RETOUR À L’ENTRÉE DU SITE ALLER à LA TABLE DES MATIÈRES DE DIODORE

HISTOIRE UNIVERSELLE DE DIODORE DE SICILE

traduite en français par Monsieur l'Abbé TERRASSON

LIVRE PREMIER.  SECTION PREMIÈRE. - SECTION DEUXLIVRE SECOND - LIVRE TROISIÈMELIVRE QUATRIÈME - LIVRE CINQUIÈME - LIVRE SIXIÈME - LIVRE ONZIÈME - LIVRE DOUZIÈME - LIVRE TREIZIÈME - LIVRE QUATORZIÈME - LIVRE QUINZIÈME

 

Tome cinquième

LIVRE XVII.

texte français uniquement

texte grec uniquement

 

Paris 1744

 (1-21)  (22-54) (54-83) (fin)

 

HISTOIRE UNIVERSELLE DE DIODORE DE SICILE.

LIVRE DIX-SEPTIÈME,

DEUXIème SECTION.

 

C'est ici que finit tout l'emprunt que H. Etienne a fait d'Arrien et de Curce pour remplir la lacune des 16 articles indiqués par le sommaire. On trouvera même en rentrant ici dans le texte de Diodore, p. 555. de Rhodoman, une suite ou un détail du fait annoncé par l'article XLIII immédiatement précédent.

84 πὶ δὲ τούτοις γενομένων τῶν ὅρκων ἡ μὲν βασίλισσα τὴν μεγαλοψυχίαν τοῦ ᾿Αλεξάνδρου θαυμάσασα δῶρά τε κράτιστα ἐξέπεμψε καὶ πᾶν τὸ προσταττόμενον ποιήσειν ἐπηγγείλατο. Οἱ δὲ μισθοφόροι παραχρῆμα κατὰ τὰς ὁμολογίας ἐκ τῆς πόλεως ἀπελθόντες καὶ σταδίους ὀγδοήκοντα προελθόντες ἀνεπικωλύτως κατεστρατοπέδευσαν, οὐδεμίαν ἔννοιαν λαμβάνοντες τοῦ μέλλοντος. [2] δ' ᾿Αλέξανδρος ἀμετάθετον ἔχων τὴν πρὸς τοὺς μισθοφόρους ἀλλοτριότητα διεσκευασμένην ἔχων τὴν δύναμιν ἐπηκολούθησε τοῖς βαρβάροις καὶ προσπεσὼν αὐτοῖς ἄφνω πολὺν ἐποίει φόνον. Οἱ δὲ μισθοφόροι τὸ μὲν πρῶτον ἐβόων παρὰ τοὺς ὅρκους αὑτοὺς πολεμεῖσθαι καὶ τοὺς ἀσεβουμένους ὑπ' αὐτοῦ θεοὺς ἐπεκαλοῦντο· ὁ δ' ᾿Αλέξανδρος μεγάλῃ τῇ φωνῇ πρὸς αὐτοὺς ἀνεβόησεν ὅτι συνεχώρησεν αὐτοῖς ἐκ τῆς πόλεως ἀπελθεῖν, οὐ φίλους εἶναι διὰ παντὸς Μακεδόνων. [3] Οἱ δὲ μισθοφόροι τὸ μέγεθος τῶν κινδύνων οὐ καταπλαγέντες συνεφράξαντο καὶ τὴν ὅλην τάξιν ποιήσαντες κυκλοτερῆ τά τε τέκνα καὶ τὰς γυναῖκας εἰς μέσον ἀπέλαβον, ὥστε πανταχόθεν τοῖς προσμαχομένοις ἀσφαλῶς ἀντιτάττεσθαι. πονοηθέντων δ' αὐτῶν καὶ διὰ τὴν τόλμαν καὶ διὰ τὴν ἐν τοῖς ἀγῶσιν ἀρετὴν ἰσχυρὰν μάχην συστησαμένων καὶ τῶν Μακεδόνων φιλοτιμουμένων μὴ λειφθῆναι τῆς τῶν βαρβάρων ἀνδραγαθίας μεγάλην κατάπληξιν εἶχεν ὁ κίνδυνος. [4] κ χειρὸς γὰρ τῆς μάχης οὔσης καὶ συμπλεκομένων τῶν ἀγωνιζομένων ἀλλήλοις πολλαὶ καὶ παντοῖαι διαθέσεις θανάτων καὶ τραυμάτων ἐγίνοντο· οἱ γὰρ Μακεδόνες ταῖς σαρίσαις ἀναρρήσσοντες τὰς τῶν βαρβάρων πέλτας τὰς ἀκμὰς τοῦ σιδήρου τοῖς πνεύμοσιν ἐνήρειδον, οἱ δὲ μισθοφόροι τὰς λόγχας ἀκοντίζοντες εἰς ἀθρόους τοὺς πολεμίους οὐχ ἡμάρτανον, σύνεγγυς κειμένου τοῦ σκοποῦ. [5] Διὸ καὶ πολλῶν μὲν τραυματιζομένων, οὐκ ὀλίγων δὲ τελευτώντων αἱ γυναῖκες τὰ τῶν πεσόντων ὅπλα λαμβάνουσαι συνηγωνίζοντο τοῖς ἀνδράσιν· ἡ γὰρ ὀξύτης τοῦ κινδύνου καὶ τὸ τῆς ἐνεργείας δεινὸν ἠνάγκαζεν αὐτὰς παρὰ φύσιν τρέπεσθαι πρὸς ἀλκήν. Διὸ καὶ τινὲς μὲν αὐτῶν καθοπλισθεῖσαι συνήσπιζον τοῖς ἰδίοις ἀνδράσι, τινὲς δὲ ἄνευ ὅπλων ἐμπίπτουσαι τῶν ἀσπίδων ἐπελαμβάνοντο καὶ πολλὰ τοὺς πολεμίους ἐνεπόδιζον. [6] Τέλος δὲ πάντες μετὰ τῶν γυναικῶν ἀγωνισάμενοι καὶ κατακοπέντες ὑπὸ τοῦ πλήθους τὸν ἔνδοξον θάνατον τῆς ἀγεννοῦς φιλοζωίας ἠλλάξαντο. δὲ ᾿Αλέξανδρος τόν τε ἀχρεῖον καὶ ἄνοπλον ὄχλον καὶ τῶν γυναικῶν τὰς ὑπολειφθείσας ἀπάγων τοὺς ἱππεῖς συνεπέστησεν.
85 Πολλὰς δὲ καὶ ἄλλας πόλεις ἐκπολιορκήσας καὶ τοὺς ἀντιταττομένους ἀνελὼν προῆγεν ἐπὶ τὴν πέτραν τὴν ῎Αορνον καλουμένην· εἰς γὰρ ταύτην οἱ περιλειφθέντες τῶν ἐγχωρίων διὰ τὴν ὑπερβολὴν τῆς ὀχυρότητος καταπεφεύγεισαν. [2] Λέγεται γὰρ τὸ παλαιὸν ῾Ηρακλέα ταύτην τὴν πέτραν ἐπιβαλόμενον πολιορκεῖν ἀποστῆναι διά τινας ἐπιγενομένους σεισμοὺς μεγάλους καὶ διοσημείας. δ' ᾿Αλέξανδρος πυθόμενος περὶ τούτων ἔτι μᾶλλον παρωξύνθη πολιορκῆσαι τὸ ὀχύρωμα καὶ διαμιλληθῆναι τῇ τοῦ θεοῦ δόξῃ. [3] δὲ πέτρα τὸν μὲν περίβολον εἶχε σταδίων ἑκατόν, τὸ δ' ὕψος ἑκκαίδεκα, τὴν δ' ἐπιφάνειαν ὁμαλὴν καὶ πάντῃ περιφερῆ· καὶ τὸ μὲν πρὸς μεσημβρίαν μέρος αὐτῆς προσέκλυζεν ὁ ᾿Ινδὸς ποταμός, μέγιστος ὢν τῶν κατὰ τὴν ᾿Ινδικήν, τὰ δ' ἄλλα μέρη περιείχετο φάραγξι βαθείαις καὶ κρημνοῖς ἀπροσίτοις. [4] Τοῦ δὲ ᾿Αλεξάνδρου κατασκεψαμένου τὴν δυσχωρίαν καὶ τὴν ἐκ βίας ἅλωσιν ἀπογνόντος ἧκέν τις πρὸς αὐτὸν πρεσβύτης μετὰ δυεῖν υἱῶν. [5] Οὗτος δ' ὢν πένης παντελῶς καὶ πολὺν χρόνον ἐντεθραμμένος τοῖς τόποις κατῴκει μὲν ἔν τινι σπηλαίῳ τρεῖς στιβάδας ἔχοντι κατὰ τὴν πέτραν ἐντετμημένας, ἐν αἷς ὁ γέρων μετὰ τῶν υἱῶν ἐναυλιζόμενος ἐμπειρίαν περιεπεποίητο τῶν τόπων. Οὗτος οὖν προσελθὼν τῷ βασιλεῖ καὶ τὰ περὶ ἑαυτὸν δηλώσας ἐπηγγείλατο καθηγήσεσθαι διὰ τῆς δυσχωρίας καὶ ποιήσειν αὐτὸν ὑπερδέξιον γενέσθαι τῶν κατειλημμένων τὴν πέτραν βαρβάρων. [6] δὲ ᾿Αλέξανδρος ἐπαγγειλάμενος μεγάλας δωρεὰς δώσειν καὶ τῷ πρεσβύτῃ χρησάμενος ὁδηγῷ πρῶτον μὲν τὴν πάροδον τὴν εἰς τὴν πέτραν φέρουσαν κατελάβετο καὶ μηδεμιᾶς οὔσης ἄλλης ἐξόδου συνέκλεισε τοὺς βαρβάρους εἰς ἀβοήθητον πολιορκίαν· ἔπειτα τῇ πολυχειρίᾳ χώσας τὴν φάραγγα κατὰ τὴν ῥίζαν τῆς πέτρας, προσελθὼν ἐνεργῆ πολιορκίαν συνεστήσατο, συνεχῶς ἐφ' ἡμέρας ἑπτὰ καὶ τὰς ἴσας νύκτας ἐκ διαδοχῆς τὰς προσβολὰς ποιούμενος. [7] Τὸ μὲν οὖν πρῶτον οἱ βάρβαροι διὰ τὰς τῶν τόπων ὑπεροχὰς προετέρουν καὶ πολλοὺς ἀνῄρουν τῶν προπετῶς βιαζομένων· τοῦ δὲ χώματος συντελεσθέντος καὶ τῶν ὀξυβελῶν καταπελτῶν καὶ τῶν ἄλλων ὀργάνων ἐπισταθέντων, πρὸς δὲ τούτοις τοῦ βασιλέως φανεροῦ καθεστῶτος ὡς οὐκ ἀποστήσεται τῆς πολιορκίας οἱ μὲν ᾿Ινδοὶ κατεπλάγησαν, ὁ δ' ᾿Αλέξανδρος ἐμφρόνως προϊδόμενος τὸ μέλλον ἐξέλιπεν τὴν ἐν τῇ παρόδῳ κατειλημμένην φυλακήν, διδοὺς ἔξοδον τοῖς βουλομένοις ἐκ τῆς πέτρας ἀναχωρεῖν. Οἱ δὲ βάρβαροι φοβηθέντες τάς τε τῶν Μακεδόνων ἀρετὰς καὶ τὴν τοῦ βασιλέως φιλοτιμίαν νυκτὸς ἐξέλιπον τὴν πέτραν.
86 δ' ᾿Αλέξανδρος τοῖς κενοῖς τοῦ πολέμου καταστρατηγήσας τοὺς ᾿Ινδοὺς χωρὶς κινδύνου ἐκυρίευσε τῆς πέτρας. Καὶ τῷ μὲν ὁδηγήσαντι τὰς ὡμολογημένας δωρεὰς ἀπέδωκεν, αὐτὸς δὲ ἀνέζευξε μετὰ τῆς δυνάμεως. [2] Καθ' ὃν καιρὸν ᾿Αφρίκης τις ᾿Ινδός, ἔχων μὲν στρατιώτας δισμυρίους, ἐλέφαντας δὲ πεντεκαίδεκα, διέτριβε περὶ τὸν τόπον. Τοῦτον δέ τινες ἀνελόντες καὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ πρὸς ᾿Αλέξανδρον ἐνέγκαντες διὰ ταύτης τῆς εὐεργεσίας περιεποιήσαντο τὰς ἰδίας σωτηρίας. [3] δὲ βασιλεὺς τούτους τε προσηγάγετο καὶ τῶν ἐλεφάντων πλανωμένων κατὰ τὴν χώραν ἐκυρίευσεν.
Αὐτὸς δὲ παρελθὼν ἐπὶ τὸν ᾿Ινδὸν ποταμὸν καὶ καταλαβὼν τάς τε τριακοντόρους κατεσκευασμένας καὶ τὸν πόρον ἐζευγμένον τριάκοντα μὲν ἡμέρας ἀνέλαβε τὴν δύναμιν καὶ τοῖς θεοῖς μεγαλοπρεπεῖς συντελέσας θυσίας διεβίβασε τὴν στρατιὰν καὶ περιέπεσε παραδόξῳ περιπετείᾳ. [4] Ταξίλου γὰρ τοῦ βασιλέως προτετελευτηκότος υἱὸς αὐτοῦ Μῶφις διαδεξάμενος τὴν ἀρχὴν διεπέμψατο μὲν καὶ πρότερον πρὸς ᾿Αλέξανδρονἐν τῇ Σογδιανῇ διατρίβοντα, ἐπαγγελλόμενος αὐτῷ συστρατεύειν ἐπὶ τοὺς ἀντιταττομένους τῶν ᾿Ινδῶν καὶ τότε πρέσβεις ἀποστείλας ἔφησεν αὐτῷ παραδιδόναι τὴν βασιλείαν. [5] πέχοντος δὲ τεσσαράκοντα σταδίους τοῦ βασιλέως ἐκτάξας τὴν δύναμιν ὡς εἰς πόλεμον καὶ τοὺς ἐλέφαντας κοσμήσας ἀπήντα μετὰ τῶν φίλων. δὲ ᾿Αλέξανδρος ὁρῶν προσιοῦσαν μεγάλην δύναμιν ἐκτεταγμένην πολεμικῶς καὶ δόξας τὸν ᾿Ινδὸν ἐπιβούλως πεποιῆσθαι τὰς ἐπαγγελίας, ὅπως ἀπαρασκεύοις τοῖς Μακεδόσιν ἐπίθηται, τοῖς μὲν σαλπιγκταῖς παρεκελεύσατο σημαίνειν τὸ πολεμικόν, τοὺς δὲ στρατιώτας ἐκτάξας ἀπήντα τοῖς ᾿Ινδοῖς. [6] δὲ Μῶφις ὁρῶν τὴν ταραχὴν τῶν Μακεδόνων καὶ τὸ γεγονὸς συλλογιζόμενος τὴν μὲν δύναμιν κατέλιπεν, αὐτὸς δὲ μετὰ ὀλίγων προϊππεύσας καὶ τὴν ἄγνοιαν τῶν Μακεδόνων διορθωσάμενος παρέδωκεν ἑαυτόν τε καὶ τὴν δύναμιν τῷ βασιλεῖ. [7] σθεὶς δὲ ὁ ᾿Αλέξανδρος τήν τε βασιλείαν ἀπέδωκεν αὐτῷ καὶ τὸ λοιπὸν διετέλει τούτῳ φίλῳ καὶ συμμάχῳ χρώμενος καὶ μετωνόμασεν αὐτὸν Ταξίλην. Ταῦτα μὲν οὖν ἐπράχθη κατὰ τοῦτον τὸν ἐνιαυτόν.
87 π' ἄρχοντος δ' ᾿Αθήνησι Χρέμητος ῾Ρωμαῖοι κατέστησαν ὑπάτους Πόπλιον Κορνήλιον καὶ Αὖλον Ποστούμιον. πὶ δὲ τούτων ᾿Αλέξανδρος ἐν τῇ Ταξίλου χώρᾳ προσαναλαβὼν τὴν δύναμιν ἐστράτευσεν ἐπὶ Πῶρον τὸν τῶν πλησιοχώρων ᾿Ινδῶν βασιλέα. [2] Οὗτος δ' εἶχε πεζοὺς μὲν πλείους τῶν πεντακισμυρίων, ἱππεῖς δὲ περὶ τρισχιλίους, ἅρματα δὲ πλείω τῶν χιλίων, ἐλέφαντας δὲ ἑκατὸν καὶ τριάκοντα. πεποίητο δὲ καὶ ἕτερον τῶν πλησιοχώρων βασιλέα σύμμαχον, ὃς ὠνομάζετο ᾿Εμβίσαρος, εἶχε δὲ δύναμιν οὐ πολὺ λειπομένην τῆς τοῦ Πώρου. [3] δὲ ᾿Αλέξανδρος ἀκούσας τοῦτον τὸν βασιλέα τετρακοσίους ἀπέχειν σταδίους ἔκρινε πρὸ τῆς τούτου παρουσίας ἐπιβαλεῖν τῷ Πώρῳ. [4] γγίσαντος δὲ αὐτοῦ τοῖς ᾿Ινδοῖς ὁ Πῶρος πυθόμενος πλησίον εἶναι τοὺς πολεμίους εὐθὺς ἐξέταξε τὴν δύναμιν καὶ τοὺς μὲν ἱππεῖς ἐπὶ τὰ κέρατα διεμέρισεν, τοὺς δ' ἐλέφαντας καταπληκτικῶς κεκοσμημένους κατὰ μέτωπον ἐν ἴσοις διαστήμασιν ἔστησεν· ἀνὰ μέσον δὲ τῶν θηρίων τοὺς λοιποὺς ὁπλίτας ἔταξεν, οἷς συντεταγμένον ἦν παραβοηθεῖν τοῖς θηρίοις καὶ διακωλύειν ἐκ τῶν πλαγίων εἰσακοντίζειν. [5] μὲν οὖν ὅλη σύνταξις αὐτῶν ὑπῆρχε πόλει παραπλήσιος τὴν πρόσοψιν· ἡ μὲν γὰρ τῶν ἐλεφάντων στάσις τοῖς πύργοις, οἱ δὲ ἀνὰ μέσον τούτων στρατιῶται τοῖς μεσοπυργίοις ὡμοίωντο· ὁ δὲ ᾿Αλέξανδρος κατανοήσας τὴν τῶν πολεμίων τάξιν πρὸς ταύτην τὴν διακόσμησιν οἰκείως ἐξέταξε τὴν δύναμιν.
88 Γενομένης δὲ μάχης τὸ μὲν πρῶτον τοῖς ἱππεῦσιν ἅπαντα σχεδὸν τὰ ἅρματα τῶν ᾿Ινδῶν διεφθάρη· μετὰ δὲ ταῦτα τῶν ἐλεφάντων ταῖς τε τῶν σωμάτων ὑπεροχαῖς καὶ ταῖς ἀλκαῖς δεόντως χρωμένων οἱ μὲν ὑπὸ τῶν θηρίων συμπατούμενοι μετὰ τῶν ὅπλων θραυομένων τῶν ὀστῶν ἀπώλλυντο, οἱ δὲ ταῖς προνομαῖς περιλαμβανόμενοι καὶ πρὸς ὕψος ἐξαρθέντες πάλιν πρὸς τὴν γῆν ἐράττοντο καὶ δεινοῖς θανάτοις περιέπιπτον, πολλοὶ δὲ τοῖς ὀδοῦσι συγκεντούμενοι καὶ δι' ὅλων τῶν σωμάτων τιτρωσκόμενοι παραχρῆμα τοῦ ζῆν ἐστερίσκοντο. [2] Τῶν δὲ Μακεδόνων εὐρώστως ὑπομενόντων τὸ δεινὸν καὶ τοὺς ἀνὰ μέσον τῶν θηρίων ταῖς σαρίσαις ἀναιρούντων ἰσόρροπος ἦν ἡ μάχη. [3] Μετὰ δὲ ταῦτα τῶν θηρίων συνακοντιζομένων καὶ διὰ τὸ πλῆθος τῶν τραυμάτων περιοδύνων γινομένων οἱ μὲν περιβεβηκότες αὐτοῖς ᾿Ινδοὶ κρατεῖν τῆς ὁρμῆς τῶν ζῴων οὐκ ἴσχυον· ἐκνεύοντα γὰρ εἰς τοὺς ἰδίους ταῖς ὁρμαῖς ἀκατασχέτως ἐφέρετο καὶ τοὺς φίλους συνεπάτει· [4] ταραχῆς δὲ πολλῆς γινομένης ὁ Πῶρος συνιδὼν τὸ γινόμενον καὶ τεταγμένος ἐπὶ τοῦ κρατίστου τῶν ἐλεφάντων ἤθροισε περὶ αὑτὸν τεσσαράκοντα τῶν θηρίων τὰ μήπω τεταραγμένα καὶ τῶν βάρει τῶν ἐλεφάντων ἐπιβαλὼν τοῖς πολεμίοις πολὺν ἐποίει φόνον, ἅτε καὶ τῇ ῥώμῃ τοῦ σώματος πολὺ προέχων τῶν συστρατευομένων· τὸ γὰρ μῆκος ἦν πηχῶν πέντε, τὸ δ' εὖρος ὑπῆρχεν ὁ θώραξ αὐτοῦ διπλάσιος τῶν ἄλλων τῶν εὐρωστίᾳ διαφερόντων. [5] Διόπερ τὰ βαλλόμενα σαυνία τοιαύτην εἶχε δύναμιν ὥστε μὴ πολὺ λείπεσθαι τῶν καταπελτικῶν βελῶν. Τῶν δ' ἀντιτεταγμένων Μακεδόνων καταπεπληγμένων τὴν ἀνδραγαθίαν τοῦ Πώρου ὁ ᾿Αλέξανδρος μεταπεμψάμενος τοὺς τοξότας καὶ τὰ ψιλικὰ τῶν ταγμάτων προσέταξεν ἅπαντας βάλλειν ἐπὶ τὸν Πῶρον. [6] Ταχὺ δὲ τῶν στρατιωτῶν πραξάντων τὸ παραγγελθὲν καὶ βελῶν ἅμα πολλῶν ἐνεχθέντων ἐπὶ τὸν ᾿Ινδὸν καὶ πάντων ἐπιτυγχανόντων διὰ τὸ μέγεθος τοῦ σκοποῦ ὁ μὲν Πῶρος ἡρωικῶς ἀγωνισάμενος καὶ διὰ τὸ πλῆθος τῶν τραυμάτων γενόμενος ἔξαιμος ἐλιποψύχησεν καὶ περικλασθεὶς περὶ τὸ θηρίον πρὸς τὴν γῆν κατηνέχθη. [7] Διαδοθείσης δὲ φήμης ὅτι τετελεύτηκεν ὁ βασιλεύς, τὸ λοιπὸν πλῆθος τῶν ᾿Ινδῶν πρὸς φυγὴν ὥρμησεν.
89 ν δὲ τῇ φυγῇ πολλοῦ φόνου γενομένου ὁ μὲν ᾿Αλέξανδρος ἐπιφανεῖ μάχῃ νικήσας ἀνεκαλέσατο τῇ σάλπιγγι τοὺς στρατιώτας. πεσον δὲ ἐν τῇ μάχῃ τῶν ᾿Ινδῶν πλείους τῶν μυρίων καὶ δισχιλίων, ἐν οἷς ὑπῆρχον καὶ δύο υἱοὶ τοῦ Πώρου καὶ οἱ στρατηγοὶ καὶ οἱ ἐπιφανέστατοι τῶν ἡγεμόνων. [2] Ζῶντες δὲ ἄνδρες ἑάλωσαν ὑπὲρ τοὺς ἐνακισχιλίους, ἐλέφαντες δὲ ὀγδοήκοντα. Αὐτὸς δὲ ὁ Πῶρος ἔμπνους ὢν παρεδόθη τοῖς ᾿Ινδοῖς πρὸς τὴν θεραπείαν. [3] Τῶν δὲ Μακεδόνων ἔπεσον μὲν ἱππεῖς διακόσιοι καὶ ὀγδοήκοντα, πεζοὶ δὲ πλείους τῶν ἑπτακοσίων. δὲ βασιλεὺς τοὺς μὲν τετελευτηκότας ἔθαψε, τοὺς δὲ ἀνδραγαθήσαντας κατὰ τὴν ἀξίαν ἐτίμησεν, αὐτὸς δὲ ῾Ηλίῳ ἔθυσεν ὡς δεδωκότι τὰ πρὸς ἀνατολὴν μέρη καταστρέψασθαι. [4] Τῆς δὲ πλησίον ὀρεινῆς ἐχούσης πολλὴν μὲν ἐλάτην εὔτροφον, οὐκ ὀλίγην δὲ κέδρον καὶ πεύκην, ἔτι δὲ τῆς ἄλλης ὕλης ναυπηγησίμου πλῆθος ἄφθονον κατεσκεύασε ναῦς ἱκανάς· [5] διενοεῖτο γὰρ ἐπὶ τὸ τέρμα τῆς ᾿Ινδικῆς παραγενόμενος καὶ πάντας τοὺς ἐγχωρίους καταστρεψάμενος διὰ τοῦ ποταμοῦ καταπλεῖν εἰς τὸν ᾿Ωκεανόν. [6] κτισε δὲ δύο πόλεις, τὴν μὲν πέραν τοῦ ποταμοῦ καθ' ὃν τόπον αὐτὸς διέβη, τὴν δὲ ἄλλην ἐν ᾧ τόπῳ τὸν Πῶρον ἐνίκησεν. Ταχὺ δὲ τῶν ἔργων κατασκευασθέντων διὰ τὴν πολυχειρίαν τὸν μὲν Πῶρον θεραπευθέντα βασιλέα κατέστησε διὰ τὴν ἀρετὴν ἧς πρότερον ἦρχε χώρας, τὴν δὲ δύναμιν ἐπὶ τριάκοντα ἡμέρας ἀνέλαβε, πολλῆς ἀφθονίας οὔσης τῶν ἐπιτηδείων.
90 διον δέ τι κατὰ τὴν ὀρεινὴν τὴν πλησίον ὑπῆρχε. Χωρὶς γὰρ τῆς πρὸς ναυπηγίαν ὕλης εἶχεν ἡ χώρα πολλοὺς καὶ παρηλλαγμένους τοῖς μεγέθεσιν ὄφεις, ὄντας ἑκκαιδεκαπήχεις, πιθήκων τε γένη πολλὰ καὶ τοῖς μεγέθεσι διαλλάττοντα, ὧν τὴν τέχνην τῆς θήρας αὐτὸ τὸ ζῷον ὑφηγεῖτο. [2] Μιμητικὸν γὰρ ὑπάρχον πάσης πράξεως βίᾳ μὲν οὐ ῥᾳδίως χειροῦται διά τε τὴν ἰσχὺν τῶν σωμάτων καὶ διὰ τὴν τῆς ψυχῆς ἀγχίνοιαν· τῶν δὲ κυνηγῶν οἱ μὲν μέλιτι τοὺς ὀφθαλμοὺς ἀλείφονται, οἱ δὲ βλεπόντων τῶν θηρίων ὑποδοῦνται, τινὲς δὲ ταῖς κεφαλαῖς κάτοπτρα περιτιθέασιν, καὶ τοῖς μὲν ὑποδήμασι παραθέντες δεσμοὺς ἀπολείπουσιν, ἀντὶ δὲ τοῦ μέλιτος ἰξὸν ὑποβάλλουσι, τοῖς δὲ κατόπτροις ἐπίσπαστρα καθάπτουσι. [3] Διόπερ ὅταν βούλωνται τὰ ζῷα τὰς πράξεις τῶν ὁραθέντων ἐπιτελεῖν, ἀδυνατεῖ, τῶν μὲν βλεφάρων κεκολλημένων, τῶν δὲ ποδῶν δεδεμένων, τῶν δὲ σωμάτων κατεχομένων· ὅθεν εὐχείρωτα πρὸς τὴν θήραν γίνεται.
[4] δὲ ᾿Αλέξανδρος τὸν ὑστερηκότα τῆς τοῦ Πώρου συμμαχίας βασιλέα ὄνομα Σασιβισάρην καταπληξάμενος ἠνάγκασε ποιεῖν τὸ προσταττόμενον, αὐτὸς δὲ μετὰ τῆς δυνάμεως περάσας τὸν ποταμὸν προῆγε διὰ χώρας ἀρετῇ διαφερούσης· [5] δένδρων γὰρ εἶχε γένη διαλλάττοντα καὶ τὸ μὲν ὕψος ἔχοντα πηχῶν ἑβδομήκοντα, τὸ δὲ πάχος μόγις ὑπὸ τεσσάρων ἀνδρῶν περιλαμβανόμενα, τριῶν δὲ πλέθρων σκιὰν ποιοῦντα. Εἶχε δὲ καὶ ἡ χώρα ὄφεων πλῆθος, μικρῶν μὲν τοῖς μεγέθεσι, ταῖς δὲ ποικιλίαις ἐξηλλαγμένων· [6] οἱ μὲν γὰρ χαλκοειδεῖς ῥάβδους ἐπέφαινον, οἱ δὲ τὴν λόφην δασεῖαν εἶχον τριχώδη, διὰ δὲ τῶν δηγμάτων ὀξεῖς θανάτους ἀπειργάζοντο. Τὸν δὲ πληγέντα πόνοι δεινοὶ συνεῖχον καὶ ῥύσις ἱδρῶτος αἱματοειδοῦς κατεῖχε. [7] Διόπερ οἱ Μακεδόνες δεινῶς ὑπὸ τῶν δηγμάτων ἀπαλλάττοντες τὰς κλίνας ἀπὸ τῶν δένδρων ἐξήρτων καὶ τὸ πλεῖστον τῆς νυκτὸς διηγρύπνουν. Μετὰ δὲ ταῦτα παρὰ τῶν ἐγχωρίων μαθόντες τὴν ἀντιφάρμακον ῥίζαν ἀπελύθησαν τῶν δεινῶν.
91 Προϊόντος δὲ αὐτοῦ μετὰ τῆς δυνάμεως ἧκόν τινες ἀπαγγέλλοντες ὅτι Πῶρος ὁ βασιλεύς, ἀνεψιὸς ὢν τοῦ καταπεπολεμημένου Πώρου, τὴν βασιλείαν ἀπολιπὼν πέφευγεν εἰς τὸ τῶν Γανδαριδῶν ἔθνος. [2] δὲ ᾿Αλέξανδρος παροξυνθεὶς ῾Ηφαιστίωνα μὲν ἐξέπεμψεν εἰς τὴν τούτου χώραν μετὰ δυνάμεως καὶ προσέταξε τὴν βασιλείαν παραδοῦναι τῷ μεθ' αὑτοῦ Πώρῳ· αὐτὸς δ' εἰς τὸ τῶν ᾿Αδρεστῶν καλουμένων ἔθνος στρατεύσας καὶ τῶν πόλεων ἃς μὲν βίᾳ χειρωσάμενος, ἃς δὲ πειθοῖ προσαγαγόμενος εἰς τὴν τῶν Καθαίων χώραν παρεγένετο. [3] Παρὰ δὲ τούτοις νόμιμον ἦν τὰς γυναῖκας τοῖς ἀνδράσι συγκατακαίεσθαι· τοῦτο δ' ἐκυρώθη τὸ δόγμα παρὰ τοῖς βαρβάροις διὰ μίαν γυναῖκα φαρμάκοις ἀνελοῦσαν τὸν ἄνδρα. [4] δ' οὖν βασιλεὺς τὴν μεγίστην καὶ ὀχυρωτάτην πόλιν μετὰ πολλῶν κινδύνων ἐκπολιορκήσας ἐνέπρησεν. λλην δ' ἀξιόλογον πολιορκοῦντος αὐτοῦ καὶ μεθ' ἱκετηριῶν δεηθέντων τῶν ᾿Ινδῶν ἀπέλυσε τῶν κινδύνων αὐτούς.
Texte de Diodore

84 La reine admirant en cette occasion la générosité d'Alexandre, lui envoya des présents considérables pour lui marquer sa reconnaissance et lui promit de se conformer en tout a ses volontés.
La garnison soudoyée sortant de la ville suivant la capitulation, fit environ huit cents stades et dressa son camp sans aucune difficulté et sans se défier elle-même du malheur qui la menaçait. [2] Mais Alexandre qui avait conçu une haine mortelle contre ces Indiens, rassembla son armée et la fit marcher vers eux : de sorte que les ayant bientôt joints, il en fit dans leur première surprise un grand carnage. Ceux-ci ne manquèrent pas de jeter de grands cris, mêlés d'attestations réitérées du nom des dieux et de la foi publique qu'on violait à leur égard. Alexandre leur répondit à haute voix aussi qu'il leur avait bien permis de sortir de Massaca, mais qu'il n'avait pas engagé les Macédoniens à une alliance durable avec eux. [3] Cependant ces soudoyés sans se déconcerter d'une si funeste surprise, mirent leurs femmes et leurs enfants au milieu d'eux pour les défendre des assaillants. Le peu d'espoir même qu'ils avaient de se soutenir jusqu'au bout contre une pareille attaque, les enflammant d'une colère excessive; et l'émulation qui saisit les Macédoniens de ne pas céder à des hommes si courageux, rendirent le combat et le péril également terrible de part et d'autre. [4] Comme on se battait corps à corps, on se faisait des plaies singulières et inusitées, et la mort arrivait aux uns et aux autres sous les formes les plus, extraordinaires. Les Macédoniens perçant les boucliers mêmes avec leurs courtes épées, les portaient jusques dans les corps et les Indiens dont les javelots lancés étaient si sûrs de loin, maquaient encore moins le but qu'ils avaient alors sous leur main. [5] Bien plus les femmes mêmes ramassant les armes de leurs maris morts ou blessés prenaient leurs places ; et la situation présente leur faisait trouver un courage qu'elles ne se connaissaient pas. Quelques-unes mêmes sans armes se contentaient de saisir les ennemis par leurs boucliers et les tenaient dans l'impuissance de se mouvoir et d'agir contre leurs maris jusqu'a ce qu'enfin hommes [6] et femmes accablés par un nombre très supérieur, furent délivrés par une mort honorable d'une vie qui ne pouvait plus être que malheureuse. Mais Alexandre donna à ses cavaliers tout ce qui resta d'hommes et de femmes de cette troupe infortunée.

XLIV. Le roi emporte une citadelle élevée qui n'avait jamais été prise.

85 Le roi soumit ensuite plusieurs autres villes de ce pays et emporta de force toutes celle qui lui firent quelque résistance ; après quoi il vint à une forteresse extrêmement élevée qu'on nommait Aorne. C'est là que s'étaient rendus à cause de son extrême hauteur, tous les habitants de la contrée qui n'avaient jamais encore subi de joug. [2] Car on dit que le premier Hercule même ayant formé le siège de cette place s'en désista , en conséquence de quelques tremblements de terre et d'autres signes du ciel qui lui parurent contraires à son entreprise. Ce récit, bien loin de décourager Alexandre, le piqua d'émulation à l'égard de cet ancien Héros sur le même objet de gloire. [3] Le rocher avait cent stades de tour et seize de hauteur. Sa forme paraissait de loin extrêmement régulière; sa base du côté du midi était lavée par le fleuve Indus, le plus grand de toutes les Indes. Mais tout le reste de sa circonférence était une suite de rochers et de précipices. [4] Alexandre considérant de plus près la difficulté de l'abord, commençait à désespérer d'une prise en forme lorsqu'un vieillard vint se présenter à lui accompagné de ses deux fils. [5] C'était un homme extrêmement pauvre, habitué depuis longtemps dans ces cantons et qui logeait dans une caverne du rocher même où il avait trouvé place pour trois paillasses ; et il avait acquis une grande connaissance des environs de sa demeure. Cet homme abordant le roi, lui dit ce qu'il était et s'engagea en même temps à le conduire par des sentiers sûrs à travers toutes les difficultés de la montagne, jusqu'à un poste favorable pour son dessein. [6] Le roi promettant d'abord de grandes récompenses à ce vieillard, le prit pour guide et arriva sur ses pas jusqu'au sentier unique qui conduisait au haut du rocher. Il s'en saisit et par cet endroit seul mit les assiégés dans une enceinte exacte et sans issue : après quoi faisant combler les fossés des environs dans l'étendue dont il avait besoin, il fit faire par ses soldats qui se relevaient, une attaque continue de sept jours et de sept nuits : [7] les barbares profitant d'abord de l'avantage de leur poste, renversèrent un grand nombre de ceux qui montaient à un assaut si périlleux; cependant comme les assiégeants gagnaient peu à peu sur le sommet un terre-plain sur lequel ils avaient déjà posé des machines de toutes grosseurs propres à lancer des traits, les assiégés qui voyaient le roi obstine à son entreprise, commencèrent à s'effrayer. Le roi de son côté pour prévenir tous les événements sinistres qui pouvaient naître du désespoir des assiégés, fit retirer sa garde pour leur laisser le passage libre et une retraite aisée. En effet les barbares témoins du zèle que les Macédoniens avaient montré pour contribuer à la gloire de leur roi, ne voulurent pas tenter le sort plus longtemps et abandonnèrent le rocher pendant la nuit ; 86 ainsi Alexandre n'ayant eu besoin que de l’appareil menaçant de ses ouvrages et de l'exemple que ses soldats avaient donné de leur obéissance et de leur résolution, se trouva maître sans tirer un coup, de cette citadelle imprenable. Après quoi donnant à son guide la récompense qu'il lui avait promise, il conduisit ses troupes à d'autres exploits.
[2] Un Indien nommé Asricés, résidait en ces cantons ; il avait une vingtaine de mille hommes à sa solde et quinze éléphants. Quelques habitants du lieu vinrent à bout de le tuer ; et ayant apporté sa tête à Alexandre, ils assurèrent par ce présent leur propre salut. [3] Le roi les incorpora dans ses troupes, et on rassembla les éléphants qui paissaient dans les campagnes. De là il s'avança vers le fleuve Indus, où il trouva prêtes les barques à trente rames qu'il avait commandées, de sorte que tout étant disposé pour le passage, il donna à ses troupes trente jours de repos, qu'il employa lui-même à faire de magnifiques sacrifices aux dieux ; après quoi il traversa le fleuve, au-delà duquel il apprit une nouvelle importante. [4] Taxile roi dans ces cantons était mort; et son fils nommé Mophis, lui avait succédé. Celui-ci avait envoyé des ambassadeurs à Alexandre, dès le temps que ce conquérant séjournait encore dans la Sogdiane : et il s'était offert par leur entremise à seconder le roi contre tous les princes indiens qui s'opposeraient à ses prétentions. Il offrait alors par de nouveaux ambassadeurs de lui céder ses propres états. [5] En effet Alexandre n'en était plus distant que de quarante stades, que venant au-devant de lui comme en bataille rangée, précédé de ses éléphants et accompagné de ses amis, il s'avançait pour lui rendre son hommage. Cet appareil était tel qu'Alexandre en conçut quelque soupçon et pensa que le dessein de ce roi indien pouvait être d'attaquer les Macédoniens, séduits par une cérémonie trompeuse. Aussi fit-il mettre au son même des trompettes son armée en front de bandière, comme pour recevoir des ennemis. [6] Mophis qui aperçut cette précaution et qui en sentit la cause, prit à la hâte les devants avec un petit nombre de cavaliers et dissipant tout soupçon par se propre confiance , il vint offrir au roi sa personne et toutes ses troupes. [7] Alexandre ravi d'un pareil éclaircissement lui rendit aussitôt son royaume : et l’eut toujours lui-même pour ami et pour allié, et lui fit prendre le nom de Taxile : voilà les faits qui ont rempli cette année.

Olympiade 113, an 2. 327 ans avant l'ère chrétienne.

XLV. Alexandre ayant attaché à lui Taxile, roi indien, gagne une grande bataille contre Porus, autre Roi des Indes; l'ayant fait prisonnier, il lui rend son Royaume en considération de la valeur et de la constance dont le vaincu avait donné des marques.

87 Chrémès étant archonte d'Athènes et les Romains ayant pour consuls P. Cornelius et A. Posthumius, Alexandre, après avoir laissé reposer ses troupes dans les états de Taxile se disposa à porter là guerre contre Porus roi de la partie des Indes la plus voisine de ces cantons. [2] Ce roi avait plus de cinquante mille hommes d infanterie, soutenus d'une cavalerie de trois milles hommes: le tout accompagné de mille chariots au moins et de cent trente éléphants. Il avait pris pour allié un roi voisin de ses états nommé Embisarus , dont les forces n'étaient guères moindres que les siennes. [3] Alexandre sachant que cet allié n'était plus qu'à quatre cents stades de Porus, jugea à propos d'aller à la rencontre de celui-ci avant que l'autre l'eut joint, ainsi il s'avança vers lui. [4] Porus instruit de sa marche disposa son armée de sorte que sa cavalerie formait ses deux ailes et que ses éléphants, équipés d'une manière effrayante, et laissant entre eux des intervalles égaux remplis de soldats pesamment armés, faisaient son front et son avant-garde. La fonction de ces derniers était de défendre ces animaux et d'empêcher surtout qu'aucun trait ne les atteignît en flanc. [5] Cet arrangement donnait à l'armée Indienne l'air d'une ville. Car les éléphants par leur grosseur ressemblaient à des bastions et les soldats en ligne droite entre ces éléphants représentaient les murs ou les courtines dans une place de guerre. Alexandre voyant cette ordonnance des ennemis, s'arrangea de son côté d'une manière convenable à l'objet qu'il avait devant les yeux. 88 Prenant les ennemis en flanc au premier choc qu'il fit donner à leur cavalerie par la sienne, il renversa la plus grande partie de leurs chars : mais les éléphants qu'on avait dressés à se mettre en action jetaient à bas par le seul poids de leur corps les premiers qui s'approchaient d'eux. Ces animaux les foulant aux pieds leur brisaient les uns sous leurs propres armes qu'ils mettaient en pièces. Ils en saisissaient d'autres avec leurs trompes et les lançaient en l'air pour les reprendre, après quoi les frappant contre terre, ils leur faisaient subir un indigne genre de mort. Ils en saisissaient d'autres avec les dents, et leur séparant les membres en un instant, la mort de ceux-ci était la plus prompte. [2] Les Macédoniens ne laissaient pas de soutenir avec leur valeur ordinaire ce nouveau genre de combat ; et allant percer à travers ce danger, les soldats indiens avec leurs piques, ils entretenaient au moins l'égalité dans la bataille. [3] Dans la suite même perçant ces animaux à coups de traits et les mettant en fureur par les plaies qu'ils leur faisaient, leurs guides n'en étaient plus les maîtres : de sorte que se jetant de rage dans les rangs des Indiens-mêmes, ils y faisaient un ravage effroyable. [4] Porus assis sur le plus haut de ses éléphants, voyant ce désordre, fit rassembler autour de lui quarante de ces animaux qui n'avaient reçu encore aucune blessure ; et lui-même plus haut de taille qu'aucun de ses officiers ou de ses soldats se jetant avec eux sur les ennemis, y fit un carnage terrible. Ce prince avait cinq coudées ou sept pieds et demi de haut, et sa cuirasse était d'une hauteur double de celle des forts et des plus vigoureux hommes de son armée: [5] aussi portait-il â la main des javelots presqu’aussi pesants et aussi meurtriers que ceux qu'on faisait lancer par des machines. Alexandre qui s’aperçut de l'impression que la valeur et la force de
Porus faisait sur ses Macédoniens, assembla ses tireurs et ses autres troupes légères, auxquelles il ordonna de viser uniquement au roi ennemi. [6] On vit aussitôt fondre sur lui une nuée de traits dont aucun ne manquait un but si visible. Le roi indien soutint héroïquement cette furieuse attaque jusqu'à ce que perdant tout son sang, il tomba évanoui du dos de son éléphant jusqu'à terre : [7] le bruit courut aussitôt qu il était mort et toute son armée prit la fuite, non sans un grand carnage de la part des troupes victorieuses qui la poursuivaient. 89 Alexandre, ayant clairement gagné la bataille, fit rappeler toutes les troupes à son de trompe. Les Indiens avaient perdu plus de douze mille hommes, entre lesquels se trouvèrent deux fils de Porus et les plus considérables de ses officiers généraux, [2] on fit plus de neuf mille prisonniers et on se saisit de quatre-vingts éléphants. Porus qui respirait encore fut confié à des médecins de sa nation. [3] Les Macédoniens avaient perdu deux cents quatre-vingt cavaliers et plus de sept cents hommes d'infanterie. Le roi vainqueur les fit tous ensevelir et distribua des récompenses proportionnées aux efforts de ceux qui avaient le plus contribué à la victoire; après quoi il offrit un sacrifice au soleil, comme au dieu qui lui avait accordé de porter sa domination jusqu'à l'Orient. Mais dès que Porus fut guéri de ses blessures il lui rendit son royaume en considération de sa valeur, dans toute l'étendue dont il était auparavant.
[4] Comme dans le voisinage du lieu où la bataille s'était donnée il y avait des montagnes qui portaient une très grande quantité de beaux sapins, aussi bien que de pins et de cèdres, et de tout autre espèce de bois propres à la construction des vaisseaux, Alexandre en fit faire un nombre considérable. [5] Car se voyant arrivé à l'extrémité de l'Inde et ayant vaincu les peuples qu'il y avait trouvé, son dessein était d'entrer dans l'océan méridional, la mer rouge des Grecs, par l'embouchure de l'Indus même. [6] En attendant il bâtit deux villes, l'une sur le bord du fleuve qu'il allait passer, et l'autre dans le lieu même où il avait défait Porus. Cependant il donna à son armée trente jours entiers d'un repos accompagné d'une pleine abondance de toute espèce de provisions. Du reste il y avait quelque chose de très remarquable sur les montagnes dont nous avons parlé plus haut.

XLVI. Des serpents extraordinaires et des fruits merveilleux de l'Inde.

90 Indépendamment des arbres dont nous venons de faire mention, ce pays produisait des serpents extraordinaires et qui avaient seize coudées ou vingt-quatre pieds de long. On y voyait aussi des singes d'une taille prodigieuse. Cet animal a indiqué lui-même aux hommes la manière de le chasser et de le prendre : ce qui aurait été difficile autrement, vu la force et l'adresse dont la nature l'a doué. [2] Mais comme son naturel le porte à imiter tout ce qu'il voit faire, les chasseurs à la vue de ces animaux font semblant de s'oindre les yeux avec du miel, ou bien ils s'embarrassent les pieds et les jambes de bottes et de brodequins; d'autres mettent des casques ou des masques qui leur embrassent toute la tête : après quoi ils laissent tous ces instruments sur la place, ajustés de façon qu'ils sont pleins de noeuds coulants, ou d'autres fortes de filets; et qu'au lieu de miel on leur fournit de la glu. [3] Il arrive de là que quand ces animaux étant seuls viennent faire l'essai de toutes ces pièces : ou ils se collent les paupières, où ils demeurent pris dans le piège qu'ils sont venus chercher: sorte de chasse peu fatigante.
[4] Alexandre soumit ensuite un roi nommé Ambisarus, qui ne s'était pas pressé d'amener à Porus le secours qu'il fui avait promis, et il exigea de lui l'aveu de sa défaite et l'obéissance. Après quoi traversant le fleuve Indus suivi de toutes ses troupes, il se trouva dans un pays d'une merveilleuse fertilité. [5] Il portait des arbres inconnus partout ailleurs, qui allaient à soixante et dix coudées de hauteur, dont quatre hommes auraient à peine embrassé le tronc, et dont l'ambre aurait couvert trois arpents ou trois cents pieds de tour. On trouvait là des serpents qui n'étaient pas d'une grandeur énorme, mais que la variété de leurs couleurs rendaient singuliers. [6] Les uns semblaient être des verges d'airain, les autres avaient une crête qui paraissait composée de trois pièces. Leur morsure donnait la mort sur le champ, un coup de fouet de leur queue suffisait pour jeter dans des maux terribles et en particulier dans une sueur de sang. [7] Les Macédoniens pour éviter leurs atteintes suspendaient leurs lits à des arbres et dans cette situation ils avaient bien de la peine à s'endormir. Mais dans la suite les habitants du lieu leur montrèrent une racine , qui était un contre-poison sûr, dont l'indication les mit dans un grand repos.

XLVII. Le roi surmonte quelques nations qui s'opposaient à sa marche et accorde la paix à celles qui se soumettent.

91 Comme Alexandre s'avançait toujours dans le pays à la tête de son armée, il vint au devant de lui des Indiens qui lui apprirent qu'un autre roi Porus, neveu de celui qu'il avait vaincu, abandonnant ses propres états s'était réfugié chez les Gangarides. [2] Alexandre, fâché de cette retraite, envoya avec des troupes Hephestion chargé de se saisir de ce royaume, pour le remettre au premier Porus, devenu alors son ami. Hephestion pénétrant d'abord dans la province des Andrestes, leur prit quelques villes à force ouverte et reçut à composition quelques autres et parvint ainsi jusque dans le pays des Cathères. [3] Il était en usage dans cette nation que les femmes se brûlassent avec les corps de leurs maris morts. Cette loi fut imposée chez ce peuple en conséquence du crime d'une femme qui avait empoisonné son mari. [4] Alexandre ayant pris à la suite d'un siège long et périlleux leur capitale qui était grande et bien fortifiée , la détruisit par les flammes. Ayant commencé le siège d'une autre ville qui n'était guère moins considérable, il reçut favorablement les soumissions que les habitants vinrent lui faire, et les laissa en repos en en fureté.

 

Μετὰ δὲ ταῦτ' ἐστράτευσεν ἐπὶ τὰς ὑπὸ Σωπείθην τεταγμένας πόλεις, εὐνομουμένας καθ' ὑπερβολήν. Τά τε γὰρ ἄλλα πρὸς δόξαν πολιτεύονται καὶ τὸ κάλλος παρ' αὐτοῖς τιμιώτατον νενόμισται. [5] Διόπερ ἐκ νηπίου παρ' αὐτοῖς τὰ βρέφη διακρίνεται καὶ τὰ μὲν ἄρτια καὶ τὴν φύσιν ἔχοντα πρὸς εὐπρέπειαν καὶ ἰσχὺν εὔθετον τρέφεται, τὰ δὲ καταδεῆ τοῖς σώμασιν ἀνάξια τροφῆς ἡγούμενοι διαφθείρουσιν. [6] κολούθως δὲ τούτοις καὶ τοὺς γάμους ποιοῦνται προικὸς μὲν καὶ τῆς ἄλλης πολυτελείας ἀφροντιστοῦντες, κάλλους δὲ καὶ τῆς τοῦ σώματος ὑπεροχῆς μόνον φροντίζοντες. [7] Διόπερ οἱ πλεῖστοι τῶν ἐν ταύταις ταῖς πόλεσι κατοικούντων διαφέρουσι τῶν ἄλλων ἀξιώμασιν. Παρὰ δὲ πάντας ὁ βασιλεὺς Σωπείθης περίβλεπτος ὢν ἐπὶ τῷ κάλλει καὶ τῷ μήκει τοὺς τέτταρας πήχεις ὑπεράγων προῆλθε μὲν ἐκ τῆς πόλεως τῆς ἐχούσης τὰ βασίλεια, παραδοὺς δ' αὑτὸν καὶ τὴν βασιλείαν ᾿Αλεξάνδρῳ πάλιν ταύτην ἀπέλαβε διὰ τὴν τοῦ κρατοῦντος ἐπιείκειαν. [8] δὲ Σωπείθης μετὰ πολλῆς προθυμίας τὴν μὲν δύναμιν ἅπασαν ἐπί τινας ἡμέρας λαμπρῶς εἱστίασε.
92 Τῷ δ' ᾿Αλεξάνδρῳ πολλὰ καὶ μεγάλα δῶρα παραστήσας κύνας ἔδωκεν ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα τοῖς μεγέθεσι καὶ ταῖς ἀλκαῖς καὶ τοῖς ἄλλοις προτερήμασι θαυμαζομένους, οὓς ἔφασαν ταῖς τίγρεσιν ἐπιμεμῖχθαι. [2] Βουλόμενος δὲ τὸν ᾿Αλέξανδρον διὰ τῶν ἔργων λαβεῖν πεῖραν τῆς τῶν κυνῶν ἀρετῆς εἰσήγαγεν εἴς τι περίφραγμα λέοντα τέλειον καὶ τῶν δοθέντων κυνῶν δύο τοὺς εὐτελεστάτους προέβαλε τῷ λέοντι· τούτων δὲ κατισχυομένων ὑπὸ τοῦ θηρίου δύο ἑτέρους <εἰς>αφῆκεν. [3] Τῶν δὲ τεττάρων περιγινομένων τοῦ λέοντος πεμφθείς τις ὑπ' αὐτοῦ μετὰ μαχαίρας ἀφῄρει τὸ δεξιὸν σκέλος ἑνὸς τῶν κυνῶν. Τοῦ δὲ βασιλέως ἀναβοήσαντος καὶ τῶν σωματοφυλάκων προσδραμόντων καὶ τῆς τοῦ ᾿Ινδοῦ χειρὸς ἐπιλαβομένων ὁ μὲν Σωπείθης τρεῖς ἀντὶ τούτου δώσειν ἐπηγγείλατο, ὁ δὲ κυνηγὸς ἐπιλαβόμενος τοῦ σκέλους ἔτεμνεν ἡσυχῇ κατ' ὀλίγον. δὲ κύων οὔτε κλαγγὴν οὔτε μυγμὸν προέμενος, ἀλλὰ τοὺς ὀδόντας ἐμπεπρικὼς ἔμενεν ἕως ὅτου γενόμενος ἔξαιμος ἐναπέθανε τῷ θηρίῳ.
93 μα δὲ τούτοις πραττομένοις ἧκεν ῾Ηφαιστίων μετὰ τῆς συναπεσταλμένης δυνάμεως πολλὴν τῆς ᾿Ινδικῆς καταπεπολεμηκώς. Τοῦτον μὲν οὖν διὰ τὰς ἀνδραγαθίας ἐπῄνεσεν· αὐτὸς δὲ εἰς τὴν Φηγέως δυναστείαν ἐμβαλὼν καὶ τῶν ἐγχωρίων ἀσμένως τὴν τῶν Μακεδόνων παρουσίαν προσδεξαμένων καὶ τοῦ Φηγέως μετὰ δώρων πολλῶν ἀπαντήσαντος τήν τε βασιλείαν ἔχειν συνεχώρησε καὶ ξενισθεὶς μετὰ τῆς δυνάμεως ἐπὶ δύο ἡμέρας λαμπρῶς ἐπὶ τὸν ῞Υφασιν ποταμὸν προῆγεν, οὗ τὸ μὲν πλάτος ἦν σταδίων ἑπτά, τὸ δὲ βάθος ἓξ ὀργυιῶν, τὸ δὲ ῥεῦμα σφοδρὸν καὶ δυσδιάβατον. [2] κούσας δὲ τοῦ Φηγέως περὶ τῆς πέραν τοῦ [᾿Ινδοῦ] ποταμοῦ χώρας ὅτι δώδεκα μὲν ἡμερῶν ἔχει δίοδον ἔρημον, μετὰ δὲ ταύτην εἶναι ποταμὸν τὸν ὀνομαζόμενον Γάγγην, τὸ μὲν πλάτος τριάκοντα καὶ δυεῖν σταδίων, τὸ δὲ βάθος μέγιστον τῶν κατὰ τὴν ᾿Ινδικήν, πέραν δὲ τούτου κατοικεῖν τό τε τῶν Ταβραισίων καὶ Γανδαριδῶν ἔθνος, τούτων δὲ βασιλεύειν Ξανδράμην, ἔχοντα δισμυρίους μὲν ἱππεῖς, πεζῶν δὲ εἴκοσι μυριάδας, ἅρματα δὲ δισχίλια, ἐλέφαντας δὲ πολεμικῶς κεκοσμημένους τετρακισχιλίους, ἀπιστήσας δὲ τοῖς λεγομένοις προσεκαλέσατο τὸν Πῶρον καὶ περὶ τῶν προσαγγελλομένων τἀκριβὲς διεπυνθάνετο. [3] δὲ τἄλλα μὲν ὑπάρχειν ἅπαντα ἀληθῆ διεβεβαιοῦτο, τὸν δὲ βασιλέα τῶν Γανδαριδῶν ἔφησεν εὐτελῆ παντελῶς εἶναι καὶ ἄδοξον ὡς ἂν κουρέως υἱὸν νομιζόμενον εἶναι. Εὐπρεπῆ γὰρ ὄντα τὸν τούτου πατέρα μεγάλως ὑπὸ τῆς βασιλίσσης ἀγαπηθῆναι καὶ τοῦ βασιλέως διὰ τῆς γυναικὸς δολοφονηθέντος εἰς τοῦτον περιστῆναι τὴν βασιλείαν. [4] δ' ᾿Αλέξανδρος, καίπερ ὁρῶν δυσεπίτευκτον τὴν ἐπὶ τοὺς Γανδαρίδας στρατείαν οὖσαν, ὅμως οὐκ ἀφίστατο τῆς φιλοτιμίας, ἀλλὰ πιστεύων ταῖς τῶν Μακεδόνων ἀρεταῖς καὶ τοῖς χρησμοῖς ἐλπίδας εἶχε κρατήσειν τῶν βαρβάρων· τὴν μὲν γὰρ Πυθίαν ἀνίκητον αὐτὸν ὠνομακέναι, τὸν δ' ῎Αμμωνα συγκεχωρηκέναι τὴν ἁπάσης τῆς γῆς ἐξουσίαν.
94 ρῶν δὲ τοὺς στρατιώτας ταῖς συνεχέσι στρατείαις καταπεπονημένους καὶ σχεδὸν ὀκταετῆ χρόνον ἐν πόνοις καὶ κινδύνοις τεταλαιπωρηκότας ὑπέλαβεν ἀναγκαῖον εἶναι τὰ πλήθη τοῖς ἁρμόζουσι λόγοις προτρέψασθαι πρὸς τὴν ἐπὶ τοὺς Γανδαρίδας στρατείαν. [2] Πολλὴ μὲν γὰρ φθορὰ τῶν στρατιωτῶν ἐγεγόνει καὶ λύσις οὐδεμία τῶν πολέμων ἠλπίζετο· καὶ τῶν μὲν ἵππων διὰ τὴν συνέχειαν τῆς ὁδοιπορίας τὰς ὁπλὰς ὑποτετρῖφθαι συνέβαινε, τῶν δὲ ὅπλων τὰ πλεῖστα κατεξάνθαι καὶ τὸν μὲν ῾Ελληνικὸν ἱματισμὸν ἐκλελοιπέναι, συναναγκάζεσθαι δὲ βαρβαρικοῖς ὑφάσμασι χρῆσθαι, συντεμόντας τὰ τῶν ᾿Ινδῶν περιβλήματα. [3] Κατὰ τύχην δὲ καὶ χειμῶνες ἄγριοι κατερράγησαν ἐφ' ἡμέρας ἑβδομήκοντα καὶ βρονταὶ συνεχεῖς καὶ κεραυνοὶ κατέσκηπτον. δὴ λογιζόμενος ἐναντιοῦσθαι ταῖς ἰδίαις ἐπιβολαῖς μίαν εἶχεν ἐλπίδα τῆς ἐπιθυμίας, εἰ τοὺς στρατιώτας διὰ τῆς εὐεργεσίας εἰς εὔνοιαν μεγάλην προαγάγοιτο. [4] Διόπερ λεηλατεῖν μὲν αὐτοῖς συνεχώρησε τὴν πολεμίαν χώραν, γέμουσαν παντοίας ὠφελείας· ἐν αἷς δ' ἡμέραις ἡ δύναμις περὶ τὴν προνομὴν ἠσχολεῖτο, συναγαγὼν τὰς γυναῖκας τῶν στρατιωτῶν καὶ τοὺς ἐξ αὐτῶν γεγονότας παῖδας ταύταις μὲν συνεστήσατο κατὰ μῆνα διδόναι σῖτον, τοῖς δὲ παισὶν ἐπιφορὰς ταγματικὰς ἀπένειμε κατὰ τοὺς τῶν πατέρων συλλογισμούς. [5] ς δ' ἐπανῆλθον οἱ στρατιῶται πολλῶν πλῆθος ἀγαθῶν ἐκ τῆς προνομῆς εὑρηκότες συνῆγε πάντας εἰς ἐκκλησίαν. Διελθὼν δὲ λόγον πεφροντισμένον περὶ τῆς ἐπὶ τοὺς Γανδαρίδας στρατείας καὶ τῶν Μακεδόνων οὐδαμῶς συγκαταθεμένων ἀπέστη τῆς ἐπιβολῆς.
95 Κρίνας δ' ἐπὶ ταύτης τοὺς ὅρους θέσθαι τῆς στρατείας πρῶτον μὲν τῶν δώδεκα θεῶν βωμοὺς πεντήκοντα πηχῶν ᾠκοδόμησεν, ἔπειτα τριπλασίαν τῆς προϋπαρχούσης στρατοπεδείαν περιβαλόμενος ὤρυξε τάφρον τὸ μὲν πλάτος πεντήκοντα ποδῶν, τὸ δὲ βάθος τεσσαράκοντα· τὴν δ' ἀναβολὴν ἐντὸς τῆς τάφρου σωρεύσας τεῖχος ἀξιόλογον ᾠκοδόμησε. [2] Προσέταξε δὲ τοῖς μὲν πεζοῖς κατασκηνώσεις ἑκάστῳ δύο στιβάδας πενταπήχεις ἐχούσας οἰκοδομῆσαι, τοῖς δ' ἱππεῦσι πρὸς ταύταις καὶ δύο φάτνας τῶν εἰθισμένων διπλασίας, ἀκολούθως δὲ καὶ τἄλλα τὰ καταλείπεσθαι μέλλοντα τοῖς μεγέθεσιν αὐξῆσαι. Ταῦτα δὲ πράττειν ἤμελλεν, ἅμα μὲν ἡρωικὴν βουλόμενος ποιήσασθαι στρατοπεδείαν, ἅμα δὲ τοῖς ἐγχωρίοις ἀπολιπεῖν σημεῖα μεγάλων ἀνδρῶν, ἀποφαίνοντα ῥώμας σωμάτων ὑπερφυεῖς. [3] πὸ δὲ τούτων γενόμενος μετὰ πάσης τῆς δυνάμεως ταῖς αὐταῖς ὁδοῖς πορευθεὶς ἀνέκαμψεν ἐπὶ τὸν ᾿Ακεσίνην ποταμόν· καταλαβὼν δὲ τὰ σκάφη νεναυπηγημένα καὶ ταῦτα καταρτίσας ἕτερα προσεναυπηγήσατο. [4] Κατὰ δὲ τοῦτον τὸν χρόνον ἧκον ἐκ τῆς ῾Ελλάδος σύμμαχοι καὶ μισθοφόροι διὰ τῶν στρατηγῶν ἠγμένοι, πεζοὶ μὲν πλείους τρισμυρίων, ἱππεῖς δ' οὐ πολὺ λείποντες τῶν ἑξακισχιλίων, ἐκομίσθησαν δὲ καὶ πανοπλίαι διαπρεπεῖς πεζοῖς μὲν δισμυρίοις καὶ πεντακισχιλίοις, φαρμάκων δ' ἰατρικῶν ἑκατὸν τάλαντα. Ταῦτα μὲν οὖν διέδωκε τοῖς στρατιώταις. [5] Τῆς δὲ ναυτικῆς παρασκευῆς συντελεσθείσης καὶ διακοσίων μὲν ἀφράκτων ἡτοιμασμένων, ὀκτακοσίων δὲ ὑπηρετικῶν τὰς μὲν παρὰ τὸν ποταμὸν κτισθείσας πόλεις ὠνόμασε τὴν μὲν διὰ τὸ τῷ πολέμῳ κρατῆσαι Νίκαιαν, τὴν δ' ἀπὸ τοῦ τελευτήσαντος ἵππου κατὰ τὴν πρὸς Πῶρον μάχην Βουκεφάλαν.
96 Αὐτὸς δὲ μετὰ τῶν φίλων ἐμβὰς εἰς τὰς ναῦς τὸν διὰ τοῦ ποταμοῦ πλοῦν ἐπὶ τὸν ᾿Ωκεανὸν τὸν κατὰ μεσημβρίαν ἐποιεῖτο. Τὸ δὲ πολὺ μέρος τῆς δυνάμεως παρὰ τὸν ποταμὸν ὡδοιπόρει, προηγουμένου Κρατεροῦ καὶ ῾Ηφαιστίωνος. ς δ' ἦλθον ἐπὶ τὴν ᾿Ακεσίνου καὶ ῾Υδάσπου συμβολήν, ἐκβιβάσας τοὺς στρατιώτας προῆγεν ἐπὶ τοὺς ὀνομαζομένους Σίβους. [2] Τούτους δέ φασιν ἀπογόνους εἶναι τῶν μεθ' ῾Ηρακλέους ἐπὶ τὴν ῎Αορνον πέτραν στρατευσάντων καὶ τῆς μὲν πολιορκίας ἀποτυχόντων, ἐν τούτῳ δὲ τῷ τόπῳ κατοικισθέντων ὑφ' ῾Ηρακλέους. Τοῦ δ' ᾿Αλεξάνδρου καταστρατοπεδεύσαντος πλησίον ἐπιφανεστάτης πόλεως προῆλθον οἱ δόξῃ πρωτεύοντες τῶν πολιτῶν. ντυχόντες δὲ τῷ βασιλεῖ καὶ τὴν συγγένειαν ἀνανεωσάμενοι πάντα ποιήσειν ἔφασαν μετὰ προθυμίας ὡς ἂν συγγενεῖς ὄντες καὶ δῶρα προσεκόμισαν μεγαλοπρεπῆ. [3] δὲ ᾿Αλέξανδρος ἀποδεξάμενος αὐτῶν τὴν εὔνοιαν καὶ τὰς πόλεις ἀποδείξας ἐλευθέρας προῆγεν ἐπὶ τὰ συνορίζοντα τῶν ἐθνῶν. Καταλαβὼν δὲ τοὺς ὀνομαζομένους ᾿AEHIOVΑγαλασσεῖς ἠθροικότας πεζοὺς μὲν τετρακισμυρίους, ἱππεῖς δὲ τρισχιλίους, συνάψας αὐτοῖς μάχην καὶ νικήσας τοὺς μὲν πλείστους κατέκοψεν, τοὺς δὲ λοιποὺς συμφυγόντας εἰς τὰς πλησίον πόλεις ἐκπολιορκήσας ἐξηνδραποδίσατο. [4] Τῶν δὲ ἄλλων ἐγχωρίων συναθροισθέντων δισμυρίους μὲν καταφυγόντας εἰς πόλιν μεγάλην κατὰ κράτος εἷλε, τῶν δ' ᾿Ινδῶν διαφραξάντων τοὺς στενωποὺς καὶ ἀπὸ τῶν οἰκιῶν μαχομένων εὐρώστως βιαζόμενος ἀπέβαλε τῶν Μακεδόνων οὐκ ὀλίγους. [5] Διὰ δὲ τὴν ὀργὴν ἐμπρήσας τὴν πόλιν συγκατέκαυσε τοὺς πλείστους· τῶν δ' [ἐγχωρίων τῶν] ὑπολειπομένων εἰς τρισχιλίους συμφυγόντας εἰς τὴν ἀκρόπολιν καὶ μεθ' ἱκετηριῶν δεηθέντας ἀπέλυσεν.
97 Αὐτὸς δὲ πάλιν μετὰ τῶν φίλων ἐμβὰς εἰς τὰς ναῦς διὰ τοῦ ποταμοῦ τὸν πλοῦν ἐποιεῖτο μέχρι τῆς συμβολῆς τῶν προειρημένων ποταμῶν καὶ τοῦ ᾿Ινδοῦ. Μεγάλων δὲ ῥείθρων εἰς ἕνα τόπον συρραττόντων ἴλιγγες πολλαὶ καὶ φοβεραὶ συνίσταντο καὶ τὰ σκάφη συστρέφουσαι διέφθειρον. Τῆς δὲ τοῦ ῥεύματος βίας ὀξείας καὶ σφοδρᾶς οὔσης καὶ τῆς τῶν κυβερνητῶν τέχνης κατισχυομένης δύο μὲν μακραὶ ναῦς κατέδυσαν, τῶν δὲ ἄλλων πλοίων οὐκ ὀλίγα πρὸς τὴν γῆν ἐξέπεσε. [2] Τῆς δὲ ναυαρχίδος καταρράκτῃ μεγάλῳ περιπεσούσης ὁ βασιλεὺς εἰς τὸν ἔσχατον ἦλθε κίνδυνον. Διὸ καὶ τοῦ θανάτου πρὸ ὀφθαλμῶν ὄντος ὁ μὲν ᾿Αλέξανδρος ἀποθέμενος τὴν ἐσθῆτα γυμνῷ τῷ σώματι τῆς ἐνδεχομένης ἀντείχετο βοηθείας, οἱ δὲ φίλοι παρενήχοντο, σπεύδοντες ὑποδέξασθαι περιτρεπομένης τῆς νεὼς τὸν βασιλέα. [3] Πολλῆς δὲ ταραχῆς περὶ τὴν ναῦν οὔσης καὶ τῶν μὲν ἀνδρῶν ἀντιταττομένων τῇ τοῦ ῥεύματος βίᾳ, τοῦ δὲ ποταμοῦ κατισχύοντος πᾶσαν ἀνθρωπίνην ἐπίνοιάν τε καὶ δύναμιν μόγις ὁ ᾿Αλέξανδρος μετὰ τῶν νεῶν εἰς τὴν γῆν ἐξέπεσεν. Σωθεὶς δὲ παραδόξως τοῖς θεοῖς ἔθυσεν ὡς μεγίστους ἐκπεφευγὼς κινδύνους καὶ πρὸς ποταμὸν ὁμοίως ᾿Αχιλλεῖ διαγωνισάμενος.
98 Μετὰ δὲ ταῦτα στρατεύσας ἐπὶ Συδράκας καὶ τοὺς ὀνομαζομένους Μαλλούς, ἔθνη πολυάνθρωπα καὶ μάχιμα, κατέλαβε τοὺς ἐγχωρίους ἠθροικότας πεζοὺς μὲν πλείους τῶν ὀκτακισμυρίων, ἱππεῖς δὲ μυρίους, ἅρματα δ' ἑπτακόσια. Οὗτοι πρὸ μὲν τῆς ᾿Αλεξάνδρου παρουσίας ἐπολέμουν ἀλλήλοις, ὡς δ' ὁ βασιλεὺς ἤγγισε τῇ χώρᾳ, συνεφρόνησαν καὶ μυρίας παρθένους δόντες καὶ λαβόντες διὰ τῆς ἐπιγαμίας ταύτης διηλλάγησαν. [2] Οὐ μὴν συγκατέβησαν εἰς παράταξιν, ἀλλὰ πάλιν στασιάσαντες ὑπὲρ τῆς ἡγεμονίας εἰς τὰς σύνεγγυς πόλεις ἀπεχώρησαν. δ' ᾿Αλέξανδρος τῇ πρώτῃ πόλει πλησιάσας ἐξ ἐφόδου διενοεῖτο πολιορκεῖν ταύτην. [3] νθα δὴ τῶν τερατοσκόπων τις Δημοφῶν ὄνομα προσελθὼν αὐτῷ διά τινων οἰωνῶν ἔφη προδηλοῦσθαι τῷ βασιλεῖ μέγαν κίνδυνον ἐκ τραύματος ἐσόμενον ἐν τῇ πολιορκίᾳ. Διόπερ ἠξίου τὸν ᾿Αλέξανδρον ἀφεῖναι μὲν ταύτην τὴν πόλιν ἐπὶ τοῦ παρόντος, ἐφ' ἑτέρας δὲ πράξεις ἐπιβάλλειν τὸν νοῦν. [4] δὲ βασιλεὺς τούτῳ μὲν ἐπέπληξεν ὡς ἐμποδίζοντι τὴν ἀρετὴν τῶν ἀγωνιζομένων, αὐτὸς δὲ διατάξας τὰ περὶ τὴν πολιορκίαν πρῶτος ἡγεῖτο πρὸς τὴν πόλιν, φιλοτιμούμενος αὐτὴν διὰ τῆς βίας χειρώσασθαι. Τῶν δὲ μηχανικῶν ὀργάνων ὑστερούντων πρῶτος διακόψας πυλίδα καὶ παρεισπεσὼν εἰς τὴν πόλιν πολλοὺς μὲν κατέβαλε, τοὺς δὲ λοιποὺς τρεψάμενος συνεδίωξεν εἰς τὴν ἀκρόπολιν. [5] Τῶν δὲ Μακεδόνων περὶ τὴν τειχομαχίαν ἔτι διατριβόντων ἁρπάσας κλίμακα καὶ τοῖς τῆς ἄκρας τείχεσι προσερείσας καὶ τὴν πέλτην ὑπὲρ τῆς κεφαλῆς ἔχων προσανέβαινε. Τῆς δὲ κατὰ τὴν ἐνέργειαν ὀξύτητος φθανούσης τοὺς προμαχομένους τῶν βαρβάρων ταχέως ἐπέβη τῷ τείχει. [6] Τῶν δ' ᾿Ινδῶν εἰς χεῖρας μὲν ἐλθεῖν οὐ τολμώνων, ἐκ διαστήματος δὲ ἀκοντιζόντων καὶ τοξευόντων ὁ μὲν βασιλεὺς ὑπὸ τοῦ πλήθους τῶν βελῶν κατεπονεῖτο, οἱ δὲ Μακεδόνες δύο κλίμακας προσθέντες διὰ τούτων προσανέβαινον ἀθρόοι καὶ συντριβεισῶν ἀμφοτέρων ἐπὶ τὴν γῆν κατηνέχθησαν.
99 δὲ βασιλεὺς ἐρημωθεὶς πάσης βοηθείας ἐτόλμησεν ἐπιτελέσαι πρᾶξιν παράδοξον καὶ μνήμης ἀξίαν. Τὸ γὰρ ἀπὸ τοῦ τείχους ἀπελθεῖν ἄπρακτον πρὸς τοὺς ἰδίους ἀνάξιον κρίνας ὑπάρχειν τῆς ἰδίας εὐπραξίας καθήλατο μετὰ τῶν ὅπλων μόνος εἰς τὴν πόλιν. [2] Συνδραμόντων δ' ἐπ' αὐτὸν τῶν ᾿Ινδῶν ὑπέστη τεθαρρηκότως τὴν τῶν βαρβάρων ἐπιφοράν· προβαλλόμενος δ' ἐκ τῶν δεξιῶν δένδρον τι παρ' αὐτὸ τὸ τεῖχος ἐρριζωμένον, ἐκ δὲ τῶν εὐωνύμων αὐτὸ τὸ τεῖχος ἠμύνετο τοὺς ᾿Ινδούς, οὕτω τῷ θυμῷ παραστὰς ὡς ἄν τις βασιλεὺς τηλικούτων ἤδη ἀπειργασμένων ἀνδραγαθήσειε, τὴν ἐσχάτην τοῦ βίου καταστροφὴν εὐκλεεστάτην γενέσθαι φιλοτιμούμενος. [3] Πολλὰς μὲν γὰρ εἰς τὸ κράνος ἐλάμβανε πληγάς, οὐκ ὀλίγας δὲ εἰς τὴν πέλτην ἐδέχετο· τέλος δὲ τοξευθεὶς ὑπὸ τὸν μαστὸν ἔπεσεν εἰς γόνυ, κατισχυθεὶς ὑπὸ τῆς πληγῆς. Εὐθὺ δ' ὁ μὲν τοξεύσας ᾿Ινδὸς καταφρονήσας προσέδραμε καὶ καταφέροντος αὐτοῦ πληγὴν ὁ ᾿Αλέξανδρος ὑπέθηκε τῇ λαγόνι τὸ ξίφος καὶ καιρίου γενομένου τοῦ τραύματος ὁ μὲν βάρβαρος ἔπεσεν, ὁ δὲ βασιλεὺς ἐπιλαβόμενος τοῦ πλησίον κλάδου καὶ διαναστὰς προεκαλεῖτο τῶν ᾿Ινδῶν τοὺς βουλομένους διαγωνίσασθαι. [4] Κατὰ δὲ τοῦτον τὸν χρόνον Πευκέστης, εἷς τῶν ὑπασπιστῶν, δι' ἑτέρας κλίμακος προσαναβὰς πρῶτος ὑπερήσπισε τὸν βασιλέα· μετὰ δὲ τοῦτον ἕτεροι πλείους ἐπιφανέντες καὶ καταπληξάμενοι τοὺς βαρβάρους διέσωσαν τὸν ᾿Αλέξανδρον. Τῆς δὲ πόλεως ἁλούσης κατὰ κράτος οἱ μὲν Μακεδόνες διὰ τὸν ὑπὲρ τοῦ βασιλέως θυμὸν πάντας τοὺς περιτυχόντας ἀνῄρουν καὶ τὴν πόλιν νεκρῶν ἐπλήρωσαν. [5] πὶ πολλὰς δὲ ἡμέρας τοῦ βασιλέως ἀσχοληθέντος περὶ τὴν θεραπείαν οἱ κατὰ τὴν Βακτριανὴν καὶ Σογδιανὴν κατοικισθέντες ῞Ελληνες ἐκ πολλοῦ μὲν τὸν ἐν τοῖς βαρβάροις κατοικισμὸν χαλεπῶς ἔφερον, τότε δὲ φήμης προσπεσούσης αὐτοῖς ὅτι τρωθεὶς ὁ βασιλεὺς τετελεύτηκεν ἀπέστησαν ἀπὸ τῶν Μακεδόνων. [6] θροισθέντες δὲ εἰς τρισχιλίους, κατὰ τὴν εἰς οἶκον ἀνακομιδὴν πολλὰ πονήσαντες, ὕστερον ὑπὸ τῶν Μακεδόνων κατεκόπησαν μετὰ τὴν ᾿Αλεξάνδρου τελευτήν.
XLVIII. XLIX. L. Sopithés Prince Indien, se soumet à Alexandre qui lui rend ses Etats. Des lois de ce pays-là et de l'excellence des chiens qu'on y dresse à la chasse.

De-là il passa dans une contrée pleine de villes soumises à un souverain nommé Sopithés et qui étaient toutes extrêmement heureuses. Ils n'ont pour objet en toutes choses que l'honneur et la bienséance, et la beauté même du corps est parmi eux une qualité essentielle. [5] Sur ce principe ils font un choix rigoureux de leurs enfants dès leur naissance, et nourrissant avec soin ceux qui se trouvent bien conformés et qui paraissent devoir être un jour beaux et bien faits, ils font mourir tous ceux dans lesquels ils apercevaient quelques défauts corporels. [6] C'est dans la même vue qu'ils assortissent les mariages. Ils ne se mettent aucunement en peine du bien et ne songent qu'à mettre ensemble un bel homme et une belle femme : [7] de là vient qu'on trouve leurs villes pleines de gens mieux faits que partout ailleurs. Le roi Sopithés, homme de six pieds de haut et qui l'emportait par la figure sur tous ses sujets, vint jusques hors des portes de sa ville au-devant d'Alexandre : il la lui offrit avec son trône de forte que le roi satisfait de cette démarche lui rendit l’un et l'autre au même instant. [8] Sopithès le traita magnifiquement aussi bien que son armée pendant le peu de jours qu'il demeura dans ce canton. 92 Entre les présents qu'il fit au conquérant et qui étaient tous considérables, il y avait cent cinquante chiens d'une hauteur et d'une force extraordinaire, qu'on disait s'accoupler avec des tigresses. [2] Alexandre qui voulut éprouver la force dont on vantait ces animaux, fit enfermer dans un parc clos un lion de la plus grande taille avec deux de ces chiens, mais les moins forts. [3] Ceux-ci n'ayant pu en venir à bout, il en fit lâcher deux autres de sorte que le lion fut saisi de quatre côtés. Alors un des piqueurs eut ordre d'aller couper la jambe avec une épée à un de ces chiens. Alexandre s'étant mis à crier qu'on n'en fit rien et ses gardes étant accourus pour arrêter le bras du piqueur, Sopithès dit qu'il donnerait au roi trois autres chiens à la place de celui-là. De sorte que l'exécution fut faite, et même lentement et peu à peu, sans que le chien jette le moindre cri de douleur ; et il tint toujours les dents attachées à la bête, jusqu'à ce qu'ayant perdu tout son sang, il expira enfin sur sa proie.

LI. De quelques rois des Indes.

93 Environ ce temps-là Hephestion revint avec les troupes qu'on lui avait confiées et qui lui avaient servi à soumettre une grande partie de l'Inde. Le Roi lui donna de grandes marques de satisfaction et passa lui-même dans les états d'un roi nommé Phegée, dont tous les sujets reçurent les Macédoniens avec beaucoup d'accueil. Le roi Phegée surtout vint au devant d'Alexandre, auquel il fit des présents magnifiques, et qui lui laissa aussi la possession paisible de ses états : de sorte qu'ayant passé là deux jours avec toute son armée en festins et en réjouissance, il vint ensuite jusqu'au fleuve Hyphasis, sa largeur est de sept stades et sa profondeur de six toises : sa rapidité le rend d'ailleurs très difficile à passer. [2] Il apprit là de Phégée qui l'accompagnait, qu'entre l'Indus et le Gange est un désert de douze journées de largeur, au bout desquelles on trouve ce dernier fleuve qui a trente deux stades de large et le plus profond de tous les fleuves de l'Inde. Que sur son autre rivage habitait la nation des Tabraesiens et des Gangarides, gouvernée par un roi nommé Xandramés, qui avait une armée de vingt mille hommes de cheval, de deux cents mille hommes de pied, de deux mille chariots et de quatre mille éléphants dressés aux combat. Alexandre qui avait de la peine à croire ce détail, demanda à Porus ce qui en était. [3] Porus lui en confirma la vérité ; mais il ajouta que le roi des Gangarides. était actuellement un homme vil et sans courage, en un mot le fils d'un barbier. Car son père, qui était un homme de très belle figure, avait tellement plu à la feue reine, qu'elle s'était défaite en trahison secrète du roi son mari, pour mettre sa couronne fur la tête de cet indigne amant.

LII. Alexandre voulant traverser le Gange, pour porter la guerre aux Gangarides, abandonne ce projet par la résistance de ses soldats qui ne veulent pas le suivre.

[4] Quoiqu'Alexandre comprit que ce n'était pas une chose aisée que de défaire l'armée des Gangarides, se fiant néanmoins à la valeur des Macédoniens et aux réponses qui lui avaient été rendues en plus d'un temple il espéra de vaincre ces barbares en effet la Pythie l'avait déclaré invincible, et Jupiter Hammon lui avait promis l'empire de toute la terre. 94 Mais s'apercevant bien aussi que ses soldats étaient épuisés par la continuité des fatigues qu'ils avaient essuyées et par huit ans de travaux & de périls, il crut devoir les préparer par des discours convenables à cette nouvelle entreprise. [2] En effet une grande partie de ses troupes avait péri et ce qui en restait ne voyait aucun terme aux projets et à l'ambition de leur roi. Les pieds des chevaux étaient ruinés par la longueur de leurs marches, et leurs armes étaient usées par la durée d'un service continuel. Ils n'étaient plus vêtus à la Grecque, et il y avait longtemps que leurs habits tombés en lambeaux les avaient contraints de s'envelopper d'étoffes étrangères, auxquelles mêmes ils ne savaient pas donner des formes convenables. [3] Il était même arrivé alors par un hasard extraordinaire que des pluies mêlées d'éclairs et de tonnerres remplissaient l'air depuis soixante et dix jours. Sentant bien que toutes ces circonstances s'opposaient terriblement à ses prétentions démesurées, il ne pouvait plus compter que sur les récompenses excessives qu'il promettrait à ses soldats. [4] Ainsi il commença dès lors à leur permettre le pillage des terres ennemies où ils se trouvaient actuellement et qui étaient couvertes de tous les biens que la nature peut produire. Pendant que les hommes étaient occupés à cet exercice, il fit assembler leurs femmes et leurs enfants : il s'engagea de fournir aux femmes leur nourriture par mois, et à chacun des enfants une solde proportionnée à celle de leurs pères. [5] Dès que les soldats chargés de butin furent revenus au camp, il les assembla de même et leur proposa dans les termes les plus avantageux qu'il put trouver, l'expédition contre les Gangarides. Mais aucun des Macédoniens n'ayant voulu s'y prêter, il fut contraint d'abandonner ce projet. 95 Ainsi se résolvant à terminer là son expédition, il fit dresser aux dieux douze autels de cinquante coudées de circonférence, et les enfermant dans un camp trois fois plus grand que le premier qu'il avait tracé, il environna ce camp d'un fossé de cinquante pieds de largeur et de quarante pieds de profondeur, pour y jeter les fondements d'un mur qui fut digne de son nom et de sa mémoire. [2] Il ordonna ensuite à chaque soldat d'infanterie de bâtir une tente qui contînt deux lits de cinq coudées de long, et aux cavaliers d'ajouter à la leur deux crèches, une fois plus longues que celles qu'ils faisaient ordinairement. En un mot, il voulut que dans ce camp qui devait demeurer comme un monument de leur passage, tout fût au double des mesures usitées dans les camps ordinaires. Il voulait indiquer par là qu'il avait entrepris et exécuté une expédition héroïque et donner lieu aux habitants futurs de ces contrées de croire qu'il était venu là des hommes d'une taille et d'une force plus qu'humaine. [3] Tout cela étant fait, il se mit à la tête de son armée et par le même chemin qu'il avait tenu en allant, il revint jusqu'au fleuve Acésine, sur le bord duquel il fit dépecer toutes les barques qui avaient servi à son premier passage et en fit construire de nouvelles. [4] Là il reçut de la. Grèce des recrues d'alliés et de soudoyés, conduites par leurs capitaines : elles consistaient en plus de trente mille hommes d'Infanterie et près de six mille cavaliers. Ils apportaient outre cela des armures complètes et très bien travaillées pour près de vingt-cinq mille hommes, et des caisses pleines de remèdes qui montaient au prix de cent talents : il distribua libéralement l'une et l'autre provision à ses soldats. [5] Ayant ensuite disposé toutes choses pour le passage du fleuve, il le traversa sur huit cents galères. Il nomma ensuite deux villes qu'il avait fait bâtir sur la rive occidentale du fleuve, la première Nicée, à cause de la victoire qu'il avait remportée en ce même lieu contre Porus, et la seconde Bucéphale du nom de son cheval qu'il avait perdu dans cette bataille. 96 Ce fut là enfin qu'il s'embarqua sur l'Indus avec un certain nombre de ses amis principaux, pour descendre jusqu'à l'océan méridional ; pendant que la plus grande partie de son, armée côtoyait le fleuve sous la conduite d'Hephestion et de Cratérus. Quand ils furent arrivés à l'embouchure de l'Hydaspe et de l'Acésine, deux fleuves qui tombent ensemble dans l'Indus à son orient, il mit pied à terre et marcha avec ses troupes contre une nation qu''on nommait les Sibes. [2] On a dit qu'ils descendaient des soldats qu'Hercule conduisit au siège du rocher d'Averne, et qu'il s’établit en ce pays-là , après avoir manqué son entreprise.
Alexandre avait déjà fait la circonvallation d'une ville considérable de la contrée , lorsque les principaux citoyens vinrent à lui en députation.Ayant été admis à l'audience du roi, ils lui racontèrent l'histoire de leur origine qui les rendait parents des Grecs ; sur quoi ils lui promirent de se conformer à ses volontés et étalèrent en même temps des présents magnifiques en signe de leur obéissance. [3] Le Roi reçut gracieusement ces marques de leur soumission, et déclarant libres toutes les villes qui leur étaient alliées, il passa en quelques autres provinces des environs. Il rencontra les Agalasses, qui avaient assemblé pour se défendre quarante mille hommes de pied et trois mille de cavalerie. Leur ayant livré bataille, il les défit absolument: la plus grande partie fut tuée dans le combat ; et ayant forcé tous ceux qui s'étaient réfugiés dans des citadelles ou qui s’étaient même cachés dans des cavernes, il en fit autant d'esclaves. [4] Quelque temps après il emporta d'assaut une ville considérable, où vingt mille hommes s'étaient renfermés. Mais les Macédoniens vainqueurs s'étant répandus dans les rues, où les assiégés avaient mis un grand nombre de barrières, ces derniers s'y défendaient encore, ou écrasaient les vainqueurs de tous les étages de leurs maisons : ce qui fit perdre au roi un grand nombre de ses soldats. [5] Dans la colère où le mit cet événement, il fit mettre le feu.à tous les quartiers de la ville, ce qui fit périr presque tout ce qu'il y restait d'habitants. Mais les trois mille ou environ qui échappèrent de cet incendie s'étant sauvés dans la citadelle, et de-là ayant envoyé demander leur grâce à Alexandre, il la leur accorda sur le champ.
97 Là il remonta avec ses amis sur ses vaisseaux pour regagner encore une fois le confluent de l'Hydaspe et de l'Acésine avec l’Indus, dont ses dernières expéditions l'avaient écarté. La rencontre de ces trois fleuves extrêmement rapides, forme en cet endroit là d'effroyables tourbillons d'eau qui submergeaient fréquemment toute espèce de vaisseaux. Tout l'art des mariniers ne put empêcher la submersion de deux des plus grands navires d’Alexandre, et un bien plus grand nombre de petits furent poussés par les flots et brisés contre le rivage. [2] Celui qui portait le roi, quoique le plus grand de tous, subit le même danger, et saisi par un tourbillon d'eau on le crut prêt à disparaître. Alexandre qui connut tout le péril n'eut point d'autre ressource que de se dépouiller sur le champ pour essayer de se sauver à la nage. Ses plus fidèles amis s'étaient déjà jetés dans l'eau pour le recevoir dès que son vaisseau renversé l'y jetterait lui-même. [3] Il se fit-là un concours extraordinaire de nageurs autour du vaisseau du roi, qui s'opposaient à droite et à gauche aux efforts que l'eau semblait faire pour le renverser : de sorte que malgré l'énorme supériorité de la force de l'eau sur la faible résistance des hommes, le vaisseau du roi l'amena pourtant à bord, avec le reste de sa flotte. Alexandre, sauvé ainsi comme par miracle, fit aux dieux le sacrifice de salut ou de délivrance dans lequel même il les remercia de lui avoir accordé comme à Achille la victoire sur un fleuve.

LIII. Le roi mettant fin à ses courses, attaque quelques nations des Indes et reçoit un coup de flèche qui met sa vie en grand danger.

98 De là portant ses armes contre les Oxydraques et les Maliens, nations nombreuses et guerrières, il les trouva en effet pourvues de quatre-vingt mille hommes de pied, de dix mille chevaux et de sept cents chariots. Avant l'arrivée d'Alexandre, elles avaient guerre entre elles; mais aux approches de ce conquérant, elles se réconcilièrent et se donnèrent réciproquement dix mille de leurs filles en mariage, qui furent le sceau de leur réunion. Ils ne s'assemblèrent pourtant pas en corps d'armée. [2] Mais pour terminer la dispute du commandement général qui s'était élevée entre eux, chaque nation était convenue de défendre sa capitale et sa province : Alexandre ayant attaqué la plus prochaine de ces villes, se disposait à la prendre de force [3] lorsqu'un de ses augures nommé Démophon vint lui dire que le vol ou le chant des oiseaux lui annonçait une blessure qui le mettrait en grand danger : qu'ainsi il le suppliait d'abandonner pour le présent le siège de cette place et de se porter à quelque autre entreprise. [4] Le roi reçut fort mal cet avis et reprocha à l'augure de venir ralentir par ses prédictions l'ardeur de ses troupes. Aussitôt revenant au siège, il conduisit lui-même ses soldats jusqu'au pied des murs, dans I'espérance d'emporter la ville d'assaut. Mais comme les machines de guerre tardaient à venir; lui-même mettant la porte à bas à coups de hache, entra dans la ville, où ayant mis par terre tous ceux qui se présentaient à lui, il poursuivit les autres jusques dans leur citadelle, jointe en dedans au mur extérieur. [5] Pendant que les Macédoniens battaient les mur en dehors, le roi trouvant une échelle et l'appliquant contre la citadelle monta légèrement, en couvrant fa tête de son bouclier et, prévenant par sa vitesse l'attention des barbares postés dans le haut, il se trouva au milieu d'eux. [6] Aucun d'eux n'osa en venir aux mains contre lui, mais se tenant à quelque distance, ils lançaient sur lui leurs javelots, de sorte que le roi commençait à se sentir accablé. Les Macédoniens pour aller à son secours montaient déjà par le dehors sur les deux premières échelles qui se trouvèrent sous leur main. Mais ils s'y mirent en si grand nombre à la fois, que les échelles se rompant les firent tous tomber par terre. 99 Le roi par ce malheur privé de toute espérance de secours et demeurant seul s'avisa d'une ressource extraordinaire et digne de mémoire. Ce fut de se jeter non pas du côté de la campagne au-dehors de la ville, ce qui aurait été indigne de ses exploits précédents, mais sur un terrain en plate forme qui tenait à la citadelle. [2] Dès qu'il y fut tous les Indiens tombèrent sur lui, comme pour l'achever et il ne laissa pas de résister encore à tous leurs efforts. En vain les Indiens se réunissaient contre lui seul, il soutint vaillamment toute leur impétuosité, et mettant son côté droit à l'abri d'un arbre qu'un hasard de la nature avait fait sortir du mur de la citadelle, et couvrant son côté gauche du mur même, il résistait seul à l'attaque des ennemis rassemblés : n'ayant pour lors aucune autre espérance que de faire une fin digne d'un roi, qui jusque là avait heureusement exécuté tant d'entreprises glorieuses. [3] Il avait reçu un prodigieux nombre de coups sur son casque et sur son bouclier. Mais enfin atteint d'une flèche sous la mamelle, le coup le fit tomber fur ses genoux. L'Indien qui le lui avait porté courut à lui pour achever un exploit qu'il croyait désormais aisé. Mais Alexandre lui enfonça son épée dans le flanc et le renversa par terre. Aussitôt se relevant lui-même à la faveur de l'arbre qu'il avait à côté de lui, il défiait encore au combat celui des Indiens qui voudrait en faire l'essai. [4] En ce moment arriva Peucestès un de ses gardes, monté par un degré dérobé de la citadelle, et le premier qui fut venu à son recours. Mais plusieurs autres suivirent de près cet exemple, de sorte que s’excitant ensemble sur ces barbares, ils le sauvèrent de leurs mains. La ville ayant été bientôt après emportée de force, les Macédoniens pour venger leur roi du danger où les Indiens l'avaient mis, les exterminèrent tous et ne laissèrent dans la ville que des morts. [5] Comme la blessure du roi l'avait tenu longtemps au lit, les colonies grecques distribuées dans la Bactriane et dans la Sogdiane, déjà mécontentes d'habiter parmi des barbares, et qui fur de fausses nouvelles croyaient le roi mort de ses blessures, ne voulaient plus dépendre des Macédoniens. [6] Ainsi s'assemblant au nombre de trois mille, ils songeaient à s’en retourner dans leur patrie. Mais d'abord après la mort du roi, qui arrivera dans un autre temps et avant l'exécution de leur projet, ils seraient tous exterminés.

100 δὲ ᾿Αλέξανδρος διασωθεὶς ἐκ τοῦ τραύματος καὶ θύσας τοῖς θεοῖς σωτήρια μεγάλας ἑστιάσεις τῶν φίλων ἐποιεῖτο. Παρὰ δὲ τὸν πότον ἴδιόν τι συνέβη γενέσθαι καὶ μνήμης ἄξιον. [2] ν γὰρ τοῖς ἑταίροις παραληφθείς τις Μακεδών, ὄνομα Κόραγος, ῥώμῃ σώματος διαφέρων καὶ πολλάκις ἐν ταῖς μάχαις ἠνδραγαθηκώς, παροξυνθεὶς ὑπὸ τῆς μέθης προεκαλέσατο μονομαχῆσαι Διώξιππον τὸν ᾿Αθηναῖον, ἀθλητὴν ἄνδρα καὶ ταῖς ἐπιφανεστάταις νίκαις ἐστεφανωμένον. [3] Τῶν δὲ παρακεκλημένων ἐπὶ τὸν πότον, ὡς εἰκός, συνεπιλαβομένων τῆς φιλοτιμίας καὶ τοῦ μὲν Διωξίππου συγκαταθεμένου, τοῦ δὲ βασιλέως ἡμέραν τῆς μάχης τάξαντος, ὡς ὁ τῆς μονομαχίας χρόνος ἧκεν, πολλαὶ μυριάδες ἀνδρῶν συνήχθησαν ἐπὶ τὴν θέαν. [4] Καὶ τῶν μὲν Μακεδόνων ὁμοεθνῶν ὄντων τῷ Κοράγῳ καὶ τοῦ βασιλέως συμφιλοτιμουμένου, τῶν δὲ ῾Ελλήνων τῷ Διωξίππῳ συναγωνιώντων προῆλθεν εἰς τὸν ἀγῶνα ὁ μὲν Μακεδὼν πολυτελέσιν ὅπλοις κεκοσμημένος, ὁ δ' ᾿Αθηναῖος γυμνὸς ὑπαληλιμμένος, [5] ἔχων ῥόπαλον σύμμετρον. μφοτέρων δὲ τῇ τε τοῦ σώματος ῥώμῃ καὶ τῇ τῆς ἀλκῆς ὑπεροχῇ θαυμαζομένων οἱονεί τις θεομαχία μέλλουσα γίνεσθαι προσεδοκήθη· ὁ μὲν γὰρ Μακεδὼν διά τε τὴν φύσιν τοῦ σώματος καὶ τὴν λαμπρότητα τῶν ὅπλων μεγάλην ἐπιφέρων κατάπληξιν ῎Αρει παρεμφερὴς ὑπελαμβάνετο, ὁ δὲ Διώξιππος ὑπερέχων τε τῇ ῥώμῃ καὶ διὰ τὴν ἐκ τῆς ἀθλήσεως μελέτην, ἔτι δὲ διὰ τὴν περὶ τὸ ῥόπαλον ἰδιότητα τὴν πρόσοψιν ῾Ηρακλεωτικὴν εἶχεν. [6] ς δ' ἐπῆγον ἀλλήλοις, ὁ μὲν Μακεδὼν ἐκ συμμέτρου διαστήματος λόγχην ἠκόντισεν, ὁ δ' ἕτερος βραχὺ παρεγκλίνας τὴν ἐπιφερομένην πληγὴν ἐξένευσεν. Εἶθ' ὁ μὲν τὴν Μακεδονικὴν σάρισαν προβεβλημένος ἐπεπορεύετο, ὁ δ' ἐγγίσαντος αὐτοῦ τῷ ῥοπάλῳ πατάξας τὴν σάρισαν ἀπέθραυσεν. [7] δὲ δυσὶν ἐλαττώμασι περιπεσὼν ἐπὶ τὴν ἀπὸ τοῦ ξίφους μάχην κατήντησεν. Μέλλοντος δ' αὐτοῦ σπᾶσθαι τὴν μάχαιραν ἔφθασε προπηδήσας καὶ τῇ μὲν εὐωνύμῳ κατέλαβε τὴν ἕλκουσαν τὸ ξίφος χεῖρα, τῇ δ' ἄλλῃ κινήσας ἐκ τῆς βάσεως τὸν ἀντίπαλον ὑπέσυρε τὰ σκέλη. [8] ιφέντος δ' ἐπὶ γῆν ἐπιβὰς ἐπὶ τὸν τράχηλον τῷ ποδὶ καὶ τὸ ῥόπαλον ἀνατεινάμενος ἀνέβλεψεν πρὸς τοὺς θεωμένους.
101 ναβοήσαντος δὲ τοῦ πλήθους διά τε τὸ παράδοξον καὶ τὴν ὑπερβολὴν τῆς ἀνδραγαθίας ὁ μὲν βασιλεὺς προσέταξεν ἀφεῖναι καὶ τὴν θέαν διαλύσας ἀπηλλάγη, δυσφορῶν ἐπὶ τῇ τοῦ Μακεδόνος ἥττῃ. [2] δὲ Διώξιππος ἀφεὶς τὸν πεπτωκότα καὶ περιβόητον νίκην ἀπενεγκάμενος ἀπῄει ταινιούμενος ὑπὸ τῶν ὁμοφύλων, ὡς κοινὴν πᾶσι τοῖς ῞Ελλησι παρεσχημένος εὐδοξίαν. Οὐ μὴν ἡ τύχη γε εἴασεν ἐπὶ πολὺν χρόνον καυχήσασθαι τὸν ἄνδρα τῇ νίκῃ. [3] τε γὰρ βασιλεὺς ἀλλοτριώτερον αἰεὶ διετέθη πρὸς αὐτόν, οἵ τε φίλοι τοῦ ᾿Αλεξάνδρου καὶ πάντες οἱ περὶ τὴν αὐλὴν Μακεδόνες, φθονοῦντες αὐτοῦ τῇ ἀρετῇ, ἔπεισαν μὲν τὸν ἐπὶ τῆς διακονίας τεταγμένον ὑποβαλεῖν ὑπὸ τὸ προσκεφάλαιον χρυσοῦν ποτήριον, αὐτοὶ δὲ κατὰ τὸν ἑξῆς πότον καταιτιασάμενοι κλοπὴν καὶ ποτήριον εὑρηκέναι προσποιηθέντες εἰς αἰσχύνην καὶ ἀδοξίαν ἤγαγον τὸν Διώξιππον. [4] δὲ θεωρῶν τὴν ἐπ' αὐτὸν συνδρομὴν τῶν Μακεδόνων τότε μὲν ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ πότου, μετ' ὀλίγον δὲ ἐπὶ τὴν ἰδίαν κατάλυσιν παραγενόμενος καὶ γράψας πρὸς τὸν ᾿Αλέξανδρον ἐπιστολὴν περὶ τῶν καθ' αὑτοῦ μεμηχανημένων ταύτην μὲν ἐνετείλατο τοῖς ἰδίοις δοῦναι τῷ βασιλεῖ, αὑτὸν δ' ἐκ τοῦ ζῆν μετέστησεν, ἀβούλως μὲν εἰς τὴν μονομαχίαν συγκαταβάς, πολὺ δ' ἀφρονεστέραν τὴν τοῦ βίου καταστροφὴν ποιησάμενος. [5] Διὸ καὶ πολλοὶ τῶν καταμεμφομένων αὐτοῦ τὴν ἄνοιαν ἐπιπλήττοντες ἔφασαν χαλεπὸν εἶναι δύναμιν μὲν σώματος ἔχειν μεγάλην, νοῦν δὲ μικρόν. [6] δὲ βασιλεὺς ἀναγνοὺς τὴν ἐπιστολὴν χαλεπῶς μὲν ἤνεγκεν ἐπὶ τῇ τἀνδρὸς τελευτῇ καὶ πολλάκις ἐπεζήτησε τὴν ἀρετὴν αὐτοῦ καὶ παρόντι μὲν οὐ χρησάμενος, ἀπόντα δὲ ἐπιποθήσας ὅτε οὐδὲν ὄφελος ἔγνω τὴν καλοκἀγαθίαν τἀνδρὸς ἐκ τῆς τῶν διαβαλόντων κακίας.
102 δ' οὖν ᾿Αλέξανδρος τὴν μὲν στρατιὰν προσέταξεν παρὰ τὸν ποταμὸν ἀντιπαράγειν ταῖς ναυσίν, αὐτὸς δὲ τὸν διὰ τοῦ ποταμοῦ κατὰ τὸν ᾿Ωκεανὸν πλοῦν ποιούμενος κατῆρεν εἰς τὴν χώραν τῶν ὀνομαζομένων Σαμβαστῶν. [2] Οὗτοι δὲ τῷ τε πλήθει τῶν ἀνδρῶν καὶ ταῖς ἀρεταῖς οὐδενὸς τῶν ᾿Ινδικῶν ἐθνῶν λείπονται· οἰκοῦντες δὲ πόλεις δημοκρατουμένας καὶ τὴν ἔφοδον τῶν Μακεδόνων πυνθανόμενοι στρατιώτας ἤθροισαν πεζοὺς μὲν ἑξακισμυρίους, ἱππεῖς δὲ ἑξακισχιλίους, ἅρματα δὲ πεντακόσια. [3] Τοῦ δὲ στόλου προσπλέοντος τῷ ξένῳ καὶ παραδόξῳ τῆς παρουσίας πτοηθέντες καὶ τὴν διαβεβοημένην δόξαν τῶν Μακεδόνων καταπλαγέντες, ἔτι δὲ τῶν πρεσβυτέρων συμβουλευσάντων μὴ διαγωνίζεσθαι πεντήκοντα τοὺς ἐπιφανεστάτους πρεσβευτὰς ἐξαπέστειλαν, ἀξιοῦντες φιλανθρώπως αὐτοῖς προσενεχθῆναι. [4] δὲ βασιλεὺς ἐπαινέσας τοὺς ἄνδρας καὶ συγχωρήσας τὴν εἰρήνην δωρεαῖς τε μεγάλαις καὶ τιμαῖς ἡρωικαῖς ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων ἐτιμήθη. Μετὰ δὲ ταῦτα τοὺς παρὰ τὸν ποταμὸν ἐξ ἀμφοτέρων τῶν μερῶν κατοικοῦντας, ὀνομαζομένους δὲ Σόδρας καὶ Μασσανούς, προσηγάγετο. Περὶ δὲ τούτους τοὺς τόπους ἔκτισε πόλιν ᾿Αλεξάνδρειαν κατὰ τὸν ποταμόν, μυρίους καταλέξας οἰκήτορας. [5] Μετὰ δὲ ταῦτα εἰς τὴν Μουσικάνου τοῦ βασιλέως χώραν καταντήσας τόν τε δυνάστην ὑποχείριον λαβὼν ἀπέκτεινε καὶ τὸ ἔθνος ὑποχείριον ἐποίησεν. ξῆς δ' εἰς τὴν Πορτικάνου δυναστείαν ἐμβαλὼν δύο μὲν ἐξ ἐφόδου πόλεις ἐξεπολιόρκησε καὶ τοῖς στρατιώταις ἐφεὶς διαρπάσαι τὰς οἰκίας ἐνέπρησεν, αὐτὸν δὲ τὸν Πορτικᾶνον εἰς χωρίον ὀχυρὸν καταφυγόντα χειρωσάμενος ἀπέκτεινε μαχόμενον. Τὰς δὲ πόλεις ἁπάσας τὰς ὑπὸ τοῦτον τεταγμένας ἐκπολιορκήσας κατέσκαψε καὶ πολὺν φόβον τοῖς πλησιοχώροις ἐπέστησεν.
[6] ξῆς δὲ τήν τε Σάμβου βασιλείαν ἐξεπόρθησε καὶ τὰς πλείστας πόλεις ἐξανδραποδισάμενος καὶ κατασκάψας κατέκοψε τῶν βαρβάρων ὑπὲρ τὰς ὀκτὼ μυριάδας. [7] Τὸ μὲν οὖν ἔθνος τῶν ὀνομαζομένων Βραχμάνων τοιαύταις περιέπεσε συμφοραῖς· τῶν δὲ λοιπῶν μεθ' ἱκετηριῶν δεηθέντων τοὺς αἰτιωτάτους κολάσας τοὺς λοιποὺς ἀπέλυσε τῶν ἐγκλημάτων. δὲ βασιλεὺς Σάμβος μετὰ τριάκοντα ἐλεφάντων φυγὼν εἰς τὴν πέραν τοῦ ᾿Ινδοῦ χώραν διέφυγε τὸν κίνδυνον.
103 Τῆς δ' ἐσχάτης τῶν Βραχμάνων πόλεως, ἣν ὀνομάζουσιν ῾Αρματήλια, πεφρονηματισμένης ἐπ' ἀνδρείᾳ καὶ δυσχωρίαις ἀπέστειλεν ὀλίγους τῶν ψιλῶν, προστάξας ἐξάπτεσθαι τῶν πολεμίων καὶ ἐὰν ἐπεξίωσιν ὑποφεύγειν. [2] Οὗτοι μὲν οὖν ὄντες πεντακόσιοι καὶ προσμαχόμενοι τοῖς τείχεσι κατεφρονήθησαν. πεξελθόντων δ' ἐκ τῆς πόλεως στρατιωτῶν τρισχιλίων προσποιηθέντες καταπεπλῆχθαι πρὸς φυγὴν ὥρμησαν. [3] δὲ βασιλεὺς μετ' ὀλίγον ὑποστὰς τοὺς διώκοντας τῶν βαρβάρων καὶ μάχην καρτερὰν συστησάμενος οὓς μὲν ἀπέκτεινε τῶν βαρβάρων, οὓς δ' ἐζώγρησε. Τῶν δὲ μετὰ τοῦ βασιλέως οὐκ ὀλίγοι τρωθέντες εἰς τοὺς ἐσχάτους ἦλθον κινδύνους· [4] ὁ γὰρ τῶν βαρβάρων σίδηρος κεχρισμένος ἦν φαρμάκου θανασίμου δυνάμει, ᾗ πεποιθότες κατέβησαν εἰς τὴν διὰ τῆς μάχης κρίσιν. Κατεσκεύαστο δὲ ἡ τοῦ φαρμάκου δύναμις ἔκ τινων ὄφεων θηρευομένων καὶ τούτων εἰς τὸν ἥλιον νεκρῶν τιθεμένων. [5] Τῆς δ' ἐκ τοῦ καύματος θερμασίας τηκούσης τὴν τῆς σαρκὸς φύσιν ἱδρῶτας ἐκπίπτειν συνέβαινε καὶ διὰ τῆς νοτίδος συνεκκρίνεσθαι τὸν τῶν θηρίων ἰόν. Διὸ καὶ τοῦ τρωθέντος εὐθὺς ἐνάρκα τὸ σῶμα καὶ μετ' ὀλίγον ὀξεῖαι συνηκολούθουν ὀδύναι καὶ σπασμὸς καὶ τρόμος τὸν ὅλον ὄγκον κατεῖχεν, ὅ τε χρὼς ψυχρὸς καὶ πελιδνὸς ἐγίνετο καὶ διὰ τῶν ἐμέτων ἐξέπιπτεν χολή, πρὸς δὲ τούτοις ἀπὸ τοῦ τραύματος μέλας ἀφρὸς ἀπέρρει καὶ σηπεδὼν ἐγεννᾶτο. Αὕτη δὲ νεμομένη ταχέως ἐπέτρεχε τοῖς καιρίοις τόποις τοῦ σώματος καὶ δεινοὺς θανάτους ἀπειργάζετο. [6] Διὸ συνέβαινε τὰ ἴσα τοῖς μεγάλα τραύματ' εἰληφόσι καὶ τοῖς μικρὰν καὶ τὴν τυχοῦσαν ἀμυχὴν ἀναδεξαμένοις. Τοιαύτῃ δ' ἀπωλείᾳ τῶν τρωθέντων ἀπολλυμένων ἐπὶ μὲν τοῖς ἄλλοις οὐχ οὕτως ὁ βασιλεὺς ἐλυπήθη, ἐπὶ δὲ Πτολεμαίῳ τῷ ὕστερον μὲν βασιλεύσαντι, τότε δὲ ἀγαπωμένῳ μεγάλως ἠχθέσθη. [7] διον γάρ τι καὶ παράδοξον συνέβη γενέσθαι περὶ τὸν Πτολεμαῖον, ὅ τινες εἰς θεῶν πρόνοιαν ἀνέπεμπον. γαπώμενος γὰρ ὑφ' ἁπάντων διά τε τὴν ἀρετὴν καὶ ὑπερβολὴν τῆς εἰς πάντας εὐεργεσίας, οἰκείας τοῦ φιλανθρώπου βοηθείας ἔτυχεν. γὰρ βασιλεὺς εἶδεν ὄψιν κατὰ τὸν ὕπνον, καθ' ἣν ἔδοξεν ὁρᾶν δράκοντα βοτάνην ἐν τῷ στόματι κρατεῖν καὶ δεῖξαι ταύτης τὴν φύσιν καὶ τὴν δύναμιν καὶ τὸν τόπον ἐν ᾧ φύεται. [8] γερθεὶς οὖν ὁ ᾿Αλέξανδρος καὶ τὴν βοτάνην ἀναζητήσας καὶ τρίψας τό τε σῶμα τοῦ Πτολεμαίου κατέπλασε καὶ πιεῖν δοὺς ὑγιῆ κατέστησε. Γνωσθείσης δὲ τῆς εὐχρηστίας καὶ οἱ λοιποὶ τυχόντες τῆς ὁμοίας θεραπείας διεσώθησαν. Τὴν δὲ πόλιν τῶν ῾Αρματηλίων, οὖσαν ὀχυρὰν καὶ μεγάλην, ἐπεβάλετο μὲν πολιορκεῖν, τῶν δ' ἐγχωρίων ἀπαντησάντων μεθ' ἱκετηριῶν καὶ παραδόντων ἑαυτοὺς ἀπέλυσεν αὐτοὺς τῆς τιμωρίας.
104 Αὐτὸς δὲ καταπλεύσας εἰς τὸν ᾿Ωκεανὸν μετὰ τῶν φίλων καὶ δύο νήσους ἐνταῦθα κατιδὼν ἔθυσεν ἐν αὐταῖς τοῖς θεοῖς μεγαλοπρεπῶς καὶ πολλὰ μὲν ἐκπώματα καὶ μεγάλα χρυσᾶ κατεπόντισε ταῖς σπονδαῖς συναφιείς, βωμοὺς δὲ Τηθύος καὶ ᾿Ωκεανοῦ κατασκευάσας ὑπέλαβεν τετελευτηκέναι τὴν προκεχειρισμένην στρατείαν. ναζεύξας δ' ἐντεῦθεν εἰς τοὐπίσω διὰ τοῦ ποταμοῦ παρέπλευσεν εἰς Πάταλα, πόλιν ἐπίσημον. [2] Αὕτη δὲ τὴν πολιτείαν εἶχε διατεταγμένην ὁμοίως τῇ Σπάρτῃ· ἀπὸ δύο γὰρ οἴκων ἐν αὐτῇ διεδέχοντο δύο βασιλεῖς, αἰεὶ τῶν κατὰ πόλεμον ἡγούμενοι πραττομένων, τὸ δὲ τῶν γερόντων ἀρχεῖον τῶν ὅλων προειστήκει. [3] δ' οὖν ᾿Αλέξανδρος τὰ πεπονηκότα τῶν σκαφῶν ἐνέπρησε, τὸν δὲ λοιπὸν στόλον παραδοὺς Νεάρχῳ καί τισιν ἄλλοις τῶν φίλων προσέταξε τὴν παραλίαν πᾶσαν παραπλεῦσαι δι' ᾿Ωκεανοῦ καὶ πάντα κατασκεψαμένους ἀπαντᾶν ἐπὶ τὰς ἐκβολὰς τοῦ Εὐφράτου ποταμοῦ. [4] Αὐτὸς δὲ ἀναλαβὼν τὴν δύναμιν ἐπῆλθε πολλὴν χώραν καὶ τοὺς μὲν ἐναντιουμένους κατεπολέμησε, τοὺς δὲ πειθαρχοῦντας φιλανθρώπως προσεδέχετο. Τοὺς μὲν γὰρ ᾿Αβρίτας ὀνομαζομένους καὶ τοὺς τὴν Κεδρωσίαν οἰκοῦντας χωρὶς κινδύνων προσηγάγετο, [5] μετὰ δὲ ταῦτα πολλὴν μὲν ἄνυδρον, οὐκ ὀλίγην δὲ ἔρημον διελθὼν ἐπὶ τὰ ᾿Ωρείτιδος ὅρια κατήντησεν. Εἰς τρία δὲ μέρη τὴν δύναμιν διελόμενος τοῦ μὲν πρώτου μέρους ἀπέδειξεν ἡγεμόνα Πτολεμαῖον, τοῦ δὲ δευτέρου Λεοννάτον, [6] καὶ τὴν μὲν παραθαλαττίαν λεηλατεῖν προσέταξε Πτολεμαῖον, τὴν μεσόγειον δὲ κατασῦραι Λεοννάτον,τὴν δ' ὑπώρειαν καὶ τὴν ὀρεινὴν αὐτὸς ἐπόρθησεν. μα δ' ὑφ' ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν καιρὸν πολλῆς χώρας δῃουμένης ἔγεμε πᾶς τόπος πυρὸς καὶ διαρπαγῆς καὶ πολλῶν φόνων. [7] Διόπερ ταχέως οἱ μὲν στρατιῶται πολλῆς λείας ἐκυρίευσαν, τῶν δ' ἀναιρεθέντων σωμάτων ἀριθμὸς ἐγένετο πολλῶν μυριάδων. Τῇ δὲ τῶν ἐθνῶν τούτων ἀπωλείᾳ πάντες οἱ πλησιόχωροι περίφοβοι γενόμενοι προσεχώρησαν τῷ βασιλεῖ. [8] δ' ᾿Αλέξανδρος παρὰ θάλατταν ἐφιλοτιμήθη κτίσαι πόλιν καὶ λιμένα μὲν εὑρὼν ἄκλυστον, πλησίον δ' αὐτοῦ τόπον εὔθετον ἔκτισεν ἐν αὐτῷ πόλιν ᾿Αλεξάνδρειαν.
105 Εἰς δὲ τὴν τῶν ᾿Ωρειτῶν χώραν διὰ τῶν παρόδων παρεισελθὼν ταχέως ἅπασαν ὑπήκοον ἐποιήσατο. Οἱ δὲ ᾿Ωρεῖται τὰ μὲν ἄλλα παραπλήσια τοῖς ᾿Ινδοῖς ἔχουσιν, ἓν δὲ ἐξηλλαγμένον καὶ παντελῶς ἄπιστον. [2] Τῶν γὰρ τελευτησάντων παρ' αὐτοῖς τὰ σώματα ἐκφέρουσιν οἱ συγγενεῖς γυμνοὶ λόγχας ἔχοντες, εἰς δὲ τοὺς ἐπὶ τῆς χώρας δρυμοὺς θέντες τὸ σῶμα τὸν μὲν περικείμενον τῷ νεκρῷ κόσμον περιαιροῦνται, τὸ δὲ σῶμα τοῦ τετελευτηκότος καταλείπουσι βορὰν τοῖς θηρίοις· τὰς δ' ἐσθῆτας διελόμενοι θύουσι τοῖς κατὰ γῆν ἥρωσι καὶ τῶν οἰκείων ὑποδοχὴν ποιοῦνται.
[3] Μετὰ δὲ ταῦθ' ὁ ᾿Αλέξανδρος προῆγεν ἐπὶ τὴν Κεδρωσίαν, παρὰ θάλατταν τὴν πορείαν ποιούμενος, καὶ κατήντησεν εἰς ἔθνος ἄξενον καὶ παντελῶς θηριῶδες. [4] Τούς τε γὰρ ὄνυχας οἱ τῇδε κατοικοῦντες ἐκ γενετῆς αὔξουσι μέχρι γήρως καὶ τὸ τρίχωμα πεπιλωμένον ἐῶσι, τὸ δὲ χρῶμα διὰ τὴν τοῦ ἡλίου θερμότητα κατακεκαυμένον ἔχουσι καὶ δορὰς θηρίων περιβέβληνται. [5] Σιτοῦνται δὲ τὰ ἐκβαλλόμενα κήτη σαρκοφαγοῦντες καὶ τὰς οἰκήσεις κατασκευάζουσι τοὺς μὲν τοίχους ὡ ἀνοικοδομοῦντες, τὰς δ' ὀροφὰς ἐκ τῶν τοῦ κήτους πλευρῶν, ἐξ ὧν ὀκτωκαιδεκαπήχεις δοκοὶ κατηρτίζοντο· ἀντὶ δὲ τῶν κεράμων ταῖς φολίσι τῶν ζῴων τὰς στέγας κατεκάλυπτον. [6] δὲ ᾿Αλέξανδρος διελθὼν τοῦτο τὸ ἔθνος ἐπιπόνως διὰ σπάνιν τροφῆς ἐνέβαλεν εἰς χώραν ἔρημον καὶ πάντων τῶν εἰς τὸ ζῆν χρησίμων σπανίζουσαν. Πολλῶν δὲ διὰ τὴν ἔνδειαν διαφθειρομένων ἥ τε δύναμις τῶν Μακεδόνων ἠθύμησεν καὶ ὁ ᾿Αλέξανδρος ἐνέπεσεν οὐκ εἰς τὴν τυχοῦσαν λύπην τε καὶ φροντίδα· δεινὸν γὰρ ἐφαίνετο τοὺς ἀρετῇ καὶ τοῖς ὅπλοις ἅπαντας ὑπερβαλομένους ἐν ἐρήμῳ χώρᾳ πάντων σπανίζοντας ἀκλεῶς ἀπόλλυσθαι. [7] Διόπερ εὐζώνους ἄνδρας ἐξέπεμψεν εἰς τὴν Παρθυαίαν καὶ Δραγγινὴν καὶ ᾿Αρίαν καὶ τὰς ἄλλας τὰς πλησιοχώρους τῇ ἐρήμῳ, προστάξας ταχέως ἀγαγεῖν ἐπὶ τὰς ἐμβολὰς τῆς Καρμανίας δρομάδας καμήλους καὶ τὰ νωτοφορεῖν εἰωθότα τῶν φορτίων, γεμίσαντας σίτου καὶ τῶν ἄλλων ἐπιτηδείων. [8] Οὗτοι μὲν οὖν ὀξέως διανύσαντες πρὸς τοὺς σατράπας τούτων τῶν ἐπαρχιῶν ἐποίησαν παρακομισθῆναι πολλὴν ἀγορὰν ἐπὶ τὸν ὡρισμένον τόπον. δὲ ᾿Αλέξανδρος τὸ μὲν πρῶτον διὰ τὴν ἀβοήθητον ἔνδειαν πολλοὺς ἀπέβαλε τῶν στρατιωτῶν, μετὰ δὲ ταῦτα κατὰ τὴν πορείαν ὄντος αὐτοῦ τῶν ᾿Ωρειτῶν τινες ἐπιθέμενοι τοῖς περὶ τὸν Λεοννάτον τεταγμένοις καὶ συχνοὺς καταβαλόντες ἀπέφυγον εἰς τὴν ἑαυτῶν χώραν.
106 Μόγις δὲ περάσας τὴν ἔρημον ἧκεν εἰς χώραν οἰκουμένην καὶ πάντων τῶν χρησίμων εὐποροῦσαν. ν ταύτῃ δὲ προσαναλαβὼν τὴν δύναμιν ἐφ' ἑπτὰ μὲν ἡμέρας προῄει κεκοσμημένῃ τῇ δυνάμει πανηγυρικῶς καὶ Διονύσῳ κῶμον ἤγαγεν ἑορτάζων καὶ μέθῃ καὶ πότοις χρώμενος κατὰ τὴν ὁδοιπορίαν. 
LIV. L'article LIV. du sommaire parle de l'embarquement d'Alexandre sur l'Indus pour arriver à l'Océan méridional, dont il ne s'agira que dans l'art. LVI.
LV. Défi et combat singulier qui sert de spectacle dans un repas que le roi donnait à ses courtisans.

100 Cependant Alexandre guéri enfin de sa. blessure, après avoir fait aux dieux le sacrifice de salut, donna à ses amis et à ses courtisans de grands festins dont la réjouissance fut augmentée par un spectacle singulier. [2] L'un d'entre eux nommé Coragus, Macédonien de naissance, doué d’une force de corps prodigieuse, et qui s'était distingué plus d'une fois en de vrais combats, porta le défi à un Athénien nommé Droxippe athlète de profession et qui avait remporté le prix en plusieurs occasions célèbres. [3] Tous les conviés, comme c'est l'ordinaire, ayant applaudi à une pareille proposition le roi lui-même fixa le jour du combat. Dès qu'il fut arrivé, des milliers de spectateurs se trouvèrent au lieu marqué. [4] Le roi et les Macédoniens favorisaient Coragus au fond de leur âme, mais tous les autres Grecs favorisaient intérieurement Dioxine. Le Macédonien parut le premier armé de pisé en cap ; au lieu que l'Athénien arriva nu, oint partout le corps jusqu'aux pieds, [5] et la tête couverte d'un chapeau d'athlète. À l'air noble dont les deux champions s'avancèrent l'un contre l'autre, ils donnèrent l'idée de deux combattants très supérieurs à dés hommes ordinaires. Le Macédonien par la hauteur de sa stature et par l'éclat de ses armes, semblait être le dieu Mars : et Dioxippe qui le surpassait réellement en force; qui de plus était formé de longue main à tous les exercices de sa profession, et qui portait sa massue de bonne grâce, semblait être Hercule même : [6] les deux athlètes s'étant mis en face l'un de l'autre, le Macédonien lança d'un intervalle mesuré son javelot contre le Grec : celui-ci évita le coup par un détour presque insensible, sur quoi son adversaire s'approcha la lance en avant pour le percer ; mais l'athlète d'un coup de fa massue la lui brisa entre ses mains. [7] Coragus ayant ainsi manqué ses deux coups eut recours à son épée qu'il voulut mettre à la main ; mais Dioxippe lui saisissant de sa main gauche et l'épée et la main qui la tenait; employa la main droite à donner à son adversaire un mouvement de corps qui lui fit perdre l'équilibre et le renversa par terre. [8] Aussitôt il lui mit le pied sur la gorge, et tenant sa massue en l'air, comme prêt à lui en briser la tête, il se tourna vers les spectateurs. 101 Il s'éleva de leur part un cri général d'admiration sur le courage et sur la force d'un tel combattant; mais le roi intérieurement fâché de la défaite du Macédonien, le fit relâcher et mit fin au spectacle en se retirant lui-même. [2] Pour Dioxippe qui laissa le vaincu par terre et qui venait de remporter une victoire si complète, il fut couronné par tous ses spectateurs ses compatriotes, comme ayant fait un très grand honneur à sa nation : mais la fortune ne le laissa pas jouir longtemps de son avantage et de sa gloire. [3] Le roi fut mécontent dans le fond de l'âme d'un pareil succès, et ses amis aussi bien que tous ses courtisans s'aperçurent de son chagrin. Les Macédoniens même en général sentaient leur nation dégradée par cet événement, ainsi on trouva moyen de persuader au principal officier de la table du roi, de glisser sous le coussin ou le chevet de Dioxippe un vase d'or; et dès le repas suivant les convies firent semblant de s'apercevoir, comme par hasard de ce prétendu larcin, et jetèrent Dioxippe dans un embarras et une confusion extraordinaire : [4] se doutant néanmoins bientôt du complot fait contre lui, il se retira dans sa demeure particulière, d'où ayant écrit au roi une lettre dans laquelle il se plaignait des lâches intrigues de ses envieux, il la remit en des mains sûres et se donna lui-même la mort. Il avait eu tort, sans doute, dans la compagnie où il se trouvait d'entrer en lice contre un Macédonien, et il en eut encore davantage de précipiter ainsi sa fin. [5] C'est aussi ce qui fit dire à bien des gens sur son sujet, qu'il était fâcheux d'avoir tant de force dans ses membres et d'en avoir si peu dans l’âme. [6] Le roi ayant lu sa lettre, le regretta et sentit même dans la suite en différentes occasions qu'il lui manquait. Il s'était peu servi de lui pendant sa vie ; et après sa mort il le chercha vainement plus d'une fois. Enfin la jalousie et la méchanceté de ses ennemis dont il fut aisément convaincu, lui fit regretter la vertu et la probité de l'homme qu'il n'avait plus.

LVI. Des nations indiennes qu'Alexandre subjugue sur les rivages du fleuve Indus, dans sa navigation jusqu'à l'Océan méridional.

102 Cependant le roi ayant fait assembler son armée sur le rivage du fleuve, reprit le dessein qu'il avoir eu de passer jusque dans l'Océan méridional. Ainsi s’étant embarqué , il fit sa première descente chez les Sambastes, à l'orient du fleuve. [2] C'est une nation qui ne cède en nombre d'hommes et en courage à aucune autre de l'Inde. Dès que ceux qui habitaient les villes fortes furent instruits de l'arrivée d'Alexandre, ils mirent sur pied soixante mille homme d'infanterie, six mille de cavalerie et cinq cents chariots de guerre. [3] Cependant à la seule vue de l'armée d'Alexandre encore sur le fleuve, ses habitants les plus voisins du rivage, frappés de son appareil et encore plus de la réputation qui le précédait de fort loin sur le conseil de leurs anciens qui le dissuadaient beaucoup de s'opposer ce conquérant, lui députèrent en effet cinquante ambassadeurs pour le supplier de les traiter favorablement. [4] Le roi reçut leurs avances de très bonne grâce, et leur accordant la paix il accepta leurs riches présents et les honneurs héroïques qui lui furent déférés de leur part. En continuant sa navigation sur le fleuve, il reçut les hommages des Sodres et des Massanes peuples de l'une et de l'autre rive, et il fonda encore une Alexandrie, qu'il pourvut lui-même de dix mille habitants. [5] Il parvint ensuite aux provinces d'un roi qu'on appelait Musicanus, qu'il prit vivant et qu'il fit mourir, après quoi il se déclara maître de ses états. Débarquant de même sur les terres d'un autre roi nommé Porticanus, il y assiégea et y prit d'assaut deux villes, dont il livra le pillage à ses soldats, après quoi il y fit mettre le feu et les réduisit en cendres. Le roi même Porticanus fut tué les armes à la main dans une forteresse où il espérait de se défendre. Alexandre emporta ainsi toutes les autres villes de la contrée et imprima par tout une grande terreur de son nom. [6] Il fit le même ravage dans les états du Roi Sambus, réduisant à la captivité les habitants des villes qu'il faisait ensuite mettre en cendres et son passage avait jusques-là coûté la vie à quatre vingts mille barbares. [7] La nation des Brachmanes éprouva le même désastre, de sorte que les peuples voisins ayant enfin recours à l'obéissance et à la soumission, il se contenta de punir ceux qui avaient conseillé quelque résistance et il pardonna à tous les autres: Le roi Sambus avoir pris le parti de se retirer avec trente éléphants, bien loin des rives du fleuve, pour prévenir ce qui pouvait arriver à sa personne même. 103 La dernière ville des Brachmanes sur le fleuve s'appelait Harmatélie. Les habitants comptaient beaucoup sur leur propre valeur et sur leurs remparts dont l'abord même était difficile. Le roi envoya contre eux quelques-unes de ses troupes d'élite, avec ordre d'attaquer les ennemis de telle sorte, qu'au moindre avantage que les assiégés qui sortiraient pour les repousser sembleraient prendre sur eux, ils revinssent sur leurs pas comme en fuyant. [2] Ceux-ci qui n'étaient qu'au nombre de cinq cents, s'étant approchés des murailles, ne furent regardés que comme un objet de mépris ; et eux-mêmes à l'aspect de trois mille hommes des assiégés qu'ils virent venir au-devant d'eux, ne manquèrent pas de reprendre à la hâte le chemin du camp. [3] Mais le roi lui-même se présentant, quoiqu'avec un assez petit nombre de troupes, à ceux qui poursuivaient les fuyards et leur livrant un combat très vif, en mit par terre un grand nombre et n'en fit pas moins de prisonniers.

LVII. Des pratiques extraordinaires de plusieurs nations sauvages.

Cependant les blessés de l'armée du roi qui se trouvèrent en assez grande quantité, tombèrent dans des inconvénients terribles. [4] Le fer des barbares avait été trempé dans des sucs venimeux, ce qui leur avait même donné une grande confiance dans le combat; ce venin avait été tiré d'une certaine espèce de serpents qu'ils prenaient à la chasse et qu'ils exposaient morts au soleil le plus ardent. [5] Ses feux faisaient sortir de leur corps une espèce de sueur dans laquelle le venin propre à ces animaux se trouvait fondu et mêlé, et qu'ils en savaient extraire. Il arrivait delà que l'homme atteint des armes qu'ils y avaient trempées, tombait tout d'un coup dans un engourdissement mortel, [6] suivi bientôt des douleurs les plus aiguës dans la partie blessée qui s'enflait prodigieusement, et d'un tremblement universel dans le reste du corps. Sa peau devenait sèche et livide et il vomissait toute la bile de ses entrailles. La plaie en particulier rendait une écume noire : indice de la pourriture qui s'y était déjà formée, qui gagnait bientôt les parties nobles et qui faisait subir au patient une mort aussi cruelle que certaine. Ainsi la plus légère atteinte du fer mettait bientôt le blessé dans le cas des plaies les plus énormes. 
[7] Le roi ne parut aussi touché d'aucun de ses malades qu'il le fut au sujet de Ptolémée qui lui succéda dans une partie de son nouvel empire et qu'il aimait alors plus qu'aucun autre des officiers de sa cour. Il arriva à celui­ci-quelque chose de particulier qu'on regarda comme un effet marqué de la providence divine : il était chéri de toute l'armée à cause de sa valeur, du caractère bienfaisant dont il donnait des preuves continuelles. Il fut guéri d'une plaie de la nature de celles dont nous venons de parler ; mais il en fut guéri d'une manière qui parut être une digne récompense du zèle qui l'intéressait pour tout le monde. Le roi eut en dormant un songe dans lequel il vit un dragon qui lui présentait une herbe dont il lui indiquait la propriété et la vertu, en lui montrant en même temps le terrain où elle croissait. [8] Le roi réveillé alla lui-même chercher cette plante, en fit frotter tout le corps de Ptolémée, et lui en ayant donné à boire, il lui rendit une santé parfaite : un grand nombre d'autres soldats ayant usé du même remède furent parfaitement rétablis. Du reste dans le temps qu'il songeait à pousser le siège d'Harmathelie place aussi forte qu'elle était d'un grand circuit, les assiégés vinrent eux-mêmes se rendre à lui en habits de suppliants; démarche par laquelle ils prévinrent la vengeance du vainqueur.
104 Alexandre arrivé enfin à l'Océan avec sa flotte saine et entière, et y ayant découvert les deux îles les plus proches du continent, y offrit aux deux de pompeux sacrifices et jeta dans la mer en leur honneur des libations magnifiques, accompagnées d'un grand nombre de vases d'or d'un très grand poids. Il y dressa des autels en I'honneur de Thétis et de l'Océan, comme ayant amené à sa fin l'expédition qu'il avait entreprise. De là remontant un peu sur le fleuve, il arriva à une ville très considérable qu'on appelait Hyala. [2] Cette ville suivait des lois presque semblables à celles de la république des Spartiates. Ses rois toujours au nombre de deux, étaient toujours pris en deux familles toujours les mêmes, et c'étaient eux qui commandaient à la guerre. Mais l'administration du gouvernement public appartenait à un sénat. [3] Alexandre avait fait brûler tous les vaisseaux de sa flotte qui étaient hors de service et confiant tout le reste à Néarque et à quelques autres officiers fidèles, il les chargea de visiter toutes les côtes de l'Océan jusqu'à ce qu'ils fussent arrivés aux embouchures de l'Euphrate. [4] Pour lui se mettant à la tête de son armée de terre, et visitant toute la contrée où il avait débarqué, il subjugua tous les peuples qui eurent la hardiesse de lui résister et traita humainement tous ceux qui se soumirent à sa puissance : c'est ainsi qu'il en usa avec les Ambrites et les habitants de la Cédrosie. [5] De là traversant des contrées sans eau et d'autres qui étaient de véritables déserts, il arriva jusques aux confins de la Néotéride, où il partagea son armée en trois corps. Il confia le premier à Ptolémée et le second à Léonatus. [6] Il ordonna au premier de ravager ses côtes de la mer ; er au second de faire le même dégât dans le milieu des terres, et il réserva pour lui de porter le même fléau dans les en virons des montagnes. [7] Cet arrangement funeste jeta la désolation en un même temps dans un pays immense et remplit une vaste région de pillage, d'incendies et de meurtres. Les soldats s'en revinrent chargés de butin; mais la terre demeura couverte de plusieurs milliers de morts. Cet exemple réduisit à la soumission les derniers qui auraient eu envie de résister comme les autres à ce fléau. [8]
Cependant Alexandre fut encore tenté de fonder une ville en ces cantons ; et trouvant sur le bord de l'Océan un sol au-dessus des plus hautes marées et un terrain très favorable, il y jeta les fondements d'une nouvelle Alexandrie. 105 Il entra ensuite par différents chemins dans le pays des Néorites qu'il soumit par cette surprise à toutes ses volontés. Les Néorites ressemblent en général aux autres peuples des Indes : mais ils se distinguent d’eux par une circonstance très particulière. [2] Tous les parents d'un mort l'accompagnent nus et armés de lances ; et après avoir fait porter son corps dans un bois, ils le dépouillent eux-mêmes de tous ses vêtements, et le laissent en proie aux animaux de la forêt. Ils brûlent ensuite tout ce qui le couvrait en l'honneur des Génies du lieu et terminent toute la cérémonie par un grand festin qu'ils donnent à leurs amis.
[3] Alexandre passa ensuite dans la Cédrosie en côtoyant toujours la mer, et il trouva là une nation extrêmement sauvage et qui ne connaissait point l'hospitalité. [4] Ils portent leurs ongles sans les couper jusqu'à l'extrême vieillesse ; ils ne démêlent jamais leurs cheveux. Ils ne couvrent que de peaux de bêtes la leur propre qui est presque brûlée par les ardeurs du soleil. [5] Ils ne se nourrissent que des baleines que la mer jette sur leurs côtes. Ils habitent des maisons qui à la vérité ont des murailles :  mais les combles n'en sont faits que de côtes de baleines, dont quelques-unes ont jusqu'à dix-huit coudées ou vingt-sept pieds de longueur, qu'ils couvrent en suite des mêmes cuirs dont ils s'habillent. [6] Alexandre qui ne traversa ce pays qu'avec beaucoup de peine faute d'y trouver assez de vivres, arriva dans un désert qui en était absolument dépourvu. Plusieurs de ses soldats y périrent d'inanition ; les Macédoniens mêmes se découragèrent, ce qui jeta enfin le roi dans une inquiétude prodigieuse. Il était dans un véritable désespoir de voir périr inutilement, et de pure indigence, des hommes d'un courage insurmontable et d'une valeur à toute épreuve. [7] Il prit aussitôt le parti d'envoyer ce qui lui restait d'hommes encore sur pied chez les Parthes, dans la Drangiane, dans l'Arie et dans les lieux les plus voisins du désert où il se trouvait avec ordre d'amener à l'entrée de la Caramanie des chameaux ou dromadaires, et autres animaux, chargés de toutes les provisions nécessaires pour un camp. [8] Ces envoyés partant aussitôt s'adressèrent aux satrapes de toutes les provinces voisines, et ayant obtenu d'eux les pouvoirs nécessaires, satisfirent pleinement à leur commission. Alexandre ne laissa pas de perdre un grand nombre de soldats avant l’arrivée de ce secours : mais de plus comme il allait à sa rencontre au lieu qu'il avait marqué, quelques paysans rassemblés des montagnes voisines, tombèrent sur la brigade que commandait Leonatus et après l'avoir endommagée, ils se retirèrent subitement dans leurs bois. 106 Enfin pourtant l'armée macédonienne sortie, non sans peine du désert se trouva dans un pays habité et pourvu de tous les biens de la terre. Il fit reposer là ses troupes, et donnant même à ce repos un air de fête publique, il célébra avec toute son armée les mystères et les réjouissances de Bacchus. Et la marche qu'il continuait en forme de procession, était souvent interrompue par des repas qui n'étaient pas toujours modérés.

[2] πὸ τούτων δὲ γενόμενος, ἀκούσας ὅτι πολλοὶ τῶν βιαίως καὶ ὑβριστικῶς κεχρημένων ταῖς ἐξουσίαις παρανενομήκασι, πολλοὺς τῶν τε σατραπῶν καὶ στρατηγῶν τιμωρίας ἠξίωσεν. Τῆς δ' εἰς τοὺς παρανενομηκότας ἡγεμόνας μισοπονηρίας διαβοηθείσης πολλοὶ τῶν στρατηγῶν συνειδότες ἑαυτοῖς ὕβρεις καὶ παρανομίας εἰς φόβον ἐνέπιπτον καὶ τινὲς μὲν μισθοφόρους ἔχοντες ἀφίσταντο τοῦ βασιλέως, τινὲς δὲ χρήματα συσκευασάμενοι δρασμοὺς ἐποιοῦντο. [3] Ταῦτα δὲ πυνθανόμενος ὁ βασιλεὺς πρὸς πάντας τοὺς κατὰ τὴν ᾿Ασίαν στρατηγοὺς καὶ σατράπας ἔγραψεν, ἐπειδὰν ἀναγνῶσι τὴν ἐπιστολήν, παραχρῆμα πάντας τοὺς μισθοφόρους ἀπολῦσαι.
[4] Κατὰ δὲ τοῦτον τὸν καιρὸν τοῦ βασιλέως διατρίβοντος ἔν τινι παραθαλαττίῳ πόλει ὀνομαζομένῃ Σαλμοῦντι καὶ σκηνικοὺς ἀγῶνας ἐν τῷ θεάτρῳ ποιοῦντος κατέπλευσαν οἱ δι' ᾿Ωκεανοῦ πλεῖν τὴν παραθαλάττιον ἀπεσταλμένοι καὶ παραχρῆμα εἰς τὸ θέατρον παρελθόντες τόν τε ᾿Αλέξανδρον ἠσπάσαντο καὶ περὶ τῶν πεπραγμένων ἀπήγγειλαν. [5] Οἱ δὲ Μακεδόνες ἡσθέντες τῇ παρουσίᾳ τῶν ἀνδρῶν κρότῳ μεγάλῳ τὸ γεγονὸς ἐπεσημήναντο καὶ πᾶν τὸ θέατρον μεστὸν ἦν χαρᾶς ἀνυπερβλήτου. [6] Οἱ δὲ καταπεπλευκότες ἀπήγγελλον ἀμπώτεις τε καὶ πλήμας παραδόξους γίνεσθαι κατὰ τὸν ᾿Ωκεανὸν καὶ κατὰ μὲν τὰς ἀμπώτεις [παραδόξους] νήσους τε ὁρᾶσθαι πολλὰς καὶ μεγάλας ἐπ' ἄκρας τῆς παραθαλαττίου χώρας, κατὰ δὲ τὰς πλήμας ἅπαντας τοὺς προειρημένους τόπους κατακλύζεσθαι, πολλοῦ καὶ βιαίου ῥεύματος φερομένου πρὸς τὴν χέρσον, τῆς δ' ἐπιφανείας ἀφρῷ πολλῷ λευκαινομένης. Τὸ δὲ παραδοξότατον, κήτεσι πολλοῖς καὶ τὸ μέγεθος ἀπίστοις συγκεκυρηκέναι· [7] ταῦτα δὲ φοβηθέντας αὐτοὺς τὸ μὲν πρῶτον ἀπελπίσαι τὸ ζῆν ὡς αὐτίκα μάλα μετὰ τῶν σκαφῶν διαφθαρησομένους, μετὰ δὲ ταῦτα ἐξ ἁπάντων μιᾶς φωνῆς γινομένης καὶ διὰ τῶν ὅπλων πολλοῦ συντελουμένου ψόφου, πρὸς δὲ τούτοις τῶν σαλπίγγων ἐνιεμένων τῷ παραδόξῳ πτοηθῆναι τὰ θηρία καὶ δῦναι πρὸς βυθόν.
107 δὲ βασιλεὺς περὶ τούτων διακούσας τοῖς μὲν ἡγουμένοις τοῦ στόλου παρήγγειλεν ἐπὶ τὸν Εὐφράτην καταπλεῦσαι, αὐτὸς δὲ μετὰ τῆς δυνάμεως πολλὴν χώραν διελθὼν συνῆψε τοῖς Σουσιανοῖς ὅροις. Περὶ δὲ τοὺς καιροὺς τούτους Κάρανος ὁ ᾿Ινδός, ἐν φιλοσοφίᾳ μεγάλην ἔχων προκοπὴν καὶ τιμώμενος ὑπ' ᾿Αλεξάνδρου, παράδοξον ἐποιήσατο τὴν τοῦ βίου καταστροφήν. [2] Βεβιωκὼς γὰρ ἔτη τρία πρὸς τοῖς ἑβδομήκοντα καὶ πάντα τὸν χρόνον ἀπείρατος γεγονὼς ἀρρωστίας ἔκρινεν ἑαυτὸν ἐκ τοῦ ζῆν μεταστῆσαι ὡς τὸ τέλειον τῆς εὐδαιμονίας παρά τε τῆς φύσεως καὶ τῆς τύχης ἀπειληφώς. [3] Καταπειραθεὶς δ' ὑπ' ἀρρωστίας καὶ καθ' ἡμέραν αἰεὶ μᾶλλον βαρυνόμενος ἠξίωσε τὸν βασιλέα πυρὰν αὐτῷ μεγάλην κατασκευάσαι καὶ προσαναβάντος ἐπὶ ταύτην αὐτοῦ προστάξαι τοῖς ὑπηρέταις πῦρ ἐνεῖναι. [4] δὲ ᾿Αλέξανδρος τὸ μὲν πρῶτον αὐτὸν ἀποτρέπειν ἐπειρᾶτο ταύτης τῆς ἐπιβολῆς, ὡς δ' οὐχ ὑπήκουσεν, ὡμολόγησε συντελέσειν περὶ ὧν ἠξιωκὼς ἦν. Διαγγελθείσης δὲ τῆς πράξεως ἡ μὲν πυρὰ κατεσκευάσθη, τὸ δὲ πλῆθος κατήντησεν ἐπὶ τὴν παράδοξον θέαν. [5] δὲ Κάρανος ἀκολουθήσας τοῖς ἰδίοις δόγμασι τεθαρρηκότως ἐπέστη τῇ πυρᾷ καὶ μετὰ ταύτης καταφλεχθεὶς ἐτελεύτησεν. Τῶν δὲ παρόντων οἱ μὲν μανίαν αὐτοῦ κατέγνωσαν, οἱ δὲ κενοδοξίαν ἐπὶ καρτερίᾳ, τινὲς δὲ τὴν εὐψυχίαν καὶ τὴν τοῦ θανάτου καταφρόνησιν ἐθαύμασαν. [6] δὲ βασιλεὺς τοῦτον μὲν ἔθαψε πολυτελῶς, αὐτὸς δὲ παρελθὼν εἰς Σοῦσα τὴν μὲν πρεσβυτέραν τῶν Δαρείου θυγατέρων Στάτειραν ἔγημεν, τὴν δὲ νεωτέραν ῾Ηφαιστίωνι συνῴκισε Δρυπῆτιν. πεισε δὲ καὶ τοὺς ἐπιφανεστάτους τῶν φίλων γῆμαι καὶ συνῴκισεν αὐτοῖς τὰς εὐγενεστάτας παρθένους Περσίδας.
108 Κατὰ τοῦτον τὸν καιρὸν ἧκον εἰς τὰ Σοῦσα τρισμύριοι τῶν Περσῶν, νέοι μὲν παντελῶς ταῖς ἡλικίαις, ἐπιλελεγμένοι δὲ ταῖς τῶν σωμάτων εὐπρεπείαις τε καὶ ῥώμαις. [2] Κατὰ δέ τινας ἐντολὰς τοῦ βασιλέως ἠθροισμένοι, χρόνον ἱκανὸν ἐπιστάτας καὶ διδασκάλους ἐσχηκότες τῶν πολεμικῶν ἔργων, πάντες δὲ Μακεδονικαῖς πανοπλίαις πολυτελῶς κεκοσμημένοι, παρεμβολὴν μὲν ἐποιήσαντο πρὸ τῆς πόλεως, ἐπιδειξάμενοι δὲ τῷ βασιλεῖ τὴν ἐν τοῖς ὅπλοις ἄσκησιν καὶ μελέτην ἐτιμήθησαν διαφερόντως. [3] Τῶν γὰρ Μακεδόνων πρὸς τὴν τοῦ Γάγγου ποταμοῦ διάβασιν ἀντειπόντων καὶ πολλάκις ἐν ταῖς ἐκκλησίαις καταβοώντων καὶ τὴν ἐξ ῎Αμμωνος γένεσιν διασυρόντων τοῦτο τὸ σύστημα κατεσκεύασεν ἐκ μιᾶς μὲν ἡλικίας τῶν Περσῶν καὶ ὁμοίας συνεστηκός, δυνάμενον δὲ ἀντίταγμα γενέσθαι τῇ Μακεδονικῇ φάλαγγι. Καὶ τὰ μὲν περὶ ᾿Αλέξανδρον ἐν τούτοις ἦν.
[4] ῞Αρπαλος δὲ τῶν ἐν Βαβυλῶνι θησαυρῶν καὶ τῶν προσόδων τὴν φυλακὴν πεπιστευμένος, ἐπειδὴ τάχιστα ὁ βασιλεὺς εἰς τὴν ᾿AEHIOVΙνδικὴν ἐστράτευσεν, ἀπέγνω τὴν ἐπάνοδον αὐτοῦ, δοὺς δ' ἑαυτὸν εἰς τρυφὴν καὶ πολλῆς χώρας ἀποδεδειγμένος σατράπης τὸ μὲν πρῶτον εἰς ὕβρεις γυναικῶν καὶ παρανόμους ἔρωτας βαρβάρων ἐξετράπη καὶ πολλὰ τῆς γάζης ἀκρατεστάταις ἡδοναῖς κατανάλωσεν, ἀπὸ δὲ τῆς ᾿Ερυθρᾶς θαλάσσης πολὺ διάστημα κομίζων ἰχθύων πλῆθος καὶ δίαιταν πολυδάπανον ἐνιστάμενος ἐβλασφημεῖτο. [5] Μετὰ δὲ ταῦτ' ἐκ τῶν ᾿Αθηνῶν τὴν ἐπιφανεστάτην τῶν ἑταιρῶν ὄνομα Πυθονίκην μετεπέμψατο καὶ ζῶσάν τε αὐτὴν βασιλικαῖς δωρεαῖς ἐτίμησε καὶ μεταλλάξασαν ἔθαψε πολυτελῶς καὶ τάφον κατὰ τὴν ᾿Αττικὴν κατεσκεύασε πολυδάπανον. [6] Μετὰ δὲ ταῦτα ἄλλην ἑταίραν ᾿Αττικὴν ὄνομα Γλυκέραν μεταπεμψάμενος ἐν ὑπερβαλλούσῃ τρυφῇ καὶ πολυδαπάνῳ διαιτήματι διεξῆγεν· εἰς δὲ τὰ παράλογα τῆς τύχης καταφυγὰς ποριζόμενος εὐεργέτει τὸν τῶν ᾿Αθηναίων δῆμον. Τοῦ δὲ ᾿Αλεξάνδρου μετὰ τὴν ἐξ ᾿Ινδῶν ἐπάνοδον πολλοὺς τῶν σατραπῶν κατηγορηθέντας ἀνελόντος φοβηθεὶς τὴν τιμωρίαν καὶ συσκευασάμενος ἀργυρίου μὲν τάλαντα πεντακισχίλια, μισθοφόρους δ' ἀθροίσας ἑξακισχιλίους ἀπῆρεν ἐκ τῆς ᾿Ασίας καὶ κατέπλευσεν εἰς τὴν ᾿Αττικήν. [7] Οὐδενὸς δὲ αὐτῷ προσέχοντος τοὺς μὲν μισθοφόρους ἀπέλιπε περὶ Ταίναρον τῆς Λακωνικῆς, αὐτὸς δὲ μέρος τῶν χρημάτων ἀναλαβὼν ἱκέτης ἐγένετο τοῦ δήμου. ξαιτούμενος δὲ ὑπ' ᾿Αντιπάτρου καὶ ᾿Ολυμπιάδος καὶ πολλὰ χρήματα διαδοὺς τοῖς ὑπὲρ αὐτοῦ δημηγοροῦσι ῥήτορσι διέδρα καὶ κατῆρεν εἰς Ταίναρον πρὸς τοὺς μισθοφόρους. [8] κεῖθεν δὲ πλεύσας εἰς Κρήτην ὑπὸ Θίβρωνος ἑνὸς τῶν φίλων ἐδολοφονήθη. Οἱ δ' ᾿Αθηναῖοι τῶν τοῦ ῾Αρπάλου χρημάτων λόγον ἀναζητοῦντες Δημοσθένην καὶ ἄλλους τινὰς τῶν ῥητόρων κατεδίκασαν ὡς εἰληφότας τῶν ῾Αρπάλου χρημάτων.
109 δὲ ᾿Αλέξανδρος τῶν ᾿Ολυμπίων ὄντων ἐκήρυξεν ἐν ᾿Ολυμπίᾳ τοὺς φυγάδας πάντας εἰς τὰς πατρίδας κατιέναι πλὴν τῶν ἱεροσύλων καὶ φονέων. Αὐτὸς δ' ἐπιλέξας τοὺς πρεσβυτάτους τῶν πολιτῶν ἀπέλυσε τῆς στρατείας, ὄντας ὡς μυρίους. [2] Πυνθανόμενος δὲ πολλοὺς αὐτῶν εἶναι καταδανείους ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ τὰ δάνεια βραχὺ λείποντα τῶν μυρίων ταλάντων διέλυσεν. Τῶν δ' ἀπολειπομένων Μακεδόνων ἀπειθούντων καὶ κατὰ τὴν ἐκκλησίαν καταβοώντων παροξυνθεὶς κατηγόρησεν αὐτῶν τεθαρρηκότως. Καταπληξάμενος δὲ τὸ πλῆθος ἐτόλμησεν αὐτὸς καταβὰς ἀπὸ τοῦ βήματος τοὺς αἰτιωτάτους τῆς ταραχῆς ταῖς ἰδίαις χερσὶ παραδοῦναι τοῖς ὑπηρέταις πρὸς τὴν τιμωρίαν. [3] πὶ πολὺ δὲ τῆς διαφορᾶς αὐξανομένης ὁ μὲν βασιλεὺς ἐκ τῶν ἐκλελεγμένων Περσῶν ἡγεμόνας κατέστησε καὶ τούτους προῆγεν ἐπὶ τὸ πρωτεῖον· οἱ δὲ Μακεδόνες μετανοήσαντες καὶ πολλὰ μετὰ δακρύων δεηθέντες μόγις ἔπεισαν τὸν ᾿Αλέξανδρον αὐτοῖς διαλλαγῆναι.
110 π' ἄρχοντος δ' ᾿Αθήνησιν ᾿Αντικλέους ῾Ρωμαῖοι κατέστησαν ὑπάτους Λεύκιον Κορνήλιον καὶ Κόιντον Ποπίλλιον. πὶ δὲ τούτων ᾿Αλέξανδρος εἰς τὸν τῶν ἀπολελυμένων ἀριθμὸν ἀνεπλήρωσεν ἐκ τῶν Περσῶν καὶ χιλίους αὐτῶν εἰς τοὺς περὶ τὴν αὐλὴν ἔταξεν ὑπασπιστὰς καὶ τὸ σύνολον οὐχ ἥττους εἰς πίστιν τῶν Μακεδόνων ὑπέλαβεν. [2] κεν δὲ κατὰ τοῦτον τὸν καιρὸν καὶ Πευκέστης ἄγων Πέρσας τοξότας καὶ σφενδονήτας δισμυρίους· καταμίξας δὲ τούτους τοῖς προϋπάρχουσι στρατιώταις τῇ καινότητι τῆς καινοτομίας κατεσκεύασε τὴν ὅλην δύναμιν κεκραμένην καὶ ἁρμόζουσαν τῇ ἰδίᾳ προαιρέσει. 
LVIII. Les navigateurs que le Roi avait envoyés pour prendre connaissance de l'Océan méridional, reviennent le trouver dans une ville de Perse et lui rendent compte de leur navigation.

[2] Il fit punir en continuant sa route quelques satrapes et autres commandants qui avaient abusé de leurs pouvoirs. Cet exemple de sévérité mit en crainte un certain nombre de chefs ou gouverneurs qui s'étaient mal conduits dans les postes où le roi les avait placés. Ainsi quelques-uns d'entre eux qui avaient des troupes à leur solde se détachèrent du service du roi, et quelques autres emportant leurs trésors avec eux, prirent le parti de la fuite. [3] Le Roi instruit de toutes ces choses envoya sur le champ à tous les satrapes et à tous les commandants des provinces, un ordre par écrit, qui leur enjoignait de licencier, dès qu'ils auraient reçu tous les hommes armés qu'ils pourraient avoir à leurs gages. [4] En même temps, et tandis que le roi séjournait dans une ville maritime qu'on appelait Salmonte, où il faisait représenter des combats sur un grand théâtre, les navigateurs qu'il avait envoyés pour reconnaître les côtes de l'Océan, revenus de leur course, se présentèrent eux mêmes dans l'assemblée et sur le théâtre ; et après avoir salué le roi, lui firent la relation de leur voyage. [5] Les Macédoniens charmés de ce retour imprévu, donnèrent de grands applaudissements à ces voyageurs et à leur récit ; et sur leur exemple tout le théâtre retentit d'acclamations et de louanges. [6] Les navigateurs avaient rapporté que tout le long dés côtes de l'Océan on voyait un flux et un reflux successif des eaux de la mer; que les eaux en se retirant laissaient à découvert un grand nombre d'îles fort étendues, que le retour des mêmes eaux faisait entièrement disparaître ; que dans ce retour un vent violent semblait pousser contre le rivage ces eaux couvertes alors d'une écume blanche formée par leur agitation excessive : enfin que ces flots arrivés à terre y apportaient souvent des baleines monstrueuses. [7] Que leurs barques assez légères y ayant été portées elles-mêmes, ils désespérèrent de leur vie a l'aspect de ces animaux ; mais que s'étant avisés de faire entre eux un fort cliquetis de leurs armes ; mais surtout ayant fait sonner toutes leurs trompettes, ces monstres marins en avaient été épouvantés et s'étaient replongé dans la mer.

LIX. Alexandre fait rembarquer ces navigateurs pour continuer leurs découvertes.

107 Le roi ayant écouté tout ce récit avec beaucoup de satisfaction, fit rembarquer ces navigateurs et leur ordonna de l'aller attendre aux embouchures de l’Euphrate. Lui-même cependant à la tête de ses troupes visitant par terre beaucoup de régions; arriva sur les confins de la Susiane.
Vers ce temps-là l'Indien Calanus qui avait fait de grands progrès dans la philosophie, et qui était fort estimé d'Alexandre, arriva à une fin de vie extraordinaire, [2] âgé de soixante et treize ans, et n'ayant éprouvé jusqu'alors aucune espèce d'incommodité, il résolut de se donner lui-même la mort comme ayant joui assez longtemps de tous les avantages que la nature et la fortune pouvaient procurer à un mortel. [3] Attaqué alors de sa première maladie, qui s'augmentait de jour en jour, il pria le roi de lui faire dresser un bûcher, sous lequel, dès qu'il y ferait monté, le roi voudrait bien ordonner à ses esclaves de faire mettre le feu : [4] Alexandre essaya d'abord de le détourner d'un projet si extraordinaire : mais n'ayant pu en venir à bout, il consentit à la demande du philosophe. Le jour d'un pareil spectacle ayant été annoncé, tout le monde s'assembla dans la place où l'on devait le donner : [5] et Calanus, soutenant sa résolution jusqu'au bout, monta courageusement sur l'échafaud et se jeta dans le bûcher où il fut consumé. Entre les spectateurs, les uns traitèrent cette action de folie, les autres l'imputèrent à une vaine gloire : mais des interprètes plus favorables y trouvèrent de la grandeur d'âme et un généreux mépris de la mort. [6] Le roi lui fit faire des funérailles magnifiques ; après quoi il se rendit à Suse, où il épousa Statira la fille aînée de Darius, et fit épouser la seconde nommée Drupétis à son favori Hephestion. Il engagea même les officiers de sa cour les plus considérables et qui lui étaient les plus chers, à épouser les filles des familles les plus distinguées parmi les Perses.

LX. Alexandre mécontent des Macédoniens, qui avaient refusé de le suivre au-delà de l'Indus, fait dresser trente mille Perses aux exercices militaires de la Grèce.

108 On vit alors arriver à Suse trente mille Perses tous à la fleur de leur âge, et l'élite de la nation pour la figure et pour le service militaire. [2] Les ordres d'Alexandre les avait fait choisir pour apprendre les exercices de la guerre, sous des maîtres qu'il avait lui-même nommés. Ainsi tous armés à la Macédonienne, ils se rangèrent devant les murailles de la ville ; et là par différentes évolutions faites en présence du roi même, ils s'attirèrent de sa part de grandes louanges accompagnées de magnifiques présents. [3] Car sur le refus que les Macédoniens avaient fait de le suivre jusqu'au Gange, refus qui d'ailleurs fut accompagné de beaucoup de murmures et même de railleries sur son prétendu titre de fils d'Hammon, il avait fait élever toute cette jeunesse persane pour l'opposer dans le besoin à la phalange macédonienne : voilà quelles étaient pour lors les dispositions d'Alexandre.

LXI. LXII. Harpalus décrié dans Babylone par ses profusions, revient dans la Grèce où il se rend suppliant du peuple d'Athènes; mais il laisse une grande partie de ses trésors et de ses soudoyés au promontoire de Ténare en Laconie; et de là se réfugiant en Crète, il y est tué par Thymbron qui avait été son ami.

[4] Cependant Harpalus que le roi avait laissé dans Babylone à la garde de ses trésors et de ses revenus, ayant appris que le roi préparait une grande expédition dans les Indes, se persuada qu'il n'en reviendrait jamais. Dans cette pensée, il se livra à toute espèce de débauches et comme il se voyait satrape d'une province fort étendue, il commença par attenter à la pudicité des femmes et à se livrer à toutes les espèces d'impudicités usitées parmi les barbares de sorte qu'il eût bientôt épuisé par ses débauches le trésor qui lui était confié. Il se faisait apporter de la Mer Rouge, malgré son grand éloignement, toutes les espèces de poissons qu'elle enfermait dans ses eaux ; et les dépenses excessives dans lesquelles il s'était jeté, excitaient depuis longtemps les murmures et les plaintes de tout le monde. [5] Il avait même fait venir d'Athènes la plus fameuse courtisane de ce temps-là nommée Pythonique. Il lui avait fait tant qu'elle avait vécu des présents d'une magnificence royale, et comme elle mourut en Asie, il la fit reporter en Grèce à très grands frais et lui fit dresser dans l'Attique même un tombeau superbe. [6] Avant fait venir ensuite du même lieu une autre courtisane nommée Glycère, il fit encore avec elle des dépenses exorbitantes de sorte que sentant lui-même que la vie qu'il menait ne pouvait aboutir qu'à un grand revers de fortune, il prenait la résolution de gagner le peuple d'Athènes par ses bienfaits. Enfin voyant qu'Alexandre à son retour de l'Inde, avait fait punir de mort plusieurs satrapes qui avaient abusé de leur pouvoir et craignant un sort pareil pour lui-même, il se fit une somme de cinq mille talents et il forma un corps de six mille soldats à gages, avec lesquels il sortit de l'Asie pour prendre la route d'Athènes. [7] Mais comme aucune République ne voulut le recevoir sur son passage , il laissa tous ses soudoyés à Ténare promontoire de la Laconie : et n'emportant avec lui qu'une partie de ses trésors, il vint se rendre suppliant du peuple d'Athènes. Mais ayant été redemandé par Antipater et par Olympias, il lui en coûta beaucoup d'argent pour engager les orateurs du peuple à le faire retenir ; après quoi néanmoins il jugea que le plus sûr pour lui était de revenir à Ténare vers ses anciens soudoyés : [8] de là pourtant il se réfugia encore en l'île de Crète, où il fut enfin tué en secret par Thymbron qui avait été son ami. Cependant les Athéniens s'étant fait rendre compte des biens d'Harpalus, appelèrent en jugement Démosthène et quelques autres orateurs, comme ayant reçu de l'argent de lui.

LXIII. LIV. Alexandre de son propre mouvement donne congé à tous les Macédoniens qui avaient vieilli dans le service; et sacrifiant dix mille talents au payement de leurs dettes, il leur permet de retourner dans leur patrie. La colère du roi réprime les mécontents qui s'opposaient à cette générosité.

109 D'un autre côté Alexandre au premier retour des Jeux Olympiques. fit ordonner qu'on publiât dans l'assemblée une permission générale à tous les exilés ou autres citoyens en fuite, de revenir dans leur patrie, en n'exceptant de ce privilège que les affaires et ceux qui auraient pillé des temples. Lui de son côté rassembla dans son armée tout ce qu'il avait de soldats avancés en âge et qui mentaient au nombre de dix mille; et il les dispensa tous du service. [2] Sachant même que plusieurs d'entre eux s'étaient endettés il leur distribua en un seul jour près de dix mille talents. Les autres Macédoniens ayant paru improuver cette générosité, et répandant même leurs murmures dans l'assemblée, le roi en colère les en reprit avec indignation ; et pour épouvanter la multitude, il descendit de son trône et eut la hardiesse d'aller prendre lui-même par la main les réfractaires pour les mettre entre les mains des exécuteurs qui devaient les châtier. [3] Mais voyant que la sédition s'échauffait de plus en plus, il choisit pour ses officiers des Perses de distinction. Les Macédoniens, se repentant alors de leur révolte, demandèrent pardon au roi les larmes aux yeux et eurent encore bien de la peine à l'apaiser.

Olympiade 113, an 3. 306 ans avant l'ère chrétienne. 

LXXV. LXVI. Peucestés amène au roi un corps nombreux de soldats perses, qu'on mêle avec les Macédoniens.

110 Anticlés étant archonte d'Athènes, les Romains firent consuls Lucius Cornelius et Q. Publilius. Alexandre ayant ainsi remplacé par des sujets originaires de la Perse les Macédoniens qu'il avait destitués de leurs fonctions, fit entrer dans ses gardes du corps jusqu’à mille de ces soldats étrangers, qui par là devinrent membres de sa cour et dans lesquels il prit autant de confiance qu'en aucun autre de sa nation. [2] En ce même temps arriva Peucestés à la tête de vingt mille tireurs ou frondeurs perses aussi, qu'il mêla de même avec les anciens soldats de son armée, mélange qui convenait parfaitement à ses vues présentes, ou aux mesures qu'il lui paraissait à propos de prendre.

 
[3] Τῶν δὲ Μακεδόνων ἐκ τῶν αἰχμαλωτίδων γεγεννηκότων υἱοὺς τὸν ἀριθμὸν τῶν παίδων ἀκριβῶς ἐσκέψατο, ὄντων δ' αὐτῶν σχεδὸν μυρίων ἅπασι τὰς ἁρμοζούσας πρὸς τροφὴν ἐλευθέριον συντάξεις ἀπομερίσας τούτοις μὲν παιδευτὰς ἐπέστησε τοὺς διδάξοντας τὴν ἁρμόζουσαν παιδείαν, αὐτὸς δὲ ἀναλαβὼν τὴν δύναμιν προῆγεν ἐκ τῶν Σούσων καὶ διαβὰς τὸν Τίγριν ἐν ταῖς Κάραις καλουμέναις κώμαις κατεστρατοπέδευσεν. [4] ξῆς δ' ἐν ἡμέραις τέτταρσι τὴν Σιττακινὴν διανύσας ἧκεν εἰς τὰ καλούμενα Σάμβανα. νταῦθα δὲ μείνας ἡμέρας ἑπτὰ καὶ προσαναλαβὼν τὴν δύναμιν τριταῖος εἰς τοὺς Κέλωνας προσαγορευομένους ἧκεν, ἐν ᾧ μέχρι νῦν διαμένει γένος Βοιώτιον, κατὰ μὲν τὴν Ξέρξου στρατείαν ἀνάστατον γεγονός, μεμνημένον δ' ἔτι τῶν πατρίων νόμων· [5] ὄντες γὰρ οὗτοι δίφωνοι τῇ μὲν ἑτέρᾳ διαλέκτῳ ἐξωμοιώθησαν τοῖς ἐγχωρίοις, τῇ δ' ἑτέρᾳ πλείστας τῶν ῾Ελληνικῶν λέξεων διετήρουν καὶ τῶν ἐπιτηδευμάτων ἔνια διεφύλαττον. Τέλος δὲ προσμείνας ἡμέρας ὡ ἀνέζευξε καὶ παρεγκλίνας τὴν ὑποκειμένην ὁδὸν θέας ἕνεκεν ἦλθεν εἰς τὴν ὀνομαζομένην Βαγιστάνην, θεοπρεπεστάτην τε χώραν οὖσαν καὶ πλήρη καρπίμων δένδρων καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων τῶν πρὸς ἀπόλαυσιν ἀνηκόντων. [6] Μετὰ δὲ ταῦτα παρελθὼν εἴς τινα χώραν δυναμένην ἐκτρέφειν ἀγέλας παμπληθεῖς ἵππων, ἐν ᾗ τὸ παλαιὸν ἔφασαν ἑκκαίδεκα μυριάδας ἵππων γεγονέναι φορβάδων, κατὰ δὲ τὴν ᾿Αλεξάνδρου παρουσίαν ἓξ μόναι μυριάδες ἠριθμήθησαν, ἐνταῦθα διαμείνας ἡμέρας τριάκοντα ἑβδομαῖος διήνυσεν εἰς ᾿Εκβάτανα τῆς Μηδείας. [7] Ταύτης δέ φασι διακοσίων μὲν καὶ πεντήκοντα σταδίων τὴν περίμετρον ὑπάρχειν, βασίλεια δ' ἔχειν τῆς ὅλης Μηδείας καὶ θησαυροὺς πολλῶν χρημάτων. νθα δὴ χρόνον τινὰ τὴν δύναμιν ἀναλαβὼν ἀγῶνάς τε θυμελικοὺς ἐποίει καὶ πότους συνεχεῖς τῶν φίλων, [8] ἐν οἷς ῾Ηφαιστίων ἀκαίροις μέθαις χρησάμενος καὶ περιπεσὼν ἀρρωστίᾳ τὸν βίον ἐξέλιπεν· ὁ δὲ βασιλεὺς χαλεπῶς ἐνέγκας τὸ συμβὰν τὸ σῶμα τοῦ τετελευτηκότος Περδίκκᾳ παρέδωκεν εἰς Βαβυλῶνα κομίσαι, βουλόμενος ἐπιφανεστάτην αὐτοῦ ποιήσασθαι τὴν ταφήν.
111 μα δὲ τούτοις πραττομένοις κατὰ τὴν ῾Ελλάδα ταραχαὶ συνίσταντο καὶ πραγμάτων καινῶν κινήσεις, ἐξ ὧν ὁ Λαμιακὸς πόλεμος κληθεὶς ἔλαβε τὴν ἀρχήν, ἐκ τοιαύτης τινὸς αἰτίας. Τοῦ βασιλέως προστάξαντος τοῖς σατράπαις ἅπασιν ἀπομίσθους ποιῆσαι τοὺς μισθοφόρους καὶ τούτων τὸ πρόσταγμα συντελεσάντων πολλοὶ τῆς στρατείας ἀπολελυμένοι ξένοι διέτρεχον καθ' ὅλην τὴν ᾿Ασίαν πλανώμενοι καὶ τὰς ἀναγκαίας τροφὰς ἐκ τῶν προνομῶν ποριζόμενοι. Μετὰ δὲ ταῦτα πανταχόθεν διῆραν ἐπὶ Ταίναρον τῆς Λακωνικῆς. [2] μοίως δὲ καὶ τῶν Περσικῶν σατραπῶν καὶ τῶν ἄλλων ἡγεμόνων οἱ περιλειφθέντες χρήματά τε καὶ στρατιώτας ἀθροίζοντες ἔπλεον ἐπὶ Ταίναρον καὶ κοινὴν δύναμιν ἤθροιζον. [3] Τὸ δὲ τελευταῖον Λεωσθένην τὸν ᾿Αθηναῖον, ἄνδρα ψυχῆς λαμπρότητι διάφορον καὶ μάλιστ' ἀντικείμενον τοῖς ᾿Αλεξάνδρου πράγμασιν, εἵλοντο στρατηγὸν αὐτοκράτορα. Οὗτος δὲ τῇ βουλῇ διαλεχθεὶς ἐν ἀπορρήτοις πεντήκοντα μὲν ἔλαβε τάλαντα πρὸς τὴν μισθοδοσίαν, ὅπλων δὲ πλῆθος ἱκανὸν εἰς τὰς κατεπειγούσας χρείας, πρὸς δὲ Αἰτωλοὺς ἀλλοτρίως ἔχοντας πρὸς τὸν βασιλέα περὶ συμμαχίας διεπρεσβεύσατο καὶ πάντα τὰ πρὸς τὸν πόλεμον παρεσκευάζετο.
[4] Λεωσθένης μὲν οὖν προορώμενος τὸ μέγεθος τοῦ πολέμου περὶ ταῦτα διέτριβεν. δ' ᾿Αλέξανδρος τῶν Κοσσαίων ἀπειθούντων ἐστράτευσεν ἐπ' αὐτοὺς εὐζώνῳ τῇ δυνάμει. Τοῦτο δὲ τὸ ἔθνος ἀλκῇ διαφέρον κατοικεῖ μὲν τῆς Μηδείας τὴν ὀρεινήν, πεποιθὸς δὲ τῇ τῶν τόπων δυσχωρίᾳ καὶ ταῖς κατὰ πόλεμον ἀρεταῖς οὐδέποτε δεσπότην ἔπηλυν προσεδέδεκτο, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν Περσῶν βασιλείαν διέμεινεν ἀνάλωτον καὶ τότε πεφρονηματισμένον οὐ κατεπλάγη τὴν τῶν Μακεδόνων ἀρετήν. [5] δὲ βασιλεὺς προκαταλαβόμενος τὰς παρόδους καὶ τῆς Κοσσαίας τὴν πλείστην πορθήσας καὶ κατὰ πάσας τὰς συμπλοκὰς προτερῶν πολλοὺς μὲν ἀπέκτεινε τῶν βαρβάρων, πολλαπλασίους δ' ἐζώγρησεν. Οἱ δὲ Κασσαῖοι πάντῃ νικώμενοι καὶ διὰ τὸ πλῆθος τῶν ἑαλωκότων χαλεπῶς φέροντες ἠναγκάσθησαν τῆς τῶν αἰχμαλώτων σωτηρίας τὴν δουλείαν ἀλλάξασθαι. [6] Διὸ καὶ τὰ καθ' αὑτοὺς ἐπιτρέψαντες ἐτύγχανον εἰρήνης σὺν τῷ ποιεῖν τὸ προσταττόμενον τῷ βασιλεῖ. δὲ ᾿Αλέξανδρος ἐν ἡμέραις ταῖς πάσαις τεσσαράκοντα καταπολεμήσας τὸ ἔθνος καὶ πόλεις ἀξιολόγους ἐν ταῖς δυσχωρίαις κτίσας ἀνελάμβανε τὴν δύναμιν. 
112 ᾿Αλέξανδρος καταπεπολεμηκὼς τὸ τῶν Κοσσαίων ἔθνος ἀνέζευξε μετὰ τῆς δυνάμεως καὶ προῆγεν ἐπὶ Βαβυλῶνος, ἀεὶ δὲ κατὰ τὰς στρατοπεδείας διαλείπων καὶ τὴν δύναμιν ἀναλαμβάνων ἡσυχῇ προῆγεν. [2] πέχοντος δὲ αὐτοῦ τριακοσίους σταδίους τῆς Βαβυλῶνος οἱ Χαλδαῖοι καλούμενοι, μεγίστην μὲν δόξαν ἐν ἀστρολογίᾳ περιπεποιημένοι, διὰ δέ τινος αἰωνίου παρατηρήσεως προλέγειν εἰωθότες τὰ μέλλοντα, προεχειρίσαντο μὲν ἐξ ἑαυτῶν τοὺς πρεσβυτάτους καὶ μεγίστην ἐμπειρίαν ἔχοντας, διὰ δὲ τῆς τῶν ἀστέρων μαντείας γνόντες τὴν μέλλουσαν γίνεσθαι τοῦ βασιλέως τελευτὴν ἐν Βαβυλῶνι προσέταξαν μηνῦσαι τῷ βασιλεῖ τὸν κίνδυνον καὶ παρακελεύσασθαι μηδενὶ τρόπῳ τὴν εἰς τὴν πόλιν εἴσοδον ποιήσασθαι· [3] δύνασθαι δὲ αὐτὸν ἐκφυγεῖν τὸν κίνδυνον, ἐὰν ἀναστήσῃ τὸν καθῃρημένον ὑπὸ Περσῶν τοῦ Βήλου τάφον καὶ τὴν βεβουλευμένην ὁδὸν ἐπιστήσας παρέλθῃ τὴν πόλιν. Τῶν δὲ ἀποσταλέντων Χαλδαίων ὁ προκριθείς, ὄνομα Βελεφάντης, τῷ μὲν βασιλεῖ συνελθεῖν εἰς λόγους οὐκ ἐτόλμησε διὰ τὸν φόβον, Νεάρχῳ δ' ἑνὶ τῶν ᾿Αλεξάνδρου φίλων κατ' ἰδίαν ἐντυχὼν καὶ τὰ κατὰ μέρος ἀπαγγείλας ἠξίου δηλῶσαι τῷ βασιλεῖ. [4] δ' ᾿Αλέξανδρος ἀκούσας παρὰ τοῦ Νεάρχου τὴν τῶν Χαλδαίων πρόρρησιν κατεπλάγη καὶ μᾶλλον ἀεὶ τὴν ἀγχίνοιαν τῶν ἀνδρῶν καὶ δόξαν ἀναλογιζόμενος ἐταράττετο τὴν ψυχήν. Τέλος δὲ τοὺς πολλοὺς τῶν φίλων ἀποστείλας εἰς τὴν πόλιν αὐτὸς εἰς ἄλλην ἀτραπὸν μεταβαλὼν παρήλλαξε τὴν Βαβυλῶνα καὶ καταστρατοπεδεύσας ἀπὸ σταδίων διακοσίων ἡσυχίαν εἶχεν. Πάντων δὲ θαυμαζόντων ἧκον πρὸς αὐτὸν ἄλλοι τε πλείους τῶν ῾Ελλήνων καὶ τῶν φιλοσόφων οἱ περὶ τὸν ᾿Ανάξαρχον. [5] Οὗτοι δὲ μαθόντες τὴν αἰτίαν καὶ τοῖς ἐκ φιλοσοφίας χρησάμενοι λόγοις ἐνεργῶς τοσοῦτον μετέθηκαν αὐτὸν ὥστε καταφρονῆσαι μὲν πάσης μαντικῆς, μάλιστα δὲ τῆς παρὰ Χαλδαίοις προτιμωμένης. Διόπερ ὁ βασιλεύς, ὡσπερεὶ τετρωμένος τὴν ψυχὴν καὶ τοῖς τῶν φιλοσόφων ὑγιασθεὶς λόγοις, εἰς τὴν Βαβυλῶνα μετὰ τῆς δυνάμεως εἰσῆλθεν. [6] Τῶν δ' ἐγχωρίων, καθάπερ καὶ πρότερον, φιλανθρώπως ὑποδεχομένων τοὺς στρατιώτας ἅπαντες ὥρμησαν πρὸς ἄνεσιν καὶ τρυφήν, πολλῆς τῶν ἐπιτηδείων παρεσκευασμένης δαψιλείας. Ταῦτα μὲν οὖν ἐπράχθη κατὰ τοῦτον τὸν ἐνιαυτόν.
LXVII. Le roi pourvoit à l'éducation des enfants nés aux Macédoniens de captives perses.

[3] Il fit aussi le dénombrement exact des enfants que les Macédoniens avaient eus des captives qu'ils avaient faites dans la Perse. Ces enfants se trouvèrent au nombre d'environ dix mille. Il pourvut, en leur assurant une paye convenable, non seulement à leur nourriture mais encore à leur faire donner une éducation d’hommes libres, sous des maîtres capables de les former à tous les exercices qui étaient en honneur dans la Grèce. Rassemblant ensuite son armée, il partit de Suse et traversant le Tigre, il vint camper au milieu d'un certain nombre de villages, qu'on appelait les Carres. [4] De là il arriva en quatre jours de marche à Sitte, d'où il passa ensuite à Sambane. Il demeura sept jours entiers en ce dernier poste pour laisser reposer ses troupes : après quoi poursuivant sa route, il vint en quatre autres jours à Célones, où réside encore aujourd'hui une colonie de Béotiens, qui chassée de son pays natal dans le temps de la descente de Xerxès en Grèce, a retenu jusqu'aujourd'hui la mémoire de son origine ; [5] car ils ont deux langues, l'une avec laquelle ils commercent avec leurs voisins et l'autre dans laquelle ils conservent encore les lois et les préceptes de leurs premiers aïeux. S'étant reposé là quelques jours, le roi se remit en marche et se détourna un peu de son chemin, pour satisfaire la curiosité qu'il avait de visiter la Bagistane, très beau pays, plein d'arbres fruitiers et de toutes les productions de la nature qui peuvent servir aux besoins et aux plaisirs de l'homme : [6] il passa de là dans une province voisine, très propre à entretenir des haras. On disait qu'on y avoir vu autrefois jusqu'à cent soixante mille poulains; mais dans le temps qu'Alexandre la parcourut, on n'en voyait plus qu'environ soixante mille. II y demeura un mois entier, au bout duquel il vint en sept jours à Ecbatane de Médie. [7] On dit que cette ville avait deux cents cinquante stades de tour et que son roi, maître de tout le pays qui porte le nom de Médie, possédait de trésors immenses. Il se reposa là pendant quelques jours, employant son loisir à des spectacles, à des exercices et à des festins continuels. [8] Ce fut en ce temps-là qu'Hephestion le premier de ses favoris s'étant trop livré à la bonne chère et aux plaisirs, tomba dans une défaillance universelle, qui le conduisit à la mort. Le roi extrêmement affligé de cette perte, chargea Perdiccas de conduire son corps à Babylone, où il avait dessein de lui faire des funérailles magnifiques.

LXVIII. Leosthenés chef d'une révolte des républiques grecques contre Alexandre.

111 Pendant que ces choses se passaient en Asie, il s'éleva dans la Grèce des mouvements et des troubles qui donnèrent lieu à une guerre qui fut appelée la guerre Lamiaque, et qui prit naissance à l'occasion que nous allons dire. Le roi ayant ordonné, comme nous l'avons rapporté plus haut, à tous les satrapes de renvoyer tous leurs soudoyés ; l'exécution de cet ordre remplit toutes les provinces de l'Asie de vagabonds qui ne vivaient que de brigandage. Au bout d'un temps, ils vinrent presque tous aborder au promontoire du Ténare dans la Laconie. [2] Mais dans la suite, des satrapes mêmes et d'autres chefs que la chute de l'empire des Perses laissait sans fonction, ramassant ce qui leur restait de richesses et de gens à eux, vinrent se rendre aussi dans le Ténare, où ils formèrent une espèce d'armée [3] et se donnèrent pour chef à eux-mêmes l'Athénien Leosthénès, homme supérieur par les qualités de l'âme, et le plus opposé de tous les Grecs à l'ambition et aux entreprises d'Alexandre. Leosthénès dans une assemblée secrète du sénat d'Athènes, obtint une avance de cinquante talents et une ample fourniture d'armes de toute espèce : après quoi il envoya aux Étoliens, qui d'ailleurs n'aimaient pas le roi, des députés qui les invitèrent à prendre le parti des Grecs et à lui déclarer la guerre en commun.

LXIX. Alexandre soumet les Cosséens.

[4] Pendant que Leosthénès s'occupait ainsi d'une entreprise dont il sentait toute l'importance, Alexandre ayant appris que les Cosséens songeaient à se soustraire à son empire, marcha contre eux à la tête de son armée en bon ordre. Cette nation naturellement courageuse habitait les montagnes de la Médie ; et comptant sur leur retraite escarpée aussi bien que sur leur propre courage, non seulement ils ne voulaient point reconnaître alors de maître étranger ; mais du temps même des rois de Perse, ils se vantaient de n'avoir jamais été fournis de force. Ainsi dans la circonstance présente, ils ne s'effrayèrent point des menaces du roi de Macédoine. [5] Mais Alexandre se saisissant d'abord de tous les passages qui conduiraient jusqu'à leur retraite, ravageant tout le plat pays d'où ils tiraient leur provisions, et sortant victorieux de toutes les attaques où ils entreprenaient de lui faire quelque résistance, avait mis par terre un grand nombre d'entre eux et en avait pris vivants beaucoup davantage. Ainsi les Cosséens battus partout et s'intéressant extrêmement à leurs captifs, furent contraints pour leur sauver la vie de se rendre captifs eux-mêmes. [6] Se livrant donc au vainqueur, ils obtinrent la paix en se soumettant à toutes ses volontés. Alexandre n'employa que quarante jours à la conquête de tout le pays; et ayant fait bâtir des villes aussi habitables qu'il y en eut aucune autre part dans un pays, qui avant son arrivée ne rassemblait qu'à un désert affreux par l'inutilité et l'inégalité même de son terrain, il conduisit ailleurs son armée.

Olympiade 113, an 4. 325 ans avant l'ère chrétienne.

LXX. LXXI. Alexandre se disposant à entrer dans Babylone, les Chaldéens l'en détournent, en lui disant qu'il y mourrait. Mais raffermi ensuite par des philosophes d'un autre système, il fait son entrée dans cette ville.

112 Sosiclés étant archonte d'Athènes on fit consuls à Rome L. Cornelius Lentulus et Q. Publilius. Alexandre à la tête de ses troupes sortant du pays des Cosséens se mit en marche du côté de Babylone. Mais pour ne point fatiguer ses troupes il les faisait camper fréquemment et ne les menait d'ailleurs qu'à très petit pas. [2] Comme il n'était plus qu'à trois cents stades de cette capitale, ces astronomes qu'on appelait les Chaldéens, et qui joignaient à une grande connaissance du mouvement des corps célestes, le talent ou la réputation des prédictions astrologiques, députèrent au roi les plus anciens et les plus habiles d'entre eux, pour lui dire que la longue expérience qu'ils avaient acquise dans l'observation des astres et dans le! influences de leurs aspects, leur avait appris que le roi trouverait sa fin dans Babylone. [3] Qu'ils s'étaient cru obligés de l'avertir de ce danger, et de l'exhorter à ne point mettre le pied dans cette vile. Ils ajoutèrent qu'il détournerait le sort dont il était actuellement menacé, s'il relevait le tombeau de Bélus détruit par les Perses, et que se désistant de son premier dessein, il continuât sa route par les dehors de cette capitale. Le chef de cette députation nommé Béléphanre n'osa jamais porter au roi l'avis dont il était chargé. Il se contenta de s’adresser en secret à Néarque, un des amis d'Alexandre, et de le prier de rendre compte au roi pour lui de la commission dont il s'agissait. [4] Le roi apprenant par Néarque la déclaration que lui faisaient ses Chaldéens, en fut d'abord frappé, et rappelant ensuite tout ce que l'on disait de la capacité de ces devins, il demeura persuadé de la vérité de leur menace. Il se contenta donc de faire passer dans la ville un assez grand nombre de ses amis, et prenant un autre parti pour lui-même, il vint dresser à deux cents stades de Babylone un camp où il se tenait en repos. Comme tous ceux qui ignoraient la cause de cette précaution en étaient assez étonnés, il lui vint dans sa tente des visites de la part de tous les Grecs, et entre autres de ceux qui suivaient la doctrine d'Anaxarque. [5] Ces derniers ayant appris la cause de sa retraite, lui tinrent des discours si pressants pour le désabuser de sa crainte, qu'ils l'amenèrent jusqu'à mépriser toute divination, et surtout celle dont les Chaldéens faisaient le plus de cas; de sorte que le roi comme guéri d'une vraie maladie d'esprit par les conseils de la philosophie, entra dans sa ville avec tout son camp. [6] Et comme les citoyens le reçurent lui et toute son armée avec d'aussi grandes marques de joie qu'ils l'avaient reçu dès la première fois qu'il y vint, le roi, sa cour et ses soldats se livrèrent au repos et à tous les plaisirs qui leur furent présentés. Ce sont là les choses qui se sont passées dans l'année dont nous sortons.

113 π' ἄρχοντος δ' ᾿Αθήνησιν ᾿Αγησίου ῾Ρωμαῖοι κατέστησαν ὑπάτους Γάιον Πόπλιον καὶ Παπίριον, ᾿Ολυμπιὰς δ' ἤχθη τετάρτη πρὸς ταῖς ἑκατὸν καὶ δέκα, καθ' ἣν ἐνίκα στάδιον Μικίνας ῾Ρόδιος. Κατὰ δὲ τοῦτον τὸν χρόνον ἐξ ἁπάσης σχεδὸν τῆς οἰκουμένης ἧκον πρέσβεις, οἱ μὲν συγχαίροντες ἐπὶ τοῖς κατορθώμασιν, οἱ δὲ στεφανοῦντες, ἄλλοι δὲ φιλίας καὶ συμμαχίας τιθέμενοι, πολλοὶ δὲ δωρεὰς μεγαλοπρεπεῖς κομίζοντες, τινὲς δὲ ὑπὲρ τῶν ἐγκαλουμένων ἀπολογούμενοι. [2] Χωρὶς γὰρ τῶν ἀπὸ τῆς ᾿Ασίας ἐθνῶν καὶ πόλεων, ἔτι δὲ δυναστῶν πολλοὶ καὶ τῶν ἐκ τῆς Εὐρώπης καὶ Λιβύης κατήντησαν, ἐκ μὲν Λιβύης Καρχηδόνιοι καὶ Λιβυφοίνικες καὶ πάντες οἱ τὴν παράλιον οἰκοῦντες μέχρι τῶν ῾Ηρακλείων στηλῶν, ἐκ δὲ τῆς Εὐρώπης αἵ τε τῶν ῾Ελλήνων πόλεις ἐξέπεμψαν καὶ Μακεδόνες, ἔτι δὲ ᾿Ιλλυριοὶ καὶ τῶν περὶ τὸν ᾿Αδρίαν οἰκούντων οἱ πλείους, τά τε Θρᾴκια γένη καὶ τῶν πλησιοχώρων Γαλατῶν, ὧν τότε πρῶτον τὸ γένος ἐγνώσθη παρὰ τοῖς ῞Ελλησιν. [3] δὲ ᾿Αλέξανδρος ἀπογραφὴν λαβὼν τῶν πρέσβεων διέταξε τοῖς μὲν πρώτοις διδόναι τὰς ἀποκρίσεις καὶ τοῖς ἑξῆς ἅπασι. Καὶ πρώτοις μὲν ἐχρημάτισε τοῖς ὑπὲρ τῶν ἱερῶν παραγεγενημένοις, δευτέροις δὲ τοῖς περὶ τῶν δωρεῶν ἥκουσιν, ἑξῆς δὲ τοῖς ἀμφισβητήσεις ἔχουσι πρὸς τοὺς ὁμόρους, τετάρτοις δὲ τοῖς περὶ τῶν ἰδιωτικῶν ἥκουσι, πέμπτοις δὲ τοῖς ἀντιλέγουσι περὶ τῆς καθόδου τῶν φυγάδων. [4] Τοῖς μὲν οὖν ᾿Ηλείοις πρώτοις ἐχρημάτισεν, εἶτα ᾿Αμμωνιεῦσι καὶ Δελφοῖς καὶ Κορινθίοις, ἔτι δὲ ᾿Επιδαυρίοις καὶ τοῖς ἄλλοις, κατὰ τὴν δόξαν τῶν ἱερῶν προκρίνων τὰς ἐντεύξεις. Πάσαις δὲ ταῖς πρεσβείαις φιλοτιμηθεὶς κεχαρισμένας δοῦναι τὰς ἀποκρίσεις εὐαρεστουμένας ἀπέλυσε κατὰ τὸ δυνατόν.
114 πολύσας δὲ τὰς πρεσβείας περὶ τὴν ταφὴν ἐγίνετο τοῦ ῾Ηφαιστίωνος. Τοσαύτην δὲ σπουδὴν ἐποιήσατο πρὸς τὴν τῆς ἐκφορᾶς ἐπιμέλειαν ὥστε μὴ μόνον τὰς προγεγενημένας παρ' ἀνθρώποις ταφὰς ὑπερβαλέσθαι, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἐσομένοις μηδεμίαν ὑπέρθεσιν καταλιπεῖν. Καὶ γὰρ ἠγάπησεν αὐτὸν μάλιστα τῶν ἐν στοργῇ φίλων δοξαζομένων καὶ μετὰ τὴν τελευτὴν ἐτίμησεν αὐτὸν ἀνυπερβλήτως. Ζῶντα μὲν γὰρ προετίμησε πάντων τῶν φίλων, καίπερ Κρατεροῦ φιλίαν ἔχοντος ἐνάμιλλον. [2] πεὶ γάρ τις τῶν ἑταίρων εἶπεν μηδὲν καταδεέστερον ῾Ηφαιστίωνος τὸν Κρατερὸν στέργεσθαι, ἐπεφθέγξατο Κρατερὸν μὲν γὰρ εἶναι φιλοβασιλέα, ῾Ηφαιστίωνα δὲ φιλαλέξανδρον. Τῆς δὲ Δαρείου μητρὸς κατὰ τὴν πρώτην ἔντευξιν διὰ τὴν ἄγνοιαν προσκυνούσης τὸν ῾Ηφαιστίωνα ὡς ὄντα βασιλέα καὶ μετὰ τὴν ἐπίγνωσιν διατρεπομένης εἶπεν, μηδὲν φροντίσῃς, ὦ μῆτερ· καὶ γὰρ <καὶ> οὗτος ᾿Αλέξανδρος. [3] Καθόλου γὰρ ὁ ῾Ηφαιστίων τοσαύτης ἐξουσίας καὶ φιλικῆς ἐκοινώνει παρρησίας ὡς τῆς ᾿Ολυμπιάδος ἀλλοτρίως ἐχούσης πρὸς αὐτὸν διὰ τὸν φθόνον καὶ κατὰ τὰς ἐπιστολὰς ἐπιτιμώσης αὐτῷ σκληρότερον καὶ ἀπειλούσης τά τε ἄλλα γράψαι πρὸς αὐτὴν ἐπιπληκτικῶς καὶ κατὰ τὴν ἐπιστολὴν ἐπὶ τελευτῆς θεῖναι ταῦτα. "Καὶ πρὸς ἡμᾶς παύου διαβαλλομένη καὶ μὴ χαλέπαινε μηδὲ ἀπείλει· εἰ δὲ μή, μετρίως ἡμῖν μελήσει· οἶδας γὰρ ὅτι ᾿Αλέξανδρος κρείττων ἁπάντων." [4] δ' οὖν βασιλεὺς τὰ πρὸς τὴν ἐκφορὰν παρασκευαζόμενος ταῖς μὲν πλησίον πόλεσι προσέταξε κατὰ δύναμιν συμβάλλεσθαι πρὸς τὸν τῆς ἐκφορᾶς κόσμον, πᾶσι δὲ τοῖς κατὰ τὴν ᾿Ασίαν οἰκοῦσι προσέταξεν τὸ παρὰ τοῖς Πέρσαις ἱερὸν πῦρ καλούμενον ἐπιμελῶς σβέσαι, μέχρι ἂν τελέσῃ τὴν ἐκφοράν· τοῦτο δὲ εἰώθασιν οἱ Πέρσαι ποιεῖν κατὰ τὰς τῶν βασιλέων τελευτάς. [5] Τὸ δὲ πλῆθος χαλεπὸν οἰωνὸν ἐτίθετο τὸ πρόσταγμα καὶ τὸ θεῖον ὑπελάμβανον προσημαίνειν τὸν τοῦ βασιλέως θάνατον. γένετο δὲ καὶ ἄλλα σημεῖα παράδοξα προδηλοῦντα τὴν ᾿Αλεξάνδρου τελευτήν, περὶ ὧν μικρὸν ὕστερον ἐροῦμεν, ὅταν τὸν περὶ τῆς ἐκφορᾶς λόγον ἀποδῶμεν.
115 Τῶν γὰρ ἡγεμόνων καὶ φίλων ἕκαστος στοχαζόμενος τῆς τοῦ βασιλέως ἀρεσκείας κατεσκεύαζεν εἴδωλα δι' ἐλέφαντος καὶ χρυσοῦ καὶ τῶν ἄλλων τῶν θαυμαζομένων παρ' ἀνθρώποις, αὐτὸς δὲ τοὺς ἀρχιτέκτονας ἀθροίσας καὶ λεπτουργῶν πλῆθος τοῦ μὲν τείχους καθεῖλεν ἐπὶ δέκα σταδίους, τὴν δ' ὀπτὴν πλίνθον ἀναλεξάμενος καὶ τὸν δεχόμενον τὴν πυρὰν τόπον ὁμαλὸν κατασκευάσας ᾠκοδόμησε τετράπλευρον πυράν, σταδιαίας οὔσης ἑκάστης πλευρᾶς. [2] Εἰς τριάκοντα δὲ δόμους διελόμενος τὸν τόπον καὶ καταστρώσας τὰς ὀροφὰς φοινίκων στελέχεσι τετράγωνον ἐποίησε πᾶν τὸ κατασκεύασμα. Μετὰ δὲ ταῦτα περιετίθει τῷ περιβόλῳ παντὶ κόσμον, οὗ τὴν μὲν κρηπῖδα χρυσαῖ πεντηρικαὶ πρῷραι συνεπλήρουν, οὖσαι τὸν ἀριθμὸν διακόσιαι τεσσαράκοντα, ἐπὶ δὲ τῶν ἐπωτίδων ἔχουσαι δύο μὲν τοξότας εἰς γόνυ κεκαθικότας τετραπήχεις, ἀνδριάντας δὲ πενταπήχεις καθωπλισμένους, τοὺς δὲ μεταξὺ τόπους φοινικίδες ἀνεπλήρουν πιληταί. [3] περάνω δὲ τούτων τὴν δευτέραν ἐπανεῖχον χώραν δᾷδες πεντεκαιδεκαπήχεις, κατὰ μὲν τὴν λαβὴν ἔχουσαι χρυσοῦς στεφάνους, κατὰ δὲ τὴν ἐκφλόγωσιν ἀετοὺς διαπεπετακότας τὰς πτέρυγας καὶ κάτω νεύοντας, παρὰ δὲ τὰς βάσεις δράκοντας ἀφορῶντας τοὺς ἀετούς. Κατὰ δὲ τὴν τρίτην περιφορὰν κατεσκεύαστο ζῴων παντοδαπῶν πλῆθος κυνηγουμένων. [4] πειτα ἡ μὲν τετάρτη χώρα κενταυρομαχίαν χρυσῆν εἶχεν, ἡ δὲ πέμπτη λέοντας καὶ ταύρους ἐναλλὰξ χρυσοῦς. Τὸ δ' ἀνώτερον μέρος ἐπεπλήρωτο Μακεδονικῶν καὶ βαρβαρικῶν ὅπλων, ὧν μὲν τὰς ἀνδραγαθίας, ὧν δὲ τὰς ἥττας σημαινόντων. πὶ πᾶσι δὲ ἐφειστήκεισαν Σειρῆνες διάκοιλοι καὶ δυνάμεναι λεληθότως δέξασθαι τοὺς ἐν αὐταῖς ὄντας καὶ ᾄδοντας ἐπικήδιον θρῆνον τῷ τετελευτηκότι. [5] Τὸ δ' ὕψος ἦν ὅλου τοῦ κατασκευάσματος πήχεις πλείους τῶν ἑκατὸν τριάκοντα. Καθόλου δὲ τῶν τε ἡγεμόνων καὶ τῶν στρατιωτῶν ἁπάντων καὶ τῶν πρέσβεων, ἔτι δὲ τῶν ἐγχωρίων φιλοτιμηθέντων εἰς τὸν τῆς ἐκφορᾶς κόσμον φασὶ τὸ πλῆθος τῶν ἀναλωθέντων χρημάτων γεγονέναι πλείω τῶν μυρίων καὶ δισχιλίων ταλάντων. [6] κολούθως δὲ ταύτῃ τῇ μεγαλοπρεπείᾳ καὶ τῶν ἄλλων γενομένων κατὰ τὴν ἐκφορὰν τιμῶν τὸ τελευταῖον προσέταξεν ἅπασι θύειν ῾Ηφαιστίωνι θεῷ παρέδρῳ· καὶ γὰρ κατὰ τύχην ἧκεν εἷς τῶν φίλων Φίλιππος, χρησμὸν φέρων παρ' ῎Αμμωνος θύειν ῾Ηφαιστίωνι θεῷ. Διόπερ γενόμενος περιχαρὴς ἐπὶ τῷ καὶ τὸν θεὸν κεκυρωκέναι τὴν αὐτοῦ γνώμην πρῶτος τὴν θυσίαν ἐπετέλεσεν καὶ τὸ πλῆθος λαμπρῶς ὑπεδέξατο, μύρια τὸν ἀριθμὸν θύσας ἱερεῖα παντοδαπά.
116 Μετὰ δὲ τὴν ἐκφορὰν εἰς ἀνέσεις καὶ πανηγυρικὸν βίον ἐκτραπέντος τοῦ βασιλέως, δοκοῦντος ἰσχύειν τότε πλεῖστον καὶ μάλιστ' εὐδαιμονεῖν, ἡ πεπρωμένη συνῄρει τὸν ὑπὸ τῆς φύσεως αὐτῷ συγκεχωρημένον τοῦ ζῆν χρόνον. Εὐθὺ δὲ καὶ τὸ θεῖον ἐσήμαινε τὴν τελευτὴν αὐτοῦ, πολλῶν καὶ παραδόξων οἰωνῶν καὶ σημείων συντελουμένων. [2] Τοῦ γὰρ βασιλέως ἀλειφομένου καὶ τῆς βασιλικῆς ἐσθῆτος καὶ διαδήματος ἐπί τινος θρόνου τεθέντος τῶν ἐγχωρίων τις δεδεμένος ἐλύθη τὰς πέδας αὐτομάτως καὶ λαθὼν τοὺς φύλακας διῆλθε διὰ τῶν τῆς αὐλῆς θυρῶν ἀνεπικωλύτως. [3] Προσελθὼν δὲ τῷ θρόνῳ καὶ τὴν βασιλικὴν ἐνδυσάμενος ἐσθῆτα καὶ τὸ διάδημα περιθέμενος ἐκάθισεν ἐπὶ τὸν θρόνον καὶ τὴν ἡσυχίαν ἦγε. Γνωσθείσης δὲ τῆς πράξεως ὁ βασιλεὺς καταπλαγεὶς τὸ παράδοξον προσῆλθε τῷ θρόνῳ καὶ χωρὶς καταπλήξεως ἡσυχῇ τὸν ἄνθρωπον ἀνέκρινε τίς ὢν καὶ τί βουλόμενος τοῦτο ἔπραξε. [4] Τοῦ δὲ εἰπόντος μηδὲν ἁπλῶς γινώσκειν τοῖς μάντεσι προσαναθέμενος περὶ τοῦ σημείου τοῦτον μὲν κατὰ τὴν ἐκείνων κρίσιν ἀπέκτεινεν, ὅπως τὰ σημαινόμενα δυσχερῆ εἰς ἐκεῖνον τρέπηται, αὐτὸς δὲ ἀναλαβὼν τὴν ἐσθῆτα καὶ θεοῖς ἀποτροπαίοις θύσας ἐν ἀγωνίᾳ καθειστήκει καὶ τῆς τῶν Χαλδαίων προρρήσεως ἐμνημόνευσε καὶ τοὺς μὲν συμπείσαντας φιλοσόφους παρελθεῖν εἰς τὴν Βαβυλῶνα κατεμέμφετο, τὴν δὲ τέχνην τῶν Χαλδαίων καὶ τὴν τῶν ἀνδρῶν ἀγχίνοιαν ἐθαύμαζε, καθόλου δὲ τοὺς ταῖς εὑρησιλογίαις κατασοφιζομένους τὴν δύναμιν τῆς πεπρωμένης ἐβλασφήμει. [5] Μετ' ὀλίγον δὲ ἄλλο σημεῖον αὐτῷ περὶ τῆς βασιλείας τὸ δαιμόνιον ἐπέστησε. Βουλομένου γὰρ αὐτοῦ θεάσασθαι τὴν περὶ τὴν Βαβυλῶνα λίμνην καὶ πλέοντος μετὰ τῶν φίλων ἔν τισιν ἀκάτοις ἐφ' ἡμέρας μέν τινας ἀποσχισθείσης τῆς νεὼς ἀπὸ τῶν ἄλλων σκαφῶν ἐπλανήθη μόνος, ὥστε καὶ τὴν σωτηρίαν ἀπογνῶναι· [6] ἔπειτα διά τινος αὐλῶνος στενοῦ καὶ συμπεπυκασμένου δένδρεσι διαπλέοντος καὶ τῶν μὲν ὑπερκειμένων, τοῦ δὲ διαδήματος ὑπὸ τούτων ἀρθέντος καὶ πάλιν εἰς τὴν λίμνην πεσόντος εἷς τῶν ἐρετῶν προσνηξάμενος καὶ βουλόμενος ἀσφαλῶς σῶσαι τὸ διάδημα προσέθετο τῇ κεφαλῇ καὶ προσενήξατο τῷ πλοίῳ. [7] Τρεῖς δὲ ἡμέρας καὶ τὰς ἴσας νύκτας διαπλανηθεὶς διεσώθη καὶ τὸ διάδημα περιθέμενος ἀνελπίστως πάλιν τοῖς μάντεσι προσανέφερε περὶ τῶν προσημαινομένων.
117 Τούτων δὲ παρακελευομένων θυσίας ἐπιτελεῖν τοῖς θεοῖς μεγαλοπρεπεῖς μετὰ πάσης σπουδῆς παρεκλήθη πρός τινα τῶν φίλων Μήδιον τὸν Θετταλὸν ἐπὶ κῶμον ἐλθεῖν·κἀκεῖ πολὺν ἄκρατον ἐμφορηθεὶς ἐπὶ τελευτῆς ῾Ηρακλέους μέγα ποτήριον πληρώσας ἐξέπιεν. [2] φνω δὲ ὥσπερ ὑπό τινος πληγῆς ἰσχυρᾶς πεπληγμένος ἀνεστέναξε μέγα βοήσας καὶ ὑπὸ τῶν φίλων ἀπηλλάττετο χειραγωγούμενος. Εὐθὺς δ' οἱ μὲν περὶ τὴν θεραπείαν ἐκδεξάμενοι κατέκλιναν αὐτὸν καὶ προσήδρευον ἐπιμελῶς, [3] τοῦ δὲ πάθους ἐπιτείνοντος καὶ τῶν ἰατρῶν συγκληθέντων βοηθῆσαι μὲν οὐδεὶς ἐδυνήθη, πολλοῖς δὲ πόνοις καὶ δειναῖς ἀλγηδόσι συσχεθείς, ἐπειδὴ τὸ ζῆν ἀπέγνω, περιελόμενος τὸν δακτύλιον ἔδωκε Περδίκκᾳ. [4] Τῶν δὲ φίλων ἐπερωτώντων, τίνι τὴν βασιλείαν ἀπολείπεις; εἶπεν, τῷ κρατίστῳ, καὶ προσεφθέγξατο, ταύτην τελευταίαν φωνὴν προέμενος, ὅτι μέγαν ἀγῶνα αὐτῷ ἐπιτάφιον συστήσονται πάντες οἱ πρωτεύοντες τῶν φίλων. [5] Οὗτος μὲν οὖν τὸν προειρημένον τρόπον ἐτελεύτησε βασιλεύσας ἔτη δώδεκα καὶ μῆνας ἑπτά, πράξεις δὲ μεγίστας κατεργασάμενος οὐ μόνον τῶν πρὸ αὐτοῦ βασιλευσάντων, ἀλλὰ καὶ τῶν ὕστερον ἐσομένων μέχρι τοῦ καθ' ἡμᾶς βίου.
πεὶ δέ τινες τῶν συγγραφέων περὶ τῆς τελευτῆς τοῦ βασιλέως τούτου διαπεφωνήκασιν, ἀποφαινόμενοι διὰ φαρμάκου θανασίμου γεγονέναι τὸν θάνατον, ἀναγκαῖον ἡγούμεθα δεῖν μὴ παραλιπεῖν αὐτῶν τοὺς λόγους.
118 Φασὶ γὰρ ᾿Αντίπατρον ἐπὶ τῆς Εὐρώπης στρατηγὸν ὑπ' αὐτοῦ καταλειφθέντα διενεχθῆναι πρὸς ᾿Ολυμπιάδα τὴν μητέρα τοῦ βασιλέως καὶ τὸ μὲν πρῶτον καταφρονεῖν αὐτῆς διὰ τὸ μὴ προσδέχεσθαι τὸν ᾿Αλέξανδρον τὰς κατ' αὐτοῦ διαβολάς, ὕστερον δ' αἰεὶ τῆς ἔχθρας αὐξομένης, τοῦ βασιλέως διὰ τὸ πρὸς τὸ θεῖον εὐσεβὲς πάντα βουλομένου τῇ μητρὶ χαρίζεσθαι, πολλὰς ἐμφάσεις διδόναι τῆς πρὸς αὐτὸν ἀλλοτριότητος· πρὸς δὲ τούτοις τῆς Παρμενίωνος καὶ Φιλώτου σφαγῆς φρίκην ἐμποιούσης τοῖς φίλοις διὰ τοῦ ἰδίου υἱοῦ τεταγμένου περὶ τὸν κύαθον δοῦναι πιεῖν θανάσιμον φάρμακον τῷ βασιλεῖ. [2] Μετὰ δὲ τὴν τελευτὴν πλεῖστον ἰσχύσαντος τῶν κατὰ τὴν Εὐρώπην καὶ μετὰ ταῦτα Κασάνδρου τοῦ υἱοῦ διαδεξαμένου τὴν βασιλείαν πολλοὺς συγγραφεῖς μὴ τολμᾶν γράψαι περὶ τῆς φαρμακείας. Φανερὸν δὲ γεγονέναι Κάσανδρον δι' αὐτῶν τῶν πράξεων ἀλλοτριώτατα διακείμενον τοῖς ᾿Αλεξάνδρου πράγμασι· τήν τε γὰρ ᾿Ολυμπιάδα φονεύσαντα ἄταφον ῥῖψαι καὶ τὰς ὑπ' ἐκείνου κατασκαφείσας Θήβας ἀνοικίσαι μετὰ πολλῆς σπουδῆς.
[3] Μετὰ δὲ τὴν τοῦ βασιλέως τελευτὴν Σισύγγαμβρις ἡ Δαρείου μήτηρ, πολλὰ καταθρηνήσασα τήν τε ᾿Αλεξάνδρου τελευτὴν καὶ τὴν ἑαυτῆς ἐρημίαν, ἐπὶ τῆς ἐσχάτης τοῦ βίου γραμμῆς ἐγκαρτερήσασα πεμπταία κατέστρεψε τὸν βίον, ἐπιλύπως μέν, οὐκ ἀκλεῶς δὲ προεμένη τὸ ζῆν. [4] μεῖς δὲ ἐπὶ τὴν ᾿Αλεξάνδρου τελευτὴν παρόντες κατὰ τὴν ἐν ἀρχῇ τῆς βίβλου πρόθεσιν τὰς τῶν διαδεξαμένων πράξεις ἐν ταῖς ἑπομέναις βίβλοις πειρασόμεθα διεξιέναι.
Olypiade 114, an 1. 324 ans avant l'ère chrétienne. 

LXXII. Du grand nombre d'ambassadeurs qu'Alexandre reçoit à Babylone.

113 Agesias étant archonte d'Athènes les Romains eurent pour consuls C. Poetelius et L. Papirius. On célébrait alors la cent quatorzième Olympiade, dans laquelle Micinas de Rhodes fut vainqueur à la course. En cette année il vint à Alexandre de presque tous les lieux de la terre des ambassadeurs dont les uns le félicitaient de ses succès, les autres lui apportaient des couronnes, d'autres de riches présents, et d'autres enfin lui faisaient des excuses des indices de révolte au de désobéissance qu'ils avaient laissé paraître. [2] Et en effet, sans parler des nations et des villes de l'Asie, au milieu desquelles il était actuellement, il reçut des ambassadeurs de l'Europe et de l'Afrique. De la part des Africains, les Carthaginois et toutes les colonies Phéniciennes, en un mot tous les habitants des côtes de la Méditerranée, jusque aux colonnes d'Hercule, le félicitaient de ses succès. Du côté de l'Europe, il lui vint non seulement des Macédoniens, mais des Grecs de toutes les villes, sans parler des Illyriens et de tous les peuples qui bordent les côtes de la mer Adriatique. Les Thraces mêmes et les Galates leurs voisins et qui ne commençaient qu'alors d'être connus des Grecs, lui firent porter leurs hommages. [3] Alexandre se fit donner un catalogue exact de tous ces ambassadeurs et prit le parti de répondre à tous, suivant un ordre qu'il se forma. Il commença par ceux qui avaient à lui exposer quelque chose qui concernait le culte des dieux ; il mit au second rang les ambassadeurs qui étaient chargés de présents, au troisième ceux qui venaient le consulter sur des querelles qu'ils avaient avec leurs voisins, au quatrième ceux qui n'avaient à lui proposer que leurs intérêts particuliers, et au dernier ceux qui s'opposaient au retour de leurs bannis. [4] Selon cet arrangement il donna sa première audience aux députés de l'Élide, après eux à ceux-des Hammonites, et ensuite à ceux de Delphes et de Corinthe, après lesquels vinrent ceux d'Épidaure et tous les autres suivant la dignité de leurs temples. Mais il eut attention à l'égard de tous, de leur faire des réponses gracieuses et dont ils demeurassent satisfaits.

LXXIII. Pompe funèbre d'Hephestion et des frais immenses que le roi y voulut faire.

114 Alexandre après avoir donné congé à tous ces ambassadeurs, ne s'occupa plus que des funérailles d'Hephestion. Il en prépara la cérémonie de telle sorte que non seulement elles surpassassent en magnificence tout ce qu'on avait vu jusqu'alors dans ce genre là ; mais qu'elles ne laissassent à aucun roi futur l'espérance ou le pouvoir d'aller plus loin. Il avait aimé ce favori au-delà de tout ce que l'histoire nous a conservé d'exemples fameux d'amitié réelle et sincère , et il conserva les mêmes sentiments après sa mort. Il n'est pas douteux que pendant sa vie, il ne l'eût préféré à Craterus même qui semblait partager cet avantage avec Hephestion. [2] Car un de ses courtisans lui ayant dit que l'un et l’autre paraissait avoir un attachement égal pour fa personne, il répondit que Craterus aimait le roi, mais qu'Hephestion aimait Alexandre: et lorsque le lendemain de la bataille d'Issus, la mère de Darius se jeta aux pieds d'Hephestion qu'elle prenait pour le roi vainqueur de son fils, et que confuse de sa méprise elle lui en demandait pardon, le roi lui dit : Ma mère, n'ayez aucun regret de ce que vous venez de faire, car celui-ci est aussi Alexandre. [3]  Enfin Hephestion se tenait si sûr du pouvoir qu'il s'était acquis sur l'esprit du roi, et de l'autorité que lui donnait la sincérité de son zèle, qu'Olympiade mère d'Alexandre en ayant conçu de la jalousie, et ayant écrit à Hephestion des lettres pleines d'invectives et de menaces, Hephestion lui répondit d'un ton qui marquait beaucoup de sécurité de sa part, lui disant à la fin de sa lettre. Madame, je vous conseille de mettre fin à vos accusations, à vos reproches et surtout à vos menaces, qui ne produisent pas même l'effet de me donner de l'inquiétude, parce que le roi est votre maître comme le mien.
[4]
Alexandre préparant donc les funérailles de cet ami, envoya des ordres à toutes les villes des environs de contribuer à leur magnificence, et fit publier avant toutes choses dans les provinces de l'Asie, un édit par lequel il était enjoint d'éteindre dans tous les temples ce que les Perses appellent le feu sacré, jusqu'à ce qu'Hephestion fut enseveli, comme on le pratiquait à la mort des rois. [5] Les devins tirèrent dès ce temps-là un très mauvais augure de cette circonstance à l'égard du roi même. Et en effet, cet augure fut accompagné de beaucoup d'autres qui donnèrent la même indication, comme nous le dirons bientôt en rapportant la mort d'Alexandre : 115 cependant les amis et tous les officiers du roi, pour complaire à leur prince, avaient fait faire des figures d'or, d'ivoire et d'autres matières précieuses ; et lui-même assemblant tout ce qui se trouvait à Babylone d'architectes et de sculpteurs, fit d'abord abattre la longueur de dix stades de mur. Ensuite faisant paver de briques carrées l'endroit où l'on devait poser le bûcher, il le fit faire à quatre faces, dont chacune avoir une stade de long. [2] Il distribua l'intérieur de cet espace en trente maisons, dont les toits étaient formés de bois de palmier. Les quatre faces de ce vaste carré étaient embellies d'une façon très singulière. Tout le bas était garni de proues de vaisseaux dorées, au nombre de deux cent quarante, au-dessus desquelles étaient posés deux archers hauts de quatre coudées un genou en terre, et leur arc à la main ; et à côté d'eux des statues d'hommes armés, de la taille de cinq coudées: tous les entre-deux étaient ornés de tapisseries de Tyr. [3] L'étage au-dessus de ce premier rang était chargé de torches de quinze coudées de haut, garnies dans leur milieu par où on les prend, de couronnes d'or; au-dessus de la mèche, d'aigles déployées qui semblaient prendre leur vol en bas ; et vers le pied de dragons attentifs au vol de ces aigles. Au troisième rang de l'édifice, en montant toujours, étaient représentées des chasses de toutes sortes d'animaux. [4] Au quatrième un combat de centaures en figures d'or. Au cinquième des lions et des taureaux d'or alternativement posés. Et au sixième étaient des trophées d'armes macédoniennes ou barbaresques, disposées de sorte que leur agencement marquait les victoires des premiers et les défaites des seconds. Le tout était surmonté par des figures de sirènes creuses et capable de contenir les musiciens qui devaient louer et regretter le mort en chants funèbres. [5] La hauteur de tout l'édifice passait cent trente coudées: et comme les officiers et les soldats, les ambassadeurs mêmes, et tous les habitants des environs contribuèrent à l'envi aux frais de cette pompe funèbre, on dit qu'il y fut dépensé plus de douze mille talents. [6] Enfin après avait achevé avec la même magnificence tout ce qui concernait cette cérémonie, il ordonna que l'on sacrifiât à Hephestion comme à un dieu du premier ordre : car le hasard avait voulu qu'un des amis du roi nommé Philippe, arrivant du temple de Jupiter Hammon rapporta que l'on devait regarder Hephestion comme un dieu. Ainsi Alexandre charmé d'être autorisé par l'oracle même, offrit le premier à Hephestion le sacrifice qu'il avait institué en son honneur ; après quoi il traita splendidement la foule innombrable du monde qui l'accompagnait; ce qui lui devint aisé par le nombre de dix mille victimes qu'il avait fait immoler à cette divinité nouvelle.

LXXIV. Énumération des différents prodiges qui précédèrent la mort d'Alexandre. Sa mort même.

116 Mais après avoir satisfait à un devoir que son inclination lui avait fait porter si loin, il ne songeait plus qu'à mener une vie de plaisir et de réjouissance continuelle; et il se croyait arrivé au plus haut point de la puissance, de la gloire et de la félicité humaine, lorsque l'arrêt irrévocable de la destinée se fit apercevoir à lui par divers pronostiques très singuliers d'une mort prochaine. [2] Pendant que le roi se faisait oindre le corps, après avoir fait mettre ses habits et son diadème sur une table dans une chambre voisine, un prisonnier de la ville se voyant délivré de ses fers qui étaient tombés d'eux-mêmes subitement, traversa toutes les salles du palais sans que personne l'arrêta à aucune porte ; [3] et étant entré dans la chambre à côté de laquelle était le roi, il se revêtit de ses habits royaux et posa son diadème sur son front ; après quoi il s'assit lui-même tranquillement sur le trône. Le roi averti d'un fait si singulier, vint lui-même dans la chambre où était cet homme et lui demanda sans s'émouvoir quel était le motif d'une pareille comédie ? [4] Cet homme répondit qu'il n'en savait rien lui-même. Ainsi le roi eut recours aux devins, sur l'avis desquels il fit d'abord tuer cet homme, pour faire tomber sur lui tout ce qu'il pouvait y avoir de sinistre dans le prodige : après quoi reprenant sa robe et sacrifiant aux dieux Apotropées, Averrunques, ou qui détournent les malheurs ; le fond de son âme n'en fut pas moins agité par le souvenir qu'il se rappela des prédictions des Chaldéens. Il conçut une grande haine contre les philosophes qui l'avaient enhardi à entrer dans Babylone ; il admirait le profond savoir des Chaldéens et il s'emportait vivement contre tous ceux qui par de longs sophismes prétendaient combattre les arrêts et le pouvoir de la destinée. [5] Mais il survint bientôt de la part des dieux un nouveau prodige sur le changement qui menaçait l'empire d'Alexandre. Car voulant visiter le grand lac qui environnait Babylone et s'étant fait accompagner de ses amis placés eu différentes barques, il arriva que ces barques s'écartèrent de la sienne, au point qu'elles la laissèrent seule et en danger pendant trois jours. [6] Passant ensuite dans un canal étroit et dont les deux bords étaient chargés d'arbres extrêmement touffus, dont les branchages s'étendaient sur l'eau de part et d'autre, il arriva que son diadème fut accroché et tomba dans l'eau. Aussitôt un des rameurs se jeta à la nage pour le reprendre, et le mettant sur sa tête pour n'en être pas embarrassé, il revint enfin à la barque d'Alexandre. [7] Le roi après avoir erré trois jours et trois nuits sur ce lac, et ayant recouvré son diadème contre toute espérance, arriva pourtant à bon port et alla aussitôt consulter les devins sur toutes les circonstances de son aventure : 117 ils lui conseillèrent d'offrir incessamment aux dieux de somptueux sacrifices. Là-dessus il fut invité à un grand festin par un de ses amis les plus familiers, Medius de Thessalie. Après avoir déjà bu excessivement à ce repas, il avala une coupe entière qui portait le nom d'Hercule. [2] Aussitôt, comme frappé d'un coup violent et subit, il jeta un grand cri et ses amis l'emportèrent sur leurs bras. Les officiers de sa chambre le reçurent de leurs mains et l'ayant mis aussitôt dans son lit, ils le gardaient avec une extrême inquiétude : [3] et comme le mal augmentait visiblement, ses médecins furent appelés, mais en vain, et ils ne purent lui donner aucun secours. Le roi tombant bientôt après en des angoisses et en des douleurs excessives, désespéra lui-même de sa vie et tirant son anneau de son doigt, il le remit à Perdiccas. [4] Là-dessus les amis du roi lui demandèrent à qui il laissait son empire, à quoi il répondit en un mot, au plus courageux. Prêt enfin à rendre le dernier soupir, il dit que les principaux de ses amis lui feraient de grandes obsèques, par les combats qu'ils se livreraient les uns aux autres pour fa succession de ses états. [5] Il mourut ainsi après avoir régné douze ans et sept mois; et ayant fait de plus grandes choses, non seulement que tous les rois qui l'ont précédé mais que tous ceux qui l'ont suivi jusqu'à nos jours. Mais comme plusieurs écrivains ont parlé diversement de sa mort et que quelques-uns d'entre eux l'ont attribuée au poison, je crois être obligé de rapporter ici ce qu'on trouve dans leurs mémoires. 118 Ils racontent qu'Antipater que le roi avait laissé en Europe comme lieutenant général de ses états en cette partie du monde, eut de violents démêlés avec Olympias mère du roi. On dit que d'abord il méprisa ses calomnies, auxquelles le roi lui-même n'ajoutait point de foi. Mais qu'ensuite la haine entre la reine mère et Antipater s'étant augmentée, le roi qui crut qu'une loi supérieure l'obligeait d'avoir de grands égards pour sa mère, donna lieu à Antipater de concevoir de la haine pour Alexandre. À cette cause se joignit l'exécution de Parménion et de Philotas son fils, qui jetèrent dans les esprits bien de l'aigreur contre le roi. Qu'ainsi Antipater l'avait fait empoisonner par le ministère de Cassandre son fils qui se trouvait son échanson. [2] Mais comme après la mort d'Alexandre, la puissance d'Antipater fut très grande en Europe, et que son fils Cassandre monta après lui sur le trône de Macédoine , on dit que les Historiens de leur temps n'osèrent pas insérer dans leurs annales le fait de l’empoissonnement d'Alexandre. Cependant on sait d'ailleurs que Cassandre fit refuser la sépulture à la reine Olympias après sa mort et qu'il fit relever avec un grand soin les maisons et les murailles de Thèbes qu'Alexandre avait abattues. [3] Enfin à la mort prématurée d'Alexandre, Sisygambis mère de Darius ayant longtemps pleuré sa perte et l'abandon universel où cette mort la laissait, prit le parti de terminer elle-même sa vie et son infortune : et en effet cinq jours après lui, elle mourut dans la plus violente affliction, mais avec un grand courage. [4] Pour nous ayant conduit Alexandre jusqu'à la fin de son règne et de sa vie, nous avons rempli le sujet de ce 17e Livre et nous donnerons dans les suivants l’histoire de ses successeurs.

Fin du dix-septième Livre de l'Histoire de Diodore.