RETOUR À L’ENTRÉE DU SITE ALLER à LA TABLE DES MATIÈRES DE DIODORE

HISTOIRE UNIVERSELLE DE DIODORE DE SICILE

traduite en français par Monsieur l'Abbé TERRASSON

LIVRE PREMIER.  SECTION PREMIÈRE. - SECTION DEUXLIVRE SECOND - LIVRE TROISIÈMELIVRE QUATRIÈME - LIVRE CINQUIÈME - LIVRE SIXIÈME - LIVRE ONZIÈME - LIVRE DOUZIÈME - LIVRE TREIZIÈME - LIVRE QUATORZIÈME - LIVRE QUINZIÈME

 

Tome cinquième

LIVRE XVII.

texte français uniquement

texte grec uniquement

 

Paris 1744

 (1-21)  (22-54) (54-75) (fin)

 

HISTOIRE UNIVERSELLE DE DIODORE DE SICILE.

LIVRE DIX-SEPTIÈME,

PREMIÈRE SECTION.

 

[7] αὐτὸς δ' ἀναλαβὼν τὴν δύναμιν προῆγε διὰ τῆς Λυδίας, καὶ τὴν μὲν τῶν Σαρδιανῶν πόλιν καὶ τὰς ἀκροπόλεις, ἔτι δὲ τοὺς ἐν αὐταῖς θησαυρούς, παρέλαβε Μιθρίνους τοῦ σατράπου παραδόντος ἑκουσίως.
22 Εἰς δὲ τὴν Μίλητον συμπεφευγότων τῶν διασωθέντων ἐκ τῆς μάχης Περσῶν μετὰ Μέμνονος τοῦ στρατηγοῦ ὁ μὲν βασιλεὺς πλησίον τῆς πόλεως στρατοπεδεύσας καθ' ἡμέραν συνεχεῖς προσβολὰς τοῖς τείχεσιν ἐκ διαδοχῆς ἐποιεῖτο, [2] οἱ δὲ πολιορκούμενοι τὸ μὲν πρῶτον ῥᾳδίως ἀπὸ τῶν τειχῶν ἠμύνοντο, πολλῶν μὲν στρατιωτῶν ἠθροισμένων εἰς τὴν πόλιν, βελῶν δὲ καὶ τῶν ἄλλων τῶν εἰς τὴν πολιορκίαν χρησίμων δαψιλῆ χορηγίαν ἔχοντες· [3] ἐπεὶ δὲ ὁ βασιλεὺς φιλοτιμότερον ταῖς τε μηχαναῖς ἐσάλευε τὰ τείχη καὶ τὴν πολιορκίαν ἐνεργεστάτην ἐποιεῖτο κατὰ γῆν ἅμα καὶ κατὰ θάλατταν οἵ τε Μακεδόνες διὰ τῶν πιπτόντων τειχῶν εἰσεβιάζοντο, τηνικαῦτα κατισχυόμενοι πρὸς φυγὴν ἐτράποντο. [4] Εὐθὺ δ' οἱ Μιλήσιοι μεθ' ἱκετηριῶν τῷ βασιλεῖ προσπίπτοντες παρέδωκαν σφᾶς αὐτοὺς καὶ τὴν πόλιν. Τῶν δὲ βαρβάρων οἱ μὲν ὑπὸ τῶν Μακεδόνων ἀνῃρέθησαν, οἱ δὲ τῆς πόλεως ἐκπίπτοντες ἔφευγον, οἱ δ' ἄλλοι πάντες ἥλωσαν. [5] δ' ᾿Αλέξανδρος τοῖς μὲν Μιλησίοις φιλανθρώπως προσηνέχθη, τοὺς δ' ἄλλους ἅπαντας ἐξηνδραποδίσατο. Τῆς δὲ ναυτικῆς δυνάμεως οὔσης ἀχρήστου καὶ δαπάνας μεγάλας ἐχούσης κατέλυσε τὸ ναυτικὸν πλὴν ὀλίγων νεῶν, αἷς ἐχρῆτο πρὸς τὴν παρακομιδὴν τῶν πολιορκητικῶν ὀργάνων, ἐν αἷς ἦσαν αἱ παρ' ᾿Αθηναίων νῆες συμμαχίδες εἴκοσιν.
22 νιοι δὲ λέγουσι τὸν ᾿Αλέξανδρον στρατηγικῶς ἐπινοῆσαι τὴν τοῦ στόλου κατάλυσιν· προσδοκίμου γὰρ ὄντος τοῦ Δαρείου καὶ μελλούσης μεγάλης παρατάξεως συντελεῖσθαι νομίσαι τοὺς Μακεδόνας ἐκθυμότερον ἀγωνιεῖσθαι παραιρεθείσης τῆς κατὰ τὴν φυγὴν ἐλπίδος. [2] Τὸ δ' αὐτὸ πρᾶξαι κατὰ τὴν ἐπὶ Γρανικῷ μάχην· κατὰ νώτου γὰρ λαβεῖν τὸν ποταμόν, ὅπως μηδεὶς ἐπιβάληται φεύγειν προδήλου τῆς ἀπωλείας οὔσης τῶν διωκομένων ἐν τῷ τοῦ ποταμοῦ ῥείθρῳ. Καὶ γὰρ κατὰ τοὺς ὕστερον χρόνους ᾿Αγαθοκλέα τὸν Συρακοσίων βασιλέα μιμησάμενον τὴν ᾿Αλεξάνδρου στρατηγίαν ἀνέλπιστον καὶ μεγάλην νίκην περιποιήσασθαι· [3] διαβάντα γὰρ αὐτὸν εἰς Λιβύην μετ' ὀλίγης δυνάμεως καὶ τὰς ναῦς ἐμπρήσαντα παρελέσθαι μὲν τῶν στρατιωτῶν τὰς ἐκ τοῦ φεύγειν ἐλπίδας, συναναγκάσαι δὲ γενναίως ἀγωνίσασθαι καὶ διὰ τοῦτο Καρχηδονίων ἀντιταχθέντων πολλαῖς μυριάσι νικῆσαι.
[4] Μετὰ δὲ τὴν ἅλωσιν τῆς Μιλήτου τὸ πλῆθος τῶν Περσῶν καὶ τῶν μισθοφόρων, ἔτι δ' οἱ πρακτικώτατοι τῶν ἡγεμόνων συνέδραμον εἰς τὴν ῾Αλικαρνασσόν. Αὕτη δὲ ἡ πόλις μεγίστη τῶν κατὰ τὴν Καρίαν ἦν, βασίλεια μὲν ἐσχηκυῖα τὰ Καρῶν, ἀκροπόλεσι δὲ καλῶς κεκοσμημένη. [5] Κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν καιρὸν Μέμνων μὲν τήν τε γυναῖκα καὶ τὰ τέκνα πρὸς Δαρεῖον ἔπεμψε καὶ τούτῳ παραθέμενος ἅμα μὲν ὑπέλαβε τῆς ἀσφαλείας αὐτῶν καλῶς πεπρονοῆσθαι, ἅμα δὲ τὸν βασιλέα καλοὺς ὁμήρους ἔχοντα προθυμότερον ἐμπιστεύσειν αὐτῷ τὴν τῶν ὅλων ἡγεμονίαν· ὅπερ καὶ συνέβη γενέσθαι. [6] Εὐθὺς γὰρ ὁ Δαρεῖος ἔπεμψεν ἐπιστολὰς πρὸς τοὺς κατὰ θάλατταν οἰκοῦντας, προστάττων ἅπαντας ὑπακούειν τῷ Μέμνονι. Διόπερ οὗτος παραλαβὼν τὴν τῶν ὅλων ἡγεμονίαν παρεσκευάζετο πάντα τὰ χρήσιμα πρὸς πολιορκίαν ἐν τῇ πόλει τῶν ῾Αλικαρνασσέων.
24 δὲ βασιλεὺς ᾿Αλέξανδρος τὰ μὲν πολιορκητικὰ τῶν ὀργάνων καὶ σῖτον κατὰ θάλατταν ἐκόμισεν ἐπὶ τὴν ῾Αλικαρνασσόν, αὐτὸς δὲ μετὰ πάσης τῆς δυνάμεως προῆγεν ἐπὶ Καρίας καὶ τὰς ἐν τῇ παρόδῳ πόλεις προσήγετο ταῖς φιλανθρωπίαις· μάλιστα δ' εὐεργέτει τὰς ῾Ελληνίδας πόλεις, ποιῶν αὐτὰς αὐτονόμους καὶ ἀφορολογήτους, προσεπιλέγων ὅτι τῆς τῶν ῾Ελλήνων ἐλευθερώσεως ἕνεκα τὸν πρὸς Πέρσας πόλεμον ἐπανῄρηται. [2] ντι δ' αὐτῷ κατὰ τὴν ὁδοιπορίαν ἀπήντησέν τι γύναιον, ὄνομα μὲν ῎Αδα, γένει δὲ προσήκουσα τῇ Καρῶν ἀρχῇ. ντυχούσης δ' αὐτῆς περὶ τῆς προγονικῆς δυναστείας καὶ δεηθείσης βοηθῆσαι ταύτην μὲν ἐκέλευσε παραλαβεῖν τὴν τῆς Καρίας ἀρχήν, τοὺς δὲ Κᾶρας ἰδίους ἐποιήσατο ταῖς εὐνοίαις διὰ τὴν τῆς γυναικὸς ταύτης εὐεργεσίαν· [3] εὐθὺς γὰρ αἱ πόλεις ἅπασαι πρεσβείας ἀποστέλλουσαι χρυσοῖς στεφάνοις ἐτίμησαν τὸν βασιλέα καὶ πάντα συμπράττειν ἐπηγγείλαντο. δὲ ᾿Αλέξανδρος πλησίον τῆς πόλεως στρατοπεδεύσας συνεστήσατο πολιορκίαν ἐνεργὸν καὶ καταπληκτικήν. [4] Τὸ μὲν γὰρ πρῶτον τοῖς τείχεσι προσβολὰς συνεχεῖς ἐκ διαδοχῆς ἐποιεῖτο καὶ διημέρευεν ἐν τοῖς κινδύνοις· μετὰ δὲ ταῦτα παντοδαπὰς μηχανὰς ἐπιστήσας καὶ τὰς πρὸ τῆς πόλεως τάφρους χωστρίσι χελώναις ἀναπληρώσας διὰ τῶν κριῶν ἐσάλευε τοὺς πύργους καὶ τὰ μεταξὺ μεσοπύργια. Καταβαλὼν δὲ μέρος τι τοῦ τείχους τὸ λοιπὸν ἤδη διὰ τῆς ἐκ χειρὸς μάχης ἐβιάζετο διὰ τοῦ πτώματος εἰς τὴν πόλιν εἰσπεσεῖν. [5] Μέμνων δὲ τὸ μὲν πρῶτον τοὺς προσβάλλοντας τοῖς τείχεσι Μακεδόνας ῥᾳδίως ἠμύνετο, πολλῶν ὄντων ἐν τῇ πόλει στρατιωτῶν· κατὰ δὲ τὰς τῶν ὀργάνων προσβολὰς μετὰ πολλῶν στρατιωτῶν ἐκχεόμενος ἐκ τῆς πόλεως νυκτὸς πῦρ ἐνέβαλλε ταῖς μηχαναῖς. [6] Μεγάλων δ' ἀγώνων πρὸ τῆς πόλεως συνισταμένων οἱ μὲν Μακεδόνες ταῖς ἀρεταῖς πολὺ προεῖχον, οἱ δὲ Πέρσαι τῷ πλήθει καὶ ταῖς παρασκευαῖς ἐπλεονέκτουν· συνήργουν γὰρ αὐτοῖς οἱ ἀπὸ τῶν τειχῶν συναγωνιζόμενοι καὶ τοῖς ὀξυβελέσι καταπέλταις οὓς μὲν ἀπέκτεινον τῶν πολεμίων, οὓς δὲ κατετίτρωσκον.
25 μοῦ δὲ αἵ τε σάλπιγγες ἐσήμαινον παρ' ἀμφοτέροις τὸ πολεμικὸν καὶ βοὴ πανταχόθεν ἐγίνετο, συνεπισημαινομένων τῶν στρατιωτῶν ταῖς παρ' ἑκατέρων ἀνδραγαθίαις. [2] Οἱ μὲν γὰρ τὴν ἐν ταῖς μηχαναῖς αἰρομένην εἰς ὕψος φλόγα κατέπαυον, οἱ δ' εἰς χεῖρας συμπλεκόμενοι πολὺν ἐποίουν φόνον, ἄλλοιδ' ἐντὸς τῶν πιπτόντων τειχῶν ἀντῳκοδόμουν ἕτερα τείχη πολὺ τῶν προϋπαρχόντων βαρύτερα ταῖς κατασκευαῖς. [3] Τῶν δ' ἡγεμόνων τῶν περὶ τὸν Μέμνονα προκινδυνευόντων καὶ μεγάλας δωρεὰς διδόντων τοῖς ἀνδραγαθοῦσιν ἀνυπέρβλητος φιλοτιμία παρ' ἀμφοτέροις ἐγίνετο περὶ τῆς νίκης. [4] Διὸ καὶ παρῆν ὁρᾶν τοὺς μὲν τραύμασιν ἐναντίοις περιπίπτοντας καὶ κατὰ τὰς λιποψυχίας ἀποφερομένους ἐκ τῆς μάχης, τοὺς δὲ περιβαίνοντας τὰ πίπτοντα σώματα καὶ περὶ τῆς τούτων ἀναιρέσεως μεγάλους ἀγῶνας συνισταμένους, ἄλλους δὲ διὰ τὴν ὑπερβολὴν τῶν δεινῶν ἐνδιδόντας ἤδη καὶ διὰ τῆς ὑπὸ τῶν ἡγεμόνων παρακλήσεως πάλιν θαρροῦντας καὶ νεαροὺς ταῖς ψυχαῖς γινομένους. [5] Τέλος δὲ πρὸς αὐταῖς ταῖς πύλαις ἔπεσόν τινες τῶν Μακεδόνων καὶ σὺν αὐτοῖς Νεοπτόλεμος ἡγεμών, ἀνὴρ ἐπιφανής. Μετὰ δὲ ταῦτα δύο μὲν πύργων εἰς ἔδαφος καθῃρημένων καὶ δυεῖν μεσοπυργίων ἐρριμμένων τῶν μὲν Περδίκκου στρατιωτῶν τινες μεθυσθέντες προπετῶς νυκτὸς προσέβαλλον τοῖς τῆς ἀκροπόλεως τείχεσιν· οἱ δὲ περὶ τὸν Μέμνονα συννοήσαντες τὴν ἀπειρίαν τῶν προσβαλλόντων καὶ ἐπεξελθόντες καὶ τῷ πλήθει πολὺ προέχοντες ἐτρέψαντο τοὺς Μακεδόνας καὶ πολλοὺς ἀνῄρουν. [6] Γνωσθέντος δὲ τοῦ συμβεβηκότος ἐξεβοήθουν πολλοὶ τῶν Μακεδόνων καὶ μεγάλης μάχης γενομένης καὶ τῶν περὶ τὸν ᾿Αλέξανδρον ἐπιφανέντων οἱ μὲν Πέρσαι βιασθέντες συνεκλείσθησαν εἰς τὴν πόλιν, ὁ δὲ βασιλεὺς τοὺς πεσόντας πρὸ τοῦ τείχους Μακεδόνας διακηρυκευσάμενος ᾔτησεν ὑποσπόνδους. ᾿Εφιάλτης μὲν οὖν καὶ Θρασύβουλος οἱ ᾿Αθηναῖοι συμμαχοῦντες τοῖς Πέρσαις συνεβούλευον μὴ διδόναι τοὺς νεκροὺς πρὸς ταφήν, ὁ δὲ Μέμνων συνεχώρησε.
26 Μετὰ δὲ ταῦτα ᾿Εφιάλτης βουλευομένων τῶν ἡγεμόνων συνεβούλευε μὴ περιμένειν ἕως ἂν ἁλούσης τῆς πόλεως αἰχμάλωτοι καταστῶσιν, ἀλλ' αὐτοὺς τοὺς ἡγεμόνας προκινδυνεύοντας τῶν μισθοφόρων ἐπιθέσθαι τοῖς πολεμίοις. [2] δὲ Μέμνων ὁρῶν τὸν ᾿Εφιάλτην πρὸς ἀρετὴν ὁρμώμενον καὶ μεγάλας ἔχων ἐλπίδας ἐν αὐτῷ διὰ τὴν ἀνδρείαν καὶ τὴν τοῦ σώματος ῥώμην συνεχώρησεν αὐτῷ πράττειν ὃ βούλοιτο. [3] δὲ δισχιλίους τῶν μισθοφόρων ἐπιλέκτους ἀναλαβὼν καὶ τοῖς ἡμίσεσι διαδοὺς δᾷδας ἡμμένας, τοὺς δ' ἄλλους ἀντιτάξας τοῖς πολεμίοις ἄφνω τὰς πύλας πάσας ἀνεπέτασεν. μα δ' ἡμέρᾳ μετὰ τούτων ἐκχυθεὶς τοῖς μὲν μηχανήμασιν ἐνῆκε πῦρ καὶ παραχρῆμα πολλὴν συνέβη γενέσθαι φλόγα, [4] τῶν δ' ἄλλων ἐν βαθείᾳ φάλαγγι πεπυκνωμένων αὐτὸς προηγεῖτο καὶ τοῖς ἐκβοηθοῦσι Μακεδόσιν ἐπέρραξεν. δὲ βασιλεὺς κατανοήσας τὸ γινόμενον τοὺς μὲν προμάχους τῶν Μακεδόνων πρώτους ἔταξε, ἐφέδρους δ' ἔστησε τοὺς ἐπιλέκτους· ἐπὶ δὲ τούτοις τρίτους ἐπέταξεν ἑτέρους τοὺς ταῖς ἀνδραγαθίαις ὑπεράγοντας. Αὐτὸς δὲ πρὸ πάντων τούτων ἡγούμενος ὑπέστη τοὺς πολεμίους, δόξαντας διὰ τὸ βάρος ἀκαταγωνίστους εἶναι. ξέπεμψε δὲ καὶ τοὺς κατασβέσοντας τὴν φλόγα καὶ βοηθήσοντας ταῖς μηχαναῖς. [5] μα δὲ παρ' ἀμφοτέροις τῆς τε βοῆς ἐξαισίου γινομένης καὶ τῶν σαλπίγγων σημαινουσῶν τὸ πολεμικὸν μέγας ἀγὼν συνέστη διὰ τὰς ἀρετὰς τῶν ἀγωνιζομένων καὶ τὴν ὑπερβολὴν τῆς φιλοτιμίας. Τὸ μὲν οὖν πῦρ ἐκώλυσαν οἱ Μακεδόνες ἐπινεμηθῆναι, [6] κατὰ δὲ τὴν μάχην ἐπλεονέκτουν οἱ περὶ τὸν ᾿Εφιάλτην· οὗτος γὰρ πολὺ προέχων τῶν ἄλλων τῇ τοῦ σώματος ῥώμῃ πολλοὺς ἀνῄρει τῶν εἰς χεῖρας ἐρχομένων. Οἵ τ' ἐφεστῶτες ἐπὶ τῷ προσφάτως ἀντικατασκευασθέντι τείχει πολλοὺς ἀνῄρουν πυκνοῖς τοῖς βέλεσι χρώμενοι· ἑκατὸν γὰρ πηχῶν τὸ ὕψος πύργος ξύλινος κατεσκεύαστο, πλήρης καταπελτῶν ὀξυβελῶν. [7] Πολλῶν δὲ Μακεδόνων πιπτόντων καὶ τῶν ἄλλων ἀναχωρούντων διὰ τὸ πλῆθος τῶν βελῶν, τοῦ τε Μέμνονος πολλαπλασίοις στρατιώταις ἐπιβοηθοῦντος καὶ αὐτὸς ὁ βασιλεὺς εἰς πολλὴν ἀμηχανίαν ἐνέπιπτεν.
27 νθα δὴ τῶν ἐκ τῆς πόλεως κατισχυόντων παραδόξως ὁ κίνδυνος παλίντροπον τὴν μάχην ἔσχεν. Οἱ γὰρ πρεσβύτατοι τῶν Μακεδόνων, διὰ μὲν τὴν ἡλικίαν ἀπολελυμένοι τῶν κινδύνων, συνεστρατευμένοι δὲ Φιλίππῳ καὶ πολλὰς μάχας κατωρθωκότες, [2] ὑπὸ τῶν καιρῶν εἰς ἀλκὴν προεκλήθησαν, φρονήματι δὲ καὶ ταῖς κατὰ πόλεμον ἐμπειρίαις πολὺ προέχοντες τοῖς μὲν φυγομαχοῦσι νεωτέροις πικρῶς ὠνείδισαν τὴν ἀνανδρίαν, αὐτοὶ δὲ συναθροισθέντες καὶ συνασπίσαντες ὑπέστησαν τοὺς δοκοῦντας ἤδη νενικηκέναι. [3] Τέλος δὲ τόν τε ᾿Εφιάλτην καὶ πολλοὺς ἄλλους ἀνελόντες τοὺς λοιποὺς ἠνάγκασαν εἰς τὴν πόλιν συμφυγεῖν. [4] Οἱ δὲ Μακεδόνες τῆς νυκτὸς ἐπιλαβούσης τοῖς φεύγουσι συνεισέπεσον ἐντὸς τῶν τειχῶν· τοῦ δὲ βασιλέως κελεύσαντος σημῆναι τὸ ἀνακλητικὸν ἀνεχώρησαν εἰς τὸ στρατόπεδον. [5] Οἱ δὲ περὶ τὸν Μέμνονα στρατηγοὶ καὶ σατράπαι συνελθόντες ἔγνωσαν τὴν μὲν πόλιν ἐκλιπεῖν, εἰς δὲ τὴν ἀκρόπολιν τοὺς ἀρίστους τῶν στρατιωτῶν καταστήσαντες μετὰ τῆς ἁρμοζούσης χορηγίας τὸν λοιπὸν ὄχλον καὶ τὰ χρήματα ἀπεκόμισαν εἰς τὴν Κῶν. [6] δ' ᾿Αλέξανδρος ἅμ' ἡμέρᾳ γνοὺς τὸ γεγενημένον τὴν μὲν πόλιν κατέσκαψε, τῇ δ' ἀκροπόλει περιέθηκε τεῖχος καὶ τάφρον ἀξιόλογον· αὐτὸς δὲ μέρος τῆς δυνάμεως μετὰ στρατηγῶν ἐξέπεμψεν εἰς τὴν μεσόγειον, προστάξας τὰ συνεχῆ τῶν ἐθνῶν χειροῦσθαι.
Οὗτοι μὲν οὖν ἐνεργῶς πολεμήσαντες, πᾶσαν τὴν χώραν μέχρι τῆς μεγάλης Φρυγίας καταστρεψάμενοι, διέθρεψαν τοὺς στρατιώτας ἐκ τῆς πολεμίας· [7] ὁ δ' ᾿Αλέξανδρος τὴν παραθαλαττίαν πᾶσαν μέχρι Κιλικίας χειρωσάμενος πολλὰς πόλεις κατεκτήσατο καὶ φρούρια καρτερὰ φιλοτιμότερον πολιορκήσας τῇ βίᾳ κατεπόνησεν, ἐν οἷς ἑνὸς παραδόξως ἐκράτησε, περὶ οὗ διὰ τὴν ἰδιότητα τῆς περιπετείας οὐκ ἄξιον παραλιπεῖν.
28 Τῆς γὰρ Λυκίας περὶ τὰς ἐσχατιὰς πέτραν μεγάλην ὀχυρότητι διαφέρουσαν ᾤκουν οἱ Μαρμαρεῖς ὀνομαζόμενοι, οἵτινες παριόντος ᾿Αλεξάνδρου τὸ χωρίον ἐπέθεντο τοῖς κατὰ τὴν οὐραγίαν Μακεδόσι καὶ συχνοὺς ἀνελόντες πολλὰ τῶν σωμάτων καὶ τῶν ὑποζυγίων ἀφήρπασαν. [2] πὶ δὲ τούτοις ὁ βασιλεὺς παροξυνθεὶς συνεστήσατο πολιορκίαν καὶ πᾶσαν εἰσεφέρετο σπουδὴν βίᾳ κρατῆσαι τοῦ χωρίου. Οἱ δὲ Μαρμαρεῖς ἀνδρείᾳ διαφέροντες καὶ τῇ τῶν τόπων ἐρυμνότητι πιστεύοντες ὑπέμενον εὐρώστως τὴν πολιορκίαν. πὶ μὲν οὖν ἡμέρας δύο συνεχεῖς ἐγίνοντο προσβολαὶ καὶ φανερὸς ἦν ὁ βασιλεὺς οὐκ ἀποστησόμενος ἕως ἂν ἕλῃ τὴν πέτραν. [3] Οἱ δὲ πρεσβύτεροι τῶν Μαρμαρέων τὸ μὲν πρῶτον συνεβούλευον τοῖς νέοις παυσαμένοις τῆς βίας ἐφ' οἷς ἦν δυνατὸν συλλυθῆναι πρὸς τὸν βασιλέα· οὐ πειθομένων δ' αὐτῶν, ἀλλὰ πάντων φιλοτιμουμένων συναποθανεῖν τῇ τῆς πατρίδος ἐλευθερίᾳ παρεκάλεσαν αὐτοὺς τέκνα μὲν καὶ γυναῖκας καὶ τοὺς γεγηρακότας ἀνελεῖν, αὐτοὺς δὲ τοὺς δυναμένους διὰ τῆς ἀλκῆς σώζεσθαι νυκτὸς διὰ μέσων τῶν πολεμίων διεκπεσεῖν καὶ καταφυγεῖν εἰς τὴν πλησίον ὀρεινήν. [4] Συγκαταθεμένων δὲ τῶν νέων καὶ προσταξάντων κατ' οἰκίαν ἑκάστους μετὰ τῆς συγγενείας ἀπολαύσαντας τῶν προσηνεστάτων βρωτῶν τε καὶ ποτῶν ὑπομεῖναι τὸ δεινὸν ἔδοξε τοῖς νέοις, οὖσιν ὡς ἑξακοσίοις, τοῦ μὲν φονεύειν τοὺς προσήκοντας ἀποσχέσθαι, τὰς δ' οἰκίας ἐμπρῆσαι καὶ διὰ τῶν πυλῶν ἐκχυθέντας εἰς τὴν ὀρεινὴν ἀποχωρῆσαι. [5] Οὗτοι μὲν οὖν τὰ δεδογμένα συντελέσαντες ταῖς ἰδίαις ἑστίαις ἑκάστους ἐποίησαν ἐνταφῆναι, αὐτοὶδὲ διὰ μέσων τῶν περιεστρατοπεδευκότων ἔτι νυκτὸς οὔσης διεκπεσόντες ἔφυγον εἰς τὴν πλησίον ὀρεινήν. Ταῦτα μὲν οὖν ἐπράχθη κατὰ τοῦτον τὸν ἐνιαυτόν.
29 π' ἄρχοντος δ' ᾿Αθήνησι Νικοκράτους ἐν ῾Ρώμῃ τὴν ὕπατον ἀρχὴν διεδέξατο Καίσων Οὐαλλέριος καὶ Λεύκιος Παπίριος. πὶ δὲ τούτων Δαρεῖος χρημάτων πλῆθος ἐξέπεμψε τῷ Μέμνονι καὶ τοῦ πολέμου παντὸς ἀπέδειξε στρατηγόν. [2] δὲ μισθοφόρων πλῆθος ἀθροίσας καὶ τριακοσίας ναῦς πληρώσας ἐνεργῶς διῴκει τὰ κατὰ τὸν πόλεμον. Χῖον μὲν οὖν προσηγάγετο· πλεύσας δ' ἐπὶ Λέσβον ῎Αντισσαν μὲν καὶ Μήθυμναν καὶ Πύρραν καὶ ᾿Ερεσσὸν ῥᾳδίως ἐχειρώσατο, τὴν δὲ Μιτυλήνην μεγάλην οὖσαν καὶ παρασκευαῖς μεγάλαις καὶ πλήθει τῶν ἀμυνομένων ἀνδρῶν κεχορηγημένην πολλὰς ἡμέρας πολιορκήσας καὶ πολλοὺς τῶν στρατιωτῶν ἀποβαλὼν μόγις εἷλε κατὰ κράτος. [3] Εὐθὺ δὲ τῆς περὶ τὸν στρατηγὸν ἐνεργείας διαβοηθείσης αἱ πλείους τῶν Κυκλάδων νήσων διεπρεσβεύοντο. Προσπεσούσης δὲ φήμης εἰς τὴν ῾Ελλάδα διότι Μέμνων μετὰ τοῦ στόλου μέλλει πλεῖν ἐπ' Εὐβοίας αἱ μὲν κατὰ τὴν νῆσον ταύτην πόλεις περίφοβοι καθειστήκεισαν, οἱ δὲ τὰ τῶν Περσῶν αἱρούμενοι τῶν ῾Ελλήνων, ἐν οἷς ὑπῆρχον καὶ Σπαρτιᾶται, μετέωροι ταῖς ἐλπίσιν ἐγίνοντο πρὸς καινοτομίαν. [4] δὲ Μέμνων χρήμασι διαφθείρων πολλοὺς τῶν ῾Ελλήνων ἔπεισε κοινωνεῖν τῶν Περσικῶν ἐλπίδων. Οὐ μὴν ἡ τύχη γ' εἴασεν ἐπὶ πλέον προελθεῖν τὴν τἀνδρὸς ἀρετήν· ὁ γὰρ Μέμνων περιπεσὼν ἀρρωστίᾳ καὶ πάθει παραβόλῳ συσχεθεὶς μετήλλαξε καὶ τῇ τούτου τελευτῇ συνετρίβη καὶ τὰ τοῦ Δαρείου πράγματα.
30 Προσεδόκησε μὲν γὰρ ὁ βασιλεὺς μεταθήσεσθαι αὐτὸν τὸν πάντα πόλεμον ἐκ τῆς ᾿Ασίας εἰς τὴν Εὐρώπην· ὡς δ' ἤκουσε τὴν Μέμνονος τελευτήν, συνήγαγε τῶν φίλων συνέδριον καὶ προέθηκε βουλὴν πότερον δεῖ στρατηγοὺς καὶ στρατιὰν καταπέμπειν ἐπὶ θάλατταν ἢ τὸν βασιλέα μετὰ πάσης τῆς δυνάμεως καταβάντα διαγωνίζεσθαι τοῖς Μακεδόσιν. [2] νιοι μὲν οὖν ἔφασαν δεῖν αὐτὸν τὸν βασιλέα παρατάττεσθαι καὶ τὸ πλῆθος τῶν Περσῶν ἀπεφαίνοντο προθυμότερον ἀγωνιεῖσθαι· Χαρίδημος δ' ᾿Αθηναῖος, ἀνὴρ θαυμαζόμενος ἐπ' ἀνδρείᾳ καὶ δεινότητι στρατηγίας, συνεστράτευτο μὲν Φιλίππῳ τῷ βασιλεῖ καὶ πάντων τῶν ἐπιτευγμάτων ἀρχηγὸς καὶ σύμβουλος γεγονὼς ἦν, συνεβούλευεν δὲ τῷ Δαρείῳ μὴ προπετῶς ἀποκυβεῦσαι περὶ τῆς βασιλείας, ἀλλ' αὐτὸν μὲν τὸ βάρος καὶ τὴν τῆς ᾿Ασίας ἀρχὴν συνέχειν, ἐπὶ δὲ τὸν πόλεμον ἀποστέλλειν στρατηγὸν πεῖραν δεδωκότα τῆς ἰδίας ἀρετῆς. [3] Δύναμιν δ' ἱκανὴν εἶναι δέκα μυριάδων, ἧς τὸ τρίτον ῞Ελληνας ποιῆσαι μισθοφόρους, καὶ δι' ἐμφάσεως αὐτὸς ἀνεδέχετο κατορθώσειν τὴν ἐπιβολὴν ταύτην. [4] Τὸ μὲν οὖν πρῶτον ὁ βασιλεὺς συγκατετίθετο τοῖς λεγομένοις, μετὰ δὲ ταῦτα τῶν φίλων γενναιότερον ἀντειπόντων καὶ τὸν Χαρίδημον εἰς ὑποψίαν ἀγόντων ὅτι τῆς στρατηγίας ὀρέγεται τυχεῖν, ὅπως τοῖς Μακεδόσι προδῷ τὴν Περσῶν ἡγεμονίαν, ὁ μὲν Χαρίδημος παροργισθεὶς καὶ προχειρότερον ὀνειδίσας τὴν Περσῶν ἀνανδρίαν ἐποίησεν ἐπὶ πλεῖον προσκόψαι τὸν βασιλέα τοῖς λόγοις, τοῦ θυμοῦ δὲ τὸ συμφέρον ἀφαιρουμένου ὁ μὲν Δαρεῖος ἐπιλαβόμενος τῆς τοῦ Χαριδήμου ζώνης κατὰ τὸν τῶν Περσῶν νόμον παρέδωκε τοῖς ὑπηρέταις καὶ προσέταξεν ἀποκτεῖναι. [5] δὲ Χαρίδημος ἀπαγόμενος ἐπὶ τὸν θάνατον ἀνεβόησεν μεταμελήσειν ταῦτα ταχὺ τῷ βασιλεῖ καὶ τῆς ἀδίκου τιμωρίας αὐτοῦ σύντομον ἕξειν τὴν κόλασιν, ἐπιδόντα τὴν κατάλυσιν τῆς βασιλείας. Χαρίδημος μὲν οὖν μεγάλων ἐλπίδων ἐκπεσὼν διὰ παρρησίαν ἄκαιρον τοιαύτην ἔσχε τὴν τοῦ βίου καταστροφήν· [6] δὲ βασιλεὺς ἀνέντος τοῦ θυμοῦ τὴν ψυχὴν εὐθὺς μετενόησε καὶ κατεμέμψατο ἑαυτὸν ὡς τὰ μέγιστα ἡμαρτηκότα. λλ' οὐ γὰρ ἦν δυνατὸν τὸ γεγονὸς διὰ τῆς βασιλικῆς ἐξουσίας ἀγένητον κατασκευάσαι. [7] Διόπερ ὀνειροπολούμενος ταῖς Μακεδόνων ἀρεταῖς καὶ τὴν ἐνέργειαν τὴν ᾿Αλεξάνδρου πρὸ ὀφθαλμῶν λαμβάνων ἐζήτει στρατηγὸν ἀξιόχρεων τὸν διαδεξόμενον τὴν τοῦ Μέμνονος ἡγεμονίαν· οὐ δυνάμενος δ' εὑρεῖν αὐτὸς ἠναγκάζετο καταβαίνειν εἰς τὸν ὑπὲρ τῆς βασιλείας κίνδυνον.
31 Εὐθὺς οὖν μετεπέμπετο τὰς πανταχόθεν δυνάμεις καὶ προσέταξεν ἀπαντᾶν εἰς Βαβυλῶνα καὶ τῶν φίλων καὶ τῶν συγγενῶν ἐπελέγετο τοὺς εὐθέτους, ὧν τοῖς μὲν τὰς ἁρμοζούσας ἡγεμονίας κατεμέριζε, τοὺς δὲ μεθ' αὑτοῦ κινδυνεύειν προσέταττεν. [2] ς δ' ὁ τῆς στρατείας ἀφωρισμένος χρόνος προσεγένετο, κατήντησαν ἅπαντες εἰς τὴν Βαβυλῶνα. δ' ἀριθμὸς ἦν τῶν στρατιωτῶν πεζοὶ μὲν πλείους τῶν τετταράκοντα μυριάδων, ἱππεῖς δὲ οὐκ ἐλάττους τῶν δέκα μυριάδων.
Δαρεῖος μὲν οὖν μετὰ τοσαύτης δυνάμεως ἀναζεύξας ἐκ Βαβυλῶνος προῆγεν ἐπὶ Κιλικίας, ἔχων μεθ' ἑαυτοῦ τήν τε γυναῖκα καὶ τὰ τέκνα, υἱὸν καὶ δύο θυγατέρας, καὶ τὴν μητέρα· [3] ᾿Αλέξανδρος δὲ πρὸ μὲν τῆς Μέμνονος τελευτῆς πυνθανόμενος Χῖον καὶ τὰς ἐν Λέσβῳ πόλεις κεχειρῶσθαι, τὴν δὲ Μιτυλήνην κατὰ κράτος ἡλωκυῖαν, πρὸς δὲ τούτοις τὸν Μέμνονα τριακοσίαις τριήρεσι καὶ πεζῇ δυνάμει μέλλοντα στρατεύειν ἐπὶ Μακεδονίαν, τῶν δ' ῾Ελλήνων τοὺς πλείους ἑτοίμους εἶναι πρὸς ἀπόστασιν οὐ μετρίως ἠγωνία, [4] ς δ' ἧκόν τινες ἀπαγγέλλοντες τὴν Μέμνονος τελευτήν, ἀπελύθη τῆς πολλῆς ἀγωνίας. Μετ' ὀλίγον δὲ εἰς ἀρρωστίαν βαρυτέραν ἐμπεσὼν καὶ χαλεπῷ πάθει συνεχόμενος συνεκάλεσε τοὺς ἰατρούς. [5] Τῶν μὲν οὖν ἄλλων ἕκαστος δυσχερῶς εἶχε πρὸς τὴν θεραπείαν, Φίλιππος δ' ᾿Ακαρνὰν τὸ γένος παραβόλοις καὶ συντόμοις θεραπείαις χρώμενος ἐπηγγείλατο διὰ φαρμακείας λύσειν τὴν νόσον. [6] σμένως δὲ τοῦ βασιλέως ὑπακούσαντος διὰ τὸ λέγεσθαι Δαρεῖον μετὰ τῆς δυνάμεως ἐκ Βαβυλῶνος ὡρμηκέναι ὁ μὲν ἰατρὸς δοὺς φάρμακον πιεῖν καὶ συνεργὸν λαβὼν τὴν φύσιν τοῦ κάμνοντος καὶ τὴν τύχην εὐθὺς ἀπήλλαξε τῆς νόσου τὸν ᾿Αλέξανδρον. Οὗτος μὲν οὖν παραδόξως ἐκφυγὼν τὸν κίνδυνον καὶ τὸν ἰατρὸν τιμήσας μεγαλοπρεπῶς κατέταξεν αὐτὸν εἰς τοὺς εὐνουστάτους τῶν φίλων.
32 δὲ μήτηρ τοῦ βασιλέως ἔγραψε πρὸς τὸν ᾿Αλέξανδρον τά τε ἄλλα τῶν χρησίμων καὶ διότι φυλάξασθαι προσήκει τὸν Λυγκηστὴν ᾿Αλέξανδρον. Οὗτος δ' ὢν ἀνδρείᾳ διάφορος καὶ φρονήματος πλήρης καὶ συμπαρακολουθῶν τῷ βασιλεῖ μετὰ τῶν ἄλλων φίλων ἐπιστεύετο. [2] Πολλῶν δὲ καὶ ἄλλων εὐλόγων συνδραμόντων πρὸς ταύτην τὴν διαβολὴν συλληφθεὶς καὶ δεθεὶς εἰς φυλακὴν παρεδόθη, ὡς τευξόμενος δικαστηρίου.
δὲ ᾿Αλέξανδρος πυθόμενος τὸν Δαρεῖον ὀλίγων ἡμερῶν ὁδὸν ἀπέχειν Παρμενίωνα μὲν μετὰ τῆς δυνάμεως ἀπέστειλεν προκαταληψόμενον τὰς παρόδους καὶ τὰς ὀνομαζομένας ὡ Πύλας· οὗτος δ' ἐπιβαλὼν τοῖς τόποις καὶ τοὺς προκατειληφότας τὰς δυσχωρίας βαρβάρους βιασάμενος κύριος ἐγένετο τῶν παρόδων. [3] Δαρεῖος δὲ βουλόμενος εὔζωνον ποιῆσαι τὴν δύναμιν τὰ μὲν σκευοφόρα καὶ τὸν περιττὸν ὄχλον εἰς Δαμασκὸν τῆς Συρίας ἀπέθετο, τὸν δ' ᾿Αλέξανδρον πυθόμενος τὰς δυσχωρίας προκατειληφέναι καὶ νομίσας αὐτὸν μὴ τολμᾶν ἐν τῷ πεδίῳ διαγωνίζεσθαι προῆγεν ἐπ' αὐτὸν σύντομον τὴν ὁδοιπορίαν ποιούμενος. [4] Οἱ δ' ἐγχώριοι τῆς μὲν τῶν Μακεδόνων ὀλιγότητος καταφρονήσαντες, τὸ δὲ πλῆθος τῆς τῶν Περσῶν στρατιᾶς καταπεπληγμένοι καταλιπόντες τὸν ᾿Αλέξανδρον προσέθεντο τῷ Δαρείῳ καὶ τάς τε τροφὰς καὶ τὴν ἄλλην παρασκευὴν μετὰ πολλῆς προθυμίας ἐχορήγουν τοῖς Πέρσαις καὶ διὰ τῆς ἰδίας κρίσεως προεσήμαινον τοῖς βαρβάροις τὴν νίκην.

V. Prise de Milet et ensuite d’Halicarnasse, villes d’Asie mineure, par Alexandre.

[7] Rassemblant ensuite son armée, il se mit en marche pour traverser la Lydie : il s'empara sur cette route de la ville de Sardes et de toutes ses citadelles, dont le satrape Mithrine lui livra de lui-même et volontairement tous les trésors. 
22 Cependant les Perses échappés de la dernière bataille, s'étaient réfugiés à Milet à la suite de Memnon leur général ; et le roi ayant posé son camp tout auprès, faisait donner des assauts continuels à cette ville par ses soldats qui se relevaient les uns les autres. [2] Les assiégés se défendaient d'abord aisément par le nombre des soldats rassemblés la et qui d'ailleurs ne manquaient ni d'armes, ni de toutes les choses nécessaires pour soutenir un siège. [3] Mais le roi qui de son côté avait une grand de envie d'emporter cette place faisait redoubler le jeu des machines et pressait les attaques par mer et par terre ; ainsi les Macédoniens entrant par les brèches, les soldats de la garnison prirent la fuite : [4] mais les habitants de Milet, venant se jeter aux pieds du roi, en posture de suppliants, se livrèrent à lui eux et leur ville. A l'égard des soldats barbares, la fuite en sauva quelques-uns; plusieurs furent tués par le soldat vainqueur et tout le reste mis en esclavage ; [5] mais Alexandre traita les citoyens avec beaucoup d'humanité.
Cependant le roi, voyant que sa flotte ne lui était pas d'un grand usage et lui coûtait beaucoup, il la congédia à l'exception d'un petit nombre de bâtiments qui servaient au transport de ses machines de guerre et entre lesquels il y en avait vingt qui lui avaient été fournis par les Athéniens. 22 Quelques-uns néanmoins ont pensé que c'est par une prévoyance de grand capitaine qu'Alexandre rongea à se défaire de fa flotte. Car, sachant que Darius venait à sa rencontre et jugeant qu'il devait se livrer un grand combat entre les deux puissances, il pensa que les Macédoniens se battraient avec plus de résolution quand ils se verraient privés de toute retraite ou de toute ressource ; [2] et il semblait avoir déjà pris cette précaution avant la bataille du Granique, en mettant le fleuve derrière le dos de ses soldats, de sorte qu'ils ne pussent fuir qu'en s'exposant à se noyer. On remarque qu'Agathocle qu'on verra dans la fuite roi de Syracuse, imitant cette précaution d'Alexandre, remporta une victoire mémorable sur ses ennemis. [3] Car étant passé en Afrique avec peu de troupes, et ayant engagé ses soldats à brûler leurs propres vaisseaux, il leur ôta toute ressource de salut dans la fuite et les engagea par là à combattre avec tant de courage qu'ils défirent plusieurs milliers de Carthaginois. [4] Milet étant pris, le plus grand nombre des Perses et de leurs soudoyés aussi bien que leurs principaux chefs se réfugièrent dans Halicarnasse. Cette ville était alors la plus considérable de la Carie ; elle était le siège des rois du pays et elle se trouvait munie de plusieurs forts qui en faisaient l'ornement. [5] En ce temps-là, Memnon envoya sa femme et ses enfants à Darius : jugeant d'une part qu'il pourvoyait ainsi parfaitement bien à leur sûreté ; et de l'autre, que donnant au Roi de pareils otages, le Roi de son côté lui confierait aussi plus volontiers l'administration et la défense de ses états; c'est ce qui arriva en effet. [6] Et Darius écrivit incessamment des lettres à tous les gouverneurs des côtes, par lesquelles il leur ordonnait d'obéir à Memnon. Celui-ci, chargé d'une commission si étendue, songea d'abord à pourvoir de toutes sortes de défenses Halicarnasse menacée d'un siège. 24 Alexandre de son côté envoya par mer devant cette ville toutes les provisions de guerre et de bouche nécessaires pour l'assiéger. Lui-même à la tête de son armée s'avança par terre du côté de la Carie et il tâchait de gagner par ses caresses toutes les villes qui se trouvaient sur fa route, et surtout les villes grecques ou colonies de !a Grèce, qu'il rendait à leur propre domination et qu'il exemptait de tout tribut, en ajoutant que ce n'était que pour la liberté générale des Grecs qu'il avait entrepris la guerre contre les Perses. [2] Il continuait sa marche lorsqu'il se présenta à lui une femme nommée Ada, du sang des rois de Carie. Cette femme après lui avoir expliqué sa naissance, lui demanda sa protection contre les usurpateurs de son pouvoir. Alexandre la rétablit sur le trône de Carie et s'attira de plus par ce rétablissement l'affection des Cariens. [3] Car toutes les villes lui envoyèrent des ambassadeurs chargés de lui présenter des couronnes d'or et de l'assurer qu'ils entreraient dans tous ses desseins.
Cependant Alexandre arrivé devant Halicarnasse forma autour de ses murs une enceinte formidable. [4] Les attaques faites par des soldats qui se relevaient, étaient continuelles et lui seul les commandait jour et nuit. Élevant toutes sortes de machines sur les fossés qu'il avait fait combler en peu de temps par trois autres machines destinées à cet usage, il faisait battre continuellement avec ses béliers les tours et les murs auxquels elles servaient de défenses ; et dès qu'il s'était fait une brèche, ses soldats tirant l'épée s'efforçaient d'entrer par là dans la ville. [5] Memnon qui l'avait fournie d'une garnison forte et nombreuse, repoussait d'abord aisément de pareils assauts et sortant la nuit par ces brèches mêmes à la tête d'un nombre suffisant de soldats, il venait mettre le feu à ces machines. [6] Dans les combats qui se donnaient à l'occasion des sorties des assiégés, les Macédoniens l'emportaient à la vérité par l'expérience et par la valeur. Mais les Perses mieux équipés, se défendaient encore par le nombre. Ceux qui étaient demeurés dedans, les soutenaient aussi par les traits que les catapultes lançaient sur les assiégeants, dont plusieurs étaient tués et blessés dans ces rencontres. 25 Les trompettes sonnaient à tous moments des deux côtés à l'occasion de quelque avantage remporté de part ou d'autre. [2] Les uns avaient éteint le feu qu'on avait jeté sur les machines, et dont la flamme commençait à s'élever, et les autres avaient remplacé la partie abattue des murailles par un nouveau mur plus fort et plus épais que le précèdent ; où enfin les uns ou les autres avaient eu le dessus dans une sortie des assiégés. [3] Les chefs subordonnés à Memnon faisaient par son ordre de grands présents à ceux qui se distinguaient en ces occasions. Aussi voyait-on de part et d'autre une émulation égale pour la victoire. [4] Les uns tombaient des blessures qu'ils ne recevaient jamais que par devant et les autres étaient tirés morts ou évanouis d'entre les rangs; il se faisait même des combats sanglants autour de quelques-uns de ces corps pour leur donner ou pour leur ravir la sépulture. D'autres enfin rendus de lassitude étaient ranimés par leurs chefs et retournaient au combat comme des hommes frais et renouvelés. [5] Enfin pourtant à l'entrée même des portes de la ville, quelques Macédoniens entre lesquels se trouva Néoptolème, capitaine illustre, furent tués. Cependant comme deux tours et deux bancs de murailles étaient absolument à terre, quelques soldats de Perdiccas, qui étaient ivres, entreprirent d'arriver par-là jusqu'au pied de la Citadelle. Memnon averti de leur témérité, profita de l'ignorance où ils étaient du chemin qu'il fallait suivre et prenant avec lui plus de gens qu'ils n'étaient eux-mêmes, attaqua cette bande dérangée et en tua la plus grande partie. [6] Les Macédoniens avertis vinrent aussitôt à leur secours et Alexandre paraissait lui-même, les assiégés se renfermèrent aussitôt dans l'intérieur de leur ville. Le roi profita de ce moment pour leur faire demander par un héraut, la trêve nécessaire pour ensevelir ses soldats morts durant le siège. Ephialte et Trasybule tous deux Athéniens au service de la Perse, opinèrent à la refuser Memnon ne fut pas de leur avis et il accorda au roi sa demande. 26 Peu de temps après le même Ephialte, dans un conseil de guerre, représenta qu'il n'était point à propos d'attendre le sort de la captivité dans une ville assiégée et qu'il était bien plus convenable que tous les chefs qui se trouvaient là se missent à la tête des soudoyés pour aller attaquer les ennemis en pleine campagne. [2] Memnon qui reconnut beaucoup de courage et de grandeur d'âme dans cet avis d'Ephialte et qui espérait beaucoup de la valeur de cet Athénien soutenue d'une grande force de corps, se prêta à son dessein et lui laissa suivre sa pensée. [3] Ainsi Ephialte choisit deux mille hommes entre les soudoyés, à mille desquels il fit prendre des flambeaux allumés, ordonnant aux mille autres de se jeter d'abord sur les ennemis. Il fit ouvrir les portes de la ville dès le point du jour, les porteurs de flambeaux mirent le feu à toutes les machines dont la flamme s'éleva jusqu'aux nues [4] pendant que les mille soldats armés conduits par lui-même se jetèrent sur les assiégeants qui s'avançaient pour remédier à cet incendie. Dès que le roi s'aperçut de ce manège des ennemis, il forma sa première ligne des principaux d'entre les Macédoniens qu'il fit soutenir par un second rang de bons soldats ; mais il composa le troisième d'hommes choisis et qui avaient donné des marques singulières de valeur; et se mettant lui-même à la tête de ce corps ainsi composé, il arrêta les ennemis qui avaient cru que rien ne pourrait s'opposer à leur impétuosité. Il envoya en même temps d'autres hommes pour éteindre le feu qui avait déjà pris à plusieurs machines et pour en défendre le reste. [5] Les trompettes qui sonnaient vivement des deux côtés annonçaient et hâtaient même le combat prochain. Il fut en effet bientôt engagé par l'animosité et par l'émulation des deux partis. [6] Les progrès du feu furent arrêtés par les Macédoniens et le parti d'Ephialte en vint le premier à l'attaque. Comme il était lui-même le plus puissant homme qu'il y eût dans l'une et l'autre armée, il eut bientôt tué tous ceux qui tombaient sous sa main : du côté de la ville ceux qui garnissaient le mur nouvellement réparé, accablaient de traits tous les rangs qui se trouvaient à leur portée ; on avait même garni une tour de bois de la hauteur de cent coudées, de catapultes qui lançaient au loin des javelots d'une pesanteur extraordinaire. [7] Plusieurs d'entre les Macédoniens tombaient morts et les autres ne pouvaient s'empêcher de reculer à la multitude et au poids de dards qu'ils voyaient pleuvoir sur eux; d'autant plus que Memnon qui sortit alors accompagné de bien ses troupes, vint encore soutenir une si fâcheuse attaque. Il faut avouer aussi qu'Alexandre tomba pour lors dans une grande perplexité ; 27 mais au moment que la garnison sortie allait prendre le dessus, un événement auquel on ne s'attendait pas, changea la face des choses. Les vieux soldats macédoniens qui avaient servi sous Philippe et qui avaient eu tant de part à ses victoires, [2] mais qu'on avait dispensés, à cause de leur âge, d'agir en cette rencontre, à la vue de ce découragement de leurs camarades, sortirent d'eux-mêmes de leur camp et par l'autorité que leur donnait leur expérience et les services qu'ils avaient rendus autrefois à leur nation, ils vinrent reprocher aux jeunes soldats leur peu de valeur et leur folle résistance : et eux-mêmes se mettant en rang et formant un bataillon serré empêchent l'effort des ennemis qui croyaient déjà vainqueurs. [3] Ils tuèrent bientôt Ephialte même et bien du monde autour de lui, et parvinrent enfin à faire fuir la garnison jusqu'au dedans de ses murailles, [4] mais comme il était déjà nuit, le roi fit sonner la retraite et l'armée victorieuse revint dans son camp. 
[5] Memnon et les satrapes tenant conseil entre eux, conclurent à quitter la ville et à laisser ce qu'ils avaient de meilleurs soldats dans la citadelle, en la fournissant d'ailleurs de toutes les provisions nécessaires : et pour eux emmenant leurs troupes et leurs richesses, ils se retirèrent dans l'île de Cos. [6] Alexandre instruit dès le point du jour de ce qui s'était passé, fit raser toutes les maisons d'Halicarnasse et environna la citadelle d'une haute muraille et d'un fossé profond. Il envoya une partie de ses troupes dans la campagne et dans les provinces des environs pour en soumettre les habitants. Elles s'acquittèrent si bien de leur commission, qu'elles lui conquirent tout le pays jusqu'à la grande Phrygie, en subsistant elles-mêmes des conquêtes qu'elles faisaient en son nom. [7] Alexandre parcourant d'un autre côté tous les rivages qui conduisaient jusqu'à la Cilicie, reçut un grand nombre de villes qui se rendaient à lui de leur plein gré et en prit de force plusieurs autres qui s'étaient cru assez bien défendues pour pouvoir lui résister. Il en emporta une entre autres, contre toute espérance, et dont la prise mérite d'être racontée, par la singularité de l'événement. 
28 Des peuples nommés Marmarenses habitaient vers les extrémités de la Lycie sur un rocher escarpé. Alexandre ayant mis pied à terre fur la cote voisine, ces Barbares prirent les Macédoniens en queue, et après en avoir tué plusieurs, ils firent encore beaucoup de prisonniers et leur enlevèrent un grand nombre de chevaux de charge : [2] le roi irrité, forma le siège autour de leur fort avec une grande impatience de l'emporter. Les Marmarenses qui avaient du courage et qui comptaient beaucoup sur la hauteur inaccessible de leur poste, soutenaient courageusement les attaques de l'ennemi ; elles furent consécutives pendant deux jours entiers, et le roi voulait venir à bout de son entreprise. [3] Les vieillards du lieu conseillèrent alors aux jeunes gens de mettre fin a leur résistance et de se rendre au roi aux meilleures conditions qu'ils pourraient obtenir de lui. Les jeunes gens n'acceptèrent point ce conseil et déclarèrent qu'ils voulaient mourir avec la liberté de leur patrie. Les vieillards répliquèrent que, puisqu'ils refusaient de se rendre, ils leur conseillaient de les tuer eux-mêmes aussi bien que leurs femmes et leurs enfants ; après quoi, tous ceux qui seraient dans la force de l'âge tâcheraient de s'échapper la nuit à travers les ennemis et de se réfugier en quelque retraite de leurs montagnes. [4] La jeunesse se prêta à ce second avis et on régla que chacun d'eux assemblant toute sa famille fit chez soi un festin où l'on servirait tout ce qui restait de vivres dans chaque maison ; après quoi on se résoudrait à exécuter l'avis proposé : ces jeunes hommes, qui étaient à peu près au nombre de six cents, jugèrent pourtant ensuite qu'il ferait affreux d'égorger eux-mêmes leurs parents : ainsi ils se déterminèrent à mettre le feu dans leurs maisons ; après quoi ils se réfugieraient sur quelque montagne voisine. [5] C'est ainsi qu'ils donnèrent au moins pour sépulture à leurs parents leur propre demeure et pour eux, traversant comme on se l'était proposé, le camp ennemi à la faveur des ténèbres, ils arrivèrent sur une autre montagne de ces cantons : voila ce qui s'est passé de plus considérable dans cette année.

Olympiade 111. An 4. 333 ans avant l'ère chrétienne.

29 Nicocrate étant archonte d'Athènes, les Romains eurent pour consuls Caeso Valerius et L. Papirius. Darius envoya pour lors à Memnon de grandes sommes d'argent et le déclara Généralissime de ses armées. [2] Memnon faisant aussitôt de grandes levées de soudoyés et équipant trois cents vaisseaux se disposait à une guerre sérieuse. Il conduit d'abord cette flotte et ces soldats à Chio qu'il attira à son parti se rendant de là à Lesbos, il se vit bientôt maître d'Antisse, de Methymne, de Pyrra et d'Eresse. Mais pour Mitylène, capitale de l'île, qui était fort grande, qu'on avait munie de beaucoup de fortifications et qui d'ailleurs était défendue par une forte garnison : ce ne fut qu'avec beaucoup de peines et après un long siège qu'il vint à bout de l'emporter. [3] La réputation de ce général s'étant ainsi fort répandue , la plupart des îles Cyclades le prévinrent par des ambassadeurs chargés de leurs soumissions. D'un autre côté le bruit ayant couru dans la Grèce, que Memnon amenait sa flotte contre l'Eubée, toutes les villes de cette île en furent alarmées : cependant ceux d'entre les Grecs, qui dans le fond favorisaient le roi de Perse, au nombre desquels il faut mettre les Spartiates, concevaient l'espérance flatteuse d'un changement universel ; [4] et Memnon corrompant d'autre part, avec de l'argent, quelques républiques, les amenait au parti de son maître. Enfin pourtant la fortune ne permit pas à ce général de porter plus loin ses succès. Il tomba. dans une défaillance totale qui se changea en de violentes douleurs qui l'emportèrent bientôt : et sa mort fut aussi le terme de la fortune de Darius, 30 qui vit dès lors s'évanouir, sans retour, le projet qu'il avait formé, de transporter la guerre d'Asie en Europe.
Dès qu'il eut reçu la nouvelle de cette mort, il fit assembler ses amis et tint conseil avec eux, pour examiner s'il suffirait d'envoyer des généraux à la tête de ses armées pour les opposer à l'ennemi ou s'il convenait qu'il conduisît lui-même toutes les forces de la Perse contre les Macédoniens. [2] Quelques-uns opinèrent que le Roi devait commander lui-même ses troupes, d'autant que sa présence leur inspirerait un plus grand courage. L'Athénien Charidème, homme supérieur par la valeur et par la science de la guerre , comme ayant combattu longtemps avec le roi Philippe dont il était le conseil et le soutien dans les expéditions militaires, conseilla pourtant au roi de Perse de ne pas exposer du premier coup sa personne et sa couronne ; ajoutant qu'il devait se tenir encore dans le centre de son Empire et se contenter de mettre à la tête de ses troupes un général qui eût donné des preuves suffisantes de son courage et de sa capacité. [3] Qu'il croyait au reste qu'il suffirait d'avoir une armée de cent mille hommes, dont un tiers serait composé de soudoyés grecs; et il eut enfin la hardiesse de s'offrir lui-même pour la conduire et même de promettre un succès heureux de la confiance qu'on aurait en lui. [4] Le Roi se prêtait à cette proposition : mais comme ses conseillers s'opposaient à ce choix et faisaient même entendre assez clairement que Charidème ne demandait la fonction de général que pour livrer l’armée persane aux Macédoniens, Charidème se mettant dans une grande colère, et reprochant aux Perses leur lâcheté naturelle, parvint à irriter le Roi lui-même de sorte que le Roi cédant plutôt à sa passion qu'à son intérêt, prit Charidème par la ceinture, selon la coutume des rois de Perse, et le livra à ses officiers pour le faire mourir. [5] Charidème, conduit au supplice, prédit hautement que le Roi payerait bientôt son injustice de la perte même de son Empire. C'est ainsi que Charidème, au milieu des plus hautes espérances, perdit l'a vie par l'imprudence de ses discours. [6] Le Roi rentré bientôt en lui-même conçut la grandeur de la faute qu'il venait de faire, mais comme la puissance des rois mêmes ne s'étend pas sur le passé, [7] il se contenta de chercher dans son esprit quel successeur il donnerait à Memnon pour l'opposer à des ennemis aussi braves que les Macédoniens, et surtout à un général et à un roi aussi courageux qu'Alexandre. Enfin comme il ne se présentait à son idée aucun homme qui la remplit parfaitement, il se crut obligé de prendre lui-même la défense de sa couronne. 31 Darius dépêcha donc aussitôt des ordres par lesquels il était enjoint à tous les corps militaires de son royaume de se rendre incessamment à Babylone. Il choisit d'abord les plus intelligents et les plus sages d'entre ses parents et ses amis pour leur confier les différentes fonctions du gouvernement, et il prit avec lui les plus braves pour les mener contre l'ennemi. [2] Il se rendit avec eux à Babylone dans le temps qu'il avait désigné lui-même aux troupes des provinces. Son infanterie montait à quatre cent mille hommes et sa cavalerie à cent mille. Il conduisit une armée si extraordinaire par le nombre, de Babylone en Cilicie, ayant avec lui sa femme et ses enfants, son fils, deux filles et sa mère même. 
[3] Alexandre, qui avant la mort de Memnon avait appris la conquête que ce général avait faite de Chio et de toutes les villes de Lesbos et singulièrement de Mitylène emportée de force, qui savait de plus le préparatifs de trois cents galères avec lesquelles il se disposait d'aborder en Macédoine, et qui enfin était instruit du mécontentement de plusieurs Grecs à son égard, se laissa aller à une grande défiance de sa fortune. [4] Il tomba enfin malade et il fallut appeler les médecins. [5] Aucun d'eux n'osant se flatter de la guérison, ne voulait se charger de la maladie : un seul d'entre eux nommé Philippe, Acarnanien de nation, et qui employait volontiers des remèdes vifs, osa promettre au roi de lui rendre incessamment la santé. [6] Le roi qui savait que Darius était déjà parti de Babylone pour venir au-devant de lui, accepta volontiers cette offre et, soit par l'efficacité du remède, soit par la confiance du malade, Alexandre fut rétabli. Tiré d'un si grand danger, il fit de grands présents à son médecin et le mit au nombre de ses amis les plus intimes. 32 En ce même teins la mère d'Alexandre lui écrivit sur plusieurs affaires importantes et lui manda, entre autres choses de se défier d'Alexandre de Lynceste. C'était un homme plein de sens et de courage, et qui avait suivi le roi comme étant du nombre de ses favoris. [2] Cependant comme plusieurs autres circonstances dignes d'attention s'accordaient avec l'avis de la reine, l'accusé pris et lié fut mis en prison comme pour être examiné juridiquement dans un autre temps.
Le roi apprenant que Darius n'était plus qu'à quelques journées de distance, envoya Parménion à la tête d'un corps de troupes pour se saisir des passages, et principalement de celui qu'on appelait les Portes : et lui-même, se transportant sur les lieux, chassa des Barbares déjà postés pour défendre cette gorge dont il s'empara. [3] Darius voulant faciliter sa marche avait envoyé à Damas de Syrie les chevaux de charge et ce qu'il jugeait de surnuméraire dans ses troupes. Ayant appris qu'Alexandre s'était saisi du passage, il crut que son ennemi évitait de le rencontrer en pleine campagne ; ainsi il se rendit par le plus court chemin au passage même. [4] Les habitants des environs qui avaient déjà conçu du mépris pour les Macédoniens à cause de leur petit nombre, commençaient à se séparer d'Alexandre pour se joindre au parti de Darius. Ils portaient avec beaucoup de zèle des vivres et d'autres secours aux Perses et leur annonçaient en quelque sorte la victoire par cette préférence.

 

  δ' ᾿Αλέξανδρος τὴν μὲν ᾿Ισσὸν πόλιν ἀξιόλογον καταπληξάμενος ἐχειρώσατο·
33 Τῶν δὲ κατασκόπων ἀπαγγειλάντων αὐτῷ τριάκοντα σταδίους ἀπέχειν τὸν Δαρεῖον καὶ συντεταγμένῃ τῇ δυνάμει προσιέναι καταπληκτικῶς, ὑπολαβὼν παρὰ τῶν θεῶν αὐτῷ δεδόσθαι τὸν καιρὸν ὥστε μιᾷ παρατάξει νικήσαντα καταλῦσαι τὴν Περσῶν ἡγεμονίαν τοὺς μὲν στρατιώτας τοῖς οἰκείοις λόγοις παρεκάλεσεν ἐπὶ τὸν περὶ τῶν ὅλων ἀγῶνα, τὰ δὲ τάγματα τῶν στρατιωτῶν καὶ τὰς τῶν ἱππέων εἴλας οἰκείως τοῖς ὑποκειμένοις τόποις διατάξας τοὺς μὲν ἱππεῖς ἐπέστησε πρὸ πάσης τῆς στρατιᾶς, τὴν δὲ τῶν πεζῶν φάλαγγα κατόπιν ἐφεδρεύειν προσέταξεν. [2] Αὐτὸς δὲ προηγούμενος τοῦ δεξιοῦ μέρους ἀπήντα τοῖς πολεμίοις, ἔχων μεθ' ἑαυτοῦ τοὺς κρατίστους τῶν ἱππέων· τὸ δ' εὐώνυμον μέρος ἐπεῖχον οἱ τῶν Θετταλῶν ἱππεῖς, πολὺ τῶν ἄλλων διαφέροντες ταῖς τε ἀνδραγαθίαις καὶ ταῖς ἐμπειρίαις. [3] ς δ' αἱ δυνάμεις ἐντὸς βέλους ἐγίνοντο, τοῖς μὲν περὶ τὸν ᾿Αλέξανδρον ἐπέρριψαν οἱ βάρβαροι τοσοῦτον πλῆθος βελῶν ὥστε διὰ τὴν πυκνότητα τῶν βαλλομένων ἀλλήλοις συγκρουόντων ἀσθενεστέρας γίνεσθαι τὰς πληγάς. [4] Τῶν δὲ σαλπικτῶν παρ' ἀμφοτέροις τὸ πολεμικὸν σημαινόντων οἱ Μακεδόνες πρῶτοι συναλαλάξαντες βοὴν ἐξαίσιον ἐποίησαν, μετὰ δὲ ταῦτα τῶν βαρβάρων ἀντιφθεγξαμένων συνήχησε μὲν ἡ σύνεγγυς ὀρεινὴ πᾶσα, τὸ δὲ μέγεθος τῆς βοῆς ὑπερῆρε τὴν προγεγενημένην κραυγήν, ὡς ἂν πεντήκοντα μυριάδων μιᾷ φωνῇ συνηχουσῶν. [5] δ' ᾿Αλέξανδρος πάντῃ τὴν ὄψιν βάλλων καὶ σπεύδων κατιδεῖν τὸν Δαρεῖον ἅμα τῷ κατανοῆσαι παραχρῆμα μετὰ τῶν περὶ αὐτὸν ἱππέων ἐπ' αὐτὸν ἐφέρετο τὸν βασιλέα, σπεύδων οὐχ οὕτω καταπροτερῆσαι τῶν Περσῶν ὡς τὸ δι' αὑτοῦ περιποιήσασθαι τὴν νίκην. [6] μα δὲ τούτῳ καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων ἱππέων συμπεσόντων ἀλλήλοις καὶ πολλοῦ φόνου γινομένου ἡ μὲν μάχη διὰ τὰς τῶν ἀγωνιζομένων ἀρετὰς ἀμφίδοξον εἶχε τὴν τῶν ὅλων κρίσιν· ἐταλαντεύετο γὰρ δεῦρο κἀκεῖσε, τῆς τροπῆς ἐναλλὰξ γινομένης. [7] Οὔτε γὰρ ἀκοντίσας οὔτε πατάξας οὐδεὶς ἄπρακτον ἔσχε τὴν πληγήν, ὡς ἂν διὰ τὸ πλῆθος ἑτοίμου τοῦ σκοποῦ κειμένου. Διὸ καὶ πολλοὶ τραύμασιν ἐναντίοις περιτυγχάνοντες ἔπιπτον καὶ μέχρι τῆς ἐσχάτης ἀναπνοῆς θυμομαχοῦντες τὸ ζῆν πρότερον ἢ τὴν ἀρετὴν ἐξέλειπον.
34 Οἱ δὲ ἑκάστης τάξεως ἡγεμόνες τῶν ὑποτεταγμένων προαγωνιζόμενοι διὰ τῆς ἰδίας ἀρετῆς τοὺς πολλοὺς ἀνδραγαθεῖν προετρέψαντο. Διὸ καὶ παρῆν ὁρᾶν πολλὰς μὲν διαθέσεις τραυμάτων γινομένας, ποικίλους δὲ καὶ μεγάλους ἀγῶνας συνισταμένους ὑπὲρ τῆς νίκης. [2] ᾿Οξάθρης δ' ὁ Πέρσης, ἀδελφὸς μὲν ὢν Δαρείου, κατὰ δὲ τὴν ἀνδρείαν ἐπαινούμενος, ὡς εἶδεν τὸν ᾿Αλέξανδρον ἀκατασχέτως ἱέμενον ἐπὶ τὸν Δαρεῖον, ἐφιλοτιμήθη τῆς αὐτῆς τύχης κοινωνῆσαι τἀδελφῷ. [3] ναλαβὼν οὖν τοὺς ἀρίστους τῶν ἱππέων τῶν μεθ' ἑαυτοῦ τεταγμένων μετὰ τούτων ἐπέρραξε τοῖς περὶ τὸν ᾿Αλέξανδρον καὶ νομίσας τὸ φιλάδελφον τῆς ψυχῆς οἴσειν αὐτῷ περιβόητον παρὰ Πέρσαις δόξαν προεμάχετο τοῦ Δαρείου τεθρίππου καὶ μετ' ἐμπειρίας εὐτόλμως τοῖς πολεμίοις συμπλεκόμενος πολλοὺς ἀπέκτεινε. [4] Τῶν δὲ περὶ τὸν ᾿Αλέξανδρον ὑπερβαλλομένων ταῖς ἀνδραγαθίαις περὶ μὲν τὸ τοῦ Δαρείου τέθριππον ταχὺ νεκρῶν ἐσωρεύθη πλῆθος· πάντες γὰρ ἐφιέμενοι τοῦ βασιλέως ψαῦσαι πρὸς ἀλλήλους ἐκθυμότατα διηγωνίζοντο καὶ τοῦ ζῆν οὐδεμίαν ἐποιοῦντο φειδώ. [5] πεσον δ' ἐν τῷ κινδύνῳ τούτῳ πολλοὶ τῶν παρὰ Πέρσαις ἐπιφανῶν ἡγεμόνων, ἐν οἷς ὑπῆρχεν ᾿Αντιξύης καὶ ῾Ρεομίθρης καὶ ὁ τῆς Αἰγύπτου σατράπης Τασιάκης. μοίως δὲ πολλῶν καὶ παρὰ τοῖς Μακεδόσι πεσόντων συνέβη καὶ αὐτὸν τὸν ᾿Αλέξανδρον τρωθῆναι τὸν μηρόν, περιχυθέντων αὐτῷ τῶν πολεμίων. [6] Οἱ δὲ τὸν τοῦ Δαρείου τεθρίππου ζυγὸν ἐπέχοντες ἵπποι, τραυματιζόμενοι πυκνῶς καὶ διὰ τὸ πλῆθος τῶν περὶ αὐτοὺς σωρευομένων νεκρῶν πτυρόμενοι, τὰ μὲν χαλινὰ διεσείοντο, παρ' ὀλίγον δὲ καὶ αὐτὸν τὸν Δαρεῖον εἰς τοὺς πολεμίους ἐξήνεγκαν. Διὸ καὶ κινδυνεύων ἐσχάτως ὁ βασιλεὺς αὐτὸς ἥρπασε τοὺς ῥυτῆρας, συναναγκαζόμενος λῦσαι τὴν σεμνότητα τῆς προστασίας καὶ τὸν παρὰ Πέρσαις τοῖς βασιλεῦσι κείμενον νόμον ὑπερβῆναι. [7] Προσήχθη δὲ καὶ τέθριππον ἕτερον ὑπὸ τῶν ὑπηρετῶν τῷ Δαρείῳ καὶ κατὰ τὴν εἰς τοῦτο μετάβασιν ταραχῆς γενομένης ὁ μὲν Δαρεῖος ἐπικειμένων τῶν πολεμίων εἰς ἔκπληξιν καὶ δέος ἐνέπιπτεν, οἱ δὲ Πέρσαι τὸν βασιλέα κατανοήσαντες ταραττόμενον εἰς φυγὴν ὥρμησαν. Τὸ δ' αὐτὸ καὶ τῶν ἐχομένων ἱππέων ποιησάντων ταχὺ πάντες ἐτράπησαν. [8] Τῆς δὲ φυγῆς οὔσης ἐν τόποις στενοῖς καὶ τραχέσι συμπίπτοντες ἀλλήλους συνεπάτουν καὶ πολλοὶ χωρὶς πολεμίας πληγῆς ἀπέθνησκον. κειντο γὰρ ὁμοῦ σωρευθέντες οἱ μὲν ἄνευ τῶν ὅπλων, οἱ δὲ τηροῦντες τὰς πανοπλίας· τινὲς δὲ γεγυμνωμένα τὰ ξίφη διαφυλάξαντες τοὺς περὶ ταῦτα ἀναπειρομένους ἀνῄρουν· οἱ δὲ πλεῖστοι εἰς τὰ πεδία διεκπεσόντες διὰ τούτων ἀπὸ κράτους ἐλαύνοντες τοὺς ἵππους εἰς τὰς συμμαχίδας πόλεις κατέφευγον. [9] δὲ τῶν Μακεδόνων φάλαγξ καὶ τὸ τῶν Περσῶν πεζὸν στράτευμα βραχὺν χρόνον ἐν τῇ μάχῃ διέμεινεν· προηττημένων γὰρ τῶν ἱππέων οἱονεί τις προαγὼν ἐγεγόνει τῆς ὅλης νίκης. Πάντων δὲ τῶν βαρβάρων ταχὺ τραπέντων καὶ τοσούτων μυριάδων ἐν στενοῖς τόποις τὴν φυγὴν ποιουμένων ταχὺ πᾶς ὁ συνεχὴς τόπος νεκρῶν ἐπληρώθη.
35 Νυκτὸς δ' ἐπιλαβούσης οἱ μὲν Πέρσαι ῥᾳδίως διεσπάρησαν εἰς πολλοὺς τόπους, οἱ δὲ Μακεδόνες παυσάμενοι τοῦ διωγμοῦ πρὸς ἁρπαγὴν ὥρμησαν καὶ μάλιστα περὶ τὰς βασιλικὰς σκηνὰς διὰ τὸ πλῆθος τῆς πολυτελείας ἠσχολοῦντο. [2] Διόπερ πολὺς μὲν ἄργυρος, οὐκ ὀλίγος δὲ χρυσός, παμπληθεῖς δὲ καὶ πολυτελεῖς ἐσθῆτες ἐκ τῆς βασιλικῆς γάζης διεφοροῦντο. μοίως δὲ καὶ τῶν τοῦ βασιλέως φίλων καὶ συγγενῶν καὶ τῶν ἄλλων ἡγεμόνων οὐκ ὀλίγος διηρπάγη πλοῦτος. [3] Οὐ μόνον γὰρ αἱ τῆς βασιλικῆς οἰκίας, ἀλλὰ καὶ αἱ τῶν συγγενῶν καὶ φίλων γυναῖκες ἐφ' ἁρμάτων ὀχούμεναι καταχρύσων συνηκολούθουν κατά τι πάτριον ἔθος τῶν Περσῶν· [4] ἑκάστη δὲ τούτων διὰ τὴν ὑπερβολὴν τοῦ πλούτου καὶ τῆς τρυφῆς περιήγετο πλῆθος πολυδαπάνου κατασκευῆς καὶ γυναικείου κόσμου. Πάθος δ' ἦν δεινότατον περὶ τὰς αἰχμαλωτιζομένας γυναῖκας. [5] Αἱ γὰρ πρότερον διὰ τρυφὴν ἐπ' ἀπήναις πολυτελέσι μόγις κατακομιζόμεναι καὶ γυμνὸν μέρος τοῦ σώματος οὐδὲν φαίνουσαι, τότε μονοχίτωνες καὶ τὰς ἐσθῆτας περιρρήττουσαι μετ' ὀδυρμῶν ἐκ τῶν σκηνῶν ἐξεπήδων, ἐπιβοώμεναι θεοὺς καὶ προσπίπτουσαι τοῖς τῶν κρατούντων γόνασι. [6] Περιαιρούμεναι δὲ ταῖς χερσὶ τρεμούσαις τὸν τοῦ σώματος κόσμον καὶ τὰς κόμας ἀνειμέναι διὰ τόπων τραχέων ἔθεον καὶ πρὸς ἀλλήλας συντρέχουσαι βοηθοὺς ἐπεκαλοῦντο τὰς παρ' ἑτέρων ἐπικουρίας δεομένας. [7] γον δ' αὐτὰς οἱ μὲν ἀπὸ τῆς κόμης ἐπισπώμενοι τὰς ἠτυχηκυίας, οἱ δὲ τὰς ἐσθῆτας περιρηγνύντες καὶ γυμνοῖς τοῖς σώμασιν ἐπιβάλλοντες τὰς χεῖρας καὶ ταῖς στάθμαις τῶν δοράτων τύπτοντες καὶ τὰ τιμιώτατα καὶ περιβόητα τῶν βαρβάρων ταῖς τῆς τύχης δωρεαῖς ὑβρίζοντες.
36 Οἱ δ' ἐπιεικέστατοι τῶν Μακεδόνων τὴν μεταβολὴν τῆς τύχης ὁρῶντες συμπαθεῖς ἐγίνοντο καὶ τὰς τῶν ἀκληρούντων συμφορὰς ἠλέουν, αἷς τὰ μὲν προσήκοντα καὶ μεγάλα μακρὰν ἀπήρτητο, τὰ δ' ἀλλόφυλα καὶ πολέμια παρῆν σύνεγγυς . . . καὶ πρὸς ἀτυχῆ καὶ ἐπονείδιστον αἰχμαλωσίαν παρώρμητο. [2] Μάλιστα δὲ τοὺς παρόντας εἰς δάκρυα καὶ συμπάθειαν ἤγαγεν ἡ Δαρείου μήτηρ καὶ γυνὴ καὶ δύο θυγατέρες ἐπίγαμοι καὶ υἱὸς παῖς τὴν ἡλικίαν. [3] πὶ γὰρ τούτων ἡ μεταβολὴ τῆς τύχης καὶ τὸ μέγεθος τῶν ἀνελπίστων ἀκληρημάτων ἐν ὄψει κείμενον εὐλόγως τοὺς ὁρῶντας ἐποίει συμπάσχειν τοῖς ἠτυχηκόσι. [4] Περὶ μὲν γὰρ Δαρείου πότερον ζῇ καὶ περίεστιν ἢ καὶ μετὰ τῆς τῶν ἄλλων φθορᾶς ἀπόλωλεν οὐκ ἐγίνωσκον, ἑώρων δὲ τὴν σκηνὴν διαρπάζοντας ἐνόπλους πολεμίους ἄνδρας, ἀγνοοῦντας μὲν τὰς ἡλωκυίας, πολλὰ δὲ διὰ τὴν ἄγνοιαν ἀπρεπῆ πράττοντας, καὶ τὸ σύνολον ὅλην τὴν ᾿Ασίαν αἰχμάλωτον μεθ' αὑτῶν γεγενημένην καὶ ταῖς μὲν τῶν σατραπῶν γυναιξὶ προσπιπτούσαις καὶ δεομέναις βοηθεῖν οὐχ οἷον συνεπιλαβέσθαι τινὸς ἴσχυον, ἀλλὰ καὶ αὐταὶ ταύτας ἠξίουν συνεπικουρῆσαι τοῖς ἑαυτῶν ἀκληρήμασιν. [5] Οἱ δὲ τοῦ βασιλέως παῖδες καταλαβόμενοι τὴν τοῦ Δαρείου σκηνὴν τἀκείνου λουτρὰ καὶ δεῖπνα παρεσκευάζοντο καὶ λαμπάδων πολλὴν πυρὰν ἅψαντες προσεδέχοντο τὸν ᾿Αλέξανδρον, ὅπως ἀπὸ τοῦ διωγμοῦ γενόμενος καὶ καταλαβὼν ἑτοίμην πᾶσαν τὴν παρασκευὴν τοῦ Δαρείου οἰωνίσηται τὴν ὅλην τῆς ᾿Ασίας ἡγεμονίαν. [6] Κατὰ δὲ τὴν μάχην ἐτελεύτησαν τῶν βαρβάρων πεζοὶ μὲν πλείους τῶν δέκα μυριάδων, ἱππεῖς δ' οὐκ ἐλάττους τῶν μυρίων, τῶν δὲ Μακεδόνων πεζοὶ μὲν εἰς τριακοσίους, ἱππεῖς δὲ περὶ ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα. μὲν οὖν ἐν ᾿Ισσῷ τῆς Κιλικίας μάχη τοιοῦτον ἔσχε τὸ τέλος.
37 Τῶν δὲ βασιλέων Δαρεῖος μὲν κατὰ κράτος ἡττημένος εἰς φυγὴν ὥρμησεν καὶ μεταλαμβάνων ἄλλον ἐξ ἄλλου τῶν ἀρίστων ἵππων κατὰ κράτος ἤλαυνε, διαφυγεῖν σπεύδων τὰς ᾿Αλεξάνδρου χεῖρας καὶ τῶν ἄνω σατραπειῶν ἅψασθαι προαιρούμενος· [2] ᾿Αλέξανδρος δὲ μετὰ τῆς ἑταιρικῆς ἵππου καὶ τῶν ἄλλων ἀρίστων ἱππέων ἐποιεῖτο τὸν διωγμόν, σπεύδων ἐγκρατὴς γενέσθαι τοῦ Δαρείου. Διανύσας δὲ σταδίους διακοσίους ἀνέκαμψεν εἰς τὴν παρεμβολὴν περὶ μέσας νύκτας, τοῖς δὲ λουτροῖς θεραπεύσας τὸν ἐκ τῆς κακοπαθείας κόπον ἐτρέπετο πρὸς ἄνεσιν καὶ δειπνοποιίαν. [3] Πρὸς δὲ τὴν γυναῖκα καὶ τὴν μητέρα τοῦ Δαρείου προσελθών τις ἀπήγγειλεν ὅτι πάρεστιν ᾿Αλέξανδρος ἀπὸ τοῦ διωγμοῦ, τὸν Δαρεῖον ἐσκυλευκώς. νθα δὴ κραυγῆς μεγάλης καὶ κλαυθμοῦ περὶ τὰς γυναῖκας γενομένου καὶ τοῦ πλήθους τῶν αἰχμαλώτων διὰ τὴν ἀπαγγελίαν συμπενθοῦντος καὶ πολὺν ὀδυρμὸν προϊεμένου, πυθόμενος ὁ βασιλεὺς τὸ περὶ τὰς γυναῖκας πάθος ἐξέπεμψεν ἕνα τῶν φίλων Λεοννάτον καταπαύσοντα τὴν ταραχὴν καὶ παραμυθησόμενον τὰς περὶ τὴν Σισύγγαμβριν καὶ δηλώσοντα διότι Δαρεῖος μὲν ζῇ, ὁ δ' ᾿Αλέξανδρος ἐπιμέλειαν αὐτῶν ποιήσεται τὴν προσήκουσαν καὶ διότι πρῲ βούλεται προσαγορεῦσαί τε αὐτὰς καὶ διὰ τῶν ἔργων ἀποδείξασθαι τὴν ἰδίαν φιλανθρωπίαν. [4] Αἱ μὲν οὖν αἰχμαλωτίδες προσπεσούσης αὐταῖς παραδόξου καὶ παντελῶς ἀπηλπισμένης εὐτυχίας τόν τε ᾿Αλέξανδρον ὡς θεὸν προσεδέξαντο καὶ τῶν ὀδυρμῶν ἀπηλλάγησαν. [5] δὲ βασιλεὺς ἅμ' ἡμέρᾳ λαβὼν ἕνα τῶν φίλων τὸν μάλιστα τιμώμενον ῾Ηφαιστίωνα παρῆλθε πρὸς τὰς γυναῖκας. χόντων δ' ἀμφοτέρων ἐσθῆτας μὲν ὁμοίας, τῷ μεγέθει δὲ καὶ κάλλει προέχοντος τοῦ ῾Ηφαιστίωνος ἡ Σισύγγαμβρις τοῦτον ὑπολαβοῦσα εἶναι τὸν βασιλέα προσεκύνησεν· διανευόντων δ' αὐτῇ τῶν παρεστώτων καὶ τῇ χειρὶ δεικνύντων τὸν ᾿Αλέξανδρον ἡ μὲν Σισύγγαμβρις αἰδεσθεῖσα τὴν ἄγνοιαν πάλιν ἐξ ἀρχῆς προσεκύνει τὸν ᾿Αλέξανδρον, [6] ὁ δὲ βασιλεὺς ὑπολαβὼν εἶπεν μηδὲν φροντίσῃς, ὦ μῆτερ· καὶ γὰρ καὶ οὗτος ᾿Αλέξανδρός ἐστιν. Οὐ μὴν ἀλλὰ τὴν πρεσβῦτιν μητέρα προσαγορεύσας διὰ τῆς φιλανθρωποτάτης προσηγορίας προεσήμαινε τοῖς προητυχηκόσι τὴν μέλλουσαν ἔσεσθαι φιλανθρωπίαν. Διαβεβαιωσάμενος δ' αὐτὴν ὑπάρξειν δευτέραν μητέρα τοῖς ἔργοις εὐθὺς ἐκύρωσε τὴν διὰ τῶν λόγων ἐπαγγελίαν.
38 Περιέθηκε γὰρ αὐτῇ κόσμον τε βασιλικὸν καὶ τὸ προγεγονὸς ἀξίωμα ταῖς προσηκούσαις τιμαῖς ἀποκατέστησε· τὴν μὲν γὰρ θεραπείαν αὐτῇ πᾶσαν τὴν δοθεῖσαν ὑπὸ Δαρείου παρέδωκεν, ἰδίαν δ' ἄλλην οὐκ ἐλάττονα τῆς προϋπαρχούσης προσεδωρήσατο καὶ τῆς μὲν τῶν παρθένων ἐκδόσεως βέλτιον τῆς Δαρείου κρίσεως ἐπηγγείλατο προνοήσεσθαι, τὸν παῖδα δὲ θρέψειν ὡς υἱὸν ἴδιον καὶ βασιλικῆς τιμῆς ἀξιώσειν. [2] Προσκαλεσάμενος δ' αὐτὸν καὶ φιλήσας, ὡς εἶδεν ἀδεῶς βλέψαντα καὶ μηδὲν ὅλως καταπλαγέντα, πρὸς τοὺς περὶ τὸν ῾Ηφαιστίωνα εἶπεν ὅτι ὁ παῖς ὢν ἓξ ἐτῶν καὶ τὴν ἀρετὴν ὑπὲρ τὴν ἡλικίαν προφαίνων πολλῷ βελτίων ἐστὶ τοῦ πατρός. Περὶ δὲ τῆς Δαρείου γυναικὸς καὶ τῆς περὶ αὐτὴν σεμνότητος πρόνοιαν ἕξειν ἔφησεν ὅπως μηδὲν ἀνάξιον πάθῃ τῆς προγεγενημένης εὐδαιμονίας. [3] Πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα πρὸς ἔλεον καὶ φιλανθρωπίαν διαλεχθεὶς ἐποίησε τὰς γυναῖκας διὰ τὸ μέγεθος τῆς ἀνελπίστου χαρᾶς εἰς ἀκατάσχετα προπεσεῖν δάκρυα. πὶ δὲ πᾶσι τοῖς προειρημένοις δοὺς τὴν δεξιὰν οὐ μόνον ὑπὸ τῶν εὖ παθόντων ἐπαίνων ἐτύγχανεν, ἀλλὰ καὶ παρὰ πᾶσι τοῖς συστρατευομένοις περιβόητον ἔσχε τὴν ὑπερβολὴν τῆς ἐπιεικείας. [4] Καθόλου δ' ἔγωγε νομίζω πολλῶν καὶ καλῶν ἔργων ὑπ' ᾿Αλεξάνδρου συντετελεσμένων μηδὲν τούτων μεῖζον ὑπάρχειν μηδὲ μᾶλλον ἄξιον ἀναγραφῆς καὶ μνήμης ἱστορικῆς εἶναι. [5] Αἱ μὲν γὰρ τῶν πόλεων πολιορκίαι καὶ παρατάξεις καὶ τὰ ἄλλα τὰ κατὰ τὸν πόλεμον προτερήματα τὰ πλείονα διὰ τύχην ἢ δι' ἀρετὴν ἐπιτυγχάνεται, ὁ δ' ἐν ταῖς ἐξουσίαις εἰς τοὺς ἐπταικότας ἔλεος μεριζόμενος διὰ μόνης τῆς φρονήσεως γίνεται. [6] Οἱ πλεῖστοι γὰρ διὰ τὴν εὐτυχίαν ἐπαίρονται μὲν ταῖς εὐπραξίαις, ὑπερήφανοι δ' ἐν ταῖς εὐτυχίαις γινόμενοι τῆς ἀνθρωπίνης καὶ κοινῆς ἀσθενείας ἐπιλανθάνονται· διὸ καὶ τοὺς πλείστους ὁρᾶν ἔστι τὴν εὐτυχίαν ὥσπερ τι βαρὺ φορτίον φέρειν ἀδυνατοῦντας. [7] ᾿Αλέξανδρος μὲν οὖν, καίπερ πολλαῖς γενεαῖς προγεγονὼς τοῦ καθ' ἡμᾶς βίου, τυγχανέτω καὶ παρὰ τῶν μεταγενεστέρων δικαίου καὶ πρέποντος ταῖς ἰδίαις ἀρεταῖς ἐπαίνου.
39 Δαρεῖος δὲ διανύσας εἰς Βαβυλῶνα καὶ τοὺς ἀπὸ τῆς ἐν ᾿Ισσῷ μάχης διασωζομένους ἀναλαβὼν οὐκ ἔπεσε τῷ φρονήματι, καίπερ μεγάλῃ περιπεπτωκὼς συμφορᾷ, ἀλλὰ πρὸς τὸν ᾿Αλέξανδρον ἔγραψεν ἀνθρωπίνως φέρειν τὴν εὐτυχίαν καὶ τοὺς αἰχμαλώτους ἀλλάξασθαι χρημάτων πλῆθος λαβόντα· προσετίθει δὲ καὶ τῆς ᾿Ασίας τὴν ἐντὸς ῞Αλυος χώραν καὶ πόλεις συγχωρήσειν, ἐὰν βουληθῇ γενέσθαι φίλος. [2] δ' ᾿Αλέξανδρος συναγαγὼν τοὺς φίλους καὶ τὴν μὲν ἀληθινὴν ἐπιστολὴν ἀποκρυψάμενος, ἑτέραν δὲ γράψας ῥέπουσαν πρὸς τὸ ἑαυτῷ συμφέρον προσήνεγκε τοῖς συνέδροις καὶ τοὺς πρέσβεις ἀπράκτους ἐξαπέστειλεν. [3] Διόπερ ὁ Δαρεῖος ἀπογνοὺς τὴν διὰ τῶν ἐπιστολῶν σύνθεσιν παρασκευὰς μεγάλας ἐποιεῖτο πρὸς τὸν πόλεμον καὶ τοὺς μὲν κατὰ τὴν τροπὴν ἀποβεβληκότας τὰς πανοπλίας καθώπλιζεν, ἄλλους δ' ἐπιλεγόμενος εἰς στρατιωτικὰς τάξεις κατέγραφε· τὰς δ' ἐκ τῶν ἄνω σατραπειῶν δυνάμεις, ἃς ἀπολελοιπὼς ἦν διὰ τὴν ὀξύτητα τῆς στρατείας, μετεπέμπετο. [4] Καὶ τέλος τοσαύτην εἰσηνέγκατο σπουδὴν εἰς τὴν κατασκευὴν τῆς δυνάμεως ὥστε διπλασίαν γενέσθαι τῆς ἐν ᾿Ισσῷ παραταξαμένης· ὀγδοήκοντα μὲν γὰρ μυριάδες πεζῶν, εἴκοσι δ' ἱππέων ἠθροίσθησαν καὶ χωρὶς ἁρμάτων δρεπανηφόρων πλῆθος. Ταῦτα μὲν οὖν ἐπράχθη κατὰ τοῦτον τὸν ἐνιαυτόν.

VI. Combat de Darius à Issus de Cilicie et sa défaite par Alexandre.

Alexandre prit alors Issus ville assez considérable, dès la première alarme qu'il lui donna ; 33 et les coureurs lui ayant appris que Darius n'était plus qu'à la distance de trente stades, et qu'il s'avançait à la tête d'une armée dont le seul aspect était formidable, Alexandre bien loin de s'en alarmer, se flatta que les dieux lui présentaient l'occasion de détruire dans un premier et unique combat l'empire des Perses. Dans ce même esprit, il fit à ses soldats un discours par lequel il les disposa à regarder cette rencontre comme la décision finale de la fortune de l'une ou de l'autre nation. La dessus arrangeant son infanterie et sa cavalerie selon la disposition du terrain où il se trouvait, sa cavalerie occupa les premiers rangs et fit le front de bataille; et l’infanterie se trouva dernière elle, disposée à la soutenir dans le besoin. [2] Il se plaça lui-même à l'aile droite, accompagné des plus braves de ses cavaliers, avec lesquels il voulait s'avancer le premier contre l'ennemi. La gauche était occupée par la cavalerie thessalienne , supérieure à toutes les autres par la valeur et par l'expérience. [3] Les deux armées étant arrivées à la portée des traits, les Barbares en lancèrent d'abord une quantité si prodigieuse, que ces traits se rencontrant en l'air et, heurtant les uns contre les autres, perdaient toute leur force. [4] Mais au premier coup de trompette qui sonna la charge où le combat corps à corps, les Macédoniens poussèrent les premiers des cris terribles et les Barbares leur répondant aussitôt toutes les montagnes voisines retentirent d'un bruit beaucoup plus grand que le premier, comme étant poussé en un seul instant par cinq cent mille hommes. [5] Alors Alexandre promenant ses regards de tous côtés pour découvrir où était Darius, dès qu'il l'eut aperçu, se porta directement contre lui à la tête de ses cavaliers, moins jaloux en quelque sorte de la victoire en elle-même que d'en être le premier mobile. [6] En même temps les deux cavaleries opposées se jetant l'une sur l'autre et faisant réciproquement un grand massacre, la valeur des deux partis suspendit longtemps la décision du combat et la balance penchait alternativement des deux côtés. [7] Aucun trait ne partait en vain, aucun coup d'épée ne portait à faux; et les combattants étaient si serrés et si mêlés qu'on ne pouvait ni choisir, ni manquer un but. Les uns tombaient de leurs blessures et les autres animés par les leurs, cessaient plutôt en quelque forte de vivre que de combattre. 34 Les chefs particuliers, toujours à la tête de leur corps, faisaient trouver de la valeur à ceux qui en avaient le moins et les divers mouvements qu'on se donnait pour surmonter son adversaire, attiraient des plaies singulières et inusitées. [2] Le Perse Oxathrès frère de Darius et vaillant homme, prenant garde qu'Alexandre s'attachait particulièrement à Darius, résolut absolument de suivre la fortune de son frère. [3] Ainsi prenant avec lui les plus braves des cavaliers qui l'environnaient, il se jeta avec eux sur ceux qui entouraient Alexandre et jugeant que la défense de son frère lui acquerrait un grand nom parmi les Perses, il se plaça devant le char de Darius et mit par terre un grand nombre de ceux qui en voulaient à la personne du Roi. [4] Mais l'escorte d'Alexandre n'étant pas moins aguerrie que la sienne, il y eut bientôt un monceau de morts autour du char de Darius. Ceux qui voulaient porter la main sur lui et ceux qui songeaient à le défendre sacrifiaient également leur vie. [5] Les plus illustres capitaines des Perses périrent à cette occasion, tels par exemple qu'Atixyés, Rheomithrés et le satrape de l'Égypte Tasiaces. Plusieurs aussi tombèrent par terre du côté des Macédoniens, et Alexandre lui-même fut blessé à la cuisse dans ce tumulte, plutôt par la foule que par un coup porté exprès. [6] Les chevaux du char de Darius couverts de blessures et effarouchés du nombre de corps qui tombaient autour d'eux n'obéissaient plus au frein et étaient sur le point de porter le Roi au milieu de ses ennemis. Darius se voyant arrivé au dernier péril, prit lui-même les rennes de ses chevaux contre la coutume et la dignité des rois de Perse. Les officiers lui présentèrent pourtant là un autre char. [7] Pendant qu'il passait de l'un à l'autre, le désordre augmenta parmi ses troupes, et le Roi voyant les ennemis si près de lui, parut effrayé lui-même: dès que l'on s'en aperçut dans son armée ses troupes se débandèrent et se mirent en fuite, et sa cavalerie prenant le même parti, la déroute fut universelle. [8] Mais comme on se sauvait à travers des lieux étroits et pleins de pierres, les hommes et les chevaux tombaient les uns sur les autres et plusieurs périrent là comme dans une bataille : les uns avaient encore leurs armes et les autres ne les avaient plus : quelques-uns qui tenaient encore l'épée à la main tuaient par mégarde ceux qui venaient s'y enferrer. Plusieurs gagnant la plaine se réfugièrent à toute bride dans les villes oit ils avaient des habitudes. [9] Cependant la phalange macédonienne et l'infanterie des Perses était encore aux mains et ce ne fut que la fuite complète des cavaliers qui détermina la victoire des Macédoniens. Car alors toute l'armée des Barbares se débanda et fut étouffée presque toute entière dans les routes étroites et scabreuses de sa fuite. Ce qui resta des vaincus se dispersa en divers endroits. 35 Mais les soldats vainqueurs suspendant enfin leur poursuite revinrent pour le pillage du camp ennemi et surtout de la tente du Roi, qu'ils savaient être pleine de richesses.
[2] En effet on y avait apporté un agent immense, une grande quantité d'or et une provision extraordinaire d'habits précieux. On ne négligea pas non plus les tentes des parents et des amis du Roi, non plus que celles des principaux chefs. [3] Car la coutume des Perses était que non seulement toutes les femmes du Roi, mais toutes celles de la Cour le suivissent à la guerre sur des chariots dorés. [4] Aucune d'elles n'oubliait d'apporter rien de ce qui pouvoir servir à la parure, au luxe et à toutes les délices de la vie : de sorte que l'état de captives faisait pour elles un changement déplorable. [5] Ces femmes qui auparavant conduites sur des chars pompeux où elles se trouvaient à peine assez à leur aise et couvertes d'habits superbes qui ne laissaient jamais voir la moindre partie de leur corps, réduites maintenant une robe simple qu'elles déchiraient encore dans leur désolation étaient mises hors de leurs tentes, implorant les dieux et se jetant aux genoux du soldat victorieux. [6] Quelques-unes s'arrachant elles-mêmes les ornements qui pouvaient les embarrasser et cherchant à se sauver par des routes impraticables s'appelaient confusément et inutilement au secours les unes des autres. [7] On vit des soldats mettre la main sur elles pour leur arracher leurs ornements: d'autres les entraînaient par les cheveux pour les dépouiller, et d'autres déchirant les robes dont elles étaient à peine couvertes les frappaient encore avec le bout de leur hallebardes dans les endroits mêmes qu'ils avaient mis à nu. 
En un mot on vit là tout ce que l'insolence qui se trouve supérieure d'une part, et tout ce que l'infortune portée de l'autre à son comble, peut faire voir d'inhumaine et de désolation. 36 Cependant enfin les plus raisonnables d'entre les Macédoniens entrèrent en compassion de l'état déplorable de ces femmes qui séparées de ce qu'elles avaient de plus cher et privées de ce qui leur était le plus nécessaire, ne rencontraient que des étrangers, des ennemis et tout ce qui leur annonçaient une captivité honteuse et cruelle. [2] On fut particulièrement attendri en voyant la mère de Darius, sa femme, deux filles en âge d'être mariées et son fils encore enfant. [3] Ce fut particulièrement à leur égard que l'on conçut ce que c'était que le changement de fortune et l'attente des maux à venir; et les vainqueurs mêmes se sentirent compatissants. [4] A l'égard de Darius, on ne savait encore non seulement où il était, mais s'il vivait ou s'il était demeuré confondu dans la foule des morts. On voyait seulement des hommes armés qui mettaient aux fers plusieurs femmes sans les connaître et qui se dispensaient par-là des égards qu'ils auraient peut-être eus pour elles : en un mot toute l'Asie semblait être tombée avec elles en captivité. [5] Cependant les officiers d'Alexandre étant venus à la tente de Darius, commençaient à y préparer les cuves du bain, tous les vases qui devaient servir à un grand repas, aussi bien que toutes les lampes qui devaient l'éclairer, afin que le roi revenu de la poursuite de l'ennemi, trouvant la tente de Darius préparée pour le recevoir, y vint prendre possession en quelque forte de son nouvel Empire. [6] Il était mort dans le combat plus de six-vingt mille fantassins et au moins dix mille cavaliers perses : et du côté des Macédoniens feulement trois cents hommes de pied et pas plus de cent cinquante cavaliers. Voilà quel fut l'élèvement de la bataille d'Issus.
37 A l'égard des deux rois, Darius entièrement défait précipitait sa fuite et changeant d'autant de chevaux qu'on lui en pouvait fournir, il n'avait alors d'autre vue que d'échapper aux mains d'Alexandre et de gagner pour sa sûreté ses provinces les plus éloignées. [2] Alexandre aussi accompagné de l'élite de ses cavaliers, le poursuivait à toute bride dans l'espérance de se saisir de sa personne. Mais après avoir fait deux cents stades sans pouvoir l'atteindre, il revint à son camp vers le milieu de la nuit et s'étant rafraîchi par le bain, il ne songeait plus qu'aux douceurs du repos et aux plaisirs de la table. [3] Quelqu'un annonça alors à la femme et à la mère de Darius, qu'Alexandre victorieux était revenu de sa poursuite. La désolation et les larmes se renouvelèrent parmi ces femmes et les captifs dont elles étaient environnées les accompagnaient de leurs gémissements et de leurs cris lamentables. Alexandre qui apprit alors le destin de ces femmes leur envoya sur le champ Léonatus un de ses favoris pour les calmer et pour apprendre particulièrement à Sisygambis mère de Darius, que son fils vivait, que pour lui il pendrait d'elle et de toutes les princesses le soin qui convenait à leur sexe et à leur rang, et que dès le lendemain il les irait voir lui-même et les assurerait de sa propre bouche et par toute fa conduite des égards qu'il voulait avoir pour elles. [4] A cette annonce inespérée, elles regardèrent toutes Alexandre comme un dieu ; elles essuyèrent leurs larmes et cessèrent de se plaindre de leur sort. [5] Le lendemain le roi prenant avec lui Hephestion qui tenait le premier rang entre ses amis, alla suivant sa promesse à la tente des princesses captives. Ils étaient tous deux habillés de même ; mais Hephestion avait meilleure mine et était plus beau de visage que le roi ; de sorte que la reine, le prenant pour lui, se jeta d'abord à ses genoux. Les assistants l'avertirent aussitôt de son erreur et lui montrèrent Alexandre : Sisygambis honteuse de sa méprise se tourna aussitôt vers le roi et se prosterna devant lui. [6] Le roi la relevant, lui dit, ma mère vous ne vous êtes point trompée : celui-ci est aussi Alexandre. Par ce titre de mère, le roi lui annonça aussi bien qu'aux autres princesses l'humanité et la politesse dont il avait dessein d'user avec elles : et il remplit en effet toute l'espérance qu'il en avait fait naître. 38 Il fit rendre à la reine tous les ornements royaux et rétablit autour d'elle une maison aussi nombreuse que celle que Darius lui avait donnée. Il en ajouta même de sa part une seconde aussi complète que la première : il promit aux princesses filles, de pourvoir à leur établissement d'une manière encore plus avantageuse que n'aurait fait Darius lui-même et il se chargea de faire donner à son fils une éducation digne d'un roi. [2] Ayant fait venir devant lui le jeune prince, il l'embrassa, et remarquant que cet enfant le regardait d'un oeil ferme et assuré, il se tourna vers Hephestion et lui dit : voilà un prince de six ans qui est déjà plus brave que son père. Il assura la reine femme de Darius qu'elle ne verrait rien autour d'elle qui fut indigne de la majesté de son ancien rang. [3] Ces promesses et beaucoup d'autres discours, pleins non seulement d'humanité mais de politesse, firent fondre en larmes ces illustres captives : il leur présenta sa main comme pour gage de sa parole et par toutes ces marques d'humanité et de générosité, non seulement il gagna le cœur des personnes auxquelles il faisait tant de bien, mais encore il se fit dans toute son armée la réputation du plus généreux de tous les vainqueurs. [4] Je crois aussi que de tant de belles actions d'Alexandre, il n'en est aucune qui soit plus glorieuse pour lui, qui ait mérité de plus grands éloges, et qui soit plus digne d'avoir une place dans son histoire que celle-ci. [5] Car enfin les prises de villes, le gain des batailles et les autres avantages remportés à la guerre dépendent de bien des circonstances ; et le succès en est dû plus souvent à la fortune qu'à la valeur. Mais la compassion et les égards pour les vaincus sont un pur effet du choix et de la volonté du vainqueur. [6] Il y en a eu beaucoup qui n'ont tiré de leurs succès que de l'orgueil et de la fierté et à qui le hasard qui les a fait vaincre, a fait oublier qu'ils pouvaient être vaincus, et avoir besoin de la compassion qu'ils ont refusée eux-mêmes à ceux qui ont eu le malheur de tomber entre leurs mains. Le bonheur a été pour eux un poids qu'ils ne savaient pas porter. [7] Alexandre quoique né longtemps avant nous, est à cet égard un modèle digne de nos plus grands éloges et qui mérite que nous le fassions passer nous-mêmes a ceux qui nous suivront.
39 Darius étant enfin parvenu jusqu'à Babylone recueillît là tout ce qui était échappé de la bataille d'Issus. Il ne se laissa point abattre par son infortune quelque grande qu'elle fut. En effet, il écrivit même à Alexandre et il l'invitait à ne pas se prévaloir de sa victoire et à vouloir bien lui rendre ses prisonniers pour la somme qu'il prescrirait lui-même. Il lui offrait toutes les villes et toutes les provinces de l'Asie jusqu'au fleuve Halys, pour obtenir son amitié. [2] Sur ces offres Alexandre fit assembler ses confidents et leur cachant la lettre même qu'il avait reçue, il en supposa une autre pour autoriser ce qu'il avait envie de faire, de forte qu'il renvoya les ambassadeurs sans rien conclure avec eux. [3] Darius voyant bien que ses offres n'étaient pas acceptées, se disposa à la guerre tout de nouveau : il ramassa des armes de tous côtés pour remplacer celles qu'on avait perdues dans la bataille précédente et il fit lever avec choix des soldats plus capables de se défendre que les premiers. Il appela surtout les levées déjà faites dans les satrapies les plus éloignées, qui n'avaient pas eu le temps d'arriver au jour et au lieu de la première bataille. [4] Ses soins furent tels que cette seconde armée réunie surpassa du double celle de la journée d'Issus : car elle était composée de huit cent mille hommes de pied et de deux cent mille hommes de cavalerie, sans parler d'un très grand nombre de chariots armés de faux. Ce sont là les faits qui ont rempli cette année.

40 π' ἄρχοντος δ' ᾿Αθήνησι Νικηράτου ῾Ρωμαῖοι κατέστησαν ὑπάτους Μάρκον ᾿Ατίλιον καὶ Μάρκον Οὐαλέριον, ᾿Ολυμπιὰς δ' ἤχθη δευτέρα πρὸς ταῖς ἑκατὸν καὶ δέκα, καθ' ἣν ἐνίκα Γρύλος Χαλκιδεύς. πὶ δὲ τούτων ᾿Αλέξανδρος μετὰ τὴν ἐν ᾿Ισσῷ νίκην τοὺς μὲν τελευτήσαντας ἔθαψεν, ἐν οἷς καὶ τῶν πολεμίων τοὺς ἐν ταῖς ἀνδραγαθίαις θαυμασθέντας· μετὰ δὲ ταῦτα τοῖς θεοῖς μεγαλοπρεπεῖς θυσίας συντελέσας καὶ τοὺς ἐν τῇ μάχῃ κατ' ἀρετὴν διαφόρους γενομένους τιμήσας ταῖς ἀξίαις ἑκάστους δωρεαῖς ἐφ' ἡμέρας τινὰς ἀνέλαβε τὴν δύναμιν. [2] πειτα προάγων ἐπ' Αἰγύπτου καὶ καταντήσας εἰς τὴν Φοινίκην τὰς μὲν ἄλλας πόλεις παρέλαβεν, ἑτοίμως τῶν ἐγχωρίων προσδεξαμένων αὐτόν· οἱ δὲ Τύριοι βουλομένου τοῦ βασιλέως τῷ ῾Ηρακλεῖ τῷ Τυρίῳ θῦσαι προπετέστερον διεκώλυσαν αὐτὸν τῆς εἰς τὴν πόλιν εἰσόδου. [3] Τοῦ δ' ᾿Αλεξάνδρου χαλεπῶς ἐνέγκαντος καὶ διαπειλησαμένου πολεμήσειν τὴν πόλιν οἱ Τύριοι τεθαρρηκότως ὑπέμενον τὴν πολιορκίαν, ἅμα μὲν Δαρείῳ χαριζόμενοι καὶ τὴν πρὸς αὐτὸν εὔνοιαν βεβαίαν τηροῦντες καὶ νομίζοντες μεγάλας δωρεὰς ἀντὶ ταύτης τῆς χάριτος ἀντιλήψεσθαι παρὰ τοῦ βασιλέως, ἐπισπώμενοι μὲν τὸν ᾿Αλέξανδρον εἰς πολυχρόνιον καὶ ἐπικίνδυνον πολιορκίαν, διδόντες δ' ἄνεσιν τῷ Δαρείῳ πρὸς τὰς παρασκευάς, ἅμα δὲ καὶ πιστεύοντες τῇ τε ὀχυρότητι τῆς νήσου καὶ ταῖς ἐν αὐτῇ παρασκευαῖς, ἔτι δὲ τοῖς ἀπογόνοις αὐτῶν Καρχηδονίοις. [4] δὲ βασιλεὺς ὁρῶν κατὰ θάλατταν μὲν δυσπολιόρκητον οὖσαν τὴν πόλιν διά τε τὴν παρασκευὴν τῶν κατὰ τὸ τεῖχος ἔργων καὶ τὴν ὑπάρχουσαν ἐν αὐτῇ δύναμιν ναυτικήν, κατὰ δὲ γῆν σχεδὸν ἀπραγμάτευτον οὖσαν διὰ τὸ τέτταρσι σταδίοις διείργεσθαι τῆς ἠπείρου ὅμως ἔκρινε συμφέρειν πάντα κίνδυνον καὶ πόνον ὑπομένειν ὑπὲρ τοῦ μὴ καταφρονηθῆναι τὴν τῶν Μακεδόνων δύναμιν ὑπὸ μιᾶς καὶ τῆς τυχούσης πόλεως. [5] Εὐθὺς οὖν καθαιρῶν τὴν παλαιὰν λεγομένην Τύρον καὶ πολλῶν μυριάδων κομιζουσῶν τοὺς λίθους χῶμα κατεσκεύαζε δίπλεθρον τῷ πλάτει. Πανδημεὶ δὲ προσλαβόμενος τοὺς κατοικοῦντας τὰς πλησίον πόλεις ταχὺ διὰ τὰς πολυχειρίας ἠνύετο τὰ τῶν ἔργων.
41 Οἱ δὲ Τύριοι τὸ μὲν πρῶτον προσπλέοντες τῷ χώματι κατεγέλων τοῦ βασιλέως, εἰ τοῦ Ποσειδῶνος ἑαυτὸν δοκεῖ περιέσεσθαι· μετὰ δὲ ταῦτα παραδόξως τοῦ χώματος αὐξομένου τέκνα μὲν καὶ γυναῖκας καὶ τοὺς γεγηρακότας εἰς Καρχηδόνα διακομίζειν ἐψηφίσαντο, τοὺς δ' ἀκμάζοντας ταῖς ἡλικίαις ἐπέλεξαν πρὸς τὴν τειχομαχίαν καὶ ναυμαχίαν ἑτοίμως παρεσκεύαζον, ἔχοντες τριήρεις ὀγδοήκοντα. [2] Τέλος δὲ τῶν τέκνων καὶ γυναικῶν μέρος μὲν ἔφθασαν ὑπεκθέμενοι πρὸς τοὺς Καρχηδονίους, καταταχούμενοι δ' ὑπὸ τῆς πολυχειρίας καὶ ταῖς ναυσὶν οὐκ ὄντες ἀξιόμαχοι συνηναγκάσθησαν ὑπομεῖναι πανδημεὶ τὴν πολιορκίαν. [3] χοντες δὲ πολλὴν δαψίλειαν καταπελτῶν καὶ τῶν ἄλλων μηχανῶν τῶν πρὸς πολιορκίαν χρησίμων ἑτέρας πολλαπλασίους κατεσκεύασαν ῥᾳδίως διὰ τῶν ἐν τῇ Τύρῳ μηχανοποιῶν καὶ τῶν ἄλλων τεχνιτῶν παντοδαπῶν ὄντων. [4] διὰ δὲ τούτων ὀργάνων παντοδαπῶν καὶ ξένων ταῖς ἐπινοίαις κατασκευαζομένων ἅπας μὲν ὁ περίβολος τῆς πόλεως ἐπληρώθη τῶν μηχανῶν, μάλιστα δὲ κατὰ τὸν τόπον τοῦτον ἐν ᾧ τὸ χῶμα συνήγγιζε τῷ τείχει. [5] ς δ' εἰς τὴν ἄφεσιν τοῦ βέλους διέτεινε τὸ κατασκευαζόμενον ὑπὸ τῶν Μακεδόνων ἔργον, καὶ παρὰ τῶν θεῶν τινα προεσημαίνετο τοῖς κινδυνεύουσιν. κ μὲν γὰρ τοῦ πελάγους ὁ κλύδων προσεπέλασε τοῖς ἔργοις κῆτος ἄπιστον τὸ μέγεθος, ὃ προσπεσὸν τῷ χώματι κακὸν μὲν οὐδὲν εἰργάσατο, τῷ δ' ἑτέρῳ μέρει τοῦ σώματος προσανακεκλιμένον ἐπὶ πολὺν χρόνον ἔμενε καὶ πολλὴν κατάπληξιν παρείχετο τοῖς θεωμένοις τὸ παράδοξον, [6] πάλιν δ' εἰς τὸ πέλαγος νηξάμενον εἰς δεισιδαιμονίαν ἀμφοτέρους προηγάγετο· ἑκάτεροι γὰρ ὡς τοῦ Ποσειδῶνος αὐτοῖς βοηθήσειν μέλλοντος διέκρινον τὸ σημεῖον, ῥέποντες ταῖς γνώμαις πρὸς τὸ ἴδιον συμφέρον. [7] γίνετο δὲ καὶ ἄλλα σημεῖα παράδοξα, δυνάμενα διατροπὴν καὶ φόβον τοῖς ὄχλοις παρασχέσθαι. κατὰ γὰρ τὰς τροφὰς παρὰ τοῖς Μακεδόσιν οἱ διακλώμενοι τῶν ἄρτων αἱματοειδῆ τὴν πρόσοψιν εἶχον. ωρακέναι δέ τις ἔφησεν ὄψιν καθ' ἣν ὁ ᾿Απόλλων ἔλεγε μέλλειν ἑαυτὸν ἐκλιπεῖν τὴν πόλιν. [8] Τοῦ δὲ πλήθους ὑπονοήσαντος ὅτι πεπλακὼς εἴη τὸν λόγον χαριζόμενος ᾿Αλεξάνδρῳ καὶ διὰ τοῦτο τῶν νεωτέρων ὁρμησάντων ἐπὶ τὸ λιθοβολῆσαι τὸν ἄνθρωπον οὗτος μὲν διὰ τῶν ἀρχόντων ἐκκλαπεὶς καὶ καταφυγὼν εἰς τὸ τοῦ ῾Ηρακλέους ἱερὸν διέφυγε τὴν τιμωρίαν διὰ τὴν ἱκεσίαν, οἱ δὲ Τύριοι δεισιδαιμονήσαντες χρυσαῖς σειραῖς προσέδησαν τὸ τοῦ ᾿Απόλλωνος ξόανον τῇ βάσει, ἐμποδίζοντες, ὡς ᾤοντο, τοῦ θεοῦ τὸν ἐκ τῆς πόλεως χωρισμόν.
42 Μετὰ δὲ ταῦτα οἱ μὲν Τύριοι τὴν αὔξησιν τοῦ χώματος εὐλαβηθέντες ἐπλήρωσαν πολλὰ τῶν ἐλαττόνων σκαφῶν ὀξυβελῶν τε [καὶ] καταπελτῶν καὶ τοξοτῶν καὶ σφενδονητῶν ἀνδρῶν καὶ προσπλεύσαντες τοῖς ἐργαζομένοις τὸ χῶμα πολλοὺς μὲν κατέτρωσαν, οὐκ ὀλίγους δὲ ἀπέκτειναν· [2] εἰς ἀνόπλους γὰρ καὶ πυκνοὺς πολλῶν καὶ παντοίων βελῶν φερομένων οὐδεὶς ἡμάρτανεν, ἑτοίμων καὶ ἀφυλάκτων τῶν σκοπῶν κειμένων. Συνέβαινε γὰρ οὐ μόνον κατὰ πρόσωπον τὰ φερόμενα βέλη προσπίπτειν, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὰ νῶτα τῶν ἀντιπροσώπων ὄντων ἐν στενῷ χώματι διικνεῖσθαι καὶ μηδένα δύνασθαι διαφυλάξασθαι τοὺς ἐξ ἀμφοτέρων τῶν μερῶν κατατιτρώσκοντας. [3] δ' ᾿Αλέξανδρος τὸ παράλογον τῆς συμφορᾶς βουλόμενος ὀξέως διορθώσασθαι, πληρώσας πάσας τὰς ναῦς καὶ καθηγούμενος αὐτὸς ἔπλει κατὰ σπουδὴν ἐπὶ τὸν λιμένα τῶν Τυρίων καὶ τὴν ἐπάνοδον τῶν Φοινίκων ὑπετέμνετο. [4] Οἱ δὲ βάρβαροι φοβηθέντες μήποτε κυριεύσας τῶν λιμένων καταλάβηται τὴν πόλιν ἔρημον οὖσαν στρατιωτῶν, κατὰ πολλὴν σπουδὴν ἀνέπλεον εἰς τὴν Τύρον. μφοτέρων δὲ διὰ τὴν ὑπερβολὴν τῆς φιλοτιμίας ταῖς εἰρεσίαις πυκναῖς χρωμένων καὶ τῶν Μακεδόνων ἤδη πλησιαζόντων τοῖς λιμέσιν οἱ Φοίνικες παρ' ὀλίγον μὲν ἦλθον τοῦ πάντες ἀπολέσθαι, παρεισπεσόντες δ' ὅμως τῇ βίᾳ καὶ τὰς τελευταίας ναῦς ἀποβαλόντες διεσώθησαν εἰς τὴν πόλιν. [5] δὲ βασιλεὺς μεγάλης ἐπιβολῆς ἀποτυχὼν πάλιν προσεκαρτέρει τῷ χώματι καὶ τῷ πλήθει τῶν νεῶν παρείχετο τοῖς ἐργαζομένοις τὴν ἀσφάλειαν. Τῶν δ' ἔργων πλησιαζόντων τῇ πόλει καὶ τῆς ἁλώσεως προσδοκωμένης ἀργέστης ἄνεμος μέγας ἐπεγένετο καὶ τοῦ χώματος πολὺ μέρος ἐλυμήνατο. [6] δ' ᾿Αλέξανδρος εἰς ἀμηχανίαν ἐμπίπτων διὰ τὴν αὐτόματον τῶν ἔργων φθορὰν μετεμέλετο μὲν ἐπὶ τῇ τῆς πολιορκίας ἐπιβολῇ, ὅμως δὲ τῇ φιλοτιμίᾳ προαγόμενος ἐκ τῆς ὀρεινῆς ἐκκόπτων ὑπερμεγέθη δένδρα παρεκόμιζε καὶ σὺν αὐτοῖς τοῖς κλάδοις ἐγχώσας ἐνέφραξε τὴν βίαν τοῦ κλύδωνος. [7] Ταχὺ δ' ἀποκαταστήσας τὰ πεπονηκότα τοῦ χώματος καὶ τῇ πολυχειρίᾳ προκόψας εἰς βέλους ἄφεσιν ἐπέστησε τὰς μηχανὰς ἐπ' ἄκρον τὸ χῶμα καὶ τοῖς μὲν πετροβόλοις κατέβαλλε τὰ τείχη, τοῖς δ' ὀξυβελέσιν ἀνεῖργε τοὺς ἐπὶ τῶν ἐπάλξεων ἐφεστῶτας· συνηγωνίζοντο δὲ τούτοις οἵ τε τοξόται καὶ σφενδονῆται καὶ πολλοὺς τῶν ἐν τῇ πόλει παραβοηθοῦντας κατετίτρωσκον.
43  Οἱ δὲ Τύριοι χαλκεῖς ἔχοντες τεχνίτας καὶ μηχανοποιοὺς κατεσκεύασαν φιλότεχνα βοηθήματα. Πρὸς μὲν γὰρ τὰ καταπελτικὰ βέλη τροχοὺς κατεσκεύασαν διειλημμένους πυκνοῖς διαφράγμασι, τούτους δὲ διά τινος μηχανῆς δινεύοντες τὰ μὲν συνέτριβον, τὰ δὲ παρέσυρον τῶν βελῶν, πάντων δὲ τὴν ἐκ τῆς βίας φορὰν ἐξέλυον· τοὺς δ' ἐκ τῶν πετροβόλων φερομένους λίθους δεχόμενοι μαλακαῖς τισι καὶ συνενδιδούσαις κατασκευαῖς ἐπράυνον τὴν ἐκ τῆς ὀργανικῆς βίας δύναμιν. [2] δὲ βασιλεὺς ἅμα τῇ κατὰ τὸ χῶμα προσβολῇ παντὶ τῷ στόλῳ περιέπλει τὴν πόλιν καὶ τὰ τείχη περιεσκέπτετο καὶ φανερὸς ἦν πολιορκήσων τὴν πόλιν κατὰ γῆν ἅμα καὶ κατὰ θάλατταν. [3] Τῶν δὲ Τυρίων ἀνταναχθῆναι μὲν τῷ στόλῳ μηκέτι τολμώντων, τρισὶ δὲ ναυσὶν ὁρμούντων πρὸ τοῦ λιμένος ὁ βασιλεὺς ἐπιπλεύσας αὐταῖς καὶ πάσας συντρίψας ἐπανῆλθεν ἐπὶ τὴν ἰδίαν στρατοπεδείαν. Οἱ δὲ Τύριοι βουλόμενοι διπλασιάσαι τὴν ἀπὸ τῶν τειχῶν ἀσφάλειαν, ἀποστήσαντες πέντε πήχεις ἕτερον τεῖχος ᾠκοδόμουν δέκα πηχῶν τὸ πλάτος καὶ τὴν ἀνὰ μέσον τῶν τειχῶν σύριγγα λίθων καὶ χώματος ἐπλήρουν. [4] δ' ᾿Αλέξανδρος τὰς τριήρεις ζευγνύων καὶ μηχανὰς παντοδαπὰς αὐταῖς ἐπιστήσας κατέβαλεν ἐπὶ πλέθρον τοῦ τείχους· καὶ διὰ τοῦ πτώματος εἰσέπιπτον εἰς τὴν πόλιν. [5] Οἱ δὲ Τύριοι τοὺς εἰσβιαζομένους πυκνοῖς βέλεσι βάλλοντες μόγις ἀπεστρέψαντο καὶ τὸ πεπτωκὸς μέρος τοῦ τείχους ἀνῳκοδόμησαν νυκτὸς ἐπιλαβούσης. Μετὰ δὲ ταῦτα τοῦ χώματος συνάψαντος τῷ τείχει καὶ τῆς πόλεως χερρονήσου γενομένης πολλοὺς καὶ μεγάλους ἀγῶνας συνέβαινε γίνεσθαι κατὰ τὴν τειχομαχίαν. [6] Οἱ μὲν γὰρ τὸ δεινὸν ἔχοντες ἐν ὀφθαλμοῖς καὶ τὴν ἐκ τῆς ἁλώσεως συμφορὰν ἀναλογιζόμενοι ταῖς ψυχαῖς οὕτω παρέστησαν πρὸς τὸν κίνδυνον ὥστε τοῦ θανάτου καταφρονῆσαι. [7] Τῶν γὰρ Μακεδόνων προσαγόντων πύργους ὑψηλοὺς ἴσους τοῖς τείχεσι καὶ διὰ τούτων τὰς ἐπιβάθρας ἐπιβαλλόντων καὶ θρασέως ταῖς ἐπάλξεσιν ἐπιβαινόντων οἱ μὲν Τύριοι διὰ τὴν ἐπίνοιαν τῶν ὀργανοποιῶν πολλὰ πρὸς τὴν τειχομαχίαν εἶχον βοηθήματα. [8] Χαλκευσάμενοι γὰρ εὐμεγέθεις τριόδοντας παρηγκιστρωμένους τούτοις ἔτυπτον ἐκ χειρὸς τοὺς ἐπὶ τῶν πύργων καθεστῶτας. μπηγνυμένων δὲ εἰς τὰς ἀσπίδας τούτων καὶ κάλους ἐχόντων προσδεδεμένους εἷλκον πρὸς ἑαυτοὺς ἐπιλαμβανόμενοι τῶν κάλων. [9] ναγκαῖον οὖν ἦν ἢ προΐεσθαι τὰ ὅπλα καὶ γυμνουμένους τὰ σώματα κατατιτρώσκεσθαι πολλῶν φερομένων βελῶν ἢ τηροῦντας τὰ ὅπλα διὰ τὴν αἰσχύνην πίπτειν ἀφ' ὑψηλῶν πύργων καὶ τελευτᾶν. [10] λλοι δ' ἁλιευτικὰ δίκτυα τοῖς ἐπὶ τῶν ἐπιβαθρῶν διαμαχομένοις ἐπιρριπτοῦντες καὶ τὰς χεῖρας ἀχρήστους ποιοῦντες κατέσπων καὶ περιεκύλιον ἀπὸ τῆς ἐπιβάθρας ἐπὶ τὴν γῆν.
44 τερον δ' ἐπενόησαν εὕρεμα φιλότεχνον κατὰ τῆς τῶν Μακεδόνων ἀνδρείας, δι' οὗ τοὺς ἀρίστους τῶν πολεμίων ἀμηχάνοις καὶ δειναῖς περιέβαλον τιμωρίαις. κατασκευάσαντες γὰρ ἀσπίδας χαλκᾶς καὶ σιδηρᾶς καὶ ταύτας πληρώσαντες ἄμμου φλογὶ πολλῇ συνεχῶς ὑπέκαιον καὶ διάπυρον κατεσκεύαζον τὴν ἄμμον. [2] Ταύτην δὲ διά τινος μηχανῆς τοῖς θρασύτατα μαχομένοις ἐπερρίπτουν καὶ ταῖς ἐσχάταις συμφοραῖς περιέβαλλον τοὺς ὑποπεσόντας· διὰ γὰρ τῶν θωράκων καὶ τῶν ὑποδυτῶν παρεισπίπτουσα ἡ ἄμμος καὶ διὰ τὴν ὑπερβολὴν τῆς θερμασίας λυμαινομένη τὰς σάρκας ἀβοήθητον ἐποίει τὸ ἀτύχημα. [3] Διὸ καὶ παραπλησίως τοῖς βασανιζομένοις πᾶσαν δεητικὴν φωνὴν προϊέμενοι τοὺς μὲν ἐπικουρήσοντας οὐκ εἶχον, αὐτοὶ δὲ διὰ τὴν δεινότητα τοῦ πάθους εἰς μανιώδεις διαθέσεις ἐμπίπτοντες ἐτελεύτων, ἐλεεινῷ καὶ ἀμηχάνῳ πάθει περιπίπτοντες. [4] μα δὲ καὶ πῦρ ἐπερρίπτουν καὶ σαυνία καὶ λίθους ἐπέβαλλον οἱ Φοίνικες καὶ τῷ πλήθει τῶν βελῶν κατεπόνουν τὰς ἀρετὰς τῶν ἀνθισταμένων καὶ ταῖς μὲν δρεπανηφόροις κεραίαις τὰς τῶν κριῶν ὁρμιστηρίας ὑποτέμνοντες ἄχρηστον τὴν τῶν ὀργάνων βίαν ἐποίουν, ταῖς δὲ πυρφόροις μύδρους μεγάλους διαπύρους ἐπέβαλλον εἰς τὸ πλῆθος τῶν πολεμίων καὶ διὰ τὴν πυκνότητα τῶν ἀνδρῶν οὐχ ἡμάρτανον τῶν σκοπῶν, τοῖς δὲ κόραξι καὶ ταῖς σιδηραῖς χερσὶν ἀνήρπαζον τοὺς τοῖς θωρακείοις ἐφεστῶτας. [5] Τῇ δὲ πολυχειρίᾳ πάσας τὰς μηχανὰς ἐνεργεῖς ποιοῦντες πολλοὺς τῶν βιαζομένων ἀπέκτεννον.
45 νυπερβλήτου δὲ τῆς ἐκπλήξεως οὔσης καὶ τῆς ἐν τοῖς ἀγῶσι δεινότητος ἀνυποστάτου γινομένης οὐδ' ὣς ἔληγον τῆς τόλμης οἱ Μακεδόνες, ἀλλὰ τοὺς ἀεὶ πίπτοντας ὑπερβαίνοντες οὐκ ἐνουθετοῦντο ταῖς τῶν ἄλλων συμφοραῖς. [2] δ' ᾿Αλέξανδρος ἐπιστήσας ἐπὶ τοὺς ἁρμόζοντας τόπους τοὺς πετροβόλους καταπέλτας καὶ λίθους μεγάλους ἀφιεὶς ἐσάλευε τὰ τείχη, τοῖς δ' ὀξυβελέσιν ἀπὸ τῶν πύργων τῶν ξυλίνων ἐκβάλλων βελῶν παντοδαπῶν πλῆθος δεινῶς κατετίτρωσκε τοὺς ἐφεστῶτας τοῖς τείχεσιν. [3] ντιμηχανώμενοι δὲ πρὸς ταῦτα οἱ Τύριοι πρὸ μὲν τῶν τειχῶν μαρμαρίνους τροχοὺς ἵστανον καὶ διά τινων ὀργάνων τούτους δινεύοντες τὰ φερόμενα βέλη καταπελτικὰ συνέτριβον καὶ εἰς τὰ πλάγια μέρη παράγοντες ἀπράκτους ἐποίουν τὰς τῶν ἀφιεμένων πληγάς. [4] Πρὸσδὲ τούτοις βύρσας καὶ διπλᾶς διφθέρας πεφυκωμένας καταράπτοντες εἰς ταύτας ἀπεδέχοντο τὰς ἀπὸ τῶν πετροβόλων πληγάς· καὶ μαλακῆς τῆς ἐνδόσεως γινομένης ἐξελύετο τῶν φερομένων πετρῶν ἡ βία. [5] Καθόλου δὲ οἱ Τύριοι πάντα τρόπον εὐρώστως ἀμυνόμενοι καὶ κατευποροῦντες τοῖς βοηθήμασι κατεθάρρησαν τῶν πολεμίων καὶ τὸ τεῖχος καὶ τὰς ἐντὸς τῶν πύργων στάσεις ἀπολιπόντες ἐπ' αὐτὰς ὠθοῦντο τὰς ἐπιβάθρας καὶ ταῖς τῶν πολεμίων ἀνδραγαθίαις ἀντέταττον τὰς ἑαυτῶν ἀρετάς. [6] Διὸ καὶ συμπλεκόμενοι τοῖς πολεμίοις καὶ τὴν μάχην ἐκ χειρὸς συνιστάμενοι μέγαν ἀγῶνα τὸν ὑπὲρ τῆς πατρίδος συνίσταντο καί τινες πελέκεσι τῶν ἀπαντώντων τὸ προσπεσὸν μέρος τοῦ σώματος ἀπέκοπτον· ἔνθα δὴ τῶν παρὰ τοῖς Μακεδόσιν ἡγεμόνων τις, ὄνομα μὲν ῎Αδμητος, διαφέρων δὲ ἀνδρείᾳ καὶ σώματος ῥώμῃ, τεθαρρηκὼς τὴν βίαν τῶν Τυρίων ὑπέστη καὶ πληγεὶς πελέκει μέσην τὴν κεφαλὴν παραχρῆμα κατέστρεψε τὸν βίον ἡρωικῶς.
[7] δ' ᾿Αλέξανδρος ὁρῶν τῇ μάχῃ [τῶν Τυρίων] κατισχυομένους τοὺς Μακεδόνας ἀνεκαλέσατο τῇ σάλπιγγι τοὺς στρατιώτας νυκτὸς ἤδη γενομένης. Καὶ τὸ μὲν πρῶτον ἔκρινε λῦσαι τὴν πολιορκίαν καὶ τὴν στρατείαν ἐπὶ τὴν Αἴγυπτον ποιεῖσθαι· μετανοήσας δὲ πάλιν καὶ νομίσας αἰσχρὸν εἶναι παραχωρῆσαι Τυρίοις τῆς κατὰ τὴν πολιορκίαν δόξης καὶ τῶν φίλων ἕνα μόνον ὁμογνωμονοῦντα λαβὼν ᾿Αμύνταν τὸν ᾿Ανδρομένους πάλιν πρὸς τὴν πολιορκίαν ἐτρέπετο.
46 Παρακαλέσας δὲ τοὺς Μακεδόνας ἑαυτοῦ μὴ λειφθῆναι κατ' ἀνδρείαν ἁπάσας τὰς ναῦς πολεμικῶς κατασκευάσας προσέβαλλε τοῖς τείχεσιν ἐκθύμως κατὰ γῆν ἅμα καὶ κατὰ θάλατταν. Κατανοήσας δὲ περὶ τὰ νεώρια τὸ τεῖχος ἀσθενέστερον ὑπάρχειν τούτῳ προσήγαγε τὰς τριήρεις ἐζευγμένας καὶ φερούσας τὰς ἀξιολογωτάτας μηχανάς. [2] νταῦθα δὲ ἐτόλμησεν ἐπιτελέσασθαι πρᾶξιν οὐδ' αὐτοῖς τοῖς ὁρῶσι πιστευομένην· ἐπιβάθραν γὰρ ἀπὸ τοῦ ξυλίνου πύργου τοῖς τῆς πόλεως τείχεσιν ἐπιβαλὼν διὰ ταύτης μόνος ἐπέβη τῷ τείχει, οὔτε τὸν ἀπὸ τῆς τύχης φθόνον εὐλαβηθεὶς οὔτε τὴν τῶν Τυρίων δεινότητα καταπλαγείς, ἀλλὰ τὴν καταγωνισαμένην τοὺς Πέρσας δύναμιν ἔχων θεωρὸν τῆς ἰδίας ἀνδραγαθίας τοῖς μὲν ἄλλοις Μακεδόσιν ἀκολουθεῖν προσέταξεν, αὐτὸς δὲ καθηγούμενος τῶν εἰς χεῖρας βιαζομένων τοὺς μὲν τῷ δόρατι, τοὺς δὲ τῇ μαχαίρᾳ τύπτων ἀπέκτεινεν, ἐνίους δ' αὐτῇ τῇ περιφερείᾳ τῆς ἀσπίδος ἀνατρέπων ἐπισχεῖν τοῦ πολλοῦ θράσους ἐποίησε τοὺς πολεμίους. [3] μα δὲ τούτοις πραττομένοις καθ' ἕτερον μέρος ὁ κριὸς τύπτων κατέβαλε πολὺ μέρος τοῦ τείχους· διὰ δὲ τοῦ πτώματος εἰσπεσόντων τῶν Μακεδόνων καὶ τῶν περὶ τὸν ᾿Αλέξανδρον διὰ τῆς ἐπιβάθρας διαβάντων ἐπὶ τὸ τεῖχος ἡ μὲν πόλις κατείληπτο, οἱ δὲ Τύριοι πρὸς ἀλκὴν τραπέντες καὶ παρακαλέσαντες ἀλλήλους ἐνέφραξαν τοὺς στενωποὺς καὶ μαχόμενοι πλὴν ὀλίγων ἅπαντες κατεκόπησαν, ὄντες πλείους τῶν ἑπτακισχιλίων. [4] δὲ βασιλεὺς τέκνα μὲν καὶ γυναῖκας ἐξηνδραποδίσατο, τοὺς δὲ νέους πάντας, ὄντας οὐκ ἐλάττους τῶν δισχιλίων, ἐκρέμασε. Σώματα δ' αἰχμάλωτα τοσαῦτα τὸ πλῆθος εὑρέθη ὥστε τῶν πλείστων εἰς Καρχηδόνα κεκομισμένων τὰ ὑπολειφθέντα γενέσθαι πλείω τῶν μυρίων καὶ τρισχιλίων.
[5] Τύριοι μὲν οὖν γενναιότερον μᾶλλον ἢ φρονιμώτερον ὑποστάντες τὴν πολιορκίαν τοσαύταις περιέπεσον συμφοραῖς, πολιορκηθέντες μῆνας ἑπτά. [6] δὲ βασιλεὺς τοῦ μὲν ᾿Απόλλωνος τὰς χρυσᾶς σειρὰς καὶ τὰ δεσμὰ περιελόμενος παρήγγειλεν ὀνομάζειν τὸν θεὸν τοῦτον ᾿Απολλὼ φιλαλέξανδρον, τῷ δὲ ῾Ηρακλεῖ μεγαλοπρεπεῖς θυσίας συντελέσας καὶ τοὺς ἀνδραγαθήσαντας τιμήσας, ἔτι δὲ τοὺς τετελευτηκότας μεγαλοπρεπῶς θάψας τῆς μὲν Τυρίων πόλεως κατέστησε βασιλέα τὸν ὀνομαζόμενον Βαλώνυμον, περὶ οὗ τὰ κατὰ μέρος οὐκ ἄξιον παραλιπεῖν διὰ τὸ τῆς περιπετείας παράδοξον.
47 Τοῦ γὰρ προϋπάρχοντος βασιλέως Στράτωνος διὰ τὴν πρὸς Δαρεῖον φιλίαν ἐκπεσόντος ἐκ τῆς ἀρχῆς ὁ ᾿Αλέξανδρος ἔδωκεν ἐξουσίαν ῾Ηφαιστίωνι καταστῆσαι βασιλέα τῆς Τύρου τῶν ἰδιοξένων ὃν ἂν προαιρῆται. [2] Τὸ μὲν οὖν πρῶτον οὗτος εὐδοκήσας τῷ ξένῳ, παρ' ᾧ τὴν ἐπισταθμίαν ἐπεποίητο κεχαρισμένως, τοῦτον ἐπεβάλετο κύριον ἀναγορεῦσαι τῆς πόλεως· ὁ δὲ πλούτῳ μὲν καὶ δόξῃ διαφέρων τῶν πολιτῶν, οὐδεμίαν δὲ συγγένειαν ἔχων πρὸς τοὺς <προ>γεγονότας βασιλεῖς οὐκ ἐδέξατο τὴν δωρεάν. [3] Τοῦ δ' ῾Ηφαιστίωνος ἐπιτρέψαντος αὐτῷ τὴν ἐκλογὴν ποιήσασθαι ἐκ τοῦ γένους τῶν βασιλέων ἔφησεν εἶναί τινα τῆς βασιλικῆς οἰκίας ἀπόγονον τὰ μὲν ἄλλα σώφρονα καὶ ἀγαθὸν ἄνδρα, πένητα δὲ καθ' ὑπερβολήν. [4] Συγχωρήσαντος δὲ τοῦ ῾Ηφαιστίωνος τούτῳ τὴν δυναστείαν ὁ λαβὼν τὴν ἐπιτροπὴν κατήντησεν ἐπὶ τὸν ὠνομασμένον μετὰ βασιλικῆς ἐσθῆτος καὶ κατέλαβεν αὐτὸν ἔν τινι κήπῳ μισθοῦ μὲν ἀντλοῦντα, ῥάκεσι δὲ τοῖς τυχοῦσιν ἐσθῆτι χρώμενον. [5] Δηλώσας δὲ τὴν περιπέτειαν καὶ περιθεὶς τὴν βασιλικὴν στολὴν καὶ τὸν ἄλλον τὸν ἁρμόζοντα κόσμον ἀνήγαγεν αὐτὸν εἰς τὴν ἀγορὰν καὶ ἀπέδειξε βασιλέα τῶν Τυρίων. [6] σμένως δὲ τοῦ πλήθους προσδεξαμένου καὶ τὸ παράδοξον τῆς τύχης θαυμάσαντος οὗτος μὲν φίλος γενόμενος ᾿Αλεξάνδρῳ τὴν βασιλείαν ἔσχε παράδειγμα τοῖς ἀγνοοῦσι τὴν τῆς τύχης παράδοξον μεταβολήν· ἡμεῖς δ' ἐπεὶ τὰ περὶ τὸν ᾿Αλέξανδρον διήλθομεν, μεταληψόμεθα τὴν διήγησιν.
48 Κατὰ γὰρ τὴν Εὐρώπην ῎Αγις μὲν ὁ τῶν Λακεδαιμονίων βασιλεὺς τῶν ἐκ τῆς ἐν ᾿Ισσῷ μάχης διασωθέντων μισθοφόρων ἀναλαβὼν ὀκτακισχιλίους νεωτέρων πραγμάτων ἀντείχετο, χαριζόμενος Δαρείῳ. [2] Προσλαβὼν δὲ παρὰ τούτου καὶ ναῦς καὶ χρημάτων πλῆθος ἔπλευσεν εἰς Κρήτην καὶ τῶν πόλεων τὰς πλείους χειρωσάμενος ἠνάγκασε τὰ Περσῶν αἱρεῖσθαι. ᾿Αμύντας δ' ὁ φυγὼν ἐκ Μακεδονίας καὶ πρὸς Δαρεῖον ἀναβὰς συνηγωνίσατο μὲν τοῖς Πέρσαις ἐν τῇ Κιλικίᾳ, διασωθεὶς δ' ἐκ τῆς ἐν ᾿Ισσῷ παρατάξεως μετὰ τετρακισχιλίων μισθοφόρων καὶ πρὸ τῆς ᾿Αλεξάνδρου παρουσίας διανύσας εἰς Τρίπολιν τῆς Φοινίκης ἐπέλεξεν ἐκ τοῦ παντὸς στόλου τὰς ἀρκούσας ναῦς εἰς τὸν πλοῦν τοῖς ἰδίοις στρατιώταις, τὰς δ' ἄλλας ἐνέπρησε. [3] Διαπλεύσας δ' εἰς τὴν Κύπρον καὶ προσλαβόμενος στρατιώτας καὶ ναῦς διέπλευσεν εἰς τὸ Πηλούσιον. Τῆς δὲ πόλεως ἐγκρατὴς γενόμενος ἀπέφαινεν ἑαυτὸν ὑπὸ Δαρείου τοῦ βασιλέως ἀπεστάλθαι στρατηγὸν διὰ τὸ τὸν ἡγούμενον τῆς Αἰγύπτου σατράπην συναγωνιζόμενον ἐν ᾿Ισσῷ τῆς Κιλικίας πεπτωκέναι. [4] ναπλεύσας δ' εἰς Μέμφιν τὸ μὲν πρῶτον πρὸ τῆς πόλεως παραταξάμενος τοῖς ἐγχωρίοις ἐνίκησε· μετὰ δὲ ταῦτα πρὸς ἁρπαγὴν τῶν στρατιωτῶν τραπέντων ἐπεξελθόντες ἐκ τῆς πόλεως ἐπέθεντο τοῖς ἀτάκτως διαρπάζουσι τὰς ἐπὶ τῆς χώρας κτήσεις καὶ τόν τε ᾿Αμύνταν ἀπέκτειναν καὶ τοὺς μετ' αὐτοῦ πάντας ἄρδην ἀνεῖλον. [5] ᾿Αμύντας μὲν οὖν μεγάλαις ἐπιβολαῖς ἐγχειρήσας καὶ παρ' ἐλπίδα σφαλεὶς τοιοῦτον ἔσχε τοῦ βίου τὸ τέλος. μοίως δὲ τούτῳ καὶ τῶν ἄλλων ἡγεμόνων καὶ στρατηγῶν τινες ἐκ τῆς ἐν ᾿Ισσῷ μάχης μετὰ στρατιωτῶν διασωθέντες ἀντείχοντο τῶν Περσικῶν ἐλπίδων. [6] Οἱ μὲν γὰρ πόλεις ἐπικαίρους καταλαμβανόμενοι διεφύλαττον ταύτας τῷ Δαρείῳ, οἱ δ' ἔθνη προσαγόμενοι καὶ δυνάμεις περὶ αὑτοὺς παρασκευαζόμενοι τὰς ἁρμοζούσας χρείας τοῖς ὑποκειμένοις καιροῖς παρείχοντο. οἱ δὲ σύνεδροι τῶν ῾Ελλήνων ἐψηφίσαντο πέμψαι πρέσβεις πεντεκαίδεκα στέφανον φέροντας χρυσοῦν παρὰ τῆς ῾Ελλάδος ἀριστεῖον ᾿Αλεξάνδρῳ καὶ συνησθησομένους τῇ κατὰ Κιλικίαν νίκῃ. [7] ᾿Αλέξανδρος δὲ στρατεύσας ἐπὶ Γάζαν φρουρουμένην ὑπὸ Περσῶν καὶ δίμηνον προσεδρεύσας εἷλε κατὰ κράτος τὴν πόλιν.
49 π' ἄρχοντος δ' ᾿Αθήνησιν ᾿Αριστοφάνους ἐν ῾Ρώμῃ κατεστάθησαν ὕπατοι Σπούριος Ποστόμιος καὶ Τῖτος Οὐετούριος. πὶ δὲ τούτων ᾿Αλέξανδρος ὁ βασιλεὺς τὰ περὶ τὴν Γάζαν διοικήσας ᾿Αμύνταν μὲν μετὰ δέκα νεῶν εἰς Μακεδονίαν ἐξέπεμψε, προστάξας τῶν νέων τοὺς εὐθέτους ἐπιλέξαι πρὸς στρατείαν, αὐτὸς δὲ μετὰ πάσης τῆς δυνάμεως παρῆλθεν εἰς Αἴγυπτον καὶ παρέλαβε πάσας τὰς ἐν αὐτῇ πόλεις χωρὶς κινδύνων· [2] οἱ γὰρ Αἰγύπτιοι τῶν Περσῶν ἠσεβηκότων εἰς τὰ ἱερὰ καὶ βιαίως ἀρχόντων ἄσμενοι προσεδέξαντο τοὺς Μακεδόνας. Καταστήσας δὲ τὰ κατὰ τὴν Αἴγυπτον προῆλθεν εἰς ῎Αμμωνος, βουλόμενος χρήσασθαι τῷ θεῷ. Κατὰ μέσην δὲ τὴν ὁδὸν ἀπήντησαν αὐτῷ πρέσβεις παρὰ Κυρηναίων στέφανον κομίζοντες καὶ μεγαλοπρεπῆ δῶρα, ἐν οἷς ἦγον ἵππους τε πολεμιστὰς τριακοσίους καὶ πέντε τέθριππα τὰ κράτιστα. [3] δὲ τούτους μὲν ἀποδεξάμενος φιλίαν καὶ συμμαχίαν συνέθετο πρὸς αὐτούς, αὐτὸς δὲ μετὰ τῶν συναποδημούντων προῆγεν ἐπὶ τὸ ἱερόν· καὶ διανύσας ἐπὶ τὴν ἔρημον καὶ ἄνυδρον, ὑδρευσάμενος διῄει τὴν χώραν ἔχουσαν ἄμμου μέγεθος ἀέριον. ν ἡμέραις δὲ τέσσαρσιν ἐξαναλωθέντων τῶν κομιζομένων ὑδάτων εἰς δεινὴν σπάνιν παρεγένοντο. [4] Εἰς ἀθυμίαν οὖν πάντων ἐμπεσόντων ἄφνω πολὺς ὄμβρος ἐξ οὐρανοῦ κατερράγη, τὴν ὑπάρχουσαν τῶν ὑγρῶν ἔνδειαν παραδόξως διωρθούμενος· διὸ καὶ τὸ συμβὰν ἔδοξεν ἀνελπίστως σωθεῖσι θεῶν προνοίᾳ γεγονέναι. [5] δρευσάμενοι δ' ἔκ τινος κοιλάδος, ἐπὶ τέσσαρας ἡμέρας ἔχοντες ἀρκοῦσαν τὴν βοήθειαν καὶ διελθόντες ἡμέρας τέσσαρας διεξεπέρασαν τὴν ἄνυδρον. δήλου δὲ τῆς ὁδοῦ καθεστώσης διὰ τὸ πλῆθος τῆς ἄμμου οἱ καθηγούμενοι τῆς ὁδοῦ προσήγγειλαν τῷ βασιλεῖ διότι κόρακες δεξιοὶ κλάζοντες τὴν τρίβον τῆς ἐπὶ τὸ ἱερὸν φερούσης ἀτραποῦ προσημαίνουσιν. [6] Οἰωνισάμενος δὲ τὸ συμβαῖνον ὁ ᾿Αλέξανδρος καὶ διαλαβὼν δέχεσθαι τὸν θεὸν ἀσμένως τὴν παρουσίαν αὐτοῦ προῆγε κατὰ σπουδήν. Καὶ τὸ μὲν πρῶτον κατήνυσεν ἐπὶ τὴν πικρὰν καλουμένην λίμνην, μετὰ δὲ ταῦτα πορευθεὶς σταδίους ἑκατὸν παρήλλαξε τὰς ἐπικαλουμένας ῎Αμμωνος πόλεις· ἐντεῦθεν δ' ὁδοιπορήσας μίαν ἡμέραν συνήγγισε τῷ τεμένει.
50 δὲ περὶ τὸ ἱερὸν τοῦτο χώρα περιέχεται ὑπὸ ἐρήμου καὶ ἀνύδρου τῆς ἀμμώδους, πάσης φιλανθρωπίας ἐστερημένης. Αὐτὴ δ' ἐπὶ μῆκος καὶ πλάτος ἐπὶ σταδίους πεντήκοντα παρήκουσα πολλοῖς μὲν καὶ καλοῖς ὕδασι ναματιαίοις διαρρεῖται, δένδρων δὲ παντοδαπῶν καὶ μάλιστα καρπίμων πληθύει· καὶ τὸν μὲν ἀέρα τῇ κράσει παραπλήσιον ἔχει ταῖς ἐαριναῖς ὥραις, τόποισδὲ καυματώδεσι περιεχομένη μόνη παρηλλαγμένην παρέχεται τοῖς ἐνδιατρίβουσι τὴν εὐκρασίαν. [2] Τὸ μὲν οὖν τέμενός φασιν ἱδρύσασθαι Δαναὸν τὸν Αἰγύπτιον, τὴν δὲ ἱερὰν τοῦ θεοῦ χώραν περιοικοῦσι κατὰ μὲν τὴν μεσημβρίαν καὶ δύσιν Αἰθίοπες, κατὰ δὲ τὴν ἄρκτον Λιβύων νομαδικὸν ἔθνος καὶ πρὸς τὴν μεσόγειον ἀνῆκον τὸ τῶν Νασαμώνων ὀνομαζομένων ἔθνος. [3] Τῶν δ' ᾿Αμμωνίων κωμηδὸν οἰκούντων κατὰ μέσην αὐτῶν τὴν χώραν ἀκρόπολις ὑπάρχει τριπλοῖς ὠχυρωμένη τοῖς τείχεσι· καὶ ταύτης ὁ μὲν πρῶτος περίβολος ἔχει τῶν ἀρχαίων δυναστῶν βασίλεια, ὁ δ' ἕτερος τὴν γυναικωνῖτιν αὐλὴν καὶ τὰς τῶν τέκνων καὶ γυναικῶν καὶ συγγενῶν οἰκήσεις καὶ φυλακτήρια τῶν σκοπῶν, ἔτι δὲ τὸν τοῦ θεοῦ σηκὸν καὶ τὴν ἱερὰν κρήνην, ἀφ' ἧς τὰ τῷ θεῷ προσφερόμενα τυγχάνει τῆς ἁγνείας, ὁ δὲ τρίτος τὰς τῶν δορυφόρων καταλύσεις καὶ τὰ φυλακτήρια τῶν τὸν τύραννον δορυφορούντων. [4] Καθίδρυται δὲ τῆς ἀκροπόλεως ἐκτὸς οὐ μακρὰν ἕτερος ναὸς ῎Αμμωνος πολλοῖς καὶ μεγάλοις δένδροις σύσκιος. Τούτου δὲ πλησίον ὑπάρχει κρήνη διὰ τὸ συμβεβηκὸς ὀνομαζομένη ῾Ηλίου κρήνη· αὕτη δὲ τὸ ὕδωρ ἔχει συμμεταβαλλόμενον αἰεὶ ταῖς ἡμεριναῖς ὥραις παραδόξως. [5] μ' ἡμέρᾳ γὰρ ἐξίησι τὴν πηγὴν χλιαράν, προϊούσης δὲ τῆς ἡμέρας τῇ προσθέσει τῶν ὡρῶν ἀνάλογον καταψύχεται, τοῦ μεσημβρινοῦ δὲ καύματος ἀκμάζει τῇ ψυχρότητι· πάλιν δὲ ἀνάλογον ἀπολήγει πρὸς τὴν ἑσπέραν καὶ τῆς νυκτὸς ἐπιλαβούσης ἀναθερμαίνεται μέχρι μέσων νυκτῶν καὶ τὸ λοιπὸν ἀπολήγει, μέχρι ἂν ἅμα τῷ φωτὶ πρὸς τὴν ἐξ ἀρχῆς ἀποκατασταθῇ τάξιν. [6] Τὸ δὲ τοῦ θεοῦ ξόανον ἐκ σμαράγδων καί τινων ἄλλων πολυτελῶν λίθων περιέχεται καὶ τὴν μαντείαν ἰδιάζουσαν παντελῶς ποιεῖται. πὶ νεὼς γὰρ περιφέρεται χρυσῆς ὑπὸ ἱερέων ὀγδοήκοντα· οὗτοι δ' ἐπὶ τῶν ὤμων φέροντες τὸν θεὸν προάγουσιν αὐτομάτως ὅπου ποτ' ἂν ἄγῃ τὸ τοῦ θεοῦ νεῦμα τὴν πορείαν. [7] Συνακολουθεῖ δὲ πλῆθος παρθένων καὶ γυναικῶν παιᾶνας ᾀδουσῶν κατὰ πᾶσαν τὴν ὁδὸν καὶ πατρίῳ καθυμνούντων ᾠδῇ τὸν θεόν.
51 Τοῦ δ' ᾿Αλεξάνδρου διὰ τῶν ἱερέων εἰσαχθέντος εἰς τὸν νεὼν καὶ τὸν θεὸν κατανοήσαντος ὁ μὲν προφητεύων ἀνὴρ πρεσβύτερος τὴν ἡλικίαν προσελθὼν αὐτῷ, χαῖρε, εἶπεν, ὦ παῖ· καὶ ταύτην παρὰ τοῦ θεοῦ ἔχε τὴν πρόσρησιν. [2] δ' ὑπολαβών, δέχομαι, φησίν, ὦ πάτερ, καὶ τὸ λοιπὸν κεκλήσομαι σός. λλ' εἰπέ μοι εἴ μοι δίδως τὴν ἁπάσης <τῆς> γῆς ἀρχήν. Τοῦ δὲ ἱερέως προσελθόντος τῷ σηκῷ καὶ τῶν ἀνδρῶν τῶν αἰρόντων τὸν θεὸν κινηθέντων τεταγμένοις τισὶ τῆς φωνῆς συμβόλοις ὁ μὲν ἀνεῖπεν βεβαίως αὐτῷ διδόναι τὸν θεὸν τὴν αἴτησιν, ὁ δ' ᾿Αλέξανδρος ὑπολαβών, τὸ λοιπόν, εἶπεν, ὦ δαῖμον, ἀπόφηναί μοι τῶν ζητουμένων, εἰ πάντας ἤδη μετελήλυθα τοὺς γενομένους φονεῖς τοῦ πατρὸς ἤ τινες διαλελήθασιν. [3] δὲ προφήτης ἀνεβόησεν εὐφήμει· οὐδένα γὰρ ἀνθρώπων ὑπάρχειν τὸν δυνησόμενον ἐπιβουλεῦσαι τῷ γεννήσαντι αὐτόν, τοὺς δὲ τοῦ Φιλίππου φονεῖς ἅπαντας τετευχέναι τιμωρίας. Τεκμήρια δ' ἔσεσθαι τῆς ἐκ τοῦ θεοῦ γενέσεως τὸ μέγεθος τῶν ἐν ταῖς πράξεσι κατορθωμάτων· καὶ γὰρ πρότερον ἀήττητον αὐτὸν γεγονέναι καὶ μετὰ ταῦτ' ἔσεσθαι διὰ παντὸς ἀνίκητον. [4] δ' ᾿Αλέξανδρος ἡσθεὶς ἐπὶ τοῖς κεχρησμῳδημένοις καὶ τὸν θεὸν μεγαλοπρεπέσιν ἀναθήμασι τιμήσας ἐπανῆλθεν εἰς τὴν Αἴγυπτον.
52 Κρίνας δ' ἐν ταύτῃ πόλιν μεγάλην κτίσαι προσέταξε τοῖς ἐπὶ τὴν ἐπιμέλειαν ταύτην καταλειπομένοις ἀνὰ μέσον τῆς τε λίμνης καὶ τῆς θαλάσσης οἰκίσαι τὴν πόλιν. [2] Διαμετρήσας δὲ τὸν τόπον καὶ ῥυμοτομήσας φιλοτέχνως τὴν πόλιν ἀφ' αὑτοῦ προσηγόρευσεν ᾿Αλεξάνδρειαν, εὐκαιρότατα μὲν κειμένην πλησίον τοῦ Φάρου λιμένος, εὐστοχίᾳ δὲ τῆς ῥυμοτομίας ποιήσας διαπνεῖσθαι τὴν πόλιν τοῖς ἐτησίοις ἀνέμοις καὶ τούτων πνεόντων μὲν διὰ τοῦ μεγίστου πελάγους, καταψυχόντων δὲ τὸν κατὰ τὴν πόλιν ἀέρα πολλὴν τοῖς κατοικοῦσιν εὐκρασίαν καὶ ὑγίειαν κατεσκεύασεν. [3] Καὶ τὸν μὲν περίβολον αὐτῆς ὑπεστήσατο τῷ τε μεγέθει διαφέροντα καὶ κατὰ τὴν ὀχυρότητα θαυμάσιον· ἀνὰμέσον γὰρ ὢν μεγάλης λίμνης καὶ τῆς θαλάσσης δύο μόνον ἀπὸ τῆς γῆς ἔχει προσόδους στενὰς καὶ παντελῶς εὐφυλάκτους. Τὸν δὲ τύπον ἀποτελῶν χλαμύδι παραπλήσιον ἔχει πλατεῖαν μέσην σχεδὸν τὴν πόλιν τέμνουσαν καὶ τῷ τε μεγέθει καὶ κάλλει θαυμαστήν· ἀπὸ γὰρ πύλης ἐπὶ πύλην διήκουσα τεσσαράκοντα μὲν σταδίων ἔχει τὸ μῆκος, πλέθρου δὲ τὸ πλάτος, οἰκιῶν δὲ καὶ ἱερῶν πολυτελέσι κατασκευαῖς πᾶσα κεκόσμηται. [4] Προσέταξεν δ' ὁ ᾿Αλέξανδρος καὶ βασίλεια κατασκευάσαι θαυμαστὰ κατὰ τὸ μέγεθος καὶ βάρος τῶν ἔργων. Οὐ μόνον δ' ὁ ᾿Αλέξανδρος, ἀλλὰ καὶ οἱ μετ' αὐτὸν βασιλεύσαντες Αἰγύπτου μέχρι τοῦ καθ' ἡμᾶς βίου σχεδὸν ἅπαντες πολυτελέσι κατασκευαῖς ηὔξησαν τὰ βασίλεια. [5] Καθόλου δ' ἡ πόλις τοσαύτην ἐπίδοσιν ἔλαβεν ἐν τοῖς ὕστερον χρόνοις ὥστε παρὰ πολλοῖς αὐτὴν πρώτην ἀριθμεῖσθαι τῶν κατὰ τὴν οἰκουμένην· καὶ γὰρ κάλλει καὶ μεγέθει καὶ προσόδων πλήθει καὶ τῶν πρὸς τρυφὴν ἀνηκόντων πολὺ διαφέρει τῶν ἄλλων. [6] Τὸ δὲ τῶν κατοικούντων [οἰκητόρων] αὐτὴν πλῆθος ὑπερβάλλει τοὺς ἐν ταῖς ἄλλαις πόλεσιν οἰκήτορας· καθ' ὃν γὰρ ἡμεῖς παρεβάλομεν χρόνον εἰς Αἴγυπτον, ἔφασαν οἱ τὰς ἀναγραφὰς ἔχοντες τῶν κατοικούντων εἶναι τοὺς ἐν αὐτῇ διατρίβοντας ἐλευθέρους πλείους τῶν τριάκοντα μυριάδων, ἐκ δὲ τῶν προσόδων τῶν κατ' Αἴγυπτον λαμβάνειν τὸν βασιλέα πλείω τῶν ἑξακισχιλίων ταλάντων. [7] δ' οὖν βασιλεὺς ᾿Αλέξανδρος ἐπιστήσας τινὰς τῶν φίλων ἐπὶ τὴν κατασκευὴν τῆς ᾿Αλεξανδρείας καὶ διοικήσας ἅπαντα τὰ κατὰ τὴν Αἴγυπτον ἐπανῆλθε μετὰ τῆς δυνάμεως εἰς τὴν Συρίαν.
53 Δαρεῖος δὲ πυθόμενος αὐτοῦ τὴν παρουσίαν συνηθροίκει μὲν τὰς πανταχόθεν δυνάμεις καὶ πάντα τὰ πρὸς τὴν παράταξιν χρήσιμα κατεσκεύαστο. Τὰ μὲν γὰρ ξίφη καὶ τὰ ξυστὰ πολὺ μείζω τῶν προγεγενημένων ἐποίησε διὰ τὸ δοκεῖν διὰ τούτων πολλὰ τὸν ᾿Αλέξανδρον ἐν τῇ περὶ Κιλικίαν μάχῃ πεπλεονεκτηκέναι· κατεσκεύασε δὲ καὶ ἅρματα δρεπανηφόρα διακόσια πρὸς κατάπληξιν καὶ φόβον τῶν πολεμίων εὐθέτως ἐπινενοημένα. [2] Τούτων γὰρ ἑκάστου παρ' ἑκάτερον τῶν σειροφόρων ἵππων ἐξέκειτο προσηλωμένα τῷ ζυγῷ ξύστρα παραμήκη τρισπίθαμα, τὴν ἐπιστροφὴν τῆς ἀκμῆς ἔχοντα πρὸς τὴν κατὰ πρόσωπον ἐπιφάνειαν, πρὸς δὲ ταῖς κατακλείσεσι τῶν ἀξόνων ἐπ' εὐθείας ἄλλα δύο, τὴν μὲν τομὴν ὁμοίαν ἔχοντα πρὸς τὴν κατὰ πρόσωπον ἐπιφάνειαν τοῖς προτέροις, τὸ δὲ μῆκος μείζω καὶ πλατύτερα· συνήρμοστο δὲ ταῖς τούτων ἀρχαῖς δρέπανα. [3] Πᾶσαν δὲ τὴν δύναμιν ἔν τε ὅπλοις ἐπισήμοις καὶ ἡγεμόνων ἀρεταῖς κοσμήσας ἀνέζευξεν ἐκ τῆς Βαβυλῶνος ἔχων πεζοὺς μὲν περὶ ὀγδοήκοντα μυριάδας, ἱππεῖς δὲ οὐκ ἐλάττους τῶν εἴκοσι μυριάδων. Κατὰ δὲ τὴν ὁδοιπορίαν δεξιὸν μὲν ἔχων τὸν Τίγριν, ἀριστερὸν δὲ τὸν Εὐφράτην προῄει διὰ χώρας εὐδαίμονος καὶ δυναμένης τοῖς κτήνεσι δαψιλῆ χορτάσματα παρασχέσθαι, τῷ δὲ πλήθει τῶν στρατιωτῶν ἱκανὰς τροφὰς χορηγῆσαι. [4] σπευδε γὰρ περὶ τὴν Νίνον ποιήσασθαι τὴν παράταξιν, εὐθετωτάτων ὄντων τῶν περὶ αὐτὴν πεδίων καὶ πολλὴν εὐρυχωρίαν παρεχομένων τῷ μεγέθει τῶν ἠθροισμένων ὑπ' αὐτοῦ δυνάμεων. Καταστρατοπεδεύσας δὲ περὶ κώμην τὴν ὀνομαζομένην ῎Αρβηλα τὰς δυνάμεις ἐνταῦθα καθ' ἡμέραν ἐξέταττε καὶ τῇ συνεχεῖ διατάξει καὶ μελέτῃ κατεσκεύασεν εὐπειθεῖς· σφόδρα γὰρ ἠγωνία μήποτε πολλῶν καὶ ἀσυμφώνων ἐθνῶν ἠθροισμένων ταῖς διαλέκτοις ταραχή τις γένηται κατὰ τὴν παράταξιν.
54 Περὶ δὲ διαλύσεως καὶ πρότερον μὲν ἐξέπεμψε πρεσβευτὰς πρὸς ᾿Αλέξανδρον, ἐκχωρῶν αὐτῷ τῆς ἐντὸς ῞Αλυος ποταμοῦ χώρας, καὶ προσεπηγγέλλετο δώσειν ἀργυρίου τάλαντα δισμύρια. [2] ς δ' οὐ προσεῖχεν αὐτῷ, πάλιν ἐξέπεμψεν ἄλλους πρέσβεις, ἐπαινῶν μὲν αὐτὸν ἐπὶ τῷ καλῶς κεχρῆσθαι τῇ τε μητρὶ καὶ τοῖς ἄλλοις αἰχμαλώτοις, ἀξιῶν δὲ φίλον γενέσθαι καὶ λαβεῖν τὴν ἐντὸς Εὐφράτου χώραν καὶ τάλαντ' ἀργυρίου τρισμύρια καὶ τὴν ἑτέραν τῶν ἑαυτοῦ θυγατέρων γυναῖκα, καθόλου δὲ γενόμενον γαμβρὸν καὶ τάξιν υἱοῦ λαβόντα καθάπερ κοινωνὸν γενέσθαι τῆς ὅλης βασιλείας. [3] δ' ᾿Αλέξανδρος εἰς τὸ συνέδριον παραλαβὼν πάντας τοὺς φίλους καὶ περὶ τῶν προτιθεμένων αἱρέσεων ἀνακοινωσάμενος ἠξίου τὴν ἰδίαν γνώμην ἕκαστον μετὰ παρρησίας ἀποφήνασθαι. [4] Τῶν μὲν οὖν ἄλλων οὐδεὶς ἐτόλμα συμβουλεῦσαι διὰ τὸ μέγεθος τῆς ὑποκειμένης ζητήσεως, Παρμενίων δὲ πρῶτος εἶπεν, ἐγὼ μὲν ὢν ᾿Αλέξανδρος ἔλαβον ἂν τὰ διδόμενα καὶ τὴν σύνθεσιν ἐποιησάμην. [5] δ' ᾿Αλέξανδρος ὑπολαβὼν εἶπεν, κἀγὼ εἰ Παρμενίων ἦν ἔλαβον ἄν. Καθόλου δὲ καὶ ἄλλοις μεγαλοψύχοις λόγοις χρησάμενος καὶ τοὺς μὲν λόγους τῶν Περσῶν ἀποδοκιμάσας, προτιμήσας δὲ τὴν εὐδοξίαν τῶν προτεινομένων δωρεῶν τοῖς μὲν πρέσβεσιν ἀπόκρισιν ἔδωκεν ὡς οὔθ' ὁ κόσμος δυεῖν ἡλίων ὄντων τηρῆσαι δύναιτ' ἂν τὴν ἰδίαν διακόσμησίν τε καὶ τάξιν οὔθ' ἡ οἰκουμένη δύο βασιλέων ἐχόντων τὴν ἡγεμονίαν ἀταράχως καὶ ἀστασιάστως διαμένειν ἂν δύναιτο. [6] Διόπερ ἀπαγγέλλειν αὐτοὺς ἐκέλευσε τῷ Δαρείῳ, εἰ μὲν τῶν πρωτείων ὀρέγεται, διαμάχεσθαι πρὸς αὐτὸν περὶ τῆς τῶν ὅλων μοναρχίας· εἰ δὲ δόξης καταφρονῶν προκρίνει τὴν λυσιτέλειαν καὶ τὴν ἐκ τῆς ῥᾳστώνης τρυφήν, αὐτὸς μὲν ᾿Αλεξάνδρῳ ποιείτω τὰ προσταττόμενα, ἄλλων δὲ ἄρχων βασιλευέτω, συγχωρουμένης αὐτῷ τῆς ἐξουσίας ὑπὸ τῆς ᾿Αλεξάνδρου χρηστότητος. [7] Τὸ δὲ συνέδριον διαλύσας καὶ τὴν δύναμιν ἀναλαβὼν προῆγεν ἐπὶ τὴν τῶν πολεμίων στρατοπεδείαν. 
Olympiade 112. an 1. 332 ans avant l'ère chrétienne

VII. Alexandre prend la ville de Tyr, soumet ensuite l'Égypte et va consulter l'oracle d'Hammon.

40 Dans la suivante Niceratus fut archonte d'Athènes et Rome eut pour consuls M. Atilius et M. Valerius.
On célébra la 112e Olympiade dans laquelle Grylon de Chalcis fut vainqueur à la course. Alexandre au sortir de la bataille d'Issus avait fait ensevelir non seulement tous ses morts, mais encore tous ceux qui s'étaient comportés en braves gens dans le parti des Perses. Il fit ensuite offrir aux dieux de pompeux sacrifices ; après quoi il distribua des présents proportionnés aux actions de valeur qu'il voit remarquées en chacun des siens, et il accorda à tous un nombre fixe de jours de repos. [2] Marchant ensuite du côté de l'Egypte et étant arrivé dans la Phénicie, il assura de sa protection toutes les villes qui se rendirent à lui de bonne grâce. Mais comme le Roi souhaitait d'entrer dans Tyr pour y faire un sacrifice à Hercule dans le temple de cette ville, dédié à ce dieu, [3] les Tyriens furent assez mal conseillés pour lui fermer leurs portes. Alexandre indigné de cet affront, les menaça d'une guerre ouverte : et les Tyriens eurent la présomption d'accepter le siège. Ils comptaient de rendre en cette occasion un grand service à Darius et à s'attirer de grands présents de sa part, s'ils pouvaient arrêter longtemps Alexandre devant leurs murailles dont l'attaque aurait ses périls et dont le siège serait au moins d'une longueur qui donnerait au roi, de Perse le temps de respirer et de renouveler son armée. Ils comptaient beaucoup aussi sur la hauteur du terrain de l'île sur laquelle Tyr était bâtie et sur les secours que leur prêteraient les Carthaginois qui tiraient d'eux leur origine. [4] Le roi voyant que la ville était très difficile à prendre du côté de la mer, non seulement à cause des murs qui la défendaient de ce côté-là, mais encore parce, qu'elle était pourvue d'une forte marine : voyant aussi que le siège en était impraticable du côté de la terre, parce que le sol de son île était éloignée de quatre stades du continent, résolut pourtant de subir tous les périls et tous les travaux de cette entreprise, pour ne pas laisser sur le nom Macédonien le reproche d'avoir redouté une ville qui d'ailleurs n'était pas du premier rang. [5] Il commença donc par démolir l'ancienne Tyr, dont les masures inhabitées lui fournirent des pierres, qui transportées continuellement par des milliers d'hommes, lui servirent à faire une chaussée de communication de deux arpents de large. S'étant fait aider dans ce travail par les habitants des villes voisines, il eut bientôt joint l’île à la terre ferme. 41 Les Tyriens, qui dans les commencements voguaient autour de cet ouvrage se moquaient du roi et demandaient s'il voulait défier Neptune ; mais ensuite voyant prendre forme à la chaussée, ils résolurent publiquement d'envoyer à Carthage leurs enfants, leurs femmes et leurs vieillards. Après quoi faisant l'élite de leur jeunesse, ils la destinèrent à tout ce qui regardait la défense des murailles ou les combats sur mer ; car ils avaient quatre-vingts navires dans leur port et ils eurent le temps de pourvoir à la sûreté de leurs familles en les faisant partir pour Carthage. Mais prévenus dans le reste par la diligence de l'ennemi et n'étant pas faits aux combats de mer, ils laissèrent environner leur ville de toutes parts et se virent assiégés en forme. [3] Il est vrai aussi qu'ils avaient une grande provision de catapultes et d'autres machines propres à la défense d'une place et ils en firent faire un grand nombre de nouvelles par les ouvriers de tout pays, dont leur ville était d'ailleurs amplement fournie. [4] Ainsi le tour de leurs remparts et surtout le côté vis-à-vis lequel l'ennemi venait d'élever une chaussée, fut bientôt garni de toutes les espèces de défenses que l'art avait pu imaginer. [5] Dès que les assiégeants eurent amené leur ouvrage jusqu'à la portée du trait les dieux semblèrent menacer l'un et l'autre parti par un présage dont l'explication n'était pas aisée. Un flot de mer extrêmement enflé apporta sur le rivage une baleine d'une grosseur énorme qui tombant au pied de la chaussée y demeura assez longtemps sans mouvement et causa une grande surprise aux spectateurs. [6] Le monstre revenu à lui reprit sans faire du mal à personne le chemin de l'eau et laissa les deux partis dans une grande incertitude de ce qui leur était annoncé par un semblable prodige. Les uns le regardaient comme un signe de la bienveillance de Neptune : c'étaient ceux qui de l'un et de l'autre côté se portaient aux interprétations favorables. [7] Mais il arriva d'autres phénomènes qui ne pouvaient inspirer que de la terreur. Parmi les Macédoniens ceux qui rompaient du pain en crurent voir les deux faces ensanglantées et un Tyrien dit qu'Apollon lui était apparu en songe comme abandonnant la ville. [8] Le peuple qui crut que cet homme supposait cette vision pour favoriser Alexandre se disposait à le lapider : mais ayant été soustrait à la fureur publique par les chefs, il eut le temps de se réfugier dans le temple d'Hercule, où le titre qu'il se donna de suppliant du dieu le sauva. Cependant les Tyriens eurent la superstition d'attacher avec des chaînes d'or la statue d'Apollon qui était d'airain à son piédestal, dans la pensée qu'ils eurent d'empêcher par là sa retraite. 42 Effrayés d'ailleurs de l'augmentation journalière de cette chaussée posée devant leurs murailles, ils s'avivèrent de charger un grand nombre de petites barques de catapultes et d'autres machines à lancer des traits, accompagnées d'hommes habiles à s'en servir; et voguant autour des ouvriers de la chaussée, ils en tuèrent un assez grand nombre et en blessèrent encore davantage : [2] car tirant sur des hommes désarmés et dont le travail demandait qu'ils fussent fort près les uns des autres, aucun trait ne partait en vain : et les différentes barques des tireurs les prenant par devant et par dernière, ils ne pouvaient se garantir d'un côté sans s'exposer de l'autre. [3] Alexandre, pour détourner cette attaque subite et inopinée, chargea de soldats tout ce qu'il avait de vaisseaux et se hâta d'arriver sur le rivage même par où l'on entrait dans la ville pour y rappeler les citoyens sortis et pour empêcher en même temps qu'ils n’y rentrassent. En effet tous ceux qui étaient dehors reprirent incessamment le chemin des portes et l'on faisait des deux côtés force de rames pour y arriver avant l'ennemi.
[4] Cependant comme les Macédoniens, partis les premiers, occupaient déjà le rivage, les Tyriens qui revenaient et qui débarquaient coururent là un très grand risque d'être percés les uns après les autres. Ils firent cependant un dernier effort pour aborder tous ensemble, à quelques-unes de leurs barques près qu'ils laissaient derrière ; et pour pénétrer ensuite à travers les ennemis, jusqu’aux portes qui leur furent ouvertes par leurs concitoyens et qui les sauvèrent. [5] Le roi qui avait manqué son coup de ce côté-là, revint à l'entreprise de la chaussée et couvrant les ouvriers par un plus grand nombre de vaisseaux, il assura et avança l'ouvrage. Il touchait presque aux murs de la ville et l'on croyait déjà essuyer l'assaut formidable auquel cet ouvrage devait servir, lorsqu'il s'éleva un vent d'ouest si violent, qu'une grande partie de la chauffée en fut abattue. [6] Alexandre fut attristé de la destruction d'un travail qui, avait coûté tant de peine, au point qu'il se repentait presque d'avoir entrepris le siège. Mais reprenant bientôt courage il envoya couper sur une montagne voisine des arbres d'une hauteur extraordinaire et les faisant jeter tout entiers avec leurs branches dans de la terre qu'on apportait sur le rivage, il opposa aux flots agités par le vent, une digue qui les rompait et les arrêtait. [7] Il répara ensuite les dommages faits à la chaussée et l'approchant de plus en plus des remparts il plaça dessus ses machines. Les unes servaient à battre les murs à coups de pierre et les autres à écarter les assiégés à coups de traits. Les flèches et les frondes étaient également employées à cet usage, et le nombre des blessés augmentait considérablement parmi les Tyriens. 43 Cependant comme ceux-ci, gens de mer et industrieux, avaient dans leur ville un grand nombre d'hommes pleins d'inventions et de ressources, les défenses n'étaient ni moins singulières, ni moins variées que les attaques. Ils imaginèrent contre les traits des espèces de grandes roues traversées en-dedans de bâtons posés en tout sens :de sorte que les mettant en mouvement par un poids, ou ils brisaient les traits, ou ils en détournaient le coup, ou enfin ils en ôtaient toute la force. A l'égard des pierres, ils les recevaient sur des toiles épaisses, ou doublées, ou matelassées, au bas desquelles elles tombaient sans aucun effet. [2] Ainsi le Roi peu content des opérations qui s'étaient faites sur la chaussée, environna la ville de son armée toute entière et observant les murailles de tous côtés, il parut vouloir l'attaquer en même temps par mer et par terre. [3] Les Tyriens n'osèrent pas exposer contre lui leur flotte entière et ils se contentèrent de faire sortir trois de leurs galères comme pour une escarmouche. Le roi tombant sur elles les brisa toutes trois et se retira aussitôt après dans son camp.
Alors les Tyriens voulant doubler les défenses de leur ville, firent bâtir en dedans et à cinq pieds de distance de l'ancienne muraille, une nouvelle de dix coudées d'épaisseur et remplirent le passage de l'une à l'autre par des fossés ou par des amas de pierres. [4] Alexandre de son côté liant plusieurs de ses galères les unes aux autres, plaça dessus des machines de toute espèce, avec lesquelles il vint à bout de jeter à bas la longueur d'un arpent de mur et ses soldats commençaient d'entrer dans la ville par cette brèche. [5] Mais les assiégés les accablant de traits les firent enfin reculer et de plus ils rétablirent dès la nuit prochaine la partie du mur abattue. Enfin quand la chaussée de communication eut été portée jusqu'à l'île, le zèle de l'attaque et de la défense sembla se renouveler. [6] Les assiégés qui avaient devant les yeux les suites funestes de leur prise, s'exposaient avec joie à une mort qui devait les en garantir. [7] Les Macédoniens faisaient avancer des tours qui égalaient la hauteur des murailles et d'où ils faisaient tomber des pont-levis sur les parapets des remparts, et se jetaient par là au milieu des assiégés.
Les Tyriens de leur côté tiraient un grand secours de leurs machines et de leur adresse à les employer. [8] Ils avaient fait faire des tridents de fer longs et pointus dont ils blessaient ceux qui étaient encore dans leurs tours de bois. Cette arme était même. accompagnée d'une espèce de rets, par le moyen duquel ils tiraient à eux ceux qu'ils avaient enveloppés. [9] Ainsi il fallait qu'ils se dépouillassent de leur armes pour se délivrer de cet embarras et qu'ils demeurassent exposés nus à tous les traits ; ou que gardant, leur armure par point d'honneur, ils tombassent de leur tour et se tuassent par leur chute. [10] D'autres jetant de vrais filets de pêcheurs sur ceux qui traversaient les pont-levis, leur embarrassaient tous les membres et les faisaient tomber de même. 44 Ils imaginèrent encore une autre expédient contre la valeur des Macédoniens, par le moyen duquel ils la mettaient hors de tout usage et leur faisaient subir à eux-mêmes une mort cruelle. Ils avaient fait préparer des espèces de boucliers de fer en forme de chaperons, qui au moyen d'une doublure d'airain, contenaient du sable qu'ils avaient fait rougir à grand feu. [2] Ils laissaient tomber ces boucliers sur la tête des ennemis qui étaient au-dessous d'eux et dans le mouvement que ceux-ci faisaient pour s'en débarrasser le sable brûlant se glissait à travers leur propre armure jusqu'à la peau et les faisait périr dans les cris les plus effroyables. [3] Personne ne pouvait être assez prompt pour les secourir à temps; et malgré l'empressement de tous leurs amis, ils mouraient furieux par le plus violent de tous les supplices : les assiégés mettaient d'ailleurs un grand obstacle aux secours que les assiégeants auraient pu se donner les uns aux autres, en continuant sans relâche de faire pleuvoir sur eux des pierres, des armes de toute espèce et surtout des matières ardentes ou enflammées, ils désolaient véritablement leurs adversaires par la continuité de ce jeu terrible. Mais de plus le nombre des assiégeants était si grand à une même attaque, qu'ils n'étaient obligés de viser à rien en particulier et qu'aucune arme, ou telle matière que ce pût être ne pouvait manquer son effet. Ils en vinrent jusqu'à enlever avec des crocs et des mains de fer des hommes tout armés et tous vivants : [5] et eux par le grand nombre et surtout par l'adresse de leurs ingénieurs, trouvaient moyen de rendre inutiles les machines de leurs ennemis et de tuer ceux qui les servaient.
45
Les Macédoniens malgré l'étonnement où les mettaient toutes ces inventions et les maux inusités qu'elles ajoutaient aux travaux ordinaires de la guerre, ne perdaient rien de leur valeur accoutumée et prenant hardiment la place des morts, ils ne semblaient pas avoir pris garde à leur sort funeste. [2] Alexandre faisant aussi ajouter des machines à lancer des pierres à celles qui lançaient des traits, continuait de battre et de ruiner les murs de la ville, pendant que les traits continuaient de nettoyer les remparts et les tours de leurs défenseurs. [3] Les Tyriens de leur côté faisant tourner sans cesse des roues de marbre posées en travers, rendaient souvent ces traits inutiles et les écartaient à droite et à gauche, ou bien ils les recevaient sur des cuirs doublés, qui en amortissaient le coup. En un mot les Tyriens continuaient de se défendre de toutes leurs forces et avaient même réussi dans leur défense, aux point qu'ils conçurent le dessein de la changer en attaque. [6] Ainsi sortant de leurs parapets et de leurs tours, montant sur les ponts que les ennemis avaient jeté eux-mêmes sur leurs remparts, ils osèrent les attaquer corps à corps et s'exposer pour le salut de leur patrie à un combat si hasardeux. Quelques-uns armés de haches coupaient les membres à leurs adversaires. Un capitaine macédonien, nommé Admète homme d'une taille et d'une force prodigieuse, s'opposant courageusement aux efforts des Tyriens perdit la vie par un coup qui lui emporta la moitié de la tête, [7] de sorte qu'Alexandre voyant que les assiégés allaient prendre le dessus, fit donner la retraite à l'entrée de la nuit et songea à lever le siège pour conduire son armée de là en Égypte. Mais, changeant bientôt de pensée, et faisant réflexion au tort qu'il se ferait à lui-même en laissant aux Tyriens un pareil avantage, il prit le parti de continuer le siège, quoiqu'il n'eut pour lui sur ce sujet que l'avis du seul Amyntas fils d'Andromène. 
46 Il exhorta tous ses soldats à seconder son zèle pour l'honneur de la nation et faisant équiper tous les vaisseaux, il résolut d'attaquer Tyr en même teins par mer et par terre. Ayant déjà pris garde que le côté de la ville qui servait de retraite aux vaisseaux, n'était pas le plus fort il fit avancer de ce côté là ses galères liées ensemble et chargées de machines énormes ; [2] et là il entreprit une manoeuvre difficile à croire à ceux mêmes qui en étaient témoins. Car du haut d'une tour de bois posée sur ces galères jetant un pont sur les murailles de la ville, il passa seul lui-même sur ce pont et arriva sur la muraille sans craindre la vigoureuse défense des Tyriens, ni l'incertitude ou même la jalousie de la fortune. Mais ayant pour témoins de son courage cette même nation qui venait de vaincre les Perses, il appela à sa suite ceux des Macédoniens qui savaient combattre de près et fit périr un grand nombre d'assiégés, ou par l'épée, ou par la lance. Il en renversa plusieurs par le seul mouvement de son bouclier et réprima en un mot toute l'audace des assiégés. [3] D'un autre côté le bélier abattait leurs murailles à coups redoublés et le reste de son armée entrant par les brèches, la ville était déjà prise. Cependant les Tyriens s'animant encore les uns les autres, barricadant les passages et s'exhortant réciproquement à la défense, furent tués en cette dernière occasion au nombre de sept mille au moins. [4] Le roi mit en esclavage les femmes et les enfants, et fit prendre les jeunes hommes qui n'allaient pas à moins de deux mille. Il y avait dans Tyr un si grand nombre d'esclaves, que bien qu'une grande partie d'entre eux eut été envoyée à Carthage avant le siège, il s'en trouva encore plus de treize mille. [5] C'est ainsi que les Tyriens, ayant fermé leurs portes à Alexandre avec plus de courage que de prudence, arrivèrent aux derniers malheurs après un siège de sept mois. [6]
Le Roi entrant dans le temple d'Apollon lui ôta les chaînes d'or dont nous avons vu que des citoyens superstitieux l'avaient chargé et voulut qu'on donnât au dieu le surnom d'ami d'Alexandre. Il fit offrir aussi de pompeux sacrifices à Hercule. Après quoi récompensant ceux de ses soldats qui s'étaient distingués et faisant ensevelir ses morts, il donna pour roi à la ville de Tyr un nommé Ballonyme, duquel la fortune singulière et surprenante mérite d'être ici racontée. 
47 Son prédécesseur nommé Sraton, ayant été déposé à cause de son grand attachement à Darius, Alexandre vainqueur donna à son favori Hephestion le pouvoir de mettre à la placedu roi exclus celui qu'il voudrait de ses amis ou de les hôtes. [2] Hephestion, voulant marquer sa reconnaissance à un homme chez lequel il avait logé, voulut l'élever à cette place. Mais celui-ci quoique d'ailleurs le plus considérable et le plus riche des citoyens, ne se trouvant aucune liaison d'alliance ou de parenté avec ceux qui jusques là avaient occupé ce trône, refusa constamment de s'y placer. [3] Hephestion exigea du moins qu'il lui nommât quelqu'un de la famille royale, auquel il ferait ce présent à sa recommandation. Le citoyen répondit qu'il en savait un qui était un homme plein de sagesse et de bonté, mais extrêmement pauvre. Hephestion le nomma aussitôt pour roi et invita son hôte à lui en porter la nouvelle sur le champ. [4] L'hôte, se chargeant aussitôt des vêtements royaux, prit le chemin d'une maison des champs où cet homme travaillait pour vivre. Il le trouva là couvert d'un habit déchiré et tirant de l'eau. [5] Il lui annonça d'abord le changement de sa fortune et l'ayant revêtu des ornements qu'il avait apportés, il le ramena dans la place publique de Tyr où il le déclara roi des Tyriens. [6] Ce qui restait de peuple le reçut avec beaucoup de satisfaction, en admirant les révolutions et les jeux de la fortune. Il devint dans la suite ami particulier d'Alexandre. Mais nous laisserons reposer ce conquérant pour parler de quelques autres événements contemporains.
48
En Europe, Agis Roi de Lacédémone ayant recueilli environ huit mille des soudoyés qui s'étaient sauvés de la bataille d'Issus, roulait dans sa tête différents desseins en faveur du roi de Perse. [2] Ayant reçu de sa part un assez grand nombre de navires et beaucoup d'argent, il fit voile en l'île de Crète, et, s'y étant saisi de plusieurs villes, il les obligea de se déclarer pour Darius. Amyntas qui chassé de la Macédoine s'était réfugié auprès du grand roi, avait pris aussi son parti dans la Cilicie et avait sauvé de la bataille d'Issus environ mille soudoyés. Il était venu ensuite à Tripoli de Phénicie avant qu'Alexandre y arrivât et ayant pris là le nombre de vaisseaux dont il avait besoin pour l'expédition qu'in méditait il mit le feu à tout le reste. [3] Il arriva en l'île de Chypre où il renouvela et grossit sa flotte, et d'où il passa incessamment à Péluse en Egypte. Là il déclara qu'il avait été nommé général par Darius à la place du satrape de l'Égypte tué à la bataille d'Issus. [4] Il passa incessamment à Memphis et gagna à la vue de ses remparts une bataille contre les habitants du pays. Mais comme après cette victoire ses soldats se répandaient dans la campagne pour la piller, les citoyens sortant de la ville tombèrent sur des ennemis que l'avidité de la proie avait séparés les uns des autres ; ils en firent un grand carnage et tuèrent Amyntas lui-même. [5] Tel fut le sort de cet homme qui tentant la fortune de plusieurs côtés, trouva bientôt la fin de sa vie. Plusieurs autres chefs ou généraux sauvés de même de la bataille d'Issus, comptaient encore sur la puissance de la Perse, ou voulaient la relever eux-mêmes. [6] Les uns se jetaient dans des villes pour les conserver à Darius, les autres parcouraient les provinces des environs pour y lever des troupes qu'ils destinaient à la défense de cette monarchie dans le cas d'un combat. D'un autre côté le conseil de la Grèce nomma quinze ambassadeurs pour porter à Alexandre une couronne d'or, au sujet de la victoire qu'il venait de remporter en Cilicie. [7] Ce Prince était alors devant Gaza de Palestine ville occupée par les Perses et qu'il emporta de force au bout d'un siège de deux mois.

Olympiade 112. An 2. 331 ans avant l'ère chrétienne.

49 Aristophanés étant archonte d'Athènes, les Romains eurent pour consuls Sp. Posthumius et T. Veturius. Alexandre séjournant à Gaza envoya dans la Macédoine un autre Amyntas son favori, accompagné de dix vaisseaux, pour y faire une levée de jeunes soldats choisis ; et pour lui il passa en Égypte, où il se rendit maître sans aucun combat de toutes les villes du royaume ; [2] d'autant que les Egyptiens étaient irrités contre les Perses, qui après avoir profané tous leurs temples, les traitaient eux-mêmes avec une extrême dureté. Après avoir assuré sa conquête, Alexandre voulut consulter l’oracle d'Hammon en Libye : il n'était encore qu'à la moitié du chemin, lorsque des ambassadeurs de la ville de Cyrène vinrent au devant lui, portant une couronne accompagnée de présents très considérable, au nombre desquels étaient des chevaux de bataille et cinq chars propres au combat, chacun à quatre chevaux de front. [3] Alexandre accepta leurs dons, les assura de son amitié et fit avec eux alliance de guerre. Il les suivit de là jusque dans le temple où ils le conduisirent. Comme pour y arriver il fallait traverser un désert aride, ils firent provision d'eau et marchèrent ensuite à travers les sables immenses de cette contrée. [4] Cependant leur provision leur ayant manqué à la fin du quatrième jour de marche, ils tombaient dans le découragement et dans la soif, lorsque tout d'un coup une abondante pluie survint comme un présent du ciel, qui satisfit abondamment à leurs besoins de sorte que d'une commune voix ils attribuèrent ce secours inespéré à une providence particulière des dieux sauveurs sur eux et sur leur roi. [5] À la faveur de cette pluie qui avait rempli d'eau une caverne, ils en firent provision pour quatre autres jours et continuèrent leur voyage. Comme l'étendue des sables leur ôtait toute indication de route, leurs conducteurs firent remarquer à Alexandre des corbeaux volant et croassant sur la main droite, qui indiquaient un sentier par lequel on arrivait directement au temple. [6] Le roi interpréta cet augure en bonne part ; et jugeant que le dieu du temple l'attendait avec plaisir, il hâta sa marche et aborda à un marais nommé le marais amer. De là faisant encore cent stades, il entra dans un lieu qu'on appelait les villes d'Hammon ; d'où faisant encore un jour de marche, il se trouva auprès du temple. 50 Il est entouré d'un désert aride, sablonneux et sans aucune trace d'habitation d'homme. Mais le temple même est au milieu d'un terrain d'environ cinquante stades de long et de large, qui est arrosé par un grand nombre de fontaines d'eau claire et limpide, entre lesquelles aussi on voit des arbres chargés de fruits de toute espèce. On respire un air de printemps dans cet espace seul et privilégié, quoiqu'environné au loin de déserts arides et couverts de sables brûlants. [2] Les habitants du lieu disent que le temple a été bâti par l'Égyptien Danaüs. Il a pour voisins à son midi et à son couchant les Éthiopiens, au nord les Libyens nomades ou Numides, ainsi nommés des troupeaux qu'ils font paître ; et au midi les Nasamomes. [3] Les maisons des Ammonites ou desservants du temple ne semblent former que des villages. Mais il y a au milieu de leurs habitations une citadelle environnée d'un triple mur. Dans la distance du premier ou de l'extérieur au second, est le palais ou la demeure des anciens rois. Du second au troisième sont les appartements des femmes, des enfants et de tous les parents du roi. Là commencent les fortifications particulières du temple, son parvis, la fontaine sacrée où on lavait les victimes avant que de les immoler. Au-delà du troisième mur est le logement des satellites ou gardes du roi. [4] À quelque distance du temple principal et hors de la citadelle, il y a un autre temple d'Hammon environné d'arbres touffus qui en dérobent presque la vue. Sous leur ombre est une fontaine, à laquelle un phénomène qui s'y passe régulièrement a fait donner le nom de fontaine du soleil. Elle fournit une eau qui passe par différents degrés de froid ou de chaud selon les différentes heures du jour. [5] Mais suivant un progrès tout autre que celui auquel on s'attendrait, elle est tiède au lever du soleil et se refroidissant à mesure que le soleil s'élève au-dessus de l'horizon, elle se trouve à midi à son plus haut degré de fraîcheur. Elle s'échauffe ensuite insensiblement jusqu’au coucher du soleil, où du même degré de tiédeur qu'elle avait à son lever, elle parvient à se trouver bouillante à minuit, pour revenir ensuite par degrés à la tiédeur ordinaire du matin. [6] La statue du dieu est d'un bronze où l'on a fait dissoudre des émeraudes et quelques autres pierres précieuses, et elle rend ses oracles d'une façon toute particulière. Quatre-vingts prêtres la posent dans une forme de nacelle d'or, et mettant cette nacelle sur leurs épaules, ils vont où ils croient que le dieu leur fait signe d'aller. [7] Ils sont suivis d'une grande multitude de femmes et de filles qui chantent pendant le chemin des hymnes anciennement composés. 51 À l'égard d'Alexandre qui avait été introduit dans le temple par les prêtres; il contemplait la statue du dieu, lorsque le plus ancien d'entre eux l'aborda et lui dit d'un ton de prophète, ô mon fils ! recevez cette dénomination de la part du dieu. [2] Alexandre répondit : ô mon père, je la reçois et prendrai le nom de votre fils si vous me donnez l'empire de toute la terre. Le même prêtre s'avança aussitôt vers le sanctuaire et au signal de sa voix, les autres faisant quelques mouvements, comme pour enlever la statue, l'ancien prononça que le dieu lui accordait sa demande. Alexandre continua et dit, il me reste, ô Dieu, à vous demander si j'ai puni tous ceux qui ont eu part à I'assassinat de mon père Philippe et s'il n'en point échappé quelqu'un d'entre eux à mes recherches! [3] La voix prophétique répliqua. Tenez-vous en repos sur cet article : aucun mortel ne peut attenter sur celui dont vous tenez le jour. Mais tous les assassins de Philippe ont été punis. Les grandes choses que vous ferez incessamment seront une preuve de votre véritable origine. Vous n'avez pas été vaincu jusqu'a ce jour, et vous ne pouvez jamais l'être dans la suite. [4] Alexandre charmé de ces réponses si glorieuses pour lui laissa des dons magnifiques dans le temple et s'en revint aussitôt en Égypte. 
52
Il voulait bâtir dans ce royaume une grande ville. Il avait déjà donné ordre à ceux qu'il y avait laissés d'en préparer le terrain entre la mer et le lac Mareotide ; [2] et lui-même revenu sur les lieux en traça le plan avec beaucoup de soin et la nomma d'avance Alexandrie de son nom. Par la situation qu'il avait choisie il lui avait procuré l'avantage d'avoir dans son port l'île du Phare. Il eut attention que les vents du nord pussent enfiler toutes les rues pour les rafraîchir. Et en effet ces vents ayant traversé toute la largeur de la méditerranée apportent dans Alexandrie une fraîcheur très agréable et très salutaire. [3] Il l'enferma de murailles qui n'étaient pas moins admirables par leur extrême solidité, que par leur étendue prodigieuse. Car étant bornée au midi par le grand lac et au septentrion par la mer même, les murs des deux autres côtés ne laissent en leur milieu qu'une entrée assez étroite et qu'il est très aisé de défendre. La ville ressemble de ces deux côtés à une cuirasse dont le bas vient aboutir de part et d'autre à une place située dans le milieu et qui est admirable par sa forme at par sa grandeur ; car allant par la communication de deux rues d'une porte à l'autre de la ville, elle est en ce cas de la longueur de quarante stades, sur la largeur d'un arpent dans son milieu. Mais surtout elle est environnée de temples et de maisons superbes. [4] Alexandre y fit faire pour la demeure des rois un palais d'un grandeur et d'une solidité merveilleuse : il n'en pas même le seul auquel ce palais doive toute sa magnificence : car tous les rois ses successeurs sur le trône de l'Egypte jusqu'à nos jours, l'ont embelli de quelque ouvrage ou de quelque ornement nouveau. [5] En un mot cette ville a pris tant d'accroissement depuis son règne que plusieurs la regardent comme une des plus belles villes du monde. En effet elle les surpasse toutes par l'étendue de son terrain, par la richesse de ses habitants et par la facilité et l'abondance de ses provisions. [6] Aussi n'y a-t'il aucune autre ville qui l'égale par le nombre des citoyens. Dans le temps que j'y ai passé moi-même, ceux qui tenaient les registres publics m'ont dit qu'il y a avait plus de trois cent mille personnes libres et que les revenus royaux montaient à plus de six mille talents. [7] Alexandre ayant laissé quelques-uns de ses amis dans cette ville pour la garder en son nom et pour y continuer les ouvrages commencés et ayant mis ordre à toutes les autres affaires de l'Égypte, revint suivi de son armée dans la Syrie.
53
Darius ne fut pas plutôt instruit de son retour en cette province qu'il rassembla toutes ses troupes et remit sur pied une armée considérable. Il avait fait faire des épées et d'autres armes offensives, plus longues et plus fortes que celles dont on se servait auparavant, croyant que c'était à un avantage de cette espèce, qu'Alexandre était redevable de la victoire qu'il avait remportée sur les Perses dans la Cilicie. Mais de plus il fit construire deux cents chariots armés de faux tranchantes, très capables de porter par leur seul aspect la terreur dans une armée ennemie. [2] À côté de chacun des deux chevaux qui tiraient le char, chacun des deux timons portait une lame de la longueur de trois palmes dont la pointe se présentait au visage des ennemis. A l'essieu des roues, il y en avait deux autres aussi tranchantes que les premières et à leurs extrémités étaient encore attachées des faux. [3] Ainsi comptant sur la singularité de ces apprêt et sur la valeur de ses officiers de guerre, Darius partit de Suse à la tête de huit cent mille hommes de pied et de deux cent mille cavaliers et arriva le quatrième jour au Pasytigre, à travers un pays abondant et très propre â fournir des vivres aux hommes et de la pâture aux animaux. [4] Il souhaitait extrêmement que la bataille se donnât devant les murs de Ninive, parce qu'il y avait une plaine très favorable au grand nombre de ses soldats et au jeu de ses chariots. S'étant campé auprès d'un village nommé Arbèle, il y faisait faire tous les jours l'exercice à ses troupes et il les accoutumait à obéir aux moindres signaux : car il était dangereux que plusieurs nations rassemblées et différentes même de langage, ne jetassent parmi elles quelque dérangement dans une bataille. 54 Cependant avant que d'en venir aux mains, il avait envoyé des ambassadeurs à Alexandre, par lesquels il lui avait fait offrir toutes les provinces qui sont en deça du fleuve Halys, et outre cela deux mille talents d'or. [2] Alexandre ayant refusé ces offres, Darius lui envoya une seconde ambassade, par laquelle il le faisait remercier avant toutes choses de la manière honnête et généreuse dont il avait traité sa mère et toutes ses autres captives ; après quoi il le priait d'accepter pour gage de son amitié tout le pays qui s'étendait jusqu'à l'Euphrate, trois mille talents d'or et la seconde de ses filles qu'il lui offrait en mariage : ajoutant même que devenant ainsi son gendre, et lui tenant lieu de fils, il entrerait en partage de l'empire même de Perse. [3] Sur ces propositions, Alexandre fit assembler tous ses amis, et leur exposant fidèlement les offres qui lui étaient faites, il les exhorta à lui déclarer librement leur pensée sur ce sujet. [4] Comme personne n'osait prononcer sur une question de cette importance, Parménion prit enfin la parole et dit : pour moi si j'étais Alexandre, j'accepterais les conditions proposées et je signerais la paix ; [5] et moi aussi répondit brusquement Alexandre, si j'étais Parménion : il tint ensuite d'autres propos qui marquaient son grand courage. Enfin rejetant toutes les propositions du roi de Perse et préférant la gloire d'une grande renommée à toutes les richesses du monde, il répondit aux ambassadeurs que comme la constitution de l'univers serait dérangée par la présence de deux soleils, de même l'empire de la terre tomberait dans la confusion et dans le désordre par la puissance égale de deux rois. [6] Il chargea donc les ambassadeurs de Darius de dire à leur maître que s'il prétendait être le premier prince du monde, il avait à combattre contre lui pour soutenir un si beau titre, auquel lui-même Alexandre s'opposait. Mais que, si se souciant peu de ce qui concerne la gloire, il n'aspirait qu'au repos et aux douceurs d'une vie tranquille et agréable, il fallait qu'il se déclarât dépendant d'Alexandre et que commandant aux autres princes, il le reconnut lui-même pour le sien. [7] Là dessus il renvoya les ambassadeurs et se mit aussitôt en marche à la tête de son armée.