RETOUR À L’ENTRÉE DU SITE ALLER à LA TABLE DES MATIÈRES DE DIODORE

HISTOIRE UNIVERSELLE DE DIODORE DE SICILE

traduite en français par Monsieur l'Abbé TERRASSON

LIVRE PREMIER.  SECTION PREMIÈRE. - SECTION DEUXLIVRE SECOND - LIVRE TROISIÈMELIVRE QUATRIÈME - LIVRE CINQUIÈME - LIVRE SIXIÈME - LIVRE ONZIÈME - LIVRE DOUZIÈME - LIVRE TREIZIÈME - LIVRE QUATORZIÈME - LIVRE QUINZIÈME

 

Tome cinquième

LIVRE XVII.

texte français uniquement

texte grec uniquement

 

Paris 1744

 (1-21)  (22-54) (54-83) (fin)

 

HISTOIRE UNIVERSELLE DE DIODORE DE SICILE.

LIVRE DIX-SEPTIÈME,

DEUXIème SECTION.

 

μα δὲ τούτοις πραττομένοις τῆς τοῦ Δαρείου γυναικὸς ἀποθανούσης ὁ ᾿Αλέξανδρος ἔθαψεν αὐτὴν μεγαλοπρεπῶς.
55 Δαρεῖος δὲ τῶν ἀποκρίσεων ἀκούσας καὶ τὴν διὰ τῶν λόγων σύνθεσιν ἀπογνοὺς τὴν μὲν δύναμιν καθ' ἡμέραν συνέταττε καὶ πρὸς τὴν ἐν τοῖς κινδύνοις εὐηκοΐαν ἑτοίμην κατεσκεύαζε, τῶν δὲ φίλων Μαζαῖον μὲν μετὰ στρατιωτῶν ἐπιλέκτων ἐξαπέστειλε παραφυλάξοντα τὴν διάβασιν τοῦ ποταμοῦ καὶ τὸν πόρον προκαταληψόμενον, ἑτέρους δ' ἐξέπεμψε τὴν χώραν πυρπολήσοντας δι' ἧς ἀναγκαῖον ἦν διελθεῖν τοὺς πολεμίους· ἐνόμιζε γὰρ τῷ μὲν ῥεύματι τοῦ ποταμοῦ προβλήματι χρῆσθαι πρὸς τὴν ἔφοδον τῶν Μακεδόνων. [2] Τούτων δ' ὁ μὲν Μαζαῖος ὁρῶν ἀδιάβατον ὄντα τὸν ποταμὸν διά τε τὸ βάθος καὶ τὴν σφοδρότητα τοῦ ῥεύματος τῆς μὲν τούτου φυλακῆς ἠμέλησε, τοῖς δὲ τὴν χώραν πυρπολοῦσι συνεργήσας καὶ πολλὴν γῆν διαφθείρας ὑπέλαβεν ἄβατον ἔσεσθαι τοῖς πολεμίοις διὰ τὴν σπάνιν τῆς τροφῆς. [3] δ' ᾿Αλέξανδρος παραγενόμενος πρὸς τὴν διάβασιν τοῦ Τίγρεως ποταμοῦ καὶ τὸν πόρον ὑπό τινων ἐγχωρίων μαθὼν διεβίβασε τὴν δύναμιν οὐ μόνον ἐπιπόνως, ἀλλὰ καὶ παντελῶς ἐπικινδύνως. [4] Τοῦ γὰρ πόρου τὸ μὲν βάθος ἦν ὑπὲρ τῶν μαστῶν, τοῦ δὲ ῥεύματος ἡ ὀξύτης πολλοὺς τῶν διαβαινόντων παρέσυρεν καὶ τὴν βάσιν τῶν σκελῶν παρῃρεῖτο, τό τε ῥεῦμα τοῖς ὅπλοις ἐμπῖπτον πολλούς τε παρέφερε καὶ τοῖς ἐσχάτοις κινδύνοις περιέβαλλεν. [5] δ' ᾿Αλέξανδρος πρὸς τὴν σφοδρότητα τοῦ ῥεύματος ἀντιμηχανώμενος παρήγγειλε πᾶσι τὰς χεῖρας ἀλλήλοις συμπλέκειν καὶ τὴν ὅλην τῶν σωμάτων πυκνότητα ποιεῖν ζεύγματι παραπλησίαν. [6] Παραβόλου δὲ γενομένης τῆς διαβάσεως καὶ τῶν Μακεδόνων μόγις διασωθέντων τὴν μὲν ἡμέραν ταύτην προσανέλαβε τὴν δύναμιν, τῇ δ' ὑστεραίᾳ συντεταγμένην ἔχων τὴν στρατιὰν προῆγεν ἐπὶ τοὺς πολεμίους καὶ σύνεγγυς γενόμενος τῶν Περσῶν κατεστρατοπέδευσεν.
56 ναλογιζόμενος δὲ τὸ πλῆθος τῆς τῶν Περσῶν δυνάμεως καὶ τὸ μέγεθος τῶν ἐπικειμένων κινδύνων, ἔτι δὲ τὴν περὶ τῶν ὅλων κρίσιν ἐν χερσὶν οὖσαν διηγρύπνησε τὴν νύκτα συνεχόμενος τῇ περὶ τοῦ μέλλοντος φροντίδι· ὑπὸ δὲ τὴν ἑωθινὴν φυλακὴν τραπεὶς εἰς ὕπνον οὕτως ἐκοιμήθη βαθέως ὥστε τῆς ἡμέρας ἐπιγενομένης μὴ δύνασθαι διεγερθῆναι. [2] Τὸ μὲν οὖν πρῶτον οἱ φίλοι τὸ συμβὰν ἡδέως ἑώρων, νομίζοντες τὸν βασιλέα πρὸς τὸν ὑποκείμενον κίνδυνον εὐτονώτερον ἔσεσθαι τετευχότα πολλῆς ἀνέσεως· ὡς δ' ὁ μὲν χρόνος προέβαινεν, ὁ δ' ὕπνος συνεῖχε τὸν βασιλέα, Παρμενίων πρεσβύτατος ὢν τῶν φίλων ἀφ' ἑαυτοῦ πρόσταγμα διέδωκε τοῖς πλήθεσιν ἑτοιμάζεσθαι τὰ πρὸς τὴν μάχην. [3] Οὐκ ἀνιεμένου δ' αὐτοῦ προσελθόντες οἱ φίλοι μόγις διήγειραν τὸν ᾿Αλέξανδρον. Θαυμαζόντων δ' ἐπὶ τῷ συμβεβηκότι πάντων καὶ τὴν αἰτίαν ἀκοῦσαι βουλομένων ἔφησεν ὁ ᾿Αλέξανδρος Δαρεῖον εἰς ἕνα τόπον ἠθροικότα τὰς δυνάμεις ἀπολελυκέναι πάσης ἀγωνίας αὐτόν· [4] μιᾷ γὰρ ἡμέρᾳ κριθέντα περὶ τῶν ὅλων παύσεσθαι τῶν πόνων καὶ πολυχρονίων κινδύνων. Οὐ μὴν ἀλλὰ παρακαλέσας τοὺς ἡγεμόνας τοῖς οἰκείοις λόγοις καὶ πρὸς τοὺς ἐπιφερομένους κινδύνους εὐθαρσεῖς καταστήσας προῆγε τὴν δύναμιν συντεταγμένην ἐπὶ τοὺς βαρβάρους, τῆς τῶν πεζῶν φάλαγγος τὰς τῶν ἱππέων εἴλας προτάξας.
57 πὶ μὲν οὖν τὸ δεξιὸν κέρας ἔταξε τὴν βασιλικὴν εἴλην, ἧς εἶχε τὴν ἡγεμονίαν Κλεῖτος ὁ μέλας ὀνομαζόμενος, ἐχομένους δὲ ταύτης τοὺς ἄλλους φίλους, ὧν ἡγεῖτο Φιλώτας ὁ Παρμενίωνος, ἑξῆς δὲ τὰς ἄλλας ἱππαρχίας ἑπτὰ τεταγμένας ὑπὸ τὸν αὐτὸν ἡγεμόνα. [2] πισθεν δὲ τούτων ὑπετάγη τὸ τῶν ἀργυρασπίδων πεζῶν τάγμα, διαφέρον τῇ τε τῶν ὅπλων λαμπρότητι καὶ τῇ τῶν ἀνδρῶν ἀρετῇ· καὶ τούτων ἡγεῖτο Νικάνωρ ὁ Παρμενίωνος. χομένην δὲ τούτων ἔστησε τὴν ᾿Ελιμιῶτιν καλουμένην στρατηγίαν, ἧς Κοῖνος ἡγεῖτο, ἑξῆς δὲ τὴν τῶν ᾿Ορεστῶν καὶ Λυγκηστῶν τάξιν ἔστησε, Περδίκκου τὴν στρατηγίαν ἔχοντος. καὶ τὴν μὲν ἐχομένην στρατηγίαν Μελέαγρος εἶχε, τὴν δὲ συνεχῆ ταύτης Πολυπέρχων, τεταγμένων ὑπ' αὐτὸν τῶν ὀνομαζομένων Στυμφαίων. [3] Φίλιππος δ' ὁ Βαλάκρου τὴν συνεχῆ ταύτης στρατηγίαν ἐπλήρου καὶ τῆς μετὰ ταύτην Κρατερὸς ἡγεῖτο. τῶν δὲ προειρημένων ἱππέων τὴν συνεχῆ τάξιν ἀπεπλήρουν οἱ ἀπὸ Πελοποννήσου καὶ ᾿Αχαΐας συστρατεύσαντες ἱππεῖς καὶ Φθιῶται καὶ Μαλιεῖς, ἔτι δὲ Λοκροὶ καὶ Φωκεῖς, ὧν ἡγεῖτο ᾿Ερίγυιος ὁ Μιτυληναῖος. [4] ξῆς δ' εἱστήκεισαν Θετταλοί, Φίλιππον μὲν ἔχοντες ἡγεμόνα, ἀνδρείᾳ δὲ καὶ τῇ τῶν εἰλῶν ἱππασίᾳ πολὺ προέχοντες τῶν ἄλλων. χομένους δὲ τούτων τοὺς ἐκ Κρήτης τοξότας ἔταξε καὶ τοὺς ἐκ τῆς ᾿Αχαΐας μισθοφόρους. [5] φ' ἑκατέρου δὲ τοῦ κέρατος ἐπικάμπιον ἐποίησε τὴν τάξιν, ὅπως μὴ δύνωνται κυκλοῦν οἱ πολέμιοι τῷ πλήθει τῶν στρατιωτῶν τὴν ὀλιγότητα τῶν Μακεδόνων. [6] Πρὸς δὲ τὰς τῶν δρεπανηφόρων ἁρμάτων ἐπιφορὰς μηχανώμενος ὁ βασιλεὺς παρήγγειλε τοῖς ἐν τῇ φάλαγγι πεζοῖς, ὅταν πλησιάζῃ τὰ τέθριππα, συνασπίσαι καὶ ταῖς σαρίσαις τὰς ἀσπίδας τύπτειν, ὅπως διὰ τὸν ψόφον πτυρόμενα τὴν εἰς τοὐπίσω ποιήσηται φοράν, τοῖς δὲ βιαζομένοις διδόναι διαστήματα, δι' ὧν ποιήσονται τὴν διέξοδον ἀκίνδυνον τοῖς Μακεδόσιν. Αὐτὸς δὲ τοῦ δεξιοῦ μέρους ἡγούμενος καὶ λοξὴν τὴν τάξιν ποιούμενος δι' ἑαυτοῦ τὴν ὅλην κρίσιν τοῦ κινδύνου ποιεῖσθαι διεγνώκει.
58 δὲ Δαρεῖος κατὰ τὰς τῶν ἐθνῶν περιοχὰς τὴν ἔκταξιν πεποιημένος κατά τε τὸν ᾿Αλέξανδρον τεταγμένος προῆγεν ἐπὶ τοὺς πολεμίους. ς δ' ἐπλησίαζον ἀλλήλαις αἱ δυνάμεις, οἱ μὲν σαλπικταὶ παρ' ἀμφοτέροις ἐσήμαινον τὸ πολεμικόν, οἱ δ' ἄνδρες μετὰ πολλῆς βοῆς ἀλλήλοις ἐπεφέροντο. [2] Καὶ πρῶτον τὰ δρεπανηφόρα τῶν ἁρμάτων ἀπὸ κράτους ἐλαυνόμενα πολλὴν ἔκπληξιν καὶ φόβον τοῖς Μακεδόσιν ἐπέστησεν· καὶ γὰρ Μαζαῖος ὁ τῶν ἱππέων ἡγούμενος πυκναῖς ταῖς εἴλαις σὺν τοῖς δρεπανηφόροις ἐπήλαυνε, καταπληκτικωτέραν ποιῶν τὴν ἐπιφορὰν τῶν δρεπανηφόρων. [3] Τῆς δὲ φάλαγγος συνασπιζούσης καὶ κατὰ τὰς τοῦ βασιλέως παραγγελίας ταῖς σαρίσαις πάντων τυπτόντων τὰς ἀσπίδας συνέβαινε ψόφον πολὺν γίνεσθαι. [4] Διόπερ τὰ πολλὰ τῶν ἁρμάτων πτυρομένων τῶν ἵππων ἐστρέφετο καὶ τὴν ῥύμην ἀκατάσχετον ποιοῦντα πρὸς τοὺς ἰδίους βιαίως ἀνέστρεφε. Τῶν δ' ἄλλων προσπεσόντων τῇ φάλαγγι καὶ τῶν Μακεδόνων ποιούντων ἀξιόλογα διαστήματα διὰ τούτων φερόμενα τὰ μὲν συνηκοντίσθη, τὰ δὲ διεξέπεσεν, ἔνια δὲ τῇ βίᾳ τῆς ῥύμης φερόμενα καὶ ταῖς τῶν σιδήρων ἀκμαῖς ἐνεργῶς χρησάμενα πολλὰς καὶ ποικίλας διαθέσεις θανάτων ἀπειργάζετο. [5] Τοιαύτη γὰρ ἦν ἡ ὀξύτης καὶ βία τῶν κεχαλκευμένων πρὸς ἀπώλειαν ὅπλων ὥστε πολλῶν μὲν βραχίονας σὺν αὐταῖς ταῖς ἀσπίσιν ἀποκόπτεσθαι, οὐκ ὀλίγων δὲ τραχήλους παρασύρεσθαι καὶ τὰς κεφαλὰς πίπτειν ἐπὶ τὴν γῆν βλεπόντων ἔτι τῶν ὀμμάτων καὶ τῆς τοῦ προσώπου διαθέσεως διαφυλαττομένης, ἐνίων δὲ τὰς πλευρὰς ἐπικαιρίοις τομαῖς ἀναρήττεσθαι καὶ θανάτους ὀξεῖς ἐπιφέρεσθαι.
59 ς δ' ἤγγισαν ἀλλήλαις αἱ δυνάμεις καὶ διὰ τῶν τόξων καὶ σφενδονῶν, ἔτι δὲ τῶν ἀκοντιζομένων σαυνίων τὰ ῥιπτούμενα βέλη παρανήλωτο, πρὸς τὴν ἐκ χειρὸς μάχην κατήντησαν. [2] Καὶ πρῶτον τῶν ἱππέων συστησαμένων ἀγῶνα καὶ τῶν Μακεδόνων τῷ δεξιῷ κέρατι διαγωνιζομένων ὁ μὲν Δαρεῖος τοῦ λαιοῦ κέρατος ἡγούμενος συναγωνιστὰς εἶχε τοὺς συγγενεῖς ἱππεῖς, ἐπιλέκτους ταῖς ἀρεταῖς καὶ ταῖς εὐνοίαις, χιλίους ἐν μιᾷ περιειλημμένους εἴλῃ. [3] Οὗτοι δὲ θεατὴν ἔχοντες τῆς ἰδίας ἀνδραγαθίας τὸν βασιλέα τὸ πλῆθος τῶν ἐπ' αὐτὸν φερομένων βελῶν προθύμως ἐξεδέχοντο. συνῆσαν δὲ τούτοις οἵ τε μηλοφόροι, διάφοροι ταῖς ἀνδραγαθίαις καὶ πολλοὶ κατὰ τὸ πλῆθος, πρὸς δὲ τούτοις Μάρδοι καὶ Κοσσαῖοι, ταῖς τε τῶν σωμάτων ὑπεροχαῖς καὶ ταῖς λαμπρότησι τῶν ψυχῶν θαυμαζόμενοι. [4] Συνηγωνίζοντο δὲ τούτοις οἵ τε περὶ τὰ βασίλεια διατρίβοντες καὶ τῶν ᾿Ινδῶν οἱ κράτιστοι κατ' ἀνδρείαν. Οὗτοι μὲν οὖν μετὰ πολλῆς βοῆς ἐπιρράξαντες τοῖς πολεμίοις ἐκθύμως ἠγωνίζοντο καὶ τῷ πλήθει κατεπόνουν τοὺς Μακεδόνας· [5] Μαζαῖος δὲ τὸ δεξιὸν ἔχων κέρας καὶ μετὰ τῶν ἀρίστων ἱππέων διαγωνιζόμενος εὐθὺς κατὰ τὴν πρώτην ἔφοδον τῶν ἀνθεστώτων ἀνεῖλεν οὐκ ὀλίγους, δισχιλίους δὲ Καδουσίους καὶ χιλίους τῶν Σκυθῶν ἱππεῖς ἐπιλέκτους ἐξέπεμψε, προστάξας περιιππεῦσαι τὸ κέρας τὸ τῶν πολεμίων καὶ προσελάσαντας τῇ παρεμβολῇ τῆς ἀποσκευῆς κυριεῦσαι. [6] ν ὀξέως ποιησάντων τὸ προσταχθὲν καὶ παρεισπεσόντων εἰς τὴν στρατοπεδείαν τῶν Μακεδόνων τῶν αἰχμαλώτων τινὲς ἁρπάσαντες ὅπλα συνήργουν τοῖς Σκύθαις καὶ διήρπαζον τὰς ἀποσκευάς· βοὴ δ' ἦν καὶ ταραχὴ διὰ τὸ παράδοξον καθ' ὅλην τὴν παρεμβολήν. [7] Αἱ μὲν οὖν ἄλλαι τῶν αἰχμαλωτίδων πρὸς τοὺς βαρβάρους ἀπεχώρουν, ἡ δὲ μήτηρ τοῦ Δαρείου Σισύγγαμβρις παρακαλουσῶν αὐτὴν τῶν αἰχμαλωτίδων οὐ προσέσχεν, ἀλλ' ἐφ' ἡσυχίας ἔμεινε φιλοφρόνως, οὔτε τῷ παραδόξῳ τῆς τύχης πιστεύσασα οὔτε τὴν πρὸς ᾿Αλέξανδρον εὐχαριστίαν λυμαινομένη. [8] Τέλος δὲ οἱ Σκύθαι πολλὴν τῆς ἀποσκευῆς διαρπάσαντες ἀφίππευσαν πρὸς τοὺς περὶ Μαζαῖον καὶ τὴν εὐημερίαν ἀπήγγειλαν. μοίως δὲ καὶ τῶν περὶ Δαρεῖον τεταγμένων ἱππέων τινὲς καταπονήσαντες τῷ πλήθει τοὺς ἀνθεστῶτας Μακεδόνας φεύγειν ἠνάγκασαν.
60 Δευτέρου δὲ προτερήματος τοῖς Πέρσαις γενομένου ὁ μὲν ᾿Αλέξανδρος σπεύδων δι' ἑαυτοῦ τὴν ἧτταν διορθώσασθαι τῶν ἰδίων μετὰ τῆς βασιλικῆς εἴλης καὶ τῶν ἄλλων τῶν ἐπιφανεστάτων ἱππέων ἐπ' αὐτὸν ἤλαυνε τὸν Δαρεῖον. [2] δὲ τῶν Περσῶν βασιλεὺς δεξάμενος τὴν ἐπιφορὰν τῶν πολεμίων αὐτὸς μὲν ἐφ' ἅρματος ἀγωνιζόμενος ἠκόντιζεν εἰς τοὺς ἐπιφερομένους, πολλῶν δ' αὐτῷ συναγωνιζομένων καὶ τῶν βασιλέων ἐπ' ἀλλήλους ἱεμένων ὁ μὲν ᾿Αλέξανδρος ἀκοντίσας ἐπὶ τὸν Δαρεῖον τούτου μὲν ἥμαρτεν, τοῦ δὲ παρεστῶτος ἡνιόχου τοῦ βασιλέως κατατυχὼν κατέβαλεν. [3] Τῶν δὲ περὶ τὸν Δαρεῖον ἀναβοησάντων οἱ πορρώτερον ἀφεστηκότες ὑπέλαβον αὐτὸν τὸν βασιλέα πεπτωκέναι· καὶ τούτων τῆς φυγῆς ἀρξαμένων οἱ συνεχεῖς συνείποντο καὶ τὸ συνεστὸς τῷ Δαρείῳ σύνταγμα κατ' ὀλίγον παρερρήγνυτο. διὸ καὶ τῆς ἑτέρας πλευρᾶς παραγυμνωθείσης τῶν συναγωνιζομένων καὶ αὐτὸς καταπλαγεὶς πρὸς φυγὴν ὥρμησεν. [4] Τούτων δὲ οὕτως φευγόντων καὶ τοῦ κονιορτοῦ τῶν ἱππέων πρὸς ὕψος αἰρομένου καὶ τῶν περὶ τὸν ᾿Αλέξανδρον ἐκ ποδὸς ἑπομένων διὰ τὸ πλῆθος καὶ τὴν πυκνότητα τοῦ κονιορτοῦ συνιδεῖν μὲν οὐκ ἦν τὸν Δαρεῖον ὅποι ποιεῖται τὴν φυγήν, στεναγμὸς δὲ τῶν πιπτόντων ἀνδρῶν καὶ κτύπος τῶν ἱππέων, ἔτι δὲ τῶν μαστίγων συνεχὴς ψόφος ἐγίνετο. [5] μα δὲ τούτοις πραττομένοις Μαζαῖος ὁ τοῦ δεξιοῦ κέρατος ἡγούμενος, πλείστους ἔχων καὶ κρατίστους ἱππεῖς, βαρὺς ἐπέκειτο τοῖς κατ' αὐτὸν τεταγμένοις· Παρμενίων δὲ μετὰ τῶν Θετταλῶν ἱππέων καὶ τῶν ἄλλων τῶν μετ' αὐτοῦ κινδυνευόντων ὑπέστη τοὺς πολεμίους. [6] Τὸ μὲν οὖν πρῶτον λαμπρῶς ἀγωνιζόμενος διὰ τὰς ἀρετὰς τῶν Θετταλῶν προετέρει· τῶν δὲ περὶ τὸν Μαζαῖον τῷ τε πλήθει καὶ βάρει τοῦ συστήματος ἐγκειμένων κατεπονεῖτο τὸ τῶν Μακεδόνων ἱππικόν. [7] Πολλοῦ δὲ φόνου γινομένου καὶ τῆς τῶν βαρβάρων βίας δυσυποστάτου γινομένης ὁ Παρμενίων ἐξέπεμψέ τινας τῶν περὶ αὐτὸν ἱππέων πρὸς τὸν ᾿Αλέξανδρον, λέγων κατὰ τάχος βοηθῆσαι. ὀξέως δὲ τούτων τὸ παραγγελθὲν πραττόντων καὶ τὸν ᾿Αλέξανδρον πυθομένων πολὺ τῆς τάξεως ἀπεσπάσθαι κατὰ τὸν διωγμὸν οὗτοι μὲν ἐπανῆλθον ἄπρακτοι, [8] ὁ δὲ Παρμενίων ταῖς τῶν Θετταλῶν εἴλαις χρώμενος ἐμπειρότατα καὶ πολλοὺς καταβαλὼν μόλις ἐτρέψατο τοὺς βαρβάρους, μάλιστα καταπλαγέντας τῇ κατὰ τὸν Δαρεῖον φυγῇ.
61 δὲ Δαρεῖος τῇ στρατηγίᾳ διαφέρων καὶ συνεργὸν ἔχων τὸ πλῆθος τοῦ κονιορτοῦ τὴν ἀποχώρησιν οὐχ ὁμοίαν τοῖς ἄλλοις βαρβάροις ἐποιεῖτο, εἰς τοὐναντίον δὲ μέρος ὁρμήσας καὶ κρυπτομένην ἔχων διὰ τὸν ἐξαιρόμενον κονιορτὸν τὴν ἰδίαν ἀποχώρησιν ἀκινδύνως αὐτός τε διέφυγεν τούς τε μεθ' ἑαυτοῦ πάντας εἰς τὰς κατόπιν κειμένας τῶν Μακεδόνων κώμας διέσωσε. [2] Τέλος δὲ πάντων τῶν βαρβάρων πρὸς φυγὴν ὁρμησάντων καὶ τῶν Μακεδόνων τοὺς ἐσχάτους ἀεὶ κτεινόντων ταχὺ πᾶς ὁ πλησίον τοῦ πεδίου τόπος νεκρῶν ἐπληρώθη. [3] Διὸ καὶ τῶν βαρβάρων ἐν ταύτῃ τῇ μάχῃ κατεκόπησαν οἱ πάντες ἱππεῖς τε καὶ πεζοὶ πλείους τῶν ἐννέα μυριάδων· τῶν δὲ Μακεδόνων ἀνῃρέθησαν μὲν εἰς πεντακοσίους, τραυματίαι δ' ἐγένοντο παμπληθεῖς, ἐν οἷς καὶ τῶν ἐπιφανεστάτων ἡγεμόνων ῾Ηφαιστίων μὲν εἰς τὸν βραχίονα ξυστῷ βληθεὶς ἐτρώθη, τῶν σωματοφυλάκων ἡγούμενος, τῶν δὲ στρατηγῶν Περδίκκας καὶ Κοῖνος, ἔτι δὲ Μενίδας καί τινες ἕτεροι τῶν ἐπιφανῶν ἡγεμόνων. μὲν οὖν περὶ ῎Αρβηλα γενομένη παράταξις τοιοῦτον ἔσχε τὸ πέρας.
VIII Bataille d'Arbèles, où Alexandre remporte une seconde victoire sur Darius.

La femme de Darius étroit morte dans ces entrefaites et Alexandre lui avait fait faire des funérailles convenables.
55 Cependant le Roi de Perse, ayant reçu la réponse que nous venons d'exposer, conçût qu'il n'y avait point d'accommodement à espérer pour lui et se disposant à la guerre, il tenait ses troupes dans des exercices continuels et les préparait d'avance à toutes les évolutions ordinaires dans un bataille. Il envoya en même temps un de ses amis particuliers nommé Mazaeé à la tête d'une troupe d'élite, pour se camper au bord du fleuve et pour interdire le passage à l'ennemi. Il dépêcha d'autres détachements au-delà du fleuve même, pour ravager les campagnes par où l'ennemi devait passer. Mais au fond il regardait le Tigre comme une barrière très suffisante pour arrêter les Macédoniens. [2] Masaee jugeant que le fleuve était impraticable par la profondeur et par la rapidité de ses eaux ne crut pas qu'il fut fort nécessaire de le garder; et de son propre mouvement il s'était joint à ceux dont la commission était de ravager le pays qui était au-delà : ils y firent en effet un si grand dégât qu'ils croyaient l'avoir rendu inhabitable pour l'ennemi. [3] Cependant Alexandre arrivé au Tigre, s'étant fait indiquer un gué par quelques habitants du pays, traversa hardiment le fleuve, mais avec beaucoup de peine et de danger ; [4] car l'eau montait par sa hauteur jusqu'aux épaules des soldats ; et de plus sa rapidité les empêchant de poser le pied ferme sur le fond, en faisait tomber un grand nombre, en emportait plusieurs, les exposait tous au dernier péril. [5] Alexandre leur ordonna de s'attacher les uns aux autres par la main ou par le bras pour opposer à l'eau une plus grande résistance et pour faire comme une digue d'un bataillon ainsi lié. [6] Il laissa un jour entier à ses soldats pour se reposer de cette périlleuse fatigue. Dès le lendemain ayant mis ses troupes en file, il les mena vers l'ennemi et, se trouvant assez proche de l'armée des Perses, il dressa son camp. 56 Là il passa la nuit suivante à comparer dans son esprit la multitude effroyable des Perses avec le petit nombre de ses soldats ; et pensant qu'il avait encore entre les mains la décision de sa fortune, l'incertitude d'un avenir prêt à se déclarer, le tint éveillé toute la nuit. Il s'endormit néanmoins si profondément aux premiers rayons de l'aurore que le soleil déjà élevé sur l'horizon ne put point le réveiller. [2] Ses amis prirent d'abord cet assoupissement en bonne part et ils jugèrent que le roi acquérant des forces par le sommeil, en serait beaucoup plus dispos dans le temps de l'action. Cependant comme la matinée s'avançait, Parménion le plus ancien de ses favoris fit de son chef courir dans les troupes l'ordre de se préparer au combat : [3] et les autres amis du roi, s'assemblant dans sa tente, eurent encore de la peine à réveiller. Comme ils étaient tous curieux de savoir la cause d'un si profond assoupissement, Alexandre leur répondit que le soin qu'avait Darius de rassembler toutes ses troupes dans le même lieu, avait extrêmement soulagé son imagination ; [4] d'autant qu'il espérait de sortir par-là en un seul jour de grands périls et de longs travaux.
Aussitôt tenant à tous les chefs des discours convenables à chacun d'eux et leur inspirant un courage proportionné à la nature du péril qui ne consistait ici que dans le nombre de leurs ennemis, il conduisit contre les barbares son armée arrangée, de sorte que sa cavalerie couvrait l'infanterie. 57 Il mit sur l'aile droite l'escadron commandé par Clitus surnommé le Noir, derrière elle était l'escadron qu'il appelait des Amis, sous le commandement de Philotas fils de Parménion et tout de suite sept autres lignes sous le même commandant. [2] Derrière ceux-ci était placé le bataillon des Argyraspides distingué par l'éclat des boucliers d'argent qui leur avaient fait donner ce nom et encore plus par la valeur de ce corps commandé par Nicanor, autre fils de Parménion. À côté d'eux étaient placés les Elymiotides conduits par Coenus. Ensuite venaient les Orestes et les Lyncestes sous les ordres de Perdiccas, la compagnie de Méléagre suivait celle-ci, suivie elle-même de celle de Polysperchon, commandant des Stymphæens ; [3] Philippe fils de Balacer venait après ceux-ci, et Cratérus à la tête des siens fermait l'infanterie. Les cavaliers dont nous avons parlé d'abord étaient soutenus par tous ceux qu'on avait tirés du Péloponnèse et de l'Achaïe, de la Phtiotide et des environs du golfe Maliaque, aussi bien que de la Locride et de la Phocide : ils avaient tous pour commandant Erigye de Mitylène. [4] Derrière eux étaient les Thessaliens commandés par un autre Philippe. Ceux-ci surpassaient tous les autres en bravoure et par l'agilité de leurs évolutions. Ce fut derrière eux qu'Alexandre plaça les gens de traits et les soudoyés de l'Achaïe.
[5] Mais de plus, pour éviter que les Perses par leur grand nombre n'enveloppassent trop aisément son corps de bataille, il lui avait fait prendre des deux côtés une forme de croissant avec des pointes fort avancées. [6] Pour parer aussi l'attaque des chariots armés de faux, il avait ordonné à toute son infanterie qu'à leur approche ils frappassent tous avec leurs épées et de toutes leurs forces, les boucliers les uns des autres afin que les chevaux effarouchés se tournassent pour s'enfuir du côté de l'armée d'où ils venaient ; mais que s'ils s’obstinaient à s'avancer, alors ils ouvrissent leurs rangs pour leur donner passage : ce qui les mettrait eux-mêmes hors de tout péril. Cependant Alexandre se plaçant lui-même à son aile droite, par cette forme de pointe et de demi cercle qu'il avait fait prendre à son armée, s'était procuré l'avantage de la découvrir, d'un seul point de vue, presque toute entière de sorte que par-là il était en état de pourvoir à tout.
58 Darius, qui avait arrangé la sienne selon les différentes nations dont elle était composée, choisit sa place vis-à-vis d'Alexandre, et se disposait à marcher directement à lui. Dès que les deux armées. furent proches l'une de l'autre, les trompettes sonnèrent avec un grand éclat des deux côtés, et les hommes leur répondaient avec des cris qui ne se faisaient pas moins entendre. [2] Aussitôt les chars armés de faux partirent tirés à toute bride et imprimèrent aux Macédoniens une véritable terreur; et Mazaee commadant de la cavalerie persane, qui les suivait de près, rendait cette attaque encore plus formidable. [3] Cependant tous les soldats de la phalange macédonienne, s'étant mis à frapper avec leurs armes les boucliers les uns des autres, suivant l'ordre du roi, formèrent un bruit épouvantable [4] et tel que la plupart des chevaux effarouchés, tournant en arrière, portaient à bride abattue leurs chariots sur les Perses mêmes ; au lieu qu'à l'égard de ceux qui suivaient le droit chemin, les Macédoniens avertis et précautionnés, s'ouvrant à propos, non seulement en évitaient l'atteinte, mais perçaient même les chevaux à coups de traits. Il faut pourtant avouer que quelques chariots, échappés à cette défense, firent de terribles dégâts dans les endroits où ils tombèrent. [5] Les tranchants des faux et des autres ferrements attachés aux roues, étaient affilés au point, que poussés de la force dont ils l'étaient, ils portaient une mort certaine sous des formes très différentes. Ils enlevaient aux uns le bras accompagné du bouclier qu'il portait, ils coupaient à d'autres la tête si subitement, que posée à terre elle ouvrait encore les yeux et laissait connaître encore à qui elle appartenait. D'autres étaient tranchés par le milieu du corps et étaient morts avant que d'avoir senti le coup. 
59 Cependant après une si terrible escarmouche, les deux armées s'approchèrent l'une de l'autre ; et quand on eut épuisé tous les traits à lancer de loin, et ensuite les armes de longueur comme les piques et les lances, on en vint au combat à l'épée et corps à corps. [2] La cavalerie ouvrit la bataille, les Macédoniens à la droite de leur armée et Darius à la gauche de la sienne : il avait autour de sa personne tous les cavaliers qui tenaient à lui par quelque degré de parenté, tous gens distingués par l'intelligence et par le courage, et qui montaient au nombre de mille. [3] Animés par la présence du roi ils avaient soutenu courageusement cette première décharge de traits, pour le couvrir lui-même. Auprès d'eux étaient les Mélophores, garde nombreuse et vaillante. Derrière ceux-ci étaient les Mardes et les Cissaeens, peuples distingués par la hauteur de leur taille et par leur valeur. [4] Le Roi avait encore autour de lui tout le militaire de sa maison et une compagnie d'Indiens très courageuse. Tous ces corps fondant avec de grands cris sur les Grecs les attaquaient avec beaucoup de valeur et semblaient d'ailleurs les accabler par leur nombre.
[5] Masaee qui commandait l'aile droite, se jetant de son côté avec l'élite de sa cavalerie sur celle des ennemis en mit par terre à son premier abord un assez grand nombre : et aussitôt il envoya deux mille Cadusiens accompagnés de mille Scythes, cavaliers choisis, avec ordre de passer d'abord à côté et ensuite au-delà des rangs des ennemis, pour arriver par dernière eux jusqu'à leur camp, qu'ils devaient piller. [6] Ces troupes acceptèrent volontiers une pareille commission, et se jetant tout d'un coup dans le camp des Macédoniens, ils y trouvèrent encore le secours de quelques prisonniers scythes qui leur aidèrent à se saisir des armes étrangères qu'on avait mises là en dépôt et à emporter d'autres dépouilles ou des provisions de guerre. [7] Le bruit d'une pareille surprise excita du tumulte par sa singularité, de sorte que quelques-unes mêmes des captives d'Alexandre se disposaient déjà à retourner dans le camp des Perses. Mais Sisygambis mère de Darius ne se prêta point à l'invitation que lui faisaient les compagnes de sa captivité, de profiter de cette occasion, soit qu'elle se défiât de la sûreté d'une pareille conjoncture, ou qu'elle voulût marquer à Alexandre la reconnaissance qu'elle conservait du traitement généreux qu'elle avait reçu de sa part. [8] D'un autre côté les Scythes chargés d'un butin considérable revinrent à Masaee pour lui rendre compte de leur succès, dans le temps même que l'escadron perse posé auprès de la personne de Darius revenait à son poste, après avoir enfoncé un escadron Macédonien. 60 Alexandre à ce second avantage des ennemis se crut chargé de rétablir par lui-même la fortune des siens. Ainsi prenant avec lui l'escadron qui portait le nom du roi, fortifié même de ce qu'il y avait de meilleur dans le reste de sa cavalerie, il le conduisit directement à la personne de Darius. [2] Le Roi de Perse soutint courageusement cette attaque et combattant de dessus son char, il lançait des dards contre tous ceux qui s'avançaient jusqu'à lui. Cependant comme les deux Rois s'approchaient de plus en plus, Alexandre se jugeant à portée de Darius lui lança un trait qui le manqua néanmoins et qui frappa à la place le conducteur de son char. [3] Tous ceux qui environnaient le roi de Perse ayant aussitôt jeté un grand cri, firent croire à ceux qui étaient plus loin que le roi venait d'être tué ; et ceux-ci commençant la fuite, tous les rangs se défilèrent les uns après les autres, de sorte que le corps même qui gardait le Roi fut bientôt séparé. L'autre aile de l'armée ne se voyant plus soutenue, se rompit bientôt elle-même et se mit totalement en fuite. [4] La poussière qui s'élevait des pieds des hommes et des chevaux, et celle même qu'excitait la poursuite du vainqueur et de toutes les troupes d'Alexandre, fut cause que personne ne pouvait découvrir de quel côté Darius cherchait sa retraite. On n'entendait qu'un bruit confus de cris d'hommes, de pieds de chevaux et de coups de fouet. 
[5] Masaee qui commandait l'aile droite, accompagné pourtant encore d'un corps considérable de cavaliers choisis, poussait vivement les ennemis qu'il avait en face. Mais Parménion à la tête de la cavalerie thessalienne, et d'autres braves qui s'étaient joints à lui, soutenait courageusement leur effort ; [6] et les Thessaliens étaient même sur le point de l'emporter par le courage. Cependant le nombre très supérieur du côté de Masaee commençait à accabler par son poids la cavalerie grecque, [7] de sorte qu'après un long carnage dont la simple inégalité laissait Parménion dans un péril toujours plus grand, il envoya enfin demander par quelques cavaliers un prompt secours à Alexandre. Mais il se trouva qu'Alexandre avait entraîné après lui une grande partie de ses troupes à la poursuite des fuyards ; et les envoyés de Parménion s'en revinrent seuls. [8] Cependant ce capitaine se servit avec tant de bonheur de la souplesse de la cavalerie Thessalienne, qu'il parvint enfin à mettre en fuite les Barbares, surtout lorsqu'ils eurent appris la fuite de Darius même.
61 Ce roi qui savait fort bien les ruses de guerre, profita de la poussière énorme qui s'était élevée pendant le combat pour faire une retraite toute opposée a la route qu'avaient prise les Barbares de son armée. Car au lieu de tourner en arrière, il se glissa sans être vu par les côtés de l'armée ennemie et s'alla mettre en sûreté lui et les siens dans les villages qui étaient derrière les Macédoniens. [2] Cependant toutes les troupes asiatiques ayant été mises en déroute, et les Macédoniens tuant toujours les derniers, le champ de bataille et tous les environs furent bientôt couverts de corps morts ; [3] et il se trouva près de quatre-vingt-dix mille hommes, cavalerie ou infanterie sur la place. On ne compta que cinq cents Macédoniens de tués, mais le nombre des blessés monta beaucoup plus haut. Les plus considérables de ceux-ci furent Ephestion capitaine des gardes du corps qui avait reçu un coup de javelot dans le bras. Les principaux d'entre les autres blessés furent Perdiccas, Coenus, Minidas et quelques autres encore. Telle fut l'issue du combat d'Arbèles.

62 π' ἄρχοντος δ' ᾿Αθήνησιν ᾿Αριστοφῶντος ἐν ῾Ρώμῃ διεδέξαντο τὴν ὑπατικὴν ἀρχὴν Γάιος Δομέττιος καὶ Αὖλος Κορνήλιος. ἐπὶ δὲ τούτων εἰς τὴν ῾Ελλάδα τῆς περὶ ῎Αρβηλα μάχης διαδοθείσης πολλαὶ τῶν πόλεων ὑφορώμεναι τὴν αὔξησιν τῶν Μακεδόνων ἔγνωσαν, ἕως ἔτι τὰ Περσῶν πράγματα διαμένει, τῆς ἐλευθερίας ἀντέχεσθαι· [2] βοηθήσειν γὰρ αὐτοῖς Δαρεῖον καὶ χρημάτων τε πλῆθος χορηγήσειν πρὸς τὸ δύνασθαι ξενικὰς μεγάλας δυνάμεις συνίστασθαι καὶ τὸν ᾿Αλέξανδρον μὴ δυνήσεσθαι διαιρεῖν τὰς δυνάμεις. [3] Εἰ δὲ περιόψονται τοὺς Πέρσας καταπολεμηθέντας, μονωθήσεσθαι τοὺς ῞Ελληνας καὶ μηκέτι δυνήσεσθαι φροντίσαι τῆς ἑαυτῶν ἐλευθερίας. [4] Προεκαλέσατο δὲ πρὸς τὴν ἀπόστασιν τοὺς ῞Ελληνας καὶ ὁ περὶ τὴν Θρᾴκην νεωτερισμὸς κατὰ τοὺς ὑποκειμένους καιροὺς γενόμενος· [5] Μέμνων γὰρ ὁ καθεσταμένος στρατηγὸς τῆς Θρᾴκης, ἔχων δύναμιν καὶ φρονήματος ὢν πλήρης, ἀνέσεισε μὲν τοὺς βαρβάρους, ἀποστάτης δὲ γενόμενος ᾿Αλεξάνδρου καὶ ταχὺ μεγάλης δυνάμεως κυριεύσας φανερῶς ἀπεκαλύψατο πρὸς τὸν πόλεμον. [6] Διόπερ ᾿Αντίπατρος πᾶσαν ἀναλαβὼν τὴν δύναμιν προῆλθε διὰ Μακεδονίας εἰς Θρᾴκην καὶ διεπολέμει πρὸς τὸν Μέμνονα. Τούτου δὲ περὶ ταῦτ' ὄντος οἱ Λακεδαιμόνιοι καιρὸν ἔχειν ὑπολαβόντες τοῦ παρασκευάσασθαι τὰ πρὸς τὸν πόλεμον παρεκάλουν τοὺς ῞Ελληνας συμφρονῆσαι περὶ τῆς ἐλευθερίας. [7] ᾿Αθηναῖοι μὲν οὖν, παρὰ πάντας τοὺς ἄλλους ῞Ελληνας ὑπ' ᾿Αλεξάνδρου προτιμώμενοι, τὴν ἡσυχίαν ἦγον· Πελοποννησίων δ' οἱ πλείους καὶ τῶν ἄλλων τινὲς συμφρονήσαντες ἀπεγράψαντο πρὸς τὸν πόλεμον καὶ κατὰ δύναμιν τῶν πόλεων καταγράφοντες τῶν νέων τοὺς ἀρίστους κατέλεξαν στρατιώτας πεζοὺς μὲν οὐκ ἐλάττους τῶν δισμυρίων, ἱππεῖς δὲ περὶ δισχιλίους. [8] Τὴν δ' ἡγεμονίαν ἔχοντες Λακεδαιμόνιοι πανδημεὶ πρὸς τὸν ὑπὲρ τῶν ὅλων κίνδυνον ὥρμησαν, ῎Αγιδος τοῦ βασιλέως τὴν πάντων ἔχοντος ἡγεμονίαν.
63 ᾿Αντίπατρος δὲ πυθόμενος τὴν τῶν ῾Ελλήνων συνδρομὴν τὸν μὲν ἐν τῇ Θρᾴκῃ πόλεμον ὥς ποτ' ἦν δυνατὸν κατέλυσεν, εἰς δὲ τὴν Πελοπόννησον ἧκε μετὰ πάσης τῆς δυνάμεως. προσλαβόμενος δὲ καὶ παρὰ τῶν συμμαχούντων ῾Ελλήνων στρατιώτας ἤθροισε τοὺς ἅπαντας οὐκ ἐλάττους τῶν τετρακισμυρίων. [2] Γενομένης δὲ παρατάξεως μεγάλης ὁ μὲν ῎Αγις μαχόμενος ἔπεσεν, οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι πολὺν μὲν ἐκθύμως χρόνον ἀγωνιζόμενοι διεκαρτέρουν, τῶν δὲ συμμάχων βιασθέντων καὶ αὐτοὶ τὴν ἀναχώρησιν εἰς τὴν Σπάρτην ἐποιήσαντο. [3] νῃρέθησαν δ' ἐν τῇ μάχῃ τῶν μὲν Λακεδαιμονίων καὶ τῶν συμμάχων πλείους τῶν πεντακισχιλίων καὶ τριακοσίων, τῶν δὲ μετ' ᾿Αντιπάτρου τρισχίλιοι καὶ πεντακόσιοι. [4] διον δέ τι συνέβη καὶ περὶ τὴν τοῦ ῎Αγιδος τελευτὴν γενέσθαι· ἀγωνισάμενος γὰρ λαμπρῶς καὶ πολλοῖς τραύμασιν ἐναντίοις περιπεσὼν ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν εἰς τὴν Σπάρτην ἀπεκομίζετο· περικατάληπτος δὲ γενόμενος καὶ τὰ καθ' ἑαυτὸν ἀπογνοὺς τοῖς μὲν ἄλλοις στρατιώταις προσέταξεν ἀπιέναι τὴν ταχίστην καὶ διασώζειν αὑτοὺς εἰς τὴν τῆς πατρίδος χρείαν, αὐτὸς δὲ καθοπλισθεὶς καὶ εἰς γόνυ διαναστὰς ἠμύνατο τοὺς πολεμίους καί τινας καταβαλὼν καὶ συνακοντισθεὶς κατέστρεψε τὸν βίον, ἄρξας ἔτη ἐννέα. [5] μεῖς δὲ διεληλυθότες τὰ πραχθέντα κατὰ τὴν Εὐρώπην ἐν μέρει τὰ κατὰ τὴν ᾿Ασίαν συντελεσθέντα διέξιμεν.
IX. Olympiade 112, an 3. 330 ans avant l'ère chrétienne.

62 Aristophon étant archonte d'Athènes , Rome eut pour consuls Cneius Domitius et A. Cornelius. La nouvelle de la victoire d'Arbèle s'étant répandue dans la Grèce, plusieurs villes de la nation qui craignaient déjà l'accroissement des Macédoniens, songèrent à maintenir leur liberté, avant que la puissance des Perses fut absolument anéantie. [2] Ils espéraient encore que Darius qui avait amassé tant de trésors pour cette guerre, leur pourrait fournir de quoi lever des soldats étrangers qu'Alexandre ne voudrait pas séparer ses troupes pour venir s'opposer à eux : [3] qu'ainsi ils ne devaient pas souffrir que le vainqueur achevât la destruction d'un Empire, qui les laisserait seuls à défendre leur liberté. Une révolution arrivée en ce même temps dans une province considérable de leur voisinage, les soutenait encore dans le dessein qu'ils avaient de se mettre en armes. [5] Mémnon établi pour commandant dans la Thrace se voyant une escorte considérable et cherchant lui-même à se distinguer, fit révolter les barbares de ces cantons, et se déclarant contré Alexandre, il lui fit une guerre ouverte. [6] Antipater chargé de défendre la Macédoine, passa aussitôt dans la Thrace et s'opposa aux entreprises de ce rebelle.
IX. Antipater, qu'Alexandre avait laissé régent de la Macédoine en son absence, combat et défait les Lacédémoniens.

En ce même temps les Lacédémoniens croyant l'occasion favorable se disposèrent aussi à la guerre, en invitant les autres Grecs a recouvrer leur liberté. [7] Les Athéniens pour lesquels Alexandre avait eu des égards particuliers, n'entrèrent point dans ce complot : mais la plupart des villes du Péloponnèse et d'autres cantons de la Grèce souscrivirent à la confédération, et enrôlant la fleur de leur jeunesse chacune à proportion du nombre de leurs citoyens, elles levèrent toutes ensemble une armée, qui n'allait pas moins de vingt mille hommes de pied et deux mille chevaux. [8] Les Lacédémoniens qui étaient à la tête de cette espèce de conjuration sous le commandement de leur roi Agis, semblaient s'être chargés du salut public. 63 Dès qu'Antipater sut que les Grecs étaient assemblés, il termina par les voies les plus courtes qu'il lui fut possible, la guerre qu'il faisait en Thrace et amena toutes ses troupes dans le Péloponnèse ; et prenant encore des soldats chez les Grecs demeurés fidèles aux Macédoniens, il forma une armée qui ne montait pas à moins de quarante mille hommes. [2] Il se donna bientôt une bataille très vive, où le roi Agis fut tué lui-même et où les Lacédémoniens soutinrent encore très courageusement après sa mort tout l'avantage que leurs ennemis avaient sur eux. [3] Mais enfin leurs alliés ayant reculé les premiers, ils cédèrent eux-mêmes la victoire et s'en revinrent à Sparte. Ils perdirent en cette bataille plus de cinq mille trois cents hommes tant alliés que Spartiates. Mais Antipater y laissa aussi trois mille cinq cents des siens. [4] On raconte quelque chose de particulier sur la mort d'Agis. Couvert de blessures toutes reçues par devant, des soldats s'étaient déjà chargés de lui et le reportaient à Sparte. Mais ayant été rencontrés par un parti ennemi, il ordonna aux soldats qui le portaient de le laisser là et de s'enfuir eux-mêmes pour se conserver au service de la patrie dans le besoin qu'elle aurait d'eux. Pour lui armé comme il l'était encore, il mit un genou en terre, ne pouvant se soutenir autrement et se défendit encore au point qu'il tua quelques-uns de ses agresseurs et mourut enfin percé de coups à la fin d'un règne de neuf ans. [5] Pour nous après cette digression qui nous a ramenés pour quelque temps en Europe, nous retournerons aux affaires de l'Asie.

Fin de la première section du Livre dix-septième.

64 Δαρεῖος μὲν γὰρ ἡττηθεὶς ἐν τῇ περὶ ῎Αρβηλα παρατάξει τὴν φυγὴν ἐπὶ τὰς ἄνω σατραπείας ἐποιήσατο, σπεύδων τῷ διαστήματι τῶν τόπων λαβεῖν ἀναστροφὴν καὶ χρόνον ἱκανὸν εἰς παρασκευὴν δυνάμεως. Τὸ μὲν οὖν πρῶτον εἰς ᾿Εκβάτανα τῆς Μηδείας διανύσας ἐνταῦθα διέτριβεν καὶ τοὺς μὲν ἐκ τῆς φυγῆς ἀνασωζομένους ἀνεδέχετο, τοὺς δὲ ἀνόπλους καθώπλιζεν. [2] Μετεπέμπετο δὲ καὶ στρατιώτας ἐκ τῶν πλησιοχώρων ἐθνῶν καὶ πρὸς τοὺς ἐκ Βάκτροις καὶ ταῖς ἄνω σατραπείαις σατράπας καὶ στρατηγοὺς διεπέμπετο, παρακαλῶν διαφυλάττειν τὴν πρὸς αὐτὸν εὔνοιαν. [3] ᾿Αλέξανδρος δὲ μετὰ τὴν νίκην θάψας τοὺς τετελευτηκότας ἐπέβαλε τοῖς ᾿Αρβήλοις καὶ πολλὴν μὲν εὗρεν ἀφθονίαν τῆς τροφῆς, οὐκ ὀλίγον δὲ κόσμον καὶ γάζαν βαρβαρικήν, ἀργυρίου δὲ τάλαντα τρισχίλια. Συλλογισάμενος δὲ τὴν μέλλουσαν ἔσεσθαι φθορὰν τοῦ περιέχοντος ἀέρος διὰ τὸ πλῆθος τῶν νεκρῶν εὐθὺς ἀνέζευξε καὶ κατήντησε μετὰ πάσης τῆς δυνάμεως εἰς Βαβυλῶνα. [4] Τῶν δ' ἐγχωρίων προθύμως ὑποδεξαμένων αὐτὸν καὶ κατὰ τὰς ἐπισταθμίας λαμπρῶς ἑστιώντων τοὺς Μακεδόνας ἀνέλαβε τὴν δύναμιν ἐκ τῆς προγεγενημένης ταλαιπωρίας. Πλείους δὲ τῶν τριάκοντα ἡμερῶν ἐνδιέτριψε τῇ πόλει διά τε τὴν δαψίλειαν τῶν ἐπιτηδείων καὶ τὴν φιλοξενίαν τῶν ἐγχωρίων. [5] Μετὰ δὲ ταῦτα τὴν μὲν ἄκραν παρέδωκε τηρεῖν ᾿Αγάθωνι τῷ Πυδναίῳ, συστήσας αὐτῷ Μακεδόνας στρατιώτας ἑπτακοσίους· ᾿Απολλόδωρον δὲ τὸν ᾿Αμφιπολίτην καὶ Μένητα τὸν Πελλαῖον ἀπέδειξε στρατηγοὺς τῆς τε Βαβυλῶνος καὶ τῶν σατραπειῶν μέχρι Κιλικίας, δοὺς δὲ αὐτοῖς ἀργυρίου τάλαντα χίλια προσέταξε ξενολογεῖν στρατιώτας ὡς πλείστους. [6] Μιθρίνῃ δὲ τῷ παραδόντι τὴν ἐν Σάρδεσιν ἄκραν ᾿Αρμενίαν ἔδωκεν. κ δὲ τῶν ληφθέντων χρημάτων τῶν μὲν ἱππέων ἑκάστῳ ἓξ μνᾶς ἐδωρήσατο, τῶν δὲ συμμάχων πέντε, τῶν δ' ἐκ τῆς φάλαγγος Μακεδόνων δύο, τοὺς δὲ ξένους διμήνου μισθοφοραῖς ἐτίμησε πάντας.
65 Τοῦ δὲ βασιλέως ἀναζεύξαντος ἐκ τῆς Βαβυλῶνος καὶ κατὰ τὴν πορείαν ὄντος ἧκον πρὸς αὐτὸν παρὰ μὲν ᾿Αντιπάτρου πεμφθέντες ἱππεῖς μὲν Μακεδόνες πεντακόσιοι, πεζοὶ δὲ ἑξακισχίλιοι, ἐκ δὲ Θρᾴκης ἱππεῖς μὲν ἑξακόσιοι, Τραλλεῖς δὲ τρισχίλιοι καὶ πεντακόσιοι, ἐκ δὲ Πελοποννήσου πεζοὶ μὲν τετρακισχίλιοι, ἱππεῖς δὲ βραχὺ λείποντες τῶν χιλίων, ἐκ δὲ τῆς Μακεδονίαστῶν φίλων τοῦ βασιλέως υἱοὶ πεντήκοντα πρὸς τὴν σωματοφυλακίαν ὑπὸ τῶν πατέρων ἀπεσταλμένοι. [2] δὲ βασιλεὺς τούτους παραλαβὼν προῆγε καὶ κατήντησεν ἑκταῖος εἰς τὴν Σιττακινὴν ἐπαρχίαν. τῆς δὲ χώρας ταύτης πολλὴν ἀφθονίαν ἐχούσης τῶν ἐπιτηδείων πάντων ἐν ταύτῃ πλείους ἡμέρας ἔμεινεν, ἅμα μὲν σπεύδων ἐκ τῆς κατὰ τὴν ὁδοιπορίαν ταλαιπωρίας ἀναλαβεῖν τὴν δύναμιν, ἅμα δὲ τῆς στρατιωτικῆς τάξεως διανοούμενος ἐπιμεληθῆναι καὶ τὰς ἡγεμονίας ἀναβιβάσαι καὶ τὴν δύναμιν ἰσχυροποιῆσαι τῷ τε πλήθει καὶ ταῖς ἀρεταῖς τῶν ἡγεμόνων. [3] Συντελέσας δὲ τὰ δεδογμένα καὶ μετὰ πολλῆς ἐπιμελείας περὶ τῶν ἀριστίων κρίσιν ποιησάμενος καὶ πολλοὺς ἀπὸ τῆς μεγάλης ἡγεμονίας ἐπὶ μεγάλας ἐξουσίας ἀναβιβάσας πάντας τοὺς ἡγεμόνας εἰς ἀξίωμα μεῖζον καὶ στοργὴν ἰσχυρὰν πρὸς ἑαυτὸν προήγαγεν. [4] πεμελήθη δὲ καὶ τῆς ἰδιωτικῆς τῶν στρατιωτῶν διατάξεως καὶ πολλὰ πρὸς τὴν εὐχρηστίαν ἐπινοησάμενος ἐπὶ τὸ κρεῖττον διωρθώσατο. κατασκευάσας δὲ πᾶσαν τὴν στρατιὰν εὐνοίᾳ τε πρὸς τὸν ἡγούμενον διαφέρουσαν καὶ πρὸς τὰ παραγγελλόμενα πειθαρχοῦσαν, ἔτι δὲ ταῖς ἀνδραγαθίαις ὑπερβάλλουσαν ἐπὶ τοὺς ὑπολειπομένους ἀγῶνας ὥρμησεν. 
LIVRE XVII SECTION SECONDE.

64 DARIUS vaincu aux champs d'Arbèles passa dans les satrapies supérieures de son empire pour trouver pat la distance des lieux le temps et la tranquillité qui lui étaient nécessaires pour le rétablissement de son armée. Ainsi il séjourna d'abord à Ecbatane de Médie, où il recueillit tous ceux que lui amenait leur fuite, leur donna d'autres armes au lieu de celles qu'ils avaient perdues. [2] Il leva aussi de nouveaux soldats dans les provinces voisines ,et il envoya à Bactres et dans les provinces encore plus éloignées des officiers de sa cour pour inviter les satrapes qui les gouvernaient à lui demeurer fidèles.

X. Alexandre entré dans Arbèles y trouve de grandes richesses.

[3] De son côté Alexandre ayant pris soin de faire ensevelir ses morts était entré dans Arbèle , où il avait trouvé une grande provision de vivres, un grand amas de meubles et d'ornements à la Persienne et enfin trois mille talents d'argent.

XI. L'armée grecque arrivée à Babylone, s'y repose de ses travaux et Alexandre y distribue des gouvernements ou d'autres récompenses à ses officiers et à ses soldats.

Mais jugeant que l'air de la contrée serait altéré et corrompu par la multitude des corps morts, il partit incessamment de là et se rendit avec toute son armée à Babylone, [4] où les Macédoniens bien reçus et bien traités par les habitants mêmes de la ville et de tous les environs, furent extrêmement délassés et rafraîchis de leurs fatigues précédentes. Il séjourna là un mois entier, pendant lequel la faveur et la bienveillance des citoyens lui fit goûter toutes les commodités et toutes les douceurs de la vie. [5] Il confia la citadelle à Agathon de Pydne, auquel il laissa une garnison de sept cents Macédoniens. Mais il donna le gouvernement de Babylone et de toutes les satrapies qui s'étendaient jusqu'en Cilicie, à Apollodore d'Amphipolis et Menés de Pella : et laissant à chacun d'eux mille talents, il les chargea de lever autant de soldats qu'il leur serait possible d'en faire avec cette somme. [6] Il donna l'Arménie à Mithrine, qui lui avait livré la citadelle de Sardes. Il employa l'argent qu'on avait trouvé, à distribuer six mines a chaque cavalier, cinq à chaque soldat des alliés et deux à chaque soldat de la phalange macédonienne et fit présent enfin à chaque soldat étranger de la solde de deux mois.

XII. XIII. Le roi reçoit de nouvelles troupes européennes de la part d'Antipater et il perfectionne les exercices militaires.

65 Le roi sorti de Babylone, était déjà en chemin pour la Sitacene lorsqu'il se présenta à lui cinq cents cavaliers et six mille hommes de pied, tous Macédoniens envoyés par Antipater qui avait joint encore à ces premiers six cents cavaliers thraces, trois mille cinq cents hommes d'infanterie Trallienne et trois mille autres du Péloponnèse , accompagnés d'environs mille cavaliers. Le roi reçut encore de la Macédoine en particulier cinquante fils des seigneurs qu'on appelait ses amis ; ceux-ci étaient destinés par leurs pères à former la garde de la personne même du roi. [2] Alexandre leur ayant fait accueil, continua sa route et arriva en six jours de marche dans le gouvernement de la Sitacene : et comme cette province est extrêmement abondante en vivres, il y demeura plusieurs jours, non seulement pour soulager ses troupes de la fatigue de leur marche précédente qui avait été pénible, mais encore pour y faire exactement la revue de son armée, pour élever ses bons officiers à de plus hauts grades militaires et pour rendre ses soldats mêmes plus courageux par le choix de ceux qu'il mettrait à leur tête. [3] Il exécuta ce projet avec une grande attention ; et par le discernement qu'il fit de ceux qu'il éleva à de grandes places, il se procura dans les soldats une armée invincible, et dans les officiers des amis à toute épreuve. [4] Il porta son attention jusqu'à la forme des bataillons et des escadrons, et il inventa plusieurs choses utiles à l'égard des arrangements et des évolutions militaires : et comme tout tendait à la conservation des troupes, en rendant les soldats plus souples à l'ordre de leurs capitaines, et ceux-ci plus intelligents dans ce qu'ils avaient à commander, il rendit les uns et les autres plus hardis et s'attira de la part de tous une affection et un zèle pour son service, qui lui furent d'un grand secours dans toute la suite de ses guerres.

[5] Εἰς δὲ τὴν Σουσιανὴν καταντήσας ἀκινδύνως παρέλαβε τὰ περιβόητα ἐν Σούσοις βασίλεια, ἑκουσίως ᾿Αβουλεύτου τοῦ σατράπου παραδόντος αὐτῷ τὴν πόλιν, ὡς μὲν ἔνιοι γεγράφασι, προστάξαντος Δαρείου τοῖς πεπιστευμένοις ὑπ' αὐτοῦ. τοῦτο δὲ πρᾶξαι τὸν βασιλέα τῶν Περσῶν, ὅπως ὁ μὲν ᾿Αλέξανδρος εἰς περισπασμοὺς ἀξιολόγους καὶ παραλήψεις ἐπιφανεστάτων πόλεων καὶ θησαυρῶν μεγάλων ἐμπεσὼν ἐν ἀσχολίαις ὑπάρχῃ, ὁ δὲ Δαρεῖος τῇ φυγῇ λαμβάνῃ χρόνον εἰς τὴν τοῦ πολέμου παρασκευήν.
66 δὲ ᾿Αλέξανδρος παραλαβὼν τὴν πόλιν καὶ τοὺς ἐν τοῖς βασιλείοις θησαυροὺς εὗρεν ἀσήμου χρυσοῦ καὶ ἀργύρου πλείω τῶν τετρακισμυρίων ταλάντων. [2] Ταῦτα δὲ ἐκ πολλῶν χρόνων οἱ βασιλεῖς ἄθικτα διετήρησαν, πρὸς τὰ παράλογα τῆς τύχης ἀπολιπόντες αὑτοῖς καταφυγάς. Χωρὶς δὲ τούτων ὑπῆρχεν ἐνακισχίλια τάλαντα χρυσοῦ χαρακτῆρα δαρεικὸν ἔχοντα. [3] διον δέ τι συνέβη γενέσθαι τῷ βασιλεῖ κατὰ τὴν παράληψιν τῶν χρημάτων. Καθίσαντος γὰρ αὐτοῦ ἐπὶ τὸν βασιλικὸν θρόνον καὶ τούτου μείζονος ὄντος ἢ κατὰ τὴν συμμετρίαν τοῦ σώματος, τῶν παίδων τις ἰδὼν τοὺς πόδας ἀπολείποντας πολὺ τοῦ κατὰ τὸν θρόνον ὑποβάθρου βαστάσας τὴν Δαρείου τράπεζαν ὑπέθηκε τοῖς ποσὶν αἰωρουμένοις. [4] ρμοστῆς δὲ γενομένης ὁ μὲν βασιλεὺς ἀπεδέξατο τὴν τοῦ πράξαντος εὐστοχίαν, τῶν δὲ παρεστώτων τις τῷ θρόνῳ εὐνοῦχος κινηθεὶς τὴν ψυχὴν τῇ μεταβολῇ τῆς τύχης ἐδάκρυσεν. [5] ν ἰδὼν ὁ ᾿Αλέξανδρος ἤρετο, τί κακὸν ἰδὼν γεγονὸς κλαίεις; δὲ εὐνοῦχος ἔφησε, νῦν μὲν σός εἰμι δοῦλος, πρότερον δὲ Δαρείου, καὶ φύσει φιλοδέσποτος ὢν ἤλγηκα ἰδὼν τὸ παρ' ἐκείνῳ μάλιστα τιμώμενον νῦν ἄτιμον γεγονὸς σκεῦος. [6] δὲ βασιλεὺς διὰ τῆς ἀποκρίσεως λαβὼν ἔννοιαν τῆς ὅλης κατὰ τὴν Περσικὴν βασιλείαν μεταβολῆς ὑπέλαβεν ἑαυτὸν ὑπερήφανόν τι πεποιηκέναι καὶ τῆς πρὸς τὰς αἰχμαλωτίδας ἐπιεικείας ἀλλοτριώτατον. [7] Διόπερ προσκαλεσάμενος τὸν θέντα τὴν τράπεζαν ἐπέταξεν ἆραι πάλιν. νταῦθα παρεστὼς Φιλώτας, ἀλλ' οὐχ ὕβρις ἐστίν, εἶπεν, τὸ μὴ ὑπὸ σοῦ προσταχθέν, ἀλλὰ δαίμονός τινος ἀγαθοῦ προνοίᾳ καὶ βουλήσει. δὲ βασιλεὺς οἰωνισάμενος τὸ ῥηθὲν προσέταξεν ἐᾶν κειμένην ὑπὸ τῷ θρόνῳ τὴν τράπεζαν.
67 Μετὰ δὲ ταῦτα τὴν μὲν Δαρείου μητέρα καὶ τὰς θυγατέρας καὶ τὸν υἱὸν ἀπέλιπεν ἐν Σούσοις καὶ παρακατέστησε τοὺς διδάξοντας τὴν ῾Ελληνικὴν διάλεκτον, αὐτὸς δὲ μετὰ τῆς δυνάμεως ἀναζεύξας τεταρταῖος ἐπὶ τὸν Τίγριν ποταμὸν ἀφίκετο. [2] ς ῥέων ἀπὸ τῆς Οὐξίων ὀρεινῆς τὸ μὲν πρῶτον φέρεται διὰ χώρας τραχείας καὶ χαράδραις μεγάλαις διειλημμένης ἐπὶ σταδίους χιλίους, ἔπειτα διαρρεῖ χώραν πεδιάδα, πραϋνόμενος αἰεὶ μᾶλλον, καὶ διελθὼν σταδίους ἑξακοσίους ἐξίησιν εἰς τὴν κατὰ Πέρσας θάλασσαν. [3] Διαβὰς δὲ τὸν Τίγριν προῆγεν ἐπὶ τὴν Οὐξίων χώραν,οὖσαν πάμφορον καὶ δαψιλέσιν ὕδασι διαρρεομένην καὶ πολλοὺς καὶ παντοδαποὺς ἐκφέρουσαν καρπούς· διὸ καὶ τῆς ὡρίμου ξηραινομένης ὀπώρας παντοδαπὰ πλάσματα χρήσιμα πρὸς ἀπόλαυσιν οἱ τὸν Τίγριν πλέοντες ἔμποροι κατάγουσιν εἰς τὴν Βαβυλωνίαν. [4] Καταλαβὼν δὲ τὰς παρόδους φυλαττομένας ὑπὸ Μαδέτου, συγγενοῦς μὲν ὄντος Δαρείου, δύναμιν δὲ ἔχοντος ἀξιόλογον, κατεσκέψατο τὴν ὀχυρότητα τῶν τόπων. παροδεύτων δ' ὄντων κρημνῶν τῶν ἐγχωρίων τις ἀνήρ, Οὔξιος μὲν τὸ γένος, ἔμπειρος δὲ τῶν τόπων, ἐπηγγείλατο τῷ βασιλεῖ διά τινος στενῆς ἀτραποῦ καὶ παραβόλου ἄξειν τοὺς στρατιώτας, ὥστε ὑπερδεξίους γενέσθαι τῶν πολεμίων. [5] δ' ᾿Αλέξανδρος προσδεξάμενος τοὺς λόγους τούτῳ μὲν συναπέστειλε τοὺς ἱκανοὺς στρατιώτας, αὐτὸς δὲ τὴν δίοδον κατασκευάσας ἐφ' ὧν ἦν ἐνδεχόμενον ἐκ διαδοχῆς προσέβαλε τοῖς ἐπὶ τῶν παρόδων ἐφεστηκόσιν. νεργῶς δὲ τοῦ κινδύνου συνεστῶτος καὶ τῶν βαρβάρων περισπωμένων περὶ τὸν ἀγῶνα παραδόξως οἱ πεμφθέντες ἐφάνησαν ὑπερδέξιοι τοῖς τὴν πάροδον φυλάττουσι. Καταπλαγέντων δὲ τῶν βαρβάρων καὶ πρὸς φυγὴν ὁρμησάντων ἐγκρατὴς ἐγένετο τῆς διεξόδου καὶ ταχέως πασῶν τῶν κατὰ τὴν Οὐξιανὴν πόλεων.
68 ντεῦθεν δ' ἀναζεύξας προῆγεν ἐπὶ τὴν Περσίδα καὶ πεμπταῖος ἧκεν ἐπὶ τὰς Σουσιάδας καλουμένας πέτρας. ταύτας δὲ προκατειληφὼς ἦν ὁ ᾿Αριοβαρζάνης μετὰ στρατιωτῶν πεζῶν μὲν δισμυρίων καὶ πεντακισχιλίων, ἱππέων δὲ τριακοσίων. [2] δὲ βασιλεὺς δόξας τῇ βίᾳ κρατήσειν τῆς πύλης προῆγε διὰ τόπων στενῶν καὶ τραχέων οὐδενὸς παρενοχλοῦντος. Οἱ δὲ βάρβαροι μέχρι μέν τινος εἴων αὐτὸν διαπορεύεσθαι τὰς παρόδους, ἐπεὶ δὲ εἰς μέσας τὰς δυσχωρίας ἧκον, ἄφνω τὴν ἐπίθεσιν ἐποιοῦντο καὶ πολλοὺς μὲν ἁμαξιαίους λίθους ἐπεκύλιον, οἳ προσπίπτοντες ἄφνω τοῖς Μακεδόσιν ἀθρόοις πολλοὺς διέφθειρον, οὐκ ὀλίγοι δ' ἀπὸ τῶν κρημνῶν ἀκοντίζοντες εἰς πεπυκνωμένους οὐκ ἀπετύγχανον τῶν σκοπῶν· ἄλλοι δ' ἐκ χειρὸς τοῖς λίθοις βάλλοντες τοὺς βιαζομένους τῶν Μακεδόνων ἀνέστελλον. Πολλὰ δ' αὐτοῖς τῆς δυσχωρίας συνεργούσης ἐπλεονέκτουν καὶ συχνοὺς μὲν ἀπέκτεννον, οὐκ ὀλίγους δὲ κατετίτρωσκον. [3] δ' ᾿Αλέξανδρος τῇ δεινότητι τοῦ πάθους ἀδυνατῶν βοηθεῖν καὶ θεωρῶν μηδένα τῶν πολεμίων μήτε τεθνηκότα μήτε ὅλως τετρωμένον, τῶν δὲ ἰδίων ἀπολωλότας μὲν πολλούς, κατατετρωμένους δὲ σχεδὸν ἅπαντας τοὺς προσβάλλοντας ἀνεκαλέσατο τῇ σάλπιγγι τοὺς στρατιώτας ἀπὸ τῆς μάχης. [4] ναχωρήσας δὲ ἀπὸ τῶν παρόδων σταδίους τριακοσίους κατεστρατοπέδευσε καὶ παρὰ τῶν ἐγχωρίων ἐπυνθάνετο μή τις ἑτέρα ἐστὶ διεκβολή. Πάντων δ' ἀποφαινομένων δίοδον μὲν μηδεμίαν ἄλλην ὑπάρχειν, περίοδον δὲ εἶναι πολλῶν ἡμερῶν αἰσχρὸν εἶναι νομίσας ἀτάφους ἀπολιπεῖν τοὺς τετελευτηκότας καὶ τὴν αἴτησιν τῶν νεκρῶν οὖσαν ὁρῶν ἀσχήμονα καὶ περιέχουσαν ἥττης ὁμολόγησιν προσέταξεν ἀναγαγεῖν ἅπαντας τοὺς αἰχμαλώτους. [5] ν δὲ τούτοις ἧκεν ὑπαγόμενος ἀνὴρ δίγλωττος, εἰδὼς τὴν Περσικὴν διάλεκτον· οὗτος δὲ ἑαυτὸν ἀπεφαίνετο Λύκιον μὲν εἶναι τὸ γένος, αἰχμάλωτον δὲ γενόμενον ποιμαίνειν κατὰ τὴν ὑποκειμένην ὀρεινὴν ἔτη πλείω· δι' ἣν αἰτίαν ἔμπειρον γενέσθαι τῆς χώρας καὶ δύνασθαι τὴν δύναμιν ἀγαγεῖν διὰ τῆς καταδένδρου καὶ κατόπιν ποιῆσαι τῶν τηρούντων τὰς παρόδους. [6] δὲ βασιλεὺς μεγάλαις δωρεαῖς τιμήσειν ἐπαγγειλάμενος τὸν ἄνδρα τούτου καθηγουμένου διῆλθεν ἐπιπόνως τὴν ὀρεινὴν νυκτὸς πολλὴν μὲν πατήσας χιόνα, πᾶσαν δὲ κρημνώδη χώραν περάσας, χαράδραις βαθείαις καὶ πολλαῖς φάραγξι διειλημμένην. [7] πιφανεὶς δὲ ταῖς προφυλακαῖς τῶν πολεμίων τοὺς μὲν πρώτους κατέκοψε, τοὺς δ' ἐπὶ τῆς δευτέρας φυλακῆς τεταγμένους ἐζώγρησε, τοὺς δὲ τρίτους τρεψάμενος ἐκράτησε τῶν παρόδων καὶ τοὺς πλείστους τῶν περὶ τὸν ᾿Αριοβαρζάνην ἀπέκτεινε.
69 Μετὰ δὲ ταῦτα ἐπὶ τὴν Περσέπολιν προάγων κατὰ τὴν ὁδὸν ἐπιστολὴν ἐκομίσατο παρὰ τοῦ κυριεύοντος τῆς πόλεως Τιριδάτου. ἐν ταύτῃ δ' ἦν γεγραμμένον ὅτι ἐὰν παραγενόμενος φθάσῃ τοὺς ἐπιβαλλομένους διατηρῆσαι Δαρείῳ τὴν Περσέπολιν, κύριος ἔσται ταύτης ὑπ' αὐτοῦ παραδοθείσης. [2] Διόπερ ὁ ᾿Αλέξανδρος κατὰ σπουδὴν ἦγε τὴν δύναμιν καὶ τὸν ᾿Αράξην ποταμὸν ζεύξας διεβίβασε τοὺς στρατιώτας. Προάγοντος δὲ τοῦ βασιλέως θέαμα παράδοξον καὶ δεινὸν ὤφθη, μισοπονηρίαν μὲν περιέχον κατὰ τῶν πραξάντων, ἔλεον δὲ καὶ συμπάθειαν ἐπιφέρον πρὸς τοὺς ἀνήκεστα πεπονθότας. [3] πήντησαν γὰρ αὐτῷ μεθ' ἱκετηριῶν ῞Ελληνες ὑπὸ τῶν πρότερον βασιλέων ἀνάστατοι γεγονότες, ὀκτακόσιοι μὲν σχεδὸν τὸν ἀριθμὸν ὄντες, ταῖς δ' ἡλικίαις οἱ πλεῖστοι μὲν γεγηρακότες, ἠκρωτηριασμένοι δὲ πάντες, οἱ μὲν χεῖρας, οἱ δὲ πόδας, οἱ δὲ ὦτα καὶ ῥῖνας· [4] τῶν δ' ἐπιστήμας ἢ τέχνας εἰδότων καὶ ἐν παιδείᾳ προκεκοφότων τὰ μὲν ἄλλα τῶν ἀκρωτηρίων ἀπεκέκοπτο, αὐτὰ δὲ μόνα τὰ συνεργοῦντα πρὸς τὰς ἐπιστήμας ἀπελέλειπτο· ὥστε πάντας ὁρῶντας τὰ τῆς ἡλικίας ἀξιώματα καὶ τὰς περιεχούσας τὰ σώματα συμφορὰς ἐλεεῖν τὰς τύχας τῶν ἀκληρούντων, μάλιστα δὲ αὐτὸν τὸν ᾿Αλέξανδρον συμπαθῆ γενέσθαι τοῖς ἠτυχηκόσι καὶ μὴ δύνασθαι κατασχεῖν τὰ δάκρυα. [5] ναβοησάντων δὲ ἅμα ἁπάντων καὶ τὸν ᾿Αλέξανδρον ἀξιούντων ἀμῦναι ταῖς ἰδίαις συμφοραῖς ὁ μὲν βασιλεὺς προσκαλεσάμενος τοὺς προεστηκότας καὶ τῆς αὑτοῦ μεγαλοψυχίας ἀξίως τιμήσας ἐπηγγείλατο πολλὴν πρόνοιαν ποιήσασθαι τῆς ἐπ' οἶκον ἀνακομιδῆς. [6] Οἱ δὲ συνελθόντες καὶ βουλευσάμενοι προέκριναν τὴν αὐτόθι μονὴν τῆς εἰς οἶκον ἀνακομιδῆς. ἀνασωθέντας μὲν γὰρ αὑτοὺς διασπαρήσεσθαι κατ' ὀλίγους καὶ περιόντας ἐν ταῖς πόλεσιν ἐπονείδιστον ἕξειν τὴν ἐκ τῆς τύχης ἐπήρειαν· μετ' ἀλλήλων δὲ βιοῦντας, τὴν ὁμοίαν συμφορὰν ἔχοντας, παραμύθιον ἕξειν τῆς ἰδίας ἀκληρίας τὴν τῶν ἄλλων τῆς ἀκληρίας ὁμοιότητα. [7] Διὸ καὶ πάλιν ἐντυχόντες τῷ βασιλεῖ καὶ τὴν ἰδίαν κρίσιν δηλώσαντες ἐδέοντο πρὸς ταύτην τὴν ὑπόστασιν οἰκείαν παρέχεσθαι βοήθειαν. [8] δὲ ᾿Αλέξανδρος συγκαταθέμενος τοῖς δεδογμένοις τρισχιλίας μὲν ἑκάστῳ δραχμὰς ἐδωρήσατο καὶ στολὰς ἀνδρείας πέντε καὶ γυναικείας ἴσας, ζεύγη δὲ βοϊκὰ δύο καὶ πρόβατα πεντήκοντα καὶ πυρῶν μεδίμνους πεντήκοντα· ἐποίησεν δὲ καὶ ἀτελεῖς αὐτοὺς παντὸς βασιλικοῦ φόρου καὶ τοῖς ἐπιστάταις προσέταξε φροντίζειν ὅπως μηδ' ὑφ' ἑνὸς ἀδικῶνται. [9] ᾿Αλέξανδρος μὲν οὖν ἀκολούθως τῇ κατ' αὐτὸν ἐπιεικείᾳ τοιαύταις εὐεργεσίαις τὰς τῶν ἠτυχηκότων συμφορὰς διωρθώσατο.
70 Τὴν δὲ Περσέπολιν, μητρόπολιν οὖσαν τῆς Περσῶν βασιλείας, ἀπέδειξε τοῖς Μακεδόσι πολεμιωτάτην τῶν κατὰ τὴν ᾿Ασίαν πόλεων καὶ τοῖς στρατιώταις ἔδωκεν εἰς διαρπαγὴν χωρὶς τῶν βασιλείων. [2] Πλουσιωτάτης δ' οὔσης τῶν ὑπὸ τὸν ἥλιον καὶ τῶν ἰδιωτικῶν οἴκων πεπληρωμένων ἐκ πολλῶν χρόνων παντοίας εὐδαιμονίας οἱ Μακεδόνες ἐπῄεσαν τοὺς μὲν ἄνδρας πάντας φονεύοντες, τὰς δὲ κτήσεις διαρπάζοντες, πολλὰς μὲν τοῖς πλήθεσιν ὑπαρχούσας, κατασκευῆς δὲ καὶ κόσμου παντοίου γεμούσας. [3] νθα δὴ πολὺς μὲν ἄργυρος διεφορεῖτο, οὐκ ὀλίγος δὲ χρυσὸς διηρπάζετο, πολλαὶ δὲ καὶ πολυτελεῖς ἐσθῆτες, αἱ μὲν θαλασσίαις πορφύραις, αἱ δὲ χρυσοῖς ἐνυφάσμασι πεποικιλμέναι, τοῖς κρατοῦσιν ἔπαθλα καθίσταντο. Τὰ δὲ μεγάλα καὶ κατὰ πᾶσαν τὴν οἰκουμένην περιβόητα βασίλεια πρὸς ὕβριν καὶ παντελῆ φθορὰν ἀπεδέδεικτο. [4] ἱ δὲ Μακεδόνες ἐνημερεύσαντες ταῖς ἁρπαγαῖς τὴν ἄπληστον τοῦ πλείονος ἐπιθυμίαν οὐκ ἐδύναντο πληρῶσαι. [5] Τοσαύτη γὰρ ἦν τῆς πλεονεξίας ὑπερβολὴ κατὰ τὰς τούτων ἁρπαγὰς ὥστε καὶ πρὸς ἀλλήλους διαμάχεσθαι καὶ πολλοὺς ἀναιρεῖν τῶν τὰ πολλὰ τῆς ἁρπαγῆς ἐξιδιοποιουμένων· τινὲς δὲ τὰ πολυτελέστατα τῶν εὑρισκομένων τοῖς ξίφεσι διακόπτοντες τὰς ἰδίας ἀπεκόμιζον μερίδας, ἔνιοι δὲ τὰς τῶν ἐπιβαλλόντων τοῖς ἀμφισβητουμένοις χεῖρας ἀπέκοπτον, συνεκφερόμενοι τοῖς θυμοῖς· [6] τὰς δὲ γυναῖκας σὺν αὐτοῖς τοῖς κόσμοις πρὸς βίαν ἀπῆγον, τὴν αἰχμαλωσίαν δουλαγωγοῦντες· ἡ μὲν οὖν Περσέπολις ὅσῳ τῶν ἄλλων πόλεων ὑπερεῖχεν εὐδαιμονίᾳ, τοσοῦτον ὑπερεβάλετο τὰς ἄλλας τοῖς ἀτυχήμασιν.
71 δὲ ᾿Αλέξανδρος παρελθὼν εἰς τὴν ἄκραν παρέλαβε τοὺς ἐν αὐτῇ θησαυρούς. Οὗτοι δέ, ἀπὸ Κύρου τοῦ πρώτου Περσῶν βασιλεύσαντος μέχρι τῶν ὑποκειμένων καιρῶν ἠθροισμένων τῶν προσόδων, ἔγεμον ἀργυρίου τε καὶ χρυσίου· εὑρέθησαν γὰρ ἐν αὐτοῖς δώδεκα μυριάδες ταλάντων, εἰς ἀργυρίου λόγον αγομένου τοῦ χρυσίου. [2] Βουλόμενος δὲ τῶν χρημάτων ἃ μὲν μεθ' ἑαυτοῦ κομίζειν πρὸς τὰς εἰς τὸν πόλεμον χρείας, ἃ δ' εἰς Σοῦσα καταθέσθαι καὶ φυλάττειν ἐν ταύτῃ τῇ πόλει μετεπέμψατο ἐκ Βαβυλῶνος καὶ Μεσοποταμίας, ἔτι δ' ἐκ Σούσων ἡμιόνων πλῆθος, τῶν μὲν ἀχθοφόρων, τῶν δὲ ζευγιτῶν, πρὸς δὲ τούτοις καμήλους ἀχθοφόρους τρισχιλίας καὶ διὰ τούτων πάντα ἀπεκόμισεν εἰς τοὺς προκριθέντας τόπους· [3] σφόδρα γὰρ ἀλλοτρίως ἔχων πρὸς τοὺς ἐγχωρίους ἠπίστει τε αὐτοῖς καὶ τὴν Περσέπολιν εἰς τέλος ἔσπευδε καταφθεῖραι.
Οὐκ ἀνοίκειον δ' εἶναι νομίζομεν περὶ τῶν ἐν ταύτῃ τῇ πόλει βασιλείων διὰ τὴν πολυτέλειαν τῆς κατασκευῆς βραχέα διελθεῖν. [4] Οὔσης γὰρ ἄκρας ἀξιολόγου περιείληφεν αὐτὴν τριπλοῦν τεῖχος, οὗ τὸ μὲν πρῶτον ἀναλήμματι πολυδαπάνῳ κατεσκεύαστο καὶ τὸ ὕψος εἶχε πηχῶν ἑκκαίδεκα ἐπάλξεσι κεκοσμημένον, [5] τὸ δὲ δεύτερον τὴν μὲν ἄλλην κατασκευὴν ὁμοίαν ἔχει τῷ προειρημένῳ, τὸ δ' ὕψος διπλάσιον. δὲ τρίτος περίβολος τῷ σχήματι μέν ἐστι τετράπλευρος, τὸ δὲ τούτου τεῖχος ὕψος ἔχει πηχῶν ἑξήκοντα, λίθῳ σκληρῷ καὶ πρὸς διαμονὴν αἰωνίαν εὖ πεφυκότι κατεσκευασμένον. [6] κάστη δὲ τῶν πλευρῶν ἔχει πύλας χαλκᾶς καὶ παρ' αὐτὰς σταυροὺς χαλκοῦς εἰκοσιπήχεις, οὓς μὲν πρὸς τὴν ἐκ τῆς θέας κατάπληξιν, ἃς δὲ πρὸς ἀσφάλειαν ἡρμοσμένας. [7] ν δὲ τῷ πρὸς ἀνατολὰς μέρει τῆς ἄκρας τέτταρα πλέθρα διεστηκὸς ὄρος ἐστὶν τὸ καλούμενον βασιλικόν, ἐν ᾧ τῶν βασιλέων ὑπῆρχον οἱ τάφοι. Πέτρα γὰρ ἦν κατεξαμμένη καὶ κατὰ μέσον οἴκους ἔχουσα πλείονας, ἐν οἷς σηκοὶ τῶν τετελευτηκότων ὑπῆρχον, πρόσβασιν μὲν οὐδεμίαν ἔχοντες χειροποίητον, ὑπὸ ὀργάνων δέ τινων χειροποιήτων ἐξαιρομένων τῶν νεκρῶν δεχόμενοι τὰς ταφάς. [8] Κατὰ δὲ τὴν ἄκραν ταύτην ἦσαν καταλύσεις βασιλικαὶ καὶ στρατηγικαὶ πλείους πολυτελεῖς ταῖς κατασκευαῖς καὶ θησαυροὶ πρὸς τὴν τῶν χρημάτων παραφυλακὴν εὐθέτως κατεσκευασμένοι.
72 δ' ᾿Αλέξανδρος ἐπινίκια τῶν κατορθωμάτων ἐπιτελῶν θυσίας τε μεγαλοπρεπεῖς τοῖς θεοῖς συνετέλεσεν καὶ τῶν φίλων λαμπρὰς ἑστιάσεις ἐποιήσατο. Καὶ δή ποτε τῶν ἑταίρων εὐωχουμένων καὶ τοῦ μὲν πότου προβαίνοντος, τῆς δὲ μέθης προϊούσης κατέσχε λύσσα ἐπὶ πολὺ τὰς ψυχὰς τῶν οἰνωμένων. 

 

XIV. La ville et le palais de Suse sont livrés à Alexandre par le gouverneur même.

[5] A peine fut-il entré dans la Susiane, que le satrape Abulete lui livra de son propre mouvement la ville et surtout le magnifique palais de Suse. Quelques-uns néanmoins ont écrit que ce gouverneur avait suivi en cette occasion les ordres secrets de Darius, dont l'intention était qu'Alexandre se laissant séduire par des acquisitions si magnifiques et par la vue de tant de trésors qui lui coûtaient si peu, tombât insensiblement dans la mollesse et ne songeât plus à la guerre ; pendant que Darius travaillerait de son côté à se relever de sa chute et à rétablir son empire. 66 Il est vrai qu'Alexandre trouva dans Suse et dans le palais impérial la valeur de plus de quarante mille talents d'or ou d'argent non encore monnayé. [2] Les rois précédents avaient amassé successivement cette somme sans y avoir encore touché, pour trouver une ressource dans les revers imprévus de la fortune. Il y avait outre cela une réserve de neuf mille talents d'or frappés en Dariques, monnaie de Perse. [3] Mais il arriva quelque chose de particulier à Alexandre lorsqu'on étalait ses trésors en sa présence. On l'avait fait asseoir sur le siège ordinaire du roi ; et comme ce siège était trop haut pour lui, un des pages de Darius qui se trouva là, remarquant que les jambes du roi étaient pendantes, alla chercher une table de Darius pour la mettre sous les pieds du roi. [4] Comme il se trouva alors à son aise, il sut bon-gré au page de cette attention: mais un des eunuques du trône touché en ce moment du revers de la fortune de son prince se mit à pleurer. [5] Alexandre lui demanda aussitôt quelle était la cause de ses larmes. L'eunuque lui répondit naïvement : j'étais autrefois le serviteur de Darius et je suis maintenant le vôtre : et je pleure de ce qu'un meuble honorable du temps de mon premier maître est avili sous le second. [6] Alexandre faisant alors réflexion sur le renversement universel de l'empire et de la fortune de la Perse, se reprocha intérieurement à lui-même d'avoir abusé de sa prospérité présente et de n'avoir pas assez respecté le malheur de ceux qu'il avait lui-même vaincus. [7] Aussitôt appelant celui qui lui avait apporté cette table, il lui ordonna de la reporter où il l'avait prise. Philotas arrivant là-dessus, lui dit que cet incident n'était point un outrage qu'il eut fait à la fortune de Darius et que la chose avait plutôt été conduite par une providence particuliers des dieux. Le roi tranquillisé par cette dernière interprétation fit laisser la table sous ses pieds comme on l'avait mise.
67 Alexandre partant de Suse y laissa la mère, les filles et le fils de Darius mais il leur fit donner des maîtres pour leur apprendre la langue grecque, et se mettant à la tête de son armée, il vint en quatre jours sur le Pasitigre. [2] Ce fleuve prend sa source dans les monts Uxiens, passe d'abord sur un fond extrêmement pierreux, même interrompu par des fondrières dans la longueur d'environ mille stades. Il traverse ensuite une plaine de six cents stades où son cours se ralentit de plus en plus, et au bout de laquelle il se décharge enfin dans la mer persique. [3] Alexandre passé de l'autre côté du fleuve, se trouva dans l'Oxiane, pays où abondent les productions de la terre et où leur variété n'est pas moins admirable que leur abondance. C'en pour cela aussi que dès que l'automne a donné à tous les fruits la maturité convenable, ou les a mis en état d'être transportés, tous les marchands les vont prendre là pour les amener en deçà du Tigre dans la Babylonie.

XV. Alexandre se rend maître de Suse.

[4] Cependant Alexandre trouva tous les passages occupés et fermés par Madès parent de Darius, qui avait placé en différents postes des corps de garde soutenus par une armée qu'il commandait. Pendant que le roi examinait toutes ces difficultés, un habitant de ces cantons qui savait parfaitement la carte du pays s'offrit de conduire ses troupes par un sentier étroit inconnu jusqu'à un terrain où elles se trouveraient au-dessus des ennemis. [5] Le roi, acceptant cette offre, confia d'abord a cet homme un certain nombre de soldats, et cependant il s'avança lui-même avec les troupes qu'il avait gardées, pour forcer le passage qu'il voyait devant lui. Pendant que les barbares se de défendaient, ils s'aperçurent que le péril se présentait de deux côtés et ils découvrirent derrière eux, au-dessus de leurs têtes ceux qui étaient déjà passés. Cet aspect leur fit perdre courage et les mit en fuite, de sorte qu'Alexandre maître du passage le fut bientôt de toutes les villes de l'Oxiane. 68 De là il se rendit incessamment dans la Perse proprement dite, et dès le cinquième jour il se vit à l'endroit appelé le pas de Suse. Ariobarsan.. s'en était déjà saisi à la tête d'une armée de vingt-cinq mille hommes d'infanterie et de trois cents cavaliers. [2] Le roi qui espérait de l'emporter de force, s'y rendit par des chemins extrêmement étroits et difficiles, mais où il ne rencontra d'abord personne qui s'opposât a sa marche. Les barbares l'avaient laissé avancer tranquillement; mais quand il fut dans le milieu du plus mauvais chemin, ils commencèrent leur attaque : elle consista à faire rouler sur lui des pierres d'une grosseur énorme, qui écrasèrent un grand nombre de Macédoniens, qui n'eurent pas le temps ou l'espace nécessaire pour les éviter. D'autres lançaient d'un lieu avantageux une multitude de traits, qui ne manquaient point des hommes confusément assemblés. Des pierres jetées seulement avec la main en blessaient un grand nombre. La seule difficulté du chemin ôtait aux soldats la liberté des mouvements nécessaires pour s'en garantir : ainsi il y en eut un grand nombre de tués ou dé blessés. [3] Alexandre qui ne pouvait remédier à cet inconvénient et qui était désolé de voir qu'on ne pouvait ni tuer, ni même blesser un seul d'entre cette espèce d'ennemis, pendant que ses soldats tombaient à tous moments et de tous côtés, fit cesser le combat et ordonner la retraite à son de trompette ; [4] et reculant de plus de trois cents stades de ce fâcheux passage, il posa son camp. De là il s'informa de tous les habitants des environs, s'il n'y avait point quelqu'autre route praticable, on lui redit qu'il n'y en avait aucune autre en droite ligne, mais que pourtant il pourrait arriver à son but par un circuit de plusieurs journées.
Le roi jugea d'abord que ce serait une tâche pour lui de laisser sans sépulture ses soldats morts, ce qui serait même l'indice d'une bataille perdue et d'une déroute complète ; ainsi il leur rendit ce dernier devoir ; après quoi il se fit amener ses prisonniers de guerre. [5] Il s'en trouva un parmi eux qui savait parfaitement les deux langues et surtout celle des Perses. Cet homme lui déclara qu'il était Lycien de naissance ; qu'ayant été pris à la guerre, on l'avait fait gardien de troupeaux et qu'il en avait exercé longtemps la profession autour de ces montagnes. Que cet emploi lui avait donné une grande connaissance du pays ; et qu'ainsi il était en état de conduire l'armée du roi par des chemins couverts d'arbres épais, jusqu'à un poste où elle se trouverait derrière les ennemis qui gardaient actuellement le passage. [6] Le roi après avoir promis à cet homme les plus grandes récompenses, le prit pour guide et suivi de ses gens il parcourut de nuit sur ses pas et à travers beaucoup de neiges des pointes de montagnes fort élevées et séparées les unes des autres par des précipices et par des fondrières. [7] Arrivé enfin jusqu'aux gardes ennemies, il surprit la première qu'il tailla en pièce, il fit toute la seconde prisonnière et ayant mis la troisième ensuite il se rendit maître du passage et fit périr en cette expédition une partie des troupes d'Ariobazane. 69 De là il marcha droit à Persépolis ; et avant que d'y être arrivé il reçut une lettre de Téridate qui en était gouverneur. Cette lettre portait que si Alexandre faisait assez de diligence pour prévenir les troupes que Darius ne manquerait pas d'envoyer pour la défense de cette ville, lui-même Téridate était prêt de lui en ouvrir les portes.

XVI. Alexandre reçoit avec de grandes marques de bonté des Grecs qui avaient été mutilés par les Perses et abandonne au pillage de ses soldats la ville de Persépolis.

[2] Alexandre fit aussitôt doubler le pas à ses troupes et leur fit passer l'Araxe sur un pont volant. Le roi s'avançant toujours, il s'offrit lui un spectacle digne de compassion à l’égard de ceux qui en étaient le sujet et digne de toute vengeance contre ceux qui en avaient été les auteurs. [3] Environ huit cents Grecs en poste de suppliants, qui avaient été pris en guerre par les rois prédécesseurs de Darius, dont quelques-uns mêmes étaient encore jeunes, vinrent se présenter à Alexandre. Ils avaient tous quelque parties du corps coupées, aux uns c'étaient les mains, aux autres les pieds, à d'autres c'étaient les oreilles et à d'autres les narines. [4] Si quelqu'un d'entr'eux avaient appris quelque art ou quelque métier, on avait épargné à ceux-là les parties du corps nécessaires pour exercer cet art ou cette profession. Tous ceux qui les virent prirent compassion de l'état de ces malheureux dont plusieurs étaient déjà même avancés en âge. Alexandre surtout en fut touché jusqu'au point d'en verser des larmes. [5] Tous aussitôt le conjurèrent d'apporter quelque soulagement à leur infortune. Le roi appela sur le champ ses principaux officiers et leur recommanda de prendre soin de ces malheureux ; cédant même à toute sa magnanimité, il leur promit de les faire reconduire tous dans leur patrie. [6] Mais eux-mêmes convinrent entre eux que leur avantage était de demeurer dans le lieu où ils se trouvaient actuellement, parce qu'en se séparant les uns des autres et rentrant chacun dans leur ville, leur difformité particulière pourrait devenir un objet de mépris et de risée ; au lieu qu'en demeurant ensemble, l'égalité de leur infortune devenait un sujet de consolation pour eux et un objet de compassion, ou même un motif de vengeance pour les spectateurs. [7] Ils abordèrent donc le roi une seconde fois et lui rendant compte des réflexions qu'ils avaient faites, ils le supplièrent de favoriser la seconde pensée qu'ils avaient eue. [8] Alexandre s'y prêtant lui-même fit distribuer à chacun d'eux trois drachmes, cinq habits d'hommes et cinq habits de femmes, deux paires de boeufs, cinquante brebis et cinquante boisseaux de blé : il les exempta de tout tribut et recommanda à ses officiers de justice dans la province d'empêcher qu'il leur fut fait aucun tort. [9] C'est ainsi que conformément à son équité naturelle, il en agit à l'égard de ces malheureux.
70 Faisant assembler ensuite ses Macédoniens, il leur dit que Persépolis capitale de la Perse et le siège de ses Rois, avait toujours été la ville de route l'Asie la plus ennemie des Macédoniens. Ainsi il en abandonna le pillage à ses soldats, à l'exception pourtant du palais du Roi. [2] Persépolis était alors la ville la plus riche qu'il y eut sous le soleil. Les Macédoniens entrant de force dans les maisons des particuliers, qu'une longue suite d'années avait pourvues de tout les ameublements qui pouvaient les embellir, y tuèrent tous les hommes et emportèrent tous les ornements et toutes les richesses dont ils les trouvèrent remplies, [3] sans parler d'une très grande quantité d'or et d'argent monnayé, des habits somptueux teints en pourpre ou des étoffes tissues d'or et de soie furent là le prix du vainqueur. Le palais du Roi, qui était le plus grand et le plus célèbre qu'il y eut au monde, pillé à part fut exposé à une dévastation et à une ignominie proportionnée à sa splendeur précédente : [4] les Macédoniens plongés alors dans les richesses ne pouvaient encore assouvir leur cupidité. [5] Il se présentait à eux un si grand nombre de choses précieuses qu'ils oubliaient qu'ils ne pillaient que pour un maître, et songeant à s'approprier différentes pièces qui tombaient sous leur main, ils en vinrent à tirer l'épée les uns contre les autres. Ils tuaient plusieurs de ceux dont la proie leur paraissait plus considérable que la leur ; ou bien ils coupaient le bras à ceux qui l'avançaient pour prendre quelque chose qu'ils voulaient avoir eux-mêmes, [6] ou enfin ils emmenaient de force des femmes chargées de tous leurs ornements pour les dépouiller et en faire des esclaves. C'est ainsi que Persépolis de la plus superbe et de la plus heureuse ville qu'il y eut au monde, devint un objet de mépris et de compassion.
[71] Alexandre entra de son côté dans la citadelle, dont il prit le trésor entier. L'amas en avait été commencé par Cyrus, premier roi de Perse et en avait été continué jusqu'à ce temps-là. Il ne consistait qu'en or et en argent, et l'on y trouva tant en l'une qu'en l'autre espèce, la valeur de six-vingts mille talents. [2] Comme le roi voulait en faire usage pour les besoins de la guerre, il résolut de les faire transporter à Suse pour y être gardés. Dans ce dessein, il fit venir de la Babylonie et de la Susiane même un très grand nombre de bêtes de charge ou de charroi, et entre autre trois mille mulets, qui servent ensuite à porter différentes sommes aux endroits où l'on en avait besoin. [3] Mais il n'en voulut pas laisser la moindre chose à Persépolis dont il haïssait les habitants, auxquels il ne se fiait en aucune forte et dont il voulait même détruire la ville de fond en comble.
Nous croyons au reste devoir faire ici quelque détail qui fasse connaître quelle était la magnificence de Persépolis. [4] La citadelle qui était très grande était environnée d'un triple mur, dont le premier ou l'extérieur n'avait dû être construit qu'avec des frais immenses. Il avait seize coudées de haut et il était accompagné de toutes les défenses convenables. [5] Le second était exactement semblable au premier, excepté qu'il était d'une hauteur exactement double. Le dernier enfin était de forme carrée et de la hauteur de soixante coudées, et tout entier d'une pierre très dure et propre à résister à la durée de tous les siècles. [6] Chacun de ces quatre côtés avait des partes d'airain et des palissades de même métal de la hauteur de vingt coudées, qui les défendaient et qui étaient capables seules d'inspirer de la terreur à ceux qui auraient voulu les attaquer. [7] Du côté de l'orient, il y avait à quatre cents pieds de la ville une montagne qu'on appelait le mont royal. [8] Là étaient les tombeaux des Rois. On n'y arrivait par aucun chemin tracé. Mais les corps étaient portés à leur place par des machines de suspension faites exprès. Dans la citadelle de ce lieu, il y avait des logements pour le Roi et pour tous les gens de guerre ; ces logements étaient fournis de toutes les commodités de la vie; et on y avait ménagé des caves propres à enfermer des trésors. 72 Alexandre fit offrir là aux dieux des sacrifices de victoire pour leur rendre grâce de ses succès, et il y traita magnifiquement ses amis et ses officiers. Enfin tous les conviés étant rassasiés et le vin ayant pris le dessus dans toutes les têtes, on en vint jusqu'à la fureur et à la rage.

[2] τε δὴ καὶ μία τῶν παρουσῶν γυναικῶν, ὄνομα μὲν Θαΐς, ᾿Αττικὴ δὲ τὸ γένος, εἶπεν κάλλιστον ᾿Αλεξάνδρῳ τῶν κατὰ τὴν ᾿Ασίαν πεπραγμένων ἔσεσθαι, ἐὰν κωμάσας μετ' αὐτῶν ἐμπρήσῃ τὰ βασίλεια καὶ τὰ Περσῶν περιβόητα γυναικῶν χεῖρες ἐν βραχεῖ καιρῷ ποιήσωσιν ἄφαντα. [3] Τούτων δὲ ῥηθέντων εἰς ἄνδρας νέους καὶ διὰ τὴν μέθην ἀλόγως μετεωριζομένους, ὡς εἰκός, ἄγειν τις ἀνεβόησε καὶ δᾷδας ἅπτειν καὶ τὴν εἰς τὰ τῶν ῾Ελλήνων ἱερὰ παρανομίαν ἀμύνασθαι παρεκελεύετο. [4] Συνεπευφημούντων δὲ καὶ ἄλλων καὶ λεγόντων μόνῳ τὴν πρᾶξιν ταύτην προσήκειν ᾿Αλεξάνδρῳ καὶ τοῦ βασιλέως συνεξαρθέντος τοῖς λόγοις πάντες ἀνεπήδησαν ἐκ τοῦ πότου καὶ τὸν ἐπινίκιον κῶμον ἄγειν Διονύσῳ παρήγγειλαν. [5] Ταχὺ δὲ πλήθους λαμπάδων ἀθροισθέντος καὶ γυναικῶν μουσουργῶν εἰς τὸν πότον παρειλημμένων μετ' ᾠδῆς καὶ αὐλῶν καὶ συρίγγων προῆγεν ὁ βασιλεὺς ἐπὶ τὸν κῶμον, καθηγουμένης τῆς πράξεως Θαΐδος τῆς ἑταίρας. [6] Αὕτη δὲ μετὰ τὸν βασιλέα πρώτη τὴν δᾷδα καιομένην ἠκόντισεν εἰς τὰ βασίλεια· καὶ τῶν ἄλλων ταὐτὰ πραξάντων ταχὺ πᾶς ὁ περὶ τὰ βασίλεια τόπος κατεφλέχθη διὰ τὸ μέγεθος τῆς φλογὸς καὶ τὸ πάντων παραδοξότατον, τὸ Ξέρξου τοῦ Περσῶν βασιλέως γενόμενον ἀσέβημα περὶ τὴν ἀκρόπολιν τῶν ᾿Αθηναίων μία γυνὴ πολῖτις τῶν ἀδικηθέντων ἐν παιδιᾷ πολλοῖς ὕστερον ἔτεσι μετῆλθε τοῖς αὐτοῖς πάθεσιν.
73 ᾿Αλέξανδρος δὲ ἀπὸ τούτων γενόμενος τὰς κατὰ τὴν Περσίδα πόλεις ἐπῆλθεν καὶ τὰς μὲν βίᾳ χειρωσάμενος, τὰς δὲ διὰ τὴν ἰδίαν ἐπιείκειαν προσαγόμενος ἀνέζευξεν ἐπὶ τὸν Δαρεῖον. [2] Οὗτος δ' ἐπεβάλετο μὲν ἀθροίζειν τὰς ἐκ τῆς Βακτριανῆς καὶ τῶν ἄλλων σατραπειῶν δυνάμεις, καταταχούμενος δὲ καὶ μετὰ τρισμυρίων Περσῶν τε καὶ μισθοφόρων ῾Ελλήνων τὴν φυγὴν εἰς Βάκτρα ποιούμενος ὑπὸ Βήσσου τοῦ Βάκτρων σατράπου κατὰ τὴν ἀναχώρησιν συλληφθεὶς ἐδολοφονήθη. [3] ρτι δ' αὐτοῦ τετελευτηκότος ᾿Αλέξανδρος μετὰ τῶν ἱππέων ἐπιδιώκων καὶ τὸν Δαρεῖον τετελευτηκότα καταλαβὼν τῆς βασιλικῆς ταφῆς ἠξίωσεν. [4] ς δ' ἔνιοι γεγράφασιν, ἔμπνουν ἔτι καταλαβὼν τοῖς μὲν ἀτυχήμασιν αὐτοῦ συνήλγησε, παρακληθεὶς δὲ ὑπὸ τοῦ Δαρείου μετελθεῖν τὸν φόνον καὶ καθομολογήσας ἐδίωξε τὸν Βῆσσον. κείνου δὲ πολὺ προειληφότος καὶ συμφυγόντος εἰς τὴν Βακτριανὴν ἐπανῆλθεν ἀπογνοὺς τὸν τῶν πολεμίων διωγμόν. καὶ τὰ μὲν κατὰ τὴν ᾿Ασίαν ἐν τούτοις ἦν.
[5] Κατὰ δὲ τὴν Εὐρώπην Λακεδαιμόνιοι μὲν ἐπταικότες μεγάλῃ παρατάξει διὰ τὴν συμφορὰν ἠναγκάσθησαν διαπρεσβεύεσθαι πρὸς ᾿Αντίπατρον· ἐκείνου δὲ ἐπὶ τὸ κοινὸν τῶν ῾Ελλήνων συνέδριον τὴν ἀπόκρισιν ἀποστείλαντος οἱ μὲν σύνεδροι συνήχθησαν εἰς Κόρινθον καὶ πολλῶν ῥηθέντων λόγων πρὸς ἑκάτερον μέρος ἔδοξεν αὐτοῖς ἀκέραιον τὴν κρίσιν ἐπὶ τὸν ᾿Αλέξανδρον ἀναπέμψαι. [6] μὲν οὖν ᾿Αντίπατρος ὁμήρους ἔλαβε τοὺς ἐπιφανεστάτους τῶν Σπαρτιατῶν πεντήκοντα, οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι πρέσβεις ἐξέπεμψαν εἰς τὴν ᾿Ασίαν,ἀξιοῦντες αὑτοῖς δοῦναι συγγνώμην ἐπὶ τοῖς ἠγνοημένοις.
74 Τοῦ δ' ἔτους τούτου διεληλυθότος ᾿Αθήνησι μὲν ἦρχε Κηφισοφῶν, ἐν ῾Ρώμῃ δὲ κατεστάθησαν ὕπατοι Γάιος Οὐαλλέριος καὶ Μάρκος Κλώδιος. πὶ δὲ τούτων Βῆσσος μὲν μετὰ τὴν Δαρείου τελευτὴν μετὰ Ναβάρνου καὶ Βαρξάεντος καὶ πολλῶν ἄλλων διαφυγὼν τὰς ᾿Αλεξάνδρου χεῖρας διήνυσε μὲν εἰς τὴν Βακτριανήν, ἀποδεδειγμένος δὲ ταύτης σατράπης ὑπὸ Δαρείου καὶ τοῖς πλήθεσι γεγονὼς γνώριμος διὰ τὴν ἀρχὴν παρεκάλει τὰ πλήθη τῆς ἐλευθερίας ἀντέχεσθαι· [2] ἀπεδείκνυε δὲ τὴν χώραν αὐτοῖς πολλὰ συνεργήσειν οὖσαν δυσείσβολον καὶ πλῆθος ἱκανὸν ἔχουσαν ἀνδρῶν εἰς κατάκτησιν τῆς αὐτονομίας. παγγελλόμενος δὲ καθηγήσασθαι τοῦ πολέμου καὶ τὸ πλῆθος πείσας ἀνέδειξεν ἑαυτὸν βασιλέα. Οὗτος μὲν οὖν στρατιώτας τε κατέγραφε καὶ πλῆθος ὅπλων κατεσκεύαζε καὶ τἄλλα φιλοτίμως πρὸς τὴν κατεπείγουσαν χρείαν παρεσκευάζετο· [3] ᾿Αλέξανδρος δὲ ὁρῶν τοὺς Μακεδόνας τέλος τῆς στρατείας τὴν Δαρείου τελευτὴν τάττοντας καὶ μετεώρους ὄντας πρὸς τὴν εἰς τὴν πατρίδα ἐπάνοδον τούτους μὲν ἀθροίσας εἰς ἐκκλησίαν καὶ λόγοις οἰκείοις παρορμήσας εὐπειθεῖς πρὸς τὴν ὑπολειπομένην στρατείαν παρεσκεύασεν, τοὺς δ' ἀπὸ τῶν ῾Ελληνίδων πόλεων συμμαχήσαντας συναγαγὼν καὶ περὶ τῶν πεπραγμένων ἐπαινέσας ἀπέλυσε μὲν τῆς στρατείας, ἐδωρήσατο δὲ τῶν μὲν ἱππέων ἑκάστῳ τάλαντον, τῶν δὲ πεζῶν μνᾶς δέκα, χωρὶς δὲ τούτων τούς τε ὀφειλομένους μισθοὺς ἀπέλυσε καὶ τοὺς κατὰ τὴν ἀνακομιδὴν μέχρι τῆς εἰς τὰς πατρίδας καθόδου προσέθηκεν· [4] τῶν δ' ἑλομένων μένειν ἐν τῇ στρατιᾷ τῇ μετὰ τοῦ βασιλέως ἔδωκεν ἑκάστῳ τρία τάλαντα. μεγάλαις δὲ δωρεαῖς ἐτίμησε τοὺς στρατιώτας ἅμα μὲν φύσει μεγαλόψυχος ὤν, ἅμα δὲ τῇ διώξει τοῦ Δαρείου πολλῶν χρημάτων κεκυριευκώς· [5] παρὰ μὲν γὰρ τῶν γαζοφυλακούντων παρέλαβεν ὀκτακισχιλίων ταλάντων ἀριθμόν, χωρὶς δὲ τούτων τὰ νεμηθέντα τοῖς στρατιώταις σὺν τῷ κόσμῳ καὶ τοῖς ἐκπώμασιν ὑπῆρχε μύρια καὶ τρισχίλια τάλαντα, τὰ δὲ διακλαπέντα καὶ ἁρπαχθέντα πλείω τῶν εἰρημένων ὑπενοεῖτο.
75 δὲ ᾿Αλέξανδρος ἀναζεύξας ἐπὶ τὴν ῾Υρκανίαν τριταῖος κατεστρατοπέδευσε πλησίον πόλεως τῆς ὀνομαζομένης ῾Εκατονταπύλου. Εὐδαίμονος δ' αὐτῆς οὔσης καὶ πάντων τῶν πρὸς ἀπόλαυσιν ἀνηκόντων πολλῆς ἀφθονίας ὑπαρχούσης ἐνταῦθα τὴν δύναμιν ἀνέλαβεν ἐπί τινας ἡμέρας. [2] Διελθὼν δὲ σταδίους ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα κατεστρατοπέδευσε πλησίον πέτρας μεγάλης· ὑπὸ δὲ τὴν ῥίζαν αὐτῆς ἄντρον ὑπῆρχε θεοπρεπές, ἐξ οὗ μέγας ποταμὸς ἐξέπιπτεν ὁ καλούμενος Στιβοίτης. Οὗτος δὲ λάβρῳ τῷ ῥεύματι φερόμενος ἐπὶ τρεῖς σταδίους σχίζεται διπλοῦς περί τινα πέτραν μαστοειδῆ, ἔχουσαν ὑφ' αὑτὴν χάσμα γῆς παμμέγεθες· εἰς δὲ τοῦτο καταράττων μετὰ πολλοῦ ψόφου καὶ γινόμενος ἀφρώδης διὰ τῆς πρὸς τὴν πέτραν πληγῆς φέρεται ὑπὸ γῆν σταδίους τριακοσίους, ἔπειτα πάλιν ἀνοίγει τὰς ἐκβολάς. [3] δ' ᾿Αλέξανδρος μετὰ τῆς δυνάμεως ἐμβαλὼν εἰς τὴν τῶν ῾Υρκανῶν χώραν πάσας τὰς ἐν αὐτῇ πόλεις ἐχειρώσατο μέχρι τῆς Κασπίας καλουμένης θαλάττης, ἣν ῾Υρκανίαν τινὲς ὀνομάζουσιν. ν ταύτῃ δέ φασι πολλοὺς μὲν καὶ μεγάλους ὄφεις γεννᾶσθαι, ἰχθῦς δὲ παντοδαποὺς πολὺ τῇ χροιᾷ τῶν παρ' ἡμῖν διαλλάττοντας. [4] Διεξιὼν δὲ τὴν ῾Υρκανίαν κατήντησε πρὸς τὰς καλουμένας Εὐδαίμονας καὶ πρὸς ἀλήθειαν οὔσας κώμας· πολὺ γὰρ τοῖς καρποῖς ἡ χώρα τούτων ὑπεράγει τῶν παρὰ τοῖς ἄλλοις. [5] Τῶν μὲν γὰρ ἀμπέλων φασὶν ἑκάστην μετρητὴν φέρειν οἴνου, τῶν δὲ συκίνων δένδρων ἔνια καρποφορεῖν ἰσχάδων ξηρῶν μεδίμνους δέκα. Τὸν δ' ἐν τῷ θερισμῷ παραλειφθέντα σῖτον ἐπὶ τὴν γῆν πεσόντα βλαστάνειν ἄσπορον ὄντα καὶ πρὸς τὸ τέλος ἄγειν δαψιλῆ καρπόν. [6] στι δὲ καὶ δένδρον παρὰ τοῖς ἐγχωρίοις παραπλήσιον δρυῒ κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν, ἀπὸ δὲ τῶν φύλλων ἀπολεῖβον μέλι· καὶ τοῦτό τινες συνάγοντες δαψιλῆ τὴν ἀπόλαυσιν αὐτοῦ ποιοῦνται. [7] στι δὲ καὶ ζῷον κατὰ τὴν χώραν ἐπτερωμένον, ὃ καλεῖται μὲν ἀνθρηδών, λειπόμενον δὲ μεγέθει μελίττης μεγίστην ἔχει τὴν ὠφέλειαν· ἐπινεμόμενον γὰρ τὴν ὀρεινὴν ἄνθη παντοῖα δρέπεται καὶ ταῖς κοιλάσι πέτραις καὶ τοῖς κεραυνοβόλοις τῶν δένδρων ἐνδιατρῖβον κηροπλαστεῖ καὶ κατασκευάζει χύμα διάφορον τῇ γλυκύτητι, τοῦ παρ' ἡμῖν μέλιτος οὐ πολὺ λειπόμενον.
76 ᾿Αλέξανδρος δὲ τὴν ῾Υρκανίαν καὶ τὰ συνορίζοντα τῶν ἐθνῶν ταύτῃ τῇ χώρᾳ προσηγάγετο· καὶ πολλοὶ τῶν συμπεφευγότων ἡγεμόνων τῷ Δαρείῳ παρέδωκαν αὑτούς· οἷς ἐπεικῶς προσενεχθεὶς μεγάλην δόξαν ἐπιεικείας ἀπηνέγκατο· [2] εὐθὺ γὰρ οἱ Δαρείῳ συνεστρατευμένοι τῶν ῾Ελλήνων ὄντες περὶ χιλίους καὶ πεντακοσίους ἀνδρείᾳ τε διαφέροντες, παρέδοσαν ἑαυτοὺς ᾿Αλεξάνδρῳ καὶ συγγνώμης ἀξιωθέντες κατετάχθησαν εἰς τὰς τάξεις ἐπὶ ταῖς αὐταῖς μισθοφοραῖς.
XVII. On exécute au sortir d'une débauche de table le projet de mettre le feu au palais de Persépolis.

[2] Une des courtisanes qui avaient été de leur repas, nommée Thaïs, et Athénienne de naissance, s'avisa de dire que la plus belle chose qu'Alexandre pût faire en Asie était qu'a la fin d'un repas où il avait admis des femmes à sa table, il fit brûler et disparaître par leurs mains en un moment le plus fameux édifice de la Perse. [3] Cette proposition présentée à de jeunes gens à qui le vin avait déjà fait perdre la tête, leur fit demander des flambeaux allumés pour venger, disaient-ils, l'impiété commise auparavant par les Perses à l'égard des temples de la Grèce. [4] Ils vinrent même à dire que c'était à Alexandre lui-même à commencer cette expédition. Le roi, flatté de ce discours, les fit tous lever de table et se mit à leur tête : ils disaient entre eux qu'ils allaient offrir à Bacchus une libation de victoire. [5] En un moment un grand nombre de flambeaux furent allumés, les femmes tinrent lieu de musiciens : et le roi guidé par la courtisane Thaïs, marcha au son des fifres et des flûtes comme à une Bacchanale. [6] Thaïs jeta d'abord après le roi son flambeau dans le palais, et tout le reste de la troupe ayant suivi son exemple, le palais entier fut bientôt embrasé par l'étendue qu'on avait donnée à cet incendie volontaire. Ainsi par un événement remarquable, une femme de la plus vile profession conduite uniquement par un esprit de débauche vengea la ville d'Athènes où elle était née, du sacrilège commis autrefois et bien des années auparavant, par le roi Xerxès dans le temple de Minerve.

XVIII. Darius est égorgé par le satrape Bessus.

73 Alexandre partant de là parcourut différentes villes de la Perse ; il en prit quelques-unes de force et quelques autres se rendirent à lui de bonne grâce: après quoi il se mit en marche contre Darius. [2] Celui-ci avait déjà assemblé des troupes de la Bactriane et des autres provinces de son empire. Mais surpris de l'approche d'Alexandre, il se retira précipitamment à Bactres avec les trente mille soldats, ou Perses, ou soudoyés qu'il avait déjà rassemblés. Là, au moment qu'il sortait de la ville pour aller plus loin il fut égorgé en trahison par le satrape Bessus. [3] Alexandre qui songeait à poursuivre Darius, à la tête de ses cavaliers, apprenant sa mort, ne songea qu'à chercher son corps qu'il trouva et qu'il fit ensevelir honorablement. [4] Quelques-uns mêmes ont écrit qu'Alexandre abordant Darius encore vivant le plaignit de ses malheurs et lui promit sur la demande que lui en fit le Roi mourant, de venger sa mort. En effet Alexandre se mit aussitôt en marche contre Bessus ; mais comme celui-ci avait pris les devants et s'était réfugié au fond de la Bactriane, le roi abandonna sa poursuite. Voilà le point où en étaient les affaires de l'Asie.
[5] En Europe, les Lacédémoniens ayant perdu une grande bataille contre Antipater furent obligés de lui envoyer une ambassade pour conclure un traité avec lui. Antipater renvoya l'affaire au conseil des Grecs qui s'assembla à Corinthe. Après bien des harangues faites de part et d'autre, le conseil décida qu'on remettrait l'affaire dans son entier au jugement d'Alexandre auquel on en ferait faire un rapport fidèle. [6] Cependant Antipater reçût pour gage cinquante des citoyens les plus considérables de Sparte, et les Lacédémoniens envoyèrent de leur côté d'autres ambassadeurs à Alexandre pour lui demander pardon de la faute qu'ils avaient com­mise à son égard en attaquant Antipater.

Olympiade 112, an 4. 329 ans avant l'ère chrétienne.

74 Céphisophon étant archonte d'Athènes, on fit consuls à Rome C. Valerius et M. Clodius. Bessus échappé avec Nabarzanés, Barxaente et plusieurs autres des mains d'Alexandre, après le meurtre de Dariu , s'était réfugié dans la Bactriane. Comme il avait été fait satrape de cette province par le roi mort et que cette dignité l'avait fait connaître dans tout le pays, il entreprit de persuader aux peuples et aux troupes de se mettre en liberté. [2] Il leur représenta que la nature même de leur pays était favorable à ce projet, en ce qu'il était d'un abord difficile et qu'il renfermait un assez grand nombre d'habitants pour maintenir l'indépendance qu'il leur proposait d'acquérir. Il se chargea lui-même de conduire la guerre qu'ils auraient à soutenir dans cette entreprise et, persuadant la multitude par l'apparence favorable de ses raisons, il parvint à se faire nommer lui même leur roi. Sous ce titre il leva des troupes, il fit faire toutes sortes d'armes et se disposa avec beaucoup de soin et de diligence à la guerre à laquelle il exposait ses nouveaux sujets. [3] Alexandre qui voyait de son côté que les Macédoniens regardant la mort de Darius comme la fin de leur expédition, n'aspiraient désormais qu'à retourner incessamment dans leur patrie, fit assembler toutes ses troupes et par des discours convenables qu'il leur tint ou en général ou en particulier, il les disposa encore aux travaux nécessaires pour mettre une véritable fin à la guerre qu'il avait entreprise. Cependant prenant à part les soldats auxiliaires des villes grecques, il les remercia en distribuant un talent à chaque homme de cheval et dix mines à chaque homme de pied et leur permit de s'en retourner chez eux. Il leur fit payer outre cela tout ce qui leur était dû de leur service passé, et y ajouta encore ce qu'il fallait à chacun d'eux pour s'en retourner. [4] Mais d'un autre côté il fit présent de trois talents à chacun de ceux qui choisirent de demeurer à son service, satisfaisant d'une part à sa générosité naturelle par des présents si considérables ; mais ayant trouvé d'ailleurs dans les dépouilles de Darius de quoi l'exercer facilement : [5] car il avait reçu des gardiens des trésors du roi de Perse jusqu'à huit mille talents. Ce qu'il avait distribué aux soldats passait treize mille autres, en y comprenant les vases d'or et d'argent qu'il leur avait cédés. Et ce qui avait été pris et pillé montait encore à des sommes plus considérables.

XIX. Expédition d'Alexandre dans l'Hyrcanie: singularités de ce pays.

75 Alexandre passant de là dans l'Hircanie arriva en trois jours dans une e ville nommée Hecatompyle. Comme elle était extrêmement riche, et que toutes les commodités de la vie s'y trouvaient abondamment, il y fit reposer toute sa suite pendant quelques jours, [2] après quoi faisant en une seule marche cent cinquante stades il campa auprès d'un rocher qu'on appelait la grande pierre. On voit au pied un antre qui paraît très vaste , où naît un fleuve appelé le Stiboetes. Ce fleuve sortant à grands flots de sa source, s'élance d'abord jusqu'à trais stades, au bout desquels il rencontre un rocher qui a la forme d'une mamelle, qui le sépare d'abord en deux parties, et au pied duquel est un profond abysse, dans lequel le fleuve précipité avec un grand bruit et beaucoup d'écume, fait sous terre la longueur de trois cents stades et sort de terre encore une fois. [3] Alexandre entrant vers cet endroit là dans l'Hircanie, se vit maître par son seul aspect de toutes les villes de cette province jusqu'à la mer nommée Caspienne et par quelques-uns Hircanienne. On dit qu'il naît dans ses eaux un grand nombre de serpents d'une longueur extraordinaire, et des poissons de toute espèce, très différents en couleur de ceux que nous connaissons. [4] En traversant l'Hircanie il rencontra des habitations qu'on appelle heureuses et qui le sont effectivement : car la campagne y produit une abondance de fruits que l'on ne voit point ailleurs. [5] On dit que chaque cep de vigne fournit une forte et constante mesure de vin, que chaque figuier y produit toujours dix boisseaux de figues et que les grains de blé qui tombent et qui demeurent par hasard sur la terre dans le temps de la moisson, tiennent lieu de toute semaille et produisent pour l'année qui suit une récolte toujours égale à celle de l'année précédente. [6] Il croît là un arbre semblable au chêne ; ses feuilles tendent du miel dont les habitants sont un grand usage. [7] On y voit aussi un insecte ailé qu'ils appellent Anthrèdon plus petit que notre abeille, mais qui est très beau à voir. Il recueille sur les montagnes le suc de toutes les fleurs et se logeant dans les fentes des rochers, ou dans le creux dès arbres frappés de la foudre, il y compose sa cire et y prépare un miel exquis par sa douceur et qui ne le cède point à celui que nous connaissons.
76 Alexandre parcourant ainsi l'Hircanie et les pays circonvoisins, reçût l'hommage de plusieurs des capitaines perses qui avaient fui avec Darius et qui se donnèrent au vainqueur. Il les reçût agréablement et s'attira par cet accueil une grande réputation de douceur et d'humanité [2] mais surtout quinze cents grecs de nation qui s'étaient prêtés à Darius, et tous d'une valeur distinguée, se rangeant alors sous les drapeaux d'Alexandre obtinrent le pardon de leur faute et furent mis aussitôt dans le rang et à la paie des soudoyés.

 [3] δ' ᾿Αλέξανδρος ἐπελθὼν τὴν παραθαλάσσιον τῆς ῾Υρκανίας ἐνέβαλεν εἰς τὴν χώραν τῶν ὀνομαζομένων Μάρδων. Οὗτοι γὰρ ἀλκῇ διαφέροντες ὑπερεφρόνησαν τὴν αὔξησιν τοῦ βασιλέως καὶ οὐδεμιᾶς ἐντεύξεως ἢ τιμῆς ἠξίωσαν αὐτόν, [4] προκαταλαβόμενοι δὲ τὰς εἰσβολὰς στρατιώταις ὀκτακισχιλίοις τεθαρρηκότως τὴν τῶν Μακεδόνων ἔφοδον ὑπέμενον. δὲ βασιλεὺς ἐπιπεσὼν αὐτοῖς καὶ συνάψας μάχην τοὺς πλείους μὲν κατέκοψε, τοὺς δὲ λοιποὺς εἰς τὰς δυσχωρίας κατεδίωξε. [5] Πυρπολοῦντος δ' αὐτοῦ τὴν χώραν καὶ τῶν τοὺς βασιλικοὺς ἵππους ἀγόντων παίδων βραχὺ τοῦ βασιλέως χωρισθέντων ἐπιβαλόντες τινὲς τῶν βαρβάρων ἀφήρπασαν <βουκεφαλαν> τὸν ἄριστον τῶν ἵππων. [6] Οὗτος δ' ἐδόθη δῶρον μὲν ὑπὸ Δημαράτου τοῦ Κορινθίου, συνηγώνιστο δὲ τῷ βασιλεῖ πάντας τοὺς κατὰ τὴν ᾿Ασίαν ἀγῶνας. Γυμνὸς δ' ὢν ἔτι τὸν πωλοδαμαστὴν μόνον προσεδέχετο, τυχὼν δὲ τῆς βασιλικῆς σκευῆς οὐδὲ τοῦτον ἔτι προσίετο, μόνῳ δὲ ᾿Αλεξάνδρῳ παρίστατο καὶ συγκαθίει τὸ σῶμα πρὸς τὴν ἀνάβασιν. [7] δὲ βασιλεὺς διὰ τὴν ἀρετὴν τοῦ ζῴου δυσφορήσας τὴν μὲν χώραν δενδροτομεῖν προσέταξε, διὰ δὲ τῶν ὁμοφώνων τοῖς ἐγχωρίοις κηρύττειν ὡς ἂν μὴ τὸν ἵππον ἀποδῶσι, τήν τε χώραν εἰς τέλος ὄψονται κατεφθαρμένην τούς τ' ἐνοικοῦντας πανδημεὶ κατεσφαγμένους. [8] Τῶν δ' ἀπειλῶν ὀξέως ἐπιτελουμένων καταπλαγέντες οἱ βάρβαροι τὸν ἵππον ἀποκατέστησαν καὶ μετ' αὐτοῦ πολυτελέστατα δῶρα προσεκόμισαν, πρὸς δὲ τούτοις καὶ πεντήκοντ' ἄνδρας ἀπέστειλαν, δεόμενοι τυχεῖν συγγνώμης. δ' ᾿Αλέξανδρος τοὺς μὲν ἀξιολογωτάτους τῶν ἀνδρῶν ἔλαβεν ὁμήρους.
77 πανελθόντος δ' αὐτοῦ πάλιν εἰς τὴν ῾Υρκανίαν ἧκεν πρὸς αὐτὸν ἡ βασίλισσα τῶν ᾿Αμαζόνων, ὄνομα μὲν Θάλληστρις, βασιλεύουσα δὲ τῆς μεταξὺ τοῦ Φάσιδος καὶ Θερμώδοντος χώρας. ν δὲ τῷ τε κάλλει καὶ τῇ τοῦ σώματος ῥώμῃ διαφέρουσα καὶ παρὰ τοῖς ὁμοεθνέσι θαυμαζομένη κατ' ἀνδρείαν, καὶ τὸ μὲν πλῆθος τῆς στρατιᾶς ἐπὶ τῶν ὅρων τῆς ῾Υρκανίας ἀπολελοιπυῖα, μετὰ δὲ τριακοσίων ᾿Αμαζονίδων κεκοσμημένων πολεμικοῖς ὅπλοις παραγενομένη. [2] Τοῦ δὲ βασιλέως θαυμάζοντος τό τε παράδοξον τῆς παρουσίας καὶ τὸ ἀξίωμα τῶν γυναικῶν καὶ τὴν Θάλληστριν ἐρομένου τίνα χρείαν ἔχουσα πάρεστιν, ἀπεφαίνετο παιδοποιίας ἕνεκεν ἥκειν. [3] κεῖνον μὲν γὰρ τῶν ἁπάντων ἀνδρῶν διὰ τὰς πράξεις ἄριστον ὑπάρχειν, αὑτὴν δὲ τῶν γυναικῶν ἀλκῇ τε καὶ ἀνδρείᾳ διαφέρειν· εἰκὸς οὖν τὸ γεννηθὲν ἐκ δυεῖν γονέων πρωτευόντων ὑπερέξειν ἀρετῇ τῶν ἄλλων ἀνθρώπων. Καὶ πέρας ἡσθεὶς ὁ βασιλεὺς καὶ προσδεξάμενος τὴν ἔντευξιν αὐτῆς καὶ συμπεριενεχθεὶς ἡμέρας τρεισκαίδεκα τιμήσας τε ἀξιολόγοις δώροις ἐξαπέστειλεν εἰς τὴν οἰκείαν.
[4] Μετὰ δὲ ταῦτα δόξας ἤδη κεκρατηκέναι τῆς ἐπιβολῆς καὶ τὴν βασιλείαν ἀδήριτον ἔχειν ἤρξατο ζηλοῦν τὴν Περσικὴν τρυφὴν καὶ τὴν πολυτέλειαν τῶν ᾿Ασιανῶν βασιλέων. Καὶ πρῶτον μὲν περὶ τὴν αὐλὴν εἶχε ῥαβδούχους ᾿Ασιαγενεῖς, ἔπειτα τοὺς ἐπιφανεστάτους τῶν ἀνδρῶν δορυφορεῖν ἔταξεν, ἐν οἷς ἦν καὶ ὁ Δαρείου ἀδελφὸς ᾿Οξάθρης. [5] Εἶτα τό τε Περσικὸν διάδημα περιέθετο καὶ τὸν διάλευκον ἐνεδύσατο χιτῶνα καὶ τὴν Περσικὴν ζώνην καὶ τἄλλα πλὴν τῶν ἀναξυρίδων καὶ τοῦ κάνδυος. Διέδωκε δὲ καὶ τοῖς ἑταίροις περιπορφύρους στολὰς καὶ τοῖς ἵπποις Περσικὰς σκευὰς περιέθηκε. [6] Πρὸς δὲ τούτοις τὰς παλλακίδας ὁμοίως τῷ Δαρείῳ περιήγετο, τὸν μὲν ἀριθμὸν οὔσας οὐκ ἐλάττους πλήθει τῶν κατὰ τὸν ἐνιαυτὸν ἡμερῶν, κάλλει δὲ διαπρεπεῖς ὡς ἂν ἐξ ἁπασῶν τῶν κατὰ τὴν ᾿Ασίαν γυναικῶν ἐπιλελεγμένας. [7] Αὗται δὲ ἑκάστης νυκτὸς περιῄεσαν τὴν κλίνην τοῦ βασιλέως, ἵνα τὴν ἐκλογὴν αὐτὸς ποιήσηται τῆς μελλούσης αὐτῷ συνεῖναι. Τούτοις μὲν οὖν τοῖς ἐθισμοῖς ᾿Αλέξανδρος σπανίως ἐχρῆτο, τοῖς δὲ προϋπάρχουσι κατὰ τὸ πλεῖστον ἐνδιέτριβε, φοβούμενος τὸ προσκόπτειν τοῖς Μακεδόσιν.
78 ὅμως δὲ πολλῶν αὐτῷ μεμψιμοιρούντων τούτους μὲν ταῖς δωρεαῖς ἐθεράπευεν, αὐτὸς δὲ πυθόμενος τὸν ᾿Αρείας σατράπην Σατιβαρζάνην ἀνῃρηκέναι μὲν τοὺς καταλελειμμένους ὑπ' αὐτοῦ στρατιώτας, συμφρονεῖν δὲ Βήσσῳ καὶ κεκρικέναι μετ' αὐτοῦ διαπολεμεῖν Μακεδόσιν ἐστράτευσεν ἐπ' αὐτόν. ὁ δὲ Σατιβαρζάνης τὴν μὲν δύναμιν ἤθροισεν εἰς Χορτάκανα, πόλιν ἐπιφανεστάτην τῶν ἐν τούτοις τοῖς τόποις καὶ φυσικῇ διαφέρουσαν ὀχυρότητι, [2] τοῦ δὲ βασιλέως ἐγγίσαντος κατεπλάγη τό τε μέγεθος τῆς δυνάμεως καὶ τὰς διαβεβοημένας τῶν Μακεδόνων ἀνδραγαθίας. διόπερ αὐτὸς μὲν μετὰ δισχιλίων ἱππέων ἐξίππευσε πρὸς Βῆσσον, παρακαλέσων βοηθεῖν κατὰ τάχος, τοῖς δ' ἄλλοις παρήγγειλε καταφυγεῖν εἰς ὄρος καλούμενον ὡ, ἔχον πολλὰς δυσχωρίας καὶ καταφυγὰς εὐθέτους τοῖς μὴ τολμῶσι κατὰ στόμα διακινδυνεύειν. [3] ὧν πραξάντων τὸ παραγγελθὲν ὁ βασιλεὺς τῇ συνήθει φιλοτιμίᾳ χρησάμενος καὶ τοὺς καταφυγόντας εἴς τινα πέτραν ὀχυρὰν καὶ μεγάλην πολιορκήσας ἐνεργῶς ἠνάγκασεν ἑαυτοὺς παραδοῦναι. [4] μετὰ δὲ ταῦτα πάσας τὰς κατὰ τὴν σατραπείαν ταύτην πόλεις ἐν τριάκονθ' ἡμέραις κατακτησάμενος προῆγεν ἐκ τῆς ῾Υρκανίας καὶ διανύσας εἰς τὰ βασίλεια τῆς Δραγγινῆς ἐνταῦθα διέτριβε καὶ τὴν δύναμιν ἀνελάμβανε.
79 κατὰ δὲ τούτους τοὺς καιροὺς περιέπεσε πράξει μοχθηρᾷ καὶ τῆς ἰδίας χρηστότητος ἀλλοτρίᾳ. τῶν γὰρ φίλων τις τοῦ βασιλέως ὄνομα Δίμνος, μεμψιμοιρήσας τῷ βασιλεῖ περί τινων καὶ τῷ θυμῷ προπεσών, ἐπιβουλὴν συνεστήσατο κατ' αὐτοῦ. [2] ἔχων δ' ἐρώμενον Νικόμαχον τοῦτον ἔπεισε κοινωνῆσαι τῆς ἐπιβουλῆς. οὗτος δὲ νέος ὢν παντελῶς ἀνεκοινώσατο τὴν πρᾶξιν τῷ ἀδελφῷ Κεβαλίνῳ. ὁ δὲ φοβηθεὶς μὴ φθάσῃ τις τῶν συνειδότων καὶ δηλώσῃ τὴν ἐπιβουλὴν τῷ βασιλεῖ, αὐτὸς ἔκρινε μηνῦσαι. [3] παρελθὼν οὖν ἐπὶ τὴν αὐτὴν καὶ συντυχὼν Φιλώτᾳ καὶ διαλεχθεὶς παρεκελεύετο τὴν ταχίστην ἀπαγγεῖλαι τῷ βασιλεῖ τὴν πρᾶξιν. ὁ δὲ Φιλώτας εἴτε καὶ διὰ τὸ κοινωνεῖν τῆς ἐπιβουλῆς εἴτε καὶ διὰ ῥᾳθυμίαν τὸν ῥηθέντα λόγον ἀργῶς ἐδέξατο καὶ παρελθὼν πρὸς τὸν ᾿Αλέξανδρον καὶ πολλῆς καὶ παντοδαπῆς κοινολογίας μετασχὼν οὐδὲν τῶν ὑπὸ Κεβαλίνου ῥηθέντων ἀπήγγειλεν. [4] ἐξελθὼν δὲ πρὸς τὸν Κεβαλῖνον εἶπεν ὅτι καιρὸν ἐπιτήδειον οὐκ ἔσχε διασαφῆσαι, ἐπηγγέλλετο δὲ τῇ ὑστεραίᾳ συντεύξεσθαι μόνῳ τῷ βασιλεῖ καὶ πάντα δηλώσειν τὰ ῥηθέντα. τὸ δὲ αὐτὸ πράξαντος τοῦ Φιλώτου καὶ τῇ ὑστεραίᾳ ὁ Κεβαλῖνος, εὐλαβηθεὶς μὴ δι' ἑτέρου μηνύσεως γενομένης αὐτὸς κινδυνεύσῃ, τὸν μὲν Φιλώταν παρέπεμψε, τῶν τὲ βασιλικῶν τινι παίδων προσελθὼν καὶ τὰ κατὰ μέρος ἀπαγγείλας ἠξίωσε τὴν ταχίστην ἀπαγγεῖλαι τῷ βασιλεῖ. [5] ὁ δὲ τὸν μὲν Κεβαλῖνον εἰς τὴν ὁπλοθήκην εἰσαγαγὼν ἀπέκρυψεν, αὐτὸς δὲ τῷ βασιλεῖ μεταξὺ λουομένῳ προσελθὼν ἀπήγγειλε τὰ ῥηθέντα καὶ διότι τὸν Κεβαλῖνον παρ' ἑαυτῷ φυλάττει. ὁ δὲ βασιλεὺς καταπλαγεὶς εὐθὺς τόν τε Δίμνον συνέλαβε καὶ μαθὼν ἅπαντα μετεπέμψατο τόν τε Κεβαλῖνον καὶ τὸν Φιλώταν. [6] ἀνακρινομένων δ' ἁπάντων καὶ τῆς πράξεως ἐξεταζομένης ὁ μὲν Δίμνος ἑαυτὸν κατέσφαξε, τοῦ δὲ Φιλώτου ῥᾳθυμίαν μὲν ἑαυτοῦ προσομολογήσαντος, τὴν δ' ἐπιβουλὴν ἀπαρνουμένου τὴν κρίσιν ὑπὲρ τούτου τοῖς Μακεδόσιν ἐπέτρεψεν.
80 πολλῶν δὲ ῥηθέντων λόγων οἱ Μακεδόνες κατέγνωσαν τοῦ Φιλώτου καὶ τῶν καταιτιαθέντων θάνατον· ἐν οἷς ὑπῆρχε Παρμενίων ὁ πρῶτος εἶναι δοκῶν τῶν ᾿Αλεξάνδρου φίλων, τότε δὲ οὐ παρών, ἀλλὰ δόξας διὰ τοῦ ἰδίου υἱοῦ Φιλώτου πεποιῆσθαι τὴν ἐπιβουλήν. [2] ὁ μὲν οὖν Φιλώτας, βασανισθεὶς πρότερον καὶ ὁμολογήσας τὴν ἐπιβουλήν, κατὰ τὸ τῶν Μακεδόνων ἔθος μετὰ τῶν συγκαταγνωσθέντων ἐθανατώθη. ὁμοίως δὲ τούτῳ καὶ ὁ Λυγκιστὴς ᾿Αλέξανδρος, αἰτίαν ἔχων ἐπιβεβουλευκέναι τῷ βασιλεῖ, τριετῆ μὲν χρόνον ἐν φυλακῇ τηρούμενος διετέλεσε, διὰ τὴν πρὸς ᾿Αντίγονον οἰκειότητα τετευχὼς ἀναβολῆς, τότε δ' εἰς τὴν τῶν Μακεδόνων κρίσιν παραχθεὶς καὶ κατὰ τὴν ἀπολογίαν ἀπορηθεὶς λόγων ἐθανατώθη. [3] ὁ δ' ᾿Αλέξανδρος ἐκπέμψας τινὰς ἐπὶ δρομάδων καμήλων καὶ φθάσας τὴν φήμην τῆς περὶ τὸν Φιλώταν τιμωρίας τὸν πατέρα τοῦ Φιλώτου Παρμενίωνα ἐδολοφόνησε, τεταγμένον μὲν τῆς Μηδείας ἄρχοντα, πεπιστευμένον δὲ τοὺς βασιλικοὺς θησαυροὺς ἐν ᾿Εκβατάνοις, ἔχοντας ταλάντων ὀκτωκαίδεκα μυριάδας. [4] ὁ δ' ᾿Αλέξανδρος ἐπιλεξάμενος ἐκ τῶν Μακεδόνων τοὺς ἀλλοτρίας κατ' αὐτοῦ προϊεμένους φωνὰς καὶ τοὺς ἠγανακτηκότας ἐπὶ τῷ τοῦ Παρμενίωνος θανάτῳ, πρὸς δὲ τούτοις τοὺς ἐν ταῖς ἀποσταλείσας εἰς Μακεδονίαν ἐπιστολαῖς ἀλλότριόν τι γεγραφότας τοῖς οἰκείοις περὶ τῶν τῷ βασιλεῖ συμφερόντων εἰς ἓν κατέλεξε σύστημα καὶ προσηγόρευσεν ἀτάκτων τάγμα, ὅπως μὴ διὰ τὰς τούτων ἀκαίρους φωνὰς καὶ παρρησίας τὸ λοιπὸν πλῆθος τῶν Μακεδόνων συνδιαφθείρηται.
81 ἀπὸ δὲ τούτων γενόμενος καὶ τὰ κατὰ τὴν Δραγγινὴν καταστήσας ἀνέζευξε μετὰ τῆς δυνάμεως ἐπὶ τοὺς πρότερον μὲν ᾿Αριμασπούς, νῦν δ' Εὐεργέτας ὀνομαζομένους διὰ τοιαύτας τινὰς αἰτίας. Κῦρος ὁ τὴν Μήδων ἀρχὴν μεταστήσας εἰς Πέρσας ἔν τινι στρατείᾳ περιληφθεὶς ἐν ἐρήμῳ χώρᾳ [καὶ] πάσῃ σπάνει τῶν ἀναγκαίων ἦλθε μὲν ἐπὶ τοὺς ἐσχάτους κινδύνους, διὰ τὴν ἔνδειαν τῆς τροφῆς ἀναγκαζομένων τῶν στρατιωτῶν ἀλλήλους σαρκοφαγεῖν, τῶν δ' ᾿Αριμασπῶν τρισμυρίας ἁμάξας σίτου γεμούσας παρακομισάντων σωθεὶς παραδόξως ἀτελείαις τε καὶ ἄλλαις δωρεαῖς ἐτίμησε τὸ ἔθνος καὶ τὴν προϋπάρχουσαν προσηγορίαν ἀφελόμενος προσηγόρευσεν Εὐεργέτας. [2] τότε δὲ ᾿Αλέξανδρος εἰς τὴν τούτων χώραν στρατεύσας καὶ τῶν ἐγχωρίων φιλοφρόνως αὐτὸν προσδεξαμένων ἐτίμησε τὸ ἔθνος ταῖς ἁρμοζούσαις δωρεαῖς. τὸ δ' αὐτὸ καὶ τῶν ὁμόρων τῶν ὀνομαζομένων Κεδρωσίων ποιησάντων καὶ τούτους ταῖς πρεπούσαις χάρισιν ἠμείψατο. ἀμφοτέρων δὲ τῶν εἰρημένων ἐθνῶν τὴν στρατηγίαν Τιριδάτῃ παρέδωκεν. [3] περὶ ταῦτα δὲ αὐτοῦ διατρίβοντος ἧκόν τινες ἀπαγγέλλοντες ὅτι Σατιβαρζάνης ἐκ τῆς Βακτριανῆς μετὰ δυνάμεως πολλῆς ἱππικῆς παραγενόμενος εἰς τὸ τῶν ᾿Αρίων ἔθνος ἀπέστησε τοὺς ἐγχωρίους ἀπ' ᾿Αλεξάνδρου. ὁ δὲ βασιλεὺς ἀκούσας τὸ γεγονὸς ἀπέστειλεν ἐπ' αὐτὸν μέρος τῆς δυνάμεως, στρατηγοὺς ἐπιστήσας ᾿Εριγυιὸν καὶ Στασάνορα, αὐτὸς δὲ τὴν ᾿Αραχωσίαν καταστρεψάμενος ὀλίγαις ἡμέραις ὑπήκοον ἐποίησεν.
82 τοῦ δ' ἐνιαυσίου χρόνου διεληλυθότος ᾿Αθήνησι μὲν ἦρχεν Εὐθύκριτος, ἐν ῾Ρώμῃ δὲ τὴν ὑπατικὴν ἀρχὴν διεδέξαντο Λεύκιος Πλάτιος καὶ Λεύκιος Παπίριος, ᾿Ολυμπιὰς δ' ἤχθη τρίτη πρὸς ταῖς ἑκατὸν δέκα, <καθ' ἣν ἐνίκα στάδιον Κλείτων Μακεδών.> ἐπὶ δὲ τούτων ᾿Αλέξανδρος ἐστράτευσεν ἐπὶ τοὺς ὀνομαζομένους Παροπανισάδας. [2] ἡ δὲ τούτων χώρα κεῖται μὲν ὑπ' αὐτὰς τὰς ἄρκτους, χιονοβολεῖται δὲ πᾶσα καὶ τοῖς ἄλλοις ἔθνεσι δυσεπίβατός ἐστι διὰ τὴν ὑπερβολὴν τοῦ ψύχους. ἡ πλείστη δὲ πεδιὰς οὖσα καὶ ἄξυλος πολλαῖς κώμαις διείληπται. [3] αὗται δὲ τὰς τῶν οἰκιῶν στέγας ἔχουσιν ἐκ πλίνθων εἰς ὀξὺ συνηγμένων ἐχούσας καμάραν· κατὰ δὲ μέσην τὴν ὀροφὴν ἀπολελειμμένης διαυγείας διὰ ταύτης ὁ καπνὸς ἐκφέρεται καὶ πανταχόθεν τῆς οἰκοδομίας περιεχούσης οἱ κατοικοῦντες πολλῆς σκέπης τυγχάνουσιν. [4] οἱ δ' ἐγχώριοι διὰ τὸ πλῆθος τῆς χιόνος τὸ πλέον μέρος τοῦ ἐνιαυτοῦ ταῖς οἰκίαις ἐνδιατρίβουσι, παρεσκευασμένας ἔχοντες τὰς ἰδίας τροφάς· τὰς δ' ἀμπέλους καὶ τὰ καρποφόρα τῶν δένδρων περιχώσαντες καὶ τὴν τοῦ χειμῶνος ὥραν ἐάσαντες πάλιν ἀναστέλλουσι τὴν γῆν κατὰ τὸν τοῦ βλαστοῦ καιρόν. [5] ἅπασα δ' ἡ τῆς χώρας φύσις οὔτε χλωρὰν οὔθ' ἥμερον ἔχει πρόσοψιν, ἀλλὰ λευκὴν καὶ ἀνταυγῆ διὰ τὴν χιόνα καὶ τὸν ἐν αὐτῇ πηγνύμενον κρύσταλλον. διόπερ οὔτ' ὀρνέου προσκαθίζοντος οὔτε θηρίου διοδεύοντος ἄξενα καὶ ἀνεπίβατα πάντα τὰ μέρη τῆς χώρας ὑπῆρχεν. [6] ἀλλ' ὅμως ὁ βασιλεὺς τούτων ἁπάντων ἀντιπραττόντων τῇ στρατιᾷ τῇ συνήθει τόλμῃ καὶ καρτερίᾳ τῶν Μακεδόνων περιεγίνετο τῆς τοπικῆς δυστραπελείας. [7] διὸ δὴ πολλοὶ τῶν στρατιωτῶν καὶ τῶν ἐκτὸς τῆς τάξεως συνακολουθούντων ἐξαδυνατοῦντες ἀπελείποντο· ἔνιοι δὲ διὰ τὴν τῆς χιόνος ἀνταύγειαν καὶ σκληρότητα τῆς ἀναβαλλομένης ἀνακλάσεως ἐφθείροντο τὴν ὅρασιν. [8] σαφὲς δ' οὐδὲν ἐκ διαστήματος ἦν ἰδεῖν, ἀλλὰ μόνῳ τῷ καπνῷ δηλουμένων τῶν κωμῶν ἐλάμβανον οἱ Μακεδόνες οὗ κατοικοῦσιν ἐφιστάμενοι. τούτῳ δὲ τῷ τρόπῳ τῶν κωμῶν ἁλισκομένων, καὶ τῶν στρατιωτῶν τῷ πλήθει τῆς ὠφελείας διορθουμένων τὴν κακοπάθειαν ταχὺ πάντων τῶν ἐγχωρίων ὁ βασιλεὺς ἐκυρίευσεν.
83 μετὰ δὲ ταῦτα παρελθὼν πλησίον τοῦ Καυκάσου κατεστρατοπέδευσεν, ὅ τινες Παροπάνισον ὄρος προσαγορεύουσι. τὸ δ' ὄρος τοῦτο κατὰ πλάτος διελθὼν ἐν ἡμέραις ἑκκαίδεκα πόλιν ἔκτισε κατὰ τὴν εἰσβολὴν τὴν φέρουσαν εἰς τὴν ᾿Ινδικήν, ἣν ὠνόμασεν ᾿Αλεξάνδρειαν. κατὰ δὲ μέσον τὸν Καύκασον ἔστι πέτρα δέκα σταδίων ἔχουσα τὴν περίμετρον, τεττάρων δὲ σταδίων τὸ ὕψος, ἐν ᾗ καὶ τὸ Προμηθέως σπήλαιον ἐδείκνυθ' ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων καὶ ἡ τοῦ μυθολογηθέντος ἀετοῦ κοίτη καὶ τὰ τῶν δεσμῶν σημεῖα. [2] ὁ δ' ᾿Αλέξανδρος καὶ ἄλλας πόλεις ἔκτισεν, ἡμέρας ὁδὸν ἀπέχουσας τῆς ᾿Αλεξανδρείας. κατῴκισε δ' εἰς ταύτας τῶν μὲν βαρβάρων ἑπτακισχιλίους, τῶν δ' ἐκτὸς τάξεως συνακολουθούντων τρισχιλίους καὶ τῶν μισθοφόρων τοὺς βουλομένους. [3] αὐτὸς δὲ ἀναλαβὼν τὴν δύναμιν προῆγεν εἰς τὴν Βακτριανήν, ἀκούων τὸν Βῆσσον διάδημά τε ἀνειληφέναι καὶ δυνάμεις ἀθροίζειν. καὶ τὰ μὲν περὶ ᾿Αλέξανδρον ἐν τούτοις ἦν.
[4] οἱ δ' εἰς τὴν ᾿Αρίαν ἀπεσταλμένοι στρατηγοὶ καταλαβόντες τοὺς ἀφεστηκότας δυνάμεις ἀξιολόγους ἠθροικότας καὶ στρατηγὸν ἔχοντας Σατιβαρζάνην, ἄνδρα στρατηγικὸν καὶ ἀνδρείᾳ διαφέροντα, κατεστρατοπέδευσαν πλησίον τῶν πολεμίων. γινομένων δὲ πολλάκις ἀκροβολισμῶν μέχρι μέν τινος μάχαι κατ' ὀλίγους ἐγίνοντο, [5] μετὰ δὲ ταῦτα παρατάξεως γενομένης καὶ τῶν βαρβάρων ἰσόμαχον ποιούντων τὸν κίνδυνον ὁ τῶν ἀποστατῶν στρατηγὸς Σατιβαρζάνης, ἀφελὼν ταῖς χερσὶ τὸ περὶ τὴν κεφαλὴν κράνος καὶ δείξας αὑτὸν ὃς ἦν, προεκαλέσατο τὸν βουλόμενον τῶν στρατηγῶν μονομαχῆσαι. [6] ὑπακούσαντος δὲ τοῦ ᾿Εριγυιοῦ καὶ γενομένης μάχης ἡρωικῆς συνέβη νικῆσαι τὸν ᾿Εριγυιόν. οἱ δὲ βάρβαροι διὰ τὸν τοῦ στρατηγοῦ θάνατον καταπλαγέντες καὶ λαβόντες τὴν ἀσφάλειαν παρέδωκαν ἑαυτοὺς τῷ βασιλεῖ.
[7] Βῆσσος δ' ἑαυτὸν ἀναδεδειχὼς βασιλέα τοῖς θεοῖς ἔθυσε καὶ τοὺς φίλους παραλαβὼν εἰς τὴν εὐωχίαν κατὰ τὸν πότον διηνέχθη πρός τινα τῶν ἑταίρων, ὄνομα Βαγωδάραν. τῆς δὲ φιλοτιμίας ἐπὶ πλέον προελθούσης ὁ μὲν Βῆσσος παροξυνθεὶς ἐπεβάλετο τὸν Βαγωδάραν ἀνελεῖν καὶ ὑπὸ τῶν φίλων πεισθεὶς μετενόησεν. [8] ὁ δὲ τὸν κίνδυνον ἐκφυγὼν νυκτὸς ἔφυγε πρὸς τὸν ᾿Αλέξανδρον. τῇ δὲ τούτου σωτηρίᾳ καὶ ταῖς δοθησομέναις ὑπ' ᾿Αλεξάνδρου δωρεαῖς προκληθέντες οἱ μέγιστοι τῶν ἡγεμόνων συνεφρόνησαν καὶ συλλαβόντες τὸν Βῆσσον ἀπήγαγον πρὸς τὸν ᾿Αλέξανδρον. [9] ὁ δὲ βασιλεὺς τούτους μὲν ἐτίμησεν ἀξιολόγοις δωρεαῖς, τὸν δὲ Βῆσσον παρέδωκε τῷ ἀδελφῷ τοῦ Δαρείου καὶ τοῖς ἄλλοις συγγενέσιν εἰς τιμωρίαν. οἱ δὲ πᾶσαν ὕβριν καὶ αἰκίαν προσενεγκάμενοι καὶ τὸ σῶμα κατὰ λεπτὸν συγκόψαντες τὰ μέλη διεσφενδόνησαν. ...

LACUNE DE SEIZE ARTICLES

XX. Les Mandes vaincus et subjugués par Alexandre.

[3] Alexandre parcourant ensuite les bords de la mer Hircanienne, arriva eu pays des Mardes. Ces peuples qui sont d'une force de corps prodigieuse, s'effrayaient peu de la, réputation du roi et ne daignèrent le prévenir par aucune démarche de soumission ou de respect. [4] Au contraire ils distribuèrent en différentes gorges de leurs montagnes, huit mille hommes qui attendaient tranquillement les Macédoniens. Le roi les attaqua, en tua le plus grand nombre et força les autres à se réfugier dans les retraites inaccessibles de leurs montagnes. [5] Il fit ensuite mettre le feu à leurs habitations. Il arriva cependant que les jeunes écuyers qui conduisaient les chevaux du roi s'étant un peu écartés des files, les barbares les surprirent et leur enlevèrent le plus beau de ses chevaux; [6] c'était un présent que Démarate de Corinthe avait fait au roi et le seul cheval dont il se fut servi dans tous les combats qu'il avait donnés en Asie. Le cheval nu ne se laissait monter que par l'écuyer du manège. Mais lorsqu'il était couvert de la housse royale, personne ne pouvait s'en approcher que le roi même, devant lequel il fléchissait les jarrets afin que le roi se mit en selle plus aisément. [7] Alexandre très affligé de cette perte fit couper tous les arbres de la campagne, publier à son de trompe que si on ne lui rendait pas son cheval, il désolerait tout le pays et en ferait égorger tous les habitants. [8] Cette menace produisit son effet. Ces barbares lui ramenèrent le cheval dont ils accompagnèrent encore la restitution de présents considérables. Le tout était conduit par cinquante hommes qui demandèrent pardon au roi pour toute la nation. Alexandre retint en otage les plus considérables de ces députés.

XXI. Thalestris reine des Amazones, vient à la rencontre d'Alexandre.

77 Comme il revenait en Hircanie, Thalestris reine des Amazones et qui possédait tout le pays situé entre le Phasis et le Thermodon, prit des mesures pour se trouver sur son chemin. Cette reine était d'une beauté et en même temps d'une force de corps surprenante : mais de plus elle était célèbre dans toute la nation par son courage extraordinaire. Ayant laissé pour lors son armée sur les confins de l'Hircanie, elle n'avait amené avec elle que trois cents Amazones revêtues comme elle de leurs armes. [2] Alexandre fut frappé d'admiration au spectacle non seulement de l'équipage militaire, mais de la beauté de ces femmes et il demanda à Thalestris quel motif de sa part lui procurait une réception si magnifique. Thalestris lui répondit sans hésiter, que son ambition était d'avoir un enfant de lui, [3] comme d'un prince qui s'était mis par ses exploits au-dessus des autres hommes et dont elle croyait que la profession des armes qu'elle exerçait elle-même avec honneur, la rendait digne. Qu'ainsi elle espérait que le fruit de leur union surpasserait en valeur tous les hommes du monde.
[4] Le roi aisément gagné par cette proposition donna treize jours à Thalestris, après lesquels il la renvoya chargée de magnifiques présents.

XXII. Alexandre se croyant désormais sûr de sa fortune, se laisse aller aux voluptés de la Perse.

Ce conquérant arrivé aux termes de son entreprise contre les Perses et jugeant qu'il s'était assuré l'empire de l'Asie même, commença à se laisser aller par la douceur du climat aux voluptés de la nation. Il voulut d'abord avoir pour officiers de sa chambre des Asiatique, et pour gardes de sa personne les hommes de la plus haute naissance, au nombre desquels fut Oxathrés propre frère de Darius. [5] Il mit ensuite sur sa tête le diadème persan : il prit la robe blanche, la ceinture des rois du pays et tout leur habillement, excepté néanmoins les vêtements intérieurs de la ceinture en bas usités parmi les Perses. Il fit prendre même à ses anis des robes de pourpre et il mit à tous ses chevaux des harnais à la Persique. [6] Outre cela il se fit comme Darius un sérail de courtisanes et il en assembla un nombre égal à celui des jours de l'année, toutes d'une beauté parfaite, comme ayant été prises avec un grand choix sur toutes les beautés de l'Asie. [7] Elles venaient faire le tour du lit du roi, dès qu'il était couché afin qu'il choisit entre elles celle qui lui plairait le plus. Alexandre ne se faisait pas néanmoins une habitude journalière et constante de ces pratiques et il revenait même le plus louvent à son ancienne façon de vivre, par la crainte qu'il avait du mépris et des censures de ses Macédoniens: 78 et comme il sentait bien qu'il ne s'y exposait encore que trop, il tâchait de conserver leur bienveillance par des présents.

XXIII. Réduction du satrape Satibarzane, infidèle à la mémoire de son Roi.

En ce temps-là Alexandre ayant appris que le satrape Satibarzane avait tué les soldats qui lui avaient été laissés par Darius et qu'ensuite il s'était ligué avec Bessus pour attaquer avec lui les Macédoniens, il résolut de lui faire la guerre. Cependant Satibarzane s'était mis en défense avec ses troupes dans Chortacane ville considérable de ces cantons et qui était extrêmement forte par la nature mine de son assiette : [2] néanmoins dès que le roi en eut fait l'enceinte, le satrape commença à redouter la fortune de son agresseur et la valeur non moins célèbre des Macédoniens. Ainsi prenant avec lui deux mille chevaux, il alla trouver Bessus pour le prier de se joindre à son entreprise, après avoir ordonné à tout le reste de ses gens qu'il ne jugeait pas disposés à faire face à l'ennemi, de se retirer sur une certaine montagne d'un très difficile abord et d'où ils pourraient encore aller plus loin en cas d'attaque. [3] Le roi qui par son activité ordinaire les découvrit bientôt les poussa jusqu'à une autre montagne plus haute et plus large que la première où les ayant assiégés il les réduisit à se rendre à discrétion ; [4] après quoi s'étant rendu maître en trente jours de toutes les villes de cette satrapie ou province, il sortit de l'Hircanie et vint jusqu'à la ville royale de Drangine, où il séjourna pour laisser reposer ses troupes.

XXIV. Exécution de Philotas, soupçonné d'avoir conspiré contre le Roi, qui envoie faire tuer Parménion, père de l'accusé, et pour lors gouverneur de la Médie.

79 Ce fut là qu'il se laissa aller à une vengeance cruelle et très indigne de ses moeurs précédentes et du caractère qu'il avait marqué jusqu'alors. Un de ses officiers nommé Dimnus qui était même au nombre de ses amis secrets, offensé par le roi et emporté par sa passion, résolut de lui ôter la vie. [2] Il engagea même dans ce complot un ami de débauche nommé Nicomachus. Celui-ci qui était extrêmement jeune, alla sur le champ communiquer ce secret à son frère qui s'appelait Cebalinus. Ce dernier craignant que quelqu'un ne le prévint dans sa révélation d'un secret de cette importance, se transporta sur le champ dans l'appartement du roi. [3] Le premier qu'il y rencontra fut Philotas, auquel il se pressa de dire la chose et l'invita fortement à la rapporter au roi dans le moment même. Philotas, soit qu'il eût quelque part à ce complot, soit qu'il méprisât cette nouvelle, la reçût froidement ; et abordant Alexandre un moment après, il lui parla de cent choses différentes, sans dire un mot du rapport que lui avait fait Cebalinus. [4] Allant ensuite chez ce dernier il lui dit que dans la conversation qu'il avait eue avec le roi, il n'avait pas trouvé le moment propre pour lui révéler ce secret mais que dès le lendemain il ménagerait l'occasion de parler au roi tête à tête et de lui découvrir le complot. [5] Cependant Philotas ayant usé le lendemain encore du même renvoi, Cephalinus commença à craindre que, remettant ainsi à un tiers une si importante révélation, il ne s'exposât lui-même à quelque soupçon ; ainsi ne s'en rapportant plus à Philotas et, s'adressant à un enfant de la chambre, il lui exposa tout le fait et le chargea de l'aller déclarer au roi sur le champ. Le page enferma aussitôt dans une garde-robe Cebalinus de son propre contentement ; et parlant au roi qui sortait du bain, il lui énonça le complot et ajouta qu'il tenait Cephalinus sous sa clé. Le roi frappé de cette nouvelle fit d'abord saisir Dimnus et confronta lui-même ensuite Cephalinus et Philotas. [6] Le fait ayant été bien établi par les réponses des uns et des autres, Dimnus se tua lui-même et Philotas avoua qu'il y avait eu de sa part un délai imprudent mais il nia constamment d'avoir eu aucune part à la conjuration de sorte qu'Alexandre renvoya l’examen et le jugement de l’affaire aux Macédoniens. 80 Après bien des interrogations et des réponses faites de part et d'autre, les Macédoniens jugèrent les accusés et Philotas lui-même dignes de mort. On impliqua dans cette affaire Parménion père de Philotas et qui avait été le premier favori du roi ; il était alors absent : mais il fut soupçonné d'avoir machiné sa trahison par le ministère de son fils. [2] Philotas mis à la question avoua le fait dans les tourments et fut condamné au supplice usité chez les Macédoniens. On joignit à lui Alexandre de Lynceste détenu depuis trois ans dans les prisons et qu’on avait épargné jusqu'alors à cause de la liaison de parenté qu'il avait avec Antigone. Amené alors devant le tribunal macédonien et s'étant mal défendu, il fut mis à mort avec les autres. [3] Alexandre fit partir sur le champ des courriers sur des dromadaires, avec un ordre secret de prévenir par leur diligence toute nouvelle qui pourrait arriver d'ailleurs à Parménion de la mort de son fils et de le tuer lui-même : ce qui fut exécuté. Parménion était alors gouverneur de la Médie et il faisait sa résidence à Ecbatane où le Roi lui avait confié la garde d'un trésor qui montait à cent quatre-vingts mille talents. [4] Après ces exécutions le roi fit un corps à part de tous les Macédoniens qu'il savait avoir mal parlé de lui, et surtout de ceux qui le désapprouvaient au sujet de la mort de Parménion. Il mettait dans le même ordre ceux qu'il savait avoir écrit en Macédoine des lettres où sa conduite était censurée de peur que ces gens-là ne semassent parmi ses troupes des discours désavantageux à sa personne et nuisibles à ses projets. Il donna à ce nouveau corps le surnom d'extraordinaire. 81 Ayant ainsi mis ordre à ce qui concernait son armée et le gouvernement même de la ville de Drangine, il en partit pour venir chez les Arimaspes : c'était l'ancien nom de ces peuples qui se sont appelés depuis les Evergètes ou les Bienfaisants pour la raison que nous allons dire. Lorsque Cyrus entreprit de transporter l'empire des Mèdes aux Perses, il arriva dans un pays désert, où manquant de toutes choses, il fut exposé à une indigence si affreuse que ses soldats en vinrent à se manger les uns les autres. Alors les Arimaspes lui amenèrent trente mille chariots chargés de vivres ; sauvé par cette générosité, non seulement il accorda à ce peuple toute sorte d'immunités et d'exemptions, mais il changea même leur nom et voulut qu'on ne les appelât désormais que les Evergètes. [2] Alexandre entré chez eux, campa dans leur territoire ; et se voyant accueilli par les habitants, il leur témoigna une confédération particulière et leur fit même des présents dignes de lui. Il en usa de même à l'égard des Gédrosiens, et il donna Téridate pour gouverneur à l'une et à l'autre nation. [3] Pendant le séjour qu'il fit là, il apprit que Satibarzane, amenant de la Bactriane une forte cavalerie chez les Areiens, leur avait fait abandonner le parti du roi. Sur cette nouvelle il envoya à la rencontre de cet ennemi une partie de ses troupes sous la conduite d'Erigius et de Stasanor ; et passant lui-même accompagné du reste de ses troupes dans l'Arachosie , il la soumit bien-tôt à sa puissance.

Olympiade 113, an 1. 328 ans avant l'ère chrétienne.

82 Euthycrite étant archonte d'Athènes, les Romains eurent pour Consuls L. Plotius et L. Papyrius. On célébra l'Olympiade 113. Alexandre conduisit son armée chez les Paropamisades : [2] leur pays s'approche beaucoup du nord. Ainsi il en extrêmement couvert de neige et l'excès du froid en rend l'abord difficile aux étrangers. Ce n'est en sa plus grande partie qu'une vaste plaine sans aucun bois, mais partagée par beaucoup de villages. [3] Les maisons y sont couvertes de tuiles posées les unes au-dessus des autres, de sorte que le toit entier a une forme ronde au haut de laquelle on laisse une ouverture pour recevoir le jour et qui sert de plus à laisser échapper la fumée de leur feu : mais d'ailleurs leurs murailles sans fenêtres les garantissent suffisamment du froid. [4] Au reste l'abondance de la neige qui tombe dans ce climat en tient les habitants enfermés pendant la plus grande partie de l'année dans leurs logis, où ils ont eu la précaution de se pourvoir de toutes les choses nécessaires à la vie. Ils ont soin avant l'entrée de leur hiver de couvrir de terre leurs vignes et leurs arbres, qu'ils découvrent dans le temps de la fleur. [5] Au reste la face du pays entier ne présente ni verdure ni aucune autre couleur agréable. On n'y voit autre chose qu'une neige immense et le brillant de quelques gouttes d'eau gelée dans les intervalles qu'elle laisse. Aussi ne voit-on paraître dans cette région ni oiseau ni bête sauvage ; et le pays entier semble inaccessible à tout animal. [6] Cependant le roi malgré tant d'obstacles pour lui et pour une armée, se laissa emporter à son impatience naturelle, soutenue même du consentement de ses soldats et il entreprit de pénétrer dans l'intérieur de cette région. [7] Il y perdit d'abord un assez grand nombre de ses gens, ou soldats, ou surnuméraires. Quelques-uns frappés de l'éclat de la neige et de l'impression de froid qu'elle faisait en même temps sur les yeux, en perdirent la vue. [8] On ne pouvait rien discerner d'un peu loin : et la fumée qui s'élevait au-dessus des toits indiquait seule à nos voyageurs qu'ils étaient près de quelque habitation. Les soldats ne manquaient pas alors de s'y transporter et de s'y payer de leurs fatigues par l'usage des provisions qu'ils y trouvaient. C'est ainsi même que le roi se mit en possession de tout le pays.
83 Alexandre sortant de là vint camper auprès du Caucase, que quelques-uns appellent encore le mont Paropamison, comme appartenant au pays des Paropamisades. Ayant traversé en seize jours cette montagne dans le sens de sa largeur, il bâtit au pied de sa descente du côté qui conduit à la Médie, une ville qu-il fit appeler Ale­xandrie. Il y a au milieu du mont Caucase un rocher qui a dix stades de tour et quatre de hauteur. On y voit une caverne que les habitants du lieu disent être celle de Prométhée. Ils y montrent les chaînes dont on l'avait lié et le nid du vautour qui lui déchirait le foie. [2] Alexandre fit bâtir aux environs quelques autres villes toutes distantes d'une journée de celle qu'il avait fait appeler Alexandrie. Il y fit loger sept mille barbares de la contrée, trois mille des surnuméraires qui suivaient son camp et ceux de ses soudoyés qui voulurent s'y établir. [3] Mais pour lui, il prit avec son armée le chemin de la Bactriane sur la nouvelle qu'il avait reçue que Bessus avait usurpé le sceptre dans cette province et qu'il assemblait des troupes. Voila ce qui concerne actuellement la personne d'Alexandre. 

XXVI. Expédition des généraux d'Alexandre, envoyés contre les Areïens.

[4] Cependant les généraux qu'il avait envoyés contre les Ariens, trouvèrent les révoltés sous les armes en assez grand nombre et en bon ordre, ayant à leur tête le satrape Satibarzane, vaillant homme et qui savait la guerre. Ils campèrent néanmoins fort près de lui : ce qui donna lieu à différentes escarmouches, peu considérables d'abord par le nombre, mais qui aboutirent enfin à une bataille en forme. [5] Les barbares y avaient tenu la défense et la perte égale de part et d'autre, lorsque Satibarzane ôtant avec la main son casque de dessus sa tête et se faisant connaître aux ennemis, offrit le combat singulier à celui d'entre eux qui voudrait en faire l'essai. [6] Erigyus accepta l'offre et le combat s'étant donné dans les règles, Erigyus demeura vainqueur. Alors les barbares déconcertés de la chute de leur général, prirent le parti le plus sûr et se soumirent à Alexandre.

XXVII. Bessus meurtrier du feu roi de Perse, est livré par Alexandre, au frère même du Roi qui le fait mourir dans les tourments.

[7] De son côté Bessus se portant toujours pour roi y fit un sacrifice aux dieux, à la fuite duquel il invita ses amis à un festin : dans la chaleur du vin, il prit querelle avec un de ses convives nommé Bagodaras et la dispute en vint au point que Bessus était sur le point de le tuer; à quoi pourtant les amis de l'un et de l'autre convive mirent obstacle : [8] cependant celui qui avait couru le risque jugea a propos dés la nuit suivante de se réfugier auprès d'Alexandre. La réception favorable que lui fit le roi, et les présents dont il accompagna son accueil furent un appas dont l'exemple lui gagna l'affection des principaux officiers de Bessus, de sorte que le liant eux-mêmes, ils l'amenèrent de force à Alexandre. [9] Le roi les récompensa amplement de ce service. Il livra Bessus au frère de Darius et aux autres parents du feu Roi pour le punir du meurtre de ce prince et de sa rébellion. Ceux-ci lui firent subir toute sorte d'affronts et de tourments, et ayant enfin coupé son corps en petits morceaux, ils les jetèrent çà et là avec des frondes. La reine admirant en cette occasion la générosité d'Alexandre, lui envoya des présents considérables pour lui marquer sa reconnaissance et lui promit de se conformer en tout a ses volontés.

C'est ici que commence la lacune de seize articles complets et consécutifs du sommaire de ce 17e livre, tel que H. Etienne a donné ce sommaire dans son édition d'après les manuscrits où il a trouvé celui-ci et tous les autres.

Ici, l'auteur de l'ouvrage a repris et retraduit les textes de Quinte-Curce et d'Arrien qui correspondent aux têtes de chapitre : j'ai repris ces textes mais dans d'autres traductions qui se trouvaient déjà sur mon site (Philippe Remacle)

XXVIII. Alexandre perd un grand nombre de ses soldats en traversant un pays sans eau. Tiré de Q. Curce.
VII, V. Ayant remis à Artabaze le gouvernement de la Bactriane, Alexandre y laissa les bagages et les équipages de l'armée, avec une garnison. Il entra alors, suivi de ses troupes légères, dans les déserts de la Sogdiane, marchant toujours pendant la nuit. L'eau manquait, comme nous le disions tout à l'heure, et la soif s'allumait plutôt par le désespoir que par le besoin de boire. Dans l'espace de quatre cents stades, on ne rencontre pas la moindre humidité. L'ardeur du soleil embrase les sables, et, une fois enflammés, ils se répandent au loin comme un incendie sans limite qui dévore tout. Un brouillard s'élève ensuite, produit par l'excessive chaleur de la terre, et dérobe la lumière; ce qui donne aux campagnes l'aspect d'une mer vaste et profonde. La marche de nuit semblait tolérable par le soulagement qu'apportaient aux corps la rosée et la fraîcheur du matin. Mais la chaleur commence avec le jour même; tout ce qu'il y a d'humidité naturelle est absorbé par la sécheresse, qui dessèche la bouche, et brûle jusqu'au fond des entrailles. Aussi ce fut le courage d'abord, puis les forces qui les abandonnèrent; il leur était également pénible de s'arrêter et de marcher. Un petit nombre, conduits par des guides qui connaissaient le pays, avaient trouvé de l'eau les premiers: pendant quelque temps leur soif en fut apaisée; mais avec la chaleur croissante revenait le besoin de se désaltérer. Il fallut leur verser tout ce qu'il y avait de vin et d'huile; et tel était le plaisir qu'ils trouvaient à boire, qu'ils ne s'inquiétaient plus du retour de la soif. Bientôt cependant, appesantis par l'abus qu'ils avaient fait de ces boissons, ils ne pouvaient plus porter leurs armes, ni faire un pas en avant; et ceux à qui l'eau avait manqué se trouvaient bien plus heureux, en voyant leurs compagnons forcés de rejeter celles qu'ils avaient prise sans mesure. Tant de calamités affligeaient le roi; ses amis, qui l'environnaient, le suppliaient de songer à lui: "Sa grande âme, lui disaient-ils, pouvait seule soutenir l'armée défaillante." À ce moment, deux des éclaireurs qui étaient allés en avant pour choisir l'emplacement du camp, arrivèrent chargés d'outres remplies d'eau. Ils les apportaient à leurs fils, qu'ils savaient faire partie de ce corps d'armée et souffrir cruellement de la soif. Alexandre les rencontra, et l'un d'eux, ouvrant aussitôt son outre, remplit un vase qu'il portait en même temps, et le présenta au roi. Il le prend, et leur demande à qui cette eau était destinée. Ils lui répondent que c'est à leurs fils. Alors, leur rendant la coupe pleine comme il l'avait reçue: "Je ne saurais, dit-il, boire seul, ni partager entre tous si peu de chose. Courez donc donner à vos enfants ce que vous avez apporté pour eux."Enfin, aux approches de la nuit, il arriva sur les bords de l'Oxus. Mais une grande partie de l'armée n'avait pu le suivre; il fit donc allumer des feux sur une hauteur, pour que ceux qui avaient peine à suivre reconnussent qu'ils n'étaient pas loin du camp. Quant aux autres, arrivés avec lui les premiers, il les fit boire et manger en toute hâte pour reprendre des forces, et leur commanda de remplir, soit des outres, soit toute autre espèce de vases bons à transporter de l'eau, et d'aller au secours de leurs compagnons. Mais en buvant avec trop d'avidité, il y en eut qui s'étouffèrent et moururent, et le nombre en fut bien plus grand que celui des hommes que perdit Alexandre en aucune de ses batailles. 

XXIX. Les Branchides, ci-devant confinés par les Perses aux extrémités de leur empire, sont exterminés par Alexandre, parce que leurs ancêtres avaient autrefois trahi les Grecs. Tiré de Q. Curce.

VII, V. On était arrivé devant une petite ville, habitée par les Branchides. Jadis, à l'époque où Xerxès revint de Grèce, les Branchides, par son ordre, avaient quitté Milet, et étaient venus s'établir en cet endroit, forcés de s'exiler pour avoir profané, par complaisance pour ce monarque, le temple d'Apollon Didyméen. Les mœurs de leur ancienne patrie ne s'étaient point encore perdues; mais déjà ils parlaient un double langage, où s'étaient mêlés peu à peu, en se corrompant, leur idiome naturel et l'idiome barbare. Ils reçurent le roi avec des transports de joie, remettant entre ses mains et leur ville et leurs personnes. Mais Alexandre ordonna de convoquer les Milésiens qui servaient sous ses drapeaux. Les Milésiens nourrissaient une vieille haine contre la famille des Branchides. Le roi abandonna donc ces derniers à leur discrétion, soit qu'ils conservassent le souvenir de leur trahison, soit qu'ils se laissassent fléchir par le souvenir d'une commune origine. Comme les avis étaient partagés, il leur déclara qu'il déciderait lui-même ce qu'il y avait de mieux à faire. Le lendemain, les Milésiens étant venus le trouver, il ordonne aux Branchides de le suivre; et, arrivé aux portes de leur ville, il y entre accompagné d'un détachement. La phalange reçut l'ordre d'investir les murailles, et, à un signal donné, de piller cette ville, asile de la trahison, et d'en égorger les habitants jusqu'au dernier. De tous côtés, ces malheureux sans défense sont massacrés; et ni la communauté de langage, ni les vêtements sacrés des suppliants, ni leurs prières ne peuvent désarmer la cruauté des bourreaux. Enfin, pour anéantir leur ville, et n'en laisser aucune trace, les murailles en furent minées jusqu'en leurs fondements. Dans leur fureur, que rien n'arrêtait, les Macédoniens ne se contentèrent pas d'abattre, ils allèrent jusqu'à déraciner les arbres des bois sacrés, pour que leurs racines même, arrachées, ne laissassent plus qu'un vaste désert et un sol au loin stérile. Si ces rigueurs eussent été imaginées contre les auteurs mêmes de la trahison, on pourrait les regarder comme une juste vengeance, et non comme une barbarie; mais ce furent alors des arrière-neveux qui expièrent la faute de leurs ancêtres, des hommes qui n'avaient jamais vu Milet, loin d'avoir pu livrer cette ville à Xerxès.

XXX. Le Roi conduit son armée chez les Bactriens et chez les Scythes. Tiré d'Arrien.

IV, I Cependant les Barbares, voisins du fleuve, tombent sur les garnisons macédoniennes, les égorgent, et mettent leurs villes en état de défense. À la sollicitation de ceux qui avaient livré Bessus, beaucoup de Sogdiens s'étaient réunis à eux, et avaient entraîné dans ce parti quelques Bactriens qui craignaient Alexandre, ou du moins quelques résultats fâcheux des délibérations de leurs chefs, dont il avait convoqué l'assemblée à Zariaspe, capitale du pays.
Instruit de leur défection, Alexandre donna ordre à son infanterie de se munir d'échelles, et marche lui-même sur Gaza. Des sept villes occupées par les Barbares, c'était la plus proche. Il détache Cratérus contre Cyropolis, la plus grande du pays, où beaucoup d'entre eux s'étaient retirés ; lui ordonne de camper sous les murs, de les cerner par une circonvallation, de dresser des machines, afin que les habitants, occupés à le repousser, ne pussent venir au secours de leurs voisins.
Arrivé devant Gaza, il fait de suite approcher les échelles et attaquer les murailles bâties en terre et peu élevées. Les archers, les gens de trait, les frondeurs mêlés à l'infanterie ou élevés sur les machines, font pleuvoir une grêle de traits sur les assiégés, les forcent d'abandonner le rempart ; on dresse les échelles ; les Macédoniens escaladent les murs ; Alexandre fait passer tous les hommes au fil de l'épée ; partage les femmes, les enfants et le butin, entre ses soldats. Il marche sur une seconde ville aussi peu fortifiée que Gaza, y entre le même jour ; elle subit le même sort. Le lendemain il en prend une troisième d'assaut. Cependant il envoie sa cavalerie cerner deux autres villes peu éloignées, pour empêcher que leurs habitants, instruits de sa marche et de la défaite de leurs voisins, ne prissent la fuite et lui ôtassent tous les moyens de les poursuivre.
Il ne s'était point trompé, les détachements de cavalerie arrivèrent très à propos ; car les Barbares voyant la fumée des villes embrasées, informés d'ailleurs de leur désastre par quelques fuyards, sortent précipitamment de leurs murs, et donnent tête baissée dans la cavalerie qui les attendait en bon ordre, et qui en tue un grand nombre.
Ces cinq villes prises et détruites en deux jours, Alexandre marche sur Cyropolis. Cette place, bâtie par Cyrus, avait des murs plus élevés et plus solides que les autres. En outre les Barbares les plus belliqueux s'y étaient retirés en grand nombre. Les Macédoniens ne purent la prendre du premier abord. Alexandre, ayant fait approcher les machines, se disposait à battre le mur et à pénétrer par la première brèche ; il observe que, le canal du fleuve qui traverse la ville est à sec, et livre un passage facile aux siens ; il prend avec lui ses gardes, les Hypaspistes, les archers et les Agriens, et tandis que les Barbares sont occupés sur leurs murailles, il se glisse par le canal, avec un petit nombre des siens, dans la ville, dont il fait briser les portes ; ses troupes y entrent sans résistance. Les Barbares, voyant l'ennemi au milieu d'eux, se réunissent contre ceux d'Alexandre ; l’action la plus vive s'engage. Le roi reçoit un coup de pierre à la tête ; Cratérus et plusieurs autres chefs sont atteins de flèches : enfin les Barbares sont chassés de la place publique, tandis que les assaillants forcent le mur abandonné. Huit mille tombèrent sous le fer du vainqueur ; dix mille qui restaient se retranchent dans la citadelle, où ils sont assiégés par Alexandre ; mais comme ils manquaient d'eau, ils se rendirent dès le lendemain.
La septième ville fut prise d'emblée, si l'on en croit Aristobule, et ses défenseurs mis à mort ; mais Ptolémée prétend quelle se rendit ; qu'Alexandre distribua les prisonniers dans son armée, et les fit garder étroitement jusqu'à son départ de la contrée, ne voulant y laisser aucun de ceux qui avaient pris part à la révolte.
Cependant à la nouvelle de la défection des Barbares, l'armée des Scythes Asiatiques s'avançait jusqu'au Tanaïs, prête à fondre sur les Macédoniens, pour peu que le désordre fût considérable ; d'un autre côté, Spitamène assiégeait la garnison de Maracanda. Alexandre détache contre lui Andromaque, Ménédème et Caranus, avec soixante Héthaires, quinze cents stipendiaires à pied, et huit cents à cheval, dont Caranus était le chef. Tout ce détachement marche sous les ordres d'un interprète Lycien, nommé Pharnuque, instruit de la langue des Barbares, et par là propre aux négociations.
Alexandre cependant bâtissait la ville sur le Tanaïs ; ses murs élevés le vingtième jour de travail, reçoivent les Grecs à sa solde, ceux des pays voisins qui voulurent y habiter, et quelques Macédoniens hors d'état de servir.
Il sacrifiait aux Dieux selon le rite accoutumé, et faisait célébrer des jeux gymniques et des courses à cheval, quand il vit sur la rive opposée, des Scythes qui, loin de se retirer, harcelaient les Grecs à coups de traits, le fleuve ayant très peu de largeur. Ils ajoutaient la provocation à l'outrage. « Alexandre, tu n'oses te mesurer aux Scythes ; si tu l'osais tu sentirais combien ils diffèrent des Barbares de l'Asie. »
Irrité de ces injures, Alexandre veut traverser le fleuve et ordonne pour le passage les dispositions accoutumées. Le ciel consulté par des sacrifices n'annonce rien de favorable. Ce présage déplaît au roi ; cependant il cède, il s'arrête. Mais les Scythes continuant à le provoquer, il ordonne de nouveaux sacrifices. Aristandre lui annonce le danger du passage. « Il n'en est point que je n'affronte, plutôt que de me voir, moi vainqueur de presque toute l'Asie, insulter par des Scythes, comme le fut autrefois Darius. - Mon devoir est de vous révéler la volonté des Dieux, et non ce qu'il vous plairait d'entendre. »
Néanmoins tout étant disposé pour le passage, les troupes sous les armes aux bords du fleuve, Alexandre fait jouer les machines : quelques Scythes sons blessés ; un d'entre eux, atteint par un trait terrible qui perce le bouclier et la cuirasse, tombe de cheval ; épouvantés, les autres reculent.
Alexandre, profitant de leur désordre, fait sonner les trompettes, se jette le premier dans le fleuve, toute son armés le suit : il fait traverser d'abord les frondeurs et les archers pour empêcher, à coups de traits, les Scythes d'approcher la phalange dans son passage, avant que toute la cavalerie fût à l'autre bord.
Toute l'armée ayant traversé le fleuve, il détache contre les Scythes un corps de chevaux alliés, et quatre escadrons de Sarissophores. L'ennemi bien plus nombreux soutient leur choc, les tourne avec sa cavalerie, les accable de traits, et se replie en bon ordre. Les archers, les Agriens et l'infanterie légère, sous les ordres de Balacre, volent à leur secours. Dès qu'on en fut aux mains, trois corps d'Hétaires et les archers à cheval viennent les soutenir. Alexandre donne lui-même de front avec toute sa cavalerie ; l'ennemi serré de près par les hommes et les chevaux, ne pouvait plus voltiger et se développer nomme auparavant. Il prend la fuite, laisse mille morts sur le champ de bataille, dont Satrace, un de leurs chefs, et cent cinquante prisonniers.

XXXI. Les principaux d'entre les Sogdiens conduits au supplice, sont délivrés contre leur espérance. Tiré de Q. Curce.

VII, X. Trente prisonniers sogdiens de distinction, tous remarquables par la rare vigueur de leur corps, avaient été amenés devant Alexandre. Ayant appris de la bouche d'un interprète, que, par l'ordre du roi, on les traînait au supplice, ils se mirent à entonner un chant d'allégresse, et à témoigner, par des danses et des gestes extravagants, la joie de leurs cœurs. Le roi, étonné du courage avec lequel ils marchaient à la mort, les fit rappeler, et leur demanda d'où leur venaient ces transports de joie, lorsqu'ils avaient le supplice devant les yeux. Ils répondirent que, si un autre les eût fait périr, ils seraient morts tristes; mais que, rendus à leurs ancêtres par un si grand roi, vainqueur de toutes les nations, ils allaient jouir d'une mort honorable, objet des vœux de tout homme de cœur, et qu'ils la célébraient par des chants à leur manière et par des témoignages d'allégresse. "Eh bien! donc, leur dit Alexandre, me promettez-vous de vivre sans haine pour moi, si vous vivez par un bienfait de ma clémence?" Ils répliquèrent qu'ils n'avaient jamais eu de haine pour lui; mais que, provoqués à la guerre, ils avaient été ses ennemis. Que si on les avait mis à l'épreuve par des bienfaits plutôt que par des outrages, ils eussent essayé de ne pas se laisser vaincre en bons procédés. Et comme il leur demandait quel gage ils comptaient lui donner de leur fidélité: "La vie que nous avons reçue de toi sera ce gage, répondirent-ils; nous serons prêts à te la rendre quand tu nous la redemanderas." Et ils tinrent leur promesse. Ceux qui s'en retournèrent dans leurs demeures maintinrent leurs concitoyens dans l'obéissance; et les quatre qui restèrent pour prendre leur place parmi les gardes de la personne royale, ne le cédèrent à aucun des Macédoniens en dévouement pour Alexandre.

XXXII. Comment Alexandre défit les Sogdiens, et leur tua plus de six vingt mille hommes. 

Cet article du sommaire n'est rempli par quoique ce soit.

XXXIII. Le Roi châtie les Bactriens et subjugue une seconde fois les Sogdiens. Il fait constuire des forts en des endroits convenables pour réprimer les rebelles. Tiré d'Arrien.

IV, 6 Alexandre marche de nouveau vers l'Oxus, contre les Sogdiens retirés dans leurs places fortes, après avoir refusé d'obéir au satrape qu'il leur avait donné. Il campe aux bords du fleuve : on vit, dit-on, sourdre près de la tente d'Alexandre deux fontaines, l'une d'eau vive, et l'autre d'huile. Ptolémée, averti le premier de ce prodige en instruit Alexandre, qui sacrifie après avoir consulté-les devins. Aristandre lui prédit de grands travaux et la victoire.
Il pousse vers les Sogdiens avec une partie de l'armée, après avoir laissé Polysperchon, Attalus, Gorgias et Méléagre, avec une partie de ses troupes dans la Bactriane, pour prévenir les troubles, contenir les Barbares et combattre les révoltés. Il divise son armée en cinq corps ; le premier, sous la conduite d'Ephestion ; le second, sous Ptolémée ; le troisième, sous Perdiccas ; le quatrième, sous Coenus et Artabaze ; et, dirigeant lui-même le cinquième, il s'avance vers Maracanda. Les autres se portèrent de différents côtés, et, faisant le siège des places, contraignirent les révoltés à se rendre de force ou de composition. Ces différents corps, après avoir parcouru la Sogdiane, se réunissent sous les murs de Maracanda, Héphaestion est chargé de conduire des colonies dans les villes de la Sogdiane ; Coenus et Artabaze marchent vers les Scythes, chez lesquels Spitamène s'était réfugié.
Alexandre, avec le reste de l'armée entre dans la Sogdiane, dont il soumet facilement les villes occupées parles Barbares révoltés.

XXXIV. Troisieme révolte des Sogdiens; prise de la citadelle du Rocher et de tous ceux qui s'y étaient renfermés. Tiré d'Arrien.

IV, CHAP. 7. Au printemps, on part pour assiéger la roche des Sogdiens. C'est dans cette place inexpugnable que s'étaient réfugiés une foule d'habitants, et Oxyarte avec sa femme et ses filles, après avoir abandonné le parti d'Alexandre. La prise de ce poste enlevait aux Sogdiens leur dernier boulevard. Alexandre s'approche mais il ne voit de tous côtés qu'une hauteur escarpée, couverte de neige ; inabordable. Les Barbares étaient approvisionnés pour un long siège, et ne manquaient point d'eau. Alexandre leur fait proposer d'entrer en composition, avec la facilité de se retirer chez eux ; mais les Barbares se prenant à rire, lui demandent si ses soldats ont des ailes ; qu'ils se croyaient au-dessus de toute atteinte. Irrité de cette réponse superbe, Alexandre, pour satisfaire à la fois sa vengeance et sa gloire, résolut d'emporter la place. Il fait publier par un héraut, que le premier de tous qui montera à l'assaut obtiendra douze talents ; le second, le troisième et tous ceux qui leur succéderont, des récompenses proportionnées, jusqu'au dernier, qui recevra trois cents dariques.
Des Macédoniens, excités à la fois par leur courage et la récompense, se présentent au nombre de trois cents, choisis parmi ceux exercés à ces sortes de travaux. Ils sont armés de crampons de fer qu'ils doivent ficher clans la glace ou dans la roche, et auxquels ils attachent de fortes cordes. Se dirigeant pendant la nuit du côté le plus escarpé et le moins gardé, à l'aide de ces crampons et d'efforts redoublés, ils arrivent de différents côtés sur le sommet. À cet assaut, trente roulèrent dans les précipices et dans les neiges ; on ne put retrouver leurs corps. Arrivés sur le sommet, les Macédoniens élèvent un drapeau, c'était le signal convenu. Alexandre députe un héraut vers les postes avancés des Barbares pour leur annoncer qu'ils aient à se rendre ; que ses soldats ont des ailes ; qu'ils lèvent les yeux, les hauteurs sont occupées par les Macédoniens. À cet aspect imprévu, s'imaginant que les assaillants étaient en plus grand nombre et mieux armés, les Barbares se rendirent.
Parmi les prisonniers on compta un grand nombre de femmes et d'enfants entre autres ceux d'Oxyarte ;

XXXV. Chasse faite par Alexandre dans la Basarie, dont la capitale s'appelloit Basiste et de la multitude des bêtes sauvages qui se trouve dans cette province. Tiré de Q. Curce.

VIII, 1 Après avoir accueilli avec bonté l'une et l'autre députation, il s'arrêta pour attendre Héphestion et Artabaze; et, lorsqu'ils l'eurent rejoint, il entra dans la contrée appelée Bazaira.
Les plus éclatantes marques de l'opulence barbare sont, en ce pays, des troupeaux de bêtes fauves de noble race, enfermés dans des parcs et des bois immenses. On choisit à cet effet de vastes forêts, où d'abondantes sources d'eau vive entretiennent la fraîcheur; les parcs sont entourés de murs, et des tours y servent de retraite aux chasseurs. Il y avait un de ces bois, qui, d'après une tradition constante, était resté intact depuis quatre générations consécutives. Alexandre y étant entré avec toute son armée, ordonna que l'on fit une battue générale. Le hasard voulut qu'un lion d'une taille extraordinaire s'élançât pour se jeter sur le roi lui-même. Déjà Lysimaque, qui fut roi dans la suite, et qui se trouvait alors au plus près d'Alexandre, avait présenté son épieu à l'animal, lorsque le roi le repoussa, et, lui ordonnant de se retirer, ajouta qu'il pouvait, aussi bien que Lysimaque, tuer à lui seul un lion. Lysimaque, en effet, un jour qu'il chassait en Syrie, avait tué seul un de ces animaux de la plus monstrueuse grosseur; mais ayant eu l'épaule gauche déchirée jusqu'aux os, il avait couru un très grand danger. Alexandre, qui lui reprochait cet accident même, montra plus de courage encore à agir qu'à parler; car, non seulement il ne manqua pas l'animal, mais il le tua du premier coup. Le bruit mensonger qui a couru qu'Alexandre avait exposé Lysimaque à la fureur d'un lion n'a d'autre source, à mon avis, que l'aventure dont nous parlions tout à l'heure.
Quel qu'eût été, du reste, le bonheur d'Alexandre à se tirer de ce péril, les Macédoniens arrêtèrent, en vertu d'une coutume de leur nation, qu'il ne chasserait plus à pied ou sans une escorte choisie parmi les principaux de sa cour et les amis. Quatre mille bêtes avaient été abattues, et toute l'armée mangea avec le roi dans ce même bois. 

XXXVI. Irrévérence à l'égard du Dieu Bacchus et meurtre de Clitus dans un festin. Tiré d'Arrien.

IV, CHAP. 3. Ces réflexions amènent naturellement le récit du meurtre de Clitus, quoi qu'il n'ait eu lieu que quelque temps après.
Les Macédoniens avaient fixé la fête de Bacchus à un jour particulier, dans lequel Alexandre sacrifiait, chaque année, à ce Dieu ; mais alors, négligeant le culte de Bacchus, il consacra ce jour aux Dioscures, et depuis il institua en leur honneur des sacrifices suivis d'un festin. Après avoir vidé un grand nombre de coupes, selon l'usage des Barbares imités par Alexandre, toutes les têtes échauffées par le vin, on parla des Dioscures dont on faisait remonter l'origine à Jupiter et non pas à Tyndare. Quelques-uns uns des convives, quelques flatteurs (et cette peste fut et sera toujours la ruine des rois et des empires), avancèrent que les exploits de Castor et Pollux ne pouvaient se comparer à ceux d'Alexandre. D'autres osèrent blasphémer contre Hercule, et détestèrent le démon de l'envie qui empêche les héros de recevoir dès leur vivant les honneurs qui leur sont dus.
Clitus, irrité de longue main du changement d'Alexandre et des flatteries de ses courtisans ; animé par le vin et supportant d'ailleurs impatiemment l'offense faite aux Dieux, et l'abaissement injurieux de la gloire des anciens héros pour relever celle du conquérant. « Et qu'a-t-il donc fait de si grand, de si admirable pour mériter de tels éloges ? A-t-il acquis seul la gloire de ses conquêtes, n'en doit-il pas une grande partie aux Macédoniens ? »
Le discours de Clitus offense Alexandre. Je ne saurais ici l'approuver; dans une orgie, le plus sage était de garder le silence, et de ne point mêler sa voix à celle des flatteurs.
D'autres cependant rappellent les exploits de Philippe, les rabaissent et vont jusqu'à les contester pour rehausser ceux de son fils. Clitus, hors de lui, commence l'éloge de Philippe et la satire d'Alexandre, s'exhale en reproches amers ; et tendant vers lui la main en le bravant : « Alexandre, sans le secours de ce bras, tu périssais dès le Granique. »
Enflammé de colère par l'outrage et les injures de Clitus, Alexandre s'élance sur lui ; on le retient. Il appelle alors à grands cris ses Hypaspistes, et comme ils n'avançaient point, il s'écria : « Me voilà donc comme Darius retenu par d'autres Bessus ! Il ne me reste de roi que le nom. » Il échappe alors aux bras de ceux qui l'entourent, saisit ou reçoit la pique d'un de ses gardes, et perce Clitus.
Aristobule ne rapporte point l'origine de cette querelle ; il rejette tout le tort sur Clitus : il raconte qu'au moment où Alexandre, dans son transport, s'élança pour le tuer, Clitus avait été entraîné hors de l'enceinte par Ptolémée ; mais qu'il ne put rester dans le poste où il avait été contraint de se retirer, et qu'entendant Alexandre appeler Clitus à haute voix, il revint en disant : « Le voici Clitus. » À ces mots, il fut percé du trait mortel.
Je blâme Clitus d'avoir outragé son prince, je plains Alexandre de s'être livré à deux passions indignes du sage et du héros, la colère et l'ivrognerie ; et je le loue ensuite d'avoir, sur-le--champ, passé du crime au repentir.
Quelques historiens rapportent qu'appuyant de suite la base de la pique contre la muraille, et, tournant la pointe vers son coeur, il voulut terminer aussitôt une vie souillée par le meurtre de son ami. On ne trouve ce fait que chez un petit nombre ; le plus grand s'accorde sur les détails suivants. Retiré dans sa tente, il arrosa sa couche de larmes ; le nom de la victime sortait de sa bouche au milieu des sanglots, et s'adressant à la soeur de Clitus qui avait été sa nourrice : « Ma seconde mère ! que ton fils a bien reconnu tes soins ! ton fils a vu périr les tiens pour lui, et il a tué ton frère de sa main ! Je suis le meurtrier de mes amis. » Pendant trois jours il refusa toute nourriture, et ne prit aucun soin de sa personne.
Les prêtres de répandre qu'il l'allait ici reconnaître le courroux de Bacchus, indigné qu'Alexandre eût négligé ses honneurs. Trop heureux de pouvoir rejeter son crime sur la colère céleste, Alexandre sacrifie à Bacchus, aussitôt que ses amis l'eurent déterminé à accepter de la nourriture.

XXXVII. Mort de Callisthene. Tiré d'Arrien.

CHAP. 4. On dit aussi qu'Alexandre voulut se faire adorer comme un Dieu, et passer pour le fils d'Ammon, plutôt que pour celui de Philippe. Déjà plein d'enthousiasme pour ces usages et les peuples de l'Asie dont il avait emprunté le costume, il n'avait pas besoin, pour arriver à ce dernier excès, d'y être poussé par des sophistes, par un Anaxarque ou par le poète grec Agis.
Callisthène d'Olynthe, disciple d'Aristote et de moeurs sévères, le désapprouvait hautement, et avec raison : mais il faut cependant blâmer l'orgueil qui lui faisait dire, s'il faut en croire quelques récits, sans autorité, que ses propres écrits étaient au-dessus des exploits d'Alexandre, qu'il ne s'en était point approché pour acquérir de la gloire, mais pour lui en donner, et que ce prince devait attendre l'immortalité de l'histoire qu'il écrivait, et non des contes qu'Olympias avait faits sur sa naissance. D'autres racontent que Phitotas lui demandant un jour quel était le héros le plus honoré chez les Athéniens, il lui répondit : « Un tyrannicide, c'est Harmodius, c'est Aristogiton. » Philotas insistant : « Et dans quel pays des Grecs le tyrannicide pourrait-il trouver un refuge ? » « Chez les Athéniens. Les Athéniens ont défendu les fils d'Hercule contre la tyrannie d'Euristhée. »
Callisthène s'opposa aux honneurs divins que réclamait l'orgueil d'Alexandre. Voici les faits.
Alexandre était convenu avec les sophistes, et les grands de la Perse qui composaient sa cour, de faire tomber à table la conversation sur cet objet. Anaxarque prenant la parole, avance qu'Alexandre a plus de droits aux honneurs, divins qu'Hercule et Bacchus, dont il a surpassé les exploits par le nombre et la grandeur des siens ; que ce héros est leur prince, et que les autres étaient étrangers, l'un de Thèbes et l'autre d'Argos ; que le seul titre de ce dernier était de compter parmi ses descendants, Alexandre à qui la postérité élèverait des autels après sa mort ; qu'il était convenable de lui décerner, dès son vivant, des honneurs qu'il pourrait sentir et reconnaître.
Anaxarque ajouta plusieurs autres considérations à ce discours. Déjà les courtisans qui étaient dans te secret de cette proposition, commençaient à se prosterner pour adorer le prince : les Macédoniens gardent un silence de désapprobation ; et Callisthène le rompant le premier : « Oui, sans doute, Alexandre est digne des plus grands honneurs qu'un mortel puisse recevoir ; mais la sagesse a établi une différence entre ceux que l'on doit aux Dieux et ceux que l'on accorde aux hommes. On érige aux Dieux des temples, des autels ; aux hommes, des statues ; les sacrifices, les libations, les hymnes sont pour les Dieux, il reste aux hommes nos éloges. La Divinité est reculée dans le sanctuaire, on ne peut en approcher, on l'adore ; on aborde l'humanité, on la touche, on la salue. Au milieu de ces fêtes, de ces chants en l'honneur des Dieux, on assigne cependant, à chacun d'entre eux, un culte distinct, comment n'en séparerait-on pas les hommages rendus aux héros ? Il n'est point convenable de confondre tous ces rapports, soit en élevant les hommes jusqu'aux Dieux, soit en ravalant les Dieux jusqu'aux hommes. Alexandre permettrait-il qu'un particulier usurpât le titre et les prérogatives de la royauté ? Les Dieux doivent-ils être moins indignés de voir un simple mortel affecter ou obtenir leurs honneurs suprêmes? Qu’Alexandre soit le premier des héros, le plus grand des rois, le plus illustre des capitaines, qui peut en douter Anaxarque ? Mais n'était-ce pas à toi, dont il consulte l'éloquence et la philosophie, à le dissuader de cet excès. Tu devrais te souvenir que tu ne parles pas ici à quelque Cambyse, à quelque Xerxès, mais au fils de Philippe, mais au descendant d'Hercule et d'Achille, mais à un prince dont les ancêtres, venus d'Argos dans la Macédoine, n'y ont point obtenu l'empire par la force et la violence, mais conformément à» nos lois. Hercule ne reçut pas les honneurs divins pendant sa vie, et, même après sa mort, il ne les dut qu'à l'ordre d'un oracle. Que si, nous voyant en petit nombre au milieu des Barbares, tu veux en prendre les moeurs, Alexandre, souviens-toi de la Grèce. C'est pour soumettre l'Asie à la Grèce que cette expédition a été entreprise. Espères-tu à ton retour, forcer les plus libres des hommes, les Grecs à t'adorer ? ou, s'ils sont exempts de cette honte, est-ce aux Macédoniens seuls que tu la réserves ? ou bien ambitionnes-tu un double hommage, homme pour les Grecs et les Macédoniens, veux-tu être un Dieu pour les Barbares ? Cette loi des Perses et des Mèdes, je le sais, on la fait remonter au fils de Cambyse, à Cyrus, le premier que l'on ait adoré parmi les hommes ; mais tu sais aussi que l'orgueil de ce Dieu fut humilié par un peuple pauvre, mais libre, par les Scythes. D'autres Scythes ont châtié l'insolence de Darius; les Athéniens et les Lacédémoniens, celle de Xerxès ; Cléarque et Xénophon, à la tête seulement de dix mille hommes firent trembler Artaxerxès, et toi même, tu as vaincu Darius avant d'être adoré. »
Callisthène continua avec la même énergie : elle importuna Alexandre, mais plut aux Macédoniens. Alors les affidés d'Alexandre leur donnent le signal de l'adoration. On se tait, et les Perses, les plus avancés en âge et en dignité, se lèvent et l'adorent tour-à-tour. L'un d'eux, l'ayant fait d'une manière absolument abjecte, Léonnatus, un des Hétaires, se prit à rire. Alexandre s'en tint offensé, et ne pardonna que par la suite à Léonnatus.
Le fait est raconté différemment par d'autres. Alexandre couronnant une coupe d'or l'aurait présentée à la ronde, en s'adressant d'abord aux complices du projet d'adoration. Le premier, après avoir vidé la coupe, se serait levé, prosterné ensuite à ses pieds, et en aurait été embrassé. L'exemple suivi de proche en proche, Callisthène, à son tour, se serait avancé pour recevoir l'embrassement, mais sans se prosterner : Alexandre occupé à causer avec Hephæstion, n'y aurait pas fait attention, si l'un des Hétaires, Démétrius ne l'eût averti de la noble hardiesse de Callisthène qui, alors repoussé par Alexandre, se serait retiré en disant « Je n'y perds qu'un embrassement. »
Je n'insisterai point sur les fautes d'Alexandre ; mais je ne puis applaudir à ce que la philosophie de Callisthène eut d'excessif. Il suffit, dans ces circonstances, de se renfermer dans la modération ; pour être utile à un prince, il faut en savoir ménager les intérêts. La haine d'Alexandre contre Callisthène paraît justifiée par la rudesse de la franchise et de la vanité qu'il développa à contre-temps. De là cette promptitude d'Alexandre à croire aux délations qui accusaient Callisthène d'avoir pris part à la conjuration formée contre ce prince par les adolescents attachés à son service ; on allait jusqu'à accuser le philosophe de les y avoir excités. Telle fut l'origine de cette conjuration.

XXXVIII. Expédition du Roi dans le païs des Nautaques, où il perdit une partie de ses troupes dans un déluge de neiges. Tiré de Q. Curce.

VIII, IV. Ces affaires terminées, il quitta, au bout de trois mois, ses quartiers d'hiver, pour s'acheminer vers une contrée nommée Gazabe. La première journée de marche fut tranquille; la suivante, sans être encore orageuse ni pénible, fut cependant plus sombre que celle qui avait précédé, et laissa pressentir un temps plus rigoureux encore. Le troisième jour, les éclairs commencèrent à briller dans toutes les parties de l'horizon, et leur lueur, tour à tour perçant les ténèbres et s'y cachant, outre qu'elle éblouissait les yeux de l'armée en marche, frappait les esprits d'épouvante. Le ciel retentissait d'un grondement presque continuel; de tous côtés, la foudre tombant s'offrait aux regards, et le soldat, les oreilles assourdies et le cœur glacé d'effroi, n'osait ni avancer ni s'arrêter. Un instant après, des torrents de pluie mêlée de grêle inondèrent la terre: ils s'en garantirent d'abord, à couvert sous leurs armes; mais bientôt leurs mains glissantes et engourdies devinrent hors d'état de les tenir; ils ne savaient même plus dans quelle direction se tourner, trouvant de chaque côté la tempête plus violente à mesure qu'ils s'efforçaient de l'éviter.
Alors, on les vit rompre leurs rangs, et se répandre en désordre dans toute la forêt; plusieurs, abattus par la crainte, avant de l'être par la fatigue, se couchèrent sur la terre, quoique l'excès du froid eût transformé la pluie en une couche de glace. D'autres s'appuyèrent contre des troncs d'arbres: ce fut là le soutien et l'abri du plus grand nombre. Ils n'ignoraient pas qu'ils ne faisaient que choisir une place pour y mourir, et que, dans leur immobilité, la chaleur vitale allait les abandonner; mais l'inaction plaisait à leurs corps épuisés de lassitude, et une mort certaine ne les effrayait point, pourvu qu'ils se reposassent: car le fléau qui les frappait n'était pas seulement terrible, mais encore opiniâtre; et la lumière, cette consolation naturelle de l'homme, déjà voilée par une tempête aussi sombre que la nuit, achevait de disparaître par l'épaisseur des bois.
Le roi seul, sachant supporter tant de maux, allait et venait autour des soldats, ralliait ceux qu'il trouvait dispersés, relevait de terre les malheureux qui s'y étaient étendus, leur montrait au loin la fumée qui sortait des cabanes, et les exhortait à gagner en toute hâte les abris les plus voisins. Et ce qui contribua surtout à les sauver, c'est que, voyant leur roi se multiplier lui-même pour la fatigue et supporter des maux auxquels ils avaient cédé, ils rougissaient de l'abandonner. À la fin, la nécessité, plus puissante dans la détresse que la raison même, leur fit trouver un remède contre l'excès du froid. La hache à la main, ils commencèrent à faire de grands abattis d'arbres, et de côté et d'autre mirent le feu au monceau de bois qu'ils avaient amassé. On eût dit qu'un vaste incendie consumait la forêt tout entière, et à peine quelque place restait-elle pour les soldats au milieu des flammes. Cependant cette chaleur rendit le mouvement à leurs membres engourdis, et peu à peu leur respiration, gênée par le froid, devint plus libre. Les uns se réfugièrent dans les cabanes des Barbares que la nécessité leur fit chercher jusqu'aux extrémités de la forêt; les autres s'abritèrent sous leurs tentes, qu'ils établirent sur le sol tout humide, mais quand déjà commençaient à s'apaiser les rigueurs de l'orage. Cette tempête emporta mille hommes, tant soldats que valets et vivandiers. On raconte qu'on en trouva plusieurs appuyés contre des troncs d'arbres, et qui paraissaient non seulement vivre encore, mais même causer entre eux, leurs corps ayant gardé l'attitude où la mort était venue les surprendre.

XXXIX. Alexandre épris d'amour pour Roxane, fille d'Oxyartés, l'épouse solemnellement et il invite un grand nombre de ses amis à épouser à son exemple les filles des principaux d'entre les Barbares. Tiré d'Arrien et déplacé dans Rhod.

Parmi les prisonniers on compta un grand nombre de femmes et d'enfants entre autres ceux d'Oxyarte ; l'une de ses filles, Roxane, nubile depuis peu était la plus distinguée des beautés de l'Asie, après la femme de Darius. Alexandre en est épris, et loin d'user des droits du vainqueur sur sa captive, il l'élève au rang de son épouse, action bien plus digne d'éloge que de blâme.
Il avait respecté autrefois la femme de Darius, la plus belle de celles de l'Orient, soit indifférence, soit modération, et cela dans la fleur de l'âge, au comble des succès, dans cette situation où les passions ne gardent plus aucune mesure : retenue louable, et que l'amour seul de la gloire pouvait conseiller.

XL. Répétition superflue de l'art. 38. précédent.

XLI. Passage d'Alexandre dans les Indes, où il extermine la premiere nation qu'il y trouve, pour imprimer de la crainte aux autres. Tiré d'Arrien.

IV, 8 Vers le milieu du printemps, Alexandre prend la route de l'Inde avec toutes ses troupes, dont il détache seulement dix mille hommes de pied, et trois mille cinq cents chevaux sous la conduite d'Amyntas qui doit contenir la Bactriane. Après avoir passé le Caucase en dix jours de marche, il parvint à la ville d'Alexandre, qu'il avait fait bâtir dans la Paropamise lors de sa première expédition en Bactriane. Il en destitua le commandant pour n'avoir pas rempli les devoirs de sa charge ; et ayant appelé, pour repeupler la ville, les Finitimes ainsi que les Macédoniens mis hors de combat, il en confia le gouvernement à Nicanor, l'un des Hétaires. Tyriaspe fut nommé satrape de toute la Paropamise et des contrées qui s'étendent jusqu'aux bords du Cophès.
Il passe par Nicée et sacrifie à Pallas. Un héraut le précède et va prévenir Taxile et les autres Anactes, au-delà du fleuve, qu'ils aient à se rendre auprès d'Alexandre partout où il serait. Taxile et les Anactes obéissent ; ils apportent les plus rares présents, et promettent de lui envoyer des éléphants au nombre de vingt-cinq.
Alexandre partage son armée et abandonne à Héphoestion et Perdiccas le commandement d'une partie composée des troupes de Gorgias, de Clitus, de Méléagre, de la moitié des Hétaires à cheval et de la totalité des troupes stipendiaires, avec ordre de marcher dans la Peucelatide vers l'Indus, d'y soumettre toutes les villes de force ou par composition, et une fois arrivés aux bords du fleuve, d'y faire tous les préparatifs pour en faciliter le passage. Ils sont accompagnés de Taxile et des autres Anactes. Les ordres d'Alexandre sont exécutés. Astès, hipparque de la Peucelatide, se révolte, s'enferme dans une ville, qu'Héphaestion assiège et prend d'assaut le trentième jour. Astès y périt. On établit à sa place Sangée, qui abandonnant le parti d'Astès pour celui de Taxile, mérita ainsi la confiance d'Alexandre.
Alexandre suivi des Hypaspistes, de l'autre moitié des Hétaires à cheval, des Hetaires à pied, des archers, des Agriens et de la cavalerie des hommes de trait, pousse vers les Aspiens, les Thyréens et les Arasaques : il côtoie le Choès, se dirige par des hauteurs difficiles et escarpées, traverse le fleuve avec peine. Apprenant que les Barbares se sont réfugiés dans leurs montagnes et leurs places fortes, il laisse en arrière son infanterie avec ordre de le suivre au petit pas, s'avance rapidement avec toute sa cavalerie et huit cents hommes de la phalange qu'il fait monter en croupe tout armés.
Il trouve tous les habitants de la première ville avancée, rangés en bataille aux pieds de leurs murs, dans lesquels il les rejette du premier choc.
Alexandre fut blessé à l'épaule, d'un trait qui ne pénétra point avant, parce que le coup fut rompu par la cuirasse. Ptolémée et Léonnatus furent également blessés.
Alexandre ayant tourné la ville en reconnaît le faible, campe de ce côté, et le lendemain, dès l'aurore, ayant donné l'assaut, on force le premier rempart, moins solide ; le second fut disputé plus longtemps. Mais lorsqu'ils virent approcher les échelles et pleuvoir sur eux une grêle de traits, les Barbares font une sortie et fuient dans leurs montagnes. On les poursuit ; une partie est tuée dans la fuite ; on n'épargne pas même les prisonniers, et le soldat furieux croit en les immolant venger Alexandre de sa blessure.
Le plus grand nombre se réfugie dans les montagnes voisines. On rase la ville ; on marche vers Andraque :

XLII. Alexandre prend la ville de Nysa qu'il traite favorablement en considération du Dieu Bacchus, avec lequel il prétendait avoir alliance. Tiré d'Arrien.

V, CHAPITRE PREMIER. Entre le Cophès et l'Indus se présente la ville de Nysa, fondée, dit-on, par Bacchus, vainqueur de l'Inde.
Quel est ce Bacchus, et quand a-t-il porté la guerre dans les Indes ? était-il venu de Thèbes ou de Tmole (en Lydie) ? Obligé de traverser les nations les plus belliqueuses alors inconnues aux Grecs, comment n'a-t-il soumis que les Indiens ? Il ne faut point percer trop avant dans tout ce que la fable rapporte des dieux. Les récits les plus incroyables cessent de l'être, lorsque les faits appartiennent à quelque divinité.
Alexandre, arrivé devant cette ville, vit venir à sa rencontre une députation de trente principaux citoyens, à la tête desquels était Acuphis, le premier d'entre eux ; ils lui demandent de respecter, en l'honneur du Dieu, la liberté de leur ville. Arrivés dans la lente d'Alexandre, ils le trouvent couvert de ses armes et de poussière, le casque en tête et la lance à la main. À cet aspect, ils se prosternent épouvantés, et gardent un long silence. Alexandre les relève avec bienveillance, et les encourage. Alors Acuphis : « Au nom de Dionysus, daignez, prince, laisser à la ville de Nysa sa liberté et ses lois. Le grand Dionysus, prêt à retourner dans la Grèce, après la conquête de l'Inde, fonda cette ville monument éternel de sa course triomphale. Il la peupla des compagnons émérites de son expédition. Héros !, c'est ainsi que vous avez fondé une Alexandrie sur le Caucase, une autre en Égypte ; c'est ainsi que tant de villes portent ou porteront le nom d'un conquérant déjà plus grand que Bacchus. Ce Dieu appela notre ville Nysa, en mémoire de sa nourrice ; ce nom s'étend à toute la contrée : cette montagne, qui domine nos murs, porte celui de Méros, et rappelle l'origine de notre fondateur. Depuis ce temps les habitants de Nysa sont libres, et se gouvernent par leurs lois. Le Dieu nous a laissé un témoignage de sa faveur : ce n'est que dans notre contrée que croît le lierre, inconnu dans tout le reste de l'Inde. »
Le discours d'Acuphis fut agréable à Alexandre; il crut ou voulut faire croire ce qu'on rapportait de Bacchus, fier l'avoir marché sur ses traces au-delà desquelles il comptait. s'élancer, espérant aussi que, par une noble émulation les travaux de Bacchus , les Macédoniens seraient prêts à tout entreprendre. Il conserva aux habitants de Nysa leurs franchises.
Il s'informe ensuite de leur état politique ; il applaudit à leur constitution ; elle est aristocratique, et il exige qu'on lui livre comme otages trois cents équestres et cent membres du conseil des trois cents. Acuphis était du nombre de ces derniers; il le nomme hyparque. Lequel souriant : « Eh comment une cité dépourvue de cent hommes de bien pourra-t-elle se gouverner ? Si son salut vous est cher, prenez trois cents et plus de nos équestres ; et au lieu d'exiger cent de nos meilleurs citoyens, demandez-en deux cents des plus mauvais, c'est le seul moyen d'assurer à notre cité la conservation de son ancien éclat. »
La prudente énergie de ce conseil ne déplut point à Alexandre, qui se contenta des trois cents équestres. Acuphis lui envoya son fils et son petit-fils.
Alexandre, curieux de visiter les monuments en la gloire de Dionysus dont le pays des Nyséens est peuplé, monte sur le Héros, suivi de la cavalerie des Hétaires et de l'Agéma des phalanges : le lierre et le laurier y croissaient en abondance : on y trouve des bois sombres et peuplés de fauves. Les Macédoniens reconnurent avec transport le lierre qu'ils n'avaient pas vu depuis longtemps. En effet, il n'en croît pas dans l'Inde, même aux lieux où l'on trouve la vigne ; ils en forment des guirlandes et des couronnes, et entonnent les hymnes de Bacchus, qu'ils appellent par tous ses noms. Alexandre y sacrifie, et invite les Hétaires à un festin.

XLIII. Alexandre après la prise de Massaca ville des Indes, fait égorger tous les soldats de la garnison qui n'étoit qu'empruntée et soudoyée, et qui s'étaient défendus courageument. Tiré d'Arrien.

À l'approche d'Alexandre, les Barbares n'osant l'attendre en bataille rangée, se débandent et courent se renfermer dans leurs villes, résolus de s'y défendre.
Le roi se dirige d'abord vers Massagues, leur capitale. Déjà son armée campait sous les remparts, lorsque, renforcés de sept mille stipendiaires venus de l'intérieur de l'Inde, les Barbares fondent sur les Macédoniens.
Alexandre ne voulant point engager le combat sous leurs murs, derrière lesquels ils pouvaient se retirer trop sûrement, et pour les attirer en plaine, fit faire à leur approche un mouvement en arrière aux Macédoniens, qui furent occuper une hauteur à sept stades du Gurée, où il avait résolu de camper. L'audace des ennemis est rehaussée par la retraite des Grecs, ils ne gardent plus leurs rangs, et courent en désordre sur ceux d'Alexandre. Arrivés à la portée du trait, Alexandre donne le signal, la phalange se retourne et se précipite sur eux. Les gens de trait à cheval, les Agriens et les archers avaient engagé la mêlée ou le désordre redoubla par le choc de la phalange. Surpris, épouvantés, les Indiens lâchent pied aussitôt, se retirent précipitamment dans la ville, après avoir perdu deux cents des leurs.
Alexandre fait approcher sa phalange des remparts, une flèche lui effleure la cheville du pied.
Le lendemain il fait battre les murs par les machines ; une partie est renversée ; les Macédoniens s'avancent par la brèche ; les Indiens la défendent avec courage ; Alexandre fait sonner la retraite.
Le deuxième jour on donne l'assaut avec un nouvel acharnement. On fait avancer contre les murs une tour de bois, chargée de soldats qui lancent sur les assiégés une grêle de flèches et de traits. La brèche, défendue avec une égale résistance, ne peut être forcée.
Le troisième jour, la phalange monte de nouveau à l'assaut ; on abaisse de la tour un pont qu'on jette sur les débris des remparts : on s'était servi de tette machine pour prendre Tyr. Les Hypaspistes passent les premiers ; on se précipite en foule et avec ardeur sur le pont, qui rompt sous le poids, et tombe avec les Macédoniens. Les Barbares, ranimés par cet accident, lancent sur eux des pierres, des traits, tout ce dont ils peuvent s'armer, poussent de grands cris, les attaquent de dessus les remparts, tandis que d'autres, sortant par les portes étroites ménagées entre les tours des murs, viennent les accabler dans leur désastre.
Alexandre fait ébranler aussitôt le corps d'Alcétas pour sauver les blessés et favoriser la retraite.
Le quatrième jour on jette un nouveau pont ; les Indiens développent la même vigueur de résistance ; mais voyant leur chef tomber sous un trait, et qu'ils avaient perdu la meilleure partie des leurs, tandis que l'autre était blessée, ils envoient un héraut à Alexandre. Résolu de conserver la vie à ces braves, il les reçoit sous la condition qu'ils serviraient dans ses troupes. Ils sortent en armes, et viennent camper sur une hauteur en face du camp des Macédoniens, dans l'intention de fuir pendant nuit, pour ne point porter les armes contre leurs compatriotes. Instruit de leur résolution, Alexandre les fait cerner dans l'ombre et massacrer jusqu'au dernier.
Il entre ensuite dans la ville dégarnie de défenseurs, et s'y rend maître de la mère et de la fille d'Assacénus. Alexandre ne perdit dans ce siège que vingt-cinq hommes.

Fin des articles empruntés.