RETOUR À L’ENTRÉE DU SITE ALLER à LA TABLE DES MATIÈRES DE DIODORE

HISTOIRE UNIVERSELLE DE DIODORE DE SICILE

traduite en français par Monsieur l'Abbé TERRASSON

LIVRE PREMIER.  SECTION PREMIÈRE. - SECTION DEUXLIVRE SECOND - LIVRE TROISIÈMELIVRE QUATRIÈME - LIVRE CINQUIÈME - LIVRE SIXIÈME - LIVRE ONZIÈME - LIVRE DOUZIÈME - LIVRE TREIZIÈME - LIVRE QUATORZIÈME - LIVRE QUINZIÈME

 

Tome cinquième

LIVRE XVII.

texte français uniquement

texte grec uniquement

 

Paris 1744

 (1-21)  (22-53

 

HISTOIRE UNIVERSELLE DE DIODORE DE SICILE.

LIVRE DIX-SEPTIÈME,

PREMIÈRE SECTION.

 

1 μὲν πρὸ ταύτης βύβλος, οὖσα τῆς ὅλης συντάξεως ἑξκαιδεκάτη, τὴν ἀρχὴν ἔσχεν ἀπὸ τῆς Φιλίππου τοῦ ᾿Αμύντου βασιλείας· περιελήφθησαν δ' ἐν αὐτῇ πράξεις αἱ μὲν τοῦ Φιλίππου πᾶσαι μέχρι τῆς τελευτῆς, αἱ δὲ τῶν ἄλλων βασιλέων τε καὶ ἐθνῶν καὶ πόλεων ὅσαι γεγόνασι κατὰ τοὺς τῆς βασιλείας ταύτης χρόνους, ὄντας ἐτῶν εἴκοσι καὶ τεσσάρων. [2] ν ταύτῃ δὲ τὰς συνεχεῖς πράξεις ἀναγράφοντες ἀρξόμεθα μὲν ἀπὸ τῆς ᾿Αλεξάνδρου βασιλείας, περιλαβόντες δὲ τὰ τούτῳ τῷ βασιλεῖ πραχθέντα μέχρι τῆς τελευτῆς συναναγράψομεν καὶ τὰ ἅμα τούτοις συντελεσθέντα ἐν τοῖς γνωριζομένοις μέρεσι τῆς οἰκουμένης· οὕτω γὰρ μάλιστα ὑπολαμβάνομεν τὰς πράξεις εὐμνημονεύτους ἔσεσθαι, κεφαλαιωδῶς τεθείσας καὶ συνεχὲς ἐχούσας ταῖς ἀρχαῖς τὸ τέλος. [3] ν ὀλίγῳ δὲ χρόνῳ μεγάλας πράξεις οὗτος ὁ βασιλεὺς κατειργάσατο καὶ διὰ τὴν ἰδίαν σύνεσίν τε καὶ ἀνδρείαν ὑπερεβάλετο τῷ μεγέθει τῶν ἔργων πάντας τοὺς ἐξ αἰῶνος τῇ μνήμῃ παραδεδομένους βασιλεῖς· [4] ν ἔτεσι γὰρ δώδεκα καταστρεψάμενος τῆς μὲν Εὐρώπης οὐκ ὀλίγα, τὴν δὲ ᾿Ασίαν σχεδὸν ἅπασαν εἰκότως περιβόητον ἔσχε τὴν δόξαν καὶ τοῖς παλαιοῖς ἥρωσι καὶ ἡμιθέοις ἰσάζουσαν. λλὰ γὰρ οὐκ ἀναγκαῖον ἡμῖν ἐν τῷ προοιμίῳ προλαμβάνειν τι τῶν κατωρθωμένων τούτῳ τῷ βασιλεῖ· αὐταὶ γὰρ αἱ κατὰ μέρος πράξεις ἱκανῶς μηνύσουσι τὸ μέγεθος τῆς δόξης αὐτοῦ. [5] ᾿Αλέξανδρος οὖν γεγονὼς κατὰ πατέρα μὲν ἀφ' ῾Ηρακλέους, κατὰ δὲ μητέρα τῶν Αἰακιδῶν οἰκείαν ἔσχε τὴν φύσιν καὶ τὴν ἀρετὴν τῆς τῶν προγόνων εὐδοξίας. μεῖς δὲ τοὺς ἁρμόττοντας τῇ γραφῇ χρόνους παραθέντες ἐπὶ τὰς οἰκείας τῆς ὑποκειμένης ἱστορίας πράξεις τρεψόμεθα. 
2 π' ἄρχοντος γὰρ ᾿Αθήνησιν Εὐαινέτου ῾Ρωμαῖοι κατέστησαν ὑπάτους Λεύκιον Φούριον καὶ Γάιον Μάνιον. πὶ δὲ τούτων ᾿Αλέξανδρος διαδεξάμενος τὴν βασιλείαν πρῶτον μὲν τοὺς φονεῖς τοῦ πατρὸς τῆς ἁρμοζούσης τιμωρίας ἠξίωσε, μετὰ δὲ ταῦτα τῆς ταφῆς τοῦ γονέως τὴν ἐνδεχομένην ἐπιμέλειαν ποιησάμενος κατέστησε τὰ κατὰ τὴν ἀρχὴν πολὺ κάλλιον ἢ πάντες προσεδόκησαν. [2] Νέος γὰρ ὢν παντελῶς καὶ διὰ τὴν ἡλικίαν ὑπό τινων καταφρονούμενος πρῶτον μὲν τὰ πλήθη οἰκείοις λόγοις παρεστήσατο πρὸς εὔνοιαν· ἔφη γὰρ ὄνομα μόνον διηλλάχθαι βασιλέως, τὰς δὲ πράξεις χειρισθήσεσθαι μηδὲν καταδεέστερον τῆς ἐπὶ τοῦ πατρὸς γενομένης οἰκονομίας· ἔπειτα ταῖς πρεσβείαις χρηματίσας φιλανθρώπως παρεκάλεσε τοὺς ῞Ελληνας τηρεῖν τὴν πρὸς αὐτὸν πατροπαράδοτον εὔνοιαν. [3] Τῶν δὲ στρατιωτῶν πυκνὰς ποιησάμενος ἐξοπλισίας μελέτας τε καὶ γυμνασίας πολεμικὰς εὐπειθῆ κατεσκεύασε τὴν δύναμιν. χων δὲ τῆς βασιλείας ἔφεδρον ῎Ατταλον τὸν ἀδελφὸν Κλεοπάτρας τῆς ἐπιγαμηθείσης ὑπὸ Φιλίππου τοῦτον ἔκρινεν ἐκ τοῦ ζῆν μεταστῆσαι· καὶ γὰρ ἐτύγχανε παιδίον ἐκ τῆς Κλεοπάτρας γεγονὸς τῷ Φιλίππῳ τῆς τελευτῆς τοῦ βασιλέως ὀλίγαις πρότερον ἡμέραις. [4] δ' ῎Ατταλος προαπεσταλμένος ἦν εἰς τὴν ᾿Ασίαν στρατηγὸς τῶν δυνάμεων μετὰ Παρμενίωνος, εὐεργετικὸς δ' ὢν καὶ ταῖς ὁμιλίαις ἐκθεραπεύων τοὺς στρατιώτας μεγάλης ἐτύγχανεν ἀποδοχῆς ἐν τῷ στρατοπέδῳ. Εὐλόγως οὖν τοῦτον εὐλαβεῖτο μήποτε τῆς ἀρχῆς ἀντιποιήσηται, συνεργοὺς λαβὼν τῶν ῾Ελλήνων τοὺς ἐναντιουμένους ἑαυτῷ. [5] Διόπερ τῶν φίλων προχειρισάμενος ῾Εκαταῖον ἐξαπέστειλεν εἰς τὴν ᾿Ασίαν μετὰ τῶν ἱκανῶν στρατιωτῶν, δοὺς ἐντολὰς μάλιστα μὲν ἀγαγεῖν ζῶντα τὸν ῎Ατταλον, ἐὰν δὲ τοῦτο μὴ δύνηται κατεργάσασθαι, δολοφονῆσαι τὸν ἄνδρα τὴν ταχίστην. [6] Οὗτος μὲν οὖν διαβὰς εἰς τὴν ᾿Ασίαν καὶ συμμίξας τοῖς περὶ τὸν Παρμενίωνα καὶ ῎Ατταλον ἐπετήρει τὸν καιρὸν τῆς προκεχειρισμένης πράξεως.
3 ᾿Αλέξανδρος δὲ πυθόμενος πολλοὺς τῶν ῾Ελλήνων μετεώρους εἶναι πρὸς καινοτομίαν εἰς πολλὴν ἀγωνίαν ἐνέπιπτεν. [2] ᾿Αθηναῖοι μὲν γὰρ Δημοσθένους δημαγωγοῦντος κατὰ τῶν Μακεδόνων τήν τε Φιλίππου τελευτὴν ἀσμένως ἤκουσαν καὶ τῆς ἡγεμονίας τῶν ῾Ελλήνων οὐκ ἐξεχώρουν τοῖς Μακεδόσι, διαπρεσβευσάμενοι δὲ πρὸς ῎Ατταλον ἐν ἀπορρήτοις συνετίθεντο κοινοπραγίαν καὶ πολλὰς τῶν πόλεων προετρέποντο τῆς ἐλευθερίας ἀντέχεσθαι· [3] Αἰτωλοὶ δὲ κατάγειν τοὺς ἐξ ᾿Ακαρνανίας φυγάδας ἐψηφίσαντο διὰ Φιλίππου πεῖραν εἰληφότας τῆς φυγῆς. ᾿Αμβρακιῶται δὲ πεισθέντες ᾿Αριστάρχῳ τὴν μὲν ὑπὸ Φιλίππου κατασταθεῖσαν φρουρὰν ἐξέβαλον, τὴν δὲ πόλιν ἐποίησαν δημοκρατεῖσθαι· [4] μοίως δὲ τούτοις Θηβαῖοι τὴν μὲν ἐν τῇ Καδμείᾳ φρουρὰν ἐκβαλεῖν ἐψηφίσαντο, τῷ δ' ᾿Αλεξάνδρῳ μὴ συγχωρεῖν τὴν τῶν ῾Ελλήνων ἡγεμονίαν. ᾿Αρκάδες δὲ οὔτε Φιλίππῳ συνεχώρησαν τὴν ἡγεμονίαν μόνοι τῶν ῾Ελλήνων οὔτ' ᾿Αλεξάνδρῳ προσέσχον· [5] Τῶν δ' ἄλλων Πελοποννησίων ᾿Αργεῖοι καὶ ᾿Ηλεῖοι καὶ Λακεδαιμόνιοι καί τινες ἕτεροι πρὸς τὴν αὐτονομίαν ὥρμησαν. Τῶν δὲ ὑπεροικούντων τὴν Μακεδονίαν ἐθνῶν οὐκ ὀλίγα πρὸς ἀπόστασιν ὥρμα καὶ πολλὴ ταραχὴ κατεῖχε τοὺς τῇδε κατοικοῦντας βαρβάρους. [6] λλ' ὅμως τηλικούτων πραγμάτων καὶ τοσούτων φόβων κατεχόντων τὴν βασιλείαν ᾿Αλέξανδρος νέος ὢν παντελῶς ἅπαντα τὰ κατὰ τὴν ἀρχὴν δυσχερῆ παραδόξως καὶ συντόμως κατεστήσατο· οὓς μὲν γὰρ πειθοῖ διὰ τῆς ὁμιλίας προσηγάγετο, οὓς δὲ φόβῳ διωρθώσατο, τινὰς δὲ βίᾳ χειρωσάμενος ὑπηκόους ἐποιήσατο.
4 Πρώτους δὲ Θετταλοὺς ὑπομνήσας τῆς ἀρχαίας ἀφ' ῾Ηρακλέους συγγενείας καὶ λόγοις φιλανθρώποις, ἔτι δὲ μεγάλαις ἐπαγγελίαις μετεωρίσας ἔπεισε τὴν πατροπαράδοτον ἡγεμονίαν [τῆς ῾Ελλάδος] αὐτῷ συγχωρῆσαι κοινῷ τῆς Θετταλίας δόγματι. [2] Μετὰ δὲ τούτους τὰ συνορίζοντα τῶν ἐθνῶν εἰς τὴν ὁμοίαν εὔνοιαν προσαγαγόμενος παρῆλθεν εἰς Πύλας καὶ τὸ τῶν ᾿Αμφικτυόνων συνέδριον συναγαγὼν ἔπεισεν ἑαυτῷ κοινῷ δόγματι δοθῆναι τὴν τῶν ῾Ελλήνων ἡγεμονίαν. [3] Τοῖς δ' ᾿Αμβρακιώταις διαπρεσβευομένοις [καὶ] φιλανθρώπως ὁμιλήσας ἔπεισεν αὐτοὺς βραχεῖ προειληφέναι τὴν μέλλουσαν ὑπ' αὐτοῦ δίδοσθαι μετὰ προθυμίας αὐτονομίαν. [4] Πρὸς δὲ τὴν κατάπληξιν τῶν ἀπειθούντων ἦγε τὴν δύναμιν τῶν Μακεδόνων κεκοσμημένην καταπληκτικῶς. ξείαις δὲ ταῖς ὁδοιπορίαις χρησάμενος ἧκεν εἰς τὴν Βοιωτίαν καὶ πλησίον τῆς Καδμείας καταστρατοπεδεύσας ἐπέστησε πολὺν φόβον τῇ πόλει τῶν Θηβαίων. [5] Καθ' ὃν δὴ χρόνον ᾿Αθηναῖοι πυθόμενοι τὴν εἰς Βοιωτίαν πάροδον τοῦ βασιλέως τῆς προϋπαρχούσης καταφρονήσεως ἀπέστησαν· ἡ γὰρ ὀξύτης τοῦ νεανίσκου καὶ ἡ διὰ τῶν πράξεων ἐνέργεια τοὺς ἀλλοτριοφρονοῦντας μεγάλως ἐξέπληττεν. [6] Διόπερ ᾿Αθηναῖοι τὰ μὲν ἀπὸ τῆς χώρας ἐψηφίσαντο κατακομίζειν, τῶν δὲ τειχῶν τὴν ἐνδεχομένην ἐπιμέλειαν ποιεῖσθαι. Πρὸς δὲ τὸν ᾿Αλέξανδρον πρέσβεις ἐξαπέστειλαν, ἀξιοῦντες συγγνώμην ἔχειν, εἰ τὴν ἡγεμονίαν μὴ ταχέως συγχωροῦσιν. [7] ν δὲ τοῖς πρέσβεσι καὶ Δημοσθένης ἐκπεμφθεὶς οὐ συνῆλθε μετὰ τῶν ἄλλων πρὸς τὸν ᾿Αλέξανδρον, ἀλλ' ἐκ τοῦ Κιθαιρῶνος ἀνέκαμψεν εἰς τὰς ᾿Αθήνας, εἴτε διὰ τὰ πεπολιτευμένα κατὰ Μακεδόνων φοβηθείς, εἴτε βουλόμενος τῷ βασιλεῖ τῶν Περσῶν ἄμεμπτον αὑτὸν διαφυλάττειν. [8] Πολλὰ γὰρ χρήματά φασιν αὐτὸν εἰληφέναι παρὰ Περσῶν, ἵνα πολιτεύηται κατὰ Μακεδόνων· περὶ ὧν καὶ τὸν Αἰσχίνην φασὶν ὀνειδίζοντα τῷ Δημοσθένει κατά τινα λόγον τὴν δωροδοκίαν εἰπεῖν,νῦν μέντοι τὴν δαπάνην ἐπικέκλυκεν αὐτοῦ τὸ βασιλικὸν χρυσίον. σται δὲ οὐδὲ τοῦθ' ἱκανόν· οὐδεὶς γὰρ πώποτε πλοῦτος τρόπου πονηροῦ περιεγένετο. [9] δὲ ᾿Αλέξανδρος τοῖς πρέσβεσι τῶν ᾿Αθηναίων φιλανθρώπους ἀποκρίσεις δοὺς ἀπέλυσε τοῦ πολλοῦ φόβου τὸν δῆμον. Τοῦ δ' ᾿Αλεξάνδρου παραγγείλαντος εἰς Κόρινθον ἀπαντᾶν τάς τε πρεσβείας καὶ τοὺς συνέδρους, ἐπειδὴ συνῆλθον οἱ συνεδρεύειν εἰωθότες, διαλεχθεὶς ὁ βασιλεὺς καὶ λόγοις ἐπιεικέσι χρησάμενος ἔπεισε τοὺς ῞Ελληνας ψηφίσασθαι στρατηγὸν αὐτοκράτορα τῆς ῾Ελλάδος εἶναι τὸν ᾿Αλέξανδρον καὶ συστρατεύειν ἐπὶ τοὺς Πέρσας ὑπὲρ ὧν εἰς τοὺς ῞Ελληνας ἐξήμαρτον. Τυχὼν δὲ ταύτης τῆς τιμῆς ὁ βασιλεὺς ἐπανῆλθε μετὰ τῆς δυνάμεως εἰς Μακεδονίαν.
1 Le Livre précèdent qui a été le seizième de notre histoire, a commencé avec le règne de Philippe, fils d 'Amyntas. Il a compris toutes les actions de Philippe même jusqu'à sa mort, sans oublier celles d'autres rois, d'autres peuples ou d'autres républiques connues de son temps, ou qui ont agi pendant la durée de son règne, qui a été de vingt-quatre ans. [2] Nous commencerons ce livre par le règne d'Alexandre, son successeur au trône de Macédoine et nous le terminerons à la mort de ce dernier, sans omettre non plus ce qui s'est passé dans cet intervalle chez les nations les plus connues. Nous penons que cette suite ou cette connexion de faits arrivés dans le même temps, aidera les lecteurs à les retenir les uns par les autres.

I. Alexandre succédant au trône de Philippe son père, prend des mesures pour l'affermissement de sa puissance et pour la sûreté de ses états.

[3] Ce prince a fait un grand nombre de grandes actions en très peu d'années; plein d'un courage qui répondait à ses vues immenses, ses exploits ont surpassé ceux de tous les rois dont le nom est demeuré dans la mémoire des hommes et c'est à juste titre, [4] qu'ayant soumis en douze ans une grande partie de l'Europe et l'Asie presque entière, on l'a égalé aux héros et aux demi dieux de la fable même. Mais il n'est pas nécessaire de prévenir dans un préambule l'opinion que le simple récit de ses exploits fera naître de lui-même dans l'esprit des lecteurs. [5] Alexandre qui tirait son origine d'Hercule du côté de son père et d’Éaque du côté de sa mère, avait apporté en naissant une âme digne des auteurs de son origine. Rentrons cependant dans l'ordre des temps et reprenons le fil de notre histoire.

Olympiade 111 an 2. 325 avant l'ère chrétienne. An de Rome 418.

2. Evenaete étant archonte d'Athènes; les Romains firent consuls L. Furius et C. Maenius. Alexandre montant sur le trône commença, son règne par la juste punition de tous ceux qui avaient eu quelque part à la mort de son père : après quoi il eut soin de lui faire des funérailles convenables à sa mémoire. En arrivant à la couronne, il eut pour l'administration de son royaume des attentions qu'on n'aurait pas attendues de lui : [2] car comme il était extrêmement jeune, plusieurs se défiaient de sa prudence. Mais il gagna d'abord la multitude par des discours pleins de bonté. Il disait publiquement qu'il ne prenait que le nom de Roi : mais que par rapport au gouvernement des affaires, il ne s'écarterait en rien des principes que son père avait posés et de la conduite qu'il avait tenue : après quoi il envoya des ambassadeurs dans toutes les villes de la Grèce, pour les inviter à continuer à son égard la bienveillance qu'elles avaient marquées pour son père. [3] Faisant faire ensuite des exercices continuels à ses soldats, il les entretenait dans la passion pour la guerre et les disposait à le suivre dans ses conquêtes. Il avait cependant pour secret compétiteur au trône Attalus frère de Cléopâtre, seconde femme de Philippe et il pensait dès lors à se défaire de lui : d'autant plus que Philippe, peu de jours avant sa mort funeste, avait eu un fils de cette seconde femme. [4] Attalus était pour lors en Asie, où il avait été envoyé par le feu roi à la tête d'une armée dont il partageait le commandement avec Parménion. Comme il avait su gagner les soldats par des paroles obligeantes et même par des bienfaits, il s'était acquis une grande autorité dans cette armée. C'est-là ce qui faisait craindre à Alexandre qu'il n'entreprit de le supplanter en attirant à son parti ceux des Grecs qui ne le favorisaient pas lui-même. [5] Alexandre choisit entre ses amis les plus fidèles Hécatée, qu'il envoya en Asie à la tête d'un corps de soldats d'élite avec l'ordre secret de ramener Attallus vivant, si la chose était possible et s'il ne pouvait en venir à bout, de le faire tuer sourdement et sans différer. [6] Hécatée, s'étant lié en arrivant avec Attalus et Parménion, attendait le moment favorable pour exécuter sa commission. 
III. Cependant Alexandre apprenant que plusieurs d'entre les Grecs songeraient à changer la face des choses, tomba dans une grande perplexité. 
[2] En effet, les Athéniens animés par Démosthène contre la Macédoine, se réjouissaient de la mort de Philippe et ne voulaient plus reconnaître l'autorité du commandement, cédée du vivant du roi aux Macédoniens. Ayant envoyé des députés secrets vers Attalus, ils traitaient avec lui des moyens de rendre à la Grèce la liberté. [3] Les Étoliens demandaient qu'on rappelât les bannis de l'Acarnanie, que Philippe avait mis hors de leur province. Les Ambraciotes, à la persuasion de leur concitoyen Aristarque, avaient chassé la garnison que Philippe avait posée dans leur citadelle et s'étaient rétablis dans le gouvernement démocratique. [4] Les Thébains avaient porté de même un décret public par lequel ils renvoyaient la garnison que Philippe avait mise dans la citadelle de Cadmée et rétractaient à l'égard d'Alexandre le titre de commandant de la Grèce qu'ils avaient donné à son père. Les Arcadiens, qui seuls de tous les Grecs avaient refusé ce titre au père, n'avaient garde de l'accorder au fils. [5] Dans le Péloponnèse, les Argiens, les Éléens et les Spartiates voulaient se gouverner eux-mêmes. Les peuples qui habitaient au-delà de la Macédoine, songeaient à se révolter et il y avait à ce sujet de grands mouvements chez ces Barbares. [6] Alexandre néanmoins, quelque jeune qu'il fût alors, surmonta toutes ces difficultés et se tira de tous ces dangers en très peu de temps en gagnant les uns par des caresses, en réprimant les autres par des menaces, et en ramenant même par la force quelques-uns d'entre eux à son obéissance.
4 Il engagea d'abord les Thessaliens par des présents et par le motif de leur origine qu'ils tiraient d'Hercule comme lui, à confirmer en sa personne par un décret public le titre de chef de la Grèce qu'on avait donné à son père. [2] Il gagna leurs voisins par cet exemple et vint lui-même ensuite aux Thermopyles, où, ayant fait assembler le conseil des Amphictyons, la voix générale le maintint dans cette dignité. [3] Il persuada aux Ambraciotes par une ambassade d'amitié qu'il avait déjà résolu de leur rendre la liberté à la quelle ils aspiraient : [4] et pour épouvanter les villes rebelles, il faisait passer à leur vue des troupes en bon ordre. Il vint lui-même ainsi accompagné et à grandes journées jusque dans la Béotie et s'étant campé à la vue de Cadmée il fit passer la crainte jusque dans Thèbes. 
[5] Les Athéniens, ayant appris ces nouvelles, revinrent bientôt du mépris qui les avait d'abord tranquillisés et la vigilance, aussi bien que la célérité de ce jeune prince, changea leurs idées sur son sujet. [6] Ils résolurent de faire apporter incessamment dans la ville les provisions qu'ils avaient à la campagne et de munir la ville même de détentes convenables. Ils envoyèrent à Alexandre des ambassadeurs, pour lui faire des excuses de n'avoir pas confirmé encore en sa personne, le titre de chef de la Grèce. [7] Démosthène qui était du nombre des députés ne pût se résoudre à aborder Alexandre et il revint de Cythéron à Athènes, soit qu'il craignit quelque fâcheux retour des invectives qu'il avait faites contre la Macédoine, ou qu'il voulut se disculper auprès du roi de Perse de la guerre qu'on préparait contre lui. [8] Car on disait qu'il avait reçu beaucoup d'argent de ce côté-là pour arrêter les projets des Macédoniens. C'est ce qu'on rapporte même qu'Eschine lui reprocha un jour, en disant
L'or de la Perse lui fournit de quoi faire bien de la dépense. mais il n'en fera pas plus riche ; car rien ne suffit à un homme vicieux.
[9] Cependant Alexandre répondit si gracieusement à ces ambassadeurs, qu'il les mit eux et le peuple d'Athènes hors de toute crainte de sa part. Il, fit cependant convoquer en forme l'assemblée générale de Corinthe et quand tous les députés furent arrivés, il les engagea par des propos convenables à le nommer commandant-général de la Grèce contre les Perses, dont on avait sujet de se plaindre. Revêtu d'un titre si honorable, le roi s'en revint à la tête de ses troupes dans la Macédoine :

 

5 μεῖς δ' ἐπεὶ τὰ κατὰ τὴν ῾Ελλάδα διήλθομεν, μεταβιβάσομεν τὸν λόγον ἐπὶ τὰς κατὰ τὴν ᾿Ασίαν πράξεις. Μετὰ γὰρ τὴν Φιλίππου τελευτὴν ῎Ατταλος τὸ μὲν πρῶτον ἐπεχείρει νεωτερίζειν καὶ πρὸς ᾿Αθηναίους συνετίθετο κοινοπραγίαν κατ' ᾿Αλεξάνδρου, ὕστερον δὲ μετανοήσας τὴν μὲν ἀποδοθεῖσαν αὐτῷ παρὰ Δημοσθένους ἐπιστολὴν τηρήσας ἀπέστειλε πρὸς ᾿Αλέξανδρον καὶ λόγοις φιλανθρώποις ἐπειρᾶτο τὰς καθ' αὑτοῦ διαβολὰς ἀποτρίβεσθαι· [2] Τοῦ δ' ῾Εκαταίου κατὰ τὰς τοῦ βασιλέως ἐντολὰς δολοφονήσαντος τὸν ῎Ατταλον ἡ μὲν κατὰ τὴν ᾿Ασίαν τῶν Μακεδόνων δύναμις ἐπαύσατο τοῦ μετεωρίζεσθαι πρὸς ἀπόστασιν, τοῦ μὲν ᾿Αττάλου πεφονευμένου, τοῦ δὲ Παρμενίωνος οἰκειότατα διακειμένου πρὸς ᾿Αλέξανδρον. [3] Περὶ δὲ τῆς τῶν Περσῶν βασιλείας μέλλοντας ἡμᾶς ἀναγράφειν ἀναγκαῖόν ἐστι βραχὺ τοῖς χρόνοις προαναλαβεῖν τὴν ἱστορίαν. Φιλίππου γὰρ ἔτι βασιλεύοντος ἦρχε τῶν Περσῶν ῏Ωχος καὶ προσεφέρετο τοῖς ὑποτεταγμένοις ὠμῶς καὶ βιαίως. Μισουμένου δὲ αὐτοῦ διὰ τὴν χαλεπότητα τῶν τρόπων Βαγώας ὁ χιλίαρχος, εὐνοῦχος μὲν ὢν τὴν ἕξιν, πονηρὸς δὲ καὶ πολεμικὸς τὴν φύσιν, ἀνεῖλε φαρμάκῳ τὸν ῏Ωχον διά τινος ἰατροῦ, τὸν δὲ νεώτατον τῶν υἱῶν τοῦ βασιλέως ᾿Αρσὴν εἰσήγαγεν εἰς τὴν βασιλείαν. [4] νεῖλε δὲ καὶ τοὺς ἀδελφοὺς τοῦ βασιλέως, ὄντας νέους παντελῶς, ὅπως μονωθεὶς ὁ νεανίσκος μᾶλλον ὑπήκοος αὐτῷ γένηται. Τοῦ δὲ μειρακίου ταῖς γενομέναις παρανομίαις προσκόπτοντος καὶ φανεροῦ καθεστῶτος ὅτι τιμωρήσεται τὸν αὐθέντην τῶν ἀνομημάτων φθάσας αὐτοῦ τὰς ἐπιβουλὰς ὁ Βαγώας ἀνεῖλε τὸν ᾿Αρσὴν μετὰ τῶν τέκνων τρίτον ἔτος ἤδη βασιλεύοντα. [5] ρήμου δ' ὄντος τοῦ βασιλέως οἴκου καὶ μηδενὸς ὄντος τοῦ κατὰ γένος διαδεξομένου τὴν ἀρχήν, προχειρισάμενος ἕνα τῶν φίλων Δαρεῖον ὄνομα τούτῳ συγκατεσκεύασε τὴν βασιλείαν. Οὗτος δ' ἦν υἱὸς μὲν ᾿Αρσάνου τοῦ ᾿Οστάνου, ὃς ἦν ἀδελφὸς ᾿Αρταξέρξου τοῦ Περσῶν βασιλεύσαντος. [6] διον δέ τι συνέβη περὶ τὸν Βαγώαν γενέσθαι καὶ μνήμης ἄξιον· χρώμενος γὰρ τῇ συνήθει μιαιφονίᾳ τὸν Δαρεῖον ἐπεβάλετο διὰ φαρμακείας ἀνελεῖν· μηνυθείσης δὲ τῆς ἐπιβουλῆς ὁ βασιλεὺς ὡς ἐπί τινι φιλανθρωπίᾳ προσκαλεσάμενος τὸν Βαγώαν καὶ δοὺς τὸ ποτήριον ἠνάγκασε πιεῖν τὸ φάρμακον.  
6 ξιώθη δὲ τῆς βασιλείας ὁ Δαρεῖος δοκῶν πολὺ προέχειν ἀνδρείᾳ Περσῶν· ᾿Αρταξέρξου γάρ ποτε τοῦ βασιλέως πολεμοῦντος πρὸς Καδουσίους καί τινος τῶν Καδουσίων ἐπ' ἀλκῇ καὶ ἀνδρείᾳ διαβεβοημένου προκαλεσαμένου τὸν βουλόμενον Περσῶν μονομαχῆσαι ἄλλος μὲν οὐδεὶς ἐτόλμησεν ὑπακοῦσαι, μόνος δὲ Δαρεῖος ὑποστὰς τὸν κίνδυνον τὸν προκαλεσάμενον ἀπέκτεινεν καὶ ὑπὸ μὲν τοῦ βασιλέως μεγάλαις ἐτιμήθη δωρεαῖς, παρὰ δὲ τοῖς Πέρσαις τὸ πρωτεῖον τῆς ἀνδρείας ἀπηνέγκατο. [2] Διὰ ταύτην δὴ τὴν ἀνδραγαθίαν ἄξιος τῆς βασιλείας νομισθεὶς παρέλαβε τὴν ἀρχὴν περὶ τούτους τοὺς χρόνους, ἐν οἷς Φιλίππου τελευτήσαντος διεδέξατο τὴν βασιλείαν ᾿Αλέξανδρος. [3] Τοιοῦτον δ' ἄνδρα τῆς τύχης παραδούσης ἀντίπαλον τῇ κατ' ᾿Αλέξανδρον ἀρετῇ συνέβη πολλοὺς καὶ μεγάλους ἀγῶνας συστῆναι περὶ τοῦ πρωτείου. λλὰ περὶ μὲν τούτων αἱ κατὰ μέρος πράξεις ἕκαστα δηλώσουσιν· ἡμεῖς δ' ἐπὶ τὸ συνεχὲς τῆς ἱστορίας τρεψόμεθα. 
7 Δαρεῖος γὰρ παραλαβὼν τὴν βασιλείαν πρὸ μὲν τῆς Φιλίππου τελευτῆς ἐφιλοτιμεῖτο τὸν μέλλοντα πόλεμον εἰς τὴν Μακεδονίαν ἀποστρέψαι· ἐκείνου δὲ τελευτήσαντος ἀπελύθη τῆς ἀγωνίας, καταφρονήσας τῆς ᾿Αλεξάνδρου νεότητος. [2] πεὶ δ' ἡ διὰ τῶν πράξεων ἐνέργεια καὶ ὀξύτης ἐποίησε μὲν τὴν τῶν ῾Ελλήνων ἡγεμονίαν πᾶσαν ἀναλαβεῖν καὶ τὴν ἀρετὴν τοῦ νεανίσκου γενέσθαι περιβόητον, τότε δὴ νουθετηθεὶς τοῖς ἔργοις ὁ Δαρεῖος ἐπιμέλειαν μεγάλην ἐποιεῖτο τῶν δυνάμεων, τριήρεις τε πολλὰς κατασκευαζόμενος καὶ [πολλὰς] δυνάμεις ἀξιολόγους συνιστάμενος, ἡγεμόνας τε τοὺς ἀρίστους προκρίνων, ἐν οἷς ὑπῆρχε καὶ Μέμνων ὁ ῾Ρόδιος, διαφέρων ἀνδρείᾳ καὶ συνέσει στρατηγικῇ. [3] Τούτῳ δὲ δοὺς ὁ βασιλεὺς μισθοφόρους πεντακισχιλίους προσέταξε παρελθεῖν ἐπὶ πόλιν Κύζικον καὶ πειρᾶσθαι ταύτην χειρώσασθαι. Οὗτος μὲν οὖν μετὰ τοσούτων στρατιωτῶν προῆγε διὰ τῆς ῎Ιδης. [4] Τὸ δ' ὄρος τοῦτο μυθολογοῦσί τινες τυχεῖν ταύτης τῆς προσηγορίας ἀπὸ τῆς Μελισσέως ῎Ιδης. Μέγιστον δ' ὑπάρχον τῶν κατὰ τὸν ῾Ελλήσποντον ἔχει κατὰ τὸ μέσον ἄντρον θεοπρεπές, ἐν ᾧ φασι κριθῆναι τὰς θεὰς ὑπ' ᾿Αλεξάνδρου. [5] Γενέσθαι δ' ἐν τούτῳ λέγεται καὶ τοὺς ᾿Ιδαίους Δακτύλους, οὓς σίδηρον ἐργάσασθαι πρώτους, μαθόντας τὴν ἐργασίαν παρὰ τῆς τῶν θεῶν μητρός. διον δέ τι καὶ παράδοξον συμβαίνει γίνεσθαι περὶ τοῦτο τὸ ὄρος. [6] Κατὰ γὰρ τὴν τοῦ κυνὸς ἐπιτολὴν ἐπ' ἄκρας τῆς κορυφῆς διὰ τὴν νηνεμίαν τοῦ περιέχοντος ἀέρος ὑπερπετῆ γίνεσθαι τὴν ἄκραν τῆς τῶν ἀνέμων πνοῆς, ὁρᾶσθαι δὲ τὸν ἥλιον ἔτι νυκτὸς οὔσης ἀνατέλλοντα, τὰς ἀκτῖνας οὐκ ἐν κυκλοτερεῖ σχήματι γεγραμμένον, ἀλλὰ τὴν φλόγα κατὰ πολλοὺς τόπους ἔχοντα διεσπαρμένην, ὥστε δοκεῖν πυρὰ πλείω θιγγάνειν τοῦ τῆς γῆς ὁρίζοντος. [7] Μετ' ὀλίγον δὲ συνάγεται ταῦτα πρὸς ἓν μέγεθος, ἕως ἂν γένηται τρίπλεθρον διάστημα· καὶ τότ' ἤδη τῆς ἡμέρας ἐπιλαβούσης τὸ φαινόμενον τοῦ ἡλίου μέγεθος πληρωθὲν τὴν τῆς ἡμέρας διάθεσιν κατασκευάζει. [8] δ' οὖν Μέμνων διελθὼν τὴν ὀρεινὴν ἄφνω τῇ πόλει τῶν Κυζικηνῶν προσέπεσεν καὶ παρ' ὀλίγον αὐτῆς ἐκυρίευσεν· ἀποπεσὼν δὲ τῆς ἐπιβολῆς τὴν χώραν αὐτῶν ἐπόρθησε καὶ πολλῶν λαφύρων ἐκυρίευσεν. [9] μα δὲ τούτοις πραττομένοις Παρμενίων Γρύνιον μὲν πόλιν ἑλὼν κατὰ κράτος ἐξηνδραποδίσατο, Πιτάνην δὲ πολιορκοῦντος αὐτοῦ Μέμνων ἐπιφανεὶς καὶ καταπληξάμενος τοὺς Μακεδόνας ἔλυσε τὴν πολιορκίαν. [10] Μετὰ δὲ ταῦτα Κάλλας μὲν ἔχων Μακεδόνας καὶ μισθοφόρους στρατιώτας ἐν τῇ Τρῳάδι συνῆψε μάχην πρὸς τοὺς Πέρσας, ὄντας πολλαπλασίους, καὶ λειφθεὶς ἀπεχώρησεν εἰς τὸ ῾Ροίτειον. Καὶ τὰ μὲν κατὰ τὴν ᾿Ασίαν ἐν τούτοις ἦν.
5 et pour nous, après avoir exposé. l'état des affaires de la Grèce il est à propos que nous passions celles de l'Asie.
II. Alexandre réprime ceux qui voulaient changer la situation présente des choses dans la Grèce.
D'abord, après la mort de Philippe, Attalus entreprît de changer la face des choses et il s'était lié secrètement avec les Athéniens contre Alexandre. Se repentant bientôt de cette démarche, il envoya lui-même à Alexandre une lettre qu'il avait reçue de: Démosthène ; et par cette révélation accompagnée d'autres discours, il espérait de bannir la défiance que le roi pouvait avoir conçut de fa fidélité. [2] Cependant Hécatée ayant tué peu de temps après Attalus conformément à l'ordre du roi, les troupes Macédoniennes qui étaient en Asie, n'ayant plus d'autre commandant que Parménion, qui était très attaché à la personne d'Alexandre, abandonnèrent toute idée de soulèvement. [3] Mais comme nous devons beaucoup parler dans la suite de l'empire des Perses, il est bon d'en reprendre ici l'histoire d'un peu plus haut.
Le règne d'Artaxerxés Ochus avait commencé dès le temps de Philippe : et comme ce prince était dur et cruel envers ses sujets, il en était extrêmement haï. L'eunuque Bagoas chef de ses gardes, homme de guerre et méchant de son naturel, fit présenter à son maître un poison par un de ses médecins et porta au trône de Perse, par cette voie, Arsés le plus jeune des enfants d'Ochus. [4] Il fit périr en même temps tous les frères du nouveau roi, qui étaient encore dans leur première jeunesse, pour tenir le nouveau prince dans une plus grande dépendance à son égard. Le jeune Arsés instruit de tant de crimes dont il se voyait la cause involontaire, laissait assez paraître le dessein d'en punir l'auteur. Mais Bagoas le prévint lui-même et fit périr Arsés et tous ses enfants en la troisième année de son règne. [5] Le trône se trouvant par-là dépourvu de successeurs directs, Bagoas choisit un de ses amis nommé Darius qu'il fit monter sur le trône. Mais cet ami était fils d'Arsane fils d'Ostane, frère du dernier roi Artaxerxés Ochus. [6] Cependant Bagoas arriva enfin à une mort digne de lui. Suivant la malheureuse habitude qu'il s'était faite d'empoisonner ses maîtres quand il était dégoûté d'eux, il. tenta la même entreprise à l'égard de Darius : mais le roi averti de sou dessein, lui présenta lui-même sous des lignes d'amitié dans un repas où il l'invita, la coupe destinée pour sa personne et le força de l'avaler toute entière.
6 Du reste ce roi était jugé digne du trône, en ce qu'il passait pour être le plus brave de tous les Perses. Dans le temps que son prédécesseur Ochus était en guerre contre les Cadusiens, un de ces derniers célèbre parmi eux pour sa bravoure, s'avisa d'appeler en duel celui des Perses qui voudrait lui tenir tête. Personne n'osa accepter le défi. Darius seul se présenta courageusement et tua lui-même son agresseur. Le roi Ochus le combla de présents et lui-même s'acquit le titre du plus brave homme de la Perse. [2] Jugé digne de la couronne par cet endroit, il monta sur le premier trône de l'Asie dans le même temps qu'Alexandre succéda à celui de son père dans la Macédoine. [3] La fortune qui l'opposa au grand courage d'Alexandre donna lieu à de violents combats pour la supériorité de l'un ou de l'autre, c'est ce que nous allons voir en détail en reprenant le fil de notre histoire.
7 Darius avait songé à porter la guerre dans la Macédoine dès le vivant même de Philippe et l'extrême jeunesse d'Alexandre l'avait plutôt ralenti que confirmé dans son dessein. [2] Mais dès qu'il fut instruit des premières démarches de ce jeune prince, du zèle avec lequel il s'était fait confirmer dans le commandement général de la Grèce et des mesures qu'il prenait pour soutenir dignement un si grand titre, Darius réformant ses idées songea à rassembler ses propres forces. Il fit équiper un très grand nombre de vaisseaux et mit sur pied une puissante armée de terre qu'il ne confia qu'à des chefs expérimentés, dont le principal était Memnon de Rhodes, supérieur à tous les autres par son intelligence et par son courage. [3] Le Roi lui donna cinq mille soudoyés l'envoya à Cyzique pour essayer de se rendre maître de cette place : Memnon prit sa route par le mont Ida. [4] On dit que cette montagne tenait son nom d'Ida fille de Melisseus et qu'étant la plus haute de celles qui font autour de l'Hellespont, elle enferme un antre dans lequel les Dieux se plaisent et où Pâris prononça son jugement sur les trois déesses. [5] On ajoute que c'est là que les Dactyles Idéens exercèrent l'art de travailler le fer qu'ils avaient appris de la mère des Dieux. Il se passe quelque chose de très singulier à l'égard de cette montagne : [6] on dit qu’au lever de la canicule, la tranquillité de l'air est parfaite autour de sa pointe, comme étant beaucoup au-dessus de la portée des vents. Mais on aperçoit le soleil dès la nuit même, non pas à la vérité comme un globe de feu, tel qu'il nous paraît dans le jour, mais comme jetant des flammes séparées les unes des autres et qui semblent produites par des feux allumés séparément au pied du mont. [7] Peu à peu tous ces feux se rassemblent en un seul qui forme une étendue de trois arpents: enfin l'heure du jour étant arrivée ce phénomène se réduit à la grandeur naturelle et ordinaire du soleil, qui continue et achève ainsi sa course. [8] Memnon ayant passé par-dessus cette montagne tomba tout d'un coup sur la ville de Cyzique, et peu s'en fallut qu'il ne la prit d'emblée. Cependant ayant manqué son coup, il se répandit dans la campagne des environs où il fit un grand butin. [9] Du côté d'Alexandre, Parmenion ayant enlevé une ville appelée Grynion, en fit les habitants esclaves. Mais il avait déjà formé le siège de Pitane, lorsque Memnon se présentant, dérangea les Macédoniens et leur fit abandonner cette place. [10] Peu de temps après Callas qui commandait un corps de Macédoniens et de soudoyés dans la Troade, s'engagea clans un combat contre les Perses, qui le surpassaient de beaucoup en nombre. Aussi ayant été battu il fut obligé de se retirer à Rhaetion. Voilà où en étaient pour lors les affaires de l'Asie.
8 ᾿Αλέξανδρος δὲ τὰς κατὰ τὴν ῾Ελλάδα ταραχὰς καταπαύσας ἐστράτευσεν ἐπὶ τὴν Θρᾴκην καὶ πολλὰ μὲν ἔθνη Θρᾴκια ταραττόμενα καταπληξάμενος ὑποταγῆναι κατηνάγκασεν, ἐπῆλθεν δὲ καὶ τὴν Παιονίαν καὶ τὴν ᾿Ιλλυρίδα καὶ τὰς ὁμόρους ταύταις χώρας καὶ πολλοὺς τῶν κατοικούντων βαρβάρων ἀφεστηκότας χειρωσάμενος ὑπηκόους πάντας τοὺς πλησιοχώρους βαρβάρους ἐποιήσατο. [2] Περὶ ταῦτα δ' ὄντος αὐτοῦ παρῆσάν τινες ἀπαγγέλλοντες πολλοὺς τῶν ῾Ελλήνων νεωτερίζειν καὶ πολλὰς τῆς ῾Ελλάδος πόλεις πρὸς ἀπόστασιν ὡρμηκέναι, μάλιστα δὲ Θηβαίους. πὶ δὲ τούτοις ὁ βασιλεὺς παροξυνθεὶς ἐπανῆλθεν εἰς τὴν Μακεδονίαν, σπεύδων τὰς κατὰ τὴν ῾Ελλάδα παῦσαι ταραχάς. [3] Θηβαίων δὲ τὴν ἐν τῇ Καδμείᾳ φρουρὰν ἐκβάλλειν φιλοτιμουμένων καὶ πολιορκούντων τὴν ἄκραν ἧκεν ὁ βασιλεὺς ἄφνω πρὸς τὴν πόλιν καὶ κατεστρατοπέδευσε πλησίον τῶν Θηβῶν μετὰ πάσης τῆς δυνάμεως. [4] Οἱ δὲ Θηβαῖοι πρὸ μὲν τῆς τοῦ βασιλέως παρουσίας τὴν Καδμείαν τάφροις βαθείαις καὶ σταυρώμασι πυκνοῖς περιέλαβον ὥστε μήτε βοήθειαν αὐτοῖς δύνασθαι μήτ' ἀγορὰν εἰσπέμψαι, [5] πρὸς δὲ ᾿Αρκάδας καὶ ᾿Αργείους, ἔτι δὲ ᾿λείους πρεσβεύσαντες ἠξίουν βοηθεῖν. μοίως δὲ καὶ πρὸς ᾿Αθηναίους περὶ συμμαχίας ἐπρέσβευον καὶ παρὰ Δημοσθένους ὅπλων πλῆθος ἐν δωρεαῖς λαβόντες τοὺς ἀνόπλους καθώπλιζον. [6] Τῶν δ' ἐπὶ τὴν βοήθειαν παρακεκλημένων οἱ μὲν ἐν Πελοποννήσῳ στρατιώτας ἐξέπεμψαν ἐπὶ τὸν ᾿Ισθμὸν καὶ διατρίβοντες ἐκαραδόκουν, προσδοκίμου τοῦ βασιλέως ὄντος. ᾿Αθηναῖοι δ' ἐψηφίσαντο μὲν βοηθεῖν τοῖς Θηβαίοις, πεισθέντες ὑπὸ Δημοσθένους, οὐ μέντοι γε τὴν δύναμιν ἐξέπεμψαν, καραδοκοῦντες τὴν ῥοπὴν τοῦ πολέμου. [7] δὲ τῆς ἐν τῇ Καδμείᾳ φρουρᾶς ἡγούμενος Φιλώτας ὁρῶν τοὺς Θηβαίους μεγάλας παρασκευὰς ποιουμένους πρὸς τὴν πολιορκίαν καὶ τὰ τείχη φιλοτιμότερον κατεσκεύασεν καὶ βελῶν παντοδαπῶν πλῆθος ἡτοιμάζετο.
9 πεὶ δ' ὁ βασιλεὺς ἀνελπίστως ἐκ τῆς Θρᾴκης ἧκε μετὰ πάσης τῆς δυνάμεως, αἱ μὲν συμμαχίαι τοῖς Θηβαίοις δισταζομένην εἶχον τὴν παρουσίαν, ἡ δὲ τῶν πολεμίων δύναμις ὁμολογουμένην καὶ φανερὰν ἐποιεῖτο τὴν ὑπεροχήν. Τότε δὲ συνεδρεύσαντες οἱ ἡγεμόνες προεβουλεύσαντο περὶ τοῦ πολέμου καὶ πᾶσιν ἔδοξεν ὑπὲρ τῆς αὐτονομίας διαγωνίζεσθαι. Τοῦ δὲ πλήθους ἐπικυρώσαντος τὴν γνώμην ἅπαντες μετὰ πολλῆς προθυμίας εἶχον ἑτοίμως διακινδυνεύειν. [2] δὲ βασιλεὺς τὸ μὲν πρῶτον ἡσυχίαν ἦγε, διδοὺς μετανοίας χρόνον εἰς τὸ βουλεύσασθαι καὶ νομίζων μὴ τολμήσειν μίαν πόλιν πρὸς τηλικαύτην δύναμιν παρατάξασθαι. [3] Εἶχε γὰρ ὁ ᾿Αλέξανδρος κατὰ τοῦτον τὸν καιρὸν πεζοὺς μὲν πλείους τῶν τρισμυρίων, ἱππεῖς δ' οὐκ ἐλάττους τρισχιλίων, πάντας δ' ἐνηθληκότας τοῖς πολεμικοῖς κινδύνοις καὶ συνεστρατευμένους Φιλίππῳ καὶ σχεδὸν ἐν πάσαις ταῖς μάχαις ἀηττήτους γεγονότας· ὧν δὴ ταῖς ἀρεταῖς καὶ προθυμίαις πεποιθὼς ᾿Αλέξανδρος ἐπεβάλετο καταλῦσαι τὴν τῶν Περσῶν ἡγεμονίαν. [4] Εἰ μὲν οὖν οἱ Θηβαῖοι τοῖς καιροῖς εἴξαντες διεπρεσβεύοντο πρὸς τοὺς Μακεδόνας ὑπὲρ εἰρήνης καὶ συνθέσεως, ἡδέως ἂν ὁ βασιλεὺς προσεδέξατο τὰς ἐντεύξεις καὶ πάντα ἂν ἀξιούμενος συνεχώρησεν· ἐπεθύμει γὰρ τὰς κατὰ τὴν ῾Ελλάδα ταραχὰς ἀποτριψάμενος ἀπερίσπαστον ἔχειν τὸν πρὸς τοὺς Πέρσας πόλεμον· νῦν δὲ δόξας ὑπὸ τῶν Θηβαίων καταφρονεῖσθαι διέγνω τὴν πόλιν ἄρδην ἀνελεῖν καὶ τῷ φόβῳ τούτῳ τὰς ὁρμὰς τῶν ἀφίστασθαι τολμώντων ἀποτρέψαι. [5] Διόπερ τὴν δύναμιν ἑτοίμην κατασκευάσας πρὸς τὸν κίνδυνον ἐκήρυξε τὸν βουλόμενον Θηβαίων ἀπιέναι πρὸς αὐτὸν καὶ μετέχειν τῆς κοινῆς τοῖς ῞Ελλησιν εἰρήνης. Οἱ δὲ Θηβαῖοι διαφιλοτιμηθέντες ἀντεκήρυξαν ἀπό τινος ὑψηλοῦ πύργου τὸν βουλόμενον μετὰ τοῦ μεγάλου βασιλέως καὶ Θηβαίων ἐλευθεροῦν τοὺς ῞Ελληνας καὶ καταλύειν τὸν τῆς ῾Ελλάδος τύραννον παριέναι πρὸς αὐτούς. [6] θεν ᾿Αλέξανδρος περιαλγὴς γενόμενος εἰς ὑπερβάλλουσαν ὀργὴν προῆλθεν καὶ πάσῃ τιμωρίᾳ τοὺς Θηβαίους μετελθεῖν ἔκρινεν. Οὗτος μὲν οὖν ἀποθηριωθεὶς τὴν ψυχὴν μηχανάς τε πολιορκητικὰς συνεστήσατο καὶ τἄλλα πρὸς τὸν κίνδυνον παρεσκευάζετο.
10 Οἱ δ' ῞Ελληνες πυνθανόμενοι τὸ μέγεθος τῶν περὶ τοὺς Θηβαίους κινδύνων ἐδυσφόρουν ἐπὶ ταῖς προσδοκωμέναις περὶ αὐτῶν συμφοραῖς, οὐ μὴν βοηθεῖν γ' ἐτόλμων τῇ πόλει διὰ τὸ προπετῶς καὶ ἀβούλως εἰς ὁμολογουμένην ἀπώλειαν ἑαυτὴν δεδωκέναι. [2] Οἱ δὲ Θηβαῖοι ταῖς μὲν εὐτολμίαις προθύμως ἀνεδέχοντο τοὺς κινδύνους, φήμαις δέ τισι μάντεων καὶ θεῶν σημείοις ἠποροῦντο. Πρῶτον μὲν γὰρ ἐν τῷ τῆς Δήμητρος ἱερῷ λεπτὸν ἀράχνης ὕφασμά τι διαπεπετασμένον ὤφθη, τὸ μὲν μέγεθος ἔχον ἱματίου, κύκλῳ δὲ περιφαῖνον ἶριν τῇ κατ' οὐρανὸν ἐοικυῖαν. [3] Περὶ οὗ τὸ μὲν ἐν Δελφοῖς χρηστήριον ἔδωκεν αὐτοῖς τόνδε τὸν χρησμόν·
Σημεῖον τόδε πᾶσι θεοὶ φαίνουσι βροτοῖσι,
Βοιωτοῖς δὲ μάλιστα καὶ οἳ περιναιετάουσι.
Τὸ δὲ πάτριον τῶν Θηβαίων μαντεῖον τοῦτον ἐξήνεγκε τὸν χρησμόν·
στὸς ὑφαινόμενος ἄλλῳ κακόν, ἄλλῳ ἄμεινον.
[4] Τοῦτο μὲν οὖν τὸ σημεῖον ἐγένετο τρισὶ μησὶν ἀνωτέρω τῆς ᾿Αλεξάνδρου παρουσίας ἐπὶ τὰς Θήβας, ὑπ' αὐτὴν δὲ τὴν ἔφοδον τοῦ βασιλέως οἱ κατὰ τὴν ἀγορὰν ἀνδριάντες ἐφάνησαν ἱδρῶτας ἀφιέντες καὶ μεστοὶ σταλαγμῶν μεγάλων. Χωρὶς δὲ τούτων ἧκόν τινες τοῖς ἄρχουσιν ἀπαγγέλλοντες τὴν ἐν ᾿Ογχηστῷ λίμνην μυκήματι παραπλήσιον φωνὴν ἀφιέναι, τῇ δὲ Δίρκῃ κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ ὕδατος αἱματοειδῆ φρίκην ἐπιτρέχειν. [5] τεροι δὲ ἧκον ἐκ Δελφῶν μηνύοντες ὅτι ὁ ἀπὸ Φωκέων ναός, ὃν ἱδρύσαντο Θηβαῖοι, ᾑματωμένην ἔχων τὴν ὀροφὴν ὁρᾶται. Οἱ δὲ ἐπὶ τὴν τῶν σημείων διάκρισιν ἀσχολούμενοι σημαίνειν ἔφασαν τὸ μὲν ὕφασμα θεῶν ἀπὸ τῆς πόλεως χωρισμόν, τὸ δὲ τῆς ἴριδος χρῶμα πραγμάτων ποικίλων χειμῶνα, τὸν δὲ τῶν ἀνδριάντων ἱδρῶτα ὑπερβάλλουσαν κακοπάθειαν, τὸ δ' ἐν πλείοσι τόποις φαινόμενον αἷμα φόνον πολὺν κατὰ τὴν πόλιν ἐσόμενον. [6] Συνεβούλευον οὖν τῶν θεῶν φανερῶς σημαινόντων τὴν ἐσομένην τῇ πόλει συμφορὰν μὴ συγκαταβαίνειν εἰς τὸ διὰ μάχης κρίνειν τὸν πόλεμον, ἑτέραν δὲ διάλυσιν ζητεῖν διὰ λόγων ἀσφαλεστέραν. οὐ μὴν οἱ Θηβαῖοί γε ταῖς ψυχαῖς ἐμαλακύνοντο, τοὐναντίον δὲ τοῖς θυμοῖς προαχθέντες ἀνεμίμνησκον ἀλλήλους τὴν ἐν Λεύκτροις εὐημερίαν καὶ τῶν ἄλλων παρατάξεων ἐν αἷς θαυμαστῶς ταῖς ἰδίαις ἀνδραγαθίαις ἀνελπίστους νίκας περιεποιήσαντο. Οἱ μὲν οὖν Θηβαῖοι τοῖς παραστήμασιν ἀνδρειότερον μᾶλλον ἢ φρονιμώτερον χρησάμενοι προέπεσον εἰς πάνδημον τῆς πατρίδος ὄλεθρον·
11 δὲ βασιλεὺς ἐν τρισὶ ταῖς πάσαις ἡμέραις ἑτοιμασάμενος τὰ πρὸς τὴν πολιορκίαν τὰς δυνάμεις διείλετο εἰς τρία μέρη καὶ τὸ μὲν τοῖς χαρακώμασι τοῖς πρὸ τῆς πόλεως κατεσκευασμένοις προσβάλλειν ἔταξε, τὸ δὲ τοῖς Θηβαίοις ἀντιτάττεσθαι, τὸ δὲ τρίτον ἐφεδρεύειν τῷ πονοῦντι μέρει τῆς δυνάμεως καὶ διαδέχεσθαι τὴν μάχην. [2] Οἱ δὲ Θηβαῖοι τοὺς μὲν ἱππεῖς ἐντὸς τοῦ χαρακώματος ἔταξαν, τοὺς δ' ἐλευθερωθέντας οἰκέτας καὶ τοὺς φυγάδας καὶ τοὺς μετοίκους τοῖς πρὸς τὰ τείχη βιαζομένοις ἀντέταξαν, αὐτοὶ δὲ τοῖς μετὰ τοῦ βασιλέως Μακεδόσι πολλαπλασίοις οὖσι συνάπτειν μάχην πρὸ τῆς πόλεως ἡτοιμάζοντο. [3] Τέκνα δὲ καὶ γυναῖκες συνέτρεχον εἰς τὰ ἱερὰ καὶ τοὺς θεοὺς ἱκέτευον σῶσαι τὴν πόλιν ἐκ τῶν κινδύνων. ς δ' ἤγγισαν οἱ Μακεδόνες καὶ τοῖς τεταγμένοις μέρεσιν ἕκαστοι προσέπεσον, αἱ μὲν σάλπιγγες ἐσήμαινον τὸ πολεμικόν, αἱ δὲ παρ' ἀμφοτέροις δυνάμεις ὑφ' ἕνα καιρὸν συνηλάλαξαν καὶ τὰ κοῦφα τῶν βελῶν ἐπὶ τοὺς πολεμίους ἔβαλον. [4] Ταχὺ δὲ τούτων ἐξαναλωθέντων καὶ πάντων εἰς τὴν ἀπὸ τοῦ ξίφους μάχην συμπεσόντων μέγας ἀγὼν συνίστατο. Οἱ μὲν γὰρ Μακεδόνες διὰ τὸ πλῆθος τῶν ἀνδρῶν καὶ τὸ βάρος τῆς φάλαγγος δυσυπόστατον εἶχον τὴν βίαν, οἱ δὲ Θηβαῖοι ταῖς τῶν σωμάτων ῥώμαις ὑπερέχοντες καὶ τοῖς ἐν τοῖς γυμνασίοις συνεχέσιν ἀθλήμασιν, ἔτι δὲ τῷ παραστήματι τῆς ψυχῆς πλεονεκτοῦντες ἐνεκαρτέρουν τοῖς δεινοῖς. [5] Διὸ καὶ παρ' ἀμφοτέροις πολλοὶ μὲν κατετιτρώσκοντο, οὐκ ὀλίγοι δ' ἔπιπτον ἐναντίας λαμβάνοντες πληγάς. ὁμοῦ δ' ἦν κατὰ τὰς ἐν τοῖς ἀγῶσι συμπλοκὰς μυγμὸς καὶ βοὴ καὶ παρακελευσμός, παρὰ μὲν τοῖς Μακεδόσι μὴ καταισχῦναι τὰς προγεγενημένας ἀνδραγαθίας, παρὰ δὲ τοῖς Θηβαίοις μὴ περιιδεῖν τέκνα καὶ γυναῖκας καὶ γονεῖς ὑπὲρ ἀνδραποδισμοῦ κινδυνεύοντας καὶ τὴν πατρίδα πανοίκιον ὑπὸ τοὺς Μακεδόνων θυμοὺς ὑποπεσοῦσαν, μνησθῆναι δὲ τῆς ἐν Λεύκτροις καὶ ἐν Μαντινείᾳ μάχης καὶ τῶν παρὰ πᾶσι περιβοήτων ἀνδραγαθημάτων. πὶ πολὺν μὲν οὖν χρόνον ἰσόρροπος ἦν ἡ μάχη διὰ τὴν ὑπερβολὴν τῆς τῶν ἀγωνιζομένων ἀνδρείας.
12 Μετὰ δὲ ταῦτα ὁ ᾿Αλέξανδρος ὁρῶν τοὺς μὲν Θηβαίους ἑτοίμως ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας ἀγωνιζομένους, τοὺς δὲ Μακεδόνας κάμνοντας τῇ μάχῃ προσέταξε τοὺς ἐπὶ τῆς ἐφεδρίας τεταγμένους διαδέξασθαι τὸν ἀγῶνα. Οἱ μὲν οὖν Μακεδόνες ἄφνω προσπεσόντες τοῖς Θηβαίοις κατακόποις βαρεῖς ἐπέκειντο τοῖς πολεμίοις καὶ πολλοὺς ἀνῄρουν. [2] Οὐ μὴν οἱ Θηβαῖοι τῆς νίκης ἐξεχώρουν, τοὐναντίον δὲ τῇ φιλοτιμίᾳ προαχθέντες πάντων τῶν δεινῶν κατεφρόνουν. πὶ τοσοῦτο δὲ ταῖς ἀνδραγαθίαις προέβησαν ὥστε βοᾶν ὅτι Μακεδόνες ὁμολογοῦσιν ἥττους εἶναι Θηβαίων, καὶ τῶν ἄλλων πάντων εἰωθότων ἐν ταῖς διαδοχαῖς τῶν πολεμίων δεδιέναι τοὺς ἀκεραίους τῶν ἐφεδρευόντων οὗτοι μόνοι τότε θρασύτεροι πρὸς τοὺς κινδύνους ὑπῆρξαν, ὅθ' οἱ πολέμιοι διαδοχὴν ἐξέπεμψαν τοῖς καταπονουμένοις ὑπὸ τῆς κακοπαθείας. [3] νυπερβλήτου δὲ τῆς φιλοτιμίας γινομένης ὁ βασιλεὺς κατανοήσας τινὰ πυλίδα καταλελειμμένην ὑπὸ τῶν φυλάκων ἐξαπέστειλε Περδίκκαν μετὰ στρατιωτῶν ἱκανῶν καταλαβέσθαι ταύτην καὶ παρεισπεσεῖν εἰς τὴν πόλιν. [4] Τούτου δὲ ταχὺ τὸ προσταχθὲν ποιήσαντος οἱ μὲν Μακεδόνες διὰ τῆς πυλίδος παρεισέπεσον εἰς τὴν πόλιν, οἱ δὲ Θηβαῖοι καταπεπονηκότες μὲν τὴν πρώτην φάλαγγα τῶν Μακεδόνων, ἀντιταχθέντες δ' εὐρώστως τῇ δευτέρᾳ εὐέλπιδες ἦσαν περὶ τῆς νίκης· ὡς δὲ κατενόησαν μέρος τῆς πόλεως κατειλημμένον, εὐθὺς ἀνεχώρησαν ἐντὸς τῶν τειχῶν. [5] μα δὲ τούτοις πραττομένοις οἱ μὲν τῶν Θηβαίων ἱππεῖς ὁμοίως τοῖς πεζοῖς συνέτρεχον εἰς τὴν πόλιν καὶ πολλοὺς μὲν τῶν ἰδίων συμπατοῦντες διέφθειρον, αὐτοὶ δὲ τεταραγμένως εἰσίππευον εἰς τὴν πόλιν, ἐν δὲ ταῖς διεξόδοις καὶ τάφροις τοῖς οἰκείοις ὅπλοις περιπίπτοντες ἐτελεύτων. Οἱ δὲ τὴν Καδμείαν φρουροῦντες ἐκχυθέντες ἐκ τῆς ἀκροπόλεως ἀπήντων τοῖς Θηβαίοις καὶ τεταραγμένοις ἐπιπεσόντες πολὺν ἐποίουν φόνον.
13 Τῆς δὲ πόλεως τοῦτον τὸν τρόπον καταλαμβανομένης πολλαὶ καὶ ποικίλαι περιστάσεις ἐντὸς τῶν τειχῶν ἐγίνοντο. Οἱ μὲν γὰρ Μακεδόνες διὰ τὴν ὑπερηφανίαν τοῦ κηρύγματος πικρότερον ἢ πολεμικώτερον προσεφέροντο τοῖς Θηβαίοις καὶ μετὰ πολλῆς ἀπειλῆς ἐπιφερόμενοι τοῖς ἠτυχηκόσιν ἀφειδῶς ἀνῄρουν πάντας τοὺς περιτυγχάνοντας. [2] Οἱ δὲ Θηβαῖοι τὸ φιλελεύθερον τῆς ψυχῆς διαφυλάττοντες τοσοῦτον ἀπεῖχον τοῦ φιλοζωεῖν ὥστ' ἐν ταῖς ἀπαντήσεσι συμπλέκεσθαι καὶ τὰς παρὰ τῶν πολεμίων ἐπισπᾶσθαι πληγάς· ἑαλωκυίας γὰρ τῆς πόλεως οὐδεὶς Θηβαίων ἑωράθη δεηθεὶς τῶν Μακεδόνων φείσασθαι τοῦ ζῆν οὐδὲ προσέπιπτον τοῖς τῶν κρατούντων γόνασιν ἀγεννῶς. [3] λλ' οὔτε τὸ τῆς ἀρετῆς πάθος ἠλεεῖτο παρὰ τοῖς πολεμίοις οὔτε τὸ τῆς ἡμέρας μῆκος ἤρκει πρὸς τὴν ὠμότητα τῆς τιμωρίας, πᾶσα δὲ ἡ πόλις ἐξεφορεῖτο παιδίων ὁμοῦ καὶ παρθένων ἑλκομένων καὶ τὸ τῆς τεκούσης οἰκτρὸν ἐπιβοωμένων ὄνομα· Καθόλου δὲ τῶν οἴκων σὺν ὅλαις ταῖς συγγενείαις ἁρπαζομένων πάνδημος ὑπῆρχε τῆς πόλεως ἀνδραποδισμός. [4] Τῶν δὲ ὑπολελειμμένων Θηβαίων οἱ μὲν κατατετρωμένοι τὰ σώματα καὶ λιποψυχοῦντες συνεπλέκοντο τοῖς πολεμίοις, συναποθνήσκοντες τῇ τῶν ἐχθρῶν ἀπωλείᾳ, οἱ δὲ κλάσματι δόρατος ἐρειδόμενοι συνήντων τοῖς ἐπιφερομένοις καὶ διαγωνιζόμενοι τὸν ὕστατον ἀγῶνα προετίμων τὴν ἐλευθερίαν τῆς σωτηρίας. [5] Πολλοῦ δὲ φόνου γενομένου καὶ τῆς πόλεως κατὰ πάντα τόπον νεκρῶν πληρουμένης οὐκ ἦν ὅστις ἰδὼν οὐκ ἂν ἠλέησε τὰς τύχας τῶν ἀκληρούντων. καὶ γὰρ τῶν ῾Ελλήνων Θεσπιεῖς καὶ Πλαταιεῖς, ἔτι δ' ᾿Ορχομένιοι καί τινες ἄλλοι τῶν ἀλλοτρίως διακειμένων πρὸς τοὺς Θηβαίους συστρατευόμενοι τῷ βασιλεῖ συνεισέπεσον εἰς τὴν πόλιν καὶ τὴν ἰδίαν ἔχθραν ἐν τοῖς τῶν ἠτυχηκότων ἀκληρήμασιν ἐναπεδείκνυντο. [6] Διὸ καὶ πάθη πολλὰ καὶ δεινὰ κατὰ τὴν πόλιν ὁρᾶν ἦν γινόμενα· ῞Ελληνες γὰρ ὑφ' ῾Ελλήνων ἀνηλεῶς ἀνῃροῦντο καὶ συγγενεῖς ὑπὸ τῶν κατὰ γένος προσηκόντων ἐφονεύοντο, μηδεμίαν ἐντροπὴν τῆς ὁμοφώνου διαλέκτου παρεχομένης. Τέλος δὲ τῆς νυκτὸς ἐπικαταλαβούσης αἱ μὲν οἰκίαι διηρπάγησαν, τέκνα δὲ καὶ γυναῖκες καὶ οἱ γεγηρακότες εἰς τὰ ἱερὰ καταπεφευγότες μετὰ τῆς ἐσχάτης ὕβρεως ἀπήγοντο.
14 Τῶν δὲ Θηβαίων ἀνῃρέθησαν μὲν ὑπὲρ τοὺς ἑξακισχιλίους, αἰχμάλωτα δὲ σώματα συνήχθη πλείω τῶν τρισμυρίων, χρημάτων δὲ ἄπιστον πλῆθος διεφορήθη.
δὲ βασιλεὺς τοὺς μὲν τελευτήσαντας τῶν Μακεδόνων ἔθαψε, πλείους ὄντας τῶν πεντακοσίων, τοὺς δὲ συνέδρους τῶν ῾Ελλήνων συναγαγὼν ἐπέτρεψε τῷ κοινῷ συνεδρίῳ πῶς χρηστέον τῇ πόλει τῶν Θηβαίων. [2] Προτεθείσης οὖν βουλῆς τῶν ἀλλοτρίως διακειμένων τοῖς Θηβαίοις τινὲς ἐπεχείρουν συμβουλεύειν ἀπαραιτήτοις τιμωρίαις δεῖν περιβαλεῖν αὐτούς, ἀπεδείκνυον δ' αὐτοὺς τὰ τῶν βαρβάρων πεφρονηκότας κατὰ τῶν ῾Ελλήνων· καὶ γὰρ ἐπὶ Ξέρξου συμμαχοῦντας τοῖς Πέρσαις ἐστρατευκέναι κατὰ τῆς ῾Ελλάδος καὶ μόνους τῶν ῾Ελλήνων ὡς εὐεργέτας τιμᾶσθαι παρὰ τοῖς βασιλεῦσι τῶν Περσῶν καὶ πρὸ τῶν βασιλέων τοῖς πρεσβεύουσι τῶν Θηβαίων τίθεσθαι θρόνους. [3] Πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα τοιαῦτα διελθόντες παρώξυναν τὰς τῶν συνέδρων ψυχὰς κατὰ τῶν Θηβαίων καὶ πέρας ἐψηφίσαντο τὴν μὲν πόλιν κατασκάψαι, τοὺς δ' αἰχμαλώτους ἀποδόσθαι, τοὺς δὲ φυγάδας τῶν Θηβαίων ἀγωγίμους ὑπάρχειν ἐξ ἁπάσης τῆς ῾Ελλάδος καὶ μηδένα τῶν ῾Ελλήνων ὑποδέχεσθαι Θηβαῖον. [4] δὲ βασιλεὺς ἀκολούθως τῇ τοῦ συνεδρίου γνώμῃ τὴν μὲν πόλιν κατασκάψας πολὺν ἐπέστησε φόβον τοῖς ἀφισταμένοις τῶν ῾Ελλήνων, τοὺς δ' αἰχμαλώτους λαφυροπωλήσας ἤθροισεν ἀργυρίου τάλαντα τετρακόσια καὶ τεσσαράκοντα.
15 Μετὰ δὲ ταῦτα εἰς τὰς ᾿Αθήνας ἐξαπέστειλε τοὺς ἐξαιτήσοντας τῶν ῥητόρων δέκα τοὺς κατ' αὐτοῦ πεπολιτευμένους, ὧν ὑπῆρχον ἐπιφανέστατοι Δημοσθένης καὶ Λυκοῦργος. Συναχθείσης οὖν ἐκκλησίας καὶ τῶν πρεσβευτῶν εἰσαχθέντων εἰς τὸ πλῆθος ὁ μὲν δῆμος ἀκούσας τῶν λόγων εἰς πολλὴν ἀγωνίαν καὶ ἀπορίαν ἐνέπεσεν. μα μὲν γὰρ ἔσπευδε τὸ τῆς πόλεως ἀξίωμα τηρεῖν, ἅμα δὲ διὰ τὴν Θηβαίων ἀπώλειαν ἐκπεπληγμένος τὸ δεινὸν περίφοβος καθειστήκει, νουθετούμενος τοῖς τῶν πλησιοχώρων ἀτυχήμασι. [2] Πολλῶν δὲ λόγων γινομένων κατὰ τὴν ἐκκλησίαν Φωκίων μὲν ὁ χρηστός, ἀντιπολιτευόμενος τοῖς περὶ τὸν Δημοσθένην, ἔφη δεῖν τοὺς ἐξαιτουμένους μιμήσασθαι τὰς Λεὼ κόρας καὶ τὰς ῾Υακινθίδας καὶ τὸν θάνατον ἑκουσίως ὑπομεῖναι ἕνεκα τοῦ μηδὲν ἀνήκεστον παθεῖν τὴν πατρίδα καὶ τὴν ἀνανδρίαν καὶ δειλίαν ὠνείδιζε τῶν μὴ βουλομένων ὑπὲρ τῆς πόλεως τελευτᾶν· ὁ δὲ δῆμος τοῦτον μὲν τοῖς θορύβοις ἐξέβαλε, προσάντως ἀκούων τοὺς λόγους, [3] Δημοσθένους δὲ λόγον πεφροντισμένον διελθόντος ὁ δῆμος εἰς συμπάθειαν τῶν ἀνδρῶν προαχθεὶς φανερὸς ἦν σώζειν βουλόμενος τοὺς ἄνδρας. πὶ τελευτῆς δὲ Δημάδης, πεπεισμένος ὑπὸ τῶν περὶ Δημοσθένην, ὥς φασι, πέντε ταλάντοις ἀργυρίου, συνεβούλευε μὲν σώζειν τοὺς κινδυνεύοντας, παρανέγνω δὲ ψήφισμα γεγραμμένον φιλοτέχνως· περιεῖχε γὰρ παραίτησιν τῶν ἀνδρῶν καὶ ἐπαγγελίαν τοῦ κολάζειν κατὰ τοὺς νόμους, ἂν ὦσιν ἄξιοι τιμωρίας. [4] μὲν οὖν δῆμος ἀποδεξάμενος τὴν ἐπίνοιαν τοῦ Δημάδου τό τε ψήφισμα ἐκύρωσε καὶ τὸν Δημάδην μεθ' ἑτέρων ἀπέστειλε πρεσβευτὴν πρὸς τὸν βασιλέα, δοὺς ἐντολὴν καὶ περὶ τῶν Θηβαίων φυγάδων ἀξιῶσαι τὸν ᾿Αλέξανδρον συγχωρῆσαι τῷ δήμῳ τοὺς πεφευγότας Θηβαίους ὑποδέχεσθαι. [5] δὲ Δημάδης πρεσβεύσας καὶ τῇ τοῦ λόγου δεινότητι πάντα κατεργασάμενος ἔπεισε τὸν ᾿Αλέξανδρον ἀπολῦσαι τοὺς ἄνδρας τῶν ἐγκλημάτων καὶ τἄλλα πάντα συγχωρῆσαι τοῖς ᾿Αθηναίοις.
16 Μετὰ δὲ ταῦτα ὁ μὲν βασιλεὺς ἐπανελθὼν μετὰ τῆς δυνάμεως εἰς τὴν Μακεδονίαν συνήγαγε τοὺς ἡγεμόνας τῶν στρατιωτῶν καὶ τοὺς ἀξιολογωτάτους τῶν φίλων καὶ προέθηκε βουλὴν περὶ τῆς εἰς τὴν ᾿Ασίαν διαβάσεως, πότε χρὴ στρατεύειν καὶ τίνι τρόπῳ χειριστέον τὸν πόλεμον. [2] Τῶν δὲ περὶ τὸν ᾿Αντίπατρον καὶ Παρμενίωνα συμβουλευόντων πρότερον παιδοποιήσασθαι καὶ τότε τοῖς τηλικούτοις ἐγχειρεῖν ἔργοις, δραστικὸς ὢν καὶ πρὸς πᾶσαν πράξεως ἀναβολὴν ἀλλοτρίως διακείμενος ἀντεῖπε τούτοις· αἰσχρὸν γὰρ ὑπάρχειν ἀπεφαίνετο τὸν ὑπὸ τῆς ῾Ελλάδος ἡγεμόνα καθεσταμένον τοῦ πολέμου καὶ πατρικὰς ἀνικήτους δυνάμεις παρειληφότα καθῆσθαι γάμους ἐπιτελοῦντα καὶ τέκνων γενέσεις ἀναμένοντα. [3] Διδάξας οὖν αὐτοὺς περὶ τοῦ συμφέροντος καὶ παρορμήσας διὰ τῶν λόγων πρὸς τοὺς ἀγῶνας θυσίας μεγαλοπρεπεῖς τοῖς θεοῖς συνετέλεσεν ἐν Δίῳ τῆς Μακεδονίας καὶ σκηνικοὺς ἀγῶνας Διὶ καὶ Μούσαις, οὓς ᾿Αρχέλαος ὁ προβασιλεύσας πρῶτος κατέδειξε. [4] Τὴν δὲ πανήγυριν ἐφ' ἡμέρας ἐννέα συνετέλεσεν, ἑκάστῃ τῶν Μουσῶν ἐπώνυμον ἡμέραν ἀναδείξας. Σκηνὴν δὲ κατασκευασάμενος ἑκατοντάκλινον τούς τε φίλους καὶ τοὺς ἡγεμόνας, ἔτι δὲ τοὺς ἀπὸ τῶν πόλεων πρέσβεις παρέλαβεν ἐπὶ τὴν εὐωχίαν. Λαμπραῖς δὲ παρασκευαῖς χρησάμενος καὶ πολλοὺς μὲν ἑστιάσας, πάσῃ δὲ τῇ δυνάμει διαδοὺς ἱερεῖα καὶ τἄλλα τὰ πρὸς τὴν εὐωχίαν ἀνήκοντα προσανέλαβε τὸ στρατόπεδον.
17 π' ἄρχοντος δ' ᾿Αθήνησι Κτησικλέους ῾Ρωμαῖοι μὲν ὑπάτους κατέστησαν Γάιον Σουλπίκιον καὶ Λεύκιον Παπίριον. ᾿Αλέξανδρος δὲ μετὰ τῆς δυνάμεως πορευθεὶς ἐπὶ τὸν ῾Ελλήσποντον διεβίβασε τὴν δύναμιν ἐκ τῆς Εὐρώπης εἰς τὴν ᾿Ασίαν. [2] Αὐτὸς δὲ μακραῖς ναυσὶν ἑξήκοντα καταπλεύσας πρὸς τὴν Τρῳάδα χώραν πρῶτος τῶν Μακεδόνων ἀπὸ τῆς νεὼς ἠκόντισε μὲν τὸ δόρυ, πήξας δ' εἰς τὴν γῆν καὶ αὐτὸς ἀπὸ τῆς νεὼς ἀφαλλόμενος παρὰ τῶν θεῶν ἀπεφαίνετο τὴν ᾿Ασίαν δέχεσθαι δορίκτητον. [3] Καὶ τοὺς μὲν τάφους τῶν ἡρώων ᾿Αχιλλέως τε καὶ Αἴαντος καὶ τῶν ἄλλων ἐναγίσμασι καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς πρὸς εὐδοξίαν ἀνήκουσιν ἐτίμησεν, αὐτὸς δὲ τὸν ἐξετασμὸν τῆς ἀκολουθούσης δυνάμεως ἀκριβῶς ἐποιήσατο. εὑρέθησαν δὲ πεζοὶ Μακεδόνες μὲν μύριοι καὶ δισχίλιοι, σύμμαχοι δὲ ἑπτακισχίλιοι, μισθοφόροι δὲ πεντακισχίλιοι, καὶ τούτων ἁπάντων Παρμενίων εἶχε τὴν ἡγεμονίαν. [4] ᾿Οδρύσαι δὲ καὶ Τριβαλλοὶ καὶ ᾿Ιλλυριοὶ συνηκολούθουν ἑπτακισχίλιοι, τοξοτῶν δὲ καὶ τῶν ᾿Αγριάνων καλουμένων χίλιοι, ὥστε τοὺς ἅπαντας εἶναι πεζοὺς τρισμυρίους καὶ δισχιλίους. ππεῖς δ' ὑπῆρχον Μακεδόνες μὲν χίλιοι καὶ ὀκτακόσιοι, Φιλώτου τοῦ Παρμενίωνος ἡγουμένου, Θετταλοὶ δὲ χίλιοι καὶ ὀκτακόσιοι, ὧν ἡγεῖτο Κάλλας ὁ ῾Αρπάλου, τῶν δ' ἄλλων ῾Ελλήνων οἱ πάντες ἑξακόσιοι, ὧν ἡγεῖτο ᾿Ερίγυιος, Θρᾷκες δὲ πρόδρομοι καὶ Παίονες ἐννακόσιοι, Κάσανδρον ἔχοντες ἡγεμόνα, ὥστε σύμπαντας ὑπάρχειν ἱππεῖς τετρακισχιλίους καὶ πεντακοσίους. οἱ μὲν οὖν μετ' ᾿Αλεξάνδρου διαβάντες εἰς τὴν ᾿Ασίαν τοσοῦτοι τὸ πλῆθος ἦσαν. [5] Οἱ δ' ἐπὶ τῆς Εὐρώπης ἀπολελειμμένοι στρατιῶται, ὧν ᾿Αντίπατρος εἶχε τὴν ἡγεμονίαν, πεζοὶ μὲν ὑπῆρχον μύριοι καὶ δισχίλιοι, ἱππεῖς δὲ χίλιοι καὶ πεντακόσιοι.
[6] Τοῦ δὲ βασιλέως ἀναζεύξαντος ἐκ τῆς Τρῳάδος καὶ καταντήσαντος πρὸς τὸ τέμενος τῆς ᾿Αθηνᾶς ὁ μὲν θύτης ᾿Αλέξανδρος κατανοήσας πρὸ τοῦ νεὼ κειμένην εἰκόνα χαμαὶ τοῦ Φρυγίας ποτὲ σατραπεύσαντος ᾿Αριοβαρζάνου καί τινων οἰωνῶν αἰσίων ἄλλων ἐπιγενομένων προσῆλθε τῷ βασιλεῖ καὶ νικήσειν αὐτὸν ἱππομαχίᾳ μεγάλῃ διεβεβαιοῦτο καὶ μάλιστ', ἂν τύχῃ περὶ τὴν Φρυγίαν ἀγωνισάμενος. [7] Προσετίθει δὲ καὶ διότι ταῖς ἰδίαις χερσὶν ἀποκτενεῖ μαχόμενος ἐν παρατάξει στρατηγὸν ἐπιφανῆ τῶν πολεμίων· ταῦτα γὰρ αὐτῷ προσημαίνειν τοὺς θεοὺς καὶ μάλιστα τὴν ᾿Αθηνᾶν, ἣν καὶ συνεργήσειν ἐν τοῖς εὐημερήμασιν.
18 δ' ᾿Αλέξανδρος ἀποδεξάμενος τὴν τοῦ μάντεως πρόρρησιν τῇ μὲν ᾿Αθηνᾷ λαμπρὰν ἐπετέλεσε θυσίαν καὶ τὸ μὲν ἴδιον ὅπλον ἀνέθηκε τῇ θεῷ, τῶν δ' ἐν τῷ νεῷ κειμένων ὅπλων τὸ κράτιστον ἀναλαβὼν καὶ τούτῳ καθοπλισθεὶς ἐχρήσατο κατὰ τὴν πρώτην μάχην, ἣν διὰ τῆς ἰδίας ἀνδραγαθίας κρίνας περιβόητον ἔσχε τὴν νίκην. 
III. Alexandre ayant imprimé la terreur à toute la Grèce par la ruine de Thèbes, est nommé commandant général des Grecs.

8 Dans la Grèce, Alexandre ayant mis ordre à toutes choses passa en armes dans la Thrace, où il apaisa quelques troubles qui s'y étaient élevés et ramena tout le pays à son obéissance. Il parcourut de même la Péonie, l’Illyrie et quelques provinces voisines où il remit dans la soumission et dans le devoir tous les barbares de ces cantons. [2] Dans le temps même de cette expédition, ou de cette course, il reçut avis que plusieurs d'entre les ville grecques, et surtout les Thébains songeaient à des nouveautés et à se rendre indépendants. Le roi très mécontent revint aussitôt dans la Macédoine pour apaiser ces troubles nouveaux. [3] Les Thébains en effet assiégeaient déjà Cadmée pour en chasser la garnison Macédonienne, lorsque le roi vint camper tout d'un coup devant Thèbes même avec toute l'armée qu'il ramenait. [4] Les Thébains avaient déjà environné la citadelle qu'ils voulaient reprendre, de fossés profonds et de hautes palissades, de sorte qu'il était impossible d'y faire entrer ni secours ni vivres. [5] Outre cela ils avaient demandé des troupes aux Arcadiens, aux Argiens et aux Éléens ; mais surtout aux Athéniens et Démosthène en particulier leur avait fait présent d'une grande quantité d'armes, dont ils avaient déjà revêtu ceux d'entre eux qui n'en avaient pas. [6] Entre les peuples dont les Thébains avaient recherché l'alliance, les habitants du Péloponnèse avaient envoyé jusque dans l'Isthme des soldats qui avaient ordre d'attendre là que le roi fut arrivé. Les Athéniens animés par Démosthène, avaient bien décidé qu'ils enverraient du secours aux Thébains; mais avant l'exécution ils étaient bien aises de voir quel cours prendraient les choses. [7] Philotas qui commandait dans Cadmée et qui s'était muni d'avance de toute sorte d'armes, sachant les préparatifs des Thébains, se préparait de son côté à la défense, faisait bien garder les murailles et se munissait de toutes sortes d'armes,
9 lorsque le roi arriva tout d'un coup avec toutes ses forces, de son expédition de Thrace. Son armée bien réunie et n'ayant qu'un seul objet, se montra aux alliés des Thébains encore incertains et irrésolus. Cependant leurs chefs assemblés prirent hardiment le parti d'une défense ouverte et du maintien de la liberté publique. Les peuples appuyaient cette décision et se portaient d'eux-mêmes à la guerre. [2] Le roi se tint quelque temps sans agir, pour donner aux Thébains le temps de se raviser ne présumant point qu'une ville seule entreprît de résister à une armée comme la sienne. [3] Car Alexandre avait alors plus de trente mille hommes d'infanterie et trois mille cavaliers, tous formés à la guerre, qui avaient déjà combattu sous Philippe son père, qui étaient sortis victorieux de presque tous les combats qu'ils avaient donnés et avec lesquels Alexandre comptait dès lors de renverser la monarchie des Perses. [4] Si les Thébains, se prêtant alors aux circonstances des choses, avaient fait quelques démarches pour avoir la paix, le roi aurait reçu favorablement leurs propositions et se serait même relâché sur bien des articles : car il avait un véritable désir de laisser la Grèce tranquille et de n'être détourné par rien de son entreprise capitale. Mais se voyant en quelque sorte joué par les Thébains, il résolut de détruire cette ville et de donner en elle un exemple redoutable aux séditieux. [5] C'est pourquoi ayant mis son armée en ordre pour les attaquer, il envoya d'abord un héraut pour déclarer qu'il recevrait favorablement tout Thébain qui voudrait passer dans son camp et jouir de la tranquillité qui régnait dans le reste de. la Grèce. Les Thébains piqués de cette annonce firent publier du haut d'une tour que quiconque voudrait se joindre au grand roi et aux Thébains pour délivrer la Grèce de son tyran serait bien reçu dans leur ville. [6] Alexandre outré de cette démarche, se laissa emporter à sa colère et résolut de tirer une pleine vengeance des Thébains. Il fit faire dés machines énormes et prépara contre eux une attaque formidable.
10 Les Grecs apprenant ces dispositions plaignaient extrêmement cette malheureuse ville : mais aucun d'eux ne se présentait à sa défense, avouant au fond de leur âme qu'elle s'était livrée elle-même par son imprudence et par sa témérité à son infortune. [2] Les Thébains soutinrent d'abord courageusement l'attente et la vue du péril : mais ils ne laissaient pas d'être ébranlés par quelques discours de leurs devins et par quelques indices surnaturels. Le premier de tous fut un voile aussi fin qu'une toile d'araignée, dont la circonférence égale à celle d'un manteau étendu, représentait un parfait arc-en-ciel , et qui parut dans le temple de Cérès. [3] L'oracle de Delphes interrogé sur ce phénomène répondit par ces deux vers.
Dans ses signes le Ciel parle à tous les humains ;
Mais ce dernier avis est offert aux Thébains.

Et l'oracle particulier de Thèbes ne prononça que celui-ci.
Signe heureux pour les uns, malheureux pour les autres.
[4] Ce phénomène avait parlé trois mois avant l'arrivée d'Alexandre devant Thèbes : mais à son approche toutes les statues de la placé publique semblèrent suer à grosses gouttes. Outre cela il vint aux magistrats des gens qui leur dirent que du marais d'Oncheste ville voisine, il était sorti une espèce de mugissement et qu'a Dircé, le frémissements de l'eau semblait avoir formé des gouttes de sang. [5] D'autres qui venaient de Delphes même leur assurait que le toit du temple que les Thébains y avaient fait bâtir des dépouilles des Phocéens, paraissait ensanglanté dans toute son étendue. Ceux qui s'appliquaient à l'interprétation des signes, disaient que la toile d'araignée bordée d'une iris signifiait par sa toile la retraite et la longue absence des dieux de Thèbes, et par son bord d'arc-en-ciel, la multitude des tempêtes qu'an allait essuyer. Que la sueur des statues annonçait les maux dont on était menacé et que le sang qui avait paru en divers endroits indiquait qu'il en serait répandu beaucoup dans la ville. [6] Ils concluaient de là que pour prévenir les maux dont les dieux la menaçaient, il ne fallait point risquer de combats et que le plus sûr était d'employer la voie des négociations et des conférences.
Les Thébains ne se laissaient point adoucir par toutes ces représentations : au contraire s'animant les uns les autres, ils rappelaient à leur mémoire la journée de Leuctres et toutes les autres occasions où leur courage leur avait fait remporter contre l'attente de tout le monde des victoires signalées. C'est ainsi que cette nation plus brave que sage se jeta elle-même dans la dernière calamité et parvint à sa ruine.
11 Le roi, ayant fait en trois jours tous ses préparatifs, partagea son armée en trois corps. Le premier était chargé d'attaquer les défenses extérieures de la ville, le second de résister aux sorties des assiégés et le troisième de remplacer les uns et les autres et de se tenir prêt à un combat. [2] Les Thébains avaient mis devant leurs fossés de la cavalerie, des esclaves affranchis, les bannis et les réfugiés des autres villes. Eux-mêmes firent une sortie pour attaquer la phalange des Macédoniens et en venir aux mains avec elle dans les dehors, quoiqu'ils fussent très inférieurs en nombre. [3] Les femmes et les enfants coururent en même temps dans les temples pour prier les dieux de sauver la ville du péril qui la menaçait. Les Macédoniens s'avancèrent les premiers et tombèrent sur les corps de troupes qu'ils avaient devant eux. Les trompettes sonnèrent la charge et les deux armées poussèrent en même temps le cri de leur choc mutuel et lancèrent leurs javelots contre les ennemis. [4] Cette première sorte d'armes étant bientôt épuisée, on en vint incessamment à l'épée et le combat devint terrible. Car les Macédoniens par le nombre de leurs soldats et par le poids de leur phalange séparaient invinciblement les rangs des ennemis. Les Thébains naturellement très vigoureux, formés de longue main à tous les exercices du corps et qui en étaient venus volontairement à cette épreuve, se raidissaient contre elle: [5]  ainsi plusieurs étaient blessés de part et d'autre ; et les uns et les autres n'étaient blessés que par devant. On n'entendait que cris et qu'exhortations dans la mêlée, et de la part des Macédoniens qui s'animaient à soutenir leur gloire précédente, et de la part des Thébains qui se représentaient les uns aux autres leurs femmes et leurs enfants attendant dans les temples le succès de leurs efforts ou leur captivité prochaine sous des vainqueurs féroces et furieux. Ils se rappelaient aussi mutuellement les succès de Leuctres et de Mantinée et leur réputation récente. Ainsi le combat fut longtemps douteux.
12 Enfin Alexandre voyant les Thébains si résolus à défendre leur liberté et les Macédoniens accablés de lassitude, fit venir à leur place ses troupes de réserve. Ces derniers tombant tout d'un coup sur les Thébains épuisés, en mirent beaucoup par terre : [2] ceux-ci pourtant ne cédaient point la victoire. Le courage leur tenait lieu de force et le danger n'était rien pour eux. Ils reprochaient à haute voix aux Macédoniens d'avoir reconnu leur infériorité en renouvelant leurs troupes ; et au lieu que ce renouvellement fait presque toujours trembler le parti contraire, les Thébains en tiraient ici un motif de confiance et d'espérance.
[3]
Alexandre étonné lui-même de cet effet, aperçut une porte de Thèbes qui était sans gardes. Il y envoya au même instant Perdiccas avec quelques soldats pour s'en saisir , et même pour se jeter par là dans la ville. [4] Perdiccas exécuta cet ordre sur le champ, et les Macédoniens occupaient déjà les rues, tandis que les Thébains qui avaient fait reculer la première phalange des Macédoniens, n'étaient pas hors d'espérance de surmonter encore la seconde. Mais dès qu'ils apprirent que l'ennemi était dans leur ville, ils coururent tous à son secours. [5] Dans cette émotion la cavalerie et l'infanterie entrant pêle-mêle, plusieurs furent écrasés sous les pieds des chevaux, et les cavaliers s'embarrassant par leur précipitation tombaient les uns sur les autres dans les fossés qu'ils avaient faits au dehors des murailles, ou se blessaient de leurs propres armes dans les rues. D'un autre côté la garnison Macédonienne de Cadmée courut à la rencontre des Thébains qui rentraient en désordre et en tua un grand nombre.
13 La ville tomba au pouvoir de l'ennemi et se trouva prise dans ce désordre, et il se passa au-dedans des murailles des scènes terribles. Car les Macédoniens, irrités de la téméraire proclamation que les Thébains avaient fait faire, s'en vengeaient d'une manière outrée et qui ne devrait pas être permise entre des ennemis mêmes. Accompagnant d'insultes et de reproches les coups qu'ils portaient, ils égorgeaient impitoyablement tous ceux qui tombaient sous leur main. [2] Les Thébains conservant dans leur infortune toute la liberté de leur âme, se souciaient si peu de la vie qu'ils allaient au-devant de leurs meurtriers et semblaient leur demander eux-mêmes la mort. Dans le sac de cette ville on ne vit aucun Thébain qui cherchât à fléchir l'ennemi, ni à plus forte raison qui se jetât à ses genoux pour lui demander grâce. [3] Leur confiance ne touchait pas non plus leurs meurtriers : et une journée entière de massacres n'avait pas assouvi leur vengeance. Toutes les rues devinrent un théâtre d'enfants et de jeunes filles qu'on entraînait et qui appelaient en vain leurs mères à leur secours. Les familles entières ayant été arrachées de leurs maisons, l'esclavage fut général. [4] Quelques Thébains qui n'étaient pas encore dans les fers, attaquaient quoique blessés eux-mêmes des soldats Macédoniens qu'ils rencontraient et mouraient avec la satisfaction de tuer encore un ennemi : d'autres n'ayant à la main qu'un bois de lance rompue, le poussait contre le soldat vainqueur et prévenaient l'esclavage par la mort qu'ils se faisaient donner. [5] L'aspect de toutes les rues couvertes de corps étendus aurait touché l'âme la plus insensible. Mais de plus des Grecs mêmes des habitants de la Béotie, tels que les citoyens de Thespies, de Platées, d'Orchomène et quelques autres qui n'aimaient pas les Thébains et qui servaient dans les troupes du rois étaient jetées avec elles dans la ville et satisfaisaient leur haine particulière sous le voile de leur engagement. [6] Le spectacle devenait par-là plus affreux. Des Grecs égorgés par des Grecs, malgré des liaisons d'affinité et de parenté et des supplications faites dans la langue même de ces vainqueurs meurtriers. La nuit suivante les maisons furent souillées; les enfants, les femmes et les vieillards qui s'étaient réfugiés dans les temples en furent tirés avec outrage.
14 Enfin il fut tué dans le sac de Thèbes plus de six mille personnes ; l'on y fit plus de trente mille captifs et le pillage monta à une somme immense. Enfin le roi fit ensevelir les Macédoniens morts qui se trouvèrent au nombre de cinq cents.

Aussitôt après cette expédition, Alexandre fit assembler le conseil de la Grèce, auquel il laissa décider quel jugement on porterait sur la ville de Thèbes. [2] Quelques membres de ce conseil qui n'aimaient pas les Thébains opinèrent à les condamner à la punition la plus terrible. Ils alléguaient que ce peuple avait toujours été partisan de la Perse contre les Grecs, que dans l'expédition de Xerxès ils avaient porté les armes à son service et qu'ils étaient le seul peuple de la Grèce, aux ambassadeurs duquel les rois de Perse fissent présenter des sièges d'honneur, en reconnaissance des obligations qu'ils lui avaient. [3] Par ces discours et autres semblables, ils aigrirent de telle sorte les esprits de l'assemblée contre les Thébains, qu'elle décida qu'on raserait leur ville, qu'on vendrait le reste de ses habitants, qu'on rechercherait dans toute la Grèce ceux qui s'étaient échappés par la fuite et qu'il serait enfin défendu à tout Grec de donner aucune retraite à un Thébain. [4] Alexandre conformément à ce décret fit raser Thèbes et imprima par cette exécution une grande terreur à tous ceux qui se sépareraient du corps de la Grèce
. Le roi recueillit quatre cent quarante talents de la vente de ces malheureux.
15 Il envoya tout de suite à Athènes des députés pour demander à la République dix de ses orateurs, entre lesquels Démosthène et Lycurgue étaient nommés comme les principaux. Les députés ayant exposé leur commission devant le peuple assemblé, le jetèrent dans une véritable consternation et dans une grande incertitude sur la réponse qu'on avait à dire. On voulait conserver d'une part l'honneur et la dignité de la ville et de l'autre l'exemple des Thébains perdus par leur résistance tenaient les Athéniens en crainte de quelque semblable catastrophe. [2] Alors ce même Phocion qui portait le surnom d'homme de bien et qui était ordinairement opposé à Démosthène dans ce qui regardait l'intérêt public, dit qu'on se trouvait dans le cas d'imiter les filles de Léon et celles d'Hyacinthe qui s'offrirent volontairement à la mort pour délivrer leur patrie du danger qui la menaçait. Mais le peuple qui reçût mal sa proposition, le chassa tumultuairement de l'assemblée. [3] Au contraire Démosthène fit sur les circonstances présentes un discours médité, qui détermina le peuple à prendre le parti et la défense de ses orateurs. Enfin Démade gagné, dit-on, par un présent secret de cinq talents d'argent de la part de Démosthène, ouvrit l'avis de protéger les orateurs que le roi voulait avoir en sa puissance. Il présenta un modèle de décret fait avec beaucoup d'art, par lequel le peuple d'Athènes demandait au roi les dix accusés, en promettant de les punir s'ils se trouvaient coupables de quelque faute. [4] Le peuple adapta l'idée de Démade, en fit un décret en forme et de plus nomma Démade lui-même son ambassadeur à la tête de quelques, autres auprès du roi. On les chargea même de faire trouver bon à Alexandre que la République ne refusât pas l'hospitalité aux fugitifs de Thèbes. [5] Démade s'acquitta parfaitement bien de sa commission. La sagesse de ses discours et la prudence de sa conduite lui fit obtenir de la part du roi l'absolution des accusés et la permission que demandait la ville d'Athènes.
16 Le roi retourna avec toutes ses troupes de la Béotie dans la Macédoine. Là il fit assembler les officiers de son armée et ses amis particuliers pour les consulter sur son expédition en Asie. On examina quand il serait temps de partir et comment il était à propos de conduire cette guerre. [2] Antipater et Parménion lui dirent qu'il serait bon qu'il eut des enfants avant que de songer à cette entreprise. Mais Alexandre qui était vif et impatient de son naturel et qui ne pouvait souffrir les délais dans ses projets, rejeta leur avis. Il leur dit qu'il serait honteux pour lui d'avoir été nommé chef de la Grèce précisément en vue de cette guerre et d'avoir hérité des forces invincibles de ses pères, s'il employait ce titre et cet accompagnement à décorer une cérémonie nuptiale et à attendre des enfants. [3] Aussitôt donnant ses ordres pour les préparatifs de son départ et exhortant tout le monde à se joindre à son entreprise, il fit de grands sacrifices dans la ville de Dium en Macédoine et offrit à Jupiter et aux Muses des jeux militaires, institués par le roi Archelaüs un de ses prédécesseurs. [4] Il fit tenir une assemblée de fête publique pendant neuf jours, dont chacun en particulier était consacré à une muse. Il avait fait dresser une tente sous laquelle tenaient cent tables où étaient invités ses amis, ses officiers de guerre et les ambassadeurs de toutes les provinces voisines. Étendant même sa magnificence sur tout le monde, non seulement il traita une infinité de personnes mais il envoya des victimes et des viandes dans toute son armée. Enfin il rassembla la toutes les troupes qu'il jugeait lui être nécessaires pour son dessein. 

Olympiade 111. An 3. 334 ans avant l'ère chrétienne.

17 Ctesiclés étant Archonte d'Athènes, les Romains firent consuls Caius Sulpitius et Lucius Papyrius. Alexandre arrivant avec toute son armée sur I'Hellespont, la fit passer là d'Europe en Asie : [2] il avait fait ce trajet sur soixante vaisseaux longs. Sur le point de mettre pied à terre dans la Troade, lui-même à la tête de ses Macédoniens étant encore dans le vaisseau jeta une lance sur le bord qu'il voyait devant lui et cette arme s'étant fichée dans la terre, il sauta aussitôt sur le rivage en disant qu'il acceptait de la part des dieux l'Asie qu'il avait acquise par sa lance. [3] Il visita ensuite les tombeaux d'Achille, d'Ajax et des autres Héros ensevelis là et leur rendit les honneurs usités à l'égard des morts illustres. Il fit ensuite une exacte revue de toutes les troupes qu'il avait amenées. Il trouva treize mille hommes d'infanterie Macédonienne, sept mille alliés et cinq mille soudoyés qui étaient tous sous le commandement de Parménion. [4] Ils étaient suivis de cinq mille hommes tant Odryses que Triballes et Illyriens, et il y avait outre cela mille archers qu'on appelait les Agrianes : ce qui faisait en tout près de trente mille hommes de pied. La cavalerie était composée de dix-huit cents Macédoniens commandés par Philotas fils de Parménion et d'autant de Thessaliens dont Callas fils d'Harpalus était le chef. Le reste des troupes grecques qui montaient à six cents hommes avait Eurygye pour premier capitaine et Cassandre était à la tête des Thraces et des Péoniens, au nombre de 900 hommes, troupes légères et destinées à la course. Le tout ensemble formait une cavalerie de quatre mille cinq cents hommes. C'est là l'état de l'armée avec laquelle Alexandre entra dans l'Asie. [5] Il avait laissé en Europe douze mille hommes d'infanterie et quinze cents cavaliers, sous la conduite d'Antipater. [6] Lorsque étant sorti de la Troade, il fut arrivé à un temple de Minerve, le prêtre de ce temple nommé aussi Alexandre prit garde que la statue d'Ariobarzane, qui avait été ci-devant satrape de la Phrygie, était renversée par terre devant le temple de la déesse; et ayant aperçu aussi quelques autres signes qui semblaient avoir la même signification, il se hâta d'aborder Alexandre, pour l'assurer qu'il remporterait une grande victoire dans un combat de cavalerie; surtout s'il tachait de le donner dans la province même de la Phrygie. [7] Il ajouta que le roi tuerait de sa propre main le chef des ennemis et d'ailleurs le plus grand capitaine de la Perse. Il assura qu'il tenait cette indication des dieux mêmes et surtout de Minerve qui s'intéressait aux succès du roi de Macédoine. 
18 Alexandre qui reçût agréablement cet augure fit d'abord un superbe sacrifice à la déesse. Il lui consacra ensuite ses propres armes et prit à leur place une paire des plus fortes qu'il y eut dans le temple. S'en étant revêtu, il s'en servit dans le premier combat qu'il eux à donner; et les faisant valoir lui-même par son courage, il remporta une victoire signalée.

λλὰ ταῦτα μὲν ὕστερον ἡμέραις ὀλίγαις ἐπράχθη. [2] Οἱ δὲ τῶν Περσῶν σατράπαι καὶ στρατηγοὶ τοῦ μὲν κωλῦσαι τῶν Μακεδόνων τὴν διάβασιν ὑστέρησαν, ἀθροισθέντες δ' ἐβουλεύοντο πῶς χρὴ διαπολεμεῖν τοῖς περὶ ᾿Αλέξανδρον. Μέμνων μὲν οὖν ὁ ῾Ρόδιος, διαβεβοημένος ἐπὶ συνέσει στρατηγικῇ, συνεβούλευε κατὰ στόμα μὲν μὴ διακινδυνεύειν, τὴν δὲ χώραν φθείρειν καὶ τῇ σπάνει τῶν ἀναγκαίων εἴργειν τοὺς Μακεδόνας τῆς εἰς τοὔμπροσθεν πορείας, διαβιβάζειν δὲ καὶ δυνάμεις εἰς τὴν Μακεδονίαν ναυτικάς τε καὶ πεζικὰς καὶ τὸν ὅλον πόλεμον εἰς τὴν Εὐρώπην μεταγαγεῖν. [3] δ' ἀνὴρ οὗτος ἄριστα μὲν συνεβούλευεν, ὡς ἐκ τῶν ἀποτελεσμάτων ἐγενήθη φανερόν, οὐ μὴν ἔπεισε τοὺς ἄλλους ἡγεμόνας, ὡς ἀνάξια συμβουλεύων τῆς Περσῶν μεγαλοψυχίας. [4] Διόπερ ἐπικρατούσης τῆς τοῦ διαγωνίζεσθαι γνώμης οὗτοι μὲν τὰς πανταχόθεν δυνάμεις μεταπεμψάμενοι καὶ πολλαπλάσιοι γενόμενοι τῶν Μακεδόνων προῆγον ἐπὶ Φρυγίας τῆς ἐφ' ῾Ελλησπόντου. κατεστρατοπέδευσαν δὲ παρὰ τὸν Γρανικὸν ποταμόν, προβαλλόμενοι τὸ ῥεῖθρον τοῦ προειρημένου ποταμοῦ.
19 δὲ ᾿Αλέξανδρος πυθόμενος τὴν συνδρομὴν τῶν βαρβαρικῶν δυνάμεων προῆγε καὶ σύντομον τὴν πορείαν ποιησάμενος ἀντεστρατοπέδευσε τοῖς πολεμίοις, ὥστε ἀνὰ μέσον ῥεῖν τῶν παρεμβολῶν τὸν Γρανικόν. [2] Οἱ μὲν οὖν βάρβαροι τὴν ὑπώρειαν κατειλημμένοι τὴν ἡσυχίαν ἦγον, κεκρικότες τοῖς πολεμίοις ἐπιθέσθαι κατὰ τὴν διάβασιν τοῦ ποταμοῦ· καὶ διεσπασμένης τῆς τῶν Μακεδόνων φάλαγγος ῥᾳδίως προτερήσειν ὑπελάμβανον ἐν τῇ μάχῃ· [3] δὲ ᾿Αλέξανδρος τεθαρρηκὼς ἅμ' ἡμέρᾳ περαιώσας τὴν δύναμιν ἔφθασε τοὺς πολεμίους ἐκτάξας τὴν δύναμιν ἡρμοσμένως πρὸς τὸν ἀγῶνα. Οἱ δὲ βάρβαροι πρὸς ὅλην τὴν τάξιν τῶν Μακεδόνων ἔστησαν τὸ πλῆθος τῶν ἱππέων καὶ διὰ τούτων προκινεῖν τὴν μάχην διεγνώκεισαν. [4] Τὸ μὲν οὖν εὐώνυμον μέρος εἶχε Μέμνων ὁ ῾Ρόδιος καὶ ᾿Αρσαμένης ὁ σατράπης ἔχοντες τοὺς ἰδίους ἱππεῖς, μετὰ δὲ τούτους ᾿Αρσίτης ἐτέτακτο τοὺς ἐκ Παφλαγονίας ἔχων ἱππεῖς, ἔπειτα Σπιθροβάτης ὁ ᾿Ιωνίας σατράπης ῾Υρκανῶν ἱππέων ἡγούμενος· τὸ δὲ δεξιὸν κέρας ἐπεῖχον χίλιοι μὲν Μῆδοι, δισχίλιοι δὲ οἱ μετὰ ῾Ρεομίθρους ἱππεῖς καὶ Βακτριανοὶ τούτοις ἴσοι· τὸν δὲ μέσον τόπον ἐπεῖχον οἱ τῶν ἄλλων ἐθνῶν ἱππεῖς, πολλοὶ μὲν τὸν ἀριθμὸν ὄντες, ἐπίλεκτοι δὲ ταῖς ἀρεταῖς. οἱ δὲ πάντες ἱππεῖς ὑπῆρχον πλείους τῶν μυρίων. [5] Οἱ δὲ πεζοὶ τῶν Περσῶν ἦσαν μὲν οὐκ ἐλάττους τῶν δέκα μυριάδων, ὄπισθεν δ' ἐπιτεταγμένοι τὴν ἡσυχίαν ἦγον, ὡς τῶν ἱππέων ἱκανῶν ὄντων καταπονῆσαι τοὺς Μακεδόνας. [6] Τῶν δ' ἱππέων παρ' ἀμφοτέροις προθύμως εἰς τὸν κίνδυνον συμπεσόντων τὸ μὲν εὐώνυμον μέρος ἐπέχοντες οἱ τῶν Θετταλῶν ἱππεῖς Παρμενίωνος ἡγουμένου τεθαρρηκότως ἐδέχοντο τὴν ἐπιφορὰν τῶν καθ' αὑτοὺς τεταγμένων, ᾿Αλέξανδρος δὲ τοὺς ἀρίστους τῶν ἱππέων κατὰ τὸ δεξιὸν κέρας ἔχων μεθ' αὑτοῦ πρῶτος ἐφίππευσε τοῖς Πέρσαις καὶ συμπλακεὶς τοῖς πολεμίοις πολὺν ἐποιεῖτο φόνον.
20 Τῶν δὲ βαρβάρων εὐρώστως ἀγωνιζομένων καὶ τοὺς ἑαυτῶν θυμοὺς ταῖς τῶν Μακεδόνων ἀρεταῖς ἀντιταττόντων ἡ τύχη συνήγαγεν εἰς ἕνα τόπον τοὺς ἀρίστους εἰς τὴν ὑπὲρ τῆς νίκης κρίσιν. [2] γὰρ τῆς ᾿Ιωνίας σατράπης Σπιθροβάτης, γένει μὲν ὢν Πέρσης, Δαρείου δὲ τοῦ βασιλέως γαμβρός, ἀνδρείᾳ δὲ διαφέρων, μετὰ μεγάλης δυνάμεως ἱππέων ἐπέρραξε τοῖς Μακεδόσιν, ἔχων δὲ συναγωνιστὰς τεταγμένους τεσσαράκοντα συγγενεῖς ἀρεταῖς διαφόρους ἐνέκειτο τοῖς ἀνθεστηκόσι καὶ θρασέως ἀγωνιζόμενος οὓς μὲν ἀνῄρει τῶν ἀνθισταμένων, οὓς δὲ κατετραυμάτιζε. [3] Δυσυποστάτου δὲ τῆς περὶ αὐτὸν οὔσης βίας ὁ ᾿Αλέξανδρος ἐπιστρέψας τὸν ἵππον ἐπὶ τὸν σατράπην ἐφίππευσε τῷ βαρβάρῳ. δὲ Πέρσης νομίσας παρὰ τῶν θεῶν αὐτῷ δεδόσθαι τὸν τῆς μονομαχίας καιρόν, εἰ συμβήσεται διὰ τῆς ἰδίας ἀνδραγαθίας ἐλευθερωθῆναι τῶν μεγίστων φόβων τὴν ᾿Ασίαν καὶ τὴν περιβόητον ᾿Αλεξάνδρου τόλμαν ταῖς ἰδίαις χερσὶ καταλυθῆναι καὶ τὴν τῶν Περσῶν δόξαν μὴ καταισχυνθῆναι φθάνει βαλὼν τὸ σαυνίον ἐπὶ τὸν ᾿Αλέξανδρον καὶ οὕτω μετὰ σφοδρᾶς εἰσπεσὼν ῥύμης καὶ βιαίως τὸ δόρυ ὠσάμενος διαρρήξας τε τήν τε ἀσπίδα ᾿Αλεξάνδρου καὶ τὴν δεξιὰν ἐπωμίδα διήλασε διὰ τοῦ θώρακος. [4] δὲ βασιλεὺς τὸ μὲν βέλος τῷ βραχίονι παρελκόμενον ἀπέρριψε, τῷ δ' ἵππῳ προσβαλὼν τὰ κέντρα καὶ τῇ ῥύμῃ τῆς φορᾶς συνεργῷ χρησάμενος εἰς μέσον τοῦ σατράπου τὸ στῆθος ἐνήρεισε τὸ ξυστόν. [5] Οὗ συντελεσθέντος αἱ μὲν πλησίον τάξεις παρ' ἀμφοτέροις διὰ τὴν ὑπερβολὴν τῆς ἀνδρείας ἀνεβόησαν, τῆς δ' ἐπιδορατίδος περὶ τὸν θώρακα συντριβείσης καὶ τοῦ θραύσματος ἀποπηδήσαντος ὁ μὲν Πέρσης σπασάμενος τὸ ξίφος ἐπὶ τὸν ᾿Αλέξανδρον ἐπεφέρετο, ὁ δὲ βασιλεὺς διαλαβὼν τὸ ξυστὸν ἔφθασεν ἐνερεῖσαι τῷ προσώπῳ καὶ διήλασε τὴν πληγήν. [6] Καθ' ὃν δὴ χρόνον ὁ ἀδελφὸς τοῦ πεσόντος ῾Ρωσάκης προσιππεύσας κατήνεγκε τῷ ξίφει κατὰ τῆς κεφαλῆς ᾿Αλεξάνδρου οὕτως ἐπικίνδυνον πληγὴν ὥστε τὸ μὲν κράνος διαπτύξαι, τοῦ δὲ χρωτὸς βραχέως ἐπιψαῦσαι. [7] Κατὰ δὲ τὴν αὐτὴν διαίρεσιν ἐπιφέροντος ἄλλην πληγὴν τοῦ ῾Ρωσάκου Κλεῖτος ὁ μέλας ἐπικαλούμενος προσελάσας τὸν ἵππον ἀπέκοψε τὴν χεῖρα τοῦ βαρβάρου.
21 Περὶ δ' ἀμφοτέρων τῶν πεσόντων οἱ συγγενεῖς ἀθρόοι συστραφέντες τὸ μὲν πρῶτον ἠκόντιζον ἐπὶ τὸν ᾿Αλέξανδρον, ἔπειτα δὲ καὶ συστάδην μαχόμενοι πάντα κίνδυνον ὑπέμενον ὑπὲρ τοῦ φονεῦσαι τὸν βασιλέα. [2] δὲ καίπερ πολλοῖς καὶ μεγάλοις κινδύνοις συνεχόμενος ὅμως οὐκ ἐνικᾶτο τοῖς πλήθεσι τῶν πολεμίων, ἀλλὰ δύο μὲν ἔχων εἰς τὸν θώρακα πληγάς, μίαν δὲ εἰς τὸ κράνος, τρεῖς δ' εἰς τὸ καθαιρεθὲν ὅπλον ἐκ τοῦ νεὼ τῆς ᾿Αθηνᾶς ὅμως οὐκ ἐνεδίδου, ἀλλὰ τῷ παραστήματι τῆς ψυχῆς ἐπαιρόμενος παντὸς δεινοῦ κατεξανίστατο. [3] Μετὰ δὲ ταῦτα καὶ τῶν ἄλλων ἐπιφανῶν ἡγεμόνων παρ' αὐτὸν ἐν τοῖς Πέρσαις ἔπεσον πλείους, ὧν ἦσαν ἐπιφανέστατοι ᾿Ατιζύης καὶ Φαρνάκης ὁ τῆς Δαρείου γυναικὸς ἀδελφός, ἔτι δὲ Μιθροβουζάνης ὁ Καππαδοκῶν ἡγούμενος. [4] Διὸ καὶ πολλῶν ἡγεμόνων ἀναιρεθέντων καὶ τῶν Περσικῶν τάξεων ἁπασῶν ὑπὸ τῶν Μακεδόνων ἡττωμένων πρῶτον μὲν οἱ κατὰ τὸν ᾿Αλέξανδρον τεταγμένοι φυγεῖν ἠναγκάσθησαν, μετὰ δὲ ταῦτα καὶ τῶν ἄλλων τραπέντων ὁ μὲν βασιλεὺς ὁμολογούμενον τῆς ἀνδραγαθίας τὸ πρωτεῖον ἀπηνέγκατο καὶ τῆς ὅλης νίκης ἔδοξε μάλιστ' αἴτιος γεγονέναι, μετὰ δὲ τοῦτον οἱ τῶν Θετταλῶν ἱππεῖς ἄριστα ταῖς εἴλαις χρώμενοι καὶ διαφόρως ἀγωνισάμενοι μεγάλην ἐπ' ἀνδρείᾳ δόξαν ἔσχον. [5] Μετὰ δὲ τὴν τῶν ἱππέων τροπὴν οἱ πεζοὶ συμβαλόντες ἀλλήλοις ὀλίγον χρόνον ἠγωνίσαντο· οἱ γὰρ βάρβαροι διὰ τὴν τῶν ἱππέων τροπὴν καταπλαγέντες καὶ ταῖς ψυχαῖς ἐνδόντες πρὸς φυγὴν ὥρμησαν. [6] νῃρέθησαν δὲ τῶν Περσῶν οἱ πάντες πεζοὶ μὲν πλείους τῶν μυρίων, ἱππεῖς δὲ οὐκ ἐλάττους δισχιλίων, ἐζωγρήθησαν δ' ὑπὲρ τοὺς δισμυρίους. Μετὰ δὲ τὴν μάχην ὁ βασιλεὺς τοὺς τετελευτηκότας ἔθαψε μεγαλοπρεπῶς, σπεύδων διὰ ταύτης τῆς τιμῆς τοὺς στρατιώτας προθυμοτέρους κατασκευάσαι πρὸς τοὺς ἐν ταῖς μάχαις κινδύνους.
(suite)
IV. Alexandre ayant fait passer ses troupes dans l'Asie, défait sur le Granique les satrapes ou gouverneurs de la Perse.

Mais cela n'arriva que dans la suite. [2] Cependant les généraux des Perses, qui avaient négligé de s'opposer à la descente d'Alexandre en Asie, s'assemblèrent enfin et consultèrent entre eux sur la manière de résister à cet ennemi. Memnon de Rhodes, célèbre par son intelligence dans la guerre, conseillait de ne pas s’opposer en face à son premier abord ; mais il voulait qu'on ravageât toute l'étendue du pays qui se trouvait sur son passage et qu'on arrêtât les Macédoniens par la disette des vivres. Mais de plus son avis était qu'on fit passer du côté de la Macédoine toutes les forces de terre et de mer qu'on pouvait avoir, que l'on transportât ainsi la guerre d’Asie en Europe. [3] Cet avis qui était le plus sage, comme il le paraîtra par la suite des événements, ne fut pas goûté des autres généraux, qui le regardèrent comme indigne de la fierté des Perses. [4] Ainsi l'opinion contraire ayant prévalu, on assembla des troupes de toutes parts et l'armée asiatique devenue plus forte en nombre que celle des Macédoniens, s'avança au travers de la Phrygie vers l'Hellespont et alla camper au-delà du fleuve Granique dont elle se fit un retranchement. 
19 Alexandre, apprenant l'état et la position de l'armée des Barbares, prit le plus court chemin pour se poster vis-à-vis d'elle, de sorte qu'il n'en fut séparé que par le fleuve. [2] Les barbares appuyés d'une montagne qui était de leur côté, se tenaient en repos, dans l'espérance de tomber sur les ennemis, s'ils entreprenaient de verser le fleuve et comptant bien de l'emporter par leur arrangement sur des hommes qui ne prouvaient aborder que les uns après les autres. [3] Mais Alexandre supérieur à toutes les difficultés se trouva passé au point du jour et ses troupes parurent arrangées pour le combat avant celles des ennemis mêmes. Les Barbares opposèrent leur nombreuse cavalerie au front de l'armée Macédonienne, qu'ils comptaient de renverser par ce premier choc. [4] Memnon de Rhodes et le Satrape Arsamenés commandaient la gauche, quoi qu'ayant chacun son escadron à part. Arsités les suivait à la tête des cavaliers de Paphlagonie et le satrape d'Ionie Spithobratés fermait les rangs avec sa cavalerie Hircanienne. Le front de l'aile droite était composé de mille cavaliers Mèdes, de deux mille autres commandés par Arreomithrés et d'autant de Bactriens. Enfin le milieu était occupé par des cavaliers de toutes nations et tous d'une valeur distinguée, quoiqu'ils fussent en très grand nombre. [5] Enfin la cavalerie entière faisait plus de dix mille hommes. L'Infanterie montait à plus de cent mille : mais elle n'agissait point, parce que l'on supposait que la cavalerie suffisait seule pour détruire les Macédoniens.
[6] Cependant comme les cavaliers des deux partis s'intéressaient également à la gloire de leur nation, les Thessaliens que Parménion commandait, soutinrent avec un grand courage le choc de l'armée ennemie. Alexandre qui conduisait l'élite de ses cavaliers sur la droite s'avança le premier et, se jetant, au milieu des ennemis, il y fit un grand carnage. 
20 Comme les barbares combattaient vaillamment et qu'il ne voulaient céder en aucune sorte aux Macédoniens la gloire du courage, une émulation réciproque fit trouver dans le même lieu les plus braves des deux partis pour y disputer la victoire. [2] Le satrape d'Ionie Spithobratés, Perse de nation, gendre de Darius, et d'un courage distingué, s'était jeté avec tout son escadron sur les Macédoniens. Il était accompagné de quarante de ses parents tous braves comme lui, et il avait déjà blessé ou tué bien des hommes aux ennemis qui commençaient à céder, [3] lorsque Alexandre poussa son cheval contre lui. Le Perse se flatta alors que les dieux lui offriraient l'occasion d'un combat singulier, par lequel il délivrerait l'Asie d'une grande crainte, s'il pouvait abattre de sa main l'audace déjà célèbre d'Alexandre et prévenir la honte de la Perse. Dans cette pensée il s'avança le premier contre Alexandre et lança sur lui son javelot avec tant de force qu'il perça le bouclier de son adversaire et que le fer traversant encore sa cuirasse lui offensa le haut de l'épaule. [4] Le roi avec son autre bras arracha sur le champ l'arme qui l'avait blessé et poussant vivement son cheval, s'aida de son impétuosité même pour enfoncer son javelot dans la poitrine de son. ennemi. [5] A la vue de ces deux coups, tous ceux qui en furent témoins jetèrent un cri d'admiration sur la valeur des deux combattants. Cependant le bois du javelot s'étant rompu sur la cuirasse du satrape, il tira son épée et s'élança contre Alexandre. Le roi qui prit une arme longue l'adressa si juste au visage de son adversaire qu'il le renversa du coup. [6] Aussitôt Rosacés frère du mort porta lui-même à la tête d'Alexandre un coup si terrible qu'ayant fait une ouverture à son casque, il lui entama légèrement la peau du crâne. [7] Mais comme il se disposait à redoubler, Clitus surnommé le Noir, poussa son cheval et arriva assez à temps pour couper la main du Barbare. 21 Les parents des deux frères s'assemblèrent tous en ce même endroit et tirant tous de près ou de loin sur le roi, ils faisaient les derniers efforts pour parvenir à lui faire perdre la vie. 
[2] Mais Alexandre quoique alors au milieu du plus grand danger, bien loin d'être effrayé de la multitude de ses adversaires, ayant deux blessures sur le corps, une autre à la tête et trois fêlures sur le bouclier qu'il avait pris dans le temple de Minerve, non seulement n'était pas rendu, mais tirait de la grandeur même du péril un renouvellement de courage. [3] Les plus illustres capitaines des Perses tombèrent autour de lui; Atyxiès par exemple, Pharnace frère de la femme de Darius et Mithrobazanés chef des Cappadociens. [4] Enfin plusieurs des capitaines généraux ayant été tués, les troupes de Perse qui environnaient Alexandre, battues par celles de la Macédoine, prenant enfin le parti de la fuite, entraînèrent toutes les autres et le roi, emportant d'un commun aveu le prix de la valeur, passa pour être le premier auteur de la victoire. Après lui les cavaliers thessaliens qui avaient bien gardé leurs rangs dans toutes leurs évolutions et qui avaient donné un grand branle à la victoire eurent le second prix de louanges. Mais l'infanterie qui agit à la fin ne se battit que peu de temps. [5] Car les Barbares effrayés de la défaite de leur cavalerie, se découragèrent bientôt et se mirent en fuite. [6] La perte de l'armée des Perses monta à plus de dix mille hommes d'infanterie et au moins à deux mille cavaliers : mais il laissèrent jusqu'à vingt mille prisonniers de guerre. Le roi après le combat fit ensevelir honorablement ses morts, dans la pensée que cette attention animerait ses soldats à s'exposer plus volontiers dans les occasions périlleuses.

(suite)