RETOUR À L’ENTRÉE DU SITE

ALLER A LA TABLE DES MATIERES DE DENYS D'HALICARNASSE

DENYS D'HALICARNASSE

ANTIQUITÉS ROMAINES

LIVRE I

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΕΩΣ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ.

(1-20) (21-40) (41-60) (61-80) (81- fin)

biographie des auteurs cités par Denys.

traduction française seule

texte grec seul

livre II

 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΕΩΣ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ.

I. 1 Τοὺς εἰωθότας ἀποδίδοσθαι τοῖς προοιμίοις τῶν ἱστοριῶν λόγους ἥκιστα βουλόμενος ἀναγκάζομαι περὶ ἐμαυτοῦ προειπεῖν, οὔτ´ ἐν τοῖς ἰδίοις μέλλων πλεονάζειν ἐπαίνοις, οὓς ἐπαχθεῖς οἶδα φαινομένους τοῖς ἀκούουσιν, οὔτε διαβολὰς καθ´ ἑτέρων ἐγνωκὼς ποιεῖσθαι  συγγραφέων, ὥσπερ Ἀναξιμένης καὶ Θεόπομπος ἐν τοῖς προοιμίοις τῶν ἱστοριῶν ἐποίησαν, ἀλλὰ τοὺς ἐμαυτοῦ λογισμοὺς ἀποδεικνύμενος, οἷς ἐχρησάμην ὅτε ἐπὶ ταύτην ὥρμησα τὴν πραγματείαν, καὶ περὶ τῶν ἀφορμῶν ἀποδιδοὺς λόγον, ἐξ ὧν τὴν ἐμπειρίαν ἔλαβον τῶν γραφησομένων. 
2.
πείσθην γὰρ ὅτι δεῖ τοὺς προαιρουμένους μνημεῖα τῆς ἑαυτῶν ψυχῆς τοῖς ἐπιγιγνομένοις καταλιπεῖν, ἃ μὴ συναφανισθήσεται τοῖς σώμασιν αὐτῶν ὑπὸ τοῦ χρόνου, καὶ πάντων μάλιστα τοὺς ἀναγράφοντας ἱστορίας, ἐν αἷς καθιδρῦσθαι τὴν ἀλήθειαν πάντες ὑπολαμβάνομεν ἀρχὴν φρονήσεώς τε καὶ σοφίας οὖσαν, πρῶτον μὲν ὑποθέσεις προαιρεῖσθαι καλὰς καὶ μεγαλοπρεπεῖς καὶ πολλὴν ὠφέλειαν τοῖς ἀναγνωσομένοις φερούσας, ἔπειτα παρασκευάζεσθαι τὰς ἐπιτηδείους εἰς τὴν ἀναγραφὴν τῆς ὑποθέσεως ἀφορμὰς μετὰ πολλῆς ἐπιμελείας τε καὶ φιλοπονίας. 
3. Οἱ μὲν γὰρ ὑπὲρ ἀδόξων πραγμάτων ἢ πονηρῶν ἢ μηδεμιᾶς σπουδῆς ἀξίων ἱστορικὰς καταβαλόμενοι πραγματείας, εἴτε τοῦ προελθεῖν εἰς γνῶσιν ὀρεγόμενοι καὶ τυχεῖν ὁποιουδήποτε ὀνόματος, εἴτε περιουσίαν ἀποδείξασθαι τῆς περὶ λόγους δυνάμεως βουλόμενοι, οὔτε τῆς γνώσεως ζηλοῦνται παρὰ τοῖς ἐπιγιγνομένοις οὔτε τῆς δυνάμεως ἐπαινοῦνται, δόξαν ἐγκαταλιπόντες τοῖς ἀναλαμβάνουσιν αὐτῶν τὰς ἱστορίας, ὅτι τοιούτους ἐζήλωσαν αὐτοὶ βίους, οἵας ἐξέδωκαν τὰς γραφάς· ἐπιεικῶς γὰρ ἅπαντες νομίζουσιν εἰκόνας εἶναι τῆς ἑκάστου ψυχῆς τοὺς λόγους. 
4. Οἱ δὲ προαιρούμενοι μὲν τὰς κρατίστας ὑποθέσεις, εἰκῆ δὲ καὶ ῥᾳθύμως αὐτὰς συντιθέντες ἐκ τῶν ἐπιτυχόντων ἀκουσμάτων, οὐδένα ὑπὲρ τῆς προαιρέσεως ἔπαινον κομίζονται· οὐ γὰρ ἀξιοῦμεν αὐτοσχεδίους οὐδὲ ῥᾳθύμους εἶναι τὰς περί τε πόλεων ἐνδόξων καὶ ἀνδρῶν ἐν δυναστείᾳ γεγονότων ἀναγραφομένας ἱστορίας. Ταῦτα δὴ νομίσας ἀναγκαῖα καὶ πρῶτα θεωρήματα τοῖς ἱστορικοῖς εἶναι καὶ πολλὴν ποιησάμενος ἀμφοτέρων ἐπιμέλειαν οὔτε παρελθεῖν τὸν ὑπὲρ αὐτῶν λόγον ἐβουλήθην, οὔτε ἐν ἄλλῳ τινὶ τόπῳ καταχωρίσαι μᾶλλον ἢ τῷ προοιμίῳ τῆς πραγματείας.

DENYS D'HALICARNASSE
ANTIQUITÉS ROMAINES

LIVRE I

1. Bien que je sois tout à fait contre les exposés qu’on a l’habitude de faire dans les préfaces des Histoires, pourtant je me sens obligé de mettre en tête de ce travail quelques remarques sur moi-même. En faisant cela, je n’ai pas l’intention de faire trop longtemps mon propre éloge (ce serait, à mon avis, désagréable pour le lecteur), et ce n’est pas pour critiquer les autres historiens, comme le font Anaximène et Théopompe dans la préface de leur Histoire mais je veux seulement montrer les raisons qui m’ont poussées à entreprendre ce travail et rendre compte de la liste des sources grâce auxquelles j’ai acquis la connaissance des événements dont je vais parler.
2. Je suis convaincu en effet que ceux qui se proposent de laisser à la postérité un monument de leur esprit qui ne disparaîtra pas avec leur corps avec le temps, et en particulier ceux qui écrivent des Histoires, dans lesquelles nous avons le droit de supposer que la vérité, source de prudence et de sagesse, en est le fondement, doivent tout d'abord faire le choix de sujets nobles et élevés et qui de plus soient d’une grande utilité à leurs futurs lecteurs, et ensuite rechercher avec beaucoup de soin et d'ardeur les matériaux appropriés à leur sujet. 
3. Ceux qui basent les travaux historiques sur des actions déshonorantes ou mauvaise ou indignes d'étude sérieuse, ceux-là, soit en cherchant à être connus des gens et obtenir un nom de n’importe quelle façon, soit en voulant montrer la richesse de leur rhétorique, ne sont ni admirés par la postérité pour leur renommée, ni félicités pour leur éloquence mais au contraire ils laissent dans les esprits de tous ceux qui lisent leurs Histoires l’impression qu’ils considèrent  eux-mêmes les vies qu'ils cherchent à imiter furent semblables aux écrits qu'ils ont publié : c'est une opinion juste et générale que les paroles d'un homme sont les images de son esprit.
4. D'autre part, ceux qui, tout en ayant choisi les meilleurs sujets, sont négligents et nonchalants et composent leurs récits sur des choses entendues par hasard, ne gagnent aucune éloge pour ce choix; nous ne considérons pas que les histoires des villes renommées et des hommes qui ont le pouvoir suprême puissent être écrites d'une manière désinvolte ou négligente. Comme je pense que ces considérations sont nécessaires et de première importance pour des historiens et que j'ai fait grande attention de les observer, je me suis senti peu disposé à les omettre ou à leur donner une place autre que dans la préface de mon oeuvre.

 

II. 1. Τὴν μὲν οὖν ὑπόθεσιν ὅτι καλὴν εἴληφα καὶ μεγαλοπρεπῆ καὶ πολλοῖς ὠφέλιμον οὐ μακρῶν οἶμαι δεήσειν λόγων τοῖς γε δὴ μὴ παντάπασιν ἀπείρως ἔχουσι τῆς κοινῆς ἱστορίας. Εἰ γάρ τις ἐπιστήσας τὴν διάνοιαν ἐπὶ τὰς παραδεδομένας ἐκ τοῦ παρεληλυθότος χρόνου πόλεών τε καὶ ἐθνῶν ἡγεμονίας, ἔπειτα χωρὶς ἑκάστην σκοπῶν καὶ παρ´ ἀλλήλας ἐξετάζων διαγνῶναι βουληθείη, τίς αὐτῶν ἀρχήν τε μεγίστην ἐκτήσατο καὶ πράξεις ἀπεδείξατο λαμπροτάτας ἐν εἰρήνῃ τε καὶ κατὰ πολέμους, μακρῷ δή τινι τὴν Ῥωμαίων ἡγεμονίαν ἁπάσας ὑπερβεβλημένην ὄψεται τὰς πρὸ αὐτῆς μνημονευομένας, οὐ μόνον κατὰ τὸ μέγεθος τῆς ἀρχῆς καὶ κατὰ τὸ κάλλος τῶν πράξεων, ἃς οὔπω κεκόσμηκε λόγος οὐδεὶς ἀξίως, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὸ μῆκος τοῦ περιειληφότος αὐτὴν χρόνου μέχρι τῆς καθ´ ἡμᾶς ἡλικίας. 
2. μὲν γὰρ Ἀσσυρίων ἀρχὴν παλαιά τις οὖσα καὶ εἰς τοὺς μυθικοὺς ἀναγομένη χρόνους ὀλίγου τινὸς ἐκράτησε τῆς Ἀσίας μέρους. δὲ Μηδικὴ  καθελοῦσα τὴν Ἀσσυρίων καὶ μείζονα δυναστείαν περιβαλομένη χρόνον οὐ πολὺν κατέσχεν, ἀλλ´ ἐπὶ τῆς τετάρτης κατελύθη γενεᾶς. Πέρσαι δὲ οἱ Μήδους καταγωνισάμενοι τῆς μὲν Ἀσίας ὀλίγου δεῖν πάσης τελευτῶντες ἐκράτησαν, ἐπιχειρήσαντες δὲ καὶ τοῖς Εὐρωπαίοις ἔθνεσιν οὐ πολλὰ ὑπηγάγοντο, χρόνον τε οὐ πολλῷ πλείονα διακοσίων ἐτῶν ἔμειναν ἐπὶ τῆς ἀρχῆς. 
3. δὲ Μακεδονικὴ δυναστεία τὴν Περσῶν καθελοῦσα ἰσχὺν μεγέθει μὲν ἀρχῆς ἁπάσας ὑπερεβάλετο τὰς πρὸ αὐτῆς, χρόνον δὲ οὐδὲ αὕτη πολὺν ἤνθησεν, ἀλλὰ μετὰ τὴν Ἀλεξάνδρου τελευτὴν ἐπὶ τὸ χεῖρον ἤρξατο φέρεσθαι. διασπασθεῖσα γὰρ εἰς πολλοὺς ἡγεμόνας εὐθὺς ἀπὸ τῶν διαδόχων καὶ μετ´ ἐκείνους ἄχρι τῆς δευτέρας ἢ τρίτης ἰσχύσασα προελθεῖν γενεᾶς, ἀσθενὴς αὐτὴ δι´ ἑαυτῆς ἐγένετο καὶ τελευτῶσα ὑπὸ Ῥωμαίων ἠφανίσθη. 
4. Καὶ οὐδὲ αὕτη μέντοι πᾶσαν ἐποιήσατο γῆν τε καὶ θάλασσαν ὑπήκοον· οὔτε γὰρ Λιβύης ὅτι μὴ τῆς πρὸς Αἰγύπτῳ οὐ πολλῆς οὔσης ἐκράτησεν, οὔτε τὴν Εὐρώπην ὅλην ὑπηγάγετο, ἀλλὰ τῶν μὲν βορείων αὐτῆς μερῶν μέχρι Θρᾴκης προῆλθε, τῶν δ´ ἑσπερίων μέχρι τῆς Ἀδριανῆς κατέβη θαλάσσης.

II. 1 Que j’ai choisi en effet un sujet noble, élevé et utile pour beaucoup de gens, je pense ne pas devoir trop y insister, du moins pour ceux qui ne sont pas tout à fait au courant de l'histoire universelle. En effet si l'on porte son attention sur les hégémonies successives des villes et des nations transmises dans le passé, et ensuite si on les examine séparément et si on les compare ensemble, pour déterminer laquelle a obtenu le plus grand empire et a accompli les plus brillantes actions en temps de paix et durant la guerre, on constatera que la suprématie des Romains a de loin surpassé toutes celles qui l'ont précédé, non seulement par l'ampleur de son empire et par la splendeur de ses exploits - aucune parole ne pourrait dignement les célébrer - mais également par la durée de son histoire qui continue jusqu'à ce jour. 
2
. L'empire des Assyriens, malgré son ancienneté et alors qu’il remontait aux temps légendaires, ne régna seulement que sur une petite région de l'Asie. Celui des Mèdes, après avoir renversé l'empire assyrien et obtenu une puissance plus étendue encore, ne se maintint pas longtemps, mais fut renversé durant la quatrième génération. Les Perses, qui conquirent les Mèdes, deviennent finalement les maîtres de la presque toute l'Asie; mais quand ils attaquèrent aussi les nations de l'Europe, ils n'en soumirent pas grand nombre, et ils ne gardèrent pas leur empire beaucoup plus de deux cents ans.
3
. L’empire macédonien, qui renversa les forces des Perses, surpassa par l'ampleur de sa puissance tous ses prédécesseurs, mais il ne s’épanouit pas longtemps : après la mort d'Alexandre, il commença à décliner. Immédiatement il fut divisé entre les nombreux commandants à l’époque des Diadoques et bien qu'après eux il put continuer jusqu’à la deuxième ou troisième génération, cependant il s’affaiblit à cause de ses propres dissensions et finalement fut détruit par les Romains.
4
. Et même la puissance macédonienne n'avait pas subjugué tous les pays et toutes les mers; ils ne conquirent ni la Libye, excepté la petite partie limitrophe à l'Égypte, ni ne soumirent toute l'Europe, puisque dans le nord ils ne s’avancèrent que jusque la Thrace et à l'ouest que jusqu’à la mer Adriatique.

III. 1.  Αἱ μὲν οὖν ἐπιφανέσταται τῶν πρόσθεν ἡγεμονιῶν, ἃς παρειλήφαμεν ἐκ τῆς ἱστορίας, τοσαύτην ἀκμήν τε καὶ ἰσχὺν λαβοῦσαι κατελύθησαν· τὰς γὰρ Ἑλληνικὰς δυνάμεις οὐκ ἄξιον αὐταῖς ἀντιπαρεξετάζειν, οὔτε μέγεθος ἀρχῆς οὔτε χρόνον ἐπιφανείας τοσοῦτον ὅσον ἐκεῖναι λαβούσας.
2.  Ἀθηναῖοι μέν γε αὐτῆς μόνον ἦρξαν τῆς παραλίου δυεῖν δέοντα ἑβδομήκοντα ἔτη καὶ οὐδὲ ταύτης ἁπάσης, ἀλλὰ τῆς ἐντὸς Εὐξείνου τε πόντου καὶ τοῦ Παμφυλίου πελάγους, ὅτε μάλιστα ἐθαλασσοκράτουν. Λακεδαιμόνιοι δὲ Πελοποννήσου καὶ τῆς ἄλλης κρατοῦντες Ἑλλάδος ἕως Μακεδονίας τὴν ἀρχὴν προὐβίβασαν, ἐπαύσθησαν δὲ ὑπὸ Θηβαίων οὐδὲ ὅλα τριάκοντα ἔτη τὴν ἀρχὴν κατασχόντες. 
3.
δὲ Ῥωμαίων πόλις ἁπάσης μὲν ἄρχει γῆς ὅση μὴ ἀνέμβατός ἐστιν, ἀλλ´ ὑπ´ ἀνθρώπων κατοικεῖται, πάσης δὲ κρατεῖ θαλάσσης, οὐ μόνον τῆς ἐντὸς Ἡρακλείων στηλῶν, ἀλλὰ καὶ τῆς Ὠκεανίτιδος ὅση πλεῖσθαι μὴ ἀδύνατός ἐστι, πρώτη καὶ μόνη τῶν ἐκ τοῦ παντὸς αἰῶνος μνημονευομένων ἀνατολὰς καὶ δύσεις ὅρους ποιησαμένη τῆς δυναστείας· χρόνος τε αὐτῇ τοῦ κράτους οὐ βραχύς, ἀλλ´ ὅσος οὐδεμιᾷ τῶν ἄλλων οὔτε πόλεων οὔτε βασιλειῶν. 
4. Εὐθὺς μὲν γὰρ ἐξ ἀρχῆς μετὰ τὸν οἰκισμὸν τὰ πλησίον ἔθνη πολλὰ καὶ μάχιμα ὄντα προσήγετο καὶ προὔβαινεν ἀεὶ πᾶν δουλουμένη τὸ ἀντίπαλον· ταῦτα δὲ πέντε καὶ τετταράκοντα ἤδη πρὸς ἑπτακοσίοις ἔτεσίν ἐστιν εἰς ὑπάτους Κλαύδιον Νέρωνα τὸ δεύτερον ὑπατεύοντα καὶ Πείσωνα Καλπούρνιον, οἳ κατὰ τὴν τρίτην ἐπὶ ταῖς ἐνενήκοντα καὶ ἑκατὸν ὀλυμπιάσιν ἀπεδείχθησαν.  
5. ξ οὗ δὲ ὅλης ἐκράτησεν Ἰταλίας καὶ ἐπὶ τὴν ἁπάντων ἐθάρρησεν ἀρχὴν προελθεῖν, ἐκβαλοῦσα μὲν ἐκ τῆς θαλάττης Καρχηδονίους, οἳ πλείστην ἔσχον ναυτικὴν δύναμιν, ὑποχείριον δὲ λαβοῦσα Μακεδονίαν, ἣ τέως ἐδόκει μέγιστον ἰσχύειν κατὰ γῆν, οὐδὲν ἔτι ἀντίπαλον ἔχουσα οὔτε βάρβαρον φῦλον οὔτε Ἑλληνικὸν γενεὰν ἑβδόμην ἤδη τὴν ἐπ´ ἐμοῦ διαμένει παντὸς ἄρχουσα τόπου· 
6. θνος δὲ οὐδὲν ὡς εἰπεῖν ἐστιν, ὃ περὶ τῆς κοινῆς ἡγεμονίας ἢ τοῦ μὴ ἄρχεσθαι πρὸς αὐτὴν διαφέρεται. λλὰ γὰρ ὅτι μὲν οὔτε τὴν ἐλαχίστην τῶν ὑποθέσεων προῄρημαι, καθάπερ ἔφην, οὔτε περὶ φαύλας καὶ ἀσήμους πράξεις ἔγνωκα διατρίβειν, ἀλλὰ περί τε πόλεως γράφω τῆς περιφανεστάτης καὶ περὶ πράξεων ὧν οὐκ ἂν ἔχοι τις ἑτέρας ἐπιδείξασθαι λαμπροτέρας, οὐκ οἶδ´ ὅ τι δεῖ πλείω λέγειν.

III. 1. Nous voyons ainsi que par le passé les plus célèbres des hégémonies dont l'histoire nous a gardé le souvenir, après avoir atteint une très grande puissance, ont pourtant été renversées. Quant aux puissances grecques, elles ne sont pas à comparer à ces dernières, puisqu'elles n'ont eu ni la grandeur de l'empire ni la durée de leur hégémonie. 
2. Les Athéniens n'ont dominé la côte que pendant soixante-huit ans et leur suprématie ne s’étendait pas sur toute celle-ci, mais seulement à la partie entre l'Euxin et la mer de Pamphylie, quand leur suprématie navale était à son apogée. Les Lacédémoniens, quand ils furent les maîtres du Péloponnèse et du reste de la Grèce, étendirent leur empire jusqu’en Macédoine, mais furent arrêtés par les Thébains après avoir gardé leur empire à peine trente ans. 
3. Mais Rome règne sur tous les pays qui ne sont pas inaccessibles ou inhabités, et elle est maîtresse de l’ensemble des mers, non seulement celles qui se trouvent en deçà des colonnes d’Hercule mais aussi de l’Océan, sauf de la partie qui n’est pas navigable. C’est le premier et le seul état connu de tout temps qui jamais ait eu comme frontières de son empire le levant et le couchant. Et sa suprématie ne fut pas de la courte durée, mais plus longue que celle de n'importe quelle autre cité ou royaume. 
4. Mais Rome, dès le début, juste après sa fondation, commença à attirer les nations voisines, qui étaient nombreuses et belliqueuses, et continua à s’étendre en subjuguant toutes les nations rivales. Et sept cent et quarante-cinq ans se sont écoulées depuis sa fondation jusqu’au consulat de Claudius Nero, consul pour la deuxième fois, et de Calpurnius Piso, qui furent désignés dans la cent quatre-vingt-treizième Olympiade 
5. Depuis qu’elle a maîtrisé l’ensemble de l’Italie, elle s’est enhardie à aspirer à la conquête de toute l’humanité, et après chassé les Carthaginois, dont les forces navales étaient supérieures à toutes les autres, et soumis la Macédoine, qui jusque-là était considérée comme la plus puissante nation de la terre, elle n’a plus comme rivale aucune nation barbare ou grecque; et elle est maintenant, à ce jour, déjà depuis sept générations maîtresse de l’univers et il n’y a aucune nation, à ce que je puisse voir, pour disputer son hégémonie universelle ou pour contester son pouvoir 
6. C’est pourquoi, pour prouver mon affirmation que je n’ai pas choisi les sujets les plus insignifiant ni décidé de traiter d’actions vulgaires et viles, mais que j’ai entrepris d’écrire non seulement sur la plus illustre cité, mais aussi sur des exploits dont on ne pourrait montrer de plus brillants, je reconnais ne pouvoir en dire plus.

IV, 1. Ὅτι δ´ οὐκ ἄνευ λογισμοῦ καὶ προνοίας ἔμφρονος ἐπὶ τὰ παλαιὰ τῶν ἱστορουμένων περὶ αὐτῆς ἐτραπόμην, ἀλλ´ ἔχων εὐλογίστους ἀποδοῦναι τῆς προαιρέσεως αἰτίας, ὀλίγα βούλομαι προειπεῖν, ἵνα μή τινες ἐπιτιμήσωσί μοι τῶν πρὸς ἅπαντα φιλαιτίων, οὐδέν πω τῶν μελλόντων δηλοῦσθαι προακηκοότες, ὅτι τῆς ἀοιδίμου γενομένης καθ´ ἡμᾶς πόλεως ἀδόξους καὶ πάνυ ταπεινὰς τὰς πρώτας ἀφορμὰς λαβούσης καὶ οὐκ ἀξίας ἱστορικῆς ἀναγραφῆς, οὐ πολλαῖς δὲ γενεαῖς πρότερον εἰς ἐπιφάνειαν καὶ δόξαν ἀφιγμένης, ἐξ οὗ τάς τε Μακεδονικὰς καθεῖλε δυναστείας καὶ τοὺς Φοινικικοὺς κατώρθωσε πολέμους, ἐξόν μοι τῶν ἐνδόξων τινὰ λαβεῖν αὐτῆς ὑποθέσεων, ἐπὶ τὴν οὐδὲν ἔχουσαν ἐπιφανὲς ἀρχαιολογίαν ἀπέκλινα. 
2.
τι γὰρ ἀγνοεῖται παρὰ τοῖς Ἕλλησιν ὀλίγου δεῖν πᾶσιν ἡ παλαιὰ τῆς Ῥωμαίων πόλεως ἱστορία, καὶ δόξαι τινὲς οὐκ ἀληθεῖς, ἀλλ´ ἐκ τῶν ἐπιτυχόντων ἀκουσμάτων τὴν ἀρχὴν λαβοῦσαι τοὺς πολλοὺς ἐξηπατήκασιν, ὡς ἀνεστίους μέν τινας καὶ πλάνητας καὶ βαρβάρους καὶ οὐδὲ τούτους ἐλευθέρους οἰκιστὰς εὐχομένης, οὐ δι´ εὐσέβειαν δὲ καὶ δικαιοσύνην καὶ τὴν ἄλλην ἀρετὴν ἐπὶ τὴν ἁπάντων ἡγεμονίαν σὺν χρόνῳ παρελθούσης, ἀλλὰ δι´ αὐτοματισμόν τινα καὶ τύχην ἄδικον εἰκῆ δωρουμένην τὰ μέγιστα τῶν ἀγαθῶν τοῖς ἀνεπιτηδειοτάτοις· καὶ οἵ γε κακοηθέστεροι κατηγορεῖν εἰώθασι τῆς τύχης κατὰ τὸ φανερὸν ὡς βαρβάρων τοῖς πονηροτάτοις τὰ τῶν Ἑλλήνων ποριζομένης ἀγαθά. 
3. Καὶ τί δεῖ περὶ τῶν ἄλλων λέγειν, ὅπου γε καὶ τῶν συγγραφέων τινὲς ἐτόλμησαν ἐν ταῖς ἱστορίαις ταῦτα γράψαντες καταλιπεῖν, βασιλεῦσι βαρβάροις μισοῦσι τὴν ἡγεμονίαν, οἷς δουλεύοντες αὐτοὶ καὶ τὰ καθ´ ἡδονὰς ὁμιλοῦντες διετέλεσεν, οὔτε δικαίας οὔτε ἀληθεῖς ἱστορίας χαριζόμενοι; 

IV, 1. Mais avant de poursuivre, je désire montrer en quelques mots que ce n'est pas sans mûre réflexion et préméditation que je me suis tourné vers la période ancienne de l'histoire de Rome, mais que j'ai des raisons longuement mûries pour justifier mon choix, afin de devancer la censure de ceux qui, se plaisant à trouver des défauts partout et qui n’ayant jamais entendu parler jusqu'ici d’aucun des sujets dont je vais parler, pourraient me blâmer parce que, alors que cette ville, devenue si célèbre de nos jours, a eu des débuts très humbles et déshonorants, indignes d’un récit historique, alors qu'elle n’est devenue brillante et glorieuse depuis quelques générations, c.-à-d., depuis le renversement des puissances macédoniennes et son succès dans les guerres puniques, néanmoins, alors que j’avais la liberté de choisir une des périodes célèbres de son histoire pour mon sujet, j’ai préféré le stérile honneur d’une histoire des origines. 
2. Mais jusqu’à ce jour presque tous les Grecs ignorent l'histoire des origines de Rome et la grande majorité d'entre eux sont abusés par de fausses opinions fondées sur des racontars qui les ont amenés à croire que Rome avait pour fondateurs des vagabonds, des barbares, et même des hommes non libres et qu’au cours du temps elle arriva à la domination du monde, non par sa piété pour les dieux, ni par sa justice, ni par aucune autre vertu, mais par chance et par l'injustice de la fortune, qui distribue inconsidérément ses plus grandes faveurs à ceux qui le méritent le moins. En effet il y a des gens très malveillants qui ont l'habitude d'accuser la fortune d’accorder librement aux pires des barbares les biens des Grecs.
3. Mais pourquoi mentionner tous ces hommes, alors que même des historiens ont osé exprimer de telles opinions dans leurs écrits et les laisser à la postérité, uniquement pour faire plaisir à des rois barbares qui détestaient la suprématie de Rome, - princes à qui ils étaient dévoués servilement et qu’ils fréquentaient comme flatteurs, - en leur présentant des "histoires" qui n'étaient ni justes ni vraies?

V. 1. Ταύτας δὴ τὰς πεπλανημένας, ὥσπερ ἔφην, ὑπολήψεις ἐξελέσθαι τῆς διανοίας τῶν πολλῶν προαιρούμενος καὶ ἀντικατασκευάσαι τὰς ἀληθεῖς, περὶ μὲν τῶν οἰκισάντων τὴν πόλιν, οἵτινες ἦσαν καὶ κατὰ τίνας ἕκαστοι καιροὺς συνῆλθον καὶ τίσι τύχαις χρησάμενοι τὰς πατρίους οἰκήσεις ἐξέλιπον, ἐν ταύτῃ δηλώσω τῇ γραφῇ, δι´ ἧς Ἕλληνάς τε αὐτοὺς ὄντας ἐπιδείξειν ὑπισχνοῦμαι καὶ οὐκ ἐκ τῶν ἐλαχίστων ἢ φαυλοτάτων ἐθνῶν συνεληλυθότας. 
2. Π
ερὶ δὲ τῶν πράξεων, ἃς μετὰ τὸν οἰκισμὸν εὐθέως ἀπεδείξαντο, καὶ περὶ τῶν ἐπιτηδευμάτων, ἐξ ὧν εἰς τοσαύτην ἡγεμονίαν προῆλθον οἱ μετ´ αὐτοὺς, ἀπὸ τῆς μετὰ ταύτην ἀρξάμενος ἀναγραφῆς ἀφηγήσομαι, παραλιπὼν οὐδὲν ὅση μοι δύναμις τῶν ἀξίων ἱστορίας, ἵνα τοῖς γε μαθοῦσι τὴν ἀλήθειαν ἃ προσήκει περὶ τῆς πόλεως τῆσδε παραστῇ φρονεῖν, εἰ μὴ παντάπασιν ἀγρίως καὶ δυσμενῶς διάκεινται πρὸς αὐτήν, καὶ μήτε ἄχθεσθαι τῇ ὑποτάξει κατὰ τὸ εἰκὸς γενομένῃ (φύσεως γὰρ δὴ νόμος ἅπασι κοινός, ὃν οὐδεὶς καταλύσει χρόνος, ἄρχειν ἀεὶ τῶν ἡττόνων τοὺς κρείττονας) μήτε κατηγορεῖν τῆς τύχης, ὡς οὐκ ἐπιτηδείῳ πόλει τηλικαύτην ἡγεμονίαν καὶ τοσοῦτον ἤδη χρόνον προῖκα δωρησαμένης· 
3. Μαθοῦσί γε δὴ παρὰ τῆς ἱστορίας, ὅτι μυρίας ἤνεγκεν ἀνδρῶν ἀρετὰς εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς μετὰ τὸν οἰκισμὸν, ὧν οὔτ´ εὐσεβεστέρους οὔτε δικαιοτέρους οὔτε σωφροσύνῃ πλείονι παρὰ πάντα τὸν βίον χρησαμένους οὐδέ γε τὰ πολέμια κρείττους ἀγωνιστὰς οὐδεμία πόλις ἤνεγκεν οὔτε Ἑλλὰς οὔτε βάρβαρος, εἰ δὴ ἀπέσται τοῦ λόγου τὸ ἐπίφθονον· ἔχει γάρ τι καὶ τοιοῦτον ἡ τῶν παραδόξων καὶ θαυμαστῶν ὑπόσχεσις. 
4. Οἱ δὲ σύμπαντες οἱ τοσοῦτο περιθέντες αὐτῇ δυναστείας μέγεθος ἀγνοοῦνται πρὸς Ἑλλήνων, οὐ τυχόντες ἀξιολόγου συγγραφέως· οὐδεμία γὰρ ἀκριβὴς ἐξελήλυθε περὶ αὐτῶν Ἑλληνὶς ἱστορία μέχρι τῶν καθ´ ἡμᾶς χρόνων, ὅτι μὴ κεφαλαιώδεις ἐπιτομαὶ πάνυ βραχεῖαι,

V 1. Donc, pour enlever ces idées fausses, comme je l’ai dit, des esprits des gens et pour les remplacer par la vérité, je vais montrer dans ce livre qui étaient les fondateurs de la ville, à quelles époques les divers groupes se rencontrèrent et par quels revers de la fortune ils ont abandonné leurs pays d'origine. De cette façon je m’engage à montrer que c’étaient des Grecs et qu’ils venaient de nations qui n’étaient pas les moins petites ni les moins considérables.
2. Et en commençant le livre suivant je raconterai les actions qu'ils accomplirent juste après la fondation de la ville et les coutumes et les institutions grâce auxquelles leurs descendants sont parvenus à une telle hégémonie; et, dans la mesure du possible, je n'omettrai aucun fait digne de figurer dans l'histoire, et finalement je veux insuffler dans l’esprit de ceux qui seront alors au courant de la vérité l’opinion convenable de cette ville, - à moins qu'ils n’éprouvent déjà une attitude tout à fait violente et une hostilité envers elle, - et aussi de faire en sorte qu'ils ne puissent plus ressentir de l'indignation devant leur soumission actuelle, qui est basée sur la raison (c’est une loi de nature universelle, que le temps ne peut pas détruire, qui ordonne que les supérieurs commandent aux inférieurs), et qu’ils n’accusent plus la fortune d’avoir accordé étourdiment à une ville peu méritante une si grande suprématie et qui dure déjà depuis si longtemps.
3. Particulièrement quand ils auront appris de mon histoire que Rome dès le début, juste après sa fondation, produisit des myriades d’hommes dont aucune ville, grecque ou barbare n’a jamais produit autant de piété, de justice, de sang-froid tout au long de leur vie, de valeur guerrière. Voilà, dis-je, ce que j'espère accomplir, si mes lecteurs veulent bien laisser tomber tout ressentiment : pour certains un tel sentiment apparaît quand on promet de raconter des choses qui vont à l'opposé de l'opinion reçue ou qui sont dignes d’admiration.
4. C’est un fait que tous ces Romains qui ont porté leur pays à une si grande hégémonie sont inconnus aux Grecs, faute d'un historien compétent. Aucune histoire précise des Romains écrite en langue grecque n’existe encore, sauf quelques brefs et sommaires épitomés.

VI, 1. Πρώτου μὲν, ὅσα κἀμὲ εἰδέναι, τὴν Ῥωμαϊκὴν ἀρχαιολογίαν ἐπιδραμόντος Ἱερωνόμου τοῦ Καρδιανοῦ συγγραφέως ἐν τῇ περὶ τῶν ἐπιγόνων πραγματείᾳ· ἔπειτα Τιμαίου τοῦ Σικελιώτου τὰ μὲν ἀρχαῖα τῶν ἱστοριῶν ἐν ταῖς κοιναῖς ἱστορίαις ἀφηγησαμένου, τοὺς δὲ πρὸς Πύρρον τὸν Ἠπειρώτην πολέμους εἰς ἰδίαν καταχωρίσαντος πραγματείαν· ἅμα δὲ τούτοις Ἀντιγόνου τε καὶ Πολυβίου καὶ Σιληνοῦ καὶ μυρίων ἄλλων τοῖς αὐτοῖς πράγμασιν οὐχ ὁμοίως ἐπιβαλόντων, ὧν ἕκαστος ὀλίγα καὶ οὐδὲ ἀκριβῶς αὐτῷ διεσπουδασμένα, ἀλλ´ ἐκ τῶν ἐπιτυχόντων ἀκουσμάτων συνθεὶς ἀνέγραψεν. 
2. μοίας δὲ τούτοις καὶ οὐδὲν διαφόρους ἐξέδωκαν ἱστορίας καὶ Ῥωμαίων ὅσοι τὰ παλαιὰ ἔργα τῆς πόλεως Ἑλληνικῇ διαλέκτῳ συνέγραψαν, ὧν εἰσι πρεσβύτατοι Κόιντός τε Φάβιος καὶ Λεύκιος Κίγκιος, ἀμφότεροι κατὰ τοὺς Φοινικικοὺς ἀκμάσαντες πολέμους. Τούτων δὲ τῶν ἀνδρῶν ἑκάτερος, οἷς μὲν αὐτὸς ἔργοις παρεγένετο, διὰ τὴν ἐμπειρίαν ἀκριβῶς ἀνέγραψε, τὰ δὲ ἀρχαῖα τὰ μετὰ τὴν κτίσιν τῆς πόλεως γενόμενα κεφαλαιωδῶς ἐπέδραμεν. 
3. Διὰ ταύτας μὲν δὴ τὰς αἰτίας ἔδοξέ μοι μὴ παρελθεῖν καλὴν ἱστορίαν ἐγκαταλειφθεῖσαν ὑπὸ τῶν πρεσβυτέρων ἀμνημόνευτον, ἐξ ἧς ἀκριβῶς γραφείσης συμβήσεται τὰ κράτιστα καὶ δικαιότατα τῶν ἔργων· τοῖς μὲν ἐκπεπληρωκόσι τὴν ἑαυτῶν μοῖραν ἀνδράσιν ἀγαθοῖς δόξης αἰωνίου τυχεῖν καὶ πρὸς τῶν ἐπιγιγνομένων ἐπαινεῖσθαι, ἃ ποιεῖ τὴν θνητὴν φύσιν ὁμοιοῦσθαι τῇ θείᾳ καὶ μὴ συναποθνήσκειν αὐτοῖς τὰ ἔργα τοῖς σώμασι· 
4. Τοῖς δὲ ἀπ´ ἐκείνων τῶν ἰσοθέων ἀνδρῶν νῦν τε οὖσι καὶ ὕστερον ἐσομένοις μὴ τὸν ἥδιστόν τε καὶ ῥᾷστον αἱρεῖσθαι τῶν βίων, ἀλλὰ τὸν εὐγενέστατον καὶ φιλοτιμότατον, ἐνθυμουμένους ὅτι τοὺς εἰληφότας καλὰς τὰς πρώτας ἐκ τοῦ γένους ἀφορμὰς μέγα ἐφ´ ἑαυτοῖς προσήκει φρονεῖν καὶ μηδὲν ἀνάξιον ἐπιτηδεύειν τῶν προγόνων· 
5. μοὶ δὲ, ὃς οὐχὶ κολακείας χάριν ἐπὶ ταύτην ἀπέκλινα τὴν πραγματείαν, ἀλλὰ τῆς ἀληθείας καὶ τοῦ δικαίου προνοούμενος, ὧν δεῖ στοχάζεσθαι πᾶσαν ἱστορίαν, πρῶτον μὲν ἐπιδείξασθαι τὴν ἐμαυτοῦ διάνοιαν, ὅτι χρηστὴ πρὸς ἅπαντας ἀνθρώπους ἐστὶ τοὺς ἀγαθοὺς καὶ φιλοθεώρους τῶν καλῶν ἔργων καὶ μεγάλων· ἔπειτα χαριστηρίους ἀμοιβάς, ἃς ἐμοὶ δύναμις ἦν, ἀποδοῦναι τῇ πόλει, παιδείας τε μεμνημένῳ καὶ τῶν ἄλλων ἀγαθῶν ὅσων ἀπέλαυσα διατρίψας ἐν αὐτῇ.

VI, 1 Le premier historien, autant que je sache, qui évoqua les antiquités romaines fut Hieronymos de Cardia, dans son ouvrage sur les Epigones.  Après lui, Timée de Sicile relata les débuts de leur histoire dans son Histoire universelle mais il traita dans une oeuvre séparée les guerres contre Pyrrhus d'Epire. En même temps que ceux-ci, Antigonos, Polybe, Silenos et beaucoup d’autres auteurs se sont consacrés aux mêmes thèmes, cependant de manières différentes : chacun d’eux ne relatant que quelques faits réunis sans recherche précise de leur propre part mais provenant de rumeurs arrivées à leurs oreilles par hasard. 
2. Se ressemblent sur tous les points les Histoires des ces Romains qui racontèrent en Grec les premiers exploits de la ville. Les plus vieux de ces auteurs sont Quintus Fabius et Lucius Cincius, qui tous deux fleurirent lors des guerres puniques. Chacun de ces hommes a raconté les événements auxquels il avait lui-même assisté avec une grande précision, puisqu’ils en étaient bien au courant, mais ils n’ont fait qu’effleurer sommairement les premiers événements qui ont suivi la fondation de la ville. 
3. C’est pour ces raisons donc que je me suis déterminé à ne pas laisser tomber une période noble de l'histoire que les auteurs plus âgés ont laissée intacte, une période, dont d'ailleurs, le récit précis donnera des résultats les meilleurs et les plus justes. En premier lieu, les hommes courageux qui ont accompli leur destin gagneront une gloire immortelle et seront loués par la postérité : ce sont des choses qui rendent la nature humaine égale à la nature divine et qui empêchent les exploits des hommes de périr avec leurs corps. 
4. Et aussi les descendants présents et futurs de ces hommes divins choisiront non pas la plus plaisante ni la plus facile des vies, mais plutôt la plus noble et la plus ambitieuse, en considérant que tous ceux qui sont d'une origine illustre doivent avoir une opinion élevée sur eux-mêmes et ne rien faire qui ne soit indigne de leurs ancêtres. 
5. Et moi qui me suis tourné vers ce travail non par esprit de flatterie, mais par respect pour la vérité et la justice, qui doivent être le but de chaque Histoire, j’aurai l’occasion d’abord montrer une attitude bienveillante envers tous les hommes de bien et envers tous ce qui prennent plaisir dans la contemplation des grandes et nobles actions; et, en second lieu, de remercier le mieux que je le puisse à la ville, en souvenir de l'éducation et des autres avantages dont j’ai bénéficié pendant que j’y résidai.

VII. 1.  Ἀποδεδωκὼς δὲ τὸν ὑπὲρ τῆς προαιρέσεως λόγον ἔτι βούλομαι καὶ περὶ τῶν ἀφορμῶν εἰπεῖν, αἷς ἐχρησάμην ὅτ´ ἔμελλον ἐπιχειρεῖν τῇ γραφῇ· ἴσως γὰρ οἱ προανεγνωκότες Ἱερώνυμον ἢ Τίμαιον ἢ Πολύβιον ἢ τῶν ἄλλων τινὰ συγγραφέων, ὑπὲρ ὧν ἐποιησάμην λόγον ὀλίγῳ πρότερον ὡς ἐπισεσυρκότων τὴν γραφήν, πολλὰ τῶν ὑπ´ ἐμοῦ γραφομένων οὐχ εὑρηκότες παρ´ ἐκείνοις κείμενα σχεδιάζειν ὑπολήψονταί με καὶ πόθεν ἡ τούτων γνῶσις εἰς ἐμὲ παραγέγονεν ἀξιώσουσι μαθεῖν. να δὴ μὴ τοιαύτη δόξα παραστῇ τισι περὶ ἐμοῦ, βέλτιον ἀφ´ ὧν ὡρμήθην λόγων τε καὶ ὑπομνηματισμῶν προειπεῖν. 
2. γὼ καταπλεύσας εἰς Ἰταλίαν ἅμα τῷ καταλυθῆναι τὸν ἐμφύλιον πόλεμον ὑπὸ τοῦ Σεβαστοῦ Καίσαρος ἑβδόμης καὶ ὀγδοηκοστῆς καὶ ἑκατοστῆς ὀλυμπιάδος μεσούσης, καὶ τὸν ἐξ ἐκείνου χρόνον ἐτῶν δύο καὶ εἴκοσι μέχρι τοῦ παρόντος γενόμενον ἐν Ῥώμῃ διατρίψας, διάλεκτόν τε τὴν Ῥωμαϊκὴν ἐκμαθὼν καὶ γραμμάτων ἐπιχωρίων λαβὼν ἐπιστήμην, ἐν παντὶ τούτῳ χρόνῳ τὰ συντείνοντα πρὸς τὴν ὑπόθεσιν ταύτην διετέλουν πραγματευόμενος. Καὶ τὰ μὲν παρὰ τῶν λογιωτάτων ἀνδρῶν, οἷς εἰς ὁμιλίαν ἦλθον, διδαχῇ παραλαβὼν, τὰ δ´ ἐκ τῶν ἱστοριῶν ἀναλεξάμενος, ἃς οἱ πρὸς αὐτῶν ἐπαινούμενοι Ῥωμαίων συνέγραψαν Πόρκιός τε Κάτων καὶ Φάβιος Μάξιμος καὶ Οὐαλέριος Ἀντιεὺς καὶ Λικίνιος Μάκερ Αἴλιοί τε καὶ Γέλλιοι καὶ Καλπούρνιοι καὶ ἕτεροι συχνοὶ πρὸς τούτοις ἄνδρες οὐκ ἀφανεῖς, ἀπ´ ἐκείνων ὁρμώμενος τῶν πραγματειῶν (εἰσὶ δὲ ταῖς Ἑλληνικαῖς χρονογραφίαις ἐοικυῖαι), τότε ἐπεχείρησα τῇ γραφῇ. Ταῦτα μὲν οὖν ὑπὲρ ἐμαυτοῦ διείλεγμαι. Λοιπὸν ἔτι δέ μοι καὶ περὶ τῆς ἱστορίας αὐτῆς προειπεῖν, τίσι τε αὐτὴν περιλαμβάνω χρόνοις καὶ περὶ τίνων ποιοῦμαι πραγμάτων τὴν διήγησιν καὶ ποταπὸν ἀποδίδωμι τὸ σχῆμα τῇ πραγματείᾳ.

VII. 1. Après avoir donné la raison du choix de mon sujet, je souhaite maintenant dire quelque chose au sujet des sources que j'ai utilisées tout en préparant mon oeuvre. Il est possible que ceux qui ont déjà lu Hieronymos, Timée, Polybius, ou un des autres historiens que j'ai mentionnés plus haut en disant qu’ils n’ont fait qu'effleurer la question dans leur oeuvre, comme ils n'auront pas trouvé dans ces auteurs beaucoup de choses que je mentionne, me suspecteront de les inventer et exigeront de savoir d’où j’ai eu la connaissance de ces particularités. De peur que certains aient une telle opinion de moi, il vaut mieux que je j’énonce d’abord quels récits et quels documents j'ai utilisés comme sources. 
2. Je suis arrivé en Italie quand César Auguste a mis un terme à la guerre civile, au milieu de la cent quatre-vingt septième olympiade et depuis lors jusqu’aujourd’hui, ayant vécu vingt-deux ans à Rome et appris la langue romaine et m’habituant à leur écriture, j’ai consacré tout mon temps à rechercher les renseignements sur mon sujet. 
3. J'ai reçu oralement des informations d’hommes les plus instruits, à qui je me suis associé; et le reste, je l’ai recueilli dans les Histoires écrites par les auteurs romains reconnus : Porcius Cato, Fabius Maximus, Valerius Antias, Licinius Macer, les Aelii, les Gellii et les Calpurnii, et beaucoup d'autres qui sont loin d’être obscurs; en prenant pour point de départ ces travaux, qui sont comme les annales grecques, j'ai commencé à écrire mon Histoire. 
4. Voilà pour moi. Mais il me reste pourtant à dire quelque chose aussi au sujet de l'Histoire elle-même : quelles périodes la limitent, quels sujets je décris, et quelles forme je donne à mon ouvrage.

VIII. 1  Ἄρχομαι μὲν οὖν τῆς ἱστορίας ἀπὸ τῶν παλαιοτάτων μύθων, οὓς παρέλιπον οἱ πρὸ ἐμοῦ γενόμενοι συγγραφεῖς χαλεποὺς ὄντας ἄνευ πραγματείας μεγάλης ἐξευρεθῆναι· 
2. καταβιβάζω δὲ τὴν διήγησιν ἐπὶ τὴν ἀρχὴν τοῦ πρώτου Φοινικικοῦ πολέμου τὴν γενομένην ἐνιαυτῷ τρίτῳ τῆς ὀγδόης καὶ εἰκοστῆς ἐπὶ ταῖς ἑκατὸν ὀλυμπιάσιν. ἀφηγοῦμαι δὲ τούς τε ὀθνείους πολέμους τῆς πόλεως ἅπαντας, ὅσους ἐν ἐκείνοις τοῖς χρόνοις ἐπολέμησε, καὶ τὰς ἐμφυλίους στάσεις ὁπόσας ἐστασίασεν, ἐξ οἵων αἰτιῶν ἐγένοντο καὶ δι´ οἵων τρόπων τε καὶ λόγων κατελύθησαν· πολιτειῶν τε ἰδέας διέξειμι πάσας ὅσαις ἐχρήσατο βασιλευομένη τε καὶ μετὰ τὴν κατάλυσιν τῶν μονάρχων, καὶ τίς ἦν αὐτῶν ἑκάστης ὁ κόσμος· ἔθη τε τὰ κράτιστα καὶ νόμους τοὺς ἐπιφανεστάτους διηγοῦμαι καὶ συλλήβδην ὅλον ἀποδείκνυμι τὸν ἀρχαῖον βίον τῆς πόλεως.
3. Σ
χῆμα δὲ ἀποδίδωμι τῇ πραγματεία οὔθ´ ὁποῖον οἱ τοὺς πολέμους ἀναγράψαντες ἀποδεδώκασι ταῖς ἱστορίαις οὔθ´ ὁποῖον οἱ τὰς πολιτείας αὐτὰς ἐφ´ ἑαυτῶν διηγησάμενοι οὔτε ταῖς χρονικαῖς παραπλήσιον, ἃς ἐξέδωκαν οἱ τὰς Ἀτθίδας πραγματευσάμενοι· μονοειδεῖς γὰρ ἐκεῖναί τε καὶ ταχὺ προσιστάμεναι τοῖς ἀκούουσιν· ἀλλ´ ἐξ ἁπάσης ἰδέας μικτὸν ἐναγωνίου τε καὶ θεωρητικῆς, ἵνα καὶ τοῖς περὶ τοὺς πολιτικοὺς διατρίβουσι λόγους καὶ τοῖς περὶ τὴν φιλόσοφον ἐσπουδακόσι θεωρίαν καὶ εἴ τισιν ἀοχλήτου δεήσει διαγωγῆς ἐν ἱστορικοῖς ἀναγνώσμασιν, ἀποχρώντως ἔχουσα φαίνηται. 
4. μὲν οὖν ἱστορία περὶ τοιούτων τε γενήσεται πραγμάτων καὶ τοιούτου τεύξεται σχήματος· ὁ δὲ συντάξας αὐτὴν Διονύσιός εἰμι Ἀλεξάνδρου Ἁλικαρνασεύς· ἄρχομαι δ´ ἐνθένδε.

VIII. 1. Je commence donc mon Histoire par les légendes les plus anciennes, que les historiens avant moi ont omises parce que le sujet était difficile à éclaircir sans une étude importante;  
2. et je poursuis mon récit jusqu’au commencement de la première guerre punique qui eut lieu la troisième année de la cent et vingt-huitième olympiade.  Je raconte toutes les guerres étrangères que la ville a faites pendant cette période et toutes les séditions internes qui l’agitèrent, en  montrant quelles en furent les causes et par quels moyens et par quels arguments elles furent résolues.  J’expose également de toutes les formes de gouvernement utilisées à Rome, durant la monarchie et après son renversement, et  j’expose l’organisation de chacun d'eux.  Je décris les meilleures coutumes et les lois les plus remarquables; 
et, en bref, je montre toute la vie de la Rome antique.
3. Quant à la forme que je donne à ce travail, elle ne ressemble pas à celle qu’en ont donnée les auteurs qui ne traitent dans leurs Histoires que des guerres, ni à celle d'autres qui n’ont décrit que les multiples formes de gouvernement en eux-mêmes, ni à celle des annales publiées par les auteurs des Atthides (ces dernières sont monotones et deviennent bientôt pénibles au lecteur), mais c'est une combinaison de chaque : spéculative et narrative, pour qu’y trouvent leur satisfaction aussi bien ceux qui s'adonnent aux discussions politiques que ceux qui se consacrent aux spéculations philosophiques et même pour ceux qui ne désirent qu’un simple divertissement dans la lecture de l'histoire. 
4. Tel sera le sujet de mon histoire et telle sera sa forme. L’auteur, c’est moi, Denys d’Halicarnasse, fils d'Alexandre. Et maintenant je commence.

IX. 1. Τὴν ἡγεμόνα γῆς καὶ θαλάσσης ἁπάσης πόλιν, ἣν νῦν κατοικοῦσι Ῥωμαῖοι, παλαιότατοι τῶν μνημονευομένων λέγονται κατασχεῖν βάρβαροι Σικελοί, ἔθνος αὐθιγενές· τὰ δὲ πρὸ τούτων οὔθ´ ὡς κατείχετο πρὸς ἑτέρων οὔθ´ ὡς ἔρημος ἦν οὐδεὶς ἔχει βεβαίως εἰπεῖν. Χρόνῳ δὲ ὕστερον Ἀβοριγῖνες αὐτὴν παραλαμβάνουσι πολέμῳ μακρῷ τοὺς ἔχοντας ἀφελόμενοι· 
2. οἳ τὸ μὲν πρότερον ἐπὶ τοῖς ὄρεσιν ᾤκουν ἄνευ τειχῶν κωμηδὸν καὶ σποράδες, ἐπεὶ δὲ Πελασγοί τε καὶ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων τινὲς ἀναμιχθέντες αὐτοῖς συνήραντο τοῦ πρὸς τοὺς ὁμοτέρμονας πολέμου, τὸ Σικελικὸν γένος ἀπαναστήσαντες ἐξ αὐτῆς πόλεις περιεβάλοντο συχνὰς καὶ παρεσκεύασαν ὑπήκοον αὑτοῖς γενέσθαι πᾶσαν ὅσην ὁρίζουσι ποταμοὶ δύο Λῖρις καὶ Τέβερις· οἳ τὰς μὲν ἀρχὰς λαμβάνουσι τῆς ῥύσεως ἐκ τῆς ὑπωρείας τῶν Ἀπεννίνων ὀρῶν, ὑφ´ ὧν δίχα τέμνεται πᾶσα ἐπὶ μῆκος ἡ Ἰταλία, διαστάντες δὲ κατὰ τὰς ἐκβολὰς ὀκτακόσιά που στάδι´ ἀπ´ ἀλλήλων εἰς τὸ Τυρρηνικὸν ἐξερεύγονται πέλαγος, ἀπὸ μὲν τῶν βορείων μερῶν ὁ Τέβερις Ὠστίας πόλεως πλησίον ἐκδιδούς, ἀπὸ δὲ τοῦ μεσημβρινοῦ κλίματος ὁ Λῖρις Μίντουρναν παραμειβόμενος· Ῥωμαίων δέ εἰσιν αἱ πόλεις ἀμφότεραι ἄποικοι. 
3. Καὶ διέμειναν ἐπὶ τῆς αὐτῆς οἰκήσεως οὐκέτι πρὸς ἑτέρων ἐξελαθέντες, ὀνομάτων ἀλλαγαῖς διτταῖς οἱ αὐτοὶ ἄνθρωποι προσαγορευόμενοι, μέχρι μὲν τοῦ Τρωικοῦ πολέμου τὴν ἀρχαίαν τῶν Ἀβοριγίνων ὀνομασίαν ἔτι σώζοντες, ἐπὶ δὲ Λατίνου βασιλέως, ὃς κατὰ τὸν Ἰλιακὸν πόλεμον ἐδυνάστευε, Λατῖνοι ἀρξάμενοι καλεῖσθαι.
4. Ῥωμύλου δὲ τὴν ἐπώνυμον αὑτοῦ πόλιν οἰκίσαντος ἑκκαίδεκα γενεαῖς τῶν Τρωικῶν ὕστερον, ἣν νῦν ἔχουσιν ὀνομασίαν μεταλαβόντες, ἔθνος τε μέγιστον ἐξ ἐλαχίστου γενέσθαι σὺν χρόνῳ παρεσκεύασαν καὶ περιφανέστατον ἐξ ἀδηλοτάτου, τῶν τε δεομένων οἰκήσεως παρὰ σφίσι φιλανθρώπῳ ὑποδοχῇ καὶ πολιτείας μεταδόσει τοῖς μετὰ τοῦ γενναίου ἐν πολέμῳ κρατηθεῖσι, δούλων τε ὅσοι παρ´ αὐτοῖς ἐλευθερωθεῖεν ἀστοῖς εἶναι συγχωρήσει, τύχης τε ἀνθρώπων οὐδεμιᾶς εἰ μέλλοι τὸ κοινὸν ὠφελεῖν ἀπαξιώσει· ὑπὲρ ταῦτα δὲ πάντα κόσμῳ τοῦ πολιτεύματος, ὃν ἐκ πολλῶν κατεστήσαντο παθημάτων, ἐκ παντὸς καιροῦ λαμβάνοντέ τι χρήσιμον.

IX. 1. On dit que cette ville, maîtresse de l’ensemble de la terre et de la mer, habitée maintenant par les Romains, a eu comme premiers occupants des barbares Sikèles, une nation indigène. Quant à l'état des lieux avant ce temps-là, on ne peut dire avec certitude s'ils ont été occupés par d'autres ou s’ils étaient inhabités. Mais quelque temps plus tard les aborigènes en prirent possession, au terme d’une longue guerre. 
2. Ces Aborigènes avaient auparavant vécu sur les montagnes, dans des villages non fortifiés et dispersés; mais quand le Pélasges unis à quelques autres Grecs, les aidèrent dans la guerre contre leurs voisins, ils chassèrent les Sikèles de cet endroit, s'emparèrent de beaucoup de villes, et décidèrent de subjuguer tout le pays qui se trouve entre deux fleuves, le Liris et le Tibre. Ces fleuves jaillissent du pied des Apennins, chaîne de montagne qui divise toute l'Italie en deux sur toute sa longueur, et se jettent dans la mer Tyrrhénienne à environ huit cents stades de leur embouchure, le Tibre au du nord, près de la ville d'Ostie, et le Liris au sud, car il passe par Minturnes : ces deux villes sont des colonies romaines. 
3. Et ces peuples restèrent au même endroit, sans jamais être chassés par d’autres; mais, bien qu'ils aient continué à n’être qu’un seul et même peuple, ils changèrent deux fois de nom. Jusqu'à la période de la guerre de Troie, ils gardèrent leur ancien nom d’Aborigènes; mais sous leur roi Latinus, qui régna lors de la guerre de Troie, ils commencèrent à s'appeler Latins, 
4. et quand Romulus fonda la ville baptisée de son nom, seize générations après la prise de Troie, ils prirent le nom qu'ils portent maintenant. Et au cours du temps ils se sont arrangés pour passer de la plus petite nation à la plus grande et de la plus obscure à la plus illustre, non seulement en accueillant avec humanité ceux qui recherchaient une demeure chez eux, mais également en donnant le droit de cité à tous ceux qu’ils avaient conquis après avoir résisté courageusement, et en permettant à tous les esclaves qui avaient été affranchis chez eux de devenir citoyens, sans dédaigner aucun homme, quelle que soit sa condition, pourvu que la cité puisse en récolter un avantage, mais par dessus tout grâce à la forme de leur gouvernement, qu'ils façonnèrent après beaucoup d'épreuves, en retirant toujours quelque chose d’utile de chaque occasion.

X. 1. Τοὺς δὲ Ἀβοριγῖνας, ἀφ´ ὧν ἄρχει Ῥωμαίοις τὸ γένος, οἱ μὲν αὐτόχθονας Ἰταλίας, γένος αὐτὸ καθ´ ἑαυτὸ γενόμενον ἀποφαίνουσιν· Ἰταλίαν δὲ καλῶ τὴν ἀκτὴν σύμπασαν, ὅσην Ἰόνιός τε κόλπος καὶ Τυρρηνικὴ θάλασσα καὶ τρίται περιέχουσιν ἐκ γῆς Ἄλπεις. Καὶ τὴν ὀνομασίαν αὐτοῖς τὴν πρώτην φασὶ τεθῆναι διὰ τὸ γενέσεως τοῖς μετ´ αὐτοὺς ἄρξαι, ὥσπερ ἂν ἡμεῖς εἴποιμεν γενεάρχας ἢ πρωτογόνους. 
2. τεροι δὲ λέγουσιν ἀνεστίους τινὰς καὶ πλάνητας ἐκ πολλῶν συνελθόντας χωρίων κατὰ δαίμονα περιτυχεῖν ἀλλήλοις αὐτόθι καὶ τὴν οἴκησιν ἐπὶ τοῖς ἐρύμασι καταστήσασθαι, ζῆν δὲ ἀπὸ λῃστείας καὶ νομῆς. Παραλλάττουσι δὲ καὶ τὴν ὀνομασίαν αὐτῶν ἐπὶ τὸ ταῖς τύχαις οἰκειότερον, Ἀβερριγῖνας λέγοντες, ὥστε δηλοῦσθαι αὐτοὺς πλάνητας. Κινδυνεύει δὴ κατὰ τούτους μηδὲν διαφέρειν τὸ τῶν Ἀβοριγίνων φῦλον ὧν ἐκάλουν οἱ παλαιοὶ Λελέγων· τοῖς γὰρ ἀνεστίοις καὶ μιγάσι καὶ μηδεμίαν γῆν βεβαίως ὡς πατρίδα κατοικοῦσι ταύτην ἐπετίθεντο τὴν ὀνομασίαν ὡς τὰ πολλά. 
3. λλοι δὲ Λιγύων ἀποίκους μυθολογοῦσιν αὐτοὺς γενέσθαι τῶν ὁμορούντων Ὀμβρικοῖς· οἱ γὰρ Λίγυες οἰκοῦσι μὲν καὶ τῆς Ἰταλίας πολλαχῇ, νέμονται δέ τινα καὶ τῆς Κελτικῆς. ὁποτέρα δ´ αὐτοῖς ἐστι γῆ πατρίς, ἄδηλον· οὐ γὰρ ἔτι λέγεται περὶ αὐτῶν προσωτέρω σαφὲς οὐδέν.

X. 1. Il y en a qui prétendent par que les Aborigènes, dont sont issus les Romains, étaient des autochtones de l'Italie, comme un peuple qui serait né spontanément (j'appelle Italie toute la péninsule qui est bornée par le golfe d’Ionie, la mer Tyrrhénienne et, ensuite par les Alpes du côté terrestre); et ces auteurs disent qu'ils se sont d’abord appelés Aborigènes parce qu'ils étaient les fondateurs des familles de leurs descendants, ou, comme nous devrions les appeler, les genearchai ou les prôtogonoi. 
2. D'autres disent que des vagabonds sans feu ni lieu, venant de différents endroits, réunis là par hasard, y installèrent leur demeure dans des places fortes, vivant de vol et faisant paître leurs troupeaux. Et ces auteurs modifient leur nom, en leur en donnant un plus approprié à leur état : ils les appellent Aberrigènes, pour montrer qu'ils étaient des vagabonds; en effet, selon ces derniers, il semble qu'il n'y aurait aucune différence entre la race des Aborigènes et celle que les anciens appelaient Lélèges; puisque c’est le nom qu'ils ont généralement donné aux sans-abri, aux peuples mélangés qui n’ont aucune demeure fixe qu'ils puissent appeler leur pays. 
3. D’autres encore affabulent à leur sujet : ils auraient été des colons envoyés par ces Ligures qui sont voisins des Ombriens. Les Ligures habitent non seulement de nombreuses régions d’Italie mais aussi quelques parties de la Gaule, mais on ne sait laquelle de ces terres est leur pays d'origine, puisqu’on ne dit rien de sûr à leur sujet.

XI. 1. Οἱ δὲ λογιώτατοι τῶν Ῥωμαϊκῶν συγγραφέων, ἐν οἷς ἐστι Πόρκιός τε Κάτων ὁ τὰς γενεαλογίας τῶν ἐν Ἰταλίᾳ πόλεων ἐπιμελέστατα συναγαγὼν καὶ Γάϊος Σεμπρώνιος καὶ ἄλλοι συχνοί, Ἕλληνας αὐτοὺς εἶναι λέγουσι τῶν ἐν Ἀχαΐᾳ ποτὲ οἰκησάντων, πολλαῖς γενεαῖς πρότερον τοῦ πολέμου τοῦ Τρωικοῦ μεταναστάντας. Οὐκέτι μέντοι διορίζουσιν οὔτε φῦλον Ἑλληνικὸν οὗ μετεῖχον, οὔτε πόλιν ἐξ ἧς ἀπανέστησαν, οὔτε χρόνον οὔθ´ ἡγεμόνα τῆς ἀποικίας οὔθ´ ὁποίαις τύχαις χρησάμενοι τὴν μητρόπολιν ἀπέλιπον· Ἑλληνικῷ τε μύθῳ χρησάμενοι οὐδένα τῶν τὰ Ἑλληνικὰ γραψάντων βεβαιωτὴν παρέσχοντο. Τὸ μὲν οὖν ἀληθὲς ὅπως ποτ´ ἔχει, ἄδηλον· εἰ δ´ ἐστὶν ὁ τούτων λόγος ὑγιής, οὐκ ἂν ἑτέρου τινὸς εἴησαν ἄποικοι γένους ἢ τοῦ καλουμένου νῦν Ἀρκαδικοῦ.
2. Πρῶτοι γὰρ Ἑλλήνων οὗτοι περαιωθέντες τὸν Ἰόνιον κόλπον ᾤκησαν Ἰταλίαν, ἄγοντος αὐτοὺς Οἰνώτρου τοῦ Λυκάονος· ἦν δὲ πέμπτος ἀπό τε Αἰζειοῦ καὶ Φορωνέως τῶν πρώτων ἐν Πελοποννήσῳ δυναστευσάντων. Φορωνέως μὲν γὰρ Νιόβη γίνεται· ταύτης δὲ υἱὸς καὶ Διὸς, ὡς λέγεται, Πελασγός· Αἰζειοῦ δὲ υἱὸς Λυκάων· τούτου δὲ Δηιάνειρα θυγάτηρ· ἐκ δὲ Δηιανείρας καὶ Πελασγοῦ Λυκάων ἕτερος· τούτου δὲ Οἴνωτρος, ἑπτακαίδεκα γενεαῖς πρότερον τῶν ἐπὶ Τροίαν στρατευσάντων. μὲν δὴ χρόνος, ἐν ᾧ τὴν ἀποικίαν ἔστειλαν Ἕλληνες εἰς Ἰταλίαν, οὗτος ἦν.
3. πανέστη δὲ τῆς Ἑλλάδος Οἴνωτρος οὐκ ἀρκούμενος τῇ μοίρᾳ· δύο γὰρ καὶ εἴκοσι παίδων Λυκάονι γενομένων εἰς τοσούτους ἔδει κλήρους νεμηθῆναι τὴν Ἀρκάδων χώραν. Ταύτης μὲν δὴ τῆς αἰτίας ἕνεκα Πελοπόννησον Οἴνωτρος ἐκλιπὼν καὶ κατασκευασάμενος ναυτικὸν διαίρει τὸν Ἰόνιον πόρον καὶ σὺν αὐτῷ Πευκέτιος τῶν ἀδελφῶν εἷς. Εἵποντο δὲ αὐτοῖς τοῦ τε οἰκείου λαοῦ συχνοί, πολυάνθρωπον γὰρ δὴ τὸ ἔθνος τοῦτο λέγεται κατ´ ἀρχὰς γενέσθαι, καὶ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων ὅσοι χώραν εἶχον ἐλάττω τῆς ἱκανῆς. 
4. Πευκέτιος μὲν οὖν, ἔνθα τὸ πρῶτον ὡρμίσαντο τῆς Ἰταλίας, ὑπὲρ ἄκρας Ἰαπυγίας ἐκβιβάσας τὸν λεὼν αὐτοῦ καθιδρύεται, καὶ ἀπ´ αὐτοῦ οἱ περὶ ταῦτα τὰ χωρία οἰκοῦντες Πευκέτιοι ἐκλήθησαν. Οἴνωτρος δὲ τὴν πλείω τοῦ στρατοῦ μοῖραν ἀγόμενος εἰς τὸν ἕτερον ἀφικνεῖται κόλπον τὸν ἀπὸ τῶν ἑσπερίων μερῶν παρὰ τὴν Ἰταλίαν ἀναχεόμενον, ὃς τότε μὲν Αὐσόνιος ἐπὶ τῶν προσοικούντων Αὐσόνων ἐλέγετο, ἐπεὶ δὲ Τυρρηνοὶ θαλασσοκράτορες ἐγένοντο, μετέλαβεν ἣν ἔχει νῦν προσηγορίαν.

XI. 1 .  Mais les plus savants des historiens romains, parmi lesquels Porcius Cato, qui a rassemblé avec le plus grand soin les « Origines » des villes italiennes, Gaius Sempronius et beaucoup d'autres, indiquent que les Aborigènes étaient des Grecs, de ceux qui par le passé avaient habité l’Achaïe, et qui avaient émigré de nombreuses générations avant la guerre de Troie.  Mais ils ne vont pas jusqu’à indiquer la tribu grecque à laquelle ils appartenaient ni la ville d’où ils venaient, ni la date, ni le chef de la colonie, ni la cause qui les fit quitter leur mère-patrie.  Et bien que ces historiens se basent sur une légende grecque, ils ne citent aucun historien grec comme preuve de ce qu’ils disent.  La part de vérité dans tout cela est donc incertaine.  Mais si ce qu'ils disent est vrai, les Aborigènes ne peuvent être qu’une colonie d’aucun autre peuple que celui qui s'appelle aujourd’hui les Arcadiens. 
2. Ceux-ci furent les premiers de tous les Grecs à traverser le golfe d’Ionie, sous la conduite d'Oenotros, fils de Lycaon, et à s'établir en Italie. Cet Oenotros était descendant à cinquième génération d'Aezeios et de Phoroneos, qui furent les premiers rois du Péloponnèse. Niobé était la fille de Phoroneos, et Pelasgos le fils de Niobé et, dit-on, de Zeus; Lycaon était le fils d’Aezeios et Déjanire la fille de Lycaon; Déjanire et Pelasgos étaient les parents d'un autre Lycaon, dont le fils Oenotrus naquit dix-sept générations avant l'expédition de Troie. C’est alors que les Grecs envoyèrent cette colonie en Italie. 
3. Oenotros quitta la Grèce parce qu'il n’était pas satisfait de sa part de terre de son père; car Lycaon avait vingt-deux fils et il avait divisé l’Arcadie en autant de parts. Pour cette raison Oenotros abandonna le Péloponnèse, équipa une flotte, et traversa le golfe d’Ionie avec Peucetios, un de ses frères. L’accompagnèrent plusieurs de leurs compatriotes – on prétend que cette nation étaient très populeuse à l’origine - et tous les autres Grecs pour qui la terre ne leur suffisait pas. 
4. Peucetios débarqua ses gens au promontoire d'Iapygie, qui était la première région de l'Italie qu'ils rencontrèrent, et ils s’y installèrent. C’est de lui que les habitants de cette région ont pris le nom de Peucétiens. Mais Oenotros avec une grande partie de l'expédition parvint à l'autre mer qui baigne les régions occidentales le long de la côte de l'Italie; on l’appelait alors la mer ausonienne, à cause des Ausoniens qui y habitaient tout près, mais après que les Tyrrhéniens furent devenus maîtres de la mer, son nom changea en celui qu'elle porte aujourd’hui.

XII. 1. Εὑρὼν δὲ χώραν πολλὴν μὲν εἰς νομάς, πολλὴν δὲ εἰς ἀρότους εὔθετον, ἔρημον δὲ τὴν πλείστην καὶ οὐδὲ τὴν οἰκουμένην πολυάνθρωπον, ἀνακαθήρας τὸ βάρβαρον ἐκ μέρους τινὸς αὐτῆς ᾤκισε πόλεις μικρὰς καὶ συνεχεῖς ἐπὶ τοῖς ὄρεσιν, ὅσπερ ἦν τοῖς παλαιοῖς τρόπος οἰκήσεως συνήθης. καλεῖτο δὲ ἥ τε χώρα πᾶσα πολλὴ οὖσα ὅσην κατέσχεν Οἰνωτρία, καὶ οἱ ἄνθρωποι πάντες ὅσων ἦρξεν Οἴνωτροι, τρίτην μεταλαβόντες ὀνομασίαν ταύτην. πὶ μὲν γὰρ Αἰζειοῦ  βασιλεύοντος Αἰζειοὶ ἐλέγοντο, Λυκάονος δὲ παραλαβόντος τὴν ἀρχὴν ἀπ´ ἐκείνου αὖθις Λυκάονες ὠνομάσθησαν, Οἰνώτρου δὲ κομίσαντος αὐτοὺς εἰς Ἰταλίαν Οἴνωτροι χρόνον τινὰ ἐκλήθησαν. 
2. Μαρτυρεῖ δέ μοι τῷ λόγῳ Σοφοκλῆς μὲν ὁ τραγῳδοποιὸς ἐν Τριπτολέμῳ δράματι· πεποίηται γὰρ αὐτῷ Δημήτηρ διδάσκουσα τὸν Τριπτόλεμον, ὅσην χώραν ἀναγκασθήσεται  σπείρων τοῖς δοθεῖσιν ὑπ´ αὐτῆς καρποῖς διεξελθεῖν· μνησθεῖσα δὲ τῆς ἑῴου πρῶτον Ἰταλίας, ἥ ἐστιν ἀπ´ ἄκρας Ἰαπυγίας μέχρι πορθμοῦ Σικελικοῦ, καὶ μετὰ τοῦτο τῆς ἀντικρὺ ἁψαμένη Σικελίας, ἐπὶ τὴν ἑσπέριον Ἰταλίαν αὖθις ἀναστρέφει καὶ τὰ μέγιστα τῶν οἰκούντων τὴν παράλιον ταύτην ἐθνῶν διεξέρχεται, τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τῆς Οἰνώτρων οἰκήσεως ποιησαμένη. ἀπόχρη δὲ ταῦτα μόνα λεχθέντα τῶν ἰαμβείων, ἐν οἷς φησι· 
Τὰ δ´ ἐξόπισθε, χειρὸς εἰς τὰ δεξιά, 
Οἰνωτρία τε πᾶσα καὶ Τυρρηνικὸς 
κόλπος Λιγυστική τε γῆ σε δέξεται. 

3. Ἀντίοχος δὲ ὁ Συρακούσιος, συγγραφεὺς πάνυ ἀρχαῖος, ἐν Ἰταλίας οἰκισμῷ τοὺς παλαιοτάτους οἰκήτορας διεξιὼν, ὡς ἕκαστοί τι μέρος αὐτῆς κατεῖχον, Οἰνώτρους λέγει πρώτους τῶν μνημονευομένων ἐν αὐτῇ κατοικῆσαι, εἰπὼν ὧδε· ‘Ἀντίοχος Ξενοφάνεος τάδε συνέγραψε περὶ Ἰταλίης ἐκ τῶν ἀρχαίων λόγων τὰ πιστότατα καὶ σαφέστατα· τὴν γῆν ταύτην, ἥτις νῦν Ἰταλίη καλεῖται, τὸ παλαιὸν εἶχον Οἴνωτροι’. πειτα διεξελθὼν ὃν τρόπον ἐπολιτεύοντο, καὶ ὡς βασιλεὺς ἐν αὐτοῖς Ἰταλὸς ἀνὰ χρόνον ἐγένετο, ἀφ´ οὗ μετωνομάσθησαν Ἰταλοί, τούτου δὲ τὴν ἀρχὴν Μόργης διεδέξατο, ἀφ´ οὗ Μόργητες ἐκλήθησαν, καὶ ὡς Σικελὸς ἐπιξενωθεὶς Μόργητι ἰδίαν πράττων ἀρχὴν διέστησε τὸ ἔθνος, ἐπιφέρει ταυτί· ‘Οὕτω δὲ Σικελοὶ καὶ Μόργητες ἐγένοντο καὶ Ἰταλίητες ἐόντες Οἴνωτροι’.

XII. 1. Et trouvant là beaucoup de terres convenant soit au pâturage soit au labourage, mais pour la plupart inoccupées, et même celles qui étaient habitées n’étaient pas fort peuplées, il en chassa les barbares et construisit de petites villes contiguës les unes aux autres sur les montagnes, selon la façon habituelle de construire des peuples anciens. Et toute la terre qu'il occupa et qui était très étendue, s'appela Oenotria, et tous les gens qu’il gouverna Oenotriens : c’était le troisième nom qu’ils reçurent. Sous le règne d'Aezeios, ils s’appelaient Aezeiens ; quand Lycaon hérita du pouvoir, Lycaoniens, et après qu'Oenotros les eut menés en l'Italie ils prirent pendant un moment le nom d’Oenotriens. 
2. Ce que je dis est corrobé par le témoignage de Sophocle, le poète tragique, dans son drame intitulé Triptolème.  Il y représente Déméter indiquant à Triptolème l’étendue des régions qu’il devra parcourir tout semant les graines qu’elle lui avait données. Après avoir d'abord parlé de la région orientale de l'Italie, qui s’étend du promontoire d'Iapygie jusqu’au détroit de Sicile, et évoquant ensuite la Sicile qui se trouve à l’opposé, elle revient encore à la région occidentale de l'Italie et énumère les nations les plus importantes qui habitent cette côte, commençant par la région des l'Oenotriens. Mais il suffit de citer simplement les iambes dans lesquels elle dit:
"et ensuite, sur la droite, la large étendue d’Oenotria, le golfe Tyrrhénien, et la terre ligure te feront bon accueil." 
3. Et Antiochos de Syracuse, un historien fort ancien, dans son récit du peuplement de l'Italie, énumère les habitants les plus anciens dans l'ordre où chacun d'eux prit possession d’une partie de celle-ci . Il dit que les premiers de mémoire humaine qui habitent le pays sont les Oenotriens. Voici ses propres mots : "Antiochos, fils de Xénophane, a écrit cet ouvrage sur l'Italie, qui comporte tout ce qui est le plus crédible et le plus sûr parmi les récits anciens : ce pays, qui s'appelle maintenant l'Italie, fut autrefois possédé par les Oenotriens." Alors il raconte comment ils étaient gouvernés et indique qu’au cours du temps Italus devint leur roi, du nom duquel ils ont été nommés Italiens; que cet homme eut comme successeur Morges, du nom duquel ils se sont appelés Morgètes, et que Sicelus, reçu comme invité par Morges y installa un royaume pour lui et divisa cette nation. Après quoi il ajoute ces mots: "ceux qui avaient été Oenotriens devinrent ainsi Sickèles, Morgètes et Italiens."

XIII. 1. Φέρε δὴ καὶ τὸ γένος ὅθεν ἦν τὸ τῶν Οἰνώτρων ἀποδείξωμεν, ἕτερον ἄνδρα τῶν ἀρχαίων συγγραφέων παρασχόμενοι μάρτυρα, Φερεκύδην τὸν Ἀθηναῖον, γενεαλόγων οὐδενὸς δεύτερον. Πεποίηται γὰρ αὐτῷ περὶ τῶν ἐν Ἀρκαδίᾳ βασιλευσάντων ὅδε ὁ λόγος· ‘Πελασγοῦ καὶ Δηιανείρης γίνεται Λυκάων· οὗτος γαμεῖ Κυλλήνην, Νηίδα νύμφην, ἀφ´ ἧς τὸ ὄρος ἡ Κυλλήνη καλεῖται’. πειτα τοὺς ἐκ τούτων γεννηθέντας διεξιὼν καὶ τίνας ἕκαστοι τόπους ᾤκησαν, Οἰνώτρου καὶ Πευκετίου μιμνήσκεται λέγων ὧδε· ‘Καὶ Οἴνωτρος, ἀφ´ οὗ Οἴνωτροι καλέονται οἱ ἐν Ἰταλίῃ οἰκέοντες, καὶ Πευκέτιος, ἀφ´ οὗ Πευκέτιοι καλέονται οἱ ἐν τῷ Ἰονίῳ κόλπῳ’. 
2. Τὰ μὲν οὖν ὑπὸ τῶν παλαιῶν εἰρημένα ποιητῶν τε καὶ μυθογράφων περί τε οἰκήσεως καὶ γένους τῶν Οἰνώτρων τοιαῦτά ἐστιν· οἷς ἐγὼ πειθόμενος, εἰ τῷ ὄντι Ἑλληνικὸν φῦλον ἦν τὸ τῶν Ἀβοριγίνων, ὡς Κάτωνι καὶ Σεμπρωνίῳ καὶ πολλοῖς ἄλλοις εἴρηται, τούτων ἔγγονον αὐτῶν τῶν Οἰνώτρων ὑποτίθεμαι. Τὸ γὰρ δὴ Πελασγικὸν καὶ τὸ Κρητικὸν καὶ ὅσα ἄλλα ἐν Ἰταλίᾳ ᾤκησεν, ὑστέροις εὑρίσκω χρόνοις ἀφικόμενα. Παλαιότερον δὲ τούτου στόλον ἀπαναστάντα τῆς Ἑλλάδος εἰς τὰ προσεσπέρια τῆς Εὐρώπης οὐδένα δύναμαι καταμαθεῖν. 
3. Τοὺς δὲ Οἰνώτρους τῆς τ´ ἄλλης Ἰταλίας πολλὰ χωρία οἴομαι κατασχεῖν, τὰ μὲν ἔρημα, τὰ δὲ φαύλως οἰκούμενα καταλαβόντας, καὶ δὴ καὶ τῆς Ὀμβρικῶν γῆς ἐστιν ἣν ἀποτεμέσθαι, κληθῆναι δὲ Ἀβοριγῖνας ἐπὶ τῆς ἐν τοῖς ὄρεσιν οἰκήσεως (Ἀρκαδικὸν γὰρ τὸ φιλοχωρεῖν ὄρεσιν), ὡς ὑπερακρίους τινὰς καὶ παραλίους Ἀθήνησιν. 
4. Εἰ δέ τινες πεφύκασι μὴ ταχεῖς εἶναι περὶ πραγμάτων παλαιῶν ἀβασανίστως τὰ λεγόμενα δέχεσθαι, μὴ ταχεῖς ἔστωσαν μηδὲ Λίγυας ἢ Ὀμβρικοὺς ἢ ἄλλους τινὰς βαρβάρους αὐτοὺς νομίσαι, περιμείναντες δὲ καὶ τὰ λοιπὰ μαθεῖν κρινέτωσαν ἐξ ἁπάντων τὸ πιθανώτατον.

XIII. 1 . Qu’on me laisse maintenant montrer également l'origine de la race d'Oenotrios, en produisant comme témoin un autre des historiens anciens, Phérécyde d'Athènes, qui était un généalogiste hors pair. Il s'exprime ainsi au sujet des rois d'Arcadie: "de Pelasgos et de Déjanire naquit Lycaon; cet homme épousa Cyllenê, une Naïade, qui a donné son nom au mont Cyllène." Puis, après avoir énuméré leurs enfants et les endroits où chacun d'eux habita, il mentionne Oenotros et Peucetios en ces mots: "et Oenotrus qui a donné son nom aux Oenotriens qui vivent en Italie, et Peucetios, qui a donné le sien aux Peucetiens qui vivent sur le golfe Ionien." 
2. Tels sont donc les exposés donnés par les poètes et les mythographes au sujet de l’implantation et l'origine des Oenotriens; et me basant sur leur autorité je suppose que si les Aborigènes étaient en réalité une nation grecque, selon l'opinion de Caton, de Sempronius et de beaucoup d'autres, ils étaient descendants des ces Oenotriens. Je constate en effet que le Pélasges, les Crétois et les autres nations qui ont habité l’Italie sont venus bien après; et je ne peux trouver aucune autre expédition plus ancienne que celle-là, venue de Grèce vers les côtes occidentales de l'Europe. 
3. Je pense que les Oenotriens, outre qu’ils se sont rendus maîtres de beaucoup d'autres régions en Italie, dont ils ont trouvé une partie inoccupée et d'autres faiblement peuplées, ont pris aussi une partie du pays des Ombriens, et qu'ils se sont appelés Aborigènes parce qu’ils vivaient dans les montagnes (c’est une caractéristique des Arcadiens d’aimer les montagnes), tout comme à Athènes certains s'appellent Hyperakrioi, et d'autres Paralioi. 
4. Mais si certains sont naturellement sceptiques à donner crédit sans preuve aux récits des faits anciens, qu’ils soient aussi sceptiques à croire que les Aborigènes étaient Ligures, Ombriens, ou autres barbares, et qu’ils laissent en suspens leur jugement jusqu'à ce qu'ils aient entendu la suite pour déterminer alors quelle opinion, parmi toutes, est la plus probable.

XIV. 1. Τῶν δὲ πόλεων, ἐν αἷς τὸ πρῶτον ᾤκησαν Ἀβοριγῖνες, ὀλίγαι περιῆσαν ἐπ´ ἐμοῦ· αἱ δὲ πλεῖσται ὑπό τε πολέμων καὶ ἄλλων κακῶν οἰκοφθορηθεῖσαι ἔρημοι ἀφεῖνται. σαν δ´ ἐν τῇ Ῥεατίνῃ γῇ τῶν Ἀπεννίνων ὀρῶν οὐ μακρὰν, ὡς Οὐάρρων Τερέντιος ἐν ἀρχαιολογίαις γράφει, ἀπὸ τῆς Ῥωμαίων πόλεως αἱ τὸ βραχύτατον ἀπέχουσαι ἡμερήσιον διάστημα ὁδοῦ· ὧν ἐγὼ τὰς ἐπιφανεστάτας, ὡς ἐκεῖνος ἱστορεῖ, διηγήσομαι.
2. Παλάτιον μὲν πέντε πρὸς τοῖς εἴκοσι σταδίοις ἀφεστῶσα Ῥεάτου, πόλεως οἰκουμένης ὑπὸ Ῥωμαίων ἔτι καὶ εἰς ἐμὲ, Κοϊντίας ὁδοῦ πλησίον. Τριβόλα δὲ ἀμφὶ τοὺς ἑξήκοντα σταδίους τῆς αὐτῆς πόλεως ἀφεστῶσα, λόφον ἐπικαθημένη σύμμετρον. Συεσβόλα δὲ τὸ αὐτὸ διάστημα τῆς Τριβόλας ἀπέχουσα, τῶν Κεραυνίων ὀρῶν πλησίον. πὸ δὲ ταύτης τετταράκοντα σταδίοις διῃρημένη πόλις ἐπιφανὴς Σούνα, ἔνθα νεὼς πάνυ ἀρχαῖός ἐστιν Ἄρεος. 
3. Μήφυλα δὲ ὡς τριάκοντα σταδίους ἄπωθεν τῆς Σούνης· δείκνυται δὲ αὐτῆς ἐρείπιά τε καὶ τείχους ἴχνη. Τετταράκοντα δὲ σταδίους ἀπέχουσα Μηφύλης Ὀρουΐνιον, εἰ καί τις ἄλλη τῶν αὐτόθι πόλεων ἐπιφανὴς καὶ μεγάλη· δῆλοι γάρ εἰσιν αὐτῆς οἵ τε θεμέλιοι τῶν τειχῶν καὶ τάφοι τινὲς ἀρχαιοπρεπεῖς καὶ πολυανδρίων ἐν ὑψηλοῖς χώμασι μηκυνομένων περίβολοι·  ἔνθα καὶ νεὼς Ἀθηνᾶς ἐστιν ἀρχαῖος, ἱδρυμένος ἐπὶ τῆς ἄκρας.
4. Ἀπὸ δὲ σταδίων ὀγδοήκοντα Ῥεάτου τοῖς ἰοῦσι διὰ τῆς Κουρίας ὁδοῦ παρὰ Κόρητον ὄρος Κόρσουλα νεωστὶ διεφθαρμένη. Δείκνυται δέ τις καὶ νῆσος, Ἴσσα αὐτῇ ὄνομα, λίμνῃ περίρρυτος, ἣν χωρὶς ἐρύματος ποιητοῦ κατοικῆσαι λέγονται τοῖς τέλμασι τῆς λίμνης ὁπόσα τείχεσι χρώμενοι. Πλησίον δὲ τῆς Ἴσσης Μαρούιον ἐπὶ τῷ μυχῷ τῆς αὐτῆς λίμνης κειμένη, τετταράκοντα σταδίους ἀπέχουσα τῶν καλουμένων Ἑπτὰ ὑδάτων.
5. Ἀπὸ δὲ Ῥεάτου πάλιν τὴν ἐπὶ Λατίνην ὁδὸν ἰοῦσι Βατία μὲν ἀπὸ τριάκοντα σταδίων, Τιώρα δὲ ἀπὸ τριακοσίων, ἡ καλουμένη Ματιήνη. ἐν ταύτῃ λέγεται χρηστήριον Ἄρεος γενέσθαι πάνυ ἀρχαῖον. δὲ τρόπος αὐτοῦ παραπλήσιος ἦν ὥς φασι τῷ παρὰ Δωδωναίοις μυθολογουμένῳ ποτὲ γενέσθαι· πλὴν ὅσον ἐκεῖ μὲν ἐπὶ δρυὸς ἱερᾶς (πέλεια) καθεζομένη θεσπιῳδεῖν ἐλέγετο, παρὰ δὲ τοῖς Ἀβοριγῖσι θεόπεμπτος ὄρνις, ὃν αὐτοὶ μὲν πῖκον, Ἕλληνες δὲ
δρυοκολάπτην καλοῦσιν, ἐπὶ κίονος ξυλίνου φαινόμενος τὸ αὐτὸ ἔδρα. 
6. Τέτταρας δ´ ἐπὶ τοῖς εἴκοσι σταδίοις ἀπέχουσα τῆς εἰρημένης πόλεως Λίστα, μητρόπολις  Ἀβοριγίνων, ἣν παλαίτερον ἔτι Σαβῖνοι νύκτωρ ἐπιστρατεύσαντες ἐκ πόλεως Ἀμιτέρνης ἀφύλακτον αἱροῦσιν· οἱ δ´ ἐκ τῆς ἁλώσεως περισωθέντες ὑποδεξαμένων αὐτοὺς Ῥεατίνων, ὡς πολλὰ πειραθέντες οὐχ οἷοί τε ἦσαν ἀπολαβεῖν, ἱερὰν ἀνῆκαν ὡς σφετέραν ἔτι τὴν γῆν, ἐξαγίστους ποιήσαντες ἀραῖς τοὺς καρπωσομένους αὐτὴν ὕστερον. 

XIV. 1. Des villes habités primitivement par les Aborigènes, peu sont restées jusqu’à ce jour; la plus grande partie d'entre elles, après avoir été ruinées par des guerres et d'autres calamités, sont abandonnées. Ces villes se trouvaient sur le territoire de Réatine, pas loin des Apennins, comme Terentius Varro l’écrit dans ses Antiquités, à un jour de voyage de Rome par le plus court chemin. Je vais énumérer les plus célèbres d'entre elles, comme le fait cet historien. 
2. Palatium, éloignée de vingt-cinq stades de Réate (une ville encore habitée par les Romains jusqu’à mon époque, près de la via Quintia). Tribula, à environ soixante stades de Réate et située sur une colline moyenne. Suesbula, à la même distance de Tribula, près des monts Cérauniens. La fameuse cité de Suna, à quarante stades de Suesbula; à Suna se trouve un temple très ancien de Mars. 
3. Mefula à environ trente stades de Suna; on y trouve des ruines et des vestiges de ses murs. Orvinium, à quarante stades de Mefula, une ville célèbre et importante, s’il en fut, dans cette région; on peut y voir encore les fondations de ses murs et quelques tombeaux d’une vénérable antiquité, et aussi les enceintes des cimetières formant de hauts monticules; et il y a là également un antique temple de Minerve construit sur le sommet. 
4. À une distance de quatre-vingts stades de Réate, si l’on va le long de la via Kuria, non loin du mont Coretus, on trouve Corsula, une ville récemment détruite. Il y a là également une île, appelée Issa, entourée par un lac; on dit que les Aborigènes vivaient sur cette île sans aucune fortification artificielle, mais en se servant des eaux marécageuses du lac comme murs. Près d'Issa est Maruvium, situé sur un bras de ce même lac et à quarante stades de ce qu'on appellent les Sept-Eaux. 
5. Quand on quitte Réate par la route mais par la via Latina, on arriva à Batia, à trente stades; puis à Tiora, appelée Matiena, à une distance de trois cents stades. Dans cette ville, dit-on, il y avait un oracle de Mars très ancien de même nature que celui qui, selon la légende, exista jadis à Dodone; mais à Dodone c’était un pigeon, qui, dit-on, prophétisait, perché sur un chêne sacré tandis que chez les Aborigènes c’était un oiseau providentiel, qu'ils appellaient picus et les Grecs dryokolatès : il apparaissait sur un pilier de bois et faisait la même chose. 
6. A vingt-quatre stades se trouve Lista, la métropole des Aborigènes : à un temps reculé, le Sabins la prirent lors d’une attaque surprise, de nuit, alors qu'elle n'était pas gardée, en venant d'Amiternum Ceux qui survécurentà la prise de la ville, furent recueillis par les habitants de Réate ; ils firent de nombreuses tentatives pour reprendre leur ancienne demeure, mais ne pouvant y arriver, ils consacrèrent le pays aux dieux, comme s’il étaient toujours le leur, appelant la malédiction sur ceux qui en récolteraient les fruits.

XV. 1. Ἀπὸ δὲ σταδίων ἑβδομήκοντα Ῥεάτου Κοτυλία πόλις ἐπιφανὴς πρὸς ὄρει κειμένη· ἧς ἐστιν οὐ πρόσω λίμνη τεττάρων πλέθρων ἔχουσα τὴν διάστασιν, αὐθιγενοῦς πλήρης νάματος ἀπορρέοντος ἀεί, βάθος ὡς λέγεται ἄβυσσος. Ταύτην ἔχουσάν τι θεοπρεπὲς ἱερὰν τῆς Νίκης οἱ ἐπιχώριοι νομίζουσι καὶ περιείρξαντες κύκλῳ στέμμασι τοῦ μηδένα τῷ νάματι πελάζειν ἄβατον φυλάττουσιν, ὅτι μὴ καιροῖς τισι διετησίοις, ἐν οἷς ἱερὰ θύουσιν ἃ νόμος ἐπιβαίνοντες τῆς ἐν αὐτῇ νησῖδος οἷς ὅσιον. 
2. δὲ νῆσός ἐστι μὲν ὡσπερὰν πεντήκοντα ποδῶν τὴν διάμετρον, ὑπερανέστηκε δὲ τοῦ νάματος οὐ πλεῖον ἢ ποδιαῖον ὕψος· ἀνίδρυτος δ´ ἐστὶ καὶ περινήχεται πολλαχῇ δινοῦντος αὐτὴν ἄλλοτε κατ´ ἄλλους τόπους ἠρέμα τοῦ πνεύματος. Χλόη δέ τις ἐν αὐτῇ φύεται βουτόμῳ προσεμφερὴς καὶ θάμνοι τινὲς οὐ μεγάλοι, πρᾶγμα κρεῖττον λόγου τοῖς ἀθεάτοις ὧν ἡ φύσις δρᾷ καὶ θαυμάτων οὐδενὸς δεύτερον.

XV. 1.  A soixante-dix stades de Réate se trouve Cutilia, une ville célèbre, près d'une montagne.  Pas loin d'elle il y a un lac de quatre cents pieds de diamètre, alimenté en permanence par une source naturelle et, dit-on, il est sans fond.  Comme ce lac a quelque chose de divin, les habitants du pays le considèrent comme consacré à la Victoire;  et ils l’ont entouré d’une palissade pour que personne ne puissent approcher de l'eau et pour le maintenir inviolé;  sauf que à certains moments tous les ans ceux sont chargé du culte vont sur la petite île dans le lac et exécutent les sacrifices exigés par la coutume.  
2.  Cette île a environ cinquante pieds de diamètre et se s’élève pas plus d’un pied au-dessus de l'eau;  elle n'est pas fixe, et flotte dans toutes les directions, selon que le vent la porte doucement d'un endroit à l'autre.  Une herbe se développe sur l'île qui ressemble à du jonc fleuri et également quelques petits arbustes : phénomène inaccoutumé pour ceux qui sont peu habituées aux travaux de la nature et une merveille à nulle autre pareille

XVI. 1. Τὴν μὲν δὴ πρώτην οἴκησιν οἱ Ἀβοριγῖνες ἐν τούτοις λέγονται ποιήσασθαι τοῖς τόποις, ἐξελάσαντες ἐξ αὐτῶν Ὀμβρικούς. ντεῦθεν δὲ ὁρμώμενοι τοῖς τε ἄλλοις βαρβάροις καὶ πάντων μάλιστα Σικελοῖς ὁμοτέρμοσιν οὖσιν ὑπὲρ τῆς χώρας ἐπολέμουν, τὸ μὲν πρῶτον ἱερά τις ἐξελθοῦσα νεότης, ἄνδρες ὀλίγοι κατὰ βίου ζήτησιν ὑπὸ τῶν γειναμένων ἀποσταλέντες, ἔθος ἐκπληροῦντες ἀρχαῖον, ᾧ πολλοὺς βαρβάρων τε καὶ Ἑλλήνων ἐπίσταμαι χρησαμένους. 
2. πότε γὰρ εἰς ὄχλου πλῆθος ἐπίδοσιν αἱ πόλεις τισὶ λάβοιεν ὥστε μηκέτι τὰς οἰκείας τροφὰς ἅπασιν εἶναι διαρκεῖς, ἢ κακωθεῖσα ταῖς οὐρανίοις μεταβολαῖς ἡ γῆ σπανίους τοὺς εἰωθότας καρποὺς ἐξενέγκειεν, ἢ τοιόνδε τι πάθος ἄλλο τὰς πόλεις κατασχὸν εἴτε ἄμεινον εἴτε χεῖρον ἀνάγκην ἐπιστήσειε μειώσεως τοῦ πλήθους, θεῶν ὅτῳ δὴ καθιεροῦντες ἀνθρώπων ἐτείους γονὰς ἐξέπεμπον ὅπλοις κοσμήσαντες ἐκ τῆς σφετέρας· εἰ μὲν ὑπὲρ εὐανδρίας ἢ νίκης ἐκ πολέμου χαριστήρια θεοῖς ἀποδιδοῖεν, προθύοντες ἱερὰ τὰ νομιζόμενα, εὐφήμοις οἰωνοῖς τὰς ἀποικίας προπέμποντες· εἰ δ´ ἐπὶ μηνίμασι δαιμονίοις ἀπαλλαγὰς αἰτούμενοι τῶν κατεχόντων σφᾶς κακῶν τὸ παραπλήσιον δρῷεν, αὐτοί τε ἀχθόμενοι καὶ συγγνώμονας ἀξιοῦντες γενέσθαι τοὺς ἀπελαυνομένους. 
3. Οἱ δὲ ἀπαναστάντες ὡς οὐκέτι τῆς πατρῴας γῆς μεταληψόμενοι, εἰ μὴ κτήσαιντο ἑτέραν, τὴν ὑποδεξαμένην αὐτοὺς εἴτε πρὸς φιλίαν εἴτε ἐν πολέμῳ κρατηθεῖσαν πατρίδα ἐποιοῦντο· ὅ τε θεὸς, ᾧ κατονομασθεῖεν ἀπελαυνόμενοι,  συλλαμβάνειν αὐτοῖς ὡς τὰ πολλὰ ἐδόκει καὶ παρὰ τὴν ἀνθρωπίνην δόξαν κατορθοῦν τὰς ἀποικίας. 
4. Τούτῳ δὴ τῷ νόμῳ χρώμενοι καὶ τότε τῶν Ἀβοριγίνων τινὲς ἀνθούντων ἀνδράσι τῶν χωρίων (κτείνειν γὰρ οὐδένα τῶν ἐκγόνων ἠξίουν, ἄγους οὐδενὸς ἔλαττον τοῦτο τιθέμενοι), θεῶν ὅτῳ δὴ καθιερώσαντες ἐνιαυσίους γονὰς ἀνδρωθέντας ἀποικίζουσι τοὺς παῖδας ἐκ τῆς σφετέρας, οἳ τοὺς Σικελοὺς ἄγοντές τε καὶ φέροντες διετέλουν, ἐπειδὴ τὴν ἑαυτῶν ἐξέλιπον. 
5. ς δ´ ἅπαξ οὗτοι χωρίων τινῶν τῆς πολεμίας ἐκράτησαν, ἐκ τοῦ ἀσφαλεστέρου ἤδη καὶ οἱ λοιποὶ Ἀβοριγῖνες οἱ δεόμενοι γῆς κατὰ σφᾶς ἕκαστοι ἐπεχείρουν τοῖς ὁμόροις καὶ πόλεις ἔκτισαν ἄλλας τέ τινας καὶ τὰς μέχρι τοῦδε οἰκουμένας, Ἀντεμνάτας καὶ Τελληνεῖς καὶ Φικολνέους τοὺς πρὸς τοῖς καλουμένοις Κορνίκλοις  ὄρεσι καὶ Τιβουρτίνους, παρ´ οἷς ἔτι καὶ εἰς τόδε χρόνου μέρος τι τῆς πόλεως ὀνομάζεται Σικελικόν· καὶ ἦσαν ἁπάντων μάλιστα τῶν προσοικούντων λυπηροὶ τοῖς Σικελοῖς. ἀνίσταται δὲ ἐκ τούτων τῶν διαφορῶν τοῖς ἔθνεσιν ὅλοις πόλεμος ὅσος οὐδεὶς τῶν πρότερον γενομένων ἐν Ἰταλίᾳ, καὶ προῆλθεν ἄχρι πολλοῦ χρόνου μηκυνόμενος.

XVI. 1. On dit que les Aborigènes se sont installés d'abord dans cette région, après qu'ils en aient chassé les Ombriens. Puis faisant des expéditions à partir de là, ils ont fait la guerre non seulement à tous les barbares mais en particulier aux Sikèles, leurs voisins pour les déposséder de leurs terres. D'abord, une troupe consacrée de jeunes hommes partit, elle se composait de quelques personnes envoyées par leurs parents pour rechercher des moyens d’existence, selon une coutume que je sais que beaucoup de barbares et Grecs ont suivi. 
2. Chaque fois que la population d’une de leurs villes augmentait jusqu'à au point que le produit de leurs terres ne suffisait plus pour tout le monde, ou que la terre, blessée par les changements irraisonnables du temps, apportait des fruits en moindre abondance qu'habituellement, ou que qu’un autre événement de la nature, bon ou mauvais, nécessitait de diminuer leur nombre, ils consacraient à un l’un ou l’autre de leurs dieux tous les hommes nés une même année, et leur fournissant des armes, ils les envoyaient hors de leur pays. Si, en effet, ils le font pour remercier les dieux de l’abondance de la population ou pour la victoire lors d’une guerre, ils offraint les sacrifices habituels et envoyaient les colons sous d’heureux auspices; mais si, après avoir encouru la colère du ciel, ils cherchaient la délivrance des maux qui les assaillaient, ils exécutaient plus ou moins la même cérémonie, mais dans l’affliction et demandant pardon aux jeunes qu'ils envoyaient au loin. 
3. Et ceux qui partaient, sachant que dorénavant ils n'auraient aucune part de la terre de leurs pères mais devaient en acquérir d’autres, considéraient la terre qui les recevait, soit par amitié soit qu’ils l’eussent conquise par la guerre, comme leur propre pays. Et le dieu à qui ils étaient consacrés lors de leur départ leur venait généralement en aide aider et faisait prospérer les colonies au delà de toute espérance humaine. 
4. Donc c’est en vertu de cette coutume que certains Aborigènes aussi à ce moment-là, comme leur territoire devenait surpeuplé (ils ne mettraient aucun de leurs enfants à mort, regardant cela comme un des plus grands crimes), consacrèrent à l’un ou l’autre dieu la progéniture d'une année et quand ces enfants devinrent des hommes ils les envoyèrent hors de leur pays comme colons; et ceux-ci, après leur départ de leur propre terre, se mirent à piller continuellement les Sikèles. 
5. Et quand qu'ils furent devenus maîtres de toutes les contrées du pays de l'ennemi, le reste des Aborigènes, également, qui avaient besoin de terres, attaquèrent alors leurs voisins respectifs avec une plus grande sécurité et construisirent diverses villes, dont certaines sont encore habitées aujourd’hui - Antemnae, Tellenae, Ficulnea, située près des mont Corniculum, (c’est ainsi qu’ils l’appellent), et Tibur, où un quartier de la ville est encore à ce jour appelé le quartier des Sikèles; et de tous leurs voisins ce sont les Sikèles qu’ils ont le plus harcelés. De ces querelles en résulta une guerre générale entre les nations, guerre plus importantes que celles qui s'étaient produites précédemment en Italie, et elle continua à se prolonger sur une longue période.

XVII. 1.  Ἔπειτα Πελασγῶν τινες τῶν οἰκούντων ἐν τῇ καλουμένῃ νῦν Θετταλίᾳ τὴν ἑαυτῶν ἀναγκασθέντες ἐκλιπεῖν σύνοικοι γίνονται τοῖς Ἀβοριγῖσι καὶ κοινῇ μετ´ ἐκείνων ἐπολέμουν πρὸς τοὺς Σικελούς. δέξαντο δὲ αὐτοὺς οἱ Ἀβοριγῖνες, ἴσως μὲν καὶ κατὰ τὴν τοῦ ὠφεληθήσεσθαι ἐλπίδα, ὡς δ´ ἐγὼ πείθομαι κατὰ τὸ συγγενὲς μάλιστα. 
2. ν γὰρ δὴ καὶ τὸ τῶν Πελασγῶν γένος Ἑλληνικὸν ἐκ Πελοποννήσου τὸ ἀρχαῖον, ἐχρήσατο δὲ τύχαις δυσπότμοις εἰς πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα, μάλιστα δ´ εἰς τὴν πολύπλανόν τε καὶ οὐδενὸς τόπου βέβαιον οἴκησιν, πρῶτον μὲν γὰρ περὶ τὸ καλούμενον νῦν Ἀχαϊκὸν Ἄργος ᾤκησαν αὐτόχθονες ὄντες, ὡς οἱ πολλοὶ περὶ αὐτῶν λέγουσι. Τὴν δὲ ἐπωνυμίαν ἔλαβον ἐξ ἀρχῆς ταύτην ἐπὶ τοῦ Πελασγοῦ βασιλέως. 
3. ν δὲ ὁ Πελασγὸς ἐκ Διὸς, ὡς λέγεται, καὶ Νιόβης τῆς Φορωνέως, ᾗ πρώτῃ γυναικὶ θνητῇ μίσγεται ὁ Ζεὺς ὡς ὁ μῦθος ἔχει. ἕκτῃ δ´ ὕστερον γενεᾷ Πελοπόννησον ἐκλιπόντες εἰς τὴν τότε μὲν Αἱμονίαν, νῦν δὲ Θετταλίαν ὀνομαζομένην μετανέστησαν· ἡγοῦντο δὲ τῆς ἀποικίας Ἀχαιὸς καὶ Φθῖος καὶ Πελασγὸς οἱ Λαρίσης καὶ Ποσειδῶνος υἱοί. φικόμενοι δ´ εἰς τὴν Αἱμονίαν τούς τε κατοικοῦντας ἐν αὐτῇ βαρβάρους ἐξελαύνουσι καὶ νέμονται τὴν χώραν τριχῇ, τοῖς ἡγεμόσι ποιήσαντες ὁμωνύμους τὰς μοίρας, Φθιῶτιν καὶ Ἀχαΐαν καὶ Πελασγιῶτιν. Πέντε δὲ μείναντες αὐτόθι γενεάς, ἐν αἷς ἐπὶ μήκιστον εὐτυχίας ἤλασαν τὰ κράτιστα τῶν ἐν τῇ Θετταλίᾳ πεδίων καρπούμενοι, περὶ τὴν ἕκτην γενεὰν ἐξελαύνονται Θετταλίας ὑπό τε Κουρήτων καὶ Λελέγων, οἳ νῦν Αἰτωλοὶ καὶ Λοκροὶ καλοῦνται, καὶ συχνῶν ἄλλων τῶν περὶ τὸν Παρνασὸν οἰκούντων, ἡγουμένου τῶν πολεμίων Δευκαλίωνος τοῦ Προμηθέως, μητρὸς δὲ Κλυμένης τῆς Ὠκεανοῦ. 

XVII. 1.  Ensuite une partie des Pelasges qui habitaient ce qu’on appelle maintenant la Thessalie, furent obligés de quitter leur pays, s’installèrent chez les Aborigènes et ensemble ils firent la guerre aux Sikèles.  Il est possible que les Aborigènes les aient reçus dans l'espoir de recevoir de l'aide, mais je crois c’était principalement à cause de leur parenté.  
2. En effet les Pelasges aussi étaient une nation grecque originaire du Péloponnèse. Ils étaient malheureux pour beaucoup de raisons mais en particulier parce qu’ils erraient sans arrêt et qu’ils n’avaient aucune demeure fixe. Ils vécurent d’abord à proximité de la ville que l’on nomme maintenant Argos d’Achaïe ; c’était les autochtones, selon la plupart des témoignages. Leur nom vient, à l'origine, de leur roi Pelasgos. 
3. Pelasgos était, dit-on, fils de Zeus et de Niobé la fille de Phoroneos, qui, selon la légende, fut la première mortelle que Zeus connut. A la sixième génération, quittant le Péloponnèse, ils s’en allèrent vers le pays qui s'appelait alors Hémonie et maintenant Thessalie. Les chefs de la colonie étaient Achaeos, Phthios et Pelasgos, les fils de Larissa et de Poséidon. Quand ils arrivèrent en Hémonie ils en chassèrent les habitants barbares et divisèrent le pays en trois parties : ils les appellèrent, d’après le nom de leurs chefs, Phthiotide, Achaïe et Pelasgiotide. Ils restèrent là cinq générations, durant lesquelles ils parvinrent à la plus grande prospérité en récoltant les produits des plaines les plus fertiles de la Thessalie, mais à la sixième génération ils furent chassés par les Curètes et le Lélèges, qui s'appellent maintenant les Étoliens et les Locriens, et par beaucoup d'autres qui vivaient près du Parnasse : leurs ennemis étaient commandés par Deucalion, le fils de Prométhée et de Clyméné, la fille d’Océan.

XVIII. 1.  Σκεδασθέντες δὲ κατὰ τὴν φυγὴν οἱ μὲν εἰς Κρήτην ἀπῆλθον, οἱ δὲ τῶν Κυκλάδων νήσων τινὰς κατέσχον, οἱ δὲ (τὴν) περὶ τὸν Ὄλυμπόν τε καὶ τὴν Ὄσσαν, καλουμένην δὲ Ἑστιαιῶτιν ᾤκισαν, ἄλλοι δὲ εἴς τε Βοιωτίαν καὶ Φωκίδα καὶ Εὔβοιαν διεκομίσθησαν· οἱ δ´ εἰς τὴν Ἀσίαν περαιωθέντες τῆς περὶ τὸν Ἑλλήσποντον παραλίου πολλὰ χωρία κατέσχον καὶ τῶν παρακειμένων αὐτῇ νήσων ἄλλας τε συχνὰς καὶ τὴν νῦν καλουμένην Λέσβον, ἀναμιχθέντες τοῖς ἐκ τῆς Ἑλλάδος στέλλουσι τὴν πρώτην ἀποικίαν εἰς αὐτὴν ἄγοντος Μάκαρος τοῦ Κριάσου. 
2. Τ
ὸ δὲ πλεῖον αὐτῶν μέρος διὰ τῆς μεσογείου τραπόμενοι πρὸς τοὺς ἐν Δωδώνῃ κατοικοῦντας σφῶν συγγενεῖς, οἷς οὐδεὶς ἠξίου πόλεμον ἐπιφέρειν ὡς ἱεροῖς, χρόνον μέν τινα σύμμετρον αὐτόθι διέτριψαν· ἐπεὶ δὲ λυπηροὶ αὐτοῖς ὄντες ᾐσθάνοντο οὐχ ἱκανῆς οὔσης ἅπαντας τρέφειν τῆς γῆς, ἐκλείπουσι τὴν χώραν χρησμῷ  πειθόμενοι κελεύοντι πλεῖν εἰς Ἰταλίαν, ἣ τότε Σατορνία ἐλέγετο.
3Κατασκευασάμενοι δὲ ναῦς πολλὰς περαιοῦνται τὸν Ἰόνιον, σπουδὴν μὲν ποιούμενοι τῶν ἔγγιστα τῆς Ἰταλίας ἅψασθαι χωρίων· ὑπὸ δὲ νοτίου πνεύματος καὶ ἀγνοίας τῶν τόπων μετεωρότεροι ἐνεχθέντες καὶ πρὸς ἑνὶ τῶν τοῦ Πάδου στομάτων ὁρμισάμενοι Σπινῆτι καλουμένῳ ναῦς μὲν αὐτοῦ ταύτῃ καταλείπουσι καὶ τὸν ἥκιστα δυνάμενον ταλαιπωρεῖν ὄχλον, φυλακὴν ἐπ´ αὐταῖς καταστήσαντες, ὡς ἔχοιεν εἰ μὴ προχωροίη σφίσι τὰ πράγματα καταφυγήν. 
4. Καὶ οἱ μὲν ὑπομείναντες ἐν τούτῳ τῷ χωρίῳ, τεῖχος τῷ στρατοπέδῳ περιβαλόμενοι καὶ ταῖς ναυσὶν εἰσκομίσαντες τὰς εἰς τὸν βίον εὐπορίας, ἐπειδὴ κατὰ γνώμην ἐδόκει χωρεῖν αὐτοῖς τὰ πράγματα, πόλιν ἔκτισαν ὁμώνυμον τῷ στόματι τοῦ ποταμοῦ· εὐτύχησάν τε μάλιστα τῶν περὶ τὸν Ἰόνιον οἰκούντων θαλαττοκρατοῦντες ἄχρι πολλοῦ, καὶ δεκάτας εἰς Δελφοὺς ἀνῆγον τῷ θεῷ καὶ τῶν ἀπὸ τῆς θαλάττης ὠφελειῶν, εἴπερ τινὲς καὶ ἄλλοι, λαμπροτάτας. 
5. στερον μέντοι μεγάλῃ χειρὶ τῶν προσοικούντων βαρβάρων ἐπιστρατευσάντων αὐτοῖς ἐξέλιπον τὴν πόλιν· οἱ δὲ βάρβαροι μετὰ χρόνον ἀνέστησαν ὑπὸ Ῥωμαίων. Καὶ τὸ μὲν ἐν τῷ Σπινῆτι καταλειφθὲν γένος τῶν Πελασγῶν οὕτως ἐφθάρη.

XVIII. 1 Et se dispersant dans leur fuite, certains allèrent en Crète, d'autres occupèrent quelques îles appelées les Cyclades, certains s’installèrent dans la région appelée Hestiaeotide près de l’Olympe et de l’Ossa, d'autres passèrent en Béotie, en Phocide et en Eubée ; certains, passant en l'Asie, occupèrent beaucoup de places sur la côte le long de l’Hellespont et plusieurs des îles voisines, en particulier celle qu’on appelle maintenant Lesbos : ils s’unirent à ceux qui composaient la première colonie envoyée là de Grèce sous la conduite de Macar, fils de Crinacus. 
2. Mais la plupart d'eux, se tournant vers l’intérieur, trouva refuge chez les habitants de Dodone, leurs parents : personne, parce que le peuple était sacré, n’osait leur faire la guerre; et ils y restèrent pendant quelque temps. Mais quand ils s’aperçurent qu’ils devenaient un fardeau pour leurs hôtes, parce que la terre ne pouvait pas les contenir tous, ils s’en allèrent pour obéir à un oracle qui leur ordonnait de naviguer vers l’Italie, qui alors s’appelait Saturnie. 
3. Et après avoir équipé un grand nombre de bateaux ils traversèrent le golfe d’Ionie, en essayant d'atteindre les régions les plus proches de l'Italie. Mais pendant que le vent était au sud et alors qu’ils ignoraient ces régions, ils furent déportés loin de la mer et mouillèrent à une des bouches du Pô, appelée la bouche spinétique. Ils laissèrent dans cet endroit leurs bateaux et ceux des leurs qui pouvaient moins soutenir les difficultés, placèrent une garnison autour des bateaux, pour que, si leurs affaires ne marchaient pas, ils pourraient trouver une retraite sûre. 
4. Ceux qui restèrent là entourèrent leur camp d’un mur et transportèrent de nombreuses provisions dans leurs navires; et comme leurs affaires semblaient prospérer d'une manière satisfaisante, ils construisirent une ville et l'appelèrent du même nom que la bouche du fleuve. Ils en arrivèrent à un plus grand degré de prospérité que tous autres qui habitaient sur le golfe d’Ionie; ils prirent pendant longtemps la maîtrise de la mer, et de leurs revenus maritimes ils prirent l'habitude d'envoyer les dîmes au dieu à Delphes : c’était des présents parmi les plus magnifiques qu’on ait jamais envoyé. 
5. Mais plus tard, quand les barbares du voisinage leur firent la guerre, avec de grandes forces, ils abandonnèrent la ville; mais ces barbares dans la suite furent chassés par les Romains. Ainsi périt cette partie des Pélasges qui furent laissés à la bouche spinétique.

XIX. 1. Οἱ δὲ διὰ τῆς μεσογείου τραπόμενοι, τὴν ὀρεινὴν τῆς Ἰταλίας ὑπερβαλόντες, εἰς τὴν Ὀμβρικῶν ἀφικνοῦνται χώραν τῶν ὁμορούντων Ἀβοριγῖσι. Πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα χωρία τῆς Ἰταλίας ᾤκουν Ὀμβρικοί, καὶ ἦν τοῦτο τὸ ἔθνος ἐν τοῖς πάνυ μέγα τε καὶ ἀρχαῖον. Τὸ μὲν οὖν κατ´ ἀρχὰς ἐκράτουν οἱ Πελασγοὶ τῶν χωρίων ἔνθα τὸ πρῶτον ἱδρύσαντο καὶ πολισμάτια τῶν Ὀμβρικῶν κατελάβοντό τινα· συνελθόντος δ´ ἐπ´ αὐτοὺς μεγάλου στρατοῦ δείσαντες τῶν πολεμίων τὸ πλῆθος εἰς τὴν Ἀβοριγίνων ἀπιόντες τρέπονται. 
2. Καὶ οἱ μὲν Ἀβοριγῖνες ἅτε πολεμίοις ἐδικαίουν αὐτοῖς προσφέρεσθαι καὶ συνῄεσαν ἐκ τῶν ἔγγιστα χωρίων διὰ τάχους ὡς ἐξαναστήσοντες αὐτούς. Οἱ δὲ Πελασγοί (τυγχάνουσι γὰρ ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ κατὰ δαίμονα περὶ Κοτυλίαν πόλιν Ἀβοριγίνων αὐλισάμενοι πλησίον τῆς ἱερᾶς λίμνης) ὡς δὲ τήν τε νησῖδα τὴν ἐν αὐτῇ περιδινουμένην κατέμαθον καὶ παρὰ τῶν αἰχμαλώτων, οὓς ἐκ τῶν ἀγρῶν ἔλαβον, ἤκουσαν τὸ τῶν ἐπιχωρίων ὄνομα τέλος ἔχειν σφίσι τὸ θεοπρόπιον ὑπέλαβον. 
3. γὰρ ἐν Δωδώνῃ γενόμενος αὐτοῖς χρησμός, ὅν φησι Λεύκιος Μάλλιος ἀνὴρ οὐκ ἄσημος αὐτὸς ἰδεῖν ἐπί τινος τῶν ἐν τῷ τεμένει τοῦ Διὸς κειμένων τριπόδων γράμμασιν ἀρχαίοις ἐγκεχαραγμένον, 
ὡδὶ εἶχε· 
Στείχετε μαιόμενοι Σικελῶν Σατόρνιον αἶαν 
ἠδ´ Ἀβοριγινέων Κοτύλην, οὗ νᾶσος ὀχεῖται·  
οἷς ἀναμιχθέντες δεκάτην ἐκπέμψατε Φοίβῳ 
καὶ κεφαλὰς Κρονίδῃ καὶ τῷ πατρὶ πέμπετε φῶτα.

XIX. 1.  Cependant ceux qui s’étaient tournés vers l’intérieur traversèrent la région montagneuse de l'Italie et arrivèrent au territoire des Ombriens qui étaient voisins des Aborigènes. (les Ombriens habitaient aussi un grand nombre d'autres régions de l'Italie et était une des plus grandes et plus antiques nations.) D'abord les Pélasges se rendirent maîtres des terres où ils s’étaient établis et s’emparèrent d’abord de certaines petites villes appartenant aux Ombriens. Mais quand une grande armée s’avança contre eux, ils furent terrifiés devant le nombre de leurs ennemis et s’enfuirent vers le pays des Aborigènes.  
2. Les Aborigènes, voyant cela, les traitèrent en ennemis et se hâtèrent de se réunir des environs, afin de les chasser du pays. Mais le Pélasges qui par chance campaient à ce moment-là près de Cotylia, une ville aborigène située près du lac sacré, et voyant la petite île se déplaçant en cercle au milieu du lac et apprenant des captifs qu'ils avaient pris dans les campagnes le nom des habitants, ils en conclurent que leur oracle était maintenant réalisé. 
3. Cet oracle, qui leur avait été rendu à Dodone et qui Lucius Mallius, homme loin d’être obscur, dit qu'il l’a vu de ses propres yeux gravé en caractères antiques sur un des trépieds qui se trouvent dans l'enceinte de Zeus : le voici: "partez à la recherche de la terre saturnienne des Sikèles, et de la Cotylê des Aborigènes, là où flotte une île; Mélangez-vous avec ces hommes, envoyez une dîme à Phébus, et des têtes au fils de Cronos, et envoyez au père un homme."

XX. 1.  Ἐλθοῦσι δὴ τοῖς Ἀβοριγῖσι σὺν πολλῇ στρατιᾷ ἱκετηρίας οἱ Πελασγοὶ προτείνοντες ὁμόσε χωροῦσιν ἄνοπλοι φράζοντές τε τὰς ἑαυτῶν τύχας καὶ δεόμενοι πρὸς φιλίαν δέξασθαι σφᾶς συνοίκους οὐ λυπηροὺς ἐσομένους, ἐπεὶ καὶ τὸ δαιμόνιον αὐτοὺς εἰς τήνδε μόνην ἄγει τὴν χώραν, ἐξηγούμενοι τὸ λόγιον. 
2. Τ
οῖς δὲ Ἀβοριγῖσι ταῦτα πυθομένοις ἐδόκει πείθεσθαι τῷ θεοπροπίῳ καὶ λαβεῖν συμμαχίαν Ἑλληνικὴν κατὰ τῶν διαφόρων σφίσι βαρβάρων, πονουμένοις τῷ πρὸς τοὺς Σικελοὺς πολέμῳ. Σπένδονταί τε δὴ πρὸς τοὺς Πελασγοὺς καὶ διδόασιν αὐτοῖς χωρία τῆς ἑαυτῶν ἀποδασάμενοι τὰ περὶ τὴν ἱερὰν λίμνην, ἐν οἷς ἦν τὰ πολλὰ ἑλώδη, ἃ νῦν κατὰ τὸν ἀρχαῖον τῆς διαλέκτου τρόπον Οὐέλια ὀνομάζεται. 
3. Σύνηθες γὰρ ἦν τοῖς ἀρχαίοις Ἕλλησιν ὡς τὰ πολλὰ προτιθέναι τῶν ὀνομάτων, ὁπόσων αἱ ἀρχαὶ ἀπὸ φωνηέντων ἐγίνοντο, τὴν <ου> συλλαβὴν ἑνὶ στοιχείῳ γραφομένην. Τοῦτο δ´ ἦν ὥσπερ γάμμα διτταῖς ἐπὶ μίαν ὀρθὴν ἐπιζευγνύμενον ταῖς πλαγίοις, ὡς Fελένη καὶ Fάναξ καὶ Fοῖκος καὶ Fαὴρ καὶ πολλὰ τοιαῦτα. 
4. πειτα μοῖρά τις αὐτῶν οὐκ ἐλαχίστη, ὡς ἡ γῆ πᾶσιν οὐκ ἀπέχρη, πείσαντες τοὺς Ἀβοριγῖνας συνάρασθαί σφισι τῆς ἐξόδου στρατεύουσιν ἐπὶ τοὺς Ὀμβρικοὺς καὶ πόλιν αὐτῶν εὐδαίμονα καὶ μεγάλην ἄφνω προσπεσόντες αἱροῦσι Κρότωνα· ταύτῃ φρουρίῳ καὶ ἐπιτειχίσματι κατὰ τῶν Ὀμβρικῶν χρώμενοι, κατεσκευασμένῃ τε ὡς ἔρυμα εἶναι πολέμου ἀποχρώντως καὶ χώραν ἐχούσῃ τὴν πέριξ εὔβοτον, πολλῶν καὶ ἄλλων ἐκράτησαν χωρίων τοῖς τε Ἀβοριγῖσι τὸν πρὸς τοὺς Σικελοὺς πόλεμον ἔτι συνεστῶτα πολλῇ προθυμίᾳ συνδιέφερον, ἕως ἐξήλασαν αὐτοὺς ἐκ τῆς σφετέρας. 
5. Καὶ πόλεις πολλὰς, τὰς μὲν οἰκουμένας καὶ πρότερον ὑπὸ τῶν Σικελῶν, τὰς δ´ αὐτοὶ κατασκευάσαντες, ᾤκουν οἱ Πελασγοὶ κοινῇ μετὰ τῶν Ἀβοριγίνων, ὧν ἐστιν ἥ τε Καιρητανῶν πόλις, Ἄγυλλα δὲ τότε καλουμένη, καὶ Πίσα καὶ Σατορνία καὶ Ἄλσιον καὶ ἄλλαι τινὲς, ἃς ἀνὰ χρόνον ὑπὸ Τυρρηνῶν ἀφῃρέθησαν.

XX. 1. Donc quand les Aborigènes s’avancèrent avec une armée nombreuse, les Pélasges s’approchèrent sans armes avec des branches d’olivier à la main, en leur expliquant quelle est leur propre sort et les priant de les recevoir d'une façon amicale pour qu’ils habitent avec eux, les assurant qu'ils ne seraient pas gênants, puisque le ciel lui-même les guidait dans ce pays particulier selon l'oracle, qu'ils leur citent. 
2. Quand les Aborigènes entendirent ces mots, ils résolurent d’obéir à l'oracle et de prendre ces Grecs comme alliés contre leurs ennemis barbares, parce qu'ils étaient fort oppressés par leur guerre contre le Sikèles. Ils firent donc un traité avec les Pélasges et leurs assignèrent une partie de leurs propres terres qui s'étendent près du lac sacré; la plupart de ces terres étaient marécageuses et s'appellent encore aujourd’hui Velia, selon la forme antique de leur langue. 
3. La coutume des anciens Grecs était de placer généralement avant les mots qui commencent par une voyelle la syllabe OU, écrite avec une lettre F (c'était comme un gamma, constitué de deux lignes obliques reliées à une ligne droite), comme Fελένη, Fάναξ, Fοῖκος, Fαὴρ, et beaucoup de mots semblables. 
4. Ensuite, une partie considérable des Pélasges, comme la terre n'était pas suffisante pour les nourrir tous, persuada les Aborigènes de se joindre à eux dans une expédition contre les Ombriens, et de marcher avec eux, ils tombèrent à l’improviste sur Crotone et s’en emparèrent : c’était une ville grande et prospère. Et utilisant cet endroit comme bastion et comme forteresse contre les Ombriens, car elle était suffisamment équipée pour servir de défense en temps de guerre et avait des pâturages fertiles aux alentours, ils se rendirent maîtres aussi de nombreux autres places et aidèrent la grande ardeur des Aborigènes durant la guerre qu'ils menaient encore contre les Sikèles, jusqu'à ce qu'ils les eussent chassés de leur pays. 
5. Et les Pélasges accompagnés des Aborigènes occupèrent beaucoup de villes, dont certaines étaient précédemment habitées par le Sikèles et d'autres qu'ils construisirent eux-mêmes; parmi ces dernières il y a Caeré, alors appelée Agylla, et Pise, Saturnia, Alsium et quelques d'autres, qui au cours de temps passèrent aux mains des le Tyrrhéniens.