RETOUR À L’ENTRÉE DU SITE

ALLER A LA TABLE DES MATIERES DE DENYS D'HALICARNASSE

DENYS D'HALICARNASSE

ANTIQUITÉS ROMAINES

LIVRE I

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΕΩΣ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ.

(1-20) (21-40) (41-60) (61-80) (81- fin)

biographie des auteurs cités par Denys.

traduction française seule

texte grec seul

 

XXI. 1.  Φαλέριον δὲ καὶ Φασκέννιον ἔτι καὶ εἰς ἐμὲ ἦσαν οἰκούμεναι ὑπὸ Ῥωμαίων, μίκρ´ ἄττα διασώζουσαι ζώπυρα τοῦ Πελασγικοῦ γένους, Σικελῶν ὑπάρχουσαι πρότερον. ν ταύταις διέμεινε πολλὰ τῶν ἀρχαίων διαιτημάτων, οἷς τὸ Ἑλληνικόν ποτ´ ἐχρήσατο, ἐπὶ μήκιστον χρόνον, οἷον ὅ τε τῶν ὅπλων τῶν πολεμιστηρίων κόσμος, ἀσπίδες Ἀργολικαὶ καὶ δόρατα, καὶ ὁπότε πολέμου ἄρχοντες ἢ τοὺς ἐπιόντας ἀμυνόμενοι στρατὸν ὑπερόριον ἀποστέλλοιεν ἱεροί τινες ἄνδρες ἄνοπλοι πρὸ τῶν ἄλλων ἰόντες σπονδοφόροι, τῶν τε ἱερῶν αἱ κατασκευαὶ καὶ τὰ ἕδη τῶν θεῶν ἁγισμοί τε καὶ θυσίαι καὶ πολλὰ τοιαῦτα ἕτερα· 
2. πάντων δὲ περιφανέστατον μνημεῖον τῆς ἐν Ἄργει ποτὲ οἰκήσεως τῶν ἀνθρώπων ἐκείνων οἳ τοὺς Σικελοὺς ἐξήλασαν, ὁ τῆς Ἥρας νεὼς ἐν Φαλερίῳ κατεσκευασμένος ὡς ἐν Ἄργει, ἔνθα καὶ τῶν θυηπολιῶν ὁ τρόπος ὅμοιος ἦν καὶ γυναῖκες ἱεραὶ θεραπεύουσαι τὸ τέμενος ἥ τε λεγομένη κανηφόρος ἁγνὴ γάμων παῖς καταρχομένη τῶν θυμάτων χοροί τε παρθένων ὑμνουσῶν τὴν θεὸν ᾠδαῖς πατρίοις.
3σχον δέ τινα καὶ οὗτοι τῶν καλουμένων Καμπανῶν εὐβότων πάνυ καὶ τὴν ὄψιν ἡδίστων πεδίων οὐκ ἐλαχίστην μοῖραν, ἔθνος τι βαρβαρικὸν Αὐρωνίσσους ἐκ μέρους ἀναστήσαντες αὐτῶν· καὶ πόλεις αὐτόθι κατεσκεύασαν ἄλλας τε καὶ Λάρισαν, ἐπὶ τῆς ἐν Πελοποννήσῳ σφῶν μητροπόλεως ὄνομα θέμενοι αὐτῇ. 
4. Τῶν μὲν οὖν ἄλλων πολισμάτων ἔστιν ἃ καὶ μέχρις ἐμοῦ ὀρθὰ ἦν, διαμείψαντα πολλάκις τοὺς οἰκήτορας· ἡ δὲ Λάρισα ἐκ πολλῶν πάνυ χρόνων ἐρημωθεῖσα οὐδ´ εἰ πώποτε ᾠκήθη γνώρισμα φανερὸν οὐδὲν ἔχει τοῖς νῦν ὅτι μὴ τοὔνομα, καὶ οὐδὲ τοῦτο πολλοὶ ἴσασιν· ἦν δὲ ἀγορᾶς Ποπιλίας καλουμένης οὐ πρόσω. Πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα τῆς τε παραθαλαττίου καὶ ἐν τῇ μεσογείῳ χωρία κατέσχον ἀφελόμενοι τοὺς Σικελούς. 

XXI. 1. Mais Faléries et Fascennium étaient encore de mon temps habitées par les Romains et ont conservé quelques petits vestiges de la race des Pélasges, bien qu'elles aient appartenus auparavant aux Sikèles. Dans ces villes survécurent pendant longtemps plusieurs coutumes antiques autrefois en usage chez les Grecs, tels que la forme de leurs armes de guerre, comme les boucliers et des lances argiennes; et chaque fois qu'ils envoient une armée au-delà de leurs frontières, pour déclencher une guerre ou pour résister à une invasion, certains hommes consacrés, sans armes, marchaient en tête pour proposer un traité de paix; également semblable, était la structure de leurs temples, les images de leurs dieux, leurs purifications et sacrifices et beaucoup d'autres choses de même nature.
2. Mais le vestige le plus remarquable qui prouve que ces gens qui ont chassé les Sikèles vécurent par le passé à Argos, c’est le temple de Junon à Faléries : il était construit de la même façon que celui d’Argos; le rituel des cérémonies sacrificatoires y était semblable, les femmes consacrées servaient dans l'enceinte sacrée, et une fille célibataire, appelée canéphore accomplissait les rites préliminaires aux sacrifices, et il y avait des chœurs de vierges qui célébraient la déesse par les chants de leur pays. 
3. Ces gens-là possédaient également une partie considérable des plaines qu’on appelle campaniennes, : elles ont non seulement une campagne très fertile mais beaucoup de perspectives agréables : ils en avaient chassé d’une partie les Auronisses, une nation barbare. Et ils construisirent plusieurs autres villes dont Larisa, qu'il appelèrent ainsi d’après leur mère-patrie dans le Péloponnèse. 
4. Certaines de ces villes existaient encore à mon époque, ayant souvent changé d’ habitants. Mais Larisa a été longtemps abandonnée et ne montre aux gens d’aujourd’hui aucune autre trace qu’elle ait jamais été habitée si ce n’est son nom, et même celui-ci n'est généralement pas connu. Elle n'était pas loin de l'endroit appelé Forum Popilii. Les Pélasges ont également occupé un grand nombre d'autres places, sur la côte et à l'intérieur des terres qu'ils avaient prises aux Sikèles. 

XXII. 1. Οἱ δὲ Σικελοὶ (οὐ γὰρ ἔτι ἀντέχειν οἷοί τε ἦσαν ὑπό τε Πελασγῶν καὶ Ἀβοριγίνων πολεμούμενοι) τέκνα καὶ γυναῖκας καὶ τῶν χρημάτων ὅσα χρυσὸς ἢ ἄργυρος ἦν ἀνασκευασάμενοι μεθίενται αὐτοῖς ἁπάσης τῆς γῆς. τραπόμενοι δὲ διὰ τῆς ὀρεινῆς ἐπὶ τὰ νότια καὶ διεξελθόντες ἅπασαν Ἰταλίαν τὴν κάτω, ἐπειδὴ πανταχόθεν ἀπηλαύνοντο, σὺν χρόνῳ κατασκευασάμενοι σχεδίας ἐπὶ τῷ πορθμῷ καὶ φυλάξαντες κατιόντα τὸν ῥοῦν ἀπὸ τῆς Ἰταλίας διέβησαν ἐπὶ τὴν ἔγγιστα νῆσον. 
2. Κατεῖχον δ´ αὐτὴν Σικανοὶ, γένος Ἰβηρικόν, οὐ πολλῷ πρότερον ἐνοικισάμενοι Λίγυας φεύγοντες, καὶ παρεσκεύασαν ἀφ´ ἑαυτῶν Σικανίαν κληθῆναι τὴν νῆσον, Τρινακρίαν πρότερον ὀνομαζομένην ἐπὶ τοῦ τριγώνου σχήματος. σαν δὲ οὐ πολλοὶ ἐν μεγάλῃ αὐτῇ οἰκήτορες, ἀλλ´ ἡ πλείων τῆς χώρας ἔτι ἦν ἔρημος. Καταχθέντες οὖν εἰς αὐτὴν Σικελοὶ τὸ μὲν πρῶτον ἐν τοῖς ἑσπερίοις μέρεσιν ᾤκησαν, ἔπειτα καὶ ἄλλῃ πολλαχῇ, καὶ τοὔνομα ἡ νῆσος ἐπὶ τούτων ἤρξατο Σικελία καλεῖσθαι. 
3. Τὸ μὲν δὴ Σικελικὸν γένος οὕτως ἐξέλιπεν Ἰταλίαν, ὡς μὲν Ἑλλάνικος ὁ Λέσβιός φησι, τρίτῃ γενεᾷ πρότερον τῶν Τρωικῶν Ἀλκυόνης ἱερωμένης ἐν Ἄργει κατὰ τὸ ἕκτον καὶ εἰκοστὸν ἔτος. δύο δὲ ποιεῖ στόλους Ἰταλικοὺς διαβάντας εἰς Σικελίαν· τὸν μὲν πρότερον Ἐλύμων, οὕς φησιν ὑπ´ Οἰνώτρων ἐξαναστῆναι, τὸν δὲ μετὰ τοῦτον ἔτει πέμπτῳ γενόμενον Αὐσόνων Ἰάπυγας φευγόντων· βασιλέα δὲ τούτων ἀποφαίνει Σικελὸν, ἀφ´ οὗ τοὔνομα τοῖς τε ἀνθρώποις καὶ τῇ νήσῳ τεθῆναι. 
4. ς δὲ Φίλιστος ὁ Συρακούσιος ἔγραψε, χρόνος μὲν τῆς διαβάσεως ἦν ἔτος ὀγδοηκοστὸν πρὸ τοῦ Τρωικοῦ πολέμου, ἔθνος δὲ τὸ διακομισθὲν ἐξ Ἰταλίας οὔτε Σικελῶν οὔτε Αὐσόνων οὔτ´ Ἐλύμων, ἀλλὰ Λιγύων, ἄγοντος αὐτοὺς Σικελοῦ· τοῦτον δ´ εἶναί φησιν υἱὸν Ἰταλοῦ, καὶ τοὺς ἀνθρώπους ἐπὶ τούτου δυναστεύοντος ὀνομασθῆναι Σικελούς· 
5. ξαναστῆναι δ´ ἐκ τῆς ἑαυτῶν τοὺς Λίγυας ὑπό τε Ὀμβρικῶν καὶ Πελασγῶν. Ἀντίοχος δὲ ὁ Συρακούσιος χρόνον μὲν οὐ δηλοῖ τῆς διαβάσεως, Σικελοὺς δὲ τοὺς μεταναστάντας ἀποφαίνει βιασθέντας ὑπό τε Οἰνώτρων καὶ Ὀπικῶν, Στράτωνα δ´ ἡγεμόνα τῆς ἀποικίας ποιησαμένους. Θουκυδίδης δὲ Σικελοὺς μὲν εἶναι γράφει τοὺς μεταναστάντας, Ὀπικοὺς δὲ τοὺς ἐκβαλόντας, τὸν δὲ χρόνον πολλοῖς ἔτεσι τῶν Τρωικῶν ὕστερον. Τὰ μὲν δὴ περὶ Σικελῶν λεγόμενα τῶν ἐξ Ἰταλίας μετενεγκαμένων τὴν οἴκησιν εἰς Σικελίαν ὑπὸ τῶν λόγου ἀξίων τοιάδε ἐστίν.

XXII. 1. Les Sikèles, attaqués en même temps par les Pélasges et les Aborigènes, se trouvèrent incapables de résister plus longtemps : alors prenant avec eux leurs femmes et leurs enfants ainsi que tous leurs biens, soit en en or, soit en argent, ils abandonnèrent tout leur pays à leurs ennemis. Puis se dirigeant vers le sud par les montagnes, ils traversèrent toute la partie inférieure de l'Italie, et chassés de partout, ils finirent par fabriquer des radeaux pour passer le détroit et, observant que le courant allait du haut vers le bas, ils passèrent de l'Italie à l'île la plus proche. 
2. Elle était alors occupée par les Sicanes, une nation ibérienne, qui, fuyant les Ligures, s’était installée là depuis peu de temps. C’était pourquoi l'île, qu’on appelait auparavant Trinacria, à cause de sa forme triangulaire, s’était appelée Sicanie, d’après leur nom. Il y avait très peu d'habitants pour si grand une île, et la grande partie était jusque là inoccupée. C’est pourquoi, quand les Sikèles débarquèrent, ils habitèrent d’abord la partie occidentale et ensuite plusieurs autres; et à cause de leur nom l'île commença à être appelée Sikélie (Sicile). 
3. C’est ainsi que la nation des Sikèles quitta l'Italie, selon Hellanicos de Lesbos, durant la troisième génération avant la guerre de Troie, et la vingt-sixième année du sacerdoce d'Alcyoné à Argos. Mais il dit qu’il y a eu deux expéditions italiennes qui passèrent en Sicile : la première comprenait les habitants d’Elymes, chassés, dit-il, par les Oenotriens, et la seconde, cinq ans après, composée d'Ausoniens, qui fuyaient les Iapyges. Comme le roi du second groupe s’appelait Sikélos, le peuple et l'île prirent son nom. 
4. Mais selon Philistos de Syracuse la moment de la traversée se passait quatre-vingt ans avant la guerre de Troie et le peuple qui quitta l'Italie n'était ni sikèle, ni ausone, ni élyme, mais ligure : leur chef s’appelait Sikélos; ce Sikélos, dit-il, était le fils d'Italos et c’est sous son règne que le peuple fut appelé Sicèle, 
5. et il ajoute que ces Ligures avaient été chassés de leur pays par les Ombriens et les Pélasges. Antiochos de Syracuse ne donne pas de date pour la traversée, mais il prétend que le peuple qui a émigré était celui des Sikèkes, qui avait été forcé de partir à cause des Oenotriens et des Opiques, et qu’ils avaient choisi Straton comme chef de la colonie. Mais Thucydide écrit que le peuple qui a quitté l'Italie était sikèle et que ceux qui les ont chassés étaient des Opiques, et que la date est de beaucoup ultérieure à la guerre de Troie. Tels sont les récits présentés par les auteurs dignes de foi sur les Sikèles et leur passage d'Italie en Sicile.

XXIII. 1. Οἱ δὲ Πελασγοὶ πολλῆς καὶ ἀγαθῆς χώρας κρατήσαντες, πόλεις τε πολλὰς μὲν παραλαβόντες, ἄλλας δ´ αὐτοὶ κατασκευάσαντες, μεγάλην καὶ ταχεῖαν ἐπίδοσιν ἔλαβον εἰς εὐανδρίαν καὶ πλοῦτον καὶ τὴν ἄλλην εὐτυχίαν, ἧς οὐ πολὺν ὤναντο χρόνον· ἀλλ´ ἡνίκα μάλιστα τοῖς σύμπασιν ἀνθεῖν ἐδόκουν, δαιμονίοις τισὶ χόλοις ἐλαστρηθέντες οἱ μὲν ὑπὸ τῶν θείων συμφορῶν, οἱ δὲ ὑπὸ τῶν προσοικούντων βαρβάρων ἐξεφθάρησαν, τὸ δὲ πλεῖστον αὐτῶν μέρος εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν βάρβαρον αὖθις ἐσκεδάσθη (περὶ ὧν πολὺς ἂν εἴη λόγος, εἰ βουλοίμην τὴν ἀκρίβειαν γράφειν), ὀλίγον δὲ κατέμεινεν ἐν Ἰταλίᾳ τῶν Ἀβοριγίνων προνοίᾳ. 
2. Πρῶτον μὲν οὖν τῆς οἰκοφθορίας ταῖς πόλεσιν ἐδόκει αὐχμῷ ἡ γῆ κακωθεῖσα ἄρξαι, ἡνίκα οὔτ´ ἐπὶ τοῖς δένδρεσι καρπὸς οὐδεὶς ὡραῖος γενέσθαι διέμεινεν, ἀλλ´ ὠμοὶ κατέρρεον, οὔθ´ ὁπόσα σπερμάτων ἀνέντα βλαστοὺς ἀνθήσειεν ἕως στάχυος ἀκμῆς τοὺς κατὰ νόμον ἐξεπλήρου χρόνους, οὔτε πόα κτήνεσιν ἐφύετο διαρκής, τῶν τε ναμάτων τὰ μὲν οὐκέτι πίνεσθαι σπουδαῖα ἦν, τὰ δ´ ὑπελίμπανε θέρους, τὰ δ´ εἰς τέλος ἀπεσβέννυτο. 
3. δελφὰ δὲ τούτοις ἐγίνετο περί τε προβάτων καὶ γυναικῶν γονάς· ἢ γὰρ ἐξημβλοῦτο τὰ ἔμβρυα, ἢ κατὰ τοὺς τόκους διεφθείρετο ἔστιν ἃ καὶ τὰς φερούσας συνδιαλυμηνάμενα. Εἰ δέ τι διαφύγοι τὸν ἐκ τῶν ὠδίνων κίνδυνον ἔμπηρον ἢ ἀτελὲς ἢ δι´ ἄλλην τινὰ τύχην βλαφθὲν τρέφεσθαι χρηστὸν οὐκ ἦν· ἔπειτα καὶ τὸ ἄλλο πλῆθος τὸ ἐν ἀκμῇ μάλιστα ἐκακοῦτο νόσοις καὶ θανάτοις παρὰ τὰ εἰκότα συχνοῖς.
4Μαντευομένοις δ´ αὐτοῖς τίνα θεῶν ἢ δαιμόνων παραβάντες τάδε πάσχουσι καὶ τί ποιήσασιν αὐτοῖς λωφῆσαι τὰ δεινὰ ἐλπίς, ὁ θεὸς ἀνεῖλεν ὅτι τυχόντες ὧν ἐβούλοντο οὐκ ἀπέδοσαν ἃ εὔξαντο, ἀλλὰ προσοφείλουσι τὰ πλείστου ἄξια. 
5. Οἱ γὰρ Πελασγοὶ ἀφορίας αὐτοῖς γενομένης ἐν τῇ γῇ πάντων χρημάτων εὔξαντο τῷ τε Διὶ καὶ τῷ Ἀπόλλωνι καὶ τοῖς Καβείροις καταθύσειν δεκάτας τῶν προσγενησομένων ἁπάντων, τελεσθείσης δὲ τῆς εὐχῆς ἐξελόμενοι καρπῶν τε καὶ βοσκημάτων ἁπάντων τὸ λάχος ἀπέθυσαν τοῖς θεοῖς, ὡς δὴ κατὰ τούτων μόνων εὐξάμενοι. ταῦτα δὴ Μυρσίλος ὁ Λέσβιος ἱστόρηκεν ὀλίγου δεῖν τοῖς αὐτοῖς ὀνόμασι γράφων οἷς ἐγὼ νῦν, πλὴν ὅσον οὐ Πελασγοὺς καλεῖ τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ Τυρρηνούς· τὴν δ´ αἰτίαν ὀλίγον ὕστερον ἐρῶ.

XXIII. 1. Les Pélasges, après avoir conquis une région étendue et fertile, s’être emparés de beaucoup de villes et en avoir construit d'autres, firent des progrès importants et rapides, augmentant leur population, leurs richesses et leur prospérité de toutes les manières possibles. Mais ils ne profitèrent pas longtemps de cette prospérité : c’est au moment où ils semblaient pour tout le monde en plein épanouissement qu'ils furent poursuivis par la colère divine : certains d'entre eux furent tués par des calamités infligées par une main divine, d'autres par leurs voisins barbares, mais la plus grande partie d’entre eux fut de nouveau dispersée à travers la Grèce et les pays barbares (sur ce point, si j'essayais d’en donner un exposé exhaustif, cela ferait à une très longue histoire). Seuls quelques-uns restèrent en Italie par bienveillance des Aborigènes. 
2. La première cause de désolation de leurs villes semble avoir eu comme origine une période de sécheresse qui amena la perte de leurs terres : les fruit ne restaient pas sur les arbres jusqu'à leur maturité mais tombaient alors qu’ils étaient toujours verts ; les graines germaient et montaient sans parvenir à maturité pour la période habituelle où l’épi devait être mûr, il n’y avait plus suffisamment d'herbe pour les bétail; et les eaux, certaines n'étaient plus potables, d'autres diminuaient pendant l'été, d'autres enfin se tarissaient totalement .
3. Et ce malheur frappait la progéniture du bétail et des femmes. Le foetus avortait ou mourait à la naissance, certains par leur mort faisaient périr aussi ceux qui les portaient; et s’il sortait sans risque du danger de l’accouchement, il était soit estropié, soit défectueux, soit infirme : ils n’étaient pas adaptés à survivre. Le reste de la population, aussi, en surtout ceux dans la force de l’âge, étaient affligés de nombreuses maladies peu communes et de morts bizarres. 
4. Mais quand ils demandèrent à l'oracle quel dieu ou quelle divinité ils avaient offensé pour être ainsi affligés et comment ils pourraient espérer leur délivrance, le dieu répondit que, bien qu'ils eussent obtenu tout ce qu'ils désiraient, ils avaient négligé de payer ce qu'ils avaient promis, et que des biens de très grande valeur leur étaient toujours dus. 
5. En effet les Pélasges dans un moment de la disette générale dans leur pays avaient promis d’offrir à Jupiter, à Apollon et aux Caribes les dîmes de toutes leurs futures production; mais quand leur prière fut exaucée, ils prélevèrent et offrirent aux dieux seulement la partie promise de toutes leurs récoltes et de leur bétail, comme si leur vœu ne concernait que cela. C'est ce que rapporte Myrsilus de Lesbos, qui emploie presque les mêmes termes que moi, sauf qu'il n'appelle pas ces gens Pélasges, mais Tyrrhéniens : j’en donnerai la raison peu un plus loin.

XXIV. 1.  Ὡς δὲ ἀπενεχθέντα τὸν χρησμὸν ἔμαθον, οὐκ εἶχον τὰ λεγόμενα συμβαλεῖν. μηχανοῦσι δὲ αὐτοῖς τῶν γεραιτέρων τις λέγει συμβαλὼν τὸ λόγιον, ὅτι τοῦ παντὸς ἡμαρτήκασιν, εἰ οἴονται τοὺς θεοὺς ἀδίκως αὐτοῖς ἐγκαλεῖν. Χρημάτων μὲν γὰρ ἀποδεδόσθαι τὰς ἀπαρχὰς αὐτοῖς ἁπάσας ὀρθῶς τε καὶ σὺν δίκῃ, ἀνθρώπων δὲ γονῆς τὸ λάχος, χρῆμα παντὸς μάλιστα θεοῖς τιμιώτατον, ὀφείλεσθαι· εἰ δὲ δὴ καὶ τούτων λάβοιεν τὴν δικαίαν μοῖραν, τέλος ἕξειν σφίσι τὸ λόγιον. 
2. Τοῖς μὲν δὴ ὀρθῶς ἐδόκει λέγεσθαι ταῦτα, τοῖς δὲ ἐξ ἐπιβουλῆς συγκεῖσθαι ὁ λόγος· εἰσηγησαμένου δέ τινος τὴν γνώμην, τὸν θεὸν ἐπερέσθαι, εἰ αὐτῷ φίλον ἀνθρώπων δεκάτας ἀπολαμβάνειν, πέμπουσι τὸ δεύτερον θεοπρόπους, καὶ ὁ θεὸς ἀνεῖλεν οὕτω ποιεῖν. κ δὲ τούτου στάσις αὐτοὺς καταλαμβάνει περὶ τοῦ τρόπου τῆς δεκατεύσεως. Καὶ ἐν ἀλλήλοις οἱ προεστηκότες τῶν πόλεων τὸ πρῶτον ἐταράχθησαν· 
3. πειτα καὶ τὸ λοιπὸν πλῆθος δι´ ὑποψίας τοὺς ἐν τέλει ἐλάμβανεν. ἐγίνοντό τε οὐδενὶ κόσμῳ αἱ ἀπαναστάσεις, ἀλλ´ ὥσπερ εἰκὸς οἴστρῳ καὶ θεοβλαβείᾳ ἀπελαυνόμεναι, καὶ πολλὰ ἐφέστια ὅλα ἐξηλείφθη μέρους αὐτῶν μεθισταμένου· οὐ γὰρ ἐδικαίουν οἱ προσήκοντες τοῖς ἐξιοῦσιν ἀπολείπεσθαί τε τῶν φιλτάτων καὶ ἐν τοῖς ἐχθίστοις ὑπομένειν.
4. Πρῶτοι μὲν δὴ οὗτοι μεταναστάντες ἐξ Ἰταλίας εἴς τε τὴν Ἑλλάδα καὶ τῆς βαρβάρου πολλὴν ἐπλανήθησαν. Μετὰ δὲ τοὺς πρώτους ἕτεροι ταὐτὸν ἔπαθον, καὶ τοῦτο διετέλει γινόμενον ὁσέτη. Οὐ γὰρ ἀνίεσαν οἱ δυναστεύοντες ἐν ταῖς πόλεσι τῆς ἀνδρουμένης ἀεὶ νεότητο ἐξαιρούμενοι τὰς ἀπαρχάς, τοῖς τε θεοῖς τὰ δίκαια ὑπουργεῖν ἀξιοῦντες καὶ στασιασμοὺς ἐκ τῶν διαλαθόντων δεδιότες. ν δὲ πολὺ καὶ τὸ πρὸς ἔχθραν σὺν προφάσει εὐπρεπεῖ ἀπελαυνόμενον ὑπὸ τῶν διαφόρων· ὥστε πολλαὶ αἱ ἀπαναστάσεις ἐγίνοντο καὶ ἐπὶ πλεῖστον γῆς τὸ Πελασγικὸν γένος διεφορήθη.

XXIV. 1. Lorsqu’ils entendirent ce que l'oracle leur avait répondu, ils furent incapables de deviner la signification du message. Alors qu'ils étaient perplexes, un des anciens, devinant le sens de la parole, leur indiqua qu’ils se trompaient sur sa signification s’ils pensaient que les dieux se plaignaient d'eux sans raison. Des leurs biens, ils avaient en effet offert aux dieux toutes les prémices d’une manière bonne et appropriée, mais de la progéniture humaine, chose parmi toutes la plus précieuse pour les dieux, cette partie promise leur était toujours due; mais si les dieux recevaient aussi leur juste part de cela, l'oracle serait satisfait. 
2. Certains pensaient qu'il avait parlé correctement, mais d'autres estimèrent qu'il y avait de la trahison derrière ses mots. Et quand quelqu’un proposa de demander au dieu s'il lui semblait acceptable de recevoir des êtres humains comme dîmes, ils envoyèrent des messagers une deuxième fois à l’oracle, et le dieu les ordonna de le faire. Mais des différends surgirent parmi eux sur la façon de choisir les dîmes, et les dirigeants des villes se disputèrent pour la première fois entre eux. 
3. puis le reste du peuple commença à soupçonner ses magistrats. Et il commença à y avoir des migrations désordonnées, telles qu’on peut attendre d'un peuple poussé par une frénésie et une folie d’origine divine. Beaucoup de foyers disparurent complètement quand une partie de leurs membres partit; car les parents de ceux qui étaient partis étaient peu disposés à être séparés de leurs plus chers amis et à rester avec leurs pires ennemis. 
4. Ce furent donc les premiers à émigrer d'Italie et à errer en Grèce et dans beaucoup de régions du monde barbare; mais après eux d'autres firent la même expérience, et ceci se reproduisit chaque année. En effet les chefs de ces villes ne cessèrent pas de choisir les prémices de la jeunesse quand ils arrivaient à l’âge adulte car ils désiraient rendre ce qui était dû aux dieux et aussi parce qu'ils craignaient des séditions de la part d’ennemis menaçants. Beaucoup, aussi, sous des prétexte spécieux étaient chassés par leurs ennemis par haine; c’est pourquoi il y eut beaucoup de migrations et la nation de Pélasges se dispersa sur la majeure partie de la terre.

XXV. 1. Ἦσαν δὲ τά τε πολέμια ἐκ τοῦ μετὰ κινδύνων πεποιῆσθαι τὰς μελέτας ἐν ἔθνεσι φιλοπολέμοις ζῶντες πολλῶν ἀμείνους καὶ τῆς κατὰ τὰ ναυτικὰ ἐπιστήμης διὰ τὴν μετὰ Τυρρηνῶν οἴκησιν ἐπὶ πλεῖστον ἐληλακότες· ἥ τε ἀνάγκη ἱκανὴ οὖσα τοῖς ἀπορουμένοις βίου τόλμαν παρασχεῖν ἡγεμών τε καὶ διδάσκαλος τοῦ παντὸς κινδυνεύματος αὐτοῖς ἐγίνετο, ὥστε οὐ χαλεπῶς ὅπη ἐπέλθοιεν ἐπεκράτουν. 
2. καλοῦντο δὲ ὑπὸ τῶν ἄλλων ἀνθρώπων τῆς τε χώρας ἐπικλήσει ἀφ´ ἧς ἐξανέστησαν καὶ τοῦ παλαιοῦ γένους μνήμῃ οἱ αὐτοὶ Τυρρηνοὶ καὶ Πελασγοί. ν ἐγὼ λόγον ἐποιησάμην τοῦ μή τινα θαῦμα ποιεῖσθαι, ἐπειδὰν ποιητῶν ἢ συγγραφέων ἀκούῃ τοὺς Πελασγοὺς καὶ Τυρρηνοὺς ὀνομαζόντων, πῶς ἀμφοτέρας ἔσχον τὰς ἐπωνυμίας οἱ αὐτοί. 
3. χει γὰρ περὶ αὐτῶν καὶ Θουκυδίδης μὲν ἐναργῆ ἀκτῆς τῆς Θρᾳκίας μνήμην καὶ τῶν ἐν αὐτῇ κειμένων πόλεων, ἃς οἰκοῦσιν ἄνθρωποι δίγλωττοι. Περὶ δὲ τοῦ Πελασγικοῦ ἔθνους ὅδε ὁ λόγος· « νι δέ τι καὶ Χαλκιδικὸν, τὸ δὲ πλεῖστον Πελασγικὸν τῶν καὶ Λῆμνόν ποτε καὶ Ἀθήνας οἰκησάντων Τυρρηνῶν »
4. Σοφοκλεῖ δ´ ἐν Ἰνάχῳ δράματι ἀνάπαιστον ὑπὸ τοῦ χοροῦ λεγόμενον πεποίηται ὧδε·
 Ἴναχε νᾶτορ, παῖ τοῦ κρηνῶν 
πατρὸς Ὠκεανοῦ, μέγα πρεσβεύων 
Ἄργους τε γύαις Ἥρας τε πάγοις, 
καὶ Τυρσηνοῖσι Πελασγοῖς. 
5. Τυρρηνίας μὲν γὰρ δὴ ὄνομα τὸν χρόνον ἐκεῖνον ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα ἦν, καὶ πᾶσα ἡ προσεσπέριος Ἰταλία τὰς κατὰ τὸ ἔθνος ὀνομασίας ἀφαιρεθεῖσα καὶ τὴν ἐπίκλησιν ἐκείνην ἐλάμβανεν, ὥσπερ τῆς Ἑλλάδος ἄλλῃ τε πολλαχῇ καὶ περὶ τὴν καλουμένην νῦν Πελοπόννησον ἐγένετο· ἐπὶ γὰρ ἑνὸς τῶν οἰκούντων ἐν αὐτῇ ἐθνῶν, τοῦ Ἀχαϊκοῦ, καὶ ἡ σύμπασα χερρόνησος, ἐν ᾗ καὶ τὸ Ἀρκαδικὸν καὶ τὸ Ἰωνικὸν καὶ ἄλλα συχνὰ ἔθνη ἔνεστιν, Ἀχαΐα ὠνομάσθη. 

XXV. 1. Les Pélasges étaient non seulement supérieurs à beaucoup de peuples dans la guerre, grâce à leur pratique au milieu des dangers en vivant parmi des nations guerrières, mais ils jouissaient également de la plus grande compétence dans l’art de la navigation, en raison de leur cohabitation avec le Tyrrhéniens; et la nécessité, qui suffit à rendre audacieux ceux qui n’ont pas de moyens d’existence, étaient leur guide et leur guide dans chaque entreprise dangereuse, de sorte que partout où ils sont allés ils étaient conquis sans difficulté. 
2. Et ce même peuple s'appelait pour le reste du monde Tyrrhéniens et Pélasges, ce premier nom provenait du pays d’où ils étaient venus et le second en mémoire de leur origine antique. Je mentionne cela pour que personne, en entendant des poètes ou des historiens nommer les Pélasges aussi les Tyrrhéniens , ne puisse s'étonner de ce que le même peuple ait porté ces deux noms. 
3. A leur sujet, Thucydide mentionne l’Acté de Thrace ainsi que des villes qui s’y trouvent, qui sont habitées par les hommes qui parlent deux langues. En ce qui concerne la nation des Pelasges voici ses mots: "Il y a également un élément chalcidien chez eux, mais la plus grand partie est pélasgienne, appartenant aux Tyrrhéniens qui jadis habitèrent Lemnos et Athènes." 
4. Et Sophocle fait parler le chœur dans son drame Inachos en ces vers anapestiques: "O Inachos qui coule sans cesse, enfant d’Océan, père de toutes les sources, toi que vénèrent avec force les champs d'Argos et les collines d’Héra et aussi les Tyrrhènes Pélasges." 
5. Le nom de Tyrrhénie était alors connu dans l'ensemble de la Grèce, et toute la région occidentale de l'Italie reçut ce nom : les nombreuses nations qui la composaient avaient perdu leurs appellations distinctives. La même chose arriva aussi à de nombreuses régions de la Grèce, et en particulier à cette région qui s'appelle maintenant le Péloponnèse; c’est à cause d’une des nations qui l'habitaient, à savoir les Achéens, que la péninsule entière, qui comprend aussi les Arcadiens, les Ioniens et beaucoup d'autres, fut appelée Achaïe. 

XXVI. 1 Ὁ δὲ χρόνος ἐν ᾧ τὸ Πελασγικὸν κακοῦσθαι ἤρξατο, δευτέρα γενεὰ σχεδὸν πρὸ τῶν Τρωικῶν ἐγένετο· διέτεινε δὲ καὶ μετὰ τὰ Τρωικά, ἕως εἰς ἐλάχιστον συνεστάλη τὸ ἔθνος. ξω γὰρ Κρότωνος τῆς ἐν Ὀμβρικοῖς πόλεως ἀξιολόγου, καὶ εἰ δή τι ἄλλο ἐν τῇ Ἀβοριγίνων οἰκισθὲν ἐτύγχανε, τὰ λοιπὰ τῶν Πελασγῶν διεφθάρη πολίσματα. δὲ Κρότων ἄχρι πολλοῦ διαφυλάξασα τὸ παλαιὸν σχῆμα χρόνος οὐ πολὺς ἐξ οὗ τήν τε ὀνομασίαν καὶ τοὺς οἰκήτορας ἤλλαξε· καὶ νῦν ἐστι Ῥωμαίων ἀποικία, καλεῖται δὲ Κορθωνία. 
2. Οἱ δὲ τῶν ἐκλιπόντων τὴν χώραν Πελασγῶν κατασχόντες τὰς πόλεις ἄλλοι τε πολλοὶ ἦσαν, ὡς ἕκαστοί τισιν ἔτυχον ὁμοτέρμονας τὰς οἰκήσεις ἔχοντες, καὶ ἐν τοῖς μάλιστα πλείστας τε καὶ ἀρίστας Τυρρηνοί. Τοὺς δὲ Τυρρηνοὺς οἱ μὲν αὐτόχθονας Ἰταλίας ἀποφαίνουσιν, οἱ δὲ ἐπήλυδας· καὶ τὴν ἐπωνυμίαν αὐτοῖς ταύτην οἱ μὲν αὐθιγενὲς τὸ ἔθνος ποιοῦντες ἐπὶ τῶν ἐρυμάτων, ἃ πρῶτοι τῶν τῇδε οἰκούντων κατεσκευάσαντο, τεθῆναι λέγουσι· τύρσεις γὰρ καὶ παρὰ Τυρρηνοῖς αἱ ἐντείχιοι καὶ στεγαναὶ οἰκήσεις ὀνομάζονται ὥσπερ παρ´ Ἕλλησιν. πὸ δὴ τοῦ συμβεβηκότος αὐτοῖς ἀξιοῦσι τεθῆναι τοὔνομα, ὥςπερ καὶ τοῖς ἐν Ἀσίᾳ Μοσυνοίκοις· οἰκοῦσι μὲν γὰρ δὴ κἀκεῖνοι ἐπὶ ξυλίνοις ὡσπερὰν πύργοις ὑψηλοῖς σταυρώμασι, μόσυνας αὐτὰ καλοῦντες. 

XXVI. 1. Le moment où commencèrent les malheurs des Pélasges se situa à la deuxième génération avant la guerre de Troie; et ils continuèrent même après cette guerre, jusqu'à ce que la nation fût réduite à un très petit nombre d’habitants. En effet, excepté Crotone, l’importante ville d’Ombrie, et celles qu'ils avaient fondés en terre aborigène, le reste des villes des Pélasges fut détruit. Mais Crotone conserva longtemps sa forme ancienne, ce n’est que tout récemment qu’elle a changé de nom et d’habitants; c'est maintenant une colonie romaine, appelée Corthonia. 
2. Quand les Pélasges furent sortis de leur pays, leurs villes furent prises par divers peuples qui vivaient à proximité, mais surtout par les Tyrrhéniens, qui s'emparèrent de la plus grande et da meilleure partie. Pour ce qui est de ces Tyrrhéniens, certains déclarent que ce sont des autochtones d’Italie, mais d'autres les considèrent comme des étrangers. Ceux qui les considèrent comme des indigènes disent que leur nom leur a été donné à cause des fortifications, qu'ils furent les premiers parmi les habitants de ce pays à construire; les bâtiments couverts entourés de murs s'appellent chez les Tyrrhéniens aussi bien que chez les Grecs tyrseis ou "tours".  Ils pensent que c’est à cause de cela qu'ils ont reçu ce nom, de même que les Mossynèques en Asie; ces derniers vivaient aussi derrière de hautes palissades en bois ressemblant à des tours, qu'ils appellent mossynes.

XXVII. 1. Οἱ δὲ μετανάστας μυθολογοῦντες αὐτοὺς εἶναι Τυρρηνὸν ἀποφαίνουσιν ἡγεμόνα τῆς ἀποικίας γενόμενον ἀφ´ ἑαυτοῦ θέσθαι τῷ ἔθνει τοὔνομα· τοῦτον δὲ Λυδὸν εἶναι τὸ γένος ἐκ τῆς πρότερον Μῃονίας καλουμένης, παλαιὸν δή τινα μετανάστην ὄντα· εἶναι δ´ αὐτὸν πέμπτον ἀπὸ Διὸς, λέγοντες ἐκ Διὸς καὶ Γῆς Μάνην γενέσθαι πρῶτον ἐν τῇ γῇ ταύτῃ βασιλέα· τούτου δὲ καὶ Καλλιρόης τῆς Ὠκεανοῦ θυγατρὸς γεννηθῆναι Κότυν· τῷ δὲ Κότυϊ γήμαντι θυγατέρα Τύλλου τοῦ γηγενοῦς Ἁλίην δύο γενέσθαι παῖδας Ἀσίην καὶ Ἄτυν· 
2. κ δὲ Ἄτυος καὶ Καλλιθέας τῆς Χωραίου Λυδὸν φῦναι καὶ Τυρρηνόν· καὶ τὸν μὲν Λυδὸν αὐτοῦ καταμείναντα τὴν πατρῴαν ἀρχὴν παραλαβεῖν καὶ ἀπ´ αὐτοῦ Λυδίαν τὴν γῆν ὀνομασθῆναι· Τυρρηνὸν δὲ τῆς ἀποικίας ἡγησάμενον πολλὴν κτήσασθαι τῆς Ἰταλίας καὶ τοῖς συναραμένοις τοῦ στόλου ταύτην θέσθαι τὴν ἐπωνυμίαν.
3.  Ἡροδότῳ δὲ εἴρηνται Ἄτυος τοῦ Μάνεω παῖδες οἱ περὶ Τυρρηνὸν, καὶ ἡ μετανάστασις τῶν Μῃόνων εἰς Ἰταλίαν οὐχ ἑκούσιος. Φησὶ γὰρ ἐπὶ τῆς Ἄτυος ἀρχῆς ἀφορίαν καρπῶν ἐν τῇ γῇ Μῃόνων γενέσθαι, τοὺς δὲ ἀνθρώπους τέως μὲν ὑπὸ τῆς φιλοχωρίας κρατουμένους πολλὰ διαμηχανήσασθαι πρὸς τὴν συμφορὰν ἀλεξητήρια, τῇ μὲν ἑτέρᾳ τῶν ἡμερῶν μέτρια σιτία προσφερομένους, τῇ δ´ ἑτέρᾳ διακαρτεροῦντας· χρονίζοντος δὲ τοῦ δεινοῦ διανείμαντας ἅπαντα τὸν δῆμον διχῇ κλήρους ταῖς μοίραις ἐπιβαλεῖν· τὸν μὲν ἐπ´ ἐξόδῳ τῆς χώρας, τὸν δ´ ἐπὶ μονῇ, καὶ τῶν Ἄτυος παίδων τὸν μὲν τῇ προσνεῖμαι, 4. τὸν δὲ τῇ. Λαχούσης δὲ τῆς ἅμα Λυδῷ μοίρας τὴν τοῦ μεῖναι τύχην, ἐκχωρῆσαι τὴν ἑτέραν ἀπολαχοῦσαν τῶν χρημάτων τὰ μέρη, ὁρμισαμένην δ´ ἐπὶ τοῖς ἑσπερίοις μέρεσι τῆς Ἰταλίας, ἔνθα ἦν Ὀμβρικοῖς ἡ οἴκησις, αὐτοῦ καταμείνασαν ἱδρύσασθαι πόλεις τὰς ἔτι καὶ κατ´ αὐτὸν ἐκεῖνον οὔσας.

XXVII. 1.  Mais les mythologistes qui rapportent que ces hommes étaient venus d'une terre étrangère disent que Tyrrhenos, qui était le chef de la colonie, donna son nom à la nation, et qu'il était Lydien de naissance, du pays appelé jadis Méonie, et qu’il émigra à  une période ancienne.  Ils ajoutent qu'il descendait à la cinquième génération de Zeus;  ils disent que le fils de Zeus et de Gê s’appelait Manès, qui fut le premier roi de ce pays, et  que lui et Callirrhoé, la fille d'Océan, eurent un fils nommé Cotys, qui épousa Halié, la fille de Tyllos et en eut deux fils, Asiès et Atys, 
2. d'Atys et de Callithea, fille de Choraeus, naquirent Lydos et Tyrrhenos. Lydos, continuent-ils, demeura là, hérita du royaume de son père, et à cause de lui le pays s'appela Lydie; mais Tyrrhenos, qui était le chef de la colonie, s’empara d’une grande partie de l'Italie et donna son nom à ceux qui avait participé à l'expédition. 
3. Mais Hérodote dit que Tyrrhenos et son frère étaient les fils d'Atys, fils de Manès, et que la migration des Méoniens vers l'Italie ne fut pas volontaire. Il dit que sous le règne d'Atys il y eut une famine dans le pays des Méoniens et que les habitants, inspirés par l'amour de leur terre natale, pendant un certain temps essayèrent par tous les moyens de résister à cette calamité, en ne mangeant qu’un jour sur deux mais modérément et en jeûnant le jour suivant. Mais comme le fléau persistait, ils divisèrent le peuple en deux groupes et tirèrent au sort pour déterminer qui devrait quitter le pays et qui devrait y rester; un des fils d'Atys fut assigné à l'un des groupes et le second à l'autre. 
4. Le sort fit que la partie du peuple qui était avec Lydus resta dans le pays, l'autre groupe s’en alla après avoir reçu leur part des biens et ils arrivèrent dans les régions occidentales de l'Italie où demeuraient les Ombriens : ils restèrent là et y construisirent des villes qui existaient encore à l’époque d’Hérodote.

XXVIII. 1. Τούτῳ τῷ λόγῳ πολλοὺς καὶ ἄλλους συγγραφεῖς περὶ τοῦ Τυρρηνῶν γένους χρησαμένους ἐπίσταμαι, τοὺς μὲν κατὰ ταὐτά, τοὺς δὲ μεταθέντας τὸν οἰκισμὸν καὶ τὸν χρόνον. ἔλεξαν γὰρ δή τινες Ἡρακλέους υἱὸν εἶναι τὸν Τυρρηνὸν ἐξ Ὀμφάλης τῆς Λυδῆς γενόμενον· τοῦτον δ´ ἀφικόμενον εἰς Ἰταλίαν ἐκβαλεῖν τοὺς Πελασγοὺς ἐκ τῶν πόλεων οὐχ ἁπασῶν, ἀλλ´ ὅσαι πέραν ἦσαν τοῦ Τεβέριος ἐν τῷ βορείῳ μέρει. ἕτεροι δὲ Τηλέφου παῖδα τὸν Τυρρηνὸν ἀποφαίνουσιν, ἐλθεῖν δὲ μετὰ Τροίας ἅλωσιν εἰς Ἰταλίαν. 
2. Ξάνθος δὲ ὁ Λυδὸς ἱστορίας παλαιᾶς εἰ καί τις ἄλλος ἔμπειρος ὤν, τῆς δὲ πατρίου καὶ βεβαιωτὴς ἂν οὐδενὸς ὑποδεέστερος νομισθείς, οὔτε Τυρρηνὸν ὠνόμακεν οὐδαμοῦ τῆς γραφῆς δυνάστην Λυδῶν οὔτε ἀποικίαν Μῃόνων εἰς Ἰταλίαν κατασχοῦσαν ἐπίσταται Τυρρηνίας τε μνήμην ὡς Λυδῶν ἀποκτίσεως ταπεινοτέρων ἄλλων μεμνημένος οὐδεμίαν πεποίηται· Ἄτυος δὲ παῖδας γενέσθαι λέγει Λυδὸν καὶ Τόρηβον, τούτους δὲ μερισαμένους τὴν πατρῴαν ἀρχὴν ἐν Ἀσίᾳ καταμεῖναι ἀμφοτέρους· καὶ τοῖς ἔθνεσιν ὧν ἦρξαν ἐπ´ ἐκείνων φησὶ τεθῆναι τὰς ὀνομασίας, λέγων ὧδε· « πὸ Λυδοῦ μὲν γίνονται Λυδοὶ, ἀπὸ Τορήβου δὲ Τόρηβοι. τούτων ἡ γλῶσσα ὀλίγον παραφέρει, καὶ νῦν ἔτι σιλλοῦσιν  ἀλλήλους ῥήματα οὐκ ὀλίγα, ὥσπερ Ἴωνες καὶ Δωριεῖς ».
3.  Ἑλλάνικος δὲ ὁ Λέσβιος τοὺς Τυρρηνούς φησι Πελασγοὺς πρότερον καλουμένους, ἐπειδὴ κατῴκησαν ἐν Ἰταλίᾳ, παραλαβεῖν ἣν νῦν ἔχουσι προσηγορίαν. χει δὲ αὐτῷ ἐν Φορωνίδι ὁ λόγος ὧδε· « Τοῦ Πελασγοῦ τοῦ βασιλέος αὐτῶν καὶ Μενίππης τῆς Πηνειοῦ ἐγένετο Φράστωρ, τοῦ δὲ Ἀμύντωρ, τοῦ δὲ Τευταμίδης, τοῦ δὲ Νάνας. ἐπὶ τούτου βασιλεύοντος οἱ Πελασγοὶ ὑπ´ Ἑλλήνων ἀνέστησαν, καὶ ἐπὶ Σπινῆτι ποταμῷ ἐν τῷ Ἰονίῳ κόλπῳ τὰς νῆας καταλιπόντες Κρότωνα πόλιν ἐν μεσογείῳ εἷλον καὶ ἐντεῦθεν ὁρμώμενοι τὴν νῦν καλεομένην Τυρσηνίην ἔκτισαν »
4. Μυρσίλος δὲ τὰ ἔμπαλιν ἀποφαινόμενος Ἑλλανίκῳ τοὺς Τυρρηνούς φησιν, ἐπειδὴ τὴν ἑαυτῶν ἐξέλιπον, ἐν τῇ πλάνῃ μετονομασθῆναι Πελαργοὺς, τῶν ὀρνέων τοῖς καλουμένοις πελαργοῖς εἰκασθέντας, ὡς κατ´ ἀγέλας ἐφοίτων εἴς τε τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν βάρβαρον· καὶ τοῖς Ἀθηναίοις τὸ τεῖχος τὸ περὶ τὴν ἀκρόπολιν, τὸ Πελαργικὸν καλούμενον, τούτους περιβαλεῖν.

XVIII. 1.  Je suis conscient que beaucoup d'autres auteurs ont aussi raconté l’origine de la race des Tyrrhéniens, certains dans les mêmes termes, de d'autres changeant la nature de la colonie et la date.  Certains disent que Tyrrhenos était le fils qu’Héraclès avait eu d’Omphale la Lydienne, et qu'arrivé en l'Italie, il aurait chassé les Pélasges de leurs villes, mais pas de toutes, seulement de celles qui se trouvaient au-delà du Tibre, au nord.  D'autres déclarent que Tyrrhenos était le fils de Télèphe et qu'après la prise de Troie il partit pour l'Italie. 
2. Mais Xanthos de Lydie, le grand spécialiste de l'histoire antique et qui ne peut être considéré comme une autorité mineure en ce qui concerne l'histoire de son propre pays, ne cite nulle part dans ses écrits Tyrrhénos comme chef des Lydiens et ne dit absolument rien de l’envoi d'une colonie de Méoniens en Italie; il ne fait aucune mention de la Tyrrhénie comme colonie des Lydiens, alors qu’il parle d’autres faits de moindre importance. Il dit que Lydos et Torebos étaient les fils d'Atys; qu'après avoir divisé le royaume paternel, ils restèrent tous les deux en Asie, et que les nations sur lesquelles ils régnèrent prirent leurs noms. Voici ses termes: "De Lydos viennent les Lydiens, et de Torebos les Torébiens. Il y a peu de différence entre leurs langues et aujourd’hui encore ils se moquent mutuellement de l’autre nation à propos de l’utilisation de mots, comme le font les Ioniens et les Doriens."
3. Hellanicos de Lesbos indique que le Tyrrhéniens, qui s’appelaient auparavant Pélasges, reçurent leur nom actuel après s’être établis en Italie. Voici ce qu’il dit dans sa Phoronis: "Phrastor était le fils de Pelasgos, leur roi, et de Menippé, la fille de Pénée; son fils s’appelait Amyntor, le fils d'Amyntor était Teutamidès, et le fils de ce dernier était Nanas. Sous son règne les Pélasges furent chassés de leur pays par les Grecs, et après avoir abandonné leurs bateaux à l’embouchure spinétique dans le golfe ionien, ils prirent Crotone, une ville à l’intérieur des terres; et partant de là, ils colonisèrent le pays qu’on appelle maintenant Tyrrhénie 
4. Mais Myrsilos raconte exactement le contraire de ce que dit Hellanicos. Les Tyrrhéniens, dit-il, après avoir quitté leur propre pays, au cours de leurs vagabondages, furent appelés Pelarges ou "cigognes," à cause de leur ressemblance avec les oiseaux de ce nom, parce qu’ils parcouraient en bandes la Grèce et les terres barbares; et ce sont eux qui ont construit le mur autour du citadelle d'Athènes qu’on appelle le mur de pelargique.

XXIX. 1. Ἐμοὶ μέντοι δοκοῦσιν ἅπαντες ἁμαρτάνειν οἱ πεισθέντες ἓν καὶ τὸ αὐτὸ ἔθνος εἶναι τὸ Τυρρηνικὸν καὶ τὸ Πελασγικόν. τῆς μὲν γὰρ ὀνομασίας ἀπολαῦσαί ποτε αὐτοὺς τῆς ἀλλήλων οὐδὲν θαυμαστὸν ἦν, ἐπεὶ καὶ ἄλλα δή τινα ἔθνη, τὰ μὲν Ἑλλήνων, τὰ δὲ βαρβάρων, ταὐτὸν ἔπαθεν, ὥσπερ τὸ Τρωικὸν καὶ τὸ Φρυγικὸν ἀγχοῦ οἰκοῦντα ἀλλήλων· (πολλοῖς γέ τοι γένος ἓν ἄμφω ταῦτ´ ἐνομίσθη, κλήσει διαλλάττον οὐ φύσει) καὶ οὐχ ἥκιστα τῶν ἄλλοθί που συνωνυμίαις ἐπικερασθέντων καὶ τὰ ἐν Ἰταλίᾳ ἔθνη τὸ αὐτὸ ἔπαθεν. 
2. ν γὰρ δὴ χρόνος ὅτε καὶ Λατῖνοι καὶ Ὀμβρικοὶ καὶ Αὔσονες καὶ συχνοὶ ἄλλοι Τυρρηνοὶ ὑφ´ Ἑλλήνων ἐλέγοντο, τῆς διὰ μακροῦ τῶν ἐθνῶν οἰκήσεως ἀσαφῆ ποιούσης τοῖς πρόσω τὴν ἀκρίβειαν· τήν τε Ῥώμην αὐτὴν πολλοὶ τῶν συγγραφέων Τυρρηνίδα πόλιν εἶναι ὑπέλαβον. νομάτων μὲν οὖν ἐναλλαγήν, ἐπεὶ καὶ βίων, πείθομαι τοῖς ἔθνεσι γενέσθαι· κοινοῦ δὲ ἄμφω μετειληφέναι γένους οὐ πείθομαι, πολλοῖς τε ἄλλοις καὶ μάλιστα ταῖς φωναῖς αὐτῶν διηλλαγμέναις καὶ οὐδεμίαν ὁμοιότητα σωζούσαις τεκμαιρόμενος. 
3. « Καὶ γὰρ δὴ οὔτε Κροτωνιῆται » ὥς φησιν Ἡρόδοτος « οὐδαμοῖσι τῶν νῦν σφεας περιοικεόντων εἰσὶν ὁμόγλωσσοι οὔτε Πλακιηνοί, σφίσι δ´ ὁμόγλωσσοι. δηλοῦσι δὲ ὅτι, τὸν ἠνείκαντο γλώσσης χαρακτῆρα μεταβαίνοντες ἐς ταῦτα τὰ χωρία, τοῦτον ἔχουσιν ἐν φυλακῇ ». Καίτοι θαυμάσειεν ἄν τις, εἰ Πλακιανοῖς μὲν τοῖς περὶ τὸν Ἑλλήσποντον οἰκοῦσιν ὁμοίαν διάλεκτον εἶχον οἱ Κροτωνιᾶται, ἐπειδὴ Πελασγοὶ ἦσαν ἀμφότεροι ἀρχῆθεν, Τυρρηνοῖς δὲ τοῖς ἔγγιστα οἰκοῦσι μηδὲν ὁμοίαν. Εἰ γὰρ τὸ συγγενὲς τῆς ὁμοφωνίας αἴτιον ὑποληπτέον, θάτερον δή που τῆς διαφωνίας· 
4. Οὐ γὰρ δὴ κατά γε τὸ αὐτὸ ἐγχωρεῖ νομίζειν τἀμφότερα. καὶ γὰρ δὴ τὸ μὲν ἕτερον καὶ λόγον τιν´ ἂν εἶχε γενόμενον, τὸ δὴ τοὺς πρόσω τὰς οἰκήσεις ἀπ´ ἀλλήλων ποιησαμένους ὁμοεθνεῖς μηκέτι διασώζειν τὸν αὐτὸν τῆς διαλέκτου χαρακτῆρα διὰ τὰς πρὸς τοὺς πέλας ὁμιλίας· τὸ δὲ τοὺς ἐν τοῖς αὐτοῖς οἰκοῦντας χωρίοις μηδ´ ὁτιοῦν κατὰ τὴν φωνὴν ἀλλήλοις ὁμολογεῖν ἐκ ταὐτοῦ φύντας γένους οὐδένα λόγον ἔχει. 

XXIX. 1. Mais à mon avis tous ceux qui pensent que les Tyrrhéniens et le Pélasges sont une même nation se trompent.  Ce n'est pas étonnant qu'ils aient pris le nom de l’autre, car la même chose est arrivée aussi à d’autres nations grecques et barbares, - par exemple les Troyens et les Phrygiens, qui vivaient les uns près des autres (en effet, beaucoup ont pensé que ces deux nations n’en formaient qu’une seule : la différence était seulement sur le nom et non de nature).  Et des nations d’Italie ont été confondues sous un même non comme souvent d’autres nations. 
2. Il y eut une époque où les Latins, les Ombriens, les Ausones et bien d'autres furent tous appelé Tyrrhéniens par les Grecs : l'éloignement de ces pays où habitaient ces nations rendait ces détails obscurs à ceux qui vivaient loin d’eux. Plusieurs historiens ont considéré Rome elle-même comme une ville tyrrhénienne. Je suis donc persuadé que ces nations ont changé de nom avec l’emplacement de leur installation, mais je ne peux pas croire qu'elles ont eu toutes les deux une origine commune, pour une raison, parmi beaucoup d'autres, que leurs langues sont différentes et n’ont pas la moindre ressemblance. 
3. "En effet ni les Crotoniates," dit Herodote, "ni les Plakiens ne comprennent la langue d’aucun de leurs voisins actuels, alors qu’ils se comprennent entre eux; et il est clair qu'ils gardent la langue qu'ils ont apportée avec eux dans ces régions." Cependant, on peut trouver curieux que, bien que le Crotoniates parlent la même langue que les Plakiens, qui vécurent près de l’Hellespont, puisque tous les deux sont Pélasges d’origine, leur langue ne ressemble pas du tout à celle des Tyrrhéniens, leurs voisins les plus proches. Mais si la parenté doit être considérée comme cause pour laquelle deux nations parlent la même langue, il est naturel que le contraire soit la cause de différence linguistique, 
4. en effet il n'est pas possible de croire que deux conséquences résultent de la même cause. S’il pouvait raisonnablement se produire, d'une part, que des hommes de la même nation qui se sont installés loin les uns des autres, en fréquentant leurs voisins, perdent leur langue commune, en revanche, il est tout à fait illogique que les hommes de même race et vivant dans le même pays ne se comprennent absolument pas linguistiquement.

XXX. 1.  Τούτῳ μὲν δὴ τῷ τεκμηρίῳ χρώμενος ἑτέρους εἶναι πείθομαι τῶν Τυρρηνῶν τοὺς Πελασγούς. οὐ μὲν δὴ οὐδὲ Λυδῶν τοὺς Τυρρηνοὺς ἀποίκους οἶμαι γενέσθαι· οὐδὲ γὰρ ἐκείνοις ὁμόγλωσσοί εἰσιν, οὐδ´ ἔστιν εἰπεῖν ὡς φωνῇ μὲν οὐκέτι χρῶνται παραπλησίᾳ, ἄλλα δέ τινα διασώζουσι τῆς μητροπόλεως γῆς μηνύματα. Οὔτε γὰρ θεοὺς Λυδοῖς τοὺς αὐτοὺς νομίζουσιν οὔτε νόμοις οὔτ´ ἐπιτηδεύμασι κέχρηνται παραπλησίοις, ἀλλὰ κατά γε ταῦτα πλέον Λυδῶν διαφέρουσιν ἢ Πελασγῶν.
2. Κινδυνεύουσι γὰρ τοῖς ἀληθέσι μᾶλλον ἐοικότα λέγειν μηδαμόθεν ἀφιγμένον, ἀλλ´ ἐπιχώριον τὸ ἔθνος ἀποφαίνοντες, ἐπειδὴ ἀρχαῖόν τε πάνυ καὶ οὐδενὶ ἄλλῳ γένει οὔτε ὁμόγλωσσον οὔτε ὁμοδίαιτον εὑρίσκεται. ὠνομάσθαι δ´ ὑφ´ Ἑλλήνων αὐτὸ τῇ προσηγορίᾳ ταύτῃ οὐδὲν κωλύει, καὶ διὰ τὰς ἐν ταῖς τύρσεσιν οἰκήσεις καὶ ἀπ´ ἀνδρὸς δυνάστου. 
3. Ῥωμαῖοι μέντοι ἄλλαις αὐτὸ προσαγορεύουσιν ὀνομασίαις· καὶ γὰρ ἐπὶ τῆς χώρας, ἐν ᾗ ποτε ᾤκησαν, Ἑτρουρίας προσαγορευομένης Ἑτρούσκους καλοῦσι τοὺς ἀνθρώπους· καὶ ἐπὶ τῆς ἐμπειρίας τῶν περὶ τὰ θεῖα σεβάσματα λειτουργιῶν, διαφέροντας εἰς αὐτὴν ἑτέρων, νῦν μὲν Τούσκους ἀσαφέστερον, πρότερον δ´ ἀκριβοῦντες τοὔνομα ὥσπερ Ἕλληνες Θυοσκόους ἐκάλουν· αὐτοὶ μέντοι σφᾶς αὐτοὺς ἐπὶ τῶν ἡγεμόνων τινὸς Ῥασέννα τὸν αὐτὸν ἐκείνῳ τρόπον ὀνομάζουσι. 
4. Πόλεις δὲ ἅςτινας ᾤκισαν οἱ Τυρρηνοὶ, καὶ πολιτευμάτων οὕςτινας κατεστήσαντο κόσμους, δύναμίν τε ὁπόσην οἱ σύμπαντες καὶ ἔργα εἴ τινα μνήμης ἄξια διεπράξαντο, τύχαις τε ὁποίαις ἐχρήσαντο, ἐν ἑτέρῳ δηλωθήσεται λόγῳ. 
5. Τὸ δ´ οὖν Πελασγικὸν φῦλον, ὅσον μὴ διεφθάρη τε καὶ κατὰ τὰς ἀποικίας διεσπάσθη, διέμεινε δὲ ὀλίγον ἀπὸ πολλοῦ, μετὰ τῶν Ἀβοριγίνων πολιτευόμενον ἐν τούτοις ὑπελείφθη τοῖς χωρίοις, ὅπου σὺν χρόνῳ τὴν Ῥώμην οἱ ἔκγονοι αὐτῶν σὺν τοῖς ἄλλοις ἐπολίσαντο. καὶ τὰ μὲν ὑπὲρ τοῦ Πελασγικοῦ γένους μυθολογούμενα τοιάδε ἐστί.

XXX. 1. C’est donc pour cette raison, que je suis persuadé que les Pélasges sont un peuple différent du Tyrrhéniens. Et je ne crois pas non plus que les Tyrrhéniens étaient des colons des Lydiens : ils n'emploient pas la même langue qu’eux. Mais on ne peut pas non plus alléguer que, bien qu'ils ne parlent plus une la même langue, ils maintiennent toujours quelques autres traits de leur mère-patrie. Ils n'adorent pas les mêmes dieux que les Lydiens et ne suivent pas les lois ou les coutumes semblables à celles des Lydiens, mais à tous les égards ils diffèrent plus des Lydiens que de Pélasges. 
2. Ceux qui sont le plus près de la vérité ce sont ceux qui déclarent que cette nation n’a émigré de nulle part, mais qu’elle était indigène, puisqu'elle se révèle être une nation très ancienne et sans aucun point commun avec quiconque ni par la langue ni par la façon de vivre. Et il n'y a aucune raison que les Grecs ne les aient pas appelés par ce nom, à cause de leur vie dans les tours et à cause du nom d'un de leurs chefs. 
3. Les Romains cependant leur donnent d'autres noms: du pays qu’ils ont jadis habité et qui s’appelait Etrurie, ils les appellent Etrusques, et de leur connaissance des cérémonies relatives au culte divin, dans lequel ils l’emportaient sur d'autres, ils les appellent maintenant, d’une façon plutôt inexacte, Tusci, mais jadis, avec la même exactitude que les Grecs, ils les appelaient Thyoscooï. Pour eux, leur nom propre est le même que celui d'un de leurs chefs, Rasenna. 
4. Dans un autre livre je montrerai quelles villes le Tyrrhéniens ont fondées, quelles formes de gouvernement ils ont établies, quelle puissance considérable ils ont acquise, quelles actions mémorables ils ont exécutées, et quels sort leur advint. 5. Quant à la nation Pélasge, tout aux moins, ceux qui n'ont pas été détruits ou dispersés parmi les diverses colonies (seul un petit nombre survécut à leur multitude) partagèrent la citoyenneté des Aborigènes sur ce pays et au cours du temps leur postérité, avec d'autres, construisit la ville de Rome. Telles sont les légendes qu’on raconte sur la race pélasgique.

XXXI. 1. Μετὰ δὲ οὐ πολὺν χρόνον στόλος ἄλλος Ἑλληνικὸς εἰς ταῦτα τὰ χωρία τῆς Ἰταλίας κατάγεται, ἑξηκοστῷ μάλιστα ἔτει πρότερον τῶν Τρωικῶν, ὡς αὐτοὶ Ῥωμαῖοι λέγουσιν, ἐκ Παλλαντίου πόλεως Ἀρκαδικῆς ἀναστάς. γεῖτο δὲ τῆς ἀποικίας Εὔανδρος Ἑρμοῦ λεγόμενος καὶ νύμφης τινὸς Ἀρκάσιν ἐπιχωρίας, ἣν οἱ μὲν Ἕλληνες Θέμιν εἶναι λέγουσι καὶ θεοφόρητον ἀποφαίνουσιν, οἱ δὲ τὰς Ῥωμαϊκὰς συγγράψαντες ἀρχαιολογίας τῇ πατρίῳ γλώσσῃ Καρμέντην ὀνομάζουσιν· εἴη δ´ ἂν Ἑλλάδι φωνῇ Θεσπιῳδὸς τῇ νύμφῃ τοὔνομα· τὰς μὲν γὰρ ᾠδὰς καλοῦσι Ῥωμαῖοι κάρμινα, τὴν δὲ γυναῖκα ταύτην ὁμολογοῦσι δαιμονίῳ πνεύματι κατάσχετον γενομένην τὰ μέλλοντα συμβαίνειν τῷ πλήθει δι´ ᾠδῆς προλέγειν. 
2. δὲ στόλος οὗτος οὐκ ἀπὸ τοῦ κοινοῦ τῆς γνώμης ἐπέμφθη, ἀλλὰ στασιάσαντος τοῦ δήμου τὸ ἐλαττωθὲν μέρος ἑκούσιον ὑπεξῆλθεν. ἐτύγχανε δὲ τότε τὴν βασιλείαν τῶν Ἀβοριγίνων παρειληφὼς Φαῦνος, Ἄρεος ὥς φασιν ἀπόγονος, ἀνὴρ μετὰ τοῦ δραστηρίου καὶ συνετὸς, καὶ αὐτὸν ὡς τῶν ἐπιχωρίων τινὰ Ῥωμαῖοι δαιμόνων θυσίαις καὶ ᾠδαῖς γεραίρουσιν. Οὗτος ὁ ἀνὴρ δεξάμενος κατὰ πολλὴν φιλότητα τοὺς Ἀρκάδας ὀλίγους ὄντας, δίδωσιν αὐτοῖς τῆς αὑτοῦ χώρας ὁπόσην ἐβούλοντο. 
3. Οἱ δὲ Ἀρκάδες, ὡς ἡ Θέμις αὐτοῖς ἐπιθειάζουσα ἔφραζεν, αἱροῦνται λόφον ὀλίγον ἀπέχοντα τοῦ Τεβέριος, ὅς ἐστι νῦν ἐν μέσῳ μάλιστα τῆς Ῥωμαίων πόλεως, καὶ κατασκευάζονται πρὸς αὐτῷ κώμην βραχεῖαν, δυσὶ ναυτικοῖς πληρώμασιν ἐν οἷς ἀπανέστησαν τῆς Ἑλλάδος ἀποχρῶσαν, ἣν ἔμελλε τὸ πεπρωμένον σὺν χρόνῳ θήσειν ὅσην οὔθ´ Ἑλλάδα πόλιν οὔτε βάρβαρον κατά τε οἰκήσεως μέγεθος καὶ κατὰ δυναστείας ἀξίωσιν καὶ τὴν ἄλλην ἅπασαν εὐτυχίαν, χρόνον τε ὁπόσον ἂν ὁ θνητὸς αἰὼν ἀντέχῃ πόλεων μάλιστα πασῶν μνημονευθησομένην. 
4. νομα δὲ τῷ πολίσματι τούτῳ τίθενται Παλλάντιον ἐπὶ τῆς ἐν Ἀρκαδίᾳ σφῶν μητροπόλεως· νῦν μέντοι Παλάτιον ὑπὸ Ῥωμαίων λέγεται συγχέαντος τοῦ χρόνου τὴν ἀκρίβειαν καὶ παρέχει πολλοῖς ἀτόπων ἐτυμολογιῶν ἀφορμάς·

 XXXI. 1. Peu après, une autre expédition grecque débarqua dans cette partie de l'Italie, venant de Pallantium, une ville d'Arcadie, la soixantième année avant la guerre de Troie, comme le disent eux-mêmes les Romains. Cette colonie avait comme chef Évandre , qui, dit-on, était le fils d’Hermès et d’une nymphe locale d’Arcadie. Les Grecs l’appellent Thémis et disent qu'elle était inspirée, mais les auteurs d’Antiquités romaines l'appellent, dans leur langue nationale, Carmenta. Le nom de cette nymphe serait en Grec Thespiôdos; car les Romains appellent carmina des chants, et ils conviennent que cette femme, possédée par l'inspiration divine, révélait aux hommes par son chant l’avenir. 
2. Cette expédition ne fut pas envoyée avec le consentement unanime de la nation, mais, un sédition s’était levée dans le peuple, la faction battue s’exila volontairement de leur pays. Il se trouvait que le royaume des Aborigènes avait comme héritier à ce moment-là Faunus, un descendant, dit-on, de Mars, c’était un homme énergique et intelligent, que les Romains honorent par des sacrifices et des chansons comme un de leurs dieux indigènes. Ces hommes accueillirent les Arcadiens, qui étaient peu nombreux, avec grande amitié et leur donna autant de leur propre terre qu'ils le désiraient. 
3. Les Arcadiens, comme Thémis le leur conseillait par ses prophéties, choisirent une colline, pas loin du Tibre, qui se trouve aujourd’hui près du centre de la ville de Rome, et sur cette colline ils construisirent un petit village suffisant pour les équipages des deux bateaux sur lesquels ils étaient venus de Grèce. C’est ce village qui était destiné à surpasser au cours du temps toutes les autres villes, aussi bien grecques que barbares, non seulement par sa taille, mais aussi par la majesté de son empire et par sa prospérité dans tous les domaines, et par sa notoriété bien supérieure à toutes les cités pour aussi longtemps que restera le genre humain. 
4. Ils baptisèrent la ville Pallantium du nom de leur métropole en Arcadie; mais aujourd’hui, les Romains l’appellent Palatium, car le temps a corrompu la forme correcte, et ce nom a donné lieu à de nombreuses étymologies absurdes.

XXXII. 1ς δέ τινες ἱστοροῦσιν, ὧν ἐστι καὶ Πολύβιος ὁ Μεγαλοπολίτης, ἐπί τινος μειρακίου Πάλλαντος αὐτόθι τελευτήσαντος· τοῦτον δὲ Ἡρακλέους εἶναι παῖδα καὶ Λαύνας τῆς Εὐάνδρου θυγατρός· χώσαντα δ´ αὐτῷ τὸν μητροπάτορα τάφον ἐπὶ τῷ λόφῳ Παλλάντιον ἐπὶ τοῦ μειρακίου τὸν τόπον ὀνομάσαι. 
2. γὼ μέντοι οὔτε τάφον ἐθεασάμην ἐν Ῥώμῃ Πάλλαντος οὔτε χοὰς ἔμαθον ἐπιτελουμένας οὔτε ἄλλο τῶν τοιουτοτρόπων οὐδὲν ἠδυνήθην ἰδεῖν, καίτοι γε οὐκ ἀμνήστου τῆς οἰκίας ταύτης ἀφειμένης οὐδ´ ἀμοίρου τιμῶν αἷς τὸ δαιμόνιον γένος ὑπ´ ἀνθρώπων γεραίρεται. Καὶ γὰρ Εὐάνδρῳ θυσίας ἔμαθον ὑπὸ Ῥωμαίων ἐπιτελουμένας ὁσέτη δημοσίᾳ καὶ Καρμέντῃ, καθάπερ τοῖς λοιποῖς ἥρωσι καὶ δαίμοσι, καὶ βωμοὺς ἐθεασάμην ἱδρυμένους, Καρμέντῃ μὲν ὑπὸ τῷ καλουμένῳ Καπιτωλίῳ παρὰ ταῖς Καρμεντίσι πύλαις, Εὐάνδρῳ δὲ πρὸς ἑτέρῳ τῶν λόφων Αὐεντίνῳ λεγομένῳ τῆς Τριδύμου πύλης οὐ πρόσω· Πάλλαντι δὲ οὐδὲν οἶδα τούτων γινόμενον. 
3. Οἱ δ´ οὖν Ἀρκάδες ὑπὸ τῷ λόφῳ συνοικισθέντες τά τε ἄλλα διεκόσμουν τὸ κτίσμα τοῖς οἴκοθεν νομίμοις χρώμενοι καὶ ἱερὰ ἱδρύονται, πρῶτον μὲν τῷ Λυκαίῳ Πανὶ τῆς Θέμιδος ἐξηγουμένης (Ἀρκάσι γὰρ θεῶν ἀρχαιότατός τε καὶ τιμιώτατος ὁ Πάν) χωρίον ἐξευρόντες ἐπιτήδειον, ὃ καλοῦσι Ῥωμαῖοι Λουπερκάλιον, ἡμεῖς δ´ ἂν εἴποιμεν Λύκαιον.
4Νῦν μὲν οὖν συμπεπολισμένων τῷ τεμένει τῶν πέριξ χωρίων δυσείκαστος γέγονεν ἡ παλαιὰ τοῦ τόπου φύσις, ἦν δὲ τὸ ἀρχαῖον ὡς λέγεται σπήλαιον ὑπὸ τῷ λόφῳ μέγα, δρυμῷ λασίῳ κατηρεφές, καὶ κρηνίδες ὑπὸ ταῖς πέτραις ἐμβύθιοι, ἥ τε προσεχὴς τῷ κρημνῷ νάπη πυκνοῖς καὶ μεγάλοις δένδρεσιν ἐπίσκιος.
5νθα βωμὸν ἱδρυσάμενοι τῷ θεῷ τὴν πάτριον θυσίαν ἐπετέλεσαν, ἣν μέχρι τοῦ καθ´ ἡμᾶς χρόνου Ῥωμαῖοι θύουσιν ἐν μηνὶ Φεβρουαρίῳ μετὰ τὰς χειμερίους τροπάς, οὐδὲν τῶν τότε γενομένων μετακινοῦντες· ὁ δὲ τρόπος τῆς θυσίας ἐν τοῖς ἔπειτα λεχθήσεται. πὶ δὲ τῇ κορυφῇ τοῦ λόφου τὸ τῆς Νίκης τέμενος ἐξελόντες θυσίας καὶ ταύτῃ κατεστήσαντο διετησίους, ἃς καὶ ἐπ´ ἐμοῦ Ῥωμαῖοι ἔθυον.

XXXII. 1. Mais quelques auteurs, et parmi eux Polybe de Mégalopolis, prétendent que la ville devait son nom à Pallas, un jeune homme mort à cet endroit ; ils disent qu'il était le fils d’Hercule et de Lavinia, la fille d'Évandre , et que son grand-père maternel lui aurait élevé un tombeau sur la colline et appela l'endroit Pallantium, d’après le nom du jeune homme. 
2. Mais je n'ai jamais vu de tombeau de Pallas à Rome et je n’ai jamais entendu parler de libations offertes en son honneur ni pu découvrir aucune autre chose de ce genre, bien que cette famille ne soit pas laissée dans l’oubli ni sans ces honneurs dont les êtres divins font l’objet de la part des hommes. Car j’ai appris que des sacrifices publics sont accomplis annuellement par le Romains pour Évandre  et pour Carmenta comme pour les autres héros et divinités mineures; et j'ai vu deux autels érigés, l’un pour Carmenta au pied de colline appelée Capitole près du Porte Carmentale, et l'autre pour Évandre  sur une autre colline, appelée Aventin, non loin de la Porte Trigemina; mais je ne connais rien de tel qui se fasse en l'honneur de Pallas. 
3. Donc les Arcadiens, après avoir construit  au pied de la colline, commencèrent à orner leur ville avec tous les bâtiments suivant leur coutume nationale et à ériger des temples. Ils construisirent d’abord un temple dédié à Pan Lycaios sous les conseils de Thémis (pour les Arcadiens Pan est le plus ancien et plus honoré de tous les dieux), quand ils eurent trouvé un emplacement approprié. Cet endroit, les Romains l’appellent Lupercal, mais nous devrions l'appeler Lykaion. 
4. Aujourd’hui, il est vrai,  que les alentours ont été réunis à l'enceinte sacrée de la ville, il est devenu difficile de faire une conjecture sur la nature ancienne de l'endroit. Néanmoins, à l’origine, dit-on, il y avait une grande caverne sous la colline entourée d’un bois épais; des sources profondes jaillissaient de sous les roches, et le vallon qui touchait les falaises étaient ombragé de grands arbres touffus. 
5. A cet endroit ils élevèrent un autel au dieu et offrirent leur sacrifice traditionnel, que les Romains ont continué à offrir jusqu'à ce jour en février, après le solstice d'hiver, sans rien changer aux rites anciens. La façon de sacrifier sera décrite plus loin. Sur le sommet de la colline ils placèrent l'enceinte de la Victoire et instituèrent des sacrifices pour elle aussi, qui durent tout le long de l'année et que le Romains accomplissaient encore de mon temps.

XXXIII. 1.  Ταύτην δὲ Ἀρκάδες μυθολογοῦσι Πάλλαντος εἶναι θυγατέρα τοῦ Λυκάονος· τιμὰς δὲ παρ´ ἀνθρώπων ἃς ἔχει νῦν Ἀθηνᾶς βουλήσει λαβεῖν, γενομένην τῆς θεοῦ σύντροφον. Δοθῆναι γὰρ εὐθὺς ἀπὸ γονῆς τὴν Ἀθηνᾶν Πάλλαντι ὑπὸ Διὸς καὶ παρ´ ἐκείνῳ τέως εἰς ὥραν ἀφίκετο τραφῆναι. δρύσαντο δὲ καὶ Δήμητρος ἱερὸν καὶ τὰς θυσίας αὐτῇ διὰ γυναικῶν τε καὶ νηφαλίους ἔθυσαν, ὡς Ἕλλησι νόμος, ὧν οὐδὲν ὁ καθ´ ἡμᾶς ἤλλαξε χρόνος.
2πέδειξαν δὲ καὶ Ποσειδῶνι τέμενος Ἱππίῳ καὶ τὴν ἑορτὴν Ἱπποκράτεια μὲν ὑπ´ Ἀρκάδων, Κωνσουάλια δὲ ὑπὸ Ῥωμαίων λεγόμενα κατεστήσαντο, ἐν ᾗ παρὰ Ῥωμαίοις ἐξ ἔθους ἐλινύουσιν ἔργων ἵπποι καὶ ὀρεῖς καὶ στέφονται τὰς κεφαλὰς ἄνθεσι. 
3. Πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα τεμένη καὶ βωμοὺς καὶ βρέτη θεῶν καθωσίωσαν, ἁγισμούς τε καὶ θυσίας κατεστήσαντο πατρίους, αἳ μέχρι τῶν κατ´ ἐμὲ χρόνων τὸν αὐτὸν ἐγίνοντο τρόπον. Οὐ θαυμάσαιμι δ´ ἂν εἰ καὶ παρεῖνταί τινες διαφυγοῦσαι τὴν τῶν ἐπιγινομένων μνήμην ὑπὸ τοῦ πάνυ ἀρχαίου· ἀλλ´ ἀποχρῶσί γε αἱ νῦν ἔτι γινόμεναι τεκμήρια εἶναι τῶν Ἀρκαδικῶν ποτε νομίμων· λεχθήσεται δὲ περὶ αὐτῶν ἐπὶ πλεῖον ἐν ἑτέροις. 
4Λέγονται δὲ καὶ γραμμάτων Ἑλληνικῶν χρῆσιν εἰς Ἰταλίαν πρῶτοι διακομίσαι νεωστὶ φανεῖσαν Ἀρκάδες καὶ μουσικὴν τὴν δι´ ὀργάνων, ἃ δὴ λύραι τε καὶ τρίγωνα καὶ αὐλοὶ καλοῦνται, τῶν προτέρων ὅτι μὴ σύριγξι ποιμενικαῖς οὐδενὶ ἄλλῳ μουσικῆς τεχνήματι χρωμένων, νόμους τε θέσθαι καὶ τὴν δίαιταν ἐκ τοῦ θηριώδους ἐπὶ πλεῖστον εἰς ἡμερότητα μεταγαγεῖν τέχνας τε καὶ ἐπιτηδεύματα καὶ ἄλλα πολλά τινα ὠφελήματα εἰς τὸ κοινὸν καταθεῖναι, καὶ διὰ ταῦτα πολλῆς ἐπιμελείας τυγχάνειν πρὸς τῶν ὑποδεξαμένων. Τοῦτο δεύτερον ἔθνος Ἑλληνικὸν μετὰ Πελασγοὺς ἀφικόμενον εἰς Ἰταλίαν κοινὴν ἔσχε μετὰ τὴν τῶν Ἀβοριγίνων οἴκησιν ἐν τῷ κρατίστῳ τῆς Ῥώμης ἱδρυσάμενον χωρίῳ.

XXXIII. 1. Les Arcadiens ont une légende qui prétend que cette déesse était la fille de Pallas, le fils de Lycaon, et qu'elle a reçu les honneurs que les hommes lui rendent aujourd’hui grâce à Athéna, avec qui elle avait été élevée.  Ils disent qu’Athéna, dès sa naissance, fut confiée à Pallas par Zeus et qu’elle fut élevée par lui jusqu'à son adolescence.  Ils construisirent aussi un temple à Cérès, à qui ils offrirent des sacrifices sans vin, sacrifices accomplis par des femmes, selon la coutume des Grecs : aucun de ces rites n’a changé à notre époque. 
2. Et ils attribuèrent une enceinte à Neptune équestre et instituèrent les fêtes appelées par les Arcadiens Hippocrateia et par les Romains Consualia, pendant lesquelles il est de coutume que les chevaux et les mules arrêtent de travailler et aient leurs têtes couronnées de fleurs. 
3. Ils consacrèrent aussi beaucoup d'autres enceintes, autels et statues des dieux et instituèrent des purifications et des sacrifices selon les coutumes de leur propre pays, qui continuèrent à être exécutées jusqu’à mon époque de la façon identique. Pourtant je ne devrais pas être étonné que certaines de ces cérémonies, en raison de leur grande ancienneté, soient oubliées par la postérité et négligées; mais celles qui sont encore pratiquées sont des preuves suffisantes qu'elles proviennent des coutumes jadis en usage parmi les Arcadiens : j’en parlerai plus longuement ailleurs. 
4. On dit aussi que les Arcadiens furent les premiers à introduire en l'Italie l'utilisation des lettres grecques, récemment apparues chez eux, et aussi la musique exécutée sur des instruments tels que des lyres, des trigones et des flûtes; alors que leurs prédécesseurs n'utilisaient aucune autre instrument de musique que les syrinx bucoliques. On dit aussi qu’ils ont établi des lois , qu’ils transformèrent la vie quotidienne des hommes, les faisant passer de la bestialité à la civilisation, et qu’ils apportèrent aussi les arts et des coutumes et beaucoup d'autres des choses favorisant le bien public, et c’est pourquoi ils furent traités avec beaucoup de considération par ceux qui les avaient reçus. 
5. C'était la deuxième nation grecque après les Pélasges à venir en Italie et elle partagea la résidence des Aborigènes, en s'établissant dans la meilleure partie de Rome.

XXXIV. 1.  Ὀλίγοις δ´ ὕστερον ἔτεσι μετὰ τοὺς Ἀρκάδας ἄλλος εἰς Ἰταλίαν ἀφικνεῖται στόλος Ἑλληνικὸς ἄγοντος Ἡρακλέους, ὃς Ἰβηρίαν καὶ τὰ μέχρι δυσμῶν ἡλίου πάντα χειρωσάμενος ἧκεν. ἐξ ὧν τινες Ἡρακλέα παραιτησάμενοι τῆς πραγματείας ἀφεθῆναι, περὶ ταῦτα τὰ χωρία ὑπέμειναν καὶ πολίζονται λόφον ἐπιτήδειον εὑρόντες, τρισταδίῳ δὲ μάλιστα μήκει τοῦ Παλλαντίου διειργόμενον, ὃς νῦν μὲν Καπιτωλῖνος ὀνομάζεται, ὑπὸ δὲ τῶν τότε ἀνθρώπων Σατόρνιος ἐλέγετο, ὥσπερ ἂν εἴποι τις Ἑλλάδι φωνῇ Κρόνιος. 
2. Τῶν δὲ ὑπολειφθέντων οἱ μὲν πλείους ἦσαν Πελοποννήσιοι, Φενεᾶταί τε καὶ Ἐπειοὶ οἱ ἐξ Ἤλιδος, οἷς οὐκέτι πόθος ἦν τῆς οἴκαδε ὁδοῦ διαπεπορθημένης αὐτοῖς τῆς πατρίδος ἐν τῷ πρὸς Ἡρακλέα πολέμῳ, ἐμέμικτο δέ τι καὶ Τρωικὸν αὐτοῖς τῶν ἐπὶ Λαομέδοντος αἰχμαλώτων ἐξ Ἰλίου γενομένων ὅτε τῆς πόλεως Ἡρακλῆς ἐκράτησε. Δοκεῖ δέ μοι καὶ τοῦ ἄλλου στρατοῦ πᾶν, εἴ τι καματηρὸν ἢ τῇ πλάνῃ ἀχθόμενον ἦν, ἄφεσιν τῆς στρατείας αἰτησάμενον ἐν τῷ χωρίῳ τῷδε ὑπομεῖναι. 
3. Τὸ δὲ ὄνομα τῷ λόφῳ τινὲς μὲν ὥσπερ ἔφην ἀρχαῖον οἴονται εἶναι, καὶ δι´ αὐτὸ τοὺς Ἐπειοὺς οὐχ ἥκιστα φιλοχωρῆσαι μνήμῃ τοῦ ἐν Ἤλιδι Κρονίου λόφου, ὅς ἐστιν ἐν τῇ Πισάτιδι γῇ ποταμοῦ πλησίον Ἀλφειοῦ, καὶ αὐτὸν ἱερὸν τοῦ Κρόνου νομίζοντες Ἠλεῖοι θυσίαις καὶ ἄλλαις τιμαῖς συνιόντες γεραίρουσιν ἐν ὡρισμένοις χρόνοις. 
4. Εὔξενος δὲ ποιητὴς ἀρχαῖος καὶ ἄλλοι τινὲς τῶν Ἰταλικῶν μυθογράφων ὑπ´ αὐτῶν οἴονται Πισατῶν διὰ τὴν ὁμοιότητα τοῦ παρὰ σφίσι Κρονίου τεθῆναι τῷ τόπῳ τοὔνομα, καὶ τὸν βωμὸν τῷ Κρόνῳ τοὺς Ἐπειοὺς ἱδρύσασθαι μεθ´ Ἡρακλέους, ὃς ἔτι καὶ νῦν διαμένει παρὰ τῇ ῥίζῃ τοῦ λόφου κατὰ τὴν ἄνοδον τὴν ἀπὸ τῆς ἀγορᾶς φέρουσαν εἰς τὸ Καπιτώλιον, τήν τε θυσίαν, ἣν καὶ ἐπ´ ἐμοῦ Ῥωμαῖοι ἔθυον φυλάττοντες τὸν Ἑλληνικὸν νόμον, ἐκείνους εἶναι τοὺς καταστησαμένους. 
5. ς δ´ ἐγὼ συμβαλλόμενος εὑρίσκω, καὶ πρὶν Ἡρακλέα ἐλθεῖν εἰς Ἰταλίαν ἱερὸς ἦν ὁ τόπος τοῦ Κρόνου καλούμενος ὑπὸ τῶν ἐπιχωρίων Σατόρνιος, καὶ ἡ ἄλλη δὲ ἀκτὴ σύμπασα ἡ νῦν Ἰταλία καλουμένη τῷ θεῷ τούτῳ ἀνέκειτο, Σατορνία πρὸς τῶν ἐνοικούντων ὀνομαζομένη, ὡς ἔστιν εὑρεῖν ἔν τε Σιβυλλείοις τισὶ λογίοις καὶ ἄλλοις χρηστηρίοις ὑπὸ τῶν θεῶν δεδομένοις εἰρημένον, ἱερά τε πολλαχῇ τῆς χώρας ἐστὶν ἱδρυμένα τῷ θεῷ καὶ πόλεις τινὲς οὕτως ὥσπερ ἡ σύμπασα τότε ἀκτὴ ὀνομαζόμεναι χῶροί τε πολλοὶ τοῦ δαίμονος ἐπώνυμοι καὶ μάλιστα οἱ σκόπελοι καὶ τὰ μετέωρα·

XXXIV. 1Quelques années après les Arcadiens une autre expédition grecque arriva en Italie commandée par Hercule, qui revenait d’avoir conquis l'Espagne et toutes les régions qui s’étendent vers le coucher du soleil.  Certains de ses compagnons qui avaient demandé à Hercule d’abandonner l'expédition, restèrent dans cette région et construisirent une ville sur une colline favorable, qu'ils trouvèrent à environ trois stades de Pallantium.  Cette colline s'appelle aujourd’hui le Capitole, mais les hommes de cette époque l’appelaient la colline de Saturne, ou, en Grec la colline de Cronos. 
2. La plupart de ceux qui étaient restés étaient des Péloponnésiens - des gens de Pheneos et des Epeéens d'Élis, qui ne désiraient absolument plus rentrer chez eux parce que leur pays avait été complètement détruit lors de la guerre contre Hercule. Il y avait également un petit élément troyen qui accompagnait ces derniers : c’étaient des prisonniers emmenés d'Ilion sous le règne de Laomédon quand Hercule prit la ville. A mon avis, la partie de l’armée, qui était épuisée par les travaux ou lassée par ses vagabondages, demanda d’abandonner l'expédition et resta là. 
3. Quant au nom de la colline, certains pensent que c'était un nom ancien, comme je l'ai dit, et que c’est pour cela que les Epéens furent particulièrement satisfaits de cette colline en souvenir de la colline de Cronos à Élis. Elle se trouve dans le territoire du Pisa, près du fleuve Alphée, et les Eléens, la considérant comme consacrée à Cronos, s’y réunissent à date fix pour l’honorer par des sacrifices et d'autres marques de révérence.  
4. Mais le poète ancien Euxenos, ainsi que quelques autres mythographes italiens pensent que ce sont les hommes de Pisa eux-mêmes qui ont donné le nom à l'endroit à cause de sa ressemblance avec leur colline de Cronos, que les Epéens et Hercule élevèrent un autel à Saturne qui subsiste encore au pied de la colline près de la montée qui va du forum au Capitole, et que ce sont eux qui instituèrent le sacrifice que le Romains accomplissent toujours de mon temps, en observant le rituel grec. 
5. Me basant sur des meilleures recherches que j'ai pu faire, je constate que même avant l'arrivée d’Hercule en Italie cet endroit était consacré à Saturne et les indigènes l’appelaient la colline de Saturne, et tout le reste de la péninsule qui s'appelle maintenant l'Italie était consacré à ce dieu appelé Saturne par ses habitants, comme on peut le trouver indiqué dans quelques prophéties sibyllines et d'autres oracles fournis par les dieux. Et dans beaucoup d’endroits du pays il y a des temples consacrés à ce dieu; certaines villes portent le même nom que la péninsule entière portait à cette époque, et beaucoup d'endroits portent le nom du dieu, en particulier des promontoires et des lieux élevés.

XXXV. 1.  Ἰταλία δὲ ἀνὰ χρόνον ὠνομάσθη ἐπ´ ἀνδρὸς δυνάστου ὄνομα Ἰταλοῦ. Τοῦτον δέ φησιν Ἀντίοχος ὁ Συρακούσιος ἀγαθὸν καὶ σοφὸν γεγενημένον καὶ τῶν πλησιοχώρων τοὺς μὲν λόγοις ἀναπείθοντα, τοὺς δὲ βίᾳ προσαγόμενον, ἅπασαν ὑφ´ ἑαυτῷ ποιήσασθαι τὴν γῆν ὅση ἐντὸς ἦν τῶν κόλπων τοῦ τε Ναπητίνου καὶ τοῦ Σκυλλητίνου· ἣν δὴ πρώτην κληθῆναι Ἰταλίαν ἐπὶ τοῦ Ἰταλοῦ. πεὶ δὲ ταύτης καρτερὸς ἐγένετο καὶ ἀνθρώπους πολλοὺς εἶχεν ὑπηκόους αὑτῷ, αὐτίκα τῶν ἐχομένων ἐπορέγεσθαι καὶ πόλεις συνάγεσθαι πολλάς· εἶναι δ´ αὐτὸν Οἴνωτρον τὸ γένος.
2. Ἑλλάνικος δὲ ὁ Λέσβιός φησιν Ἡρακλέα τὰς Γηρυόνου βοῦς ἀπελαύνοντα εἰς Ἄργος, ἐπειδή τις αὐτῷ δάμαλις ἀποσκιρτήσας τῆς ἀγέλης ἐν Ἰταλίᾳ ἐόντι ἤδη φεύγων διῆρε τὴν ἀκτὴν καὶ τὸν μεταξὺ διανηξάμενος πόρον τῆς θαλάττης εἰς Σικελίαν ἀφίκετο, ἐρόμενον ἀεὶ τοὺς ἐπιχωρίους καθ´ οὓς ἑκάστοτε γίνοιτο διώκων τὸν δάμαλιν, εἴ πή τις αὐτὸν ἑωρακὼς εἴη, τῶν τῇδε ἀνθρώπων Ἑλλάδος μὲν γλώττης ὀλίγα συνιέντων, τῇ δὲ πατρίῳ φωνῇ κατὰ τὰς μηνύσεις τοῦ ζῴου καλούντων τὸν δάμαλιν οὐίτουλον, ὥσπερ καὶ νῦν λέγεται, ἐπὶ τοῦ ζῴου τὴν χώραν ὀνομάσαι πᾶσαν ὅσην ὁ δάμαλις διῆλθεν Οὐιτουλίαν. 
3. Μεταπεσεῖν δὲ ἀνὰ χρόνον τὴν ὀνομασίαν εἰς τὸ νῦν σχῆμα οὐδὲν θαυμαστόν, ἐπεὶ καὶ τῶν Ἑλληνικῶν πολλὰ τὸ παραπλήσιον πέπονθεν ὀνομάτων. Πλὴν εἴτε ὡς Ἀντίοχός φησιν ἐπ´ ἀνδρὸς ἡγεμόνος, ὅπερ ἴσως καὶ πιθανώτερόν ἐστιν, εἴθ´ ὡς Ἑλλάνικος οἴεται ἐπὶ τοῦ ταύρου τὴν ὀνομασίαν ταύτην ἔσχεν, ἐκεῖνό γε ἐξ ἀμφοῖν δῆλον, ὅτι κατὰ τὴν Ἡρακλέους ἡλικίαν ἢ μικρῷ πρόσθεν οὕτως ὠνομάσθη. Τὰ δὲ πρὸ τούτων Ἕλληνες μὲν Ἑσπερίαν καὶ Αὐσονίαν αὐτὴν ἐκάλουν, οἱ δ´ ἐπιχώριοι Σατορνίαν, ὡς εἴρηταί μοι πρότερον.

XXXV. 1. Mais par la suite le pays s’appela Italie, d’après le nom du chef Italos. Suivant Antiochos de Syracuse, c’était un homme bon et sage et persuadant ses voisins soit par des arguments soit les subjuguant par la force, il devint lui-même maître de tout le pays qui se situe entre les golfes de Napetinos et de Scylllécion : ce fut le premier pays, dit-il, qui fut appelé Italie, d’après son nom Italos. Et quand il se fut rendu maître de cette région et qu’il eut assujetti beaucoup de gens, immédiatement il convoita d’autres peuples et s’empara de nombreuses cités. Il dit plus loin qu’Italos était de race oenotrienne. 
2.  Mais Hellanicos de Lesbos dit que quand Hercule conduisit le troupeau de Géryon à Argos et qu’il passait par l’Italie, un veau s’échappa du troupeau et dans sa fuite parcourut toute la côte et puis, nageant à travers le détroit intermédiaire de la mer, arriva en Sicile.  Hercule, poursuivant le veau, demandait aux habitants partout où arrivait si quelqu’un l'avait quelque part, et quand les personnes de l'île, qui comprenaient un peu de grec et utilisaient leur propre langue quand il décrivait l'animal, l’appelaient vitulus (c’est le nom qu’on lui donne encore aujourd’hui), en mémoire du veau, il  appela tout le pays qu’il avait parcouru Vitulia.
3. Mais il n'est pas étonnant que le nom se soit transformé au cours du temps en sa forme actuelle, puisque beaucoup de noms grecs aussi ont subi une transformation semblable. Mais que le pays comme le dit Antiochos ait pris son nom d'un de ses chefs (ce qui est le plus probable), ou, comme le croit Hellanicos, d’un taureau, il y a une chose évidente dans leurs deux récits, c’est que c’est du temps d’Hercule, ou peu un plus tôt, qu’il reçut ce nom. Auparavant les Grecs l’appelaient Hesperia et Ausonia et les indigènes Saturnia, comme j'ai déjà dit.

XXXVI. 1. Ἔστι δέ τις καὶ ἕτερος λόγος ὑπὸ τῶν ἐπιχωρίων μυθολογούμενος, ὡς πρὸ τῆς Διὸς ἀρχῆς ὁ Κρόνος ἐν τῇ γῇ ταύτῃ δυναστεύσειε, καὶ ὁ λεγόμενος ἐπ´ ἐκείνου βίος ἅπασι δαψιλὴς ὁπόσοις ὧραι φύουσιν οὐ παρ´ ἄλλοις μᾶλλον ἢ παρὰ σφίσι γένοιτο. 
2. Καὶ εἴ τις ἄλλως ἀφελῶν τὸ μυθῶδες τοῦ λόγου χώρας ἀρετὴν ἐξετάζειν ἐθελήσειεν, ἐξ ἧς γένος τὸ ἀνθρώπων πλείστας εὐφροσύνας ἐκαρπώσατο γενόμενον εὐθὺς εἴτ´ ἐκ γῆς ὡς ὁ παλαιὸς ἔχει λόγος, εἴτ´ ἄλλως πως, οὐκ ἂν εὕροι ταύτης τινὰ ἐπιτηδειοτέραν. ς γὰρ μία γῆ πρὸς ἑτέραν κρίνεσθαι τοσαύτην τὸ μέγεθος, οὐ μόνον τῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ τῆς ἄλλης ἁπάσης κρατίστη κατ´ ἐμὴν δόξαν ἐστὶν Ἰταλία.
3Καίτοι με οὐ λέληθεν ὅτι πολλοῖς οὐ πιστὰ δόξω λέγειν, ἐνθυμουμένοις Αἴγυπτόν τε καὶ Λιβύην καὶ Βαβυλῶνα καὶ εἰ δή τινες ἄλλοι χῶροί εἰσιν εὐδαίμονες· ἀλλ´ ἐγὼ τὸν ἐκ γῆς πλοῦτον οὐκ ἐν μιᾷ τίθεμαι καρπῶν ἰδέᾳ οὐδ´ εἰσέρχεταί με ζῆλος οἰκήσεως, ἐν ᾗ μόνον εἰσὶν ἄρουραι πίονες, τῶν δ´ ἄλλων οὐδὲν ἢ βραχύ τι χρησίμων, ἀλλ´ ἥτις ἂν εἴη πολυαρκεστάτη τε καὶ τῶν ἐπεισάκτων ἀγαθῶν ἐπὶ τὸ πολὺ ἐλάχιστον δεομένη, ταύτην κρατίστην εἶναι λογίζομαι. τοῦτο δὲ τὸ παμφόρον καὶ πολυωφελὲς παρ´ ἡντινοῦν ἄλλην γῆν Ἰταλίαν ἔχειν πείθομαι.

XXXVI. 1. Il y a une autre légende rapportée par les habitants, selon laquelle, avant le règne de Jupiter, Saturne régna sur cette terre et que la façon de vivre remarquable durant son règne, regorgeant de produits saisonniers, fut extrêmement appréciée. 
2. Et si quelqu’un, retranchant la partie fabuleuse de ce récit, examinait les mérites d’un pays qui a donné à l'humanité les plus grands plaisirs juste après sa naissance, que ce soit de la terre, selon la tradition antique, ou d'une autre façon, il n'en trouverait aucun plus généreux que celui-ci. Es si l’on compare un pays à un autre de même étendue, l'Italie est, à mon avis, le meilleur, non seulement de l'Europe, mais même de tout le reste du monde. 
3. Mais je n'ignore pas que je beaucoup de gens ne me croiront pas quand ils songeront à l'Egypte, la Libye, la Babylonie et tous les autres pays fertiles. Mais moi je ne limite pas la richesse du sol à une seule sorte de produit, et je n’ai pas envie d’aller vivre dans un endroit où il n’y a que de riches terres arables et peu ou rien d’autre avantage; mais je considère comme le pays le meilleur celui qui est le plus autosuffisant et n’aurait besoin que de très peu de produits importés. Et je suis persuadé que l'Italie possède cette fertilité et la diversité générale d’avantages plus que n'importe quelle autre terre.

XXXVII. 1. Οὐ γὰρ ἀρούρας μὲν ἀγαθὰς ἔχει καὶ πολλάς, ἄδενδρος δ´ ἐστὶν ὡς σιτοφόρος· οὐδ´ αὖ φυτὰ μὲν ἱκανὴ παντοῖα θρέψασθαι, σπείρεσθαι δ´ ὡς δενδρῖτις ὀλιγόκαρπος· οὐδ´ ἄμφω μὲν ταῦτα παρέχειν δαψιλής, προβατεύεσθαι δ´ ἀνεπιτήδειος· οὐδ´ ἄν τις αὐτὴν φαίη πολύκαρπον μὲν εἶναι καὶ πολύβοτον, ἐνδιαίτημα δ´ ἀνθρώποις ὑπάρχειν ἄχαρι· ἀλλ´ ἔστι πάσης ὡς εἰπεῖν ἡδονῆς τε καὶ ὠφελείας ἔκπλεως. 
2. Ποίας μὲν γὰρ λείπεται σιτοφόρου μὴ ποταμοῖς, ἀλλὰ τοῖς οὐρανίοις ὕδασιν ἀρδομένης τὰ καλούμενα Καμπανῶν πεδία, ἐν οἷς ἐγὼ καὶ τρικάρπους ἐθεασάμην ἀρούρας θερινὸν ἐπὶ χειμερινῷ καὶ μετοπωρινὸν ἐπὶ θερινῷ σπόρον ἐκφερούσας; ποίας δ´ ἐλαιοφόρου τὰ Μεσσαπίων καὶ Δαυνίων καὶ Σαβίνων καὶ πολλῶν ἄλλων γεώργια; ποίας δ´ οἰνοφύτου Τυρρηνία καὶ Ἀλβανὴ καὶ Φαλερίνων χωρία θαυμαστῶς ὡς φιλάμπελα καὶ δι´ ἐλαχίστου πόνου πλείστους ἅμα καὶ κρατίστους καρποὺς ἐξενεγκεῖν εὔπορα; 
3. χωρὶς δὲ τῆς ἐνεργοῦ πολλὴν μὲν ἄν τις εὕροι τὴν εἰς ποίμνας ἀνειμένην αὐτῆς, πολλὴν δὲ τὴν αἰγινόμον, ἔτι δὲ πλείω καὶ θαυμασιωτέραν τὴν ἱπποφορβόν τε καὶ βουκολίδα· ἡ γὰρ ἕλειος καὶ λειμωνία βοτάνη δαψιλὴς οὖσα τῶν τε ὀργάδων ἡ δροσερὰ καὶ κατάρρυτος ἄπειρος ὅση θέρει νέμεται καὶ παρέχει διὰ παντὸς εὐθενούσας τὰς ἀγέλας.
4. πάντων δ´ εἰσὶν οἱ δρυμοὶ θαυμασιώτατοι περί τε τὰ κρημνώδη χωρία καὶ τὰς νάπας καὶ τοὺς ἀγεωργήτους λόφους, ἐξ ὧν πολλῆς μὲν εὐποροῦσι καὶ καλῆς ὕλης ναυπηγησίμου, πολλῆς δὲ τῆς εἰς τὰς ἄλλας ἐργασίας εὐθέτου. καὶ τούτων οὐδὲν οὔτε δυσπόριστόν ἐστιν οὔτε πρόσω τῆς ἀνθρωπίνης χρείας κείμενον, ἀλλ´ εὐκατέργαστα καὶ ῥᾴδια παρεῖναι πάντα διὰ πλῆθος τῶν ποταμῶν, οἳ διαρρέουσιν ἅπασαν τὴν ἀκτὴν καὶ ποιοῦσι τάς τε κομιδὰς καὶ τὰς ἀμείψεις τῶν ἐκ γῆς φυομένων λυσιτελεῖς. 
5. ἔχει δὲ ἡ γῆ καὶ νάματα θερμῶν ὑδάτων ἐν πολλοῖς εὑρημένα χωρίοις, λουτρὰ παρασχεῖν ἥδιστα καὶ νόσους ἰάσασθαι χρονίους ἄριστα, καὶ μέταλλα παντοδαπὰ καὶ θηρίων ἄγρας ἀφθόνους καὶ θαλάττης φύσιν πολύγονον ἄλλα τε μυρία, τὰ μὲν εὔχρηστα, τὰ δὲ θαυμάσια, πάντων δὲ κάλλιστον, ἀέρα κεκραμένον ταῖς ὥραις συμμέτρως, οἷον ἥκιστα πημαίνειν κρυμῶν ὑπερβολαῖς ἢ θάλπεσιν ἐξαισίοις καρπῶν τε γένεσιν καὶ ζῴων φύσιν.

XXXVII. 1. L’Italie, tout en possédant beaucoup de bonnes terres arables, ne manque pas d’arbres, comme c'est le cas pour un pays céréalier;  et d'autre part, alors qu'elle est appropriée pour faire croître toute sorte d'arbres, la terre, une fois semé le grain, ne produit pas de maigres récoltes comme dans un pays boisé;  et tout en fournissant  le grain et les arbres en abondance, elle n’est pas impropre au pâturage du bétail;  et personne ne peut dire que, alors qu'elle porte de riches récoltes, du bois de construction et des troupeaux, il soit néanmoins désagréable pour les hommes d’y vivre.  Au contraire, elle regorge de pratiquement toutes sortes de plaisirs et d’avantages. 
2. Quel pays céréalier, arrosé, non pas avec des fleuves, mais avec des précipitations du ciel, surpasse les plaines de Campanie, dans lesquelles j'ai vu des champs qui produisent trois récoltes par an, la moisson de l'été suivant celle de l’hiver et celle de l'automne suivant celle de l'été? Quels vergers d’olives sont supérieurs à ceux des Messapiens, des Dauniens, des Sabins et de beaucoup d'autres? Quels vignobles surpassent ceux de Tyrrhénie et d’Albe et des régions de Falerne, où le sol est merveilleusement propice pour la vigne et avec peu de travail produit les raisins les plus fins en grande abondance? 
3. Et sans compter ces terres cultivées on en trouvera beaucoup qui sont non cultivées comme pâturage pour des moutons et pour des chèvres, et plus étendue encore - et c’est le plus admirable - est la terre laissée pour l’élevage des chevaux et du bétail; l'herbe non seulement des marais et de prés, qui est très abondante, mais l'herbe couverte de rosée et bien arrosée des clairières, sans limite dans son abondance, fournit leur pâturage en été aussi bien qu'en l'hiver et les garde toujours en bonne santé. 
4. Mais le plus merveilleux de tout ce sont toutes ces forêts poussant sur les hauteurs rocheuses, dans les gorges et sur les collines non cultivées, d’où les habitants se fournissent abondamment en bois de construction excellent, approprié aussi bien aux constructions navales que pour tous autres besoins. Aucun de ces matériaux n’est difficile à trouver ni à une trop grande distance du besoin humain, et il est facile à manipuler et aisément transportable, vu la multitude de fleuves qui traversent la péninsule entière et rendent le transport et les échanges des produits de la terre peu coûteux. 
5. On a découvert également dans beaucoup d’endroits des sources d’eau permettant la plupart des bains agréables et des traitements souverains pour des maux chroniques. Il y a également des mines de toutes sortes, une abondance des bêtes sauvages pour la chasse, et une grande variété de poissons d'eau de mer, sans compter d'innombrables autres choses, certaines utiles et d'autres de nature à exciter l’étonnement. Mais de toute les choses la plus agréable est le climat, aux saisons admirablement tempérées, de sorte que moins qu'ailleurs il ne nuit, ni par un froid rigoureux ni par une chaleur excessive, aux fruits et à la croissance des grains et aux corps des animaux.

XXXVIII. 1. Οὐδὲν δὴ θαυμαστὸν ἦν τοὺς παλαιοὺς ἱερὰν ὑπολαβεῖν τοῦ Κρόνου τὴν χώραν ταύτην, τὸν μὲν δαίμονα τοῦτον οἰομένους εἶναι πάσης εὐδαιμονίας δοτῆρα καὶ πληρωτὴν ἀνθρώποις, εἴτε Κρόνον αὐτὸν δεῖ καλεῖν, ὡς Ἕλληνες ἀξιοῦσιν, εἴτε Σάτουρνον, ὡς Ῥωμαῖοι, πᾶσαν δὲ περιειληφότα τὴν τοῦ κόσμου φύσιν, ὁποτέρως ἄν τις ὀνομάσῃ· τὴν δὲ χώραν ταύτην ὁρῶντας ἔκπλεω πάσης εὐπορίας καὶ χάριτος, ἧς τὸ θνητὸν ἐφίεται γένος, ἀξιοῦντας δὲ καὶ θείῳ καὶ θνητῷ γένει τὸ πρόσφορον εἶναι πάντων χωρίων ἁρμοδιώτατον, ὄρη μὲν καὶ νάπας Πανί, λειμῶνας δὲ καὶ τεθηλότα χωρία νύμφαις, ἀκτὰς δὲ καὶ νήσους πελαγίοις δαίμοσι, τῶν δ´ ἄλλων, ὡς ἑκάστῳ τι θεῷ καὶ δαίμονι οἰκεῖον. 
2. λέγουσι δὲ καὶ τὰς θυσίας ἐπιτελεῖν τῷ Κρόνῳ τοὺς παλαιοὺς, ὥσπερ ἐν Καρχηδόνι τέως ἡ πόλις διέμεινε καὶ παρὰ Κελτοῖς εἰς τόδε χρόνου γίνεται καὶ ἐν ἄλλοις τισὶ τῶν ἑσπερίων ἐθνῶν ἀνδροφόνους, Ἡρακλέα δὲ παῦσαι τὸν νόμον τῆς θυσίας βουληθέντα τόν τε βωμὸν ἱδρύσασθαι τὸν ἐπὶ τῷ Σατουρνίῳ καὶ κατάρξασθαι θυμάτων ἁγνῶν ἐπὶ καθαρῷ πυρὶ ἁγιζομένων, ἵνα δὲ μηδὲν εἴη τοῖς ἀνθρώποις ἐνθύμιον, ὡς πατρίων ἠλογηκόσι θυσιῶν, διδάξαι τοὺς ἐπιχωρίους ἀπομειλιττομένους τὴν τοῦ θεοῦ μῆνιν ἀντὶ τῶν ἀνθρώπων, οὓς συμποδίζοντες καὶ τῶν χειρῶν ἀκρατεῖς ποιοῦντες ἐρρίπτουν εἰς τὸ τοῦ Τεβέριος ῥεῖθρον, εἴδωλα ποιοῦντας ἀνδρείκελα κεκοσμημένα τὸν αὐτὸν ἐκείνοις τρόπον ἐμβαλεῖν εἰς τὸν ποταμόν, ἵνα δὴ τὸ τῆς ὀττείας ὅ τι δή ποτε ἦν ἐν ταῖς ἁπάντων ψυχαῖς παραμένον ἐξαιρεθῇ τῶν εἰκόνων τοῦ παλαιοῦ πάθους ἔτι σωζομένων. 
3. τοῦτο δὲ καὶ μέχρις ἐμοῦ ἔτι διετέλουν Ῥωμαῖοι δρῶντες μικρὸν ὕστερον ἐαρινῆς ἰσημερίας ἐν μηνὶ Μαΐῳ ταῖς καλουμέναις εἰδοῖς, διχομηνίδα βουλόμενοι ταύτην εἶναι τὴν ἡμέραν, ἐν ᾗ προθύσαντες ἱερὰ τὰ κατὰ τοὺς νόμους οἱ καλούμενοι Ποντίφικες, ἱερέων οἱ διαφανέστατοι, καὶ σὺν αὐτοῖς αἱ τὸ ἀθάνατον πῦρ διαφυλάττουσαι παρθένοι στρατηγοί τε καὶ τῶν ἄλλων πολιτῶν οὓς παρεῖναι ταῖς ἱερουργίαις θέμις εἴδωλα μορφαῖς ἀνθρώπων εἰκασμένα, τριάκοντα τὸν ἀριθμὸν ἀπὸ τῆς ἱερᾶς γεφύρας βάλλουσιν εἰς τὸ ῥεῦμα τοῦ Τεβέριος, Ἀργείους αὐτὰ καλοῦντες. 
4. ἀλλὰ γὰρ περὶ μὲν τῶν θυσιῶν καὶ τῶν ἄλλων ἱερουργιῶν, ἃς ἡ Ῥωμαίων πόλις συντελεῖ κατά τε τὸν Ἑλληνικὸν καὶ τὸν ἐπιχώριον τρόπον ἐν ἑτέρῳ λόγῳ δηλώσομεν, ἀπαιτεῖν δὲ ὁ παρὼν καιρὸς ἔοικε καὶ περὶ τῆς Ἡρακλέους ἀφίξεως εἰς Ἰταλίαν μετ´ ἐπιστάσεως πλείονος διελθεῖν καὶ εἴ τι λόγου ἄξιον ἔδρασεν αὐτόθι μὴ παραλιπεῖν.

XXXVIII. 1. Il n’est donc pas étonnant que les anciens aient considéré ce pays comme consacré à Saturne, puisqu'ils estimaient que ce dieu donnait et assurait le bonheur de toute l'humanité, - qu’on doive l'appeler Cronos, comme le pensent les Grecs, ou Saturne, comme le disent les Romains, - et qu’ils le regardaient comme celui qui embrasse l'univers entier, quel que soit son nom, et puisqu'ils voyaient ce pays regorgeant de toutes les ressources et de tous les charmes que recherche l’humanité, et qu’ils considéraient que le lieu le plus agréable pour les dieux et les êtres humains est celui qui leur plaît - les montagnes et les forêts pour Pan, les prés et les endroits verdoyants pour les nymphes, les rivages et les îles pour les divinités marines, et un lieu approprié pour chaque dieu ou génie. 
2. On dit aussi que les anciens sacrifiaient des victimes humaines à Saturne, comme on le faisait à Carthage tant que dura cette ville et comme on le fait encore aujourd’hui chez les Gaulois et chez certaines autres nations occidentales, et que Hercule, désirant supprimer l’usage de ce sacrifice, érigea un autel sur la colline de Saturne et inaugura les rites du sacrifice avec des victimes sans taches brûlant sur un feu pur. Et afin que le peuple ne puisse ressentir aucun scrupule pour avoir négligé ses sacrifices traditionnels, il lui apprit à apaiser la colère du dieu en fabriquant des simulacres d’hommes qu'ils jetaient dans le Tibre liés par les mains et les pieds, et ils les habillaient la même manière qu’eux. Hercule lui apprit aussi à les jeter dans le fleuve au lieu des hommes, pour que la crainte superstitieuse habitant tout leur esprit en fut extirpée, puisque l’apparence du rite ancien était préservée. 
3. C’est ce que les Romains continuaient à faire chaque année à mon époque après l'équinoxe du printemps, en mai, lors de ce qu'ils appellent les Ides (ils considèrent que ce jour marque le milieu du mois); ce jour, après avoir offert des sacrifices préliminaires selon les lois, les pontifes (c’est le nom qu’ils donnent au plus important de leurs prêtres), et avec eux les vierges qui gardent le feu perpétuel, les préteurs, et d’autres citoyens qui peuvent aussi être présent aux rites, jettent du pont Sacré dans le cours du Tibre trente simulacres fabriqués à la ressemblance des hommes, qu'ils appellent Argées. 
4. Mais en ce qui concerne les sacrifices et les autres rites que les romains accomplissent à la manière des Grecs et de leur propre pays, j’en parlerai dans un autre livre ; mais pour le moment, il semble nécessaire de faire un exposé plus détaillé de l'arrivée d’Hercule en Italie et de ne rien omettre de ce qu’il a fait qui mérite d’être mentionné.

XXXIX. 1  Ἔστι δὲ τῶν ὑπὲρ τοῦ δαίμονος τοῦδε λεγομένων τὰ μὲν μυθικώτερα, τὰ δ´ ἀληθέστερα. ὁ μὲν οὖν μυθικὸς περὶ τῆς παρουσίας αὐτοῦ λόγος ὧδ´ ἔχει· ὡς δὴ κελευσθεὶς ὑπ´ Εὐρυσθέως Ἡρακλῆς σὺν τοῖς ἄλλοις ἄθλοις καὶ τὰς Γηρυόνου βοῦς ἐξ Ἐρυθείας εἰς Ἄργος ἀπελάσαι, τελέσας τὸν ἆθλον καὶ τὴν οἴκαδε πορείαν ποιούμενος ἄλλῃ τε πολλαχῇ τῆς Ἰταλίας ἀφίκετο καὶ τῆς Ἀβοριγίνων γῆς εἰς τὸ προσεχὲς τῷ Παλλαντίῳ χωρίον. 
2. εὑρὼν δὲ πόαν ἐν αὐτῷ βουκολίδα πολλὴν καὶ καλήν, τὰς μὲν βοῦς ἀνῆκεν εἰς νομὴν, αὐτὸς δὲ βαρυνόμενος ὑπὸ κόπου κατακλιθεὶς ἔδωκεν αὑτὸν ὕπνῳ. ἐν δὲ τούτῳ λῃστής τις ἐπιχώριος ὄνομα Κάκος περιτυγχάνει ταῖς βουσὶν ἀφυλάκτοις νεμομέναις καὶ αὐτῶν ἔρωτα ἴσχει. ὡς δὲ τὸν Ἡρακλέα κοιμώμενον αὐτοῦ κατέμαθεν, ἁπάσας μὲν οὐκ ἂν ᾤετο δύνασθαι λαθεῖν ἀπελάσας, καὶ ἅμα οὐδὲ ῥᾴδιον τὸ πρᾶγμα κατεμάνθανεν· ὀλίγας δέ τινας ἐξ αὐτῶν εἰς τὸ ἄντρον, ἐν ᾧ πλησίον ὄντι ἐτύγχανε τὴν δίαιταν ποιούμενος, ἀποκρύπτεται ἔμπαλιν τῆς κατὰ φύσιν τοῖς ζῴοις πορείας ἐπισπώμενος ἑκάστην κατ´ οὐράν. τοῦτο δὲ αὐτῷ τῶν ἐλέγχων ἀφανισμὸν ἐδύνατο παρασχεῖν ἐναντίας φανησομένης τοῖς ἴχνεσι τῆς ὁδοῦ.
3. ἀναστὰς δὲ μετ´ ὀλίγον ὁ Ἡρακλῆς καὶ τὸν ἀριθμὸν ἐπιλεξάμενος τῶν βοῶν, ὡς ἔμαθέ τινας ἐκλειπούσας, τέως μὲν ἠπόρει ποῦ κεχωρήκασι καὶ ὡς πεπλανημένας ἀπὸ τῆς νομῆς ἐμάστευεν ἀνὰ τὸν χῶρον· ὡς δ´ οὐχ εὕρισκεν ἐπὶ τὸ σπήλαιον ἀφικνεῖται τοῖς μὲν ἴχνεσι διαρτώμενος, οὐδὲν δὲ ἧττον οἰόμενος δεῖν διερευνήσασθαι τὸν χῶρον. τοῦ δὲ Κάκου πρὸ τῆς θύρας ἑστῶτος καὶ οὔτ´ ἰδεῖν τὰς βοῦς φάσκοντος ἐρομένῳ οὔτ´ ἐρευνᾶσθαι ἐπιτρέποντος αἰτουμένῳ τούς τε πλησίον ὡς δεινὰ πάσχοι ὑπὸ τοῦ ξένου ἐπιβοῶντος, ἀμηχανῶν ὁ Ἡρακλῆς ὅ τι χρήσεται τῷ πράγματι εἰς νοῦν βάλλεται προσελάσαι τῷ σπηλαίῳ τὰς ἄλλας βοῦς. ὡς δὲ ἄρα τῆς συννόμου φωνῆς τε καὶ ὀσμῆς αἱ ἔντοσθεν ᾔσθοντο, ἀντεμυκῶντο ταῖς ἔκτοσθεν καὶ ἐγεγόνει ἡ φωνὴ αὐτῶν κατήγορος τῆς κλοπῆς.
4.  ὁ μὲν οὖν Κάκος, ἐπειδὴ περιφανὴς ἐγένετο κακουργῶν, τρέπεται πρὸς ἀλκὴν καὶ τοὺς εἰωθότας αὐτῷ συναγραυλεῖν ἀνεκάλει· Ἡρακλῆς δὲ ἀλοιῶν αὐτὸν τῷ ῥοπάλῳ κτείνει, καὶ τὰς βοῦς ἐξαγαγών, ἐπειδὴ κακούργων ὑποδοχαῖς εὔθετον ἑώρα τὸ χωρίον, ἐπικατασκάπτει τῇ καλαύροπι τὸ σπήλαιον. ἁγνίσας δὲ τῷ ποταμῷ τὸν φόνον ἱδρύεται πλησίον τοῦ τόπου Διὸς Εὑρεσίου βωμόν, ὅς ἐστι τῆς Ῥώμης παρὰ τῇ Τριδύμῳ πύλῃ, καὶ θύει τῷ θεῷ δάμαλιν ἕνα τῆς εὑρέσεως τῶν βοῶν χαριστήριον. ταύτην ἔτι καὶ εἰς ἐμὲ τὴν θυσίαν ἡ Ῥωμαίων πόλις συνετέλει, νομίμοις Ἑλληνικοῖς ἅπασιν ἐν αὐτῇ χρωμένη, καθάπερ ἐκεῖνος κατεστήσατο.

XXXI. 1. Des histoires qu’on raconte sur ce dieu, certaines sont en grande partie légendaires et d’autres sont plus proches la vérité. Le récit légendaire de son arrivée est le suivant : Hercule, sur l’ordre d’Eurysthée, parmi d'autres travaux, conduisit le troupeau de Géryon d’Erythie à Argos ; la tâche accomplie et après être passé par beaucoup de régions d’Italie lors de son périple ; il arriva aussi au voisinage de Pallantium dans le pays des Aborigènes; 
2. et trouvant là beaucoup d'excellente herbe pour son troupeau, il les laissa paître, et tombant de fatigue, il s’allongea et s'abandonna au sommeil. Alors un voleur de cette région, du nom de Cacus, tomba par hasard sur le troupeau qui paissait sans personne pour le garder et il lui prit l’envie de les prendre. Voyant Hercule endormi là, il pensa qu'il ne pourrait pas conduire le toupeau en entier sans être découvert et en même temps il se rendit compte que la tâche n'était vraiment pas facile non plus. Ainsi il cacha quelques bêtes dans la caverne proche où il vivait tirant chacune d'elles par la queue à rebours. Il faisait cela pour effacer toute preuve de son vol, car la direction dans laquelle les bœufs étaient allés serait en désaccord avec leurs empreintes. 
3. Hercule se réveilla un peu plus tard, compta le troupeau et trouva qu’il en manquait. Pendant un moment il se demanda où les bêtes avaient disparu, et supposant qu’elles s’étaient perdues tout en paissant, il les chercha à travers la région; puis, ne les ayant pas trouvées, il arriva à la caverne, et bien que trompé par les traces, il pressentit néanmoins qu'il devait fouiller l'endroit. Mais Cacus se tenait devant la porte, et quand Hercule lui posa la question sur les bêtes, il nia les avoir vues, et quand Hercule demanda de fouiller la caverne, il refusa, et appela ses voisins à l'aide, se plaignant de la violence que lui faisait un étranger. Et Hercule embarrassé de la manière dont il devrait agir, imagina de conduire le reste des bêtes devant la caverne. Et ainsi, quand celles qui étaient à l’intérieur entendirent beugler et sentirent l'odeur de leurs compagnons dehors, ils beuglèrent à leur tour et leurs mugissements révélèrent ainsi le vol.  
4. Alors Cacus dont le vol avait ainsi été mis en évidence, misa sur la force et commença par appeler ses amis de la campagne. Mais Hercule le tua en le frappant avec sa massue et fit sortir ses bêtes; et voyant que l'endroit était bien adapté pour héberger des malfaiteurs, il démolit la caverne, enterrant le voleur sous ses ruines. Puis après s'être purifié du meurtre dans le fleuve, il érigea près de cet endroit un autel à Jupiter le Découvreur, qui se trouve maintenant à Rome près de la Porta Trigemina, et il sacrifia un veau au dieu pour le remercier d’avoir retrouvé son troupeau. Ce sacrifice, la ville de Rome continue à le célébrer de mon temps, en observant lors de celui-ci toutes les rites grecs comme Hercule les avait institués.

XL. 1.  Οἱ δὲ Ἀβοριγῖνες καὶ τῶν Ἀρκάδων οἱ τὸ Παλλάντιον κατοικοῦντες, ὡς τοῦ τε Κάκου τὸν θάνατον ἔγνωσαν καὶ τὸν Ἡρακλέα εἶδον, τῷ μὲν ἀπεχθόμενοι διὰ τὰς ἁρπαγάς, τοῦ δὲ τὴν ὄψιν ἐκπαγλούμενοι θεῖόν τι χρῆμα ἐνόμισαν ὁρᾶν καὶ τοῦ λῃστοῦ μέγα εὐτύχημα τὴν ἀποβολὴν ἐποιοῦντο. οἱ δὲ πένητες αὐτῶν κλάδους δρεψάμενοι δάφνης, ἣ πολλὴ περὶ τὸν τόπον ἐφύετο, ἐκεῖνόν τε καὶ αὑτοὺς ἀνέστεφον, ἧκον δὲ οἱ βασιλεῖς αὐτῶν ἐπὶ ξένια τὸν Ἡρακλέα καλοῦντες. ὡς δὲ καὶ τοὔνομα καὶ τὸ γένος αὐτοῦ καὶ τὰς πράξεις διεξιόντος ἔμαθον, ἐνεχείριζον αὐτῷ τήν τε χώραν καὶ σφᾶς αὐτοὺς ἐπὶ φιλίᾳ. 
2. Εὔανδρος δὲ παλαίτερον ἔτι τῆς Θέμιδος ἀκηκοὼς διεξιούσης, ὅτι πεπρωμένον εἴη τὸν ἐκ Διὸς καὶ Ἀλκμήνης γενόμενον Ἡρακλέα διαμείψαντα τὴν θνητὴν φύσιν ἀθάνατον γενέσθαι δι´ ἀρετήν, ἐπειδὴ τάχιστα ὅστις ἦν ἐπύθετο, φθάσαι βουλόμενος ἅπαντας ἀνθρώπους Ἡρακλέα θεῶν τιμαῖς πρῶτος ἱλασάμενος, βωμὸν αὐτοσχέδιον ὑπὸ σπουδῆς ἱδρύεται καὶ δάμαλιν ἄζυγα θύει πρὸς αὐτῷ, τὸ θέσφατον ἀφηγησάμενος Ἡρακλεῖ καὶ δεηθεὶς τῶν ἱερῶν κατάρξασθαι. 
3. ἀγασθεὶς δὲ τοὺς ἀνθρώπους τῆς φιλοξενίας Ἡρακλῆς, τὸν μὲν δῆμον ἑστιάσει ὑποδέχεται θύσας τῶν βοῶν τινας καὶ τῆς ἄλλης λείας τὰς δεκάτας ἐξελών· τοὺς δὲ βασιλεῖς χώρᾳ πολλῇ δωρεῖται Λιγύων τε καὶ τῶν ἄλλων προσοίκων, ἧς μέγα ἐποιοῦντο ἄρχειν, παρανόμους τινὰς ἐξ αὐτῆς ἐκβαλὼν ἀνθρώπους. λέγεται  δὲ πρὸς τούτοις, ὡς καὶ δέησίν τινα ποιήσαιτο τῶν ἐπιχωρίων, ἐπειδὴ πρῶτοι θεὸν αὐτὸν ἐνόμισαν, ὅπως ἀθανάτους αὐτῷ διαφυλάττωσι τὰς τιμὰς, θύοντες μὲν ἄζυγα δάμαλιν ἀνὰ πᾶν ἔτος, ἁγιστεύοντες δὲ τὴν ἱερουργίαν ἔθεσιν Ἑλληνικοῖς· καὶ ὡς διδάξειεν αὐτοὺς τὰς θυσίας, ἵνα διὰ παντὸς αὐτῷ κεχαρισμένα θύοιεν, οἴκους δύο τῶν ἐπιφανῶν παραλαβών. 
4. εἶναι δὲ τοὺς μαθόντας τότε τὴν Ἑλληνικὴν ἱερουργίαν Ποτιτίους τε καὶ Πιναρίους, ἀφ´ ὧν τὰ γένη διαμεῖναι μέχρι πολλοῦ τὴν ἐπιμέλειαν ποιούμενα τῶν θυσιῶν, ὡς ἐκεῖνος κατεστήσατο, Ποτιτίων μὲν ἡγουμένων τῆς ἱερουργίας καὶ τῶν ἐμπύρων ἀπαρχομένων, Πιναρίων δὲ σπλάγχνων τε μετουσίας εἰργομένων καὶ ὅσα ἄλλα ἐχρῆν ὑπ´ ἀμφοῖν γίνεσθαι τὴν δευτέραν τιμὴν ἐχόντων. ταύτην δὲ αὐτοῖς προστεθῆναι τὴν ἀτιμίαν ὀψίμου τῆς παρουσίας ἕνεκα, ἐπειδὴ ἕωθεν αὐτοῖς κελευσθὲν ἥκειν ἐσπλαγχνευμένων ἤδη τῶν ἱερῶν ἀφίκοντο. 
5. νῦν μέντοι οὐκέτι τοῖς γένεσι τούτοις ἡ περὶ τὰς ἱερουργίας ἐπιμέλεια ἀνάκειται, ἀλλὰ παῖδες ἐκ τοῦ δημοσίου ὠνητοὶ δρῶσιν αὐτάς. δι´ ἃς δὲ αἰτίας τὸ ἔθος μετέπεσε, καὶ τίς ἡ τοῦ δαίμονος ἐπιφάνεια περὶ τὴν ἀλλαγὴν τῶν ἱεροποιῶν ἐγένετο, ἐπειδὰν κατὰ τοῦτο γένωμαι τοῦ λόγου τὸ μέρος, διηγήσομαι. 
6. ὁ δὲ βωμός, ἐφ´ οὗ τὰς δεκάτας ἀπέθυσεν Ἡρακλῆς, καλεῖται μὲν ὑπὸ Ῥωμαίων Μέγιστος, ἔστι δὲ τῆς Βοαρίας λεγομένης ἀγορᾶς πλησίον, ἁγιστευόμενος εἰ καί τις ἄλλος ὑπὸ τῶν ἐπιχωρίων· ὅρκοι τε γὰρ ἐπ´ αὐτῷ καὶ συνθῆκαι τοῖς βουλομένοις βεβαίως τι διαπράττεσθαι καὶ δεκατεύσεις χρημάτων γίνονται συχναὶ κατ´ εὐχάς· τῇ μέντοι κατασκευῇ πολὺ τῆς δόξης ἐστὶ καταδεέστερος· πολλαχῇ δὲ καὶ ἄλλῃ τῆς Ἰταλίας ἀνεῖται τεμένη τῷ θεῷ, καὶ βωμοὶ κατὰ πόλεις τε ἵδρυνται καὶ παρ´ ὁδούς, καὶ σπανίως ἂν εὕροι τις Ἰταλίας χῶρον, ἔνθα μὴ τυγχάνει τιμώμενος ὁ θεός. ὁ μὲν οὖν μυθικὸς λόγος ὑπὲρ αὐτοῦ τοιόςδε παραδέδοται.

XL. 1. Quand les Aborigènes et les Arcadiens qui vivaient à Pallantium apprirent la mort de Cacus et virent Hercule, ils pensèrent avoir eu beaucoup de chance d’être débarrassés de celui-ci, qu'ils détestaient pour ses vols, et furent frappés de crainte à l'aspect d’Hercule, chez qui il leur semblait voir quelque chose de divin. Les plus pauvres parmi eux cueillirent des branches de laurier qui poussait là à profusion, l’en couronnèrent ainsi qu’eux-mêmes; et leurs rois vinrent aussi inviter Hercule pour être leur hôte. Mais quand ils apprirent de lui son nom, sa lignée et ses exploits, ils lui abandonnèrent leur pays et eux-mêmes au nom de l’amitié. 
2. Or Évandre , qui auparavant avait entendu Thémis relater que le destin prédisait qu’Hercule, fils de Jupiter et d'Alcmène, changerait sa nature mortelle et deviendrait immortel en raison de sa vertu, dès qu'il apprit qui était l'étranger, résolut de devancer tous les hommes en étant le premier à se concilier Hercule par des honneurs divins, et il a érigea à la hâte un autel improvisé et sacrifia sur celui-ci un veau qui n'avait pas connu le joug, en racontant l'oracle à Hercule et lui demandant d'accomplir les rites préliminaires. 
3. Et Hercule charmé de l'hospitalité de ces hommes, invita le peuple à un banquet, après avoir sacrifié quelques bêtes et prélevé la dîme sur le reste de son butin; et à leurs rois il donna, après en avoir d’abord expulsé quelques brigands, un grand territoire qu’ils désiraient beaucoup, qui appartenait aux Ligures et à d'autres de leurs voisins . On signale en outre qu'il demanda aux habitants, puisqu'ils étaient les premiers à le considérer comme un dieu, de perpétuer les honneurs qu'ils lui avaient rendus en offrant chaque année un veau qui n'avait pas connu le joug et en exécutant le sacrifice selon les rites grecs; et il enseigna lui-même les rites sacrificatoires à deux des familles distinguées, afin que ces sacrifices lui soient toujours agréables. 
4. Ceux qu’il instruisit alors dans les cérémonie grecques, étaient, dit-on, les Potitii et les Pinarii : leurs descendants continuèrent pendant longtemps à avoir la direction de ces sacrifices, de la manière qu’il avait décidé : les Potitii présidant au sacrifice et recevant les prémices des offrandes brûlées, alors que le Pinarii étaient exclus de la dégustation des entrailles et venaient en second lieu lors de ces cérémonies qui devaient être exécutées par les deux familles en même temps. On dit que ce déshonneur leur advint pour être arrivés en retard; on leur avait demandé d’être présents tôt le matin, et ils n’arrivèrent que quand les entrailles étaient déjà mangées.
5. Aujourd’hui cependant, la direction des sacrifices n'incombe plus à ces familles, mais ce sont des esclaves achetés avec de l'argent public qui l'exécutent. Pour quelles raisons cette coutume a été changée et la façon dont le dieu s'est manifesté lors de ce changement de ministère, je le rapporterai quand j’en arriverai à cette partie de l'histoire. 
6. L'autel sur lequel Hercule offrit les dîmes s'appelle chez les Romains Le Très Grand Autel. Il se trouve près de l'endroit qu'ils appellent le Marché aux Bestiaux et aucun autre n'est autant vénéré par les habitants : c’est sur cet autel que se font les serments, les accords pris par ceux qui souhaitent traiter une affaire irrévocable et les dîmes fréquemment offertes conformément à des vœux. Cependant, par sa construction il est de beaucoup inférieur à sa réputation. Dans beaucoup d'autres endroits également des enclos lui sont consacrés en Italie et des autels lui sont érigés dans les villes et le long des routes; et on pourrait à peine trouver un endroit en Italie où ce dieu ne soit pas honoré. Tel est le récit légendaire qui nous a été transmis au sujet d’Hercule.