RETOUR À L’ENTRÉE DU SITE

ALLER A LA TABLE DES MATIERES DE DENYS D'HALICARNASSE

DENYS D'HALICARNASSE

ANTIQUITÉS ROMAINES

LIVRE I

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΕΩΣ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ.

biographie des historiens cités par Denys d'Halicarnasse

texte grec seul

traduction française seule

(1-20) (21-40) (41-60) (61-80) (81- fin)

 

LXXXI. 1.  Ὡς δὲ ταῦτα κράτιστα εἶναι ἔδοξε συγκαλέσας τοὺς κωμήτας ἅπαντας ὁ Ῥωμύλος καὶ δεηθεὶς εἰς τὴν Ἄλβαν ἐπείγεσθαι διαταχέων μὴ κατὰ τὰς αὐτὰς πύλας ἅπαντας μηδ´ ἀθρόους εἰσιόντας, μή τις ὑπόνοια πρὸς τοὺς ἐν τῇ πόλει γένηται, καὶ περὶ τὴν ἀγορὰν ὑπομένοντας ἑτοίμους εἶναι δρᾶν τὸ κελευόμενον, ἀπῄει πρῶτος εἰς τὴν πόλιν. 
2. Ο
ἱ δὲ τὸν Ῥῶμον ἄγοντες ἐπειδὴ κατέστησαν ἐπὶ τὸν βασιλέα, τάς τε ὕβρεις ἁπάσας, ὅσας ἦσαν ὑβρισμένοι πρὸς τῶν μειρακίων, κατηγόρουν καὶ τοὺς τραυματίας σφῶν ἐπεδείκνυσαν τιμωρίας εἰ μὴ τεύξονται καταλείψειν προλέγοντες τὰ βουφόρβια. Ἀμόλιος δὲ τοῖς χωρίταις κατὰ πλῆθος ἐληλυθόσι χαρίζεσθαι βουλόμενος καὶ τῷ Νεμέτορι (παρὼν γὰρ ἐτύγχανε συναγανακτῶν τοῖς πελάταις) εἰρήνην τε ἀνὰ τὴν χώραν σπεύδων εἶναι καὶ ἅμα καὶ τὸ αὔθαδες τοῦ μειρακίου, ὡς ἀκατάπληκτον ἦν ἐν τοῖς λόγοις, δι´ ὑποψίας λαμβάνων καταψηφίζεται τὴν δίκην· τῆς δὲ τιμωρίας τὸν Νεμέτορα ποιεῖ κύριον εἰπών, ὡς τῷ δράσαντι δεινὰ τὸ ἀντιπαθεῖν οὐ πρὸς ἄλλου τινὸς μᾶλλον ἢ τοῦ πεπονθότος ὀφείλεται. 
3. ν ὅσῳ δ´ ὁ Ῥῶμος ὑπὸ τῶν τοῦ Νεμέτορος βουκόλων ἤγετο δεδεμένος τε ὀπίσω τὼ χεῖρε καὶ πρὸς τῶν ἀγόντων ἐπικερτομούμενος, ἀκολουθῶν ὁ Νεμέτωρ τοῦ τε σώματος τὴν εὐπρέπειαν ἀπεθαύμαζεν, ὡς πολὺ τὸ βασιλικὸν εἶχε, καὶ τοῦ φρονήματος τὴν εὐγένειαν ἐνεθυμεῖτο, ἣν καὶ παρὰ τὰ δεινὰ διέσωσεν οὐ πρὸς οἶκτον οὐδὲ λιπαρήσεις, ὡς ἅπαντες ἐν ταῖς τοιαῖσδε ποιοῦσι τύχαις, τραπόμενος, ἀλλὰ σὺν εὐκόσμῳ σιωπῇ πρὸς τὸν μόρον ἀπιών. 
4. ς δ´ εἰς τὴν οἰκίαν ἀφίκοντο μεταστῆναι τοὺς ἄλλους κελεύσας μονωθέντα τὸν Ῥῶμον ἤρετο τίς εἴη καὶ τίνων, ὡς οὐκ ἂν ἐκ τῶν τυχόντων γε ἄνδρα τοιοῦτον γενόμενον. Εἰπόντος δὲ τοῦ Ῥώμου τοσοῦτον εἰδέναι μόνον κατὰ πύστιν τοῦ τρέφοντος, ὅτι σὺν ἀδελφῷ διδύμῳ ἐκτεθείη βρέφος εἰς νάπην εὐθὺς ἀπὸ γονῆς καὶ πρὸς τῶν νομέων ἀναιρεθεὶς ἐκτραφείη, βραχὺν ἐπισχὼν χρόνον εἴτε ὑποτοπηθείς τι τῶν ἀληθῶν εἴτε τοῦ δαίμονος ἄγοντος εἰς τοὐμφανὲς τὸ πρᾶγμα λέγει πρὸς αὐτόν·
5.  Ὅτι μὲν ἐπ´ ἐμοὶ γέγονας, ὦ Ῥῶμε, παθεῖν ὅ τι ἂν δικαιώσω, καὶ ὡς περὶ πολλοῦ ποιήσαιντ´ ἂν οἱ κομίσαντές σε δεῦρο πολλὰ καὶ δεινὰ παθόντες ἀποθανεῖν, οὐδὲν δεῖ πρὸς εἰδότα λέγειν. Εἰ δέ σε θανάτου τε καὶ ἄλλου παντὸς ἐκλυσαίμην κακοῦ, ἆρ´ ἂν εἰδείης μοι χάριν καὶ δεομένῳ ὑπουργήσειας ὃ κοινὸν ἀμφοῖν ἔσται ἀγαθόν; 
6. ποκριναμένου δὲ τοῦ μειρακίου ὁπόσα τοὺς ἐν ἀπογνώσει βίου κειμένους ἡ τοῦ σωθήσεσθαι ἐλπὶς τοῖς κυρίοις τούτου λέγειν καὶ ὑπισχνεῖσθαι ἐπαίρει, λῦσαι κελεύσας αὐτὸν ὁ Νεμέτωρ καὶ πάντας ἀπελθεῖν ἐκποδῶν φράζει τὰς αὑτοῦ τύχας, ὡς Ἀμόλιος αὐτὸν ἀδελφὸς ὢν ἀπεστέρησε τῆς βασιλείας ὀρφανόν τε τέκνων ἔθηκε, τὸν μὲν ἐπὶ θήρᾳ κρύφα διαχειρισάμενος, τὴν δ´ ἐν εἱρκτῇ δεδεμένην φυλάττων, τά τε ἄλλα ὁπόσα δεσπότης χρώμενος δούλῳ λωβᾶται.

LXXXI. 1. Ce plan fut considéré comme le meilleur. Romulus appela tous les habitants du village et après leur avoir demandés se hâter vers Albe immédiatement, mais pas tous par les mêmes portes ni en une seule troupe, de peur d’éveiller les soupçons des citoyens, et alors de rester sur le marché et d'être prêts à faire de qu’on lui demanderait. Lui-même partit d'abord pour la ville. 2. En attendant ceux qui conduisaient Remus le menèrent devant le roi, se plaignirent des traitements indignes qu'il avaient reçu de la part des jeunes gens, montrant leurs blessures, et menaçant, s’ils ne trouvaient aucune réparation, d'abandonner leurs troupeaux. Et Amulius, désirant plaire à ses compatriotes, qui étaient venus en grands nombres, et à Numitor (il se trouvait justement là et partageait l'exaspération de ses employés), et cherchant à obtenir la paix dans tout le pays, et en même temps suspectant l’impudence du jeune homme, si courageux dans ses réponses, le jugea coupable; mais il laissa le choix de la punition à Numitor, en disant que celui qui était l’auteur de dommages ne pouvait être puni par personne d’autre que par celui qui avait souffert ces dommages. 
3. Pendant que les bouviers de Numitor emmenaient Remus les mains liées derrière le dos et qu’ils se moquaient de lui, Numitor le suivit et non seulement il admirait la grâce de se son corps qui était tout à fait royale, mais il observait aussi sa noblesse d'esprit, qu'il gardait même dans la détresse, sans lamentations ni supplications, comme tous le font dans un tel malheur, mais avançant vers son destin dans un silence plein de décence. 
4. Lorsqu’ils arrivèrent chez lui, il ordonna à tout le monde de se retirer, et resté seul avec Remus, il lui demanda qui il était et quels étaient ses parents; il ne croyait pas qu'un tel homme pouvait être de naissance médiocre. Remus répondit qu’il ne savait que ce qu'il avait entendu de l'homme qui l'avait élevé, à savoir que son frère jumeau et lui avaient été exposés dans un bois dès leur naissance et qu’ils avaient été recueillis par des bergers et avaient été élevé par eux. Alors Numitor, après une courte pause, soit qu'il suspectait une partie de la vérité soit que le ciel lui envoyait la lumière, lui dit : 
5. "Je n'ai pas besoin de te dire, Remus, que tu es en mon pouvoir pour être puni de quelque manière que je jugerai bon, et que ceux qui t’ont amené ici, pour avoir souffert beaucoup de maux pénibles de ta part, donneraient beaucoup pour que tu sois mis à mort. Mais tout cela tu le sais bien. Si je ne te donne pas la mort mais n’importe quelle autre punition, me montreras-tu de la gratitude et me serviras-tu quand je voudrai ton aide dans une affaire qui sera avantageuse pour l’un et pour l’autre?" 
6. La jeune homme dans sa réponse dit que l'espoir de vivre incite ceux qui sont dans le désespoir à dire et à promettre à ceux de qui leur destin dépend. Numitor le fit délier. Et ordonnant à tout le monde de quitter l'endroit, il le mit au courant de ses propres malheurs - comment Amulius, bien que son frère, l'avait privé de son royaume et l'avait privé de ses enfants, après avoir massacré secrètement son fils tandis qu'il était à la chasse et qu’il maintenait sa fille en prison, et en outre qu’il continuait à le traiter car un maître traiterait son esclave.

LXXXII. 1.  Ταῦτ´ εἰπὼν καὶ πολὺν θρῆνον ἅμα τοῖς λόγοις καταχεάμενος ἠξίου τιμωρὸν τοῖς κατ´ οἶκον αὑτοῦ κακοῖς τὸν Ῥῶμον γενέσθαι. ἀσμένως δὲ ὑποδεξαμένου τὸν λόγον τοῦ μειρακίου καὶ παραυτίκα τάττειν αὑτὸν ἐπὶ τὸ ἔργον ἀξιοῦντος ἐπαινέσας ὁ Νεμέτωρ τὴν προθυμίαν, Τῆς μὲν πράξεως ἔφη τὸν καιρὸν ἐγὼ ταμιεύσομαι, σὺ δὲ τέως πρὸς τὸν ἀδελφὸν ἀπόρρητον ἅπασι τοῖς ἄλλοις ἀγγελίαν πέμψον, ὅτι σώζῃ τε δηλῶν καὶ διαταχέων αὐτὸν ἥκειν ἀξιῶν. 
2.
κ δὲ τούτου πέμπεταί τις ἐξευρεθείς, ὃς ἐδόκει ὑπηρετήσειν καὶ περιτυχὼν οὐ πρόσω τῆς πόλεως ὄντι Ῥωμύλῳ διασαφεῖ τὰς ἀγγελίας· ὁ δὲ περιχαρὴς γενόμενος ἔρχεται σπουδῇ πρὸς Νεμέτορα καὶ περιπλακεὶς ἀμφοῖν ἀσπάζεται μὲν πρῶτον, ἔπειτα φράζει τὴν ἔκθεσιν σφῶν καὶ τροφὴν καὶ τἆλλα ὅσα παρὰ τοῦ Φαιστύλου ἐπύθετο. Τοῖς δὲ βουλομένοις τε καὶ οὐ πολλῶν ἵνα πιστεύσειαν τεκμηρίων δεομένοις καθ´ ἡδονὰς τὸ λεγόμενον ἦν. πεὶ δὲ ἀνέγνωσαν ἀλλήλους αὐτίκα συνετάττοντο καὶ διεσκόπουν ὅστις ἔσται  τρόπος ἢ καιρὸς εἰς τὴν ἐπίθεσιν ἐπιτήδειος. 
3. ν ᾧ δὲ οὗτοι περὶ ταῦτ´ ἦσαν ὁ Φαιστύλος ἀπάγεται πρὸς Ἀμόλιον. Δεδοικὼς γὰρ μὴ οὐ πιστὰ δόξῃ τῷ Νεμέτορι λέγειν ὁ Ῥωμύλος ἄνευ σημείων ἐμφανῶν μεγάλου πράγματος μηνυτὴς γενόμενος, τὸ γνώρισμα τῆς ἐκθέσεως τῶν βρεφῶν τὴν σκάφην ἀναλαβὼν ὀλίγον ὕστερον ἐδίωκεν εἰς τὴν πόλιν. 
4. Διερχόμενον δ´ αὐτὸν τὰς πύλας ταραχωδῶς πάνυ καὶ περὶ πολλοῦ ποιούμενον μηδενὶ ποιῆσαι καταφανὲς τὸ φερόμενον τῶν φυλάκων τις καταμαθών (ἦν δὲ πολεμίων ἐφόδου δέος, καὶ τὰς πύλας οἱ μάλιστα πιστευόμενοι πρὸς τοῦ βασιλέως ἐφρούρουν) συλλαμβάνει τε καὶ τὸ κρυπτὸν ὅ τι δήποτ´ ἦν καταμαθεῖν ἀξιῶν, ἀποκαλύπτει βίᾳ τὴν περιβολήν. ς δὲ τὴν σκάφην ἐθεάσατο καὶ τὸν ἄνθρωπον ἔμαθεν ἀπορούμενον, ἠξίου λέγειν τίς ἡ ταραχὴ καὶ τί τὸ βούλημα τοῦ μὴ φανερῶς ἐκφέρειν σκεῦος οὐδὲν δεόμενον ἀπορρήτου φορᾶς. 
5. ν δὲ τούτῳ πλείους τῶν φυλάκων συνέρρεον καί τις αὐτῶν γνωρίζει τὴν σκάφην αὐτὸς ἐν ἐκείνῃ τὰ παιδία κομίσας ἐπὶ τὸν ποταμὸν καὶ φράζει πρὸς τοὺς παρόντας. οἱ δὲ συλλαβόντες τὸν Φαιστύλον ἄγουσιν ἐπ´ αὐτὸν τὸν βασιλέα καὶ διηγοῦνται  τὰ γενόμενα.
6.  Ἀμόλιος δὲ ἀπειλῇ βασάνων καταπληξάμενος τὸν ἄνθρωπον, εἰ μὴ λέξοι τὰς ἀληθείας ἑκών, πρῶτον μὲν εἰ ζῶσιν οἱ παῖδες ἤρετο· ὡς δὲ τοῦτ´ ἔμαθε τῆς σωτηρίας αὐτοῖς ὅστις ὁ τρόπος ἐγένετο· διηγησαμένου δὲ αὐτοῦ πάντα ὡς ἐπράχθη, Ἄγε δή, φησὶν ὁ βασιλεύς, ἐπειδὴ ταῦτ´ ἀληθεύσας ἔχεις, φράσον ὅπου νῦν ἂν εὑρεθεῖεν. Οὐ γὰρ ἔτι δίκαιοί εἰσιν ἐν βουκόλοις καὶ ἄδοξον βίον ζῆν ἔμοιγε ὄντες συγγενεῖς, ἄλλως τε καὶ θεῶν προνοίᾳ σωζόμενοι.

LXXXII. 1.  Après avoir parlé en accompagnant ses paroles de beaucoup de lamentations, il demanda à Remus de venger les maux de sa maison. Et quand le jeune homme eut accepté avec joie la proposition et qu’il lui eut demandé de le mettre au travail immédiatement, Numitor loua son ardeur et lui dit : "C’est moi-même qui déterminerai le moment approprié pour l'entreprise; mais en attendant envoie un message en privé à ton frère, l'informant que tu es sain et sauf et lui demandant de venir ici très rapidement." 
2. On trouva un homme qui semblait faire l’affaire et sur quoi on l’envoya; et rencontrant Romulus non loin de la ville, il lui donna son message. Romulus fort joyeux arriva rapidement chez Numitor; et après les avoir embrassés tous les deux, d’abord il les remercia, puis il raconta comment son frère et lui avaient été exposés et élevés et toutes les autres circonstances qu'il avait apprises de Faustulus. Les autres, qui souhaitaient que son histoire puisse être vraie et qui n’avaient pas besoin de preuves pour croire, entendirent ce qu’il disait avec plaisir. Et dès qu'ils se reconnurent les uns les autres, ils commencèrent par discuter ensemble et recherchèrent la méthode et l'occasion appropriées pour attaquer. 
3. Tandis qu'ils étaient ainsi occupés, Faustulus fut emmené devant Amulius. Craignant que l'information fournie par Romulus ne puisse pas être crue par Numitor, dans une affaire si considérable, sans preuves manifestes, peu après il se rendit en ville en emmenant la corbeille comme preuve de l’exposition des nouveaux-nés. 
4. Mais comme il franchissait les portes dans une grande confusion, prenant toutes les précautions possibles pour cacher ce qu'il portait, un des gardes l’observa (on craignait une incursion de l'ennemi et les portes étaient gardées par ceux en qui le roi avait entièrement confiance) et le fit arrêter; et exigeant de savoir ce qu'était l'objet caché, il le force enlever son vêtement. Dès qu'il vit la corbeille et vit l’embarras de l'homme, il exigea de connaître la cause de sa confusion et pourquoi il ne voulait pas introduire ouvertement un article qui n'exigeait aucun secret. 
5. Pendant ce temps, un grand nombre de gardes s’amenèrent et l’un d'eux reconnut la corbeille, car c’était lui qui avait porté les enfants dedans au fleuve; et il en informa ceux qui étaient présents. Alors ils saisirent Faustulus, et l’emmenèrent chez le roi lui-même, le mirent au courant de tout ce qui s’était passé. 
6. Amulius, ayant terrifié l'homme par la menace de la torture s'il ne disait pas volontairement la vérité, d'abord lui demanda si les enfants étaient vivants; et apprenant qu'ils l’étaient, il désira savoir de quelle façon ils avaient été sauvés. Et quand l'autre lui eut donné un exposé complet de tout ce qui s'était produit, le roi dit: "Eh bien ! puisque tu as dit la vérité sur cela, dis-moi où ils peuvent maintenant être; il n'est pas digne que des gens de ma famille puissent vivre plus longtemps dans la honte au milieu des bergers, en particulier parce que c’est grâce à la providence des dieux qu’ils doivent d’être sauvés."

LXXXIII. 1. Φαιστύλος δὲ τῆς ἀλόγου πραότητος ὑποψίᾳ κινηθεὶς μὴ φρονεῖν αὐτὸν ὅμοια τοῖς λόγοις ἀποκρίνεται ὧδε· Οἱ μὲν παῖδές εἰσιν ἐν τοῖς ὄρεσι βουκολοῦντες, ὅσπερ ἐκείνων βίος, ἐγὼ δ´ ἐπέμφθην παρ´ αὐτῶν τῇ μητρὶ δηλώσων ἐν αἷς εἰσι τύχαις· ταύτην δὲ παρά σοι φυλάττεσθαι ἀκούων δεήσεσθαι τῆς σῆς θυγατρὸς ἔμελλον, ἵνα με πρὸς αὐτὴν ἀγάγοι. Τὴν δὲ σκάφην ἔφερον, ἵν´ ἔχω δεικνύναι τεκμήριον ἐμφανὲς ἅμα τοῖς λόγοις. νῦν οὖν ἐπεὶ δέδοκταί σοι τοὺς νεανίσκους δεῦρο κομίσαι χαίρω τε, καὶ πέμψον οὕςτινας βούλει σὺν ἐμοί. δείξω μὲν οὖν τοῖς ἐλθοῦσι τοὺς παῖδας, φράσουσι δ´ αὐτοῖς ἐκεῖνοι τὰ παρά σου. 
2. μὲν δὴ ταῦτ´ ἔλεγεν ἀναβολὴν εὑρέσθαι βουλόμενος τοῖς παισὶ τοῦ θανάτου καὶ ἅμα αὐτὸς ἀποδράσεσθαι τοὺς ἄγοντας, ἐπειδὰν ἐν τοῖς ὄρεσι γένηται, ἐλπίσας. Ἀμόλιος δὲ τοῖς πιστοτάτοις τῶν ὁπλοφόρων ἐπιστείλας κρύφα, οὓς ἂν ὁ συοφορβὸς αὐτοῖς δείξῃ συλλαβόντας ὡς αὐτὸν ἄγειν, ἀποστέλλει διαταχέων. Ταῦτα δὲ διαπραξάμενος αὐτίκα γνώμην ἐποιεῖτο καλέσας τὸν ἀδελφὸν ἐν φυλακῇ ἀδέσμῳ ἔχειν, ἕως ἂν εὖ θῆται τὰ παρόντα, καὶ αὐτὸν ὡς ἐπ´ ἄλλο δή τι ἐκάλει. 
3. δὲ ἀποσταλεὶς ἄγγελος εὐνοίᾳ τε τοῦ κινδυνεύοντος καὶ ἐλέῳ τῆς τύχης ἐπιτρέψας κατήγορος γίνεται Νεμέτορι τῆς Ἀμολίου γνώμης. δὲ τοῖς παισὶ δηλώσας τὸν κατειληφότα κίνδυνον αὐτοὺς καὶ παρακελευσάμενος ἄνδρας ἀγαθοὺς γενέσθαι παρῆν ἄγων ὡπλισμένους ἐπὶ τὰ βασίλεια τῶν τε ἄλλων πελατῶν καὶ ἑταίρων καὶ θεραπείας πιστῆς χεῖρα οὐκ ὀλίγην. κον δὲ καὶ οἱ ἐκ τῶν ἀγρῶν συνελθόντες εἰς τὴν πόλιν ἐκλιπόντες τὴν ἀγορὰν ἔχοντες ὑπὸ ταῖς περιβολαῖς ξίφη κεκρυμμένα, στῖφος καρτερόν. Βιασάμενοι δὲ τὴν εἴσοδον ἀθρόᾳ ὁρμῇ πάντες οὐ πολλοῖς ὁπλίταις φρουρουμένην ἀποσφάττουσιν εὐπετῶς Ἀμόλιον καὶ μετὰ τοῦτο τὴν ἄκραν καταλαμβάνονται. ταῦτα μὲν οὖν τοῖς περὶ Φάβιον εἴρηται.

LXXXIII. 1.  Mais Faustulus, suspectant de l’indulgence inattendue du roi que ses intentions ne soient pas en harmonie avec ses paroles, lui répondit de cette manière: "Les jeunes gens sont dans les montagnes en train de faire paître leurs troupeaux : c’est leur façon de vivre, et ils m’ont envoyé à leur mère pour lui expliquer leur situation; mais, entendant dire qu'elle était sous ta garde, j'avais l'intention de demander à ta fille de me mener à elle. Et j'apportais la corbeille avec moi pour fournir à mes paroles une preuve manifeste. Mais maintenant, puisque tu as décidé de faire venir les jeunes gens ici, j’en suis non seulement heureux, mais je te demande d'envoyer avec moi les gens que tu voudras. Je leur montrerai les jeunes gens et ils les mettront au courant de vos ordres."  
2. Il disait cela dans le désir de découvrir quelques moyens de retarder la mort des jeunes gens et en même temps dans l'espoir de pouvoir s’évader des mains de ceux qui l’emmenaient, dès qu'il arriverait dans les montagnes. Et aussitôt Amulius envoya ses gardes le plus digne de confiance avec comme ordres secrets de se saisir et d’emmener devant lui les gens que le porcher leur désignerait. Après cela, il décida d’appeler immédiatement son frère et de le mettre sous une garde légère jusqu'à ce qu'il ait arrangé ses affaires et il le fit venir sous un prétexte quelconque; 
3. mais le messager qu’il lui envoya, poussé à la bienveillance envers l'homme en danger et à la compassion pour son destin, mit Numitor au courant des desseins d'Amulius. Et Numitor, indiquant aux jeunes gens le danger qui les menaçait et leur recommandant instamment de se montrer courageux, vint au palais avec une bande considérable de serviteurs, amis et domestiques fidèles. Ceux-ci furent rejoints par des paysans qui étaient entrés dans la ville plus tôt et qui venaient de la place du marché avec des épées cachées sous leurs vêtements, c’était une troupe vigoureuse. Et par une attaque concertée ils forcèrent l'entrée qui était défendue seulement par quelques troupes lourdement armées, ils égorgent facilement Amulius et après se rendent des maîtres du citadelle. Tel est le récit donné par Fabius.

LXXXIV. 1.  Ἕτεροι δὲ οὐδὲν τῶν μυθωδεστέρων ἀξιοῦντες ἱστορικῇ γραφῇ προσήκειν τήν τε ἀπόθεσιν τὴν τῶν βρεφῶν οὐχ ὡς ἐκελεύσθη τοῖς ὑπηρέταις γενομένην ἀπίθανον εἶναί φασι, καὶ τῆς λυκαίνης τὸ τιθασόν, ἣ τοὺς μαστοὺς ἐπεῖχε τοῖς παιδίοις, ὡς δραματικῆς μεστὸν ἀτοπίας διασύρουσιν·
2
ντιδιαλλαττόμενοι δὲ πρὸς ταῦτα λέγουσιν ὡς ὁ Νεμέτωρ, ἐπειδὴ τὴν Ἰλίαν ἔγνω κύουσαν, ἕτερα παρασκευασάμενος παιδία νεογνὰ διηλλάξατο τεκούσης αὐτῆς τὰ βρέφη καὶ τὰ μὲν ὀθνεῖα δέδωκε τοῖς φυλάττουσι τὰς ὠδῖνας ἀποφέρειν εἴτε χρημάτων τὸ πιστὸν τῆς χρείας αὐτῶν πριάμενος εἴτε διὰ γυναικῶν τὴν ὑπαλλαγὴν μηχανησάμενος, καὶ αὐτὰ λαβὼν Ἀμόλιος ὅτῳ δή τινι τρόπῳ ἀναιρεῖ· τὰ δ´ ἐκ τῆς Ἰλίας γενόμενα περὶ παντὸς ποιούμενος ὁ μητροπάτωρ διασώζεσθαι δίδωσι τῷ Φαιστύλῳ.
3Τὸν δὲ Φαιστύλον τοῦτον Ἀρκάδα μὲν εἶναί φασι τὸ γένος ἀπὸ τῶν σὺν Εὐάνδρῳ, κατοικεῖν δὲ περὶ τὸ Παλλάντιον ἐπιμέλειαν ἔχοντα τῶν Ἀμολίου κτημάτων. Χαρίσασθαι δὲ Νεμέτορι τὴν ἐκτροφὴν τῶν παίδων τἀδελφῷ πειθόμενον ὄνομα Φαυστίνῳ τὰς περὶ τὸν Αὐεντῖνον τρεφομένας τοῦ Νεμέτορος ἀγέλας ἐπιτροπεύοντι· 
4. Τήν τε τιθηνησαμένην τὰ παιδία καὶ μαστοὺς ἐπισχοῦσαν οὐ λύκαιναν εἶναί φασιν, ἀλλ´ ὥσπερ εἰκὸς γυναῖκα τῷ Φαιστύλῳ συνοικοῦσαν Λαυρεντίαν ὄνομα, ᾗ δημοσιευούσῃ ποτὲ τὴν τοῦ σώματος ὥραν οἱ περὶ τὸ Παλλάντιον διατρίβοντες ἐπίκλησιν ἔθεντο τὴν Λούπαν· ἔστι δὲ τοῦτο Ἑλληνικόν τε καὶ ἀρχαῖον ἐπὶ ταῖς μισθαρνούσαις τἀφροδίσια τιθέμενον, αἳ νῦν εὐπρεπεστέρᾳ κλήσει ἑταῖραι προσαγορεύονται. ἀγνοοῦντας δέ τινας αὐτὸ πλάσαι τὸν περὶ τῆς λυκαίνης μῦθον, ἐπειδὴ κατὰ τὴν γλῶτταν, ἣν τὸ Λατίνων ἔθνος φθέγγεται, λούπα καλεῖται τοῦτο τὸ θηρίον. 
5. νίκα δὲ τῆς ἐν τῷ γάλακτι τροφῆς ἀπηλλάγη τὰ παιδία, δοθῆναι πρὸς τῶν τρεφόντων εἰς Γαβίους πόλιν οὐ μακρὰν ἀπὸ τοῦ Παλλαντίου κειμένην, ὡς Ἑλλάδα παιδείαν ἐκμάθοιεν, κἀκεῖ παρ´ ἀνδράσιν ἰδιοξένοις τοῦ Φαιστύλου τραφῆναι γράμματα καὶ μουσικὴν καὶ χρῆσιν ὅπλων Ἑλληνικῶν ἐκδιδασκομένους μέχρις ἥβης. 
6. πεὶ δὲ ἀφίκοντο πρὸς τοὺς νομιζομένους γονεῖς συμβῆναι τὴν διαφορὰν αὐτοῖς πρὸς τοὺς Νεμέτορος βουκόλους περὶ τῶν συννόμων χωρίων· ἐκ δὲ τούτου πληγὰς αὐτοῖς δόντας ὡς αὐτοὺς ἀπελάσαι τὰς ἀγέλας, ποιῆσαι δὲ ταῦτα τῇ γνώμῃ τοῦ Νεμέτορος, ἵν´ ἀρχὴ γένοιτο ἐγκλημάτων καὶ ἅμα παρουσίας εἰς τὴν πόλιν τῷ νομευτικῷ πλήθει πρόφασις. 
7. ς δὲ ταῦτ´ ἐγένετο Νεμέτορα μὲν Ἀμολίου καταβοᾶν, ὡς δεινὰ πάσχοι διαρπαζόμενος ὑπὸ τῶν ἐκείνου βουκόλων, καὶ ἀξιοῦν εἰ μηδενὸς αἴτιος τῶν ἐκείνου ἐστὶ παραδοῦναι τὸν βουφορβὸν αὑτῷ καὶ τοὺς υἱοὺς ἐπὶ δίκῃ· Ἀμόλιον δὲ ἀπολύσασθαι βουλόμενον τὴν αἰτίαν τούς τε αἰτηθέντας καὶ τοὺς ἄλλους ἅπαντας, ὅσοι παρεῖναι τοῖς γενομένοις εἶχον αἰτίαν, ἥκειν κελεύειν δίκας ὑφέξοντας τῷ Νεμέτορι. 
8. Πολλῶν δὲ συνελθόντων ἅμα τοῖς ἐπαιτίοις ἐπὶ τῇ προφάσει τῆς δίκης φράσαντα τοῖς νεανίσκοις τὸν μητροπάτορα πᾶσαν τὴν καταλαβοῦσαν αὐτοὺς τύχην καὶ φήσαντα τιμωρίαν νῦν εἴ ποτε καιρὸν εἶναι λαβεῖν, αὐτίκα ποιήσασθαι σὺν τῷ νομευτικῷ πλήθει τὴν ἐπίθεσιν. Περὶ μὲν οὖν γενέσεως καὶ τροφῆς τῶν οἰκιστῶν τῆς Ῥώμης ταῦτα λέγεται.

LXXXIV. 1. Mais d’autres, qui soutiennent que tout ce qui touche au fabuleux n’a aucune place dans un récit historique, disent que l’exposition de bébés par des domestiques d’une façon qui ne s’accordait pas à leur instructions est une chose improbable, et ils se moquent de la louve apprivoisée qui allaite les enfants en disant que c’est une histoire complètement mélodramatique et absurde. 
2. Au lieu de cela ils en donnent la version suivante: quand Numitor apprit qu'Ilia était enceinte, il se procura d'autres enfants nouveau-nés et quand elle donna naissance à ses bébés, il fit l’échange. Il donna à emporter les faux enfants à ceux qui la gardaient au moment de l’accouchement, soit en ayant acheté la fidélité des gardes par de l'argent soit en machinant cet échange avec l'aide des femmes; et quand Amulius les reçut, il les fit disparaître d’une manière ou d'une autre. Quant aux bébés nés d'Ilia, leur grand-père, qui tenait surtout à leur sauvegarde, les remit à Faustulus. 
3. Ce Faustulus, disent-ils, étaient d'origine arcadienne, descendant de ces Arcadiens qui vinrent avec Evandre; il vécut près du Palatin et s’occupait des domaines d'Amulius, et il se laissa persuader par son frère, appelé Faustinus, qui avait l’intendance des troupeaux de Numitor qui paissaient près de l’Aventin, de laisser Numitor élever les enfants. 
4. Ils disent aussi, que celle qui les a nourris et allaité n'était pas une louve, mais, comme on peut le supposer, une femme, l'épouse de Faustulus, appelée Laurentia, qui avait autrefois prostitué sa beauté et avait reçu des gens qui vivaient aux environs du Palatin le surnom de Lupa. C'est un terme grec antique qui s’applique aux femmes qui se prostituent pour de l’argent; mais elles s'appellent aujourd’hui d’un nom plus respectable, des hétaïres ou des "compagnes." Mais certains qui l’ignoraient ont inventé le mythe de la louve, cet animal s'appelant lupa en latin. 
5. L'histoire se poursuit : après que les enfants furent sevrés, ils furent envoyés par ceux qui les élevaient à Gabies, une ville non loin du Palatin, pour apprendre les lettres grecques; et là ils furent élevés par quelques amis personnels de Faustulus, qui leur apprirent les lettres, la musique, et l'utilisation des armes grecques jusqu'à leur adolescence. 
6. Après leur retour chez leurs parents supposés, une querelle surgit entre eux et les bouviers de Numitor au sujet de leurs pâturages respectifs; sur quoi ils frappèrent les gens de Numitor de sorte que ceux-ci conduisirent leurs bétail ailleurs. Ils faisaient cela sur l’avis de Numitor afin de servir comme prétexte pour ses plaintes et pour avoir une excuse pour l’arrivée de ses bergers en ville. 
7. Quand cela arriva, Numitor engueula Amulius, déclarant qu'il avait été traité outrageusement, en étant pillé par les bouviers d'Amulius, et il exigea d’Amulius que, s'il n'était responsable d'aucune de ces choses, de lui livrer le porcher et ses fils pour qu’ils soient jugés; et Amulius, voulant montrer son innocence, ordonna non seulement à tous ceux dont on s’était plaint, mais aussi à ceux qui étaient accusés d'avoir été présents au conflit, de venir et de se soumettre au jugement de Numitor. 
8. Comme un grand nombre de gens arrivèrent en ville en même temps que les accusés, pour soi-disant assister au procès, le grand-père des jeunes gens les mit au courant de toutes les circonstances de leur sort, et leur dit que maintenant ou jamais c’était l'heure de la vengeance. Immédiatement il attaqua Amulius avec la foule des bergers. Tels sont donc ces récits donnés de la naissance et de l’éducation des fondateurs de Rome.

LXXXV. 1.  Τὰ δὲ κατὰ τὴν κτίσιν αὐτὴν γενόμενα (τοῦτο γὰρ ἔτι μοι τὸ μέρος τῆς γραφῆς λείπεται) νῦν ἔρχομαι διηγησόμενος. ἐπειδὴ γὰρ Ἀμολίου τελευτήσαντος ἀνενεώσατο τὴν ἀρχὴν ὁ Νεμέτωρ ὀλίγον ἐπισχὼν χρόνον, ἐν ᾧ τὴν πόλιν ἐκ τῆς πρότερον ἐπεχούσης ἀκοσμίας εἰς τὸν ἀρχαῖον ἐκόσμει τρόπον, εὐθὺς ἐπενόει τοῖς μειρακίοις ἰδίαν ἀρχὴν κατασκευάσαι ἑτέραν πόλιν οἰκίσας. 
2.
μα δὲ καὶ τοῦ πολιτικοῦ πλήθους ἐπίδοσιν εἰς εὐανδρίαν ἐσχηκότος ἀπαναλῶσαί τι καλῶς ἔχειν ᾤετο, καὶ μάλιστα τὸ διάφορον αὐτῷ ποτε γενόμενον, ὡς μὴ δι´ ὑποψίας αὐτοὺς ἔχοι. κοινωσάμενος δὲ τοῖς μειρακίοις, ἐπειδὴ κἀκείνοις ἐδόκει, δίδωσιν αὐτοῖς χωρία μὲν ὧν ἄρξουσιν, ἔνθα παῖδες ὄντες ἐτράφησαν, ἐκ δὲ τοῦ λεὼ τόν τε δι´ ὑποψίας αὐτῷ γενόμενον, ὃς ἔμελλε νεωτερισμοῦ εἰσαῦθις ἄρξειν, καὶ εἴ τι ἑκούσιον ἀπαναστῆναι ἐβούλετο. 
3. ν δὲ ἐν τούτοις πολὺ μὲν ὥσπερ εἰκὸς ἐν πόλει κινουμένῃ τὸ δημοτικὸν γένος, ἱκανὸν δὲ καὶ τὸ ἀπὸ τοῦ κρατίστου γνώριμον, ἐκ δὲ τοῦ Τρωικοῦ τὸ εὐγενέστατον δὴ νομιζόμενον, ἐξ οὗ καὶ γενεαί τινες ἔτι περιῆσαν εἰς ἐμέ, πεντήκοντα μάλιστ´ οἶκοι. ἐχορηγεῖτο δὲ τοῖς νεανίσκοις καὶ χρήματα καὶ ὅπλα καὶ σῖτος καὶ ἀνδράποδα καὶ ὑποζύγια ἀχθοφόρα καὶ εἴ τι ἄλλο πόλεως ἦν κατασκευῇ πρόσφορον. 
4. ς δὲ ἀνέστησαν ἐκ τῆς Ἄλβας οἱ νεανίσκοι τὸν λεὼν μίξαντες αὐτῷ τὸν αὐτόθεν, ὅσος ἦν ἐν τῷ Παλλαντίῳ καὶ περὶ τὴν Σατορνίαν ὑπολιπής, μερίζονται τὸ πλῆθος ἅπαν διχῇ. Τοῦτο δὲ αὐτοῖς δόξαν παρέσχε φιλοτιμίας, ἵνα θᾶττον ἀνύηται τῇ πρὸς ἀλλήλους ἁμίλλῃ τὰ ἔργα, αἴτιον δὲ τοῦ μεγίστου κακοῦ, στάσεως, ἐγένετο. 
5. Οἵ τε γὰρ προσνεμηθέντες αὐτοῖς τὸν ἑαυτῶν ἡγεμόνα ἕκαστοι κυδαίνοντες ὡς ἐπιτήδειον ἁπάντων ἄρχειν ἐπῆρον, αὐτοί τε οὐκέτι μίαν γνώμην ἔχοντες οὐδὲ ἀδελφὰ διανοεῖσθαι ἀξιοῦντες, ὡς αὐτὸς ἄρξων ἑκάτερος θατέρου, παρώσαντες τὸ ἴσον τοῦ πλείονος ὠρέγοντο. Τέως μὲν οὖν ἀφανῆ τὰ πλεονεκτήματα αὐτῶν ἦν, ἔπειτα δὲ ἐξερράγη σὺν τοιᾷδε προφάσει. 
6. Τὸ χωρίον ἔνθα ἔμελλον ἱδρύσειν τὴν πόλιν οὐ τὸ αὐτὸ ᾑρεῖτο ἑκάτερος. Ῥωμύλου μὲν γὰρ ἦν γνώμη τὸ Παλλάντιον οἰκίζειν τῶν τε ἄλλων ἕνεκα καὶ τῆς τύχης τοῦ τόπου, ἣ τὸ σωθῆναί τε αὐτοῖς καὶ τραφῆναι παρέσχε· Ῥώμῳ δὲ ἐδόκει τὴν καλουμένην νῦν ἀπ´ ἐκείνου Ῥεμορίαν οἰκίζειν. στι δὲ τὸ χωρίον ἐπιτήδειον ὑποδέξασθαι πόλιν λόφος οὐ πρόσω τοῦ Τεβέριος κείμενος, ἀπέχων τῆς Ῥώμης ἀμφὶ τοὺς τριάκοντα σταδίους. κ δὲ τῆς φιλονεικίας ταύτης ἀκοινώνητος εὐθὺς ὑπεδηλοῦτο φιλαρχία. τῷ γὰρ εἴξαντι τὸ κρατῆσαν εἰς ἅπαντα ὁμοίως ἐπιθήσεσθαι ἔμελλεν. 

LXXXV. 1. Je vais maintenant rapporter les événements qui se sont produits lors de la période même de la fondation : c’est la partie de mon récit qu’il me reste à écrire. Quand Numitor, à la mort d'Amulius, eut repris le pouvoir et passé quelque temps à arracher la ville au désordre actuel pour la rétablir en son état ancien, il pensa alors donner un pouvoir indépendant à la jeunesses en fondant une autre ville. 
2. En même temps, comme les habitants avaient beaucoup augmentés en nombre, il pensa qu’il était de bonne politique de se débarrasser d'une certaine partie de ceux-ci, en particulier de ceux qui avaient par le passé été ses ennemis, pour n’avoir plus de motif de les suspecter. Et après avoir communiqué ce plan aux jeunes gens et gagné leur approbation, il donna, comme terres à gouverner, la région où ils avaient été élevés dans leur petite enfance, non seulement à cette partie du peuple qu'il suspectait avoir l’intention de commencer à se rebeller à nouveau, mais également à ceux qui étaient disposés à émigrer volontairement. 
3. Parmi ces derniers, comme c’est normal quand une ville envoie une colonie, il y avait un grand nombre de gens du peuple, mais il y avait aussi un nombre suffisant d’hommes de la meilleure société, et parmi la partie troyenne tous ceux qui étaient considérés comme les plus nobles par leur naissance, dont la descendance de certains perdure encore de mes jours : c’était plus ou moins cinquante familles. On fournit aux jeunes gens de l'argent, des armes et du blé, ainsi que des esclaves et des bêtes de charge et tout ce qui était utiles pour fonder une ville. 
4. Après qu'ils emmenés leurs gens hors d’Albe et qu’ils se soient mêlés à la population locale qui restait toujours dans Pallantium et Saturnia, ils divisèrent la multitude en deux parties. Ils faisaient cela dans l'espoir d‘éveiller un esprit d'émulation, afin que par leur rivalité leurs travaux puissent être achevés plus tôt; cependant elle cette rivalité produisit le plus grand des maux, la discorde. 
5. Chaque groupe, vantant son propre chef, prétendait que c’était la personne la plus appropriée pour les commander tous; et les jeunes gens eux-mêmes, n'ayant plus maintenant une seule façon de penser et ne sentant plus la nécessité d’avoir des sentiments fraternels les uns pour les autres, depuis que chacun comptait commander l'autre, dédaigniaent l'égalité et aspiraient à la supériorité. Pendant un certain temps ils cachèrent leurs ambitions, mais peu de temps après elles éclatèrent à l'occasion suivante. 
6. Ils n’avaient pas la même idée de l’emplacement de l’endroit où devait être fondée la ville; Romulus proposa de coloniser le Palatin, entre autres raisons, à cause de la bonne fortune de l'endroit où ils avaient été sauvés et élevés, tandis que Remus favorisait l'endroit qui est maintenant appelé Remoria de son nom : en effet cet endroit est très approprié pour une ville.  C’était une colline non loin du Tibre et à environ trente stades de Rome. De cette rivalité naquit immédiatement un amour sauvage du pouvoir; celui qui maintenant serait le vainqueur imposerait inévitablement sa volonté en toutes occasions de la même façon.

LXXXVI. 1.  Χρόνου δέ τινος ἐν τούτῳ διαγενομένου, ἐπειδὴ οὐδὲν ἐμειοῦτο τὸ τῆς στάσεως, δόξαν ἀμφοῖν τῷ μητροπάτορι ἐπιτρέψαι παρῆσαν εἰς τὴν Ἄλβαν. δὲ αὐτοῖς ταῦτα ὑποτίθεται· θεοὺς ποιήσασθαι δικαστάς, ὁποτέρου χρὴ τὴν ἀποικίαν λέγεσθαι καὶ τὴν ἡγεμονίαν εἶναι. ταξάμενος δὲ αὐτοῖς ἡμέραν ἐκέλευσεν ἐξ ἑωθινοῦ καθέζεσθαι χωρὶς ἀλλήλων, ἐν αἷς ἑκάτεροι ἀξιοῦσιν ἕδραις· προθύσαντας δὲ τοῖς θεοῖς ἱερὰ τὰ νομιζόμενα φυλάττειν οἰωνοὺς αἰσίους· ὁποτέρῳ δ´ ἂν οἱ ὄρνιθες προτέρῳ κρείττους γένωνται, τοῦτον ἄρχειν τῆς ἀποικίας. 
2. πῄεσαν οἱ νεανίσκοι ταῦτ´ ἐπαινέσαντες καὶ κατὰ τὰ συγκείμενα παρῆσαν ἐν τῇ κυρίᾳ τῆς πράξεως ἡμέρᾳ. ν δὲ Ῥωμύλῳ μὲν οἰωνιστήριον, ἔνθα ἠξίου τὴν ἀποικίαν ἱδρῦσαι, τὸ Παλλάντιον, Ῥώμῳ δ´ ὁ προσεχὴς ἐκείνῳ λόφος Αὐεντῖνος καλούμενος, ὡς δέ τινες ἱστοροῦσιν ἡ Ῥεμορία· φυλακή τε ἀμφοῖν παρῆν οὐκ ἐπιτρέψουσα ὅ τι μὴ φανείη λέξειν. 
3. ς δὲ τὰς προσηκούσας ἕδρας ἔλαβον ὀλίγον ἐπισχὼν χρόνον ὁ Ῥωμύλος ὑπὸ σπουδῆς τε καὶ τοῦ πρὸς τὸν ἀδελφὸν φθόνου, ὡς δὲ καὶ ὁ φθόνος ἴσως δὲ καὶ ὁ θεὸς οὕτως ἐνῆγε, πρὶν ἢ καὶ ὁτιοῦν σημεῖον θεάσασθαι πέμψας ὡς τὸν ἀδελφὸν ἀγγέλους ἥκειν ἠξίου διαταχέων, ὡς πρότερος ἰδὼν οἰωνοὺς αἰσίους. ν ᾧ δὲ οἱ πεμφθέντες ὑπ´ αὐτοῦ δι´ αἰσχύνης ἔχοντες τὴν ἀπάτην οὐ σπουδῇ ἐχώρουν, τῷ Ῥώμῳ γῦπες ἐπισημαίνουσιν ἓξ ἀπὸ τῶν δεξιῶν πετόμενοι. Καὶ ὁ μὲν ἰδὼν τοὺς ὄρνιθας περιχαρὴς ἐγένετο, μετ´ οὐ πολὺ δὲ οἱ παρὰ τοῦ Ῥωμύλου πεμφθέντες ἀναστήσαντες αὐτὸν ἄγουσιν ἐπὶ τὸ Παλλάντιον. 
4. πεὶ δὲ ἐν τῷ αὐτῷ ἐγένοντο ἤρετο μὲν τὸν Ῥωμύλον ὁ Ῥῶμος, οὕς τινας οἰωνοὺς ἴδοι πρότερος, ὁ δὲ ἐν ἀπόρῳ γίνεται ὅ τι ἀποκρίναιτο. ν δὲ τούτῳ δώδεκα γῦπες αἴσιοι πετόμενοι ὤφθησαν, οὓς ἰδὼν θαρρεῖ τε καὶ τῷ Ῥώμῳ δείξας λέγει, Τί γὰρ ἀξιοῖς τὰ πάλαι γενόμενα μαθεῖν; τούςδε γὰρ δή που τοὺς οἰωνοὺς αὐτὸς ὁρᾷς. δὲ ἀγανακτεῖ τε καὶ δεινὰ ποιεῖται, ὡς διηρτημένος ὑπ´ αὐτοῦ, τῆς τε ἀποικίας οὐ μεθήσεσθαι αὐτῷ φησιν.

LXXXVI. 1. En attendant, quelques heures s'étant écoulées et leur discorde ne diminuant absolument pas, les deux acceptèrent de s’en référer à leur grand-père et dans ce but ils se rendirent à Albe. Il leur conseilla de laisser aux dieux le soin de décider lequel d'eux donnerait son nom à la colonie et en serait le chef. Et après avoir fixé pour eux un jour, il leur demanda de se placer tôt le matin à distance l’un des l’autre, dans un endroit que chacun d'eux considérerait comme approprié, et après avoir d'abord offert aux dieux les sacrifices habituels, d’attendre les oiseaux propices; et il leur dit que celui à qui les oiseaux les plus favorables apparaîtraient, celui-là commanderait la colonie. 
2. Les jeunes gens approuvèrent l’idée, s’en allèrent et selon leur accord revinrent le jour désigné pour l’épreuve. Romulus choisit pour endroit le Palatin, où il se proposait s’établir la colonie, et Remus l’Aventin qui jouxtait celui-ci, ou, selon d'autres, Remoria; et des gardes les occupèrent les deux collines, pour les empêcher de rapporter des choses autres que celles qui leur seraient apparues. 
3. Quand ils eurent pris leurs places respectives, Romulus, après une court moment, à cause de son ardeur et de jalousie envers son frère, - mais probablement c’est le ciel qui le poussait – sans avoir vu absolument aucun présage, envoya des messagers à son frère lui demandant de venir immédiatement, comme s’il avait été le premier à voir des oiseaux propices. Mais tandis que les personnes qu'il avait envoyées s’avançaient sans trop se hâter, ayant honte de la tromperie, six vautours apparurent à Remus, venant de la droite; et, voyant les oiseaux, il fut rempli de joie. Et peu après les hommes envoyés par Romulus le prirent et l’amenèrent au Palatin. 
4. Quand ils furent ensemble, Remus demanda à Romulus quels oiseaux il avait été le premier à voir, et Romulus ne sut que répondre. Mais alors on vit douze vautours propices; et voyant ces derniers il reprit courage, et les montrant à Remus, il dit: "Pourquoi exiges-tu de savoir ce qui s'est produit il y a longtemps? Tu vois toi-même les oiseaux." Mais Remus fut indigné et se plaignit amèrement d’avoir été trompé par son frère; et il refusa de lui abandonner la colonie.

LXXXVII. 1.  Ἀνίσταται δὴ ἐκ τούτου μείζων τῆς προτέρας ἔρις ἑκατέρου τὸ πλέον ἔχειν ἀφανῶς δικαιουμένου, τὸ δὲ μὴ μεῖον ἀναφανδὸν ἀπὸ δικαιώσεως τοιᾶςδε ἐπισυνάπτοντος. Εἰρημένον γὰρ ἦν αὐτοῖς ὑπὸ τοῦ μητροπάτορος, ὅτῳ ἂν προτέρῳ κρείττους ὄρνιθες ἐπισημήνωσι, τοῦτον ἄρχειν τῆς ἀποικίας. γένους δὲ ὀρνίθων ἑνὸς ἀμφοῖν ὀφθέντος ὁ μὲν τῷ πρότερος, ὁ δὲ τῷ πλείους ἰδεῖν ἐκρατύνετο. Συνελάμβανε δὲ αὐτοῖς τῆς φιλονεικίας καὶ τὸ ἄλλο πλῆθος ἦρξέ τε : πολέμου δίχα τῶν ἡγεμόνων ὁπλισθέν, καὶ γίνεται μάχη καρτερὰ καὶ φόνος ἐξ ἀμφοῖν πολύς. 
2. ν ταύτῃ φασί τινες τῇ μάχῃ τὸν Φαιστύλον, ὃς ἐξεθρέψατο τοὺς νεανίσκους, διαλῦσαι τὴν ἔριν τῶν ἀδελφῶν βουλόμενον, ὡς οὐδὲν οἷός τ´ ἦν ἀνύσαι, εἰς μέσους ὤσασθαι τοὺς μαχομένους ἄνοπλον θανάτου τοῦ ταχίστου τυχεῖν προθυμούμενον, ὅπερ καὶ ἐγένετο. Τινὲς δὲ καὶ τὸν λέοντα τὸν λίθινον, ὃς ἔκειτο τῆς ἀγορᾶς τῆς τῶν Ῥωμαίων ἐν τῷ κρατίστῳ χωρίῳ παρὰ τοῖς ἐμβόλοις, ἐπὶ τῷ σώματι τοῦ Φαιστύλου τεθῆναί φασιν, ἔνθα ἔπεσεν ὑπὸ τῶν εὑρόντων ταφέντος. 
3. ποθανόντος δ´ ἐν τῇ μάχῃ Ῥώμου νίκην οἰκτίστην ὁ Ῥωμύλος ἀπό τε τοῦ ἀδελφοῦ καὶ πολιτικῆς ἀλληλοκτονίας ἀνελόμενος τὸν μὲν Ῥῶμον ἐν τῇ Ῥεμορίᾳ θάπτει, ἐπειδὴ καὶ ζῶν τοῦ χωρίου τῆς κτίσεως περιείχετο, αὐτὸς δὲ ὑπὸ λύπης τε καὶ μετανοίας τῶν πεπραγμένων παρεὶς ἑαυτὸν εἰς ἀπόγνωσιν τοῦ βίου τρέπεται. Τῆς δὲ Λαυρεντίας, ἣ νεογνοὺς παραλαβοῦσα ἐξεθρέψατο καὶ μητρὸς οὐχ ἧττον ἠσπάζετο, δεομένης καὶ παρηγορούσης, ταύτῃ πειθόμενος ἀνίσταται· συναγαγὼν δὲ τοὺς Λατίνους, ὅσοι μὴ κατὰ τὴν μάχην διεφθάρησαν, ὀλίγῳ πλείους ὄντας τρισχιλίων ἐκ πάνυ πολλοῦ κατ´ ἀρχὰς γενομένου πλήθους, ὅτε τὴν ἀποικίαν ἔστελλε, πολίζει τὸ Παλλάντιον. 
4. μὲν οὖν πιθανώτατος τῶν λόγων περὶ τῆς Ῥώμου τελευτῆς οὗτος εἶναί μοι δοκεῖ. λεγέσθω δ´ ὅμως καὶ εἴ τις ἑτέρως ἔχων παραδέδοται. φασὶ δή τινες συγχωρήσαντ´ αὐτὸν τῷ Ῥωμύλῳ τὴν ἡγεμονίαν, ἀχθόμενον δὲ καὶ δι´ ὀργῆς ἔχοντα τὴν ἀπάτην, ἐπειδὴ κατεσκευάσθη τὸ τεῖχος φλαῦρον ἀποδεῖξαι τὸ ἔρυμα βουλόμενον, Ἀλλὰ τοῦτό γ´, εἰπεῖν, οὐ χαλεπῶς ἄν τις ὑμῖν ὑπερβαίη πολέμιος, ὥσπερ ἐγώ· καὶ αὐτίκα ὑπεραλέσθαι· Κελέριον δέ τινα τῶν ἐπιβεβηκότων τοῦ τείχους, ὃς ἦν ἐπιστάτης τῶν ἔργων, Ἀλλὰ τοῦτόν γε τὸν πολέμιον οὐ χαλεπῶς ἄν τις ἡμῶν ἀμύναιτο, εἰπόντα, πλῆξαι τῷ σκαφείῳ κατὰ τῆς κεφαλῆς καὶ αὐτίκα ἀποκτεῖναι· τὸ μὲν δὴ τέλος τῆς στάσεως τῶν ἀδελφῶν τοιοῦτο λέγεται γενέσθαι.

LXXXVII. 1. Sur quoi un différend plus grand que le précédent surgit entre eux, chacun, tout en essayant secrètement d'obtenir l'avantage, était en apparence disposé à accepter l'égalité, pour la raison suivante. Leur grand-père, comme je l’ai dit, avait dit que celui à qui les oiseaux de bon augure apparaîtraient la première fois devrait commander la colonie; mais, comme ils avaient vu tous les deux la même espèce d'oiseaux, l’un avait eu l'avantage de les voir le premier et l'autre d’en voir un plus grand nombre. Le reste du peuple épousa également leur querelle, et s'armant sans ordre de leurs chefs, commença à se battre; et un combat violent s'ensuivit où beaucoup furent massacrés des les deux camps. 
2. Au cours de cette bataille, comme le racontent certains, Faustulus, qui avait élevé les jeunes gens, souhaitant mettre un terme aux différends entre les frères et ne pouvant y arriver, se jeta sans armes au milieu des combattants, cherchant la mort la plus prompte, ce qui lui arriva. Certains disent également que le lion de pierre qui se trouvait dans la partie principale du forum près des rostres fut érigé au-dessus du corps de Faustulus, qui fut enterré par ceux qui le trouvèrent dans l'endroit où il était tombé. 
3. Remus fut massacré dans cette bataille, Romulus, qui avait gagné la victoire la plus noire à cause de la mort de son frère et du massacre mutuel des citoyens, enterra Remus à Remoria, puisque de son vivant il s'était attaché à cet endroit comme emplacement pour la nouvelle ville. Quant à lui, dans sa peine et son remord pour ce qui s'était produit, il devint déprimé et perdit tout désir de vivre. Mais comme Laurentia, qui avait recueilli les bébés à leur naissance, les avait élevés et les avait aimés non moins qu'une mère, le suppliait et le réconfortait, il l’écouta et se reprit. Réunissant les latins qui n'avaient pas été massacrés lors de la bataille (ils étaient encore un peu plus de trois mille sur la multitude très grande du début, quand il emmenait la colonie), il construisit une ville sur le Palatin.
4. L'exposé que je viens de donner me semble le plus probable des récits au sujet de la mort de Remus. Cependant, il en existe une autre version que celle-ci, laissez-moi également la raconter. Certains, en effet, disent que Remus avait laissé le commandement à Romulus, non sans ressentiment et colère à cause de la tromperie, mais après que le mur eut été construit, souhaitant démontrer la faiblesse de la fortification, il dit, " Ce mur, un de tes ennemis pourrait facilement le franchir comme je le fais, " et immédiatement il sauta au-dessus. Sur quoi Celer, un des hommes qui se tenaient sur le mur et qui dirigeait le travail, dit, " Eh bien, cet ennemi, un de nous pourrait facilement le punir," et le frappant sur la tête avec une pioche, il le tua sur le coup. Tel fut le résultat, dit-on, de la querelle entre les frères. 

LXXXVIII. 1.  Ἐπεὶ δὲ οὐδὲν ἔτι ἦν ἐμποδῶν τῷ κτίσματι προειπὼν ὁ Ῥωμύλος ἡμέραν, ἐν ᾗ τοὺς θεοὺς ἀρεσάμενος ἔμελλε τὴν ἀρχὴν τῶν ἔργων ποιήσασθαι, παρασκευασάμενός τε ὅσα εἰς θυσίας καὶ ὑποδοχὰς τοῦ λεὼ χρησίμως ἕξειν ἔμελλεν, ὡς ἧκεν ὁ συγκείμενος χρόνος αὐτός τε προθύσας τοῖς θεοῖς καὶ τοὺς ἄλλους κελεύσας κατὰ δύναμιν τὸ αὐτὸ δρᾶν ὄρνιθας μὲν πρῶτον αἰσίους λαμβάνει· μετὰ δὲ τοῦτο πυρκαϊὰς πρὸ τῶν σκηνῶν γενέσθαι κελεύσας ἐξάγει τὸν λεὼν τὰς φλόγας ὑπερθρώσκοντα τῆς ὁσιώσεως τῶν μιασμάτων ἕνεκα. 
2.
πεὶ δὲ πᾶν, ὅσον ἦν ἐκ λογισμοῦ θεοῖς φίλον, ᾤετο πεπρᾶχθαι καλέσας ἅπαντας εἰς τὸν ἀποδειχθέντα τόπον περιγράφει τετράγωνον σχῆμα τῷ λόφῳ, βοὸς ἄρρενος ἅμα θηλείᾳ ζευχθέντος ὑπ´ ἄροτρον ἑλκύσας αὔλακα διηνεκῆ τὴν μέλλουσαν ὑποδέξεσθαι τὸ τεῖχος· ἐξ οὗ Ῥωμαίοις τὸ ἔθος τοῦτο τῆς περιαρόσεως τῶν χωρίων ἐν οἰκισμοῖς πόλεων παραμένει. ἐργασάμενος δὲ ταῦτα καὶ τῶν βοῶν ἑκατέρους ἱερεύσας ἄλλων τε πολλῶν θυμάτων καταρξάμενος ἐφίστησι τοῖς ἔργοις τὸν λεών.
3Ταύτην ἔτι καὶ εἰς ἐμὲ τὴν ἡμέραν Ῥωμαίων ἡ πόλις ἑορτῶν οὐδεμιᾶς ἥττονα τιθεμένη καθ´ ἕκαστον ἔτος ἄγει, καλοῦσι δὲ Παρίλια. Θύουσι δ´ ἐν αὐτῇ περὶ γονῆς τετραπόδων οἱ γεωργοὶ καὶ νομεῖς θυσίαν χαριστήριον ἔαρος ἀρχομένου. Πότερον δὲ παλαίτερον ἔτι τὴν ἡμέραν ταύτην ἐν εὐπαθείαις διάγοντες ἐπιτηδειοτάτην οἰκισμῷ πόλεως ἐνόμισαν, ἢ τοῦ κτίσματος ἄρξασαν ἱερὰν ἐποιήσαντο καὶ θεοὺς ἐν αὐτῇ τοὺς ποιμέσι φίλους γεραίρειν ᾤοντο δεῖν οὐκ ἔχω βεβαίως εἰπεῖν.

LXXXVIII. 1.  Comme il ne restait aucun obstacle à la fondation de la ville, Romulus fixa le jour où il projetait de commencer le travail, après avoir d'abord invoqué les dieux. Et après avoir préparé tout qui était exigé pour les sacrifices et pour le divertissement du peuple, quand le moment fixé arriva, il offrit lui-même d'abord un sacrifice aux dieux et demanda aux autres de faire la même chose selon leurs possibilité. Il prit alors d’abord les présages, qui furent favorables. Après cela, il demanda d’allumer les feux devant les tentes, fit sortir le peuple et le fit sauter au-dessus des flammes pour effacer leurs souillures. 
2. Quand qu'il estima que tout ce qu’il avait imaginé comme acceptable pour les dieux, avait été fait, il appela toutes les personnes à l'endroit désigné et dessina une figure quadrangulaire autour de la colline, traçant avec une charrue tirée par un taureau et une vache attelés ensemble un sillon continu destiné à recevoir la base du mur; et depuis lors cette coutume perdure chez les Romains de labourer un sillon autour de l'emplacement où ils projettent de construire une ville. Après avoir fait cela, sacrifié le taureau et la vache et également exécuté de nombreux sacrifices d'autres victimes, il mit le peuple au travail. 
3. C’est ce jour que les Romains célèbrent encore aujourd’hui chaque année par une de leurs plus grandes fêtes qu’ils appellent Parilia. Ce jour-là, situé au début du printemps, les paysans et les bouviers offrent un sacrifice de remerciement pour la fécondité de leurs bétail. Quant à savoir s'ils célébraient ce jour dans les périodes anciennes comme un jour de réjouissances et pour cette raison ils le considéraient comme propice à la fondation d’une ville, ou si c’est parce qu'il marque le début de la fondation de la ville, qu’ils le consacrèrent et qu’ils pensèrent qu’ils devraient honorer ce jour-là les dieux qui sont propices aux bergers, je ne peux le dire avec certitude.

LXXXIX. 1.  Ἃ μὲν οὖν ἐμοὶ δύναμις ἐγένετο σὺν πολλῇ φροντίδι ἀνευρεῖν Ἑλλήνων τε καὶ Ῥωμαίων συχνὰς ἀναλεξαμένῳ γραφὰς ὑπὲρ τοῦ τῶν Ῥωμαίων γένους, τοιάδ´ ἐστίν. στε θαρρῶν ἤδη τις ἀποφαινέσθω πολλὰ χαίρειν φράσας τοῖς βαρβάρων καὶ δραπετῶν καὶ ἀνεστίων ἀνθρώπων καταφυγὴν τὴν Ῥώμην ποιοῦσιν Ἑλλάδα πόλιν αὐτήν, ἀποδεικνύμενος μὲν κοινοτάτην τε πόλεων καὶ φιλανθρωποτάτην, ἐνθυμούμενος ὅτι τὸ μὲν τῶν Ἀβοριγίνων φῦλον Οἰνωτρικὸν ἦν, τοῦτο δὲ Ἀρκαδικόν·  2 μεμνημένος δὲ τῶν συνοικησάντων αὐτοῖς Πελασγῶν, οἳ Θετταλίαν καταλιπόντες Ἀργεῖοι τὸ γένος ὄντες εἰς Ἰταλίαν ἀφίκοντο· Εὐάνδρου τε αὖ καὶ Ἀρκάδων ἀφίξεως, οἳ περὶ τὸ Παλλάντιον ᾤκησαν, Ἀβοριγίνων αὐτοῖς παρασχόντων τὸ χωρίον· ἔτι δὲ Πελοποννησίων τῶν σὺν Ἡρακλεῖ  παραγενομένων, οἳ κατῴκησαν ἐπὶ τοῦ Σατορνίου· τελευταῖον δὲ τῶν ἀπαναστάντων ἐκ τῆς Τρωάδος καὶ συγκερασθέντων τοῖς προτέροις. Τούτων γὰρ ἂν οὐδὲν εὕροι τῶν ἐθνῶν οὔτε ἀρχαιότερον οὔτε Ἑλληνικώτερον. 
3. Αἱ δὲ τῶν βαρβάρων ἐπιμιξίαι, δι´ ἃς ἡ πόλις πολλὰ τῶν ἀρχαίων ἐπιτηδευμάτων ἀπέμαθε, σὺν χρόνῳ ἐγένοντο. καὶ θαῦμα μὲν τοῦτο πολλοῖς ἂν εἶναι δόξειε τὰ εἰκότα λογισαμένοις, πῶς οὐχ ἅπασα ἐξεβαρβαρώθη Ὀπικούς τε ὑποδεξαμένη καὶ Μαρσοὺς καὶ Σαυνίτας καὶ Τυρρηνοὺς καὶ Βρεττίους Ὀμβρικῶν τε καὶ Λιγύων καὶ Ἰβήρων καὶ Κελτῶν συχνὰς μυριάδας ἄλλα τε πρὸς τοῖς εἰρημένοις ἔθνη τὰ μὲν ἐξ αὐτῆς Ἰταλίας, τὰ δ´ ἐξ ἑτέρων ἀφιγμένα τόπων μυρία ὅσα οὔτε ὁμόγλωττα οὔτε ὁμοδίαιτα, ὧν (οὔτε φωνὰς οὔτε δίαιταν) καὶ βίους σύγκλυδας ἀναταραχθέντας ἐκ τοσαύτης διαφωνίας πολλὰ τοῦ παλαιοῦ κόσμου τῆς πόλεως νεοχμῶσαι εἰκὸς ἦν· 
4. πεὶ ἄλλοι γε συχνοὶ ἐν βαρβάροις οἰκοῦντες ὀλίγου χρόνου διελθόντος ἅπαν τὸ Ἑλληνικὸν ἀπέμαθον, ὡς μήτε φωνὴν Ἑλλάδα φθέγγεσθαι μήτε ἐπιτηδεύμασιν Ἑλλήνων χρῆσθαι, μήτε θεοὺς τοὺς αὐτοὺς νομίζειν, μήτε νόμους τοὺς ἐπιεικεῖς, ᾧ μάλιστα διαλλάσσει φύσις Ἑλλὰς βαρβάρου, μήτε τῶν ἄλλων συμβολαίων μηδ´ ὁτιοῦν. ἀποχρῶσι δὲ τὸν λόγον τόνδε ὡς ἀληθῆ εἶναι Ἀχαιῶν οἱ περὶ τὸν Πόντον ᾠκημένοι τεκμηριῶσαι, Ἠλείων μὲν ἐκ τοῦ Ἑλληνικωτάτου γενόμενοι, βαρβάρων δὲ συμπάντων τῶν νῦν ὄντες ἀγριώτατοι.

LXXXIX. 1. Tels sont donc les faits relatifs à l'origine des Romains, faits que j'ai pu découvrir par une lecture très approfondie de beaucoup de travaux écrits par les auteurs grecs et romains. Par conséquent, dorénavant le lecteur doit pour toujours renoncer aux vues de ceux qui font de Rome un asile de barbares, de fugitifs et des vagabonds, et il peut avec confiance affirmer que c’est une ville grecque, - ce qui sera facile quand il verra qu'elle fut immédiatement la plus hospitalière et la plus amicale de toutes les villes, et quand il considèrera que les Aborigènes étaient Oenotriens, et c’est-à-dire Arcadiens, 2. et qu’il se rappellera ceux qui se sont joint à eux dans leur peuplement, les Pélasgiens qui étaient Argiens d’origine et qui sont venus en Italie venant de Thessalie; et qu’il se souviendra de l'arrivée d'Evandre et des Arcadiens, qui se sont installés autour du Palatin, après que les Aborigènes leur eurent accordé la région; et celle aussi des Péloponnésiens, qui, venant avec Hercule, se sont installés sur la colline de Saturne; et, en dernier lieu, ceux qui ont quitté la Troade et se sont mêlés aux premiers colons. On ne trouvera aucune nation qui soit plus ancienne ou plus grecque que ces dernières. 
3. Mais les mélanges des barbares et de Romains, à cause desquels la ville a oublié plusieurs de ses habitudes antiques, se sont produits dans un temps plus tardif. Cela peut sembler fort étonnant à beaucoup de ceux qui réfléchissent sur le cours normal des événements que Rome ne soit pas devenue entièrement barbare après avoir accueilli des Opiques, des Marses, des Samnites, des Tyrrhéniens, des Bruttiens et des milliers d'Ombriens, de Liguriens, d'Ibériens et de Gaulois, sans compter d’innombrables autres nations, dont certaines venues d'Italie elle-même et certaines d'autres régions et qui différaient les unes des autres par leur langue et leurs coutumes : leurs façons de vivre même, diverses qu’elles étaient et troublées par une telle discordance, auraient dû causer beaucoup d'innovations dans l'ordre ancien de la ville. 
4. Beaucoup d'autres, en vivant parmi des barbares, ont en peu de temps oublié tout leur héritage grec, de sorte qu'ils ne parlent plus la langue grecque, n’observent plus les coutumes des Grecs, ne reconnaissent plus les mêmes dieux, n’ont plus les mêmes lois équitables (c’est en cela surtout que l'esprit des Grecs diffère de celui des barbares) et ne sont d'accord entre eux dans aucune autre chose qui les rattache aux rapports ordinaires de la vie. Ces Achéens qui se sont installés près du Pont-Euxin sont une preuve suffisante de ma démonstration; bien qu’à l'origine Eléens, nation vraiment grecque, ils sont maintenant les plus sauvages de tous les barbares.

XC. 1.  Ῥωμαῖοι δὲ φωνὴν μὲν οὔτ´ ἄκρως βάρβαρον οὔτ´ ἀπηρτισμένως Ἑλλάδα φθέγγονται, μικτὴν δέ τινα ἐξ ἀμφοῖν, ἧς ἐστιν ἡ πλείων Αἰολίς, τοῦτο μόνον ἀπολαύσαντες ἐκ τῶν πολλῶν ἐπιμιξιῶν, τὸ μὴ πᾶσι τοῖς φθόγγοις ὀρθοεπεῖν, τὰ δὲ ἄλλα, ὁπόσα γένους Ἑλληνικοῦ μηνύματ´ ἐστὶν ὡς οὐχ ἕτεροί τινες τῶν ἀποικησάντων διασώζοντες, οὐ νῦν πρῶτον ἀρξάμενοι πρὸς φιλίαν ζῆν, ἡνίκα τὴν τύχην πολλὴν καὶ ἀγαθὴν ῥέουσαν διδάσκαλον ἔχουσι τῶν καλῶν οὐδ´ ἀφ´ οὗ πρῶτον ὠρέχθησαν τῆς διαποντίου τὴν Καρχηδονίων καὶ Μακεδόνων ἀρχὴν καταλύσαντες, ἀλλ´ ἐκ παντὸς οὗ συνῳκίσθησαν χρόνου βίον Ἕλληνα ζῶντες καὶ οὐδὲν ἐκπρεπέστερον ἐπιτηδεύοντες πρὸς ἀρετὴν νῦν ἢ πρότερον. 
2. Μ
υρία δ´ εἰς τοῦτο λέγειν ἔχων καὶ πολλοῖς τεκμηρίοις χρῆσθαι δυνάμενος ἀνδρῶν τε μαρτυρίας φέρειν οὐκ ἀξίων ἀπιστεῖσθαι, πάντα ἀναβάλλομαι ταῦτα εἰς τὸν περὶ τῆς πολιτείας αὐτῶν συγγραφησόμενον λόγον. νυνὶ δὲ ἐπὶ τὴν ἑξῆς διήγησιν τρέψομαι τὴν ἀνακεφαλαίωσιν τῶν ἐν ταύτῃ δεδηλωμένων τῇ βίβλῳ τῆς ἐχομένης γραφῆς ποιησάμενος ἀρχήν.

XC. 1. La langue parlée par les Romains n'est ni tout à fait barbare ni absolument grecque, mais un mélange de tous les deux, dont la dominante est éolienne; et le seul inconvénient qu'ils ont éprouvé de ce mélange avec ces diverses nations est qu'ils ne prononcent pas tous leurs sons correctement. Mais toutes les autres indications d'origine grecque ils les conservent plus que toutes les autres colonies. Ce n'est pas simplement récemment, depuis qu’ils jouissent du cours abondant de la bonne fortune qui leur donne les agréments de la vie, qu'ils ont commencé à vivre avec humanité; ni même depuis qu'ils ont visé pour la première fois à la conquête des pays se trouvant au delà de la mer, après avoir renversé les empires carthaginois et macédoniens, mais plutôt au moment où ils se sont associés la première fois pour fonder la ville, qu'ils ont vécu comme des Grecs; et ils ne font rien de plus pour arriver à la vertu maintenant qu'autrefois. 
2. J'ai des choses innombrables à dire sur ce sujet, je peux apporter beaucoup d'arguments et présenter le témoignage d’auteurs crédibles; mais je réserve tout cela pour le récit que je me propose d'écrire sur leur gouvernement. Je reprendrai maintenant le fil de mon récit, après donné en préface au livre suivant un résumé de ce qui est contenu dans ce livre.