RETOUR À L’ENTRÉE DU SITE

ALLER A LA TABLE DES MATIERES DE DENYS D'HALICARNASSE

DENYS D'HALICARNASSE

ANTIQUITÉS ROMAINES

LIVRE I

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΕΩΣ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ.

(1-20) (21-40) (41-60) (61-80) (81- fin)

biographie des auteurs cités par Denys.

texte grec seul

traduction française seule

 

LXI. 1.  Ὅτι δὲ καὶ τὸ τῶν Τρώων ἔθνος Ἑλληνικὸν ἐν τοῖς μάλιστα ἦν ἐκ Πελοποννήσου ποτὲ ὡρμημένον, εἴρηται μὲν καὶ ἄλλοις τισὶ πάλαι, λεχθήσεται δὲ καὶ πρὸς ἐμοῦ δι´ ὀλίγων. χει δὲ ὁ λόγος περὶ αὐτῶν ὧδε· Ἄτλας γίνεται βασιλεὺς πρῶτος ἐν τῇ καλουμένῃ νῦν Ἀρκαδίᾳ, ᾤκει δὲ περὶ τὸ λεγόμενον Καυκώνιον ὄρος. Τούτῳ θυγατέρες ἦσαν ἑπτὰ αἱ νῦν ἐν οὐρανῷ κατηστερίσθαι λεγόμεναι Πλειάδες ἐπίκλησιν, ὧν μίαν μὲν Ἠλέκτραν Ζεὺς γαμεῖ καὶ γεννᾷ παῖδας ἐξ αὐτῆς Ἴασον καὶ Δάρδανον. 
2. Ἴασος μὲν οὖν ἠίθεος μένει, Δάρδανος δὲ ἄγεται γυναῖκα Χρύσην Πάλλαντος θυγατέρα, ἐξ ἧς αὐτῷ γίνονται παῖδες Ἰδαῖος καὶ Δείμας. Οὗτοι τέως μὲν ἐν Ἀρκαδίᾳ παραλαβόντες τὴν Ἄτλαντος δυναστείαν ἐβασίλευον, ἔπειτα κατακλυσμοῦ γενομένου μεγάλου περὶ τὴν Ἀρκαδίαν τὰ μὲν πεδία ἐξελιμνώθη καὶ πολλοῦ χρόνου γεωργεῖσθαι ἀδύνατα ἦν, οἱ δὲ ἄνθρωποι (ᾤκουν γὰρ ἀνὰ τὰ ὄρη γλίσχρως ποριζόμενοι τὰς τροφάς) συμφρονήσαντες ὡς οὐχ ἱκανὴ βόσκειν ἔσται πάντας ἡ περιοῦσα γῆ νέμονται σφᾶς αὐτοὺς διχῇ· καὶ αὐτῶν οἱ μὲν ἐν Ἀρκαδίᾳ ὑπομένουσι βασιλέα καταστησάμενοι Δείμαντα τὸν Δαρδάνου, οἱ δὲ λοιποὶ ἀπανίστανται Πελοποννήσου στόλῳ μεγάλῳ. 
3. Ποιούμενοι δὲ τὸν πλοῦν παρὰ τὴν Εὐρώπην εἰς τὸν Μέλανα καλούμενον ἀφικνοῦνται κόλπον καὶ τυγχάνουσιν ἐν νήσῳ τινὶ τῆς Θρᾴκης ὁρμισάμενοι, ἣν οὐκ ἔχω εἰπεῖν εἴτε ἦν οἰκουμένη καὶ πρότερον, εἴτ´ ἔρημος· ᾗ τίθενται τοὔνομα σύνθετον ἔκ τε ἀνδρὸς καὶ τόπου, Σαμοθρᾴκην· τὸ μὲν γὰρ χωρίον τῆς Θρᾴκης, ὁ δὲ οἰκιστὴς Σάμων, υἱὸς Ἑρμοῦ καὶ νύμφης Κυλληνίδος Ῥήνης ὀνομαζομένης. 
4. κεῖ δὲ χρόνον οὐ πολὺν διατρίψαντες, ὡς οὐκ εὐμαρὴς ἦν ὁ βίος αὐτοῖς γῇ τε λυπρᾷ καὶ θαλάττῃ ἀγρίᾳ μαχομένοις, ὀλίγους τινὰς ἐν τῇ νήσῳ λειπόμενοι ἀπανίστανται πάλιν οἱ πλείους εἰς τὴν Ἀσίαν ἔχοντες ἡγεμόνα τῆς ἀποικίας Δάρδανον· Ἴασος γὰρ ἐν τῇ νήσῳ κεραυνῷ πληγεὶς τελευτᾷ Δήμητρος εὐνῆς ὀριγνώμενος· ποιησάμενοί τε τὴν ἀπόβασιν ἐν τῷ καλουμένῳ νῦν Ἑλλησπόντῳ περὶ τὴν ὕστερον κληθεῖσαν οἰκίζονται Φρυγίαν, Ἰδαῖος μὲν ὁ Δαρδάνου μέρος τῆς στρατιᾶς ἔχων ἐν τοῖς ὄρεσιν, ἃ νῦν Ἰδαῖα ἀπ´ ἐκείνου λέγεται, ἔνθα μητρὶ θεῶν ἱερὸν ἱδρυσάμενος ὄργια καὶ τελετὰς κατεστήσατο, αἳ καὶ εἰς τόδε χρόνου διαμένουσιν ἐν ἁπάσῃ Φρυγίᾳ· Δάρδανος δ´ ἐν τῇ καλουμένῃ νῦν Τρωάδι πόλιν ὁμώνυμον αὑτῷ κατασκευάσας, δόντος αὐτῷ τὰ χωρία Τεύκρου βασιλέως, ἀφ´ οὗ Τευκρὶς τὸ ἀρχαῖον ἡ γῆ ἐλέγετο· 
5. Τοῦτον δὲ ἄλλοι τε πολλοὶ καὶ Φανόδημος ὁ τὴν Ἀττικὴν γράψας ἀρχαιολογίαν ἐκ τῆς Ἀττικῆς μετοικῆσαί φασιν εἰς τὴν Ἀσίαν δήμου Ξυπεταιέως ἄρχοντα καὶ πολλὰ παρέχονται τοῦ λόγου τεκμήρια. Κρατήσαντα δὲ χώρας συχνῆς τε καὶ ἀγαθῆς καὶ οὐ πολὺ τὸ ἐπιχώριον ἐχούσης γένος ἀσμένως τὸν Δάρδανον ἰδεῖν καὶ τὸ σὺν αὐτῷ παραγενόμενον Ἑλληνικόν, τῶν τε πρὸς τοὺς βαρβάρους πολέμων συμμαχίας ἕνεκα καὶ ἵνα ἡ γῆ μὴ ᾖ ἔρημος.

LXI. 1.  Que le Troyens aussi étaient une nation vraiment grecque, venue autrefois du Péloponnèse, a été longtemps soutenu par quelques auteurs et je vais également le rapporter. Voici le récit à ce sujet. Atlas était le premier roi du pays aujourd’hui nommé Arcadie, et il vécut près de la montagne appelée Caucase. Il eut sept filles, qui sont comptées maintenant au nombre des constellations sous le nom du Pléiades; Zeus épousa l’une d’elles, Électre, et en eut deux fils, Iasos et Dardanos. 
2. Iasos resta célibataire, mais Dardanos épousa Chrysè, fille de Pallas, de qui il eut deux fils, Idaeos et Deimas; et ceux-ci, succédant à Atlas dans le royaume, régnèrent pendant un certain temps en Arcadie. Mais un grand déluge se produisit dans toute l’Arcadie, les plaines furent inondées et ne purent être labourées pendant longtemps; les habitants vivant sur les montagnes et survivant à peine, décidèrent que ce qui leur restait de terre ne serait pas suffisant pour qu’ils puissent tous subsister et se scindèrent en deux groupes : l’un resta en Arcadie, en nommant roi Deimas, fils de Dardanus, alors que l'autre quitta le Péloponnèse à bord d'une grande flotte. 
3. Naviguant le long des côtes de l'Europe, ils arrivèrent à un golfe nommé Mélas et par hasard débarquèrent sur une île de Thrace, dont je ne peux dire si elle fut habitée auparavant ou pas. Ils appelèrent l'île Samothrace, nom composé du nom d'un homme et du nom d'un endroit. Cet endroit appartient à la Thrace et son premier colon fut Samon, fils de Hermès et d’une nymphe de Cyllenè, appelée Rhénè. 
4. Ils n’y restèrent que peu de temps, car la vie ne s’avéra pas facile pour eux, forcés qu’ils étaient à faire face à un sol ingrat et à une mer sauvage; laissant quelques uns des leurs sur l’île, la plupart d’entre eux partirent une fois de plus et allèrent en Asie avec Dardanos comme chef de leur colonie (Iasos était mort dans l’île, frappé d’un coup de foudre pour avoir désiré avoir des rapports avec Déméter), et ils débarquèrent dans le détroit appelé maintenant l’Hellespont. Ils s’installèrent dans la région qui après s’est appelée Phrygie. Idaeos, le fils de Dardanos, avec une partie de ses compagnons occupa les montagnes qui s'appellent aujourd’hui d’après son nom les montagnes de l’Ida, et là il construisit un temple à la mère des dieux et institua les mystères et les cérémonies qui sont observées encore aujourd'hui dans toute la Phrygie. Et Dardanos construisit une ville à son nom dans la région qui s’appelle maintenant la Troade; la terre lui fut donnée par le roi Teucer : le pays s’appelait jadis Teucris à cause de son nom. 
5. Beaucoup d'auteurs, et en particulier Phanodemos, qui a écrit les Antiquités de l’Attique, disent que Teucer vint d’Attique en Asie, où il fut le chef du dème appelé Xypétè, et ils fournissent beaucoup de preuves à l’appui de cette version. Ils ajoutent que, après s'être emparé d'un grand et fertile pays mais d'une petite population indigène, il fut heureux de voir Dardanos et les Grecs qui l’accompagnaient, parce qu'il espérait leur aide dans ses guerres contre les barbares et qu'il désirait que la terre ne reste pas inoccupée.

LXII. 1.   Ἀπαιτεῖ δὲ ὁ λόγος καὶ τὸν Αἰνείαν ἐξ ὧν ἔφυ διηγήσασθαι· βραχείᾳ δὴ καὶ τοῦτο δηλώσει σημανῶ. Δάρδανος ἐπειδὴ Χρύσην τὴν Πάλλαντος θυγατέρα, ἐξ ἧς οἱ πρότεροι παῖδες ἐγένοντο αὐτῷ, τελευτῆσαι συνέπεσε, Βάτειαν γαμεῖ τὴν Τεύκρου θυγατέρα· καὶ γίνεται παῖς αὐτῷ Ἐριχθόνιος, ὃς ἁπάντων ἀνθρώπων εὐδαιμονέστατος λέγεται γενέσθαι τῆς τε πατρῴας καὶ τῆς ὑπὸ τῷ μητροπάτορι γενομένης κληρονομήσας ἀρχῆς. 
2. Ἐριχθονίου δὲ καὶ Καλλιρρόης τῆς Σκαμάνδρου γίνεται Τρώς, ἀφ´ οὗ τὴν ἐπωνυμίαν τὸ ἔθνος ἔχει· Τρωὸς δὲ καὶ Ἀκαλλαρίδος τῆς Εὐμήδους Ἀσσάρακος ἦν· τούτου δὲ καὶ Κλυτοδώρας τῆς Λαομέδοντος Κάπυς· Κάπυος δὲ καὶ νύμφης Ναϊάδος Ἱερομνήμης Ἀγχίσης· Ἀγχίσου δὲ καὶ Ἀφροδίτης Αἰνείας. ὡς μὲν δὴ καὶ τὸ Τρωικὸν γένος Ἑλληνικὸν ἀρχῆθεν ἦν δεδήλωταί μοι.

LXII. 1. Mais le sujet exige que je rapporte également l’arbre généalogique d’Énée: aussi je vais le faire brièvement. Dardanos, après la mort de Chrysè, fille de Pallas, de qui il eut ses premiers fils, épousa Bateia, fille de Teucer, et d’elle il eut Erichthonios : on dit que qu'il fut le plus heureux de tous les hommes, puisqu'il hérita du royaume de son père et de celui de son grand-père maternel. 
2. D'Erichthonios et de Callirrhoè, la fille de Scamandros, naquit Tros, dont la nation reçut son nom; de Tros et d'Acallaris, la fille d'Eumédeè, Assaracus; d'Assaracus et de Clytodora, la fille de Laomedon, Capys; de Capys et de la nymphe Hieromnémè, Anchise; d'Anchise et d'Aphrodite, Énée. Je prouve ainsi que la race troyenne aussi était à l'origine grecque.

LXIII. 1. Περὶ δὲ τῶν χρόνων ἐν οἷς ἐκτίσθη τὸ Λαουΐνιον ἄλλοι μὲν ἄλλως λέγουσιν· ἐμοὶ μέντοι δοκοῦσιν οἱ δευτέρῳ μετὰ τὴν ἔξοδον τὴν ἐκ Τροίας ἔτει φέροντες αὐτὴν εἰκότα μᾶλλον λέγειν. Ἴλιος μὲν γὰρ ἑάλω τελευτῶντος ἤδη τοῦ θέρους, ἑπτακαίδεκα πρότερον ἡμέραις τῆς θερινῆς τροπῆς, ὀγδόῃ φθίνοντος μηνὸς Θαργηλιῶνος, ὡς Ἀθηναῖοι τοὺς χρόνους ἄγουσι, περιτταὶ δὲ ἦσαν αἱ τὸν ἐνιαυτὸν ἐκεῖνον ἐκπληροῦσαι μετὰ τὴν τροπὴν εἴκοσιν ἡμέραι. ἐν δὴ ταῖς ἑπτὰ καὶ τριάκοντα ταῖς ἀπὸ τῆς ἁλώσεως διαγενομέναις τά τε περὶ τὴν πόλιν οἴομαι διοικήσασθαι τοὺς Ἀχαιοὺς καὶ τὰς πρεσβείας ἐπιδέξασθαι τὰς παρὰ τῶν ἀφεστηκότων καὶ τὰ ὅρκια ποιήσασθαι πρὸς αὐτούς· 
2. Τ
ῷ δ´ ἑξῆς ἔτει, πρώτῳ δὲ μετὰ τὴν ἅλωσιν ὑπὸ τὴν μετοπωρινὴν ἰσημερίαν ἄραντες οἱ Τρῶες ἐκ τῆς γῆς περαιοῦνται τὸν Ἑλλήσποντον καὶ καταχθέντες εἰς τὴν Θρᾴκην αὐτοῦ διατρίβουσι τὴν χειμερινὴν ὥραν δεχόμενοί τε τοὺς ἐπισυνιόντας ἐκ τῆς φυγῆς καὶ παρασκευαζόμενοι τὰ εἰς τὸν ἀπόπλουν. κ δὲ τῆς Θρᾴκης ἀναστάντες ἔαρος ἀρχομένου τελοῦσι τὸν μεταξὺ πλοῦν ἄχρι Σικελίας· ἐκεῖ δὲ ὁρμισαμένοις αὐτοῖς τὸ ἔτος τοῦτο τελευτᾷ, καὶ διατρίβουσι τὸν δεύτερον χειμῶνα τὰς πόλεις συνοικίζοντες τοῖς Ἐλύμοις ἐν Σικελίᾳ. 
3. Πλοΐμων δὲ γενομένων ἄραντες ἀπὸ τῆς νήσου περῶσι τὸ Τυρρηνικὸν πέλαγος καὶ τελευτῶντες εἰς Λωρεντὸν ἀφικνοῦνται τὸν Ἀβοριγίνων αἰγιαλὸν μεσούσης θερείας. Λαβόντες δὲ τὸ χωρίον οἰκίζουσιν ἐν αὐτῷ Λαουΐνιον τὸν δεύτερον ἀπὸ τῆς ἁλώσεως ἐκπληρώσαντες ἐνιαυτόν. Καὶ περὶ μὲν τούτων ὡς ἔχω δόξης δεδήλωταί μοι.

LXIII. 1. En ce qui concerne le moment où Lavinium fut construite, il y a divers récits, mais pour moi le plus probable semble être celui qui le place la deuxième année après le départ des Troyens de Troie. En effet Ilion fut prise à la fin de l’été, dix-sept jours avant le solstice d'été, le huitième de la fin du mois de Thargelion, selon le calendrier des Athéniens; et il restait encore vingt jours après le solstice pour terminer cette année. Pendant les trente-sept jours qui suivirent la prise de la ville, je pense que les Achéens s’occupèrent des affaires de la ville, recevant le ambassades de ceux qui s'étaient retirées et concluant un traité avec eux. 
2. L’ année suivante, la première après la prise de la ville, les Troyens firent voile vers l'équinoxe d’automne, franchirent l’Hellespont, et débarquement en Thrace : ils y passèrent l’hiver à recevoir les fugitifs qui continuaient les rejoindre et à faire les préparatifs nécessaires pour leur voyage. Et quittant la Thrace au début du printemps, ils naviguèrent jusque la Sicile; quand ils y débarquèrent, l'année s’achevait, et ils passèrent le deuxième hiver à aider les Elymiens à fonder leurs villes en Sicile. 
3. Mais dès que les conditions furent favorables pour la navigation, ils levèrent l’ancre de l’île et traversèrent la mer tyrrhénienne. Ils arrivèrent enfin à Laurentum sur la côte des Aborigènes au milieu de l'été. Et après avoir reçu d'eux de la terre, ils fondèrent Lavinium : on était à la fin de la deuxième année après la prise de Troie. Voilà mon opinion sur ce sujet.

LXIV. 1.  Αἰνείας δὲ κατασκευάσας ἱεροῖς τε καὶ τοῖς ἄλλοις κόσμοις ἀποχρώντως τὴν πόλιν, ὧν τὰ πλεῖστα ἔτι καὶ εἰς ἐμὲ ἦν, τῷ μὲν ἑξῆς ἐνιαυτῷ, τρίτῳ δὲ ἀπὸ τῆς ἐξόδου, Τρώων ἐβασίλευσε μόνων· τῷ δὲ τετάρτῳ τελευτήσαντος Λατίνου καὶ τὴν ἐκείνου βασιλείαν παραλαμβάνει τῆς τε κηδείας οἰκειότητι τῆς πρὸς αὐτὸν ἐπικλήρου τῆς Λαύνας γενομένης μετὰ τὸν Λατίνου θάνατον καὶ τοῦ πρὸς τοὺς ἀστυγείτονας πολέμου τῆς στρατηγίας ἕνεκα. 
2.
πέστησαν γὰρ αὖθις ἀπὸ τοῦ Λατίνου Ῥότολοι λαβόντες ἡγεμόνα τῶν αὐτομόλων τινὰ τῆς Λατίνου γυναικὸς Ἀμίτας ἀνεψιὸν ὄνομα Τυρρηνόν. δὲ ἀνὴρ οὗτος ἐπὶ τῷ γάμῳ τῆς Λαύνας τὸν κηδεστὴν μεμφόμενος, ὅτι παρελθὼν τὸ συγγενὲς ὀθνείοις ἐκήδευσε, τῆς τε Ἀμίτας παροξυνούσης καὶ ἄλλων τινῶν συλλαμβανόντων ἄγων τὴν δύναμιν, ἧς αὐτὸς ἦρχε, προστίθεται τοῖς Ῥοτόλοις.
3Πολέμου δ´ ἐκ τῶν ἐγκλημάτων τούτων γενομένου καὶ μάχης ἰσχυρᾶς Λατῖνός τε ἀποθνήσκει καὶ Τυρρηνὸς καὶ τῶν ἄλλων συχνοί, κρατοῦσι δ´ ὅμως οἱ σὺν Αἰνείᾳ. κ δὲ τούτου τὴν ὑπὸ τῷ κηδεστῇ γενομένην ἀρχὴν Αἰνείας παραλαμβάνει. τρία δὲ βασιλεύσας ἔτη μετὰ τὴν Λατίνου τελευτὴν τῷ τετάρτῳ θνήσκει κατὰ πόλεμον. 
4. Ῥότολοί τε γὰρ ἐκ τῶν πόλεων στρατεύουσιν ἅπαντες ἐπ´ αὐτὸν, καὶ σὺν αὐτοῖς βασιλεὺς Τυρρηνῶν Μεσέντιος δείσας περὶ τῆς αὑτοῦ χώρας, ἤδη γὰρ ἐπὶ μέγα χωροῦσαν τὴν Ἑλληνικὴν ὁρῶν δύναμιν ἤχθετο. Μάχης δὲ γενομένης καρτερᾶς οὐ πρόσω τοῦ Λαουϊνίου καὶ πολλῶν ἑκατέρωθεν ἀπολομένων τὰ μὲν στρατεύματα νυκτὸς ἐπελθούσης διελύθη, τὸ δὲ Αἰνείου σῶμα φανερὸν οὐδαμῇ γενόμενον οἱ μὲν εἰς θεοὺς μεταστῆναι εἴκαζον, οἱ δ´ ἐν τῷ ποταμῷ, παρ´ ὃν ἡ μάχη ἐγένετο, διαφθαρῆναι. 
5. Καὶ αὐτῷ κατασκευάζουσιν οἱ Λατῖνοι ἡρῶον ἐπιγραφῇ τοιᾷδε κοσμούμενον· Πατρὸς θεοῦ χθονίου, ὃς ποταμοῦ Νομικίου ῥεῦμα διέπει. εἰσὶ δ´ οἳ λέγουσιν ἐπ´ Ἀγχίσῃ κατασκευασθῆναι αὐτὸ ὑπ´ Αἰνείου, ἐνιαυτῷ πρότερον τοῦ πολέμου τούτου τελευτήσαντι. ἔστι δὲ χωμάτιον οὐ μέγα καὶ περὶ αὐτὸ δένδρα στοιχηδὸν πεφυκότα θέας ἄξια.

LXIV. 1. Quand Énée eut suffisamment orné la ville de temples et d'autres bâtiments publics, dont la plus grande partie existait encore de mon temps, l'année suivante, la troisième après son départ de Troie, il régnait uniquement sur les Troyens. Mais la quatrième année Latinus mourut et il hérita aussi de son royaume, non seulement à cause de ses liens avec lui par son mariage : Lavinia était l'héritière après la mort de Latinus, mais aussi en raison de ses fonctions de commandant durant la guerre contre les tribus voisines. 
2. Les Rutules se révoltèrent de nouveau contre Latinus, choisissant pour chef un des déserteurs, nommé Tyrrhénos, qui était neveu d'Amata, l'épouse de Latinus. Cet homme, reprochant à Latinus le mariage de Lavinia, parce qu'il avait trahi les siens en alliant sa famille avec des étrangers; poussé par Amata et encouragé par d'autres, il était passé chez les Rutules avec les forces qu'il commandait. 
3. La guerre se déclencha à cause de ces griefs et il s’ensuivit une bataille violente durant laquelle Latinus, Tyrrhenos et beaucoup d'autres furent massacrés; mais Énée et ses compagnons remportèrent la victoire. Alors Énée hérita du royaume de son beau-père; mais après trois ans de règne après la mort de Latinus, il mourut la quatrième année lors d’une bataille. 
4. Les Rutules sortirent avec toutes leurs forces de leurs villes pour l’attaquer, et avec eux Mézence, roi des Tyrrhéniens, qui pensait que son propre pays était en danger; il était préoccupé de voir la puissance grecque faire déjà des progrès rapides. Une bataille violente eut lieu non loin de Lavinium et beaucoup des deux côtés furent massacrés, mais la nuit tomba et les armées se séparèrent; et comme on ne voyait nulle part le corps d'Énée, certains en conclurent qu'il était monté chez les dieux et d'autres qu'il avait péri dans le fleuve près duquel la bataille avait eu lieu. 
5. Les latins lui construisirent un sanctuaire héroïque avec cette inscription: "Au père et au dieu de cet endroit, qui préside aux eaux du fleuve Numicius." Mais il y en a qui prétendent que le sanctuaire fut érigé par Énée en l'honneur d'Anchise, qui mourut l’année précédant cette guerre. C'est un petit monticule rond entouré d’arbres plantés de façon régulière et qui est digne d'être vu.

LXV. 1.  Αἰνείου δ´ ἐξ ἀνθρώπων μεταστάντος ἑβδόμῳ μάλιστα ἔτει μετὰ τὴν Ἰλίου ἅλωσιν Εὐρυλέων παρέλαβε τὴν Λατίνων ἡγεμονίαν ὁ μετονομασθεὶς Ἀσκάνιος ἐν τῇ φυγῇ. σαν δὲ τειχήρεις οἱ Τρῶες ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ, καὶ τοῖς μὲν πολεμίοις ἀεὶ προσῄει δύναμις, αἱ δὲ τῶν Λατίνων ἀδύνατοι ἦσαν τοῖς ἐν τῷ Λαουϊνίῳ πολιορκουμένοις ἐπικουρεῖν. 
2. Τὸ μὲν δὴ πρῶτον εἰς φιλίαν τε καὶ συνθήκας μετρίας προὐκαλοῦντο τοὺς πολεμίους οἱ περὶ τὸν Ἀσκάνιον· ὡς δ´ οὐδὲν προσεῖχον αὐτοῖς, ἐπιτρέπειν ἐκείνοις ἠναγκάζοντο καταλύσασθαι τὸν πόλεμον ἐφ´ οἷς ἂν αὐτοὶ δικαιῶσι. Τοῦ δὲ βασιλέως τῶν Τυρρηνῶν τά τε ἄλλα ὡς δεδουλωμένοις ἀφόρητα ἐπιτάσσοντος καὶ τὸν οἶνον ὅσον ἂν ἡ Λατίνων γῆ φέρῃ Τυρρηνοῖς ἀπάγειν ἀνὰ πᾶν ἔτος, οὐκ ἀνασχετὸν ἡγησάμενοι τὸ πρᾶγμα τῆς μὲν ἀμπέλου τὸν καρπὸν ἱερὸν ἐψηφίσαντο τοῦ Διὸς εἶναι γνώμην ἀγορεύσαντος Ἀσκανίου, αὐτοὶ δὲ ἀλλήλοις παρακελευσάμενοι προθύμοις ἀγωνισταῖς γενέσθαι καὶ θεοὺς αἰτησάμενοι συλλαβέσθαι τοῦ κινδυνεύματος ἐξῆλθον ἐκ τῆς πόλεως φυλάξαντες νύκτ´ ἀσέληνον. 
3. Εὐθὺς δὲ προσβαλόντες τῷ χάρακι τῶν πολεμίων, ὃς ἐγγυτάτω τῆς πόλεως ἔκειτο καὶ ἦν προτείχισμα τῆς ἄλλης δυνάμεως ἐν ἐρυμνῷ τε κατεσκευασμένος χωρίῳ καὶ τὴν κρατίστην νεότητα Τυρρηνῶν ἔχων, ἧς ἡγεῖτο Μεσεντίου παῖς Λαῦσος ὄνομα, οὐδενὸς προιδομένου τὴν ἔφοδον αἱροῦσιν εὐπετῶς τὸ ὀχύρωμα. ν ᾧ δὲ τὸ χωρίον τοῦτο ἡλίσκετο, φῶς τε ἄκαιρον ὁρῶντες οἱ ἐν τοῖς πεδίοις ἐστρατοπεδευκότες καὶ βοὴν τῶν ἀπολλυμένων ἀκούοντες ἔφευγον ἐκλιπόντες τοὺς πεδινοὺς τόπους ἐπὶ τὰ ὄρη. 
4. ν δὲ τούτῳ πολλὴ ἐγένετο ταραχὴ καὶ θόρυβος, οἷα ἐν νυκτὶ κινουμένης στρατιᾶς, ὡς αὐτίκα μάλα τῶν πολεμίων σφίσιν ἐπιθησομένων οὐ σὺν κόσμῳ οὐδὲ κατὰ τέλη τὴν ἔλασιν ποιουμένοις· οἱ δὲ Λατῖνοι, ἐπειδὴ τό τε φρούριον ἐξ ἐφόδου κατειλήφεσαν καὶ τὸ ἄλλο στράτευμα ἔμαθον τεταραγμένον, ἐπέκειντο αὐτοῖς κτείνοντες καὶ διώκοντες. τῶν δ´ οὐχ ὅπως τις πρὸς ἀλκὴν τραπέσθαι ἐπεχείρησεν, ἀλλ´ οὐδὲ μαθεῖν ἐν οἷς ἦσαν κακοῖς ἠδύνατο· ὑπὸ δὲ θορύβου καὶ ἀμηχανίας οἱ μὲν κατὰ κρημνῶν φερόμενοι διεφθείροντο, οἱ δ´ εἰς φάραγγας ἀνεξόδους ἐμπίπτοντες ἡλίσκοντο, οἱ δὲ πλεῖστοι ἀγνοήσαντες ἀλλήλους ἀνὰ τὸ σκότος ὅσα πολεμίους διέθεσαν, καὶ ὁ πλεῖστος αὐτῶν φθόρος ἀλληλοκτόνος ἐγίνετο. 
5. Μεσέντιος δὲ σὺν ὀλίγοις λόφον τινὰ καταλαβών, ἐπειδὴ τοῦ παιδὸς τὸν μόρον ἐπύθετο καὶ ὅσος αὐτῷ στρατὸς διέφθαρτο ἐν οἵῳ τε χωρίῳ κατακεκλεικὼς ἑαυτὸν ἦν, ὡς ὢν ἐν ἀπορίᾳ χρήματος, ἔπεμψε κήρυκας εἰς τὸ Λαουΐνιον περὶ φιλίας διαλεξομένους, Ἀσκανίου δὲ τοῖς Λατίνοις ταμιεύεσθαι τὴν τύχην συμβουλεύοντος ἄδειαν εὑρόμενος ἀπῆλθεν ὑπόσπονδος μεθ´ ὅσης εἶχε δυνάμεως καὶ τὸν ἀπὸ τοῦδε χρόνον ἅπαντα διαλυσάμενος τὴν ἔχθραν πρὸς τοὺς Λατίνους βέβαιος φίλος ἦν.

LXV. 1. Énée quitta cette vie la septième année après la prise de Troie, Euryleon, dont le nom avait été changé lors de la fuite en Ascagne, hérita du pouvoir sur les latins. A ce moment les Troyens étaient assiégés; les forces de l'ennemi augmentaient de jour en jour et les latins ne pouvaient aider ceux qui étaient enfermés dans Lavinium. 
2. Ascanius et ses hommes, donc, proposèrent d’abord à l'ennemi une conciliation amicale et raisonnable, mais comme on ne leur prêta aucune attention, ils furent forcés de s’en remettre à leurs ennemis pour mettre terme à la guerre selon leurs propres conditions. Mais le roi des Tyrrhéniens, entre d'autres conditions intolérables qu'il leur imposa, comme à un peuple réduit à l’esclavage, leur ordonna de fournir aux Tyrrhéniens chaque année tout le vin produit par le pays latin ; ils considérèrent cela comme une chose inadmissible, et sur le conseil d'Ascagne, votèrent que les fruits de la vigne seraient consacrés à Jupiter. Puis s’exhortant mutuellement à prouver leur ardeur et leur valeur et priant les dieux de les aider dans leur entreprise périlleuse, ils firent une sortie lors d’une nuit sans lune. 
3. Et ils attaquèrent immédiatement la partie du rempart de l'ennemi qui était la plus proche de la ville et qui, conçue comme un poste avancé pour couvrir le reste de leurs forces, était construite sur une position bien protégée et était défendue par l’élite de la jeunesse des Tyrrhéniens, sous le commandement de Lausus, fils de Mézence; et comme leur attaque était imprévue, ils s’emparèrent facilement de la forteresse. Pendant qu'ils s’employaient à prendre cette place, ceux des ennemis qui campaient dans la plaine, voyant une lueur inhabituelle et entendant le cri des hommes qui périssaient, prirent la fuite et se sauvèrent dans les montagnes. 
4. Pendant ce temps il y avait grande confusion et tumulte, comme c’est normal pour une armée qui se déplace la nuit; ils s'attendaient à ce que l'ennemi s’abatte sur eux à ce moment alors qu'ils se retiraient dans le désordre et avec leurs rangs brisés. Les latins, après avoir pris le fort d’assaut et appris que le reste de l'armée était en désordre, les serrèrent de près, en les massacrant et en les poursuivant. Et il n’y eut non seulement aucune tentative ennemie de se retourner et de résister, mais il n'était pas même possible qu’ils sachent dans quelle situation difficile ils étaient, et dans leur confusion et impuissance ils tombaient dans des précipices et se tuaient, alors que d'autres s’empêtraient dans des ravins sans issues et étaient fait prisonniers; mais la plupart d'entre eux, ne reconnaissant pas leurs camarades dans l'obscurité, les prirent pour des ennemis, et le gros leur perte était dû à leur massacre entre eux. 
5. Mézence avec quelques uns de ses hommes s’était emparé d’une colline, mais quand il apprit le destin de son fils et le nombre de gens qu’il avait perdu et qu’il se rendit compte de la nature de l'endroit où il s'était enfermé; voyant qu’il manquait de tout nécessaire, il envoya des messagers à Lavinium pour demander la paix. Comme Ascagne conseillait aux latins de profiter de leur bonne fortune, Mézence obtint la permission de se retirer à la faveur d’une trêve avec les forces qu'il possédait; et à partir de là, renonçant à toute hostilité contre les latins, il devint leur ami fidèle.

LXVI. 1. Τριακοστῷ δὲ ὕστερον ἔτι μετὰ τὴν κτίσιν τοῦ Λαουϊνίου πόλιν ἑτέραν οἰκίζει κατὰ τὸ γενόμενον Αἰνείᾳ θέσφατον Ἀσκάνιος ὁ Αἰνείου καὶ μετάγει τούς τ´ ἐκ Λαουϊνίου καὶ τῶν ἄλλων Λατίνων ὅσοις ἦν βουλομένοις ἄμεινον οἰκεῖν εἰς τὴν νεόκτιστον, ὄνομα τῇ πόλει θέμενος Ἄλβαν. στι δ´ ἡ Ἄλβα καθ´ Ἑλλάδα γλῶσσαν Λευκή, σαφηνισμοῦ δ´ ἕνεκα διορίζεται παρ´ ἑτέραν πόλιν ὁμώνυμον ἐπικλήσει τὸ σχῆμα ἐπικατηγορούσῃ, καί ἐστιν ὥσπερ σύνθετον ἤδη τοὔνομα ἐξ ἀμφοῖν Ἄλβα λόγγα, τοῦτο δ´ ἔστι Λευκὴ μακρά. 
2. Νῦν μὲν οὖν ἔρημός ἐστιν· ἐπὶ γὰρ Ὁστιλίου Τύλλου Ῥωμαίων βασιλέως στασιάζειν δόξασα πρὸς τὴν ἀποικίαν περὶ τῆς ἀρχῆς ἀνῃρέθη· τὸ δ´ ἐν αὐτῇ πολιτευόμενον πλῆθος ἡ καθελοῦσα τὴν μητρόπολιν ὑπεδέξατο Ῥώμη. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἐν τοῖς ἱκνουμένοις χρόνοις ἐγένετο, ἡνίκα δὲ ᾠκίζετο πρὸς ὄρει καὶ λίμνῃ κατεσκευάσθη τὸ μέσον ἐπέχουσα ἀμφοῖν, καὶ ἦν ὥσπερ τείχη τῆς πόλεως ταῦτα δυσάλωτον αὐτὴν ποιοῦντα. Τό τε γὰρ ὅρος ἐν τοῖς πάνυ ὀχυρόν τε καὶ ὑψηλόν ἐστιν ἥ τε λίμνη βαθεῖα καὶ μεγάλη, καὶ αὐτὴν διὰ κλισιάδων ἀνοιγομένων ὑποδέχεται τὸ πεδίον ταμιευομένων ὁπόσον βούλονται τῶν ἀνθρώπων τὸ ὕδωρ. 
3. πόκειται δὲ τῇ πόλει πεδία θαυμαστὰ μὲν ἰδεῖν, πλούσια δὲ καὶ οἴνους καὶ καρποὺς ἐξενεγκεῖν παντοδαποὺς καὶ οὐδὲν ἐνδεεστέρους τῆς ἄλλης Ἰταλίας, μάλιστα δὲ τὸν καλούμενον Ἀλβανὸν οἶνον ἡδὺν καὶ καλόν, ἔξω τοῦ Φαλερίνου λεγομένου τῶν γοῦν ἄλλων ἁπάντων διαφορώτατον.

LXVI. 1.  La trentième année après la fondation de Lavinium Ascagne, le fils d'Énée, conformément à l'oracle donné à son père, établi tune autre ville et y transféra les habitants de Lavinium et les autres latins qui désiraient un meilleur habitat dans une ville nouvellement construite, qu'il appela Albe. Alba se traduit en Grec par Leukè ou "blanc"; mais pour plus de clarté elle fut distinguée d'une autre ville du même nom par l'addition d'une épithète décrivant sa forme, et son nom est maintenant comme un composé de deux termes, Alba Longa, c’est-à-dire Leukê Makra ou "La Longue (ville) Blanche. 
2. Cette ville est maintenant inhabitée, car à l’époque de Tullus Hostilius, le roi des Romains, Alba sembla s’opposer à sa colonie pour la suprématie et par conséquent elle fut détruite; mais Rome, malgré avoir rasé sa métropole, accueillit ses citoyens en son sein. Mais ces événements appartiennent à des temps ultérieurs. Pour revenir à sa fondation, Albe fut construite près d'une montagne et d'un lac, occupant l'espace entre les deux, lesquels constituaient comme un rempart pour la ville et la rendaient difficile à prendre. La montagne est extrêmement forte et haute et le lac est profond et étendu; et la plaine reçoit ses eaux quand les écluses sont ouvertes, les habitants pouvant économiser l'approvisionnement tant qu’ils le souhaitent. 
3. Aux pieds de la ville se trouvent des plaines admirables pour la vue et riches par la production des vins et des fruits de toutes les sortes qui ne cèdent en rien à ceux du reste de l'Italie, et en particulier le vin qu'ils appellent le vin d'Albe, qui est doux et excellent et, à part le Falerne, est certainement supérieur à tous les autres.

LXVII. 1.  Ἐν δὲ τῇ κτίσει τῆς πόλεως θαῦμα μέγιστον λέγεται γενέσθαι. κατασκευασθέντος τοῖς ἕδεσι τῶν θεῶν, οὓς Αἰνείας ἐκ τῆς Τρωάδος ἠνέγκατο καὶ καθίδρυσεν ἐν τῷ Λαουϊνίῳ, ναοῦ χωρίον ἔχοντος ἄβατον καὶ τῶν ἱδρυμάτων ἐκ τοῦ Λαουϊνίου μετακομισθέντων ἐκ τοῦ ναοῦ εἰς τοῦτον τὸν μυχόν, ὑπὸ τὴν ἐπιοῦσαν νύκτα κεκλεισμένων τε ὡς μάλιστα τῶν θυρῶν καὶ οὐδὲν παθόντων οὔτε περιβόλων οὔτε ὀροφῶν διαμείψαντα τὰ βρέτη τὴν στάσιν ἐπὶ τῶν ἀρχαίων εὑρεθῆναι κείμενα βάθρων·
2Μ
ετακομισθέντα δὲ αὖθις ἐκ τοῦ Λαουϊνίου σὺν ἱκετείαις καὶ θυσίαις ἀρεστηρίοις εἰς τὸ αὐτὸ χωρίον ὁμοίως ἀνελθεῖν. Τοὺς δὲ ἀνθρώπους τέως μὲν ἀπορεῖν ὅ τι χρήσονται τοῖς πράγμασιν οὔτε δίχα τῶν πατρῴων θεῶν οἰκεῖν ἀξιοῦντας οὔτε ἐπὶ τὴν ἐκλειφθεῖσαν οἴκησιν αὖθις ἀναστρέφειν, τελευτῶντας δὲ γνώμην εὑρέσθαι, ἣ ἔμελλεν ἀποχρώντως πρὸς ἀμφότερα ἕξειν· τὰ μὲν ἕδη κατὰ χώραν ἐᾶσαι μένειν, ἄνδρας δὲ τοὺς ἐπιμελησομένους αὐτῶν ἐκ τῆς Ἄλβας εἰς τὸ Λαουΐνιον αὖθις ἐποίκους μεταγαγεῖν. καὶ ἐγένοντο οἱ πεμφθέντες ἑξακόσιοι μελεδωνοὶ τῶν ἱερῶν αὐτοῖς μεταναστάντες ἐφεστίοις· ἡγεμὼν δ´ ἐπ´ αὐτοῖς ἐτάχθη Αἴγεστος. 
3. Τοὺς δὲ θεοὺς τούτους Ῥωμαῖοι μὲν Πενάτας καλοῦσιν· οἱ δ´ ἐξερμηνεύοντες εἰς τὴν Ἑλλάδα γλῶσσαν τοὔνομα οἱ μὲν Πατρῴους ἀποφαίνουσιν, οἱ δὲ Γενεθλίους, εἰσὶ δ´ οἳ Κτησίους, ἄλλοι δὲ Μυχίους, οἱ δὲ Ἑρκείους. ἔοικε δὲ τούτων ἕκαστος κατά τινος τῶν συμβεβηκότων αὐτοῖς ποιεῖσθαι τὴν ἐπίκλησιν κινδυνεύουσί τε πάντες ἁμωςγέπως τὸ αὐτὸ λέγειν. 
4. Σχήματος δὲ καὶ μορφῆς αὐτῶν πέρι Τίμαιος μὲν ὁ συγγραφεὺς ὧδε ἀποφαίνεται· κηρύκια σιδηρᾶ καὶ χαλκᾶ καὶ κέραμον Τρωικὸν εἶναι τὰ ἐν τοῖς ἀδύτοις τοῖς ἐν Λαουϊνίῳ κείμενα ἱερά, πυθέσθαι δὲ αὐτὸς ταῦτα παρὰ τῶν ἐπιχωρίων. γὼ δὲ ὅσα μὲν ὁρᾶν ἅπασιν οὐ θέμις οὔτε παρὰ τῶν ὁρώντων ἀκούειν οὔτε ἀναγράφειν οἴομαι δεῖν, νεμεσῶ δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις, ὅσοι πλείω τῶν συγχωρουμένων ὑπὸ νόμου ζητεῖν ἢ γινώσκειν ἀξιοῦσιν.

LXVII. 1. Durant la construction de la ville, on dit qu'un prodige fort remarquable se produisit. On avait construit un temple avec un sanctuaire intérieur pour les images des dieux qu'Énée avait apportées avec lui de la Troade et avait installées dans Lavinium, et les statues avaient été apportées de Lavinium dans ce sanctuaire; mais la nuit suivante, bien que les portes fussent soigneusement fermées et les murs de l’enceinte et le toit du temple n'eussent souffert aucun dommage, les statues changèrent de place et furent retrouvées sur leurs anciens socles. 
2. Transportées de nouveau de Lavinium avec des supplications et des sacrifices propitiatoires elles revinrent de la même manière au même endroit. Alors le peuple se mit à douter pendant un moment sur ce qu'ils devait faire, peu disposé à vivre séparé de ses dieux héréditaires ou à retourner de nouveau dans leur habitations abandonnées. Mais enfin on trouva un expédient qui devait rencontrer d'une manière satisfaisante ces deux difficultés. On laissa les images où elles étaient et on fit partir des colons d'Alba à Lavinium pour y vivre et prendre soin de celles-ci. Ceux qui furent envoyés à Lavinium pour avoir la garde de leurs rituels étaient au nombre de six cents; ils partirent avec armes et bagages, et Aegestos fut leur chef. 
3. Ces dieux, le Romains les appellent Pénates. Ceux qui traduisent ce mot en grec le rendent par Patrôoi (ancestraux), d'autres par Genethlioi (familiers), certains par Ktêsioi (domestiques), d'autres par Mychioi (intérieurs), et encore par Herkeioi (d’enceinte). Il semble que chacun leur a donné le nom d'un de ses attributs, et il est probable qu'ils aient tous exprimé plus ou moins la même idée. 
4. En ce qui concerne leur figure et leur aspect, Timée, l'historien, déclare que les objets sacrés préservés dans le sanctuaire de Lavinium sont des caducées en fer et en bronze et de la céramique troyenne; il dit qu’il l’a lui-même appris des habitants. Pour ma part, je crois que dans le cas de choses qu'il n'est pas permis à tous de voir, on ne peut en entendre parler que par ceux qui les voient et elles ne peuvent être décrites que par ces mêmes personnes; et je m’indigne contre ceux qui prétendent chercher ou savoir plus que ce qui est autorisé par loi.

LXVIII. 1.  Ἃ δὲ αὐτός τε ἰδὼν ἐπίσταμαι καὶ δέος οὐδὲν ἀποκωλύει με περὶ αὐτῶν γράφειν τοιάδε ἐστί· νεὼς ἐν Ῥώμῃ δείκνυται τῆς ἀγορᾶς οὐ πρόσω κατὰ τὴν ἐπὶ Καρίνας φέρουσαν ἐπίτομον ὁδὸν ὑπεροχῇ σκοτεινὸς ἱδρυμένος οὐ μέγας. λέγεται δὲ κατὰ τὴν ἐπιχώριον γλῶτταν ὑπ´ Ἐλαίας τὸ χωρίον. ν δὲ τούτῳ κεῖνται τῶν Τρωικῶν θεῶν εἰκόνες, ἃς ἅπασιν ὁρᾶν θέμις, ἐπιγραφὴν ἔχουσαι δηλοῦσαν τοὺς Πενάτας. Δοκοῦσι γάρ μοι τοῦ θῆτα μήπω γράμματος εὑρημένου τῷ δέλτα δηλοῦν τὴν ἐκείνου δύναμιν οἱ παλαιοί. 
2. Εἰσὶ δὲ νεανίαι δύο καθήμενοι δόρατα διειληφότες, τῆς παλαιᾶς ἔργα τέχνης. πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα ἐν ἱεροῖς ἀρχαίοις εἴδωλα τῶν θεῶν τούτων ἐθεασάμεθα, καὶ ἐν ἅπασι νεανίσκοι δύο στρατιωτικὰ σχήματα ἔχοντες φαίνονται. ρᾶν μὲν δὴ ταῦτα ἔξεστιν, ἀκούειν δὲ καὶ γράφειν ὑπὲρ αὐτῶν, ἃ Καλλίστρατός τε ὁ περὶ Σαμοθρᾴκης συνταξάμενος ἱστορεῖ καὶ Σάτυρος ὁ τοὺς ἀρχαίους μύθους συναγαγὼν καὶ ἄλλοι συχνοί, παλαιότατος δὲ ὧν ἡμεῖς ἴσμεν ποιητὴς Ἀρκτῖνος. 
3. Λέγουσι γοῦν ὧδε· Χρύσην τὴν Πάλλαντος θυγατέρα γημαμένην Δαρδάνῳ φερνὰς ἐπενέγκασθαι δωρεὰς Ἀθηνᾶς τά τε Παλλάδια καὶ τὰ ἱερὰ τῶν μεγάλων θεῶν διδαχθεῖσαν αὐτῶν τὰς τελετάς. πειδὴ δὲ τὴν ἐπομβρίαν φεύγοντες Ἀρκάδες Πελοπόννησον μὲν ἐξέλιπον, ἐν δὲ τῇ Θρᾳκίᾳ νήσῳ τοὺς βίους ἱδρύσαντο, κατασκευάσαι τὸν Δάρδανον ἐνταῦθα τῶν θεῶν τούτων ἱερὸν ἀρρήτους τοῖς ἄλλοις ποιοῦντα τὰς ἰδίους αὐτῶν ὀνομασίας καὶ τὰς τελετὰς αὐτοῖς τὰς καὶ εἰς τόδε χρόνου γινομένας ὑπὸ Σαμοθρᾴκων ἐπιτελεῖν. 
4. ς δὲ μετῆγε τοῦ λεὼ τὴν πλείω μοῖραν εἰς τὴν Ἀσίαν τὰ μὲν ἱερὰ τῶν θεῶν καὶ τὰς τελετὰς τοῖς ὑπομείνασιν ἐν τῇ νήσῳ καταλιπεῖν· τὰ δὲ Παλλάδια καὶ τὰς τῶν θεῶν εἰκόνας κατασκευασάμενον ἀγαγέσθαι μετ´ αὐτοῦ. διαμαντευόμενον δὲ περὶ τῆς οἰκήσεως τά τε ἄλλα μαθεῖν καὶ περὶ τῶν ἱερῶν τῆς φυλακῆς τόνδε τὸν χρησμὸν λαβεῖν· 
Εἰς πόλιν ἣν κτίζῃσθα θεοῖς σέβας ἄφθιτον αἰεὶ 
θεῖναι, καὶ φυλακαῖς τε σέβειν θυσίαις τε
χοροῖς τε. 
στ´ ἂν γὰρ τάδε σεμνὰ καθ´ ὑμετέρην χθόνα μίμνῃ 
δῶρα Διὸς κούρης ἀλόχῳ σέθεν, ἡ δὲ πόλις σοι 
ἔσται ἀπόρθητος τὸν ἀεὶ χρόνον ἤματα πάντα.

LXVIII. 1. Mais les choses que je connais pour les avoir vues et pour lesquelles aucun scrupule ne m'interdit d'écrire sont celle-ci. On vous montre à Rome un temple construit pas loin du forum dans une ruelle qui mène aux Carènes; c'est un petit sanctuaire obscurci par la taille des bâtiments voisins. L'endroit s'appelle en langue indigène Velia. Dans ce temple il y a des images des dieux de Troie qu'il est permis à tous de voir, avec une inscription les désignant comme les Pénates. Il me semble en effet que la lettre thêta n’ayant pas encore été découverte, les anciens l’exprimaient par delta 
2. Ce sont deux jeunes gens assis tenant des lances, et ce sont des oeuvres de facture antique. Nous avons vu aussi beaucoup d'autres statues de ces dieux dans des temples anciens et dans tous elles représentent deux jeunes gens en tenue militaire. Il est permis de les voir, et il est aussi permis d’écouter et d’écrire à leur sujet ce que raconte Callistratos, l'auteur de l'histoire de Samothrace, et aussi Satyros, qui a compilé les légendes anciennes, et beaucoup d'autres, parmi lesquels le poète Arctinos le plus ancien que nous connaissons. 
3. Ce qui suit est donc l'exposé qu'ils donnent. Chrysè, fille de Pallas, lors de mon mariage avec Dardanos, apporta comme dot les cadeaux d'Athéna, c.-à-d., les Palladia et les symboles sacrés des Grands Dieux : elle avait été initiée à leurs mystères. Quand les Arcadiens, fuyant le déluge, quittèrent le Péloponnèse et établirent leur demeure dans l’île de Thrace, Dardanos y construisit un temple à ces dieux, dont il garda secret pour tous les autres les noms particuliers, et exécuta en leur honneur les mystères qui sont observés jusqu’à ce jour par le habitants de Samothrace. 
4. Puis, quand il conduisit la plus grande partie de son peuple en Asie, il laissa les rites et les mystères sacrés des dieux à ceux qui restaient dans l’île, mais il rangea et emporta avec lui les Palladia et les images des dieux. Et consultant l'oracle sur l'endroit où il devrait s’installer, entre autres choses qu’il apprit, il reçut cette réponse concernant la garde des objets sacrés: 
"Dans la cité que tu vas fonder, vénère à jamais les dieux ancestraux; garde-les, fais leur des sacrifices, adore-les avec des chœurs. Tant que ces choses saintes demeureront dans votre terre, cadeaux de la fille de Zeus accordés à ton épouse, ta cité vivra éternellement en sécurité."

LXIX. 1.  Δάρδανον μὲν ἐν τῇ κτισθείσῃ τε ὑφ´ ἑαυτοῦ καὶ ὀνομασίας ὁμοίας τυχούσῃ πόλει τὰ ἕδη καταλιπεῖν, Ἰλίου δ´ ἐν ὑστέρῳ χρόνῳ συνοικισθέντος ἐκεῖσε μετενεχθῆναι πρὸς τῶν ἐγγόνων αὐτοῦ τὰ ἱερά. ποιήσασθαι δὲ τοὺς Ἰλιεῖς νεών τε καὶ ἄδυτον αὐτοῖς ἐπὶ τῆς ἄκρας καὶ φυλάττειν δι´ ἐπιμελείας ὅσης ἐδύναντο πλείστης θεόπεμπτά τε ἡγουμένους εἶναι καὶ σωτηρίας κύρια τῇ πόλει. 
2.
λισκομένης δὲ τῆς κάτω πόλεως τὸν Αἰνείαν καρτερὸν τῆς ἄκρας γενόμενον, ἄραντα ἐκ τῶν ἀδύτων τά τε ἱερὰ τῶν μεγάλων θεῶν καὶ ὅπερ ἔτι περιῆν Παλλάδιον (θάτερον γὰρ Ὀδυσσέα καὶ Διομήδην νυκτός φασιν εἰς Ἴλιον ἀφικομένους κλοπῇ λαβεῖν) οἴχεσθαί τε κομίσαντα τὸν Αἰνείαν ἐκ τῆς πόλεως καὶ ἐλθεῖν ἄγοντα εἰς Ἰταλίαν.
3.  Ἀρκτῖνος δέ φησιν ὑπὸ Διὸς δοθῆναι Δαρδάνῳ Παλλάδιον ἓν καὶ εἶναι τοῦτο ἐν Ἰλίῳ τέως ἡ πόλις ἡλίσκετο κεκρυμμένον ἐν ἀβάτῳ· εἰκόνα δ´ ἐκείνου κατεσκευασμένην ὡς μηδὲν τῆς ἀρχετύπου διαφέρειν ἀπάτης τῶν ἐπιβουλευόντων ἕνεκεν ἐν φανερῷ τεθῆναι καὶ αὐτὴν Ἀχαιοὺς ἐπιβουλεύσαντας λαβεῖν. 
4. Τὰ μὲν οὖν εἰς Ἰταλίαν ὑπ´ Αἰνείου κομισθέντα ἱερὰ τοῖς εἰρημένοις ἀνδράσι πειθόμενος γράφω τῶν τε μεγάλων θεῶν εἰκόνας εἶναι, οὓς Σαμοθρᾷκες Ἑλλήνων μάλιστα ὀργιάζουσι, καὶ τὸ μυθευόμενον Παλλάδιον, ὅ φασι τὰς ἱερὰς φυλάττειν παρθένους ἐν ναῷ κείμενον Ἑστίας, ἔνθα καὶ τὸ ἀθάνατον διασώζεται πῦρ· ὑπὲρ ὧν ἐν ὑστέρῳ λεχθήσεται λόγῳ. Εἴη δ´ ἂν καὶ παρὰ ταῦτα τοῖς βεβήλοις ἡμῖν ἄδηλα ἕτερα. Καὶ περὶ μὲν τῶν Τρωικῶν ἱερῶν τοσαῦτα εἰρήσθω.

LXIX. 1. Dardanos donc laissa les statues dans la ville qu'il avait fondée et qui avait pris son nom, mais quand Ilion fut fondée plus tard, ces objets sacrés furent emportés par ses descendants; et les habitants d'Ilion construirent un temple et un sanctuaire pour eux sur le citadelle et les préservèrent avec le plus grand soin, considérant qu’ils étaient envoyés du ciel et que c'étaient des gages de la sûreté de la ville. 
2. Et quand la ville basse fut prise, Énée, en possession de la citadelle, sortit du sanctuaire les images des grands dieux et le Palladium qui restaient encore (car Ulysse et Diomède, disent-ils, rentrant dans Ilion pendant la nuit, avaient volé le reste), et les emporta avec lui hors de la ville et les transporta en l'Italie. 
3. Mais Arctinos dit que seulement un palladium fut donné par Zeus à Dardanos et que celui-ci resta dans Ilion, caché dans le sanctuaire, jusqu'à la prise de la ville; mais il y avait une copie de celui-ci, ressemblant tout à fait à l'original, et exposé à la vue de tous, pour tromper ceux qui auraient eu l’intention de le voler, et les Achéens, qui avaient formé ce projet, volèrent la copie. 
4. Je dis donc, me basant sur l'autorité des gens mentionnés ci-dessus, que les objets sacrés introduits en l'Italie par Énée étaient les images des Grands Dieux, que les habitants de Samothrace, plus que tous les Grecs, honorent par le plus grand culte, et le palladium, célèbre dans la légende, ils disent qu’il est conservé par les vierges sacrées dans le temple de Vesta, où le feu perpétuel est également conservé; mais ces sujets seront traités après. Et il se peut également qu’il y ait d’autres objets en plus de ceux-là qui nous sont restés cachés, nous qui ne sommes pas des initiés. Mais assez pour les objets sacrés des Troyens.

LXX. 1.   Ἀσκανίου δὲ ὀγδόῳ καὶ τριακοστῷ ἔτει τῆς βασιλείας τελευτήσαντος παρέλαβε τὴν ἡγεμονίαν Σιλούιος ἀδελφὸς ὢν Ἀσκανίου, μετὰ τὸν Αἰνείου θάνατον γενόμενος ἐκ Λαύνας τῆς Λατίνου θυγατρός, ὅν φασιν ἐν τοῖς ὄρεσιν ὑπὸ τῶν νομέων ἐκτραφῆναι.  
2. Τ
οῦ γὰρ Ἀσκανίου παραλαβόντος τὴν βασιλείαν περιδεὴς ἡ Λαῦνα γενομένη μή τι δεινὸν ὑπ´ αὐτοῦ πάθῃ κατὰ τὸ τῆς μητρυιᾶς ὄνομα, ἐγκύμων οὖσα δίδωσιν ἑαυτὴν Τυρρηνῷ τινι συοφορβίων ἐπιμελητῇ βασιλικῶν, ὃν ᾔδει Λατίνῳ γενόμενον ἐν τοῖς μάλιστα προσήγορον. ὁ δ´ εἰς ὕλας ἐρήμους ἀγαγὼν αὐτὴν ὡς τῶν ἐπιτυχουσῶν τινα, φυλαττόμενος ὀφθῆναι τοῖς εἰδόσιν ἔτρεφεν ἐν τῇ νάπῃ κατασκευάσας οἴκησιν οὐ πολλοῖς γνώριμον καὶ τὸ παιδίον γενόμενον ἀναιρεῖταί τε καὶ τρέφει Σιλούιον ὀνομάσας ἀπὸ τῆς ὕλης, ὥσπερ ἂν εἴ τις Ἑλλάδι γλώσσῃ λέξειεν Ὑλαῖον. 
3. Χρόνου δὲ προϊόντος ὡς πολλὴν ζήτησιν ἔγνω τῆς γυναικὸς ὑπὸ τῶν Λατίνων γινομένην καὶ δι´ αἰτίας ὄντα παρὰ τῷ πλήθει τὸν Ἀσκάνιον, ὡς ἀνῃρηκότα τὴν παιδίσκην, φράζει τῷ δήμῳ τὸ πρᾶγμα καὶ τὴν ἄνθρωπον ἄγει μετὰ τοῦ παιδὸς ἐκ τῆς νάπης. τύχῃ μὲν δὴ τοιαύτῃ χρησάμενος ὁ Σιλούϊος τὴν εἰρημένην ἔσχεν ὀνομασίαν καὶ τὸ ἐξ ἐκείνου γένος ἅπαν, τὴν δὲ βασιλείαν παρέλαβεν, ἐπειδὴ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ τελευτῆσαι συνέπεσεν, ἀμφίλογον γενομένην πρὸς ἕνα τὸν πρεσβεύσαντα τῶν Ἀσκανίου παίδων Ἴουλον ἀξιοῦντα τὴν πατρῴαν ἀρχὴν διαδέξασθαι. 
4. Τὴν δὲ δίκην ἐπεψήφισεν ὁ δῆμος ἄλλοις τε ὑπαχθεὶς λόγοις καὶ οὐχ ἥκιστα ὅτι μητρὸς ἦν ὁ Σιλούϊος ἐπικλήρου τῆς ἀρχῆς. Ἰούλῳ δὲ ἀντὶ τῆς βασιλείας ἱερά τις ἐξουσία προσετέθη καὶ τιμὴ τῷ τε ἀκινδύνῳ προὔχουσα τῆς μοναρχίας καὶ τῇ ῥαστώνῃ τοῦ βίου, ἣν ἔτι καὶ εἰς ἐμὲ τὸ ἐξ αὐτοῦ γένος ἐκαρποῦτο, Ἰούλιοι κληθέντες ἀπ´ ἐκείνου. ἐγένετο δὲ μέγιστος ἅμα καὶ λαμπρότατος οἴκων οὗτος, ὧν ἡμεῖς ἴσμεν, ἄνδρας τε διαφορωτάτους ἡγεμόνων ἤνεγκεν, οἷς τὸ εὐγενὲς αἱ ἀρεταὶ μὴ ἀπιστεῖσθαι παρέσχον· ὑπὲρ ὧν ἐν ἄλλῳ δηλωθήσεται λόγῳ τὰ προσήκοντα.

LXX. 1. A la mort de d’Ascagne durant la trente-huitième année de son règne, Silvius, son frère, hérita du pouvoir. Il était né de Lavinia, fille de Latinus, après la mort d’Énée, et on dit qu'il fut élevé dans les montagnes par des bergers. 
2. En effet quand Ascagne hérita de la royauté, Lavinia, craignant que son titre de belle-mère puisse être utilisé contre elle par celui-ci, et comme elle était enceinte, elle se confia à un certain Tyrrhénos, qui avait la charge des troupeaux de porcs royaux et qu’elle savait avoir très intime avec Latinus. Il la conduisit dans des bois isolés comme si elle était une femme ordinaire, et faisant attention qu'elle ne soit été vue quelqu’un qui la connaissait, il la fit vivre dans une maison qu’il construisit dans la forêt et qui n’était connue que par peu de gens. Et quand l'enfant naquit, il l’adopta et l'éleva, l'appelant Silvius à cause du bois, comme on dirait en Grec, Hylaios.
3. Mais au cours du temps, constatant que les latins recherchaient avec insistance la femme d’Énée et que le peuple accusait Ascagne de l'avoir mise à mort, Tyrrhénos les mit au courant de l’ensemble de l’affaire et ramena la femme et son fils de la forêt. C’est de là que Silvius eut son nom, comme je viens de le dire, et ainsi qu’à toute sa descendance. Et il devint roi après la mort de son frère, cependant non sans une dispute avec un des fils d'Ascagne, - Iulus, le plus vieux, - qui réclama la succession de son père. 
4. L'issue de cette dispute fut décidée par un vote du peuple, influencé principalement, entre d'autres arguments, par cette considération : la mère de Silvius était héritière au royaume. A Iulus fut conféré, à la place de la souveraineté, une autorité sacrée et une dignité préférable à la dignité royale pour ce qui est  de la sécurité et de la tranquillité de vie, et sa postérité, appelée les Julii d’après son nom, jouissait de cette prérogative jusqu’à mon époque. Cette maison devint la plus grande et en même temps la plus illustre de celles que nous connaissons, et produisit les chefs les plus distingués, dont les vertus étaient autant de preuves de leur noblesse. Mais en ce qui les concerne je dirai ce qu’il faut à un autre endroit.

LXXI. 1.  Σιλουΐου δ´ ἑνὸς δέοντα τριάκοντα ἔτη κατασχόντος τὴν ἀρχὴν Αἰνείας υἱὸς αὐτοῦ διαδεξάμενος τὴν δυναστείαν ἑνὶ πλείω τριάκοντα ἐτῶν ἐβασίλευσεν. Μετὰ δὲ τοῦτον ἓν καὶ πεντήκοντα Λατῖνος ἦρξεν ἔτη. Ἄλβας δὲ μετὰ τοῦτον ἑνὸς δέοντα τετταράκοντα  ἔτη. μετὰ δὲ Ἄλβαν Κάπετος ἓξ ἐπὶ τοῖς εἴκοσιν. πειτα Κάπυς δυεῖν δέοντα τριάκοντα. μετὰ δὲ Κάπυν Κάλπετος ἄχρι τρισκαίδεκα ἐτῶν κατέσχε τὴν ἀρχήν. 
2. ξῆς δὲ Τιβερῖνος ὀκταετῆ χρόνον ἐβασίλευσεν. Τελευτῆσαι δ´ οὗτος ἐν μάχῃ παρὰ ποταμῷ γενομένῃ λέγεται· παρενεχθεὶς δὲ ὑπὸ τοῦ ῥεύματος ἐπώνυμον ἑαυτῷ κατέλιπε τὸν ποταμὸν Ἄλβουλαν καλούμενον πρότερον. Τιβερίνου δὲ διάδοχος Ἀγρίππας ἓν καὶ τετταράκοντα ἐβασίλευσεν ἔτη. 
3. Μετὰ δὲ Ἀγρίππαν Ἀλλώδιος τυραννικόν τι χρῆμα καὶ θεοῖς ἀπεχθόμενον ἑνὸς δέοντα εἴκοσιν· ᾧ περιφρονοῦντι τὰ δαιμόνια κατεσκεύαστο κεραυνῶν τε μιμήματα καὶ κτύποι βρονταῖς ἐμφερεῖς, οἷς δεδίττεσθαι τοὺς ἀνθρώπους ὡς θεὸς ἠξίου. μβρων δὲ καὶ κεραυνῶν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ κατασκηψάντων τῆς τε λίμνης, παρ´ ἣν οἰκῶν ἐτύγχανε, πλημμύραν οὐκ εἰωθυῖαν λαβούσης κατακλυσθεὶς πανοίκιος ἀπόλλυται. Καὶ νῦν ἔτι διαλαμπούσης τῆς λίμνης ἐν μέρει τινί, ὅταν ὑπονοστήσῃ τὸ νᾶμα καὶ σταθερὸς ὁ βυθὸς γένηται, παστάδων ἐρείπια καὶ ἄλλα οἰκήσεως ἴχνη φαίνεται.
4.  Ἀουεντῖνος δὲ παρὰ τούτου τὴν δυναστείαν διαδεξάμενος, ἀφ´ οὗ τῶν ἑπτὰ λόφων τις ἐπώνυμος ἐγένετο τῶν συμπεπολισμένων τῇ Ῥώμῃ, τριάκοντα καὶ ἑπτὰ ἔτη τὴν ἀρχὴν κατέσχεν. Πρόκας δὲ μετὰ τοῦτον ἔτη εἴκοσι καὶ τρία. ἔπειτα Ἀμόλιος οὐ σὺν δίκῃ τὴν βασιλείαν κατασχὼν Νεμέτορι προσήκουσαν, ὃς ἦν αὐτῷ πρεσβύτερος ἀδελφός, δύο καὶ τετταράκοντα ἔτη δυναστεύει. 
5. Ἀμολίου δὲ ἀναιρεθέντος ὑπὸ Ῥωμύλου καὶ Ῥώμου τῶν ἐκ τῆς ἱερᾶς κόρης γενομένων, ὡς αὐτίκα λεχθήσεται, μετὰ τὸν ἐκείνου θάνατον ἀπολαμβάνει τὴν κατὰ νόμον δυναστείαν Νεμέτωρ ὁ τῶν νεανίσκων μητροπάτωρ. Τῷ δ´ ἑξῆς ἔτει τῆς Νεμέτορος ἀρχῆς, δευτέρῳ δὲ καὶ τριακοστῷ καὶ τετρακοσιοστῷ μετὰ τὴν Ἰλίου ἅλωσιν, ἀποικίαν στείλαντες Ἀλβανοὶ Ῥωμύλου καὶ Ῥώμου τὴν ἡγεμονίαν αὐτῆς ἐχόντων κτίζουσι Ῥώμην ἔτους ἐνεστῶτος πρώτου τῆς ἑβδόμης ὀλυμπιάδος, ἣν ἐνίκα στάδιον Δαϊκλῆς Μεσσήνιος, ἄρχοντος Ἀθήνησι Χάροπος ἔτος τῆς δεκαετίας πρῶτον.

LXXII. 1. Silvius, garda pendant vingt-neuf ans le pouvoir, lui succéda Énée, son fils, qui régna trente et un ans. Après lui, Latinus régna cinquante et un, puis Alba, trente neuf; après Alba, Capetus régna vingt-six ans, puis Capys vingt-huit, et après Capys, Capétus détint le pouvoir pendant treize ans. 
2. Alors Tibérinus régna pendant huit ans. Ce roi, dit-on, fut massacré lors d’une bataille qui se passa près d'un fleuve, et emporté par le courant, il donna son nom au fleuve, qui auparavant s’appelait l'Albula. Le successeur de Tibérinus, Agrippa, régna quarante et un ans. 
3. Après Agrippa, Allodius, une créature tyrannique et odieuse aux dieux, régna dix-neuf ans. Méprisant les puissances divines, il avait conçu d’imiter la foudre et les bruits ressemblant aux coups de tonnerre, avec lesquels il se proposait de terrifier les gens comme s’il était un dieu. Mais la pluie et la foudre s’abattirent sur sa maison, et le lac près duquel il habitait s’éleva à une hauteur peu commune, de sorte qu'il fut été accablé et noyé avec toute sa famille. Et maintenant quand le lac est limpide à certains endroits, chose qui se produit toutes les fois que le niveau de l'eau s'abaisse et que les profondeurs sont calmes, des ruines des portiques et d'autres traces d'une habitation apparaissent. 
4. Aventinus, - c'est son nom que prit une des sept collines qui se sont jointes pour faire la ville de Rome, - prit sa succession et régna trente sept ans, et après lui Proca régna vingt-trois ans. Puis Amulius, usurpant le royaume qui appartenait à Numitor, son frère plus âgé, régna quarante-deux ans. 
5. Mais quand Amulius fut massacré par Romulus et Rémus, les fils de la vierge sacrée, comme je vais bientôt le raconter, Numitor, le grand-père des jeunes gens, après la mort de son frère reprit le pouvoir qui lui appartenait légalement. L’année qui suivit l’avènement de Numitor, qui était la quatre cent trente-deuxième après la prise de Troie, les Albains envoyèrent une colonie, sous la conduite de Romulus et de Rémus, et Rome fut fondée, au début de la première année de la septième olympiade, quand Daïcles de Messène fut vainqueur dans la course de pied, et à Athènes Charops était dans la première année sur les dix de son archontat.

LXXII. 1.  Ἀμφισβητήσεως δὲ πολλῆς οὔσης καὶ περὶ τοῦ χρόνου τῆς κτίσεως καὶ περὶ τῶν οἰκιστῶν τῆς πόλεως οὐδὲ αὐτὸς ᾤμην δεῖν ὥσπερ ὁμολογούμενα πρὸς ἁπάντων ἐξ ἐπιδρομῆς ἐπελθεῖν. Κεφάλων μὲν γὰρ ὁ Γεργίθιος, συγγραφεὺς παλαιὸς πάνυ δευτέρᾳ γενεᾷ μετὰ τὸν Ἰλιακὸν πόλεμον ἐκτίσθαι λέγει τὴν πόλιν ὑπὸ τῶν ἐξ Ἰλίου διασωθέντων σὺν Αἰνείᾳ, οἰκιστὴν δὲ αὐτῆς ἀποφαίνει τὸν ἡγησάμενον τῆς ἀποικίας Ῥῶμον, τοῦτον δ´ εἶναι τῶν Αἰνείου παίδων ἕνα· τέτταρας δέ φησιν Αἰνείᾳ γενέσθαι παῖδας, Ἀσκάνιον, Εὐρυλέοντα, Ῥωμύλον, Ῥῶμον. Εἴρηται δὲ καὶ Δημαγόρᾳ καὶ Ἀγαθύλλῳ καὶ ἄλλοις συχνοῖς ὅ τε χρόνος καὶ ὁ τῆς ἀποικίας ἡγεμὼν ὁ αὐτός. 
2. δὲ τὰς ἱερείας τὰς ἐν Ἄργει καὶ τὰ καθ´ ἑκάστην πραχθέντα συναγαγὼν Αἰνείαν φησὶν ἐκ Μολοττῶν εἰς Ἰταλίαν ἐλθόντα μετ´ Ὀδυσσέα οἰκιστὴν γενέσθαι τῆς πόλεως, ὀνομάσαι δ´ αὐτὴν ἀπὸ μιᾶς τῶν Ἰλιάδων Ῥώμης. Ταύτην δὲ λέγει ταῖς ἄλλαις Τρωάσι παρακελευσαμένην κοινῇ μετ´ αὐτῶν ἐμπρῆσαι τὰ σκάφη βαρυνομένην τῇ πλάνῃ. μολογεῖ δ´ αὐτῷ καὶ Δαμαστὴς ὁ Σιγεὺς καὶ ἄλλοι τινές. 
3. Ἀριστοτέλης δὲ ὁ φιλόσοφος Ἀχαιῶν τινας ἱστορεῖ τῶν ἀπὸ Τροίας ἀνακομισαμένων περιπλέοντας Μαλέαν, ἔπειτα χειμῶνι βιαίῳ καταληφθέντας τέως μὲν ὑπὸ τῶν πνευμάτων φερομένους πολλαχῇ τοῦ πελάγους πλανᾶσθαι, τελευτῶντας δ´ ἐλθεῖν εἰς τὸν τόπον τοῦτον τῆς Ὀπικῆς, ὃς καλεῖται Λατίνιον ἐπὶ τῷ Τυρρηνικῷ πελάγει κείμενος.
4. σμένους δὲ τὴν γῆν ἰδόντας ἀνελκῦσαί τε τὰς ναῦς αὐτόθι καὶ διατρῖψαι τὴν χειμερινὴν ὥραν παρασκευαζομένους ἔαρος ἀρχομένου πλεῖν. μπρησθεισῶν δὲ αὐτοῖς ὑπὸ νύκτα τῶν νεῶν οὐκ ἔχοντας ὅπως ποιήσονται τὴν ἄπαρσιν, ἀβουλήτῳ ἀνάγκῃ τοὺς βίους ἐν ᾧ κατήχθησαν χωρίῳ ἱδρύσασθαι. Συμβῆναι δὲ αὐτοῖς τοῦτο διὰ γυναῖκας αἰχμαλώτους, ἃς ἔτυχον ἄγοντες ἐξ Ἰλίου. Ταύτας δὲ κατακαῦσαι τὰ πλοῖα φοβουμένας τὴν οἴκαδε τῶν Ἀχαιῶν ἄπαρσιν, ὡς εἰς δουλείαν ἀφιξομένας. 
5. Καλλίας δὲ ὁ τὰς Ἀγαθοκλέους πράξεις ἀναγράψας Ῥώμην τινὰ Τρωάδα τῶν ἀφικνουμένων ἅμα τοῖς ἄλλοις Τρωσὶν εἰς Ἰταλίαν γήμασθαι Λατίνῳ τῷ βασιλεῖ τῶν Ἀβοριγίνων καὶ γεννῆσαι τρεῖς παῖδας, Ῥῶμον καὶ Ῥωμύλον καὶ Τηλέγονον ..... οἰκίσαντας δὲ πόλιν, ἀπὸ τῆς μητρὸς αὐτῇ θέσθαι τοὔνομα. Ξεναγόρας δὲ ὁ συγγραφεὺς Ὀδυσσέως καὶ Κίρκης υἱοὺς γενέσθαι τρεῖς, Ῥῶμον, Ἀντείαν, Ἀρδείαν· οἰκίσαντας δὲ τρεῖς πόλεις ἀφ´ ἑαυτῶν θέσθαι τοῖς κτίσμασι τὰς ὀνομασίας.
6. Διονύσιος δὲ ὁ Χαλκιδεὺς οἰκιστὴν μὲν ἀποφαίνει τῆς πόλεως Ῥῶμον· τοῦτον δὲ λέγει κατὰ μέν τινας Ἀσκανίου, κατὰ δέ τινας Ἠμαθίωνος εἶναι παῖδα. εἰσὶ δέ τινες οἳ τὴν Ῥώμην ἐκτίσθαι λέγουσιν ὑπὸ Ῥώμου τοῦ Ἰταλοῦ, μητρὸς δὲ Λευκαρίας τῆς Λατίνου θυγατρός.

LXXII. 1. Mais comme il y a une grande contestation au sujet la période de la fondation de la ville et sur ses fondateurs, j'ai pensé qu’il m’incombait aussi de ne pas donner simplement un exposé rapide de ces choses, comme si elles étaient universellement approuvées. Cephalon de Gergis, un auteur très ancien, dit que la ville a été construite durant la deuxième génération après que la guerre de Troie par ceux qui s'étaient échappés de Troie avec Énée, et il cite comme fondateur de la ville Romos, qui était le chef la colonie et un des fils d'Énée; il ajoute qu’Énée eut quatre fils, Ascagne, Euryleon, Romulos et Romos. Et Demagoras, Agathyllos et beaucoup d'autres sont du même avis sur la chronologie et sur le chef de la colonie. 
2. Mais l'auteur de l'histoire des prêtresses d’Argos et de ce qui s'est produit à l’époque de chacune d'elles (Hellanicus) dit qu'Énée, arriva en Italie du pays des Molosses avec Ulysse et il fut le fondateur de la ville, qu'il appela Romè, d’u nom d’une des femmes de Troie. Il dit que cette femme, lasse d’errer, poussa les autres femmes de Troie à se révolter et avec elles incendia les navires. Damastes de Sigée et quelques autres sont d’accord avec lui.
3. Mais Aristote, le philosophe, raconte qu'une partie des Achéens, alors qu'ils doublaient le cap Malée en revenant de Troie, furent pris dans un orage violent, et déviés pendant un certain temps de leur course par les vents, ils errèrent en haute mer, jusqu'à ce qu'enfin ils arrivèrent à cet endroit dans la terre des Opiques qui s'appelle Latinion, qui se trouve sur la mer Tyrrhénienne. 
4. Et heureux de voir la terre, ils tirèrent leurs navires, y passèrent l'hiver, et se préparèrent à naviguer au début du printemps; mais comme leurs vaisseaux avaient brûlé durant la nuit et qu’ils ne pouvaient plus naviguer, ils furent obligés contre leur volonté de fixer leur demeure dans l'endroit où ils avaient débarqué. Ce malheur, disent-ils, leur advint du fait des captives emmenées de Troie, qui brûlèrent les vaisseaux de crainte que les Achéens ne retournent chez eux pour les réduire en esclavage. 
5. Callias, qui a écrit les exploits d'Agathocle, dit qu’une Romè, un des femmes troyennes qui arriva en Italie avec les Troyens, maria Latinus, roi des Aborigènes, de qui elle eut trois fils, Romos, Romulos et Telegonos qui construisirent une ville et lui donnèrent le nom de leur mère. Xenagoras, l'historien, dit qu'Ulysse et Circé eurent trois fils, Romos, Anteias et Ardeias, qui construisirent trois villes et les appelèrent de leurs noms. 
6. Denys de Chalcis cite Romos comme fondateur de la ville, mais indique que ce selon certains cet homme était le fils d'Ascagne, et selon d'autres le fils d'Emathion. Il y a d'autres qui déclarent de Rome fut fondée par Romos, le fils d'Italus et de Leucaria, la fille de Latinus.

LXXIII. 1.  Ἔχων δὲ πολλοὺς καὶ ἄλλους τῶν Ἑλληνικῶν παρέχεσθαι συγγραφέων, οἳ διαφόρους ἀποφαίνουσι τοὺς οἰκιστὰς τῆς πόλεως, ἵνα μὴ δόξω μακρηγορεῖν ἐπὶ τοὺς Ῥωμαίων ἐλεύσομαι συγγραφεῖς. Παλαιὸς μὲν οὖν οὔτε συγγραφεὺς οὔτε λογογράφος ἐστὶ Ῥωμαίων οὐδὲ εἷς· ἐκ παλαιῶν μέντοι λόγων ἐν ἱεραῖς δέλτοις σωζομένων ἕκαστός τι παραλαβὼν ἀνέγραψεν. 
2. Τούτων δέ τινες μὲν Αἰνείου γενέσθαι υἱοὺς λέγουσι Ῥωμύλον τε καὶ Ῥῶμον τοὺς οἰκιστὰς τῆς Ῥώμης, ἕτεροι δὲ θυγατρὸς Αἰνείου παῖδας, ὅτου δὲ πατρὸς οὐκέτι διορίζοντες· δοθῆναι δ´ αὐτοὺς ὑπ´ Αἰνείου Λατίνῳ τῷ βασιλεῖ τῶν Ἀβοριγίνων ὁμηρεύσοντας, ὅτε καὶ αἱ πίστεις τοῖς ἐπιχωρίοις πρὸς τοὺς ἐπήλυδας ἐγένοντο. σπαζόμενον δὲ αὐτοὺς Λατῖνον τῇ τε ἄλλῃ θεραπείᾳ περιέπειν εὖ καὶ ἐκγόνου ἄρρενος ἄπαιδα τελευτῶντα διαδόχους μέρους τινὸς τῆς ἑαυτοῦ ἀρχῆς καταλιπεῖν. 
3. λλοι δὲ λέγουσιν Αἰνείου τελευτήσαντος Ἀσκάνιον ἅπασαν τὴν Λατίνων ἀρχὴν παραλαβόντα νείμασθαι πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς Ῥωμύλον τε καὶ Ῥῶμον τήν τε χώραν καὶ τὴν  δύναμιν τὴν Λατίνων τριχῇ· αὐτὸν μὲν δὴ τήν τε Ἄλβαν κτίσαι καὶ ἄλλ´ ἄττα πολίσματα· Ῥῶμον δὲ Καπύην μὲν ἀπὸ τοῦ προπάππου Κάπυος, Ἀγχίσην δὲ ἀπὸ τοῦ προπάτορος Ἀγχίσου, Αἰνείαν δὲ τὴν ὕστερον κληθεῖσαν Ἰάνικλον ἀπὸ τοῦ πατρός, Ῥώμην δὲ ἀφ´ ἑαυτοῦ, ταύτην δὲ χρόνους τινὰς ἐρημωθεῖσαν ἑτέρας αὖθις ἐλθούσης ἀποικίας, ἣν Ἀλβανοὶ ἔστειλαν ἡγουμένου Ῥωμύλου καὶ Ῥώμου, τὴν ἀρχαίαν κτίσιν ἀπολαβεῖν· ὥστε διττὰς εἶναι τῆς Ῥώμης τὰς κτίσεις· τὴν μὲν ὀλίγον ὕστερον τῶν Τρωικῶν γενομένην, τὴν δὲ πεντεκαίδεκα γενεαῖς ὑστεροῦσαν τῆς προτέρας. 
4. Εἰ δέ τις ἀπιδεῖν βουλήσεται τὰ προσωτέρω καὶ τρίτη τις ἀρχαιοτέρα τούτων εὑρεθήσεται Ῥώμη γενομένη πρὶν Αἰνείαν καὶ Τρῶας ἐλθεῖν εἰς Ἰταλίαν. Ταῦτα δὲ οὐ τῶν ἐπιτυχόντων τις οὐδὲ νέων συγγραφεὺς ἱστόρηκεν, ἀλλ´ Ἀντίοχος ὁ Συρακούσιος, οὗ καὶ πρότερον ἐμνήσθην. φησὶ δὲ Μόργητος ἐν Ἰταλίᾳ βασιλεύοντος (ἦν δὲ τότε Ἰταλία ἡ ἀπὸ Τάραντος ἄχρι Ποσειδωνίας παράλιος) ἐλθεῖν ὡς αὐτὸν ἄνδρα φυγάδα ἐκ Ῥώμης. Λέγει δὲ ὧδε· « « πεὶ δὲ Ἰταλὸς κατεγήρα, Μόργης ἐβασίλευσεν. ἐπὶ τούτου δὲ ἀνὴρ ἀφίκετο ἐκ Ῥώμης φυγάς· Σικελὸς ὄνομα αὐτῷ. » 
5. Κατὰ μὲν δὴ τὸν Συρακούσιον συγγραφέα παλαιά τις εὑρίσκεται καὶ προτεροῦσα τῶν Τρωικῶν χρόνων (ἡ) Ῥώμη. Πότερον δὲ περὶ τοὺς αὐτοὺς ἦν τόπους, ἐν οἷς ἡ νῦν οἰκουμένη πόλις ἐστίν, ἢ χωρίον ἕτερον ἐτύγχανεν οὕτως ὀνομαζόμενον ἀσαφὲς ἐκείνου καταλιπόντος οὐδ´ ἐγὼ δύναμαι συμβαλεῖν. Περὶ μὲν οὖν τῶν παλαιῶν κτίσεων ἱκανὰ ἡγοῦμαι τὰ προειρημένα.

LXXIII. 1.  Je pourrais citer beaucoup d'autres historiens grecs qui donnent différents fondateurs à la ville, mais, pour ne pas paraître prolixe, j’en arrive aux historiens romains. Bien que les Romains n'aient pas un seul historien ou logographe ancien, cependant, chacun de leurs historiens a tiré quelque chose des récits antiques conservés sur les tablettes sacrées. 
2. Certains d’entre eux disent que Romulus et Rémus, les fondateurs de Rome, étaient les fils d’Énée, d'autres disent qu'ils étaient les fils d'une fille d’Énée, sans pouvoir déterminer qui était leur père; qu'ils ont été livrés comme otages par Énée à Latinus, roi des Aborigènes, quand un traité fut conclu entre les habitants et les nouveaux venus, et que Latinus, après les avoir accueillis avec bonté, non seulement il les combla de faveurs, mais, lors de sa mort sans descendance masculine, il les laissa comme successeurs d’une partie de son royaume. 
3. D'autres racontent qu’après la mort d’Énée Ascagne, ayant hérité de la souveraineté entière des latins, divisa le pays et les forces des latins en trois parties, dont deux furent données à ses frères, Romulus et Rémus. Lui-même, disent-ils, fonda Albe et quelques autres villes; Rémus construisit des villes qu'il appela Capoue, du nom de son arrière-grand-père Capys, Anchisa, s’après son grand-père Anchise, Aeneia (qui s'est ensuite appelée Janiculum), d’après son père, et Rome, d’après son propre nom. Cette dernière ville fut pendant un certain temps abandonnée, mais à l'arrivée d'une autre colonie, que les Albains avaient envoyée sous la conduite de Romulus et de Rémus, elle retrouva son ancien nom. De sorte que, selon leur récit, il y eut deux fondations de Rome, l’une après la guerre de Troie, et la seconde quinze générations après la première. 
4. Et si quelqu’un qui désire examiner un passé plus lointain, il trouvera une même troisième Rome, plus ancienne que ces deux premières, qui fut fondée avant Énée et les Troyens venus en Italie. Ceci n’est pas rapporté par un historien quelconque ou moderne, mais par Antiochus de Syracuse, que j'ai mentionné plus haut. Il dit que quand Morges régnait sur Italie (qui à ce moment-là comprenait tout le littoral entre Tarente et Posidonia), un homme qui avait été banni de Rome arriva chez lui. Voici ce qu’Antiochos dit : "Quand Italus devint vieux, Morges devint roi. Durant son règne vint un homme qui avait été banni de Rome; il s’appelait Sikélos." 
5. Donc selon l'historien de Syracuse, on trouve une Rome ancienne antérieure à la guerre de Troie. Cependant il garde un flou artistique sur le fait de savoir si elle était située dans la même région que la ville actuelle ou si il y avait un autre endroit qui portait le même nom. Aussi je ne peux former aucune conjecture. Mais en ce qui concerne les fondations antiques de Rome, je pense que ce que j’ai déjà dit est suffisant.

LXXIV. 1.  Τὸν δὲ τελευταῖον γενόμενον τῆς Ῥώμης οἰκισμὸν ἢ κτίσιν ἢ ὅτι δήποτε χρὴ καλεῖν Τίμαιος μὲν ὁ Σικελιώτης οὐκ οἶδ´ ὅτῳ κανόνι χρησάμενος ἅμα Καρχηδόνι κτιζομένῃ γενέσθαι φησὶν ὀγδόῳ καὶ τριακοστῷ πρότερον ἔτει τῆς πρώτης ὀλυμπιάδος. Λεύκιος δὲ Κίγκιος ἀνὴρ τῶν ἐκ τοῦ βουλευτικοῦ συνεδρίου περὶ τὸ τέταρτον ἔτος τῆς δωδεκάτης ὀλυμπιάδος. Κόϊντος δὲ Φάβιος κατὰ τὸ πρῶτον ἔτος τῆς ὀγδόης ὀλυμπιάδος. 
2. Κάτων δὲ Πόρκιος Ἑλληνικὸν μὲν οὐχ ὁρίζει χρόνον, ἐπιμελὴς δὲ γενόμενος, εἰ καί τις ἄλλος, περὶ τὴν συναγωγὴν τῆς ἀρχαιολογουμένης ἱστορίας ἔτεσιν ἀποφαίνει δυσὶ καὶ τριάκοντα καὶ τετρακοσίοις ὑστεροῦσαν τῶν Ἰλιακῶν.
δὲ χρόνος οὗτος ἀναμετρηθεὶς ταῖς Ἐρατοσθένους χρονογραφίαις κατὰ τὸ πρῶτον ἔτος πίπτει τῆς ἑβδόμης ὀλυμπιάδος. τι δέ εἰσιν οἱ κανόνες ὑγιεῖς, οἷς Ἐρατοσθένης κέχρηται, καὶ πῶς ἄν τις ἀπευθύνοι τοὺς Ῥωμαίων χρόνους πρὸς τοὺς Ἑλληνικούς, ἐν ἑτέρῳ δεδήλωταί μοι λόγῳ. 
3. Οὐ γὰρ ἠξίουν ὡς Πολύβιος ὁ Μεγαλοπολίτης τοσοῦτο μόνον εἰπεῖν, ὅτι κατὰ τὸ δεύτερον ἔτος τῆς ἑβδόμης ὀλυμπιάδος τὴν Ῥώμην ἐκτίσθαι πείθομαι, οὐδ´ ἐπὶ τοῦ παρὰ τοῖς ἀρχιερεῦσι κειμένου πίνακος ἑνὸς καὶ μόνου τὴν πίστιν ἀβασάνιστον καταλιπεῖν, ἀλλὰ τοὺς ἐπιλογισμούς, οἷς αὐτὸς προσεθέμην, εἰς μέσον ὑπευθύνους τοῖς βουληθεῖσιν ἐσομένους ἐξενεγκεῖν. 
4. μὲν οὖν ἀκρίβεια ἐν ἐκείνῳ δηλοῦται τῷ λόγῳ, λεχθήσεται δὲ καὶ διὰ τῆσδε τῆς πραγματείας αὐτὰ τἀναγκαιότατα. χει δὲ οὕτως· ἡ Κελτῶν ἔφοδος, καθ´ ἣν ἡ Ῥωμαίων πόλις ἑάλω, συμφωνεῖται σχεδὸν ὑπὸ πάντων ἄρχοντος Ἀθήνησι Πυργίωνος γενέσθαι κατὰ τὸ πρῶτον ἔτος τῆς ὀγδόης καὶ ἐνενηκοστῆς ὀλυμπιάδος. ὁ δὲ πρὸ τῆς καταλήψεως χρόνος ἀναγόμενος εἰς Λεύκιον Ἰούνιον Βροῦτον καὶ Λεύκιον Ταρκύνιον Κολλατῖνον τοὺς πρώτους ὑπατεύσαντας ἐν Ῥώμῃ μετὰ τὴν κατάλυσιν τῶν βασιλέων ἔτη περιείληφεν εἴκοσι πρὸς τοῖς ἑκατόν. 
5. Δηλοῦται δὲ ἐξ ἄλλων τε πολλῶν καὶ τῶν καλουμένων τιμητικῶν ὑπομνημάτων, ἃ διαδέχεται παῖς παρὰ πατρὸς καὶ περὶ πολλοῦ ποιεῖται τοῖς μεθ´ ἑαυτὸν ἐσομένοις ὥσπερ ἱερὰ πατρῷα παραδιδόναι· πολλοὶ 
δ´ εἰσὶν ἀπὸ τῶν τιμητικῶν οἴκων ἄνδρες ἐπιφανεῖς οἱ διαφυλάττοντες αὐτά· ἐν οἷς εὑρίσκω δευτέρῳ πρότερον ἔτει τῆς ἁλώσεως τίμησιν ὑπὸ τοῦ Ῥωμαίων δήμου γενομένην, ᾗ παραγέγραπται καθάπερ καὶ ταῖς ἄλλαις χρόνος οὗτος· « πατεύοντος Λευκίου Οὐαλερίου Ποτίτου καὶ Τίτου Μαλλίου Καπιτωλίνου μετὰ τὴν ἐκβολὴν τῶν βασιλέων ἑνὸς δέοντι εἰκοστῷ καὶ ἑκατοστῷ ἔτει.  » 
6. στε τὴν Κελτικὴν ἔφοδον, ἣν τῷ δευτέρῳ μετὰ τὴν τίμησιν ἔτει γενομένην εὑρίσκομεν, ἐκπεπληρωμένων τῶν εἴκοσι καὶ ἑκατὸν ἐτῶν γενέσθαι. Εἰ δὲ τοῦτο τὸ διάστημα τοῦ χρόνου τριάκοντα ὀλυμπιάδων εὑρίσκεται γενόμενον, ἀνάγκη τοὺς πρώτους ἀποδειχθέντας ὑπάτους ὁμολογεῖν ἄρχοντος Ἀθήνησιν Ἰσαγόρου παρειληφέναι τὴν ἀρχὴν κατὰ τὸ πρῶτον ἔτος τῆς ὀγδόης καὶ ἑξηκοστῆς ὀλυμπιάδος.

LXXIV. 1. En ce qui concerne le dernier peuplement ou la dernière fondation de la ville, ou quel que soit la façon dont nous devons l'appeler, Timée de la Sicile, suivant je ne sais quel principe, la place du temps de la fondation de Carthage, c.-à-d., la trente-huitième année avant la première olympiade; Lucius Cincius, un membre du sénat, la place la quatrième année de la douzième olympiade, et Quintus Fabius la première année de la huitième olympiade. 
2. Porcius Caton ne se base pas sur la chronologie grecque, mais est aussi attentif que n'importe quel auteur quand il s’agit des dates de l'histoire antique : il place la fondation quatre cents trente-deux ans après la guerre de Troie; et comparant cette date aux Chroniques d'Ératosthène, cela correspond à la première année de la septième olympiade. Que la méthode d'Ératosthène soit valable, je l’ai montré dans un autre traité, où j'ai également montré comment la chronologie romaine doit être harmonisée avec celle des Grecs. 
3. Je pensais en effet qu’il ne suffisait pas de dire, comme Polybe de Mégalopolis, « Je crois que Rome a été fondée la deuxième année de la septième olympiade », et laisser cette conviction sans autre preuve qu’une seule tablette conservée par les grands pontifes, mais je suis déterminé à donner les raisonnement auxquels j’ai fait appel, de sorte que tous ceux qui le désirent pourront les examiner. 
4. Dans ce livre se trouve l'exposition détaillée; mais au cours de l’ouvrage actuel seront aussi mentionnées l’essentiel des conclusions. Voici le détail : on convient généralement que l'invasion des Gaulois, durant laquelle la ville de Rome fut prise, se produisit pendant l'archontat de Pyrgion à Athènes, la première année de la quatre-vingt-dix-huitième olympiade. Si l'on remonte le temps avant la prise de la ville jusqu’à Lucius Junius Brutus et à Lucius Tarquinius Collatinus, les premiers consuls à Rome après le renversement des rois, on arrive à cent vingt ans. 
5. Cela est prouvé de beaucoup de façons mais en particulier par les registres des censeurs, qu’on reçoit en succession de son père et dont on fait grande attention à transmettre à sa descendance, comme des rites de famille; et il y a beaucoup d'hommes illustres de familles censoriales qui conservent ces registres. Dans ceux-ci je constate que la deuxième année avant la prise de la ville il y eut un recensement fait par le peuple romain, où il est écrit, comme dans les autres, la date que voici: sous le consulat de Lucius Valerius Potitus et de Titus Manlius Capitolinus, la cent dix-neuvième années après l'expulsion des rois
6. De sorte que l'invasion gauloise, que nous trouvons s’être produite la deuxième année après le recensement, s’est produite quand les cent vingt années se sont terminées. Si, maintenant, cet intervalle de temps s'avère se composer de trente olympiades, on conviendra que les premiers consuls désignés ont commencé leur magistrature la première année de la soixante-huitième olympiade, la même année de l’Archontat d’Isagoras à Athènes.

LXXV. 1.  Καὶ μὴν ἀπό γε τῆς ἐκβολῆς τῶν βασιλέων ἐπὶ τὸν πρῶτον ἄρξαντα τῆς πόλεως Ῥωμύλον ἀναβιβασθεὶς ὁ χρόνος ἔτη τέτταρα πρὸς τοῖς τετταράκοντα καὶ διακοσίοις ἀποτελεῖ. γνωρίζεται δὲ τοῦτο ταῖς διαδοχαῖς τῶν βασιλέων καὶ τοῖς ἔτεσιν, οἷς ἕκαστοι κατέσχον τὴν ἀρχήν. Ῥωμύλος μὲν γὰρ ὁ κτίσας τὴν πόλιν ἑπτὰ καὶ τριάκοντα ἔτη λέγεται κατασχεῖν τὴν δυναστείαν· μετὰ δὲ τὸν Ῥωμύλου θάνατον ἀβασίλευτος ἡ πόλις γενέσθαι χρόνον ἐνιαύσιον. 
2.
πειτα Νόμας Πομπίλιος αἱρεθεὶς ὑπὸ τοῦ δήμου τρία καὶ τετταράκοντα ἔτη βασιλεῦσαι. Τύλλος δὲ Ὁστίλιος μετὰ Νόμαν δύο καὶ τριάκοντα. δ´ ἐπὶ τούτῳ βασιλεύσας Ἄγκος Μάρκιος τέτταρα πρὸς τοῖς εἴκοσι. Μετὰ δὲ Μάρκιον Λεύκιος Ταρκύνιος ὁ κληθεὶς Πρίσκος ὀκτὼ καὶ τριάκοντα. Τοῦτον δὲ διαδεξάμενος Σερούϊος Τύλλιος τετταράκοντα καὶ τέτταρα. Σερούϊον δὲ ἀνελὼν Λεύκιος Ταρκύνιος ὁ τυραννικὸς καὶ διὰ τὴν τοῦ δικαίου ὑπεροψίαν κληθεὶς Σούπερβος ἕως εἰκοστοῦ καὶ πέμπτου προαγαγεῖν τὴν ἀρχήν.
3. Τεττάρων δὲ καὶ τετταράκοντα καὶ διακοσίων ἀναπληρουμένων ἐτῶν, ἃ κατέσχον οἱ βασιλεῖς, ὀλυμπιάδων δὲ μιᾶς καὶ ἑξήκοντα πᾶσα ἀνάγκη τὸν πρῶτον ἄρξαντα τῆς πόλεως Ῥωμύλον ἔτει πρώτῳ τῆς ἑβδόμης ὀλυμπιάδος παρειληφέναι τὴν βασιλείαν ἄρχοντος Ἀθήνησι τῆς δεκαετίας Χάροπας ἔτος πρῶτον. Τοῦτο γὰρ ὁ λογισμὸς τῶν ἐτῶν ἀπαιτεῖ. τι δὲ τοσαῦτα ἕκαστος τῶν βασιλέων ἦρξεν ἔτη δι´ ἐκείνου δηλοῦταί μοι τοῦ λόγου. 
4. Τὰ μὲν δὴ περὶ τοῦ χρόνου καθ´ ὃν ἡ νῦν δυναστεύουσα πόλις ᾠκίσθη τοῖς τε πρὸ ἐμοῦ γενομένοις εἰρημένα κἀμοὶ δοκοῦντα τοιάδ´ ἐστιν. Οἰκισταὶ δ´ αὐτῆς οἵτινες ἦσαν καὶ τίσι τύχαις χρησάμενοι τὴν ἀποικίαν ἔστειλαν ὅσα τε ἄλλα περὶ τὴν κτίσιν ταύτην ἱστόρηται πολλοῖς μὲν εἴρηται καὶ διαφόρως τὰ πλεῖστα ἐνίοις, λεχθήσεται δὲ κἀμοὶ τὰ πιθανώτατα τῶν μνημονευομένων. χει δὲ ὧδε· 

LXXV. 1. Et encore, si l'on compte le temps de l'expulsion des rois jusqu’à Romulus, le premier chef de la ville, on arrive à deux cents quarante-quatre ans. On le sait grâce à l’ordre de succession des rois et par le nombre d'années pendant lesquelles chacun d'eux a régné. Romulus, le fondateur de Rome, régna trente-sept ans, dit-on, et après sa mort la ville resta une année sans roi. 
2. Ensuite Numa Pompilius, qui fut choisi par le peuple, régna quarante-trois ans; après Numa, Tullus Hostilius, trente-deux ans; et son successeur, Ancus Marcius, vingt-quatre; après Marcius, Lucius Tarquinius, appelé Priscus, tente-huit; Servius Tullius, qui lui succéda, quarante-quatre. Et le meurtrier de Servius, Lucius Tarquinius, prince tyrannique qui, par son mépris de la justice, fut appelé Superbus, prolongea son règne jusqu’à la vingt-cinquième année. 
3. Donc comme les règnes des rois s'élèvent à deux cents quarante-quatre ans ou soixante et une olympiades, il s’ensuit nécessairement que Romulus, la premier chef de la ville, commença à régner la première année de la septième olympiade, quand Charops à Athènes commença la première année des dix ans de son archontat. C’est ce qu’exige le décompte des années ; et que chaque roi ait régné ce nombre d'années, je le montre dans mon traité auquel je me suis référé. 
4. Tel est donc l'exposé donné par ceux qui ont vécu avant moi et adopté par moi sur la période de la fondation de la ville qui règne maintenant sur l’univers. Quant à ses fondateurs, qui ils étaient et par quelles circonstances de la fortune ils ont été amenés à envoyer une colonie, et tous les autres détails qu’on rapporte sur cette fondation, tout ceci a été raconté par beaucoup de gens, et la plus grande partie de façon différente par chacun; et moi, je relaterai les faits les plus crédibles de ces histoires. Les voici.

LXXVI. 1.  Ἀμόλιος ἐπειδὴ παρέλαβε τὴν Ἀλβανῶν βασιλείαν τὸν πρεσβύτερον ἀδελφὸν Νεμέτορα τῷ κατισχῦσαι τῆς πατρίου τιμῆς ἀπείρξας, τά τε ἄλλα κατὰ πολλὴν ὑπεροψίαν τῶν δικαίων ἔδρα καὶ τελευτῶν ἔρημον γένους τὸν οἶκον τοῦ Νεμέτορος ἐπεβούλευσε ποιῆσαι, τοῦ τε δίκην ὑποσχεῖν φόβῳ καὶ ἔρωτι μὴ παυσθῆναί ποτε τῆς ἀρχῆς. 
2. Β
ουλευσάμενος δὲ ταῦτα ἐκ πολλοῦ πρῶτον μὲν τὸν υἱὸν τοῦ Νεμέτορος Αἴγεστον ἄρτι γενειάζοντα φυλάξας ἔνθα ἐκυνηγέτει, προλοχίσας τοῦ χωρίου τὸ ἀφανέστατον, ἐξελθόντα ἐπὶ θήραν ἀποκτείνει καὶ παρεσκεύασε λέγεσθαι μετὰ τὸ ἔργον ὡς ὑπὸ λῃστῶν ἀναιρεθείη τὸ μειράκιον. Οὐ μέντοι κρείττων ἡ κατασκευαστὴ δόξα τῆς σιωπωμένης ἀληθείας ἐγένετο, ἀλλὰ πολλοῖς καὶ παρὰ τὸ ἀσφαλὲς ἐτολμᾶτο λέγεσθαι τὸ πραχθέν. 
3. Νεμέτωρ δὲ ᾔδει μὲν τὸ ἔργον, λογισμῷ δὲ κρείττονι τοῦ πάθους χρώμενος ἄγνοιαν ἐσκήπτετο εἰς ἀκινδυνότερον ἀναβαλέσθαι χρόνον τὴν ὀργὴν βουλευσάμενος. Ἀμόλιος δὲ τὰ τοῦ μειρακίου ὑπολαβὼν λεληθέναι δεύτερα τάδε ἐποίει· τὴν θυγατέρα τοῦ Νεμέτορος Ἰλίαν, ὡς δέ τινες γράφουσι Ῥέαν ὄνομα, Σιλουΐαν δ´ ἐπίκλησιν, ἐν ἀκμῇ γάμου γενομένην ἱέρειαν ἀποδείκνυσιν Ἑστίας, ὡς μὴ τάχιον εἰς ἀνδρὸς ἐλθοῦσα τέκῃ τιμωροὺς τῷ γένει. Πενταετοῦς δὲ οὐκ ἐλάττω χρόνου ἔδει τὰς ἱερὰς κόρας ἁγνὰς διαμεῖναι γάμων, αἷς ἀνατέθειται τοῦ τε ἀσβέστου πυρὸς ἡ φυλακὴ καὶ εἴ τι ἄλλο θρησκεύεσθαι τῷ κοινῷ διὰ παρθένων νόμιμον ἦν. 
4. πραττε δὲ Ἀμόλιος τοῦτο μετ´ ὀνομάτων καλῶν, ὡς τιμὴν τῷ γένει καὶ κόσμον περιτιθεὶς οὔτε αὐτὸς εἰσηγησάμενος τὸν νόμον τόνδε οὔτε κοινῷ ὄντι πρῶτον ἀναγκάσας τῶν ἐν ἀξιώματι χρῆσθαι τὸν ἀδελφόν, ἐν ἔθει δὲ τοῖς Ἀλβανοῖς καὶ ἐν καλῷ ὂν τὰς εὐγενεστάτας ἀποδείκνυσθαι κόρας τῆς Ἑστίας προπόλους. δὲ Νεμέτωρ αἰσθόμενος οὐκ ἀπὸ τοῦ βελτίστου ταῦτα πράττοντα τὸν ἀδελφὸν ὀργὴν φανερὰν οὐκ ἐποιεῖτο, ἵνα μὴ τῷ δήμῳ ἀπέχθοιτο, ἀπόρρητον δὲ καὶ τοῦτο ἐφύλαττε τὸ ἔγκλημα.

LXXVI. 1.  Quand Amulius hérita du royaume des Albains, après avoir exclu de force son frère plus âgé Numitor de la dignité qu'il tenait de son père, montra non seulement un grand mépris pour la justice dans tout ce qu’il fit, mais finalement il complota pour priver la famille de Numitor de descendance, de crainte de d’être puni pour son usurpation et également en raison de son désir de n’être jamais dépossédé de la royauté. 
2. Comme il avait prémédité longtemps ce projet, il observa d’abord le voisinage d’Egeste, le fils de Numitor, qui venait juste d’arriver à l’âge d’homme, le suivant à la chasse, et après avoir monté une embuscade dans la partie la plus cachée de l’endroit, il le fit massacrer alors qu’il avait sorti pour chasser; et après que le meurtre fut commis il s'arrangea pour faire croire que le jeune homme avait été tué par des voleurs. Mais cette rumeur inventée ne put surplanter la vérité qu'il essayait de tenir cachée, et beaucoup de gens, bien qu'il soit dangereux d’agir ainsi, essayèrent de dire ce qui s’était passé. 
3. Numitor se rendait compte du crime, mais sa raison l’emportait sur sa peine et il affecta l'ignorance, décidant de reporter son ressentiment à un temps moins dangereux. Et Amulius, supposant que la vérité sur le jeune homme avait été gardé secrète, mit sur pieds un deuxième plan, comme suit: il nomma la fille de Numitor, Ilia, ou, comme le disent d’autres, Rhea, surnommée Silvia, - qui était alors à l’âge du mariage, prêtresse de Vesta, de peur que, si elle entrait une première fois dans la maison d'un mari, elle puisse engendrer des vengeurs pour sa famille. Ces jeunes filles consacrées à qui l'on confiait la garde du feu perpétuel et la mise en oeuvre de tous les autres rites qui, selon l’usage, étaient exécutés par des vierges au nom de la communauté, devaient rester pures pendant une période d’au moins cinq ans. 
4. Amulius effectuait son plan sous des prétextes spécieux, en prétendant conférer honneur et dignité à la famille de son frère; il n'était pas l'auteur de cette loi, qui était générale, et son frère n’était pas la première personne de haut rang qu'il obligeait à lui obéir, mais il était usuel et honorable chez les Albains pour des vierges de haute naissance d'être nommées au service de Vesta. Mais Numitor, percevant que les mesures de son frère ne procédaient d'aucune bonne intention, dissimula son ressentiment, de peur de devoir encourir la haine du peuple, et garda pour lui ses plaintes aussi en cette occasion.

LXXVII. 1.  Τετάρτῳ δ´ ὕστερον ἔτει τὴν Ἰλίαν ἐλθοῦσαν εἰς ἱερὸν ἄλσος Ἄρεος ὕδατος ἁγνοῦ κομιδῆς ἕνεκα, ᾧ πρὸς τὰς θυσίας ἔμελλε χρήσασθαι, βιάζεταί τις ἐν τῷ τεμένει. Τοῦτον δέ τινες μὲν ἀποφαίνουσι τῶν μνηστήρων ἕνα γενέσθαι τῆς κόρης ἐρῶντα τῆς παιδίσκης, οἱ δὲ αὐτὸν Ἀμόλιον οὐκ ἐπιθυμίας μᾶλλον ἢ ἐπιβουλῆς ἕνεκα φραξάμενόν τε ὅπλοις ὡς ἐκπληκτικώτατος ὀφθήσεσθαι ἔμελλε καὶ τὸ τῆς ὄψεως γνώριμον εἰς ἀσαφὲς ὡς μάλιστα ἐδύνατο καθιστάντα· 
2. Οἱ δὲ πλεῖστοι μυθολογοῦσι τοῦ δαίμονος εἴδωλον, οὗ τὸ χωρίον ἦν, πολλὰ καὶ ἄλλα τῷ πάθει δαιμόνια ἔργα προσάπτοντες ἡλίου τε ἀφανισμὸν αἰφνίδιον καὶ ζόφον ἐν οὐρανῷ κατασχόντα· ὄψιν δέ, ἣν καὶ τὸ εἴδωλον εἶχε, θαυμασιωτέραν μακρῷ δή τι κατὰ μέγεθος καὶ κάλλος ἀνθρώπων· φασί τε εἰπεῖν τῇ κόρῃ παρηγοροῦντα τὴν λύπην τὸν βιασάμενον, ἐξ οὗ γενέσθαι δῆλον ὅτι θεὸς ἦν, μηδὲν ἄχθεσθαι τῷ πάθει. Τὸ γὰρ κοινώνημα τῶν γάμων αὐτῇ γεγονέναι πρὸς τὸν ἐμβατεύοντα τῷ χωρίῳ δαίμονα, τέξεσθαι δ´ αὐτὴν ἐκ τοῦ βιασμοῦ δύο παῖδας ἀνθρώπων μακρῷ κρατίστους ἀρετὴν καὶ τὰ πολέμια. Ταῦτα δὲ εἰπόντα νέφει περικαλυφθῆναι καὶ ἀπὸ γῆς ἀρθέντα φέρεσθαι δι´ ἀέρος ἄνω. 
3. πως μὲν οὖν χρὴ περὶ τῶν τοιῶνδε δόξης ἔχειν, πότερον καταφρονεῖν ὡς ἀνθρωπίνων ῥᾳδιουργημάτων εἰς θεοὺς ἀναφερομένων μηδὲν ἂν τοῦ θεοῦ λειτούργημα τῆς ἀφθάρτου καὶ μακαρίας φύσεως ἀνάξιον ὑπομένοντος, ἢ καὶ ταύτας παραδέχεσθαι τὰς ἱστορίας, ὡς ἀνακεκραμένης τῆς ἁπάσης οὐσίας τοῦ κόσμου καὶ μεταξὺ τοῦ θείου καὶ θνητοῦ γένους τρίτης τινὸς ὑπαρχούσης φύσεως, ἣν τὸ δαιμόνων φῦλον ἐπέχει, τοτὲ μὲν ἀνθρώποις, τοτὲ δὲ θεοῖς ἐπιμιγνύμενον, ἐξ οὗ ὁ λόγος ἔχει τὸ μυθευόμενον ἡρώων φῦναι γένος, οὔτε καιρὸς ἐν τῷ παρόντι διασκοπεῖν ἀρκεῖ τε ὅσα φιλοσόφοις περὶ αὐτῶν ἐλέχθη. 
4. δ´ οὖν κόρη μετὰ τὸν βιασμὸν ἀρρωστεῖν σκηψαμένη (τοῦτο γὰρ αὐτῇ παρῄνεσεν ἡ μήτηρ ἀσφαλείας τε καὶ τῶν πρὸς τοὺς θεοὺς ὁσίων ἕνεκα) οὐκέτι προσῄει τοῖς ἱεροῖς, ἀλλὰ διὰ τῶν ἄλλων ἐγίνετο παρθένων, αἷς τὸ αὐτὸ προσέκειτο ἔργον, ὅσα λειτουργεῖν ἐκείνην ἔδει.

LXXVII. 1. La quatrième année après cela, Ilia, alors qu’elle se rendait dans un bois consacré à Mars pour chercher de l'eau pure pour s’en servir lors les sacrifices, fut violée par quelqu'un dans l'enceinte sacrée. Certains disent que l'auteur du viol était un des prétendants de la vierge, qui avait été emporté par sa passion pour la jeune fille; d'autres disent que c'était Amulius lui-même, et que c'était non par désir mais pour la détruire qu'il s'était couvert d’une armure que le rendrait plus terrible au regard et qu'il avait dissimulé ses traits le plus efficacement possible. 
2. Mais la plupart des auteurs racontent une histoire fabuleuse en disant que c’était une apparition de la divinité à qui l'endroit était consacré; et ils ajoutent que le merveilleux fut accompagné de beaucoup de signes surnaturels, y compris la disparition soudaine du soleil et une obscurité qui remplit le ciel, et que l’apparence de l’apparition était bien plus merveilleuse en stature et en beauté que celle d'un homme. Et ils disent que le violeur, pour consoler celle-ci (ce qui montre clairement que c'était un dieu), lui demanda de ne pas s'affliger de ce qui s'était produit, puisqu'elle s’était unie dans le mariage à la divinité du lieu et de ce viol naîtraient deux fils qui surpasseraient de loin tous les hommes par leur valeur et par leurs exploits guerriers. Et ayant dit cela, il fut enveloppé d'un nuage et, s’élevant de la terre, il fut emporté dans les airs. 
3. Ce n'est pas l’endroit approprié pour examiner quelle opinion nous devons avoir sur de tels contes ; devons-nous les dédaigner comme exemples de faiblesse humaine attribuée aux dieux, - puisque un dieu est incapable d’action qui soit indigne de sa nature incorruptible et sacrée, - devons-nous admettre aussi ces histoires, en supposant que toute la substance de l'univers est mélangée, et qu'entre la race des dieux et celle des hommes il y a une troisième nature qui est celle des démons, qui, s’unissant parfois aux êtres humains et parfois aux dieux, donnent, dit-on, la race fabuleuse des héros ? Moi je dis que ce n’est pas l’endroit approprié pour examiner ces choses, et, d'ailleurs, ce que les philosophes ont dit à ce sujet est suffisant. 
4. Mais, pour revenir à nos moutons, après avoir été violée la jeune fille simula une maladie (c’est ce que lui conseilla sa mère pour sa propre sécurité et pour ses devoirs sacrés envers les dieux) et elle ne s’occupa plus des sacrifices, mais ses fonctions furent accomplies par les autres vierges qui exécutaient avec elle le même ministère.

LXXVIII. 1.  Ἀμόλιος δὲ εἴτε κατὰ τὴν συνείδησιν τῶν πραχθέντων εἴτε ὑπονοίᾳ τῶν εἰκότων προαχθεὶς ἔρευναν ἐποιεῖτο τῆς χρονίου τῶν ἱερῶν ἀποστάσεως, κατὰ τίνα γίνεται μάλιστ´ αἰτίαν ἰατρούς τε οἷς μάλιστα ἐπίστευεν εἰσπέμπων καὶ, ἐπειδὴ τὴν νόσον αἱ γυναῖκες ἀπόρρητον ἀνθρώποις ᾐτιῶντο εἶναι, τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα φύλακα τῆς κόρης καταλιπών. 
2.
ς δὲ κατήγορος αὕτη τοῦ πάθους ἐγένετο γυναικείᾳ τεκμάρσει τὸ ἀφανὲς τοῖς ἄλλοις ἀνευροῦσα, τῆς μὲν παιδός, ὡς μὴ λάθῃ τεκοῦσα (ἦν δὲ οὐ πρόσω τοῦ τόκου) φυλακὴν ἐποιεῖτο δι´ ὅπλων· αὐτὸς δὲ καλέσας τὸν ἀδελφὸν εἰς τὸ συνέδριον τῆς τε λανθανούσης τοὺς ἄλλους φθορᾶς μηνυτὴς γίνεται καὶ ᾐτιᾶτο συγκακουργεῖν τῇ κόρῃ τοὺς γονεῖς ἐκέλευέ τε μὴ κρύπτειν τὸν εἰργασμένον, ἀλλ´ εἰς μέσον ἄγειν. 
3. Νεμέτωρ δὲ παραδόξων τε λόγων ἀκούειν ἔφη καὶ παντὸς ἀναίτιος εἶναι τοῦ λεγομένου χρόνον τε ἠξίου βασάνου τῆς ἀληθείας ἕνεκα λαβεῖν· τυχὼν δὲ ἀναβολῆς μόλις, ἐπειδὴ τὸ πρᾶγμα παρὰ τῆς γυναικὸς ἔμαθεν ὡς ἡ παῖς ἐν ἀρχαῖς ἀφηγήσατο, τόν τε βιασμὸν τὸν ὑπὸ τοῦ θεοῦ γενόμενον ἀπέφαινε καὶ τοὺς λεχθέντας ὑπ´ αὐτοῦ περὶ τῶν διδύμων παίδων λόγους διεξῆλθεν ἠξίου τε πίστιν ποιήσασθαι ταύτην τῶν λεγομένων, εἰ τοιοῦτος ὁ τῆς ὠδῖνος ἔσται γόνος, οἷον ὁ θεὸς ὑφηγήσατο. Καὶ γὰρ ὁμοῦ τι τῷ τίκτειν εἶναι τὴν κόρην, ὥστε οὐκ εἰς μακρὰν ῥᾳδιουργεῖν φανήσεται. Παρεδίδου δὲ καὶ τὰς φυλαττούσας τὴν κόρην καὶ ἐλέγχων οὐδενὸς ἀφίστατο. 
4. Ταῦτα λέγοντος αὐτοῦ τὸ μὲν τῶν συνέδρων πλῆθος ἐπείθετο, Ἀμόλιος δὲ οὐδὲν ὑγιὲς ἀπέφαινε τῶν ἀξιουμένων, ἀλλ´ ἐκ παντὸς ὥρμητο τρόπου τὴν ἄνθρωπον ἀπολέσαι. ν ὅσῳ δὲ ταῦτ´ ἐγένετο παρῆσαν οἱ τὴν ὠδῖνα φρουρεῖν ταχθέντες ἀποφαίνοντες ἄρρενα βρέφη δίδυμα τεκεῖν τὴν κόρην, καὶ αὐτίκα Νεμέτωρ μὲν ἐν τῷ αὐτῷ πολὺς ἦν λόγῳ τοῦ θεοῦ τε ἀποδεικνὺς τὸ ἔργον καὶ μηδὲν εἰς τὴν κόρην ἀναίτιον οὖσαν τοῦ πάθους παρανομεῖν ἀξιῶν· Ἀμολίῳ δὲ τῶν ἀνθρωπείων τι μηχανημάτων καὶ τὸ περὶ τὸν τόκον ἐδόκει γενέσθαι παρασκευασθέντος ἑτέρου ταῖς γυναιξὶ βρέφους ἢ κρύφα τῶν φυλάκων ἢ συγκακουργούντων, καὶ πολλὰ εἰς τοῦτο ἐλέχθη. 
5. ς δὲ τὴν γνώμην τοῦ βασιλέως ἔμαθον οἱ σύνεδροι ἀπαραιτήτῳ τῇ ὀργῇ χρωμένην ἐδικαίωσαν καὶ αὐτοὶ καθάπερ ἐκεῖνος ἠξίου χρήσασθαι τῷ νόμῳ κελεύοντι τὴν μὲν αἰσχύνασαν τὸ σῶμα ῥάβδοις αἰκισθεῖσαν ἀποθανεῖν, τὸ δὲ γεννηθὲν εἰς τὸ τοῦ ποταμοῦ βάλλεσθαι ῥεῖθρον· νῦν μέντοι ζώσας κατορύττεσθαι τὰς τοιαύτας ὁ τῶν ἱερῶν ἀγορεύει νόμος.

LXXVIII. 1.  Mais Amulius, soit qu’il connaissait ce qui s'était produit soit par un soupçon normal de la vérité, commença à s’informer sur sa longue absence des sacrifices, afin d’en découvrir la vraie raison. À cet effet il envoya quelques médecins en qui il avait la plus grande confiance; et alors, comme les femmes disaient que son mal était un mal qui devait être maintenu secret aux hommes, il envoya son épouse pour l’observer. 
2. Celle-ci, ayant par des indices féminins découvert des signes était secrets pour d’autres, l’informa, et lui, de peur que la fille accouche en secret, parce qu’elle arrivait à l’heure de sa délivrance, il plaça des gardes armés près d’elle. Et appelant son frère au conseil, il lui annonça non seulement que sa fille avait été déflorée, chose que tout le monde ignorait, mais accusa aussi ses parents d'être complices; et il ordonna à Numitor de ne pas cacher le coupable, mais de le dénoncer. 
3. Numitor dit qu'il était stupéfait de ce qu'il entendait, et protestant de son innocence sur tout qui était allégué, demanda du temps pour examiner la vérité. Il obtint avec difficulté un délai, et informant son épouse de l'affaire. Celle-ci lui apprit que sa fille lui avait tout raconté dès le début. Il mit au courant le conseil du viol commis par le dieu et rapporta également ce que le dieu avait dit au sujet des jumeaux, et demanda que l’on croit en son histoire si seulement le fruit de l’enfantement s'avérait être tel que le dieu l’avait prévu; comme la délivrance était proche maintenant, s'ils n'agissaient pas imprudemment, tout s'éclaircirait. D'ailleurs, il offrit de mettre à leur disposition les femmes qui observaient sa fille, et il était prêt à se soumettre à n’importe quel interrogatoire. 
4. En parlant ainsi il persuada la majorité des membres du conseil, mais Amulius déclara que ses demandes n’étaient pas tout à fait sincères, et manifesta le désir de faire périr la fille de n'importe quelle façon. Tandis que ceci se passait, ceux qui étaient chargés de la garde d'Ilia jusqu’à l’accouchement vinrent annoncer qu'elle avait donné naissance à des jumeaux masculins. Et aussitôt Numitor insista sur les mêmes arguments, montrant que c’était l’œuvre du dieu et exigeant qu'ils ne prennent aucune mesure illégale contre sa fille, qui était innocente de son état. D'autre part, Amulius pensa qu’en liaison avec cet accouchement il y avait eu une machination humaine et que les femmes avaient présenté un autre enfant en cachette des gardes ou en connivence avec eux, et il parla beaucoup sur ce sujet. 
5. Quand les membres du conseil constatèrent que la décision du roi était inspirée par une colère implacable, ils décidèrent aussi, comme le roi l’exigeait, de faire appliquer la loi qui ordonnait à une Vestale qui avait fauté d’être battue à coup de verges jusqu'à ce que mort s'ensuive et de jeter sa progéniture dans le cours du fleuve. Aujourd’hui cependant, les lois sacrées ordonnent que de telles coupables soient enterrées vivantes.

LXXIX. 1.  Μέχρι μὲν δὴ τούτων οἱ πλεῖστοι τῶν συγγραφέων τὰ αὐτὰ ἢ μικρὸν παραλλάττοντες οἱ μὲν ἐπὶ τὸ μυθωδέστερον, οἱ δ´ ἐπὶ τὸ τῇ ἀληθείᾳ ἐοικὸς μᾶλλον ἀποφαίνουσι, περὶ δὲ τῶν ἑξῆς διαφέρονται.
2Ο
ἱ μὲν γὰρ εὐθὺς ἀναιρεθῆναι λέγουσι τὴν κόρην, οἱ δ´ ἐν εἱρκτῇ φυλαττομένην ἀδήλῳ διατελέσαι δόξαν τῷ δήμῳ παρασχοῦσαν ἀφανοῦς θανάτου. ἐπικλασθῆναι δὲ τὸν Ἀμόλιον εἰς τοῦτο ἱκετευούσης τῆς θυγατρὸς χαρίσασθαι τὴν ἀνεψιὰν αὐτῇ· ἦσαν δὲ σύντροφοί τε καὶ ἡλικίαν ἔχουσαι τὴν αὐτὴν ἀσπαζόμεναί τε ἀλλήλας ὡς ἀδελφάς. χαριζόμενον οὖν ταύτῃ Ἀμόλιον, μόνη δ´ ἦν αὐτῷ θυγάτηρ, θανάτου μὲν ἀπολῦσαι τὴν Ἰλίαν, φυλάττειν δὲ καθείρξαντα ἐν ἀφανεῖ· λυθῆναι δὲ αὐτὴν ἀνὰ χρόνον Ἀμολίου τελευτήσαντος. 
3. Περὶ μὲν οὖν τῆς Ἰλίας οὕτω διαλλάττουσιν αἱ τῶν παλαιῶν γραφαί, λόγον δ´ ἔχουσιν ὡς ἀληθεῖς ἑκάτεραι. Διὰ τοῦτο κἀγὼ μνήμην ἀμφοτέρων ἐποιησάμην, ὁποτέρᾳ δὲ χρὴ πιστεύειν αὐτός τις εἴσεται τῶν ἀναγνωσομένων. 
4. Περὶ δὲ τῶν ἐκ τῆς Ἰλίας γενομένων Κόιντος μὲν Φάβιος ὁ Πίκτωρ λεγόμενος, ᾧ Λεύκιός τε Κίγκιος καὶ Κάτων Πόρκιος καὶ Πείσων Καλπούρνιος καὶ τῶν ἄλλων συγγραφέων οἱ πλείους ἠκολούθησαν, γέγραφε· ὡς κελεύσαντος Ἀμολίου τὰ βρέφη λαβόντες ἐν σκάφῃ κείμενα τῶν ὑπηρετῶν τινες ἔφερον ἐμβαλοῦντες εἰς τὸν ποταμὸν ἀπέχοντα τῆς πόλεως ἀμφὶ τοὺς ἑκατὸν εἴκοσι σταδίους. 
5. πεὶ δὲ ἐγγὺς ἐγένοντο καὶ εἶδον ἔξω τοῦ γνησίου ῥείθρου τὸν Τέβεριν ὑπὸ χειμώνων συνεχῶν ἐκτετραμμένον εἰς τὰ πεδία, καταβάντες ἀπὸ τοῦ Παλλαντίου τῆς κορυφῆς ἐπὶ τὸ προσεχέστατον ὕδωρ, (οὐ γὰρ ἔτι προσωτέρω χωρεῖν οἷοίτε ἦσαν) ἔνθα πρῶτον ἡ τοῦ ποταμοῦ πλήμη τῆς ὑπωρείας ἥπτετο, τίθενται τὴν σκάφην ἐπὶ τοῦ ὕδατος. δὲ μέχρι μέν τινος ἐνήχετο, ἔπειτα τοῦ ῥείθρου κατὰ μικρὸν ὑποχωροῦντος ἐκ τῶν περὶ ἔσχατα λίθου προσπταίσει περιτραπεῖσα ἐκβάλλει τὰ βρέφη. 
6. Τὰ μὲν δὴ κνυζούμενα κατὰ τοῦ τέλματος ἐκυλινδεῖτο, λύκαινα δέ τις ἐπιφανεῖσα νεοτόκος σπαργῶσα τοὺς μαστοὺς ὑπὸ γάλακτος ἀνεδίδου τὰς θηλὰς τοῖς στόμασιν αὐτῶν καὶ τῇ γλώττῃ τὸν πηλόν, ᾧ κατάπλεοι ἦσαν, ἀπελίχμα. ἐν δὲ τούτῳ τυγχάνουσιν οἱ νομεῖς ἐξελαύνοντες τὰς ἀγέλας ἐπὶ νομήν (ἤδη γὰρ ἐμβατὸν ἦν τὸ χωρίον) καί τις αὐτῶν ἰδὼν τὴν λύκαιναν ὡς ἠσπάζετο τὰ βρέφη τέως μὲν ἀχανὴς ἦν ὑπό τε θάμβους καὶ ἀπιστίας τῶν θεωρουμένων· ἔπειτ´ ἀπελθὼν καὶ συλλέξας ὅσους ἐδύνατο πλείστους τῶν ἀγχοῦ νεμόντων (οὐ γὰρ ἐπιστεύετο λέγων) ἄγει τοὖργον αὐτὸ θεασομένους. 
7. ς δὲ κἀκεῖνοι πλησίον ἐλθόντες ἔμαθον τὴν μὲν ὥσπερ τέκνα περιέπουσαν, τὰ δ´ ὡς μητρὸς ἐξεχόμενα, δαιμόνιόν τι χρῆμα ὁρᾶν ὑπολαβόντες ἐγγυτέρω προσῄεσαν ἀθρόοι δεδιττόμενοι βοῇ τὸ θηρίον. δὲ λύκαινα οὐ μάλα ἀγριαίνουσα τῶν ἀνθρώπων τῇ προσόδῳ, ἀλλ´ ὡσπερὰν χειροήθης ἀποστᾶσα τῶν βρεφῶν ἠρέμα καὶ κατὰ πολλὴν ἀλογίαν τοῦ ποιμενικοῦ ὁμίλου ἀπῄει.
8. Καὶ ἦν γάρ τις οὐ πολὺ ἀπέχων ἐκεῖθεν ἱερὸς χῶρος ὕλῃ βαθείᾳ συνηρεφὴς καὶ πέτρα κοίλη πηγὰς ἀνιεῖσα, ἐλέγετο δὲ Πανὸς εἶναι τὸ νάπος, καὶ βωμὸς ἦν αὐτόθι τοῦ θεοῦ· εἰς τοῦτο τὸ χωρίον ἐλθοῦσα ἀποκρύπτεται. Τὸ μὲν οὖν ἄλσος οὐκέτι διαμένει, τὸ δὲ ἄντρον, ἐξ οὗ ἡ λιβὰς ἐκδίδοται, τῷ Παλλαντίῳ προσῳκοδομημένον δείκνυται κατὰ τὴν ἐπὶ τὸν ἱππόδρομον φέρουσαν ὁδόν, καὶ τέμενός ἐστιν αὐτοῦ πλησίον, ἔνθα εἰκὼν κεῖται τοῦ πάθους λύκαινα παιδίοις δυσὶ τοὺς μαστοὺς ἐπίσχουσα, χαλκᾶ ποιήματα παλαιᾶς ἐργασίας. ν δὲ τὸ χωρίον τῶν σὺν Εὐάνδρῳ ποτὲ οἰκισάντων αὐτὸ Ἀρκάδων ἱερὸν ὡς λέγεται. 
9. ς δὲ ἀπέστη τὸ θηρίον αἴρουσιν οἱ νομεῖς τὰ βρέφη σπουδὴν ποιούμενοι τρέφειν ὡς θεῶν αὐτὰ σώζεσθαι βουλομένων. ν δέ τις ἐν αὐτοῖς συοφορβίων βασιλικῶν ἐπιμελούμενος ἐπιεικὴς ἀνὴρ Φαιστύλος ὄνομα, ὃς ἐν τῇ πόλει κατὰ δή τι ἀναγκαῖον ἐγεγόνει καθ´ ὃν χρόνον ἡ φθορὰ τῆς Ἰλίας καὶ ὁ τόκος ἠλέγχετο, καὶ μετὰ ταῦτα κομιζομένων ἐπὶ τὸν ποταμὸν τῶν βρεφῶν τοῖς φέρουσιν αὐτὰ κατὰ θείαν τύχην ἅμα διεληλύθει τὴν αὐτὴν ὁδὸν εἰς τὸ Παλλάντιον ἰών· ὃς ἥκιστα τοῖς ἄλλοις καταφανὴς γενόμενος ὡς ἐπίσταταί τι τοῦ πράγματος ἀξιώσας αὑτῷ συγχωρηθῆναι τὰ βρέφη λαμβάνει τε αὐτὰ παρὰ τοῦ κοινοῦ καὶ φέρων ὡς τὴν γυναῖκα ἔρχεται. 
10. Τετοκυῖαν δὲ καταλαβὼν καὶ ἀχθομένην ὅτι νεκρὸν αὐτῇ τὸ βρέφος ἦν παραμυθεῖταί τε καὶ δίδωσιν ὑποβαλέσθαι τὰ παιδία πᾶσαν ἐξ ἀρχῆς διηγησάμενος τὴν κατασχοῦσαν αὐτὰ τύχην. Αὐξομένοις δὲ αὐτοῖς ὄνομα τίθεται τῷ μὲν Ῥωμύλον, τῷ δὲ Ῥῶμον. Οἱ δὲ ἀνδρωθέντες γίνονται κατά τε ἀξίωσιν μορφῆς καὶ φρονήματος ὄγκον οὐ συοφορβοῖς καὶ βουκόλοις ἐοικότες, ἀλλ´ οἵους ἄν τις ἀξιώσειε τοὺς ἐκ βασιλείου τε φύντας γένους καὶ ἀπὸ δαιμόνων σπορᾶς γενέσθαι νομιζομένους, ὡς ἐν τοῖς πατρίοις ὕμνοις ὑπὸ Ῥωμαίων ἔτι καὶ νῦν ᾄδεται. 
11. Βίος δ´ αὐτοῖς ἦν βουκολικὸς καὶ δίαιτα αὐτουργὸς ἐν ὄρεσι τὰ πολλὰ πηξαμένοις διὰ ξύλων καὶ καλάμων σκηνὰς αὐτορόφους· ὧν ἔτι καὶ εἰς ἐμὲ ἦν τις τοῦ Παλλαντίου ἐπὶ τῆς πρὸς τὸν ἱππόδρομον στρεφούσης λαγόνος Ῥωμύλου λεγομένη, ἣν φυλάττουσιν ἱερὰν οἷς τούτων ἐπιμελὲς οὐδὲν ἐπὶ τὸ σεμνότερον ἐξάγοντες, εἰ δέ τι πονήσειεν ὑπὸ χειμῶνος ἢ χρόνου τὸ λεῖπον ἐξακούμενοι καὶ τῷ πρόσθεν ἐξομοιοῦντες εἰς δύναμιν. 
12. πεὶ δὲ ἀμφὶ τὰ ὀκτωκαίδεκα ἔτη γεγονότες ἦσαν ἀμφίλογόν τι περὶ τῆς νομῆς αὐτοῖς γίνεται πρὸς τοὺς Νεμέτορος βουκόλους, οἳ περὶ τὸ Αὐεντῖνον ὄρος ἀντικρὺ τοῦ Παλλαντίου κείμενον εἶχον τὰς βουστάσεις. τιῶντο δὲ ἀλλήλους ἑκάτεροι θαμινὰ ἢ τὴν μὴ προσήκουσαν ὀργάδα κατανέμειν ἢ τὴν κοινὴν μόνους διακρατεῖν ἢ ὅ τι δήποτε τύχοι. κ δὲ τῆς ἁψιμαχίας ταύτης ἐγένοντο πληγαί ποτε διὰ χειρῶν, εἶτα δι´ ὅπλων. 
13. Τραύματα δὲ πολλὰ πρὸς τῶν μειρακίων λαβόντες οἱ τοῦ Νεμέτορος καί τινας καὶ ἀπολέσαντες τῶν σφετέρων καὶ τῶν χωρίων ἤδη κατὰ κράτος ἐξειργόμενοι παρεσκευάζοντο δόλον τινὰ ἐπ´ αὐτούς. Προλοχίσαντες δὴ τῆς φάραγγος τὸ ἀφανὲς καὶ συνθέμενοι τοῖς λοχῶσι τὰ μειράκια τὸν τῆς ἐπιθέσεως καιρὸν οἱ λοιποὶ κατὰ πλῆθος ἐπὶ τὰ μανδρεύματα αὐτῶν νύκτωρ ἐπέβαλον. Ῥωμύλος μὲν οὖν τὸν χρόνον τοῦτον ἐτύγχανεν ἅμα τοῖς ἐπιφανεστάτοις τῶν κωμητῶν πεπορευμένος εἴς τι χωρίον Καίνιναν ὀνομαζόμενον ἱερὰ ποιήσων ὑπὲρ τοῦ κοινοῦ πάτρια· 
14. Ῥῶμος δὲ τὴν ἔφοδον αὐτῶν αἰσθόμενος ἐξεβοήθει λαβὼν τὰ ὅπλα διαταχέων ὀλίγους τῶν ἐκ τῆς κώμης φθάσαντας καθ´ ἓν γενέσθαι παραλαβών. κἀκεῖνοι οὐ δέχονται αὐτόν, ἀλλὰ φεύγουσιν ὑπαγόμενοι ἔνθα ἔμελλον ἐν καλῷ ὑποστρέψαντες ἐπιθήσεσθαι· ὁ δὲ Ῥῶμος κατ´  ἄγνοιαν τοῦ μηχανήματος ἄχρι πολλοῦ διώκων αὐτοὺς παραλλάττει τὸ λελοχισμένον χωρίον, κἀν τούτῳ ὅ τε λόχος ἀνίσταται καὶ οἱ φεύγοντες ὑποστρέφουσι. κυκλωσάμενοι δὲ αὐτοὺς καὶ πολλοῖς ἀράττοντες λίθοις λαμβάνουσιν ὑποχειρίους. Ταύτην γὰρ εἶχον ἐκ τῶν δεσποτῶν τὴν παρακέλευσιν, ζῶντας αὐτοῖς τοὺς νεανίσκους κομίσαι. οὕτω μὲν δὴ χειρωθεὶς ὁ Ῥῶμος ἀπήγετο.

LXXIX. 1. Jusque maintenant la plupart des historiens donnent le même exposé ou diffèrent mais légèrement, certains dans la direction légendaire, d'autres vers le vraisemblable; mais ils sont en désaccord dans ce qui suit. 
2. Certains disent que la fille fut mise à la mort immédiatement; d'autres qu'elle resta gardée dans une prison secrète, c’est ce qui a fait croire au peuple qu'elle fut mise à mort secrètement. Ces derniers auteurs disent qu'Amulius se laissa fléchir quand sa fille le pria de lui accorder la vie de sa cousine : elles avaient été élevées ensemble et étaient du même âge, elles s’aimaient comme des sœurs. Amulius, en conséquence, pour lui faire plaisir, - elle était fille unique, - sauva Ilia de la mort, mais la maintint confinée dans une prison secrète; et elle fut plus tard libérée à la mort d'Amulius. 
3. Tels sont les récits différents des auteurs antiques en ce qui concerne Ilia, mais les deux avis on chacun leur part de vérité; c’est pourquoi je les ai également mentionnés tous les deux, mais chacun de mes lecteurs décidera de ce qu’il doit croire. 
4. Mais en ce qui concerne les enfants d'Ilia, Quintus Fabius, dit Pictor, Lucius Cincius, Porcius Caton, Calpurnius Pison et la plupart des autres historiens qui suivirent écrivent ceci: Sur ordre d'Amulius des domestiques prirent les bébés dans une corbeille et les portèrent au fleuve, éloigné environ de cent vingt stades de la ville, avec l'intention de y jeter. 
5. Mais quand ils approchèrent et qu’ils virent que le Tibre, gonflé par les pluies continuelles, avait abandonné son lit normal et avait débordé dans les plaines, ils descendirent du Palatin vers cette partie de l'eau qui était la plus proche (ils ne pouvaient s’avancer plus loin) et déposèrent la corbeille là où l'inondation touchait le pied de la colline. La corbeille flotta un certain temps, et puis, comme les eaux se retiraient par degrés de ses limites extrêmes, elle heurta une pierre et, se retournant, elle projeta les bébés, qui pleurnichaient et se vautraient dans la boue. 
6. Alors une louve qui venait de mettre bas apparut : elle avait ses mamelles gonflées de lait, elle leur donna ses tétines à sucer et avec sa langue lécha la boue dont ils étaient couverts. Au même moment des bergers par hasard conduisaient justement leurs troupeaux au pâturage (l'endroit était maintenant devenu praticable) et l’un d'eux, voyant la louve caressant les bébés, fut pendant un moment béat d’étonnement et d’incrédulité en voyant cela. Puis il retourna et réunit le plus qu’il pouvait de ses camarades qui gardaient leurs troupeaux aux environs (ils ne crurent pas ce qu’il disait), il les mena voir la chose elle-même. 
7. Quand ceux-ci approchèrent également et virent la louve s'occupant des bébés comme s’ils avaient été ses jeunes et les bébés s'accrochant à elle comme si elle était leur mère, ils pensèrent qu’ils voyaient une chose surnaturelle et s’avancèrent plus près, criant pour terrifier la créature. La louve, cependant, loin d’être exaspéré de l'approche des hommes, mais comme si elle était docile, s’éloigna lentement des bébés et s’en alla sans prêter attention à la cohue des bergers. 
8. Alors il y avait non loin de là un endroit sacré, recouvert d’un bois épais, et d'une roche creuse de laquelle jaillissaient des sources; on disait que ce bois était consacré à Pan, et il y avait là un autel de ce dieu. C’est à cet endroit que la louve vint se cacher. Ce bois n’existe plus, mais la caverne où coulent les sources est encore présente, construite sur le côté du Palatin sur la route qui mène au cirque, et tout près il y a une enceinte sacrée dans laquelle se trouve une statue commémorant l’événement; elle représente une louve allaitant deux enfants en bas âge, les figures sont en bronze et d’exécution ancienne. On dit que cette endroit est un sanctuaire des Arcadiens qui autrefois y habitèrent avec Evandre. 
9. Dès que la bête s’en fut allée, les bergers prirent les bébés, et croyant que le dieu désirait qu’ils soient sauvés, ils les emportèrent. Il y avait parmi eux le garde des porcheries royales, dont le nom était Faustulus, un homme bon, qui s’était trouvé en ville pour quelques affaires nécessaires au moment où le viol d’Ilia et son accouchement furent rendus publics. Et ensuite, quand les bébés furent emportés au fleuve, par un hasard providentiel il avait pris la même route vers le Palatin et il rencontra ceux qui les transportaient. Cet homme, sans laisser absolument rien voir aux autres de ce qu’il savait sur l'affaire, demanda que les bébés lui fussent confiés, et après les avoir reçus d’un consentement général, il les porta chez lui à son épouse. 
10. Et constatant qu'elle venait de donner naissance à un enfant et qu’elle s'affligeait parce qu'il était mort-né, il la consola et lui donna ces enfants pour le remplacer, lui racontant chaque circonstance de leur fortune depuis le début. Et quand ils furent devenus grands il donna à l’un le nom de Romulus et à l'autre celui de Remus. Quand ils arrivèrent à l’âge d’hommes, par la noblesse de leur aspect et par la hauteur de l'esprit , ils ne se conduisirent pas tous les deux comme des porchers ni comme des bouviers, mais tels qu’on pourrait s'attendre d’enfants issus de sang royal et considérés comme descendants des dieux; et c’est en tant que tels qu’ils sont encore célébrés par le Romains dans les hymnes de leur pays. 
11. Mais leur vie était celle de bouviers, et ils vivaient de leur seul travail, généralement sur les montagnes dans des huttes qu'ils construisaient dont les toits et tout le reste étaient faits de bois et de roseaux. Une de celles-ci, appelée la hutte de Romulus, existait encore de mon temps sur le flanc du Palatin qui fait face au cirque, et elle est gardée comme une chose sacrée par ceux qui ont la charge de ces choses; ils n'ajoutent rien pour la rendre  plus majestueuse, mais si une partie de celle-ci est endommagée par des orages ou par la faute du temps, ils réparent les dommages et reconstituent la hutte pour lui redonner autant que possible son aspect ancien.
12. Quand Romulus et Remus eurent environ dix-huit ans, ils y eut un conflit au sujet du pâturage avec les bouviers de Numitor, dont les troupeaux paissaient sur l’Aventin, situé en face du Palatin. Ils s’accusent fréquemment les uns les autres de faire paître leurs bêtes sur des prés qui ne leur appartenaient pas ou de monopoliser ceux qui appartenaient à tous les deux en commun, ou de n’importe quoi d’autre. En se disputant ils en arrivaient parfois aux coups et puis aux armes. 
13. Finalement les gens de Numitor, ayant reçu beaucoup de blessures de la part des jeunes gens, ayant perdu une partie des leurs et étant enfin chassés de force de leur territoire au cours de leur dispute, conçurent un stratagème contre eux. Ils dressent un embuscade dans la partie cachée du ravin et après s’être concertés sur le moment de l'attaque avec ceux devaient surprendre les jeunes gens, le reste de la bande attaqua les étables des jeunes gens durant la nuit. Cela se produisit sans la présence de Romulus : il était parti, ainsi que les chefs du village, dans à un endroit appelé Caenina pour offrir des sacrifices pour la communauté selon la coutume du pays. 
14. Mais Remus, informé de l'attaque de l'ennemi, s’arma à la hâte et avec quelques uns des villageois qui s'étaient déjà réunis sortit pour s'opposer à eux. Mais ceux-ci, au lieu de l'attendre, se retirèrent, pour l’amener à l'endroit où ils avaient l'intention de faire volte-face et de l'attaquer à leur avantage. Remus, ignorant leur stratagème, les poursuivit sur une longue distance, jusqu'à ce qu'il dépasse l'endroit où était dressée l'embuscade; sur quoi ces hommes se relevèrent et en même temps les autres qui étaient en fuite firent volte-face. Et l'entourage de Remus et de ses hommes, accablés de pierres furent fait prisonniers; ils avaient reçu l’ordre de leurs maîtres de leur amener les jeunes gens vivants. Ainsi Remus fut capturé et emmené.

LXXX. 1.  Ὡς δὲ Τουβέρων Αἴλιος δεινὸς ἀνὴρ καὶ περὶ τὴν συναγωγὴν τῆς ἱστορίας ἐπιμελὴς γράφει, προειδότες οἱ τοῦ Νεμέτορος θύσοντας τὰ Λύκαια τοὺς νεανίσκους τῷ Πανὶ τὴν Ἀρκαδικὴν ὡς Εὔανδρος κατεστήσατο θυσίαν ἐνήδρευσαν τὸν καιρὸν ἐκεῖνον τῆς ἱερουργίας, ἡνίκα χρῆν τοὺς περὶ τὸ Παλλάντιον οἰκοῦντας τῶν νέων ἐκ τοῦ Λυκαίου τεθυκότας περιελθεῖν δρόμῳ τὴν κώμην γυμνοὺς ὑπεζωσμένους τὴν αἰδῶ ταῖς δοραῖς τῶν νεοθύτων. Τοῦτο δὲ καθαρμόν τινα τῶν κωμητῶν πάτριον ἐδύνατο, ὡς καὶ νῦν ἔτι δρᾶται. 
2. ν δὴ τούτῳ τῷ χρόνῳ τοὺς ἱεροποιοὺς νεανίσκους οἱ βουκόλοι λοχήσαντες κατὰ τὸ στενόπορον τῆς ὁδοῦ, ἐπειδὴ τὸ πρῶτον τάγμα τὸ σὺν τῷ Ῥώμῳ κατ´ αὐτοὺς ἐγένετο, τῶν ἀμφὶ Ῥωμύλον τε καὶ ἄλλων ὑστεριζόντων (τριχῇ γὰρ ἐνενέμηντο καὶ ἐκ διαστήματος ἔθεον) οὐ περιμείναντες τοὺς λοιποὺς ὁρμῶσιν ἐπὶ τοὺς πρώτους ἐμβοήσαντες ἀθρόοι καὶ περιστάντες ἔβαλλον οἱ μὲν ἀκοντίοις, οἱ δὲ λίθοις, οἱ δ´ ὡς ἕκαστοί τι διὰ χειρὸς εἶχον. Οἱ δ´ ἐκπλαγέντες τῷ παραδόξῳ τοῦ πάθους καὶ ἀμηχανοῦντες ὅ τι δράσειαν πρὸς ὡπλισμένους ἄνοπλοι μαχόμενοι κατὰ πολλὴν εὐπέτειαν ἐχειρώθησαν. 
3. μὲν οὖν Ῥῶμος ἐπὶ τοῖς πολεμίοις γενόμενος οὕτως, εἴθ´ ὡς ὁ Φάβιος παραδέδωκε δέσμιος εἰς τὴν Ἄλβαν ἀπήγετο. Ῥωμύλος δ´ ἐπειδὴ τὸ περὶ τὸν ἀδελφὸν ἔγνω πάθος, διώκειν εὐθὺς ᾤετο δεῖν τοὺς ἀκμαιοτάτους ἔχων τῶν νομέων, ὡς ἔτι κατὰ τὴν ὁδὸν ὄντα καταληψόμενος τὸν Ῥῶμον· ἀποτρέπεται δ´ ὑπὸ τοῦ Φαιστύλου. ρῶν γὰρ αὐτοῦ τὴν σπουδὴν μανικωτέραν οὖσαν οὗτος νομισθεὶς ὁ πατήρ, ἃ τὸν ἔμπροσθεν χρόνον ἀπόρρητα ποιούμενος τοῖς μειρακίοις διετέλεσεν, ὡς μὴ θᾶττον ὁρμήσωσι παρακινδυνεῦσαί τι πρὶν ἐν τῷ κρατίστῳ τῆς ἀκμῆς γενέσθαι, τότε δὴ πρὸς τῆς ἀνάγκης βιασθεὶς μονωθέντι τῷ Ῥωμύλῳ λέγει.
4Μαθόντι δὲ τῷ νεανίσκῳ πᾶσαν ἐξ ἀρχῆς τὴν κατασχοῦσαν αὐτοὺς τύχην τῆς τε μητρὸς οἶκτος εἰσέρχεται καὶ Νεμέτορος φροντίς, καὶ πολλὰ βουλευσαμένῳ μετὰ τοῦ Φαιστύλου τῆς μὲν αὐτίκα ὁρμῆς ἐπισχεῖν ἐδόκει, πλείονι δὲ παρασκευῇ δυνάμεως χρησάμενον ὅλον ἀπαλλάξαι τὸν οἶκον τῆς Ἀμολίου παρανομίας κίνδυνόν τε τὸν ἔσχατον ὑπὲρ τῶν μεγίστων ἄθλων ἀναρρῖψαι, πράττειν δὲ μετὰ τοῦ μητροπάτορος ὅ τι ἂν ἐκείνῳ δοκῇ.

LXXX. 1. Mais Aelius Tubero, un homme habile et expert dans la collecte des données historiques, écrit que les gens de Numitor, sachant à l'avance que les jeunes gens allaient célébrer en l'honneur de Pan les Lupercales, une fête arcadienne instituée par Evandre, dressa une embuscade au moment dans la célébration quand les jeunes gens vivant près du Palatin devaient, après avoir offert un sacrifice, partir du Lupercal et courir nus autour du village, leur corps entourés des peaux des victimes tout juste sacrifiées. Cette cérémonie avait comme signification une sorte de purification traditionnelle des villageois, et est toujours exécutée même à ce jour.
2. À cette occasion, donc, les bouviers attendaient dans la partie étroite de la route les jeunes gens qui participaient à la cérémonie, et quand la première bande conduite par Remus arriva à leur hauteur, derrière laquelle se trouvaient Romulus et le reste de la bande (ils s’étaient divisés en trois bandes et couraient à distance les uns des autres), sans attendre les autres ils poussèrent un cri et se précipitèrent tous sur le premier groupe, et, les entourant, certains lancèrent des aiguillons, d'autres des pierres, et d'autres ce qui leur tombait sous la main. Et les jeunes gens, frappés par l'attaque inattendue et ne sachant que faire, combattaient sans armes contre des gens armés et furent facilement maîtrisés. 
3. Remus, donc, tombé aux mains de l'ennemi de cette manière ou de la manière racontée par Fabius, fut emmené enchaîné à Albe. Quand Romulus entendit ce qui était arrivé à son frère, il pensa qu'il devait le suivre immédiatement avec les plus vigoureux des bergers dans l'espoir de rattraper Remus tandis qu'il était toujours sur la route, mais il fut dissuadé par Faustulus. Voyant en effet que sa fougue était trop violente, cet homme, qui était considéré comme le père des jeunes gens et qui avait jusqu'ici gardé le secret sur eux, par crainte qu'ils ne se lancent dans une entreprise dangereuse avant d’être dans la force de l’âge, ce jour-là poussé par la nécessité, il prit à part Romulus et lui révéla toute la vérité. 
4. Quand le jeune homme eut appris toutes les circonstances de sa fortune depuis le début, il éprouva de la compassion pour sa mère et de la sollicitude pour Numitor. Et après avoir beaucoup délibéré avec Faustulus, il décida de renoncer à son plan d’attaque immédiate, et de rechercher de plus grandes forces, afin de libérer son famille entière de l’usurpation d'Amulius, et il résolut de ne risquer de très grands périls que pour de très grandes récompenses, et d’agir de concert avec son grand-père uniquement dans ce qui semblerait bon à celui-ci.