RETOUR À L’ENTRÉE DU SITE ALLER A LA TABLE DES MATIÈRES DES PETITS POÈMES

   notice -   Dissertation sur les jeux Olympiques   Olympiques   Pythiques    Néméennes   Isthmiques

PINDARE

OLYMPIQUES.

texte français seul

texte grec seul

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

   

I

ΙΕΡΩΝΙ ΣΥΡΑΚΟΥΣΙΩI ΚΕΛΗΤΙ
ριστον μὲν ὕδωρ, ὁ δὲ 
χρυσὸς αἰθόμενον πῦρ
ἅτε διαπρέπει 
νυκτὶ μεγάνορος ἔξοχα πλούτου·
εἰ δ' ἄεθλα γαρύεν
ἔλδεαι, φίλον ἦτορ, 5
μηκέθ' ἁλίου σκόπει
ἄλλο θαλπνότερον ἐν ἁμέ-
ρᾳ φαεννὸν ἄστρον ἐρή-
μας δι' αἰθέρος,
Μηδ' ᾿Ολυμπίας ἀγῶνα 
φέρτερον αὐδάσομεν·
ὅθεν ὁ πολύφατος ὕμνος ἀμφιβάλλεται
σοφῶν μητίεσσι, κελαδεῖν 10
Κρόνου παῖδ' ἐς ἀφνεὰν ἱκομένους
μάκαιραν ῾Ιέρωνος ἑστίαν,
θεμιστεῖον ὃς ἀμφέπει 
σκᾶπτον ἐν πολυμάλῳ
Σικελίᾳ, δρέπων
μὲν κορυφὰς ἀρετᾶν ἄπο πασᾶν,
ἀγλαΐζεται δὲ καὶ 15
μουσικᾶς ἐν ἀώτῳ,
οἷα παίζομεν φίλαν
ἄνδρες ἀμφὶ θαμὰ τράπεζαν. 
λλὰ Δωρίαν ἀπὸ φόρ-
μιγγα πασσάλου
λάμβαν', εἴ τί τοι Πίσας τε 
καὶ Φερενίκου χάρις
νόον ὑπὸ γλυκυτάταις ἔθηκε φροντίσιν, 20
ὅτε παρ' ᾿Αλφεῷ σύτο, δέμας
ἀκέντητον ἐν δρόμοισι παρέχων,
κράτει δὲ προσέμιξε δεσπόταν,
Συρακόσιον ἱπποχά-
ρμαν βασιλῆα. Λάμπει δέ οἱ κλέος
ἐν εὐάνορι Λυ-
δοῦ Πέλοπος ἀποικίᾳ· 25
τοῦ μεγασθενὴς ἐ-
ράσσατο γαιάοχος
Ποσειδᾶν, ἐπεί νιν καθαροῦ λέβη
-τος ἔξελε Κλωθὼ
ἐλέφαντι φαίδιμον ὦ-
μον κεκαδμένον.
θαυματὰ πολλά, καί 
πού τι καὶ βροτῶν
φάτις ὑπὲρ τὸν ἀλαθῆ λόγον·
δεδαιδαλμένοι ψεύδεσι ποικίλοις
ἐξαπατῶντι μῦθοι 30
Χάρις δ', ἅπερ ἅπαντα τεύ-
χει τὰ μείλιχα θνατοῖς,
ἐπιφέροισα τι-
μὰν καὶ ἄπιστον ἐμήσατο πιστὸν
ἔμμεναι τὸ πολλάκις·
ἁμέραι δ' ἐπίλοιποι
μάρτυρες σοφώτατοι. 35
στι δ' ἀνδρὶ φάμεν ἐοικὸς 
ἀμφὶ δαιμόνων καλά· μεί-
ων γὰρ αἰτία.
Υἱὲ Ταντάλου, σὲ δ', ἀντί-
α προτέρων, φθέγξομαι,
ὁπότ' ἐκάλεσε πατὴρ τὸν εὐνομώτατον
ἐς ἔρανον φίλαν τε Σίπυλον,
ἀμοιβαῖα θεοῖσι δεῖπνα παρέχων, 40
τότ' ᾿Αγλαοτρίαιναν ἁρπάσαι
δαμέντα φρένας ἱμέρῳ
χρυσέαισί τ' ἀν' ἵπποις
ὕπατον εὐρυτί-
μου ποτὶ δῶμα Διὸς μεταβᾶσαι,
ἔνθα δευτέρῳ χρόνῳ
ἦλθε καὶ Γανυμήδης 45
Ζηνὶ τωὔτ' ἐπὶ χρέος.
ς δ' ἄφαντος ἔπελες, οὐδὲ 
ματρὶ πολλὰ μαιόμενοι
φῶτες ἄγαγον,
ἔννεπε κρυφᾶ τις αὐτί-
κα φθονερῶν γειτόνων,
ὕδατος ὅτι σε πυρὶ ζέοισαν εἰς ἀκμὰν
μαχαίρᾳ τάμον κάτα μέλη, 50
τραπέζαισί τ', ἀμφὶ δεύτατα, κρεῶν
σέθεν διεδάσαντο καὶ φάγον.
μοὶ δ' ἄπορα γαστρίμα-
ργον μακάρων τιν' εἰπεῖν· ἀφίσταμαι.
κέρδεια λέλογχ-
εν θαμινὰ κακαγόρους.
Εἰ δὲ δή τιν' ἄνδρα 
θνατὸν ᾿Ολύμπου σκοποὶ 55
ἐτίμασαν, ἦν Τάνταλος οὗτος· ἀλ-
λὰ γὰρ καταπέψαι
μέγαν ὄλβον οὐκ ἐδυνά-
σθη, κόρῳ δ' ἕλεν
[90] ἄταν ὑπέροπλον, ἅν 
οἱ πατὴρ ὑπερ
κρέμασε καρτερὸν αὐτῷ λίθον,
τὸν αἰεὶ μενοινῶν κεφαλᾶς βαλεῖν
εὐφροσύνας ἀλᾶται.
χει δ' ἀπάλαμον βίον 
τοῦτον ἐμπεδόμοχθον, 60
μετὰ τριῶν τέτα-
ρτον πόνον, ἀθανάτων ὅτι κλέψαις
ἁλίκεσσι συμπόταις
νέκταρ ἀμβροσίαν τε
δῶκεν, οἷσιν ἄφθιτον
θῆκαν. Εἰ δὲ θεὸν ἀνήρ τις 
ἔλπεταί τι λαθέμεν ἔρ-
δων, ἁμαρτάνει. 65
Τοὔνεκα προῆκαν υἱὸν
ἀθάνατοί οἱ πάλιν
μετὰ τὸ ταχύποτμον αὖτις ἀνέρων ἔθνος.
Πρὸς εὐάνθεμον δ' ὅτε φυὰν
λάχναι νιν μέλαν γένειον ἔρεφον,
ἑτοῖμον ἀνεφρόντισεν γάμον 70
Πισάτα παρὰ πατρὸς εὔ-
δοξον ῾Ιπποδάμειαν
σχεθέμεν. γγὺς ἐλ-
θὼν πολιᾶς ἁλὸς οἶος ἐν ὄρφνᾳ
ἄπυεν βαρύκτυπον
Εὐτρίαιναν· ὁ δ' αὐτῷ
πὰρ ποδὶ σχεδὸν φάνη. 75
Τῷ μὲν εἶπε· « Φίλια δῶρα 
Κυπρίας ἄγ' εἴ τι, Ποσεί-
δαον, ἐς χάριν
τέλλεται, πέδασον ἔγχος 
Οἰνομάου χάλκεον,
ἐμὲ δ' ἐπὶ ταχυτάτων πόρευσον ἁρμάτων
ἐς ῏Αλιν, κράτει δὲ πέλασον.
πεὶ τρεῖς τε καὶ δέκ' ἄνδρας ὀλέσαις 80
ἐρῶντας ἀναβάλλεται γάμον
θυγατρός. μέγας δὲ κίν-
δυνος ἄναλκιν οὐ φῶτα λαμβάνει.
Θανεῖν δ' οἷσιν ἀνάγ-
κα, τί κέ τις ἀνώνυμον
γῆρας ἐν σκότῳ καθ-
ήμενος ἕψοι μάταν,
ἁπάντων καλῶν ἄμμορος; λλ' ἐμοὶ 
μὲν οὗτος ἄεθλος 85
ὑποκείσεται· τὺ δὲ πρᾶ-
ξιν φίλαν δίδοι. »
ς ἔννεπεν· οὐδ' ἀκράν
-τοις ἐφάψατο
ἔπεσι. Τὸν μὲν ἀγάλλων θεὸς
ἔδωκεν δίφρον τε χρύσεον πτεροῖ-
σίν τ' ἀκάμαντας ἵππους.
λεν δ' Οἰνομάου βίαν
παρθένον τε σύνευνον·
τέκε τε λαγέτας 
ἓξ ἀρεταῖσι μεμαότας υἱούς. 90
Νῦν δ' ἐν αἱμακουρίαις
ἀγλααῖσι μέμικται,
᾿Αλφεοῦ πόρῳ κλιθείς,
τύμβον ἀμφίπολον ἔχων πο-
λυξενωτάτῳ παρὰ βω-
μῷ. Τὸ δὲ κλέος
τηλόθεν δέδορκε τᾶν ᾿Ο-
λυμπιάδων ἐν δρόμοις 95
Πέλοπος, ἵνα ταχυτὰς ποδῶν ἐρίζεται
ἀκμαί τ' ἰσχύος θρασύπονοι·
ὁ νικῶν δὲ λοιπὸν ἀμφὶ βίοτον
ἔχει μελιτόεσσαν εὐδίαν
ἀέθλων γ' ἕνεκεν. Τὸ δ' αἰ-
εὶ παράμερον ἐσλὸν 100
ὕπατον ἔρχεται 
παντὶ βροτῶν. μὲ δὲ στεφανῶσαι
κεῖνον ἱππίῳ νόμῳ
Αἰοληΐδι μολπᾷ
χρή· πέποιθα δὲ ξένον
μή τιν', ἀμφότερα καλῶν τε 
ἴδριν ἁμᾷ καὶ δύναμιν 
κυριώτερον, 105
τῶν γε νῦν κλυταῖσι δαιδα-
λωσέμεν ὕμνων πτυχαῖς.
Θεὸς ἐπίτροπος ἐὼν τεαῖσι μήδεται
ἔχων τοῦτο κᾶδος, ῾Ιέρων,
μερίμναισιν· εἰ δὲ μὴ ταχὺ λίποι,
ἔτι γλυκυτέραν κεν ἔλπομαι 110
σὺν ἅρματι θοῷ κλεΐ-
ξειν, ἐπίκουρον εὑρὼν ὁδὸν λόγων,
παρ' εὐδείελον ἐλ-
θὼν Κρόνιον. μοὶ μὲν ὦν
Μοῖσα καρτερώτα-
τον βέλος ἀλκᾷ τρέφει·
ἐπ' ἄλλοισι δ' ἄλλοι μεγάλοι. Τὸ δ' ἔ-
σχατον κορυφοῦται 
βασιλεῦσι. Μηκέτι πά-
πταινε πόρσιον. 115
Εἴη σέ τε τοῦτον ὑ-
ψοῦ χρόνον πατεῖν, 
ἐμέ τε τοσσάδε νικαφόροις
ὁμιλεῖν πρόφαντον σοφίᾳ καθ' ῞Ελ-
λανας ἐόντα παντᾷ.

I

A HIÉRON (1) SYRACUSAIN,

Vainqueur au célès (2)

L'eau (3) est le premier des éléments, et l'or brille, entre les richesses les plus magnifiques, comme un feu étincelant au milieu des ombres de la nuit. Mais, ô (4) ma Muse ! si tes regards parcourent en un beau jour le vide immense des cieux, ils n'y rencontreront point d'astre aussi resplendissant que le soleil ; de même (5), si tu veux chanter des combats, tu n'en pourras célébrer de plus illustres que ceux de la carrière olympique.
C'est eux qui inspirent (
6) aux doctes enfants de la sagesse des hymnes pompeux en l'honneur du fils de Saturne, et qui nous rassemblent aujourd'hui dans le palais fortuné d'Hiéron.
Ce prince libéral et magnifique, dont le cœur réunit tout ce que les vertus ont de plus sublime, fait fleurir la féconde Sicile par la sagesse de ses lois.
Il protège aussi les talents, et excelle dans l'art de former ces divins accords que souvent nous faisons entendre, assis à la table où son amitié nous convie.
Arrache donc à son silence (
7) ta lyre dorienne. ô ma Muse ! si Pise anime tes transports, redis-nous les inquiétudes et l'allégresse que tu éprouvas en voyant Phérénice se précipiter d'un vol rapide (8) sur les bords de l'Alphée, et, sans être pressé de l'aiguillon, conquérir la victoire au maître habile qui l'a formé.
Ta gloire, ô roi de Syracuse ! vivra sans cesse chez les valeureux descendants de Pélops (
9), de ce Lydien fameux que le dieu, dont l'humide empire embrasse la terre, honora de son amitié, dès qu'il l'eut vu retiré par Clotho du vase funeste avec une épaule de l'ivoire le plus pur.
Prodiges étonnants sans doute ! ... Mais la fable et ses fictions ingénieuses ont toujours eu plus d'empire sur le cœur des faibles humains que le simple langage de la vérité, et la poésie, qui embellit tout, a su prêter aux faits les plus incroyables l'apparence de la réalité. Le temps, à son tour, a épuré cette merveilleuse croyance...
Quoi qu'il en soit, l'homme ne doit parler des dieux qu'avec respect et dignité : ses erreurs en seront toujours moins blâmables.
Fils de Tantale, je vais donc faire de ton histoire un récit contraire à celui de nos aïeux.
Je dirai qu'à ce festin splendide, que ton père, hôte des Immortels, leur rendit dans sa chère (
10) Sipyle, Neptune, épris de tes charmes, t'enleva sur un char éclatant, au palais de l'Olympe, pour te donner auprès de lui les mêmes fonctions que déjà Ganymède (11) remplissait auprès du puissant Jupiter. Tu ne reparus plus, et tes fidèles serviteurs te cherchèrent en vain pour te rendre à ta mère éplorée.
Alors des voisins, jaloux de ta gloire, publièrent secrètement que tes membres, coupés en (
12) morceaux et jetés dans l'airain frémissant sur la flamme, avaient été dévorés par les célestes convives.
Et je croirais les dieux avides à ce point !... Non, loin de moi une telle absurdité. Jamais la calomnie n'échappa au châtiment qu'elle mérite.
Si les habitants de l'Olympe honorèrent un mortel de leur faveur, ce fut (
13) Tantale. Mais il ne put supporter tant de prospérité. Le dégoût et les soucis naquirent de l'abondance, et le père des dieux suspendit sur sa tête un énorme rocher. Sans cesse il s'efforce d'en détourner le poids menaçant. Vain espoir ! Tantale a perdu pour toujours sa joie et son bonheur.
Le voilà donc condamné sans retour à traîner sa triste existence en proie à de continuelles alarmes et associé aux (
14) trois grands criminels du Tartare.  
Un quatrième supplice est encore réservé à son audace. Il osa dérober aux Immortels et prodiguer à ses compagnons le nectar et l'ambroisie qui l'avaient préservé de la mort. Insensé ! pouvait-il espérer de cacher son larcin à la divinité. Pour le punir de sa témérité sacrilège, les dieux firent aussitôt rentrer son fils dans la courte et pénible carrière de la vie.  
Ce fils était à la fleur de l'âge, à peine un tendre duvet commençait à couvrir ses joues, qu'il espéra allumer le flambeau d'un hymen digne de lui, et obtenir du roi de Pise, sa fille, la belle Hippodamie.  Seul, pendant une nuit obscure, il se rend sur les bords de la mer écumeuse, et là, au milieu du mugissement des flots, il invoque à grands cris celui dont le trident fait retentir au loin les ondes.
Soudain ce dieu apparaît à ses regards : "Neptune, lui dit Pélops, si les aimables dons de Cypris ont pour toi quelque charme, transporte-moi en Élide sur ton char rapide, détourne de mon sein la lance du perfide Oenomaos et couronne mes efforts du succès.  Déjà treize prétendants valeureux ont péri sous les coups de ce père barbare, qui diffère ainsi l'hyménée de sa fille. Les âmes timides ne sont point faites pour affronter de grands dangers, et puisque la mort est inévitable, pourquoi attendre dans un indigne repos une vieillesse honteuse sans avoir rien fait pour la gloire. J'ai résolu de tenter le combat. C'est à toi, ô Neptune ! de m'accorder la victoire."
Ainsi parla Pélops, et sa prière fut soudain exaucée. Le dieu voulant honorer son favori, lui donne un char tout resplendissant d'or attelé de coursiers ailés et infatigables. Il triomphe d'Oenomaos, s'unit à la jeune Hippodamie et devient bientôt le père de six princes, dignes imitateurs de ses vertus. Maintenant c'est là que sa cendre repose en paix, non loin des rives de l'Alphée, et sur l'autel qui orne son tombeau, on offre chaque année de sanglants sacrifices, au milieu de l'affluence de toutes les nations. Ainsi s'étendit la gloire de Pélops, ainsi s'est immortalisé son nom dans ces jeux, où Olympie appelle les combattants à disputer le prix de la vitesse à la course, et celui de la force et du courage à affronter hardiment les dangers.
Qu'heureux est le mortel à qui la victoire a souri ! II coule le reste de ses jours au sein de la plus délicieuse tranquillité. Le souvenir de ses combats est pour lui le souverain bien. Il en jouit sans crainte de le perdre jamais.  
O ma Muse ! couronnons le front d'Hiéron, aux accents de la lyre éolienne, et faisons entendre des chants dignes de la victoire qu'il vient de remporter à la course.  
Quel autre, de ceux qu'une généreuse hospitalité me rend chers, mérite mieux l'éloge de mes hymnes ? Quel autre possède à un plus haut degré ces deux précieux avantages : l'amour des choses honnêtes et l'éclat de la puissance ?
Un dieu protecteur, ô Hiéron, veille à l'accomplissement de tes vœux et à ta postérité. Bientôt, s'il ne retire son bras puissant, j'ai le doux espoir de célébrer ton char glorieux, et, à la vue de la colline de Saturne, quel enthousiasme nouveau fécondera mon génie et animera mes accents ! Déjà ma Muse prépare pour ce beau jour le plus fort, le plus victorieux de ses traits.
La grandeur a différents degrés où sont placés les mortels. Le plus élevé est celui qu'occupent les rois. Ne porte pas tes regards au-delà.
Ah ! puisses-tu couler tes jours dans l'éclat de ce rang sublime ! Puissé-je moi-même passer les miens au milieu de tels vainqueurs, et, par ma sagesse, me recommander à l'estime de la Grèce entière !  

 

 

II

ΘΗΡΩΝΙ ΑΚΡΑΓΑΝΤΙΝΩΙ ΑΡΜΑΤΙ

ναξιφόρμιγγες ὕμνοι,
τίνα θεόν, τίν' ἥ-
ρωα, τίνα δ' ἄνδρα κελαδήσομεν
ἤτοι Πίσα μὲν Διός· 
᾿Ολυμπιάδα δ' 5
ἔστασεν ῾Ηρακλέης
ἀκρόθινα πολέμου· 
Θήρωνα δὲ τετραορίας 
ἕνεκα νικαφόρου
γεγωνητέον, ὄ- 10
πι δίκαιον ξένων, 
ἔρεισμ' ᾿Ακράγαντος,
εὐωνύμων τε πατέρων
ἄωτον ὀρθόπολιν·
καμόντες οἳ πολλὰ θυμῷ 15 
ἱερὸν ἔσχον οἴ-
κημα ποταμοῦ, Σικελίας τ' ἔσαν
ὀφθαλμός, αἰὼν δ' ἔφεπε μόρσιμος, 
πλοῦτόν τε καὶ χάριν ἄγων 20
γνησίαις ἐπ' ἀρεταῖς.
λλ' ὦ Κρόνιε παῖ ῾Ρέας, 
ἕδος ᾿Ολύμπου νέμων
ἀέθλων τε κορυ-
φὰν πόρον τ' ᾿Αλφεοῦ, 25 
ἰανθεὶς ἀοιδαῖς
εὔφρων ἄρουραν ἔτι πα-
τρίαν σφίσιν κόμισον
λοιπῷ γένει. Τῶν δὲ πεπραγμένων
ἐν δίκᾳ τε καὶ παρὰ δίκαν, ἀποί- 30
ητον οὐδ' ἂν
Χρόνος ὁ πάντων πατὴρ 
δύναιτο θέμεν ἔργων τέλος·
λάθα δὲ πότμῳ σὺν εὐ-
δαίμονι γένοιτ' ἄν.
σλῶν γὰρ ὑπὸ χαρμάτων πῆμα θνάσκει 35
παλίγκοτον δαμασθέν,
ὅταν θεοῦ Μοῖρα πέμπῃ
ἀνεκὰς ὄλβον ὑ-
ψηλόν. πεται δὲ λόγος εὐθρόνοις
Κάδμοιο κούραις, ἔπαθον αἳ μεγάλα, 40
πένθος δὲ 
κρεσσόνων πρὸς ἀγαθῶν.
Ζώει μὲν ἐν ᾿Ολυμπίοις 
ἀποθανοῖσα βρόμῳ 45
κεραυνοῦ τανυέ-
θειρα Σεμέλα, φιλεῖ 
δέ νιν Παλλὰς αἰεί,
καὶ Ζεὺς πατὴρ μάλα, φιλεῖ 
δὲ παῖς ὁ κισσοφόρος· 50
λέγοντι δ' ἐν καὶ θαλάσσᾳ
μετὰ κόραισι Νη-
ρῆος ἁλίαις βίοτον ἄφθιτον
᾿Ινοῖ τετάχθαι τὸν ὅλον ἀμφὶ χρόνον. 55
τοι βροτῶν γε κέκριται
πεῖρας οὔ τι θανάτου,
οὐδ' ἡσύχιμον ἁμέραν
ὁπότε, παῖδ' ἁλίου,
ἀτειρεῖ σὺν ἀγα- 60
θῷ τελευτάσομεν· 
ῥοαὶ δ' ἄλλοτ' ἄλλαι
εὐθυμιᾶν τε μετὰ καὶ 
πόνων ἐς ἄνδρας ἔβαν.
Οὕτω δὲ Μοῖρ', ἅ τε πατρώιον 65
τῶνδ' ἔχει τὸν εὔφρονα πότμον, θεό-
ρτῳ σὺν ὄλβῳ
ἐπί τι καὶ πῆμ' ἄγει
παλιντράπελον ἄλλῳ χρόνῳ·
ἐξ οὗπερ ἔκτεινε Λᾷ-
ον μόριμος υἱὸς 71
συναντόμενος, ἐν δὲ Πυθῶνι χρησθὲν
παλαίφατον τέλεσσεν.
δοῖσα δ' ὀξεῖ' ᾿Εριννὺς
ἔπεφνέ οἱ σὺν ἀλ-
λαλοφονίᾳ γένος ἀρήιον· 76
λείφθη δὲ Θέρσανδρος ἐριπέντι Πολυ-
νείκει, νέοις ἐν ἀέθλοις
ἐν μάχαις τε πολέμου
τιμώμενος, ᾿Αδραστιδᾶν 80
θάλος ἀρωγὸν δόμοις·
ὅθεν σπέρματος ἔ-
χοντα ῥίζαν, πρέπει 
τὸν Αἰνησιδάμου
ἐγκωμίων τε μελέων 85
λυρᾶν τε τυγχανέμεν.
᾿Ολυμπίᾳ μὲν γὰρ αὐτὸς
γέρας ἔδεκτο, Πυ-
θῶνι δ' ὁμόκλαρον ἐς ἀδελφεὸν
᾿Ισθμοῖ τε κοιναὶ Χάριτες ἄνθεα τε-
θρίππων δυωδεκαδρόμων 91
ἄγαγον. Τὸ δὲ τυχεῖν
πειρώμενον ἀγωνίας 
παραλύει δυσφρονᾶν. 95
μὰν πλοῦτος ἀρε-
ταῖς δεδαιδαλμένος
φέρει τῶν τε καὶ τῶν
καιρόν, βαθεῖαν ὑπέχων 
μέριμναν ἀγροτέραν, 100
ἀστὴρ ἀρίζηλος, ἐτήτυμον
ἀνδρὶ φέγγος· εἰ δέ νιν ἔχων τις οἶ-
δεν τὸ μέλλον,
ὅτι θανόντων μὲν ἐν-
θάδ' αὐτίκ' ἀπάλαμνοι φρένες 105
ποινὰς ἔτισαν, τὰ δ' ἐν 
τᾷδε Διὸς ἀρχᾷ
ἀλιτρὰ κατὰ γᾶς δικάζει τις ἐχθρᾷ
λόγον φράσαις ἀνάγκᾳ·
ἴσαις δὲ νύκτεσσιν αἰεί,
ἴσαις δ' ἐν ἁμέραις 110
ἅλιον ἔχοντες, ἀπονέστερον
ἐσλοὶ δέκονται βίοτον, οὐ χθόνα τα-
ράσσοντες ἐν χερὸς ἀκμᾷ
οὐδὲ πόντιον ὕδωρ 115
κεινὰν παρὰ δίαιταν· ἀλ-
λὰ παρὰ μὲν τιμίοις
θεῶν, οἵτινες ἔ-
χαιρον εὐορκίαις, 
ἄδακρυν νέμονται 120
αἰῶνα· τοὶ δ' ἀπροσόρα-
τον ὀκχέοντι πόνον
ὅσοι δ' ἐτόλμασαν ἐστρὶς
ἑκατέρωθι μεί-
ναντες ἀπὸ πάμπαν ἀδίκων ἔχειν 125
ψυχάν, ἔτειλαν Διὸς ὁδὸν παρὰ Κρό-
νου τύρσιν· ἔνθα μακάρων
νᾶσος ὠκεανίδες
αὖραι περιπνέοισιν, ἄν-
θεμα δὲ χρυσοῦ φλέγει, 131
τὰ μὲν χερσόθεν ἀπ' 
ἀγλαῶν δενδρέων, 
ὕδωρ δ' ἄλλα φέρβει,
ὅρμοισι τῶν χέρας ἀνα-
πλέκοντι καὶ στεφάνοις 136
βουλαῖς ἐν ὀρθαῖσι ῾Ραδαμάνθυος,
ὃν πατὴρ ἔχει <μέ>γας ἑτοῖμον αὐ-
τῷ πάρεδρον,
πόσις ὁ πάντων ῾Ρέας 140
ὑπέρτατον ἐχοίσας θρόνον.
Πηλεύς τε καὶ Κάδμος ἐν 
τοῖσιν ἀλέγονται·
᾿Αχιλλέα τ' ἔνεικ', ἐπεὶ Ζηνὸς ἦτορ
λιταῖς ἔπεισε, μάτηρ·
ὃς ῞Εκτορ' ἔσφαλε, Τροίας
ἄμαχον ἀστραβῆ 145
κίονα, Κύκνον τε θανάτῳ πόρεν,
᾿Αοῦς τε παῖδ' Αἰθίοπα. Πολλά μοι ὑπ' ἀγκῶνος ὠκέα βέλη 150
ἔνδον ἐντι φαρέτρας
φωνᾶντα συνετοῖσιν· ἐς 
δὲ τὸ πὰν ἑρμηνέων
χατίζει. Σοφὸς ὁ 
πολλὰ εἰδὼς φυᾷ· 155
μαθόντες δὲ λάβροι
παγγλωσσίᾳ, κόρακες ὥς, 
ἄκραντα γαρύετον
Διὸς πρὸς ὄρνιχα θεῖον.
πεχε νῦν σκοπῷ 160
τόξον, ἄγε θυμέ, τίνα βάλλομεν
ἐκ μαλθακᾶς αὖτε φρενὸς εὐκλέας ὀ-
ϊστοὺς ἱέντες; πί τοι
᾿Ακράγαντι τανύσαις 165
αὐδάσομαι ἐνόρκιον 
λόγον ἀλαθεῖ νόῳ
τεκεῖν μή τιν' ἑκα-
τόν γε ἐτέων πόλιν 
φίλοις ἄνδρα μᾶλλον 170
εὐεργέταν πραπίσιν ἀ-
φθονέστερόν τε χέρα
Θήρωνος. λλ' αἶνον ἔβα κόρος
οὐ δίκᾳ συναντόμενος, ἀλλὰ μάρ-
γων ὑπ' ἀνδρῶν, 175 
τὸ λαλαγῆσαι ἐθέλων 
κρύφον τε θέμεν ἐσλῶν καλοῖς
ἔργοις· ἐπεὶ ψάμμος ἀριθ-
μὸν περιπέφευγεν,
καὶ κεῖνος ὅσα χάρματ' ἄλλοις ἔθηκεν
τίς ἂν φράσαι δύναιτο;

II (15)  
A THÉRON (
16) D'AGRIGENTE,    

Vainqueur à la course des chars (
17).  

Hymnes qui régnez sur ma lyre, quel dieu (18), quel héros, quel mortel vont célébrer nos accents ? Jupiter est le protecteur tout puissant de Pise. Hercule, des prémices de ses glorieux travaux (19), institua les solennités olympiques. Théron vient de remporter à la course des chars la palme de la victoire : c'est Théron que je veux chanter aujourd'hui. Prince juste et hospitalier (20), il est le plus ferme soutien d'Agrigente, le sage législateur des cités, et s'élève comme une fleur sur la tige illustre dont il est le rejeton.
Longtemps battus par les vents de l'adversité, ses aïeux s'établirent enfin sur les rives sacrées (
21) du fleuve qui baigne Agrigente et devinrent le flambeau de toute la Sicile. Là ils passèrent le reste de leur vie au sein du bonheur, rehaussant par l'éclat de leurs vertus héréditaires et leurs richesses et leur puissance.
Fils de Saturne et de Rhéa, toi qui du haut de l'Olympe, où tu dictes tes lois, contemples avec plaisir nos glorieux combats, et te montres sensible à mes chants, conserve, ah ! dans ta bonté, conserve à leurs descendants la terre fortunée qui les a vus naître.  
Les actions passées, justes ou injustes, sont à jamais consommées. Le temps (
22), père de toutes choses, ne pourrait lui-même les anéantir. Cependant les joies de la fortune peuvent les faire oublier; et souvent, quand un dieu propice nous envoie un bonheur constant, le plaisir et la prospérité effacent en nous jusqu'au moindre souvenir des plus effroyables maux.
à de grands malheurs succède une félicité plus grande encore. Témoin les filles de (
23) Cadmus, qui, maintenant au sein de la gloire, oublient les longues infortunes qui les ont accablées.
L'aimable Sémélé, que la foudre priva de la lumière, n'habite-t-elle pas aujourd'hui les palais radieux de l'Olympe, chérie de Jupiter et de Pallas, chérie du dieu, son fils que couronne le lierre ?  
Accueillie au sein des flots, par les filles du vieux Néré, Ino ne retrouva-t-elle pas la vie et l'immortalité ? Sans doute, aucun mortel ne connaît le terme de sa carrière. Eh ! qui pourrait seulement se flatter que le jour dont on voit le matin pur et tranquille s'écoulera jusqu'au soir avec la même sérénité ?  
Ainsi le plaisir et la peine, semblables aux flots balancés, agitent tour à tour le cœur des misérables humains. Ainsi le sort, qui se plut à prodiguer aux aïeux de Théron la fortune et l'opulence, doux présents des dieux, leur fit éprouver en d'autres temps de cruels revers.
Un fils, poussé par le Destin, rencontre et tue Laïus, et, parricide involontaire, accomplit l'antique et fatal oracle d'Apollon. Mais l'œil  perçant d'Érynnis l'a vu. Elle arme ses deux fils du glaive de la vengeance, (
24) et leurs mains fratricides se lavent dans leur propre sang !
Polynice laissa un fils, Thersandre (
25), également habile dans les exercices de la jeunesse et dans les périlleux travaux de Bellone. Ce rejeton s'allia au noble sang des Adrastides, et de lui naquirent tes ancêtres, ô Théron ! C'est toi, digne fils d'Oenésidame, que célèbrent maintenant et ma lyre et mes vers.
Olympie te décerne aujourd'hui les palmes éléennes, et naguère tu (
26) partageas encore la gloire dont ton frère se couvrit à l'Isthme et à Delphes, où son char victorieux parcourut douze fois la carrière.  
Heureux celui dont la victoire a couronné les efforts ! Il ne sera jamais exposé aux soucis rongeurs. L'opulence embellie par la vertu le rendra capable de tout entreprendre, créera en lui cette réflexion profonde (
27), astre divin, guide lumineux de l'homme dans les sentiers et la recherche de la vérité.  
Éclairé par cet esprit investigateur, il saura les secrets de l'avenir, les châtiments qui attendent les crimes commis sur la terre et la sentence que prononce au fond des enfers un juge inexorable.
Un soleil toujours pur éclaire nuit et jour la paisible demeure des justes. Là ils coulent des moments heureux : leurs bras ne fatiguent point les flots, leurs mains n'y déchirent point la terre pour en arracher la pauvre nourriture des mortels.
Près des amis des dieux vivent en paix ceux qui crurent à la sainteté du serment : jamais les larmes n'altèrent leur bonheur, tandis que les parjures sont consumés par d'horribles supplices.
Et vous dont les âmes (
28) habitèrent successivement trois fois le séjour de la lumière et trois fois celui des Enfers sans jamais connaître l'injustice, bientôt vous aurez parcouru la route que traça Jupiter, bientôt vous parviendrez au royaume de Saturne, dans ces îles fortunées (29) que les zéphyrs de l'océan rafraîchissent de leur douce haleine : là des bosquets odorants ombragent le cours des ruisseaux et les prairies sont émaillées de mille fleurs d'or, dont tressent des couronnes les habitants de ces demeures pour orner et leur sein et leur front.
Ainsi, dans sa justice, l'a voulu Rhadamanthe, qui siège à la droite de l'époux de Rhéa, puissante déesse dont le trône domine celui des autres Immortels.
C'est dans ces lieux qu'habitent et Cadmus et Pélée ; c'est là qu'admis par les prières de sa mère, habite aussi l'invincible Achille, dont le bras immola Hector, ce rempart inexpugnable de Troie, et terrassa Cycnus et l'Éthiopien, fils de l'Aurore.  
Combien mon carquois ne renferme-t-il pas encore de ces traits qui ne partent que de la main du génie et qui sont trop pesants pour le vulgaire !  
Celui-là seul est vraiment sage que la nature a instruit par ses (
30) leçons ; ceux qu'une étude pénible a formés se perdent en de vaines paroles, semblables aux corbeaux (31) qui, de leurs bruyantes clameurs, ne sauraient intimider l'oiseau sacré de Jupiter.  
Mais, ô ma Muse, ranime tes efforts ! tends de nouveau ton arc vers le but. Et quel but proposer à tes traits victorieux ? Dirige-les vers Agrigente ...  
Que les accents de la vérité sortent de ma bouche, et qu'ils soient confirmés par un serment solennel ! Jamais, depuis cent ans, aucune cité n'a vu naître un mortel d'un cœur plus généreux, un roi plus libéral que Théron.  
En vain, l'envie voudrait ternir sa gloire, en vain l'injustice anime contre lui ceux qu'il a (
32) comblés de ses faveurs : elles ne parviendront jamais à voiler aux hommes vertueux l'éclat de tant de belles actions. Qui pourrait en effet compter ses bienfaits ? Leur nombre surpasse (33) celui des sables de la mer.  

III

ΘΗΡΩΝΙ ΑΚΡΑΓΑΝΤΙΝΩΙ ΑΡΜΑΤΙ ΕΙΣ ΘΕΟΞΕΝΙΑ

Τυνδαρίδαις τε φιλοξείνοις ἁδεῖν καλ-
λιπλοκάμῳ θ' ῾Ελένᾳ
κλεινὰν ᾿Ακράγαντα γεραίρων εὔχομαι,
Θήρωνος ᾿Ολυμπιονίκαν ὕμνον ὀρ-
θώσαις, ἀκαμαντοπόδων 5
ἵππων ἄωτον. Μοῖσα δ' οὕτω ποι παρ-
έστα μοι νεοσίγαλον εὑρόντι τρόπον
Δωρίῳ φωνὰν ἐναρμόξαι πεδίλῳ
ἀγλαόκωμον. πεὶ χαίταισι μὲν ζευχ-
θέντες ἔπι στέφανοι 11
πράσσοντι με τοῦτο θεόδματον χρέος,
φόρμιγγά τε ποικιλόγαρυν καὶ βοὰν 
αὐλῶν ἐπέων τε θέσιν
Αἰνησιδάμου παιδὶ συμμῖξαι πρεπό-
ντως, ἅ τε Πίσα με γεγωνεῖν· τᾶς ἄπο 16
θεόμοροι νίσοντ' ἐπ' ἀνθρώπους ἀοιδαί,
ᾧ τινι, κραίνων ἐφετμὰς 
῾Ηρακλέος προτέρας, 20
ἀτρεκὴς ῾Ελλανοδίκας γλεφάρων Αἰ-
τωλὸς ἀνὴρ ὑψόθεν
ἀμφὶ κόμαισι βάλῃ γλαυ-
κόχροα κόσμον ἐλαίας· τάν ποτε
῎Ιστρου ἀπὸ σκιαρᾶν πα-
γᾶν ἔνεικεν ᾿Αμφιτρυωνιάδας, 26
μνᾶμα τῶν Οὐλυμπίᾳ κάλλιστον ἄθλων
δᾶμον ῾Υπερβορέων πείσαις ᾿Απόλλω-
νος θεράποντα λόγῳ.
Πιστὰ φρονέων Διὸς αἴτει πανδόκῳ 30
ἄλσει σκιαρόν τε φύτευμα ξυνὸν ἀν-
θρώποις στέφανόν τ' ἀρετᾶν.
δη γὰρ αὐτῷ, πατρὶ μὲν βωμῶν ἁγι-
σθέντων, διχόμηνις ὅλον χρυσάρματος 35
ἑσπέρας ὀφθαλμὸν ἀντέφλεξε Μήνα,
καὶ μεγάλων ἀέθλων ἁγνὰν κρίσιν καὶ πενταετηρίδ' ἁμᾶ
θῆκε ζαθέοις ἐπὶ κρημνοῖς ᾿Αλφεοῦ·
ἀλλ' οὐ καλὰ δένδρε' ἔθαλλεν χῶρος ἐν 40 βάσσαις Κρονίου Πέλοπος.
Τούτων ἔδοξεν γυμνὸς αὐτῷ κᾶπος ὀ-
ξείαις ὑπακουέμεν αὐγαῖς ἁλίου.
Δὴ τότ' ἐς γαῖαν πορεύεν θυμὸς ὥρμα 45
᾿Ιστρίαν νιν· ἔνθα Λατοῦς 
ἱπποσόα θυγάτηρ
δέξατ' ἐλθόντ' ᾿Αρκαδίας ἀπὸ δειρᾶν
καὶ πολυγνάμπτων μυχῶν,
εὖτέ νιν ἀγγελίαις Εὐ-
ρυσθέος ἔντυ' ἀνάγκα πατρόθεν 51
χρυσόκερων ἔλαφον θή-
λειαν ἄξονθ', ἅν ποτε Ταϋγέτα
ἀντιθεῖσ' ᾿Ορθωσίᾳ ἔγραψεν ἱράν.
Τὰν μεθέπων ἴδε καὶ κείναν χθόνα πνοι-
ᾶς ὄπιθεν Βορέα 56
ψυχροῦ. Τόθι δένδρεα θάμβαινε σταθείς.
Tῶν νιν γλυκὺς ἵμερος ἔσχεν δωδεκά-
γναμπτον περὶ τέρμα δρόμου
ἵππων φυτεῦσαι. Καί νυν ἐς ταύταν ἑορ-
τὰν ἵλαος ἀντιθέοισιν νίσσεται 61
σὺν βαθυζώνου διδύμοις παισὶ Λήδας.
Τοῖς γὰρ ἐπέτραπεν Οὐλυμπόνδ' ἰὼν θα-
ητὸν ἀγῶνα νέμειν 65
ἀνδρῶν τ' ἀρετᾶς πέρι καὶ ῥιμφαρμάτου
διφρηλασίας. μὲ δ' ὦν πᾳ θυμὸς ὀ-
τρύνει φάμεν ᾿Εμμενίδαις
Θήρωνί τ' ἐλθεῖν κῦδος, εὐΐππων διδόν-
των Τυνδαριδᾶν ὅτι πλείσταισι βροτῶν 71
ξεινίαις αὐτοὺς ἐποίχονται τραπέζαις,
εὐσεβεῖ γνώμᾳ φυλάσσον-
τες μακάρων τελετάς.
Εἰ δ' ἀριστεύει μὲν ὕδωρ, κτεάνων δὲ 75 χρυσὸς αἰδοιέστατος,
νῦν δὲ πρὸς ἐσχατιὰν Θή-
ρων ἀρεταῖσιν ἱκάνων ἅπτεται
οἴκοθεν ῾Ηρακλέος στα-
λᾶν. Τὸ πόρσω δ' ἔστι σοφοῖς ἄβατον 80
κἀσόφοις. Οὔ νιν διώξω· κεινὸς εἴην.

III  

A THÉRON (34)

Puissent les (35) fils de Tyndare, protecteurs de l'hospitalité, puisse la belle Hélène se montrer aujourd'hui propices à mes chants ! Je célèbre Agrigente et l'illustre Théron, qui fait voler avec tant de succès dans la carrière olympique ses coursiers aux pieds légers et infatigables.
Ma Muse m'inspire des chants extraordinaires, et me presse de marier tour à tour aux accords variés du mode dorien les accents de ma voix qui fait l'ornement des festins. Déjà le front du vainqueur, ceint de l'olivier triomphal, m'invite à m'acquitter d'une dette sacrée, à unir les sons de ma lyre aux modulations de la flûte pour célébrer dans mes hymnes le glorieux fils d'Oenésidame. Tu m'ordonnes aussi de chanter, ô Pise ! source divine, où les mortels puisent toujours la plus sublime louange.
Suivant l'antique usage établi par Hercule, un citoyen d'Étolie (
36), juge intègre de nos combats, orne le front de l'athlète victorieux d'une couronne d'olivier verdoyant. Le fils d'Amphitryon apporta (37) jadis cet arbre des sources ombragées de (38) l'Ister, la douce persuasion le lui ayant fait obtenir  (39) des peuples hyperboréens, fidèles adorateurs (40) d'Apollon, il voulut que ses rameaux fussent la récompense glorieuse de nos triomphes.
Il méditait encore dans son cœur un beau dessein, celui de consacrer à Jupiter un bois capable de recevoir tous les enfants de la Grèce, et de donner par son feuillage de l'ombre aux spectateurs et des couronnes à l'athlète victorieux. Déjà le héros avait élevé dans ces lieux un autel à son père, alors que Phébé sur son char d'argent montrait en entier son disque lumineux. Déjà il y avait placé le tribunal des juges incorruptibles du combat, et arrêté que, tous les cinq ans, on célébrerait ces grands jeux sur les bords de l'Alphée. Mais ces beaux arbres, dont l'aspect délicieux charme aujourd'hui nos regards, n'embellissaient point encore le (
41) Cronium et la vallée de Pélops. Ce lieu n'avait ni ombre ni verdure. Il était exposé de toutes parts aux rayons d'un soleil ardent.  
Cependant le fils de Jupiter brillait de se transporter en Istrie, où jadis la belliqueuse fille de Latone le reçut, lorsqu'il descendait des coteaux et des vallons sinueux de l'Arcadie, et que, pour obéir à l'oracle de son père et accomplir les ordres (
42) d'Eurysthée, il poursuivait cette biche aux cornes d'or que (43) Taygète avait jadis consacrée à Diane (44) l'Orthosienne.
En s'attachant à ses traces, il arriva dans ces régions que Borée ne tourmenta jamais (
45) de son souffle glacial. Frappé de la beauté des arbres qu'elles produisent, il forme aussitôt le projet d'en orner la carrière où (46) douze contours égaux mesurent le terme de la course. Et aujourd'hui, il honore de sa présence la pompe de cette fête (47) avec les jumeaux de la belle Léda, car lorsque le héros fut monté dans l'Olympe, il les chargea de présider à ces nobles combats, et de juger de la force des athlètes et de l'adresse des écuyers à faire voler un char dans l'arène ...
Mais, ô ma Muse ! hâte-toi de célébrer la gloire immortelle que Théron et les (
48) Emménides viennent d'acquérir par la protection des illustres fils de Tyndare. Quels mortels sont plus dignes d'être chantés ? Nul n'ouvre comme eux sa table généreuse à l'hospitalité. Nul ne remplit avec plus de religion les devoirs sacrés que les dieux nous imposent. Oui, si l'eau règne sur les éléments, si l'or est le plus précieux des biens que l'on puisse posséder, ah ! les vertus de Théron sont encore mille fois préférables ! Elles l'ont conduit jusqu'aux colonnes (49) d'Hercule, au-delà desquelles aucun mortel, le sage même, ne se flattera jamais d'atteindre... Cessons nos chants : tout autre éloge serait téméraire.  

IV

ΨΑΥΜΙΔΙ ΚΑΜΑΡΙΝΑΙΩΙ ΑΡΜΑΤΙ

λατὴρ ὑπέρτατε βρον-
τᾶς ἀκαμαντόποδος
Ζεῦ· τεαὶ γὰρ ραι
ὑπὸ ποικιλοφόρμιγγος ἀοιδᾶς
ἑλισσόμεναι μ' ἔπεμψαν 5
ὑψηλοτάτων μάρτυρ' ἀέθλων.
ξείνων δ' εὖ πρασσόντων ἔ-
σαναν αὐτίκ' ἀγγελίαν 
ποτὶ γλυκεῖαν ἐσλοί.
λλ', ὦ Κρόνου παῖ, ὃς Αἴτναν ἔχεις, 10
ἶπον ἀνεμόεσσαν ἑκατογκεφάλα
Τυφῶνος ὀβρίμου,
Οὐλυμπιονίκαν δέκευ
Χαρίτων ἕκατι τόνδε κῶμον, 15
χρονιώτατον φάος εὐ-
ρυσθενέων ἀρετᾶν. 
Ψαύμιος γὰρ ἵκει
ὀχέων, ὅς, ἐλαίᾳ στεφανωθεὶς 20
Πισάτιδι, κῦδος ὄρσαι
σπεύδει Καμαρίνᾳ. Θεὸς εὔφρων
εἴη λοιπαῖς εὐχαῖς· ἐ-
πεί νιν αἰνέω μάλα μὲν
τροφαῖς ἑτοῖμον ἵππων,
χαίροντά τε ξενίαις πανδόκοις 25
καὶ πρὸς ἁσυχίαν φιλόπολιν καθαρᾷ 
γνώμᾳ τετραμμένον.
Οὐ ψεύδεϊ τέγξω λόγον·
διάπειρά τοι βροτῶν ἔλεγχος· 30
ἅπερ Κλυμένοιο παῖδα
Λαμνιάδων γυναικῶν
ἔλυσεν ἐξ ἀτιμίας.
χαλκέοισι δ' ἐν ἔντεσι νικῶν δρόμον
ἔειπεν ῾Υψιπυλείᾳ 35
μετὰ στέφανον ἰών·
« Οὗτος ἐγὼ ταχυτᾶτι·
χεῖρες δὲ καὶ ἦτορ ἴσον.
Φύονται δὲ καὶ νέοις 
ἐν ἀνδράσιν πολιαὶ 
θαμὰ καὶ παρὰ τὸν ἁλικίας
ἐοικότα χρόνον. »

IV

A PSAUMIS DE CAMARINA (50),  

Vainqueur à la course aux chevaux (51)

Toi, dont la main puissante lance au loin la foudre au vol impétueux, grand Jupiter, les (52) Heures, tes filles me rappellent à Olympie pour être témoin de ses illustres combats, et chanter les vainqueurs aux sublimes accords de ma lyre !
Quelle est grande la joie de l'homme vertueux à la nouvelle du triomphe d'un hôte qui lui est cher ! Reçois, fils de Saturne, maître souverain de l'Etna mugissante, dont le poids écrase le furieux (
53) Typhon aux cent têtes, reçois ce témoignage de ma reconnaissance, cet hymne consacré au vainqueur d'Olympie et qui doit immortaliser les plus héroïques vertus.  
Voici (
54) venir Psaumis sur son char de triomphe. Le front ceint de l'olivier de Pise, il se hâte de retourner à Camarina sa patrie, pour y recueillir une gloire éternelle. Puissent les dieux exaucer tous les vœux  de ce héros dont je célèbre les louanges !
S'il fut habile à dresser les coursiers, il fut encore plus ami des vertus hospitalières et de la paix si favorable au bonheur des cités. Je n'embellirai point mes éloges des couleurs du mensonge : de tout temps l'expérience apprit à juger les hommes.
C'est elle qui jadis vengea le fils de (
55) Clymène de l'affront des femmes de Lemnos, lorsque vainqueur à la course, malgré le poids d'une armure d'airain, il s'avança vers Hypsiphile pour recevoir de ses mains la couronne triomphale : "Reconnaissez en moi, lui dit-il, ce guerrier aussi brave dans les combats que souple et agile à la course." Souvent la (56) jeunesse voit blanchir ses cheveux avant les jours fixés par la nature.  

V

ΨΑΥΜΙΔΙ ΚΑΜΑΡΙΝΑΙΩΙ ΑΠΗΝΗΙ

ψηλᾶν ἀρετᾶν 
καὶ στεφάνων ἄωτον γλυκὺν
τῶν Οὐλυμπίᾳ, ᾿Ωκεανοῦ θύγατερ, 
καρδίᾳ γελανεῖ 5
ἀκαμαντόποδός τ' ἀπήνας δέκευ 
Ψαύμιός τε δῶρα·
ὃς τὰν σὰν πόλιν αὔ-
ξων, Καμάρινα, λαοτρόφον
βωμοὺς ἓξ διδύμους ἐγέραιρεν ἑορ-
ταῖς θεῶν μεγίσταις 11
ὑπὸ βουθυσίαις ἀέθλων τε πεμπ-
αμέροις ἁμίλλαις,
ἵπποις ἡμιόνοις τε μοναμπυκίᾳ τε. 15
Τὶν δὲ κῦδος ἁβρόν
νικάσαις ἀνέθηκε, καὶ ὃν πατέρ' ῎Α-
κρων' ἐκάρυξε καὶ 
τὰν νέοικον ἕδραν.
κων δ' Οἰνομάου 20
καὶ Πέλοπος παρ' εὐηράτων
σταθμῶν, ὦ πολιάοχε Παλλάς, ἀεί-
δει μὲν ἄλσος ἁγνὸν
τὸ τεόν, ποταμόν τε ῎Ωανιν, ἐγ-
χωρίαν τε λίμναν, 26
καὶ σεμνοὺς ὀχετούς,
῞Ιππαρις οἷσιν ἄρδει στρατόν,
κολλᾷ τε σταδίων θαλάμων ταχέως 30
ὑψίγυιον ἄλσος,
ἀπ' ἀμαχανίας ἄγων ἐς φάος
τόνδε δᾶμον ἀστῶν·
αἰεὶ δ' ἀμφ' ἀρεταῖσι πόνος δαπάνα τε
μάρναται πρὸς ἔργον 35
κινδύνῳ κεκαλυμμένον· ἠῢ δ' ἔχον-
τες σοφοὶ καὶ πολί-
ταις ἔδοξαν ἔμμεν.
Σωτὴρ ὑψινεφὲς 
Ζεῦ, Κρόνιόν τε ναίων λόφον 40
τιμῶν τ' ᾿Αλφεὸν εὐρὺ ῥέοντ' ᾿Ιδαῖ-
όν τε σεμνὸν ἄντρον,
ἱκέτας σέθεν ἔρχομαι Λυδίοις 
ἀπύων ἐν αὐλοῖς, 45
αἰτήσων πόλιν εὐ-
ανορίαισι τάνδε κλυταῖς
δαιδάλλειν, σέ τ', ᾿Ολυμπιόνικε, Ποσει-
δανίαισιν ἵπποις 50
ἐπιτερπόμενον φέρειν γῆρας εὔ-
θυμον ἐς τελευτάν,
υἱῶν, Ψαῦμι, παρισταμένων. γίεντα
δ' εἴ τις ὄλβον ἄρδει, 55
ἐξαρκέων κτεάτεσσι καὶ εὐλογίαν 
προστιθείς, μὴ ματεύ-
σῃ θεὸς γενέσθαι.

V

AU MÊME PSAUMIS (57) ,
Vainqueur à la course des chars (58)

Fille (59) de l'Océan, recevez avec joie cette palme dont Olympie vient de couronner le plus glorieux des triomphes et de sublimes vertus. Psaumis la dépose à vos pieds ; elle est la récompense des infatigables coursiers de son char.
C'est à ce mortel généreux que Camarina doit son agrandissement et son lustre, et ces douze autels (
60) que sa religion a consacrés aux grands dieux de l'Olympe et sur lesquels le sang des taureaux a coulé pendant les cinq jours solennels où Pise le vit se distinguer par son adresse à diriger un char, à faire voler ses mules et à guider un célès rapide. Quelle gloire ne vous a-t-il pas acquise en ce jour où il a fait proclamer et le nom de son père Acron et celui de sa patrie, relevée tout récemment de ses ruines (61) par sa munificence.
A peine revenu de ces lieux charmants où tout rappelle Oenomaüs et Pélops, c'est dans ton bois sacré, ô Pallas ! protectrice  des cités (
62), qu'il offre ses premiers vœux. La pompe  de ses fêtes embellit le fleuve Oanis (63), le lac dont les bords l'ont vu naître, et ces canaux magnifiques par lesquels l'Hipparis  (64) porte le tribut de ses eaux, les matériaux de nombreux et superbes édifices, et la richesse et le bonheur à un peuple autrefois indigent.
Toujours les entreprises périlleuses coûtent à l'homme vertueux beaucoup de peines et de travaux, mais quand un heureux succès couronne de tels efforts, alors les peuples applaudissent à leur sagesse.
O Jupiter sauveur ! toi qui foules aux pieds les nues (
65), qui habites le Cronium et te plais sur les bords majestueux de l'Alphée et dans l'antre (66) sacré de l'Ida, que mes chants, mêlés aux accords des flûtes (67) lydiennes, s'élèvent jusqu'à toi ! Daigne illustrer à jamais cette cité par les plus éclatantes vertus ! Et toi, vainqueur olympique, si fier de tes coursiers rivaux de ceux de (68) Neptune, puisses-tu, entouré de tes enfants, couler une heureuse et paisible vieillesse.
Le mortel qui joint une santé florissante à la richesse et à la gloire doit se garder d'envier le sort des dieux (
69).   

VI

ΑΓΗΣΙΑΙ ΣΥΡΑΚΟΣΙΩΙ ΑΠΗΝΗΙ

χρυσέας ὑποστάσαντες εὐ-
τειχεῖ προθύρῳ θαλάμου
κίονας, ὡς ὅτε θαητὸν μέγαρον
πάξομεν· ἀρχομένου δ' ἔργου πρόσωπον
χρὴ θέμεν τηλαυγές. Εἰ δ' εἴ-
η μὲν ᾿Ολυμπιονίκας, 6
βωμῷ τε μαντείῳ ταμίας Διὸς ἐν Πίσᾳ,
συνοικιστήρ τε τᾶν κλεινᾶν Συρακοσ-
σᾶν· τίνα κεν φύγοι ὕμνον
κεῖνος ἀνήρ, ἐπικύρσαις 10
ἀφθόνων ἀστῶν ἐν ἱμερταῖς ἀοιδαῖς;
στω γὰρ ἐν τούτῳ πεδί-
λῳ δαιμόνιον πόδ' ἔχων
Σωστράτου υἱός. κίνδυνοι δ' ἀρεταὶ
οὔτε παρ' ἀνδράσιν οὔτ' ἐν ναυσὶ κοίλαις 15
τίμιαι· πολλοὶ δὲ μέμναν-
ται, καλὸν εἴ τι ποναθῇ.
῾Αγησία, τὶν δ' αἶνος ἑτοῖμος, ὃν ἐν δίκᾳ
ἀπὸ γλώσσας ῎Αδραστος μάντιν Οἰκλεί-
δαν ποτ' ἐς ᾿Αμφιάρηον 20
φθέγξατ', ἐπεὶ κατὰ γαῖ' αὐ-
τόν τέ νιν καὶ φαιδίμας ἵππους ἔμαρψεν.
πτὰ δ' ἔπειτα πυρᾶν νε-
κρῶν τελεσθεισᾶν Ταλαϊονίδας
εἶπεν ἐν Θήβαισι τοιοῦτόν τι ἔπος· 25
« Ποθέω στρατιᾶς ὀφθαλμὸν ἐμᾶς,
ἀμφότερον μάντιν τ' ἀγαθὸν καὶ
δουρὶ μάρνασθαι. » Τὸ καὶ
ἀνδρὶ κώμου δεσπότᾳ πάρ-
εστι Συρακοσίῳ. 31
Οὔτε δύσηρις ἐὼν οὔτ' 
ὦν φιλόνικος ἄγαν,
καὶ μέγαν ὅρκον ὀμόσσαις
τοῦτό γέ οἱ σαφέως 35
μαρτυρήσω· μελίφθογ-
γοι δ' ἐπιτρέψοντι Μοῖσαι.
Φίντις, ἀλλὰ ζεῦξον ἤ-
δη μοι σθένος ἡμιόνων,
τάχος, ὄφρα κελεύθῳ τ' ἐν καθαρᾷ
βάσομεν ὄκχον, ἵκωμαί τε πρὸς ἀνδρῶν 40
καὶ γένος· κεῖναι γὰρ ἐξ ἀλ-
λᾶν ὁδὸν ἁγεμονεῦσαι
ταύταν ἐπίστανται, στεφάνους ἐν ᾿Ολυμπίᾳ
ἐπεὶ δέξαντο· χρὴ τοίνυν πύλας ὕ-
μνων ἀναπίτναμεν αὐταῖς· 45
πρός Πιτάναν δὲ παρ' Εὐρώ-
τα πόρον δεῖ σάμερόν μ' ἐλθεῖν ἐν ὥρᾳ·
ἅ τοι Ποσειδάωνι μι-
χθεῖσα Κρονίῳ λέγεται
παῖδα ἰόπλοκον Εὐάδναν τεκέμεν. 50
Κρύψε δὲ παρθενίαν ὠδῖνα κόλποις·
κυρίῳ δ' ἐν μηνὶ πέμποισ' 
ἀμφιπόλους ἐκέλευσεν
ἥρωι πορσαίνειν δόμεν Εἰλατίδᾳ βρέφος,
ὃς ἀνδρῶν ᾿Αρκάδων ἄνασσε Φαισά-
νᾳ λάχε τ' ᾿Αλφεὸν οἰκεῖν· 56
ἔνθα τραφεῖσ' ὑπ' ᾿Απόλλω-
νι γλυκείας πρῶτον ἔψαυσ' ᾿Αφροδίτας.
Οὐδ' ἔλαθ' Αἴπυτον ἐν παν-
τὶ χρόνῳ κλέπτοισα θεοῖο γόνον. 61
λλ' ὁ μὲν Πυθώναδ', ἐν θυμῷ πιέσαις
χόλον οὐ φατὸν ὀξείᾳ μελέτᾳ,
ᾤχετ' ἰὼν μαντευσόμενος ταύ-
τας περ' ἀτλάτου πάθας. 65
δὲ φοινικόκροκον ζώ-
ναν καταθηκαμένα
κάλπιδα τ' ἀργυρέαν, λόχ-
μας ὑπὸ κυανέας
τίκτε θεόφρονα κοῦρον. 70
Τᾷ μὲν ὁ Χρυσοκόμας
πραΰμητίν τ' ᾿Ελείθυι-
αν παρέστασέν τε Μοίρας·
ἦλθεν δ' ὑπὸ σπλάγχνων ὑπ' ὠ-
δῖνός τ' ἐρατᾶς ῎Ιαμος
ἐς φάος αὐτίκα. Τὸν μὲν κνιζομένα 75
λεῖπε χαμαί· δύο δὲ γλαυκῶπες αὐτὸν
δαιμόνων βουλαῖσιν ἐθρέ-
ψαντο δράκοντες ἀμεμφεῖ
ἰῷ μελισσᾶν καδόμενοι. Βασιλεὺς δ' ἐπεὶ
πετραέσσας ἐλαύνων ἵκετ' ἐκ Πυ-
θῶνος, ἅπαντας ἐν οἴκῳ 81
εἴρετο παῖδα, τὸν Εὐά-
δνα τέκοι· Φοίβου γὰρ αὐτὸν φᾶ γεγάκειν
πατρός, περὶ θνατῶν δ' ἔσε-
σθαι μάντιν ἐπιχθονίοις 85
ἔξοχον, οὐδέ ποτ' ἐκλείψειν γενεάν.
ς ἄρα μάνυε. Τοὶ δ' οὔτ' ὦν ἀκοῦσαι
οὔτ' ἰδεῖν εὔχοντο πεμπταῖ-
ον γεγενημένον. λλ' ἐν
κέκρυπτο γὰρ σχοίνῳ βατι-
ᾷ τ' ἐν ἀπειράτῳ, 90
ἴων ξανθαῖσι καὶ παμπορφύροις ἀ-
κτῖσι βεβρεγμένος ἁβρὸν
σῶμα· τὸ καὶ κατεφάμι-
ξεν καλεῖσθαί νιν χρόνῳ σύμπαντι μάτηρ
τοῦτ' ὄνυμ' ἀθάνατον. Τερ-
πνᾶς δ' ἐπεὶ χρυσοστεφάνοιο λάβεν 96
καρπὸν ῞Ηβας, ᾿Αλφεῷ μέσσῳ καταβὰς ἐκάλεσσε Ποσειδᾶν' εὐρυβίαν,
ὃν πρόγονον, καὶ τοξοφόρον Δά-
λου θεοδμάτας σκοπόν, 101
αἰτέων λαοτρόφον τι-
μάν τιν' ἑᾷ κεφαλᾷ,
νυκτὸς ὑπαίθριος. ντε-
φθέγξατο δ' ἀρτιεπὴς 105
πατρία ὄσσα, μετάλλα-
σέν τέ νιν· « ρσο, τέκος,
δεῦρο πάγκοινον ἐς χώ-
ραν ἴμεν φάμας ὄπισθεν.»
κοντο δ' ὑψηλοῖο πέ-
τραν ἀλίβατον Κρονίου· 110
ἔνθα οἱ ὤπασε θησαυρὸν δίδυμον
μαντοσύνας, τόκα μὲν φωνὰν ἀκούειν
ψευδέων ἄγνωστον, εὖτ' ἂν 
δὲ θρασυμάχανος ἐλθὼν
῾Ηρακλέης, σεμνὸν θάλος ᾿Αλκαϊδᾶν, πατρὶ 115
ἑορτάν τε κτίσῃ πλειστόμβροτον τε-
θμόν τε μέγιστον ἀέθλων,
Ζηνὸς ἐπ' ἀκροτάτῳ βω-
μῷ τότ' αὖ χρηστήριον θέσθαι κέλευσεν.
ξ οὗ πολύκλειτον καθ' ῞Ελ-
λανας γένος ᾿Ιαμιδᾶν. 121
ὄλβος ἅμ' ἕσπετο· τιμῶντες δ' ἀρετὰς
ἐς φανερὰν ὁδὸν ἔρχονται. Τεκμαίρει
χρῆμ' ἕκαστον· μῶμος ἐξ ἄλ-
λων κρέμαται φθονεόντων 125
τοῖς, οἷς ποτε πρώτοις περὶ δωδέκατον δρόμον
ἐλαυνόντεσσιν αἰδοία ποτιστά-
ξῃ Χάρις εὐκλέα μορφάν.
Εἰ δ' ἐτύμως ὑπὸ Κυλλά-
νας ὅροις, ῾Αγησία, μάτρωες ἄνδρες 130
ναιετάοντες ἐδώρη-
σαν θεῶν κάρυκα λιταῖς θυσίαις
πολλὰ δὴ πολλαῖσιν ῾Ερμᾶν εὐσεβέως, 
ὃς ἀγῶνας ἔχει μοῖράν τ' ἀέθλων
᾿Αρκαδίαν τ' εὐάνορα τιμᾷ· 
κεῖνος, ὦ παῖ Σωστράτου,
σὺν βαρυγδούπῳ πατρὶ κραί-
νει σέθεν εὐτυχίαν.
Δόξαν ἔχω τιν' ἐπὶ γλώσ-
σᾳ ἀκόνας λιγυρᾶς, 141
ἅ μ' ἐθέλοντα προσέρπει
καλλιρόοισι πνοαῖς·
ματρομάτωρ ἐμὰ Στυμ-
φαλίς, εὐανθὴς Μετώπα,
πλάξιππον ἃ Θήβαν ἔτι-
κτεν, τᾶς ἐρατεινὸν ὕδωρ 145
πίομαι, ἀνδράσιν αἰχματαῖσι πλέκων
ποικίλον ὕμνον. τρυνον νῦν ἑταίρους,
Αἰνέα, πρῶτον μὲν ῞Ηραν 
Παρθενίαν κελαδῆσαι, 150
γνῶναί τ' ἔπειτ', ἀρχαῖον ὄνειδος ἀλαθέσιν
λόγοις εἰ φεύγομεν, Βοιωτίαν ὗν. 
σσὶ γὰρ ἄγγελος ὀρθός,
ἠϋκόμων σκυτάλα Μοι-
σᾶν, γλυκὺς κρατὴρ ἀγαφθέγκτων ἀοιδᾶν· 155
εἰπὸν δὲ μεμνᾶσθαι Συρα-
κοσσᾶν τε καὶ ᾿Ορτυγίας·
τὰν ῾Ιέρων καθαρῷ σκάπτῳ διέπων,
ἄρτια μηδόμενος, φοινικόπεζαν
ἀμφέπει Δάματρα, λευκίπ-
που τε θυγατρὸς ἑορτάν, 161
καὶ Ζηνὸς Αἰτναίου κράτος. δύλογοι δέ νιν
λύραι μολπαί τε γιγνώσκοντι. Μὴ θράσ-
σοι χρόνος ὄλβον ἐφέρπων.
Σὺν δὲ φιλοφροσύναις εὐ-
ηράτοις ῾Αγησία δέξαιτο κῶμον 166
οἴκοθεν οἴκαδ' ἀπὸ Στυμ-
φαλίων τειχέων ποτινισσόμενον,
ματέρ' εὐμήλοιο λείποντ' ᾿Αρκαδίας. 
γαθαὶ δὲ πέλοντ' ἐν χειμερίᾳ 170
νυκτὶ θοᾶς ἐκ ναὸς ἀπεσκίμ-
φθαι δύ' ἄγκυραι. Θεὸς
τῶν τε κείνων τε κλυτὰν αἶ-
σαν παρέχοι φιλέων. 175
Δέσποτα ποντομέδων, εὐ-
θὺν δὲ πλόον καμάτων
ἐκτὸς ἐόντα δίδοι, χρυσ-
αλακάτοιο πόσις
᾿Αμφιτρίτας, ἐμῶν δ' ὕ-
μνων ἄεξ' εὐτερπὲς ἄνθος. 180

VI

A AGÉSIAS SYRACUSAIN (70),
Vainqueur à la course des chars (71).  

Quand un architecte habile élève un somptueux édifice, il en soutient les portiques sur des colonnes d'or : ainsi donnons à mes vers un début brillant et pompeux, surtout si le sujet de nos chants est un vainqueur d'Olympie, un prêtre (72) de l'autel fatidique de Jupiter (73), un fondateur de la puissante Syracuse. Quel hymne assez magnifique sera digne de ce héros, que déjà ses concitoyens ont célébré tant de fois sans envie dans leurs éloges?  
Fils de Sostrate, c'est à toi que conviennent des chants (
74) aussi sublimes. La gloire acquise sans péril dans les batailles et sur l'élément perfide n'est d'aucune valeur aux yeux des mortels. Est-elle le prix de pénibles travaux, elle vit éternellement dans leur mémoire. O Agésias ! tu es digne de l'éloge qu'Adraste jadis adressa au fils d'Oïclée, au devin (75) Amphiaraüs, lorsque la terre l'eut englouti avec ses blancs coursiers.
Après que sept bûchers embrasés eurent consumé les corps des guerriers des (
76) sept chefs, le triste fils de Talaüs prononça ces paroles : "Je pleure l'ornement et la gloire de mon armée, un sage devin, un vigilant et courageux capitaine."  Eh bien ! l'illustre Syracusain que je célèbre mérite aussi cet éloge. Oui, quoique je sois ennemi des paroles de défiance et de contradiction, je ne craindrai pas de l'affirmer avec serment, oui, je le jure, et les Muses, qui n'inspirent jamais que des chants pleins de douceur, me pardonneront ce serment.
O Phintis (
77) ! attelle-moi promptement tes mules rapides ; je vais parcourir aujourd'hui une brillante carrière et raconter l'origine des ancêtres d'Agésias. Ces mules couronnées à Olympie ne sont pas indignes de trouver place dans mes chants : elles peuvent mieux que tout autre guide me conduire à l'instant dans le palais (78) de Pitane, sur les bords de I'Eurotas.
Unie à Neptune, fils de Saturne, Pitane donna le jour à la belle Évadné aux cheveux d'ébène. Son sein cacha quelque temps le fruit de ses amours ; mais le neuvième mois étant arrivé, elle confia à ses esclaves ce dépôt précieux pour le porter au vaillant fils (
79) d'Elatus, qui dans (80) Phésane régnait sur les enfants de l'Arcadie, aux rives de l'Alphée.
Élevée en ces lieux charmants (
81), Évadné goûta dans les bras d'Apollon les premières faveurs de Cypris ; mais elle ne put longtemps échapper aux soupçons d’Épytus : cet époux infortuné comprit qu'elle portait dans ses flancs un germe divin. Cependant il renferme dans son cœur le feu de la colère qui le dévore et se rend à Delphes en toute hâte pour consulter l'oracle sur un avenir dont il ne peut supporter la pensée. Alors Évadné dépose sa ceinture de pourpre et son aiguière d'argent ; et avec les secours des Parques et de la bienfaisante (82) Lucine qu'Apollon lui a envoyées, elle enfante, à l'ombre d'épais feuillages, un fils en qui respire la divinité.
Ainsi Jamus sortit du sein maternel sans peine et sans efforts. Sa mère, en proie aux plus vives alarmes, le laissait étendu à terre, lorsque, par l'ordre des Immortels, deux dragons aux regards étincelants, viennent lui prodiguer leurs caresses et le nourrir du (
83) suc délicieux des abeilles.
Le roi bientôt a de nouveau franchi les sommets escarpés sur lesquels s'élève la ville d'Apollon ; il rentre dans son palais, et demande à chacun des siens quel enfant Évadné a mis au monde: "Phébus, leur dit-il, m'a révélé qu'il en est le père, qu'entre tous les mortels il l'a choisi pour rendre sur la terre les oracles du ciel, et que sa postérité sera éternelle." Ainsi parle Epytus. Tous répondent qu'ils n'ont rien aperçu, rien entendu. Cinq jours néanmoins s'étaient écoulés depuis que le fils d'Évadné avait reçu la vie ; on l'avait tenu caché parmi les joncs et les bosquets touffus, où les violettes (
84) purpurines avaient parfumé de leurs suaves odeurs ses membres délicats.
C'est pourquoi sa mère voulut qu'il portât à jamais l'immortel nom de (
85) Jamus. Et quand le duvet du jeune âge eut orné ses joues de sa blonde couronne, il descend la nuit au milieu de l'Alphée, et invoquant Neptune son aïeul, dont la puissance s'étend au loin, et celui dont l'arc redoutable protège Délos (86), ouvrage de ses mains, il les prie de lui accorder un de ces honneurs qui contribuent au bonheur des peuples. Alors son père lui fait entendre sa voix fatidique en ces termes : "Lève-toi, mon fils, et suis-moi dans cette contrée, où se rendent toutes les nations : c'est là que s'accompliront pour toi mes (87) premiers oracles."
Ils arrivent ensemble au sommet escarpé du Cronium : là le dieu lui donne le double trésor de la divination. D'abord il recueille les paroles véridiques d'Apollon ; ensuite, quand Hercule, le noble rejeton des (
88) Alcaïdes, eut institué en l'honneur de son père ces combats illustres, ces jeux célèbres par l'affluence de tous les peuples, Apollon voulut que Jamus établît un oracle sur l'autel même de Jupiter. Dès lors la race des Jamides devint célèbre dans toute la Grèce, dès lors s'accrurent ses richesses et sa puissance.
Quiconque s'honore de la vertu mérite de briller aux yeux des mortels, et chacun se reconnaît à ses oeuvres ; mais l'envie s'efforce toujours de suspendre le blâme sur la tête de ceux qui, après avoir fourni douze fois la carrière, ont le bonheur de ceindre leur front de l'olivier triomphal.
S'il est vrai, ô Agésias ! que tes ancêtres maternels, pieux habitants du mont Cyllène, aient souvent offert des sacrifices au céleste messager des dieux qui préside au succès des combats et à la distribution des couronnes, à Mercure, protecteur de l'Arcadie féconde en troupeaux , c'est à lui, n'en doute pas, fils de Sostrate, c'est à son père, au dieu de la foudre, que tu dois la félicité dont tu jouis... Mais quel dieu commande à ma langue ?... Les sons harmonieux des instruments m'inspirent des chants sublimes : ainsi crie l'acier sous les frottements de la pierre.
Métope (
89), fille de Stymphale, est mon aïeule maternelle ; Métope donna le jour à Thèbes, célèbre par ses coursiers, Thèbes que (90) j'habite aujourd'hui et dont j'immortalise par mes hymnes les enfants valeureux. O Énée (91) ! excite tes compagnons à chanter d'abord Junon (92) Parthénienne, et à montrer si nous méritons encore cet ancien et injurieux surnom (93) pourceau de Béotie. Tu es le fidèle interprète des Muses aux beaux cheveux, et de ta bouche coulent des sons plus doux que la liqueur de la coupe du festin.
Ordonne-leur encore de chanter Syracuse et (
94) Ortygie, heureuses sous la domination du sage Hiéron, le fidèle adorateur de (95) Cérès, de Hiéron dont la présence embellit les fêtes (96) de Proserpine et (97) les pompes du puissant Jupiter Etnéen. Que de fois ma lyre et mes vers n'ont-ils pas déjà répété la louange de ce prince !... Puisse le temps ne jamais troubler sa félicité ! Puisse Hiéron lui-même recevoir avec bienveillance cet hymne consacré au triomphe d'Agésias ! Il quitte aujourd'hui Stymphale, cette reine de l'Arcadie si riche en troupeaux, et rentre à Syracuse, son heureuse patrie. Ainsi, pendant une nuit orageuse (98), deux ancres assurent souvent le salut d'un esquif léger.  
Quelque part que le sort te porte, ô Agésias, que les dieux t'accordent d'illustres destinées ! Puissant maître des mers, époux d'Amphitrite (
99) à la quenouille d'or, donne à mon héros une heureuse navigation, et accrois de plus en plus la gloire de mes chants.

 

 

VII

ΔΙΑΓΟΡΑΙ ΡΟΔΙΩΙ ΠΥΚΤΗΙ

Φιάλαν ὡς εἴ τις ἀφνε-
ιᾶς ἀπὸ χειρὸς ἑλὼν
ἔνδον ἀμπέλου καχλάζοισαν δρόσῳ
δωρήσεται
νεανίᾳ γαμβρῷ προπί-
νων οἴκοθεν οἴκαδε, πάγ-
χρυσον κορυφὰν κτεάνων, 6
συμποσίου τε χάριν κᾶ-
δός τε τιμάσαις νέον, ἐν δὲ φίλων
παρεόντων θῆκε νιν ζα-
λωτὸν ὁμόφρονος εὐνᾶς· 11
καὶ ἐγὼ νέκταρ χυτόν, Μοι-
σᾶν δόσιν, ἀεθλοφόροις
ἀνδράσιν πέμπων, γλυκὺν καρπὸν φρενός,
ἱλάσκομαι, 15
Οὐλυμπίᾳ Πυθοῖ τε νι-
κώντεσσιν· ὁ δ' ὄλβιος, ὃν 
φᾶμαι κατέχοντ' ἀγαθαί.
λλοτε δ' ἄλλον ἐποπτεύ-
ει Χάρις ζωθάλμιος ἁδυμελεῖ 20
θαμὰ μὲν φόρμιγγι παμφώ-
νοισι τ' ἐν ἔντεσιν αὐλῶν.
Καί νυν ὑπ' ἀμφοτέρων σὺν 
Διαγόρᾳ κατέβαν τὰν ποντίαν
ὑμνέων παῖδ' ᾿Αφροδίτας 25
᾿Αελίοιό τε νύμφαν, ῾Ρόδον,
εὐθυμάχαν ὄφρα πελώ-
ριον ἄνδρα παρ' ᾿Αλφε-
ῷ στεφανωσάμενον
αἰνέσω πυγμᾶς ἄποινα 30
καὶ παρὰ Κασταλίᾳ, πα-
τέρα τε Δαμάγητον ἁδόντα Δίκᾳ,
᾿Ασίας εὐρυχόρου 
τρίπολιν νᾶσον πέλας
ἐμβόλῳ ναίοντας ᾿Αργείᾳ σὺν αἰχμᾷ. 35
ἐθελήσω τοῖσιν ἐξ ἀρ-
χᾶς ἀπὸ Τλαπολέμου
ξυνὸν ἀγγέλλων διορθῶσαι λόγον,
῾Ηρακλέος
εὐρυσθενεῖ γέννᾳ. Τὸ μὲν 40
γὰρ πατρόθεν ἐκ Διὸς εὔ-
χονται· τὸ δ' ᾿Αμυντορίδαι
ματρόθεν ᾿Αστυδαμείας. 
μφὶ δ' ἀνθρώπων φρασὶν ἀμπλακίαι
ἀναρίθμητοι κρέμανται· 45
τοῦτο δ' ἀμάχανον εὑρεῖν,
ὅ τι νῦν ἐν καὶ τελευτᾷ
φέρτατον ἀνδρὶ τυχεῖν.
Καὶ γὰρ ᾿Αλκμήνας κασίγνητον νόθον
σκάπτῳ θένων 50
σκληρᾶς ἐλαίας ἔκτανεν 
Τίρυνθι Λικύμνιον ἐλ-
θόντ' ἐκ θαλάμων Μιδέας
τᾶσδέ ποτε χθονὸς οἰκι-
στὴρ χολωθείς. Αἱ δὲ φρενῶν ταραχαὶ 55
παρέπλαγξαν καὶ σοφόν. Μαν-
τεύσατο δ' ἐς θεὸν ἐλθών.
Τῷ μὲν ὁ Χρυσοκόμας εὐ-
ώδεος ἐξ ἀδύτου ναῶν πλόον
εἶπε Λερναίας ἀπ' ἀκτᾶς 60
εὐθὺν ἐς ἀμφιθάλασσον νομόν,
ἔνθα ποτὲ βρέχε θεῶν
βασιλεὺς ὁ μέγας χρυ-
σέαις νιφάδεσσι πόλιν,
ἁνίχ' ῾Αφαίστου τέχναισιν 65
χαλκελάτῳ πελέκει πα-
τέρος Αθαναία κορυφὰν κατ' ἄκραν
ἀνορούσαισ' ἀλάλα-
ξεν ὑπερμάκει βοᾷ·
Οὐρανὸς δ' ἔφριξέ νιν καὶ Γαῖα μάτηρ. 70
Τότε καὶ φαυσίμβροτος δαί-
μων ῾Υπεριονίδας
μέλλον ἔντειλεν φυλάξασθαι χρέος
παισὶν φίλοις,
ὡς ἂν θεᾷ πρῶτοι κτίσαι-
εν βωμὸν ἐναργέα, καὶ 76
σεμνὰν θυσίαν θέμενοι
πατρί τε θυμὸν ἰάναι-
εν κόρα τ' ἐγχειβρόμῳ. ν δ' ἀρετὰν
ἔβαλεν καὶ χάρματ' ἀνθρώ-
ποισι Προμαθέος Αἰδώς· 81
πὶ μὰν βαίνει τε καὶ λά-
θας ἀτέκμαρτα νέφος,
καὶ παρέλκει πραγμάτων ὀρθὰν ὁδὸν
ἔξω φρενῶν. 85
Καὶ τοὶ γὰρ αἰθοίσας ἔχον-
τες σπέρμ' ἀνέβαν φλογὸς οὔ· 
τεῦξαν δ' ἀπύροις ἱεροῖς
ἄλσος ἐν ἀκροπόλει· κεί-
νοις ὁ μὲν ξανθὰν ἀγαγὼν νεφέλαν 90
πολὺν ὗσε χρυσόν· αὐτὰ 
δέ σφισιν ὤπασε τέχναν
πᾶσαν ἐπιχθονίων Γλαυκ-
ῶπις ἀριστοπόνοις χερσὶ κρατεῖν.
ργα δὲ ζωοῖσιν ἑρπόν-
τεσσί θ' ὁμοῖα κέλευθοι φέρον· 96
ἦν δὲ κλέος βαθύ. Δαέν-
τι δὲ καὶ σοφία μεί-
ζων ἄδολος τελέθει.
Φαντὶ δ' ἀνθρώπων παλαιαὶ 100
ῥήσιες, οὔπω, ὅτε χθό-
να δατέοντο Ζεύς τε καὶ ἀθάνατοι,
φανερὰν ἐν πελάγει 
῾Ρόδον ἔμμεν ποντίῳ,
ἁλμυροῖς δ' ἐν βένθεσιν νᾶσον κεκρύφθαι. 105
πεόντος δ' οὔτις ἔνδει-
ξεν λάχος ᾿Αελίου·
καί ῥά μιν χώρας ἀκλάρωτον λίπον,
ἁγνὸν θεόν.
Μνασθέντι δὲ Ζεὺς ἄμπαλον 110
μέλλεν θέμεν. λλά νιν οὐκ 
εἴασεν· ἐπεὶ πολιᾶς
εἶπέ τιν' αὐτὸς ὁρᾶν ἔν-
δον θαλάσσας αὐξομέναν πεδόθεν
πολύβοσκον γαῖαν ἀνθρώ-
ποισι καὶ εὔφρονα μήλοις. 116
κέλευσεν δ' αὐτίκα χρυσ-
άμπυκα μὲν Λάχεσιν
χεῖρας ἀντεῖναι, θεῶν δ' ὅρκον μέγαν
μὴ παρφάμεν, 120
ἀλλὰ Κρόνου σὺν παιδὶ νεῦ-
σαι, φαεννὸν ἐς αἰθέρα νιν 
πεμφθεῖσαν ἑᾷ κεφαλᾷ
ἐξοπίσω γέρας ἔσσε-
σθαι. Τελεύταθεν δὲ λόγων κορυφαὶ 125
ἐν ἀλαθείᾳ πετοῖσαι. 
Βλάστε μὲν ἐξ ἁλὸς ὑγρᾶς
νᾶσος, ἔχει τέ νιν ὀξει-
ᾶν ὁ γενέθλιος ἀκτίνων πατήρ,
πῦρ πνεόντων ἀρχὸς ἵππων· 130
ἔνθα ῾Ρόδῳ ποτὲ μιχθεὶς τέκεν
ἑπτὰ σοφώτατα νοή-
ματ' ἐπὶ προτέρων ἀν-
δρῶν παραδεξαμένους
παῖδας, ὧν εἷς μὲν Κάμειρον 135
πρεσβύτατόν τε ᾿Ιάλυ-
σον ἔτεκεν Λίνδον τ'· ἀπάτερθε δ' ἔχον,
διὰ γαῖαν τρίχα δασ-
σάμενοι πατρωίαν,
ἀστέων μοῖραν, κέκληνται δέ σφιν ἕδραι. 140
Τόθι λύτρον συμφορᾶς οἰκ-
τρᾶς γλυκὺ Τλαπολέμῳ
ἵσταται Τιρυνθίων ἀρχαγέτᾳ,
ὥσπερ θεῷ,
μήλων τε κνισσάεσσα πομ-
πὰ καὶ κρίσις ἀμφ' ἀέθλοις. 146
Τῶν ἄνθεσι Διαγόρας
ἐστεφανώσατο δίς, κλει-
νᾷ τ' ἐν ᾿Ισθμῷ τετράκις εὐτυχέων,
Νεμέᾳ τ' ἄλλαν ἐπ' ἄλλα, 150
καὶ κρανααῖς ἐν ᾿Αθάναις.
τ' ἐν ῎Αργει χαλκὸς ἔγνω 
νιν, τά τ' ἐν ᾿Αρκαδίᾳ
ἔργα καὶ Θήβαις, ἀγῶνές τ' ἔννομοι
Βοιωτίων, 155
Πέλλανα τ' Αἴγινά τε νι-
κῶνθ' ἑξάκις. ν Μεγάροι-
σίν τ' οὐχ ἕτερον λιθίνα
ψᾶφος ἔχει λόγον. λλ', ὦ 
Ζεῦ πάτερ, νώτοισιν ᾿Αταβυρίου 160
μεδέων, τίμα μὲν ὕμνου
τεθμὸν ᾿Ολυμπιονίκαν,
ἄνδρα τε πὺξ ἀρετὰν εὑ-
ρόντα, δίδοι τέ οἱ αἰδοίαν χάριν
καὶ ποτ' ἀστῶν καὶ ποτὶ ξεί-
νων. πεὶ ὕβριος ἐχθρὰν ὁδὸν 166
εὐθυπορεῖ, σάφα δαεὶς 
ἅ τέ οἱ πατέρων ὀρ-
θαὶ φρένες ἐξ ἀγαθῶν
ἔχρεον. Μὴ κρύπτε κοινὸν 170
σπέρμ' ἀπὸ Καλλιάνακτος· 
᾿Ερατιδᾶν τοι σὺν χαρίτεσσιν ἔχει
θαλίας καὶ πόλις· ἐν 
δὲ μιᾷ μοίρᾳ χρόνου
ἄλλοτ' ἀλλοῖαι διαιθύσσοισιν αὖραι.

VII

A DIAGORAS (100) DE RHODES (101),

vainqueur au pugilat (102)

Tel qu'on voit un père magnifique dans ses largesses, remplir d'un vin pétillant une coupe d'or massif, le plus riche ornement de sa table, l'effleurer de ses lèvres, et, l'offrant au jeune époux de sa fille, comme un présent digne d'être transmis de famille en famille, honorer par ce don l'alliance qu'il contracte et rendre ses amis jaloux d'un hymen si fortuné, ainsi je me plais à abreuver du nectar des Muses les athlètes victorieux, et par les doux fruits de mon génie, j'enivre de joie les héros couronnés à Delphes et à Olympie.
Oh! qu'heureux sont les mortels dont la renommée publie au loin la gloire ! Tour à tour la victoire jette sur eux un regard favorable, et les grâces de la poésie mêlées aux tendres accords de la lyre et de mille instruments sèment de fleurs le sentier de leur vie.
Je vais donc te chanter aujourd'hui au son éclatant des flûtes, aux douces mélodies de ma lyre, fille de Vénus (
103), Rhodes, puissante reine des mers et épouse du Soleil.  
J'unirai ton éloge à celui de Diagoras en célébrant les trophées de cet (
104) invincible athlète, que viennent d'ennoblir la palme du pugilat, sur les bords de l'Alphée, et celles qu'on décerne aux (105) sources sacrées de Castalie.
Mes chants n'omettront point Démagète, son père, dont (
106) l'équité est bénie en cent lieux. Tous deux habitent cette île aux (107) trois florissantes cités qui s'élèvent sur les côtes de la vaste Asie, non loin du promontoire (108) où se réfugia l'élite des enfants d'Argos.
Je veux, en commençant leur commun éloge, remonter jusqu'à Tlépolème, issu du grand Hercule.
Par son père, le sang même de Jupiter coule dans leurs veines ; du côté d'Astydamie, leur mère, ils sont de la race d'Amyntor.
Mais pourquoi faut-il qui l'erreur assiège sans cesse le cœur des faibles mortels ! Et quel est celui qui, parvenu au terme de sa carrière, peut se glorifier de s'être toujours arrêté au parti le plus avantageux ? Fondateur de cette colonie, on le vit jadis à Tirynthe, dans un transport de colère (
109), tuer d'un coup de massue Licymnius, frère d'Alcmène, issu de la Phrygienne Médée.  
Hélas ! des passions tumultueuses peuvent donc à ce point égarer l'âme d'un sage.
Il part aussitôt pour consulter l'oracle. Le dieu à la blonde chevelure, du fond de son sanctuaire odorant, lui commande de quitter le rivage de Lerne et de diriger sa course vers (
110) cette terre que la mer environne de toutes parts, où le souverain puissant des dieux fit tomber une pluie d'or lorsque, par le secours de l'industrieux Vulcain, Minerve s'élança de son cerveau en poussant un cri qui fit frémir et la terre et les cieux.
A la vue de ce prodige, le dieu qui verse la lumière, le dieu (
111) fils d'Hypérion ordonna à ses enfants d'acquitter à l'avenir une dette à jamais sacrée, d'élever aussitôt un autel et d'honorer (112) les premiers, par d'augustes sacrifices, le puissant Jupiter et sa fille à la lance frémissante. Le respect que les hommes ont pour la volonté des dieux est le garant de leurs vertus et de leur bonheur.  
Cependant un oubli funeste des ordres du divin Apollon aveugla l'esprit des Rhodiens et les écarta de la route qu'ils auraient dû suivre : ils font de leur citadelle un temple et immolent des victimes sans avoir le feu sacré (
113) pour les consumer. Soudain Jupiter les enveloppe d'une nuée lumineuse et verse sur eux une abondante pluie d'or. 
Dés cet instant, la déesse satisfaite leur accorda le don de surpasser (
114) par leur adresse tous les autres peuples ; dès lors leurs places publiques furent ornées de statues magnifiques semblables à des hommes vivants ; dès lors enfin leur gloire s'étendit par toute la terre.
L'homme habile a d'autant plus de talent qu'il n'a pas recours à de vains (
115) artifices. 
Écoutons maintenant l'antique tradition des peuples. Quand les dieux se partagèrent l'univers, Rhodes n'apparaissait point encore au milieu des flots ; elle était cachée dans les profonds abîmes de la mer. Le Soleil fut exclu du partage, il était absent. Ainsi aucune région ne lui fut spécialement consacrée.
Le dieu du jour le rappelle à Jupiter, qui consent à diviser de nouveau le monde ; mais Apollon s'y oppose: "Je vois, dit-il, sortir du sein des ondes écumantes une île féconde en moissons et en excellents pâturages."
Il ordonne aussitôt à Lachésis, dont le front est ceint d'une chaîne d'or, de lever la main et de jurer avec le fils de Saturne, par le serment redoutable des dieux (
116), que cette terre qui vient d'apparaître à la lumière sera désormais son apanage.
Cet inflexible arrêt fut exécuté selon ses désirs ; et du milieu des flots surgit à l'instant cette île renommée. Depuis lors, elle appartint au dieu qui lance les rayons perçants du jour et dont les coursiers soufflent au loin (
117) la flamme.
Uni à la nymphe Rhodes, le divin Apollon donna la vie à sept fils, sages législateurs des premiers habitants de cette île. L'un d'eux engendra d'abord Jalysus, ensuite Camire et Lindus. Ainsi le territoire divisé en trois parties forma trois villes qui prirent, clans la suite des âges, le nom de leurs fondateurs.
C'est là que le chef des Tirynthiens (
118), Tlépoléme, trouva un adoucissement à ses malheurs ; là on lui (119) offrit, comme à un dieu, de pompeux sacrifices et l'on célébra des jeux en son honneur.
Deux fois Diagoras y a triomphé ; trois fois l'Isthme le vit vainqueur, et la forêt de Némée, et la puissante (
120) Athènes l'ont aussi vu voler de triomphe en triomphe.
Le bouclier (
121) d'airain, récompense que donne Argos, les magnifiques ouvrages de l'art que décernent (122) l'Arcadie et Thèbes, les combats fameux de la Béotie attestent sa valeur.  
Six fois (
123) Égine et Pellène ont proclamé sa victoire, et jamais le nom d'un athlète n'orna si souvent la colonne (124) sur laquelle Mégare inscrit le nom des vainqueurs.
Grand Jupiter, qui règnes sur les sommets de (
125) l'Atabyre, daigne accueillir mes chants et jeter un regard propice sur ce héros dont Olympie vient de couronner les mâles vertus.
Que sa gloire éclate et dans sa patrie et dans tout l'univers, puisqu'il suit les traces de ses héroïques ancêtres et qu'il marche d'un pas ferme dans les sentiers de la justice.
Dieu puissant, ne permets pas que la race de Callianacte se perde avec sa gloire dans l'obscurité. Ta patrie, ô Diagoras, célèbre aujourd'hui par ses pompes, la prospérité présente des Ératides , mais hélas ! le souffle inconstant de la fortune ne peut-il pas nous rendre en un instant le jouet de ses caprices ?

 

VIII

ΑΛΚΙΜΕΔΟΝΤΙ ΑΙΓΙΝΗΤΗΙ ΠΑΙΔΙ ΠΑΛΑΙΣΤΗΙ

Μᾶτερ ὦ χρυσοστεφάνων
ἀέθλων, Οὐλυμπία,
δέσποιν' ἀλαθείας· ἵνα μάντιες ἄνδρες
ἐμπύροις τεκμαιρόμενοι παραπειρῶν-
ται Διὸς ἀργικεραύνου, 5
εἴ τιν' ἔχει λόγον ἀνθρώπων πέρι
μαιομένων μεγάλαν
ἀρετὰν θυμῷ λαβεῖν,
τῶν δὲ μόχθων ἀμπνοάν·
ἄνεται δὲ πρὸς χάριν εὐ-
σεβίας ἀνδρῶν λιταῖς. 10
ἀλλ' ὦ Πίσας εὔδενδρον ἐπ' ᾿Αλφεῷ ἄλσος,
τόνδε κῶμον καὶ στεφαναφορίαν δέ-
ξαι. Μέγα τοι κλέος αἰεί,
ᾧτινι σὸν γέρας ἕσπητ' ἀγλαόν· 15
ἄλλα δ' ἐπ' ἄλλον ἔβαν
ἀγαθῶν, πολλαὶ δ' ὁδοὶ
σὺν θεοῖς εὐπραγίας.
Τιμόσθενες, ὔμμε δ' ἐκλάρωσεν πότμος
Ζηνὶ γενεθλίῳ· ὃς σὲ 20
μὲν Νεμέᾳ πρόφατον,
᾿Αλκιμέδοντα δὲ πὰρ Κρόνου λόφῳ
θῆκεν ᾿Ολυμπιονίκαν.
ν δ' ἐσορᾶν καλός, ἔργῳ τ' 
οὐ κατὰ εἶδος ἐλέγχων 25
ἐξένεπε κρατέων πά-
λᾳ δολιχήρετμον Αἴγιναν πάτραν·
ἔνθα σώτειρα Διὸς ξενίου
πάρεδρος ἀσκεῖται Θέμις
ἔξοχ' ἀνθρώπων. τι γὰρ 30
πολὺ καὶ πολλᾷ ῥέπῃ,
ὀρθᾷ διακρίνειν φρενὶ μὴ παρὰ καιρόν,
δυσπαλές· τεθμὸς δέ τις ἀθανάτων καὶ 
τάνδ' ἁλιερκέα χώραν
παντοδαποῖσιν ὑπέστασε ξένοις 35
κίονα δαιμονίαν
ὁ δ' ἐπαντέλλων χρόνος
τοῦτο πράσσων μὴ κάμοι
Δωριεῖ λαῷ ταμιευ-
ομέναν ἐξ Αἰακοῦ· 40
τὸν παῖς ὁ Λατοῦς εὐρυμέδων τε Ποσειδᾶν,
᾿Ιλίῳ μέλλοντες ἐπὶ στέφανον τεῦ-
ξαι, καλέσαντο συνεργὸν
τείχεος, ἦν ὅτι νιν πεπρωμένον
ὀρνυμένων πολέμων 45
πτολιπόρθοις ἐν μάχαις
λάβρον ἀμπνεῦσαι καπνόν.
Γλαυκοὶ δὲ δράκοντες, ἐπεὶ κτίσθη νέον,
πύργον ἐσαλλόμενοι τρεῖς, 
οἱ δύο μὲν κάπετον, 50
αὖθι δ' ἀτυζομένω ψυχὰς βάλον·
εἷς δ' ἀνόρουσε βοάσαις.
ννεπε δ' ἀντίον ὁρμαί-
νων τέρας εὐθὺς, ᾿Απόλλων·
« Πέργαμος ἀμφὶ τεαῖς, ἥ-
ρως, χερὸς ἐργασίαι ἁλίσκεται· 56
ὣς ἐμοὶ φάσμα λέγει Κρονίδα
πεμφθὲν βαρυγδούπου Διός·
οὐκ ἄτερ παίδων σέθεν, ἀλλ' 
ἅμα πρώτοις ῥάζεται 60
καὶ τερτάτοις. » ς ἆρα θεὸς σάφα εἴπαις
Ξάνθον ἤπειγεν καὶ ᾿Αμαζόνας εὐίπ-
πους καὶ ἐς ῎Ιστρον ἐλαύνων.
᾿Ορσοτρίαινα δ' ἐπ' ᾿Ισθμῷ ποντίᾳ
ἅρμα θοὸν τανύεν, 65
ἀποπέμπων Αἰακὸν
δεῦρ' ἀν' ἵπποις χρυσέαις,
καὶ Κορίνθου δειράδ' ἐπο-
ψόμενος δαιτικλυτάν.
Τερπνὸν δ' ἐν ἀνθρώποις ἴσον ἔσσεται οὐδέν. 
Εἰ δ' ἐγὼ Μελησία ἐξ ἀγενείων 71
κῦδος ἀνέδραμον ὕμνῳ,
μὴ βαλέτω με λίθῳ τραχεῖ φθόνος·
καὶ Νεμέᾳ γὰρ ὁμῶς
ἐρέω ταύταν χάριν, 75
τὰν δ' ἔπειτ' ἀνδρῶν μάχαν
ἐκ παγκρατίου. Τὸ διδάξασθαι δέ τοι
εἰδότι ῥᾴτερον· ἄγνω-
μον δὲ τὸ μὴ προμαθεῖν·
κουφότεραι γὰρ ἀπειράτων φρένες. 80
κεῖνα δὲ κεῖνος ἂν εἴποι
ἔργα περαίτερον ἄλλων, 
τίς τρόπος ἄνδρα προβάσει
ἐξ ἱερῶν ἀέθλων μέλ-
λοντα ποθεινοτάταν δόξαν φέρειν. 85
Νῦν μὲν αὐτῷ γέρας ᾿Αλκιμέδων
νίκαν τριακοστὰν ἑλών·
ὃς τύχᾳ μὲν δαίμονος, ἀ-
νορέας δ' οὐκ ἀμπλακὼν
ἐν τέτρασιν παίδων ἀπεθήκατο γυίοις 90
νόστον ἔχθιστον καὶ ἀτιμοτέραν γλῶσ-
σαν καὶ ἐπίκρυφον οἶμον,
πατρὶ δὲ πατρὸς ἐνέπνευσεν μένος
γήραος ἀντίπαλον.
᾿Αΐδα τοι λάθεται 95
ἄρμενα πράξαι ἀνήρ.
λλ' ἐμὲ χρὴ μναμοσύναν 
ἀνεγείροντα φράσαι
χειρῶν ἄωτον Βλεψιάδαις ἐπίνικον,
ἕκτος οἷς ἤδη στέφανος περίκειται 100
φυλλοφόρων ἀπ' ἀγώνων.
στι δὲ καί τι θανόντεσσιν μέρος
κὰν νόμον ἐρδομένων·
κατακρύπτει δ' οὐ κόνις
συγγόνων κεδνὰν χάριν. 105
῾Ερμᾶ δὲ θυγατρὸς ἀκούσαις ᾿Ιφίων
᾿Αγγελίας, ἐνέποι κεν 
Καλλιμάχῳ λιπαρὸν
κόσμον ᾿Ολυμπίᾳ, ὅν σφι Ζεὺς γένει
ὤπασεν. σλὰ δ' ἐπ' ἐσλοῖς 110
ἔργ' ἐθέλοι δόμεν, ὀξεί-
ας δὲ νόσους ἀπαλάλκοι.
Εὔχομαι ἀμφὶ καλῶν μοί-
ρᾳ Νέμεσιν διχόβουλον μὴ θέμεν·
ἀλλ' ἀπήμαντον ἄγων βίοτον
αὐτούς τ' ἀέξοι καὶ πόλιν.

VIII

AU JEUNE ALCIMÉDON (126),
vainqueur à la lutte (127)

O tendre mère! qui te plais à orner de brillantes couronnes le front de tes athlètes, Olympie, prête l'oreille à mes accents !
Sanctuaire (
128) de la vérité, c'est dans ton enceinte que d'augustes sacrificateurs demandent aux entrailles fumantes (129) des victimes les volontés du maître du tonnerre, sur ces hommes que de pénibles travaux conduisent aux vertus les plus sublimes et au repos, digne récompense de leurs succès; et Jupiter, sensible à leur piété et à leurs prières, leur manifeste ses décrets.
Et toi, verdoyant Altis, dont l'épais ombrage embellit le cours de l'Alphée, reçois cet (
130) hymne et ces couronnes. Quelle gloire n'est pas réservée au mortel assez heureux pour obtenir une de tes palmes ! Mais les mêmes biens ne sont pas réservés à tous les hommes, et les dieux dans leur bonté ont ouvert mille chemins pour aller au bonheur. 
C'est ainsi, ô Timosthènes ! que la fortune a attiré sur ton frère et sur toi les bienfaits de Jupiter, souche de ta race, en te faisant remporter la victoire à Némée et en donnant à Alcimédon la palme d'Olympie, au pied de la colline de Saturne. Qu'il faisait beau le voir ! et combien sa valeur prêtait de charmes aux grâces de son visage! Vainqueur à la lutte, il a  couvert de gloire (
131) sa patrie puissante sur les mers Égine, où Thémis, conseillère de Jupiter Hospitalier, est honorée d'un culte solennel.
II est sans doute bien difficile de juger avec sagesse au milieu de tant de passions et d'intérêts divers. Mais les dieux, par un décret spécial, ont voulu que cette terre s'élevât comme une colonne au milieu des flots et que les (
132) étrangers y trouvassent un égal appui. Ah ! que le temps dans son vol rapide ne l'ébranle jamais !
Égine fut gouvernée par les Doriens (
133), depuis Éaque, que le fils de Latone et le puissant Neptune associèrent à leurs travaux lorsqu'ils s'apprêtaient à achever les murailles de Troie.  Ainsi l'avait arrêté le Destin pour que les remparts d'Ilion pussent s'écrouler au milieu de noirs tourbillons de fumée et des ravages sanglants de la guerre. A peine le mur fatal est-il achevé que trois (134) dragons s'élancent contre ces nouveaux retranchements : deux tombent et roulent au pied des tours où ils expirent épouvantés ; mais le troisième se jette dans la ville et pousse d'horribles sifflements. Alors Apollon, méditant sur ce funeste présage, fait entendre ces paroles: "Je vois Pergame prise par cet endroit même que tes mains viennent de fortifier (135), ô Éaque ! ainsi me l'expliquent les prodiges que nous envoie le fils de Saturne, le puissant maître du tonnerre. Tes enfants ne sont point étrangers à cette catastrophe : je vois (136) tes fils la commencer et tes arrière-neveux la consommer."
A ces mots, interprète des volontés du Destin, Apollon s'éloigne et va parcourir les bords du (
137) Xanthe ; puis il se retire chez les belliqueuses Amazones et dans les régions que l'Ister arrose. Le dieu dont les mains sont armées du trident laisse Éaque retourner à Égine et dirige ses coursiers brillants d'or vers les hauteurs de Corinthe, pour (138) contempler les jeux qu'un y célèbre en son honneur.
Jamais on ne peut plaire également aux mortels. Que l'envie ne s'irrite donc point contre moi si je célèbre par mes hymnes la gloire que recueille (
139) Milésias des succès de ses jeunes élèves : Némée le vit aussi se distinguer lui-même ; plus tard, dans l'âge viril, la victoire couronna ses efforts au combat du pancrace. Instruire est chose facile pour un maître habile; mais enseigner sans avoir la connaissance de son art est la plus grande des folies : tout précepte qui n'est pas fondé sur l'expérience est inutile et vain.
Qui mieux que Milésias peut apprendre par quels travaux doit se former l'athlète qui brûle de remporter la victoire dans nos combats sacrés. Ah ! combien il est maintenant récompensé de ses soins pour Alcimédon ! ce jeune héros vient de cueillir une palme que trente autres avant lui durent aux leçons de Milésias. La fortune, à la vérité, lui prodigua ses faveurs ; mais ne doit-il pas à son courage d'avoir imprimé sur les membres de quatre jeunes rivaux les marques de leur défaite et de les avoir forcés à cacher leur honte dans l'obscurité et le silence ? La joie qu'en ressentit son aïeul (
140) rajeunit ses vieux ans, car la prospérité et la gloire font aisément oublier à l'homme la mort. et le sombre empire...
Mais, en célébrant la victoire d'Alcimédon, ne dois-je pas rappeler le souvenir des Blepsiades (
141).  Jadis leurs mains cueillirent aussi les palmes du triomphe : aujourd'hui leur digne rejeton ajoute une sixième couronne à celles qu'on leur vit mériter dans nos combats. Ainsi la gloire des vivants rejaillit sur ceux qui ne sont plus, et la poussière du tombeau ne déshérite point les enfants de la gloire de leurs enfants. 
O Iphion (
142) ! (143) dès que la Renommée, fille de Mercure, t'aura apporté aux Enfers la nouvelle de la victoire de ton fils, hâte-toi d'en instruire Callimaque ; qu'il apprenne qu'un athlète sorti de son sang s'est montré cligne de la faveur de Jupiter et des honneurs d'Olympie.  
Puisse ce dieu favorable combler toujours de ses bienfaits les descendants des Blepsiades ! Puisse-t-il chasser loin d'eux les (
144) maladies promptes et cruelles ! Puisse-t-il forcer Némésis (145) à ne jamais leur envier une félicité qu'ils ne doivent qu'à leurs vertus, leur accorder une vie exempte de maux et accroître leur bonheur et la prospérité de leur patrie!  

IX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΩΙ ΟΠΟΥΝΤΙΩΙ ΠΑΛΑΙΣΤΗΙ

Τὸ μὲν ᾿Αρχιλόχου μέλος
φωνᾶεν ᾿Ολυμπίᾳ, 
καλλίνικος ὁ τριπλόος κεχλαδώς,
ἄρκεσε Κρόνιον παρ' ὄ-
χθον ἁγεμονεῦσαι 5
κωμάζοντι φίλοις ᾿Εφαρ-
μόστῳ σὺν ἑταίροις·
ἀλλὰ νῦν ἑκαταβόλων 
Μοισᾶν ἀπὸ τόξων
Δία τε φοινικοστερόπαν 10
σεμνόν τ' ἐπίνειμαι
ἀκρωτήριον ῎Αλιδος
τοιοῖσδε βέλεσσιν,
τὸ δή ποτε Λυδὸς ἥρως Πέλοψ
ἐξάρατο κάλλιστον ἕ-
δνον ῾Ιπποδαμείας· 16
πτερόεντα δ' ἵει γλυκὺν
Πυθώναδ' ὀϊστόν· οὔ-
τοι χαμαιπετέων λόγων ἐφάψεαι
ἀνδρὸς ἀμφὶ παλαίσμασιν 20
φόρμιγγ' ἐλελίζων
κλεινᾶς ἐξ ᾿Οπόεντος, αἰ-
νήσαις ἓ καὶ υἱόν,
ἃν Θέμις θυγάτηρ τέ οἱ 
σώτειρα λέλογχεν 25
μεγαλόδοξος Εὐνομία, 
θάλλει δ' ἀρεταῖσιν
σόν τε, Κασταλία, πάρα
᾿Αλφεοῦ τε ῥέεθρον·
ὅθεν στεφάνων ἄωτοι κλυτὰν 30
Λοκρῶν ἐπαείροντι μα-
τέρ' ἀγλαόδενδρον.
γὼ δέ τοι φίλαν πόλιν
μαλεραῖς ἐπιφλέγων ἀοιδαῖς,
καὶ ἀγάνορος ἵππου 35
θᾶσσον καὶ ναὸς ὑποπτέρου παντᾷ
ἀγγελίαν πέμψω ταύταν,
εἰ σύν τινι μοιριδίῳ παλάμᾳ
ἐξαίρετον Χαρίτων νέμομαι κᾶπον· 40
κεῖναι γὰρ ὤπασαν τὰ τέρπν'· ἀγαθοὶ 
δὲ καὶ σοφοὶ κατὰ δαίμον' ἄνδρες
ἐγένοντ'· ἐπεὶ ἀντία
πῶς ἂν τριόδοντος ῾
ρακλέης σκύταλον τίναξε χερσίν, 45
ἁνίκ' ἀμφὶ Πύλον σταθεὶς 
ἤρειδε Ποσειδᾶν
ἤρειδεν δέ νιν ἀργυρέῳ 
τόξῳ πολεμίζων
Φοῖβος, οὐδ' ᾿Αΐδας ἀκι-
νήταν ἔχε ῥάβδον, 51
βρότεα σώμαθ' κατάγει 
κοίλαν πρὸς ἀγυιὰν
θνᾳσκόντων; ἀπό μοι λόγον
τοῦτον, στόμα, ῥῖψον· 55
ἐπεὶ τό γε λοιδορῆσαι θεοὺς
ἐχθρὰ σοφία, καὶ τὸ καυ-
χᾶσθαι παρὰ καιρὸν
μανίαισιν ὑποκρέκει.
Μὴ νῦν λαλάγει τὰ τοι-
αῦτ'· ἔα πόλεμον μάχαν τε πᾶσαν 61
χωρὶς ἀθανάτων· φέροις 
δὲ Πρωτογενείας
ἄστει γλῶσσαν, ἵν' αἰολο-
βρόντα Διὸς αἴσᾳ 65
Πύρρα Δευκαλίων τε Παρ-
νασοῦ καταβάντε
δόμον ἔθεντο πρῶτον, ἄτερ δ' 
εὐνᾶς ὁμόδαμον
κτισσάσθαν λίθινον γόνον· 70
λαοὶ δ' ὀνύμασθεν.
γειρ' ἐπέων σφιν οἶμον λιγύν,
αἴνει δὲ παλαιὸν μὲν οἶ-
νον, ἄνθεα δ' ὕμνων
νεωτέρων. Λέγοντι μὰν 75
χθόνα μὲν κατακλύσαι μέλαιναν
ὕδατος σθένος, ἀλλὰ
Ζηνὸς τέχναις ἀνάπωτιν ἐξαίφνας
ἄντλον ἑλεῖν. Κείνων δ' ἔσσαν
χαλκάσπιδες ὑμέτεροι πρόγονοι 80
ἀρχᾶθεν ᾿Ιαπετιονίδος φύτλας
κοῦροι κορᾶν καὶ φερτάτων Κρονιδᾶν, 
ἐγχώριοι βασιλῆες αἰεί,
πρὶν ᾿Ολύμπιος ἁγεμὼν
θύγατρ' ἀπὸ γᾶς ᾿Επει-
ῶν ᾿Οπόεντος ἀναρπάσαις, ἕκαλος 86
μίχθη Μαιναλίαισιν ἐν 
δειραῖς, καὶ ἔνεικεν
Λοκρῷ, μὴ καθέλοι μιν αἰ-
ὼν πότμον ἐφάψαις 91
ὀρφανὸν γενεᾶς. χεν 
δὲ σπέρμα μέγιστον
ἄλοχος, εὐφράνθη τε ἰδὼν 
ἥρως θετὸν υἱόν, 95
μάτρωος δ' ἐκάλεσσέ νιν
ἰσώνυμον ἔμμεν,
ὑπέρφατον ἄνδρα μορφᾷ τε καὶ
ἔργοισι. Πόλιν δ' ὤπασεν 
λαόν τε διαιτᾶν. 100
φίκοντο δέ οἱ ξένοι,
ἔκ τ' ῎Αργεος ἔκ τε Θη-
βᾶν, οἱ δ' ᾿Αρκάδες, οἱ δὲ καὶ Πισᾶται·
υἱὸν δ' ῎Ακτορος ἐξόχως 
τίμασεν ἐποίκων 105
Αἰγίνας τε Μενοίτιον· 
τοῦ παῖς ἅμ' ᾿Ατρείδαις
Τεύθραντος πεδίον μολὼν 
ἔστα σὺν ᾿Αχιλλεῖ
μόνος, ὅτ' ἀλκᾶντας Δαναοὺς 110
τρέψαις ἁλίαισιν
πρύμναις Τήλεφος ἔμβαλεν·
ὥστ' ἔμφρονι δεῖξαι
μαθεῖν Πατρόκλου βιατὰν νόον.
ξ οὗ Θέτιος γόνος οὐ-
λίῳ νιν ἐν ῎Αρει 116
παραγορεῖτο μή ποτε
σφετέρας ἄτερθε ταξιοῦσθαι
δαμασιμβρότου αἰχμᾶς.
Εἴην εὑρησιεπὴς ἀναγεῖσθαι 120
πρόσφορος ἐν Μοισᾶν δίφρῳ·
τόλμα δὲ καὶ ἀμφιλαφὴς δύναμις
ἕσποιτο. προξενίᾳ δ' ἀρετᾷ τ' ἦλθον
τιμάορος ᾿Ισθμίαισι Λαμπρομάχου 125
μίτραις, ὅτ' ἀμφότεροι κράτησαν
μίαν ἔργον ἀν' ἁμέραν.
λλαι δὲ δύ' ἐν Κορίν-
θου πύλαις ἐγένοντ' ἔπειτα χάρμαι,
ταὶ δὲ καὶ Νεμέας ᾿Εφα
μόστῳ κατὰ κόλπον· 131
῎Αργει τ' ἔσχεθε κῦδος ἀν-
δρῶν, παῖς δ' ἐν ᾿Αθάναις,
οἷον δ' ἐν Μαραθῶνι συ-
λαθεὶς ἀγενείων 135
μένεν ἀγῶνα πρεσβυτέρων 
ἀμφ' ἀργυρίδεσσιν·
φῶτας δ' ὀξυρεπεῖ δόλῳ
ἀπτῶτι δαμάσσαις
διήρχετο κύκλον ὅσσᾳ βοᾷ, 140
ὡραῖος ἐὼν καὶ καλὸς 
κάλλιστά τε ῥέξαις.
Τὰ δὲ Παρρασίῳ στρατῷ
θαυμαστὸς ἐὼν φάνη 
Ζηνὸς ἀμφὶ πανάγυριν Λυκαίου, 145
καὶ ψυχρᾶν ὁπότ' εὐδια-
νὸν φάρμακον αὐρᾶν
Πελλάνᾳ φέρε· σύνδικος δ' 
αὐτῷ ᾿Ιολάου
τύμβος εἰναλία τ' ᾿Ελευ-
σὶς ἀγλαΐαισιν. 151
Τὸ δὲ φυᾷ κράτιστον ἅπαν· 
πολλοὶ δὲ διδακταῖς
ἀνθρώπων ἀρεταῖς κλέος
ὤρουσαν ἀρέσθαι. 155
νευ δὲ θεοῦ σεσιγαμένον
οὐ σκαιότερον χρῆμ' ἕκα-
στον. ντὶ γὰρ ἄλλαι
ὁδῶν ὁδοὶ περαίτεραι,
μία δ' οὐχ ἅπαντας ἄμμε θρέψει 160
μελέτα· σοφίαι μὲν
αἰπειναί· τοῦτο δὲ προσφέρων ἆθλον,
ὄρθιον ὤρυσαι θαρσέων,
τόνδ' ἀνέρα δαιμονίᾳ γεγάμεν
εὔχειρα, δεξιόγυιον, ὁρῶντ' ἀλκάν, 165
Αἰάντειόν τ' ἐν δαιτὶ ᾿Ιλιάδα 
νικῶν ἐπεστεφάνωσε βωμόν.

IX (146)

A EPHARMOSTE (147) D'OPONTE (148),

vainqueur à la lutte

Loin de moi cet hymne d'Archiloque qu'Olympie entend souvent répéter (149), ce triple refrain bruyant : Gloire au vainqueur ! Il a pu suffire pour guider les pas d'Epharmoste et les chœurs de ses amis près du mont de Saturne.
Mais aujourd'hui, ô Muse ! c'est à toi de faire entendre d'autres concerts ; que nos accents soient dignes du puissant maître de la foudre et des sommets (
150) de l'Élide, que Pélops, le héros de la Lydie, conquit pas sa bravoure et assura pour dot à la belle Hippodamie.  
Dirige d'abord ton vol heureux vers la ville d'Apollon : ne crains pas de ramper; tu célèbres aux accords de ta lyre un illustre enfant d'Oponte, qui vient de s'immortaliser à la lutte. Chante donc et le fils et la mère, chante Oponte, séjour fortuné de Thémis (
151) et sa fille la glorieuse Eunomie.
Les sources (
152) de Castalie et les bords de l'Alphée sont également témoins de la valeur d'Epharmoste ; et les lauriers de sa couronne rehaussent aujourd'hui la gloire de celle patrie des Locriens, si fameuse par sa fertilité.
O cité chérie, puissé-je, par l'éclat de mes chants, répandre au loin ta gloire avec plus de vitesse que le coursier rapide ou que le vaisseau léger qui fend l'onde ! Pourvu qu'une main divine daigne m'introduire dans le jardin des Grâces et m'aide à y cueillir quelques fleurs. Les Grâces seules donnent la beauté, de même que les dieux distribuent aux mortels la force et la sagesse. Et comment Hercule, lorsqu'il attaqua (
153) Pylos, aurait-il pu, sans autres armes que sa massue, résister au trident de Neptune, braver (154) Apollon, qui épuisa contre lui les traits de son arc d'argent, et rendre (155) immobile dans la main de Pluton cette baguette fatale avec laquelle il conduit dans le séjour des ombres les victimes de la mort ?...
Silence, ma bouche ! loin de toi de semblables récits ! Médire des dieux est une fausse et odieuse sagesse et le symptôme de la folie. Cesse (
156) donc de proférer d'imprudentes paroles et de nous représenter les immortels déchirés par les dissensions et les combats.
Chante plutôt la cité de (
157) Protogénie où, par l'ordre de Jupiter-Tonnant, Deucalion et Pyrrha, descendant du ciel, trouvèrent leur premier asile, où, sans suivre les lois de la nature, ils propagèrent leur race et firent sortir des pierres (158) un peuple dont le nom seul rappelle l'origine. Consacre-leur des chants harmonieux, mais nouveaux; car si la vieillesse est louable dans la liqueur de Bacchus, la nouveauté prêta toujours des charmes aux accents de la poésie.
Je dirai donc qu'à cette époque, un déluge engloutit la terre sous la profondeur de ses ondes ; mais que bientôt, les flots, refoulés au loin, rentrèrent dans les abîmes creusés par la puissante main de Jupiter.
Ce couple illustre, ô Épharmoste ! fut la souche de tes magnanimes aïeux; ainsi les héros de ton sang sont également issus des filles de Japhet et des fils valeureux de Saturne, qui régnèrent toujours dans Oponte, leur berceau et le tien.
Jadis le puissant roi de l'Olympe enleva de la terre (
159) des Éphéens la fille d'Oponte, et s'unit à elle sur les sommets du (160) Ménale : puis il la rendit à Locrus son époux, afin que la mort ne le vînt point surprendre sans postérité.
Protogénie portait dans son sein un gage de la tendresse de son divin ravisseur; et Locrus fut transporté de joie en voyant naître cet enfant, dont il n'était que le père adoptif. Il voulut que ce fils, depuis si célèbre par sa beauté et ses vertus, prît le nom de son aïeul maternel, et qu'il régnât sur la ville et les peuples d'Oponte.
Bientôt des émigrés d'Argos (
161), de Thèbes, d'Arcadie et de Pise accourent se ranger sous ses lois. Mais, de tous ces étrangers celui qu'il honora le plus fut le fils d'Actor et d'Égine, le vaillant Ménétius. Il était père de ce guerrier qui accompagna les Atrides dans la contrée où régna Teuthras (162) , et qui soutint seul avec Achille le choc des bataillons troyens, lorsque Télèphe (163) repoussait les enfants de Danaüs et les forçait à se retirer en désordre dans leurs vaisseau.  
Dès ce jour on connut la valeur de Patrocle ; dès ce jour le fils de Thétis ne voulut plus que ce brave s'exposât aux hasards des combats meurtriers, sans être protégé de sa lance redoutable aux mortels.
Qui m'inspirera maintenant des chants sublimes, et me rendra digne de m'asseoir sur le char des Muses ! C'est là que la hardiesse (
164) sera donnée à mes pensées et la force à mes paroles. 
Chantre de l'hospitalité et de nobles exploits, je viens célébrer le triomphe que Lampromaque (
165) et Épharmoste ont remporté en un même jour aux jeux isthmiques. Déjà deux victoires les avaient signalés aux portes de Corinthe; le nom d'Épharmoste a depuis été proclamé dans la forêt de Némée. Argos (166) lui a décerné la couronne des hommes faits, et Athènes (167) celle de l'enfance.
Mais de quelle gloire ne se couvrit-il pas à Marathon (
168) lorsque, dédaignant de combattre des rivaux de son âge, il enlevait à des athlètes vigoureux la coupe d'argent, prix du triomphe ; et, qu'après les avoir vaincus par son agilité et son adresse, il parcourait la lice aux bruyantes acclamations des spectateurs. Dieux ! que de noblesse répandaient sur sa personne les grâces du jeune âge, rehaussées par son héroïque valeur !
Partout il a paru digne d'admiration, et aux peuples de Parrhasie (
169) dans les fêtes publiques de Jupiter Lycéen, et à Pellène (170), où il obtint, pour prix de sa bravoure, un manteau que ni les vents, ni les frimas ne sauraient pénétrer. Le tombeau d'Iolas (171) et la maritime Éleusis (172) ont été aussi témoins de ses exploits.
C'est de la nature que nous vient tout ce qui est parfait. Cependant combien de mortels s'efforcent d'acquérir de la gloire par des vertus empruntées à l'art et aux préceptes, mais tout ce qu'on entreprend contre nature et sans la divinité, il est peu important que la renommée le publie ou le laisse dans l'oubli du silence. Ainsi, il est certaines routes qu'il n'est pas donné à tout homme de parcourir ; car les mêmes désirs ne les enflamment pas tous, et la sagesse exige les plus grands efforts.
Maintenant, ô ma Muse! offre à Épharmoste cet hymne qui doit immortaliser sa victoire, et publie à haute voix qu'issu d'un sang divin, ce héros fut doué dès sa naissance d'une souplesse, d'une dextérité et d'une force extraordinaires. Cet éloge est bien dû à celui dont la main victorieuse a naguère couronné au milieu des banquets sacrés l'autel (
173) de l'invincible Ajax, fils d'Oïlée.

X

ΑΓΗΣΙΔΑΜΩΙ ΛΟΚΡΩΙ ΕΠΙΖΕΦΥΡΙΩΙ ΠΑΙΔΙ ΠΥΚΤΗΙ

Τὸν ᾿Ολυμπιονίκαν ἀνάγνωτε μοι
᾿Αρχεστράτου παῖδα, πόθι φρενὸς
ἐμᾶς γέγραπται· γλυκὺ γὰρ αὐ-
τῷ μέλος ὀφείλων ἐπιλέλαθ'· 
ὦ Μοῖσ', ἀλλὰ σὺ καὶ θυγάτηρ 5
᾿Αλάθεια Διός, ὀρθᾷ χερὶ
ἐρύκετον ψευδέων
ἐνιπὰν ἀλιτόξενον.
καθεν γὰρ ἐπελθὼν ὁ μέλλων χρόνος
ἐμὸν καταίσχυνε βαθὺ χρέος. 10
μως δὲ λῦσαι δυνατὸς ὀ-
ξεῖαν ἐπιμομφὰν τόκος· ὁρᾶτ' 
ὦν νῦν ψᾶφον ἑλισσομέναν
ὅπα κῦμα κατακλύσσει ῥέον,
ὅπα τε κοινὸν λόγον 15
φίλαν τίσομεν ἐς χάριν.
Νέμει γὰρ ᾿Ατρέκεια πόλιν 
Λοκρῶν Ζεφυρίων,
μέλει τέ σφισι Καλλιόπα
καὶ χάλκεος ῎Αρης. Τράπε δὲ Κύ-
κνεια μάχα καὶ ὑπέρβιον 21
῾Ηρακλέα. Πύκτας δ' ἐν ᾿Ολυμπιάδι νικῶν
῎Ιλᾳ φερέτω χάριν
῾Αγησίδαμος ὡς
᾿Αχιλεῖ Πάτροκλος.
Θήξαις δέ κε φύντ' ἀρετᾷ ποτὶ
πελώριον ὁρμάσαι κλέος ἀ-
νὴρ θεοῦ σὺν παλάμᾳ·  25
ἄπονον δ' ἔλαβον χάρμα παῦροί τινες,
ἔργων πρὸ πάντων βιότῳ φάος.
γῶνα δ' ἐξαίρετον ἀεῖ-
σαι θέμιτες ὦρσαν Διός, ὃν ἀρ-
χαίῳ σάματι πὰρ Πέλοπος 30
βωμῶν ἑξάριθμον ἐκτίσσατο,
ἐπεὶ Ποσειδάνιον
πέφνε Κτέατον ἀμύμονα,
πέφνε δ' Εὔρυτον, ὡς Αὐγέαν λάτριον
ἀέκονθ' ἑκὼν μισθὸν ὑπέρβιον 35
πράσσοιτο, λόχμαισι δὲ δοκεύ-
σαις ὑπὸ Κλεωνᾶν δάμασε καὶ 
κείνους ῾Ηρακλέης ἐφ' ὁδῷ,
ὅτι πρόσθε ποτὲ Τιρύνθιον
ἔπερσαν αὐτῷ στρατὸν 40
μυχοῖς ἥμενον ῎Αλιδος
Μολίονες ὑπερφίαλοι. 
Καὶ μὰν ξεναπάτας
᾿Επειῶν βασιλεὺς ὄπιθεν
οὐ πολλὸν ἴδε πατρίδα 
πολυκτέανον ὑπὸ στερεῷ πυρὶ 45
πλαγαῖς τε σιδάρου βαθὺν εἰς ὀχετὸν ἄτας
ἵζοισαν ἑὰν πόλιν.
Νεῖκος δὲ κρεσσόνων
ἀποθέσθ' ἄπορον.
Καὶ κεῖνος ἀβουλίᾳ ὕστατος
ἁλώσιος ἀντάσαις θάνατον
αἰπὺν οὐκ ἐξέφυγεν.
δ' ἄρ' ἐν Πίσᾳ ἔλσαις ὅλον τε στρατὸν
λαίαν τε πᾶσαν Διὸς ἄλκιμος
υἱὸς σταθμᾶτο ζάθεον ἄλ-
σος πατρὶ μεγίστῳ· περὶ δὲ πά-
ξαις ῎Αλτιν μὲν ὅγ' ἐν καθαρῷ 55
διέκρινε, τὸ δὲ κύκλῳ πέδον
ἔθηκε δόρπου λύσιν,
τιμάσαις πόρον ᾿Αλφεοῦ
μετὰ δώδεκ' ἀνάκτων θεῶν. Καὶ πάγον
Κρόνου προσεφθέγξατο· πρόσθε γὰρ 60
νώνυμνος, ἇς Οἰνόμαος ἆρ-
χε, βρέχετο πολλᾷ νιφάδι. Ταύ-
τᾳ δ' ἐν πρωτογόνῳ τελετᾷ
παρέσταν μὲν ἄρα Μοῖραι σχεδὸν
ὅ τ' ἐξελέγχων μόνος 65
ἀλάθειαν ἐτήτυμον
χρόνος. Τὸ δὲ σαφανὲς ἰὼν 
πόρσω κατέφρασεν,
ὅπα τὰν πολέμοιο δόσιν
ἀκρόθινα διελὼν ἔθυε καὶ 
πενταετηρίδ' ὅπως ἄρα 70
ἔστασεν ἑορτὰν σὺν ᾿Ολυμπιάδι πρώτᾳ
νικαφορίαισί τε.
Τίς δὴ ποταίνιον
ἔλαχε στέφανον
χείρεσσι ποσίν τε καὶ ἅρματι,
ἀγώνιον ἐν δόξᾳ θέμενος 
εὖχος, ἔργῳ καθελών; 75
Σταδίου μὲν ἀρίστευσεν εὐθὺν τόνον
ποσσὶ τρέχων παῖς ὁ Λικυμνίου
Οἰωνός· ἷκεν δὲ Μιδέα-
θεν στρατὸν ἐλαύνων· ὁ δὲ πάλᾳ 
κυδαίνων ῎Εχεμος Τεγέαν· 80
Δόρυκλος δ' ἔφερε πυγμᾶς τέλος,
Τίρυνθα ναίων πόλιν·
ἀν' ἵπποισι δὲ τέτρασιν
ἀπὸ Μαντινέας Σᾶμος ῾Ωλιροθίου·
ἄκοντι Φράστωρ ἔλασε σκοπόν· 85
μᾶκος δὲ Νικεὺς ἔδικε πέ-
τρῳ χέρα κυκλώσαις ὑπὲρ ἁπάν-
των, καὶ συμμαχία θόρυβον
παραίθυξε μέγαν· ἐν δ' ἕσπερον
ἔφλεξεν εὐώπιδος 90
σελάνας ἐρατὸν φάος.
είδετο δὲ πᾶν τέμενος 
τερπναῖσι θαλίαις
τὸν ἐγκώμιον ἀμφὶ τρόπον.
ρχαῖς δὲ προτέραις ἑπόμενοι 
καί νῦν ἐπωνυμίαν χάριν
νίκας ἀγερώχου, κελαδησόμεθα βροντὰν 95
καὶ πυρπάλαμον βέλος
ὀρσικτύπου Διός,
ἐν ἅπαντι κράτει
αἴθωνα κεραυνὸν ἀραρότα.
Χλιδῶσα δὲ μολπὰ πρὸς κάλαμον 
ἀντιάξει μελέων, 100
τὰ παρ' εὐκλέϊ Δίρκᾳ χρόνῳ μὲν φάνεν·
ἀλλ' ὥτε παῖς ἐξ ἀλόχου πατρὶ
ποθεινὸς ἵκοντι νεότα-
τος τὸ πάλιν ἤδη, μάλα δέ οἱ 
θερμαίνει φιλότατι νόον· 105
ἐπεὶ πλοῦτος ὁ λαχὼν ποιμένα
ἐπακτὸν ἀλλότριον,
θνᾴσκοντι στυγερώτατος·
καὶ ὅταν καλὰ ἔρξαις ἀοιδᾶς ἄτερ,
῾Αγησίδαμ', εἰς ᾿Αΐδα σταθμὸν 110
ἀνὴρ ἵκηται, κενεὰ πνεύ-
σαις ἔπορε μόχθῳ βραχύ τι τερ-
πνόν. Τὶν δ' ἁδυεπής τε λύρα
γλυκύς τ' αὐλὸς ἀναπάσσει χάριν·
τρέφοντι δ' εὐρὺ κλέος 115
κόραι Πιερίδες Διός.
γὼ δὲ συνεφαπτόμενος 
σπουδᾷ, κλυτὸν ἔθνος
Λοκρῶν ἀμφέπεσον μέλιτι
εὐάνορα πόλιν καταβρέχων· 
παῖδ' ἐρατὸν <δ'> ᾿Αρχεστράτου 120
αἴνησα, τὸν εἶδον κρατέοντα χερὸς ἀλκᾷ
βωμὸν παρ' ᾿Ολύμπιον,
κεῖνον κατὰ χρόνον
ἰδέᾳ τε καλὸν
ὥρᾳ τε κεκραμένον, ἅ ποτε
ἀναιδέα Γανυμήδει μόρον ἄ-
λαλκε σὺν Κυπρογενεῖ. 125

X (174)

A AGESIDAME (175) LOCRIEN ÉPIZÉPHYRIEN,
Vainqueur au pugilat

O Muses ! rappelez à mon cœur  le souvenir du fils d'Archestrate, qu'Olympie a couronné. Je lui devais le tribut de mes chants, comment ai-je pu l'oublier (176) ?... Et toi, fille de Jupiter, céleste Vérité (177), que tes mains pures éloignent de moi le reproche odieux d'avoir voulu tromper un hôte et un ami. Si le temps qui s'est écoulé depuis enlève de son prix à mon hommage, ne puis-je pas, en payant ma dette avec usure (178), éviter les traits de la satire et de l'envie ?
Je vais donc le chanter maintenant ; mes chants feront disparaître le blâme, comme les ondes engloutissent le caillou qu'elles roulent dans leurs cours (
179). Ainsi, cet hymne consacré à Agésidame et à sa patrie n'en sera pas moins digne d'eux et de l'amitié dont ils m'honorent : car la vérité règne dans la cité de Locres (180), et ses citoyens excellent également dans l'art divin de Calliope (181) et dans les travaux de Mars.
Jadis Hercule, malgré sa force, fut contraint à reculer (
182) devant Cycnus ; et toi, que vient d'illustrer une victoire remportée à Olympie, Agésidame, rends des actions de grâces à Ilas (183), comme autrefois Patrocle en rendit à Achille. La voix du courage enflamme un cœur généreux, et l'élève au faite de la gloire, avec la protection du ciel ; mais combien peu de mortels ont acquis sans de grands travaux cette renommée, qui répand tant d'éclat sur la vie.
Docile aux lois de Jupiter, je veux aussi chanter ces antiques jeux que le vaillant Hercule institua près du tombeau de Pélops, après avoir immolé à sa vengeance les deux fils de Neptune, le brave Ctéatus (
184) et son frère Eurytus. Il voulait forcer Augias à lui payer le salaire promis à ses travaux, et ce roi parjure le lui refusait. Déjà les audacieux enfants de Molione avaient défait l'armée du héros de Tirynthe dans les défilés de l'Élide, où elle s'était arrêtée. Mais à son tour, il leur tend des embûches dans les bois que domine Cléone, et les fait tomber sous ses coups. Bientôt le perfide roi des Epéens voit son opulente patrie ravagée par le fer et le feu, s'engloutir dans un abîme de maux, tant il est difficile d'échapper à la vengeance d'un plus puissant que soi ! Lui-même réduit au désespoir par le sac de sa ville, se montre le dernier aux regards d'Hercule, et ne peut éviter une mort cruelle.
Après sa victoire, le magnanime fils de Jupiter rassemble à Pise ses guerriers et les dépouilles qui sont le prix de sa valeur; puis il dédie à son père, le puissant roi des dieux, un temple magnifique, trace dans une vaste plaine l'enceinte sacrée de l'Apis, et veut que l'espace qui l'environne soit destiné à recevoir les tables des festins. Enfin il honore l'Alphée et les douze grands dieux, et appelle Colline de Saturne ce tertre qui, sous le règne d'Oenomaüs, était sans nom et toujours couronné de neiges et de frimas.
A cette inauguration première assistèrent les Parques et le Temps, père de la Vérité. C'est lui qui nous a appris comment Hercule partagea les dépouilles de ses ennemis, et consacra les prémices de sa victoire par l'institution des solennités olympiques, qui se renouvellent tous les cinq ans. Muse, dis-moi quels furent les premiers qui s'ouvrirent la carrière de la gloire, en obtenant la couronne, soit par la force de leurs bras, soit par l'agilité à ta course ou la rapidité des chars.
Celui qui d'un pied léger parcourut le plus rapidement toute la longueur du stade fut le fils de Licymnius (
185), Oeonus, venu de Midée, à la tête d'une armée valeureuse. Échémus (186) illustra Tégée, sa patrie, par le prix de la lutte, et Doryclus (187) de Tirynthe par celui du pugilat. Le fils d'Halirotius, Samus de Mantinée, fut vainqueur à la course du char attelé de quatre coursiers. Le javelot de Phrastor frappa le but ; Enicéus, après avoir d'un bras vigoureux fait tourner rapidement son énorme disque de pierre, le lança à une prodigieuse distance, et vit sa victoire saluée des acclamations unanimes de ses rivaux. Le soir de ce grand jour, la pleine lune versa sur la lice les rayons de sa douce lumière, et l'enceinte sacrée de foules parts retentit de la joie des festins et des louanges des vainqueurs. Fidèles à ces rites antiques, nos chants de victoire vont célébrer, en l'honneur du héros qu'Olympie a couronné, le dieu (188) qui fait gronder son tonnerre, et qui, d'une main terrible, lance au loin la foudre, dont les éclats proclament sa puissance.
O Agésidame, les accords de la flûte seconderont la délicieuse harmonie de mes accents ; et, quoiqu'ils aient retenti après un trop long délai sur les bords de la célèbre Dircé (
189), ces chants n'en seront pas moins pour toi ce que la naissance d'un fils est pour un père dans sa vieillesse. De quel amour son cœur paternel ne brûle-t-il pas pour ce tendre objet de ses désirs ! car rien n'est plus douloureux pour un mortel, sur le seuil de la tombe, que de voir ses richesses devenir la proie d'un étranger.
De même, ô Agésidame ! quelque gloire qu'un vainqueur ait cueillie, s'il descend au palais de Pluton sans que les chants des poètes aient consacré ses hauts faits, il s'est fatigué longtemps pour ne jouir que d'un instant de bonheur. Mais toi, les doux accords de la lyre et les modulations de la flûte célèbrent ton triomphe, et les Piérides (
190) , filles de Jupiter, en éternisent la mémoire.
Pour moi, qui partage leurs divins transports, j'ai chanté l'illustre nation des Locriens, j'ai répandu la louange de mes vers, comme un miel délicieux, sur leur cité féconde en héros, et j'ai payé un juste tribut d'éloges au fils d'Archestrate. Je l'ai vu près des autels d'Olympie remporter la victoire, par la force de son bras, à cet âge de grâces et de jeunesse où était Ganymède (
191) lorsque, avec le secours de Cypris, il repoussa la mort.   

XI

ΑΓΗΣΙΔΑΜΩΙ ΛΟΚΡΩΙ ΕΠΙΖΕΦΨΡΙΩΙ ΠΑΙΔΙ ΠΥΚΤΗΙ

στιν ἀνθρώποις ἀνέμων ὅτε πλείστα
χρῆσις, ἔστιν δ' οὐρανίων ὑδάτων,
ὀμβρίων παίδων νεφέλας.
Εἰ δὲ σὺν πόνῳ τις εὖ πράσ-
σοι, μελιγάρυες ὕμνοι
ὑστέρων ἀρχὰ λόγων 5
τέλλεται καὶ πιστὸν ὅρκι-
ον μεγάλαις ἀρεταῖς.
φθόνητος δ' αἶνος ᾿Ολυμπιονίκαις
οὗτος ἄγκειται. Τὰ μὲν ἁμετέρα
γλῶσσα ποιμαίνειν ἐθέλει·
ἐκ θεοῦ δ' ἀνὴρ σοφαῖς ἀν-
θεῖ πραπίδεσσιν ὁμοίως. 11
σθι νῦν, ᾿Αρχεστράτου
παῖ, τεᾶς, ῾Αγησίδαμε, 
πυγμαχίας ἕνεκεν
κόσμον ἐπὶ στεφάνῳ χρυσέας ἐλαίας
ἁδυμελῆ κελαδήσω,
Ζεφυρίων, Λοκρῶν γενεὰν ἀλέγων. 15
νθα συγκωμάξατ'· ἐγγυάσομαι
ὔμμιν, ὦ Μοῖσαι, φυγόξενον στρατὸν
μηδ' ἀπείρατον καλῶν,
ἀκρόσοφον δὲ καὶ αἰχματὰν ἀφί-
ξεσθαι. Τὸ γὰρ ἐμφυὲς οὔτ' αἴθων ἀλώπηξ 20
οὔτ' ἐρίβρομοι λέον-
τες διαλλάξαντο ἦθος.

XI (192) 

AU MÊME AGÉSIDAME

Comme le souffle des vents est nécessaire au pilote, comme les douces rosées du ciel, filles des nues, réjouissent le laboureur, ainsi les hymnes, par leur harmonie, récompensent les travaux et les succès de l'athlète victorieux, le rendent l'objet de l'entretien des siècles à venir et sont la preuve assurée de ses immortelles vertus. 
Les hymnes que chante ma bouche en l'honneur des vainqueurs olympiques n'ont point à craindre les traits de l'envie : telle est la faveur que les dieux accordent au génie et à la sagesse.
Fils d'Archestrate (
193), je vais, pour célébrer ta victoire au pugilat, ajouter l'ornement de mes vers à ta couronne d'olivier (194) , mille fois plus précieuse que l'or, et mes chants seront un nouveau témoignage de l'intérêt que je porte au peuple de la Locride.
Volez, Muses, volez vers la cité qu'il habite. Mêlez-vous à ses chœurs et ses fêtes. Vous trouverez, j'en suis garant, un peuple hospitalier, sage, belliqueux et ami des arts. Vit-on jamais le lion intrépide (
195) et le renard adroit dépouiller le caractère, dont la nature les a doués ?  

XII

ΕΡΓΟΤΕΛΕΙ ΙΜΕΡΑΙΩΙ ΔΟΛΙΧΟΔΡΟΜΩΙ

Λίσσομαι, παῖ Ζηνὸς ᾿Ελευθερίου,
῾Ιμέραν εὐρυσθενέ' ἀμφιπόλει, σώ-
τειρα Τύχα.
Τὶν γὰρ ἐν πόντῳ κυβερνῶνται θοαὶ
νᾶες, ἐν χέρσῳ τε λαιψηροὶ πόλεμοι 5
κἀγοραὶ βουλαφόροι. Αἵ γε μὲν ἀνδρῶν
πόλλ' ἄνω, τὰ δ' αὖ κάτω ψεύ-
δη μεταμώνια τάμνοι-
σαι κυλίνδοντ' ἐλπίδες·
σύμβολον δ' οὔ πώ τις ἐπιχθονίων 10
πιστὸν ἀμφὶ πράξιος ἐσσομένας εὗ-
ρεν θεόθεν·
τῶν δὲ μελλόντων τετύφλωνται φραδαί.
Πολλὰ δ' ἀνθρώποις παρὰ γνώμαν ἔπεσεν,
ἔμπαλιν μὲν τέρψιος, οἱ δ' ἀνιαραῖς 15
ἀντικύρσαντες ζάλαις ἐσ-
λὸν βαθὺ πήματος ἐν μι-
κρῷ πεδάμειψαν χρόνῳ.
Υἱὲ Φιλάνορος, ἤτοι καὶ τεά κεν,
ἐνδομάχας ἅτ' ἀλέκτωρ, 20
συγγόνῳ παρ' ἑστίᾳ
ἀκλεὴς τιμὰ κατεφυλλορόησε ποδῶν,
εἰ μὴ στάσις ἀντιάνει
-ρα Κνωσίας ἄμερσε πάτρας.
νῦν δ' ᾿Ολυμπία στεφανωσάμενος
καὶ δὶς ἐκ Πυθῶνος ᾿Ισθμοῖ τ', ᾿Εργότελες,
θερμὰ Νυμφᾶν λουτρὰ βαστάζεις, ὁμι-
λέων παρ' οἰκείαις ἀρούραις.

XII (196)

A ERGOTÈLE (197) D'HIMÈRE,
Vainqueur au dolichodrome (198)

Fille de Jupiter Libérateur (199) , Fortune (200) conservatrice des cités, accorde, je t'en conjure, ta protection divine à la florissante Himère.
C'est toi qui fais voler sur les ondes les vaisseaux légers ; c'est toi qui présides aux combats sanglants et aux sages délibérations des mortels. Tu te joues de leurs espérances trompeuses : tantôt tu les portes au sommet de la roue, tantôt tu les en précipites.
Jamais aucun d'eux ne reçut des Immortels un présage certain de son avenir : leur esprit, enveloppé de ténèbres, ne peut porter ses regards au-delà du présent. Souvent des malheurs imprévus trompent leur attente et leurs désirs, tandis que d'autres, battus par la tempête, voient le bonheur tout à coup leur sourire, et leur destin changer en un instant.
Ainsi, toi-même, ô fils de Philanor ! si une sédition allumée parmi tes concitoyens ne t'eût pas arraché à Cnosse, ton ancienne patrie, réduit comme le coq belliqueux à des combats ignorés, tu aurais vu s'évanouir dans une honteuse inaction cette gloire que tu viens d'acquérir à la course.
Au lieu que maintenant, couronné à Olympie, deux fois vainqueur à Delphes et à l'Isthme, tu vas, ô Ergotèle ! rendre célèbres les bains chauds des Nymphes (
201), près desquels tu as établi tes paisibles foyers.  

XIII

ΧΕΝΟΦΩΝΤΙ ΚΟΡΙΝΘΙΩΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΩΙ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΘΛΩΙ

Τρισολυμπιονίκαν
ἐπαινέων οἶκον ἅμερον ἀστοῖς,
ξένοισι δὲ θεράποντα, γνώσομαι
τὰν ὀλβίαν Κόρινθον, ᾿Ισθμίου
πρόθυρον Ποτειδᾶνος, ἀγλαόκουρον. 5
ν τᾷ γὰρ Εὐνομία ναίει, κασίγνη-
ταί τε, βάθρον πολίων ἀσφαλές,
Δίκα καὶ ὁμότροφος Εἰ-
ρήνα, ταμίαι ἀνδράσι πλού-
του,χρύσεαι παῖδες εὐβούλου Θέμιτος· 11
ἐθέλοντι δ' ἀλέξειν
῞Υβριν, κόρου ματέρα θρασύμυθον.
χω καλά τε φράσαι, τόλμα τέ μοι
εὐθεῖα γλῶσσαν ὀρνύει λέγειν. 15
μαχον δὲ κρύψαι τὸ συγγενὲς ἦθος·
ὔμμιν δέ, παῖδες ᾿Αλάτα, πολλὰ μὲν νι-
καφόρον ἀγλαΐαν ὤπασαν
ἄκραις ἀρεταῖς ὑπερελ-
θόντων ἱεροῖς ἐν ἀέθ-
λοις, πολλὰ δ' ἐν καρδίαις ἀνδρῶν ἔβαλον 21
ὧραι πολυάνθεμοι ἀρ-
χαῖα σοφίσμαθ'. παν δ' εὑρόντος ἔργον.
ταὶ Διωνύσου πόθεν ἐξέφανεν 25
σὺν βοηλάτᾳ χάριτες διθυράμβῳ·
τίς γὰρ ἱππείοις ἐν ἔντεσσιν μέτρα,
ἢ θεῶν ναοῖσιν οἰω-
νῶν βασιλέα δίδυμον 30
ἐπέθηκ'; ν δὲ Μοῖσ' ἁδύπνοος,
ἐν δ' ῎Αρης ἀνθεῖ νέων 
οὐλίαις αἰχμαῖσιν ἀνδρῶν.
πατ' εὐρὺ ἀνάσσων
᾿Ολυμπίας, ἀφθόνητος ἔπεσσιν 35
γένοιο χρόνον ἅπαντα, Ζεῦ πάτερ,
καὶ τόνδε λαὸν ἀβλαβῆ νέμων
Ξενοφῶντος εὔθυνε δαίμονος οὖρον·
δέξαι τέ οἱ στεφάνων ἐγκώμιον τεθ-
μόν, τὸν ἄγει πεδίων ἐκ Πίσας, 40
πεντάθλῳ ἅμα σταδίου 
νικῶν δρόμον· ἀντεβόλη-
σεν τῶν ἀνὴρ θνατὸς οὔπω τις πρότερον.
Δύο δ' αὐτὸν ἔρεψαν 45
πλόκοι σελίνων ἐν ᾿Ισθμιάδεσσιν
φανέντα· Νέμεά τ' οὐκ ἀντιξοεῖ.
Πατρὸς δὲ Θεσσαλοῦ ἐπ' ᾿Αλφεοῦ
ῥεέθροισιν αἴγλα ποδῶν ἀνάκειται,
Πυθοῖ τ' ἔχει σταδίου τιμὰν διαύλου θ'  50
ἁλίῳ ἀμφ' ἑνί, μηνός τέ οἱ
τωὐτοῦ κρανααῖς ἐν' ᾿Αθά-
ναισι τρία ἔργα ποδαρ-
κὴς ἅμερα θῆκε κάλλιστ' ἀμφὶ κόμαις, 55
῾Ελλώτια δ' ἑπτάκις· ἐν 
δ' ἀμφιάλοισι Ποτειδᾶνος τεθμοῖσιν
Πτοιοδώρῳ σὺν πατρὶ μακρότεραι
[60] Τερψίᾳ θ' ἕψοντ' ᾿Εριτίμῳ τ' ἀοιδαί. 60
ὅσσα τ' ἐν Δελφοῖσιν ἀριστεύσατε
ἠδὲ χόρτοις ἐν λέοντος, 
δηρίομαι πολέσιν
περὶ πλήθει καλῶν, ὡς μὰν σαφὲς
οὐκ ἂν εἰδείην λέγειν 65
ποντιᾶν ψάφων ἀριθμόν.
πεται δ' ἐν ἑκάστῳ
μέτρον· νοῆσαι δὲ καιρὸς ἄριστος.
ἐγὼ δὲ ἴδιος ἐν κοινῷ σταλεὶς
μῆτίν τε γαρύων παλαιγόνων 70
πόλεμόν τ' ἐν ἡρωΐαις ἀρεταῖσιν
οὐ ψεύσομ' ἀμφὶ Κορίνθῳ, Σίσυφον μὲν πυκνότατον παλάμαις ὡς θεόν,
καὶ τὰν πατρὸς ἀντία Μή-
δειαν θεμέναν γάμον αὐ-
τᾷ, ναῒ σώτειραν ᾿Αργοῖ καὶ προπόλοις. 76
Τὰ δὲ καί ποτ' ἐν ἀλκᾷ
πρὸ Δαρδάνου τειχέων ἐδόκησαν
ἐπ' ἀμφότερα μαχᾶν τάμνειν τέλος, 80
τοὶ μὲν γένει φίλῳ σὺν ᾿Ατρέος
῾Ελέναν κομίζοντες, οἱ δ' ἀπὸ πάμπαν
εἴργοντες· ἐκ Λυκίας δὲ Γλαῦκον ἐλθόν-
τα τρόμεον Δαναοί. Τοῖσι μὲν 85
ἐξεύχετ' ἐν ἄστεϊ Πει-
ράνας σφετέρου πατρὸς ἀρ-
χὰν καὶ βαθὺν κλᾶρον ἔμμεν καὶ μέγαρον·
ὃς τᾶς ὀφιώδεος υἱ-
όν ποτε Γοργόνος ἦ πόλλ' ἀμφὶ κρουνοῖς 90
Πάγασον ζεῦξαι ποθέων ἔπαθεν,
πρίν γε οἱ χρυσάμπυκα κούρα χαλινὸν
Παλλὰς ἤνεγκ'· ἐξ ὀνείρου δ' αὐτίκα
ἦν ὕπαρ· φώνασε δ'· « Εὕδεις, 95
Αἰολίδα βασιλεῦ;
γε φίλτρον τόδ' ἵππειον δέκευ,
καὶ Δαμαίῳ νιν θύων 
ταῦρον ἀργᾶντα πατρὶ δεῖξον. »
Κυαναιγὶς ἐν ὄρφνᾳ 100
κνώσσοντι οἱ παρθένος τόσα εἰπεῖν
ἔδοξεν· ἀνὰ δ' ἐπᾶλτ' ὀρθῷ ποδί.
Παρκείμενον δὲ συλλαβὼν τέρας,
ἐπιχώριον μάντιν ἄσμενος εὗρεν,
δεῖξέν τε Κοιρανίδᾳ πᾶσαν τελευτὰν 105
πράγματος, ὥς τ' ἀνὰ βωμῷ θεᾶς
κοιτάξατο νύκτ' ἀπὸ κεί-
νου χρήσιος. ὥς τέ οἱ αὐ-
τὰ Ζηνὸς ἐγχεικεραύνου παῖς ἔπορεν 110
δαμασίφρονα χρυσόν.
νυπνίῳ δ' τάχιστα πιθέσθαι
κελήσατ μιν, ὅταν δ' εὐρυσθενεῖ
καρταίποδ' ἀναρύῃ Γαιαόχῳ,
θέμεν ῾Ιππίᾳ βωμὸν εὐθὺς ᾿Αθάνᾳ. 115
Τελεῖ δὲ θεῶν δύναμις καὶ τὰν παρ' ὅρκον 
καὶ παρὰ ἐλπίδα κούφαν κτίσιν.
τοι καὶ ὁ καρτερὸς ὁρ-
μαίνων ἕλε Βελλεροφόν-
τας, φάρμακον πραῢ τείνων ἀμφὶ γένυι, 121
ἵππον πτερόεντ'· ἀναβὰς δ' 
εὐθὺς ἐνόπλια χαλκωθεὶς ἔπαιζεν.
Σὺν δὲ κείνῳ καί ποτ' ᾿Αμαζονίδων
αἰθέρος ψυχρῶν ἀπὸ κόλπων ἐρήμου 125
τοξόταν βάλλων γυναικεῖον στρατόν,
καὶ Χίμαιραν πῦρ πνέοισαν 
καὶ Σολύμους ἔπεφνεν.
Διασωπάσομα οἱ μόρον ἐγώ· 130
τὸν δ' ἐν Οὐλύμπῳ φάτναι 
Ζηνὸς ἀρχαῖαι δέκονται.
μὲ δ' εὐθὺν ἀκόντων
ἱέντα ῥόμβον παρὰ σκοπὸν οὐ χρὴ
τὰ πολλὰ βέλεα καρτύνειν χεροῖν. 135
Μοίσαις γὰρ ἀγλαοθρόνοις ἑκὼν
᾿Ολιγαιθίδαισίν τ' ἔβαν ἐπίκουρος.
᾿Ισθμοῖ τά τ' ἐν Νεμέᾳ παύρῳ ἔπει θή-
σω φανέρ' ἀθρό', ἀλαθής τέ μοι 141
ἔξορκος ἐπέσσεται ἑ-
ξηκοντάκι δὴ ἀμφοτέρω-
θεν ἁδύγλωσσος βοὰ κάρυκος ἐσλοῦ.
Τὰ δ' ᾿Ολυμπίᾳ αὐτῶν
ἔοικεν ἤδη πάροιθε λελέχθαι· 145
τά τ' ἐσσόμενα τότ' ἂν φαίην σαφές·
νῦν δ' ἔλπομαι μέν, ἐν θεῷ γε μὰν
τέλος· εἰ δὲ δαίμων γενέθλιος ἕρποι,
δι' τοῦτ' ᾿Ενυαλίῳ τ' ἐκδώσομεν πράσ-
σειν. Τὰ δ' ὑπ' ὀφρύϊ Παρνασσίᾳ 150
ἕξ· ῎Αργεΐ θ' ὅσσα καὶ ἐν 
Θήβαις, ὅσα τ' ᾿Αρκάσιν ἀνάσ-
σων μαρτυρήσει Λυκαίου βωμὸς ἄναξ,
Πέλλαν τε καὶ Σικυὼν 155
καὶ Μέγαρ' Αἰακιδᾶν τ' εὐερκὲς ἄλσος,
ἅ τ' ᾿Ελευσὶς καὶ λιπαρὰ Μαραθών,
ταί θ' ὑπ' Αἴτνας ὑψιλόφου καλλίπλουτοι
[160] πόλιες, ἅ τ' Εὔβοια· καὶ πᾶσαν κατὰ 160
῾Ελλάδ' εὑρήσεις ἐρευνῶν 
μάσσον' ἢ ὡς ἰδέμεν.
λλα, κούφοισιν ἐκνεῦσαι ποσίν·
Ζεῦ τέλει', αἰδῶ δίδοι 
καὶ τύχαν τερπνῶν γλυκεῖαν. 165

XIII (202)

A XENOPHON DE CORINTHE (203),
Vainqueur à la course et au pentathle

En célébrant une illustre famille, trois fois victorieuse aux jeux Olympiques, bienveillante pour ses concitoyens et officieuse envers ses hôtes, je redirai la gloire de l'heureuse Corinthe (204), vestibule de Neptune Isthmien et féconde en jeunes héros. C'est dans ses murs qu'habite Eunomie avec ses sœurs, la Justice, ferme appui des cités, et la Paix, sa fidèle compagne. Ces trois célestes filles de Thémis aux conseils salutaires dispensent aux mortels la richesse et le bonheur, et écartent loin d'eux l'Insolence (205), mère audacieuse de la Satiété.
Une noble hardiesse délie ma langue, mon génie me fait sentir sa puissance irrésistible et m'inspire des chants sublimes en l'honneur de Corinthe. Mille fois, ô valeureux enfants d'Alétès (
206) ! a rejailli sur vous l'éclat des triomphes que vos aïeux, athlètes indomptables, remportèrent à nos jeux solennels! et les Heures (207), qui sèment les fleurs sur leurs traces, vous ont donné cette adresse admirable qui brille dans les chefs-d'œuvre sortis de vos mains. Tout inventeur a le droit de revendiquer son ouvrage. Ainsi, qu'on nous dise où naquit, sous l'inspiration des Grâces (208), le bruyant dithyrambe consacré à Bacchus ? qui donna de justes proportions aux rênes des coursiers ? qui plaça sur les temples des dieux (209) la double figure de l'oiseau de Jupiter ?
C'est dans Corinthe que fleurissent les Muses aux délicieux accords ; c'est là que Mars embrase une jeunesse intrépide de l'ardeur des combats.
Grand Jupiter, qui règnes en souverain dans Olympie, sois propice à mes chants ! mets à l'abri de tout danger le peuple de Corinthe et dirige toi-même la destinée de Xénophon au souffle de la prospérité. Daigne aussi agréer l'éloge solennel par lequel j'immortalise la couronne que, dans les champs de Pise, il mérita pour prix de sa victoire au pentathle, à la course, couronne que jamais aucun mortel ne ceignit avant lui.
Deux fois Xénophon parut aux jeux Isthmiques, et deux fois le sélinum (
210) au vert feuillage orna son front ; Némée lui accorda aussi le même honneur. Les bords de l'Alphée ont été témoins de la gloire que Thessalus, son père, s'est acquise par la légèreté de ses pieds. Un même soleil éclaira son triomphe aux jeux Pythiques, où il remporta le prix de la course et celui du double stade.
Trois fois dans le même mois, Athènes, au sol pierreux, le ceignit de couronnes magnifiques ; sept fois les jeux Hellotiques (
211) le virent triompher ; et, dans ces lieux célèbres que Neptune (212) environne presque de ses flots, des chants de victoire répétèrent avec les noms de Terpsias et d'Éritime (213), celui de Ptoeodore, qui lui donna le jour. Que de palmes, ô Corinthiens ! ont illustré votre bravoure, à Delphes et dans la forêt qui servit de retraite au lion furieux. Je défie cent voix de les énumérer ; non, il serait plus facile de compter les sables de la mer. Mais chaque chose a ses bornes (214) ; le mérite, c'est de les fixer avec discernement. Ainsi, en chantant la victoire d'un seul (215) de vos concitoyens, je célébrerai votre gloire nationale et la sagesse et les vertus héroïques de vos ancêtres, sans rien dire de Corinthe qui puisse blesser la vérité.
Sisyphe fut semblable à un dieu par sa prudence et son adresse. Médée s'engagea malgré son père dans les nœuds de l'hyménée et sauva le navire Argo et les héros qu'il portait. On vit sous les murs de Dardanus les Corinthiens, partagés entre les deux partis, dont l'un, commandé par les fils d'Atrée, redemandait Hélène, et l'autre, avec les Troyens, s'obstinait à la retenir, signaler également leur valeur dans les deux armées.
Glaucus (
216), venu de Lycie, jeta l'épouvante, dans le camp des Grecs : fier de l'opulence de ses palais et des richesses que lui avaient léguées ses aïeux, il se glorifiait encore d'être fils de Bellérophon, qui régna jadis dans la cité qu'arrose Pyrène (217). Bellérophon brûlait du désir de dompter Pégase qui devait le jour à l'une des Gorgones, aux cheveux hérissés de serpents ; mais ses efforts furent inutiles jusqu'au moment où la chaste Pallas lui apporta un frein enrichi de rênes d'or.
Réveillé en sursaut d'un sommeil profond, il la voit apparaître à ses yeux et l'entend prononcer ces paroles : "Tu dors, roi, descendant d'Éole (
218) ! Prends ce philtre, seul capable de rendre les coursiers dociles ; après l'avoir offert à Neptune, ton père, immole un superbe taureau à ce dieu si habile à dompter les coursiers."
La déesse à la noire égide ne lui en dit pas davantage au milieu du silence de la nuit. Bellérophon se lève aussitôt, et, saisissant le frein merveilleux, le porte au fils de Coeramus, le devin de ces contrées. Il lui raconte la vision qu'il a eue, comment, docile à ses oracles, il s'est endormi pendant la nuit sur l'autel de la déesse, et comment cette fille du dieu, à qui la foudre sert de lance lui a donné elle-même ce frein d'or sous lequel doit plier Pégase. Le devin lui ordonne d'obéir sans retard à ce songe et d'élever un autel à Minerve Equestre (
219), après avoir immolé un taureau au dieu, qui de ses ondes environne la terre.
C'est ainsi que la puissance ces dieux rend facile ce que les mortels jureraient être impossible et désespéreraient même d'exécuter jamais. Tressaillant d'allégresse, l'intrépide Bellérophon saisit le cheval ailé : tel qu'un breuvage calmant, le frein dont il presse sa bouche modère sa fougue impétueuse; alors, s'élançant sur son dos, Bellérophon, revêtu de ses armes, le dresse au combat en se jouant. Bientôt, transporté avec lui dans le vide des airs sous un ciel glacé, il accable de ses traits les Amazones (
220), habiles à tirer de l'arc, tue la Chimère qui vomissait des flammes et défait les Solymes (221). Je ne parlerai point de la mort de Bellérophon (222) : je dirai seulement que Pégase fut reçu dans les étables de l'immortel roi de l'Olympe.
Mais pourquoi tant de traits que ma main lance toujours au but iraient-ils frapper au-delà ? Je vais donc, inspiré par les Muses aux trônes resplendissants, chanter la victoire des Oligéthides (
223) à l'Isthme et à Némée ; je vais tracer rapidement leurs nombreux triomphes et affirmer avec serment que soixante fois l'agréable voix du héraut les a proclamés vainqueurs dans ces deux lices.  
Ma lyre a déjà célébré les palmes qu'ils ont cueillies dans les champs d'Olympie : celles qu'ils cueilleront à l'avenir, je les chanterai aussi, et ce bonheur leur est sans doute réservé, j'en ai l'espérance, quoiqu'il dépende encore de la divinité. Si toutefois le génie qui veille sur Xénophon l'abandonnait, c'est à Jupiter, c'est à Mars que je confierais le soin de sa gloire.
Combien de victoires n'a-t-il pas déjà remportées sur les sommets du Parnasse (
224), à Argos et à Thèbes! Combien de couronnes ne lui a pas décernées l'Arcadie (225) ! L'autel vénérable de Jupiter Lycéen est témoin de sa gloire. Pellène (226), Sicyone (227), Mégare (228), le bois sacré des Eacides (229), Éleusis, l'opulente Marathon, les cités florissantes (230) qui s'élèvent auprès de l'Etna, l'Eubée ( 231), tous les peuples de la Grèce enfin l'ont vu remporter plus de couronnes que l'esprit ne peut en concevoir.
O puissant Jupiter ! fais que mon héros achève (
232) heureusement sa carrière ; et avec la modestie, accorde-lui la douce prospérité, mère de la joie.  

XIV

ΑΣΩΠΙΧΩΙ ΟΡΧΟΜΕΝΙΩΙ ΣΤΑΔΙΕΙ 

Καφισίων ὑδάτων
λαχοῖσαι, αἵτε ναίετε καλλίπωλον ἕδραν,
ὦ λιπαρᾶς ἀοίδιμοι βασίλειαι
Χάριτες ᾿Ορχομενοῦ, παλαι-
γόνων Μινυᾶν ἐπίσκοποι, 5
κλῦτ', ἐπεὶ εὔχομαι. 
Σὺν γὰρ ὔμμιν τὰ τερπνὰ καὶ
τὰ γλυκέ' ἄνεται 
πάντα βροτοῖς,
εἰ σοφός, εἰ καλός, εἴ 
τις ἀγλαὸς ἀνήρ.
Οὐδὲ γὰρ θεοὶ σε-
μνᾶν Χαρίτων ἄτερ 11
κοιρανέοισιν χοροὺς 
οὔτε δαῖτας· ἀλλὰ πάντων ταμίαι
ἔργων ἐν οὐρανῷ, 
χρυσότοξον θέμεναι παρὰ 15
Πύθιον ᾿Απόλλωνα θρόνους,
ἀέναον σέβοντι πα-
τρὸς ᾿Ολυμπίοιο τιμάν.
<> πότνι' ᾿Αγλαΐα φιλησί-
μολπέ τ' Εὐφροσύνα, θεῶν κρατίστου 20
παῖδες, ἐπακοοῖτε νῦν, Θαλία τε
ἐρασίμολπε, ἰδοῖσα τόν-
δε κῶμον ἐπ' εὐμενεῖ τύχᾳ
κοῦφα βιβῶντα· Λυ-
δῷ γὰρ ᾿Ασώπιχον τρόπῳ 25
ἔν τε μελέταις ἀεί-
δων ἔμολον,
οὕνεκ' ᾿Ολυμπιόνι-
κος ἁ Μινυεία
σεῦ ἕκατι. Μελανο-
τειχέα νῦν δόμον
Φερσεφόνας ἔλθ', ᾿Α-
χοῖ, πατρὶ κλυτὰν φέροισ' ἀγγελίαν, 30
Κλεόδαμον ὄφρ' ἰδοῖσ', 
υἱὸν εἴπῃς ὅτι οἱ νέαν
κόλποις παρ' εὐδόξοις Πίσας
ἐστεφάνωσε κυδίμων 
ἀέθλων πτεροῖσι χαίταν.

XIV ( 233)

AU JEUNE ASOPICHUS (234) D'ORCHOMÈNE,

Vainqueur à la course

O vous, augustes reines du Céphise et d'une cité fameuse par ses coursiers, Grâces (3) ! illustres protectrices de la fertile Orchomène ( 235) et de l'antique race de Minyas, écoutez-moi, je vous adresse mes vœux !
Tous les biens, tous les plaisirs dont jouissent les mortels sont des bienfaits de votre bonté ; et si quelque homme a en partage (
236) la beauté, la sagesse ou la gloire, c'est encore à vous qu'il le doit. Jamais, sans les Grâces décentes (237), les festins et les chœurs ne plairaient aux dieux. Dispensatrices augustes de tous les plaisirs du ciel, assises sur des trônes auprès d'Apollon à l'arc d'or, vous offrez sans cesse d'éternels hommages à votre père, l'immortel roi de l'Olympe.
Charmante Aglaé, Euphrosyne, amie des chants des poètes, filles du plus puissant des dieux, prêtez l'oreille à mes accents ; et vous, Thalie, pour qui la musique a tant de charmes, jetez un regard favorable sur cet hymne qui vole d'une aile légère (
238) dans ce jour heureux et prospère.
Plein d'une ardeur poétique, jeune Asopichus, je suis venu chanter sur le mode lydien (
239) la victoire olympique et la gloire dont tu illustres aujourd'hui la ville des Minyens. Volez, Écho, volez vers les sombres demeures de Proserpine ; portez à Cléodame l'agréable nouvelle de la victoire de son fils ; annoncez-lui qu'au sein de la glorieuse Pise, le laurier triomphal a couronné son jeune front.

FIN DES OLYMPIQUES  

 

 

 

OLYMPIQUE I

(1A Hiéron, tyran de Syracuse. Hiéron, premier du nom, fils de Dioménès et frère de Gélon et de Thrasybule, succéda à son frère Gélon dans la souveraineté de Syracuse, la troisième année de la soixante-quinzième olympiade, environ 478 ans avant Jésus-Christ. Ce prince, sensible aux éloges de Pindare, l'appela à sa cour avec Simonide et Épicharme. Ses liaisons avec ces grands hommes adoucirent la rudesse de son caractère et la sévérité de son gouvernement. Il se déclara le protecteur des arts et des sciences et fit le bonheur des Syracusains. Il mourut après un règne de huit ans et laissa le trône à Thrasybule son frère.
Cette ode fut chantée à Syracuse, dans le palais de Hiéron, pendant les fêtes qu'il donna à l'occasion de sa victoire. Pindare était présent. 

(2) Au Célès. Le Célès ou cheval de selle. Celte victoire était inférieure à celle des chars. Dans le texte grec, après Kelêti, sous-entendez nikêsanti.
Élien raconte que Hiéron, au commencement de son règne, en la soixante-quinzième olympiade, étant arrivé à Pise avec un superbe équipage, Thémistocle, qui présidait à ces jeux comme l'un des Amphitryons nommés par le peuple d'Athènes, proposa de l'exclure pour n'avoir pas pris parti dans la guerre des Grecs contre les Perses. Cet affront, joint à la satiété du trône, fut la source des ennuis dont parle Pindare. Depuis ce temps, le roi de Syracuse et les autres souverains ne se hasardèrent plus à disputer eux-mêmes la victoire aux jeux de la Grèce. Ils se contentaient d'y envoyer leurs écuyers et leurs chevaux. C'est pour cette raison que Pindare, tout en louant Hiéron sur sa justice, la sagesse de son gouvernement et son goût pour la musique et les arts, fait partager au coursier Phérénice (pherô nikên : je porte la victoire) l'honneur de cette journée. 

(3) L'eau est considérée ici comme élément et principe vital de l'univers, selon la cosmogonie de Thalès de Milet : "Udôr pantôn archê ", disait ce philosophe. Cette opinion, qui avait eu cours longtemps avant lui et qu'il ne fit que mettre dans un plus grand jour, avait porté les poètes dès les premiers temps à regarder l'Océan comme le père et des dieux et des hommes et de tous les êtres en général. C'est ce qui a fait dire à Orphée :
Okeante, theôn gennesin, thenétônt'anthrôpôn,
"Et l'Océan, origine des dieux et des mortels."

et à Homère :
Potamoio reerra
Okeauou osper genesis pantessi tetuktai.
"
Les flots de l'Océan, source de tout ce que renferme la nature." 

Un poète de l'Anthologie avait mis cette jolie inscription au haut d'un bain : 
Aithe se, Pindare, mallon emois ekathéra reethrois,
Kai ken ariston udor t'oumon ephéstha monon.
"Si vous vous étiez baigné dans mes eaux, ô Pindare! c'eût été d'elles seules que vous eussiez dit qu'il n'y a rien de plus excellent que l'eau."

Cyrus, autre poète dont l'Anthologie nous a conservé plusieurs pièces, éleva près d'une fontaine une statue à Pindare et mit au pied ces deux vers : 
Pindaron imroenta par'udasi Huros egeirei 
Ouneka phormizon eipen, ariston udor.

"Sur le bord de ces eaux, Cyrus éleva une statue à Pindare pour avoir dit dans une de ses odes que l'eau est la plus excellente chose du monde. " 

 (4) Mais ô ma muse. Le grec porte philon êtor, qu'il faut prendre ici dans une signification un peu différente de celle qu'ils ont coutume d'avoir : pour commencer d'abord par le mot philon, on sait qu'il veut dire cher, tandis qu'il signifie ici mon ; c'est ce qu'ont remarqué les meilleurs grammairiens. Nous en avons un exemple dans Q. Calaber. Ce poète, parlant des femmes de Lemnos qui avaient trempé leurs mains dans le sang de leurs époux, dit : 
Philous ana domat'akoitas
Kteinon anélegeôs
" Elles remplirent leurs maisons de carnage et égorgèrent impitoyablement leurs maris."
Homère , dans le 2e chant de l'Iliade, met ces paroles dans la bouche d'Ulysse lorsqu'il s'emporte contre Thersite : 
Méd'eti telemachoio parêr keklémenos eiên
Ei mê ego se labôn apo men phila eimata dusô.

" Que je ne sois plus le père de Télémaque, si te saisissant moi-même, je n'arrache tes vêtements." 
De même, au 3e chant, il a dit, en parlant de Pâris saisi de frayeur à la vue de Ménélas :
Kateplêgê philon êtor.
"Il fut frappé d'épouvante dans son coeur." 

(5) Si tu veux chanter. Il semble qu'après avoir énoncé les deux premières comparaisons à peu près en ces mots : "L'eau est le premier des éléments, l'or est le plus précieux des métaux", Pindare devait naturellement ajouter : "et le soleil est le plus lumineux de tous les astres."  Nos poètes d'aujourd'hui n'eussent pas manqué de s'assujettir à cette exactitude. Mais au gré du poète grec, un arrangement si méthodique et si uniforme eût senti la prose et la monotonie. Il s'abandonne donc à son enthousiasme, et par un tour extraordinaire, auquel on ne s'attend point, il rend son lecteur attentif, et il se sauve lui-même de la langueur où il serait nécessairement tombé par trop de symétrie. Cependant un tour si poétique et si beau n'a pu échapper à la censure. On a trouvé cet endroit obscur. Mais "lorsque Pindare débute par des comparaisons, sa coutume est de n'en pas faire d'abord l'application, mais d'insérer quelque image lumineuse qui mette encore dans un plus grand jour l'excellence de la chose comparée et de passer ensuite aux rapports qu'elle peut avoir avec les choses auxquelles il la compare, " ce qui lui arrive parce qu'il est comme entraîné par le feu de son imagination et par la fécondité de son génie : "Ethos de esti Pindarô, mê ois prooimiazetai sugkritikois, toutois ta sugkrinomena eutheôs epagein : alla metaxu tina eikona apodeiktinên tês beltiôsêos parentithetai, kai outô ton sugkrisin epipherei. Poiei de touto, thermos tis ôn kai polunous epi ta noêmata." (Schol. PIND.) 

(6) Aux doctes enfants de la sagesse, c'est-à-dire aux poètes. Les anciens regardaient la poésie comme une espèce de philosophie. 

(7) Ta lyre dorienne. Pindare écrivait dans le dialecte dorien.      

(8) Le stade était bâti tout près des rives du fleuve Alphée. 

(9) De ce Lydien. Pélops était fils de Tantale, roi de Lydie. Son père, ayant reçu les dieux chez lui, voulut par un forfait inouï éprouver leur divinité : il tua son fils Pélops et le leur servit avec d'autres viandes qu'il leur présenta à sa table. Les dieux, ayant connaissance de ce crime, ne touchèrent point aux mets. Cérès, absorbée par la douleur que lui causait la perte de Proserpine sa fille, fut la seule qui en mangea. Jupiter rendit la vie à Pélops et lui remit une épaule d'ivoire à la place de celle que Cérès avait mangée. Tantale, après le meurtre de son fils, fut précipité dans les enfers, et Pélops se retira chez Aenomaüs, roi de Pise. Plus tard il soumit par les armes plusieurs peuples voisins et donna son nom au Péloponnèse.    

(10) Sipyle. Ville de la Libye, au nord-ouest, près du Méandre, primitivement nommée Céraunie de keraunos (foudre), parce que la hauteur du mont Sipyle sur lequel elle est située y attirait souvent la foudre.     

(11) Ganymède, fils de Tros, était d'une si grande beauté que Jupiter l'enleva pour en faire son échanson à la place d'Hébé, déesse de la jeunesse.    

(12) En morceaux. Le texte porte amphi deutata, que Boeckh et d'autres interprètes traduisent par frusta (morceaux). En effet, quand on découpe une forte pièce de gibier, on commence par retrancher les gros membres, puis on découpe le reste du corps en plusieurs parties auxquelles on fait subir une troisième dissection, etc. De telle sorte que, d'après l'expression de Pindare, on pourrait appeler la première dissection des membres ta prôta kreôn, la seconde ta deutera kreôn, et toutes celles qui s'ensuivront ta deutata, les parties plus que deuxièmes.   

(13) Les dieux admirent Tantale à leur table, avant qu'il eût commis son crime.    

(14) Ces trois grands criminels sont Ixion, Sisyphe et Tityus.     

OLYMPIQUE II  

(15) Cette ode fut chantée à Agrigente, en Sicile, dans les fêtes qui suivirent la victoire de Théron. 
(16) Ce prince était fils d'Oenésidame, de Béotie, descendant de Cadmus, fondateur de Thèbes. Il tient un rang considérable dans l'histoire de Sicile. Il donna sa fille en mariage à Gélon, tyran de Syracuse, et épousa lui-même la fille de Polyzèle, frère de Hiéron. Cette double alliance forma d'abord une étroite amitié entre les deux maisons, mais lorsque Gélon fut mort, Hiéron lui succéda dans le gouvernement de Syracuse. Ce prince ayant conçu des soupçons contre son frère Polyzèle, Théron prit le parti de son beau-père et il s'éleva à ce sujet de grands et de longs différends entre le tyran de Syracuse et celui d'Agrigente, mais ils se terminèrent par la sage entremise du poète Simonide. Pour rendre leur bonne intelligence plus durable, ces princes la cimentèrent d'une nouvelle alliance. Hiéron épousa la sœur de Théron.  
(17) Agrigente ou Acragas (de akra extrémité gês de la terre, ou mieux prémices de la terre, à cause de la fertilité de son territoire), ville de Sicile, au milieu de la côte méridionale, sur le mont Acragas et à dix-huit stades de la mer. Elle était célèbre par ses richesses et sa nombreuse population, qui s'élevait à deux cent mille âmes. Vers l'an 408 avant Jésus-Christ, les Carthaginois la prirent et la saccagèrent. 

(18)  Quem uirum aut heroa lyra uel acri
      tibia sumis celebrare, Clio?
      Quem deum?
. (Horace, Odes, I, XII, 1-3) 
La gradation de Pindare est plus juste et plus naturelle que celle du poète latin.

(19) Des prémices, etc. Hercule, au rapport de la fable, fonda les jeux Olympiques des prémices du butin qu'il fit sur le roi Augias. On sait que ce roi injuste lui avait refusé la récompense promise pour avoir nettoyé ses étables. 

(20Hospitalier. Pindare ne manque jamais de louer ses héros de leurs vertus hospitalières il était souvent admis à leur table. 

(21) Les rives sacrées. Agrigente fut nommée la ville sainte à cause d'un temple de Proserpine qui s'élevait sur les bords du fleuve Acragas lorsque les aïeux de Théron fondèrent leur colonie. 

(22non tamen inritum 
     quodcumque retro est efficiet (Jupiter)
     neque diffiget infectumque reddet 
     quod fugiens semel hora vexit.
(Horace, lib. 3, Od. 29.) 

(23Les filles de Cadmus. Elles étaient quatre, mais Pindare ne parle ici que de Sémélé et d'Ino. Sémélé, poussée par la jalouse Junon, demanda à Jupiter qu'il se montrât à elle dans tout l'éclat de sa gloire. Le père des dieux la satisfit à regret et parut devant elle armé des éclairs et de la foudre. Sémélé fut aussitôt consumée par le feu. Mais Jupiter la mit au rang des Immortelles sous le nom de Thioné.
Junon haïssait Ino, parce qu'elle était sœur de Sémélé.  Cette déesse implacable ordonna à Tisiphone de troubler l'esprit d'Athanias, époux d'Ino. Ce prince dans un transport de fureur ayant tué son fils Léarque, Ino, pour se dérober à la fureur de son mari, se précipita dans la mer avec Mélicerte, son autre fils. Les dieux, touchés de son sort, la changèrent en une déesse marine sous le nom de Leucothoé. Mélicerte fut de même changé en un dieu marin sous le nom de Palémon

(24Et leurs mains fratricides. Étéocle et Polynice étaient fils d'Œdipe. Après la mort de leur père, ils convinrent de régner alternativement une année. Étéocle monta le premier sur le trône par droit d'aînesse, mais lorsqu'il eut goûté pendant un an les douceurs de la royauté, il ne voulut plus céder la couronne à son frère. Polynice implora le secours d'Adraste, roi d'Argos, dont il épousa la fille, et marcha contre Thèbes à la tête d'une armée commandée par six autres braves capitaines. Étéocle confia la défense de la ville à un pareil nombre de guerriers et se chargea lui-même de combattre son frère. Enfin les deux frères convinrent de terminer leur querelle par un combat singulier, où ils se battirent avec tant d'acharnement qu'ils se portèrent l'un à l'autre un coup mortel. 

(25)  Thersandre, fils de Polynice, était un des sept Épigones qui mirent le siège devant Thèbes. Longtemps après il alla au siège de Troie. II avait épousé Démonasse, fille d'Amphiaraüs.

(26) Tu partageas encore la gloire. C'est le sens qu'indiquent omoklaron et plus bas koinai, qui montrent évidemment qu'il y a une double victoire et que chacun des deux frères remporta la sienne, l'un à Olympie, l'autre dans l'Isthme et à Delphes. 

(27 Cette réflexion profonde Le texte porte merimnan agroteran (une méditation de chasseur, c'est-à-dire d'homme qui semblable au chasseur songe aux moyens de s'assurer de sa proie) ; agroteran rappelle le mot latin venari pour appetere vehementer

(28Habitèrent trois fois , etc. Pindare veut ici parler de la métempsycose ou transmigration des âmes, dont Virgile et Ovide ont exposé le système
...
Animae quibus altera fato 
Corpora debentur...
Scilicet immemores supera ut convexa revisant, 
Rursus et incipiant in corpora velle reverti. (Aen
. 6)

Morte carent animae, semperque priore relictâ 
Sede, novis domibus vivuntque habitantque vicissim
(Ovide, Métam. 15.)

es tris. A évidemment rapporter aux trois différents passages qu'après la mort subissait l'âme de l'homme dans les corps des animaux terrestres, aquatiques et aériens. Elle employait trois mille ans à cette triple transmigration, après quoi elle revenait animer le corps de l'homme. 

(29Dans ces îles fortunées. Les Canaries, îles de la mer Atlantique, à l'ouest de la Mauritanie. Les anciens n'en eurent jamais qu'une faible connaissance. Selon Plutarque, ils y plaçaient les Champs Élysées. 

(30Que la nature a instruit par ses leçons.
Horace dit : 
Natura fieret laudabile carmen, an arte,
Quaesitum est. Ego nec studium sine divite venâ,
Nec rude quid possit video ingenium, alterius sic
Altera poscit opem res, et conjurat amicè.

(Art poétique.) 

(31Dont les bruyantes clameurs. Il est évident que Pindare désigne par ces paroles ses jaloux détracteurs, Simonide et Bacchylide son neveu. Ces deux poètes s'efforçaient par tous les moyens possibles d'affaiblir l'estime qu'on faisait des ouvrages de Pindare, et il paraît qu'à son tour celui-ci ne les épargnait pas. 

(32Des hommes comblés de ses faveurs. Capys et Hippocrate, proches parents de Théron et même comblés de ses bienfaits, prirent les armes contre lui et engagèrent un grand nombre de personnes dans leur révolte ; mais Théron battit les rebelles et les fit rentrer dans le devoir.

(33)  ... Neque enim numero comprendere refert. 
        Quem qui scire velit, Libyci velit aequoris idem 
        Dicere quam multa Zephiro turbentur arenae.
(Virg. Georg. 2.) 

 

OLYMPIQUE III

(34) Boech prétend que cette ode fut chantée à Agrigente à peu près dans le même temps que la précédente et pour la même victoire. Théron était occupé à célébrer les Théoxénies, lorsque ses chevaux revinrent couverts de branches d'olivier. Pindare en prend occasion de raconter comment Hercule obtint l'olivier sauvage des Hyperboréens quand il alla sur les bords du Danube chasser la biche aux cornes d'or.
Les Théoxénies étaient des fêtes que les Grecs célébraient en mémoire des dieux qui autrefois avaient été leurs hôtes. Le scholiaste de Pindare en attribue l'origine à Castor et Pollux : "Kai outoi aph'eautôn metenoësan änégurin, Theoxenia : para to dokein tote xenizein tous Theous" C'est pour cela que les sacrifices qu'on faisait aux fils de Léda s'appelaient Xenismoi

(35) Les fils de Tyndare. Castor et Pollux , fils de Tyndare, roi de Sparte et de Léda, suivirent Jason à la conquête de la Toison d'Or et devinrent tous deux célèbres, Pollux à la lutte et Castor dans l'art de dompter les chevaux. Après leur mort on leur rendit les honneurs divins sons le nom de Dioscures (Dios de Jupiter, et kouroi fils). Ils furent même comptés par plusieurs villes au nombre des grands dieux de la Grèce. Agrigente les honorait d'un culte particulier, et voilà pourquoi, entre autres raisons, le poète dédie son ode à eux plutôt qu'à Jupiter.   
(
36) Un citoyen d'Étolie. Hercule nomma Oxyllus, Etolien, juge des luttes olympiques. Depuis ce temps, les Étoliens ou Eléens, habitants de l'Égide, pour les distinguer des Achéens, habitants de l'Achaïe, demeurèrent en possession du droit de choisir les juges. D'abord un seul, ensuite deux, enfin jusqu'à neuf : trois pour les courses des chars, trois pour les cinq autres genres de combat, trois pour la distribution des prix. Aristodème, roi de Lacédémone, en ajouta un dixième qui était comme le président. Ces juges prêtaient serment de juger avec équité. 

(37) Qui le premier apporta cet arbre. Pindare attribue ici à l'Hercule grec ce qui, selon Pausanias, appartient à l'Hercule Idéen ou de Crète. 

(38Près des sources ombragées de l'Ister. L'Ister, maintenant le Danube, un des plus grands fleuves de l'Europe et qui prend sa source dans la forêt Noire.

(39Des peuples hyperboréens. C'est ainsi que les Grecs nommaient tous les peuples septentrionaux par rapport à eux, tant de l'Europe que de l'Asie, ce qui comprend la Scythie, la Tartarie européenne et asiatique, les monts Riphées, le pays des Abiens qu'Homère nomme les plus justes des hommes, pays alors couverts de forêts. II serait trop long de raconter toutes les fables qu'ils ont débitées sur ces peuples ; je ne citerai que Pline le naturaliste : " Près des monts Riphées, dit-il, au-delà de l'aquilon, habite un peuple heureux, si nous les en croyons, qu'ils nomment Hyperboréens ; ils vivent longtemps et sont célèbres par de fabuleuses merveilles. C'est là qu'on croit que sont placés les pôles sur lesquels roule l'axe du monde : c'est l'extrémité de la terre, le terme de la course des astres. Le soleil est pour ces peuples pendant six mois sous l'horizon : ils n'ont qu'un seul jour d'un semestre entier, non comme disent les ignorants, depuis l'équinoxe du printemps jusqu'à celui d'automne, mais un seul solstice éclairé du soleil pendant six mois, remplacé pendant six mois par une nuit profonde, température douce et heureuse. Les souffles impétueux des passions ne troublent pas le repas de ces nations exemptes du crimes ; les bois, les antres des forêts leur servent de maisons ; ils rendent aux dieux en public et en particulier un culte religieux ; la discorde et les maladies de toute nature leur sont inconnues ; la mort ne les atteint que lorsque, rassasiés de la vie, de repas, de fêtes, les vieillards se précipitent d'eux-mêmes d'une roche élevée dans la mer, genre de mort qu'ils regardent comme la plus heureuse.  Pone eos montes ultraque Aquilonem gens felix, si credimus, quos Hyperboreos appellavere, annoso degit aevo, fabulosis celebrata miraculis. ibi creduntur esse cardines mundi extremique siderum ambitus semenstri luce [et una die] solis adversi, non, ut imperiti dixere, ab aequinoctio verno in autmnum: semel in anno solstitio oriuntur iis soles brumaque semel occidunt. regio aprica, felici temperie, omni adflatu noxio carens. domus iis nemora lucique, et deorum cutus viritim gregatimque, discordia ignota et aegritudo omnis. mors non nisi satietate vitae epulatis delibutoque senio luxu e quadam rupe in mare salientibus; hoc genus sepulturae beatissimum. (Pline, liv. 4. ch. 12.)  Vossius établit savamment que la région qu'ils habitent doit être située dans l'occident méridional, par exemple en Portugal, où la douceur du climat favorise la culture de l'olivier. Ce qui n'a pas empêché Heyne de taxer Pindare d'une grossière ignorance. 

(40Fidèles adorateurs d'Apollon. "Ces peuples, dit le même Pline, adoraient le soleil et envoyaient tous les ans par de jeunes filles leurs offrandes au temple de ce dieu, à Délos." 

(41 Du Cronium. Colline au pied de laquelle était bâti le stade.

(42Les ordres d'Eurysthée. Jupiter ou, selon d'autres, Thémis ayant prédit qu'il naîtrait bientôt un enfant qui commanderait un jour à tous les hommes, Junon, qui préside aux enfantements, retarda l'accouchement d'Alcmène et avança celui d'Archippe, femme de Sthénélus, roi de Mycènes, de sorte qu'Eurysthée vit le jour avant Hercule et que celui-ci lui fut assujetti. De là sont venus les douze travaux d'Hercule, si fameux chez les poètes :
"Ote gar Eraklês emelle gennasthai, Zeus en theois ephê, ton apo Perseôs gennêthêsomenon tote basileuein Mukênôn : êra de dia ton zêlon Eileithuian epeisen, ton men Alkmênês tokon epischein, Eurusthea de ton Stenelou pareskeuase gennêthênai eptamêniaion onta. " (Apollod., lib. 3.)
"En effet Hercule étant prêt à voir le jour, Jupiter dit en présence des dieux que celui qui allait naître de la race de Persée régnerait à Mycènes. Junon par jalousie engagea Lucine à retarder l'accouchement d'Alcmène et à faire naître sur-le-champ Eurysthée, fils de Sthénélus, quoiqu'il n'eût que sept mois." 

(43Que Taygète avait, etc. Taygète, fille d'Atlas et de Pleïone, poursuivie par Jupiter, fut changée en biche par Diane, qui lui rendit sa première forme quand le péril fut passé. Celle nymphe, en reconnaissance, consacra à la déesse une biche dont elle fit dorer les cornes et qu'elle ornait de bandelettes. C'est cette biche qu'Hercule rapporta à Eurysthée et qui fait l'un de ses travaux. 

(44) Diane l'Orthosienne. Diane étais ainsi appelée du mont Orthosius, en Arcadie, où elle chassait. C'est la Diane à qui l'on immolait des victimes humaines.   
(
45Que Borée ne tourmenta jamais, etc. Le texte porte pnoias opithen Borea (en arrière du souffle de Borée). Si cette contrée est en arrière, c'est-à-dire plus loin que le souffle de Borée, elle en est donc à l'abri.
(46Où douze concours égaux. Voyez la Dissertation sur les jeux Olympiques. 

(47)  Il ne s'agit point ici des jeux Olympiques, mais des fêtes Théoxénies, que Théron célébrait alors dans le temple de Castor et Pollux.  

(48 Les Emménides. La tribu des Emménides, à Agrigente, remontait à Télémacus qui, ayant tué le tyran Phalaris, s'empara du trône ; il eut pour fils Emménides, duquel est issu Oenésidame, père de Théron. 

(49Jusqu'aux colonnes d'Hercule. Expression figurée pour marquer que Théron était au comble de la gloire. Ce mot est devenu proverbial comme le sidera ferire d'Horace. Mais ici, le sujet même de l'ode en grande partie consacrée à Hercule donne à cette formule une application particulière. 

   

OLYMPIQUE IV

(50) Camarina, ville de Sicile fondée par les Syracusains, l'an 135 de la fondation de Syracuse. Elle était voisine d'un lac du même nom dont il est parlé ode 5e.
Cette ode fut chantée à Olympie, comme le prouvent les vers 4, 5 et 6, en la quatre-vingt-deuxième olympiade. Psaumis était un riche citoyen de Syracuse. On pense qu'il était lié avec Pindare.  

(51) Ce titre est défectueux, à ce que Boeckh prétend, et il le prouve par l'emploi que fait le poète dans la suite de l'ode du mot ochos, qui signifie proprement un char attelé à deux mules. Il est certain que les médailles frappées en mémoire de cet événement représentaient des mules au lieu de chevaux. Heyne et M. Boissonade maintiennent cependant la leçon ippois que nous avons aussi cru devoir conserver.
Apênê exprime proprement la course des chars attelés de mulets.  

(52) Les Heures, tes filles. Les Heures, filles de Jupiter et de Thémis, étaient chargées d'ouvrir et de fermer les portes du jour. On les représentait ordinairement avec des ailes de papillon. Hygin (fable 183) nous a conservé les noms des déesses qui présidaient aux heures du jour. Il dit en effet : "Alii auctores tradunt decem his nominibus : 1° Auge (Augê), l'aurore ou le point du jour ; 2° Anatole (Anatolê) , le lever du soleil ; 3° Musaea (Mouseia), l'heure des Muses, c'est-à-dire celle des études; 4° Gymnasia (Gumnasia), l'heure du gymnase ou des exercices, elle suivait immédiatement celle des Muses ; 5° Nympha (Numphai), l'heure des Naïades, c'est-à-dire l'heure du bain, qui avait toujours lieu après les exercices du gymnase; 6° Mesembrai (Mesêmbria), le midi ; 7° Sponde (Spondê), l'heure des libations; 8° Lite (Lité), l'heure des prières; 9° Acte et Cypris (Aktê kai Kupris), l'heure de la table et du plaisir; 10° enfin Dyses (Dusis), le coucher du soleil." 

(53Typhon, géant fameux que l'on confond quelquefois à tort avec Typhée. Junon le fit naître seule en frappant la terre. 

(54Voici venir Psaumis. Nous avons préféré ce sens, qui nous paraît traduire parfaitement le grec : "Psaumios gar ikei ocheôn : os elaia stephanôtheis, etc. ; " littéralement : "car la pompe du char de Psaumis s'avance. Lui qui couronné de l'olivier, etc. " M. Tourlet à traduit: "Ils (mes chants) suivront le char de Psaumis jusque dans Camarine... " Ce ne peut être l'idée du poète, ce n'est d'ailleurs visiblement point celle qu'expriment les mots, qui ne présentent ici aucune ambiguïté. Il nous semble en outre que le sens que nous avons adopté est plus en harmonie avec le genre lyrique, qui aime les tableaux vifs et animés. 

(55Vengea le fils de Clymène. Erginus, fils de Clymène, l'un des Argonautes, ayant trouvé dans l'île de Lemnos Hypsiphile occupée à honorer par des jeux et des combats les funérailles de Thoas son père, se présenta dans la lice la tête couverte de cheveux blancs. Les femmes de Lemnos le prirent pour un vieillard et se moquèrent de lui, mais Erginus vainquit à la course le fils même de Borée et reçut le prix des mains d'Hypsiphile. Cette anecdote paraît d'autant plus vraisemblable qu'elle est confirmée par le proverbe : "Ouch'oti soi to tou Erginou sumbebêken en neotêti plia. " (Libanius.)

(56) Souvent la jeunesse voit blanchir ses cheveux avant le temps. Ainsi les cheveux blancs ne sont pas toujours un indice de faiblesse, l'exemple d'Erginus en fait foi, et Psaumis, quoiqu'au déclin de l'âge viril, avait encore ce trait de ressemblance avec Erginus et pouvait comme lui se livrer avec succès aux mêmes exercices de la jeunesse   

 

 OLYMPIQUE V

(57)  Celte ode fut chantée à Camarina dans une chapelle de la nymphe homonyme. 

(58)  L'usage des chars attelés de mules fut introduit par Asander ; il ne subsista pas longtemps et fut supprimé à la quatre-vingt-neuvième olympiade. 

(59)  Fille de l'Océan. Toutes les fontaines étaient réputées filles de l'Océan :
Tris gar muriai eisi tanusphoroi ôkeanides. 

(60 Et ces douze autels. Il paraît qu'il ne s'agit point ici d'Olympie, dont le temple ne contenait que six autels, mais de douze autels que Psaumis avant son départ pour la Grèce avait fait élever à Camarina et sur lesquels, d'après ses ordres, on devait immoler un grand nombre de victimes pour lui rendre les dieux favorables.

(61Relevée tout récemment de ses ruines. Camarina, dévastée par les Syracusains, devait en grande partie son rétablissement aux libéralités de Psaumis. 

(62Embellir par la pompe de ses fêtes. Soit par celles qu'on lui fit à son retour d'Olympie, soit par celles qu'il donna lui-même au peuple de Camarina en reconnaissance de sa victoire. 

(63O Pallas, protectrice des cités. Le grec porte poliaoche (de echein polin), surnom de Minerve, qui était regardée comme la divinité tutélaire des villes. Les anciens plaçaient sa statue au haut de leurs forteresses et de leurs temples :
O dea, quae retines in summis urbibus arces.  (Catulle) 

(64)  L'Oanus coulait à Camarina ; on croit que c'est le Prascolari. 

(65L'Hippanis, aujourd'hui Camarino, coulait non loin de Camarina. Son lit était si large et si profond qu'il pouvait recevoir des vaisseaux et, au moyen de canaux pratiqués pour faciliter sa jonction avec l'Oanus, les remonter dans la ville même. Il prenait sa source dans une montagne couverte d'immenses forêts, où les Camarinains coupaient des bois pour la construction de leurs édifices et les faisaient descendre le long du fleuve jusqu'à la ville. 

(66Veille sur Camarina. Le poète donne à entendre que la ville nouvelle avait été mise sous la protection de Jupiter. 

(67L'Antre sacré de l'Ida. Il est probable qu'il existait au pied de la colline Cronium un antre idéen

(68)  Des flûtes lydiennes. Le mode lydien était le plus doux et celui qu'on mettait eu usage dans les prières.

(69 Tuque ô, cui prima frementem
         Fudit equum, magno tellus percussa tridenti.
(Virgile.) 
 

 

   

OLYMPIQUE VI

(70)  Cette ode fut composée à Thèbes et chantée à Stymphale. 

(71)  Agésias, fils de Sostrate, Syracusain par son père, Stymphalien par sa mère, était de l'illustre famille des Jamides. 

(72)  Pindare donne à Agésias la plus illustre origine et les fonctions les plus honorables que l'on pût avoir dans l'antiquité païenne. Les anciens parlent de la famille de Jamides comme en parle notre poète. Pausanias remarque qu'à la bataille de Mantinée, les Mantinéens avaient avec eux le devin Thrasybule Éléen, fils d'Eneüs de la race des Jamides, qui leur prédit la victoire et y contribua beaucoup par sa valeur. La grande prêtresse de l'autel de Jupiter dans le temple d'Olympie appartenait vraisemblablement à la famille d'Agésias. Ses ancêtres avaient été revêtus de ce sacerdoce et lui l'exerçait alors. Cet autel est nommé fatidique, parce que le prêtre avant la célébration des jeux lisait dans les entrailles des victimes le sort qui attendait les athlètes. (Olympique 8, vers 3 et 4.) 

(73)  Les ancêtres d'Agésias avaient été fondateurs de Syracuse 

(74 Des chants aussi sublimes. Le grec porte : "Que le fils de Sostrate sache qu'il est sur un bon pied dans cette chaussure," c'est-à-dire que cet éloge lui convient parfaitement. 

(75) Au devin Amphiaraüs. Amphiaraüs, fameux devin, fils d'Oïclée, assista à la chasse du sanglier de Calydon et, suivant Apollodore, fut un des Argonautes. Il épousa Eriphyle, sœur d'Adraste roi d'Argos, dont il eut deux fils, Alcméon et Amphiloque. Lorsque Adraste, à la prière de Polynice, eut déclaré la guerre à Thèbes, Amphiaraüs, instruit par les dieux qu'il périrait dans cette expédition se cacha pour n'être pas obligé de prendre part à la guerre ; mais Ériphyle découvrit le lieu de sa retraite à Polynice, qui récompensa sa perfidie par le don d'un collier de diamants. Amphiaraüs, forcé de marcher contre Thèbes, fit avant son départ promettre à son fils Alcméon de le venger en faisant mourir sa mère Ériphyle. La guerre de Thèbes fut funeste aux Argiens et Amphiaraüs fut englouti sous terre en voulant sortir de la mêlée. Alcméon n'eut pas plutôt appris cette triste nouvelle qu'il poignarda sa mère. Amphiaraüs reçut après sa mort les hommages divins. Les Opiens, peuple de l'Attique, lui bâtirent un temple près d'une fontaine regardée comme sacrée, parce qu'on croyait qu'après son apothéose il était sorti par là de dessous la terre. Les malades et ceux qui voulaient consulter le dieu avaient seuls la permission de s'y baigner ; après le bain ils jetaient une pièce d'or ou d'argent dans la fontaine. Pour être admis à interroger l'oracle, il fallait se purifier, s'abstenir de nourriture pendant vingt-quatre heures et de vin pendant huit jours : on immolait ensuite un bélier, puis on étendait sa peau, sur laquelle on se couchait pour recevoir pendant le sommeil la réponse du dieu.

(76 Après que sept bûchers embrasés. Un scholiaste assure qu'il existait auprès de Thèbes un champ nommé eptapurai où furent dressés les bûchers non des sept chefs, car tous ne périrent pas dans l'expédition, mais des guerriers de leurs sept légions qui avaient succombé. (Voyez Pausanias, t, 39, et les Suppliantes d'Euripide.) 

(77) O Phintis. Phintis était sans doute le conducteur, l'écuyer du char d'Agésias. 

(78)  Dans le palais de Pitane. Nom d'une nymphe, fille de l'Eurotas, fleuve de la Laconie et qu'on suppose protectrice d'une ville du même nom placée sur les bords de ce fleuve, car les poètes sont dans l'usage de donner des nymphes pour fondatrices à toutes les cités. 

(79) Élatus, fils d'Arcas et de la nymphe Callisto, que Jupiter changea en ours, eut cinq fils, parmi lesquels Épytus, époux d'Évadné, et qui régna en Arcadie. 

(80)  Phésane, d'après le scholiaste et tous les auteurs, est une ville sur les confins de l'Arcadie et de l'Élide. 

(81Évadné. Ce n'est pas la même dont il est question au sixième livre de l'Énéide. 

(82)  Lucine ou Ilithye (de eleuthô, Eileithuia, parce qu'elle vient aux cris de femmes enceintes pour les délivrer) était fille de Jupiter et de Junon et présidait aux accouchements. Apollon lui envoya aussi les Parques afin que chacune d'elles gratifiât cet enfant d'un don spécial. 

(83Du suc délicieux des abeilles. Le grec port ios, qui au propre signifie un projectile quelconque (du verbe iêmi envoyer) et par extension la liqueur lancée ou distillée de la bouche de certains animaux. En parlant des dragons, ce sera du venin ; ici, le suc de l'abeille. En Grèce on était dans l'usage de faire sucer du miel dans une éponge aux petits enfants ; de là sans doute l'origine du titre de nourrices de Jupiter que reçurent les abeilles. 

(84C'est pourquoi sa mère voulut qu'il portât à jamais l'immortel nom de Jamus. Apollon retenu dans le ciel ne pouvait donner un nom à son fils. Jamus vient de apo tôn iôn (des violettes), sur lesquelles son corps reposa parmi les joncs. Les anciens, fort superstitieux, attachaient un présage au nom nomen omen. Aussi la plupart de leurs noms étaient-ils significatifs.

(85) Où les violettes purpurines. La violette en effet a le fond du calice d'un jaune vif et éclatant, ce qui excuse et justifie l'expression aktisi

(86Délos, ouvrage de ses mains. Virgile rapporte qu'Apollon fixa celte île qui était flottante en l'attachant à Mycone et à Giare, deux îles voisines. 

(87) Mes premiers oracles. Le grec porte opisthen (mes oracles d'en arrière), c'est-à-dire d'autrefois, ceux que j'ai rendus sur toi à l'époque de ta naissance. 

(88 Le noble rejeton des Alcaïdes. Quoique Hercule fut, suivant la fable, fils de Jupiter, le poète le désigne ici par son père putatif Amphitryon, fils d'Alcée. 

(89Métope, fille de Stymphale, etc. Métope, suivant la fable, était fille du Ladon, sur lequel est situé Stymphale, et de l'Asopus, fleuve thébain, qui eut pour fille la nymphe Thébè, protectrice de Thèbes, capitale de la Béotie. C'est pour cela qu'il nomme Métope son aïeule maternelle. De cette manière il y avait parenté pour les femmes entre les Arcadiens et les Béotiens.

(90Thèbes que j'habite aujourd'hui. Le grec porte : "dont je bois l'eau."
Virgile a dit : Aut Ararim Parthus bibet aut Germania Tigrim. 

(91)  Énée ordonne, etc. Il est probable que cet Enée était le chorège, c'est-à-dire celui qui avait la direction des chœurs et des danses. 

(92 Junon Parthénienne. Junon était adorée sur le Parthénion, montagne d'Arcadie, au nord de Tégée.

(93)  A ce grossier proverbe : "Pourceau de Béotie".  Littéralement : "Faire connaître que nous ne méritons pas le proverbe outrageant : Porc béotien "  Les habitants de la Béotie passaient pour des gens lourds et grossiers.
Platon dit dans le Banquet: "La Béotie où les esprits sont pesants et où l'éloquence n'est pas ordinaire." De là les proverbes pourceau de Béotie, conte béotien, pour exprimer des actions ou des discours grossiers, ineptes  dépourvus de sens. Cette opinion n'était point affaiblie du temps d'Horace, qui dit lui-même : Boeotum crasso jurares in aere natum.
C'est pourtant sous ce climat si épais que sont nés Pindare et Plutarque.

(94) Ortygie (ortux, coturnix), petite île adhérente à Syracuse. C'était la résidence royale de Hiéron. Probablement aussi qu'Agésias l'habitait. C'était dans cette île qu'était la fontaine Arhétuse. 

(95De Cérès aux pieds de pourpre. Cérès est ainsi appelée soit parce qu'en cherchant Proserpine sa fille, l'excès de la fatigue et de la marche lui avait rendu les pieds rouges, soit qu'en traversant les blés murs, la couleur dorée des épis se réfléchissait sur ses pieds. Virgile a dit aussi "rubicunda Ceres.

(96) Les fêtes de Proserpine. Ces fêtes se nommaient theogamia ou anthesphoria (noces des dieux), à cause des noces de Proserpine et de Pluton qu'on y célébrait. 

(97Et les pompes du puissant Jupiter Aetnéen. Hiéron joignait à la dignité de souverain celle de grand pontife de Jupiter Aetnéen. 

(98)  Deux ancres assurent souvent le salut. Allusion à la double patrie d'Agésias, la Sicile et l'Arcadie, Syracuse et Stymphale ou Métope : aussi le poète a-t-il raison d'avancer que deux ancres assurent le salut, etc.  Chez les anciens, les navires avaient quelquefois deux ancres, l'une à la proue, l'autre à la poupe ; c'est ce qui a fait dire à Epictée : "Oute naun ek mias agkuras, oute bion ek mias elpidos ormisteon." L'expression en est devenue proverbiale et répond à celle-ci de notre langue : "Avoir plusieurs cordes à son arc."  Il était facile à Agésias de s'en appliquer le sens, car si les dissensions ou quelque autre malheur l'eussent obligé de quitter la Sicile, il pouvait chercher un asile en Arcadie. 

(99D'Amphitrite à la quenouille d'or. Cette épithète que donne Pindare à la déesse des mers est parfaitement d'accord avec ces vers où Virgile parle des nymphes qui accompagnaient une autre déesse marine :
. . . Millesia vellera nymphae 
Carpebant . . . . . . . . . . . 
Dum fusis mollia pensa 
Devolvunt.
 

 

OLYMPIQUE VII 

(100) Cette ode fut chantée à Rhodes dans la ville d'Ialyse pendant un repas. Les Athéniens la regardaient comme le chef-d’œuvre  de Pindare; ils la firent graver en lettres d'or et déposer dans le temple de Minerve. 

(101) Diagoras, Rhodien, fils de Démagète, de la famille des Ératides, remporta un grand nombre de victoires et fut un des plus illustres athlètes. Ses enfants furent presque aussi célèbres que lui : "Vous trouvez dans l'Altis, dit Pausanias, plusieurs athlètes de Rhodes ; c'est Diagoras et toute sa famille, etc."  Ses petits-fils furent aussi couronnés aux jeux Olympiques, car Euclis, fils de Callianax et de Callipatire, eut le prix du ceste dans la classe des hommes et Pisidore l'eut dans celle des enfants. Un jour il amena avec lui ses deux fils Acusilas et Damagète ; ces illustres athlètes ayant été proclamés vainqueurs, les deux fils portèrent le père sur leurs épaules au milieu d'une foule de Grecs qui jetaient des fleurs sur leur passage et admiraient la gloire et le bonheur d'un père qui avait de tels enfants et des enfants qui avaient un tel père. Une de ses filles, Aristophatrie, s'étant présentée pour combattre, malgré la loi qui n'admettait pas les femmes à ces luttes, obtint une exception motivée sur la gloire que son père s'était acquise et remporta la victoire.

(102Au pugilat. Voyez la Dissertation sur les jeux Olympiques. 

(103) Rhodes puissante reine des mers, épouse du Soleil. Cette île est située sur la côte de l'Asie, dans la Méditerranée. Son nom vient de rodon (rose). On dit qu'il ne se passe point de jour sans que le soleil y paraisse et que c'est pour cela que les anciens la dédièrent à cette divinité.  

(104Cet invincible athlète. Diagoras était d'une force et d'une constitution extraordinaires. 

(105Aux sources sacrées de Castalie. Il est probable que Diagoras avait été couronné aux jeux Pythiques qui se célébraient à Delphes. La fontaine de Castalie coulait entre les deux sommets du Parnasse, le Nauplias et l'Hyampé ; c'est sur l'une de ces pointes que Delphes était bâtie.

(106 Dont l'équité, etc. Du temps de Diagoras, Rhodes était libre ; mais ses ancêtres y avaient eu la souveraineté. Démagète même y était encore prytane. C'est dans l'exercice de cette charge qu'il s'était concilié l'affection générale par son équité.

(107Aux trois florissantes cités. Les anciens y comptaient trois villes considérables : Lindus, Jalisus et Camérie, ainsi nommées des trois petits-fils du Soleil qui les fondèrent. (Voyez épode 4). Homère nous a consacré le nom de ces trois villes : 
Oi Rodoi amphenemonto diatricha kosmêthentes 
Lindon, Iêlusion te kai arginoenta Kameiron.
 

(108) Non loin du promontoire où se réfugia, etc. Ce promontoire est en Lycie, vis-à-vis l'île de Rhodes. Ce fut probablement dans cet endroit que Tlépolème, banni d'Argos, vint débarquer avec ses compagnons.   

(109Tuer d'un coup de massue, etc. Tlépolème était fils d'Hercule. Ayant tué Licymnius son oncle, fils de Mars et de Ménée, il abandonna son pays, et après avoir erré quelque temps sur la mer, il se rendit maître de Rhodes. Homère dit que ce fut par mégarde que Tlépolème tua Licymnius, et Apollodore observe que ce fut en voulant frapper un esclave de ce prince. Ainsi ce meurtre ne peut faire supposer à Tlépolème aucun motif d'ambition ou de perfidie. 

(110) Vers cette terre que la mer environne. Le poète ne lui fait désigner par l'oracle qu'en termes ambigus et par périphrase le lieu de son exil, pour avoir occasion de remonter à l'origine de la puissance commerciale de Rhodes figurée par cette pluie d'or. 

(111)  Le dieu, fils d'Hypérion. Hypérion fut un astronome qui, ayant décrit avec exactitude les mouvements du soleil, de la lune et des astres, mérita d'être placé au nombre des dieux et supposé le père du Soleil. 

(112Et d'honorer les premiers. L'oracle avait assuré la protection de Minerve à la nation qui offrirait le premier sacrifice au moment de sa naissance. 

(113 Sans avoir le feu sacré. Soit que les Rhodiens se fussent servis d'un feu étranger, soit qu'ils n'eussent point fait usage de réchauds pour brûler l'encens et les victimes. La négligence était capitale surtout dans un sacrifice offert à Minerve. Le feu devait être pris aux rayons du soleil et alimenté sur des trépieds ou réchauds ad hoc. Malgré leur oubli involontaire, les Rhodiens, n'étant coupables que de l'omission d'une formalité, ne purent être privés de la prérogative attachée à l'accomplissement de la condition imposée par l'oracle. 

(114De surpasser par leur adresse. Les Rhodiens, malgré leur supériorité dans les arts, le cédaient pourtant aux Athéniens, parce que ceux-ci avaient offert à la déesse le premier sacrifice en règle. 

(115) A de vains artifices. Les Rhodiens avaient été accusés de se livrer à la magie. 

(116)  Par le serment redoutable des dieux. Ce serment est celui que les dieux faisaient par le Styx :
Stugos udôr, oste megistos
kos, deinotatos te pelei makaressi theoisi.
  (Homère.)
ne dubita! dabitur (Stygias iurauimus undas),
quodcumque optaris; 
(Ovide, Metam, II, 101- 102)
Di cujus jurare timent et fallere numen.  (Virgile) 

(117) Interea uolucres Pyrois et Eous et Aethon,
Solis equi, quartusque Phlegon hinnitibus auras
flammiferis inplent
(Ovide, Metam, II, 153-155)

(118C'est là que le chef des Tiryntiens. Tlépolème avait été roi de Tirynthe et d'Argos.

(119On lui offrit comme à un dieu, etc. Tlépolème ayant été tué au siège de Troie, les Rhodiens rapportèrent dans leur île ses cendres et ses os, lui érigèrent un superbe monument, lui décernèrent les honneurs divins, instituèrent des jeux dont la couronne était une branche de peuplier ; ils se célébraient tous les ans, le vingt-quatrième jour du mois gorpicoeus (septembre).

(120 Et la puissante Athènes. Les fêtes qu'on célébrait dans l'Attique sont les Panathénées et les mystères d'Éleusis, pendant lesquels on célébrait des jeux solennels. 

(121) Le bouclier d'airain. Le bouclier était un des insignes de Junon. Les Argiens en donnaient un pour prix au vainqueur dans les jeux hécatombéens.

(122Que décernent l'Arcadie et Thèbes. Les jeux lycéens se célébraient en Arcadie. Les jeux béotiens, dits légitimes, se célébraient en l'honneur d'Hercule à Thespies, à Platée, à Orope, à Délos, etc. 

(123Six fois Égine et Pellène, etc. Les jeux anciens se célébraient à Égine. Les Théoxénies ou fêtes de Mercure se célébraient spécialement à Pellène. 

(124La colonne sur laquelle Mégare. On célébrait à Mégare des jeux en l'honneur d'Alcothoüs, fils de Pélops. 

(125 Sur les sommets de l'Atabyre. II y avait deux montagnes de ce nom, dont l'une en Sicile ; le poète parle ici de celle de Rhodes. 

   

OLYMPIQUE VIII

(126)  Cette ode fut chantée dans un festin à Olympie.  

(127)  Alcimédon d'Égine, frère de Timosthène, qui avait déjà remporté le prix aux jeux Néméens, fut vainqueur en la quatre-vingtième olympiade.

(128Sanctuaire de la vérité. Parce que Jupiter y rendait des oracles par le ministère des Jamides, comme l'indique la suite de l'ode. 

(129Demandent aux entrailles fumantes, etc. Quelques jours avant l'ouverture des jeux, ceux qui se proposaient d'y disputer le prix faisaient des sacrifices pour se rendre les dieux favorables et cherchaient en quelque sorte a lire leur sort dans les entrailles des victimes. 

(130 Et ces couronnes. La couronne était portée processionnellement autour de l'Altis.

(131Sa patrie puissante sur les mers, Égine, etc. Égine, île de la mer Égée, est située entre l'Attique et l'Argolide, dans le golfe Saronique. Elle avait autrefois porté le nom d'Émone, d'Oenopie, de Myrmidonie, et elle fut ainsi appelée de la nymphe Egine. Ayant été ravagée par la peste, elle fut repeuplée par des fourmis que Jupiter changea en hommes à la prière d'Éaque, roi de celte contrée. 

(132Et que les étrangers y trouvassent un égal appui. Le commerce attirant des marchands de toutes les nations, il y avait un tribunal spécial pour régler leurs intérêts (polla repei). 

(133Égine fut gouvernée par les Doriens. Après que Pélée et Télamon, fils d'Éaque, eurent tué Phocus, leur frère, Pélée s'enfuit en Thessalie et Télamon à Salamine, en sorte qu'Éaque étant mort, cette île restait sans roi. Mais un certain Driacon ou Tracon, qui était Dorien, conduisit une colonie à Égine et s'en rendit maître. 

(134Trois dragons s'élancent, etc. Le poète sous cette allégorie représente les trois sièges que soutint la ville de Troie ; elle fut saccagée au troisième. 

(135 Que les mains viennent de fortifier, ô Éaque !  Neptune et Apollon, exilés du ciel au rapport de Virgile, construisirent les murs de Troie. Pindare y joint un mortel, Éaque, dont l'ouvrage est moins solide, ce qui s'accorde avec les paroles qu'Andromaque adresse à Hector : 

Laon de stêson par' erineon, entha malista 
Ambatos esti polis, kai epidromon epleto teichos.
"Arrête tes soldats près de ce figuier; c'est là, n'en doute pas, que la ville est d'un facile accès, que nos murs peuvent être aisément franchis." 

(136Je vois tes fils commencer et tes arrière-neveux, etc., etc. Les premiers coups furent portés à Troie par Télamon et Pélée (première génération) ; la ruine fut consommée par Pyrrhus et Épéus fabricateur du cheval (quatrième génération). 

(137)  Aux bords du Xanthe. Fleuve de la Troade, auprès duquel il avait laissé paître ses coursiers. 

(138Pour contempler les jeux, etc. etc. : Ce sont les jeux Isthmiques célébrés en l'honneur de Neptune à l'Isthme de Corinthe. 

(139) Mélésias, nom du maître d'exercices d'Alcimédon. 

(140) La joie qu'en ressentit son aïeul, etc. , etc. Il cite le grand-père d'Alcimédon, parce que, selon toutes les apparences , son père était mort. 

(141 Rajeunit ses vieux ans. Littéralement : "Lui inspire une vigueur contraire à la vieillesse." 

(142O Ophion! etc., etc. C'est probablement le nom du père d'Alcimédon. 

(143Dès que la renommée. Angélie, fille de Mercure.

(144Les maladies promptes et cruelles. Cette prière finale autorise à croire qu'Iphion et Callimaque auraient été enlevés par quelque maladie contagieuse, quoique le poète ne le dise pas expressément. 

(145Puisse-t-il forcer Némésis. Némésis, divinité de l'enfer, fille de Jupiter et de la Nécessité ou de l'Océan et de la Nuit, était 1a déesse de la vengeance. Elle vengeait les crimes que la justice humaine laisse impunis, l'arrogance, l'oubli de soi-même dans la prospérité, l'ingratitude, etc. On convient généralement que son nom signifie la force ou le pouvoir de la fortune, et c'est probablement dans ce sens que Pindare demande à Jupiter de la forcer à ne point envier à ses héros leur félicité.  

OLYMPIQUE IX

(146) Cette ode fut chantée à Oponte dans un festin qui accompagna le couronnement de l'autel d'Ajax. 

(147)  On ne connaît aucun détail sur la famille d'Épharmoste ni sur ses ancêtres, d'où l'on peut inférer qu'il était d'une naissance obscure. Aussi Pindare, dans l'ode qu'il lui adresse, dit-il fort peu de chose de lui et porte-t-il tous ses éloges sur Oponte sa patrie. Sa victoire à la lutte est probablement de la quatre-vingt-unième olympiade. 

(148)  Opunte ou Oponte, ville des Locriens en Béotie, près du golfe de Négrepont. Elle fut bâtie, selon les uns, par Opoentes, compagnon de Patrocle, ami d'Achille, et selon les autres par Deucalion, appelé aussi Opus. Elle était habitée par les Locriens Epicnémidiens. 

(149Ce triple refrain bruyant , etc. Archiloque, poète grec né à Paros, avait composé un hymne pour la victoire d'Hercule et d'Iolas. Hercule y porte le nom de Kallinikos (brillant vainqueur). C'était une ode banale chantée à Olympie seulement (phônaen Olumpia), lorsque le vainqueur n'avait point trouvé de panégyriste. Triploos indique qu'elle était divisée en trois strophes ou couplets, ou bien qu'on répétait jusqu'à trois fois le refrain Ténella!... ; et kechlados, qui est synonyme de pléthuôn, signifie que la musique imitait le son plein et renflé de certains instruments bruyants. Le scholiaste d'Aristophane nous en a conservé les deux premiers vers : 
Tenella! Kallinikê, chair', anax Erakleis 
Autos te kai Iolaos, aich méta duô.
 

(150Et des sommets de l'Élide. Olympie est géographiquement le point le plus élevé de l'Élide ; il n'y a donc point de métaphore dans ces vers. 

(151 De Thémis et sa fille, etc. Thémis ou la Justice, fille du Ciel et de la Terre. Elle régna dans la Thessalie et s'appliqua avec tant de sagesse à rendre la justice à ses peuples qu'on la regarda toujours depuis comme la déesse de la justice, dont on lui fit porter le nom. Jupiter la força de l'épouser et lui donna trois filles ; l'Équité, la Loi et la Paix. Eunomie signifie la loi. Hésiode dans sa Théogonie, vers 902, fait encore Thémis mère des Heures:
Orai, thugateres Themidos kai Zenos anaktos
Eunomié te Dikê, kai Eirênê poluolbê.
 

(152Les sources de Castalie, c'est-à-dire les jeux pythiques qui se célébraient à Delphes, non loin de la fontaine de Castalie, consacrée à Apollon et aux Muses. On dit que ce dieu, poursuivant une nymphe de ce nom, la métamorphosa en cette source et lui donna la propriété de rendre poète quiconque boirait de ses eaux. 

(153Lorsqu'il attaqua Pylos. Hercule, ayant tué Trachinius, consulta Apollon, qui lui ordonna de se faire purifier par Nélée, fils de Neptune. Nélée refusa de le purifier ; Hercule combattit ce prince et Neptune même qui vint au secours de son fils. Pindare place ce combat près de Pylos, ville de l'Élide, où régnait Nélée. 

(154Braver Apollon. Hercule étant venu pour consulter l'oracle d'Apollon, la pythie lui répondit que le dieu était absent et qu'elle ne pouvait pas répondre. Irrité de ce refus, Hercule se saisit du trépied sacré et entraîna la prêtresse au fond du sanctuaire : "Seigneur, s'écria-t-elle, rien ne peut vous résister."  Réponse qu'il ne manqua pas de prendre pour un oracle favorable. 

(155Et rendre immobile dans la main de Pluton. Hercule descendit aux Enfers, par l'ordre d'Eurysthée, pour en tirer le chien Cerbère, ce qu'il exécuta, après l'avoir lié de trois chaînes, sans que Pluton pût l'empêcher. Pindare donne ici à la baguette de ce dieu les attributs qu'il donne ailleurs au caducée de Mercure. 

(156Cesse donc de proférer, etc. Il s'aperçoit que le récit d'anecdotes aussi scandaleuses pourrait compromettre son caractère de poète sensé et passe à l'éloge d'Oponte, qu'il appelle ville de Protogénie

(157Chante plutôt la cité de Protogénie. Protogénie, comme son nom l'indique assez, était la fille aînée de Deucalion et de Pyrrha, et la ville de Protogénie était Oponte. 

(158)  La fable de Deucalion et Pyrrha repeuplant la terre en jetant des pierres derrière leur dos ne vient que d'une simple équivoque du mot grec laos qui signifie également pierre et peuple. 

(159De la terre des Épéens. Les Éléens étaient appelés Épéens à cause d'Épées, fils d'Endymion, qui avait été leur roi. 

(160Ménale, montagne d'Arcadie dédiée au dieu Pan ; elle tirait son nom de Médalus, fille de Lycaon. 

(161)  Il désigne les Thébains, ses compatriotes, comme faisant partie des étrangers qu'attirait à la cour d'Oponte le désir de lier connaissance avec lui pour rattacher en quelque sorte à cette ancienne hospitalité son amitié pour Pharmoste. 

(162Où régna Teuthras. Teuthras donna son nom à une partie des côtes de la Cilicie et de la Mysie. 

(163 Lorsque Télèphe repoussait. Les Grecs, à leur départ d'Aulide, ayant abordé la Mysie, qu'ils prenaient pour la Troade, en ravagèrent les campagnes. Télèphe fond sur eux, les met en fuite, à l'exception d'Achille et de Patrocle. qui tiennent ferme et repoussent l'ennemi. 

(164Tolma est proprement la hardiesse de conceptions, de pensées, et dunamis, la force du style, la force des expressions. 

(165)  Lampromaque était l'ami et le compatriote d'Epharmoste ; il avait remporté plusieurs victoires aux différents jeux de la Grèce. 

(166Argos lui a décerné. Dans les fêtes appelées Junonia. 

(167 Et Athènes, celle de l'enfance. Aux Panathénées établies par Érichton en l'honneur de Minerve. Elles se divisaient en grandes et en petites.  Les premières se célébraient tous les cinq ans, et les autres étaient annuelles, comme on le voit dans ce passage d'Harpocration: "Ditta Panathênaia êgeto Athênêsi : ta men kath' ekaston eniauton, ta de dia pentaetêridos, aper kai megala ekaloun.

(168)  A Marathon, aux fêtes d'Hercule, dont le prix était de deux vases d'argent. 

(169Aux peuples de Parrhasie, ville d'Arcadie, à l'ouest de Mégalopolis ; on y célébrait des jeux en l'honneur de Jupiter Lycéen. 

(170Et à Pellène, ville d'Achaïe , où l'on célébrait, en l'honneur d'Apollon et de Mercure, des jeux appelés Théoxénies ; le prix était un manteau. Cette ville, au rapport d'Hésychius et de Strabon, était renommée par ses manteaux : "Pellênê polis en Argei pellênikai chlainai : epei diapherein edokoun ai en Pellênê ginomenai chlainai , ôs kai atlhla tois nikôsi didosthai."
"Esti de kômê Pellênê othen kai ai Pellênikai chlainai, as kai athla etithesan en tois agosi."
(Strab. lib. 8.) 

(171Le tombeau d'Iolas, c'est-à-dire la victoire qu'il remporta aux jeux thébains, institués près du tombeau d'Iolas en mémoire d'Hercule. 

(172Et la maritime Éleusis : On célébrait dans cette ville de grands et de petits jeux sur les bords de la mer ; les vainqueurs y étaient couronnés d'épis de blé. 

(173)  L'autel de l'invincible Ajax. Dans la Locride, dont les habitants faisaient chaque année des sacrifices solennels à l'endroit où ce prince avait fait naufrage, poursuivi par la colère des dieux.  

OLYMPIQUE X

(174) Cette ode fut chantée probablement en la soixantième olympiade, dans le Prytanée, chez les Locriens Épizéphyriens. Les Locriens se divisaient en trois tribus : les Ozoles, dont le nom signifie puants, soit parce qu'ils étaient plus grossiers que les autres, soit parce qu'il y avait dans leur pays des marais infects ; les Épicnémidiens ou Orientaux, ainsi nommés du mont Cnémis, dont ils étaient voisins, et les Épizéphyriens ou Orientaux, qui habitaient une autre Locride au sud de l'Italie, près du promontoire Zéphyrium.  
(175) Agésidame, fils d'Archestrate, était de la Locride Épizéphyrienne.  
(176) Comment ai-je pu l'oublier? Pindare ne composa cette ode qu'assez longtemps après la victoire d'Agésidame. 

(177)  Céleste Vérité. Pindare fait ici la Vérité fille de Jupiter, quoique la plupart des auteurs anciens la disent fille du Temps, parce que c'est le Temps, selon Pindare même, qui la découvre aux mortels. 

(178En payant ma dette avec usure. Il veut parIer ici de la onzième ode, qui n'a qu'une strophe et qu'il regarde comme une compensation, un intérêt à celle-ci qu'il avait différée pendant longtemps. 

(179Mes chants feront disparaitre le blâme, comme les ondes engloutissent le caillou qu'elles roulent dans leur cours. Boeckh donne à ce passage une signification tout à fait différente. La voici littéralement : "Maintenant (examinons) comment le flot, en s'écoulant, baignera le caillou qu'il roule." D'abord il est obligé de sous-entendre skepsômetha (examinons) ; puis à travers une suite de métaphores obscures il voit le suffrage du public dans psaphon (caillou), les vers du poète dans kuma reon (le flot s'écoulant), et prétend que la phrase veut dire : "Maintenant il s'agit d'examiner comment nous traiterons un sujet que le public est appelé à juger..." Il nous semble vraiment que ce n'est plus expliquer un poète, mais plutôt débrouiller une énigme à force de torturer les mots qui la cachent et l'enveloppent. Nous croyons que pour avoir le véritable sens de ce passage, il ne faut pas perdre de vue celui qui le précède : " O Muse ! et toi surtout, Vérité, fille de Jupiter, repoussez d'une main équitable le reproche de mensonge nuisible à un hôte ; car le temps futur, survenant de loin, a rendu honteuse ma dette. Mais (nun) maintenant, (opa) de la manière dont (kuma reon) le flot qui s'écoule (katalusei) submerge (psaphon elissomenon) le caillou roulé, (opa te) et de celle manière, (timosen) nous paierons, (es charin [tou Agésidamou]) en mémoire d'Agésidame (logon) un hymne (koinon) commun (à lui et à sa patrie), (philan) tribut de notre amitié", c'est-à-dire qu'en consacrant à Agésidame et à sa patrie un hymne digne de leur amitié il fera disparaître ce que le retard a de blâmable, de même que le flot submerge, etc. Ce sens nous paraît découler des expressions mêmes de Pindare, il est aussi plus naturel ; nous avons dû l'adopter. 

(180Car la vérité règne dans la cité de Locres. Les Locriens furent les premiers peuples grecs qui eurent des lois écrites. Atrekeia constitue tout ce qui est vrai dans un gouvernement : intégrité dans les mœurs, sagesse dans la législation, justice dans les tribunaux. 

(181Dans l'art divin de Caliope et dans les travaux de Mars. Les Locriens cultivaient les beaux-arts, la poésie, et étaient bons soldats. 

(182Jadis Hercule, etc. Cycnus, fils de Mars, attaqua Hercule près du fleuve Échédore. Hercule fut d'abord contraint de fuir, parce que Mars secourut son fils, mais bientôt revenant au combat, il le tua. (Apollodore, p. 69.)

(183 Rends des actions de grâces à Hylas. Agésidame eut le dessous au commencement du combat, mais son maître Hylas l'ayant frotté d'huile, il revint à la charge et remporta la victoire.

(184)  Ctéatus et Eurytus, chefs des Eléens, étaient fils d'Actor et de Molione. Étant venu au secours d'Augias contre Hercule, ils tuèrent une bonne partie des soldats de ce héros, qui bientôt les tua eux-mêmes dans les embûches qu'il leur avait dressées prés de Cléone, ville de l'Argolide. (Apol. liv. 2, p. 75 ; Paus., pag. 149.) 

(185)  Oeonus, fils de Licymnius et cousin d'Hercule, régnait à Midée. (Paus. p. 96.) 

(186) Échémus, fils d'Aëropus, régnait à Tégée, ville d'Arcadie (Paus., p. 239). C'est lui qui tua Hyllus, à sa descente dans le Péloponnèse.

(187)  Doryclus était un des compagnons d'Hercule, ainsi que Phrastor et Énicéus. 

(188) Le dieu qui fait gronder son tonnerre. Le culte de Jupiter Tonnant, dans la Locride, remonte aux temps diluviens. Les indigènes de cette province, s'imaginant que les eaux avaient été taries par ce dieu, le représentèrent sur leurs monnaies des foudres à la main, ce qui jette un grand jour sur le passage de la IXe Olympique (vers 64), où il est question de Jupiter Tonnant. 

(189)  Dircé, fontaine de Thèbes. La fable dit que Dircé, femme de Lycus, princesse très cruelle, fut changée en cette fontaine par Bacchus, en punition des maux qu'elle avait fait souffrir à Antiope. 

(190Et les Piérides. Nom donné aux Muses, soit à cause du mont Piérus en Thessalie, qui leur est consacré, soit à cause du prix de la poésie et du chant qu'elles remportèrent sur les filles de Piérus, qui avaient osé leur faire un défi et qui, en punition de leur témérité, furent changées en pies. 

(191Avec le secours de Cypris. Ganymède dut en effet à sa beauté d'avoir été enlevé dans l'Olympe et de n'avoir pas eu à subir les rigueurs de la mort. 

 

OLYMPIQUE XI

(192) Celle ode fut improvisée et chantée à Olympie.  
(193) Je vais pour célébrer ta victoire, etc. Ce ton emphatique et solennel, que prend le poète pour annoncer quelques vers qui restent encore, confirme la conjecture de Boeckh, qui prétend, comme nous l'avons déjà dit, que cette ode n'est qu'un à-compte de la précédente et qu'elle lui est antérieure : "Nisi haec ita intelligenda essent, dit-il, quid tanto hiatu dignum poeta protulisset, quippe cum paucissimi addantur versus ?

(194)  Ce n'est point une couronne d'or, comme l'ont prétendu certains scholiastes et traducteurs, mais une couronne plus précieuse que l'or ; et nous sommes en ce sens d'accord avec Boeckh : "Patet olivam auream poetice dici, ob dignitatem et caritatem." 

(195Vit-on jamais le lion intrépide. Nous avons préféré conserver la tournure vive et elliptique de Pindare, convaincu que nos lecteurs comprendront facilement que le poète a voulu dire que les vertus sont naturelles aux Locriens, et qu'ils ne peuvent pas plus y renoncer que le renard à ses ruses et le lion à son courage. Le renard, emblème de la finesse, fait allusion au sentiment délicat du beau dont les Locriens étaient doués, et le lion, symbole de la force, caractérise leur naturel guerrier.  

 

OLYMPIQUE XII

(196)  Cette ode fut composée en Sicile et chantée à Himère, après le retour d'Ergotèle, dans la soixante-dix-septième olympiade. 

(197)  Ergotèle, fils de Philanor, était né à Cnosse, dans l'île de Crète. Ayant été obligé de s'exiler à cause d'une sédition où il s'était compromis, il se réfugia chez les Himériens, qui lui accordèrent le droit de bourgeoisie. C'est pour cela que Pindare lui donne le titre d'Himérien. 

(198)  Le dolichodrome est la course du stade douze fois répétée. 

(199)  Après la bataille de Platées, on érigea des temples à Jupiter Libérateur dans toute l'étendue de la Grèce et on institua des jeux en son honneur. 

(200Fortune conservatrice. La Fortune était une divinité que les anciens considéraient comme l'âme de toutes !es entreprises et qui distribuait, selon ses caprices, les biens, les honneurs et les maux. Les Grecs et les Romains la révéraient également sous le nom de Conservatrice. Horace, dans son ode à la Fortune, a imité le début de Pindare :
te pauper ambit sollicita prece
ruris colonus, te dominam aequoris
quicumque Bithyna lacessit
Carpathium pelagus carina.
 

(201)  Au rapport de Diodore de Sicile et d'Étienne de Byzance, Hercule, revenant d'Espagne, d'où il amenait les bœufs de Géryon, passa par la Sicile et s'arrêta près d'Himère. Ce fut là que Minerve ordonna aux Nymphes de faire sortir de terre des bains chauds, où ce héros pût se délasser. Voilà pourquoi, sur les médailles thermitanes et himériennes, Hercule est représenté d'un côté, et de l'autre les Nymphes faisant sortir de terre les bains d'Himère. Ergotèle avait sa maison dans le voisinage de ces bains.  

 

OLYMPIQUE XIII

(202) Cette ode fut chantée à Corinthe même dans une procession de Jupiter   
(203) Xénophon de Corinthe appartenait à une famille distinguée. Ses ancêtres avaient été couronnés plusieurs fois aux jeux publics de la Grèce. La victoire de Xénophon est de la quatre-vingt-dix-neuvième olympiade.  
(204) Corinthe, vestibule de Neptune. Corinthe était une ville célèbre de la Grèce, située sur l'isthme de ce nom, environ à 60 stades de l'une et de l'autre mer. Sisyphe en jeta les premiers fondements l'an 1330 avant J.-C., et Corinthus, fils de Pélops, lui donna son nom ; elle portait auparavant celui d'Ephyre. Pendant les beaux jours de la Grèce, Corinthe fut, après Athènes, la ville la plus riche, la plus polie et la plus commerçante de toute cette contrée. Elle fut presque entièrement détruite par le consul Mummius, 146 ans avant J.-C. Jules César y envoya une colonie et fit tous ses efforts pour la relever de ses ruines.  
(205) L'Insolence, mère audacieuse de la Satiété. Ce passage ferait soupçonner que Corinthe se trouvait alors dans un état de désorganisation politique et d'anarchie. C'est aussi le sentiment de Boeckh : « Studiose avertunt Insolentiam demagogorum, qui verbis violenlis excitant in populo fastidium, ut sua contemnant, aliena jura appetat. »  
(206) O valeureux enfants d'Alétès ! Les Corinthiens descendaient en général d'Alétès qui conquit le trône de Corinthe à la tête d'une armée de Doriens. Sa postérité y régna l'espace d'un siècle, jusqu'à Bacchylide.

(207) Boeckh conjecture d'après ce vers que les Heures étaient honorées d'un culte spécial à Corinthe.  
(208) Le bruyant dithyrambe. Anion de Méthymne inventa le dithyrambe, espèce de poésie bachique et licencieuse. On le chantait en formant une ronde autour d'un bœuf destiné à être immolé à Bacchus. Le premier dithyrambe, selon Pindare, fut chanté à Corinthe.  
(209) La double figure de Jupiter. Certains commentateurs prétendent que didumon oiônôn basilêa ne peut signifier autre chose que les deux frontispices parallèles des temples, de configuration triangulaires, et appelés aetôma à cause de leur ressemblance avec l'aigle lorsqu'il a les ailes déployées. Boeckh prétend que ce passage prouve que les anciens couronnaient d'un aigle les deux frontons de leurs temples. 

(210Le sélinum au vert feuillage. L'ache ou sélinum, sorte de grand persil, servait à couronner les vainqueurs aux jeux Isthmiques 

(211)  Les jeux Hellotiques se célébraient en l'honneur de Minerve. On y courait en tenant des flambeaux à la main. Quant à l'étymologie du mot Ellôtia, voilà ce qu'en dit le scholiaste de Pindare: (Cognomen hoc aiunt habuisse Minervam a Palude circa Marathonem, ubi statua illi erecta fuit. Est igitur Minervae festum apud Corinthios : in quo certamen cursus cum lampadibus celebratur. Currebant juvenes lampadas tenentes. Haec autem, celebritas fuit inventa secundum quosdam, cum Bellorophontis equum, Pegasum, subjugavit dea, fraenosque imposuit, et sic eum apprehendit. Aut ob hanc causam Dores, et Heraclidae, Peloponnesiis insidiati, Corinthum, quam ceperant, incenderunt. E mulieribus excidium fugentibus, quaedam cum Eurytione et Hellotide Minervae templum intrarunt, atque ita se periculum evasuras putarunt. Id ubi senserunt Dores, iis ignem injecerunt. Et aliae quidem effugerunt ; Eurytione autem, et Hellotis in loco conflagarunt. Hinc orta pestilentia, morbum, non ante cessurum dea respondit, quam virginurn animas placassent, et Hellotidis Minervae templum aedificassent, festumque Hellotiorum instituissent.) 

(212Que Neptune environne, etc. Horace a dit Bimarisve Corinthus. 

(213 Les noms de Terpsias, etc. Selon les scholiastes, Terpsias était frère de Ptoeodore et par conséquent oncle de Thessalus ; Éritimus était ou le fils ou le neveu de Terpsias. Certaines éditions ont écrit ce passage : "Therpsies th'epsont' eritimoi," ce qui est embarrassant. Nous avons préféré le texte de M. Boissonade ; mais à la place du futur epsontai, nous avons substitué l'aoriste esponto, qui rend la phrase plus claire. 

(214)  Mais chaque chose a ses bornes. Horace a dit :
Est modus in rebus, sunt certi denique fines
Quos ultra citraque nescit consistere rectum.
(Art poétique.) 

(215En chantant ta victoire d'un seul , etc. (Egô de, idios en koinô staleis). La brièveté de ce passage le rend difficile ; voici le commentaire de Boeckh : "Ego qui modo privatus laudes, data opera, tractavi in publica causa, nunc, ubi ad ipsas publicas laudes urbis redeo, non minus vere et accurate de Corintho dicam." Il célèbre un particulier (idios) ; mais son éloge est comme national (en koinô). 

(216) Glaucus venu de Lycie. Glaucus était petit-fils de Bellérophon. Homère raconte l'histoire de cette famille au 6e chant de l'Iliade, vers 150 et suivants. 

(217)  Pirène était une fontaine qui coulait dans l'Acro-Corinthe. (Voyez, Pausanias, t , 5, i, et Strabon, 8, 6.) 

(218)  Bellérophon descendait d'Éole. 

(219Le porte au fils de Caeranus. Ce fils de Caeranus était Polyidias, illustre devin de la noble famille argienne de Mélampe. 

(220 Il accable de ses traits les Amazones. Homère raconte les guerres de Bellérophon dans le 6e chant de l'Iliade, vers 179 et suivants. 

(221 Et défait les Solymes. Les Solymes étaient des peuples barbares, originaires de Crète. Chassés de cette île par Minos, ils vinrent s'établir en Asie, dans la contrée appelée Mylias, plus tard la Lycie. (Herod. liv. 1, chap. 173). 

(222 Je ne parlerai point de la mort de Bellérophon. Bellérophon ayant eu la témérité de tenter d'escalader le ciel, Jupiter envoya un taon qui irrita tellement Pégase, sur lequel il était monté, qu'il fut précipité sur la terre et mourut bientôt après. Le poète ne veut rien dire de cette mort, parce qu'elle est humiliante pour Bellérophon. 

(223La victoire des Oligéthides. Tribu de Corinthe à laquelle appartenait Xénophon. 

(224Sur les sommets du Parnasse, c'est-à-dire aux jeux Pythiens à Delphes. A Argos et à Thèbes. (Voir les notes de l'Olympique septième). 

(225 Combien de couronnes ne lui a pas décernées l'Arcadie aux jeux lycéens. (Voir les notes de l'Olympique septième.) 

(226)  Pellène. (Voir les notes de l'Olympique septième.) 

(227)   On célébrait à Sicyone, de cinq ans en cinq ans, des jeux Pythiens en l'honneur d'Apollon, et en y donnait pour prix une coupe d'argent. 

(228) Mégare était une ville très ancienne de l'Achaïe ; elle était située à vingt milles d'Athènes. On y célébrait des jeux appelés Diocléens. (Voir les notes de l'Olympique septième.) 

(229Le bois sacré des Eacides. Dans l'île d'Egine on célébrait, en l'honneur des Eacides, des jeux appelés de leur nom Eaciens.  

(230Les cités florissantes, etc. Syracuse, Catane et autres villes de la Sicile, où l'on célébrait des jeux appelés Isthmiques et Néméens, à l'instar de ceux institués à l'Isthme de Corinthe et dans la forêt de Némée. 

(231 L'Eubée. On célébrait dans l'île d'Eubée, aujourd'hui Nègrepont, des jeux appelés Gérestiens, de Géreste, qui les avait institués en l'honneur de Neptune, parce que ce dieu l'avait sauvé d'une tempête. 

(232) Fais que mon héros achève, etc. Voici la construction et le mot à mot de cette phrase : "Zeu telei (auton) ekneusai posin kouphoisin, kai didoi (autô) aidô kai tuchan glukeian terpnôn. - O Jupiter ! fais qu'il surnage avec des pieds légers, et donne-lui la modestie et la fortune agréable de choses heureuses." On ne trouve absolument rien dans cette phrase qui puisse excuser le sens que M. Tourlet et autres lui ont donné : "Permets, ô Jupiter! que je détourne mes pas d'un champ aussi vaste. Perpétue la gloire de mes hymnes, assure à leurs charmes le doux bonheur de plaire." Peut-on supposer que Pindare, en terminant son ode, ait ainsi brusquement quitté celui qui est l'objet de ses chants, pour se louer lui-même ! N'est-il pas naturel de le voir finir par des vœux pour Xénophon , et cela avec d'autant plus de raison que cette famille avait couru de grands dangers dans une émeute du peuple de Corinthe.   

OLYMPIQUE XIV

(233)  Cette ode fut chantée à Orchomène pendant la procession des Grâces, en la soixante-seizième olympiade. 

(234)  La famille d'Asopichus n'est pas connue. Il était d'Orchomène, ville de Béotie, qui tirait son nom d'Orchoménus, fils de Minyas, roi de cette cité. Les peuples qui l'habitaient s'appelaient Orchoméniens Minyens, surnom qui les distinguait des Orchoméniens d'Arcadie (Pausanias, p. 310). 

(235)  Les trois Grâces étaient filles de Jupiter et de Vénus. Ce fut Étéocle, roi d'Orchomène, qui établit leur culte dans cette ville et leur éleva un autel sur les bords du Céphise. Le poète Pamphus composa le premier des vers en leur honneur. Voici les noms allégoriques des trois Grâces : Aglaé (la splendeur), Euphrosine (les sages conseils) , Thalie (la gaieté). 

(236De la fertile Orchomène. Le texte porte liparâs, par allusion à ses plants d'olivier ou à l'huile dont on frottait les lutteurs. 

(237Et si quelque homme a en partage. C'est pour cela sans doute que Socrate recommandait si souvent à ses disciples de sacrifier aux Grâces (Thue tais Charisin). 

(238)  Les Grâces décentes. Horace a dit de même :
Junctaeque Nymphis Gratiae decentes.
Alterno terram quatiunt pede.
(Liv. 1, ode 4.) 

(239Qui vole d'une aile légère : " Est, incedentem levi pede, alacri motu, qualis est in leviori et pueris aptata saltatione." (Boeckh). 

(240 Je suis venu chanter sur le mode lydien. Le texte porte encore en meletais (avec méditation, avec étude), c'est-à-dire avec des chants travaillés. Le mode lydien était tendre et mélancolique ; le dorien, grave et pompeux ; l'éolien, vague et romantique.