RETOUR À L’ENTRÉE DU SITE ALLER A LA TABLE DES MATIÈRES DES PETITS POÈMES

   notice -   Dissertation sur les jeux Olympiques   Olympiques   Pythiques    Néméennes   Isthmiques

PINDARE

OLYMPIQUES.

PINDARE

OLYMPIQUES

texte français seul

texte bilingue

 

I

ΙΕΡΩΝΙ ΣΥΡΑΚΟΥΣΙΩI ΚΕΛΗΤΙ

ριστον μὲν ὕδωρ, ὁ δὲ 
χρυσὸς αἰθόμενον πῦρ
ἅτε διαπρέπει 
νυκτὶ μεγάνορος ἔξοχα πλούτου·
εἰ δ' ἄεθλα γαρύεν
ἔλδεαι, φίλον ἦτορ, 5
μηκέθ' ἁλίου σκόπει
ἄλλο θαλπνότερον ἐν ἁμέ-
ρᾳ φαεννὸν ἄστρον ἐρή-
μας δι' αἰθέρος,
Μηδ' ᾿Ολυμπίας ἀγῶνα 
φέρτερον αὐδάσομεν·
ὅθεν ὁ πολύφατος ὕμνος ἀμφιβάλλεται
σοφῶν μητίεσσι, κελαδεῖν 10
Κρόνου παῖδ' ἐς ἀφνεὰν ἱκομένους
μάκαιραν ῾Ιέρωνος ἑστίαν,
θεμιστεῖον ὃς ἀμφέπει 
σκᾶπτον ἐν πολυμάλῳ
Σικελίᾳ, δρέπων
μὲν κορυφὰς ἀρετᾶν ἄπο πασᾶν,
ἀγλαΐζεται δὲ καὶ 15
μουσικᾶς ἐν ἀώτῳ,
οἷα παίζομεν φίλαν
ἄνδρες ἀμφὶ θαμὰ τράπεζαν. 
λλὰ Δωρίαν ἀπὸ φόρ-
μιγγα πασσάλου
λάμβαν', εἴ τί τοι Πίσας τε 
καὶ Φερενίκου χάρις
νόον ὑπὸ γλυκυτάταις ἔθηκε φροντίσιν, 20
ὅτε παρ' ᾿Αλφεῷ σύτο, δέμας
ἀκέντητον ἐν δρόμοισι παρέχων,
κράτει δὲ προσέμιξε δεσπόταν,
Συρακόσιον ἱπποχά-
ρμαν βασιλῆα. Λάμπει δέ οἱ κλέος
ἐν εὐάνορι Λυ-
δοῦ Πέλοπος ἀποικίᾳ· 25
τοῦ μεγασθενὴς ἐ-
ράσσατο γαιάοχος
Ποσειδᾶν, ἐπεί νιν καθαροῦ λέβη
-τος ἔξελε Κλωθὼ
ἐλέφαντι φαίδιμον ὦ-
μον κεκαδμένον.
θαυματὰ πολλά, καί 
πού τι καὶ βροτῶν
φάτις ὑπὲρ τὸν ἀλαθῆ λόγον·
δεδαιδαλμένοι ψεύδεσι ποικίλοις
ἐξαπατῶντι μῦθοι 30
Χάρις δ', ἅπερ ἅπαντα τεύ-
χει τὰ μείλιχα θνατοῖς,
ἐπιφέροισα τι-
μὰν καὶ ἄπιστον ἐμήσατο πιστὸν
ἔμμεναι τὸ πολλάκις·
ἁμέραι δ' ἐπίλοιποι
μάρτυρες σοφώτατοι. 35
στι δ' ἀνδρὶ φάμεν ἐοικὸς 
ἀμφὶ δαιμόνων καλά· μεί-
ων γὰρ αἰτία.
Υἱὲ Ταντάλου, σὲ δ', ἀντί-
α προτέρων, φθέγξομαι,
ὁπότ' ἐκάλεσε πατὴρ τὸν εὐνομώτατον
ἐς ἔρανον φίλαν τε Σίπυλον,
ἀμοιβαῖα θεοῖσι δεῖπνα παρέχων, 40
τότ' ᾿Αγλαοτρίαιναν ἁρπάσαι
δαμέντα φρένας ἱμέρῳ
χρυσέαισί τ' ἀν' ἵπποις
ὕπατον εὐρυτί-
μου ποτὶ δῶμα Διὸς μεταβᾶσαι,
ἔνθα δευτέρῳ χρόνῳ
ἦλθε καὶ Γανυμήδης 45
Ζηνὶ τωὔτ' ἐπὶ χρέος.
ς δ' ἄφαντος ἔπελες, οὐδὲ 
ματρὶ πολλὰ μαιόμενοι
φῶτες ἄγαγον,
ἔννεπε κρυφᾶ τις αὐτί-
κα φθονερῶν γειτόνων,
ὕδατος ὅτι σε πυρὶ ζέοισαν εἰς ἀκμὰν
μαχαίρᾳ τάμον κάτα μέλη, 50
τραπέζαισί τ', ἀμφὶ δεύτατα, κρεῶν
σέθεν διεδάσαντο καὶ φάγον.
μοὶ δ' ἄπορα γαστρίμα-
ργον μακάρων τιν' εἰπεῖν· ἀφίσταμαι.
κέρδεια λέλογχ-
εν θαμινὰ κακαγόρους.
Εἰ δὲ δή τιν' ἄνδρα 
θνατὸν ᾿Ολύμπου σκοποὶ 55
ἐτίμασαν, ἦν Τάνταλος οὗτος· ἀλ-
λὰ γὰρ καταπέψαι
μέγαν ὄλβον οὐκ ἐδυνά-
σθη, κόρῳ δ' ἕλεν
[90] ἄταν ὑπέροπλον, ἅν 
οἱ πατὴρ ὑπερ
κρέμασε καρτερὸν αὐτῷ λίθον,
τὸν αἰεὶ μενοινῶν κεφαλᾶς βαλεῖν
εὐφροσύνας ἀλᾶται.
χει δ' ἀπάλαμον βίον 
τοῦτον ἐμπεδόμοχθον, 60
μετὰ τριῶν τέτα-
ρτον πόνον, ἀθανάτων ὅτι κλέψαις
ἁλίκεσσι συμπόταις
νέκταρ ἀμβροσίαν τε
δῶκεν, οἷσιν ἄφθιτον
θῆκαν. Εἰ δὲ θεὸν ἀνήρ τις 
ἔλπεταί τι λαθέμεν ἔρ-
δων, ἁμαρτάνει. 65
Τοὔνεκα προῆκαν υἱὸν
ἀθάνατοί οἱ πάλιν
μετὰ τὸ ταχύποτμον αὖτις ἀνέρων ἔθνος.
Πρὸς εὐάνθεμον δ' ὅτε φυὰν
λάχναι νιν μέλαν γένειον ἔρεφον,
ἑτοῖμον ἀνεφρόντισεν γάμον 70
Πισάτα παρὰ πατρὸς εὔ-
δοξον ῾Ιπποδάμειαν
σχεθέμεν. γγὺς ἐλ-
θὼν πολιᾶς ἁλὸς οἶος ἐν ὄρφνᾳ
ἄπυεν βαρύκτυπον
Εὐτρίαιναν· ὁ δ' αὐτῷ
πὰρ ποδὶ σχεδὸν φάνη. 75
Τῷ μὲν εἶπε· « Φίλια δῶρα 
Κυπρίας ἄγ' εἴ τι, Ποσεί-
δαον, ἐς χάριν
τέλλεται, πέδασον ἔγχος 
Οἰνομάου χάλκεον,
ἐμὲ δ' ἐπὶ ταχυτάτων πόρευσον ἁρμάτων
ἐς ῏Αλιν, κράτει δὲ πέλασον.
πεὶ τρεῖς τε καὶ δέκ' ἄνδρας ὀλέσαις 80
ἐρῶντας ἀναβάλλεται γάμον
θυγατρός. μέγας δὲ κίν-
δυνος ἄναλκιν οὐ φῶτα λαμβάνει.
Θανεῖν δ' οἷσιν ἀνάγ-
κα, τί κέ τις ἀνώνυμον
γῆρας ἐν σκότῳ καθ-
ήμενος ἕψοι μάταν,
ἁπάντων καλῶν ἄμμορος; λλ' ἐμοὶ 
μὲν οὗτος ἄεθλος 85
ὑποκείσεται· τὺ δὲ πρᾶ-
ξιν φίλαν δίδοι. »
ς ἔννεπεν· οὐδ' ἀκράν
-τοις ἐφάψατο
ἔπεσι. Τὸν μὲν ἀγάλλων θεὸς
ἔδωκεν δίφρον τε χρύσεον πτεροῖ-
σίν τ' ἀκάμαντας ἵππους.
λεν δ' Οἰνομάου βίαν
παρθένον τε σύνευνον·
τέκε τε λαγέτας 
ἓξ ἀρεταῖσι μεμαότας υἱούς. 90
Νῦν δ' ἐν αἱμακουρίαις
ἀγλααῖσι μέμικται,
᾿Αλφεοῦ πόρῳ κλιθείς,
τύμβον ἀμφίπολον ἔχων πο-
λυξενωτάτῳ παρὰ βω-
μῷ. Τὸ δὲ κλέος
τηλόθεν δέδορκε τᾶν ᾿Ο-
λυμπιάδων ἐν δρόμοις 95
Πέλοπος, ἵνα ταχυτὰς ποδῶν ἐρίζεται
ἀκμαί τ' ἰσχύος θρασύπονοι·
ὁ νικῶν δὲ λοιπὸν ἀμφὶ βίοτον
ἔχει μελιτόεσσαν εὐδίαν
ἀέθλων γ' ἕνεκεν. Τὸ δ' αἰ-
εὶ παράμερον ἐσλὸν 100
ὕπατον ἔρχεται 
παντὶ βροτῶν. μὲ δὲ στεφανῶσαι
κεῖνον ἱππίῳ νόμῳ
Αἰοληΐδι μολπᾷ
χρή· πέποιθα δὲ ξένον
μή τιν', ἀμφότερα καλῶν τε 
ἴδριν ἁμᾷ καὶ δύναμιν 
κυριώτερον, 105
τῶν γε νῦν κλυταῖσι δαιδα-
λωσέμεν ὕμνων πτυχαῖς.
Θεὸς ἐπίτροπος ἐὼν τεαῖσι μήδεται
ἔχων τοῦτο κᾶδος, ῾Ιέρων,
μερίμναισιν· εἰ δὲ μὴ ταχὺ λίποι,
ἔτι γλυκυτέραν κεν ἔλπομαι 110
σὺν ἅρματι θοῷ κλεΐ-
ξειν, ἐπίκουρον εὑρὼν ὁδὸν λόγων,
παρ' εὐδείελον ἐλ-
θὼν Κρόνιον. μοὶ μὲν ὦν
Μοῖσα καρτερώτα-
τον βέλος ἀλκᾷ τρέφει·
ἐπ' ἄλλοισι δ' ἄλλοι μεγάλοι. Τὸ δ' ἔ-
σχατον κορυφοῦται 
βασιλεῦσι. Μηκέτι πά-
πταινε πόρσιον. 115
Εἴη σέ τε τοῦτον ὑ-
ψοῦ χρόνον πατεῖν, 
ἐμέ τε τοσσάδε νικαφόροις
ὁμιλεῖν πρόφαντον σοφίᾳ καθ' ῞Ελ-
λανας ἐόντα παντᾷ. 

II

ΘΗΡΩΝΙ ΑΚΡΑΓΑΝΤΙΝΩΙ ΑΡΜΑΤΙ

ναξιφόρμιγγες ὕμνοι,
τίνα θεόν, τίν' ἥ-
ρωα, τίνα δ' ἄνδρα κελαδήσομεν
ἤτοι Πίσα μὲν Διός· 
᾿Ολυμπιάδα δ' 5
ἔστασεν ῾Ηρακλέης
ἀκρόθινα πολέμου· 
Θήρωνα δὲ τετραορίας 
ἕνεκα νικαφόρου
γεγωνητέον, ὄ- 10
πι δίκαιον ξένων, 
ἔρεισμ' ᾿Ακράγαντος,
εὐωνύμων τε πατέρων
ἄωτον ὀρθόπολιν·
καμόντες οἳ πολλὰ θυμῷ 15 
ἱερὸν ἔσχον οἴ-
κημα ποταμοῦ, Σικελίας τ' ἔσαν
ὀφθαλμός, αἰὼν δ' ἔφεπε μόρσιμος, 
πλοῦτόν τε καὶ χάριν ἄγων 20
γνησίαις ἐπ' ἀρεταῖς.
λλ' ὦ Κρόνιε παῖ ῾Ρέας, 
ἕδος ᾿Ολύμπου νέμων
ἀέθλων τε κορυ-
φὰν πόρον τ' ᾿Αλφεοῦ, 25 
ἰανθεὶς ἀοιδαῖς
εὔφρων ἄρουραν ἔτι πα-
τρίαν σφίσιν κόμισον
λοιπῷ γένει. Τῶν δὲ πεπραγμένων
ἐν δίκᾳ τε καὶ παρὰ δίκαν, ἀποί- 30
ητον οὐδ' ἂν
Χρόνος ὁ πάντων πατὴρ 
δύναιτο θέμεν ἔργων τέλος·
λάθα δὲ πότμῳ σὺν εὐ-
δαίμονι γένοιτ' ἄν.
σλῶν γὰρ ὑπὸ χαρμάτων πῆμα θνάσκει 35
παλίγκοτον δαμασθέν,
ὅταν θεοῦ Μοῖρα πέμπῃ
ἀνεκὰς ὄλβον ὑ-
ψηλόν. πεται δὲ λόγος εὐθρόνοις
Κάδμοιο κούραις, ἔπαθον αἳ μεγάλα, 40
πένθος δὲ 
κρεσσόνων πρὸς ἀγαθῶν.
Ζώει μὲν ἐν ᾿Ολυμπίοις 
ἀποθανοῖσα βρόμῳ 45
κεραυνοῦ τανυέ-
θειρα Σεμέλα, φιλεῖ 
δέ νιν Παλλὰς αἰεί,
καὶ Ζεὺς πατὴρ μάλα, φιλεῖ 
δὲ παῖς ὁ κισσοφόρος· 50
λέγοντι δ' ἐν καὶ θαλάσσᾳ
μετὰ κόραισι Νη-
ρῆος ἁλίαις βίοτον ἄφθιτον
᾿Ινοῖ τετάχθαι τὸν ὅλον ἀμφὶ χρόνον. 55
τοι βροτῶν γε κέκριται
πεῖρας οὔ τι θανάτου,
οὐδ' ἡσύχιμον ἁμέραν
ὁπότε, παῖδ' ἁλίου,
ἀτειρεῖ σὺν ἀγα- 60
θῷ τελευτάσομεν· 
ῥοαὶ δ' ἄλλοτ' ἄλλαι
εὐθυμιᾶν τε μετὰ καὶ 
πόνων ἐς ἄνδρας ἔβαν.
Οὕτω δὲ Μοῖρ', ἅ τε πατρώιον 65
τῶνδ' ἔχει τὸν εὔφρονα πότμον, θεό-
ρτῳ σὺν ὄλβῳ
ἐπί τι καὶ πῆμ' ἄγει
παλιντράπελον ἄλλῳ χρόνῳ·
ἐξ οὗπερ ἔκτεινε Λᾷ-
ον μόριμος υἱὸς 71
συναντόμενος, ἐν δὲ Πυθῶνι χρησθὲν
παλαίφατον τέλεσσεν.
δοῖσα δ' ὀξεῖ' ᾿Εριννὺς
ἔπεφνέ οἱ σὺν ἀλ-
λαλοφονίᾳ γένος ἀρήιον· 76
λείφθη δὲ Θέρσανδρος ἐριπέντι Πολυ-
νείκει, νέοις ἐν ἀέθλοις
ἐν μάχαις τε πολέμου
τιμώμενος, ᾿Αδραστιδᾶν 80
θάλος ἀρωγὸν δόμοις·
ὅθεν σπέρματος ἔ-
χοντα ῥίζαν, πρέπει 
τὸν Αἰνησιδάμου
ἐγκωμίων τε μελέων 85
λυρᾶν τε τυγχανέμεν.
᾿Ολυμπίᾳ μὲν γὰρ αὐτὸς
γέρας ἔδεκτο, Πυ-
θῶνι δ' ὁμόκλαρον ἐς ἀδελφεὸν
᾿Ισθμοῖ τε κοιναὶ Χάριτες ἄνθεα τε-
θρίππων δυωδεκαδρόμων 91
ἄγαγον. Τὸ δὲ τυχεῖν
πειρώμενον ἀγωνίας 
παραλύει δυσφρονᾶν. 95
μὰν πλοῦτος ἀρε-
ταῖς δεδαιδαλμένος
φέρει τῶν τε καὶ τῶν
καιρόν, βαθεῖαν ὑπέχων 
μέριμναν ἀγροτέραν, 100
ἀστὴρ ἀρίζηλος, ἐτήτυμον
ἀνδρὶ φέγγος· εἰ δέ νιν ἔχων τις οἶ-
δεν τὸ μέλλον,
ὅτι θανόντων μὲν ἐν-
θάδ' αὐτίκ' ἀπάλαμνοι φρένες 105
ποινὰς ἔτισαν, τὰ δ' ἐν 
τᾷδε Διὸς ἀρχᾷ
ἀλιτρὰ κατὰ γᾶς δικάζει τις ἐχθρᾷ
λόγον φράσαις ἀνάγκᾳ·
ἴσαις δὲ νύκτεσσιν αἰεί,
ἴσαις δ' ἐν ἁμέραις 110
ἅλιον ἔχοντες, ἀπονέστερον
ἐσλοὶ δέκονται βίοτον, οὐ χθόνα τα-
ράσσοντες ἐν χερὸς ἀκμᾷ
οὐδὲ πόντιον ὕδωρ 115
κεινὰν παρὰ δίαιταν· ἀλ-
λὰ παρὰ μὲν τιμίοις
θεῶν, οἵτινες ἔ-
χαιρον εὐορκίαις, 
ἄδακρυν νέμονται 120
αἰῶνα· τοὶ δ' ἀπροσόρα-
τον ὀκχέοντι πόνον
ὅσοι δ' ἐτόλμασαν ἐστρὶς
ἑκατέρωθι μεί-
ναντες ἀπὸ πάμπαν ἀδίκων ἔχειν 125
ψυχάν, ἔτειλαν Διὸς ὁδὸν παρὰ Κρό-
νου τύρσιν· ἔνθα μακάρων
νᾶσος ὠκεανίδες
αὖραι περιπνέοισιν, ἄν-
θεμα δὲ χρυσοῦ φλέγει, 131
τὰ μὲν χερσόθεν ἀπ' 
ἀγλαῶν δενδρέων, 
ὕδωρ δ' ἄλλα φέρβει,
ὅρμοισι τῶν χέρας ἀνα-
πλέκοντι καὶ στεφάνοις 136
βουλαῖς ἐν ὀρθαῖσι ῾Ραδαμάνθυος,
ὃν πατὴρ ἔχει <μέ>γας ἑτοῖμον αὐ-
τῷ πάρεδρον,
πόσις ὁ πάντων ῾Ρέας 140
ὑπέρτατον ἐχοίσας θρόνον.
Πηλεύς τε καὶ Κάδμος ἐν 
τοῖσιν ἀλέγονται·
᾿Αχιλλέα τ' ἔνεικ', ἐπεὶ Ζηνὸς ἦτορ
λιταῖς ἔπεισε, μάτηρ·
ὃς ῞Εκτορ' ἔσφαλε, Τροίας
ἄμαχον ἀστραβῆ 145
κίονα, Κύκνον τε θανάτῳ πόρεν,
᾿Αοῦς τε παῖδ' Αἰθίοπα. Πολλά μοι ὑπ' ἀγκῶνος ὠκέα βέλη 150
ἔνδον ἐντι φαρέτρας
φωνᾶντα συνετοῖσιν· ἐς 
δὲ τὸ πὰν ἑρμηνέων
χατίζει. Σοφὸς ὁ 
πολλὰ εἰδὼς φυᾷ· 155
μαθόντες δὲ λάβροι
παγγλωσσίᾳ, κόρακες ὥς, 
ἄκραντα γαρύετον
Διὸς πρὸς ὄρνιχα θεῖον.
πεχε νῦν σκοπῷ 160
τόξον, ἄγε θυμέ, τίνα βάλλομεν
ἐκ μαλθακᾶς αὖτε φρενὸς εὐκλέας ὀ-
ϊστοὺς ἱέντες; πί τοι
᾿Ακράγαντι τανύσαις 165
αὐδάσομαι ἐνόρκιον 
λόγον ἀλαθεῖ νόῳ
τεκεῖν μή τιν' ἑκα-
τόν γε ἐτέων πόλιν 
φίλοις ἄνδρα μᾶλλον 170
εὐεργέταν πραπίσιν ἀ-
φθονέστερόν τε χέρα
Θήρωνος. λλ' αἶνον ἔβα κόρος
οὐ δίκᾳ συναντόμενος, ἀλλὰ μάρ-
γων ὑπ' ἀνδρῶν, 175 
τὸ λαλαγῆσαι ἐθέλων 
κρύφον τε θέμεν ἐσλῶν καλοῖς
ἔργοις· ἐπεὶ ψάμμος ἀριθ-
μὸν περιπέφευγεν,
καὶ κεῖνος ὅσα χάρματ' ἄλλοις ἔθηκεν
τίς ἂν φράσαι δύναιτο;

III

ΘΗΡΩΝΙ ΑΚΡΑΓΑΝΤΙΝΩΙ ΑΡΜΑΤΙ ΕΙΣ ΘΕΟΞΕΝΙΑ

Τυνδαρίδαις τε φιλοξείνοις ἁδεῖν καλ-
λιπλοκάμῳ θ' ῾Ελένᾳ
κλεινὰν ᾿Ακράγαντα γεραίρων εὔχομαι,
Θήρωνος ᾿Ολυμπιονίκαν ὕμνον ὀρ-
θώσαις, ἀκαμαντοπόδων 5
ἵππων ἄωτον. Μοῖσα δ' οὕτω ποι παρ-
έστα μοι νεοσίγαλον εὑρόντι τρόπον
Δωρίῳ φωνὰν ἐναρμόξαι πεδίλῳ
ἀγλαόκωμον. πεὶ χαίταισι μὲν ζευχ-
θέντες ἔπι στέφανοι 11
πράσσοντι με τοῦτο θεόδματον χρέος,
φόρμιγγά τε ποικιλόγαρυν καὶ βοὰν 
αὐλῶν ἐπέων τε θέσιν
Αἰνησιδάμου παιδὶ συμμῖξαι πρεπό-
ντως, ἅ τε Πίσα με γεγωνεῖν· τᾶς ἄπο 16
θεόμοροι νίσοντ' ἐπ' ἀνθρώπους ἀοιδαί,
ᾧ τινι, κραίνων ἐφετμὰς 
῾Ηρακλέος προτέρας, 20
ἀτρεκὴς ῾Ελλανοδίκας γλεφάρων Αἰ-
τωλὸς ἀνὴρ ὑψόθεν
ἀμφὶ κόμαισι βάλῃ γλαυ-
κόχροα κόσμον ἐλαίας· τάν ποτε
῎Ιστρου ἀπὸ σκιαρᾶν πα-
γᾶν ἔνεικεν ᾿Αμφιτρυωνιάδας, 26
μνᾶμα τῶν Οὐλυμπίᾳ κάλλιστον ἄθλων
δᾶμον ῾Υπερβορέων πείσαις ᾿Απόλλω-
νος θεράποντα λόγῳ.
Πιστὰ φρονέων Διὸς αἴτει πανδόκῳ 30
ἄλσει σκιαρόν τε φύτευμα ξυνὸν ἀν-
θρώποις στέφανόν τ' ἀρετᾶν.
δη γὰρ αὐτῷ, πατρὶ μὲν βωμῶν ἁγι-
σθέντων, διχόμηνις ὅλον χρυσάρματος 35
ἑσπέρας ὀφθαλμὸν ἀντέφλεξε Μήνα,
καὶ μεγάλων ἀέθλων ἁγνὰν κρίσιν καὶ πενταετηρίδ' ἁμᾶ
θῆκε ζαθέοις ἐπὶ κρημνοῖς ᾿Αλφεοῦ·
ἀλλ' οὐ καλὰ δένδρε' ἔθαλλεν χῶρος ἐν 40 βάσσαις Κρονίου Πέλοπος.
Τούτων ἔδοξεν γυμνὸς αὐτῷ κᾶπος ὀ-
ξείαις ὑπακουέμεν αὐγαῖς ἁλίου.
Δὴ τότ' ἐς γαῖαν πορεύεν θυμὸς ὥρμα 45
᾿Ιστρίαν νιν· ἔνθα Λατοῦς 
ἱπποσόα θυγάτηρ
δέξατ' ἐλθόντ' ᾿Αρκαδίας ἀπὸ δειρᾶν
καὶ πολυγνάμπτων μυχῶν,
εὖτέ νιν ἀγγελίαις Εὐ-
ρυσθέος ἔντυ' ἀνάγκα πατρόθεν 51
χρυσόκερων ἔλαφον θή-
λειαν ἄξονθ', ἅν ποτε Ταϋγέτα
ἀντιθεῖσ' ᾿Ορθωσίᾳ ἔγραψεν ἱράν.
Τὰν μεθέπων ἴδε καὶ κείναν χθόνα πνοι-
ᾶς ὄπιθεν Βορέα 56
ψυχροῦ. Τόθι δένδρεα θάμβαινε σταθείς.
Tῶν νιν γλυκὺς ἵμερος ἔσχεν δωδεκά-
γναμπτον περὶ τέρμα δρόμου
ἵππων φυτεῦσαι. Καί νυν ἐς ταύταν ἑορ-
τὰν ἵλαος ἀντιθέοισιν νίσσεται 61
σὺν βαθυζώνου διδύμοις παισὶ Λήδας.
Τοῖς γὰρ ἐπέτραπεν Οὐλυμπόνδ' ἰὼν θα-
ητὸν ἀγῶνα νέμειν 65
ἀνδρῶν τ' ἀρετᾶς πέρι καὶ ῥιμφαρμάτου
διφρηλασίας. μὲ δ' ὦν πᾳ θυμὸς ὀ-
τρύνει φάμεν ᾿Εμμενίδαις
Θήρωνί τ' ἐλθεῖν κῦδος, εὐΐππων διδόν-
των Τυνδαριδᾶν ὅτι πλείσταισι βροτῶν 71
ξεινίαις αὐτοὺς ἐποίχονται τραπέζαις,
εὐσεβεῖ γνώμᾳ φυλάσσον-
τες μακάρων τελετάς.
Εἰ δ' ἀριστεύει μὲν ὕδωρ, κτεάνων δὲ 75 
χρυσὸς αἰδοιέστατος,
νῦν δὲ πρὸς ἐσχατιὰν Θή-
ρων ἀρεταῖσιν ἱκάνων ἅπτεται
οἴκοθεν ῾Ηρακλέος στα-
λᾶν. Τὸ πόρσω δ' ἔστι σοφοῖς ἄβατον 80
κἀσόφοις. Οὔ νιν διώξω· κεινὸς εἴην.

IV

ΨΑΥΜΙΔΙ ΚΑΜΑΡΙΝΑΙΩΙ ΑΡΜΑΤΙ

λατὴρ ὑπέρτατε βρον-
τᾶς ἀκαμαντόποδος
Ζεῦ· τεαὶ γὰρ ραι
ὑπὸ ποικιλοφόρμιγγος ἀοιδᾶς
ἑλισσόμεναι μ' ἔπεμψαν 5
ὑψηλοτάτων μάρτυρ' ἀέθλων.
ξείνων δ' εὖ πρασσόντων ἔ-
σαναν αὐτίκ' ἀγγελίαν 
ποτὶ γλυκεῖαν ἐσλοί.
λλ', ὦ Κρόνου παῖ, ὃς Αἴτναν ἔχεις, 10
ἶπον ἀνεμόεσσαν ἑκατογκεφάλα
Τυφῶνος ὀβρίμου,
Οὐλυμπιονίκαν δέκευ
Χαρίτων ἕκατι τόνδε κῶμον, 15
χρονιώτατον φάος εὐ-
ρυσθενέων ἀρετᾶν. 
Ψαύμιος γὰρ ἵκει
ὀχέων, ὅς, ἐλαίᾳ στεφανωθεὶς 20
Πισάτιδι, κῦδος ὄρσαι
σπεύδει Καμαρίνᾳ. Θεὸς εὔφρων
εἴη λοιπαῖς εὐχαῖς· ἐ-
πεί νιν αἰνέω μάλα μὲν
τροφαῖς ἑτοῖμον ἵππων,
χαίροντά τε ξενίαις πανδόκοις 25
καὶ πρὸς ἁσυχίαν φιλόπολιν καθαρᾷ 
γνώμᾳ τετραμμένον.
Οὐ ψεύδεϊ τέγξω λόγον·
διάπειρά τοι βροτῶν ἔλεγχος· 30
ἅπερ Κλυμένοιο παῖδα
Λαμνιάδων γυναικῶν
ἔλυσεν ἐξ ἀτιμίας.
χαλκέοισι δ' ἐν ἔντεσι νικῶν δρόμον
ἔειπεν ῾Υψιπυλείᾳ 35
μετὰ στέφανον ἰών·
« Οὗτος ἐγὼ ταχυτᾶτι·
χεῖρες δὲ καὶ ἦτορ ἴσον.
Φύονται δὲ καὶ νέοις 
ἐν ἀνδράσιν πολιαὶ 
θαμὰ καὶ παρὰ τὸν ἁλικίας
ἐοικότα χρόνον. » 

V

ΨΑΥΜΙΔΙ ΚΑΜΑΡΙΝΑΙΩΙ ΑΠΗΝΗΙ

ψηλᾶν ἀρετᾶν 
καὶ στεφάνων ἄωτον γλυκὺν
τῶν Οὐλυμπίᾳ, ᾿Ωκεανοῦ θύγατερ, 
καρδίᾳ γελανεῖ 5
ἀκαμαντόποδός τ' ἀπήνας δέκευ 
Ψαύμιός τε δῶρα·
ὃς τὰν σὰν πόλιν αὔ-
ξων, Καμάρινα, λαοτρόφον
βωμοὺς ἓξ διδύμους ἐγέραιρεν ἑορ-
ταῖς θεῶν μεγίσταις 11
ὑπὸ βουθυσίαις ἀέθλων τε πεμπ-
αμέροις ἁμίλλαις,
ἵπποις ἡμιόνοις τε μοναμπυκίᾳ τε. 15
Τὶν δὲ κῦδος ἁβρόν
νικάσαις ἀνέθηκε, καὶ ὃν πατέρ' ῎Α-
κρων' ἐκάρυξε καὶ 
τὰν νέοικον ἕδραν.
κων δ' Οἰνομάου 20
καὶ Πέλοπος παρ' εὐηράτων
σταθμῶν, ὦ πολιάοχε Παλλάς, ἀεί-
δει μὲν ἄλσος ἁγνὸν
τὸ τεόν, ποταμόν τε ῎Ωανιν, ἐγ-
χωρίαν τε λίμναν, 26
καὶ σεμνοὺς ὀχετούς,
῞Ιππαρις οἷσιν ἄρδει στρατόν,
κολλᾷ τε σταδίων θαλάμων ταχέως 30
ὑψίγυιον ἄλσος,
ἀπ' ἀμαχανίας ἄγων ἐς φάος
τόνδε δᾶμον ἀστῶν·
αἰεὶ δ' ἀμφ' ἀρεταῖσι πόνος δαπάνα τε
μάρναται πρὸς ἔργον 35
κινδύνῳ κεκαλυμμένον· ἠῢ δ' ἔχον-
τες σοφοὶ καὶ πολί-
ταις ἔδοξαν ἔμμεν.
Σωτὴρ ὑψινεφὲς 
Ζεῦ, Κρόνιόν τε ναίων λόφον 40
τιμῶν τ' ᾿Αλφεὸν εὐρὺ ῥέοντ' ᾿Ιδαῖ-
όν τε σεμνὸν ἄντρον,
ἱκέτας σέθεν ἔρχομαι Λυδίοις 
ἀπύων ἐν αὐλοῖς, 45
αἰτήσων πόλιν εὐ-
ανορίαισι τάνδε κλυταῖς
δαιδάλλειν, σέ τ', ᾿Ολυμπιόνικε, Ποσει-
δανίαισιν ἵπποις 50
ἐπιτερπόμενον φέρειν γῆρας εὔ-
θυμον ἐς τελευτάν,
υἱῶν, Ψαῦμι, παρισταμένων. γίεντα
δ' εἴ τις ὄλβον ἄρδει, 55
ἐξαρκέων κτεάτεσσι καὶ εὐλογίαν 
προστιθείς, μὴ ματεύ-
σῃ θεὸς γενέσθαι.

VI

ΑΓΗΣΙΑΙ ΣΥΡΑΚΟΣΙΩΙ ΑΠΗΝΗΙ

χρυσέας ὑποστάσαντες εὐ-
τειχεῖ προθύρῳ θαλάμου
κίονας, ὡς ὅτε θαητὸν μέγαρον
πάξομεν· ἀρχομένου δ' ἔργου πρόσωπον
χρὴ θέμεν τηλαυγές. Εἰ δ' εἴ-
η μὲν ᾿Ολυμπιονίκας, 6
βωμῷ τε μαντείῳ ταμίας Διὸς ἐν Πίσᾳ,
συνοικιστήρ τε τᾶν κλεινᾶν Συρακοσ-
σᾶν· τίνα κεν φύγοι ὕμνον
κεῖνος ἀνήρ, ἐπικύρσαις 10
ἀφθόνων ἀστῶν ἐν ἱμερταῖς ἀοιδαῖς;
στω γὰρ ἐν τούτῳ πεδί-
λῳ δαιμόνιον πόδ' ἔχων
Σωστράτου υἱός. κίνδυνοι δ' ἀρεταὶ
οὔτε παρ' ἀνδράσιν οὔτ' ἐν ναυσὶ κοίλαις 15
τίμιαι· πολλοὶ δὲ μέμναν-
ται, καλὸν εἴ τι ποναθῇ.
῾Αγησία, τὶν δ' αἶνος ἑτοῖμος, ὃν ἐν δίκᾳ
ἀπὸ γλώσσας ῎Αδραστος μάντιν Οἰκλεί-
δαν ποτ' ἐς ᾿Αμφιάρηον 20
φθέγξατ', ἐπεὶ κατὰ γαῖ' αὐ-
τόν τέ νιν καὶ φαιδίμας ἵππους ἔμαρψεν.
πτὰ δ' ἔπειτα πυρᾶν νε-
κρῶν τελεσθεισᾶν Ταλαϊονίδας
εἶπεν ἐν Θήβαισι τοιοῦτόν τι ἔπος· 25
« Ποθέω στρατιᾶς ὀφθαλμὸν ἐμᾶς,
ἀμφότερον μάντιν τ' ἀγαθὸν καὶ
δουρὶ μάρνασθαι. » Τὸ καὶ
ἀνδρὶ κώμου δεσπότᾳ πάρ-
εστι Συρακοσίῳ. 31
Οὔτε δύσηρις ἐὼν οὔτ' 
ὦν φιλόνικος ἄγαν,
καὶ μέγαν ὅρκον ὀμόσσαις
τοῦτό γέ οἱ σαφέως 35
μαρτυρήσω· μελίφθογ-
γοι δ' ἐπιτρέψοντι Μοῖσαι.
Φίντις, ἀλλὰ ζεῦξον ἤ-
δη μοι σθένος ἡμιόνων,
τάχος, ὄφρα κελεύθῳ τ' ἐν καθαρᾷ
βάσομεν ὄκχον, ἵκωμαί τε πρὸς ἀνδρῶν 40
καὶ γένος· κεῖναι γὰρ ἐξ ἀλ-
λᾶν ὁδὸν ἁγεμονεῦσαι
ταύταν ἐπίστανται, στεφάνους ἐν ᾿Ολυμπίᾳ
ἐπεὶ δέξαντο· χρὴ τοίνυν πύλας ὕ-
μνων ἀναπίτναμεν αὐταῖς· 45
πρός Πιτάναν δὲ παρ' Εὐρώ-
τα πόρον δεῖ σάμερόν μ' ἐλθεῖν ἐν ὥρᾳ·
ἅ τοι Ποσειδάωνι μι-
χθεῖσα Κρονίῳ λέγεται
παῖδα ἰόπλοκον Εὐάδναν τεκέμεν. 50
Κρύψε δὲ παρθενίαν ὠδῖνα κόλποις·
κυρίῳ δ' ἐν μηνὶ πέμποισ' 
ἀμφιπόλους ἐκέλευσεν
ἥρωι πορσαίνειν δόμεν Εἰλατίδᾳ βρέφος,
ὃς ἀνδρῶν ᾿Αρκάδων ἄνασσε Φαισά-
νᾳ λάχε τ' ᾿Αλφεὸν οἰκεῖν· 56
ἔνθα τραφεῖσ' ὑπ' ᾿Απόλλω-
νι γλυκείας πρῶτον ἔψαυσ' ᾿Αφροδίτας.
Οὐδ' ἔλαθ' Αἴπυτον ἐν παν-
τὶ χρόνῳ κλέπτοισα θεοῖο γόνον. 61
λλ' ὁ μὲν Πυθώναδ', ἐν θυμῷ πιέσαις
χόλον οὐ φατὸν ὀξείᾳ μελέτᾳ,
ᾤχετ' ἰὼν μαντευσόμενος ταύ-
τας περ' ἀτλάτου πάθας. 65
δὲ φοινικόκροκον ζώ-
ναν καταθηκαμένα
κάλπιδα τ' ἀργυρέαν, λόχ-
μας ὑπὸ κυανέας
τίκτε θεόφρονα κοῦρον. 70
Τᾷ μὲν ὁ Χρυσοκόμας
πραΰμητίν τ' ᾿Ελείθυι-
αν παρέστασέν τε Μοίρας·
ἦλθεν δ' ὑπὸ σπλάγχνων ὑπ' ὠ-
δῖνός τ' ἐρατᾶς ῎Ιαμος
ἐς φάος αὐτίκα. Τὸν μὲν κνιζομένα 75
λεῖπε χαμαί· δύο δὲ γλαυκῶπες αὐτὸν
δαιμόνων βουλαῖσιν ἐθρέ-
ψαντο δράκοντες ἀμεμφεῖ
ἰῷ μελισσᾶν καδόμενοι. Βασιλεὺς δ' ἐπεὶ
πετραέσσας ἐλαύνων ἵκετ' ἐκ Πυ-
θῶνος, ἅπαντας ἐν οἴκῳ 81
εἴρετο παῖδα, τὸν Εὐά-
δνα τέκοι· Φοίβου γὰρ αὐτὸν φᾶ γεγάκειν
πατρός, περὶ θνατῶν δ' ἔσε-
σθαι μάντιν ἐπιχθονίοις 85
ἔξοχον, οὐδέ ποτ' ἐκλείψειν γενεάν.
ς ἄρα μάνυε. Τοὶ δ' οὔτ' ὦν ἀκοῦσαι
οὔτ' ἰδεῖν εὔχοντο πεμπταῖ-
ον γεγενημένον. λλ' ἐν
κέκρυπτο γὰρ σχοίνῳ βατι-
ᾷ τ' ἐν ἀπειράτῳ, 90
ἴων ξανθαῖσι καὶ παμπορφύροις ἀ-
κτῖσι βεβρεγμένος ἁβρὸν
σῶμα· τὸ καὶ κατεφάμι-
ξεν καλεῖσθαί νιν χρόνῳ σύμπαντι μάτηρ
τοῦτ' ὄνυμ' ἀθάνατον. Τερ-
πνᾶς δ' ἐπεὶ χρυσοστεφάνοιο λάβεν 96
καρπὸν ῞Ηβας, ᾿Αλφεῷ μέσσῳ καταβὰς 
ἐκάλεσσε Ποσειδᾶν' εὐρυβίαν,
ὃν πρόγονον, καὶ τοξοφόρον Δά-
λου θεοδμάτας σκοπόν, 101
αἰτέων λαοτρόφον τι-
μάν τιν' ἑᾷ κεφαλᾷ,
νυκτὸς ὑπαίθριος. ντε-
φθέγξατο δ' ἀρτιεπὴς 105
πατρία ὄσσα, μετάλλα-
σέν τέ νιν· « ρσο, τέκος,
δεῦρο πάγκοινον ἐς χώ-
ραν ἴμεν φάμας ὄπισθεν.»
κοντο δ' ὑψηλοῖο πέ-
τραν ἀλίβατον Κρονίου· 110
ἔνθα οἱ ὤπασε θησαυρὸν δίδυμον
μαντοσύνας, τόκα μὲν φωνὰν ἀκούειν
ψευδέων ἄγνωστον, εὖτ' ἂν 
δὲ θρασυμάχανος ἐλθὼν
῾Ηρακλέης, σεμνὸν θάλος ᾿Αλκαϊδᾶν, πατρὶ 115
ἑορτάν τε κτίσῃ πλειστόμβροτον τε-
θμόν τε μέγιστον ἀέθλων,
Ζηνὸς ἐπ' ἀκροτάτῳ βω-
μῷ τότ' αὖ χρηστήριον θέσθαι κέλευσεν.
ξ οὗ πολύκλειτον καθ' ῞Ελ-
λανας γένος ᾿Ιαμιδᾶν. 121
ὄλβος ἅμ' ἕσπετο· τιμῶντες δ' ἀρετὰς
ἐς φανερὰν ὁδὸν ἔρχονται. Τεκμαίρει
χρῆμ' ἕκαστον· μῶμος ἐξ ἄλ-
λων κρέμαται φθονεόντων 125
τοῖς, οἷς ποτε πρώτοις περὶ δωδέκατον δρόμον
ἐλαυνόντεσσιν αἰδοία ποτιστά-
ξῃ Χάρις εὐκλέα μορφάν.
Εἰ δ' ἐτύμως ὑπὸ Κυλλά-
νας ὅροις, ῾Αγησία, μάτρωες ἄνδρες 130
ναιετάοντες ἐδώρη-
σαν θεῶν κάρυκα λιταῖς θυσίαις
πολλὰ δὴ πολλαῖσιν ῾Ερμᾶν εὐσεβέως, 
ὃς ἀγῶνας ἔχει μοῖράν τ' ἀέθλων
᾿Αρκαδίαν τ' εὐάνορα τιμᾷ· 
κεῖνος, ὦ παῖ Σωστράτου,
σὺν βαρυγδούπῳ πατρὶ κραί-
νει σέθεν εὐτυχίαν.
Δόξαν ἔχω τιν' ἐπὶ γλώσ-
σᾳ ἀκόνας λιγυρᾶς, 141
ἅ μ' ἐθέλοντα προσέρπει
καλλιρόοισι πνοαῖς·
ματρομάτωρ ἐμὰ Στυμ-
φαλίς, εὐανθὴς Μετώπα,
πλάξιππον ἃ Θήβαν ἔτι-
κτεν, τᾶς ἐρατεινὸν ὕδωρ 145
πίομαι, ἀνδράσιν αἰχματαῖσι πλέκων
ποικίλον ὕμνον. τρυνον νῦν ἑταίρους,
Αἰνέα, πρῶτον μὲν ῞Ηραν 
Παρθενίαν κελαδῆσαι, 150
γνῶναί τ' ἔπειτ', ἀρχαῖον ὄνειδος ἀλαθέσιν
λόγοις εἰ φεύγομεν, Βοιωτίαν ὗν. 
σσὶ γὰρ ἄγγελος ὀρθός,
ἠϋκόμων σκυτάλα Μοι-
σᾶν, γλυκὺς κρατὴρ ἀγαφθέγκτων ἀοιδᾶν· 155
εἰπὸν δὲ μεμνᾶσθαι Συρα-
κοσσᾶν τε καὶ ᾿Ορτυγίας·
τὰν ῾Ιέρων καθαρῷ σκάπτῳ διέπων,
ἄρτια μηδόμενος, φοινικόπεζαν
ἀμφέπει Δάματρα, λευκίπ-
που τε θυγατρὸς ἑορτάν, 161
καὶ Ζηνὸς Αἰτναίου κράτος. δύλογοι δέ νιν
λύραι μολπαί τε γιγνώσκοντι. Μὴ θράσ-
σοι χρόνος ὄλβον ἐφέρπων.
Σὺν δὲ φιλοφροσύναις εὐ-
ηράτοις ῾Αγησία δέξαιτο κῶμον 166
οἴκοθεν οἴκαδ' ἀπὸ Στυμ-
φαλίων τειχέων ποτινισσόμενον,
ματέρ' εὐμήλοιο λείποντ' ᾿Αρκαδίας. 
γαθαὶ δὲ πέλοντ' ἐν χειμερίᾳ 170
νυκτὶ θοᾶς ἐκ ναὸς ἀπεσκίμ-
φθαι δύ' ἄγκυραι. Θεὸς
τῶν τε κείνων τε κλυτὰν αἶ-
σαν παρέχοι φιλέων. 175
Δέσποτα ποντομέδων, εὐ-
θὺν δὲ πλόον καμάτων
ἐκτὸς ἐόντα δίδοι, χρυσ-
αλακάτοιο πόσις
᾿Αμφιτρίτας, ἐμῶν δ' ὕ-
μνων ἄεξ' εὐτερπὲς ἄνθος. 180 

VII

ΔΙΑΓΟΡΑΙ ΡΟΔΙΩΙ ΠΥΚΤΗΙ

Φιάλαν ὡς εἴ τις ἀφνε-
ιᾶς ἀπὸ χειρὸς ἑλὼν
ἔνδον ἀμπέλου καχλάζοισαν δρόσῳ
δωρήσεται
νεανίᾳ γαμβρῷ προπί-
νων οἴκοθεν οἴκαδε, πάγ-
χρυσον κορυφὰν κτεάνων, 6
συμποσίου τε χάριν κᾶ-
δός τε τιμάσαις νέον, ἐν δὲ φίλων
παρεόντων θῆκε νιν ζα-
λωτὸν ὁμόφρονος εὐνᾶς· 11
καὶ ἐγὼ νέκταρ χυτόν, Μοι-
σᾶν δόσιν, ἀεθλοφόροις
ἀνδράσιν πέμπων, γλυκὺν καρπὸν φρενός,
ἱλάσκομαι, 15
Οὐλυμπίᾳ Πυθοῖ τε νι-
κώντεσσιν· ὁ δ' ὄλβιος, ὃν 
φᾶμαι κατέχοντ' ἀγαθαί.
λλοτε δ' ἄλλον ἐποπτεύ-
ει Χάρις ζωθάλμιος ἁδυμελεῖ 20
θαμὰ μὲν φόρμιγγι παμφώ-
νοισι τ' ἐν ἔντεσιν αὐλῶν.
Καί νυν ὑπ' ἀμφοτέρων σὺν 
Διαγόρᾳ κατέβαν τὰν ποντίαν
ὑμνέων παῖδ' ᾿Αφροδίτας 25
᾿Αελίοιό τε νύμφαν, ῾Ρόδον,
εὐθυμάχαν ὄφρα πελώ-
ριον ἄνδρα παρ' ᾿Αλφε-
ῷ στεφανωσάμενον
αἰνέσω πυγμᾶς ἄποινα 30
καὶ παρὰ Κασταλίᾳ, πα-
τέρα τε Δαμάγητον ἁδόντα Δίκᾳ,
᾿Ασίας εὐρυχόρου 
τρίπολιν νᾶσον πέλας
ἐμβόλῳ ναίοντας ᾿Αργείᾳ σὺν αἰχμᾷ. 35
ἐθελήσω τοῖσιν ἐξ ἀρ-
χᾶς ἀπὸ Τλαπολέμου
ξυνὸν ἀγγέλλων διορθῶσαι λόγον,
῾Ηρακλέος
εὐρυσθενεῖ γέννᾳ. Τὸ μὲν 40
γὰρ πατρόθεν ἐκ Διὸς εὔ-
χονται· τὸ δ' ᾿Αμυντορίδαι
ματρόθεν ᾿Αστυδαμείας. 
μφὶ δ' ἀνθρώπων φρασὶν ἀμπλακίαι
ἀναρίθμητοι κρέμανται· 45
τοῦτο δ' ἀμάχανον εὑρεῖν,
ὅ τι νῦν ἐν καὶ τελευτᾷ
φέρτατον ἀνδρὶ τυχεῖν.
Καὶ γὰρ ᾿Αλκμήνας κασίγνητον νόθον
σκάπτῳ θένων 50
σκληρᾶς ἐλαίας ἔκτανεν 
Τίρυνθι Λικύμνιον ἐλ-
θόντ' ἐκ θαλάμων Μιδέας
τᾶσδέ ποτε χθονὸς οἰκι-
στὴρ χολωθείς. Αἱ δὲ φρενῶν ταραχαὶ 55
παρέπλαγξαν καὶ σοφόν. Μαν-
τεύσατο δ' ἐς θεὸν ἐλθών.
Τῷ μὲν ὁ Χρυσοκόμας εὐ-
ώδεος ἐξ ἀδύτου ναῶν πλόον
εἶπε Λερναίας ἀπ' ἀκτᾶς 60
εὐθὺν ἐς ἀμφιθάλασσον νομόν,
ἔνθα ποτὲ βρέχε θεῶν
βασιλεὺς ὁ μέγας χρυ-
σέαις νιφάδεσσι πόλιν,
ἁνίχ' ῾Αφαίστου τέχναισιν 65
χαλκελάτῳ πελέκει πα-
τέρος Αθαναία κορυφὰν κατ' ἄκραν
ἀνορούσαισ' ἀλάλα-
ξεν ὑπερμάκει βοᾷ·
Οὐρανὸς δ' ἔφριξέ νιν καὶ Γαῖα μάτηρ. 70
Τότε καὶ φαυσίμβροτος δαί-
μων ῾Υπεριονίδας
μέλλον ἔντειλεν φυλάξασθαι χρέος
παισὶν φίλοις,
ὡς ἂν θεᾷ πρῶτοι κτίσαι-
εν βωμὸν ἐναργέα, καὶ 76
σεμνὰν θυσίαν θέμενοι
πατρί τε θυμὸν ἰάναι-
εν κόρα τ' ἐγχειβρόμῳ. ν δ' ἀρετὰν
ἔβαλεν καὶ χάρματ' ἀνθρώ-
ποισι Προμαθέος Αἰδώς· 81
πὶ μὰν βαίνει τε καὶ λά-
θας ἀτέκμαρτα νέφος,
καὶ παρέλκει πραγμάτων ὀρθὰν ὁδὸν
ἔξω φρενῶν. 85
Καὶ τοὶ γὰρ αἰθοίσας ἔχον-
τες σπέρμ' ἀνέβαν φλογὸς οὔ· 
τεῦξαν δ' ἀπύροις ἱεροῖς
ἄλσος ἐν ἀκροπόλει· κεί-
νοις ὁ μὲν ξανθὰν ἀγαγὼν νεφέλαν 90
πολὺν ὗσε χρυσόν· αὐτὰ 
δέ σφισιν ὤπασε τέχναν
πᾶσαν ἐπιχθονίων Γλαυκ-
ῶπις ἀριστοπόνοις χερσὶ κρατεῖν.
ργα δὲ ζωοῖσιν ἑρπόν-
τεσσί θ' ὁμοῖα κέλευθοι φέρον· 96
ἦν δὲ κλέος βαθύ. Δαέν-
τι δὲ καὶ σοφία μεί-
ζων ἄδολος τελέθει.
Φαντὶ δ' ἀνθρώπων παλαιαὶ 100
ῥήσιες, οὔπω, ὅτε χθό-
να δατέοντο Ζεύς τε καὶ ἀθάνατοι,
φανερὰν ἐν πελάγει 
῾Ρόδον ἔμμεν ποντίῳ,
ἁλμυροῖς δ' ἐν βένθεσιν νᾶσον κεκρύφθαι. 105
πεόντος δ' οὔτις ἔνδει-
ξεν λάχος ᾿Αελίου·
καί ῥά μιν χώρας ἀκλάρωτον λίπον,
ἁγνὸν θεόν.
Μνασθέντι δὲ Ζεὺς ἄμπαλον 110
μέλλεν θέμεν. λλά νιν οὐκ 
εἴασεν· ἐπεὶ πολιᾶς
εἶπέ τιν' αὐτὸς ὁρᾶν ἔν-
δον θαλάσσας αὐξομέναν πεδόθεν
πολύβοσκον γαῖαν ἀνθρώ-
ποισι καὶ εὔφρονα μήλοις. 116
κέλευσεν δ' αὐτίκα χρυσ-
άμπυκα μὲν Λάχεσιν
χεῖρας ἀντεῖναι, θεῶν δ' ὅρκον μέγαν
μὴ παρφάμεν, 120
ἀλλὰ Κρόνου σὺν παιδὶ νεῦ-
σαι, φαεννὸν ἐς αἰθέρα νιν 
πεμφθεῖσαν ἑᾷ κεφαλᾷ
ἐξοπίσω γέρας ἔσσε-
σθαι. Τελεύταθεν δὲ λόγων κορυφαὶ 125
ἐν ἀλαθείᾳ πετοῖσαι. 
Βλάστε μὲν ἐξ ἁλὸς ὑγρᾶς
νᾶσος, ἔχει τέ νιν ὀξει-
ᾶν ὁ γενέθλιος ἀκτίνων πατήρ,
πῦρ πνεόντων ἀρχὸς ἵππων· 130
ἔνθα ῾Ρόδῳ ποτὲ μιχθεὶς τέκεν
ἑπτὰ σοφώτατα νοή-
ματ' ἐπὶ προτέρων ἀν-
δρῶν παραδεξαμένους
παῖδας, ὧν εἷς μὲν Κάμειρον 135
πρεσβύτατόν τε ᾿Ιάλυ-
σον ἔτεκεν Λίνδον τ'· ἀπάτερθε δ' ἔχον,
διὰ γαῖαν τρίχα δασ-
σάμενοι πατρωίαν,
ἀστέων μοῖραν, κέκληνται δέ σφιν ἕδραι. 140
Τόθι λύτρον συμφορᾶς οἰκ-
τρᾶς γλυκὺ Τλαπολέμῳ
ἵσταται Τιρυνθίων ἀρχαγέτᾳ,
ὥσπερ θεῷ,
μήλων τε κνισσάεσσα πομ-
πὰ καὶ κρίσις ἀμφ' ἀέθλοις. 146
Τῶν ἄνθεσι Διαγόρας
ἐστεφανώσατο δίς, κλει-
νᾷ τ' ἐν ᾿Ισθμῷ τετράκις εὐτυχέων,
Νεμέᾳ τ' ἄλλαν ἐπ' ἄλλα, 150
καὶ κρανααῖς ἐν ᾿Αθάναις.
τ' ἐν ῎Αργει χαλκὸς ἔγνω 
νιν, τά τ' ἐν ᾿Αρκαδίᾳ
ἔργα καὶ Θήβαις, ἀγῶνές τ' ἔννομοι
Βοιωτίων, 155
Πέλλανα τ' Αἴγινά τε νι-
κῶνθ' ἑξάκις. ν Μεγάροι-
σίν τ' οὐχ ἕτερον λιθίνα
ψᾶφος ἔχει λόγον. λλ', ὦ 
Ζεῦ πάτερ, νώτοισιν ᾿Αταβυρίου 160
μεδέων, τίμα μὲν ὕμνου
τεθμὸν ᾿Ολυμπιονίκαν,
ἄνδρα τε πὺξ ἀρετὰν εὑ-
ρόντα, δίδοι τέ οἱ αἰδοίαν χάριν
καὶ ποτ' ἀστῶν καὶ ποτὶ ξεί-
νων. πεὶ ὕβριος ἐχθρὰν ὁδὸν 166
εὐθυπορεῖ, σάφα δαεὶς 
ἅ τέ οἱ πατέρων ὀρ-
θαὶ φρένες ἐξ ἀγαθῶν
ἔχρεον. Μὴ κρύπτε κοινὸν 170
σπέρμ' ἀπὸ Καλλιάνακτος· 
᾿Ερατιδᾶν τοι σὺν χαρίτεσσιν ἔχει
θαλίας καὶ πόλις· ἐν 
δὲ μιᾷ μοίρᾳ χρόνου
ἄλλοτ' ἀλλοῖαι διαιθύσσοισιν αὖραι. 

VIII

ΑΛΚΙΜΕΔΟΝΤΙ ΑΙΓΙΝΗΤΗΙ ΠΑΙΔΙ ΠΑΛΑΙΣΤΗΙ

Μᾶτερ ὦ χρυσοστεφάνων
ἀέθλων, Οὐλυμπία,
δέσποιν' ἀλαθείας· ἵνα μάντιες ἄνδρες
ἐμπύροις τεκμαιρόμενοι παραπειρῶν-
ται Διὸς ἀργικεραύνου, 5
εἴ τιν' ἔχει λόγον ἀνθρώπων πέρι
μαιομένων μεγάλαν
ἀρετὰν θυμῷ λαβεῖν,
τῶν δὲ μόχθων ἀμπνοάν·
ἄνεται δὲ πρὸς χάριν εὐ-
σεβίας ἀνδρῶν λιταῖς. 10
ἀλλ' ὦ Πίσας εὔδενδρον ἐπ' ᾿Αλφεῷ ἄλσος,
τόνδε κῶμον καὶ στεφαναφορίαν δέ-
ξαι. Μέγα τοι κλέος αἰεί,
ᾧτινι σὸν γέρας ἕσπητ' ἀγλαόν· 15
ἄλλα δ' ἐπ' ἄλλον ἔβαν
ἀγαθῶν, πολλαὶ δ' ὁδοὶ
σὺν θεοῖς εὐπραγίας.
Τιμόσθενες, ὔμμε δ' ἐκλάρωσεν πότμος
Ζηνὶ γενεθλίῳ· ὃς σὲ 20
μὲν Νεμέᾳ πρόφατον,
᾿Αλκιμέδοντα δὲ πὰρ Κρόνου λόφῳ
θῆκεν ᾿Ολυμπιονίκαν.
ν δ' ἐσορᾶν καλός, ἔργῳ τ' 
οὐ κατὰ εἶδος ἐλέγχων 25
ἐξένεπε κρατέων πά-
λᾳ δολιχήρετμον Αἴγιναν πάτραν·
ἔνθα σώτειρα Διὸς ξενίου
πάρεδρος ἀσκεῖται Θέμις
ἔξοχ' ἀνθρώπων. τι γὰρ 30
πολὺ καὶ πολλᾷ ῥέπῃ,
ὀρθᾷ διακρίνειν φρενὶ μὴ παρὰ καιρόν,
δυσπαλές· τεθμὸς δέ τις ἀθανάτων καὶ 
τάνδ' ἁλιερκέα χώραν
παντοδαποῖσιν ὑπέστασε ξένοις 35
κίονα δαιμονίαν
ὁ δ' ἐπαντέλλων χρόνος
τοῦτο πράσσων μὴ κάμοι
Δωριεῖ λαῷ ταμιευ-
ομέναν ἐξ Αἰακοῦ· 40
τὸν παῖς ὁ Λατοῦς εὐρυμέδων τε Ποσειδᾶν,
᾿Ιλίῳ μέλλοντες ἐπὶ στέφανον τεῦ-
ξαι, καλέσαντο συνεργὸν
τείχεος, ἦν ὅτι νιν πεπρωμένον
ὀρνυμένων πολέμων 45
πτολιπόρθοις ἐν μάχαις
λάβρον ἀμπνεῦσαι καπνόν.
Γλαυκοὶ δὲ δράκοντες, ἐπεὶ κτίσθη νέον,
πύργον ἐσαλλόμενοι τρεῖς, 
οἱ δύο μὲν κάπετον, 50
αὖθι δ' ἀτυζομένω ψυχὰς βάλον·
εἷς δ' ἀνόρουσε βοάσαις.
ννεπε δ' ἀντίον ὁρμαί-
νων τέρας εὐθὺς, ᾿Απόλλων·
« Πέργαμος ἀμφὶ τεαῖς, ἥ-
ρως, χερὸς ἐργασίαι ἁλίσκεται· 56
ὣς ἐμοὶ φάσμα λέγει Κρονίδα
πεμφθὲν βαρυγδούπου Διός·
οὐκ ἄτερ παίδων σέθεν, ἀλλ' 
ἅμα πρώτοις ῥάζεται 60
καὶ τερτάτοις. » ς ἆρα θεὸς σάφα εἴπαις
Ξάνθον ἤπειγεν καὶ ᾿Αμαζόνας εὐίπ-
πους καὶ ἐς ῎Ιστρον ἐλαύνων.
᾿Ορσοτρίαινα δ' ἐπ' ᾿Ισθμῷ ποντίᾳ
ἅρμα θοὸν τανύεν, 65
ἀποπέμπων Αἰακὸν
δεῦρ' ἀν' ἵπποις χρυσέαις,
καὶ Κορίνθου δειράδ' ἐπο-
ψόμενος δαιτικλυτάν.
Τερπνὸν δ' ἐν ἀνθρώποις ἴσον ἔσσεται οὐδέν. 
Εἰ δ' ἐγὼ Μελησία ἐξ ἀγενείων 71
κῦδος ἀνέδραμον ὕμνῳ,
μὴ βαλέτω με λίθῳ τραχεῖ φθόνος·
καὶ Νεμέᾳ γὰρ ὁμῶς
ἐρέω ταύταν χάριν, 75
τὰν δ' ἔπειτ' ἀνδρῶν μάχαν
ἐκ παγκρατίου. Τὸ διδάξασθαι δέ τοι
εἰδότι ῥᾴτερον· ἄγνω-
μον δὲ τὸ μὴ προμαθεῖν·
κουφότεραι γὰρ ἀπειράτων φρένες. 80
κεῖνα δὲ κεῖνος ἂν εἴποι
ἔργα περαίτερον ἄλλων, 
τίς τρόπος ἄνδρα προβάσει
ἐξ ἱερῶν ἀέθλων μέλ-
λοντα ποθεινοτάταν δόξαν φέρειν. 85
Νῦν μὲν αὐτῷ γέρας ᾿Αλκιμέδων
νίκαν τριακοστὰν ἑλών·
ὃς τύχᾳ μὲν δαίμονος, ἀ-
νορέας δ' οὐκ ἀμπλακὼν
ἐν τέτρασιν παίδων ἀπεθήκατο γυίοις 90
νόστον ἔχθιστον καὶ ἀτιμοτέραν γλῶσ-
σαν καὶ ἐπίκρυφον οἶμον,
πατρὶ δὲ πατρὸς ἐνέπνευσεν μένος
γήραος ἀντίπαλον.
᾿Αΐδα τοι λάθεται 95
ἄρμενα πράξαι ἀνήρ.
λλ' ἐμὲ χρὴ μναμοσύναν 
ἀνεγείροντα φράσαι
χειρῶν ἄωτον Βλεψιάδαις ἐπίνικον,
ἕκτος οἷς ἤδη στέφανος περίκειται 100
φυλλοφόρων ἀπ' ἀγώνων.
στι δὲ καί τι θανόντεσσιν μέρος
κὰν νόμον ἐρδομένων·
κατακρύπτει δ' οὐ κόνις
συγγόνων κεδνὰν χάριν. 105
῾Ερμᾶ δὲ θυγατρὸς ἀκούσαις ᾿Ιφίων
᾿Αγγελίας, ἐνέποι κεν 
Καλλιμάχῳ λιπαρὸν
κόσμον ᾿Ολυμπίᾳ, ὅν σφι Ζεὺς γένει
ὤπασεν. σλὰ δ' ἐπ' ἐσλοῖς 110
ἔργ' ἐθέλοι δόμεν, ὀξεί-
ας δὲ νόσους ἀπαλάλκοι.
Εὔχομαι ἀμφὶ καλῶν μοί-
ρᾳ Νέμεσιν διχόβουλον μὴ θέμεν·
ἀλλ' ἀπήμαντον ἄγων βίοτον
αὐτούς τ' ἀέξοι καὶ πόλιν. 

IX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΩΙ ΟΠΟΥΝΤΙΩΙ ΠΑΛΑΙΣΤΗΙ

Τὸ μὲν ᾿Αρχιλόχου μέλος
φωνᾶεν ᾿Ολυμπίᾳ, 
καλλίνικος ὁ τριπλόος κεχλαδώς,
ἄρκεσε Κρόνιον παρ' ὄ-
χθον ἁγεμονεῦσαι 5
κωμάζοντι φίλοις ᾿Εφαρ-
μόστῳ σὺν ἑταίροις·
ἀλλὰ νῦν ἑκαταβόλων 
Μοισᾶν ἀπὸ τόξων
Δία τε φοινικοστερόπαν 10
σεμνόν τ' ἐπίνειμαι
ἀκρωτήριον ῎Αλιδος
τοιοῖσδε βέλεσσιν,
τὸ δή ποτε Λυδὸς ἥρως Πέλοψ
ἐξάρατο κάλλιστον ἕ-
δνον ῾Ιπποδαμείας· 16
πτερόεντα δ' ἵει γλυκὺν
Πυθώναδ' ὀϊστόν· οὔ-
τοι χαμαιπετέων λόγων ἐφάψεαι
ἀνδρὸς ἀμφὶ παλαίσμασιν 20
φόρμιγγ' ἐλελίζων
κλεινᾶς ἐξ ᾿Οπόεντος, αἰ-
νήσαις ἓ καὶ υἱόν,
ἃν Θέμις θυγάτηρ τέ οἱ 
σώτειρα λέλογχεν 25
μεγαλόδοξος Εὐνομία, 
θάλλει δ' ἀρεταῖσιν
σόν τε, Κασταλία, πάρα
᾿Αλφεοῦ τε ῥέεθρον·
ὅθεν στεφάνων ἄωτοι κλυτὰν 30
Λοκρῶν ἐπαείροντι μα-
τέρ' ἀγλαόδενδρον.
γὼ δέ τοι φίλαν πόλιν
μαλεραῖς ἐπιφλέγων ἀοιδαῖς,
καὶ ἀγάνορος ἵππου 35
θᾶσσον καὶ ναὸς ὑποπτέρου παντᾷ
ἀγγελίαν πέμψω ταύταν,
εἰ σύν τινι μοιριδίῳ παλάμᾳ
ἐξαίρετον Χαρίτων νέμομαι κᾶπον· 40
κεῖναι γὰρ ὤπασαν τὰ τέρπν'· ἀγαθοὶ 
δὲ καὶ σοφοὶ κατὰ δαίμον' ἄνδρες
ἐγένοντ'· ἐπεὶ ἀντία
πῶς ἂν τριόδοντος ῾
ρακλέης σκύταλον τίναξε χερσίν, 45
ἁνίκ' ἀμφὶ Πύλον σταθεὶς 
ἤρειδε Ποσειδᾶν
ἤρειδεν δέ νιν ἀργυρέῳ 
τόξῳ πολεμίζων
Φοῖβος, οὐδ' ᾿Αΐδας ἀκι-
νήταν ἔχε ῥάβδον, 51
βρότεα σώμαθ' κατάγει 
κοίλαν πρὸς ἀγυιὰν
θνᾳσκόντων; ἀπό μοι λόγον
τοῦτον, στόμα, ῥῖψον· 55
ἐπεὶ τό γε λοιδορῆσαι θεοὺς
ἐχθρὰ σοφία, καὶ τὸ καυ-
χᾶσθαι παρὰ καιρὸν
μανίαισιν ὑποκρέκει.
Μὴ νῦν λαλάγει τὰ τοι-
αῦτ'· ἔα πόλεμον μάχαν τε πᾶσαν 61
χωρὶς ἀθανάτων· φέροις 
δὲ Πρωτογενείας
ἄστει γλῶσσαν, ἵν' αἰολο-
βρόντα Διὸς αἴσᾳ 65
Πύρρα Δευκαλίων τε Παρ-
νασοῦ καταβάντε
δόμον ἔθεντο πρῶτον, ἄτερ δ' 
εὐνᾶς ὁμόδαμον
κτισσάσθαν λίθινον γόνον· 70
λαοὶ δ' ὀνύμασθεν.
γειρ' ἐπέων σφιν οἶμον λιγύν,
αἴνει δὲ παλαιὸν μὲν οἶ-
νον, ἄνθεα δ' ὕμνων
νεωτέρων. Λέγοντι μὰν 75
χθόνα μὲν κατακλύσαι μέλαιναν
ὕδατος σθένος, ἀλλὰ
Ζηνὸς τέχναις ἀνάπωτιν ἐξαίφνας
ἄντλον ἑλεῖν. Κείνων δ' ἔσσαν
χαλκάσπιδες ὑμέτεροι πρόγονοι 80
ἀρχᾶθεν ᾿Ιαπετιονίδος φύτλας
κοῦροι κορᾶν καὶ φερτάτων Κρονιδᾶν, 
ἐγχώριοι βασιλῆες αἰεί,
πρὶν ᾿Ολύμπιος ἁγεμὼν
θύγατρ' ἀπὸ γᾶς ᾿Επει-
ῶν ᾿Οπόεντος ἀναρπάσαις, ἕκαλος 86
μίχθη Μαιναλίαισιν ἐν 
δειραῖς, καὶ ἔνεικεν
Λοκρῷ, μὴ καθέλοι μιν αἰ-
ὼν πότμον ἐφάψαις 91
ὀρφανὸν γενεᾶς. χεν 
δὲ σπέρμα μέγιστον
ἄλοχος, εὐφράνθη τε ἰδὼν 
ἥρως θετὸν υἱόν, 95
μάτρωος δ' ἐκάλεσσέ νιν
ἰσώνυμον ἔμμεν,
ὑπέρφατον ἄνδρα μορφᾷ τε καὶ
ἔργοισι. Πόλιν δ' ὤπασεν 
λαόν τε διαιτᾶν. 100
φίκοντο δέ οἱ ξένοι,
ἔκ τ' ῎Αργεος ἔκ τε Θη-
βᾶν, οἱ δ' ᾿Αρκάδες, οἱ δὲ καὶ Πισᾶται·
υἱὸν δ' ῎Ακτορος ἐξόχως 
τίμασεν ἐποίκων 105
Αἰγίνας τε Μενοίτιον· 
τοῦ παῖς ἅμ' ᾿Ατρείδαις
Τεύθραντος πεδίον μολὼν 
ἔστα σὺν ᾿Αχιλλεῖ
μόνος, ὅτ' ἀλκᾶντας Δαναοὺς 110
τρέψαις ἁλίαισιν
πρύμναις Τήλεφος ἔμβαλεν·
ὥστ' ἔμφρονι δεῖξαι
μαθεῖν Πατρόκλου βιατὰν νόον.
ξ οὗ Θέτιος γόνος οὐ-
λίῳ νιν ἐν ῎Αρει 116
παραγορεῖτο μή ποτε
σφετέρας ἄτερθε ταξιοῦσθαι
δαμασιμβρότου αἰχμᾶς.
Εἴην εὑρησιεπὴς ἀναγεῖσθαι 120
πρόσφορος ἐν Μοισᾶν δίφρῳ·
τόλμα δὲ καὶ ἀμφιλαφὴς δύναμις
ἕσποιτο. προξενίᾳ δ' ἀρετᾷ τ' ἦλθον
τιμάορος ᾿Ισθμίαισι Λαμπρομάχου 125
μίτραις, ὅτ' ἀμφότεροι κράτησαν
μίαν ἔργον ἀν' ἁμέραν.
λλαι δὲ δύ' ἐν Κορίν-
θου πύλαις ἐγένοντ' ἔπειτα χάρμαι,
ταὶ δὲ καὶ Νεμέας ᾿Εφα
μόστῳ κατὰ κόλπον· 131
῎Αργει τ' ἔσχεθε κῦδος ἀν-
δρῶν, παῖς δ' ἐν ᾿Αθάναις,
οἷον δ' ἐν Μαραθῶνι συ-
λαθεὶς ἀγενείων 135
μένεν ἀγῶνα πρεσβυτέρων 
ἀμφ' ἀργυρίδεσσιν·
φῶτας δ' ὀξυρεπεῖ δόλῳ
ἀπτῶτι δαμάσσαις
διήρχετο κύκλον ὅσσᾳ βοᾷ, 140
ὡραῖος ἐὼν καὶ καλὸς 
κάλλιστά τε ῥέξαις.
Τὰ δὲ Παρρασίῳ στρατῷ
θαυμαστὸς ἐὼν φάνη 
Ζηνὸς ἀμφὶ πανάγυριν Λυκαίου, 145
καὶ ψυχρᾶν ὁπότ' εὐδια-
νὸν φάρμακον αὐρᾶν
Πελλάνᾳ φέρε· σύνδικος δ' 
αὐτῷ ᾿Ιολάου
τύμβος εἰναλία τ' ᾿Ελευ-
σὶς ἀγλαΐαισιν. 151
Τὸ δὲ φυᾷ κράτιστον ἅπαν· 
πολλοὶ δὲ διδακταῖς
ἀνθρώπων ἀρεταῖς κλέος
ὤρουσαν ἀρέσθαι. 155
νευ δὲ θεοῦ σεσιγαμένον
οὐ σκαιότερον χρῆμ' ἕκα-
στον. ντὶ γὰρ ἄλλαι
ὁδῶν ὁδοὶ περαίτεραι,
μία δ' οὐχ ἅπαντας ἄμμε θρέψει 160
μελέτα· σοφίαι μὲν
αἰπειναί· τοῦτο δὲ προσφέρων ἆθλον,
ὄρθιον ὤρυσαι θαρσέων,
τόνδ' ἀνέρα δαιμονίᾳ γεγάμεν
εὔχειρα, δεξιόγυιον, ὁρῶντ' ἀλκάν, 165
Αἰάντειόν τ' ἐν δαιτὶ ᾿Ιλιάδα 
νικῶν ἐπεστεφάνωσε βωμόν.

X

ΑΓΗΣΙΔΑΜΩΙ ΛΟΚΡΩΙ ΕΠΙΖΕΦΥΡΙΩΙ ΠΑΙΔΙ ΠΥΚΤΗΙ

Τὸν ᾿Ολυμπιονίκαν ἀνάγνωτε μοι
᾿Αρχεστράτου παῖδα, πόθι φρενὸς
ἐμᾶς γέγραπται· γλυκὺ γὰρ αὐ-
τῷ μέλος ὀφείλων ἐπιλέλαθ'· 
ὦ Μοῖσ', ἀλλὰ σὺ καὶ θυγάτηρ 5
᾿Αλάθεια Διός, ὀρθᾷ χερὶ
ἐρύκετον ψευδέων
ἐνιπὰν ἀλιτόξενον.
καθεν γὰρ ἐπελθὼν ὁ μέλλων χρόνος
ἐμὸν καταίσχυνε βαθὺ χρέος. 10
μως δὲ λῦσαι δυνατὸς ὀ-
ξεῖαν ἐπιμομφὰν τόκος· ὁρᾶτ' 
ὦν νῦν ψᾶφον ἑλισσομέναν
ὅπα κῦμα κατακλύσσει ῥέον,
ὅπα τε κοινὸν λόγον 15
φίλαν τίσομεν ἐς χάριν.
Νέμει γὰρ ᾿Ατρέκεια πόλιν 
Λοκρῶν Ζεφυρίων,
μέλει τέ σφισι Καλλιόπα
καὶ χάλκεος ῎Αρης. Τράπε δὲ Κύ-
κνεια μάχα καὶ ὑπέρβιον 21
῾Ηρακλέα. Πύκτας δ' ἐν ᾿Ολυμπιάδι νικῶν
῎Ιλᾳ φερέτω χάριν
῾Αγησίδαμος ὡς
᾿Αχιλεῖ Πάτροκλος.
Θήξαις δέ κε φύντ' ἀρετᾷ ποτὶ
πελώριον ὁρμάσαι κλέος ἀ-
νὴρ θεοῦ σὺν παλάμᾳ·  25
ἄπονον δ' ἔλαβον χάρμα παῦροί τινες,
ἔργων πρὸ πάντων βιότῳ φάος.
γῶνα δ' ἐξαίρετον ἀεῖ-
σαι θέμιτες ὦρσαν Διός, ὃν ἀρ-
χαίῳ σάματι πὰρ Πέλοπος 30
βωμῶν ἑξάριθμον ἐκτίσσατο,
ἐπεὶ Ποσειδάνιον
πέφνε Κτέατον ἀμύμονα,
πέφνε δ' Εὔρυτον, ὡς Αὐγέαν λάτριον
ἀέκονθ' ἑκὼν μισθὸν ὑπέρβιον 35
πράσσοιτο, λόχμαισι δὲ δοκεύ-
σαις ὑπὸ Κλεωνᾶν δάμασε καὶ 
κείνους ῾Ηρακλέης ἐφ' ὁδῷ,
ὅτι πρόσθε ποτὲ Τιρύνθιον
ἔπερσαν αὐτῷ στρατὸν 40
μυχοῖς ἥμενον ῎Αλιδος
Μολίονες ὑπερφίαλοι. 
Καὶ μὰν ξεναπάτας
᾿Επειῶν βασιλεὺς ὄπιθεν
οὐ πολλὸν ἴδε πατρίδα 
πολυκτέανον ὑπὸ στερεῷ πυρὶ 45
πλαγαῖς τε σιδάρου βαθὺν εἰς ὀχετὸν ἄτας
ἵζοισαν ἑὰν πόλιν.
Νεῖκος δὲ κρεσσόνων
ἀποθέσθ' ἄπορον.
Καὶ κεῖνος ἀβουλίᾳ ὕστατος
ἁλώσιος ἀντάσαις θάνατον
αἰπὺν οὐκ ἐξέφυγεν.
δ' ἄρ' ἐν Πίσᾳ ἔλσαις ὅλον τε στρατὸν
λαίαν τε πᾶσαν Διὸς ἄλκιμος
υἱὸς σταθμᾶτο ζάθεον ἄλ-
σος πατρὶ μεγίστῳ· περὶ δὲ πά-
ξαις ῎Αλτιν μὲν ὅγ' ἐν καθαρῷ 55
διέκρινε, τὸ δὲ κύκλῳ πέδον
ἔθηκε δόρπου λύσιν,
τιμάσαις πόρον ᾿Αλφεοῦ
μετὰ δώδεκ' ἀνάκτων θεῶν. Καὶ πάγον
Κρόνου προσεφθέγξατο· πρόσθε γὰρ 60
νώνυμνος, ἇς Οἰνόμαος ἆρ-
χε, βρέχετο πολλᾷ νιφάδι. Ταύ-
τᾳ δ' ἐν πρωτογόνῳ τελετᾷ
παρέσταν μὲν ἄρα Μοῖραι σχεδὸν
ὅ τ' ἐξελέγχων μόνος 65
ἀλάθειαν ἐτήτυμον
χρόνος. Τὸ δὲ σαφανὲς ἰὼν 
πόρσω κατέφρασεν,
ὅπα τὰν πολέμοιο δόσιν
ἀκρόθινα διελὼν ἔθυε καὶ 
πενταετηρίδ' ὅπως ἄρα 70
ἔστασεν ἑορτὰν σὺν ᾿Ολυμπιάδι πρώτᾳ
νικαφορίαισί τε.
Τίς δὴ ποταίνιον
ἔλαχε στέφανον
χείρεσσι ποσίν τε καὶ ἅρματι,
ἀγώνιον ἐν δόξᾳ θέμενος 
εὖχος, ἔργῳ καθελών; 75
Σταδίου μὲν ἀρίστευσεν εὐθὺν τόνον
ποσσὶ τρέχων παῖς ὁ Λικυμνίου
Οἰωνός· ἷκεν δὲ Μιδέα-
θεν στρατὸν ἐλαύνων· ὁ δὲ πάλᾳ 
κυδαίνων ῎Εχεμος Τεγέαν· 80
Δόρυκλος δ' ἔφερε πυγμᾶς τέλος,
Τίρυνθα ναίων πόλιν·
ἀν' ἵπποισι δὲ τέτρασιν
ἀπὸ Μαντινέας Σᾶμος ῾Ωλιροθίου·
ἄκοντι Φράστωρ ἔλασε σκοπόν· 85
μᾶκος δὲ Νικεὺς ἔδικε πέ-
τρῳ χέρα κυκλώσαις ὑπὲρ ἁπάν-
των, καὶ συμμαχία θόρυβον
παραίθυξε μέγαν· ἐν δ' ἕσπερον
ἔφλεξεν εὐώπιδος 90
σελάνας ἐρατὸν φάος.
είδετο δὲ πᾶν τέμενος 
τερπναῖσι θαλίαις
τὸν ἐγκώμιον ἀμφὶ τρόπον.
ρχαῖς δὲ προτέραις ἑπόμενοι 
καί νῦν ἐπωνυμίαν χάριν
νίκας ἀγερώχου, κελαδησόμεθα βροντὰν 95
καὶ πυρπάλαμον βέλος
ὀρσικτύπου Διός,
ἐν ἅπαντι κράτει
αἴθωνα κεραυνὸν ἀραρότα.
Χλιδῶσα δὲ μολπὰ πρὸς κάλαμον 
ἀντιάξει μελέων, 100
τὰ παρ' εὐκλέϊ Δίρκᾳ χρόνῳ μὲν φάνεν·
ἀλλ' ὥτε παῖς ἐξ ἀλόχου πατρὶ
ποθεινὸς ἵκοντι νεότα-
τος τὸ πάλιν ἤδη, μάλα δέ οἱ 
θερμαίνει φιλότατι νόον· 105
ἐπεὶ πλοῦτος ὁ λαχὼν ποιμένα
ἐπακτὸν ἀλλότριον,
θνᾴσκοντι στυγερώτατος·
καὶ ὅταν καλὰ ἔρξαις ἀοιδᾶς ἄτερ,
῾Αγησίδαμ', εἰς ᾿Αΐδα σταθμὸν 110
ἀνὴρ ἵκηται, κενεὰ πνεύ-
σαις ἔπορε μόχθῳ βραχύ τι τερ-
πνόν. Τὶν δ' ἁδυεπής τε λύρα
γλυκύς τ' αὐλὸς ἀναπάσσει χάριν·
τρέφοντι δ' εὐρὺ κλέος 115
κόραι Πιερίδες Διός.
γὼ δὲ συνεφαπτόμενος 
σπουδᾷ, κλυτὸν ἔθνος
Λοκρῶν ἀμφέπεσον μέλιτι
εὐάνορα πόλιν καταβρέχων· 
παῖδ' ἐρατὸν <δ'> ᾿Αρχεστράτου 120
αἴνησα, τὸν εἶδον κρατέοντα χερὸς ἀλκᾷ
βωμὸν παρ' ᾿Ολύμπιον,
κεῖνον κατὰ χρόνον
ἰδέᾳ τε καλὸν
ὥρᾳ τε κεκραμένον, ἅ ποτε
ἀναιδέα Γανυμήδει μόρον ἄ-
λαλκε σὺν Κυπρογενεῖ. 125 

XI

ΑΓΗΣΙΔΑΜΩΙ ΛΟΚΡΩΙ ΕΠΙΖΕΦΨΡΙΩΙ ΠΑΙΔΙ ΠΥΚΤΗΙ

στιν ἀνθρώποις ἀνέμων ὅτε πλείστα
χρῆσις, ἔστιν δ' οὐρανίων ὑδάτων,
ὀμβρίων παίδων νεφέλας.
Εἰ δὲ σὺν πόνῳ τις εὖ πράσ-
σοι, μελιγάρυες ὕμνοι
ὑστέρων ἀρχὰ λόγων 5
τέλλεται καὶ πιστὸν ὅρκι-
ον μεγάλαις ἀρεταῖς.
φθόνητος δ' αἶνος ᾿Ολυμπιονίκαις
οὗτος ἄγκειται. Τὰ μὲν ἁμετέρα
γλῶσσα ποιμαίνειν ἐθέλει·
ἐκ θεοῦ δ' ἀνὴρ σοφαῖς ἀν-
θεῖ πραπίδεσσιν ὁμοίως. 11
σθι νῦν, ᾿Αρχεστράτου
παῖ, τεᾶς, ῾Αγησίδαμε, 
πυγμαχίας ἕνεκεν
κόσμον ἐπὶ στεφάνῳ χρυσέας ἐλαίας
ἁδυμελῆ κελαδήσω,
Ζεφυρίων, Λοκρῶν γενεὰν ἀλέγων. 15
νθα συγκωμάξατ'· ἐγγυάσομαι
ὔμμιν, ὦ Μοῖσαι, φυγόξενον στρατὸν
μηδ' ἀπείρατον καλῶν,
ἀκρόσοφον δὲ καὶ αἰχματὰν ἀφί-
ξεσθαι. Τὸ γὰρ ἐμφυὲς οὔτ' αἴθων ἀλώπηξ 20
οὔτ' ἐρίβρομοι λέον-
τες διαλλάξαντο ἦθος. 

XII

ΕΡΓΟΤΕΛΕΙ ΙΜΕΡΑΙΩΙ ΔΟΛΙΧΟΔΡΟΜΩΙ

Λίσσομαι, παῖ Ζηνὸς ᾿Ελευθερίου,
῾Ιμέραν εὐρυσθενέ' ἀμφιπόλει, σώ-
τειρα Τύχα.
Τὶν γὰρ ἐν πόντῳ κυβερνῶνται θοαὶ
νᾶες, ἐν χέρσῳ τε λαιψηροὶ πόλεμοι 5
κἀγοραὶ βουλαφόροι. Αἵ γε μὲν ἀνδρῶν
πόλλ' ἄνω, τὰ δ' αὖ κάτω ψεύ-
δη μεταμώνια τάμνοι-
σαι κυλίνδοντ' ἐλπίδες·
σύμβολον δ' οὔ πώ τις ἐπιχθονίων 10
πιστὸν ἀμφὶ πράξιος ἐσσομένας εὗ-
ρεν θεόθεν·
τῶν δὲ μελλόντων τετύφλωνται φραδαί.
Πολλὰ δ' ἀνθρώποις παρὰ γνώμαν ἔπεσεν,
ἔμπαλιν μὲν τέρψιος, οἱ δ' ἀνιαραῖς 15
ἀντικύρσαντες ζάλαις ἐσ-
λὸν βαθὺ πήματος ἐν μι-
κρῷ πεδάμειψαν χρόνῳ.
Υἱὲ Φιλάνορος, ἤτοι καὶ τεά κεν,
ἐνδομάχας ἅτ' ἀλέκτωρ, 20
συγγόνῳ παρ' ἑστίᾳ
ἀκλεὴς τιμὰ κατεφυλλορόησε ποδῶν,
εἰ μὴ στάσις ἀντιάνει
-ρα Κνωσίας ἄμερσε πάτρας.
νῦν δ' ᾿Ολυμπία στεφανωσάμενος
καὶ δὶς ἐκ Πυθῶνος ᾿Ισθμοῖ τ', ᾿Εργότελες,
θερμὰ Νυμφᾶν λουτρὰ βαστάζεις, ὁμι-
λέων παρ' οἰκείαις ἀρούραις. 

XIII

ΧΕΝΟΦΩΝΤΙ ΚΟΡΙΝΘΙΩΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΩΙ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΘΛΩΙ

Τρισολυμπιονίκαν
ἐπαινέων οἶκον ἅμερον ἀστοῖς,
ξένοισι δὲ θεράποντα, γνώσομαι
τὰν ὀλβίαν Κόρινθον, ᾿Ισθμίου
πρόθυρον Ποτειδᾶνος, ἀγλαόκουρον. 5
ν τᾷ γὰρ Εὐνομία ναίει, κασίγνη-
ταί τε, βάθρον πολίων ἀσφαλές,
Δίκα καὶ ὁμότροφος Εἰ-
ρήνα, ταμίαι ἀνδράσι πλού-
του, χρύσεαι παῖδες εὐβούλου Θέμιτος· 11
ἐθέλοντι δ' ἀλέξειν
῞Υβριν, κόρου ματέρα θρασύμυθον.
χω καλά τε φράσαι, τόλμα τέ μοι
εὐθεῖα γλῶσσαν ὀρνύει λέγειν. 15
μαχον δὲ κρύψαι τὸ συγγενὲς ἦθος·
ὔμμιν δέ, παῖδες ᾿Αλάτα, πολλὰ μὲν νι-
καφόρον ἀγλαΐαν ὤπασαν
ἄκραις ἀρεταῖς ὑπερελ-
θόντων ἱεροῖς ἐν ἀέθ-
λοις, πολλὰ δ' ἐν καρδίαις ἀνδρῶν ἔβαλον 21
ὧραι πολυάνθεμοι ἀρ-
χαῖα σοφίσμαθ'. παν δ' εὑρόντος ἔργον.
ταὶ Διωνύσου πόθεν ἐξέφανεν 25
σὺν βοηλάτᾳ χάριτες διθυράμβῳ·
τίς γὰρ ἱππείοις ἐν ἔντεσσιν μέτρα,
ἢ θεῶν ναοῖσιν οἰω-
νῶν βασιλέα δίδυμον 30
ἐπέθηκ'; ν δὲ Μοῖσ' ἁδύπνοος,
ἐν δ' ῎Αρης ἀνθεῖ νέων 
οὐλίαις αἰχμαῖσιν ἀνδρῶν.
πατ' εὐρὺ ἀνάσσων
᾿Ολυμπίας, ἀφθόνητος ἔπεσσιν 35
γένοιο χρόνον ἅπαντα, Ζεῦ πάτερ,
καὶ τόνδε λαὸν ἀβλαβῆ νέμων
Ξενοφῶντος εὔθυνε δαίμονος οὖρον·
δέξαι τέ οἱ στεφάνων ἐγκώμιον τεθ-
μόν, τὸν ἄγει πεδίων ἐκ Πίσας, 40
πεντάθλῳ ἅμα σταδίου 
νικῶν δρόμον· ἀντεβόλη-
σεν τῶν ἀνὴρ θνατὸς οὔπω τις πρότερον.
Δύο δ' αὐτὸν ἔρεψαν 45
πλόκοι σελίνων ἐν ᾿Ισθμιάδεσσιν
φανέντα· Νέμεά τ' οὐκ ἀντιξοεῖ.
Πατρὸς δὲ Θεσσαλοῦ ἐπ' ᾿Αλφεοῦ
ῥεέθροισιν αἴγλα ποδῶν ἀνάκειται,
Πυθοῖ τ' ἔχει σταδίου τιμὰν διαύλου θ'  50
ἁλίῳ ἀμφ' ἑνί, μηνός τέ οἱ
τωὐτοῦ κρανααῖς ἐν' ᾿Αθά-
ναισι τρία ἔργα ποδαρ-
κὴς ἅμερα θῆκε κάλλιστ' ἀμφὶ κόμαις, 55
῾Ελλώτια δ' ἑπτάκις· ἐν 
δ' ἀμφιάλοισι Ποτειδᾶνος τεθμοῖσιν
Πτοιοδώρῳ σὺν πατρὶ μακρότεραι
[60] Τερψίᾳ θ' ἕψοντ' ᾿Εριτίμῳ τ' ἀοιδαί. 60
ὅσσα τ' ἐν Δελφοῖσιν ἀριστεύσατε
ἠδὲ χόρτοις ἐν λέοντος, 
δηρίομαι πολέσιν
περὶ πλήθει καλῶν, ὡς μὰν σαφὲς
οὐκ ἂν εἰδείην λέγειν 65
ποντιᾶν ψάφων ἀριθμόν.
πεται δ' ἐν ἑκάστῳ
μέτρον· νοῆσαι δὲ καιρὸς ἄριστος.
ἐγὼ δὲ ἴδιος ἐν κοινῷ σταλεὶς
μῆτίν τε γαρύων παλαιγόνων 70
πόλεμόν τ' ἐν ἡρωΐαις ἀρεταῖσιν
οὐ ψεύσομ' ἀμφὶ Κορίνθῳ, Σίσυφον μὲν πυκνότατον παλάμαις ὡς θεόν,
καὶ τὰν πατρὸς ἀντία Μή-
δειαν θεμέναν γάμον αὐ-
τᾷ, ναῒ σώτειραν ᾿Αργοῖ καὶ προπόλοις. 76
Τὰ δὲ καί ποτ' ἐν ἀλκᾷ
πρὸ Δαρδάνου τειχέων ἐδόκησαν
ἐπ' ἀμφότερα μαχᾶν τάμνειν τέλος, 80
τοὶ μὲν γένει φίλῳ σὺν ᾿Ατρέος
῾Ελέναν κομίζοντες, οἱ δ' ἀπὸ πάμπαν
εἴργοντες· ἐκ Λυκίας δὲ Γλαῦκον ἐλθόν-
τα τρόμεον Δαναοί. Τοῖσι μὲν 85
ἐξεύχετ' ἐν ἄστεϊ Πει-
ράνας σφετέρου πατρὸς ἀρ-
χὰν καὶ βαθὺν κλᾶρον ἔμμεν καὶ μέγαρον·
ὃς τᾶς ὀφιώδεος υἱ-
όν ποτε Γοργόνος ἦ πόλλ' ἀμφὶ κρουνοῖς 90
Πάγασον ζεῦξαι ποθέων ἔπαθεν,
πρίν γε οἱ χρυσάμπυκα κούρα χαλινὸν
Παλλὰς ἤνεγκ'· ἐξ ὀνείρου δ' αὐτίκα
ἦν ὕπαρ· φώνασε δ'· « Εὕδεις, 95
Αἰολίδα βασιλεῦ;
γε φίλτρον τόδ' ἵππειον δέκευ,
καὶ Δαμαίῳ νιν θύων 
ταῦρον ἀργᾶντα πατρὶ δεῖξον. »
Κυαναιγὶς ἐν ὄρφνᾳ 100
κνώσσοντι οἱ παρθένος τόσα εἰπεῖν
ἔδοξεν· ἀνὰ δ' ἐπᾶλτ' ὀρθῷ ποδί.
Παρκείμενον δὲ συλλαβὼν τέρας,
ἐπιχώριον μάντιν ἄσμενος εὗρεν,
δεῖξέν τε Κοιρανίδᾳ πᾶσαν τελευτὰν 105
πράγματος, ὥς τ' ἀνὰ βωμῷ θεᾶς
κοιτάξατο νύκτ' ἀπὸ κεί-
νου χρήσιος. ὥς τέ οἱ αὐ-
τὰ Ζηνὸς ἐγχεικεραύνου παῖς ἔπορεν 110
δαμασίφρονα χρυσόν.
νυπνίῳ δ' τάχιστα πιθέσθαι
κελήσατ μιν, ὅταν δ' εὐρυσθενεῖ
καρταίποδ' ἀναρύῃ Γαιαόχῳ,
θέμεν ῾Ιππίᾳ βωμὸν εὐθὺς ᾿Αθάνᾳ. 115
Τελεῖ δὲ θεῶν δύναμις καὶ τὰν παρ' ὅρκον 
καὶ παρὰ ἐλπίδα κούφαν κτίσιν.
τοι καὶ ὁ καρτερὸς ὁρ-
μαίνων ἕλε Βελλεροφόν-
τας, φάρμακον πραῢ τείνων ἀμφὶ γένυι, 121
ἵππον πτερόεντ'· ἀναβὰς δ' 
εὐθὺς ἐνόπλια χαλκωθεὶς ἔπαιζεν.
Σὺν δὲ κείνῳ καί ποτ' ᾿Αμαζονίδων
αἰθέρος ψυχρῶν ἀπὸ κόλπων ἐρήμου 125
τοξόταν βάλλων γυναικεῖον στρατόν,
καὶ Χίμαιραν πῦρ πνέοισαν 
καὶ Σολύμους ἔπεφνεν.
Διασωπάσομα οἱ μόρον ἐγώ· 130
τὸν δ' ἐν Οὐλύμπῳ φάτναι 
Ζηνὸς ἀρχαῖαι δέκονται.
μὲ δ' εὐθὺν ἀκόντων
ἱέντα ῥόμβον παρὰ σκοπὸν οὐ χρὴ
τὰ πολλὰ βέλεα καρτύνειν χεροῖν. 135
Μοίσαις γὰρ ἀγλαοθρόνοις ἑκὼν
᾿Ολιγαιθίδαισίν τ' ἔβαν ἐπίκουρος.
᾿Ισθμοῖ τά τ' ἐν Νεμέᾳ παύρῳ ἔπει θή-
σω φανέρ' ἀθρό', ἀλαθής τέ μοι 141
ἔξορκος ἐπέσσεται ἑ-
ξηκοντάκι δὴ ἀμφοτέρω-
θεν ἁδύγλωσσος βοὰ κάρυκος ἐσλοῦ.
Τὰ δ' ᾿Ολυμπίᾳ αὐτῶν
ἔοικεν ἤδη πάροιθε λελέχθαι· 145
τά τ' ἐσσόμενα τότ' ἂν φαίην σαφές·
νῦν δ' ἔλπομαι μέν, ἐν θεῷ γε μὰν
τέλος· εἰ δὲ δαίμων γενέθλιος ἕρποι,
δι' τοῦτ' ᾿Ενυαλίῳ τ' ἐκδώσομεν πράσ-
σειν. Τὰ δ' ὑπ' ὀφρύϊ Παρνασσίᾳ 150
ἕξ· ῎Αργεΐ θ' ὅσσα καὶ ἐν 
Θήβαις, ὅσα τ' ᾿Αρκάσιν ἀνάσ-
σων μαρτυρήσει Λυκαίου βωμὸς ἄναξ,
Πέλλαν τε καὶ Σικυὼν 155
καὶ Μέγαρ' Αἰακιδᾶν τ' εὐερκὲς ἄλσος,
ἅ τ' ᾿Ελευσὶς καὶ λιπαρὰ Μαραθών,
ταί θ' ὑπ' Αἴτνας ὑψιλόφου καλλίπλουτοι
πόλιες, ἅ τ' Εὔβοια· καὶ πᾶσαν κατὰ 160
῾Ελλάδ' εὑρήσεις ἐρευνῶν 
μάσσον' ἢ ὡς ἰδέμεν.
λλα, κούφοισιν ἐκνεῦσαι ποσίν·
Ζεῦ τέλει', αἰδῶ δίδοι 
καὶ τύχαν τερπνῶν γλυκεῖαν. 165

XIV

ΑΣΩΠΙΧΩΙ ΟΡΧΟΜΕΝΙΩΙ ΣΤΑΔΙΕΙ 

Καφισίων ὑδάτων
λαχοῖσαι, αἵτε ναίετε καλλίπωλον ἕδραν,
ὦ λιπαρᾶς ἀοίδιμοι βασίλειαι
Χάριτες ᾿Ορχομενοῦ, παλαι-
γόνων Μινυᾶν ἐπίσκοποι, 5
κλῦτ', ἐπεὶ εὔχομαι. 
Σὺν γὰρ ὔμμιν τὰ τερπνὰ καὶ
τὰ γλυκέ' ἄνεται 
πάντα βροτοῖς,
εἰ σοφός, εἰ καλός, εἴ 
τις ἀγλαὸς ἀνήρ.
Οὐδὲ γὰρ θεοὶ σε-
μνᾶν Χαρίτων ἄτερ 11
κοιρανέοισιν χοροὺς 
οὔτε δαῖτας· ἀλλὰ πάντων ταμίαι
ἔργων ἐν οὐρανῷ, 
χρυσότοξον θέμεναι παρὰ 15
Πύθιον ᾿Απόλλωνα θρόνους,
ἀέναον σέβοντι πα-
τρὸς ᾿Ολυμπίοιο τιμάν.
<> πότνι' ᾿Αγλαΐα φιλησί-
μολπέ τ' Εὐφροσύνα, θεῶν κρατίστου 20
παῖδες, ἐπακοοῖτε νῦν, Θαλία τε
ἐρασίμολπε, ἰδοῖσα τόν-
δε κῶμον ἐπ' εὐμενεῖ τύχᾳ
κοῦφα βιβῶντα· Λυ-
δῷ γὰρ ᾿Ασώπιχον τρόπῳ 25
ἔν τε μελέταις ἀεί-
δων ἔμολον,
οὕνεκ' ᾿Ολυμπιόνι-
κος ἁ Μινυεία
σεῦ ἕκατι. Μελανο-
τειχέα νῦν δόμον
Φερσεφόνας ἔλθ', ᾿Α-
χοῖ, πατρὶ κλυτὰν φέροισ' ἀγγελίαν, 30
Κλεόδαμον ὄφρ' ἰδοῖσ', 
υἱὸν εἴπῃς ὅτι οἱ νέαν
κόλποις παρ' εὐδόξοις Πίσας
ἐστεφάνωσε κυδίμων 
ἀέθλων πτεροῖσι χαίταν.