RETOUR À L’ENTRÉE DU SITE ALLER A LA TABLE DES MATIERES DE PLATON

 

Oeuvre numérisée par J. P. MURCIA

 

PLATON

LES LOIS

si vous voulez uniquement la traduction française

si vous voulez uniquement le texte grec

 

introduction I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

 

 

LIVRE III

 

 

 

NOMOI Γ I


[676a] Ἀθηναῖος
Τ
αῦτα μὲν οὖν δὴ ταύτῃ· πολιτείας δὲ ποτὲ φῶμεν γεγονέναι; μῶν οὐκ ἐνθένδε τις ἂν αὐτὴν ῥᾷστά τε καὶ κάλλιστα κατίδοι;
Κλεινίας
Πόθεν;
Ἀθηναῖος
θενπερ καὶ τὴν τῶν πόλεων ἐπίδοσιν εἰς ἀρετὴν μεταβαίνουσαν ἅμα καὶ κακίαν ἑκάστοτε θεατέον.
Κλεινίας
Λέγεις δὲ πόθεν;
Ἀθηναῖος
Οἶμαι μὲν ἀπὸ χρόνου μήκους τε καὶ ἀπειρίας καὶ [676b] τῶν μεταβολῶν ἐν τῷ τοιούτῳ.
Κλεινίας
Πῶς λέγεις;
Ἀθηναῖος
Φέρε, ἀφ' οὗ πόλεις τ' εἰσὶν καὶ ἄνθρωποι πολιτευόμενοι, δοκεῖς ἄν ποτε κατανοῆσαι χρόνου πλῆθος ὅσον γέγονεν;
Κλεινίας
Οὔκουν ῥᾴδιόν γε οὐδαμῶς.
Ἀθηναῖος
Τὸ δέ γε ὡς ἄπλετόν τι καὶ ἀμήχανον ἂν εἴη;
Κλεινίας
Πάνυ μὲν οὖν τοῦτό γε.
Ἀθηναῖος
Μῶν οὖν οὐ μυρίαι μὲν ἐπὶ μυρίαις ἡμῖν γεγόνασι πόλεις ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ, κατὰ τὸν αὐτὸν δὲ τοῦ πλήθους [676c] λόγον οὐκ ἐλάττους ἐφθαρμέναι; Πεπολιτευμέναι δ' αὖ πάσας πολιτείας πολλάκις ἑκασταχοῦ; Καὶ τοτὲ μὲν ἐξ ἐλαττόνων μείζους, τοτὲ δ' ἐκ μειζόνων ἐλάττους, καὶ χείρους ἐκ βελτιόνων γεγόνασι καὶ βελτίους ἐκ χειρόνων;
Κλεινίας
ναγκαῖον.
Ἀθηναῖος
Ταύτης δὴ πέρι λάβωμεν, εἰ δυναίμεθα, τῆς μεταβολῆς τὴν αἰτίαν· τάχα γὰρ ἂν ἴσως δείξειεν ἡμῖν τὴν πρώτην τῶν πολιτειῶν γένεσιν καὶ μετάβασιν.
Κλεινίας
Εὖ λέγεις, καὶ προθυμεῖσθαι δεῖ, σὲ μὲν ὃ διανοῇ περὶ αὐτῶν ἀποφαινόμενον, ἡμᾶς δὲ συνεπομένους.
[677a] Ἀθηναῖος
ρ' οὖν ὑμῖν οἱ παλαιοὶ λόγοι ἀλήθειαν ἔχειν τινὰ δοκοῦσιν;
Κλεινίας
Ποῖοι δή;
Ἀθηναῖος
Τὸ πολλὰς ἀνθρώπων φθορὰς γεγονέναι κατακλυσμοῖς τε καὶ νόσοις καὶ ἄλλοις πολλοῖς, ἐν οἷς βραχύ τι τῶν ἀνθρώπων λείπεσθαι γένος.
Κλεινίας
Πάνυ μὲν οὖν πιθανὸν τὸ τοιοῦτον πᾶν παντί.
Ἀθηναῖος
Φέρε δή, νοήσωμεν μίαν τῶν πολλῶν ταύτην τὴν τῷ κατακλυσμῷ ποτε γενομένην.
Κλεινίας
Τὸ ποῖόν τι περὶ αὐτῆς διανοηθέντες;
[677b] Ἀθηναῖος
ς οἱ τότε περιφυγόντες τὴν φθορὰν σχεδὸν ὄρειοί τινες ἂν εἶεν νομῆς, ἐν κορυφαῖς που σμικρὰ ζώπυρα τοῦ τῶν ἀνθρώπων διασεσωμένα γένους.
Κλεινίας
Δῆλον.
Ἀθηναῖος
Καὶ δὴ τοὺς τοιούτους γε ἀνάγκη που τῶν ἄλλων ἀπείρους εἶναι τεχνῶν καὶ τῶν ἐν τοῖς ἄστεσι πρὸς ἀλλήλους μηχανῶν εἴς τε πλεονεξίας καὶ φιλονικίας καὶ ὁπόσ' ἄλλα κακουργήματα πρὸς ἀλλήλους ἐπινοοῦσιν.
Κλεινίας
Εἰκὸς γοῦν.
[677c] Ἀθηναῖος
Θῶμεν δὴ τὰς ἐν τοῖς πεδίοις πόλεις καὶ πρὸς θαλάττῃ κατοικούσας ἄρδην ἐν τῷ τότε χρόνῳ διαφθείρεσθαι;
Κλεινίας
Θῶμεν.
Ἀθηναῖος
Οὐκοῦν ὄργανά τε πάντα ἀπόλλυσθαι, καὶ εἴ τι τέχνης ἦν ἐχόμενον σπουδαίως ηὑρημένον ἢ πολιτικῆς ἢ καὶ σοφίας τινὸς ἑτέρας, πάντα ἔρρειν ταῦτα ἐν τῷ τότε χρόνῳ φήσομεν; Πῶς γὰρ ἄν, ὦ ἄριστε, εἴ γε ἔμενεν τάδε οὕτω τὸν πάντα χρόνον ὡς νῦν διακεκόσμηται, καινὸν ἀνηυρίσκετό ποτε καὶ ὁτιοῦν;
[677d] Κλεινίας
Τοῦτο ὅτι μὲν μυριάκις μύρια ἔτη διελάνθανεν ἄρα τοὺς τότε, χίλια δὲ ἀφ' οὗ γέγονεν ἢ δὶς τοσαῦτα ἔτη, τὰ μὲν Δαιδάλῳ καταφανῆ γέγονεν, τὰ δὲ Ὀρφεῖ, τὰ δὲ Παλαμήδει, τὰ δὲ περὶ μουσικὴν Μαρσύᾳ καὶ Ὀλύμπῳ, περὶ λύραν δὲ Ἀμφίονι, τὰ δὲ ἄλλα ἄλλοις πάμπολλα, ὡς ἔπος εἰπεῖν χθὲς καὶ πρῴην γεγονότα.
Ἀθηναῖος
ριστ', ὦ Κλεινία, τὸν φίλον ὅτι παρέλιπες, τὸν ἀτεχνῶς χθὲς γενόμενον.
Κλεινίας
Μῶν φράζεις Ἐπιμενίδην;
[677e] Ἀθηναῖος
Ναί, τοῦτον· πολὺ γὰρ ὑμῖν ὑπερεπήδησε τῷ μηχανήματι τοὺς σύμπαντας, ὦ φίλε, ὃ λόγῳ μὲν Ἡσίοδος ἐμαντεύετο πάλαι, τῷ δὲ ἔργῳ ἐκεῖνος ἀπετέλεσεν, ὡς ὑμεῖς φατε.
Κλεινίας
Φαμὲν γὰρ οὖν.

I

L'ATHÉNIEN 
En voilà assez sur ce sujet. Passons aux gouvernements. Qu'est-ce qui, croyons-nous, leur a donné naissance ? N'est-ce point de cette manière qu'on la découvrirait le plus aisément et le mieux ?
CLINIAS 
De quelle manière ?
L'ATHÉNIEN 
De la manière dont il faut considérer l'accroissement des États et leurs changements successifs, soit en bien, soit en mal.
CLINIAS 
Eh bien ! quelle est-elle ?
L'ATHÉNIEN 
C'est, je pense, de remonter au loin dans l'infinité du temps et aux changements qui s'y sont produits.
CLINIAS 
Comment l'entends-tu ?
L'ATHÉNIEN 
Dis-moi, crois-tu pouvoir supputer depuis combien de temps il existe des États et des hommes organisés en société ?
CLINIAS 
C'est un calcul qui n'est pas du tout facile.
L'ATHÉNIEN 
Mais tu sais du moins que ce temps est immense et prodigieux ?
CLINIAS 
Pour cela, oui.
L'ATHÉNIEN 
Ne s'est-il pas formé dans ce temps des milliers et des milliers d'États, tandis que dans le même laps de temps il y en avait tout autant qui étaient détruits, que chacun de ces Etats a souvent passé par toutes sortes de gouvernements et que tantôt, de petits qu'ils étaient, ils sont devenus grands, et tantôt de grands, petits, de bons, mauvais, et de mauvais, bons ?
CLINIAS 
Nécessairement.
L'ATHÉNIEN 
Essayons, si nous pouvons, de saisir la cause de ces changements. Peut-être nous découvrira-t-elle l'origine première et la formation des gouvernements.
CLINIAS 
C'est bien dit, et il faut que tu t'appliques à nous développer ta pensée là-dessus, et nous à te suivre.
L'ATHÉNIEN 
Eh bien ! croyez-vous que les anciennes traditions contiennent quelque part de vérité ?
CLINIAS 
Que disent-elles ?
L'ATHÉNIEN 
Que le genre humain a été plusieurs fois détruit par des inondations, des maladies et beaucoup d'autres accidents, qui ne laissèrent subsister qu'un petit nombre d'hommes.
CLINIAS 
Il n'y a dans tout cela rien qui ne soit tout à fait vraisemblable.
L'ATHÉNIEN 
Eh bien, maintenant représentons-nous une de ces nombreuses catastrophes, par exemple, celle qui fut autrefois causée par le déluge.
CLINIAS 
Quelle idée faut-il s'en faire ?
L'ATHÉNIEN 
Que ceux qui échappèrent alors à la destruction furent sans doute des bergers, habitants des montagnes, sur le sommet desquelles se conservèrent de faibles étincelles du genre humain.
CLINIAS 
C'est évident.
L'ATHÉNIEN 
Ces gens-là étaient forcément ignorants de tous les arts et des intrigues où l'avarice et l'ambition mettent aux prises les habitants des villes, et de tous les méfaits qu'ils imaginent les uns contre les autres.
CLINIAS 
C'est du moins vraisemblable.
L'ATHÉNIEN 
Posons donc pour certain que les villes situées en rase campagne et sur les bords de la mer furent en ce temps-là détruites de fond en comble.
CLINIAS 
Posons-le.
L'ATHÉNIEN 
Ne dirons-nous pas aussi que tous les instruments et toutes les découvertes importantes touchant les arts, la politique ou toute autre science s'en allèrent à-vau-l'eau en ce temps là ? Comment en effet, mon excellent ami, si ces connaissances s'étaient toujours conservées dans l'état où elles sont à présent, comment aurait-on inventé quoi que ce soit de nouveau ?
CLINIAS 
Les gens de ce temps-là ne se doutaient pas que des milliers et des milliers d'années s'étaient écoulées avant eux ; et, il n'y a pas plus de mille ou de deux mille ans que les découvertes de Dédale (24), celles d'Orphée (25), celles de Palamède (26) ont vu le jour, que Marsyas (27) et Olympos (28) ont inventé la musique, Amphion (29) la lyre, et d'autres, une foule infinie d'autres choses, nées pour ainsi dire d'hier et d'avant-hier.
L'ATHÉNIEN 
Savez-vous, Clinias, que tu as oublié un ami qui n'est véritablement que d'hier ?
CLINIAS 
Veux-tu parler d'Épiménide (30) ?
L'ATHÉNIEN 
Oui, de lui-même ; car il a de beaucoup dépassé tout le monde chez vous par son esprit inventif, mon ami, et ce qu'Hésiode avait depuis longtemps présagé dans ses écrits (31), il l'a, lui, effectivement réalisé, à ce que vous dites.
CLINIAS 
C'est en effet ce que nous disons.

 

II

 Ἀθηναῖος
Οὐκοῦν οὕτω δὴ λέγωμεν ἔχειν τότε, ὅτ' ἐγένετο ἡ φθορά, τὰ περὶ τοὺς ἀνθρώπους πράγματα, μυρίαν μέν τινα φοβερὰν ἐρημίαν, γῆς δ' ἀφθόνου πλῆθος πάμπολυ, ζῴων δὲ τῶν ἄλλων ἐρρόντων, βουκόλι' ἄττα, καὶ εἴ τί που αἰγῶν περιλειφθὲν ἐτύγχανεν γένος, σπάνια καὶ ταῦτα [678a] νέμουσιν εἶναι ζῆν τότε κατ' ἀρχάς;
Κλεινίας
Τί μήν;
Ἀθηναῖος
Πόλεως δὲ καὶ πολιτείας πέρι καὶ νομοθεσίας, ὧν νῦν ὁ λόγος ἡμῖν παρέστηκεν, ἆρ' ὡς ἔπος εἰπεῖν οἰόμεθα καὶ μνήμην εἶναι τὸ παράπαν;
Κλεινίας
Οὐδαμῶς.
Ἀθηναῖος
Οὐκοῦν ἐξ ἐκείνων τῶν διακειμένων οὕτω τὰ νῦν γέγονεν ἡμῖν σύμπαντα, πόλεις τε καὶ πολιτεῖαι καὶ τέχναι καὶ νόμοι, καὶ πολλὴ μὲν πονηρία, πολλὴ δὲ καὶ ἀρετή;
Κλεινίας
Πῶς λέγεις;
[678b] Ἀθηναῖος
ρ' οἰόμεθα, ὦ θαυμάσιε, τοὺς τότε, ἀπείρους ὄντας πολλῶν μὲν καλῶν τῶν κατὰ τὰ ἄστη, πολλῶν δὲ καὶ τῶν ἐναντίων, τελέους πρὸς ἀρετὴν ἢ πρὸς κακίαν γεγονέναι;
Κλεινίας
Καλῶς εἶπες, καὶ μανθάνομεν ὃ λέγεις.
Ἀθηναῖος
Οὐκοῦν προϊόντος μὲν τοῦ χρόνου, πληθύοντος δ' ἡμῶν τοῦ γένους, εἰς πάντα τὰ νῦν καθεστηκότα προελήλυθεν πάντα;
Κλεινίας
ρθότατα.
Ἀθηναῖος
Οὐκ ἐξαίφνης γε, ὡς εἰκός, κατὰ σμικρὸν δὲ ἐν παμπόλλῳ τινὶ χρόνῳ.
[678c] Κλεινίας 
Καὶ μάλα πρέπει τοῦθ' οὕτως.
Ἀθηναῖος
κ γὰρ τῶν ὑψηλῶν εἰς τὰ πεδία καταβαίνειν, οἶμαι, πᾶσιν φόβος ἔναυλος ἐγεγόνει.
Κλεινίας
Πῶς δ' οὔ;
Ἀθηναῖος
ρ' οὐχ ἅσμενοι μὲν ἑαυτοὺς ἑώρων δι' ὀλιγότητα ἐν τοῖς περὶ ἐκεῖνον τὸν χρόνον, πορεῖα δέ, ὥστ' ἐπ' ἀλλήλους τότε πορεύεσθαι κατὰ γῆν ἢ κατὰ θάλατταν, σὺν ταῖς τέχναις ὡς ἔπος εἰπεῖν πάντα σχεδὸν ἀπωλώλει;
Συμμίσγειν οὖν ἀλλήλοις οὐκ ἦν οἶμαι σφόδρα δυνατόν· σίδηρος γὰρ [678d] καὶ χαλκὸς καὶ πάντα τὰ μεταλλεῖα συγκεχυμένα ἠφάνιστο, ὥστε ἀπορία πᾶσα ἦν τοῦ ἀνακαθαίρεσθαι τὰ τοιαῦτα, δρυοτομίας τε εἶχον σπάνιν. Εἰ γάρ πού τι καὶ περιγεγονὸς ἦν ὄργανον ἐν ὄρεσι, ταῦτα μὲν ταχὺ κατατριβέντα ἠφάνιστο, ἄλλα δὲ οὐκ ἔμελλεν γενήσεσθαι, πρὶν πάλιν ἡ τῶν μεταλλέων ἀφίκοιτο εἰς ἀνθρώπους τέχνη.
Κλεινίας 
Πῶς γὰρ ἄν;
Ἀθηναῖος 
Γενεαῖς δὴ πόσαις ὕστερον οἰόμεθα τοῦθ' οὕτως γεγονέναι;
[678e] Κλεινίας 
Δῆλον ὅτι παμπόλλαις τισίν.
Ἀθηναῖος
Οὐκοῦν καὶ τέχναι, ὅσαιπερ σιδήρου δέονται καὶ χαλκοῦ καὶ τῶν τοιούτων ἁπάντων, τὸν αὐτὸν χρόνον καὶ ἔτι πλείονα ἠφανισμέναι ἂν εἶεν ἐν τῷ τότε;
Κλεινίας 
Τί μήν;
Ἀθηναῖος
Καὶ τοίνυν στάσις ἅμα καὶ πόλεμος ἀπωλώλει κατὰ τὸν τότε χρόνον πολλαχῇ.
Κλεινίας 
Πῶς;
Ἀθηναῖος
Πρῶτον μὲν ἠγάπων καὶ ἐφιλοφρονοῦντο ἀλλήλους δι' ἐρημίαν, ἔπειτα οὐ περιμάχητος ἦν αὐτοῖς ἡ τροφή. [679a] Νομῆς γὰρ οὐκ ἦν σπάνις, εἰ μή τισιν κατ' ἀρχὰς ἴσως, ᾗ δὴ τὸ πλεῖστον διέζων ἐν τῷ τότε χρόνῳ· γάλακτος γὰρ καὶ κρεῶν οὐδαμῶς ἐνδεεῖς ἦσαν, ἔτι δὲ θηρεύοντες οὐ φαύλην οὐδ' ὀλίγην τροφὴν παρείχοντο. Καὶ μὴν ἀμπεχόνης γε καὶ στρωμνῆς καὶ οἰκήσεων καὶ σκευῶν ἐμπύρων τε καὶ ἀπύρων ηὐπόρουν· αἱ πλαστικαὶ γὰρ καὶ ὅσαι πλεκτικαὶ τῶν τεχνῶν οὐδὲ ἓν προσδέονται σιδήρου, ταῦτα δὲ [679b] πάντα τούτω τὼ τέχνα θεὸς ἔδωκε πορίζειν τοῖς ἀνθρώποις, ἵν' ὁπότε εἰς τὴν τοιαύτην ἀπορίαν ἔλθοιεν, ἔχοι βλάστην καὶ ἐπίδοσιν τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος. Πένητες μὲν δὴ διὰ τὸ τοιοῦτον σφόδρα οὐκ ἦσαν, οὐδ' ὑπὸ πενίας ἀναγκαζόμενοι διάφοροι ἑαυτοῖς ἐγίγνοντο· πλούσιοι δ' οὐκ ἄν ποτε ἐγένοντο ἄχρυσοί τε καὶ ἀνάργυροι ὄντες, ὃ τότε ἐν ἐκείνοις παρῆν. δ' ἄν ποτε συνοικίᾳ μήτε πλοῦτος συνοικῇ μήτε πενία, σχεδὸν ἐν ταύτῃ γενναιότατα ἤθη γίγνοιτ' ἄν· οὔτε [679c] γὰρ ὕβρις οὔτ' ἀδικία, ζῆλοί τε αὖ καὶ φθόνοι οὐκ ἐγγίγνονται. γαθοὶ μὲν δὴ διὰ ταῦτά τε ἦσαν καὶ διὰ τὴν λεγομένην εὐήθειαν· ἃ γὰρ ἤκουον καλὰ καὶ αἰσχρά, εὐήθεις ὄντες ἡγοῦντο ἀληθέστατα λέγεσθαι καὶ ἐπείθοντο. Ψεῦδος γὰρ ὑπονοεῖν οὐδεὶς ἠπίστατο διὰ σοφίαν, ὥσπερ τὰ νῦν, ἀλλὰ περὶ θεῶν τε καὶ ἀνθρώπων τὰ λεγόμενα ἀληθῆ νομίζοντες ἔζων κατὰ ταῦτα· διόπερ ἦσαν τοιοῦτοι παντάπασιν οἵους αὐτοὺς ἡμεῖς ἄρτι διεληλύθαμεν.
[679d
Κλεινίας
μοὶ γοῦν δὴ καὶ τῷδε οὕτως ταῦτα συνδοκεῖ.

II

L'ATHÉNIEN 
Dès lors ne pouvons-nous pas nous faire une idée de la condition de l'homme en ce temps de destruction ? Le monde n'était plus qu'un immense et effrayant, désert, une étendue immense de terre ; et, comme tous les autres animaux avaient péri, quelques troupeaux de boeufs et ce qui était resté de la race des chèvres, qui, elles aussi, étaient en petit nombre, telle étaient les ressources que les bergers eurent d'abord pour assurer leur subsistance.
CLINIAS 
Sans doute.
L'ATHÉNIEN 
Et pour cc qui est de l'État, de la politique et de la législation, dont nous nous occupons à présent, peut-on croire qu'ils en eussent gardé, le moindre souvenir ?
CLINIAS 
Pas du tout.
L'ATHÉNIEN 
N'est-ce pas de cet état de choses que s'est formé tout ce que nous voyons à présent, Etats, gouvernements, arts et lois, et bien des vices et bien des vertus ?
CLINIAS 
Comment cela ?
L'ATHÉNIEN 
Devons-nous croire, mon admirable ami, que les hommes de ce temps là, qui n'avaient aucune expérience des biens et des maux propres aux villes, fussent tout à fait bons ou tout à fait méchants ?
CLINIAS 
Ta question est bien posée, et nous comprenons ce que tu veux dire.
L'ATHÉNIEN 
N'est-ce pas avec le progrès du temps et la multiplication de notre espèce que les choses en sont venues au point où nous les voyons ?
CLINIAS 
C'est très juste. 
L'ATHÉNIEN. — Non pas tout d'un coup, naturellement, mais peu à peu, en un temps considérable.
CLINIAS. -- C'est fort vraisemblable.
L'ATHÉNIEN. -- En effet, à l'idée de descendre des hauteurs dans les plaines, tous, j'imagine, sentaient se renouveler leur terreur
CLINIAS. — Évidemment.
L'ATHÉNIEN. — Ne leur était-ce pas une joie, en ce temps-là, du fait de leur petit nombre, de se voir entre eux ? Mais les moyens de transport, qui les auraient reliés alors les uns aux autres par terre ou par mer, n'avaient-ils pas péri avec les métiers, autant dire à peu près tous? Ainsi donc, il ne leur était guère possible, je pense, de se mêler les uns aux d autres : le fer, le cuivre, tous les minerais avaient disparu pêle-mêle, de sorte qu'il y avait toute sorte de difficultés pour en extraire à nouveau, et on était à court de bois de charpente. Car si des outils avaient pu subsister quelque part dans les montagnes, ils avaient bientôt disparu par usure, et il ne devait pas s'en fabriquer d'autres jusqu'à ce que l'art des mineurs revint parmi les hommes.
CLINIAS. Le moyen, en effet ?
L'ATHÉNIEN. — Et combien de générations plus tard pensons-nous que cela s'est produit ?
CLINIAS. — Apparemment, un grand nombre.
L'ATHÉNIEN. Mais alors, les métiers qui ont besoin de fer, de cuivre et de tous les métaux, ne dirons-nous pas qu'ils avaient disparu aussi à cette époque, pour le même temps et un plus long encore ?
CLINIAS. — Et comment
L'ATHÉNIEN. — Ce sont donc aussi la discorde et la guerre qui étaient mortes en ce temps-là sur plusieurs points. 
CLINIAS. — De quelle manière ?
L'ATHÉNIEN. Tout d'abord, ils s'aimaient et se regardaient avec bienveillance dans leur isolement ; ensuite, ils n'avaient pas à se disputer la nourriture. Les pâturages ne manquaient pas, sauf peut-être au début pour quelques-uns, 
et c'est de cela surtout qu'ils vivaient à cette époque ; car le lait et la viande ne leur faisaient aucunement défaut ; et de plus la chasse leur fournissait des vivres d'une qualité et d'un nombre appréciables. D'ailleurs vêtements, couvertures, habitations, ustensiles qui s'emploient au feu ou sans feu  existaient en abondance ; en effet, les arts plastiques et tous ceux qui relèvent du tissage se passent complètement de fer, et la divinité avait donné aux hommes ces deux sortes de métiers pour leur procurer toutes ces ressources, afin que, le jour où ils viendraient à manquer de métal, ceux de notre race pussent naître et se développer. Dans cette situation, ils n'étaient pas tellement pauvres, ni poussés par la pauvreté à entrer en contestation ; mais ils ne seraient jamais devenus riches, étant dépourvus d'or et d'argent comme ils l'étaient en ce temps-là. Or, quand une société ne connaît jamais ni la richesse ni la pauvreté, c'est bien dans celle-là que pourraient apparaître les plus généreux caractères: ni démesure ni injustice, ni non plus jalousies ou rivalités n'y prennent naissance. Ils étaient donc bons, pour ces raisons et du fait de leur prétendue simplicité : ce qu'ils entendaient dire de beau ou de laid, ils estimaient, en gens simples, que c'était la vérité pure et ils y croyaient. Nul n'aurait su, comme aujourd'hui, à force de sagesse, y flairer un mensonge; mais, tenant pour vrai ce que l'on disait des dieux et des hommes, ils vivaient en s'y conformant ; et voilà comment ils étaient absolument tels que nous venons de les décrire.
duite. C'est pourquoi ils étaient tout à fait tels que je viens de les représenter.
CLINIAS 
Mégillos et moi, nous sommes la-dessus d'accord avec toi.

 

 III

Ἀθηναῖος 
Ο
ὐκοῦν εἴπωμεν ὅτι γενεαὶ διαβιοῦσαι πολλαὶ τοῦτον τὸν τρόπον τῶν πρὸ κατακλυσμοῦ γεγονότων καὶ τῶν νῦν ἀτεχνότεροι μὲν καὶ ἀμαθέστεροι πρός τε τὰς ἄλλας μέλλουσιν εἶναι τέχνας καὶ πρὸς τὰς πολεμικάς, ὅσαι τε πεζαὶ καὶ ὅσαι κατὰ θάλατταν γίγνονται τὰ νῦν, καὶ ὅσαι δὴ κατὰ πόλιν μόνον αὐτοῦ, δίκαι καὶ στάσεις λεγόμεναι, λόγοις [679e] ἔργοις τε μεμηχανημέναι πάσας μηχανὰς εἰς τὸ κακουργεῖν τε ἀλλήλους καὶ ἀδικεῖν, εὐηθέστεροι δὲ καὶ ἀνδρειότεροι καὶ ἅμα σωφρονέστεροι καὶ σύμπαντα δικαιότεροι; τὸ δὲ τούτων αἴτιον ἤδη διεληλύθαμεν.
Κλεινίας 
ρθῶς λέγεις.
Ἀθηναῖος
Λελέχθω δὴ ταῦτα ἡμῖν καὶ τὰ τούτοις συνεπόμενα ἔτι πάντα εἰρήσθω τοῦδ' ἕνεκα, ἵνα νοήσωμεν τοῖς τότε [680a] νόμων τίς ποτ' ἦν χρεία καὶ τίς ἦν νομοθέτης αὐτοῖς.
Κλεινίας 
Καὶ καλῶς γε εἴρηκας.
Ἀθηναῖος
ρ' οὖν ἐκεῖνοι μὲν οὔτ' ἐδέοντο νομοθετῶν οὔτε πω ἐφίλει κατὰ τούτους τοὺς χρόνους γίγνεσθαι τὸ τοιοῦτον; Οὐδὲ γὰρ γράμματα ἔστι πω τοῖς ἐν τούτῳ τῷ μέρει τῆς περιόδου γεγονόσιν, ἀλλ' ἔθεσι καὶ τοῖς λεγομένοις πατρίοις νόμοις ἑπόμενοι ζῶσιν.
Κλεινίας 
Εἰκὸς γοῦν.
Ἀθηναῖος 
Πολιτείας δέ γε ἤδη καὶ τρόπος ἐστίν τις οὗτος.
Κλεινίας 
Τίς;
[680b] Ἀθηναῖος
Δοκοῦσί μοι πάντες τὴν ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ πολιτείαν δυναστείαν καλεῖν, ἣ καὶ νῦν ἔτι πολλαχοῦ καὶ ἐν Ἕλλησι καὶ κατὰ βαρβάρους ἐστίν· λέγει δ' αὐτήν που καὶ Ὅμηρος γεγονέναι περὶ τὴν τῶν Κυκλώπων οἴκησιν, εἰπὼν - τοῖσιν δ' οὔτ' ἀγοραὶ βουληφόροι οὔτε θέμιστες,ἀλλ' οἵ γ' ὑψηλῶν ὀρέων ναίουσι κάρηνα ἐν σπέσσι γλαφυροῖσι, θεμιστεύει δὲ ἕκαστος [680c] παίδων ἠδ' ἀλόχων, οὐδ' ἀλλήλων ἀλέγουσιν .
Κλεινίας
οικέν γε ὁ ποιητὴς ὑμῖν οὗτος γεγονέναι χαρίεις. Καὶ γὰρ δὴ καὶ ἄλλα αὐτοῦ διεληλύθαμεν μάλ' ἀστεῖα, οὐ μὴν πολλά γε· οὐ γὰρ σφόδρα χρώμεθα οἱ Κρῆτες τοῖς ξενικοῖς ποιήμασιν.
Μέγιλλος
μεῖς δ' αὖ χρώμεθα μέν, καὶ ἔοικέν γε κρατεῖν τῶν τοιούτων ποιητῶν, οὐ μέντοι Λακωνικόν γε ἀλλά τινα [680d] μᾶλλον Ἰωνικὸν βίον διεξέρχεται ἑκάστοτε. νῦν μὴν εὖ τῷ σῷ λόγῳ ἔοικε μαρτυρεῖν, τὸ ἀρχαῖον αὐτῶν ἐπὶ τὴν ἀγριότητα διὰ μυθολογίας ἐπανενεγκών.
Ἀθηναῖος
Ναί· συμμαρτυρεῖ γάρ, καὶ λάβωμέν γε αὐτὸν μηνυτὴν ὅτι τοιαῦται πολιτεῖαι γίγνονταί ποτε.
Κλεινίας
Καλῶς.
Ἀθηναῖος
Μῶν οὖν οὐκ ἐκ τούτων τῶν κατὰ μίαν οἴκησιν καὶ κατὰ γένος διεσπαρμένων ὑπὸ ἀπορίας τῆς ἐν ταῖς φθοραῖς, [680e] ἐν αἷς τὸ πρεσβύτατον ἄρχει διὰ τὸ τὴν ἀρχὴν αὐτοῖς ἐκ πατρὸς καὶ μητρὸς γεγονέναι, οἷς ἑπόμενοι καθάπερ ὄρνιθες ἀγέλην μίαν ποιήσουσι, πατρονομούμενοι καὶ βασιλείαν πασῶν δικαιοτάτην βασιλευόμενοι;
Κλεινίας
Πάνυ μὲν οὖν.
Ἀθηναῖος
Μετὰ δὲ ταῦτά γε εἰς τὸ κοινὸν μείζους ποιοῦντες πόλεις πλείους συνέρχονται, καὶ ἐπὶ γεωργίας τὰς ἐν ταῖς [681a] ὑπωρείαις τρέπονται πρώτας, περιβόλους τε αἱμασιώδεις τινὰς τειχῶν ἐρύματα τῶν θηρίων ἕνεκα ποιοῦνται, μίαν οἰκίαν αὖ κοινὴν καὶ μεγάλην ἀποτελοῦντες.
Κλεινίας
Τὸ γοῦν εἰκὸς ταῦθ' οὕτως γίγνεσθαι.
Ἀθηναῖος
Τί δέ; Τόδε ἆρα οὐκ εἰκός;
Κλεινίας
Τὸ ποῖον;
Ἀθηναῖος
Τῶν οἰκήσεων τούτων μειζόνων αὐξανομένων ἐκ τῶν ἐλαττόνων καὶ πρώτων, ἑκάστην τῶν σμικρῶν παρεῖναι κατὰ γένος ἔχουσαν τόν τε πρεσβύτατον ἄρχοντα καὶ αὑτῆς [681b] ἔθη ἄττα ἴδια διὰ τὸ χωρὶς ἀλλήλων οἰκεῖν, ἕτερα ἀφ' ἑτέρων ὄντων τῶν γεννητόρων τε καὶ θρεψάντων, ἃ εἰθίσθησαν περὶ θεούς τε καὶ ἑαυτούς, κοσμιωτέρων μὲν κοσμιώτερα καὶ ἀνδρικῶν ἀνδρικώτερα, καὶ κατὰ τρόπον οὕτως ἑκάστους τὰς αὑτῶν ἂν αἱρέσεις εἰς τοὺς παῖδας ἀποτυπουμένους καὶ παίδων παῖδας, ὃ λέγομεν, ἥκειν ἔχοντας ἰδίους νόμους εἰς τὴν μείζονα συνοικίαν.
Κλεινίας 
Πῶς γὰρ οὔ;
[681c] Ἀθηναῖος
Καὶ μὴν τούς γε αὑτῶν νόμους ἀρέσκειν ἑκάστοις ἀναγκαῖόν που, τοὺς δὲ τῶν ἄλλων ὑστέρους.
Κλεινίας 
Οὕτως.
Ἀθηναῖος 
ρχῇ δὴ νομοθεσίας οἷον ἐμβάντες ἐλάθομεν, ὡς ἔοικεν.
Κλεινίας 
Πάνυ μὲν οὖν.

 III 

L'ATHÉNIEN 
Ne pouvons-nous pas dire que, pendant plusieurs générations, les hommes qui vivaient de cette manière ont dû être moins industrieux que ceux qui avaient vécu avant le déluge et que ceux d'aujourd'hui, et qu'ils ont été plus ignorants dans tous les arts et particulièrement dans l'art de la guerre, tel qu'il se pratique à présent dans les combats de terre et de mer ; qu'ils connaissaient moins les procès et ce qu'on appelle les factions, qui n'ont lieu que dans la société civile, où l'on a imaginé des artifices de toute sorte pour se faire du mal et se nuire les uns aux autres ; mais qu'ils étaient plus simples, plus courageux et en même temps plus tempérants et plus justes en tout ? Nous en avons déjà exposé les raisons.
CLINIAS 
Ce que tu dis là est vrai.
L'ATHÉNIEN 
Voilà ce que nous avions à dire à ce sujet ; ajoutons-y encore tout ce qui s'y rattache, en vue de connaître comment les lois devinrent nécessaires aux hommes de ce temps-là, et quel fut leur législateur.
CLINIAS 
Bien.
L'ATHÉNIEN 
N'est-il pas vrai que ces hommes n'avaient pas besoin de législateurs et qu'on ne faisait guère de lois en ces temps-là ? car l'écriture était encore inconnue de ceux qui vivaient à cette époque, et la coutume et ce qu'on appelle les lois des ancêtres étaient les seules règles de conduite.
CLINIAS 
C'est en tout cas vraisemblable.
L'ATHÉNIEN 
Quant au gouvernement d'alors, voici quelle en fut la forme.
CLINIAS 
Quelle fut-elle ?
L'ATHÉNIEN 
On donne partout, je crois, le nom de patriarcat à cette forme de gouvernement qui subsite encore aujourd'hui en maint endroit chez les Grecs et chez les barbares. Homère lui-même rapporte qu'elle existait au séjour des Cyclopes : "Chez eux, dit-il, il n'y avait ni assemblées délibérantes, ni lois. Ils habitent les cimes de hautes montagnes dans des cavernes creusées ; chacun est juge de ses enfants et de sa femme, et ils ne s'inquiètent pas les uns des autres. (32)" 
CLINIAS 
On peut dire que vous avez en lui un poète génial. Nous avons parcouru de lui d'autres passages très plaisants, mais en petit nombre, car nous autres, Crétois, nous ne faisons guère usage de poésies étrangères.
MÉGILLOS 
Nous, au contraire, nous le pratiquons (33), et il nous paraît supérieur aux poètes du même genre, bien qu'il ne décrive pas les moeurs laconiennes, mais plutôt les moeurs ioniennes dans tous ses poèmes. Il semble bien a ici témoigner en faveur de ton assertion, en faisant remonter, au moyen d'une fable, l'antiquité des cyclopes jusqu'à l'état sauvage.
L'ATHÉNIEN 
Oui, il témoigne en ma faveur. Prenons donc son témoignage comme une preuve qu'il existe parfois des gouvernements de cette nature.
CLINIAS 
Fort bien.
L'ATHÉNIEN 
Les gouvernements ne se forment-ils pas de ces gens dispersés en maisons et en familles isolées par la détresse de ces cataclysmes, où le plus ancien gouverne, parce qu'il a hérité l'autorité de son père et de sa mère, et où les autres, rassemblés en un seul troupeau comme des poussins, le suivent, et vivent sous les lois du père et la plus juste de toutes les royautés ?
CLINIAS 
Assurément.
L'ATHÉNIEN 
Dans la suite, ils se rassemblent en plus grand nombre pour former en commun des États plus grands ; ils s'adonnent à l'agriculture et cultivent d'abord le pied des montagnes et, pour écarter les bêtes fauves, ils font des haies d'épines en guise de remparts, et de tout cela il se forme une habitation unique, vaste et commune à tous.
CLINIAS 
Que les choses se passent ainsi, c'est en tout cas vraisemblable.
L'ATHÉNIEN 
Et ceci, ne l'est-il pas aussi ?
CLINIAS 
Quoi ?
L'ATHÉNIEN 
Ces familles prenant de l'extension par l'accession des petites familles primitives, il est naturel que chacune de celles-ci se soit présentée avec le plus ancien comme chef et certaines habitudes particulières, dues à leur vie séparée, habitudes qui différaient entre elles, parce que ces familles avaient reçu de leurs pères et de leurs éducateurs des principes différents touchant le culte des dieux et les rapports sociaux ; aussi les unes avaient des moeurs mieux réglées ou plus de courage que les autres ; et parce que les chefs de famille imprimaient ainsi naturellement leurs principes dans l'âme de leurs enfants et de leurs petits-enfants, chaque famille dut, connue je l'ai dit, se présenter avec ses usages particuliers dans la grande communauté.
CLINIAS 
Il n'en pouvait être autrement.
L'ATHÉNIEN 
Et il était forcé que chaque famille fût attachée à ses propres usages et les préférât à ceux des autres.
CLINIAS 
C'est vrai.
L'ATHÉNIEN 
Nous voilà, ce semble, parvenus à l'origine de la législation, sans que nous nous en soyons aperçus.
CLINIAS 
Sans aucun doute.

IV

Ἀθηναῖος
Τ
ὸ γοῦν μετὰ ταῦτα ἀναγκαῖον αἱρεῖσθαι τοὺς συνελθόντας τούτους κοινούς τινας ἑαυτῶν, οἳ δὴ τὰ πάντων ἰδόντες νόμιμα, τά σφισιν ἀρέσκοντα αὐτῶν μάλιστα εἰς τὸ κοινὸν τοῖς ἡγεμόσι καὶ ἀγαγοῦσι τοὺς δήμους οἷον [681d] βασιλεῦσι φανερὰ δείξαντες ἑλέσθαι τε δόντες, αὐτοὶ μὲν νομοθέται κληθήσονται, τοὺς δὲ ἄρχοντας καταστήσαντες, ἀριστοκρατίαν τινὰ ἐκ τῶν δυναστειῶν ποιήσαντες ἢ καί τινα βασιλείαν, ἐν ταύτῃ τῇ μεταβολῇ τῆς πολιτείας οἰκήσουσιν.
Κλεινίας 
φεξῆς γοῦν ἂν οὕτω τε καὶ ταύτῃ γίγνοιτο.
Ἀθηναῖος
Τρίτον τοίνυν εἴπωμεν ἔτι πολιτείας σχῆμα γιγνόμενον, ἐν ᾧ δὴ πάντα εἴδη καὶ παθήματα πολιτειῶν καὶ ἅμα πόλεων συμπίπτει γίγνεσθαι.
Κλεινίας 
Τὸ ποῖον δὴ τοῦτο;
[681e] Ἀθηναῖος
μετὰ τὸ δεύτερον καὶ Ὅμηρος ἐπεσημήνατο, λέγων τὸ τρίτον οὕτω γεγονέναι.
“. . . κτίσσε δὲ Δαρδανίην” 
γάρ πού φησιν,
“. . . ἐπεὶ οὔπω Ἴλιος ἱρὴ
ἐν πεδίῳ πεπόλιστο, πόλις μερόπων ἀνθρώπων,
ἀλλ' ἔθ' ὑπωρείας ᾤκουν πολυπιδάκου Ἴδης.” 
[682a] Λέγει γὰρ δὴ ταῦτα τὰ ἔπη καὶ ἐκεῖνα, ἃ περὶ τῶν Κυκλώπων εἴρηκεν, κατὰ θεόν πως εἰρημένα καὶ κατὰ φύσιν· θεῖον γὰρ οὖν δὴ καὶ τὸ ποιητικὸν ἐνθεαστικὸν ὂν γένος ὑμνῳδοῦν, πολλῶν τῶν κατ' ἀλήθειαν γιγνομένων σύν τισιν Χάρισιν καὶ Μούσαις ἐφάπτεται ἑκάστοτε.
Κλεινίας 
Καὶ μάλα.
Ἀθηναῖος
Εἰς δὴ τὸ πρόσθεν προέλθωμεν ἔτι τοῦ νῦν ἐπελθόντος ἡμῖν μύθου· τάχα γὰρ ἂν σημήνειέ τι τῆς ἡμετέρας περὶ βουλήσεως. οὐκοῦν χρή;
[682b] Κλεινίας 
Πάνυ μὲν οὖν.
Ἀθηναῖος
Κατῳκίσθη δή, φαμέν, ἐκ τῶν ὑψηλῶν εἰς μέγα τε καὶ καλὸν πεδίον Ἴλιον, ἐπὶ λόφον τινὰ οὐχ ὑψηλὸν καὶ ἔχοντα ποταμοὺς πολλοὺς ἄνωθεν ἐκ τῆς Ἴδης ὡρμημένους.
Κλεινίας 
Φασὶ γοῦν.
Ἀθηναῖος
ρ' οὖν οὐκ ἐν πολλοῖς τισι χρόνοις τοῖς μετὰ τὸν κατακλυσμὸν τοῦτο οἰόμεθα γεγονέναι;
Κλεινίας 
Πῶς δ' οὐκ ἐν πολλοῖς;
Ἀθηναῖος
Δεινὴ γοῦν ἔοικεν αὐτοῖς λήθη τότε παρεῖναι τῆς [682c] νῦν λεγομένης φθορᾶς, ὅθ' οὕτως ὑπὸ ποταμοὺς πολλοὺς καὶ ἐκ τῶν ὑψηλῶν ῥέοντας πόλιν ὑπέθεσαν, πιστεύσαντες οὐ σφόδρα ὑψηλοῖς τισιν λόφοις.
Κλεινίας
Δῆλον οὖν ὡς παντάπασί τι μακρὸν ἀπεῖχον χρόνον τοῦ τοιούτου πάθους.
Ἀθηναῖος
Καὶ ἄλλαι γε οἶμαι πόλεις τότε κατῴκουν ἤδη πολλαί, πληθυόντων τῶν ἀνθρώπων.
Κλεινίας 
Τί μήν;
Ἀθηναῖος
Αἵ γέ που καὶ ἐπεστρατεύσαντο αὐτῇ, καὶ κατὰ θάλατταν δὲ ἴσως, ἀφόβως ἤδη πάντων χρωμένων τῇ θαλάττῃ.
[682d] Κλεινίας 
Φαίνεται.
Ἀθηναῖος
Δέκα δ' ἔτη που μείναντες Ἀχαιοὶ τὴν Τροίαν ἀνάστατον ἐποίησαν.
Κλεινίας 
Καὶ μάλα.
Ἀθηναῖος
Οὐκοῦν ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ, ὄντι δεκέτει, ὃν τὸ Ἴλιον ἐπολιορκεῖτο, τὰ τῶν πολιορκούντων ἑκάστων οἴκοι κακὰ πολλὰ συνέβαινεν γιγνόμενα περὶ τὰς στάσεις τῶν νέων, οἳ καὶ ἀφικομένους τοὺς στρατιώτας εἰς τὰς αὑτῶν πόλεις τε καὶ οἰκίας οὐ καλῶς οὐδ' ἐν δίκῃ ὑπεδέξαντο, [682e] ἀλλ' ὥστε θανάτους τε καὶ σφαγὰς καὶ φυγὰς γενέσθαι παμπόλλας· οἳ πάλιν ἐκπεσόντες κατῆλθον μεταβαλόντες ὄνομα, Δωριῆς ἀντ' Ἀχαιῶν κληθέντες διὰ τὸ τὸν συλλέξαντα εἶναι τὰς τότε φυγὰς Δωριᾶ. καὶ δὴ ταῦτά γε ἤδη πάνθ' ὑμεῖς, ὦ Λακεδαιμόνιοι, τἀντεῦθεν μυθολογεῖτέ τε καὶ διαπεραίνετε.
Μέγιλλος 
Τί μήν;

IV 

L'ATHÉNIEN 
Après cela, ceux qui se sont réunis ensemble ont dû choisir en commun parmi eux des hommes chargés d'examiner les usages de toutes les familles, d'y prendre ceux qui leur plaisaient le plus, de les faire connaître aux chefs et aux conducteurs des peuples, comme à autant de rois, et de s'en remettre à eux du soin de choisir. Ils sont eux-mêmes appelés législateurs. Puis, après avoir constitué des chefs et passé du patriarcat à une sorte d'aristocratie ou de royauté, le peuple a dû se gouverner d'après cette nouvelle constitution.
CLINIAS 
C'est en effet par une suite naturelle qu'ils ont dû en arriver là.
L'ATHÉNIEN 
Parlons encore d'une troisième forme de gouvernement, où l'on trouve toutes les espèces de constitutions et tous les accidents auxquels les États sont sujets.
CLINIAS 
Quelle est cette forme-là ?
L'ATHÉNIEN 
Celle qui vient après la deuxième et qu'Homère a signalée, quand il dit que la troisième se produisit ainsi :
"(Dardanos) fonda Dardanie, en un temps où la sainte Ilion, habitée par des hommes mortels, n'avait pas encore été bâtie dans la plaine, mais où ils vivaient encore au pied de l'Ida riche en sources. (34)"
Ces vers et ceux qu'il a composés sur les Cyclopes lui ont sans doute été inspirés par un dieu et sont tout à fait dans la nature; car les poètes sont des êtres divins, et, quand ils chantent, animés par l'inspiration, ils touchent, avec l'aide des Grâces et des Muses, à une foule de choses qui ne manquent pas de se réaliser.
CLINIAS 
C'est vrai.
L'ATHÉNIEN 
Entrons plus avant encore dans ce récit qui vient de s'offrir à nous ; nous y trouverons peut-être une indication pour ce que nous cherchons. N'est-ce pas ce qu'il faut faire ?
CLINIAS 
Certainement.
L'ATHÉNIEN 
On descendit donc, disons-nous, des hauteurs pour bâtir Ilion dans une grande et belle plaine sur une colline peu élevée, baignée par plusieurs cours d'eau descendus du haut de l'Ida.
CLINIAS 
C'est ce qu'on dit en effet.
L'ATHÉNIEN 
Ne pensez-vous pas que ceci n'arriva que de longues années après le déluge ?
CLINIAS 
Il n'en pouvait être autrement.
L'ATHÉNIEN 
Il semble en tout cas que les hommes d'alors avaient bien perdu le souvenir du cataclysme dont nous parlions tout à l'heure, quand ils placèrent ainsi leur ville au-dessous de plusieurs rivières qui dévalaient des hauteurs et qu'ils se crurent en sûreté sur des collines d'une hauteur médiocre.
CLINIAS 
II est clair qu'il s'était écoulé de longues années depuis cet événement.
L'ATHÉNIEN 
Je pense que beaucoup d'autres villes furent fondées à cette époque, vu l'accroissement de la population.
CLINIAS 
Sans doute.
L'ATHÉNIEN 
De ce nombre furent celles qui firent une expédition contre Ilion, et qui la firent sans doute par mer ; car alors personne ne craignait plus d'user de la mer.
CLINIAS 
Il paraît que oui.
L'ATHÉNIEN 
Les Achéens durent attendre dix ans avant de renverser Troie.
CLINIAS 
C'est vrai.
L'ATHÉNIEN 
Pendant cet intervalle de dix ans que dura le siège de Troie, il arriva dans le pays de chacun des assiégeants beaucoup de maux, causés par les factions de jeunes gens qui reçurent mal et contre toute convenance les soldats qui rentraient dans leurs villes et leurs foyers, en sorte qu'on entendit partout parler de morts, de massacres et d'exils. Mais les exilés revinrent et se firent appeler Doriens au lieu d'Achéens, parce que celui qui les rassembla alors était Dorien. C'est du moins de tous ces faits que vous autres Lacédémoniens, vous partez pour inaugurer et exposer votre histoire.
MÉGILLOS 
Sans contredit.

V

 Ἀθηναῖος
θεν δὴ κατ' ἀρχὰς ἐξετραπόμεθα περὶ νόμων διαλεγόμενοι, περιπεσόντες μουσικῇ τε καὶ ταῖς μέθαις, νῦν ἐπὶ τὰ αὐτὰ πάλιν ἀφίγμεθα ὥσπερ κατὰ θεόν, καὶ ὁ λόγος ἡμῖν οἷον λαβὴν ἀποδίδωσιν· ἥκει γὰρ ἐπὶ τὴν εἰς Λακεδαίμονα [683a] κατοίκισιν αὐτήν, ἣν ὑμεῖς ὀρθῶς ἔφατε κατοικεῖσθαι καὶ Κρήτην ὡς ἀδελφοῖς νόμοις. Νῦν οὖν δὴ τοσόνδε πλεονεκτοῦμεν τῇ πλάνῃ τοῦ λόγου, διὰ πολιτειῶν τινων καὶ κατοικισμῶν διεξελθόντες· ἐθεασάμεθα πρώτην τε καὶ δευτέραν καὶ τρίτην πόλιν, ἀλλήλων, ὡς οἰόμεθα, ταῖς κατοικίσεσιν ἐχομένας ἐν χρόνου τινὸς μήκεσιν ἀπλέτοις, νῦν δὲ δὴ τετάρτη τις ἡμῖν αὕτη πόλις, εἰ δὲ βούλεσθε, ἔθνος ἥκει κατοικιζόμενόν τέ ποτε καὶ νῦν κατῳκισμένον. [683b] ξ ὧν ἁπάντων εἴ τι συνεῖναι δυνάμεθα τί τε καλῶς ἢ μὴ κατῳκίσθη, καὶ ποῖοι νόμοι σῴζουσιν αὐτῶν τὰ σῳζόμενα καὶ ποῖοι φθείρουσι τὰ φθειρόμενα, καὶ ἀντὶ ποίων ποῖα μετατεθέντα εὐδαίμονα πόλιν ἀπεργάζοιτ' ἄν, ὦ Μέγιλλέ τε καὶ Κλεινία, ταῦτα δὴ πάλιν οἷον ἐξ ἀρχῆς ἡμῖν λεκτέον, εἰ μή τι τοῖς εἰρημένοις ἐγκαλοῦμεν λόγοις.
Μέγιλλος
Εἰ γοῦν, ὦ ξένε, τις ἡμῖν ὑπόσχοιτο θεὸς ὡς, ἐὰν [683c] ἐπιχειρήσωμεν τὸ δεύτερον τῇ τῆς νομοθεσίας σκέψει, τῶν νῦν εἰρημένων λόγων οὐ χείρους οὐδ' ἐλάττους ἀκουσόμεθα, μακρὰν ἂν ἔλθοιμι ἔγωγε, καί μοι βραχεῖ' ἂν δόξειεν ἡ νῦν παροῦσα ἡμέρα γίγνεσθαι.Κκαίτοι σχεδόν γ' ἐστὶν ἡ ἐκ θερινῶν εἰς τὰ χειμερινὰ τοῦ θεοῦ τρεπομένου.
Ἀθηναῖος
Χρὴ δὴ ταῦτα, ὡς ἔοικεν, σκοπεῖν.
Μέγιλλος 
Πάνυ μὲν οὖν.
Ἀθηναῖος
Γενώμεθα δὴ ταῖς διανοίαις ἐν τῷ τότε χρόνῳ, ὅτε Λακεδαίμων μὲν καὶ Ἄργος καὶ Μεσσήνη καὶ τὰ μετὰ [683d] τούτων ὑποχείρια τοῖς προγόνοις ὑμῶν, ὦ Μέγιλλε, ἱκανῶς ἐγεγόνει· τὸ δὲ δὴ μετὰ τοῦτο ἔδοξεν αὐτοῖς, ὥς γε λέγεται τὸ τοῦ μύθου, τριχῇ τὸ στράτευμα διανείμαντας, τρεῖς πόλεις κατοικίζειν, Ἄργος, Μεσσήνην, Λακεδαίμονα.
Μέγιλλος 
Πάνυ μὲν οὖν.
Ἀθηναῖος
Καὶ βασιλεὺς μὲν Ἄργους Τήμενος ἐγίγνετο, Μεσσήνης δὲ Κρεσφόντης, Λακεδαίμονος δὲ Προκλῆς καὶ Εὐρυσθένης.
Μέγιλλος 
Πῶς γὰρ οὔ;
Ἀθηναῖος
Καὶ πάντες δὴ τούτοις ὤμοσαν οἱ τότε βοηθήσειν, [683e] ἐάν τις τὴν βασιλείαν αὐτῶν διαφθείρῃ.
Μέγιλλος 
Τί μήν;
Ἀθηναῖος
Βασιλεία δὲ καταλύεται, ὦ πρὸς Διός, ἢ καί τις ἀρχὴ πώποτε κατελύθη, μῶν ὑπό τινων ἄλλων ἢ σφῶν αὐτῶν; ἢ νυνδὴ μέν, ὀλίγον ἔμπροσθεν τούτοις περιτυχόντες τοῖς λόγοις, οὕτω ταῦτ' ἐτίθεμεν, νῦν δ' ἐπιλελήσμεθα;
Μέγιλλος 
Καὶ πῶς;
Ἀθηναῖος
Οὐκοῦν νῦν δὴ μᾶλλον βεβαιωσόμεθα τὸ τοιοῦτον· περιτυχόντες γὰρ ἔργοις γενομένοις, ὡς ἔοικεν, ἐπὶ τὸν αὐτὸν λόγον ἐληλύθαμεν, ὥστε οὐ περὶ κενόν τι ζητήσομεν [684a] τὸν αὐτὸν λόγον, ἀλλὰ περὶ γεγονός τε καὶ ἔχον ἀλήθειαν. γέγονεν δὴ τάδε· βασιλεῖαι τρεῖς βασιλευομέναις πόλεσιν τριτταῖς ὤμοσαν ἀλλήλαις ἑκάτεραι, κατὰ νόμους οὓς ἔθεντο τοῦ τε ἄρχειν καὶ ἄρχεσθαι κοινούς, οἱ μὲν μὴ βιαιοτέραν τὴν ἀρχὴν ποιήσεσθαι προϊόντος τοῦ χρόνου καὶ γένους, οἱ δέ, ταῦτα ἐμπεδούντων τῶν ἀρχόντων, μήτε αὐτοὶ τὰς βασιλείας ποτὲ καταλύσειν μήτ' ἐπιτρέψειν ἐπιχειροῦσιν [684b] ἑτέροις, βοηθήσειν δὲ βασιλῆς τε βασιλεῦσιν ἀδικουμένοις καὶ δήμοις, καὶ δῆμοι δήμοις καὶ βασιλεῦσιν ἀδικουμένοις. ρ' οὐχ οὕτως;
Μέγιλλος 
Οὕτω μὲν οὖν.
Ἀθηναῖος
Οὐκοῦν τό γε μέγιστον ταῖς καταστάσεσιν τῶν πολιτειῶν ὑπῆρχεν ταῖς ἐν ταῖς τρισὶ πόλεσι νομοθετουμέναις, εἴτε οἱ βασιλῆς ἐνομοθέτουν εἴτ' ἄλλοι τινές;
Μέγιλλος 
Ποῖον;
Ἀθηναῖος
Τὸ βοηθούς γε εἶναι τὰς δύο ἐπὶ τὴν μίαν ἀεὶ πόλιν, τὴν τοῖς τεθεῖσιν νόμοις ἀπειθοῦσαν.
Μέγιλλος 
Δῆλον.
[684c] Ἀθηναῖος
Καὶ μὴν τοῦτό γε οἱ πολλοὶ προστάττουσιν τοῖς νομοθέταις, ὅπως τοιούτους θήσουσιν τοὺς νόμους οὓς ἑκόντες οἱ δῆμοι καὶ τὰ πλήθη δέξονται, καθάπερ ἂν εἴ τις γυμνασταῖς ἢ ἰατροῖς προστάττοι μεθ' ἡδονῆς θεραπεύειν τε καὶ ἰᾶσθαι τὰ θεραπευόμενα σώματα.
Μέγιλλος 
Παντάπασι μὲν οὖν.
Ἀθηναῖος
Τὸ δέ γ' ἐστὶν ἀγαπητὸν πολλάκις εἰ καί τις μετὰ λύπης μὴ μεγάλης δύναιτο εὐεκτικά τε καὶ ὑγιῆ σώματα ἀπεργάζεσθαι.
Μέγιλλος 
τί μήν;
[684d] Ἀθηναῖος
Καὶ τόδε γε ἔτι τοῖς τότε ὑπῆρχεν οὐ σμικρὸν εἰς ῥᾳστώνην τῆς θέσεως τῶν νόμων.
Μέγιλλος 
Τὸ ποῖον;

L'ATHÉNIEN 
Nous voilà revenus au point que nous avons quitté, lorsque, ayant commencé à nous entretenir sur les lois, nous sommes tombés sur la musique et les banquets. On pourrait croire qu'un dieu nous a guidés ; en tout cas, le discours nous offre, si je puis dire, une nouvelle prise ; car il nous ramène à Lacédémone et en Crète, dont les gouvernements, fondés sur des lois analogues, sont, disiez-vous, excellents. L'avantage que nous avons retiré de cette digression, où nous avons considéré certaines formes de gouvernements et certaines fondations du villes, c'est que nous avons vu un premier, puis un deuxième, enfin un troisième État, qui sont sortis, croyons-nous, les uns des autres au cours d'un nombre infini d'années. Voici maintenant un quatrième état, ou, si vous préférez, une nation organisée encore aujourd'hui comme elle le fut lors de sa fondation. Si d'après tout cela nous pouvons arriver à voir ce qu'il y avait de bien ou de mal dans ces fondations, quelles lois maintiennent ce qui s'en est maintenu ou gâtent ce qui s'en est gâté, et par quels changements et quelles substitutions on pourrait rendre un État heureux, il faut, Mégillos et Clinias, reprendre le sujet pour ainsi dire dès le début, à moins que vous n'ayez quelque chose à redire à ce qui a été dit.
MÉGILLOS 
Je puis t'affirmer, étranger, que, si un dieu nous garantissait qu'en nous remettant à l'examen de la législation, nous entendrons des discours aussi beaux et aussi développés que ceux que nous venons d'entendre, je ferais pour ma part une longue route, et que ce jour me paraîtrait court, quoique nous soyons à peu près à l'époque où le soleil passe des signes d'été aux signes d'hiver.
L'ATHÉNIEN 
Il faut donc, semble-t-il, reprendre cet examen.
MÉGILLOS 
Certainement.
L'ATHÉNIEN 
Transportons-nous donc par la pensée, Mégillos, au temps où vos ancêtres soumirent entièrement à leur pouvoir Lacédémone, Argos et Messène avec leur territoire. Après la conquête, ils décidèrent, à ce que rapporte la tradition légendaire, de partager l'armée en trois et de coloniser les trois villas d'Argos, de Messène, et de Lacédémone.
MÉGILLOS 
C'est exact.
L'ATHÉNIEN 
Et Tèménos fut fait roi d'Argos, Cresphonte de Messine, Proclès et Eurysthénès de Lacédémone.
MÉGILLOS 
Sans contredit.
L'ATHÉNIEN 
Et toute l'armée jura alors de leur prêter main-forte, si quelqu'un entreprenait de détruire leur royauté.
MÉGILLOS 
Sans doute.
L'ATHÉNIEN 
Mais, au nom de Zeus, lorsque la royauté ou tout autre gouvernement vient à se détruire, l'est-elle jamais par d'autres que par elle-même ? N'avons-nous pas admis cela comme incontestable, lorsque tantôt nous sommes tombés sur cette question, ou l'avons-nous oublié ?
MÉGILLOS 
Comment l'aurions-nous oublié ?
L'ATHÉNIEN 
Nous pouvons l'affirmer avec plus d'assurance encore, maintenant que nous pouvons, ce semble, l'appuyer sur des faits réels. Ainsi nos recherches ne porteront pas sur de vaines conjectures, mais sur des événements réels et certains. Or voici ce qui est arrivé. Les trois rois et les trois villes soumises à l'autorité royale se jurèrent réciproquement, suivant les lois qu'ils avaient établies en commun pour régler l'autorité d'une part et la dépendance de l'autre, les premiers de ne point aggraver le joug du commandement dans l'avenir, quand leur famille viendrait à s'agrandir; les seconds, de ne jamais détruire eux-mêmes la royauté et d'empêcher les autres de la détruire, tant que les rois garderaient fidèlement leurs serments. De plus, les rois devaient se porter au secours des rois et des peuples, au cas d'une injuste agression, et les peuples au secours des peuples et des rois qui seraient attaqués injustement. N'est-ce point ainsi que cela fut réglé ?
MÉGILLOS 
C'est ainsi assurément.
L'ATHÉNIEN 
Et le plus grand avantage qu'on puisse retirer de l'établissement d'une constitution politique ne se rencontrait-il pas dans la législation de ces trois villes, quel qu'en fût l'auteur, les rois ou d'autres ?
MÉGILLOS 
Quel avantage ?
L'ATHÉNIEN 
C'est d'avoir deux Etats toujours prêts à contraindre le troisième, au cas où il refuserait d'obéir aux lois établies.
MÉGILLOS 
Cela est évident.
L'ATHÉNIEN 
Cependant on recommande d'ordinaire aux législateurs de faire des lois telles que les peuples et les foules les acceptent volontiers. C'est comme si l'on recommandait aux maîtres de gymnase ou aux médecins de dresser le corps et de guérir les maladies par des voies agréables.
MÉGILLOS 
Exactement.
L'ATHÉNIEN 
Au contraire, nous sommes souvent bien contents qu'on nous maintienne en bon état et en santé, en ne nous imposant que de légères souffrances.
MÉGILLOS 
Sans doute.
L'ATHÉNIEN 
Voici encore une chose importante qui facilita pour les hommes de ce temps-là l'établissement de la législation.
MÉGILLOS 
Quelle chose ?

 VI

Ἀθηναῖος
Ο
ὐκ ἦν τοῖς νομοθέταις ἡ μεγίστη τῶν μέμψεων, ἰσότητα αὐτοῖς τινα κατασκευάζουσιν τῆς οὐσίας, ἥπερ ἐν ἄλλαις νομοθετουμέναις πόλεσι πολλαῖς γίγνεται, ἐάν τις ζητῇ γῆς τε κτῆσιν κινεῖν καὶ χρεῶν διάλυσιν, ὁρῶν ὡς οὐκ ἂν δύναιτο ἄνευ τούτων γενέσθαι ποτὲ τὸ ἴσον ἱκανῶς· ὡς ἐπιχειροῦντι δὴ νομοθέτῃ κινεῖν τῶν τοιούτων τι πᾶς ἀπαντᾷ [684e] λέγων μὴ κινεῖν τὰ ἀκίνητα, καὶ ἐπαρᾶται γῆς τε ἀναδασμοὺς εἰσηγούμενον καὶ χρεῶν ἀποκοπάς, ὥστ' εἰς ἀπορίαν καθίστασθαι πάντ' ἄνδρα. Τοῖς δὲ δὴ Δωριεῦσι καὶ τοῦθ' οὕτως ὑπῆρχεν καλῶς καὶ ἀνεμεσήτως, γῆν τε ἀναμφισβητήτως διανέμεσθαι, καὶ χρέα μεγάλα καὶ παλαιὰ οὐκ ἦν.
Μέγιλλος 
ληθῆ.
Ἀθηναῖος
Πῇ δή ποτε οὖν, ὦ ἄριστοι, κακῶς οὕτως αὐτοῖς ἐχώρησεν ἡ κατοίκισίς τε καὶ νομοθεσία;
[685a] Μέγιλλος 
Πῶς δὴ καὶ τί μεμφόμενος αὐτῶν λέγεις;
Ἀθηναῖος
τι τριῶν γενομένων τῶν οἰκήσεων τὰ δύο αὐτῶν μέρη ταχὺ τήν τε πολιτείαν καὶ τοὺς νόμους διέφθειρεν, τὸ δὲ ἓν μόνον ἔμεινεν, τὸ τῆς ὑμετέρας πόλεως.
Μέγιλλος 
Οὐ πάνυ ῥᾴδιον ἐρωτᾷς.
Ἀθηναῖος
λλὰ μὴν δεῖ γε ἡμᾶς τοῦτο ἐν τῷ νῦν σκοποῦντας καὶ ἐξετάζοντας, περὶ νόμων παίζοντας παιδιὰν πρεσβυτικὴν σώφρονα, διελθεῖν τὴν ὁδὸν ἀλύπως, ὡς ἔφαμεν ἡνίκα [685b] ἠρχόμεθα πορεύεσθαι.
Μέγιλλος 
Τί μήν; Καὶ ποιητέον γε ὡς λέγεις.
Ἀθηναῖος
Τίν' οὖν ἂν σκέψιν καλλίω ποιησαίμεθα περὶ νόμων ἢ τούτων οἳ ταύτας διακεκοσμήκασιν; πόλεων περὶ τίνων εὐδοκιμωτέρων τε καὶ μειζόνων κατοικίσεων σκοποίμεθ' ἄν;
Μέγιλλος 
Οὐ ῥᾴδιον ἀντὶ τούτων ἑτέρας λέγειν.
Ἀθηναῖος
Οὐκοῦν ὅτι μὲν διενοοῦντό γε οἱ τότε τὴν κατασκευὴν ταύτην οὐ Πελοποννήσῳ μόνον ἔσεσθαι βοηθὸν [685c] ἱκανήν, σχεδὸν δῆλον, ἀλλὰ καὶ τοῖς Ἕλλησιν πᾶσιν, εἴ τις τῶν βαρβάρων αὐτοὺς ἀδικοῖ, καθάπερ οἱ περὶ τὸ Ἴλιον οἰκοῦντες τότε, πιστεύοντες τῇ τῶν Ἀσσυρίων δυνάμει τῇ περὶ Νῖνον γενομένῃ, θρασυνόμενοι τὸν πόλεμον ἤγειραν τὸν ἐπὶ Τροίαν. ν γὰρ ἔτι τὸ τῆς ἀρχῆς ἐκείνης σχῆμα τὸ σῳζόμενον οὐ σμικρόν· καθάπερ νῦν τὸν μέγαν βασιλέα φοβούμεθα ἡμεῖς, καὶ τότε ἐκείνην τὴν συσταθεῖσαν σύνταξιν ἐδέδισαν οἱ τότε. Μέγα γὰρ ἔγκλημα πρὸς αὐτοὺς [685d] ἡ τῆς Τροίας ἅλωσις τὸ δεύτερον ἐγεγόνει· τῆς ἀρχῆς γὰρ τῆς ἐκείνων ἦν μόριον. Πρὸς δὴ ταῦτ' ἦν πάντα ἡ τοῦ στρατοπέδου τοῦ τότε διανεμηθεῖσα εἰς τρεῖς πόλεις κατασκευὴ μία ὑπὸ βασιλέων ἀδελφῶν, παίδων Ἡρακλέους, καλῶς, ὡς ἐδόκει, ἀνηυρημένη καὶ κατακεκοσμημένη καὶ διαφερόντως τῆς ἐπὶ τὴν Τροίαν ἀφικομένης. Πρῶτον μὲν γὰρ τοὺς Ἡρακλείδας τῶν Πελοπιδῶν ἀμείνους ἡγοῦντο ἀρχόντων ἄρχοντας ἔχειν, ἔπειτ' αὖ τὸ στρατόπεδον τοῦτο [685e] τοῦ ἐπὶ Τροίαν ἀφικομένου διαφέρειν πρὸς ἀρετήν· νενικηκέναι γὰρ τούτους, ἡττᾶσθαι δ' ὑπὸ τούτων ἐκείνους, Ἀχαιοὺς ὄντας ὑπὸ Δωριῶν. ρ' οὐχ οὕτως οἰόμεθα καί τινι διανοίᾳ ταύτῃ κατασκευάζεσθαι τοὺς τότε;
Μέγιλλος 
Πάνυ μὲν οὖν.
Ἀθηναῖος
Οὐκοῦν καὶ τὸ βεβαίως οἴεσθαι ταῦθ' ἕξειν εἰκὸς [686a] αὐτοὺς καὶ χρόνον τιν' ἂν πολὺν μένειν, ἅτε κεκοινωνηκότας μὲν πολλῶν πόνων καὶ κινδύνων ἀλλήλοις, ὑπὸ γένους δὲ ἑνὸς τῶν βασιλέων ἀδελφῶν ὄντων διακεκοσμῆσθαι, πρὸς τούτοις δ' ἔτι καὶ πολλοῖς μάντεσι κεχρημένους εἶναι τοῖς τε ἄλλοις καὶ τῷ Δελφικῷ Ἀπόλλωνι;
Μέγιλλος 
Πῶς δ' οὐκ εἰκός;
Ἀθηναῖος
Ταῦτα δὴ τὰ μεγάλα οὕτως προσδοκώμενα διέπτατο, ὡς ἔοικε, τότε ταχύ, πλὴν ὅπερ εἴπομεν νυνδὴ σμικροῦ [686b] μέρους τοῦ περὶ τὸν ὑμέτερον τόπον, καὶ τοῦτο δὴ πρὸς τὰ δύο μέρη πολεμοῦν οὐ πώποτε πέπαυται μέχρι τὰ νῦν· ἐπεὶ γενομένη γε ἡ τότε διάνοια καὶ συμφωνήσασα εἰς ἕν, ἀνυπόστατον ἄν τινα δύναμιν ἔσχε κατὰ πόλεμον.
Μέγιλλος 
Πῶς γὰρ οὔ;

VI 

L'ATHÉNIEN 
Les législateurs n'eurent pas à craindre, en établissant l'égalité des biens, le plus grand reproche qu'on leur fait dans beaucoup d'autres cités où ils donnent des lois, lorsqu'ils veulent toucher aux propriétés territoriales et liquider les dettes, persuadés qu'ils ne sauraient sans cela établir l'égalité d'une manière suffisante. Car dès qu'un législateur se met à faire quelque innovation de cette nature, tout le monde s'y oppose ou lui crie de ne pas remuer ce qui doit rester immuable, et on le maudit, s'il introduit un nouveau partage des terres et la remise des créances, en sorte que, si habile qu'il puisse être, il ne sait plus de quel côté se tourner. Mais chez les Doriens, cela se fit aisément et sans récrimination ; le partage ne souleva aucune contestation et d'ailleurs les créances n'étaient ni considérables ni anciennes.
MÉGILLOS 
C'est vrai.
L'ATHÉNIEN 
Comment se fait-il donc, mes excellents amis, que leur établissement et leur législation aient si mal tourné ?
MÉGILLOS 
Que dis-tu là et sur quoi fondes-tu ce reproche ?
L'ATHÉNIEN 
Sur ce que deux de ces trois établissements ne tardèrent pas à gâter leur gouvernement et leurs lois, qui ne subsistèrent que dans un seul, celui de votre ville.
MÉGILLOS 
Il n'est pas facile de te répondre.
L'ATHÉNIEN 
Il le faut pourtant, puisque nous examinons en ce moment cette question et que nous nous occupons de législation ; ce sera pour nous un divertissement tel qu'il convient à de sages vieillards ; nous achèverons ainsi gaiement notre chemin, comme nous le disions, quand nous nous sommes mis en route.
MÉGILLOS 
Sans doute ; il faut faire ce que tu proposes. 
L'ATHÉNIEN 
Où trouverions-nous d'ailleurs un plus beau sujet d'entretien que celui des lois qui ont servi à policer ces trois États, et y a-t-il des États plus illustres et plus grands dont l'établissement puisse provoquer nos réflexions ?
MÉGILLOS 
II ne serait pas facile d'en citer d'autres à la place de ceux-là.
L'ATHÉNIEN 
Ne croyez-vous pas que les hommes de ce temps-là pensaient qu'avec cette organisation ils pourraient défendre non seulement le Péloponnèse, ce qui n'était pas douteux, mais encore toute la Grèce, si quelque nation barbare osait l'insulter, comme le firent alors les habitants d'Ilion, qui, confiants dans la puissance des Assyriens, fondée sous Ninos, furent assez hardis pour attirer la guerre devant Troie. Ce qui s'était conservé de cet empire faisait encore grande figure, et la crainte que nous inspire aujourd'hui le grand Roi les gens de ce temps-là l'éprouvaient à l'égard de cette confédération de peuples coalisés, qui leur en voulait pour avoir pris Troie une seconde fois (35), car cette ville faisait partie de leur empire. En face de tous ces dangers, ils croyaient avoir eu une heureuse idée en partageant l'armée entre trois villes sous une seule autorité, celle des rois frères, fils d'Héraclès ; et cette organisation leur paraissait supérieure à celle de l'armée qui était allée à Troie. Car tout d'abord ils étaient convaincus qu'ils avaient dans les Héraclides des chefs supérieur aux chefs Pélopides, ensuite que leur armée l'emportait en courage sur celle qui était allée à Troie, puisque cette armée, composée d'Achéens, qui avait vaincu les Troyens, avait été battue par eux, Doriens. N'est-ce pas ainsi et dans cette pensée que les Doriens s'étaient organisés ?
MÉGILLOS 
Exactement ainsi.
L'ATHÉNIEN 
N'était-il pas aussi naturel qu'ils crussent que ce nouvel établissement serait stable et durerait longtemps, vu qu'ils avaient affronté ensemble beaucoup de travaux et de dangers, que leurs États avaient été répartis par des rois du même sang et frères, et qu'enfin ils avaient usé des mêmes devins, et notamment d'Apollon delphien.
MÉGILLOS 
Tout à fait naturel.
L'ATHÉNIEN 
Cependant cette puissance sur laquelle ils comptaient si fort se dissipa, semble-t-il, rapidement, hormis la petite partie dont nous parlions tout à l'heure, celle que forme votre pays, et celle-ci n'a pas cessé jusqu'à présent de faire la guerre aux deux autres, au lieu que, s'ils avaient persévéré dans les mêmes dispositions et le même accord, ils auraient été invincibles à la guerre.
MÉGILLOS 
Sans aucun doute.

VII

Ἀθηναῖος
Π
ῶς οὖν καὶ πῇ διώλετο; ἆρ' οὐκ ἄξιον ἐπισκοπεῖν τηλικοῦτον καὶ τοιοῦτον σύστημα ἥτις ποτὲ τύχη διέφθειρε;
Μέγιλλος
Σχολῇ γὰρ οὖν δή τις ἂν ἄλλο σκοπῶν, ἢ νόμους [686c] ἢ πολιτείας ἄλλας θεάσαιτο σῳζούσας καλὰ καὶ μεγάλα πράγματα ἢ καὶ τοὐναντίον διαφθειρούσας τὸ παράπαν, εἰ ἀμελήσειε τούτων.
Ἀθηναῖος
Τοῦτο μὲν ἄρα, ὡς ἔοικεν, εὐτυχῶς πως ἐμβεβήκαμέν γε εἴς τινα σκέψιν ἱκανήν.
Μέγιλλος 
Πάνυ μὲν οὖν.
Ἀθηναῖος
ρ' οὖν, ὦ θαυμάσιε, λελήθαμεν ἄνθρωποι πάντες, καὶ τὰ νῦν δὴ ἡμεῖς, οἰόμενοι μὲν ἑκάστοτέ τι καλὸν ὁρᾶν πρᾶγμα γενόμενον καὶ θαυμαστὰ ἂν ἐργασάμενον, εἴ τις ἄρα [686d] ἠπιστήθη καλῶς αὐτῷ χρῆσθαι κατά τινα τρόπον, τὸ δὲ νῦν γε ἡμεῖς τάχ' ἂν ἴσως περὶ τοῦτο αὐτὸ οὔτ' ὀρθῶς διανοοίμεθα οὔτε κατὰ φύσιν, καὶ δὴ καὶ περὶ τὰ ἄλλα πάντες πάντα, περὶ ὧν ἂν οὕτω διανοηθῶσιν;
Μέγιλλος
Λέγεις δὲ δὴ τί, καὶ περὶ τίνος σοι φῶμεν μάλιστ' εἰρῆσθαι τοῦτον τὸν λόγον;
Ἀθηναῖος
γαθέ, καὶ αὐτὸς ἐμαυτοῦ νυνδὴ κατεγέλασα. ἀποβλέψας γὰρ πρὸς τοῦτον τὸν στόλον οὗ πέρι διαλεγόμεθα, ἔδοξέ μοι πάγκαλός τε εἶναι καὶ θαυμαστὸν κτῆμα παραπεσεῖν τοῖς Ἕλλησιν, ὅπερ εἶπον, εἴ τις ἄρα αὐτῷ τότε [686e] καλῶς ἐχρήσατο.
Μέγιλλος
Οὐκοῦν εὖ καὶ ἐχόντως νοῦν σύ τε πάντα εἶπες καὶ ἐπῃνέσαμεν ἡμεῖς;
Ἀθηναῖος
σως· ἐννοῶ γε μὴν ὡς πᾶς, ὃς ἂν ἴδῃ τι μέγα καὶ δύναμιν ἔχον πολλὴν καὶ ῥώμην, εὐθὺς ἔπαθε τοῦτο, ὡς εἴπερ ἐπίσταιτο ὁ κεκτημένος αὐτῷ χρῆσθαι τοιούτῳ τε ὄντι καὶ τηλικούτῳ, θαυμάστ' ἂν καὶ πολλὰ κατεργασάμενος εὐδαιμονοῖ.
[687a] Μέγιλλος 
Οὐκοῦν ὀρθὸν καὶ τοῦτο; πῶς λέγεις;
Ἀθηναῖος
Σκόπει δὴ ποῖ βλέπων ὁ τὸν ἔπαινον τοῦτον περὶ ἑκάστου τιθέμενος ὀρθῶς λέγει· πρῶτον δὲ περὶ αὐτοῦ τοῦ νῦν λεγομένου, πῶς, εἰ κατὰ τρόπον ἠπιστήθησαν τάξαι τὸ στρατόπεδον οἱ τότε διακοσμοῦντες, τοῦ καιροῦ πως ἂν ἔτυχον; ρ' οὐκ εἰ συνέστησάν τε ἀσφαλῶς αὐτὸ διέσῳζόν τε εἰς τὸν ἀεὶ χρόνον, ὥστε αὐτούς τε ἐλευθέρους εἶναι καὶ ἄλλων ἄρχοντας ὧν βουληθεῖεν, καὶ ὅλως ἐν ἀνθρώποις πᾶσι [687b] καὶ Ἕλλησι καὶ βαρβάροις πράττειν ὅτι ἐπιθυμοῖεν αὐτοί τε καὶ οἱ ἔκγονοι; μῶν οὐ τούτων χάριν ἐπαινοῖεν ἄν;
Μέγιλλος 
Πάνυ μὲν οὖν.
Ἀθηναῖος
ρ' οὖν καὶ ὃς ἂν ἰδὼν πλοῦτον μέγαν ἢ τιμὰς διαφερούσας γένους, ἢ καὶ ὁτιοῦν τῶν τοιούτων, εἴπῃ ταὐτὰ ταῦτα, πρὸς τοῦτο βλέπων εἶπεν, ὡς διὰ τοῦτο αὐτῷ γενησόμενα ὧν ἂν ἐπιθυμῇ πάντα ἢ τὰ πλεῖστα καὶ ὅσα ἀξιώτατα λόγου;
Μέγιλλος 
οικε γοῦν.
[687c] Ἀθηναῖος
Φέρε δή, πάντων ἀνθρώπων ἐστὶ κοινὸν ἐπιθύμημα ἕν τι τὸ νῦν ὑπὸ τοῦ λόγου δηλούμενον, ὡς αὐτός φησιν ὁ λόγος;
Μέγιλλος 
Τὸ ποῖον;
Ἀθηναῖος
Τὸ κατὰ τὴν τῆς αὑτοῦ ψυχῆς ἐπίταξιν τὰ γιγνόμενα γίγνεσθαι, μάλιστα μὲν ἅπαντα, εἰ δὲ μή, τά γε ἀνθρώπινα.
Μέγιλλος 
Tί μήν;
Ἀθηναῖος
Οὐκοῦν ἐπείπερ βουλόμεθα πάντες τὸ τοιοῦτον ἀεί, παῖδές τε ὄντες καὶ ἄνδρες πρεσβῦται, τοῦτ' αὐτὸ καὶ εὐχοίμεθ' ἂν ἀναγκαίως διὰ τέλους;
Μέγιλλος 
Πῶς δ' οὔ;
[687d] Ἀθηναῖος
Καὶ μὴν τοῖς γε φίλοις που συνευχοίμεθ' ἂν ταῦτα ἅπερ ἐκεῖνοι ἑαυτοῖσιν.
Μέγιλλος 
Τί μήν;
Ἀθηναῖος 
Φίλος μὲν ὑὸς πατρί, παῖς ὢν ἀνδρί.
Μέγιλλος 
Πῶς δ' οὔ;
Ἀθηναῖος
Καὶ μὴν ὧν γ' ὁ παῖς εὔχεται ἑαυτῷ γίγνεσθαι, πολλὰ ὁ πατὴρ ἀπεύξαιτ' ἂν τοῖς θεοῖς μηδαμῶς κατὰ τὰς τοῦ ὑέος εὐχὰς γίγνεσθαι.
Μέγιλλος 
ταν ἀνόητος ὢν καὶ ἔτι νέος εὔχηται, λέγεις;
Ἀθηναῖος
Καὶ ὅταν γε ὁ πατὴρ ὢν γέρων ἢ καὶ σφόδρα νεανίας, [687e] μηδὲν τῶν καλῶν καὶ τῶν δικαίων γιγνώσκων, εὔχηται μάλα προθύμως ἐν παθήμασιν ἀδελφοῖς ὢν τοῖς γενομένοις Θησεῖ πρὸς τὸν δυστυχῶς τελευτήσαντα Ἱππόλυτον, ὁ δὲ παῖς γιγνώσκῃ, τότε, δοκεῖς, παῖς πατρὶ συνεύξεται;
Μέγιλλος
Μανθάνω ὃ λέγεις. λέγειν γάρ μοι δοκεῖς ὡς οὐ τοῦτο εὐκτέον οὐδὲ ἐπεικτέον, ἕπεσθαι πάντα τῇ ἑαυτοῦ βουλήσει, τὴν βούλησιν δὲ πολὺ μᾶλλον τῇ ἑαυτοῦ φρονήσει· τοῦτο δὲ καὶ πόλιν καὶ ἕνα ἡμῶν ἕκαστον καὶ εὔχεσθαι δεῖν καὶ σπεύδειν, ὅπως νοῦν ἕξει. 

VII 

L'ATHÉNIEN 
Comment donc et par où perdirent-ils leur puissance ? N'y a-t-il pas lieu de rechercher par quelle fatalité fut dissoute une coalition si forte et si puissante ?
MÉGILLOS 
On aurait en effet de la peine, si, portant ses regards ailleurs, on négligeait ces événements, à connaître les lois ou les constitutions politiques qui conservent les grands et beaux États, ou qui, au contraire, les ruinent totalement. 
L'ATHÉNIEN 
C'est donc, semble-t-il, une heureuse chance qui nous a conduits à une question si bien appropriée à nos recherches.
MÉGILLOS 
Certainement.
L'ATHÉNIEN 
N'est-il pas vrai, mon admirable ami, que tout le monde, et nous-mêmes en ce moment, chaque fois que nous voyons un État bien organisé, nous nous imaginons sans réflexion qu'il aurait exécuté d'admirables prouesses, s'il avait bien su user de sa puissance comme il convenait. Il se peut, au contraire, que, sur ce point même, notre jugement ne soit ni droit ni conforme à la nature et qu'il en soit de même de tous les hommes clans tous les cas où ils se forment cette opinion.
MÉGILLOS 
Que veux-tu dire, et à quel propos dois-je dire que cette réflexion t'est venue à l'esprit ?
L'ATHÉNIEN 
Moi aussi, mon bon ami, je ne puis m'empêcher de rire de moi-même, de ce que, en considérant l'armée en question, il m'a paru qu'elle était parfaitement belle et qu'elle aurait été, comme je l'ai dit, pour les Grecs une admirable acquisition, si on avait su alors en faire un bon usage.
MÉGILLOS 
II y avait donc peu de sens et de raison dans tout ce que tu as dit, et nous avons eu tort de l'approuver ?
L'ATHÉNIEN 
C'est possible. Je pense néanmoins que tout homme qui voit quelque chose de grand, de très puissant et de très fort, s'imagine aussitôt que, si celui qui en est le maître, savait user d'un si beau et si grand avantage, il ferait une infinité de choses admirables et serait heureux.
MÉGILLOS 
N'est-ce pas juste, cela aussi ? ou comment l'entends-tu ?
L'ATHÉNIEN 
Examine donc sous quel rapport celte idée avantageuse qu'on se forme d'une chose peut être raisonnable, et, tout d'abord, à propos du sujet même que nous traitons, vois comment, si les chefs de cette armée avaient su la ranger convenablement, ils auraient atteint leur but. N'y seraient-ils pas arrivés, s'ils en avaient gardé sûrement et maintenu pour toujours la cohésion, de manière à être libres eux-mêmes et à commander ceux qu'ils auraient voulu, bref de réaliser partout, chez les barbares comme chez les Grecs, tous leurs désirs à eux et à leurs descendants ? N'était-ce pas là le fond de leurs désirs ?
MÉGILLOS 
Certainement. 
L'ATHÉNIEN 
Est-ce qu'en voyant l'opulence, ou les honneurs extraordinaires d'une famille, ou tout autre avantage de cette nature, on ne dit pas aussi que celui qui les possède serait heureux, s'il savait en user, et cela parce qu'on s'imagine qu'il pourrait ainsi réaliser tous ses désirs, ou du moins la plupart et les plus importants ?
MÉGILLOS 
II le semble en tout cas.
L'ATHÉNIEN 
Mais dis-moi, tous les hommes n'ont-ils pas un désir commun, celui dont il vient d'être question dans notre discours et dont il atteste l'existence ?
MÉGILLOS 
Quel désir ?
L'ATHÉNIEN 
Le désir que tout arrive au gré de notre âme et, sinon tout, au moins ce qui est compatible avec la condition humaine.
MÉGILLOS 
Sans doute.
L'ATHÉNIEN 
Et puisque c'est là ce que nous voulons tous et toujours, enfants, hommes faits et vieillards, c'est aussi forcément ce que nous ne cessons jamais de demander aux dieux.
MÉGILLOS 
Sans contredit.
L'ATHÉNIEN 
Et nous souhaitons aussi à nos amis ce qu'ils se souhaitent à eux-mêmes.
MÉGILLOS 
Certainement. 
L'ATHÉNIEN Un fils n'est-il pas cher à son père, alors qu'il est, enfant et son père âgé ?
MÉGILLOS 
Naturellement.
L'ATHÉNIEN 
Cependant les voeux que forme le fils n'accommodent pas toujours le père, qui prie les dieux de ne pas les exaucer.
MÉGILLOS 
C'est quand le fils, encore jeune, forme des voeux irréfléchis.
L'ATHÉNIEN 
Et lorsque le père, vieux ou trop jeune, n'ayant aucune idée de l'honnête et du juste, forme des voeux ardents dans une disposition d'esprit analogue à celle de Thésée à l'égard d'Hippolyte mort si malheureusement, crois-tu qu'un fils qui sait ce qu'est l'honnête et le juste joigne ses voeux à ceux de son père ?
MÉGILLOS 
J'entends : tu veux dire, je crois, qu'il ne faut pas faire de voeux ni se presser, pour que tout marche suivant notre volonté, mais plutôt pour que notre volonté suive notre raison, et que c'est la sagesse que les États et les particuliers doivent souhaiter et poursuivre.

 VIII

[688a] Ἀθηναῖος
Ν
αί, καὶ δὴ καὶ πολιτικόν γε ἄνδρα νομοθέτην ὡς ἀεὶ δεῖ πρὸς τοῦτο βλέποντα τιθέναι τὰς τάξεις τῶν νόμων, αὐτός τε ἐμνήσθην καὶ ὑμᾶς ἐπαναμιμνῄσκω, κατ' ἀρχὰς εἰ μεμνήμεθα τὰ λεχθέντα, ὅτι τὸ μὲν σφῷν ἦν παρακέλευμα ὡς χρεὼν εἴη τὸν ἀγαθὸν νομοθέτην πάντα πολέμου χάριν τὰ νόμιμα τιθέναι, τὸ δὲ ἐμὸν ἔλεγον ὅτι τοῦτο μὲν πρὸς μίαν ἀρετὴν οὐσῶν τεττάρων κελεύοι τίθεσθαι τοὺς νόμους, [688b] δέοι δὲ δὴ πρὸς πᾶσαν μὲν βλέπειν, μάλιστα δὲ καὶ πρὸς πρώτην τὴν τῆς συμπάσης ἡγεμόνα ἀρετῆς, φρόνησις δ' εἴη τοῦτο καὶ νοῦς καὶ δόξα μετ' ἔρωτός τε καὶ ἐπιθυμίας τούτοις ἑπομένης. ἥκει δὴ πάλιν ὁ λόγος εἰς ταὐτόν, καὶ ὁ λέγων ἐγὼ νῦν λέγω πάλιν ἅπερ τότε, εἰ μὲν βούλεσθε, ὡς παίζων, εἰ δ', ὡς σπουδάζων, ὅτι δή φημι εὐχῇ χρῆσθαι σφαλερὸν εἶναι νοῦν μὴ κεκτημένον, ἀλλὰ τἀναντία ταῖς βουλήσεσίν [688c] οἱ γίγνεσθαι. σπουδάζοντα δ' εἴ με τιθέναι βούλεσθε, τίθετε· πάνυ γὰρ οὖν προσδοκῶ νῦν ὑμᾶς εὑρήσειν, τῷ λόγῳ ἑπομένους ὃν ὀλίγον ἔμπροσθε προυθέμεθα, τῆς τῶν βασιλέων τε φθορᾶς καὶ ὅλου τοῦ διανοήματος οὐ δειλίαν οὖσαν τὴν αἰτίαν, οὐδ' ὅτι τὰ περὶ τὸν πόλεμον οὐκ ἠπίσταντο ἄρχοντές τε καὶ οὓς προσῆκεν ἄρχεσθαι, τῇ λοιπῇ δὲ πάσῃ κακίᾳ διεφθαρμένα, καὶ μάλιστα τῇ περὶ τὰ μέγιστα τῶν [688d] ἀνθρωπίνων πραγμάτων ἀμαθίᾳ. ταῦτ' οὖν ὡς οὕτω γέγονε περὶ τὰ τότε, καὶ νῦν, εἴ που, γίγνεται, καὶ ἐς τὸν ἔπειτα χρόνον οὐκ ἄλλως συμβήσεται, ἐὰν βούλησθε, πειράσομαι ἰὼν κατὰ τὸν ἑξῆς λόγον ἀνευρίσκειν τε καὶ ὑμῖν δηλοῦν κατὰ δύναμιν ὡς οὖσιν φίλοις.
Κλεινίας
Λόγῳ μὲν τοίνυν σε, ὦ ξένε, ἐπαινεῖν ἐπαχθέστερον, ἔργῳ δὲ σφόδρα ἐπαινεσόμεθα· προθύμως γὰρ τοῖς λεγομένοις ἐπακολουθήσομεν, ἐν οἷς ὅ γε ἐλεύθερος ἐπαινῶν καὶ μὴ μάλιστ' ἐστὶν καταφανής.
[688e] Ἀθηναῖος
ριστ', ὦ Κλεινία, καὶ ποιῶμεν ἃ λέγεις.
Κλεινίας 
σται ταῦτα, ἐὰν θεὸς ἐθέλῃ. Λέγε μόνον.

VIII 

L'ATHÉNIEN 
Oui, je vous ai dit moi-même en commençant et je vous rappelle, si vous voulez bien vous en souvenir, qu'un homme d'État qui légifère ne doit jamais perdre de vue la sagesse, en édictant les dispositions de ses lois. Vous prétendiez tous les deux qu'un bon législateur ne doit avoir en vue dans toute sa législation que la guerre ; moi, de mon côté, je disais que c'était vouloir qu'il rapportât. toutes ses lois à une seule vertu, alors qu'il y en a quatre et qu'au contraire, il devait les avoir toutes en vue, principalement la première, qui commande à toutes les autres, à savoir la sagesse, la raison avec les goûts et les désirs qui s'y rapportent. Ainsi le discours nous ramène au même point, et moi qui parle, je répète à présent ce que je disais alors, en badinant, si vous voulez, puis sérieusement, qu'il est dangereux de faire des voeux, quand on manque de raison et qu'il peut nous arriver le contraire de ce que nous voulons. Maintenant, s'il vous plaît, écoutez-moi vous parler sérieusement ; car je compte bien à présent vous faire voir, si vous suivez le raisonnement que j'ai développé tout à l'heure, que ce qui perdit les rois et fit avorter leur projet, ce ne fut point le manque de courage, ou l'ignorance de la guerre chez les chefs et ceux qui leur devaient obéissance, mais que ce qui gâta tout, ce furent tous les autres vices et surtout l'ignorance des affaires humaines les plus importantes. Que les choses se soient passées ainsi en ce temps-là, qu'elles se passent encore de même aujourd'hui et qu'il n'en saurait être autrement à l'avenir, je vais essayer de le découvrir dans la suite de mon discours et de vous le faire voir comme à des amis du mieux que je pourrai.
CLINIAS 
Comme des louanges en paroles pourraient te mettre à la gêne, nous te louerons en action, tant nous mettrons de zèle à suivre tes discours : c'est la manière dont un honnête homme témoigne son approbation ou son blâme.
L'ATHÉNIEN 
C'est fort bien dit, Clinias : faisons donc ce que tu dis. 
CLINIAS 
Je le ferai, s'il plait à Dieu ; parle seulement.

IX

 Ἀθηναῖος
Φ
αμὲν δή νυν, καθ' ὁδὸν ἰόντες τὴν λοιπὴν τοῦ λόγου, τὴν μεγίστην ἀμαθίαν τότε ἐκείνην τὴν δύναμιν ἀπολέσαι καὶ νῦν ταὐτὸν τοῦτο πεφυκέναι ποιεῖν, ὥστε τόν γε νομοθέτην, εἰ τοῦθ' οὕτως ἔχει, πειρατέον ταῖς πόλεσιν φρόνησιν μὲν ὅσην δυνατὸν ἐμποιεῖν, τὴν δ' ἄνοιαν ὅτι μάλιστα ἐξαιρεῖν.
Κλεινίας 
δῆλον.
[689a]
Ἀθηναῖος
Τίς οὖν ἡ μεγίστη δικαίως ἂν λέγοιτο ἀμαθία; Σκοπεῖτε εἰ συνδόξει καὶ σφῷν λεγόμενον· ἐγὼ μὲν δὴ τὴν τοιάνδε τίθεμαι.
Κλεινίας 
Ποίαν;
Ἀθηναῖος
Τὴν ὅταν τῴ τι δόξαν καλὸν ἢ ἀγαθὸν εἶναι μὴ φιλῇ τοῦτο ἀλλὰ μισῇ, τὸ δὲ πονηρὸν καὶ ἄδικον δοκοῦν εἶναι φιλῇ τε καὶ ἀσπάζηται. ταύτην τὴν διαφωνίαν λύπης τε καὶ ἡδονῆς πρὸς τὴν κατὰ λόγον δόξαν ἀμαθίαν φημὶ εἶναι τὴν ἐσχάτην, μεγίστην δέ, ὅτι τοῦ πλήθους ἐστὶ τῆς ψυχῆς· [689b] τὸ γὰρ λυπούμενον καὶ ἡδόμενον αὐτῆς ὅπερ δῆμός τε καὶ πλῆθος πόλεώς ἐστιν. ταν οὖν ἐπιστήμαις ἢ δόξαις ἢ λόγῳ ἐναντιῶται, τοῖς φύσει ἀρχικοῖς, ἡ ψυχή, τοῦτο ἄνοιαν προσαγορεύω, πόλεώς τε, ὅταν ἄρχουσιν καὶ νόμοις μὴ πείθηται τὸ πλῆθος, ταὐτόν, καὶ δὴ καὶ ἑνὸς ἀνδρός, ὁπόταν καλοὶ ἐν ψυχῇ λόγοι ἐνόντες μηδὲν ποιῶσιν πλέον ἀλλὰ δὴ τούτοις πᾶν τοὐναντίον, ταύτας πάσας ἀμαθίας τὰς πλημμελεστάτας [689c] ἔγωγ' ἂν θείην πόλεώς τε καὶ ἑνὸς ἑκάστου τῶν πολιτῶν, ἀλλ' οὐ τὰς τῶν δημιουργῶν, εἰ ἄρα μου καταμανθάνετε, ὦ ξένοι, ὃ λέγω.
Κλεινίας 
Μανθάνομέν τε, ὦ φίλε, καὶ συγχωροῦμεν ἃ λέγεις.
Ἀθηναῖος
Τοῦτο μὲν τοίνυν οὕτω κείσθω δεδογμένον καὶ λεγόμενον, ὡς τοῖς ταῦτ' ἀμαθαίνουσι τῶν πολιτῶν οὐδὲν ἐπιτρεπτέον ἀρχῆς ἐχόμενον καὶ ὡς ἀμαθέσιν ὀνειδιστέον, ἂν καὶ πάνυ λογιστικοί τε ὦσι καὶ πάντα τὰ κομψὰ καὶ ὅσα [689d] πρὸς τάχος τῆς ψυχῆς πεφυκότα διαπεπονημένοι ἅπαντα, τοὺς δὲ τοὐναντίον ἔχοντας τούτων ὡς σοφούς τε προσρητέον, ἂν καὶ τὸ λεγόμενον μήτε γράμματα μήτε νεῖν ἐπίστωνται, καὶ τὰς ἀρχὰς δοτέον ὡς ἔμφροσιν. Πῶς γὰρ ἄν, ὦ φίλοι, ἄνευ συμφωνίας γένοιτ' ἂν φρονήσεως καὶ τὸ σμικρότατον εἶδος; Οὐκ ἔστιν, ἀλλ' ἡ καλλίστη καὶ μεγίστη τῶν συμφωνιῶν μεγίστη δικαιότατ' ἂν λέγοιτο σοφία, ἧς ὁ μὲν κατὰ λόγον ζῶν μέτοχος, ὁ δὲ ἀπολειπόμενος οἰκοφθόρος καὶ περὶ πόλιν οὐδαμῇ σωτὴρ ἀλλὰ πᾶν τοὐναντίον ἀμαθαίνων εἰς ταῦτα [689e] ἑκάστοτε φανεῖται. Ταῦτα μὲν οὖν, καθάπερ εἴπομεν ἄρτι, λελεγμένα τεθήτω ταύτῃ.
Κλεινίας 
Κείσθω γὰρ οὖν.

IX 

L'ATHÉNIEN 
Je dis donc, pour reprendre le fil de ce discours, que ce fut la plus grande ignorance qui perdit cette fameuse puissance, et que cette ignorance est de nature à produire encore le même effet, de sorte que, les choses étant ainsi, il est du devoir du législateur d'essayer d'inspirer autant que possible la sagesse aux États et d'en bannir le plus possible l'ignorance.
CLINIAS 
Cela est évident.
L'ATHÉNIEN 
Qu'est-ce qu'on peut appeler justement la plus grande ignorance ? Voyez si vous approuvez tous les deux ce que je vais dire. La plus grande ignorance, je prétends, moi, que c'est celle-ci.
CLINIAS 
Laquelle ?
L'ATHÉNIEN 
C'est lorsque, jugeant qu'une chose est belle ou bonne, au lieu de l'aimer, on la prend en aversion, et encore, lorsque jugeant que telle chose est mauvaise et injuste, on ne laisse pas de l'aimer et de l'embrasser. C'est ce désaccord entre la peine et le plaisir d'une part et l'opinion raisonnable de l'autre que j'appelle l'ignorance extrême et l'ignorance la plus grande, parce qu'elle est dans l'âme de la foule ; car ce qui s'afflige et se réjouit dans l'âme, c'est précisément ce qu'est le peuple et la multitude dans l'État. Quand donc l'âme se révolte contre la science, le jugement, la raison, que la nature a faits pour commander, j'appelle cela l'ignorance, ignorance dans l'État, quand la foule n'obéit pas aux magistrats et aux lois, ignorance aussi dans un particulier, quand les bons principes qui sont dans son âme restent sans effet et qu'il se met en opposition avec eux. Voilà les sortes d'ignorances que je tiens pour tes plus grands dérèglements soit dans l'État, soit dans chaque particulier, et non l'ignorance des artisans dans leur métier, si vous saisissez bien ma pensée, étrangers.
CLINIAS 
Nous la saisissons, cher ami, et nous sommes d'accord avec toi.
L'ATHÉNIEN 
Décrétons donc et déclarons qu'aux citoyens atteints de cette ignorance il ne faut confier aucune parcelle d'autorité et qu'il faut leur faire honte de leur ignorance, fussent-ils très habiles à raisonner et soigneusement exercés à tout ce qui orne l'esprit et lui donne de la rapidité ; qu'au contraire, il faut donner le nom de savants ceux qui sont dans des dispositions opposées, même si, comme on dit. ils ne savent ni lire ni nager, et leur confier les magistratures, comme d des hommes sensés. Peut-il, en effet, mes amis, y avoir la moindre espèce de sagesse dans une âme en désaccord avec elle-même ? Ce n'est pas possible, puisqu'on peut dire très justement que la plus parfaite sagesse est le plus beau et le plus grand des accords, et qu'on ne la possède que lorsqu'on vit selon la droite raison. Quant à celui qui en est dépourvu, il n'est propre qu'à perdre sa maison, et il est totalement incapable de sauver l'État ; ignorant comme il est, il révélera au contraire son incapacité en toutes rencontres. Considérons donc, ainsi que je le disais tout à l'heure, ces principes comme établis.
CLINIAS 
Admettons-le.

Ἀθηναῖος
ρχοντας δὲ δὴ καὶ ἀρχομένους ἀναγκαῖον ἐν ταῖς πόλεσιν εἶναί που.
Κλεινίας 
Τί μήν;
[690a] Ἀθηναῖος
Εἶεν· ἀξιώματα δὲ δὴ τοῦ τε ἄρχειν καὶ ἄρχεσθαι ποῖά ἐστι καὶ πόσα, ἔν τε πόλεσιν μεγάλαις καὶ σμικραῖς ἔν τε οἰκίαις ὡσαύτως; ρ' οὐχὶ ἓν μὲν τό τε πατρὸς καὶ μητρός; Καὶ ὅλως γονέας ἐκγόνων ἄρχειν ἀξίωμα ὀρθὸν πανταχοῦ ἂν εἴη;
Κλεινίας 
Καὶ μάλα.
Ἀθηναῖος
Τούτῳ δέ γε ἑπόμενον γενναίους ἀγεννῶν ἄρχειν· καὶ τρίτον ἔτι τούτοις συνέπεται τὸ πρεσβυτέρους μὲν ἄρχειν δεῖν, νεωτέρους δὲ ἄρχεσθαι.
Κλεινίας 
Τί μήν;
[690b] Ἀθηναῖος 
Τέταρτον δ' αὖ δούλους μὲν ἄρχεσθαι, δεσπότας δὲ ἄρχειν.
Κλεινίας 
Πῶς γὰρ οὔ;
Ἀθηναῖος 
Πέμπτον γε οἶμαι τὸ κρείττονα μὲν ἄρχειν, τὸν ἥττω δὲ ἄρχεσθαι.
Κλεινίας 
Μάλα γε ἀναγκαῖον ἀρχὴν εἴρηκας.
Ἀθηναῖος
Καὶ πλείστην γε ἐν σύμπασιν τοῖς ζῴοις οὖσαν καὶ κατὰ φύσιν, ὡς ὁ Θηβαῖος ἔφη ποτὲ Πίνδαρος. Τὸ δὲ μέγιστον, ὡς ἔοικεν, ἀξίωμα ἕκτον ἂν γίγνοιτο, ἕπεσθαι μὲν τὸν ἀνεπιστήμονα κελεῦον, τὸν δὲ φρονοῦντα ἡγεῖσθαί τε καὶ [690c] ἄρχειν. Καίτοι τοῦτό γε, ὦ Πίνδαρε σοφώτατε, σχεδὸν οὐκ ἂν παρὰ φύσιν ἔγωγε φαίην γίγνεσθαι, κατὰ φύσιν δέ, τὴν τοῦ νόμου ἑκόντων ἀρχὴν ἀλλ' οὐ βίαιον πεφυκυῖαν.
Κλεινίας 
ρθότατα λέγεις.
Ἀθηναῖος
Θεοφιλῆ δέ γε καὶ εὐτυχῆ τινα λέγοντες ἑβδόμην ἀρχήν, εἰς κλῆρόν τινα προάγομεν, καὶ λαχόντα μὲν ἄρχειν, δυσκληροῦντα δὲ ἀπιόντα ἄρχεσθαι τὸ δικαιότατον εἶναί φαμεν.
Κλεινίας 
ληθέστατα λέγεις.
[690d] Ἀθηναῖος
ρᾷς δή,” φαῖμεν ἄν, “ὦ νομοθέτα,” πρός τινα παίζοντες τῶν ἐπὶ νόμων θέσιν ἰόντων ῥᾳδίως, “ὅσα ἐστὶ πρὸς ἄρχοντας ἀξιώματα, καὶ ὅτι πεφυκότα πρὸς ἄλληλα ἐναντίως; Νῦν γὰρ δὴ στάσεων πηγήν τινα ἀνηυρήκαμεν ἡμεῖς, ἣν δεῖ σε θεραπεύειν. πρῶτον δὲ μεθ' ἡμῶν ἀνάσκεψαι πῶς τε καὶ τί παρὰ ταῦτα ἁμαρτόντες οἱ περί τε Ἄργος καὶ Μεσσήνην βασιλῆς αὑτοὺς ἅμα καὶ τὴν τῶν Ἑλλήνων δύναμιν, [690e] οὖσαν θαυμαστὴν ἐν τῷ τότε χρόνῳ, διέφθειραν. ρ' οὐκ ἀγνοήσαντες τὸν Ἡσίοδον ὀρθότατα λέγοντα ὡς τὸ ἥμισυ τοῦ παντὸς πολλάκις ἐστὶ πλέον; πόταν ᾖ τὸ μὲν ὅλον λαμβάνειν ζημιῶδες, τὸ δ' ἥμισυ μέτριον, τότε τὸ μέτριον τοῦ ἀμέτρου πλέον ἡγήσατο, ἄμεινον ὂν χείρονος.” 
Κλεινίας 
ρθότατά γε.
Ἀθηναῖος
Πότερον οὖν οἰόμεθα περὶ βασιλέας τοῦτ' ἐγγιγνόμενον ἑκάστοτε διαφθείρειν πρότερον, ἢ ἐν τοῖσιν δήμοις; 
[691a] Κλεινίας
Τὸ μὲν εἰκὸς καὶ τὸ πολύ, βασιλέων τοῦτ' εἶναι νόσημα ὑπερηφάνως ζώντων διὰ τρυφάς.
Ἀθηναῖος
Οὐκοῦν δῆλον ὡς πρῶτον τοῦτο οἱ τότε βασιλῆς ἔσχον, τὸ πλεονεκτεῖν τῶν τεθέντων νόμων, καὶ ὃ λόγῳ τε καὶ ὅρκῳ ἐπῄνεσαν, οὐ συνεφώνησαν αὑτοῖς, ἀλλὰ ἡ διαφωνία, ὡς ἡμεῖς φαμεν, οὖσα ἀμαθία μεγίστη, δοκοῦσα δὲ σοφία, πάντ' ἐκεῖνα διὰ πλημμέλειαν καὶ ἀμουσίαν τὴν πικρὰν διέφθειρεν;
Κλεινίας 
οικε γοῦν.
[691b] Ἀθηναῖος
Εἶεν· τί δὴ τὸν νομοθέτην ἔδει τότε τιθέντα εὐλαβηθῆναι τούτου περὶ τοῦ πάθους τῆς γενέσεως; ρ' ὦ πρὸς θεῶν νῦν μὲν οὐδὲν σοφὸν γνῶναι τοῦτο οὐδ' εἰπεῖν χαλεπόν, εἰ δὲ προϊδεῖν ἦν τότε, σοφώτερος ἂν ἦν ἡμῶν ὁ προϊδών;
Μέγιλλος 
Τὸ ποῖον δὴ λέγεις;
Ἀθηναῖος
Εἰς τὸ γεγονὸς παρ' ὑμῖν, ὦ Μέγιλλε, ἔστιν νῦν γε κατιδόντα γνῶναι, καὶ γνόντα εἰπεῖν ῥᾴδιον, ὃ τότε ἔδει γίγνεσθαι.
Μέγιλλος 
Σαφέστερον ἔτι λέγε.
Ἀθηναῖος 
Τὸ τοίνυν σαφέστατον ἂν εἴη τὸ τοιόνδε.
Μέγιλλος 
Τὸ ποῖον;

L'ATHÉNIEN 
Il y a nécessairement dans un État des gouvernants et des gouvernés, n'est-ce pas ?
CLINIAS 
Sans doute.
L'ATHÉNIEN 
Fort bien : mais dans les États grands ou petits, comme aussi dans les familles, quels sont les titres en vertu desquels les uns commandent et les autres obéissent, et combien y en a-t-il ? Le premier n'est-il pas celui de père et de mère, et, en général, ne reconnaît-on pas en tous pays que les parents sont naturellement qualifiés pour commander à leurs descendants ?
CLINIAS 
C'est bien certain.
L'ATHÉNIEN 
A la suite de ce premier titre, il y en a un deuxième, celui qu'ont les nobles de commander aux roturiers ; puis un troisième, en vertu duquel les plus vieux commandent et les plus jeunes obéissent.
CLINIAS 
Sans doute.
L'ATHÉNIEN 
Il y en a un quatrième, qui attribue le commandement aux maîtres et l'obéissance aux esclaves.
CLINIAS 
Sans contredit.
L'ATHÉNIEN 
Le cinquième est, je pense, celui qui veut que le plus fort commande et que le plus faible obéisse.
CLINIAS 
C'est un commandement imposé par force, celui-là.
L'ATHÉNIEN 
C'est aussi le plus commun chez tous les êtres et qui a, comme l'a dit autrefois Pindare le Thébain (36), un droit dans la nature. Mais le titre le plus grand, ce me semble, c'est le sixième, qui ordonne à l'ignorant d'obéir et au sage de guider et de commander; et cet empire, très sage Pindare, j'oserai dire qu'il n'est pas contraire à la nature, et que l'obéissance volontaire à la loi y est, au contraire, tout à fait conforme et ne lui fait pas du tout violence.
CLINIAS 
Tu as parfaitement raison.
L'ATHÉNIEN 
Mettons le sort pour le septième titre, qui dépend de la faveur des dieux et de la chance, et disons qu'il est très juste que le commandement revienne à celui qu'il a désigné, et l'obéissance à celui qu'il a rejeté.
CLINIAS 
Rien de plus vrai.
L'ATHÉNIEN 
Tu vois donc, législateur, pourrions-nous dire en badinant à quelqu'un de ceux qui se chargent facilement d'établir des lois, tu vois combien il existe de titres au commandement et qu'ils sont naturellement opposés les uns aux autres; car nous avons tout à l'heure découvert là une source de séditions, à laquelle tu dois porter remède. Considère donc d'abord avec nous en quoi les rois d'Argos et de Messène ont péché contre ces principes et comptent ils se perdirent, eux et la puissance de la Grèce, qui était en ce temps-là admirable. N'est-ce pas parce qu'ils n'ont pas connu le mot si juste d'Hésiode (37), que la moitié est souvent plus que le tout. Il jugeait que, lorsqu'on s'expose à un dommage en prenant le tout et que la moitié suffit, ce qui suffit est plus que ce qui excède la mesure, parce qu'il vaut mieux.
CLINIAS 
C'est très juste.
L'ATHÉNIEN 
Faut-il croire que cette erreur, qui les perd toujours, soit une erreur des rois plutôt que des peuples ?
CLINIAS 
On peut croire que c'est généralement une maladie des rois, chez qui le luxe engendre l'orgueil.
L'ATHÉNIEN 
N'est-il pas évident que les rois de ce temps-là commirent la faute de s'arroger plus que les lois établies ne le leur permettaient et se mirent en désaccord avec eux-mêmes en reniant ce qu'ils avaient approuvé et juré ? Cette contradiction, qui est, comme nous le disons, la plus grande ignorance, mais qu'ils prirent pour de la sagesse, fit qu'ils perdirent tout par un manque de mesure et une ignorance amère.
CLINIAS 
Il semble bien qu'il en fut ainsi.
L'ATHÉNIEN 
Fort bien. Mais quelle précaution devait prendre le législateur de ce temps-là pour empêcher le mal de naître ? Au nom des dieux, n'est-il pas vrai qu'il n'y a pas de malice aujourd'hui à le voir, ni de difficulté à le dire ? mais pour le prévoir en ce temps-là il aurait fallu être plus habile que nous ne le sommes.
MÉGILLOS 
Qu'entends-tu par là ?
L'ATHÉNIEN 
Qu'on n'a maintenant qu'à regarder ce qui s'est passé chez vous, Mégillos; alors on n'aura pas de peine à voir, puis à dire ce qu'il aurait fallu faire.
MÉGILLOS 
Explique-toi plus clairement.
L'ATHÉNIEN 
Je ne puis rien dire de plus clair que ceci.
MÉGILLOS 
Quoi ?

 XII

[691c] Ἀθηναῖος
άν τις μείζονα διδῷ τοῖς ἐλάττοσι [δύναμιν] παρεὶς τὸ μέτριον, πλοίοις τε ἱστία καὶ σώμασιν τροφὴν καὶ ψυχαῖς ἀρχάς, ἀνατρέπεταί που πάντα, καὶ ἐξυβρίζοντα τὰ μὲν εἰς νόσους θεῖ, τὰ δ' εἰς ἔκγονον ὕβρεως ἀδικίαν. Τί οὖν δή ποτε λέγομεν; ρά γε τὸ τοιόνδε, ὡς οὐκ ἔστ', ὦ φίλοι ἄνδρες, θνητῆς ψυχῆς φύσις ἥτις ποτὲ δυνήσεται τὴν μεγίστην ἐν ἀνθρώποις ἀρχὴν φέρειν νέα καὶ ἀνυπεύθυνος, [691d] ὥστε μὴ τῆς μεγίστης νόσου ἀνοίας πληρωθεῖσα αὑτῆς τὴν διάνοιαν, μῖσος ἔχειν πρὸς τῶν ἐγγύτατα φίλων, ὃ γενόμενον ταχὺ διέφθειρεν αὐτὴν καὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν ἠφάνισεν αὐτῆς; Τοῦτ' οὖν εὐλαβηθῆναι γνόντας τὸ μέτριον μεγάλων νομοθετῶν. ς οὖν δὴ τότε γενόμενον, νῦν ἔστιν μετριώτατα τοπάσαι· τὸ δ' ἔοικεν εἶναι.
Μέγιλλος 
Τὸ ποῖον;
Ἀθηναῖος
Θεὸς εἶναι κηδόμενος ὑμῶν τις, ὃς τὰ μέλλοντα προορῶν, δίδυμον ὑμῖν φυτεύσας τὴν τῶν βασιλέων γένεσιν [691e] ἐκ μονογενοῦς, εἰς τὸ μέτριον μᾶλλον συνέστειλε. Καὶ μετὰ τοῦτο ἔτι φύσις τις ἀνθρωπίνη μεμειγμένη θείᾳ τινὶ δυνάμει, κατιδοῦσα ὑμῶν τὴν ἀρχὴν φλεγμαίνουσαν ἔτι, μείγνυσιν τὴν [692a] κατὰ γῆρας σώφρονα δύναμιν τῇ κατὰ γένος αὐθάδει ῥώμῃ, τὴν τῶν ὀκτὼ καὶ εἴκοσι γερόντων ἰσόψηφον εἰς τὰ μέγιστα τῇ τῶν βασιλέων ποιήσασα δυνάμει. δὲ τρίτος σωτὴρ ὑμῖν ἔτι σπαργῶσαν καὶ θυμουμένην τὴν ἀρχὴν ὁρῶν, οἷον ψάλιον ἐνέβαλεν αὐτῇ τὴν τῶν ἐφόρων δύναμιν, ἐγγὺς τῆς κληρωτῆς ἀγαγὼν δυνάμεως· καὶ κατὰ δὴ τοῦτον τὸν λόγον ἡ βασιλεία παρ' ὑμῖν, ἐξ ὧν ἔδει σύμμεικτος γενομένη καὶ μέτρον ἔχουσα, σωθεῖσα αὐτὴ σωτηρίας τοῖς ἄλλοις γέγονεν [692b] αἰτία. πεὶ ἐπί γε Τημένῳ καὶ Κρεσφόντῃ καὶ τοῖς τότε νομοθέταις, οἵτινες ἄρα ἦσαν νομοθετοῦντες, οὐδ' ἡ Ἀριστοδήμου μερὶς ἐσώθη ποτ' ἄν - οὐ γὰρ ἱκανῶς ἦσαν νομοθεσίας ἔμπειροι· σχεδὸν γὰρ οὐκ ἄν ποτ' ᾠήθησαν ὅρκοις μετριάσαι ψυχὴν νέαν, λαβοῦσαν ἀρχὴν ἐξ ἧς δυνατὸν ἦν τυραννίδα γενέσθαι - νῦν δ' ὁ θεὸς ἔδειξεν οἵαν ἔδει καὶ δεῖ δὴ τὴν μενοῦσαν μάλιστα ἀρχὴν γίγνεσθαι. τὸ δὲ παρ' [692c] ἡμῶν γιγνώσκεσθαι ταῦτα, ὅπερ εἶπον ἔμπροσθεν, νῦν μὲν γενόμενον οὐδὲν σοφόν - ἐκ γὰρ παραδείγματος ὁρᾶν γεγονότος οὐδὲν χαλεπόν - εἰ δ' ἦν τις προορῶν τότε ταῦτα καὶ δυνάμενος μετριάσαι τὰς ἀρχὰς καὶ μίαν ἐκ τριῶν ποιῆσαι, τά τε νοηθέντα ἂν καλὰ τότε πάντα ἀπέσωσε καὶ οὐκ ἄν ποτε ὁ Περσικὸς ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα οὐδ' ἄλλος οὐδεὶς στόλος ἂν ὥρμησε, καταφρονήσας ὡς ὄντων ἡμῶν βραχέος ἀξίων.
Κλεινίας 
ληθῆ λέγεις.
[692d] Ἀθηναῖος
Αἰσχρῶς γοῦν ἠμύναντο αὐτούς, ὦ Κλεινία. τὸ δ' αἰσχρὸν λέγω οὐχ ὡς οὐ νικῶντές γε οἱ τότε καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν καλὰς νενικήκασι μάχας· ἀλλὰ ὅ φημι αἰσχρὸν τότ' εἶναι, τόδε λέγω, τὸ πρῶτον μὲν ἐκείνων τῶν πόλεων τριῶν οὐσῶν μίαν ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος ἀμῦναι, τὼ δὲ δύο κακῶς οὕτως εἶναι διεφθαρμένα, ὥστε ἡ μὲν καὶ Λακεδαίμονα διεκώλυεν ἐπαμύνειν αὐτῇ, πολεμοῦσα αὐτῇ κατὰ κράτος, ἡ δ' αὖ πρωτεύουσα ἐν τοῖς τότε χρόνοις τοῖς [692e] περὶ τὴν διανομήν, ἡ περὶ τὸ Ἄργος, παρακαλουμένη ἀμύνειν τὸν βάρβαρον οὔθ' ὑπήκουσεν οὔτ' ἤμυνεν. Πολλὰ δὲ λέγων ἄν τις τὰ τότε γενόμενα περὶ ἐκεῖνον τὸν πόλεμον, τῆς Ἑλλάδος οὐδαμῶς εὐσχήμονα ἂν κατηγοροῖ· οὐδ' αὖ ἀμύνασθαι τήν γε Ἑλλάδα λέγων ὀρθῶς ἂν λέγοι, ἀλλ' εἰ μὴ τό τε Ἀθηναίων καὶ τὸ Λακεδαιμονίων κοινῇ διανόημα [693a] ἤμυνεν τὴν ἐπιοῦσαν δουλείαν, σχεδὸν ἂν ἤδη πάντ' ἦν μεμειγμένα τὰ τῶν Ἑλλήνων γένη ἐν ἀλλήλοις, καὶ βάρβαρα ἐν Ἕλλησι καὶ Ἑλληνικὰ ἐν βαρβάροις, καθάπερ ὧν Πέρσαι τυραννοῦσι τὰ νῦν διαπεφορημένα καὶ συμπεφορημένα κακῶς ἐσπαρμένα κατοικεῖται. ταῦτ', ὦ Κλεινία καὶ Μέγιλλε, ἔχομεν ἐπιτιμᾶν τοῖς τε πάλαι πολιτικοῖς λεγομένοις καὶ νομοθέταις καὶ τοῖς νῦν, ἵνα τὰς αἰτίας αὐτῶν ἀναζητοῦντες, [693b] ἀνευρίσκωμεν τί παρὰ ταῦτα ἔδει πράττειν ἄλλο· οἷον δὴ καὶ τὸ παρὸν εἴπομεν, ὡς ἄρα οὐ δεῖ μεγάλας ἀρχὰς οὐδ' αὖ ἀμείκτους νομοθετεῖν, διανοηθέντας τὸ τοιόνδε, ὅτι πόλιν ἐλευθέραν τε εἶναι δεῖ καὶ ἔμφρονα καὶ ἑαυτῇ φίλην, καὶ τὸν νομοθετοῦντα πρὸς ταῦτα βλέποντα δεῖ νομοθετεῖν. Μὴ θαυμάσωμεν δὲ εἰ πολλάκις ἤδη προθέμενοι ἄττα, εἰρήκαμεν ὅτι πρὸς ταῦτα δεῖ νομοθετεῖν βλέποντα τὸν νομοθέτην, [693c] τὰ δὲ προτεθέντα οὐ ταὐτὰ ἡμῖν φαίνεται ἑκάστοτε· ἀλλὰ ἀναλογίζεσθαι χρή, ὅταν πρὸς τὸ σωφρονεῖν φῶμεν δεῖν βλέπειν, ἢ πρὸς φρόνησιν ἢ φιλίαν, ὡς ἔσθ' οὗτος ὁ σκοπὸς οὐχ ἕτερος ἀλλ' ὁ αὐτός, καὶ ἄλλα δὴ πολλὰ ἡμᾶς τοιαῦτα ἂν γίγνηται ῥήματα μὴ διαταραττέτω.
Κλεινίας
Πειρασόμεθα ποιεῖν οὕτως ἐπανιόντες τοὺς λόγους· καὶ νῦν δὴ τὸ περὶ τῆς φιλίας τε καὶ φρονήσεως καὶ ἐλευθερίας, πρὸς ὅτι βουλόμενος ἔμελλες λέγειν δεῖν στοχάζεσθαι [693d] τὸν νομοθέτην, λέγε.

XI 

L'ATHÉNIEN 
Si, négligeant la mesure, on donne trop de force à des objets trop faibles, par exemple trop de voiles à un bateau, trop de nourriture au corps, trop d'autorité à l'âme, le bateau se renverse, l'excès de nourriture amène vite des maladies et l'excès d'autorité suscite l'injustice, fille de l'insolence. Que voulons-nous donc dire par là ? N'est-ce pas ceci, qu'il n'y a pas, mes amis, un seul être mortel, s'il est jeune et n'a de compte à rendre à personne, qui puisse jamais soutenir le poids du souverain pouvoir parmi les hommes, sans que la plus grave des maladies, l'ignorance, envahisse son âme et le fasse haïr de ses amis les plus proches, ce qui ne tarde pas à le perdre lui-même et à faire disparaître toute sa puissance ? Il n'appartient qu'aux grands législateurs, qui connaissent la mesure, de prévenir cet inconvénient. Quant à ce qui se passa Cil ce temps-là, il est très facile à présent de le conjecturer, et voici ce qui paraît vrai.
MÉGILLOS 
Qu'est-ce ?
L'ATHÉNIEN 
Un dieu qui vous protège, prévoyant l'avenir, a tiré d'une seule famille une double souche de rois, et a réduit leur autorité à plus de modération. Ensuite un homme dans l'âme duquel un pouvoir divin s'alliait à la nature humaine (38), voyant l'autorité royale trop gonflée encore, la tempéra en alliant à la force présomptueuse que leur naissance donne aux rois l'autorité que la vieillesse donne aux vieillards : il octroya à vingt-huit d'entre eux un droit de suffrage dans les plus grandes affaires égal à celui dont jouissaient les rois. Enfin un troisième sauveur (39), voyant. que l'esprit des gouvernants était. encore trop plein (le sève et trop bouillonnant, y l'lit un frein par l'autorité des éphores, assez voisine d'un pouvoir conféré par le sort; cl, c'est ainsi que la royauté mélangée chez vous avec des autorités nécessaires et maintenue dans de justes bornes, se sauva elle-même b et sauva l'État, au lieu qu'en suivant Téménos et Cresphonte et les législateurs de ce temps, quels qu'ils fussent, on n'aurait pas même sauvé la part d'Aristodème (40) ; car ils n'étaient pas assez habiles en législation; autrement, ils n'auraient jamais cru pouvoir modérer par des serments un jeune prince revêtu d'une autorité qu'il pouvait porter jusqu'à la tyrannie. Mais maintenant le dieu a fait voir ce que devait et ce que doit être un gouvernement fait pour durer très longtemps, et il n'est pas besoin d'être bien fin, comme je le disais tout à l'heure, pour c reconnaître ces choses, maintenant qu'elles sont arrivées. L'exemple que nous avons sous les veux les rend faciles à voir. Mais s'il s'était trouvé alors un homme capable de prévoir ces événements et de modérer ces monarchies, et des trois n'en faire qu'une, les beaux projets qu'il eût pu faire auraient tout sauvé, et jamais l'armée perse ni aucune autre ne se serait jetée sur la Grèce et lie nous eût méprisés comme des gens de faible valeur.
CLINIAS 
C'est vrai.
L'ATHÉNIEN 
En tout cas, les Grecs se déshonorèrent à se défendre comme ils le firent, Clinias. Quand je dis qu'ils se déshonorèrent, je ne veux pas dire qu'ils ne furent pas victorieux et ne remportèrent pas d'éclatantes victoires sur terre et sur mer ; mais ce que je trouve honteux dans leur conduite d'alors, c'est que, sur ces trois villes, il n'y en est qu'une qui se porta au secours de la Grèce et que les deux autres étaient tellement dégénérées que l'une d'elles mit obstacle au secours qu'on attendait de Lacédémone, en lui faisant la guerre avec acharnement, et que l'autre, Argos, qui tenait le premier rang lors du partage, invitée à repousser le barbare, n'entendit pas l'appel et n'envoya aucun secours. On pourrait citer bien d'autres traits arrivés à l'occasion de cette guerre, qui ne sont pas à l'honneur de la Grèce. On ne pourrait même pas dire, si l'on veut dire la vérité, qu'elle se défendit. Heureusement l'union des Athéniens et des Lacédémoniens écarta l'esclavage qui la menaçait ; autrement, tous les peuples auraient alors été confondus entre eux, et les barbares avec les Grecs et les Grecs avec les barbares, comme ceux que les Perses tyrannisent à présent, qui, dispersés ou ramassés, habitent séparément les uns des autres. Voilà, Clinias et Mégillos, les reproches qu'on peut faire aux soi-disants hommes d'État et aux législateurs d'autrefois et à ceux d'aujourd'hui. J'en ai cherché les causes, afin de découvrir ce qu'il aurait fallu faire au lieu de ce qu'ils ont fait. Par exemple, nous venons de voir que le législateur ne doit pas instituer d'autorité trop grande et qui ne soit pas tempérée, qu'il doit se persuader que l'état doit être libre, sage, uni, et que c'est dans ce but que le législateur doit légiférer. Au reste, si, en avançant certaines propositions, nous avons déjà dit plusieurs fois que le législateur doit les avoir en vue en légiférant, ne soyons pas surpris que ces propositions ne soient pas toujours exprimées dans les mêmes termes. Faisons plutôt réflexion que, lorsque nous dirons qu'il doit porter ses regards sur la tempérance, ou la prudence, ou la concorde, ce ne sont pas là des buts différents, mais le même but ; et s'il nous arrive encore d'employer des expressions du même genre, que cela ne nous trouble pas.
CLINIAS 
Nous tâcherons de lie pas nous laisser troubler, en nous reportant au reste du discours. Et maintenant au sujet de la concorde, de la prudence et de la liberté, explique-nous ce que tu allais dire du but où le législateur doit viser.

 XII

Ἀθηναῖος
κουσον δή νυν. εἰσὶν πολιτειῶν οἷον μητέρες δύο τινές, ἐξ ὧν τὰς ἄλλας γεγονέναι λέγων ἄν τις ὀρθῶς λέγοι, καὶ τὴν μὲν προσαγορεύειν μοναρχίαν ὀρθόν, τὴν δ' αὖ δημοκρατίαν, καὶ τῆς μὲν τὸ Περσῶν γένος ἄκρον ἔχειν, τῆς δὲ ἡμᾶς· αἱ δ' ἄλλαι σχεδὸν ἅπασαι, καθάπερ εἶπον, ἐκ τούτων εἰσὶ διαπεποικιλμέναι. δεῖ δὴ οὖν καὶ ἀναγκαῖον μεταλαβεῖν ἀμφοῖν τούτοιν, εἴπερ ἐλευθερία τ' ἔσται καὶ [693e] φιλία μετὰ φρονήσεως· ὃ δὴ βούλεται ἡμῖν ὁ λόγος προστάττειν, λέγων ὡς οὐκ ἄν ποτε τούτων πόλις ἄμοιρος γενομένη πολιτευθῆναι δύναιτ' ἂν καλῶς.
Κλεινίας 
Πῶς γὰρ ἄν;
Ἀθηναῖος
μὲν τοίνυν τὸ μοναρχικόν, ἡ δὲ τὸ ἐλεύθερον ἀγαπήσασα μειζόνως ἢ ἔδει μόνον, οὐδετέρα τὰ μέτρια κέκτηται τούτων, αἱ δὲ ὑμέτεραι, ἥ τε Λακωνικὴ καὶ Κρητική, μᾶλλον· Ἀθηναῖοι δὲ καὶ Πέρσαι τὸ μὲν πάλαι οὕτω [694a] πως, τὸ νῦν δὲ ἧττον. Τὰ δ' αἴτια διέλθωμεν· ἦ γάρ;
Κλεινίας 
Πάντως, εἴ γέ που μέλλομεν ὃ προυθέμεθα περαίνειν.
Ἀθηναῖος
κούωμεν δή. Πέρσαι γάρ, ὅτε μὲν τὸ μέτριον μᾶλλον δουλείας τε καὶ ἐλευθερίας ἦγον ἐπὶ Κύρου, πρῶτον μὲν ἐλεύθεροι ἐγένοντο, ἔπειτα δὲ ἄλλων πολλῶν δεσπόται. λευθερίας γὰρ ἄρχοντες μεταδιδόντες ἀρχομένοις καὶ ἐπὶ τὸ ἴσον ἄγοντες, μᾶλλον φίλοι τε ἦσαν στρατιῶται στρατηγοῖς [694b] καὶ προθύμους αὑτοὺς ἐν τοῖς κινδύνοις παρείχοντο· καὶ εἴ τις αὖ φρόνιμος ἦν ἐν αὐτοῖς καὶ βουλεύειν δυνατός, οὐ φθονεροῦ τοῦ βασιλέως ὄντος, διδόντος δὲ παρρησίαν καὶ τιμῶντος τοὺς εἴς τι δυναμένους συμβουλεύειν, κοινὴν τὴν τοῦ φρονεῖν εἰς τὸ μέσον παρείχετο δύναμιν, καὶ πάντα δὴ τότε ἐπέδωκεν αὐτοῖς δι' ἐλευθερίαν τε καὶ φιλίαν καὶ νοῦ κοινωνίαν.
Κλεινίας 
οικέν γέ πως τὰ λεγόμενα οὕτω γεγονέναι.
[694c] Ἀθηναῖος
Πῇ δὴ οὖν ποτε ἀπώλετο ἐπὶ Καμβύσου καὶ πάλιν ἐπὶ Δαρείου σχεδὸν ἐσώθη; Βούλεσθε οἷον μαντείᾳ διανοηθέντες χρώμεθα;
Κλεινίας 
Φέρει γοῦν ἡμῖν σκέψιν τοῦτο ἐφ' ὅπερ ὡρμήκαμεν.
Ἀθηναῖος
Μαντεύομαι δὴ νῦν περί γε Κύρου, τὰ μὲν ἄλλ' αὐτὸν στρατηγόν τε ἀγαθὸν εἶναι καὶ φιλόπολιν, παιδείας δὲ ὀρθῆς οὐχ ἧφθαι τὸ παράπαν, οἰκονομίᾳ τε οὐδὲν τὸν νοῦν προσεσχηκέναι.
Κλεινίας 
Πῶς δὴ τὸ τοιοῦτον φῶμεν;
[694d] Ἀθηναῖος
οικεν ἐκ νέου στρατεύεσθαι διὰ βίου, ταῖς γυναιξὶν παραδοὺς τοὺς παῖδας τρέφειν. Αἱ δὲ ὡς εὐδαίμονας αὐτοὺς ἐκ τῶν παίδων εὐθὺς καὶ μακαρίους ἤδη γεγονότας καὶ ἐπιδεεῖς ὄντας τούτων οὐδενὸς ἔτρεφον· κωλύουσαι δὲ ὡς οὖσιν ἱκανῶς εὐδαίμοσιν μήτε αὐτοῖς ἐναντιοῦσθαι μηδένα εἰς μηδέν, ἐπαινεῖν τε ἀναγκάζουσαι πάντας τὸ λεγόμενον ἢ πραττόμενον ὑπ' αὐτῶν, ἔθρεψαν τοιούτους τινάς.
Κλεινίας 
Καλήν, ὡς ἔοικας, τροφὴν εἴρηκας.
[694e] Ἀθηναῖος
Γυναικείαν μὲν οὖν βασιλίδων γυναικῶν νεωστὶ γεγονυιῶν πλουσίων, καὶ ἐν ἀνδρῶν ἐρημίᾳ, διὰ τὸ μὴ σχολάζειν ὑπὸ πολέμων καὶ πολλῶν κινδύνων, τοὺς παῖδας τρεφουσῶν.
Κλεινίας 
χει γὰρ λόγον.
Ἀθηναῖος
δὲ πατήρ γε αὐτοῖς αὖ ποίμνια μὲν καὶ πρόβατα καὶ ἀγέλας ἀνδρῶν τε καὶ ἄλλων πολλῶν πολλὰς ἐκτᾶτο, [695a] αὐτοὺς δὲ οἷς ταῦτα παραδώσειν ἔμελλεν ἠγνόει τὴν πατρῴαν οὐ παιδευομένους τέχνην, οὖσαν Περσικήν - ποιμένων ὄντων Περσῶν, τραχείας χώρας ἐκγόνων - σκληρὰν καὶ ἱκανὴν ποιμένας ἀπεργάζεσθαι μάλα ἰσχυροὺς καὶ δυναμένους θυραυλεῖν καὶ ἀγρυπνεῖν καὶ εἰ στρατεύεσθαι δέοι στρατεύεσθαι· διεφθαρμένην δὲ παιδείαν ὑπὸ τῆς λεγομένης εὐδαιμονίας τὴν Μηδικὴν περιεῖδεν ὑπὸ γυναικῶν τε καὶ εὐνούχων παιδευθέντας [695b] αὑτοῦ τοὺς ὑεῖς, ὅθεν ἐγένοντο οἵους ἦν αὐτοὺς εἰκὸς γενέσθαι, τροφῇ ἀνεπιπλήκτῳ τραφέντας. παραλαβόντες δ' οὖν οἱ παῖδες τελευτήσαντος Κύρου τρυφῆς μεστοὶ καὶ ἀνεπιπληξίας, πρῶτον μὲν τὸν ἕτερον ἅτερος ἀπέκτεινε τῷ ἴσῳ ἀγανακτῶν, μετὰ δὲ τοῦτο αὐτὸς μαινόμενος ὑπὸ μέθης τε καὶ ἀπαιδευσίας τὴν ἀρχὴν ἀπώλεσεν ὑπὸ Μήδων τε καὶ τοῦ λεγομένου τότε εὐνούχου, καταφρονήσαντος τῆς Καμβύσου μωρίας.
[695c] Κλεινίας
Λέγεται δὴ ταῦτά γε, καὶ ἔοικεν σχεδὸν οὕτω πως γεγονέναι.
Ἀθηναῖος
Καὶ μὴν καὶ πάλιν εἰς Πέρσας ἐλθεῖν τὴν ἀρχὴν διὰ Δαρείου καὶ τῶν ἑπτὰ λέγεταί που.
Κλεινίας 
Τί μήν;

XII 

L'ATHÉNIEN 
Ecoute-moi donc. Il y a deux constitutions qui sont pour ainsi dire les mères dont on peut dire sans se tromper que les autres sont issues. Et il est juste d'appeler l'une monarchie. et l'autre démocratie. La première, chez la nation perse, et la seconde, chez vous, sont portées au plus haut degré. Presque toutes les autres sont, comme je l'ai dit, un mélange de ces deux-là. Il faut de toute nécessité qu'un gouvernement tienne de l'une et de l'autre, si l'on veut que la liberté, la concorde et la sagesse y aient place, et c'est là ce que j'entendais dire en déclarant que sans ces trois choses un État ne saurait être bien policé.
CLINIAS 
Il ne saurait l'être en effet.
L'ATHÉNIEN 
L'un de ces deux États ayant eu pour la monarchie, l'autre pour la démocratie une prédilection qu'ils n'auraient pas dû avoir pour une seule forme de gouvernement, aucun des deux n'a gardé la juste mesure ; les vôtres, celui de Lacédémone et celui de Crète, l'ont mieux observée, et les Athéniens et les Perses, après l'avoir observée à peu près de même, y sont aujourd'hui moins fidèles. En rechercherons-nous les causes ? Le voulez-vous ?
CLINIAS 
Parfaitement, si nous voulons venir à bout de ce que nous nous sommes proposé.
L'ATHÉNIEN 
Écoutez donc. Lorsque les Perses, sous Cyrus, s'engagèrent dans la voie intermédiaire entre la servitude et la liberté, ils y gagnèrent d'abord d'être libres, ensuite de se rendre maîtres d'un grand nombre de nations. Les chefs, en appelant les sujets au partage de la liberté et en leur accordant des droits qui les rapprochaient d'eux, se firent aimer de leurs soldats, qui montrèrent plus de zèle à braver les dangers. Et s'il y avait parmi eux un homme prudent et capable de donner un avis, le roi, loin d'en être jaloux, lui donnait la liberté de parler franchement et honorait toits ceux qui pouvaient le conseiller. Il permettait ainsi aux sages de mettre en commun leur sagesse, et c'est ainsi que tout prospéra chez eux, grâce à la liberté, à la concorde et à l'intelligence mise en commun.
CLINIAS 
Il semble bien que les choses se soient passées comme tu le dis.
L'ATHÉNIEN 
Comment donc leurs affaires se ruinèrent-elles sous Cambyse et se rétablirent-elles à peu prés sous Darius ? Voulez-vous que nous y réfléchissions en nous aidant d'une sorte de divination ?
CLINIAS 
Oui, elle nous aidera à examiner la question qui nous préoccupe.
L'ATHÉNIEN 
Au sujet de Cyrus, qui fut d'ailleurs un excellent général et un ami de sa patrie, je conjecture qu'il ne toucha pas du tout à la véritable éducation et qu'il négligea entièrement l'administration de sa maison.
CLINIAS 
Sur quoi fondes-tu une pareille assertion ?
L'ATHÉNIEN 
Il me semble qu'occupé dès sa jeunesse jusqu'à la fin de sa vie à faire la guerre, il s'en remit aux femmes du soin d'élever ses enfants, et que celles-ci les nourrirent comme s'ils étaient. des êtres heureux dès le berceau, déjà en possession d'un bonheur céleste et n'ayant besoin d'aucune culture. Sous prétexte qu'ils étaient parfaitement heureux, elles s'opposaient à ce qu'on les contrariât en rien et forçaient tout le monde à louer tout ce qu'ils disaient ou faisaient. Et c'est par cette éducation qu'elles en firent ce qu'ils furent.
CLINIAS 
Voilà sans doute une belle éducation.
L'ATHÉNIEN 
C'était une éducation féminine donnée par des princesses devenues riches depuis peu et en l'absence des hommes occupés par la guerre et des périls multiples.
CLINIAS 
Cela est en effet naturel.
L'ATHÉNIEN 
Leur père acquérait pour eux des troupeaux, des bestiaux, des masses d'hommes et mille autres choses ; mais il ignorait que ceux à qui il devait les transmettre n'étaient pas élevés suivant la coutume des ancêtres, celle des Perses, peuple pasteur, issu d'un pays âpre, rude, propre à faire des bergers très robustes et capables de coucher en plein air, de supporter les veilles et de faire, s'il le fallait, des expéditions militaires. Il laissa des femmes et des eunuques donner à ses fils une éducation comme celles des Mèdes, éducation corrompue par ce qu'on appelle le bonheur, et ils devinrent ainsi ce que devaient devenir des enfants élevés sans jamais être châtiés. En tout cas, à peine les fils de Cyrus furent-ils montés sur le trône après sa mort, avec les défauts dont la mollesse et la licence les avaient remplis, que l'un des deux tua l'autre (41), jaloux d'avoir en lui un égal ; puis, devenu lui-même furieux par l'abus du vin et l'ignorance, il fut dépouillé de son empire par les Mèdes et par celui qu'on appelait alors l'eunuque, qui méprisait l'extravagance de Cambyse.
CLINIAS 
C'est du moins ce qu'on raconte, et il semble bien que les choses se soient passées ainsi.
L'ATHÉNIEN 
On raconte aussi que l'empire revint aux Perses par la conspiration de Darius et des sept satrapes.
CLINIAS 
Certainement.

 XIII

Ἀθηναῖος
Θ
εωρῶμεν δὴ συνεπόμενοι τῷ λόγῳ. Δαρεῖος γὰρ βασιλέως οὐκ ἦν ὑός, παιδείᾳ τε οὐ διατρυφώσῃ τεθραμμένος, ἐλθὼν δ' εἰς τὴν ἀρχὴν καὶ λαβὼν αὐτὴν ἕβδομος, διείλετο ἑπτὰ μέρη τεμόμενος, ὧν καὶ νῦν ἔτι σμικρὰ ὀνείρατα λέλειπται, καὶ νόμους ἠξίου θέμενος οἰκεῖν ἰσότητα [695d] κοινήν τινα εἰσφέρων, καὶ τὸν τοῦ Κύρου δασμόν, ὃν ὑπέσχετο Πέρσαις, εἰς τὸν νόμον ἐνέδει, φιλίαν πορίζων καὶ κοινωνίαν πᾶσιν Πέρσαις, χρήμασι καὶ δωρεαῖς τὸν Περσῶν δῆμον προσαγόμενος· τοιγαροῦν αὐτῷ τὰ στρατεύματα μετ' εὐνοίας προσεκτήσατο χώρας οὐκ ἐλάττους ὧν κατέλιπε Κῦρος. μετὰ δὲ Δαρεῖον ὁ τῇ βασιλικῇ καὶ τρυφώσῃ πάλιν παιδευθεὶς παιδείᾳ Ξέρξης - “ Δαρεῖε,” εἰπεῖν ἐστιν δικαιότατον ἴσως, “ὃς τὸ Κύρου κακὸν οὐκ [695e] ἔμαθες, ἐθρέψω δὲ Ξέρξην ἐν τοῖς αὐτοῖς ἤθεσιν ἐν οἷσπερ Κῦρος Καμβύσην” - δέ, ἅτε τῶν αὐτῶν παιδειῶν γενόμενος ἔκγονος, παραπλήσια ἀπετέλεσεν τοῖς Καμβύσου παθήμασιν· καὶ σχεδὸν ἔκ γε τοσούτου βασιλεὺς ἐν Πέρσαις οὐδείς πω μέγας ἐγγέγονεν ἀληθῶς, πλήν γε ὀνόματι. Τὸ δ' αἴτιον οὐ τύχης, ὡς ὁ ἐμὸς λόγος, ἀλλ' ὁ κακὸς βίος ὃν οἱ τῶν [696a] διαφερόντως πλουσίων καὶ τυράννων παῖδες τὰ πολλὰ ζῶσιν· οὐ γὰρ μή ποτε γένηται παῖς καὶ ἀνὴρ καὶ γέρων ἐκ ταύτης τῆς τροφῆς διαφέρων πρὸς ἀρετήν. ἃ δή, φαμέν, τῷ νομοθέτῃ σκεπτέον, καὶ ἡμῖν δὲ ἐν τῷ νῦν παρόντι. δίκαιον μήν, ὦ Λακεδαιμόνιοι, τοῦτό γε τῇ πόλει ὑμῶν ἀποδιδόναι, ὅτι πενίᾳ καὶ πλούτῳ καὶ ἰδιωτείᾳ καὶ βασιλείᾳ διαφέρουσαν οὐδ' ἡντινοῦν τιμὴν καὶ τροφὴν νέμετε, ἃς μὴ τὸ κατ' ἀρχὰς [696b] ὑμῖν θεῖον παρὰ θεοῦ διεμαντεύσατό τινος. Οὐ γὰρ δὴ δεῖ κατὰ πόλιν γε εἶναι τὰς τιμὰς ὑπερεχούσας, ὅτι τίς ἐστιν πλούτῳ διαφέρων, ἐπεὶ οὐδ' ὅτι ταχὺς ἢ καλὸς ἢ ἰσχυρὸς ἄνευ τινὸς ἀρετῆς, οὐδ' ἀρετῆς ἧς ἂν σωφροσύνη ἀπῇ.
Μέγιλλος 
Πῶς τοῦτο, ὦ ξένε, λέγεις;
Ἀθηναῖος 
νδρεία που μόριον ἀρετῆς ἕν;
Μέγιλλος 
Πῶς γὰρ οὔ;
Ἀθηναῖος
Δίκασον τοίνυν αὐτὸς τὸν λόγον ἀκούσας εἴ σοι δέξαι' ἂν σύνοικον ἢ γείτονα εἶναί τινα σφόδρα μὲν ἀνδρεῖον, μὴ σώφρονα δὲ ἀλλ' ἀκόλαστον.
[696c] Μέγιλλος 
Εὐφήμει.
Ἀθηναῖος 
Τί δέ; Τεχνικὸν μὲν καὶ περὶ ταῦτα σοφόν, ἄδικον δέ;
Μέγιλλος 
Οὐδαμῶς.
Ἀθηναῖος 
λλὰ μὴν τό γε δίκαιον οὐ φύεται χωρὶς τοῦ σωφρονεῖν.
Μέγιλλος 
Πῶς γὰρ ἄν;
Ἀθηναῖος
Οὐδὲ μὴν ὅν γε σοφὸν ἡμεῖς νυνδὴ προυθέμεθα, τὸν τὰς ἡδονὰς καὶ λύπας κεκτημένον συμφώνους τοῖς ὀρθοῖς λόγοις καὶ ἑπομένας.
Μέγιλλος 
Οὐ γὰρ οὖν.
Ἀθηναῖος
τι δὴ καὶ τόδε ἐπισκεψώμεθα τῶν ἐν ταῖς πόλεσιν [696d] τιμήσεων ἕνεκα, ποῖαί τε ὀρθαὶ καὶ μὴ γίγνονται ἑκάστοτε.
Μέγιλλος 
Τὸ ποῖον;
Ἀθηναῖος
Σωφροσύνη ἄνευ πάσης τῆς ἄλλης ἀρετῆς ἐν ψυχῇ τινι μεμονωμένη τίμιον ἢ ἄτιμον γίγνοιτ' ἂν κατὰ δίκην;
Μέγιλλος 
Οὐκ ἔχω ὅπως εἴπω.
Ἀθηναῖος
Καὶ μὴν εἴρηκάς γε μετρίως· εἰπὼν γὰρ δὴ ὧν ἠρόμην ὁποτερονοῦν, παρὰ μέλος ἔμοιγ' ἂν δοκεῖς φθέγξασθαι.
Μέγιλλος 
Καλῶς τοίνυν γεγονὸς ἂν εἴη.
Ἀθηναῖος
Εἶεν· τὸ μὲν δὴ πρόσθημα ὧν τιμαί τε καὶ ἀτιμίαι [696e] οὐ λόγου, ἀλλά τινος μᾶλλον ἀλόγου σιγῆς, ἄξιον ἂν εἴη.
Μέγιλλος 
Σωφροσύνην μοι φαίνῃ λέγειν.
Ἀθηναῖος
Ναί. Τὸ δέ γε τῶν ἄλλων πλεῖστα ἡμᾶς ὠφελοῦν μετὰ τῆς προσθήκης μάλιστ' ἂν τιμώμενον ὀρθότατα τιμῷτο, καὶ τὸ δεύτερον δευτέρως· καὶ οὕτω δὴ κατὰ τὸν ἑξῆς λόγον τὰς ἐφεξῆς τιμὰς λαγχάνον ἕκαστον ὀρθῶς ἂν λαγχάνοι.
[697a] Μέγιλλος 
χει ταύτῃ.
Ἀθηναῖος 
τί οὖν; οὐ νομοθέτου καὶ ταῦτα αὖ φήσομεν εἶναι διανέμειν;
Μέγιλλος 
Καὶ μάλα.
Ἀθηναῖος
Βούλει δὴ τὰ μὲν ἅπαντα καὶ ἐφ' ἕκαστον ἔργον καὶ κατὰ σμικρὰ ἐκείνῳ δῶμεν νεῖμαι, τὸ δὲ τριχῇ διελεῖν, ἐπειδὴ νόμων ἐσμὲν καὶ αὐτοί πως ἐπιθυμηταί, πειραθῶμεν, διατεμεῖν χωρὶς τά τε μέγιστα καὶ δεύτερα καὶ τρίτα;
Μέγιλλος 
Πάνυ μὲν οὖν.
Ἀθηναῖος
Λέγομεν τοίνυν ὅτι πόλιν, ὡς ἔοικεν, τὴν μέλλουσαν [697b] σῴζεσθαί τε καὶ εὐδαιμονήσειν εἰς δύναμιν ἀνθρωπίνην δεῖ καὶ ἀναγκαῖον τιμάς τε καὶ ἀτιμίας διανέμειν ὀρθῶς. στιν δὲ ὀρθῶς ἄρα τιμιώτατα μὲν καὶ πρῶτα τὰ περὶ τὴν ψυχὴν ἀγαθὰ κεῖσθαι, σωφροσύνης ὑπαρχούσης αὐτῇ, δεύτερα δὲ τὰ περὶ τὸ σῶμα καλὰ καὶ ἀγαθά, καὶ τρίτα τὰ περὶ τὴν οὐσίαν καὶ χρήματα λεγόμενα· τούτων δὲ ἂν ἐκτός τις βαίνῃ νομοθέτης ἢ πόλις, εἰς τιμὰς ἢ χρήματα προάγουσα [697c] ἤ τι τῶν ὑστέρων εἰς τὸ πρόσθεν τιμαῖς τάττουσα, οὔθ' ὅσιον οὔτε πολιτικὸν ἂν δρῴη πρᾶγμα. εἰρήσθω ταῦτα ἢ πῶς ἡμῖν;
Μέγιλλος 
Πάνυ μὲν οὖν εἰρήσθω σαφῶς.
Ἀθηναῖος
Ταῦτα μὲν τοίνυν ἡμᾶς ἐπὶ πλέον ἐποίησεν εἰπεῖν ἡ Περσῶν πέρι διάσκεψις τῆς πολιτείας· ἀνευρίσκομεν δὲ ἐπὶ ἔτι χείρους αὐτοὺς γεγονότας, τὴν δὲ αἰτίαν φαμέν, ὅτι τὸ ἐλεύθερον λίαν ἀφελόμενοι τοῦ δήμου, τὸ δεσποτικὸν δ' ἐπαγαγόντες μᾶλλον τοῦ προσήκοντος, τὸ φίλον ἀπώλεσαν [697d] καὶ τὸ κοινὸν ἐν τῇ πόλει. τούτου δὲ φθαρέντος, οὔθ' ἡ τῶν ἀρχόντων βουλὴ ὑπὲρ ἀρχομένων καὶ τοῦ δήμου βουλεύεται, ἀλλ' ἕνεκα τῆς αὑτῶν ἀρχῆς, ἄν τι καὶ σμικρὸν πλέον ἑκάστοτε ἡγῶνται ἔσεσθαί σφισιν, ἀναστάτους μὲν πόλεις, ἀνάστατα δὲ ἔθνη φίλια πυρὶ καταφθείραντες, ἐχθρῶς τε καὶ ἀνηλεήτως μισοῦντες μισοῦνται· ὅταν τε εἰς χρείαν τοῦ μάχεσθαι περὶ ἑαυτῶν τοὺς δήμους ἀφικνῶνται, οὐδὲν κοινὸν ἐν αὐτοῖς αὖ μετὰ προθυμίας τοῦ ἐθέλειν κινδυνεύειν καὶ [697e] μάχεσθαι ἀνευρίσκουσιν, ἀλλὰ κεκτημένοι μυριάδας ἀπεράντους λογισμῷ, ἀχρήστους εἰς πόλεμον πάσας κέκτηνται, καὶ καθάπερ ἐνδεεῖς ἀνθρώπων μισθούμενοι, ὑπὸ μισθωτῶν καὶ ὀθνείων ἀνθρώπων ἡγοῦνταί ποτε σωθήσεσθαι. Πρὸς δὲ [698a] τούτοις ἀμαθαίνειν ἀναγκάζονται, λέγοντες ἔργοις ὅτι λῆρος πρὸς χρυσόν τε καὶ ἄργυρόν ἐστιν ἑκάστοτε τὰ λεγόμενα τίμια καὶ καλὰ κατὰ πόλιν.
Μέγιλλος 
Πάνυ μὲν οὖν.
Ἀθηναῖος
Τὰ μὲν δὴ περί γε Περσῶν, ὡς οὐκ ὀρθῶς τὰ νῦν διοικεῖται διὰ τὴν σφόδρα δουλείαν τε καὶ δεσποτείαν, τέλος ἐχέτω.
Μέγιλλος 
Πάνυ μὲν οὖν.

XIII

L'ATHÉNIEN 
Poursuivons notre entretien et voyons ce qui arriva. Darius n'était pas fils de roi et il avait été élevé sans mollesse. Arrivé au pouvoir et devenu, lui septième, maître de l'empire, il le coupa et le partagea en sept portions, dont il resta encore aujourd'hui de faibles images ; puis il fit des lois où il introduisit une sorte d'égalité suivant laquelle il voulait gouverner, et fixa par une loi le tribut que Cyrus avait promis aux Perses ; il établit entre eux tous l'union et la facilité du commerce et s'attacha le peuple perse par des présents d'argent et des bienfaits. Aussi fut-il aimé de ses soldats qui lui conquirent autant d'états que Cyrus en avait laissé. Mais après Darius vint Xerxès. Aussi, Darius, on peut te reprocher à très juste titre de n'avoir pas compris la faute de Cyrus et d'avoir élevé Xerxès dans les mêmes moeurs que Cyrus avait élevé Cambyse. C'est pourquoi Xerxès, héritier des mêmes enseignements, se conduisit à peu près comme ce fou de Cambyse, et l'on peut dire que, depuis ce temps, il n'y a pas eu en Perse de roi vraiment grand, sinon de nom ; et ce n'est point, selon moi, la fortune qu'il faut en accuser, mais la mauvaise vie que mènent les enfants des gens puissamment riches et des tyrans. Jamais enfant, ni homme fait, ni vieillard sorti d'une pareille école ne se distinguera par sa vertu.  C'est à quoi, je le déclare, le législateur et nous-mêmes dans le moment présent devons faire attention. Quant à vous, Lacédémoniens, il faut rendre cette justice à votre cité, que, pour les honneurs et l'éducation, vous ne faites pas la moindre distinction entre les pauvres et les riches, entre le simple particulier et le roi, sauf celles qui ont été définies dès le début par votre divin législateur, inspiré par Apollon. En effet, il ne faut pas qu'il y ait dans l'État des honneurs extraordinaires accordés à un homme, parce qu'il est supérieurement riche, ni parce qu'il est agile ou beau ou fort, s'il n'est pas en même temps vertueux, ni même à un homme vertueux qui ne serait pas tempérant.
MÉGILLOS 
Que dis-tu là, étranger ?
L'ATHÉNIEN 
Le courage est sans doute une partie de la vertu.
MÉGILLOS 
Certainement.
L'ATHÉNIEN 
Tu peux donc juger, d'après ce que nous avons dit, si tu consentirais à loger et à avoir pour voisin un homme plein de courage, niais intempérant et peu maître de oses passions.
MÉGILLOS 
A Dieu ne plaise !
L'ATHÉNIEN 
Y consentirais-tu, si c'était un artisan habile en son métier, mais injuste ?
MÉGILLOS 
Pas du tout.
L'ATHÉNIEN 
Or la justice ne peut exister sans la tempérance.
MÉGILLOS 
Assurément.
L'ATHÉNIEN 
Pas d'homme sage non plus sans la tempérance, si l'homme sage est celui que nous avons défini tout à l'heure, celui qui accorde ses sentiments de plaisir et de peine avec la droite raison et les y conforme.
MÉGILLOS 
Non, en effet.
L'ATHÉNIEN 
Examinons encore ceci : parmi les honneurs en usage dans un État, quels sont ceux qui sont justifiés et ceux qui ne le sont pas?
MÉGILLOS 
Qu'entends-tu par là ?
L'ATHÉNIEN 
La tempérance, lorsqu'elle est seule dans une âme, sans aucune autre vertu, mérite-t-elle ou non d'être honorée?
MÉGILLOS 
Je ne sais que répondre.
L'ATHÉNIEN Tu as répondu comme il fallait. Si tu avais fait une réponse quelconque à ma double question, je crois que tu aurais répondu à contre temps.
MÉGILLOS 
J'ai donc bien fait.
L'ATHÉNIEN 
Oui. Cet accessoire des dualités que l'on honore ou que l'on méprise. ne vaut pas la peine qu'on en parle; il vaut. mieux n'en pas tenir compte.
MÉGILLOS 
C'est sans doute de la tempérance que tu parles.
L'ATHÉNIEN 
Oui, et, parmi les autres qualités, celles qui nous procurent le plus d'avantages méritent aussi le plus justement d'être les plus honorées, et après celles-là celles qui tiennent le second rang, et ainsi de suite, en proportionnant toujours le degré d'estime au degré d'utilité.
MÉGILLOS 
C'est ainsi qu'il faut faire.
L'ATHÉNIEN 
Mais quoi ? n'est-ce pas au législateur qu'il appartient selon nous d'assigner à chaque chose son véritable rang ?
MÉGILLOS 
Certainement si.
L'ATHÉNIEN 
Veux-tu que nous lui laissions le soin d'assigner en détail son rang à chaque action et que nous nous bornions à répartir nos actes en trois classes, et puisque nous avons envie, nous aussi, de traiter de législation, nous essayions de ranger séparément celles qui doivent tenir le premier, le second et le troisième rang ?
MÉGILLOS 
Je le veux bien.
L'ATHÉNIEN 
Disons donc qu'il nous paraît qu'un État qui veut se conserver et jouir du bonheur compatible avec l'humanité doit de toute nécessité faire une juste distribution de l'estime et du mépris. Elle sera juste, si l'on réserve les premiers et les plus grands honneurs aux qualités de l'âme accompagnées de la tempérance, si l'on donne le second rang aux dualités du corps et le troisième à ce qu'on appelle fortune et richesses. Tout législateur, tout État qui s'écarte de cette règle, en mettant à l'honneur des richesses, ou en donnant le premier rang à quelque bien qui ne mérite que le second, agit au rebours de la justice et de la saine politique. Convenons-en ; autrement que faire ?
MÉGILLOS 
Convenons-en nettement.
L'ATHÉNIEN 
Si nous nous sommes étendus sur ce point, c'était pour examiner le gouvernement des Perses. Or nous trouvons qu'ils ont dégénéré d'année en année et, la cause en est, selon moi, qu'en restreignant à l'excès la liberté du peuple et en poussant le despotisme au-delà des limites convenables, ils ont ruiné l'union et la communauté d'intérêts qui doit régner entre les membres de l'État. Cette union une fois rompue, les chefs dans leurs délibérations n'ont plus égard à leurs sujets et au bien public ; ils n'ont plus en vue que leur pouvoir, et, toutes les fois qu'ils croient y gagner tant soit peu, ils renversent les villes, portent le fer et le feu chez les nations amies. Comme ils sont cruels et impitoyables dans leurs haines, ils sont haïs de même, et, quand ils ont besoin que les peuples combattent pour leur défense, ils ne trouvent en eux ni concert ni ardeur à affronter les périls des batailles. Ils peuvent avoir des myriades de soldats ; ces armées innombrables ne leur sont d'aucun secours pour la guerre. Ils soudoient des mercenaires et des étrangers, comme s'ils manquaient d'hommes, et placent en eux l'espoir de leur salut. Outre cela, ils sont forcés de pousser l'extravagance au point de proclamer par leurs actes que tout ce qui passe pour précieux et honorable dans l'État n'est que vain bavardage au prix de l'or et de l'argent.
MÉGILLOS 
C'est tout à fait vrai.
L'ATHÉNIEN 
Pour ce qui regarde la Perse, nous venons de montrer que, si elle est actuellement mal gouvernée, c'est l'excès de la servitude et du despotisme qui en est la cause. Voilà une question tranchée.
MÉGILLOS 
Parfaitement.

 

XIV

 Ἀθηναῖος
Τ
ὰ δὲ περὶ τὴν τῆς Ἀττικῆς αὖ πολιτείας τὸ μετὰ τοῦτο ὡσαύτως ἡμᾶς διεξελθεῖν χρεών, ὡς ἡ παντελὴς [698b] ἀπὸ πασῶν ἀρχῶν ἐλευθερία τῆς μέτρον ἐχούσης ἀρχῆς ὑφ' ἑτέρων οὐ σμικρῷ χείρων· ἡμῖν γὰρ κατ' ἐκεῖνον τὸν χρόνον, ὅτε ἡ Περσῶν ἐπίθεσις τοῖς Ἕλλησιν, ἴσως δὲ σχεδὸν ἅπασιν τοῖς τὴν Εὐρώπην οἰκοῦσιν, ἐγίγνετο, πολιτεία τε ἦν παλαιὰ καὶ ἐκ τιμημάτων ἀρχαί τινες τεττάρων, καὶ δεσπότις ἐνῆν τις αἰδώς, δι' ἣν δουλεύοντες τοῖς τότε νόμοις ζῆν ἠθέλομεν. Καὶ πρὸς τούτοις δὴ τὸ μέγεθος τοῦ στόλου κατά τε γῆν καὶ κατὰ θάλατταν γενόμενον, φόβον ἄπορον ἐμβαλόν, δουλείαν [698c] ἔτι μείζονα ἐποίησεν ἡμᾶς τοῖς τε ἄρχουσιν καὶ τοῖς νόμοις δουλεῦσαι, καὶ διὰ πάντα ταῦθ' ἡμῖν συνέπεσε πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς σφόδρα φιλία. σχεδὸν γὰρ δέκα ἔτεσιν πρὸ τῆς ἐν Σαλαμῖνι ναυμαχίας ἀφίκετο Δᾶτις Περσικὸν στόλον ἄγων, πέμψαντος Δαρείου διαρρήδην ἐπί τε Ἀθηναίους καὶ Ἐρετριᾶς, ἐξανδραποδισάμενον ἀγαγεῖν, θάνατον αὐτῷ προειπὼν μὴ πράξαντι ταῦτα. Καὶ ὁ Δᾶτις τοὺς μὲν Ἐρετριᾶς ἔν τινι [698d] βραχεῖ χρόνῳ παντάπασιν κατὰ κράτος τε εἷλεν μυριάσι συχναῖς, καί τινα λόγον εἰς τὴν ἡμετέραν πόλιν ἀφῆκεν φοβερόν, ὡς οὐδεὶς Ἐρετριῶν αὐτὸν ἀποπεφευγὼς εἴη· συνάψαντες γὰρ ἄρα τὰς χεῖρας σαγηνεύσαιεν πᾶσαν τὴν Ἐρετρικὴν οἱ στρατιῶται τοῦ Δάτιδος. ὁ δὴ λόγος, εἴτ' ἀληθὴς εἴτε καὶ ὅπῃ ἀφίκετο, τούς τε ἄλλους Ἕλληνας καὶ δὴ καὶ Ἀθηναίους ἐξέπληττεν, καὶ πρεσβευομένοις αὐτοῖς [698e] πανταχόσε βοηθεῖν οὐδεὶς ἤθελεν πλήν γε Λακεδαιμονίων· οὗτοι δὲ ὑπό τε τοῦ πρὸς Μεσσήνην ὄντος τότε πολέμου καὶ εἰ δή τι διεκώλυεν ἄλλο αὐτούς - οὐ γὰρ ἴσμεν λεγόμενον - ὕστεροι δ' οὖν ἀφίκοντο τῆς ἐν Μαραθῶνι μάχης γενομένης μιᾷ ἡμέρᾳ. Μετὰ δὲ τοῦτο παρασκευαί τε μεγάλαι λεγόμεναι καὶ ἀπειλαὶ ἐφοίτων μυρίαι παρὰ βασιλέως. Προϊόντος δὲ τοῦ χρόνου, Δαρεῖος μὲν τεθνάναι ἐλέχθη, νέος δὲ καὶ σφοδρὸς ὁ ὑὸς αὐτοῦ παρειληφέναι τὴν ἀρχὴν καὶ οὐδαμῶς [699a] ἀφίστασθαι τῆς ὁρμῆς. Οἱ δὲ Ἀθηναῖοι πᾶν τοῦτο ᾤοντο ἐπὶ σφᾶς αὐτοὺς παρασκευάζεσθαι διὰ τὸ Μαραθῶνι γενόμενον, καὶ ἀκούοντες Ἄθων τε διορυττόμενον καὶ Ἑλλήσποντον ζευγνύμενον καὶ τὸ τῶν νεῶν πλῆθος, ἡγήσαντο οὔτε κατὰ γῆν σφίσιν εἶναι σωτηρίαν οὔτε κατὰ θάλατταν· οὔτε γὰρ βοηθήσειν αὑτοῖς οὐδένα - μεμνημένοι ὡς οὐδ' ὅτε τὸ πρότερον ἦλθον καὶ τὰ περὶ Ἐρέτριαν διεπράξαντο, σφίσι γε οὐδεὶς τότε ἐβοήθησεν οὐδ' ἐκινδύνευσεν συμμαχόμενος· ταὐτὸν [699b] δὴ προσεδόκων καὶ τότε γενήσεσθαι τό γε κατὰ γῆν - καὶ κατὰ θάλατταν δ' αὖ πᾶσαν ἀπορίαν ἑώρων σωτηρίας, νεῶν χιλίων καὶ ἔτι πλεόνων ἐπιφερομένων. Μίαν δὴ σωτηρίαν συνενόουν, λεπτὴν μὲν καὶ ἄπορον, μόνην δ' οὖν, βλέψαντες πρὸς τὸ πρότερον γενόμενον, ὡς ἐξ ἀπόρων καὶ τότε ἐφαίνετο γενέσθαι τὸ νικῆσαι μαχομένους· ἐπὶ δὲ τῆς ἐλπίδος ὀχούμενοι ταύτης ηὕρισκον καταφυγὴν αὑτοῖς εἰς αὑτοὺς μόνους [699c] εἶναι καὶ τοὺς θεούς. Ταῦτ' οὖν αὐτοῖς πάντα φιλίαν ἀλλήλων ἐνεποίει, ὁ φόβος ὁ τότε παρὼν ὅ τε ἐκ τῶν νόμων τῶν ἔμπροσθεν γεγονώς, ὃν δουλεύοντες τοῖς πρόσθεν νόμοις ἐκέκτηντο, ἣν αἰδῶ πολλάκις ἐν τοῖς ἄνω λόγοις εἴπομεν, ᾗ καὶ δουλεύειν ἔφαμεν δεῖν τοὺς μέλλοντας ἀγαθοὺς ἔσεσθαι, ἧς ὁ δειλὸς ἐλεύθερος καὶ ἄφοβος· ὃν εἰ τότε μὴ δέος ἔλαβεν, οὐκ ἄν ποτε συνελθὼν ἠμύνατο, οὐδ' ἤμυνεν ἱεροῖς τε καὶ τάφοις καὶ πατρίδι καὶ τοῖς ἄλλοις οἰκείοις τε ἅμα καὶ φίλοις, [699d] ὥσπερ τότ' ἐβοήθησεν, ἀλλὰ κατὰ σμικρὰ ἂν ἐν τῷ τότε ἡμῶν ἕκαστος σκεδασθεὶς ἄλλος ἄλλοσε διεσπάρη.
Μέγιλλος
Καὶ μάλα, ὦ ξένε, ὀρθῶς τε εἴρηκας καὶ σαυτῷ τε καὶ τῇ πατρίδι πρεπόντως.

XIV 

L'ATHÉNIEN 
Quant au gouvernement de l'Attique, il nous faut maintenant le soumettre à son tour au même examen et prouver que la liberté intégrale, qui n'est soumise à aucun pouvoir, est bien loin de valoir un gouvernement modéré soumis à d'autres pouvoirs. Au temps où les Perses entreprirent de soumettre la Grèce et sans doute aussi presque toutes les nations de l'Europe, nous avions un ancien gouvernement et des magistratures établies suivant quatre estimations de cens, et nous avions une pudeur qui régnait en maîtresse dans nos coeurs et qui nous engageait à vivre sous le joug des lois de ce temps-là. En outre, l'appareil formidable de l'expédition menée à la fois sur terre et sur mer, en jetant dans les coeurs une terreur insurmontable, avait encore accru notre soumission aux magistrats et aux lois. Toutes ces raisons contribuèrent à unir étroitement les citoyens entre eux. En effet, environ dix ans avant la bataille navale de Salamine, Datis arriva à la tête d'une armée perse, envoyé par Darius expressément contre les Athéniens et les Erétriens avec ordre de les réduire en esclavage et de les lui amener sous peine de mort, s'il ne le faisait pas. Avec les myriades d'hommes qu'il avait, Datis eut bientôt fait de prendre de vive force tous les Érétriens, et il fit répandre chez nous le bruit qu'aucun des Érétriens ne lui avait échappé ; car ses soldats, s'étant donné la main l'un à l'autre, avaient pris au filet toute l'Erétrie. Et cette nouvelle, qu'elle fût vraie, ou quelle qu'en fût la source, glaça d'effroi tous les Grecs et particulièrement les Athéniens. Ils envoyèrent partout des ambassadeurs ; mais personne ne consentit à les secourir, sauf les Lacédémoniens, et encore ceux-ci, empêchés par la guerre qu'ils avaient alors contre Messène ou par quelque autre obstacle qu'ils alléguèrent et sur lequel nous ne savons rien de certain, n'arrivèrent que le lendemain de la bataille qui s'était livrée à Marathon. Après cela, les nouvelles affluèrent que le roi faisait de grands préparatifs et proférait mille menaces contre les Grecs. A quelque temps de là, on annonça que Darius était mort et que son fils, jeune et ardent, avait pris le pouvoir et ne renonçait pas à l'entreprise projetée par son père. Les Athéniens, persuadés qu'ils étaient visés par ces préparatifs à cause de ce qui s'était passé à Marathon, et apprenant que l'Athos était percé, qu'un pont avait été jeté sur l'Hellespont et que la flotte du roi était innombrable, jugèrent qu'il ne leur restait plus aucun espoir de salut ni sur terre ni sur mer. Sur terre, ils ne comptaient sur le secours de personne ; car ils se rappelaient que, lors de la précédente invasion et du dépeuplement de l'Érétrie, personne n'était venu à leur aide et ne s'était risqué à combattre avec eux, et ils s'attendaient à être abandonnés de même. Du coté de la mer, attaqués par une flotte de plus de mille vaisseaux, ils ne voyaient aucun moyen de se sauver. Ils ne concevaient qu'une seule espérance, et encore bien faible et bien hasardeuse, c'est qu'en jetant les yeux sur les événements précédents, ils voyaient qu'ils étaient sortis d'une situation désespérée par une victoire obtenue en combattant, et, appuyés sur cette espérance, ils comprirent qu'ils n'avaient de refuge qu'en eux-mêmes et dans les dieux. Tout contribuait donc à resserrer leur union, et la crainte du danger pressant et la crainte que les anciennes lois avaient gravée en eux et qui était le fruit de leur fidélité à les observer. C'est cette crainte que nous avons souvent appelée pudeur dans nos discours précédents ; c'est elle, disions-nous, qui doit commander en maîtresse absolue ceux qui veulent devenir vertueux ; c'est elle qui fait du lâche un homme libre et intrépide. Si les Athéniens n'en avaient pas été possédés en ce temps-là, jamais ils ne se seraient réunis, comme ils le firent, pour se défendre et protéger leurs temples, les tombeaux de leurs ancêtres, leur patrie, leurs parents et leurs amis. Chacun se serait peu à peu tiré à part et ils se seraient dispersés, qui d'un côté, qui de l'autre.
MÉGILLOS 
Cela est certain, étranger. Tu as bien parlé et tu t'es montré digne de toi et de ton pays.

XV

 Ἀθηναῖος
στι ταῦτα, ὦ Μέγιλλε· πρὸς γὰρ σὲ τὰ ἐν τῷ τότε χρόνῳ γενόμενα, κοινωνὸν τῇ τῶν πατέρων γεγονότα φύσει, δίκαιον λέγειν. ἐπισκόπει μὴν καὶ σὺ καὶ Κλεινίας εἴ τι πρὸς τὴν νομοθεσίαν προσήκοντα λέγομεν· οὐ γὰρ μύθων [699e] ἕνεκα διεξέρχομαι, οὗ λέγω δ' ἕνεκα. ρᾶτε γάρ· ἐπειδή τινα τρόπον ταὐτὸν ἡμῖν συμβεβήκει πάθος ὅπερ Πέρσαις, ἐκείνοις μὲν ἐπὶ πᾶσαν δουλείαν ἄγουσιν τὸν δῆμον, ἡμῖν δ' αὖ τοὐναντίον ἐπὶ πᾶσαν ἐλευθερίαν προτρέπουσι τὰ πλήθη, πῶς δὴ καὶ τί λέγωμεν τοὐντεῦθεν, οἱ προγεγονότες ἡμῖν ἔμπροσθεν λόγοι τρόπον τινὰ καλῶς εἰσιν εἰρημένοι.
[700a] Μέγιλλος
Λέγεις εὖ· πειρῶ δ' ἔτι σαφέστερον ἡμῖν σημῆναι τὸ νῦν λεγόμενον.
Ἀθηναῖος
σται ταῦτα. Οὐκ ἦν, ὦ φίλοι, ἡμῖν ἐπὶ τῶν παλαιῶν νόμων ὁ δῆμός τινων κύριος, ἀλλὰ τρόπον τινὰ ἑκὼν ἐδούλευε τοῖς νόμοις.
Μέγιλλος 
Ποίοις δὴ λέγεις;
Ἀθηναῖος
Τοῖς περὶ τὴν μουσικὴν πρῶτον τὴν τότε, ἵνα ἐξ ἀρχῆς διέλθωμεν τὴν τοῦ ἐλευθέρου λίαν ἐπίδοσιν βίου. Διῃρημένη γὰρ δὴ τότε ἦν ἡμῖν ἡ μουσικὴ κατὰ εἴδη τε [700b] ἑαυτῆς ἄττα καὶ σχήματα, καί τι ἦν εἶδος ᾠδῆς εὐχαὶ πρὸς θεούς, ὄνομα δὲ ὕμνοι ἐπεκαλοῦντο· καὶ τούτῳ δὴ τὸ ἐναντίον ἦν ᾠδῆς ἕτερον εἶδος- θρήνους δέ τις ἂν αὐτοὺς μάλιστα ἐκάλεσεν - καὶ παίωνες ἕτερον, καὶ ἄλλο, Διονύσου γένεσις οἶμαι, διθύραμβος λεγόμενος. Νόμους τε αὐτὸ τοῦτο τοὔνομα ἐκάλουν, ᾠδὴν ὥς τινα ἑτέραν· ἐπέλεγον δὲ κιθαρῳδικούς. τούτων δὴ διατεταγμένων καὶ ἄλλων τινῶν, οὐκ ἐξῆν ἄλλο [700c] εἰς ἄλλο καταχρῆσθαι μέλους εἶδος· τὸ δὲ κῦρος τούτων γνῶναί τε καὶ ἅμα γνόντα δικάσαι, ζημιοῦν τε αὖ τὸν μὴ πειθόμενον, οὐ σῦριγξ ἦν οὐδέ τινες ἄμουσοι βοαὶ πλήθους, καθάπερ τὰ νῦν, οὐδ' αὖ κρότοι ἐπαίνους ἀποδιδόντες, ἀλλὰ τοῖς μὲν γεγονόσι περὶ παίδευσιν δεδογμένον ἀκούειν ἦν αὐτοῖς μετὰ σιγῆς διὰ τέλους, παισὶ δὲ καὶ παιδαγωγοῖς καὶ τῷ πλείστῳ ὄχλῳ ῥάβδου κοσμούσης ἡ νουθέτησις ἐγίγνετο. [700d] Ταῦτ' οὖν οὕτω τεταγμένως ἤθελεν ἄρχεσθαι τῶν πολιτῶν τὸ πλῆθος, καὶ μὴ τολμᾶν κρίνειν διὰ θορύβου· μετὰ δὲ ταῦτα, προϊόντος τοῦ χρόνου, ἄρχοντες μὲν τῆς ἀμούσου παρανομίας ποιηταὶ ἐγίγνοντο φύσει μὲν ποιητικοί, ἀγνώμονες δὲ περὶ τὸ δίκαιον τῆς Μούσης καὶ τὸ νόμιμον, βακχεύοντες καὶ μᾶλλον τοῦ δέοντος κατεχόμενοι ὑφ' ἡδονῆς, κεραννύντες δὲ θρήνους τε ὕμνοις καὶ παίωνας διθυράμβοις, καὶ αὐλῳδίας δὴ ταῖς κιθαρῳδίαις μιμούμενοι, καὶ πάντα εἰς πάντα συνάγοντες, [700e] μουσικῆς ἄκοντες ὑπ' ἀνοίας καταψευδόμενοι ὡς ὀρθότητα μὲν οὐκ ἔχοι οὐδ' ἡντινοῦν μουσική, ἡδονῇ δὲ τῇ τοῦ χαίροντος, εἴτε βελτίων εἴτε χείρων ἂν εἴη τις, κρίνοιτο ὀρθότατα. Τοιαῦτα δὴ ποιοῦντες ποιήματα, λόγους τε ἐπιλέγοντες τοιούτους, τοῖς πολλοῖς ἐνέθεσαν παρανομίαν εἰς τὴν μουσικὴν καὶ τόλμαν ὡς ἱκανοῖς οὖσιν κρίνειν· ὅθεν δὴ τὰ [701a] θέατρα ἐξ ἀφώνων φωνήεντ' ἐγένοντο, ὡς ἐπαΐοντα ἐν μούσαις τό τε καλὸν καὶ μή, καὶ ἀντὶ ἀριστοκρατίας ἐν αὐτῇ θεατροκρατία τις πονηρὰ γέγονεν. Εἰ γὰρ δὴ καὶ δημοκρατία ἐν αὐτῇ τις μόνον ἐγένετο ἐλευθέρων ἀνδρῶν, οὐδὲν ἂν πάνυ γε δεινὸν ἦν τὸ γεγονός· νῦν δὲ ἦρξε μὲν ἡμῖν ἐκ μουσικῆς ἡ πάντων εἰς πάντα σοφίας δόξα καὶ παρανομία, συνεφέσπετο δὲ ἐλευθερία. ἄφοβοι γὰρ ἐγίγνοντο ὡς εἰδότες, ἡ δὲ ἄδεια ἀναισχυντίαν ἐνέτεκεν· τὸ γὰρ τὴν τοῦ βελτίονος [701b] δόξαν μὴ φοβεῖσθαι διὰ θράσος, τοῦτ' αὐτό ἐστιν σχεδὸν ἡ πονηρὰ ἀναισχυντία, διὰ δή τινος ἐλευθερίας λίαν ἀποτετολμημένης.
Μέγιλλος
ληθέστατα λέγεις.

XV 

L'ATHÉNIEN 
J'en conviens, Mégillos, et c'est bien à toi qu'il est juste de rappeler ce qui s'est passé en ce temps-là, à toi qui as hérité du caractère de tes pères. Écoutez maintenant, toi et Clinias, si ce que je dis a quelque rapport à la législation ; car ce n'est pas pour faire des contes que je me suis étendu sur ce sujet, mais pour prouver ce que j'avance. Voyez donc. Puisqu'il nous est arrivé en quelque sorte le même malheur qu'aux Perses, qu'ils réduisent le peuple à la servitude complète et que nous, de notre côté, nous poussons les foules à la liberté complète, nos discours précédents nous ont bien préparés à ce que nous avons à dire maintenant.
MÉGILLOS 
Tu as bien fait. Essaye maintenant de nous expliquer plus nettement encore ce que tu as à dire.
L'ATHÉNIEN 
Je vais le faire. Chez nous, mes amis, le peuple n'était pas, sous l'ancien gouvernement, maître de certaines choses, il était en quelque sorte l'esclave volontaire des lois.
MÉGILLOS 
De quelles lois ?
L'ATHÉNIEN 
Premièrement de celles qui concernaient la musique d'alors. Nous remonterons jusque là pour expliquer l'origine et les progrès de la licence. En ce temps-là, notre musique était divisée en plusieurs espèces et figures. Il y avait d'abord une espèce de chants qui étaient des prières aux dieux et qu'on appelait hymnes. Il y en avait une autre opposée à celle-là, qui portait le nom spécial de thrène (42), puis une troisième, les péans (43), et une quatrième, je crois, où l'on célébrait la naissance de Dionysos et qu'on appelait dithyrambe, et l'on donnait le nom même de nome à une autre espèce de dithyrambe que l'on qualifiait de citharédique. Ces chants-là et certains autres ayant été réglés, il n'était pas permis d'user d'une espèce de mélodie pour une autre espèce. On ne s'en remettait pas, comme à présent, pour reconnaître la valeur d'un chant et juger et punir ensuite ceux qui s'écartaient de la règle, à une foule ignorante qui sifflait et poussait des cris ou qui applaudissait, mais aux gens désignés pour cela par leur science de l'éducation. Ils écoutaient en silence jusqu'à la fin, et, la baguette à la main, ils admonestaient les enfants, leurs gouverneurs et le gros de la foule et faisaient régner l'ordre. Les citoyens se laissaient ainsi gouverner paisiblement et n'osaient porter leur jugement par une acclamation tumultueuse.  Les poètes furent les premiers qui, avec le temps, violèrent ces règles. Ce n'est pas qu'ils manquassent de talent, mais, méconnaissant les justes exigences de la Muse et l'usage, ils s'abandonnèrent à un enthousiasme insensé et se laissèrent emporter trop loin par le sentiment du plaisir. Ils mêlèrent les thrènes avec les hymnes, les péans avec les dithyrambes, ils imitèrent sur la flûte le jeu de la cithare et, confondant tout pêle-mêle, ils ravalèrent inconsciemment la musique et poussèrent la sottise jusqu'à croire qu'elle n'avait pas de valeur intrinsèque et que le plaisir de celui qui la goûte, qu'il soit bon ou méchant, est la règle la plus sûre pour en bien juger. En composant des poèmes suivant cette idée et en y ajoutant des paroles conformes, ils inspirèrent à la multitude le mépris des usages et l'audace de juger comme si elle en était capable. En conséquence les théâtres, muets jusqu'alors, élevèrent la voix comme s'ils étaient connaisseurs en beautés et en laideurs musicales, et l'aristocratie céda la place dans la ville à une méchante théatrocratie. Encore si la démocratie ne renfermait que des hommes libres, le mal n'aurait pas été si terrible, mais le désordre passa de la musique à tout le reste, chacun se croyant capable de juger de tout, et amena à sa suite un esprit d'indépendance ; on jugea de tout sans crainte, comme si on s'entendait à tout, et l'absence de crainte engendra l'impudence ; car pousser l'audace jusqu'à lie pas craindre l'opinion d'un meilleur que soi, c'est ce qu'on peut appeler une méchante impudence, et c'est l'effet d'une liberté excessive.
MÉGILLOS 
Ce que tu dis est parfaitement vrai.

XVI

 Ἀθηναῖος
φεξῆς δὴ ταύτῃ τῇ ἐλευθερίᾳ ἡ τοῦ μὴ ἐθέλειν τοῖς ἄρχουσι δουλεύειν γίγνοιτ' ἄν, καὶ ἑπομένη ταύτῃ φεύγειν πατρὸς καὶ μητρὸς καὶ πρεσβυτέρων δουλείαν καὶ νουθέτησιν, καὶ ἐγγὺς τοῦ τέλους οὖσιν νόμων ζητεῖν μὴ ὑπηκόοις εἶναι, [701c] πρὸς αὐτῷ δὲ ἤδη τῷ τέλει ὅρκων καὶ πίστεων καὶ τὸ παράπαν θεῶν μὴ φροντίζειν, τὴν λεγομένην παλαιὰν Τιτανικὴν φύσιν ἐπιδεικνῦσι καὶ μιμουμένοις, ἐπὶ τὰ αὐτὰ πάλιν ἐκεῖνα ἀφικομένους, χαλεπὸν αἰῶνα διάγοντας μὴ λῆξαί ποτε κακῶν. τίνος δὴ καὶ ταῦθ' ἡμῖν αὖ χάριν ἐλέχθη; δεῖν φαίνεται ἔμοιγε οἷόνπερ ἵππον τὸν λόγον ἑκάστοτε ἀναλαμβάνειν, καὶ μὴ καθάπερ ἀχάλινον κεκτημένον τὸ στόμα, βίᾳ ὑπὸ τοῦ λόγου [701d] φερόμενον, κατὰ τὴν παροιμίαν ἀπό τινος ὄνου πεσεῖν, ἀλλ' ἐπανερωτᾶν τὸ νυνδὴ λεχθέν, τὸ τίνος δὴ χάριν ἕνεκα ταῦτα ἐλέχθη;
Μέγιλλος 
Καλῶς. 
Ἀθηναῖος 
Ταῦτα τοίνυν εἴρηται ἐκείνων ἕνεκα. 
Μέγιλλος
Τίνων;
Ἀθηναῖος
λέξαμεν ὡς τὸν νομοθέτην δεῖ τριῶν στοχαζόμενον νομοθετεῖν, ὅπως ἡ νομοθετουμένη πόλις ἐλευθέρα τε ἔσται καὶ φίλη ἑαυτῇ καὶ νοῦν ἕξει. ταῦτ' ἦν· ἦ γάρ;
Μέγιλλος 
Πάνυ μὲν οὖν.
[701e] Ἀθηναῖος
Τούτων ἕνεκα δὴ πολιτείας τήν τε δεσποτικωτάτην προελόμενοι καὶ τὴν ἐλευθερικωτάτην, ἐπισκοποῦμεν νυνὶ ποτέρα τούτων ὀρθῶς πολιτεύεται· λαβόντες δὲ αὐτῶν ἑκατέρας μετριότητά τινα, τῶν μὲν τοῦ δεσπόζειν, τῶν δὲ τοῦ ἐλευθεριάσαι, κατείδομεν ὅτι τότε διαφερόντως ἐν αὐταῖς ἐγένετο εὐπραγία, ἐπὶ δὲ τὸ ἄκρον ἀγαγόντων ἑκατέρων, τῶν μὲν δουλείας, τῶν δὲ τοὐναντίου, οὐ συνήνεγκεν οὔτε τοῖς οὔτε τοῖς.
[702a] Μέγιλλος 
ληθέστατα λέγεις.
Ἀθηναῖος
Καὶ μὴν αὐτῶν γ' ἕνεκα καὶ τὸ Δωρικὸν ἐθεασάμεθα κατοικιζόμενον στρατόπεδον καὶ τὰς τοῦ Δαρδάνου ὑπωρείας τε καὶ τὴν ἐπὶ θαλάττῃ κατοίκισιν, καὶ τοὺς πρώτους δὴ τοὺς περιλιπεῖς γενομένους τῆς φθορᾶς, ἔτι δὲ τοὺς ἔμπροσθεν τούτων γενομένους ἡμῖν λόγους περί τε μουσικῆς καὶ μέθης καὶ τὰ τούτων ἔτι πρότερα. ταῦτα γὰρ πάντα εἴρηται τοῦ κατιδεῖν ἕνεκα πῶς ποτ' ἂν πόλις ἄριστα οἰκοίη, καὶ ἰδίᾳ [702b] πῶς ἄν τις βέλτιστα τὸν αὑτοῦ βίον διαγάγοι· εἰ δὲ δή τι πεποιήκαμεν προὔργου, τίς ποτ' ἂν ἔλεγχος γίγνοιτο ἡμῖν πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς λεχθείς, ὦ Μέγιλλέ τε καὶ Κλεινία;
Κλεινίας
γώ τινα, ὦ ξένε, μοι δοκῶ κατανοεῖν. οικεν κατὰ τύχην τινὰ ἡμῖν τὰ τῶν λόγων τούτων πάντων ὧν διεξήλθομεν γεγονέναι· σχεδὸν γὰρ εἰς χρείαν αὐτῶν ἔγωγ' ἐλήλυθα τὰ νῦν, καὶ κατά τινα αὖ καιρὸν σύ τε παραγέγονας ἅμα καὶ [702c] Μέγιλλος ὅδε. οὐ γὰρ ἀποκρύψομαι σφὼ τὸ νῦν ἐμοὶ συμβαῖνον, ἀλλὰ καὶ πρὸς οἰωνόν τινα ποιοῦμαι. ἡ γὰρ πλείστη τῆς Κρήτης ἐπιχειρεῖ τινα ἀποικίαν ποιήσασθαι, καὶ προστάττει τοῖς Κνωσίοις ἐπιμεληθῆναι τοῦ πράγματος, ἡ δὲ τῶν Κνωσίων πόλις ἐμοί τε καὶ ἄλλοις ἐννέα· ἅμα δὲ καὶ νόμους τῶν τε αὐτόθι, εἴ τινες ἡμᾶς ἀρέσκουσιν, τίθεσθαι κελεύει, καὶ εἴ τινες ἑτέρωθεν, μηδὲν ὑπολογιζομένους τὸ ξενικὸν αὐτῶν, ἂν βελτίους φαίνωνται. νῦν οὖν ἐμοί τε καὶ [702d] ὑμῖν ταύτην δῶμεν χάριν· ἐκ τῶν εἰρημένων ἐκλέξαντες, τῷ λόγῳ συστησώμεθα πόλιν, οἷον ἐξ ἀρχῆς κατοικίζοντες, καὶ ἅμα μὲν ἡμῖν οὗ ζητοῦμεν ἐπίσκεψις γενήσεται, ἅμα δὲ ἐγὼ τάχ' ἂν χρησαίμην εἰς τὴν μέλλουσαν πόλιν ταύτῃ τῇ συστάσει.
Ἀθηναῖος
Οὐ πόλεμόν γε ἐπαγγέλλεις, ὦ Κλεινία· ἀλλ' εἰ μή τι Μεγίλλῳ πρόσαντες, τὰ παρ' ἐμοῦ γε ἡγοῦ σοι πάντα κατὰ νοῦν ὑπάρχειν εἰς δύναμιν.
Κλεινίας 
Εὖ λέγεις.
Μέγιλλος 
Καὶ μὴν καὶ τὰ παρ' ἐμοῦ.
[702e] Κλεινίας
Κάλλιστ' εἰρήκατον. τὰρ πειρώμεθα λόγῳ πρῶτον κατοικίζειν τὴν πόλιν.

XVI 

L'ATHÉNIEN 
A la suite de cette liberté, vient celle qui se refuse à obéir aux magistrats, et après celle-ci, celle qui se soustrait aux commandements et aux remontrances d'un père, d'une mère, des gens âgés ; puis, quand on est près d'atteindre le terme de la liberté, on cherche à échapper aux lois, et, lorsqu'enfin on arrive à ce terme, on ne res pecte plus ni serments ni engagements, et on n'a plus pour les dieux que du mépris. On imite et on étale l'antique audace des Titans de la fable, et l'on en vient comme eux à mener une vie affreuse, qui n'est plus qu'un enchaînement de maux. Mais, encore une fois, à quoi tend tout ce que nous avons dit ? Il me semble qu'il faut tenir de temps en temps le discours en bride, de peur qu'emporté par lui, comme un cheval sans mors qui a la bouche dure, on ne tombe, comme on dit, d'un âne (44). Demandons-nous donc encore, comme je viens de le dire, à quoi tend tout ce que nous avons dit.
MÉGILLOS 
Tu as raison.
L'ATHÉNIEN 
Voici donc quel est le but de cette discussion.
MÉGILLOS 
Quel est-il ?
L'ATHÉNIEN 
Nous avons dit que le législateur doit viser à trois choses en instituant ses lois, à savoir la liberté, la concorde et les lumières dans l'État auquel il dicte ses lois. N'est-ce pas vrai ?
MÉGILLOS 
Si.
L'ATHÉNIEN 
C'est en vue de ces trois choses que nous avons choisi deux gouvernements, le plus despotique et le plus libre, et que nous venons d'examiner lequel des deux a la vraie constitution ; et, les ayant pris tous deux dans une juste mesure d'autorité pour le premier, et de liberté pour le second, nous avons vu qu'ils avaient joui alors d'une prospérité extraordinaire, mais que, quand ils ont poussé à l'extrême, l'un l'esclavage, l'autre le contraire, il n'en est arrivé rien de bon ni à l'un ni à l'autre.
MÉGILLOS 
Rien de plus vrai.
L'ATHÉNIEN 
C'est encore dans la même vue que nous avons considéré l'établissement formé par l'armée dorienne, celui de Dardanos au pied de la montagne et au bord de la mer, ainsi que les premiers hommes, ceux qui survécurent au déluge : c'est toujours dans la même vue qu'avant cela nous avons parlé de la musique, de l'ivresse et d'autres sujets encore avant ces derniers. Tout ce que nous en avons dit avait pour but de découvrir quelle est pour un État la meilleure forme de gouvernement et pour un particulier la meilleure manière de vivre. Avons-nous fait en cela oeuvre utile, et pourrions-nous nous en donner la preuve à nous-mêmes, Mégillos et Clinias ?
CLINIAS 
Pour moi, étranger, je crois le pouvoir, et je suis persuadé que ç'a été une bonne fortune pour moi d'entendre tous ces discours que nous avons tenus. Je suis aujourd'hui dans le cas d'en faire usage, et c'est fort à propos que je vous ai rencontrés, toi et Mégillos. Je ne vous cacherai pas ce qui m'arrive, et cet aveu est pour moi d'un favorable augure. La plus grande partie de la nation crétoise a dessein de fonder une colonie et elle a chargé les Cnossiens de s'occuper de l'entreprise, et la ville de Cnossos m'a enjoint, à moi et à neuf autres, de choisir parmi nos lois celles qui nous plairont et d'en prendre ailleurs, si nous les trouvons meilleures, sans nous mettre en peine de ce qu'elles sont étrangères. Donnons-nous donc à vous et à moi ce plaisir : choisissons dans ce que que nous avons dit, et composons en paroles un État, comme si nous en jetions les fondements. Du même coup nous examinerons ce due nous cherchons, et moi, je pourrai peut-être me servir de cette fondation pour notre cité future.
L'ATHÉNIEN 
Ce n'est pas une déclaration de guerre que tu nous fais là, Clinias, et si cela ne déplaît pas à Mégillos, sois persuadé que, de mon côté, je te seconderai de tout mon pouvoir.
CLINIAS 
Très bien.
MÉGILLOS 
Et moi aussi, de mon côté.
CLINIAS 
On ne peut mieux dire. Essayons-donc de bâtir notre cité en paroles, avant de passer à l'exécution. 

 

 

 

(24) Dédale, passait pour avoir été le plus ancien des sculpteurs. Le mot dédale (daÛdalow) s'appliquait il l'époque classique à toute oeuvre d'art bien travaillée. Il fut aussi le premier des aviateurs. Voir dans Ovide, Métamorphoses, VIII, 183-199, comment il s'ajusta des ailes, à lui et à son fils Icare, pour s'éclapper du labyrinthe où Minos le tenait. enfermé, et regagner Athènes, sa patrie.
(25) Orphée, fils d'Apollon ou d'Oesagre, roi de Thrace, et de la muse Calliope, célèbre chanteur, dont les accents charmaient jusqu'aux bêtes sauvages, descendit aux enfers pour en ramener son épouse Eurydice. Pluton la lui rendit, à condition qu'il ne se retournerait pas pour la voir, avant d'avoir regagné la terre.  Il eut la faiblesse de se retourner et la perdit pour toujours. II ne cessa de pleurer son malheur jusqu'à ce qu'il fût déchiré par les femmes de Thrace, qu'il avait dédaignées. Voir Ovide, Métamorphoses X et XI.
(26) Palamède, fils de Nauplios, roi d'Eubée, fut accusé de trahison par Ulysse, qu'il avait forcé de partir pour Troie et périt victime de cette accusation. Voir Ovide, Métamorphoses, XIIII. Il passait pour avoir inventé l'arithmétique.
(27) Marsyas, fils d'Olympos, ayant défié Apollon sur la flûte, fut vaincu par lui et écorché vif.
(28) Olympos, célèbre chanteur, auquel on attribuait de vieux airs qu'on jouait encore aux temps classiques. Platon, dans le Banquet prétend que le plus ancien des deux, Marsyas et Olympos, était Marsyas : "Marsyas charmait les hommes par l'effet des sons que sa bouche tirait des instruments, et on les charme encore quand on joue ses mélodies ; car les airs que jouait Olympos sont, suivant moi, de Marsyas, son maître. En tout cas, qu'ils soient joués par un grand artiste ou par une méchante joueuse de flûte, ces airs ont seuls le pouvoir d'enchanter les coeurs et, parce qu'ils sont divins, ils font reconnaître ceux qui ont besoin des dieux et des initiations."
(29) Amphion, fils de Zeus et d'Antiope, époux de Niobè, et musicien célèbre, éleva les remparts de Thèbes.
(30) Epiménide, appelé à Athènes désolée par la peste, enseigna aux Athéniens les sacrifices à faire pour la guérir et leur prédit qu'ils ne seraient pas attaqués par le roi de Perse avant dix ans.
(31) Hésiode, Travaux et Jours, 40 sq. Les anciens ont voulu voir dans l'éloge de la mauve et de l'asphodèle, des herbes médicinales dont Hésiode avait prévu l'utilité et dont Épiménicie avait découvert la vertu.
(32) Odyssée IX, 112-115.
(33) Lycurgue avait apporté les poèmes d'Homère A Lacédémone, à son retour d'Ionie.
(34Iliade XX, 215-218.
(35)  Troie avait été prise une première fois par Héraclès.
(36) Dans un fragment qui nous a été conservé. Édition Puech, n" 49, page 218. 
(37) Travaux et Jours, v. 40.
(38) Lycurgue.
(39) Le roi Théopompe.
(40) Un des trois frères qui vainquirent les Achéens. Ce fut à lui que Lacédémone échut en partage.
(41) Cambyse ayant tait périr sou frère Smerdis, un eunuque du nom de Smerdis se fit passer pour le vrai Smerdis, fils de Cyrus, et régna sous son nom, jusqu'au jour où il fui détrôné par Darius. Cf. Hérodote VI.
(42) Le thrène était une lamentation sur un mort, ou un chant plaintif.
(43)  Le péon était un chant cri l'honneur d'Apollon.
(44)  L'expression proverbiale tomber d'un âne se disait, d'après le scoliaste d'Aristophane sur les Nuées, de ceux qui font tout de travers et qui, loin de pouvoir se tenir à cheval, ne peuvent pas même se tenir sur un âne.