Platon : Lois

PLATON

LES LOIS- ΝΟΜΟΙ ς.

LIVRE VI (bilingue)

 

Traduction française : E. CHAMBRY.

 

LIVRE V  - LIVRE VII

Autre traduction (Victor COUSIN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES LOIS - NOMOI ς.

 

LIVRE SIXIÈME..

 

 

 

 

 

 

 ΑΘΗΝΑΙΟΣ

[751a] Ἀλλὰ μὴν μετά γε πάντα τὰ νῦν εἰρημένα σχεδὸν ἂν ἀρχῶν εἶέν σοι καταστάσεις τῇ πόλει.

ΚΛΕΙΝΙΑΣ

Ἔχει γὰρ οὖν οὕτω.

ΑΘΗΝΑΙΟΣ

Δύο εἴδη ταῦτα περὶ πολιτείας κόσμον γιγνόμενα τυγχάνει, πρῶτον μὲν καταστάσεις ἀρχῶν τε καὶ ἀρξόντων, ὅσας τε αὐτὰς εἶναι δεῖ καὶ τρόπον ὅντινα καθισταμένας· ἔπειτα οὕτω δὴ τοὺς νόμους ταῖς ἀρχαῖς ἑκάσταις ἀποδοτέον, [751b] οὕστινάς τε αὖ καὶ ὅσους καὶ οἵους προσῆκον ἂν ἑκάσταις εἴη. Σμικρὸν δὲ ἐπισχόντες πρὸ τῆς αἱρέσεως, εἴπωμεν προσήκοντά τινα λόγον περὶ αὐτῆς ῥηθῆναι.

ΚΛΕΙΝΙΑΣ

Τίνα δὴ τοῦτον;

ΑΘΗΝΑΙΟΣ

Τόνδε. Παντί που δῆλον τὸ τοιοῦτον, ὅτι μεγάλου τῆς νομοθεσίας ὄντος ἔργου, τοῦ πόλιν εὖ παρεσκευασμένην ἀρχὰς ἀνεπιτηδείους ἐπιστῆσαι τοῖς εὖ κειμένοις νόμοις, οὐ μόνον οὐδὲν πλέον εὖ τεθέντων, οὐδ' ὅτι γέλως ἂν πάμπολυς [751c] συμβαίνοι, σχεδὸν δὲ βλάβαι καὶ λῶβαι πολὺ μέγισται ταῖς πόλεσι γίγνοιντ' ἂν ἐξ αὐτῶν.

ΚΛΕΙΝΙΑΣ

Πῶς γὰρ οὔ;

ΑΘΗΝΑΙΟΣ

Τοῦτο τοίνυν νοήσωμέν σοι περὶ τῆς νῦν, ὦ φίλε, πολιτείας τε καὶ πόλεως συμβαῖνον. Ὁρᾷς γὰρ ὅτι πρῶτον μὲν δεῖ τοὺς ὀρθῶς ἰόντας ἐπὶ τὰς τῶν ἀρχῶν δυνάμεις βάσανον ἱκανὴν αὐτούς τε καὶ γένος ἑκάστων ἐκ παίδων μέχρι τῆς αἱρέσεως εἶναι δεδωκότας, ἔπειτα αὖ τοὺς μέλλοντας αἱρήσεσθαι τεθράφθαι (τε) ἐν ἤθεσι νόμων εὖ πεπαιδευμένους [751d] πρὸς τὸ δυσχεραίνοντάς τε καὶ ἀποδεχομένους ὀρθῶς κρίνειν καὶ ἀποκρίνειν δυνατοὺς γίγνεσθαι τοὺς ἀξίους ἑκατέρων· ταῦτα δὲ οἱ νεωστὶ συνεληλυθότες ὄντες τε ἀλλήλων ἀγνῶτες, ἔτι δ' ἀπαίδευτοι, πῶς ἄν ποτε δύναιντο ἀμέμπτως τὰς ἀρχὰς αἱρεῖσθαι;

ΚΛΕΙΝΙΑΣ

Σχεδὸν οὐκ ἄν ποτε.

ΑΘΗΝΑΙΟΣ

Ἀλλὰ γὰρ ἀγῶνα προφάσεις φασὶν οὐ πάνυ δέχεσθαι· καὶ δὴ καὶ σοὶ τοῦτο νῦν καὶ ἐμοὶ ποιητέον, ἐπείπερ [751e] σὺ μὲν δὴ τὴν πόλιν ὑπέστης τῷ Κρητῶν ἔθνει προθύμως κατοικιεῖν δέκατος αὐτός, ὡς φῄς, τὰ νῦν, ἐγὼ δ' αὖ σοὶ [752a] συλλήψεσθαι κατὰ τὴν παροῦσαν ἡμῖν τὰ νῦν μυθολογίαν. Οὔκουν δήπου λέγων γε ἂν μῦθον ἀκέφαλον ἑκὼν καταλίποιμι· πλανώμενος γὰρ ἂν ἁπάντῃ τοιοῦτος ὢν ἄμορφος φαίνοιτο.

ΚΛΕΙΝΙΑΣ

Ἄριστ' εἴρηκας, ὦ ξένε.

ΑΘΗΝΑΙΟΣ

Οὐ μόνον γε, ἀλλὰ καὶ δράσω κατὰ δύναμιν οὕτω.

ΚΛΕΙΝΙΑΣ

Πάνυ μὲν οὖν ποιῶμεν ᾗπερ καὶ λέγομεν.

ΑΘΗΝΑΙΟΣ

Ἔσται ταῦτ', ἂν θεὸς ἐθέλῃ καὶ γήρως ἐπικρατῶμεν τό γε τοσοῦτον.

ΚΛΕΙΝΙΑΣ

[752b]  Ἀλλ' εἰκὸς ἐθέλειν.

ΑΘΗΝΑΙΟΣ

Εἰκὸς γὰρ οὖν. Ἑπόμενοι δὲ αὐτῷ λάβωμεν καὶ τόδε.

ΚΛΕΙΝΙΑΣ

Τὸ ποῖον;

ΑΘΗΝΑΙΟΣ

Ὡς ἀνδρείως καὶ παρακεκινδυνευμένως ἐν τῷ νῦν ἡ πόλις ἡμῖν ἔσται κατωκισμένη.

ΚΛΕΙΝΙΑΣ

Περὶ τί βλέπων καὶ ποῖ μάλιστα αὐτὸ εἴρηκας τὰ νῦν;

ΑΘΗΝΑΙΟΣ

Ὡς εὐκόλως καὶ ἀφόβως ἀπείροις ἀνδράσι νομοθετοῦμεν, ὅπως δέξονταί ποτε τοὺς νῦν τεθέντας νόμους. Δῆλον δὲ τό γε τοσοῦτον, ὦ Κλεινία, παντὶ σχεδὸν καὶ τῷ [752c] μὴ πάνυ σοφῷ, τὸ μὴ ῥᾳδίως γε αὐτοὺς μηδένας προσδέξεσθαι κατ' ἀρχάς, εἰ δὲ μείναιμέν πως τοσοῦτον χρόνον ἕως οἱ γευσάμενοι παῖδες τῶν νόμων καὶ συντραφέντες ἱκανῶς συνήθεις τε αὐτοῖς γενόμενοι τῶν ἀρχαιρεσιῶν τῇ πόλει πάσῃ κοινωνήσειαν· γενομένου γε μὴν οὗ λέγομεν, εἴπερ τινὶ τρόπῳ καὶ μηχανῇ γίγνοιτο ὀρθῶς, πολλὴν ἔγωγε ἀσφάλειαν οἶμαι καὶ μετὰ τὸν τότε παρόντα χρόνον ἂν γενέσθαι τοῦ μεῖναι τὴν παιδαγωγηθεῖσαν οὕτω πόλιν.

ΚΛΕΙΝΙΑΣ

(752d) Ἔχει γοῦν λόγον.

ΑΘΗΝΑΙΟΣ

Ἴδωμεν τοίνυν πρὸς τοῦτο εἴ πῄ τινα πόρον ἱκανὸν πορίζοιμεν ἂν κατὰ τάδε. Φημὶ γάρ, ὦ Κλεινία, Κνωσίους χρῆναι τῶν ἄλλων διαφερόντως Κρητῶν μὴ μόνον ἀφοσιώσασθαι περὶ τῆς χώρας ἣν νῦν κατοικίζετε, συντόνως δ' ἐπιμεληθῆναι τὰς πρώτας ἀρχὰς εἰς δύναμιν ὅπως ἂν ἱστῶσιν ὡς ἀσφαλέστατα καὶ ἄριστα. Τὰς μὲν οὖν ἄλλας [752e] καὶ βραχύτερον ἔργον, νομοφύλακας δ' ἡμῖν πρώτους αἱρεῖσθαι ἀναγκαιότατον ἁπάσῃ σπουδῇ.

ΚΛΕΙΝΙΑΣ

Τίνα οὖν ἐπὶ τούτῳ πόρον καὶ λόγον ἀνευρίσκομεν;

ΑΘΗΝΑΙΟΣ

Τόνδε. Φημί, ὦ παῖδες Κρητῶν, χρῆναι Κνωσίους, διὰ τὸ πρεσβεύειν τῶν πολλῶν πόλεων, κοινῇ μετὰ τῶν ἀφικομένων εἰς τὴν συνοίκησιν ταύτην ἐξ αὑτῶν τε καὶ ἐκείνων αἱρεῖσθαι τριάκοντα μὲν καὶ ἑπτὰ τοὺς πάντας, ἐννέα δὲ καὶ δέκα ἐκ τῶν ἐποικησάντων, τοὺς δὲ ἄλλους [753a] ἐξ αὐτῆς Κνωσοῦ· τούτους δ' οἱ Κνώσιοι τῇ πόλει σοι δόντων, καὶ αὐτόν σε πολίτην εἶναι ταύτης τῆς ἀποικίας καὶ ἕνα τῶν ὀκτωκαίδεκα, πείσαντες ἢ τῇ μετρίᾳ δυνάμει βιασάμενοι.

ΚΛΕΙΝΙΑΣ

Τί δῆτα οὐ καὶ σύ τε καὶ ὁ Μέγιλλος, ὦ ξένε, ἐκοινωνησάτην ἡμῖν τῆς πολιτείας;

L'ATHÉNIEN

Après tout ce que nous venons de dire, il serait temps que tu établisses des magistrats dans ta cité.

CLINIAS

Tu as raison.

L'ATHÉNIEN

Il y a deux objets à considérer pour ordonner la cité, d'abord l'institution des magistratures et des futurs magistrats, leur nombre, et la manière dont il faut les établir ; ensuite les lois qu'il faut prescrire pour chaque magistrature, leur nature, leur nombre, et la qualité correspondant à chacune. Mais arrêtons-nous d'abord un moment avant de procéder à l'élection, puis nous dirons ce qu'il est à propos d'en dire.

CLINIAS

Qu'est-ce ?

L'ATHÉNIEN

Le voici. Il est clair pour tout le monde que, bien que la législation soit une œuvre de première importance, si une cité régulièrement constituée prépose à des lois bien établies des magistrats ineptes, non seulement elle ne tirera aucun avantage de ces lois bien établies et qu'elle s'exposera à la risée de tout le monde, mais encore qu'il en résultera les plus grands dommages et le plus grand déshonneur qui puissent atteindre un État.

CLINIAS

Sans aucun doute.

L'ATHÉNIEN

Observe donc avec moi, mon ami, que c'est justement le cas où se trouveront ton gouvernement et ta cité. Tu vois tout d'abord en effet que, pour avoir de justes titres à briguer les pouvoirs du magistrat, il faut avoir donné des preuves suffisantes de sa capacité personnelle et de celle de tous les membres de sa famille, depuis l'enfance jusqu'au moment de l'élection, ensuite que les futurs électeurs aient été nourris dans le respect des lois, et donc, se laissant guider dans leurs aversions ou leurs approbations par une solide instruction, ils soient à même de bien juger et de faire le départ entre les gens de mérite et les autres. Or comment des hommes réunis depuis peu, qui ne se connaissent pas entre eux et qui de plus sont sans éducation, pourront-ils faire des choix qui soient irréprochables ?

CLINIAS

Cela ne leur est guère possible.

L'ATHÉNIEN

Mais nous n'avons pas d'excuse pour esquiver la difficulté. Il nous faut tous les deux l'affronter, puisque tu t'es résolument engagé envers le peuple crétois à fonder la colonie, toi dixième, comme tu dis, et que moi, de mon côté, j'ai promis de t'aider dans l'entretien que nous tenons ensemble en ce moment. Aussi je ne voudrais pas laisser notre discours sans couronnement; à se montrer partout en cet état, il paraîtrait informe.

CLINIAS

C'est parfaitement dit, étranger.

L'ATHÉNIEN

C'est non seulement dit, mais ce sera fait, si je le puis.

CLINIAS

Oui, faisons comme nous le disons.

L'ATHÉNIEN

Cela sera, si Dieu le veut, et si nous pouvons maîtriser jusque-là l'effet de la vieillesse.

CLINIAS

On peut espérer que Dieu le voudra.

L'ATHÉNIEN

On le peut en effet. Abandonnons-nous donc à sa conduite, et remarquons ceci.

CLINIAS

Quoi ?

L'ATHÉNIEN

Avec quel courage et quelle hardiesse nous allons fonder à présent notre cité.

CLINIAS

A quoi songes-tu et où tend ce que tu viens de dire ?

L'ATHÉNIEN

Je songe à la facilité et à l'intrépidité avec laquelle nous légiférons pour des hommes sans expérience, et je me demande comment nous leur ferons accepter les lois que nous venons d'établir. Il est clair à peu près pour tout le monde, Clinias, même pour les gens peu avisés, qu'au début ils n'accueilleront volontiers aucune de nos lois; mais, si nous attendons assez longtemps pour que leurs enfants, après les avoir goûtées et s'y être habitués, à la suite d'une douce éducation commune, prennent part aux élections avec les autres citoyens, je suis persuadé pour ma part qu'après cela, si nous pouvions réaliser notre espérance par quelque expédient et quelque moyen, nous pourrions nous assurer fermement que, ce premier moment passé, la cité ainsi dirigée durerait longtemps.

CLINIAS

Il y a lieu de le croire.

L'ATHÉNIEN

Voyons donc si nous pourrions trouver jour à nous procurer cette assurance par la proposition que je vais faire. Je pense en effet, Clinias, que les Cnossiens doivent plus que les autres Crétois, non seulement s'intéresser sérieusement au pays que nous voulons coloniser, mais encore. mettre toute leur application à ce que les premières magistratures, celles qui ont le plus d'autorité, soient constituées de la manière la plus sûre et la meilleure possible. Il y aura moins à faire pour les autres ; mais pour les premiers gardiens des lois, il est d'une nécessité vitale que nous mettions toute notre diligence à les choisir.

CLINIAS

Par quelle voie et quel moyen y arriverons-nous ?

L'ATHÉNIEN

Voici. Je dis, enfants des Crétois, qu'il faut que les Cnossiens, en vertu de la supériorité de leur ville sur la plupart des autres villes de Crète, doivent, de concert avec ceux qui viendront dans le nouvel établissement, choisir parmi eux-mêmes et parmi ceux-ci, trente-sept personnes en tout, dix-neuf parmi les colons, et les autres parmi les Cnossiens mêmes. Ceux-ci te les remettront pour faire partie de la cité, et toi-même, cédant à la persuasion ou à une légère violence, tu seras avec les dix-sept autres citoyens de la colonie.

CLINIAS

Pourquoi donc, étranger, toi-même et Mégillos, ne prendriez-vous point de part à notre gouvernement ?

  ΑΘΗΝΑΙΟΣ

Μέγα μέν, ὦ Κλεινία, φρονοῦσιν αἱ Ἀθῆναι, μέγα δὲ καὶ ἡ Σπάρτη, καὶ μακρὰν ἀποικοῦσιν ἑκάτεραι· σοὶ δὲ κατὰ πάντα ἐμμελῶς ἔχει καὶ τοῖς ἄλλοις οἰκισταῖς κατὰ [753b] ταὐτά, ὥσπερ τὰ περὶ σοῦ νῦν λεγόμενα. Ὡς μὲν οὖν γένοιτ' ἂν ἐπιεικέστατα ἐκ τῶν ὑπαρχόντων ἡμῖν τὰ νῦν, εἰρήσθω, προελθόντος δὲ χρόνου καὶ μεινάσης τῆς πολιτείας, αἵρεσις αὐτῶν ἔστω τοιάδε τις· πάντες μὲν κοινωνούντων τῆς τῶν ἀρχόντων αἱρέσεως ὁπόσοιπερ ἂν ὅπλα ἱππικὰ ἢ πεζικὰ τιθῶνται καὶ πολέμου κεκοινωνήκωσιν ἐν ταῖς σφετέραις αὐτῶν τῆς ἡλικίας δυνάμεσιν· ποιεῖσθαι δὲ τὴν αἵρεσιν ἐν [753c] ἱερῷ ὅπερ ἂν ἡ πόλις ἡγῆται τιμιώτατον, φέρειν δ' ἐπὶ τὸν τοῦ θεοῦ βωμὸν ἕκαστον εἰς πινάκιον γράψαντα τοὔνομα πατρόθεν καὶ φυλῆς καὶ δήμου ὁπόθεν ἂν δημοτεύηται, παρεγγράφειν δὲ καὶ τὸ αὑτοῦ κατὰ ταὐτὰ οὕτως ὄνομα. Τῷ βουλομένῳ δ' ἐξέστω τῶν πινακίων ὅτιπερ ἂν φαίνηται μὴ κατὰ νοῦν αὑτῷ γεγραμμένον ἀνελόντα εἰς ἀγορὰν θεῖναι μὴ ἔλαττον τριάκοντα ἡμερῶν. Τὰ δὲ τῶν πινακίων κριθέντα ἐν πρώτοις μέχρι τριακοσίων δεῖξαι τοὺς ἄρχοντας ἰδεῖν [753d] πάσῃ τῇ πόλει, τὴν δὲ πόλιν ὡσαύτως ἐκ τούτων φέρειν πάλιν ὃν ἂν ἕκαστος βούληται, τοὺς δὲ τὸ δεύτερον ἐξ αὐτῶν προκριθέντας ἑκατὸν δεῖξαι πάλιν ἅπασιν. Τὸ δὲ τρίτον φερέτω μὲν ἐκ τῶν ἑκατὸν ὁ βουληθεὶς ὃν ἂν βούληται, διὰ τομίων πορευόμενος· ἑπτὰ δὲ καὶ τριάκοντα, οἷς ἂν πλεῖσται γένωνται ψῆφοι, κρίναντες ἀποφηνάντων ἄρχοντας. Τίνες οὖν, ὦ Κλεινία καὶ Μέγιλλε, πάντα ἡμῖν ταῦτ' ἐν [753e] τῇ πόλει καταστήσουσι τῶν ἀρχῶν τε πέρι καὶ δοκιμασιῶν αὐτῶν; ἆρα ἐννοοῦμεν ὡς ταῖς πρῶτον οὕτω καταζευγνυμέναις πόλεσιν ἀνάγκη μὲν εἶναί τινας, οἵτινες δὲ εἶεν ἂν πρὸς πασῶν τῶν ἀρχῶν γεγονότες, οὐκ ἔστιν; δεῖ μὴν ἁμῶς γέ πως, καὶ ταῦτα οὐ φαύλους ἀλλ' ὅτι μάλιστα ἄκρους. Ἀρχὴ γὰρ λέγεται μὲν ἥμισυ παντὸς ἐν ταῖς παροιμίαις ἔργου, καὶ τό γε καλῶς ἄρξασθαι πάντες ἐγκωμιάζομεν ἑκάστοτε· τὸ δ' ἔστιν τε, ὡς ἐμοὶ φαίνεται, πλέον ἢ τὸ [754a] ἥμισυ, καὶ οὐδεὶς αὐτὸ καλῶς γενόμενον ἐγκεκωμίακεν ἱκανῶς.

ΚΛΕΙΝΙΑΣ

Ὀρθότατα λέγεις.

ΑΘΗΝΑΙΟΣ

Μὴ τοίνυν γιγνώσκοντές γε παρῶμεν αὐτὸ ἄρρητον, μηδὲν διασαφήσαντες ἡμῖν αὐτοῖς τίνα ἔσται τρόπον. Ἐγὼ μὲν οὖν οὐδαμῶς εὐπορῶ πλήν γε ἑνὸς εἰπεῖν πρὸς τὸ παρὸν ἀναγκαίου καὶ συμφέροντος λόγου.

ΚΛΕΙΝΙΑΣ

Τίνος δή;

L'ATHÉNIEN

Grande est la fierté d'Athènes, Clinias, et grande aussi celle de Sparte, et d'ailleurs elles sont l'une et l'autre loin de ton pays, au lieu que toi, tu as toutes les facilités, et que les autres fondateurs de la colonie sont dans la même situation où nous disions tout à l'heure que tu étais placé. Nous venons de dire ce qu'il y aurait de mieux à faire dans les circonstances présentes ; mais avec le temps, quand l'État se sera affermi, on fera l'élection des gardiens de la manière suivante. On donnera le droit de suffrage dans cette élection à tous ceux qui portent les armes, soit dans la cavalerie, soit dans l'infanterie, ou qui auront été à la guerre dans les levées d'hommes correspondant à leur âge. L'élection se fera dans le temple tenu pour le plus vénérable de la ville ; chacun déposera sur l'autel du dieu son suffrage écrit sur une tablette avec le nom de celui qu'il aura choisi, suivi du nom de son père, de la tribu et du dème auquel il appartient ; il y joindra son nom à lui avec les mêmes détails. Il sera permis à qui voudra, s'il voit une tablette qui, selon lui, n'est pas rédigée dans la forme convenable, de la prendre et de la déposer sur la place publique au moins durant trente jours. Les magistrats feront connaître à toute la ville les trois cents premiers élus désignés par les tablettes et la ville élira de nouveau parmi ces trois cents ceux qu'elle voudra, et l'on fera connaître de même à tous les citoyens les cent qui auront été préférés à cette deuxième élection. Elle sera suivie d'une troisième, où sur les cent on choisira ceux qu'on voudra, en suivant les subdivisions, et les trente sept qui auront obtenu le plus de suffrages seront proclamés magistrats.

Maintenant, Clinias et Mégillos, à qui nous adresserons-nous pour régler tout ce qui regarde les magistrats et les épreuves qu'ils auront à subir ? Ne voyons-nous pas qu'il est nécessaire qu'il y ait des gens désignés pour s'en charger dans les États nouvellement formés, et qu'il n'est pas possible qu'il y en ait avant l'établissement de toutes les magistratures ? Il nous en faut pourtant à quelque prix que ce soit, et des hommes qui ne soient pas du commun, mais aussi éminents que possible ; car en toutes choses, le proverbe le dit, le commencement est la moitié de l'ouvrage (62), et tout le monde s'accorde à louer un beau commencement. Pour moi, je suis d'avis que c'est même plus que la moitié et qu'on n'a jamais assez loué un beau commencement.

CLINIAS

Tu as parfaitement raison.

L'ATHÉNIEN

Ne laissons donc pas sciemment ce point sans en parler et sans nous expliquer clairement sur la manière dont il faut nous y prendre. Pour ma part, dans le cas présent, je ne vois qu'un seul expédient, également nécessaire et avantageux.

CLINIAS

Lequel ?

  ΑΘΗΝΑΙΟΣ

Φημὶ ταύτῃ τῇ πόλει, ἣν οἰκίζειν μέλλομεν, οἷον πατέρα καὶ μητέρα οὐκ εἶναι πλὴν τὴν κατοικίζουσαν αὐτὴν [754b] πόλιν, οὐκ ἀγνοῶν ὅτι πολλαὶ τῶν κατοικισθεισῶν διάφοροι ταῖς κατοικισάσαις πολλάκις ἔνιαι γεγόνασίν τε καὶ ἔσονται. Νῦν μὴν ἐν τῷ παρόντι, καθάπερ παῖς, εἰ καί ποτε μέλλει διάφορος εἶναι τοῖς γεννήσασιν, ἔν γε τῇ παρούσῃ παιδίας ἀπορίᾳ στέργει τε καὶ στέργεται ὑπὸ τῶν γεννησάντων, καὶ φεύγων ἀεὶ πρὸς τοὺς οἰκείους, ἀναγκαίους μόνους εὑρίσκει συμμάχους· ἃ δὴ νῦν φημὶ Κνωσίοις διὰ τὴν ἐπιμέλειαν [754c] πρὸς τὴν νέαν πόλιν καὶ τῇ νέᾳ πρὸς Κνωσὸν ὑπάρχειν ἑτοίμως γεγονότα. Λέγω δή, καθάπερ εἶπον νυνδή, δὶς γὰρ τό γε καλὸν ῥηθὲν οὐδὲν βλάπτει Κνωσίους δεῖν ἐπιμεληθῆναι πάντων τούτων κοινῇ, προσελομένους τῶν εἰς τὴν ἀποικίαν ἀφικομένων, τοὺς πρεσβυτάτους τε καὶ ἀρίστους εἰς δύναμιν ἑλομένους, μὴ ἔλαττον ἑκατὸν ἀνδρῶν· καὶ αὐτῶν Κνωσίων ἔστωσαν ἑκατὸν ἕτεροι. Τούτους δὲ ἐλθόντας φημὶ δεῖν εἰς τὴν καινὴν πόλιν συνεπιμεληθῆναι ὅπως αἵ τε ἀρχαὶ [754d] καταστῶσιν κατὰ νόμους, καταστᾶσαί τε δοκιμασθῶσι· γενομένων δὲ τούτων, τὴν μὲν Κνωσὸν τοὺς Κνωσίους οἰκεῖν, τὴν δὲ νέαν πόλιν αὐτὴν αὑτὴν πειρᾶσθαι σῴζειν τε καὶ εὐτυχεῖν.

Οἱ δὲ δὴ γενόμενοι τῶν ἑπτὰ καὶ τριάκοντα νῦν τε καὶ εἰς τὸν ἔπειτα σύμπαντα χρόνον ἐπὶ τοῖσδε ἡμῖν ᾑρήσθωσαν· πρῶτον μὲν φύλακες ἔστωσαν τῶν νόμων, ἔπειτα τῶν γραμμάτων ὧν ἂν ἕκαστος ἀπογράψῃ τοῖς ἄρχουσι τὸ πλῆθος τῆς αὑτῶν οὐσίας, πλὴν ὁ μὲν μέγιστον τίμημα [754e] ἔχων τεττάρων μνῶν, ὁ δὲ τὸ δεύτερον τριῶν, ὁ δὲ τρίτος δυοῖν μναῖν, μνᾶς δὲ ὁ τέταρτος. Ἐὰν δέ τις ἕτερον φαίνηταί τι παρὰ τὰ γεγραμμένα κεκτημένος, δημόσιον μὲν ἔστω τὸ τοιοῦτον ἅπαν, πρὸς τούτῳ δὲ δίκην ὑπεχέτω τῷ βουλομένῳ μετιέναι μὴ καλὴν μηδ' εὐώνυμον ἀλλ' αἰσχράν, ἐὰν ἁλίσκηται διὰ τὸ κέρδος τῶν νόμων καταφρονῶν. Αἰσχροκερδείας οὖν αὐτὸν γραψάμενος ὁ βουληθεὶς ἐπεξίτω τῇ δίκῃ ἐν αὐτοῖς τοῖς νομοφύλαξιν· ἐὰν δ' ὁ φεύγων ὄφλῃ, [755a] τῶν κοινῶν κτημάτων μὴ μετεχέτω, διανομὴ δὲ ὅταν τῇ πόλει γίγνηταί τις, ἄμοιρος ἔστω πλήν γε τοῦ κλήρου, γεγράφθω δὲ ὠφληκώς, ἕως ἂν ζῇ, ὅπου πᾶς ὁ βουλόμενος αὐτὰ ἀναγνώσεται. Μὴ πλέον δὲ εἴκοσιν ἐτῶν νομοφύλαξ ἀρχέτω, φερέσθω δ' εἰς τὴν ἀρχὴν μὴ ἔλαττον ἢ πεντήκοντα γεγονὼς ἐτῶν· ἑξηκοντούτης δὲ ἐνεχθεὶς δέκα μόνον ἀρχέτω ἔτη, καὶ κατὰ τοῦτον τὸν λόγον, ὅπως ἄν τις πλέον [755b] ὑπερβὰς ἑβδομήκοντα ζῇ, μηκέτι ἐν τούτοις τοῖς ἄρχουσι τὴν τηλικαύτην ἀρχὴν ὡς ἄρξων διανοηθήτω

L'ATHÉNIEN

Je dis que l'État que nous allons fonder n'a pour ainsi dire pas d'autre père et mère que l'État qui se propose de le fonder. Ce n'est pas que j'ignore qu'entre les colonies et leur métropole il s'est élevé souvent et il s'élèvera encore bien des différends ; mais clans le cas présent, notre nouvelle ville est comme un enfant, qui, même s'il doit un jour être en désaccord avec ses père et mère, pour le moment du moins, où il n'a pas encore reçu une éducation suffisante, chérit ceux qui lui ont donné le jour et en est chéri, et cherche toujours un refuge dans ses proches, on qui seuls il trouve les secours nécessaires. Tels sont les sentiments qui, selon moi, doivent animer les Cnossiens et les disposer à prendre soin de la nouvelle ville, et animer la nouvelle ville à l'égard des Cnossiens. Je répète, car il n'y a pas d'inconvénient a dire deux fois ce qui a été bien dit, qu'il faut que les Cnossiens s'occupent de tout cela de concert. avec ceux qui se présenteront pour faire partie de la colonie, après avoir choisi parmi ceux-ci les plus vieux et les meilleurs possible, au nombre d'au moins cent. Les Cnossiens eux-mêmes y adjoindront cent des leurs. Je dis que, s'étant rendus dans la nouvelle ville, ils devront veiller ensemble à ce que les magistrats soient institués suivant les lois et subissent l'épreuve obligatoire. Les élections faites, les Cnossiens rentreront chez eux, et la nouvelle ville essayera elle-même de pourvoir à sa conservation et à son bonheur.

A l'égard des dix-sept, voici pour le présent et pour tout le temps qui doit suivre, quelles seront leurs fonctions. Tout d'abord, ils veilleront à la garde des lois, puis à celle des rôles où chaque citoyen aura déclaré aux magistrats le montant de sa fortune, qui ne doit pas excéder quatre mines pour la première classe, trois pour la seconde, deux pour la troisième, une pour la quatrième. Si l'on découvre que quelqu'un possède autre chose que ce qu'il a déclaré, ce surplus sera tout entier confisqué. En outre, qui voudra pourra le poursuivre et lui intenter un procès qui ne lui apportera ni honneur ni bon renom, mais qui le couvrira de honte, s'il est convaincu d'avoir méprisé les lois par autour du gain. Que le premier venu l'accuse donc de gain sordide et le poursuive en justice devant les gardiens mêmes des lois. Si l'accusé est condamné, qu'il n'ait aucune part aux biens communs, et, si la ville fait quelque distribution, qu'il en soit exclu et réduit à son lot. Que sa condamnation soit affichée, tant qu'il vivra, dans un endroit où tout le monde pourra la lire. Les gardiens de la loi ne garderont pas leur charge plus de vingt ans, et ne seront élus que s'ils ont au moins cinquante ans ; s'ils sont élus à soixante ans, ils ne la garderont que dix ans, et, après soixante ans, un nombre d'années proportionnel, de sorte que, si l'on vit plus de soixante-dix ans, il ne faudra plus songer à exercer une magistrature de cette importance.

 Τὰ μὲν οὖν περὶ τῶν νομοφυλάκων ταῦτα εἰρήσθω προστάγματα τρία, προϊόντων δὲ εἰς τοὔμπροσθε τῶν νόμων ἕκαστος προστάξει τούτοις τοῖς ἀνδράσιν ὧντινων αὐτοὺς δεῖ πρὸς τοῖς νῦν εἰρημένοις προσεπιμελεῖσθαι· νῦν δ' ἑξῆς ἄλλων ἀρχῶν αἱρέσεως πέρι λέγοιμεν ἄν. Δεῖ γὰρ δὴ τὰ μετὰ ταῦτα στρατηγοὺς αἱρεῖσθαι, καὶ τούτοις εἰς τὸν πόλεμον [755c] οἷόν τινας ὑπηρεσίας ἱππάρχους καὶ φυλάρχους καὶ τῶν πεζῶν φυλῶν κοσμητὰς τῶν τάξεων, οἷς πρέπον ἂν εἴη τοῦτ' αὐτὸ τοὔνομα μάλιστα, οἷον καὶ οἱ πολλοὶ ταξιάρχους αὐτοὺς ἐπονομάζουσι. Τούτων δὴ στρατηγοὺς μὲν ἐξ αὐτῆς τῆς πόλεως ταύτης οἱ νομοφύλακες προβαλλέσθων, αἱρείσθων δ' ἐκ τῶν προβληθέντων πάντες οἱ τοῦ πολέμου κοινωνοὶ γενόμενοί τε ἐν ταῖς ἡλικίαις καὶ γιγνόμενοι ἑκάστοτε. Ἐὰν δέ τις ἄρα δοκῇ τινι τῶν μὴ προβεβλημένων ἀμείνων [755d] εἶναι τῶν προβληθέντων τινός, ἐπονομάσας ἀνθ' ὅτου ὅντινα προβάλλεται, τοῦτ' αὐτὸ ὀμνὺς ἀντιπροβαλλέσθω τὸν ἕτερον· ὁπότερος δ' ἂν δόξῃ διαχειροτονούμενος, εἰς τὴν αἵρεσιν ἐγκρινέσθω. Τρεῖς δέ, οἷς ἂν ἡ πλείστη χειροτονία γίγνηται, τούτους εἶναι στρατηγούς τε καὶ ἐπιμελητὰς τῶν κατὰ πόλεμον, δοκιμασθέντων καθάπερ οἱ νομοφύλακες· ταξιάρχους δὲ αὑτοῖσι προβάλλεσθαι μὲν τοὺς αἱρεθέντας στρατηγοὺς [755e] δώδεκα, ἑκάστῃ φυλῇ ταξίαρχον, τὴν δ' ἀντιπροβολὴν εἶναι, καθάπερ τῶν στρατηγῶν ἐγίγνετο τὴν αὐτὴν καὶ περὶ τῶν ταξιαρχῶν, καὶ τὴν ἐπιχειροτονίαν καὶ τὴν κρίσιν. Τὸν δὲ σύλλογον τοῦτον ἐν τῷ παρόντι, πρὶν πρυτάνεις τε καὶ βουλὴν ᾑρῆσθαι, τοὺς νομοφύλακας συλλέξαντας εἰς χωρίον ὡς ἱερώτατόν τε καὶ ἱκανώτατον καθίσαι, χωρὶς μὲν τοὺς ὁπλίτας, χωρὶς δὲ τοὺς ἱππέας, τρίτον δ' ἐφεξῆς τούτοις πᾶν ὅσον ἐμπολέμιον· χειροτονούντων δὲ στρατηγοὺς μὲν καὶ ἱππάρχους πάντες, ταξιάρχους δὲ οἱ [756a] τὴν ἀσπίδα τιθέμενοι, φυλάρχους δὲ αὖ τούτοις πᾶν τὸ ἱππικὸν αἱρείσθω, ψιλῶν δὲ ἢ τοξοτῶν ἤ τινος ἄλλου τῶν ἐμπολεμίων ἡγεμόνας οἱ στρατηγοὶ ἑαυτοῖς καθιστάντων. Ἱππάρχων δὴ κατάστασις ἂν ἡμῖν ἔτι λοιπὴ γίγνοιτο. Τούτους οὖν προβαλλέσθων μὲν οἵπερ καὶ τοὺς στρατηγοὺς προυβάλλοντο, τὴν δὲ αἵρεσιν καὶ τὴν ἀντιβολὴν τούτων τὴν αὐτὴν γίγνεσθαι καθάπερ ἡ τῶν στρατηγῶν ἐγίγνετο, [756b] χειροτονείτω δὲ τὸ ἱππικὸν αὐτοὺς ἐναντίον ὁρώντων τῶν πεζῶν, δύο δὲ οἷς ἂν πλείστη χειροτονία γίγνηται, τούτους ἡγεμόνας εἶναι πάντων τῶν ἱππευόντων. Τὰς δὲ ἀμφισβητήσεις τῶν χειροτονιῶν μέχρι δυοῖν εἶναι· τὸ δὲ τρίτον ἐὰν ἀμφισβητῇ τις, διαψηφίζεσθαι τούτους οἷσπερ τῆς χειροτονίας μέτρον ἑκάστοις ἕκαστον ἦν.

Bornons-nous pour le, montent à ces trois règlements pour les gardiens des lois. En avançant dans notre législation, nous ferons pour eux des lois spéciales sur les autres devoirs que nous leur imposerons outre ceux que nous avons dits.

Parlons maintenant des autres magistrats que nous avons ensuite à élire. Il faut en effet qu'après les gardiens des lois nous choisissions des généraux d'armée et, pour les aider à la guerre, des hipparques (63), des phylarques (64) et des capitaines chargés de ranger les tribus de fantassins et qui seraient bien nommés, du nom de leurs fonctions, si on les appelait taxiarques (65), comme on fait communément. Les généraux, qui doivent être de la ville même, seront proposés par les gardiens des lois et choisis par tous ceux qui ont, en leur temps, servi ou qui servent actuellement à la guerre. Si quelqu'un juge que, parmi ceux qui n'ont pas été proposés, il s'en trouve un qui ait plus de mérite que l'un de ceux qui l'ont été, il nommera celui qu'il rejette et celui qu'il lui substitue, en prêtant serment qu'il est préférable à l'autre. L'assemblée décidera à main levée lequel des deux lui paraît tel et il sera admis pour l'élection. Les trois qui auront obtenu le plus de suffrages seront proclamés généraux et chargés de veiller à tout ce qui concerne la guerre, après avoir subi la même épreuve que les gardiens des lois. Ensuite les généraux élus proposeront pour les servir douze taxiarques, un pour chaque tribu. On pourra, comme pour les généraux, proposer un taxiarque à la place d'un autre et voter et prononcer de même sur cette substitution. L'assemblée sera convoquée d'abord, avant qu'on ait élu des Prytanes (66) et un sénat, par les gardiens des lois, et siégera dans le lieu le plus saint et le plus commode, les hoplites d'un côté, les cavaliers de l'autre, et à part aussi sur un troisième, emplacement toutes les autres espèces de troupes. Ils auront tous le droit de suffrage dans l'élection des généraux et des hipparques ; pour les taxiarques, ils seront élus par ceux qui portent un bouclier, et les phylarques par toute la cavalerie. Quant aux troupes légères, aux archers ou à quelque autre espèce de troupes, leurs chefs seront choisis par les généraux eux-mêmes. Il ne nous reste plus que l'établissement des hipparques. Ils seront proposés par ceux mêmes qui ont déjà proposé les généraux, et le choix et les contre-propositions se feront comme pour les généraux. La cavalerie votera à main levée en présence et sous les yeux de tous les fantassins, et les deux qui auront eu le plus de voix seront nommés chefs de toute la cavalerie. Quand les suffrages se balanceront, on procédera à un deuxième vote ; mais si à la troisième fois on n'est pas d'accord, la décision sera laissée à ceux qui, pour chaque corps, ont chaque fois dirigé l'élection.

 

Βουλὴν δὲ εἶναι μὲν τριάκοντα δωδεκάδας - ἑξήκοντα δὲ καὶ τριακόσιοι γίγνοιντο ἂν πρέποντες ταῖς διανομαῖς - μέρη [756c] δὲ διανείμαντας τέτταρα κατὰ ἐνενήκοντα τὸν ἀριθμὸν τούτων, ἐξ ἑκάστου τῶν τιμημάτων φέρειν ἐνενήκοντα βουλευτάς. Πρῶτον μὲν ἐκ τῶν μεγίστων τιμημάτων ἅπαντας φέρειν ἐξ ἀνάγκης, ἢ ζημιοῦσθαι τὸν μὴ πειθόμενον τῇ δοξάσῃ ζημίᾳ· ἐπειδὰν δ' ἐνεχθῶσι, τούτους μὲν κατασημήνασθαι, τῇ δὲ ὑστεραίᾳ φέρειν ἐκ τῶν δευτέρων τιμημάτων κατὰ ταὐτὰ καθάπερ τῇ πρόσθεν, τρίτῃ δ' ἐκ τῶν τρίτων τιμημάτων φέρειν μὲν τὸν βουλόμενον, ἐπάναγκες δὲ εἶναι τοῖς τῶν [756d] τριῶν τιμημάτων, τὸ δὲ τέταρτόν τε καὶ σμικρότατον ἐλεύθερον ἀφεῖσθαι τῆς ζημίας, ὃς ἂν αὐτῶν μὴ βούληται φέρειν. Τετάρτῃ δὲ φέρειν μὲν ἐκ τοῦ τετάρτου καὶ σμικροτάτου τιμήματος ἅπαντας, ἀζήμιον δ' εἶναι τὸν ἐκ τοῦ τετάρτου καὶ τρίτου τιμήματος, ἐὰν ἐνεγκεῖν μὴ βούληται· τὸν δ' ἐκ τοῦ δευτέρου καὶ πρώτου μὴ φέροντα ζημιοῦσθαι, τὸν μὲν [756e] ἐκ τοῦ δευτέρου τριπλασίᾳ τῆς πρώτης ζημίας, τὸν δ' ἐκ τοῦ πρώτου τετραπλασίᾳ. Πέμπτῃ δὲ ἡμέρᾳ τὰ κατασημανθέντα ὀνόματα ἐξενεγκεῖν μὲν τοὺς ἄρχοντας ἰδεῖν πᾶσι τοῖς πολίταις, φέρειν δ' ἐκ τούτων αὖ πάντα ἄνδρα ἢ ζημιοῦσθαι τῇ πρώτῃ ζημίᾳ· ὀγδοήκοντα δὲ καὶ ἑκατὸν ἐκλέξαντας ἀφ' ἑκάστων τῶν τιμημάτων, τοὺς ἡμίσεις τούτων ἀποκληρώσαντας δοκιμάσαι, τούτους δ' εἶναι τὸν ἐνιαυτὸν βουλευτάς.

Ἡ μὲν αἵρεσις οὕτω γιγνομένη μέσον ἂν ἔχοι μοναρχικῆς καὶ δημοκρατικῆς πολιτείας, ἧς ἀεὶ δεῖ μεσεύειν τὴν πολιτείαν· [757a] δοῦλοι γὰρ ἂν καὶ δεσπόται οὐκ ἄν ποτε γένοιντο φίλοι, οὐδὲ ἐν ἴσαις τιμαῖς διαγορευόμενοι φαῦλοι καὶ σπουδαῖοι - τοῖς γὰρ ἀνίσοις τὰ ἴσα ἄνισα γίγνοιτ' ἄν, εἰ μὴ τυγχάνοι τοῦ μέτρου - διὰ γὰρ ἀμφότερα ταῦτα στάσεων αἱ πολιτεῖαι πληροῦνται. Παλαιὸς γὰρ λόγος ἀληθὴς ὤν, ὡς ἰσότης φιλότητα ἀπεργάζεται, μάλα μὲν ὀρθῶς εἴρηται καὶ ἐμμελῶς· ἥτις δ' ἐστί ποτε ἰσότης ἡ τοῦτο αὐτὸ δυναμένη, διὰ τὸ μὴ [757b] σφόδρα σαφὴς εἶναι σφόδρα ἡμᾶς διαταράττει. Δυοῖν γὰρ ἰσοτήτοιν οὔσαιν, ὁμωνύμοιν μέν, ἔργῳ δὲ εἰς πολλὰ σχεδὸν ἐναντίαιν, τὴν μὲν ἑτέραν εἰς τὰς τιμὰς πᾶσα πόλις ἱκανὴ παραγαγεῖν καὶ πᾶς νομοθέτης, τὴν μέτρῳ ἴσην καὶ σταθμῷ καὶ ἀριθμῷ, κλήρῳ ἀπευθύνων εἰς τὰς διανομὰς αὐτήν· τὴν δὲ ἀληθεστάτην καὶ ἀρίστην ἰσότητα οὐκέτι ῥᾴδιον παντὶ ἰδεῖν. Διὸς γὰρ δὴ κρίσις ἐστί, καὶ τοῖς ἀνθρώποις ἀεὶ σμικρὰ μὲν ἐπαρκεῖ, πᾶν δὲ ὅσον ἂν ἐπαρκέσῃ πόλεσιν ἢ [757c] καὶ ἰδιώταις, πάντ' ἀγαθὰ ἀπεργάζεται· τῷ μὲν γὰρ μείζονι πλείω, τῷ δ' ἐλάττονι σμικρότερα νέμει, μέτρια διδοῦσα πρὸς τὴν αὐτῶν φύσιν ἑκατέρῳ, καὶ δὴ καὶ τιμὰς μείζοσι μὲν πρὸς ἀρετὴν ἀεὶ μείζους, τοῖς δὲ τοὐναντίον ἔχουσιν ἀρετῆς τε καὶ παιδείας τὸ πρέπον ἑκατέροις ἀπονέμει κατὰ λόγον. Ἔστιν γὰρ δήπου καὶ τὸ πολιτικὸν ἡμῖν ἀεὶ τοῦτ' αὐτὸ τὸ δίκαιον· οὗ καὶ νῦν ἡμᾶς ὀρεγομένους δεῖ καὶ πρὸς ταύτην τὴν ἰσότητα, ὦ Κλεινία, ἀποβλέποντας, τὴν νῦν [757d] φυομένην κατοικίζειν πόλιν. ἄλλην τε ἄν ποτέ τις οἰκίζῃ, πρὸς ταὐτὸν τοῦτο σκοπούμενον χρεὼν νομοθετεῖν, ἀλλ' οὐ πρὸς ὀλίγους τυράννους ἢ πρὸς ἕνα ἢ καὶ κράτος δήμου τι, πρὸς δὲ τὸ δίκαιον ἀεί, τοῦτο δ' ἐστὶ τὸ νυνδὴ λεχθέν, τὸ κατὰ φύσιν ἴσον ἀνίσοις ἑκάστοτε δοθέν· ἀναγκαῖόν γε μὴν καὶ τούτοις παρωνυμίοισί ποτε προσχρήσασθαι πόλιν ἅπασαν, εἰ μέλλει στάσεων ἑαυτῇ μὴ προσκοινωνήσειν κατά [757e] τι μέρος - τὸ γὰρ ἐπιεικὲς καὶ σύγγνωμον τοῦ τελέου καὶ ἀκριβοῦς παρὰ δίκην τὴν ὀρθήν ἐστιν παρατεθραυμένον, ὅταν γίγνηται - διὸ τῷ τοῦ κλήρου ἴσῳ ἀνάγκη προσχρήσασθαι δυσκολίας τῶν πολλῶν ἕνεκα, θεὸν καὶ ἀγαθὴν τύχην καὶ τότε ἐν εὐχαῖς ἐπικαλουμένους ἀπορθοῦν αὐτοὺς τὸν κλῆρον πρὸς τὸ δικαιότατον. οὕτω δὴ χρηστέον ἀναγκαίως [758a] μὲν τοῖν ἰσοτήτοιν ἀμφοῖν, ὡς δ' ὅτι μάλιστα ἐπ' ὀλιγίστοις τῇ ἑτέρᾳ, τῇ τῆς τύχης δεομένῃ.

Le sénat comprendra trente douzaines de membres, soit trois cent soixante, chiffre qui se prête aux divisions. On les partagera en quatre corps de quatre-vingt-dix chacun, de sorte qu'on élira quatre-vingt-dix sénateurs dans chaque classe. On commencera par celle qui paie le cens le plus élevé et tous les citoyens seront tenus de voter ; tous ceux qui s'y refuseront seront soumis à une amende déterminée. Quand les bulletins auront été déposés, on les scellera. Le lendemain, on votera pour ceux de la deuxième classe de la même manière que pour la première, et le surlendemain pour ceux de la troisième classe; mais, seuls, les citoyens des trois premières classes y seront forcés; ceux de la quatrième, la plus petite, seront libres de s'abstenir, sans être soumis d à l'amende s'ils refusent de voter. Le quatrième jour, tout le monde votera pour le choix des sénateurs de la quatrième classe, la plus faible ; mais les électeurs de la quatrième et de la troisième classe ne seront pas mis à l'amende, s'ils ne veulent pas voter; ceux au contraire de la deuxième et de la première classe qui ne voteront pas payeront, ceux de la deuxième classe une amende triple de celle du premier jour, et ceux de la première classe une amende quadruple. Le cinquième jour, les magistrats sortiront les noms scellés et les feront voir à tous les citoyens. Ceux-ci feront tous un nouveau choix parmi les élus, ou paieront la première amende. Après avoir choisi cent quatre-vingts candidats dans chacune des classes, on en tirera au sort la moitié, et, quand ils auront subi l'épreuve, ceux-ci seront sénateurs pour l'année.

Ce système d'élection tient le milieu entre le système monarchique et le système démocratique, comme cela doit être dans un véritable gouvernement, parce qu'il ne saurait y avoir d'amitié entre les esclaves et les maîtres, ni entre les gens de rien et les hommes de mérite. Entre gens inégaux, l'égalité devient inégalité, si la proportion n'est pas gardée, et ce sont ces deux extrêmes de l'égalité et de l'inégalité qui remplissent les États de séditions. Rien n'est plus vrai, plus exact et plus juste que la vieille maxime qui dit que l'égalité engendre l'amitié. Mais quelle est l'égalité propre à produire cet effet, c'est ce qui n'est pas aisé à discerner et nous met dans l'embarras. Car il y a deux sortes d'égalité qui portent le même nom, mais qui, à beaucoup d'égards, sont à peu près contraires l'une à l'autre, l'une qui consiste dans la mesure, le poids et le nombre, que tout État et tout législateur peuvent faire passer dans la distribution des honneurs, en laissant au tirage au sort le soin de la régler ; pour l'autre, la plus vraie et la meilleure, il n'est pas aisé à tout le monde de la distinguer. C'est à Zeus que le discernement en appartient, mais le peu qui s'en trouve dans les États et chez les particuliers produit des biens de toute sorte. C'est elle qui accorde plus à celui qui est plus grand, moins à celui qui est plus petit, à l'un et à l'autre dans la mesure de sa nature. C'est elle aussi qui attribue de plus grands honneurs aux plus vertueux et de moindres à ceux qui sont dénués de vertu et d'éducation, rendant ainsi à l'un à l'autre ce qui lui revient proportionnellement à son mérite.

C'est cette justice même que nous devons toujours mettre à la base du gouvernement ; c'est à elle que nous devons tendre à présent ; c'est sur cette égalité, Clinias, que nous devons tenir les yeux dans la fondation de notre colonie, et, quelque autre État que l'on fonde, c'est le même but qu'il faut considérer en légiférant, et non pas l'intérêt de quelques tyrans, ou d'un seul ou l'autorité de la multitude, mais toujours la justice, qui n'est, comme nous venons de le dire, que l'égalité établie toujours entre des choses inégales conformément à leur nature, Cependant il n'est pas d'État qui ne doive, s'il ne veut pas s'exposer à des séditions en quelqu'une de ses parties, recourir aussi à des mesures qui ressemblent à l'égalité, car la douceur et la condescendance que l'on montre en cela sont des brèches pratiquées dans l'égalité exacte et parfaite, contrairement à la justice. C'est pourquoi, pour éviter la mauvaise humeur de la multitude, on est obligé de recourir à l'égalité du tirage au sort, en invoquant et priant les dieux et la bonne fortune de redresser le sort vers ce qui est le plus juste. C'est ainsi qu'on est obligé de faire usage des deux égalités ; mais il ne faut recourir que le moins possible à l'autre, celle qui a besoin d'être corrigée par la fortune.

Ταῦτα οὕτως διὰ ταῦτα, ὦ φίλοι, ἀναγκαῖον τὴν μέλλουσαν σῴζεσθαι δρᾶν πόλιν· ἐπειδὴ δὲ ναῦς τε ἐν θαλάττῃ πλέουσα φυλακῆς ἡμέρας δεῖται καὶ νυκτὸς ἀεί, πόλις τε ὡσαύτως ἐν κλύδωνι τῶν ἄλλων πόλεων διαγομένη καὶ παντοδαπαῖσιν ἐπιβουλαῖς οἰκεῖ κινδυνεύουσα ἁλίσκεσθαι, δεῖ δὴ δι' ἡμέρας τε εἰς νύκτα καὶ ἐκ νυκτὸς συνάπτειν πρὸς [758b] ἡμέραν ἄρχοντας ἄρχουσιν, φρουροῦντάς τε φρουροῦσιν διαδεχομένους ἀεὶ καὶ παραδιδόντας μηδέποτε λήγειν. Πλῆθος δὲ οὐ δυνατὸν ὀξέως οὐδέποτε οὐδὲν τούτων πράττειν, ἀναγκαῖον δὲ τοὺς μὲν πολλοὺς τῶν βουλευτῶν ἐπὶ τὸν πλεῖστον τοῦ χρόνου ἐᾶν ἐπὶ τοῖς αὑτῶν ἰδίοισι μένοντας εὐθημονεῖσθαι τὰ κατὰ τὰς αὑτῶν οἰκήσεις, τὸ δὲ δωδέκατον μέρος αὐτῶν ἐπὶ δώδεκα μῆνας νείμαντας, ἓν ἐφ' ἑνὶ παρέχειν αὐτοὺς [758c] φύλακας ἰόντι τέ τινί ποθεν ἄλλοθεν εἴτε καὶ ἐξ αὐτῆς τῆς πόλεως ἑτοίμως ἐπιτυχεῖν, ἄντε ἀγγέλλειν βούληταί τις ἐάντ' αὖ πυνθάνεσθαί τι τῶν ὧν προσήκει πόλει πρὸς πόλεις ἄλλας ἀποκρίνεσθαί τε, καὶ ἐρωτήσασαν ἑτέρας, ἀποδέξασθαι τὰς ἀποκρίσεις, καὶ δὴ καὶ τῶν κατὰ πόλιν ἑκάστοτε νεωτερισμῶν ἕνεκα παντοδαπῶν εἰωθότων ἀεὶ γίγνεσθαι, ὅπως [758d] ἂν μάλιστα μὲν μὴ γίγνωνται, γενομένων δέ, ὅτι τάχιστα αἰσθομένης τῆς πόλεως ἰαθῇ τὸ γενόμενον· δι' ἃ συλλογῶν τε ἀεὶ δεῖ τοῦτο εἶναι τὸ προκαθήμενον τῆς πόλεως κύριον καὶ διαλύσεων, τῶν τε κατὰ νόμους τῶν τε ἐξαίφνης προσπιπτουσῶν τῇ πόλει. Ταῦτα μὲν οὖν πάντα τὸ δωδέκατον ἂν μέρος τῆς βουλῆς εἴη τὸ διακοσμοῦν, τὰ ἕνδεκα ἀναπαυόμενον τοῦ ἐνιαυτοῦ μέρη· κοινῇ δὲ μετὰ τῶν ἄλλων ἀρχῶν δεῖ τὰς φυλακὰς ταύτας φυλάττειν κατὰ πόλιν τοῦτο τὸ μόριον τῆς βουλῆς ἀεί.

Καὶ τὰ μὲν κατὰ πόλιν οὕτως ἔχοντα μετρίως ἂν εἴη [758e] διατεταγμένα· τῆς δὲ ἄλλης χώρας πάσης τίς ἐπιμέλεια καὶ τίς τάξις; ἆρα οὐχ ἡνίκα πᾶσα μὲν ἡ πόλις, σύμπασα δὲ ἡ χώρα κατὰ δώδεκα μέρη διανενέμηται, τῆς πόλεως αὐτῆς ὁδῶν καὶ οἰκήσεων καὶ οἰκοδομιῶν καὶ λιμένων καὶ ἀγορᾶς καὶ κρηνῶν, καὶ δὴ καὶ τεμενῶν καὶ ἱερῶν καὶ πάντων τῶν τοιούτων, ἐπιμελητὰς δεῖ τινας ἀποδεδειγμένους εἶναι;

ΚΛΕΙΝΙΑΣ

Πῶς γὰρ οὔ;

Voilà, mes amis, pour quelles raisons mi État qui veut se maintenir doit observer ces prescriptions. Mais de même qu'un vaisseau qui navigue en mer a besoin d'être surveillé nuit et jour, de même un État ballotté dans les flots agités des autres États, en butte à des embûches de toute sorte, où il risque d'être pris, a besoin que ses magistrats se relayent entre eux du jour à la nuit et de la nuit au jour, que ses gardiens se succèdent salis cesse à la garde de la ville et lie cessent jamais de se remettre cette surveillance les uns aux autres. Or la multitude est incapable de rien faire de tout cela avec assez de promptitude. Il est d'autre part nécessaire de permettre à la plupart des sénateurs de passer la plus grande partie de leur temps a veiller à leurs intérêts particuliers et de mettre ordre aux affaires de leur famille. Il faut en conséquence qu'ils se partagent en douze corps suivant les douze mois de l'année, et que chaque corps l'un après l'autre prenne la garde de l'État, afin qu'ils soient prêts à recevoir tous ceux qui viendront de quelque part que ce soit, ou de la ville même, leur apporter une nouvelle, ou les consulter sur ce qu'il convient de répondre aux autres États, ou sur l'accueil à faire aux réponses des États auxquels on a demandé quelque chose, et aussi à prévenir d'abord les révolutions de toutes sortes qui ne manquent jamais de se produire, dans un État, et, si elles se sont produites, d'y porter remède, l'État en ayant été tout de suite averti. C'est pourquoi les autorités qui sont à la tête de l'État doivent toujours être maîtresses de réunir et de dissoudre les assemblées, soit conformes à la loi, soit requises subitement par les circonstances. Tout, cela sera réglé par la douzième partie du sénat, laquelle se reposera les onze autres mois. Au reste, il faut que cette partie du sénat s'entende toujours avec les autres magistrats pour cet le garde de l'État.

Les règlements due nous venons de faire pour la ville me semblent suffisants ; mais quels soins, quels arrangements faut-il prendre pour le reste du pays ? puisque toute la cité et son territoire ont été divisés en douze parties, ne faut-il pas nommer certaines personnes pour veiller dans la ville même sur les rues, les habitations, les édifices, les ports, le marché, les fontaines, et aussi sur les lieux sacrés, les temples et tous les objets du même genre ?

CLINIAS

Cela va de soi.

ΑΘΗΝΑΙΟΣ

 [759a] Λέγωμεν δὴ τοῖς μὲν ἱεροῖς νεωκόρους τε καὶ ἱερέας καὶ ἱερείας δεῖν γίγνεσθαι· ὁδῶν δὲ καὶ οἰκοδομιῶν καὶ κόσμου τοῦ περὶ τὰ τοιαῦτα, ἀνθρώπων τε, ἵνα μὴ ἀδικῶσιν, καὶ τῶν ἄλλων θηρίων, ἐν αὐτῷ τε τῷ τῆς πόλεως περιβόλῳ καὶ προαστείῳ ὅπως ἂν τὰ προσήκοντα πόλεσιν γίγνηται, ἑλέσθαι δεῖ τρία μὲν ἀρχόντων εἴδη, περὶ μὲν τὸ νυνδὴ λεχθὲν ἀστυνόμους ἐπονομάζοντα, τὸ δὲ περὶ ἀγορᾶς κόσμον ἀγορανόμους. Ἱερῶν δὲ ἱερέας, οἷς μέν εἰσιν πάτριαι [759b] ἱερωσύναι καὶ αἷς, μὴ κινεῖν· εἰ δέ, οἷον τὸ πρῶτον κατοικιζομένοις εἰκὸς γίγνεσθαι περὶ τὰ τοιαῦτα, ἢ μηδενὶ ἤ τισιν ὀλίγοις, οἷς μὴ καθεστήκοι καταστατέον ἱερέας τε καὶ ἱερείας νεωκόρους γίγνεσθαι τοῖς θεοῖς. Τούτων δὴ πάντων τὰ μὲν αἱρετὰ χρή, τὰ δὲ κληρωτὰ ἐν ταῖς καταστάσεσι γίγνεσθαι, μειγνύντας πρὸς φιλίαν ἀλλήλοις δῆμον καὶ μὴ δῆμον ἐν ἑκάστῃ χώρᾳ καὶ πόλει, ὅπως ἂν μάλιστα ὁμονοῶν εἴη. Τὰ μὲν οὖν τῶν ἱερέων, τῷ θεῷ ἐπιτρέποντα αὐτῷ τὸ κεχαρισμένον [759c] γίγνεσθαι, κληροῦν οὕτω τῇ θείᾳ τύχῃ ἀποδιδόντα, δοκιμάζειν δὲ τὸν ἀεὶ λαγχάνοντα πρῶτον μὲν ὁλόκληρον καὶ γνήσιον, ἔπειτα ὡς ὅτι μάλιστα ἐκ καθαρευουσῶν οἰκήσεων, φόνου δὲ ἁγνὸν καὶ πάντων τῶν περὶ τὰ τοιαῦτα εἰς τὰ θεῖα ἁμαρτανομένων αὐτὸν καὶ πατέρα καὶ μητέρα κατὰ ταὐτὰ βεβιωκότας. Ἐκ Δελφῶν δὲ χρὴ νόμους περὶ τὰ θεῖα πάντα κομισαμένους καὶ καταστήσαντας ἐπ' αὐτοῖς ἐξηγητάς, [759d] τούτοις χρῆσθαι. Κατ' ἐνιαυτὸν δὲ εἶναι καὶ μὴ μακρότερον τὴν ἱερωσύνην ἑκάστην, ἔτη δὲ μὴ ἔλαττον ἑξήκοντα ἡμῖν εἴη γεγονὼς ὁ μέλλων καθ' ἱεροὺς νόμους περὶ τὰ θεῖα ἱκανῶς ἁγιστεύσειν· ταὐτὰ δὲ καὶ περὶ τῶν ἱερειῶν ἔστω τὰ νόμιμα. Τοὺς δὲ ἐξηγητὰς τρὶς φερέτωσαν μὲν αἱ τέτταρες φυλαὶ τέτταρας, ἕκαστον ἐξ αὑτῶν, τρεῖς δέ, οἷς ἂν πλείστη γένηται ψῆφος, δοκιμάσαντας, ἐννέα πέμπειν εἰς Δελφοὺς ἀνελεῖν ἐξ ἑκάστης τριάδος ἕνα· τὴν δὲ δοκιμασίαν αὐτῶν [759e] καὶ τοῦ χρόνου τὴν ἡλικίαν εἶναι καθάπερ τῶν ἱερέων. Οὗτοι δὲ ἔστων ἐξηγηταὶ διὰ βίου· τὸν δέ γε λιπόντα προαιρείσθωσαν αἱ τέτταρες φυλαὶ ὅθεν ἂν ἐκλίπῃ. Ταμίας δὲ δὴ τῶν τε ἱερῶν χρημάτων ἑκάστοις τοῖς ἱεροῖς καὶ τεμενῶν καὶ καρπῶν τούτων καὶ μισθώσεων κυρίους αἱρεῖσθαι μὲν [760a] ἐκ τῶν μεγίστων τιμημάτων τρεῖς εἰς τὰ μέγιστα ἱερά, δύο δ' εἰς τὰ σμικρότερα, πρὸς δὲ τὰ ἐμμελέστατα ἕνα· τὴν δὲ αἵρεσιν τούτων καὶ τὴν δοκιμασίαν γίγνεσθαι καθάπερ ἡ τῶν στρατηγῶν ἐγίγνετο. Καὶ τὰ μὲν αὖ περὶ τὰ ἱερὰ ταῦτα γιγνέσθω.

L'ATHÉNIEN

Disons donc qu'il faut pour les temples des gardiens, des prêtres et des prêtresses. Quant aux rues, aux édifices et à la police des choses de même nature, pour empêcher les hommes et les bêtes de les endommager, et pour que, dans l'enceinte même de la ville et dans les faubourgs on observe l'ordre qui convient, il est nécessaire d'instituer trois sortes de magistrats, les uns que nous appellerons astynomes (67) pour s'occuper de ce que nous venons de dire, les autres agoranomes (68) qui feront la police du marché, et des prêtres et des prêtresses pour celle des temples. On ne touchera pas aux sacerdoces de ceux ou de celles qui en auront hérité de leurs pères ; mais si, comme il est naturel dans le cas d'un nouvel établissement, il n'y a personne ou presque personne qui soit revêtu de cette dignité, il faut établir pour les dieux qui n'ont pas de prêtres héréditaires des prêtres et des prêtresses qui garderont leurs temples. On désignera les titulaires de ces charges en partie par un vote, en partie par le tirage au sort, en admettant à voter ensemble dans chaque pays et dans chaque ville tout ce qui est peuple et tout ce qui n'est pas peuple, afin d'entretenir le mieux possible l'amitié et la concorde entre toits. Donc, en ce qui regarde la religion, on laissera le dieu lui-même choisir ce qui lui plaira, et on s'en remettra pour cela au tirage au sort et à la fortune divine ; mais on examinera celui que le sort aura désigné pour s'assurer d'abord qu'il est sain de corps et de naissance légitime ; puis s'il est d'une maison aussi pure que possible, s'il n'est point souillé de meurtre ou de toute autre faute pareille envers les dieux, enfin si son père et sa mère ont, comme lui, incité une vie irréprochable. On rapportera de Delphes les lois relatives à tout le culte, et l'on établira des interprètes pour expliquer la manière d'en user. La fonction de prêtre durera un an, pas plus, et, si l'on veut que les cérémonies religieuses soient célébrées comme il faut, conformément aux lois, on exigera que le prêtre n'ait pas moins de soixante ans, et la même règle sera appliquée aux prêtresses.

Quant aux interprètes, les tribus, quatre par quatre, voteront trois fois pour en désigner quatre, un de chaque tribu. Après avoir examiné les trois qui auront obtenu le plus de voix, on enverra les neuf autres à Delphes, afin que le dieu en désigne un sur trois. On les soumettra au même examen et aux mêmes conditions d'âge que les prêtres. Ces interprètes seront nommés à vie. Si l'un d'eux vient à manquer, les quatre tribus auxquelles il appartenait en choisiront un autre à sa place. Il faut aussi choisir pour chaque temple un économe qui en administre les revenus, qui dispose des lieux sacrés, de leurs récoltes et de leur fermage. On les prendra parmi ceux qui payent le cens le plus élevé, trois pour les plus grands temples, deux pour les médiocres, un pour les plus modestes. Leur élection et leur examen se feront comme pour les généraux. Et voilà pour ce qui regarde les choses sacrées.

Ἀφρούρητον δὲ δὴ μηδὲν εἰς δύναμιν ἔστω. Πόλεως μὲν οὖν αἱ φρουραὶ πέρι ταύτῃ γιγνέσθωσαν, στρατηγῶν ἐπιμελουμένων καὶ ταξιαρχῶν καὶ ἱππάρχων καὶ φυλάρχων καὶ [760b] πρυτάνεων, καὶ δὴ καὶ ἀστυνόμων καὶ ἀγορανόμων, ὁπόταν αἱρεθέντες ἡμῖν καταστῶσίν τινες ἱκανῶς· τὴν δὲ ἄλλην χώραν φυλάττειν πᾶσαν κατὰ τάδε. Δώδεκα μὲν ἡμῖν ἡ χώρα πᾶσα εἰς δύναμιν ἴσα μόρια νενέμηται, φυλὴ δὲ μία τῷ μορίῳ ἑκάστῳ ἐπικληρωθεῖσα κατ' ἐνιαυτὸν παρεχέτω πέντε οἷον ἀγρονόμους τε καὶ φρουράρχους, τούτοις δ' ἔστω καταλέξασθαι τῆς αὑτῶν φυλῆς ἑκάστῳ δώδεκα τῶν πέντε [760c] ἐκ τῶν νέων, μὴ ἔλαττον ἢ πέντε καὶ εἴκοσιν ἔτη γεγονότας, μὴ πλεῖον δὲ ἢ τριάκοντα. Τούτοις δὲ διακληρωθήτω τὰ μόρια τῆς χώρας κατὰ μῆνα ἕκαστα ἑκάστοις, ὅπως ἂν πάσης τῆς χώρας ἔμπειροί τε καὶ ἐπιστήμονες γίγνωνται πάντες. Δύο δ' ἔτη τὴν ἀρχὴν καὶ τὴν φρουρὰν γίγνεσθαι φρουροῖς τε καὶ ἄρχουσιν. Ὅπως δ' ἂν τὸ πρῶτον λάχωσιν τὰ μέρη, τοὺς τῆς χώρας τόπους, μεταλλάττοντας ἀεὶ τὸν ἑξῆς τόπον [760d] ἑκάστου μηνὸς ἡγεῖσθαι τοὺς φρουράρχους ἐπὶ δεξιὰ κύκλῳ· τὸ δ' ἐπὶ δεξιὰ γιγνέσθω τὸ πρὸς ἕω. Περιελθόντος δὲ τοῦ ἐνιαυτοῦ, τῷ δευτέρῳ ἔτει, ἵνα ὡς πλεῖστοι τῶν φρουρῶν μὴ μόνον ἔμπειροι τῆς χώρας γίγνωνται κατὰ μίαν ὥραν τοῦ ἐνιαυτοῦ, πρὸς τῇ χώρᾳ δὲ ἅμα καὶ τῆς ὥρας ἑκάστης περὶ ἕκαστον τὸν τόπον τὸ γιγνόμενον ὡς πλεῖστοι καταμάθωσιν, οἱ τότε ἡγούμενοι πάλιν ἀφηγείσθωσαν εἰς τὸν εὐώνυμον [760e] ἀεὶ μεταβάλλοντες τόπον, ἕως ἂν τὸ δεύτερον διεξέλθωσιν ἔτος· τῷ τρίτῳ δὲ ἄλλους ἀγρονόμους αἱρεῖσθαι καὶ φρουράρχους τοὺς πέντε τῶν δώδεκα ἐπιμελητάς. Ἐν δὲ δὴ ταῖς διατριβαῖς τῷ τόπῳ ἑκάστῳ τὴν ἐπιμέλειαν εἶναι τοιάνδε τινά· πρῶτον μὲν ὅπως εὐερκὴς ἡ χώρα πρὸς τοὺς πολεμίους ὅτι μάλιστα ἔσται, ταφρεύοντάς τε ὅσα ἂν τούτου δέῃ καὶ ἀποσκάπτοντας καὶ ἐνοικοδομήμασιν εἰς δύναμιν εἴργοντας τοὺς ἐπιχειροῦντας ὁτιοῦν τὴν χώραν καὶ τὰ κτήματα κακουργεῖν, χρωμένους δ' ὑποζυγίοις καὶ τοῖς οἰκέταις τοῖς ἐν [761a] τῷ τόπῳ ἑκάστῳ πρὸς ταῦτα, δι' ἐκείνων ποιοῦντας, ἐκείνοις ἐπιστατοῦντας, τῶν οἰκείων ἔργων αὐτῶν ἀργίας ὅτι μάλιστα ἐκλεγομένους. Δύσβατα δὲ δὴ πάντα ποιεῖν μὲν τοῖς ἐχθροῖς, τοῖς δὲ φίλοις ὅτι μάλιστα εὔβατα, ἀνθρώποις τε καὶ ὑποζυγίοις καὶ βοσκήμασιν, ὁδῶν τε ἐπιμελουμένους ὅπως ὡς ἡμερώταται ἕκασται γίγνωνται, καὶ τῶν ἐκ Διὸς ὑδάτων, ἵνα τὴν χώραν μὴ κακουργῇ, μᾶλλον δ' ὠφελῇ ῥέοντα ἐκ [761b] τῶν ὑψηλῶν εἰς τὰς ἐν τοῖς ὄρεσι νάπας ὅσαι κοῖλαι, τὰς ἐκροὰς αὐτῶν εἴργοντας οἰκοδομήμασί τε καὶ ταφρεύμασιν, ὅπως ἂν τὰ παρὰ τοῦ Διὸς ὕδατα καταδεχόμεναι καὶ πίνουσαι, τοῖς ὑποκάτωθεν ἀγροῖς τε καὶ τόποις πᾶσιν νάματα καὶ κρήνας ποιοῦσαι, καὶ τοὺς αὐχμηροτάτους τόπους πολυύδρους τε καὶ εὐύδρους ἀπεργάζωνται· τά τε πηγαῖα ὕδατα, ἐάντε τὶς ποταμὸς ἐάντε καὶ κρήνη ᾖ, κοσμοῦντες φυτεύμασί [761c] τε καὶ οἰκοδομήμασιν εὐπρεπέστερα, καὶ συνάγοντες μεταλλείαις νάματα, πάντα ἄφθονα ποιῶσιν, ὑδρείαις τε καθ' ἑκάστας τὰς ὥρας, εἴ τί που ἄλσος ἢ τέμενος περὶ ταῦτα ἀφειμένον ᾖ, τὰ ῥεύματα ἀφιέντες εἰς αὐτὰ τὰ τῶν θεῶν ἱερά, κοσμῶσι. Πανταχῇ δὲ ἐν τοῖς τοιούτοις γυμνάσια χρὴ κατασκευάζειν τοὺς νέους αὑτοῖς τε καὶ τοῖς γέρουσι γεροντικὰ λουτρὰ θερμὰ παρέχοντας, ὕλην παρατιθέντας αὔην [761d] καὶ ξηρὰν ἄφθονον, ἐπ' ὀνήσει καμνόντων τε νόσοις καὶ πόνοις τετρυμένα γεωργικοῖς σώματα δεχομένους εὐμενῶς, ἰατροῦ δέξιν μὴ πάνυ σοφοῦ βελτίονα συχνῷ.

Il faut, autant que possible, qu'on ne laisse rien sans surveillance. La garde de la cité sera confiée aux généraux, aux taxiarques, aux hipparques, aux phylarques, aux prytanes et aussi aux astynomes et aux agoranomes, quand ils auront été choisis et régulièrement nommés. Pour le reste du pays, voici comment il faudra le garder. Tout le territoire a été, comme nous l'avons dit, partagé en douze portions aussi égales que possible. Chaque tribu, à laquelle le sort aura assigné une de ces parties présentera tous les ans cinq citoyens comme autant d'agronomes (69) et de chefs de gardes. Ces cinq chefs choisiront dans leur tribu respective douze jeunes gens qui n'aient pas moins de vingt-cinq ans et pas plus de trente. A chacun de ces jeunes gens le sort assignera chaque mois une partie du territoire, afin qu'ils prennent tous une connaissance exacte de tout le pays. Les gardes et leurs chefs conserveront leurs fonctions pendant deux ans. Quand ils auront gardé pendant un mois la portion qui leur sera échue, les chefs les changeront de place et les feront passer successivement de mois en mois dans les lieux les plus voisins en tournant en cercle, à droite, du côté de l'orient. Quand la première année sera passée, afin que le plus grand nombre de gardes possible apprennent non seulement à connaître le pays pendant une saison de l'année, mais encore avec le pays, ce qui se passe en chaque endroit dans toutes les saisons, dès la seconde année, les chefs du moment, les guidant en sens contraire, les feront passer successivement sur la gauche, jusqu'à ce qu'ils aient terminé cette année. La troisième année, on choisira cinq autres agronomes et chefs de gardes avec douze hommes sous leurs ordres.

Pendant le séjour qu'ils feront en chaque endroit, voici ce qu'ils auront à faire. Ils veilleront d'abord à ce que le pays soit aussi bien fortifié que possible coutre l'ennemi; ils creuseront des fossés partout où il sera nécessaire, couperont le terrain par des tranchées, construiront des fortifications pour tenir en respect autant que possible ceux qui tenteraient de causer quelque dommage au pays et à ses biens. Pour ces ouvrages, ils se serviront de bêtes de somme et des esclaves qu'ils trouveront en chaque endroit ; ils les feront exécuter par eux, et présideront à leurs travaux, choisissant autant que possible les moments où ils ne vaquent point à leur propre besogne. Ils rendront l'accès du pays difficile aux ennemis, mais aussi facile qu'ils pourront à leurs amis, hommes, bêtes de somme, troupeaux. Ils auront soin que les routes soient aussi douces que possible, que les eaux du ciel, au lieu d'endommager la terre, la fertilisent plutôt, en coulant des hauteurs dans les vallons creux des montagnes. Ils en empêcheront les débordement,; par (les dignes et (les fossés, afin que les vallons, recevant et, buvant. ces eaux du ciel, fassent jaillir en bas dans les champs et en tous lieux des sources et des fontaines, et que les endroits les plus arides se remplissent d'eaux limpides. On ornera les bords de ces eaux, sources, rivières ou fontaines, de plantations et de chaussées qui en rehausseront la beauté et, ramassant tous ces courants dans des canaux, on en fera d'abondantes irrigations en toute saison ; et, s'il y a dans le voisinage quelque bois ou enceinte consacrée, on y amènera les courants vers les temples des dieux pour les en embellir. Partout en ces lieux consacrés, on obligera les jeunes gens à construire des gymnases pour eux-mêmes, et pour les vieillards des bains chauds avec une ample provision de bois sec et de combustible, pour soulager les malades et les laboureurs épuisés de fatigue, qu'on soignera avec bonté et beaucoup mieux que ne le ferait un médiocre médecin.

 

Ταῦτα μὲν οὖν καὶ τὰ τοιαῦτα πάντα κόσμος τε καὶ ὠφελία τοῖς τόποις γίγνοιτ' ἂν μετὰ παιδιᾶς οὐδαμῇ ἀχαρίτου· σπουδὴ δὲ περὶ ταῦτα ἥδε ἔστω. Τοὺς ἑξήκοντα ἑκάστους τὸν αὑτῶν τόπον φυλάττειν, μὴ μόνον πολεμίων ἕνεκα ἀλλὰ καὶ τῶν φίλων φασκόντων εἶναι· γειτόνων δὲ καὶ τῶν ἄλλων πολιτῶν [761e] ἢν ἄλλος ἄλλον ἀδικῇ, δοῦλος ἢ ἐλεύθερος, δικάζοντας τῷ ἀδικεῖσθαι φάσκοντι, τὰ μὲν σμικρὰ αὐτοὺς τοὺς πέντε ἄρχοντας, τὰ δὲ μείζονα μετὰ τῶν δώδεκα τοὺς ἑπτακαίδεκα δικάζειν μέχρι τριῶν μνῶν, ὅσα ἂν ἕτερος ἑτέρῳ ἐπικαλῇ. Δικαστὴν δὲ καὶ ἄρχοντα ἀνυπεύθυνον οὐδένα δικάζειν καὶ ἄρχειν δεῖ πλὴν τῶν τὸ τέλος ἐπιτιθέντων οἷον βασιλέων· καὶ δὴ καὶ τοὺς ἀγρονόμους τούτους, ἐὰν ὑβρίζωσί τι περὶ τοὺς ὧν ἐπιμελοῦνται, προστάξεις τε προστάττοντες ἀνίσους, [762a] καὶ ἐπιχειροῦντες λαμβάνειν τε καὶ φέρειν τῶν ἐν ταῖς γεωργίαις μὴ πείσαντες, καὶ ἐὰν δέχωνταί τι κολακείας ἕνεκα διδόντων, ἢ καὶ δίκας ἀδίκως διανέμωσι, ταῖς μὲν θωπείαις ὑπείκοντες ὀνείδη φερέσθωσαν ἐν πάσῃ τῇ πόλει, τῶν δὲ ἄλλων ἀδικημάτων ὅτι ἂν ἀδικῶσι τοὺς ἐν τῷ τόπῳ, τῶν μέχρι μνᾶς ἐν τοῖς κωμήταις καὶ γείτοσιν ὑπεχέτωσαν ἑκόντες δίκας, τῶν δὲ μειζόνων ἑκάστοτε ἀδικημάτων ἢ καὶ [762b] τῶν ἐλαττόνων, ἐὰν μὴ 'θέλωσιν ὑπέχειν, πιστεύοντες τῷ μεθίστασθαι κατὰ μῆνας εἰς ἕτερον ἀεὶ τόπον φεύγοντες ἀποφευξεῖσθαι, τούτων πέρι λαγχάνειν μὲν ἐν ταῖς κοιναῖς δίκαις τὸν ἀδικούμενον, ἐὰν δ' ἕλῃ, τὴν διπλασίαν πραττέσθω τὸν ὑποφεύγοντα καὶ μὴ ἐθελήσαντα ὑποσχεῖν ἑκόντα τιμωρίαν. Διαιτάσθων δὲ οἵ τε ἄρχοντες οἵ τ' ἀγρονόμοι τὰ δύο ἔτη τοιόνδε τινὰ τρόπον· πρῶτον μὲν δὴ καθ' ἑκάστους [762c] τοὺς τόπους εἶναι συσσίτια, ἐν οἷς κοινῇ τὴν δίαιταν ποιητέον ἅπασιν· ὁ δὲ ἀποσυσσιτήσας κἂν ἡντιναοῦν ἡμέραν, ἢ νύκτα ἀποκοιμηθείς, μὴ τῶν ἀρχόντων ταξάντων ἢ πάσης τινὸς ἀνάγκης ἐπιπεσούσης, ἐὰν ἀποφήνωσιν αὐτὸν οἱ πέντε, καὶ γράψαντες θῶσιν ἐν ἀγορᾷ καταλελυκότα τὴν φρουράν, ὀνείδη τε ἐχέτω τὴν πολιτείαν ὡς προδιδοὺς τὸ ἑαυτοῦ μέρος, κολαζέσθω τε πληγαῖς ὑπὸ τοῦ συντυγχάνοντος καὶ [762d] ἐθέλοντος κολάζειν ἀτιμωρήτως. Τῶν δὲ ἀρχόντων αὐτῶν ἐάν τίς τι δρᾷ τοιοῦτον αὐτός, ἐπιμελεῖσθαι μὲν τοῦ τοιούτου πάντας τοὺς ἑξήκοντα χρεών, ὁ δὲ αἰσθόμενός τε καὶ πυθόμενος μὴ ἐπεξιὼν ἐν τοῖς αὐτοῖς ἐνεχέσθω νόμοις καὶ πλείονι τῶν νέων ζημιούσθω· περὶ τὰς τῶν νέων ἀρχὰς ἠτιμάσθω πάσας. Τούτων δὲ οἱ νομοφύλακες ἐπίσκοποι ἀκριβεῖς ἔστωσαν, ὅπως ἢ μὴ γίγνηται τὴν ἀρχὴν ἢ γιγνόμενα [762e] τῆς ἀξίας δίκης τυγχάνῃ. Δεῖ δὴ πάντ' ἄνδρα διανοεῖσθαι περὶ ἁπάντων ἀνθρώπων ὡς ὁ μὴ δουλεύσας οὐδ' ἂν δεσπότης γένοιτο ἄξιος ἐπαίνου, καὶ καλλωπίζεσθαι χρὴ τῷ καλῶς δουλεῦσαι μᾶλλον ἢ τῷ καλῶς ἄρξαι, πρῶτον μὲν τοῖς νόμοις, ὡς ταύτην τοῖς θεοῖς οὖσαν δουλείαν, ἔπειτ' ἀεὶ τοῖς πρεσβυτέροις τε καὶ ἐντίμως βεβιωκόσι τοὺς νέους. Μετὰ δὲ ταῦτα τῆς καθ' ἡμέραν διαίτης δεῖ τῆς ταπεινῆς καὶ ἀπόρου γεγευμένον εἶναι τὰ δύο ἔτη ταῦτα τὸν τῶν ἀγρονόμων γεγονότα. Ἐπειδὰν γὰρ δὴ καταλεγῶσιν οἱ δώδεκα, συνελθόντες μετὰ τῶν πέντε, βουλευέσθωσαν ὡς [763a] οἷόνπερ οἰκέται οὐχ ἕξουσιν αὑτοῖς ἄλλους οἰκέτας τε καὶ δούλους, οὐδ' ἐκ τῶν ἄλλων γεωργῶν τε καὶ κωμητῶν τοῖς ἐκείνων ἐπὶ τὰ ἴδια χρήσονται ὑπηρετήματα διακόνοις, ἀλλὰ μόνον ὅσα εἰς τὰ δημόσια· τὰ δ' ἄλλα αὐτοὶ δι' αὑτῶν διανοηθήτωσαν ὡς βιωσόμενοι διακονοῦντές τε καὶ διακονούμενοι ἑαυτοῖς, πρὸς δὲ τούτοις πᾶσαν τὴν χώραν διεξερευνώμενοι θέρους καὶ χειμῶνος σὺν τοῖς ὅπλοις φυλακῆς τε [763b] καὶ γνωρίσεως ἕνεκα πάντων ἀεὶ τῶν τόπων. Κινδυνεύει γὰρ οὐδενὸς ἔλαττον μάθημα εἶναι δι' ἀκριβείας ἐπίστασθαι πάντας τὴν αὑτῶν χώραν· οὗ δὴ χάριν κυνηγέσια καὶ τὴν ἄλλην θήραν οὐχ ἧττον ἐπιτηδεύειν δεῖ τὸν ἡβῶντα ἢ τῆς ἄλλης ἡδονῆς ἅμα καὶ ὠφελίας τῆς περὶ τὰ τοιαῦτα γιγνομένης πᾶσιν. Τούτους οὖν, αὐτούς τε καὶ τὸ ἐπιτήδευμα, εἴτε τις κρυπτοὺς εἴτε ἀγρονόμους εἴθ' ὅτι καλῶν χαίρει, [763c] τοῦτο προσαγορεύων, προθύμως πᾶς ἀνὴρ εἰς δύναμιν ἐπιτηδευέτω, ὅσοι μέλλουσι τὴν αὑτῶν πόλιν ἱκανῶς σῴζειν.

Tous ces ouvrages et tous ceux du même genre serviront à l'embellissement et à l'utilité des divers endroits du pays et seront un passe-temps qui ne manquera pas du tout d'agrément. Pour le sérieux de leur tâche, voici en quoi il consistera. Les soixante agronomes veilleront chacun sur le lieu qui leur est dévolu non seulement par rapport aux ennemis, mais encore par rapport à ceux qui se donnent pour des amis. Si, parmi les voisins et les citoyens, quelqu'un, esclave ou homme libre, fait tort à un autre, les chefs feront justice, dans les petites causes, à celui qui se prétend lésé ; mais pour les causes plus importantes, jusqu'à concurrence de trois mines, ils s'associeront les douze gardes et jugeront à eux dix-sept tous les procès de ce genre que les citoyens s'intenteront les uns aux autres.

Juges et magistrats seront tous tenus de rendre compte de leurs jugements et de leur administration, hormis ceux qui jugent en dernier ressort, comme le font les rois. Si, de leur côté, ces agronomes commettent quelque violence envers ceux dont ils doivent prendre soin, soit qu'ils violent l'égalité dans la répartition des corvées, soit qu'ils tentent de prendre et d'emporter les instruments des laboureurs contre leur gré, soit qu'ils reçoivent des présents des gens intéressés à les flatter, soit qu'ils tranchent injustement les procès, ceux qui auront cédé aux flatteries seront flétris ignominieusement en présence de tous les citoyens ; pour les autres injustices qu'ils auront commises envers les gens de leur district, si le dommage n'excède pas une mine, ils seront jugés par les paysans et les voisins, et se soumettront à payer l'amende. Pour les injustices plus graves et même pour les plus légères, s'ils ne se soumettent pas au jugement dans l'espoir que le changement mensuel de lieu leur permettra d'y échapper, celui qu'ils auront lésé aura le droit de les poursuivre devant les tribunaux publics, et, s'il gagne sa cause, d'exiger de l'accusé le double de l'amende qu'il aura refusé de payer volontairement.

Voici quel sera le régime des chefs et des agronomes pendant leurs deux années de service. Tout d'abord il y aura dans chaque district des salles publiques où ils devront tous prendre leurs repas en commun. Quiconque s'absentera de ces repas, ne fût-ce qu'un jour, et découchera, ne fût-ce qu'une nuit, sans l'ordre de ses chefs ou sans une nécessité pressante, s'il est dénoncé par les cinq agronomes et qu'ils affichent son nom sur la place publique connue ayant quitté son poste, sera noté d'infamie pour avoir trahi l'État autant qu'il dépendait de lui, et le premier qui le voudra pourra le frapper de coups impunément. Si l'un des chefs mêmes commet la même faute, les soixante devront tous y mettre ordre. Quiconque s'en sera aperçu ou l'aura appris et ne poursuivra pas le coupable sera soumis aux mêmes lois et plus sévèrement puni que les jeunes, et même proclamé indigne de toutes les charges confiées aux jeunes. Ce sera aux gardiens des lois à surveiller exactement ces désordres, afin qu'ils ne se produisent pas du tout, ou, s'ils se produisent, qu'ils trouvent un juste châtiment.

Il faut que chacun se persuade que tout homme qui n'a pas servi ne saurait être un maître louable, et qu'il faut moins se glorifier d'avoir bien commandé que d'avoir bien obéi, d'abord aux lois, parce que c'est obéir aux dieux, puis, quand on est jeune, aux gens plus âgés qui ont mené une vie honorable. Ensuite, quand on est agoranome, il faut se soumettre tous les jours à une vie humble et gênée pendant ses deux années d'exercice. Lorsqu'en effet les douze auront été choisis, ils tiendront conseil avec les cinq pour se dire qu'étant eux-mêmes des serviteurs, ils n'auront pas à leur service d'autres domestiques ni esclaves, et qu'ils ne pourront pas user des laboureurs et des paysans pour leur service personnel, mais uniquement pour les services publics. Pour le reste, qu'ils se mettent bien dans la tête que pour les besoins de la vie ils ne doivent s'en remettre qu'à eux-mêmes pour servir et être servis, et qu'ils ont à explorer tout le pays, hiver comme été, avec leurs armes, pour en garder et en connaître successivement tous les districts. Si tous les citoyens connaissent exactement leur pays, il me semble qu'ils possèdent là une science qui ne le cède à aucune autre ; et c'est pour cela que les jeunes gens doivent aller à la chasse avec des chiens ou d'une autre manière, tout autant que pour le plaisir et l'utilité que tous en retirent. Ainsi donc, qu'on les appelle cryptes (70), agronomes ou de tel nom qu'on voudra, les gardes devront tous s'appliquer avec tout le zèle possible à leur emploi, s'ils veulent maintenir leur cité en bon état.

Τὸ δὲ μετὰ τοῦτο ἀρχόντων αἱρέσεως ἀγορανόμων πέρι καὶ ἀστυνόμων πέρι ἦν ἡμῖν ἑπόμενον. ἕποιντο δ' ἂν ἀγρονόμοις γε ἀστυνόμοι τρεῖς ἑξήκοντα οὖσιν, τριχῇ δώδεκα μέρη τῆς πόλεως διαλαβόντες, μιμούμενοι ἐκείνους τῶν τε ὁδῶν ἐπιμελούμενοι τῶν κατὰ τὸ ἄστυ καὶ τῶν ἐκ τῆς χώρας λεωφόρων εἰς τὴν πόλιν ἀεὶ τεταμένων καὶ τῶν οἰκοδομιῶν, [763d] ἵνα κατὰ νόμους γίγνωνται πᾶσαι, καὶ δὴ καὶ τῶν ὑδάτων, ὁπόσ' ἂν αὐτοῖς πέμπωσι καὶ παραδιδῶσιν οἱ φρουροῦντες τεθεραπευμένα, ὅπως εἰς τὰς κρήνας ἱκανὰ καὶ καθαρὰ πορευόμενα, κοσμῇ τε ἅμα καὶ ὠφελῇ τὴν πόλιν. Δεῖ δὴ καὶ τούτους δυνατούς τε εἶναι καὶ σχολάζοντας τῶν κοινῶν ἐπιμελεῖσθαι· διὸ προβαλλέσθω μὲν πᾶς ἀνὴρ ἐκ τῶν μεγίστων τιμημάτων ἀστυνόμον ὃν ἂν βούληται, διαχειροτονηθέντων [763e] δὲ καὶ ἀφικομένων εἰς ἓξ οἷς ἂν πλεῖσται γίγνωνται, τοὺς τρεῖς ἀποκληρωσάντων οἷς τούτων ἐπιμελές, δοκιμασθέντες δὲ ἀρχόντων κατὰ τοὺς τεθέντας αὐτοῖς νόμους. Ἀγορανόμους δ' ἑξῆς τούτοις αἱρεῖσθαι μὲν ἐκ τῶν δευτέρων καὶ πρώτων τιμημάτων πέντε, τὰ δ' ἄλλα αὐτῶν γίγνεσθαι τὴν αἵρεσιν καθάπερ ἡ τῶν ἀστυνόμων· δέκα ἐκ τῶν ἄλλων χειροτονηθέντας τοὺς πέντε ἀποκληρῶσαι, καὶ δοκιμασθέντας αὐτοὺς ἄρχοντας ἀποφῆναι. Χειροτονείτω δὲ πᾶς πάντα·[764a] ὁ δὲ μὴ 'θέλων, ἐὰν εἰσαγγελθῇ πρὸς τοὺς ἄρχοντας, ζημιούσθω πεντήκοντα δραχμαῖς πρὸς τῷ κακὸς εἶναι δοκεῖν. ἴτω δ' εἰς ἐκκλησίαν καὶ τὸν κοινὸν σύλλογον ὁ βουλόμενος, ἐπάναγκες δ' ἔστω τῷ τῶν δευτέρων καὶ πρώτων τιμημάτων, δέκα δραχμαῖς ζημιουμένῳ ἐὰν μὴ παρὼν ἐξετάζηται τοῖς συλλόγοις· τρίτῳ δὲ τιμήματι καὶ τῷ τετάρτῳ μὴ ἐπάναγκες, ἀλλὰ ἀζήμιος ἀφείσθω, ἐὰν μή τι παραγγείλωσιν οἱ ἄρχοντες [764b] πᾶσιν ἔκ τινος ἀνάγκης συνιέναι. Τοὺς δὲ δὴ ἀγορανόμους τὸν περὶ τὴν ἀγορὰν κόσμον διαταχθέντα ὑπὸ νόμων φυλάττειν, καὶ ἱερῶν καὶ κρηνῶν ἐπιμελεῖσθαι τῶν κατ' ἀγοράν, ὅπως μηδὲν ἀδικῇ μηδείς, τὸν ἀδικοῦντα δὲ κολάζειν, πληγαῖς μὲν καὶ δεσμοῖς δοῦλον καὶ ξένον, ἐὰν δ' ἐπιχώριος ὤν τις περὶ τὰ τοιαῦτα ἀκοσμῇ, μέχρι μὲν ἑκατὸν δραχμῶν νομίσματος αὐτοὺς εἶναι κυρίους διαδικάζοντας, μέχρι δὲ διπλασίου [764c] τούτου κοινῇ μετὰ ἀστυνόμων ζημιοῦν δικάζοντας τῷ ἀδικοῦντι. Τὰ αὐτὰ δὲ καὶ ἀστυνόμοις ἔστω ζημιώματά τε καὶ κολάσεις ἐν τῇ ἑαυτῶν ἀρχῇ, μέχρι μὲν μνᾶς αὐτοὺς ζημιοῦντας, τὴν διπλασίαν δὲ μετὰ ἀγορανόμων.

Nous avons ensuite à nous occuper de l'élection des agoranomes et des astynomes. Après les soixante agronomes, on élira trois astynomes, qui, partageant en trois les douze parties de la cité, prendront soin, à l'imitation des agronomes, des rues de la ville et des grands chemins qui de la campagne conduisent dans ses murs, et aussi des édifices, afin qu'ils soient tous conformes aux lois. Ils s'occuperont aussi des eaux que les gardes leur amèneront, et ils les distribueront, après les avoir épurées, de manière qu'elles arrivent dans les fontaines en quantité suffisante et avec la limpidité convenable, et qu'elles servent à la fois à l'ornement et à l'utilité de la ville. Il faut aussi que ces astynomes aient assez de capacité et de loisir pour s'occuper des affaires publiques. Chacun proposera donc pour astynome celui qui lui plaira, mais en le prenant parmi ceux qui payent le cens le plus élevé. Ils seront élus à main levée et, lorsqu'on sera arrivé aux six qui auront obtenu le plus de suffrages, les présidents de l'élection en tireront trois au sort, et, lorsque ceux-ci auront subi leur épreuve, ils exerceront leur charge conformément aux lois établies pour eux.

Après les astynomes on choisira cinq agoranomes dans la deuxième et dans la première classe, et, pour le reste, l'élection se fera comme celle des astynomes. Sur les dix qui auront été choisis à main levée, on en tirera cinq au sort, et après l'épreuve on les proclamera magistrats. Chacun devra voter pour quelqu'un. S'il refuse et qu'il soit dénoncé aux magistrats, il sera puni d'une amende de cinquante drachmes, et il sera en outre réputé mauvais citoyen.
Prendra qui voudra part à l'assemblée du peuple et aux réunions communes. Les citoyens de la deuxième et de la première classe y seront forcés, sous peine d'une amende de dix drachmes, si l'on reconnaît qu'ils n'assistent pas aux réunions ; mais ceux de la troisième et de la quatrième classe n'y seront pas astreints et seront exemptés de l'amende, à moins que les magistrats, sous le coup de quelque nécessité, n'aient fait passer à tout le monde l'ordre de se réunir. Les agoranomes feront observer sur le marché l'ordre établi par les lois ; ils veilleront sur les temples et les fontaines qui sont sur la place publique, afin qu'on n'y fasse aucun dommage. Si quelqu'un en fait, ils le puniront en le faisant battre de verges, si c'est un esclave ou un étranger. Si l'auteur de la dégradation est un homme du pays, ils seront habilités à le juger et à lui infliger mie amende qui pourra monter jusqu'à cent drachmes; si elle monte au double, ils s'adjoindront les astynomes pour juger et punir le délinquant. Les astynomes disposeront dans leur charge des mêmes amendes et des mêmes punitions : pour une amende qui s'élèvera jusqu'à une mine, ils jugeront eux-mêmes; pour une amende qui ira au double, avec les agoranomes.

Μουσικῆς δὲ τὸ μετὰ τοῦτο καὶ γυμναστικῆς ἄρχοντας καθίστασθαι πρέπον ἂν εἴη, διττοὺς ἑκατέρων, τοὺς μὲν παιδείας αὐτῶν ἕνεκα, τοὺς δὲ ἀγωνιστικῆς. Παιδείας μὲν βούλεται λέγειν ὁ νόμος γυμνασίων καὶ διδασκαλείων ἐπιμελητὰς [764d] κόσμου καὶ παιδεύσεως ἅμα καὶ τῆς περὶ ταῦτα ἐπιμελείας τῶν φοιτήσεών τε πέρι καὶ οἰκήσεων ἀρρένων καὶ θηλειῶν κορῶν, ἀγωνίας δέ, ἔν τε τοῖς γυμνικοῖς καὶ περὶ τὴν μουσικὴν ἀθλοθέτας ἀθληταῖς, διττοὺς αὖ τούτους, περὶ μουσικὴν μὲν ἑτέρους, περὶ ἀγωνίαν δ' ἄλλους. Ἀγωνιστικῆς μὲν οὖν ἀνθρώπων τε καὶ ἵππων τοὺς αὐτούς, μουσικῆς δὲ ἑτέρους μὲν τοὺς περὶ μονῳδίαν τε καὶ μιμητικήν, οἷον [764e] ῥαψῳδῶν καὶ κιθαρῳδῶν καὶ αὐλητῶν καὶ πάντων τῶν τοιούτων ἀθλοθέτας ἑτέρους πρέπον ἂν εἴη γίγνεσθαι, τῶν δὲ περὶ χορῳδίαν ἄλλους. Πρῶτον δὴ περὶ τὴν τῶν χορῶν παιδιὰν παίδων τε καὶ ἀνδρῶν καὶ θηλειῶν κορῶν ἐν ὀρχήσεσι καὶ τῇ τάξει τῇ ἁπάσῃ γιγνομένῃ μουσικῇ τοὺς ἄρχοντας αἱρεῖσθαί που χρεών· ἱκανὸς δὲ εἷς ἄρχων αὐτοῖς, [765a] μὴ ἔλαττον τετταράκοντα γεγονὼς ἐτῶν. Ἱκανὸς δὲ καὶ περὶ μονῳδίαν εἷς, μὴ ἔλαττον ἢ τριάκοντα γεγονὼς ἐτῶν, εἰσαγωγεύς τε εἶναι καὶ τοῖς ἁμιλλωμένοις τὴν διάκρισιν ἱκανῶς ἀποδιδούς. Τὸν δὴ χορῶν ἄρχοντα καὶ διαθετῆρα αἱρεῖσθαι χρὴ τοιόνδε τινὰ τρόπον. Ὅσοι μὲν φιλοφρόνως ἐσχήκασι περὶ τὰ τοιαῦτα, εἰς τὸν σύλλογον ἴτωσαν, ἐπιζήμιοι ἐὰν μὴ ἴωσιν -- τούτου δὲ οἱ νομοφύλακες κριταί -- τοῖς δ' ἄλλοις, ἐὰν μὴ βούλωνται, μηδὲν ἐπάναγκες ἔστω. Καὶ [765b] τὴν προβολὴν δὴ τὸν αἱρούμενον ἐκ τῶν ἐμπείρων ποιητέον, ἔν τε τῇ δοκιμασίᾳ κατηγόρημα ἓν τοῦτ' ἔστω καὶ ἀπηγόρημα, τῶν μὲν ὡς ἄπειρος ὁ λαχών, τῶν δ' ὡς ἔμπειρος· ὃς δ' ἂν εἷς ἐκ προχειροτονηθέντων δέκα λάχῃ, δοκιμασθείς, τὸν ἐνιαυτὸν τῶν χορῶν ἀρχέτω κατὰ νόμον. Κατὰ ταὐτὰ δὲ τούτοις καὶ ταύτῃ ὁ λαχὼν τὸν ἐνιαυτὸν ἐκεῖνον τῶν ἀφικομένων εἰς κρίσιν μονῳδιῶν τε καὶ συναυλιῶν ἀρχέτω, εἰς [765c] τοὺς κριτὰς ἀποδιδοὺς ὁ λαχὼν τὴν κρίσιν. Μετὰ δὲ ταῦτα χρεὼν ἀγωνίας ἀθλοθέτας αἱρεῖσθαι τῆς περὶ τὰ γυμνάσια ἵππων τε καὶ ἀνθρώπων ἐκ τῶν τρίτων τε καὶ ἔτι τῶν δευτέρων τιμημάτων· εἰς δὲ τὴν αἵρεσιν ἔστω μὲν ἐπάναγκες τοῖς τρισὶν (καὶ) πορεύεσθαι τιμήμασι, τὸ σμικρότατον δὲ ἀζήμιον ἀφείσθω. Τρεῖς δ' ἔστωσαν οἱ λαχόντες, τῶν προχειροτονηθέντων μὲν εἴκοσι, λαχόντων δὲ ἐκ τῶν εἴκοσι τριῶν, οὓς ἂν καὶ ψῆφος ἡ τῶν δοκιμαζόντων δοκιμάσῃ· ἐὰν [765d] δέ τις ἀποδοκιμασθῇ καθ' ἡντιναοῦν ἀρχῆς λῆξιν καὶ κρίσιν, ἄλλους ἀνθαιρεῖσθαι κατὰ ταὐτὰ καὶ τὴν δοκιμασίαν ὡσαύτως αὐτῶν πέρι ποιεῖσθαι.

Il conviendrait après cela d'instituer des magistrats pour la musique et la gymnastique, deux pour chacune d'elles, les uns pour instruire les citoyens, les autres poux les exercer à la lutte. Par les premiers, la loi entend ceux qui dans les gymnases et les écoles veillent à l'ordre et à l'instruction et qui, à ce propos, prennent soin que les écoliers des deux sexes fréquentent l'école et y trouvent un logement convenable. Par les seconds, la loi entend ceux qui président aux concours de gymnastique et de musique. Ils seront de deux sortes, les uns pour la musique, les autres pour la lutte. La lutte soit entre hommes, soit entre chevaux, aura les mêmes présidents ; mais pour la musique. ils seront différents ; il y aura lieu d'en instituer pour la monodie (71) et pour le chant imitatif, par exemple des rhapsodes, des joueurs de cithare, des flûtistes, et d'autres artistes du même genre ; et d'autres pour les chants des chœurs. D'abord en ce qui concerne le divertissement des chœurs composés d'enfants, d'hommes et de jeunes filles, il faut élire des citoyens pour présider aux danses et à toute l'ordonnance musicale. Un seul suffira pour cela ; il ne devra pas avoir moins de quarante ans. Un seul suffira de même, pour la monodie ; il ne devra pas avoir moins de trente ans ; il introduira les concurrents et prononcera entre eux le jugement qui convient.

Quant au président et à l'organisateur des chœurs, il faut le choisir de la manière suivante. Tous ceux qui ont du goût pour ces sortes de choses se réuniront en assemblée et seront mis à l'amende s'ils n'y viennent pas ; les gardiens des lois connaîtront de cette affaire ; pour les autres, s'ils refusent de venir, on ne les y forcera pas. L'électeur choisira son candidat parmi les habiles, et, quand on examinera ce candidat, on ne fera pas valoir d'autre raison pour le rejeter ou l'admettre que son habileté ou son incapacité, sur dix candidats choisis au préalable, on en prendra un qui, après avoir subi l'épreuve, présidera aux chœurs pendant une année selon la loi. Il en sera exactement de même pour celui que le sort aura désigné pour cette année parmi ceux qui se seront présentés pour juger des monodies et des concerts d'instruments ; il présidera les juges à qui il remettra la décision. Il faut ensuite élire dans la troisième et dans la deuxième classes des arbitres qui président aux exercices gymniques, tant d'hommes que de chevaux. Les trois premières classes seront forcées de venir voter : la plus petite pourra s'en dispenser, sans être soumise à une amende. Sur les vingt candidats qui auront été élus d'abord, on en choisira trois qui seront nommés, si le vote des examinateurs ratifie leur élection. Si quelqu'un est refusé à l'épreuve pour quelque fonction et quelque jugement que ce soit, on en choisira d'autres suivant les mêmes formes et on les soumettra de même à l'examen.

Λοιπὸς δὲ ἄρχων περὶ τὰ προειρημένα ἡμῖν ὁ τῆς παιδείας ἐπιμελητὴς πάσης θηλειῶν τε καὶ ἀρρένων. Εἷς μὲν δὴ καὶ ὁ τούτων ἄρξων ἔστω κατὰ νόμους, ἐτῶν μὲν γεγονὼς μὴ ἔλαττον ἢ πεντήκοντα, παίδων δὲ γνησίων πατήρ, μάλιστα μὲν ὑέων καὶ θυγατέρων, εἰ δὲ μή, θάτερα· διανοηθήτω [765e] δὲ αὐτός τε ὁ προκριθεὶς καὶ ὁ προκρίνων ὡς οὖσαν ταύτην τὴν ἀρχὴν τῶν ἐν τῇ πόλει ἀκροτάτων ἀρχῶν πολὺ μεγίστην. Παντὸς γὰρ δὴ φυτοῦ ἡ πρώτη βλάστη καλῶς ὁρμηθεῖσα, πρὸς ἀρετὴν τῆς αὑτοῦ φύσεως κυριωτάτη τέλος ἐπιθεῖναι τὸ πρόσφορον, τῶν τε ἄλλων φυτῶν καὶ τῶν ζῴων ἡμέρων [766a] καὶ ἀγρίων καὶ ἀνθρώπων· ἄνθρωπος δέ, ὥς φαμεν, ἥμερον, ὅμως μὴν παιδείας μὲν ὀρθῆς τυχὸν καὶ φύσεως εὐτυχοῦς, θειότατον ἡμερώτατόν τε ζῷον γίγνεσθαι φιλεῖ, μὴ ἱκανῶς δὲ ἢ μὴ καλῶς τραφὲν ἀγριώτατον, ὁπόσα φύει γῆ. ὧν ἕνεκα οὐ δεύτερον οὐδὲ πάρεργον δεῖ τὴν παίδων τροφὴν τὸν νομοθέτην ἐᾶν γίγνεσθαι, πρῶτον δὲ ἄρξασθαι χρεὼν τὸν μέλλοντα αὐτῶν ἐπιμελήσεσθαι καλῶς αἱρεθῆναι, τῶν ἐν τῇ πόλει ὃς ἂν ἄριστος εἰς πάντα ᾖ, τοῦτον κατὰ δύναμιν ὅτι [766b] μάλιστα αὐτοῖς καθιστάντα προστάττειν ἐπιμελητήν. Αἱ πᾶσαι τοίνυν ἀρχαὶ πλὴν βουλῆς καὶ πρυτάνεων εἰς τὸ τοῦ Ἀπόλλωνος ἱερὸν ἐλθοῦσαι φερόντων ψῆφον κρύβδην, τῶν νομοφυλάκων ὅντιν' ἂν ἕκαστος ἡγῆται κάλλιστ' ἂν τῶν περὶ παιδείαν ἄρξαι γενομένων· ᾧ δ' ἂν πλεῖσται ψῆφοι συμβῶσιν, δοκιμασθεὶς ὑπὸ τῶν ἄλλων ἀρχόντων τῶν ἑλομένων, πλὴν νομοφυλάκων, ἀρχέτω ἔτη πέντε, ἕκτῳ δὲ κατὰ [766c] ταὐτὰ ἄλλον ἐπὶ ταύτην τὴν ἀρχὴν αἱρεῖσθαι.

Ἐὰν δέ τις δημοσίαν ἀρχὴν ἄρχων ἀποθάνῃ πρὶν ἐξήκειν αὐτῷ τὴν ἀρχὴν πλεῖον ἢ τριάκοντα ἐπιδεομένην ἡμερῶν, τὸν αὐτὸν τρόπον ἐπὶ τὴν ἀρχὴν ἄλλον καθιστάναι οἷς ἦν τοῦτο προσηκόντως μέλον. Καὶ ἐὰν ὀρφανῶν ἐπίτροπος τελευτήσῃ τις, οἱ προσήκοντες καὶ ἐπιδημοῦντες πρὸς πατρὸς καὶ μητρὸς μέχρι ἀνεψιῶν παίδων ἄλλον καθιστάντων [766d] ἐντὸς δέκα ἡμερῶν, ἢ ζημιούσθων ἕκαστος δραχμῇ τῆς ἡμέρας, μέχριπερ ἂν τοῖς παισὶν καταστήσωσι τὸν ἐπίτροπον.

Des magistratures dont nous avons parlé plus haut, il nous reste l'intendance générale de l'éducation des deux sexes. La loi veut qu'un seul magistrat en soit chargé, qui devra être âgé d'au moins cinquante ans, sera père d'enfants légitimes, autant que possible des deux sexes, en tout cas de l'un ou de l'autre. Que celui qui e aura été choisi et celui qui l'aura choisi se mettent bien dans l'esprit que, parmi les plus hautes charges de l'État, celle-ci est de beaucoup la plus importante. Prenez la bouture naissante d'une plante quelconque, si vous la dirigez convenablement pour développer ses qualités naturelles, elle deviendra souverainement fertile en fruits. Il en est de même de tous les arbres, des animaux domestiques ou sauvages et des hommes. Nous disons bien que l'homme est un être doux ; cependant, quand il a reçu une bonne éducation et qu'il est doué d'un heureux naturel, il devient ordinairement le plus divin et le plus doux des animaux ; si, au contraire, il a reçu une éducation insuffisante ou défectueuse, il devient le plus sauvage des êtres que produit la terre. C'est pourquoi le législateur ne doit pas regarder l'éducation des enfants comme une chose secondaire ou accessoire ; il faut au contraire que celui qui veut s'en occuper comme il convient commence par faire élire parmi les citoyens celui qui est le plus parfait sous tous les rapports : c'est cet homme-là qu'il doit mettre tous ses soins à placer à la tête de l'éducation de la jeunesse.

En conséquence, tous les magistrats, sauf les sénateurs et les prytanes, se rendront dans le temple d'Apollon et choisiront au scrutin secret celui des gardiens des lois qu'ils jugeront le plus capable de veiller à l'éducation. Celui qui aura obtenu le plus de voix, après avoir été examiné par les magistrats qui l'auront élu, à l'exception des gardiens des lois, exercera sa charge pendant cinq ans ; la sixième année, on en élira un autre dans les mêmes formes pour remplir la même fonction.

Si un fonctionnaire public vient à mourir plus de trente jours avant l'expiration de sa charge, ceux que ce soin regarde en éliront un autre à sa place dans les mêmes formes. De même, si un orphelin vient à perdre son tuteur, ses proches et ses parents du côté de son père et de sa mère jusqu'aux enfants de ses cousins germains, qui seront présents dans la ville, en éliront un autre dans les dix jours, ou chacun d'eux payera une drachme d'amende par jour, jusqu'à ce qu'ils aient constitué un tuteur à l'enfant.

Πᾶσα δὲ δήπου πόλις ἄπολις ἂν γίγνοιτο, ἐν ᾗ δικαστήρια μὴ καθεστῶτα εἴη κατὰ τρόπον· ἄφωνος δ' αὖ δικαστὴς ἡμῖν καὶ μὴ πλείω τῶν ἀντιδίκων ἐν ταῖς ἀνακρίσεσι φθεγγόμενος, καθάπερ ἐν ταῖς διαίταις, οὐκ ἄν ποτε ἱκανὸς γένοιτο περὶ τὴν τῶν δικαίων κρίσιν· ὧν ἕνεκα οὔτε πολλοὺς ὄντας ῥᾴδιον εὖ δικάζειν οὔτε ὀλίγους φαύλους. Σαφὲς δὲ ἀεὶ τὸ [766e] ἀμφισβητούμενον χρεὼν γίγνεσθαι παρ' ἑκατέρων, ὁ δὲ χρόνος ἅμα καὶ τὸ βραδὺ τό τε πολλάκις ἀνακρίνειν πρὸς τὸ φανερὰν γίγνεσθαι τὴν ἀμφισβήτησιν σύμφορον. ὧν ἕνεκα πρῶτον μὲν εἰς γείτονας ἰέναι χρὴ τοὺς ἐπικαλοῦντας ἀλλήλοις καὶ τοὺς φίλους τε καὶ συνειδότας ὅτι μάλιστα [767a] τὰς ἀμφισβητουμένας πράξεις, ἐὰν δ' ἄρα μὴ ἐν τούτοις τις ἱκανὴν κρίσιν λαμβάνῃ, πρὸς ἄλλο δικαστήριον ἴτω· τὸ δὲ τρίτον, ἂν τὰ δύο δικαστήρια μὴ δύνηται διαλλάξαι, τέλος ἐπιθέτω τῇ δίκῃ. Τρόπον δή τινα καὶ τῶν δικαστηρίων αἱ καταστάσεις ἀρχόντων εἰσὶν αἱρέσεις· πάντα μὲν γὰρ ἄρχοντα ἀναγκαῖον καὶ δικαστὴν εἶναί τινων, δικαστὴς δὲ οὐκ ἄρχων καί τινα τρόπον ἄρχων οὐ πάνυ φαῦλος γίγνεται τὴν τόθ' ἡμέραν ᾗπερ ἂν κρίνων τὴν δίκην ἀποτελῇ. θέντες δὴ καὶ τοὺς [767b] δικαστὰς ὡς ἄρχοντας, λέγωμεν τίνες ἂν εἶεν πρέποντες καὶ τίνων ἄρα δικασταὶ καὶ πόσοι ἐφ' ἕκαστον. Κυριώτατον μὲν τοίνυν ἔστω δικαστήριον ὅπερ ἂν αὐτοὶ ἑαυτοῖς ἀποφήνωσιν ἕκαστοι, κοινῇ τινας ἑλόμενοι· δύο δὴ τῶν λοιπῶν ἔστω κριτήρια, τὸ μὲν ὅταν τίς τινα ἰδιώτην ἰδιώτης, ἐπαιτιώμενος ἀδικεῖν αὐτόν, ἄγων εἰς δίκην βούληται διακριθῆναι, τὸ δ' ὁπόταν τὸ δημόσιον ὑπό τινος τῶν πολιτῶν ἡγῆταί [767c] τις ἀδικεῖσθαι καὶ βουληθῇ τῷ κοινῷ βοηθεῖν, λεκτέον ὁποῖοί τ' εἰσὶν καὶ τίνες οἱ κριταί. Πρῶτον δὴ δικαστήριον ἡμῖν γιγνέσθω κοινὸν ἅπασι τοῖς τὸ τρίτον ἀμφισβητοῦσιν ἰδιώταις πρὸς ἀλλήλους, γενόμενον τῇδέ πῃ. Πάσας δὴ τὰς ἀρχάς, ὁπόσαι τε κατ' ἐνιαυτὸν καὶ ὁπόσαι πλείω χρόνον ἄρχουσιν, ἐπειδὰν μέλλῃ νέος ἐνιαυτὸς μετὰ θερινὰς τροπὰς τῷ ἐπιόντι μηνὶ γίγνεσθαι, ταύτης τῆς ἡμέρας τῇ πρόσθεν πάντας χρὴ τοὺς ἄρχοντας συνελθεῖν εἰς ἓν ἱερὸν καὶ τὸν [767d] θεὸν ὀμόσαντας οἷον ἀπάρξασθαι πάσης ἀρχῆς ἕνα δικαστήν, ὃς ἂν ἐν ἀρχῇ ἑκάστῃ ἄριστός τε εἶναι δόξῃ καὶ ἄριστ' ἂν καὶ ὁσιώτατα τὰς δίκας τοῖς πολίταις αὐτῷ τὸν ἐπιόντα ἐνιαυτὸν φαίνηται διακρίνειν. Τούτων δὲ αἱρεθέντων γίγνεσθαι μὲν δοκιμασίαν ἐν τοῖς ἑλομένοις αὐτοῖς, ἐὰν δὲ ἀποδοκιμασθῇ τις, ἕτερον ἀνθαιρεῖσθαι κατὰ ταὐτά, τοὺς δὲ δοκιμασθέντας δικάζειν μὲν τοῖς τἆλλα δικαστήρια φυγοῦσι, τὴν δὲ ψῆφον φανερὰν φέρειν· ἐπηκόους δ' εἶναι καὶ θεατὰς [767e] τούτων τῶν δικῶν ἐξ ἀνάγκης μὲν βουλευτὰς καὶ τοὺς ἄλλους ἄρχοντας τοὺς ἑλομένους αὐτούς, τῶν δὲ ἄλλων τὸν βουλόμενον. Ἐὰν δέ τις ἐπαιτιᾶταί τινα ἑκόντα ἀδίκως κρῖναι τὴν δίκην, εἰς τοὺς νομοφύλακας ἰὼν κατηγορείτω· ὁ δὲ ὀφλὼν τὴν τοιαύτην δίκην ὑπεχέτω μὲν τοῦ βλάβους τῷ βλαφθέντι τὸ ἥμισυ τίνειν, ἐὰν δὲ μείζονος ἄξιος εἶναι δόξῃ ζημίας, προστιμᾶν τοὺς κρίναντας τὴν δίκην ὅτι χρὴ πρὸς τούτῳ παθεῖν αὐτὸν ἢ ἀποτίνειν τῷ κοινῷ καὶ τῷ τὴν δίκην δικασαμένῳ. Περὶ δὲ τῶν δημοσίων ἐγκλημάτων ἀναγκαῖον [768a] πρῶτον μὲν τῷ πλήθει μεταδιδόναι τῆς κρίσεως - οἱ γὰρ ἀδικούμενοι πάντες εἰσίν, ὁπόταν τις τὴν πόλιν ἀδικῇ, καὶ χαλεπῶς ἂν ἐν δίκῃ φέροιεν ἄμοιροι γιγνόμενοι τῶν τοιούτων διακρίσεων - ἀλλ' ἀρχήν τε εἶναι χρὴ τῆς τοιαύτης δίκης καὶ τελευτὴν εἰς τὸν δῆμον ἀποδιδομένην, τὴν δὲ βάσανον ἐν ταῖς μεγίσταις ἀρχαῖς τρισίν, ἃς ἂν ὅ τε φεύγων καὶ ὁ διώκων συνομολογῆτον· ἐὰν δὲ μὴ δύνησθον κοινωνῆσαι τῆς ὁμολογίας αὐτοί, τὴν βουλὴν ἐπικρίνειν αὐτῶν τὴν αἵρεσιν [768b] ἑκατέρου. Δεῖ δὲ δὴ καὶ τῶν ἰδίων δικῶν κοινωνεῖν κατὰ δύναμιν ἅπαντας· ὁ γὰρ ἀκοινώνητος ὢν ἐξουσίας τοῦ συνδικάζειν ἡγεῖται τὸ παράπαν τῆς πόλεως οὐ μέτοχος εἶναι. Διὰ ταῦτ' οὖν δὴ καὶ κατὰ φυλὰς ἀναγκαῖον δικαστήριά τε γίγνεσθαι καὶ κλήρῳ δικαστὰς ἐκ τοῦ παραχρῆμα ἀδιαφθόρους ταῖς δεήσεσι δικάζειν, τὸ δὲ τέλος κρίνειν πάντων τῶν τοιούτων ἐκεῖνο τὸ δικαστήριον, ὅ φαμεν εἴς γε ἀνθρωπίνην δύναμιν ὡς οἷόν τε ἀδιαφθορώτατα παρεσκευάσθαι τοῖς μὴ [768c] δυναμένοις μήτε ἐν τοῖς γείτοσι μήτε ἐν τοῖς φυλετικοῖς δικαστηρίοις ἀπαλλάττεσθαι.

Un État n'est pas un État, si les tribunaux n'y ont pas été organisés comme il faut. De plus, un juge muet et qui dans une enquête n'en dit pas plus que les parties, comme il arrive dans les arbitrages, ne sera jamais capable de rendre la justice, d'où il suit qu'il n'est pas facile de bien juger, si l'on est nombreux, ou en petit nombre, mais sans compétence. Il faut en effet que le point en litige soit bien éclairci des deux côtés, et c'est le temps, la lenteur, les questions multipliées qui servent à la fois à faire l'évidence sur la contestation. Aussi faut-il que ceux qui s'appellent en justice s'adressent au préalable à leurs voisins, à leurs amis et à ceux qui connaissent le mieux les faits sur lesquels roule la contestation. Si leur jugement ne leur paraît pas satisfaisant, qu'ils aient recours à un autre tribunal, et, si les deux premiers n'ont pas réussi à mettre les plaideurs d'accord, un troisième tranchera le différend sans appel.
L'érection des tribunaux ressemble d'assez près à une élection de magistrats, puisque tout magistrat est nécessairement juge en certaines matières et qu'un juge, sans être magistrat (72), est cependant un juge digne de considération le jour où il tranche un procès par sa sentence. Mettons donc les juges au rang des magistrats et disons quelles doivent être leurs qualités, à quoi s'étend leur compétence et combien il en faut dans chaque tribunal. Le tribunal par excellence sera celui que les plaideurs eux-mêmes auront créé pour eux, en choisissant leurs juges de concert. Après celui-là, il y en aura cieux autres, l'un pour juger les cas où un particulier, accusant un autre particulier, voudra le poursuivre en justice; l'autre pour le cas où quelqu'un, jugeant qu'un citoyen lèse l'État, voudra défendre l'intérêt public.

Il nous faut parler maintenant de la qualité et du choix des juges. Voici comment nous formerons le premier tribunal ouvert à tous les particuliers plaidant pour la troisième fois. La veille du jour où, durant le mois qui suit le solstice d'été, la nouvelle année va commencer (73), tous les magistrats nommés pour un an et tous ceux dont la charge est de plus longue durée s'assembleront dans le même temple et, après avoir pris le dieu pour témoin de leur serment, lui offriront en quelque sorte les prémices de tous les corps de magistrature, en choisissant dans chacun d'eux celui qu'ils tiendront pour le meilleur et qui leur paraîtra le plus éclairé et le plus scrupuleux pour juger les procès des citoyens durant l'année suivante. Ceux qui auront été choisis seront soumis à l'épreuve par ceux-mêmes qui les auront choisis, et, si l'un d'eux est rejeté, on en élira un autre à sa place dans les mêmes formes. Ceux qui auront été admis jugeront ceux qui en appellent des autres tribunaux et voteront à bulletin ouvert. Les sénateurs et les autres magistrats qui les auront élus seront tenus d'assister à ces procès et d'écouter les sentences ; les autres n'y assisteront que s'ils le veulent. Si quelqu'un accuse un juge d'avoir rendu volontairement un arrêt injuste, l'accusation sera portée devant les gardiens des lois. Si le juge est reconnu coupable, il sera condamné à payer à celui qu'il a lésé la moitié du dommage, et, si l'on trouve qu'il mérite une peine plus sévère, les juges du procès y ajouteront ce qu'il doit souffrir en outre, ou payer au trésor public et à celui qui a engagé la poursuite.

A l'égard des crimes d'État, il est nécessaire tout d'abord que le peuple participe, au jugement; car tous les citoyens sont lésés quand l'État est lésé, et ils supporteraient difficilement d'être exclus de procès où l'on juge ces sortes de causes. C'est donc au peuple qu'il faut s'en remettre pour engager et pour trancher de tels procès. L'enquête se fera par devant les trois plus grands magistrats choisis d'un commun accord par le défendeur et par le demandeur. S'ils ne peuvent se mettre d'accord eux-mêmes, c'est le sénat qui fera le choix pour l'un et l'autre. Il faut aussi que tous participent autant que possible aux jugements des causes privées ; car celui qui est exclu de la faculté de juger avec les autres s'imagine qu'il est entièrement privé des droits de citoyen. C'est pourquoi il est nécessaire aussi qu'il y ait des tribunaux pour chaque tribu, et que des juges désignés par le sort tranchent instantanément les différends, sans se laisser corrompre par les prières. La décision finale de ces sortes de causes sera remise au tribunal dont nous avons parlé, tribunal formé des juges les plus intègres qu'il soit possible de trouver, et destiné à juger ceux que ni les voisins ni les tribunaux des tribus n'ont pu mettre d'accord.

Νῦν δὴ περὶ μὲν δικαστήρια ἡμῖν - ἃ δή φαμεν οὔθ' ὡς ἀρχὰς οὔτε ὡς μὴ ῥᾴδιον εἰπόντα ἀναμφισβητήτως εἰρηκέναι - περὶ μὲν ταῦτα οἷον περιγραφή τις ἔξωθεν περιγεγραμμένη τὰ μὲν εἴρηκεν, τὰ δ' ἀπολείπει σχεδόν· πρὸς γὰρ τέλει νομοθεσίας ἡ δικῶν ἀκριβὴς νόμων θέσις ἅμα καὶ διαίρεσις ὀρθότατα γίγνοιτ' ἂν μακρῷ. Ταύταις μὲν οὖν [768d] εἰρήσθω πρὸς τῷ τέλει περιμένειν ἡμᾶς, αἱ δὲ περὶ τὰς ἄλλας ἀρχὰς καταστάσεις σχεδὸν τὴν πλείστην εἰλήφασιν νομοθεσίαν· τὸ δὲ ὅλον καὶ ἀκριβὲς περὶ ἑνός τε καὶ πάντων τῶν κατὰ πόλιν καὶ πολιτικὴν πᾶσαν διοικήσεων οὐκ ἔστιν γενέσθαι σαφές, πρὶν ἂν ἡ διέξοδος ἀπ' ἀρχῆς τά τε δεύτερα καὶ τὰ μέσα καὶ πάντα μέρη τὰ ἑαυτῆς ἀπολαβοῦσα πρὸς τέλος ἀφίκηται. Νῦν μὴν ἐν τῷ παρόντι μέχρι τῆς τῶν [768e] ἀρχόντων αἱρέσεως γενομένης τελευτὴ μὲν τῶν ἔμπροσθεν αὕτη γίγνοιτ' ἂν ἱκανή, νόμων δὲ θέσεως ἀρχὴ καὶ ἀναβολῶν ἅμα καὶ ὄκνων οὐδὲν ἔτι δεομένη.

ΚΛΕΙΝΙΑΣ

Πάντως μοι κατὰ νοῦν, ὦ ξένε, τὰ ἔμπροσθεν εἰρηκώς, τὴν ἀρχὴν νῦν τελευτῇ προσάψας περὶ τῶν τε εἰρημένων καὶ τῶν μελλόντων ῥηθήσεσθαι, ταῦτα ἔτι μᾶλλον ἐκείνων εἴρηκας φιλίως.

ΑΘΗΝΑΙΟΣ

 [769a] Καλῶς τοίνυν ἂν ἡμῖν ἡ πρεσβυτῶν ἔμφρων παιδιὰ μέχρι δεῦρ' εἴη τὰ νῦν διαπεπαισμένη.

ΚΛΕΙΝΙΑΣ

Καλὴν τὴν σπουδὴν ἔοικας δηλοῦν τῶν ἀνδρῶν.

ΑΘΗΝΑΙΟΣ

Εἰκός γε· τόδε δ' ἐννοήσωμεν εἰ σοὶ δοκεῖ καθάπερ ἐμοί.

ΚΛΕΙΝΙΑΣ

Τὸ ποῖον δὴ καὶ περὶ τίνων;

ΑΘΗΝΑΙΟΣ

Οἶσθ' ὅτι καθάπερ ζωγράφων οὐδὲν πέρας ἔχειν ἡ πραγματεία δοκεῖ περὶ ἑκάστων τῶν ζῴων, ἀλλ' ἢ τοῦ χραίνειν ἢ ἀποχραίνειν, ἢ ὁτιδήποτε καλοῦσι τὸ τοιοῦτον οἱ [769b] ζωγράφων παῖδες, οὐκ ἄν ποτε δοκεῖ παύσασθαι κοσμοῦσα, ὥστε ἐπίδοσιν μηκέτ' ἔχειν εἰς τὸ καλλίω τε καὶ φανερώτερα γίγνεσθαι τὰ γεγραμμένα.

ΚΛΕΙΝΙΑΣ

Σχεδὸν ἐννοῶ ἀκούων καὶ αὐτὸς ταῦτα ἃ λέγεις, ἐπεὶ ἐντριβής γε οὐδαμῶς γέγονα τῇ τοιαύτῃ τέχνῃ.

ΑΘΗΝΑΙΟΣ

Καὶ οὐδέν γε ἐβλάβης. Χρησώμεθά γε μὴν τῷ νῦν παρατυχόντι περὶ αὐτῆς ἡμῖν λόγῳ τὸ τοιόνδε, ὡς εἴ ποτέ [769c] τις ἐπινοήσειε γράψαι τε ὡς κάλλιστον ζῷον καὶ τοῦτ' αὖ μηδέποτε ἐπὶ φαυλότερον ἀλλ' ἐπὶ τὸ βέλτιον ἴσχειν τοῦ ἐπιόντος ἀεὶ χρόνου, συννοεῖς ὅτι θνητὸς ὤν, εἰ μή τινα καταλείψει διάδοχον τοῦ ἐπανορθοῦν τε, ἐάν τι σφάλληται τὸ ζῷον ὑπὸ χρόνων, καὶ τὸ παραλειφθὲν ὑπὸ τῆς ἀσθενείας τῆς ἑαυτοῦ πρὸς τὴν τέχνην οἷός τε εἰς τὸ πρόσθεν ἔσται φαιδρύνων ποιεῖν ἐπιδιδόναι, σμικρόν τινα χρόνον αὐτῷ πόνος παραμενεῖ πάμπολυς;

ΚΛΕΙΝΙΑΣ

Ἀληθῆ.

ΑΘΗΝΑΙΟΣ

[769d] Τί οὖν; ἆρ' οὐ τοιοῦτον δοκεῖ σοι τὸ τοῦ νομοθέτου βούλημ' εἶναι; πρῶτον μὲν γράψαι τοὺς νόμους πρὸς τὴν ἀκρίβειαν κατὰ δύναμιν ἱκανῶς· ἔπειτα προϊόντος τοῦ χρόνου καὶ τῶν δοξάντων ἔργῳ πειρώμενον, ἆρ' οἴει τινὰ οὕτως ἄφρονα γεγονέναι νομοθέτην, ὥστ' ἀγνοεῖν ὅτι πάμπολλα ἀνάγκη παραλείπεσθαι τοιαῦτα, ἃ δεῖ τινα συνεπόμενον ἐπανορθοῦν, ἵνα μηδαμῇ χείρων, βελτίων δὲ ἡ πολιτεία [769e] καὶ ὁ κόσμος ἀεὶ γίγνηται περὶ τὴν ᾠκισμένην αὐτῷ πόλιν;

ΚΛΕΙΝΙΑΣ

Εἰκός - πῶς γὰρ οὔ; - βούλεσθαι πάντα ὁντινοῦν τὸ τοιοῦτον.

ΑΘΗΝΑΙΟΣ

Οὐκοῦν εἴ τίς τινα μηχανὴν ἔχοι πρὸς τοῦτο, ἔργῳ καὶ λόγοις τίνα τρόπον διδάξειεν ἂν ἕτερον εἴτε μείζονα εἴτε ἐλάττω περὶ τοῦτ' ἔχειν ἔννοιαν, ὅπως χρὴ φυλάττειν καὶ ἐπανορθοῦν νόμους, οὐκ ἄν ποτε λέγων ἀπείποι τὸ τοιοῦτον πρὶν ἐπὶ τέλος ἐλθεῖν;

ΚΛΕΙΝΙΑΣ

[770a] Πῶς γὰρ ἄν;

ΑΘΗΝΑΙΟΣ

Οὐκοῦν ἐν τῷ νῦν παρόντι ποιητέον ἐμοὶ καὶ σφῷν τοῦτο;

ΚΛΕΙΝΙΑΣ

Τὸ ποῖον δὴ λέγεις;

ΑΘΗΝΑΙΟΣ

Ἐπειδὴ νομοθετεῖν μὲν μέλλομεν, ᾕρηνται δὲ ἡμῖν νομοφύλακες, ἡμεῖς δ' ἐν δυσμαῖς τοῦ βίου, οἱ δ' ὡς πρὸς ἡμᾶς νέοι, ἅμα μέν, ὥς φαμεν, δεῖ νομοθετεῖν ἡμᾶς, ἅμα δὲ πειρᾶσθαι ποιεῖν καὶ τούτους αὐτοὺς νομοθέτας τε καὶ νομοφύλακας εἰς τὸ δυνατόν.

ΚΛΕΙΝΙΑΣ

[770b] Τί μήν; εἴπερ οἷοί τέ γ' ἐσμὲν ἱκανῶς.

ΑΘΗΝΑΙΟΣ

Ἀλλ' οὖν πειρατέα γε καὶ προθυμητέα.

ΚΛΕΙΝΙΑΣ

Πῶς γὰρ οὔ;

Voilà ce que, pour le moment, j'avais à dire des tribunaux, au sujet desquels il n'est pas facile d'affirmer péremptoirement que ce sont ou que ce ne sont pas des magistratures. Je n'en ai fait pour ainsi dire qu'une ébauche, où j'ai marqué certaines de leurs fonctions et laissé de côté les autres. Quand nous serons parvenus au terme de notre législation, nous exposerons avec précision et d'une manière beaucoup plus complète les lois relatives aux procès et les diverses juridictions des tribunaux. Disons-leur de nous attendre à la fin. Pour l'institution des autres magistratures, nous avons, à peu de choses près, édicté les lois essentielles; mais pour l'ensemble et le détail précis relatif à chaque magistrature et à toutes les administrations de la ville et de l'État, il n'est pas possible de s'en faire une idée claire, avant d'avoir embrassé les premières et les deuxièmes pièces de l'édifice, celles du milieu, toutes en un mot, jusqu'à ce qu'on soit arrivé à la fin. Maintenant que nous sommes allés jusqu'à l'élection des magistrats, nous en avons bien fini avec le début et nous allons commencer notre œuvre législative, n'ayant plus lieu de la différer ni d'hésiter à l'entreprendre.

CLINIAS

Ce que tu as dit jusqu'ici, étranger, m'a pleinement satisfait ; mais en rattachant ce que tu as dit au début à ce que tu vas dire pour terminer, tu as encore accru ma satisfaction.

L'ATHÉNIEN

Nous avons donc, en nous jouant comme il convient à des vieillards sensés, assez bien réussi jusqu'à présent.

CLINIAS

C'est, à mon avis, une belle et sérieuse occupation, faite pour des hommes dans la force de l'âge, que tu proposes là.

L'ATHÉNIEN

Tu as raison. Mais voyons si tu es du même avis que moi.

CLINIAS

Que veux-tu dire et à propos de quoi ?

L'ATHÉNIEN

Tu sais que le travail des peintres, dans les diverses figures qu'ils représentent, paraît ne devoir jamais finir, qu'ils ne font que charger ou affaiblir les couleurs, quelque soit le mot que les enfants des peintres donnent à cette opération, et qu'ils semblent ne devoir jamais cesser d'embellir leurs tableaux, jusqu'à ce qu'il soit impossible d'y rien ajouter et de leur donner plus de beauté et d'éclat.

CLINIAS

Je m'en fais une idée, moi aussi, en t'écoutant ; car je ne suis pas du tout expert en cet art.

L'ATHÉNIEN

Tu n'y as rien perdu. Mais servons-nous de l'exemple que cet art vient de nous fournir. Si quelqu'un s'était mis en tête de peindre la plus belle figure possible, de sorte qu'au lieu de se dégrader, elle acquit de jour en jour une nouvelle perfection, tu conçois qu'étant mortel, s'il ne laisse après lui un successeur capable de réparer la dégradation que le temps peut faire à son tableau, de lui rendre son lustre et de le perfectionner en suppléant à ce que la faiblesse artistique du premier a laissé échapper, tu conçois, dis-je, que peu de temps après il y aura fort à faire à sa peinture.

CLINIAS

C'est vrai.

L'ATHÉNIEN

Eh bien, l'entreprise du législateur ne te parait-elle pas assimilable à celle de ce peintre ? Il se propose d'abord de rédiger ses lois avec toute la précision possible, puis, lorsque avec le temps il les aura effectivement mises à l'épreuve, crois-tu qu'il se trouvera un législateur assez dépourvu de sens pour méconnaître qu'il a forcément laissé une foule de traits qui ont besoin d'être corrigés par un autre après lui, pour que la police et le bon ordre, au lieu d'empirer, s'améliore toujours dans la cité qu'il a fondée ?

CLINIAS

C'est naturel ; il ne saurait en être autrement ; n'importe qui en voudrait faire autant.

L'ATHÉNIEN

Si donc un législateur trouvait le moyen, soit par des actes, soit par des paroles, d'enseigner à un autre soit supérieur, soit inférieur à lui, à ne pas oublier qu'il faut maintenir et améliorer les lois, n'est-il pas vrai qu'il ne cesserait pas de, le lui répéter jusqu'à sa mort ?

CLINIAS

Sans contredit.

L'ATHÉNIEN

N'est-ce point ce que nous avons à faire dans le cas présent, vous deux et moi ?

CLINIAS

Que veux-tu dire ?

L'ATHÉNIEN

Je dis que, puisque nous sommes sur le point d'édicter des lois, que nous avons choisi des gardiens des lois et que nous sommes au déclin de notre vie, tandis qu'ils sont jeunes en comparaison de nous, il faut, en même temps que nous légiférons, essayer de faire d'eux aussi des législateurs et des gardiens des lois dans la mesure du possible.

CLINIAS

Certainement, si du moins nous pouvons y réussir.

L'ATHÉNIEN

En tout cas, il faut essayer et y faire tous nos efforts.

CLINIAS

Assurément.

ΑΘΗΝΑΙΟΣ

Λέγωμεν δὴ πρὸς αὐτούς· ὦ φίλοι σωτῆρες νόμων, ἡμεῖς περὶ ἑκάστων ὧν τίθεμεν τοὺς νόμους πάμπολλα παραλείψομεν - ἀνάγκη γάρ - οὐ μὴν ἀλλ' ὅσα γε μὴ σμικρὰ καὶ τὸ ὅλον εἰς δύναμιν οὐκ ἀνήσομεν ἀπεριήγητον καθάπερ τινὶ περιγραφῇ· τοῦτο δὲ δεήσει συμπληροῦν ὑμᾶς τὸ περιηγηθέν. [770c] Ὅποι δὲ βλέποντες δράσετε τὸ τοιοῦτον, ἀκούειν χρή. Μέγιλλος μὲν γὰρ καὶ ἐγὼ καὶ Κλεινίας εἰρήκαμέν τε αὐτὰ ἀλλήλοις οὐκ ὀλιγάκις, ὁμολογοῦμέν τε λέγεσθαι καλῶς· ὑμᾶς δὲ ἡμῖν βουλόμεθα συγγνώμονάς τε ἅμα καὶ μαθητὰς γίγνεσθαι, βλέποντας πρὸς ταῦτα εἰς ἅπερ ἡμεῖς συνεχωρήσαμεν ἀλλήλοις τὸν νομοφύλακά τε καὶ νομοθέτην δεῖν βλέπειν. ἦν δὲ ἡ συγχώρησις ἓν ἔχουσα κεφάλαιον, ὅπως [770d] ποτὲ ἀνὴρ ἀγαθὸς γίγνοιτ' ἄν, τὴν ἀνθρώπῳ προσήκουσαν ἀρετὴν τῆς ψυχῆς ἔχων ἔκ τινος ἐπιτηδεύματος ἤ τινος ἤθους ἢ ποιᾶς κτήσεως ἢ ἐπιθυμίας ἢ δόξης ἢ μαθημάτων ποτέ τινων, εἴτε ἄρρην τις τῶν συνοικούντων οὖσα ἡ φύσις εἴτε θήλεια, νέων ἢ γερόντων, ὅπως εἰς ταὐτὸν τοῦτο ὃ λέγομεν τεταμένη σπουδὴ πᾶσα ἔσται διὰ παντὸς τοῦ βίου, τῶν δ' ἄλλων ὁπόσα ἐμπόδια τούτοις μηδὲν προτιμῶν φανεῖται [770e] μηδ' ὁστισοῦν, τελευτῶν δὲ καὶ πόλεως, ἐὰν ἀνάστατον ἀνάγκη φαίνηται γίγνεσθαι πρὶν ἐθέλειν δούλειον ὑπομείνασα ζυγὸν ἄρχεσθαι ὑπὸ χειρόνων, ἢ λείπειν φυγῇ τὴν πόλιν· ὡς πάντα τὰ τοιαῦτα ἄρ' ἔσθ' ὑπομενετέον πάσχοντας πρὶν ἀλλάξασθαι πολιτείαν ἣ χείρους ἀνθρώπους πέφυκε ποιεῖν. Ταῦτα ἡμεῖς τε ἔμπροσθεν συνωμολογησάμεθα, καὶ νῦν ὑμεῖς ἡμῶν εἰς ταῦτα ἑκάτερα βλέποντες ἐπαινεῖτε καὶ [771a] ψέγετε τοὺς νόμους ὅσοι μὴ ταῦτα δυνατοί, τοὺς δὲ δυνατοὺς ἀσπάζεσθέ τε καὶ φιλοφρόνως δεχόμενοι ζῆτε ἐν αὐτοῖς· τὰ δ' ἄλλα ἐπιτηδεύματα καὶ πρὸς ἄλλα τείνοντα τῶν ἀγαθῶν λεγομένων χαίρειν χρὴ προσαγορεύειν.

Ἀρχὴ δὲ ἔστω τῶν μετὰ ταῦτα ἡμῖν νόμων ἥδε τις, ἀφ' ἱερῶν ἠργμένη. Τὸν ἀριθμὸν γὰρ δὴ δεῖ πρῶτον ἀναλαβεῖν ἡμᾶς τὸν τῶν πεντακισχιλίων καὶ τετταράκοντα, ὅσας εἶχέν [771b] τε καὶ ἔχει τομὰς προσφόρους ὅ τε ὅλος ἅμα καὶ ὁ κατὰ φυλάς, ὃ δὴ τοῦ παντὸς ἔθεμεν δωδεκατημόριον, ἓν καὶ εἴκοσιν εἰκοσάκις ὀρθότατα φύν. Ἔχει δὲ διανομὰς δώδεκα μὲν ὁ πᾶς ἀριθμὸς ἡμῖν, δώδεκα δὲ καὶ ὁ τῆς φυλῆς· ἑκάστην δὴ τὴν μοῖραν διανοεῖσθαι χρεὼν ὡς οὖσαν ἱεράν, θεοῦ δῶρον, ἑπομένην τοῖς μησὶν καὶ τῇ τοῦ παντὸς περιόδῳ. Διὸ καὶ πᾶσαν πόλιν ἄγει μὲν τὸ σύμφυτον ἱεροῦν αὐτάς, ἄλλοι δὲ ἄλλων ἴσως ὀρθότερον ἐνείμαντό τε καὶ εὐτυχέστερον ἐθείωσαν τὴν [771c] διανομήν· ἡμεῖς δὲ οὖν νῦν φαμεν ὀρθότατα προῃρῆσθαι τὸν τῶν πεντακισχιλίων καὶ τετταράκοντα ἀριθμόν, ὃς πάσας τὰς διανομὰς ἔχει μέχρι τῶν δώδεκα ἀπὸ μιᾶς ἀρξάμενος πλὴν ἑνδεκάδος - αὕτη δ' ἔχει σμικρότατον ἴαμα· ἐπὶ θάτερα γὰρ ὑγιὴς γίγνεται δυοῖν ἑστίαιν ἀπονεμηθείσαιν - ὡς δ' ἐστὶν ταῦτα ἀληθῶς ὄντα, κατὰ σχολὴν οὐκ ἂν πολὺς ἐπιδείξειεν μῦθος. Πιστεύσαντες δὴ τὰ νῦν τῇ παρούσῃ φήμῃ [771d] καὶ λόγῳ, νείμωμέν τε ταύτην, καὶ ἑκάστῃ μοίρᾳ θεὸν ἢ θεῶν παῖδα ἐπιφημίσαντες, βωμούς τε καὶ τὰ τούτοις προσήκοντα ἀποδόντες, θυσιῶν πέρι συνόδους ἐπ' αὐτοῖς ποιώμεθα δύο τοῦ μηνός, δώδεκα μὲν τῇ τῆς φυλῆς διανομῇ, δώδεκα δὲ αὐτῷ τῷ τῆς πόλεως διαμερισμῷ, θεῶν μὲν δὴ πρῶτον χάριτος ἕνεκα καὶ τῶν περὶ θεούς, δεύτερον δὲ ἡμῶν αὐτῶν οἰκειότητός τε πέρι καὶ γνωρίσεως ἀλλήλων, ὡς φαῖμεν ἄν, καὶ [771e] ὁμιλίας ἕνεκα πάσης. Πρὸς γὰρ δὴ τὴν τῶν γάμων κοινωνίαν καὶ σύμμειξιν ἀναγκαίως ἔχει τὴν ἄγνοιαν ἐξαιρεῖν παρ' ὧν τέ τις ἄγεται καὶ ἃ καὶ οἷς ἐκδίδωσι, περὶ παντὸς ποιούμενον ὅτι μάλιστα τὸ μὴ σφάλλεσθαι μηδαμῶς ἐν τοῖς τοιούτοις κατὰ τὸ δυνατόν. Τῆς οὖν τοιαύτης σπουδῆς ἕνεκα χρὴ καὶ τὰς παιδιὰς ποιεῖσθαι χορεύοντάς τε καὶ χορευούσας [772a] κόρους καὶ κόρας, καὶ ἅμα δὴ θεωροῦντάς τε καὶ θεωρουμένους μετὰ λόγου τε καὶ ἡλικίας τινὸς ἐχούσης εἰκυίας προφάσεις, γυμνοὺς καὶ γυμνὰς μέχριπερ αἰδοῦς σώφρονος ἑκάστων. Τούτων δ' ἐπιμελητὰς πάντων καὶ κοσμητὰς τοὺς τῶν χορῶν ἄρχοντας γίγνεσθαι καὶ νομοθέτας μετὰ τῶν νομοφυλάκων, ὅσον ἂν ἡμεῖς ἐκλείπωμεν τάττοντες· ἀναγκαῖον δέ, ὅπερ εἴπομεν, περὶ τὰ τοιαῦτα πάντα ὅσα σμικρὰ [772b] καὶ πολλὰ νομοθέτην μὲν ἐκλείπειν, τοὺς δ' ἐμπείρους ἀεὶ κατ' ἐνιαυτὸν γιγνομένους αὐτῶν, ἀπὸ τῆς χρείας μανθάνοντας, τάττεσθαι καὶ ἐπανορθουμένους κινεῖν κατ' ἐνιαυτόν, ἕως ἂν ὅρος ἱκανὸς δόξῃ τῶν τοιούτων νομίμων καὶ ἐπιτηδευμάτων γεγονέναι. Χρόνος μὲν οὖν μέτριος ἅμα καὶ ἱκανὸς γίγνοιτ' ἂν τῆς ἐμπειρίας δεκαετηρὶς θυσιῶν τε καὶ χορειῶν, ἐπὶ πάντα καὶ ἕκαστα ταχθείς, ζῶντος μὲν τοῦ τάξαντος νομοθέτου [772c] κοινῇ, τέλος δὲ σχόντος, αὐτὰς ἑκάστας τὰς ἀρχὰς εἰς τοὺς νομοφύλακας εἰσφερούσας τὸ παραλειπόμενον τῆς αὑτῶν ἀρχῆς ἐπανορθοῦσθαι, μέχριπερ ἂν τέλος ἔχειν ἕκαστον δόξῃ τοῦ καλῶς ἐξειργάσθαι, τότε δὲ ἀκίνητα θεμένους, ἤδη χρῆσθαι μετὰ τῶν ἄλλων νόμων οὓς ἔταξε κατ' ἀρχὰς ὁ θεὶς αὐτοῖς νομοθέτης· ὧν πέρι κινεῖν μὲν ἑκόντας μηδέποτε μηδέν, εἰ δέ τις ἀνάγκη δόξειέ ποτε καταλαβεῖν, πάσας μὲν [772d] τὰς ἀρχὰς χρὴ συμβούλους, πάντα δὲ τὸν δῆμον καὶ πάσας θεῶν μαντείας ἐπελθόντας, ἐὰν συμφωνῶσι πάντες, οὕτω κινεῖν, ἄλλως δὲ μηδέποτε μηδαμῶς, ἀλλὰ τὸν κωλύοντα ἀεὶ κατὰ νόμον κρατεῖν.

L'ATHÉNIEN

Adressons-nous maintenant à eux : « O chers sauveurs des lois, nous laisserons de côté une foule de choses sur tous les points définis par nos lois : c'est inévitable. Toutefois nous ne négligerons pas les choses importantes et nous tracerons aussi bien que nous le pourrons une esquisse complète de notre législation. C'est à vous qu'il appartiendra de l'achever ; mais écoutez quel but vous devez avoir devant les yeux en y travaillant. Nous nous en sommes entretenus à plusieurs reprises, Mégillos, Clinias et moi ; et nous sommes d'accord sur la rectitude de notre opinion. Mais nous voulons que vous la partagiez et qu'en disciples fidèles, vous teniez les yeux sur ce but dont nous sommes convenus ensemble que le gardien des lois et le législateur ne devaient pas détourner les yeux. Or le point capital sur lequel nous sommes d'accord se réduisait à former un homme de bien, ayant les qualités d'esprit qui conviennent à l'homme, et à savoir d par quelle étude, quelles mœurs, quelles acquisitions, quel désir, quelle opinion ou quelles sciences on pourrait y parvenir, qu'on ait affaire à un homme ou à une femme de la cité, à des jeunes gens ou à des vieillards. Il faut qu'ils dirigent tous leurs efforts pendant toute leur vie vers ce but que nous préconisons. Il faut qu'on n'en voie jamais un seul préférer ce qui pourrait y mettre obstacle, qu'enfin, se vît-on forcé d'abandonner sa patrie plutôt que de consentir à subir le joug de l'esclavage et à être commandé par des Méchants, ou à quitter son pays pour l'exil, on soit prêt à supporter tout cela plutôt que d'adopter un autre gouvernement dont l'effet serait de pervertir les âmes. Voilà ce dont nous sommes convenus précédemment ; c'est à ces cieux choses que vous devez avoir égard pour approuver ou critiquer celles de nos lois qui ne sont pas propres à produire cet effet; pour celles qui y sont propres, embrassez-les, recevez-les avec joie et conformez-y votre conduite. Quant aux autres pratiques dont le but est d'acquérir ce que le vulgaire appelle des biens, il faut y renoncer pour jamais.

Passons maintenant aux lois et commençons par la religion. Mais il faut d'abord reprendre notre nombre de cinq mille quarante et toutes les divisions commodes qu'il nous a offertes et qu'il nous offre encore, soit qu'on le prenne en son entier ou qu'on n'en prenne que la douzième partie, qui est le nombre des familles de chaque tribu et le produit de vingt et un par vingt. Comme le nombre entier se divise en douze parties, celui de la tribu se divise aussi en douze, et l'on doit regarder chaque partie comme un doit sacré de la Divinité, parce qu'elles répondent aux mois et à la révolution annuelle de l'univers. Ainsi l'État tout entier est sous la direction du principe divin qu'il porte en lui et qui en consacre les parties. Il est possible que certains législateurs aient fait des divisions plus correctes que d'autres et consacré une distribution plus heureuse. Pour nous, nous prétendons avoir fait la plus correcte, en choisissant le nombre de cinq mille quarante, vu qu'il a pour diviseurs tous les nombres depuis un jusqu'à douze, hormis onze ; encore est-il très facile d'y remédier ; car, si on laisse de côté deux familles sur le nombre total, il devient sain de part et d'autre (74) (c'est-à-dire qu'il a deux diviseurs exacts, 11 et 458). Si j'en avais le loisir, j'aurais tôt fait de le démontrer.

Rapportons-nous en donc aux assertions que nous venons d'énoncer pour faire notre partage, et donnons à chaque partie le nom d'un dieu ou d'un enfant des dieux ; érigeons-leur des autels avec tout ce qui s'y t'apporte, et, à l'occasion des sacrifices qu'on y fera, tenons-y deux réunions par mois, c'est-à-dire douze par an, conformément à la division en tribus, et douze conformément à celle de la cité. Ces assemblées se feront d'abord en l'honneur des dieux et de la religion ; ensuite dans le but de nous rapprocher et de nous connaître les uns les autres et de nouer entre nous des relations de toute sorte. Car, avant de contracter des mariages et des alliances, il est nécessaire de connaître la famille où l'on prend femme, la personne que l'on marie et à qui on la marie, et il faut autant que possible prendre bien garde de se tromper en une matière si importante. Il faut donc dans ce but établir des divertissements avec des chœurs de danse où les jeunes garçons et les jeunes filles trouveront des raisons et des prétextes convenables à leur âge de se montrer et de se voir les uns les autres, dans une nudité limitée par une sage pudeur. La surveillance et l'ordonnance de tout cela sera faite par les chefs des chœurs, les législateurs et les gardiens des lois, qui suppléeront aux règlements que nous aurons omis. Car, comme nous l'avons dit, il est impossible qu'en de tels sujets, si minces et si nombreux, le législateur n'oublie rien. C'est à ceux qui tous les ans en font l'expérience à reconnaître ce qui fait défaut, et à régler, corriger, changer jusqu'à ce qu'ils aient trouvé la juste mesure dans ces règlements et ces pratiques. il semble qu'une dizaine d'années serait la limite juste à la fois et suffisante pour prendre l'expérience de ces sacrifices et de ces danses et en régler l'ensemble et le détail. Du vivant du législateur, ce règlement se fera de concert avec lui ; après sa mort, chaque corps de magistrats fera part aux gardiens des lois des omissions à réparer on ce qui concerne ses fonctions respectives, jusqu'à ce que tout soit amené à son point de perfection. Dès lors, on n'y touchera plus et l'on s'y conformera comme aux autres lois établies dès le début par le législateur, lois auxquelles ou ne fera jamais volontairement aucun changement d'aucune sorte. Si pourtant cela paraît nécessaire, on prendra l'avis de tous les magistrats, et l'on consultera tout le peuple et tous les oracles des dieux, et, si tous y consentent, on fera la changement nécessaire ; autrement, on n'y touchera jamais en aucune manière, et celui qui s'y opposera l'emportera toujours suivant la loi.

Ὁπότε τις οὖν καὶ ὁπηνίκα τῶν πέντε καὶ εἴκοσι γεγονότων ἔτη, σκοπῶν καὶ σκοπούμενος ὑπ' ἄλλων, κατὰ νοῦν ἑαυτῷ καὶ πρέποντα εἰς παίδων κοινωνίαν καὶ γένεσιν ἐξηυρηκέναι [772e] πιστεύει, γαμείτω μὲν πᾶς ἐντὸς τῶν πέντε καὶ τριάκοντα ἐτῶν, τὸ δὲ πρέπον καὶ τὸ ἁρμόττον ὡς χρὴ ζητεῖν, πρῶτον ἐπακουσάτω· δεῖ γάρ, ὥς φησιν Κλεινίας, ἔμπροσθεν τοῦ νόμου προοίμιον οἰκεῖον ἑκάστῳ προτιθέναι.

ΚΛΕΙΝΙΑΣ

Κάλλιστα, ὦ ξένε, διεμνημόνευσας, ἔλαβές τε τοῦ λόγου καιρὸν καὶ μάλ' ἐμοὶ δοκοῦντ' εἶναι σύμμετρον.

ΑΘΗΝΑΙΟΣ

Εὖ λέγεις. Ὦ παῖ, τοίνυν φῶμεν ἀγαθῶν πατέρων [773a] φύντι, τοὺς παρὰ τοῖς ἔμφροσιν εὐδόξους γάμους χρὴ γαμεῖν, οἵ σοι παραινοῖεν ἂν μὴ φεύγειν τὸν τῶν πενήτων μηδὲ τὸν τῶν πλουσίων διώκειν διαφερόντως γάμον, ἀλλ' ἐὰν τἆλλα ἰσάζῃ, τὸν ὑποδεέστερον ἀεὶ τιμῶντα εἰς τὴν κοινωνίαν συνιέναι. Τῇ τε γὰρ πόλει σύμφορον ἂν εἴη ταύτῃ ταῖς τε συνιούσαις ἑστίαις· τὸ γὰρ ὁμαλὸν καὶ σύμμετρον ἀκράτου μυρίον διαφέρει πρὸς ἀρετήν. Κοσμίων τε πατέρων χρὴ [773b] προθυμεῖσθαι γίγνεσθαι κηδεστὴν τὸν αὑτῷ συνειδότα ἰταμώτερον ἅμα καὶ θᾶττον τοῦ δέοντος πρὸς πάσας τὰς πράξεις φερόμενον· τὸν δ' ἐναντίως πεφυκότα ἐπὶ τἀναντία χρὴ κηδεύματα πορεύεσθαι. Καὶ κατὰ παντὸς εἷς ἔστω μῦθος γάμου· τὸν γὰρ τῇ πόλει δεῖ συμφέροντα μνηστεύειν γάμον ἕκαστον, οὐ τὸν ἥδιστον αὑτῷ. Φέρεται δέ πως πᾶς ἀεὶ κατὰ φύσιν πρὸς τὸν ὁμοιότατον αὑτῷ, ὅθεν ἀνώμαλος ἡ [773c] πόλις ὅλη γίγνεται χρήμασίν τε καὶ τρόπων ἤθεσιν· ἐξ ὧν ἃ μὴ βουλόμεθα συμβαίνειν ἡμῖν, καὶ μάλιστα συμβαίνει ταῖς πλείσταις πόλεσι. Ταῦτα δὴ διὰ λόγου μὲν νόμῳ προστάττειν, μὴ γαμεῖν πλούσιον πλουσίου, μηδὲ πολλὰ δυνάμενον πράττειν ἄλλου τοιούτου, θάττους δὲ ἤθεσι πρὸς βραδυτέρους καὶ βραδυτέρους πρὸς θάττους ἀναγκάζειν τῇ τῶν γάμων κοινωνίᾳ πορεύεσθαι, πρὸς τῷ γελοῖα εἶναι θυμὸν ἂν ἐγείραι πολλοῖς· οὐ γὰρ ῥᾴδιον ἐννοεῖν ὅτι πόλιν εἶναι [773d] δεῖ δίκην κρατῆρος κεκραμένην, οὗ μαινόμενος μὲν οἶνος ἐγκεχυμένος ζεῖ, κολαζόμενος δὲ ὑπὸ νήφοντος ἑτέρου θεοῦ καλὴν κοινωνίαν λαβὼν ἀγαθὸν πῶμα καὶ μέτριον ἀπεργάζεται. Τοῦτ' οὖν γιγνόμενον ἐν τῇ τῶν παίδων μείξει διορᾶν ὡς ἔπος εἰπεῖν δυνατὸς οὐδείς· τούτων δὴ χάριν ἐᾶν μὲν νόμῳ τὰ τοιαῦτα ἀναγκαῖον, ἐπᾴδοντα δὲ πείθειν πειρᾶσθαι τὴν τῶν παίδων ὁμαλότητα αὐτῶν αὑτοῖς τῆς τῶν γάμων [773e] ἰσότητος ἀπλήστου χρημάτων οὔσης περὶ πλείονος ἕκαστον ποιεῖσθαι, καὶ δι' ὀνείδους ἀποτρέπειν τὸν περὶ τὰ χρήματα ἐν τοῖς γάμοις ἐσπουδακότα, ἀλλὰ μὴ γραπτῷ νόμῳ βιαζόμενον

Lors donc et juste au moment où un jeune homme atteint sa vingt-cinquième année, s'il croit, après avoir vu et s'être laissé voir, qu'il a trouvé une personne à son gré pour s'unir à elle et avoir des enfants, qu'il se marie avant de dépasser trente-cinq ans. Mais qu'il écoute au préalable comment il doit chercher ce qui convient pour une union bien assortie. Car il faut, dit Clinias, mettre en tête de chaque loi le prélude qui lui est propre.

CLINIAS

C'est très bien, étranger, de rappeler ce que j'ai dit, et tu as saisi fort à propos, selon moi, l'occasion de le redire.

L'ATHÉNIEN

C'est bien dit. Mon fils, dirons-nous à celui qui est né de parents honnêtes, les mariages que l'on veut faire doivent être approuvés des gens sensés. Ils te conseilleront de ne pas fuir l'alliance des pauvres et de ne pas rechercher particulièrement celle des riches, mais, si tout le reste est égal, de t'unir toujours de préférence à une femme qui soit plutôt d'humble condition, parce qu'une pareille alliance serait à la fois avantageuse à l'État et aux familles qui la contracteraient; car l'égalité et la proportion sont mille fois plus favorables à la vertu que la disproportion. Il faut donc que celui qui a conscience d'être trop hardi et trop prompt dans ses démarches tâche de devenir le gendre de citoyens modérés, et que celui qui est né avec des dispositions contraires se porte à des alliances contraires. On peut résumer d'un mot la règle des mariages : il faut en se mariant consulter l'intérêt de l'État, non son plaisir particulier. Tous les hommes sont toujours portés naturellement vers ceux qui leur ressemblent le plus, d'où résulte entre tous les citoyens une inégalité de richesses et de mœurs, qui produit des effets que nous ne voulons pas voir chez nous, mais qui se font sentir au plus haut point dans la plupart des États.

Mais de faire une loi pour persuader aux citoyens qu'il ne faut pas qu'un homme riche épouse la fille d'un riche, un homme puissant celle d'un homme qui l'est également, et de contraindre les gens d'un caractère vif à s'allier par mariage à des gens d'un caractère lent, ou des gens d'un caractère lent à des gens d'un caractère vif, ce serait non seulement ridicule, mais cela indisposerait encore beaucoup de gens. Et en effet. il est difficile de se faire à l'idée qu'un État doit être mélangé comme un cratère, où le vin bouillonne furieusement quand on l'y verse, tandis que, corrigé par une autre divinité sobre, il devient par cette heureuse alliance, un breuvage sain et modéré. Tel est l'effet du mélange dans ces mariages, mais presque personne n'est capable de le discerner. Voilà pourquoi l'on est forcé d'omettre dans la loi ces dérèglements et de recourir aux incantations pour essayer de persuader aux citoyens qu'il vaut mieux assortir les caractères des époux que de rechercher, par une avarice insatiable, l'égalité des richesses. C'est par la honte que l'on détournera ceux qui dans le mariage s'attachent à la richesse, sans les contraindre par une loi écrite.

Περὶ γάμων δὴ ταῦτ' ἔστω παραμύθια λεγόμενα, καὶ δὴ καὶ τὰ ἔμπροσθε τούτων ῥηθέντα, ὡς χρὴ τῆς ἀειγενοῦς φύσεως ἀντέχεσθαι τῷ παῖδας παίδων καταλείποντα ἀεὶ τῷ [774a] θεῷ ὑπηρέτας ἀνθ' αὑτοῦ παραδιδόναι. Πάντα οὖν ταῦτα καὶ ἔτι πλείω τις ἂν εἴποι περὶ γάμων, ὡς χρὴ γαμεῖν, προοιμιαζόμενος ὀρθῶς· ἂν δ' ἄρα τις μὴ πείθηται ἑκών, ἀλλότριον δὲ αὑτὸν καὶ ἀκοινώνητον ἐν τῇ πόλει ἔχῃ καὶ ἄγαμος ὢν γένηται πεντεκαιτριακοντούτης, ζημιούσθω κατ' ἐνιαυτὸν ἕκαστον, ὁ μέγιστον μὲν τίμημα κεκτημένος ἑκατὸν δραχμαῖς, ὁ δὲ τὸ δεύτερον ἑβδομήκοντα, τρίτον δὲ ἑξήκοντα, ὁ δὲ τὸ τέταρτον τριάκοντα. Τοῦτο δ' ἔστω τῆς Ἥρας [774b] ἱερόν. Ὁ δὲ μὴ ἐκτίνων κατ' ἐνιαυτὸν δεκαπλάσιον ὀφειλέτω· πραττέσθω δὲ ὁ ταμίας τῆς θεοῦ, μὴ ἐκπράξας δὲ αὐτὸς ὀφειλέτω καὶ ἐν ταῖς εὐθύναις τοῦ τοιούτου λόγον ὑπεχέτω πᾶς. Εἰς μὲν οὖν χρήματα ὁ μὴ 'θέλων γαμεῖν ταῦτα ζημιούσθω, τιμῆς δὲ παρὰ τῶν νεωτέρων ἄτιμος πάσης ἔστω, καὶ μηδεὶς ὑπακουέτω μηδὲν αὐτῷ ἑκὼν τῶν νέων· ἐὰν δὲ κολάζειν τινὰ ἐπιχειρῇ, πᾶς τῷ ἀδικουμένῳ βοηθείτω καὶ [774c] ἀμυνέτω, μὴ βοηθῶν δὲ ὁ παραγενόμενος δειλός τε ἅμα καὶ κακὸς ὑπὸ τοῦ νόμου πολίτης εἶναι λεγέσθω. Περὶ δὲ προικὸς εἴρηται μὲν καὶ πρότερον, εἰρήσθω δὲ πάλιν ὡς ἴσα ἀντὶ ἴσων ἐστὶν τὸ μήτε λαμβάνοντι μήτ' ἐκδιδόντι διὰ χρημάτων ἀπορίαν γηράσκειν τοὺς πένητας· τὰ γὰρ ἀναγκαῖα ὑπάρχοντά ἐστι πᾶσι τῶν ἐν ταύτῃ τῇ πόλει, ὕβρις δὲ ἧττον γυναιξὶ καὶ δουλεία ταπεινὴ καὶ ἀνελεύθερος [774d] διὰ χρήματα τοῖς γήμασι γίγνοιτο ἄν. Καὶ ὁ μὲν πειθόμενος ἓν τῶν καλῶν δρῴη τοῦτ' ἄν· ὁ δὲ μὴ πειθόμενος ἢ διδοὺς ἢ λαμβάνων πλέον ἢ πεντήκοντα ἄξια δραχμῶν ἐσθῆτος χάριν, ὁ δὲ μνᾶς, ὁ δὲ τριῶν ἡμιμναίων, ὁ δὲ δυοῖν μναῖν, ὁ τὸ μέγιστον τίμημα κεκτημένος, ὀφειλέτω μὲν τῷ δημοσίῳ τοσοῦτον ἕτερον, τὸ δὲ δοθὲν ἢ ληφθὲν ἱερὸν ἔστω τῆς Ἥρας τε καὶ τοῦ Διός, πραττόντων δὲ οἱ ταμίαι τούτοιν [774e] τοῖν θεοῖν, καθάπερ ἐρρήθη τῶν μὴ γαμούντων πέρι τοὺς ταμίας ἐκπράττειν ἑκάστοτε τοὺς τῆς Ἥρας ἢ παρ' αὑτῶν ἑκάστους τὴν ζημίαν ἐκτίνειν. Ἐγγύην δὲ εἶναι κυρίαν πατρὸς μὲν πρῶτον, δευτέραν πάππου, τρίτην δὲ ἀδελφῶν ὁμοπατρίων, ἐὰν δὲ μηδὲ εἷς ᾖ τούτων, τὴν πρὸς μητρὸς μετὰ τοῦτο εἶναι κυρίαν ὡσαύτως· ἐὰν δ' ἄρα τύχη τις ἀήθης συμβαίνῃ, τοὺς ἐγγύτατα γένους ἀεὶ κυρίους εἶναι μετὰ τῶν ἐπιτρόπων. ὅσα δὲ προτέλεια γάμων ἤ τις ἄλλη περὶ τὰ τοιαῦτα [775a] ἱερουργία μελλόντων ἢ γιγνομένων ἢ γεγονότων προσήκουσά ἐστιν τελεῖσθαι, τοὺς ἐξηγητὰς ἐρωτῶντα χρὴ καὶ πειθόμενον ἐκείνοις ἕκαστον ἡγεῖσθαι πάντα ἑαυτῷ μετρίως γίγνεσθαι.

Voilà les conseils que j'avais à donner sur le mariage. Joignez-y ce que j'ai dit plus haut, que chaque citoyen doit se préoccuper de se perpétuer, en laissant après lui une postérité qui le remplace dans le service des dieux. Tout ce que je viens de dire sur la nécessité du mariage, sans parler de bien d'autres choses qu'on pourrait y ajouter, n'est que le prélude qui convient au sujet. Si quelqu'un refuse de nous écouter et se comporte dans la cité comme un étranger et un être insociable et n'est pas marié à trente-cinq ans, il payera chaque année une amende de cent drachmes, s'il est de la première classe ; de soixante-dix, s'il est de la seconde ; de soixante, s'il est de la troisième, et de trente, s'il est de la quatrième. Cet argent sera consacré à Héra (75). S'il ne paie pas exactement chaque année, il sera condamné au décuple. Le trésorier de la déesse sera chargé de le percevoir ; s'il ne le fait pas, il le paiera de ses deniers, et chaque trésorier devra rendre ses comptes à ce sujet. Telle est l'amende pécuniaire dont on punira celui qui refuse de se marier. A l'égard des honneurs, il n'en recevra aucun de la part des gens plus jeunes que lui; aucun ne lui accordera de lui-même la moindre déférence ; et, s'il s'avisait de vouloir châtier quelqu'un, quiconque sera présent sera tenu de se porter au secours de celui qu'il maltraite et de le défendre, sans quoi la loi le notera comme un lâche et un mauvais citoyen.

Quant à la dot, il en a déjà été question ; mais répétons qu'en ne recevant qu'autant qu'on donne et en ne donnant qu'autant qu'on reçoit, les pauvres ne vieilliront pas dans l'indigence faute d'argent (76) ; car tous ceux qui vivent dans notre État ont de quoi subsister. L'absence de dot rendrait les femmes moins insolentes et la soumission de ceux qui les ont épousées pour leur argent serait moins humble et moins servile. Celui qui nous écoutera pourra se vanter de s'être conduit noblement. Mais celui qui ne nous écoutera pas, soit qu'il donne ou reçoive pour la toilette de la future une valeur de plus de cinquante drachmes pour la dernière classe, de plus d'une mine pour la troisième, de plus d'une mine et demie pour la deuxième et de plus de deux mines pour la plus haute classe, versera deux fois autant au trésor public, et ce qui aura été donné ou reçu sera consacré à Héra et à Zeus. Les trésoriers de ces deux dieux en feront le recouvrement, comme nous avons dit à propos des célibataires que les trésoriers d'Héra les mettraient à l'amende ou la paieraient eux-mêmes de leur argent.

Le droit de fiancer les époux futurs appartiendra premièrement au père, en second lieu au grand-père, en troisième lieu aux fières nés du même père ; à défaut de ceux-là, c'est à la mère que reviendra ce droit ; et si par un accident extraordinaire, on avait perdu tous ses parents, c'est les alliés les plus proches avec les tuteurs qui l'exerceront. Quant aux cérémonies préliminaires et à toutes celles qui doivent précéder, accompagner ou suivre le mariage, chacun devra consulter les interprètes de la religion et se persuader qu'en les écoutant il ne peut que bien faire.

Περὶ δὲ τῶν ἑστιάσεων, φίλους μὲν χρὴ καὶ φίλας μὴ πλείους πέντε ἑκατέρων συγκαλεῖν, συγγενῶν δὲ καὶ οἰκείων ὡσαύτως τοσούτους ἄλλους ἑκατέρων· ἀνάλωμα δὲ μὴ γίγνεσθαι πλέον ἢ κατὰ τὴν οὐσίαν μηδενί, τῷ μὲν εἰς χρήματα μεγίστῳ μνᾶν, τῷ δ' ἥμισυ τοῦ τοσούτου, τῷ δ' [775b] ἐφεξῆς οὕτω, καθάπερ ὑποβέβηκεν ἑκάστῳ τὸ τίμημα. Καὶ τὸν μὲν πειθόμενον τῷ νόμῳ ἐπαινεῖν χρὴ πάντας, τὸν δὲ ἀπειθοῦντα κολαζόντων οἱ νομοφύλακες ὡς ἀπειρόκαλόν τε ὄντα καὶ ἀπαίδευτον τῶν περὶ τὰς νυμφικὰς μούσας νόμων. Πίνειν δὲ εἰς μέθην οὔτε ἄλλοθί που πρέπει, πλὴν ἐν ταῖς τοῦ τὸν οἶνον δόντος θεοῦ ἑορταῖς, οὐδ' ἀσφαλές, οὔτ' οὖν δὴ περὶ γάμους ἐσπουδακότα, ἐν οἷς ἔμφρονα μάλιστα εἶναι πρέπει [775c] νύμφην καὶ νυμφίον μεταβολὴν οὐ σμικρὰν βίου μεταλλάττοντας, ἅμα δὲ καὶ τὸ γεννώμενον ὅπως ὅτι μάλιστα ἐξ ἐμφρόνων ἀεὶ γίγνηται· σχεδὸν γὰρ ἄδηλον ὁποία νὺξ ἢ φῶς αὐτὸ γεννήσει μετὰ θεοῦ. Καὶ πρὸς τούτοις δεῖ μὴ τῶν σωμάτων διακεχυμένων ὑπὸ μέθης γίγνεσθαι τὴν παιδουργίαν, ἀλλ' εὐπαγὲς ἀπλανὲς ἡσυχαῖόν τε ἐν μοίρᾳ συνίστασθαι τὸ φυόμενον. Ὁ δὲ διῳνωμένος αὐτός τε φέρεται πάντῃ καὶ [775d] φέρει, λυττῶν κατά τε σῶμα καὶ ψυχήν· σπείρειν οὖν παράφορος ἅμα καὶ κακὸς ὁ μεθύων, ὥστ' ἀνώμαλα καὶ ἄπιστα καὶ οὐδὲν εὐθύπορον ἦθος οὐδὲ σῶμα ἐκ τῶν εἰκότων γεννῴη ποτ' ἄν. Διὸ μᾶλλον μὲν ὅλον τὸν ἐνιαυτὸν καὶ βίον χρή, μάλιστα δὲ ὁπόσον ἂν γεννᾷ χρόνον, εὐλαβεῖσθαι καὶ μὴ πράττειν μήτε ὅσα νοσώδη ἑκόντα εἶναι μήτε ὅσα ὕβρεως ἢ ἀδικίας ἐχόμενα - εἰς γὰρ τὰς τῶν γεννωμένων ψυχὰς καὶ σώματα ἀναγκαῖον ἐξομοργνύμενον ἐκτυποῦσθαι καὶ τίκτειν [775e] πάντῃ φαυλότερα - διαφερόντως δὲ ἐκείνην τὴν ἡμέραν καὶ νύκτα ἀπέχεσθαι τῶν περὶ τὰ τοιαῦτα· ἀρχὴ γὰρ καὶ θεὸς ἐν ἀνθρώποις ἱδρυμένη σῴζει πάντα, τιμῆς ἐὰν τῆς προσηκούσης αὐτῇ παρ' ἑκάστου τῶν χρωμένων λαγχάνῃ. Νομίσαντα δ' εἶναι χρὴ τὸν γαμοῦντα ταῖν οἰκίαιν ταῖν ἐν [776a] τῷ κλήρῳ τὴν ἑτέραν οἷον νεοττῶν ἐγγέννησιν καὶ τροφήν, χωρισθέντα ἀπὸ πατρὸς καὶ μητρὸς τὸν γάμον ἐκεῖ ποιεῖσθαι καὶ τὴν οἴκησιν καὶ τὴν τροφὴν αὑτοῦ καὶ τῶν τέκνων. Ἐν γὰρ ταῖς φιλίαις ἐὰν μὲν πόθος ἐνῇ τις, κολλᾷ καὶ συνδεῖ πάντα ἤθη· κατακορὴς δὲ συνουσία καὶ οὐκ ἴσχουσα τὸν διὰ χρόνου πόθον ἀπορρεῖν ἀλλήλων ποιεῖ ὑπερβολαῖς πλησμονῆς. ὧν δὴ χάριν μητρὶ καὶ πατρὶ καὶ τοῖς τῆς γυναικὸς οἰκείοις παρέντας χρὴ τὰς αὑτῶν οἰκήσεις, οἷον [776b] εἰς ἀποικίαν ἀφικομένους, αὐτοὺς ἐπισκοποῦντάς τε ἅμα καὶ ἐπισκοπουμένους οἰκεῖν, γεννῶντάς τε καὶ ἐκτρέφοντας παῖδας, καθάπερ λαμπάδα τὸν βίον παραδιδόντας ἄλλοις ἐξ ἄλλων, θεραπεύοντας ἀεὶ θεοὺς κατὰ νόμους.

LAu repas de noces, on ne devra pas inviter plus de cinq amis et amies de chaque côté et juste autant de parents et d'alliés aussi de chaque côté (77). Personne n'aura le droit de dépenser au-delà de sa fortune, c'est-à-dire une mine pour ceux de la classe la plus riche, une demie pour ceux de la classe suivante, et ainsi de suite à mesure que le cens diminue. Tout le monde sera tenu de louer ceux qui obéiront à la loi ; ceux qui n'obéiront pas seront punis par les gardiens des lois, comme n'ayant aucune idée des bienséances et des lois établies par les Muses qui président aux mariages.

Outre qu'il est indécent de boire jusqu'à s'enivrer, si ce n'est clans les fêtes du dieu qui nous a donné le vin, cela est encore dangereux, quand on songe au mariage, où il convient que l'époux et l'épouse gardent particulièrement leur sang-froid dans lui si grand changement de vie. De plus, il est très important que les enfants naissent toujours de parents maîtres de leur raison ; car on ne peut guère deviner dans quelle nuit ou quel jour l'enfant sera conçu avec la coopération de Dieu. En outre il ne faut pas faire d'enfants, quand le corps est énervé par l'ivresse, si l'on veut que le fœtus soit solide, stable et tranquille comme il convient. L'homme qui s'est enivré, en proie à la rage dans son corps et dans son âme, est emporté dans tous les sens et entraîne les autres avec lui. Ainsi vacillant, il est mal propre à engendrer : il n'aura vraisemblablement que des enfants mal équilibrés, qui ne seront ni solides ni droits, soit d'esprit, soit de corps. En conséquence, il faut pendant toute l'année et pendant la vie, surtout au moment de la procréation, se tenir bien sur ses gardes, ne rien faire volontairement de malsain ni rien qui tienne de la violence et de l'injustice, parce que c'est une nécessité qu'on reproduise et qu'on imprime ces défauts dans l'âme et le corps des enfants et qu'on engendre des êtres de tout point inférieurs. Mais c'est, surtout le jour et la nuit des noces qu'il faut s'abstenir de ces sortes d'excès. Et en effet le commencement est comme une divinité qui a son temple parmi les hommes et qui fait tout réussir, quand on lui rend les honneurs qui lui sont dus.

Que celui qui se marie se mette dans l'esprit que, des deux maisons qui sont échues à ses parents, l'une est destinée à la naissance et à l'éducation de ses enfants, qu'il doit se séparer de ses père et mère pour y célébrer ses noces, y établir sa demeure et y vivre, lui et ses enfants, d'autant plus que, dans l'amitié, le regret né de l'absence, soude et resserre toutes les affections, et que la satiété née d'un commerce assidu, qui ne laisse point de place au regret, fait qu'on se détache l'un de l'autre par le dégoût qu'elle inspire. Par cette raison, il laissera à ses père et mère et aux parents de sa femme la maison qu'ils occupent, il ira en habiter une autre, comme s'il partait en colonie ; là, échangeant avec eux des visites, les deux époux engendreront et nourriront des enfants et transmettront la vie à d'autres comme un flambeau, en observant toujours le culte des dieux conformément aux lois.

Κτήματα δὲ τὸ μετὰ τοῦτο ποῖα ἄν τις κεκτημένος ἐμμελεστάτην οὐσίαν κεκτῇτο; τὰ μὲν οὖν πολλὰ οὔτε νοῆσαι χαλεπὸν οὔτε κτήσασθαι, τὰ δὲ δὴ τῶν οἰκετῶν χαλεπὰ [776c] πάντῃ. Τὸ δ' αἴτιον, οὐκ ὀρθῶς πως καί τινα τρόπον ὀρθῶς περὶ αὐτῶν λέγομεν· ἐναντία γὰρ ταῖς χρείαις, καὶ κατὰ τὰς χρείας αὖ, ποιούμεθα περὶ δούλων καὶ τὰ λεγόμενα.

ΜΕΓΙΛΛΟΣ

Πῶς δ' αὖ τοῦτο λέγομεν; οὐ γάρ πω μανθάνομεν, ὦ ξένε, ὅτι τὰ νῦν φράζεις.

ΑΘΗΝΑΙΟΣ

Καὶ μάλα γε, ὦ Μέγιλλε, εἰκότως· σχεδὸν γὰρ πάντων τῶν Ἑλλήνων ἡ Λακεδαιμονίων εἱλωτεία πλείστην ἀπορίαν παράσχοιτ' ἂν καὶ ἔριν τοῖς μὲν ὡς εὖ, τοῖς δ' ὡς οὐκ εὖ γεγονυῖά ἐστιν - ἐλάττω δὲ ἥ τε Ἡρακλεωτῶν [776d] δουλεία τῆς τῶν Μαριανδυνῶν καταδουλώσεως ἔριν ἂν ἔχοι, τὸ Θετταλῶν τ' αὖ πενεστικὸν ἔθνος - εἰς ἃ καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα βλέψαντας ἡμᾶς τί χρὴ ποιεῖν περὶ κτήσεως οἰκετῶν; ὃ δὴ παριὼν τῷ λόγῳ ἔτυχον εἰπών, καὶ σύ με εἰκότως τί ποτε φράζοιμι ἠρώτησας, τόδε ἐστίν. ἴσμεν ὅτι που πάντες εἴποιμεν ἂν ὡς χρὴ δούλους ὡς εὐμενεστάτους ἐκτῆσθαι καὶ ἀρίστους· πολλοὶ γὰρ ἀδελφῶν ἤδη δοῦλοι καὶ ὑέων τισὶν κρείττους πρὸς ἀρετὴν πᾶσαν γενόμενοι, σεσώκασιν δεσπότας [776e] καὶ κτήματα τάς τε οἰκήσεις αὐτῶν ὅλας. Ταῦτα γὰρ ἴσμεν που περὶ δούλων λεγόμενα. (Μέγιλλος) τί μήν;

ΑΘΗΝΑΙΟΣ

Οὐκοῦν καὶ τοὐναντίον, ὡς ὑγιὲς οὐδὲν ψυχῆς δούλης, οὐδὲ πιστεύειν οὐδέποτ' οὐδὲν τῷ γένει δεῖ τὸν νοῦν κεκτημένον; ὁ δὲ σοφώτατος ἡμῖν τῶν ποιητῶν καὶ ἀπεφήνατο, ὑπὲρ τοῦ Διὸς ἀγορεύων, ὡς - [777a] - - - ἥμισυ γάρ τε νόου, φησίν, - - - ἀπαμείρεται εὐρύοπα Ζεύς ἀνδρῶν, οὓς ἂν δὴ κατὰ δούλιον ἦμαρ ἕλῃσι . Ταῦτα δὴ διαλαβόντες ἕκαστοι τοῖς διανοήμασιν οἱ μὲν πιστεύουσί τε οὐδὲν γένει οἰκετῶν, κατὰ δὲ θηρίων φύσιν κέντροις καὶ μάστιξιν οὐ τρὶς μόνον ἀλλὰ πολλάκις ἀπεργάζονται δούλας τὰς ψυχὰς τῶν οἰκετῶν· οἱ δ' αὖ τἀναντία τούτων δρῶσι πάντα.

ΜΕΓΙΛΛΟΣ

Τί μήν;

 ΚΛΕΙΝΙΑΣ

[777b] Τί οὖν δὴ χρὴ ποιεῖν, τούτων, ὦ ξένε, διαφερομένων οὕτω, περὶ τῆς ἡμετέρας αὖ χώρας ἡμᾶς, τῆς τε κτήσεως ἅμα καὶ κολάσεως τῶν δούλων πέρι;

ΑΘΗΝΑΙΟΣ

Τί δ', ὦ Κλεινία; δῆλον ὡς ἐπειδὴ δύσκολόν ἐστι τὸ θρέμμα ἄνθρωπος, καὶ πρὸς τὴν ἀναγκαίαν διόρισιν, τὸ δοῦλόν τε ἔργῳ διορίζεσθαι καὶ ἐλεύθερον καὶ δεσπότην, οὐδαμῶς εὔχρηστον ἐθέλειν εἶναί τε καὶ γίγνεσθαι φαίνεται, [777c] χαλεπὸν δὴ τὸ κτῆμα· ἔργῳ γὰρ πολλάκις ἐπιδέδεικται περὶ τὰς Μεσσηνίων συχνὰς εἰωθυίας ἀποστάσεις γίγνεσθαι, καὶ περί γε τὰς τῶν ἐκ μιᾶς φωνῆς πολλοὺς οἰκέτας κτωμένων πόλεις, ὅσα κακὰ συμβαίνει, καὶ ἔτι τὰ τῶν λεγομένων περιδίνων τῶν περὶ τὴν Ἰταλίαν γιγνομένων παντοδαπὰ κλωπῶν ἔργα τε καὶ παθήματα. Πρὸς ἅ τις ἂν πάντα βλέψας διαπορήσειε τί χρὴ δρᾶν περὶ ἁπάντων τῶν τοιούτων. Δύο δὴ λείπεσθον μόνω μηχανά, μήτε πατριώτας ἀλλήλων εἶναι τοὺς [777d] μέλλοντας ῥᾷον δουλεύσειν, ἀσυμφώνους τε εἰς δύναμιν ὅτι μάλιστα, τρέφειν δ' αὐτοὺς ὀρθῶς, μὴ μόνον ἐκείνων ἕνεκα, πλέον δὲ αὑτῶν προτιμῶντας· ἡ δὲ τροφὴ τῶν τοιούτων μήτε τινὰ ὕβριν ὑβρίζειν εἰς τοὺς οἰκέτας, ἧττον δέ, εἰ δυνατόν, ἀδικεῖν ἢ τοὺς ἐξ ἴσου. Διάδηλος γὰρ ὁ φύσει καὶ μὴ πλαστῶς σέβων τὴν δίκην, μισῶν δὲ ὄντως τὸ ἄδικον, ἐν τούτοις τῶν ἀνθρώπων ἐν οἷς αὐτῷ ῥᾴδιον ἀδικεῖν· ὁ περὶ τὰ τῶν δούλων οὖν ἤθη καὶ πράξεις γιγνόμενός τις ἀμίαντος [777e] τοῦ τε ἀνοσίου πέρι καὶ ἀδίκου, σπείρειν εἰς ἀρετῆς ἔκφυσιν ἱκανώτατος ἂν εἴη, ταὐτὸν δ' ἔστ' εἰπεῖν τοῦτο ὀρθῶς ἅμα λέγοντα ἐπί τε δεσπότῃ καὶ τυράννῳ καὶ πᾶσαν δυναστείαν δυναστεύοντι πρὸς ἀσθενέστερον ἑαυτοῦ. Κολάζειν γε μὴν ἐν δίκῃ δούλους δεῖ, καὶ μὴ νουθετοῦντας ὡς ἐλευθέρους θρύπτεσθαι ποιεῖν· τὴν δὲ οἰκέτου πρόσρησιν χρὴ σχεδὸν [778a] ἐπίταξιν πᾶσαν γίγνεσθαι, μὴ προσπαίζοντας μηδαμῇ μηδαμῶς οἰκέταις, μήτ' οὖν θηλείαις μήτε ἄρρεσιν, ἃ δὴ πρὸς δούλους φιλοῦσι πολλοὶ σφόδρα ἀνοήτως θρύπτοντες χαλεπώτερον ἀπεργάζεσθαι τὸν βίον ἐκείνοις τε ἄρχεσθαι καὶ ἑαυτοῖς ἄρχειν.

ΚΛΕΙΝΙΑΣ

Ὀρθῶς λέγεις.

ΑΘΗΝΑΙΟΣ

Οὐκοῦν ὅτε τις οἰκέταις κατεσκευασμένος εἰς δύναμιν εἴη πλήθει καὶ ἐπιτηδειότητι πρὸς ἑκάστας τὰς τῶν ἔργων παραβοηθείας, τὸ δὴ μετὰ τοῦτο οἰκήσεις χρὴ διαγράφειν τῷ λόγῳ;

ΚΛΕΙΝΙΑΣ

Πάνυ μὲν οὖν.

Demandons-nous maintenant quels sont les biens qui nous assurent la fortune la plus commode. Il n'est pas difficile d'imaginer ni d'acquérir la plupart d'entre eux ; mais la difficulté est grande s'il s'agit des esclaves, et la raison en est que ce qu'on dit d'eux est juste en un sens et ne l'est pas dans l'autre : nous en parlons différemment selon que nous considérons leurs mauvais ou leurs bons offices.

MÉGILLOS

Comment dis-tu cela ? Car nous ne saisissons pas encore, étranger, ce que tu entends par là.

L'ATHÉNIEN

Je le conçois aisément, Mégillos, parce que, dans toute la Grèce, l'existence des hilotes à Lacédémone est ce qui cause le plus d'embarras et de controverse, les uns soutenant que c'est une mauvaise, les autres une bonne institution. La dispute est moins vive à propos des Mariandynes, réduits en esclavage par les habitants d'Héraclée (78) et la nation des Préneste (79), esclaves des Thessaliens. Quand je considère ces faits et tous ceux du même genre, je me demande ce qu'il faut faire touchant l'acquisition des esclaves. Quant à ce que j'ai dit en passant et qui t'a donné lieu de me demander ce que je voulais dire, voici ce que c'est. Nous savons que tout le monde dit qu'il faut avoir des esclaves très bien intentionnés et très bons, et qu'il s'en est trouvé beaucoup qui ont été meilleurs à tous égards que des frères ou des fils, et qui ont sauvé leurs maîtres, ses biens et toute sa famille. Nous savons qu'on dit cela des esclaves.

MÉGILLOS

C'est vrai.

L'ATHÉNIEN

Mais on dit aussi le contraire, qu'il n'y a rien de sain dans une âme d'esclave, et que, pour peu qu'on ait de sens, il ne faut jamais se fier en aucune manière à cette engeance. Le plus sage de nos poètes a même déclaré en parlant de Zeus que ce dieu "qui voit au loin prive de la moitié de leur intelligence ceux que le jour de l'esclavage a surpris (80)." Les hommes ont sur ce point des sentiments différents : les uns n'ont aucune espèce de confiance dans la race des esclaves ; ils les mènent à coups d'aiguillons et de fouets comme des bêtes féroces, et rendent leur âme non pas seulement trois fois, mais dix fois plus esclave ; les autres font tout le contraire.

MÉGILLOS

C'est vrai.

CLINIAS

En voyant des avis si différents, étranger, quelle conduite devons-nous tenir dans notre pays touchant l'acquisition et le gouvernement des esclaves ?

L'ATHÉNIEN

Tu le demandes, Clinias ? Il est évident, puisque l'homme est un animal difficile à manier, qu'il se prête et se prêtera toujours mal à la distinction nécessaire entre l'esclave de fait et l'homme libre et le maître.

CLINIAS

C'est évident.

L'ATHÉNIEN

Par conséquent l'esclave est une possession bien embarrassante. L'expérience l'a souvent démontré, témoin les révoltes habituelles si fréquentes chez les Messéniens, les maux qui abrivent dans les États où il y a beaucoup d'esclaves parlant la même langue, les vols et brigandages de toute sorte commis en Italie par ceux qu'on appelle des rôdeurs. A la vue de tous ces désordres, on est embarrassé sur le parti qu'il faut prendre en ces matières. Il ne reste que deux moyens: le premier, c'est d'avoir des esclaves qui ne soient pas du même pays et qui, autant que possible, ne parlent pas la même langue, si l'on veut qu'ils supportent plus aisément la servitude ; le second, de les bien traiter, non seulement pour eux-mêmes, mais plus encore en vue de notre propre intérêt. Ce traitement consistera à ne point abuser de son autorité à leur égard et à être encore, si c'est possible, plus juste envers eux qu'envers nos égaux. C'est à l'égard des gens qu'on peut outrager facilement qu'on fait voir si l'on honore naturellement et sincèrement la justice et que l'on hait réellement l'injustice. Celui qui dans ses relations et ses actions à l'égard de ses esclaves n'a aucune impiété ni injustice à se reprocher sera aussi le plus capable de semer en eux des germes de vertu. On peut dire la même chose avec autant de raison en parlant des relations d'un maître, d'un tyran, d'un souverain quelconque avec un plus faible que lui. Cependant il faut toujours punir les esclaves conformément à la justice, et ne pas les rendre insolents en les reprenant comme des hommes libres. Toute parole adressée à un esclave doit être un ordre absolu et il ne faut point. jouer avec ses esclaves, soit hommes, soit femmes, comme le font beaucoup de gens, qui rendent ainsi sottement leurs esclaves plus délicats, et font la vie plus pénible pour ceux qui sont commandés et pour ceux qui commandent.

CLINIAS

C'est exact.

L'ATHÉNIEN

Lors donc que chacun sera pourvu d'un nombre suffisant d'esclaves propres à l'aider dans toutes ses besognes, ne sera-t-il pas temps de tracer le plan des habitations ?

CLINIAS

Certainement.

 

ΑΘΗΝΑΙΟΣ

[778b] Καὶ συμπάσης γε ὡς ἔπος εἰπεῖν ἔοικεν τῆς οἰκοδομικῆς πέρι τήν γε δὴ νέαν καὶ ἀοίκητον ἐν τῷ πρόσθεν πόλιν ἐπιμελητέον εἶναι, τίνα τρόπον ἕκαστα ἕξει τούτων περί τε ἱερὰ καὶ τείχη. Γάμων δ' ἦν ἔμπροσθεν ταῦτα, ὦ Κλεινία, νῦν δ' ἔπειπερ λόγῳ γίγνεται, καὶ μάλ' ἐγχωρεῖ ταύτῃ γίγνεσθαι τὰ νῦν· ἔργῳ μὴν ὅταν γίγνηται, ταῦτ' ἔμπροσθεν τῶν γάμων, ἐὰν θεὸς ἐθέλῃ, ποιήσαντες, ἐκεῖνα ἤδη τότε ἐπὶ [778c] πᾶσιν τοῖς τοιούτοις ἀποτελοῦμεν. Νῦν δὲ μόνον ὅσον τινὰ τύπον αὐτῶν δι' ὀλίγων ἐπεξέλθωμεν.

ΚΛΕΙΝΙΑΣ

Πάνυ μὲν οὖν.

ΑΘΗΝΑΙΟΣ

Τὰ μὲν τοίνυν ἱερὰ πᾶσαν πέριξ τήν τε ἀγορὰν χρὴ κατασκευάζειν, καὶ τὴν πόλιν ὅλην ἐν κύκλῳ πρὸς τοῖς ὑψηλοῖς τῶν τόπων, εὐερκείας τε καὶ καθαρότητος χάριν· πρὸς δὲ αὐτοῖς οἰκήσεις τε ἀρχόντων καὶ δικαστηρίων, ἐν οἷς τὰς δίκας ὡς ἱερωτάτοις οὖσιν λήψονταί τε καὶ δώσουσι, τὰ μὲν [778d] ὡς ὁσίων πέρι, τὰ δὲ καὶ τοιούτων θεῶν ἱδρύματα, καὶ ἐν τούτοις δικαστήρια, ἐν οἷς αἵ τε τῶν φόνων πρέπουσαι δίκαι γίγνοιντ' ἂν καὶ ὅσα θανάτων ἄξια ἀδικήματα. Περὶ δὲ τειχῶν, ὦ Μέγιλλε, ἔγωγ' ἂν τῇ Σπάρτῃ συμφεροίμην τὸ καθεύδειν ἐᾶν ἐν τῇ γῇ κατακείμενα τὰ τείχη καὶ μὴ ἐπανιστάναι, τῶνδε εἵνεκα. Καλῶς μὲν καὶ ὁ ποιητικὸς ὑπὲρ αὐτῶν λόγος ὑμνεῖται, τὸ χαλκᾶ καὶ σιδηρᾶ δεῖν εἶναι τὰ τείχη [778e] μᾶλλον ἢ γήινα· τὸ δ' ἡμέτερον ἔτι πρὸς τούτοις γέλωτ' ἂν δικαίως πάμπολυν ὄφλοι, τὸ κατ' ἐνιαυτὸν μὲν ἐκπέμπειν εἰς τὴν χώραν τοὺς νέους, τὰ μὲν σκάψοντας, τὰ δὲ ταφρεύσοντας, τὰ δὲ καὶ διά τινων οἰκοδομήσεων εἴρξοντας τοὺς πολεμίους, ὡς δὴ τῶν ὅρων τῆς χώρας οὐκ ἐάσοντας ἐπιβαίνειν, τεῖχος δὲ περιβαλοίμεθα, ὃ πρῶτον μὲν πρὸς ὑγίειαν ταῖς πόλεσιν οὐδαμῶς συμφέρει, πρὸς δέ τινα μαλθακὴν ἕξιν ταῖς ψυχαῖς τῶν ἐνοικούντων εἴωθε ποιεῖν, προκαλούμενον [779a] εἰς αὐτὸ καταφεύγοντας μὴ ἀμύνεσθαι τοὺς πολεμίους, μηδὲ τῷ φρουρεῖν ἀεί τινας ἐν αὐτῇ νύκτωρ καὶ μεθ' ἡμέραν, τούτῳ τῆς σωτηρίας τυγχάνειν, τείχεσι δὲ καὶ πύλαις διανοεῖσθαι φραχθέντας τε καὶ καθεύδοντας σωτηρίας ὄντως ἕξειν μηχανάς, ὡς ἐπὶ τὸ μὴ πονεῖν γεγονότας, ἀγνοοῦντας δ' αὖ τὴν ῥᾳστώνην ὡς ὄντως ἐστὶν ἐκ τῶν πόνων· ἐκ ῥᾳστώνης δέ γε, οἶμαι, τῆς αἰσχρᾶς οἱ πόνοι καὶ ῥᾳθυμίας πεφύκασι γίγνεσθαι πάλιν. Ἀλλ' εἰ δὴ τεῖχός γέ τι χρεὼν [779b] ἀνθρώποις εἶναι, τὰς οἰκοδομίας χρὴ τὰς τῶν ἰδίων οἰκήσεων οὕτως ἐξ ἀρχῆς βάλλεσθαι, ὅπως ἂν ᾖ πᾶσα ἡ πόλις ἓν τεῖχος, ὁμαλότητί τε καὶ ὁμοιότησιν εἰς τὰς ὁδοὺς πασῶν τῶν οἰκήσεων ἐχουσῶν εὐέρκειαν, ἰδεῖν τε οὐκ ἀηδὲς μιᾶς οἰκίας σχῆμα ἐχούσης αὐτῆς, εἴς τε τὴν τῆς φυλακῆς ῥᾳστώνην ὅλῳ καὶ παντὶ πρὸς σωτηρίαν γίγνοιτ' ἂν διάφορος. Τούτων δέ, ὡς ἂν μένῃ τὰ κατ' ἀρχὰς οἰκοδομηθέντα, μέλειν μὲν μάλιστα τοῖς ἐνοικοῦσι πρέπον ἂν εἴη, [779c] τοὺς δὲ ἀστυνόμους ἐπιμελεῖσθαι καὶ προσαναγκάζοντας τὸν ὀλιγωροῦντα ζημιοῦντας, καὶ πάντων δὴ τῶν κατὰ τὸ ἄστυ καθαρότητός τ' ἐπιμελεῖσθαι, καὶ ὅπως ἰδιώτης μηδεὶς μηδὲν τῶν τῆς πόλεως μήτε οἰκοδομήμασι μήτε οὖν ὀρύγμασιν ἐπιλήψεται. Καὶ δὴ καὶ ὑδάτων τῶν ἐκ Διὸς εὐροίας τούτους ἐπιμελεῖσθαι χρεών, καὶ ὅσα ἐντὸς πόλεως ἢ ὁπόσα ἔξω πρέπον ἂν οἰκεῖν εἴη· ταῦτα δὲ πάντα συνιδόντες ταῖς χρείαις [779d] οἱ νομοφύλακες ἐπινομοθετούντων καὶ τῶν ἄλλων ὁπόσα ἂν ὁ νόμος ἐκλείπῃ δι' ἀπορίαν.

Ὅτε δὲ ταῦτά τε καὶ τὰ περὶ ἀγορὰν οἰκοδομήματα καὶ τὰ περὶ τὰ γυμνάσια καὶ πάντα ὅσα διδασκαλεῖα κατεσκευασμένα περιμένει τοὺς φοιτητὰς καὶ θεατὰς θέατρα, πορευώμεθα ἐπὶ τὰ μετὰ τοὺς γάμους, τῆς νομοθεσίας ἑξῆς ἐχόμενοι.

ΚΛΕΙΝΙΑΣ

Πάνυ μὲν οὖν.

L'ATHÉNIEN

Il faut, ce semble, dans notre cité nouvelle et inhabitée jusqu'alors, s'occuper des bâtiments en général et de ce qui concerne les temples et les remparts. Nous aurions dû le faire avant de parler des mariages, Clinias ; mais, comme nous n'exécutons qu'en paroles, il est encore grand temps d'en parler. Lorsque nous exécuterons réellement les bâtiments, nous le ferons, si Dieu le veut, avant les mariages, et nous n'effectuerons ceux-ci qu'après ceux-là. Bornons-nous à présent à en tracer le plan en peu de mots.

CLINIAS

Oui, c'est ce qu'il faut faire.

L'ATHÉNIEN

Les temples seront construits tout autour de la place publique, et la ville tout entière bâtie en cercle sur les hauteurs, tant pour la sûreté que pour la propreté. On placera près des temples les maisons des magistrats et les tribunaux, où l'on recevra les plaintes et où l'on rendra la justice, comme dans des sanctuaires vénérés en raison des fonctions saintes des juges et de la présence des dieux qui y habitent. On mettra aussi dans ces temples les tribunaux où doivent se juger les causes de meurtre et les crimes qui méritent la mort. Pour les remparts, Mégillos, je suis pour ma part de l'avis de Sparte, de les laisser dormir couchés en terre et de ne pas les relever, et voici pourquoi. C'est une belle pensée que prônent les poètes, quand ils disent qu'il faut que les remparts soient de fer et d'airain plutôt que de terre. De plus, en ce qui nous regarde, nous prêterions justement beaucoup à rire, d'envoyer chaque année les jeunes gens dans le pays pour y creuser des fossés et faire des retranchements afin de tenir l'ennemi en respect et l'empêcher de mettre le pied sur nos frontières, si nous allions entourer la ville d'un rempart. C'est d'abord une chose nuisible à la santé des habitants ; en outre, elle produit dans leur âme une habitude de lâcheté, en les invitant à se réfugier dans leurs murs, au lieu de faire tête à l'ennemi, et à chercher leur salut dans une surveillance qui ne se relâche ni de nuit ni de jour, à s'imaginer enfin que, retranchés et endormis derrière des murs et des portes, ils auront là des moyens efficaces de se sauver, comme si nous étions nés pour ne rien faire et ne savions pas que le repos s'acquiert réellement par les travaux et que les travaux suivent naturellement, n'est-ce pas ? le repos honteux et l'insouciance. Si cependant on ne peut se passer de murailles, il faut, dès le commencement, disposer les maisons des particuliers de telle sorte que toute la ville forme un mur continu, et que toutes les maisons, étant sur le même plan et de la même forme, du côté de la rue, tiennent lieu de fortifications. Ce serait un spectacle assez agréable qu'une ville ayant l'aspect d'une seule maison, et elle serait singulièrement facile à garder et propre à maintenir ses habitants en sûreté. Tant que dureront les constructions du début, c'est surtout aux habitants, qu'il appartiendra d'y veiller. Les astynomes y auront l'œil et y contraindront les négligents en les mettant à l'amende ; ils s'occuperont aussi d'entretenir la propreté dans tous les quartiers de la ville et d'empêcher qu'aucun particulier empiète sur les lieux publics, soit en bâtissant, soit en creusant. Ils seront encore chargés de veiller au libre cours des eaux du ciel et de tout ce qu'il conviendra d'habiter, soit à l'intérieur, soit en dehors de la ville. Quand ils se seront rendu compte de tout cela, les gardiens des lois compléteront la législation sur ce point, ainsi que sur tous les autres que le législateur aura laissés de côté, faute de pouvoir les prévoir. Maintenant que ces édifices et les bâtiments de la place publique, les gymnases, les écoles et les théâtres sont construits et attendent les élèves et les spectateurs, passons à ce qui suit le mariage et poursuivons notre œuvre de législateurs.

CLINIAS

Oui, poursuivons-la.

ΑΘΗΝΑΙΟΣ

Γάμοι μὲν τοίνυν ἡμῖν ἔστωσαν γεγονότες, ὦ Κλεινία· δίαιτα δὲ πρὸ παιδογονίας οὐκ ἐλάττων ἐνιαυσίας [779e] γίγνοιτ' ἂν τὸ μετὰ τοῦτο, ἣν δὴ τίνα τρόπον χρὴ ζῆν νυμφίον καὶ νύμφην ἐν πόλει διαφερούσῃ τῶν πολλῶν ἐσομένῃ - τὸ δὴ τῶν νῦν εἰρημένων ἐχόμενον - εἰπεῖν οὐ πάντων εὐκολώτατον, ἀλλὰ ὄντων οὐκ ὀλίγων τῶν ἔμπροσθεν τοιούτων, τοῦτο ἔτι ἐκείνων τῶν πολλῶν δυσχερέστερον ἀποδέχεσθαι τῷ πλήθει. Τό γε μὴν δοκοῦν ὀρθὸν καὶ ἀληθὲς εἶναι πάντως ῥητέον, ὦ Κλεινία.

ΚΛΕΙΝΙΑΣ

Πάνυ μὲν οὖν.

ΑΘΗΝΑΙΟΣ

[780a] Ὅστις δὴ διανοεῖται πόλεσιν ἀποφαίνεσθαι νόμους, πῇ τὰ δημόσια καὶ κοινὰ αὐτοὺς χρὴ ζῆν πράττοντας, τῶν δὲ ἰδίων ὅσον ἀνάγκη μηδὲ οἴεται δεῖν, ἐξουσίαν δὲ ἑκάστοις εἶναι τὴν ἡμέραν ζῆν ὅπως ἂν ἐθέλῃ, καὶ μὴ πάντα διὰ τάξεως δεῖν γίγνεσθαι, προέμενος δὲ τὰ ἴδια ἀνομοθέτητα, ἡγεῖται τά γε κοινὰ καὶ δημόσια ἐθελήσειν αὐτοὺς ζῆν διὰ νόμων, οὐκ ὀρθῶς διανοεῖται. Τίνος δὴ χάριν ταῦτα εἴρηται; τοῦδε, ὅτι φήσομεν δεῖν ἡμῖν τοὺς νυμφίους μηδὲν διαφερόντως [780b] μηδὲ ἧττον ἐν συσσιτίοις τὴν δίαιταν ποιεῖσθαι τοῦ πρὸ τῶν γάμων χρόνου γενομένου. Καὶ τοῦτο μὲν δὴ θαυμαστὸν ὄν, ὅτε κατ' ἀρχὰς πρῶτον ἐγένετο ἐν τοῖς παρ' ὑμῖν τόποις, πολέμου τινὸς αὐτό, ὥς γ' εἰκός, νομοθετήσαντος ἤ τινος ἑτέρου τὴν αὐτὴν δύναμιν ἔχοντος πράγματος ἐν ὀλιγανθρωπίαις ὑπὸ πολλῆς ἀπορίας ἐχομένοις, γευσαμένοις δὲ καὶ ἀναγκασθεῖσι χρήσασθαι τοῖς συσσιτίοις ἔδοξεν [780c] μέγα διαφέρειν εἰς σωτηρίαν τὸ νόμιμον, καὶ κατέστη δὴ τρόπῳ τινὶ τοιούτῳ τὸ ἐπιτήδευμα ὑμῖν τὸ τῶν συσσιτίων.

ΚΛΕΙΝΙΑΣ

Ἔοικε γοῦν.

ΑΘΗΝΑΙΟΣ

Ὃ δὴ ἔλεγον, ὅτι θαυμαστὸν ὂν τοῦτό ποτε καὶ φοβερὸν ἐπιτάξαι τισίν, νῦν οὐχ ὁμοίως τῷ προστάττοντι δυσχερὲς ἂν εἴη νομοθετεῖν αὐτό· τὸ δ' ἑξῆς τούτῳ, πεφυκός τε ὀρθῶς ἂν γίγνεσθαι γιγνόμενον, νῦν τε οὐδαμῇ γιγνόμενον, ὀλίγου τε ποιοῦν τὸν νομοθέτην, τὸ τῶν παιζόντων, εἰς πῦρ ξαίνειν καὶ μυρία ἕτερα τοιαῦτα ἀνήνυτα ποιοῦντα δρᾶν, οὐ [780d] ῥᾴδιον οὔτ' εἰπεῖν οὔτ' εἰπόντα ἀποτελεῖν.

ΚΛΕΙΝΙΑΣ

Τί δὴ τοῦτο, ὦ ξένε, ἐπιχειρῶν λέγειν ἔοικας σφόδρα ἀποκνεῖν;

ΑΘΗΝΑΙΟΣ

Ἀκούοιτ' ἄν, ἵνα μὴ πολλὴ διατριβὴ γίγνηται περὶ τοῦτ' αὐτὸ μάτην.

Πᾶν μὲν γάρ, ὅτιπερ ἂν τάξεως καὶ νόμου μετέχον ἐν πόλει γίγνηται, πάντα ἀγαθὰ ἀπεργάζεται, τῶν δὲ ἀτάκτων ἢ τῶν κακῶς ταχθέντων λύει τὰ πολλὰ τῶν εὖ τεταγμένων ἄλλα ἕτερα. Οὗ δὴ καὶ νῦν ἐφέστηκεν πέρι τὸ λεγόμενον. Ὑμῖν γάρ, ὦ Κλεινία καὶ Μέγιλλε, τὰ μὲν περὶ [780e] τοὺς ἄνδρας συσσίτια καλῶς ἅμα καί, ὅπερ εἶπον, θαυμαστῶς καθέστηκεν ἐκ θείας τινὸς ἀνάγκης, τὸ δὲ περὶ τὰς γυναῖκας [781a] οὐδαμῶς ὀρθῶς ἀνομοθέτητον μεθεῖται καὶ οὐκ εἰς τὸ φῶς ἦκται τὸ τῆς συσσιτίας αὐτῶν ἐπιτήδευμα, ἀλλ' ὃ καὶ ἄλλως γένος ἡμῶν τῶν ἀνθρώπων λαθραιότερον μᾶλλον καὶ ἐπικλοπώτερον ἔφυ, τὸ θῆλυ, διὰ τὸ ἀσθενές, οὐκ ὀρθῶς τοῦτο εἴξαντος τοῦ νομοθέτου δύστακτον ὂν ἀφείθη. Διὰ δὲ τούτου μεθειμένου πολλὰ ὑμῖν παρέρρει, πολὺ ἄμεινον ἂν ἔχοντα, εἰ νόμων ἔτυχεν, ἢ τὰ νῦν· οὐ γὰρ ἥμισυ μόνον ἐστίν, ὡς [781b] δόξειεν ἄν, τὸ περὶ τὰς γυναῖκας ἀκοσμήτως περιορώμενον, ὅσῳ δὲ ἡ θήλεια ἡμῖν φύσις ἐστὶ πρὸς ἀρετὴν χείρων τῆς τῶν ἀρρένων, τοσούτῳ διαφέρει πρὸς τὸ πλέον ἢ διπλάσιον εἶναι. Τοῦτ' οὖν ἐπαναλαβεῖν καὶ ἐπανορθώσασθαι καὶ πάντα συντάξασθαι κοινῇ γυναιξί τε καὶ ἀνδράσιν ἐπιτηδεύματα βέλτιον πρὸς πόλεως εὐδαιμονίαν· νῦν δὲ οὕτως ἦκται τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος οὐδαμῶς εἰς τοῦτο εὐτυχῶς, ὥστε οὐδὲ μνησθῆναι περὶ αὐτοῦ ἐν ἄλλοις γ' ἐστὶν τόποις καὶ πόλεσιν [781c] νοῦν ἔχοντος, ὅπου μηδὲ συσσίτια ὑπάρχει τὸ παράπαν δεδογμένα κατὰ πόλιν εἶναι. Πόθεν δή τίς γε ἔργῳ μὴ καταγελάστως ἐπιχειρήσει γυναῖκας προσβιάζεσθαι τὴν σίτων καὶ ποτῶν ἀνάλωσιν φανερὰν θεωρεῖσθαι; τούτου γὰρ οὐκ ἔστιν ὅτι χαλεπώτερον ἂν ὑπομείνειεν τοῦτο τὸ γένος· εἰθισμένον γὰρ δεδυκὸς καὶ σκοτεινὸν ζῆν, ἀγόμενον δ' εἰς φῶς βίᾳ πᾶσαν ἀντίτασιν ἀντιτεῖνον, πολὺ κρατήσει τοῦ [781d] νομοθέτου. Τοῦτ' οὖν ἄλλοθι μέν, ὅπερ εἶπον, οὐδ' ἂν τὸν λόγον ὑπομείνειε τὸν ὀρθὸν ῥηθέντα ἄνευ πάσης βοῆς, ἐνθάδε δὲ ἴσως ἄν. Εἰ δὴ δοκεῖ λόγου γ' ἕνεκα μὴ ἀτυχῆ τὸν περὶ πάσης τῆς πολιτείας γενέσθαι λόγον, ἐθέλω λέγειν ὡς ἀγαθόν ἐστι καὶ πρέπον, εἰ καὶ σφῷν συνδοκεῖ ἀκούειν, εἰ δὲ μή, ἐᾶν.

 ΚΛΕΙΝΙΑΣ

Ἀλλ', ὦ ξένε, θαυμαστῶς τό γε ἀκοῦσαι νῷν πάντως που συνδοκεῖ.

 L'ATHÉNIEN

Considérons donc les mariages comme terminés, Clinias ; mais, comme il ne se passera pas moins d'une année avant qu'ils aient des enfants, il faut voir comment les nouveaux époux vivront dans une ville qui doit se distinguer entre les villes ordinaires. Ce qui fait suite à ce que nous venons de dire n'est pas du tout le plus facile à dire, et, bien qu'un assez grand nombre de nos règlements précédents soit difficile à admettre, celui que je vais dire est encore plus malaisé à faire accepter à la multitude. Malgré tout, il faut dire, Clinias, ce qui nous paraît bon et vrai.

CLINIAS

Assurément.

L'ATHÉNIEN

Quiconque songe à donner à un État des lois qui règlent la conduite des citoyens en ce qui regarde les affaires publiques et sociales, et ne croit pas qu'il faille régler celles des particuliers dans la mesure où c'est nécessaire, mais qu'il faut laisser chacun libre de passer ses journées comme il l'entend, et qu'il n'est pas besoin que tout soit soumis à un règlement, et qui, laissant le privé en dehors de la loi, s'imagine qu'on voudra bien observer les règlements relatifs à l'ordre social et public, celui-là est dans l'erreur. A quoi tend ce préambule ? Le voici : nous voulons que les nouveaux mariés se mettent au régime des repas en commun tout aussi complètement qu'avant le temps de leur mariage. Cette institution parut sans doute étrange au commencement, lorsqu'elle fut introduite dans vos contrées, et que la guerre, comme on peut le supposer, en fit une loi, ou quelque autre fléau non moins puissant qui avait jeté votre pays dans de grandes difficultés en diminuant fortement la population. Mais quand on eut essayé et qu'on fut forcé de pratiquer les repas en commun, l'usage en parut très propre à sauver l'État, et c'est à peu près ainsi que s'établit chez vous la pratique des repas en commun.

CLINIAS

C'est en tout cas vraisemblable.

L'ATHÉNIEN

Ce que je viens de dire, que ce règlement parut jadis étrange et ne fut pas accepté sans appréhension par quelques-uns, serait aujourd'hui plus facile à mettre dans la loi. Mais celui qui lui fait suite et qui serait naturellement, s'il existait, tout à fait à sa place, n'existe à présent dans aucun pays, et l'on pourrait dire en plaisantant que le législateur donnerait des coups dans le feu (81), et n'aboutirait à rien en le faisant, et en proposant mille autres choses semblables qui restent lettres mortes ; aussi est-il difficile à dire et, quand il serait promulgué, à faire exécuter.

CLINIAS

Quel est donc, étranger, ce règlement dont tu veux parler et que tu hésites si fort à énoncer ?

L'ATHÉNIEN

Écoutez, afin que nous ne perdions pas beaucoup de temps à ce propos. Tout ce qui se fait dans un État conformément à l'ordre et à la loi y produit des biens de toutes sortes ; au contraire, les choses qui ne sont pas réglées ou qui le sont mal gâtent généralement autant d'autres choses qui le sont bien. C'est là-dessus que s'est arrêté notre discours.

Chez vous, Mégillos et Clinias, les repas en commun pour les hommes ont été établis sagement, et, comme je, l'ai dit, d'une manière extraordinaire à la suite de quelque nécessité imposée par les dieux ; mais on a négligé d'appliquer la même loi aux femmes, en quoi l'on a eu tort, et la pratique des repas en commun n'a pas vu le jour pour elles. Ce sexe est d'ailleurs, par suite de sa faiblesse, plus porté par la nature à se cacher et à dissimuler que nous autres hommes ; c'est pourquoi, le voyant difficile à régler, le législateur a cédé mal à propos et l'a laissé libre. Par suite de cette négligence, beaucoup d'abus se sont glissés chez vous, qui seraient moins nocifs qu'à présent, si la loi s'y était opposée. Et en effet, ce n'est pas un demi mal, comme on pourrait le croire, que d'avoir laissé la vie des femmes sans la régler ; mais, autant la nature de la femme est inférieure à celle des hommes par rapport à la vertu, autant la différence est grande sous le rapport du mal, qui chez elles est plus que double. Il vaut mieux pour le bonheur de l'État reprendre et corriger ce point et prescrire en tout les mêmes pratiques pour les femmes que pour les hommes. Mais le genre humain s'est si peu avancé dans cette voie que dans les autres lieux et les autres États, où les repas en commun n'ont pas du tout été adoptés, il n'est pas même prudent d'en parler. Dès lors comment entreprendre effectivement, sans s'exposer au ridicule, de contraindre les femmes à envisager l'obligation de manger et de boire en public ? Il n'y a rien au monde que ce sexe supportât plus difficilement. Accoutumé à vivre dans la retraite et l'obscurité, si on l'amenait de force à la lumière, il opposerait au législateur une résistance totale et il l'emporterait de beaucoup sur lui. Partout ailleurs, comme je l'ai dit, elles ne supporteraient, pas notre proposition de loi, si juste qu'elle soit, sans pousser les hauts cris ; mais peut-être s'y prêteraient-elles ici. Si donc vous jugez à propos que l'ensemble de notre constitution ne reste pas imparfait, du moins en paroles, je veux bien vous exposer combien cet établissement serait utile et convenable, si vous êtes tous les deux d'accord de m'écouter ; sinon, laissons-le de côté.

CLINIAS

Nous sommes tous les deux, étranger, entièrement et merveilleusement d'accord pour t'écouter.

ΑΘΗΝΑΙΟΣ

Ἀκούωμεν δή. θαυμάσητε δὲ μηδὲν ἐὰν ὑμῖν ἄνωθέν [781e] ποθεν ἐπιχειρεῖν δόξω· σχολῆς γὰρ ἀπολαύομεν καὶ οὐδὲν ἡμᾶς ἐστὶ τὸ κατεπεῖγον τὸ μὴ πάντῃ πάντως σκοπεῖν τὰ περὶ τοὺς νόμους.

ΚΛΕΙΝΙΑΣ

Ὀρθῶς εἴρηκας.

ΑΘΗΝΑΙΟΣ

Πάλιν τοίνυν ἐπὶ τὰ πρῶτα ἐπαναχωρήσωμεν λεχθέντα. Εὖ γὰρ δὴ τό γε τοσοῦτον χρὴ πάντ' ἄνδρα συννοεῖν, ὡς ἡ τῶν ἀνθρώπων γένεσις ἢ τὸ παράπαν ἀρχὴν [782a] οὐδεμίαν εἴληχεν οὐδ' ἕξει ποτέ γε τελευτήν, ἀλλ' ἦν τε ἀεὶ καὶ ἔσται πάντως, ἢ μῆκός τι τῆς ἀρχῆς ἀφ' οὗ γέγονεν ἀμήχανον ἂν χρόνον ὅσον γεγονὸς ἂν εἴη.

ΚΛΕΙΝΙΑΣ

Τί μήν;

ΑΘΗΝΑΙΟΣ

Τί οὖν; πόλεων συστάσεις καὶ φθοράς, καὶ ἐπιτηδεύματα παντοῖα τάξεώς τε καὶ ἀταξίας, καὶ βρώσεως καὶ πωμάτων τε ἅμα καὶ βρωμάτων ἐπιθυμήματα παντοδαπά, πάντως καὶ περὶ πᾶσαν τὴν γῆν ἆρ' οὐκ οἰόμεθα γεγονέναι, καὶ στροφὰς ὡρῶν παντοίας, ἐν αἷς τὰ ζῷα μεταβάλλειν αὑτῶν [782b] παμπληθεῖς μεταβολὰς εἰκός;

ΚΛΕΙΝΙΑΣ

Πῶς γὰρ οὔ;

ΑΘΗΝΑΙΟΣ

Τί οὖν; πιστεύομεν ἀμπέλους τε φανῆναί πού ποτε πρότερον οὐκ οὔσας; ὡσαύτως δὲ καὶ ἐλάας καὶ τὰ Δήμητρός τε καὶ Κόρης δῶρα; Τριπτόλεμόν τέ τινα τῶν τοιούτων γενέσθαι διάκονον; ἐν ᾧ δὲ μὴ ταῦτα ἦν τῷ χρόνῳ, μῶν οὐκ οἰόμεθα τὰ ζῷα, καθάπερ νῦν, ἐπὶ τὴν ἀλλήλων ἐδωδὴν τρέπεσθαι;

ΚΛΕΙΝΙΑΣ

Τί μήν;

ΑΘΗΝΑΙΟΣ

[782c] τὸ δὲ μὴν θύειν ἀνθρώπους ἀλλήλους ἔτι καὶ νῦν παραμένον ὁρῶμεν πολλοῖς· καὶ τοὐναντίον ἀκούομεν ἐν ἄλλοις, ὅτε οὐδὲ βοὸς ἐτόλμων μὲν γεύεσθαι, θύματά τε οὐκ ἦν τοῖς θεοῖσι ζῷα, πέλανοι δὲ καὶ μέλιτι καρποὶ δεδευμένοι καὶ τοιαῦτα ἄλλα ἁγνὰ θύματα, σαρκῶν δ' ἀπείχοντο ὡς οὐχ ὅσιον ὂν ἐσθίειν οὐδὲ τοὺς τῶν θεῶν βωμοὺς αἵματι μιαίνειν, ἀλλὰ Ὀρφικοί τινες λεγόμενοι βίοι ἐγίγνοντο ἡμῶν τοῖς τότε, ἀψύχων μὲν ἐχόμενοι πάντων, ἐμψύχων δὲ τοὐναντίον [782d] πάντων ἀπεχόμενοι.

ΚΛΕΙΝΙΑΣ

Καὶ σφόδρα λεγόμενά τ' εἴρηκας καὶ πιστεύεσθαι πιθανά.

ΑΘΗΝΑΙΟΣ

Πρὸς οὖν δὴ τί ταῦτα, εἴποι τις ἄν, ὑμῖν πάντ' ἐρρήθη τὰ νῦν;

ΚΛΕΙΝΙΑΣ

0ρθῶς ὑπέλαβες, ὦ ξένε.

ΑΘΗΝΑΙΟΣ

Καὶ τοίνυν, ἐὰν δύνωμαι, τὰ τούτοις ἑξῆς, ὦ Κλεινία, πειράσομαι φράζειν.

ΚΛΕΙΝΙΑΣ

Λέγοις ἄν.

ΑΘΗΝΑΙΟΣ

Ὁὁρῶ πάντα τοῖς ἀνθρώποις ἐκ τριττῆς χρείας καὶ ἐπιθυμίας ἠρτημένα, δι' ὧν ἀρετή τε αὐτοῖς ἀγομένοις ὀρθῶς [782e] καὶ τοὐναντίον ἀποβαίνει κακῶς ἀχθεῖσιν. Ταῦτα δ' ἐστὶν ἐδωδὴ μὲν καὶ πόσις εὐθὺς γενομένοις, ἣν πέρι ἅπασαν πᾶν ζῷον ἔμφυτον ἔρωτα ἔχον, μεστὸν οἴστρου τέ ἐστιν καὶ ἀνηκουστίας τοῦ λέγοντος ἄλλο τι δεῖν πράττειν πλὴν τὰς ἡδονὰς καὶ ἐπιθυμίας τὰς περὶ ἅπαντα ταῦτα ἀποπληροῦντα, λύπης τῆς ἁπάσης ἀεὶ δεῖν σφᾶς ἀπαλλάττειν· τρίτη [783a] δὲ ἡμῖν καὶ μεγίστη χρεία καὶ ἔρως ὀξύτατος ὕστατος μὲν ὁρμᾶται, διαπυρωτάτους δὲ τοὺς ἀνθρώπους μανίαις ἀπεργάζεται πάντως, ὁ περὶ τὴν τοῦ γένους σπορὰν ὕβρει πλείστῃ καόμενος. Ἃ δὴ δεῖ τρία νοσήματα, τρέποντα εἰς τὸ βέλτιστον παρὰ τὸ λεγόμενον ἥδιστον, τρισὶ μὲν τοῖς μεγίστοις πειρᾶσθαι κατέχειν, φόβῳ καὶ νόμῳ καὶ τῷ ἀληθεῖ λόγῳ, προσχρωμένους μέντοι Μούσαις τε καὶ ἀγωνίοισι θεοῖς, [783b] σβεννύντων τὴν αὔξην τε καὶ ἐπιρροήν. Παίδων δὲ δὴ γένεσιν μετὰ τοὺς γάμους θῶμεν, καὶ μετὰ γένεσιν τροφὴν καὶ παιδείαν· καὶ τάχ' ἂν οὕτω προϊόντων τῶν λόγων ὅ τε νόμος ἡμῖν ἕκαστος περαίνοιτο εἰς τοὔμπροσθεν ἐπὶ συσσίτια ἡνίκα ἀφικόμεθα - τὰς τοιαύτας κοινωνίας εἴτε ἄρα γυναικῶν εἴτε ἀνδρῶν δεῖ μόνων γίγνεσθαι, προσμείξαντες αὐτοῖς ἐγγύθεν ἴσως μᾶλλον κατοψόμεθα - τά τε ἐπίπροσθεν αὐτῶν, ἔτι νῦν ὄντα ἀνομοθέτητα, [783c] τάξαντες αὐτὰ ἐπίπροσθεν ποιησόμεθα, καὶ ὅπερ ἐρρήθη νυνδή, κατοψόμεθά τε αὐτὰ ἀκριβέστερον, μᾶλλόν τε τοὺς προσήκοντας αὐτοῖς καὶ πρέποντας νόμους ἂν θείημεν.

ΚΛΕΙΝΙΑΣ

Ὀρθότατα λέγεις.

ΑΘΗΝΑΙΟΣ

Φυλάξωμεν τοίνυν τῇ μνήμῃ τὰ νυνδὴ λεχθέντα· ἴσως γὰρ χρείαν ποτ' αὐτῶν πάντων ἕξομεν.

ΚΛΕΙΝΙΑΣ

Ττὰ ποῖα δὴ διακελεύῃ;

ΑΘΗΝΑΙΟΣ

Ἃ τοῖς τρισὶ διωριζόμεθα ῥήμασι· βρῶσιν μὲν ἐλέγομέν που, καὶ δεύτερον πόσιν, καὶ ἀφροδισίων δέ τινα [783d] διαπτόησιν τρίτον.

ΚΛΕΙΝΙΑΣ

Πάντως, ὦ ξένε, μεμνησόμεθά που τὰ νῦν διακελεύῃ.

ΑΘΗΝΑΙΟΣ

Καλῶς. Ἔλθωμεν δ' ἐπὶ τὰ νυμφικά, διδάξοντές τε αὐτοὺς πῶς χρὴ καὶ τίνα τρόπον τοὺς παῖδας ποιεῖσθαι, καὶ ἐὰν ἄρα μὴ πείθωμεν, ἀπειλήσοντές τισιν νόμοις.

ΚΛΕΙΝΙΑΣ

Πῶς;

L'ATHÉNIEN

Écoutez donc, et ne soyez pas surpris de me voir reprendre le sujet de haut ; car nous sommes de loisir, et rien ne nous presse et ne, nous empêche d'examiner à fond et sous tous ses aspects la matière des lois.

CLINIAS

Tu as raison.

L'ATHÉNIEN

Revenons donc à ce que nous avons dit en commençant. Tout homme doit bien se mettre dans l'esprit ou que le genre humain n'a pas eu de commencement et n'aura jamais de fin, mais qu'il a toujours existé et existera certainement toujours, ou qu'il s'est passé un temps incalculable depuis sa naissance.

CLINIAS

Sans doute.

L'ATHÉNIEN

Dès lors, ne devons-nous pas penser qu'il y a eu dans toute la terre toutes sortes de villes fondées et détruites, toutes sortes d'usages bien ou mal réglés, d'aliments et de boissons variées recherchées par les hommes, sans parler des révolutions des saisons, où il est à croire que les animaux ont subi des changements de toute espèce ?

CLINIAS

Sans contredit.

L'ATHÉNIEN

Ne faut-il pas croire aussi que la vigne, qui n'existait pas jadis, a eu un commencement ? N'en faut-il pas dire autant de l'olivier et des présents de Déméter et de Coré, qu'elles nous ont faits par l'entremise de Triptolème ? Ne croirons-nous pas qu'au temps où ces choses mêmes n'existaient pas, les animaux se dévoraient les uns les autres, comme ils font à présent ?

CLINIAS

Si fait.

L'ATHÉNIEN

Ne voyons-nous pas que les sacrifices humains sont encore en usage chez beaucoup de peuples, tandis que nous savons que chez d'autres on n'osait même pas goûter à la chair de bœuf qu'on n'immolait point d'animaux aux dieux, mais qu'on leur offrait des gâteaux, des fruits enduits de miel et d'autres dons purs de sang ; qu'on s'abstenait de chair, parce qu'on regardait comme une impiété d'en manger et de souiller de sang les autels des dieux, et qu'il y avait alors chez nous des gens qui suivaient le régime dit orphique, qui mangeaient de tout ce qui est inanimé, mais s'abstenaient de tout ce qui a vie ?

CLINIAS

C'est ce qu'on entend souvent dire, et c'est très vraisemblable.

L'ATHÉNIEN

On me demandera peut-être où j'en veux venir en vous disant tout cela.

CLINIAS

C'est une demande qui n'est pas hors de propos, étranger.

L'ATHÉNIEN

Je vais donc essayer, si je puis, Clinias, d'expliquer la suite de ma pensée.

CLINIAS

Parle.

L'ATHÉNIEN

Je vois que tout chez les hommes se ramène à trois sortes de besoins et d'appétits, dont l'usage développe la vertu chez ceux qui sont bien guidés, le vice chez ceux qui le sont mal. Les deux premiers sont les besoins de manger et de boire, qui naissent avec nous, et produisent dans tout animal un désir naturel, qui pique comme un taon et l'empêche d'écouter quiconque dirait qu'il faut faire autre chose que de satisfaire le plaisir et le désir qui nous portent vers ces objets et de se délivrer du tourment qui nous presse. Le troisième et le plus grand de nos besoins et le plus vif de nos désirs s'éveille le dernier et allume chez les hommes une sorte de folie furieuse : c'est le désir de propager leur race, qui les brûle avec une extrême violence. Il faut essayer de maîtriser ces trois maladies, en vue de la vertu et contrairement à ce qu'on appelle le plaisir, par les trois plus puissants remèdes, la crainte, la loi et la droite raison, en se servant du secours des Muses et des dieux de la place publique pour arrêter leur croissance et leur cours. Après le mariage, plaçons la procréation des enfants, et après celle-ci la manière de les nourrir et de les élever, et, en continuant ainsi, lorsque chacune des lois que nous aurons faites nous amènera aux repas en commun et que nous arriverons à ces réunions, soit qu'il faille y admettre les femmes on les hommes seuls, au fur et à mesure que nous en approcherons de plus près, peut-être verrons-nous mieux ce qui les précède et qui n'est pas encore à présent réglé par la loi, et nous le réglerons d'abord ; puis, compte je viens de le dire, nous nous en rendrons plus exactement compte et nous serons mieux à même de poser les lois qui s'y rapportent et que nous jugerons les plus convenables.

CLINIAS

C'est parfaitement juste.

L'ATHÉNIEN

En conséquence, gardons dans notre mémoire ce qui vient d'être dit ; car peut-être aurons-nous besoin de tout cela dans la suite.

CLINIAS

Qu'est-ce que tu nous recommandes par-là ?

L'ATHÉNIEN

Ce que nous avons défini par ces trois termes, je veux dire le manger, en deuxième lieu le boire, et en troisième, les transports de l'amour.

CLINIAS

Tu peux compter, étranger, que nous nous souviendrons de tes recommandations.

L'ATHÉNIEN

Fort bien. Revenons aux nouveaux mariés pour leur apprendre comment et suivant quelles règles ils doivent faire des enfants, et s'ils n'obéissent pas, menaçons-les de la loi.

CLINIAS

Comment ?

ΑΘΗΝΑΙΟΣ

Νύμφην χρὴ διανοεῖσθαι καὶ νυμφίον ὡς ὅτι καλλίστους καὶ ἀρίστους εἰς δύναμιν ἀποδειξομένους παῖδας τῇ [783e] πόλει. Πάντες δ' ἄνθρωποι κοινωνοὶ πάσης πράξεως, ἡνίκα μὲν ἂν προσέχωσιν αὑτοῖς τε καὶ τῇ πράξει τὸν νοῦν, πάντα καλὰ καὶ ἀγαθὰ ἀπεργάζονται, μὴ προσέχοντες δὲ ἢ μὴ ἔχοντες νοῦν, τἀναντία. Προσεχέτω δὴ καὶ ὁ νυμφίος τῇ τε νύμφῃ καὶ τῇ παιδοποιίᾳ τὸν νοῦν, κατὰ ταὐτὰ δὲ καὶ ἡ νύμφη, τοῦτον τὸν χρόνον διαφερόντως τοῦτον τὸν χρόνον διαφερόντως ὃν ἂν μήπω παῖδες [784a] αὐτοῖς ὦσιν γεγονότες. Ἐπίσκοποι δ' ἔστωσαν τούτων ἃς εἱλόμεθα γυναῖκες, πλείους εἴτ' ἐλάττους, τοῖς ἄρχουσιν ὁπόσας ἂν δοκῇ προστάττειν τε καὶ ὁπόταν, πρὸς τὸ τῆς Εἰλειθυίας ἱερὸν ἑκάστης ἡμέρας συλλεγόμεναι μέχρι τρίτου μέρους ὥρας, οἷ δὴ συλλεχθεῖσαι διαγγελλόντων ἀλλήλαις εἴ τίς τινα ὁρᾷ πρὸς ἄλλ' ἄττα βλέποντα ἄνδρα ἢ καὶ γυναῖκα τῶν παιδοποιουμένων ἢ πρὸς τὰ τεταγμένα ὑπὸ τῶν ἐν τοῖς [784b] γάμοις θυσιῶν τε καὶ ἱερῶν γενομένων. Ἡ δὲ παιδοποιία καὶ φυλακὴ τῶν παιδοποιουμένων δεκέτις ἔστω, μὴ πλείω δὲ χρόνον, ὅταν εὔροια ᾖ τῆς γενέσεως· ἂν δὲ ἄγονοί τινες εἰς τοῦτον γίγνωνται τὸν χρόνον, μετὰ τῶν οἰκείων καὶ ἀρχουσῶν γυναικῶν διαζεύγνυσθαι κοινῇ βουλευομένους εἰς τὰ πρόσφορα ἑκατέροις. Ἐὰν δ' ἀμφισβήτησίς τις γίγνηται περὶ τῶν ἑκατέροις πρεπόντων καὶ προσφόρων, δέκα τῶν [784c] νομοφυλάκων ἑλομένους, οἷς ἂν ἐπιτρέψωσιν οἱ δὲ τάξωσι, τούτοις ἐμμένειν. Εἰσιοῦσαι δ' εἰς τὰς οἰκίας τῶν νέων αἱ γυναῖκες, τὰ μὲν νουθετοῦσαι, τὰ δὲ καὶ ἀπειλοῦσαι, παυόντων αὐτοὺς τῆς ἁμαρτίας καὶ ἀμαθίας· ἐὰν δ' ἀδυνατῶσι, πρὸς τοὺς νομοφύλακας ἰοῦσαι φραζόντων, οἱ δ' εἰργόντων. ἂν δὲ καὶ ἐκεῖνοί πως ἀδυνατήσωσι, πρὸς τὸ δημόσιον ἀποφηνάντων, ἀναγράψαντές τε καὶ ὀμόσαντες ἦ μὴν ἀδυνατεῖν [784d] τὸν καὶ τὸν βελτίω ποιεῖν. Ὁ δὲ ἀναγραφεὶς ἄτιμος ἔστω, μὴ ἑλὼν ἐν δικαστηρίῳ τοὺς ἐγγράψαντας, τῶνδε· μήτε γὰρ εἰς γάμους ἴτω μήτε εἰς τὰς τῶν παίδων ἐπιτελειώσεις, ἂν δὲ ἴῃ, πληγαῖς ὁ βουληθεὶς ἀθῷος αὐτὸν κολαζέτω. Τὰ αὐτὰ δὲ καὶ περὶ γυναικὸς ἔστω νόμιμα· τῶν ἐξόδων γὰρ τῶν γυναικείων καὶ τιμῶν καὶ τῶν εἰς τοὺς γάμους καὶ γενέθλια τῶν παίδων φοιτήσεων μὴ μετεχέτω, ἐὰν ἀκοσμοῦσα ὡσαύτως [784e] ἀναγραφῇ καὶ μὴ ἕλῃ τὴν δίκην. Ὅταν δὲ δὴ παῖδας γεννήσωνται κατὰ νόμους, ἐὰν ἀλλοτρίᾳ τις περὶ τὰ τοιαῦτα κοινωνῇ γυναικὶ ἢ γυνὴ ἀνδρί, ἐὰν μὲν παιδοποιουμένοις ἔτι, τὰ αὐτὰ ἐπιζήμια αὐτοῖς ἔστω καθάπερ τοῖς ἔτι γεννωμένοις εἴρηται· μετὰ δὲ ταῦτα ὁ μὲν σωφρονῶν καὶ σωφρονοῦσα εἰς τὰ τοιαῦτα ἔστω πάντα εὐδόκιμος, ὁ δὲ τοὐναντίον ἐναντίως τιμάσθω, μᾶλλον δὲ ἀτιμαζέσθω. Καὶ μετριαζόντων μὲν [785a] περὶ τὰ τοιαῦτα τῶν πλειόνων ἀνομοθέτητα σιγῇ κείσθω, ἀκοσμούντων δὲ νομοθετηθέντα ταύτῃ πραττέσθω κατὰ τοὺς τότε τεθέντας νόμους. Βίου μὲν ἀρχὴ τοῦ παντὸς ἑκάστοις ὁ πρῶτος ἐνιαυτός· ὃν γεγράφθαι χρεὼν ἐν ἱεροῖσι πατρῴοις ζωῆς ἀρχή. Κόρῳ καὶ κόρῃ παραγεγράφθω δ' ἐν τοίχῳ λελευκωμένῳ ἐν πάσῃ φρατρίᾳ τὸν ἀριθμὸν τῶν ἀρχόντων τῶν ἐπὶ τοῖς ἔτεσιν ἀριθμουμένων· τῆς δὲ φρατρίας ἀεὶ [785b] τοὺς ζῶντας μὲν γεγράφθαι πλησίον, τοὺς δ' ὑπεκχωροῦντας τοῦ βίου ἐξαλείφειν. Γάμου δὲ ὅρον εἶναι κόρῃ μὲν ἀπὸ ἑκκαίδεκα ἐτῶν εἰς εἴκοσι, τὸν μακρότατον χρόνον ἀφωρισμένον, κόρῳ δὲ ἀπὸ τριάκοντα μέχρι τῶν πέντε καὶ τριάκοντα· εἰς δὲ ἀρχὰς γυναικὶ μὲν τετταράκοντα, ἀνδρὶ δὲ τριάκοντα ἔτη· πρὸς πόλεμον δὲ ἀνδρὶ μὲν εἴκοσι μέχρι τῶν ἑξήκοντα ἐτῶν· γυναικὶ δέ, ἣν ἂν δοκῇ χρείαν δεῖν χρῆσθαι πρὸς τὰ πολεμικά, ἐπειδὰν παῖδας γεννήσῃ, τὸ δυνατὸν καὶ πρέπον ἑκάσταις προστάττειν μέχρι τῶν πεντήκοντα ἐτῶν.

L'ATHÉNIEN

Il faut que la jeune femme et son mari se mettent dans l'esprit qu'ils doivent, autant qu'il dépend d'eux, donner à l'État les enfants les plus beaux et les meilleurs possible. Or dans toute action où les hommes prennent part en commun, s'ils sont, attentifs à eux-mêmes et à ce qu'ils font, les résultats ne manquent pas d'être beaux et bons ; c'est le contraire, s'ils n'y prêtent pas attention ou s'ils sont incapables d'attention. Que le mari fasse donc attention à sa femme et à la procréation des enfants, et que de son côté la femme en fasse autant, surtout dans le temps où ils n'auront pas encore de progéniture. Nous chargerons d'y veiller les femmes que nous avons choisies, en plus ou moins grand nombre, selon que les magistrats le jugeront à propos, et, au moment où ils les délégueront, elles s'assembleront dans le temple d'Ilithye (82), un quart d'heure par jour. Dans ces réunions, elles se diront les unes aux autres si elles se sont aperçues que l'homme ou la femme qui doivent enfanter s'intéressent à autre chose qu'à ce qui leur a été prescrit dans les sacrifices et, les cérémonies du mariage. L'espace de temps fixé pour la procréation et la surveillance de ceux qui font des enfants sera de dix années, pas davantage, quand les naissances auront suivi un cours régulier. Ceux dont le mariage sera resté stérile jusqu'à cette limite de temps, après avoir tenu conseil avec leurs parents et les femmes chargées de les surveiller, divorceront pour le bien commun de l'un et de l'autre. S'il y a contestation sur ce qui convient ou est avantageux à l'un ou à l'autre, on choisira parmi les gardiens des lois dix juges, et l'on s'en tiendra à leurs ordres et à leur décision. Les matrones désignées pour la surveillance des jeunes, entreront dans leurs maisons et, par des remontrances ou par des menaces, mettront fin à leurs manquements et à leur ignorance. Si elles n'y réussissent pas, elles iront le dire aux gardiens des lois, qui les réprimeront. Au cas où ces gardiens n'en viendraient pas à bout, ils les dénonceront au public, en affichant leurs noms et en jurant qu'ils n'ont pu assagir tel ou tel citoyen. Celui dont le nom aura été affiché sera noté d'infamie, s'il ne fait pas condamner en justice ceux qui l'auront affiché. Il n'assistera à aucun mariage, à aucun sacrifice pour la naissance des enfants ; s'il y va, le premier venu pourra l'en punir en le frappant impunément. Les mêmes règles s'appliqueront aussi aux femmes : elles ne pourront prendre part aux processions des femmes, aux honneurs, aux réunions pour un mariage ou la naissance d'un enfant, si elles sont affichées pour une faute pareille et ne peuvent se justifier.

Si, après avoir fait des enfants conformément aux lois, un homme s'unit pour cela à une autre femme ou une femme à un autre homme, l'une et l'autre encore à l'âge prescrit pour l'enfantement, ils seront soumis aux mêmes peines que nous avons fixées pour ceux qui font encore des enfants. L'homme et la femme qui à cet égard se comporteront sagement recevront toutes sortes d'honneurs ; on les refusera à ceux qui se seront mal comportés, ou plutôt on les couvrira d'ignominie. Tant que la majorité se tiendra à cet égard dans les bornes du devoir, le législateur gardera le silence ; mais, si elle en sort, on fera des lois conformes à celles qui auront été établies primitivement.

La première année étant pour chacun le commencement de la carrière de la vie, il faut l'inscrire comme telle dans les chapelles domestiques, tant pour les garçons que pour les filles. On l'inscrira aussi dans chaque phratrie sur un mur blanchi, dans la série des archontes éponymes. Près de là, dans chaque phratrie, on inscrira toujours les membres vivants, et on effacera ceux qui auront quitté la vie. Le temps du mariage sera fixé pour les filles entre la seizième et la vingtième almée : c'est le plus long terme qu'on puisse leur accorder ; pour les garçons, il ira de la trentième à la trente-cinquième année (83). Pour l'accès aux charges, l'âge sera de quarante ans pour les femmes, de trente pour les hommes. Les hommes iront à la guerre depuis vingt ans jusqu'à soixante. Quant aux femmes, si l'on croit avoir besoin d'elles pour la guerre, elles n'iront que lorsqu'elles auront cessé d'avoir des enfants, et on les emploiera selon leurs forces et la bienséance de leur sexe jusqu'à l'âge de cinquante ans.

(62) Hésiode, Travaux et Jours, 40.

(63)  L'hipparque était le commandant de la cavalerie. A Athènes, il avait sous ses ordres dix phylarques.

(64) Les phylarques étaient les commandants des dix corps fournis à Athènes par les dix tribus. Ils étaient sous les ordres de l'hipparque.

(65) Le taxiarque commandait une division d'infanterie (τάξις). Son grade correspondait à celui de phylarque

(66) Le prytane était dans les villes grecques le magistrat suprême. A Athènes, c'était un des cinquante délégués choisis annuellement par chacune des dix tribus pour former le conseil, des Cinq Cents. Les prytanes de chaque tribu, à tour de rôle présidaient le sénat et dirigeaient les affaires pendant trente-cinq ou trente-six jours. La tribu dont les délégués étaient en exercice était dite ἡ πρυτανεύουσα φυλή.

(67) Le mot astynome veut dire : qui régit la ville.

(68) Le mot agoranome signifie : qui régit le marché.

(69) Le terme d'agronome n'a pas ici le sens que les modernes lui donnent; il signifie : celui qui régit les campagnes.

(70) Cryptes ou cachés était le nom qu'on donnait à Sparte aux jeunes gens qui faisaient la chasse aux hilotes.

(71) La monodie est un chant exécuté par une seule voix.

(72) Les anciens ne confondaient pas le magistrat avec le juge. L'objet du premier était les affaires de l'État, celui du second, les affaires des particuliers.

(73) L'année attique commençait au mois Hécatombaéon, (deuxième moitié de juillet et première d'août).

(74) Si l'on divise 5040 par 11, on a pour quotient 458 2/11. Si donc on met à part deux unités de 5040, 11 et 458 en seront les diviseurs exacts. Voilà comment le nombre 5040 devient sain.

(75) Héra, épouse de Zeus, est la personnification de la sainteté conjugale. C'est à ce titre qu'on lui consacrera les amendes payées par ceux qui se refusent au mariage.

(76) Passage controversé. Le terme γηράσκειν vieillir est donné par les manuscrits, mais deux d'entre eux L et O portent en marge διδάσκειν  enseigner, leçon adoptée par Cousin et par Saisset. Ce dernier traduit : " Disons encore une fois qu'il faut enseigner aux pauvres que, selon le principe de l'égalité, celui qui ne donne rien ne doit rien recevoir. "

(77) Ce règlement singulier est conforme à celui des Jasiens, qui ne permettait pas d'inviter au repas de noces plus de dix hommes et de dix femmes. Fragments d'Héraclide.

(78) Il s'agit d'Héraclée en Bithynie.

(79) Les Pénestes formaient en Thessalie, comme les hilotes à Sparte, une sorte de classe moyenne entre les hommes libres et les serfs proprement dits.

(80) Homère, Odyssée, XVII, 522.

(81) Cette expression grecque correspond à l'expression française donner des coups d'épée dans l'eau.

(82) C'est la déesse qui préside aux accouchements.

(83) Platon avait d'abord fixé l'âge du mariage pour les hommes de vingt-cinq à trente-cinq ans, et non de trente à trente-cinq (772 d).