Plotin, Ennéades, traduit par Bouillet

PLOTIN

PREMIÈRE ENNÉADE.

LIVRE HUITIÈME. DE LA NATURE ET DE L'ORIGINE DES MAUX

Tome premier

Traduction française : M.-N. BOUILLET.

ENNÉADE I, LIVRE VII - ENNÉADE I, LIVRE IX

 

 

 

 

PREMIÈRE ENNÉADE

LIVRE HUITIÈME.

DE LA NATURE ET DE L'ORIGINE DES MAUX (01).

 

 

´[1] Οἱ ζητοῦντες, πόθεν τὰ κακὰ εἴτ´ οὖν εἰς τὰ ὄντα εἴτε περὶ γένος τῶν ὄντων παρελήλυθεν, ἀρχὴν ἂν προσήκουσαν τῆς ζητήσεως ποιοῖντο, εἰ τί ποτ´ ἐστὶ τὸ κακὸν καὶ ἡ κακοῦ φύσις πρότερον ὑποθεῖντο. Οὕτω γὰρ καὶ ὅθεν ἐλήλυθε καὶ ὅπου ἵδρυται καὶ ὅτῳ συμβέβηκε γνωσθείη, καὶ ὅλως εἰ ἔστιν ἐν τοῖς οὖσιν ὁμολογηθείη. Κακοῦ δὲ φύσιν τίνι ποτὲ δυνάμει τῶν ἐν ἡμῖν γνοίημεν ἄν, τῆς γνώσεως ἑκάστων δι´ ὁμοιότητος γιγνομένης, ἄπορον ἂν εἴη. Νοῦς μὲν γὰρ καὶ ψυχὴ εἴδη ὄντα εἰδῶν καὶ τὴν γνῶσιν ἂν ποιοῖντο, καὶ πρὸς αὐτὰ ἂν ἔχοιεν τὴν ὄρεξιν· εἶδος δὲ τὸ κακὸν πῶς ἄν τις φαντάζοιτο ἐν ἀπουσίᾳ παντὸς ἀγαθοῦ ἰνδαλλόμενον; Ἀλλ´ εἰ, ὅτι τῶν ἐναντίων ἡ αὐτὴ γένοιτ´ ἂν ἐπιστήμη καὶ τῷ ἀγαθῷ ἐναντίον τὸ κακόν, ἥπερ τοῦ ἀγαθοῦ, καὶ τοῦ κακοῦ ἔσται, ἀναγκαῖον περὶ ἀγαθοῦ διιδεῖν τοῖς μέλλουσι τὰ κακὰ γνώσεσθαι, ἐπείπερ προηγούμενα τὰ ἀμείνω τῶν χειρόνων καὶ εἴδη, τὰ δ´ οὔ, ἀλλὰ στέρησις μᾶλλον. Ζήτημα δ´ ὅμως καὶ πῶς ἐναντίον τὸ ἀγαθὸν τῷ κακῷ· εἰ μὴ ἄρα, ὡς τὸ μὲν ἀρχή, 1τὸ δὲ ἔσχατον, ἢ τὸ μὲν ὡς εἶδος, τὸ δὲ ὡς στέρησις. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν ὕστερον.

[2] Νῦν δὲ λεγέσθω, τίς ἡ τοῦ ἀγαθοῦ φύσις, καθ´ ὅσον τοῖς παροῦσι λόγοις προσήκει. Ἔστι δὲ τοῦτο, εἰς ὃ πάντα ἀνήρτηται καὶ οὗ πάντα τὰ ὄντα ἐφίεται ἀρχὴν ἔχοντα αὐτὸ κἀκείνου δεόμενα· τὸ δ´ ἐστὶν ἀνενδεές, ἱκανὸν ἑαυτῷ, μηδενὸς δεόμενον, μέτρον πάντων καὶ πέρας, δοὺς ἐξ αὐτοῦ νοῦν καὶ οὐσίαν καὶ ψυχὴν καὶ ζωὴν καὶ περὶ νοῦν ἐνέργειαν.

Καὶ μέχρι μὲν τούτου καλὰ πάντα· αὐτός τε γὰρ ὑπέρκαλος καὶ ἐπέκεινα τῶν ἀρίστων βασιλεύων ἐν τῷ νοητῷ, νοῦ ἐκείνου ὄντος οὐ κατὰ νοῦν, ὃν οἰηθείη ἄν τις κατὰ τοὺς παρ´ ἡμῖν λεγομένους νοῦς εἶναι τοὺς ἐκ προτάσεων συμπληρουμένους καὶ τῶν λεγομένων συνιέναι δυναμένους λογιζομένους τε καὶ τοῦ ἀκολούθου θεωρίαν ποιουμένους ὡς ἐξ ἀκολουθίας τὰ ὄντα θεωμένους ὡς πρότερον οὐκ ἔχοντας, ἀλλὰ κενοὺς ἔτι πρὶν μαθεῖν ὄντας, καίτοι νοῦς ὄντας. Οὐ δὴ ἐκεῖνος ὁ νοῦς τοιοῦτος, ἀλλ´ ἔχει πάντα καὶ ἔστι πάντα καὶ σύνεστιν αὐτῷ συνὼν καὶ ἔχει πάντα οὐκ ἔχων. Οὐ γὰρ ἄλλα, ὁ δὲ ἄλλος· οὐδὲ χωρὶς ἕκαστον τῶν ἐν αὐτῷ· ὅλον τε γάρ ἐστιν ἕκαστον καὶ πανταχῇ πᾶν· καὶ οὐ συγκέχυται, ἀλλὰ αὖ χωρίς.

Τὸ γοῦν μεταλαμβάνον οὐχ ὁμοῦ πάντων, ἀλλ´ ὅτου δύναται μεταλαμβάνει. Καὶ ἔστι πρώτη ἐνέργεια ἐκείνου καὶ πρώτη οὐσία ἐκείνου μένοντος ἐν ἑαυτῷ· ἐνεργεῖ μέντοι περὶ ἐκεῖνον οἷον περὶ ἐκεῖνον ζῶν. Ἡ δὲ ἔξωθεν περὶ τοῦτον χορεύουσα ψυχὴ ἐπὶ αὐτὸν βλέπουσα καὶ τὸ εἴσω αὐτοῦ θεωμένη τὸν θεὸν δι´ αὐτοῦ βλέπει. Καὶ οὗτος θεῶν ἀπήμων καὶ μακάριος βίος καὶ τὸ κακὸν οὐδαμοῦ ἐνταῦθα

καὶ εἰ ἐνταῦθα ἔστη, κακὸν οὐδὲν ἂν ἦν, ἀλλὰ πρῶτον καὶ δεύτερα τἀγαθὰ καὶ τρίτα· περὶ τὸν πάντων βασιλέα πάντα ἐστί, καὶ ἐκεῖνο αἴτιον πάντων καλῶν, καὶ πάντα ἐστὶν ἐκείνου, καὶ δεύτερον περὶ τὰ δεύτερα καὶ τρίτον περὶ τὰ τρίτα.

[3] Εἰ δὴ ταῦτά ἐστι τὰ ὄντα καὶ τὸ ἐπέκεινα τῶν ὄντων, οὐκ ἂν ἐν τοῖς οὖσι τὸ κακὸν ἐνείη, οὐδ´ ἐν τῷ ἐπέκεινα τῶν ὄντων· ἀγαθὰ γὰρ ταῦτα. Λείπεται τοίνυν, εἴπερ ἔστιν, ἐν τοῖς μὴ οὖσιν εἶναι οἷον εἶδός τι τοῦ μὴ ὄντος ὂν καὶ περί τι τῶν μεμιγμένων τῷ μὴ ὄντι ἢ ὁπωσοῦν κοινωνούντων τῷ μὴ ὄντι. Μὴ ὂν δὲ οὔτι τὸ παντελῶς μὴ ὄν, ἀλλ´ ἕτερον μόνον τοῦ ὄντος· οὐχ οὕτω δὲ μὴ ὂν ὡς κίνησις καὶ στάσις ἡ περὶ τὸ ὄν, ἀλλ´ ὡς εἰκὼν τοῦ ὄντος ἢ καὶ ἔτι μᾶλλον μὴ ὄν. Τοῦτο δ´ ἐστὶ τὸ αἰσθητὸν πᾶν καὶ ὅσα περὶ τὸ αἰσθητὸν πάθη ἢ ὕστερόν τι τούτων καὶ ὡς συμβεβηκὸς τούτοις ἢ ἀρχὴ τούτων ἢ ἕν τι τῶν συμπληρούντων τοῦτο τοιοῦτον ὄν. Ἤδη γὰρ ἄν τις εἰς ἔννοιαν ἥκοι αὐτοῦ οἷον ἀμετρίαν εἶναι πρὸς μέτρον καὶ ἄπειρον πρὸς πέρας καὶ ἀνείδεον πρὸς εἰδοποιητικὸν καὶ ἀεὶ ἐνδεὲς πρὸς αὔταρκες, ἀεὶ ἀόριστον, οὐδαμῇ ἑστώς, παμπαθές, ἀκόρητον, πενία παντελής· καὶ οὐ συμβεβηκότα ταῦτα αὐτῷ, ἀλλ´ οἷον οὐσία αὐτοῦ ταῦτα, καὶ ὅ τι ἂν αὐτοῦ μέρος ἴδῃς, καὶ αὐτὸ πάντα ταῦτα· τὰ δ´ ἄλλα, ὅσα ἂν αὐτοῦ μεταλάβῃ καὶ ὁμοιωθῇ, κακὰ μὲν γίνεσθαι, οὐχ ὅπερ δὲ κακὰ εἶναι. Τίνι οὖν ὑποστάσει ταῦτα πάρεστιν οὐχ ἕτερα ὄντα ἐκείνης, ἀλλ´ ἐκείνη; Καὶ γὰρ εἰ ἑτέρῳ συμβαίνει τὸ κακόν, δεῖ τι πρότερον αὐτὸ εἶναι, κἂν μὴ οὐσία τις ᾖ. Ὡς γὰρ ἀγαθὸν τὸ μὲν αὐτό, τὸ δὲ ὃ συμβέβηκεν, οὕτω καὶ κακὸν τὸ μὲν αὐτό, τὸ δὲ ἤδη κατ´ ἐκεῖνο συμβεβηκὸς ἑτέρῳ.

Τίς οὖν ἀμετρία, εἰ μὴ ἐν τῷ ἀμέτρῳ; [Τί δὲ «μέτρον μὴ ἐν τῷ μεμετρημένῳ»;] Ἀλλ´ ὥσπερ ἐστὶ μέτρον μὴ ἐν τῷ μεμετρημένῳ, οὕτω καὶ ἀμετρία οὐκ ἐν ἀμέτρῳ. Εἰ γὰρ ἐν ἄλλῳ, ἢ ἐν ἀμέτρῳ - ἀλλ´ οὐ δεῖ αὐτῷ ἀμετρίας αὐτῷ ἀμέτρῳ ὄντι -ἢ ἐν μεμετρημένῳ· ἀλλ´ οὐχ οἷόν τε τὸ μεμετρημένον ἀμετρίαν ἔχειν καθ´ ὃ μεμέτρηται. Καὶ οὖν εἶναί τι καὶ ἄπειρον καθ´ αὑτὸ καὶ ἀνείδεον αὖ αὐτὸ καὶ τὰ ἄλλα τὰ πρόσθεν, ἃ τὴν τοῦ κακοῦ ἐχαρακτήριζε φύσιν, καὶ εἴ τι μετ´ ἐκεῖνο τοιοῦτον, ἢ μεμιγμένον ἔχει τοῦτο ἢ βλέπον πρὸς αὐτό ἐστι τοιοῦτον ἢ ποιητικόν ἐστι τοιούτου.

Τὴν δ´ ὑποκειμένην σχήμασι καὶ εἴδεσι καὶ μορφαῖς καὶ μέτροις καὶ πέρασι καὶ ἀλλοτρίῳ κόσμῳ κοσμουμένην, μηδὲν παρ´ αὐτῆς ἀγαθὸν ἔχουσαν, εἴδωλον δὲ ὡς πρὸς τὰ ὄντα, κακοῦ δὴ οὐσίαν, εἴ τις καὶ δύναται κακοῦ οὐσία εἶναι, ταύτην ἀνευρίσκει ὁ λόγος κακὸν εἶναι πρῶτον καὶ καθ´ αὑτὸ κακόν.

[4] Σωμάτων δὲ φύσις, καθόσον μετέχει ὕλης, κακὸν ἂν οὐ πρῶτον εἴη· ἔχει μὲν γὰρ εἶδός τι οὐκ ἀληθινὸν ἐστέρηταί τε ζωῆς φθείρει τε ἄλληλα φορά τε παρ´ αὐτῶν ἄτακτος ἐμπόδιά τε ψυχῆς πρὸς τὴν αὐτῆς ἐνέργειαν φεύγει τε οὐσίαν ἀεὶ ῥέοντα, δεύτερον κακόν· ψυχὴ δὲ καθ´ ἑαυτὴν μὲν οὐ κακὴ οὐδ´ αὖ πᾶσα κακή. Ἀλλὰ τίς ἡ κακή; Οἷόν φησι· δουλωσάμενοι μὲν ᾧ πέφυκε κακία ψυχῆς ἐγγίγνεσθαι, ὡς τοῦ ἀλόγου τῆς ψυχῆς εἴδους τὸ κακὸν δεχομένου, ἀμετρίαν καὶ ὑπερβολὴν καὶ ἔλλειψιν, ἐξ ὧν καὶ ἀκολασία καὶ δειλία καὶ ἡ ἄλλη ψυχῆς κακία, ἀκούσια παθήματα, δόξας ψευδεῖς ἐμποιοῦντα κακά τε νομίζειν καὶ ἀγαθὰ ἃ φεύγει τε καὶ διώκει. Ἀλλὰ τί τὸ πεποιηκὸς τὴν κακίαν ταύτην καὶ πῶς εἰς ἀρχὴν ἐκείνην καὶ αἰτίαν ἀνάξεις; Ἢ πρῶτον μὲν οὐκ ἔξω ὕλης οὐδὲ καθ´ αὑτὴν εἶναι ἡ ψυχὴ ἡ τοιαύτη. Μέμικται οὖν ἀμετρίᾳ καὶ ἄμοιρος εἴδους τοῦ κοσμοῦντος καὶ εἰς μέτρον ἄγοντος· σώματι γὰρ ἐγκέκραται ὕλην ἔχοντι. Ἔπειτα δὲ καὶ τὸ λογιζόμενον εἰ βλάπτοιτο, ὁρᾶν κωλύεται καὶ τοῖς πάθεσι καὶ τῷ ἐπισκοτεῖσθαι τῇ ὕλῃ καὶ πρὸς ὕλην νενευκέναι καὶ ὅλως οὐ πρὸς οὐσίαν, ἀλλὰ πρὸς γένεσιν ὁρᾶν, ἧς ἀρχὴ ἡ ὕλης φύσις οὕτως οὖσα κακὴ ὡς καὶ τὸ μήπω ἐν αὐτῇ, μόνον δὲ βλέψαν εἰς αὐτήν, ἀναπιμπλάναι κακοῦ ἑαυτῆς. Ἄμοιρος γὰρ παντελῶς οὖσα ἀγαθοῦ καὶ στέρησις τούτου καὶ ἄκρατος ἔλλειψις ἐξομοιοῖ ἑαυτῇ πᾶν ὅ τι ἂν αὐτῆς προσάψηται ὁπωσοῦν. Ἡ μὲν οὖν τελεία καὶ πρὸς νοῦν νεύουσα ψυχὴ ἀεὶ καθαρὰ καὶ ὕλην ἀπέστραπται καὶ τὸ ἀόριστον ἅπαν καὶ τὸ ἄμετρον καὶ κακὸν οὔτε ὁρᾷ οὔτε πελάζει· καθαρὰ οὖν μένει ὁρισθεῖσα νῷ παντελῶς. Ἡ δὲ μὴ μείνασα τοῦτο, ἀλλ´ ἐξ αὐτῆς προελθοῦσα τῷ μὴ τελείῳ μηδὲ πρώτῳ οἷον ἴνδαλμα ἐκείνης τῷ ἐλλείμματι καθόσον ἐνέλιπεν ἀοριστίας πληρωθεῖσα σκότος ὁρᾷ καὶ ἔχει ἤδη ὕλην βλέπουσα εἰς ὃ μὴ βλέπει, ὡς λεγόμεθα ὁρᾶν καὶ τὸ σκότος.

[5] Ἀλλ´ εἰ ἡ ἔλλειψις τοῦ ἀγαθοῦ αἰτία τοῦ ὁρᾶν καὶ συνεῖναι τῷ σκότει, τὸ κακὸν εἴη ἂν ἐν τῇ ἐλλείψει [ἢ τῷ σκότῳ] τῇ ψυχῇ καὶ πρῶτον - δεύτερον δὲ ἔστω τὸ σκότος - καὶ ἡ φύσις τοῦ κακοῦ οὐκέτι ἐν τῇ ὕλῃ, ἀλλὰ καὶ πρὸ τῆς ὕλης. Ἢ οὐκ ἐν τῇ ὁπωσοῦν ἐλλείψει, ἀλλ´ ἐν τῇ παντελεῖ τὸ κακόν· τὸ γοῦν ἐλλεῖπον ὀλίγῳ τοῦ ἀγαθοῦ οὐ κακόν, δύναται γὰρ καὶ τέλεον εἶναι ὡς πρὸς φύσιν τὴν αὑτοῦ. Ἀλλ´ ὅταν παντελῶς ἐλλείπῃ, ὅπερ ἐστὶν ἡ ὕλη, τοῦτο τὸ ὄντως κακὸν μηδεμίαν ἔχον ἀγαθοῦ μοῖραν. Οὐδὲ γὰρ τὸ εἶναι ἔχει ἡ ὕλη, ἵνα ἀγαθοῦ ταύτῃ μετεῖχεν, ἀλλ´ ὁμώνυμον αὐτῇ τὸ εἶναι, ὡς ἀληθὲς εἶναι λέγειν αὐτὸ μὴ εἶναι. Ἡ οὖν ἔλλειψις ἔχει μὲν τὸ μὴ ἀγαθὸν εἶναι, ἡ δὲ παντελὴς τὸ κακόν· ἡ δὲ πλείων τὸ πεσεῖν εἰς τὸ κακὸν δύνασθαι καὶ ἤδη κακόν. Τῷ χρὴ τὸ κακὸν νοεῖσθαι μὴ τόδε τὸ κακόν, οἷον ἀδικίαν ἢ ἄλλην τινὰ κακίαν, ἀλλ´ ἐκεῖνο ὃ οὐδὲν μέν πω τούτων, ταῦτα δὲ οἷον εἴδη ἐκείνου προσθήκαις εἰδοποιούμενα· οἷον ἐν μὲν ψυχῇ πονηρίαν καὶ ταύτης αὖ εἴδη ἢ ὕλῃ περὶ ἥν, ἢ τοῖς μέρεσι τῆς ψυχῆς, ἢ τῷ τὸ μὲν οἷον ὁρᾶν εἶναι, τὸ δὲ ὁρμᾶν ἢ πάσχειν. Εἰ δέ τις θεῖτο καὶ τὰ ἔξω ψυχῆς κακὰ εἶναι, πῶς ἐπ´ ἐκείνην τὴν φύσιν ἀνάξει, οἷον νόσον, πενίαν; Ἢ νόσον μὲν ἔλλειψιν καὶ ὑπερβολὴν σωμάτων ἐνύλων τάξιν καὶ μέτρον οὐκ ἀνεχομένων, αἶσχος δὲ ὕλην οὐ κρατηθεῖσαν εἴδει, πενίαν δὲ ἔνδειαν καὶ στέρησιν ὧν ἐν χρείᾳ ἐσμὲν διὰ τὴν ὕλην ᾗ συνεζεύγμεθα φύσιν ἔχουσαν χρησμοσύνην εἶναι. Εἰ δὴ ταῦτα ὀρθῶς λέγεται, οὐ θετέον ἡμᾶς ἀρχὴν κακῶν εἶναι κακοὺς παρ´ αὐτῶν ὄντας, ἀλλὰ πρὸ ἡμῶν ταῦτα· ἃ δ´ ἂν ἀνθρώπους κατάσχῃ, κατέχειν οὐχ ἑκόντας, ἀλλ´ εἶναι μὲν ἀποφυγὴν κακῶν τῶν ἐν ψυχῇ τοῖς δυνηθεῖσι, πάντας δὲ οὐ δύνασθαι. Θεοῖς δὲ ὕλης παρούσης τοῖς αἰσθητοῖς τὸ κακὸν μὴ παρεῖναι, τὴν κακίαν ἣν ἄνθρωποι ἔχουσιν, ὅτι μηδ´ ἀνθρώποις ἅπασι· κρατεῖν γὰρ αὐτῆς - ἀμείνους δέ, οἷς μὴ πάρεστι - καὶ τούτῳ κρατεῖν δὲ τῷ μὴ ἐν ὕλῳ ἐν αὐτοῖς ὄντι.

[6] Ἐπισκεπτέον δὲ καὶ πῶς λέγεται μὴ ἂν ἀπολέσθαι τὰ κακά, ἀλλ´ εἶναι ἐξ ἀνάγκης· καὶ ἐν θεοῖς μὲν οὐκ εἶναι, περιπολεῖν δὲ τὴν θνητὴν φύσιν καὶ τόνδε τὸν τόπον ἀεί. Ἆρ´ οὖν οὕτως εἴρηται, ὡς τοῦ μὲν οὐρανοῦ καθαροῦ κακῶν ὄντος ἀεὶ ἐν τάξει ἰόντος καὶ κόσμῳ φερομένου καὶ μήτε ἀδικίας ἐκεῖ οὔσης μήτε ἄλλης κακίας μήτε ἀδικοῦντα ἄλληλα, κόσμῳ δὲ φερόμενα, ἐν γῇ δὲ τῆς ἀδικίας καὶ τῆς ἀταξίας οὔσης; Τοῦτο γάρ ἐστιν ἡ θνητὴ φύσις καὶ ὅδε ὁ τόπος. Ἀλλὰ τὸ ἐντεῦθεν φεύγειν δεῖ οὐκέτι περὶ τῶν ἐπὶ γῆς λέγεται. Φυγὴ γάρ, φησιν, οὐ τὸ ἐκ γῆς ἀπελθεῖν, ἀλλὰ καὶ ὄντα ἐπὶ γῆς δίκαιον καὶ ὅσιον εἶναι μετὰ φρονήσεως, ὡς εἶναι τὸ λεγόμενον φεύγειν κακίαν δεῖν, ὥστε τὰ κακὰ αὐτῷ ἡ κακία καὶ ὅσα ἐκ κακίας· καὶ τοῦ προσδιαλεγομένου δὲ ἀναίρεσιν λέγοντος κακῶν ἔσεσθαι, εἰ πείθοι τοὺς ἀνθρώπους ἃ λέγει, ὁ δέ φησι μὴ δύνασθαι τοῦτο γενέσθαι· τὰ γὰρ κακὰ εἶναι ἀνάγκῃ, ἐπείπερ τοὐναντίον τι δεῖ εἶναι τῷ ἀγαθῷ. Τὴν μὲν οὖν κακίαν τὴν περὶ ἄνθρωπον πῶς οἷόν τε ἐναντίον εἶναι ἐκείνῳ τῷ ἀγαθῷ; Ἐναντίον γὰρ τοῦτο τῇ ἀρετῇ, αὕτη δὲ οὐ τὸ ἀγαθόν, ἀλλὰ ἀγαθόν, ὃ κρατεῖν τῆς ὕλης ποιεῖ. Ἐκείνῳ δὲ τῷ ἀγαθῷ πῶς ἄν τι εἴη ἐναντίον; Οὐ γὰρ δὴ ποιόν. Εἶτα τίς ἀνάγκη πανταχοῦ, εἰ θάτερον τῶν ἐναντίων, καὶ θάτερον; Ἐνδεχέσθω μὲν γὰρ καὶ ἔστω γε καὶ τὸ ἐναντίον τοῦ ἐναντίου αὐτῷ ὄντος - οἷον ὑγιείας οὔσης ἐνδέχεται καὶ νόσον εἶναι - οὐ μὴν ἐξ ἀνάγκης. Ἢ οὐκ ἀνάγκη λέγειν αὐτόν, ὡς ἐπὶ παντὸς ἐναντίου τοῦτο ἀληθές, ἀλλ´ ἐπὶ τοῦ ἀγαθοῦ εἴρηται. Ἀλλ´ εἰ οὐσία τἀγαθόν, πῶς ἐστιν αὐτῷ τι ἐναντίον; ἢ τῷ ἐπέκεινα οὐσίας; Τὸ μὲν οὖν μὴ εἶναι μηδὲν οὐσίᾳ ἐναντίον ἐπὶ τῶν καθ´ ἕκαστα οὐσιῶν ἐστι πιστὸν τῇ ἐπαγωγῇ δεδειγμένον· ὅλως δὲ οὐσίᾳ οὐκ ἔστι δεδειγμένον. Ἀλλὰ τί τῇ καθόλου οὐσίᾳ ἔσται ἐναντίον καὶ ὅλως τοῖς πρώτοις; Ἢ τῇ μὲν οὐσίᾳ ἡ μὴ οὐσία, τῇ δὲ ἀγαθοῦ φύσει ἥτις ἐστὶ κακοῦ φύσις καὶ ἀρχή· ἀρχαὶ γὰρ ἄμφω, ἡ μὲν κακῶν, ἡ δὲ ἀγαθῶν· καὶ πάντα τὰ ἐν τῇ φύσει ἑκατέρᾳ ἐναντία· ὥστε καὶ τὰ ὅλα ἐναντία καὶ μᾶλλον ἐναντία ἢ τὰ ἄλλα. Τὰ μὲν γὰρ ἄλλα ἐναντία ἢ ἐν τῷ αὐτῷ εἴδει ὄντα ἢ ἐν τῷ αὐτῷ γένει καὶ κοινοῦ τινός ἐστι μετειληφότα ἐν οἷς ἐστιν· ὅσα δὲ χωρίς ἐστι, καὶ ἃ τῷ ἑτέρῳ ἐστὶ συμπληρώσει τοῦ ὅ ἐστι, τούτων τὰ ἐναντία ἐν τῷ ἑτέρῳ ἐστί, πῶς οὐ μάλιστα ἂν εἴη ἐναντία, εἴπερ ἐναντία τὰ πλεῖστον ἀλλήλων ἀφεστηκότα; Πέρατι δὴ καὶ μέτρῳ καὶ [τὰ ἄλλα] ὅσα ἔνεστιν ἐν τῇ θείᾳ φύσει, ἀπειρία καὶ ἀμετρία καὶ τὰ ἄλλα, ὅσα ἔχει ἡ κακὴ φύσις, ἐναντία· ὥστε καὶ τὸ ὅλον τῷ ὅλῳ ἐναντίον. Καὶ τὸ εἶναι δὲ ψευδόμενον ἔχει καὶ πρώτως καὶ ὄντως ψεῦδος· τῷ δὲ τὸ εἶναι τὸ ἀληθῶς εἶναι· ὥστε καὶ καθὰ τὸ ψεῦδος τῷ ἀληθεῖ ἐναντίον καὶ τὸ 〈μὴ〉 κατ´ οὐσίαν τῷ κατ´ οὐσίαν αὐτῆς ἐναντίον. Ὥστε ἡμῖν ἀναπέφανται τὸ μὴ πανταχοῦ οὐσίᾳ μηδὲν εἶναι ἐναντίον· ἐπεὶ καὶ ἐπὶ πυρὸς καὶ ὕδατος ἐδεξάμεθα ἂν εἶναι ἐναντία, εἰ μὴ κοινὸν ἦν ἡ ὕλη ἐν αὐτοῖς, ἐφ´ ἧς τὸ θερμὸν καὶ ξηρὸν καὶ ὑγρὸν καὶ ψυχρὸν συμβεβηκότα ἐγίνετο· εἰ δ´ ἐπ´ αὐτῶν ἦν μόνα τὴν οὐσίαν αὐτῶν συμπληροῦντα ἄνευ τοῦ κοινοῦ, ἐγίγνετο ἂν ἐναντίον καὶ ἐνταῦθα, οὐσία οὐσίᾳ ἐναντίον. Τὰ ἄρα πάντη κεχωρισμένα καὶ μηδὲν ἔχοντα κοινὸν καὶ πλείστην ἀπόστασιν ἔχοντα ἐν τῇ φύσει αὐτῶν ἐναντία· ἐπείπερ ἡ ἐναντίωσις οὐχ ᾗ ποιόν τι οὐδὲ ὅλως ὁτιοῦν γένος τῶν ὄντων, ἀλλ´ ᾗ πλεῖστον ἀλλήλων κεχώρισται καὶ ἐξ ἀντιθέτων συνέστηκε καὶ τὰ ἐναντία ποιεῖ.

[7] Ἀλλὰ πῶς οὖν ἐξ ἀνάγκης, εἰ τὸ ἀγαθόν, καὶ τὸ κακόν; Ἆρ´ οὖν οὕτως ὅτι ἐν τῷ παντὶ δεῖ τὴν ὕλην εἶναι; Ἐξ ἐναντίων γὰρ ἐξ ἀνάγκης τόδε τὸ πᾶν· ἢ οὐδ´ ἂν εἴη μὴ ὕλης οὔσης. Μεμιγμένη γὰρ οὖν δὴ ἡ τοῦδε τοῦ κόσμου φύσις ἔκ τε νοῦ καὶ ἀνάγκης, καὶ ὅσα παρὰ θεοῦ εἰς αὐτὸν ἥκει, ἀγαθά, τὰ δὲ κακὰ ἐκ τῆς ἀρχαίας φύσεως, τὴν ὕλην λέγων τὴν ὑποκειμένην οὔπω κοσμηθεῖσαν [εἰ θεῷτο]. Ἀλλὰ πῶς θνητὴν φύσιν; Τὸ μὲν γὰρ τόνδε τὸν τόπον ἔστω δεικνύειν τὸ πᾶν. Ἢ τὸ ἀλλ´ ἐπείπερ ἐγένεσθε, ἀθάνατοι μὲν οὔκ ἐστε, οὔτι γε μὴν λυθήσεσθε δι´ ἐμέ. Εἰ δὴ οὕτως, ὀρθῶς ἂν λέγοιτο μὴ ἂν ἀπολέσθαι τὰ κακά. Πῶς οὖν ἐκφεύξεται; Οὐ τῷ τόπῳ, φησίν, ἀλλ´ ἀρετὴν κτησάμενος καὶ τοῦ σώματος αὑτὸν χωρίσας· οὕτω γὰρ καὶ ὕλης· ὡς ὅ γε συνὼν τῷ σώματι καὶ ὕλῃ σύνεστι. Τὸ δὲ χωρίσαι καὶ μὴ δῆλόν που αὐτὸς ποιεῖ· τὸ δ´ ἐν θεοῖς εἶναι, ἐν τοῖς νοητοῖς· οὗτοι γὰρ ἀθάνατοι. Ἔστι δὲ τοῦ κακοῦ λαβεῖν καὶ οὕτω τὴν ἀνάγκην. Ἐπεὶ γὰρ οὐ μόνον τὸ ἀγαθόν, ἀνάγκη τῇ ἐκβάσει τῇ παρ´ αὐτό, ἤ, εἰ οὕτω τις ἐθέλοι λέγειν, τῇ ἀεὶ ὑποβάσει καὶ ἀποστάσει, τὸ ἔσχατον, καὶ μεθ´ ὃ οὐκ ἦν ἔτι γενέσθαι ὁτιοῦν, τοῦτο εἶναι τὸ κακόν. Ἐξ ἀνάγκης δὲ εἶναι τὸ μετὰ τὸ πρῶτον, ὥστε καὶ τὸ ἔσχατον· τοῦτο δὲ ἡ ὕλη μηδὲν ἔτι ἔχουσα αὐτοῦ. Καὶ αὕτη ἡ ἀνάγκη τοῦ κακοῦ.

[8] Εἰ δέ τις λέγοι μὴ διὰ τὴν ὕλην ἡμᾶς γενέσθαι κακούς - μήτε γὰρ τὴν ἄγνοιαν διὰ τὴν ὕλην εἶναι μήτε τὰς ἐπιθυμίας τὰς πονηράς· καὶ γάρ, εἰ διὰ σώματος κακίαν ἡ σύστασις γίνοιτο, μὴ τὴν ὕλην, ἀλλὰ τὸ εἶδος ποιεῖν, οἷον θερμότητας, ψυχρότητας, πικρόν, ἁλμυρὸν καὶ ὅσα χυμῶν εἴδη, ἔτι πληρώσεις, κενώσεις, καὶ πληρώσεις οὐχ ἁπλῶς, ἀλλὰ πληρώσεις τοιῶνδε, καὶ ὅλως τὸ τοιόνδε εἶναι τὸ ποιοῦν τὴν διαφορὰν τῶν ἐπιθυμιῶν καί, εἰ βούλει, δοξῶν ἐσφαλμένων, ὥστε τὸ εἶδος μᾶλλον ἢ τὴν ὕλην τὸ κακὸν εἶναι - , καὶ οὗτος οὐδὲν ἧττον τὴν ὕλην συγχωρεῖν ἀναγκασθήσεται τὸ κακὸν εἶναι. Ἅ τε γὰρ ποιεῖ ἡ ἐν ὕλῃ ποιότης, οὐ χωρὶς οὖσα ποιεῖ, ὥσπερ οὐδὲ τὸ σχῆμα τοῦ πελέκεως ἄνευ σιδήρου ποιεῖ· εἶτα καὶ τὰ ἐν τῇ ὕλῃ εἴδη οὐ ταὐτά ἐστιν, ἅπερ ἦν, εἰ ἐφ´ αὑτῶν ὑπῆρχεν, ἀλλὰ λόγοι ἔνυλοι φθαρέντες ἐν ὕλῃ καὶ τῆς φύσεως τῆς ἐκείνης ἀναπλησθέντες· οὐδὲ γὰρ τὸ πῦρ αὐτὸ καίει οὐδὲ ἄλλο τι τῶν ἐφ´ ἑαυτῶν ταῦτα ἐργάζεται, ἃ ἐν τῇ ὕλῃ γενόμενα λέγεται ποιεῖν. Γενομένη γὰρ κυρία τοῦ εἰς αὐτὴν ἐμφαντασθέντος φθείρει αὐτὸ καὶ διόλλυσι τὴν αὐτῆς παραθεῖσα φύσιν ἐναντίαν οὖσαν, οὐ τῷ θερμῷ τὸ ψυχρὸν προσφέρουσα, ἀλλὰ τῷ εἴδει τοῦ θερμοῦ τὸ αὐτῆς ἀνείδεον προσάγουσα καὶ τὴν ἀμορφίαν τῇ μορφῇ καὶ ὑπερβολὴν καὶ ἔλλειψιν τῷ μεμετρημένῳ, ἕως ἂν αὐτὸ ποιήσῃ αὐτῆς, ἀλλὰ μὴ αὐτοῦ ἔτι εἶναι, ὥσπερ ἐν τροφῇ ζῴων τὸ εἰσενεχθὲν μηκέτι εἶναι ὅπερ προσελήλυθεν, ἀλλ´ αἷμα κυνὸς καὶ πᾶν κύνιον, καὶ χυμοὶ πάντες ἅπερ τοῦ δεξαμένου ἐκείνου. Εἰ δὴ σῶμα αἴτιον τῶν κακῶν, ὕλη ἂν εἴη καὶ ταύτῃ αἴτιον τῶν κακῶν.

Ἀλλὰ κρατεῖν ἔδει, ἄλλος ἂν εἴποι. Ἀλλ´ οὐ καθαρὸν τὸ δυνάμενον κρατεῖν, εἰ μὴ φύγοι. Καὶ σφοδρότεραι δὲ αἱ ἐπιθυμίαι κράσει τοιᾷδε σωμάτων, ἄλλαι δὲ ἄλλων, ὥστε μὴ κρατεῖν τὸ ἐν ἑκάστῳ, ἀμβλύτεροι δὲ καὶ πρὸς τὸ κρίνειν διὰ σωμάτων κάκην κατεψυγμένοι καὶ ἐμπεποδισμένοι, αἱ δ´ ἐναντίαι ποιοῦσιν ἀνερματίστους. Μαρτυροῦσι δὲ ταῦτα καὶ αἱ πρὸς καιρὸν ἕξεις. Πλήρεις μὲν γὰρ ἄλλοι καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις καὶ ταῖς διανοίαις, κενοὶ δὲ ἄλλοι, καὶ ταδὶ πληρωθέντες ἄλλοι, ταδὶ δὲ ἄλλοι.

Ἔστω δὴ πρώτως μὲν τὸ ἄμετρον κακόν, τὸ δ´ ἐν ἀμετρίᾳ γενόμενον ἢ ὁμοιώσει ἢ μεταλήψει τῷ συμβεβηκέναι αὐτῷ δευτέρως κακόν· καὶ πρώτως μὲν τὸ σκότος, τὸ δὲ ἐσκοτισμένον δευτέρως ὡσαύτως. Κακία δὴ ἄγνοια οὖσα καὶ ἀμετρία περὶ ψυχὴν δευτέρως κακὸν καὶ οὐκ αὐτοκακόν· οὐδὲ γὰρ ἀρετὴ πρῶτον ἀγαθόν, ἀλλ´ ὅ τι ὡμοίωται ἢ μετείληφεν αὐτοῦ.

[9] Τίνι οὖν ἐγνωρίσαμεν ταῦτα; Καὶ πρῶτον κακίαν τίνι; Ἀρετὴν μὲν γὰρ νῷ αὐτῷ καὶ φρονήσει· αὑτὴν γὰρ γνωρίζει· κακίαν δὲ πῶς; Ἢ ὥσπερ κανόνι τὸ ὀρθὸν καὶ μή, οὕτω καὶ τὸ μὴ ἐναρμόζον τῇ ἀρετῇ [κακίαν]. Βλέποντες οὖν αὐτὸ ἢ μὴ βλέποντες, τὴν κακίαν λέγω; Ἢ τὴν μὲν παντελῆ κακίαν οὐ βλέποντες· καὶ γὰρ ἄπειρον· ἀφαιρέσει οὖν τὸ μηδαμοῦ τοῦτο· τὴν δὲ μὴ παντελῆ τῷ ἐλλείπειν τούτῳ. Μέρος οὖν ὁρῶντες τῷ παρόντι μέρει τὸ ἀπὸν λαμβάνοντες, ὅ ἐστι μὲν ἐν τῷ ὅλῳ εἴδει, ἐκεῖ δὲ ἄπεστιν, οὕτω κακίαν λέγομεν, ἐν ἀορίστῳ τὸ ἐστερημένον καταλιπόντες. Καὶ δὴ ἐπὶ τῆς ὕλης οἷον αἰσχρόν τι πρόσωπον ἰδόντες, οὐ κρατήσαντος ἐν αὐτῷ τοῦ λόγου, ὥστε κρύψαι τὸ τῆς ὕλης αἶσχος, αἰσχρὸν φανταζόμεθα τῇ τοῦ εἴδους ἐλλείψει. Ὃ δὲ μηδαμῇ εἴδους τετύχηκε, πῶς; Ἢ τὸ παράπαν 〈πᾶν〉 εἶδος ἀφαιροῦντες [πᾶν εἶδος], ᾧ μὴ ταῦτα πάρεστι, λέγομεν εἶναι ὕλην, ἀμορφίαν καὶ αὐτοὶ ἐν ἡμῖν λαβόντες ἐν τῷ πᾶν εἶδος ἀφελεῖν, εἰ ἐμέλλομεν ὕλην θεάσασθαι. Διὸ καὶ νοῦς ἄλλος οὗτος, οὐ νοῦς, τολμήσας ἰδεῖν τὰ μὴ αὐτοῦ. Ὥσπερ ὄμμα ἀποστῆσαν αὑτὸ φωτός, ἵνα ἴδῃ τὸ σκότος καὶ μὴ ἴδῃ - τὸ καταλιπεῖν τὸ φῶς, ἵνα ἴδῃ τὸ σκότος, μεθ´ οὗ οὐκ ἦν ἰδεῖν αὐτό· οὐδ´ αὖ ἄνευ του οἷόν τε ἦν ἰδεῖν, ἀλλὰ μὴ ἰδεῖν - ἵνα γένηται αὐτῷ ὡς οἷόν τε ἰδεῖν, οὕτως οὖν καὶ νοῦς, εἴσω αὑτοῦ τὸ αὑτοῦ καταλιπὼν φῶς καὶ οἷον ἔξω αὑτοῦ προελθὼν εἰς τὰ μὴ αὑτοῦ ἐλθών, μὴ ἐπαγόμενος τὸ ἑαυτοῦ φῶς ἔπαθε τοὐναντίον ἤ ἐστιν, ἵν´ ἴδῃ τὸ αὐτῷ ἐναντίον.

[10] Καὶ ταῦτα μὲν ταύτῃ. Ἄποιος δὲ οὖσα πῶς κακή; Ἢ ἄποιος λέγεται τῷ μηδὲν ἔχειν αὐτὴ ἐφ´ ἑαυτῆς τούτων τῶν ποιοτήτων ἃς δέξεται καὶ ἐν αὐτῇ ὡς ὑποκειμένῳ ἔσονται, οὐ μὴν οὕτως, ὡς μηδεμίαν φύσιν ἔχειν. Εἰ δὴ ἔχει τινὰ φύσιν, ταύτην τὴν φύσιν τί κωλύει κακὴν εἶναι, οὐχ οὕτω δὲ κακήν, ὡς ποιόν; Ἐπειδὴ καὶ τὸ ποιὸν τοῦτό ἐστι, καθ´ ὃ ἕτερον ποιὸν λέγεται. Συμβεβηκὸς οὖν τὸ ποιὸν καὶ ἐν ἄλλῳ· ἡ δὲ ὕλη οὐκ ἐν ἄλλῳ, ἀλλὰ τὸ ὑποκείμενον, καὶ τὸ συμβεβηκὸς περὶ αὐτό. Τοῦ οὖν ποιοῦ τοῦ φύσιν συμβεβηκότος ἔχοντος οὐ τυχοῦσα ἄποιος λέγεται. Εἰ τοίνυν καὶ ἡ ποιότης αὐτὴ ἄποιος, πῶς ἡ ὕλη οὐ δεξαμένη ποιότητα ποιὰ ἂν λέγοιτο; Ὀρθῶς ἄρα λέγεται καὶ ἄποιος εἶναι καὶ κακή· οὐ γὰρ λέγεται κακὴ τῷ ποιότητα ἔχειν, ἀλλὰ μᾶλλον τῷ ποιότητα μὴ ἔχειν, ἵνα μὴ ἦν ἴσως κακὴ εἶδος οὖσα, ἀλλὰ μὴ ἐναντία τῷ εἴδει φύσις.

[11] Ἀλλ´ ἡ ἐναντία τῷ εἴδει παντὶ φύσις στέρησις· στέρησις δὲ ἀεὶ ἐν ἄλλῳ καὶ ἐπ´ αὐτῆς οὐχ ὑπόστασις· ὥστε τὸ κακὸν εἰ ἐν στερήσει, ἐν τῷ ἐστερημένῳ εἴδους τὸ κακὸν ἔσται· ὥστε καθ´ ἑαυτὸ οὐκ ἔσται. Εἰ οὖν ἐν τῇ ψυχῇ ἔσται κακόν, ἡ στέρησις ἐν αὐτῇ τὸ κακὸν καὶ ἡ κακία ἔσται καὶ οὐδὲν ἔξω. Ἐπεὶ καὶ ἄλλοι λόγοι τὴν ὕλην ὅλως ἀναιρεῖν ἀξιοῦσιν, οἱ δὲ οὐδ´ αὐτὴν κακὴν εἶναι οὖσαν. Οὐδὲν οὖν δεῖ ἄλλοθι ζητεῖν τὸ κακόν, ἀλλὰ θέμενον ἐν ψυχῇ οὕτω θέσθαι ἀπουσίαν ἀγαθοῦ εἶναι. Ἀλλ´ εἰ ἡ στέρησις ἐπιβάλλοντός ἐστι παρεῖναι εἴδους τινός, εἰ τοῦ ἀγαθοῦ στέρησις ἐν ψυχῇ, τὴν δὲ κακίαν ἐν αὐτῇ ποιεῖ τῷ λόγῳ τῷ ἑαυτῆς, ἡ ψυχὴ οὐδὲν ἔχει ἀγαθόν· οὐ τοίνυν οὐδὲ ζωὴν οὖσα ψυχή. Ἄψυχον ἄρα ἔσται ἡ ψυχή, εἴπερ μηδὲ ζωήν· ὥστε ψυχὴ οὖσα οὐκ ἔσται ψυχή. Ἔχει ἄρα τῷ ἑαυτῆς λόγῳ ζωήν· ὥστε οὐ στέρησιν ἔχει τὴν τοῦ ἀγαθοῦ παρ´ αὐτῆς. Ἀγαθοειδὲς ἄρα ἔχουσά τι ἀγαθὸν νοῦ ἴχνος καὶ οὐ κακὸν παρ´ αὐτῆς· οὐκ ἄρα οὐδὲ πρώτως κακὸν οὐδὲ συμβεβηκός τι αὐτῇ τὸ πρώτως κακόν, ὅτι μηδὲ ἄπεστιν αὐτῆς πᾶν τὸ ἀγαθόν.

[12] Τί οὖν, εἰ μὴ παντελῆ στέρησιν λέγοι ἀγαθοῦ τὴν κακίαν καὶ τὸ κακὸν τὸ ἐν ψυχῇ, ἀλλά τινα στέρησιν ἀγαθοῦ; Ἀλλ´ εἰ τοῦτο, τὸ μὲν ἔχουσα, τοῦ δὲ ἐστερημένη, μικτὴν ἕξει τὴν διάθεσιν καὶ οὐκ ἄκρατον τὸ κακόν, καὶ οὔπω εὕρηται τὸ πρῶτον καὶ ἄκρατον κακόν· καὶ τὸ μὲν ἀγαθὸν τῇ ψυχῇ ἔσται ἐν οὐσίᾳ, συμβεβηκὸς δέ τι τὸ κακόν.

[13] Εἰ μὴ ἄρα τούτῳ κακὸν ᾗ ἐμπόδιον, ὥσπερ ὀφθαλμῷ πρὸς τὸ βλέπειν. Ἀλλ´ οὕτω ποιητικὸν κακοῦ ἔσται τὸ κακὸν αὐτοῖς, καὶ οὕτω ποιητικόν, ὡς ἑτέρου τοῦ κακοῦ αὐτοῦ ὄντος. Εἰ οὖν ἡ κακία ἐμπόδιον τῇ ψυχῇ, ποιητικὸν κακοῦ, ἀλλ´ οὐ τὸ κακὸν ἡ κακία ἔσται· καὶ ἡ ἀρετὴ δὲ οὐ τὸ ἀγαθόν, ἀλλ´ ἢ ὡς συνεργόν· ὥστε, εἰ μὴ ἡ ἀρετὴ τὸ ἀγαθόν, οὐδ´ ἡ κακία τὸ κακόν. Εἶτα καὶ ἡ ἀρετὴ οὐκ αὐτὸ τὸ καλὸν οὐδ´ αὐτοαγαθόν· οὐ τοίνυν οὐδ´ ἡ κακία αὐτὸ τὸ αἰσχρὸν οὐδ´ αὐτοκακόν. Ἔφαμεν δὲ τὴν ἀρετὴν οὐκ αὐτοκαλὸν οὐδ´ αὐτοαγαθόν, ὅτι πρὸ αὐτῆς καὶ ἐπέκεινα αὐτῆς αὐτοκαλὸν καὶ αὐτοαγαθόν· καὶ μεταλήψει πως ἀγαθὸν καὶ καλόν. Ὡς οὖν ἀπὸ τῆς ἀρετῆς ἀναβαίνοντι τὸ καλὸν καὶ τὸ ἀγαθόν, οὕτω καὶ ἀπὸ τῆς κακίας καταβαίνοντι τὸ κακὸν αὐτό, ἀρξαμένῳ μὲν ἀπὸ τῆς κακίας. Θεωροῦντι μὲν ἡ θεωρία ἥτις ἐστὶ τοῦ κακοῦ αὐτοῦ, γινομένῳ δὲ ἡ μετάληψις αὐτοῦ· γίνεται γὰρ παντάπασιν ἐν τῷ τῆς ἀνομοιότητος τόπῳ, ἔνθα δὺς εἰς αὐτὴν εἰς βόρβορον σκοτεινὸν ἔσται πεσών· ἐπεὶ καὶ εἰ παντελῶς εἴη ἡ ψυχὴ εἰς παντελῆ κακίαν, οὐκέτι κακίαν ἔχει, ἀλλ´ ἑτέραν φύσιν τὴν χείρω ἠλλάξατο· ἔτι γὰρ ἀνθρωπικὸν ἡ κακία μεμιγμένη τινὶ ἐναντίῳ. Ἀποθνῄσκει οὖν, ὡς ψυχὴ ἂν θάνοι, καὶ ὁ θάνατος αὐτῇ καὶ ἔτι ἐν τῷ σώματι βεβαπτισμένῃ ἐν ὕλῃ ἐστὶ καταδῦναι καὶ πλησθῆναι αὐτῆς καὶ ἐξελθούσῃ ἐκεῖ κεῖσθαι, ἕως ἀναδράμῃ καὶ ἀφέλῃ πως τὴν ὄψιν ἐκ τοῦ βορβόρου· καὶ τοῦτό ἐστι τὸ ἐν Ἅιδου ἐλθόντα ἐπικαταδαρθεῖν.

[14] Εἰ δέ τις ἀσθένειαν ψυχῆς τὴν κακίαν λέγοι - εὐπαθῆ γοῦν καὶ εὐκίνητον εἶναι τὴν κακὴν ἀπὸ παντὸς εἰς ἅπαν κακὸν φερομένην, εὐκίνητον μὲν εἰς ἐπιθυμίας, εὐερέθιστον δὲ εἰς ὀργάς, προπετῆ δὲ εἰς συγκαταθέσεις, καὶ ταῖς ἀμυδραῖς φαντασίαις εἴκουσαν ῥᾳδίως, οἷα τὰ ἀσθενέστατα τῶν τέχνῃ ἢ φύσει πεποιημένων, ἃ ῥᾳδίαν ἔχει ὑπό τε πνευμάτων ὑπό τε εἱλήσεων τὴν φθοράν - ἄξιον ἂν εἴη ζητεῖν, τίς καὶ πόθεν ἡ ἀσθένεια τῇ ψυχῇ.

Οὐ γὰρ δή, ὥσπερ ἐπὶ τῶν σωμάτων, οὕτω καὶ ἐπὶ τῆς ψυχῆς τὸ ἀσθενές· ἀλλ´ ὥσπερ ἐκεῖ ἡ πρὸς τὸ ἔργον ἀδυναμία καὶ τὸ εὐπαθές, οὕτω καὶ ἐνταῦθα ἀναλογίᾳ τὸ τῆς ἀσθενείας ἔσχε προσηγορίαν· εἰ μὴ ταύτῃ εἴη τὸ αὐτὸ αἴτιον ἡ ὕλη τῆς ἀσθενείας. Ἀλλὰ προσιτέον ἐγγὺς τῷ λόγῳ, τί τὸ αἴτιον ἐν τῷ λεγομένῳ ἀσθενεῖ τῆς ψυχῆς· οὐ γὰρ δὴ πυκνότητες ἢ ἀραιότητες οὐδ´ αὖ ἰσχνότητες ἢ παχύτητες ἢ νόσος, ὥσπερ τις πυρετός, ἀσθενῆ ἐποίησε ψυχὴν εἶναι. Ἀνάγκη δὴ τὴν τοιαύτην ἀσθένειαν ψυχῆς ἢ ἐν ταῖς χωρισταῖς παντελῶς ἢ ἐν ταῖς ἐνύλοις ἢ ἐν ἀμφοτέραις εἶναι. Εἰ δὴ μὴ ἐν ταῖς χωρὶς ὕλης - καθαραὶ γὰρ πᾶσαι καὶ τὸ λεγόμενον ἐπτερωμέναι καὶ τέλειοι καὶ τὸ ἔργον αὐταῖς ἀνεμπόδιστον - λοιπὸν ἐν ταῖς πεσούσαις εἶναι τὴν ἀσθένειαν, ταῖς οὐ καθαραῖς οὐδὲ κεκαθαρμέναις, καὶ ἡ ἀσθένεια αὐταῖς εἴη ἂν οὐκ ἀφαίρεσις τινός, ἀλλὰ ἀλλοτρίου παρουσία, ὥσπερ φλέγματος ἢ χολῆς ἐν σώματι. Τοῦ δὲ πτώματος τὸ αἴτιον ψυχῇ σαφέστερον λαμβάνουσι καὶ ὡς προσήκει λαβεῖν καταφανὲς ἔσται τὸ ζητούμενον ἡ ψυχῆς ἀσθένεια. Ἔστιν ἐν τοῖς οὖσιν ὕλη, ἔστι δὲ καὶ ψυχή, καὶ οἷον τόπος εἷς τις. Οὐ γὰρ χωρὶς μὲν ὁ τόπος τῇ ὕλῃ, χωρὶς δὲ αὖ ὁ τῆς ψυχῆς - οἷον ὁ μὲν ἐν γῇ τῇ ὕλῃ, ὁ δὲ ἐν ἀέρι τῇ ψυχῇ - ἀλλ´ ὁ τόπος τῇ ψυχῇ χωρὶς τὸ μὴ ἐν ὕλῃ· τοῦτο δὲ τὸ μὴ ἑνωθῆναι τῇ ὕλῃ· τοῦτο δὲ τὸ μὴ ἕν τι ἐξ αὐτῆς καὶ ὕλης γενέσθαι· τοῦτο δὲ τὸ μὴ ἐν ὑποκειμένῳ τῇ ὕλῃ γενέσθαι· καὶ τοῦτό ἐστι τὸ χωρὶς εἶναι. Δυνάμεις δὲ ψυχῆς πολλαὶ καὶ ἀρχὴν καὶ μέσα καὶ ἔσχατα ψυχὴ ἔχει· ὕλη δὲ παροῦσα προσαιτεῖ καὶ οἷον καὶ ἐνοχλεῖ καὶ εἰς τὸ εἴσω παρελθεῖν θέλει· πᾶς δὲ ὁ χῶρος ἱερὸς καὶ οὐδέν ἐστιν ὃ ἄμοιρόν ἐστι ψυχῆς. Ἐλλάμπεται οὖν ὑποβάλλουσα ἑαυτὴν καὶ ἀφ´ οὗ μὲν ἐλλάμπεται οὐ δύναται λαβεῖν· οὐ γὰρ ἀνέχεται αὐτὴν ἐκεῖνο καίτοι παροῦσαν, ὅτι μὴ ὁρᾷ διὰ κάκην. Τὴν δὲ ἔλλαμψιν καὶ τὸ ἐκεῖθεν φῶς ἐσκότωσε τῇ μίξει καὶ ἀσθενὲς πεποίηκε τὴν γένεσιν αὐτὴ παρασχοῦσα καὶ τὴν αἰτίαν τοῦ εἰς αὐτὴν ἐλθεῖν· οὐ γὰρ ἂν ἦλθε τῷ μὴ παρόντι. Καὶ τοῦτό ἐστι πτῶμα τῆς ψυχῆς τὸ οὕτως ἐλθεῖν εἰς ὕλην καὶ ἀσθενεῖν, ὅτι πᾶσαι αἱ δυνάμεις οὐ πάρεισιν εἰς ἐνέργειαν κωλυούσης ὕλης παρεῖναι τῷ τὸν τόπον ὃν κατέχει αὐτὴ καταλαβεῖν καὶ οἷον συσπειραθῆναι ποιῆσαι ἐκείνην, ὃ δ´ ἔλαβεν οἷον κλέψασα ποιῆσαι κακὸν εἶναι, ἕως ἂν δυνηθῇ ἀναδραμεῖν. Ὕλη τοίνυν καὶ ἀσθενείας ψυχῇ αἰτία καὶ κακίας αἰτία. Πρότερον ἄρα κακὴ αὐτὴ καὶ πρῶτον κακόν· καὶ γὰρ εἰ αὐτὴ ἡ ψυχὴ τὴν ὕλην ἐγέννησε παθοῦσα, καὶ εἰ ἐκοινώνησεν αὐτῇ καὶ ἐγένετο κακή, ἡ ὕλη αἰτία παροῦσα· οὐ γὰρ ἂν ἐγένετο εἰς αὐτὴν μὴ τῇ παρουσίᾳ αὐτῆς τὴν γένεσιν λαβοῦσα.

[15] Εἰ δέ τις τὴν ὕλην μή φησιν εἶναι, δεικτέον αὐτῷ ἐκ τῶν περὶ ὕλης λόγων τὴν ἀνάγκην τῆς ὑποστάσεως αὐτῆς διὰ πλειόνων ἐκεῖ περὶ τούτου εἰρημένου. Κακὸν δὲ εἴ τις λέγοι τὸ παράπαν ἐν τοῖς οὖσι μὴ εἶναι, ἀνάγκη αὐτῷ καὶ τὸ ἀγαθὸν ἀναιρεῖν καὶ μηδὲ ὀρεκτὸν μηδὲν εἶναι· μὴ τοίνυν μηδὲ ὄρεξιν μηδ´ αὖ ἔκκλισιν μηδὲ νόησιν· ἡ γὰρ ὄρεξις ἀγαθοῦ, ἡ δὲ ἔκκλισις κακοῦ, ἡ δὲ νόησις καὶ ἡ φρόνησις ἀγαθοῦ ἐστι καὶ κακοῦ, καὶ αὐτὴ ἕν τι τῶν ἀγαθῶν.

Εἶναι μὲν οὖν δεῖ καὶ ἀγαθὸν καὶ ἄμικτον ἀγαθόν, τὸ δὲ μεμιγμένον ἤδη ἐκ κακοῦ καὶ ἀγαθοῦ, καὶ πλείονος τοῦ κακοῦ μεταλαβὸν ἤδη καὶ αὐτὸ συντελέσαν ἐκείνῳ 〈ὁ〉 ἐν τῷ ὅλῳ κακόν, ἐλάττονος δέ, ᾗ ἠλάττωται, τῷ ἀγαθῷ. Ἐπεὶ ψυχῇ τί ἂν εἴη κακόν; Ἢ τίνι ἂν μὴ ἐφαψαμένῃ τῆς φύσεως τῆς χείρονος; Ἐπεὶ οὐδ´ ἐπιθυμίαι οὐδ´ αὖ λῦπαι, οὐ θυμοί, οὐ φόβοι· καὶ γὰρ φόβοι τῷ συνθέτῳ, μὴ λυθῇ, καὶ λῦπαι καὶ ἀλγηδόνες λυομένου· ἐπιθυμίαι δὲ ἐνοχλοῦντός τινος τῇ συστάσει ἤ, ἵνα μὴ ἐνοχλῇ, ἴασιν προνοουμένου. Φαντασία δὲ πληγὴ ἀλόγου ἔξωθεν· δέχεται δὲ τὴν πληγὴν διὰ τοῦ οὐκ ἀμεροῦς· καὶ δόξαι ψευδεῖς ἔξω γενομένῃ τοῦ ἀληθοῦς αὐτοῦ· ἔξω δὲ γίνεται τῷ μὴ εἶναι καθαρά. Ἡ δὲ πρὸς νοῦν ὄρεξις ἄλλο· συνεῖναι γὰρ δεῖ μόνον καὶ ἐν αὐτῷ ἱδρυμένην, οὐ νεύσασαν εἰς τὸ χεῖρον. Τὸ δὲ κακὸν οὐ μόνον ἐστὶ κακὸν διὰ δύναμιν ἀγαθοῦ καὶ φύσιν· ἐπείπερ ἐφάνη ἐξ ἀνάγκης, περιληφθὲν δεσμοῖς τισι καλοῖς, οἷα δεσμῶταί τινες χρυσῷ, κρύπτεται τούτοις, ἵν´ ἀμοῦσα μὴ ὁρῷτο τοῖς θεοῖς, καὶ ἄνθρωποι ἔχοιεν μὴ ἀεὶ τὸ κακὸν βλέπειν, ἀλλ´ ὅταν καὶ βλέπωσιν, εἰδώλοις τοῦ καλοῦ εἰς ἀνάμνησιν συνῶσιν.

[1] Quand on cherche quelle est l'origine des maux que peuvent éprouver soit tous les êtres en général, soit une classe d'êtres en particulier, il est raisonnable de commencer par dire ce qu'est le Mal, par déterminer sa nature : c'est le moyen de connaître d'où il vient, où il réside, à qui il peut arriver, de constater en général s'il est quelque chose de réel. Mais quelle est celle de nos facultés qui peut nous faire connaître la nature du Mal? Cette question n'est pas facile à résoudre, parce qu'il doit y avoir analogie entre le sujet qui connaît et l'objet qui est connu (02). L'intelligence et l'âme peuvent connaître les formes [essences] et aspirer à elles dans leurs désirs, parce qu'elles sont des formes elles-mêmes. Mais on ne saurait se représenter comme une forme le Mal, qui consiste dans l'absence de tout bien (03). Cependant, comme il ne peut y avoir pour les contraires qu'une seule et même science, et que le Mal est le contraire du Bien, il en résulte que quand on connaît le Bien, on connaît également le Mal, et que, pour déterminer la nature du Mal, il faut d'abord déterminer celle du Bien car les choses qui sont supérieures doivent précéder les inférieures, parce que les unes sont des formes et que les autres n'en sont pas, qu'elles en sont plutôt la privation. Il faut aussi chercher en quel sens le Mal est le contraire du Bien: si c'est en ce sens que l'un est le Premier, et l'autre le Dernier (04); l'un, la forme, et l'autre, la privation de la forme. Mais nous en parlerons plus loin (05).

[2] Déterminons maintenant la nature du Bien, autant du moins que l'exige la présente discussion. Le Bien est le principe dont tout dépend, auquel tout aspire, d'où tout sort et dont tout a besoin. Quant à lui, il est complet, il se suffit à lui-même, il n'a besoin de rien, il est la mesure (06) et le terme de foutes choses; il tire de son sein l'Intelligence, l'Essence, l'Âme, la Vie, et la contemplation intellectuelle.

Toutes ces choses sont belles; mais il est un principe possédant une Beauté suprême, principe supérieur aux choses qui sont les meilleures (07); il règne dans le monde intelligible (08), étant l'Intelligence même, bien différente de ce que nous appelons les intelligences humaines. Ces dernières en effet sont tout occupées de propositions, discutent sur le sens des mots, raisonnent, examinent la validité des conclusions, contemplent les choses dans leur enchaînement, incapables qu'elles sont de posséder la vérité à priori, et vides de toute idée avant d'avoir été instruites par l'expérience, quoiqu'elles soient cependant des intelligences. Telle n'est pas l'Intelligence première : tout au contraire, elle possède toutes choses; elle est toutes choses, mais en restant en elle-même; elle possède toutes choses, mais sans les posséder [à la manière ordinaire], les choses qui subsistent en elle ne différant pas d'elle et n'étant pas non plus séparées entre elles : car chacune d'elles est toutes les autres (09), est tout et partout, quoiqu'elle ne se confonde pas avec les autres et qu'elle en reste distincte.

La puissance qui participe de l'Intelligence [l'Âme universelle] (10) n'en participe pas de manière à lui être égale, mais seulement dans la mesure où elle est capable d'en participer : elle est le premier acte de l'Intelligence, la première essence que l'Intelligence engendre tout en restant en elle-même. Elle dirige vers l'Intelligence suprême toute son activité et ne vit en quelque sorte que par elle. Se mouvant hors d'elle et autour d'elle suivant les lois de l'harmonie, l'Âme universelle attache ses regards sur elle, et pénétrant par la contemplation jusqu'à ses profondeurs les plus intimes, elle voit par elle Dieu lui-même [le Bien]. C'est en cela que consiste la vie sereine et heureuse des dieux, vie où le mal n'a aucune place.

Si tout s'arrêtait là [et qu'il n'y eût rien au delà des principes décrits jusqu'ici], le mal n'existerait pas [il n'y aurait que des biens]. Mais il y a des biens du premier, du deuxième et du troisième rang. Tous se rapportent [il est vrai] au roi de toutes choses, qui est leur auteur et dont ils tiennent leur bonté; mais les biens du second rang se rapportent [plus spécialement] au second principe ; les biens du troisième rang, au troisième principe (11).

[3] Si ce sont là les êtres véritables, et si le Premier principe leur est supérieur, le Mal ne saurait exister dans de tels êtres, et bien moins encore dans Celui qui leur est supérieur: car toutes ces choses sont bonnes. Reste que le Mal se trouve dans le non-être, qu'il en soit en quelque sorte la forme, qu'il se rapporte aux choses qui s'y mêlent ou qui ont quelque communauté avec lui. Ce non-être n'est pas le non-être absolu (12) ; seulement il diffère de l'être, non pas comme en diffèrent le mouvement et le repos (13), qui se rapportent à l'être, mais comme l'image ou quelque chose de plus éloigné encore de la réalité. Dans ce non-être sont compris tous les objets sensibles, toutes leurs modifications passives; ou bien, il est quelque chose d'inférieur encore, comme leur accident, ou leur principe; ou l'une des choses qui concourent à le constituer. Pour mieux déterminer le Mal, on peut se le représenter comme le manque de mesure par rapport à la mesure, comme l'indétermination par rapport au terme, comme le manque de forme par rapport au principe créateur de la forme, comme le défaut par rapport à ce qui se suffit à soi-même, comme l'illimitation et la mutabilité perpétuelle, enfin comme la passivité, l'insatiabilité et l'indigence absolues (14). Ce ne sont pas là de simples accidents du Mal, c'est pour ainsi dire son essence même : quelque portion du Mal qu'on examine, on y découvre tout cela. Les autres objets, lorsqu'ils participent du Mal et lui ressemblent, deviennent mauvais sans être cependant le Mal absolu.

Toutes ces choses appartiennent à une substance : elles n'en diffèrent pas ; elles sont identiques avec elle et la constituent. Car si le mal se trouve comme accident dans un objet, il faut d'abord que le Mal soit quelque chose par lui-même, tout en n'étant pas une véritable essence. De même que, pour le bien, il y a le Bien en soi et le bien envisagé comme attribut d'un sujet étranger, de même, pour le mal, on distingue le Mal en soi et le mal comme accident.

Mais [dira-t-on], ou ne peut concevoir l'indétermination (ἀμετρία) hors de l'indéterminé, pas plus que la détermination, la mesure (μέτρον), hors du déterminé, du mesuré. [Nous répondrons] : De même que la détermination ne réside pas dans le déterminé [que la mesure ne réside pas dans le mesuré], l'indétermination n'existe pas non plus dans l'indéterminé. Si elle peut être dans une chose autre qu'elle-même, ce sera ou dans l'indéterminé : mais par cela même qu'il est naturellement indéterminé, celui-ci n'a pas besoin de l'indétermination pour devenir tel; ou bien dans le déterminé : mais, par cela même qu'il est déterminé, le déterminé ne peut admettre l'indétermination. Il doit donc exister quelque chose qui soit l'infini en soi (ἄπρειρον καθ' αὐτό), l'informe en soi (ἀνείδεον), et qui réunisse tous les caractères que nous avons indiqués plus haut comme constituant la nature du Mal (15). Quant aux choses mauvaises, elles sont telles soit parce que le mal s'y trouve mêlé, soit parce qu'elles contemplent le mal, soit enfin parce qu'elles l'accomplissent.

Ce qui est le sujet de la figure, de la forme, de la détermination, de la limitation, ce qui doit à autrui ses ornements, mais qui n'a rien de bon par soi-même, ce qui n'est par rapport aux êtres véritables qu'une vaine image, en un mot l'essence du Mal, s'il peut y avoir une telle essence, voilà ce que la raison nous oblige à reconnaître pour le Premier mal, le Mal en soi.

[4] La nature des corps, en tant qu'elle participe de la matière, est un mal; cependant elle ne saurait être le Premier mal : car elle a une certaine forme; mais cette forme n'a rien de réel; en outre, elle est privée de la vie (16) : car les corps se corrompent mutuellement; agités d'un mouvement déréglé (17), ils empêchent l'âme d'accomplir son action propre; ils sont dans un flux perpétuel, contraire à la nature immuable des essences : aussi constituent-ils le second mal.

Quant à l'âme, elle n'est pas mauvaise par elle-même, et toute âme n'est pas mauvaise. Quelle est donc celle qui mérite ce nom? Celle de l'homme qui, selon l'expression de Platon (18), est esclave du corps, chez qui la méchanceté de l'âme est naturelle. En effet, la partie irraisonnable de l'âme admet tout ce qui constitue le mal, l'indétermination, l'excès, le défaut, d'où proviennent l'intempérance, la lâcheté et les autres vices de l'âme, les passions involontaires, mères des fausses opinions, qui nous font regarder comme des biens ou des maux les choses que nous recherchons ou que nous évitons, Mais qu'est-ce qui produit ce mal? comment en faire une cause, un principe? D'abord, l'âme n'est ni indépendante de la matière, ni perverse par elle-même. En vertu de son union avec le corps, qui est matériel, elle est mêlée à l'indétermination, et jusqu'à un certain point privée de la forme qui embellit et qui donne la mesure. Ensuite, si la raison est gênée dans ses opérations, si elle ne peut bien voir, c'est qu'elle est entravée par les passions, obscurcie par les ténèbres dont l'environne la matière; c'est qu'elle incline (19)vers celle-ci; enfin, c'est qu'elle fixe ses regards, non sur ce qui est essence, mais sur ce qui est simple génération  (20): or le principe de la génération, c'est la matière, dont la nature est si mauvaise qu'elle la communique aux êtres qui, même sans lui être unis, la regardent seulement. Comme elle est entièrement dépourvue du bien, qu'elle en est la privation, le manque complet, la matière rend semblable à elle-même tout ce qui la touche. Donc, l'âme parfaite, tournée vers l'Intelligence, toujours pure, éloigne d'elle la matière, l'indéterminé, le défaut de mesure, le Mal en un mot; elle n'en approche pas, n'y abaisse pas ses regards; elle demeure pure et déterminée par l'Intelligence. L'âme qui ne reste pas dans cet état et qui sort d'elle-même [pour s'unir au corps], n'étant pas déterminée par le Premier, le Parfait, n'est plus qu'une image de l'âme parfaite parce qu'elle manque [du Bien] et qu'elle est remplie d'indétermination; elle ne voit que ténèbres; elle a déjà en elle de la matière parce qu'elle regarde ce qu'elle ne peut voir, parce qu'elle regarde les ténèbres, comme on le dit ordinairement (21).

[5] Puisque le manque de bien est cause que l'âme regarde les ténèbres et s'y mêle, le manque du bien et les ténèbres sont pour l'âme le premier mal. Le second mal sera les ténèbres et la nature du Mal (ἡ φύσις τοῦ κακοῦ), considérées, non dans la matière, mais avant la matière. Ce n'est pas dans le manque de telle ou telle chose, mais de toute chose en général que consiste le Mal. Une chose qui ne manque du bien qu'un peu n'est donc pas mauvaise par cela seul; elle peut même être parfaite pour sa nature. Mais ce qui, comme la matière, manque complètement du bien est le Mal par essence et n'a rien de bon. La matière en effet ne possède pas l'être, sinon elle participerait ainsi du bien ; on ne dit qu'elle est que par homonymie, comme on dit, mais avec vérité, qu'elle est le non–être absolu. Ainsi un simple manque [de bien] a pour caractère de n'être pas le bien; mais le manque complet est le Mal; le manque moyen consiste à pouvoir tomber dans le mal et est déjà un mal. Le Mal n'est donc pas tel ou tel mal, comme l'injustice ou tel autre vice : le Mal est ce qui n'est encore rien de cela, rien de déterminé. Quant à l'injustice et aux autres vices, il faut les regarder comme des espèces de mal distinguées entre elles par des accidents : c'est ce qui a lieu pour la méchanceté, par exemple. De plus, les diverses espèces du mal diffèrent entre elles soit par la matière où le mal réside, soit par les parties de l'âme aux–quelles il se rapporte, comme la vue, le désir, la passion.

Si l'on admet qu'il y a aussi des maux hors de l'âme, on doit se demander comment s'y ramènent la maladie, la laideur, la pauvreté. Or on dit que la maladie est un défaut ou un excès des corps matériels qui ne supportent ni l'ordre ni la mesure; on dit aussi que la cause de la laideur, c'est que la matière se prête mal à la forme, que la pauvreté provient du besoin et du manque des objets nécessaires à la vie par suite de notre union avec la matière dont la nature est l'indigence même (22). Si ces assertions sont vraies, nous ne sommes pas le principe du Mal, nous ne sommes pas mauvais par nous–mêmes ; les maux existent avant nous. Si les hommes s'abandonnent au vice, c'est malgré eux. On peut éviter les maux de l'âme, mais cela exige une fermeté que n'ont pas tous les hommes. Le Mal a donc pour cause la présence de la matière dans les choses sensibles; il n'est pas identique avec la méchanceté des hommes : car il n'y a pas de méchanceté dans tous les hommes; il en est qui triomphent de la méchanceté; ceux qui n'ont pas besoin d'en triompher sont par cela même meilleurs encore. En tout cas, les hommes triomphent du mal par celle de leurs facultés qui n'est pas engagée dans la matière.

[6] Examinons en quel sens on a dit que les maux ne peuvent être détruits, qu'ils sont nécessaires, qu'ils ne se trouvent pas chez les dieux, mais qu'ils assiégent toujours la nature mortelle et le lieu que nous habitons (23). Assurément le ciel est pur de tout mal parce qu'il se meut éternellement avec régularité, dans un ordre parfait, parce que dans les astre il n'y ni injustice ni aucune autre espèce de mal, qu'il ne se nuisent pas réciproquement dans leur chute et qu'à leur révolution préside la plus belle harmonie, tandis que la terre offre le spectacle de l'injustice, du dédordre, parce que notre nature est mortelle et que nous habitons un lieu inférieur. Mais quand Platon dit : il faut fuir d'ici-bas (24), cela ne signifie pas qu'il faille quitter la terre: il suffit, tout en y restant. de s'y montrer juste, pieux, sage. C'est la méchanceté qu'il faut fuir parce que c'est en elle et dans ses conséquences que consiste le mal de l'homme.

Quand l'interlocuteur Théodore (25) dit à Socrate que les maux seraient anéantis si les hommes faisaient ce que prescrit ce sage, Socrate répond que cela n'est pas possible, que le Mal est nécessaire parce qu'il faut que le Bien ait son contraire. Mais comment se fait-il que le mal de l'homme, que la méchanceté soit le contraire du bien ? c'est que c'est le contraire de la vertu. Or la vertu, sans être le Bien en soi, est un bien cependant, un bien qui nous fait dominer la matière. Mais comment le Bien en soi peut-il avoir un contraire ? car il n'est pas une qualité. En outre, pourquoi l'existence d'une chose nécessite-t-elle celle de son contraire? Admettons toutefois que cela soit possible, que quand une chose existe, son contraire puisse exister aussi, que par exemple, quand un homme est en bonne santé, il puisse tomber malade : il ne s'en suit pas cependant que ce soit nécessaire. Aussi Platon ne prétend-il pas que l'existence de chaque chose de cette espèce entraîne nécessairement celle de son contraire : il n'affirme cela que du Bien (26). Mais comment le Bien peut-il avoir un contraire s'il est l'essence, ou plutôt s'il est au-dessus de l'essence? Qu'il n'y ait rien de contraire à l'essence, c'est ce qui paraît évident quand il s'agit d'essences particulières et ce que démontre l'induction; mais on ne l'a pas prouvé pour l'essence universelle. Quel sera donc le contraire de l'essence universelle et des premiers principes en général? Le contraire de l'essence, c'est le non-être; le contraire de la nature du Bien, c'est la nature et le principe du Mal. En effet ces deux natures sont l'une, le principe des maux, et l'autre, le principe des biens. Tous leurs éléments sont opposés entre eux, en sorte que ces deux natures, considérées dans leur ensemble, sont encore plus opposées que les autres contraires. Ces derniers en effet appartiennent à la même forme, au même genre, et, quels que soient les sujets où ils se trouvent, ils ont entre eux quelque chose de commun. Quant aux contraires qui sont séparés par nature, qui ont chacun leur essence constituée par des éléments opposés aux éléments constitutifs de l'essence de l'autre, ils sont absolument opposés entre eux, puisqu'on appelle opposées les choses qui sont aussi éloignées que possible. Or à la mesure, à la détermination, et aux autres caractères de la nature divine (27) sont opposés le défaut de mesure, l'indétermination, et les autres contraires qui constituent la nature du Mal. Chaque tout est donc le contraire de l'autre. L'être de l'un est ce qui est essentiellement et absolument faux ; celui de l'autre est l'être véritable ; la fausseté de l'un est donc le contraire de la vérité de l'autre. De même, ce qui appartient à l'essence de l'un est le contraire de ce qui appartient à l'essence de l'autre. Nous voyons aussi qu'il n'est pas toujours vrai de dire que l'essence n'a pas de contraire : car nous reconnaissons que l'eau et le feu sont contraires, lors même qu'ils n'auraient pas une commune matière dont le chaud et le froid, l'humide et le sec sont des accidents. S'ils existaient seuls par eux-mêmes, si leur essence était complète sans avoir un sujet commun, il y aurait encore opposition, et ce serait une opposition d'essence. Donc les choses qui sont complètement séparées, qui n'out rien de commun, qui sont aussi éloignées que possible, sont contraires par leur nature; ce n'est pas une opposition de qualité, ni d'aucun genre des êtres ; c'est une opposition fondée sur ce que ces deux choses sont aussi éloignées que possible, sont composées de contraires, et communiquent ce caractère à leurs éléments.

[7] Pourquoi l'existence du Bien implique-t-elle nécessairement celle du Mal? Est-ce parce que la matière est nécessaire à l'existence du monde? Est-ce parce que celui-ci est nécessairement composé de contraires, et que par conséquent il ne saurait exister sans la matière? Dans ce cas, la nature de ce monde est mêlée d'intelligence et de nécessité. Ses biens sont ce qu'elle reçoit de la divinité; ses maux proviennent de la nature primordiale (28), ainsi que s'exprime Platon pour désigner la matière comme une simple substance qui n'est pas encore ornée par une divinité (29). Mais qu'entend-il par nature mortelle (30)? Quand il dit que les maux assiégent la région d'ici-bas, il veut parler de l'univers. On peut citer à l'appui ce passage:  « Puisque vous êtes nés, vous n'êtes pas immortels, mais par mon secours vous ne périrez pas (31)  ». S'il en est ainsi, en a raison de dire que les maux ne peuvent être anéantis. Comment donc peut-on les fuir (32)? Ce n'est pas en changeant de lieu, dit Platon, mais en acquérant la vertu et en se séparant du corps: car c'est en même temps se séparer de la matière, puisque quiconque est attaché au corps l'est aussi à la matière. Platon explique également ce que c'est qu'être séparé du corps ou n'en être pas séparé; enfin ce que c'est qu'être auprès des dieux: c'est être uni aux objets intelligibles; car c'est à ces objets qu'ils pallient l'immortalité.

Voici encore une raison qui montre la nécessité du Mal. Puisque le Bien ne reste pas seul, il est nécessaire que le Mal existe par l'éloignement du Bien (τῇ ἐκβάσει τῇ παρ' αὐτό) [c'est-à-dire par l'infériorité relative des êtres qui, procédant les uns des autres, s'éloignent de plus en plus du Bien]. Ou, si on l'aime mieux, par l'effet de l'abaissement et de l'épuisement (ὑποβάσει καὶ ἀποστάσει) [de la puissance divine qui, dans la série de ses émanations successives, s'affaiblit de degré en degré], il y a un dernier degré de l'être (τὸ ἔσχατον), au delà duquel rien ne peut plus être engendré (33) : c'est là le Mal. De même que l'existence de ce qui vient après le Premier [le Bien] est nécessaire, celle du dernier degré de l'être l'est également; or le dernier degré est la matière qui n'a plus rien du Premier ; donc l'existence du Mal est nécessaire.

[8] Mais, objectera-t-on peut-être, ce n'est pas la matière qui nous rend méchants : car ce n'est pas elle qui produit l'ignorance et les appétits pervers. En effet, si c'est par suite de la méchanceté du corps que ces appétits nous entraînent au mal, il faut en chercher la cause, non dans la matière, mais dans la forme [dans les qualités du corps] : ce sont, par exemple, la chaleur, le froid, l'amertume, l'âcreté et les autres qualités des humeurs, c'est l'état de vacuité ou de plénitude de certains organes, ce sont en un mot certaines dispositions qui produisent la différence des appétits, et, si l'on veut, des fausses opinions. Le Mal est donc la forme plutôt que la matière. - Dans cette hypothèse même on n'en est pas moins forcé de convenir que c'est la matière qui est le Mal. Ce qu'une qualité produit quand elle est dans la matière, elle ne le produit plus quand elle en est séparée : ainsi la forme de la hache ne coupe pas sans le fer. D'ailleurs les formes qui sont dans la matière ne sont pas ce qu'elles seraient si elles se trouvaient hors d'elle; les raisons [séminales] (34) unies à la matière sont corrompues par elle et remplies de sa nature. Comme le feu séparé de la matière ne brûle pas, aucune forme, lorsqu'elle reste en elle-même, ne fait ce qu'elle fait quand elle est dans la matière. Celle-ci, maîtrisant tout principe qui y apparaît, l'altère et le corrompt en lui donnant sa propre nature, qui est contraire au Bien. Ce n'est pas qu'elle substitue le froid à la chaleur ; mais elle adjoint à la forme, par exemple à la forme du feu, sa substance informe, à la figure son manque de figure, à la mesure son excès et son défaut, procédant ainsi jusqu'à ce qu'elle ait fait perdre aux choses leur nature et ait transformé cette nature en la sienne propre. C'est ainsi que, dans la nutrition des animaux, ce qui a été ingéré ne reste pas tel qu'il était auparavant : les aliments qui entrent dans le corps d'un chien, par exemple, sont par l'assimilation transformés en sang et en humeurs de chien, et en général se modifient selon la nature de l'animal qui les reçoit. Ainsi c'est la matière qui est la cause des maux dans l'hypothèse même où l'on rapporterait les maux au corps.

On dira peut-être qu'il faut maîtriser ces dispositions du corps. Mais le principe qui peut en triompher n'est pur que s'il fuit d'ici–bas. Les appétits qui ont le plus de force proviennent d'une certaine complexion du corps, et diffèrent selon sa nature : il en résulte qu'il n'est pas facile de les maîtriser. Il est des hommes qui n'ont pas de jugement parce qu'à cause de leur mauvaise complexion ils sont froids et lourds. Il en est d'autres au contraire que leur tempérament rend légers et inconstants. On a la preuve de ce que nous avançons dans la diversité des dispositions où nous nous trouvons successivement nous-mêmes. Quand nous sommes dans un état de plénitude, nous avons d'autres appétits, d'autres pensées que lorsque nous sommes dans un état de vacuité; enfin nos dispositions varient même selon la nature de cet état de plénitude.

En un mot, le premier mal, c'est ce qui par soi–même manque de mesure; le second, c'est ce qui tombe dans le défaut de mesure par accident, soit par assimilation, soit par participation. Au premier rang sont les ténèbres; au second, ce qui est devenu ténébreux. Ainsi le vice, étant dans l'âme l'effet de l'ignorance et d'un défaut de mesure, tient le second rang; il n'est pas le Mal absolu, parce que de son côté la vertu n'est pas le Bien absolu : elle n'est bonne que par son assimilation , par sa participation au Bien.

[9] Comment connaissons-nous le vice et la vertu (35) ?Pour la vertu, nous la connaissons par l'intelligence même et par la sagesse : car la sagesse se connaît elle–même. Mais le vice, comment pouvons-nous le connaître? Le voici : De même que nous nous apercevons qu'un objet n'est pas droit en lui appliquant une règle, nous discernons le vice à ce caractère qu'il n'est pas d'accord avec la vertu. Mais en avons-nous ou non l'intuition directe? Nous n'avons pas l'intuition du vice absolu parce qu'il est infini. Nous le connaissons donc par une sorte d'abstraction (ἀφαιρέσει), en remarquant que la vertu manque tout à fait; et nous connaissons le vice relatif, en remarquant qu'il manque quelque partie de la vertu : voyant une partie de la vertu et jugeant, par cette partie, de ce qui manque pour constituer complètement la forme [de la vertu), nous appelons vice ce qu'il en manque, laissant dans l'indéterminé [le mal] ce qui est privé de la vertu. Il en est de même de la matière : si nous apercevons, par exemple, une figure qui est laide parce que la raison [séminale], faute de dominer la matière, n'a pu en cacher la difformité, nous nous représentons la laideur par ce qui manque de la forme.

Mais comment connaissons-nous ce qui est absolument sans forme? Nous faisons abstraction de toute espèce de forme, et nous appelons matière ce qui reste; nous laissons pénétrer ainsi en nous une sorte de manque de forme (ἀμορφία), par cela seul que nous faisons abstraction de toute forme pour nous représenter la matière (36). Aussi, l'intelligence devient-elle autre, cesse-t-elle d'être la véritable intelligence quand elle ose regarder de cette façon ce qui n'est pas de son domaine. Elle ressemble à l'oeil qui s'éloigne de la lumière pour voir les ténèbres, et qui par cela même ne voit pas : car il ne peut voir les ténèbres avec la lumière, et cependant sans elle il ne voit pas; de cette manière, en ne voyant pas, il voit les ténèbres autant qu'il est naturellement capable de les voir. Ainsi l'intelligence qui cache dans son sein sa lumière et qui sort d'elle-même pour ainsi dire, en s'avançant vers des choses étrangères à sa nature sans emporter sa lumière avec elle, se place dans un état contraire à son essence pour connaître une nature contraire à la sienne.

[10] En voici assez sur ce sujet. - On demandera sans doute comment la matière peut être mauvaise puisqu'elle est sans qualité (ἄποιος) (37). Si l'on dit qu'elle n'a pas de qualité, c'est en ce sens qu'elle n'a par elle-même aucune des qualités qu'elle recevra, auxquelles elle servira de sujet; ce n'est pas en ce sens qu'elle n'aurait aucune nature. Or si elle a une nature, qui empêche que cette nature ne soit mauvaise, sans que cependant être mauvaise soit pour elle une qualité? En effet rien n'est qualité que ce qui sert à qualifier une chose différente de soi; une qualité est donc un accident : c'est ce qui s'affirme comme l'attribut d'un sujet autre que soi-même (38). Mais la matière n'est pas l'attribut d'une chose étrangère; elle est le sujet auquel on rapporte les accidents. Donc, puisque toute qualité est acci¬dent, la matière, dont la nature n'est pas d'être accident, est sans qualité (39). Si de plus la qualité [prise en général] est elle-même sans qualité, comment pourrait-on dire de la matière, tant qu'elle n'a pas encore reçu de qualité, qu'elle est qualifiée de quelque manière? On a donc le droit d'affirmer à la fois et qu'elle n'a pas de qualité et qu'elle est mauvaise ; ce n'est pas pour avoir une qualité qu'elle est mauvaise, c'est pour n'en avoir aucune. Elle serait peut-être mauvaise si elle était une forme, mais elle ne serait pas une nature contraire à foute forme.

[11] Mais, objectera-t-on, la nature contraire à toute forme, c'est la privation (στέρησις). Or la privation est toujours l'attribut d'une substance, au lieu d'être soi-même une substance. Si donc le Mal consiste dans la privation, il est l'attribut du sujet privé de forme ; et dès lors, il ne saurait exister par lui-même. Si c'est dans l'âme que l'on considère le mal, la privation constituera en elle le vice, la méchanceté, et pour en rendre raison il ne sera nul besoin de recourir à rien d'extérieur. - On nous objecte ailleurs (40) que la matière n'existe pas; on veut nous prouver ici que, si elle existe, elle n'est pas mauvaise. [S'il en est ainsi], il ne faut pas chercher hors de l'âme l'origine du mal; il faut la placer dans lame même : le mal y consiste dans l'absence du bien. Mais si l'on admet que la privation de la forme soit un accident de l'être qui désire recevoir la forme, que par conséquent la privation du bien soit un accident de l'âme, qu'enfin celle-ci produise en elle-même la méchanceté par sa raison [séminale], il en résulte qu'elle ne doit avoir rien de bien. II en résulte encore qu'elle n'aura pas de vie, qu'elle sera une âme inanimée; ce qui conduit à cette contradiction : l'âme n'est pas âme.

On se trouve ainsi forcé d'admettre que l'âme possède la vie en vertu de sa raison [séminale], de sorte qu'elle n'a pas par elle-même la privation du bien. Mais alors elle tient de l'intelligence une trace de bien, elle a la forme du bien; elle n'est donc pas le Mal par elle-même; ainsi elle n'est pas le premier Mal, et elle ne le renferme pas non plus comme accident, puisqu'elle n'est pas absolument privée du bien.

[12] Dira-t-on que dans l'âme la méchanceté et le mal ne sont pas une privation absolue, mais une privation relative du bien? Dans ce cas, s'il y a dans l'âme tout à la fois possession et privation du bien, elle aura un sentiment mêlé de bien et de mal, et non le Mal sans mélange, et nous n'aurons pas encore trouvé le premier Mal, le Mal absolu. Le bien de l'âme sera dans son essence; le mal n'en sera qu'un accident.

[13] Dira-t-on que le mal ne doit son caractère qu'à ce qu'il est un obstacle pour l'aine, comme certains objets sont mauvais pour l'oeil parce qu'ils l'empêchent de voir? Dans cette hypothèse, le mal de l'âme sera la cause qui produira le mal, et il le produira sans être le Mal absolu, Si donc le vice est un obstacle pour l'âme, il ne sera pas le Mal absolu, mais la cause du Mal, comme la vertu n'est pas le Bien et contribue seulement à le faire obtenir. Si la vertu n'est pas le Bien, ni le vice le Mal, il en résulte que, puisque la vertu n'est ni le Beau absolu, ni le Bien absolu, le vice n'est ni la Laideur absolue, ni le Mal absolu. Nous disons que la vertu n'est ni le Beau absolu, ni le Bien absolu, parce qu'il y a au-dessus d'elle et avant elle le Beau absolu, le Bien absolu. C'est seulement parce qu'elle en participe que la vertu est regardée comme un bien, comme une beauté. Or, comme l'âme, en s'élevant au-dessus de la vertu, rencontre le Beau absolu, le Bien absolu, ainsi en descendant au-dessous de la méchanceté, elle rencontre le Mal absolu. Elle part donc de la méchanceté pour arriver à l'intuition du Mal, si toutefois l'intuition du Mal est possible. Enfin, quand elle est descendue, elle participe du Mal. Elle se précipite complètement dans la région de la diversité (41), et en s'y plongeant, elle tombe dans un bourbier ténébreux. Si elle tombait dans la Méchanceté absolue, ce n'est plus la méchanceté qu'elle aurait pour caractère; elle l'échangerait contre une nature inférieure encore. En effet, la méchanceté a encore quelque chose d'humain tout en étant mêlée à une nature contraire. L'homme vicieux meurt donc autant que l'âme peut mourir. Or mourir pour l'âme, c'est, quand elle est plongée dans le corps, s'enfoncer dans la matière et s'en remplir; puis, quand elle a quitté le corps, retomber encore dans la même boue jusqu'à ce qu'elle opère son retour dans le monde intelligible et qu'elle détache ses regards de ce bourbier. Tant qu'elle y reste, on dit qu'elle est descendue aux enfers et qu'elle y sommeille (42).

[14] On dira peut-être que la méchanceté est la faiblesse de l'âme. Car l'âme mauvaise est impressionnable, mobile, facile à entraîner au mal, portée à écouter ses passions, également prompte à se mettre en colère et à se réconcilier; elle cède inconsidérément à de vaines idées ; semblable aux ouvrages les plus faibles de l'art et de la nature, qui sont facilement détruits par les vents et par les tourbillons. - Il serait bon de demander à celui qui fait cette objection en quoi consiste la faiblesse de l'âme, et d'où elle vient: car la faiblesse n'est pas dans l'âme ce qu'elle est dans le corps. Mais, de même que dans le corps la faiblesse consiste à ne pouvoir remplir une fonction, à être trop impressionnable, le même défaut dans l'âme s'appelle aussi faiblesse, par analogie, à moins que la matière ne soit également la cause de l'une et l'autre faiblesse. Mais il faut par le secours de la raison aller plus loin, et chercher quelle est la cause du défaut de l'âme qu'on nomme faiblesse.

Dans l'âme, la faiblesse ne provient pas d'un excès de densité ou de raréfaction, de maigreur ou d'embonpoint, ni de quelque maladie telle que la fièvre. Elle doit se rencontrer ou dans les âmes qui sont entièrement séparées de la matière, ou dans celles qui s'y trouvent unies, ou dans les unes et les autres à la fois. Or, comme elle ne se rencontre pas dans les âmes qui sont séparées de la matière (car toutes sont pures, ailées (43), comme on le dit, parfaites, et remplissent leurs fonctions sans obstacle), il reste que cette faiblesse se trouve dans les âmes qui sont tombées, qui ne sont ni pures ni purifiées. Pour elles, la faiblesse consiste, non dans la privation de quelque chose, mais dans la présence d'une chose étrangère, comme pour le corps la faiblesse consiste dans la présence, par exemple, de la pituite ou de la bile. Si donc nous pouvons comprendre clairement quelle est la cause de la chute de l'âme, nous connaîtrons ce que nous cherchons, nous saurons en quoi consiste la faiblesse de l'âme.

La matière est dans l'ordre des êtres aussi bien que l'âme, et il n'y a pour toutes les deux en quelque sorte qu'un seul lieu ; car il n'y a pas deux lieux différents, l'un pour la matière et l'autre pour l'âme, comme seraient, par exemple, la terre pour la matière et l'air pour l'âme. Cette expression : l'âme occupe un lieu séparé de la matière, signifie qu'elle n'est pas dans la matière, c'est-à-dire, qu'elle ne lui est pas unie, qu'elle ne constitue pas avec la matière une chose qui soit une, enfin que la matière n'est pas pour l'âme un sujet qui la contienne. Voilà comment l'âme est séparée de la matière. Mais l'âme possède plusieurs puissances, puisqu'elle renferme en elle-même le principe, le milieu et la fin (44). Or, comme l'indigent qui se présente à la porte du. banquet et qui demande avec importunité d'y être admis (45), la matière essaie de pénétrer dans le lieu qu'occupe l'âme. Mais tout le lieu est saint, parce que rien n'y est privé de la présence de l'âme. La matière, eu s'exposant à ses rayons, est illuminée par elle, mais elle ne peut recevoir en elle le principe qui l'illumine. En effet, celui-ci ne sou–tient pas la matière, quoiqu'elle soit présente (46), et ne la voit même pas parce qu'elle est mauvaise. La matière obscurcit, affaiblit la lumière qui rayonne sur elle parce qu'elle y mêle ses ténèbres. Elle donne à l'âme l'occasion de produire la génération (47) en lui offrant un libre accès vers elle: car si la matière n'était pas présente, l'âme ne s'en approcherait pas. Descendre ainsi dans la matière, voilà la chute de l'âme : de là dérive aussi sa faiblesse: elle consiste en ce que toutes ses facultés ne s'exercent pas, parce que la matière entrave leur action, en remplissant le lieu que l'âme occupe et en la forçant pour ainsi dire à se resserrer. D'ailleurs elle rend mauvais ce qu'elle lui a dérobé jusqu'à ce que cette dernière puisse opérer son retour dans le monde intelligible. La matière est donc pour l'âme une cause de faiblesse, une cause de vice. Donc elle est primitivement mauvaise par elle-même, elle est le premier Mal. C'est la matière qui, par sa présence, est cause que l'âme exerce sa puissance génératrice, et qu'elle est ainsi conduite à pâtir ; c'est la matière qui est cause que l'âme est entrée en commerce avec elle et est devenue mauvaise. L'âme en effet ne se serait jamais approchée de la matière si la présence de celle-ci ne lui avait donné occasion de produire la génération.

[15] Prétendra-t-on que la matière n'existe pas? Nous rappellerons dans ce cas la discussion approfondie à laquelle nous nous sommes livrés ailleurs (48) pour prouver la nécessité de son existence. affirmera-t-on que le Mal n'est nullement au nombre des êtres? On sera conduit à nier aussi l'existence du Bien, à nier qu'il y ait rien de désirable, et par conséquent à anéantir le désir même ainsi que l'aversion, enfin la pensée : car on a le désir du Bien, l'aversion du Mal. On a la pensée et la connaissance du Bien tout à la fois et du Mal; la pensée est elle–même un bien.

II faut donc reconnaître qu'il y a d'abord le Bien, le Bien sans mélange, puis la nature mélangée de bien et de mal ; que ce qui participe plus du mal tend par cela même au Mal absolu, et que ce qui y participe moins tend par cela même au Bien. Car qu'est-ce que le mal pour l'âme? c'est d'être en contact avec la nature inférieure ; sans cela, il n'y aurait pour elle ni appétit, ni douleur, ni crainte. En effet, c'est pour le composé [de l'âme et du corps] que nous éprouvons de la crainte : nous craignons qu'il ne soit dissous; la cause de nos douleurs et de nos souffrances, c'est sa dissolution ; enfin le but de tout appétit, c'est d'écarter ce qui le trouble ou de prévenir ce qui pourrait le troubler. Quant à la représentation sensible (φαντασία), c'est l'impression faite par un objet extérieur sur la partie irraisonnable de l'âme, partie qui ne peut recevoir cette impression que parce qu'elle n'est pas indivisible. L'opinion fausse vient à l'âme de ce qu'elle n'est plus au sein de la vérité, et elle n'y est plus parce qu'elle n'est plus pure. Tout au contraire, le désir de l'intelligible conduit l'âme à s'unir intimement avec l'intelligence, comme elle le doit, à y rester solidement édifiée en quelque sorte, sans incliner vers ce qui est inférieur. Si le Mal ne reste pas le Mal pur, c'est par la nature et par la puissance du Bien. Il est comme un captif que la Beauté couvre de ses chaînes d'or, afin que les dieux ne le voient pas dans sa nudité, et que les hommes ne l'aient pas toujours sous les yeux, ou que, s'ils l'ont quelquefois sous les yeux, ils se rappellent le Beau lorsqu'ils en aperçoivent une image affaiblie.

 

page 426

NOTES ET ÉCLAIRCISSEMENTS.

LIVRE HUITIÈME.

DE LA NATURE ET DE L'ORIGINE DES MAUX.
Ce livre est le cinquante et unième dans l'ordre chronologique. Il a été traduit en anglais par Taylor : Five Books of Plotinus, p. 57.
Pour connaître la doctrine complète de Plotin sur la nature et l'origine du Mal, il faut, à l'étude de ce livre, joindre celle des livres De l'influence des astres (Enn. II, III), Contre les Gnostiques (49) (Enn, II, IX), Du Destin (Enn. III, I), De la Providence (Enn. III, II et III), et Du Démon qui nous est échu en partage (Enn. III, IV).

§ 1. RAPPROCHEMENTS ENTRE LA DOCTRINE DE PLOTIN ET CELLE DE PLATON.

Les dialogues de Platon auxquels Plotin a fait des emprunts dans ce livre sont le Théétète, le Politique, le Timée, les Lois.
Voici le passage du Théétète qui a été commenté par Plotin dans le § 8, p. 125-127 :

 «Théodore. Si tu pouvais persuader à tous les autres, comme à moi, la vérité de ce que tu dis, Socrate, il y aurait plus de paix et moins de maux parmi les hommes. - Socrate. Mais il n'est pas possible, Théodore, que le mal soit détruit, parce qu'il faut toujours qu'il y ait quelque chose de contraire au bien; on ne peut pas non plus le placer parmi les dieux : c'est donc une nécessité qu'il circule sur cette terre et autour de notre nature mortelle. C'est pourquoi nous devons tâcher de fuir au plus vite de ce séjour à l'autre. Or, cette fuite, c'est la ressemblance avec Dieu, autant qu'il dépend de nous; et on ressemble à Dieu par la justice, la sainteté et la sa

page 428

gesse... Dieu n'est injuste en aucune circonstance, ni en aucune manière: au contraire, il est parfaitement juste; et rien ne lui ressemble davantage que celui d'entre nous qui est parvenu au plus haut degré de justice. De là dépend le vrai mérite de l'homme, ou sa bassesse et son néant. Qui connaît Dieu, est véritablement sage et vertueux ; qui ne le connaît pas est évidemment ignorant et méchant... Il y a dans la nature des choses deux modèles, l'un divin et bienheureux, l'autre sans Dieu et misérable. Les hommes injustes ne s'en doutent pas, et l'excès de leur folie les empêche de sentir que leur conduite pleine d'injustice les rapproche du second et les éloigne du premier; aussi en portent-ils la peine, menant une vie conforme au modèle qu'ils ont choisi d'imiter (50).  » (Trad. de M. Cousin, t. II, p. 133-135.)

Au commencement du § 7, p. 128, Plotin dit :

 « La nature de ce monde est mêlée d'intelligence et de nécessité. Ses biens sont ce qu'elle reçoit de la divinité; ses maux proviennent de la nature primordiale, ainsi que s'exprime Platon pour désigner la matière comme une simple substance qui n'est pas encore ornée par une divinité.  »

Ces lignes font allusion aux passages suivants du Timée et du Politique:

 « La naissance de ce monde a été produite par un mélange de la nécessité et de l'action d'une intelligence ordonnatrice. Mais l'intelligence l'emportait, en persuadant à la nécessité de conduire vers le bien la plupart des choses qui naissaient, et c'est de cette ma

page 429

nière, par la nécessité soumise à la persuasion de la sagesse, que, dans l'origine, tout cet univers a été formé.  » (Timée, p. 48 de l'éd. d'H. Étienne ; p. 129 de la trad. de M. H. Martin.)

« Le monde recommença sa course accoutumée et régulière, et reprit l'empire et le gouvernement de tout ce qui était en lui et à lui, se rappelant de son mieux les enseignements de son auteur et père. Au commencement il s'y conformait avec exactitude, niais sur la fin avec plus de négligence. La cause en était dans l'élément matériel de sa constitution, enfant de l'antique et primitive nature, et qui était plein de confusion avant d'en venir à cet ordre que nous voyons. Car tout ce que le monde a de beau, il le tient de Celui qui l'a formé, mais tout ce qui arrive dans le ciel de mauvais et d'injuste, c'est de cet état antérieur qu'il le reçoit, et le transmet aux êtres animés. Tant qu'il a son guide avec lui pour le diriger dans le mouvement des êtres animés qu'il renferme, il produit peu de maux et de grands biens; mais quand son guide l'abandonne, il continue bien d'abord à gouverner tout sagement; niais à mesure que le temps s'avance et que l'oubli survient, l'ancien désordre domine en lui davantage, et sur la fin il se développe à ce point que, ne mêlant plus que très peu de bien à beaucoup de mal, le monde en vient à courir le risque d'une entière destruction de lui-même et de tout ce qui est en lui. Alors, Celui qui l'a formé, le voyant en cette extrémité, et ne voulant point qu'assailli et dissous par le désordre il s'abîme dans l'espace infini de la dissemblance, Dieu revient s'asseoir au gouvernail, répare ce qui s'est altéré ou détruit, en imprimant de nouveau le mouvement qui s'était accompli précédemment sous sa direction, réforme, ordonne le monde, et l'affranchit de la mort et de la vieillesse.» (Politique. Trad. de M. Cousin, t. XI, p. 375-377.)

Quant à l'interprétation que Plotin donne des deux passages qui précèdent, il est essentiel de remarquer qu'il les explique dans le sens de sa propre doctrine qui, sur ce point, est complètement différente de celle de Platon. En effet, selon Plotin, la matière première est engendrée par l'Âme universelle comme l'est la forme du monde elle-même (Enn. I, liv. VIII, § 7, p. 129; Enn. II, liv. III, § 17, p. 192; liv. IX. § 12, p. 292; Enn. III, liv. IV, § 1). Platon, au contraire, admet le dualisme de Dieu et de la matière :

«D'après le Timée, dit M. H. Martin (51), Dieu n'a pas créé la matière première des corps, c'est-à-dire la substance indéterminée ; il n'a pas même

page 430

créé la matière seconde, c'est-à-dire le chaos éternel; il a produit seulement l'ordre du monde, mais non de toute éternité.  »  

De plus, suivant Platon, la matière seconde était agitée par une âme désordonnée, dépourvue d'intelligence, cédant aux appétits naturels d'après les lois de l'aveugle nécessité. C'est en mettant l'intelligence dans cette âme que Dieu en a fait l'Âme du monde.

 « L'âme éternelle mentionnée dans le Phèdre, dit M. H. Martin (52), l'âme désordonnée décrite dans les Lois, l'essence variable, divisée dans les corps, cette puissance déraisonnable, cette nécessité, ἀνάγκη, que, d'après le Timée (53), la raison, (λόγος) peut subjuguer, mais non détruire, cette force instinctive inhérente à la matière corporelle, ξύμφυτος ἐπιθυμία, qui, d'après un passage du Politique (54), se révolterait, si Dieu cessait de veiller au maintien de l'ordre, et ramènerait l'ancien régime de la variété indéfinie, du désordre et du mal : tout cela n'est qu'une même chose, savoir l'Âme motrice du chaos, éternelle comme lui, en ce sens qu'elle n'a jamais commencé d'être, et dans laquelle Dieu a mis l'intellect pour en faire l'Âme du monde et établir l'ordre qui règne maintenant dans l'univers. De même, l'essence indivisible, vraiment éternelle, c'est-à-dire immuable, image surtout de la forme des idées, et que Dieu a unie à l'âme désordonnée, image de leur matière, c'est évidemment l'intellect, le νοῦς, qui régularise l'action de la force motrice.  »

Pour compléter ces rapprochements entre la doctrine de Plotin et celle de Platon sur la nature et l'origine du mal, nous ajoutons Ici un passage du livre X des Lois auquel il est fait souvent allusion dans les Ennéades :

« Le roi du monde ayant remarqué que toutes nos opérations viennent de l'âme et qu'elles sont mélangées de vertu et de vice, que l'âme et le corps, quoiqu'ils ne soient pas éternels comme les vrais dieux, ne doivent néanmoins jamais périr (car si le corps ou l'âme venait à périr, toute génération d'êtres animés cesserait), et qu'il est dans la nature du bien, en tant qu'il vient de l'âme, d'être toujours utile, tandis que le mal est toujours funeste; le roi du monde, dis-je, ayant vu tout cela, a imaginé dans la distribution de chaque partie le système qu'il a jugé le plus facile et le meilleur, afin, que le bien eût le dessus et le mal le dessous dans l'univers. C'est par rapport à cette vue du tout qu'il a fait la combinaison générale des places et des lieux que chaque être doit prendre et occuper

page 431

d'après ses qualités distinctives. Mais il a laissé d la disposition de nos volontés les causes d'où dépendent les qualités de chacun de nous; car chaque homme est ordinairement tel qu'il lui plaît d'être, suivant les inclinations auxquelles il s'abandonne et la nature de son âme (55). Ainsi tous les êtres animés sont sujets à divers changements dont le principe est an dedans d'eux-mêmes; et en conséquence de ces changements, chacun se trouve dans l'ordre et la place marqués par le destin. Ceux dont la conduite n'a subi que de légères altérations s'éloignent moins de la surface de la région intermédiaire; pour ceux dont l'âme change davantage et devient plus méchante, ils s'enfoncent dans l'abîme et dans ces demeures souterraines appelées du nom d'enfer et autres semblables; sans cesse ils sont troublés par des frayeurs et des songes funestes pendant leur vie et après qu'ils sont séparés de leur corps. Et lorsqu'une âme a fait des progrès marqués, soit dans le mal, soit dans le bien, par une volonté ferme et par des habitudes constantes, si elle s'est unie intimement à la vertu jusqu'à devenir divine comme elle à un degré supérieur, alors du lieu qu'elle occupait elle passe dans une autre demeure toute sainte et plus heureuse; si elle a vécu dans le vice, elle va habiter une demeure conforme à son état (56).  » (Trad. de M. Cousin, t. p. 265-266.)

§ II. RAPPROCHEMENTS ENTRE LA DOCTRINE DE PLOTIN ET CELLE DE SAINT AUGUSTIN, DE BOSSUET ET DE LEIBNITZ.

Pour apprécier la doctrine de Plotin sur l'origine du mal et la comparer à celle qu'ont professée saint Augustin, Bossuet et Leibnitz, il est nécessaire de distinguer trois espèces de Mal, comme ce dernier auteur le fait dans sa Théodicée (I, 21) :

 « On peut prendre le mal métaphysiquement, physiquement et moralement. Le mal métaphysique consiste dans la simple imperfection, le mal physique dans la souffrance, et le mal moral dans le péché.  »

1. Mal métaphysique.

Sur la question du mal métaphysique, la doctrine de Plotin (57), plus

page 432

précise et plus vraie que celle de Platon, en ce qu'elle n'admet pas de dualisme (58), est identique à celle de saint Augustin, de Bossuet et de Leibnitz. Nous l'avons déjà prouvé pour saint Augustin et même pour Leibnitz, par le rapprochement qui se trouve dans une note sur un passage très remarquable du livre IX de l'Ennéade Il (§ 13, p. 294) (59). Nous allons compléter ici cette démonstration par deux citations de Leibnitz et de Bossuet.
Voici comment Leibnitz s'exprime dans sa Théodicée (1, 20) :

 « On demande d'où vient le mal. Les anciens attribuaient la cause du mal à la matière, qu'ils croyaient incréée et indépendante de Dieu (60)... Mais nous qui dérivons tout être de Dieu, où trouvons-nous la source du mal? La réponse est qu'elle doit être cherchée dans la nature idéale de la créature autant que cette nature est renfermée dans les vérités éternelles qui sont dans l'entendement de Dieu indépendamment de sa volonté. Car il faut considérer qu'il y a une imperfection originale dans la créature avant le péché, parce que la créature est limitée essentiellement (61), d'où vient qu'elle ne saurait tout savoir et qu'elle peut se tromper et faire des fautes. Platon dit dans le Timée que le monde avait son origine de l'entendement joint à la nécessités. D'autres ont joint Dieu et la nature. On peut y donner un bon sens. Dieu sera l'entendement; et la nécessité (62), c'est-à-dire la nature essentielle des choses, sera l'objet de l'entendement, en tant qu'il consiste dans les vérités éternelles. Mais cet objet est interne et se trouve dans l'entendement divin. Et c'est là-dedans que se trouve non seulement la forme primitive du bien, mais encore l'origine du mal : c'est la région des vérités éternelles qu'il faut mettre à la place de la matière quand il s'agit de chercher la source des choses. Cette région est la cause idéale du mal, pour ainsi dire, aussi bien que du bien; mais, à proprement parler, le formel du mal n'en a point d'efficiente, car il consiste dans la privation, c'est-à-dire dans ce que la cause efficiente ne fait point (63). C'est pourquoi les scolastiques ont coutume d'appeler la cause du mal déficiente. (64

page 433

Bossuet identifie aussi le mal avec la privation, le néant :

« Autant la doctrine des Manichéens était ridicule et impie, autant sont excellentes les vérités que les anciens Pères leur ont opposées; et surtout je ne puis assez admirer avec quelle force de raisonnement l'incomparable saint Augustin, et après lui le grand saint Thomas, son disciple, ont réfuté leur extravagance. Ces grands hommes leur ont appris qu'en vain ils cherchaient les causes efficientes du mal; que le mal n'étant qu'un défaut, il ne pouvait avoir de vraies causes; que tous les êtres venaient du premier et souverain Être, qui, étant très bon par essence, communiquait aussi une impression de bonté à tout ce qui sortait de ses mains, d'où il résultait manifestement qu'il ne pouvait y avoir de nature mauvaise. Ce qui se confirme par le sentiment et le langage commun des hommes, qui appellent les choses bonnes quand elles sont dans leur constitution naturelle; et, par conséquent, il est impossible qu'une chose soit tout ensemble naturelle et mauvaise. A quoi ils ajoutaient que le mal, n'étant qu'une corruption du bien, ne pouvait agir ni travailler que sur un bon fonds ; qu'il n'y a que les bonnes choses qui soient capables d'être corrompues; et que, les créatures ne pouvant devenir mauvaises que parce qu'elles s'écartent de leurs vrais principes, il s'en suivait de là que ces principes étaient très bons. Ainsi, disaient ces grands personnages, tant s'en faut que les manquements des créatures prouvent qu'il y a de mauvais principes, qu'au contraire, il serait impossible qu'il y eût aucun manquement dans le monde, si les principes n'étaient excellents; par exemple, il .ne pourrait y avoir de dérèglement, s'il n'y avait une règle première et invariable; ni aucune malice dans les actions, s'il n'y avait une souveraine bonté, de laquelle les méchants se retirent par un égarement volontaire (65).  » (Deuxième sermon pour le premier dimanche du Carême, Sur les Démons.)

 « Tout le mal qui est dans les créatures a son fond dans quelque bien. Le mal ne vient donc pas de ce qui est, mais de ce que ce qui est n'est ni ordonné comme il faut, ni rapporté où il faut, ni aimé et estimé où il duit être. »  (Traité du Libre arbitre, II.)

2. Mal physique.

Sur la question du mal physique, Plotin enseigne, comme le fait Platon, que le monde a pour cause de sou existence la bonté de Dieu, qu'il est le meilleur possible (Enn. II, liv. III, § 18, p. 192; liv. IX, § 8, 9, p. 279-285; § 17, p. 306), que le mal physique dérive de la constitution.même de l'univers ou de l'action des créatures (comme nous l'expliquons dans la Note sur le livre II de l'Ennéade Il, p. 468).
Sa doctrine est conforme à cet égard à celle de saint Augustin (66)  et de Leibnitz.
Nous reviendrons d'ailleurs sur cette question à l'occasion des livres Du Destin (Enn. III, I), De la Providence (Enn. III, II et III), et Du Démon qui nous est échu en partage (Enn. III, IV).

3. Mal moral.

Plotin, comme Platon, assigne deux causes au mal moral :
1° La volonté de l'homme (Enn. 1, liv. VIII, § 5, p. 195 ; Enn.II, liv. III, § 6, 9, 13, 15, p. 173, 179, 183, 181; liv. IX, § 18, p. 310);
2° La descente de l'âme dans le corps (Enn. I, liv. I, § 12, p. 49; liv. II, § 3, p. 55 ; liv. VI, § 5, p. 106 ; liv. VIII, § 14, p. 138 ; Enn. II, liv. III, § 8, 10, p. 178. 181, etc.), descente qui, dans son système, comme dans celui de Platon (67), joue le même rôle que le péché originel dans la religion chrétienne (68). Voyez à ce sujet la traduction da livre VIII de l'Ennéade IV : De la descente de l'âme dans le corps.
D'accord avec Plotin et les Platoniciens sur le premier point, saint Augustin a, sur le second, combattu leur doctrine dans plusieurs morceaux très remarquables de la Cité de Dieu, que nous allons citer en entier (69):

 «  Prétendre que la chair est cause de tous les vices et que l'âme ne fait le mal que parce qu'elle est sujette aux affections de la chair, ce n'est pas faire l'attention qu'il faut à toute la nature de

page 435

l'homme. Il est vrai que « le corps corruptible appesantit l'âme (Sagesse, IX, 15) ; » d'où vient que l'Apôtre, parlant de ce corps corruptible; dont il avait dit un peu auparavant : « Quoique notre homme extérieur (70) se corrompe (Il, Cor., IV, 16), » ajoute : « Nous savons que si cette maison de terre vient à se dissoudre, Dieu doit nous donner dans le ciel une autre maison qui ne sera pas faite de la main des hommes. C'est ce qui nous fait soupirer après le moment de nous revêtir de la gloire de cette maison céleste, si toutefois nous sommes trouvés vêtus, et non pas nus. Car, pendant que nous sommes dans cette demeure mortelle, nous gémissons sous le faix; et néanmoins nous ne désirons pas être dépouillés, mais revêtus par dessus, en sorte que ce qu'il y a de mortel en nous soit absorbé par la vie (Ibid., v, 1-4). ». Nous sommes donc tirés en bas par ce corps corruptible comme par un poids; mais, parce que nous savons que cela vient de la corruption du corps et non de sa nature et de sa substance, nous ne voulons pas en être dépouillés, mais être revêtus d'immortalité. Car ce corps demeurera toujours; mais comme il ne sera point corruptible, il ne nous appesantira point. Il reste donc vrai qu'ici bas « le corps corruptible appesantit l'âme, et que cette demeure de terre abat l'esprit qui pense beaucoup, » et, en même temps, c'est une erreur de croire que tous les dérèglements de l'âme viennent du corps.
Vainement Virgile exprime-t-il en ces beaux vers la doctrine platonicienne :

«Filles du ciel, les âmes sont animées d'une flamme divine, tant qu'une enveloppe corporelle ne vient pas engourdir leur activité sous le poids de terrestres organes et de membres moribonds. ». (Énéide, VI, vers 730-732.)

Vainement rattache-t-il au corps ces quatre passions bien connues de l'âme : le désir et la crainte, la joie et la tristesse (71), où il voit la source de tous les vices :

« Et de là, dit-il, les craintes et les désirs, les tristesses et les joies de ces âmes captives qui, du fond de leurs ténèbres et de leur épaisse prison, ne peuvent plus élever leurs regards vers le ciel (Ibid., 733-734). »

Notre foi nous enseigne toute autre chose. Elle nous dit que la corruption du corps qui appesantit l'âme n'est pas la cause, mais la peine du premier péché; de sorte qu'il ne faut pas attribuer tous les désordres à la chair, encore qu'elle excite en nous certains dé

page 436

sirs déréglés. ». (Cité de Dieu, XIV, 3 ; t. III, p. 57-58 de la trad. de M. Saisset.)

« Il ne faut donc pas, lorsque nous péchons, accuser la chair en elle-même, et faire retomber ce reproche sur le Créateur, puisque la chair est bonne en son genre; ce qui n'est pas bon, c'est d'abandonner le Créateur pour vivre selon le bien créé, soit qu'on veuille vivre selon la chair, ou selon l'âme ou selon l'homme tout entier, qui est composé des deux ensemble. Celui qui glorifie l'âme comme le souverain bien, et qui condamne la chair comme un mal, aime l'une et fuit l'autre charnellement, parce que sa haine, aussi bien que son amour, ne sont pas fondés sur la vérité, mais sur une fausse imagination. Les Platoniciens, je l'avoue, ne tombent pas dans l'extravagance des Manichéens et ne détestent pas avec eut les corps terrestres comme une nature mauvaise (72), puisqu'ils font venir tous les éléments dont ce monde visible est composé et toutes leurs qualités de Dieu comme Créateur (73). Mais ils croient que le corps mortel fait de telles impressions sur l'âme, qu'il engendre en elle la crainte, le désir, la joie, la tristesse, quatre perturbations, pour parler avec Cicéron (74), ou, si l'on veut se rapprocher du grec, quatre passions (75), qui sont la source de la corruption des meurs. Or, si cela est, d'où vient qu'Énée, dans Virgile, entendant dire à son père que les âmes retourneront dans les corps après les avoir quittés, est surpris et s'écrie :

« Ô mon père, faut-il croire que les âmes, après être montées au ciel, quittent ces sublimes régions pour revenir dans des corps grossiers? Infortunés ! D'où leur vient ce funeste amour de la lumière? » (Énéide, VI, vers 719-72I.)

Je demande à mon tour si, dans cette pureté tant vantée où s'élèvent ces âmes, le funeste amour de la lumière peut leur venir de ces organes terrestres et de ces membres moribonds? Le poète n'assure-t-il pas qu'elles ont été délivrées de toute contagion charnelle alors qu'elles veulent retourner dans des corps? Il résulte de là que, cette révolution éternelle des âmes (76) fût-elle aussi vraie qu'elle est fausse, on ne pourrait pas dire que tous les désirs déréglés leur viennent du corps, puisque, selon les Platoniciens et leur illustre interprète, le funeste amour de la lumière ne vient pas du corps, mais de l'âme, qui eu est saisie au moment  même où elle est libre de tout corps et purifiée de toutes les souillures de la chair. Aussi conviennent-ils que ce n'est pas seulement le corps qui excite dans l'âme des craintes, des désirs, des joies et des tristesses, mais qu'elle peut erre agitée par elle-même de tous ces mouvements.
Ce qui importe, c'est de savoir quelle est la volonté de l'homme. Si elle est déréglée, ses mouvements seront déréglés, et si elle est droite, ils seront innocents et même louables. Car c'est la volonté qui est en tous ces mouvements, ou plutôt tous ces mouvements ne sont que des volontés. En effet, qu'est-ce que le désir et la joie, sinon une volonté qui consent à ce qui nous plaît? et qu'est-ce que la crainte et la tristesse, sinon une volonté qui se détourne de ce qui nous déplaît? Or, quand nous consentons à ce qui nous plaît en le souhaitant, ce mouvement s'appelle désir, et quand c'est en jouissant, il s'appelle joie. De même, quand nous nous détournons de l'objet qui nous déplait avant qu'il nous arrive, cette volonté s'appelle crainte, et après qu'il est arrivé, tristesse. En un mot, la volonté de l'homme, selon les différents objets qui l'attirent ou qui la blessent, qu'elle désire ou qu'elle fuit, se change et se transforme en ces différentes affections. C'est pourquoi il faut que l'homme qui ne vit pas selon l'homme, mais selon Dieu, aimé le bien, et alors il haïra nécessairement le mal ; or, comme personne n'est mauvais par nature, mais par vice, celui qui vit selon Dieu doit avoir pour les méchants une haine parfaite (77), en sorte qu'il ne haïsse pas l'homme à cause du vice, et qu'il n'aime pas le vice à cause de l'homme, mais qu'il haïsse le vice et aime l'homme. Le vice guéri, tout ce qu'il doit aimer restera, et il ne restera rien de ce qu'il doit haïr. (Ibid., XIV, 5, 6; p. 61 de la trad.)

Bossuet a résumé ces idées de saint Augustin dans les termes suivants:

« Si on demande par où le mal peut trouver entrée dans la créature raisonnable au milieu de tant de bien que Dieu y met, il nde faut que se souvenir qu'elle est libre et qu'elle est tirée du néant. Parce qu'elle est libre, elle peut bien faire ; et parce qu'elle est tirée du néant, elle peut faillir: car il ne faut pas s'étonner que, venant pour ainsi dire de Dieu et du néant, comme elle peut par sa volonté s'élever à l'un, elle puisse aussi par sa volonté retomber dans l'autre, faute d'avoir tout son être, c'est-à-dire toute sa droiture. Or ce manquement volontaire de cette partie de sa perfec

page 438

tion, c'est ce qui s'appelle péché, que la créature raisonnable ne peut avoir que d'elle-même; parce que telle est l'idée du péché qu'il ne peut jamais avoir pour sa cause qu'un être libre tiré du néant. » (Traité du Libre arbitre, 11.)

§ III. MENTIONS QUI ONT ÉTÉ FAITES DE CE LIVRE.

Ce livre est cité par Stobée (Eclogaee, 1, 42): rπροστιθέντων ὁπωσοῦν τῇ ψυχῇ τὸ κακὸν ἀπὸ τῆς φύσεως καὶ τῆς ἀλόγου ζωῆς Πλωτίνου καὶ Πορφυρίου ὡς τὰ πολλά.
Proclus a développé la doctrine de Plotin sur le Mal dans son traité De l'existence du Mal (De Mali existentia libellus), dont le texte est perdu, mais dont il existe une version en latin barbare du ΧΙΙe siècle, par Guillaume de Moerbeka, archevêque de Corinthe. M. Cousin l'a publié dans le tome I des Oeuvres inédites de Proclus.
La doctrine de Plotin et des autres Néoplatoniciens se trouve encore exposée dans l'écrit attribué à Denys l'Aréopagite (De divinis nominibus, IV, 18): δεικνὺς ὡς οὔτε ἐνυπόστατον τὸ κακὸν, οὔτε ἐν φύσει, ἀλλὰ κατὰ στέρησιν ἀγαθοῦ γίνομενον, οὔτε ὄν, οὔτε ὡς μὴ ὄν λογιζόμενον.
On peut consulter sur ce livre de Plotin:
Tennemann, Histoire de la philosophie, t. VI, p. 143;
H. Vacherot, Histoire critique de l'École d'Alexandrie, t. 1, p. 503-511; t. III, p. 333-340.

 

(01) Pour les Remarques générales, Voy., à la fin du volume, la Note sur ce livre.

(02) Le principe que Plotin pose ici était admis comme un axiome par la philosophie antique, ainsi que le prouvent ces vers

d'Empédocle souvent cités : Γαίῃ μὲν γὰρ ὀπώπαμεν, ὕδατι δ' ὕδωρ, κ. τ. λ., vers 318 à 320.

(03) Voy. liv. VI, § 2, p. 102.

(04) Voy. § 7.

(05) Voy. § 3.

(06) Ωoy. Platon, Lois, IV, p. 716 : ὁ δὴ θεὸς ἡμῖν πάντων χρημάτων μέτρον. C'est le principe opposé à celui de Protagoras qui fait l'homme la mesure de tout.

(07) Dans cette phrase Plotin passe brusquement du Bien à l'Intelligence en la désignant par un simple changement de genre : Τὸ δ' ἐστιν ἀνενδεές, ἱκανὸν ἑαυτῷ... αὐτόστε γὰρ ὑπέρκαλος.

(08) Cette expression est empruntée à Platon (Philèbe, p. 28) : ὡς νοῦς ἐστι βασιλεῦς.

(09) Voy. Enn.V, liv. I ; Enn. VI, liv. IX, § 2.

(10) On sait que le premier principe est le Bien ou l'Un, le deuxième l'Intelligence divine, le troisième l'Âme universelle.
(11) Voy. Platon, Lettre 2, p. 312.

(12) Voy. Enn III, liv. VIII, § 9; Enn IV, liv. VII, § 14; Enn. VI, liv. IV, § 2, et liv. IX, § 2.

(13) Voy. Enn, VI, liv. II.

(14) Toutes ces expressions sont empruntées à Platon. Voy. le Parménide et le ler Alcibiade, passim.

(15)  Plotin identifie le mal avec la matière et lui donne les mêmes attributs. Il en résulte que pour comprendre la théorie que notre philosophe expose ici, il est nécessaire de connaître ses idées sur la nature de la matière. On les trouvera développées plus loin, dans le livre IV de l'Ennéade II (De la Matière), et nous prions le lecteur d'y recourir toutes les fois que nous y renvoyons, pour éviter d'inutiles citations. Les termes dont Plotin se sert dans ce passage pour désigner le mal : l'infini en soi, l'informe en soi, etc., sont expliqués § 8-16 du livre cité.

(16) Tout ce passage parait altéré. Nous avons traduit, avec Ficin et Taylor, comme s'il y avait ἐστέρηται σὲ ζωῆς, bien que le texte porte ἐστέρηται οὔτε ζωῆς. Creuzer, tout en consentant la négation dans son texte, déclare dans ses notes en préférer la suppression. Cette correction est autorisée par deux Mss. Si l'on maintenait la négation, comme l'a fait Engelhardt, on pourrait traduire:  « Les corps ne sont pas privés de la vie, mais ils se corrompent, etc.  »

(17) Au lieu de φορᾷ ἄτακτος, que porte ici le texte, il faut lire ou φορὰ ἄτακτος, ou φορᾷ ἀτάκτῳ.

(18) Δουλευσαμὲνῳ, expression familière à Platon quand il parle de l'âme qui s'est placée dans la dépendance du corps. On la trouve notamment dans le 1er Alcibiade.

(19) Voy. liv. 1, § 12, p. 49.

(20) Dans cette phrase, la génération signifie les choses engendrées, qui n'ont qu'une existence contingente ou périssable; aussi Plotin joint-il souvent l'expression de γένεσις à celle de θνητὴ φύσις et de φθορά. Voy. Enn. II, liv. IV, § 5, 6.

(21) Pour l'intelligence de ce passage, Voy. Enn. II, liv. IV, § 10-12. Plotin assimile l'êtr, l'âme, l'intelligence, le Bien à la Lumière (p. 57, 110,112, etc., de notre traduction), le non-être, la matière, le Mal, aux Ténèbres (p. 106, 123, 132, 135, etc.). Il explique par une irradiation de l'âme la formation du corps : les puissances sensitive, génératrice, nutritive, sont l'image de l'âme qui produit le corps en illuminant la matière, en s'y reflétant comme dans un miroir (p. 45, 47, 49, 137, etc.). Il est impossible de ne pas reconnaître dans ces idées l'esprit oriental, surtout l'influence des dogmes persans. Nous nous bornerons à une seule citation. Voici comment Ormuzd parle à Zoroastre dans les livres zends :  « Apprends à tous les hommes que tout objet brillant et lumineux est l'éclat de ma propre lumière... Rien dans le monde n'est au-dessus de la lumière, dont j'ai créé le paradis, les anges et tout ce qui est agréable, tandis que l'enfer est une production des ténèbres. » (Voy. M. Franck, Dictionnaire des Sciences philosophiques, tome V : Doctrines religieuses et philosophiques des Perses.) On trouvera aussi plus loin, dans les notes du liv. IX de l'Ennéade II, des rapprochements curieux entre la doctrine de Plotin sur Dieu et celle que contient la Kabbale sur le même sujet. Du reste, le goût que notre philosophe avait pour les idées orientales est attesté par Porphyre lui-même (Voy .Vie de Plotin, § 3).

(22) C'est l'expression employée par Héraclite et par les Stoïciens pour désigner l'état du monde après la conflagration universelle.

(23)  Voy. Platon: Théétète, p. 176; République, II, p. 279. Plotin a déjà cité et commenté cette pensée, au début du livre II de cette même Ennéade, où nous avons cité le passage entier de Platon.

(24) Voy. Théétète, p. 176.

(25) Voy. Théétète, ibid.

(26) Voy. Théétète, ibid.

(27) Voy. Platon, Philèbe, p. 23.
(28) Allusion à l'un des dogmes fondamentaux de Platon, que l'on trouve surtout exposé dans le Timée.

(29) Pour l'interprétation de la fin de cette phrase, nous lisons avec Creuzer: ἐκ θεοῦ του, par une divinité, au lieu de εἰ θεῷτο, qui n'offre pas un sens satisfaisant.

(30) Voy. le passage déjà cité ci-dessus, p. 41, note.

(31) Voy. Platon, Timée p. 41.

(32) Pour une réponse développée à cette question, Voy. ci-dessus le livre Des Vertus, § 1, et le livre Du Beau, § 8.

(33) Dans le système de Plotin, la création s'explique par la procession des êtres (πρόοδος). Du Bien procède l'Intelligence, de l'Intelligence l'Âme, de l'Âme la Matière, qui est le Mal. Cette procession est nécessaire, et chaque être est inférieur à celui dont il procède. Voy. Enn. Il, liv. V, § 5, et liv. IX, § 8, 13; Enn V, liv. I. On trouve aussi dans Philon cette pensée que la matière est le degré infime de la puissance divine, et que le Mal est la conséquence de la procession des êtres :  « Il fallait, pour manifester le meilleur, que le pire fût engendré par la puissance que possède la bonté de Dieu.  » (Allégories de la loi, liv, II, p.74.)

(34) Λόγοι. Pour le sens de ce mot, Voy. ci-dessus la note sur le § 2 du vie livre, p. 101.

(35) Plotin revient à la deuxième des questions qu'il avait posées dans le § 1er de ce livre:  « Par laquelle de nos facultés connaissons-nous la nature du mal?  »

(36) C'est cette opération que Platon nomme λογισμὸς νόθος, raisonnement bâtard. Voy. Enn. II, liv. IV, § 12.
(37) C'était la doctrine des Stoïciens. Voy. Diogène Laërte, liv. VII, p. 134.

(38) Voy. Enn. II, liv. VI.

(39)  Voy. Enn. II, liv. IV,  § 13.

(40)  Voy. § 15 de ce même livre.

(41)  Voy. Platon, Banquet, p. 211.

(42) Voy. Platon , République, liv. VII, p. 534.

(43) Voy. Platon, Phèdre, p. 246.

(44)  Le principe, le milieu et la fin sont les trois facultés principales de I'âme : l'intelligence (νοῦς) , la raison discursive (διάνοια), la puissance sensitive (αἴσθησις) unie aux puissances génératrice et nutritive (γεννητική, θρεπτική).
(45) Allusion au Banquet de Platon, p. 203. Voy. l'explication de ce mythe dans Plotin, Enn. III, liv. V, § 14 , liv. V, § 5-9 et liv. VI, § 14.

(46) Οὐ γὰρ ἀνέχεται αὐτήν... παροῦσαν. Nous traduisons littéralement ce passage, nous conformant à l'interprétation donnée par Ficin : Illud enim eam [materiam], quamvis praesentem, minime sustinet. Ἀνέχεται paraît avoir ici le sens d'aider, comme quand on soutient quelqu'un qui chancelle; ce qui revient à dire que l'âme, quoique présente à la matière, ne lui est ici d'aucun secours. M. Creuzer, après s'être étonné de l'embarras qu'éprouve ici Engelhardt, loue Taylor d'avoir suivi la traduction de Ficin : Consulltus Taylor Ficini vestigia legit (vol. III, p. 77 de son édition). C'est là une singulière inadvertance: car Taylor a dit précisément le contraire du traducteur latin : It [matter] cannot sustain the irradiations of the sou! though present.

(47) Voy. p. 123, note.

(48) Voy. Enn. II, liv. IV, De la Matière.

(49)  La discussion à laquelle Plotin se livre sur le système des Gnostiques roule tout entière sur l'origine du mal. En effet, celle question était une de celles dont s'occupaient le plus les hérétiques, comme on le voit par le témoignage de Tertullien:  « Eaedem materiae apud haereticos et philosophos volutantur, iidem retractatus implicantur: unde Malum et quare? (De Prescript. haeret., 7).  »  Eusèbe dit aussi :  « Une des questions le plus souvent traitées par les hérétiques est celle de l'Origine du mal (Histoire ecclésiastique, V, 27). »

(50) Dans le § 7, p. 128, Plotin, revenant sur le passage du Théétète que nous venons de citer, dit

  « Qu'entend Platon par nature mortelle? Quand il dit que les maux assiégent la région d'ici-bas, il veut parler de l'univers. On peut citer à l'appui ce passage:  « Puisque vous êtes nés, vous n'êtes pas immortels, mais par mon secours vous ne périrez pas.  »

Pour comprendre le passage du Timée que Plotin cite ici en le tronquant, il le faut lire dans son intégrité. Le voici complet:

 « Lorsque tous les dieux, ceux qui exécutent à nos yeux leurs révolutions, comme ceux qui ne se manifestent que quand il leur plaît, eurent reçu naissance, Celui qui a produit lotit cet univers leur parla eu ces mots:  « Dieux, fils de Dieux, oeuvres dont je suis l'auteur et le père, produits par moi, vous êtes indestructibles, parce que je le veux. En effet, tout ce qui est composé peut être dissous; mais pour vouloir détruire ce qui est parfaitement ordonné et ce qui est bien, il faut être méchant. Ainsi, puisque vous êtes nés, vous n'êtes point immortels ni indissolubles absolument, et pourtant vous ne serez jamais dissous, et vous ne subirez point la mort, parce que ma volonté est pour vous un lien plus fort et plus puissant que ceux qui, à l'instant de votre formation, ont uni vos parties ensemble.  »  (Trad. de M. H. Martin, t. I, p. 111.)

(51) Études sur le Timée de Platon, t. II, p. 184.

(52) Ibid., t. 1, p. 356.

(53) Voy. le passage cité plus haut, p. 428.

(54) Voy. le passage cité plus haut, p. 429.

(55) Voy. Enn. I, liv. VIII, § 5, p. 125 ; Enn. Il, liv. III, § 8, 9, 13, 15 ; p. 173, 179, 183, 187, etc.

(56) Voy. Enn. I, liv. I, § 12, p. 48; Enn. II, liv. III, § 8, p. 178; liv. IX, § 9, p. 281, et la Note sur livre I, p. 365.387.

(57) Voy. liv. VIII, § 3, p. 120; § 7, p. 129, etc.

(58) Voy. plus haut, p. 429.

(59)  Pour saint Augustin, Voyez, outre la citation de la page 294, celles qui se trouvent dans les notes des p. 267, 278, 285.

(60) C'est l'opinion de Platon, mais non celle de Plotin. Voy. plus haut, p. 429-430.

(61) Voy. Enn. II, liv. IX, § 4, p. 267; § 8, p. 279.

(62) Voy. plus haut, p. 428-430.

(63) C'est ce que Plotin affirme dans le livre VIII de l'Ennéade 1, § 3, p. 120; § 7, p. 129; § 12, p. 131, etc.

(64) Saint Anselme dit :  « In malis facit Deus quod sunt, sed non quod mala sunt.  »  (De Praedestinatione, VII.) Saint Thomas n'est pas moins positif.

(65) Bossuet, dans ses sermons, reproduit souvent cette théorie, qu'il a, dit-il, apprise de saint Augustin et de saint Thomas.

(66) Voy. les notes des p. 283, 306.

(67) Voy. plus haut, p. 380-381.

(68) Une des erreurs d'Origène est d'avoir confondu sur ce point la doctrine platonicienne avec le dogme chrétien.

(69) Saint Augustin ne nomme pas Plotin dans ces morceaux mêmes; mais il le mentionne ailleurs à ce sujet:  « Le philosophe Plotin, de récente mémoire, qui passe pour avoir mieux que personne entendu Platon, dit, au sujet de l'âme humaine  ».  « Le Père, dans sa miséricorde, lui a fait des liens mortels (Enn. IV, III, § 12).  »  Il a donc cru que c'est une oeuvre de la miséricorde divine d'avoir donné aux hommes un corps périssable, afin qu'ils ne soient pas enchaînés pour toujours aux misères de cette vie. (Cité de Dieu, IX, 10; t. Il, p. 152 de la trad. de M. Saissel.) Saint Augustin cite aussi Porphyre:  « Votre maître Porphyre, dans ses livres que j'ai souvent cités: Du retour de l'âme, prescrit fortement à l'âme humaine de fuir toute espèce de corps pour être heureuse en Dieu.  »  (Ibid., X, 29; t. II, p. 246 de la trad.)

(70) Voy. plus haut, p. 369.

(71) Voy. plus haut, p. 369.

(72) Voy. Enn. Il, liv. IX, § 18, p. 309.

(73) Ceci ne s'applique qu'à Plotin et à ses disciples : car, pour Platon, Dieu n'est que l'ordonnateur du monde. Voy. plus haut, p. 429.

(74) Tusculanes, IV, 6.

(75) Voy. Enn. II, liv. III, § 9, p. 178.

(76) Voy. Enn. IV, liv. VIII.

(77) Psal., CXXXVII, 22.