Plotin, Ennéades, traduit par Bouillet

PLOTIN

PREMIÈRE ENNÉADE.

LIVRE TROISIÈME.  DE LA DIALECTIQUE OU DES MOYENS D'ÉLEVER L'ÂME AU MONDE INTELLIGIBLE

Tome premier

Traduction française : M.-N. BOUILLET.

ENNÉADE I, LIVRE II - ENNÉADE I, LIVRE IV

 

 

 

 

PREMIÈRE ENNÉADE

LIVRE TROISIÈME.

DE LA DIALECTIQUE OU DES MOYENS D'ÉLEVER L'ÂME AU MONDE INTELLIGIBLE (01)

 

 

[1] Τίς τέχνη ἢ μέθοδος ἢ ἐπιτήδευσις ἡμᾶς οἷ δεῖ πορευθῆναι ἀνάγει; Ὅπου μὲν οὖν δεῖ ἐλθεῖν, ὡς ἐπὶ τἀγαθὸν καὶ τὴν ἀρχὴν τὴν πρώτην, κείσθω διωμολογημένον καὶ διὰ πολλῶν δεδειγμένον· καὶ δὴ καὶ δι´ ὧν τοῦτο ἐδείκνυτο, ἀναγωγή τις ἦν. Τίνα δὲ δεῖ εἶναι τὸν ἀναχθησόμενον; Ἆρά γε τὸν πάντα ἢ « τὸν πλεῖστά » φησιν « ἰδόντα », ὃς « ἐν τῇ πρώτῃ γενέσει εἰς γονὴν ἀνδρὸς ἐσομένου φιλοσόφου μουσικοῦ τινος ἢ ἐρωτικοῦ; » Ὁ μὲν δὴ φιλόσοφος τὴν φύσιν καὶ ὁ μουσικὸς καὶ ὁ ἐρωτικὸς ἀνακτέοι. Τίς οὖν ὁ τρόπος; Ἆρά γε εἷς καὶ ὁ αὐτὸς ἅπασι τούτοις, ἢ καθ´ ἕνα εἷς τις; Ἔστι μὲν οὖν ἡ πορεία διττὴ πᾶσιν ἢ ἀναβαίνουσιν ἢ ἄνω ἐλθοῦσιν· ἡ μὲν γὰρ προτέρα ἀπὸ τῶν κάτω, ἡ δέ γε δευτέρα, οἷς ἤδη ἐν τῷ νοητῷ γενομένοις καὶ οἷον ἴχνος θεῖσιν ἐκεῖ πορεύεσθαι ἀνάγκη, ἕως ἂν εἰς τὸ ἔσχατον τοῦ τόπου ἀφίκωνται, ὃ δὴ « τέλος τῆς πορείας » ὂν τυγχάνει, ὅταν τις ἐπ´ ἄκρῳ γένηται τῷ νοητῷ. Ἀλλ´ ἡ μὲν περιμενέτω, περὶ δὲ τῆς ἀναγωγῆς πρότερον πειρατέον λέγειν. Πρῶτον δὴ διασταλτέον τοὺς ἄνδρας τούτους ἡμῖν ἀρξαμένους ἀπὸ τοῦ μουσικοῦ ὅστις ἐστὶ λέγοντας τὴν φύσιν. Θετέον δὴ αὐτὸν εὐκίνητον καὶ ἐπτοημένον μὲν πρὸς τὸ καλόν, ἀδυνατώτερον δὲ παρ´ αὐτοῦ κινεῖσθαι, ἕτοιμον δὲ ἐκ τῶν τυχόντων οἷον ἐκτύπων, ὥσπερ οἱ δειλοὶ πρὸς τοὺς ψόφους, οὕτω καὶ τοῦτον πρὸς τοὺς φθόγγους καὶ τὸ καλὸν τὸ ἐν τούτοις ἕτοιμον, φεύγοντα δὲ ἀεὶ τὸ ἀνάρμοστον καὶ τὸ μὴ ἓν ἐν τοῖς ᾀδομένοις καὶ ἐν τοῖς ῥυθμοῖς καὶ τὸ εὔρυθμον καὶ τὸ εὔσχημον διώκειν. Μετὰ τοίνυν τοὺς αἰσθητοὺς τούτους φθόγγους καὶ ῥυθμοὺς καὶ σχήματα οὕτως ἀκτέον· χωρίζοντα τὴν ὕλην ἐφ´ ὧν αἱ ἀναλογίαι καὶ οἱ λόγοι εἰς τὸ κάλλος τὸ ἐπ´ αὐτοῖς ἀκτέον καὶ διδακτέον, ὡς περὶ ἃ ἐπτόητο ἐκεῖνα ἦν, ἡ νοητὴ ἁρμονία καὶ τὸ ἐν ταύτῃ καλὸν καὶ ὅλως τὸ καλόν, οὐ τό τι καλὸν μόνον, καὶ λόγους τοὺς φιλοσοφίας ἐνθετέον· ἀφ´ ὧν εἰς πίστιν ἀκτέον ὧν ἀγνοεῖ ἔχων. Τίνες δὲ οἱ λόγοι, ὕστερον.

[2] Ὁ δὲ ἐρωτικός, εἰς ὃν μεταπέσοι ἂν καὶ ὁ μουσικὸς καὶ μεταπεσὼν ἢ μένοι ἂν ἢ παρέλθοι, μνημονικός ἐστί πως κάλλους· χωρὶς δὲ ὂν ἀδυνατεῖ καταμαθεῖν, πληττόμενος δὲ ὑπὸ τῶν ἐν ὄψει καλῶν περὶ αὐτὰ ἐπτόηται. Διδακτέον οὖν αὐτὸν μὴ περὶ ἓν σῶμα πεσόντα ἐπτοῆσθαι, ἀλλ´ ἐπὶ πάντα ἀκτέον τῷ λόγῳ σώματα δεικνύντα τὸ ἐν πᾶσι ταὐτὸν καὶ ὅτι ἕτερον τῶν σωμάτων καὶ ὅτι ἄλλοθεν λεκτέον καὶ ὅτι ἐν ἄλλοις μᾶλλον, οἷον « ἐπιτηδεύματα » καλὰ καὶ « νόμους » καλοὺς δεικνύντα - ἐν ἀσωμάτοις γὰρ ὁ ἐθισμὸς τοῦ ἐρασμίου ἤδη - καὶ ὅτι καὶ ἐν τέχναις καὶ ἐν « ἐπιστήμαις » καὶ ἐν ἀρεταῖς. Εἶτα ἓν ποιητέον καὶ διδακτέον, ὅπως ἐγγίνονται. Ἀπὸ δὲ τῶν ἀρετῶν ἤδη ἀναβαίνειν ἐπὶ νοῦν, ἐπὶ τὸ ὄν· κἀκεῖ βαδιστέον τὴν ἄνω πορείαν.

[3] Ὁ δὲ φιλόσοφος τὴν φύσιν ἕτοιμος οὗτος καὶ οἷον « ἐπτερωμένος » καὶ οὐ δεόμενος χωρίσεως, ὥσπερ οἱ ἄλλοι οὗτοι, κεκινημένος πρὸς τὸ ἄνω, ἀπορῶν δὲ τοῦ δεικνύντος δεῖται μόνον. Δεικτέον οὖν καὶ λυτέον βουλόμενον καὶ αὐτὸν τῇ φύσει καὶ πάλαι λελυμένον. Τὰ μὲν δὴ μαθήματα δοτέον πρὸς συνεθισμὸν κατανοήσεως καὶ πίστεως ἀσωμάτου - καὶ γὰρ ῥᾴδιον δέξεται φιλομαθὴς ὤν - καὶ φύσει ἐνάρετον πρὸς τελείωσιν ἀρετῶν ἀκτέον καὶ μετὰ τὰ μαθήματα λόγους διαλεκτικῆς δοτέον καὶ ὅλως διαλεκτικὸν ποιητέον.

[4] Τίς δὲ ἡ διαλεκτική, ἣν δεῖ καὶ τοῖς προτέροις παραδιδόναι; Ἔστι μὲν δὴ ἡ λόγῳ περὶ ἑκάστου δυναμένη ἕξις εἰπεῖν τί τε ἕκαστον καὶ τί ἄλλων διαφέρει καὶ τίς ἡ κοινότης· ἐν οἷς ἐστι καὶ ποῦ τούτων ἕκαστον καὶ εἰ ἔστιν ὅ ἐστι καὶ τὰ ὄντα ὁπόσα καὶ τὰ μὴ ὄντα αὖ, ἕτερα δὲ ὄντων. Αὕτη καὶ περὶ ἀγαθοῦ διαλέγεται καὶ περὶ μὴ ἀγαθοῦ καὶ ὅσα ὑπὸ τὸ ἀγαθὸν καὶ ὅσα ὑπὸ τὸ ἐναντίον καὶ τί τὸ ἀίδιον δηλονότι καὶ τὸ μὴ τοιοῦτον, ἐπιστήμῃ περὶ πάντων, οὐ δόξῃ. Παύσασα δὲ τῆς περὶ τὸ αἰσθητὸν πλάνης ἐνιδρύει τῷ νοητῷ κἀκεῖ τὴν πραγματείαν ἔχει τὸ ψεῦδος ἀφεῖσα ἐν τῷ λεγομένῳ « ἀληθείας πεδίῳ » τὴν ψυχὴν τρέφουσα, τῇ διαιρέσει τῇ Πλάτωνος χρωμένη μὲν καὶ εἰς διάκρισιν τῶν εἰδῶν, χρωμένη δὲ καὶ εἰς τὸ τί ἐστι, χρωμένη δὲ καὶ ἐπὶ τὰ πρῶτα γένη, καὶ τὰ ἐκ τούτων νοερῶς πλέκουσα, ἕως ἂν διέλθῃ πᾶν τὸ νοητόν, καὶ ἀνάπαλιν ἀναλύουσα, εἰς ὃ ἂν ἐπ´ ἀρχὴν ἔλθῃ, τότε δὲ ἡσυχίαν ἄγουσα, ὡς μέχρι γε τοῦ ἐκεῖ εἶναι ἐν ἡσυχίᾳ, οὐδὲν ἔτι πολυπραγμονοῦσα εἰς ἓν γενομένη βλέπει, τὴν λεγομένην λογικὴν πραγματείαν περὶ προτάσεων καὶ συλλογισμῶν, ὥσπερ ἂν τὸ εἰδέναι γράφειν, ἄλλῃ τέχνῃ δοῦσα· ὧν τινα ἀναγκαῖα καὶ πρὸ τέχνης ἡγουμένη, κρίνουσα δὲ αὐτὰ ὥσπερ καὶ τὰ ἄλλα καὶ τὰ μὲν χρήσιμα αὐτῶν, τὰ δὲ περιττὰ ἡγουμένη καὶ μεθόδου τῆς ταῦτα βουλομένης.

[5] Ἀλλὰ πόθεν τὰς ἀρχὰς ἔχει ἡ ἐπιστήμη αὕτη; Ἢ νοῦς δίδωσιν ἐναργεῖς ἀρχάς, εἴ τις λαβεῖν δύναιτο ψυχῇ· εἶτα τὰ ἑξῆς καὶ συντίθησι καὶ συμπλέκει καὶ διαιρεῖ, ἕως εἰς τέλεον νοῦν ἥκῃ. Ἔστι γάρ, φησιν, αὕτη « τὸ καθαρώτατον νοῦ καὶ φρονήσεως ». Ἀνάγκη οὖν τιμιωτάτην οὖσαν ἕξιν τῶν ἐν ἡμῖν περὶ τὸ ὂν καὶ τὸ τιμιώτατον εἶναι, φρόνησιν μὲν περὶ τὸ ὄν, νοῦν δὲ περὶ τὸ ἐπέκεινα τοῦ ὄντος. Τί οὖν; ἡ φιλοσοφία τὸ τιμιώτατον; ἢ ταὐτὸν φιλοσοφία καὶ διαλεκτική; Ἢ φιλοσοφίας μέρος τὸ τίμιον. Οὐ γὰρ δὴ οἰητέον ὄργανον τοῦτο εἶναι τοῦ φιλοσόφου· οὐ γὰρ ψιλὰ θεωρήματά ἐστι καὶ κανόνες, ἀλλὰ περὶ πράγματά ἐστι καὶ οἷον ὕλην ἔχει τὰ ὄντα· ὁδῷ μέντοι ἐπ´ αὐτὰ χωρεῖ ἅμα τοῖς θεωρήμασι τὰ πράγματα ἔχουσα· τὸ δὲ ψεῦδος καὶ τὸ σόφισμα κατὰ συμβεβηκὸς γινώσκει ἄλλου ποιήσαντος ὡς ἀλλότριον κρίνουσα τοῖς ἐν αὐτῇ ἀληθέσι τὸ ψεῦδος, γινώσκουσα, ὅταν τις προσαγάγῃ, ὅ τι παρὰ τὸν κανόνα τοῦ ἀληθοῦς. Περὶ προτάσεως οὖν οὐκ οἶδε - καὶ γὰρ γράμματα - εἰδυῖα δὲ τὸ ἀληθὲς οἶδεν ὃ καλοῦσι πρότασιν, καὶ καθόλου οἶδε τὰ κινήματα τῆς ψυχῆς, ὅ τε τίθησι καὶ ὃ αἴρει, καὶ εἰ τοῦτο αἴρει ὃ τίθησιν ἢ ἄλλο, καὶ εἰ ἕτερα ἢ ταὐτά, προσφερομένων ὥσπερ καὶ ἡ αἴσθησις ἐπιβάλλουσα, ἀκριβολογεῖσθαι δὲ ἑτέρᾳ δίδωσι τοῦτο ἀγαπώσῃ.

[6] Μέρος οὖν τὸ τίμιον· ἔχει γὰρ καὶ ἄλλα φιλοσοφία· καὶ γὰρ καὶ περὶ φύσεως θεωρεῖ βοήθειαν παρὰ διαλεκτικῆς λαβοῦσα, ὥσπερ καὶ ἀριθμητικῇ προσχρῶνται αἱ ἄλλαι τέχναι· μᾶλλον μέντοι αὕτη ἐγγύθεν κομίζεται παρὰ τῆς διαλεκτικῆς· καὶ περὶ ἠθῶν ὡσαύτως θεωροῦσα μὲν ἐκεῖθεν, προστιθεῖσα δὲ τὰς ἕξεις καὶ τὰς ἀσκήσεις, ἐξ ὧν προίασιν αἱ ἕξεις. Ἴσχουσι δὲ αἱ λογικαὶ ἕξεις καὶ ὡς ἴδια ἤδη τὰ ἐκεῖθεν· καὶ γὰρ μετὰ τῆς ὕλης τὰ πλεῖστα· καὶ αἱ μὲν ἄλλαι ἀρεταὶ τοὺς λογισμοὺς ἐν τοῖς πάθεσι τοῖς ἰδίοις καὶ ταῖς πράξεσιν, ἡ δὲ φρόνησις ἐπιλογισμός τις καὶ τὸ καθόλου μᾶλλον καὶ εἰ ἀντακολουθοῦσι καὶ εἰ δεῖ νῦν ἐπισχεῖν ἢ εἰσαῦθις ἢ ὅλως ἄλλο βέλτιον· ἡ δὲ διαλεκτικὴ καὶ ἡ σοφία ἔτι καθόλου καὶ ἀύλως πάντα εἰς χρῆσιν προφέρει τῇ φρονήσει. Πότερα δὲ ἔστι τὰ κάτω εἶναι ἄνευ διαλεκτικῆς καὶ σοφίας; Ἢ ἀτελῶς καὶ ἐλλειπόντως. Ἔστι δὲ σοφὸν εἶναι καὶ διαλεκτικὸν οὕτως ἄνευ τούτων; Ἢ οὐδ´ ἂν γένοιτο, ἀλλὰ ἢ πρότερον ἢ ἅμα συναύξεται. Καὶ τάχα ἂν φυσικάς τις ἀρετὰς ἔχοι, ἐξ ὧν αἱ τέλειαι σοφίας γενομένης. Μετὰ τὰς φυσικὰς οὖν ἡ σοφία· εἶτα τελειοῖ τὰ ἤθη. Ἢ τῶν φυσικῶν οὐσῶν συναύξεται ἤδη ἄμφω καὶ συντελειοῦται; Ἢ προλαβοῦσα ἡ ἑτέρα τὴν ἑτέραν ἐτελείωσεν· ὅλως γὰρ ἡ φυσικὴ ἀρετὴ καὶ ὄμμα ἀτελὲς καὶ ἦθος ἔχει, καὶ αἱ ἀρχαὶ τὸ πλεῖστον ἀμφοτέραις, ἀφ´ ὧν ἔχομεν. 

[1] Quelle méthode, quel art, quelle étude nous conduira au but qu'il faut atteindre, et qui n'est autre que le Bien, le Premier Principe, Dieu, comme nous l'avons solidement prouvé ailleurs (02), par une démonstration qui peut servir elle-même à élever l'âme au monde supérieur?

Que doit être celui qu'il s'agit d'élever à ce monde? Il doit tout savoir, ou du moins être le plus savant possible, comme le veut Platon (03). Il doit, dans la première génération, être descendu ici-bas pour former un philosophe, un musicien, un amant. Car ce sont là les hommes que leur nature rend les plus propres à être élevés au monde intelligible. Mais comment les y élever? Suffit-il d'une seule et même méthode pour tous? N'est-il pas besoin pour chacun d'eux d'une méthode particulière? Oui, sans doute. Il y a deux méthodes à suivre : l'une pour ceux qui s'élèvent d'ici-bas au monde intelligible, l'autre pour ceux qui y sont déjà parvenus. C'est par la première de ces deux méthodes que l'on débute; vient ensuite celle des hommes qui sont déjà parvenus dans le monde intelligible et qui y ont pour ainsi dire pris pied. Il faut que ceux-ci avancent sans cesse jusqu'à ce qu'ils soient arrivés au sommet : car on ne doit s'arrêter que quand on a atteint le terme suprême.

Mais laissons en ce moment la seconde de ces deux marches (04), pour nous occuper de la première, et essayons de dire comment peut s'opérer le retour de l'âme au monde intelligible.

Trois espèces d'hommes s'offrent à notre examen : le Philosophe, le Musicien, l'Amant. Il nous faut les bien distinguer entre eux, en commençant par déterminer la nature et le caractère du Musicien.

Le Musicien se laisse facilement toucher par le beau et est plein d'admiration pour lui ; mais il n'est pas capable d'arriver par lui seul à l'intuition du beau ; il faut que des impressions extérieures viennent le stimuler. De même que l'être craintif est réveillé par le moindre bruit, le musicien est sensible à la beauté de la voix et des accords ; il évite tout ce qui lui semble contraire aux lois de l'harmonie et de l'unité et recherche le nombre et la mélodie dans les rhythmes et les chants. Il faudra donc qu'après ces intonations, ces rhythmes et ces airs purement sensibles, il en vienne à séparer dans ces choses la forme de la matière et à considérer la beauté qui se trouve dans leurs proportions et leurs rapports ; il faudra lui enseigner que ce qui dans ces choses excite son admiration, c'est l'harmonie intelligible, la beauté qu'elle enferme, en un mot le beau absolu, et non telle ou telle beauté. Il faudra enfin emprunter à la philosophie des arguments qui le conduisent à reconnaître des vérités qu'il ignorait tout en les possédant instinctivement. Quels sont ces arguments, c'est ce que nous dirons plus tard (05).

[2] L'Amant, au rang duquel le musicien peut s'élever, soit pour rester à ce rang, soit pour monter plus haut encore, l'amant a quelque réminiscence du beau; mais comme il en est séparé ici–bas, il est incapable de bien savoir ce que c'est. Charmé des beaux objets qui s'offrent à sa vue, il s'extasie devant eux. Il faut donc lui apprendre à ne pas se contenter d'admirer ainsi un seul corps, mais à embrasser par la raison tous les corps où se rencontre la beauté, lui montrer ce qu'il y a d'identique dans tous, lui dire que c'est quelque chose d'étranger aux corps, qui vient d'ailleurs, et qui même se. trouve à un plus haut degré dans des objets d'une autre nature, en citant pour exemples de nobles occupations, de belles lois ; on lui montrera que le beau se retrouve encore dans les arts, les sciences, les vertus, tous moyens de familiariser l'amant avec le goût des choses incorporelles. On lui fera voir ensuite que le beau est un et on lui montrera ce qui dans chaque chose constitue la beauté. Des vertus, on l'élèvera à l'Intelligence, à l'Être; arrivé là, il n'a plus qu'à marcher vers le but suprême.

[3] Quant au Philosophe, il est naturellement disposé à s'élever au monde intelligible. Il s'y élance porté par des ailes légères, sans avoir besoin, comme les précédents, d'apprendre à se dégager des objets sensibles. II peut seulement être incertain sur la route à suivre et avoir besoin d'un guide. Il faut donc lui montrer la route ; il faut aider à se détacher entièrement des choses sensibles cet homme qui déjà le désire de lui-même, et qui depuis longtemps en est détaché par sa nature. Pour cela, on l'appliquera aux mathématiques afin de l'accoutumer à penser aux choses incorporelles, à croire à leur existence. Avide d'instruction, il les apprendra facilement. Comme il est déjà vertueux par sa nature, on n'aura qu'à l'élever à la perfection de la vertu. Après les mathématiques, on lui enseignera la Dialectique et on en fera un dialecticien parfait.

[4] Qu'est-ce donc que cette Dialectique, dont il faut ajouter la connaissance à ce qui précède? C'est une science qui nous rend capables de raisonner de chaque chose, de dire ce qu'elle est, en quoi elle diffère des autres, en quoi elle leur ressemble, où elle est, si elle est une essence; de déterminer combien il y a d'êtres véritables, quels sont les objets où se trouve le non-être au lieu de l'être véritable. Cette science traite aussi du bien et du mal, de tout ce qui est subordonné au bien et à son contraire, de la nature de ce qui est éternel et de ce qui ne l'est pas. Elle parle de toutes choses scientifiquement et non suivant la simple opinion. Au lieu d'errer dans le monde sensible, elle s'établit dans le monde intelligible; elle concentre sur ce monde toute son attention, et, après avoir éloigné notre âme du mensonge, elle la nourrit dans le champ de la vérité (06).Elle emploie alors la méthode platonicienne de division pour discerner les idées, définir chaque objet, s'élever aux premiers genres des êtres (07); puis, enchaînant par la pensée tout ce qui en dérive, elle poursuit ses déductions jusqu'à ce qu'elle ait parcouru le domaine de l'intelligible tout entier ; enfin, par une marche rétrograde, elle remonte au principe même d'où elle était d'abord partie (08). Se reposant alors, parce que ce n'est que dans le monde intelligible qu'elle peut trouver le repos, n'ayant plus à s'occuper d'une multitude d'objets, parce qu'elle est arrivée à I'unité, elle considère cette étude qu'on nomme Logique, et qui traite des propositions et des arguments, comme un art subordonné [à la Dialectique] autant que l'écriture l'est à la pensée ; elle y reconnaît quelques principes comme nécessaires et comme constituant des exercices préparatoires; mais, soumettant à sa critique ces principes mêmes comme toute autre chose, elle déclare les uns utiles, les autres superflus, et propres seulement à la méthode qui s'occupe de cette sorte de recherches.

[5] Mais d'où cette science tire-t-elle ses propres principes? L'intelligence fournit à l'âme les principes clairs que celle-ci est capable de recevoir. Une fois en possession. de ces principes, la dialectique en ordonne les conséquences; elle compose, elle divise, jusqu'à ce qu'elle soit arrivée à une parfaite intelligence des choses : car, dit Platon, elle est l'application la plus pure de l'intelligence et de la sagesse (09). S'il en est ainsi, si la dialectique est le plus noble exercice de nos facultés, il faut qu'elle s'occupe de l'être et des objets les plus élevés. Car la sagesse étudie l'être; et l'intelligence, ce qui est encore au-dessus de l'être [l'Un, le Bien]. Mais, nous dira-t-on, qu'est-ce donc que la Philosophie? N'est-ce pas aussi ce qu'il y a de plus éminent? Oui, sans doute. La philosophie se confond-elle donc avec la dialectique? Non, répondrons-nous : la dialectique est la partie la plus élevée de la philosophie. Il ne faut pas croire qu'elle ne soit qu'un instrument pour la philosophie, ni qu'elle ne s'occupe que de pures spéculations et de règles abstraites (10). Elle étudie les choses elles-mêmes, et a pour matière les êtres [réels]. Elle y arrive en suivant une méthode qui lui donne la réalité en même temps que l'idée. Quant à l'erreur et au sophisme, elle ne s'en occupe qu'accidentellement; elle les juge comme choses étrangères à son domaine, produites par un principe qui lui est étranger. Lorsqu'on avance quelque chose de contraire à la règle du vrai, elle reconnaît l'erreur à la lumière des vérités qu'elle porte en elle. Pour les propositions, elle n'en fait pas l'objet de son étude : ce ne sont pour elle que des assemblages de lettres; cependant, sachant le vrai, elle sait aussi ce qu'on appelle proposition, et, en général, elle connaît les opérations de l'âme : elle sait ce que c'est qu'affirmer, nier, ce que c'est que faire des assertions contradictoires ou contraires; elle sait enfin si on avance des choses différentes ou identiques, saisissant le vrai par une intuition instantanée comme l'est celle des sens; mais elle laisse à une autre étude qui se plaît dans ces détails le soin d'en parler avec exactitude.

[6] La dialectique n'est donc qu'une partie de la philosophie, mais elle en est la partie la plus éminente. En effet, la philosophie a d'autres branches. D'abord, elle étudie la nature [Physique] (11), et pour cela elle emprunte le secours de la dialectique comme les autres arts celui de l'arithmétique, quoique la philosophie doive bien plus à la dialectique. Ensuite, la philosophie traite des moeurs : ici encore, c'est la dialectique qui pose les principes; la Morale n'a plus qu'à en faire naître les bonnes habitudes et à conseiller les exercices qui les engendrent. Il en est de même des vertus rationnelles (12): c'est à la dialectique qu'elles doivent les principes qui semblent leur appartenir en propre; car le plus souvent elles s'occupent des choses matérielles [parce qu'elles modèrent les passions]. Les autres vertus (13) impliquent aussi l'application de la raison aux passions et aux actions qui sont propres à chacune d'elles; seulement la prudence y applique la raison d'une manière supérieure: elle s'occupe plus de l'universel ; elle considère si les vertus s'enchaînent les unes aux autres, s'il faut faire présente–ment une action, ou la différer, ou en choisir une autre (14). Or, c'est la dialectique, c'est la science qu'elle donne, la sagesse, qui fournit à la prudence, sous une forme générale et immatérielle, tous les principes dont celle-ci a besoin.

Ne pourrait-on sans la dialectique; sans la sagesse, posséder même les connaissances inférieures? Elles seraient du moins imparfaites et mutilées. D'un autre côté, bien que le dialecticien, le vrai sage n'ait plus besoin de ces choses inférieures, il ne serait jamais devenu tel sans elles ; elles doivent précéder, et elles s'augmentent avec le progrès qu'on fait dans la dialectique. Il en est de même pour les vertus : on peut posséder d'abord les vertus naturelles, puis s'élever, avec le secours de la sagesse, aux vertus parfaites. La sagesse ne vient donc qu'après les vertus naturelles; alors elle perfectionne les moeurs; ou plutôt, lorsque les vertus naturelles existent déjà, elles s'accroissent et se perfectionnent avec elle. Du reste, celle de ces deux choses qui précède donne à l'autre son complément. En général, avec les vertus naturelles, on n'a qu'une vue [une science] imparfaite et des moeurs également imparfaites, et ce qu'il y a de plus important pour les perfectionner, c'est la connaissance philosophique des principes d'où elles dépendent.


 

404 NOTES ET ÉCLAIRCISSEMENTS.

LIVRE TROISIÈME.

DE LA DIALECTIQUE.

Ce livre est le vingtième dans l'ordre chronologique.

Il a été traduit en anglais par Taylor, Select Works of Plotinus, Lond., 1817, p. 18. M. Barthélemy-Saint-Hilaire a traduit en français les § 4, 5, 6 (De l'École d'Alexandrie, p. 174).

Ce livre se rattache au précédent et il en est la suite, non seulement parce qu'il a été composé immédiatement après, mais surtout parce qu'il en forme le complément naturel. En effet, après avoir établi dans le livre II que la vertu parfaite consiste à devenir semblable à Dieu, et que, pour devenir semblable à Dieu, il faut purifier son âme en la séparant du corps, il restait à expliquer comment on peut séparer l'âme du corps. C'est ce que Plotin fait dans le, livre iii, en décrivant la méthode propre d'élever l'âme au monde intelligible, p. 63. C'est pour cela que nous avons pensé devoir, à l'exemple de Ficin, ajouter au titre donné par Porphyre: De la Dialectique, un second titre qui indique .mieux l'objet de ce livre : ou des moyens d'élever l'âme au monde intelligible.

§ I. RAPPROCHEMENTS ENTRE LA DOCTRINE DE PLOTIN ET CELLE DE PLATON.

A. Le Musicien.

Ce que Plotin dit ici du Musicien (§ 1, p. 64) est emprunté principalement au livre IV de la République de Platon (t. IX, p. 158-162 de la trad. de M. Cousin)

« Si la musique est la partie principale de l'éducation, n'est-ce pas parce que le rythme et l'harmonie ont au suprême degré la puissance de pénétrer dans l'âme, de s'en emparer, d'y introduire le beau, et de la soumettre à son empire, quand l'éducation a été convenable, au lieu que le contraire arrive quand on la néglige? Le jeune homme élevé convenablement par la musique ne saisira-t-il pas avec une étonnante sagacité ce qu'il y a de défectueux et d'imparfait dans les ouvrages de l'art et de la nature, et n'en 405 éprouvera-t-il pas une impression juste et pénible? Par cela même, ne louera-t-il pas avec transport ce qu'il y a de beau, ne le recueillera-t-il pas dans son âme pour s'en nourrir et devenir par là homme vertueux, tandis que tout ce qui est laid sera pour lui l'objet d'un blâme et d'une aversion légitimes?... Le plus beau des spectacles pour quiconque pourrait le contempler, ne serait-il pas celui de la beauté de l'âme et de celle du corps unies entre elles, et dans leur parfaite harmonie? - Assurément. - Or, ce qui est très beau est aussi très aimable. - Oui. - Le musicien aimera donc d'un vif amour les hommes qui lui offriront ce spectacle... Il est naturel que ce qui se rapporte à la musique aboutisse à l'amour du beau. »

Saint Augustin, dans son traité De la Musique, enseigne aussi, comme Pythagore et Platon, que l'harmonie qui charme nos sens par la musique n'est que l'expression faible et imparfaite d'une harmonie intelligible que l'esprit seul peut saisir:

« Cette harmonie qui, dans les nombres sensibles, ne se retrouve pas certaine et constante, mais dont nous reconnaissons ici-bas comme l'image et l'écho fugitif, ne serait pas désirée par l'âme, si la notion n'en existait quelque part. Or, ce n'est pas sur un point de l'espace et de temps: l'espace est inégal et le temps passager. Où la places-tu donc? dis-le-moi, si tu le peux. Ce n'est pas dans les formes corporelles, dont, à la seule vue, tu n'oserais pas affirmer l'exacte proportion. Ce n'est pas dans les divisions du temps; nous ignorons si elles sont plus étendues ou plus courtes qu'il ne faudrait. Où se trouve donc cette harmonie que nous souhaitons dans la forme et dans le mouvement des corps, mais pour laquelle nous ne nous fions pas à eux? Elle se trouve dans ce qui est supérieur au corps, dans l'âme, ou dans ce qui est au-dessus de l'âme. » (Traduit par M. Villemain, Tableau de l'Éloquence chrétienne au IVe siècle.)

Macrobe fait aussi allusion à la doctrine platonicienne quand il dit dans son Commentaire sur le Songe de Scipion (II, 3) :

« In hac vita omnis anima musicis sonis capitur, ut non soli qui sunt habitu cultiores, verum universae quoque barbarae nationes cantus, quibus vel ad ardorem virtutis animentur, vel ad mollitiem, voluptatis resolvantur, exerceant : quia anima in corpus defert memoriam musicae cujus in caelo fuit conscia. »

B. L'Amant.

Ce que Plotin dit ici de l'Amant (§ 2, p. 65) est un résumé du discours que Socrate tient dans le Phèdre de Platon, t. VI, p. 53-72 de la trad. de M. Cousin :

 

406 « Quand l'âme perd ses ailes et tombe sur la terre, la loi défend qu'elle anime le corps d'aucune bête brute dès la première génération. Celle qui a vu plus que les autres, vient animer un homme dont la vie doit être consacrée à la sagesse, à la beauté, aux Muses et à l'Amour... Aucune âme ne peut revenir au lieu d'où elle est partie avant dix mille ans, puisque avant ce temps aucune ne peut recouvrer ses ailes, si ce n'est cependant celle d'un philosophe qui a cherché la vérité avec un coeur simple, ou celle qui a brûlé pour les jeunes gens d'un amour philosophique... L'homme, en apercevant la beauté sur la terre, se ressouvient de la beauté véritable, prend des ailes et brûle de s'envoler vers elle; mais dans son impuissance Il lève, comme l'oiseau, ses yeux vers le ciel et négligeant les affaires d'ici bas, il passe pour un Insensé: Eh bien, de tous les genres de délire, celui-là est, selon moi, le meilleur, pour celui qui le possède et pour celui à qui il se communique; or, celui qui ressent ce délire et se passionne pour le beau, celui-là est désigné sous le nom d'amant, etc.. »

C. Le Philosophe.

L'éducation que Plotin prescrit pour le philosophe (§ 3, p. 65) est conforme aux préceptes que Platon donne à ce sujet dans la République, comme on le reconnaîtra par les citations suivantes.

1. Dialectique.

Les considérations que Plotin présente sur la Dialectique (§ 5, p. 67) sont analogues à celles qui se trouvent dans la République de Platon (liv. VII, t. X, p. 103-106 de la trad. de M. Cousin):

« Science toute spirituelle, elle peut cependant être représentée par l'organe de le vue (15), qui, comme nous l'avons montré, s'essaie d'abord sur les animaux, puis s'élève vers les astres et enfin jusqu'au soleil lui-même. Pareillement, celui qui se livre à la dialectique, qui, sans aucune intervention des sens, s'élève par la raison seule jusqu'à l'essence des choses, et ne s'arrête point avant d'avoir saisi par la pensée l'essence du bien, celui-là est arrivé au sommet de l'ordre intelligible, comme celui qui voit le soleil est arrivé au sommet de l'ordre visible. - Cela est vrai. - N'est-ce pas là ce que tu appelles la marche dialectique? - Oui. - Rappelle-toi  407 l'homme de la caverne il se dégage de ses chaînes; il se détourne des ombres vers les figures artificielles et la clarté qui les projette; il sort de la caverne et monte aux lieux qu'éclaire le soleil; et là, dans l'impuissance de porter directement les yeux sur les animaux, les plantes et le soleil, il contemple d'abord dans les eaux leurs images divines et les ombres des titres véritables, au lieu des ombres d'objets artificiels, formées par une lumière que l'on prend pour le soleil. Voilà précisément ce que fait dans le monde intellectuel l'étude des sciences que nous avons parcourues; elle élève la partie la plus noble de l'Âme jusqu'à la contemplation du plus excellent de tous les êtres, comme tout à l'heure nous venons de voir le plus perçant des organes dit corps s'élever à la contemplation de ce qu'il y a de plus lumineux dans le monde corporel et visible. - J'admets ce que tu dis : ce n'est pas que je n'aie bien de la peine à l'admettre, mais il me serait aussi difficile de le rejeter. Au surplus, comme ce sont des choses que nous n'avons pas à entendre seulement aujourd'hui, mais sur lesquelles il faut revenir plusieurs fois, supposons qu'il en est comme tu dis, venons-en à notre air, et étudions-le avec autant de soin que nous avons fait le prélude. Dis-nous donc en quoi consiste la dialectique, en combien d'espèces elle se divise, et par quels chemins on y parvient : car il y a apparence que ce sont ces chemins qui conduisent au terme où le voyageur fatigué trouve le repos et la fin de sa course. - Je crains fort que tu ne puisses me suivre jusque-là, mon cher Glaucon; car pour moi, la bonne volonté ne me manquerait pas; ce que tu aurais à voir, ce n'est plus l'image du bien, mais le bien lui-même (16), ou du moins ce qui me paraît tel. Que je me trompe ou non, ce n'est pas encore la question ; mais ce qu'il s'agit de prouver, c'est qu'Il existe quelque chose de semblable : n'est-ce pas? - Oui. - Et que la dialectique seule peut le découvrir à un esprit exercé dans les sciences que nous avons parcourues ; qu'autrement, cela est impossible. - C'est bien là ce qu'il s'agit de prouver. - Au moins il est un point que personne ne nous contestera, c'est que la méthode dialectique est la seule qui tente de parvenir régulièrement à l'essence de chaque chose (17), tandis que la plupart des arts ne s'occupent que des opinions des hommes et de leurs goûts, de production et de fabrication, ou se bornent même à l'entretien des produits naturels et fabriqués. Quant aux autres, tels que la géométrie et les sciences qui l'accompagnent, nous avons dit qu'ils ont quelque relation avec 408 l'être; mais la connaissance qu'ils en ont ressemble à un songe, et il leur sera impossible de le voir, de cette vue nette et sûre qui distingue la veille, tant qu'ils resteront dans le cercle des données matérielles sur lesquelles ils travaillent, faute de pouvoir en rendre raison. En effet, quand les principes sont pris ou ne sait d'où, et quand les conclusions et les propositions intermédiaires ne portent que sur de pareils principes, le moyen qu'un tel tissu d'hypothèses fassent jamais une science? - Cela est impossible. - Il n'y a donc que la méthode dialectique qui, écartant les hypothèses, va droit au principe pour rétablir solidement; qui tire peu à peu l'oeil de l'âme du bourbier où il est honteusement plongé, et l'élève en haut avec le secours et par le ministère des arts dont nous avons parlé. »

2. Méthode platonicienne.

La définition que Plotin donne de la méthode platonicienne (§, 4, p. 66) paraît résumer les indications éparses dans les dialogues de Platon, et principalement les deux passages suivants :

« Il est deux choses que le hasard nous a suggérées sans doute, mais qu'il serait intéressant qu'un homme habile pût traiter avec art. - Lesquelles? - C'est d'abord de réunir sous une seule idée générale les idées particulières éparses de côté et d'autre, afin de bien faire comprendre, par une définition précise, le sujet que l'on veut traiter. - Et quelle est l'autre chose? - C'est de savoir de nouveau décomposer le sujet en ses différentes parties, comme en autant d'articulations naturelles, et de tâcher de ne point mutiler chaque partie, comme ferait un mauvais écuyer tranchant... J'affectionne singulièrement cette manière de diviser les idées et de les rassembler tour à tour pour être plus capable de bien penser et de bien parler. Ceux qui ont ce talent, Dieu sait si j'ai tort ou raison, mais enfin jusqu'ici je les. appelle dialecticiens, » (Phèdre, p. 266; t. VI, p. 97 de la trad. de M. Cousin.)

« Diviser par genres, ne pas prendre pour différents ceux qui sont identiques, ni pour identiques ceux qui sont différents, ne dirons-nous pas que c'est l'oeuvre de la science dialectique? - Oui, nous le dirons. - Ainsi, celui qui est capable de faire ce travail démêle comme il faut l'idée unique répandue dans une multitude d'individus qui existent séparément les uns des autres, puis une multitude d'idées différentes renfermées dans une idée générale, puis encore une multitude d'idées générales contenues dans une idée supérieure, et d'un attire côté une multitude d'idées absolument séparées les unes des autres, Voilà ce qui s'appelle savoir dis- 409 cerner, au moyen de la division par genre, ceux, qui s'allient ou ne s'allient pas entre eux. - Fort bien. - Mais cet art de la dialectique, tu ne l'attribueras, si je ne me trompe, à nul autre qu'à celui qui s'applique à la philosophie avec une âme pure et droite. » (Sophiste, p. 253; t. XI, p. 276 de la trad. de M. Cousin.)

Pour compléter ces indications, nous empruntons à l'excellent travail de M. Berger sur Proclus (Exposition de ta doctrine de Proclus, p. 91-93) un passage où les idées de Platon sont présentées sous une forme plus didactique et expliquées par un exemple où l'on trouve une application de sa méthode:

« Les procédés de la dialectique sont au nombre de quatre : elle définit (ὁριστική), elle divise (διαιρετική), elle démontre (ἀποδεικτική) elle analyse (ἀναλυτική).

Nous partons de la connaissance de l'idée première; nous pouvons immédiatement constater les distinctions naturelles des objets; nous divisons; notre objet choisi, nous le définissons. La définition, pour être bonne, doit pouvoir s'appliquer à tous les individus que comprend la généralité définie. Elle est comme une traduction, dans le langage de l'âme, de la notion intellectuelle que nous avons de l'idée. La définition devient la base de la démonstration et de l'analyse : de la démonstration, qui va de la cause à l'effet; de l'analyse, qui de l'effet remonte. à la cause.

Tout ce qu'on peut supposer de puissance à ces quatre procédés réunis est contenu dans la célèbre méthode que Platon emprunta aux Éléates, et qu'il appelle méthode dialectique ou divisive (διαλεκτική ou διαιρετική). La question énoncée, on la pose affirmativement, puis négativement; l'hypothèse de l'affirmation donne lieu à quatre recherchas: admettant l'existence de l'objet en questions, 1° qu'en résulte-t-il relativement à lui-même? 2° qu'en résulte-t-il pour ce qui n'est pas lui? 3° qu'arrive-t-il aux autres dans leurs rapports réciproques? 4° qu'arrive-t-il aux autres dans leurs rapports avec l'objet de la question ? Chacune des quatre recherches que nous venons d'indiquer donnera lieu à trois sortes de considérations : 1° conséquences positives, ou faits qu'on affirme devoir résulter de l'hypothèse admise; 2° conséquences négatives, ou faits qu'on affirme n'en pouvoir pas résulter; 3° conséquences douteuses, ou faits qu'on ne veut pas affirmer, et qu'on n'ose pas nier devoir ou ne devoir pas suivre.

On peut demander à quoi bon, si l'on suppose qu'une chose n'est pas, rechercher ce qui en résulte relativement à elle-même : que peut-il arriver à ce qui n'existe pas? Mais il faut remarquer que l'on ne fait jamais l'hypothèse du néant absolu. Qui peut connaître 410 le néant absolu ? Qui peut en parler? Quand dont nous supposons que telle chose n'est pas, nous supposons qu'elle est sous quelque rapport, mais non sous celui qui fait qu'elle est telle ; nous pouvons alors chercher ce qui en résulte.

Nous donnerons un exemple de cette importante et féconde méthode; et nous traiterons sous cette forme la question de la nature de L'Âme:

Si l'Âme existe :1° Que s'ensuit-il pour elle ? - Elle est cause de ses propres actions, principe de sa propre vie; elle est un être véritable et en soi (18).

2° Que n'en résulte-t-il pas ? - Il n'en résulte pas qu'elle soit mortelle, incapable de connaissance (19).

3° Qu'est-ce qui tout ensemble en résulte et n'en résulte pas? - Il s'ensuit et ne s'ensuit pas qu'elle est divisible, qu'elle est éternelle. (En effet, elle est Indivisible sous un rapport, divisible sous un autre, étant intermédiaire entre l'ordre intelligible et l'ordre sensible (20).)

Si l'Âme existe : 1° Que s'ensuit-il pour les corps? Ils deviennent, par la présence de l'Âme, des animaux, reçoivent l'organisation et le mouvement, sont gouvernés par l'Âme (21).

Que n'en résulte-t-il pas? - Il n'en résulte pas que le mouvement vienne au corps de l'extérieur.

Qu'est-ce qui tout ensemble, etc.? - Il s'ensuit et ne s'ensuit pas que le corps jouit de la présence de l'Âme. (Elle est présente au corps par Sa providence, et non par son essence (22).

Si l'Âme existe : 1° Que s'ensuit-il pour les corps relativement à eux-mêmes? - Ils éprouvent une sympathie réciproque.

Que n'en résulte-t-il pas? - Il n'en résulte pas qu'ils soient insensibles (car un corps habité par une âme a de la sensibilité  (23).

Qu'est-ce qui tout ensemble, etc.? - Il s'ensuit et ne s'ensuit pas que les corps habités par une âme se meuvent eux-mêmes.

Si l'Âme existe: 1° Que s'ensuit-il pour les corps relativement à l'Âme? - Que les corps sont, de leur intérieur, mus par l'âme, organisés et conservés (24) .

Que n'en, résulte-t-il pas? - Il n'en résulte pas que les corps soient détruits, désorganisés par l'Âme, et privés de la vie.

Qu'est-ce qui tout ensemble, etc.? - Qu'Ils participent à l'Âme et n'en participent pas. (Tantôt, en effet, cette participation a lieu et tantôt non (25)»

411 § II.  RAPPROCHEMENTS ENTRE LA DOCTRINE DE PLOTIN ET CELLE D'ARISTOTE.

A. Méthode d'Aristote.

Dans la seconde moitié du § 5, p. 67-68, Plotin fait allusion à la Logique d'Aristote et dit qu'elle est inférieure à la Dialectique:

« Il ne faut pas croire que la Dialectique ne soit qu'un instrument pour la philosophie, ni qu'elle ne s'occupe que de pures spéculations et de règles abstraites. Elle étudie les choses elles-mêmes, et a pour matières les êtres réels. Elle y arrive en suivant une méthode qui lui donne la réalité en même temps que l'idée, etc. »

Malgré l'espèce de dédain que Plotin manifeste ici pour Aristote, il a emprunté, sinon à sa Logique, du moins à sa méthode, beaucoup plus qu'on ne pourrait le croire d'après ses paroles. Voici ce que dit à ce sujet M. Ravaisson avec lequel nous sommes entièrement d'accord:

« Pour remonter aux idées, la méthode de Plotin ne consiste plus, comme celle de Platon, à séparer simplement des individus ce qui s'y trouve de commun, à abstraire l'universel de toutes les déterminations particulières. Sa méthode est plutôt celle d'Aristote, subordonnée, accommodée au principe directeur de toute la philosophie pythagoricienne et platonicienne. Au lieu de tirer de la comparaison des individus l'universel, Aristote se renferme dans l'individu. même, et des opérations imparfaites, ou des mouvements, de l'individu, il s'élève à l'acte immobile auquel ils se rapportent et duquel ils dépendent. Comme Aristote, c'est dans l'individu lui-même que Plotin remonte des manifestations au principe. Seulement, ce n'est pas de la virtualité et du mouvement à l'acte qu'il procède, mais de la multitude à l'unité, Ce n'est plus, à la vérité, dans l'élimination de la pluralité des individus que sa méthode consiste; mais c'est dans l'abstraction successive et graduée de la multiplicité matérielle de chaque dire. Ce n'est plus à l'unité logique de l'espèce et du genre qu'il semble tendre comme à la cause et à la raison dernière des choses, et ce n'est pas non plus à l'acte opposé de la simple puissance: c'est à l'unité. essentielle, intime, abstraite de toute quantité. » (Essai sur la Métaphysique d'Aristote, t. II, p. 393.)

B. Rapport de la Dialectique avec la Morale.

Ce que Plotin dit sur les rapports de la Dialectique avec la Morale, § 6, p. 68, est incontestablement emprunté à Aristote. Voit. plus haut la Note sur le livre II, p. 399-401.
 

 

(01) La Dialectique, telle que l'entend ici Plotin, est à la fois une méthode logique et une science : comme science, elle paraît se confondre avec ce que nous appelons Métaphysique, et plus particulièrement avec notre Ontologie (Vroy. ci-après le § 4). C'est le sens que Platon donne lui-même au mot Dialectique en plusieurs endroits de ses écrits, notamment dans la République, liv. VII, § 12 et 13, p. 533 de l'édit. de H. Étienne.Pour les autres Remarques générales, Voyez, à la fin du volume, la Note sur ce livre.

(02) Voy. Enn. V, liv. I, § 1.

(03) Voy. le Phèdre, passim, notamment p. 266 de l'édit. de H. Étienne.

(04) Il revient sur ce sujet dans l'Ennéade V, liv. I, § 1.

(05) Voy. ci-après les § 4, 5 et 6, ainsi que le livre Du Beau. (livre VI de cette Ennéade).

(06)  Voy. Platon, Phèdre, p. 248.

(07) Voy. Platon, Politique, p. 262. Voy, aussi l'Enn. VI, liv. I, II, III.

(08) Voy. une application de cette méthode dans l'Enn. V, liv. I.

(09) Plotin fait sans doute allusion à ce passage du Sophiste de Platon, p. 253: Τό γε διαλεκτικὸν οὐκ ἄλλῳ δώσεις πλήν τὸ καθαρῶς τε καὶ δικαίως φιλοσοφοῦντι.Voy. aussi sur la Dialectique, telle que la concevait Platon, les passages cités dans la première note de ce livre.

(10) Le mot Instrument, Ὀργάνον, rappelle la logique d'Aristote; celui de Règles, Κανόνες, rappelle celle d'Épicure.

(11)  Plotin suit ici la division platonicienne de la philosophie en trois parties, Physique, Morale, Dialectique.

(12Αἱ λογικαὶ ἕξεις. L'expression de Plotin semble faire allusion à la distinction établie par Aristote entre les vertus morales et les vertus de l'entendement. Voy. M. Ravaisson, Essai sur la Métaphysique d'Aristote, t. II, p. 457.

(13) Voy. Ennéade i, liv. II, § 3-6.

(14) Voy. ibid., § 7. Plotin paraît avoir emprunté à Aristote ce qu'il dit ici de la prudence. Voy. Morale, liv. I, 34, 35; Éth. à Nicom., liv. VI, 8, 11.

(15) Plotin reproduit cette comparaison dans le livre III, § 4, p. 67.

(16) Voy. liv. III, § 5, p. 67.

(17) Voy. ibidem.

(18) Voy. Enn. I, liv. I, § 2, p. 37.

(19Ibidem.

(20Ibid., § 8, p. 44-45.

(21) Ibid., § 7, p. 43.

(22) Ibid., § 8, p. 45 ; §11, p. 48.

(23) Ibid., § 7, p. 43.

(24) Ibid., § 8, p, 45.

(25) Ibid., § 12, p. 49.