Plotin, Ennéades, traduit par Bouillet

PLOTIN

DEUXIÈME ENNÉADE.

LIVRE HUITIÈME.  DE LA VUE.

 

Tome premier

Traduction française : M.-N. BOUILLET.

ENNÉADE II, LIVRE VII - ENNÉADE II, LIVRE IX

 

 

 

 

DEUXIÈME ENNÉADE

LIVRE HUITIÈME.

DE LA VUE.

 

 

 

 

[I] Ἆρα τὰ πόρρω φαίνεται ἐλάττω καὶ τὰ πολὺ ἀφεστηκότα ὀλίγον δοκεῖ ἔχειν τὸ μεταξύ, τὰ δ´ ἐγγύθεν ἡλίκα ἐστὶ φαίνεται, καὶ ὅσην ἔχει τὴν ἀπόστασιν;Ἐλάττω μὲν δοκεῖ τοῖς ὁρῶσι τὰ πόρρω, ὅτι

 συναιρεῖσθαι πρὸς τὴν ὄψιν ἐθέλει καὶ πρὸς τὸ μέγεθος τῆς κόρης τὸ φῶς. Καὶ ὅσῳ ἂν πόρρω ἡ ὕλη ᾖ τοῦ ὁρωμένου, τόσῳ τὸ εἶδος οἷον μεμονωμένον ἀφικνεῖται γινομένου καὶ τοῦ πηλίκου εἴδους καὶ αὐτοῦ καὶ ποιοῦ, ὡς τὸν λόγον αὐτοῦ ἀφικνεῖσθαι μόνον.

Ἢ καί, ὅτι τὸ μὲν μέγεθος ἐν διεξόδῳ καὶ ἐπελεύσει καθ´ ἕκαστον μέρος ὅσον ἐστὶν αἰσθανόμεθα· παρεῖναι οὖν δεῖ αὐτὸ καὶ πλησίον εἶναι, ἵνα γνωσθῇ ὅσον.

Ἢ καί, ὅτι κατὰ συμβεβηκὸς ὁρᾶται τὸ μέγεθος τοῦ χρώματος πρώτως θεωρουμένου· πλησίον μὲν οὖν ὅσον κέχρωσται γινώσκεται, πόρρω δὲ ὅτι κέχρωσται, τὰ δὲ μέρη κατὰ ποσὸν συναιρούμενα οὐκ ἀκριβῆ δίδωσι τὴν τοῦ ποσοῦ διάγνωσιν· ἐπεὶ καὶ τὰ χρώματα αὐτὰ ἀμυδρὰ προσέρχεται.

Τί οὖν θαυμαστόν, εἰ καὶ τὰ μεγέθη, ὥσπερ καὶ αἱ φωναὶ ἐλάττους, ὅσῳ ἂν τὸ εἶδος αὐτῶν ἀμυδρὸν ἴῃ; Εἶδος γὰρ κἀκεῖ ἡ ἀκοὴ ζητεῖ, τὸ δὲ μέγεθος κατὰ συμβεβηκὸς αἰσθάνεται. Ἀλλὰ περὶ τῆς ἀκοῆς, εἰ τὸ μέγεθος κατὰ συμβεβηκός· τίνι γὰρ πρώτως τὸ ἐν τῇ φωνῇ μέγεθος, ὥσπερ δοκεῖ τῇ ἁφῇ τὸ ὁρώμενον; Ἢ τὸ δοκοῦν μέγεθος ἡ ἀκοὴ οὐ κατὰ τὸ ποσόν, ἀλλὰ κατὰ τὸ μᾶλλον καὶ ἧττον, οὐ κατὰ συμβεβηκός, οἷον τὸ σφόδρα, ὡς καὶ ἡ γεῦσις τὸ σφόδρα τοῦ γλυκέος οὐ κατὰ συμβεβηκός· τὸ δὲ κυρίως μέγεθος φωνῆς τὸ ἐφ´ ὅσον· τοῦτο δὲ κατὰ συμβεβηκὸς ἐκ τοῦ σφόδρα σημήνειεν ἄν, οὐκ ἀκριβῶς δέ. Τὸ μὲν γὰρ σφόδρα ἑκάστῳ τὸ αὐτό, τὸ δὲ εἰς πλῆθος εἰς ἅπαντα τὸν τόπον, ὃν ἐπέσχεν. Ἀλλ´ οὐ σμικρὰ τὰ χρώματα, ἀλλ´ ἀμυδρά, τὰ δὲ μεγέθη σμικρά. Ἢ ἐν ἀμφοτέροις κοινὸν τὸ ἧττον ὅ ἐστι· χρῶμα μὲν οὖν τὸ ἧττον ἀμυδρόν, μέγεθος δὲ τὸ ἧττον σμικρόν, καὶ ἑπόμενον τῷ χρώματι τὸ μέγεθος ἀνάλογον ἠλάττωται. Σαφέστερον δὲ ἐπὶ τῶν ποικίλων γίνεται τὸ πάθος, οἷον ὀρῶν ἐχόντων πολλὰς οἰκήσεις καὶ δένδρων πλῆθος καὶ ἄλλα πολλά, ὧν ἕκαστον, εἰ μὲν ὁρῷτο, δίδωσιν ἐκ τῶν ὁρωμένων ἑκάστων μετρεῖν τὸ ὅλον· τοῦ δὲ εἴδους 〈τοῦ〉 καθ´ ἕκαστον οὐκ ἰόντος ἀπεστέρηται [τοῦ καθ´ ἕκαστον] ἡ ὄψις εἶδος μετροῦσα τὸ ὑποκείμενον μέγεθος τὸ πᾶν ὅσον ἐστὶ γινώσκειν. Ἐπεὶ καὶ τὰ πλησίον, ὅταν ποικίλα ᾖ, ἀθρόως δὲ γίνηται ἡ ἐπιβολὴ πρὸς αὐτὰ καὶ μὴ πάντα τὰ εἴδη ὁρῷτο, ἐλάττω ἂν φανείη κατὰ λόγον, ὅσον ἂν ἕκαστον κλαπῇ ἐν τῇ θέᾳ· ὅταν δὲ πάντα ὀφθῇ, ἀκριβῶς μετρηθέντα ὅσα ἐστὶ γινώσκεται. Ὅσα δὲ τῶν μεγεθῶν ὁμοειδῆ ὁμοιόχροα ὄντα, ψεύδεται καὶ ταῦτα τὸ ποσὸν αὐτῆς οὐ κατὰ μέρος πάνυ τι μετρεῖν δυναμένης τῆς ὄψεως, ὅτι ἀπολισθάνει κατὰ μέρος μετροῦσα, ὅτι μὴ ἔχει ἵστασθαι καθ´ ἕκαστον μέρος τῇ διαφορᾷ.

Ἐγγύθεν δὲ τὸ πόρρω, ὅτι 〈τὸ〉 μεταξὺ συναιρεῖται ὅσον ἐστὶ κατὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν. Τὸ μὲν γὰρ πλησίον αὐτοῦ, ὅσον οὐ λανθάνει, διὰ τὰ αὐτά· οὐ διεξοδεύουσα δὲ τὸ πόρρω τοῦ διαστήματος, οἷόν ἐστι κατ´ εἶδος, οὐκ ἂν δύναιτο οὐδ´ ὅσον ἐστὶ κατὰ μέγεθος εἰπεῖν.

[II] Τὸ δὲ κατὰ τὰς τῆς ὄψεως γωνίας ἐλάττους εἴρηται μὲν καὶ ἐν ἄλλοις ὡς οὐκ ἔστι, καὶ νῦν δὲ ἐκεῖνο λεκτέον, ὡς ὁ λέγων ἔλαττον φαίνεσθαι ἐλάττονι γωνίᾳ καταλείπει τὴν λοιπὴν ἔξωθέν τι ὁρῶσαν ἢ ἄλλο τι ἢ ὄν τι ἔξωθεν ὅλως, οἷον ἀέρα.

Ὅταν οὖν μηδὲν καταλείπῃ τῷ πολὺ εἶναι τὸ ὄρος, ἀλλ´ ἢ ἰσάζῃ καὶ μηκέτι ἄλλο οἷόν τε ᾖ αὐτῇ ὁρᾶν, ἅτε τοῦ διαστήματος αὐτῆς συναρμόσαντος τῷ ὁρωμένῳ, ἢ καὶ ὑπερτείνῃ τὸ ὁρώμενον ἐφ´ ἑκάτερα τὴν τῆς ὄψεως προσβολήν, τί ἄν τις ἐνταῦθα λέγοι ἐλάττονος μὲν ἢ ἔστι πολλῷ φαινομένου τοῦ ὑποκειμένου, πάσῃ δὲ τῇ ὄψει ὁρωμένου; Εἰ δὲ δὴ καὶ ἐπὶ τοῦ οὐρανοῦ θεωροῖ, ἀναμφισβητήτως μάθοι ἄν τις. Πᾶν μὲν γὰρ τὸ ἡμισφαίριον οὐκ ἄν τις ὁρᾶν μιᾷ προσβολῇ δύναιτο, οὐδ´ ἐπὶ τοσοῦτον χυθῆναι ἡ ὄψις μέχρις αὐτοῦ ἐκτεινομένη. Ἀλλ´ εἴ τις βούλεται, δεδόσθω. Εἰ οὖν πᾶσα μὲν περιέλαβε πᾶν, πολλαπλάσιον δὲ τὸ μέγεθος τοῦ φαινομένου ὑπάρχει ἐν τῷ οὐρανῷ τοῦ ἔλαττον πολλῷ ἤ ἐστι φαίνεσθαι, πῶς ἂν ἐλάττωσιν γωνίας τοῦ ἐλάττω φαίνεσθαι τὰ πόρρω αἰτιῷτο;

LIVRE HUITIÈME.

DE LA VUE.

POURQUOI LES OBJETS ÉLOIGNÉS NOUS PARAISSENT-ILS PETITS (01) ?

[I]  D'où vient que, dans l'éloignement, les objets visibles paraissent plus petits, et que, bien que séparés par un grand espace, ils semblent être voisins, tandis que, s'ils sont près de nous, nous les voyons avec leur vraie grandeur et leur vraie distance ?

Si les objets paraissent plus petits dans l'éloignement, est-ce parce que la lumière demande à être rassemblée vers l'oeil et accommodée à la grandeur de la prunelle (02) ; que plus la matière de l'objet visible est éloignée, plus la forme paraît s'en séparer en arrivant à l'oeil ; et que, comme il y a une forme de la quantité et de la qualité, c'est la raison [la forme] de cette dernière qui seule arrive à l'oeil?

Est-ce parce que nous ne sentons la grandeur que par le passage et l'introduction successive de ses parties une à une (03), qu'elle doit, par conséquent, être placée à notre portée et prés de nous pour que nous en déterminions la quantité?

Est-ce parce que nous ne voyons la grandeur que par accident, et que nous percevons d'abord la couleur? En ce cas, un objet se trouve-t-il près de nous , nous voyons quelle est sa grandeur colorée (ὅσον κέχρωσται) ; se trouve-t-il loin de nous, nous voyons seulement qu'il est coloré (ὅτι λέχρωσταθ  ; mais nous ne distinguons pas assez bien ses parties pour avoir une connaissance exacte de sa quantité, parce que ses couleurs sont moins vives.

Qu'y a-t-il d'étonnant que les grandeurs soient dans le même cas que les sons qui s'affaiblissent quand leur forme est moins vive? En effet, pour les sons, c'est la forme que l'ouïe cherche à percevoir; la grandeur n'est sentie que par accident. Mais si fouie ne sent la grandeur que par accident, à quelle faculté appartient-il primitivement de percevoir la grandeur dans le son, comme il appartient primitivement au tact de percevoir la grandeur dans l'objet visible? L'ouïe perçoit la grandeur apparente , en déterminant , non la quantité, mais l'intensité des sons ; quant à cette intensité même des sons, elle ne la perçoit pas par accident [parce que c'est son objet propre]. De même, le goût ne sent pas par accident l'intensité d'une saveur douce. A proprement parler, la grandeur du son, c'est son étendue (τὸ ἐφ' ὅσον). Or l'intensité du son indique son étendue par accident, mais d'une manière inexacte. En effet l'intensité d'une chose est identique avec cette chose même. Quant à la multiplicité des parties (τὸ δὲ  εἰς πλῆθος) , elle est connue par l'étendue du lieu (εἰς ἅπαντα τὸν τόπον) que l'objet remplit.

Une couleur, dira-t-on, ne saurait être moins grande ; elle ne peut être que moins vive. Une chose moins grande et une chose moins vive ont un caractère commun : c'est qu'elles sont moins ce qu'il est dans leur essence d'être. Pour la couleur, être moindre consiste à être faible; pour la grandeur, à être petite, La grandeur liée à la couleur diminue proportionnellement avec elle. Cela est évident quand on perçoit un objet varié ; quand on considère, par exemple, des montagnes couvertes d'habitations, de forêts et de mille autres choses, la vue des détails permet de juger la grandeur de l'ensemble. Mais quand l'aspect des détails ne vient pas frapper l'oeil, celui-ci ne peut plus connaître l'étendue de l'ensemble en mesurant par les détails la grandeur offerte à ses regards. Dans le cas même où les objets sont voisins et variés, si nous les embrassons d'un seul regard sans discerner toutes leurs parties, plus notre vue perd de parties, plus les objets nous paraissent petits. Au contraire, si nous distinguons tous leurs détails, nous les mesurons exactement et nous connaissons leur grandeur. Les grandeurs d'une couleur uniforme trompent l'oeil parce qu'il ne peut mesurer leur étendue par parties, et que, s'il l'essaie, il se perd ne sachant où s'arrêter, faute de différence entre les parties.

L'objet éloigné nous parait voisin, parce que l'impossibilité où nous sommes de distinguer les parties de l'espace intermédiaire ne nous permet pas d'en déterminer exactement la grandeur. Quand la vue ne peut parcourir la longueur d'un intervalle en en déterminant la qualité sous le rapport de la forme, elle ne peut pas non plus en déterminer la quantité sous le rapport de la grandeur.

[II] Quelques-uns disent (04) que les objets éloignés nous paraissent moindres parce qu'ils sont vus sous un angle visuel plus petit. Nous avons montré ailleurs (05) que c'était faux. Pour le moment nous nous bornerons aux observations suivantes.

Celui qui prétend que l'objet éloigné paraît moindre parce qu'il est aperçu sous un angle visuel plus petit, suppose que le reste de l'oeil voit encore quelque chose en dehors de cet objet, soit un autre objet, soit quelque chose d'extérieur, l'air, par exemple. Mais, quand on suppose que l'oeil ne voit rien en dehors de cet objet, soit que cet objet (par exemple, une grande montagne) , remplissant l'étendue de l'oeil tout entier, ne permette de rien apercevoir au delà, soit qu'il dépasse même des deux côtés l'étendue de l'oeil, comment dans ce cas expliquera-t-on que l'objet paraît plus petit qu'il n'est réellement quoiqu'il remplisse toute l'étendue de l'oeil? Qu'on regarde le ciel, on reconnaîtra facilement la vérité de notre assertion. On ne peut pas d'un seul coup d'oeil voir tout l'hémisphère : le regard ne saurait s'étendre assez pour embrasser un si grand espace. Accordons cependant que cela soit possible, que l'oeil tout entier embrasse tout l'hémisphère : comme la grandeur réelle du ciel est plus vaste que sa grandeur apparente, comment expliquera-t-on par la diminution de l'angle visuel la petitesse de la grandeur apparente du ciel, si l'on admet que c'est la diminution de l'angle visuel qui nous fait paraître plus petits les objets éloignés ?

 

(01) Pour les Remarques générales, Voy. la Note sur ce livre à la fin du volume.

(02) Cette opinion paraît avoir été professée par les Stoïciens. -

(03) C'était l'opinion des Épicuriens.

(04) Cette phrase parait dirigée contre Aristote : De Sensu et sensili, II.

(05) Voy. Enn. IV, liv. V.

 

NOTES ET ÉCLAIRCISSEMENTS

490.LIVRE HUITIÈME.

DE LA VUE.

Ce livre est le trente-cinquième dans l'ordre chronologique.

Il a été traduit par M. Barthélemy Saint-Hilaire, De l'École d'Alexandrie, p. 199-203.

La question qui s'y trouve traitée n'étant qu'un cas particulier de la théorie générale de la vision qui est exposée dans le livre V de l'Ennéade IV, il est impossible de l'en séparer, et nous prions le les lecteur de vouloir bien recourir à la Note sur le livre cité, pour les explications qu'il nous est impossible de donner ici.