Plotin, Ennéades, traduit par Bouillet

PLOTIN

DEUXIÈME ENNÉADE.

LIVRE SEPTIÈME.  DU MÉLANGE OU IL Y A PÉNÉTRATION TOTALE.

 

Tome premier

Traduction française : M.-N. BOUILLET.

ENNÉADE II, LIVRE VI - ENNÉADE II, LIVRE VIII

 

 

 

 

DEUXIÈME ENNÉADE

LIVRE SEPTIÈME.


DU MÉLANGE OU IL Y A PÉNÉTRATION TOTALE.

 

 

 

 

[1] Περὶ τῆς δι´ ὅλων λεγομένης τῶν σωμάτων κράσεως ἐπισκεπτέον.

Ἆρα ἐνδέχεται ὅλον δι´ ὅλου ὑγρὸν ὑγρῷ συμμιχθὲν ἑκάτερον δι´ ἑκατέρου ἢ θάτερον διὰ θατέρου χωρεῖν; Διαφέρει γὰρ οὐδὲν ὁποτερωσοῦν, εἰ γίγνοιτο.

Οἱ μὲν γὰρ τῇ παραθέσει διδόντες ὡς μιγνύντες μᾶλλον ἢ κιρνάντες ἐατέοι, εἴπερ δεῖ τὴν κρᾶσιν ὁμοιομερὲς τὸ πᾶν ποιεῖν, καὶ ἕκαστον μέρος τὸ σμικρότατον ἐκ τῶν κεκρᾶσθαι λεγομένων εἶναι.

 Οἱ μὲν οὖν τὰς ποιότητας μόνας κιρνάντες, τὴν δὲ ὕλην παρατιθέντες ἑκατέρου τοῦ σώματος καὶ ἐπ´ αὐτῶν ἐπάγοντες τὰς παρ´ ἑκατέρου ποιότητας πιθανοὶ ἂν εἶεν τῷ διαβάλλειν τὴν δι´ ὅλων κρᾶσιν τῷ τε εἰς τομὰς τὰ μεγέθη συμβαίνειν τῶν ὄγκων ἰέναι, εἰ μηδὲν διάλειμμα μηδετέρῳ τῶν σωμάτων γίνοιτο, εἰ συνεχὴς ἔσται ἡ διαίρεσις τῷ κατὰ πᾶν τὴν διάδυσιν γίνεσθαι θατέρῳ εἰς θάτερον, καὶ δή, ὅταν τὰ κραθέντα μείζω τόπον κατέχῃ ἢ θάτερον καὶ τοσοῦτον, ὅσον συνελθόντα τὸν ἑκατέρου τόπον. Καίτοι, εἰ δι´ ὅλου ὅλον ἦν διεληλυθός, τὸν τοῦ ἑτέρου ἔδει, φασί, μένειν τὸν αὐτόν, εἰς ὃ θάτερον ἐνεβλήθη. Οὗ δὲ μὴ μείζων ὁ τόπος γίνεται, ἀέρος τινὰς ἐξόδους αἰτιῶνται, ἀνθ´ ὧν εἰσέδυ θάτερον. Καὶ τὸ σμικρὸν δὲ ἐν τῷ μείζονι πῶς ἂν ἐκταθὲν δι´ ὅλου χωρήσειε; Καὶ πολλὰ ἄλλα λέγουσιν.

Οἱ δ´ αὖ — οἱ τὴν δι´ ὅλων κρᾶσιν εἰσάγοντες — τέμνεσθαι μὲν καὶ μὴ εἰς τομὰς ἀναλίσκεσθαι λέγειν ἂν δύναιντο καὶ δι´ ὅλων τῆς κράσεως γιγνομένης, ἐπεὶ καὶ τοὺς ἱδρῶτας οὐ τοῦ σώματος τομὰς ποιεῖν οὐδ´ αὖ κατατετρῆσθαι φήσουσι. Καὶ γὰρ εἴ τις λέγοι μηδὲν κωλύειν τὴν φύσιν οὕτω πεποιηκέναι τοῦ διιέναι τοὺς ἱδρῶτας χάριν, ἀλλ´ ἐπὶ τῶν τεχνητῶν, ὅταν λεπτὰ ᾖ καὶ συνεχῆ, ὁρᾶσθαι τὸ ὑγρὸν δι´ ὅλου δεῦον αὐτὰ καὶ διαρρεῖν ἐπὶ θάτερα τὸ ὑγρόν. Ἀλλὰ σωμάτων ὄντων πῶς οἷόν τε τοῦτο γίγνεσθαι; Ὡς διιέναι μὴ τέμνοντα ἐπινοῆσαι οὐ ῥᾴδιον· τέμνοντα δὲ κατὰ πᾶν ἀναιρήσει ἄλληλα δηλονότι. Τὰς δὲ αὔξας ὅταν λέγωσι μὴ γίνεσθαι πολλαχοῦ, διδόασι τοῖς ἑτέροις ἀέρων ἐξόδους αἰτιᾶσθαι. Πρός τε τὴν τῶν τόπων αὔξην χαλεπῶς μέν, ὅμως δὲ τί κωλύει λέγειν συνεισφερομένου ἑκατέρου σώματος καὶ τὸ μέγεθος μετὰ τῶν ἄλλων ποιοτήτων ἐξ ἀνάγκης τὴν αὔξην γίνεσθαι; Μὴ γὰρ μηδὲ τοῦτο ἀπόλλυσθαι, ὥσπερ οὐδὲ τὰς ἄλλας ποιότητας, καὶ ὥσπερ ἐκεῖ ποιότητος ἄλλο εἶδος μικτὸν ἐξ ἀμφοῖν, οὕτω καὶ μέγεθος ἄλλο, οὗ δὴ τὸ μίγμα ποιεῖ τὸ ἐξ ἀμφοῖν μέγεθος. Ἀλλ´ εἰ ἐνταῦθ´ ἂν πρὸς αὐτοὺς οἱ ἕτεροι λέγοιεν, ὡς, εἰ μὲν ἡ ὕλη τῇ ὕλῃ παράκειται, καὶ ὁ ὄγκος τῷ ὄγκῳ, ᾧ σύνεστι τὸ μέγεθος, τὸ ἡμέτερον ἂν λέγοιτε· εἰ δὲ δι´ ὅλου καὶ ἡ ὕλη μετὰ τοῦ ἐπ´ αὐτῇ πρώτως μεγέθους, οὕτως ἂν γένοιτο οὐχ ὡς γραμμὴ γραμμῇ ἐφεξῆς ἂν κέοιτο 〈τῷ〉 κατὰ τὰ πέρατα τοῖς σημείοις ἑαυτῶν συνάψαι, οὗ δὴ αὔξη ἂν γίνοιτο, ἀλλ´ ἐκείνως ὡς ἂν γραμμὴ γραμμῇ ἐφαρμοσθείη, ὥστε αὔξην μὴ γίνεσθαι. Τὸ δ´ ἔλαττον διὰ παντὸς τοῦ μείζονος καὶ μεγίστου τὸ μικρότατον καὶ ἐφ´ ὧν φανερὸν ὅτι κίρναται. Ἐπὶ γὰρ τῶν ἀδήλων ἔξεστι λέγειν μὴ εἰς πᾶν φθάνειν, ἀλλ´ ἐφ´ ὧν γε φανερῶς συμβαίνει, λέγοιτο ἄν. Καὶ λέγοιεν ἐκτάσεις τῶν ὄγκων, οὐ σφόδρα πιθανὰ λέγοντες εἰς τοσοῦτον τὸν σμικρότατον ὄγκον ἐκτείνοντες· οὐδὲ γὰρ μεταβάλλοντες τὸ σῶμα μέγεθος αὐτῷ πλέον διδόασιν, ὥσπερ εἰ ἐξ ὕδατος ἀὴρ γίγνοιτο.

II. Τοῦτο δὲ αὐτὸ ἐφ´ ἑαυτοῦ ζητητέον, τί συμβαίνει, ὅταν ὅσπερ ἦν ὄγκος ὕδατος ἀὴρ γίγνηται, πῶς τὸ μεῖζον ἐν τῷ γενομένῳ· νῦν δὲ τὰ μὲν εἰρήσθω πολλῶν καὶ ἄλλων παρ´ ἑκατέρων λεγομένων. Ἡμεῖς δὲ ἐφ´ ἑαυτῶν σκοπῶμεν τί χρὴ λέγειν περὶ τούτου, τίς δόξα σύμφωνος τοῖς λεγομένοις ἢ καὶ τίς ἄλλη παρὰ τὰς νῦν λεγομένας φανεῖται.

Ὅταν τοίνυν διὰ τοῦ ἐρίου ῥέῃ τὸ ὕδωρ ἢ βίβλος ἐκστάζῃ τὸ ἐν αὐτῇ ὕδωρ, πῶς οὐ τὸ πᾶν ὑδάτινον σῶμα δίεισι δι´ αὐτῆς; Ἢ καὶ ὅταν μὴ ῥέῃ, πῶς συνάψομεν τὴν ὕλην τῇ ὕλῃ καὶ τὸν ὄγκον τῷ ὄγκῳ, τὰς δὲ ποιότητας μόνας ἐν συγκράσει ποιησόμεθα; Οὐ γὰρ δὴ ἔξω τῆς βίβλου ἡ τοῦ ὕδατος ὕλη παρακείσεται οὐδ´ αὖ ἔν τισι διαστήμασιν αὐτῆς· πᾶσα γὰρ ὑγρά ἐστι καὶ οὐδαμοῦ ὕλη κενὴ ποιότητος. Εἰ δὲ πανταχοῦ ἡ ὕλη μετὰ τῆς ποιότητος, πανταχοῦ τῆς βίβλου τὸ ὕδωρ. Ἢ οὐ τὸ ὕδωρ, ἀλλ´ ἡ τοῦ ὕδατος ποιότης. Ἀλλὰ ποῦ † ὄντα τοῦ ὕδατος; Πῶς οὖν οὐχ ὁ αὐτὸς ὄγκος; Ἢ ἐξέτεινε τὴν βίβλον τὸ προστεθέν· ἔλαβε γὰρ μέγεθος παρὰ τοῦ εἰσελθόντος. Ἀλλ´ εἰ ἔλαβε, προσετέθη τις ὄγκος· εἰ δὲ προσετέθη, οὐ κατεπόθη ἐν τῷ ἑτέρῳ, δεῖ οὖν ἐν ἄλλῳ καὶ ἄλλῳ τὴν ὕλην εἶναι. Ἢ τί κωλύει, ὥσπερ δίδωσι τῆς ποιότητος καὶ λαμβάνει σῶμα θάτερον παρὰ θατέρου, οὕτω καὶ ἐπὶ τοῦ μεγέθους; Ποιότης μὲν γὰρ ποιότητι συνελθοῦσα οὐκ ἐκείνη οὖσα, ἀλλὰ μετ´ ἄλλης, ἐν τῷ μετ´ ἄλλης εἶναι οὐ καθαρὰ οὖσα οὐκ ἔστι παντελῶς ἐκείνη, ἀλλὰ ἠμαύρωται· μέγεθος δὲ συνελθὸν ἄλλῳ μεγέθει οὐκ ἀφανίζεται. Τὸ δὲ σῶμα χωροῦν διὰ σώματος πάντως τομὰς ποιεῖν πῶς λέγεται, ἐπιστήσειεν ἄν τις· ἐπεὶ καὶ αὐτοὶ τὰς ποιότητας [τὰς] διὰ τῶν σωμάτων χωρεῖν λέγομεν καὶ οὐ τομὰς ποιεῖν. Ἢ ὅτι ἀσώματοι. Ἀλλ´ εἰ ἡ ὕλη καὶ αὐτὴ ἀσώματος, διὰ τί τῆς ὕλης ἀσωμάτου οὔσης καὶ τῶν ποιοτήτων, εἰ τοιαῦται εἶεν ὡς ὀλίγαι εἶναι, οὐ μετὰ τῆς ὕλης τὸν αὐτὸν τρόπον διίασι; Μὴ διιέναι δὲ τὰ στερεά, ὅτι τοιαύτας ἔχει τὰς ποιότητας ὡς κωλυθῆναι διιέναι. Ἢ πολλὰς ὁμοῦ ἀδυνατεῖν μετὰ τῆς ὕλης ποιεῖν τοῦτο; Εἰ μὲν οὖν τὸ πλῆθος τῶν ποιοτήτων τὸ πυκνὸν λεγόμενον σῶμα ποιεῖ, τὸ πλῆθος ἂν εἴη αἴτιον· εἰ δὲ πυκνότης ἰδία ποιότης ἐστίν, ὥσπερ καὶ ἣν λέγουσι σωματότητα, ἰδία ποιότης· ὥστε οὐχ ᾗ ποιότητες τὴν μίξιν ποιήσονται, ἀλλ´ ᾗ τοιαίδε, οὐδ´ αὖ ἡ ὕλη ᾗ ὕλη οὐ μιχθήσεται, ἀλλ´ ᾗ μετὰ τοιᾶσδε ποιότητος, καὶ μάλιστα, εἰ μέγεθος οἰκεῖον οὐκ ἔχει, ἀλλ´ ἢ μὴ ἀποβαλοῦσα τὸ μέγεθος. Ταῦτα μὲν οὖν ἔστω καὶ οὕτω διηπορημένα.

III. Ἐπεὶ δὲ ἐμνήσθημεν σωματότητος, ἐπισκεπτέον πότερα ἡ σωματότης ἐστὶ τὸ ἐκ πάντων συγκείμενον ἢ εἶδός τι ἡ σωματότης καὶ λόγος τις, ὃς ἐγγενόμενος τῇ ὕλῃ σῶμα ποιεῖ. Εἰ μὲν οὖν τοῦτό ἐστι τὸ σῶμα τὸ ἐκ πασῶν τῶν ποιοτήτων σὺν ὕλῃ, τοῦτο ἂν εἴη ἡ σωματότης. Καὶ εἰ λόγος δὲ εἴη ὃς προσελθὼν ποιεῖ τὸ σῶμα, δηλονότι ὁ λόγος ἐμπεριλαβὼν ἔχει τὰς ποιότητας ἁπάσας. Δεῖ δὲ τὸν λόγον τοῦτον, εἰ μή ἐστιν ἄλλως ὥσπερ ὁρισμὸς δηλωτικὸς τοῦ τί ἐστι τὸ πρᾶγμα, ἀλλὰ λόγος ποιῶν πρᾶγμα, μὴ τὴν ὕλην συμπεριειληφέναι, ἀλλὰ περὶ ὕλην λόγον εἶναι καὶ ἐγγενόμενον ἀποτελεῖν τὸ σῶμα, καὶ εἶναι μὲν τὸ σῶμα ὕλην καὶ λόγον ἐνόντα, αὐτὸν δὲ εἶδος ὄντα ἄνευ ὕλης ψιλὸν θεωρεῖσθαι, κἂν ὅτι μάλιστα ἀχώριστος αὐτὸς ᾖ. Ὁ γὰρ χωριστὸς ἄλλος, ὁ ἐν νῷ· ἐν νῷ δέ, ὅτι καὶ αὐτὸς νοῦς. Ἀλλὰ ταῦτα ἄλλοθι.

 

LIVRE SEPTIÈME.

DE LA MIXTION OU IL Y A PÉNÉTRATION TOTALE (01).

1. Nous avons à examiner ici la mixtion où il y a ce que l'on appelle pénétration totale des corps (ἡ δι' ὅλων λεγομένη τῶν σωμάτων κρᾶσις) .

Est-il possible que deux liquides soient mêlés ensemble de telle sorte qu'ils se pénètrent l'un l'autre totalement, ou que l'un des deux seulement pénètre l'autre? Car il importe peu que le fait ait lieu d'une façon ou de l'autre.

Écartons d'abord l'opinion de ceux qui font consister la mixtion dans la juxtaposition (παράθεσις) (02), parce que c'est là un mélange plutôt qu'une mixtion (03). En effet, la mixtion doit rendre le tout homogène (ὁμοιομερὲς τὸ πᾶν), de telle sorte que les molécules même les plus petites soient composées chacune des éléments qui composent le mixte.

Quant aux philosophes [Péripatéticiens] qui prétendent que, dans un mixte, les qualités seules se mêlent (τὰς ποιότητας μόνας κιρνάντες) , et que les étendues matérielles des deux corps ne sont que juxtaposées, pendant que les qualités propres à chacun d'eux sont répandues dans toute la masse (04), ils semblent établir la justesse de leur opinion en attaquant la doctrine qui admet que dans la mixtion deux corps se pénètrent totalement (05). -- Les molécules des deux corps [ objectent-ils ] finiront par perdre toute grandeur dans cette division continue qui ne laisse nul intervalle entre les parties d'aucun des deux corps : car la division est continue puisque les deux corps se pénètrent l'un l'autre mutuellement dans toutes leurs parties. En outre, souvent le mixte occupe une étendue plus grande que chaque corps pris séparément, aussi grande que s'il y avait une simple juxtaposition ; or, si deux corps se pénétraient totalement, le mixte qu'ils constituent n'occuperait pas plus de place que l'un d'eux pris séparément. Quant au cas où deux corps n'occupent pas plus de place qu'un seul, il s'explique, selon les mêmes philosophes, par la sortie de l'air, sortie qui permet à un corps de pénétrer dans les pores de l'autre. Enfin, si l'on mêle deux corps dont les étendues sont inégales , comment le corps le plus petit peut-il s'étendre assez pour se répandre dans toutes les parties du plus grand , Il y a encore cent autres raisons du même genre.

Passons aux philosophes [Stoïciens] qui prétendent que deux corps qui constituent un mixte se pénètrent totalement (06). Voici ce qu'ils ont à dire à l'appui de leur opinion : Lorsque deux corps se pénètrent totalement, ils sont divisés sans qu'il y ait cependant une division continue [qui fasse perdre toute grandeur à leurs molécules]. En effet, la sueur sort de tout le corps humain sans qu'elle le divise ni, que celui–ci soit percé de trous. Si l'on objecte que la nature peut avoir donné à notre corps une disposition qui permet à la sueur de sortir facilement, [les Stoïciens] répondront que certaines substances, lorsqu'elles sont travaillées par les artisans qui les réduisent en lames minces, se laissent pénétrer et imbiber dans toutes leurs parties d'une liqueur qui passe d'une surface à l'autre (07).

Comme ces substances sont des corps, il n'est pas facile de comprendre comment un élément peut pénétrer l'autre sans en séparer les molécules ; d'un autre côté, s'il y a division totale, les deux corps se détruiront mutuellement [parce que, par suite de cette division, leurs molécules perdront toute grandeur]. --- Lorsque deux corps mêlés ensemble ne tiennent pas plus de place que chacun d'eux pris séparément, [les Stoïciens] semblent obligés d'accorder à leurs adversaires que la sortie de l'air est la cause de ce phénomène. - Dans le cas où le composé tient plus de place que chaque élément seul, on peut soutenir, quoique avec peu de vraisemblance, que, quand un corps en pénètre un autre, l'étendue doit augmenter avec les autres qualités, qu'elle ne saurait être anéantie pas plue que les autres qualités, et que, si deux qualités mêlées ensemble en produisent une autre, deux étendues mêlées ensemble doivent aussi en produire une troisième. Ici [les Péripatéticiens] peuvent répondre [aux Stoïciens] Si vous juxtaposez les substances ainsi que les masses qui possèdent l'étendue , vous adoptez notre opinion. SI l'une des deux masses, avec l'étendue qu'elle avait d'abord, pénètre l'autre masse tout entière, l'étendue, au lieu d'augmenter comme dans le cas où l'on place une ligne à côté d'une autre ligne en joignant leurs extrémités, ne s'accroîtra pas plus que quand on fait coïncider deux droites en les superposant. -- Reste le cas où l'on mêle une petite quantité à une grade, un gros corps à un très petit : [les Péripatéticiens] croient impossible que le gros corps se répande dans toutes les parties du petit. Quand la mixtion n'est pas évidente, [les Péripatéticiens] peuvent prétendre que le plus petit corps ne s'unit pas avec toutes les parties du plus grand. Quand la mixtion est évidente, ils peuvent l'expliquer par l'extension (ἐκτάσις) des masses, quoiqu'il soit peu probable qu'une petite masse prenne une telle extension, surtout quand on attribue au corps composé une étendue plus grande, sans admettre cependant qu'il se transforme, comme l'eau se transforme en air.

[II] Il serait nécessaire d'examiner particulièrement la question suivante : Qu'arrive-t-il quand une masse d'eau se change en air? Comment l'élément transformé occupe-il une plus grande étendue? Mais nous avons assez développé jusqu'ici quelques-unes des nombreuses raisons que les uns et les autres [les Péripatéticiens et les Stoïciens] donnent à l'appui de leur opinion. Cherchons seuls à notre tour quel système nous devons adopter , et duquel des deux côtés est la raison ; voyons enfin si, outre les deux opinions que nous avons exposées, il n'y a pas encore place pour une autre.

[Contre les Stoïciens]. Quand l'eau coule à travers la laine, ou que le papier laisse suinter l'eau qu'il contient, pourquoi l'eau ne traverse-t-elle pas tout entière ces substances [sans y rester en partie] ? Si l'eau y reste en partie, comment unirons-nous ensemble les deux substances, les deux masses? Dirons-nous que les qualités seules sont confondues ensemble? L'eau n'est pas juxtaposée au papier, ni logée dans ses pores : car le papier en est pénétré tout entier, et nulle portion de la matière n'est privée de la qualité. Si la matière est partout unie à la qualité, il y a de l'eau partout dans le papier. Si ce n'est pas de l'eau qu'il y a partout dans le papier, mais seulement la qualité de l'eau [l'humidité], où est l'eau elle-même? Pourquoi la masse n'est-elle pas la même? L'eau qui s'est introduite dans le papier l'étend et en augmente le volume. Or cette augmentation de volume suppose augmentation de la masse ; pour qu'il y ait augmentation de la masse, il faut que l'eau n'ait pas été bue par le livre, que les deux substances occupent des places différentes [ne se pénètrent pas]. Puisqu'un corps fait participer un autre corps à sa qualité, pourquoi ne le ferait-il pas aussi participer à son étendue? Une qualité unie avec une qualité différente ne peut, en vertu même de cette union avec une qualité différente, rester pure ni conserver sa première nature ; elle s'affaiblit nécessairement. Mais une étendue jointe à une autre étendue ne s'évanouit pas.

[Contre les Péripatéticiens]. On dit qu'un corps, en en pénétrant un autre, le divise. Nous demanderons sur quoi se fonde cette assertion : car, pour nous, nous pensons que les qualités pénètrent un corps sans le diviser. --- C'est qu'elles sont incorporelles [dira-t-on]. -- Mais si la matière est elle-même incorporelle comme les qualités, pourquoi quelques qualités ne pourraient-elles pas avec la matière pénétrer un autre corps ? Si les solides ne pénètrent pas d'autres corps, c'est qu'ils ont des qualités incompatibles avec celle de pénétrer. Dira-t-on que beaucoup de qualités ne sauraient avec la matière pénétrer un corps? Cela aurait lieu si la multitude des qualités produisait la densité; mais si la densité est une qualité propre comme l'est aussi la corporéité, les qualités constitueront la mixtion, non comme qualités, mais comme qualités déterminées (ποιότητες τοιαίδε). D'un autre côté, quand la matière ne se prêtera pas à la mixtion, ce ne sera pas comme matière, mais comme matière unie à une qualité déterminée. Cela est d'autant plus vrai que la matière n'a pas de grandeur propre, et ne refuse pas de recevoir une grandeur quelconque (08). En voilà assez sur ce sujet.

[III]  Puisque nous avons parlé de la corporéité (σωματότης), il faut examiner si elle est un composé de toutes les qualités, ou si elle constitue une forme, une raison, qui, par sa présence dans la matière, produise le corps. Si le corps est le composé de toutes les qualités réunies avec la matière (τοῦτό ἐστί τὸ σῶμα τὸ ἐκ πασῶν ποιοτήτων σὺν ὕλῃ), cet ensemble de qualités constitue la corporéité. Si la corporéité est une raison qui produit le corps en s'approchant de la matière, sans nul doute c'est une raison qui renferme toutes les qualités. Or, si cette raison n'est nullement une définition de l'essence, si elle est la raison productrice (λόγος ποιῶν) (09) de l'objet, elle ne doit pas renfermer de matière. Elle est la raison qui s'applique à la matière et qui, par sa présence, y produit le corps. Le corps est la matière avec la raison qui y est présente (εἶναι τὸ σῶμα ὕλην καὶ λόγον ἐνόντα) . Cette raison, étant une forme, peut être considérée comme séparée de la matière, lors même qu'elle en serait tout à fait inséparable. En effet, la raison séparée [de la matière] et résidant dans l'Intelligence est différente [de la raison unie à la matière] : la raison qui est dans l'Intelligence est l'Intelligence même. Mais ce sujet a été déjà traité ailleurs (10).

 

488 NOTES ET ÉCLAIRCISSEMENTS

LIVRE SEPTIÈME.

DU MÉLANGE OU IL Y A PÉNÉTRATION TOTALE.

Ce livre est le trente-septième dans t'ordre chronologique.

Il se rattache étroitement au précédent par la théorie que Plotin expose dans le § 3 sur les qualités qui constituent l'essence du corps.

Les doctrines que Plotin discute sont, comme nous l'avons indiqué dans les notes, celles des Péripatéticiens et des Stoïciens. Celle d'Aristote est exposée dans les Topiques, IV, 2, et dans le traité De la Génération et de la Corruption, I, 10, auquel est empruntée la citation faite p. 242, note 3.

Quant aux idées que les Stoïciens ont professées à ce sujet, en voici le résumé, que nous empruntons à Creuzer (t. III, p. 114) :

« Aristotelis vestigia legerunt Stoïci, ita docentes (ut est apud Stobaeeum, Eclogae, 1, 18) : « διαφέρειν παράθεσιν, μίξιν, κρᾶσιν, σύγχυσιν, inter se differre appositionem, mixtionem, temperationem a et confusionem. Appositionem dicebant corporum ad superficies contactum, quemadmodum in acervis frumenti ; mixtionem, duorum vel plurium corporum per integra diffusionem , manentibus eorum qualitatibus, ut in igue et ferro candente ; temperationem, duorum vel plurium corporum mutuam sibique respondentem extensionem, manentibus item eorum qualitatibus ; confusionem denique, duorum vel plurium qualitatum corporearum transmutationem talem, ut novum inde gignatur, diversum ab illis qualitatibus, ut in compositione unguentorum et pharmacorum. Haec est summa disputatorum a Stoïcis apud Stobæum. Ac medicamentorum modo farta mentio Galeni etiam me admonet : qui quidem quum in libris περὶ κράσεων, tum περὶ δυσκρασίας, itemque in scripto De Platonis et Hippocratis Placitis, haud pauca habet quae ad hanc Mixtionis et Temperationis doctrinam ejusque historiam pertinent. Chrysippus ita docebat, ut latius pateret μίξις quam κρᾶσις : quam rationem sequitur etiam Sextus Empiricus. Etenim hic ita in Pyrrhon. Hypotyp., III, 6, 556 (quod caput περὶ κράσεως inscribitur) :  πῶς ἆρα καὶ γίνεσθαί φασι τὰ συγκρίμματα ἐκ τῶν πρώτων στοιχείων, μήτε θίξεως καὶ ἀφῆς ὑπαρχούσης, μήτε κράσεως ἢ μίξεως ὅλως.  »

489 La doctrine de Chrysippe et des Stoïciens a été combattue par Alexandre d'Aphrodisiade dans un livre spécial, περὶ μίξεως, p. 141; outre ce livre, Alexandre en avait encore composé un autre περὶ κράσεως καὶ αὐξήσεως. M. Ravaisson a résumé les idées de ce philosophe sur ce sujet dans son Essai sur la Métaphysique d'Aristote, t. II, p. 296-299. Nous l'avons cité p. 244, note 1.

 

 

(01) Pour les Remarques générales, Voy. la Note sur ce livre à la fin du volume.

(02) Ces philosophes étaient Anaxagore et Démocrite, comme l'atteste Plutarque (Des Dogmes des philosophes, I, 17). Voyez aussi Stobée (Eclogae, I, 18): Ἀναξαγόρας τὰς κράσεις κατὰ παράθεσιν γίγνεσθαι τῶν στοιχείων.

(03) Μιγνύντες μᾶλλον ἢ κιρνάντες. La différence qu'il y a entre le sens de μιγνύντες, μίξις, et celui de κερνάντες, κρᾶσις, est expliquée par Aristote (Topiques, IV, 2) : οὔτε γὰρ ἡ μίξις ἅπασα, κρᾶσις· ἡ γὰρ τῶν ξηρῶν μίξις οὐκ ἔστι κρᾶσις. Le même auteur donne de la mixtion la définition suivante (De la Génération et de la Corruption, I, 10) : ἡ μίξις τῶν μικτῶν ἀλλοιωθέντων ἕνωσις. Voici, selon M. Ravaisson, le sens de cette définition : «  La mixtion n'est pas une juxtaposition mécanique, mais une combinaison, une transformation. Le produit est différent de ses principes ; Il a sa nature, son essence, sa forme propre, et il est indéfiniment divisible en parties similaires. La mixtion suppose la différence des principes constituants et l'homogénéité des parties intégrantes. » (Essai sur la Métaphysique d'Aristote, t. I, p. 422.)

(04) C'est la théorie de la mixtion donnée par Aristote et par Alexandre d'Aphrodisiade. Voici comment l'expose M. Ravaisson (t. II, p. 297): « Dans la mixtion proprement dite, si d'abord les éléments appartiennent à un même genre, condition nécessaire pour qu'ils puissent agir l'un sur l'autre, et si , de plus, ils sont l'un à l'égard de l'autre dans certaines proportions de quantité , leurs qualités respectives se cèdent l'une à l'autre ce qu'elles avaient d'excès ; une qualité nouvelle en résulte qui fait de la masse entière un tout homogène et uniforme. Dans ce tout, les éléments primitifs n'existent plus, ou du moins ils ne sont plus en acte. Pour les faire reparaître dans leur première nature, il faut qu'une nouvelle action intervienne. Ils n'existent donc plus l'un et l'autre qu'en puissance.»

(05) C'est ce que fait Alexandre d'Aphrodisiade dans son traité De la Mixtion. Voy. M. Ravaisson, t. II, p. 299.

(06) C'était l'opinion de Zénon le Stoïcien, comme le rapporte Stobée (Eclogae, I, 18) : Ζήνων ὑποφαίνεται διαρρήδην τὴν μίξιν κρᾶσιν γίγνεσθαι τῇ εἰς ἄλληλα τῶν στοιχείων μεταβολῇ, σώματος ὅλου δι' ὅλου ἑτέρου τινὸς διερχομένου. M. Ravaisson développe ainsi cette théorie (t. II, p. 298): « Tandis que dans tout mélange, suivant Aristote, les corps constituants conservent distinctes leurs étendues, et que leurs qualités seulement peuvent ou subsister également distinctes, ou se perdre en une qualité nouvelle qui est leur commune résultante; au contraire, dans la mixtion telle que les Stoïciens la définissent, les éléments qui se mêlent conservent leurs qualités et confondent, identifient leurs étendues. Sans perdre aucune de leurs propriétés respectives, ils se remplacent mutuellement, ils occupent la place l'un de l'autre dans toutes leurs dimensions.»

(07)  Plotin semble avoir ici en vue les feuilles d'ivoire que les artisans amollissaient avec de l'eau d'orge. Voy. Plutarque : Si la méchanceté suffit pour rendre l'homme malheureux, p. 499.

(08) Voy. plus haut, p. 212.

(09)  Voy. p. 240, note 2.

(10) Voy. Enn. VI, liv. VII, De la multitude des idées. La raison qui réside dans l'Intelligence est l'idée, la forme intelligible, considérée comme essence et puissance tout à la fois, ainsi que nous l'avons déjà dit p. 197, note 1.