Diodore de Sicile traduit par Ferd. Hoefer Tome III

DIODORE DE SICILE

BIBLIOTHÈQUE HISTORIQUE. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΟΣ ΕΝΔΕΚΑΤΗ.

TOME PREMIER : LIVRE ΧIΙ chapitres XXXI à LX

Traduction française : FERD. HOEFER

chapitres I à XXXchapitres LXI à LXXXIV

Traduction de l'Abbé TERRASSON : livre XII

DIODORE DE SICILE.

LIVRE DOUZIÈME.

SOMMAIRE. Expédition des Athéniens contre Cypre. - Les Mégariens se détachent de l'alliance des Athéniens. - Bataille livrée à Coronée entre les Athéniens et les Béotiens. - Expédition des Athéniens contre l'Eubée. - Guerre des Syracusains contre les Agrigentins. - Fondation de Thurium en Italie; dissensions civiles. - Charondas de Thurium, choisi pour législateur, devient le bienfaiteur de sa patrie. - Zaleucus, législateur des Locriens, s'acquiert une grande réputation. - Les Athéniens chassent les Hestiéens et envoient eux-mêmes une colonie. - Guerre entre les Thuriens et les Tarentins. - Troubles à Rome. - Guerre entre les Samiens et les Milésiens. - Les Syracusains marchent contre les Picéniens (01) et détruisent la ville. - En Grèce s'allume la guerre corinthienne. - Apparition des Campaniens en Italie. - Combat naval entre les Corinthiens et les Corcyréens. - Potidée et les Chalcidiens abandonnent l'alliance des Athéniens. - Expédition des Athéniens contre les Potidéates. - Troubles à Thurium. - Méton l'Athénien découvre la période de dix-neuf ans. - Les Tarentins fondent Héraclée en Italie. - Spurius Manlius est mis à mort pour avoir aspiré à la tyrannie. - Guerre dite du Péloponnèse. - Bataille des Béotiens à Platée. - Au siège de Méthone, Brasidas s'illustre par sa bravoure. - Expédition des Athéniens contre les Locriens ; destruction de Thurium. - Les AEginètes se révoltent contre les Athéniens et se transportent à Thyrée. - Les Lacédémoniens envahissent l'Attique et détruisent les propriétés rurales. - Seconde expédition des Athéniens contre les Potidéates. - Expédition des Lacédémoniens en Acarnanie; combat naval des Athéniens. - Expédition de Sitalcès en Macédoine; invasion des Lacédémoniens dans l'Attique. - Députation des Léontins à Athènes; éloquence de Gorgias, chef de la députation. - Guerre entre les Léontins et les Syracusains. - Les Lesbiens se détachent de l'alliance des Athéniens; prise et destruction de Platée par les Lacédémoniens. - Dissensions intestines de Corcyréens. - Les Athéniens sont décimés par la peste. - Les Lacédémoniens fondent la ville d'Héraclée dans la Trachinie. - Les Athéniens font périr un grand nombre d'Ambraciotes, et en dépeuplent la ville. - Prisonniers lacédémoniens dans l'lle de Sphactérie. - Châtiment que Posthumius 167 inflige à son fils pour avoir quitté les rangs. - Guerre entre les Lacédémoniens et les Athéniens â propos des Mégariens. - Guerre des Lacédémoniens et des Athéniens au sujet des Chalcidiens. - Les Athéniens se battent, en Béotie, contre les Béotiens. - Expédition des Athéniens contre les exilés à Lesbos. - Les Déliens sont chassés par les Athéniens. - Prise et destruction de Torone par les Athéniens. - Les Athéniens et les Lacédémoniens concluent un traité d'alliance, et s'aliènent les autres villes. - Les Déliens sont réintégrés dans leur patrie par les Athéniens. - Les Lacédémoniens font la guerre aux Mantinéens et aux Argiens. - Expédition des Byzantins et des Chalcédoniens contre la Bithynie. - Motifs de l'expédition des Athéniens contre Syracuse.

Τάδε ἔνεστιν ἐν τῇ δωδεκάτῃ τῶν Διοδώρου βίβλων.

Περὶ τῆς Ἀθηναίων στρατείας ἐπὶ Κύπρον. Περὶ τῆς ἀποστάσεως τῶν Μεγαρέων ἀπὸ Ἀθηναίων. Περὶ τῆς γενομένης μάχης περὶ Κορώνειαν Ἀθηναίοις καὶ Βοιωτοῖς. Περὶ τῆς Ἀθηναίων στρατείας ἐπὶ τὴν Εὔβοιαν. Πόλεμος κατὰ τὴν Σικελίαν Συρακοσίοις πρὸς Ἀκραγαντίνους. Κτίσις κατὰ τὴν Ἰταλίαν Θουρίων καὶ στάσις πρὸς ἀλλήλους. Ὡς Χαρώνδας ὁ Θουρῖνος νομοθέτης αἱρεθεὶς πολλῶν ἀγαθῶν αἴτιος ἐγένετο τῇ πατρίδι. Ὡς Ζάλευκος νομοθετήσας ἐν Λοκροῖς μεγάλην δόξαν περιεποιήσατο. Ὡς Ἀθηναῖοι τοὺς Ἑστιαιεῖς ἐκβαλόντες ἰδίους οἰκήτορας ἐξέπεμψαν. Περὶ τοῦ γενομένου πολέμου Θουρίοις πρὸς Ταραντίνους. Περὶ τῆς γενομένης στάσεως ἐν τῇ Ῥώμῃ. Περὶ τοῦ γενομένου πολέμου Σαμίοις πρὸς Μιλησίους. Ὡς Συρακόσιοι στρατεύσαντες ἐπὶ Πικηνοὺς τὴν πόλιν κατέσκαψαν. Ὡς κατὰ τὴν Ἑλλάδα συνέστη πόλεμος ὁ κληθεὶς Κορινθιακός. Ὡς κατὰ τὴν Ἰταλίαν τὸ τῶν Καμπανῶν ἔθνος συνέστη. Ναυμαχία Κορινθίων πρὸς Κερκυραίους. Ἀπόστασις Ποτιδαίας καὶ Χαλκιδέων ἀπὸ Ἀθηναίων. Περὶ τῆς γενομένης στρατείας Ἀθηναίων ἐπὶ τοὺς Ποτιδαιάτας. Περὶ τῆς γενομένης στάσεως ἐν τοῖς Θουρίοις. Ὡς Μέτων ὁ Ἀθηναῖος πρῶτος ἐξέθηκε τὴν ἐννεακαιδεκαετηρίδα. Ὡς τὴν ἐν Ἰταλίᾳ Ἡράκλειαν Ταραντῖνοι ἔκτισαν. Ὡς ἐπὶ τῆς Ῥώμης Σπόριος Μαίλιος ἐπιθέμενος τυραννίδι ἀνῃρέθη. Περὶ τοῦ Πελοποννησιακοῦ κληθέντος πολέμου. Περὶ τῆς γενομένης μάχης Βοιωτοῖς πρὸς Πλαταιεῖς. Ὡς τῆς Μεθώνης πολιορκουμένης ὑπὸ Ἀθηναίων Βρασίδας ὁ Σπαρτιάτης ἀριστεύσας ἐδοξάσθη. Ὡς Ἀθηναῖοι στρατεύσαντες ἐπὶ Λοκροὺς πόλιν Θρόνιον ἐξεπόρθησαν. Ὡς Αἰγινῆται ὑπὸ Ἀθηναίων ἀνασταθέντες τὰς καλουμένας Θυρέας κατῴκησαν. Ὡς Λακεδαιμόνιοι στρατεύσαντες εἰς τὴν Ἀττικὴν τὰς κτήσεις κατέφθειραν. Στρατεία Ἀθηναίων δευτέρα ἐπὶ τοὺς Ποτιδαιάτας. Στρατεία Λακεδαιμονίων εἰς Ἀκαρνανίαν καὶ ναυμαχία πρὸς Ἀθηναίους. Στρατεία Σιτάλκου μὲν εἰς Μακεδονίαν, Λακεδαιμονίων δὲ εἰς τὴν Ἀττικήν. Περὶ τῆς Λεοντίνων πρεσβείας εἰς τὰς Ἀθήνας καὶ τῆς Γοργίου τοῦ πρεσβεύσαντος δεινότητος ἐν τοῖς λόγοις. Περὶ τοῦ γενομένου πολέμου Λεοντίνοις πρὸς Συρακουσίους. Ἀπόστασις Λεσβίων ἀπὸ Ἀθηναίων καὶ Πλαταιῶν ἅλωσις καὶ κατασκαφὴ ὑπὸ Λακεδαιμονίων. Στάσις Κερκυραίων πρὸς ἀλλήλους. Ὡς Ἀθηναῖοι λοιμικῇ νόσῳ περιπεσόντες πολλοὺς ἀπέβαλον τῶν πολιτῶν. Ὡς Λακεδαιμόνιοι Ἡράκλειαν ἐν τῇ Τραχῖνι πόλιν ἔκτισαν. Ὡς Ἀθηναῖοι πολλοὺς τῶν Ἀμβρακιωτῶν ἀνελόντες ἠρήμωσαν τὴν πόλιν. Περὶ τῶν Λακεδαιμονίων τῶν ἐν τῇ Σφακτηρίᾳ νήσῳ αἰχμαλώτων γενομένων. Περὶ τῆς Ποστουμίου εἰς τὸν υἱὸν γενομένης ἐπιτιμήσεως ἕνεκα τῆς λειποταξίας. Περὶ τοῦ γενομένου πολέμου Λακεδαιμονίοις καὶ Ἀθηναίοις ὑπὲρ τῶν Μεγαρέων. Πόλεμος Λακεδαιμονίοις καὶ Ἀθηναίοις ὑπὲρ Χαλκιδέων. Μάχη κατὰ τὴν Βοιωτίαν Ἀθηναίοις πρὸς Βοιωτούς. Στρατεία Ἀθηναίων πρὸς τοὺς ἐν τῇ Λέσβῳ φυγάδας. Ἔκπτωσις Δηλίων ὑπὸ Ἀθηναίων. Ἅλωσις Τορώνης καὶ κατασκαφὴ ὑπὸ Ἀθηναίων. Ὡς Ἀθηναίων καὶ Λακεδαιμονίων ἰδίᾳ συνθεμένων συμμαχίαν ἀπηλλοτριώθησαν αἱ λοιπαὶ πόλεις ἀπ´ αὐτῶν. Ὡς Δήλιοι κατήχθησαν ὑπὸ Ἀθηναίων εἰς τὴν πατρίδα. Ὡς Λακεδαιμόνιοι πρὸς Μαντινεῖς καὶ Ἀργείους ἐπολέμησαν. Βυζαντίων καὶ Καλχηδονίων στρατεία εἰς τὴν Βιθυνίαν. Περὶ τῶν αἰτιῶν δι´ ἃς ἐπὶ Συρακούσας ἐστράτευσαν Ἀθηναῖοι.

 

précédent

[31] Ἐπ´ ἄρχοντος δ´ Ἀθήνησι Θεοδώρου Ῥωμαῖοι μὲν κατέστησαν ὑπάτους Μάρκον Γενύκιον καὶ Ἀγρίππαν Κούρτιον Χίλωνα. Ἐπὶ δὲ τούτων κατὰ μὲν τὴν Ἰταλίαν τὸ ἔθνος τῶν Καμπανῶν συνέστη, καὶ ταύτης ἔτυχε τῆς προσηγορίας ἀπὸ τῆς ἀρετῆς τοῦ πλησίον κειμένου πεδίου.

Κατὰ δὲ τὴν Ἀσίαν οἱ τοῦ Κιμμερίου Βοσπόρου βασιλεύσαντες, ὀνομασθέντες δὲ Ἀρχαιανακτίδαι, ἦρξαν ἔτη δύο πρὸς τοῖς τετταράκοντα· διεδέξατο δὲ τὴν ἀρχὴν Σπάρτακος, καὶ ἦρξεν ἔτη ἑπτά. Κατὰ δὲ τὴν Ἑλλάδα Κορίνθιοι πρὸς Κερκυραίους διαπολεμοῦντες καὶ παρασκευασάμενοι ναυτικὰς δυνάμεις, συνεστήσαντο ναυμαχίαν. Οἱ μὲν οὖν Κορίνθιοι ἔχοντες ναῦς ἑβδομήκοντα καλῶς ἐξηρτυμένας, ἐπέπλευσαν τοῖς πολεμίοις· οἱ δὲ Κερκυραῖοι τριήρεσιν ὀγδοήκοντα ἀντιταχθέντες ἐνίκησαν τῇ ναυμαχίᾳ, καὶ τὴν Ἐπίδαμνον ἐκπολιορκήσαντες τοὺς μὲν ἄλλους αἰχμαλώτους ἀπέκτειναν, τοὺς δὲ Κορινθίους δήσαντες εἰς φυλακὴν παρέδοσαν. Μετὰ δὲ τὴν ναυμαχίαν οἱ μὲν Κορίνθιοι καταπλαγέντες κατέπλευσαν εἰς Πελοπόννησον, οἱ δὲ Κερκυραῖοι θαλαττοκρατοῦντες τῆς κατ´ ἐκείνους τοὺς τόπους θαλάττης ἐπέπλεον τοῖς Κορινθίων συμμάχοις καὶ τὴν χώραν αὐτῶν ἐπόρθουν.

[32] Τοῦ δ´ ἐνιαυσίου χρόνου διελθόντος Ἀθήνησι μὲν ἦρχεν Εὐθυμένης, ἐν Ῥώμῃ δ´ ἀντὶ τῶν ὑπάτων χιλίαρχοι κατεστάθησαν τρεῖς, Αὖλος Σεμπρώνιος, Λεύκιος Ἀτίλιος, Τίτος Κόιντος. Ἐπὶ δὲ τούτων Κορίνθιοι μὲν ἡττημένοι τῇ ναυμαχίᾳ ναυπηγήσασθαι στόλον ἀξιολογώτερον ἔκριναν. Διόπερ ὕλην πολλὴν παρασκευασάμενοι καὶ ναυπηγοὺς ἐκ τῶν πόλεων μισθούμενοι μετὰ πολλῆς φιλοτιμίας κατεσκεύαζον τριήρεις καὶ ὅπλα καὶ βέλη παντοδαπά, καὶ καθόλου πάσας τὰς εἰς τὸν πόλεμον παρασκευὰς ἡτοίμαζον, καὶ τὰς μὲν ἐκ καταβολῆς τριήρεις ἐναυπηγοῦντο, τὰς δὲ πεπονηκυίας ἐθεράπευον, ἄλλας δὲ παρὰ τῶν συμμάχων μετεπέμποντο. Τὸ δὲ παραπλήσιον καὶ τῶν Κερκυραίων ποιούντων, καὶ ταῖς φιλοτιμίαις οὐκ ἀπολιμπανομένων, φανερὸς ἦν ὁ πόλεμος αὔξησιν μεγάλην ληψόμενος.

μα δὲ τούτοις πραττομένοις Ἀθηναῖοι συνῴκισαν Ἀμφίπολιν, καὶ τῶν οἰκητόρων οὓς μὲν ἐκ τῶν πολιτῶν κατέλεξαν, οὓς δ´ ἐκ τῶν σύνεγγυς φρουρίων.

[33] Ἐπ´ ἄρχοντος δ´ Ἀθήνησι Λυσιμάχου Ῥωμαῖοι μὲν ὑπάτους κατέστησαν Τίτον Κοΐντιον καὶ Μάρκον Γεγάνιον Μακερῖνον, Ἠλεῖοι δ´ ἤγαγον ὀλυμπιάδα ἕκτην πρὸς ταῖς ὀγδοήκοντα, καθ´ ἣν ἐνίκα στάδιον Θεόπομπος Θετταλός. Ἐπὶ δὲ τούτων Κερκυραῖοι μὲν πυνθανόμενοι τῶν παρασκευαζομένων ἐπ´ αὐτοὺς δυνάμεων τὸ πλῆθος, ἀπέστειλαν πρὸς Ἀθηναίους πρέσβεις ἀξιοῦντες αὐτοῖς βοηθῆσαι. Τὸ δ´ αὐτὸ καὶ Κορινθίων ποιησάντων, καὶ συναχθείσης ἐκκλησίας, διήκουσε τῶν πρέσβεων ὁ δῆμος, καὶ ἐψηφίσατο συμμαχεῖν Κερκυραίοις. Διὸ καὶ παραχρῆμα μὲν ἐξέπεμψαν τριήρεις κατηρτισμένας δέκα, μετὰ δὲ ταῦτα πλείους ἐπηγγείλαντο πέμψειν, ἐὰν ᾖ χρεία. Οἱ δὲ Κορίνθιοι τῆς τῶν Ἀθηναίων συμμαχίας ἀποτυχόντες, ἐνενήκοντα μὲν αὐτοὶ τριήρεις ἐπλήρωσαν, παρὰ δὲ τῶν συμμάχων ἑξήκοντα προσελάβοντο. Ἔχοντες οὖν ναῦς κατηρτισμένας ἑκατὸν πεντήκοντα, καὶ στρατηγοὺς ἑλόμενοι τοὺς χαριεστάτους, ἀνήχθησαν ἐπὶ τὴν Κέρκυραν, κεκρικότες διὰ τάχους ναυμαχῆσαι. Οἱ δὲ Κερκυραῖοι πυνθανόμενοι τὸν τῶν πολεμίων στόλον μὴ μακρὰν ἀπέχειν, ἀντανήχθησαν τριήρεσιν ἑκατὸν εἴκοσι σὺν ταῖς τῶν Ἀθηναίων. Γενομένης δὲ ναυμαχίας ἰσχυρᾶς, τὸ μὲν πρῶτον ἐπεκράτουν οἱ Κορίνθιοι, μετὰ δὲ ταῦτα τῶν Ἀθηναίων ἐπιφανέντων ἄλλαις εἴκοσι ναυσίν, ἃς ἀπεστάλκεσαν ἐν τῇ δευτέρᾳ συμμαχίᾳ, συνέβη νικῆσαι τοὺς Κερκυραίους. Τῇ δ´ ὑστεραίᾳ πάντων τῶν Κερκυραίων ἐπιπλευσάντων οὐκ ἀνήχθησαν οἱ Κορίνθιοι.

[34] Ἐπ´ ἄρχοντος δ´ Ἀθήνησιν Ἀντιοχίδου Ῥωμαῖοι κατέστησαν ὑπάτους Μάρκον Φάβιον καὶ Πόστουμον Αἰβούτιον Οὔλεκον. Ἐπὶ δὲ τούτων, Ἀθηναίων μὲν συνηγωνισμένων τοῖς Κερκυραίοις καὶ τῆς κατὰ τὴν ναυμαχίαν νίκης αἰτίων γενομένων, χαλεπῶς εἶχον πρὸς αὐτοὺς οἱ Κορίνθιοι. Διόπερ ἀμύνεσθαι σπεύδοντες τοὺς Ἀθηναίους, ἀπέστησαν ἀπ´ αὐτῶν πόλιν Ποτίδαιαν, οὖσαν ἑαυτῶν ἄποικον. Ὁμοίως δὲ τούτοις καὶ Περδίκκας ὁ τῶν Μακεδόνων βασιλεύς, ἀλλοτρίως διακείμενος πρὸς Ἀθηναίους, ἔπεισε τοὺς Χαλκιδεῖς ἀποστάντας Ἀθηναίων τὰς μὲν ἐπὶ θαλάττῃ πόλεις ἐκλιπεῖν, εἰς μίαν δὲ συνοικισθῆναι τὴν ὀνομαζομένην Ὄλυνθον. Οἱ δ´ Ἀθηναῖοι τὴν ἀπόστασιν τῶν Ποτιδαιατῶν ἀκούσαντες ἐξέπεμψαν τριάκοντα ναῦς καὶ προσέταξαν τήν τε χώραν τῶν ἀφεστηκότων λεηλατῆσαι καὶ τὴν πόλιν πορθῆσαι. Οἱ δὲ πεμφθέντες καταπλεύσαντες εἰς τὴν Μακεδονίαν κατὰ τὰς ἐντολὰς τοῦ δήμου, συνεστήσαντο πολιορκίαν τῆς Ποτιδαίας. Ἔνθα δὴ τῶν Κορινθίων βοηθησάντων τοῖς πολιορκουμένοις δισχιλίοις στρατιώταις, δισχιλίους καὶ ὁ δῆμος τῶν Ἀθηναίων ἐξέπεμψε. Γενομένης δὲ μάχης περὶ τὸν ἰσθμὸν τὸν πλησίον τῆς Παλληνίων, καὶ τῶν Ἀθηναίων νικησάντων καὶ πλείους τῶν τριακοσίων ἀνελόντων, οἱ Ποτιδαιᾶται συνεκλείσθησαν εἰς πολιορκίαν.

μα δὲ τούτοις πραττομένοις ἔκτισαν οἱ Ἀθηναῖοι πόλιν ἐν τῇ Προποντίδι τὴν ὀνομαζομένην Λέτανον.

Κατὰ δὲ τὴν Ἰταλίαν Ῥωμαῖοι πέμψαντες ἀποίκους εἰς Ἄρδεα τὴν χώραν κατεκληρούχησαν.

[35] Ἐπ´ ἄρχοντος δ´ Ἀθήνησι Κράτητος Ῥωμαῖοι κατέστησαν ὑπάτους Κόιντον Φούριον Φόσον καὶ Μάνιον Παπίριον Κράσσον. Ἐπὶ δὲ τούτων κατὰ τὴν Ἰταλίαν οἱ τοὺς Θουρίους οἰκοῦντες, ἐκ πολλῶν πόλεων συνεστηκότες, ἐστασίαζον πρὸς ἀλλήλους, ποίας πόλεως ἀποίκους δεῖ καλεῖσθαι τοὺς Θουρίους καὶ τίνα κτίστην δίκαιον ὀνομάζεσθαι. Οἵ τε γὰρ Ἀθηναῖοι τῆς ἀποικίας ταύτης ἠμφισβήτουν, ἀποφαινόμενοι πλείστους οἰκήτορας ἐξ Ἀθηνῶν ἐληλυθέναι, οἵ τε Πελοποννήσιοι, πόλεις οὐκ ὀλίγας παρεσχηκέναι παρ´ αὑτῶν εἰς τὴν κτίσιν τῶν Θουρίων, τὴν ἐπιγραφὴν τῆς ἀποικίας ἑαυτοῖς ἔφησαν δεῖν προσάπτεσθαι. Ὁμοίως δὲ καὶ πολλῶν ἀγαθῶν ἀνδρῶν κεκοινωνηκότων τῆς ἀποικίας καὶ πολλὰς χρείας παρεσχημένων, πολὺς ἦν ὁ λόγος, ἑκάστου τῆς τιμῆς ταύτης σπεύδοντος τυχεῖν. Τέλος δὲ τῶν Θουρίων πεμψάντων εἰς Δελφοὺς τοὺς ἐπερωτήσοντας τίνα χρὴ τῆς πόλεως οἰκιστὴν ἀγορεύειν, ὁ θεὸς ἔχρησεν αὑτὸν δεῖν κτίστην νομίζεσθαι. Τούτῳ τῷ τρόπῳ λυθείσης τῆς ἀμφισβητήσεως τὸν Ἀπόλλω κτίστην τῶν Θουρίων ἀπέδειξαν, καὶ τὸ πλῆθος τῆς στάσεως ἀπολυθὲν εἰς τὴν προϋπάρχουσαν ὁμόνοιαν ἀποκατέστη.

Κατὰ δὲ τὴν Ἑλλάδα Ἀρχίδαμος ὁ τῶν Λακεδαιμονίων βασιλεὺς ἐτελεύτησεν ἄρξας ἔτη τετταράκοντα δύο, τὴν δὲ ἀρχὴν διαδεξάμενος Ἆγις ἐβασίλευσεν ἔτη εἴκοσι ἑπτά.

[36] Ἐπ´ ἄρχοντος δ´ Ἀθήνησιν Ἀψεύδους Ῥωμαῖοι κατέστησαν ὑπάτους Τίτον Μενήνιον καὶ Πρόκλον Γεγάνιον Μακερῖνον. Ἐπὶ δὲ τούτων Σπάρτακος μὲν ὁ Βοσπόρου βασιλεὺς ἐτελεύτησεν ἄρξας ἔτη ἑπτά, διεδέξατο δὲ τὴν ἀρχὴν Σέλευκος καὶ ἐβασίλευσεν ἔτη τετταράκοντα.

ν δὲ ταῖς Ἀθήναις Μέτων ὁ Παυσανίου μὲν υἱός, δεδοξασμένος δὲ ἐν ἀστρολογίᾳ, ἐξέθηκε τὴν ὀνομαζομένην ἐννεακαιδεκαετηρίδα, τὴν ἀρχὴν ποιησάμενος ἀπὸ μηνὸς ἐν Ἀθήναις σκιροφοριῶνος τρισκαιδεκάτης. Ἐν δὲ τοῖς εἰρημένοις ἔτεσι τὰ ἄστρα τὴν ἀποκατάστασιν ποιεῖται καὶ καθάπερ ἐνιαυτοῦ τινος μεγάλου τὸν ἀνακυκλισμὸν λαμβάνει· διὸ καί τινες αὐτὸν Μέτωνος ἐνιαυτὸν ὀνομάζουσι. Δοκεῖ δὲ ὁ ἀνὴρ οὗτος ἐν τῇ προρρήσει καὶ προγραφῇ ταύτῃ θαυμαστῶς ἐπιτετευχέναι· τὰ γὰρ ἄστρα τήν τε κίνησιν καὶ τὰς ἐπισημασίας ποιεῖται συμφώνως τῇ γραφῇ· διὸ μέχρι τῶν καθ´ ἡμᾶς χρόνων οἱ πλεῖστοι τῶν Ἑλλήνων χρώμενοι τῇ ἐννεακαιδεκαετηρίδι οὐ διαψεύδονται τῆς ἀληθείας.

Κατὰ δὲ τὴν Ἰταλίαν Ταραντῖνοι τοὺς τὴν Σῖριν καλουμένην οἰκοῦντας μετοικίσαντες ἐκ τῆς πατρίδος καὶ ἰδίους προσθέντες οἰκήτορας, ἔκτισαν πόλιν τὴν ὀνομαζομένην Ἡράκλειαν.

[37] Ἐπ´ ἄρχοντος δ´ Ἀθήνησι Πυθοδώρου Ῥωμαῖοι μὲν ὑπάτους κατέστησεν Τίτον Κοΐντιον καὶ Νίττον Μενήνιον, Ἠλεῖοι δ´ ἤγαγον ὀλυμπιάδα ἑβδόμην πρὸς ταῖς ὀγδοήκοντα, καθ´ ἣν ἐνίκα στάδιον Σώφρων Ἀμπρακιώτης. Ἐπὶ δὲ τούτων ἐν τῇ Ῥώμῃ Σπόριος Μαίλιος ἐπιθέμενος τυραννίδι ἀνῃρέθη.

Ἀθηναῖοι δὲ περὶ Ποτίδαιαν νενικηκότες ἐπιφανεῖ μάχῃ, Καλλίου τοῦ στρατηγοῦ πεσόντος ἐν τῇ παρατάξει, στρατηγὸν ἕτερον ἐξέπεμψαν Φορμίωνα. Οὗτος δὲ παραλαβὼν τὸ στρατόπεδον καὶ προσκαθήμενος τῇ πόλει τῶν Ποτιδαιατῶν συνεχεῖς προσβολὰς ἐποιεῖτο· ἀμυνομένων δὲ τῶν ἔνδον εὐρώστως ἐγένετο πολυχρόνιος πολιορκία.

Θουκυδίδης δὲ ὁ Ἀθηναῖος τὴν ἱστορίαν ἐντεῦθεν ἀρξάμενος ἔγραψε τὸν γενόμενον πόλεμον Ἀθηναίοις πρὸς Λακεδαιμονίους τὸν ὀνομασθέντα Πελοποννησιακόν. Οὗτος μὲν οὖν ὁ πόλεμος διέμεινεν ἐπὶ ἔτη εἴκοσι ἑπτά, ὁ δὲ Θουκυδίδης ἔτη δύο πρὸς τοῖς εἴκοσι γέγραφεν ἐν βίβλοις ὀκτώ, ὡς δέ τινες διαιροῦσιν, ἐννέα.

[38] Ἐπ´ ἄρχοντος δ´ Ἀθήνησιν Εὐθυδήμου Ῥωμαῖοι μὲν ἀντὶ τῶν ὑπάτων τρεῖς χιλιάρχους κατέστησαν, Μάνιον Αἰμιλιανὸν {καὶ} Μάμερκον, Γάιον Ἰούλιον, Λεύκιον Κοΐντιον. Ἐπὶ δὲ τούτων Ἀθηναίοις καὶ Λακεδαιμονίοις ἐνέστη πόλεμος ὁ κληθεὶς Πελοποννησιακός, μακρότατος τῶν ἱστορημένων πολέμων. Ἀναγκαῖον δ´ ἐστὶ καὶ τῆς ὑποκειμένης ἱστορίας οἰκεῖον {τὸ} προεκθέσθαι τὰς αἰτίας αὐτοῦ. Ἀ

θηναῖοι τῆς κατὰ θάλατταν ἡγεμονίας ἀντεχόμενοι τὰ ἐν Δήλῳ κοινῇ συνηγμένα χρήματα, τάλαντα σχεδὸν ὀκτακισχίλια, μετήνεγκαν εἰς τὰς Ἀθήνας καὶ παρέδωκαν φυλάττειν Περικλεῖ. Οὗτος δ´ ἦν εὐγενείᾳ καὶ δόξῃ καὶ λόγου δεινότητι πολὺ προέχων τῶν πολιτῶν. Μετὰ δέ τινα χρόνον ἀνηλωκὼς ἀπ´ αὐτῶν ἰδίᾳ πλῆθος ἱκανὸν χρημάτων καὶ λόγον ἀπαιτούμενος εἰς ἀρρωστίαν ἐνέπεσεν, οὐ δυνάμενος τῶν πεπιστευμένων ἀποδοῦναι τὸν ἀπολογισμόν. Ἀδημονοῦντος δ´ αὐτοῦ περὶ τούτων, Ἀλκιβιάδης ὁ ἀδελφιδοῦς, ὀρφανὸς ὤν, τρεφόμενος παρ´ αὐτῷ, παῖς ὢν τὴν ἡλικίαν, ἀφορμὴν αὐτῷ παρέσχετο τῆς περὶ τῶν χρημάτων ἀπολογίας. Θεωρῶν γὰρ τὸν θεῖον λυπούμενον ἐπηρώτησε τὴν αἰτίαν τῆς λύπης. Τοῦ δὲ Περικλέους εἰπόντος, ὅτι τὴν περὶ τῶν χρημάτων ἀπολογίαν αἰτούμενος ζητῶ πῶς ἂν δυναίμην ἀποδοῦναι τὸν περὶ τούτων λόγον τοῖς πολίταις, ὁ Ἀλκιβιάδης ἔφησε δεῖν αὐτὸν ζητεῖν μὴ πῶς ἀποδῷ τὸν λόγον, ἀλλὰ πῶς μὴ ἀποδῷ. Διόπερ Περικλῆς ἀποδεξάμενος τὴν τοῦ παιδὸς ἀπόφασιν ἐζήτει, δι´ οὗ τρόπου τοὺς Ἀθηναίους δύναιτ´ ἂν ἐμβαλεῖν εἰς μέγαν πόλεμον· οὕτω γὰρ μάλιστα ὑπελάμβανε διὰ τὴν ταραχὴν καὶ τοὺς τῆς πόλεως περισπασμοὺς καὶ φόβους ἐκφεύξεσθαι τὸν ἀκριβῆ λόγον τῶν χρημάτων. Πρὸς δὲ ταύτην τὴν ἀφορμὴν συνεβάλετ´ αὐτῷ καὶ ταὐτόματον διὰ τοιαύτας αἰτίας.

[39] τὸ τῆς Ἀθηνᾶς ἄγαλμα Φειδίας μὲν κατεσκεύαζε, Περικλῆς δὲ ὁ Ξανθίππου καθεσταμένος ἦν ἐπιμελητής. Τῶν δὲ συνεργασαμένων τῷ Φειδίᾳ τινὲς διενεχθέντες ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν τοῦ Περικλέους ἐκάθισαν ἐπὶ τῶν τῶν θεῶν βωμῶν· διὰ δὲ τὸ παράδοξον προσκαλούμενοι ἔφασαν πολλὰ τῶν ἱερῶν χρημάτων ἔχοντα Φειδίαν δείξειν, ἐπισταμένου καὶ συνεργοῦντος τοῦ ἐπιμελητοῦ Περικλέους. Διόπερ ἐκκλησίας συνελθούσης περὶ τούτων, οἱ μὲν ἐχθροὶ τοῦ Περικλέους ἔπεισαν τὸν δῆμον συλλαβεῖν τὸν Φειδίαν, καὶ αὐτοῦ τοῦ Περικλέους κατηγόρουν ἱεροσυλίαν. Πρὸς δὲ τούτοις Ἀναξαγόραν τὸν σοφιστήν, διδάσκαλον ὄντα Περικλέους, ὡς ἀσεβοῦντα εἰς τοὺς θεοὺς ἐσυκοφάντουν· συνέπλεκον δ´ ἐν ταῖς κατηγορίαις καὶ διαβολαῖς τὸν Περικλέα, διὰ τὸν φθόνον σπεύδοντες διαβαλεῖν τὴν τἀνδρὸς ὑπεροχήν τε καὶ δόξαν. Ὁ δὲ Περικλῆς, εἰδὼς τὸν δῆμον ἐν μὲν τοῖς πολεμικοῖς ἔργοις θαυμάζοντα τοὺς ἀγαθοὺς ἄνδρας διὰ τὰς κατεπειγούσας χρείας, κατὰ δὲ τὴν εἰρήνην τοὺς αὐτοὺς συκοφαντοῦντα διὰ τὴν σχολὴν καὶ φθόνον, ἔκρινε συμφέρειν αὑτῷ τὴν πόλιν ἐμβαλεῖν εἰς μέγαν πόλεμον, ὅπως χρείαν ἔχουσα τῆς Περικλέους ἀρετῆς καὶ στρατηγίας μὴ προσδέχηται τὰς κατ´ αὐτοῦ διαβολάς, μηδ´ ἔχῃ σχολὴν καὶ χρόνον ἐξετάζειν ἀκριβῶς τὸν περὶ τῶν χρημάτων λόγον.

ντος δὲ ψηφίσματος παρὰ τοῖς Ἀθηναίοις Μεγαρέας εἴργεσθαι τῆς τε ἀγορᾶς καὶ τῶν λιμένων, οἱ Μεγαρεῖς κατέφυγον ἐπὶ τοὺς Σπαρτιάτας. Οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι πεισθέντες τοῖς Μεγαρεῦσιν ἀπέστειλαν πρέσβεις ἐκ τοῦ προφανεστάτου ἀπὸ τῆς τοῦ κοινοῦ συνεδρίου γνώμης προστάττοντες τοῖς Ἀθηναίοις ἀνελεῖν τὸ κατὰ τῶν Μεγαρέων ψήφισμα, μὴ πειθομένων δὲ αὐτῶν ἀπειλοῦντες πολεμήσειν αὐτοῖς μετὰ τῶν συμμάχων. Συναχθείσης οὖν περὶ τούτων ἐκκλησίας, ὁ Περικλῆς, δεινότητι λόγου πολὺ διαφέρων ἁπάντων τῶν πολιτῶν, ἔπεισε τοὺς Ἀθηναίους μὴ ἀναιρεῖν τὸ ψήφισμα, λέγων ἀρχὴν δουλείας εἶναι τὸ πείθεσθαι παρὰ τὸ συμφέρον τοῖς Λακεδαιμονίων προστάγμασι. Συνεβούλευεν οὖν τὰ ἀπὸ τῆς χώρας κατακομίζειν εἰς τὴν πόλιν καὶ θαλαττοκρατοῦντας διαπολεμεῖν τοῖς Σπαρτιάταις.

[40] περὶ δὲ τοῦ πολέμου πεφροντισμένως ἀπολογισάμενος ἐξηριθμήσατο μὲν τὸ πλῆθος τῶν συμμάχων τῇ πόλει καὶ τὴν ὑπεροχὴν τῆς ναυτικῆς δυνάμεως, πρὸς δὲ τούτοις τὸ πλῆθος τῶν μετακεκομισμένων ἐκ Δήλου χρημάτων εἰς τὰς Ἀθήνας, ἃ συνέβαινεν ἐκ τῶν φόρων ταῖς πόλεσι κοινῇ συνηθροῖσθαι· κοινῶν δ´ ὄντων τῶν μυρίων ταλάντων ἀπανήλωτο πρὸς τὴν κατασκευὴν τῶν προπυλαίων καὶ τὴν Ποτιδαίας πολιορκίαν τετρακισχίλια τάλαντα· καὶ καθ´ ἕκαστον ἐνιαυτὸν ἐκ τοῦ φόρου τῶν συμμάχων ἀνεφέρετο τάλαντα τετρακόσια ἑξήκοντα. Χωρὶς δὲ τούτων τά τε πομπεῖα {σκεύη} καὶ τὰ Μηδικὰ σκῦλα πεντακοσίων ἄξια ταλάντων ἀπεφήνατο, ἔν τε τοῖς ἱεροῖς ἀπεδείκνυεν ἀναθημάτων τε πλῆθος καὶ τὸ τῆς Ἀθηνᾶς ἄγαλμα ἔχειν χρυσίου πεντήκοντα τάλαντα, ὡς περιαιρετῆς οὔσης τῆς περὶ τὸν κόσμον κατασκευῆς· καὶ ταῦτα, ἀναγκαία εἰ καταλάβοι χρεία, χρησαμένους παρὰ τῶν θεῶν πάλιν ἀποκαταστήσειν ἐν εἰρήνῃ· τούς τε τῶν πολιτῶν βίους διὰ τὴν πολυχρόνιον εἰρήνην πολλὴν ἐπίδοσιν εἰληφέναι πρὸς εὐδαιμονίαν. Χωρὶς δὲ τῶν χρημάτων τούτων στρατιώτας ἀπεδείκνυεν ὑπάρχειν τῇ πόλει χωρὶς συμμάχων καὶ τῶν ἐν τοῖς φρουρίοις ὄντων ὁπλίτας μὲν μυρίους καὶ δισχιλίους, τοὺς δ´ ἐν τοῖς φρουρίοις ὄντας καὶ τοὺς μετοίκους ὑπάρχειν πλείους τῶν μυρίων ἑπτακισχιλίων, τριήρεις τε τὰς παρούσας τριακοσίας. Τοὺς δὲ Λακεδαιμονίους χρημάτων τε σπανίζειν ἀπεδείκνυε καὶ ταῖς ναυτικαῖς δυνάμεσι πολὺ λείπεσθαι τῶν Ἀθηναίων. Ταῦτα διελθὼν καὶ παρορμήσας τοὺς πολίτας εἰς τὸν πόλεμον, ἔπεισε τὸν δῆμον μὴ προσέχειν τοῖς Λακεδαιμονίοις. Ταῦτα δὲ ῥᾳδίως συνετέλεσε διὰ τὴν δεινότητα τοῦ λόγου, δι´ ἣν αἰτίαν ὠνομάσθη Ὀλύμπιος. Μέμνηται δὲ τούτων καὶ Ἀριστοφάνης ὁ τῆς ἀρχαίας κωμῳδίας ποιητής, γεγονὼς κατὰ τὴν τοῦ Περικλέους ἡλικίαν, ἐν τοῖσδε τοῖς τετραμέτροις, ὦ λιπερνῆτες γεωργοί, τἀμά τις ξυνιέτω ῥήματ´, εἰ βούλεσθ´ ἀκοῦσαι τήνδ´ ὅπως ἀπώλετο. Πρῶτα μὲν γὰρ αὐτῆς ἦρχε Φειδίας πράξας κακῶς, εἶτα Περικλέης φοβηθεὶς μὴ μετάσχῃ τῆς τύχης, ἐμβαλὼν σπινθῆρα μικρὸν Μεγαρικοῦ ψηφίσματος ἐξεφύσησεν τοσοῦτον πόλεμον ὥστε τῷ καπνῷ πάντας Ἕλληνας δακρῦσαι, τούς τ´ ἐκεῖ τούς τ´ ἐνθάδε· καὶ πάλιν ἐν ἄλλοις {Εὔπολις ὁ ποιητής}

Περικλέης οὑλύμπιος
ἤστραπτεν, ἐβρόντα, συνεκύκα τὴν Ἑλλάδα.

Εὔπολι δ´ ὁ ποιητή

Πειθώ τις ἐπεκάθιζεν ἐπὶ τοῖς χείλεσιν·
οὕτως ἐκήλει καὶ μόνος τῶν ῥητόρων
τὸ κέντρον ἐγκατέλειπε τοῖς ἀκροωμένοις.

précédent

XXXI. Théodore étant archonte d'Athènes, les Romains nommèrent consuls Marcus Génucius et Agrippa Curtius Chilon (44). Dans cette année, on vit apparaître en Italie la nation des Campaniens, ainsi appelée à cause de la fertilité de la campagne voisine.

En Asie, les rois du Bosphore Cimmérien, nommés Archéanactides, remplirent quarante-deux ans de règne. Spartacus avait succédé à l'empire et régna sept ans. En Grèce, les Corinthiens étaient en guerre avec les Corcyréens. Les deux parties belligérantes, ayant concentré leurs forces maritimes, se préparèrent à un combat naval. Les Corinthiens, avec soixante-dix navires bien équipés, attaquèrent la flotte ennemie. Les Corcyréens, qui leur opposèrent quatre- 192 vingts trirèmes, furent victorieux; ils vinrent assiéger Épidamne, mirent à mort tous les captifs, excepté les Corinthiens, qu'ils jetèrent, chargés de chaînes, en prison. Consternés de leur défaite, les Corinthiens se retirèrent dans le Péloponnèse. Maîtres de tous ces parages, les Corcyréens se portèrent contre les alliés des Corinthiens et en ravagèrent le territoire.

XXXII. L'année étant révolue, Euthymene fut nommé archonte d'Athènes, et les Romains choisirent à la place des consuls trois tribuns militaires, Aulus Sempronius, Lucius Atilius et Titus Quintius (45). Après leur défaite sur mer, les Corinthiens résolurent de construire une flotte plus considérable. Ils rassemblèrent donc une grande quantité de matériaux, firent venir des villes voisines des charpentiers qu'ils prenaient à leur solde, et mirent beaucoup d'empressement à construire des trirèmes et à tenir prêtes des armes de toutes sortes ainsi que toutes les munitions de guerre nécessaires. Ils lancèrent des chantiers des navires nouvellement construits, radoubèrent ceux qui étaient avariés et en tirèrent d'autres de leurs alliés. Les Corcyréens en firent autant de leur côté, et ne le cédèrent pas en activité aux Corinthiens. Un grave conflit devint donc imminent.

Pendant que ces préparatifs se faisaient, les Athéniens envoyèrent à Amphipolis une colonie composée en partie de leurs propres concitoyens, et en partie de colons tirés des places fortes du voisinage.

XXXIII. Nausimaque étant archonte à Athènes, les Romains élurent pour consuls Titus Quintus et Marcus Géganius Macerinus. Les Éliens célébrèrent la LXXXVIe olympiade, Théopompe le Thessalien étant vainqueur à la course du stade (46). Dans cette année, les Corcyréens, informés du grand déploiement des forces dirigées contre eux, envoyèrent des députés implorer le secours des Athéniens. Les Corinthiens en ayant fait autant de leur côté, le peuple s'assembla, écouta les députés et décréta l'alliance des Corcyréens. Les Athéniens firent donc 193 partir sur-le-champ dix trirèmes bien équipées et promirent d'en fournir encore un plus grand nombre en cas de besoin. Renonçant à l'alliance des Athéniens, les Corinthiens parvinrent à équiper quatre-vingt-dix trirèmes, et s'en procurèrent soixante de la part de leurs alliés. Ils mirent ainsi en mer une flotte de cent cinquante navires, commandés par les généraux les plus aimés du peuple, et ils se dirigèrent vers Corcyre, ayant jugé à propos de surprendre l'ennemi par un combat naval. Instruits de l'approche de la flotte corinthienne, les Corcyréens se portèrent à sa rencontre avec cent vingt trirèmes, y compris celles des Athéniens. Il s'engagea un rude combat naval, dans lequel les Corinthiens eurent d'abord le dessus. Mais lorsque apparut un second renfort de vingt autres navires athéniens, la victoire se déclara pour les Corcyréens. Le lendemain, les Corcyréens renouvelèrent l'attaque en déployant toutes les forces maritimes, et les Corinthiens battirent en retraite.

XXXIV. Antilochide (47) étant archonte d'Athènes, les Romains nommèrent consuls Marcus Fabius et Posthumius Æbutius Ulecus (48). Dans cette année, les Corinthiens firent éclater les ressentiments contre les Athéniens, pour avoir secouru les Corcyréens et avoir été cause de leur victoire navale. Ils brûlèrent donc de se venger des Athéniens, en détachant la ville de Potidée, une de leurs colonies, de l'alliance des Athéniens. De son côté, Perdiccas, roi des Macédoniens, mal disposé pour les Athéniens, engagea les Chalcidiens (49) à abandonner l'alliance des Athéniens, à déserter les villes de la côte et à se réunir dans la seule ville d'Olynthe. A la nouvelle de la défection des Potidéates, les Athéniens firent partir trente navires avec l'ordre de ravager le territoire des rebelles et de détruire leur ville. Ceux qui étaient chargés de cette mission abordèrent dans la Macédoine et vinrent, conformément aux ordres du 194 peuple, mettre le siége devant Potidée. Comme les assiégés étaient soutenus par un renfort de deux mille Corinthiens, le peuple d'Athènes envoya, de son côté, deux mille soldats, pour aider les assiégeants. Une bataille s'engagea dans l'isthme, près du pays des Palléniens. Les Athéniens remportèrent la victoire; plus de trois cents ennemis restèrent sur le champ de bataille, et les Potidéates furent bloqués dans leur ville.

Pendant que ces événements se passaient, les Athéniens fondèrent dans la Propontide une ville appelée Létanum (50).

En Italie, les Romains envoyèrent des colons à Ardée, qui se partagèrent entre eux le territoire (51).

XXXV. Charès étant archonte d'Athènes, les Romains nommèrent consuls Quintus Furius Fusus et Manius Papirius Crassus. (52) Dans cette année, les habitants de Thurium, en Italie, population tirée d'un grand nombre de villes diverses, étaient en proie à des dissensions : il s'agissait de décider de quelle ville les Thuriens voudraient s'appeler les descendants, et qui serait considéré comme le fondateur de Thurium. Les Athéniens réclamaient cet honneur, alléguant les nombreux colons qu'ils y avaient envoyés d'Athènes ; les villes du Péloponnèse avaient de leur côté la même prétention, parce qu'elles avaient aussi fourni beaucoup de colons pour l'établissement de Thurium. De plus, un grand nombre d'hommes distingués ayant pris part à cette colonie et contribué à sa prospérité, la dispute s'envenima encore ; car chacun prétendait à l'honneur d'être appelé le fondateur de la cité (53). Enfin, les Thuriens envoyèrent à Delphes consulter l'oracle, pour savoir qui devait être proclamé le fondateur de la ville. Le dieu répondit que c'était lui-même qu'ils devaient considérer comme le fondateur de leur ville. Cette réponse fit cesser la dispute Apollon fut proclamé le fondateur de Thurium, et la population rentra dans la concorde.

En Grèce mourut Archidamus, roi des Lacédémoniens, après un règne de quarante-deux ans. Il eut pour successeur Agis, qui régna vingt-sept ans. [

XXXVI. Apseudès étant archonte d'Athènes, les Romains élurent pour consuls Titus Ménénius et Proclus Géganius Macericus (54). Dans cette année, mourut Spartacus, roi du Bosphore, après un règne de dix-sept ans. Séleucus, son successeur, régna quatre ans.

A Athènes, Méton, fils de Pausanias, renommé dans l'astronomie, établit la période de dix-neuf ans (55), qu'il fit commencer le treizième jour du mois athénien scirophorion (56). Dans ces dix-neuf années, les astres, dans l'accomplissement de leur révolution, reviennent aux mêmes points et forment en quelque sorte la période d'une grande année, que quelques-uns appellent l'année de Méton (57). Au reste, ce célèbre astronome a rencontré merveilleusement juste dans ses prédictions et ses calculs. En effet, le mouvement et les apparitions des astres s'accordent parfaitement avec la table astronomique. Aussi la plupart des Grecs se servent-ils de l'ennéadécaétéride, et ne se trompent pas dans leurs annonces.

En Italie, les Tarentins forcèrent les habitants de Siris à quitter leur patrie, et, ayant fait tirer une colonie de leur propre sein, fondèrent la ville qu'on appelle Héraclée.

XXXVII. Pithodore étant archonte d'Athènes, les Romains élurent pour consuls Titus Quintius et Titus Ménénius. En même temps, les Eliens célébrèrent la LXXXVIIe olympiade, dans laquelle Sophron d'Ambracie fut vainqueur à la course 196 du stade (58). Dans cette année, Spurius Manlius  (59) fut mis à mort pour avoir aspiré à la tyrannie.

Les Athéniens remportèrent à Potidée une victoire signalée. Leur général tomba dans cette bataille et fut remplacé par Phormion. Celui-ci, investi du commandement de l'armée, mit le siége devant la ville des Potidéates, qu'il pressa par de continuels assauts. Cependant les assiégés se défendirent vaillamment et le siége traîna en longueur.

Thucydide l'Athénien a commencé ici son histoire de la guerre entre les Athéniens et les Lacédémoniens, connue sous le nom de guerre du Péloponnèse. Cette guerre dura vingt-sept ans. Thucydide en a rédigé vingt-deux ans dans son ouvrage divisé en huit, ou, selon quelques-uns, en neuf livres.

ΧΧΧVΙΙΙ. Euthydème étant archonte d'Athènes, les Romains élurent, au lieu de consuls, trois tribuns militaires, Manius AEmilianus, Caïus Mamercus et Julius Lucius Quintius (60). Dans cette année éclata, entre les Athéniens et les Lacédémoniens, la guerre dite du Péloponnèse, la plus longue de celles dont le souvenir nous a été conservé. Il est nécessaire et conforme au plan de notre histoire d'exposer d'abord les causes de cette guerre.

Les Athéniens, aspirant à la souveraineté de la mer, firent transporter à Athènes le trésor public déposé à Délos, et contenant près de huit mille talents (61). Ils en confièrent la garde à Périclès, homme d'une illustre origine et qui surpassait de beaucoup ses concitoyens par sa réputation militaire et par la vigueur de sa parole. Il avait appliqué à ses propres dépenses une partie considérable de ce trésor. Sommé de faire un rapport sur sa gestion, il se trouva dans l'impossibilité de rendre compte du dépôt confié; il en tomba malade de chagrin. Périclès était en proie à une cruelle inquiétude, lorsque Alcibiade, fils de son frère et orphelin, que Péri- 197 clès s'était chargé d'élever, lui suggéra, bien qu'il fût encore enfant (62), le moyen de se soustraire à l'accusation de prévaricateur. Voyant son oncle attristé, Alcibiade lui demanda la cause de ses chagrins. Périclès lui répondit que, sommé de rendre compte de l'emploi du trésor qui lui avait été confié, il ne savait comment se justifier auprès de ses concitoyens. "Il ne s'agit pas, répliqua Alcibiade, de savoir comment il faut rendre ce compte, mais comment il faut ne pas le rendre". Frappé des paroles de ce jeune homme, Périclès songea dès lors au moyen d'impliquer les Athéniens dans une guerre sérieuse; car il était persuadé qu'au milieu du trouble de l'État et des alternatives d'espérances et de craintes, il échapperait à l'obligation de rendre le compte exigé. A cette cause s'en joignit bientôt une autre, toute fortuite, que nous allons faire connaître.

XXXIX. Phidias avait été chargé de faire la statue de Minerve, sous la direction de Périclès, fils de Xanthippus. Quelques ouvriers de Phidias, excités par les ennemis de Périclès, vinrent en suppliants embrasser l'autel des dieux. Cette démarche eut de l'éclat; les ouvriers, interrogés, déclarèrent que Phidias s'était approprié de fortes sommes du trésor sacré, et qu'il avait pour complice Périclès, le directeur des travaux. Le peuple se réunit en assemblée, et les ennemis de Périclès proposèrent de faire arrêter Phidias; en même temps qu'ils déclarèrent Périclès coupable de sacrilége. De plus, ils dénoncèrent Anaxagore le sophiste, précepteur de Périclès, et l'accusèrent d'avoir commis une impiété envers les dieux. Ils impliquaient Périclès dans toutes ces accusations calomnieuses, afin de flétrir la supériorité et la gloire de ce citoyen. Dans la conviction que le peuple admire en temps de guerre les hommes distingués, parce qu'il en a besoin, mais qu'en temps de paix il les laisse calomnier 198 par des oisifs et des envieux, Périclès jugea utile à ses intérêts de plonger l'État dans une guerre sérieuse. Il pensait que le peuple, faisant appel au courage et à l'expérience militaire de Périclès, ne saurait accueillir des accusations calomnieuses et n'aurait pas le loisir de demander un compte rigoureux de la gestion du trésor.

D'après un décret des Athéniens, les Mégariens se trouvaient exclus du marché et des ports d'Athènes. Les Mégariens s'en plaignaient aux Spartiates. Les Lacédémoniens ayant recueilli ces plaintes, envoyèrent des députés qui, sur la décision de l'assemblée générale, devaient intimer aux Athéniens l'ordre d'abolir le décret contre les Mégariens, et, en cas de refus, leur déclarer une guerre générale. Dans l'assemblée convoquée pour délibérer à ce sujet, Périclès, surpassant par la vigueur de son éloquence tous ses concitoyens, persuada aux Athéniens de maintenir le décret, ajoutant que l'obéissance inopportune aux ordres des Lacédémoniens, serait le commencement de l'esclavage. Il leur conseilla donc de faire rentrer dans la ville les richesses de la campagne, et de se maintenir dans l'empire de la mer en faisant la guerre aux Spartiates.

XL. En proposant adroitement le parti de la guerre, Périclès faisait valoir le nombre des alliés d'Athènes, la supériorité de sa puissance navale et l'argent, fruit des tributs levés sur les villes de la république, et qui avait été transporté de Délos à Athènes. Il estimait ce trésor à dix mille talents (63), dont quatre mille avaient été dépensés pour la construction des Propylées (64) et l'entretien du siége de Potidée. Il portait à quatre cent soixante talents (65) les contributions que les alliés payaient annuellement; il évaluait, en outre, à cinq cents talents les ustensiles sacrés et les dépouilles médiques. Il faisait encore entrer dans ce 199 compte la multitude d'offrandes déposées dans les temples, ainsi que les cinquante talents d'or employés pour l'érection de la statue de Minerve, dont les ornements pouvaient, au besoin, être enlevés et restitués à la déesse en temps de paix (66). Du reste, ajoutait-il, la fortune des citoyens s'est déjà considérablement accrue par une longue paix. Après avoir fait ressortir les ressources pécuniaires, il montra qu'indépendamment des alliés et des soldats en garnison dans les forteresses, l'État comptait douze mille hoplites, et qu'én y ajoutant les soldats en garnison dans les forteresses et la troupe étrangère domiciliée à Athènes, on arriverait à un nombre de plus de dix-sept mille combattants, sans parler de trois cents trirèmes toutes prêtes. Il démontrait, d'un autre côté, que les Lacédémoniens manquaient d'argent, et que, sous le rapport des forces maritimes, ils étaient de beaucoup inférieurs aux Athéniens. Périclès développa ces divers arguments, et, excitant le peuple à ne pas obéir aux Lacédémoniens, il entraîna les citoyens à la guerre. Il y parvint aisément, grâce à cette force d'éloquence qui lui valut le surnom d'Olympien. Aristophane, auteur de l'ancienne comédie, et contemporain de Périclès, en fait mention dans ces vers : « O pauvres laboureurs, écoutez mes paroles, si vous voulez savoir comment nos affaires se sont perdues. Phidias commença le premier à échouer dans sa tentative. Périclès, rédoutant le même sort, alluma, avec la petite étincelle du décret de Mégare, une telle guerre, que les Grecs, suffoqués par la fumée de l'incendie, pleurèrent çà et là. (67) »

Le poète Eupolis s'exprime ainsi :

« Périclès l'Olympien lança la foudre, fit retentir le tonnerre et bouleversa la Grèce. La persuasion est assise sur ses lèvres; il s'insinue dans l'âme, et, seul de tous les orateurs, il laisse l'aiguillon dans le coeur de ses auditeurs. »

[41] Αἰτίαι μὲν οὖν τοῦ Πελοποννησιακοῦ πολέμου τοιαῦταί τινες ὑπῆρξαν, ὡς Ἔφορος ἀνέγραψε. Τῶν δ´ ἡγουμένων πόλεων τοῦτον τὸν τρόπον εἰς πόλεμον ἐμπεσουσῶν, Λακεδαιμόνιοι μὲν μετὰ τῶν Πελοποννησίων συνεδρεύσαντες ἐψηφίσαντο πολεμεῖν τοῖς Ἀθηναίοις, καὶ πρὸς τὸν Περσῶν βασιλέα πρεσβεύσαντες παρεκάλουν συμμαχεῖν αὐτοῖς, καὶ τοὺς κατὰ τὴν Σικελίαν καὶ Ἰταλίαν συμμάχους διαπρεσβευσάμενοι διακοσίαις τριήρεσιν ἔπεισαν βοηθεῖν, αὐτοὶ δὲ μετὰ τῶν Πελοποννησίων τὰς πεζὰς δυνάμεις διατάξαντες καὶ τἄλλα τὰ πρὸς τὸν πόλεμον ἡτοιμασμένοι πρῶτοι τοῦ πολέμου κατήρξαντο.

Κατὰ γὰρ τὴν Βοιωτίαν ἡ τῶν Πλαταιέων πόλις αὐτόνομος ἦν καὶ συμμαχίαν εἶχε πρὸς Ἀθηναίους. Ἐν ταύτῃ τῶν πολιτῶν τινες καταλῦσαι τὴν αὐτονομίαν βουλόμενοι διελέχθησαν τοῖς Βοιωτοῖς, ἐπαγγελλόμενοι τὴν πόλιν ὑπὸ τὴν τῶν Θηβαίων τάξειν συντέλειαν καὶ παραδώσειν αὐτοῖς τὰς Πλαταιάς, ἐὰν αὐτοὶ στρατιώτας πέμψωσι τοὺς βοηθοῦντας. Διὸ καὶ τῶν Βοιωτῶν ἀποστειλάντων στρατιώτας ἐπιλέκτους τριακοσίους νυκτός, οἱ προδόται τούτους παρεισαγαγόντες ἐντὸς τῶν τειχῶν κυρίους τῆς πόλεως ἐποίησαν. Οἱ δὲ Πλαταιεῖς βουλόμενοι τὴν πρὸς Ἀθηναίους συμμαχίαν διαφυλάττειν, τὸ μὲν πρῶτον ὑπολαβόντες πανδημεὶ τοὺς Θηβαίους παρεῖναι, διεπρεσβεύσαντο πρὸς τοὺς κατειληφότας τὴν πόλιν καὶ παρεκάλουν συνθέσθαι σπονδάς· ὡς δ´ ἡ νὺξ παρῆλθε, κατανοήσαντες ὀλίγους ὄντας, συνεστράφησαν καὶ περὶ τῆς ἐλευθερίας ἐκθύμως ἠγωνίζοντο. Γενομένης δὲ τῆς μάχης ἐν ταῖς ὁδοῖς, τὸ μὲν πρῶτον οἱ Θηβαῖοι διὰ τὰς ἀρετὰς προεῖχον καὶ πολλοὺς τῶν ἀνθισταμένων ἀνῄρουν· τῶν δ´ οἰκετῶν καὶ τῶν παίδων ἀπὸ τῶν οἰκιῶν βαλλόντων τὰς κεραμῖδας καὶ κατατιτρωσκόντων τοὺς Θηβαίους ἐτράπησαν· καὶ τινὲς μὲν αὐτῶν ἐκπεσόντες ἐκ τῆς πόλεως διεσώθησαν, τινὲς δὲ εἰς οἰκίαν τινὰ καταφυγόντες ἠναγκάσθησαν παραδοῦναι σφᾶς αὐτούς. Οἱ δὲ Θηβαῖοι παρὰ τῶν ἐκ τῆς μάχης διασωθέντων πυθόμενοι τὰ συμβεβηκότα, παραχρῆμα πανδημεὶ κατὰ σπουδὴν ὥρμησαν. Διὰ δὲ τὸ παράδοξον ἀνετοίμων ὄντων τῶν κατὰ τὴν χώραν, πολλοὶ μὲν ἀνῃρέθησαν, οὐκ ὀλίγοι δὲ ζῶντες συνελήφθησαν, ἅπασα δ´ ἡ χώρα ταραχῆς καὶ διαρπαγῆς ἔγεμεν.

[42] Οἱ δὲ Πλαταιεῖς διαπρεσβευσάμενοι πρὸς τοὺς Θηβαίους ἠξίουν ἀπελθεῖν ἐκ τῆς χώρας αὐτῶν καὶ ἀπολαβεῖν τοὺς αἰχμαλώτους. Διὸ καὶ τῆς συνθέσεως ταύτης γεγενημένης οἱ μὲν Θηβαῖοι τοὺς αἰχμαλώτους ἀπολαβόντες καὶ τὴν λείαν ἀποδόντες εἰς τὰς Θήβας ἀπηλλάγησαν, οἱ δὲ Πλαταιεῖς πρὸς μὲν Ἀθηναίους ἔπεμψαν πρέσβεις περὶ βοηθείας, αὐτοὶ δὲ τὰ πλεῖστα ἐκόμισαν εἰς τὴν πόλιν. Οἱ δὲ Ἀθηναῖοι πυθόμενοι τὰ περὶ τὰς Πλαταιάς, παραχρῆμα ἐξέπεμψαν τοὺς ἱκανοὺς στρατιώτας· οὗτοι δὲ κατὰ σπουδὴν παραγενόμενοι, καὶ μὴ φθάσαντες τοὺς Θηβαίους, τὰ λοιπὰ τῶν ἀπὸ τῆς χώρας κατεκόμισαν εἰς τὴν πόλιν, καὶ τέκνα καὶ γυναῖκας καὶ τὸν ὄχλον ἀθροίσαντες ἐξαπέστειλαν εἰς τὰς Ἀθήνας.

Οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι κρίναντες καταλελύσθαι τὰς σπονδὰς ὑπὸ τῶν Ἀθηναίων, δύναμιν ἀξιόλογον ἤθροισαν ἔκ τε τῆς Λακεδαίμονος καὶ παρὰ τῶν ἄλλων Πελοποννησίων. Συνεμάχουν δὲ τότε Λακεδαιμονίοις Πελοποννήσιοι μὲν πάντες πλὴν Ἀργείων· οὗτοι δ´ ἡσυχίαν εἶχον· τῶν δ´ ἐκτὸς τῆς Πελοποννήσου Μεγαρεῖς, Ἀμβρακιῶται, Λευκάδιοι, Φωκεῖς, Βοιωτοί, Λοκροὶ τῶν μὲν πρὸς Εὔβοιαν ἐστραμμένων οἱ πλείους, τῶν δ´ ἄλλων Ἀμφισσεῖς. Τοῖς δ´ Ἀθηναίοις συνεμάχουν οἱ τὴν παράλιον τῆς Ἀσίας οἰκοῦντες Κᾶρες καὶ Δωριεῖς καὶ Ἴωνες καὶ Ἑλλησπόντιοι καὶ νησιῶται πάντες πλὴν τῶν ἐν Μήλῳ καὶ Θήρᾳ κατοικούντων, ὁμοίως δὲ καὶ οἱ ἐπὶ Θρᾴκης πλὴν Χαλκιδέων καὶ Ποτιδαιατῶν· πρὸς δὲ τούτοις Μεσσήνιοι μὲν οἱ τὴν Ναύπακτον οἰκοῦντες καὶ Κερκυραῖοι - - - αἱ δ´ ἄλλαι πᾶσαι πεζοὺς στρατιώτας ἐξέπεμπον. Σύμμαχοι μὲν οὖν ἀμφοτέροις ὑπῆρχον οἱ προειρημένοι.

Λακεδαιμόνιοι δὲ δύναμιν ἀξιόλογον προχειρισάμενοι τὴν ἡγεμονίαν ἔδωκαν Ἀρχιδάμῳ τῷ βασιλεῖ. Οὗτος δὲ μετὰ τῆς δυνάμεως ἐνέβαλεν εἰς τὴν Ἀττικήν, τοῖς δὲ φρουρίοις προσβολὰς ἐποιεῖτο καὶ τῆς χώρας πολλὴν ἐδῄωσε. Τῶν δ´ Ἀθηναίων παροξυνομένων διὰ τὴν τῆς χώρας καταδρομήν, καὶ βουλομένων παρατάξασθαι τοῖς πολεμίοις, Περικλῆς στρατηγὸς ὢν καὶ τὴν ὅλην ἡγεμονίαν ἔχων παρεκάλει τοὺς νέους ἡσυχίαν ἔχειν, ἐπαγγελλόμενος ἄνευ κινδύνων ἐκβαλεῖν τοὺς Λακεδαιμονίους ἐκ τῆς Ἀττικῆς. Πληρώσας οὖν ἑκατὸν τριήρεις καὶ δύναμιν ἀξιόλογον εἰς τὰς ναῦς ἐνθέμενος, καὶ στρατηγὸν ἐπιστήσας Καρκίνον καὶ ἑτέρους τινάς, ἐξέπεμψεν εἰς τὴν Πελοπόννησον. Οὗτοι δὲ πολλὴν τῆς παραθαλαττίου χώρας πορθήσαντες καί τινα τῶν φρουρίων ἑλόντες κατεπλήξαντο τοὺς Λακεδαιμονίους· διὸ καὶ τὴν ἐκ τῆς Ἀττικῆς δύναμιν ταχέως μεταπεμψάμενοι πολλὴν ἀσφάλειαν τοῖς πολεμίοις παρείχοντο. Τούτῳ δὲ τῷ τρόπῳ τῆς Ἀττικῆς ἐλευθερωθείσης, ὁ μὲν Περικλῆς ἀποδοχῆς ἐτύγχανε παρὰ τοῖς πολίταις, ὡς δυνάμενος στρατηγεῖν καὶ τοῖς Λακεδαιμονίοις διαπολεμεῖν.

[43] Ἐπ´ ἄρχοντος δ´ Ἀθήνησιν Ἀπολλοδώρου Ῥωμαῖοι κατέστησαν ὑπάτους Μάρκον Γεγάνιον καὶ Λούκιον Σέργιον. Ἐπὶ δὲ τούτων ὁ τῶν Ἀθηναίων στρατηγὸς οὐ διέλιπε τὴν μὲν χώραν τῶν Πελοποννησίων λεηλατῶν καὶ καταφθείρων, τὰ δὲ φρούρια πολιορκῶν· προσγενομένων δὲ αὐτῷ πεντήκοντα τριήρων ἐκ τῆς Κερκύρας, πολὺ μᾶλλον ἐπόρθει τὴν Πελοποννησίων χώραν, καὶ μάλιστα τῆς παραθαλαττίου τὴν καλουμένην Ἀκτὴν ἐδῄου καὶ τὰς ἐπαύλεις ἐνεπύριζε. Μετὰ δὲ ταῦτα πλεύσας ἐπὶ Μεθώνην τῆς Λακωνικῆς, τήν τε χώραν κατέσυρε καὶ τῇ πόλει προσβολὰς ἐποιεῖτο. Ἔνθα δὴ Βρασίδας ὁ Σπαρτιάτης, νέος μὲν ὢν τὴν ἡλικίαν, ἀλκῇ δὲ καὶ ἀνδρείᾳ διαφέρων, ὁρῶν τὴν Μεθώνην κινδυνεύουσαν ἐκ βίας ἁλῶναι, παραλαβών τινας τῶν Σπαρτιατῶν διὰ μέσου τῶν πολεμίων ἐσκεδασμένων ἐτόλμησε διεκπερᾶσαι, καὶ πολλοὺς ἀνελὼν παρεισέπεσεν εἰς τὸ χωρίον. Γενομένης δὲ πολιορκίας, καὶ τοῦ Βρασίδου λαμπρότατα κινδυνεύσαντος, Ἀθηναῖοι μὲν οὐ δυνάμενοι τὸ χωρίον ἑλεῖν ἀπεχώρησαν πρὸς τὰς ναῦς, Βρασίδας δὲ διασεσωκὼς τὴν Μεθώνην διὰ τῆς ἰδίας ἀρετῆς καὶ ἀνδρείας ἀποδοχῆς ἔτυχε παρὰ τοῖς Σπαρτιάταις. Διὰ δὲ τὴν ἀνδραγαθίαν ταύτην φρονηματισθείς, πολλάκις ἐν τοῖς ὕστερον χρόνοις παραβόλως ἀγωνιζόμενος μεγάλην δόξαν ἀνδρείας ἀπηνέγκατο. Ἀθηναῖοι δὲ περιπλεύσαντες εἰς τὴν Ἠλείαν τήν τε χώραν ἐπόρθουν καὶ Φειὰν χωρίον Ἠλείων ἐπολιόρκουν. Ἐκβοηθησάντων δὲ τῶν Ἠλείων, μάχῃ τε ἐνίκησαν καὶ πολλοὺς ἀποκτείναντες τῶν πολεμίων εἷλον τὰς Φειὰς κατὰ κράτος. Μετὰ δὲ ταῦτα τῶν Ἠλείων πανδημεὶ παραταξαμένων ἀπεκρούσθησαν εἰς τὰς ναῦς· εἶτ´ ἀποπλεύσαντες εἰς τὴν Κεφαλληνίαν, καὶ τοὺς ταύτην κατοικοῦντας εἰς τὴν συμμαχίαν προσαγαγόμενοι, τὸν εἰς τὰς Ἀθήνας πλοῦν ἐποιήσαντο.

[44] μετὰ δὲ ταῦτα Ἀθηναῖοι στρατηγὸν προχειρισάμενοι Κλεόπομπον ἐξαπέστειλαν μετὰ νεῶν τριάκοντα, προστάξαντες τήν τε Εὔβοιαν παραφυλάττειν καὶ Λοκροῖς πολεμεῖν. Ὁ δ´ ἐκπλεύσας τήν τε παραθαλάττιον τῆς Λοκρίδος ἐδῄωσε καὶ πόλιν Θρόνιον ἐξεπολιόρκησε, τοῖς δ´ ἀντιταξαμένοις τῶν Λοκρῶν συνάψας μάχην ἐνίκησε περὶ πόλιν Ἀλόπην. Ἔπειτα τὴν προκειμένην τῆς Λοκρίδος νῆσον, ὀνομαζομένην Ἀταλάντην, ἐπιτείχισμα τῆς Λοκρίδος κατεσκεύασε, πολεμῶν πρὸς τοὺς ἐγχωρίους.

Ἀθηναῖοι δ´ ἐγκαλοῦντες Αἰγινήταις ὡς συνηργηκόσι Λακεδαιμονίοις ἀνέστησαν αὐτοὺς ἐκ τῆς πόλεως, ἐκ δὲ τῶν πολιτῶν οἰκήτορας ἐκπέμψαντες κατεκληρούχησαν τήν τε Αἴγιναν καὶ τὴν χώραν. Λακεδαιμόνιοι δὲ τοῖς ἐκπεπτωκόσιν Αἰγινήταις ἔδωκαν οἰκεῖν τὰς καλουμένας Θυρέας διὰ τὸ καὶ τοὺς Ἀθηναίους δεδωκέναι τοῖς ἐκ Μεσσήνης ἐκβληθεῖσι κατοικεῖν Ναύπακτον.

Ἀθηναῖοι δὲ Περικλέα μετὰ δυνάμεως ἐξέπεμψαν πολεμήσοντα τοῖς Μεγαρεῦσιν. Οὗτος δὲ πορθήσας τὴν χώραν καὶ τὰς κτήσεις αὐτῶν λυμηνάμενος μετὰ πολλῆς ὠφελείας ἐπανῆλθεν εἰς τὰς Ἀθήνας.

[45] Λακεδαιμόνιοι δὲ μετὰ Πελοποννησίων καὶ τῶν ἄλλων συμμάχων ἐνέβαλον εἰς τὴν Ἀττικὴν τὸ δεύτερον. Ἐπιπορευόμενοι δὲ τὴν χώραν ἐδενδροτόμουν καὶ τὰς ἐπαύλεις ἐνεπύριζον, καὶ πᾶσαν σχεδὸν τὴν γῆν ἐλυμήναντο πλὴν τῆς καλουμένης Τετραπόλεως· ταύτης δ´ ἀπέσχοντο διὰ τὸ τοὺς προγόνους αὐτῶν ἐνταῦθα κατῳκηκέναι καὶ τὸν Εὐρυσθέα νενικηκέναι τὴν ὁρμὴν ἐκ ταύτης ποιησαμένους· δίκαιον γὰρ ἡγοῦντο τοῖς εὐηργετηκόσι τοὺς προγόνους, παρὰ τῶν ἐκγόνων τὰς προσηκούσας εὐεργεσίας ἀπολαμβάνειν. Οἱ δ´ Ἀθηναῖοι παρατάξασθαι μὲν οὐκ ἐτόλμων, συνεχόμενοι δ´ ἐντὸς τῶν τειχῶν ἐνέπεσον εἰς λοιμικὴν περίστασιν· πολλοῦ γὰρ πλήθους καὶ παντοδαποῦ συνερρυηκότος εἰς τὴν πόλιν διὰ τὴν στενοχωρίαν εὐλόγως εἰς νόσους ἐνέπιπτον, ἕλκοντες ἀέρα διεφθαρμένον. Διόπερ οὐ δυνάμενοι τοὺς πολεμίους ἐκβαλεῖν ἐκ τῆς χώρας, πάλιν ναῦς πολλὰς ἐξέπεμπον εἰς Πελοπόννησον στρατηγὸν ἐπιστήσαντες Περικλέα. Οὗτος δὲ πολλὴν χώραν τῆς παραθαλαττίου δῃώσας καί τινας πόλεις πορθήσας, ἐποίησεν ἀπελθεῖν ἐκ τῆς Ἀττικῆς τοὺς Λακεδαιμονίους. Μετὰ δὲ ταῦθ´ οἱ Ἀθηναῖοι, τῆς μὲν χώρας δεδενδροκοπημένης, τῆς δὲ νόσου πολλοὺς διαφθειρούσης, ἐν ἀθυμίᾳ καθειστήκεσαν, καὶ τὸν Περικλέα νομίζοντες αἴτιον αὐτοῖς γεγονέναι τοῦ πολέμου δι´ ὀργῆς εἶχον. Διόπερ ἀποστήσαντες αὐτὸν τῆς στρατηγίας, καὶ μικράς τινας ἀφορμὰς ἐγκλημάτων λαβόντες, ἐζημίωσαν αὐτὸν ὀγδοήκοντα ταλάντοις. Μετὰ δὲ ταῦτα πρεσβείας ἀποστείλαντες Λακεδαιμονίοις ἠξίουν καταλύσασθαι τὸν πόλεμον· ὡς δὲ οὐδεὶς αὐτοῖς προσεῖχεν, ἠναγκάζοντο πάλιν τὸν Περικλέα στρατηγὸν αἱρεῖσθαι. Ταῦτα μὲν οὖν ἐπράχθη κατὰ τοῦτον τὸν ἐνιαυτόν.

[46] Ἐπ´ ἄρχοντος δ´ Ἀθήνησιν Ἐπαμείνονος Ῥωμαῖοι κατέστησαν ὑπάτους Λεύκιον Παπίριον καὶ Αὖλον Κορνήλιον Μακερῖνον. Ἐπὶ δὲ τούτων ἐν μὲν ταῖς Ἀθήναις Περικλῆς ὁ στρατηγὸς ἐτελεύτησεν, ἀνὴρ γένει καὶ πλούτῳ, πρὸς δὲ τούτοις δεινότητι λόγου καὶ στρατηγίᾳ πολὺ προέχων τῶν πολιτῶν. Ὁ δὲ δῆμος φιλοτιμούμενος κατὰ κράτος ἑλεῖν τὴν Ποτίδαιαν, ἐξαπέστειλεν Ἅγνωνα στρατηγὸν ἔχοντα τὴν δύναμιν ἣν πρότερον εἶχε Περικλῆς. Οὗτος δὲ μετὰ παντὸς τοῦ στόλου καταπλεύσας εἰς τὴν Ποτίδαιαν παρεσκευάσατο τὰ πρὸς τὴν πολιορκίαν· μηχανάς τε γὰρ παντοδαπὰς παρεσκεύασε πολιορκητικὰς καὶ ὅπλων καὶ βελῶν πλῆθος, ἔτι δὲ σίτου δαψίλειαν ἱκανὴν πάσῃ τῇ δυνάμει. Προσβολὰς δὲ ποιούμενος συνεχεῖς καθ´ ἑκάστην ἡμέραν διέτριβε πολὺν χρόνον, οὐ δυνάμενος ἑλεῖν τὴν πόλιν. Οἱ μὲν γὰρ πολιορκούμενοι διὰ τὸν ἐκ τῆς ἁλώσεως φόβον ἐρρωμένως ἠμύνοντο καὶ ταῖς ὑπεροχαῖς τῶν τειχῶν πεποιθότες ἐπλεονέκτουν, ἡ δ´ ἐκ τοῦ λοιμοῦ νόσος τοὺς πολιορκοῦντας συνέχουσα πολλοὺς ἀνῄρει, καὶ τὸ στρατόπεδον ἀθυμία κατεῖχεν. Ὁ δ´ Ἅγνων εἰδὼς τοὺς Ἀθηναίους δεδαπανηκότας εἰς τὴν πολιορκίαν πλείω τῶν χιλίων ταλάντων καὶ χαλεπῶς διακειμένους πρὸς τοὺς Ποτιδαιάτας διὰ τὸ πρώτους ἀποστῆναι πρὸς τοὺς Λακεδαιμονίους, ἐφοβεῖτο λῦσαι τὴν πολιορκίαν· διόπερ ἠναγκάζετο διακαρτερεῖν καὶ τοὺς στρατιώτας ἀναγκάζειν παρὰ δύναμιν βίαν προσάγειν τῇ πόλει. Ἐπεὶ δὲ τῶν πολιτῶν πολλοὶ διεφθείροντο κατὰ τὰς προσβολὰς καὶ κατὰ τὴν ἐκ τοῦ λοιμοῦ νόσον, ἀπολιπὼν μέρος τῆς δυνάμεως ἐπὶ τῆς πολιορκίας ἀπέπλευσεν εἰς τὰς Ἀθήνας, ἀποβεβληκὼς τῶν στρατιωτῶν πλείους τῶν χιλίων. Ἀπελθόντων δὲ τούτων οἱ Ποτιδαιᾶται, τοῦ τε σίτου παντελῶς ἐκλιπόντος καὶ τῶν κατὰ τὴν πόλιν ἀθυμούντων, ἐπεκηρυκεύσαντο πρὸς τοὺς πολιορκοῦντας περὶ διαλύσεως. Ἀσμένως δὲ κἀκείνων προσδεξαμένων διαλύσεις ἐποιήσαντο τοιαύτας, ἀπελθεῖν ἐκ τῆς πόλεως ἅπαντας τοὺς Ποτιδαιάτας, ἄλλο μὲν μηθὲν λαβόντας, ἔχοντας δὲ τοὺς μὲν ἄνδρας ἱμάτιον ἕν, τὰς δὲ γυναῖκας δύο. Γενομένων δὲ τούτων τῶν σπονδῶν οἱ μὲν Ποτιδαιᾶται πάντες μετὰ γυναικῶν καὶ τέκνων ἐξέλιπον τὴν πατρίδα κατὰ τὰς συνθήκας, καὶ παρελθόντες εἰς τοὺς ἐπὶ Θρᾴκης Χαλκιδεῖς παρ´ αὐτοῖς κατῴκησαν· οἱ δ´ Ἀθηναῖοι τῶν πολιτῶν εἰς χιλίους οἰκήτορας ἐξέπεμψαν εἰς τὴν Ποτίδαιαν, καὶ τήν τε πόλιν καὶ τὴν χώραν κατεκληρούχησαν.

[47] Ἀθηναῖοι δὲ Φορμίωνα στρατηγὸν προχειρισάμενοι μετὰ εἴκοσι τριήρων ἐξαπέστειλαν. Οὗτος δὲ περιπλεύσας τὴν Πελοπόννησον εἰς Ναύπακτον κατῆρε, καὶ θαλαττοκρατῶν τοῦ Κρισαίου κόλπου διεκώλυσε ταύτῃ πλεῖν τοὺς Λακεδαιμονίους.

Λακεδαιμόνιοι δὲ δύναμιν ἀξιόλογον ἐξέπεμψαν μετ´ Ἀρχιδάμου τοῦ βασιλέως· οὗτος δὲ παρελθὼν τῆς Βοιωτίας εἰς Πλαταιὰς ἐστρατοπέδευσε. Μελλόντων δ´ αὐτῶν δῃοῦν τὴν χώραν, καὶ παρακαλούντων τοὺς Πλαταιεῖς ἀποστῆναι τῶν Ἀθηναίων, ὡς οὐ προσεῖχον αὐτοῖς, ἐπόρθησε τὴν χώραν καὶ τὰς κατ´ αὐτὴν κτήσεις ἐλυμήνατο. Μετὰ δὲ ταῦτα τὴν πόλιν περιτειχίσας ἤλπιζε τῇ σπάνει τῶν ἀναγκαίων καταπονήσειν τοὺς Πλαταιεῖς· οὐδὲν δ´ ἧττον καὶ μηχανὰς προσάγοντες καὶ διὰ τούτων σαλεύοντες τὰ τείχη καὶ προσβολὰς ἀδιαλείπτως ποιούμενοι διετέλουν. Ἐπεὶ δὲ οὐδὲ διὰ τῶν προσβολῶν ἠδύναντο χειρώσασθαι τὴν πόλιν, ἀπολιπόντες τὴν ἱκανὴν φυλακὴν ἐπανῆλθον εἰς Πελοπόννησον.

Ἀθηναῖοι δὲ στρατηγοὺς καταστήσαντες Ξενοφῶντα καὶ Φανόμαχον ἀπέστειλαν ἐπὶ Θρᾴκην μετὰ στρατιωτῶν χιλίων. Οὗτοι δὲ παραγενηθέντες εἰς Σπάρτωλον τῆς Βοττικῆς ἔτεμον τὴν χώραν, καὶ τὸν σῖτον ἐν χλόῃ διέφθειραν. Προσβοηθησάντων δὲ τοῖς Βοττιαίοις Ὀλυνθίων, ἡττήθησαν ὑπὸ τούτων μάχῃ· ἀνῃρέθησαν δὲ τῶν Ἀθηναίων οἵ τε στρατηγοὶ καὶ τῶν στρατιωτῶν οἱ πλείους.

μα δὲ τούτοις πραττομένοις Λακεδαιμόνιοι πεισθέντες ὑπὸ Ἀμβρακιωτῶν ἐστράτευσαν εἰς Ἀκαρνανίαν. Ἡγούμενος δὲ τούτων Κνῆμος εἶχε στρατιώτας πεζοὺς χιλίους καὶ ναῦς ὀλίγας· προσλαβόμενος δὲ καὶ παρὰ τῶν συμμάχων στρατιώτας τοὺς ἱκανοὺς ἧκεν εἰς τὴν Ἀκαρνανίαν καὶ κατεστρατοπέδευσε πλησίον πόλεως τῆς ὀνομαζομένης Στράτου. Οἱ δὲ Ἀκαρνᾶνες συστραφέντες καὶ τοῖς πολεμίοις ἐνεδρεύσαντες πολλοὺς ἀπέκτειναν, καὶ συνηνάγκασαν τὸν Κνῆμον ἀπαγαγεῖν τὴν δύναμιν εἰς τοὺς ὀνομαζομένους Οἰνιάδας.

[48] Περὶ δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους Φορμίων ὁ τῶν Ἀθηναίων στρατηγὸς ἔχων εἴκοσι τριήρεις περιέτυχε ναυσὶ Λακεδαιμονίων ἑπτὰ πρὸς ταῖς τετταράκοντα. Ναυμαχήσας δὲ πρὸς ταύτας τήν τε στρατηγίδα ναῦν τῶν πολεμίων κατέδυσε καὶ τῶν ἄλλων πολλὰς ἄπλους ἐποίησε, δώδεκα δὲ αὐτάνδρους εἷλε, τὰς δὲ λοιπὰς μέχρι τῆς γῆς κατεδίωξεν. Οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι παρ´ ἐλπίδας ἡττηθέντες ταῖς ὑπολειφθείσαις ναυσὶν ἔφυγον εἰς Πάτρας τῆς Ἀχαΐας. Αὕτη μὲν οὖν ἡ ναυμαχία συνέστη περὶ τὸ Ῥίον καλούμενον. Οἱ δ´ Ἀθηναῖοι τρόπαιον στήσαντες καὶ τῷ Ποσειδῶνι περὶ τὸν Ἰσθμὸν ναῦν καθιερώσαντες ἀπέπλευσαν εἰς πόλιν συμμαχίδα Ναύπακτον. Λακεδαιμόνιοι δ´ ἑτέρας ναῦς ἐξέπεμψαν εἰς τὰς Πάτρας. Αὗται δὲ προσλαβόμεναι τὰς ἐκ τῆς ναυμαχίας περιλελειμμένας τριήρεις ἠθροίσθησαν εἰς τὸ Ῥίον· εἰς τὸν αὐτὸν δὲ τόπον καὶ τὸ πεζὸν στρατόπεδον τῶν Πελοποννησίων κατήντησε καὶ πλησίον τοῦ στόλου κατεστρατοπέδευσε. Φορμίων δὲ τῇ προγεγενημένῃ νίκῃ φρονηματισθεὶς ἐτόλμησεν ἐπιθέσθαι ταῖς πολεμίαις ναυσὶν οὔσαις πολλαπλασίαις· καί τινας αὐτῶν καταδύσας καὶ τῶν ἰδίων ἀποβαλὼν ἀμφίδοξον ἔσχε τὴν νίκην. Μετὰ δὲ ταῦτα Ἀθηναίων ἀποστειλάντων εἴκοσι τριήρεις, οἱ Λακεδαιμόνιοι φοβηθέντες ἀπέπλευσαν εἰς τὴν Κόρινθον, οὐ τολμῶντες ναυμαχεῖν. Ταῦτα μὲν οὖν ἐπράχθη κατὰ τοῦτον τὸν ἐνιαυτόν.

[49] Ἐπ´ ἄρχοντος δ´ Ἀθήνησι Διοτίμου Ῥωμαῖοι μὲν ὑπάτους κατέστησαν Γάιον Ἰούλιον καὶ Πρόκλον Οὐεργίνιον Τρίκοστον, Ἠλεῖοι δ´ ἤγαγον ὀλυμπιάδα ὀγδόην πρὸς ταῖς ὀγδοήκοντα, καθ´ ἣν ἐνίκα στάδιον Σύμμαχος Μεσσήνιος ἀπὸ Σικελίας. Ἐπὶ δὲ τούτων Κνῆνος ὁ τῶν Λακεδαιμονίων ναύαρχος ἐν τῇ Κορίνθῳ διατρίβων ἔκρινε τὸν Πειραιᾶ καταλαβέσθαι. Ἐπυνθάνετο γὰρ μήτε ναῦς ἐν αὐτῷ καθειλκυσμένας ὑπάρχειν μήτε στρατιώτας εἶναι τεταγμένους ἐπὶ τῆς φυλακῆς· τοὺς γὰρ Ἀθηναίους ἀμελῶς ἔχειν περὶ τῆς τούτου φυλακῆς διὰ τὸ μηδαμῶς ἐλπίζειν τολμῆσαι τινὰς καταλαβέσθαι τὸν τόπον. Διόπερ ἐν τοῖς Μεγάροις καθελκύσας τὰς νενεωλκημένας τετταράκοντα τριήρεις νυκτὸς ἔπλευσεν εἰς τὴν Σαλαμῖνα· προσπεσὼν δ´ ἀπροσδοκήτως εἰς τὸ φρούριον τῆς Σαλαμῖνος τὸ καλούμενον Βουδόριον, τρεῖς ναῦς ἀπέσπασε καὶ τὴν ὅλην Σαλαμῖνα κατέδραμε. Τῶν δὲ Σαλαμινίων πυρσευσάντων τοῖς κατὰ τὴν Ἀττικήν, οἱ μὲν Ἀθηναῖοι δόξαντες τὸν Πειραιᾶ κατειλῆφθαι ταχέως ἐξεβοήθουν μετὰ πολλῆς ταραχῆς· γνόντες δὲ τὸ γεγονός, ταχέως πληρώσαντες ναῦς ἱκανὰς ἔπλεον εἰς τὴν Σαλαμῖνα. Οἱ δὲ Πελοποννήσιοι τῆς ἐπιβολῆς διαψευσθέντες ἀπέπλευσαν ἐκ τῆς Σαλαμῖνος εἰς τὴν οἰκείαν. Οἱ δ´ Ἀθηναῖοι, τῶν πολεμίων ἀποπεπλευκότων, τῆς μὲν Σαλαμῖνος ἐπιμελεστέραν φυλακὴν ἐποιήσαντο καὶ κατέλιπον φρουροὺς τοὺς ἱκανούς, τὸν δὲ Πειραιᾶ κλείθροις καὶ φυλακαῖς ἱκαναῖς διαλαβόντες ὠχύρωσαν.

[50] Περὶ δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους Σιτάλκης ὁ τῶν Θρᾳκῶν βασιλεὺς παρειλήφει μὲν βασιλείαν ὀλίγην χώραν, διὰ δὲ τὴν ἰδίαν ἀνδρείαν καὶ σύνεσιν ἐπὶ πολὺ τὴν δυναστείαν ηὔξησεν, ἐπιεικῶς μὲν ἄρχων τῶν ὑποτεταγμένων, ἀνδρεῖος δ´ ὢν ἐν ταῖς μάχαις καὶ στρατηγικός, ἔτι δὲ τῶν προσόδων μεγάλην ποιούμενος ἐπιμέλειαν. Τὸ δὲ τέλος ἐπὶ τοσοῦτον δυνάμεως προῆλθεν, ὥστε χώρας ἄρξαι πλείστης τῶν πρὸ αὐτοῦ βασιλευσάντων κατὰ τὴν Θρᾴκην. Ἡ μὲν γὰρ παραθαλάττιος αὐτῆς ἀπὸ τῆς Ἀβδηριτῶν χώρας τὴν ἀρχὴν ἔχουσα διέτεινε μέχρι τοῦ Ἴστρου ποταμοῦ, ἀπὸ δὲ θαλάττης εἰς τὸ μεσόγειον πορευομένῳ τοσοῦτον εἶχε διάστημα, ὥστε πεζὸν εὔζωνον ὁδοιπορῆσαι ἡμέρας δέκα τρεῖς. Τηλικαύτης δὲ χώρας βασιλεύων ἐλάμβανε προσόδους καθ´ ἕκαστον ἐνιαυτὸν πλείω χιλίων ταλάντων. Κατὰ δὲ τοὺς ὑποκειμένους καιροὺς ἔχων πόλεμον ἤθροισεν ἐκ τῆς Θρᾴκης στρατιώτας πεζοὺς μὲν πλείους τῶν δώδεκα μυριάδων, ἱππεῖς δὲ πεντακισμυρίους. Ἀναγκαῖον δ´ ἐστὶ τοῦ πολέμου τούτου προεκθέσθαι τὰς αἰτίας, ἵνα σαφὴς ὁ περὶ αὐτοῦ λόγος ὑπάρξῃ τοῖς ἀναγινώσκουσι.

ιτάλκης τοίνυν πρὸς Ἀθηναίους φιλίαν συνθέμενος ὡμολόγησεν αὐτοῖς συμμαχήσειν τὸν ἐπὶ Θρᾴκης πόλεμον· διόπερ βουλόμενος τοὺς Χαλκιδεῖς σὺν τοῖς Ἀθηναίοις καταπολεμῆσαι, παρεσκευάζετο δύναμιν ἀξιόλογον. Ἅμα δὲ καὶ πρὸς Περδίκκαν τὸν βασιλέα τῶν Μακεδόνων ἀλλοτρίως διακείμενος, ἔκρινε κατάγειν ἐπὶ τὴν Μακεδονικὴν βασιλείαν Ἀμύνταν τὸν Φιλίππου. Δι´ ἀμφοτέρας οὖν τὰς προειρημένας αἰτίας ἦν ἀναγκαῖον αὐτῷ συστήσασθαι δύναμιν ἀξιόλογον. Ὡς δ´ αὐτῷ τὰ πρὸς τὴν στρατείαν εὐτρεπῆ κατεσκεύαστο, προήγαγε τὴν δύναμιν ἅπασαν, καὶ διελθὼν τὴν Θρᾴκην ἐνέβαλεν εἰς τὴν Μακεδονίαν. Οἱ δὲ Μακεδόνες τὸ μέγεθος τῆς δυνάμεως καταπλαγέντες παρατάξασθαι μὲν οὐκ ἐτόλμησαν, ἐκκομίσαντες δὲ τόν τε σῖτον καὶ τῶν χρημάτων ὅσα δυνατὸν ἦν εἰς τὰ καρτερώτατα φρούρια, μένοντες ἐν τούτοις ἡσυχίαν εἶχον. Οἱ δὲ Θρᾷκες καταγαγόντες τὸν Ἀμύνταν ἐπὶ τὴν βασιλείαν τὸ μὲν πρῶτον διὰ λόγων καὶ πρεσβειῶν ἐπειρῶντο προσάγεσθαι τὰς πόλεις, ὡς δ´ οὐδεὶς αὐτοῖς προσεῖχεν, εὐθὺς τῷ πρώτῳ φρουρίῳ προσβαλόντες κατὰ κράτος εἷλον. Μετὰ δὲ ταῦτά τινες τῶν πόλεων καὶ τῶν φρουρίων διὰ τὸν φόβον ἑκουσίως ὑπετάγησαν. Πορθήσαντες δὲ πᾶσαν τὴν Μακεδονίαν καὶ πολλῆς ὠφελείας κύριοι γενόμενοι μετέβησαν ἐπὶ τὰς Ἑλληνίδας πόλεις τὰς τῶν Χαλκιδέων.

XLI. Telles étaient, d'après l'autorité d'Euphore, les causes de la guerre du Péloponnèse, dans laquelle furent entraînées  200 les principales villes de la Grèce. Les Lacédémoniens, après avoir délibéré en commun avec les Péloponnésiens, décrétèrent le commencement des hostilités contre les Athéniens; en même temps, ils envoyèrent solliciter l'alliance du roi des Perses, dépêchèrent des députés auprès de leurs alliés en Sicile et en Italie, et réussirent à en tirer un secours de deux cents trirèmes. Après avoir mis sur pied leurs troupes de terre, réunies à celles des Péloponnésiens, et terminé les autres préparatifs, ils entrèrent les premiers en campagne.

Dans ce temps, la ville des Platéens, en Béotie, se gouvernait d'après ses propres lois, et était en alliance avec les Athéniens. Quelques citoyens de Platée ayant l'intention de mettre fin à l'indépendance de leur ville, eurent des conférences avec les Béotiens, et leur promirent de livrer Platée à la domination des Thébains, si ceux-ci voulaient fournir des soldats pour seconder l'entreprise. Les Béotiens firent donc partir nuitamment trois cents hommes d'élite : des traîtres les introduisirent dans l'intérieur de la cité et les aidèrent à s'en rendre les maîtres. Les Platéens, voulant rester fidèles à leur alliance avec les Athéniens, et croyant d'abord qu'ils avaient affaire à une levée en masse de Thébains, envoyèrent des parlementaires pour conclure une trêve avec ceux qui s'étaient emparés de la ville. Mais, lorsque la nuit fut passée et qu'ils s'aperçurent du petit nombre d'ennemis, ils se tournèrent contre eux et combattirent courageusement pour la liberté. Le combat s'étant engagé dans les rues, les Thébains, grâce à leur bravoure, eurent d'abord le dessus et firent éprouver à leurs adversaires de grandes pertes. Mais, comme les domestiques et les enfants prirent part à la lutte en jetant des huiles du haut des maisons et blessant ainsi les Thébains, ces derniers lâchèrent pied. Les uns, chassés de la ville, parvinrent à se sauver; les autres, se réfugiant dans quelques maisons, furent forcés de se rendre. Instruits par les fuyards échappés au carnage de ce qui venait de se passer, les Thébains s'empressèrent aussitôt de partir en masse. Les Platéens, surpris à l'improviste sur leur territoire, tombèrent en grand nombre 201 sous les coups de leurs agresseurs; beaucoup d'entre eux furent faits prisonniers. Toute la contrée était remplie de tumulte et de rapine.

XLII. Les Platéens envoyèrent des parlementaires supplier les Thébains d'évacuer leur territoire et d'accepter en échange leurs prisonniers (68). On conclut donc un traité, en vertu duquel les prisonniers furent remis aux Thébains qui, de leur côté, restituèrent le butin et retournèrent à Thèbes. {Avant ce traité (69)}, les Platéens avaient envoyé des députés pour solliciter le secours des Athéniens et avaient transporté dans la ville la plupart de leurs biens. A la nouvelle des événements de Platée, les Athéniens firent immédiatement partir un corps de troupes suffisant. Malgré toute leur diligence, ces soldats ne purent devancer les Thébains; ils se bornèrent à faire rentrer dans la ville tout ce qu'ils trouvèrent encore dans la campagne, et, réunissant les enfants, les femmes et toute la foule inutile, ils les envoyèrent à Athènes. Les Lacédémoniens jugeant la trêve avec les Athéniens rompue, rassemblèrent une armée considérable, tirée de Lacédémone et des autres villes du Péloponnèse.

Les Lacédémoniens avaient pour alliés tous les Péloponnésiens, à l'exception des Argiens, qui gardaient la neutralité. Hors du Péloponnèse, ils avaient pour alliés les Mégariens, les Ambraciotes, les Leucadiens, les Phocidiens, les Béotiens, les Locriens, la plupart des peuples qui habitent en face de l'Eubée, et les Amphisséens. Les Athéniens comptaient dans leur alliance les habitants du littoral de l'Asie, les Cariens, les Doriens, les Ioniens, les Hellespontiens, tous les insulaires, excepté les habitants de Mélos et de Théra. A ces alliés il faut ajouter les peuples de la Thrace, excepté les Chalcidiens et les Potidéates; de plus les Messéniens habitants de Naupacte et les Corcyréens : tous les autres 202 alliés, excepté ces derniers, fournissaient des troupes de terre. Tels étaient les alliés des deux partis en présence.

Les Lacédémoniens confièrent au roi Archidamus le commandement de leur nombreuse armée. Ce roi envahit l'Attique, attaqua les forteresses et ravagea la campagne dans une grande étendue. Pendant que les Athéniens s'indignaient de la violation de leur territoire, et qu'ils brûlaient d'en venir aux mains avec leurs ennemis, Périclès, investi du suprême pouvoir, engagea les jeunes gens à modérer leur ardeur, promettant qu'il saurait, sans courir aucun risque, chasser les Lacédémoniens hors de l'Attique. Dans ce but, il équipa cent trirèmes, y embarqua une armée considérable, qu'il envoya, sous les ordres de Carcinus et de quelques autres chefs, dans les eaux du Péloponnèse. Ces généraux ravagèrent tout le littoral, prirent plusieurs forteresses et frappèrent de terreur les Lacédémoniens, qui se hâtèrent de rappeler leurs troupes de l'Attique pour la défense du Péloponnèse. C'est ainsi que l'Attique fut délivrée, et Périclès gagna en crédit auprès de ses concitoyens : il fut considéré comme un chef capable de bien conduire la guerre contre les Lacédémoniens.

XLIII. Apollodore étant archonte d'Athènes, les Romains nommèrent consuls Marcus Géganius et Lucius Sergius (70). Dans cette année, le général des Athéniens ne cessa pas de ravager le territoire des Péloponnésiens et d'assiéger leurs forteresses. Depuis qu'il lui était arrivé de Corcyre un renfort de cinquante trirèmes, ce général continua de plus belle à dévaster le territoire des Péloponnésiens; il ravagea particulièrement la partie du littoral connue sous le nom d'Acté (71), et incendia les maisons de campagne. Il se porta ensuite sur Méthone en Laconie, pilla la campagne et vint bloquer la ville. Brasidas, le Spartiate, encore jeune, mais robuste et courageux, voyant que Méthone risquait d'être pris d'assaut, prit avec lui quelques Spartiates, osa se frayer un chemin au milieu des ennemis dispersés, en 203 tua un grand nombre et pénétra dans la place. On en fit le siége; Brasidas se défendit de la manière la plus brillante. Les Athéniens, ne pouvant prendre la place, se retirèrent sur leurs navires. Brasidas s'acquit l'estime des Spartiates pour avoir sauvé Méthone par son courage et son intrépidité. Fier de cet exploit, il se distingua plus tard dans beaucoup d'autres combats et gagna une grande réputation de bravoure. Cependant, les Athéniens faisant le tour de Péloponnèse, se dirigèrent vers l'Élide, dévastèrent le territoire de ce pays et vinrent bloquer Phères, place de l'Élide. Les Eliens accoururent au secours de cette place, mais ils furent vaincus dans ce combat et perdirent beaucoup de monde, et les Athéniens prirent Phères (72) d'assaut. Mais bientôt les Éliens, revenus en masse, tombèrent sur les Athéniens, qui furent repoussés sur leurs navires. Les Athéniens se portèrent de là sur Céphalonie, et après avoir conclu une alliance avec les habitants de cette île, ils retournèrent avec leur flotte à Athènes.

XLIV. Les Athéniens envoyèrent ensuite, sous les ordres de Cléopompe, une flotte de trente navires pour défendre l'Eubée et faire la guerre aux Locriens. Ce général mit à la voile, vint ravager le littoral de la Locride et prit d'assaut la ville de Thronium. Il engagea un combat avec les Locriens, qu'il défit près de la ville d'Alope. Continuant ensuite à faire la guerre aux habitants du pays, il fit fortifier l'île d'Atalante, située en face de la Locride (73).

Les Athéniens, accusant les Éginètes de seconder le parti des Lacédémoniens, les expulsèrent de la ville d'Égine (74); ils envoyèrent ensuite des colons, tirés de la cité d'Athènes, qui se 204 partagèrent Égine et son territoire. Les Lacédémoniens accordèrent pour domicile aux exilés d'Égine la ville de Thyrée (75), parce que les Athéniens avaient donné aux exilés de Messène Naupacte pour retraite.

Cependant les Athéniens firent partir Périclès à la tête d'une armée pour combattre les Mégariens. Ce général dévasta la campagne, détruisit les propriétés, et revint Athènes chargé de butin.

XLV. Les Lacédémoniens, de concert avec les Péloponnésiens et leurs autres alliés, envahirent une seconde fois l'Attique. En traversant la campagne ils coupaient les arbres et livraient aux flammes les habitations éparses. Ils ravageaient ainsi presque toute la contrée, excepté la partie appelée la Tétrapole : ils l'épargnaient en mémoire de leurs ancêtres qui y avaient demeuré et étaient partis de là pour aller vaincre Eurysthée (76). Car il leur paraissait juste que, comme descendants, ils s'acquittassent envers la postérité des bienfaiteurs de la dette de reconnaissance contractée par leurs ancêtres. Cependant, les Athéniens n'osaient se mesurer en rase campagne et se tenaient enfermés en dedans de leurs murs : ils furent atteints d'une maladie pestilentielle, occasionnée par l'encombrement d'une grande masse de population dans l'intérieur de la ville. Cette foule, agglomérée dans un étroit espace, et respirant un air corrompu, devait évidemment tomber malade (77). Dans l'impossibilité de chasser les ennemis hors du territoire, les Athéniens firent de nouveau diriger vers le Péloponnèse une flotte nombreuse, sous les ordres de Périclès. Celui-ci, dévastant le littoral dans une grande étendue, et détruisant plusieurs villes, obligea les Lacédémoniens à évacuer l'Attique. Les Athéniens, voyant les arbres de leurs champs coupés, et la population décimée par la maladie, furent découragés, en même temps que fort irrités contre Périclès, qu'ils regardaient comme l'auteur de cette  205 guerre. Ils lui ôtèrent donc le commandement, et, saisissant quelques légers prétextes pour l'incriminer, ils le condamnèrent à une amende de quatre-vingts talents (78). Ils envoyèrent ensuite des députés pour engager les Lacédémoniens a mettre une fin à la guerre ; mais leurs propositions ayant été rejetées, ils se virent forcés de rendre à Périclès le commandement militaire. Tels sont les événements arrivés dans le cours de cette année.

XLVI. Épaminondas étant archonte d'Athènes, les Romains élurent pour consuls Lucius Papirius et Aulus Cornélius Macerinus (79). Dans cette année, mourut à Athènes le commandant militaire Périclès, qui l'avait de beaucoup emporté sur ses concitoyens par sa naissance illustre, par sa richesse, par son éloquence et ses talents militaires. Cependant le peuple d'Athènes, jaloux de prendre d'assaut Potidée, fit partir Agnon avec l'armée qui avait servi sous les ordres de Périclès. Agnon se porta, avec toute sa flotte, sur Potidée, et se disposa à en faire le siége. A cet effet, il fit préparer des machines de guerre de toutes sortes, et pourvut les troupes d'une quantité d'armes défensives et offensives, ainsi que de provisions de bouche en abondance. Chaque jour il livrait de continuels assauts, et passa beaucoup de temps sans pouvoir prendre la ville ; car les assiégés, redoutant la prise de leur ville, et se fiant à la hauteur de leurs murailles qui dominaient le port, se défendirent vaillamment. Une maladie contagieuse fit, en outre, de grands ravages parmi les assiégeants, et répandit le découragement dans le camp. Néanmoins, Agnon, sachant que les Athéniens avaient déjà employé plus de mille talents pour la dépense de ce siége (80), et qu'ils étaient très irrités contre les Potidéates, qui s'étaient les premiers déclarés en faveur des Lacédémoniens, n'osa pas lever le siége. Il y persista donc forcément, et obligea les soldats à presser le siége de la ville. Mais lorsqu'il les vit décimés tant par la 206 maladie pestilentielle que par les fréquents assauts qu'il avait livrés, il laissa une partie de son armée pour continuer le siége, et revint à Athènes, après avoir perdu plus de mille soldats (81). Après ce départ, les Potideates, manquant de vivres et tout à fait découragés, envoyèrent des parlementaires pour négocier une trêve. Ces parlementaires furent accueillis avec joie, et la trêve fut conclue aux conditions que tous les Potidéates sortiraient de leur ville, et que les hommes n'emporteraient avec eux qu'un seul vêtement et les femmes deux. Conformément à ce traité, tous les Potidéates quittèrent leur patrie avec femmes et enfants, et vinrent s'établir chez les Chalcidiens de la Thrace. Les Athéniens envoyèrent à Potidée une colonie de mille citoyens qui se partagèrent la ville et le territoire.

XLVII. Les Athéniens élevèrent au commandement militaire Phormion, qui se mit en mer avec une flotte de vingt trirèmes. Il fit le tour du Péloponnèse, et vint mouiller dans les eaux de Naupacte ; maître du golfe de Crisée, il interdisait aux Lacédémoniens la navigation dans ces parages.

De leur côté, les Lacédémoniens mirent en campagne une armée considérable, sous les ordres du roi Archidamus. Celui-ci pénétra dans la Béotie et vint camper sous les murs de Platée. Il menaça de ravager le territoire et il engagea les Platéens à abandonner l'alliance des Athéniens. Les Platéens s'y étant refusés, il dévasta la campagne et en détruisit les propriétés. Il vint ensuite cerner la ville dans l'espérance de réduire les Platéens par la famine. Il fit, en outre, approcher des machines de guerre avec lesquelles il battit les murs en brèche pendant les continuels assauts qu'il livrait à la ville. Ne réussissant pas davantage par la force à se rendre maître de la ville, il laissa aux environs des troupes suffisantes et retourna dans le Péloponnèse.

Les Athéniens dirigèrent contre la Thrace un corps de mille soldats, sous les ordres de Xénophon et de Phanomachus. Ce 207 corps s'étant avancé jusqu'à Pactole (82) dans la Bottique, ils coupèrent les arbres de la campagne et détruisirent le blé encore en herbe. Mais les Olynthiens étant accourus au secours des Bottiens, les Athéniens furent défaits dans une bataille; ils perdirent leurs chefs et un grand nombre de soldats.

Sur ces entrefaites, les Lacédémoniens cédant aux conseils des Ambraciotes, dirigèrent une expédition contre l'Acarnanie. Cnémus, chef de cette expédition, avait sous ses ordres mille hommes d'infanterie, et un petit nombre de navires. Après avoir réuni ce corps aux troupes assez considérables des alliés, il se porta vers l'Acarnanie, et vint camper dans le voisinage d'une ville nommée Stratos (83). Les Acarnaniens se rassemblèrent de leur côté, et, ayant dressé aux ennemis une embuscade, ils en tuèrent un grand nombre et forcèrent Cnémus à ramener son armée dans le pays des OEniades.

XLVIII. A cette même époque, Phormion, général des Athéniens, rencontra, avec vingt trirèmes, la flotte lacédémonienne, composée de quarante-sept navires. Dans un combat naval qui s'engagea, il coula bas le vaisseau commandant des ennemis, en mit beaucoup d'autres hors de service, en prit douze avec tout leur équipage, et poursuivit le reste jusqu'à la côte. Les Lacédémoniens, qui ne s'étaient pas attendus à cette défaite, se réfugièrent, avec les débris de leur flotte, à Patras, dans l'Achaïe. Ce combat naval avait eu lieu près du cap Rhium. Les Athéniens y élevèrent un trophée, consacrèrent à Neptune un vaisseau dans l'isthme de Corinthe, et entrèrent dans le port de Naupacte, ville alliée. Cependant, les Lacédémoniens firent partir vers Patras d'autres bâtiments, qui, après s'être joints aux trirèmes échappées à la dernière défaite, se rassemblèrent dans les parages de Rhium. L'armée de terre des Péloponnésiens se porta dans ce même endroit, et vint camper dans 208 le voisinage de la flotte. Phormion, enhardi par sa victoire antérieure, osa attaquer la flotte ennemie, qui était très nombreuse. Après avoir coulé bas quelques bâtiments lacédémoniens, et perdu quelques-uns des siens, il laissa la victoire indécise. Mais, plus tard, il reçut d'Athènes un renfort de vingt trirèmes : les Lacédémoniens, épouvantés, se retirèrent à Corinthe, n'osant pas se mesurer avec la flotte athénienne. Tels sont les événements arrivés dans le cours de cette année.

XLIX. Diotimus étant archonte d'Athènes, les Romains nommèrent consuls Caïus Julius et Proclus Virginus Tricostus. Les Eliens célébrèrent alors la LXXXVIIIe olympiade, dans laquelle Symmaque de Messène, en Sicile, fut vainqueur à la course du stade (84). Cnémus, commandant de la flotte lacédémonienne, stationnée dans les eaux de Corinthe, résolut d'occuper le Pirée. Il savait qu'il n'y avait pas alors de navires mouillés, et que ce port était laissé sans défense. En effet, les Athéniens avaient négligé d'y établir une garde, parce qu'ils ne pouvaient s'imaginer qu'on osât y pénétrer. Cnémus mit donc à flot quarante navires tirés sur la côte de Mégare, et se porta, pendant la nuit, sur Salamine. Il attaqua à l'improviste le port de Salamine, nommé Budorium, s'empara de trois navires, traînés à la remorque, et envahit le territoire de l'île. Pendant que les Salaminiens avaient allumé des feux en guise de signaux pour avertir les habitants de l'Attique, les Athéniens, croyant que le Pirée était pris, se précipitèrent en tumulte au secours du port. Revenus de leur erreur, ils se jetèrent en toute hâte dans leurs navires assez nombreux, et voguèrent vers Salamine. Les Péloponnésiens ayant échoué dans leur tentative, quittèrent Salamine et retournèrent chez eux. Après le départ des ennemis, les Athéniens mirent plus de soin à assurer la défense de Salamine, et y laissèrent une assez forte garnison. Quant au Pirée, ils le fortifièrent par une enceinte palissadée et y établirent des postes en nombre suffisant.

209 L. A cette même époque, Sitalcès, roi des Thraces, quoique héritier d'un Etat de petite étendue, avait accru considérablement sa souveraineté par son propre courage et sa prudence. Ce roi était doux envers ses sujets, brave dans les combats, doué de talents militaires, et songeait à augmenter ses revenus. Enfin, il était parvenu à un tel degré de puissance, qu'il se trouva le souverain d'un territoire bien plus vaste que ceux qu'avaient possédés en Thrace les rois ses prédécesseurs. Le littoral de son empire s'étendait depuis le pays des Abdéritains jusqu'à l'Ister (85), et depuis la mer jusque dans l'intérieur du pays, dans un espace de treize journées de marche légère à pied. Maître d'un si vaste royaume, il avait plus de mille talents de revenus annuels (86). Vers cette époque de notre histoire, il avait, pour soutenir une guerre, tiré de la Thrace une armée de plus de cent vingt mille hommes d'infanterie, et de quinze mille cavaliers. Mais il faut faire auparavant connaître les motifs de cette guerre, afin qu'il ne reste rien d'obscur dans l'esprit des lecteurs.

Sitalcès était allié des Athéniens, et leur avait accordé des secours dans la guerre contre la Thrace. Dans le dessein d'attaquer les Chalcidiens, de concert avec les Athéniens, il mit sur pied une armée considérable, et, indisposé contre Perdiccas, roi des Macédoniens, il résolut en même temps d'établir sur le trône de Macédoine Amyntas, fils de Philippe. Voilà le double motif qui lui avait fait lever des troupes si nombreuses. Tout étant prêt pour l'expédition projetée, Sitalcès se mit à la tête de toute son armée, s'avança à travers la Thrace et pénétra dans la Macédoine. Épouvantés du nombre de leurs ennemis, les Macédoniens n'osèrent pas se mesurer avec eux : ils firent transporter dans les places les plus fortes les vivres et tout ce qu'ils avaient pu ramasser de richesses, et attendirent les événements. Cependant, les Thraces établirent Amyntas sur le trône et essayèrent d'abord des voies pacifiques pour se con- 210 cilier les villes. Mais, ayant échoué dans leur tentative, ils attaquèrent le premier fort qu'ils rencontrèrent et le prirent d'assaut. Ce succès intimida quelques villes et forteresses, qui vinrent offrir volontairement leur soumission. Après avoir dévasté toute la Macédoine, et fait beaucoup de butin, les Thraces entrèrent dans les villes grecques des Chalcidiens.

[51] Τοῦ δὲ Σιτάλκου περὶ ταῦτα διατρίβοντος Θετταλοὶ καὶ Ἀχαιοὶ καὶ Μάγνητες καὶ οἱ ἄλλοι πάντες Ἕλληνες ὅσοι κατῴκουν μεταξὺ Μακεδονίας καὶ Θερμοπυλῶν, συνεφρόνησαν καὶ δύναμιν ἀξιόλογον κοινῇ συνεστήσαντο· εὐλαβοῦντο γὰρ μήποτε τοσαύταις μυριάσιν οἱ Θρᾷκες ἐμβάλωσιν αὐτῶν εἰς τὴν χώραν, καὶ κινδυνεύσωσι ταῖς πατρίσι. Τὸ δ´ αὐτὸ καὶ τῶν Χαλκιδέων ποιησάντων, Σιτάλκης πυθόμενος τοὺς Ἕλληνας ἁδρὰς δυνάμεις συνηθροικέναι καὶ τοὺς στρατιώτας ὑπὸ τοῦ χειμῶνος ἐνοχλουμένους, πρὸς μὲν τὸν Περδίκκαν διαλυσάμενος ἐπιγαμίας ἐποιήσατο, τὰς δὲ δυνάμεις ἀπήγαγεν εἰς τὴν Θρᾴκην.

[52] Ἅμα δὲ τούτοις πραττομένοις Λακεδαιμόνιοι μὲν παραλαβόντες τοὺς ἐκ Πελοποννήσου συμμάχους εἰσέβαλον εἰς τὴν Ἀττικήν, ἔχοντος τὴν ἡγεμονίαν Ἀρχιδάμου τοῦ βασιλέως, τὸν δὲ σῖτον ἐν τῇ χλόῃ διέφθειραν, καὶ τὴν χώραν δῃώσαντες ἐπανῆλθον εἰς τὰς πατρίδας. Οἱ δ´ Ἀθηναῖοι παρατάξασθαι μὲν οὐ τολμῶντες, ὑπὸ δὲ τῆς νόσου καὶ τῆς σιτοδείας πιεζόμενοι, κακὰς περὶ τοῦ μέλλοντος ἐλάμβανον ἐλπίδας. Ταῦτα μὲν οὖν ἐπράχθη κατὰ τοῦτον τὸν ἐνιαυτόν.

[53] Ἐπ´ ἄρχοντος δ´ Ἀθήνησιν Εὐκλείδου Ῥωμαῖοι κατέστησαν ἀντὶ τῶν ὑπάτων χιλιάρχους τρεῖς, Μάρκον Μάνιον, Κόιντον Σουλπίκιον Πραιτέξτατον, Σερούλιον Κορνήλιον Κόσσον. Ἐπὶ δὲ τούτων κατὰ τὴν Σικελίαν Λεοντῖνοι, Χαλκιδέων μὲν ὄντες ἄποικοι, συγγενεῖς δὲ Ἀθηναίων, ἔτυχον ὑπὸ Συρακοσίων πολεμούμενοι. Πιεζόμενοι δὲ τῷ πολέμῳ, καὶ διὰ τὴν ὑπεροχὴν τῶν Συρακοσίων κινδυνεύοντες ἁλῶναι κατὰ κράτος, ἐξέπεμψαν πρέσβεις εἰς τὰς Ἀθήνας, ἀξιοῦντες τὸν δῆμον βοηθῆσαι τὴν ταχίστην καὶ τὴν πόλιν ἑαυτῶν ἐκ τῶν κινδύνων ῥύσασθαι. Ἦν δὲ τῶν ἀπεσταλμένων ἀρχιπερεσβευτὴς Γοργίας ὁ ῥήτωρ, δεινότητι λόγου πολὺ προέχων πάντων τῶν καθ´ ἑαυτόν. Οὗτος καὶ τέχνας ῥητορικὰς πρῶτος ἐξεῦρε καὶ κατὰ τὴν σοφιστείαν τοσοῦτο τοὺς ἄλλους ὑπερέβαλεν, ὥστε μισθὸν λαμβάνειν παρὰ τῶν μαθητῶν μνᾶς ἑκατόν. Οὗτος οὖν καταντήσας εἰς τὰς Ἀθήνας καὶ παραχθεὶς εἰς τὸν δῆμον διελέχθη τοῖς Ἀθηναίοις περὶ τῆς συμμαχίας, καὶ τῷ ξενίζοντι τῆς λέξεως ἐξέπληξε τοὺς Ἀθηναίους ὄντας εὐφυεῖς καὶ φιλολόγους. Πρῶτος γὰρ ἐχρήσατο τοῖς τῆς λέξεως σχηματισμοῖς περιττοτέροις καὶ τῇ φιλοτεχνίᾳ διαφέρουσιν, ἀντιθέτοις καὶ ἰσοκώλοις καὶ παρίσοις καὶ ὁμοιοτελεύτοις καί τισιν ἑτέροις τοιούτοις, ἃ τότε μὲν διὰ τὸ ξένον τῆς κατασκευῆς ἀποδοχῆς ἠξιοῦτο, νῦν δὲ περιεργίαν ἔχειν δοκεῖ καὶ φαίνεται καταγέλαστα πλεονάκις καὶ κατακόρως τιθέμενα. Τέλος δὲ πείσας τοὺς Ἀθηναίους συμμαχῆσαι τοῖς Λεοντίνοις, οὗτος μὲν θαυμασθεὶς ἐν ταῖς Ἀθήναις ἐπὶ τέχνῃ ῥητορικῇ τὴν εἰς Λεοντίνους ἐπάνοδον ἐποιήσατο.

[54] Ἀθηναῖοι δὲ καὶ πάλαι μὲν ἦσαν ἐπιθυμηταὶ τῆς Σικελίας διὰ τὴν ἀρετὴν τῆς χώρας, καὶ τότε δ´ ἀσμένως προσδεξάμενοι τοὺς τοῦ Γοργίου λόγους ἐψηφίσαντο συμμαχίαν ἐκπέμπειν τοῖς Λεοντίνοις, πρόφασιν μὲν φέροντες τὴν τῶν συγγενῶν χρείαν καὶ δέησιν, τῇ δ´ ἀληθείᾳ τὴν νῆσον σπεύδοντες κατακτήσασθαι. Καὶ γὰρ οὐ πολλοῖς ἔτεσι πρότερον τῶν τε Κορινθίων καὶ τῶν Κερκυραίων διαπολεμούντων μὲν πρὸς ἀλλήλους, φιλοτιμηθέντων δ´ ἀμφοτέρων συμμάχους λαβεῖν τοὺς Ἀθηναίους, προέκρινεν ὁ δῆμος συμμαχεῖν τοῖς Κερκυραίοις διὰ τὸ τὴν Κέρκυραν εὐφυῶς κεῖσθαι πρὸς τὸν εἰς Σικελίαν πλοῦν. Καθόλου γὰρ οἱ Ἀθηναῖοι κατακτησάμενοι τὴν τῆς θαλάττης ἡγεμονίαν καὶ μεγάλας πράξεις ἐπιτελεσάμενοι συμμάχων τε πολλῶν εὐπόρουν καὶ δυνάμεις μεγίστας ἐκέκτηντο καὶ χρημάτων τε πλῆθος ἕτοιμον παρέλαβον, μετακομίσαντες ἐκ Δήλου τὰ κοινὰ χρήματα τῶν Ἑλλήνων, ὄντα πλείω τῶν μυρίων ταλάντων, ἡγεμόσι τε μεγάλοις καὶ διὰ στρατηγίαν δεδοκιμασμένοις ἐχρήσαντο, καὶ διὰ τούτων ἁπάντων ἤλπιζον καταπολεμήσειν μὲν τοὺς Λακεδαιμονίους, πάσης δὲ τῆς Ἑλλάδος τὴν ἡγεμονίαν περιπεποιημένοι ἀνθέξεσθαι τῆς Σικελίας. Διὰ ταύτας οὖν τὰς αἰτίας ψηφισάμενοι βοηθεῖν τοῖς Λεοντίνοις ἐξέπεμψαν εἰς τὴν Σικελίαν ναῦς εἴκοσι καὶ {στρατηγοὺς} Λάχητα καὶ Χαροιάδην. Οὗτοι δὲ πλεύσαντες εἰς τὸ Ῥήγιον προσελάβοντο ναῦς εἴκοσι παρὰ τῶν Ῥηγίνων καὶ τῶν Χαλκιδέων ἀποίκων. Ἐντεῦθεν δ´ ὁρμώμενοι τὸ μὲν πρῶτον τὰς Λιπαραίων νήσους κατέδραμον διὰ τὸ συμμαχεῖν τοὺς Λιπαραίους τοῖς Συρακοσίοις, μετὰ δὲ ταῦτα ἐπὶ Λοκροὺς πλεύσαντες καὶ πέντε νεῶν Λοκρίδων κυριεύσαντες, Μύλα φρούριον ἐπολιόρκησαν. Ἐπιβοηθησάντων δὲ τῶν πλησιοχώρων Σικελιωτῶν τοῖς Μυλαίοις ἐγένετο μάχη, καθ´ ἣν Ἀθηναῖοι νικήσαντες ἀπέκτειναν μὲν πλείους τῶν χιλίων, ἐζώγρησαν δὲ οὐκ ἐλάττους τῶν ἑξακοσίων· εὐθὺς δὲ καὶ τὸ φρούριον ἐκπολιορκήσαντες κατέσχον. Τούτων δὲ πραττομένων κατέπλευσαν νῆες τετταράκοντα, ἃς ἀπέστειλεν ὁ δῆμος, κρίνων γενναιότερον ἅπτεσθαι τοῦ πολέμου· ἡγεῖτο δ´ αὐτῶν Εὐρυμέδων καὶ Σοφοκλῆς. Ἀθροισθεισῶν δὲ τῶν τριήρων εἰς ἕνα τόπον ἀξιόλογος ἤδη στόλος κατεσκεύαστο, συγκείμενος ἐκ τριήρων ὀγδοήκοντα. Τοῦ δὲ πολέμου χρονίζοντος οἱ Λεοντῖνοι διαπρεσβευσάμενοι πρὸς τοὺς Συρακοσίους διελύθησαν. Διόπερ αἱ μὲν τῶν Ἀθηναίων τριήρεις ἀπέπλευσαν εἰς τὴν οἰκείαν, οἱ δὲ Συρακόσιοι τοῖς Λεοντίνοις μεταδόντες τῆς πολιτείας ἅπαντας Συρακοσίους ἐποίησαν, καὶ τὴν πόλιν φρούριον ἀπέδειξαν τῶν Συρακοσίων. Καὶ τὰ μὲν κατὰ τὴν Σικελίαν ἐν τούτοις ἦν.

[55] Κατὰ δὲ τὴν Ἑλλάδα Λέσβιοι μὲν ἀπέστησαν ἀπὸ τῶν Ἀθηναίων· ἐνεκάλουν γὰρ αὐτοῖς, ὅτι βουλομένων συνοικίζειν πάσας τὰς κατὰ τὴν Λέσβον πόλεις εἰς τὴν Μυτιληναίων πόλιν διεκώλυσαν. Διὸ καὶ πρὸς Λακεδαιμονίους ἀποστείλαντες πρεσβευτὰς καὶ συμμαχίαν συνθέμενοι συνεβούλευον τοῖς Σπαρτιάταις ἀντέχεσθαι τῆς κατὰ θάλατταν ἡγεμονίας· πρὸς ταύτην δὲ τὴν ἐπιβολὴν ἐπηγγείλαντο πολλὰς τριήρεις εἰς τὸν πόλεμον παρέξεσθαι. Ἀσμένως δὲ τῶν Λακεδαιμονίων ὑπακουσάντων καὶ περὶ τὴν κατασκευὴν τῶν τριήρων γινομένων, Ἀθηναῖοι φθάσαντες αὐτῶν τὴν παρασκευὴν παραχρῆμα δύναμιν ἐξέπεμψαν εἰς τὴν Λέσβον, πληρώσαντες ναῦς τετταράκοντα καὶ στρατηγὸν προχειρισάμενοι Κλεινιππίδην. Οὗτος δὲ προσλαβόμενος βοήθειαν παρὰ τῶν συμμάχων κατέπλευσεν εἰς Μυτιλήνην. Γενομένης δὲ ναυμαχίας οἱ μὲν Μυτιληναῖοι λειφθέντες συνεκλείσθησαν εἰς πολιορκίαν, τῶν δὲ Λακεδαιμονίων ψηφισαμένων βοηθεῖν τοῖς Μυτιληναίοις καὶ παρασκευαζομένων στόλον ἀξιόλογον, ἔφθασαν Ἀθηναῖοι ναῦς ἄλλας σὺν ὁπλίταις χιλίοις ἀποστείλαντες εἰς Λέσβον. Τούτων δ´ ἡγούμενος Πάχης ὁ Ἐπικλήρου καταντήσας εἰς τὴν Μυτιλήνην, καὶ τὴν προϋπάρχουσαν δύναμιν παραλαβών, περιετείχισε τὴν πόλιν καὶ συνεχεῖς προσβολὰς ἐποιεῖτο οὐ μόνον κατὰ γῆν, ἀλλὰ καὶ κατὰ θάλατταν.

Λακεδαιμόνιοι δὲ ἐξαπέστειλαν εἰς τὴν Μυτιλήνην τριήρεις μὲν τετταράκοντα πέντε καὶ στρατηγὸν Ἀλκίδαν, εἰς δὲ τὴν Ἀττικὴν εἰσέβαλον μετὰ τῶν συμμάχων· ἐπελθόντες δὲ {καὶ} τοὺς παραλελειμμένους τόπους τῆς Ἀττικῆς καὶ δῃώσαντες τὴν χώραν ἐπανῆλθον εἰς τὴν οἰκείαν. Μυτιληναῖοι δὲ τῇ σιτοδείᾳ καὶ τῷ πολέμῳ πιεζόμενοι καὶ στασιάζοντες πρὸς ἀλλήλους, καθ´ ὁμολογίαν παρέδωκαν τὴν πόλιν τοῖς πολιορκοῦσιν. Ἐν δὲ ταῖς Ἀθήναις τοῦ δήμου βουλευομένου πῶς χρὴ προσενέγκασθαι τοῖς Μυτιληναίοις, Κλέων ὁ δημαγωγός, ὠμὸς ὢν τὸν τρόπον καὶ βίαιος, παρώξυνε τὸν δῆμον, ἀποφαινόμενος δεῖν τοὺς Μυτιληναίους αὐτοὺς μὲν ἡβηδὸν ἅπαντας ἀποκτεῖναι, τέκνα δὲ καὶ γυναῖκας ἐξανδραποδίσασθαι. Τέλος δὲ πεισθέντων τῶν Ἀθηναίων κατὰ τὴν γνώμην τε τοῦ Κλέωνος ψηφισαμένων, ἀπεστάλησαν εἰς τὴν Μυτιλήνην οἱ τὰ δοχθέντα τῷ δήμῳ δηλώσοντες τῷ στρατηγῷ. Τοῦ δὲ Πάχητος ἀναγνόντος τὸ ψήφισμα ἦλθεν ἐναντίον τῷ προτέρῳ ἕτερον. Ὁ δὲ Πάχης γνοὺς τὴν μετάνοιαν τῶν Ἀθηναίων ἐχάρη, καὶ τοὺς Μυτιληναίους συναγαγὼν εἰς ἐκκλησίαν ἀπέλυσε τῶν ἐγκλημάτων, ἅμα δὲ καὶ τῶν μεγίστων φόβων. Ἀθηναῖοι δὲ τῆς Μυτιλήνης τὰ τείχη περιελόντες τὴν Λέσβον ὅλην πλὴν τῆς Μηθυμναίων χώρας κατεκληρούχησαν. Ἡ μὲν οὖν Λεσβίων ἀπόστασις ἀπ´ Ἀθηναίων τοιοῦτον ἔσχε τὸ τέλος.

[56] Περὶ δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους Λακεδαιμόνιοι τὰς Πλαταιὰς πολιορκοῦντες περιετείχισαν τὴν πόλιν καὶ στρατιώταις πολλοῖς παρεφύλαττον. Χρονιζούσης δὲ τῆς πολιορκίας καὶ τῶν Ἀθηναίων μηδεμίαν ἐξαποστελλόντων βοήθειαν, οἱ πολιορκούμενοι σιτοδείᾳ τε συνείχοντο καὶ τῶν πολιτῶν ἐν ταῖς προσβολαῖς πολλοὺς ἀπεβεβλήκεσαν. Ἀπορουμένων δ´ αὐτῶν καὶ βουλευομένων περὶ τῆς σωτηρίας, τοῖς μὲν πολλοῖς ἐδόκει τὴν ἡσυχίαν ἄγειν, τοῖς δ´ ἄλλοις ὡς διακοσίοις οὖσιν ἔδοξε νυκτὸς βιάσασθαι τοὺς φύλακας καὶ διεκπεσεῖν εἰς τὰς Ἀθήνας. Τηρήσαντες οὖν ἀσέληνον νύκτα τοὺς μὲν ἄλλους ἔπεισαν εἰς θάτερα μέρη προσβάλλειν τῷ περιτειχίσματι, αὐτοὶ δ´ ἑτοιμασάμενοι κλίμακας, καὶ τῶν πολεμίων παραβοηθούντων ἐν τοῖς ἀπεστραμμένοις μέρεσι τῶν τειχῶν, αὐτοὶ διὰ τῶν κλιμάκων ἔτυχον ἀναβάντες ἐπὶ τὸ τεῖχος, καὶ τοὺς φύλακας ἀποκτείναντες διέφυγον εἰς τὰς Ἀθήνας. Τῇ δ´ ὑστεραίᾳ Λακεδαιμόνιοι μὲν παροξυνθέντες ἐπὶ τῷ δρασμῷ τῶν ἀπεληλυθότων ἐκ τῆς πόλεως, προσέβαλον τῇ πόλει τῶν Πλαταιέων καὶ πᾶσαν εἰσεφέροντο σπουδὴν βίᾳ χειρώσασθαι τοὺς πολιορκουμένους· οἱ δὲ Πλαταιεῖς καταπλαγέντες καὶ διαπρεσβευσάμενοι παρέδωκαν ἑαυτούς τε καὶ τὴν πόλιν τοῖς πολεμίοις. Οἱ δ´ ἡγεμόνες τῶν Λακεδαιμονίων καθ´ ἕνα τῶν Πλαταιέων προσκαλούμενοι ἐπηρώτων τί ἀγαθὸν πεποίηκε τοῖς Λακεδαιμονίοις, ἑκάστου δὲ ὁμολογοῦντος μηδὲν εὐηργετηκέναι, πάλιν ἐπηρώτων εἴ τι κακὸν ἔδρασαν τοὺς Σπαρτιάτας· οὐδενὸς δ´ ἀντιλέγοντος, πάντων κατέγνωσαν θάνατον. Διὸ καὶ τοὺς ἐγκαταλειφθέντας ἅπαντας ἀνεῖλον καὶ κατασκάψαντες ἐμίσθωσαν τὴν χώραν αὐτῶν. Πλαταιεῖς μὲν οὖν τὴν πρὸς Ἀθηναίους συμμαχίαν βεβαιοτάτην τηρήσαντες ἀδίκως ταῖς μεγίσταις συμφοραῖς περιέπεσον.

[57] Ἅμα δὲ τούτοις πραττομένοις ἐν τῇ Κερκύρᾳ μεγάλη συνέστη στάσις καὶ φιλοτιμία διὰ τοιαύτας αἰτίας. Ἐν τῷ περὶ Ἐπίδαμνον πολέμῳ πολλοὶ Κερκυραίων αἰχμάλωτοι γενόμενοι καὶ καταβληθέντες εἰς τὴν δημοσίαν φυλακὴν ἐπηγγείλαντο τοῖς Κορινθίοις παραδώσειν τὴν Κέρκυραν, ἐὰν αὐτοὺς ἀπολύσωσιν. Ἀσμένως δὲ τῶν Κορινθίων προσδεξαμένων τοὺς λόγους, οἱ Κερκυραῖοι προσποιηθέντες λύτρα διδόναι διηγγυήθησαν ὑπὸ τῶν προξένων ἱκανῶν τινων ταλάντων ἀφεθέντες. Καὶ τηροῦντες τὴν {ὑπὸ} τῶν ὡμολογημένων πίστιν, ὡς κατήντησαν εἰς τὴν πατρίδα, τοὺς δημαγωγεῖν εἰωθότας καὶ μάλιστα τοῦ πλήθους προΐστασθαι συλλαβόντες ἀπέσφαξαν. Καταλύσαντες δὲ τὴν δημοκρατίαν, μετ´ ὀλίγον χρόνον Ἀθηναίων βοηθησάντων τῷ δήμῳ, οἱ μὲν Κερκυραῖοι τὴν ἐλευθερίαν ἀνακτησάμενοι κολάζειν ἐπεβάλοντο τοὺς τὴν ἐπανάστασιν πεποιημένους· οὗτοι δὲ φοβηθέντες τὴν τιμωρίαν κατέφυγον ἐπὶ τοὺς τῶν θεῶν βωμοὺς καὶ ἱκέται τοῦ δήμου καὶ τῶν θεῶν ἐγένοντο. Οἱ δὲ Κερκυραῖοι διὰ τὴν πρὸς θεοὺς εὐσέβειαν τῆς μὲν τιμωρίας αὐτοὺς ἀπέλυσαν, ἐκ τῆς πόλεως δὲ ἐξέπεμψαν. Οὗτοι δὲ πάλιν νεωτερίζειν ἐπιβαλόμενοι καὶ τειχίσαντες ἐν τῇ νήσῳ χωρίον ὀχυρὸν ἐκακοποίουν τοὺς Κερκυραίους. Ταῦτα μὲν οὖν ἐπράχθη κατὰ τοῦτον τὸν ἐνιαυτόν.

[58] Ἐπ´ ἄρχοντος δ´ Ἀθήνησιν Εὐθύνου Ῥωμαῖοι κατέστησαν ἀντὶ τῶν ὑπάτων χιλιάρχους τρεῖς, Μάρκον Φάβιον, Μάρκον Φαλίνιον, Λεύκιον Σερουίλιον. Ἐπὶ δὲ τούτων Ἀθηναῖοι χρόνον τινὰ τῆς νόσου τῆς λοιμικῆς ἀνειμένοι πάλιν εἰς τὰς αὐτὰ συμφορὰς ἐνέπεσον· οὕτω γὰρ ὑπὸ τῆς νόσου διετέθησαν, ὥστε τῶν στρατιωτῶν ἀποβαλεῖν πεζοὺ μὲν ὑπὲρ τοὺς τετρακισχιλίους, ἱππεῖς δὲ τετρακοσίους, τῶν δ´ ἄλλων ἐλευθέρων τε καὶ δούλων ὑπὲρ τοὺς μυρίους. Ἐπιζητούσης δὲ τῆς ἱστορίας τὴν τῆς περὶ τὴν νόσον δεινότητος αἰτίαν, ἀναγκαῖόν ἐστιν ἐκθέσθαι ταῦτα. Προγεγενημένων ἐν τῷ χειμῶνι μεγάλων ὄμβρων συνέβη τὴν γῆν ἔνυδρον γενέσθαι, πολλοὺς δὲ καὶ τῶν κοίλων τόπων δεξαμένους πλῆθος ὕδατος λιμνάσαι καὶ σχεῖν στατὸν ὕδωρ παραπλησίως τοῖς ἑλώδεσι τῶν τόπων, θερμαινομένων δ´ ἐν τῷ θέρει τούτων καὶ σηπομένων συνίστασθαι παχείας καὶ δυσώδεις ἀτμίδας, ταύτας δ´ ἀναθυμιωμένας διαφθείρειν τὸν πλησίον ἀέρα· ὅπερ δὴ καὶ ἐπὶ τῶν ἑλῶν τῶν νοσώδη διάθεσιν ἐχόντων ὁρᾶται γινόμενον. Συνεβάλετο δὲ πρὸς τὴν νόσον καὶ ἡ τῆς προσφερομένης τροφῆς κακία· ἐγένοντο γὰρ οἱ καρποὶ κατὰ τοῦτον τὸν ἐνιαυτὸν ἔνυγροι παντελῶς καὶ διεφθαρμένην ἔχοντες τὴν φύσιν. Τρίτην δὲ αἰτίαν συνέβη γενέσθαι τῆς νόσου τὸ μὴ πνεῦσαι τοὺς ἐτησίας, δι´ ὧν ἀεὶ κατὰ τὸ θέρος ψύχεται τὸ πολὺ τοῦ καύματος· τῆς δὲ θερμασίας ἐπίτασιν λαβούσης καὶ τοῦ ἀέρος ἐμπύρου γενομένου, τὰ σώματα τῶν ἀνθρώπων μηδεμιᾶς ψύξεως γενομένης λυμαίνεσθαι συνέβαινε. Διὸ καὶ τὰ νοσήματα τότε πάντα καυματώδη συνέβαινεν εἶναι διὰ τὴν ὑπερβολὴν τῆς θερμασίας. Διὰ δὲ ταύτην τὴν αἰτίαν οἱ πλεῖστοι τῶν νοσούντων ἔρριπτον ἑαυτοὺς εἰς τὰ φρέατα καὶ τὰς κρήνας, ἐπιθυμοῦντες αὐτῶν καταψύξαι τὰ σώματα. Οἱ δ´ Ἀθηναῖοι διὰ τὴν ὑπερβολὴν τῆς νόσου τὰς αἰτίας τῆς συμφορᾶς ἐπὶ τὸ θεῖον ἀνέπεμπον. Διὸ καὶ κατά τινα χρησμὸν ἐκάθηραν τὴν νῆσον Δῆλον, Ἀπόλλωνος μὲν οὖσαν ἱεράν, δοκοῦσαν δὲ μεμιάνθαι διὰ τὸ τοὺς τετελευτηκότας ἐν αὐτῇ τεθάφθαι. Ἀνασκάψαντες οὖν ἁπάσας τὰς ἐν τῇ Δήλῳ θήκας μετήνεγκαν εἰς τὴν Ῥήνειαν καλουμένην νῆσον, πλησίον ὑπάρχουσαν τῆς Δήλου. Ἔταξαν δὲ καὶ νόμον μήτε τίκτειν ἐν τῇ Δήλῳ μήτε θάπτειν. Ἐποίησαν δὲ καὶ πανήγυριν τὴν τῶν Δηλίων, γεγενημένην μὲν πρότερον, διαλιποῦσαν δὲ πολὺν χρόνον.

[59] Τῶν δ´ Ἀθηναίων περὶ ταῦτ´ ἀσχολουμένων Λακεδαιμόνιοι τοὺς Πελοποννησίους παραλαβόντες κατεστρατοπέδευσαν περὶ τὸν ἰσθμόν, διανοούμενοι πάλιν εἰς τὴν Ἀττικὴν εἰσβαλεῖν· σεισμῶν δὲ μεγάλων γινομένων δεισιδαιμονήσαντες ἀνέκαμψαν εἰς τὰς πατρίδας. Τηλικούτους δὲ τοὺς σεισμοὺς συνέβη γενέσθαι κατὰ πολλὰ μέρη τῆς Ἑλλάδος, ὥστε καὶ πόλεις τινὰς ἐπιθαλαττίους ἐπικλύσασαν τὴν θάλατταν διαφθεῖραι, καὶ κατὰ τὴν Λοκρίδα χερρονήσου καθεστώσης ῥῆξαι μὲν τὸν ἰσθμόν, ποιῆσαι δὲ νῆσον τὴν ὀνομαζομένην Ἀταλάντην.

μα δὲ τούτοις πραττομένοις Λακεδαιμόνιοι τὴν Τραχῖνα καλουμένην ᾤκισαν καὶ μετωνόμασαν Ἡράκλειαν διὰ τοιαύτας τινὰς αἰτίας. Τραχίνιοι πρὸς Οἰταίους ὁμόρους ὄντας ἔτη πολλὰ διεπολέμουν καὶ τοὺς πλείους τῶν πολιτῶν ἀπέβαλον. Ἐρήμου δ´ οὔσης τῆς πόλεως ἠξίωσαν Λακεδαιμονίους ὄντας ἀποίκους ἐπιμεληθῆναι τῆς πόλεως. Οἱ δὲ καὶ διὰ τὴν συγγένειαν καὶ διὰ τὸ τὸν Ἡρακλέα, πρόγονον ἑαυτῶν ὄντα, ἐγκατῳκηκέναι κατὰ τοὺς ἀρχαίους χρόνους ἐν τῇ Τραχῖνι, ἔγνωσαν μεγάλην αὐτὴν ποιῆσαι πόλιν. Διὸ καὶ Λακεδαιμονίων μὲν καὶ τῶν Πελοποννησίων τετρακισχιλίους οἰκήτορας ἐκπεμψάντων, καὶ παρὰ {τε} τῶν ἄλλων Ἑλλήνων τοὺς βουλομένους μετέχειν τῆς ἀποικίας προσεδέξαντο· οὗτοι δ´ ἦσαν οὐκ ἐλάττους τῶν ἑξακισχιλίων. Διὸ καὶ τὴν Τραχῖνα μυρίανδρον ποιήσαντες, καὶ τὴν χώραν κατακληρουχήσαντες, ὠνόμασαν τὴν πόλιν Ἡράκλειαν.

[60] Ἐπ´ ἄρχοντος δ´ Ἀθήνησι Στρατοκλέους ἐν Ῥώμῃ ἀντὶ τῶν ὑπάντων χιλίαρχοι τρεῖς κατεστάθησαν, Λεύκιος Φούριος, Σπόριος Πινάριος {καὶ Γάιος Μέτελλος}. Ἐπὶ δὲ τούτων Ἀθηναῖοι μὲν Δημοσθένη προχειρισάμενοι στρατηγὸν μετὰ νεῶν τριάκοντα καὶ στρατιωτῶν ἱκανῶν ἐξαπέστειλαν. Οὗτος δὲ προσλαβόμενος παρὰ τῶν Κερκυραίων τριήρεις πεντεκαίδεκα καὶ παρὰ τῶν Κεφαλλήνων καὶ Ἀκαρνάνων καὶ Μεσσηνίων τῶν ἐν Ναυπάκτῳ στρατιώτας ἔπλευσεν ἐπὶ τὴν Λευκάδα. Δῃώσας δὲ τὴν χώραν τῶν Λευκαδίων ἀπέπλευσεν ἐπὶ τὴν Αἰτωλίαν καὶ πολλὰς αὐτῶν κώμας ἐπόρθησε. Τῶν δὲ Αἰτωλῶν συστραφέντων ἐπ´ αὐτὸν ἐγένετο μάχη, καθ´ ἣν Ἀθηναῖοι λειφθέντες εἰς Ναύπακτον ἀπεχώρησαν. Οἱ δὲ Αἰτωλοὶ διὰ τὴν νίκην ἐπαρθέντες, καὶ προσλαβόμενοι Λακεδαιμονίων τρισχιλίους στρατιώτας, στρατεύσαντες ἐπὶ Ναύπακτον, κατοικούντων ἐν αὐτῇ τότε Μεσσηνίων, ἀπεκρούσθησαν. Μετὰ δὲ ταῦτα στρατεύσαντες ἐπὶ τὴν ὀνομαζομένην Μολυκρίαν εἷλον τὴν πόλιν. Ὁ δὲ τῶν Ἀθηναίων στρατηγὸς Δημοσθένης εὐλαβούμενος μὴ καὶ τὴν Ναύπακτον ἐκπολιορκήσωσι, χιλίους ὁπλίτας ἐξ Ἀκαρνανίας μεταπεμψάμενος ἀπέστειλεν εἰς τὴν Ναύπακτον. Δημοσθένης δὲ περὶ τὴν Ἀκαρνανίαν διατρίβων περιέτυχεν Ἀμπρακιώταις χιλίοις στρατοπεδεύουσι, πρὸς οὓς συνάψας μάχην σχεδὸν πάντας ἀνεῖλε. Τῶν δ´ ἐκ τῆς Ἀμπρακίας ἐπεξελθόντων πανδημεί, πάλιν ὁ Δημοσθένης τοὺς πλείους αὐτῶν ἀπέκτεινεν, ὥστε τὴν πόλιν σχεδὸν ἔρημον γενέσθαι. Ὁ μὲν οὖν Δημοσθένης ᾤετο δεῖν ἐκπολιορκῆσαι τὴν Ἀμπρακίαν, ἐλπίζων διὰ τὴν ἐρημίαν τῶν ἀμυνομένων ῥᾳδίως αὐτὴν αἱρήσειν. Οἱ δ´ Ἀκαρνᾶνες φοβούμενοι μὴ τῆς πόλεως Ἀθηναῖοι κυριεύσαντες βαρύτεροι πάροικοι γένωνται τῶν Ἀμπρακιωτῶν, οὐκ ἔφασαν ἀκολουθεῖν. Στασιαζόντων δ´ αὐτῶν, οἱ μὲν Ἀκαρνᾶνες διαλυσάμενοι τοῖς Ἀμπρακιώταις συνέθεντο τὴν εἰρήνην εἰς ἔτη ἑκατόν, Δημοσθένης δ´ ἐγκαταλειφθεὶς ὑπὸ τῶν Ἀκαρνάνων ἀπέπλευσε σὺν ταῖς εἴκοσι ναυσὶν εἰς Ἀθήνας. Ἀμπρακιῶται δὲ μεγάλῃ συμφορᾷ περιπεπτωκότες παρὰ τῶν Λακεδαιμονίων φρουρὰν μετεπέμψαντο, φοβούμενοι τοὺς Ἀθηναίους.

suite

LI. Pendant cette expédition de Sitalcès, les Thessaliens, les Achéens, les Magnètes, et tous les autres Grecs qui habitent entre la Macédoine et les Thermopyles, se liguèrent ensemble et formèrent en commun une armée considérable : ils craignaient que Sitalcès ne vînt avec ses milliers de Thraces envahir leur territoire, et ne mit leur patrie en danger. Les Chalcidiens en firent autant. Instruit des nombreuses levées de troupes que faisaient les Grecs, et voyant ses soldats fatigués par la saison d'hiver, Sitalcès fit la paix avec Perdiccas, épousa une des soeurs de ce roi et ramena son armée en Thrace.

LII. Sur ces entrefaites, les Lacédémoniens, réunis à leurs alliés du Péloponnèse, envahirent l'Attique, sous la conduite d'Archidamus, leur roi. Ils dévastèrent la campagne, détruisirent le blé encore en herbe, et rentrèrent dans leurs foyers. Les Athéniens n'avaient pas osé résister à cette invasion : décimés par une maladie pestilentielle, et pressés par la famine, ils désespéraient de l'avenir. Tels sont les événements qui remplissent l'espace de cet année.

LIII. Euclide étant archonte d'Athènes, les Romains nommèrent, au lieu de consuls, trois tribuns militaires, Marcus Manius, Quintus Sulpicius Praetextatus et Servilius Cornélius Cossus (87). Dans cette année, les Léontins, en Sicile, descendants d'une colonie de Chalcidiens, et tirant ainsi leur origine des Athéniens, avaient à soutenir une guerre contre les Syracusains. Accablés par les forces supérieures de leurs ennemis, ils étaient menacés d'être soumis violemment. Dans leur détresse, ils envoyèrent des députés à Athènes, pour supplier le peuple  211 athénien de leur envoyer de prompts secours, et de défendre leur ville contre les dangers qui la menaçaient. A la tête de cette députation se trouvait Gorgias, le rhéteur, qui l'emportait sur tous ses collègues par la force de son éloquence. C'est lui qui, le premier, a inventé les artifices de la rhétorique, et il fut tellement supérieur aux autres dans la sophistique, qu'il recevait de ses disciples jusqu'à cent mines de salaire (88). Arrivé à Athènes, et amené devant l'assemblée du peuple, il harangua les Athéniens pour obtenir leur alliance. La nouveauté de sa diction produisit beaucoup d'effet sur les Athéniens, qui ont le goût si délicat et qui aiment tant l'éloquence. En effet, Gorgias employa le premier les plus brillantes figures de rhétorique, l'artifice des antithèses, les périodes à nombres égaux, les chutes de phrases par des consonnances, et d'autres artifices semblables, alors estimés pour leur nouveauté, mais qu'on regarde maintenant comme des affectations ridicules et souvent fastidieuses (89). Quoi qu'il en soit, Gorgias parvint par son éloquence à décider les Athéniens à envoyer des secours aux Léontins; et, après avoir excité par son art de rhéteur l'admiration des Athéniens, il retourna à Léontium.

LIV. Les Athéniens convoitaient déjà depuis longtemps la Sicile, à cause de la fertilité de ce pays. Ils accueillirent donc avec empressement la demande de Gorgias et décrétèrent un envoi de secours aux Léontins, sous le prétexte de se rendre aux voeux d'un peuple lié avec les Athéniens par une origine commune, mais en réalité pour tacher de conquérir l'île. Car déjà plusieurs années auparavant, à l'époque de la guerre des Corinthiens et des Corcyréens, lorsque chacune des parties belligérantes recherchait l'alliance d'Athènes, le peuple athénien s'était déclaré pour les Corcyréens, parce que Corcyre est 212 bien située pour tenter de là un débarquement en Sicile. Les Athéniens tenaient l'empire de la mer ; ils avaient accompli de grands exploits; ils avaient beaucoup d'alliés, de nombreuses troupes, possédaient les plus grandes villes, et s'étaient emparés du trésor commun des Grecs, se montant à plus de dix mille talents qu'ils avaient fait venir de Délos. Ils avaient à leur service des généraux célèbres et renommés pour leur expérience stratégique. En possession de tous ces moyens, ils espéraient réduire les Lacédémoniens par la guerre, et une fois maître de la Grèce, arriver à la conquête de la Sicile. Tels étaient les motifs qui avaient engagé les Athéniens à voter les secours destinés aux Léontins. Ils firent donc partir pour la Sicile une flotte de cent navires, sous les ordres de Lachés et Charaeade (90). Arrivés à Rhégium, ces généraux joignirent encore à leur flotte cent navires tirés des Rhégiens et de la colonie de Chalcidiens. En partant de là, ils se dirigèrent sur les îles de Lipari qu'ils ravagèrent parce que les Lipariens étaient alliés des Syracusains. Ils se portèrent ensuite sur Locres, et après s'être emparés de cinq navires locriens, ils firent le siége d'une forteresse. Les Siciliens, voisins des Myléens, étant arrivés au secours des assiégés, il s'engagea un combat dans lequel les Athéniens victorieux tuèrent plus de mille ennemis et firent au moins six cents prisonniers. La forteresse prise d'assaut fut aussitôt occupée. Sur ces entrefaites, le peuple athénien, décidé à pousser la guerre avec plus de vigueur, avait fait mettre à la voile encore quarante navires. Ce renfort était commandé par Eurymédon et Sophocle. Tous ces navires réunis ensemble formaient une flotte de deux cent cinquante trirèmes. La guerre traînant en longueur, les Léontins envoyèrent des députés pour négocier avec les Syracusains et conclure la paix. Après la conclusion de cette paix, les trirèmes athéniennes rentrèrent dans leur port. Les Syracusains accordèrent à tous les Léontins les droits de cité, et firent de leur ville une place syracusaine. Tels sont les événements arrivés alors en Sicile.

213 LV. En Grèce, les Lesbiens abandonnèrent l'alliance des Athéniens, accusés par eux d'avoir voulu centraliser à Mitylène toutes les villes de l'île (91). Ils envoyèrent donc des députés aux Lacédémoniens avec lesquels ils conclurent une alliance, et conseillèrent aux Spartiates d'aspirer à la suprématie sur mer. Pour soutenir cette entreprise ils leur promettaient le concours de nombreuses trirèmes. Les Lacédémoniens accueillirent cette proposition avec joie, et s'occupèrent de la construction d'une flotte. Mais, dans ces dispositions, ils furent prévenus par les Athéniens, qui embarquèrent aussitôt sur quarante bâtiments une armée considérable, et l'envoyèrent à Lesbos sous le commandement du général Clinippide (92). Celui-ci ayant rallié le renfort des alliés, se porta sur Mitylène. A la suite d'un combat naval, les Mitylénéens vaincus furent rejetés dans leur ville, où ils soutinrent un siége. Les Lacédémoniens, pour fournir aux Mitylénéens les secours décrétés, préparaient une flotte considérable ; mais ils furent encore une fois devancés dans leurs préparatifs par les Athéniens qui embarquèrent mille hoplites destinés contre Lesbos. Cette troupe était commandée par Pachès, fils d'Epiclérus. Arrivé à Mitylène, Pachès se réunit aux forces qui s'y trouvaient déjà, investit la ville et lui livra de continuels assauts par terre et par mer.

Cependant, les Lacédémoniens firent partir pour Mitylène quarante-cinq trirèmes sous les ordres d'Alcidas. Ils envahirent l'Attique avec leurs alliés. Dans cette nouvelle invasion, ils dévastèrent les points du territoire qui avaient été jusqu'ici épargnés, et rentrèrent dans leurs foyers. Pressés par le manque de vivres et par la guerre, et en proie à des dissensions intestines, les Mitylénéens rendirent leur ville par capitulation. Pendant que le peuple délibérait à Athènes sur le traitement à infliger aux Mitylénéens, le démagogue Cléon, homme cruel et violent, excita l'assemblée populaire et proposa de faire mourir tous les Mitylénéens adultes, et de vendre les enfants et les femmes comme  214 esclaves. Les Athéniens se laissèrent persuader, adoptèrent la proposition de Cléon, et envoyèrent des commissaires chargés d'apporter au commandant le décret du peuple. Pendant que Pachès lisait ce décret, il lui en arriva un autre tout opposé au premier. Pachès se réjouit du repentir des Athéniens, et réunissant en une assemblée générale tous les Mitylénéens, il proclama leur pardon et les délivra des plus graves appréhensions. Les Athéniens entourèrent Mitylène d'un mur d'enceinte et se partagèrent, toute l'île de Lesbos, à l'exception du territoire des Méthymnéens. Telle fut l'issue de la défection des Lesbiens.

LVI. A cette même époque, les Lacédémoniens faisaient le siége de Platée : ils avaient entouré la ville d'un mur d'enceinte gardé par de nombreux postes. Cependant le siége traînait en longueur, et les Athéniens n'envoyaient aucun secours aux assiégés, qui, pressés en même temps par la famine, avaient perdu dans les assauts beaucoup de citoyens. Dans ces circonstances critiques, ils délibéraient sur le moyen de salut qu'ils devaient prendre : la majorité fut d'avis de temporiser, mais les autres, au nombre d'environ deux cents, convinrent de forcer pendant la nuit les portes, et de se frayer un passage pour se jeter dans Athènes. Ils profitèrent donc d'une nuit sans clair de lune, pour engager le reste des citoyens à faire une attaque sur un autre point du mur d'enceinte. Pendant que les ennemis accouraient pour secourir les points menacés, les deux cents Platéens, ayant tenu leurs échelles toutes préparées, parvinrent à escalader le mur, tuèrent les sentinelles et se réfugièrent à Athènes. Les Lacédémoniens, irrités de cette escapade, attaquèrent vivement la ville des Platéens et employèrent tous leurs efforts pour la prendre d'assaut. Les Platéens, accablés, entrèrent en capitulation : la ville et ses habitants se livrèrent à la discrétion de l'ennemi. Les chefs des Lacédémoniens appelèrent devant eux, un à un, tous les Platéens, et leur demandèrent quel service chacun d'eux avait rendu aux Lacédémoniens. Tous avouèrent qu'ils ne leur avaient rendu aucun service. Puis, ces mêmes chefs demandèrent de nouveau si les Platéens avaient fait quelque 215 mal aux Spartiates; aucun des Platéens n'osant dire le contraire, ils furent tous condamnés à mourir. Cette sentence fut exécutée sur tous les habitants qui restaient encore dans la ville, dont le territoire fut dévasté et affermé à prix d'argent. C'est ainsi que les Platéens, pour avoir conservé trop fidèlement leur alliance avec les Athéniens, éprouvèrent injustement le sort le plus cruel.

LVII. Pendant que ces événements se passaient, Corcyre fut déchirée par de graves dissensions et des discordes civiles. Voici à quelle occasion. Un grand nombre de Corcyréens faits prisonniers dans la guerre d'Épidamne, et jetés dans la prison de l'Etat, avaient promis aux Corinthiens de leur livrer Corcyre, si ces derniers voulaient les faire remettre en liberté. Les Corinthiens accueillirent cette offre avec joie, et les Corcyréens furent relâchés sous le prétexte que leurs hôtes avaient déposé une somme suffisante de plusieurs talents pour servir de rançon. Ces Corcyréens furent fidèles à leur engagement : rentrés dans leur patrie, ils se saisirent des chefs populaires, les égorgèrent et renversèrent le gouvernement démocratique (93) Mais peu de temps après, les Athéniens étant venus au secours du peuple, les Corcyréens recouvrèrent leur liberté et se disposaient à châtier les auteurs des troubles. Ceux-ci, redoutant la vengeance, se réfugièrent aux autels et devinrent les suppliants du peuple et des dieux.

LVIII. Euthydème étant archonte d'Athènes, les Romains nommèrent, au lieu de consuls, trois tribuns militaires, Marcus Fabius, Marcus Falinius et Lucius Servilius (94). Dans cette année, après quelque temps de répit, la population d'Athènes fut de nouveau ravagée par le fléau de la peste. Cette maladie était si violente qu'elle fit mourir plus de quatre mille hommes d'infanterie et quatre cents cavaliers, sans compter  216 plus de dix mille habitants tant libres qu'esclaves. Comme l'histoire a recherché les causes de cette grave maladie, il faut en faire ici l'exposé. De grandes pluies étaient tombées dans l'hiver précédent : la terre en était détrempée ; les eaux s'étaient amassées dans les lieux bas et creux et avaient formé des étangs et des flaques d'eau stagnante, semblables à des marécages. Sous l'influence de la chaleur de l'été, ces eaux croupissantes se putréfiaient et produisaient des exhalaisons épaisses et fétides qui s'élevaient, corrompaient l'air environnant, ainsi que cela se voit dans les endroits marécageux où se manifestent les caractères pestilentiels. A cette cause se joignit une mauvaise nourriture; car dans cette même année les fruits étaient entièrement gâtés par l'humidité, et de mauvaise qualité. Une troisième cause de maladie fut l'absence des vents étésiens dont le souffle frais tempère considérablement la chaleur de l'été. Cette chaleur devint alors si intense et l'air si embrasé, que le corps de l'homme, n'étant rafraîchi par aucun vent, contracta des germes de décomposition. Aussi, en raison de cette chaleur, toutes les maladies avaient alors les caractères des fièvres pernicieuses; et la plupart des malades, pour se rafraîchir le corps, se jetaient dans les puits et les fontaines (95). Accablés par le fléau, les Athéniens attribuèrent leur calamité à quelque vengeance divine. C'est pourquoi, suivant l'ordre d'un oracle, ils purifièrent l'île de Délos, consacrée à Apollon, considérée comme souillée par les morts qui y avaient été ensevelis. Ils ouvrirent donc tous les tombeaux à Délos et en transportèrent les cendres dans l'île de Rhénias, voisine de Délos. En même temps ils firent porter une loi qui défendait d'ensevelir aucun mort à Délos et qui interdisait aux femmes d'y faire leurs couches. Ils rétablirent aussi l'antique fête des Déliens, qu'on avait depuis longtemps négligé de célébrer.

LIX. Pendant que les Athéniens étaient occupés à détourner le fléau qui décimait leur population, les Lacédémoniens, 217 réunis aux Péloponnésiens, vinrent camper dans l'isthme, méditant une nouvelle incursion dans l'Attique. Mais, saisis d'une terreur superstitieuse en sentant de grands tremblements de terre, ils rentrèrent dans leurs foyers. Ces tremblements de terre qui s'étaient fait sentir dans beaucoup de parties de la Grèce, étaient si violents que plusieurs villes maritimes furent détruites par les débordements de la mer, et qu'une langue de terre de la Locride se rompit et devint l'île qu'on appelle Atalante (96).

Tandis que ces événements avaient lieu, les Lacédémoniens peuplèrent Trachine et changèrent le nom de cette ville en celui d'Héraclée, par les motifs que nous allons exposer. Les Trachiniens étaient depuis de longues années en guerre avec leurs voisins, les habitants du mont Œta, et avaient perdu la plupart de leurs citoyens. Leur ville étant devenue déserte, ils prièrent les Lacédémoniens d'envoyer des colons et de prendre sous leur protection la ville de Trachine. Ceux-ci, tant en considération de leur commune origine que par respect pour la mémoire d'Hercule, l'auteur de leur race, qui avait jadis habité Trachine (97), résolurent de donner à cette ville un grand développement. En conséquence, les Lacédémoniens et les Péloponnésiens firent partir une colonie de quatre mille hommes, à laquelle s'étaient joints d'autres Grecs volontaires, au nombre d'au moins six mille. Ils firent donc de Trachine une ville peuplée de dix mille habitants, entre lesquels ils partagèrent le territoire, et donnèrent à Trachine le nom d'Héraclée.

LX. Stratoclès étant archonte d'Athènes, les Romains nommèrent, au lieu de consuls, trois tribuns militaires, Lucius Furius Métellus, Spurius Lucius Pinarius et Posthumius Albus (98). Dans cette année (99) , les Athéniens portèrent Démosthène au  218 commandement d'une flotte de trente navires, montés par des troupes suffisantes. Après avoir réuni à cette flotte quinze trirèmes, fournies par les Corcyréens, et les troupes des Céphaloniens, des Acarnaniens. et des Messéniens de Naupacte, Démosthène fit voile pour Leucade. Il dévasta le territoire des Leucadiens, se dirigea de là sur l'Etolie dont il détruisit un grand nombre de hameaux. Cependant les Étoliens opposèrent de la résistance; il s'engagea un combat dans lequel les Athéniens eurent le dessous, et ils se retirèrent à Naupacte. Enhardis par cette victoire, les Étoliens, s'étant joints à trois mille soldats lacédémoniens, marchèrent sur Naupacte; mais ils furent repoussés par les Messéniens qui occupaient alors cette ville. Ils marchèrent ensuite sur la ville de Molycrie qu'ils prirent d'assaut. Dans la crainte que les Étoliens ne s'emparassent aussi de Naupacte, le général des Athéniens, Démosthène, fit venir de l'Acarnanie un contingent de mille hoplites, et l'envoya à Naupacte. Pendant son séjour dans l'Acarnanie, Démosthène rencontra un corps de mille Ambraciotes, l'attaqua et le détruisit presque entièrement. A la nouvelle de cet événement, les Ambraciotes se portèrent en masse contre l'ennemi; Démosthène les battit de nouveau et en tua un si grand nombre que leur cité devint presque déserte. Démosthène crut devoir profiter de ce moment pour assiéger Ambracie : il espérait se rendre facilement maître d'une ville dégarnie de défenseurs. Mais les Acarnaniens, craignant que les Athéniens, une fois maîtres de cette ville, ne fussent pour eux des voisins encore plus incommodes que les Ambraciotes, refusèrent de les suivre. Au milieu de ces dissensions, une partie des Acarnaniens se réconcilia avec les Ambraciotes et conclut une paix de cent ans. Démosthène, ainsi abandonné des Acarnaniens, retourna à Athènes avec ses vingt navires. Les Ambraciotes, que le sort avait mis à une si rude épreuve, demandèrent aux Lacédémoniens une garnison; car ils redoutaient toujours les Athéniens.

 

suite

NOTES

 

(44) Troisième année de la LXXXVe olympiade : année 438 avant J.-C.

(45) Quatrième année de la LXXXVe olympiade ; année 437 avant J.-C.

(46) Première année de la LXXXVIe olympiade : année 436 avant J.-C.

(47) Le Ms. Coislin donne Antiochide.

(48) Deuxième année de la LXXXVIe olympiade ; année 435 avant J.-C .

(49) Les Chalcidiens de la Macédoine , habitant aux enviions d'Olynthe et de Potidée; il ne faut pas les confondre avec les habitants de Chalcis en Eubée.

(50) Ville inconnue. Aucun géographe n'en parle.

(51 Voyez Tite-Live, IV, 11.

(52) Troisième année de la LXXXVIe olympiade ; année 434 avant J.-C.

(53) Le fondateur d'une ville recevait, après sa mort, les honneurs héroïques.

(54)  Quatrième année de la LXXXVIe olympiade ; année  433 avant J.-C.

(55) L'ennéadécatéride ,  Ἐννεακαιδεκαετήρις;.

(56) Ce mois répond à peu près à notre mois de juin.

(57) L'année de Méton (Cυcle lunaire, Nombre d'or) ne s'applique qu'à la lune Les nouvelles lunes ne reviennent pas, comme l'avait cru Méton , précisément à la même heure tous les dix-neuf ans; la différence , qui est d'environ une heure et demie, dont le mouvement de la lune anticipe sur celui du soleil, forme à peu près un jour au bout de 304. C'est pourquoi le Nombre d'or n'indique plus exactement les nouvelles lunes ; on a imaginé d'autres nombres nommés Épactes, qu'on ajoute au Nombre d'or , pour trouver avec plus de précision l'âge de la lune.

(58) Première année de la LXXXIIe olympiade ; année 432 avant J.-C.

(59)  Comparez Tite-I.ive , IV, 12.

(60)  Deuxième année de la LXXXIIe olympiade; année 431 avant J.-C.

(61) Environ quarante-quatre millions de francs. — Ici l'auteur ne s'accorde pas avec lui-même; car, chap. 10, et liv. XIII, 2l, il parle de dix mille talents qui avaient été transportés de Délos à Atrhènes.

(62) S'il faut en croire Plutarque, Alcibiade avait déjà atteint à cette époque l'âge du service militaire, puisque l'année précédente il avait fait partie de l'expédition de Phormion en Thrace.

(63) Près de cinquante-cinq millions de francs.

(64)  Vestibule de l'Acropolis. Cette construction était déjà commencée depuis cinq ans sous l'archontat d'Euthymène.

(65) La traduction de Miot porte trois cent soixante, contrairement au texte qui donne quatre cent soixante (τετρακόσια ἑξήκοντα).

(66)  Thucydide, II, 13, estime ces ornements à quarante talents.

(67)  Aristophane, la Paix, V, 602 et suiv

(68) Diodore ne s'accorde pas ici avec Thucydide, Il, 5 ; car , d'après ce dernier , les prisonniers thébains avaient été égorgés.

(69) Ces mots n'existent pas dans le texte, mais ils sont indispensables pour la clarté du récit.

(70) Troisième année de la LXXXVIIer olympiade; année 430 a»ant J -C.

(71)  Côte orientale habitée par les Trézéniens et les Epidauriens.

(72) Le texte porte ici la première fois  Φερίαν, et la seconde fois Φεράς. Mais il n'y avait en Élide aucune ville de ce nom. On n'y connaissait que la ville de Phies, Φείας, dont parle aussi Thucydide, II, 25.

(73) C'était une petite ile déserte, sortie du sein de la mer, par voie de soulèvement , à une époque assez récente.

(74) Wesseling présume que cet événement est contemporain du décret athénien, d'après lequel tout Eginète devait avoir le pouce de la main droité coupé, afin qu'ils ne pussent se servir du javelot.

(75)  Située sur les frontières de la Laconie et de l'Argolide.

(76)  Voyez livre IV, 57.

(77)  Comparez Thucydide , II, 58.

(78) Quatre cent quarante mille francs.

(79)  Quatrième année de la LXXXVIIe olympiade; année 429 avant J.-C.

(80)  Cinq millions cinq cent mille francs.

81) De quatre mille soldats, mille cinq cents moururent de la peste dans l'espace de quarante jours. Thucydide, II, 58.

(82) C'est sans doute Spartole (Σπαρτωλός), ville de la Bottique, qu'il faut lire au lieu de Pactole (Πακτωλός) , fleuve aurifère do la Lydie. Cette correction s'appuie sur l'autorité de Thucydide , II , 79.

(83) Stratopolis. Voyez XIX , 67 .

(84)  Première anm'e de la LXXXVIIIe olympiade : année 428 avant J.-C.

(85) I.e Danube.

(86) Cinq millions cinq cent mille francs

(87) Deuxième année de la LXXXVIIIe olympiade : année 427 avant J.-C.

(88) Neuf mille cent francs.

(89) Voici comment s'exprime a ce sujet Cicéron, de Oratore, 52 : — Paria, paribus adjuncta et similiter definita, itemque contrariis relata contraria, quœ sua sponte , etiamsi id non agas, cadunt plerumque numerose , Gorgias primus invenit, sed his usus est intemperantius.

(90) Chabrias. Voyez Cornélius Népos, Chabrias

(91)  Comparez Thucydide, III, 2.

(92) Thucydide l'appelle Clippide, III, 3.

(93)  La ponctuation ordinaire du texte ne présente pas ici un sens convenable; je l'ai changée dans ma traduction.

(94) A la place des deux derniers noms, il faut lire : M. Foslius Flaccinator et L. Sergius. Voyez Tite-Live, IV, 25. L'archontat d'Euthydème répond à la troi sième année de la LXXXVIIIe olympiade ou à l'année 426 avant J.-C.

(95) Voyez Tluicvdide, Il. 49

(96)  Cette île parait avoir existé déjà avant ces tremblements de terre. Voyez plus liant, chapitre 44..

(97) Voir plus haut, IV, 57.

(98) Ces noms sont également altérés. D'après Tite-Live, IV, 55, il faudrait lire Lucius Furius Médullinus, Lucius Pinarius et Spurius Posthumius.

(99) Quatrième année de la LXXXVIIIe olympiade ; année 425 avant J.-C.