Diodore de Sicile traduit par Ferd. Hoefer Tome III

DIODORE DE SICILE

BIBLIOTHÈQUE HISTORIQUE. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΟΣ ΕΝΔΕΚΑΤΗ.

TOME PREMIER : LIVRE ΧIΙ chapitres I à XXX

Traduction française : FERD. HOEFER

livre ΧΙ chapitres XLI à XCII -  livre XII chapitres XXXI à LX

Traduction de l'Abbé TERRASSON : livre XII

DIODORE DE SICILE.

LIVRE DOUZIÈME.

SOMMAIRE. Expédition des Athéniens contre Cypre. - Les Mégariens se détachent de l'alliance des Athéniens. - Bataille livrée à Coronée entre les Athéniens et les Béotiens. - Expédition des Athéniens contre l'Eubée. - Guerre des Syracusains contre les Agrigentins. - Fondation de Thurium en Italie; dissensions civiles. - Charondas de Thurium, choisi pour législateur, devient le bienfaiteur de sa patrie. - Zaleucus, législateur des Locriens, s'acquiert une grande réputation. - Les Athéniens chassent les Hestiéens et envoient eux-mêmes une colonie. - Guerre entre les Thuriens et les Tarentins. - Troubles à Rome. - Guerre entre les Samiens et les Milésiens. - Les Syracusains marchent contre les Picéniens (01) et détruisent la ville. - En Grèce s'allume la guerre corinthienne. - Apparition des Campaniens en Italie. - Combat naval entre les Corinthiens et les Corcyréens. - Potidée et les Chalcidiens abandonnent l'alliance des Athéniens. - Expédition des Athéniens contre les Potidéates. - Troubles à Thurium. - Méton l'Athénien découvre la période de dix-neuf ans. - Les Tarentins fondent Héraclée en Italie. - Spurius Manlius est mis à mort pour avoir aspiré à la tyrannie. - Guerre dite du Péloponnèse. - Bataille des Béotiens à Platée. - Au siège de Méthone, Brasidas s'illustre par sa bravoure. - Expédition des Athéniens contre les Locriens ; destruction de Thurium. - Les AEginètes se révoltent contre les Athéniens et se transportent à Thyrée. - Les Lacédémoniens envahissent l'Attique et détruisent les propriétés rurales. - Seconde expédition des Athéniens contre les Potidéates. - Expédition des Lacédémoniens en Acarnanie; combat naval des Athéniens. - Expédition de Sitalcès en Macédoine; invasion des Lacédémoniens dans l'Attique. - Députation des Léontins à Athènes; éloquence de Gorgias, chef de la députation. - Guerre entre les Léontins et les Syracusains. - Les Lesbiens se détachent de l'alliance des Athéniens; prise et destruction de Platée par les Lacédémoniens. - Dissensions intestines de Corcyréens. - Les Athéniens sont décimés par la peste. - Les Lacédémoniens fondent la ville d'Héraclée dans la Trachinie. - Les Athéniens font périr un grand nombre d'Ambraciotes, et en dépeuplent la ville. - Prisonniers lacédémoniens dans l'lle de Sphactérie. - Châtiment que Posthumius 167 inflige à son fils pour avoir quitté les rangs. - Guerre entre les Lacédémoniens et les Athéniens â propos des Mégariens. - Guerre des Lacédémoniens et des Athéniens au sujet des Chalcidiens. - Les Athéniens se battent, en Béotie, contre les Béotiens. - Expédition des Athéniens contre les exilés à Lesbos. - Les Déliens sont chassés par les Athéniens. - Prise et destruction de Torone par les Athéniens. - Les Athéniens et les Lacédémoniens concluent un traité d'alliance, et s'aliènent les autres villes. - Les Déliens sont réintégrés dans leur patrie par les Athéniens. - Les Lacédémoniens font la guerre aux Mantinéens et aux Argiens. - Expédition des Byzantins et des Chalcédoniens contre la Bithynie. - Motifs de l'expédition des Athéniens contre Syracuse.

Τάδε ἔνεστιν ἐν τῇ δωδεκάτῃ τῶν Διοδώρου βίβλων.

Περὶ τῆς Ἀθηναίων στρατείας ἐπὶ Κύπρον. Περὶ τῆς ἀποστάσεως τῶν Μεγαρέων ἀπὸ Ἀθηναίων. Περὶ τῆς γενομένης μάχης περὶ Κορώνειαν Ἀθηναίοις καὶ Βοιωτοῖς. Περὶ τῆς Ἀθηναίων στρατείας ἐπὶ τὴν Εὔβοιαν. Πόλεμος κατὰ τὴν Σικελίαν Συρακοσίοις πρὸς Ἀκραγαντίνους. Κτίσις κατὰ τὴν Ἰταλίαν Θουρίων καὶ στάσις πρὸς ἀλλήλους. Ὡς Χαρώνδας ὁ Θουρῖνος νομοθέτης αἱρεθεὶς πολλῶν ἀγαθῶν αἴτιος ἐγένετο τῇ πατρίδι. Ὡς Ζάλευκος νομοθετήσας ἐν Λοκροῖς μεγάλην δόξαν περιεποιήσατο. Ὡς Ἀθηναῖοι τοὺς Ἑστιαιεῖς ἐκβαλόντες ἰδίους οἰκήτορας ἐξέπεμψαν. Περὶ τοῦ γενομένου πολέμου Θουρίοις πρὸς Ταραντίνους. Περὶ τῆς γενομένης στάσεως ἐν τῇ Ῥώμῃ. Περὶ τοῦ γενομένου πολέμου Σαμίοις πρὸς Μιλησίους. Ὡς Συρακόσιοι στρατεύσαντες ἐπὶ Πικηνοὺς τὴν πόλιν κατέσκαψαν. Ὡς κατὰ τὴν Ἑλλάδα συνέστη πόλεμος ὁ κληθεὶς Κορινθιακός. Ὡς κατὰ τὴν Ἰταλίαν τὸ τῶν Καμπανῶν ἔθνος συνέστη. Ναυμαχία Κορινθίων πρὸς Κερκυραίους. Ἀπόστασις Ποτιδαίας καὶ Χαλκιδέων ἀπὸ Ἀθηναίων. Περὶ τῆς γενομένης στρατείας Ἀθηναίων ἐπὶ τοὺς Ποτιδαιάτας. Περὶ τῆς γενομένης στάσεως ἐν τοῖς Θουρίοις. Ὡς Μέτων ὁ Ἀθηναῖος πρῶτος ἐξέθηκε τὴν ἐννεακαιδεκαετηρίδα. Ὡς τὴν ἐν Ἰταλίᾳ Ἡράκλειαν Ταραντῖνοι ἔκτισαν. Ὡς ἐπὶ τῆς Ῥώμης Σπόριος Μαίλιος ἐπιθέμενος τυραννίδι ἀνῃρέθη. Περὶ τοῦ Πελοποννησιακοῦ κληθέντος πολέμου. Περὶ τῆς γενομένης μάχης Βοιωτοῖς πρὸς Πλαταιεῖς. Ὡς τῆς Μεθώνης πολιορκουμένης ὑπὸ Ἀθηναίων Βρασίδας ὁ Σπαρτιάτης ἀριστεύσας ἐδοξάσθη. Ὡς Ἀθηναῖοι στρατεύσαντες ἐπὶ Λοκροὺς πόλιν Θρόνιον ἐξεπόρθησαν. Ὡς Αἰγινῆται ὑπὸ Ἀθηναίων ἀνασταθέντες τὰς καλουμένας Θυρέας κατῴκησαν. Ὡς Λακεδαιμόνιοι στρατεύσαντες εἰς τὴν Ἀττικὴν τὰς κτήσεις κατέφθειραν. Στρατεία Ἀθηναίων δευτέρα ἐπὶ τοὺς Ποτιδαιάτας. Στρατεία Λακεδαιμονίων εἰς Ἀκαρνανίαν καὶ ναυμαχία πρὸς Ἀθηναίους. Στρατεία Σιτάλκου μὲν εἰς Μακεδονίαν, Λακεδαιμονίων δὲ εἰς τὴν Ἀττικήν. Περὶ τῆς Λεοντίνων πρεσβείας εἰς τὰς Ἀθήνας καὶ τῆς Γοργίου τοῦ πρεσβεύσαντος δεινότητος ἐν τοῖς λόγοις. Περὶ τοῦ γενομένου πολέμου Λεοντίνοις πρὸς Συρακουσίους. Ἀπόστασις Λεσβίων ἀπὸ Ἀθηναίων καὶ Πλαταιῶν ἅλωσις καὶ κατασκαφὴ ὑπὸ Λακεδαιμονίων. Στάσις Κερκυραίων πρὸς ἀλλήλους. Ὡς Ἀθηναῖοι λοιμικῇ νόσῳ περιπεσόντες πολλοὺς ἀπέβαλον τῶν πολιτῶν. Ὡς Λακεδαιμόνιοι Ἡράκλειαν ἐν τῇ Τραχῖνι πόλιν ἔκτισαν. Ὡς Ἀθηναῖοι πολλοὺς τῶν Ἀμβρακιωτῶν ἀνελόντες ἠρήμωσαν τὴν πόλιν. Περὶ τῶν Λακεδαιμονίων τῶν ἐν τῇ Σφακτηρίᾳ νήσῳ αἰχμαλώτων γενομένων. Περὶ τῆς Ποστουμίου εἰς τὸν υἱὸν γενομένης ἐπιτιμήσεως ἕνεκα τῆς λειποταξίας. Περὶ τοῦ γενομένου πολέμου Λακεδαιμονίοις καὶ Ἀθηναίοις ὑπὲρ τῶν Μεγαρέων. Πόλεμος Λακεδαιμονίοις καὶ Ἀθηναίοις ὑπὲρ Χαλκιδέων. Μάχη κατὰ τὴν Βοιωτίαν Ἀθηναίοις πρὸς Βοιωτούς. Στρατεία Ἀθηναίων πρὸς τοὺς ἐν τῇ Λέσβῳ φυγάδας. Ἔκπτωσις Δηλίων ὑπὸ Ἀθηναίων. Ἅλωσις Τορώνης καὶ κατασκαφὴ ὑπὸ Ἀθηναίων. Ὡς Ἀθηναίων καὶ Λακεδαιμονίων ἰδίᾳ συνθεμένων συμμαχίαν ἀπηλλοτριώθησαν αἱ λοιπαὶ πόλεις ἀπ´ αὐτῶν. Ὡς Δήλιοι κατήχθησαν ὑπὸ Ἀθηναίων εἰς τὴν πατρίδα. Ὡς Λακεδαιμόνιοι πρὸς Μαντινεῖς καὶ Ἀργείους ἐπολέμησαν. Βυζαντίων καὶ Καλχηδονίων στρατεία εἰς τὴν Βιθυνίαν. Περὶ τῶν αἰτιῶν δι´ ἃς ἐπὶ Συρακούσας ἐστράτευσαν Ἀθηναῖοι.

 

ΒΙΒΛΟΣ ΔΩΔΕΚΑΤΗ.

I. Δικαίως ἄν τις ἀπορήσειε τὸν νοῦν ἐπιστήσας τῇ κατὰ τὸν ἀνθρώπινον βίον ἀνωμαλίᾳ· οὔτε γὰρ τῶν νομιζομένων ἀγαθῶν οὐδὲν ὁλόκληρον εὑρίσκεται δεδομένον τοῖς ἀνθρώποις οὔτε τῶν κακῶν αὐτοτελὲς ἄνευ τινὸς εὐχρηστίας. Τούτου δὲ τὰς ἀποδείξεις ἐξέσται λαμβάνειν ἐπιστήσαντας τὴν διάνοιαν ταῖς προγεγενημέναις πράξεσι, καὶ μάλιστα ταῖς μεγίσταις. Ἡ γὰρ Ξέρξου τοῦ Περσῶν βασιλέως ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα στρατεία διὰ τὸ μέγεθος τῶν δυνάμεων τὸν μέγιστον ἐπέστησε φόβον τοῖς Ἕλλησιν, ὡς ἂν ὑπὲρ ἀνδραποδισμοῦ μελλόντων πολεμεῖν, καὶ προκαταδεδουλωμένων τῶν κατὰ τὴν Ἀσίαν Ἑλληνίδων πόλεων πάντες ὑπέλαβον καὶ τὰς κατὰ τὴν Ἑλλάδα τῆς ὁμοίας τύχης πειράσεσθαι. Τοῦ δὲ πολέμου παρὰ τὴν προσδοκίαν τὸ τέλος λαβόντος παράδοξον, οὐ μόνον τῶν κινδύνων ἀπελύθησαν οἱ τὴν Ἑλλάδα κατοικοῦντες, ἀλλὰ καὶ δόξαν μεγάλην κατεκτήσαντο, καὶ τοσαύτης εὐπορίας ἐπληρώθη πᾶσα πόλις Ἑλληνίς, ὥστε πάντας θαυμάσαι τὴν εἰς τοὐναντίον μεταβολήν. Ἀπὸ τούτων γὰρ τῶν χρόνων ἐπὶ ἔτη πεντήκοντα πολλὴν ἐπίδοσιν ἔλαβεν ἡ Ἑλλὰς πρὸς τὴν εὐδαιμονίαν. Ἐν τούτοις γὰρ τοῖς χρόνοις αἵ τε τέχναι διὰ τὴν εὐπορίαν ηὐξήθησαν, καὶ τότε μέγιστοι μνημονεύονται τεχνῖται γεγονέναι, ὧν ἐστι Φειδίας ὁ ἀγαλματοποιός· ὁμοίως δὲ καὶ τὰ κατὰ τὴν παιδείαν ἐπὶ πολὺ προέβη, καὶ φιλοσοφία προετιμήθη καὶ ῥητορικὴ παρὰ πᾶσι μὲν Ἕλλησι, μάλιστα δὲ Ἀθηναίοις. Φιλόσοφοι μὲν γὰρ οἱ περὶ τὸν Σωκράτη καὶ Πλάτωνα καὶ Ἀριστοτέλην, ῥήτορες δὲ Περικλῆς καὶ Ἰσοκράτης καὶ οἱ τούτου μαθηταί· ὁμοίως δὲ καὶ ἄνδρες ἐπὶ στρατηγίᾳ διαβεβοημένοι, Μιλτιάδης, Θεμιστοκλῆς, Ἀριστείδης, Κίμων, Μυρωνίδης καὶ ἕτεροι πλείονες, περὶ ὧν μακρὸν ἂν εἴη γράφειν.

[2] μάλιστα δὲ Ἀθηναῖοι τῇ τε δόξῃ καὶ ἀνδρείᾳ προκόψαντες διωνομάσθησαν καθ´ ὅλην σχεδὸν τὴν οἰκουμένην· ἐπὶ τοσοῦτο γὰρ τὴν ἡγεμονίαν ηὔξησαν, ὥστε ἄνευ Λακεδαιμονίων καὶ Πελοποννησίων ἰδίᾳ μεγάλας δυνάμεις Περσικὰς καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν κατηγωνίσαντο, καὶ τὴν περιβόητον Περσῶν ἡγεμονίαν ἐπὶ τοσοῦτον ἐταπείνωσαν, ὥστε ἀναγκάσαι πάσας τὰς κατὰ τὴν Ἀσίαν πόλεις ἐλευθερῶσαι κατὰ συνθήκας. Ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ἀκριβέστερον τὰ κατὰ μέρος ἀνεγράψαμεν ἐν δυσὶ βίβλοις, ταύτῃ τε καὶ τῇ πρὸ ταύτης· νυνὶ δὲ ἐπὶ τὰς προκειμένας πράξεις τρεψόμεθα, προδιορίσαντες τοὺς οἰκείους τῇ γραφῇ χρόνους. Ἐν μὲν οὖν τῇ πρὸ ταύτης βίβλῳ τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τῆς Ξέρξου στρατείας ποιησάμενοι διήλθομεν τὰς κοινὰς πράξεις ἐπὶ τὸν προηγούμενον ἐνιαυτὸν τῆς Ἀθηναίων στρατείας ἐπὶ Κύπρον Κίμωνος ἡγουμένου· ἐν ταύτῃ δὲ ἀπὸ τῆς Ἀθηναίων στρατείας ἐπὶ Κύπρον ποιησάμενοι διέξιμεν ἕως ἐπὶ τὸν ψηφισθέντα πόλεμον ὑπὸ Ἀθηναίων πρὸς Συρακοσίους.

[3] Ἐπ´ ἄρχοντος γὰρ Ἀθήνησιν Εὐθυδήμου Ῥωμαῖοι μὲν ὑπάτους κατέστησαν Λεύκιον Κοΐντιον Κικιννᾶτον καὶ Μάρκον Φάβιον Οὐιβουλανόν. Ἐπὶ δὲ τούτων Ἀθηναῖοι διαπεπολεμηκότες ὑπὲρ Αἰγυπτίων πρὸς Πέρσας, καὶ τὰς ναῦς ἁπάσας ἀπολωλεκότες ἐν τῇ λεγομένῃ Προσωπίτιδι νήσῳ, βραχὺν χρόνον διαλιπόντες ἔγνωσαν πάλιν πολεμεῖν τοῖς Πέρσαις ὑπὲρ τῶν κατὰ τὴν Ἀσίαν Ἑλλήνων. Καταρτίσαντες δὲ στόλον τριήρων διακοσίων, καὶ στρατηγὸν ἑλόμενοι Κίμωνα τὸν Μιλτιάδου, προσέταξαν πλεῖν ἐπὶ Κύπρον καὶ διαπολεμεῖν τοῖς Πέρσαις. Ὁ δὲ Κίμων ἀναλαβὼν τὸν στόλον κεκοσμημένον ἀνδρῶν τε ἀρεταῖς καὶ χορηγίαις δαψιλέσιν ἔπλευσεν εἰς τὴν Κύπρον. Κατ´ ἐκείνους δὲ τοὺς καιροὺς τῶν Περσικῶν δυνάμεων ἐστρατήγουν Ἀρτάβαζος καὶ Μεγάβυζο. Ἀρτάβαζο μὲν τὴν ἡγεμονίαν ἔχων ἐν τῇ Κύπρῳ διέτριβεν, ἔχων τριήρεις τριακοσίας, Μεγάβυζος δὲ περὶ τὴν Κιλικίαν ἐστρατοπέδευε, πεζὰς ἔχων δυνάμεις, ὧν ὁ ἀριθμὸς ἦν τριάκοντα μυριάδων. Ὁ δὲ Κίμων καταπλεύσας εἰς τὴν Κύπρον καὶ θαλαττοκρατῶν Κίτιον μὲν καὶ Μάριον ἐξεπολιόρκησε, καὶ τοῖς κρατηθεῖσι φιλανθρώπως προσηνέχθη. Μετὰ δὲ ταῦτα ἐκ Κιλικίας καὶ Φοινίκης προσφερομένων τριήρων τῇ νήσῳ, Κίμων ἐπαναχθεὶς καὶ πόλεμον συγκρούσας πολλὰς μὲν τῶν νεῶν κατέδυσεν, ἑκατὸν δὲ σὺν αὐτοῖς τοῖς ἀνδράσιν εἷλε, τὰς δὲ λοιπὰς μέχρι τῆς Φοινίκης κατεδίωξεν. Οἱ μὲν οὖν Πέρσαι ταῖς ὑπολειφθείσαις ναυσὶ κατέφυγον εἰς τὴν γῆν, καθ´ ὃν τόπον ἦν Μεγάβυζος ἐστρατοπεδευκὼς μετὰ τῆς πεζῆς δυνάμεως· οἱ δὲ Ἀθηναῖοι προσπλεύσαντες καὶ τοὺς στρατιώτας ἐκβιβάσαντες συνῆψαν μάχην, καθ´ ἣν Ἀναξικράτης μὲν ὁ ἕτερος τῶν στρατηγῶν λαμπρῶς ἀγωνισάμενος ἡρωικῶς κατέστρεψε τὸν βίον, οἱ δὲ ἄλλοι κρατήσαντες τῇ μάχῃ καὶ πολλοὺς ἀνελόντες ἐπανῆλθον εἰς τὰς ναῦς. Μετὰ δὲ ταῦτα Ἀθηναῖοι πάλιν ἀπέπλευσαν εἰς τὴν Κύπρον. Ταῦτα μὲν οὖν ἐπράχθη κατὰ τὸ πρῶτον ἔτος τοῦ πολέμου.

[4] Ἐπ´ ἄρχοντος δ´ Ἀθήνησι Πεδιέως Ῥωμαῖοι μὲν κατέστησαν ὑπάτους Μάρκον Οὐαλέριον Λακτοῦκαν καὶ Σπόριον Οὐεργίνιον Τρίκοστον. Ἐπὶ δὲ τούτων Κίμων ὁ τῶν Ἀθηναίων στρατηγὸς θαλαττοκρατῶν ἐχειροῦτο τὰς κατὰ τὴν Κύπρον πόλεις. Ἐν δὲ τῇ Σαλαμῖνι Περσικῆς φρουρᾶς οὔσης ἀξιολόγου, καὶ βελῶν καὶ ὅπλων παντοδαπῶν, ἔτι δὲ σίτου καὶ τῆς ἄλλης παρασκευῆς γεμούσης τῆς πόλεως, ἔκρινε συμφέρειν ταύτην ἐκπολιορκῆσαι. Οὕτω γὰρ ὑπελάμβανε μάλιστα τῆς τε Κύπρου πάσης ῥᾳδίως κυριεύσειν καὶ τοὺς Πέρσας καταπλήξεσθαι, βοηθεῖν μὲν τοῖς Σαλαμινίοις μὴ δυναμένους διὰ τὸ θαλαττοκρατεῖν τοὺς Ἀθηναίους, ἐγκαταλιπόντας δὲ τοὺς συμμάχους καταφρονηθήσεσθαι, καθόλου δὲ τὸν ὅλον πόλεμον κριθήσεσθαι τῆς Κύπρου πάσης βίᾳ χειρωθείσης· ὅπερ καὶ συνέβη γενέσθαι. Οἱ μὲν γὰρ Ἀθηναῖοι συστησάμενοι πολιορκίαν πρὸς τῇ Σαλαμῖνι καθ´ ἡμέραν προσβολὰς ἐποιοῦντο, οἱ δ´ ἐν τῇ πόλει στρατιῶται, ἔχοντες βέλη καὶ παρασκευήν, ῥᾳδίως ἀπὸ τῶν τειχῶν ἠμύνοντο τοὺς πολιορκοῦντας. Ἀρταξέρξης δὲ ὁ βασιλεὺς πυθόμενος τὰ περὶ τὴν Κύπρον ἐλαττώματα, καὶ βουλευσάμενος μετὰ τῶν φίλων περὶ τοῦ πολέμου, ἔκρινε συμφέρειν εἰρήνην συνθέσθαι πρὸς τοὺς Ἕλληνας. Ἔγραψε τοίνυν τοῖς περὶ Κύπρον ἡγεμόσι καὶ σατράπαις, ἐφ´ οἷς ἂν δύνωνται συλλύσασθαι πρὸς τοὺς Ἕλληνας. Διόπερ οἱ περὶ τὸν Ἀρτάβαζον καὶ Μεγάβυζον ἔπεμψαν εἰς τὰς Ἀθήνας πρεσβευτὰς τοὺς διαλεξομένους περὶ συλλύσεως. Ὑπακουσάντων δὲ τῶν Ἀθηναίων καὶ πεμψάντων πρέσβεις αὐτοκράτορας, ὧν ἡγεῖτο Καλλίας ὁ Ἱππονίκου, ἐγένοντο συνθῆκαι περὶ τῆς εἰρήνης τοῖς Ἀθηναίοις καὶ τοῖς συμμάχοις πρὸς τοὺς Πέρσας, ὧν ἐστι τὰ κεφάλαια ταῦτα· αὐτονόμους εἶναι τὰς κατὰ τὴν Ἀσίαν Ἑλληνίδας πόλεις ἁπάσας, τοὺς δὲ τῶν Περσῶν σατράπας μὴ καταβαίνειν ἐπὶ θάλατταν κατωτέρω τριῶν ἡμερῶν ὁδόν, μηδὲ ναῦν μακρὰν πλεῖν ἐντὸς Φασήλιδος καὶ Κυανέων· ταῦτα δὲ τοῦ βασιλέως καὶ τῶν στρατηγῶν ἐπιτελούντων, μὴ στρατεύειν Ἀθηναίους εἰς τὴν χώραν, ἧς βασιλεὺς {Ἀρταξέρξης} ἄρχει. Συντελεσθεισῶν δὲ τῶν σπονδῶν Ἀθηναῖοι τὰς δυνάμεις ἀπήγαγον ἐκ τῆς Κύπρου, λαμπρὰν μὲν νίκην νενικηκότες, ἐπιφανεστάτας δὲ συνθήκας πεποιημένοι. Συνέβη δὲ καὶ τὸν Κίμωνα περὶ τὴν Κύπρον διατρίβοντα νόσῳ τελευτῆσαι.

[5] Ἐπ´ ἄρχοντος δὲ Ἀθήνησι Φιλίσκου Ῥωμαῖοι κατέστησαν ὑπάτους Τίτον Ῥωμίλιον Οὐατικανὸν καὶ Γάιον Οὐετούριον Κιχώριον, Ἠλεῖοι δὲ ἤγαγον ὀλυμπιάδα τρίτην πρὸς ταῖς ὀγδοήκοντα, καθ´ ἣν ἐνίκα στάδιον Κρίσων Ἱμεραῖος. Ἐπὶ δὲ τούτων Μεγαρεῖς μὲν ἀπέστησαν ἀπὸ Ἀθηναίων, καὶ πρὸς Λακεδαιμονίους διαπρεσβευσάμενοι συμμαχίαν ἐποίησαν· οἱ δὲ Ἀθηναῖοι παροξυνθέντες ἐξέπεμψαν στρατιώτας εἰς τὴν τῶν Μεγαρέων χώραν, καὶ τὰς κτήσεις διαρπάσαντες πολλῆς ὠφελείας κύριοι κατέστησαν. Τῶν δ´ ἐκ τῆς πόλεως βοηθούντων τῇ χώρᾳ συνέστη μάχη, καθ´ ἣν οἱ Ἀθηναῖοι νικήσαντες συνεδίωξαν τοὺς Μεγαρεῖς ἐντὸς τῶν τειχῶν.

[6] Ἐπ´ ἄρχοντος δ´ Ἀθήνησι Τιμαρχίδου Ῥωμαῖοι μὲν ὑπάτους κατέστησαν Σπόριον Ταρπήιον καὶ Αὖλον Ἀστέριον Φοντίνιον. Ἐπὶ δὲ τούτων Λακεδαιμόνιοι μὲν εἰς τὴν Ἀττικὴν ἐμβαλόντες ἐπόρθησαν πολλὴν χώραν, καὶ τῶν φρουρίων τινὰ πολιορκήσαντες ἐπανῆλθον εἰς τὴν Πελοπόννησον, Τολμίδης δὲ ὁ τῶν Ἀθηναίων στρατηγὸς εἷλε Χαιρώνειαν. Τῶν δὲ Βοιωτῶν συστραφέντων καὶ τοῖς περὶ τὸν Τολμίδην ἐνεδρευσάντων, ἐγένετο μάχη καρτερὰ περὶ τὴν Κορώνειαν, καθ´ ἣν Τολμίδης μὲν μαχόμενος ἀνῃρέθη, τῶν δὲ ἄλλων Ἀθηναίων οἱ μὲν κατεκόπησαν, οἱ δὲ ζῶντες ἐλήφθησαν. Τηλικαύτης δὲ συμφορᾶς γενομένης τοῖς Ἀθηναίοις, ἠναγκάσθησαν ἀφεῖναι τὰς πόλεις ἁπάσας τὰς κατὰ τὴν Βοιωτίαν αὐτονόμους, ἵνα τοὺς αἰχμαλώτους ἀπολάβωσιν.

[7] Ἐπ´ ἄρχοντος δ´ Ἀθήνησι Καλλιμάχου Ῥωμαῖοι μὲν κατέστησαν ὑπάτους Σέξτον Κοΐντιον - - - Τριγέμινον. Ἐπὶ δὲ τούτων κατὰ τὴν Ἑλλάδα τεταπεινωμένων τῶν Ἀθηναίων διὰ τὴν ἐν Βοιωτίᾳ περὶ Κορώνειαν ἧτταν, ἀφίσταντο πολλαὶ τῶν πόλεων ἀπὸ τῶν Ἀθηναίων. Μάλιστα δὲ τῶν κατοικούντων τὴν Εὔβοιαν νεωτεριζόντων, Περικλῆς {δὲ} αἱρεθεὶς στρατηγὸς ἐστράτευσεν ἐπὶ τὴν Εὔβοιαν μετὰ δυνάμεως ἀξιολόγου, καὶ τὴν μὲν πόλιν τῶν Ἑστιαιῶν ἑλὼν κατὰ κράτος ἐξῴκισε τοὺς Ἑστιαιεῖς ἐκ τῆς πατρίδος, τὰς δ´ ἄλλας καταπληξάμενος ἠνάγκασε πάλιν πειθαρχεῖν Ἀθηναίοις. Σπονδὰς δ´ ἐποίησαν τριακονταετεῖς, Καλλίου καὶ Χάρητος συνθεμένων καὶ τὴν εἰρήνην βεβαιωσάντων.

[8] Κατὰ δὲ τὴν Σικελίαν Συρακοσίοις πρὸς Ἀκραγαντίνους συνέστη πόλεμος διὰ τοιαύτας αἰτίας. Συρακόσιοι καταπολεμήσαντες Δουκέτιον δυνάστην τῶν Σικελῶν, καὶ γενόμενον ἱκέτην ἀπολύσαντες τῶν ἐγκλημάτων, ἀπέδειξαν αὐτῷ τὴν τῶν Κορινθίων πόλιν οἰκητήριον. Οὗτος δὲ ὀλίγον χρόνον μείνας ἐν τῇ Κορίνθῳ τὰς ὁμολογίας ἔλυσε, καὶ προσποιησάμενος χρησμὸν ὑπὸ θεῶν αὐτῷ δεδόσθαι κτίσαι τὴν Καλὴν Ἀκτὴν ἐν τῇ Σικελίᾳ, κατέπλευσεν εἰς τὴν νῆσον μετά τινων οἰκητόρων· συνεπελάβοντο δὲ καὶ τῶν Σικελῶν τινες, ἐν οἷς ἦν καὶ Ἀρχωνίδης ὁ τῶν Ἑρβιταίων δυναστεύων. Οὗτος μὲν οὖν περὶ τὸν οἰκισμὸν τῆς Καλῆς Ἀκτῆς ἐγίνετο. Ἀκραγαντῖνοι δὲ ἅμα μὲν φθονοῦντες τοῖς Συρακοσίοις, ἅμα δ´ ἐγκαλοῦντες αὐτοῖς ὅτι Δουκέτιον ὄντα κοινὸν πολέμιον διέσωσαν ἄνευ τῆς Ἀκραγαντίνων γνώμης, πόλεμον ἐξήνεγκαν τοῖς Συρακοσίοις. Σχιζομένων δὲ τῶν Σικελικῶν πόλεων, καὶ τῶν μὲν τοῖς Ἀκραγαντίνοις, τῶν δὲ τοῖς Συρακοσίοις συστρατευόντων, ἠθροίσθησαν παρ´ ἀμφοτέροις δυνάμεις ἀξιόλογοι. Φιλοτιμίας δὲ μεγάλης γενομένης ταῖς πόλεσιν, ἀντεστρατοπέδευσαν ἀλλήλοις περὶ τὸν Ἱμέραν ποταμόν, καὶ γενομένης παρατάξεως ἐνίκησαν οἱ Συρακόσιοι, καὶ τῶν Ἀκραγαντίνων ἀνεῖλον ὑπὲρ τοὺς χιλίους. Μετὰ δὲ τὴν μάχην διαπρεσβευσαμένων περὶ συνθέσεως τῶν Ἀκραγαντίνων, οἱ Συρακόσιοι συνέθεντο τὴν εἰρήνην.

[9] Καὶ τὰ μὲν κατὰ τὴν Σικελίαν ἐν τούτοις ἦν. Κατὰ δὲ τὴν Ἰταλίαν συνέβη κτισθῆναι τὴν τῶν Θουρίων πόλιν δι´ αἰτίας τοιαύτας. Ἐν τοῖς ἔμπροσθεν χρόνοις Ἑλλήνων κτισάντων κατὰ τὴν Ἰταλίαν πόλιν Σύβαριν, συνέβη ταύτην λαβεῖν ταχεῖαν αὔξησιν διὰ τὴν ἀρετὴν τῆς χώρας. Κειμένης γὰρ ἀνὰ μέσον δυεῖν ποταμῶν, τοῦ τε Κράθιος καὶ τοῦ Συβάριος, ἀφ´ οὗ ταύτης ἔτυχε τῆς προσηγορίας, οἱ κατοικισθέντες νεμόμενοι πολλὴν καὶ καρποφόρον χώραν μεγάλους ἐκτήσαντο πλούτους. Πολλοῖς δὲ μεταδιδόντες τῆς πολιτείας ἐπὶ τοσοῦτο προέβησαν, ὥστε δόξαι πολὺ προέχειν τῶν κατὰ τὴν Ἰταλίαν οἰκούντων, πολυανθρωπίᾳ τε τοσοῦτο διήνεγκαν, ὥστε τὴν πόλιν ἔχειν πολιτῶν τριάκοντα μυριάδας. Γενόμενος δὲ παρ´ αὐτοῖς δημαγωγὸς Τῆλυς, καὶ κατηγορῶν τῶν μεγίστων ἀνδρῶν, ἔπεισε τοὺς Συβαρίτας φυγαδεῦσαι τοὺς εὐπορωτάτους τῶν πολιτῶν πεντακοσίους καὶ τὰς οὐσίας αὐτῶν δημεῦσαι. Τῶν δὲ φυγάδων παρελθόντων εἰς Κρότωνα καὶ καταφυγόντων ἐπὶ τοὺς εἰς τὴν ἀγορὰν βωμούς, ὁ μὲν Τῆλυς ἐξέπεμψε προσβευτὰς πρὸς τοὺς Κροτωνιάτας, οἷς ἦν προστεταγμένον ἢ τοὺς φυγάδας ἐκδοῦναι ἢ πόλεμον προσδέχεσθαι. Συναχθείσης δὲ ἐκκλησίας καὶ προτεθείσης βουλῆς, πότερον χρὴ τοὺς ἱκέτας ἐκδοῦναι τοῖς Συβαρίταις ἢ πόλεμον ὑπομεῖναι πρὸς δυνατωτέρους, ἀπορουμένης τε τῆς συγκλήτου καὶ τοῦ δήμου, τὸ μὲν πρῶτον ἔρρεπε ταῖς γνώμαις τὸ πλῆθος πρὸς τὴν ἀπόδοσιν τῶν ἱκετῶν διὰ τὸν πόλεμον· μετὰ δὲ ταῦτα Πυθαγόρου τοῦ φιλοσόφου συμβουλεύσαντος σώζειν τοὺς ἱκέτας, μετέπεσον ταῖς γνώμαις καὶ τὸν πόλεμον ὑπὲρ τῆς τῶν ἱκετῶν σωτηρίας ἀνείλοντο. Στρατευσάντων δ´ ἐπ´ αὐτοὺς τῶν Συβαριτῶν τριάκοντα μυριάσιν ἀντετάχθησαν οἱ Κροτωνιᾶται δέκα μυριάσι, Μίλωνος τοῦ ἀθλητοῦ ἡγουμένου καὶ διὰ τὴν ὑπερβολὴν τῆς τοῦ σώματος ῥώμης πρώτου τρεψαμένου τοὺς καθ´ αὑτὸν τεταγμένους. Ὁ γὰρ ἀνὴρ οὗτος, ἑξάκις Ὀλύμπια νενικηκὼς καὶ τὴν ἀλκὴν ἀκόλουθον ἔχων τῇ κατὰ τὸ σῶμα φύσει, λέγεται πρὸς τὴν μάχην ἀπαντῆσαι κατεστεφανωμένος μὲν τοῖς Ὀλυμπικοῖς στεφάνοις, διεσκευασμένος δὲ εἰς Ἡρακλέους σκευὴν λεοντῇ καὶ ῥοπάλῳ· αἴτιον δὲ γενόμενον τῆς νίκης θαυμασθῆναι παρὰ τοῖς πολίταις.

[10] Τῶν δὲ Κροτωνιατῶν διὰ τὴν ὀργὴν ζωγρεῖν μὲν μηδένα βουληθέντων, πάντας δὲ κατὰ τὴν φυγὴν τοὺς ὑποπεσόντας ἀποκτεινόντων, οἱ πλείους κατεκόπησαν· τὴν δὲ πόλιν διήρπασαν καὶ παντελῶς ἔρημον ἐποίησαν. Ὕστερον δὲ ἔτεσιν ὀκτὼ πρὸς τοῖς πεντήκοντα Θετταλοὶ συνῴκισαν, καὶ μετ´ ὀλίγον ὑπὸ Κροτωνιατῶν ἐξέπεσον {πέντε ἔτεσιν ὕστερον τοῦ δευτέρου συνοικισμοῦ} κατὰ τοὺς ὑποκειμένους καιρούς {ἐπ´ ἄρχοντος δ´ Ἀθήνησι Καλλιμάχου συνῳκίσθη}. Καὶ μετὰ βραχὺ μετασταθεῖσα εἰς ἕτερον τόπον προσηγορίας ἑτέρας ἔτυχε, κτιστῶν γενομένων Λάμπωνος καὶ Ξενοκρίτου τοῦτον τὸν τρόπον. Οἱ γὰρ τὸ δεύτερον ἐκπεσόντες ἐκ τῆς πατρίδος Συβαρῖται πρέσβεις ἔπεμψαν εἰς τὴν Ἑλλάδα πρὸς Λακεδαιμονίους καὶ Ἀθηναίους, ἀξιοῦντες συνεπιλαβέσθαι τῆς καθόδου καὶ κοινωνῆσαι τῆς ἀποικίας. Λακεδαιμόνιοι μὲν οὖν οὐ προσέσχον αὐτοῖς, Ἀθηναῖοι δὲ συμπράξειν ἐπαγγειλάμενοι, δέκα ναῦς πληρώσαντες ἀπέστειλαν τοῖς Συβαρίταις, ὧν ἡγεῖτο Λάμπων τε καὶ Ξενόκριτος· ἐκήρυξαν δὲ κατὰ τὰς ἐν Πελοποννήσῳ πόλεις κοινοποιούμενοι τὴν ἀποικίαν τῷ βουλομένῳ μετέχειν τῆς ἀποικίας. Ὑπακουσάντων δὲ πολλῶν καὶ λαβόντων χρησμὸν παρὰ τοῦ Ἀπόλλωνος, ὅτι δεῖ κτίσαι πόλιν αὐτοὺς ἐν τούτῳ τῷ τόπῳ, ὅπου μέλλουσιν οἰκεῖν μέτριον ὕδωρ πίνοντες, ἀμετρὶ δὲ μᾶζαν ἔδοντες, κατέπλευσαν εἰς τὴν Ἰταλίαν, καὶ καταντήσαντες εἰς τὴν Σύβαριν ἐζήτουν τὸν τόπον, ὃν ὁ θεὸς ἦν προστεταχὼς κατοικεῖν. Εὑρόντες δὲ οὐκ ἄπωθεν τῆς Συβάρεως κρήνην ὀνομαζομένην Θουρίαν, ἔχουσαν αὐλὸν χάλκεον, ὃν ἐκάλουν οἱ ἐγχώριοι μέδιμνον, νομίσαντες εἶναι τοῦτον τὸν τόπον τὸν δηλούμενον ὑπὸ τοῦ θεοῦ περιέβαλον τεῖχος, καὶ κτίσαντες πόλιν ὠνόμασαν ἀπὸ τῆς κρήνης Θούριον. Τὴν δὲ πόλιν διελόμενοι κατὰ μὲν μῆκος εἰς τέτταρας πλατείας, ὧν καλοῦσι τὴν μὲν μίαν Ἡράκλειαν, τὴν δὲ Ἀφροδισίαν, τὴν δὲ Ὀλυμπιάδα, τὴν δὲ Διονυσιάδα, κατὰ δὲ τὸ πλάτος διεῖλον εἰς τρεῖς πλατείας, ὧν ἡ μὲν ὠνομάσθη Ἡρῴα, ἡ δὲ Θουρία, ἡ δὲ Θουρῖνα. Τούτων δὲ τῶν στενωπῶν πεπληρωμένων ταῖς οἰκίαις ἡ πόλις ἐφαίνετο καλῶς κατεσκευάσθαι.

I. On sera, avec raison, embarrassé de juger sainement des vicissitudes de la vie humaine. En effet, aucune des choses qu'on regarde comme des biens n'est accordée aux hommes intégralement par le sort, de même que les maux ne sont pas absolument sans quelque utilité. Il sera permis d'acquérir des preuves à l'appui de cette vérité, en appliquant notre intelligence aux faits qui sont arrivés avant notre époque, et surtout aux événements les plus importants. Ainsi, l'expédition de Xerxès, roi des Perses, contre la Grèce, avait, en raison des forces immenses déployées par l'ennemi, inspiré aux Grecs la plus grande terreur; car il s'agissait de combattre pour la liberté qu'ils étaient menacés de perdre, et tous redoutaient pour les villes de la Grèce le sort que venaient d'éprouver les villes grecques de l'Asie. La guerre eut cependant une fin inespérée : les habitants de la Grèce furent non seulement délivrés des dangers qu'ils craignaient, mais encore ils s'acquirent une grande gloire, et chaque ville de la Grèce parvint à un tel degré de prospérité, que tout le monde admira un changement de fortune si inopiné. A partir de cette époque, la prospérité de la Grèce allait en s'accroissant pendant l'espace de cinquante ans. Dans tout cet intervalle, les arts se développèrent en raison de la richesse, et les plus grands artistes dont l'histoire fasse mention se produisirent; au nombre de ces artistes se trouve Phidias, le sculpteur. L'enseignement fit aussi de grands progrès ; la philosophie et la rhétorique furent de préférence en honneur, chez tous les Grecs, mais particulièrement chez les Athéniens. Parmi les philosophes, il faut citer Socrate, Platon et Aristote; parmi les 168 orateurs, Périclès, Isocrate et ses disciples. Il y eut aussi des hommes dans l'art militaire; on pourrait nommer Miltiade, Thémistocle, Aristide, Cimon, Myronide et plusieurs autres, sur lesquels il serait trop long de nous arrêter (02).

II. Principalement les Athéniens, dont la puissance s'était accrue par la gloire et le courage guerrier, devinrent célèbres presque dans tout l'univers. Leur puissance devint si grande que, sans le secours des Lacédémoniens et des Péloponnésiens, et avec leurs propres ressources, les Athéniens combattirent par terre et par mer les armées nombreuses des Perses, et abaissèrent tellement ce fameux empire des Perses, qu'ils le forcèrent à reconnaître formellement la liberté de toutes les villes grecques de l'Asie; mais nous avons parlé de tout cela avec détail dans les deux livres précédents. Nous allons maintenant reprendre le fil de notre narration, en indiquant exactement les époques. Dans le livre qui précède, notre récit va depuis le commencement de l'expédition de Xerxès jusqu'à l'année qui précède l'expédition des Athéniens contre Cypre, sous la conduite de Cimon. Dans le présent livre, notre récit s'étendra depuis cette expédition jusqu'à la guerre que les Athéniens décrétèrent contre les Syracusains.

III. Euthydème étant archonte d'Athènes, les Romains nommèrent consuls Lucius Quintius Cincinnatus et Marcus Fabius Vibulanus (03). Dans cette année, les Athéniens, qui avaient aidé les Égyptiens à combattre les Perses, perdirent tous leurs navires dans l'île de Prosopitis (04); mais, après un court intervalle de repos, ils résolurent de faire la guerre aux Perses, à l'occasion des Grecs de l'Asie. Ils équipèrent donc une flotte de deux cents trirèmes, et ordonnèrent à Cimon, fils de Miltiade, nommé au commandement de cette flotte, de faire voile pour l'île de Cypre, et d'attaquer les Perses. Conformément à cet ordre, Cimon se porta sur l'île de Cypre avec une flotte bien équipée et munie de tout ce qui est nécessaire à la guerre. A cette époque, Artabaze et Mégabyze 169 commandaient les troupes des Perses. Artabaze, revêtu du commandement en chef, stationnait dans les eaux de Cypre, avec trois cents trirèmes. Mégabyze avait établi son camp en Cilicie, et avait sous ses ordres trois cent mille hommes d'infanterie. Cependant Cimon, qui avait atteint l'île de Cypre, était maître de la mer; il assiégea Citium et Malum (05), et traita les vaincus avec générosité. Averti ensuite de l'approche des trirèmes qui arrivaient de la Cilicie et de la Phénicie, au secours de l'île, Cimon alla les attaquer dans la haute mer. Il coula à fond un grand nombre de ces bâtiments, en prit une centaine avec tout leur équipage, et poursuivit le reste jusqu'à la Phénicie (06). Les Perses, sauvés sur les débris de leur flotte, parvinrent à se réfugier à terre dans le même endroit où Mégabyze était campé avec son armée. Mais les Athéniens s'étant approchés de la côte, débarquèrent leurs soldats et livrèrent un combat dans lequel Anaxicrate, l'un des chefs de l'armée, périt héroïquement, après s'être défendu avec éclat. Les Athéniens furent vainqueurs dans ce combat; après avoir tué un grand nombre d'ennemis, ils remontèrent sur leurs bâtiments et rentrèrent dans les eaux de Cypre. Tels sont les événements arrivés dans la première année de cette guerre.

IV. Pédiée étant archonte d'Athènes, les Romains nommèrent consuls Marcus Valérius Lactuca et Spurius Virginius Tricostus (07). Dans le cours de cette année, Cimon, général des Athéniens et maître de la mer, soumit les villes de l'île de Cypre. Salamine (08) avait dans ses murs une garnison considérable de Perses, et la ville était remplie d'armes de toute espèce, de provisions de bouche et d'autres munitions. Cimon jugea conforme à ses intérêts d'en faire le siège; car il était convaincu qu'il se rendrait ensuite facilement maître de presque toute l'île de Cypre et qu'il frapperait de terreur les Perses qui, dans leur 170 impuissance à secourir les Salaminiens (parce que les Athéniens étaient maîtres de la mer), deviendraient un objet de mépris pour leurs alliés ainsi abandonnés; qu'enfin, la soumission complète de Cypre déciderait de toute la guerre. C'est ce qui arriva. Les Athéniens firent le siége de Salamine et lui livrèrent journellement des assauts. La garnison de la ville, bien pourvue d'armes et de munitions, repoussa facilement les assaillants des murs. Informé des échecs que les Perses avaient éprouvés dans les parages de Cypre, et après avoir pris consëil de ses amis, le roi Artaxerxès jugea prudent de conclure la paix avec les Grecs. En conséquence, il écrivit à ses commandants et à ses satrapes réunis autour de Cypre de traiter avec les Grecs aux meilleures conditions possibles. Artabaze et Mégabyze envoyèrent donc à Athènes des députés chargés de négocier la paix. Les Athéniens accueillirent les propositions qu'on leur fit, et dépêchèrent, à leur tour, des envoyés plénipotentiaires à la tête desquels se trouva Caillas, fils d'Hipponicus. La paix fut conclue entre les Athéniens, y compris leurs alliés, et entre les Perses, aux conditions suivantes : Toutes les villes grecques de l'Asie se gouverneront d'après leurs propres lois; les satrapes perses ne descendront pas avec leurs troupes à plus de trois journées de marche vers les côtes de la mer, et aucun de leurs vaisseaux longs ne naviguera entre le Phasélis et les Cyanées (09). Ces conditions ayant été acceptées par le roi et ses généraux, les Athéniens s'engagèrent de leur côté à ne point porter les armes dans le pays soumis au roi Artaxerxès. Après la ratification de ce traité, les Athéniens retirèrent leurs troupes de l'île de Cypre : ils avaient remporté une victoire éclatante et signé la paix la plus glorieuse. Cimon mourut de maladie pendant qu'il stationnait dans les eaux de Cypre.

V.  Philiscus étant archonte d'Athènes, les Romains élurent pour consuls Titus Romilius Vaticanus et Caïus Véturius Cichorius, et les Eliens célébrèrent la LXXXIIIe olympiade, 171 où Crison d'Himère fut vainqueur à la course du stade (10). Dans le cours de cette année, les Mégariens se détachèrent des Athéniens et firent alliance avec les Lacédémoniens. Irrités de cette défection, les Athéniens envahirent le territoire de Mégare, détruisirent les récoltes et firent beaucoup de butin. Cependant les habitants de la ville vinrent au secours de la campagne; il se livra un combat dans lequel les Athéniens furent victorieux et poursuivirent les Mégariens jusqu'en dedans des murs de leur ville.

VI. Timarchide étant archonte d'Athènes, les Romains nommèrent consuls Spurius Tarpéius et Aulus Astérius Fontinius (11). Dans cette année, les Lacédémoniens envahirent l'Attique, ravagèrent une grande partie de la campagne, et, après avoir assiégé quelques places fortes, rentrèrent dans le Péloponnèse. Tolmide, général des Athéniens, prit Chéronée. Les Béotiens se tournèrent contre lui avec leurs forces réunies; ils firent tomber Tolmide dans un piége et lui livrèrent, près de Coronée, une bataille sanglante : Tolmide y périt en combattant, les Athéniens furent en partie massacrés, en partie faits prisonniers. Après ce désastre, les Athéniens furent forcés, pour racheter leurs prisonniers, de laisser toutes les villes de la Béotie libres de se gouverner d'après leurs propres lois.

VII. Callimaque étant archonte d'Athènes, les Romains élurent pour consuls Sextus Quintius Trigeminus et *** (12). Dans cette année (13), la puissance d'Athènes s'affaiblit en Grèce : à la suite de la défaite à Chéronée en Béotie, un grand nombre de villes désertèrent l'alliance des Athéniens; on remarqua surtout la défection des habitants de l'Eubée. Périclès fut nommé chef de l'expédition dirigée contre l'Eubée. Il se mit en marche  172 avec une armée considérable, prit d'assaut la ville des Hestiéens, en fit émigrer tous les habitants, et ayant ainsi intimidé toutes les autres cités, il remit le pays sous l'obéissance des Athéniens. On conclut une trêve de trente ans; cette trêve fut négociée et ratifiée par Callias et Charès.

VIII. En Sicile, la guerre s'alluma entre les Syracusains et les Agrigentins. En voici les motifs. Les Syracusains avaient dompté par les armes Ducétius, souverain des Sicules; ils lui avaient accordé le pardon que lui-même était venu implorer, et lui avaient assigné pour demeure la ville de Corinthe. Après un court séjour à Corinthe, Ducétius rompit le traité, et sous prétexte d'obéir à un oracle, qui lui aurait ordonné de fonder Caléacté (14) en Sicile, il revint dans l'île accompagné de nombreux colons; il se joignit à sa troupe quelques Sicules, parmi lesquels se trouvait Archonide, chef des Erbitéens (15). Ducétius était occupé de la fondation de Caléacté, lorsque les Agrigentins, jaloux des Syracusains, et leur faisant un crime d'avoir sauvé, sans leur agrément, Ducétius, leur ennemi commun, déclarèrent la guerre aux Syracusains. Les villes de la Sicile se partagèrent : les unes embrassèrent le parti des Agrigentins, les autres celui des Syracusains; de part et d'autre des armées considérables furent mises sur pied. Une grande rivalité ayant ainsi éclaté parmi les villes siciliennes, les deux partis adverses se trouvèrent en présence sur les bords du fleuve Himère. Une bataille s'engagea; les Syracusains furent victorieux et tuèrent plus de mille Agrigentins. Après cette bataille, les Agrigentins envoyèrent des députés pour négocier la paix, que les Syracusains leur accordèrent.

IX. Tel était l'état des choses en Sicile. En Italie, il fut alors fondé la ville de Thurium. Voici l'origine de cette fondation. Antérieurement à cette époque, des Grecs avaient fondé en Italie la ville de Sybaris. Grâce à la fertilité du sol, cette ville  173 avait pris un rapide accroissement; elle était située au confluent de deux rivières, le Crathis et le Sybaris (ce dernier a laissé son nom à la ville). Les colons, occupant un territoire vaste et fertile, acquirent de grandes richesses; ils accordèrent le droit de cité à beaucoup d'étrangers, et par leur développement rapide ils passèrent pour bien plus puissants que les autres habitants de l'Italie; enfin leur population avait pris un tel accroissement que leur ville comptait trois cent mille citoyens. Il y eut alors à Sybaris un démagogue, nommé Télys; il se rendit l'accusateur des hommes les plus considérés, et, par ses discours, il amena les Sybarites à condamner à l'exil cinq cents citoyens des plus opulents et à confisquer leurs biens. Les bannis se réfugièrent à Crotone et vinrent sur la place publique embrasser les autels en suppliants. Télys envoya aussitôt des députés chargés d'exiger des Crotoniates l'extradition des bannis, ou, en cas de refus, de leur déclarer la guerre. L'assemblée se réunit pour délibérer s'il fallait livrer aux Sybarites les Italiotes, ou soutenir la guerre contre un ennemi plus puissant. Le sénat et le peuple hésitèrent sur le parti à prendre; déjà la majorité, voulant éviter la guerre, allait voter l'extradition des suppliants, lorsque le philosophe Pythagore conseilla de sauver ces malheureux et entraîna les suffrages; la guerre fut décidée pour le salut des suppliants. Les Sybarites mirent en campagne trois cent mille hommes, les Crotoniates ne leur en opposèrent que cent mille, sous le commandement de Milon l'athlète qui, grâce à sa force extraordinaire, mit le premier en fuite les rangs opposés. Cet homme avait été six fois vainqueur aux jeux olympiques, et sa force était proportionnée à sa taille. On dit qu'il marcha au combat, la tête couronnée comme les vainqueurs aux jeux olympiques, et portant, comme Hercule, une peau de lion et une massue. Il décida la victoire et fut un objet d'admiration auprès de ses concitoyens.

X. Les Crotoniates étaient si exaspérés, qu'ils ne voulaient faire aucun prisonnier; ils tuèrent tous les fuyards qu'ils pouvaient atteindre; ils firent un grand massacre, pillèrent la ville 174  de Sybaris et la dépeuplèrent complètement. Cinquante-huit ans après, quelques Thessaliens la reconstruisirent; mais déjà cinq ans après cette seconde fondation, ils en furent à leur tour chassés par les Crotoniates (16). A l'époque à laquelle nous touchons (17), sous l'archontat de Callimaque, la ville de Sybaris fut encore une fois relevée et transportée peu de temps après dans un autre emplacement; en même temps ses fondateurs, Lampon et Xénocrite, lui donnèrent un autre nom, ainsi qu'on va le voir. Les Sybarites, expulsés une seconde fois de leur patrie, envoyèrent en Grèce des députés pour prier les Lacédémoniens et les Athéniens de les aider à rentrer dans leur pays et de prendre part à leur colonie. Les Lacédémoniens s'y refusèrent; mais les Athéniens décrétèrent des secours : ils équipèrent dix navires et les envoyèrent aux Sybarites, sous le commandement de Lampon et de Xénocrite; ils firent proclamer par des hérauts, dans toutes les villes du Péloponnèse, que chacun serait libre de faire partie de cette colonie. Beaucoup de monde se rendit à cet appel. L'oracle d'Apollon, qu'on avait consulté, répondit qu'il fallait fonder une ville dans un endroit où l'on devait boire de l'eau avec mesure, et où l'on pouvait manger sans mesure. Débarqués en Italie, les nouveaux colons se rendirent à Sybaris, et cherchèrent l'emplacement que le dieu leur avait désigné. Ils trouvèrent, non loin de Sybaris, une source appelée Thuria : elle s'écoulait par un tuyau d'airain, que les indigènes nommaient un médimne. Ce fut là le lieu qu'ils crurent avoir été indiqué par l'oracle. Ils l'entourèrent donc d'un mur et construi-  175 sirent une ville qu'ils appelèrent Thurium, du nom de la source. Ils firent traverser cette ville, dans le sens de sa longueur, par quatre rues principales, appelées les rues d'Hercule, de Vénus, de l'Olympien et de Bacchus. Dans le sens de sa largeur, elle fut divisée par trois rues, appelées Héroa, Thuria et Thurina. Dans les quartiers circonscrits par ces rues, on éleva des maisons, et la ville eut une belle apparence.

[11] λίγον δὲ χρόνον ὁμονοήσαντες οἱ Θούριοι στάσει μεγάλῃ περιέπεσον οὐκ ἀλόγως. Οἱ γὰρ προϋπάρχοντες Συβαρῖται τὰς μὲν ἀξιολογωτάτας ἀρχὰς ἑαυτοῖς προσένεμον, τὰς δ´εὐτελεῖς τοῖς ὕστερον προσγεγραμμένοις πολίταις· καὶ τὰς γυναῖκας ἐπιθύειν τοῖς θεοῖς ᾤοντο δεῖν πρώτας μὲν τὰς πολίτιδας, ὑστέρας δὲ τὰς μεταγενεστέρας· πρὸς δὲ τούτοις τὴν μὲν σύνεγγυς τῇ πόλει χώραν κατεκληρούχουν ἑαυτοῖς, τὴν δὲ πόρρῳ κειμένην τοῖς ἐπήλυσι. Γενομένης δὲ διαφορᾶς διὰ τὰς εἰρημένας αἰτίας, οἱ προσγραφέντες ὕστερον πολῖται πλείους καὶ κρείττονες ὄντες ἀπέκτειναν σχεδὸν ἅπαντας τοὺς προϋπάρχοντας Συβαρίτας, καὶ τὴν πόλιν αὐτοὶ κατῴκησαν. Πολλῆς δὲ οὔσης καὶ καλῆς χώρας, οἰκήτορας ἐκ τῆς Ἑλλάδος μεταπεμψάμενοι συχνούς, διενείμαντο τὴν πόλιν καὶ τὴν χώραν ἐπ´ ἴσης ἔνεμον. Οἱ δὲ διαμένοντες ταχὺ πλούτους μεγάλους ἐκτήσαντο, καὶ πρὸς τοὺς Κροτωνιάτας φιλίαν συνθέμενοι καλῶς ἐπολιτεύοντο. Συστησάμενοι δὲ πολίτευμα δημοκρατικὸν διεῖλον τοὺς πολίτας εἰς δέκα φυλάς, καὶ τὰς προσηγορίας ἁπάσαις περιέθηκαν ἐκ τῶν ἐθνῶν, τρεῖς μὲν ἀπὸ τῶν ἐκ Πελοποννήσου συναχθέντων ὀνομάσαντες Ἀρκάδα καὶ Ἀχαΐδα καὶ Ἠλείαν, τὰς ἴσας δὲ ἀπὸ τῶν ἔξωθεν ὁμοεθνῶν, Βοιωτίαν, Ἀμφικτυονίδα, Δωρίδα, τὰς δὲ λοιπὰς τέτταρας ἀπὸ τῶν ἄλλων γενῶν, Ἰάδα, Ἀθηναΐδα, Εὐβοΐδα, Νησιῶτιν. Εἵλοντο δὲ καὶ νομοθέτην τὸν ἄριστον τῶν ἐν παιδείᾳ θαυμαζομένων πολιτῶν Χαρώνδαν. Οὗτος δὲ ἐπισκεψάμενος τὰς ἁπάντων νομοθεσίας ἐξελέξατο τὰ κράτιστα καὶ κατέταξεν εἰς τοὺς νόμους· πολλὰ δὲ καὶ ἴδια ἐπινοησάμενος ἐξεῦρε, περὶ ὧν οὐκ ἀνοίκειόν ἐστιν ἐπιμνησθῆναι πρὸς διόρθωσιν τῶν ἀναγινωσκόντων.

[12] Πρῶτον μὲν γὰρ τοῖς μητρυιὰν ἐπαγομένοις κατὰ τῶν ἰδίων τέκνων ἔθηκε πρόστιμον τὸ μὴ γίνεσθαι συμβούλους τούτους τῇ πατρίδι, νομίζων τοὺς κακῶς περὶ τῶν ἰδίων τέκνων βουλευσαμένους καὶ συμβούλους κακοὺς ἔσεσθαι τῇ πατρίδι. Ἔφη γὰρ τοὺς μὲν πρῶτον γήμαντας καὶ ἐπιτυχόντας δεῖν εὐημεροῦντας καταπαύειν, τοὺς δὲ ἀποτυχόντας τῷ γάμῳ καὶ πάλιν ἐν τοῖς αὐτοῖς ἁμαρτάνοντας ἄφρονας δεῖν ὑπολαμβάνεσθαι. Τοὺς δ´ ἐπὶ συκοφαντίᾳ καταγνωσθέντας προσέταξε περιπατεῖν ἐστεφανωμένους μυρίκῃ, ὅπως ἐν πᾶσι τοῖς πολίταις φαίνωνται τὸ πρωτεῖον τῆς πονηρίας περιπεποιημένοι. Διὸ καί τινας ἐπὶ τούτῳ τῷ ἐγκλήματι καταδικασθέντας τὸ μέγεθος τῆς ὕβρεως οὐκ ἐνεγκόντας ἑκουσίως ἑαυτοὺς ἐκ τοῦ ζῆν μεταστῆσαι. Οὗ συντελεσθέντος ἐφυγαδεύθη πᾶς ἐκ τῆς πόλεως ὁ συκοφαντεῖν εἰωθώς, καὶ τὸ πολίτευμα μακάριον εἶχε βίον τῆς τοιαύτης κακίας ἀπηλλαγμένον. Ἔγραψε δὲ ὁ Χαρώνδας καὶ περὶ τῆς κακομιλίας νόμον ἐξηλλαγμένον καὶ τοῖς ἄλλοις νομοθέταις παρεωραμένον. Ὑπολαβὼν γὰρ τοὺς ἀγαθοὺς ἄνδρας ἐνίοτε διὰ τὴν πρὸς τοὺς πονηροὺς φιλίαν καὶ συνήθειαν διαστρέφεσθαι τὰ ἤθη πρὸς κακίαν, καὶ τὴν φαυλότητα καθάπερ λοιμικὴν νόσον ἐπινέμεσθαι τὸν βίον τῶν ἀνθρώπων καὶ νοσοποιεῖν τὰς ψυχὰς τῶν ἀρίστων· κατάντης γὰρ ἡ πρὸς τὸ χεῖρον ὁδός, ῥᾳδίαν ἔχουσα τὴν ὁδοιπορίαν· διὸ καὶ τῶν μετρίων πολλοὶ τοῖς ἤθεσιν, ὑπούλοις ἡδοναῖς δελεασθέντες, εἰς ἐπιτηδεύσεις χειρίστας περιώκειλαν· ταύτην οὖν τὴν διαφθορὰν ἀναστεῖλαι βουλόμενος ὁ νομοθέτης ἀπηγόρευσε τῇ τῶν πονηρῶν φιλίᾳ τε καὶ συνηθείᾳ χρήσασθαι, καὶ δίκας ἐποίησε κακομιλίας, καὶ προστίμοις μεγάλοις ἀπέτρεψε τοὺς ἁμαρτάνειν μέλλοντας. Ἔγραψε δὲ καὶ ἕτερον νόμον ἀπὸ τούτου κρείττονα καὶ τοῖς παλαιοτέροις αὐτοῦ νομοθέταις ἠμελημένον· ἐνομοθέτησε γὰρ τῶν πολιτῶν τοὺς {υἱεῖς} ἅπαντας μανθάνειν γράμματα, χορηγούσης τῆς πόλεως τοὺς μισθοὺς τοῖς διδασκάλοις. Ὑπέλαβε γὰρ τοὺς ἀπόρους τοῖς βίοις, ἰδίᾳ μὴ δυναμένους διδόναι μισθούς, ἀποστερήσεσθαι τῶν καλλίστων ἐπιτηδευμάτων.

[13] τὴν γὰρ γραμματικὴν παρὰ τὰς ἄλλας μαθήσεις προέκρινεν ὁ νομοθέτης, καὶ μάλα προσηκόντως· διὰ γὰρ ταύτης τὰ πλεῖστα καὶ χρησιμώτατα τῶν πρὸς τὸν βίον ἐπιτελεῖσθαι, ψήφους, ἐπιστολάς, διαθήκας, νόμους, τἄλλα τὰ τὸν βίον μάλιστα ἐπανορθοῦντα. Τίς γὰρ ἂν ἄξιον ἐγκώμιον διάθοιτο τῆς τῶν γραμμάτων μαθήσεως; διὰ γὰρ τούτων μόνων οἱ μὲν τετελευτηκότες τοῖς ζῶσι διαμνημονεύονται, οἱ δὲ μακρὰν τοῖς τόποις διεστῶτες τοῖς πλεῖστον ἀπέχουσιν ὡς πλησίον παρεστῶσι διὰ τῶν γεγραμμένων ὁμιλοῦσι· ταῖς τε κατὰ πόλεμον συνθήκαις ἐν ἔθνεσιν ἢ βασιλεῦσι πρὸς διαμονὴν τῶν ὁμολογιῶν ἡ διὰ τῶν γραμμάτων ἀσφάλεια βεβαιοτάτην ἔχει πίστιν· καθόλου δὲ τὰς χαριεστάτας τῶν φρονίμων ἀνδρῶν ἀποφάσεις καὶ θεῶν χρησμούς, ἔτι δὲ φιλοσοφίαν καὶ πᾶσαν παιδείαν μόνη τηρεῖ καὶ τοῖς ἐπιγινομένοις ἀεὶ παραδίδωσιν εἰς ἅπαντα τὸν αἰῶνα. Διὸ καὶ τοῦ μὲν ζῆν τὴν φύσιν αἰτίαν ὑποληπτέον, τοῦ δὲ καλῶς ζῆν τὴν ἐκ τῶν γραμμάτων συγκειμένην παιδείαν. Ὅθεν ὡς μεγάλων τινῶν ἀγαθῶν ἀποστερουμένους τοὺς ἀγραμμάτους διωρθώσατο τῇ νομοθεσίᾳ ταύτῃ καὶ δημοσίας ἐπιμελείας τε καὶ δαπάνης ἠξίωσε, καὶ τοσοῦτον ὑπερεβάλετο τοὺς πρότερον νομοθετήσαντας δημοσίῳ μισθῷ τοὺς νοσοῦντας τῶν ἰδιωτῶν ὑπὸ ἰατρῶν θεραπεύεσθαι, ὥσθ´ οἱ μὲν τὰ σώματα θεραπείας ἠξίωσαν, ὁ δὲ τὰς ψυχὰς τὰς ὑπ´ ἀπαιδευσίας ἐνοχλουμένας ἐθεράπευσε, κἀκείνων μὲν τῶν ἰατρῶν εὐχόμεθα μηδέποτε χρείαν ἔχειν, τοῖς δὲ τῆς παιδείας διδασκάλοις ἐπιθυμοῦμεν ἅπαντα τὸν χρόνον συνδιατρίβειν.

[14] ἀμφότερα δὲ τὰ προειρημένα πολλοὶ τῶν ποιητῶν δι´ ἐμμέτρου ποιήματος μεμαρτυρήκασι· τὴν μὲν καχομιλίαν ἐν τοῖσδε, ὅστις δ´ ὁμιλῶν ἥδεται κακοῖς ἀνήρ, οὐπώποτ´ ἠρώτησα, γινώσκων ὅτι τοιοῦτός ἐστιν οἷσπερ ἥδεται ξυνών· τὸν δὲ περὶ τῆς μητρυιᾶς τεθέντα ἐν τούτοις, τὸν νομοθέτην φασὶν Χαρώνδαν ἔν τινι νομοθεσίᾳ τά τ´ ἄλλα καὶ ταυτὶ λέγειν· ὁ παισὶν αὑτοῦ μητρυιὰν ἐπεισάγων μήτ´ εὐδοκιμείτω μήτε μετεχέτω λόγου παρὰ τοῖς πολίταις, ὡς ἐπείσακτον κακὸν κατὰ τῶν ἑαυτοῦ πραγμάτων πεπορισμένος. Εἴτ´ ἐπέτυχες γάρ, φησί, γήμας τὸ πρότερον, εὐημερῶν κατάπαυσον, εἴτ´ οὐκ ἐπέτυχες, μανικὸν τὸ πεῖραν δευτέρας λαβεῖν πάλιν. Ταῖς γὰρ ἀληθείαις ὁ δὶς ἐν τοῖς αὐτοῖς πράγμασιν ἁμαρτάνων ἄφρων ἂν δικαίως νομισθείη. Καὶ Φιλήμονος τοῦ κωμῳδιογράφου γράφοντος τοὺς πολλάκις ναυτιλλομένους καὶ εἰπόντος νόμῳ τεθαύμακ´ οὐκ ἐπεὶ πέπλευκέ τις, ἀλλ´ εἰ πέπλευκε δίς, τὸ παραπλήσιον ἄν τις ἀποφαίνοιτο μὴ θαυμάζειν εἴ τις γεγάμηκεν, ἀλλ´ εἰ δὶς γεγάμηκε· κρεῖττον γὰρ εἶναι δὶς ἑαυτὸν θαλάττῃ παραβαλεῖν ἢ γυναικί. Μέγισται γὰρ καὶ χαλεπώταται στάσεις ἐν ταῖς οἰκίαις γίνονται διὰ μητρυιὰς τέκνοις πρὸς πατέρας, καὶ διὰ ταῦτα πολλαὶ καὶ παράνομοι πράξεις ἐν τοῖς θεάτροις τραγῳδοῦνται.

[15] Ὁ δ´ οὖν Χαρώνδας καὶ ἕτερόν τινα νόμον ἀποδοχῆς ἀξιούμενον ἔγραψε, τὸν περὶ τῆς τῶν ὀρφανῶν φυλακῆς. Οὗτος δ´ ἐξ ἐπιπολῆς μὲν θεωρούμενος οὐδὲν φαίνεται περιττὸν ἔχειν οὐδὲ ἀποδοχῆς ἄξιον, ἀναθεωρούμενος δὲ καὶ μετ´ ἀκριβείας ἐξεταζόμενος μεγάλην ἔχει σπουδήν τε καὶ δόξαν. Ἔγραψε γὰρ τῶν μὲν ὀρφανικῶν χρημάτων ἐπιτροπεύειν τοὺς ἀγχιστεῖς τοὺς ἀπὸ πατρός, τρέφεσθαι δὲ τοὺς ὀρφανοὺς παρὰ τοῖς συγγενέσι τοῖς ἀπὸ μητρός. Αὐτόθεν μὲν οὖν ὁ νόμος οὗτος οὐδὲν ὁρᾶται περιέχων σοφὸν ἢ περιττόν, ἐξεταζόμενος δὲ κατὰ βάθους εὑρίσκεται δικαίως ὢν ἄξιος ἐπαίνων. Ζητουμένης γὰρ τῆς αἰτίας δι´ ἣν ἄλλοις μὲν τὴν οὐσίαν, ἑτέροις δὲ τὴν τῶν ὀρφανῶν τροφὴν ἐπίστευσεν, ἐκφαίνεταί τις ἐπίνοια τοῦ νομοθέτου περιττή· οἱ μὲν γὰρ ἀπὸ μητρὸς συγγενεῖς οὐ προσήκοντες τῇ κληρονομίᾳ τῶν ὀρφανῶν οὐκ ἐπιβουλεύσουσιν, οἱ δ´ ἀπὸ τοῦ πατρὸς οἰκεῖοι ἐπιβουλεῦσαι μὲν οὐ δύνανται διὰ τὸ μὴ πιστεύεσθαι τοῦ σώματος, τῆς δ´ οὐσίας εἰς ἐκείνους καθηκούσης, ἐὰν οἱ ὀρφανοὶ τελευτήσωσιν ἢ διὰ νόσον ἤ τινα ἄλλην περίστασιν, ἀκριβέστερον οἰκονομήσουσι τὰ χρήματα, ὡς ἰδίας τὰς ἐκ τῆς τύχης ἐλπίδας ἔχοντες.

[16] ἕτερον δὲ ἔθηκε νόμον κατὰ τῶν λιπόντων τὴν ἐν πολέμῳ τάξιν ἢ τὸ σύνολον μὴ ἀναλαβόντων τὰ ὅπλα ὑπὲρ τῆς πατρίδος. Τῶν γὰρ ἄλλων νομοθετῶν κατὰ τῶν τοιούτων τεθεικότων θάνατον τὸ πρόστιμον, οὗτος προσέταξε τοὺς τοιούτους ἐν τῇ ἀγορᾷ ἐφ´ ἡμέρας τρεῖς καθῆσθαι ἐν ἐσθῆσι γυναικείαις. Ὁ δὲ νόμος οὗτος ἅμα μὲν φιλανθρωπότερός ἐστι τῶν παρὰ τοῖς ἄλλοις, ἅμα δὲ λεληθότως τῷ μεγέθει τῆς ἀτιμίας ἀποτρέπει τοὺς ὁμοίους τούτοις τῆς ἀνανδρίας· κρεῖττον γάρ ἐστιν ἀποθανεῖν ἢ τοιαύτης ὕβρεως ἐν τῇ πατρίδι πειραθῆναι· ἅμα δὲ καὶ τοὺς ἁμαρτάνοντας οὐκ ἠφάνισεν, ἀλλὰ τῇ πόλει πρὸς τὰς πολεμικὰς χρείας ἐτήρησε, διορθωσομένους τῇ διὰ τῆς ὕβρεως κολάσει καὶ σπεύδοντας ἑτέροις ἀνδραγαθήμασιν ἐξαλεῖψαι τὴν προγεγενημένην αἰσχύνην. Διὰ δὲ τῆς ἀποτομίας τῶν νόμων διέσωσε τοὺς νόμους ὁ νομοθέτης. Προσέταξε γὰρ ἐκ παντὸς τρόπου πείθεσθαι τῷ νόμῳ, κἂν ᾖ παντελῶς κακῶς γεγραμμένος· διορθοῦν δὲ συνεχώρησε τὸν χρείαν ἔχοντα διορθώσεως. Τὸ μὲν γὰρ ἡττᾶσθαι ὑπὸ νομοθέτου καλὸν εἶναι ὑπελάμβανε, τὸ δὲ ὑπὸ ἰδιώτου παντελῶς ἄτοπον, καὶ εἰ ἐπὶ τῷ συμφέροντι γίνεται. Καὶ μάλιστα διὰ τοῦ τοιούτου τρόπου τοὺς ἐν τοῖς δικαστηρίοις τῶν παρανενομηκότων προφάσεις καὶ διανοίας ἀντὶ τῶν ῥητῶν εἰσάγοντας ἐκώλυσε ταῖς ἰδίαις εὑρησιλογίαις καταλύειν τὴν τῶν νόμων ὑπεροχήν· διὸ καί τινας τῶν τοιαύτας κατηγορίας πεποιημένων πρὸς τοὺς δικαστὰς τοὺς δικάζοντας περὶ τῆς τῶν παρανενομηκότων τιμωρίας εἰπεῖν ὅτι σώζειν ἀναγκαῖον ἢ τὸν νόμον ἢ τὸν ἄνδρα.

[17] τὸν δ´ οὖν Χαρώνδαν φασὶ παραδοξότατον νενομοθετηκέναι περὶ τῆς διορθώσεως τῶν νόμων. Ὁρῶντα γὰρ αὐτὸν ἐν ταῖς πλείσταις πόλεσι διὰ τὸ πλῆθος τῶν ἐπιχειρούντων ἐπανορθοῦν τοὺς νόμους λυμαινομένους μὲν τὰς προϋπαρχούσας νομοθεσίας, εἰς στάσεις δὲ τὰ πλήθη προαγομένους, ἴδιόν τι καὶ παντελῶς ἐξηλλαγμένον νομοθετῆσαι. Προσέταξε γὰρ τὸν βουλόμενον διορθῶσαί τινα νόμον, ὅταν ποιῆται τὴν περὶ τῆς διορθώσεως συμβουλίαν, τὸν ἑαυτοῦ τράχηλον εἰς βρόχον ἐντιθέναι, καὶ μένειν ἄχρι ἂν ὅτου τὴν κρίσιν ὁ δῆμος περὶ τοῦ διορθουμένου νόμου ποιήσηται, κἂν μὲν ἡ ἐκκλησία προσδέξηται τὸν ὕστερον γραφόμενον, ἀπολύεσθαι τὸν εἰσηγησάμενον, ἐὰν δὲ ἄκυρον ποιήσηται τὴν διόρθωσιν, παραχρῆμα θνήσκειν ὑπὸ τοῦ βρόχου σφιγγόμενον. Τοιαύτης δὲ κατὰ τὴν διόρθωσιν τῆς νομοθεσίας οὔσης, καὶ τοῦ φόβου τοὺς νεωτέρους νομοθέτας κολάζοντος, οὐδεὶς ἐτόλμα περὶ νόμων διορθώσεως φωνὴν προΐεσθαι· ἐν παντὶ δὲ τῷ μετὰ ταῦτα χρόνῳ παρὰ τοῖς Θουρίοις τρεῖς οἱ πάντες ἱστοροῦνται διορθωθῆναι διά τινας ἀναγκαίας περιστάσεις {ἐπὶ τὴν ὑπὲρ τῆς διορθώσεως συμβουλίαν παραγενέσθαι}. Νόμου γὰρ ὄντος, ἐάν τίς τινος ὀφθαλμὸν ἐκκόψῃ, ἀντεκκόπτεσθαι τὸν ἐκείνου, ἑτερόφθαλμός τις ἐκκοπεὶς τὸν ὀφθαλμὸν καὶ στερηθεὶς ὅλης τῆς ὁράσεως τῷ τὸν ἕνα ἀντεκκεκόφθαι τὸν δράσαντα ἔλαττον ὑπέλαβε πρόστιμον ἐκτῖσαι· τυφλώσαντα γὰρ ἕνα τῶν πολιτῶν, εἰ τὸ κατὰ νόμον πρόστιμον ὁ πράξας ὑπομένοι, μὴ τετευχέναι τῆς ἴσης συμφορᾶς· δίκαιον οὖν εἶναι τὸν ἑτερόφθαλμον τὴν ὅρασιν ἀφελόμενον ἀμφοτέρους ἐκκόπτεσθαι τοὺς ὀφθαλμούς, εἰ μέλλει τὴν ἴσην ἀναδέχεσθαι τιμωρίαν. Διὸ καὶ περιαλγῆ γενόμενον τὸν ἑτερόφθαλμον ἀποτολμῆσαι λόγον ἐν ἐκκλησίᾳ διαθέσθαι περὶ τῆς ἰδίας συμφορᾶς, ἅμα μὲν τοῖς πολίταις ἀποδυρόμενον τὴν ἰδίαν ἀτυχίαν, ἅμα δὲ συμβουλεύοντα τοῖς πλήθεσι διορθώσασθαι τὸν νόμον· τέλος δὲ δόντα τὸν τράχηλον εἰς βρόχον καὶ ἐπιτυχόντα τῇ συμβουλίᾳ, ἀκυρῶσαι μὲν τὸν ὑπάρχοντα νόμον, βεβαιῶσαι δὲ τὸν διορθωθέντα, καὶ διαφυγεῖν τὸν τοῦ βρόχου θάνατον.

[18] δεύτερος δὲ διωρθώθη νόμος ὁ διδοὺς ἐξουσίαν τῇ γυναικὶ ἀπολύειν τὸν ἄνδρα καὶ συνοικεῖν ᾧ ἂν βούληται. Τῶν γὰρ προβεβηκότων τῇ ἡλικίᾳ τις, ἔχων γυναῖκα νεωτέραν καὶ καταλειφθείς, συνεβούλευε τοῖς Θουρίοις διορθῶσαι τὸν νόμον καὶ προσγράψαι τὴν καταλιποῦσαν ἄνδρα συνοικεῖν ᾧ ἂν βούληται μὴ νεωτέρῳ τοῦ προτέρου· ὁμοίως δὲ κἂν ἀνὴρ ἐκβάλῃ γυναῖκα, μὴ γαμεῖν ἄλλην νεωτέραν ταύτης τῆς ἐκβληθείσης. Εὐστοχήσας δ´ ἐν τῇ συμβουλίᾳ καὶ ἀκυρώσας τὸν πρότερον νόμον διέφυγε {μὲν} τὸν ἐκ τοῦ βρόχου κίνδυνον· τῆς δὲ γυναικὸς κωλυθείσης νεωτέρῳ συνοικῆσαι, πάλιν ἔγημε τὸν ἀπολυθέντα.

Τρίτος δὲ νόμος διωρθώθη ὁ περὶ τῶν ἐπικλήρων, ὁ καὶ παρὰ Σόλωνι κείμενος. Ἐκέλευε γὰρ τῇ ἐπικλήρῳ ἐπιδικάζεσθαι τὸν ἔγγιστα γένους, ὡσαύτως δὲ καὶ τὴν ἐπίκληρον ἐπιδικάζεσθαι τῷ ἀγχιστεῖ, ᾧ ἦν ἀνάγκη συνοικεῖν ἢ πεντακοσίας ἐκτῖσαι δραχμὰς εἰς προικὸς λόγον τῇ πενιχρᾷ ἐπικλήρῳ. Ὀρφανὴ γάρ τις εὐγενὴς ἐπίκληρος, ἀπορουμένη παντελῶς τῶν κατὰ τὸν βίον καὶ διὰ τὴν πενίαν οὐ δυναμένη συνοικῆσαι, κατέφυγεν ἐπὶ τὸν δῆμον, καὶ μετὰ δακρύων ἐκθεμένη τὴν ἑαυτῆς ἐρημίαν τε καὶ καταφρόνησιν, πρὸς δὲ τούτοις ὑπογραψαμένη τὴν διόρθωσιν τοῦ νόμου, ὥστε ἀντὶ τῆς ἐκτίσεως τῶν πεντακοσίων δραχμῶν γράψαι συνοικεῖν κατ´ ἀνάγκην τὸν ἄγχιστα γένους τῇ ἐπιδικασθείσῃ ἐπικλήρῳ· τοῦ δὲ δήμου διὰ τὸν ἔλεον ψηφισαμένου διορθῶσαι τὸν νόμον, ἡ μὲν ὀρφανὴ τὸν ἐκ τοῦ βρόχου κίνδυνον ἐξέφυγεν, ὁ δ´ ἀγχιστεὺς πλούσιος ὢν ἠναγκάσθη γῆναι γυναῖκα πενιχρὰν ἐπίκληρον ἄνευ προικός.

[19] Λείπεται δ´ ἡμῖν εἰπεῖν ὑπὲρ τῆς τοῦ Χαρώνδου τελευτῆς, καθ´ ἣν ἴδιόν τι καὶ παράδοξον αὐτῷ συνέβη. Ἐπὶ γὰρ τὴν χώραν ἐξιὼν μετὰ ξιφιδίου διὰ τοὺς λῃστάς, καὶ κατὰ τὴν ἐπάνοδον ἐκκλησίας συνεστώσης καὶ ταραχῆς ἐν τοῖς πλήθεσι, προσέστη πολυπραγμονῶν τὰ κατὰ τὴν στάσιν. Νενομοθετηκὼς δ´ ἦν μηδένα μεθ´ ὅπλου ἐκκλησιάζειν, καὶ ἐπιλαθόμενος ὅτι τὸ ξίφος παρέζωσται, παρέδωκεν ἐχθροῖς τισιν ἀφορμὴν κατηγορίας. Ὧν ἑνὸς εἰπόντος Καταλέλυκας τὸν ἴδιον νόμον, Μὰ Δι´, εἶπεν, ἀλλὰ κύριον ποιήσω· καὶ σπασάμενος τὸ ξιφίδιον ἑαυτὸν ἀπέσφαξεν. Ἔνιοι δὲ τῶν συγγραφέων τὴν πρᾶξιν ταύτην περιτιθέασι Διοκλεῖ τῷ Συρακοσίων νομοθέτῃ.

Ἡμεῖς δὲ ἀρκούντως τὰ περὶ Χαρώνδαν τὸν νομοθέτην διεληλυθότες βραχέα βουλόμεθα καὶ περὶ Ζαλεύκου τοῦ νομοθέτου διελθεῖν διά τε τὴν ὁμοίαν προαίρεσιν τοῦ βίου καὶ τὸ γεγονέναι τοὺς ἄνδρας ἐν πόλεσιν ἀστυγείτοσιν.

[20] Ζάλευκος τοίνυν ἦν τὸ γένος ἐκ τῆς Ἰταλίας Λοκρός, ἀνὴρ εὐγενὴς καὶ κατὰ παιδείαν τεθαυμασμένος, μαθητὴς δὲ Πυθαγόρου τοῦ φιλοσόφου. Οὗτος πολλῆς ἀποδοχῆς τυγχάνων ἐν τῇ πατρίδι νομοθέτης ᾑρέθη, καὶ καταβαλόμενος ἐξ ἀρχῆς καινὴν νομοθεσίαν ἤρξατο πρῶτον περὶ τῶν ἐπουρανίων θεῶν. Εὐθὺς γὰρ ἐν τῷ προοιμίῳ τῆς ὅλης νομοθεσίας ἔφη δεῖν τοὺς κατοικοῦντας ἐν τῇ πόλει πάντων πρῶτον ὑπολαβεῖν καὶ πεπεῖσθαι θεοὺς εἶναι, καὶ ταῖς διανοίαις ἐπισκοποῦντας τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν διακόσμησιν καὶ τάξιν κρίνειν οὐ τύχης οὐδ´ ἀνθρώπων εἶναι ταῦτα κατασκευάσματα, σέβεσθαί τε τοὺς θεούς, ὡς πάντων τῶν ἐν τῷ βίῳ καλῶν καὶ ἀγαθῶν αἰτίους ὄντας τοῖς ἀνθρώποις, ἔχειν δὲ καὶ τὴν ψυχὴν καθαρὰν πάσης κακίας, ὡς τῶν θεῶν οὐ χαιρόντων ταῖς τῶν πονηρῶν θυσίαις τε καὶ δαπάναις, ἀλλὰ ταῖς τῶν ἀγαθῶν ἀνδρῶν δικαίαις τε καὶ καλαῖς ἐπιτηδεύσεσι. Διὰ δὲ τοῦ προοιμίου προκαλεσάμενος τοὺς πολίτας εἰς εὐσέβειαν καὶ δικαιοσύνην, ἐπέζευξε προστάττων μηδένα τῶν πολιτῶν ἐχθρὸν ἀκατάλλακτον ἔχειν, ἀλλ´ οὕτω τὴν ἔχθραν ἀναλαμβάνειν ὡς ἥξοντα πάλιν εἰς σύλλυσιν καὶ φιλίαν· τὸν δὲ παρὰ ταῦτα ποιοῦντα διαλαμβάνεσθαι παρὰ τοῖς πολίταις ἀνήμερον καὶ ἄγριον τὴν ψυχήν. Τοὺς δὲ ἄρχοντας παρεκελεύετο μὴ εἶναι αὐθάδεις μηδὲ ὑπερηφάνους, μηδὲ κρίνειν πρὸς ἔχθραν ἢ φιλίαν. Ἐν δὲ τοῖς κατὰ μέρος νομοθετήμασι πολλὰ παρ´ ἑαυτοῦ προσεξεῦρε μάλα σοφῶς καὶ περιττῶς.

XI. Après avoir vécu très peu de temps dans la concorde, les Thuriens tombèrent dans de graves dissensions, pour un motif assez légitime. Les Sybarites, débris de l'ancienne population, s'arrogèrent les principales magistratures et ne laissèrent que des fonctions peu importantes à ceux qui avaient obtenu plus récemment le droit de cité. Ils prétendaient aussi que, dans les sacrifices, les femmes des citoyens primitifs occupassent le premier rang. et que les autres ne vinssent qu'après. De plus, dans le partage des terres, ils s'étaient attribué les propriétés les plus voisines de la ville et n'avaient donné aux derniers venus que les propriétés plus éloignées. Toutes ces prétentions firent naître une grave discorde. Les nouveaux citoyens, plus nombreux et plus braves, tuèrent presque tous les anciens Sybarites et prirent possession de toute la ville. Comme le territoire qu'ils occupaient était étendu et beau, ils firent venir de la Grèce nombre de colons auxquels ils distribuèrent les quartiers de la ville et les terres des environs. Cette colonie s'enrichit promptement, fit un traité d'alliance avec les Crotoniates, et fut bien gouvernée. Le gouvernement était démocratique; les citoyens étaient divisés en dix tribus dont les noms rappelaient leur origine. Ainsi il y avait trois tribus originaires du Péloponnèse, l'Arcadienne, l'Achéenne et l'Élienne; trois autres descendaient de nations plus éloignées : c'étaient les tribus Béotienne, Amphictyonnienne et Dorienne; les quatre dernières, composées d'autres nations, s'appelèrent Iade, Athénaïde, Euboïde et Insulaire. Ils choisirent pour législateur Charondas, homme vertueux et admiré pour ses connaissances. Après avoir examiné les codes de tous les législateurs pour en extraire les meilleures maximes, il les 176 rédigea en lois. Il inventa aussi lui-même beaucoup de lois particulières, qu'il n'est pas hors de propos de faire connaitre pour l'instruction des lecteurs.

XII. Charondas établit d'abord une loi d'après laquelle ceux qui imposeraient à leurs propres enfants une belle-mère, seraient exclus des conseils où se débattent les intérêts de la patrie; il pensait que ceux qui prenaient si peu de souci du bien de leurs enfants, seraient aussi de mauvais conseillers pour les affaires de l'État. Car, disait-il, ceux qui ont été heureux dans leur premier mariage doivent s'en tenir là; ceux qui ont été malheureux et qui commettent de nouveau la même faute, doivent être taxés d'insensés (18). Il ordonna que ceux qui auraient été convaincus d'une accusation calomnieuse fussent promenés dans la ville, la tête couronnée de feuilles de myrica (19), afin qu'ils se montrassent à tous les citoyens comme ayant remporté la palme de la méchanceté. Plusieurs coupables condamnés à ce genre de supplice s'ôtèrent eux-mêmes la vie, ne pouvant supporter la honte attachée à un pareil châtiment. Il en résulta que tous ceux qui avaient l'habitude de faire de fausses délations, s'exilèrent de la ville qui, délivrée de semblables fléaux, jouit d'une existence prospère. Charondas porta aussi contre les mauvaises sociétés une loi particulière qui avait échappé aux autres législateurs : il savait que les hommes tournent souvent au mal par la fréquentation des méchants, et que le vice, comme une maladie contagieuse, atteint la vie des hommes et rend infirmes les âmes des plus vertueux. Le chemin qui conduit au mal est, en effet, rapide et tout frayé ; aussi, ceux doués d'une trempe d'esprit médiocre, se laissent-ils facilement séduire par l'appât des plaisirs et finissent 177 par tomber dans les derniers excès. Voulant prévenir cet écueil, le législateur défendit, par une loi, de se lier et de frayer avec les méchants; il ordonna de poursuivre judiciairement les contrevenants et de les condamner à de fortes amendes. Il porta une autre loi encore plus importante, à laquelle les anciens législateurs n'avaient pas non plus songé. D'après cette loi, tous les enfants des citoyens devaient apprendre à lire et à écrire (20), tous les maîtres d'école étant rétribués par l'État; car, d'après la pensée du législateur, les enfants des pauvres, impuissants à subvenir aux frais de l'enseignement, ne devaient pas être privés des plus simples éléments de l'éducation.

ΧΙΙΙ. Le législateur attachait plus d'importance à l'instruction élémentaire qu'aux autres degrés de l'enseignement. Et en cela il avait parfaitement raison. En effet, la plupart des transactions les plus indispensables de la vie, les votes dans les assemblées, les correspondances épistolaires, les testaments, les lois, enfin tout ce qui contribue essentiellement au maintien de la vie commune, exige la connaissance des lettres. Qui donc ne voudrait payer un juste tribut d'éloges à l'enseignement des lettres? C'est par leur secours que les morts se recommandent au souvenir des vivants. C'est par le moyen des lettres qu'on s'entretient à de longues distances avec ses amis, comme si l'on était tout près l'un de l'autre. C'est par l'emploi des lettres que les nations ou les rois garantissent leurs traités et en assurent le plus leur maintien. Enfin, c'est à l'aide des lettres que les plus belles sentences des sages, les réponses des dieux, la science des philosophes et tout enseignement sont transmis à la postérité la plus reculée. Si nous devons à la nature la vie matérielle, nous devons à l'instruction acquise par les lettres la vie morale. Par la loi de Charondas l'État devait donc s'intéresser d'une manière efficace au sort de ceux qui étaient menacés d'être privés d'un des plus 178 grands biens, l'éducation. Charondas est donc bien supérieur aux anciens législateurs qui avaient ordonné que les particuliers malades fussent traités par les médecins aux frais de l'État; ceux-là ne s'occupèrent que du corps, tandis que lui eut soin de l'âme. Autant nous souhaitons n'avoir jamais besoin de médecins, autant nous désirons passer tout notre temps avec les maîtres qui nous intruisent.

XIV. Plusieurs poètes ont célébré dans leurs chants les deux premières lois dont nous venons de parler. Voici comment ils s'expriment sur la fréquentation des méchants : « Un homme, quel qu'il soit, qui se plaît dans la société des méchants, je ne lui demande pas qui il est : il ressemble à ceux qu'il fréquente. » Je citerai le passage suivant au sujet de la loi concernant les belles-mères : « Le législateur s'exprime, dit-on, entre autres, ainsi dans une de ses lois : Que celui qui impose à des enfants une belle-mère ne soit élevé à aucune dignité et exclu du conseil des citoyens, comme ayant mal géré ses propres affaires. Car, ajoute-t-il, si tu as été heureux dans ton premier mariage, félicite-toi et restes-en là; si tu as été malheureux, c'est de la folie de s'exposer une seconde fois aux mêmes chances. » En effet, l'homme qui s'est trompé deux fois dans ses affaires, doit être avec raison taxé d'insensé. Philémon, le poète comique, s'exprime ainsi sur ceux qui s'exposent souvent sur mer : "En vérité (21), je ne m'étonne pas qu'on ait navigué, mais qu'on ait navigué deux fois. » On pourrait dire de même : "Je ne m'étonne pas qu'on se marie, mais qu'on se soit marié deux fois." Car, il vaut encore mieux se confier deux fois à la mer que deux fois à une femme : c'est par la faute des belles-mères que les plus graves dissensions naissent dans les familles, entre les enfants et les pères. 179 C'est la source de ces nombreux crimes que les tragédies nous représentent sur la scène.

XV. Charondas a rédigé une autre loi, digne de remarque, sur la tutelle des orphelins. Considérée superficiellement, cette loi ne paraît pas avoir une grande valeur; mais en l'examinant de plus près, on comprend son importance et sa célébrité. Cette loi porte que les biens des orphelins soient administrés par les plus proches parents du côté paternel, mais que les orphelins eux-mêmes soient élevés par les parents du côté maternel. Au premier coup d'oeil, on ne voit rien de trop sage ni de bien fameux; mais en l'approfondissant davantage, on la trouvera digne d'éloge. Si l'on cherche les motifs pour lesquels on confie aux uns l'administration des biens et aux autres l'éducation des orphelins, la sagacité du législateur apparaîtra dans tout son éclat. En effet, les parents maternels, n'ayant aucun droit à la succession des orphelins, n'attenteront pas à leur vie; et les parents paternels ne peuvent pas commettre de pareil attentat, parce que la garde de la personne des orphelins ne leur est pas confiée et qu'ils ne sont chargés que de la gestion de leurs biens. Si les orphelins viennent à mourir de maladie ou d'un autre accident, les tuteurs administreront leurs biens avec d'autant plus d'économie qu'ils ont l'espérance d'en devenir un jour, selon les chances de la fortune, les légitimes propriétaires.

XVI. Charondas porta aussi une loi contre ceux qui, en temps de guerre, désertent leur poste, ou qui se refusent absolument à prendre les armes pour la défense de la patrie. Tandis que les autres législateurs ont puni de mort ce crime, Charondas condamna les coupables à revêtir des habits de femme et à rester ainsi pendant trois jours, assis, sur la place publique. Cette loi est moins inhumaine que celles des autres législateurs; en même temps par la peine infamante qu'elle inflige, elle tient les lâches en bride; car, il vaut mieux mourir que subir dans sa patrie un supplice aussi honteux. De plus, cette loi ne fait pas périr les coupables qui peuvent encore servir l'État, et ils s'empresseront d'effacer, par une conduite plus courageuse, la tache d'infamie 180 qu'une punition flétrissante leur avait imprimée. C'est par leur rigueur même que le législateur assura le maintien de ses institutions. Il ordonna une obéissance absolue à la loi, même lorsque celle-ci serait mal rédigée. Il permit cependant de la corriger au besoin. Il pensait, que s'il était beau de se soumettre à l'autorité du législateur, il était tout à fait absurde de céder à celle d'un particulier, même lorsqu'on y trouvait quelque avantage. Il défendit surtout aux juges criminels de substituer au texte leurs commentaires et leurs idées, et d'altérer par des subterfuges de rhéteur l'autorité suprême des lois. Aussi disait-il à quelques-uns des accusateurs poursuivant la punition des coupables et aux juges qui devaient prononcer la peine, qu'il n'y avait pas à balancer entre la loi et l'accusé.

XVII. Mais l'institution la plus singulière de Charondas est relative à la révision des lois. Voyant que dans la plupart des États les législations anciennes sont corrompues par les tentatives que tant de gens font pour les réformer, ce qui occasionne des troubles parmi les populations, il fit, dit-on, porter un règlement tout particulier. Il ordonna que celui qui proposerait de reviser quelque loi fût amené devant l'assemblée, la corde au cou, et qu'il attendrait ainsi jusqu'à ce que le peuple eût prononcé sur la réforme proposée. Si la proposition était votée par l'assemblée, son auteur devait être relâché; si, au contraire, elle était rejetée, le préopinant devait aussitôt mourir étranglé. Les novateurs étant par là intimidés, personne n'osa élever la voix pour réclamer la révision des lois. Dans tout l'espace de temps qui s'était écoulé depuis, il n'y eut parmi les Thuriens que trois citoyens qui proposèrent une réforme, nécessitée par les circonstances. Voici à quelle occasion. Il y avait une loi d'après laquelle celui qui arrachait un oeil à quelqu'un était condamné à perdre également un oeil; mais dans le cas où l'oeil serait arraché à un borgne, et celui-ci par conséquent, entièrement privé de la vue, le coupable n'était pas assez puni en ne perdant qu'un oeil; car le coupable qui avait rendu aveugle un de ses concitoyens ne recevait un châtiment conforme à la loi, qu'en perdant également la vue. 181 Il paraissait donc juste que celui qui avait ôté la vue à un borgne fût condamné à perdre les deux yeux, pour recevoir une punition égale (22). Or, il arriva qu'un borgne, affligé de perdre, en exécution de la loi, l'oeil qui lui restait, osa proposer une réforme dans l'assemblée du peuple qu'il cherchait en même temps à attendrir par le récit de son infortune. La corde au cou, il attendit le résultat de la délibération; la réforme fut adoptée et le réformateur échappa au supplice de la corde.

XVIII. Un second exemple de réforme fut appliqué à la loi qui permet à une femme de quitter son mari et de cohabiter avec l'homme qu'elle voudrait choisir. Un homme déjà avancé en âge avait un femme plus jeune; abandonné par elle, il conseilla aux Thuriens de reviser la loi et d'y ajouter une disposition qui, tout en laissant à la femme qui abandonne son mari la liberté de prendre un époux de son choix, ordonnerait qu'elle ne pût cependant épouser un homme plus jeune que le premier; de même que l'homme qui répudierait sa femme, ne pût en épouser une autre plus jeune que la première. Cette proposition fut votée par l'assemblée; l'ancienne loi fut rapportée, l'auteur de la réforme échappa à la mort par la corde, et sa femme, empêchée de se choisir un mari plus jeune, revint auprès de celui qu'elle avait quitté.

Un troisième exemple de réforme se présenta au sujet de la loi sur les orphelines héritières, laquelle a été aussi adoptée par Solon. Cette loi prescrivait que la fille héritière fût tenue de contracter un mariage légal avec son plus proche parent, de même que le plus proche parent fût obligé d'épouser l'orpheline, ou de lui payer cinq cents drachmes (23), en guise de dot, dans le cas où elle serait pauvre. Or, une orpheline d'origine noble, mais tout à fait sans fortune, et qui, en raison même de sa pauvreté, ne pouvait trouver d'époux, se réfugia dans l'assemblée  182 du peuple; elle exposa, en versant des larmes, l'abandon et le mépris où elle était tombée, et termina en proposant une réforme dans laquelle le plus proche parent, au lieu d'en être quitte en payant cinq cents drachmes, fût forcé d'épouser l'orpheline qui le poursuivrait en justice. Le peuple, saisi de commisération, vota la réforme de la loi, et l'orpheline échappa à la mort par strangulation. Son plus proche parent, qui était riche, fut contraint de se marier avec une femme pauvre et sans dot.

XIX. Il ne nous reste plus qu'à parler de la mort de Charondas, événement singulier et étrange. Charondas était sorti à la campagne, armé d'un poignard pour se défendre contre les brigands. A son retour, voyant le peuple se réunir tumultueusement en assemblée, Charondas accourut sur la place publique pour s'enquérir de la cause de ce tumulte. Or, une loi défendait de paraître armé dans l'assemblée du peuple, et Charondas avait oublié qu'il portait une arme. Ses ennemis profitèrent de cette occasion pour l'accuser. Pendant que l'un d'eux disait que le législateur violait sa propre loi, Charondas s'écria, en tirant son poignard : "Non, par Jupiter, je ne la viole pas, mais je la sanctionne ! » Et il se tua sur-le-champ. Quelques historiens attribuent la même action à Dioclès, législateur des Syracusains (24).

Après nous être suffisamment arrêtés sur le législateur Charondas, nous allons parler succinctement du législateur Zaleucus. Ces deux hommes se ressemblent autant par les principes auxquels ils ont consacré leur vie, que par le voisinage des cités où ils ont fleuri.

XX. Zaleucus était originaire d'Italie : il était Locrien, de naissance illustre, admiré pour son instruction, et disciple de Pythagore. Fort considéré dans sa patrie, il fut choisi pour législateur : il introduisit une législation nouvelle, en commençant d'abord à régler le culte des dieux célestes (25). En effet, aussitôt,  183 dans le préambule de son code de lois, il établit que les habitants de la cité devaient d'abord être convaincus qu'il existe des dieux; que l'inspection du ciel, l'observation, l'ordre et l'harmonie de l'univers devait faire juger que tout cela n'est pas l'oeuvre du hasard ni des hommes; et qu'il fallait vénérer les dieux comme les auteurs de tous les biens dont les mortels jouissent pendant leur vie. Il faut aussi, ajoutait-il, avoir l'âme pure de tout vice, car les dieux ne se réjouissent pas des sacrifices somptueux des méchants, mais des actions justes et honnêtes des hommes vertueux. Après avoir, dans le préambule de son code, exhorté ses concitoyens à la pratique de la piété et de la justice, il leur défend de jamais entretenir de haines implacables, et ordonne de traiter l'ennemi comme si le ressentiment devait bientôt se changer en amitié. Le contrevenant devait être considéré par ses concitoyens comme un homme sans culture et sauvage. Le législateur invitait les magistrats à n'être ni absolus ni arrogants, et à ne se laisser guider dans leurs jugements ni par la haine ni par l'amitié. Enfin, chacune des lois de Zaleucus renferme beaucoup de dispositions parfaitement sages.

[21] Τῶν γὰρ ἄλλων ἁπάντων ἁμαρτανουσῶν γυναικῶν ἀργυρικὰς ζημίας τεταχότων οὗτος φιλοτέχνῳ προστίμῳ τὰς ἀκολασίας αὐτῶν διωρθώσατο. Ἔγραψε γὰρ οὕτω· γυναικὶ ἐλευθέρᾳ μὴ πλείω ἀκολουθεῖν μιᾶς θεραπαινίδος, ἐὰν μὴ μεθύῃ, μηδὲ ἐξιέναι νυκτὸς ἐκ τῆς πόλεως εἰ μὴ μοιχευομένην, μηδὲ περιτίθεσθαι χρυσία μηδὲ ἐσθῆτα παρυφασμένην, ἐὰν μὴ ἑταίρα ᾖ, μηδὲ τὸν ἄνδρα φορεῖν δακτύλιον ὑπόχρυσον μηδὲ ἱμάτιον ἰσομιλήσιον, ἐὰν μὴ ἑταιρεύηται ἢ μοιχεύηται. Διὸ καὶ ῥᾳδίως ταῖς τῶν προστίμων αἰσχραῖς ὑπεξαιρέσεσιν ἀπέτρεψε τῆς βλαβερᾶς τρυφῆς καὶ ἀκολασίας τῶν ἐπιτηδευμάτων· οὐδεὶς γὰρ ἐβούλετο τὴν αἰσχρὰν ἀκολασίαν ὁμολογήσας καταγέλαστος ἐν τοῖς πολίταις εἶναι. Πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα τῶν συμβολαίων καὶ τῶν ἄλλων τῶν κατὰ τὸν βίον ἀμφισβητουμένων καλῶς ἐνομοθέτησε, περὶ ὧν ἡμῖν μακρὸν ἂν εἴη γράφειν καὶ τῆς ὑποκειμένης ἱστορίας ἀνοίκειον· διόπερ ἐπὶ τὰ συνεχῆ τοῖς προειρημένοις ἀναβιβάσομεν τὸν λόγον.

[22] Ἐπ´ ἄρχοντος γὰρ Ἀθήνησι Λυσιμαχίδου Ῥωμαῖοι μὲν ὑπάτους κατέστησαν Τίτον Μενήνιον καὶ Πόπλιον Σήστιον Καπετωλῖνον. Ἐπὶ δὲ τούτων διαφεύγοντες τὸν ἐν τῇ στάσει κίνδυνον Συβαρῖται περὶ τὸν Τράεντα ποταμὸν κατῴκησαν. Καὶ χρόνον μέν τινα διέμειναν, ἔπειθ´ ὑπὸ Βρεττίων ἐκβληθέντες ἀνῃρέθησαν. Κατὰ δὲ τὴν Ἑλλάδα Ἀθηναῖοι τὴν Εὔβοιαν ἀνακτησάμενοι καὶ τοὺς Ἑστιαιεῖς ἐκ τῆς πόλεως ἐκβαλόντες ἰδίαν ἀποικίαν εἰς αὐτὴν ἐξέπεμψαν Περικλέους στρατηγοῦντος, χιλίους δὲ οἰκήτορας ἐκπέμψαντες τήν τε πόλιν καὶ τὴν χώραν κατεκληρούχησαν.

[23] Ἐπ´ ἄρχοντος δ´ Ἀθήνησι Πραξιτέλους ὀλυμπιὰς μὲν ἤχθη τετάρτη πρὸς ταῖς ὀγδοήκοντα, καθ´ ἣν ἐνίκα στάδιον Κρίσων Ἱμεραῖος, ἐν δὲ τῇ Ῥώμῃ δέκα ἄνδρες κατεστάθησαν νομογράφοι, Πόπλιος Κλώδιος Ῥηγιλλανός, Τίτος Μινύκιος, Σπόριος Οὐετούριος, Γάιος Ἰούλιος, {Γάιος} Σουλπίκιος, Πόπλιος Σήστιος, Ῥωμύλος, Σπόριος Ποστούμιος Καλβίνιος. Οὗτοι τοὺς νόμους συνετέλεσαν. Ἐπὶ δὲ τούτων Θούριοι μὲν διαπολεμοῦντες πρὸς Ταραντίνους τὰς ἀλλήλων χώρας ἐπόρθουν καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν, καὶ πολλὰς μὲν μικρὰς μάχας καὶ ἀκροβολισμοὺς ἐποιήσαντο, ἀξιόλογον δὲ πρᾶξιν οὐδεμίαν συνετέλεσαν.

[24] Ἐπ´ ἄρχοντος δ´ Ἀθήνησι Λυσανίου Ῥωμαῖοι πάλιν δέκα ἄνδρας νομοθέτας εἵλοντο, Ἄππιον Κλώδιον, Μάρκον Κορνήλιον, Λεύκιον Μινύκιον, Γάιον Σέργιον, Κόιντον Πόπλιον, Μάνιον Ῥαβολήιον, Σπόριον Οὐετούριον. Οὗτοι δὲ τοὺς νόμους οὐκ ἠδυνήθησαν συντελέσαι. Εἷς δ´ ἐξ αὐτῶν ἐρασθεὶς εὐγενοῦς παρθένου πενιχρᾶς, τὸ μὲν πρῶτον χρήμασι διαφθεῖραι τὴν κόρην ἐπεβάλετο, ὡς δ´ οὐ προσεῖχεν αὐτῷ, ἐπαπέστειλε συκοφάντην ἐπ´ αὐτήν, προστάξας ἄγειν εἰς δουλείαν. Τοῦ δὲ συκοφάντου φήσαντος ἰδίαν αὑτοῦ εἶναι δούλην καὶ πρὸς τὸν ἄρχοντα καταστήσαντος {δουλαγωγεῖν}, προσαγαγὼν κατηγόρησεν ὡς δούλης. Τοῦ δὲ διακούσαντος τῆς κατηγορίας καὶ τὴν κόρην ἐγχειρίσαντος, ἐπιλαβόμενος ὁ συκοφάντης ἀπῆγεν ὡς ἰδίαν δούλην. Ὁ δὲ πατὴρ τῆς παρθένου παρὼν καὶ δεινοπαθῶν, ὡς οὐδεὶς αὐτῷ προσεῖχε, παραπορευόμενος κατὰ τύχην παρὰ κρεοπώλιον, ἁρπάσας τὴν παρακειμένην ἐπὶ τῆς σανίδος κοπίδα, ταύτῃ πατάξας τὴν θυγατέρα ἀπέκτεινεν, ἵνα μὴ τῆς ὕβρεως λάβῃ πεῖραν, αὐτὸς δ´ ἐκ τῆς πόλεως ἐκπηδήσας ἀπῆλθε πρὸς τὸ στρατόπεδον τὸ ἐν τῷ Ἀλγίδῳ καλουμένῳ τότε ὑπάρχον. Καταφυγὼν δὲ ἐπὶ τὸ πλῆθος καὶ μετὰ δακρύων τὴν κατ´ αὐτὸν συμφορὰν ἀπαγγείλας, ἅπαντας ἤγαγεν εἰς ἔλεον καὶ πολλὴν συμπάθειαν. Πάντων δ´ ἐπιβοηθεῖν τοῖς ἠτυχηκόσιν ὁρμησάντων, μετὰ τῶν ὅπλων νυκτὸς εἰς τὴν Ῥώμην εἰσέπεσον. Οὗτοι μὲν οὖν κατελάβοντο λόφον τὸν ὀνομαζόμενον Ἀουεντῖνον.

[25] ἅμα δ´ ἡμέρᾳ γνωσθείσης τῆς τῶν στρατιωτῶν μισοπονηρίας οἱ μὲν δέκα νομογράφοι βοηθοῦντες τῷ συνάρχοντι συνῆγον πολλοὺς τῶν νέων, ὡς διὰ τῶν ὅπλων κριθησόμενοι· μεγάλης δ´ ἐμπεσούσης φιλοτιμίας οἱ χαριέστατοι τῶν πολιτῶν, προορώμενοι τὸ μέγεθος τοῦ κινδύνου, διεπρεσβεύσαντο πρὸς ἀμφοτέρους περὶ συλλύσεως, καὶ μετὰ πολλῆς σπουδῆς ἐδέοντο λῆξαι τῆς στάσεως καὶ μὴ περιβαλεῖν τὴν πατρίδα μεγάλαις συμφοραῖς. Τέλος δὲ πεισθέντων ἁπάντων ὁμολογίας ἔθεντο πρὸς ἀλλήλους, ὥστε δέκα αἱρεῖσθαι δημάρχους μεγίστας ἔχοντας ἐξουσίας τῶν κατὰ τὴν πόλιν ἀρχόντων, καὶ τούτους ὑπάρχειν οἱονεὶ φύλακας τῆς τῶν πολιτῶν ἐλευθερίας· τῶν δὲ κατ´ ἐνιαυτὸν γινομένων ὑπάτων τὸν μὲν ἕνα ἐκ τῶν πατρικίων αἱρεῖσθαι, καὶ τὸν ἕνα πάντως ἀπὸ τοῦ πλήθους καθίστασθαι, ἐξουσίας οὔσης τῷ δήμῳ καὶ ἀμφοτέρους τοὺς ὑπάτους ἐκ τοῦ πλήθους αἱρεῖσθαι. Τοῦτο δ´ ἔπραξαν ταπεινῶσαι σπεύδοντες τὴν τῶν πατρικίων ὑπεροχήν· οἱ γὰρ ἄνδρες οὗτοι διά τε τὴν εὐγένειαν καὶ τὸ μέγεθος τῆς ἐκ τῶν προγόνων αὐτοῖς παρακολουθούσης δόξης ὡσεί τινες κύριοι τῆς πόλεως ὑπῆρχον. Ἐν δὲ ταῖς ὁμολογίαις προσέκειτο τοῖς ἄρξασι δημάρχοις τὸν ἐνιαυτόν, ἀντικαθιστάναι πάλιν δημάρχους τοὺς ἴσους ἢ τοῦτο μὴ πράξαντας ζῶντας κατακαυθῆναι· ἐὰν δὲ οἱ δήμαρχοι μὴ συμφωνῶσι πρὸς ἀλλήλους, κύριοι εἶναι τὸν ἀνὰ μέσον κείμενον μὴ κωλύεσθαι. Τὴν μὲν οὖν ἐν Ῥώμῃ στάσιν τοιαύτης συλλύσεως τυχεῖν συνέβη.

[26] Ἐπ´ ἄρχοντος δ´ Ἀθήνησι Διφίλου Ῥωμαῖοι κατέστησαν ὑπάτους Κάγκον Ὁράτιον καὶ Λεύκιον Οὐαλέριον Τούρπινον. Ἐπὶ δὲ τούτων, ἐν τῇ Ῥώμῃ τῆς νομοθεσίας διὰ τὴν στάσιν ἀσυντελέστου γενομένης, οἱ ὕπατοι συνετέλεσαν αὐτήν· τῶν γὰρ καλουμένων δώδεκα πινάκων οἱ μὲν δέκα συνετελέσθησαν, τοὺς δ´ ὑπολειπομένους δύο ἀνέγραψαν οἱ ὕπατοι. Καὶ τελεσθείσης τῆς ὑποκειμένης νομοθεσίας, ταύτην εἰς δώδεκα χαλκοῦς πίνακας χαράξαντες οἱ ὕπατοι προσήλωσαν τοῖς πρὸ τοῦ βουλευτηρίου τότε κειμένοις ἐμβόλοις. Ἡ δὲ γραφεῖσα νομοθεσία, βραχέως καὶ ἀπερίττως συγκειμένη, διέμεινε θαυμαζομένη μέχρι τῶν καθ´ ἡμᾶς καιρῶν.

- Τούτων δὲ πραττομένων τὰ πλεῖστα τῶν κατὰ τὴν οἰκουμένην ἐθνῶν ἐν ἡσυχίᾳ ὑπῆρχε, πάντων σχεδὸν εἰρήνην ἀγόντων. Οἱ μὲν γὰρ Πέρσαι διττὰς συνθήκας εἶχον πρὸς τοὺς Ἕλληνας, τὰς μὲν πρὸς Ἀθηναίους καὶ τοὺς συμμάχους αὐτῶν, ἐν αἷς ἦσαν αἱ κατὰ τὴν Ἀσίαν Ἑλληνίδες πόλεις αὐτόνομοι, πρὸς δὲ τοὺς Λακεδαιμονίους ὕστερον ἐγράφησαν, ἐν αἷς τοὐναντίον ἦν γεγραμμένον ὑπηκόους εἶναι τοῖς Πέρσαις τὰς κατὰ τὴν Ἀσίαν Ἑλληνίδας πόλεις. Ὁμοίως δὲ καὶ τοῖς Ἕλλησι πρὸς ἀλλήλους ὑπῆρχεν εἰρήνη, συντεθειμένων τῶν Ἀθηναίων καὶ τῶν Λακεδαιμονίων σπονδὰς τριακονταετεῖς. Ὁμοίως δὲ καὶ τὰ κατὰ τὴν Σικελίαν εἰρηνικὴν εἶχε κατάστασιν, Καρχηδονίων μὲν πεποιημένων συνθήκας πρὸς Γέλωνα, αὐτῶν δὲ τῶν κατὰ τὴν Σικελίαν πόλεων Ἑλληνίδων τὴν ἡγεμονίαν Συρακοσίοις συγκεχωρηκυιῶν, καὶ τῶν Ἀκραγαντίνων μετὰ τὴν ἧτταν τὴν γενομένην περὶ τὸν Ἱμέραν ποταμὸν συλλελυμένων πρὸς τοὺς Συρακοσίους. Ἡσύχαζε δὲ καὶ τὰ κατὰ τὴν Ἰταλίαν ἔθνη καὶ Κελτικήν, ἔτι δ´ Ἰβηρίαν καὶ τὴν ἄλλην σχεδὸν ἅπασαν οἰκουμένην. Διόπερ πολεμικὴ μὲν καὶ ἀξία μνήμης πρᾶξις οὐδεμία συνετελέσθη κατὰ τούτους τοὺς χρόνους, εἰρήνη δὲ μία συνετελέσθη, καὶ πανηγύρεις καὶ ἀγῶνες καὶ θεῶν θυσίαι καὶ τἄλλα τὰ πρὸς εὐδαιμονίαν ἀνήκοντα παρὰ πᾶσιν ἐπεπόλαζεν.

[27] Ἐπ´ ἄρχοντος δ´ Ἀθήνησι Τιμοκλέους Ῥωμαῖοι μὲν κατέστησαν ὑπάτους Λαρῖνον Ἑρμίνιον καὶ Τίτον Στερτίνιον Στρούκτορα. Ἐπὶ δὲ τούτων Σάμιοι μὲν πρὸς Μιλησίους περὶ Πριήνης ἀμφισβητήσαντες εἰς πόλεμον κατέστησαν, ὁρῶντες δὲ τοὺς Ἀθηναίους ταῖς εὐνοίαις διαφέροντας πρὸς Μιλησίους, ἀπέστησαν ἀπ´ αὐτῶν. Οἱ δὲ Περικλέα προχειρισάμενοι στρατηγὸν ἐξέπεμψαν ἐπὶ τοὺς Σαμίους ἔχοντα τριήρεις τετταράκοντα. Οὗτος δὲ πλεύσας ἐπί τε τὴν Σάμον - - - παρεισελθὼν δὲ καὶ τῆς πόλεως ἐγκρατὴς γενόμενος κατέστησε δημοκρατίαν ἐν αὐτῇ. Πραξάμενος δὲ παρὰ τῶν Σαμίων ὀγδοήκοντα τάλαντα, καὶ τοὺς ἴσους ὁμήρους παῖδας λαβών, τούτους μὲν παρέδωκε τοῖς Λημνίοις, αὐτὸς δ´ ἐν ὀλίγαις ἡμέραις ἅπαντα συντετελεκὼς ἐπανῆλθεν εἰς τὰς Ἀθήνας. Ἐν δὲ τῇ Σάμῳ στάσεως γενομένης, καὶ τῶν μὲν αἱρουμένων τὴν δημοκρατίαν, τῶν δὲ βουλομένων τὴν ἀριστοκρατίαν εἶναι, ταραχὴ πολλὴ τὴν πόλιν ἐπεῖχε. Τῶν δ´ ἐναντιουμένων τῇ δημοκρατίᾳ διαβάντων εἰς τὴν Ἀσίαν καὶ πορευθέντων εἰς Σάρδεις πρὸς Πισσούθνην τὸν τῶν Περσῶν σατράπην περὶ βοηθείας, ὁ μὲν Πισσούθνης ἔδωκεν αὐτοῖς στρατιώτας ἑπτακοσίους, ἐλπίζων τῆς Σάμου διὰ τούτου κυριεύσειν, οἱ δὲ Σάμιοι μετὰ τῶν δοθέντων αὐτοῖς στρατιωτῶν νυκτὸς πλεύσαντες εἰς τὴν Σάμον ἔλαθόν τε {τὴν πόλιν} παρεισελθόντες, τῶν πολιτῶν συνεργούντων, ῥᾳδίως τ´ ἐκράτησαν τῆς Σάμου, καὶ τοὺς ἀντιπράττοντας αὐτοῖς ἐξέβαλον ἐκ τῆς πόλεως· τοὺς δ´ ὁμήρους ἐκκλέψαντες ἐκ τῆς Λήμνου καὶ τὰ κατὰ τὴν Σάμον ἀσφαλισάμενοι, φανερῶς ἑαυτοὺς ἀπέδειξαν πολεμίους τοῖς Ἀθηναίοις. Οἱ δὲ πάλιν Περικλέα προχειρισάμενοι στρατηγὸν ἐξέπεμψαν ἐπὶ τοὺς Σαμίους μετὰ νεῶν ἑξήκοντα. Μετὰ δὲ ταῦθ´ ὁ μὲν Περικλῆς ναυμαχήσας πρὸς ἑβδομήκοντα τριήρεις ἐνίκησε τοὺς Σαμίους, μεταπεμψάμενος δὲ παρὰ Χίων καὶ Μυτιληναίων ναῦς εἴκοσι πέντε μετὰ τούτων ἐπολιόρκησε τὴν Σάμον. Μετὰ δέ τινας ἡμέρας Περικλῆς μὲν καταλιπὼν μέρος τῆς δυνάμεως ἐπὶ τῆς πολιορκίας ἀνέζευξεν, ἀπαντήσων ταῖς Φοινίσσαις ναυσίν, ἃς οἱ Πέρσαι τοῖς Σαμίοις ἦσαν ἀπεσταλκότες.

[28] οἱ δὲ Σάμιοι διὰ τὴν ἀνάζευξιν τοῦ Περικλέους νομίζοντες ἔχειν καιρὸν ἐπιτήδειον εἰς ἐπίθεσιν ταῖς ἀπολελειμμέναις ναυσίν, ἐπέπλευσαν ἐπ´ αὐτάς, καὶ νικήσαντες τῇ ναυμαχίᾳ φρονήματος ἐπληροῦντο. Ὁ δὲ Περικλῆς ἀκούσας τὴν τῶν ἰδίων ἧτταν, εὐθὺς ὑπέστρεψε καὶ στόλον ἀξιόλογον ἤθροισε, βουλόμενος εἰς τέλος συντρῖψαι τὸν τῶν ἐναντίων στόλον. Ταχὺ δ´ ἀποστειλάντων Ἀθηναίων μὲν ἑξήκοντα τριήρεις, Χίων δὲ καὶ Μυτιληναίων τριάκοντα, μεγάλην ἔχων δύναμιν συνεστήσατο τὴν πολιορκίαν καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν, συνεχεῖς ποιούμενος προσβολάς. Κατεσκεύασε δὲ καὶ μηχανὰς πρῶτος τῶν πρὸ αὐτοῦ τούς τε ὀνομαζομένους κριοὺς καὶ χελώνας, Ἀρτέμωνος τοῦ Κλαζομενίου κατασκευάσαντος. Ἐνεργῶς δὲ πολιορκήσας τὴν πόλιν καὶ ταῖς μηχαναῖς καταβαλὼν τὰ τείχη κύριος ἐγένετο τῆς Σάμου. Κολάσας δὲ τοὺς αἰτίους ἐπράξατο τοὺς Σαμίους τὰς εἰς τὴν πολιορκίαν γεγενημένας δαπάνας, τιμησάμενος αὐτὰς ταλάντων διακοσίων. Παρείλετο δὲ καὶ τὰς ναῦς αὐτῶν καὶ τὰ τείχη κατέσκαψε, καὶ τὴν δημοχρατίαν καταστήσας ἐπανῆλθεν εἰς τὴν πατρίδα. Ἀθηναίοις δὲ καὶ Λακεδαιμονίοις μέχρι τούτων τῶν χρόνων αἱ τριακονταετεῖς σπονδαὶ διέμειναν ἀσάλευτοι. Καὶ ταῦτα μὲν ἐπράχθη κατὰ τοῦτον τὸν ἐνιαυτόν.

[29] Ἐπ´ ἄρχοντος δ´ Ἀθήνησι Μυριχίδου Ῥωμαῖοι μὲν κατέστησαν ὑπάτους Λεύκιον Ἰούλιον καὶ Μάρκον Γεγάνιον, Ἠλεῖοι δ´ ἤγαγον ὀλυμπιάδα πέμπτην πρὸς ταῖς ὀγδοήκοντα, καθ´ ἣν ἐνίκα Κρίσων Ἱμεραῖος τὸ δεύτερον. Ἐπὶ δὲ τούτων κατὰ τὴν Σικελίαν Δουκέτιος μὲν ὁ γεγονὼς τῶν Σικελικῶν πόλεων ἡγεμὼν τὴν τῶν Καλακτίνων πατρίδα κατέστησε, καὶ πολλοὺς εἰς αὐτὴν οἰκίζων οἰκήτορας ἀντεποιήσατο μὲν τῆς τῶν Σικελῶν ἡγεμονίας, μεσολαβηθεὶς δὲ νόσῳ τὸν βίον κατέστρεψε.

Συρακόσιοι δὲ πάσας τὰς τῶν Σικελῶν πόλεις ὑπηκόους ποιησάμενοι πλὴν τῆς ὀνομαζομένης Τρινακίης, ἔγνωσαν ἐπὶ ταύτην στρατεύειν· σφόδρα γὰρ ὑπώπτευον τοὺς Τρινακίους ἀντιλήψεσθαι τῆς τῶν ὁμοεθνῶν Σικελῶν ἡγεμονίας. Ἡ δὲ πόλις αὕτη πολλοὺς καὶ μεγάλους ἄνδρας εἶχεν, ἀεὶ τὸ πρωτεῖον ἐσχηκυῖα τῶν Σικελικῶν πόλεων· ἦν γὰρ ἡγεμόνων ἡ πόλις αὕτη πλήρης μέγα φρονούντων ἐπ´ ἀνδρείᾳ. Διὸ καὶ πάσας τὰς δυνάμεις ἀθροίσαντες ἐκ τῶν Συρακουσῶν καὶ τῶν συμμάχων πόλεων ἐστράτευσαν ἐπ´ αὐτήν. Οἱ δὲ Τρινάκιοι συμμάχων μὲν ἦσαν ἔρημοι διὰ τὸ τὰς ἄλλας πόλεις ὑπακούειν Συρακοσίοις, μέγαν δ´ ἀγῶνα συνεστήσαντο. Ἐκθύμως γὰρ ἐγκαρτεροῦντες τοῖς δεινοῖς καὶ πολλοὺς ἀνελόντες, ἡρωικῶς μαχόμενοι πάντες κατέστρεψαν τὸν βίον. Ὁμοίως δὲ καὶ τῶν πρεσβυτέρων οἱ πλείους ἑαυτοὺς ἐκ τοῦ ζῆν μετέστησαν, οὐχ ὑπομείναντες τὰς ἐκ τῆς ἁλώσεως ὕβρεις. Οἱ δὲ Συρακόσιοι τοὺς πρότερον ἀηττήτους γεγονότας νικήσαντες ἐπιφανῶς, τὴν μὲν πόλιν ἐξανδραποδισάμενοι κατέσκαψαν, τῶν δὲ λαφύρων τὰ κράτιστα ἀπέστειλαν εἰς Δελφοὺς χαριστήρια τῷ θεῷ.

[30] Ἐπ´ ἄρχοντος δ´ Ἀθήνησι Γλαυκίδου Ῥωμαῖοι κατέστησαν ὑπάτους Τίτον Κοΐντιον καὶ Ἀγρίππαν Φούριον. Ἐπὶ δὲ τούτων Συρακόσιοι διὰ τὰς προειρημένας εὐημερίας ἑκατὸν μὲν τριήρεις ἐναυπηγήσαντο, τὸν δὲ τῶν ἱππέων ἀριθμὸν ἐποίησαν διπλάσιον· ἐπεμελήθησαν δὲ καὶ τῆς πεζῆς δυνάμεως, καὶ χρημάτων παρασκευὰς ἐποιοῦντο, φόρους ἁδροτέρους τοῖς ὑποτεταγμένοις Σικελοῖς ἐπιτιθέντες. Ταῦτα δ´ ἔπραττον διανοούμενοι πᾶσαν Σικελίαν ἐκ τοῦ κατ´ ὀλίγον κατακτήσασθαι. Ἅμα δὲ τούτοις πραττομένοις κατὰ τὴν Ἑλλάδα συνέβη τὸν Κορινθιακὸν κληθέντα πόλεμον ἀρχὴν λαβεῖν διὰ τοιαύτας τινὰς αἰτίας. Ἐπιδάμνιοι κατοικοῦντες περὶ τὸν Ἀδρίαν, ἄποικοι δ´ ὑπάρχοντες Κερκυραίων καὶ Κορινθίων, ἐστασίασαν πρὸς ἀλλήλους. Τῆς δ´ ἐπικρατούσης μερίδος φυγαδευούσης πολλοὺς τῶν ἀντιπραττόντων, οἱ φυγάδες ἀθροισθέντες καὶ παραλαβόντες τοὺς Ἰλλυριοὺς ἔπλευσαν κοινῇ μετ´ αὐτῶν ἐπὶ τὴν Ἐπίδαμνον. Στρατευσάντων δὲ τῶν βαρβάρων πολλῇ δυνάμει, καὶ τὴν μὲν χώραν κατασχόντων, τὴν δὲ πόλιν πολιορκούντων, οἱ μὲν Ἐπιδάμνιοι, καθ´ ἑαυτοὺς οὐκ ὄντες ἀξιόμαχοι, πρέσβεις ἔπεμψαν εἰς Κέρκυραν, ἀξιοῦντες τοὺς Κερκυραίους συγγενεῖς ὄντας βοηθῆσαι. Οὐ προσεχόντων δ´ αὐτῶν, ἐπρεσβεύσαντο πρὸς Κορινθίους περὶ συμμαχίας, καὶ μόνην ἐκείνην ἐποιήσαντο μητρόπολιν· ἅμα δὲ καὶ συνοίκους ᾐτοῦντο. Οἱ δὲ Κορίνθιοι τοὺς μὲν Ἐπιδαμνίους ἐλεοῦντες, τοὺς δὲ Κερκυραίους μισοῦντες διὰ τὸ μόνους τῶν ἀποίκων μὴ πέμπειν τὰ κατειθισμένα ἱερεῖα τῇ μητροπόλει, ἔκριναν βοηθεῖν τοῖς Ἐπιδαμνίοις. Διόπερ ἀποίκους τε ἐξέπεμψαν εἰς τὴν Ἐπίδαμνον καὶ στρατιώτας ἱκανοὺς φρουρῆσαι τὴν πόλιν. Ἐπὶ δὲ τούτοις οἱ Κερκυραῖοι παροξυνθέντες ἀπέστειλαν πεντήκοντα τριήρεις καὶ στρατηγὸν ἐπ´ αὐτῶν. Οὗτος δὲ προσπλεύσας τῇ πόλει προσέταττε τοὺς μὲν φυγάδας καταδέχεσθαι· ἐπὶ δὲ τοὺς φρουροὺς Κορινθίους πρέσβεις ἀπέστειλαν ἀξιοῦντες δικαστηρίῳ κριθῆναι περὶ τῆς ἀποικίας, μὴ πολέμῳ. Τῶν δὲ Κορινθίων οὐ προσεχόντων αὐτοῖς, συγκατέβησαν εἰς πόλεμον ἀμφότεροι, καὶ ναυτικὰς δυνάμεις ἀξιολόγους κατεσκεύαζον καὶ συμμάχους προσελαμβάνοντο. Ὁ μὲν οὖν Κορινθιακὸς ὀνομασθεὶς πόλεμος συνέστη διὰ τὰς προειρημένας αἰτίας.

Ῥωμαῖοι δὲ πρὸς Οὐολούσκους διαπολεμοῦντες τὸ μὲν πρῶτον ἀκροβολισμοὺς καὶ μικρὰς μάχας συνετέλουν, μετὰ δὲ ταῦτα παρατάξει μεγάλῃ νικήσαντες τοὺς πλείους τῶν πολεμίων κατέκοψαν.

suite

XXI.. Partout les femmes de mauvaise vie sont condamnées à une amende pécuniaire. Zaleucus employa un autre moyen, très ingénieux, pour réprimer leur incontinence. Voici ce qu'il ordonna : Aucune femme libre ne pourra se faire accompagner par plus d'une suivante, excepté dans le cas où elle serait ivre; elle ne pourra pas sortir de la ville, à moins qu'elle ne soit adultère; elle ne pourra porter sur elle ni des ornements d'or ni des vêtements de riche étoffe, à moins qu'elle ne soit une courtisane. Il défendit même à tout homme de porter des bagues d'or ou de revêtir un habit à la milésienne (26), si ce n'est dans le cas où il se rendrait chez une courtisane ou chez une femme adu- 184 ltère. C'est ainsi que, sans leur infliger des peines humiliantes, le législateur parvint à détourner les hommes d'une mollesse pernicieuse et de moeurs dissolues ; car personne, par l'aveu d'une conduite honteuse, n'aurait voulu devenir la risée de ses concitoyens. On a de lui beaucoup d'autres belles institutions au sujet des contrats et des affaires litigieuses; mais il serait trop long et en dehors de notre plan d'en faire ici la description. Nous allons donc reprendre le fil de notre histoire.

XXII. Lysimachide étant archonte d'Athènes, les Romains élurent pour consuls Titus Ménénius et Publius Sextius Capitolinus (27). Dans cette année, les Sybarites, ayant échappé aux périls de l'insurrection (28), allèrent s'établir sur les bords du fleuve Traïs (29). Ils y demeurèrent quelque temps ; mais ils furent encore chassés de cet asile et décimés par les Brutiens. En Grèce, les Athéniens recouvrèrent l'Eubée, et après avoir expulsé les Hestiéens de leur ville, ils y envoyèrent une colonie sous le commandement de Périclès. Les colons étaient au nombre de mille et se partagèrent au sort la ville et le territoire.

XXIII.  Praxitèle étant archonte d'Athènes, on célébra la LXXXIVe olympiade, dans laquelle Crison d'Himère fut vainqueur à la course du stade (30). Les Romains nommèrent des décemvirs chargés de la rédaction des lois. Voici leurs noms : Publius Clodius Régillanus, Titus Minutius, Spurius Véturius, Caïus Julius, Caïus Sulpicius, Publius Sestius, Romulus, Spurius, Posthumius, Calvinius (31). Pendant que ceux-ci étaient occupés à rédiger les lois, les Thuriens firent la guerre aux Tarentins; ils se ravagèrent mutuellement leur territoire en l'envahissant par terre et par mer. Ils livrèrent beaucoup d'es- 185 carmouches et de combats légers sans engager aucune action sérieuse. .

XXIV. Lysanias étant archonte d'Athènes, les Romains pour faire rédiger les lois, nommèrent de nouveau des décemvirs dont voici les noms : Appius Clodius, Martius Cornélius, Lucius Minutius, Caïus Sergius, Quintus, Publius, Manius, Raboléius, Spurius, Véturius (32). Ces décemvirs ne purent achever la rédaction des lois. L'un d'eux, épris d'une fille d'origine patricienne, mais pauvre, essaya d'abord de la séduire par des offres d'argent; mais n'ayant pas réussi, il envoya auprès d'elle un sycophante avec l'ordre de l'emmener esclave. Le sycophante, prétendant qu'elle lui appartenait, la conduisit devant le magistrat et la réclama comme son esclave. Le magistrat (33) ayant accueilli cette réclamation, remit la jeune personne entre les mains du sycophante qui allait l'emmener comme son esclave. Le père de la jeune fille, présent à cette scène, fut en proie à de violents chagrins; car personne ne voulait écouter ses plaintes. Passant par hasard devant la boutique d'un boucher, il saisit un couteau sur l'étal et en frappa sa fille mortellement pour prévenir son déshonneur. Sortant ensuite en toute hâte de la ville, il se rendit auprès de l'armée alors campée à Algidum (34). Là il exposa son infortune en versant des larmes et excita, par son récit, la compassion de tous les soldats. L'armée entière se mit en route pour aller au secours des infortunés, et profita de la nuit pour entrer avec ses armes à Rome. Les soldats allèrent occuper la colline appelée le mont Aventin.

XXV. Lorsque le lendemain matin l'exaspération des soldats fut connue, les décemvirs, venant au secours de leur collègue, rassemblèrent un grand nombre de jeunes gens prêts à décider 186 la querelle par les armes. Au moment où les deux partis allaient en venir aux mains, les citoyens les plus estimés, prévoyant la grandeur du danger, envoyèrent des parlementaires chargés de négocier un accommodement; ils employèrent tout leur pouvoir pour calmer l'effervescence et garantir la patrie de graves dissensions. Enfin, la concorde fut rétablie, et on stipula qu'il serait nommé dix tribuns du peuple, investis d'une autorité supérieure à celle des autres magistrats de la ville, et qui seraient considérés comme les gardiens de la liberté des citoyens. Il fut, en outre, convenu que des deux consuls élus annuellement, l'un serait pris dans la classe des patriciens et l'autre dans celle des plébéiens, le peuple se réservant la faculté de choisir les deux consuls dans la classe des plébéiens. Ce pacte affaiblit la prépondérance des patriciens qui, fiers de leur noble origine et de la gloire de leurs ancêtres, étaient devenus en quelque sorte les maîtres de la cite. Une autre clause du pacte conclu portait que les tribuns en exercice, après l'expiration du terme annuel de leur magistrature, se subrogeraient un nombre égal de successeurs au tribunat, sous peine, s'ils ne remplissaient pas ce devoir, d'être brûlés vifs (35). Enfin, on convint que les tribuns, dans le cas où ils différeraient d'opinion, auraient la faculté de laisser discuter les propositions. Telles étaient les conditions auxquelles la sédition fut apaisée.

XXVI. Diphilus étant archonte d'Athènes, les Romains élurent pour consuls Ancus Horatius et Lucius Valérius Turpinus (36). Dans cette année, les consuls à Rome terminèrent la rédaction des lois, laquelle avait été interrompue par suite de la sédition mentionnée. Les décemvirs avaient rédigé dix des lois appelées les Douze Tables; les deux dernières y ont été ajoutées par les consuls. Le code de législation ayant été ainsi achevé, les consuls le firent graver sur douze tables d'airain, qui furent 187 clouées aux rostres placés à l'entrée du palais du sénat. Ce code, rédigé avec précision et simplicité, s'est conservé, monument admirable, jusqu'à nos jours.

Pendant que ces choses avaient lieu, la plupart des nations de la terre vivaient tranquilles, jouissant d'une paix presque générale. Les Perses avaient fait avec les Grecs deux traités : le premier, conclu avec les Athéniens et leurs alliés, garantissait l'indépendance des villes grecques de l'Asie; le second, avec les Lacédémoniens, stipulait, au contraire, que les villes grecques de l'Asie resteraient sous la domination des Perses. Les autres Grecs vivaient également en paix entre eux, grâce à une trêve de trente ans, conclue entre les Athéniens et les Lacédémoniens. La Sicile jouissait aussi d'un profond repos depuis que les Carthaginois avaient fait un traité avec Gélon, et que les villes grecques de la Sicile avaient reconnu l'autorité des Syracusains, avec lesquels s'étaient réconciliés les Agrigentins, après leur défaite aux bords du fleuve Himère. Enfin, les peuples de l'Italie, de la Celtique, de l'Ibérie et de presque toute la terre, vivaient en repos. Aussi aucun exploit guerrier, digne de mémoire, ne fut-il accompli à cette époque. La paix seule régnait; on ne voyait alors partout que fêtes, jeux, sacrifices, et tout ce qui accompagne la prospérité des Etats.

XXVII.Timoclès étant archonte d'Athènes, les Romains nommèrent consuls Larinus Herminius et Titus Stertinius Structus (37). Dans cette année, les Samiens firent la guerre aux Milésiens, au sujet de la possession de Priène (38). Voyant les Athéniens favoriser le parti des Milésiens, ils se détachèrent de leur alliance. Les Athéniens nommèrent Périclès au commandement d'une flotte de quarante trirèmes, dirigée contre les Samiens. Périclès vint bloquer Samos, s'empara de la ville et y établit un gouvernement démocratique. Il leva sur les Samiens une con- 188 tribution de quatre-vingts talents (39), et se fit livrer en otage un nombre égal d'enfants (40) qu'il remit aux Lemniens. Après avoir accompli toutes ces choses en peu de jours, Périclès retourna à Athènes. Mais bientôt une insurrection éclata dans Samos; la ville fut troublée par deux factions opposées : les uns s'étaient déclarés pour le gouvernement démocratique, les autres pour le gouvernement aristocratique. Les citoyens opposés à la démocratie passèrent en Asie et vinrent à Sardes implorer le secours de Pissuthnès, satrape des Perses. Pissuthnès leur fournit sept cents soldats qu'il jugeait suffisants pour s'emparer de Samos. Les Samiens partirent avec cette troupe et allèrent pendant la nuit aborder à Samos; ils s'introduisirent secrètement dans la ville avec l'aide des habitants, se rendirent facilement maîtres de Samos et chassèrent de la ville la faction opposée. Ils réussirent ensuite à enlever clandestinement les otages confiés à la garde des Lemniens, et ayant fortifié Samos, ils se déclarèrent ouvertement contre les Athéniens. Ceux-ci nommèrent de nouveau Périclès au commandement d'une flotte composée de soixante navires. Périclès engagea bientôt un combat naval contre soixante-dix trirèmes, et remporta la victoire sur les Samiens. Après s'être fait livrer des habitants de Chio et de Mitylène, vingt-cinq navires, il vint avec ce renfort bloquer Samos. Quelques jours après, Périclès laissa une partie de sa flotte pour continuer le blocus, tandis qu'il se porta à la rencontre des navires phéniciens, que les Perses avaient envoyés au secours des Samiens.

XXVIII. Les Samiens, jugeant le départ de Périclès une occasion favorable pour attaquer le restant des bâtiments ennemis, leur donnèrent la chasse, et la victoire qu'ils remportèrent dans un combat naval, les enfla d'orgueil. Informé de la défaite des siens, Périclès revint en arrière et réunit une flotte considérable avec laquelle il se proposa de détruire complétement celle des en- 189 nemis. Il reçut immédiatement soixante trirèmes envoyées par les Athéniens, trente autres envoyées par les Mitylénéens, et se trouva bientôt à la tête de forces imposantes avec lesquelles il investit l'île par terre et par mer, et la pressa par des attaques continuelles. Il fit alors le premier usage des machines de guerre connues sous le nom de béliers et de tortues, construites par Artémon de Clazomène. Grâce au siége de la ville, poussé avec vigueur, et à l'emploi de ces machines qui abattaient les murailles, Périclès se rendit maître de Samos. Il châtia les coupables et fit payer aux Samiens les dépenses du blocus, en leur imposant une contribution de deux cents talents (41). Il leur enleva leurs navires, démolit les murailles de la ville, et, après avoir rétabli le gouvernement démocratique, il revint dans sa patrie. Les Athéniens et les Lacédémoniens avaient jusqu'à cette époque respecté la trêve de trente ans, conclue entre eux. Tels sont les événements arrivés dans le cours de cette année.

XXXIX. Myrichide étant archonte d'Athènes, les Romains nommèrent consuls Lucius Julius et Marcus Géganius. Les Éliens célébrèrent alors la quatre-vingt-cinquième olympiade, où Crisson d'Himère fut, pour la seconde fois, vainqueur à la course du stade (42). Dans cette année, Ducétius, chef des villes sicules, donna une patrie aux Callatins, et y transplanta de nombreux colons; il allait atteindre l'autorité suprême sur les Sicules, lorsqu'il fut surpris par une maladie dont il mourut.

Les Syracusains qui avaient subjugué toutes les villes des Sicules, à l'exception de Trinacie, résolurent de marcher contre cette ville; car ils craignaient que les Trinaciens ne leur enlevassent la suprématie sur les Sicules, de même origine. Trinacie avait une population nombreuse et forte ; elle occupait toujours le premier rang parmi les villes sicules; ses habitants, faits pour le commandement, étaient courageux et entreprenants; aussi les Syracusains ne marchèrent-ils contre cette ville qu'avec toutes leurs forces, jointes à celles de leurs  190 alliés. Les Trinaciens étaient sans alliés, puisque les autres villes étaient soumises à la domination des Syracusains; ils avaient donc à soutenir une lutte difficile. Ils affrontèrent néanmoins avec courage les périls de la guerre, et périrent tous héroïquement, après avoir tué un grand nombre d'ennemis. La plupart des citoyens plus âgés s'ôtèrent eux-mêmes la vie, ne pouvant supporter la honte de la captivité. Après cette victoire célèbre, remportée sur une population jusqu'alors regardée comme invincible, les Syracusains rasèrent la ville, vendirent les habitants comme esclaves, et envoyèrent des dépouilles opimes à Delphes, pour se rendre le dieu propice.

XXX. Glaucide étant archonte d'Athènes, les Romains élurent pour consuls Titus Quintus et Agrippa Furius (43). Dans cette année, les Syracusains, encouragés par les succès précédents, construisirent une flotte de cent trirèmes et doublèrent le nombre de leur cavalerie. Ils appliquèrent aussi leurs soins à l'organisation de l'armée de terre, et accumulèrent des trésors, par les contributions considérables qu'ils avaient imposées à leurs sujets siciliens. Ils firent tous ces préparatifs dans l'intention de conquérir bientôt toute la Sicile.

Pendant que ces choses se passaient, la guerre, appelée corinthienne, éclata en Grèce à l'occasion que nous allons faire connaître. Les Epidamniens, établis sur le littoral de la mer Adriatique, étaient une colonie des Corcyréens et des Corinthiens. Des dissensions s'étaient élevées : la faction victorieuse condamna à l'exil un grand nombre de partisans de la faction opposée. Les exilés se rassemblèrent et ayant réuni à leur troupe les Illyriens, ils firent en commun voile pour Epidamne. Ils se mirent en campagne avec une nombreuse armée de Barbares, occupèrent le territoire ennemi et vinrent assiéger la ville. Impuissants à résister à cette attaque, les Epidamniens envoyèrent des députés à Corcyre, pour implorer la protection des Corcyréens dont ils tiraient leur origine ; mais comme on leur refusa des secours, ils s'adressèrent aux Corinthiens, négocièrent avec eux une alliance, et déclarèrent Corinthe 191 leur unique métropole; en même temps ils demandèrent de nouveaux colons. Saisis de commisération pour les Epidamniens et par haine contre les Corcyréens, qui seuls de toutes les colonies de Corinthe n'avaient pas envoyé à la métropole les offrandes sacrées en usage, les Corinthiens résolurent de venir au secours des Épidamniens. En conséquence, ils firent partir des colons pour Épidamne, et confièrent la garde de la ville à un détachement suffisant. Irrités de cela, les Corcyréens mirent en mer cinquante trirèmes, commandées par un général. Celui-ci vint s'embosser devant la ville et ordonna aux habitants de recevoir les exilés : en même temps, on envoya des parlementaires auprès des soldats de la garnison corinthienne, pour les engager à décider les affaires de la colonie par un jugement et non par les armes. Les Corinthiens rejetèrent cette ouverture On se prépara donc des deux côtés à la guerre; on réunit des forces navales considérables et on se procura des alliés. Telle fut l'origine de la guerre appelée corinthienne.

Les Romains étaient, à cette époque, en guerre avec les Volsques. Ils n'eurent d'abord que des escarmouches et de légers combats ; mais ils furent ensuite victorieux dans une grande bataille où périrent la plupart des ennemis.

suite

NOTES

 

(01)  Στρατεύσαντες ἐπὶ Πικενούς. Il  est à remarquer que Diiodore ne parle nulle part de cette expédition  mentionnée dans le sommaire. Peut-être faut-il lire Τρικανέους au lien de Πικένους , comme l'avait  déjà conjecturé Weseling.

(02) Comparez Velleius Paterculus , I, 16 , et Pline ( Hist. nat.), XXXIV , 8.

(03)  Troisième année de la LXXXIe olympiade : année 450 avant J.-C.

(04) Île du Nil. Voyez XI, 77.

(05) Villes maritimes de l'île de Cypre.

(06) Comparez Thucydide, I, 112.

(07) Quatrième aimée de la LXXXIIe olympiade; année  449 avant J.-C.

(08)  Ville de l'île de Cypre.

(09) Phasélis, ville de la Paniphylie : les Cyanées ou îles bleues, étaient situées près du Bosphore de Thrace.

(10) Première année de la LXXXIIIeolympiade; année 448 avant J.-C.

(11)  Deuxième année de la LXXXXIIIe olympiade; année 447 avant J.-C.

(12)  l.e nom du second consul manque dans le texte. Au reste, il est a remarquer que presque tous les nonis des consuls romains sont ou altérés ou incomplets; ils ne s'accordent pas toujours avec les noms des consuls donnés par les historiens romains, et particulièrement par Tite Live.

(13)  Troisième année de la LXXXIIIe olympiade ; année 446 avant J. -C.

(14)  Καλὴ ἀκτή, beau rivage. On appelait ainsi la côte de la Sicile en face de l'Italie.

(15) Erbita, ville de la Sicile.

(16)  L'auteur a attribué plus haut (XI, 89) à un seul Thessalien le rétablissement de cette ville, en ajoutant que les nouveaux colons ne l'avaient occupée que pendant six ans.

(17) J'ai introduit ici, dans la ponctuation , un léger changement qui rend l'intelligence du texte plus facile. Au lieu de faire rapporter les mots à l'époque à laquelle nous touchons, à la phrase précédente, je les rattache, au contraire, à la phrase qui suit, et je propose de lire : Τοῦ δευτέρου συνοικισμοῦ.  Κατὰ τοὺς ὑποκειμένους καιροὺς, ἐπ' ἄρχοντος... au lieu de : Τοῦ δευτέρου συνοικισμοῦ, κατὰ τοὺς ὑποκειμένους καιρούς.  Ἐπ' ἄρχοντος.... Ma conjecture est parfaitement justifiée par la phrase qui suit. C'est qu'en effet l'archontat de Callimaque date du commencement de la LXXXIVe olympiade, et nous sommes maintenant dans la troisième année de la LXXXIIIe olympiade.

(18) Suivant Jamblique ( Vie de Pythagore, 33), Charondas était contemporain et disciple de Pythagore, qui vivait environ soixante ans antérieurement à l'époque oït nous sommes arrivés. Charondas devait donc avoir été un exempte d'une longévité remarquable. Au reste , depuis Aristote ( Politique , II ), Charondas, originaire de Catane, avait été le législateur des villes ebateidiennes de l'Italie et du la Sicile ; ces villes étaient, en Italie . Rbégium , et en Sicile, Zancle, Naxos, l.éontium, Catane, Eubée, Myles, Himère, Callipolis.

(19) Μυρίκη,. Probablement une espèce d'arbousier.

(20Μανθάνειν γράμματα. Je n'ai pas cru devoir rendre γράμματα par belles-)lettres, ainsi que le font la plupart des traducteurs ; car il ne peut être iei question que des principes de renseignement élémentaire, que l'auteur appelle plus loin

(21)  J'ai suivi ici la ponctuation ordinaire, en lisant εἰπόντος· νόμῳ au lieu de  εἴπόντος νόμῳ. Ceux qui ont suivi ce dernier mode de ponctuation ( Miot est de ce nombre) ont entendu par là une pièce de comédie intitulée la Loi. Cette version me paraît un peu forcée. Je considère ici  νόμῳ, en le rattachant à τεθαύματα, comme une locution adverbiale, à peu près synonyme de δικαίως, ἀληθῶς, etc.

(22)  C'était la lui du talion , qu'on trouve, chose digne de remarque, dans l'origine de presque toutes les sociétés. Elle faisait partie du code mosaïque ( Exod., XXI -2i4) et du code romain, appelé les Douze Tables ( Aulu-Gelle , XX , 1 ).

(23) Environ quatre cents francs.

(24) Voyez livre XIII, 33.

(25)  Καταβαλόμενος ἐξ ἀρχῆς καινὴν νομοθεσίαν; ἤτξατο πρῶτον περὶ τῶν ἑπουρανίων θεῶν. J'ignore sur quel texte Miot s'est appuyé pour rendre cette phrase par :« Il fonda un nouveau système de lois, dont il rapporta l'origine aux dieux habitants du ciel. » Il n'est pas vrai que Zaleucus eût rapporté aux dieux l'origine de ses lois. Le texte de Diodore ne dit rien de semblable.

(26)  La ville de Milet était renommée pour le luxe de ses habitants.

(27) Quatrième année de la LXXXIIIe olympiade ; année 445 avant J.-C.

(28) Voyez chap. 11.

(29)  Aujourd'hui Triunto , dans la Calabre.

(30) Première année de la LXXXIVe olympiade; année 444 avant J.-C.

(31)  Ces noms, surtout les derniers, sont inexacts ou tronqués. En les corrigeant d'après Tite Live et les fastes consulaires, on a : Appius Claudius Régillanus, Titus Minucius, Spurius Véturius, Caius Julius, Caius Sulpicius. Publius Sextius, Romulus, Spurius Posthumius, Aulus Manlius , Publius Horatius.

(32) Cette liste de décemvirs est encore plus défectueuse que la précédente. En la corrigeant d'après Tite-Live III, 44), on a : Appius Claudius, M. Cornélius, I,. Minucius, C. Sergius, Q. Pétilius, Manius Raboléios, T. Antonius Mérenda, Fabius Vibulanus, C. Décilius et Spurius Oppius.  - Deuxième année de lu LXXXIVe olympiade; année 443 avant J.-C,

(33) Appius Claudius. Voyez Tite-Live, 44.

(34) Nom d'une montagne et d'une petite ville près de Rome.

(35) Tite Live (III, 55) rapporte ainsi le texte de cette loi qui avait été proposée à la sanction du peuple par Marcus Duillius : Qui plebem sine tribunis reliquisset, quique magistralum sine provocatione creasset, tergo ne capite puniretur. Comparez Valerius Maxime , VI, 3.

(36) Troisième année de la LXXXIVe olympiade : année 442 avant J.-C.

(37)  Quatrième année de la LXXXIVe olympiade; année 441 avant J.-C.

(38)  Ville située sur les bords du Méandre, entre Milet et Ephèse. L'édition bipontine a admis dans le texte la mauvaise leçon de t εἰρήνη, paix , au lieu de Πριήνης;. patrie de Pittacus.

(39) Environ quatre cent quarante mille francs.

(40) Selon Thucydide (I, 115),les Athéniens se firent livrer en otage cinquante hommes adultes et autant d'enfants.

(41) Un million cent mille francs.

(42) Première année de la LXXXVe olympiade ; année 440 avant J.-C.

(43) Deuxième année de la LXXXVe olympiade ; année 439 avant J.-C.