Diodore de Sicile traduit par Ferd. Hoefer Tome III

DIODORE DE SICILE

BIBLIOTHÈQUE HISTORIQUE. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΟΣ ΙΒ'.

TOME PREMIER : LIVRE ΧIΙ chapitres LVI à LXXXIV

Traduction française : FERD. HOEFER

chapitres XXXI à LXlivre XIII chapitres I à XXX

Traduction de l'Abbé TERRASSON : livre XII

DIODORE DE SICILE.

LIVRE DOUZIÈME.

SOMMAIRE. Expédition des Athéniens contre Cypre. - Les Mégariens se détachent de l'alliance des Athéniens. - Bataille livrée à Coronée entre les Athéniens et les Béotiens. - Expédition des Athéniens contre l'Eubée. - Guerre des Syracusains contre les Agrigentins. - Fondation de Thurium en Italie; dissensions civiles. - Charondas de Thurium, choisi pour législateur, devient le bienfaiteur de sa patrie. - Zaleucus, législateur des Locriens, s'acquiert une grande réputation. - Les Athéniens chassent les Hestiéens et envoient eux-mêmes une colonie. - Guerre entre les Thuriens et les Tarentins. - Troubles à Rome. - Guerre entre les Samiens et les Milésiens. - Les Syracusains marchent contre les Picéniens (01) et détruisent la ville. - En Grèce s'allume la guerre corinthienne. - Apparition des Campaniens en Italie. - Combat naval entre les Corinthiens et les Corcyréens. - Potidée et les Chalcidiens abandonnent l'alliance des Athéniens. - Expédition des Athéniens contre les Potidéates. - Troubles à Thurium. - Méton l'Athénien découvre la période de dix-neuf ans. - Les Tarentins fondent Héraclée en Italie. - Spurius Manlius est mis à mort pour avoir aspiré à la tyrannie. - Guerre dite du Péloponnèse. - Bataille des Béotiens à Platée. - Au siège de Méthone, Brasidas s'illustre par sa bravoure. - Expédition des Athéniens contre les Locriens ; destruction de Thurium. - Les AEginètes se révoltent contre les Athéniens et se transportent à Thyrée. - Les Lacédémoniens envahissent l'Attique et détruisent les propriétés rurales. - Seconde expédition des Athéniens contre les Potidéates. - Expédition des Lacédémoniens en Acarnanie; combat naval des Athéniens. - Expédition de Sitalcès en Macédoine; invasion des Lacédémoniens dans l'Attique. - Députation des Léontins à Athènes; éloquence de Gorgias, chef de la députation. - Guerre entre les Léontins et les Syracusains. - Les Lesbiens se détachent de l'alliance des Athéniens; prise et destruction de Platée par les Lacédémoniens. - Dissensions intestines de Corcyréens. - Les Athéniens sont décimés par la peste. - Les Lacédémoniens fondent la ville d'Héraclée dans la Trachinie. - Les Athéniens font périr un grand nombre d'Ambraciotes, et en dépeuplent la ville. - Prisonniers lacédémoniens dans l'lle de Sphactérie. - Châtiment que Posthumius 167 inflige à son fils pour avoir quitté les rangs. - Guerre entre les Lacédémoniens et les Athéniens â propos des Mégariens. - Guerre des Lacédémoniens et des Athéniens au sujet des Chalcidiens. - Les Athéniens se battent, en Béotie, contre les Béotiens. - Expédition des Athéniens contre les exilés à Lesbos. - Les Déliens sont chassés par les Athéniens. - Prise et destruction de Torone par les Athéniens. - Les Athéniens et les Lacédémoniens concluent un traité d'alliance, et s'aliènent les autres villes. - Les Déliens sont réintégrés dans leur patrie par les Athéniens. - Les Lacédémoniens font la guerre aux Mantinéens et aux Argiens. - Expédition des Byzantins et des Chalcédoniens contre la Bithynie. - Motifs de l'expédition des Athéniens contre Syracuse.

Τάδε ἔνεστιν ἐν τῇ δωδεκάτῃ τῶν Διοδώρου βίβλων.

Περὶ τῆς Ἀθηναίων στρατείας ἐπὶ Κύπρον. Περὶ τῆς ἀποστάσεως τῶν Μεγαρέων ἀπὸ Ἀθηναίων. Περὶ τῆς γενομένης μάχης περὶ Κορώνειαν Ἀθηναίοις καὶ Βοιωτοῖς. Περὶ τῆς Ἀθηναίων στρατείας ἐπὶ τὴν Εὔβοιαν. Πόλεμος κατὰ τὴν Σικελίαν Συρακοσίοις πρὸς Ἀκραγαντίνους. Κτίσις κατὰ τὴν Ἰταλίαν Θουρίων καὶ στάσις πρὸς ἀλλήλους. Ὡς Χαρώνδας ὁ Θουρῖνος νομοθέτης αἱρεθεὶς πολλῶν ἀγαθῶν αἴτιος ἐγένετο τῇ πατρίδι. Ὡς Ζάλευκος νομοθετήσας ἐν Λοκροῖς μεγάλην δόξαν περιεποιήσατο. Ὡς Ἀθηναῖοι τοὺς Ἑστιαιεῖς ἐκβαλόντες ἰδίους οἰκήτορας ἐξέπεμψαν. Περὶ τοῦ γενομένου πολέμου Θουρίοις πρὸς Ταραντίνους. Περὶ τῆς γενομένης στάσεως ἐν τῇ Ῥώμῃ. Περὶ τοῦ γενομένου πολέμου Σαμίοις πρὸς Μιλησίους. Ὡς Συρακόσιοι στρατεύσαντες ἐπὶ Πικηνοὺς τὴν πόλιν κατέσκαψαν. Ὡς κατὰ τὴν Ἑλλάδα συνέστη πόλεμος ὁ κληθεὶς Κορινθιακός. Ὡς κατὰ τὴν Ἰταλίαν τὸ τῶν Καμπανῶν ἔθνος συνέστη. Ναυμαχία Κορινθίων πρὸς Κερκυραίους. Ἀπόστασις Ποτιδαίας καὶ Χαλκιδέων ἀπὸ Ἀθηναίων. Περὶ τῆς γενομένης στρατείας Ἀθηναίων ἐπὶ τοὺς Ποτιδαιάτας. Περὶ τῆς γενομένης στάσεως ἐν τοῖς Θουρίοις. Ὡς Μέτων ὁ Ἀθηναῖος πρῶτος ἐξέθηκε τὴν ἐννεακαιδεκαετηρίδα. Ὡς τὴν ἐν Ἰταλίᾳ Ἡράκλειαν Ταραντῖνοι ἔκτισαν. Ὡς ἐπὶ τῆς Ῥώμης Σπόριος Μαίλιος ἐπιθέμενος τυραννίδι ἀνῃρέθη. Περὶ τοῦ Πελοποννησιακοῦ κληθέντος πολέμου. Περὶ τῆς γενομένης μάχης Βοιωτοῖς πρὸς Πλαταιεῖς. Ὡς τῆς Μεθώνης πολιορκουμένης ὑπὸ Ἀθηναίων Βρασίδας ὁ Σπαρτιάτης ἀριστεύσας ἐδοξάσθη. Ὡς Ἀθηναῖοι στρατεύσαντες ἐπὶ Λοκροὺς πόλιν Θρόνιον ἐξεπόρθησαν. Ὡς Αἰγινῆται ὑπὸ Ἀθηναίων ἀνασταθέντες τὰς καλουμένας Θυρέας κατῴκησαν. Ὡς Λακεδαιμόνιοι στρατεύσαντες εἰς τὴν Ἀττικὴν τὰς κτήσεις κατέφθειραν. Στρατεία Ἀθηναίων δευτέρα ἐπὶ τοὺς Ποτιδαιάτας. Στρατεία Λακεδαιμονίων εἰς Ἀκαρνανίαν καὶ ναυμαχία πρὸς Ἀθηναίους. Στρατεία Σιτάλκου μὲν εἰς Μακεδονίαν, Λακεδαιμονίων δὲ εἰς τὴν Ἀττικήν. Περὶ τῆς Λεοντίνων πρεσβείας εἰς τὰς Ἀθήνας καὶ τῆς Γοργίου τοῦ πρεσβεύσαντος δεινότητος ἐν τοῖς λόγοις. Περὶ τοῦ γενομένου πολέμου Λεοντίνοις πρὸς Συρακουσίους. Ἀπόστασις Λεσβίων ἀπὸ Ἀθηναίων καὶ Πλαταιῶν ἅλωσις καὶ κατασκαφὴ ὑπὸ Λακεδαιμονίων. Στάσις Κερκυραίων πρὸς ἀλλήλους. Ὡς Ἀθηναῖοι λοιμικῇ νόσῳ περιπεσόντες πολλοὺς ἀπέβαλον τῶν πολιτῶν. Ὡς Λακεδαιμόνιοι Ἡράκλειαν ἐν τῇ Τραχῖνι πόλιν ἔκτισαν. Ὡς Ἀθηναῖοι πολλοὺς τῶν Ἀμβρακιωτῶν ἀνελόντες ἠρήμωσαν τὴν πόλιν. Περὶ τῶν Λακεδαιμονίων τῶν ἐν τῇ Σφακτηρίᾳ νήσῳ αἰχμαλώτων γενομένων. Περὶ τῆς Ποστουμίου εἰς τὸν υἱὸν γενομένης ἐπιτιμήσεως ἕνεκα τῆς λειποταξίας. Περὶ τοῦ γενομένου πολέμου Λακεδαιμονίοις καὶ Ἀθηναίοις ὑπὲρ τῶν Μεγαρέων. Πόλεμος Λακεδαιμονίοις καὶ Ἀθηναίοις ὑπὲρ Χαλκιδέων. Μάχη κατὰ τὴν Βοιωτίαν Ἀθηναίοις πρὸς Βοιωτούς. Στρατεία Ἀθηναίων πρὸς τοὺς ἐν τῇ Λέσβῳ φυγάδας. Ἔκπτωσις Δηλίων ὑπὸ Ἀθηναίων. Ἅλωσις Τορώνης καὶ κατασκαφὴ ὑπὸ Ἀθηναίων. Ὡς Ἀθηναίων καὶ Λακεδαιμονίων ἰδίᾳ συνθεμένων συμμαχίαν ἀπηλλοτριώθησαν αἱ λοιπαὶ πόλεις ἀπ´ αὐτῶν. Ὡς Δήλιοι κατήχθησαν ὑπὸ Ἀθηναίων εἰς τὴν πατρίδα. Ὡς Λακεδαιμόνιοι πρὸς Μαντινεῖς καὶ Ἀργείους ἐπολέμησαν. Βυζαντίων καὶ Καλχηδονίων στρατεία εἰς τὴν Βιθυνίαν. Περὶ τῶν αἰτιῶν δι´ ἃς ἐπὶ Συρακούσας ἐστράτευσαν Ἀθηναῖοι.

 

[61] Δημοσθένης δὲ στρατεύσας ἐπὶ Πύλον ἐπεβάλετο τοῦτο τὸ χωρίον τειχίσαι κατὰ τῆς Πελοποννήσου· ἔστι γὰρ ὀχυρόν τε διαφερόντως καὶ κείμενον ἐν τῇ Μεσσηνίᾳ, τῆς δὲ Σπάρτης ἀπέχον σταδίους τετρακοσίους. Ἔχων δὲ τότε καὶ ναῦς πολλὰς καὶ στρατιώτας ἱκανούς, ἐν εἴκοσιν ἡμέραις ἐτείχισε τὴν Πύλον. Λακεδαιμόνιοι δὲ πυθόμενοι τὸν τειχισμὸν τῆς Πύλου συνήγαγον δύναμιν ἀξιόλογον οὐ μόνον πεζήν, ἀλλὰ καὶ ναυτικήν. Διὸ καὶ τριήρεσι μὲν ἐπὶ τὴν Πύλον ἔπλευσαν τετταράκοντα πέντε καλῶς κατεσκευασμέναις, πεζοῖς δὲ ἐστράτευσαν μυρίοις καὶ δισχιλίοις, αἰσχρὸν ἡγούμενοι τοὺς τῇ Ἀττικῇ δῃουμένῃ μὴ τολμήσαντας βοηθεῖν ἐν Πελοποννήσῳ χωρίον τειχίζειν καὶ καταλαμβάνεσθαι. Οὗτοι μὲν οὖν ἡγουμένου Θρασυμήδους πλησίον τῆς Πύλου κατεστρατοπέδευσαν. Ἐμπεσούσης δὲ ὁρμῆς τῷ πλήθει πάντα κίνδυνον ὑπομένειν καὶ βίᾳ χειρώσασθαι τὴν Πύλον, τὰς μὲν ναῦς ἀντιπρῴρους ἔστησαν τῷ στόματι τοῦ λιμένος, ὅπως διὰ τούτων ἐμφράξωσι τὸν εἴσπλουν τῶν πολεμίων, πεζῇ δ´ ἐκ διαδοχῆς προσβάλλοντες τῷ τείχει καὶ φιλοτιμίαν τὴν μεγίστην εἰσφερόμενοι θαυμασίους ἀγῶνας συνεστήσαντο. Εἰς δὲ τὴν νῆσον τὴν καλουμένην Σφακτηρίαν, παρατεταμένην δ´ ἐπὶ μῆκος καὶ ποιοῦσαν εὔδιον τὸν λιμένα, διεβίβασαν τοὺς ἀρίστους τῶν Λακεδαιμονίων καὶ τῶν συμμάχων. Τοῦτο δ´ ἔπραξαν φθάσαι βουλόμενοι τοὺς Ἀθηναίους προκαταλαβέσθαι τὴν νῆσον, εὐφυῶς σφόδρα κειμένην πρὸς τὴν πολιορκίαν. Διημερεύοντες δ´ ἐν ταῖς τειχομαχίαις καὶ κατατιτρωσκόμενοι διὰ τὴν ἀπὸ τοῦ τείχους ὑπεροχὴν οὐκ ἔληγον τῆς βίας· διὸ πολλοὶ μὲν αὐτῶν ἀπέθνησκον, οὐκ ὀλίγοι δὲ κατετραυματίζοντο πρὸς τόπον ὠχυρωμένον βιαζόμενοι. Οἱ δὲ Ἀθηναῖοι προκατειλημμένοι χωρίον καὶ φύσει καρτερόν, καὶ βελῶν τε πλήθη καὶ τῶν ἄλλων τῶν χρησίμων πολλὴν ἔχοντες ἀφθονίαν, ἐκθύμως ἠμύνοντο· ἤλπιζον γὰρ κρατήσαντες τῆς ἐπιβολῆς πάντα τὸν πόλεμον περιαγαγεῖν εἰς τὴν Πελοπόννησον καὶ δῃώσειν ἀνὰ μέρος τὴν χώραν τῶν πολεμίων.

[62] τῆς δὲ πολιορκίας ἀνυπέρβλητον τὴν σπουδὴν ἐχούσης παρ´ ἀμφοτέροις, καὶ τῶν Σπαρτιατῶν βίαν προσαγόντων τοῖς τείχεσι, πολλοὶ μὲν ἄλλοι κατὰ τὰς ἀνδραγαθίας ἐθαυμάσθησαν, μεγίστης δὲ ἀποδοχῆς ἔτυχε Βρασίδας. Τῶν γὰρ τριηράρχων οὐ τολμώντων προσαγαγεῖν τῇ γῇ τὰς τριήρεις διὰ τὴν χαλεπότητα τῶν τόπων, τριήραρχος ὢν ἐβόα καὶ παρεκελεύετο τῷ κυβερνήτῃ μὴ φείδεσθαι τοῦ σκάφους, ἀλλὰ καὶ βίᾳ προσάγειν τῇ γῇ τὴν τριήρη· αἰσχρὸν γὰρ εἶναι τοῖς Σπαρτιάταις τῆς μὲν ψυχῆς ἀφειδεῖν ἕνεκα τῆς νίκης, τῶν δὲ σκαφῶν φείδεσθαι καὶ περιορᾶν Ἀθηναίους κρατοῦντας τῆς Λακωνικῆς. Τέλος δὲ συναναγκάσαντος τὸν κυβερνήτην προσαγαγεῖν τὴν ναῦν, ἡ μὲν τριήρης ἐπώκειλεν, ὁ δὲ Βρασίδας ἐπιβὰς ἐπὶ τὴν τῆς νεὼς ἐπιβάθραν ἐκ ταύτης ἠμύνατο τὸ πλῆθος τῶν ἐπ´ αὐτὸν συνδραμόντων Ἀθηναίων. Καὶ τὸ μὲν πρῶτον τοὺς προσιόντας πολλοὺς ἀπέκτεινε, μετὰ δὲ ταῦτα πολλῶν ἐπ´ αὐτὸν ἐπιφερομένων βελῶν πολλοῖς περιέπιπτεν ἐναντίοις τραύμασι. Τέλος δὲ διὰ τῶν τραυμάτων αἵματος ἐκχυθέντος πολλοῦ, καὶ διὰ τοῦτο λιποψυχήσαντος αὐτοῦ, ὁ μὲν βραχίων προέπεσεν ἐκ τῆς νεώς, ἡ δ´ ἀσπὶς περιρρυεῖσα καὶ πεσοῦσα εἰς τὴν θάλατταν ὑποχείριος ἐγένετο τοῖς πολεμίοις. Μετὰ δὲ ταῦτα οὗτος μὲν πολλοὺς τῶν πολεμίων νεκροὺς σωρεύσας αὐτὸς ἡμιθανὴς ἐκ τῆς νεὼς ὑπὸ τῶν ἰδίων ἀπηνέχθη, τοσοῦτον τοὺς ἄλλους ὑπερβαλόμενος ἀνδρείᾳ, ὥστε τῶν ἄλλων τοὺς ἀποβαλόντας τὴν ἀσπίδα θανάτῳ κολάζεσθαι, τοῦτον δ´ ἐπὶ τῇ αὐτῇ αἰτίᾳ ἀπενέγκασθαι δόξαν. Οἱ μὲν οὖν Λακεδαιμόνιοι συνεχεῖς προσβολὰς ποιούμενοι τῇ Πύλῳ, καὶ πολλοὺς ἀποβαλόντες στρατιώτας, ἔμενον καρτερῶς ἐν τοῖς δεινοῖς. Θαυμάσαι δ´ ἄν τις τῆς τύχης τὸ παράδοξον καὶ τὴν ἰδιότητα τῆς περὶ τὴν Πύλον διαθέσεως. Ἀθηναῖοι μὲν γὰρ ἐκ τῆς Λακωνικῆς ἀμυνόμενοι τοὺς Σπαρτιάτας ἐκράτουν, Λακεδαιμόνιοι δὲ τὴν ἰδίαν χώραν πολεμίαν ἔχοντες ἐκ τῆς θαλάττης προσέβαλλον τοῖς πολεμίοις, καὶ τοῖς μὲν πεζῇ κρατοῦσι θαλαττοκρατεῖν συνέβαινε, τοῖς δὲ κατὰ θάλατταν πρωτεύουσι τῆς γῆς ἀπείργειν τοὺς πολεμίους.

[63] χρονιζούσης δὲ τῆς πολιορκίας, καὶ τῶν Ἀθηναίων ταῖς ναυσὶν ἐπικρατησάντων καὶ σῖτον εἰς τὴν γῆν εἰσκομίζειν κωλυόντων, ἐκινδύνευον οἱ κατειλημμένοι ἐν τῇ νήσῳ τῷ λιμῷ διαφθαρῆναι. Διόπερ οἱ Λακεδαιμόνιοι φοβηθέντες περὶ τῶν ἀπειλημμένων ἐν τῷ νήσῳ, πρεσβείας ἀπέστειλαν εἰς τὰς Ἀθήνας περὶ τῆς καταλύσεως τοῦ πολέμου· οὐ συγκατατιθεμένων δ´ αὐτῶν ἠξίουν ἀλλαγὴν ποιήσασθαι τῶν ἀνδρῶν καὶ λαβεῖν τοὺς ἴσους τῶν Ἀθηναίων τῶν ἑαλωκότων· ἀλλ´ οὐδὲ τοῦτο συνεχώρησαν οἱ Ἀθηναῖοι. Διόπερ οἱ πρέσβεις παρρησίαν ἤγαγον ἐν ταῖς Ἀθήναις ὡς ὁμολογοῦσι Λακεδαιμονίους κρείττους εἶναι, μὴ βουλόμενοι τὴν ἀντίδοσιν τῶν αἰχμαλώτων ποιήσασθαι. Οἱ δ´ Ἀθηναῖοι τῇ σπάνει τῶν ἀναγκαίων καταπονήσαντες τοὺς ἐν τῇ Σφακτηρίᾳ παρέλαβον αὐτοὺς καθ´ ὁμολογίαν. Ἦσαν δ´ οἱ παραδόντες αὑτοὺς Σπαρτιᾶται μὲν ἑκατὸν εἴκοσι, τῶν δὲ συμμάχων ἑκατὸν ὀγδοήκοντα. Οὗτοι μὲν οὖν ὑπὸ Κλέωνος τοῦ δημαγωγοῦ στρατηγοῦντος τότε δεθέντες ἤχθησαν εἰς τὰς Ἀθήνας· ὁ δὲ δῆμος ἐψηφίσατο αὐτοὺς φυλάττειν, ἐὰν βούλωνται Λακεδαιμόνιοι λῦσαι τὸν πόλεμον, ἐὰν δὲ προκρίνωσι τὸ πολεμεῖν, τότε πάντας τοὺς αἰχμαλώτους ἀποκτεῖναι. Μετὰ δὲ ταῦτα τῶν ἐν Ναυπάκτῳ κατῳκισμένων Μεσσηνίων μεταπεμψάμενοι τοὺς ἀρίστους καὶ τῶν ἄλλων συμμάχων τοὺς ἱκανοὺς προσθέντες, τούτοις παρέδωκαν τὴν Πύλον φρουρεῖν· ἐνόμιζον γὰρ τοὺς Μεσσηνίους διὰ τὸ πρὸς τοὺς Σπαρτιάτας μῖσος ἐκθυμότατα κακοποιήσειν τὴν Λακωνικήν, ὁρμωμένους ἐξ ὀχυροῦ χωρίου. Καὶ τὰ μὲν κατὰ τὴν Πύλον ἐν τούτοις ἦν.

[64] Ἀρταξέρξης δ´ ὁ τῶν Περσῶν βασιλεὺς ἐτελεύτησεν ἄρξας ἔτη τετταράκοντα, τὴν δ´ ἀρχὴν διαδεξάμενος Ξέρξης ἐβασίλευσεν ἐνιαυτόν.

Κατὰ δὲ τὴν Ἰταλίαν Αἴκλων ἀποστάντων ἀπὸ Ῥωμαίων κατὰ τὸν πόλεμον αὐτοκράτορα μὲν Αὖλον Ποστούμιον, ἵππαρχον δὲ Λεύκιον Ἰούλιον ἐποίησαν. Οὗτοι δὲ μετὰ πολλῆς δυνάμεως ἀξιολόγου στρατεύσαντες εἰς τὴν τῶν ἀφεστηκότων χώραν τὸ μὲν πρῶτον τὰς κτήσεις ἐπόρθησαν, μετὰ δὲ ταῦτα Αἴκλων ἀντιταχθέντων ἐγένετο μάχη, καθ´ ἣν ἐνίκησαν οἱ Ῥωμαῖοι, καὶ πολλοὺς μὲν τῶν πολεμίων ἀνεῖλον, οὐκ ὀλίγους δ´ ἐζώγρησαν, λαφύρων δὲ πολλῶν ἐκυρίευσαν. Μετὰ δὲ τὴν μάχην οἱ μὲν ἀφεστηκότες διὰ τὴν ἧτταν καταπεπληγμένοι τοῖς Ῥωμαίοις ὑπετάγησαν, ὁ δὲ Ποστούμιος δόξας καλῶς διῳκηκέναι τὰ κατὰ τὸν πόλεμον, κατήγαγε τὸν εἰωθότα θρίαμβον. ἴδιον δέ τι καὶ παντελῶς ἄπιστόν φασι πρᾶξαι τὸν Ποστούμιον· κατὰ γὰρ τὴν μάχην τὸν υἱὸν αὐτοῦ διὰ τὴν προθυμίαν προεκπηδῆσαι τῆ ὑπὸ τοῦ πατρὸς δεδομένης τάξεως· τὸν δὲ πατέρα τηροῦντα τὸ πάτριον ἔθος τὸν υἱὸν ὡς λελοιπότα τὴν τάξιν ἀποκτεῖναι.

[65] Τούτου δὲ τοῦ ἔτους διελθόντος Ἀθήνησι μὲν ἦν ἄρχων Ἴσαρχος, ἐν δὲ τῇ Ῥώμῃ καθειστήκεσαν ὕπατοι Τίτος Κοΐντιος καὶ Γάιος Ἰούλιος, παρὰ δὲ Ἠλείοις ὀλυμπιὰς ἤχθη ἐνάτη καὶ ὀγδοηκοστή, καθ´ ἣν ἐνίκα στάδιον Σύμμαχος τὸ δεύτερον. Ἐπὶ δὲ τούτων Ἀθηναῖοι στρατηγὸν καταστήσαντες Νικίαν τὸν Νικηράτου, καὶ παραδόντες αὐτῷ τριήρεις μὲν ἑξήκοντα, ὁπλίτας δὲ τρισχιλίους, προσέταξαν πορθῆσαι τοὺς Λακεδαιμονίων συμμάχους. Οὗτος δ´ ἐπὶ πρώτην τὴν Μῆλον πλεύσας τήν τε χώραν ἐδῄωσε καὶ τὴν πόλιν ἐφ´ ἱκανὰς ἡμέρας ἐπολιόρκησεν· αὕτη γὰρ μόνη τῶν Κυκλάδων νήσων διεφύλαττε τὴν πρὸς Λακεδαιμονίους συμμαχίαν, ἄποικος οὖσα τῆς Σπάρτης. Ὁ δὲ Νικίας, γενναίως ἀμυνομένων τῶν Μηλίων οὐ δυνάμενος ἑλεῖν τὴν πόλιν, ἀπέπλευσεν εἰς Ὠρωπὸν τῆς Βοιωτίας. Ἐνταῦθα δὲ τὰς ναῦς ἀπολιπὼν παρῆλθεν εἰς τὴν τῶν Ταναγραίων χώραν μετὰ τῶν ὁπλιτῶν, καὶ κατέλαβεν ἐνταῦθα δύναμιν ἑτέραν Ἀθηναίων, ἧς ἐστρατήγει Ἱππόνικος ὁ Καλλίου. Συνελθόντων δὲ εἰς ταὐτὸ τῶν στρατοπέδων ἀμφοτέρων, οὗτοι μὲν ἐπεπορεύοντο τὴν χώραν πορθοῦντες, τῶν δὲ Θηβαίων ἐκβοηθούντων συνάψαντες αὐτοῖς μάχην οἱ Ἀθηναῖοι καὶ πολλοὺς ἀνελόντες ἐνίκησαν. Μετὰ δὲ τὴν μάχην οἱ μεθ´ Ἱππονίκου στρατιῶται τὴν εἰς Ἀθήνας ἐπάνοδον ἐποιήσαντο, Νικίας δὲ παρελθὼν ἐπὶ τὰς ναῦς παρέπλευσεν ἐπὶ τὴν Λοκρίδα, καὶ τὴν παραθαλάττιον χώραν πορθήσας προσελάβετο παρὰ τῶν συμμάχων τριήρεις τετταράκοντα, ὥστε τὰς πάσας ἔχειν αὐτὸν ναῦς ἑκατόν· καταλέξας δὲ καὶ πεζοὺς στρατιώτας οὐκ ὀλίγους, καὶ δύναμιν ἀξιόλογον συστησάμενος, ἔπλευσεν ἐπὶ τὴν Κόρινθον. Ἀποβιβάσαντος δ´ αὐτοῦ τοὺς στρατιώτας, καὶ τῶν Κορινθίων ἀντιταχθέντων, οἱ Ἀθηναῖοι δυσὶ μάχαις ἐνίκησαν καὶ πολλοὺς τῶν πολεμίων ἀνελόντες τρόπαιον ἔστησαν. Ἐτελεύτησαν δ´ ἐν τῇ μάχῃ τῶν Ἀθηναίων εἰς ὀκτώ, τῶν δὲ Κορινθίων πλείους τῶν τριακοσίων. Ὁ δὲ Νικίας πλεύσας εἰς Κρομμυῶνα τήν τε χώραν ἐδῄωσε καὶ τὸ φρούριον ἐχειρώσατο. Εὐθὺς δ´ ἐπαναζεύξας καὶ τειχίσας φρούριον ἐν τῇ Μεθώνῃ, φυλακὴν κατέλιπε τὴν τὸ χωρίον ἅμα φυλάξουσαν καὶ τὴν ἐγγὺς χώραν δῃώσουσαν· αὐτὸς δὲ τὴν παραθαλάττιον πορθήσας ἐπανῆλθεν εἰς τὰς Ἀθήνας. Μετὰ δὲ ταῦτα ἐπὶ Κύθηρα ναῦς ἀπέστειλαν ἑξήκοντα καὶ δισχιλίους ὁπλίτας, ὧν εἶχε τὴν στρατηγίαν Νικίας μετ´ ἄλλων τινῶν. Οὗτος δὲ στρατεύσας ἐπὶ τὴν νῆσον καὶ προσβολὰς ποιησάμενος παρέλαβε τὴν πόλιν καθ´ ὁμολογίαν. Ἐν δὲ τῇ νήσῳ καταλιπὼν φρουρὰν ἐξέπλευσεν εἰς τὴν Πελοπόννησον καὶ τὴν παραθαλάττιον χώραν ἐδῄωσε. Καὶ Θυρέας μὲν κειμένας ἐν τοῖς μεθορίοις τῆς Λακωνικῆς καὶ τῆς Ἀργείας ἐκπολιορκήσας ἐξηνδραποδίσατο καὶ κατέσκαψε, τοὺς δ´ ἐν αὐτῇ κατοικοῦντας Αἰγινήτας καὶ τὸν φρούραρχον Τάνταλον Σπαρτιάτην ζωγρήσας ἀπήγαγεν εἰς τὰς Ἀθήνας. Οἱ δὲ Ἀθηναῖοι τὸν μὲν Τάνταλον δήσαντες ἐφύλαττον μετὰ τῶν ἄλλων αἰχμαλώτων καὶ τοὺς Αἰγινήτας.

[66] Ἅμα δὲ τούτοις πραττομένοις Μεγαρεῖς θλιβόμενοι τῷ πολέμῳ τῷ πρὸς τοὺς Ἀθηναίους καὶ τῷ πρὸς τοὺς φυγάδας· διαπρεσβευομένων δὲ πρὸς ἀλλήλους περὶ τούτων, τῶν πολιτῶν τινες ἀλλοτρίως ἔχοντες πρὸς τοὺς φυγάδας ἐπηγγείλαντο πρὸς τοὺς Ἀθηναίων στρατηγοὺς προδώσειν τὴν πόλιν. Οἱ δὲ στρατηγοί, Ἱπποκράτης τε καὶ Δημοσθένης, συνθέμενοι περὶ τῆς προδοσίας, ἐξέπεμψαν νυκτὸς στρατιώτας ἑξακοσίους εἰς τὴν πόλιν, καὶ οἱ συνθέμενοι παρεδέξαντο τοὺς Ἀθηναίους ἐντὸς τειχῶν. Καταφανοῦς δὲ τῆς προδοσίας γενομένης κατὰ τὴν πόλιν, καὶ τοῦ πλήθους σχιζομένου κατὰ τὴν αἵρεσιν, καὶ τῶν μὲν συμμαχούντων τοῖς Ἀθηναίοις, τῶν δὲ βοηθούντων τοῖς Λακεδαιμονίοις, ἐκήρυξέ τις ἀφ´ ἑαυτοῦ τοὺς βουλομένους τίθεσθαι τὰ ὅπλα μετὰ Ἀθηναίων καὶ Μεγαρέων. Διόπερ τῶν Λακεδαιμονίων ἐγκαταλείπεσθαι μελλόντων ὑπὸ τῶν Μεγαρέων, συνέβη τοὺς φρουροῦντας τὰ μακρὰ τείχη καταλιπεῖν, εἰς δὲ τὴν καλουμένην Νίσαιαν, ἥπερ ἐστὶν ἐπίνειον τῶν Μεγαρέων, καταφυγεῖν. Περιταφρεύσαντες δὲ αὐτὴν οἱ Ἀθηναῖοι ἐπολιόρκουν· μετὰ δὲ ταῦτα ἐκ τῶν Ἀθηνῶν τεχνίτας προσλαβόμενοι περιετείχισαν τὴν Νίσαιαν. Οἱ δὲ Πελοποννήσιοι φοβούμενοι μὴ κατὰ κράτος ἁλόντες ἀναιρεθῶσι, παρέδοσαν τὴν Νίσαιαν τοῖς Ἀθηναίοις καθ´ ὁμολογίαν. Καὶ τὰ μὲν κατὰ τοὺς Μεγαρέας ἐν τούτοις ἦν.

[67] Βρασίδας δὲ δύναμιν ἱκανὴν ἀναλαβὼν ἔκ τε Λακεδαίμονος καὶ παρὰ τῶν ἄλλων Πελοποννησίων ἀνέζευξεν ἐπὶ Μέγαρα. Καταπληξάμενος δὲ τοὺς Ἀθηναίους, τούτους μὲν ἐξέβαλεν ἐκ τῆς Νισαίας, τὴν δὲ πόλιν τῶν Μεγαρέων ἐλευθερώσας ἀποκατέστησεν εἰς τὴν τῶν Λακεδαιμονίων συμμαχίαν· αὐτὸς δὲ μετὰ τῆς δυνάμεως διὰ Θετταλίας τὴν πορείαν ποιησάμενος ἧκεν εἰς Δῖον τῆς Μακεδονίας. Ἐκεῖθεν δὲ παρελθὼν εἰς Ἄκανθον συνεμάχησε τοῖς Χαλκιδεῦσι. Καὶ πρώτην μὲν τὴν Ἀκανθίων πόλιν τὰ μὲν καταπληξάμενος, τὰ δὲ καὶ λόγοις φιλανθρώποις πείσας ἐποίησεν ἀποστῆναι τῶν Ἀθηναίων· ἔπειτα πολλοὺς καὶ τῶν ἄλλων τῶν ἐπὶ Θρᾴκης κατοικούντων προετρέψατο κοινωνεῖν {μετὰ} τῆς τῶν Λακεδαιμονίων συμμαχίας. Μετὰ δὲ ταῦτα Βρασίδας βουλόμενος ἐνεργότερον ἅψασθαι τοῦ πολέμου, μετεπέμπετο στρατιώτας ἐκ τῆς Λακεδαίμονος, σπεύδων ἀξιόλογον συστήσασθαι δύναμιν· οἱ δὲ Σπαρτιᾶται βουλόμενοι τῶν Εἱλώτων τοὺς κρατίστους ἀπολέσθαι, πέμπουσιν ἐξ αὐτῶν τοὺς μάλιστα πεφρονηματισμένους χιλίους, νομίζοντες ἐν ταῖς μάχαις τοὺς πλείστους αὐτῶν κατακοπήσεσθαι. Ἔπραξαν δέ τι καὶ ἄλλο βίαιον καὶ ὠμόν, δι´ οὗ ταπεινώσειν ὑπελάμβανον τοὺς Εἵλωτας· ἐκήρυξαν γὰρ ἀπογράφεσθαι τῶν Εἱλώτων τοὺς ἀγαθόν τι πεποιηκότας τῇ Σπάρτῃ, καὶ τούτους κρίναντες ἐλευθερώσειν ἐπηγγείλαντο· ἀπογραψαμένων δὲ δισχιλίων, τούτους μὲν προσέταξαν τοῖς κρατίστοις ἀποκτεῖναι κατ´ οἶκον ἑκάστου. Σφόδρα γὰρ εὐλαβοῦντο μήποτε καιροῦ δραξάμενοι καὶ μετὰ τῶν πολεμίων ταχθέντες εἰς κίνδυνον ἀγάγωσι τὴν Σπάρτην. Οὐ μὴν ἀλλὰ τῷ Βρασίδᾳ παραγενομένων χιλίων Εἱλώτων, ἔκ τε συμμάχων στρατολογηθέντων συνέστη δύναμις ἀξιόχρεως.

[68] διὸ καὶ θαρρήσας τῷ πλήθει τῶν στρατιωτῶν ἐστράτευσεν ἐπὶ τὴν καλουμένην Ἀμφίπολιν. Ταύτην δὲ τὴν πόλιν πρότερον μὲν ἐπεχείρησεν οἰκίζειν Ἀρισταγόρας ὁ Μιλήσιος, φεύγων Δαρεῖον τὸν βασιλέα τῶν Περσῶν· ἐκείνου δὲ τελευτήσαντος, καὶ τῶν οἰκητόρων ἐκπεσόντων ὑπὸ Θρᾳκῶν τῶν ὀνομαζομένων Ἠδωνῶν, μετὰ ταῦτα ἔτεσι δυσὶ πρὸς τοῖς τριάκοντα Ἀθηναῖοι μυρίους οἰκήτορας εἰς αὐτὴν ἐξέπεμψαν. Ὁμοίως δὲ καὶ τούτων ὑπὸ Θρᾳκῶν διαφθαρέντων περὶ Δράβησκον, διαλιπόντες ἔτη δύο πάλιν ἀνεκτήσαντο τὴν πόλιν Ἅγνωνος ἡγουμένου. Περιμαχήτου δ´ αὐτῆς πολλάκις γεγενημένης, ἔσπευδεν ὁ Βρασίδας κύριος γενέσθαι τῆς πόλεως. Διὸ καὶ στρατεύσας ἐπ´ αὐτὴν ἀξιολόγῳ δυνάμει, καὶ στρατοπεδεύσας πλησίον τῆς γεφύρας, τὸ μὲν πρῶτον εἷλε τὸ προάστειον τῆς πόλεως, τῇ δ´ ὑστεραίᾳ καταπληξάμενος τοὺς Ἀμφιπολίτας παρέλαβε τὴν πόλιν καθ´ ὁμολογίαν, ὥστ´ ἐξεῖναι τῷ βουλομένῳ τὰ ἑαυτοῦ λαβόντα ἀπελθεῖν ἐκ τῆς πόλεως. Εὐθὺς δὲ καὶ τῶν πλησιοχώρων πόλεων πλείονας προσηγάγετο, ἐν αἷς ἦσαν ἀξιολογώταται Οἰσύμη καὶ Γαληψός, ἀμφότεραι Θασίων ἄποικοι, καὶ Μύρκινον, Ἠδωνικὸν πολισμάτιον. Ἐπεβάλετο δὲ καὶ ναυπηγεῖσθαι τριήρεις πλείους ἐπὶ τῷ Στρυμόνι ποταμῷ, καὶ στρατιώτας ἔκ τε Λακεδαίμονος καὶ παρὰ τῶν ἄλλων συμμάχων μετεπέμπετο. Κατεσκεύαζε δὲ καὶ πανοπλίας πολλάς, καὶ τοῖς ἀόπλοις τῶν νέων ἀνεδίδου ταύτας, καὶ βελῶν καὶ σίτου καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων παρασκευὰς ἐποιεῖτο. Ὡς δ´ αὐτῷ πάντα παρεσκεύαστο, ἀνέζευξεν ἐκ τῆς Ἀμφιπόλεως μετὰ τῆς δυνάμεως, καὶ παραγενόμενος εἰς τὴν καλουμένην Ἀκτὴν κατεστρατοπέδευσεν. Ἐν ταύτῃ δ´ ὑπῆρχον πέντε πόλεις, ὧν αἱ μὲν Ἑλληνίδες ἦσαν, Ἀνδρίων ἄποικοι, αἱ δὲ εἶχον ὄχλον βαρβάρων διγλώττων Βισαλτικόν. Ταύτας δὲ χειρωσάμενος ἐστράτευσεν ἐπὶ πόλιν Τορώνην, ἄποικον μὲν Χαλκιδέων, κατεχομένην δὲ ὑπ´ Ἀθηναίων. Προδιδόντων δέ τινων τὴν πόλιν, ὑπὸ τούτων εἰσαχθεὶς νυκτὸς ἐκράτησε τῆς Τορώνης ἄνευ κινδύνων. Τὰ μὲν οὖν κατὰ τὸν Βρασίδαν μέχρι τούτου προέβη κατὰ τοῦτον τὸν ἐνιαυτόν.

[69] Ἅμα δὲ τούτοις πραττομένοις περὶ τὸ Δήλιον ἐγένετο παράταξις {κατὰ τὴν Βοιωτίαν} Ἀθηναίων πρὸς Βοιωτοὺς διὰ τοιαύτας τινὰς αἰτίας. Τῶν Βοιωτῶν τινες δυσαρεστούμενοι τῇ τότε πολιτείᾳ καὶ σπεύδοντες δημοκρατίας ἐν ταῖς πόλεσι καταστῆσαι, διελέχθησαν περὶ τῆς ἰδίας προαιρέσεως τοῖς Ἀθηναίων στρατηγοῖς Ἱπποκράτει καὶ Δημοσθένει, καὶ κατεπηγγέλλοντο παραδώσειν τὰς ἐν τῇ Βοιωτίᾳ πόλεις. Ἀσμένως δὲ τῶν Ἀθηναίων προσδεξαμένων, περί τε τῶν κατὰ τὴν ἐπίθεσιν διοικήσεων διελομένων τῶν στρατηγῶν τὴν δύναμιν, Δημοσθένης μὲν τὸ πλεῖστον τοῦ στρατεύματος ἀναλαβὼν ἐνέβαλεν εἰς τὴν Βοιωτίαν, καὶ καταλαβὼν τοὺς Βοιωτοὺς προνενοημένους τὴν προδοσίαν, ἄπρακτος ἀπῆλθεν, Ἱπποκράτης δὲ πανδημεὶ τοὺς Ἀθηναίους ἀγαγὼν ἐπὶ τὸ Δήλιον κατελάβετο τὸ χωρίον, καὶ φθάσας τὴν ἔφοδον τῶν Βοιωτῶν ἐτείχισε τὸ Δήλιον. Τοῦτο δὲ τὸ χωρίον κεῖται μὲν πλησίον τῆς Ὠρωπίας καὶ τῶν ὅρων τῆς Βοιωτίας, Παγώνδας δ´ ὁ τῶν Βοιωτῶν ἔχων τὴν στρατηγίαν ἐξ ἁπασῶν τῶν κατὰ τὴν Βοιωτίαν πόλεων μεταπεμψάμενος στρατιώτας ἧκε πρὸς τὸ Δήλιον μετὰ πολλῆς δυνάμεως· εἶχε γὰρ στρατιώτας πεζοὺς μὲν οὐ πολὺ λείποντας τῶν δισμυρίων, ἱππεῖς δὲ περὶ χιλίους. Οἱ δ´ Ἀθηναῖοι τῷ πλήθει μὲν ὑπερεῖχον τῶν Βοιωτῶν, ὡπλισμένοι δὲ οὐχ ὁμοίως τοῖς πολεμίοις· ἄφνω γὰρ καὶ συντόμως ἐξεληλύθεσαν ἐκ τῆς πόλεως, καὶ διὰ τὴν σπουδὴν ὑπῆρχον ἀπαράσκευοι.

[70] ἀμφοτέρων δὲ προθύμως ὡρμημένων παρετάχθησαν αἱ δυνάμεις τόνδε τὸν τρόπον. Παρὰ τοῖς Βοιωτοῖς ἐτάχθησαν ἐπὶ τὸ δεξιὸν κέρας Θηβαῖοι, ἐπὶ δὲ τὸ εὐώνυμον Ὀρχομένιοι, τὴν δὲ μέσην ἀνεπλήρουν φάλαγγα Βοιωτοί· προεμάχοντο δὲ πάντων οἱ παρ´ ἐκείνοις ἡνίοχοι καὶ παραβάται καλούμενοι, ἄνδρες ἐπίλεκτοι τριακόσιοι. Ἀθηναῖοι δὲ διατάττοντες ἔτι τὴν δύναμιν ἠναγκάσθησαν συνάψαι μάχην. Γενομένης δὲ τῆς παρατάξεως ἰσχυρᾶς, τὸ μὲν πρῶτον οἱ τῶν Ἀθηναίων ἱππεῖς ἀγωνιζόμενοι λαμπρῶς ἠνάγκασαν φυγεῖν τοὺς ἀντιστάντας ἱππεῖς· μετὰ δὲ ταῦτα τῶν πεζῶν διαγωνισαμένων οἱ ταχθέντες κατὰ τοὺς Θηβαίους Ἀθηναῖοι βιασθέντες ἐτράπησαν, οἱ δὲ λοιποὶ τοὺς ἄλλους Βοιωτοὺς τρεψάμενοι καὶ συχνοὺς ἀνελόντες ἐφ´ ἱκανὸν τόπον ἐδίωξαν. Οἱ δὲ Θηβαῖοι, διαφέροντες ταῖς τῶν σωμάτων ῥώμαις, ἐπέστρεψαν ἀπὸ τοῦ διωγμοῦ, καὶ τοῖς διώκουσι τῶν Ἀθηναίων ἐπιπεσόντες φυγεῖν ἠνάγκασαν· ἐπιφανεῖ δὲ μάχῃ νικήσαντες μεγάλην ἀπηνέγκαντο δόξαν πρὸς ἀνδρείαν. Τῶν δ´ Ἀθηναίων οἱ μὲν εἰς Ὠρωπόν, οἱ δὲ εἰς τὸ Δήλιον κατέφυγον, τινὲς δὲ πρὸς τὴν θάλατταν διέτειναν πρὸς τὰς ἰδίας ναῦς, ἄλλοι δὲ κατ´ ἄλλους ὡς ἔτυχε τόπους διεσπάρησαν. Ἐπιγενομένης δὲ τῆς νυκτὸς ἔπεσον τῶν μὲν Βοιωτῶν οὐ πλείους τῶν πεντακοσίων, τῶν δ´ Ἀθηναίων πολλαπλάσιοι τούτων. Εἰ μὲν οὖν ἡ νὺξ μὴ προκατέλαβεν, οἱ πλεῖστοι τῶν Ἀθηναίων ἂν ἐτελεύτησαν· αὕτη γὰρ μεσολαβήσασα τὰς τῶν διωκόντων ὁρμὰς διέσωσε τοὺς φεύγοντας. Ὅμως δὲ τοσοῦτο πλῆθος τῶν ἀναιρεθέντων ἦν, ὥστε τοὺς Θηβαίους ἐκ τῆς τῶν λαφύρων τιμῆς τήν τε στοὰν τὴν μεγάλην ἐν ἀγορᾷ κατασκευάσαι καὶ χαλκοῖς ἀνδριᾶσι κοσμῆσαι, τοὺς δὲ ναοὺς καὶ τὰς κατὰ τὴν ἀγορὰν στοὰς τοῖς ὅπλοις τοῖς ἐκ τῶν σκύλων προσηλωθεῖσι καταχαλκῶσαι· τήν τε τῶν Δηλίων πανήγυριν ἀπὸ τούτων τῶν χρημάτων ἐνεστήσαντο ποιεῖν.

Μετὰ δὲ τὴν μάχην οἱ μὲν Βοιωτοὶ τῷ Δηλίῳ προσβολὰς ποιησάμενοι κατὰ κράτος εἷλον τὸ χωρίον· τῶν δὲ φρουρούντων τὸ Δήλιον οἱ πλείους μὲν μαχόμενοι γενναίως ἀπέθανον, διακόσιοι δὲ ἥλωσαν· οἱ δὲ λοιποὶ κατέφυγον εἰς τὰς ναῦς, καὶ διεκομίσθησαν μετὰ τῶν ἄλλων εἰς τὴν Ἀττικήν. Ἀθηναῖοι μὲν οὖν ἐπιβουλεύσαντες τοῖς Βοιωτοῖς τοιαύτῃ συμφορᾷ περιέπεσον.

LXI. Démosthène se rendit à Pylos, et résolut de fortifier cette place dans le Péloponnèse. Pylos est situé dans une position 219 naturellement très forte et à quatre cents stades de Sparte (100). Ayant avec lui une flotte nombreuse et des troupes suffisantes, Démosthène acheva l'enceinte de Pylos dans l'espace de vingt jours. A cette nouvelle, les Lacédémoniens rassemblèrent des forces de terre et de mer considérables. Ils se portèrent donc sur Pylos avec quarante-cinq navires bien équipés et avec une armée de terre de douze mille hommes; car ils regardaient comme honteux que ceux qui n'avaient osé venir au secours de leur pays d'Attique, livré au pillage, vinssent dans le Péloponnèse occuper une place et la fortifier. Les Lacédémoniens, sous la conduite de Thrasymède (101), vinrent donc établir leur camp dans le voisinage de Pylos. Résolus à tout braver pour s'emparer de Pylos (102), ils disposèrent leurs navires, les proues tournées vers l'entrée du port, de manière à en fermer le passage aux ennemis; les troupes de terre, rivalisant d'ardeur, attaquèrent l'enceinte de la ville; et dans ces attaques, sans cesse renouvelées, ils soutinrent des combats brillants. Thrasymède débarqua dans l'île de Sphactérie qui s'étend parallèlement à la côte (103) et 219 protége le port contre les vagues de la mer, un détachement d'élite de Lacédémoniens et d'alliés. Il voulait ainsi devancer les Athéniens dans l'occupation de cette île, très avantageusement située pour soutenir le siége. Les Lacédémoniens se livraient donc à des assauts continuels, et bien qu'ils fussent maltraités du haut des murailles très élevées, ils ne cessèrent pas cependant leurs attaques dans lesquelles ils eurent beaucoup de morts et un grand nombre de blessés. Les Athéniens, maîtres d'une place fortifiée par la nature, et amplement pourvue d'armes de trait et d'autres munitions de guerre, se défendirent courageusement; car ils espéraient que s'ils réussissaient dans leur entreprise, ils pourraient transporter dans le Péloponnèse le théâtre de la guerre et porter la dévastation au milieu des terres de leurs ennemis.

LXII. Le siége était poussé des deux côtés avec une extrême vigueur. Dans les assauts livrés, aux murs de la ville, bien des Spartiates se firent admirer par leur bravoure, mais Brasidas fut celui qui se distingua le plus. Au milieu de l'hésitation que montraient les triérarques pour approcher de la côte, difficile à aborder, Brasidas, qui commandait une trirème, cria au pilote de ne pas épargner le navire et de le porter vivement sur le rivage. Car il était, disait-il, honteux à des Spartiates, qui prodiguaient leur vie pour acheter la victoire, de ménager des barques pour laisser les Athéniens maîtres de la Laconie. Le pilote ayant été forcé de se jeter sur la côte, la trirème échoua. Brasidas se plaça alors sur l'épibathre du navire (104), et se défendit de là contre les Athéniens qui l'assaillirent en masse. Il en tua d'abord un grand nombre; mais il fut ensuite accablé de traits et reçut par-devant de nombreuses blessures. Enfin, évanoui par la perte du sang qui coulait de ses plaies, il laissa un bras hors du navire et le bouclier glissant dans la mer, les ennemis s'en emparèrent. Retiré du milieu des cadavres qu'il avait amoncelés  221 autour de lui, il fut porté demi-mort par les siens hors du navire. Il s'était tellement distingué par sa bravoure que la perte du bouclier, qui pour d'autres eût été un crime capital, fut pour lui un titre de gloire. Cependant les Lacédémoniens pressaient Pylos par de continuels assauts, et, malgré les pertes qu'ils éprouvaient, ils persistèrent dans leur fatale entreprise. C'est ici le cas d'admirer la bizarrerie de la fortune et les particularités qu'offrit ce siége. Les Athéniens, repoussant les Spartiates de la Laconie, sont victorieux, et les Lacédémoniens, vaincus sur leur propre territoire, attaquent leurs ennemis par mer : ceux qui sont maîtres sur terre sont supérieurs sur mer, et les maîtres de la mer repoussent leurs ennemis du continent.

LXIII. Cependant le siége traînait en longueur, les Athéniens, occupant le port avec leurs navires, interceptèrent les convois de vivres et réduisirent les Spartiates, laissés dans l'île de Sphactérie, à périr de famine. Inquiets du sort de leur détachement laissé dans cette île, les Lacédémoniens envoyèrent à Athènes une députation chargée de négocier la paix. Mais, ayant échoué dans cette négociation, ils firent proposer un échange d'hommes contre un nombre égal de prisonniers athéniens. Mais les Athéniens refusèrent cette proposition. Les envoyés spartiates se vantèrent alors à Athènes, que les citoyens de cette ville avouaient la supériorité des Lacédémoniens par cela même qu'ils ne voulaient pas accepter l'échange des prisonniers. Cependant le détachement de l'île de Sphactérie, maltraité par la famine, se rendit à discrétion. Il se composait de cent vingt Spartiates et cent quatre-vingts auxiliaires que le démagogue Cléon, alors commandant de l'armée, envoya chargés de fers à Athènes. Le peuple décréta qu'on leur laisserait la vie sauve, si les Lacédémoniens voulaient cesser les hostilités, et qu'il ferait mourir tous ces prisonniers, si les Lacédémoniens préféraient la guerre. Après cela, les Athéniens firent venir les plus braves des Messéniens établis à Naupacte, ainsi qu'une forte troupe d'auxiliaires, et leur confièrent la garde de Pylos; car ils pensaient que les Messéniens, animés par leur haine contre les Spar- 222 tiates, mettraient, en sortant d'une place forte, le plus d'ardeur à ravager la Laconie. Telle était la situation des choses à Pylos.

LXIV. A cette époque, Artaxerxès, roi des Perses, mourut après un règne de quarante ans (105). Xerxès, son successeur, ne règna qu'un an (106).

En Italie, les Eques se révoltèrent contre les Romains. Ceux-ci nommèrent pour les combattre, Aulus Posthumius, dictateur, et Lucius Julius, maître de la cavalerie. Ces chefs envahirent, avec une forte armée, le territoire des rebelles et en ravagèrent les propriétés. Les Eques, résistant à la marche des ennemis, il s'engagea une bataille dans laquelle les Romains remportèrent la victoire. Ils tuèrent un grand nombre d'ennemis, firent beaucoup de prisonniers, et revinrent chargés de butin. Les rebelles consternés de leur défaite, se soumirent aux Romains. Posthumius, qui avait heureusement terminé cette guerre, eut, suivant la coutume, les honneurs du triomphe. On attribue à Posthumius un fait singulier et tout à fait incroyable. On raconte que pendant la bataille, son fils, emporté par l'ardeur guerrière, sortit hors des rangs que son père lui avait assignés, et que le père, fidèle aux moeurs antiques, condamna son fils à mort comme ayant quitté les rangs.

LXV. L'année étant révolue, Isarque fut nommé archonte d'Athènes, Titus Quintius et Caïus Iulius, consuls à Rome; on célébra en Élide la LXXXIXe olympiade, dans laquelle Symmaque fut pour la seconde fois vainqueur à la course du stade (107). Dans cette année, les Athéniens portèrent Nicias, fils de Nicératus, au commandement militaire; ils lui confièrent soixante trirèmes et trois mille hoplites, avec l'ordre de ravager le territoire des alliés des Lacédémoniens. Nicias se dirigea d'abord sur Mélos, dévasta la campagne et assiégea la ville pendant plusieurs jours. Parmi les Cyclades c'était la seule île demeurée 223 fidèle à l'alliance des Lacédémoniens : c'était une colonie de Sparte. Les habitants de Mélos se défendirent avec vigueur, et Nicias, ne pouvant prendre leur ville, se dirigea sur Orope en Béotie. Là, il quitta la flotte, entra à la tête de ses hoplites dans le pays des Tanagréens, où il fut rejoint par un renfort envoyé d'Athènes, sous les ordres d'Hipponicus, fils de Callias. Ces deux corps s'étant réunis en un seul, ils envahirent le territoire ennemi et le livrèrent au pillage. Cependant les Thébains accoururent au secours des leurs et engagèrent un combat, d'où les Athéniens sortirent vainqueurs, après avoir tué un grand nombre d'ennemis. Après ce combat, Hipponicus retourna avec sa troupe à Athènes. Nicias rejoignit sa flotte, se porta sur la Locride, ravagea le littoral et reçut des alliés un convoi de quarante trirèmes, de manière à réunir sous ses ordres un total de cent bâtiments. Après avoir formé, par de nombreuses levées, une armée considérable, il fit voile pour Corinthe. Là, il fit débarquer ses soldats et alla se mesurer avec les Corinthiens. Les Athéniens furent victorieux dans les deux combats, et élevèrent un trophée, après avoir fait perdre beaucoup de monde à l'ennemi. Les Athéniens n'eurent que huit morts et les Corinthiens plus de trois cents. Nicias se dirigea ensuite sur Crommyon (108), dont il dévasta le territoire et s'empara de la forteresse. De là, il partit aussitôt et vint fortifier la place de Méthone; il y laissa une garnison tant pour garder cette place que pour ravager la campagne environnante. En longeant les côtes qu'il dévasta, il revint à Athènes. Après cela, les Athéniens dirigèrent sur Cythère soixante navires et deux mille hoplites, sous les ordres de Nicias et de quelques autres généraux; Nicias vint bloquer l'île et la ville se rendit par capitulation. Il laissa dans l'île une garnison, se dirigea vers le Péloponnèse et ravagea les côtes. Il prit d'assaut Thyrée, ville située sur les limites de la Laconie et de l'Argolide, la rasa et vendit les habitants comme esclaves : il envoya comme prisonniers à Athènes, les Eginètes, domiciliés à Thyrée, et Tantale le Spartiate, chef de la garnison. Les Athéniens gardèrent 224 en prison Tantale avec ses compagnons de captivité, ainsi que les Eginètes.

LXVI. Tandis que ces choses se passaient, les Mégariens commençaient à se fatiguer de la guerre qu'ils faisaient aux Athéniens et aux exilés. Pendant les négociations qui avaient lieu au sujet de ces derniers, quelques citoyens, mal disposés pour les bannis, promirent aux généraux athéniens de leur livrer la ville. Cette trahison convenue, les généraux Hippocrate et Démosthène profitèrent de la nuit pour diriger sur la ville un détachement de six cents hommes, et les traîtres reçurent les Athéniens en dedans des murs. La trahison était déjà connue dans l'intérieur, et la multitude se partageait incertaine sur le choix du parti à prendre soit pour embrasser l'alliance des Athéniens, soit pour rester fidèle aux Lacédémoniens, lorsqu'un citoyen proclama, de son propre mouvement, que les Mégariens étaient libres de joindre leurs armes à celles des Athéniens. Dès que les Lacédémoniens se virent près d'être abandonnés des Mégariens, ceux de la garnison des Longs murs (109) quittèrent leur poste et se retirèrent au Nisée, qui est le port des Mégariens. Les Athéniens l'entourèrent d'un fossé et le bloquèrent; ensuite, après avoir fait venir des ouvriers, ils ceignirent le Nisée d'un mur de circonvallation. Dans la crainte d'être pris de vive force et mis à mort, les Péloponnésiens rendirent par capitulation la place aux Athéniens. Tel était alors l'état des choses chez les Mégariens.

LXVII. Brasidas partit à la tête d'une armée suffisante, composée tant de Lacédémoniens que d'autres Péloponnésiens, et se dirigea sur Mégare. Il frappa de terreur les Athéniens, les chassa du Nisée, délivra la ville des Mégariens, qu'il fit rentrer dans l'alliance des Lacédémoniens. Il traversa ensuite avec son armée la Thessalie et se porta sur Dium en Macédoine. De là il se rendit à Acanthe et vint au secours des Chalcidiens. Il détacha la ville des Acanthiens de l'alliance d'Athènes, moitié par  225 intimidation, moitié par des insinuations bienveillantes, et parvint à entraîner dans le parti des Lacédémoniens beaucoup d'autres habitants de la Thrace. Après ces succès, décidé à pousser la guerre avec plus de vigueur, Brasidas fit venir des soldats de Lacédémone; car il songeait à réunir des forces plus considérables. Les Spartiates, voulant se défaire des Hilotes les plus braves, lui en envoient mille des plus déterminés, dans la conviction que la plupart succomberaient dans les combats. Ils commirent encore un autre acte violent et cruel, par lequel ils croyaient affaiblir les Hilotes : par la voix d'un héraut, ils invitèrent les Hilotes, qui avaient rendu quelques services à Sparte, à venir s'inscrire, promettant de leur donner la liberté. Deux mille se firent inscrire; mais, en même temps, les Spartiates ordonnèrent à des hommes très vigoureux d'égorger ces Hilotes chacun dans sa maison (110), car ils craignaient que ceux-ci ne profitassent d'une occasion favorable pour se ranger du côté des ennemis et qu'ils n'exposassent ainsi Sparte à de grands dangers. Cependant Brasidas reçut mille Hilotes qui, joints aux troupes auxiliaires, formèrent une armée considérable.

LXVIII. Confiant dans le nombre de ses soldats, Brasidas marcha contre la ville d'Amphipolis. Aristagoras de Milet, fuyant Darius, roi des Perses, avait jadis entrepris de fonder dans cette ville une colonie. A la mort d'Aristagoras, les nouveaux colons furent chassés par les Thraces Edoniens. Trente-deux ans après, les Athéniens envoyèrent à Amphipolis une colonie de mille citoyens; cette colonie fut à son tour détruite par les Thraces de Drabesque. Enfin, après un intervalle de deux ans, les Athéniens, sous la conduite d'Apion (111), se mirent de nouveau en possession d'Amphipolis. C'est de cette ville, objet de tant de luttes, que Brasidas cherchait à se rendre maître. Il marcha donc contre 226 elle avec une forte armée et vint établir son camp près du pont (112). Il s'empara d'abord du faubourg; le lendemain, les Amphipolitains, consternés, rendirent la ville par capitulation; chaque citoyen fut déclaré libre de sortir de la ville et d'emporter tout ce qui lui appartenait. Immédiatement après ce succès, Brasidas prit plusieurs autres villes du voisinage, dont les plus considérables étaient Syme (113) et Galepsus, toutes deux colonies des Thasiens; enfin Myrcinum, petite ville des Edoniens. Il entreprit aussi de faire construire plusieurs trirèmes sur le fleuve Strymon, et vit venir des soldats de Lacédémone et des villes alliées. Il fit fabriquer un grand nombre d'armures complètes et les donna aux jeunes conscrits qui manquaient d'armes ; enfin, il amassa des provisions de traits, de blé et de toutes sortes de munitions. Ces préparatifs terminés, il partit d'Amphipolis avec son armée et vint établir son camp dans la contrée qu'on nomme Acté (114). Là se trouvaient cinq villes : les unes grecques, colonies des Andriens ; les autres, peuplées par les Barbares Bissaltiques qui parlent deux langues. Après avoir soumis cette région, il marcha sur la ville de Torone, colonie des Chalcidiens, occupée par les Athéniens. Quelques traîtres ayant livré la ville, Brasidas y fut introduit pendant la nuit, et s'empara de Torone sans coup férir. Voilà où en était arrivée l'expédition de Brasidas dans le cours de cette année.

LXIX. Pendant que ces événements avaient lieu, une bataille se livrait près de Délium en Béotie, entre les Athéniens et les Béotiens. En voici l'origine. Quelques Béotiens, mécontents du gouvernement établi, et désirant introduire dans les villes la constitution démocratique, étaient, au sujet de leurs plans, en pourparlers avec les généraux athéniens, Hippocrate et Démosthène, et promettaient de livrer les villes de la Béotie. Cette promesse ayant été accueillie avec joie, les généraux athéniens, pour la réussite du projet, divisèrent leur armée en deux corps :  227 Démosthène, à la tête de la plus forte division, pénétra dans la Béotie; mais ayant trouvé les Béotiens prévenus de la trahison, il revint sans avoir rien exécuté. Hippocrate se porta avec la masse des Athéniens sur Délium, occupa la place, et devançant l'arrivée des Béotiens, il fortifia Délium par une enceinte. Cette place est située près d'Orope, sur les limites de la Béotie. Pantodas, général des Béotiens, ayant rassemblé ses soldats, tirés des villes de la Béotie, s'avança vers Délium à la tête d'une nombreuse armée. Il avait sous ses ordres environ vingt mille fantassins (115) et mille cavaliers. Les Athéniens étaient supérieurs en nombre aux Béotiens, mais ils n'étaient pas aussi bien armés que leurs ennemis. Car, sortis soudain et à la hâte de la ville, ils n'avaient pas eu le temps de revêtir leurs armures. [

LXX. Les deux armées, animées d'une égale ardeur, étaient rangées en bataille dans l'ordre suivant. Dans l'armée des Béotiens, les Thébains occupaient l'aile droite, les Orchoméniens l'aile gauche, et les Béotiens formaient la phalange du centre. En avant du front étaient placés les Hénioques et les Parabates (116), élite de trois cents hommes. Les Athéniens étaient encore occupés à disposer leurs rangs, lorsqu'ils furent forcés d'en venir aux mains. Le combat fut acharné. La cavalerie athénienne, déployant une valeur brillante, mit d'abord en déroute la cavalerie ennemie. Mais l'infanterie ayant ensuite engagé le combat, les Athéniens, opposés aux rangs des Thébains, furent obligés de lâcher pied. Ceux qui avaient résisté au choc mirent en fuite les autres Béotiens, en tuèrent un grand nombre et les poursuivirent à une assez grande distance. Mais les Thébains, renommés pour la vigueur de leur corps, réparèrent cet échec, et, tombant sur les Athéniens qui poursuivaient les leurs, il les forcèrent à prendre la fuite. Vainqueurs dans ce combat célèbre, ils s'acquirent une grande réputation de bravoure. Quant aux Athéniens, ils se réfugièrent, les uns à Orope, les autres à Dé- 228 lium, quelques-uns gagnèrent les bords de la mer pour se retirer sur leurs navires, et le reste se dispersa au hasard, A l'entrée de la nuit, les Béotiens comptaient environ cinq cents morts; les Athéniens en avaient un nombre bien plus considérable. Si la nuit n'était pas survenue, la plupart des Athéniens auraient été passés au fil de l'épée; mais l'obscurité ayant arrêté l'ardeur de la poursuite, les fuyards parvirent à se sauver. Néanmoins le nombre des tués fut si grand que les Thébains, avec le prix des dépouilles, élevèrent sur la place publique de Thèbes un grand portique et l'ornèrent de statues d'airain; avec les armes des vaincus ils décorèrent les temples, et avec les trophées suspendus ils couvrirent d'airain les portiques de la place. Enfin, ils employèrent l'argent retiré du butin à instituer la panégyrie (117) des Déliens.

Après la bataille, les Béotiens vinrent attaquer Délium et emportèrent la place d'assaut. La majeure partie de la garnison mourut noblement les armes à la main; deux cents hommes furent faits prisonniers, le reste se réfugia sur les navires et rentra dans l'Attique avec les débris de l'armée. Telle fut l'issue de la malheureuse tentative des Athéniens contre les Béotiens.

[71] κατὰ δὲ τὴν Ἀσίαν Ξέρξης ὁ βασιλεὺς ἐτελεύτησεν ἄρξας ἐνιαυτόν, ὡς δ´ ἔνιοι γράφουσι, μῆνας δύο· τὴν δὲ βασιλείαν διαδεξάμενος ὁ ἀδελφὸς Σογδιανὸς ἦρξε μῆνας ἑπτά. Τοῦτον δ´ ἀνελὼν Δαρεῖος ἐβασίλευσεν ἔτη δεκαεννέα.

Τῶν δὲ συγγραφέων Ἀντίοχος ὁ Συρακόσιος τὴν τῶν Σικελικῶν ἱστορίαν εἰς τοῦτον τὸν ἐνιαυτὸν κατέστρεψεν, ἀρξάμενος ἀπὸ Κωκάλου τοῦ Σικανῶν βασιλέως, ἐν βίβλοις ἐννέα.

[72] Ἐπ´ ἄρχοντος δ´ Ἀθήνησιν Ἀμεινίου Ῥωμαῖοι μὲν κατέστησαν ὑπάτους Γάιον Παπίριον καὶ Λεύκιον Ἰούνιον. Ἐπὶ δὲ τούτων Σκιωναῖοι μὲν καταφρονήσαντες τῶν Ἀθηναίων διὰ τὴν περὶ τὸ Δήλιον ἧτταν, ἀπέστησαν πρὸς τοὺς Λακεδαιμονίους καὶ τὴν πόλιν παρέδωκαν Βρασίδᾳ τῷ στρατηγοῦντι τῶν ἐπὶ Θρᾴκης Λακεδαιμονίων.

ν δὲ τῇ Λέσβῳ μετὰ τὴν ἅλωσιν τῆς Μυτιλήνης ὑπ´ Ἀθηναίων οἱ πεφευγότες ἐκ τῆς ἁλώσεως πολλοὶ τὸν ἀριθμὸν ὄντες καὶ πάλαι μὲν ἐπεχείρουν κατελθεῖν εἰς τὴν Λέσβον, τότε δὲ συστραφέντες Ἄντανδρον κατέλαβον, κἀκεῖθεν ὁρμώμενοι διεπολέμουν τοῖς κατέχουσι τὴν Μυτιλήνην Ἀθηναίοις. Ἐφ´ οἷς παροξυνθεὶς ὁ δῆμος τῶν Ἀθηναίων ἐξέπεμψε στρατηγοὺς μετὰ δυνάμεως ἐπ´ αὐτοὺς Ἀριστείδην καὶ Σύμμαχον. Οὗτοι δὲ καταπλεύσαντες εἰς τὴν Λέσβον καὶ προσβολὰς ποιησάμενοι συνεχεῖς εἷλον τὴν Ἄντανδρον, καὶ τῶν φυγάδων τοὺς μὲν ἀπέκτειναν, τοὺς δ´ ἐκ τῆς πόλεως ἐξέβαλον, αὐτοὶ δὲ φρουρὰν ἀπολιπόντες τὴν φυλάξουσαν τὸ χωρίον ἀπέπλευσαν ἐκ τῆς Λέσβου.

Μετὰ δὲ ταῦτα Λάμαχος ὁ στρατηγὸς ἔχων δέκα τριήρεις ἔπλευσεν εἰς τὸν Πόντον, καὶ καθορμισθεὶς εἰς Ἡράκλειαν περὶ τὸν ποταμὸν τὸν ὀνομαζόμενον Κάλητα πάσας τὰς ναῦς ἀπέβαλε· μεγάλων γὰρ ὄμβρων καταρραγέντων, καὶ τοῦ ποταμοῦ βίαιον τὴν καταφορὰν τοῦ ῥεύματος ποιησαμένου, τὰ σκάφη κατά τινας τραχεῖς τόπους προσπεσόντα τῇ γῇ διεφθάρη.

Ἀθηναῖοι δὲ πρὸς Λακεδαιμονίους σπονδὰς ἐνιαυσίους ἐποιήσαντο κατὰ ταύτας τὰς ὁμολογίας, ὥστ´ ἔχειν ἑκατέρους ὧν τότε κύριοι καθειστήκεσαν. Συνιόντες δὲ πολλάκις εἰς λόγους ᾤοντο δεῖν καταλῦσαι τὸν πόλεμον καὶ εἰς τέλος παύσασθαι τῆς πρὸς ἀλλήλους φιλοτιμίας· Λακεδαιμόνιοι δὲ ἔσπευδον ἀπολαβεῖν τοὺς ἐν τῇ Σφακτηρίᾳ γενομένους αἰχμαλώτους. Τῶν δὲ σπονδῶν τὸν εἰρημένον τρόπον συντελεσθεισῶν, περὶ μὲν τῶν ἄλλων αὐτοῖς ὁμολογούμενα πάντα ὑπῆρξε, περὶ δὲ τῆς Σκιώνης ἠμφισβήτουν ἀμφότεροι. Γενομένης δὲ μεγάλης φιλοτιμίας τὰς σπονδὰς κατελύσαντο, περὶ δὲ τῆς Σκιώνης διεπολέμουν πρὸς ἀλλήλους. Κατὰ δὲ τοῦτον τὸν χρόνον καὶ Μένδη πόλις πρὸς τοὺς Λακεδαιμονίους ἀπέστη καὶ τὴν φιλοτιμίαν τὴν ὑπὲρ τῆς Σκιώνης ἰσχυροτέραν ἐποίησε. Διὸ καὶ Βρασίδας μὲν ἐκ τῆς Μένδης καὶ τῆς Σκιώνης ἀποκομίσας τέκνα καὶ γυναῖκας καὶ τἄλλα τὰ χρησιμώτατα φρουραῖς ἀξιολόγοις ἠσφαλίσατο τὰς πόλεις, Ἀθηναῖοι δὲ παροξυνθέντες ἐπὶ τοῖς γεγονόσιν ἐψηφίσαντο πάντας τοὺς Σκιωναίους, ὅταν ἁλῶσιν, ἡβηδὸν ἀποσφάξαι, καὶ δύναμιν ἐξέπεμψαν ἐπ´ αὐτοὺς ναυτικὴν τριήρων πεντήκοντα· τούτων δὲ τὴν στρατηγίαν εἶχε Νικίας καὶ Νικόστρατος. Οὗτοι δὲ πλεύσαντες ἐπὶ πρώτην τὴν Μένδην ἐκράτησαν τῆς πόλεως προδόντων τινῶν αὐτήν· τὴν δὲ Σκιώνην περιετείχισαν, καὶ προσκαθήμενοι τῇ πολιορκίᾳ συνεχεῖς προσβολὰς ἐποιοῦντο. Οἱ δ´ ἐν τῇ Σκιώνῃ φρουροί, πολλοὶ μὲν τὸν ἀριθμὸν ὄντες, εὐπορίαν δ´ ἔχοντες βελῶν καὶ σίτου καὶ τῆς ἄλλης παρασκευῆς, ῥᾳδίως ἠμύνοντο τοὺς Ἀθηναίους, καὶ στάσιν ὑπερδέξιον ἔχοντες πολλοὺς κατετίτρωσκον. Ταῦτα μὲν οὖν ἐπράχθη κατὰ τοῦτον τὸν ἐνιαυτόν.

[73] Μετὰ δὲ ταῦτα Ἀθήνησι μὲν ἦρχεν Ἀλκαῖος, ἐν Ῥώμῃ δὲ ὑπῆρχον ὕπατοι Ὀπίτερος Λουκρήτιος καὶ Λεύκιος Σέργιος Φιδηνιάτης. Ἐπὶ δὲ τούτων Ἀθηναῖοι τοῖς Δηλίοις ἐγκαλοῦντες ὅτι λάθρᾳ πρὸς Λακεδαιμονίους συντίθενται συμμαχίαν, ἐξέβαλον αὐτοὺς ἐκ τῆς νήσου καὶ τὴν πόλιν αὐτοὶ κατέσχον. Τοῖς δ´ ἐκπεσοῦσι Δηλίοις Φαρνιάκης ὁ σατράπης ἔδωκεν οἰκεῖν πόλιν Ἀδραμύτιον. Οἱ δ´ Ἀθηναῖοι προχειρισάμενοι στρατηγὸν Κλέωνα τὸν δημαγωγόν, καὶ δόντες ἀξιόλογον δύναμιν πεζήν, ἐξέπεμψαν εἰς τοὺς ἐπὶ Θρᾴκης τόπους. Οὗτος δὲ πλεύσας εἰς Σκιώνην, κἀκεῖθεν προσλαβόμενος στρατιώτας ἐκ τῶν πολιορκούντων τὴν πόλιν, ἀπέπλευσε καὶ κατῆρεν εἰς Τορώνην· ἐγίνωσκε γὰρ τὸν μὲν Βρασίδαν ἐκ τούτων τῶν τόπων ἀπεληλυθότα, πρὸς δὲ τῇ Τορώνῃ τοὺς ἀπολελειμμένους στρατιώτας οὐκ ὄντας ἀξιομάχους. Πλησίον δὲ τῆς Τορώνης καταστρατοπεδεύσας καὶ πολιορκήσας ἅμα κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν, εἷλε κατὰ κράτος τὴν πόλιν, καὶ τοὺς μὲν παῖδας καὶ τὰς γυναῖκας ἠνδραποδίσατο, αὐτοὺς δὲ καὶ τοὺς τὴν πόλιν φρουροῦντας αἰχμαλώτους λαβών, σήσας ἀπέστειλεν εἰς τὰς Ἀθήνας· τῆς δὲ πόλεως βαπολιπὼν τὴν ἱκανὴν φρουρὰν ἐξέπλευσε μετὰ τῆς δυνάμεως, καὶ κατῆρε τῆς Θρᾴκης ἐπὶ Στρυμόνα ποταμόν. Καταστρατοπεδεύσας δὲ πλησίον πόλεως Ἠιόνος, ἀπεχούσης ἀπὸ τῆς Ἀμφιπόλεως σταδίους ὡς τριάκοντα, προσβολὰς ἐποιεῖτο τῷ πολίσματι.

[74] πυθόμενος δὲ τὸν Βρασίδαν μετὰ δυνάμεως διατρίβειν περὶ πόλιν Ἀμφίπολιν, ἀνέζευξεν ἐπ´ αὐτόν. Ὁ δὲ Βρασίδας ὡς ἤκουσε προσιόντας τοὺς πολεμίους, ἐκτάξας τὴν δύναμιν ἀπήντα τοῖς Ἀθηναίοις· γενομένης δὲ παρατάξεως μεγάλης, καὶ τῶν στρατοπέδων ἀγωνισαμένων ἀμφοτέρων λαμπρῶς, τὸ μὲν πρῶτον ἰσόρροπος ἦν ἡ μάχη, μετὰ δὲ ταῦτα παρ´ ἑκατέροις τῶν ἡγεμόνων φιλοτιμουμένων δι´ ἑαυτῶν κρῖναι τὴν μάχην, συνέβη πολλοὺς τῶν ἀξιολόγων ἀνδρῶν ἀναιρεθῆναι, τῶν στρατηγῶν αὑτοὺς καταστησάντων εἰς τὴν μάχην καὶ ὑπὲρ τῆς νίκης ἀνυπέρβλητον φιλοτιμίαν εἰσενεγκαμένων. Ὁ μὲν οὖν Βρασίδας ἀριστεύσας καὶ πλείστους ἀνελὼν ἡρωικῶς κατέστρεψε τὸν βίον· ὁμοίως δὲ καὶ τοῦ Κλέωνος ἐν τῇ μάχῃ πεσόντος, ἀμφότεραι μὲν αἱ δυνάμεις διὰ τὴν ἀναρχίαν ἐταράχθησαν, τὸ τέλος δ´ ἐνίκησαν οἱ Λακεδαιμόνιοι καὶ τρόπαιον ἔστησαν. Οἱ δ´ Ἀθηναῖοι τοὺς νεκροὺς ὑποσπόνδους, ἀνελόμενοι καὶ θάψαντες ἀπέπλευσαν εἰς τὰς Ἀθήνας. Εἰς δὲ τὴν Λακεδαίμονα παραγενομένων τινῶν ἐκ τῆς μάχης καὶ τὴν Βρασίδου νίκην ἅμα καὶ τελευτὴν ἀπαγγειλάντων, ἡ μήτηρ τοῦ Βρασίδου πυνθανομένη περὶ τῶν πραχθέντων κατὰ τὴν μάχην ἐπηρώτησε, ποῖός τις γέγονεν ἐν τῇ παρατάξει Βρασίδας· τῶν δ´ ἀποκριναμένων ὅτι πάντων Λακεδαιμονίων ἄριστος, εἶπεν ἡ μήτηρ τοῦ τετελευτηκότος ὅτι Βρασίδας ὁ υἱὸς αὐτῆς ἦν ἀγαθὸς ἀνήρ, πολλῶν μέντοι γε ἑτέρων καταδεέστερος. Τῶν δὲ λόγων τούτων διαδοθέντων κατὰ τὴν πόλιν οἱ ἔφοροι δημοσίᾳ τὴν γυναῖκα ἐτίμησαν, ὅτι προέκρινε τὸν τῆς πατρίδος ἔπαινον τῆς τοῦ τέκνου δόξης. Μετὰ δὲ τὴν εἰρημένην μάχην ἔδοξαν οἱ Ἀθηναῖοι τοῖς Λακεδαιμονίοις συνθέσθαι σπονδὰς πεντηκονταετεῖς ἐπὶ τοῖσδε· τοὺς μὲν αἰχμαλώτους παρ´ ἀμφοτέροις ἀπολυθῆναι, τὰς δὲ πόλεις ἀποδοῦναι τὰς κατὰ πόλεμον ληφθείσας. Ὁ μὲν οὖν Πελοποννησιακὸς πόλεμος, διαμείνας μέχρι τῶν ὑποκειμένων καιρῶν ἔτη δέκα, τὸν εἰρημένον τρόπον κατελύθη.

[75] Ἐπ´ ἄρχοντος δ´ Ἀθήνησιν Ἀριστίωνος Ῥωμαῖοι κατέστησαν ὑπάτους Τίτον Κοΐντιον καὶ Αὖλον Κορνήλιον Κόσσον. Ἐπὶ δὲ τούτων ἄρτι τοῦ πολέμου τοῦ Πελοποννησιακοῦ καταλελυμένου πάλιν ταραχαὶ καὶ κινήσεις πολεμικαὶ συνέβησαν κατὰ τὴν Ἑλλάδα διὰ τοιαύτας τινὰς αἰτίας. Ἀθηναῖοι καὶ Λακεδαιμόνιοι κοινῇ μετὰ τῶν συμμάχων πεποιημένοι σπονδὰς καὶ διαλύσεις, χωρὶς τῶν συμμαχίδων πόλεων συνέθεντο συμμαχίαν. Τοῦτο δὲ πράξαντες εἰς ὑπόνοιαν ἦλθον ὡς ἐπὶ καταδουλώσει τῶν ἄλλων Ἑλλήνων ἰδίᾳ πεποιημένοι συμμαχίαν. Διόπερ αἱ μέγισται τῶν πόλεων διεπρεσβεύοντο πρὸς ἀλλήλας καὶ συνδιελέγοντο περὶ ὁμονοίας καὶ συμμαχίας κατὰ τῶν Ἀθηναίων καὶ Λακεδαιμονίων. Ἦσαν δὲ προεστῶσαι πόλεις ταύτης αἱ δυνατώταται τέτταρες, Ἄργος, Θῆβαι, Κόρινθος, Ἦλις. Εὐλόγως δ´ ὑπωπτεύθησαν αἱ πόλεις συμφρονεῖν κατὰ τῆς Ἑλλάδος διὰ τὸ προσγεγράφθαι ταῖς κοιναῖς συνθήκαις· ἐξεῖναι Ἀθηναίοις καὶ Λακεδαιμονίοις, ὅπερ ἂν δοκῇ ταύταις ταῖς πόλεσι, προσγράφειν ταῖς συνθήκαις καὶ ἀφαιρεῖν ἀπὸ τῶν συνθηκῶν. Χωρὶς δὲ τούτων Ἀθηναῖοι μὲν διὰ ψηφίσματος ἔδωκαν δέκα ἀνδράσιν ἐξουσίαν ἔχειν βουλεύεσθαι περὶ τῶν τῇ πόλει συμφερόντων· τὸ παραπλήσιον δὲ καὶ τῶν Λακεδαιμονίων πεποιηκότων φανερὰν συνέβη γενέσθαι τῶν δύο πόλεων τὴν πλεονεξίαν. Πολλῶν δὲ πόλεων ὑπακουουσῶν πρὸς τὴν κοινὴν ἐλευθερίαν, καὶ τῶν μὲν Ἀθηναίων καταφρονουμένων διὰ τὴν περὶ τὸ Δήλιον συμφοράν, τῶν δὲ Λακεδαιμονίων τεταπεινωμένων τῇ δόξῃ διὰ τὴν ἅλωσιν τῶν ἐν τῇ Σφακτηρίᾳ νήσῳ, πολλαὶ πόλεις συνίσταντο, καὶ προῆγον τὴν τῶν Ἀργείων πόλιν ἐπὶ τὴν ἡγεμονίαν. Ἔχει γὰρ ἡ πόλις αὕτη μέγα ἀξίωμα διὰ τὰς παλαιὰς πράξεις· πρὸ γὰρ τῆς Ἡρακλειδῶν κατηλύσεως ἐκ τῆς Ἀργείας ὑπῆρξαν σχεδὸν ἅπαντες οἱ μέγιστοι τῶν βασιλέων· πρὸς δὲ τούτοις πολὺν χρόνον εἰρήνην ἔχουσα προσόδους μεγίστας ἐλάμβανε, καὶ πλῆθος οὐ μόνον χρημάτων εἶχεν, ἀλλὰ καὶ ἀνδρῶν. Οἱ δ´ Ἀργεῖοι νομίζοντες αὑτοῖς συγχωρηθήσεσθαι τὴν ὅλην ἡγεμονίαν, ἐπέλεξαν τῶν πολιτῶν χιλίους τοὺς νεωτέρους καὶ μάλιστα τοῖς τε σώμασιν ἰσχύοντας καὶ ταῖς οὐσίαις· ἀπολύσαντες δὲ αὐτοὺς καὶ τῆς ἄλλης λειτουργίας καὶ τροφὰς δημοσίας χορηγοῦντες προσέταξαν γυμνάζεσθαι συνεχεῖς μελέτας. Οὗτοι μὲν οὖν διὰ τὴν χορηγίαν καὶ τὴν συνεχῆ μελέτην ταχὺ τῶν πολεμικῶν ἔργων ἀθληταὶ κατεστάθησαν.

[76] Λακεδαιμόνιοι δὲ ὁρῶντες ἐπ´ αὐτοὺς συνισταμένην τὴν Πελοπόννησον καὶ προορώμενοι τὸ μέγεθος τοῦ πολέμου, τὰ κατὰ τὴν ἡγεμονίαν ὡς ἦν δυνατὸν ἠσφαλίζοντο. Καὶ πρῶτον μὲν τοὺς μετὰ Βρασίδα κατὰ τὴν Θρᾴκην ἐστρατευμένους Εἵλωτας ὄντας χιλίους ἠλευθέρωσαν, μετὰ δὲ ταῦτα τοὺς ἐν τῇ Σφακτηρίᾳ νήσῳ ληφθέντας αἰχμαλώτους Σπαρτιάτας ἀτιμίᾳ περιβεβληκότες, ὡς τὴν Σπάρτην ἀδοξοτέραν πεποιηκότας, ἀπέλυσαν τῆς ἀτιμίας. Ἀκολούθως δὲ τούτοις τοῖς κατὰ τὸν πόλεμον ἐπαίνοις καὶ τιμαῖς προετρέποντο τὰς προγεγενημένας ἀνδραγαθίας ἐν τοῖς μέλλουσιν ἀγῶσιν ὑπερβάλλεσθαι· τοῖς τε συμμάχοις ἐπιεικέστερον προσεφέροντο, καὶ ταῖς φιλανθρωπίαις τοὺς ἀλλοτριωτάτους αὐτῶν ἐθεράπευον. Ἀθηναῖοι δὲ τοὐναντίον τῷ φόβῳ βουλόμενοι καταπλήξασθαι τοὺς ἐν ὑποψίᾳ ἀποστάσεως ὄντας, παράδειγμα πᾶσιν ἀνέδειξαν τὴν ἐκ τῶν Σκιωναίων τιμωρίαν· ἐκπολιορκήσαντες γὰρ αὐτοὺς καὶ πάντας ἡβηδὸν κατασφάξαντες, παῖδας μὲν καὶ γυναῖκας ἐξηνδραποδίσαντο, τὴν δὲ νῆσον οἰκεῖν παρέδοσαν τοῖς Πλαταιεῦσιν, ἐκπεπτωκόσι δι´ ἐκείνους ἐκ τῆς πατρίδος.

Περὶ δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους κατὰ τὴν Ἰταλίαν Καμπανοὶ μεγάλῃ δυνάμει στρατεύσαντες ἐπὶ Κύμην ἐνίκησαν μάχῃ τοὺς Κυμαίους καὶ τοὺ πλείους τῶν ἀντιταχθέντων κατέκοψαν. Προσκαθεζόμενοι δὲ τῇ πολιορκίᾳ καὶ πλείους προσβολὰς ποιησάμενοι κατὰ κράτος εἷλον τὴν πόλιν. Διαρπάσαντες δ´ αὐτὴν καὶ τοὺς καταληφθέντας ἐξανδραποδισάμενοι τοὺς ἱκανοὺς οἰκήτορας ἐξ αὑτῶν ἀπέδειξαν.

[77] Ἐπ´ ἄρχοντος δ´ Ἀθήνησιν Ἀστυφίλου Ῥωμαῖοι κατέστησαν ὑπάτους Λεύκιον Κοΐντιον καὶ Αὖλον Σεμπρώνιον, Ἠλεῖοι δ´ ἤγαγον ὀλυμπιάδα ἐνενηκοστήν, καθ´ ἣν ἐνίκα στάδιον Ὑπέρβιος Συρακόσιος. Ἐπὶ δὲ τούτων Ἀθηναῖοι μὲν κατά τινα χρησμὸν Δηλίοις ἀπέδοσαν τὴν νῆσον, καὶ κατῆλθον εἰς τὴν πατρίδα οἱ τὸ Ἀδραμύτιον οἰκοῦντες Δήλιοι. Τῶν δὲ Ἀθηναίων οὐκ ἀποδόντων Λακεδαιμονίοις τὴν Πύλον, πάλιν αἱ πόλεις αὗται πρὸς ἀλλήλας διεφέροντο καὶ πολεμικῶς εἶχον. Ἃ δὴ πυθόμενος ὁ δῆμος τῶν Ἀργείων ἔπεισε τοὺς Ἀθηναίους φιλίαν συνθέσθαι πρὸς τοὺς Ἀργείους. Αὐξομένης δὲ τῆς διαφορᾶς, οἱ μὲν Λακεδαιμόνιοι τοὺς Κορινθίους ἔπεισαν ἐγκαταλιπεῖν τὴν κοινὴν σύνοδον καὶ συμμαχεῖν τοῖς Λακεδαιμονίοις. Τοιαύτης δὲ ταραχῆς γενομένης καὶ ἀναρχίας οὔσης, τὰ κατὰ τὴν Πελοπόννησον ἐν τούτοις ἦν.

ν δὲ τοῖς ἐκτὸς τόποις Αἰνιᾶνες καὶ Δόλοπες καὶ Μηλιεῖς συμφρονήσαντες δυνάμεσιν ἀξιολόγοις ἐστράτευσαν ἐπὶ τὴν Ἡράκλειαν τὴν ἐν Τραχῖνι. Ἀντιταχθέντων δὲ τῶν Ἡρακλεωτῶν, καὶ μάχης γενομένης ἰσχυρᾶς, ἡττήθησαν οἱ τὴν Ἡράκλειαν κατοικοῦντες. Πολλοὺς δ´ ἀποβαλόντες στρατιώτας, καὶ συμφυγόντες ἐντὸς τῶν τειχῶν, μετεπέμψαντο βοήθειαν παρὰ τῶν Βοιωτῶν. Ἀποστειλάντων δ´ αὐτοῖς τῶν Θηβαίων χιλίους ὁπλίτας ἐπιλέκτους, μετ´ αὐτῶν ἠμύνοντο τοὺς ἐπεστρατευκότας.

μα δὲ τούτοις πραττομένοις Ὀλύνθιοι μὲν στρατεύσαντες ἐπὶ πόλιν Μηκύβερναν, φρουρουμένην ὑπ´ Ἀθηναίων, τὴν μὲν φρουρὰν ἐξέβαλον, αὐτοὶ δὲ τὴν πόλιν κατέσχον.

[78] Ἐπ´ ἄρχοντος δ´ Ἀθήνησιν Ἀρχίου Ῥωμαῖοι κατέστησαν ὑπάτους Λεύκιον Παπίριον Μουγιλανὸν καὶ Γάιον Σερουίλιον Στροῦκτον. Ἐπὶ δὲ τούτων Ἀργεῖοι μὲν ἐγκαλέσαντες τοῖς Λακεδαιμονίοις ὅτι τὰ θύματα οὐκ ἀπέδοσαν τῷ Ἀπόλλωνι τῷ Πυθίῳ, πόλεμον αὐτοῖς κατήγγειλαν· καθ´ ὃν δὴ χρόνον Ἀλκιβιάδης ὁ στρατηγὸς τῶν Ἀθηναίων ἐνέβαλεν εἰς τὴν Ἀργείαν ἔχων δύναμιν. Τούτους δὲ οἱ Ἀργεῖοι παραλαβόντες ἐστράτευσαν ἐπὶ Τροιζῆνα, πόλιν σύμμαχον Λακεδαιμονίων, καὶ τὴν μὲν χώραν λεηλατήσαντες, τὰς δὲ ἐπαύλεις ἐμπρήσαντες, ἀπηλλάγησαν εἰς τὴν οἰκείαν. Οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι παροξυνθέντες ἐπὶ τοῖς εἰς τοὺς Τροιζηνίους παρανομήμασιν ἔγνωσαν διαπολεμεῖν πρὸς Ἀγρείους· διὸ καὶ δύναμιν ἀθροίσαντες ἐπέστησαν ἡγεμόνα Ἆγιν τὸν βασιλέα. Οὗτος δὲ μετὰ τῆς δυνάμεως ἐστράτευσεν ἐπὶ τοὺς Ἀργείους, καὶ τὴν μὲν χώραν ἐδῄωσε, πλησίον δὲ τῆς πόλεως ἀγαγὼν τὴν δύναμιν προεκαλεῖτο τοὺς πολεμίους εἰς {τὴν} μάχην. Οἱ δ´ Ἀργεῖοι προσλαβόμενοι στρατιώτας παρὰ μὲν Ἠλείων τρισχιλίους, παρὰ δὲ Μαντινέων οὐ πολὺ λειπομένους τούτων, προῆγον ἐκ τῆς πόλεως τὸ στρατόπεδον. Μελλούσης δὲ παρατάξεως γίνεσθαι, οἱ στρατηγοὶ παρ´ ἀμφοτέροις διαπρεσβευσάμενοι τετραμηνιαίους ἀνοχὰς συνέθεντο. Ἐπανελθόντων δὲ τῶν στρατοπέδων ἀπράκτων εἰς τὴν οἰκείαν, δι´ ὀργῆς εἶχον αἱ πόλεις ἀμφότεραι τοὺς συνθεμένους τὰς σπονδὰς στρατηγούς. Διόπερ οἱ μὲν Ἀργεῖοι τοῖς λίθοις βάλλοντες τοὺς ἡγεμόνας ἀποκτείνειν ἐπεχείρησαν, καὶ μόγις μετὰ πολλῆς δεήσεως τὸ ζῆν συνεχώρησαν, τὴν δ´ οὐσίαν αὐτῶν δημεύσαντες κατέσκαψαν τὰς οἰκίας. Οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι τὸν Ἆγιν ἐπεβάλοντο μὲν κολάζειν, ἐπαγγειλαμένου δ´ αὐτοῦ διὰ τῶν καλῶν ἔργων διορθώσασθαι τὴν ἁμαρτίαν, μόγις συνεχώρησαν, εἰς δὲ τὸν λοιπὸν χρόνον ἑλόμενοι δέκα ἄνδρας τοὺς συνετωτάτους, παρακατέστησαν συμβούλους καὶ προσέταξαν μηδὲν ἄνευ τῆς τούτων γνώμης πράττειν.

[79] μετὰ δὲ ταῦτα Ἀθηναίων ἀποστειλάντων κατὰ θάλατταν εἰς Ἄργος ὁπλίτας μὲν χιλίους ἐπιλέκτους, ἱππεῖς δὲ διακοσίους, ὧν ἐστρατήγουν Λάχης καὶ Νικόστρατος· συνῆν δὲ τούτοις καὶ Ἀλκιβιάδης ἰδιώτης ὢν διὰ τὴν φιλίαν τὴν πρὸς Ἠλείους καὶ Μαντινεῖς· συνεδρευσάντων δὲ πάντων, ἔδοξε τὰς μὲν σπονδὰς ἐᾶν χαίρειν, πρὸς δὲ τὸν πόλεμον ὁρμῆσαι. Διὸ καὶ τοὺς ἰδίους ἕκαστος στρατηγὸς παρώρμησε πρὸς τὸν ἀγῶνα, καὶ πάντων προθύμως ὑπακουσάντων, ἐκτὸς τῆς πόλεως κατεστρατοπέδευσαν. Ἔδοξεν οὖν αὐτοῖς πάντων πρῶτον στρατεύειν ἐπ´ Ὀρχομενὸν τῆς Ἀρκαδίας. Διὸ καὶ παρελθόντες εἰς Ἀρκαδίαν, προσκαθεζόμενοι τῇ πόλει καθ´ ἡμέραν ἐποιοῦντο προσβολὰς τοῖς τείχεσι. Χειρωσάμενοι δὲ τὴν πόλιν κατεστρατοπέδευσαν πλησίον Τεγέας, κεκρικότες καὶ ταύτην πολιορκῆσαι. Τῶν δὲ Τεγεατῶν ἀξιούντων τοὺς Λακεδαιμονίους βοηθῆσαι κατὰ τάχος, οἱ Σπαρτιᾶται παραλαβόντες τοὺς ἰδίους πάντας καὶ τοὺς συμμάχους ἧκον ἐπὶ τὴν Μαντίνειαν, νομίζοντες ταύτης πολεμουμένης ἀρθήσεσθαι τὴν τῆς Τεγέας πολιορκίαν. Οἱ δὲ Μαντινεῖς τοὺς συμμάχους παραλαβόντες, καὶ αὐτοὶ πανδημεὶ στρατεύσαντες, ἀντετάχθησαν τοῖς Λακεδαιμονίοις. Γενομένης δὲ μάχης ἰσχυρᾶς, οἱ μὲν ἐπίλεκτοι τῶν Ἀργείων, χίλιοι τὸν ἀριθμὸν ὄντες, γεγυμνασμένοι δὲ καλῶς τὰ κατὰ τὸν πόλεμον, ἐτρέψαντο τοὺς ἀντιτεταγμένους πρῶτοι, καὶ διώκοντες πολὺν ἐποίουν φόνον. Οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι τἄλλα μέρη τοῦ στρατεύματος τρεψάμενοι καὶ πολλοὺς ἀνελόντες ὑπέστρεψαν ἐπ´ αὐτοὺς ἐκείνους, {οἳ} καὶ τῷ πλήθει κυκλώσαντες ἤλπιζον κατακόψειν ἅπαντας. Τῶν δὲ λογάδων τῷ μὲν πλήθει πολὺ λειπομένων, ταῖς δ´ ἀνδραγαθίαις προεχόντων, ὁ μὲν βασιλεὺς τῶν Λακεδαιμονίων προαγωνιζόμενος ἐνεκαρτέρησε τοῖς δεινοῖς, καὶ πάντας ἂν ἀνεῖλεν· ἔσπευδε γὰρ τοῖς πολίταις ἀποδοῦναι τὰς ἐπαγγελίας, καὶ μέγα τι κατεργασάμενος διορθώσασθαι τὴν γεγενημένην ἀδοξίαν· οὐ μὴν εἰάθη γε τὴν προαίρεσιν ἐπιτελέσαι. Φάραξ γὰρ ὁ Σπαρτιάτης, εἷς ὢν τῶν συμβούλων, ἀξίωμα δὲ μέγιστον ἔχων ἐν τῇ Σπάρτῃ, διεκελεύετο τοῖς λογάσι δοῦναι δίοδον, καὶ μὴ πρὸς ἀπεγνωκότας τὸ ζῆν διακινδυνεύοντας πεῖραν λαβεῖν ἀτυχούσης ἀρετῆς. Ὅθεν ἠναγκάσθη κατὰ τὴν ἀρτίως ῥηθεῖσαν ἐπιταγὴν δοῦναι διέξοδον κατὰ τὴν τοῦ Φάρακος γνώμην. Οἱ μὲν οὖν χίλιοι τὸν εἰρημένον τρόπον ἀφεθέντες διελθεῖν διεσώθησαν, οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι μεγάλῃ μάχῃ νικήσαντες καὶ τρόπαιον στήσαντες ἀπῆλθον εἰς τὴν οἰκείαν.

[80] Τοῦ δ´ ἐνιαυσίου χρόνου διεληλυθότος Ἀθήνησι μὲν ἦρχεν Ἀντιφῶν, ἐν Ῥώμῃ δ´ ἀντὶ τῶν ὑπάτων χιλίαρχοι τέτταρες κατεστάθησαν, Γάιος Φούριος καὶ Τίτος Κοΐντιος, ἔτι δὲ Μάρκος Ποστούμιος καὶ Αὖλος Κορνήλιος. Ἐπὶ δὲ τούτων Ἀργεῖοι καὶ Λακεδαιμόνιοι διαπρεσβευσάμενοι πρὸς ἀλλήλους εἰρήνην ἐποιήσαντο καὶ συμμαχίαν συνέθεντο. Διόπερ οἱ Μαντινεῖς ἀποβαλόντες τὴν ἀπὸ τῶν Ἀργείων βοήθειαν ἠναγκάσθησαν ὑποταγῆναι τοῖς Λακεδαιμονίοις.

Περὶ δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους ἐν τῇ πόλει τῶν Ἀργείων οἱ κατ´ ἐκλογὴν κεκριμένοι τῶν πολιτῶν χίλιοι συνεφώνησαν, καὶ τὴν μὲν δημοκρατίαν ἔγνωσαν καταλύειν, ἀριστοκρατίαν δ´ ἐξ αὑτῶν καθιστάναι. Ἔχοντες δὲ πολλοὺς συνεργοὺς διὰ τὸ προέχειν τῶν πολιτῶν ταῖς οὐσίαις καὶ ταῖς ἀνδραγαθίαις, τὸ μὲν πρῶτον συλλαβόντες τοὺς δημαγωγεῖν εἰωθότας ἀπέκτειναν, τοὺς δ´ ἄλλους καταπληξάμενοι κατέλυσαν τοὺς νόμους καὶ δι´ ἑαυτῶν τὰ δημόσια διῴκουν. Διακατασχόντες δὲ ταύτην τὴν πολιτείαν μῆνας ὀκτὼ κατελύθησαν, τοῦ δήμου συστάντος ἐπ´ αὐτούς· διὸ καὶ τούτων ἀναιρεθέντων ὁ δῆμος ἐκομίσατο τὴν δημοκρατίαν.

γένετο δὲ καὶ ἑτέρα κίνησις κατὰ τὴν Ἑλλάδα· καὶ Φωκεῖς γὰρ πρὸς Λοκροὺς διενεχθέντες παρατάξει ἐκρίθησαν διὰ τὴν οἰκείαν ἀνδρείαν· ἐνίκησαν γὰρ Φωκεῖς ἀνελόντες Λοκρῶν πλείους χιλίων. Ἀθηναῖοι δὲ Νικίου στρατηγοῦντος εἷλον δύο πόλεις, Κύθηρα καὶ Νίσαιαν· τήν τε Μῆλον ἐκπολιορκήσαντες - - - ἡβηδὸν ἀπέσφαξαν, παῖδας δὲ καὶ γυναῖκας ἐξηνδραποδίσαντο.

Καὶ τὰ μὲν κατὰ τοὺς Ἕλληνας ἐν τούτοις ἦν. Κατὰ δὲ τὴν Ἰταλίαν Φιδηνᾶται μέν, παραγενομένων εἰς τὴν πόλιν αὐτῶν πρέσβεων ἐκ τῆς Ῥώμης, ἐπὶ μικραῖς αἰτίαις ἀνεῖλον τούτους. Ἐφ´ οἷς οἱ Ῥωμαῖοι παροξυνθέντες ἐψηφίσαντο πολεμεῖν, καὶ προχειρισάμενοι δύναμιν ἀξιόλογον εἵλοντο δικτάτωρα Ἄνιον Αἰμίλιον καὶ μετὰ τούτου κατὰ τὸ ἔθος Αὖλον Κορνήλιον ἵππαρχον. Ὁ δ´ Αἰμίλιος παρασκευασάμενος τὰ πρὸς τὸν πόλεμον, ἀνέζευξε μετὰ τῆς δυνάμεως ἐπὶ τοὺς Φιδηνάτας. Ἀντιταξαμένων δὲ τῶν Φιδηνατῶν ἐγένετο μάχη ἐπὶ πολὺν χρόνον ἰσχυρά, καὶ πολλῶν παρ´ ἀμφοτέροις πεσόντων ἰσόρροπος ὁ ἀγὼν ἐγένετο.

LXXI. En Asie, Xerxès, le roi, mourut après un an de règne. Suivant quelques écrivains, il n'avait régné que deux mois (118). Son frère Sogdianus succéda à l'empire et ne régna que sept mois. Celui-ci fut assassiné par Darius, qui occupa le trône pendant dix-neuf ans.

L'historien Antiochus de Syracuse termine, dans cette année, son histoire de la Sicile. Cette histoire commence au règne de Cocalus, roi des Sicaniens, et comprend neuf livres (119).

LXXII. Aminias étant archonte d'Athènes, les Romains nommèrent consuls Caïus Papirius et Lucius Iulius (120). Dans cette année, les Scionéens, qui méprisaient les Athéniens depuis la 229 défaite de Délium, abandonnèrent l'alliance des Athéniens pour passer du côté des Lacédémoniens, et livrèrent leur ville à Brasidas, chef de l'expédition des Lacédémoniens contre la Thrace.

Dans Lesbos, ceux qui avaient échappé à la captivité après la prise de Mitylène par les Athéniens, et ils étaient nombreux, avaient depuis longtemps essayé de rentrer dans Lesbos; mais maintenant ils se réunirent et s'emparèrent d'Antandros. De là, ils faisaient des sorties pour harceler les Athéniens qui occupaient Mitylène. Irrité de ces attaques, le peuple athénien fit marcher contre les agresseurs une armée commandée par les généraux Aristide et Symmaque. Ceux-ci se portèrent sur Lesbos, livrèrent la place à de continuels assauts, et prirent Antandros. Quant aux réfugiés, ils mirent les uns à mort, et expulsèrent les autres de la ville. Les généraux athéniens laissèrent un détachement pour garder cette place et quittèrent Lesbos.

Quelque temps après, Lamachus, commandant dix trirèmes, fit voile vers le Pont, et vint mouiller à Héraclée. Il perdit tous ses navires à l'embouchure du fleuve Cachès. Ce fleuve, grossi et devenu très rapide par des pluies abondantes, lança les bâtiments contre quelques écueils et les fit échouer sur la côte.

Les Athéniens et les Lacédémoniens conclurent une trêve d'un an, en se garantissant réciproquement les possessions dont ils étaient alors les maîtres. Ils tenaient de fréquentes conférences, convaincus de la nécessité de terminer la guerre et de mettre une fin à leur lutte de rivalité. Les Lacédémoniens avaient hâte de se faire rendre les prisonniers faits dans l'lle de Sphactérie. La trêve fut donc conclue comme nous venons de le dire, et on tomba d'accord sur toutes les conditions, excepté sur l'affaire de Scione (121). La querelle se ralluma; la trêve fut rompue et on recommença la guerre au sujet de la possession de Scione. En ce même temps la ville de Mende (122) passa du côté des 230 Lacédémoniens, ce qui envenima encore la lutte au sujet de Scione : Brasidas fit emporter de Mende et de Scione les enfants, les femmes, ainsi que les effets les plus utiles, et il fortifia ces villes par des garnisons considérables. Irrités de ces événements, les Athéniens décrétèrent que tous les Scionéens adultes qui tomberaient en leur pouvoir seraient passés par les armes; en même temps ils firent partir une flotte de cinquante trirèmes, sous le commandement de Nicias et de Nicostrate. Ces généraux se portèrent d'abord sur la ville de Mende et s'en emparèrent à l'aide de quelques traîtres. Puis, ils entourèrent Scione d'un mur de circonvallation, la mirent en état de siége et lui livrèrent de continuels assauts. La garnison de Scione, nombreuse et bien pourvue de vivres, de traits et d'autres munitions, se défendit facilement contre les Athéniens ; et, grâce à sa position qui dominait les assaillants, elle en blessa un grand nombre. Tels sont les événements arrivés dans le cours de cette année.

LXXIII. L'année suivante, Alcée fut nommé archonte d'Athènes, et les Romains élurent pour consuls Opitérus Lucrétius et Lucius Sergius Fidéniates (123). A cette époque, les Athéniens, reprochant aux Déliens de s'être secrètement alliés avec les Lacédémoniens, chassèrent les habitants de l'île et occupèrent leur ville. La satrape Pharnace accueillit les exilés et leur donna pour demeure la ville d'Atramytion (124). Les Athéniens nommèrent Cléon le démagogue au commandement militaire, et le firent partir avec une nombreuse armée de terre pour la Thrace. Ce général fit voile pour Scione, joignit à ses troupes un détachement de soldats qui faisaient le siége de cette ville, et alla mouiller à Torone : il savait que Brasidas avait quitté ces lieux, et qu'il n'avait laissé à Torone qu'une faible garnison. Il établit son camp dans le voisinage de Torone, investit la ville par terre et par mer, la prit de vive force, réduisit en esclavage les enfants et les femmes, s'empara des prisonniers qui formaient la garnison et les envoya enchaînés à Athènes. Après avoir laissé dans la ville une  231 forte garnison, il se remit en mer avec son armée, se dirigea vers le fleuve Strymon, vint camper à trente stades environ d'Amphipolis, près de la ville d'Eïon, et assiégea cette petite ville.

LXXIV. Instruit que Brasidas se trouvait avec son armée dans les environs d'Amphipolis, le général athénien se mit en route pour l'attaquer. A la nouvelle de l'approche des ennemis, Brasidas rangea son armée en bataille et se porta à la rencontre des Athéniens. Il se livra un grand combat. Les deux armées se battirent d'une manière brillante; l'affaire fut d'abord indécise : les chefs opposés rivalisant d'ardeur pour décider la victoire, une multitude de braves tombèrent, entraînés au milieu de la mêlée par leurs généraux impatients de vaincre. Brasidas, ayant fait des prodiges de valeur et tué un grand nombre d'ennemis, mourut en héros. Cléon tomba aussi dans ce combat. Les deux armées, privées de leurs chefs, s'ébranlèrent; enfin les Lacédémoniens remportèrent la victoire et érigèrent un trophée. Les Athéniens recueillirent leurs morts, dont ils avaient stipulé la reddition, et, après les avoir ensevelis, ils revinrent à Athènes. Quelques messagers, partis du champ de bataille, apportèrent à Lacédémone la nouvelle de la victoire en même temps que la mort de Brasidas. La mère de Brasidas, instruite des circonstances de la bataille, demanda comment son fils s'était conduit dans le combat. Les messagers répondirent que Brasidas s'était montré le plus brave des Lacédémoniens. "Sans doute, reprit la mère du mort, mon fils était brave ; mais il était encore inférieur à bien d'autres Spartiates". Ces paroles s'étant répandues dans la ville, les éphores décernèrent à la mère de Brasidas des honneurs publics, parce qu'elle avait mis la gloire de la patrie au-dessus de celle de son fils (125). Après la bataille mentionnée, les Athéniens résolurent de conclure avec les Lacédémoniens une trêve de cinquante ans aux conditions suivantes : de part et d'autre, les prisonniers seront restitués; les villes prises pendant la guerre seront rendues. Telle fut l'issue de la guerre péloponnésiaque qui, jusqu'à l'époque où nous sommes arrivés, avait duré dix ans.

LXXV. Ariston étant archonte d'Athènes, les Romains élurent pour consuls Titus Quintius et Aulus Cornélius Cossus (126). Dans cette année, et presque aussitôt après la guerre du Péloponnèse, de nouveaux troubles éclatèrent. En voici l'origine. Les Athéniens et les Lacédémoniens, de concert avec leurs alliés, avaient conclu une alliance sans y comprendre les confédérés. Cet acte fit soupçonner que les deux peuples s'étaient ligués ensemble pour réduire en servitude tous les autres Grecs. C'est pourquoi les villes les plus importantes s'envoyèrent réciproquement des députés pour s'entendre au sujet d'une alliance offensive et défensive, dirigée contre les Athéniens et les Lacédémoniens. A la tête de cette ligue se trouvaient quatre villes des plus puissantes, Argos, Thèbes, Corinthe, Élis. Ce n'était pas d'ailleurs sans motif qu'Athènes et Sparte étaient soupçonnées de conspirer contre la Grèce ; car, dans le traité commun, il avait été stipulé que les Athéniens ainsi que les Lacédémoniens auraient la faculté d'ajouter aux conditions arrêtées des articles nouveaux ou d'en retrancher, suivant le bon plaisir de l'un et de l'autre État. En outre, les Athéniens avaient décrété l'institution de dix magistrats chargés de veiller aux intérêts de la cité. Les Lacédémoniens en avaient fait autant, et l'ambition des deux États fut mise en évidence. Un grand nombre de villes songeant à la liberté commune, ne respectant plus d'ailleurs les Athéniens depuis la défaite de Délium, et voyant la gloire de Sparte ternie par les prisonniers de l'île de Sphactérie, se liguèrent entre elles et mirent à leur tête la ville des Argiens, entourée du prestige de son antique histoire; car, avant le retour des Héraclides, les plus grands rois étaient presque tous sortis de l'Argolide. De plus, grâce à une longue paix, Argos avait considérablement augmenté ses revenus : elle possédait non seulement beaucoup de richesses, mais encore une immense population. Les Argiens, se voyant investis de l'autorité suprême, firent choix de mille citoyens, pris parmi les plus jeunes et les plus distingués par leur force corporelle et leur fortune; ils les affranchirent de tout 233 service public, les entretinrent aux frais de l'État et leur ordonnèrent de se livrer à de continuels exercices. Grâce à ce régime, ces jeunes gens devinrent bientôt de véritables athlètes, propres aux fatigues de la guerre.

LXXVI. Voyant le Péloponnèse ligué contre eux, et dans le pressentiment d'une guerre sérieuse, les Lacédémoniens prirent, pour garantir leur domination, toutes les mesures dont ils pouvaient disposer. D'abord ils affranchirent les Hilotes, au nombre de mille, qui avaient servi dans l'expédition de Brasidas contre la Thrace. Ensuite, ils réhabilitèrent les Spartiates qui avaient été faits prisonniers dans l'île de Sphactérie et notés d'infamie pour avoir déshonoré leur patrie. Conformément à ces maximes, ils excitèrent par des éloges et des honneurs les braves qui s'étaient déjà distingués et les portèrent à se surpasser eux-mêmes dans les périls imminents. Ils se conduisirent avec plus de douceur à l'égard de leurs alliés, et cherchèrent, par des prévenances, à s'attacher ceux dont ils s'étaient aliéné l'affection. Les Athéniens, au contraire, voulant intimider les alliés incertains, infligèrent aux Scioniens un châtiment exemplaire; ayant pris d'assaut leur ville, ils égorgèrent tous les habitants adultes, vendirent les enfants et les femmes comme esclaves, et donnèrent leur ville pour demeure aux Platéens, expulsés de leur patrie par les Scionéens.

A cette même époque, en Italie, les Campaniens firent marcher contre Cumes une grande armée; ils vainquirent les Cuméens dans un combat, et passèrent un grand nombre d'ennemis au fil de l'épée. Ils investirent la ville et s'en emparèrent après plusieurs assauts. Ils livrèrent ensuite la ville au pillage, vendirent comme esclaves les prisonniers qu'ils avaient faits, et y établirent une colonie tirée de leur sein.

LXXVII. Aristophylus étant archonte d'Athènes, les Romains nommèrent consuls Lucius Quintius et Aulus Sempronius, et les Eliens célébrèrent la XCe olympiade, dans laquelle Hyperbius, de Syracuse, remporta le prix de la course du stade (127). Dans 234 cette année les Athéniens, selon l'ordre d'un oracle, rétablirent les Déliens dans leur île, et les Déliens habitant Atramytium (128) rentrèrent dans leur patrie. Les Athéniens ne rendant point aux Lacédémoniens Pylos, de nouveaux différends s'élevèrent entre ces deux nations. Le peuple d'Argos, qui en était informé, parvint à persuader les Athéniens de conclure avec les Argiens un traité d'alliance. La mésintelligence s'allumant de plus en plus, les Lacédémoniens engagèrent les Corinthiens d'abandonner la confédération et de se joindre aux Spartiates. Tels étaient les troubles et l'état anarchique où se trouvait alors le Péloponnèse.

En dehors du Péloponnèse, les Ænianes, les Dolopes et les Méliens, ligués ensemble, firent marcher des troupes considérables contre Héraclée dans la Trachinie. Il se livra une bataille sanglante dans laquelle les habitants d'Héraclée furent vaincus. Après avoir perdu beaucoup de monde, ils se retirèrent en dedans de leurs murs et appelèrent à leur secours les Béotiens. Ceux-ci leur envoyèrent une élite de mille hoplites thébains. Avec ce renfort, les Héracléotes se défendirent contre leurs agresseurs.

Pendant que ces choses se passaient, les Olynthiens marchèrent contre la ville de Mécyberne (129), gardée par les Athéniens ; ils chassèrent la garnison et occupèrent la ville.

LXXVIII. Archias étant archonte d'Athènes, les Romains nommèrent consuls Lucius Papirius Mugilanus et Caïus Servilius Structus (130). Dans cette année, les Argiens accusant les Lacédémoniens de ne pas avoir offert à Apollon Pythien les sacrifices dus, leur déclarèrent la guerre. A cette époque, Alcibiade, général des Athéniens, entra dans l'Argolide à la tête d'une armée. Les Argiens, réunis aux Athéniens, marchèrent contre Trézène, ville alliée des Lacédémoniens. Après avoir dévasté les champs et incendié les maisons de campagne, ils retournèrent chez eux. Indignés des traitements injustes infligés aux Trézé- 235 niens, les Lacédémoniens résolurent de faire la guerre aux Argiens. Ils mirent donc sur pied une armée dont ils donnèrent le commandement au roi Agis. Celui-ci marcha contre les Argiens, en ravagea le territoire, et, ayant conduit son armée dans le voisinage de la ville, il provoqua les ennemis au combat. Les Argiens, joints à un renfort de trois mille Eliens, et de presque autant de Mantinéens, firent sortir leurs troupes de la ville. Un combat allait s'engager, lorsque les généraux des deux armées s'envoyèrent des parlementaires et conclurent un armistice de quatre mois. Les généraux revinrent dans leurs foyers sans avoir rien fait; l'un et l'autre Etat firent éclater leurs ressentiments contre les auteur de l'armistice. Les Argiens lapidèrent leurs généraux et voulaient les tuer; ce ne fut que grâce à beaucoup de sollicitations qu'ils leur accordèrent la vie ; mais ils confisquèrent leurs biens et démolirent leurs maisons. Les Lacédémoniens, de leur côté, songèrent à châtier Agis, qui obtint à peine son pardon, en promettant de réparer sa faute par de belles actions. A dater de ce moment, ils confièrent l'administration des affaires de l'État à un conseil de dix, choisis parmi les citoyens les plus sages.

LXXIX. Plus tard, les Athéniens envoyèrent, par mer, au secours des Argiens, mille hoplites choisis et deux cents cavaliers. (Lachès et Nicostrate commandaient cette troupe, dans laquelle Acibiade se trouvait comme simple soldat, entraîné par son amitié pour les Éliens et les Mantinéens.) Aussitôt tous les Argiens, réunis en conseil, résolurent de rompre la trêve et de commencer la guerre. Chaque général exhorta donc ses soldats au combat, et toutes les troupes, animées d'une ardeur guerrière, allèrent établir leur camp hors de la ville. On convint de marcher d'abord contre Orchomène, en Arcadie. En conséquence, les troupes entrèrent dans l'Arcadie, investirent Orchomène et en pressèrent le siége par des assauts journaliers. Après s'être emparé de cette ville, on alla camper dans le voisinage de Tégée, dans l'intention bien arrêtée d'en faire également le siége. Les Tégéates prièrent alors les Lacédémoniens de venir prompte- 236 ment à leurs secours. Les Spartiates ayant réuni toutes leurs troupes à celles de leurs alliés s'avancèrent vers Mantinée, convaincus que l'investissement de cette ville ferait lever le siège de Tégée. Les Mantinéens, réunis à leurs alliés, se portèrent en masse à la rencontre des Lacédémoniens. Il se livra un combat sanglant. L'élite des Argiens, au nombre de mille hommes parfaitement habitués aux exercices militaires, mit la première en déroute les ennemis qui lui étaient opposés, les poursuivit et en fit un grand carnage. Cependant, les Lacédémoniens, après avoir ébranlé les autres divisions de l'armée, et tué un grand nombre d'ennemis, se tournèrent vers ce corps d'élite; l'ayant enveloppé par des forces supérieures, ils se flattaient de passer tous les guerriers au fil de l'épée. Quoique inférieurs en nombre aux bataillons des ennemis, les Argiens les surpassaient en bravoure, lorsque le roi des Lacédémoniens, combattant au premier rang, affronta tous les périls pour exterminer les Argiens (car il brûlait de remplir ses promesses, et d'effacer par quelque action d'éclat son an- cienne tache d'infamie) ; mais il ne lui fut pas permis d'accomplir son projet. Car Pharax le Spartiate, l'un des membres du conseil et jouissant de la plus grande considération à Sparte, ordonna d'ouvrir les rangs pour laisser passer les Argiens, afin de ne pas réduire ces malheureux aux efforts du désespoir. Le roi fut donc forcé, d'après l'ordre qui venait d'être donné conformément à l'avis de Pharax, de livrer passage au corps d'élite des mille Arcadiens (131) qui furent ainsi sauvés. Les Lacédémoniens, victorieux dans une grande bataille, élevèrent un trophée et rentrèrent dans leurs foyers.

LXXX. L'année étant révolue, Antiphon fut nommé archonte d'Athènes, et les Romains choisirent, au lieu de consuls, quatre tribuns militaires, Caïus Furius, Titus Quintius, Mucus Posthumius et Aulus Cornélius (132). Dans cette année, les Argiens et les Lacédémoniens entrèrent en négociation. Ils 237 firent la paix et conclurent un traité d'alliance. Les Mantinéens, privés du secours des Argiens, furent obligés de se soumettre aux Lacédémoniens.

En ce même temps, dans la ville d'Argos, les mille hommes d'élite, que les citoyens avaient choisis, se concertèrent ensemble, et convinrent de renverser la démocratie et de faire sortir de leur sein un gouvernement aristocratique. Supérieurs aux autres citoyens, tant par leur richesse que par leur bravoure, ils avaient beaucoup de complices. Ils commencèrent donc par se saisir des meneurs habituels du peuple et les mirent à mort; après avoir intimidé les autres, ils abrogèrent les anciennes lois et administrèrent l'État à leur propre gré. Ce gouvernement dura huit mois; il fut renversé par le peuple qui s'était soulevé contre les aristocrates. Ces derniers furent massacrés, et le peuple rétablit la démocratie.

Une autre insurrection éclata alors en Grèce. Les Phocidiens et les Locriens, animés d'une haine réciproque, résolurent, confiants en leurs propres forces, de décider leur querelle par les armes. Les Phocidiens remportèrent la victoire, après avoir tué plus de mille Locriens.

Les Athéniens, sous le commandement de Nicias, prirent deux villes, Cythère et Nisée (133); puis ils bloquèrent Mélos et passèrent au fil de l'épée toute la population en état de porter les armes; les enfants et les femmes furent vendus comme esclaves. Telle était alors la situation des Grecs.

En Italie, les Fidénates avaient fait mourir, sous de frivoles prétextes, les députés envoyés de Rome. Les Romains, indignés de cet acte, répondirent par une déclaration de guerre; ils mirent en campagne une armée considérable et nommèrent dictateur Anius Æmilius, auquel ils joignirent, selon la coutume, un maître de cavalerie, Aulus Cornélius. Après avoir achevé les préparatifs de guerre, Æmilius marcha avec son armée contre les Fidénates. Ceux-ci opposèrent de la résistance. 238  Il s'engagea un combat long et acharné, dont l'issue demeura indécise après des pertes réciproques (134).

.[81] Ἐπ´ ἄρχοντος δ´ Ἀθήνησιν Εὐφήμου ἐν Ῥώμῃ κατεστάθησαν ἀντὶ τῶν ὑπάτων χιλίαρχοι Λεύκιος Φούριος, Λεύκιος Κοΐντιος, Αὖλος Σεμπρώνιος. Ἐπὶ δὲ τούτων Λακεδαιμόνιοι μετὰ τῶν συμμάχων στρατεύσαντες εἰς τὴν Ἀργείαν Ὑσιὰς χωρίον εἷλον, καὶ τοὺς ἐνοικοῦντας ἀποκτείναντες τὸ μὲν φρούριον κατέσκαψαν, αὐτοὶ δὲ πυθόμενοι τοὺς Ἀργείους ᾠκοδομηκέναι τὰ μακρὰ τείχη μέχρι τῆς θαλάττης, ἐπελθόντες τὰ κατεσκευασμένα τείχη κατέσκαψαν, καὶ τὴν εἰς τὴν οἰκείαν ἐπάνοδον ἐποιήσαντο.

Ἀθηναῖοι δ´ ἑλόμενοι στρατηγὸν Ἀλκιβιάδην, καὶ δόντες αὐτῷ ναῦς εἴκοσι, προσέταξαν συγκατασκευάσαι τοῖς Ἀργείοις τὰ κατὰ τὴν πολιτείαν· ἔτι γὰρ ἦσαν ἐν ταραχαῖς διὰ τὸ πολλοὺς ὑπολελεῖφθαι τῶν τὴν ἀριστοκρατίαν αἱρουμένων. Ὁ δ´ οὖν Ἀλκιβιάδης καταντήσας εἰς τὴν τῶν Ἀργείων πόλιν, καὶ συνεδρεύσας μετὰ τῶν τὴν δημοκρατίαν προκρινόντων, ἐπέλεξε τῶν Ἀργείων τοὺς μάλιστα δοκοῦντας τὰ τῶν Λακεδαιμονίων αἱρεῖσθαι· μεταστησάμενος δὲ τούτους ἐκ τῆς πόλεως, καὶ συγκατασκευάσας βεβαίως τὴν δημοκρατίαν, ἀπέπλευσεν εἰς τὰς Ἀθήνας.

Τούτου δὲ τοῦ ἔτους λήγοντος Λακεδαιμόνιοι μετὰ πολλῆς δυνάμεως ἐμβαλόντες εἰς τὴν Ἀργείαν, καὶ πολλὴν τῆς χώρας δῃώσαντες, τοὺς φυγάδας τῶν Ἀργείων κατῴκισαν εἰς Ὀρνεάς· ἐπιτειχίσαντες δὲ τοῦτο τὸ χωρίον ἐπὶ τῆς Ἀργείας, καὶ φρουροὺς τοὺς ἱκανοὺς ἀπολιπόντες, προσέταξαν κακοποιεῖν τοὺς Ἀργείους. Ἀπελθόντων δὲ τῶν Λακεδαιμονίων ἐκ τῆς Ἀργείας, Ἀθηναῖοι μὲν συμμαχίαν ἐξέπεμψαν τοῖς Ἀργείοις τριήρεις τετταράκοντα, ὁπλίτας δὲ χιλίους καὶ διακοσίους· οἱ δ´ Ἀργεῖοι μετὰ τῶν Ἀθηναίων στρατεύσαντες ἐπὶ τὰς Ὀρνεὰς τήν τε πόλιν κατὰ κράτος εἷλον καὶ τῶν φρουρῶν καὶ φυγάδων οὓς μὲν ἀπέκτειναν, οὓς δ´ ἐξέβαλον ἐκ τῶν Ὀρνεῶν. Ταῦτα μὲν οὖν ἐπράχθη κατὰ τὸ πεντεκαιδέκατον ἔτος τοῦ Πελοποννησιακοῦ πολέμου.

[82] Τῷ δ´ ἑκκαιδεκάτῳ παρὰ μὲν Ἀθηναίοις ἦν ἄρχων Ἀρίμνηστος, ἐν Ῥώμῃ δ´ ἀντὶ τῶν ὑπάτων χιλίαρχοι κατεστάθησαν τέτταρες, Τίτος Κλαύδιος καὶ Σπόριος Ναύτιος, ἔτι δὲ Λούκιος Σέντιος καὶ Σέξτος Ἰούλιος. Ἐπὶ δὲ τούτων παρὰ μὲν Ἠλείοις ἤχθη ὀλυμπιὰς πρώτη πρὸς ταῖς ἐνενήκοντα, καθ´ ἣν ἐνίκα στάδιον Ἐξαίνετος Ἀκραγαντῖνος. Βυζάντιοι δὲ καὶ Καλχηδόνιοι παραλαβόντες Θρᾷκας ἐστράτευσαν εἰς τὴν Βιθυνίαν πολλοῖς πλήθεσι, καὶ τήν τε χώραν ἐπόρθησαν καὶ πολλὰ τῶν μικρῶν πολισματίων ἐκπολιορκήσαντες ἐπετελέσαντο πράξεις ὠμότητι διαφερούσας· πολλῶν γὰρ αἰχμαλώτων κρατήσαντες ἀνδρῶν τε καὶ γυναικῶν καὶ παίδων ἅπαντας ἀπέσφαξαν.

Περὶ δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους κατὰ τὴν Σικελίαν Ἐγεσταῖοι πρὸς Σελινουντίους ἐπολέμησαν περὶ χώρας ἀμφισβητησίμου, ποταμοῦ τὴν χώραν τῶν διαφερομένων πόλεων ὁρίζοντος. Σελινούντιοι δὲ διαβάντες τὸ ῥεῖθρον τὸ μὲν πρῶτον τῆς παραποταμίας βίᾳ κατέσχον, μετὰ δὲ ταῦτα καὶ τῆς προσκειμένης χώρας πολλὴν ἀποτεμόμενοι κατεφρόνησαν τῶν ἠδικημένων. Οἱ δ´ Ἐγεσταῖοι παροξυνθέντες τὸ μὲν πρῶτον διὰ τῶν λόγων πείθειν ἐπεβάλοντο μὴ ἐπιβαίνειν τῆς ἀλλοτρίας γῆς· ὡς δὲ οὐδεὶς αὐτοῖς προσεῖχεν, ἐστράτευσαν ἐπὶ τοὺς κατέχοντας τὴν χώραν, καὶ πάντας ἐκβαλόντες ἐκ τῶν ἀγρῶν αὐτοὶ τὴν χώραν κατέσχον. Γενομένης δὲ διαφορᾶς μεγάλης ἀμφοτέραις ταῖς πόλεσι, στρατιώτας ἀθροίσαντες διὰ τῶν ὅπλων ἐποιοῦντο τὴν κρίσιν. Διόπερ ἀμφοτέρων παραταξαμένων ἐγένετο μάχη καρτερά, καθ´ ἣν Σελινούντιοι νικήσαντες ἀπέκτειναν τῶν Ἐγεσταίων οὐκ ὀλίγους. Οἱ δ´ Ἐγεσταῖοι ταπεινωθέντες καὶ καθ´ ἑαυτοὺς οὐκ ὄντες ἀξιόμαχοι, τὸ μὲν πρῶτον Ἀκραγαντίνους καὶ Συρακοσίους ἔπειθον συμμαχῆσαι· ἀποτυχόντες δὲ τούτων ἐξέπεμψαν πρεσβευτὰς εἰς τὴν Καρχηδόνα, δεόμενοι βοηθῆσαι· οὐ προσεχόντων δ´ αὐτῶν, ἐζήτουν τινὰ διαπόντιον συμμαχίαν·

[83] οἷς συνήργησε ταὐτόματον. Λεοντίνων γὰρ ὑπὸ Συρακοσίων ἐκ τῆς πόλεως μετῳκισμένων καὶ τὴν πόλιν καὶ τὴν χώραν ἀποβεβληκότων, οἱ φυγάδες αὐτῶν συστραφέντες ἔκριναν πάλιν τοὺς Ἀθηναίους προσλαβέσθαι συμμάχους, ὄντας συγγενεῖς. Περὶ δὲ τούτων κοινολογησάμενοι τοῖς ἔθνεσιν οἷς συνεφρόνησαν, κοινῇ πρέσβεις ἐξέπεμψαν πρὸς Ἀθηναίους, ἀξιοῦντες μὲν βοηθῆσαι ταῖς πόλεσιν αὐτῶν ἀδικουμέναις, ἐπαγγειλάμενοι δὲ συγκατασκευάσειν αὐτοῖς τὰ κατὰ τὴν Σικελίαν πράγματα. Παραγενομένων οὖν εἰς τὰς Ἀθήνας τῶν πρέσβεων, καὶ τῶν μὲν Λεοντίνων τὴν συγγένειαν προφερομένων καὶ τὴν προϋπάρχουσαν συμμαχίαν, τῶν δ´ Ἐγεσταίων ἐπαγγελλομένων χρημάτων τε πλῆθος δώσειν εἰς τὸν πόλεμον καὶ συμμαχήσειν κατὰ τῶν Συρακοσίων, ἔδοξε τοῖς Ἀθηναίοις ἐκπέμψαι τινὰς τῶν ἀρίστων ἀνδρῶν καὶ διασκέψασθαι τὰ κατὰ τὴν νῆσον καὶ τοὺς Ἐγεσταίους. Παραγενομένων οὖν τούτων εἰς τὴν Ἔγεσταν, οἱ μὲν Ἐγεσταῖοι χρημάτων πλῆθος ἐπέδειξαν, τὰ μὲν οἴκοθεν, τὰ δὲ παρὰ τῶν ἀστυγειτόνων χρησάμενοι φαντασίας ἕνεκεν. Ἀνελθόντων δὲ τῶν πρέσβεων καὶ τὴν εὐπορίαν τῶν Ἐγεσταίων ἀπαγγειλάντων, συνῆλθεν ὁ δῆμος περὶ τούτων. Προτεθείσης δὲ τῆς βουλῆς περὶ τοῦ στρατεύειν ἐπὶ Σικελίαν, Νικίας μὲν ὁ Νικηράτου, θαυμαζόμενος ἐπ´ ἀρετῇ παρὰ τοῖς πολίταις, συνεβούλευε μὴ στρατεύειν ἐπὶ Σικελίαν· μὴ γὰρ δυνατὸν ὑπάρχειν ἅμα τε Λακεδαιμονίοις διαπολεμεῖν καὶ δυνάμεις μεγάλας ἐκπέμπειν διαποντίους, καὶ τῶν Ἑλλήνων μὴ δυναμένους κτήσασθαι τὴν ἡγεμονίαν ἐλπίζειν τὴν μεγίστην τῶν κατὰ τὴν οἰκουμένην νήσων περιποιήσασθαι, καὶ Καρχηδονίους μέν, ἔχοντας μεγίστην ἡγεμονίαν καὶ πολλάκις ὑπὲρ τῆς Σικελίας πεπολεμηκότας, μὴ δεδυνῆσθαι κρατῆσαι τῆς νήσου, τοὺς δὲ Ἀθηναίους, πολὺ λειπομένους τῇ δυνάμει τῶν Καρχηδονίων, δορίκτητον ποιήσασθαι τὴν κρατίστην τῶν νήσων.

[84] πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα διαλεχθέντος αὐτοῦ {περὶ} τῆς προκειμένης ὑποθέσεως οἰκεῖα, τῆς ἐναντίας γνώμης προεστηκὼς Ἀλκιβιάδης, ἐπιφανέστατος Ἀθηναίων, ἔπεισε τὸν δῆμον ἐπανελέσθαι τὸν πόλεμον· ἦν γὰρ ὁ ἀνὴρ οὗτος δεινότατος μὲν εἰπεῖν τῶν πολιτῶν, εὐγενείᾳ δὲ καὶ πλούτῳ καὶ στρατηγίᾳ διωνομασμένος. Εὐθὺς οὖν ὁ δῆμος στόλον ἀξιόχρεων κατεσκεύασε, τριάκοντα μὲν τριήρεις παρὰ τῶν συμμάχων λαβών, ἰδίας δ´ ἑκατὸν καταρτίσας. Ταύτας δὲ κοσμήσας πᾶσι τοῖς εἰς πόλεμον χρησίμοις κατέλεξεν ὁπλίτας εἰς πεντακισχιλίους, στρατηγοὺς δὲ τρεῖς ἐχειροτόνησεν ἐπὶ ταύτην τὴν στρατηγίαν, Ἀλκιβιάδην καὶ Νικίαν καὶ Λάμαχον. Ἀθηναῖοι μὲν οὖν περὶ ταῦτα ἦσαν.

-Ἡμεῖς δὲ παρόντες ἐπὶ τὴν ἀρχὴν τοῦ πολέμου τοῦ συστάντος Ἀθηναίοις καὶ Συρακοσίοις, κατὰ τὴν ἐν ἀρχῇ πρόθεσιν τὰς ἑπομένας πράξεις εἰς τὴν ἐχομένην βίβλον κατατάξομεν.

suite

LXXXI. Euphène étant archonte d'Athènes, les Romains élurent, au lieu de consuls, pour tribuns militaires, Lucius Furius, Lucius Quintius, Aulus Sempronius (135). Dans cette année, les Lacédémoniens, réunis à leurs alliés, envahirent l'Argolide ; prirent la place d'Hysies, en massacrèrent les habitants et démolirent le fort. Informés que les Argiens avaient construit de longues murailles jusqu'à la mer, les Lacédémoniens vinrent les renverser, et après cela retournèrent chez eux.

Les Athéniens nommèrent au commandement militaire Alcibiade; ils lui confièrent vingt navires en le chargeant de rétablir l'ordre chez les Argiens, qui étaient en proie à des dissensions intestines, parce que l'aristocratie comptait encore beaucoup de partisans. A son arrivée à Argos, Alcibiade réunit en conseil les partisans de la démocratie, dressa la liste des Argiens qui paraissaient le plus favoriser le parti des Lacédémoniens, les exila de la ville, rétablit solidement le gouvernement démocratique et retourna à Athènes.

Vers la fin de cette année, les Lacédémoniens envahirent avec une nombreuse armée l'Argolide, ravagèrent une grande partie du territoire et mirent les exilés argiens en possession d'Ornée (136). Ils fortifièrent cette place de l'Argolide et y établirent une forte garnison, chargée de harceler les Argiens. Après le départ des Lacédémoniens, les Athéniens envoyèrent au secours des Argiens quarante trirèmes et douze cents hoplites. Les Argiens, de concert avec les Athéniens, marchèrent contre Ornée; ils emportèrent la ville d'assaut, et tuèrent ou chassèrent d'Ornée la garnison et les exilés. Ces événements sont arrivés dans la quinzième année de la guerre du Péloponnèse (137).

LXXXII. Dans la seizième année de la guerre du Pélopon- 239 nèse, Aristomnestus étant archonte d'Athènes, les Romains nommèrent, au lieu de consuls, quatre tribuns militaires, Titus Claudius, Spurius Nautius, Lucius Sentius et Sextus Iulius. Dans cette même année, on célébra en Elide la XCIe olympiade, Exaenétus d'Agrigente étant vainqueur à la course du stade (138). Les Byzantins et les Chalcédoniens, réunis aux Thraces, dirigèrent de nombreuses troupes contre la Bithynie, dévastèrent le territoire, prirent d'assaut beaucoup de petites villes et y commirent des actions d'une grande cruauté : maîtres d'une multitude de prisonniers, tant hommes que femmes et enfants, ils les égorgèrent jusqu'au dernier.

A cette même époque, en Sicile, les Égestéens étaient en guerre avec les Sélinontins au sujet d'un territoire litigieux. Un fleuve formait la limite des deux villes en querelle. Les Sélinontins le passèrent les premiers et se mirent de force en possession du pays riverain; ayant ensuite accaparé une grande partie du territoire adjacent, ils ajoutèrent à l'offense l'insulte. Les Ëgestéens, irrités, employèrent d'abord la voie de la persuasion pour empêcher une violation du territoire ; mais comme ils ne furent point écoutés, ils marchèrent contre les agresseurs, les chassèrent tous des terres que les Sélinotins avaient occupées, et rentrèrent en possession de la contrée. La lutte s'échauffant entre les deux villes, on rassembla des deux côtés des troupes, et on décida l'affaire par les armes. Il se livra un combat acharné, dans lequel les Sélinontins furent vainqueurs, après avoir tué un grand nombre d'Egestéens. Abattus par cet échec, les Egestéens, hors d'état de se défendre avec leurs propres forces, engagèrent d'abord les Agrigentins et les Syracusains à venir à leur secours. Mais, ayant échoué dans cette démarche, ils envoyèrent des députés à Carthage, chargés de demander des secours. Sur le refus de leur demande, ils cherchaient quelque alliance d'outre-mer, lorsque le hasard vint à les servir.

LXXXIII. Les Léontins avaient été chassés par les Syracusains et obligés de quitter leur ville et leur territoire. Cependant les exilés reprirent courage et résolurent d'avoir de nouveau recours aux Athéniens, auxquels ils étaient déjà alliés par les liens du sang. (139) Après s'être concertés avec les peuples qui avaient adopté leur cause, ils envoyèrent en commun une députation pour solliciter les Athéniens de venir au secours des villes offensées, en même temps qu'on s'engagerait à leur livrer la Sicile. La députation arriva à Athènes; les Léontins faisaient valoir leur origine et leur ancienne alliance avec les Athéniens, tandis que les Égestéens promettaient de fournir de l'argent et des troupes pour soutenir la guerre contre les Syracusains. Les Athéniens résolurent de faire partir quelques citoyens des plus distingués avec la mission d'examiner les affaires de l'île et l'état des Egestéens. A l'arrivée de ces commissaires, les Egestéens montrèrent pour faire parade, une multitude de richesses, apportées tant de chez eux que de chez leurs voisins. A leur retour, les envoyés firent connaître l'opulence des Égestéens, et le peuple s'assembla pour délibérer. L'assemblée proposa d'entreprendre une expédition en Sicile. Nicias, fils de Nicératus, admiré pour ses vertus, s'éleva contre cette proposition. Il est impossible, disait Nicias, de soutenir tout à la fois la guerre contre les Lacédémoniens et d'envoyer de grandes armées au delà de la mer. D'ailleurs, ajoutait-il, comment les Athéniens, impuissants à conquérir la suprématie sur les Grecs, espéreraient-ils se rendre maîtres de la plus grande des îles du monde. Les Carthaginois, malgré leur énorme puissance et leurs nombreuses expéditions contre la Sicile, n'ont pas réussi à s'emparer de cette île ; comment les Athéniens, si inférieurs en forces aux Carthaginois, se flatteraient-ils de conquérir par les armes la plus puissante des îles?

LXXXIV. Après que beaucoup d'autres discours eurent été prononcés à l'appui de cette motion, Alcibiade, le plus brillant 241 des Athéniens, s'éleva pour ouvrir un avis contraire. Il persuada au peuple d'entreprendre cette guerre. Alcibiade joignit à son éloquence, par laquelle il surpassa tous ses concitoyens, le prestige de sa noble origine, de sa richesse et de son expérience militaire. Aussitôt le peuple construisit une flotte considérable; aux cent navires qu'il avait lui-même équipés, il joignit trente trirèmes fournies par ses alliés. Après les avoir pourvues de toutes les munitions de guerre nécessaires, il enrôla cinq mille hoplites et nomma au commandement de cette expédition trois généraux, Alcibiade, Nicias et Lamachus. Tel était l'état des affaires chez les Athéniens.

Nous voici arrivés au commencement de la guerre qui eut lieu entre les Athéniens et Syracusains. Conformément à notre plan tracé au commencement, nous en exposerons l'histoire dans le livre suivant.  

suite

NOTES

 

(87) Deuxième année de la LXXXVIIIe olympiade : année 427 avant J.-C.

(88) Neuf mille cent francs.

(89) Voici comment s'exprime a ce sujet Cicéron, de Oratore, 52 : — Paria, paribus adjuncta et similiter definita, itemque contrariis relata contraria, quœ sua sponte , etiamsi id non agas, cadunt plerumque numerose , Gorgias primus invenit, sed his usus est intemperantius.

(90) Chabrias. Voyez Cornélius Népos, Chabrias

(91)  Comparez Thucydide, III, 2.

(92) Thucydide l'appelle Clippide, III, 3.

(93)  La ponctuation ordinaire du texte ne présente pas ici un sens convenable; je l'ai changée dans ma traduction.

(94) A la place des deux derniers noms, il faut lire : M. Foslius Flaccinator et L. Sergius. Voyez Tite-Live, IV, 25. L'archontat d'Euthydème répond à la troi sième année de la LXXXVIIIe olympiade ou à l'année 426 avant J.-C.

(95) Voyez Tluicvdide, Il. 49

(96)  Cette île parait avoir existé déjà avant ces tremblements de terre. Voyez plus liant, chapitre 44..

(97) Voir plus haut, IV, 57.

(98) Ces noms sont également altérés. D'après Tite-Live, IV, 55, il faudrait lire Lucius Furius Médullinus, Lucius Pinarius et Spurius Posthumius.

(99) Quatrième année de la LXXXVIIIe olympiade ; année 425 avant J.-C.

(100) J'ai suivi ici la correction proposée par Palmérius, en lisant Sparte au lieu de Messénie que porte le texte. D'abord Pylos, aujourd'hui Navarin ou Néocastro, était situé dans la Messénie, et puis Thucydide, parlant de ces mêmes événements, dit positivement que Pylos était à quatre cents stades de Sparte, livre IV, chap. 1.

(101) Thucydide l'appelle Thrasymélidas, IV, 11.

102) Le port de Pylos ( Navarin) est un des plus heaux ports du monde; des escadres nombreuses y peuvent facilement déployer leurs manœuvres, ainsi qu'on l'a vu récemment, en 1826, dans la fameuse hataille de Navarin. Pour se faire une idée précise de ce port, il faut se placer (comme je l'ai fait pendant mon voyage en Morée) sur la montagne contre laquelle est adossée la petite ville de Navarin ou Néocastro. On y voit que le port de Pylos ( Navarin ) décrit un parallélogramme, dont les deux plus grands cotés ( les cotés est et ouest) sont formés par la racine de la montagne aride qui domine la ville, et en face par l'île verdoyante de Sphactérie. L'entrée du port est très étroite et bordée des deux côtés par des rochecs escarpés. Cette entrée se trouve dans le petit côté sud, parallèle au petit côté nord, formé par l'extrémité de l'île de Sphactérie et le rivage qui présente du coté de l'Arcadie un léger coude.

(103) Les mots Σφακτηρίαν, παρατεταμένην ἐπὶ μῆκος, Miot les a inexactement rendus par Sphactérie, qui coupe dans sa longueur le port de Pylos. J'ai dit, dans la note précédente, que le port de Navarin représentait un parallélogramme à peu près régulier, et que l'île de Sphactérie, protégeant le port a l'ouest contre les brisants, formait le grand côlé parallèle au rivage. J'ai la conviction que Diodore a examiné de ses propres yeux presque toutes les localités qu'il décrit.

(104) Ἐπιβάθρα, échelle ou placehe que l'on jetait du bord à terre ou d'un bâtiment à un autre.

(105) Voyez Thucydide, IV, 50, 1

(106)  Voyez plus has,cehap. 71.

(107) Première année de la LXXXIXe olympiade ; année 424 avant J.-C.

(108) Ville située à peu de distance de Corinthe.

(109) Ces murs joignaient la Ville au Nisée, port de Mégare.

(110) Des nations comme les Spartiates seraient la honte de l'humanité. Je n'ai jamais partagé la stnpide admiration qu'on a généralement pour ces sauvages de la Grèce. Si l'on veut chercher des exemples de bravoure, on en trouvera chez toutes les nations, voire même chez les peuplades sauvages de l'Amérique du nord, avec esquelles les Spartiates ont plus d'un trait d'analogie.

(111) D'après Thucydide (IV, 102) il faudrait lire Agnon au lieu d'Apion.

(112)  Comparez Thucydide, IV, 102.

(113) Cette ville porte d'ordinaire le nom d'OEsyme, Οἱσύνη.

(114) Cette contrée était près du mont Athos. Voir Thucydide, IV. 109.

(115) J'ignore sur quelle autorité Miot s'est appuyé pour lire «dix mille fantassins » le texte n'autorise rien de semblable.

(116) Ἐνίοχοι, conducteurs du char; παραβάται, combattants placés sur le char

(117) Πανήγυρις, fète solennelle.

(118)  Selon Ctésias (Excerpta Persica, 44), ce roi n'a régné que quarante-cinq jours.

(119) Il n'a été rien conservé de cet ouvrage d'Antiochus, fils de Xénophane.

(120)  Deuxième année de la LXXXIXe olympiade ; année 423 avant J.-C.

(121)  Scione était une ville de la Thvace; il ne faut pas la confondre avec Sicyone, ville du Péloponnèse.

(122) Ville de la Pallène.

(123) Troisième année de la LXXXIXe olympiade ; année 422 avant J.-C.

(124) Ville de la Mysie.

(125) La mère de Brasidas s'appelait Argiléonis.

(126) Quatrième année de la LXXXIXe olympiade ; année 421 avant J.-C.

(127)   Première année de la  XCe olympiade; année. 420 avant J.-C.

(128) Voyez chap. 73.

(129) Ville située dans le voisinage d'Olynthe.

(130)  Deuxième année de la XCe olympiade; année 419 avant J.-C.

(131)  C'est sans duute Argiiens qu'il faudrait lire ici.

(132) Troisième année de la XCe olympiade : année 418 avant J.-C.

(133) Voyez plus haut 65.

(134) Voyez Tite-Live , IV, 31.

(135) Quatrième année do la xce olympiade ; année 417 avant J.-C.

(136)  Bourg, situé entre Corinthe et Sicyone.

(137)  Suivant la chronologie de Thucydide (V, 83), les événements qui viennent d'être racontés, sont arrivés dans la xvie année de la guerre du Péloponnèse.

(138Première année de la xce olympiade; année 416 avant J.-C

(139Les Léontins descondaient des Chaldcidiens qui étaient alliés avec les Athéniens par les liens fin sang. Voyez Thucydide, VI, 6 et 50