Plutarque, traduit par Alexis Pierron

PLUTARQUE

LES VIES DES HOMMES ILLUSTRES.

TOME TROIZIÈME : VIE  DE POMPEE.

Traduction française : ALEXIS PIERRON

autres traductions : Ricard

Agésilas et de Pompée (partie I)    vie de Pompée (fin)

 

PLUTARQUE

 

III

--------------------------------------------


Paris. — Imprimerie de Gustave GRATIOT, 30, rue Mazarine.

VIES

DES

 

HOMMES ILLUSTRESDE PLUTARQUE

 


TRADUCTION NOUVELLE

PAR ALEXIS PIERRON

PRÉCÉDÉE D’UNE NOTICE SUR PLUTARQUE PAR LE TRADUCTEUR


III

PARIS
CHARPENTIER, LIBRAIRE-ÉDITEUR
19, RUE DE LILLE

1853

PLUTARQUE

VIES PARALLÈLES, OU VIES COMPARÉES.

 

--------------------------------- 

POMPÉE.

(De l’an 106 à l’an 48 avant J.-C. )

 

I. [1] Πρὸς Πομπήϊον ἔοικε τοῦτο παθεῖν ὁ Ῥωμαίων δῆμος εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς, ὅπερ ὁ Αἰσχύλου Προμηθεὺς πρὸς τὸν Ἡρακλέα σωθεὶς ὑπ´ αὐτοῦ καὶ λέγων·

« Ἐχθροῦ πατρός μοι τοῦτο φίλτατον τέκνον. »

Οὔτε γὰρ μῖσος οὕτως ἰσχυρὸν καὶ ἄγριον ἐπεδείξαντο Ῥωμαῖοι πρὸς ἕτερον στρατηγὸν ὡς τὸν Πομπηΐου πατέρα Στράβωνα, ζῶντος μὲν αὐτοῦ φοβούμενοι τὴν ἐν τοῖς ὅπλοις δύναμιν (ἦν γὰρ ἀνὴρ πολεμικώτατος), ἐπεὶ δὲ ἀπέθανε κεραυνωθείς, ἐκκομιζόμενον τὸ σῶμα κατασπάσαντες ἀπὸ τοῦ λέχους καὶ καθυβρίσαντες, οὔτε μὴν εὔνοιαν αὖ πάλιν σφοδροτέραν ἢ θᾶσσον ἀρξαμένην ἢ μᾶλλον εὐτυχοῦντι συνακμάσασαν ἢ πταίσαντι παραμείνασαν βεβαιότερον ἄλλος ἔσχε Ῥωμαίων ἢ Πομπήϊος. Αἰτία δὲ τοῦ μὲν μίσους ἐκείνῳ μία, χρημάτων ἄπληστος ἐπιθυμία, τούτῳ δὲ πολλαὶ τοῦ ἀγαπᾶσθαι, σωφροσύνη περὶ δίαιταν, ἄσκησις ἐν ὅπλοις, πιθανότης λόγου, πίστις ἤθους, εὐαρμοστία πρὸς ἔντευξιν, ὡς μηδενὸς ἀλυπότερον δεηθῆναι μηδὲ ἥδιον ὑπουργῆσαι δεομένῳ. Προσῆν γὰρ αὐτοῦ ταῖς χάρισι καὶ τὸ ἀνεπαχθὲς διδόντος καὶ τὸ σεμνὸν λαμβάνοντος.
[2] Ἐν ἀρχῇ δὲ καὶ τὴν ὄψιν ἔσχεν οὐ μετρίως συνδημαγωγοῦσαν καὶ προεντυγχάνουσαν αὐτοῦ τῆς φωνῆς. Τὸ γὰρ ἐράσμιον ἀξιωματικὸν ἦν φιλανθρώπως, καὶ ἐν τῷ νεαρῷ καὶ ἀνθοῦντι διέφαινεν εὐθὺς ἡ ἀκμὴ τὸ γεραρὸν καὶ τὸ βασιλικὸν τοῦ ἤθους. Ἦν δέ τις καὶ ἀναστολὴ τῆς κόμης ἀτρέμα καὶ τῶν περὶ τὰ ὄμματα ῥυθμῶν ὑγρότης τοῦ προσώπου, ποιοῦσα μᾶλλον λεγομένην ἢ φαινομένην ὁμοιότητα πρὸς τὰς Ἀλεξάνδρου τοῦ βασιλέως εἰκόνας. ᾟ καὶ τοὔνομα πολλῶν ἐν ἀρχῇ συνεπιφερόντων οὐκ ἔφευγεν ὁ Πομπήϊος, ὥστε καὶ χλευάζοντας αὐτὸν ἐνίους ἤδη καλεῖν Ἀλέξανδρον. Διὸ καὶ Λεύκιος Φίλιππος, ἀνὴρ ὑπατικός, συνηγορῶν αὐτῷ, μηδὲν ἔφη ποιεῖν παράλογον εἰ Φίλιππος ὢν φιλαλέξανδρός ἐστιν.

II.Φλώραν δὲ τὴν ἑταίραν ἔφασαν ἤδη πρεσβυτέραν οὖσαν ἐπιεικῶς ἀεὶ μνημονεύειν τῆς γενομένης αὐτῇ πρὸς Πομπήϊον ὁμιλίας, λέγουσαν ὡς οὐκ ἦν ἐκείνῳ συναναπαυσαμένην ἀδήκτως ἀπελθεῖν. Πρὸς δὲ τούτοις διηγεῖσθαι τὴν Φλώραν ἐπιθυμῆσαί τινα τῶν Πομπηΐου συνήθων αὐτῆς Γεμίνιον, καὶ πράγματα πολλὰ παρέχειν πειρῶντα· αὐτῆς δὲ φαμένης οὐκ ἂν ἐθελῆσαι διὰ Πομπήϊον, ἐκείνῳ τὸν Γεμίνιον διαλέγεσθαι· τὸν οὖν Πομπήϊον ἐπιτρέψαι μὲν τῷ Γεμινίῳ, μηκέτι δὲ αὐτὸν ἅψασθαι τὸ παράπαν μηδὲ ἐντυχεῖν αὐτῇ, καίπερ ἐρᾶν δοκοῦντα· τοῦτο δὲ αὐτὴν οὐχ ἑταιρικῶς ἐνεγκεῖν, ἀλλὰ πολὺν ὑπὸ λύπης καὶ πόθου χρόνον νοσῆσαι. Καίτοι τὴν Φλώραν οὕτω λέγουσιν ἀνθῆσαι καὶ γενέσθαι περιβόητον ὥστε Κεκίλιον Μέτελλον ἀνδριάσι καὶ γραφαῖς κοσμοῦντα τὸν νεὼν τῶν Διοσκούρων, κἀκείνης εἰκόνα γραψάμενον ἀναθεῖναι διὰ τὸ κάλλος.

Πομπήϊος δὲ καὶ τῇ Δημητρίου τοῦ ἀπελευθέρου γυναικί, πλεῖστον ἰσχύσαντος παρ´ αὐτῷ καὶ τετρακισχιλίων ταλάντων ἀπολιπόντος οὐσίαν, ἐχρῆτο παρὰ τὸν αὑτοῦ τρόπον οὐκ ἐπιεικῶς οὐδὲ ἐλευθερίως, φοβηθεὶς τὴν εὐμορφίαν αὐτῆς ἄμαχόν τινα καὶ περιβόητον οὖσαν, ὡς μὴ φανείη κεκρατημένος. Οὕτω δὲ πάνυ πόρρωθεν εὐλαβὴς ὢν πρὸς τὰ τοιαῦτα καὶ πεφυλαγμένος, ὅμως οὐ διέφυγε τῶν ἐχθρῶν τὸν ἐπὶ τούτῳ ψόγον, ἀλλ´ ἐπὶ ταῖς γαμεταῖς ἐσυκοφαντεῖτο πολλὰ τῶν κοινῶν παριδεῖν καὶ προέσθαι χαριζόμενος ἐκείναις.

Τῆς δὲ περὶ τὴν δίαιταν εὐκολίας καὶ λιτότητος καὶ ἀπομνημόνευμα λέγεται τοιοῦτον. Ἰατρὸς αὐτῷ νοσοῦντι καὶ κακῶς ἔχοντι πρὸς τὰ σιτία κίχλην προσέταξε λαβεῖν. Ὡς δὲ ζητοῦντες οὐχ εὗρον ὤνιον (ἦν γὰρ παρ´ ὥραν), ἔφη δέ τις εὑρεθήσεσθαι παρὰ Λευκόλλῳ δι´ ἔτους τρεφομένας, « Εἶτα, » εἶπεν, « εἰ μὴ Λεύκολλος ἐτρύφα, Πομπήϊος οὐκ ἂν ἔζησε; » καὶ χαίρειν ἐάσας τὸν ἰατρὸν ἔλαβέ τι τῶν εὐπορίστων. Ταῦτα μὲν οὖν ὕστερον.

III. [3] Ἔτι δὲ μειράκιον ὢν παντάπασι καὶ τῷ πατρὶ συστρατευόμενος ἀντιτεταγμένῳ πρὸς Κίνναν, Λευκιόν τινα Τερέντιον εἶχεν ἑταῖρον καὶ σύσκηνον. Οὗτος ὑπὸ Κίννα πεισθεὶς χρήμασιν αὐτὸς μὲν ἔμελλε Πομπήϊον ἀποκτενεῖν, ἕτεροι δὲ τὴν σκηνὴν ἐμπρήσειν τοῦ στρατηγοῦ. Μηνύσεως δὲ τῷ Πομπηΐῳ περὶ δεῖπνον ὄντι προσπεσούσης, οὐδὲν διαταραχθείς, ἀλλὰ καὶ πιὼν προθυμότερον καὶ φιλοφρονησάμενος τὸν Τερέντιον, ἅμα τῷ τραπέσθαι πρὸς ἀνάπαυσιν ὑπεκρυεὶς τῆς σκηνῆς ἔλαθε, καὶ τῷ πατρὶ φρουρὰν περιστήσας ἡσύχαζεν. Ὁ δὲ Τερέντιος, ὡς ἐνόμιζε καιρὸν εἶναι, σπασάμενος τὸ ξίφος ἀνέστη καὶ τῇ στιβάδι τοῦ Πομπηΐου προσελθὼν ὡς κατακειμένου πολλὰς ἐνεφόρει πληγὰς τοῖς στρώμασιν. Ἐκ δὲ τούτου γίνεται μέγα κίνημα μίσει τοῦ στρατηγοῦ, καὶ πρὸς ἀπόστασιν ὁρμὴ τῶν στρατιωτῶν, τάς τε σκηνὰς ἀνασπώντων καὶ τὰ ὅπλα λαμβανόντων. Ὁ μὲν οὖν στρατηγὸς οὐ προῄει δεδιὼς τὸν θόρυβον, ὁ δὲ Πομπήϊος ἐν μέσοις ἀναστρεφόμενος καὶ δακρύων ἱκέτευε, τέλος δὲ ῥίψας ἑαυτὸν ἐπὶ στόμα πρὸ τῆς πύλης τοῦ χάρακος ἐμποδὼν ἔκειτο κλαίων καὶ πατεῖν κελεύων τοὺς ἐξιόντας, ὥστε ἕκαστον ἀναχωρεῖν ὑπ´ αἰδοῦς καὶ πάντας οὕτω πλὴν ὀκτακοσίων μεταβαλέσθαι καὶ διαλλαγῆναι πρὸς τὸν στρατηγόν.

IV. [4 Ἅμα δὲ τῷ τελευτῆσαι τὸν Στράβωνα, δίκην κλοπῆς ἔσχεν ὑπὲρ αὐτοῦ δημοσίων χρημάτων ὁ Πομπήϊος. Καὶ τὰ μὲν πλεῖστα φωράσας ἕνα τῶν ἀπελευθέρων ὁ Πομπήϊος νενοσφισμένον Ἀλέξανδρον, ἀπέδειξε τοῖς ἄρχουσιν, αὐτὸς δὲ λίνα θηρατικὰ καὶ βιβλία τῶν ἐν Ἄσκλῳ ληφθέντων ἔχειν κατηγορεῖτο. Ταῦτα δὲ ἔλαβε μὲν παρὰ τοῦ πατρὸς ἑλόντος τὸ Ἄσκλον, ἀπώλεσε δὲ τῶν Κίννα δορυφόρων, ὅτε κατῆλθεν, ὠσαμένων εἰς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ καὶ διαρπασάντων. Ἐγίνοντο δὲ τῆς δίκης αὐτῷ προαγῶνες οὐκ ὀλίγοι πρὸς τὸν κατήγορον. Ἐν οἷς ὀξὺς ἅμα καὶ παρ´ ἡλικίαν εὐσταθὴς φαινόμενος δόξαν ἔσχε μεγάλην καὶ χάριν, ὥστε Ἀντίστιον στρατηγοῦντα καὶ βραβεύοντα τὴν δίκην ἐκείνην ἐρασθῆναι τοῦ Πομπηΐου καὶ γυναῖκα διδόναι τὴν ἑαυτοῦ θυγατέρα καὶ περὶ τούτου τοῖς φίλοις διαλέγεσθαι. Δεξαμένου δὲ Πομπηΐου καὶ γενομένων ἐν αὐτοῖς ἀπορρήτων ὁμολογιῶν, ὅμως οὐκ ἔλαθε τοὺς πολλοὺς τὸ πρᾶγμα διὰ τὴν τοῦ Ἀντιστίου σπουδήν. Τέλος δὲ τὴν γνώμην ἀναγορεύσαντος αὐτοῦ τῶν δικαστῶν ἀπολύουσαν, ὥσπερ ἐκ παραγγέλματος ὁ δῆμος ἐπεφώνησε τοῦτο δὴ τὸ τοῖς γαμοῦσιν ἐπιφωνούμενον ἐξ ἔθους παλαιοῦ, Ταλασίῳ.
 

Τὸ δὲ ἔθος ἀρχὴν λαβεῖν φασι τοιαύτην. Ὅτε τὰς θυγατέρας τῶν Σαβίνων ἐπὶ θέαν ἀγῶνος εἰς Ῥώμην παραγενομένας οἱ πρωτεύοντες ἀρετῇ Ῥωμαίων ἥρπαζον ἑαυτοῖς γυναῖκας, ἄδοξοί τινες πελάται καὶ βοτῆρες ἀράμενοι κόρην καλὴν καὶ μεγάλην ἐκόμιζον. Ὅπως οὖν μὴ προστυχών τις ἀφέληται τῶν κρειττόνων, ἐβόων θέοντες ἅμα Ταλασίῳ (τῶν δὲ χαριέντων καὶ γνωρίμων τις ἦν ὁ Ταλάσιος), ὥστε τοὺς ἀκούσαντας τοὔνομα κροτεῖν καὶ βοᾶν οἷον συνηδομένους καὶ συνεπαινοῦντας. Ἐκ τούτου φασὶ (καὶ γὰρ εὐτυχὴς ὁ γάμος ἀπέβη τῷ Ταλασίῳ) ταύτην τὴν ἐπιφώνησιν μετὰ παιδιᾶς γενέσθαι τοῖς γαμοῦσιν. Οὗτος ὁ λόγος πιθανώτατός ἐστι τῶν περὶ τοῦ Ταλασίου λεγομένων.

V. Ὀλίγαις δ´ οὖν ὕστερον ἡμέραις ὁ Πομπήϊος ἠγάγετο τὴν Ἀντιστίαν.  [5] Ἐπεὶ δὲ πρὸς Κίνναν εἰς τὸ στρατόπεδον πορευθεὶς ἐξ αἰτίας τινὸς καὶ διαβολῆς ἔδεισε καὶ ταχὺ λαθὼν ἐκποδὼν ἐποίησεν ἑαυτόν, οὐκ ὄντος ἐμφανοῦς αὐτοῦ θροῦς διῆλθεν ἐν τῷ στρατοπέδῳ καὶ λόγος ὡς ἀνῃρήκοι τὸν νεανίσκον ὁ Κίννας· ἐκ δὲ τούτου οἱ πάλαι βαρυνόμενοι καὶ μισοῦντες ὥρμησαν ἐπ´ αὐτόν. Ὁ δὲ φεύγων καὶ καταλαμβανόμενος ὑπό τινος τῶν λοχαγῶν γυμνῷ τῷ ξίφει διώκοντος προσέπεσε τοῖς γόνασι καὶ τὴν σφραγῖδα προὔτεινε πολύτιμον οὖσαν. Ὁ δὲ καὶ μάλα ὑβριστικῶς εἰπών, « Ἀλλ´ οὐκ ἐγγύην ἔρχομαι σφραγιούμενος, ἀλλὰ ἀνόσιον καὶ παράνομον τιμωρησόμενος τύραννον, » ἀπέκτεινεν αὐτόν.

Οὕτω δὲ τοῦ Κίννα τελευτήσαντος ἐδέξατο μὲν τὰ πράγματα καὶ συνεῖχε Κάρβων ἐμπληκτότερος ἐκείνου τύραννος, ἐπῄει δὲ Σύλλας τοῖς πλείστοις ποθεινός, ὑπὸ τῶν παρόντων κακῶν οὐδὲ δεσπότου μεταβολὴν μικρὸν ἡγουμένοις ἀγαθόν. Εἰς τοῦτο προήγαγον αἱ συμφοραὶ τὴν πόλιν, ὡς δουλείαν ἐπιεικεστέραν ζητεῖν ἀπογνώσει τῆς ἐλευθερίας.

[6] Τότε οὖν ὁ Πομπήϊος ἐν τῇ Πικηνίδι τῆς Ἰταλίας διέτριβεν, ἔχων μὲν αὐτόθι καὶ χωρία, τὸ δὲ πλέον ταῖς πόλεσιν ἡδόμενος οἰκείως καὶ φιλικῶς πατρόθεν ἐχούσαις πρὸς αὐτόν. Ὁρῶν δὲ τοὺς ἐπιφανεστάτους καὶ βελτίστους τῶν πολιτῶν ἀπολείποντας τὰ οἰκεῖα καὶ πανταχόθεν εἰς τὸ Σύλλα στρατόπεδον ὥσπερ εἰς λιμένα καταθέοντας, αὐτὸς οὐκ ἠξίωσεν ἀποδρὰς οὐδὲ ἀσύμβολος οὐδὲ χρῄζων βοηθείας, ἀλλὰ ὑπάρξας τινὸς χάριτος ἐνδόξως καὶ μετὰ δυνάμεως ἐλθεῖν πρὸς αὐτόν. Ὅθεν ἐκίνει τοὺς Πικηνοὺς ἀποπειρώμενος. Οἱ δὲ ὑπήκουον αὐτῷ προθύμως καὶ τοῖς παρὰ Κάρβωνος ἥκουσιν οὐ προσεῖχον. Οὐηδίου δέ τινος εἰπόντος ὅτι δημαγωγὸς αὐτοῖς ἐκ παιδαγωγείου παραπεπήδηκεν ὁ Πομπήϊος, οὕτως ἠγανάκτησαν ὥστε εὐθὺς ἀνελεῖν προσπεσόντες τὸν Οὐήδιον.

Ἐκ τούτου Πομπήϊος ἔτη μὲν τρία καὶ εἴκοσι γεγονώς, ὑπ´ οὐδενὸς δὲ ἀνθρώπων ἀποδεδειγμένος στρατηγός, αὐτὸς ἑαυτῷ δοὺς τὸ ἄρχειν, ἐν Αὐξίμῳ, πόλει μεγάλῃ, βῆμα θεὶς ἐν ἀγορᾷ, καὶ τοὺς πρωτεύοντας αὐτῶν ἀδελφοὺς δύο Οὐεντιδίους ὑπὲρ Κάρβωνος ἀντιπράττοντας διατάγματι μεταστῆναι τῆς πόλεως κελεύσας, στρατιώτας κατέλεγε, καὶ λοχαγοὺς καὶ ταξιάρχους κατὰ κόσμον ἀποδείξας ἑκάστοις τὰς κύκλῳ πόλεις ἐπῄει τὸ αὐτὸ ποιῶν. Ἐξανισταμένων δὲ καὶ ὑποχωρούντων ὅσοι τὰ Κάρβωνος ἐφρόνουν, τῶν δὲ ἄλλων ἀσμένως ἐπιδιδόντων αὑτούς, οὕτω κατανείμας ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ τρία τάγματα τέλεια, καὶ τροφὴν πορίσας καὶ σκευαγωγὰ καὶ ἁμάξας καὶ τὴν ἄλλην πᾶσαν παρασκευήν, ἦγε πρὸς Σύλλαν, οὐκ ἐπειγόμενος οὐδὲ τὸ λαθεῖν ἀγαπῶν, ἀλλὰ διατρίβων καθ´ ὁδὸν ἐν τῷ κακῶς ποιεῖν τοὺς πολεμίους, καὶ πᾶν ὅσον ἐπῄει τῆς Ἰταλίας πειρώμενος ἀφιστάναι τοῦ Κάρβωνος.

VI. [7] Ἀνέστησαν οὖν ἐπ´ αὐτὸν τρεῖς ἅμα στρατηγοὶ πολέμιοι, Καρίνας καὶ Κλοίλιος καὶ Βροῦτος, οὐκ ἐναντίοι πάντες οὐδὲ ὁμόθεν, ἀλλὰ κύκλῳ τρισὶ στρατοπέδοις περιχωροῦντες ὡς ἀναρπασόμενοι. Ὁ δὲ οὐκ ἔδεισεν, ἀλλὰ πᾶσαν εἰς ταὐτὸ τὴν δύναμιν συναγαγὼν ὥρμησεν ἐφ´ ἓν τὸ τοῦ Βρούτου στράτευμα, τοὺς ἱππεῖς, ἐν οἷς ἦν αὐτός, προτάξας. Ἐπεὶ δὲ καὶ παρὰ τῶν πολεμίων ἀντεξίππευσαν οἱ Κελτοί, τὸν πρῶτον αὐτῶν καὶ ῥωμαλεώτατον φθάνει παίσας ἐκ χειρὸς δόρατι καὶ καταβαλών. Οἱ δὲ ἄλλοι τραπόμενοι καὶ τὸ πεζὸν συνετάραξαν, ὥστε φυγὴν γενέσθαι πάντων. Ἐκ δὲ τούτου στασιάσαντες οἱ στρατηγοὶ πρὸς ἀλλήλους ἀνεχώρησαν, ὡς ἕκαστος ἔτυχε, Πομπηΐῳ δὲ προσεχώρουν αἱ πόλεις, ὡς διὰ φόβον ἐσκεδασμένων τῶν πολεμίων. Αὖθις δὲ Σκηπίωνος ἐπιόντος αὐτῷ τοῦ ὑπάτου, πρὶν ἐν ἐμβολαῖς ὑσσῶν γενέσθαι τὰς φάλαγγας, οἱ Σκηπίωνος ἀσπασάμενοι τοὺς Πομπηΐου μετεβάλοντο, Σκηπίων δὲ ἔφυγε. Τέλος δὲ Κάρβωνος αὐτοῦ περὶ τὸν Ἄρσιν ποταμὸν ἱππέων συχνὰς ἴλας ἐφέντος, εὐρώστως ὑποστὰς καὶ τρεψάμενος εἰς χαλεπὰ καὶ ἄφιππα χωρία πάντας ἐμβάλλει διώκων· οἱ δὲ τὴν σωτηρίαν ἀνέλπιστον ὁρῶντες ἐνεχείρισαν αὑτοὺς μετὰ τῶν ὅπλων καὶ τῶν ἵππων.

VII. [8] Οὔπω δὲ ταῦτα Σύλλας ἐπέπυστο, πρὸς δὲ τὰς πρώτας ἀγγελίας καὶ φήμας ὑπὲρ αὐτοῦ δεδοικὼς ἐν τοσούτοις καὶ τηλικούτοις ἀναστρεφομένου στρατηγοῖς πολεμίοις, ἐδίωκε βοηθήσων. Γνοὺς δὲ ὁ Πομπήϊος ἐγγὺς ὄντα προσέταξε τοῖς ἡγεμόσιν ἐξοπλίζειν καὶ διακοσμεῖν τὴν δύναμιν, ὡς καλλίστη τῷ αὐτοκράτορι καὶ λαμπροτάτη φανείη· μεγάλας γὰρ ἤλπιζε παρ´ αὐτοῦ τιμάς, ἔτυχε δὲ μειζόνων. Ὡς γὰρ εἶδεν αὐτὸν ὁ Σύλλας προσιόντα καὶ τὴν στρατιὰν παρεστῶσαν εὐανδρίᾳ τε θαυμαστὴν καὶ διὰ τὰς κατορθώσεις ἐπηρμένην καὶ ἱλαράν, ἀποπηδήσας τοῦ ἵππου καὶ προσαγορευθείς, ὡς εἰκός, αὐτοκράτωρ ἀντιπροσηγόρευσεν αὐτοκράτορα τὸν Πομπήϊον, οὐδενὸς ἂν προσδοκήσαντος ἀνδρὶ νέῳ καὶ μηδέπω βουλῆς μετέχοντι κοινώσασθαι τοὔνομα τοῦτο Σύλλαν, περὶ οὗ Σκηπίωσι καὶ Μαρίοις ἐπολέμει. Καὶ τἆλλα δὲ ἦν ὁμολογοῦντα ταῖς πρώταις φιλοφροσύναις, ὑπεξανισταμένου τε προσιόντι τῷ Πομπηΐῳ καὶ τῆς κεφαλῆς ἀπάγοντος τὸ ἱμάτιον, ἃ πρὸς ἄλλον οὐ ῥᾳδίως ἑωρᾶτο ποιῶν, καίπερ ὄντων πολλῶν καὶ ἀγαθῶν περὶ αὐτόν.

Οὐ μὴν ἐκουφίσθη γε τούτοις ὁ Πομπήϊος, ἀλλ´ εὐθὺς εἰς τὴν Κελτικὴν ὑπ´ αὐτοῦ πεμπόμενος, ἣν ἔχων ὁ Μέτελλος ἐδόκει μηδὲν ἄξιον πράττειν τῆς παρασκευῆς, οὐ καλῶς ἔφη ἔχειν πρεσβύτερον καὶ προὔχοντα δόξῃ στρατηγίας ἀφαιρεῖσθαι, βουλομένῳ μέντοι τῷ Μετέλλῳ καὶ κελεύοντι συμπολεμεῖν καὶ βοηθεῖν ἕτοιμος εἶναι. Δεξαμένου δὲ τοῦ Μετέλλου καὶ γράψαντος ἥκειν, ἐμβαλὼν εἰς τὴν Κελτικὴν αὐτός τε καθ´ ἑαυτὸν ἔργα θαυμαστὰ διεπράττετο, καὶ τοῦ Μετέλλου τὸ μάχιμον καὶ θαρσαλέον ἤδη σβεννύμενον ὑπὸ γήρως αὖθις ἐξερρίπιζε καὶ συνεξεθέρμαινεν, ὥσπερ ὁ ῥέων καὶ πεπυρωμένος χαλκὸς τῷ πεπηγότι καὶ ψυχρῷ περιχυθεὶς λέγεται τοῦ πυρὸς μᾶλλον ἀνυγραίνειν καὶ συνανατήκειν.

Ἀλλὰ γάρ, ὥσπερ ἀθλητοῦ πρωτεύσαντος ἐν ἀνδράσι καὶ τοὺς πανταχοῦ καθελόντος ἐνδόξως ἀγῶνας εἰς οὐδένα λόγον τὰς παιδικὰς τίθενται νίκας οὐδ´ ἀναγράφουσιν, οὕτως ἃς ἔπραξε τότε πράξεις ὁ Πομπήϊος, αὐτὰς καθ´ ἑαυτὰς ὑπερφυεῖς οὔσας, πλήθει δὲ καὶ μεγέθει τῶν ὑστέρων ἀγώνων καὶ πολέμων κατακεχωσμένας, ἐδεδίειν κινεῖν, μὴ περὶ τὰ πρῶτα πολλῆς διατριβῆς γενομένης τῶν μεγίστων καὶ μάλιστα δηλούντων τὸ ἦθος ἔργων καὶ παθημάτων τοῦ ἀνδρὸς ἀπολειφθῶμεν.

VIII. [9] Ἐπεὶ τοίνυν ἐκράτησε τῆς Ἰταλίας ὁ Σύλλας καὶ δικτάτωρ ἀνηγορεύθη, τοὺς μὲν ἄλλους ἡγεμόνας καὶ στρατηγοὺς ἠμείβετο πλουσίους ποιῶν καὶ προάγων ἐπὶ ἀρχὰς καὶ χαριζόμενος ἀφθόνως καὶ προθύμως ὧν ἕκαστος ἐδεῖτο, Πομπήϊον δὲ θαυμάζων δι´ ἀρετὴν καὶ μέγα νομίζων ὄφελος εἶναι τοῖς ἑαυτοῦ πράγμασιν, ἐσπούδασεν ἁμῶς γέ πως οἰκειότητι προσθέσθαι. Συμβουλομένης δὲ τῆς γυναικὸς αὐτοῦ τῆς Μετέλλης, πείθουσι τὸν Πομπήϊον ἀπαλλαγέντα τῆς Ἀντιστίας λαβεῖν γυναῖκα τὴν Σύλλα πρόγονον Αἰμιλίαν, ἐκ Μετέλλης καὶ Σκαύρου γεγενημένην, ἀνδρὶ δὲ συνοικοῦσαν ἤδη καὶ κύουσαν τότε. Ἦν οὖν τυραννικὰ τὰ τοῦ γάμου καὶ τοῖς Σύλλα καιροῖς μᾶλλον ἢ τοῖς Πομπηΐου τρόποις πρέποντα, τῆς μὲν Αἰμιλίας ἀγομένης ἐγκύμονος παρ´ ἑτέρου πρὸς αὐτόν, ἐξελαυνομένης δὲ τῆς Ἀντιστίας ἀτίμως καὶ οἰκτρῶς, ἅτε δὴ καὶ τοῦ πατρὸς ἔναγχος ἐστερημένης διὰ τὸν ἄνδρα· κατεσφάγη γὰρ ὁ Ἀντίστιος ἐν τῷ βουλευτηρίῳ δοκῶν τὰ Σύλλα φρονεῖν διὰ Πομπήϊον· ἡ δὲ μήτηρ αὐτῆς ἐπιδοῦσα ταῦτα προήκατο τὸν βίον ἑκουσίως, ὥστε καὶ τοῦτο τὸ πάθος τῇ περὶ τὸν γάμον ἐκεῖνον τραγῳδίᾳ προσγενέσθαι καὶ νὴ Δία τὸ τὴν Αἰμιλίαν εὐθὺς διαφθαρῆναι παρὰ τῷ Πομπηΐῳ τίκτουσαν.

IX. [10] Ἐκ τούτου Σικελίαν ἠγγέλλετο Περπέννας αὑτῷ κρατύνεσθαι καὶ τοῖς περιοῦσιν ἔτι τῆς ἐναντίας στάσεως ὁρμητήριον παρέχειν τὴν νῆσον, αἰωρουμένου καὶ Κάρβωνος αὐτόθι ναυτικῷ καὶ Δομετίου Λιβύῃ προσπεπτωκότος, ἄλλων τε πολλῶν ἐπέκεινα μεγάλων ὠθουμένων φυγάδων, ὅσοι τὰς προγραφὰς ἔφθησαν ἀποδράντες. Ἐπὶ τούτους Πομπήϊος ἀπεστάλη μετὰ πολλῆς δυνάμεως. Καὶ Περπέννας μὲν εὐθὺς αὐτῷ Σικελίας ἐξέστη, τὰς δὲ πόλεις ἀνελάμβανε τετρυχωμένας καὶ φιλανθρώπως πάσαις ἐχρῆτο πλὴν Μαμερτίνων τῶν ἐν Μεσσήνῃ. Παραιτουμένων γὰρ αὐτοῦ τὸ βῆμα καὶ τὴν δικαιοδοσίαν ὡς νόμῳ παλαιῷ Ῥωμαίων ἀπειρημένα, « Οὐ παύσεσθε, » εἶπεν, « ἡμῖν ὑπεζωσμένοις ξίφη νόμους ἀναγινώσκοντες; »

ἔδοξε δὲ καὶ ταῖς Κάρβωνος οὐκ ἀνθρωπίνως ἐνυβρίσαι συμφοραῖς. Εἰ γὰρ ἦν ἀναγκαῖον αὐτόν, ὥσπερ ἦν ἴσως, ἀνελεῖν, εὐθὺς ἔδει λαβόντα, καὶ τοῦ κελεύσαντος ἂν ἦν τὸ ἔργον. Ὁ δὲ δέσμιον προαγαγὼν ἄνδρα Ῥωμαῖον τρὶς ὑπατεύσαντα καὶ πρὸ τοῦ βήματος στήσας καθεζόμενος αὐτὸς ἀνέκρινεν, ἀχθομένων καὶ βαρυνομένων τῶν παρόντων· εἶτα ἐκέλευσεν ἀπαγαγόντας ἀνελεῖν. Ἀπαχθέντα μέντοι φασὶν αὐτόν, ὡς εἶδεν ἑλκόμενον ἤδη τὸ ξίφος, δεῖσθαι τόπον αὑτῷ καὶ χρόνον βραχύν, ὡς ὑπὸ κοιλίας ἐνοχλουμένῳ, παρασχεῖν. Γάϊος δὲ Ὄππιος ὁ Καίσαρος ἑταῖρος ἀπανθρώπως φησὶ καὶ Κοΐντῳ Οὐαλλερίῳ χρήσασθαι τὸν Πομπήϊον. Ἐπιστάμενον γὰρ ὡς ἔστι φιλολόγος ἀνὴρ καὶ φιλομαθὴς ἐν ὀλίγοις ὁ Οὐαλλέριος, ὡς ἤχθη πρὸς αὐτόν, ἐπισπασάμενον καὶ συμπεριπατήσαντα καὶ πυθόμενον ὧν ἔχρῃζε καὶ μαθόντα, προστάξαι τοῖς ὑπηρέταις εὐθὺς ἀνελεῖν ἀπαγαγόντας. Ἀλλ´ Ὀππίῳ μέν, ὅταν περὶ τῶν Καίσαρος πολεμίων ἢ φίλων διαλέγηται, σφόδρα δεῖ πιστεύειν μετὰ εὐλαβείας·

Πομπήϊος δὲ τοὺς μὲν ἐν δόξῃ μάλιστα τῶν Σύλλα πολεμίων καὶ φανερῶς ἁλισκομένους ἀναγκαίως ἐκόλαζε, τῶν δ´ ἄλλων ὅσους ἐξῆν περιεώρα λανθάνοντας, ἐνίους δὲ καὶ συνεξέπεμπε. Τὴν δ´ Ἱμεραίων πόλιν ἐγνωκότος αὐτοῦ κολάζειν γενομένην μετὰ τῶν πολεμίων, Σθένις ὁ δημαγωγὸς αἰτησάμενος λόγον οὐκ ἔφη δίκαια ποιήσειν τὸν Πομπήϊον, ἐὰν τὸν αἴτιον ἀφεὶς ἀπολέσῃ τοὺς μηδὲν ἀδικοῦντας. Ἐρομένου δὲ ἐκείνου τίνα λέγει τὸν αἴτιον, ἑαυτὸν ὁ Σθένις ἔφη, τοὺς μὲν φίλους πείσαντα τῶν πολιτῶν, τοὺς δ´ ἐχθροὺς βιασάμενον. Ἀγασθεὶς οὖν τὴν παρρησίαν καὶ τὸ φρόνημα τοῦ ἀνδρὸς ὁ Πομπήϊος ἀφῆκε τῆς αἰτίας πρῶτον ἐκεῖνον, εἶτα τοὺς ἄλλους ἅπαντας. Ἀκούων δὲ τοὺς στρατιώτας ἐν ταῖς ὁδοιπορίαις ἀτακτεῖν, σφραγῖδα ταῖς μαχαίραις αὐτῶν ἐπέβαλεν, ἣν ὁ μὴ φυλάξας ἐκολάζετο.

X. [11] Ταῦτα πράττων ἐν Σικελίᾳ καὶ πολιτευόμενος ἐδέξατο δόγμα συγκλήτου καὶ γράμματα Σύλλα κελεύοντα εἰς Λιβύην πλεῖν καὶ πολεμεῖν Δομετίῳ κατὰ κράτος, ἠθροικότι πολλαπλασίαν δύναμιν ἧς ἔχων Μάριος οὐ πάλαι διεπέρασεν ἐκ Λιβύης εἰς Ἰταλίαν καὶ συνέχει τὰ Ῥωμαίων πράγματα, τύραννος ἐκ φυγάδος καταστάς. Ὀξέως οὖν ἅπαντα παρασκευασάμενος ὁ Πομπήϊος Σικελίας μὲν ἄρχοντα Μέμμιον κατέλιπε τὸν ἄνδρα τῆς ἀδελφῆς, αὐτὸς δὲ ἀνήγετο ναυσὶ μὲν μακραῖς ἑκατὸν εἴκοσι, φορτηγοῖς δὲ σῖτον καὶ βέλη καὶ χρήματα καὶ μηχανὰς κομιζούσαις ὀκτακοσίαις. Κατασχόντι δὲ αὐτῷ ταῖς μὲν εἰς Ἰτύκην ναυσί, ταῖς δὲ εἰς Καρχηδόνα, τῶν πολεμίων ἀποστάντες ἑπτακισχίλιοι προσεχώρησαν, αὐτὸς δὲ ἦγεν ἓξ ἐντελῆ τάγματα.

Συμβῆναι δὲ αὐτῷ πρᾶγμα γελοῖον ἱστοροῦσι. Στρατιῶται γάρ τινες, ὡς ἔοικε, θησαυρῷ περιπεσόντες ἔλαβον συχνὰ χρήματα. Τοῦ δὲ πράγματος γενομένου φανεροῦ δόξα τοῖς ἄλλοις παρέστη πᾶσι χρημάτων μεστὸν εἶναι τὸν τόπον ἐν ταῖς ποτε τύχαις τῶν Καρχηδονίων ἀποτεθειμένων. Οὐδὲν οὖν ὁ Πομπήϊος εἶχε χρῆσθαι τοῖς στρατιώταις ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας θησαυροὺς ζητοῦσιν, ἀλλὰ περιῄει γελῶν καὶ θεώμενος ὁμοῦ μυριάδας τοσαύτας ὀρυσσούσας καὶ στρεφούσας τὸ πεδίον, ἕως ἀπειπόντες ἐκέλευον αὑτοὺς ἄγειν ὅπη βούλεται τὸν Πομπήϊον, ὡς δίκην ἱκανὴν τῆς ἀβελτερίας δεδωκότας.
 

Le peuple romain semble avoir eu, dès l’abord, pour Pompée, les mêmes sentiments que le Prométhée d’Eschyle témoigne en ces mots à Hercule, qui vient de le sauver :

Ce fils d’un père que je hais, il m’est bien cher (1).

Jamais, en effet, les Romains ne donnèrent à aucun autre général des preuves d’une haine aussi forte et violente que celle dont ils ont poursuivi Strabon, père de Pompée. Vivant, sa puissance dans les armes, car il était homme de guerre, le leur avait rendu redoutable ; et, quand il fut mort frappé de la foudre, ils arrachèrent le corps du lit funèbre, pendant les obsèques, et lui firent mille outrages. Or, aucun Romain, plus que Pompée, ne fut, en revanche, l’objet de leur vive affection ; nul ne la vit commencer plus tôt, ni persévérer plus longtemps dans sa prospérité, ni se soutenir avec plus de constance dans ses revers. L’aversion qu’on portait au père ne venait que. d’une seule cause, son insatiable avarice ; mais il y en eut plusieurs à l’amour qu’inspirait Pompée : sa tempérance dans la manière de vivre, son adresse aux exercices des armes, son éloquence persuasive, la sincérité de son caractère, et son affabilité. Il 332 était personne qui fut plus endurant avec les solliciteurs, ni qui obligeât plus volontiers : il donnait sans arrogance, et recevait avec dignité. La douceur de ses traits, qui prévenait en sa faveur avant qu’il eût parlé, ne contribua pas peu, dans les premiers temps, à lui gagner les cœurs. Il joignait à cet air aimable une gravité tempérée par la bonté ; on voyait éclater, à travers la fleur même de sa jeunesse, la majesté de l’âge mûr, et des manières toutes royales. Ses cheveux étaient un peu relevés ; ses regards, doux et vifs, donnaient à sa physionomie une ressemblance, moins frappante pourtant qu’on ne le disait, avec les portraits du roi Alexandre. De là le surnom sous lequel on le désignait généralement dès sa jeunesse. Pompée était loin de s’en fâcher : aussi quelques-uns, pour le railler, se mirent-ils à l’appeler Alexandre. On compte, à ce propos, que Lucius Philippe (2), homme consulaire, dit, en plaidant pour lui, qu’on ne devait pas s’étonner qu’étant Philippe, il aimât Alexandre.

La courtisane Flora conservait encore, dans sa vieillesse, un souvenir agréable de ses liaisons avec Pompée : « Jamais, disait-elle, quand il couchait avec moi, je n’en ai été quitte sans morsure. » Flora racontait encore qu’un des amis de Pompée, nommé Géminius, étant devenu amoureux d’elle, et l’obsédant de ses importunités, elle lui avait dit, afin de s’en défaire, que son amour pour Pompée l’empêchait de consentir. Géminius alla prier Pompée de le servir dans sa passion, et Pompée se prêta aux vœux de Géminius ; mais depuis il n’eut plus aucun commerce avec Flora, et cessa de la voir, quoiqu’il parût toujours l’aimer. Ce ne fut point en courtisane que 333 Flora supporta cette perte : elle fut longtemps malade de douleur et de regret. Cette femme était, dit-on, si belle et si renommée, que Cécilius Métellus, ornant de statues et de tableaux le temple des Dioscures (3), fit mettre au nombre des monuments consacrés le portrait de Flora, par honneur pour sa beauté.

Pompée traita, contre son naturel, durement et avec grossièreté, la femme de Démétrius l’affranchi, lequel avait eu auprès de lui le plus grand crédit, et qui, en mourant, laissa quatre mille talents de bien (4). Il ne voulait pas qu’on l’accusât de s’être laissé vaincre par les charmes de sa beauté, à laquelle rien ne résistait, et qui était l’objet de l’admiration universelle. Mais sa retenue, et les précautions qu’il prenait ainsi de loin, ne purent le garantir des calomnies de ses ennemis : on l’accusait de vivre avec des femmes mariées, et de dilapider les revenus publics, pour satisfaire à leurs caprices.

On cite de lui. un mot qui mérite d’être conservé, et qui prouve la simplicité et la facilité de son régime. Il avait une maladie assez grave, accompagnée d’un grand dégoût : son médecin lui ordonna de manger une grive ; mais la saison des grives était passée, et l’on n’en trouva pas une seule à acheter. « On en trouvera chez Lucullus, dit alors quelqu’un ; car il en fait nourrir toute l’année. — Eh quoi ! répondit-il, si Lucullus n’était pas friand, Pompée ne pourrait donc vivre ? » Et, laissant là la prescription du médecin, il se contenta d’un mets plus facile à trouver. Mais cela n’eut lieu que longtemps après l’époque où nous sommes.

Dans sa première jeunesse, comme il servait sous son père, qui faisait la guerre à Cinna, il avait pour ami un certain Lucius Térentius, avec lequel il partageait sa 334 tente, et qui, gagné à prix d’argent par Cinna, promit de tuer Pompée, pendant que d’autres mettraient le feu à la tente du général. Pompée était à table quand on lui révéla ce complot : il ne laissa paraître aucun trouble ; il but même plus qu’à l’ordinaire, il fit mille caresses à Térentius ; et, après qu’on se fut allé coucher, il sortit secrètement de sa tente, plaça des gardes autour de son père, et se tint tranquille. Lorsque Térentius crut que l’heure était venue, il se lève, il s’approche, l’épée nue à la main, du lit de Pompée qu’il croyait couché, et donne plusieurs coups dans les couvertures. En même temps voilà dans le camp une grande émeute, soulevée par la haine qu’on portait au générai : les soldats s’apprêtent à la défection ; ils plient les tentes, et prennent leurs armes. Le général, effrayé de ce tumulte, n’osait sortir de sa tente ; mais Pompée se présente au milieu des mutins, et les conjure avec larmes de rester ; enfin il se jette en travers devant la porte du camp, le visage contre terre : « Passez-moi donc sur le corps, s’écria-t-il en pleurant, puisque vous voulez absolument sortir. » Tous reculèrent, saisis d’un sentiment de honte ; et, à l’exception de huit cents, ils renoncèrent à leur projet, et se réconcilièrent avec leur général.

Pompée eut à soutenir, après la mort de Strabon, un procès pour crime de péculat, intenté à son père : il acquit la preuve qu’un des affranchis de Strabon, nommé Alexandre, avait détourné à son profit la plus grande partie de ces deniers publics, et le traduisit devant les juges. Mais il fut accusé en son propre nom de retenir des filets de chasse et des livres pris à Asculum1. Son père, en effet, les lui avait donnés après avoir pris Asculum  (5) ; mais il les avait perdus, les satellites de Cinna, après le retour de ce dernier, ayant forcé sa maison et l’ayant pillée. 335 Il eut, dans le cours du procès, de grands combats à livrer contre son accusateur ; et il fit paraître dans sa défense une pénétration et une fermeté au-dessus de son âge, et qui lui valurent, avec une haute réputation, les bonnes grâces de tout le monde. Ce fut au point que le préteur Antistius, qui présidait au jugement, s’éprit pour Pompée d’une si vive affection, qu’il résolut de lui donner sa fille en mariage, et lui en fit la proposition par ses amis. Pompée accepta, et les fiançailles se firent en secret. Cependant l’intérêt qu’Antistius montrait à Pompée fit deviner au peuple le mystère ; et, à la fin du procès, lorsque le préteur prononça la sentence d’absolution portée par les juges, la multitude, comme si elle en eût reçu l’ordre, se mit à crier : A Talasius ! mot qui est, de toute antiquité, le signal accoutumé des noces romaines.

Voici, dit-on, l’origine de cet usage. Lorsque les plus vaillants d’entre les Romains enlevaient les filles sabines, qui étaient venues à Rome pour assister à un spectacle, des pâtres et des bouviers ravirent une jeune fille d’une beauté et d’une taille distinguées ; et, de peur qu’elle ne leur fût enlevée par quelqu’un des nobles, ils criaient, tout en courant : A Talasius ! Or, Talasius était un jeune homme des plus estimés et des plus connus. Quand on entendit ce nom, on se mit à battre des mains, et à répéter ce cri, en signe d’approbation et de joie. Ce mariage fut heureux pour Talasius ; de la vient, dit-on, qu’on répète, par manière de jeu, cette acclamation pour ceux qui se marient. C’est le récit qui m’a paru le plus vraisemblable sur l’origine du cri de Talasius (6).

Peu de jours après, Pompée épousait Antistia. Il se rendit ensuite au camp de Cinna, où il se vit bientôt en butte à des calomnies qui lui donnèrent des sujets de craindre pour sa sûreté. Il se déroba secrètement ; et, 336 comme il ne reparaissait pas, le bruit se répandit dans le camp que Cinna avait fait tuer le jeune homme. Ceux qui haïssaient de longue main Cinna saisirent cette occasion pour lui courir sus : Cinna prit la fuite ; mais, atteint par un capitaine qui le poursuivait l’épée à la main, il se jette à ses genoux, et lui offre son cachet, qui était d’un grand prix. « Je ne viens pas sceller un contrat, dit avec insulte le capitaine, mais pour punir un tyran impie et injuste. Et il le tua.

Cinna, ayant péri de cette manière, eut pour successeur dans la conduite des affaires Carbon, tyran plus déraisonnable encore. Mais Sylla revenait, désiré de la plupart des Romains, qui envisageaient comme un grand bien, vu les maux présents, ce qui n’était qu’un changement de maître. Tel était le sort déplorable où la ville se trouvait réduite, que, désespérant de recouvrer la liberté, elle ne cherchait qu’une servitude plus douce.

Pompée vivait alors dans le Picénum (7), où il avait des domaines, et où il jouissait de l’affection héréditaire que portaient à sa famille les villes du pays. Voyant que les plus considérables citoyens et les plus gens de bien abandonnaient leurs maisons et se rendaient de tous côtés au camp de Sylla, comme dans un port assuré, il prit aussi la résolution d’y aller ; mais il ne crut pas qu’il fût de sa dignité d’y paraître comme un fugitif qui ne contribuait en rien à la défense commune, et qui venait mendier du secours : il voulut rendre à Sylla un service, et arriver d’une manière honorable, et à la tète d’une armée. Il se mit donc à solliciter, à pousser les Picéniens, qui se prêtèrent avec ardeur à le seconder, et refusèrent d’écouter les émissaires de Carbon. Un certain Vindius s’avisa de dire : « Mais ce Pompée ne fait que sortir de l’école ; et 337 sa faconde vous mène à son gré ! » Ce propos les irrita au point qu’ils se jetèrent à l’instant sur Vindius, et le massacrèrent.

Pompée, alors âgé de vingt-trois ans, n’attendit pas qu’on lui déférât le commandement : il s’en donna à lui-même l’autorité, fit dresser un tribunal sur la place d’Auximum, ville considérable ;, et rendit une sentence pour ordonner à deux frères, nommés Ventidius, qui étaient les premiers du pays, et qui travaillaient contre lui dans l’intérêt de Carbon, de sortir sur l’heure de la ville. Il leva des soldats, nomma des capitaines, des chefs de bandes, en un mot tous les grades de la milice romaine ; puis il parcourut les autres villes l'une après l’autre, faisant partout de même. Tous les partisans de Carbon se reliraient à son approche, et cédaient la place ; les autres couraient se mettre à sa disposition. Il eut bientôt complété trois légions, et ramassé les vivres, les bagages, les chariots, tout l’appareil nécessaire. Alors il se mit en chemin pour aller trouver Sylla, sans hâter sa marche, sans vouloir se cacher : au contraire, il s’arrêtait sur la route, faisant dommage aux ennemis, et sollicitant toutes les villes d’Italie par où il passait à se déclarer contre Carbon.

Trois chefs ennemis vinrent l’assaillir en même temps, Carrinnas, Célius et Brutus, non point de front ni tous ensemble, mais par trois côtés différents, et avec trois corps d’armée séparés : ils l’enveloppaient, comptant l’enlever sans effort. Pompée ne s’effraie point : il rassemble toutes ses forces, tombe sur les troupes de Brutus avec sa cavalerie, lui-même en tête : c’était son front de bataille. La cavalerie des ennemis, composée de Gaulois, donna aussi la première. Pompée commence l’attaque : il perce de sa lance et renverse par terre le chef de la troupe, qui était aussi le plus vigoureux ; à l’instant tous les autres tournent le dos, jettent le désordre parmi l’infan- 338 lerie, et l’entrainent dans leur fuite. A. la suite de cette déroute, les généraux, ne pouvant plus s’entendre, se retirèrent chacun de son côté ; et les villes, qui attribuaient à la crainte cette dispersion des ennemis, se rendirent à Pompée. Le consul Scipion marcha à son tour contre lui ; mais, avant que les deux armées fussent à la portée du trait, les soldats de Scipion, saluant ceux de Pompée, passèrent de leur côté ; et Scipion prit la fuite. Enfin Carbon lui-même détacha contre Pompée, sur les bords de la rivière Arsis, plusieurs compagnies de cavaliers : Pompée les charge vigoureusement, les met en fuite, les poursuit, et les force de se jeter dans des lieux difficiles, où la cavalerie ne pouvait agir : ils perdirent tout espoir de se sauver, et se rendirent à Pompée avec leurs armes et leurs chevaux.

Sylla ignorait encore ces combats ; mais, aux premières nouvelles, aux premiers bruits qu’il en eut, il craignit pour Pompée, enveloppé par tant et de si grands capitaines, et se hâta d’aller à son secours. Pompée, informé que Sylla était proche, commande aux officiers de faire prendre les armes, et de ranger l’armée en bataille, afin qu’elle parût devant le chef suprême dans toute sa beauté et dans tout son éclat. Il s’attendait de la part de Sylla à de grands honneurs : il en reçut de plus grands encore. Dès que Sylla le vit s’avancer avec ses troupes en bel ordre, composées de beaux hommes, toutes fières et joyeuses de leurs succès, il descendit de cheval, et, salué par Pompée du nom d’imperator, il le salua du même titre à son tour, au grand étonnement de tous : on ne s’attendait guère que Sylla communiquât à un jeune homme, et qui n’était pas encore sénateur, un titre pour lequel il faisait la guerre aux Scipion et aux Marius. Le reste de sa conduite répondit à ces premiers témoignages de satisfaction : il se levait toujours quand Pompée l’abordait, et il ôtait de dessus sa tête le pan de sa 339 robe : marques de respect qu’on ne le voyait pas souvent donner à d’autres, quoiqu’il eût autour de lui une foule d’officiers distingués.

Pompée ne s’enfla point de ces honneurs ; et, quand Sylla l’envoya dans la Gaule, où Métellus commandait et ne faisait rien qui répondît, pensait-on, aux ressources dont il disposait, il représenta aussitôt qu’il ne serait pas honnête d’enlever le commandement de l’armée à un général plus âgé, et qui jouissait d’une grande réputation ; mais que, si Métellus y consentait et qu’il l’engageât de lui-même à venir l’aider dans cette guerre, il était tout prêt à l’aller joindre. Métellus accepta cette offre, et lui écrivit de venir. Pompée entra donc dans la Gaule : il y fit personnellement des exploits merveilleux ; et il ranima, il réchauffa l’ardeur guerrière et l’audace de Métellus, que la vieillesse avait presque éteintes : ainsi le fer embrasé et en fusion, si on le verse sur le fer dur et froid, l’amollit et le fond plus vite, dit-on, que ne ferait le feu même.

Lorsqu’un athlète est devenu le premier entre ses rivaux, et qu’il s’est couvert de gloire dans tous les combats, on ne parle pas des victoires de son enfance, on ne les inscrit pas dans les fastes publics ; de même j’ai craint de toucher aux exploits que fit alors Pompée, quelque admirables qu’ils soient en eux-mêmes, parce qu’ils sont ensevelis sous le nombre et la grandeur de ses derniers combats et de ses dernières guerres ; je n’ai pas voulu, en m’arrêtant trop sur ses commencements. m’exposer à passer légèrement sur ses plus beaux faits d’armes, et sur les événements qui font le mieux connaître le caractère et les mœurs de ce grand personnage.

Sylla, devenu maître de l’Italie et déclaré dictateur, récompensa ses autres capitaines et lieutenants par des richesses. des dignités, des grâces de toute sorte, ac- 340 cordées, selon leurs besoins, avec autant de libéralité que de plaisir ; mais, plein d’admiration pour la vertu de Pompée, et le jugeant propre à donner un grand appui à son autorité, il voulut absolument se l’attacher par une alliance ; et sa femme Métella entra dans ce projet. Ils persuadent à Pompée de répudier Antistia, et d’épouser Emilie, belle-fille de Sylla, née de Métella et de Scaurus, laquelle était déjà mariée, et actuellement enceinte. Ce mariage, dicté par la tyrannie, était plus conforme aux intérêts de Sylla qu’aux mœurs de Pompée : quelle indignité, en effet, d’introduire dans sa maison une femme enceinte, du vivant môme de son mari, et d’en chasser ignominieusement, durement, Antistia, dont le père venait de périr pour le mari qui la répudiait ! Car Antistius avait été massacré dans le Sénat, parce que son alliance avec Pompée fit croire qu’il était du parti de Sylla. La mère d’Antistia, à la vue d’un tel affront, se tua de sa propre main ; et ce funeste événement fut un épisode de la tragédie de ces noces, comme aussi le malheur d’Emilie, laquelle mourut en couches dans la maison de Pompée.

On apprit, vers ce temps, que Perpenna s’était emparé de la Sicile, et faisait de cette île une retraite pour ceux qui restaient encore de la faction contraire à celle de Sylla ; que Carbon croisait avec une flotte dans les mers de Sicile ; que Domitius était passé en Afrique, et qu’ave lui s’y étaient réfugiés plusieurs des bannis illustres qui avaient pu échapper aux proscriptions. Pompée fut envoyé contre eux avec une puissante armée ; et Perpenna, à son approche, abandonna incontinent la Sicile. Pompée réconforta les villes opprimées, et les traita toutes avec beaucoup d’humanité, à l’exception des Mamertins, habitants de Messine, lesquels refusaient, en vertu d’une ancienne loi portée en leur faveur par les Romains, de comparaître à son tribunal. et déclinaient sa juridiction. 344 « Ne cesserez-vous, dit Pompée, de nous alléguer des lois, à nous qui avons ceint l’épée ? »

On trouva aussi qu’il insultait avec inhumanité au malheur de Carbon ; car, à supposer que sa mort fût nécessaire, comme elle l’était peut-être, il fallait le faire périr aussitôt qu’il eut été arrêté ; et l’odieux en fût retombé sur celui qui l’avait ordonnée : or, Pompée fit traîner devant lui, chargé de chaînes, un Romain trois fois honoré du consulat, et prononça lui-même la sentence, assis sur son tribunal, en présence d’une foule nombreuse, qui faisait éclater sa douleur et son indignation ; il ordonna ensuite qu’on l’emmenât pour être exécuté. On entraîna Carbon ; et, lorsqu’il vit l’épée nue, il demanda, dit-on, à se retirer un moment à l’écart pour un besoin qui le pressait. Caïus Oppius (8), l’ami de César, rapporte que Pompée traita avec non moins de, cruauté Quintus Valérius : comme il connaissait Valérius pour un homme de lettres, et d’un savoir peu commun, quand on le lui eut amené il le tira à part, se promena quelque temps avec lui ; et, après l’avoir interrogé et en avoir appris ce qu’il voulait savoir, il ordonna aux licteurs de le tuer. Mais il ne faut croire qu’avec beaucoup de réserve ce qu’Oppius écrit des ennemis comme des amis de César.

Pompée ne pouvait se dispenser de punir les ennemis de Sylla les plus marquants, et qui avaient été pris au su de tout le monde ; quant à ceux qui s’échappèrent, il fit semblant, autant que cela fut possible, de ne pas s’apercevoir de leur fuite ; il y en eut même dont il la favorisa. Il avait résolu de châtier la ville d’Himère, qui s’était déclarée pour les ennemis ; mais l’orateur Sthénis de- 342 manda la permission de parler, et représenta à Pompée l’injustice qu’il y aurait à pardonner au coupable, et à faire périr ceux qui n’avaient aucun tort. « De quel coupable veux-tu parler ? » dit Pompée. « De moi-même, répondit Sthénis ; c’est moi qui ai décidé mes amis par la persuasion, mes ennemis par la force. » Émerveillé de sa franchise et de sa magnanimité, Pompée lui pardonna, à lui d’abord, et ensuite à tous les autres Himéréens. Et, comme on lui vint dire que les soldats commettaient des désordres sur leur passage, il scella leurs épées de son cachet, et punit ceux qui rompirent le sceau.

Tandis qu’il réglait de la sorte les affaires de la Sicile, il reçut un décret du Sénat et des lettres de Sylla qui lui ordonnaient de passer en Afrique, et de faire à outrance la guerre à Domitius, lequel avait ramassé une armée beaucoup plus nombreuse que celle qu’avait Marius lorsqu’il était repassé naguère d’Afrique en Italie, et que, de fugitif devenu tyran, il avait bouleversé de fond en comble la république romaine. Pompée fit promptement tous ses préparatifs, et laissa pour commander en Sicile, Memmius, le mari de sa sœur. Il se mit en mer avec cent vingt grands navires et quatre-vingts vaisseaux de charge qui portaient des vivres, des armes, de l’argent et des machines de guerre. Sa flotte eut à peine abordé, partie (9), à Utique partie à Carthage, que sept mille des ennemis vinrent se rendre à lui, et se joindre aux six légions complètes qu’il avait amenées

.Il eut alors, dit-on, une aventure assez plaisante. Quelques soldats, à ce qu’il paraît, avaient trouvé un trésor considérable, qu’ils s’étaient partagé. Le bruit de la chose s’étant répandu, tous les autres furent persuadés que ce lieu était plein de richesses, qu’on y avait cachées 343 au temps des revers de Carthage. Pompée ne put tirer, pendant plusieurs jours, aucun service des soldats, uniquement occupés à chercher des trésors ; il se promenait au milieu d’eux, riant de voir tant de milliers d’hommes fouillant et retournant le sol de la plaine : enfin, lassés de leurs recherches inutiles, ils dirent à Pompée de les mener où il voudrait, et qu’ils étaient assez punis de leur sottise.

XI. [12] Ἀντιτεταγμένου δὲ τοῦ Δομετίου καὶ χαράδραν τινὰ προβεβλημένου χαλεπὴν περᾶσαι καὶ τραχεῖαν, ὄμβρος ἅμα πνεύματι πολὺς ἕωθεν ἀρξάμενος κατεῖχεν, ὥστε ἀπογνόντα τῆς ἡμέρας ἐκείνης μαχέσασθαι τὸν Δομέτιον ἀναζυγὴν παραγγεῖλαι. Πομπήϊος δὲ τοῦτον αὑτοῦ ποιούμενος τὸν καιρὸν ὀξέως ἐπῄει καὶ διέβαινε τὴν χαράδραν. Οἱ δὲ ἀτάκτως καὶ θορυβούμενοι καὶ οὐ πάντες οὐδὲ ὁμαλῶς ὑφίσταντο, καὶ τὸ πνεῦμα περιῄει τὴν ζάλην αὐτοῖς προσβάλλον ἐναντίαν. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τοὺς Ῥωμαίους ὁ χειμὼν ἐτάραξεν οὐ καθορῶντας ἀλλήλους ἀκριβῶς, αὐτός τε Πομπήϊος ἐκινδύνευσεν ἀγνοηθεὶς ἀποθανεῖν, ἐρωτῶντι στρατιώτῃ τὸ σύνθημα βράδιον ἀποκρινάμενος.  Ὠσάμενοι δὲ πολλῷ φόνῳ τοὺς πολεμίους (λέγονται γὰρ ἀπὸ δισμυρίων τρισχίλιοι διαφυγεῖν) αὐτοκράτορα τὸν Πομπήϊον ἠσπάσαντο. Φήσαντος δὲ ἐκείνου μὴ δέχεσθαι τὴν τιμὴν ἕως ὀρθὸν ἕστηκε τὸ στρατόπεδον τῶν πολεμίων, εἰ δὲ αὐτὸν ἀξιοῦσι ταύτης τῆς προσηγορίας, ἐκεῖνο χρῆναι πρότερον καταβαλεῖν, ὥρμησαν εὐθὺς ἐπὶ τὸν χάρακα· καὶ Πομπήϊος ἄνευ κράνους ἠγωνίζετο δεδοικὼς τὸ πρότερον πάθος. Ἁλίσκεται δὴ τὸ στρατόπεδον καὶ ἀποθνήσκει Δομέτιος. Τῶν δὲ πόλεων αἱ μὲν εὐθὺς ὑπήκουον, αἱ δὲ κατὰ κράτος ἐλήφθησαν. Εἷλε δὲ καὶ τῶν βασιλέων Ἰάρφαν τὸν συμμαχήσαντα Δομετίῳ, τὴν δὲ βασιλείαν Ἰάμψᾳ παρέδωκε.

Χρώμενος δὲ τῇ τύχῃ καὶ τῇ ῥύμῃ τοῦ στρατεύματος εἰς τὴν Νομαδικὴν ἐνέβαλε· καὶ πολλῶν ὁδὸν ἡμερῶν ἐλάσας καὶ πάντων κρατήσας οἷς ἐνέτυχε, καὶ τὸ πρὸς Ῥωμαίους δέος ἤδη τῶν βαρβάρων ἐξερρυηκὸς αὖθις ἰσχυρὸν καὶ φοβερὸν ἐγκαταστήσας, οὐδὲ τὰ θηρία δεῖν ἔφη τὰ τὴν Λιβύην κατοικοῦντα τῆς τῶν Ῥωμαίων ἄπειρα ῥώμης καὶ τόλμης ἀπολείπειν. Ὅθεν ἐν θήραις λεόντων καὶ ἐλεφάντων ἡμέρας διέτριψεν οὐ πολλάς· ταῖς δὲ πάσαις, ὥς φασι, τεσσαράκοντα τοὺς πολεμίους συνεῖλε καὶ Λιβύην ἐχειρώσατο καὶ διῄτησε τὰ τῶν βασιλέων, ἔτος ἄγων ἐκεῖνο τέταρτον καὶ εἰκοστόν.

XII. [13] Ἐπανελθόντι δὲ εἰς Ἰτύκην αὐτῷ γράμματα κομίζεται Σύλλα προστάττοντος ἀφιέναι μὲν τὴν ἄλλην στρατιάν, αὐτὸν δὲ μεθ´ ἑνὸς τάγματος περιμένειν αὐτόθι τὸν διαδεξόμενον στρατηγόν. Ἐπὶ τούτοις ἀδήλως μὲν αὐτὸς ἤχθετο καὶ βαρέως ἔφερεν, ἐμφανῶς δὲ ὁ στρατὸς ἠγανάκτει· καὶ δεηθέντος τοῦ Πομπηΐου προελθεῖν, τόν τε Σύλλαν κακῶς ἔλεγον, κἀκεῖνον οὐκ ἔφασαν προήσεσθαι χωρὶς αὑτῶν, οὐδὲ εἴων πιστεύειν τῷ τυράννῳ. Τὸ μὲν οὖν πρῶτον ὁ Πομπήϊος ἐπειρᾶτο πραΰνειν καὶ παρηγορεῖν αὐτούς· ὡς δ´ οὐκ ἔπειθε, καταβὰς ἀπὸ τοῦ βήματος ἐπὶ τὴν σκηνὴν ἀπῄει δεδακρυμένος. Οἱ δὲ συλλαβόντες αὐτὸν αὖθις ἐπὶ τοῦ βήματος κατέστησαν· καὶ πολὺ μέρος τῆς ἡμέρας ἀνηλώθη, τῶν μὲν μένειν καὶ ἄρχειν κελευόντων, τοῦ δὲ πείθεσθαι δεομένου καὶ μὴ στασιάζειν, ἄχρι οὗ προσλιπαρούντων καὶ καταβοώντων ὤμοσεν ἀναιρήσειν ἑαυτὸν εἰ βιάζοιντο, καὶ μόλις οὕτως ἐπαύσαντο.

Τῷ δὲ Σύλλᾳ πρώτη μὲν ἦλθεν ἀγγελία τὸν Πομπήϊον ἀφεστάναι, καὶ πρὸς τοὺς φίλους εἶπεν ὡς ἄρα πεπρωμένον ἦν αὐτῷ γενομένῳ γέροντι παίδων ἀγῶνας ἀγωνίζεσθαι, διὰ τὸ καὶ Μάριον αὐτῷ νέον ὄντα κομιδῇ πλεῖστα πράγματα παρασχεῖν καὶ εἰς τοὺς ἐσχάτους περιστῆσαι κινδύνους, πυθόμενος δὲ τἀληθῆ, καὶ πάντας ἀνθρώπους αἰσθανόμενος δέχεσθαι καὶ παραπέμπειν τὸν Πομπήϊον ὡρμημένους μετ´ εὐνοίας, ἔσπευδεν ὑπερβαλέσθαι· καὶ προελθὼν ἀπήντησεν αὐτῷ, καὶ δεξιωσάμενος ὡς ἐνῆν προθυμότατα μεγάλῃ φωνῇ Μάγνον ἠσπάσατο, καὶ τοὺς παρόντας οὕτως ἐκέλευσε προσαγορεῦσαι. Σημαίνει δὲ τὸν μέγαν ὁ Μάγνος. Ἕτεροι δέ φασιν ἐν Λιβύῃ πρῶτον ἀναφώνημα τοῦτο τοῦ στρατοῦ παντὸς γενέσθαι, κράτος δὲ λαβεῖν καὶ δύναμιν ὑπὸ Σύλλα βεβαιωθέν. Αὐτὸς μέντοι πάντων ὕστατος καὶ μετὰ πολὺν χρόνον εἰς Ἰβηρίαν ἀνθύπατος ἐκπεμφθεὶς ἐπὶ Σερτώριον ἤρξατο γράφειν ἑαυτὸν ἐν ταῖς ἐπιστολαῖς καὶ τοῖς διατάγμασι Μάγνον Πομπήϊον· οὐκέτι γὰρ ἦν ἐπίφθονον τοὔνομα σύνηθες γενόμενον. Ὅθεν εἰκότως ἀγασθείη καὶ θαυμάσειεν ἄν τις τοὺς πάλαι Ῥωμαίους, οἳ ταῖς τοιαύταις ἐπικλήσεσι καὶ προσωνυμίαις οὐ τὰς πολεμικὰς ἠμείβοντο καὶ στρατιωτικὰς κατορθώσεις μόνον, ἀλλὰ καὶ τὰς πολιτικὰς πράξεις καὶ ἀρετὰς ἐκόσμουν. Δύο γοῦν Μαξίμους, ὅπερ ἐστὶ μεγίστους, ἀνηγόρευσεν ὁ δῆμος· Οὐαλλέριον μὲν ἐπὶ τῷ διαλλάξαι στασιάζουσαν αὐτῷ τὴν σύγκλητον, Φάβιον δὲ Ῥοῦλλον, ὅτι πλουσίους τινὰς ἐξ ἀπελευθέρων γεγονότας καὶ καταλελεγμένους εἰς τὴν σύγκλητον ἐξέβαλεν.

XIII. [14] Ἐκ τούτου θρίαμβον ᾔτει Πομπήϊος, ἀντέλεγε δὲ Σύλλας. Ὑπάτῳ γὰρ ἢ στρατηγῷ μόνον, ἄλλῳ δὲ οὐδενὶ δίδωσιν ὁ νόμος. Διὸ καὶ Σκηπίων ὁ πρῶτος ἀπὸ μειζόνων καὶ κρειττόνων ἀγώνων ἐν Ἰβηρίᾳ Καρχηδονίων κρατήσας οὐκ ᾔτησε θρίαμβον· ὕπατος γὰρ οὐκ ἦν οὐδὲ στρατηγός. Εἰ δὲ Πομπήϊος οὔπω πάνυ γενειῶν εἰσελᾷ θριαμβεύων εἰς τὴν πόλιν, ᾧ βουλῆς διὰ τὴν ἡλικίαν οὐ μέτεστι, παντάπασιν ἐπίφθονον ἔσεσθαι καὶ τὴν ἀρχὴν ἑαυτῷ καὶ τὴν τιμὴν ἐκείνῳ. Ταῦτα πρὸς Πομπήϊον ὁ Σύλλας ἔλεγεν, ὡς οὐκ ἐάσων, ἀλλὰ ἐνστησόμενος αὐτῷ καὶ κωλύσων τὸ φιλόνεικον ἀπειθοῦντος.
Ὁ δὲ Πομπήϊος οὐχ ὑπέπτηξεν, ἀλλ´ ἐννοεῖν ἐκέλευσε τὸν Σύλλαν ὅτι τὸν ἥλιον ἀνατέλλοντα πλείονες ἢ δυόμενον προσκυνοῦσιν, ὡς αὐτῷ μὲν αὐξανομένης, μειουμένης δὲ καὶ μαραινομένης ἐκείνῳ τῆς δυνάμεως. Ταῦτα ὁ Σύλλας οὐκ ἀκριβῶς ἐξακούσας, ὁρῶν δὲ τοὺς ἀκούσαντας ἀπὸ τοῦ προσώπου καὶ τοῦ σχήματος ἐν θαύματι ποιουμένους, ἤρετο τί τὸ λεχθὲν εἴη. Πυθόμενος δὲ καὶ καταπλαγεὶς τοῦ Πομπηΐου τὴν τόλμαν ἀνεβόησε δὶς ἐφεξῆς, « Θριαμβευσάτω. » Πολλῶν δὲ δυσχεραινόντων καὶ ἀγανακτούντων, ἔτι μᾶλλον αὐτούς, ὥς φασι, βουλόμενος ἀνιᾶν ὁ Πομπήϊος, ἐπεχείρησεν ἐλεφάντων ἅρματι τεττάρων ἐπιβὰς εἰσελαύνειν· ἤγαγε γὰρ ἐκ Λιβύης τῶν βασιλικῶν συχνοὺς αἰχμαλώτους· ἀλλὰ τῆς πύλης στενωτέρας οὔσης ἀπέστη καὶ μετῆλθεν ἐπὶ τοὺς ἵππους. Ἐπεὶ δὲ οἱ στρατιῶται μὴ τυχόντες ἡλίκων προσεδόκησαν ἐνοχλεῖν ἐβούλοντο καὶ θορυβεῖν, οὐδὲν ἔφη φροντίζειν, ἀλλὰ μᾶλλον ἀφήσειν τὸν θρίαμβον ἢ κολακεύσειν ἐκείνους. Ὅτε δὴ καὶ Σερουΐλιος, ἀνὴρ ἐπιφανὴς καὶ μάλιστα πρὸς τὸν θρίαμβον ἐνστὰς τοῦ Πομπηΐου, νῦν ἔφη τὸν Πομπήϊον ὁρᾶν καὶ μέγαν ἀληθῶς καὶ ἄξιον τοῦ θριάμβου.

Δῆλον δ´ ἐστὶν ὅτι καὶ βουλῆς ἂν ἐθελήσας τότε ῥᾳδίως ἔτυχεν. Ἀλλ´ οὐκ ἐσπούδασεν, ὡς λέγουσι, τὸ ἔνδοξον ἐκ τοῦ παραδόξου θηρώμενος. Οὐ γὰρ ἦν θαυμαστὸν εἰ πρὸ ἡλικίας ἐβούλευε Πομπήϊος, ἀλλ´ ὑπέρλαμπρον ὅτι μηδέπω βουλεύων ἐθριάμβευε. Τοῦτο δὲ αὐτῷ καὶ πρὸς εὔνοιαν ὑπῆρχε τῶν πολλῶν οὐ μικρόν· ἔχαιρε γὰρ ὁ δῆμος αὐτῷ μετὰ θρίαμβον ἐν τοῖς ἱππικοῖς ἐξεταζομένῳ. XIV. [15] Σύλλας δὲ ἠνιᾶτο μὲν ὁρῶν εἰς ὅσον δόξης πρόεισι καὶ δυνάμεως, αἰσχυνόμενος δὲ κωλύειν ἡσυχίαν ἦγε· πλήν, ὅτε βίᾳ καὶ ἄκοντος αὐτοῦ Λέπιδον εἰς ὑπατείαν κατέστησε, συναρχαιρεσιάσας καὶ τὸν δῆμον εὐνοίᾳ τῇ πρὸς ἑαυτὸν ἐκείνῳ σπουδάζοντα παρασχών, θεασάμενος αὐτὸν ἀπιόντα μετὰ πλήθους δι´ ἀγορᾶς ὁ Σύλλας, « Ὁρῶ σε, » εἶπεν, « ὦ νεανία, χαίροντα τῇ νίκῃ· πῶς γὰρ οὐχὶ γενναῖα ταῦτα καὶ καλά, Κάτλου τοῦ πάντων ἀρίστου Λέπιδον τὸν πάντων κάκιστον ἀποδειχθῆναι πρότερον ὕπατον, σοῦ τὸν δῆμον οὕτω παρασκευάσαντος; ὥρα μέντοι σοι μὴ καθεύδειν, ἀλλὰ προσέχειν τοῖς πράγμασιν· ἰσχυρότερον γὰρ τὸν ἀνταγωνιστὴν σεαυτῷ κατεσκεύακας. » Ἐδήλωσε δὲ μάλιστα Σύλλας ὅτι πρὸς Πομπήϊον οὐκ εὐμενῶς εἶχε ταῖς διαθήκαις ἃς ἔγραψεν. Ἑτέροις γὰρ φίλοις δωρεὰς ἀπολιπών, καὶ τοῦ παιδὸς ἀποδείξας ἐπιτρόπους, τὸν Πομπήϊον ὅλως παρῆλθεν. Ἤνεγκε μέντοι τοῦτο μετρίως πάνυ καὶ πολιτικῶς ἐκεῖνος, ὥστε Λεπίδου καί τινων ἄλλων ἐνισταμένων μὴ ταφῆναι τὸν νεκρὸν ἐν τῷ πεδίῳ, μηδὲ δημοσίᾳ τὴν ἐκφορὰν γενέσθαι, βοηθῆσαι καὶ παρασχεῖν δόξαν ἅμα ταῖς ταφαῖς καὶ ἀσφάλειαν.

XV. [16] Ἐπεὶ δὲ ταχὺ τοῦ Σύλλα τελευτήσαντος εἰς φῶς παρῄει τὰ μαντεύματα, καὶ Λέπιδος εἰσποιῶν ἑαυτὸν εἰς τὴν ἐκείνου δύναμιν οὐ κύκλῳ περιϊὼν οὐδὲ μετὰ σχήματος, ἀλλὰ εὐθὺς ἐν τοῖς ὅπλοις ἦν, τὰ πάλαι νοσοῦντα καὶ διαφυγόντα τὸν Σύλλαν ὑπολείμματα τῶν στάσεων αὖθις ἀνακινῶν καὶ περιβαλλόμενος, ὁ δὲ συνάρχων αὐτοῦ Κάτλος, ᾧ τὸ καθαρὸν καὶ ὑγιαῖνον μάλιστα τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου προσεῖχεν, ἦν : μὲν ἐν ἀξιώματι σωφροσύνης καὶ δικαιοσύνης μέγιστος τῶν τότε Ῥωμαίων, ἐδόκει δὲ πολιτικῆς ἡγεμονίας μᾶλλον ἢ στρατιωτικῆς οἰκεῖος εἶναι, τῶν πραγμάτων αὐτῶν ποθούντων τὸν Πομπήϊον οὐ διεμέλλησεν ὅπη τράπηται, προσθεὶς δὲ τοῖς ἀρίστοις ἑαυτὸν ἀπεδείχθη στρατεύματος ἡγεμὼν ἐπὶ τὸν Λέπιδον ἤδη πολλὰ τῆς Ἰταλίας κεκινηκότα καὶ τὴν ἐντὸς Ἄλπεων Γαλατίαν κατέχοντα διὰ Βρούτου στρατεύματι. Τῶν μὲν οὖν ἄλλων ἐκράτησε ῥᾳδίως ἐπελθὼν ὁ Πομπήϊος· ἐν δὲ Μουτίνῃ τῆς Γαλατίας ἀντεκάθητο τῷ Βρούτῳ συχνὸν χρόνον· ἐν ᾧ Λέπιδος ἐπὶ τὴν Ῥώμην ῥυεὶς καὶ προσκαθήμενος ἔξωθεν ὑπατείαν ᾔτει δευτέραν, ὄχλῳ πολλῷ δεδιττόμενος τοὺς ἔνδον. Ἔλυσε δὲ τὸν φόβον ἐπιστολὴ παρὰ Πομπηΐου κομισθεῖσα κατωρθωκότος ἄνευ μάχης τὸν πόλεμον. Ὁ γὰρ Βροῦτος, εἴτε παραδοὺς τὴν δύναμιν αὐτός, εἴτε προδοθεὶς μεταβαλομένης ἐκείνης, ἐνεχείρισε τῷ Πομπηΐῳ τὸ σῶμα, καὶ λαβὼν ἱππεῖς προπομποὺς ἀπεχώρησεν εἰς πολίχνιόν τι τῶν περὶ τὸν Πάδον, ὅπου μεθ´ ἡμέραν μίαν, ἐπιπέμψαντος αὐτῷ τοῦ Πομπηΐου Γεμίνιον, ἀνῃρέθη· καὶ πολλὴν ἔσχεν ἀπὸ τούτου Πομπήϊος αἰτίαν. Γεγραφὼς γὰρ εὐθὺς ἐν ἀρχῇ τῆς μεταβολῆς πρὸς τὴν σύγκλητον ὡς ἑκὼν αὐτῷ πρόσθοιτο Βροῦτος, ἑτέρας αὖθις ἔπεμψεν ἐπιστολὰς ἀνῃρημένου τοῦ ἀνθρώπου κατηγορούσας. Τούτου Βροῦτος ἦν υἱὸς ὁ Καίσαρα σὺν Κασσίῳ κτείνας, ἀνὴρ ὁμοίως τῷ πατρὶ μήτε πολεμήσας μήτε ἀποθανών, ὡς ἐν τοῖς περὶ ἐκείνου γέγραπται. Λέπιδος μὲν οὖν εὐθὺς ἐκπεσὼν τῆς Ἰταλίας ἀπεπέρασεν εἰς Σαρδόνα· κἀκεῖ νοσήσας ἐτελεύτησε δι´ ἀθυμίαν, οὐ τῶν πραγμάτων, ὥς φασιν, ἀλλὰ γραμματίῳ περιπεσὼν ἐξ οὗ μοιχείαν τινὰ τῆς γυναικὸς ἐφώρασε.

XVI. [17] Λεπίδῳ δὲ οὐδὲν ὅμοιος στρατηγὸς Ἰβηρίαν κατέχων Σερτώριος ἐπῃωρεῖτο Ῥωμαίοις φοβερός, ὥσπερ ἐπ´ ἔσχατον νόσημα τῶν ἐμφυλίων πολέμων εἰς τοῦτον τὸν ἄνδρα συνερρυηκότων, πολλοὺς μὲν ἤδη τῶν ἐλαττόνων στρατηγῶν ἀνῃρηκότα, Μετέλλῳ δὲ Πίῳ τότε συμπεπλεγμένον, ἀνδρὶ λαμπρῷ μὲν καὶ πολεμικῷ, δοκοῦντι δὲ ἀργότερον ὑπὸ γήρως ἕπεσθαι τοῖς καιροῖς τοῦ πολέμου, καὶ ἀπολείπεσθαι τῶν πραγμάτων ἁρπαζομένων ὀξύτητι καὶ τάχει, τοῦ Σερτωρίου παραβόλως καὶ λῃστρικώτερον αὐτῷ προσφερομένου, καὶ ταράττοντος ἐνέδραις καὶ περιδρομαῖς ἄνδρα νομίμων ἀθλητὴν ἀγώνων καὶ δυνάμεως στασίμου καὶ βαρείας ἡγεμόνα. Πρὸς ταῦτα Πομπήϊος ἔχων τὴν στρατιὰν ὑφ´ ἑαυτῷ διεπράττετο Μετέλλῳ πεμφθῆναι βοηθός· καὶ Κάτλου κελεύοντος οὐ διέλυεν, ἀλλ´ ἐν τοῖς ὅπλοις ἦν περὶ τὴν πόλιν, ἀεί τινας ποιούμενος προφάσεις, ἕως ἔδωκαν αὐτῷ τὴν ἀρχὴν Λευκίου Φιλίππου γνώμην εἰπόντος. Ὅτε καί φασιν ἐν συγκλήτῳ πυθομένου τινὸς καὶ θαυμάζοντος εἰ Πομπήϊον ἀνθύπατον οἴεται δεῖν ἐκπεμφθῆναι Φίλιππος· « Οὐκ ἔγωγε, » φάναι τὸν Φίλιππον, « ἀλλ´ ἀνθ´ ὑπάτων, » ὡς ἀμφοτέρους τοὺς τότε ὑπατεύοντας οὐδενὸς ἀξίους ὄντας.

[18] Ἐπεὶ δὲ τῆς Ἰβηρίας ἁψάμενος ὁ Πομπήϊος, οἷα φιλεῖ πρὸς νέου δόξαν ἡγεμόνος, ἑτέρους ταῖς ἐλπίσιν ἐποίησε τοὺς ἀνθρώπους καὶ τὰ μὴ πάνυ βεβαίως τῷ Σερτωρίῳ συνεστῶτα τῶν ἐθνῶν ἐκινεῖτο καὶ μετεβάλλετο, λόγους ὑπερηφάνους ὁ Σερτώριος κατὰ τοῦ Πομπηΐου διέσπειρε, καὶ σκώπτων ἔλεγε νάρθηκος ἂν αὐτῷ δεῆσαι καὶ σκύτους ἐπὶ τὸν παῖδα τοῦτον, εἰ μὴ τὴν γραῦν ἐκείνην ἐφοβεῖτο, λέγων τὸν Μέτελλον. Ἔργῳ μέντοι φυλαττόμενος σφόδρα καὶ δεδοικὼς τὸν Πομπήϊον ἀσφαλέστερον ἐστρατήγει. Καὶ γὰρ ὁ Μέτελλος, ὅπερ οὐκ ἄν τις ᾠήθη, διετέθρυπτο τῷ βίῳ κομιδῆ πρὸς τὰς ἡδονὰς ἐνδεδωκώς, καὶ μεγάλη τις εἰς ὄγκον καὶ πολυτέλειαν ἐξαίφνης ἐγεγόνει μεταβολὴ περὶ αὐτόν, ὥστε τῷ Πομπηΐῳ καὶ τοῦτο θαυμαστὴν εὔνοιαν ἅμα δόξῃ φέρειν, ἐπιτείνοντι τὴν εὐτέλειαν τῆς διαίτης οὐ πολλῆς ἐπιτηδεύσεως δεομένην· φύσει γὰρ ἦν σώφρων καὶ τεταγμένος ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις.

XVII. Τοῦ δὲ πολέμου πολλὰς ἰδέας ἔχοντος, ἠνίασε μάλιστα τὸν Πομπήϊον ἡ Λαύρωνος ἅλωσις ὑπὸ Σερτωρίου. Κυκλοῦσθαι γὰρ αὐτὸν οἰηθεὶς καί τι μεγαληγορήσας, αὐτὸς ἐξαίφνης ἀνεφάνη περιεχόμενος κύκλῳ· καὶ διὰ τοῦτο κινεῖσθαι δεδιὼς ἐπεῖδε καταπιμπραμένην τὴν πόλιν αὐτοῦ παρόντος. Ἑρέννιον δὲ καὶ Περπένναν, ἄνδρας ἡγεμονικοὺς τῶν πρὸς Σερτώριον καταπεφευγότων καὶ στρατηγούντων ἐκείνῳ, νικήσας περὶ Οὐαλεντίαν ὑπὲρ μυρίους ἀπέκτεινεν. [19] Ἐπαρθεὶς δὲ τῇ πράξει καὶ μέγα φρονῶν ἐπ´ αὐτὸν ἔσπευδε Σερτώριον, ὡς μὴ μετάσχοι τῆς νίκης Μέτελλος. Περὶ δὲ Σούκρωνι ποταμῷ τῆς ἡμέρας ἤδη τελευτώσης συνέβαλον τὰς δυνάμεις, δεδιότες ἐπελθεῖν τὸν Μέτελλον, ὁ μὲν ὡς μόνος, ὁ δὲ ὡς μόνῳ διαγωνίσαιτο. Τὸ μὲν οὖν τέλος ἀμφίδοξον ἔσχεν ὁ ἀγών· ἑκατέρου γὰρ θάτερον κέρας ἐνίκησε· τῶν δὲ στρατηγῶν πλέον ἠνέγκατο Σερτώριος· ἐτρέψατο γὰρ τὸ καθ´ αὑτὸν ἐκεῖνος ἀντιταχθείς. Πομπηΐῳ δὲ ἀνὴρ μέγας ἱππότῃ πεζὸς ἐφώρμησε· συμπεσόντων δ´ εἰς τὸ αὐτὸ καὶ γενομένων ἐν λαβαῖς ἀπέσκηψαν αἱ πληγαὶ τῶν ξιφῶν εἰς τὰς χεῖρας ἀμφοῖν, οὐχ ὁμοίως· ἐτρώθη μὲν γὰρ ὁ Πομπήϊος μόνον, ἐκείνου δὲ ἀπέκοψε τὴν χεῖρα. Πλειόνων δὲ συνδραμόντων ἐπ´ αὐτόν, ἤδη τῆς τροπῆς γεγενημένης, ἀνελπίστως διέφυγε, προέμενος τὸν ἵππον τοῖς πολεμίοις φάλαρα χρυσᾶ καὶ κόσμον ἄξιον πολλοῦ περικείμενον. Ταῦτα γὰρ διανεμόμενοι καὶ περὶ τούτων μαχόμενοι πρὸς ἀλλήλους ἀπελείφθησαν. Ἅμα δὲ ἡμέρᾳ παρετάξαντο μὲν ἀμφότεροι πάλιν ἐκβεβαιούμενοι τὸ νίκημα, Μετέλλου δὲ προσιόντος ἀνεχώρησεν ὁ Σερτώριος σκεδασθέντι τῷ στρατῷ. Τοιαῦται γὰρ ἦσαν αἱ διαλύσεις καὶ πάλιν συνδρομαὶ τῶν ἀνθρώπων ὥστε πολλάκις μόνον πλανᾶσθαι τὸν Σερτώριον, πολλάκις δὲ αὖθις ἐπιέναι μυριάσι πεντεκαίδεκα στρατιᾶς, ὥσπερ χειμάρρουν ἐξαίφνης πιμπλάμενον.
XVIII. Ὁ δ´ οὖν Πομπήϊος, ἐπεὶ μετὰ τὴν μάχην ἀπήντα τῷ Μετέλλῳ καὶ πλησίον ἀλλήλων ἦσαν, ἐκέλευσεν ὑφεῖναι τὰς ῥάβδους, θεραπεύων ὡς προὔχοντα τιμῇ τὸν Μέτελλον. Ὁ δὲ καὶ τοῦτο διεκώλυσε καὶ τἆλλα χρηστὸς ἦν ἀνὴρ περὶ αὐτόν, οὐδὲν ὡς ὑπατικῷ καὶ πρεσβυτέρῳ νέμων ἑαυτῷ πλέον, ἀλλ´ ἢ τὸ σύνθημα κοινῇ στρατοπεδευόντων εἰς ἅπαντας ἐξεπέμπετο παρὰ Μετέλλου· τὰ πολλὰ δὲ χωρὶς ἐστρατοπεδεύοντο. Διέκοπτε γὰρ αὐτοὺς καὶ διΐστη ποικίλος ὢν ὁ πολέμιος καὶ δεινὸς ἐν βραχεῖ πολλαχοῦ περιφανῆναι καὶ μεταγαγεῖν ἀπ´ ἄλλων εἰς ἄλλους ἀγῶνας. Τέλος δὲ περικόπτων μὲν ἀγοράς, ληϊζόμενος δὲ τὴν χώραν, ἐπικρατῶν δὲ τῆς θαλάσσης, ἐξέβαλεν ἀμφοτέρους τῆς ὑφ´ ἑαυτὸν Ἰβηρίας, ἀναγκασθέντας εἰς ἀλλοτρίας καταφυγεῖν ἐπαρχίας ἀπορίᾳ τῶν ἐπιτηδείων. [20] Πομπήϊος δὲ τὰ πλεῖστα τῶν ἰδίων ἐξανηλωκὼς καὶ κατακεχρημένος εἰς τὸν πόλεμον, ᾔτει χρήματα τὴν σύγκλητον, ὡς ἀφιξόμενος εἰς Ἰταλίαν μετὰ τῆς δυνάμεως εἰ μὴ πέμποιεν. Ὑπατεύων δὲ Λεύκολλος τότε καὶ Πομπηΐῳ μὲν ὢν διάφορος, μνώμενος δ´ ἑαυτῷ τὸν Μιθριδατικὸν πόλεμον, ἔσπευσεν ἀποσταλῆναι τὰ χρήματα, φοβούμενος αἰτίαν Πομπηΐῳ παρασχεῖν δεομένῳ Σερτώριον ἀφεῖναι καὶ πρὸς Μιθριδάτην τραπέσθαι, λαμπρὸν μὲν εἰς δόξαν, εὐμεταχείριστον δὲ φαινόμενον ἀνταγωνιστήν.

XIX. Ἐν τούτῳ δὲ θνήσκει Σερτώριος ὑπὸ τῶν φίλων δολοφονηθείς· ὧν Περπέννας ὁ κορυφαιότατος ἐπεχείρησεν ἐκείνῳ τὰ αὐτὰ ποιεῖν, ἀπὸ τῶν αὐτῶν μὲν ὁρμώμενος δυνάμεων καὶ παρασκευῶν, τὸν δὲ χρώμενον αὐταῖς ὁμοίως οὐκ ἔχων λογισμόν. Εὐθὺς οὖν ὁ Πομπήϊος ἐπεξελθὼν καὶ ῥεμβόμενον ἐν τοῖς πράγμασι τὸν Περπένναν καταμαθών, δέλεαρ αὐτῷ δέκα σπείρας ὑφῆκεν, εἰς τὸ πεδίον διασπαρῆναι κελεύσας. Τραπομένου δὲ πρὸς ταύτας ἐκείνου καὶ διώκοντος, ἄθρους ἐπιφανεὶς καὶ συνάψας μάχην ἐκράτησε πάντων. Καὶ διεφθάρησαν οἱ πλεῖστοι τῶν ἡγεμόνων ἐν τῇ μάχῃ· τὸν δὲ Περπένναν ἀχθέντα πρὸς αὐτὸν ἀπέκτεινεν, οὐκ ἀχάριστος οὐδ´ ἀμνήμων γενόμενος τῶν περὶ Σικελίαν, ὡς ἐγκαλοῦσιν ἔνιοι, μεγάλῃ δὲ διανοίᾳ καὶ σωτηρίῳ τῶν ὅλων γνώμῃ χρησάμενος. Ὁ γὰρ Περπέννας τῶν Σερτωρίου γραμμάτων γεγονὼς κύριος ἐδείκνυεν ἐπιστολὰς τῶν ἐν Ῥώμῃ δυνατωτάτων ἀνδρῶν, οἳ τὰ παρόντα κινῆσαι βουλόμενοι πράγματα καὶ μεταστῆσαι τὴν πολιτείαν ἐκάλουν τὸν Σερτώριον εἰς τὴν Ἰταλίαν. Φοβηθεὶς οὖν ὁ Πομπήϊος ταῦτα, μὴ μείζονας ἀναστήσῃ τῶν πεπαυμένων πολέμων, τόν τε Περπένναν ἀνεῖλε καὶ τὰς ἐπιστολὰς οὐδ´ ἀναγνοὺς κατέκαυσεν.

[21] Ἐκ δὲ τούτου παραμείνας χρόνον ὅσον τὰς μεγίστας κατασβέσαι ταραχὰς καὶ τὰ φλεγμαίνοντα μάλιστα καταστῆσαι καὶ διαλῦσαι τῶν πραγμάτων, ἀπῆγεν εἰς Ἰταλίαν τὸν στρατόν, ἀκμάζοντι τῷ δουλικῷ πολέμῳ κατὰ τύχην φερόμενος. Διὸ καὶ Κράσσος ὁ στρατηγὸς ἤπειξε παραβόλως τὴν μάχην, καὶ κατευτύχησε, δισχιλίους τριακοσίους ἐπὶ μυρίοις κτείνας. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τούτῳ τὸν Πομπήϊον εἰσποιούσης ἁμῶς γέ πως τῷ κατορθώματι τῆς τύχης, πεντακισχίλιοι φεύγοντες ἐκ τῆς μάχης ἐνέπεσον εἰς αὐτόν, οὓς ἅπαντας διαφθείρας, ἔγραψε πρὸς τὴν σύγκλητον ὑποφθάσας ὡς Κράσσος μὲν ἐκ παρατάξεως νενίκηκε τοὺς μονομάχους, αὐτὸς δὲ τὸν πόλεμον ἐκ ῥιζῶν παντάπασιν ἀνῄρηκε. Καὶ ταῦτα βουλομένοις ἦν δι´ εὔνοιαν ἀκροᾶσθαι καὶ λέγειν τοῖς Ῥωμαίοις. Ἰβηρίαν δὲ καὶ Σερτώριον οὐδὲ παίζων ἄν τις εἶπεν ἑτέρου καὶ μὴ Πομπηΐου τὸ πᾶν ἔργον εἶναι.

XX. Ἐν τοσαύτῃ δὲ τιμῇ καὶ προσδοκίᾳ τοῦ ἀνδρὸς ὅμως ἐνῆν καὶ ὑποψία τις καὶ δέος, ὡς οὐ προησομένου τὸ στράτευμα, βαδιουμένου δὲ δι´ ὅπλων καὶ μοναρχίας ἄντικρυς ἐπὶ τὴν Σύλλα πολιτείαν. Ὅθεν οὐκ ἐλάττονες ἦσαν τῶν δι´ εὔνοιαν τρεχόντων καὶ φιλοφρονουμένων καθ´ ὁδὸν οἱ φόβῳ ταῦτα ποιοῦντες. Ἐπεὶ δὲ καὶ ταύτην ἀνεῖλε τὴν ὑπόνοιαν ὁ Πομπήϊος προειπὼν ἀφήσειν τὸ στράτευμα μετὰ τὸν θρίαμβον, ἓν αἰτιᾶσθαι τοῖς βασκαίνουσι περιῆν ὑπόλοιπον, ὅτι τῷ δήμῳ προσνέμει μᾶλλον ἑαυτὸν ἢ τῇ βουλῇ, καὶ τὸ τῆς δημαρχίας ἀξίωμα, Σύλλα καταβαλόντος, ἔγνωκεν ἀνιστάναι καὶ χαρίζεσθαι τοῖς πολλοῖς, ὅπερ ἦν ἀληθές. Οὐ γὰρ ἔστιν οὗτινος ἐμμανέστερον ὁ Ῥωμαίων ἠράσθη δῆμος καὶ μᾶλλον ἐπόθησεν ἢ τὴν ἀρχὴν αὖθις ἐπιδεῖν ἐκείνην, ὥστε καὶ Πομπήϊον εὐτύχημα ποιεῖσθαι μέγα τὸν τοῦ πολιτεύματος καιρόν, ὡς οὐκ ἂν εὑρόντα χάριν ἄλλην ᾗ τὴν εὔνοιαν ἀμείψεται τῶν πολιτῶν, εἰ ταύτην ἕτερος προέλαβε.


 

Domitius avait mis son armée en bataille : il avait devant lui une fondrière profonde et difficile à passer ; d’ailleurs il tombait depuis le matin une pluie abondante, et il faisait un grand vent : il renonça à combattre ce jour-là, et donna l’ordre de se retirer. Pompée, au contraire, faisant son profit de la conjoncture, s’avance sans perdre de temps, passe la fondrière, et charge les ennemis, qui n’avaient point pris leurs rangs,, et qui ne pouvaient, dans le trouble d’une attaque imprévue, ni agir tous, ni soutenir le choc avec ensemble, incommodés de plus par la pluie que le vent leur poussait au visage. L’orage nuisait aussi aux Romains : ils ne voyaient pas assez pour se distinguer les uns les autres ; Pompée lui-même fut en danger d’être tué, parce qu’il tarda trop à répondre à un soldat qui, ne le connaissant pas, lui demanda le mot d’ordre. Toutefois ils enfoncèrent les ennemis, et en firent un grand carnage : de vingt mille qu’ils étaient, il ne s’en sauva, dit-on, que trois mille. Les soldats saluèrent Pompée du nom d’imperator ; mais Pompée déclara qu’il n’acceptait pas cet honneur tant que le camp des ennemis subsisterait ; et que, s’ils le jugeaient digne d’un tel titre, ils devaient commencer par abattre ces retranchements. Ils courent à l’instant lés assaillir ; et Pompée, pour ne plus courir le danger auquel il venait d’être exposé, combattit sans casque. Le camp fut emporté de force, et Domitius périt. La plupart des villes s’empressèrent alors de faire leur sou- 344 mission ; el l'on emporta d’assaut celles qui firent résistance. Pompée fit prisonnier le roi Iarbas qui avait combattu avec Domitius, et donna son royaume à Hiempsal.

Pour profiter de sa fortune et de l’ardeur de son armée, il se jeta dans la Numidie, s’y avança de plusieurs journées de chemin, soumit tout ce qui était sur son passage, et rendit terrible et redoutable comme autrefois, aux yeux des Barbares, la puissance romaine, que déjà ils avaient cessé de craindre. « Il ne faut pas même, disait-il, laisser les bêtes féroces qui remplissent l’Afrique, sans leur faire éprouver la force et la fortune des Romains. » Il passa donc plusieurs jours à chasser des lions et des éléphants. Il n’avait mis, dit-on, que quarante jours à détruire les ennemis, à soumettre l’Afrique, à terminer les affaires des rois du pays ; et cette année était la vingt-quatrième de son âge.

De retour à Utique, il reçut des lettres de Sylla, lequel lui ordonnait de licencier ses troupes, et d’attendre là, avec une seule légion, le général qui devait le remplacer. Cet ordre lui causa un secret déplaisir, et l’affecta péniblement ; quant à l’armée, elle en témoigna ouvertement son indignation ; et, lorsque Pompée les pria de partir, ils éclatèrent en injures contre Sylla, et protestèrent qu’ils n’abandonneraient point Pompée, et ne souffriraient pas qu’il se fiât au tyran. Pompée s’efforça d’abord de les adoucir et de les consoler ; mais, voyant qu’il ne gagnait rien sur eux, il descendit de son tribunal, et rentra dans sa tente, tout baigné de pleurs. Les soldats allèrent l’y chercher, et le reportèrent sur son tribunal ; et une grande partie du jour se passa, eux le pressant de rester et de garder le commandement, lui les conjurant d’obéir et de ne pas se révolter. Comme ils continuaient leurs instances et leurs cris, il leur jura qu’il se tuerait lui-même si on lui faisait violence : et il eut, avec cela, grand’peine à les calmer.

345 La première nouvelle qui vint à Sylla fut que Pompée avait fait défection. « C’est donc ma destinée, dit-il à ses amis, d’avoir dans ma vieillesse à combattre contre des enfants ! » Et en effet, Marius le jeune lui avait donné beaucoup d’embarras, et l’avait mis dans le dernier péril. Mais, quand il eut su la vérité, et qu’il apprit d’ailleurs que tout le monde allait au-devant de Pompée et l’accompagnait en lui prodiguant des témoignages d’affection, il voulut les surpasser tous : il sortit à sa rencontre, l’embrassa de la façon la plus cordiale, et le salua ii haute voix du nom de Magnus, ordonnant à tous ceux qui le suivaient de lui donner le même titre. Or, magnus signifie grand. Suivant d’autres, ce surnom lui avait été donné d’abord en Afrique par toute l’armée ; et Sylla, en le confirmant, lui avait donné force et valeur. Mais Pompée fut le dernier de tous à se l’attribuer : ce ne fut que longtemps après, lorsqu’il fut envoyé en Espagne contre Sertorius, avec le titre de proconsul, qu’il commença à signer dans ses lettres et dans ses ordonnances Pompée Magnus, alors que ce titre, auquel on était accoutumé, ne pouvait plus exciter l’envie. Admirons ici les anciens Romains, qui récompensaient par des titres et des surnoms honorables, non-seulement les succès militaires, mais encore les actions et les vertus civiles. Il y avait eu deux hommes à qui le peuple avait conféré le nom de Maximus, c’est-à-dire très-grand (10) : Valérius, pour avoir réconcilié le peuple avec le Sénat ; Fabius Rullus, pour avoir chassé du Sénat quelques fds d’affranchis qui, à la faveur de leurs richesses, s’étaient faits élire sénateurs.

Après son retour, Pompée demandait le triomphe : Sylla le lui refusa ; et en effet, la loi ne l’accordait qu’à 346 des consuls ou des préteurs : le premier Scipion lui-même, après avoir remporté en Espagne des victoires importantes et glorieuses sur les Carthaginois, n’avait pas demandé le triomphe, comme n’étant ni consul ni préteur : « Si donc Pompée, disait Sylla, qui n’a presque point encore de barbe, et à qui son âge ne permet pas d’être sénateur, entre triomphant dans Rome, cette distinction rendra odieuses et la puissance du dictateur, et la personne même de Pompée. » A cette déclaration de Sylla, que, loin de favoriser les desseins de Pompée il s’y opposait de toutes ses forces, et que, si Pompée s’obstinait, il saurait bien réprimer son ambition, Pompée, sans se déconcerter, pria Sylla de considérer que plus de gens adorent le soleil levant que le soleil couchant. C’était lui dire : « Ma puissance s’accroît tous les jours, et la tienne ne fait que diminuer et s’affaiblir. » Sylla, qui ne l’avait pas bien entendu, et qui aperçut un vif étonnement sur le visage et dans les gestes des autres, demanda ce qu’il avait dit. Lorsqu’on le lui eut répété, il s’écria par deux fois, stupéfait de l’audace de Pompée : « Qu’il triomphe ! » Et, comme Pompée vit que la plupart des assistants témoignaient du dépit et de l’indignation, il résolut, dit-on, pour les irriter davantage encore, d’entrer dans Rome sur un char traîné par quatre éléphants ; car il en avait amené d’Afrique un grand nombre, conquis sur les rois vaincus. Mais la porte de la ville se trouva trop étroite ; il y renonça, et son char fut traîné par des chevaux. Ses soldats, qui n’avaient pas obtenu tout ce qu’ils avaient espéré, voulaient faire du tumulte et troubler le triomphe ; mais Pompée déclara qu’il s’en souciait fort peu, et qu’il aimerait mieux ne pas triompher, que de flatter les soldats. Alors Servilius, personnage illustre, et qui s’était particulièrement opposé à ce qu’il triomphât, avoua qu’il voyait maintenant dans Pompée un homme véritablement grand et digne du triomphe.

347 Il est manifeste qu’il n’eût tenu qu’à lui d’être reçu dès lors dans le Sénat ; mais il ne montra aucun empressement pour y entrer, parce qu’il ne cherchait, dit-on, l’illustration que dans les choses extraordinaires. Or, il n’eût pas été surprenant que Pompée fût sénateur avant l’âge ; mais quelle gloire d’avoir obtenu le triomphe avant d’être sénateur ! Ce fut même la pour lui un moyen puissant de gagner l’affection du peuple : on était charmé qu’après son triomphe il restât dans l’ordre des chevaliers, et soumis à la revue des censeurs. Ce n’était pas sans chagrin que Sylla voyait Pompée s’élever à ce haut degré de gloire et de puissance ; mais il eut honte d’y mettre obstacle, et se tint en repos. Toutefois, lorsque Pompée eut, par force et malgré le dictateur, fait nommer Lépidus au consulat, en l’appuyant de son crédit et en lui rendant le peuple favorable, Sylla, l’ayant aperçu, après l’élection, qui traversait le Forum accompagné d’une foule nombreuse : « Je te vois, jeune homme, dit-il, tout joyeux de ta victoire. N’est-ce pas en effet un bien honorable et bien bel exploit d’être parvenu, par tes intrigues auprès du peuple, à faire nommer consul, avant Catulus, le plus vertueux des hommes, Lépidus qui en est le plus pervers ? Je te préviens, au reste, de ne pas t’endormir, mais de veiller avec soin à tes affaires ; car tu t’es donné un adversaire plus fort que toi. » Ce fut surtout dans ses dispositions testamentaires que Sylla fit paraître son peu d’affection pour Pompée. Il laissa des legs à tous ses amis, et nomma des tuteurs à son fils, sans faire seulement mention de lui. Pompée supporta cette mortification en sage et en homme d’État ; jusque-là que, Lépidus et quelques autres voulant empêcher que Sylla ne fût enterré dans le champ de Mars et qu’on fît publiquement ses funérailles, Pompée les arrêta, et procura à ses obsèques tout à la fois décence et sûreté.

Sylla mort, on vit se vérifier bientôt ses prédictions : 348 Lépidus tenta de succéder à l’autorité du dictateur, mais sans user de détours et de déguisements ; il prit sur-le-champ les armes ; et, ranimant les restes des anciennes factions qui avaient échappé aux recherches de Sylla, il se fortifia de leur puissance. Catulus, son collègue, à qui la meilleure et la plus saine partie du Sénat et du peuple s’était attachée, jouissait d’une grande réputation de sagesse et de justice, et passait pour le plus grand des Romains d’alors. Mais on le jugeait plus propre à l’administrations civile qu’au commandement des armées. Pompée, requis par les circonstances mêmes, ne balança pas sur le parti qu’il devait suivre : il se rangea du côté des gens de bien, et fut nommé général de l’armée qu’on envoyait contre Lépidus. Déjà Lépidus, avec les troupes de Brutus, avait soumis une grande partie de l’Italie, et occupait la Gaule cisalpine. Pompée n’eut guère besoin que de se montrer pour réduire toutes les villes, hormis la seule Mutine (11), en Gaule, où il tint longtemps Brutus assiégé. Lépidus, profitant de ce délai, se porta vers Rome, et campa sous les murailles, demandant un second consulat, et menaçant les habitants de.la ville d’une tourbe sans aveu. Mais une lettre de Pompée, qui demandait que la guerre avait été terminée sans combat, dissipa cette frayeur. Brutus, ou traître à son armée ou trahi par elle, s’était rendu à Pompée. On lui donna une escorte de cavaliers ; et il se retira dans une petite ville située sur le Pô. Mais, le lendemain, Pompée envoya Géminius pour l’y tuer. Ce meurtre fut généralement blâmé ; car, aussitôt après la reddition des ennemis, Pompée avait écrit au Sénat que Brutus s’était volontairement rallié à lui ; et ensuite il écrivit d’autres lettres pour accuser Brutus, qu’il avait fait périr. Ce Brutus était père 349 de celui qui, avec Cassius, tua César ; mais le fils ne ressembla au père ni pour la manière de faire la guerre, ni pour le genre de mort, comme nous l’avons rapporté dans sa Vie (12). Lépidus, chassé d’Italie, se réfugia en Sardaigne, où il mourut d’une maladie causée par le chagrin, non point, dit-on, de voir ses affaires ruinées, mais d’avoir découvert, par une lettre qui lui tomba entre les mains, l’adultère de sa femme.

Cependant Sertorius, général qui ne ressemblait en rien à Lépidus, était maître d’une partie de l’Espagne, et tenait les Romains suspendus en grande crainte, les restes des guerres civiles, tels qu’une dernière maladie, s’étant rassemblés autour de lui. Il avait déjà défait plusieurs généraux peu expérimentés ; et alors il était aux prises avec Métellus Pius, homme distingué et d’une grande capacité militaire, mais appesanti par l’âge, et qui laissait échapper les occasions favorables que lui présentait la guerre : Métellus ne savait pas profiter de ses succès, et Sertorius lui en ravissait les avantages par sa promptitude et son activité. Sertorius se trouvait tout à coup devant lui, l’attaquant à l'improviste, comme font les brigands, et troublant sans cesse, par ses embuscades, par ses courses imprévues, un athlète accoutumé à des combats réguliers, et qui ne savait conduire que des soldats pesamment armés, faits pour combattre de pied ferme. Pompée, qui avait encore toutes ses troupes, intriguait à Rome pour être envoyé au secours de Métellus ; et, sans égard à l’ordre que lui avait donné Catulus de licencier ses troupes, il se tenait en armes autour de la ville, alléguant sans cesse quelque nouveau prétexte ; enfin, sur la proposition de Lucius Philippe, on lui donna le commandement qu’il désirait. Un des sénateurs ayant demandé à Philippe, avec étonnement, s’il croyait qu’il 350 fallût envoyer Pompée en Espagne pour le consul : « Non, dit Philippe, mais pour les consuls. » Faisant entendre par là que les deux consuls n’étaient propres à rien.

A peine Pompée eût-il mis le pied en Espagne, des espérances comme en fait naître d’ordinaire tout nouveau général de renom, changèrent les dispositions des esprits ; les peuples qui n’étaient pas solidement attachés à Sertorius se révoltèrent, et tournèrent à l’autre parti : aussi Sertorius lâchait-il à chaque instant contre Pompée des propos arrogants et des railleries insultantes. « Si je ne craignais cette vieille, disait-il en parlant de Métellus, il ne me faudrait, pour mettre à la raison cet enfant, que la férule ou le fouet. » Mais, au fond, il redoutait Pompée ; il se tenait sur ses gardes, et faisait la guerre avec plus de précautions. Car Métellus (ce qu’on aurait eu peine à croire ; menait une vie déréglée, et s’abandonnait a toutes sortes de voluptés : il s’était fait subitement en lui un changement extraordinaire ; il donnait dans le luxe, et faisait une excessive dépense. Les désordres de Métellus ne contribuèrent pas peu a augmenter l’affection singulière qu’on portait à Pompée, et en même temps la bonne opinion qu’on avait de lui : on le voyait avec plaisir retrancher davantage encore d’un régime frugal, et qui n’était guère susceptible de retranchement ; car il était naturellement tempérant et modéré dans ses désirs.

Des divers événements dont cette guerre offrit le spectacle, aucun n’affligea autant Pompée que la prise de Lauron par Sertorius (13). Il croyait le tenir renfermé dans cette ville, et il s’en était même vanté avec complaisance, quand tout a coup il se trouva lui-même enveloppé, au point qu’il n’osait plus faire aucun mouvement ; et il vit Lauron livrée aux flammes en sa présence. Du reste, il vainquit, près de Valentia, Hérennius et Perpenna, ca- 351 pitaines distingués, qui s’étaient réfugiés auprès de Sertorius, et qui étaient ses lieutenants ; et il leur tua plus de dix mille hommes. Enflé de cet exploit, et plein de hautes espérances, il se hâta de marcher contre Sertorius lui-même, afin que Métellus ne partageât point l’honneur de la victoire. Les armées en vinrent aux mains vers la fin du jour, près de la rivière de Sucron. Les deux généraux craignaient également l’arrivée de Métellus : Pompée, parce qu’il voulait combattre seul ; Sertorius, pour n’avoir à combattre qu’un seul adversaire. Le succès fut douteux, car il y eut des deux côtés une aile victorieuse ; mais Sertorius fut celui des deux généraux qui remporta plus de gloire : il mit en déroute l’aile qui lui était opposée. Pompée, à cheval, fut attaqué par un fantassin d’une taille élevée : ils se chargèrent vigoureusement et se serrèrent de près ; ils se portèrent l’un à l’autre un coup d’épée sur la main, mais avec des effets bien différents : Pompée fut légèrement blessé, et il coupa la main de son ennemi. Les Barbares, voyant les troupes de Pompée en fuite, fondirent tous ensemble sur lui ; mais il se sauva, contre toute espérance, en abandonnant aux ennemis son cheval, couvert d’un harnais d’or et de riches ornements. Les Barbares s’arrêtèrent à partager ce butin et à se le disputer violemment entre eux, et donnèrent à Pompée le temps de s’échapper. Le lendemain, à la pointe du jour, les deux généraux remirent leurs troupes en bataille, pour déterminer de quel côté resterait la victoire ; mais l’arrivée de Métellus obligea Sertorius de se retirer, et de laisser son armée se débander ; car ses soldats étaient accoutumés à se disperser ainsi et à se rassembler en un instant : en sorte que souvent Sertorius errait seul dans la campagne, et souvent reparaissait à la tête de cent cinquante mille combattants, comme un torrent qui grossit tout d’un coup. Pompée, après la bataille, alla au-devant de Métellus ; 352 et, quand ils turent proche l’un de l’autre, il donna ordre de baisser les faisceaux, pour faire honneur à Métellus, qui le surpassait en dignité. Métellus s’y opposa ; et en toute occasion il montra une grande modestie, ne s’attribuant sur Pompée, soit comme consulaire, soit comme son ancien, d’autre prérogative que de donner, quand ils campaient ensemble, le mot d’ordre à toute l’armée. Mais, le plus souvent, les camps étaient séparés ; car ils avaient affaire à un ennemi plein de ressources, qui savait se porter en un instant sur plusieurs points, et les attirer d’un combat à un autre, les forçant de diviser souvent leurs forces. Sertorius, en leur coupant les vivres, en ravageant le pays, en se rendant maître de la mer, finit par les chasser tous les deux de l’Espagne, qu’ils étaient venus gouverner, et les réduisit, faute de subsistances, à se retirer dans d’autres provinces. Cependant Pompée, qui avait dépensé pour les frais de cette guerre la plus grande partie de sa fortune, écrivit au Sénat de lui envoyer de l’argent, déclarant, si on ne lui en envoyait, qu’il amènerait son armée en Italie. Lucullus, alors consul, et ennemi de Pompée, aspirait à être chargé de la guerre contre Mithridate : il travailla à lui faire expédier cet argent, craignant qu’un refus ne fournît à Pompée le prétexte qu’il cherchait de laisser là Sertorius, et de se tourner contre Mithridate : guerre qui offrait en perspective de la gloire à conquérir, et un adversaire facile à vaincre.

Cependant Sertorius périt victime de la trahison de ses amis : à la tête de la conjuration était Perpenna, qui crut pouvoir le remplacer, parce qu’il disposait de la même armée et des mêmes appareils de guerre ; mais il n’avait pas le même talent pour en faire usage. Pompée, qui s’était aussitôt mis en campagne, informé que Perpenna ne savait par où s’y prendre, lui détacha dix cohortes, comme une amorce pour le combat, avec ordre  353 de s’étendre dans la plaine. Perpenna ne manqua pas de donner sur cette troupe dispersée, et de courir à sa poursuite ; mais Pompée paraît tout à coup avec son corps d’armée, le charge, le défait, et le met en pleine déroute. La plupart des officiers périrent dans le combat ; Perpenna fut pris et amené à Pompée, qui le fit mettre à mort : Pompée ne manquait point à la reconnaissance, et n’oubliait pas les services qu’il avait reçus de Perpenna dans la Sicile, comme quelques-uns l’en ont accusé ; il obéissait à une haute pensée, et dont la sagesse fit le salut de la république ; car Perpenna, aux mains de qui étaient tombés les papiers de Sertorius, montrait des lettres des personnages les plus considérables de Rome, lesquels, dans le dessein de remuer les affaires, et d’opérer une révolution dans le gouvernement, appelaient Sertorius en Italie. Pompée craignit que la publicité de ces lettres ne ranimât des guerres plus vives que celles qu’on venait d’apaiser : il fit mourir Perpenna, et brûla les lettres sans les avoir lues (14).

Après avoir séjourné en Espagne autant de temps qu’il en fallut pour éteindre les plus violentes agitations, pour calmer et dissiper les émotions qui auraient pu ranimer la guerre, il ramena l’armée en Italie, où il arriva, par un heureux hasard, dans le temps que la guerre des esclaves était à son plus haut point d’exaspération (15). Crassus, qui commandait dans cette guerre, se hâta, à son approche, de livrer témérairement la bataille : il eut le bonheur de la gagner, et tua douze mille trois cents des ennemis ; mais la Fortune voulait absolument faire partager à Pompée la gloire de ce succès : cinq mille de ceux qui s’étaient sauvés du combat tombèrent entre ses mains ; il les tailla tous en pièces, et, prévenant Crassus, 354 il écrivit au Sénat qu’à la vérité Crassus avait défait les gladiateurs en bataille rangée, mais qu’il avait, lui, arraché les racines mêmes de la guerre ; et les Romains, par affection pour Pompée, se plurent à entendre ce langage, et à le répéter. Quant à l’Espagne et à Sertorius, personne n’eût osé dire, même en plaisantant, qu’un autre que Pompée avait eu part à ce qui s’était fait.

Malgré l’estime singulière qu’on avait pour lui, et les hautes espérances qu’on avait conçues de sa personne, les Romains ne laissaient pas de soupçonner avec effroi qu’il ne voulût point licencier son armée, et qu’il ne marchât ouvertement, par les armes, à la suprême puissance, pour succéder à la tyrannie de Sylla. Aussi, dans cette foule nombreuse qui courait sur les chemins pour le recevoir, la crainte n’en amenait-elle pas moins que l’affection ; mais Pompée détruisit ce soupçon, en annonçant qu’il congédierait l’armée après le triomphe. Ses envieux n’eurent plus dès lors à lui reprocher que la préférence qu’il donnait au peuple sur le Sénat, et le projet qu’il avait formé, pour plaire à la multitude, de relever la dignité du tribunal, abattue par Sylla. Ce reproche était fondé ; car il n’y avait rien qui passionnât plus violemment le peuple romain, ni qu’il désirât avec tant d’ardeur que le rétablissement de cette magistrature. Pompée regardait donc comme un grand bonheur pour lui-même l’occasion qui se présentait de la lui rendre, sentant que, s’il était prévenu par un autre, il ne s’offrirait jamais une autre grâce à faire, par laquelle il pût reconnaître l’affection que lui portaient ses concitoyens.

[22] Ψηφισθέντος οὖν αὐτῷ δευτέρου θριάμβου καὶ ὑπατείας οὐ διὰ ταῦτα θαυμαστὸς ἐδόκει καὶ μέγας, ἀλλ´ ἐκεῖνο τεκμήριον ἐποιοῦντο τῆς λαμπρότητος, ὅτι Κράσσος, ἀνὴρ τῶν τότε πολιτευομένων πλουσιώτατος καὶ δεινότατος εἰπεῖν καὶ μέγιστος, αὐτόν τε Πομπήϊον ὑπερφρονῶν καὶ τοὺς ἄλλους ἅπαντας, οὐκ ἐθάρρησεν ὑπατείαν μετιέναι πρότερον ἢ Πομπηΐου δεηθῆναι. Καὶ μέντοι Πομπήϊος ἠγάπησε, πάλαι δεόμενος χρείας τινὸς ὑπάρξαι καὶ φιλανθρωπίας πρὸς αὐτόν· ὥστε καὶ δεξιοῦσθαι προθύμως καὶ παρακαλεῖν τὸν δῆμον, ἐπαγγελλόμενος χάριν ἕξειν οὐκ ἐλάττονα τοῦ συνάρχοντος ἢ τῆς ἀρχῆς. Οὐ μὴν ἀλλ´ ἀποδειχθέντες ὕπατοι διεφέροντο πάντα καὶ προσέκρουον ἀλλήλοις· XXI. καὶ ἐν μὲν τῇ βουλῇ μᾶλλον ἴσχυεν ὁ Κράσσος, ἐν δὲ τῷ δήμῳ μέγα τὸ Πομπηΐου κράτος ἦν. Καὶ γὰρ ἀπέδωκε τὴν δημαρχίαν αὐτῷ, καὶ τὰς δίκας περιεῖδεν αὖθις εἰς τοὺς ἱππέας νόμῳ μεταφερομένας. Ἥδιστον δὲ θέαμα τῷ δήμῳ παρέσχεν αὐτὸς ἑαυτὸν τὴν στρατείαν παραιτούμενος. Ἔθος γάρ ἐστι Ῥωμαίων τοῖς ἱππεῦσιν, ὅταν στρατεύσωνται τὸν νόμιμον χρόνον, ἄγειν εἰς ἀγορὰν τὸν ἵππον ἐπὶ τοὺς δύο ἄνδρας οὓς τιμητὰς καλοῦσι, καὶ καταριθμησαμένους τῶν στρατηγῶν καὶ αὐτοκρατόρων ἕκαστον ὑφ´ οἷς ἐστρατεύσαντο, καὶ δόντας εὐθύνας τῆς στρατείας ἀφίεσθαι. Νέμεται δὲ καὶ τιμὴ καὶ ἀτιμία προσήκουσα τοῖς βίοις ἑκάστων.  Τότε δὴ προεκάθηντο μὲν οἱ τιμηταὶ Γέλλιος καὶ Λέντλος ἐν κόσμῳ, καὶ πάροδος ἦν τῶν ἱππέων ἐξεταζομένων, ὤφθη δὲ Πομπήϊος ἄνωθεν ἐπ´ ἀγορὰν κατερχόμενος, τὰ μὲν ἄλλα παράσημα τῆς ἀρχῆς ἔχων, αὐτὸς δὲ διὰ χειρὸς ἄγων τὸν ἵππον. Ὡς δ´ ἐγγὺς ἦν καὶ καταφανὴς ἐγεγόνει, κελεύσας διασχεῖν τοὺς ῥαβδοφόρους τῷ βήματι προσήγαγε τὸν ἵππον. Ἦν δὲ τῷ δήμῳ θαῦμα καὶ σιωπὴ πᾶσα, τούς τε ἄρχοντας αἰδὼς ἅμα καὶ χαρὰ πρὸς τὴν ὄψιν ἔσχεν. Εἶτα ὁ μὲν πρεσβύτερος ἠρώτησε· « Πυνθάνομαί σου, ὦ Πομπήϊε Μάγνε, εἰ πάσας ἐστράτευσαι τὰς κατὰ νόμον στρατείας; » Πομπήϊος δὲ μεγάλῃ φωνῇ, « Πάσας, » εἶπεν, « ἐστράτευμαι, καὶ πάσας ὑπ´ ἐμαυτῷ αὐτοκράτορι. » Τοῦτο ἀκούσας ὁ δῆμος ἐξέκραγε, καὶ κατασχεῖν οὐκέτι τὴν βοὴν ὑπὸ χαρᾶς ἦν, ἀλλ´ ἀναστάντες οἱ τιμηταὶ προέπεμπον αὐτὸν οἴκαδε, χαριζόμενοι τοῖς πολίταις ἑπομένοις καὶ κροτοῦσιν.

XXII. [23] Ἤδη δὲ τῆς ἀρχῆς περαινομένης τῷ Πομπηΐῳ, τῆς δὲ πρὸς Κράσσον αὐξομένης διαφορᾶς, Γάϊός τις Αὐρήλιος, ἀξίωμα μὲν ἱππικὸν ἔχων, βίῳ δὲ ἀπράγμονι κεχρημένος, ἐκκλησίας οὔσης ἀναβὰς ἐπὶ τὸ βῆμα καὶ προσελθὼν ἔφη κατὰ τοὺς ὕπνους αὐτῷ τὸν Δία φανῆναι, κελεύοντα τοῖς ὑπάτοις φράσαι μὴ πρότερον ἀποθέσθαι τὴν ἀρχὴν ἢ φίλους ἀλλήλοις γενέσθαι. Ῥηθέντων δὲ τούτων ὁ μὲν Πομπήϊος ἡσυχίαν ἦγεν ἑστώς, ὁ δὲ Κράσσος ἀρξάμενος δεξιοῦσθαι καὶ προσαγορεύειν αὐτόν, « Οὐδέν, » εἶπεν, « οἶμαι ποιεῖν ἀγεννὲς οὐδὲ ταπεινόν, ὦ πολῖται, Πομπηΐῳ πρότερος ἐνδιδούς, ὃν ὑμεῖς μήπω μὲν γενειῶντα Μέγαν ἠξιώσατε καλεῖν, μήπω δὲ μετέχοντι βουλῆς ἐψηφίσασθε δύο θριάμβους. »

Ἐκ τούτου διαλλαγέντες ἀπέθεντο τὴν ἀρχήν.  Καὶ Κράσσος μὲν ὅνπερ ἐξ ἀρχῆς εἵλετο τρόπον τοῦ βίου διεφύλαττε, Πομπήϊος δὲ τάς τε πολλὰς ἀνεδύετο συνηγορίας καὶ τὴν ἀγορὰν κατὰ μικρὸν ἀπέλειπε καὶ προῄει σπανίως εἰς τὸ δημόσιον, ἀεὶ δὲ μετὰ πλήθους. Οὐ γὰρ ἦν ἔτι ῥᾴδιον ὄχλου χωρὶς ἐντυχεῖν οὐδ´ ἰδεῖν αὐτόν, ἀλλ´ ἥδιστος ὁμοῦ πολλοῖς καὶ ἀθρόοις ἐφαίνετο, σεμνότητα περιβαλλόμενος ἐκ τούτου τῇ ὄψει καὶ ὄγκον, ταῖς δὲ τῶν πολλῶν ἐντεύξεσι καὶ συνηθείαις ἄθικτον οἰόμενος δεῖν τὸ ἀξίωμα διατηρεῖν. Ὁ γὰρ ἐν ἱματίῳ βίος ἐπισφαλής ἐστι πρὸς ἀδοξίαν τοῖς ἐκ τῶν ὅπλων μεγάλοις καὶ πρὸς ἰσότητα δημοτικὴν ἀσυμμέτροις· αὐτοὶ μὲν γὰρ καὶ ἐνταῦθα πρωτεύειν, ὡς ἐκεῖ, δικαιοῦσι, τοῖς δὲ ἐκεῖ φερομένοις ἔλαττον ἐνταῦθα γοῦν μὴ πλέον ἔχειν οὐκ ἀνεκτόν ἐστι. Διὸ τὸν ἐν στρατοπέδοις καὶ θριάμβοις λαμπρόν, ὅταν ἐν ἀγορᾷ λάβωσιν, ὑπὸ χεῖρα ποιοῦνται καὶ καταβάλλουσι, τῷ δὲ ἀπολεγομένῳ καὶ ὑποχωροῦντι τὴν ἐκεῖ τιμὴν καὶ δύναμιν ἀνεπίφθονον φυλάττουσιν. Ἐδήλωσε δὲ αὐτὰ τὰ πράγματα μετ´ ὀλίγον χρόνον.

XXIII. [24] Ἡ γὰρ πειρατικὴ δύναμις ὡρμήθη μὲν ἐκ Κιλικίας τὸ πρῶτον, ἀρχὴν παράβολον λαβοῦσα καὶ λανθάνουσαν, φρόνημα δὲ καὶ τόλμαν ἔσχεν ἐν τῷ Μιθριδατικῷ πολέμῳ, χρήσασα ταῖς βασιλικαῖς ὑπηρεσίαις ἑαυτήν. Εἶτα Ῥωμαίων ἐν τοῖς ἐμφυλίοις πολέμοις περὶ θύρας τῆς Ῥώμης συμπεσόντων, ἔρημος οὖσα φρουρᾶς ἡ θάλασσα κατὰ μικρὸν αὐτοὺς ἐφείλκετο καὶ προῆγεν, οὐκέτι τοῖς πλέουσι μόνον ἐπιτιθεμένους, ἀλλὰ καὶ νήσους καὶ πόλεις παραλίους ἐκκόπτοντας. Ἤδη δὲ καὶ χρήμασι δυνατοὶ καὶ γένεσι λαμπροὶ καὶ τὸ φρονεῖν ἀξιούμενοι διαφέρειν ἄνδρες ἐνέβαινον εἰς τὰ λῃστρικὰ καὶ μετεῖχον, ὡς καὶ δόξαν τινὰ καὶ φιλοτιμίαν τοῦ ἔργου φέροντος. Ἦν δὲ καὶ ναύσταθμα πολλαχόθι πειρατικὰ καὶ φρυκτώρια τετειχισμένα, καὶ στόλοι προσέπιπτον οὐ πληρωμάτων μόνον εὐανδρίαις οὐδὲ τέχναις κυβερνητῶν οὐδὲ τάχεσι νεῶν καὶ κουφότησιν ἐξησκημένοι πρὸς τὸ οἰκεῖον ἔργον, ἀλλὰ τοῦ φοβεροῦ μᾶλλον αὐτῶν τὸ ἐπίφθονον ἐλύπει καὶ ὑπερήφανον, στυλίσι χρυσαῖς καὶ παραπετάσμασιν ἁλουργοῖς καὶ πλάταις ἐπαργύροις, ὥσπερ ἐντρυφώντων τῷ κακουργεῖν καὶ καλλωπιζομένων. Αὐλοὶ δὲ καὶ ψαλμοὶ καὶ μέθαι παρὰ πᾶσαν ἀκτὴν καὶ σωμάτων ἡγεμονικῶν ἁρπαγαὶ καὶ πόλεων αἰχμαλώτων ἀπολυτρώσεις ὄνειδος ἦσαν τῆς Ῥωμαίων ἡγεμονίας. Ἐγένοντο δ´ οὖν αἱ μὲν λῃστρίδες νῆες ὑπὲρ χιλίας, αἱ δὲ ἁλοῦσαι πόλεις ὑπ´ αὐτῶν τετρακόσιαι. Τῶν δὲ ἀσύλων καὶ ἀβάτων πρότερον ἱερῶν ἐξέκοψαν ἐπιόντες τὸ Κλάριον, τὸ Διδυμαῖον, τὸ Σαμοθρᾴκιον, τὸν ἐν Ἑρμιόνῃ τῆς Χθονίας νεὼν καὶ τὸν ἐν Ἐπιδαύρῳ τοῦ Ἀσκληπιοῦ καὶ τὸν Ἰσθμοῖ καὶ Ταινάρῳ καὶ Καλαυρίᾳ τοῦ Ποσειδῶνος, τοῦ δὲ Ἀπόλλωνος τὸν ἐν Ἀκτίῳ καὶ Λευκάδι, τῆς δὲ Ἥρας τὸν ἐν Σάμῳ, τὸν ἐν Ἄργει, τὸν ἐπὶ Λακινίῳ. Ξένας δὲ θυσίας ἔθυον αὐτοὶ τὰς ἐν Ὀλύμπῳ, καὶ τελετάς τινας ἀπορρήτους ἐτέλουν, ὧν ἡ τοῦ Μίθρου καὶ μέχρι δεῦρο διασώζεται καταδειχθεῖσα πρῶτον ὑπ´ ἐκείνων.  XXIV. Πλεῖστα δὲ Ῥωμαίοις ἐνυβρίσαντες, ἔτι καὶ τὰς ὁδοὺς αὐτῶν ἀναβαίνοντες ἀπὸ θαλάσσης ἐληΐζοντο καὶ τὰς ἐγγὺς ἐπαύλεις ἐξέκοπτον. Ἥρπασαν δέ ποτε καὶ στρατηγοὺς δύο Σεξτίλιον καὶ Βελλῖνον ἐν ταῖς περιπορφύροις, καὶ τοὺς ὑπηρέτας ἅμα καὶ ῥαβδοφόρους ᾤχοντο σὺν αὐτοῖς ἐκείνοις ἔχοντες. Ἥλω δὲ καὶ θυγάτηρ Ἀντωνίου, θριαμβικοῦ ἀνδρός, εἰς ἀγρὸν βαδίζουσα, καὶ πολλῶν χρημάτων ἀπελυτρώθη. Ἐκεῖνο δὲ ἦν ὑβριστικώτατον. Ὁπότε γάρ τις ἑαλωκὼς ἀναβοήσειε Ῥωμαῖος εἶναι καὶ τοὔνομα φράσειεν, ἐκπεπλῆχθαι προσποιούμενοι καὶ δεδιέναι τούς τε μηροὺς ἐπαίοντο καὶ προσέπιπτον αὐτῷ, συγγνώμην ἔχειν ἀντιβολοῦντες· ὁ δὲ ἐπείθετο ταπεινοὺς ὁρῶν καὶ δεομένους. Ἐκ τούτου δὲ οἱ μὲν ὑπέδουν τοῖς καλκίοις αὐτόν, οἱ δὲ τήβεννον περιέβαλλον, ὡς δὴ μὴ πάλιν ἀγνοηθείη. Πολὺν δὲ χρόνον οὕτω κατειρωνευσάμενοι καὶ ἀπολαύσαντες τοῦ ἀνθρώπου, τέλος ἐν μέσῳ πελάγει κλίμακα προσβαλόντες ἐκέλευον ἐκβαίνειν καὶ ἀπιέναι χαίροντα, τὸν δὲ μὴ βουλόμενον ὠθοῦντες αὐτοὶ κατέδυον.

XXV. [25] Ἐπενείματο δὲ ἡ δύναμις αὕτη πᾶσαν ὁμοῦ τι τὴν καθ´ ἡμᾶς θάλασσαν, ὥστε ἄπλουν καὶ ἄβατον ἐμπορίᾳ πάσῃ γενέσθαι. Τοῦτο δὴ μάλιστα Ῥωμαίους ἐπέστρεψε, θλιβομένους τῇ ἀγορᾷ καὶ σπάνιν μεγάλην προσδοκῶντας, ἐκπέμψαι Πομπήϊον ἀφαιρησόμενον τῶν πειρατῶν τὴν θάλασσαν. Ἔγραψε δὲ Γαβίνιος, εἷς τῶν Πομπηΐου συνήθων, νόμον οὐ ναυαρχίαν, ἄντικρυς δὲ μοναρχίαν αὐτῷ διδόντα καὶ δύναμιν ἐπὶ πάντας ἀνθρώπους ἀνυπεύθυνον. Ἐδίδου γὰρ ἄρχειν ὁ νόμος αὐτῷ τῆς ἐντὸς Ἡρακλείων στηλῶν θαλάσσης, ἠπείρου δὲ πάσης ἐπὶ σταδίους τετρακοσίους ἀπὸ θαλάσσης. Τοῦτο δὲ οὐ πάνυ πολλὰ χωρία τῆς ὑπὸ Ῥωμαίων οἰκουμένης τὸ μέτρον ἐξέφυγεν, ἀλλὰ τὰ μέγιστα τῶν ἐθνῶν καὶ τῶν βασιλέων οἱ δυνατώτατοι περιελαμβάνοντο. Πρὸς δὲ τούτοις ἑλέσθαι πεντεκαίδεκα πρεσβευτὰς αὐτὸν ἐκ βουλῆς ἐπὶ τὰς κατὰ μέρος ἡγεμονίας, χρήματα δὲ λαμβάνειν ἐκ τῶν ταμιείων καὶ παρὰ τῶν τελωνῶν ὅσα βούλοιτο καὶ ναῦς διακοσίας, κύριον ὄντα πλήθους καὶ καταλόγου στρατιᾶς καὶ πληρωμάτων ἐρετικῶν.

XXVI. Ἀναγνωσθέντων δὲ τούτων ὁ μὲν δῆμος ὑπερφυῶς ἐδέξατο, τῆς δὲ συγκλήτου τοῖς μεγίστοις καὶ δυνατωτάτοις ἔδοξε μεῖζον μὲν φθόνου, φόβου : δὲ ἄξιον εἶναι τὸ τῆς ἐξουσίας ἀπερίληπτον καὶ ἀόριστον. Ὅθεν ἐνίσταντο τῷ νόμῳ, πλὴν Καίσαρος· οὗτος δὲ συνηγόρει τῷ νόμῳ, Πομπηΐου μὲν ἐλάχιστα φροντίζων, ὑποδυόμενος δὲ τὸν δῆμον ἐξ ἀρχῆς ἑαυτῷ καὶ κτώμενος. Οἱ δὲ ἄλλοι τοῦ Πομπηΐου σφοδρῶς καθήπτοντο. Καὶ τῶν μὲν ὑπάτων ἅτερος, εἰπὼν πρὸς αὐτὸν ὅτι Ῥωμύλον ζηλῶν οὐ φεύξεται ταὐτὸν ἐκείνῳ τέλος, ἐκινδύνευσεν ὑπὸ τοῦ πλήθους διαφθαρῆναι· Κάτλου δὲ κατὰ τοῦ νόμου προσελθόντος, πολλὴν μὲν αἰδούμενος ὁ δῆμος ἡσυχίαν παρεῖχεν, ἐπεὶ δὲ πολλὰ μετὰ τιμῆς ἀνεπιφθόνως ὑπὲρ τοῦ Πομπηΐου διελθὼν συνεβούλευε φείδεσθαι καὶ μὴ προβάλλειν τοιοῦτον ἄνδρα κινδύνοις ἐπαλλήλοις καὶ πολέμοις, « Ἢ τίνα, » εἶπεν, « ἕξετε ἄλλον, ἂν ἀπολέσητε τοῦτον; » ἐκ μιᾶς γνώμης ὑπεφώνησαν ἅπαντες, « Σὲ αὐτόν. » Ὁ μὲν οὖν Κάτλος, ὡς οὐκ ἔπειθεν, ἀπέστη· Ῥωσκίου δὲ προσελθόντος οὐδεὶς ἤκουσεν· ὁ δὲ τοῖς δακτύλοις διεσήμαινε μὴ μόνον, ἀλλὰ δεύτερον αἱρεῖσθαι Πομπήϊον. Ἐπὶ τούτῳ λέγεται δυσχεράναντα τὸν δῆμον τηλικοῦτον ἀνακραγεῖν ὥστε ὑπερπετόμενον κόρακα τῆς ἀγορᾶς τυφωθῆναι καὶ καταπεσεῖν εἰς τὸν ὄχλον. Ὅθεν οὐ δοκεῖ ῥήξει τοῦ ἀέρος καὶ διασπασμῷ κενὸν πολὺ λαμβάνοντος ἐνολισθαίνειν τὰ πίπτοντα τῶν ὀρνέων, ἀλλὰ τυπτόμενα τῇ πληγῇ τῆς φωνῆς, ὅταν ἐν τῷ ἀέρι σάλον καὶ κῦμα ποιήσῃ πολλὴ καὶ ἰσχυρὰ φερομένη.

XXVII. [26] Τότε μὲν οὖν διελύθησαν· ᾗ δὲ ἡμέρᾳ τὴν ψῆφον ἐποίσειν ἔμελλον, ὑπεξῆλθεν ὁ Πομπήϊος εἰς ἀγρόν. Ἀκούσας δὲ κεκυρῶσθαι τὸν νόμον εἰσῆλθε νύκτωρ εἰς τὴν πόλιν, ὡς ἐπιφθόνου τῆς πρὸς αὐτὸν ἀπαντήσεως καὶ συνδρομῆς ἐσομένης.

Ἅμα δὲ ἡμέρᾳ προελθὼν ἔθυσε· καὶ γενομένης ἐκκλησίας αὐτῷ, διεπράξατο προσλαβεῖν ἕτερα πολλὰ τοῖς ἐψηφισμένοις ἤδη, μικροῦ διπλασιάσας τὴν παρασκευήν. Πεντακόσιαι μὲν γὰρ αὐτῷ νῆες ἐπληρώθησαν, ὁπλιτῶν δὲ μυριάδες δώδεκα καὶ πεντακισχίλιοι ἱππεῖς ἠθροίσθησαν. Ἡγεμονικοὶ δὲ καὶ στρατηγικοὶ κατελέγησαν ἀπὸ βουλῆς ἄνδρες εἰκοσιτέσσαρες ὑπ´ αὐτοῦ, δύο δὲ ταμίαι παρῆσαν. Αἱ δὲ τιμαὶ τῶν ὠνίων εὐθὺς πεσοῦσαι λόγον ἡδομένῳ τῷ δήμῳ παρεῖχον, ὡς αὐτὸ τοὔνομα τοῦ Πομπηΐου λέλυκε τὸν πόλεμον. Οὐ μὴν ἀλλὰ διελὼν τὰ πελάγη καὶ τὸ διάστημα τῆς ἐντὸς θαλάσσης εἰς μέρη τρισκαίδεκα, καὶ νεῶν ἀριθμὸν ἐφ´ ἑκάστῳ καὶ ἄρχοντα τάξας, ἅμα πανταχοῦ τῇ δυνάμει σκεδασθείσῃ τὰ μὲν ἐμπίπτοντα τῶν πειρατικῶν ἀθρόα περιλαμβάνων εὐθὺς ἐξεθηρᾶτο καὶ κατῆγεν· οἱ δὲ φθάσαντες διαλυθῆναι καὶ διεκπεσόντες ὥσπερ εἰς σμῆνος ἐδύοντο πανταχόθεν καταφερόμενοι τὴν Κιλικίαν, ἐφ´ οὓς αὐτὸς ἐστέλλετο ναῦς ἔχων ἑξήκοντα τὰς ἀρίστας. Οὐ μὴν πρότερον ἐπ´ ἐκείνους ἐξέπλευσεν ἢ παντάπασι καθῆραι τῶν αὐτόθι λῃστηρίων τὸ Τυρρηνικὸν πέλαγος, τὸ Λιβυκόν, τὸ περὶ Σαρδόνα καὶ Κύρνον καὶ Σικελίαν, ἡμέραις τεσσαράκοντα ταῖς πάσαις, αὑτῷ τε χρώμενος ἀτρύτῳ καὶ τοῖς στρατηγοῖς προθύμοις.

XXVIII. [27] Ἐν δὲ Ῥώμῃ τοῦ ὑπάτου Πείσωνος ὀργῇ καὶ φθόνῳ λυμαινομένου τὴν παρασκευὴν καὶ διαλύοντος τὰ πληρώματα, τὸ μὲν ναυτικὸν εἰς Βρεντέσιον περιέπεμψεν, αὐτὸς δὲ διὰ Τυρρηνίας εἰς Ῥώμην ἀνέβαινεν. Αἰσθόμενοι δὲ πάντες ἐξεχύθησαν εἰς τὴν ὁδόν, ὥσπερ οὐ πρὸ ἡμερῶν ὀλίγων ἐκπέμψαντες αὐτόν. Ἐποίει δὲ τὴν χαρὰν τὸ παρ´ ἐλπίδα τῆς μεταβολῆς τάχος, ὑπερβάλλουσαν ἀφθονίαν τῆς ἀγορᾶς ἐχούσης. Ὅθεν ὁ Πείσων ἐκινδύνευσε τὴν ὑπατείαν ἀφαιρεθῆναι, Γαβινίου νόμον ἔχοντος ἤδη συγγεγραμμένον. Ἀλλὰ καὶ τοῦτο διεκώλυσεν ὁ Πομπήϊος, καὶ τἆλλα χρηματίσας ἐπιεικῶς καὶ διαπραξάμενος ὧν ἐδεῖτο, καταβὰς εἰς Βρεντέσιον ἐξέπλευσεν. Ἐπειγόμενος δὲ τῷ καιρῷ καὶ παραπλέων τὰς πόλεις ὑπὸ σπουδῆς, ὅμως οὐ παρῆλθε τὰς Ἀθήνας, ἀναβὰς δὲ καὶ θύσας τοῖς θεοῖς καὶ προσαγορεύσας τὸν δῆμον εὐθὺς ἀπιὼν ἀνεγίνωσκεν εἰς αὐτὸν ἐπιγεγραμμένα μονόστιχα, τὸ μὲν ἐντὸς τῆς πύλης·

Ἐφ´ ὅσον ὢν ἄνθρωπος οἶδας, ἐπὶ τοσοῦτον εἶ θεός·

τὸ δ´ ἐκτός·

Προσεδοκῶμεν, προσεκυνοῦμεν, εἴδομεν, προπέμπομεν.

XXIX. Ἐπεὶ δὲ τῶν συνεστώτων ἔτι καὶ πλανωμένων ἔξω πειρατηρίων ἐνίοις δεηθεῖσιν ἐπιεικῶς ἐχρήσατο καὶ παραλαβὼν τὰ πλοῖα καὶ τὰ σώματα κακὸν οὐδὲν ἐποίησεν, ἐπ´ ἐλπίδος χρηστῆς οἱ λοιποὶ γενόμενοι τοὺς μὲν ἄλλους διέφευγον ἡγεμόνας, Πομπηΐῳ δὲ φέροντες ἑαυτοὺς μετὰ τέκνων καὶ γυναικῶν ἐνεχείριζον. Ὁ δὲ πάντων ἐφείδετο, καὶ μάλιστα διὰ τούτων τοὺς ἔτι λανθάνοντας ἐξιχνεύων καὶ λαμβάνων ἐκόλαζεν ὡς αὐτοὺς ἑαυτοῖς ἀνήκεστα συνειδότας. [28] Οἱ δὲ πλεῖστοι καὶ δυνατώτατοι γενεὰς μὲν αὑτῶν καὶ χρήματα καὶ τὸν ἄχρηστον ὄχλον ἐν φρουρίοις καὶ πολίσμασι καρτεροῖς περὶ τὸν Ταῦρον εἶχον ἀποκείμενα, τὰς δὲ ναῦς πληρώσαντες αὐτοὶ περὶ τὸ Κορακήσιον τῆς Κιλικίας ἐπιπλέοντα τὸν Πομπήϊον ἐδέξαντο· καὶ μάχης γενομένης νικηθέντες ἐπολιορκοῦντο.

Τέλος δὲ πέμψαντες ἱκετηρίας παρέδωκαν ἑαυτοὺς καὶ πόλεις καὶ νήσους ὧν ἐπεκράτουν ἐντειχισάμενοι, χαλεπὰς βιασθῆναι καὶ δυσπροσπελάστους. Κατελύθη μὲν οὖν ὁ πόλεμος καὶ τὰ πανταχοῦ λῃστήρια τῆς θαλάσσης ἐξέπεσεν οὐκ ἐν πλείονι χρόνῳ τριῶν μηνῶν, ναῦς δὲ πολλὰς μὲν ἄλλας, ἐνενήκοντα δὲ χαλκεμβόλους παρέλαβεν. Αὐτοὺς δὲ δισμυρίων πλείονας γενομένους ἀνελεῖν μὲν οὐδὲ ἐβουλεύσατο, μεθεῖναι δὲ καὶ περιϊδεῖν σκεδασθέντας ἢ συστάντας αὖθις, ἀπόρους καὶ πολεμικοὺς καὶ πολλοὺς ὄντας, οὐκ ᾤετο καλῶς ἔχειν. Ἐννοήσας οὖν ὅτι φύσει μὲν ἄνθρωπος οὔτε γέγονεν οὔτ´ ἔστιν ἀνήμερον ζῷον οὐδ´ ἄμικτον, ἀλλ´ ἐξίσταται τῇ κακίᾳ παρὰ φύσιν χρώμενος, ἔθεσι δὲ καὶ τόπων καὶ βίων μεταβολαῖς ἐξημεροῦται, καὶ θηρία δὲ διαίτης κοινωνοῦντα πρᾳοτέρας ἐκδύεται τὸ ἄγριον καὶ χαλεπόν, ἔγνω τοὺς ἄνδρας εἰς γῆν μεταφέρειν ἐκ τῆς θαλάσσης καὶ βίου γεύειν ἐπιεικοῦς, συνεθισθέντας ἐν πόλεσιν οἰκεῖν καὶ γεωργεῖν. Ἐνίους μὲν οὖν αἱ μικραὶ καὶ ὑπέρημοι τῶν Κιλίκων πόλεις ἐδέξαντο καὶ κατέμιξαν ἑαυταῖς χώραν προσλαβοῦσαι, τὴν δὲ Σολίων ἠρημωμένην ἔναγχος ὑπὸ Τιγράνου τοῦ Ἀρμενίων βασιλέως ἀναλαβὼν ἵδρυσε πολλοὺς ἐν αὐτῇ. Τοῖς δὲ πολλοῖς οἰκητήριον ἔδωκε Δύμην τὴν Ἀχαΐδα, χηρεύουσαν ἀνδρῶν τότε, γῆν δὲ πολλὴν καὶ ἀγαθὴν ἔχουσαν.

XXX. [29] Ταῦτα μὲν οὖν οἱ βασκαίνοντες ἔψεγον· τοῖς δὲ περὶ Κρήτην πραχθεῖσι πρὸς Μέτελλον οὐδ´ οἱ πάνυ φιλοῦντες αὐτὸν ἔχαιρον. Ὁ γὰρ Μέτελλος, οἰκεῖος ὢν ἐκείνου τοῦ συνάρξαντος ἐν Ἰβηρίᾳ τῷ Πομπηΐῳ, στρατηγὸς εἰς Κρήτην ἐπέμφθη πρότερον ἢ τὸν Πομπήϊον αἱρεθῆναι· δευτέρα γάρ τις ἦν αὕτη τῶν πειρατηρίων πηγὴ μετὰ τὴν ἐν Κιλικίᾳ· καὶ πολλοὺς ἐγκαταλαβὼν ὁ Μέτελλος ἐξῄρει καὶ διέφθειρεν. Οἱ δὲ περιόντες ἔτι καὶ πολιορκούμενοι πέμψαντες ἱκετηρίαν ἐπεκαλοῦντο τὸν Πομπήϊον εἰς τὴν νῆσον, ὡς τῆς ἐκείνου μέρος οὖσαν ἀρχῆς καὶ πανταχόθεν ἐμπίπτουσαν εἰς τὸ μέτρον τὸ ἀπὸ θαλάσσης. Ὁ δὲ δεξάμενος ἔγραφε τῷ Μετέλλῳ κωλύων τὸν πόλεμον. Ἔγραφε δὲ καὶ ταῖς πόλεσι μὴ προσέχειν Μετέλλῳ, καὶ στρατηγὸν ἔπεμψε τῶν ὑφ´ ἑαυτὸν ἀρχόντων ἕνα Λεύκιον Ὀκταούϊον, ὃς συνεισελθὼν εἰς τὰ τείχη τοῖς πολιορκουμένοις καὶ μαχόμενος μετ´ αὐτῶν, οὐ μόνον ἐπαχθῆ καὶ βαρύν, ἀλλὰ καὶ καταγέλαστον ἐποίει τὸν Πομπήϊον, ἀνθρώποις ἀνοσίοις καὶ ἀθέοις τοὔνομα κιχράντα καὶ περιάπτοντα τὴν αὑτοῦ δόξαν ὥσπερ ἀλεξιφάρμακον ὑπὸ φθόνου καὶ φιλοτιμίας τῆς πρὸς τὸν Μέτελλον. Οὐδὲ γὰρ τὸν Ἀχιλλέα ποιεῖν ἀνδρὸς ἔργον, ἀλλὰ μειρακίου παντάπασιν ἐμπλήκτου καὶ σεσοβημένου πρὸς δόξαν, ἀνανεύοντα τοῖς ἄλλοις καὶ διακωλύοντα βάλλειν Ἕκτορα,

« Μή τις κῦδος ἄροιτο βαλών, ὁ δὲ δεύτερος ἔλθοι· »

Πομπήϊον δὲ καὶ σώζειν ὑπερμαχοῦντα τῶν κοινῶν πολεμίων ἐπὶ τῷ τὸν θρίαμβον ἀφελέσθαι στρατηγοῦ πολλὰ πεπονηκότος. Οὐ μὴν ἐνέδωκεν ὁ Μέτελλος, ἀλλὰ τούς τε πειρατὰς ἐξελὼν ἐτιμωρήσατο, καὶ τὸν Ὀκταούϊον ἐν τῷ στρατοπέδῳ καθυβρίσας καὶ λοιδορήσας ἀφῆκεν.
 

Il obtint à la fois un second triomphe et le consulat ; mais ce n’est pas à ces honneurs qu’il devait l’estime dont il était l’objet ; et un témoignage éclatant de son illustration, c’est que Crassus, le plus riche, le plus éloquent, le plus grand des hommes d’État d’alors, n’osa, malgré les dédains qu’il affectait pour Pompée comme pour tout 355 le monde, briguer le consulat qu’après en avoir demandé la permission à Pompée. Pompée accueillit sa requête, car depuis longtemps il cherchait l’occasion d’obliger Crassus et de se lier avec lui : aussi prit-il chaudement son parti ; et il sollicita le peuple en faveur de Crassus, protestant qu’il ne saurait pas moins de gré du choix d’un tel collègue, qu’il ne faisait du consulat même. Néanmoins, lorsqu’ils eurent été nommés consuls, ils ne cessèrent de se contredire réciproquement sur tous les points, sans pouvoir jamais s’accorder. Crassus avait plus d’autorité dans le Sénat, et Pompée plus de crédit auprès du peuple : il lui avait rendu le tribunat, et avait permis que les jugements fussent, par une loi expresse, attribués de nouveau aux chevaliers. Et ce fut, pour le peuple, un spectacle singulièrement agréable, de le voir se présenter en personne pour demander l’exemption du service militaire ; car c’est une coutume à Rome que les chevaliers, après avoir servi le temps prescrit par la loi, amènent leur cheval sur le Forum, devant les deux magistrats qu’on appelle censeurs ; et là, quand ils ont énuméré les capitaines et les généraux sous lesquels ils ont servi, et rendu compte des campagnes qu’ils ont faites, ils obtiennent leur congé, et reçoivent publiquement l’honneur ou la honte que mérite chacun pour sa conduite. Les censeurs Gellius et Lentulus étaient assis alors sur leur tribunal, avec les ornements de leur dignité, et ils faisaient la revue des chevaliers, lorsqu’on vit de loin Pompée descendre vers le Forum, précédé de tout l’appareil du pouvoir consulaire, et menant lui-même son cheval par la bride. Dès qu’il fut assez proche, et qu’on l’eut reconnu, il ordonna aux licteurs de s’ouvrir, et amena son cheval devant les magistrats. Le peuple, saisi d’admiration, se tenait dans un profond silence, et les censeurs montraient une joie mêlée de respect. Ensuite le plus vieux des deux lui demanda : « Pompée le Grand, 356 as-tu fait toutes les campagnes ordonnées par la loi ? — Oui, je les ai toutes faites, répondit Pompée, à haute voix, et toutes avec moi-même pour général. » A ces mots, le peuple éclate, et, dans les transports de sa joie, fait retentir spontanément des acclamations prolongées. Les censeurs se levèrent, et reconduisirent Pompée chez lui, pour faire plaisir aux citoyens, qui suivaient en applaudissant.

Le consulat de Pompée touchait à sa fin, et ses différends avec Crassus ne faisaient qu’augmenter. Un certain Caïus Aurélius, de l’ordre équestre, homme qui vivait étranger aux affaires publiques, monta à la tribune, un jour d’assemblée, et dit publiquement que Jupiter lui avait apparu pendant son sommeil, et lui avait ordonné de dire aux consuls de ne point sortir de charge avant d'être redevenus amis l’un de l’autre. Pompée, après cette déclaration, resta immobile, sans proférer une parole ; mais Crassus prit sur lui de lui tendre la main et de le saluer. « Citoyens, dit-il, je ne crois point faire chose lâche ni honteuse, en cédant le premier devant Pompée, devant un homme que vous avez vous-mêmes honoré du titre de Grand, quand il était imberbe encore, et à qui vous avez décerné deux triomphes avant qu’il eut entrée au Sénat. »

Après cette réconciliation publique, ils se démirent du consulat. Crassus continua le genre de vie qu’il avait mené jusqu’alors : pour Pompée, il évitait, autant qu’il le pouvait, de prendre parti dans les procès, et se retirait peu à peu du Forum. Il paraissait rarement en public, et toujours accompagné d’une suite nombreuse ; il n’était plus facile de lui parler qu’au milieu de la foule ; il aimait à se montrer entouré d’un grand nombre de gens qui se pressaient autour de lui, persuadé que ce cortège donnait à sa personne un air de noblesse et de majesté, et qu’il fallait, pour conserver sa dignité, ne se point  357 familiariser avec des hommes d’une condition obscure. Ceux, en effet, qui sont devenus grands par les armes, et qui ne savent pas se plier à l’égalité populaire, courent risque d’être méprisés quand ils ont repris la toge : ils veulent être les premiers dans la ville, comme ils l’ont été dans les camps ; mais ceux qui n’ont joué à l’armée qu’un rôle secondaire, ne se résignent point à ne pas avoir dans la ville le premier rang : aussi, quand ils tiennent sur la place publique l’homme qui s’est illustré dans les camps et les triomphes, ils le ravalent et le mettent sous les pieds ; que s’il abandonne ses prétentions, et leur cède dans la ville l’honneur et l’autorité, alors ils ne lui envient pas sa gloire militaire. C’est ce que mirent dans tout son jour les événements mêmes peu de temps après.

La puissance des pirates avait commencé à se former en Cilicie : méprisée à son origine, et à peine connue, les services qu’elle rendit à Mithridate pendant sa guerre contre les Romains, lui inspirèrent un sentiment d’orgueil et d’audace. Dans la suite, les Romains, occupés par leurs guerres civiles, et qui se livraient entre eux des combats aux portes de Rome, laissèrent la mer sans défense. Attirés insensiblement par cet abandon, les pirates tirent de tels progrès, qu’ils ne se bornaient plus à assaillir ceux qui naviguaient ; ils ravageaient les îles et les villes maritimes. Déjà même des hommes riches, distingués par leur naissance et leur capacité, montaient sur des vaisseaux corsaires et se joignaient à eux : il semblait que la piraterie fût devenue un métier honorable, et qui dût flatter l’ambition. Ils avaient en plusieurs endroits des ports de refuge, et des tours d’observation fortifiées ; partout on voyait apparaître leurs flottes, remplies de bons rameurs et de pilotes habiles, composées de vaisseaux légers, que leur vitesse rendait propres à toutes les manœuvres. La magnificence de ces navires était plus 358 affligeante encore que n’était effrayant leur appareil : les poupes étaient dorées ; il y avait des tapis de pourpre et des rames argentées ; on eût dit que les pirates se faisaient honneur et trophée de leur brigandage : partout, sur les côtes, c’étaient des joueurs de flûte, de joyeux chanteurs, des troupes de gens ivres ; partout, à la honte de la puissance romaine, des officiers du premier ordre emmenés prisonniers, des villes captives se rachetant à prix d’argent. Les vaisseaux corsaires montaient à plus de mille, et les villes dont ils s’étaient emparés, à quatre cents. Les temples, jusqu’alors inviolables, furent profanés et pillés : ceux de Claros (16), de Didyme (17), de Samothrace (18) ; ceux de Cérès à Hermione, et d’Esculape à Épidaure (19) ; ceux de Neptune dans l’Isthme (20), à Ténare (21) et à Calaurie (22) ; d’Apollon à Actium (23) et à Leucade (24), de Junon à Samos, à Argos et à Lacinium (25). Ils y faisaient les sacrifices barbares en usage à Olympe (26), et y célébraient des mystères secrets, entre autres ceux de Mithrès (27), qui subsistent encore de nos jours, et qu’ils ont, les premiers, fait connaître. Ils ne se bornèrent pas à insulter à chaque instant les 359 Romains : ils descendaient à terre, infestaient les chemins par leurs brigandages, et ruinaient les maisons de plaisance voisines de la mer. Ils enlevèrent deux préteurs, Sextilius et Bellinus, vêtus de leurs robes de pourpre, et les emmenèrent avec leurs domestiques et leurs licteurs. La fille d’Antonius, personnage qui avait été honoré du triomphe, fut aussi enlevée en allant à la campagne, et n’obtint sa liberté qu’au prix d’une grosse rançon. Mais voici qui était bien le comble de l'insolence : lorsqu’un prisonnier s’écriait qu’il était Romain et disait son nom, ils feignaient l’étonnement et la crainte ; ils se frappaient la cuisse, se jetaient à ses genoux, et le priaient de pardonner. Le prisonnier se laissait convaincre à cet air d’humilité et de supplication ; et ensuite les uns lui mettaient des souliers, les autres une toge, afin, disaient-ils, qu’il ne fût plus méconnu. Après s’être ainsi longtemps joué de lui et avoir joui de son erreur, ils finissaient par jeter une échelle au milieu de la mer, et lui ordonnaient d’y descendre, et de s’en retourner en paix chez lui ; s’il refusait de le faire, ils le précipitaient eux-mêmes, et le noyaient.

Notre mer, presque tout entière infestée par les pirates, était fermée a la navigation et au commerce. Ce fut là surtout ce qui décida les Romains, qui commençaient à manquer de vivres et craignaient la famine, à envoyer Pompée pour délivrer la mer de la domination des pirates, Gabinius, un de ses amis, proposa un décret qui conférait à Pompée non-seulement le commandement des forces maritimes, mais une autorité monarchique et une puissance universelle et irresponsable. En effet, ce décret lui donnait un empire absolu sur toute la mer, jusqu’aux colonnes d’Hercule, et sur toutes les côtes jusqu’à la distance de quatre cents stades (28). Or, cet es- 360 pace embrassait la plus grande partie des terres de la domination romaine, les nations les plus considérables et les rois les plus puissants. Ajoutez à tant de privilèges le droit de choisir dans le Sénat quinze lieutenants qui rempliraient sous lui les fonctions partielles qu’il voudrait leur assigner ; de prendre chez les questeurs et les fermiers de l’impôt tout l’argent qu’il voudrait ; d’équiper une flotte de deux cents voiles, et de lever tous les gens de guerre, tous les rameurs et tous les matelots dont il aurait besoin.

Ce décret, lu publiquement, fut ratifié par le peuple avec un vif empressement. Mais les premiers du Sénat et les plus considérables virent dans cette puissance sans contrôle et sans borne, sinon un motif d’envie, an moins une raison de craindre : aussi s’opposèrent-ils au décret, à l’exception de César, qui l’appuya, non pour favoriser Pompée, mais pour se mettre de bonne heure dans les bonnes grâces du peuple et se ménager sa faveur. Les autres s’élevèrent avec force contre Pompée ; et, un des consuls, lui ayant dit qu’en imitant Romulus il était sur d’avoir la même fin que lui, fut sur le point d’être mis en pièces par le peuple. Catulus, à son tour, se leva pour parler contre la loi : le peuple, par respect, l’écouta dans un profond silence. Il fit d’abord un grand éloge de Pompée, sans laisser voir aucun sentiment d’envie ; il conseilla de ménager un si grand capitaine, et de ne le pas exposer sans cesse aux périls de tant de guerres. « Car enfin, dit-il, si vous venez à le perdre, qui aurez-vous pour le remplacer ? — Toi-même, répondirent-ils tout d’une voix. » Catulus, voyant qu’il ne pouvait rien gagner sur eux, se retira. Roscius se présenta ensuite ; mais personne ne voulut l’écouter : alors il fit signe des doigts qu’il ne fallait pas nommer Pompée seul, mais avec un second. Le peuple, impatienté, se mit, dit-on, à pousser de tels cris, qu’un corbeau, qui volait dans ce moment 361 au-dessus de l’assemblée, en fut étourdi, et tomba au milieu de la foule (29) : ce qui prouve que ce n’est pas la rupture et la séparation de l’air violemment agité qui fait glisser les oiseaux quand ils tombent à terre, mais bien le coup dont les frappent ces clameurs, qui, lancées avec force, excitent dans l’air un ébranlement, une agitation soudaine.

L’assemblée se retira sans rien conclure,. Le jour qu’on devait donner les suffrages, Pompée s’en alla secrètement à la campagne ; mais, dès qu’il sut que le décret avait été confirmé, il rentra de nuit dans Rome, pour éviter l’envie qu’aurait excitée l’empressement du peuple à aller à sa rencontre.

Le lendemain, à la pointe du jour, Pompée sortit pour sacrifier aux dieux ; et, le peuple s’étant assemblé, il obtint presque le double de ce que le décret lui accordait pour ses préparatifs de guerre. On équipa cinq cents navires, et on mit sur pied vingt mille hommes d’infanterie et cinq mille chevaux. On choisit, pour commander sous les ordres de Pompée, vingt-quatre sénateurs, tous anciens généraux ou personnages prétoriens, et on y ajouta deux questeurs. Le prix des denrées baissa incontinent ; et le peuple satisfait en prit occasion de dire que le nom seul de Pompée avait déjà terminé la guerre. Quoi qu’il en soit, Pompée divisa d’abord les mers en diverses régions, et forma dans la mer Intérieure treize départements, à chacun desquels il assigna une escadre avec un commandant ; et, par cette vaste dispersion de ses forces navales, il enveloppa, comme dans un filet, tous les vaisseaux des corsaires ; puis il se hâta de leur donner la chasse, et les amena dans ses ports. Ceux qui l’avaient prévenu et lui avaient échappé en se séparant, 362 cherchaient une retraite en divers endroits de la Cilicie, comme des essaims d’abeilles dans leurs ruches : il se disposa à les poursuivre avec soixante de ses meilleurs vaisseaux ; mais il ne voulut partir qu’après avoir purgé de tous les brigands qui les infestaient les mers d’Étrurie, d’Afrique, de Sardaigne, de Corse et de Sicile. Il n’y employa que quarante jours, mais en payant de sa personne avec un courage infatigable, et secondé par le zèle dévoué de ses lieutenants.

Cependant, à Rome, le consul Pison, transporté de colère et d’envie, cherchait à ruiner les préparatifs de Pompée, et congédiait les rameurs. Pompée envoya toute la flotte à Brundusium, et se rendit lui-même à Rome, par l’Étrurie Dès qu’on y fut informé de son arrivée, le peuple sortit en foule au-devant de lui, comme s’il y eût eu longtemps qu’il l’avait conduit hors de la ville à son départ. Ce qui causait la joie, c’était le changement aussi prompt qu’inespéré qui avait rempli le marché de vivres en abondance. Aussi Pison risqua-t-il d’être déposé du consulat : Gabinius en avait déjà dressé le décret ; mais Pompée empêcha qu’il ne fut proposé, et, après avoir réglé sagement toutes les affaires, et pourvu à ses besoins, il descendit à Brundusium, et mit à la voile. Quoique pressé par le temps, et bien qu’il s’abstint, dans sa course rapide, de visiter aucune ville sur son passage, il s’arrêta pourtant à Athènes. Il débarqua, fit des sacrifices aux dieux, salua le peuple, et s’en retourna. En sortant, il lut des inscriptions a sa louange, et qui n’avaient chacune qu’un seul vers. L’une, en dedans de la porte disait :

Plus tu te crois homme, plus tu es Dieu ;

l’autre, en dehors :

Nous t’attendions, nous t’honorions ; nous t’avons vu, nous te reconduisons.

363 Quelques-uns de ces pirates, qui, réunis ensemble, écumaient encore les mers, eurent recours aux prières : il les traita avec douceur ; maître de leurs vaisseaux et de leurs personnes, il ne leur fit aucun mal. Cet exemple fit concevoir aux autres d’heureuses espérances : ils évitèrent les lieutenants de Pompée, et allèrent se rendre à lui avec leurs enfants et leurs femmes. II leur fit grâce à tous, et se servit d’eux pour dépister et prendre ceux qui se cachaient encore parce qu’ils se sentaient coupables de crimes indignes de pardon. Les plus nombreux et les plus puissants avaient mis en sûreté leurs familles, leurs richesses, et la multitude inutile, dans des châteaux et des forteresses du mont Taurus ; et, montés sur leurs vaisseaux, devant Coracésium en Cilicie, ils attendirent Pompée, qui s’avançait sur eux à toutes voiles. Battus dans le combat, ils se renfermèrent dans la ville, dont Pompée fit le siège. Ils finirent par demander à être reçus à composition, et se rendirent, eux, les villes et les îles qu’ils occupaient, et qu’ils avaient si bien fortifiées qu’elles étaient difficiles à forcer, et presque inaccessibles.

Ce fut là le terme de la guerre ; et il n’avait pas fallu plus de trois mois pour que tous les pirates disparussent de la mer. Pompée prit un très-grand nombre de navires, entré autres quatre-vingt-dix armés d’éperons d’airain, et fit vingt mille prisonniers. Il ne voulut pas les faire mourir ; mais il ne crut pas sûr de renvoyer tant de gens pauvres et aguerris, ni de leur laisser la liberté de s’écarter ou de se rassembler de nouveau. Réfléchissant que l’homme n’est pas, de sa nature, un animal farouche et insociable ; qu’il ne le devient qu’en se livrant au vice, contre son naturel ; qu’il s’apprivoise en changeant d’habitation et de genre de vie, et que les bêtes sauvages elles-mêmes, quand on les accoutume à une vie plus douce, dépouillent leur férocité, il résolut de transporter les 364 prisonniers loin de la mer, dans l’intérieur des terres, et de leur inspirer le goût d’une vie paisible, en les accoutumant au séjour des villes ou à la culture des champs. Quelques-uns furent reçus dans les petites villes de la Cilicie les moins peuplées, qui consentirent, moyennant un accroissement de territoire, à les incorporer parmi leurs habitants. Pompée en établit un grand nombre dans Soli  (30), dont Tigrane, roi d’Arménie, avait naguère détruit la population, et qu’il releva de ses ruines. Enfin, il envoya les autres à Dymé d’Achaïe, qui manquait alors d’habitants, et dont le territoire était étendu et fertile.

Cette conduite fut blâmée par ses envieux ; mais ses procédés en Crète, à l’égard de Métellus, furent loin de plaire à ses meilleurs amis mêmes. Métellus, parent de celui que Pompée avait eu pour collègue en Espagne, était allé commander en Crète avant que Pompée eût été choisi pour la conduite de la guerre. La Crète était, après la Cilicie, une seconde pépinière de pirates ; Métellus, en ayant pris un grand nombre, les avait punis de mort. Ceux qui restaient, et qui assiégeaient Métellus, députèrent à Pompée pour le supplier de venir dans leur île, qui faisait partie de son gouvernement, et dont toute l’étendue était comprise dans la limite des quatre cents stades à partir des côtes. Pompée accueillit leur demande, et écrivit à Métellus pour lui défendre de continuer la guerre. Il manda aussi aux villes de ne plus recevoir les ordres de Métellus, et envoya, pour commander dans l’île, Lucius Octavius, un de ses lieutenants. Octavius entra dans les villes assiégées, et y combattit pour la défense des pirates, conduite qui rendit Pompée non moins ridicule qu’odieux : Pompée prêter 365 son nom à des scélérats, à des impies, et, par rivalité, par jalousie contre Métellus, les couvrir de sa réputation comme d’une sauvegarde ! Mais Achille même, disait-on, se conduit, non en homme, mais en jeune étourdi qu’emporte un vain amour de gloire, lorsqu’il fait signe aux autres Grecs de ne pas lancer leurs traits sur Hector,

pour qu’un autre n’eût point la gloire de l’atteindre, et qu’il n’eût pas le second tour (31).

Or, Pompée combattait pour sauver les ennemis communs du genre humain, afin de priver un général d’un triomphe mérité par mille fatigues. Du reste, Métellus ne céda point ; il prit d’assaut les pirates, et les punit de mort ; puis, après avoir accablé de reproches et de sarcasmes Octavius, au milieu même du camp, il le laissa aller.

 XXXI. [30] Ἀπαγγελθέντος δὲ εἰς Ῥώμην πέρας ἔχειν τὸν πειρατικὸν πόλεμον καὶ σχολὴν ἄγοντα τὸν Πομπήϊον ἐπέρχεσθαι τὰς πόλεις, γράφει νόμον εἷς τῶν δημάρχων Μάλλιος, ὅσης Λεύκολλος ἄρχει χώρας καὶ δυνάμεως, Πομπήϊον παραλαβόντα πᾶσαν, προσλαβόντα δὲ καὶ Βιθυνίαν, ἣν ἔχει Γλαβρίων, πολεμεῖν Μιθριδάτῃ καὶ Τιγράνῃ τοῖς βασιλεῦσιν, ἔχοντα καὶ τὴν ναυτικὴν δύναμιν καὶ τὸ κράτος τῆς θαλάσσης ἐφ´ οἷς ἔλαβεν ἐξ ἀρχῆς. Τοῦτο δ´ ἦν ἐφ´ ἑνὶ συλλήβδην γενέσθαι τὴν Ῥωμαίων ἡγεμονίαν· ὧν γὰρ ἐδόκει μόνων ἐπαρχιῶν μὴ ἐφικνεῖσθαι τῷ προτέρῳ νόμῳ, Φρυγίας, Λυκαονίας, Γαλατίας, Καππαδοκίας, Κιλικίας, τῆς ἄνω Κολχίδος, Ἀρμενίας, αὗται προσετίθεντο μετὰ στρατοπέδων καὶ δυνάμεων αἷς Λεύκολλος κατεπολέμησε Μιθριδάτην καὶ Τιγράνην. Ἀλλὰ Λευκόλλου μὲν ἀποστερουμένου τὴν δόξαν ὧν κατειργάσατο καὶ θριάμβου μᾶλλον ἢ πολέμου διαδοχὴν λαμβάνοντος, ἥττων λόγος ἦν τοῖς ἀριστοκρατικοῖς, καίπερ οἰομένοις ἄδικα καὶ ἀχάριστα πάσχειν τὸν ἄνδρα, τὴν δὲ δύναμιν τοῦ Πομπηΐου βαρέως φέροντες ὡς τυραννίδα καθισταμένην, ἰδίᾳ παρεκάλουν καὶ παρεθάρρυνον αὑτοὺς ἐπιλαβέσθαι τοῦ νόμου καὶ μὴ προέσθαι τὴν ἐλευθερίαν. Ἐνστάντος δὲ τοῦ καιροῦ, τὸν δῆμον φοβηθέντες ἐξέλιπον καὶ κατεσιώπησαν οἱ λοιποί, Κάτλος δὲ τοῦ νόμου πολλὰ κατηγορήσας καὶ τοῦ δημάρχου, μηδένα δὲ πείθων, ἐκέλευε τὴν βουλὴν ἀπὸ τοῦ βήματος κεκραγὼς πολλάκις ὄρος ζητεῖν, ὥσπερ οἱ πρόγονοι, καὶ κρημνόν, ὅπου καταφυγοῦσα διασώσει τὴν ἐλευθερίαν. Ἐκυρώθη δ´ οὖν ὁ νόμος, ὡς λέγουσι, πάσαις ταῖς φυλαῖς, καὶ κύριος ἀποδέδεικτο μὴ παρὼν ὁ Πομπήϊος ἁπάντων σχεδὸν ὧν ὁ Σύλλας ὅπλοις καὶ πολέμῳ τῆς πόλεως κρατήσας.

Αὐτὸς δὲ δεξάμενος τὰ γράμματα καὶ πυθόμενος τὰ δεδογμένα, τῶν φίλων παρόντων καὶ συνηδομένων, τὰς ὀφρῦς λέγεται συναγαγεῖν καὶ τὸν μηρὸν πατάξαι καὶ εἰπεῖν ὡς ἂν βαρυνόμενος ἤδη καὶ δυσχεραίνων τὸ ἄρχειν· « Φεῦ τῶν ἀνηνύτων ἄθλων, ὡς ἄρα κρεῖττον ἦν ἕνα τῶν ἀδόξων γενέσθαι, εἰ μηδέποτε παύσομαι στρατευόμενος μηδὲ τὸν φθόνον τοῦτον ἐκδὺς ἐν ἀγρῷ διαιτήσομαι μετὰ τῆς γυναικός. » Ἐφ´ οἷς λεγομένοις οὐδ´ οἱ πάνυ συνήθεις ἔφερον αὐτοῦ τὴν εἰρωνείαν, γινώσκοντες ὅτι τῆς ἐμφύτου φιλοτιμίας καὶ φιλαρχίας ὑπέκκαυμα τὴν πρὸς Λεύκολλον ἔχων διαφορὰν μειζόνως ἔχαιρεν. XXXII. [31] Ἀμέλει δὲ καὶ τὰ ἔργα ταχέως αὐτὸν ἀπεκάλυπτε. Πανταχοῦ γὰρ ἐκτιθεὶς διαγράμματα τοὺς στρατιώτας ἀνεκαλεῖτο καὶ μετεπέμπετο τοὺς ὑπηκόους δυνάστας καὶ βασιλεῖς ὡς ἑαυτόν. Ἐπιών τε τὴν χώραν οὐδὲν ἀκίνητον εἴα τῶν ὑπὸ τοῦ Λευκόλλου γεγονότων, ἀλλὰ καὶ κολάσεις ἀνῆκε πολλοῖς καὶ δωρεὰς ἀφείλετο καὶ πάντα ὅλως ἔπραττεν ἐπιδεῖξαι τὸν ἄνδρα φιλονεικῶν τοῖς θαυμάζουσιν οὐδενὸς ὄντα κύριον.

 Ἐγκαλοῦντος δ´ ἐκείνου διὰ τῶν φίλων, ἔδοξε συνελθεῖν εἰς ταὐτό· καὶ συνῆλθον περὶ τὴν Γαλατίαν. Οἷα δὲ μεγίστων στρατηγῶν καὶ μέγιστα κατωρθωκότων δάφναις ἀνεστεμμένας ἔχοντες ὁμοῦ καὶ τὰς ῥάβδους οἱ ὑπηρέται ἀπήντων· ἀλλὰ Λεύκολλος μὲν ἐκ τόπων χλοερῶν καὶ κατασκίων προσῄει, Πομπήϊος δὲ πολλὴν ἄδενδρον καὶ κατεψυγμένην ἔτυχε διεληλυθώς. Ἰδόντες οὖν οἱ τοῦ Λευκόλλου ῥαβδοφόροι τοῦ Πομπηΐου τὰς δάφνας ἀθαλλεῖς καὶ μεμαραμμένας παντάπασιν, ἐκ τῶν ἰδίων προσφάτων οὐσῶν μεταδιδόντες ἐπεκόσμησαν καὶ κατέστεψαν τὰς ἐκείνου ῥάβδους. Ὃ σημεῖον ἔδοξεν εἶναι τοῦ τὰ Λευκόλλου νικητήρια καὶ τὴν δόξαν οἰσόμενον ἔρχεσθαι Πομπήϊον. Ἦν δὲ Λεύκολλος μὲν ἐν ὑπατείας τε τάξει καὶ καθ´ ἡλικίαν πρεσβύτερος, τὸ δὲ τοῦ Πομπηΐου μεῖζον ἀξίωμα τοῖς δυσὶ θριάμβοις. Οὐ μὴν ἀλλὰ τὴν πρώτην ἔντευξιν ὡς ἐνῆν μάλιστα πολιτικῶς καὶ φιλοφρόνως ἐποιήσαντο, μεγαλύνοντες ἀλλήλων τὰ ἔργα καὶ συνηδόμενοι τοῖς κατορθώμασιν· ἐν δὲ τοῖς λόγοις πρὸς οὐδὲν ἐπιεικὲς οὐδὲ μέτριον συμβάντες, ἀλλὰ καὶ λοιδορήσαντες, ὁ μὲν εἰς φιλαργυρίαν τὸν Λεύκολλον, ὁ δὲ εἰς φιλαρχίαν ἐκεῖνον, ὑπὸ τῶν φίλων μόλις διελύθησαν.

Καὶ Λεύκολλος μὲν ἐν Γαλατίᾳ διέγραψε χώρας τῆς αἰχμαλώτου καὶ δωρεὰς ἄλλας οἷς ἐβούλετο, Πομπήϊος δὲ μικρὸν ἀπωτέρω στρατοπεδεύσας ἐκώλυε προσέχειν αὐτῷ, καὶ τοὺς στρατιώτας ἅπαντας ἀφείλετο πλὴν χιλίων ἑξακοσίων, οὓς ἐνόμιζεν ὑπ´ αὐθαδείας ἀχρήστους μὲν ἑαυτῷ, τῷ Λευκόλλῳ δὲ δυσμενεῖς εἶναι. Πρὸς δὲ τούτοις διασύρων τὰ ἔργα ἐμφανῶς ἔλεγε τραγῳδίαις καὶ σκιαγραφίαις πεπολεμηκέναι βασιλικαῖς τὸν Λεύκολλον, αὑτῷ δὲ πρὸς ἀληθινὴν καὶ σεσωφρονισμένην τὸν ἀγῶνα λείπεσθαι δύναμιν, εἰς θυρεοὺς καὶ ξίφη καὶ ἵππους Μιθριδάτου καταφεύγοντος. Ἀμυνόμενος δὲ ὁ Λεύκολλος εἰδώλῳ καὶ σκιᾷ πολέμου τὸν Πομπήϊον ἔφη μαχούμενον βαδίζειν, εἰθισμένον ἀλλοτρίοις νεκροῖς, ὥσπερ ὄρνιν ἀργόν, ἐπικαταίρειν καὶ λείψανα πολέμων σπαράσσειν. Οὕτω γὰρ αὑτὸν ἐπιγράψαι Σερτωρίῳ, Λεπίδῳ, τοῖς Σπαρτακείοις, τὰ μὲν Κράσσου, τὰ δὲ Μετέλλου, τὰ δὲ Κάτλου κατωρθωκότος. Ὅθεν οὐ θαυμάζειν εἰ τῶν Ἀρμενιακῶν καὶ Ποντικῶν πολέμων ὑποβάλλεται τὴν δόξαν, ἄνθρωπος ἑαυτὸν εἰς δραπετικὸν θρίαμβον ἁμῶς γέ πως ἐμβαλεῖν μηχανησάμενος.

XXXIII. [32] Ἐκ τούτου Λεύκολλος μὲν ἀπῆρε, Πομπήϊος δὲ τῷ στόλῳ παντὶ τὴν μεταξὺ Φοινίκης καὶ Βοσπόρου θάλασσαν ἐπὶ φρουρᾷ διαλαβών, αὐτὸς ἐβάδιζεν ἐπὶ Μιθριδάτην, ἔχοντα τρισμυρίους πεζοὺς ἐν φάλαγγι καὶ δισχιλίους ἱππεῖς, μάχεσθαι δὲ μὴ θαρροῦντα. Καὶ πρῶτον μὲν αὐτοῦ καρτερὸν ὄρος καὶ δύσμαχον, ἐν ᾧ στρατοπεδεύων ἔτυχεν, ὡς ἄνυδρον ἐκλιπόντος, αὐτὸ τοῦτο κατασχὼν ὁ Πομπήϊος, καὶ τῇ φύσει τῶν βλαστανόντων καὶ ταῖς συγκλινίαις τῶν τόπων τεκμαιρόμενος ἔχειν πηγὰς τὸ χωρίον, ἐκέλευσεν ἐκβαλεῖν πανταχοῦ φρέατα. Καὶ μεστὸν ἦν εὐθὺς ὕδατος ἀφθόνου τὸ στρατόπεδον, ὥστε θαυμάζειν εἰ τῷ παντὶ χρόνῳ τοῦτο Μιθριδάτης ἠγνόησεν. Ἔπειτα περιστρατοπεδεύσας περιετείχιζεν αὐτόν. Ὁ δὲ πέντε καὶ τετταράκοντα πολιορκηθεὶς ἡμέρας ἔλαθεν ἀποδρὰς μετὰ τῆς ἐρρωμενεστάτης δυνάμεως, κτείνας τοὺς ἀχρήστους καὶ νοσοῦντας.

XXXIV. Εἶτα μέντοι περὶ τὸν Εὐφράτην καταλαβὼν αὐτὸν ὁ Πομπήϊος παρεστρατοπέδευσε· καὶ δεδιὼς μὴ φθάσῃ περάσας τὸν Εὐφράτην, ἐκ μέσων νυκτῶν ἐπῆγεν ὡπλισμένην τὴν στρατιάν· καθ´ ὃν χρόνον λέγεται τὸν Μιθριδάτην ὄψιν ἐν ὕπνοις ἰδεῖν τὰ μέλλοντα προδηλοῦσαν. Ἐδόκει γὰρ οὐρίῳ πνεύματι πλέων τὸ Ποντικὸν πέλαγος ἤδη Βόσπορον καθορᾶν καὶ φιλοφρονεῖσθαι τοὺς συμπλέοντας, ὡς ἄν τις ἐπὶ σωτηρίᾳ σαφεῖ καὶ βεβαίῳ χαίρων· ἄφνω δὲ ἀναφανῆναι πάντων ἔρημος ἐπὶ λεπτοῦ ναυαγίου διαφερόμενος. Ἐν τοιούτοις δὲ αὐτὸν ὄντα πάθεσι καὶ φάσμασιν ἐπιστάντες ἀνέστησαν οἱ φίλοι, φράζοντες ἐπιέναι Πομπήϊον. Ἦν οὖν ἐξ ἀνάγκης μαχητέον ὑπὲρ τοῦ χάρακος, καὶ προαγαγόντες οἱ στρατηγοὶ τὴν δύναμιν ἔταξαν.

Αἰσθόμενος δὲ τὴν παρασκευὴν αὐτῶν ὁ Πομπήϊος ὤκνει κατὰ σκότος εἰς κίνδυνον ἐλθεῖν, καὶ κύκλῳ μόνον ᾤετο δεῖν περιελαύνειν, ὅπως μὴ φεύγοιεν, ἡμέρας δὲ κρείττους ὄντας ἐπιχειρεῖν. Οἱ δὲ πρεσβύτατοι τῶν ταξιαρχῶν δεόμενοι καὶ παρακαλοῦντες ἐξώρμησαν αὐτόν· οὐδὲ γὰρ σκότος ἦν παντάπασιν, ἀλλὰ ἡ σελήνη καταφερομένη παρεῖχεν ἔτι τῶν σωμάτων ἱκανὴν ἔποψιν. Καὶ τοῦτο μάλιστα τοὺς βασιλικοὺς ἔσφηλεν. Ἐπῄεσαν μὲν γὰρ οἱ Ῥωμαῖοι κατὰ νώτου τὴν σελήνην ἔχοντες· πεπιεσμένου δὲ περὶ τὰς δύσεις τοῦ φωτός, αἱ σκιαὶ πολὺ τῶν σωμάτων ἔμπροσθεν προϊοῦσαι τοῖς πολεμίοις ἐπέβαλλον, οὐ δυναμένοις τὸ διάστημα συνιδεῖν ἀκριβῶς· ἀλλ´ ὡς ἐν χερσὶν ἤδη γεγονότων τοὺς ὑσσοὺς ἀφέντες μάτην οὐδενὸς ἐφίκοντο. Τοῦτο συνιδόντες οἱ Ῥωμαῖοι μετὰ κραυγῆς ἐπέδραμον, καὶ μηκέτι μένειν τολμῶντας, ἀλλ´ ἐκπεπληγμένους καὶ φεύγοντας ἔκτεινον, ὥστε πολὺ πλείονας μυρίων ἀποθανεῖν, ἁλῶναι δὲ τὸ στρατόπεδον.

XXXV. Αὐτὸς δὲ Μιθριδάτης ἐν ἀρχῇ μὲν ὀκτακοσίοις ἱππεῦσι διέκοψε καὶ διεξήλασε τοὺς Ῥωμαίους, ταχὺ δὲ τῶν ἄλλων σκεδασθέντων ἀπελείφθη μετὰ τριῶν. Ἐν οἷς ἦν Ὑψικράτεια παλλακίς, ἀεὶ μὲν ἀνδρώδης τις οὖσα καὶ παράτολμος· Ὑψικράτην γοῦν αὐτὴν ὁ βασιλεὺς ἐκάλει· τότε δὲ ἀνδρὸς ἔχουσα Πέρσου στολὴν καὶ ἵππον οὔτε τῷ σώματι πρὸς τὰ μήκη τῶν δρόμων ἀπηγόρευσεν οὔτε θεραπεύουσα τοῦ βασιλέως τὸ σῶμα καὶ τὸν ἵππον ἐξέκαμεν, ἄχρι ἧκον εἰς χωρίον Σίνωρα χρημάτων καὶ κειμηλίων βασιλικῶν μεστόν. Ἐξ οὗ λαβὼν ὁ Μιθριδάτης ἐσθῆτας πολυτελεῖς διένειμε τοῖς συνδεδραμηκόσι πρὸς αὐτὸν ἐκ τῆς φυγῆς. Ἔδωκε δὲ καὶ τῶν φίλων ἑκάστῳ φορεῖν θανάσιμον φάρμακον, ὅπως ἄκων μηδεὶς ὑποχείριος γένοιτο τοῖς πολεμίοις. Ἐντεῦθεν ὥρμητο μὲν ἐπ´ Ἀρμενίας πρὸς Τιγράνην, ἐκείνου δὲ ἀπαγορεύοντος καὶ τάλαντα ἑκατὸν ἐπικηρύξαντος αὐτῷ, παραμειψάμενος τὰς πηγὰς τοῦ Εὐφράτου διὰ τῆς Κολχίδος ἔφευγε.

XXXVI. [33] Πομπήϊος δὲ εἰς Ἀρμενίαν ἐνέβαλε τοῦ νέου Τιγράνου καλοῦντος αὐτόν· ἤδη γὰρ ἀφειστήκει τοῦ πατρός, καὶ συνήντησε τῷ Πομπηΐῳ περὶ τὸν Ἀράξην ποταμόν, ὃς ἀνίσχει μὲν ἐκ τῶν αὐτῶν τῷ Εὐφράτῃ τόπων, ἀποτρεπόμενος δὲ πρὸς τὰς ἀνατολὰς εἰς τὸ Κάσπιον ἐμβάλλει πέλαγος. Οὗτοι μὲν οὖν προῆγον ἅμα τὰς πόλεις παραλαμβάνοντες· ὁ δὲ βασιλεὺς

Τιγράνης ἔναγχος μὲν ὑπὸ Λευκόλλου συντετριμμένος, ἥμερον δέ τινα τῷ τρόπῳ καὶ πρᾷον πυθόμενος εἶναι τὸν Πομπήϊον, ἐδέξατο μὲν εἰς τὰ βασίλεια φρουράν, ἀναλαβὼν δὲ τοὺς φίλους καὶ συγγενεῖς αὐτὸς ἐπορεύετο παραδώσων ἑαυτόν. Ὡς δὲ ἦλθεν ἱππότης ἐπὶ τὸν χάρακα, ῥαβδοῦχοι δύο τοῦ Πομπηΐου προσελθόντες ἐκέλευσαν ἀποβῆναι τοῦ ἵππου καὶ πεζὸν ἐλθεῖν· οὐδένα γὰρ ἀνθρώπων ἐφ´ ἵππου καθεζόμενον ἐν Ῥωμαϊκῷ στρατοπέδῳ πώποτε ὀφθῆναι. Καὶ ταῦτα οὖν ὁ Τιγράνης ἐπείθετο καὶ τὸ ξίφος αὐτοῖς ἀπολυσάμενος παρεδίδου· καὶ τέλος, ὡς πρὸς αὐτὸν ἦλθε τὸν Πομπήϊον, ἀφελόμενος τὴν κίταριν ὥρμησε πρὸ τῶν ποδῶν θεῖναι, καὶ καταβαλὼν ἑαυτόν, αἴσχιστα δὴ πάντων, προσπεσεῖν αὐτοῦ τοῖς γόνασιν. Ἀλλ´ ὁ Πομπήϊος ἔφθη τῆς δεξιᾶς αὐτοῦ λαβόμενος προσαγαγέσθαι· καὶ πλησίον ἱδρυσάμενος ἑαυτοῦ, τὸν δὲ υἱὸν ἐπὶ θάτερα, τῶν μὲν ἄλλων ἔφησε δεῖν αἰτιᾶσθαι Λεύκολλον, ὑπ´ ἐκείνου γὰρ ἀφῃρῆσθαι Συρίαν, Φοινίκην, Κιλικίαν, Γαλατίαν, Σωφηνήν, ἃ δὲ ἄχρι ἑαυτοῦ διατετήρηκεν, ἕξειν ἐκτίσαντα ποινὴν ἑξακισχίλια τάλαντα Ῥωμαίοις τῆς ἀδικίας, Σωφηνῆς δὲ βασιλεύσειν τὸν υἱόν. Ἐπὶ τούτοις ὁ μὲν Τιγράνης ἠγάπησε, καὶ τῶν Ῥωμαίων ἀσπασαμένων αὐτὸν βασιλέα περιχαρὴς γενόμενος ἐπηγγείλατο στρατιώτῃ μὲν ἡμιμναῖον ἀργυρίου δώσειν, ἑκατοντάρχῃ δὲ μνᾶς δέκα, χιλιάρχῳ δὲ τάλαντον· ὁ δ´ υἱὸς ἐδυσφόρει, καὶ κληθεὶς ἐπὶ δεῖπνον οὐκ ἔφη Πομπηΐου δεῖσθαι τοιαῦτα τιμῶντος· καὶ γὰρ αὐτὸς ἄλλον εὑρήσειν Ῥωμαίων. Ἐκ τούτου δεθεὶς εἰς τὸν θρίαμβον ἐφυλάττετο. Καὶ μετ´ οὐ πολὺν χρόνον ἔπεμψε Φραάτης ὁ Πάρθος ἀπαιτῶν μὲν τὸν νεανίσκον, ὡς αὐτοῦ γαμβρόν, ἀξιῶν δὲ τῶν ἡγεμονιῶν ὅρῳ χρῆσθαι τῷ Εὐφράτῃ. Πομπήϊος δὲ ἀπεκρίνατο τὸν μὲν Τιγράνην τῷ πατρὶ μᾶλλον ἢ τῷ πενθερῷ προσήκειν, ὅρῳ δὲ χρήσεσθαι τῷ δικαίῳ.

XXXVII. [34] Καταλιπὼν δὲ φρουρὸν Ἀρμενίας Ἀφράνιον αὐτὸς ἐβάδιζε διὰ τῶν περιοικούντων τὸν Καύκασον ἐθνῶν ἀναγκαίως ἐπὶ Μιθριδάτην. Μέγιστα δὲ αὐτῶν ἐστιν ἔθνη Ἀλβανοὶ καὶ Ἴβηρες, Ἴβηρες μὲν ἐπὶ τὰ Μοσχικὰ ὄρη καὶ τὸν Πόντον καθήκοντες, Ἀλβανοὶ δὲ ἐπὶ τὴν ἕω καὶ τὴν Κασπίαν κεκλιμένοι θάλασσαν. Οὗτοι πρῶτον μὲν αἰτοῦντι Πομπηΐῳ δίοδον ἔδοσαν· χειμῶνος δὲ τὴν στρατιὰν ἐν τῇ χώρᾳ καταλαβόντος καὶ τῆς Κρονικῆς ἑορτῆς τοῖς Ῥωμαίοις καθηκούσης, γενόμενοι τετρακισμυρίων οὐκ ἐλάττους ἐπεχείρησαν αὐτοῖς, διαβάντες τὸν Κύρνον ποταμόν, ὃς ἐκ τῶν Ἰβηρικῶν ὀρῶν ἀνιστάμενος καὶ δεχόμενος κατιόντα τὸν Ἀράξην ἀπ´ Ἀρμενίας ἐξίησι δώδεκα στόμασιν εἰς τὸ Κάσπιον. Οἱ δὲ οὔ φασι τούτῳ συμφέρεσθαι τὸν Ἀράξην, ἀλλὰ καθ´ ἑαυτόν, ἐγγὺς δὲ ποιεῖσθαι τὴν ἐκβολὴν εἰς ταὐτὸ πέλαγος. Πομπήϊος δέ, καίπερ ἐνστῆναι δυνάμενος πρὸς τὴν διάβασιν τοῖς πολεμίοις, περιεῖδε διαβάντας καθ´ ἡσυχίαν· εἶτα ἐπαγαγὼν ἐτρέψατο καὶ διέφθειρε παμπληθεῖς. Τῷ δὲ βασιλεῖ δεηθέντι καὶ πέμψαντι πρέσβεις ἀφεὶς τὴν ἀδικίαν καὶ σπεισάμενος, ἐπὶ τοὺς Ἴβηρας ἐβάδιζε, πλήθει μὲν οὐκ ἐλάττονας, μαχιμωτέρους δὲ τῶν ἑτέρων ὄντας, ἰσχυρῶς δὲ βουλομένους τῷ Μιθριδάτῃ χαρίζεσθαι καὶ διωθεῖσθαι τὸν Πομπήϊον. Οὔτε γὰρ Μήδοις οὔτε Πέρσαις ὑπήκουσαν Ἴβηρες, διέφυγον δὲ καὶ τὴν Μακεδόνων ἀρχήν, Ἀλεξάνδρου διὰ ταχέων ἐκ τῆς Ὑρκανίας ἀπάραντος. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τούτους μάχῃ μεγάλῃ τρεψάμενος ὁ Πομπήϊος, ὥστε ἀποθανεῖν μὲν ἐνακισχιλίους, ἁλῶναι δὲ πλείους μυρίων, εἰς τὴν Κολχικὴν ἐνέβαλε· καὶ πρὸς τὸν Φᾶσιν αὐτῷ Σερουΐλιος ἀπήντησε, τὰς ναῦς ἔχων αἷς ἐφρούρει τὸν Πόντον.

XXXVIII. [35] Ἡ μὲν οὖν Μιθριδάτου δίωξις ἐνδεδυκότος εἰς τὰ περὶ Βόσπορον ἔθνη καὶ τὴν Μαιῶτιν ἀπορίας εἶχε μεγάλας· Ἀλβανοὶ δὲ αὖθις ἀφεστῶτες αὐτῷ προσηγγέλθησαν. Πρὸς οὓς ὑπ´ ὀργῆς καὶ φιλονεικίας ἐπιστρέψας τόν τε Κύρνον μόλις καὶ παραβόλως πάλιν διεπέρασεν ἐπὶ πολὺ σταυροῖς ὑπὸ τῶν βαρβάρων ἀποκεχαρακωμένον, καὶ μακρᾶς αὐτὸν ἐκδεχομένης ἀνύδρου καὶ ἀργαλέας ὁδοῦ, μυρίους ἀσκοὺς ὕδατος ἐμπλησάμενος ἤλαυνεν ἐπὶ τοὺς πολεμίους, καὶ κατέλαβε πρὸς Ἄβαντι ποταμῷ παρατεταγμένους ἑξακισμυρίους πεζοὺς καὶ δισχιλίους ἱππεῖς ἐπὶ μυρίοις, ὡπλισμένους δὲ φαύλως καὶ δέρμασι θηρίων τοὺς πολλούς. Ἡγεῖτο δὲ αὐτῶν βασιλέως ἀδελφὸς ὄνομα Κῶσις. Οὗτος ἐν χερσὶ τῆς μάχης γενομένης ἐπὶ τὸν Πομπήϊον ὁρμήσας αὐτὸν ἔβαλεν ἐπὶ τὴν τοῦ θώρακος ἐπιπτυχὴν ἀκοντίσματι, Πομπήϊος δὲ ἐκεῖνον ἐκ χειρὸς διελάσας ἀνεῖλεν. Ἐν ταύτῃ τῇ μάχῃ λέγονται καὶ Ἀμαζόνες συναγωνίσασθαι τοῖς βαρβάροις, ἀπὸ τῶν περὶ τὸν Θερμώδοντα ποταμὸν ὀρῶν καταβᾶσαι. Μετὰ γὰρ τὴν μάχην σκυλεύοντες οἱ Ῥωμαῖοι τοὺς βαρβάρους πέλταις Ἀμαζονικαῖς καὶ κοθόρνοις ἐνετύγχανον, σῶμα δὲ οὐδὲν ὤφθη γυναικεῖον. Νέμονται δὲ τοῦ Καυκάσου τὰ καθήκοντα πρὸς τὴν Ὑρκανίαν θάλασσαν, οὐχ ὁμοροῦσαι τοῖς Ἀλβανοῖς, ἀλλὰ Γέλαι καὶ Λῆγες οἰκοῦσι διὰ μέσου· καὶ τούτοις ἔτους ἑκάστου δύο μῆνας εἰς ταὐτὸ φοιτῶσαι περὶ τὸν Θερμώδοντα ποταμὸν ὁμιλοῦσιν, εἶτα καθ´ αὑτὰς ἀπαλλαγεῖσαι βιοτεύουσιν.

XXXIX. [36] Ὁρμήσας δὲ μετὰ τὴν μάχην ὁ Πομπήϊος ἐλαύνειν ἐπὶ τὴν Ὑρκανίαν καὶ Κασπίαν θάλασσαν, ὑπὸ πλήθους ἑρπετῶν θανασίμων ἀπετράπη τριῶν ὁδὸν ἡμερῶν ἀποσχών, εἰς δὲ τὴν μικρὰν Ἀρμενίαν ἀνεχώρησε. Καὶ τῷ μὲν Ἐλυμαίων καὶ Μήδων βασιλεῖ πέμψασι πρέσβεις ἀντέγραψε φιλικῶς, τὸν δὲ Πάρθον, εἰς τὴν Γορδυηνὴν ἐμβεβληκότα καὶ περικόπτοντα τοὺς ὑπὸ Τιγράνῃ, πέμψας μετὰ Ἀφρανίου δύναμιν ἐξήλασε διωχθέντα μέχρι τῆς Ἀρβηλίτιδος.

Ὅσαι δὲ τῶν Μιθριδάτου παλλακίδων ἀνήχθησαν, οὐδεμίαν ἔγνω, πάσας δὲ τοῖς γονεῦσι καὶ οἰκείοις ἀνέπεμπεν. Ἦσαν γὰρ αἱ πολλαὶ θυγατέρες καὶ γυναῖκες στρατηγῶν καὶ δυναστῶν. Στρατονίκη δέ, ἣ μέγιστον εἶχεν ἀξίωμα καὶ τὸ πολυχρυσότατον τῶν φρουρίων ἐφύλαττεν, ἦν μέν, ὡς ἔοικε, ψάλτου τινὸς οὐκ εὐτυχοῦς τἆλλα, πρεσβύτου δὲ θυγάτηρ, οὕτω δὲ εὐθὺς εἷλε παρὰ πότον ψήλασα τὸν Μιθριδάτην, ὥστε ἐκείνην μὲν ἔχων ἀνεπαύετο, τὸν δὲ πρεσβύτην ἀπέπεμψε δυσφοροῦντα τῷ μηδὲ προσρήσεως τυχεῖν ἐπιεικοῦς. Ὡς μέντοι περὶ ὄρθρον ἐγερθεὶς εἶδεν ἔνδον ἐκπωμάτων μὲν ἀργυρῶν καὶ χρυσῶν τραπέζας, ὄχλον δὲ θεραπείας πολύν, εὐνούχους δὲ καὶ παῖδας ἱμάτια τῶν πολυτελῶν προσφέροντας αὐτῷ, καὶ πρὸ τῆς θύρας ἵππον ἑστῶτα κεκοσμημένον ὥσπερ οἱ τῶν φίλων τοῦ βασιλέως, χλευασμὸν εἶναι τὸ χρῆμα καὶ παιδιὰν ἡγούμενος ὥρμησε φεύγειν διὰ θυρῶν. Τῶν δὲ θεραπόντων ἀντιλαμβανομένων, καὶ λεγόντων ὅτι πλουσίου τεθνηκότος ἔναγχος οἶκον αὐτῷ μέγαν ὁ βασιλεὺς δεδώρηται, καὶ ταῦτα μικραί τινες ἀπαρχαὶ καὶ δείγματα τῶν ἄλλων χρημάτων καὶ κτημάτων εἰσίν, οὕτω πιστεύσας μόλις καὶ τὴν πορφύραν ἀναλαβὼν καὶ ἀναπηδήσας ἐπὶ τὸν ἵππον ἤλαυνε διὰ τῆς πόλεως βοῶν· « Ἐμὰ ταῦτα πάντα ἐστί. » Πρὸς δὲ τοὺς καταγελῶντας οὐ τοῦτο ἔλεγεν εἶναι θαυμαστόν, ἀλλ´ ὅτι μὴ λίθοις βάλλει τοὺς ἀπαντῶντας ὑφ´ ἡδονῆς μαινόμενος. Ταύτης μὲν ἦν καὶ γενεᾶς καὶ αἵματος ἡ Στρατονίκη. Τῷ δὲ Πομπηΐῳ καὶ τὸ χωρίον παρεδίδου τοῦτο καὶ δῶρα πολλὰ προσήνεγκεν, ὧν ἐκεῖνος ὅσα κόσμον ἱεροῖς καὶ λαμπρότητα τῷ θριάμβῳ παρέξειν ἐφαίνετο λαβὼν μόνα, τὰ λοιπὰ τὴν Στρατονίκην ἐκέλευε κεκτῆσθαι χαίρουσαν.

XL. Ὁμοίως δὲ καὶ τοῦ βασιλέως τῶν Ἰβήρων κλίνην τε καὶ τράπεζαν καὶ θρόνον, ἅπαντα χρυσᾶ, πέμψαντος αὐτῷ καὶ δεηθέντος λαβεῖν, καὶ ταῦτα τοῖς ταμίαις παρέδωκεν εἰς τὸ δημόσιον. [37] Ἐν δὲ τῷ Καινῷ φρουρίῳ καὶ γράμμασιν ἀπορρήτοις ὁ Πομπήϊος ἐνέτυχε τοῦ Μιθριδάτου, καὶ διῆλθεν οὐκ ἀηδῶς αὐτὰ πολλὴν ἔχοντα τοῦ ἤθους κατανόησιν. Ὑπομνήματα γὰρ ἦν, ἐξ ὧν ἐφωράθη φαρμάκοις ἄλλους τε πολλοὺς καὶ τὸν υἱὸν Ἀριαράθην ἀνῃρηκὼς καὶ τὸν Σαρδιανὸν Ἀλκαῖον, ὅτι παρευδοκίμησεν αὐτὸν ἵππους ἀγωνιστὰς ἐλαύνων. Ἦσαν δὲ ἀναγεγραμμέναι καὶ κρίσεις ἐνυπνίων, ὧν τὰ μὲν αὐτὸς ἑωράκει, τὰ δὲ ἔνιαι τῶν γυναικῶν, ἐπιστολαί τε Μονίμης πρὸς αὐτὸν ἀκόλαστοι καὶ πάλιν ἐκείνου πρὸς αὐτήν. Θεοφάνης δὲ καὶ Ῥουτιλίου λόγον εὑρεθῆναί φησι παροξυντικὸν ἐπὶ τὴν ἀναίρεσιν τῶν ἐν Ἀσίᾳ Ῥωμαίων. Ὃ καλῶς εἰκάζουσιν οἱ πλεῖστοι κακοήθευμα τοῦ Θεοφάνους εἶναι, τάχα μὲν οὐδὲν αὐτῷ τὸν Ῥουτίλιον ἐοικότα μισοῦντος, εἰκὸς δὲ καὶ διὰ Πομπήϊον, οὗ τὸν πατέρα παμπόνηρον ἀπέδειξεν ὁ Ῥουτίλιος ἐν ταῖς ἱστορίαις.

[38] Ἐντεῦθεν εἰς Ἀμισὸν ἐλθὼν ὁ Πομπήϊος πάθος νεμεσητὸν ὑπὸ φιλοτιμίας ἔπαθε. Πολλὰ γὰρ τὸν Λεύκολλον ἐπικερτομήσας, ὅτι τοῦ πολεμίου ζῶντος ἔγραφε διατάξεις καὶ δωρεὰς ἔνεμε καὶ τιμάς, ἃ συνῃρημένου πολέμου καὶ πέρας ἔχοντος εἰώθασι ποιεῖν οἱ νενικηκότες, αὐτὸς ἐν Βοσπόρῳ Μιθριδάτου κρατοῦντος καὶ συνειλοχότος ἀξιόμαχον δύναμιν, ὡς δὴ συντετελεσμένων ἁπάντων, ἔπραττε ταὐτά, διακοσμῶν τὰς ἐπαρχίας καὶ διανέμων δωρεάς, πολλῶν μὲν ἡγεμόνων καὶ δυναστῶν, βασιλέων δὲ δώδεκα βαρβάρων ἀφιγμένων πρὸς αὐτόν. Ὅθεν οὐδὲ ἠξίωσε τὸν Πάρθον ἀντιγράφων, ὥσπερ οἱ λοιποί, βασιλέα βασιλέων προσαγορεῦσαι, τοῖς ἄλλοις χαριζόμενος.

suite
 

Quand on annonça dans Rome que la guerre des pirates était terminée, et que Pompée profitait de son loisir pour visiter les villes de son gouvernement, un des tribuns du peuple, Manilius, proposa un décret pour donner à Pompée le commandement de toutes les provinces et de toutes les troupes que Lucullus avait sous ses ordres, en y joignant la Bithynie, qu’occupait Glabrion, et pour le charger de faire la guerre aux rois Mithridate et Tigrane, à la tête de toutes les forces maritimes, et avec la même puissance sur toutes les mers qu’on lui avait conférée lors de la guerre précédente. C’était soumettre à un seul homme tout l’empire romain ; car les seules provinces qui ne lui avaient pas été attribuées par le premier décret, telles que la Phrygie, la Lycaonie, la Galatie, la Cappadoce, la Cilicie, la Haute-Colchide et l’Arménie, étaient jointes aux autres dans le second, ainsi que toutes les forces, toutes les armées avec lesquelles Lucullus avait vaincu Mithridate et Tigrane. Le tort que ce décret faisait à Lucullus, en le privant de la gloire de ses exploits, 366 en lui donnant un successeur pour le triomphe bien plus que pour la conduite de la guerre, affligea les nobles, qui ne pouvaient se dissimuler l’injustice et l’ingratitude dont on payait les services de ce général. Mais ce n’était pas ce qui les touchait le plus : ils ne supportaient pas l’idée de voir élever Pompée à un degré de puissance qu’ils regardaient comme une tyrannie tout établie. Ils s’encourageaient donc les uns les autres à faire rejeter cette loi, et à ne pas trahir la liberté. Mais, quand le jour fut venu, ils perdirent courage, effrayés des dispositions du peuple, et gardèrent tous le silence. Catulus seul combattit longtemps la loi, mais sans pouvoir gagner personne du peuple : alors, s’adressant aux sénateurs, il leur cria plusieurs fois, du haut de la tribune, de chercher, comme leurs ancêtres, une montagne, une roche escarpée, pour s’y retirer et conserver la liberté (32). La loi passa, malgré ses efforts, ratifiée, dit-on, par le suffrage unanime des tribus ; et Pompée, absent, fut déclaré maître absolu de presque tout ce que Sylla avait usurpé en subjuguant sa patrie par les armes et par la guerre.

Quand il reçut les lettres qui lui apprenaient ce décret, et que ceux de ses amis qui étaient présents l’en félicitèrent, il fronça les sourcils, se frappa la cuisse, et s’écria, comme accablé et affligé de la puissance qu’on lui décernait : « Ah ! mes travaux ne finiront donc pas ! Quel bonheur pour moi si je n’avais été qu’un particulier inconnu ! Ne cesserai-je point de passer d’un commandement à un autre ! Ne pourrai-je donc un jour me dérober à l’envie, et mener à la campagne, avec ma femme, une vie douce et paisible ! » Cette dissimulation déplut même a ses meilleurs amis : ils savaient très-bien que son ambition naturelle et sa passion pour le 367 commandement, enflammées encore par ses différends avec Lucullus, lui faisaient éprouver en cet instant une satisfaction plus vive que jamais. Du reste, ses actions eurent bientôt décelé ses vrais sentiments. Car il fit afficher partout des ordonnances pour rappeler les soldats, et mander par devers lui les rois et les princes soumis à son gouvernement. Quand il fut arrivé en Asie, il ne laissa rien subsister de ce que Lucullus avait fait : il remit aux uns les peines prononcées contre eux, et priva les autres des récompenses qui leur avaient été décernées ; prenant à tâche de montrer aux admirateurs de Lucullus que celui-ci ne disposait plus de rien.

Lucullus lui en fit porter ses plaintes par des amis communs, et l’on convint qu’ils auraient ensemble une conférence : elle eut lieu dans la Galatie. Comme c’étaient deux grands généraux, et qui s’étaient illustrés par de glorieux exploits, les licteurs marchaient devant eux avec leurs faisceaux entourés de branchés de laurier. Lucullus venait d’un pays verdoyant et ombragé ; Pompée, au contraire, avait fait une longue marche à travers des lieux dénués d’arbres et arides. Quand on fut en présence, les licteurs de Lucullus, voyant que ceux de Pompée avaient leurs lauriers desséchés et flétris, leur en donnèrent des leurs, qui étaient fraîchement cueillis, et en couronnèrent leurs faisceaux : on en tira le présage que Pompée venait pour frustrer Lucullus du prix de ses victoires et de la gloire qui devait lui en revenir. Lucullus avait sur Pompée l’avantage d’avoir été consul avant lui, et d’être plus âgé ; Pompée l’emportait par les dignités, à cause de ses deux triomphes. Leur entrevue se passa d’abord avec toute la politesse possible, et avec des marques de réciproque estime : ils exaltèrent les exploits l’un de l’autre, et se félicitèrent de leurs succès ; mais dans la suite de leur conversation ils ne gardèrent plus ni mesure ni retenue : ils en vinrent jusqu’aux injures. 368 Pompée blâma la cupidité de Lucullus, Lucullus censura l’ambition de Pompée ; et leurs amis eurent bien de la peine à les séparer (33).

Lucullus distribua comme il le voulut les terres conquises en Galatie, et d’autres récompenses encore. Pompée, s’étant campé auprès de lui, défendit de lui obéir dorénavant, et lui enleva tous ses soldats, à la réserve de seize cents, dont il pensait ne pouvoir tirer lui-même aucun service, à cause de leur mutinerie, et qu’il savait d’ailleurs mal disposés pour Lucullus. Il ne se borna point à ces avanies : il décriait hautement les exploits de Lucullus. « Lucullus, disait-il, n’a fait la guerre que contre la pompe et le vain faste des deux rois, et m’a laissé à combattre leur véritable puissance, puisque Mithridate, revenu de son aveuglement, cherche son secours dans les boucliers, les épées et les chevaux. » Lucullus, usant de représailles, disait qu’il ne restait plus à Pompée qu’un fantôme, une ombre de guerre, « Accoutumé, disait-il, à se jeter, comme un oiseau de proie lâche et timide sur les corps qu’il n’a pas tués, et à déchirer, pour ainsi dire, des restes de guerres, l’homme qui s’est attribué la défaite de Sertorius, celles de Lépidus et de Spartacus, quoiqu’elles fussent l’ouvrage de Crassus, de Métellus et de Catulus, peut bien, sans qu’on s’étonne, usurper la gloire d’avoir terminé les guerres d’Arménie et de Pont, après être parvenu, par toutes sortes de voies, à s’ingérer dans le triomphe de Crassus sur les esclaves fugitifs. »

Lucullus ne tarda pas à partir pour l’Italie ; Pompée occupa avec sa flotte la mer qui s’étend depuis la Phénicie jusqu’au Bosphore, afin d’en rendre la navigation sûre ; puis il alla par terre chercher Mithridate. Le roi avait une armée de trente mille hommes de pied et de deux mille chevaux ; mais il n’osait risquer la bataille. 369 Campé d’abord sur une montagne forte d’assiette, et où il n’était pas facile de l’attaquer, il abandonna cette position, parce qu’il y manquait d’eau. Pompée s’en saisit aussitôt ; et, conjecturant par la nature des plantes qu’elle produisait et par les ravins qui la coupaient en plusieurs endroits, qu’il devait y avoir des sources, il fit creuser partout des puits, et dans peu de temps le camp eut de l’eau en abondance. Aussi Pompée s’étonnait-il que Mithridate fût resté tout le temps sans se douter d’un tel avantage. Il alla ensuite se poster autour de l’ennemi, et l’environna d’une muraille de circonvallation. Mais Mithridate, qu’il tenait assiégé depuis quarante-cinq jours, se sauva sans être aperçu, avec l’élite de son armée, après avoir fait tuer les personnes inutiles et les malades.

Pompée se mit à sa poursuite, l’atteignit près de l’Euphrate, et campa dans son voisinage. Craignant qu’il ne se pressât de passer le fleuve, il fit marcher au milieu de la nuit son armée en ordre de bataille. C’était, à ce qu’on assure, l’heure même où Mithridate avait eu, pendant son sommeil, une’ vision qui lui présageait sa destinée. Il lui semblait faire voile sur la mer de Pont par un vent favorable : arrivé en vue du Bosphore, et ne doutant plus de son salut, il s’en réjouissait avec ceux qui étaient dans le vaisseau, quand tout à coup il se trouva privé de tout secours et emporté au hasard sur un mince débris du navire. Il était encore tout agité de ce songe, au moment où ses amis entrèrent dans sa tente pour le réveiller, et lui apprendre que Pompée était là. Il lui fallait à toute force combattre pour défendre son camp ; ses généraux firent prendre les armes aux troupes, et les rangèrent en bataille.

Pompée, averti qu’on se préparait à le recevoir, n’osait risquer un combat nocturne ; il voulait se borner à les envelopper, pour empêcher qu’ils ne prissent la fuite, et 370 les attaquer le lendemain à la pointe du jour, pour profiter de la supériorité de ses soldats. Mais les plus vieux officiers le déterminèrent, par leurs vives instances, à combattre sans différer, parce que la nuit n’était pas tout à fait obscure, et que la lune, quoique déjà basse, faisait encore suffisamment reconnaître les objets. Ce fut cette circonstance surtout qui trompa les soldats du roi ; car les Romains s’avançaient, ayant la lune derrière le dos ; et, comme elle penchait vers le couchant, les ombres des corps, en se prolongeant fort loin, tombaient sur les ennemis, et les empêchaient de juger exactement de l’intervalle qui les séparait des Romains. Ils se les figuraient à portée, quand ils étaient loin encore, et lançaient en vain leurs javelots, qui n’atteignaient personne. Les Romains, s’en étant aperçus, courent sur eux en jetant de grands cris : les Barbares, n’osant plus les attendre, sont saisis de frayeur, et prennent la fuite. Il en périt plus de dix mille, et leur camp fut pris.

Mithridate ; au commencement de l’action, s’était fait jour à travers les Romains avec huit cents chevaux, et avait abandonné le champ de bataille ; mais bientôt ses cavaliers se dispersèrent, et il resta seul avec trois personnes, parmi lesquelles était Hypsicratia, une de ses concubines, qui avait toujours montré un courage mâle et une audace extraordinaire ; à raison de quoi le roi l’appelait Hypsicratès (34). On la vit alors, vêtue du costume des soldats perses, et montée sur un cheval, supporter, sans faiblir, la fatigue d’une course immense, donnant au roi les soins les plus assidus, et pansant elle-même son cheval, jusqu’à ce qu’enfin ils arrivèrent à la forteresse d’Inora (35), où étaient les trésors et les meubles royaux. Mithridate prit des robes magnifiques, qu’il dis- 371 tribua à ceux qui s’étaient rassemblés autour de lui depuis la déroute. Il donna aussi à chacun de ses amis un poison mortel, afin qu’aucun d’eux ne tombât vivant, malgré lui, entre les mains de ses ennemis. De là il prit le chemin de l’Arménie, pour aller joindre Tigrane. Mais Tigrane lui refusa l’entrée de ses États, et fit publier qu’il donnerait cent talents (36) à quiconque lui apporterait sa tête ; ce qui obligea Mithridate d’aller passer l’Euphrate à sa source, pour s’enfuir par la Colchide.

Cependant Pompée entra dans l’Arménie, appelé par le jeune Tigrane, qui était déjà en révolte contre son père, et qui vint au-devant de Pompée sur les bords de l’Araxe. Ce fleuve prend sa source dans les mêmes lieux que l’Euphrate, mais il se détourne du côté du levant, et va se jeter dans la mer Caspienne. Pompée et le jeune Tigrane avancèrent ensemble dans le pays, recevant les villes à composition.

Le roi Tigrane, qui venait d’être entièrement défait par Lucullus, informé que Pompée était d’un caractère doux et facile, ouvrit les portes de sa capitale à une garnison romaine ; et, prenant avec lui ses amis et ses parents, il partit pour se rendre à Pompée. Dès qu’il arriva à cheval près des retranchements, deux licteurs de Pompée se présentèrent à sa rencontre, et lui ordonnèrent de descendre de cheval et d’entrer à pied, en lui disant que jamais on n’avait vu personne à cheval dans un camp romain. Tigrane obéit, et ôta même son épée, qu’il remit aux licteurs. Quand il fut devant Pompée, il détacha son diadème pour le mettre aux pieds du général, et se prosterna bassement à terre, pour lui embrasser les genoux Mais Pompée le prévint, et, l’ayant pris par la main, il le conduisit dans sa tente, où il le fit asseoir à un de ses côtés, et Tigrane, son fils, à l’autre : « C’est à Lucullus, 372  lui dit-il, que tu dois t’en prendre des pertes que tu as faites jusqu’ici ; c’est lui qui t’a enlevé la Syrie, la Phénicie, la Galatie et la Sophène : je te laisse tout ce que tu avais lorsque je suis arrivé, à condition que tu paieras aux Romains six mille talents (37), en réparation des torts que tu leur as faits ; je donne à ton fils le royaume de Sophène. » Tigrane, satisfait de ces conditions, et salué roi par les Romains, promit, dans le transport de sa joie, de donner à chaque soldat une demi-mine d’argent (38), dix mines (39) à chaque centurion et un talent (40) à chaque tribun. Mais le fils parut fort mécontent ; et, Pompée l’ayant invité à souper, il répondit qu'il n’avait pas besoin de Pompée, ni des honneurs qu’il donnait. « Je trouverai, ajouta-t-il, d’autres Romains qui sauront m’en procurer de plus considérables. » Pompée, piqué de cette réponse, le fit charger de chaînes, et le réserva pour son triomphe. Peu de temps après Phraate, le Parthe, envoya réclamer le jeune Tigrane, qui était son gendre, et représenter à Pompée qu’il devait borner ses conquêtes à l’Euphrate. Pompée répondit que le jeune Tigrane tenait de plus près à son père qu’à son beau-père, et que la justice réglerait les bornes de ses conquêtes.

Il laissa Afranius pour garder l’Arménie, et marcha contre Mithridate ; il lui fallut prendre sa route à travers les nations qui habitaient les environs du Caucase. Les plus puissantes sont les Albaniens et les Ibères : les Ibères s’étendent jusqu’aux montagnes Moschiques (41) et au Pont ; les Albaniens tournent à l’orient et vers la mer Cas- 373 pienne. Ces derniers accordèrent d’abord le passage que Pompée leur avait demandé ; mais, l’hiver ayant surpris son armée dans leur pays, les Barbares profitèrent de cette circonstance et du moment où les Romains célébraient la fête des Saturnales, pour les venir attaquer : ils étaient au nombre de quarante mille au .moins. Ils passèrent le fleuve Cyrnus (42), qui prend sa source dans les montagnes d’Ibérie, et, après avoir reçu l’Araxe, lequel descend de l’Arménie, se jette par douze embouchures dans la mer Caspienne. D’autres prétendent que le Cyrnus ne reçoit pas l’Araxe ; que l’Araxe a son cours séparé près du Cyrnus, et se décharge dans la même mer. Pompée eût pu s’opposer au passage des ennemis ; mais il les laissa traverser sans obstacle, puis il les chargea brusquement, les mit en déroute, et en fit un grand carnage. Leur roi eut recours aux prières, et envoya des ambassadeurs à Pompée, qui lui pardonna son injustice, et fit la paix avec lui. Pompée marcha alors contre les Ibères, aussi nombreux et plus aguerris que les Albaniens, et qui brûlaient de servir Mithridate et de repousser Pompée. Les Ibères n’avaient jamais été soumis ni aux Mèdes, ni aux Perses ; ils avaient même évité l’empire des Macédoniens, parce qu’Alexandre était parti précipitamment de l’Hyrcanie. Pompée les vainquit dans un grand combat, leur tua neuf mille hommes, et fit plus de dix mille prisonniers. De là, il se jeta dans la Colchide, où Servilius vint le joindre à l’embouchure du Phase, avec les vaisseaux qui lui servaient à garderie Pont-Euxin.

La poursuite de Mithridate, qui s’était caché parmi les nations du Bosphore (43) et des Palus-Méotides, offrait de 374 grandes difficultés ; d’ailleurs Pompée reçut la nouvelle que les Albaniens s’étaient derechef révoltés : il traverse encore une fois le Cyrnus, mais avec beaucoup de peine et de danger : les Barbares en avaient fortifié la rive par une palissade de troncs d’arbres. Au delà du fleuve, il lui fallut faire une longue route dans un pays sec et aride : il fit remplir d’eau dix mille outres, et passa du côté des ennemis, qu’il trouva rangés en bataille sur le bord du fleuve Abas (44). Ils avaient soixante mille hommes de pied et douze mille chevaux ; mais ils étaient mal armés, et n’avaient, la plupart, pour toute défense, que des peaux de bêtes. Ils étaient commandés par un frère du roi, nommé Cosis. Dès que le combat fut engagé, Cosis, courant sur Pompée, lui lança son javelot, et l’atteignit au défaut de la cuirasse ; mais Pompée le perça de sa javeline, et l’étendit mort. On dit que les Amazones, descendues des montagnes voisines du fleuve Thermodon, combattirent à cette bataille du côté des Barbares, car les Romains, en dépouillant les morts après le combat, trouvèrent des boucliers et des brodequins d’Amazones ; mais on ne reconnut pas un seul corps de femme. Les Amazones habitent la partie du Caucase qui regarde la mer d’Hyrcanie ; elles ne sont pas limitrophes des Albaniens : les Gètes et les Lèges les en séparent ; elles vont chaque année passer deux mois avec ces deux peuples sur les bords du Thermodon ; ce terme expiré, elles rentrent dans leur pays, où elles vivent absolument seules, sans aucun commerce avec les hommes.

Pompée, après ce combat, se mit en chemin pour gagner l’Hyrcanie et la mer Caspienne (45) : il n’en était qu’à 375 trois journées de chemin ; mais, arrêté par le grand nombre de serpents venimeux qu’on trouve dans ces contrées, il revint sur ses pas, et se retira dans la petite Arménie. Là, il reçut des ambassadeurs des rois des Élymiens (46) et des Mèdes, et leur remit, pour leurs maîtres, des lettres remplies de témoignages d’amitié. Le Parthe s’était jeté dans la Gordyène (47), et opprimait les sujets de Tigrane : Pompée détacha contre lui Afranius, avec un corps d’armée, et le fit chasser et poursuivre jusqu’à l’Arbélitide (48).

Pompée ne voulut voir aucune des concubines de Mithridate qui lui furent amenées : il les renvoya toutes à leurs parents ou à leurs proches ; car elles étaient la plupart femmes ou filles des capitaines et des courtisans de Mithridate. Stratonice, celle qui était le plus en crédit auprès du roi, et qui avait la garde de la forteresse qui contenait la plus grande partie de ses trésors, était, dit-on, fille d’un musicien vieux et pauvre. Un jour elle avait chanté, pendant le souper, devant Mithridate : le roi en fut si ravi, qu’il voulut coucher avec elle cette nuit même, et renvoya le vieillard mécontent de n’avoir pas eu pour sa part un seul mot d’honnêteté ; mais, le lendemain, à son réveil, celui-ci vit devant lui des tables couvertes de vaisselle d’or et d’argent, une grande foule de domestiques, des eunuques et des pages qui lui apportaient des habits magnifiques, et, à sa porte, un cheval couvert d’un riche harnais, comme les chevaux des amis du roi. Il crut que c’était une plaisanterie, et voulut s’enfuir de la maison ; mais les domestiques l’arrêtèrent, et lui dirent que le roi lui avait fait don d’une grande maison provenant d’un 376 homme riche mort depuis peu, et que ce n’était encore là que l’avant-goût et un échantillon des autres biens dont il serait en possession. Il avait de la peine à croire ce qu’on lui disait ; mais enfin il se laissa revêtir d’une robe de pourpre, monta à cheval, et traversa la ville en criant : « Tout ceci est à moi ! » Et, si quelqu’un se moquait de lui : « Ce ne sont pas mes folies, disait-il, qui doivent surprendre ; il faut s’étonner bien plutôt que, dans l’excès de joie qui me rend fou, je ne jette pas des pierres aux passants. » Voilà de quelle famille et de quel sang était Stratonice (49). Elle livra à Pompée la forteresse qu’elle avait en garde, et lui fit de riches présents ; mais Pompée ne prit que ce qui pouvait servir à la décoration des temples et à l’ornement de son triomphe : il voulut que Stratonice conservât le reste pour elle.

Le roi des Ibères lui envoya un lit, une table et un trône, le tout d’or massif, et le fit prier de les recevoir comme un gage de son amitié. Pompée les remit aux questeurs pour le trésor public. Il trouva, dans la forteresse de Cénon, les papiers secrets de Mithridate, qu’il lut avec plaisir, parce qu’ils mettaient dans tout son jour le caractère du roi. C’étaient des mémoires par lesquels il demeurait constant que Mithridate avait empoisonné plu¬sieurs personnes, entre autres son fils Ariarathe et Alcée le Sardien, qui avait remporté sur lui le prix de la course des chevaux. Il y avait des explications des songes qu’il avait eus, lui et ses femmes ; enfin, des lettres amoureuses de Monime à Mithridate, et de Mithridate à Monime. Théophane prétend qu’il s’y trouva aussi un discours de Rutilius, dont le but était d’engager Mithridate à massacrer les Romains qui étaient dans l’Asie ; mais la plupart soupçonnent, avec vraisemblance, que c’est une noire ca- 377 lomnie, forgée par Théophane, qui haïssait Rutilius, sans doute parce que Rutilius ne lui ressemblait en rien (50). Peut-être a-t-il inventé le fait pour faire plaisir à Pompée, dont le père était représenté, dans l’histoire de Rutilius, comme un homme d’une perversité achevée.

De là, Pompée gagna la ville d’Amisus, où son ambition lui fit commettre une action qui fut vivement blâmée. Lui qui avait repris Lucullus avec aigreur d’avoir, avant la fin de la guerre, disposé des gouvernements, décerné des dons et des honneurs, ce que les vainqueurs ne font ordinairement que lorsque la guerre est finie, il fit, alors que Mithridate dominait encore dans le Bosphore et venait d’y rassembler une puissante armée, ce qu’il avait condamné dans Lucullus ; et, comme si la guerre était terminée, il donna des commandements de provinces, et distribua des présents. Plusieurs capitaines et plusieurs princes, entre autres douze rois barbares, se rendirent auprès de lui ; et, pour leur faire plaisir, il ne donna point au Parthe, dans la lettre qu’il lui écrivit en réponse à la sienne, le titre de roi des rois, comme faisaient les autres.

suite

(1)  Ce vers se trouvait dans la pièce intitulée Prométhée délivré, qui n’existe plus.

(2) Lucius Marcius Philippus, qui avait épousé Attia, mère d’Auguste. C’était, suivant Cicéron, après Crassus et Antoine, le meilleur orateur de son temps.

(3) Castor et Pollux, nommés, par excellence, les fils de Jupiter.

(4)  Environ vingt-quatre millions de notre monnaie.

(5) Petite ville du Picénum.

(6) Voyez la Vie de Romulus dans le premier volume.

(7) Contrée au nord-est de Rome, sur la côte de la mer Adriatique : c’est aujourd’hui la Marche d’Ancône.

(8) C’est celui à qui l’on attribue assez généralement la rédaction de la Guerre d’Espagne, dans les Commentaires de César. Il avait aussi écrit les Vies de Pompée, de Marius, du premier Scipion l’Africain.

(9) Ville de la Libye ou Afrique Mineure, qu’illustra plus tard la mort de Caton.

(10) D’autres personnages encore ont porté ce surnom ; mais Plutarque ne parle ici que de ceux qui l’ont obtenu par d’autres moyens que les vertus militaires.

(11) C'est aujourd’hui Modène : elle faisait partie de la centrée appelée Gaule cispadane, ou en deçà du Pô.

(12) Cette Vie fait partie du quatrième volume.

(13) Voyez la Vie de Sertorius dans ce volume.

(14) Voyez la Vie de Sertorius dans ce volume.

(15) Voyez la Vie de Crassus dans ce volume.

(16) Ile de la mer Ionienne, fameuse par son temple d’Apollon.

(17) Didyme était un canton du territoire de Milet, où se trouvait un temple commun à Jupiter et à Apollon.

(18) Ile de la mer Egée, au-dessous de la Thrace, vis-à-vis de l’embouchure de l’Hèbre, où se célébraient les mystères de la religion des Gabires.

(19)  Hermione et Épidaure. deux villes de l’Argolide.

(20) C’est l’isthme de Corinlhe.

(21)  Promontoire du Péloponnèse, à peu de distance de Lacédémone

(22) Petite île sur la côte de la Trézénie.

(23)  Sur le golfe d’Ambracie.

(24) Petite île le long des côtes d’Acarnanie.

(25) Promontoire d’Italie, sur la mer Ionienne.

(26) On ne sait pas bien de quel Olympe Plutarque veut parler : ce n’est certainement pas de la montagne célèbre chez les poètes.

(27) C’est sous ce nom que les Perses adoraient le soleil.

(28) Environ vingt lieues.

(29)  Voyez un fait analogue dans la Vie de Flamininus dans le deuxième volume.

(30) Ville de Cilicie. à l’embouchure du Cydnus qui fut depuis nommée Pompéiopolis.

(31) Iliade, xxii, 207.

(32) Allusion à la retraite du Sénat et du peuple dans le Capitole, lors de la prise de Rome par les Gaulois.

(33)  Voyez la Vie de Lucullus dans ce volume.

(34) Terminaison masculine du même nom.

(35) On ne connaît pas la position de cette place.

(36) Environ six cent mille francs de notre monnaie.

(37) Environ trente-six millions de notre monnaie.

(38) Un peu moins de cinquante francs

(39)  Un peu moins de mille francs.

(40) Environ six mille francs de notre monnaie.

(41)  Chaîne de montagnes situées au delà de l’Euphrate, à la suite de l’Anti-Taurus, et qui embrassent toute l’Arménie, jusqu’à l’Ibérie et l’Albanie.

(42)  Il y a ici quelque faute ; et il est probable que Plutarque veut parler du Cyrus.

(43) Il s’agit du Bosphore Cimmérien, qui forme la communication des Palus-Méotides avec le Pont-Euxin.

(44) D’autres auteurs le nomment Albanus.

(45) Ceci paraît singulier. Pompée, étant en Albanie, se trouvait, par conséquent, très-près de la mer Caspienne. Il est probable que Plutarque a voulu dire que Pompée se proposait de pénétrer par l’Hyrcanie jusqu’à l’autre extrémité de cette mer.

(46) Peuple d’une province d’Assyrie, voisin des Mèdes.

(47) Province de la Perse.

(48) L’Arbélitide avait pour capitale Arbelles, fameuse par la victoire d’Alexandre sur Darius.

(49) Plutarque se sert ici ironiquement d’une manière de parler fréquemment usitée dans Homère à propos de la généalogie des héros.

(50) Rutilius, dans son consulat, avait mis un frein aux déportements des chevaliers qui administraient l’Asie : ils le traduisirent en justice, et eurent le crédit de le faire exiler. Cicéron, en plusieurs endroits de ses ouvrages, fait un grand éloge de la vertu de Rutilius. Rutilius avait composé en grec une Histoire romaine estimée. Théophane n’était qu’un flatteur aux gages de Pompée, et qui, dans ses écrits, se souciait médiocrement de la vérité.