Plutarque, traduit par Alexis Pierron

PLUTARQUE

LES VIES DES HOMMES ILLUSTRES.

TOME TROISIÈME : VIE D'AGÉSILAS

Traduction française : ALEXIS PIERRON

autres traductions : Ricard-   Latzarus

 

 

PLUTARQUE

 

III

--------------------------------------------


Paris. — Imprimerie de Gustave GRATIOT, 30, rue Mazarine.

VIES

DES

 

HOMMES ILLUSTRESDE PLUTARQUE

 


TRADUCTION NOUVELLE

PAR ALEXIS PIERRON

Professeur au Lyére Saint-Louis

DEUXIÈME ÉDITION

ENTIÈREMENT REVUE ET CORRIGÉE

TOME TROISIÈME

PARIS

CHARPENTIER, LIBRAIRE-ÉDITEUR,

29, Rue de L'université

 

----

1854PLUTARQUE

VIES PARALLÈLES, OU VIES COMPARÉES.

 

---------------------------------


 

 

Αγησίλαος

[1] Ἀρχίδαμος ὁ Ζευξιδάμου βασιλεύσας ἐπιφανῶς Λακεδαιμονίων, κατέλιπεν υἱὸν ἐκ γυναικὸς εὐδοκίμου, Λαμπιδοῦς, ῏Αγιν, καὶ πολὺ νεώτερον ἐξ Εὐπωλίας τῆς Μελησιππίδα θυγατρός, Ἀγησίλαον. πεὶ δὲ τῆς βασιλείας ῎Αγιδι προσηκούσης κατὰ τὸν νόμον ἰδιώτης ἐδόκει βιοτεύσειν ὁ Ἀγησίλαος, ἤχθη τὴν λεγομένην ἀγωγὴν ἐν Λακεδαίμονι, σκληρὰν μὲν οὖσαν τῇ διαίτῃ καὶ πολύπονον, παιδεύουσαν δὲ τοὺς νέους ἄρχεσθαι. Διὸ καί φασιν ὑπὸ τοῦ Σιμωνίδου τὴν Σπάρτην προσηγορεῦσθαι "δαμασίμβροτον", ὡς μάλιστα διὰ τῶν ἐθῶν τοὺς πολίτας τοῖς νόμοις πειθηνίους καὶ χειροήθεις ποιοῦσαν, ὥσπερ ἵππους εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς δαμαζομένους. Ταύτης ἀφίησιν ὁ νόμος τῆς ἀνάγκης τοὺς ἐπὶ βασιλείᾳ τρεφομένους παῖδας. Ἀγησιλάῳ δὲ καὶ τοῦτο ὑπῆρξεν ἴδιον, ἐλθεῖν ἐπὶ τὸ ἄρχειν μὴ ἀπαίδευτον τοῦ ἄρχεσθαι. Διὸ καὶ πολὺ τῶν βασιλέων εὐαρμοστότατον αὑτὸν τοῖς ὑπηκόοις παρέσχε, τῷ φύσει ἡγεμονικῷ καὶ βασιλικῷ προσκτησάμενος ἀπὸ τῆς ἀγωγῆς τὸ δημοτικὸν καὶ φιλάνθρωπον.

[2] Ἐν δὲ ταῖς καλουμέναις ἀγέλαις τῶν συντρεφομένων παίδων Λύσανδρον ἔσχεν ἐραστήν, ἐκπλαγέντα μάλιστα τῷ κοσμίῳ τῆς φύσεως αὐτοῦ. Φιλονεικότατος γὰρ ὢν καὶ θυμοειδέστατος ἐν τοῖς νέοις καὶ πάντα πρωτεύειν βουλόμενος, καὶ τὸ σφοδρὸν ἔχων καὶ ῥαγδαῖον ἄμαχον καὶ δυσεκβίαστον, εὐπειθείᾳ πάλιν αὖ καὶ πρᾳότητι τοιοῦτος ἦν οἷος φόβῳ μηδέν, αἰσχύνῃ δὲ πάντα ποιεῖν τὰ προσταττόμενα, καὶ τοῖς ψόγοις ἀλγύνεσθαι μᾶλλον ἢ τοὺς πόνους βαρύνεσθαι· τὴν δὲ τοῦ σκέλους πήρωσιν ἥ τε ὥρα τοῦ σώματος ἀνθοῦντος ἐπέκρυπτε, καὶ τὸ ῥᾳδίως φέρειν καὶ ἱλαρῶς τὸ τοιοῦτο, παίζοντα καὶ σκώπτοντα πρῶτον ἑαυτόν, οὐ μικρὸν ἦν ἐπανόρθωμα τοῦ πάθους, ἀλλὰ καὶ τὴν φιλοτιμίαν ἐκδηλοτέραν ἐποίει, πρὸς μηδένα πόνον μηδὲ πρᾶξιν ἀπαγορεύοντος αὐτοῦ διὰ τὴν χωλότητα. Τῆς δὲ μορφῆς εἰκόνα μὲν οὐκ ἔχομεν (αὐτὸς γὰρ οὐκ ἠθέλησεν, ἀλλὰ καὶ ἀποθνήσκων ἀπεῖπε “μήτε πλαστὰν μήτε μιμηλάν” τινα ποιήσασθαι τοῦ σώματος εἰκόνα), λέγεται δὲ μικρός τε γενέσθαι καὶ τὴν ὄψιν εὐκαταφρόνητος·  ἡ δὲ ἱλαρότης καὶ τὸ εὔθυμον ἐν ἅπαντι καιρῷ καὶ παιγνιῶδες, ἀχθεινὸν δὲ καὶ τραχὺ μηδέποτε μήτε φωνῇ μήτε ὄψει, τῶν καλῶν καὶ ὡραίων ἐρασμιώτερον αὐτὸν ἄχρι γήρως παρεῖχεν.  ς δὲ Θεόφραστος ἱστορεῖ, τὸν Ἀρχίδαμον ἐζημίωσαν οἱ ἔφοροι γήμαντα γυναῖκα μικράν· "Οὐ γὰρ βασιλεῖς" ἔφασαν "ἄμμιν, ἀλλὰ βασιλείδια γεννάσει."

[3]  Βασιλεύοντος δὲ ῎Αγιδος ἧκεν Ἀλκιβιάδης ἐκ Σικελίας φυγὰς εἰς Λακεδαίμονα· καὶ χρόνον οὔπω πολὺν ἐν τῇ πόλει διάγων, αἰτίαν ἔσχε τῇ γυναικὶ τοῦ βασιλέως, Τιμαίᾳ, συνεῖναι. Καὶ τὸ γεννηθὲν ἐξ αὐτῆς παιδάριον οὐκ ἔφη γινώσκειν ὁ ῏Αγις, ἀλλ’ ἐξ Ἀλκιβιάδου γεγονέναι. Τοῦτο δὲ οὐ πάνυ δυσκόλως τὴν Τιμαίαν ἐνεγκεῖν φησι Δοῦρις, ἀλλὰ καὶ ψιθυρίζουσαν οἴκοι πρὸς τὰς εἱλωτίδας Ἀλκιβιάδην τὸ παιδίον, οὐ Λεωτυχίδην, καλεῖν· καὶ μέντοι καὶ τὸν Ἀλκιβιάδην αὐτὸν οὐ πρὸς ὕβριν τῇ Τιμαίᾳ φάναι πλησιάζειν, ἀλλὰ φιλοτιμούμενον βασιλεύεσθαι Σπαρτιάτας ὑπὸ τῶν ἐξ ἑαυτοῦ γεγονότων. Διὰ ταῦτα μὲν τῆς Λακεδαίμονος Ἀλκιβιάδης ὑπεξῆλθε, φοβηθεὶς τὸν ῏Αγιν· ὁ δὲ παῖς τὸν μὲν ἄλλον χρόνον ὕποπτος ἦν τῷ ῎Αγιδι, καὶ γνησίου τιμὴν οὐκ εἶχε παρ’ αὐτῷ, νοσοῦντι δὲ προσπεσὼν καὶ δακρύων ἔπεισεν υἱὸν ἀποφῆναι πολλῶν ἐναντίον. Οὐ μὴν ἀλλὰ τελευτήσαντος τοῦ ῎Αγιδος ὁ Λύσανδρος, ἤδη κατανεναυμαχηκὼς Ἀθηναίους καὶ μέγιστον ἐν Σπάρτῃ δυνάμενος, τὸν Ἀγησίλαον ἐπὶ τὴν βασιλείαν προῆγεν, ὡς οὐ προσήκουσαν ὄντι νόθῳ τῷ Λεωτυχίδῃ. Πολλοὶ δὲ καὶ τῶν ἄλλων πολιτῶν, διὰ τὴν ἀρετὴν τοῦ Ἀγησιλάου καὶ τὸ συντετράφθαι καὶ μετεσχηκέναι τῆς ἀγωγῆς, ἐφιλοτιμοῦντο καὶ συνέπραττον αὐτῷ προθύμως. ν δὲ Διοπείθης ἀνὴρ χρησμολόγος ἐν Σπάρτῃ, μαντειῶν τε παλαιῶν ὑπόπλεως καὶ δοκῶν περὶ τὰ θεῖα σοφὸς εἶναι καὶ περιττός. Οὗτος οὐκ ἔφη θεμιτὸν εἶναι χωλὸν γενέσθαι τῆς Λακεδαίμονος βασιλέα, καὶ χρησμὸν ἐν τῇ δίκῃ τοιοῦτον ἀνεγίνωσκε·

"Φράζεο δή, Σπάρτη, καίπερ μεγάλαυχος ἐοῦσα,
μὴ σέθεν ἀρτίποδος βλάστῃ χωλὴ βασιλεία·
δηρὸν γὰρ νοῦσοί σε κατασχήσουσιν ἄελπτοι
φθισιβρότου τ’ ἐπὶ κῦμα κυλινδόμενον πολέμοιο".

Πρὸς ταῦτα Λύσανδρος ἔλεγεν ὡς, εἰ πάνυ φοβοῖντο τὸν χρησμὸν οἱ Σπαρτιᾶται, φυλακτέον αὐτοῖς εἴη τὸν Λεωτυχίδην· οὐ γὰρ εἰ προσπταίσας τις τὸν πόδα βασιλεύοι, τῷ θεῷ διαφέρειν, ἀλλ’ εἰ μὴ γνήσιος ὢν μηδὲ ῾Ηρακλείδης, τοῦτο τὴν χωλὴν εἶναι βασιλείαν. δὲ Ἀγησίλαος ἔφη καὶ τὸν Ποσειδῶ καταμαρτυρεῖν τοῦ Λεωτυχίδου τὴν νοθείαν, ἐκβαλόντα σεισμῷ τοῦ θαλάμου τὸν ῏Αγιν· ἀπ’ ἐκείνου δὲ πλέον ἢ δέκα μηνῶν διελθόντων γενέσθαι τὸν Λεωτυχίδην.

[4] Οὕτω δὲ καὶ διὰ ταῦτα βασιλεὺς ἀποδειχθεὶς ὁ Ἀγησίλαος εὐθὺς εἶχε καὶ τὰ χρήματα τοῦ ῎Αγιδος, ὡς νόθον ἀπελάσας τὸν Λεωτυχίδην. ρῶν δὲ τοὺς ἀπὸ μητρὸς οἰκείους ἐπιεικεῖς μὲν ὄντας, ἰσχυρῶς δὲ πενομένους, ἀπένειμεν αὐτοῖς τὰ ἡμίσεα τῶν χρημάτων, εὔνοιαν ἑαυτῷ καὶ δόξαν ἀντὶ φθόνου καὶ δυσμενείας ἐπὶ τῇ κληρονομίᾳ κατασκευαζόμενος. δέ φησιν ὁ Ξενοφῶν, ὅτι πάντα τῇ πατρίδι πειθόμενος ἴσχυε πλεῖστον, ὥστε ποιεῖν ὃ βούλοιτο, τοιοῦτόν ἐστι. Τῶν ἐφόρων ἦν τότε καὶ τῶν γερόντων τὸ μέγιστον ἐν τῇ πολιτείᾳ κράτος, ὧν οἱ μὲν ἐνιαυτὸν ἄρχουσι μόνον, οἱ δὲ γέροντες διὰ βίου ταύτην ἔχουσι τὴν τιμήν, ἐπὶ τῷ μὴ πάντα τοῖς βασιλεῦσιν ἐξεῖναι συνταχθέντες, ὡς ἐν τοῖς περὶ Λυκούργου γέγραπται. Διὸ καὶ πατρικήν τινα πρὸς αὐτοὺς ἀπὸ τοῦ παλαιοῦ διετέλουν εὐθὺς οἱ βασιλεῖς φιλονεικίαν καὶ διαφορὰν παραλαμβάνοντες. δὲ Ἀγησίλαος ἐπὶ τὴν ἐναντίαν ὁδὸν ἦλθε, καὶ τὸ πολεμεῖν καὶ τὸ προσκρούειν αὐτοῖς ἐάσας ἐθεράπευε, πάσης μὲν ἀπ’ ἐκείνων πράξεως ἀρχόμενος, εἰ δὲ κληθείη, θᾶττον ἢ βάδην ἐπειγόμενος, ὁσάκις δὲ τύχοι καθήμενος ἐν τῷ βασιλικῷ θώκῳ καὶ χρηματίζων, ἐπιοῦσι τοῖς ἐφόροις ὑπεξανίστατο, τῶν δ’ εἰς τὴν γερουσίαν ἀεὶ καταταττομένων ἑκάστῳ χλαῖναν ἔπεμπε καὶ βοῦν ἀριστεῖον. κ δὲ τούτων τιμᾶν δοκῶν καὶ μεγαλύνειν τὸ ἀξίωμα τῆς ἐκείνων ἀρχῆς, ἐλάνθανεν αὔξων τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν καὶ τῇ βασιλείᾳ προστιθέμενος μέγεθος ἐκ τῆς πρὸς αὐτὸν εὐνοίας συγχωρούμενον.

[5] Ἐν δὲ ταῖς πρὸς τοὺς ἄλλους πολίτας ὁμιλίαις ἐχθρὸς ἦν ἀμεμπτότερος ἢ φίλος. Τοὺς μὲν γὰρ ἐχθροὺς ἀδίκως οὐκ ἔβλαπτε, τοῖς δὲ φίλοις καὶ τὰ μὴ δίκαια συνέπραττε. Καὶ τοὺς μὲν ἐχθροὺς ᾐσχύνετο μὴ τιμᾶν κατορθοῦντας, τοὺς δὲ φίλους οὐκ ἐδύνατο ψέγειν ἁμαρτάνοντας, ἀλλὰ καὶ βοηθῶν ἠγάλλετο καὶ συνεξαμαρτάνων αὐτοῖς· οὐδὲν γὰρ ᾤετο τῶν φιλικῶν ὑπουργημάτων αἰσχρὸν εἶναι.  Τοῖς δ’ αὖ διαφόροις πταίσασι πρῶτος συναχθόμενος καὶ δεηθεῖσι συμπράττων προθύμως ἐδημαγώγει καὶ προσήγετο πάντας. ρῶντες οὖν οἱ ἔφοροι ταῦτα καὶ φοβούμενοι τὴν δύναμιν ἐζημίωσαν αὐτόν, αἰτίαν ὑπειπόντες ὅτι τοὺς κοινοὺς πολίτας ἰδίους κτᾶται. Καθάπερ γὰρ οἱ φυσικοὶ τὸ νεῖκος οἴονται καὶ τὴν ἔριν, εἰ τῶν ὅλων ἐξαιρεθείη, στῆναι μὲν ἂν τὰ οὐράνια, παύσασθαι δὲ πάντων τὴν γένεσιν καὶ κίνησιν ὑπὸ τῆς πρὸς πάντα πάντων ἁρμονίας, οὕτως ἔοικεν ὁ Λακωνικὸς νομοθέτης ὑπέκκαυμα τῆς ἀρετῆς ἐμβαλεῖν εἰς τὴν πολιτείαν τὸ φιλότιμον καὶ φιλόνεικον, ἀεί τινα τοῖς ἀγαθοῖς διαφορὰν καὶ ἅμιλλαν εἶναι πρὸς ἀλλήλους βουλόμενος, τὴν δὲ ἀνθυπείκουσαν τῷ ἀνελέγκτῳ χάριν ἀργὴν καὶ ἀναγώνιστον οὖσαν οὐκ ὀρθῶς ὁμόνοιαν λέγεσθαι. Τοῦτο δὲ ἀμέλει συνεωρακέναι καὶ τὸν ῞Ομηρον οἴονταί τινες· οὐ γὰρ ἂν τὸν Ἀγαμέμνονα ποιῆσαι χαίροντα τοῦ Ὀδυσσέως καὶ τοῦ Ἀχιλλέως εἰς λοιδορίαν προαχθέντων "ἐκπάγλοις ἐπέεσσιν," εἰ μὴ μέγα τοῖς κοινοῖς ἀγαθὸν ἐνόμιζεν εἶναι τὸν πρὸς ἀλλήλους ζῆλον καὶ τὴν διαφορὰν τῶν ἀρίστων. Ταῦτα μὲν οὖν οὐκ ἂν οὕτως τις ἁπλῶς συγχωρήσειεν· αἱ γὰρ ὑπερβολαὶ τῶν φιλονεικιῶν χαλεπαὶ ταῖς πόλεσι καὶ μεγάλους κινδύνους ἔχουσι.

 

64 AGÉSILAS.

(Né en l'an 445 environ, et mort en l'an 361 avant J.-C.)

[1] Archidamus, fils de Zeuxidamus, mourut (1) après avoir régné glorieusement sur les Lacédémoniens, laissant de Lamprido (2), femme distinguée, un fils nommé Agis, et d'Eupolia, fille de Mélisippidas, un fils beaucoup plus jeune, Agésilas. La royauté, d'après la loi, appartenait à Agis. Agésilas, qui semblait destiné à vivre en simple particulier, reçut l'éducation ordinaire des Lacédémonieris, cette rude et pénible éducation qui est pour les jeunes gens l'apprentissage de l'obéissance, et qui a fait, dit-on, donner à Sparte, par Simonide, l'épithète de dompte-mortels. En effet, il n'est point de cité qui rende les citoyens plus soumis et plus dociles aux lois, comme on dompte les chevaux dès leurs premières années. La loi dispense de cette nécessité les enfants élevés pour régner plus tard. Mais Agésilas eut cet avantage particulier, qu'il ne parvint au commandement qu'après avoir appris à obéir. Aussi fut-il, entre tous les rois, celui qui sut le mieux s'accommoder à ses sujets, parce que, outre les qualités de général et de roi que lui avait données la nature, il avait puisé dans son éducation des sentiments populaires et l'amour de ses semblables.

[2] Du temps qu'il était dans ce qu'on appelle les trou- 65 peaux d'enfants élevés ensemble, il fut aimé de Lysandre (3), que charmait surtout la beauté de son naturel. Animé, comme pas un des jeunes gens de son âge, d'une vive émulation et d'une vive ardeur, Agésilas voulait être le premier en tout : il était d'une fougue, d'une opiniâtreté que rien ne pouvait vaincre ou contraindre, et en même temps d'une telle docilité et d'une telle douceur, que, ce qui lui était ordonné, il le faisait non point par un motif de crainte, mais toujours comme chose qu'exigeaient les convenances; et qu'il était plus touché des reproches qu'effrayé des plus grands travaux. Il était boiteux; mais ce défaut, quand il fut à la fleur de l'âge, était voilé aux yeux par l'agrément de sa personne : d'ailleurs la facilité et la bonne humeur avec laquelle il supportait son infirmité, dont il était le premier à plaisanter et à se railler lui-même, ne contribuait pas peu à le corriger. Cette imperfection même faisait éclater davantage encore la passion qu'il avait de se distinguer : jamais il ne prétexta qu'il était boiteux, pour refuser les travaux et les entreprises les plus difficiles. Nous n'avons de lui aucun portrait, car il ne voulut pas, et même en mourant il défendit, qu'aucun sculpteur ou peintre représentât son image. On dit qu'il était de petite taille et de figure commune; mais sa gaieté, sa vivacité habituelles, son enjouement, son air, sa voix toujours sans rudesse et sans emportement, le rendirent, jusqu'à sa vieillesse, plus aimable que ceux qui étaient dans la fleur de la jeunesse et de la beauté. Toutefois Théophraste raconte que les éphores avaient condamné à l'amende Archidamus, parce qu'il avait épousé une femme de petite taille. « Elle va nous enfanter, disaient-ils, non pas des rois, mais des roitelets. »

[3] Pendant qu'Agis régnait, vint de Sicile à Lacédémone Alcibiade exilé; et il n'y avait guère de temps qu'il ha- 66 bitait cette ville, qu'on le soupçonna d'un commerce secret avec Timéa, femme du roi. Elle eut un fils; et Agis ne le voulut pas reconnaître, alléguant qu'il était du fait d'Alcibiade. Mais Timéa ne s'en tourmenta pas beaucoup, selon Duris : au contraire, dans son intérieur, et lorsqu'elle parlait à ses femmes, elle appelait l'enfant Alcibiade, et non Léotychidas. Alcibiade lui-même disait que, s'il avait touché à Timéa, ce n'était point pour faire un affront à son mari, mais par ambition de voir régner sur les Spartiates un homme né de lui. Néanmoins il craignit le ressentiment d'Agis, et il s'en alla de Lacédémone. L'enfant fut toujours suspect a Agis, qui ne le regardait point comme légitime. Pendant sa maladie, le jeune homme se jeta à ses genoux, et le décida, à force de prières et de larmes, à le déclarer son fils en présence de plusieurs personnes.

Cependant, après la mort d'Agis, Lysandre, qui déjà avait remporté sa victoire navale sur les Athéniens, et qui avait le plus grand crédit dans Sparte, porta Agésilas à la royauté, soutenant que cette dignité ne convenait point à un bâtard comme Léotychidas. Autant en disaient bien d'autres citoyens qui, à cause du mérite d'Agésilas, et parce qu'il avait été élevé avec eux et avait reçu la même éducation qu'eux, secondèrent Lysandre de tout leur pouvoir. Mais il y avait à Sparte un devin, nommé Diopithès, homme tout plein d'anciens oracles, et qui passait pour très-savant et très-instruit dans les choses divines. Ce Diopithès prétendit qu'il était contraire aux lois qu'un boiteux fût roi de Lacédémone ; et, le jour que l'affaire fut jugée, il récita cet oracle (4) :

Prends garde, Sparte, malgré l'orgueil qui remplit ton âme,
Qu'une royauté boiteuse ne fasse trébucher ta ferme allure.
Des malheurs imprévus te tiendront longtemps sous le joug,
Et tu rouleras battue par le flot de la guerre meurtrière.

67 A cela Lysandre répondait que , si les Spartiates avaient tant de peur de l'oracle, c'était de Léotychidas qu'ils devaient se garder. « Car peu importe au dieu, disait-il, qu'un homme boiteux soit roi; mais si le roi n'est pas fils légitime, s'il n'est pas Héraclide, c'est alors que la royauté sera boiteuse. » Agésilas ajoutait que Neptune même avait déposé de la bâtardise de Léotychidas, en forçant, par un tremblement de terre, Agis à quitter le lit nuptial ; et que Léotychidas était né plus de dix mois après cette séparation.

[4] C'est ainsi, et pour ces motifs, qu'Agésilas fut proclamé roi (5). Il recueillit aussitôt la succession d'Agis, dont Léotychidas fut exclu comme bâtard. Mais, voyant que les parents maternels du jeune homme étaient d'honnêtes gens, mais fort pauvres, il leur en distribua la moitié, et il s'acquit ainsi l'affection des citoyens et un noble renom, au lieu de la jalousie et des inimitiés qu'aurait soulevées contre lui cette riche succession. Quant à ce que dit Xénophon (6), qu'Agésilas, en obéissant en tout à sa patrie, parvint à une telle autorité qu'il faisait à Sparte ce qu'il voulait, voici ce qui en est. Ce qu'il y avait de plus puissant dans l'État, c'était le collège des éphores et le sénat. Le pouvoir des premiers était annuel ; mais la dignité de sénateur était à vie : le sénat avait été établi, en face des rois, pour servir de frein à leur autorité, comme nous l'avons écrit dans la Vie de Lycurgue. Aussi, de tout temps, les rois eurent-ils pour le sénat une haine héréditaire, qui se transmettait non moins vive à leurs successeurs. Agésilas prit une route opposée. Au lieu de choquer les sénateurs et d'entrer en lutte avec eux, il les traitait toujours avec de grands égards, n'entreprenant rien sans les consulter, et s'empressant d'accourir s'ils le mandaient. Toutes les fois qu'il siégeait sur son trône pour rendre la justice, et 68 que les éphores arrivaient, il se levait. A chaque citoyen qui était promu à la dignité sénatoriale il envoyait une tunique et un bœuf, comme prix de mérite. Par cette conduite, il paraissait honorer et relever la dignité de leur magistrature; et l'on ne s'apercevait pas qu'il augmentait sa propre puissance, et qu'il ajoutait à la royauté une grandeur solide, fruit de la bienveillance qu'on portait à sa personne.

[5] Dans ses rapports avec les autres citoyens, il fut plus irréprochable ennemi qu'irréprochable ami. Il ne faisait aucun tort injuste à ses ennemis ; mais il secondait ses amis, même dans des choses injustes. Il aurait rougi de ne pas honorer une bonne action dans un ennemi ; et il ne pouvait blâmer dans ses amis une action mauvaise. Au contraire, il se plaisait à les aider, et à partager leur faute, persuadé que, dans tout ce qu'on fait pour rendre service à un ami, il n'y a rien de honteux. Voyait-il ses ennemis tomber dans quelque malheur, il était le premier à y compatir; et, pour peu qu'ils l'en priassent, il s'empressait de leur venir en aide. C'est ainsi qu'il se conciliait et s'attachait tout le monde. Les éphores, voyant cela, et redoutant sa puissance, le condamnèrent à une amende, sans en donner d'autre motif que celui-ci : c'est que les citoyens sont communs à tous, et qu'Agésilas en faisait sa propriété à lui seul. En effet, les physiciens pensent que, si l'on faisait disparaître du monde la discorde et la guerre, l'harmonie parfaite entre tous les êtres arrêterait les corps célestes, et ferait cesser dans la nature la génération et le mouvement (7) : de même le législateur de Lacédémone a jeté dans le gouvernement, comme un stimulant de vertu, l'ambition et la rivalité; et il a voulu qu'il y eût toujours, entre les gens de bien, une certaine mésintelligence, une lutte animée. Car, cette complaisance à céder à ceux dont on n'a point 69 forcément reconnu la supériorité, et à céder de prime abord et sans combat, c'est à tort, suivant lui, qu'on l'appelle concorde. Il y en a qui prétendent qu'Homère lui- même l'a compris ainsi : en effet, il n'aurait pas représenté Agamemnon si satisfait de voir Ulysse et Achille en venir, dans une dispute, à des injures grossières (8) s'il n'avait jugé grandement utile à l'intérêt général cette rivalité jalouse, cette mésintelligence des guerriers les plus distingués. Toutefois, c'est une chose que l'on n'accorderait pas sans examen ; car les rivalités poussées à l'excès emportent des suites funestes pour les États, et les mettent en grand péril.

 [6] Τοῦ δὲ Ἀγησιλάου τὴν βασιλείαν νεωστὶ παρειληφότος, ἀπήγγελλόν τινες ἐξ Ἀσίας ἥκοντες ὡς ὁ Περσῶν βασιλεὺς παρασκευάζοιτο μεγάλῳ στόλῳ Λακεδαιμονίους ἐκβαλεῖν τῆς θαλάσσης. δὲ Λύσανδρος ἐπιθυμῶν αὖθις εἰς Ἀσίαν ἀποσταλῆναι καὶ βοηθῆσαι τοῖς φίλοις, οὓς αὐτὸς μὲν ἄρχοντας καὶ κυρίους τῶν πόλεων ἀπέλιπε, κακῶς δὲ χρώμενοι καὶ βιαίως τοῖς πράγμασιν ἐξέπιπτον ὑπὸ τῶν πολιτῶν καὶ ἀπέθνησκον, ἀνέπεισε τὸν Ἀγησίλαον ἐπιθέσθαι τῇ στρατείᾳ καὶ προπολεμῆσαι τῆς ῾Ελλάδος, ἀπωτάτω διαβάντα καὶ φθάσαντα τὴν τοῦ βαρβάρου παρασκευήν. μα δὲ τοῖς ἐν Ἀσίᾳ φίλοις ἐπέστελλε πέμπειν εἰς Λακεδαίμονα καὶ στρατηγὸν Ἀγησίλαον αἰτεῖσθαι. Παρελθὼν οὖν εἰς τὸ πλῆθος Ἀγησίλαος ἀνεδέξατο τὸν πόλεμον, εἰ δοῖεν αὐτῷ τριάκοντα μὲν ἡγεμόνας καὶ συμβούλους Σπαρτιάτας, νεοδαμώδεις δὲ λογάδας δισχιλίους, τὴν δὲ συμμαχικὴν εἰς ἑξακισχιλίους δύναμιν. Συμπράττοντος δὲ τοῦ Λυσάνδρου πάντα προθύμως ἐψηφίσαντο, καὶ τὸν Ἀγησίλαον ἐξέπεμπον εὐθὺς ἔχοντα τοὺς τριάκοντα Σπαρτιάτας, ὧν ὁ Λύσανδρος ἦν πρῶτος, οὐ διὰ τὴν ἑαυτοῦ δόξαν καὶ δύναμιν μόνον, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν Ἀγησιλάου φιλίαν, ᾧ μεῖζον ἐδόκει τῆς βασιλείας ἀγαθὸν διαπεπρᾶχθαι τὴν στρατηγίαν ἐκείνην.

Ἀθροιζομένης δὲ τῆς δυνάμεως εἰς Γεραιστόν, αὐτὸς εἰς Αὐλίδα κατελθὼν μετὰ τῶν φίλων καὶ νυκτερεύσας ἔδοξε κατὰ τοὺς ὕπνους εἰπεῖν τινα πρὸς αὐτόν· "῏Ω βασιλεῦ Λακεδαιμονίων, ὅτι μὲν οὐδεὶς τῆς ῾Ελλάδος ὁμοῦ συμπάσης ἀπεδείχθη στρατηγὸς ἢ πρότερον Ἀγαμέμνων καὶ σὺ νῦν μετ’ ἐκεῖνον, ἐννοεῖς δήπουθεν· ἐπεὶ δὲ τῶν μὲν αὐτῶν ἄρχεις ἐκείνῳ, τοῖς δὲ αὐτοῖς πολεμεῖς, ἀπὸ δὲ τῶν αὐτῶν τόπων ὁρμᾷς ἐπὶ τὸν πόλεμον, εἰκός ἐστι καὶ θῦσαί σε τῇ θεῷ θυσίαν ἣν ἐκεῖνος ἐνταῦθα θύσας ἐξέπλευσεν." μα δέ πως ὑπῆλθε τὸν Ἀγησίλαον ὁ τῆς κόρης σφαγιασμός, ἣν ὁ πατὴρ ἔσφαξε πεισθεὶς τοῖς μάντεσιν. Οὐ μὴν διετάραξεν αὐτόν, ἀλλ’ ἀναστὰς καὶ διηγησάμενος τοῖς φίλοις τὰ φανέντα τὴν μὲν θεὸν ἔφη τιμήσειν οἷς εἰκός ἐστι χαίρειν θεὸν οὖσαν, οὐ μιμήσεσθαι δὲ τὴν ἀπάθειαν τοῦ τότε στρατηγοῦ. Καὶ καταστέψας ἔλαφον ἐκέλευσεν ἀπάρξασθαι τὸν ἑαυτοῦ μάντιν, οὐχ ὥσπερ εἰώθει τοῦτο ποιεῖν ὁ ὑπὸ τῶν Βοιωτῶν τεταγμένος. κούσαντες οὖν οἱ βοιωτάρχαι πρὸς ὀργὴν κινηθέντες ἔπεμψαν ὑπηρέτας, ἀπαγορεύοντες τῷ Ἀγησιλάῳ μὴ θύειν παρὰ τοὺς νόμους καὶ τὰ πάτρια Βοιωτῶν. Οἱ δὲ καὶ ταῦτα ἀπήγγειλαν καὶ τὰ μηρία διέρριψαν ἀπὸ τοῦ βωμοῦ. Χαλεπῶς οὖν ἔχων ὁ Ἀγησίλαος ἀπέπλει, τοῖς τε Θηβαίοις διωργισμένος καὶ γεγονὼς δύσελπις διὰ τὸν οἰωνόν, ὡς ἀτελῶν αὐτῷ τῶν πράξεων γενησομένων καὶ τῆς στρατείας ἐπὶ τὸ προσῆκον οὐκ ἀφιξομένης.

[7] Ἐπεὶ δὲ ἧκεν εἰς Ἔφεσον, εὐθὺς ἀξίωμα μέγα καὶ δύναμις ἦν ἐπαχθὴς καὶ βαρεῖα περὶ τὸν Λύσανδρον, ὄχλου φοιτῶντος ἐπὶ τὰς θύρας ἑκάστοτε καὶ πάντων παρακολουθούντων καὶ θεραπευόντων ἐκεῖνον, ὡς ὄνομα μὲν καὶ σχῆμα τῆς στρατηγίας τὸν Ἀγησίλαον ἔχοντα, διὰ τὸν νόμον, ἔργῳ δὲ κύριον ὄντα ἁπάντων καὶ δυνάμενον καὶ πράττοντα πάντα τὸν Λύσανδρον. Οὐδεὶς γὰρ δεινότερος οὐδὲ φοβερώτερος ἐκείνου τῶν εἰς τὴν Ἀσίαν ἀποσταλέντων ἐγένετο στρατηγῶν, οὐδὲ μείζονα τοὺς φίλους ἀνὴρ ἄλλος εὐεργέτησεν οὐδὲ κακὰ τηλικαῦτα τοὺς ἐχθροὺς ἐποίησεν. Ὧν ἔτι προσφάτων ὄντων οἱ ἄνθρωποι μνημονεύοντες, ἄλλως δὲ τὸν μὲν Ἀγησίλαον ἀφελῆ καὶ λιτὸν ἐν ταῖς ὁμιλίαις καὶ δημοτικὸν ὁρῶντες, ἐκείνῳ δὲ τὴν αὐτὴν ὁμοίως σφοδρότητα καὶ τραχύτητα καὶ βραχυλογίαν παροῦσαν, ὑπέπιπτον αὐτῷ παντάπασι καὶ μόνῳ προσεῖχον. κ δὲ τούτου πρῶτον μὲν οἱ λοιποὶ Σπαρτιᾶται χαλεπῶς ἔφερον ὑπηρέται Λυσάνδρου μᾶλλον ἢ σύμβουλοι βασιλέως ὄντες· ἔπειτα δ’ αὐτὸς ὁ Ἀγησίλαος, εἰ καὶ μὴ φθονερὸς ἦν μηδὲ ἤχθετο τοῖς τιμωμένοις, ἀλλὰ φιλότιμος ὢν σφόδρα καὶ φιλόνεικος, ἐφοβεῖτο μή, κἂν ἐνέγκωσί τι λαμπρὸν αἱ πράξεις, τοῦτο Λυσάνδρου γένηται διὰ τὴν δόξαν. Οὕτως οὖν ἐποίει. Πρῶτον ἀντέκρουε ταῖς συμβουλίαις αὐτοῦ, καὶ πρὸς ἃς ἐκεῖνος ἐσπουδάκει μάλιστα πράξεις ἐῶν χαίρειν καὶ παραμελῶν, ἕτερα πρὸ ἐκείνων ἔπραττεν· ἔπειτα τῶν ἐντυγχανόντων καὶ δεομένων οὓς αἴσθοιτο Λυσάνδρῳ μάλιστα πεποιθότας, ἀπράκτους ἀπέπεμπε· καὶ περὶ τὰς κρίσεις ὁμοίως οἷς ἐκεῖνος ἐπηρεάζοι, τούτους ἔδει πλέον ἔχοντας ἀπελθεῖν, καὶ τοὐναντίον οὓς φανερὸς γένοιτο προθυμούμενος ὠφελεῖν, χαλεπὸν ἦν μὴ καὶ ζημιωθῆναι.

[6] Il y avait peu de temps qu'Agésilas avait reçu l'autorité royale, lorsque des gens venus d'Asie annoncèrent que le roi des Perses équipait une flotte considérable, Afin de chasser les Lacédémoniens de l'empire de la mer. Lysandre désirait retourner en Asie, pour secourir ses amis, qu'il avait laissés gouverneurs et maîtres des villes, et qui, ayant abusé de leur puissance et s'étant conduits avec violence et injustice, avaient été chassés par les citoyens ou mis à mort. Il persuada donc à Agésilas de se charger de l'expédition, de porter la guerre le plus loin possible de la Grèce, et de prévenir, en passant la mer, les préparatifs du barbare. En même temps, il écrivait à ses amis d'Asie de députer à Lacédémone, et de demander Agésilas pour général. Agésilas comparut donc devant le peuple assemblé, et accepta la conduite de cette guerre, à condition qu'on lui donnerait trente Spartiates pour officiers et conseillers, une élite de deux mille des Hilotes nouvellement affranchis, et six mille alliés. Par l'influence de Lysandre, on décréta tout avec empressement, et l'on fit partir sur-le-champ Agésilas avec les trente Spartiates, dont fut Lysandre tout le premier, non pas à cause de sa réputation et de son crédit seulement, mais aussi à cause de l'amitié qu'avait pour lui Agésilas. Agé- 70 silas trouvait que Lysandre avait plus fait pour lui, en lui procurant ce commandement, qu'en lui faisant décerner la royauté.

Tandis que l'armée se rassemblait à Géreste (9), lui-même descendit à Aulis avec ses amis, et y passa la nuit. Pendant son sommeil, il crut entendre une voix lui dire : « Roi des Lacédémoniens, nul n'a été déclaré généralissime de toute la Grèce, si ce n'est Agamemnon jadis et toi aujourd'hui. Tu le sais, sans doute. Or, puisque tu commandes aux mêmes hommes que lui, que tu vas combattre contre les mêmes peuples, et que tu pars des mêmes lieux pour la guerre, il convient que tu offres à la déesse (10)) le même sacrifice qu'Agamemnon a offert ici avant de mettre à la voile. » Aussitôt revint à la pensée d'Agésilas le sacrifice de la jeune fille (11), que son père égorgea pour obéir aux devins. Cependant, sans se troubler, il se leva, et il raconta sa vision à ses amis, en leur disant qu'il honorerait la déesse par une offrande qui pût plaire à une divinité, mais qu'il n'imiterait pas la folie du roi qui l'avait précédé. Une biche fut, sur son ordre, couronnée de bandelettes et immolée par son devin, et non par celui que les Béotiens avaient établi pour faire les sacrifices suivant l'usage du pays. Les béotar- ques, en ayant été informés, entrèrent dans une grande colère, et envoyèrent leurs officiers défendre à Agésilas d'offrir un sacrifice contrairement aux lois et aux coutumes de la Béotie. Ces gens apportèrent leur message; et ils jetèrent de l'autel à terre les cuisses de la victime. Agésilas, indigné, mit à la voile, plein de courroux contre les Thébains, et emportant, à cause de ce présage, de tristes pressentiments que son entreprise resterait imparfaite , et qu'il n'atteindrait pas le but de son expédition.

71 [7] . A peine arrivé à Éphèse, la grande considération et la puissance de Lysandre lui devinrent chose pénible et insupportable. Il y avait toujours foule à la porte do Lysandre, et tout le monde lui faisait cortége quand il sortait : de cette façon, Agésilas n'avait que le titre et l'apparence du commandement que la loi lui avait conféré ; tandis que l'homme en réalité le maître de toutes les affaires, l'homme qui pouvait, qui faisait tout, c'était Lysandre. De tous les capitaines envoyés en Asie, il n'y en avait pas eu un plus terrible, plus redoutable, pas un homme qui eût fait ni plus de bien à ses amis, ni autant de mal à ses ennemis. Et le souvenir en était récent encore. On voyait, au contraire, Agésilas simple et uni dans sa conduite, et de mœurs toutes populaires; au lieu que, dans Lysandre, on retrouvait toujours la même violence, la même âpreté, la même brièveté de langage: tous pliaient devant lui ; c'est lui seul qu'on écoutait. Aussi d'abord les autres Spartiates se fâchèrent-ils d'être les serviteurs de Lysandre, plutôt que les conseillers du roi. Ensuite, Agésilas lui-même en témoigna son mécontentement. Il n'était pas d'un caractère envieux ; il voyait sans déplaisir la considération dont ses amis jouissaient : cependant sa passion pour la gloire et son ambition lui faisaient craindre que, quand lui-même il ferait quelque action d'éclat, Lysandre n'en recueillit l'honneur, à cause du renom qui l'avait précédé. Voici donc la conduite qu'il tint. Il se montrait opposé à tous les conseils de Lysandre; et les entreprises pour lesquelles Lysandre faisait voir le plus d'empressement, Agésilas en accueillait froidement la proposition : souvent même il la rejetait, pour en suivre une toute contraire. S'apercevait-il que ceux qui s'adressaient à lui pour demander quelque chose, comptassent particulièrement sur la faveur de Lysandre, il les renvoyait sans avoir rien obtenu. De même, dans les jugements, ceux auxquels Lysandre était contraire, c'étaient ceux-là qui 72 gagnaient leur cause; tandis que ceux pour lesquels Lysandre se montrait le plus favorable, il leur était difficile d'échapper même à l'amende.

[8] Γινομένων δὲ τούτων οὐ κατὰ τύχην, ἀλλ’ οἷον ἐκ παρασκευῆς καὶ ὁμαλῶς, αἰσθόμενος τὴν αἰτίαν ὁ Λύσανδρος οὐκ ἀπεκρύπτετο πρὸς τοὺς φίλους, ἀλλ’ ἔλεγεν ὡς δι’ αὐτὸν ἀτιμάζοιντο, καὶ παρεκάλει θεραπεύειν ἰόντας τὸν βασιλέα καὶ τοὺς μᾶλλον αὐτοῦ δυναμένους. ῾Ως οὖν ταῦτα πράττειν καὶ λέγειν ἐδόκει φθόνον ἐκείνῳ μηχανώμενος, ἔτι μᾶλλον αὐτοῦ καθάψασθαι βουλόμενος Ἀγησίλαος ἀπέδειξε κρεοδαίτην καὶ προσεῖπεν, ὡς λέγεται, πολλῶν ἀκουόντων· "Νῦν οὖν θεραπευέτωσαν οὗτοι ἀπιόντες τὸν ἐμὸν κρεοδαίτην."  χθόμενος οὖν ὁ Λύσανδρος λέγει πρὸς αὐτόν· "῎Ηιδεις ἄρα σαφῶς, Ἀγησίλαε, φίλους ἐλαττοῦν." "Νὴ Δί’" ἔφη "τοὺς ἐμοῦ μεῖζον δύνασθαι βουλομένους." Καὶ ὁ Λύσανδρος, "Ἀλλ’ ἴσως" ἔφη "ταῦτα σοὶ λέλεκται βέλτιον ἢ ἐμοὶ πέπρακται. Δὸς δέ μοι τινὰ τάξιν καὶ χώραν ἔνθα μὴ λυπῶν ἔσομαί σοι χρήσιμος."  κ τούτου πέμπεται μὲν ἐφ’ ῾Ελλήσποντον, καὶ Σπιθριδάτην, ἄνδρα Πέρσην, ἀπὸ τῆς Φαρναβάζου χώρας μετὰ χρημάτων συχνῶν καὶ διακοσίων ἱππέων ἤγαγε πρὸς τὸν Ἀγησίλαον,

οὐκ ἔληγε δὲ τῆς ὀργῆς, ἀλλὰ βαρέως φέρων ἤδη τὸν λοιπὸν χρόνον ἐβούλευεν ὅπως τῶν δυεῖν οἴκων τὴν βασιλείαν ἀφελόμενος εἰς μέσον ἅπασιν ἀποδοίη Σπαρτιάταις. Καὶ ἐδόκει μεγάλην ἂν ἀπεργάσασθαι κίνησιν ἐκ ταύτης τῆς διαφορᾶς, εἰ μὴ πρότερον ἐτελεύτησεν εἰς Βοιωτίαν στρατεύσας. Οὕτως αἱ φιλότιμοι φύσεις ἐν ταῖς πολιτείαις, τὸ ἄγαν μὴ φυλαξάμεναι, τοῦ ἀγαθοῦ μεῖζον τὸ κακὸν ἔχουσι. Καὶ γὰρ εἰ Λύσανδρος ἦν φορτικός, ὥσπερ ἦν, ὑπερβάλλων τῇ φιλοτιμίᾳ τὸν καιρόν, οὐκ ἠγνόει δήπουθεν Ἀγησίλαος ἑτέραν ἀμεμπτοτέραν ἐπανόρθωσιν οὖσαν ἀνδρὸς ἐνδόξου καὶ φιλοτίμου πλημμελοῦντος. λλ’ ἔοικε ταὐτῷ πάθει μήτε ἐκεῖνος ἄρχοντος ἐξουσίαν γνῶναι μήτε οὗτος ἄγνοιαν ἐνεγκεῖν συνήθους.

[9] Ἐπεὶ δὲ Τισαφέρνης ἐν ἀρχῇ μὲν φοβηθεὶς τὸν Ἀγησίλαον ἐποιήσατο σπονδάς, ὡς τὰς πόλεις αὐτῷ τὰς ῾Ελληνίδας ἀφήσοντος αὐτονόμους βασιλέως, ὕστερον δὲ πεισθεὶς ἔχειν δύναμιν ἱκανὴν ἐξήνεγκε τὸν πόλεμον, ἄσμενος ὁ Ἀγησίλαος ἐδέξατο. Προσδοκία γὰρ ἦν μεγάλη τῆς στρατείας· καὶ δεινὸν ἡγεῖτο τοὺς μὲν σὺν Ξενοφῶντι μυρίους ἥκειν ἐπὶ θάλατταν, ὁσάκις ἐβουλήθησαν αὐτοὶ τοσαυτάκις βασιλέα νενικηκότας, αὐτοῦ δὲ Λακεδαιμονίων ἄρχοντος ἡγουμένων γῆς καὶ θαλάσσης μηδὲν ἔργον ἄξιον μνήμης φανῆναι πρὸς τοὺς ῞Ελληνας. Εὐθὺς οὖν ἀμυνόμενος ἀπάτῃ δικαίᾳ τὴν Τισαφέρνους ἐπιορκίαν, ἐπέδειξεν ὡς ἐπὶ Καρίαν προάξων, ἐκεῖ δὲ τὴν δύναμιν τοῦ βαρβάρου συναθροίσαντος ἄρας εἰς Φρυγίαν ἐνέβαλε. Καὶ πόλεις μὲν εἷλε συχνὰς καὶ χρημάτων ἀφθόνων ἐκυρίευσεν, ἐπιδεικνύμενος τοῖς φίλοις ὅτι τὸ μὲν σπεισάμενον ἀδικεῖν τῶν θεῶν ἔστι καταφρονεῖν, ἐν δὲ τῷ παραλογίζεσθαι τοὺς πολεμίους οὐ μόνον τὸ δίκαιον, ἀλλὰ καὶ δόξα πολλὴ καὶ τὸ μεθ’ ἡδονῆς κερδαίνειν ἔνεστι.

Τοῖς δὲ ἱππεῦσιν ἐλαττωθεὶς καὶ τῶν ἱερῶν ἀλόβων φανέντων, ἀναχωρήσας εἰς Ἔφεσον ἱππικὸν συνῆγε, τοῖς εὐπόροις προειπών, εἰ μὴ βούλονται στρατεύεσθαι, παρασχεῖν ἕκαστον ἵππον ἀνθ’ ἑαυτοῦ καὶ ἄνδρα. Πολλοὶ δ’ ἦσαν οὗτοι, καὶ συνέβαινε τῷ Ἀγησιλάῳ ταχὺ πολλοὺς καὶ πολεμικοὺς ἔχειν ἱππεῖς ἀντὶ δειλῶν ὁπλιτῶν. μισθοῦντο γὰρ οἱ μὴ βουλόμενοι στρατεύεσθαι τοὺς βουλομένους στρατεύεσθαι, οἱ δὲ μὴ βουλόμενοι ἱππεύειν τοὺς βουλομένους ἱππεύειν. Καὶ γὰρ τὸν Ἀγαμέμνονα ποιῆσαι καλῶς ὅτι θήλειαν ἵππον ἀγαθὴν λαβὼν κακὸν ἄνδρα καὶ πλούσιον ἀπήλλαξε τῆς στρατείας. πεὶ δὲ κελεύσαντος αὐτοῦ τοὺς αἰχμαλώτους ἀποδύοντες ἐπίπρασκον οἱ λαφυροπῶλαι, καὶ τῆς μὲν ἐσθῆτος ἦσαν ὠνηταὶ πολλοί, τῶν δὲ σωμάτων λευκῶν καὶ ἁπαλῶν παντάπασι διὰ τὰς σκιατραφίας γυμνουμένων κατεγέλων ὡς ἀχρήστων καὶ μηδενὸς ἀξίων, ἐπιστὰς ὁ Ἀγησίλαος, "Οὗτοι μέν" εἶπεν "οἷς μάχεσθε, ταῦτα δὲ ὑπὲρ ὧν μάχεσθε."

[10] Καιροῦ δὲ ὄντος αὖθις ἐμβαλεῖν εἰς τὴν πολεμίαν προεῖπεν εἰς Λυδίαν ἀπάξειν, οὐκέτι ψευδόμενος ἐνταῦθα τὸν Τισαφέρνην· ἀλλ’ ἐκεῖνος ἑαυτὸν ἐξηπάτησε, διὰ τὴν ἔμπροσθεν ἀπάτην ἀπιστῶν τῷ Ἀγησιλάῳ, καὶ νῦν γοῦν αὐτὸν ἅψεσθαι τῆς Καρίας νομίζων οὔσης δυσίππου πολὺ τῷ ἱππικῷ λειπόμενον. πεὶ δέ, ὡς προεῖπεν, ὁ Ἀγησίλαος ἧκεν εἰς τὸ περὶ Σάρδεις πεδίον, ἠναγκάζετο κατὰ σπουδὴν ἐκεῖθεν αὖ βοηθεῖν ὁ Τισαφέρνης· καὶ τῇ ἵππῳ διεξελαύνων διέφθειρε πολλοὺς τῶν ἀτάκτως τὸ πεδίον πορθούντων. ννοήσας οὖν ὁ Ἀγησίλαος ὅτι τοῖς πολεμίοις οὔπω πάρεστι τὸ πεζόν, αὐτῷ δὲ τῆς δυνάμεως οὐδὲν ἄπεστιν, ἔσπευσε διαγωνίσασθαι. Καὶ τοῖς μὲν ἱππεῦσιν ἀναμίξας τὸ πελταστικόν, ἐλαύνειν ἐκέλευσεν ὡς τάχιστα καὶ προσβάλλειν τοῖς ἐναντίοις, αὐτὸς δὲ εὐθὺς τοὺς ὁπλίτας ἐπῆγε. Γενομένης δὲ τροπῆς τῶν βαρβάρων ἐπακολουθήσαντες οἱ ῞Ελληνες ἔλαβον τὸ στρατόπεδον καὶ πολλοὺς ἀνεῖλον.

κ ταύτης τῆς μάχης οὐ μόνον ὑπῆρξεν αὐτοῖς ἄγειν καὶ φέρειν ἀδεῶς τὴν βασιλέως χώραν, ἀλλὰ καὶ δίκην ἐπιδεῖν Τισαφέρνην διδόντα, μοχθηρὸν ἄνδρα καὶ τῷ γένει τῶν ῾Ελλήνων ἀπεχθέστατον. πεμψε γὰρ εὐθέως ὁ βασιλεὺς Τιθραύστην ἐπ’ αὐτόν, ὃς ἐκείνου μὲν τὴν κεφαλὴν ἀπέτεμε, τὸν δὲ Ἀγησίλαον ἠξίου διαλυσάμενον ἀποπλεῖν οἴκαδε, καὶ χρήματα διδοὺς αὐτῷ προσέπεμψεν. δὲ τῆς μὲν εἰρήνης ἔφη τὴν πόλιν εἶναι κυρίαν, αὐτὸς δὲ πλουτίζων τοὺς στρατιώτας ἥδεσθαι μᾶλλον ἢ πλουτῶν αὐτός· καὶ ἄλλως γε μέντοι νομίζειν ῞Ελληνας καλὸν οὐ δῶρα λαμβάνειν, ἀλλὰ λάφυρα παρὰ τῶν πολεμίων. μως δὲ τῷ Τιθραύστῃ χαρίζεσθαι βουλόμενος, ὅτι τὸν κοινὸν ἐχθρὸν ῾Ελλήνων ἐτετιμώρητο Τισαφέρνην, ἀπήγαγεν εἰς Φρυγίαν τὸ στράτευμα, λαβὼν ἐφόδιον παρ’ αὐτοῦ τριάκοντα τάλαντα.

Καὶ καθ’ ὁδὸν ὢν σκυτάλην δέχεται παρὰ τῶν οἴκοι τελῶν κελεύουσαν αὐτὸν ἄρχειν ἅμα καὶ τοῦ ναυτικοῦ. Τοῦτο μόνῳ πάντων ὑπῆρξεν Ἀγησιλάῳ. Καὶ μέγιστος μὲν ἦν ὁμολογουμένως καὶ τῶν τότε ζώντων ἐπιφανέστατος, ὡς εἴρηκέ που καὶ Θεόπομπος, ἑαυτῷ γε μὴν ἐδίδου δι’ ἀρετὴν φρονεῖν μεῖζον ἢ διὰ τὴν ἡγεμονίαν. Τότε δὲ τοῦ ναυτικοῦ καταστήσας ἄρχοντα Πείσανδρον ἁμαρτεῖν ἔδοξεν, ὅτι πρεσβυτέρων καὶ φρονιμωτέρων παρόντων οὐ σκεψάμενος τὸ τῆς πατρίδος, ἀλλὰ τὴν οἰκειότητα τιμῶν καὶ τῇ γυναικὶ χαριζόμενος, ἧς ἀδελφὸς ἦν ὁ Πείσανδρος, ἐκείνῳ παρέδωκε τὴν ναυαρχίαν.

[11] Αὐτὸς δὲ τὸν στρατὸν καταστήσας εἰς τὴν ὑπὸ Φαρναβάζῳ τεταγμένην χώραν οὐ μόνον ἐν ἀφθόνοις διῆγε πᾶσιν, ἀλλὰ καὶ χρήματα συνῆγε πολλά· καὶ προελθὼν ἄχρι Παφλαγονίας προσηγάγετο τὸν βασιλέα τῶν Παφλαγόνων, Κότυν, ἐπιθυμήσαντα τῆς φιλίας αὐτοῦ δι’ ἀρετὴν καὶ πίστιν. δὲ Σπιθριδάτης, ὡς ἀποστὰς τοῦ Φαρναβάζου τὸ πρῶτον ἦλθε πρὸς τὸν Ἀγησίλαον, ἀεὶ συναπεδήμει καὶ συνεστράτευεν αὐτῷ, κάλλιστον υἱὸν μὲν ἔχων, Μεγαβάτην, οὗ παιδὸς ὄντος ἤρα σφοδρῶς Ἀγησίλαος, καλὴν δὲ καὶ θυγατέρα παρθένον ἐν ἡλικίᾳ γάμου. Ταύτην ἔπεισε γῆμαι τὸν Κότυν ὁ Ἀγησίλαος· καὶ λαβὼν παρ’ αὐτοῦ χιλίους ἱππεῖς καὶ δισχιλίους πελταστὰς αὖθις ἀνεχώρησεν εἰς Φρυγίαν, καὶ κακῶς ἐποίει τὴν Φαρναβάζου χώραν οὐχ ὑπομένοντος οὐδὲ πιστεύοντος τοῖς ἐρύμασιν, ἀλλὰ ἔχων ἀεὶ τὰ πλεῖστα σὺν ἑαυτῷ τῶν τιμίων καὶ ἀγαπητῶν ἐξεχώρει καὶ ὑπέφευγεν ἄλλοτε ἀλλαχόσε τῆς χώρας μεθιδρυόμενος, μέχρι οὗ παραφυλάξας αὐτὸν ὁ Σπιθριδάτης καὶ παραλαβὼν ῾Ηριππίδαν τὸν Σπαρτιάτην ἔλαβε τὸ στρατόπεδον καὶ τῶν χρημάτων ἁπάντων ἐκράτησεν. νθα δὴ πικρὸς ὢν ὁ ῾Ηριππίδας ἐξεταστὴς τῶν κλαπέντων, καὶ τοὺς βαρβάρους ἀναγκάζων ἀποτίθεσθαι, καὶ πάντα ἐφορῶν καὶ διερευνώμενος, παρώξυνε τὸν Σπιθριδάτην, ὥστε ἀπελθεῖν εὐθὺς εἰς Σάρδεις μετὰ τῶν Παφλαγόνων. Τοῦτο λέγεται τῷ Ἀγησιλάῳ γενέσθαι πάντων ἀνιαρότατον. χθετο μὲν γὰρ ἄνδρα γενναῖον ἀποβεβληκὼς τὸν Σπιθριδάτην καὶ σὺν αὐτῷ δύναμιν οὐκ ὀλίγην, ᾐσχύνετο δὲ τῇ διαβολῇ τῆς μικρολογίας καὶ ἀνελευθερίας, ἧς οὐ μόνον αὑτόν, ἀλλὰ καὶ τὴν πατρίδα καθαρεύουσαν ἀεὶ παρέχειν ἐφιλοτιμεῖτο. Χωρὶς δὲ τῶν ἐμφανῶν τούτων ἔκνιζεν αὐτὸν οὐ μετρίως ὁ τοῦ παιδὸς ἔρως ἐνεσταγμένος, εἰ καὶ πάνυ παρόντος αὐτοῦ τῷ φιλονείκῳ χρώμενος ἐπειρᾶτο νεανικῶς ἀπομάχεσθαι πρὸς τὴν ἐπιθυμίαν. Καί ποτε τοῦ Μεγαβάτου προσιόντος ὡς ἀσπασομένου καὶ φιλήσοντος ἐξέκλινεν. πεὶ δὲ ἐκεῖνος αἰσχυνθεὶς ἐπαύσατο καὶ τὸ λοιπὸν ἄπωθεν ἤδη προσηγόρευεν, ἀχθόμενος αὖ πάλιν καὶ μεταμελόμενος τῇ φυγῇ τοῦ φιλήματος, ὁ Ἀγησίλαος προσεποιεῖτο θαυμάζειν ὅ τι δὴ παθὼν αὐτὸν ὁ Μεγαβάτης ἀπὸ στόματος οὐ φιλοφρονοῖτο. "Σὺ γὰρ αἴτιος" οἱ συνήθεις ἔφασαν "οὐχ ὑποστάς, ἀλλὰ τρέσας τὸ φίλημα τοῦ καλοῦ καὶ φοβηθείς· ἐπεὶ καὶ νῦν ἂν ἔλθοι σοι πεισθεὶς ἐκεῖνος ἐντὸς φιλήματος· ἀλλ’ ὅπως αὖθις οὐκ ἀποδειλιάσεις." Χρόνον οὖν τινα πρὸς ἑαυτῷ γενόμενος ὁ Ἀγησίλαος καὶ διασιωπήσας, "Οὐδέν" ἔφη "δεινὸν πείθειν ὑμᾶς ἐκεῖνον· ἐγὼ γάρ μοι δοκῶ τήναν τὰν μάχαν τὰν περὶ τοῦ φιλάματος ἅδιον ἂν μάχεσθαι πάλιν ἢ πάντα ὅσα τεθέαμαι χρυσία μοι γενέσθαι."  Τοιοῦτος μὲν ἦν τοῦ Μεγαβάτου παρόντος, ἀπελθόντος γε μὴν οὕτω περικαῶς ἔσχεν ὡς χαλεπὸν εἰπεῖν εἰ πάλιν αὖ μεταβαλομένου καὶ φανέντος ἐνεκαρτέρησε μὴ φιληθῆναι.

[12] Μετὰ ταῦτα Φαρνάβαζος εἰς λόγους αὐτῷ συνελθεῖν ἠθέλησε, καὶ συνῆγεν ἀμφοτέρους ὢν ξένος ὁ Κυζικηνὸς Ἀπολλοφάνης. Πρότερος δὲ μετὰ τῶν φίλων ὁ Ἀγησίλαος ἐλθὼν εἰς τὸ χωρίον, ὑπὸ σκιᾷ τινι πόας οὔσης βαθείας καταβαλὼν ἑαυτόν, ἐνταῦθα περιέμενε τὸν Φαρνάβαζον. δὲ ὡς ἐπῆλθεν, ὑποβεβλημένων αὐτῷ κωδίων τε μαλακῶν καὶ ποικίλων δαπίδων, αἰδεσθεὶς τὸν Ἀγησίλαον οὕτω κατακείμενον κατεκλίνη καὶ αὐτός, ὡς ἔτυχεν, ἐπὶ τῆς πόας χαμᾶζε, καίπερ ἐσθῆτα θαυμαστὴν λεπτότητι καὶ βαφαῖς ἐνδεδυκώς. σπασάμενοι δὲ ἀλλήλους ὁ μὲν Φαρνάβαζος οὐκ ἠπόρει λόγων δικαίων, ἅτε δὴ πολλὰ καὶ μεγάλα Λακεδαιμονίοις χρήσιμος γεγονὼς ἐν τῷ πρὸς Ἀθηναίους πολέμῳ, νῦν δὲ πορθούμενος ὑπ’ αὐτῶν· ὁ δὲ Ἀγησίλαος, ὁρῶν τοὺς σὺν αὐτῷ Σπαρτιάτας ὑπ’ αἰσχύνης κύπτοντας εἰς τὴν γῆν καὶ διαποροῦντας (ἀδικούμενον γὰρ ἑώρων τὸν Φαρνάβαζον), "῾Ημεῖς" εἶπεν "ὦ Φαρνάβαζε, καὶ φίλοι ὄντες πρότερον βασιλέως ἐχρώμεθα τοῖς ἐκείνου πράγμασι φιλικῶς καὶ νῦν πολέμιοι γεγονότες πολεμικῶς. ν οὖν καὶ σὲ τῶν βασιλέως κτημάτων ὁρῶντες εἶναι βουλόμενον, εἰκότως διὰ σοῦ βλάπτομεν ἐκεῖνον. φ’ ἧς δ’ ἂν ἡμέρας σεαυτὸν ἀξιώσῃς ῾Ελλήνων φίλον καὶ σύμμαχον μᾶλλον ἢ δοῦλον λέγεσθαι βασιλέως, ταύτην νόμιζε τὴν φάλαγγα καὶ τὰ ὅπλα καὶ τὰς ναῦς καὶ πάντας ἡμᾶς τῶν σῶν κτημάτων φύλακας εἶναι καὶ τῆς ἐλευθερίας, ἧς ἄνευ καλὸν ἀνθρώποις οὐδὲν οὐδὲ ζηλωτόν ἐστιν." κ τούτου λέγει πρὸς αὐτὸν ὁ Φαρνάβαζος ἣν εἶχε διάνοιαν. "Ἐγὼ γάρ" εἶπεν "ἐὰν μὲν ἄλλον ἐκπέμψῃ βασιλεὺς στρατηγόν, ἔσομαι μεθ’ ὑμῶν, ἐὰν δ’ ἐμοὶ παραδῷ τὴν ἡγεμονίαν, οὐδὲν ἐλλείψω προθυμίας ἀμυνόμενος ὑμᾶς καὶ κακῶς ποιῶν ὑπὲρ ἐκείνου." Ταῦτα δ’ ἀκούσας ὁ Ἀγησίλαος ἥσθη, καὶ τῆς δεξιᾶς αὐτοῦ λαβόμενος καὶ συνεξαναστάς, "Εἴθε" εἶπεν "ὦ Φαρνάβαζε, τοιοῦτος ὢν φίλος ἡμῖν γένοιο μᾶλλον ἢ πολέμιος."

[13] Ἀπιόντος δὲ τοῦ Φαρναβάζου μετὰ τῶν φίλων, ὁ υἱὸς ὑπολειφθεὶς προσέδραμε τῷ Ἀγησιλάῳ καὶ μειδιῶν εἶπεν· "Ἐγώ σε ξένον, ὦ Ἀγησίλαε, ποιοῦμαι·" καὶ παλτὸν ἔχων ἐν τῇ χειρὶ δίδωσιν αὐτῷ. Δεξάμενος οὖν ὁ Ἀγησίλαος καὶ ἡσθεὶς τῇ τε ὄψει καὶ τῇ φιλοφροσύνῃ τοῦ παιδός, ἐπεσκόπει τοὺς παρόντας, εἴ τις ἔχοι τι τοιοῦτον οἷον ἀντιδοῦναι καλῷ καὶ γενναίῳ δῶρον. δὼν δὲ ἵππον ᾿Ιδαίου τοῦ γραφέως κεκοσμημένον φαλάροις, ταχὺ ταῦτα περισπάσας τῷ μειρακίῳ δίδωσι. Καὶ τὸ λοιπὸν οὐκ ἐπαύετο μεμνημένος, ἀλλὰ καὶ χρόνῳ περιϊόντι τὸν οἶκον ἀποστερηθέντος αὐτοῦ καὶ φυγόντος ὑπὸ τῶν ἀδελφῶν εἰς Πελοπόννησον, ἰσχυρῶς ἐπεμελεῖτο. Καί τι καὶ τῶν ἐρωτικῶν αὐτῷ συνέπραξεν. ράσθη γὰρ ἀθλητοῦ παιδὸς ἐξ Ἀθηνῶν· ἐπεὶ δὲ μέγας ὢν καὶ σκληρὸς Ὀλυμπίασιν ἐκινδύνευσεν ἐκκριθῆναι, καταφεύγει πρὸς τὸν Ἀγησίλαον ὁ Πέρσης δεόμενος ὑπὲρ τοῦ παιδός· ὁ δὲ καὶ τοῦτο βουλόμενος αὐτῷ χαρίζεσθαι, μάλα μόλις διεπράξατο σὺν πολλῇ πραγματείᾳ. Τἆλλα μὲν γὰρ ἦν ἀκριβὴς καὶ νόμιμος, ἐν δὲ τοῖς φιλικοῖς πρόφασιν ἐνόμιζεν εἶναι τὸ λίαν δίκαιον. Φέρεται γοῦν ἐπιστόλιον αὐτοῦ πρὸς ῾Ιδριέα τὸν Κᾶρα τοιοῦτο· "Νικίας εἰ μὲν μὴ ἀδικεῖ, ἄφες· εἰ δὲ ἀδικεῖ, ἡμῖν ἄφες· πάντως δὲ ἄφες." ν μὲν οὖν τοῖς πλείστοις τοιοῦτος ὑπὲρ τῶν φίλων ὁ Ἀγησίλαος· ἔστι δὲ ὅπου πρὸς τὸ συμφέρον ἐχρῆτο τῷ καιρῷ μᾶλλον, ὡς ἐδήλωσεν, ἀναζυγῆς αὐτῷ θορυβωδεστέρας γενομένης, ἀσθενοῦντα καταλιπὼν τὸν ἐρώμενον. κείνου γὰρ δεομένου καὶ καλοῦντος αὐτὸν ἀπιόντα, μεταστραφεὶς εἶπεν ὡς χαλεπὸν ἐλεεῖν ἅμα καὶ φρονεῖν. Τουτὶ μὲν ῾Ιερώνυμος ὁ φιλόσοφος ἱστόρηκεν.

[8] Cela n'arrivait pas une fois par hasard ; mais c'était toujours de même, et comme une chose résolue. Lysandre comprit le motif de cette conduite, et il ne s'en cacha point à ses amis. « C'est à cause de moi, leur disait-il, que vous êtes ainsi maltraités. » Et il leur conseillait d'aller faire leur cour au roi, et aux hommes qui avaient plus de crédit qu'il n'en avait. Agésilas crut que, par cette conduite et par ces paroles, Lysandre voulait exciter l'envie contre lui ; et, pour le piquer encore plus, il le chargea de distribuer la viande aux soldats, et il ajouta, en présence de plusieurs personnes, à ce qu'on dit : « Allez donc maintenant faire votre cour à mon commissaire des vivres. » De quoi Lysandre se plaignant: « Certes, Agésilas, dit-il, tu sais parfaitement rabaisser tes amis. — Je sais connaître, répondit Agésilas, ceux qui veulent être plus puissants que moi. » Et Lysandre : « Mais peut-être, reprit-il, ne suis-je point si coupable que tu le dis. Donne-moi un rang et un poste, où je puisse t'être utile sans te causer de chagrin. » Alors il fut envoyé, en qualité de lieutenant, dans l'Hellespont; et là, il gagna un Perse, nommé Spithridate, du gouvernement de Pharnabaze, et il l'amena auprès d'Agésilas avec ses richesses, qui étaient considérables, et deux cents cavaliers.

Cependant la colère de Lysandre ne se calma point : toujours il conserva du ressentiment ; et il chercha les moyens d'enlever aux deux maisons royales le droit de succession au trône, pour le rendre commun à tous les Spartiates (12). Et il aurait, ce me semble, cause de grands troubles dans l'État pour satisfaire sa vengeance, s'il n'était mort auparavant, dans une expédition en Béotie (13). 73 C'est ainsi que les natures ambitieuses, ne sachant point se garder des excès dans leur conduite politique, font plus de mal que de bien. En effet, si Lysandre était trop violent et se laissait aller mal à propos à une ambition sans bornes, Agésilas n'ignorait certainement point qu'il y a des moyens moins répréhensibles de corriger un homme illustre, et qui tient à son honneur, d'une faute imputable à l'égarement. Ils paraissent avoir été tous deux entraînés par la même passion, l'un en méconnaissant l'autorité de son chef, et l'autre en ne sachant pas supporter les écarts d'un ami.

[9] Dès le commencement de la guerre, Tissapherne, qui redoutait Agésilas, traita avec lui; et il fut convenu que le roi céderait les villes grecques, et qu'il les laisserait indépendantes. Mais ensuite, quand Tissapherne crut avoir des forces suffisantes, il se remit à la guerre; ce qui fut parfaitement du goût d'Agésilas. On attendait de cette expédition de grands résultats ; et Agésilas estimait que ce lui serait une grande honte, que les dix mille, sous la conduite de Xénophon, fussent revenus jusqu'à la mer, après avoir battu le roi aussi souvent qu'ils l'avaient voulu, et que lui, à la tête des Lacédémoniens, qui possédaient l'empire de la terre et de la mer, il ne pût faire voir aux Grecs aucune action mémorable. Pour se venger aussitôt, par une tromperie juste, de la perfidie de Tissapherne, il feignit de se diriger sur la Carie ; mais, quand le barbare eut concentré toutes ses forces sur ce point, il décampa; et, entrant en Phrygie, il y prit plusieurs villes, et il s'empara d'un butin considérable. C'était un moyen de montrer à ses amis que, violer une convention, c'est mépriser les dieux; mais qu'à tromper l'ennemi dans ses calculs, il n'y a pas seulement justice, mais gloire, vive satisfaction et profit en même temps.

Cependant, comme Agésilas était inférieur en cavalerie, et qu'en consultant les entrailles des victimes on avait vu le foie sans tête, il se retira à Éphèse, et il s'y forma une 74 cavalerie, en déclarant aux citoyens fiches que, s'ils ne voulaient pas servir, ils eussent à fournir à leur place chacun un cheval et un homme. Il y en avait beaucoup qui se trouvaient dans ce cas ; et il arriva de là qu'Agésilas eut en peu de temps une cavalerie nombreuse et brave, à la place d'une mauvaise infanterie. Ceux qui ne voulaient pas faire la campagne soudoyaient des hommes disposés à la faire volontairement ; et ceux qui ne voulaient pas servir dans la cavalerie payaient à leur place des hommes qui préféraient cette arme. Agamemnon, selon Agésilas, avait fort bien fait d'exempter du service un homme riche et lâche, pour une excellente cavale qu'il en reçut (14). Agésilas avait recommandé à ceux qui étaient commis à la vente du butin de vendre nus les prisonniers. Pour les vêtements, il ne manquait pas d'acheteurs; mais pour les hommes, en voyant leurs corps si blancs, si délicats, élevés à l'ombre et qui n'avaient jamais été exercés à la fatigue, on les regardait comme inutiles et de nulle valeur ; on ne faisait que s'en moquer; et Agésilas, qui était là, disait à ses gens : « Hé bien ! voilà ceux que vous combattez, et ici, ce pourquoi vous combattez. »

[10] Quand le moment fut venu de se remettre en campagne, il annonça qu'il allait envahir la Lydie. Cette fois, ce n'était pas un mensonge pour tromper Tissapherne ; mais Tissapherne, ne se fiant point à Agésilas, à cause de sa première ruse, se trompa lui-même : il crut que, son ennemi étant si inférieur en cavalerie, c'était sur la Carie qu'il se jetterait, parce que le pays est difficile pour les manœuvres de la cavalerie. Mais, lorsque Agésilas, comme il l'avait annoncé, fut arrivé dans les plaines de Sardes, Tissapherne fut obligé de revenir en toute hâte au secours de cette place ; et ses cavaliers tuèrent beaucoup d'hommes débandés, qui pillaient la plaine. Agé-75 silas alors, faisant réflexion que les ennemis n'avaient pas encore leur infanterie, tandis qu'il ne lui manquait, à lui, aucune partie de ses forces, se hâta d'en venir à une bataille décisive. Il mêle dans ses escadrons des fantassins légèrement armés, et il leur donne l'ordre de charger au galop droit devant eux ; et lui-même il marche aussitôt à la tête de ses fantassins. Les barbares prirent la fuite : les Grecs, les ayant poursuivis l'épée dans les reins, arrivèrent à leur camp, s'en emparèrent, et leur tuèrent beaucoup de monde.

Depuis cette bataille, les Grecs pouvaient librement et sans crainte piller et enlever tout, dans les pays du roi : ils. eurent même la satisfaction de voir punir Tissapherne, qui était un homme méchant, et l'ennemi le plus acharné de la race grecque. En .effet, le roi envoya incontinent contre lui Tithraustès, qui lui coupa la tête, et qui fit à Agésilas la proposition de mettre fin à la guerre, de reprendre la mer et de retourner dans sa patrie. Tithraustès lui envoya même offrir des sommes d'argent. Mais Agésilas répondit que, quant à la paix, c'était sa ville qui en était l'unique arbitre; que, pour lui, il trouvait plus de plaisir à enrichir ses soldats qu'à être riche lui-même; que d'ailleurs les Grecs trouvaient beau non pas de recevoir de l'ennemi des présents, mais de prendre ses dépouilles. Cependant, pour faire quelque chose d'agréable à Tithraustès, qui avait puni Tissapherne, l'ennemi commun des Grecs, il emmena son armée en Phrygie, après avoir reçu de lui, pour les frais du voyage, une somme de trente talents (15).

Pendant sa marche, il reçut des magistrats de Lacédémone une scytale (16), dans laquelle ordre lui était donné de prendre en même temps le commandement de l'armée de mer; ce qui n'est jamais arrivé qu'au seul Agésilas. Aussi était-il, sans contredit, l'homme le 76 plus grand et le plus illustre de son époque, comme l'a dit quelque part Théopompe. Toutefois, Agésilas aimait mieux devoir son illustration à son mérite qu'à sa puissance. Mais, en mettant Pisandre à la tête des forces navales, il commit une faute à notre avis ; car il avait auprès de lui des officiers plus anciens et plus expérimentés ; et, au lieu de ne consulter que les intérêts de sa patrie, il voulut honorer un parent, et faire plaisir à sa femme, dont Pisandre (17) était le frère : voilà pourquoi il lui transmit la charge d'amiral.

[11] Pour lui, il établit son armée dans le gouvernement de Pharnabaze; et non-seulement il y vécut dans l'abondance de toutes choses, mais il y amassa d'immenses richesses. Puis, s'étant avancé jusqu'en Paphlagonie, il attira à lui le roi des Paphlagoniens, Cotys, lequel désirait son amitié, à cause de son mérite et de la confiance qu'il inspirait. Spithridate avait aussi quitté Pharnabaze, et était passé du côté d'Agésilas. Depuis lors il l'avait toujours accompagné dans ses courses et dans toutes ses expéditions. Ce Spithridate avait un fils, Mégabatès, fort bel enfant : Agésilas conçut pour cet enfant une vive passion ; il avait aussi une fille jeune, belle et nubile : Agésilas engagea Cotys à l'épouser. Ensuite, ayant reçu de Cotys mille cavaliers et deux mille hommes d'infanterie légère, il s'en alla de nouveau dans la Phrygie, et il se mit à ravager les pays du gouvernement de Pharnabaze. Pharnabaze, loin de l'attendre, ne se fiant pas même à ses forteresses, et traînant partout avec lui presque tout ce qu'il avait de plus précieux et de plus cher, allait toujours se retirant, fuyant de position en position, jusqu'à ce qu'enfin Spithridate, qui l'observait de près, ayant pris avec lui le Spartiate Hérippidas, se rendit maître de son camp, et s'empara de toutes ses richesses. Mais Hérippidas se montra si 77 âpre à rechercher ce qui avait été soustrait du butin, qu'il contraignit les barbares à déposer leur part ; et, à force de chercher et de fureter partout, il irrita tellement Spithridate, que celui-ci s'en retourna à Sardes avec ses Paphlagoniens.

C'est, dit-on, la contrariété à laquelle Agésilas fut le plus sensible. Il était fâché de perdre et un homme aussi brave que Spithridate, et sa troupe, qui n'était pas sans importance ; mais, en outre, il avait honte du reproche qu'on pouvait lui adresser d'une avarice mesquine et basse, quand il se piquait d'en être exempt et d'en garantir toujours sa patrie. Outre ces motifs apparents de regret, ce qui le tourmentait vivement, c'était l'amour que le jeune Mégabatès avait fait naître dans son cœur, quoique, en présence de Mégabatès, fidèle à son ambition de n'être jamais vaincu, il combattît ses désirs de toutes ses forces. Un jour même que Mégabatès s'avançait pour le saluer et lui donner un baiser, il se détourna : l'enfant rougit et s'arrêta ; et, dans la suite, Mégabatès ne lui adressa plus son salut que de loin. A son tour, Agésilas en fut contrarié, et se repentit d'avoir évité ce baiser; et il affecta de demander, d'un air étonné, pourquoi Mégabatès ne le saluait plus d'un baiser. « C'est toi qui en es cause, lui dirent ses amis, puisque tu n'as pas voulu souffrir, que tu as évité le baiser de ce bel enfant, comme si tu en avais eu peur. A présent même encore il se déciderait aisément à revenir au baiser, mais à condition que tu ne te détournerais plus. » Agésilas, après être demeuré un instant pensif et silencieux : « Il est inutile que vous l'y engagiez, dit-il; car le combat que je livre ici contre ce témoignage de sa tendresse, me fait plus de plaisir que si tout ce que j'ai devant moi se changeait en or. » Tel était Agésilas, tant que Mégabatès fut auprès de lui. Mais, quand Mégabatès fut parti, il brûla d'une passion ardente; et, si cet enfant fût revenu et eût apparu de- 78 vant lui, il n'est pas sûr qu'Agésilas eût eu la force de refuser ses baisers.

Quelque temps après, Pharnabaze désira entrer en conférence avec lui ; et le Cyzicénien Apollophanès, qui était l'hôte de l'un et de l'autre, ménagea leur entrevue. Agésilas arriva le premier, avec ses amis, au lieu du rendez-vous ; et il s'assit à l'ombre, sur un gazon épais, en attendant Pharnabaze. Quand celui-ci arriva, on lui étendit des peaux moelleuses et des tapis, de diverses couleurs; mais, par égard pour Agésilas, en le voyant ainsi étendu, il se coucha aussi à demi lui-même comme il était, sur l'herbe, par terre, quoiqu'il portât une robe admirable pour la finesse du tissu et pour la teinture. Après les salutations réciproques, Pharnabaze prit la parole; et certes, il ne manquait point de griefs ,à reprocher aux lacédémoniens,. Après leur avoir rendu de très-nombreux et de très-grand^ services dans la guerre contre Athènes, il les voyait, maintenant ravager ses terres. Aussi les Spartiates baissaient-ils la tête., tout honteux et tout embarrassés; ce que voyant Agésilas, et sachant bien qu'en effet, Pharnabaze avait à se plaindre : « Pharnabaze, dit-il, nous avons été les amis du roi, et alors nous avons agi en amis à l'égard de ce qui le concernait. Maintenant que nous sommes avec lui en guerre, nous agissons en ennemis. Et, comme tu es, en quelque sorte, une des propriétés du roi, il est naturel que nous cherchions à lui nuire dans sa personne. Mais, du jour où tu jugeras plus convenable de te dire l'ami et l'allié des Grecs que l'esclave du roi, dès lors regarde cette phalange, nos armes, nos vaisseaux, nous tous, comme les gardiens de tes biens et de ta liberté, ce bien sans lequel il n'est pour l'homme rien de beau ni rien de désirable. » Pharnabaze lui découvrit alors sa pensée : « Pour moi, si le roi envoie un autre général, je suis à vous; mais, s'il me conserve le gouvernement de ses provinces, je 79 ne négligerai rien afin de vous repousser et de vous nuire, en combattant pour lui. » Charmé de cette réponse, Agésilas lui prit la main; et, en se levant : « Plût au ciel, Pharnabaze, dit-il, qu'avec de pareils sentiments, tu fusses notre ami plutôt que notre ennemi ! »

Lorsque Pharnabaze s'en allait avec ses gens, son fils resta en arrière; et, courant vers Agésilas, il lui dit en souriant : « Agésilas, je veux être lié avec toi d'hospitalité. » Et il lui offrit un javelot, qu'il tenait à la main. Agésilas l'accepta; puis, charmé de la beauté et de l'amabilité du jeune homme, il regarda si quelqu'un de peux qui se trouvaient là n'aurait pas quelque chose qu'il pût donner en présent à un si beau et si noble enfant; et, voyant le cheval d'Adéus, son secrétaire, couvert d'une housse magnifique, il ôta aussitôt cette housse, et il là donna au fils de Pharnabaze. Et jamais Agésilas n'oublia le trait généreux du jeune homme ; loin de là : lorsque, dans la suite, banni de la maison paternelle, ce fils de Pharnabaze, forcé par ses frères de s'exiler, se retira dans le Péloponnèse, Agésilas prit de lui le plus grand soin, et le servit même dans ses affections. Il aimait un jeune athlète athénien : celui-ci, devenu grand et fort, était sur le point d'être mis hors de concours, aux jeux Olympiques  (18) ; le Perse recourut à Agésilas, et l'implora en faveur de l'athlète. Agésilas, voulant lui faire ce plaisir, conduisit la chose à bonne fin, quoique ce ne fût pas sans peine et sans beaucoup de démarches.

Rigoureux observateur des lois dans tout le reste, Agésilas pensait que, dans les rapports d'amitié, trop de justice n'est qu'un prétexte de refus. On cite encore de lui un billet au Carien Hidriée; le voici : « Si Nicias n'est point coupable, laisse-le aller ; s'il est coupable, pour l'amour de nous, laisse-le aller ; dans tous  80 les cas, laisse-le aller. » Tel était d'ordinaire Agésilas, pour ce qui concernait ses amis. Ce n'est pas toutefois que, dans l'occasion, il ne sût point préférer l'utilité commune. Par exemple, obligé un jour de décamper avec précipitation, et d'abandonner malade dans le camp un jeune homme pour lequel il avait de l'amour, ce jeune homme le voyant s'en aller, l'appelait et l'implorait. Agésilas se détourna, disant: « Oh! qu'il est difficile d'être tout à la fois compatissant et sage. » Voilà ce que rapporte le philosophe Hiéronyme.

 

[14] ῎Ηδη δὲ περιϊόντος ἐνιαυτοῦ δευτέρου τῇ στρατηγίᾳ πολὺς ἄνω λόγος ἐχώρει τοῦ Ἀγησιλάου, καὶ δόξα θαυμαστὴ κατεῖχε τῆς τε σωφροσύνης αὐτοῦ καὶ εὐτελείας καὶ μετριότητος. σκήνου μὲν γὰρ ἀποδημῶν καθ’ αὑτὸν ἐν τοῖς ἁγιωτάτοις ἱεροῖς, ἃ μὴ πολλοὶ καθορῶσιν ἄνθρωποι πράττοντας ἡμᾶς, τούτων τοὺς θεοὺς ποιούμενος ἐπόπτας καὶ μάρτυρας· ἐν δὲ χιλιάσι στρατιωτῶν τοσαύταις οὐ ῥᾳδίως ἄν τις εἶδε φαυλοτέραν στιβάδα τῆς Ἀγησιλάου. Πρός τε θάλπος οὕτω καὶ ψῦχος εἶχεν ὥσπερ μόνος ἀεὶ χρῆσθαι ταῖς ὑπὸ τοῦ θεοῦ κεκραμέναις ὥραις πεφυκώς. διστον δὲ θέαμα τοῖς κατοικοῦσι τὴν Ἀσίαν ῞Ελλησιν ἦσαν οἱ πάλαι βαρεῖς καὶ ἀφόρητοι καὶ διαρρέοντες ὑπὸ πλούτου καὶ τρυφῆς ὕπαρχοι καὶ στρατηγοὶ δεδιότες καὶ θεραπεύοντες ἄνθρωπον ἐν τρίβωνι περιϊόντα λιτῷ, καὶ πρὸς ἓν ῥῆμα βραχὺ καὶ Λακωνικὸν ἁρμόζοντες ἑαυτοὺς καὶ μετασχηματίζοντες, ὥστε πολλοῖς ἐπῄει τὰ τοῦ Τιμοθέου λέγειν, "῎Αρης τύραννος· χρυσὸν δὲ ῞Ελλας οὐ δέδοικε."

[15] Κινουμένης δὲ τῆς Ἀσίας καὶ πολλαχοῦ πρὸς ἀπόστασιν ὑπεικούσης, ἁρμοσάμενος τὰς αὐτόθι πόλεις, καὶ ταῖς πολιτείαις δίχα φόνου καὶ φυγῆς ἀνθρώπων ἀποδοὺς τὸν προσήκοντα κόσμον, ἐγνώκει πρόσω χωρεῖν, καὶ τὸν πόλεμον διάρας ἀπὸ τῆς ῾Ελληνικῆς θαλάττης, περὶ τοῦ σώματος βασιλεῖ καὶ τῆς ἐν Ἐκβατάνοις καὶ Σούσοις εὐδαιμονίας διαμάχεσθαι, καὶ περισπάσαι πρῶτον αὐτοῦ τὴν σχολήν, ὡς μὴ καθέζοιτο τοὺς πολέμους βραβεύων τοῖς ῞Ελλησι καὶ διαφθείρων τοὺς δημαγωγούς. ν τούτῳ δὲ ἀφικνεῖται πρὸς αὐτὸν Ἐπικυδίδας ὁ Σπαρτιάτης, ἀπαγγέλλων ὅτι πολὺς περιέστηκε τὴν Σπάρτην πόλεμος ῾Ελληνικός, καὶ καλοῦσιν ἐκεῖνον οἱ ἔφοροι καὶ κελεύουσι τοῖς οἴκοι βοηθεῖν.

῏Ω βάρβαρ’ ἐξευρόντες ῞Ελληνες κακά·

τί γὰρ ἄν τις ἄλλο τὸν φθόνον ἐκεῖνον προσείποι καὶ τὴν τότε σύστασιν καὶ σύνταξιν ἐφ’ ἑαυτοὺς τῶν ῾Ελλήνων; οἳ τῆς τύχης ἄνω φερομένης ἐπελάβοντο, καὶ τὰ ὅπλα πρὸς τοὺς βαρβάρους βλέποντα καὶ τὸν πόλεμον ἤδη τῆς ῾Ελλάδος ἐξῳκισμένον αὖθις εἰς ἑαυτοὺς ἔτρεψαν. Οὐ γὰρ ἔγωγε συμφέρομαι τῷ Κορινθίῳ Δημαράτῳ μεγάλης ἡδονῆς ἀπολελεῖφθαι φήσαντι τοὺς μὴ θεασαμένους ῞Ελληνας Ἀλέξανδρον ἐν τῷ Δαρείου θρόνῳ καθήμενον, ἀλλ’ εἰκότως ἂν οἶμαι δακρῦσαι, συννοήσαντας ὅτι ταῦτ’ Ἀλεξάνδρῳ καὶ Μακεδόσιν ἀπέλιπον οἳ τότε τοὺς τῶν ῾Ελλήνων στρατηγοὺς περὶ Λεῦκτρα καὶ Κορώνειαν καὶ Κόρινθον καὶ Ἀρκαδίαν κατανήλωσαν. ᾿

Αγησιλάῳ μέντοι οὐδὲν κρεῖσσον ἢ μεῖζόν ἐστι τῆς ἀναχωρήσεως ἐκείνης διαπεπραγμένον, οὐδὲ γέγονε παράδειγμα πειθαρχίας καὶ δικαιοσύνης ἕτερον κάλλιον. Ὅπου γὰρ Ἀννίβας ἤδη κακῶς πράττων καὶ περιωθούμενος ἐκ τῆς ᾿Ιταλίας μάλα μόλις ὑπήκουσε τοῖς ἐπὶ τὸν οἴκοι πόλεμον καλοῦσιν, Ἀλέξανδρος δὲ καὶ προσεπέσκωψε πυθόμενος τὴν πρὸς ῏Αγιν Ἀντιπάτρου μάχην, εἰπών· "Ἔοικεν, ὦ ἄνδρες, ὅτε Δαρεῖον ἡμεῖς ἐνικῶμεν ἐνταῦθα, ἐκεῖ τις ἐν Ἀρκαδίᾳ γεγονέναι μυομαχία·" πῶς οὐκ ἦν ἄξιον τὴν Σπάρτην μακαρίσαι τῆς Ἀγησιλάου τιμῆς πρὸς ταύτην καὶ πρὸς τοὺς νόμους τῆς εὐλαβείας; ὃς ἅμα τῷ τὴν σκυτάλην ἐλθεῖν εὐτυχίαν τοσαύτην καὶ δύναμιν παροῦσαν καὶ τηλικαύτας ἐλπίδας ὑφηγουμένας ἀφεὶς καὶ προέμενος εὐθὺς ἀπέπλευσεν "ἀτελευτήτῳ ἐπὶ ἔργῳ", πολὺν ἑαυτοῦ πόθον τοῖς συμμάχοις ἀπολιπών, καὶ μάλιστα δὴ τὸν Ἐρασιστράτου τοῦ Φαίακος ἐλέγξας λόγον, εἰπόντος ὡς εἰσὶ δημοσίᾳ μὲν Λακεδαιμόνιοι βελτίονες, ἰδίᾳ δὲ Ἀθηναῖοι. Βασιλέα γὰρ ἑαυτὸν καὶ στρατηγὸν ἄριστον ἐπιδειξάμενος, ἔτι βελτίονα καὶ ἡδίονα τοῖς χρωμένοις ἰδίᾳ φίλον καὶ συνήθη παρέσχε. Τοῦ δὲ Περσικοῦ νομίσματος χάραγμα τοξότην ἔχοντος, ἀναζευγνύων ἔφη μυρίοις τοξόταις ὑπὸ βασιλέως ἐξελαύνεσθαι τῆς Ἀσίας· τοσούτων γὰρ εἰς Ἀθήνας καὶ Θήβας κομισθέντων καὶ διαδοθέντων τοῖς δημαγωγοῖς, ἐξεπολεμώθησαν οἱ δῆμοι πρὸς τοὺς Σπαρτιάτας.

[14] Déjà courait la deuxième année de son commandement; et l'on parlait beaucoup d'Agésilas dans l'Asie: on célébrait, on admirait sa tempérance, sa simplicité, sa modération. Durant ses voyages, il choisissait pour sa demeure les temples les plus saints; et les actions que nous craignons de laisser voir au public, lui il en faisait les dieux inspecteurs et témoins. Parmi tant de milliers de soldats, il n'eût pas été facile d'en trouver un qui eût un lit plus simple ri plus mesquin que celui d'Agésilas. A l'égard du froid et de la chaleur, Agésilas les endurait si bien, qu'il semblait être le seul homme que les dieux eussent fait pour supporter également toutes les variétés des saisons. Mais le spectacle le plus agréable pour les Grecs d'Asie, c'était de voir les gouverneurs et les généraux qui leur pesaient tant, ces hommes intolérables, et qui regorgeaient de richesses et de voluptés, maintenant craintifs, faire leur cour à un homme vêtu d'un vieux manteau tout uni, et s'accommoder, se métamorphoser, sur une seule parole de lui, brève et laconique. Aussi allait-on répétant le mot de Timothée (19) :

Mars est un tyran; et la Grèce n'a pas peur de l'or (20)

81 [15] L'Asie était en mouvement, et elle se laissait aller sur tous les points à la défection : Agésilas régla les affaires des villes et établit l'ordre convenable dans le gouvernement de chacune, sans envoyer un seul homme au supplice ou en exil. Puis il résolut de marcher en avant; d'éloigner la guerre des mers de la Grèce; d'aller forcer le roi à craindre pour sa personne et pour la félicité dont il jouissait dans Ecbatane et dans Suses, et de lui enlever d'abord tout loisir, de manière qu'il n'eût plus le temps de rester tranquillement assis dans son palais, soulevant à son gré des guerres parmi les Grecs, et corrompant les démagogues. Sur ces entrefaites, arrive auprès de lui le Spartiate Épicydidas, annonçant que les Grecs menacent Sparte d'une guerre dangereuse, et que les éphores le rappellent, et qu'ils lui ordonnent de venir au secours de son pays.

Ô Grecs ! qui vous êtes ingéniés à inventer des maux barbares (21) !

Quel autre nom, en effet, donner à cette jalousie, à ce soulèvement général, à cette conjuration des Grecs contre eux-mêmes, qui leur fait arrêter tout court leur fortune dans la haute Asie, et retourner sur eux- mêmes leurs armes dirigées contre les barbares, et la guerre déjà repoussée loin de la Grèce? Je ne partage pas, quant à moi, l'opinion du Corinthien Démarate, lequel croyait privés d'une grande satisfaction les Grecs qui n'avaient pas vu Alexandre assis sur le trône de Darius. Je crois plutôt qu'ils auraient eu raison de pleurer, en pensant qu'ils n'avaient procuré à Alexandre et aux Macédoniens cet honneur, que parce qu'ils avaient sacrifié les généraux de la Grèce à Leuctres, à Coronée, à Corinthe, en Arcadie.

Cependant jamais Agésilas n'a fait rien de plus fort de plus grand que l'acte même de sa retraite; jamais il 82 n'a donné un plus bel exemple de subordination et de respect pour la justice. Annibal, déjà malheureux, et qui se voyait de tous côtés poussé hors de l'Italie, ne se résigna qu'à grand-peine à entendre les vœux de ses concitoyens, qui l'appelaient pour repousser la guerre loin des portes de leur ville; et Alexandre alla jusqu'à plaisanter, en apprenant le combat d'Antipater contre Agis: « A ce qu'il paraît, mes braves gens, dit-il, tandis que nous vainquions ici Darius, il se livrait, dans l'Arcadie, une bataille de rats. » Ne doit-on donc pas estimer Sparte bien heureuse du respect d'Agésilas pour elle, et de sa docilité à ses lois? La scytale ne lui est pas plutôt parvenue, que, laissant là tant de prospérité et de puissance réunies entre ses mains, tant d'espérances qu'il n'avait qu'à suivre, il y renonce, il s'embarque sur-le-champ, et il part sans avoir terminé son entreprise, laissant aux alliés un vif regret de sa personne, et ayant surtout prouvé que Démostratus le Phéacien (22) a eu tort de dire que les Lacédémoniens valent mieux en public, et les Athéniens en particulier. En effet, si Agésilas s'est montré excellent roi et excellent général, il s'est montré meilleur encore et plus agréable dans ses rapports d'amitié et d'intimité à ceux qui l'ont connu dans sa vie privée. La monnaie d'or des Perses porte la figure d'un archer: Agésilas dit, en levant le camp, que le roi le chassait de l'Asie avec dix mille archers; car c'était là la somme qu'on avait portée et distribuée aux démagogues d'Athènes et de Thèbes; et ces dix milles pièces d'or avaient mis les peuples en guerre contre les Spartiates.

 [16] ῾Ως δὲ διαβὰς τὸν ῾Ελλήσποντον ἐβάδιζε διὰ τῆς Θρᾴκης, ἐδεήθη μὲν οὐδενὸς τῶν βαρβάρων, πέμπων δὲ πρὸς ἑκάστους ἐπυνθάνετο πότερον ὡς φιλίαν ἢ ὡς πολεμίαν διαπορεύηται τὴν χώραν. Οἱ μὲν οὖν ἄλλοι πάντες φιλικῶς ἐδέχοντο καὶ παρέπεμπον, ὡς ἕκαστος δυνάμεως εἶχεν· οἱ δὲ καλούμενοι Τράλλεις, οἷς καὶ Ξέρξης ἔδωκεν, ὡς λέγεται, δῶρα, τῆς διόδου μισθὸν ᾔτουν τὸν Ἀγησίλαον ἑκατὸν ἀργυρίου τάλαντα καὶ τοσαύτας γυναῖκας. δὲ κατειρωνευσάμενος αὐτοὺς καὶ φήσας· "Τί οὖν οὐκ εὐθὺς ἦλθον ληψόμενοι;" προῆγε, καὶ συμβαλὼν αὐτοῖς παρατεταγμένοις ἐτρέψατο καὶ διέφθειρε πολλούς. Τὸ δ’ αὐτὸ καὶ τῷ βασιλεῖ τῶν Μακεδόνων ἐρώτημα προσέπεμψε· φήσαντος δὲ βουλεύσεσθαι, "Βουλευέσθω τοίνυν ἐκεῖνος" εἶπεν "ἡμεῖς δὲ δὴ πορευόμεθα." Θαυμάσας οὖν τὴν τόλμαν αὐτοῦ καὶ δείσας ὁ βασιλεὺς ἐκέλευσεν ὡς φίλον προάγειν. Τῶν δὲ Θετταλῶν τοῖς πολεμίοις συμμαχούντων ἐπόρθει τὴν χώραν. Εἰς δὲ Λάρισσαν ἔπεμψε Ξενοκλέα καὶ Σκύθην περὶ φιλίας· συλληφθέντων δὲ τούτων καὶ παραφυλασσομένων οἱ μὲν ἄλλοι βαρέως φέροντες ᾤοντο δεῖν τὸν Ἀγησίλαον περιστρατοπεδεύσαντα πολιορκεῖν τὴν Λάρισσαν, ὁ δὲ φήσας οὐκ ἂν ἐθελῆσαι Θεσσαλίαν ὅλην λαβεῖν ἀπολέσας τῶν ἀνδρῶν τὸν ἕτερον, ὑποσπόνδους αὐτοὺς ἀπέλαβε.

Καὶ τοῦτ’ ἴσως ἐπ’ Ἀγησιλάῳ θαυμαστὸν οὐκ ἦν, ὃς πυθόμενος μάχην μεγάλην γεγονέναι περὶ Κόρινθον, καὶ ἄνδρας τῶν πάνυ ἐνδόξων ὡς ἔνι μάλιστα αἰφνίδιον ἀπολωλέναι, καὶ Σπαρτιατῶν μὲν ὀλίγους παντάπασι τεθνηκέναι, παμπόλλους δὲ τῶν πολεμίων, οὐκ ὤφθη περιχαρὴς οὐδὲ ἐπηρμένος, ἀλλὰ καὶ πάνυ βαρὺ στενάξας, "Φεῦ τῆς ῾Ελλάδος" ἔφη "τοσούτους ἄνδρας ἀπολωλεκυίας ὑφ’ αὑτῆς, ὅσοι ζῶντες ἐδύναντο νικᾶν ὁμοῦ σύμπαντας τοὺς βαρβάρους μαχόμενοι."

Τῶν δὲ Φαρσαλίων προσκειμένων αὐτῷ καὶ κακούντων τὸ στράτευμα, πεντακοσίοις ἱππεῦσιν ἐμβαλεῖν κελεύσας σὺν αὑτῷ καὶ τρεψάμενος ἔστησε τρόπαιον ὑπὸ τῷ Ναρθακίῳ. Καὶ τὴν νίκην ὑπερηγάπησεν ἐκείνην, ὅτι συστησάμενος ἱππικὸν αὐτὸς δι’ ἑαυτοῦ τούτῳ μόνῳ τοὺς μέγιστον ἐφ’ ἱππικῇ φρονοῦντας ἐκράτησεν.

[17] Ἐνταῦθα Διφρίδας οἴκοθεν ἔφορος ὢν ἀπήντησεν αὐτῷ κελεύων εὐθὺς ἐμβαλεῖν εἰς τὴν Βοιωτίαν. δέ, καίπερ ἀπὸ μείζονος παρασκευῆς ὕστερον τοῦτο ποιῆσαι διανοούμενος, οὐδὲν ᾤετο δεῖν ἀπειθεῖν τοῖς ἄρχουσιν, ἀλλὰ τοῖς τε μεθ’ ἑαυτοῦ προεῖπεν ἐγγὺς εἶναι τὴν ἡμέραν ἐφ’ ἣν ἐξ Ἀσίας ἥκουσι, καὶ δύο μόρας μετεπέμψατο τῶν περὶ Κόρινθον στρατευομένων. Οἱ δὲ ἐν τῇ πόλει Λακεδαιμόνιοι τιμῶντες αὐτὸν ἐκήρυξαν τῶν νέων ἀπογράφεσθαι τὸν βουλόμενον τῷ βασιλεῖ βοηθεῖν. πογραψαμένων δὲ πάντων προθύμως, οἱ ἄρχοντες πεντήκοντα τοὺς ἀκμαιοτάτους καὶ ῥωμαλεωτάτους ἐκλέξαντες ἀπέστειλαν.

Ὁ δὲ Ἀγησίλαος εἴσω Πυλῶν παρελθὼν καὶ διοδεύσας τὴν Φωκίδα φίλην οὖσαν, ἐπεὶ τῆς Βοιωτίας πρῶτον ἐπέβη καὶ περὶ τὴν Χαιρώνειαν κατεστρατοπέδευσεν, ἅμα μὲν τὸν ἥλιον ἐκλείποντα καὶ γινόμενον μηνοειδῆ κατεῖδεν, ἅμα δὲ ἤκουσε τεθνάναι Πείσανδρον ἡττημένον ναυμαχίᾳ περὶ Κνίδον ὑπὸ Φαρναβάζου καὶ Κόνωνος. χθέσθη μὲν οὖν, ὡς εἰκός, ἐπὶ τούτοις καὶ διὰ τὸν ἄνδρα καὶ διὰ τὴν πόλιν, ὅπως δὲ μὴ τοῖς στρατιώταις ἐπὶ μάχην βαδίζουσιν ἀθυμία καὶ φόβος ἐμπέσῃ, τἀναντία λέγειν ἐκέλευσε τοὺς ἀπὸ θαλάττης ἥκοντας, ὅτι νικῶσι τῇ ναυμαχίᾳ· καὶ προελθὼν αὐτὸς ἐστεφανωμένος ἔθυσεν εὐαγγέλια καὶ διέπεμπε μερίδας τοῖς φίλοις ἀπὸ τῶν τεθυμένων.

[18] Ἐπεὶ δὲ προϊὼν καὶ γενόμενος ἐν Κορωνείᾳ κατεῖδε τοὺς πολεμίους καὶ κατώφθη, παρετάξατο δοὺς Ὀρχομενίοις τὸ εὐώνυμον κέρας, αὐτὸς δὲ τὸ δεξιὸν ἐπῆγεν. Οἱ δὲ Θηβαῖοι τὸ μὲν δεξιὸν εἶχον αὐτοί, τὸ δὲ εὐώνυμον Ἀργεῖοι. Λέγει δὲ τὴν μάχην ὁ Ξενοφῶν ἐκείνην οἵαν οὐκ ἄλλην τῶν πώποτε γενέσθαι· καὶ παρῆν αὐτὸς τῷ Ἀγησιλάῳ συναγωνιζόμενος, ἐξ Ἀσίας διαβεβηκώς. μὲν οὖν πρώτη σύρραξις οὐκ ἔσχεν ὠθισμὸν οὐδὲ ἀγῶνα πολύν, ἀλλὰ οἵ τε Θηβαῖοι ταχὺ τοὺς Ὀρχομενίους ἐτρέψαντο καὶ τοὺς Ἀργείους ὁ Ἀγησίλαος· ἐπεὶ δὲ ἀκούσαντες ἀμφότεροι τὰ εὐώνυμα πιέζεσθαι καὶ φεύγειν ἀνέστρεψαν, ἐνταῦθα τῆς νίκης ἀκινδύνου παρούσης, εἰ τῆς κατὰ στόμα μάχης ὑφέσθαι τοῖς Θηβαίοις ἠθέλησε καὶ παίειν ἑπόμενος παραλλάξαντας, ὑπὸ θυμοῦ καὶ φιλονεικίας ἐναντίος ἐχώρει τοῖς ἀνδράσιν, ὤσασθαι κατὰ κράτος βουλόμενος. Οἱ δὲ οὐχ ἧττον ἐρρωμένως ἐδέξαντο, καὶ μάχη γίνεται δι’ ὅλου μὲν ἰσχυρὰ τοῦ στρατεύματος, ἰσχυροτάτη δὲ κατ’ ἐκεῖνον αὐτὸν ἐν τοῖς πεντήκοντα τεταγμένον, ὧν εἰς καιρὸν ἔοικεν ἡ φιλοτιμία τῷ βασιλεῖ γενέσθαι καὶ σωτήριος. γωνιζόμενοι γὰρ ἐκθύμως καὶ προκινδυνεύοντες ἄτρωτον μὲν αὐτὸν οὐκ ἐδυνήθησαν φυλάξαι, πολλὰς δὲ διὰ τῶν ὅπλων δεξάμενον εἰς τὸ σῶμα πληγὰς δόρασι καὶ ξίφεσι μόλις ἀνήρπασαν ζῶντα, καὶ συμφράξαντες πρὸ αὐτοῦ πολλοὺς μὲν ἀνῄρουν, πολλοὶ δὲ ἔπιπτον.  ς δὲ μέγα ἔργον ἦν ὤσασθαι προτροπάδην τοὺς Θηβαίους, ἠναγκάσθησαν ὅπερ ἐξ ἀρχῆς οὐκ ἐβούλοντο ποιῆσαι. Διέστησαν γὰρ αὐτοῖς τὴν φάλαγγα καὶ διέσχον, εἶτα ἀτακτότερον ἤδη πορευομένους, ὡς διεξέπεσον, ἀκολουθοῦντες καὶ παραθέοντες ἐκ πλαγίων ἔπαιον. Οὐ μὴν ἐτρέψαντό γε, ἀλλ’ ἀπεχώρησαν οἱ Θηβαῖοι πρὸς τὸν ῾Ελικῶνα, μέγα τῇ μάχῃ φρονοῦντες, ὡς ἀήττητοι καθ’ αὑτοὺς γεγονότες.

[19] Ἀγησίλαος δέ, καίπερ ὑπὸ τραυμάτων πολλῶν κακῶς τὸ σῶμα διακείμενος, οὐ πρότερον ἐπὶ σκηνὴν ἀπῆλθεν ἢ φοράδην ἐνεχθῆναι πρὸς τὴν φάλαγγα καὶ τοὺς νεκροὺς ἰδεῖν ἐντὸς τῶν ὅπλων συγκεκομισμένους. σοι μέντοι τῶν πολεμίων εἰς τὸ ἱερὸν κατέφυγον, πάντας ἐκέλευσεν ἀφεθῆναι. Πλησίον γὰρ ὁ νεώς ἐστιν ὁ τῆς ᾿Ιτωνίας Ἀθηνᾶς, καὶ πρὸ αὐτοῦ τρόπαιον ἕστηκεν, ὃ πάλαι Βοιωτοὶ Σπάρτωνος στρατηγοῦντος ἐνταῦθα νικήσαντες Ἀθηναίους καὶ Τολμίδην ἀποκτείναντες ἔστησαν. μα δ’ ἡμέρᾳ βουλόμενος ἐξελέγξαι τοὺς Θηβαίους ὁ Ἀγησίλαος, εἰ διαμαχοῦνται, στεφανοῦσθαι μὲν ἐκέλευσε τοὺς στρατιώτας, αὐλεῖν δὲ τοὺς αὐλητάς, ἱστάναι δὲ καὶ κοσμεῖν τρόπαιον ὡς νενικηκότας. ς δὲ ἔπεμψαν οἱ πολέμιοι νεκρῶν ἀναίρεσιν αἰτοῦντες, ἐσπείσατο, καὶ τὴν νίκην οὕτως ἐκβεβαιωσάμενος εἰς Δελφοὺς ἀπεκομίσθη, Πυθίων ἀγομένων, καὶ τήν τε πομπὴν ἐπετέλει τῷ θεῷ καὶ τὴν δεκάτην ἀπέθυε τῶν ἐκ τῆς Ἀσίας λαφύρων ἑκατὸν ταλάντων γενομένην. Ἐπεὶ δὲ ἀπενόστησεν οἴκαδε, προσφιλὴς μὲν ἦν εὐθὺς τοῖς πολίταις καὶ περίβλεπτος ἀπὸ τοῦ βίου καὶ τῆς διαίτης· οὐ γάρ, ὥσπερ οἱ πλεῖστοι τῶν στρατηγῶν, καινὸς ἐπανῆλθεν ἀπὸ τῆς ξένης καὶ κεκινημένος ὑπ’ ἀλλοτρίων ἐθῶν, καὶ δυσκολαίνων πρὸς τὰ οἴκοι καὶ ζυγομαχῶν, ἀλλὰ ὁμοίως τοῖς μηδεπώποτε τὸν Εὐρώταν διαβεβηκόσι τὰ παρόντα τιμῶν καὶ στέργων οὐ δεῖπνον ἤλλαξεν, οὐ λουτρόν, οὐ θεραπείαν γυναικός, οὐχ ὅπλων κόσμον, οὐκ οἰκίας κατασκευήν, ἀλλὰ καὶ τὰς θύρας ἀφῆκεν οὕτως οὔσας σφόδρα παλαιάς, ὡς δοκεῖν εἶναι, ταύτας ἐκείνας ἃς ἐπέθηκεν Ἀριστόδημος. Καὶ τὸ κάνναθρόν φησιν ὁ Ξενοφῶν οὐδέν τι σεμνότερον εἶναι τῆς ἐκείνου θυγατρὸς ἢ τῶν ἄλλων. Κάνναθρα δὲ καλοῦσιν εἴδωλα γρυπῶν ξύλινα καὶ τραγελάφων ἐν οἷς κομίζουσι τὰς παῖδας ἐν ταῖς πομπαῖς. μὲν οὖν Ξενοφῶν ὄνομα τῆς Ἀγησιλάου θυγατρὸς οὐ γέγραφε, καὶ ὁ Δικαίαρχος ἐπηγανάκτησεν ὡς μήτε τὴν Ἀγησιλάου θυγατέρα μήτε τὴν Ἐπαμινώνδου μητέρα γινωσκόντων ἡμῶν· ἡμεῖς δὲ εὕρομεν ἐν ταῖς Λακωνικαῖς ἀναγραφαῖς ὀνομαζομένην γυναῖκα μὲν Ἀγησιλάου Κλεόραν, θυγατέρας δὲ Εὐπωλίαν καὶ Πρόαυγαν. στι δὲ καὶ λόγχην ἰδεῖν αὐτοῦ κειμένην ἄχρι νῦν ἐν Λακεδαίμονι, μηδὲν τῶν ἄλλων διαφέρουσαν.

[20] Οὐ μὴν ἀλλὰ ὁρῶν ἐνίους τῶν πολιτῶν ἀπὸ ἱπποτροφίας δοκοῦντας εἶναί τινας καὶ μέγα φρονοῦντας, ἔπεισε τὴν ἀδελφὴν Κυνίσκαν ἅρμα καθεῖσαν Ὀλυμπίασιν ἀγωνίσασθαι, βουλόμενος ἐνδείξασθαι τοῖς ῞Ελλησιν ὡς οὐδεμιᾶς ἐστιν ἀρετῆς, ἀλλὰ πλούτου καὶ δαπάνης ἡ νίκη.

Lorsque Agésilas eut franchi l'Hellespont, il entra dans la Thrace, sans demander le passage à aucun des peuples barbares. Seulement il envoyait s'enquérir de chacun d'eux s'ils voulaient qu'il traversât leur pays en ami ou en ennemi. Tous l'accueillirent avec amitié et lui firent 83 cortège, chacun suivant son pouvoir. Il n'y eut que ceux qu'on appelle les Tralles (23), auxquels, à ce que l'on dit, Xerxès avait payé son passage sûr leurs terres, qui réclamèrent d'Agésilas, pour prix de son passage, cent talents d'argent (24) et autant de femmes. « Que ne sont-ils venus les recevoir tout de Suite? » répondit-il ironiquement. Puis il se porta en avant ; et, les ayant rencontrés en bataille, il les mit en déroute, et il leur tua beaucoup de monde. Ses courriers allèrent proposer la même question au roi de Macédoine (25) ; et, le roi ayant répondu qu'il en délibérerait: «Hé! ma foi! qu'il délibère, dit Agésilas ; nous autres, marchons toujours ! » Le roi, étonné et effrayé de son audace, l'engage à à passer en ami. Comme les Thessaliens étaient alliés aux ennemis de Sparte, Agésilas dévasta leur pays; mais il envoya Xénoclès et Scythès proposer son amitié à ceux de Larisse. Ses députés furent arrêtés, et tenus en prison; ce qui souleva l'indignation de l'armée. On était d'avis qu'Agésilas allât camper auprès de Larisse, et en faire le siège ; mais lui : « Je ne voudrais pas payer la conquête de la Thessalie entière, répliqua-t-il, de la perte d'un de ces deux hommes. » Il entama des négociations, et il les recouvra tous les deux.

Cette parole n'est peut-être pas étonnante, de la part d'Agésilas; car, ayant appris un jour qu'une grande bataille avait eu lieu près de Corinthe, et qu'il y avait péri, en un instant, un grand nombre de braves, quoique fort peu de Spartiates fussent restés sur la place, il n'en fit paraître ni joie ni orgueil; mais, au contraire, il poussa un profond soupir : « Hélas ! malheureuse Grèce, dit-il, d'avoir détruit de tes propres mains tant d'hommes, qui, s'ils vivaient, seraient capables de vaincre tous les barbares ensemble ! »

84 Les Pharsaliens étaient venus l'attaquer, et harcelaient son armée : il prit avec lui cinq cents cavaliers, commanda une charge, les mit en déroute, et éleva un trophée au pied du mont Narthacium. Cette victoire lui causa une satisfaction extrême, parce qu'avec une si petite troupe de cavaliers, et de cavaliers qu'il avait formés lui-même, il avait vaincu ceux qui se vantaient le plus de leur supériorité dans la cavalerie.

[17] Là, il rencontra Diphridas, un des éphores, qui venait de Sparte pour lui ordonner d'envahir sur-le-champ la Béotie. L'intention d'Agésilas était seulement de le faire plus tard avec une armée plus considérable; mais il ne crut pas devoir montrer la moindre désobéissance aux magistrats, et il dit à ceux qui étaient avec lui : «Le jour approche, pour lequel nous venons d'Asie. » Ensuite il fit venir deux compagnies des troupes qui campaient devant Corinthe. Cependant les citoyens qui étaient restés dans Lacédémone firent publier, pour lui faire honneur, que les jeunes gens qui voudraient aller au secours de leur roi n'avaient qu'à s'enrôler. Tous se présentèrent avec empressement : les magistrats en choisirent et en firent partir cinquante, les plus robustes, et les plus florissants de jeunesse.

Cependant Agésilas, après avoir franchi les Thermopyles, traversa la Phocide, qui était un pays ami, et entra en Béotie. Il assit d'abord son camp auprès de Chéronée; mais tout à coup il vit le soleil s'éclipser, et prendre la forme d'un croissant; dans le même moment aussi il apprit la mort de Pisandre, vaincu dans un combat naval, près de Cnide, par Pharnabaze et Conon (26). Cette nouvelle l'affligea vivement, comme cela devait être, et à cause de Pisandre personnellement, et à cause de sa patrie; mais pour empêcher qu'elle ne jetât le découragement et l'épouvante parmi ses soldats 85 au moment qu'ils marchaient à l'ennemi, il ordonna à ceux qui venaient de la merde dire, au contraire, qu'on avait remporté une victoire navale. Lui-même il parut devant tout le monde couronné de fleurs; il offrit un sacrifice d'actions de grâces, et il envoya à ses amis des portions des victimes.

Il se mit ensuite en marche; et, quand il arriva près de Coronée, il aperçut les ennemis, qui le découvrirent en même temps. Alors il rangea ses troupes, et il donna l'aile gauche aux Orchomeniens : il prit lui-même le commandement de la droite. Dans l'armée ennemie, les Thébains formaient la droite, et les Argiens la gauche. Xénophon dit, de cette bataille, qu'il ne s'en livra pas de plus mémorable de son temps (27) : il était revenu d'Asie, et il combattait en personne avec Agésilas dans cette journée. Toutefois, au premier choc, il n'y eut de part ni d'autre une longue résistance : les Thébains eurent bientôt mis en fuite ceux d'Orchomène, et Agésilas les Argiens. Lorsque les deux partis apprirent que leur aile gauche était écrasée et en fuite, ils revinrent sur leurs pas. Dans ce moment, la victoire était aisée et sans péril, si Agésilas avait voulu ne pas s'opiniâtrer à combattre de front les Thébains, mais les laisser passer, les suivre, et les charger en queue. Emporté par son courage, et par son ambition de se signaler, il marcha droit à leur rencontre, décidé à les culbuter de vive force. Les Thébains le reçurent avec non moins de vigueur; et le combat devint général et rude sur tous les points, mais particulièrement à l'endroit où Agésilas combattait lui-même, au milieu des cinquante. Ce secours était arrivé au roi fort à propos; et il leur dut son salut. Malgré leur bravoure dans le combat, et malgré leur ardeur à se jeter au-devant des périls qui le menaçaient, ils ne purent le garantir des blessures : Agésilas 86 reçut dans le corps, à travers ses armes, plusieurs coups de javeline et d'épée ; et c'est à grand-peine qu'ils parvinrent à l'enlever vivant. Alors ils serrèrent leurs rangs devant lui, et ils tuèrent beaucoup d'ennemis; mais plusieurs d'entre eux aussi tombèrent. Aussi bien, n'était- ce pas petite affaire, que de mettre les Thébains en déroute; et force leur fut de faire ce qu'ils n'avaient pas voulu d'abord. Ils ouvrirent leur phalange, et leur laissèrent un passage à travers leurs rangs; puis, voyant les ennemis marcher avec moins d'ordre quand ils eurent dépassé leurs lignes, alors ils se mirent à les suivre, et les chargèrent en flanc, mais pourtant sans pouvoir les mettre en fuite. Les Thébains opérèrent leur retraite sur l'Hélicon, tout fiers d'un combat dans lequel ils étaient, quant à eux, restés invaincus.

[19] Agésilas, quoique se trouvant fort mal de ses blessures, rie se retira pourtant dans sa tente qu'après s'être fait porter à l'endroit où était sa phalange, et qu'après avoir vu ses morts emportés tous sur leurs armes. Il y avait des ennemis qui s'étaient réfugiés dans le temple voisin : il commanda qu'on les laissât tous échapper. Près de là, en effet, était le temple de Minerve Itonienne (28), devant lequel s'élevait un trophée dressé jadis par les Béotiens, qui, sous la conduite de Sparton, avaient vaincu en cet endroit les Athéniens et tué Tolmide (29). Le lendemain, au point du jour, dans le but d'éprouver si les Thébains renouvelleraient le combat, il ordonna aux soldats de mettre des couronnes sur leurs têtes, aux musiciens de jouer de la flûte, et à tous d'élever et d'orner un trophée, pour monument de la victoire. Les Thébains lui envoyèrent demander la permission d'enlever leurs morts : il conclut avec eux une trêve; et, la victoire ainsi assurée, il se fit transporter à Delphes, où l'on célébrait à 87 cette époque les jeux Pythiques. Il y fit la procession en l'honneur du dieu, et il consacra la dime du butin qu'il rapportait de l'Asie, dime qui monta à cent talents (30).

De retour dans sa patrie, il y fut chéri de ses concitoyens, et fort considéré à cause de ses mœurs et de sa manière de vivre. On ne le voyait pas, comme la plupart des chefs d'expéditions, revenir de la terre étrangère tout autre qu'il n'était parti, entièrement changé par les mœurs des barbares, rejetant les capitaines de son pays, et refusant de s'y conformer. Non ; autant que les Spartiates qui jamais n'avaient passé l'Eurotas, il aimait, il affectionnait les usages en vigueur; et il ne changea rien à ses repas., à ses bains, à la parure de sa femme, aux ornements de ses armes., au luxe de sa maison ; il y laissa toujours les mêmes portes, qui étaient pourtant si vieilles, qu'elles paraissaient être encore celles qu'y avait mises Aristodème (31). Au rapport de Xénophon (32), le canathre de sa fille n'avait rien qui le distinguât de ceux des autres, jeunes filles. On appelle canathres des chaises fie bois en forme de griffons, de cerfs on de boucs, dans lesquelles les filles se font transporter aux cérémonies publiques. Xénophon n'a pas écrit le nom de la fille d'Agésilas ; et Dicéarque s'indignait que nous ne connussions le nom ni de la fille d'Agésilas, ni de la mère d'Épaminondas. Mais nous avons trouvé, dans les registres de Lacédémone, que la femme d'Agésilas s'appelait Cléora, et ses filles, Apolia et Prolyta. On peut même encore voir de lui une lance conservée à Lacédémone : elle ne diffère en rien des autres.

[20] Cependant, comme Agésilas voyait des citoyens qui se croyaient quelque chose parce qu'ils nourrissaient des chevaux, et qui en étaient tout fiers, il engagea sa sœur Cynisca à monter sur un char, et à 88 disputer le prix dans Olympie ; voulant par là montrer aux Grecs que cette espèce de victoire n'est pas le fruit du mérite, mais des richesses et de la dépense.

Ξενοφῶντα δὲ τὸν σοφὸν ἔχων μεθ’ ἑαυτοῦ σπουδαζόμενον ἐκέλευε τοὺς παῖδας ἐν Λακεδαίμονι τρέφειν μεταπεμψάμενον, ὡς μαθησομένους τῶν μαθημάτων τὸ κάλλιστον, ἄρχεσθαι καὶ ἄρχειν.

Τοῦ δὲ Λυσάνδρου τετελευτηκότος εὑρὼν ἑταιρείαν πολλὴν συνεστῶσαν, ἣν ἐκεῖνος εὐθὺς ἐπανελθὼν ἀπὸ τῆς Ἀσίας συνέστησεν ἐπὶ τὸν Ἀγησίλαον, ὥρμησεν αὐτὸν ἐξελέγχειν οἷος ἦν ζῶν πολίτης· καὶ λόγον ἀναγνοὺς ἐν βιβλίῳ ἀπολελειμμένον, ὃν ἔγραψε μὲν Κλέων ὁ ῾Αλικαρνασσεύς, ἔμελλε δὲ λέγειν ἀναλαβὼν ὁ Λύσανδρος ἐν τῷ δήμῳ περὶ πραγμάτων καινῶν καὶ μεταστάσεως τοῦ πολιτεύματος, ἠθέλησεν εἰς μέσον ἐξενεγκεῖν. πεὶ δέ τις τῶν γερόντων τὸν λόγον ἀναγνοὺς καὶ φοβηθεὶς τὴν δεινότητα συνεβούλευσε μὴ τὸν Λύσανδρον ἀνορύττειν, ἀλλὰ τὸν λόγον μᾶλλον αὐτῷ συγκατορύττειν, ἐπείσθη καὶ καθησύχαζε.

Τοὺς δὲ ὑπεναντιουμένους αὐτῷ φανερῶς μὲν οὐκ ἔβλαπτε, διαπραττόμενος δὲ πέμπεσθαί τινας ἀεὶ στρατηγοὺς καὶ ἄρχοντας ἐξ αὐτῶν, ἐπεδείκνυε γενομένους ἐν ταῖς ἐξουσίαις πονηροὺς καὶ πλεονέκτας, εἶτα κρινομένοις πάλιν αὖ βοηθῶν καὶ συναγωνιζόμενος, οἰκείους ἐκ διαφόρων ἐποιεῖτο καὶ μεθίστη πρὸς αὑτόν, ὥστε μηθένα ἀντίπαλον εἶναι.

Ὁ γὰρ ἕτερος βασιλεὺς Ἀγησίπολις, ἅτε δὴ πατρὸς μὲν ὢν φυγάδος, ἡλικίᾳ δὲ παντάπασι μειράκιον, φύσει δὲ πρᾷος καὶ κόσμιος, οὐ πολλὰ τῶν πολιτικῶν ἔπραττεν. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τοῦτον ἐποιεῖτο χειροήθη. Συσσιτοῦσι γὰρ οἱ βασιλεῖς εἰς τὸ αὐτὸ φοιτῶντες φιδίτιον, ὅταν ἐπιδημῶσιν. Εἰδὼς οὖν ἔνοχον ὄντα τοῖς ἐρωτικοῖς τὸν Ἀγησίπολιν, ὥσπερ ἦν αὐτός, ἀεί τινος ὑπῆρχε λόγου περὶ τῶν ἐν ὥρᾳ· καὶ προῆγε τὸν νεανίσκον εἰς ταὐτὸ καὶ συνήρα καὶ συνέπραττε, τῶν Λακωνικῶν ἐρώτων οὐδὲν αἰσχρόν, αἰδῶ δὲ πολλὴν καὶ φιλοτιμίαν καὶ ζῆλον ἀρετῆς ἐχόντων, ὡς ἐν τοῖς περὶ Λυκούργου γέγραπται.

[21] Μέγιστον οὖν δυνάμενος ἐν τῇ πόλει διαπράττεται Τελευτίαν τὸν ὁμομήτριον ἀδελφὸν ἐπὶ τοῦ ναυτικοῦ γενέσθαι. Καὶ στρατευσάμενος εἰς Κόρινθον αὐτὸς μὲν ᾕρει κατὰ γῆν τὰ μακρὰ τείχη, ταῖς δὲ ναυσὶν ὁ Τελευτίας …. Ἀργείων δὲ τὴν Κόρινθον ἐχόντων τότε καὶ τὰ ῎Ισθμια συντελούντων, ἐπιφανεὶς ἐκείνους μὲν ἐξήλασεν ἄρτι τῷ θεῷ τεθυκότας, τὴν παρασκευὴν ἅπασαν ἀπολιπόντας· ἐπεὶ δὲ τῶν Κορινθίων ὅσοι φυγάδες ἔτυχον παρόντες ἐδεήθησαν αὐτοῦ τὸν ἀγῶνα διαθεῖναι, τοῦτο μὲν οὐκ ἐποίησεν, αὐτῶν δὲ ἐκείνων διατιθέντων καὶ συντελούντων παρέμεινε καὶ παρέσχεν ἀσφάλειαν. στερον δὲ ἀπελθόντος αὐτοῦ πάλιν ὑπ’ Ἀργείων ἤχθη τὰ ῎Ισθμια, καί τινες μὲν ἐνίκησαν πάλιν, εἰσὶ δὲ οἳ νενικηκότες πρότερον, ἡττημένοι δὲ ὕστερον, ἀνεγράφησαν. πὶ τούτῳ δὲ πολλὴν ἀπέφηνε δειλίαν κατηγορεῖν ἑαυτῶν τοὺς Ἀργείους ὁ Ἀγησίλαος, εἰ σεμνὸν οὕτω καὶ μέγα τὴν ἀγωνοθεσίαν ἡγούμενοι μάχεσθαι περὶ αὐτῆς οὐκ ἐτόλμησαν.

Αὐτὸς δὲ πρὸς ταῦτα πάντα μετρίως ᾤετο δεῖν ἔχειν, καὶ τοὺς μὲν οἴκοι χοροὺς καὶ ἀγῶνας ἐπεκόσμει καὶ συμπαρῆν ἀεὶ φιλοτιμίας καὶ σπουδῆς μεστὸς ὢν καὶ οὔτε παίδων οὔτε παρθένων ἁμίλλης ἀπολειπόμενος, ἃ δὲ τοὺς ἄλλους ἑώρα θαυμάζοντας ἐδόκει μηδὲ γινώσκειν. Καί ποτε Καλλιππίδης ὁ τῶν τραγῳδιῶν ὑποκριτής, ὄνομα καὶ δόξαν ἔχων ἐν τοῖς ῞Ελλησι καὶ σπουδαζόμενος ὑπὸ πάντων, πρῶτον μὲν ἀπήντησεν αὐτῷ καὶ προσεῖπεν, ἔπειτα σοβαρῶς εἰς τοὺς συμπεριπατοῦντας ἐμβαλὼν ἑαυτὸν ἐπεδείκνυτο νομίζων ἐκεῖνον ἄρξειν τινὸς φιλοφροσύνης, τέλος δὲ εἶπεν· "Οὐκ ἐπιγινώσκεις με, ὦ βασιλεῦ;" κἀκεῖνος ἀποβλέψας πρὸς αὐτὸν εἶπεν· "Ἀλλὰ οὐ σύγε ἐσσὶ Καλλιππίδας ὁ δεικηλίκτας;" οὕτω δὲ Λακεδαιμόνιοι τοὺς μίμους καλοῦσι. Παρακαλούμενος δὲ πάλιν ἀκοῦσαι τοῦ τὴν ἀηδόνα μιμουμένου, παρῃτήσατο φήσας, "Αὐτᾶς ἄκουκα." Τοῦ δὲ ἰατροῦ Μενεκράτους, ἐπεὶ κατατυχὼν ἔν τισιν ἀπεγνωσμέναις θεραπείαις Ζεὺς ἐπεκλήθη, φορτικῶς ταύτῃ χρωμένου τῇ προσωνυμίᾳ καὶ δὴ καὶ πρὸς ἐκεῖνον ἐπιστεῖλαι τολμήσαντος οὕτως· "Μενεκράτης Ζεὺς βασιλεῖ Ἀγησιλάῳ χαίρειν," ἀντέγραψε· "Βασιλεὺς Ἀγησίλαος Μενεκράτει ὑγιαίνειν."

[22] Διατρίβοντος δὲ περὶ τὴν Κορινθίων αὐτοῦ καὶ τὸ ῾Ηραῖον εἰληφότος καὶ τὰ αἰχμάλωτα τοὺς στρατιώτας ἄγοντας καὶ φέροντας ἐπιβλέποντος, ἀφίκοντο πρέσβεις ἐκ Θηβῶν περὶ φιλίας. δὲ μισῶν μὲν ἀεὶ τὴν πόλιν, οἰόμενος δὲ τότε καὶ συμφέρειν ἐνυβρίσαι, προσεποιεῖτο μήτε ὁρᾶν αὐτοὺς μήτε ἀκούειν ἐντυγχανόντων. παθε δὲ πρᾶγμα νεμεσητόν· οὔπω γὰρ ἀπηλλαγμένων τῶν Θηβαίων ἧκόν τινες ἀπαγγέλλοντες αὐτῷ τὴν μόραν ὑπὸ ᾿Ιφικράτους κατακεκόφθαι. Καὶ πάθος τοῦτο μέγα διὰ πολλοῦ χρόνου συνέπεσεν αὐτοῖς· πολλοὺς γὰρ ἄνδρας ἀγαθοὺς ἀπέβαλον κρατηθέντας ὑπό τε πελταστῶν ὁπλίτας καὶ μισθοφόρων Λακεδαιμονίους. Ἀνεπήδησε μὲν οὖν εὐθὺς ὁ Ἀγησίλαος ὡς βοηθήσων· ἐπεὶ δὲ ἔγνω διαπεπραγμένους, αὖθις εἰς τὸ ῾Ηραῖον ἧκε, καὶ τοὺς Βοιωτοὺς τότε προσελθεῖν κελεύσας, ἐχρημάτιζεν. ς δὲ ἀνθυβρίζοντες ἐκεῖνοι τῆς μὲν εἰρήνης οὐκ ἐμέμνηντο, παρεθῆναι δὲ ἠξίουν εἰς Κόρινθον, ὀργισθεὶς ὁ Ἀγησίλαος εἶπεν· "Εἴγε βούλεσθε τοὺς φίλους ὑμῶν ἰδεῖν μέγα φρονοῦντας ἐφ’ οἷς εὐτυχοῦσιν, αὔριον ἀσφαλῶς ὑμῖν τοῦτο ὑπάρξει."  Καὶ παραλαβὼν αὐτοὺς τῇ ὑστεραίᾳ τήν τε χώραν τῶν Κορινθίων ἔκοπτε καὶ πρὸς τὴν πόλιν αὐτὴν προσῆλθεν. Οὕτω δὲ τοὺς Κορινθίους ἐξελέγξας ἀμύνεσθαι μὴ τολμῶντας, ἀφῆκε τὴν πρεσβείαν. Αὐτὸς δὲ τοὺς περιλελειμμένους ἄνδρας ἐκ τῆς μόρας ἀναλαβὼν ἀπῆγεν εἰς Λακεδαίμονα, πρὸ ἡμέρας ποιούμενος τὰς ἀναζεύξεις καὶ πάλιν σκοταίους τὰς καταλύσεις, ὅπως οἱ μισοῦντες καὶ βασκαίνοντες τῶν Ἀρκάδων μὴ ἐπιχαίρωσιν.

κ τούτου χαριζόμενος τοῖς Ἀχαιοῖς διέβαινεν εἰς Ἀκαρνανίαν στρατιᾷ μετ’ αὐτῶν, καὶ πολλὴν μὲν ἠλάσατο λείαν, μάχῃ δὲ τοὺς Ἀκαρνᾶνας ἐνίκησε. Δεομένων δὲ τῶν Ἀχαιῶν ὅπως τὸν χειμῶνα παραμείνας ἀφέληται τὸν σπόρον τῶν πολεμίων, τοὐναντίον ἔφη ποιήσειν· μᾶλλον γὰρ φοβηθήσεσθαι τὸν πόλεμον αὐτούς, ἐὰν ἐσπαρμένην τὴν γῆν εἰς ὥρας ἔχωσιν·

ὃ καὶ συνέβη. Παραγγελλομένης γὰρ αὖθις ἐπ’ αὐτοὺς στρατείας διηλλάγησαν τοῖς Ἀχαιοῖς.

[23] Ἐπεὶ δὲ Κόνων καὶ Φαρνάβαζος τῷ βασιλέως ναυτικῷ θαλαττοκρατοῦντες ἐπόρθουν τὰ παράλια τῆς Λακωνικῆς, ἐτειχίσθη δὲ καὶ τὸ ἄστυ τῶν Ἀθηναίων Φαρναβάζου χρήματα δόντος, ἔδοξε τοῖς Λακεδαιμονίοις εἰρήνην ποιεῖσθαι πρὸς βασιλέα· καὶ πέμπουσιν Ἀνταλκίδαν πρὸς Τιρίβαζον, αἴσχιστα καὶ παρανομώτατα τοὺς τὴν Ἀσίαν κατοικοῦντας ῞Ελληνας, ὑπὲρ ὧν ἐπολέμησεν Ἀγησίλαος, βασιλεῖ παραδιδόντες.

θεν ἥκιστα συνέβη τῆς κακοδοξίας ταύτης Ἀγησιλάῳ μετασχεῖν. γὰρ Ἀνταλκίδας ἐχθρὸς ἦν αὐτῷ, καὶ τὴν εἰρήνην ἐξ ἅπαντος ἔπραττεν ὡς τοῦ πολέμου τὸν Ἀγησίλαον αὔξοντος καὶ ποιοῦντος ἐνδοξότατον καὶ μέγιστον. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸν εἰπόντα τοὺς Λακεδαιμονίους μηδίζειν ὁ Ἀγησίλαος ἀπεκρίνατο μᾶλλον τοὺς Μήδους λακωνίζειν. Τοῖς δὲ μὴ βουλομένοις δέχεσθαι τὴν εἰρήνην ἀπειλῶν καὶ καταγγέλλων πόλεμον ἠνάγκασεν ἐμμένειν ἅπαντας οἷς ὁ Πέρσης ἐδικαίωσε, μάλιστα διὰ τοὺς Θηβαίους, ὅπως αὐτόνομον τὴν Βοιωτίαν ἀφέντες ἀσθενέστεροι γένωνται.

Δῆλον δὲ τοῦτο τοῖς ὕστερον ἐποίησεν. πεὶ γὰρ Φοιβίδας ἔργον εἰργάσατο δεινὸν ἐν σπονδαῖς καὶ εἰρήνῃ τὴν Καδμείαν καταλαβών, καὶ πάντες μὲν ἠγανάκτουν οἱ ῞Ελληνες, χαλεπῶς δὲ ἔφερον οἱ Σπαρτιᾶται, καὶ μάλιστα οἱ διαφερόμενοι τῷ Ἀγησιλάῳ μετ’ ὀργῆς ἐπυνθάνοντο τοῦ Φοιβίδου τίνος ταῦτα κελεύσαντος ἔπραξεν, εἰς ἐκεῖνον τὴν ὑπόνοιαν τρέποντες, οὐκ ὤκνησε τῷ Φοιβίδᾳ βοηθῶν λέγειν ἀναφανδὸν ὅτι δεῖ τὴν πρᾶξιν αὐτήν, εἴ τι χρήσιμον ἔχει, σκοπεῖν· τὰ γὰρ συμφέροντα τῇ Λακεδαίμονι καλῶς ἔχειν αὐτοματίζεσθαι, κἂν μηδεὶς κελεύσῃ.

Καίτοι τῷ λόγῳ πανταχοῦ τὴν δικαιοσύνην ἀπέφαινε πρωτεύειν τῶν ἀρετῶν· ἀνδρείας μὲν γὰρ οὐδὲν ὄφελος εἶναι, μὴ παρούσης δικαιοσύνης, εἰ δὲ δίκαιοι πάντες γένοιντο, μηδὲν ἀνδρείας δεήσεσθαι. Πρὸς δὲ τοὺς λέγοντας ὅτι ταῦτα δοκεῖ τῷ μεγάλῳ βασιλεῖ, "Τί δ’ ἐκεῖνος ἐμοῦ" εἶπε "μείζων, εἰ μὴ καὶ δικαιότερος;" ὀρθῶς καὶ καλῶς οἰόμενος δεῖν τῷ δικαίῳ καθάπερ μέτρῳ βασιλικῷ μετρεῖσθαι τὴν ὑπεροχὴν τοῦ μείζονος. ν δὲ τῆς εἰρήνης γενομένης ἔπεμψεν αὐτῷ περὶ ξενίας καὶ φιλίας ἐπιστολὴν ὁ βασιλεύς, οὐκ ἔλαβεν, εἰπὼν ἐξαρκεῖν τὴν κοινὴν φιλίαν, καὶ μηδὲν ἰδίας δεήσεσθαι μενούσης ἐκείνης. ν δὲ τοῖς ἔργοις οὐκέτι ταύτην διαφυλάττων τὴν δόξαν, ἀλλὰ τῇ φιλοτιμίᾳ καὶ τῇ φιλονεικίᾳ πολλαχοῦ συνεκφερόμενος, καὶ μάλιστα τῇ πρὸς Θηβαίους, οὐ μόνον ἔσωσε τὸν Φοιβίδαν, ἀλλὰ καὶ τὴν πόλιν ἔπεισεν εἰς αὑτὴν ἀναδέξασθαι τὸ ἀδίκημα καὶ κατέχειν τὴν Καδμείαν δι’ ἑαυτῆς, τῶν δὲ πραγμάτων καὶ τῆς πολιτείας Ἀρχίαν καὶ Λεοντίδαν ἀποδεῖξαι κυρίους, δι’ ὧν ὁ Φοιβίδας εἰσῆλθε καὶ κατέλαβε τὴν ἀκρόπολιν.

[24] ῏Ην μὲν οὖν εὐθὺς ἐκ τούτων ὑπόνοια Φοιβίδου μὲν ἔργον εἶναι, βούλευμα δὲ Ἀγησιλάου τὸ πεπραγμένον· αἱ δὲ ὕστερον πράξεις ὁμολογουμένην ἐποίησαν τὴν αἰτίαν. ς γὰρ ἐξέβαλον οἱ Θηβαῖοι τὴν φρουρὰν καὶ τὴν πόλιν ἠλευθέρωσαν, ἐγκαλῶν αὐτοῖς ὅτι τὸν Ἀρχίαν καὶ τὸν Λεοντίδαν ἀπεκτόνεσαν, ἔργῳ μὲν τυράννους, λόγῳ δὲ πολεμάρχους ὄντας, ἐξήνεγκε πόλεμον πρὸς αὐτούς. Καὶ Κλεόμβροτος ἤδη βασιλεύων Ἀγησιπόλιδος τεθνηκότος, εἰς Βοιωτίαν ἐπέμφθη μετὰ δυνάμεως· ὁ γὰρ Ἀγησίλαος, ὡς ἔτη τεσσαράκοντα γεγονὼς ἀφ’ ἥβης καὶ στρατείας ἔχων ἄφεσιν ὑπὸ τῶν νόμων, ἔφυγε τὴν στρατηγίαν ἐκείνην, αἰσχυνόμενος εἰ Φλιασίοις ὀλίγον ἔμπροσθεν ὑπὲρ φυγάδων πεπολεμηκώς, αὖθις ὀφθήσεται Θηβαίους κακῶς ποιῶν διὰ τοὺς τυράννους.

῏Ην δέ τις Λάκων Σφοδρίας ἐκ τῆς ὑπεναντίας στάσεως τῷ Ἀγησιλάῳ τεταγμένος ἐν Θεσπιαῖς ἁρμοστής, οὐκ ἄτολμος μὲν οὐδ’ ἀφιλότιμος ἀνήρ, ἀεὶ δ’ ἐλπίδων μᾶλλον ἢ φρενῶν ἀγαθῶν μεστός. Οὗτος ἐπιθυμῶν ὀνόματος μεγάλου, καὶ τὸν Φοιβίδαν νομίζων ἔνδοξον γεγονέναι καὶ περιβόητον ἀπὸ τοῦ περὶ Θήβας τολμήματος, ἐπείσθη πολὺ κάλλιον εἶναι καὶ λαμπρότερον εἰ τὸν Πειραιᾶ καταλάβοι δι’ ἑαυτοῦ καὶ τῶν Ἀθηναίων ἀφέλοιτο τὴν θάλασσαν, ἐκ γῆς ἀπροσδοκήτως ἐπελθών. Λέγουσι δὲ τοῦτο μηχάνημα γενέσθαι τῶν περὶ Πελοπίδαν καὶ Μέλωνα βοιωταρχῶν. πέπεμψαν γὰρ ἀνθρώπους λακωνίζειν προσποιουμένους, οἳ τὸν Σφοδρίαν ἐπαινοῦντες καὶ μεγαλύνοντες ὡς ἔργου τηλικούτου μόνον ἄξιον, ἐπῆραν καὶ παρώρμησεν ἀνελέσθαι πρᾶξιν ἄδικον μὲν ὁμοίως ἐκείνῃ καὶ παράνομον, τόλμης δὲ καὶ τύχης ἐνδεᾶ γενομένην.  μέρα γὰρ αὐτὸν ἐν τῷ Θριασίῳ πεδίῳ κατέλαβε καὶ κατέλαμψεν ἐλπίσαντα νυκτὸς προσμίξειν τῷ Πειραιεῖ· καὶ φῶς ἀφ’ ἱερῶν τινων Ἐλευσινόθεν ἰδόντας λέγουσιφρῖξαι καὶ περιφόβους γενέσθαι τοὺς στρατιώτας. Αὐτὸς δὲ τοῦ θράσους ἐξέπεσεν, ὡς οὐκέτι λαθεῖν ἦν, καί τινα βραχεῖαν ἁρπαγὴν θέμενος αἰσχρῶς ἀνεχώρησε καὶ ἀδόξως εἰς τὰς Θεσπιάς. κ δὲ τούτου κατήγοροι μὲν ἐπέμφθησαν εἰς Σπάρτην ἐξ Ἀθηνῶν, εὗρον δὲ κατηγορίας μηδὲν ἐπὶ τὸν Σφοδρίαν δεομένους τοὺς ἄρχοντας, ἀλλὰ θανάτου κρίσιν αὐτῷ προειρηκότας, ἣν ἐκεῖνος ὑπομένειν ἀπέγνω, φοβούμενος τὴν ὀργὴν τῶν πολιτῶν αἰσχυνομένων τοὺς Ἀθηναίους καὶ βουλομένων συναδικεῖσθαι δοκεῖν, ἵνα μὴ συναδικεῖν δοκῶσιν.

Il avait près de lui le savant Xénophon, auquel il témoignait les plus grands égards. C'est lui qui engagea Xénophon à faire venir ses enfants à Lacédémone, et à les y faire élever, pour qu'ils y apprissent la plus belle des sciences, celle d'obéir et de commander.

Après la mort de Lysandre, Agésilas découvrit une ligue que celui-ci, à son retour d'Asie, avait aussitôt formée contre lui; et d'abord il voulut faire connaître aux citoyens le caractère de Lysandre. Lysandre avait laissé dans ses papiers un discours, écrit par Cléon d'Halicarnasse, discours que lui-même devait prendre et prononcer devant le peuple, et dont le but était de faire des changements et des réformes dans le gouvernement. Agésilas, l'ayant lu, se disposait à le produire en public; mais un des sénateurs le lut aussi, et, redoutant l'influence que ce discours pouvait exercer, lui conseilla de ne pas déterrer Lysandre, mais d'enterrer plutôt son discours avec lui. Agésilas suivit ce conseil, et demeura tranquille.

Pour ce qui est de ses ennemis politiques, il ne leur nuisait jamais ouvertement : au contraire, il travaillait à faire charger toujours quelques-uns d'entre eux de commandements militaires ou d'autres emplois, et il les mettait par là en position de montrer, dans l'exercice de leur pouvoir, leur méchanceté et leur avarice. Et puis, quand on les traduisait en justice, il leur venait en aide, les secondait de toutes ses forces, et, d'adversaires qu'ils avaient été, il s'en faisait des amis personnellement attachés à lui : tellement qu'il n'y eut plus personne qui lui fit de l'opposition.

L'autre roi, Agésipolis, parce qu'il était fils d'un banni (33), et d'ailleurs fort jeune et naturellement facile et 89 modeste, se mêlait peu du gouvernement. Néanmoins Agésilas le fit, comme les autres, à sa main. Les deux rois mangent ensemble à la même table commune, quand ils sont à la ville. Connaissant donc qu'Agésipolis n'était pas moins porté que lui à l'amour, il amenait toujours la conversation sur les beaux jeunes garçons : il tournait l'affection du jeune homme sur ce qu'il aimait lui-même, et il l'aidait dans sa passion. Dans ces amours lacédémoniennes, il n'y a rien de honteux; il n'y a, au contraire, que pudeur, honnêteté, zèle pour la vertu, comme il a été écrit dans la Vie de Lycurgue.

[21] Voilà comment Agésilas exerçait dans l'État la puissance la plus étendue. Il en usa pour faire donner le commandement de la flotte à Téleutias, son frère utérin. Puis, il marcha contre Corinthe, et il s'empara des longues murailles du côté de la terre, tandis que Téleutias s'en rendait maître du côté de la mer. Les Argiens, qui possédaient alors Corinthe, étaient en ce moment occupés a célébrer les jeux Isthmiques. Ils venaient de sacrifier au dieu (34), lorsqu'Agésilas parut : il les chassa, et les força d'abandonner tous les préparatifs de la fête. Ceux des exilés de Corinthe qui se trouvaient là présents le prièrent de présider les jeux ; mais il refusa : eux-mêmes ils les présidèrent, et ils en accomplirent la célébration ; et Agésilas resta, pour qu'ils pussent le faire en sûreté. Ensuite, lorsqu'Agésilas fut parti, les Argiens recommencèrent la célébration des jeux Isthmiques. Quelques-uns des athlètes qui avaient remporté le prix dans la première célébration vainquirent encore; mais il y en eut qui, vainqueurs la première fois, furent la seconde fois portés comme vaincus sur les registres. Là-dessus Agésilas fit remarquer que les Argiens s'accusaient eux-mêmes d'une bien grande lâcheté, puisque, regardant comme un honneur si auguste et si grand la présidence des jeux, ils n'avaient pas osé combattre pour cet honneur.

90 Quant à lui, il pensait que l'on doit garder un juste milieu dans ces sortes de choses. Il aimait à orner les chœurs et les jeux que l'on célébrait à Sparte; il y assistait toujours avec tout l'empressement et le zèle désirables, et il ne manquait à aucune des luttes des jeunes garçons ou des jeunes filles. Mais les autres spectacles dont il voyait épris la plupart des hommes, il faisait semblant de ne s'y pas connaître. Un jour Callippides, l'acteur tragique, qui était en grand renom et en grande estime dans la Grèce, et recherché par tout le monde, le rencontra et le salua d'abord; puis il se mêla fièrement à ceux qui se promenaient avec lui, cherchant à se faire remarquer, et comptant que le roi allait le distinguer par une attention particulière. A la fin, il lui dit: « Roi, ne me connais-tu donc pas? » Et le roi, tournant les yeux sur lui : «. Mais, dit-il, n'es-tu pas Callippidès le dicélicte? » C'est le nom que. les Lacédémoniens donnent aux mimes. Une autre fois, on l'invitait à entendre un. homme qui imitait le chant du rossignol ; et il refusa, disant : « J'ai entendu le rossignol lui-même. » Le médecin Ménécratès avait réussi dans quelques cures désespérées, et on l'avait surnommé Jupiter. Ménécratès se donnait lui-même arrogamment ce surnom; et un jour il adressa à Agésilas une lettre, avec cette suscription : « Ménécratès-Jupiter, au roi Agésilas, salut. » Agésilas répondit avec celle-ci : « Le roi Agésilas à Ménécratès, santé (35). »

[22] Tandis qu'Agésilas était dans les environs de Corinthe, et qu'après la prise du temple de Junon, il regardait ses soldats emmener et emporter le butin, des députés arrivèrent de Thèbes, pour lui proposer paix et amitié. Agésilas, qui avait toujours haï cette ville, croyant utile dans cette occasion de traiter les Thébains avec fierté, affecta de ne pas les voir ni les entendre, quand ils furent près 91 de lui. Mais il éprouva comme un effet de la vengeance divine. Les Thébains n'étaient pas encore partis, que des courriers vinrent lui annoncer qu'un corps de troupes avait été taillé en pièces par Iphicrate. C'était le plus grand échec qu'on eût éprouvé depuis longtemps : la perte en hommes était considérable; et des hoplites avaient été battus par des hommes armés à la légère, des Lacédémoniens par des mercenaires. Agésilas partit aussitôt pour les secourir; mais, reconnaissant que c'en était fait, il retourna au temple de Junon, et, ayant fait venir les Béotiens, il leur donna audience. Les Béotiens, montrant à leur tour une égale fierté, ne firent plus mention de la paix, et demandèrent seulement qu'on les laissât entrer dans Corinthe. « Si vous voulez, dit Agésilas avec colère, voir vos amis s'enorgueillir de leurs succès, demain vous le pourrez à votre aise. » Et, le lendemain, il les prit avec lui, et il se mit à ravagée le territoire de Corinthe. Il marcha, même contre la ville, sans que les Corinthiens osassent sortir pour le repousser. Après les avoir ainsi convaincus que les Corinthiens manquaient de courage, il congédia l'ambassade. Lorsqu'il eut rallié les débris du corps d'armée détruit, il les reconduisit à Lacédémone, se mettant en marche avant le jour, et ne s'arrêtant pour camper que quand la nuit était venue : c'était un moyen d'éviter que ceux des Arcadiens qui les haïssaient et qui leur portaient envie, pussent leur montrer la joie qu'ils ressentaient.

Plus tard, pour faire plaisir aux Achéens, il envahit avec eux l'Acarnanie, chassa devant lui un butin considérable, livra bataille aux Acarnaniens, et les vainquit. Mais, comme les Achéens le priaient de passer l'hiver dans le pays, pour empêcher les ennemis d'ensemencer leurs champs, il leur répondit qu'il ferait tout le contraire, parce qu'ils craindraient bien plus la guerre dans la belle saison, quand leurs terres géraient ensemencées.

92 Ce qui arriva en effet. Une seconde expédition se fit contre eux ; et ils se réconcilièrent avec les Achéens.

[23] Cependant Conon et Pharnabaze, maîtres de la mer avec la flotte du roi, tenaient bloqué tout le littoral de la Laconie. Les Athéniens avaient d'ailleurs rebâti les murs de leur ville, avec l'argent que leur fournissait Pharnabaze. Les Lacédémoniens crurent donc devoir faire leur paix avec le roi. Ils envoyèrent Antalcidas vers Tiribaze, et ils commirent alors l'acte le plus honteux et le plus déloyal, en abandonnant au roi les Grecs d'Asie, pour lesquels Agésilas avait combattu.

Mais Agésilas n'eut aucune part au déshonneur de ce traité. Antalcidas était son ennemi; et Antalcidas trouva bons tous les moyens de conclure la paix, par cela seul qu'Agésilas grandissait par la guerre, et que la guerre le rendait le plus illustre et le plus puissant de tous les hommes. Cependant, quelqu'un disant que les Lacédémoniens persistaient: « Ce sont plutôt les Mèdes qui laconisent, » repartit Agésilas. Ensuite, ceux qui ne voulaient pas accepter la paix, il les força, en les menaçant de la guerre, en la leur déclarant même, à se soumettre à tout ce que le roi décida : ce qu'il faisait surtout pour affaiblir les Thébains, qui étaient obligés, par le traité, de laisser la Béotie indépendante (36).

Agésilas rendit cette intention manifeste, par les événements qui suivirent. Lorsque Phœbidas eut commis l'acte odieux de se saisir de la Cadmée, en dépit des conventions et en pleine paix, tous les Grecs s'indignèrent, et les Spartiates mêmes furent vivement contrariés, mais particulièrement les adversaires politiques d'Agésilas. Ceux-ci demandaient avec colère à Phœbidas par quel ordre il avait agi? Ils voulaient faire retomber le soupçon sur Agésilas. Agésilas ne craignit point de venir en aide à Phœbidas ouvertement. « Ce qu'il faut examiner dans ce fait, disait-il, c'est ceci: Est-il de quelque utilité? 93 Car tout ce qui est avantageux pour Lacédémone, il est beau de le faire de son propre mouvement, même sans ordre. »

Et pourtant, dans tous ses discours, Agésilas ne cessait de proclamer la justice comme la première des vertus. Le courage, suivant lui, n'était d'aucune utilité sans la justice, et, si tous les hommes étaient justes, on n'aurait pas besoin de courage. « Ainsi l'entend le grand roi, lui disait-on un jour. — Mais votre grand roi, répliqua- t-il, en quoi est-il plus grand que moi, à moins qu'il ne soit plus juste? » Il avait raison ; et c'est une fort belle pensée, que la justice est comme une mesure royale, sur laquelle se doit mesurer la grandeur. Après que la paix eut été faite, le roi de Perse lui écrivit pour demander à se lier avec lui d'amitié et d'hospitalité. Agésilas ne reçut point la lettre, disant que l'amitié publique suffisait, et que, tant qu'elle subsisterait, on n'aurait pas besoin d'amitié particulière. Mais ces beaux sentiments, il ne les observait pas toujours dans ses actions, en bien des circonstances : souvent il se laissa emporter à son ambition et à son opiniâtreté, et particulièrement à sa haine persévérante contre les Thébains. Non content d'avoir sauvé Phœbidas, il persuada à sa patrie de prendre sur elle l'injustice du fait, de retenir la Cadmée, et de nommer chefs suprêmes des affaires et du gouvernement de Thèbes Archias et Léontidas, par le moyen desquels Phœbidas était entré dans la ville et s'était emparé de la citadelle.

[24] Tout cela fit soupçonner aussitôt que, si Phœbidas était l'auteur du fait, Agésilas en avait été le conseiller. Les événements qui suivirent rendirent cette opinion incontestable. En effet, lorsque les Athéniens eurent chassé la garnison et délivré la ville, Agésilas leur reprocha le meurtre d'Archias et de Léontidas, qui étaient bien polémarques de nom, mais de fait tyrans; et il leur déclara la guerre. Agésipolis était mort à cette 94 époque, et Cléombrotus régnait: c'est Cléombrotus qui lut envoyé en Béotie à la tête d'une armée. Car Agésilas, qui avait passé l'âge de puberté depuis quarante ans (37), et qui était alors exempt du service militaire, suivant les lois, refusa de se charger de cette expédition, honteux qu'il eût été si, après avoir tout récemment fait la guerre contre les Phliasiens pour des, exiles, on l'eût vu malmener les Thébains pour la cause des tyrans.

Or, il y avait un certain Sphodrias, Lacédémonien, du parti opposé à Agésilas, et alors harmoste (38) de Thespies. C'était un homme qui ne manquait pas d'audace ni d'ambition, mais tout plein de hautes espérances, plus que de bonnes pensées. Désireux de se faire un grand nom, et s'imaginant que Phœbidas s'était acquis beaucoup de gloire et de célébrité par son audacieuse entreprise sur Thèbes, il se persuada que ce serait un coup bien plus beau, et d'une bien plus grande portée, d'aller de lui-même surprendre le Pirée, et de priver Athènes de toute communication avec la mer, en attaquant ce point par terre à l'improviste. C'était, à ce qu'on rapporte, une machination des béotarques Pélopidas et Mélon. Ceux-ci lui adressèrent quelques personnes, qui, affectant beaucoup de dévouement au parti des Lacédémoniens, comblèrent d'éloges Sphodrias, et, le grandissant à ses propres, yeux comme seul digne d'une aussi grande entreprise, l'excitèrent et le décidèrent à s'en charger. Cet acte n'était pas moins inique ni moins contraire à toutes les lois que l'autre; mais il ne fut exécuté ni avec la même audace ni avec le même succès. Sphodrias avait espéré attaquer le Pirée pendant la nuit j et le jour parut et le surprit, qu'il était encore dans la plaine de Thriasie (39). On dit que ses soldats, à la vue d'une lumière 95 qui brillait sur quelques temples d'Éleusis, furent saisis d'épouvante. Lui-même perdit son assurance, dès qu'il lui toi impossible de cacher sa marche; et, après avoir fait un peu dé butin, il se retira tout honteux et sans gloire dans Thespies. A raison de ce fait, des accusateurs furent envoyés contre lui d'Athènes à Sparte; mais ceux-ci trouvèrent que les magistrats n'avaient pas attendu qu'on vînt accuser Sphodrias, et qu'ils l'avaient déjà traduit en justice, comme coupable d'un crime capital. Quant à Sphodrias, il résolut de ne pas de présenter adjugeraient; car il redoutait la colère de ses concitoyens, que la vue des Athéniens faisait rougir, et qui voulaient paraître avoir souffert comme eux de cette injuste agression, pour n'en point paraître les complices.

 [25] Εἶχεν οὖν υἱὸν ὁ Σφοδρίας Κλεώνυμον, οὗ παιδὸς ὄντος ἔτι καὶ καλοῦ τὴν ὄψιν Ἀρχίδαμος ὁ Ἀγησιλάου τοῦ βασιλέως υἱὸς ἤρα. Καὶ τότε συνηγωνία μὲν ὡς εἰκὸς αὐτῷ κινδυνεύοντι περὶ τοῦ πατρός, συμπράττειν δὲ φανερῶς καὶ βοηθεῖν οὐκ εἶχεν· ἦν γὰρ ὁ Σφοδρίας ἐκ τῶν διαφόρων τοῦ Ἀγησιλάου. Τοῦ δὲ Κλεωνύμου προσελθόντος αὐτῷ καὶ μετὰ δεήσεως καὶ δακρύων ἐντυχόντος, ὅπως τὸν Ἀγησίλαον εὔνουν παράσχῃ, μάλιστα γὰρ ἐκεῖνον αὐτοῖς φοβερὸν εἶναι, τρεῖς μὲν ἢ τέσσαρας ἡμέρας αἰδούμενος τὸν πατέρα καὶ δεδιὼς σιωπῇ παρηκολούθει· τέλος δὲ τῆς κρίσεως ἐγγὺς οὔσης ἐτόλμησεν εἰπεῖν πρὸς τὸν Ἀγησίλαον ὅτι Κλεώνυμος αὐτοῦ δεηθείη περὶ τοῦ πατρός. δὲ Ἀγησίλαος εἰδὼς ἐρῶντα τὸν Ἀρχίδαμον οὐκ ἔπαυσεν· ἦν γὰρ ὁ Κλεώνυμος εὐθὺς ἐκ παίδων ἐπίδοξος, εἴ τις καὶ ἄλλος, ἀνὴρ ἔσεσθαι σπουδαῖος. Οὐ μὴν ἐνέδωκέ τι τότε χρηστὸν ἢ φιλάνθρωπον ἐλπίσαι δεομένῳ τῷ παιδί, σκέψεσθαι δὲ φήσας ὅ τι καλῶς ἔχοι καὶ πρεπόντως, ἀπῆλθεν. Αἰδούμενος οὖν ὁ Ἀρχίδαμος ἐξέλειπε τὸ προσιέναι τῷ Κλεωνύμῳ, καίπερ εἰωθὼς πολλάκις τοῦτο τῆς ἡμέρας ποιεῖν πρότερον. κ δὲ τούτου κἀκεῖνοι τὰ κατὰ τὸν Σφοδρίαν μᾶλλον ἀπέγνωσαν, ἄχρι οὗ τῶν Ἀγησιλάου φίλων Ἐτυμοκλῆς ἔν τινι κοινολογίᾳ πρὸς αὐτοὺς ἀπεγύμνωσε τὴν γνώμην τοῦ Ἀγησιλάου· τὸ μὲν γὰρ ἔργον ὡς ἔνι μάλιστα ψέγειν αὐτόν, ἄλλως γε μὴν ἄνδρα τὸν Σφοδρίαν ἀγαθὸν ἡγεῖσθαι καὶ τὴν πόλιν ὁρᾶν τοιούτων στρατιωτῶν δεομένην. Τούτους γὰρ ὁ Ἀγησίλαος ἑκάστοτε τοὺς λόγους ἐποιεῖτο περὶ τῆς δίκης, τῷ παιδὶ χαρίζεσθαι βουλόμενος, ὥστε καὶ τὸν Κλεώνυμον εὐθὺς αἰσθάνεσθαι τὴν σπουδὴν τοῦ Ἀρχιδάμου καὶ τοὺς φίλους τοὺς τοῦ Σφοδρίου θαρροῦντας ἤδη βοηθεῖν.

ν δὲ καὶ φιλότεκνος ὁ Ἀγησίλαος διαφερόντως· καὶ περὶ ἐκείνου τὸ τῆς παιδιᾶς λέγουσιν, ὅτι μικροῖς τοῖς παιδίοις οὖσι κάλαμον περιβεβηκὼς ὥσπερ ἵππον οἴκοι συνέπαιζεν, ὀφθεὶς δὲ ὑπό τινος τῶν φίλων παρεκάλει μηδενὶ φράσαι, πρὶν ἂν καὶ αὐτὸς πατὴρ παίδων γένηται.

[26] Ἀπολυθέντος δὲ τοῦ Σφοδρίου, καὶ τῶν Ἀθηναίων, ὡς ἐπύθοντο, πρὸς πόλεμον τραπομένων, σφόδρα κακῶς ὁ Ἀγησίλαος ἤκουσε, δι’ ἐπιθυμίαν ἄτοπον καὶ παιδαριώδη δοκῶν ἐμποδὼν γεγονέναι κρίσει δικαίᾳ, καὶ τὴν πόλιν παραίτιον ἀπειργάσθαι παρανομημάτων τηλικούτων εἰς τοὺς ῞Ελληνας. πεὶ δὲ τὸν Κλεόμβροτον οὐχ ἑώρα πρόθυμον ὄντα πολεμεῖν τοῖς Θηβαίοις, οὕτω δὴ χαίρειν τὸν νόμον ἐάσας ᾧ πρόσθεν ἐχρῆτο περὶ τῆς στρατείας, αὐτὸς εἰς Βοιωτίαν ἐνέβαλεν ἤδη καὶ κακῶς ἐποίει τοὺς Θηβαίους καὶ πάλιν ἀντέπασχεν, ὥστε καὶ τρωθέντος αὐτοῦ ποτε τὸν Ἀνταλκίδαν εἰπεῖν· "῏Η καλὰ τὰ διδασκάλια παρὰ Θηβαίων ἀπολαμβάνεις, μὴ βουλομένους μηδὲ ἐπισταμένους μάχεσθαι διδάξας."  Τῷ γὰρ ὄντι Θηβαίους αὐτοὺς ἑαυτῶν πολεμικωτάτους τότε γενέσθαι φασί, ταῖς πολλαῖς στρατείαις τῶν Λακεδαιμονίων ἐπ’ αὐτοὺς ὥσπερ ἐγγυμνασαμένους.  Διὸ καὶ Λυκοῦργος ὁ παλαιὸς ἐν ταῖς καλουμέναις τρισὶ ῥήτραις ἀπεῖπε μὴ πολλάκις ἐπὶ τοὺς αὐτοὺς στρατεύειν, ὅπως μὴ πολεμεῖν μανθάνωσιν.

῏Ην δὲ καὶ τοῖς συμμάχοις τῶν Λακεδαιμονίων ἐπαχθὴς ὁ Ἀγησίλαος, ὡς δι’ οὐδὲν ἔγκλημα δημόσιον, ἀλλὰ θυμῷ τινι καὶ φιλονεικίᾳ τοὺς Θηβαίους ἀπολέσαι ζητῶν. Οὐδὲν οὖν ἔλεγον δεόμενοι φθείρεσθαι δεῦρο κἀκεῖσε καθ’ ἕκαστον ἐνιαυτόν, ὀλίγοις τοσοῦτοι συνακολουθοῦντες. νθα δὲ δὴ λέγεται τὸν Ἀγησίλαον, ἐξελέγξαι βουλόμενον αὐτῶν τὸ πλῆθος, τόδε μηχανήσασθαι. Πάντας ἐκέλευσε καθίσαι τοὺς συμμάχους μετ’ ἀλλήλων ἀναμεμιγμένους, ἰδίᾳ δὲ τοὺς Λακεδαιμονίους ἐφ’ ἑαυτῶν. Εἶτα ἐκήρυττε τοὺς κεραμεῖς ἀνίστασθαι πρῶτον· ὡς δὲ ἀνέστησαν οὗτοι, δεύτερον ἐκήρυττε τοὺς χαλκεῖς, εἶτα τέκτονας ἐφεξῆς καὶ οἰκοδόμους καὶ τῶν ἄλλων τεχνῶν ἑκάστην. Πάντες οὖν ὀλίγου δεῖν ἀνέστησαν οἱ σύμμαχοι, τῶν δὲ Λακεδαιμονίων οὐδείς· ἀπείρητο γὰρ αὐτοῖς τέχνην ἐργάζεσθαι καὶ μανθάνειν βάναυσον. Οὕτω δὴ γελάσας ὁ Ἀγησίλαος, "Ὁρᾶτε" εἶπεν "ὦ ἄνδρες, ὅσῳ πλείονας ὑμῶν στρατιώτας ἐκπέμπομεν ἡμεῖς."

[27] Ἐν δὲ Μεγάροις, ὅτε τὴν στρατιὰν ἀπῆγεν ἐκ Θηβῶν, ἀναβαίνοντος αὐτοῦ πρὸς τὸ ἀρχεῖον εἰς τὴν ἀκρόπολιν, σπάσμα καὶ πόνον ἰσχυρὸν ἔλαβε τὸ ὑγιὲς σκέλος· ἐκ δὲ τούτου διογκωθὲν μεστὸν αἵματος ἔδοξε γεγονέναι, καὶ φλεγμονὴν ὑπερβάλλουσαν παρεῖχεν. ατροῦ δέ τινος Συρακουσίου τὴν ὑπὸ τῷ σφυρῷ φλέβα σχάσαντος, αἱ μὲν ἀλγηδόνες ἔληξαν, αἵματος δὲ πολλοῦ φερομένου καὶ ῥέοντος ἀνεπισχέτως λιποψυχία πολλὴ καὶ κίνδυνος ὀξὺς ἀπ’ αὐτῆς περιέστη τὸν Ἀγησίλαον. Οὐ μὴν ἀλλὰ τότε γε τὴν φορὰν τοῦ αἵματος ἔπαυσε· καὶ κομισθεὶς εἰς Λακεδαίμονα πολὺν χρόνον ἔσχεν ἀρρώστως καὶ πρὸς τὰς στρατείας ἀδυνάτως. Ἐν δὲ τῷ χρόνῳ τούτῳ πολλὰ συνέβη πταίσματα τοῖς Σπαρτιάταις καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν· ὧν ἦν τὸ περὶ Τεγύρας μέγιστον, ὅπου πρῶτον ἐκ παρατάξεως κρατηθέντες ὑπὸ Θηβαίων ἡττήθησαν. δοξεν οὖν πᾶσι θέσθαι πρὸς πάντας εἰρήνην· καὶ συνῆλθον ἀπὸ τῆς ῾Ελλάδος πρέσβεις εἰς Λακεδαίμονα ποιησόμενοι τὰς διαλύσεις. ν εἷς ἦν Ἐπαμεινώνδας, ἀνὴρ ἔνδοξος ἐπὶ παιδείᾳ καὶ φιλοσοφίᾳ, στρατηγίας δὲ πεῖραν οὔπω δεδωκώς. Οὗτος ὁρῶν τοὺς ἄλλους ἅπαντας ὑποκατακλινομένους τῷ Ἀγησιλάῳ, μόνος ἐχρήσατο φρονήματι παρρησίαν ἔχοντι, καὶ διεξῆλθε λόγον, οὐχ ὑπὲρ Θηβαίων, ἀλλὰ ὑπὲρ τῆς ῾Ελλάδος ὁμοῦ κοινόν, τὸν μὲν πόλεμον ἀποδεικνύων αὔξοντα τὴν Σπάρτην ἐξ ὧν ἅπαντες οἱ λοιποὶ κακῶς πάσχουσι, τὴν δὲ εἰρήνην ἰσότητι καὶ τῷ δικαίῳ κτᾶσθαι κελεύων· οὕτω γὰρ αὐτὴν διαμενεῖν, ἴσων ἁπάντων γενομένων.

[28] Ὁρῶν οὖν ὁ Ἀγησίλαος ὑπερφυῶς ἀγαμένους καὶ προσέχοντας αὐτῷ τοὺς ῞Ελληνας, ἠρώτησεν εἰ νομίζει δίκαιον εἶναι καὶ ἴσον αὐτονομεῖσθαι τὴν Βοιωτίαν. ντερωτήσαντος δὲ τοῦ Ἐπαμεινώνδου ταχὺ καὶ τεθαρρηκότως εἰ κἀκεῖνος οἴεται δίκαιον αὐτονομεῖσθαι τὴν Λακωνικήν, ἀναπηδήσας ὁ Ἀγησίλαος μετ’ ὀργῆς ἐκέλευσε λέγειν σαφῶς αὐτὸν εἰ τὴν Βοιωτίαν ἀφίησιν αὐτόνομον. Τὸ δὲ αὐτὸ τοῦτο πάλιν τοῦ Ἐπαμεινώνδου φήσαντος, εἰ τὴν Λακωνικὴν ἀφίησιν αὐτόνομον, οὕτω τραχέως ἔσχεν ὁ Ἀγησίλαος καὶ τὴν πρόφασιν ἠγάπησεν ὡς εὐθὺς ἐξαλεῖψαι τὸ τῶν Θηβαίων ὄνομα τῆς εἰρήνης καὶ προειπεῖν πόλεμον αὐτοῖς· τοὺς δὲ ἄλλους ῞Ελληνας διαλλαγέντας ἐκέλευσεν ἀπιέναι, τὰ μὲν ἀκεστὰ τῆς εἰρήνης, τὰ δὲ ἀνήκεστα τοῦ πολέμου ποιοῦντας. ργον γὰρ ἦν πάσας ἐκκαθᾶραι καὶ διαλῦσαι τὰς ἀμφιλογίας.

Ἔτυχε δὲ κατ’ ἐκεῖνον τὸν χρόνον ἐν Φωκεῦσιν ὢν ὁ Κλεόμβροτος μετὰ δυνάμεως. Εὐθὺς οὖν ἔπεμπον οἱ ἔφοροι κελεύοντες αὐτὸν ἐπὶ Θηβαίους ἄγειν τὸ στράτευμα· καὶ τοὺς συμμάχους περιπέμποντες ἤθροιζον, ἀπροθύμους μὲν ὄντας καὶ βαρυνομένους τὸν πόλεμον, οὔπω δὲ θαρροῦντας ἀντιλέγειν οὐδὲ ἀπειθεῖν τοῖς Λακεδαιμονίοις. Πολλῶν δὲ σημείων μοχθηρῶν γενομένων, ὡς ἐν τῷ περὶ Ἐπαμεινώνδου γέγραπται, καὶ Προθόου τοῦ Λάκωνος ἐναντιουμένου πρὸς τὴν στρατείαν, οὐκ ἀνῆκεν ὁ Ἀγησίλαος, ἀλλ’ ἐξέπραξε τὸν πόλεμον, ἐλπίζων αὐτοῖς μὲν τῆς ῾Ελλάδος ὅλης ὑπαρχούσης, ἐκσπόνδων δὲ τῶν Θηβαίων γενομένων, καιρὸν εἶναι δίκην λαβεῖν παρ’ αὐτῶν. Δηλοῖ δὲ τὸ σὺν ὀργῇ μᾶλλον ἢ λογισμῷ γενέσθαι τὴν στρατείαν ἐκείνην ὁ καιρός. Τῇ γὰρ τετράδι ἐπὶ δέκα τοῦ Σκιροφοριῶνος μηνὸς ἐποιήσαντο τὰς σπονδὰς ἐν Λακεδαίμονι, τῇ δὲ πέμπτῃ τοῦ ῾Εκατομβαιῶνος ἡττήθησαν ἐν Λεύκτροις ἡμερῶν εἴκοσι διαγενομένων. πέθανον δὲ χίλιοι Λακεδαιμονίων καὶ Κλεόμβροτος ὁ βασιλεὺς καὶ περὶ αὐτὸν οἱ κράτιστοι τῶν Σπαρτιατῶν. ν οἷς καὶ Κλεώνυμόν φασι τὸν Σφοδρίου τὸν καλὸν τρὶς πεσόντα πρὸ τοῦ βασιλέως καὶ τοσαυτάκις ἐξαναστάντα καὶ μαχόμενον τοῖς Θηβαίοις ἀποθανεῖν.

[29] Συμβάντος δὲ τοῖς τε Λακεδαιμονίοις πταίσματος ἀπροσδοκήτου καὶ τοῖς Θηβαίοις παρὰ δόξαν εὐτυχήματος οἷον οὐ γέγονεν ἄλλοις ῞Ελλησι πρὸς ῞Ελληνας ἀγωνισαμένοις, οὐδὲν ἄν τις ἧττον ἐζήλωσε τῆς ἀρετῆς καὶ ἠγάσθη τὴν ἡττημένην πόλιν ἢ τὴν νικῶσαν. μὲν γὰρ Ξενοφῶν φησι τῶν ἀγαθῶν ἀνδρῶν ἔχειν τι καὶ τὰς ἐν οἴνῳ καὶ παιδιᾷ φωνὰς καὶ διατριβὰς ἀξιομνημόνευτον, ὀρθῶς λέγων· ἔστι δὲ οὐχ ἧττον, ἀλλὰ καὶ μᾶλλον ἄξιον κατανοεῖν καὶ θεᾶσθαι τῶν ἀγαθῶν ἃ παρὰ τὰς τύχας πράττουσι καὶ λέγουσι διευσχημονοῦντες. τυχε μὲν γὰρ ἡ πόλις ἑορτὴν ἄγουσα καὶ ξένων οὖσα μεστή· γυμνοπαιδίαι γὰρ ἦσαν ἀγωνιζομένων χορῶν ἐν τῷ θεάτρῳ· παρῆσαν δ’ ἀπὸ Λεύκτρων οἱ τὴν συμφορὰν ἀπαγγέλλοντες. Οἱ δὲ ἔφοροι, καίπερ εὐθὺς ὄντος καταφανοῦς ὅτι διέφθαρται τὰ πράγματα καὶ τὴν ἀρχὴν ἀπολωλέκασιν, οὔτε χορὸν ἐξελθεῖν εἴασαν οὔτε τὸ σχῆμα τῆς ἑορτῆς μεταβαλεῖν τὴν πόλιν, ἀλλὰ κατ’ οἰκίαν τῶν τεθνεώτων τοῖς προσήκουσι τὰ ὀνόματα πέμψαντες, αὐτοὶ τὰ περὶ τὴν θέαν καὶ τὸν ἀγῶνα τῶν χορῶν ἔπραττον. μα δὲ ἡμέρᾳ φανερῶν ἤδη γεγονότων πᾶσι τῶν τε σωζομένων καὶ τῶν τεθνεώτων, οἱ μὲν τῶν τεθνεώτων πατέρες καὶ κηδεσταὶ καὶ οἰκεῖοι καταβαίνοντες εἰς ἀγορὰν ἀλλήλους ἐδεξιοῦντο λιπαροὶ τὰ πρόσωπα, φρονήματος μεστοὶ καὶ γήθους, οἱ δὲ τῶν σωζομένων, ὥσπερ ἐπὶ πένθει, μετὰ τῶν γυναικῶν οἴκοι διέτριβον, εἰ δέ τις ὑπ’ ἀνάγκης προέλθοι, καὶ σχήματι καὶ φωνῇ καὶ βλέμματι ταπεινὸς ἐφαίνετο καὶ συνεσταλμένος. τι δὲ μᾶλλον τῶν γυναικῶν ἰδεῖν ἦν καὶ πυθέσθαι τὴν μὲν ζῶντα προσδεχομένην υἱὸν ἀπὸ τῆς μάχης κατηφῆ καὶ σιωπηλήν, τὰς δὲ τῶν πεπτωκέναι λεγομένων ἔν τε τοῖς ἱεροῖς εὐθὺς ἀναστρεφομένας, καὶ πρὸς ἀλλήλας ἱλαρῶς καὶ φιλοτίμως βαδιζούσας.

[30] Οὐ μὴν ἀλλὰ τοῖς πολλοῖς, ὡς ἀφίσταντο μὲν οἱ σύμμαχοι, προσεδοκᾶτο δὲ νενικηκὼς Ἐπαμεινώνδας καὶ μεγαλοφρονῶν ἐμβαλεῖν εἰς Πελοπόννησον, ἔννοια τῶν χρησμῶν ἐνέπεσε τότε, πρὸς τὴν χωλότητα τοῦ Ἀγησιλάου, καὶ δυσθυμία πολλὴ καὶ πτοία πρὸς τὸ θεῖον, ὡς διὰ τοῦτο πραττούσης κακῶς τῆς πόλεως, ὅτι τὸν ἀρτίποδα τῆς βασιλείας ἐκβαλόντες εἵλοντο χωλὸν καὶ πεπηρωμένον· ὃ παντὸς μᾶλλον αὐτοὺς ἐδίδασκε φράζεσθαι καὶ φυλάττεσθαι τὸ δαιμόνιον. Διὰ δὲ τὴν ἄλλην δύναμιν αὐτοῦ καὶ ἀρετὴν καὶ δόξαν οὐ μόνον ἐχρῶντο βασιλεῖ καὶ στρατηγῷ τῶν κατὰ πόλεμον, ἀλλὰ καὶ τῶν πολιτικῶν ἀποριῶν ἰατρῷ καὶ διαιτητῇ, τοῖς ἐν τῇ μάχῃ καταδειλιάσασιν, οὓς αὐτοὶ τρέσαντας ὀνομάζουσιν, ὀκνοῦντες τὰς ἐκ τῶν νόμων ἀτιμίας προσάγειν, πολλοῖς οὖσι καὶ δυνατοῖς, φοβούμενοι νεωτερισμὸν ἀπ’ αὐτῶν. Οὐ γὰρ μόνον ἀρχῆς ἀπείργονται πάσης, ἀλλὰ καὶ δοῦναί τινι τούτων γυναῖκα καὶ λαβεῖν ἄδοξόν ἐστι· παίει δὲ ὁ βουλόμενος αὐτοὺς τῶν ἐντυγχανόντων. Οἱ δὲ καρτεροῦσι περιϊόντες αὐχμηροὶ καὶ ταπεινοί, τρίβωνάς τε προσερραμμένους χρώματος βαπτοῦ φοροῦσι, καὶ ξυρῶνται μέρος τῆς ὑπήνης, μέρος δὲ τρέφουσι. Δεινὸν οὖν ἦν τοιούτους ἐν τῇ πόλει περιορᾶν πολλοὺς οὐκ ὀλίγων δεομένῃ στρατιωτῶν. Καὶ νομοθέτην αἱροῦνται τὸν Ἀγησίλαον.

δὲ μήτε προσθείς τι μήτε ἀφελὼν μήτε μεταγράψας εἰσῆλθεν εἰς τὸ πλῆθος τῶν Λακεδαιμονίων· καὶ φήσας ὅτι τοὺς νόμους δεῖ σήμερον ἐᾶν καθεύδειν, ἐκ δὲ τῆς σήμερον ἡμέρας κυρίους εἶναι πρὸς τὸ λοιπόν, ἅμα τούς τε νόμους τῇ πόλει καὶ τοὺς ἄνδρας ἐπιτίμους ἐφύλαξε. Βουλόμενος δὲ τὴν παροῦσαν ἀθυμίαν καὶ κατήφειαν ἀφελεῖν τῶν νέων ἐνέβαλεν εἰς Ἀρκαδίαν, καὶ μάχην μὲν ἰσχυρῶς ἐφυλάξατο συνάψαι τοῖς ἐναντίοις, ἑλὼν δὲ πολίχνην τινὰ τῶν Μαντινέων καὶ τὴν χώραν ἐπιδραμών, ἐλαφροτέραν ἐποίησε ταῖς ἐλπίσι καὶ ἡδίω τὴν πόλιν, ὡς οὐ παντάπασιν ἀπεγνωσμένην.

[31] Ἐκ δὲ τούτου παρῆν εἰς τὴν Λακωνικὴν ὁ Ἐπαμεινώνδας μετὰ τῶν συμμάχων, οὐκ ἐλάττονας ἔχων τετρακισμυρίων ὁπλιτῶν. Πολλοὶ δὲ καὶ ψιλοὶ καὶ ἄνοπλοι πρὸς ἁρπαγὴν συνηκολούθουν, ὥστε μυριάδας ἑπτὰ τοῦ σύμπαντος ὄχλου συνεισβαλεῖν εἰς τὴν Λακωνικήν. ν μὲν δὴ χρόνος οὐκ ἐλάττων ἐτῶν ἑξακοσίων ἀφ’ οὗ κατῴκουν τὴν Λακεδαίμονα Δωριεῖς· ἐν δὲ τούτῳ παντὶ τότε πρῶτον ὤφθησαν ἐν τῇ χώρᾳ πολέμιοι, πρότερον δὲ οὐδεὶς ἐτόλμησεν· ἀλλὰ ἀδῄωτον καὶ ἄθικτον οὖσαν ἐμβαλόντες ἐπυρπόλουν καὶ διήρπαζον ἄχρι τοῦ ποταμοῦ καὶ τῆς πόλεως, μηδενὸς ἐπεξιόντος. γὰρ Ἀγησίλαος οὐκ εἴα πρὸς τοσοῦτον, ὥς φησι Θεόπομπος, ῥεῦμα καὶ κλύδωνα πολέμου μάχεσθαι τοὺς Λακεδαιμονίους, ἀλλὰ τῆς πόλεως τὰ μέσα καὶ κυριώτατα τοῖς ὁπλίταις περιεσπειραμένος ἐκαρτέρει τὰς ἀπειλὰς καὶ τὰς μεγαλαυχίας τῶν Θηβαίων, προκαλουμένων ἐκεῖνον ὀνομαστὶ καὶ διαμάχεσθαι περὶ τῆς χώρας κελευόντων, ὃς τῶν κακῶν αἴτιός ἐστιν ἐκκαύσας τὸν πόλεμον. Οὐχ ἧττον δὲ τούτων ἐλύπουν τὸν Ἀγησίλαον οἱ κατὰ τὴν πόλιν θόρυβοι καὶ κραυγαὶ καὶ διαδρομαὶ τῶν τε πρεσβυτέρων δυσανασχετούντων τὰ γινόμενα καὶ τῶν γυναικῶν οὐ δυναμένων ἡσυχάζειν, ἀλλὰ παντάπασιν ἐκφρόνων οὐσῶν πρός τε τὴν κραυγὴν καὶ τὸ πῦρ τῶν πολεμίων. νία δὲ καὶ τὸ τῆς δόξης αὐτόν, ὅτι τὴν πόλιν μεγίστην παραλαβὼν καὶ δυνατωτάτην, ἑώρα συνεσταλμένον αὐτῆς τὸ ἀξίωμα καὶ τὸ αὔχημα κεκολουμένον, ᾧ καὶ αὐτὸς ἐχρήσατο πολλάκις, εἰπὼν ὅτι γυνὴ Λάκαινα καπνὸν οὐχ ἑώρακε πολέμιον. Λέγεται δὲ καὶ Ἀνταλκίδας, Ἀθηναίου τινὸς ἀμφισβητοῦντος ὑπὲρ ἀνδρείας πρὸς αὐτὸν καὶ εἰπόντος, "῾Ημεῖς μέντοι πολλάκις ὑμᾶς ἀπὸ τοῦ Κηφισοῦ ἐδιώξαμεν," ὑποτυχεῖν· "Ἀλλ’ ἡμεῖς γε οὐδέποτε ὑμᾶς ἀπὸ τοῦ Εὐρώτα." Παραπλησίως δὲ καὶ πρὸς τὸν Ἀργεῖον ἀπεκρίνατο τῶν ἀσημοτέρων τις Σπαρτιατῶν· ὁ μὲν γὰρ εἶπε· "Πολλοὶ ὑμῶν ἐν τῇ Ἀργολίδι κεῖνται," ὁ δὲ ἀπήντησεν· "῾Υμῶν δέ γε οὐδεὶς ἐν τῇ Λακωνικῇ."

[25] Sphodrias avait un fils, nommé Cléonyme, jeune et beau garçon, qui était aimé d'Archidamus, fils du roi Agésilas. Archidamus partagea, comme cela était naturel, la peine et l'inquiétude de Cléonyme sur le danger de son père ; mais il lui était impossible de solliciter pour lui et de l'aider ouvertement, parce Sphodrias était un des adversaires politiques d'Agésilas. Cléonyme alla le trouver, et, par ses prières et ses larmes, rengagea à concilier à sa famille la bienveillance d'Agésilas, l'adversaire qu'ils redoutaient surtout. Pendant trois ou quatre jours, Archidamus, qui était fort respectueux et craintif devant Agésilas, le suivit partout, mais en silence. A la fin pourtant, le jour du jugement étant proche, il prit sur lui de dire à Agésilas que Cléonyme l'avait prié d'intercéder pour son père. Agésilas connaissait l'inclination de son fils, et il ne l'en détournait point, parce que Cléonyme, dès son enfance, faisait espérer qu'il serait honnête homme, autant que qui que ce fût. Néanmoins, quand il entendit la demande d'Archidamus, il ne lui donna à espérer rien de bon, ni aucune grâce : il répondit seulement qu'il examine- 96 rait ce qu'il serait beau et honorable de faire; et il s'en alla. Archidamus, retenu par l'amour-propre, s'abstint d'aller chez Cléonyme, quoiqu'il eût coutume de le faire auparavant plusieurs fois par jour. Dès lors, la famille de Sphodrias désespéra de lui plus que jamais, jusqu'à ce qu'enfin Étymoclès, un des amis d'Agésilas, dans une conversation, leur mit à nu la pensée du roi : tout en blâmant l'acte autant que personne, Agésilas regardait d'ailleurs Sphodrias comme un homme brave, et il sentait que l'État avait besoin de pareils hommes. C'étaient, en effet, les propos que tenait partout Agésilas au sujet de cette affaire, par complaisance pour son fils. Cléonyme reconnut alors le zèle qu'Archidamus avait mis à le servir ; et les amis de Sphodrias, ayant repris confiance, revinrent en aide à l'accusé.

Agésilas avait pour ses enfants une affection extrême. On raconte que, quand ses fils étaient petits, il partageait leurs jeux, et qu'il courait comme eux, à cheval sur un roseau. Un de ses amis l'ayant trouvé un jour dans cette posture, il le pria de n'eu parler à personne, avant d'être lui-même devenu père.

[26] Sphodrias fut absous, et les Athéniens n'en eurent pas plus tôt été informés qu'ils résolurent la guerre. On blâma vivement Agésilas d'avoir empêché, par complaisance pour un désir inopportun et puéril de son fils, un jugement juste, et d'avoir rendu sa patrie coupable d'une aussi grande iniquité aux yeux des Grecs.

Comme Agésilas voyait que Cléombrotus ne montrait point d'ardeur à faire la guerre aux Thébains, il renonça au bénéfice de la loi, dont il avait profité auparavant au sujet de cette expédition même, et dès lors il se jeta en Béotie. Il fit beaucoup de mal aux Thébains, mais non sans en éprouver lui-même. Antalcidas, le voyant blessé, lui dit : « Le beau prix de tes leçons que te payent les Thébains, pour leur avoir appris à combattre quand ils ne pouvaient et ne savaient pas le faire ! On dit, en 97 effet, que les Thébains furent, en ce temps-là, plus guerriers qu'ils ne l'avaient jamais été; comme si les fréquentes expéditions des Lacédémoniens contre eux les eussent exercés et formés. C'est dans cette vue que Lycurgue l'ancien, dans ce qu'on appelle ses Trois Rhètres (40), défendit de marcher souvent contre les mêmes ennemis, pour ne pas leur apprendre à faire la guerre.

Agésilas déplaisait même aux alliés de Lacédémone, qui disaient que, s'il cherchait à détruire les Thébains, ce n'était point pour quelque grief public, mais pour satisfaire une certaine rancune, et par un motif de jalousie opiniâtre. « Nous n'avons que faire, disaient-ils, de courir tous les ans de côté et d'autre, et de suivre, en si grand nombre, une poignée de Lacédémoniens. » On rapporte qu'Agésilas, pour leur montrer ce qu'était en réalité leur nombre, imagina ce moyen : il commanda que les alliés se plaçassent assis tous ensemble d'un côté, et les Lacédémoniens seuls de l'autre côté; puis il fit crier l'ordre de se lever, d'abord aux potiers, et ils le firent; même commandement fut fait en second lieu aux forgerons, puis aux charpentiers, ensuite aux maçons, enfin aux hommes des divers métiers tour à tour ; et ainsi se levèrent presque tous les alliés, mais non un seul Lacédémonien ; car il leur était interdit d'exercer aucun art, d'apprendre aucun métier. « Vous voyez, mes braves, leur dit Agésilas en riant, combien nous envoyons plus de soldats que vous ! »

[27] A Mégare, lorsqu'il ramenait son armée de Thèbes à Sparte, au moment où il montait à la citadelle pour se rendre au quartier général, il éprouva tout à coup un tiraillement et une vive douleur à la jambe qui n'était pas boiteuse. Cette jambe devint énorme, paraissant pleine de sang, et présentant une inflammation extrême. Un médecin de Syracuse lui ouvrit la veine au-dessous delà cheville, et les souffrances cessèrent ; mais le sang jaillissait et coulait toujours sans qu'on pût l'arrêter, de sorte qu'il tomba dans une défaillance profonde, et qu'il se trouva en grand danger. On parvint enfin à étancher le sang ; et l'on transporta Agésilas à Lacédémone, où il resta longtemps malade et incapable de diriger aucune expédition. Pendant ce temps-là les Spartiates essuyèrent sur terre et sur mer plusieurs échecs , dont le plus considérable fut celui de la journée de Leuctres (40b) : c'était la première fois que les Thébains les eussent défaits eu bataille rangée.

C'est pourquoi il parut bon à tous de faire une paix générale ; et des députés de la Grèce se réunirent à Lacédémone, pour en régler les conditions. Parmi eux se trouva Épaminondas, déjà célèbre par son savoir et sa philosophie, mais qui n'avait pas encore donné des preuves de son habileté militaire. Épaminondas voyait tous les autres plier sous Agésilas; pour lui, usant d'une grande noblesse d'âme et d'une entière liberté de parole, il prononça un discours non pas en faveur des Thébains , mais de toute la Grèce en général, et dans lequel il fit voir que la guerre servait à l'accroissement de Sparte, par cela même que tous les autres peuples en souffraient. Il conseillait donc de faire la paix en lui donnant pour base l'égalité et la justice, parce qu'elle ne pouvait être solide qu'autant qu'il y aurait un égal avantage pour tous.

[28] Les Grecs l'écoutaient avec une admiration extrême, et partageaient son avis. Ce que voyant Agésilas, il lui demanda s'il croyait qu'il y eût justice et égalité à ce que la Béotie fût indépendante. Épaminondas, à son tour, lui demanda soudain, et avec franchise et liberté, si lui aussi il croyait qu'il y eût justice que la Laconie fût indépendante. Agésilas en colère s'élança de son siège : « Dis-moi nettement, s'écria-t-il, si tu laisseras la Béotie libre. — Dis-moi nettement, répliqua Épaminondas, en reprenant ses paroles, si tu laisseras libre la Laconie. » Agésilas s'emporta si fort, et il fut si satisfait de ce prétexte, qu'il effaça aussitôt du traité de paix le nom des Thébains, et leur déclara la guerre. Quant aux autres Grecs, il les invita à se retirer après avoir signé leurs conventions, et à s'en remettre à la paix de ce qui pouvait se guérir, et à la guerre de ce qui était incurable ; car il était difficile de purger et de terminer toutes les choses en discussion.

En ce temps-là Cléombrotus se trouvait dans la Phocide avec une armée; les éphores lui envoyèrent sans retard l'ordre de marcher sur les Thébains. Ils dépêchèrent de tous côtés des députés chargés de rassembler leurs alliés, qui ne montraient guère d'ardeur et qui, ne faisant cette guerre que contre leur gré, n'osaient cependant pas encore refuser aux Lacédémoniens leurs services et leur obéissance. Une foule de présages sinistres précédèrent cette guerre, comme il a été écrit dans la Vie d'Épaminondas (40c), et le Lacédémonien Prothoüs s'opposait à l'expédition : néanmoins Agésilas ne relâcha rien de sa résolution, et il fit décréter la guerre. Il espérait que, la Grèce aidant, alors qu'elle était toute indépendante et que l'on avait mis les Thébains hors du traité, c'était le moment de se venger d'eux. Ce qui prouve que cette expédition fut entreprise par colère plus que par réflexion, c'est la précipitation qu'on y mit : les articles du traité avaient été signés dans Lacédémone le quatorze du mois Scirrophrion (40d) 100 et, à vingt jours de là, le cinq Hécatombéon (41), eut lieu la défaite de Leuctres (42). Il y périt mille Lacédémoniens, et le roi Cléombrotus, et, autour de lui, les Spartiates les plus braves, parmi lesquels le beau Cléonyme, fils de Sphodrias. On raconte qu'il tomba trois fois devant le roi, que trois fois il se releva, et qu'enfin il expira en combattant contre les Thébains.

C'était pour les Lacédémoniens un revers bien inattendu, et pour les Thébains un succès au-dessus de leur réputation, et tel que jamais Grecs n'en avaient obtenu un pareil, dans une affaire contre des Grecs. Cependant la ville vaincue ne se montra ni moins grande ni moins admirable par sa vertu, que la ville victorieuse. Xénophon dit (43) que les passe-temps et les paroles des gens de bien, même celles qui leur échappent dans le vin et quand ils s'amusent, ont toujours quelque chose qui est bon à retenir; et il a raison. Mais il n'est pas moins important, ou plutôt il l'est beaucoup plus, d'observer et de contempler, chez les gens de bien, ce qu'ils font et ce qu'ils disent dans l'adversité, en montrant une noble constance. Il arriva qu'on célébrait une fête à Lacédémone : la ville était remplie d'étrangers venus pour assister aux Gymnopédies ; et les chœurs se disputaient le prix dans le théâtre. A ce moment apparurent des gens qui annonçaient le désastre de Leuctres. Les éphores virent bien sur-le-champ que cet événement gâtait leurs affaires, et que l'empire de la Grèce était perdu pour eux : cependant ils ne laissèrent pas le chœur quitter la scène, ni la ville changer rien à son air de fête ; seulement ils firent porter dans les maisons, à tous les parents, les noms des morts, et ils restèrent au théâtre, pour achever le spectacle et les exercices des chœurs. Le lendemain matin, quand on eut la liste cer- 101 taine de ceux qui survivaient et de ceux qui avaient péri, les pères, tous les parents et amis des morts, descendirent dans la place publique, et là ils s'embrassèrent d'un air de gaieté, pleins de courage et de joie. Au contraire, les parents des survivants restaient comme en deuil dans leurs maisons avec leurs femmes; et, si quelqu'un d'eux se trouvait dans la nécessité de sortir, on voyait, à son extérieur, à sa voix, à son regard, son abattement et son humiliation. Mais ce sont les femmes surtout qu'il eût fallu voir et observer. Celle-ci attendait son fils: il vivait, il allait revenir du combat; et elle était abattue et muette. Celles-là, leurs fils avaient péri, disait-on ; et elles couraient aux temples, et elles s'abordaient avec gaieté et en se félicitant les unes les autres.

[30] Cependant les alliés avaient fait défection ; et l'on s'attendait à voir Épaminondas, vainqueur et fier de sa victoire, se jeter dans le Péloponnèse. Alors le peuple se rappela les anciens oracles sur le règne boiteux : il tomba dans le découragement et la superstition, persuadé que les malheurs de l'État venaient de ce qu'on avait repoussé de la royauté un homme ferme sur ses deux jambes, et préféré un roi boiteux et estropié; ce dont la divinité leur avait recommandé de se garder soigneusement et par-dessus toute chose. Néanmoins, les qualités d'Agésilas, son mérite, sa gloire, faisaient qu'on l'employait et comme roi et comme général à la guerre, et même, dans les embarras politiques, comme un médecin et un arbitre. Ceux qui avaient montré de la lâcheté dans le combat, et auxquels on donne le nom de trembleurs, étaient nombreux et puissants; et on hésitait à les noter d'infamie suivant les lois, de crainte qu'ils ne fissent quelque révolution. Non-seulement la loi écarte les trembleurs de toute charge, mais c'est une honte de recevoir d'eux ou de leur donner femme. Tous ceux qui les rencontrent les peuvent frapper, et ils le souffrent; ils vont et viennent avec une mise 102 négligée et méprisable, couverts de manteaux rapiécés et de couleurs sombres ; ils rasent la moitié de leur barbe, et laissent croître le reste. Il y avait donc du danger à laisser dans la ville un si grand nombre d'hommes en cet état, et quand on avait tant besoin de gens de guerre. On élut Agésilas pour législateur.

Sans rien ajouter, sans rien retrancher ni changer aux coutumes, il se contenta de venir dans l'assemblée des Lacédémoniens, et dit ; « Il faut aujourd'hui laisser dormir les lois; mais, dès demain, on leur rendra toute leur autorité. « Et, par ce moyen, il conserva à l'État ses lois, et i| sauva l'honneur des citoyens. Ensuite., pour guérir la jeunesse du découragement et de la consternation du moment, il envahit l'Arcadie, et, tout en évitant avec le plus grand soin d'en venir à un combat avec les ennemis, il prit aux Mautinéens une petite ville, et il courut le pays. Sparte se sentit par là un peu consolée, et reprit une meilleure idée de l'avenir, en reconnaissant qu'elle n'était pas encore perdue sans ressource.

[31] Peu de temps après, Épaminondas entra dans la Laconie avec les allés de Thèbes. Son armée, se composait d'au moins quarante mille hoplites.; mais une foule d'hommes légèrement armés, ou. sans armes, la suivaient pour piller. Ainsi la Laconie fut envahie par soixante-dix mille hommes en tout. Il n'y avait pas moins de six cents ans que les. Doriens. étaient venus s'établir à Lacédémone; et, depuis ce temps, c'était alors la première fois que des ennemis eussent osé, mettre le pied en Laconie. Mais alors, on se jeta sur cette terre, qui n'avait jamais été ravagée, et qui était, restée toujours intacte; et elle fut livrée aux flammes, et, au pillage jusqu'aux rives du fleuve (44), sans que personne sortit de la ville. Eu effet, Agésila.ne permit 103 point que les Lacédémoniens allassent combattre, comme dit Théopompe, un tel flot, un tel torrent de guerre. Après avoir distribué ses hoplites dans le centre et sur les points les plus forts de la ville, il entendit froidement les menaces et les brayades des Thébains, qui le provoquaient par son nom, et qui le pressaient de combattre pour son pays, puisqu'il était cause de ces désastres, et puisque c'était lui qui avait fini la guerre. Mais une chose surtout affligeait Agésilas, c'était le trouble qui régnait à l'intérieur, les clameurs, les allées et venues des vieillards exaspérés de ce qu'ils voyaient, des femmes qui ne pouvaient tenir en place, et qui couraient tout éperdues, effrayées des cris et des feux des ennemis. Une autre chose le chagrinait encore, c'était ce qu'on penserait de lui : en devenant roi, il avait reçu sa ville très-grande et très-puissante; et il voyait la dignité de Sparte se rapetisser entre ses mains; et il voyait démentir ce mot si orgueilleux, qu'il avait si souvent prononcé lui-même : « Jamais Lacédémonienne n'a aperçu la fumée d'un camp ennemi. » On rapporte aussi que, dans une discussion sur la bravoure des deux peuples, un Athénien disait à Antalcidas : «Nous, du moins, nous vous avons plusieurs fois chassés des bords du Céphise. — Et nous, repartit Antalcidas, jamais nous n'avons eu à vous chasser des bords de l'Eurotas. » Un Spartiate de condition obscure fit à un Argien une réponse à peu près semblable. « Beaucoup des vôtres, disait l'un, gisent dans la terre argolique. — Mais, répliqua l'autre, par un des vôtres dans la terre laconienne. »

[32]  Τότε μέντοι τὸν Ἀνταλκίδαν φασὶν ἔφορον ὄντα τοὺς παῖδας εἰς Κύθηρα ὑπεκθέσθαι, περίφοβον γενόμενον. Ὁ δὲ Ἀγησίλαος, ἐπιχειρούντων διαβαίνειν τὸν ποταμὸν τῶν πολεμίων καὶ βιάζεσθαι πρὸς τὴν πόλιν, ἐκλιπὼν τὰ λοιπὰ παρετάξατο πρὸ τῶν μέσων καὶ ὑψηλῶν. Ἐρρύη δὲ πλεῖστος ἑαυτοῦ καὶ μέγιστος τότε ὁ Εὐρώτας, χιόνων γενομένων, καὶ τὸ ῥεῦμα μᾶλλον ὑπὸ ψυχρότητος ἢ τραχύτητος ἐγένετο σκληρὸν καὶ χαλεπὸν τοῖς Θηβαίοις. Πορευόμενον δὲ πρῶτον τῆς φάλαγγος τὸν Ἐπαμεινώνδαν ἐδείκνυσάν τινες τῷ Ἀγησιλάῳ· κἀκεῖνος, ὡς λέγεται, πολὺν χρόνον ἐμβλέψας αὐτῷ καὶ συμπαραπέμψας τὴν ὄψιν οὐδὲν ἢ τοσοῦτον μόνον εἶπεν· "῍Ω τοῦ μεγαλοπράγμονος ἀνθρώπου." Ἐπεὶ δὲ φιλοτιμούμενος ὁ Ἐπαμεινώνδας ἐν τῇ πόλει μάχην συνάψαι καὶ στῆσαι τρόπαιον οὐκ ἴσχυσεν ἐξαγαγεῖν οὐδὲ προκαλέσασθαι τὸν Ἀγησίλαον, ἐκεῖνος μὲν ἀναζεύξας πάλιν ἐπόρθει τὴν χώραν,

ἐν δὲ Λακεδαίμονι τῶν πάλαι τινὲς ὑπούλων καὶ πονηρῶν ὡς διακόσιοι συστραφέντες κατελάβοντο τὸ ᾿Ισσώριον, οὗ τὸ τῆς Ἀρτέμιδος ἱερόν ἐστιν, εὐερκῆ καὶ δυσεκβίαστον τόπον. Ἐφ’ οὓς βουλομένων εὐθὺς ὠθεῖσθαι τῶν Λακεδαιμονίων, φοβηθεὶς τὸν νεωτερισμὸν ὁ Ἀγησίλαος ἐκέλευσε τοὺς μὲν ἄλλους ἡσυχίαν ἄγειν, αὐτὸς δὲ ἐν ἱματίῳ καὶ μεθ’ ἑνὸς οἰκέτου προσῄει, βοῶν ἄλλως ἀκηκοέναι τοῦ προστάγματος αὐτούς· οὐ γὰρ ἐνταῦθα κελεῦσαι συνελθεῖν οὐδὲ πάντας, ἀλλὰ τοὺς μὲν ἐκεῖ (δείξας ἕτερον τόπον), τοὺς δὲ ἀλλαχόσε τῆς πόλεως. Οἱ δὲ ἀκούσαντες ἥσθησαν οἰόμενοι λανθάνειν, καὶ διαστάντες ἐπὶ τοὺς τόπους οὓς ἐκεῖνος ἐκέλευσεν ἀπεχώρουν. Ὁ δὲ τὸ μὲν ᾿Ισσώριον εὐθὺς μεταπεμψάμενος ἑτέρους κατέσχε, τῶν δὲ συστάντων ἐκείνων περὶ πεντεκαίδεκά τινας συλλαβὼν νυκτὸς ἀπέκτεινεν.

Ἄλλη δὲ μείζων ἐμηνύθη συνωμοσία καὶ σύνοδος ἀνδρῶν Σπαρτιατῶν ἐπὶ πράγμασι νεωτέροις εἰς οἰκίαν κρύφα συνερχομένων, οὓς καὶ κρίνειν ἄπορον ἦν ἐν ταραχῇ τοσαύτῃ καὶ περιορᾶν ἐπιβουλεύοντας. Ἀπέκτεινεν οὖν καὶ τούτους μετὰ τῶν ἐφόρων βουλευσάμενος ὁ Ἀγησίλαος ἀκρίτους, οὐδενὸς δίχα δίκης τεθανατωμένου πρότερον Σπαρτιατῶν. Ἐπεὶ δὲ πολλοὶ τῶν συντεταγμένων εἰς τὰ ὅπλα περιοίκων καὶ εἱλώτων ἀπεδίδρασκον ἐκ τῆς πόλεως πρὸς τοὺς πολεμίους, καὶ τοῦτο πλείστην ἀθυμίαν παρεῖχεν, ἐδίδαξε τοὺς ὑπηρέτας περὶ ὄρθρον ἐπιφοιτᾶν ταῖς στιβάσι καὶ τὰ ὅπλα τῶν ἀποκεχωρηκότων λαμβάνειν καὶ ἀποκρύπτειν, ὅπως ἀγνοῆται τὸ πλῆθος. 

Ἀναχωρῆσαι δὲ τοὺς Θηβαίους ἐκ τῆς Λακωνικῆς οἱ μὲν ἄλλοι λέγουσι χειμώνων γενομένων καὶ τῶν Ἀρκάδων ἀρξαμένων ἀπιέναι καὶ διαρρεῖν ἀτάκτως, οἱ δὲ τρεῖς μῆνας ἐμμεμενηκότας ὅλους καὶ τὰ πλεῖστα τῆς χώρας διαπεπορθηκότας· Θεόπομπος δέ φησιν, ἤδη τῶν βοιωταρχῶν ἐγνωκότων ἀπαίρειν, ἀφικέσθαι πρὸς αὐτοὺς Φρίξον, ἄνδρα Σπαρτιάτην, παρὰ Ἀγησιλάου δέκα τάλαντα κομίζοντα τῆς ἀναχωρήσεως μισθόν, ὥστε τὰ πάλαι δεδογμένα πράττουσιν αὐτοῖς ἐφόδιον παρὰ τῶν πολεμίων προσπεριγενέσθαι.

[33] Τοῦτο μὲν οὖν οὐκ οἶδα ὅπως ἠγνόησαν οἱ ἄλλοι, μόνος δὲ Θεόπομπος ᾔσθετο. Τοῦ δὲ σωθῆναι τὴν Σπάρτην τότε πάντες αἴτιον ὁμολογοῦσι γενέσθαι τὸν Ἀγησίλαον, ὅτι τῶν ἐμφύτων αὐτῷ παθῶν, φιλονεικίας καὶ φιλοτιμίας, ἀποστάς, ἐχρήσατο τοῖς πράγμασιν ἀσφαλῶς. Οὐ μέντοι τήν γε δύναμιν καὶ τὴν δόξαν ἐδυνήθη τῆς πόλεως ἀναλαβεῖν ἐκ τοῦ πταίσματος, ἀλλ’ ὥσπερ σώματος ὑγιεινοῦ, λίαν δὲ ἀκριβεῖ καὶ κατησκημένῃ κεχρημένου διαίτῃ παρὰ πάντα τὸν χρόνον, ἁμαρτία μία καὶ ῥοπὴ τὴν πᾶσαν ἔκλινεν εὐτυχίαν τῆς πόλεως· οὐκ ἀλόγως. Πρὸς γὰρ εἰρήνην καὶ ἀρετὴν καὶ ὁμόνοιαν ἄριστα συντεταγμένῳ πολιτεύματι προσαγαγόντες ἀρχὰς καὶ δυναστείας βιαίους, ὧν οὐδενὸς ἡγεῖτο δεῖσθαι πόλιν εὐδαιμόνως βιωσομένην ὁ Λυκοῦργος, ἐσφάλησαν.

Αὐτὸς μὲν οὖν ὁ Ἀγησίλαος ἤδη πρὸς τὰς στρατείας ἀπειρήκει διὰ τὸ γῆρας, Ἀρχίδαμος δὲ ὁ υἱὸς αὐτοῦ, τὴν ἐκ Σικελίας ἥκουσαν παρὰ τοῦ τυράννου βοήθειαν ἔχων, ἐνίκησεν Ἀρκάδας τὴν λεγομένην ἄδακρυν μάχην· οὐδεὶς γὰρ ἔπεσε τῶν μετ’ αὐτοῦ, συχνοὺς δὲ τῶν ἐναντίων ἀνεῖλεν. Αὕτη μάλιστα τὴν ἀσθένειαν ἤλεγξεν ἡ νίκη τῆς πόλεως. Πρότερον μὲν γὰρ οὕτω σύνηθες ἡγοῦντο καὶ προσῆκον ἔργον αὐτοῖς εἶναι τὸ νικᾶν τοὺς πολεμίους, ὥστε μήτε θύειν τοῖς θεοῖς πλὴν ἀλεκτρυόνα νικητήριον ἐν τῇ πόλει, μήτε μεγαληγορεῖν τοὺς ἀγωνισαμένους, μήτε ὑπερχαίρειν τοὺς πυνθανομένους, ἀλλὰ καὶ τῆς ἐν Μαντινείᾳ μάχης γενομένης, ἣν Θουκυδίδης γέγραφε, τῷ πρώτῳ φράσαντι τὴν νίκην οἱ ἄρχοντες ἐκ φιδιτίου κρέας ἔπεμψαν εὐαγγέλιον, ἄλλο δὲ οὐδέν·  τότε δὲ τῆς μάχης ἀγγελθείσης καὶ τοῦ Ἀρχιδάμου προσιόντος οὐδεὶς ἐκαρτέρησεν, ἀλλὰ πρῶτος ὁ πατὴρ ἀπήντα δακρύων ὑπὸ χαρᾶς καὶ μετ’ ἐκεῖνον τὰ ἀρχεῖα, τῶν δὲ πρεσβυτέρων καὶ τῶν γυναικῶν τὸ πλῆθος ἐπὶ τὸν ποταμὸν κατῄει, τάς τε χεῖρας ὀρεγόντων καὶ θεοκλυτούντων, ὥσπερ ἀπεωσμένης τὰ παρ’ ἀξίαν ὀνείδη τῆς Σπάρτης καὶ λαμπρὸν αὖθις ἐξ ἀρχῆς τὸ φῶς ὁρώσης· ἐπεὶ πρότερόν γέ φασιν οὐδὲ ταῖς γυναιξὶν ἀντιβλέπειν τοὺς ἄνδρας αἰσχυνομένους ἐφ’ οἷς ἔπταισαν.

[34]  Οἰκιζομένης δὲ Μεσσήνης ὑπὸ τῶν περὶ τὸν Ἐπαμεινώνδαν, καὶ τῶν ἀρχαίων πολιτῶν πανταχόθεν εἰς αὐτὴν συμπορευομένων, διαμάχεσθαι μὲν οὐκ ἐτόλμων οὐδὲ κωλύειν ἐδύναντο, χαλεπῶς δὲ καὶ βαρέως πρὸς τὸν Ἀγησίλαον εἶχον, ὅτι χώραν οὔτε πλήθει τῆς Λακωνικῆς ἐλάττονα καὶ πρωτεύουσαν ἀρετῇ τῆς ῾Ελληνικῆς ἔχοντες καὶ καρπούμενοι χρόνον τοσοῦτον ἐπὶ τῆς ἐκείνου βασιλείας ἀπολωλέκασι. Διὸ καὶ προτεινομένην ὑπὸ τῶν Θηβαίων τὴν εἰρήνην ὁ Ἀγησίλαος οὐκ ἐδέξατο. Μὴ βουλόμενος δὲ τῷ λόγῳ προέσθαι τοῖς ἔργῳ κρατοῦσι τὴν χώραν, ἀλλὰ φιλονεικῶν, ἐκείνην μὲν οὐκ ἀπέλαβε, μικροῦ δὲ τὴν Σπάρτην προσαπέβαλε καταστρατηγηθείς.  Ἐπεὶ γὰρ οἱ Μαντινεῖς αὖθις ἀπέστησαν τῶν Θηβαίων καὶ μετεπέμποντο τοὺς Λακεδαιμονίους, αἰσθόμενος ὁ Ἐπαμεινώνδας τὸν Ἀγησίλαον ἐξεστρατευμένον μετὰ τῆς δυνάμεως καὶ προσιόντα, λαθὼν τοὺς Μαντινεῖς ἀνέζευξε νυκτὸς ἐκ Τεγέας ἄγων ἐπ’ αὐτὴν τὴν Λακεδαίμονα τὸ στράτευμα, καὶ μικρὸν ἐδέησε παραλλάξας τὸν Ἀγησίλαον ἔρημον ἐξαίφνης καταλαβεῖν τὴν πόλιν. Εὐθύνου δὲ Θεσπιέως, ὡς Καλλισθένης φησίν, ὡς δὲ Ξενοφῶν, Κρητός τινος, ἐξαγγείλαντος τῷ Ἀγησιλάῳ, ταχὺ προπέμψας ἱππέα τοῖς ἐν τῇ πόλει φράσοντα, μετ’ οὐ πολὺ καὶ αὐτὸς παρῆλθεν εἰς τὴν Σπάρτην. Ὀλίγῳ δὲ ὕστερον οἱ Θηβαῖοι διέβαινον τὸν Εὐρώταν καὶ προσέβαλλον τῇ πόλει, μάλα ἐρρωμένως τοῦ Ἀγησιλάου καὶ παρ’ ἡλικίαν ἐπαμύνοντος. Οὐ γάρ, ὡς πρότερον, ἀσφαλείας ἑώρα τὸν καιρὸν ὄντα καὶ φυλακῆς, ἀλλὰ μᾶλλον ἀπονοίας καὶ τόλμης, οἷς τὸν ἄλλον χρόνον οὐδέποτε πιστεύσας οὐδὲ χρησάμενος, τότε μόνοις ἀπεώσατο τὸν κίνδυνον, ἐκ τῶν χειρῶν τοῦ Ἐπαμεινώνδου τὴν πόλιν ἐξαρπάσας, καὶ στήσαςτρόπαιον,  καὶ τοῖς παισὶ καὶ ταῖς γυναιξὶν ἐπιδείξας τὰ κάλλιστα τροφεῖα τῇ πατρίδι τοὺς Λακεδαιμονίους ἀποδιδόντας, ἐν δὲ πρώτοις τὸν Ἀρχίδαμον ἀγωνιζόμενον ὑπερηφάνως τῇ τε ῥώμῃ τῆς ψυχῆς καὶ τῇ κουφότητι τοῦ σώματος, ὀξέως ἐπὶ τὰ θλιβόμενα τῆς μάχης διαθέοντα διὰ τῶν στενωπῶν καὶ πανταχοῦ μετ’ ὀλίγων ἀντερείδοντα τοῖς πολεμίοις· ᾿Ισίδαν δὲ δοκῶ, τὸν Φοιβίδου υἱόν, οὐ τοῖς πολίταις μόνον, ἀλλὰ καὶ τοῖς πολεμίοις θέαμα φανῆναι καινὸν καὶ ἀγαστόν. Ἦν μὲν γὰρ ἐκπρεπὴς τὸ εἶδος καὶ τὸ μέγεθος τοῦ σώματος, ὥραν δὲ ἐν ᾗ τὸ ἥδιστον ἀνθοῦσιν ἄνθρωποι παριόντες εἰς ἄνδρας ἐκ παίδων εἶχε, γυμνὸς δὲ καὶ ὅπλων τῶν σκεπόντων καὶ ἱματίων, λίπα χρισάμενος τὸ σῶμα, καὶ τῇ μὲν ἔχων χειρὶ λόγχην, τῇ δὲ ξίφος, ἐξήλατο τῆς οἰκίας, καὶ διὰ μέσων τῶν μαχομένων ὠσάμενος ἐν τοῖς πολεμίοις ἀνεστρέφετο, παίων τὸν προστυχόντα καὶ καταβάλλων. Ἐτρώθη δὲ ὑπ’ οὐδενός, εἴτε θεοῦ δι’ ἀρετὴν φυλάττοντος αὐτόν, εἴτε μεῖζόν τι καὶ κρεῖττον ἀνθρώπου φανεὶς τοῖς ἐναντίοις. Ἐπὶ τούτῳ δὲ λέγεται τοὺς ἐφόρους στεφανώσαντας αὐτὸν εἶτα χιλίων δραχμῶν ἐπιβαλεῖν ζημίαν, ὅτι χωρὶς ὅπλων διακινδυνεύειν ἐτόλμησεν.

[35] Ὀλίγαις δὲ ὕστερον ἡμέραις περὶ τὴν Μαντίνειαν ἐμαχέσαντο, καὶ τὸν Ἐπαμεινώνδαν ἤδη κρατοῦντα τῶν πρώτων, ἔτι δὲ ἐγκείμενον καὶ κατασπεύδοντα τὴν δίωξιν, Ἀντικράτης Λάκων ὑποστὰς ἔπαισε δόρατι μέν, ὡς Διοσκουρίδης ἱστόρηκε, Λακεδαιμόνιοι δὲ Μαχαιρίωνας ἔτι νῦν τοὺς ἀπογόνους τοῦ Ἀντικράτους καλοῦσιν, ὡς μαχαίρᾳ πατάξαντος. Οὕτω γὰρ ἐθαύμασαν καὶ ὑπερηγάπησαν αὐτὸν φόβῳ τοῦ Ἐπαμεινώνδου ζῶντος, ὥστε τιμὰς μὲν ἐκείνῳ καὶ δωρεὰς ψηφίσασθαι, γένει δ’ ἀτέλειαν, ἣν ἔτι καὶ καθ’ ἡμᾶς ἔχει Καλλικράτης, εἷς τῶν Ἀντικράτους ἀπογόνων.

Μετὰ δὲ τὴν μάχην καὶ τὸν θάνατον τοῦ Ἐπαμεινώνδου γενομένης εἰρήνης τοῖς ῞Ελλησι πρὸς αὑτούς, ἀπήλαυνον οἱ περὶ τὸν Ἀγησίλαον τοῦ ὅρκου τοὺς Μεσσηνίους, ὡς πόλιν οὐκ ἔχοντας. Ἐπεὶ δὲ οἱ λοιποὶ πάντες ἐδέχοντο καὶ τοὺς ὅρκους ἐλάμβανον παρ’ αὐτῶν, ἀπέστησαν οἱ Λακεδαιμόνιοι, καὶ μόνοις αὐτοῖς πόλεμος ἦν ἐλπίζουσιν ἀναλήψεσθαι τὴν Μεσσηνίαν. Βίαιος οὖν ἐδόκει καὶ ἀτενὴς καὶ πολέμων ἄπληστος ὁ Ἀγησίλαος εἶναι, τὰς μὲν κοινὰς διαλύσεις πάντα τρόπον ὑπορύττων καὶ ἀναβάλλων, πάλιν δὲ ὑπὸ χρημάτων ἀπορίας ἀναγκαζόμενος ἐνοχλεῖν τοῖς κατὰ πόλιν φίλοις καὶ δανείζεσθαι καὶ συνερανίζεσθαι, δέον ἀπηλλάχθαι κακῶν εἰς τοῦτο περιήκοντι τῷ καιρῷ, καὶ μὴ τὴν ἅπασαν ἀρχὴν τοσαύτην γενομένην ἀφεικότα καὶ πόλεις καὶ γῆν καὶ θάλατταν, ὑπὲρ τῶν ἐν Μεσσήνῃ κτημάτων καὶ προσόδων σφαδάζειν.

[36]  Ἔτι δὲ μᾶλλον ἠδόξησε Τάχῳ τῷ Αἰγυπτίῳ στρατηγὸν ἐπιδοὺς ἑαυτόν. Οὐ γὰρ ἠξίουν ἄνδρα τῆς ῾Ελλάδος ἄριστον κεκριμένον καὶ δόξης ἐμπεπληκότα τὴν οἰκουμένην, ἀποστάτῃ βασιλέως, ἀνθρώπῳ βαρβάρῳ, χρῆσαι τὸ σῶμα καὶ τοὔνομα καὶ τὴν δόξαν ἀποδόσθαι χρημάτων, ἔργα μισθοφόρου καὶ ξεναγοῦ διαπραττόμενον. Κεἰ γὰρ ὑπὲρ ὀγδοήκοντα γεγονὼς ἔτη καὶ πᾶν ὑπὸ τραυμάτων τὸ σῶμα κατακεκομμένος ἐκείνην αὖθις ἀνεδέξατο τὴν καλὴν καὶ περίβλεπτον ἡγεμονίαν ὑπὲρ τῆς τῶν ῾Ελλήνων ἐλευθερίας, οὐ πάμπαν ἄμεμπτον εἶναι τὴν φιλοτιμίαν· τοῦ γὰρ καλοῦ καιρὸν οἰκεῖον εἶναι καὶ ὥραν, μᾶλλον δὲ ὅλως τὰ καλὰ τῶν αἰσχρῶν τῷ μετρίῳ διαφέρειν. Οὐ μὴν ἐφρόντιζε τούτων ὁ Ἀγησίλαος, οὐδὲ ᾤετο παρ’ ἀξίαν εἶναι λειτούργημα δημόσιον οὐδέν, ἀλλὰ μᾶλλον ἀνάξιον ἑαυτοῦ τὸ ζῆν ἄπρακτον ἐν τῇ πόλει καὶ καθῆσθαι περιμένοντα τὸν θάνατον. Ὅθεν ἀθροίσας μισθοφόρους ἀφ’ ὧν ὁ Τάχως αὐτῷ χρημάτων ἔπεμψε, καὶ πλοῖα πληρώσας, ἀνήχθη, τριάκοντα συμβούλους ἔχων μεθ’ ἑαυτοῦ Σπαρτιάτας, ὡς πρότερον.

Ἐπεὶ δὲ κατέπλευσεν εἰς τὴν Αἴγυπτον, εὐθὺς οἱ πρῶτοι τῶν βασιλικῶν ἡγεμόνων καὶ διοικητῶν ἐβάδιζον ἐπὶ ναῦν θεραπεύοντες αὐτόν. Ἦν δὲ καὶ τῶν ἄλλων Αἰγυπτίων σπουδή τε μεγάλη καὶ προσδοκία διὰ τοὔνομα καὶ τὴν δόξαν τοῦ Ἀγησιλάου, καὶ συνετρόχαζον ἅπαντες ἐπὶ τὴν θέαν. Ὡς δὲ ἑώρων λαμπρότητα μὲν καὶ κατασκευὴν οὐδεμίαν, ἄνθρωπον δὲ πρεσβύτην κατακείμενον ἔν τινι πόᾳ παρὰ τὴν θάλασσαν, εὐτελῆ καὶ μικρὸν τὸ σῶμα, τραχὺ καὶ φαῦλον ἱμάτιον ἀμπεχόμενον, σκώπτειν αὐτοῖς καὶ γελωτοποιεῖν ἐπῄει, καὶ λέγειν ὅτι τοῦτο ἦν τὸ μυθολογούμενον ὠδίνειν ὄρος, εἶτα μῦν ἀποτεκεῖν. Ἔτι δὲ μᾶλλον αὐτοῦ τὴν ἀτοπίαν ἐθαύμασαν, ὅτε ξενίων προσκομισθέντων καὶ προσαχθέντων ἄλευρα μὲν καὶ μόσχους καὶ χῆνας ἔλαβε, τραγήματα δὲ καὶ πέμματα καὶ μύρα διωθεῖτο, καὶ βιαζομένων λαβεῖν καὶ λιπαρούντων ἐκέλευσε τοῖς εἵλωσι διδόναι κομίζοντας.  Τῇ μέντοι στεφανωτρίδι βύβλῳ φησὶν αὐτὸν ἡσθέντα Θεόφραστος διὰ τὴν λιτότητα καὶ καθαριότητα τῶν στεφάνων αἰτήσασθαι καὶ λαβεῖν, ὅτε ἀπέπλει, παρὰ τοῦ βασιλέως.

[37] Τότε δὲ συμμίξας τῷ Τάχῳ παρασκευαζομένῳ πρὸς τὴν στρατείαν, οὐχ, ὥσπερ ἤλπιζεν, ἁπάσης στρατηγὸς ἀπεδείχθη τῆς δυνάμεως, ἀλλὰ τῶν μισθοφόρων μόνων, τοῦ δὲ ναυτικοῦ Χαβρίας ὁ Ἀθηναῖος· ἡγεμὼν δὲ συμπάν των αὐτὸς ἦν ὁ Τάχως. Καὶ τοῦτο πρῶτον ἠνίασε τὸν Ἀγησίλαον· ἔπειτα τὴν ἄλλην ἀλαζονείαν καὶ κενοφροσύνην τοῦ Αἰγυπτίου βαρυνόμενος ἠναγκάζετο φέρειν· καὶ συνεξέπλευσεν ἐπὶ τοὺς Φοίνικας αὐτῷ, παρὰ τὴν ἀξίαν τὴν ἑαυτοῦ καὶ τὴν φύσιν ὑπείκων καὶ καρτερῶν, ἄχρι οὗ καιρὸν ἔλαβε. Νεκτάναβις γὰρ ἀνεψιὸς ὢν τοῦ Τάχω καὶ μέρος ἔχων ὑφ’ ἑαυτῷ τῆς δυνάμεως ἀπέστη· καὶ βασιλεὺς ὑπὸ τῶν Αἰγυπτίων ἀναγορευθεὶς διεπέμπετο πρὸς τὸν Ἀγησίλαον ἀξιῶν αὐτῷ βοηθεῖν· τὰ δ’ αὐτὰ καὶ τὸν Χαβρίαν παρεκάλει, μεγάλας ὑπισχνούμενος ἀμφοτέροις δωρεάς. Αἰσθομένου δὲ ταῦτα τοῦ Τάχω καὶ τραπομένου πρὸς δέησιν αὐτῶν, ὁ μὲν Χαβρίας ἐπειρᾶτο καὶ τὸν Ἀγησίλαον ἐν τῇ φιλίᾳ τοῦ Τάχω πείθων καὶ παραμυθούμενος κατέχειν, ὁ δὲ Ἀγησίλαος εἶπεν ὅτι "Σοὶ μέν, ὦ Χαβρία, κατὰ σεαυτὸν ἀφιγμένῳ χρῆσθαι τοῖς ἑαυτοῦ λογισμοῖς ἔξεστιν, ἐγὼ δὲ ὑπὸ τῆς πατρίδος ἐδόθην Αἰγυπτίοις στρατηγός. Οὐκ οὖν ἂν ἔχοι μοι καλῶς οἷς ἐπέμφθην σύμμαχος πολεμεῖν, ἐὰν μὴ πάλιν ἡ πατρὶς κελεύσῃ."  Ταῦτα δὲ εἰπὼν ἔπεμψεν εἰς Σπάρτην ἄνδρας, οἳ τοῦ μὲν Τάχω κατηγορήσειν, ἐπαινέσεσθαι δὲ τὸν Νεκτάναβιν ἔμελλον.  Ἔπεμψαν δὲ κἀκεῖνοι δεόμενοι τῶν Λακεδαιμονίων, ὁ μὲν ὡς πάλαι σύμμαχος γεγονὼς καὶ φίλος, ὁ δὲ ὡς εὔνους καὶ προθυμότερος περὶ τὴν πόλιν ἐσόμενος. Ἀκούσαντες οὖν οἱ Λακεδαιμόνιοι τοῖς μὲν Αἰγυπτίοις ἀπεκρίναντο φανερῶς Ἀγησιλάῳ περὶ τούτων μελήσειν, ἐκείνῳ δὲ ἐπέστειλαν ὁρᾶν κελεύοντες ὅπως πράξει τὸ τῇ Σπάρτῃ συμφέρον. Οὕτω δὴ λαβὼν τοὺς μισθοφόρους ὁ Ἀγησίλαος ἀπὸ τοῦ Τάχω μετέστη πρὸς τὸν Νεκτάναβιν, ἀτόπου καὶ ἀλλοκότου πράγματος παρακαλύμματι τῷ συμφέροντι τῆς πατρίδος χρησάμενος· ἐπεὶ ταύτης γε τῆς προφάσεως ἀφαιρεθείσης τὸ δικαιότατον ὄνομα τῆς πράξεως ἦν προδοσία. Λακεδαιμόνιοι δὲ τὴν πρώτην τοῦ καλοῦ μερίδα τῷ τῆς πατρίδος συμφέροντι διδόντες οὔτε μανθάνουσιν οὔτε ἐπίστανται δίκαιον ἄλλο πλὴν ὃ τὴν Σπάρτην αὔξειν νομίζουσιν.

[38] Ὁ μὲν οὖν Τάχως ἐρημωθεὶς τῶν μισθοφόρων ἔφυγεν, ἐκ δὲ Μένδητος ἕτερος ἐπανίσταται τῷ Νεκτανάβιδι βασιλεὺς ἀναγορευθείς· καὶ συναγαγὼν δέκα μυριάδας ἀνθρώπων ἐπῄει. Θαρσύνοντος δὲ τοῦ Νεκτανάβιδος τὸν Ἀγησίλαον, καὶ λέγοντος ὅτι πολλοὶ μέν εἰσιν οἱ πολέμιοι, μιγάδες δὲ καὶ βάναυσοι καὶ δι’ ἀπειρίαν εὐκαταφρόνητοι, "Καὶ μὴν οὐ τὸ πλῆθος αὐτῶν," ὁ Ἀγησίλαος εἶπεν "ἀλλὰ τὴν ἀπειρίαν φοβοῦμαι καὶ τὴν ἀμαθίαν ὡς δυσεξαπάτητον. Αἱ γὰρ ἀπάται τὸ παράδοξον ἐπάγουσι τοῖς πρὸς ἄμυναν ὑπονοοῦσι καὶ προσδοκῶσι τρεπομένοις, ὁ δὲ μὴ προσδοκῶν μηδὲ ὑπονοῶν μηδὲν οὐ δίδωσι τῷ παραλογιζομένῳ λαβήν, ὥσπερ οὐδὲ τῷ παλαίοντι ῥοπὴν ὁ μὴ κινούμενος."

Ἐκ τούτου καὶ ὁ Μενδήσιος ἔπεμπε πειρῶν τὸν Ἀγησίλαον. Ἔδεισεν οὖν ὁ Νεκτάναβις, καὶ κελεύοντος αὐτοῦ διαμάχεσθαι τὴν ταχίστην καὶ μὴ χρόνῳ πολεμεῖν πρὸς ἀνθρώπους ἀπείρους ἀγῶνος, πολυχειρίᾳ δὲ περιελθεῖν καὶ περιταφρεῦσαι καὶ φθάσαι πολλὰ καὶ προλαβεῖν δυναμένους, ἔτι μᾶλλον ἐν ὑποψίᾳ καὶ φόβῳ γενόμενος πρὸς αὐτὸν ἀπεχώρησεν εἰς πόλιν εὐερκῆ καὶ μέγαν ἔχουσαν περίβολον. Ὁ δὲ Ἀγησίλαος ἠγανάκτει μὲν ἀπιστούμενος καὶ βαρέως ἔφερεν, αἰσχυνόμενος δὲ καὶ πάλιν μεταστῆναι πρὸς τὸν ἕτερον καὶ τελέως ἀπελθεῖν ἄπρακτος, ἠκολούθησε καὶ συνεισῆλθεν εἰς τὸ τεῖχος.

[39] Ἐπελθόντων δὲ τῶν πολεμίων καὶ περιταφρευόντων τὴν πόλιν, αὖθις αὖ δείσας τὴν πολιορκίαν ὁ Αἰγύπτιος ἐβούλετο μάχεσθαι καὶ τοὺς ῞Ελληνας μάλα συμπροθυμουμένους εἶχεν· οὐ γὰρ ἦν ἐν τῷ χωρίῳ σῖτος. Ὁ δὲ Ἀγησίλαος οὐκ ἐῶν, ἀλλὰ κωλύων ἤκουε μὲν ἔτι μᾶλλον κακῶς ἢ πρότερον ὑπὸ τῶν Αἰγυπτίων καὶ προδότης ἀπεκαλεῖτο τοῦ βασιλέως, ἔφερε δὲ πρᾳότερον ἤδη τὰς διαβολὰς καὶ προσεῖχε τῷ καιρῷ τοῦ στρατηγήματος. ῏Ην δὲ τοιόνδε. Τάφρον ἔξωθεν ἦγον οἱ πολέμιοι περὶ τὸ τεῖχος βαθεῖαν ὡς παντάπασιν ἀποκλείσοντες αὐτούς.  Ὡς οὖν ἐγγὺς ἦσαν αἱ τελευταὶ τοῦ ὀρύγματος ἀπαντῶντος αὑτῷ καὶ περιϊόντος ἐν κύκλῳ τὴν πόλιν, ἑσπέραν ἀναμείνας γενέσθαι καὶ κελεύσας ἐξοπλίζεσθαι τοὺς ῞Ελληνας ἔλεγεν ἐλθὼν πρὸς τὸν Αἰγύπτιον· "Ὁ μὲν τῆς σωτηρίας, ὦ νεανία, καιρὸς οὗτός ἐστιν, ὃν ἐγὼ διαφθεῖραι φοβούμενος οὐκ ἔφραζον πρὶν ἐλθεῖν.  Ἐπεὶ δὲ ἡμῖν οἱ πολέμιοι τὴν ἀσφάλειαν αὐτοὶ διὰ τῶν χειρῶν παρεσκευάκασι, τοσαύτην ὀρυξάμενοι τάφρον, ἧς τὸ μὲν ἐξειργασμένον ἐκείνοις ἐμποδών ἐστι τοῦ πλήθους, τὸ δὲ διαλεῖπον ἡμῖν δίδωσιν ἴσῳ καὶ δικαίῳ μέτρῳ διαμάχεσθαι πρὸς αὐτούς, φέρε νῦν, προθυμηθεὶς ἀνὴρ ἀγαθὸς γενέσθαι καὶ μεθ’ ἡμῶν ἐπισπόμενος δρόμῳ σῶζε σεαυτὸν ἅμα καὶ τὴν στρατιάν. Ἡμᾶς γὰρ οἱ μὲν κατὰ στόμα τῶν πολεμίων οὐχ ὑπομενοῦσιν, οἱ δὲ ἄλλοι διὰ τὴν τάφρον οὐ βλάψουσιν." Ἐθαύμασεν οὖν ὁ Νεκτάναβις τοῦ Ἀγησιλάου τὴν δεινότητα, καὶ δοὺς ἑαυτὸν εἰς μέσα τὰ τῶν ῾Ελλήνων ὅπλα καὶ προσπεσὼν ἐτρέψατο ῥᾳδίως τοὺς ἀντιστάντας. 

Ὡς δὲ ἅπαξ ἔλαβε πειθόμενον αὑτῷ τὸν Νεκτάναβιν ὁ Ἀγησίλαος, αὖθις ἐπῆγε τὸ αὐτὸ στρατήγημα καθάπερ πάλαισμα τοῖς πολεμίοις.  Τὰ μὲν γὰρ ὑποφεύγων καὶ ὑπάγων, τὰ δὲ ἀντιπεριχωρῶν, ἐμβάλλει τὸ πλῆθος αὐτῶν εἰς τόπον ἔχοντα διώρυχα βαθεῖαν ἐξ ἑκατέρας πλευρᾶς παραρρέουσαν, ὧν τὸ μέσον ἐμφράξας καὶ καταλαβὼν τῷ μετώπῳ τῆς φάλαγγος ἐξίσωσε πρὸς τοὺς μαχομένους τῶν πολεμίων τὸ πλῆθος, οὐκ ἔχοντας περιδρομὴν καὶ κύκλωσιν. Ὅθεν οὐ πολὺν χρόνον ἀντιστάντες ἐτράποντο· καὶ πολλοὶ μὲν ἀνῃρέθησαν, οἱ δὲ φεύγοντες ἐσκεδάσθησαν καὶ διερρύησαν.

[40] Ἐκ δὲ τούτου καλῶς μὲν εἶχε τὰ πράγματα καὶ βεβαίως τῷ Αἰγυπτίῳ πρὸς ἀσφάλειαν· ἀγαπῶν δὲ καὶ φιλοφρονούμενος ἐδεῖτο μεῖναι καὶ συνδιαχειμάσαι μετ’ αὐτοῦ τὸν Ἀγησίλαον. Ὁ δὲ ὥρμητο πρὸς τὸν οἴκοι πόλεμον, εἰδὼς χρημάτων δεομένην τὴν πόλιν καὶ ξενοτροφοῦσαν. Προὔπεμψεν οὖν αὐτὸν ἐντίμως καὶ μεγαλοπρεπῶς, ἄλλας τε λαβόντα τιμὰς καὶ δωρεὰς καὶ πρὸς τὸν πόλεμον ἀργυρίου διακόσια καὶ τριάκοντα τάλαντα. Χειμῶνος δὲ ὄντος ἤδη τῆς γῆς ἐχόμενος ταῖς ναυσὶ καὶ παρὰ τὴν Λιβύην εἰς χωρίον ἔρημον κομισθείς, ὃ καλοῦσι Μενελάου λιμένα, θνήσκει, βιώσας μὲν ὀγδοήκοντα καὶ τέσσαρα ἔτη, βασιλεύσας δὲ τῆς Σπάρτης ἑνὶ τῶν τεσσαράκοντα πλέον, καὶ τούτων ὑπὲρ τριάκοντα πάντων μέγιστος καὶ δυνατώτατος γενόμενος καὶ σχεδὸν ὅλης τῆς ῾Ελλάδος ἡγεμὼν καὶ βασιλεὺς νομισθεὶς ἄχρι τῆς ἐν Λεύκτροις μάχης. Ἔθους δὲ ὄντος Λακωνικοῦ τῶν μὲν ἄλλων ἐπὶ ξένης ἀποθανόντων αὐτοῦ τὰ σώματα κηδεύειν καὶ ἀπολείπειν, τὰ δὲ τῶν βασιλέων οἴκαδε κομίζειν, οἱ παρόντες Σπαρτιᾶται κηρὸν ἐπιτήξαντες τῷ νεκρῷ, μέλιτος οὐ παρόντος, ἀπῆγον εἰς Λακεδαίμονα.

Τὴν δὲ βασιλείαν Ἀρχίδαμος ὁ υἱὸς αὐτοῦ παρέλαβε, καὶ διέμεινε τῷ γένει μέχρις ῎Αγιδος, ὃν ἐπιχειροῦντα τὴν πάτριον ἀναλαβεῖν πολιτείαν ἀπέκτεινε Λεωνίδας πέμπτον ἀπ’ Ἀγησιλάου γεγονότα.

[32] Plusieurs écrivains rapportent qu'Antalcidas, qui, eu ce temps-là, était éphore, fit passer, ses enfants dans Cythère (45), par crainte des événements. Pour Agésilas, comme les'ennemis se mettaient en devoir.de traverser 104 le fleuve, et de forcer le passage vers la ville, il rangea ses troupes en bataille sur les hauteurs qui sont au milieu de la ville, et il abandonna tous les autres points. En cette saison, les eaux de l'Eurotas étaient dans leur plus grande crue, par suite de la fonte des neiges; et ce qui rendait le passage difficilc pour les Thébains, c'était moins encore la rapidité des eaux que leur température glaciale. Néanmoins, Épaminondas traversait le fleuve à la tête de son infanterie, et quelques personnes le montraient à Agésilas. Celui-ci, à ce qu'on rapporte, resta longtemps les yeux fixés sur lui ; et, quand il détourna la tête, il ne dit que ces mots : « Quel homme entreprenant! » L'ambition d'Épaminondas était de livrer un combat dans la ville même, et d'y ériger un trophée. Mais il ne put faire quitter à Agésilas sa position, et l'attirer à lui. Alors il repassa la rivière, et il se remit à taire le dégât par la plaine.

Dans Lacédémone, cependant, il y avait des gens méchants et depuis longtemps malintentionnés. Au nombre d'environ deux cents, ils formèrent un complot, et ils se saisirent de la hauteur d'issorium, où était le temple de Diane, position forte, et d'où il eût été difficile de les chasser. Les Lacédémoniens voulaient pourtant courir aussitôt sur eux; mais Agésilas redouta les suites de ce mouvement. Après avoir ordonné aux siens de demeurer en repos, il s'en alla lui-même, couvert seulement de son manteau, sans armes, et avec un seul serviteur; et, en s'avançant vers eux, il leur cria qu'ils avaient autrement entendu qu'il n'avait commandé : « Ce n'est pas là que l'ordre était de vous rendre, ni tous ensemble; mais les uns sur ce point, leur disait-il en désignant de la main une position différente, et les autres sur ces autres points de la ville. » Ces gens, enchantés de l'entendre parler de la sorte, parce qu'ils croient leur complot ignoré, se séparent, et s'en vont dans les postes qu'il leur désignait. Pour lui, il fit ve- 105 nir sur-le-champ d'autres troupes, qui occupèrent l'Issorium  puis il fit arrêter et mettre à mort pendant la nuit une quinzaine de ces conjurés.

Un autre complot plus sérieux fut ensuite découvert : il était tramé par des Spartiates qui se réunissaient secrètement dans une maison, pour chercher les moyens d'opérer une révolution politique. Dans des conjonctures aussi dangereuses, il était embarrassant de les juger, et non moins de les négliger et de les laisser se livrer à leurs mauvais desseins. Agésilas, après en avoir délibéré avec les éphores, les fit mourir sans jugement, quoique jusqu'alors jamais un Spartiate n'eût subi la peine de mort sans condamnation. On avait enrôlé et armé les hommes des campagnes voisines et les Hilotes : beaucoup d'entre eux s'enfuirent de la ville dans le camp ennemi; et cette désertion jetait un grand découragement parmi les Spartiates. Sur les instructions d'Agésilas, ses serviteurs s'en allèrent, le matin avant le jour, aux lits des transfuges, enlever les armes qu'ils y avaient laissées, et ils les cachèrent, pour qu'on ne connût point leur nombre.

La plupart des historiens écrivent que les Thébains évacuèrent la Laconie parce que l'hiver venait, et parce que les Arcadiens commençaient à s'en aller et à s'écouler en désordre. Suivant d'autres, ils y restèrent trois mois entiers, à dévaster presque tout le pays. Au rapport de Théopompe, les béotarques avaient déjà résolu de partir, lorsqu'arriva un Spartiate nommé Phrixus, qui leur apportait, de la part d'Agésilas, dix talents (46) pour prix de leur retraite ; tellement qu'en faisant ce à quoi ils étaient déterminés depuis longtemps, ils reçurent encore de l'ennemi des frais de route. Toutefois je ne sais trop comment les autres historiens eussent ignoré ce fait, et qu'il eût été connu du seul Théopompe.

106 [33] Mais ce qui est avoué de tout le monde, c'est que Sparte dut alors son salut à Agésilas, lequel renonça à ses deux passions innées, l'ambition et l'opiniâtreté, et qui ne songea plus qu'à la sûreté publique. Quant à la puissance et à la gloire de sa patrie, il lui fut impossible de les relever de cette chute. Comme il arrive à un corps sain qui a toujours observé un régime trop exact et sévère, une seule faute, en détruisant l'équilibre, fit pencher et décliner toute la bonne fortune de la ville; et cela devait arriver. Le gouvernement de Sparte était parfaitement organisé pour la paix, pour la vertu, pour la concorde; mais, dès qu'on ajouta à la cité des provinces, des empires conquis par la force, dont Lycurgue croyait qu'elle n'avait nul besoin pour vivre heureuse, elle s'en alla en décadence.

Agésilas avait renoncé au commandement des armées, à cause de sa vieillesse. Mais Archidamus, son fils, ayant reçu un secours du tyran de Sicile (47), gagna sur les Arcadiens ce que l'on a appelé la bataille sans larmes, parce qu'il ne perdit aucun des siens, et qu'il tua beaucoup de monde à l'ennemi (48). Or, cette victoire, même prouva l'affaiblissement de la ville. Jusqu'alors on regardait comme une chose ordinaire et propre aux Spartiates de vaincre leurs ennemis ; de sorte que l'on n'immolait publiquement aux dicux qu'un coq, en reconnaissance d'une victoire ; ceux qui s'étaient trouvés au combat ne s'en vantaient point; et la nouvelle n'en causait point aux autres une joie excessive. Même lors. de cette bataille de Mantinée (49) que Thucydide a racontée, les magistrats envoyèrent à celui qui le premier était venu annoncer la victoire, pour prix de sa bonne nouvelle, une portion de viande du repas commun, et rien autre chose. Mais, cette fois, lorsqu'on eut reçu la nouvelle de la bataille, 107  et qu'Archidamus approcha de la ville, il n'y eut personne qui fût maître de soi : son père, le premier, alla au-devant de lui en versant des larmes de joie, et suivi des magistrats. Les vieillards et les femmes descendirent jusqu'au fleuve , tendant les mains et adressant des actions de grâces au ciel, comme si Sparte eût effacé son déshonneur, et qu'elle vît renaître les beaux jours de sa gloire. On dit en effet que, jusqu'à ce moment, les hommes n'osaient plus regarder même leurs femmes en face, tant ils étaient honteux de leurs défaites.

[34] Lorsque Épaminondas rebâtit Messène (50), et que les anciens habitants y revinrent de tous côtés, les Lacédémomens n'osèrent pourtant point livrer de combat pour empêcher l'accomplissement de ce fait. Mais ifs savaient très-mauvais gré à Agésilas d'avoir laissé enlever à Sparte un pays non moins étendu que la Laconïe, un pays qui l'emportait en fertilité sur toutes les autres parties de la Grèce, et dont ils avaient eu si longtemps la jouissance. Et voïlà justement pourquoi, quand les Thébains offrirent d'eux-mêmes la paix, Agésilas la refusa : il ne voulait pas leur céder, par un traité, une contrée que déjà ils possédaient. Mais, en s'opiniâtrant à ne pas renoncer à ce territoire, il faillît perdre Sparte même, par un stratagème de son ennemi. Les Mantinéens s'étaient de nouveau détachés des Thébains, et ils avaient appelé à eux les Lacédémoniens. Épaminondas, informé qu'Agésilas était parti avec l'armée, et qu'il s'avançait, décampa lui-même de Tégée pendant la nuit, à l'insu des Mantinéens , et marcha à la tête de toutes ses forces sur Lacé- démone. Il prit un autre chemin que celui que tenait Agésilas ; et peu s'en fallut qu'il ne surprît la ville déserte, et qu'il ne s'en emparât. Mais Euthynus de Thespies, suivant Callisthène, ou un Crétois, suivant Xénophon, en ayant porté la nouvelle à Agésilas, celui-ci dépêclia 108 sur-le-champ un courrier à ceux de la ville, pour les en avertir; et lui-même il suivit de près son courrier dans Sparte. Quelques moments après, les Thébains passaient l'Eurotas, et ils attaquaient la ville. Agésilas la défendit avec une vigueur extrême et au-dessus de son âge. Ce n'était plus, il le voyait bien, comme dans l'occasion précédente, le moment de prendre toutes ses sûretés, de se tenir sur ses gardes : il fallait de l'audace et du désespoir, deux moyens auxquels, jusqu'alors, Agésilas n'avait jamais eu confiance, et qu'il n'avait jamais employés. Et ce sont les seuls par lesquels, en cette conjoncture, il repoussa le danger, arracha la ville des mains d'Épami- nondas, éleva un trophée, et fit voir aux enfants et aux femmes les Lacédémoniens payant à la patrie, leur nourrice, le plus beau salaire des soins donnés à leur enfance. Archidamus se signala entre tous par sa vaillance : on le voyait, grâce à son courage et à son agilité, courir, par de petites rues détournées, sur tous les points où les troupes étaient pressées, et partout arrêter l'ennemi avec un petit nombre de braves. D'un autre côté, Isadas, fils de Phœbidas se fit singulièrement admirer, non-seulement de ses concitoyens, mais même des ennemis. C'était un jeune homme fort beau de figure, d'une taille élevée, et à cet âge où l'homme, en passant de la puberté à l'état d'homme fait, est paré de toutes les grâces de la jeunesse. Tout nu, sans armes défensives, sans aucun vêtement, le corps frotté d'huile, tenant d'une main un javelot, de l'autre une épée, voilà comme il était accouru de sa maison : il s'était fait jour à travers les combattants, et il avait chargé les ennemis, frappant et renversant tout ce qu'il rencontrait. Il ne reçut pas une seule blessure, soit que la divinité le protégeât à cause de sa vertu, soit que les ennemis crussent voir en lui un être supérieur à l'humanité. On rapporte que les éphores lui décernèrent pour cela une couronne, mais qu'ensuite ils le condamnèrent à une amende de mille drach- 109 mes (51) pour avoir eu la témérité d'affronter le péril sans son armure.

[35] Peu de jours après, il se livra, auprès de Mantinée (52), une bataille. Épaminondas, après avoir forcé les premières lignes, continuait de presser les ennemis, pour décider leur déroute. En ce moment, le Laeédémonien Anticratès l'attendit de pied ferme, et le perça de sa pique, suivant le récit de Dioscoride (53). Toutefois, les Lacédémoniens appellent encore aujourd'hui Machérions les descendants d'Anticratès ; ce qui prouverait que c'est de son épée qu'il le frappa (54). On fut si étonné, si joyeux, vu la frayeur qu'inspirait Épaminondas pendant sa vie, qu'on décerna à Anticratès des honneurs et des présents, et qu'on affranchit sa postérité de tout impôt ; privilége dont jouit encore de nos jours Callicrate, un des descendants d'Anticratès.

Après cette bataille et la mort d'Épaminondas, les Grecs firent une paix générale. Mais Agésilas voulut exclure du traité les Messéniens, sous prétexte qu'ils n'avaient pas de ville. Les autres peuples ayant compris les Messéniens dans le traité et reçu leur serment, les Lacédémoniens se séparèrent d'eux, et continuèrent seuls la guerre, dans l'espérance de recouvrer la Messénie. Aussi Agésilas passa-t-il pour un homme violent, entêté, insatiable de guerres, qui s'en allait minant par tous les moyens et renversant cette paix générale, et qui, faute d'argent, se mettait dans la nécessité de vexer ses amis et ses concitoyens par des emprunts et des taxes onéreuses. N'aurait-il pas dû, disait-on, puisque les circonstances le permettaient, se dégager d'une position. mauvaise, au lieu de faire feu des quatre pieds pour recouvrer les terres et les revenus de la Messénie, après 110 avoir laissé tomber de ses mains une puissance si grande, la domination de tant de villes, en un mot l'empire de la terre et de la mer ?

[36] Agésilas se déshonora plus encore en se vendant à Tachos, général des Égyptiens. Certes, on ne pouvait trouver beau, pour un homme réputé le plus brave de la Grèce et qui avait rempli de son nom tout l'univers, qu'il livrât à un homme rebelle à son roi, à un barbare, sa personne, son nom, sa gloire, pour de l'argent, et qu'il s'en allât jouer le rôle d'un mercenaire, d'un chef de bande au service de l'étranger. Bien plus, quand même, à l'âge de quatre-vingts ans au moins, le corps tout criblé de blessures, il eût encore voulu se charger, pour la liberté de la Grèce, de conduire quelque expédition honorable, cette ambition à son âge n'eût pas été tout à fait irrépréhensible. Ce qui est beau en soi a encore sa saison propre et son temps; et, en général, c'est surtout un juste milieu qui fait la différence entre le beau et le honteux. Telle n'était point la manière de penser d'Agésilas. Aucune fonction publique ne lui paraissait au-dessous de sa dignité : il eût trouvé plutôt indigne de lui de mener dans la ville une vie oisive, et de rester là assis à attendre la mort. Il rassembla donc des mercenaires, avec l'argent que Tachos lui avait envoyé ; il équipa des navires, et il mit à la voile, ayant avec lui trente Spartiates pour conseillers, comme dans sa première expédition navale.

Lorsqu'il débarqua en Égypte, les premiers d'entre les capitaines et officiers de la maison du roi se rendirent à son vaisseau, pour lui l'aire leur cour. Tous les Égyptiens étaient fort empressés, et dans une grande attente, à cause de la renommée et de lu gloire d'Agésilas; et tous accouraient pour le voir. Mais, lorsqu'on vit sans éclat, sans appareil, un homme très-vieux, assis sur l'herbe au bord de la mer, un homme de petite taille et d'un extérieur fort ordinaire, couvert d'un vête- 111 ment grossier et commun, alors on se mit à plaisanter, à se moquer de lui; et l'on disait : « C'est la fable de la montagne en travail, qui enfante une souris. » On fut plus surpris encore de sa grossièreté, lorsqu'on lui apporta les présents de l'hospitalité : il accepta de la farine, des veaux et des oies; mais pour les pâtisseries, les friandises et les parfums, il les repoussa; et, comme on insistait, et qu'on le priait de les accepter, il dit à ceux qui les avaient apportés de les donner à ses Hilotes. Rien ne lui fit plus de plaisir, au rapport de Théophraste, que le papyrus, dont les feuilles sont d'une telle finesse que les Égyptiens en font des couronnes et des bandelettes. A son départ, il en demanda au roi, qui lui en donna quelques feuilles.

[37] Il joignit Tachos, qui était prêt à entrer en campagne. Mais il n'eut pas, comme il l'espérait, le commandement de toute l'armée : il eut seulement celui des troupes mercenaires. Chabrias l'Athénien commandait la flotte; et Tachos retint le commandement en chef de toutes ses forces. Ce fut une première contrariété pour Agésilas. Ensuite, si choqué qu'il fut de l'arrogance et de la vanité de l'Égyptien, il fallut bien qu'il les supportât. Il s'embarqua avec lui pour la Phénicie; et, contre sa dignité et son naturel, il plia, et souffrit avec patience, jusqu'à ce qu'une occasion se présentât; et il la saisit.

Nectanébis, cousin de Tachos, et qui commandait une partie de l'armée, se révolta contre lui : les Égyptiens le proclamèrent roi; et il envoya prier Agésilas de lui prêter son appui. Il adressa la même invitation à Chabrias, et il promit à tous deux un prix très-élevé pour leurs services. Tachos, qui en fut informé, recourut à la prière auprès d'eux ; et Chabrias lui-même essaya de retenir Agésilas dans l'amitié de Tachos, en employant tous les moyens propres à le persuader, et à calmer ses ressentiments. Mais Agésilas : «Toi, Chabrias, dit-il, 112 tu es venu de ton propre mouvement, et tu peux ne consulter que toi-même. Moi, c'est ma patrie qui m'a donné pour général aux Égyptiens. Je ne pourrais donc, sans blesser l'honnêteté, faire la guerre à ceux qu'on m'a envoyé secourir, à moins que ma patrie ne m'en donne maintenant l'ordre. Après cette réponse, il envoya à Sparte des gens chargés de se plaindre de Tachos, et de faire l'éloge de Nectanébis. Les deux rois envoyèrent aussi solliciter les Lacédémoniens, l'un comme un allié et un ami déjà ancien, l'autre comme nn homme plein d'affection pour leur cité, et qui lui montrerait encore un plus vif attachement. Les Lacédémoniens les écoutèrent, et ils répondirent publiquement aux Égyptiens qu'ils s'en reposaient sur Agésilas du soin de cette affaire; puis ils lui envoyèrent, à lui, la recommandation de faire ce qui serait utile à Sparte.

[38] Agésilas prit donc ses mercenaires, et passa du camp de Tachos dans celui de Nectanébis, couvrant du voile de l'intérêt public une démarche aussi injuste qu'étrange. En effet, qu'on ôte à son action ce prétexte, on ne trouvera pas de nom qui s'y applique mieux que celui de trahison. Mais ce qu'il y a de plus beau, aux yeux des Lacédémoniens, c'est l'intérêt de la patrie : c'est pourquoi ils n'apprennent et ne connaissent rien de juste, que ce qu'ils regardent comme utile à l'accroissement de Sparte.

Donc Tachos, abandonné de ses troupes mercenaires, prit la fuite. Mais, à Mendès, s'éleva contre Nectanébis un autre rival, qui fût aussi proclamé roi, et qui s'avança pour le combattre, à la tête de cent mille hommes. Nectanébis, pour rassurer Agésilas, lui disait que les ennemis étaient nombreux à la vérité, mais que ce n'était qu'un ramas d'artisans, gens sans expérience de la guerre, et, partant, méprisables. « Eh ! certes, répondit Agésilas, ce n'est pas leur nombre, mais leur inexpérience et leur ignorance que je crains; car il n'y a rien de plus 113 difficile à tromper. Les ruses de guerre ne produisant un événement inattendu que pour un adversaire qui soupçonne quelque ruse, qui s'y attend, et qui cherche à s'en défendre. Celui qui ne sait s'attendre à rien, qui ne soupçonne rien, celui-là ne donne aucune prise à qui cherche à le surprendre, comme celui qui ne fait aucun mouvement ne donne point à son adversaire, dans la lutte, le moyen de lui faire perdre l'équilibre. »

Plus tard, le Mendésien envoya sonder Agésilas, ce qui fit peur à Nectanébis; et, quand Agésilas lui eut conseillé de livrer bataille bien vite, et de ne point traîner la guerre en longueur contre des gens sans expérience des combats, et qui, par leur multitude, pouvaient l'envelopper, l'enfermer dans des retranchements, le devancer sur plusieurs points, il le soupçonna et le craignit encore davantage, et il se retira dans une ville bien fortifiée et d'une vaste enceinte. Agésilas, quoique indigné et vivement offensé de cette défiance, l'endura cependant. Il eût rougi de passer encore une fois à l'ennemi, et de finir par s'en aller sans avoir rien fait : ainsi il le suivit, et entra avec lui dans ces remparts.

[39] Les ennemis arrivent, et ils font une tranchée autour de la ville. Alors une autre crainte s'empare de l'Égyptien : il a peur d'un siége, il veut combattre; et les Grecs le désiraient non moins vivement, car il n'y avait pas de vivres dans la place. Agésilas, au contraire, s'y oppose de tout son pouvoir; et il est encore plus mal vu que jamais des Égyptiens, qui l'accusent de trahir le roi. Déjà cependant Agésilas supportait plus patiemment leurs reproches ; car il n'attendait plus que le moment d'employer un stratagème qu'il avait conçu. Voici ce stratagème. Les ennemis creusaient un fossé profond en dehors de la ville, tout le long des murailles. Lorsque les deux extrémités du fossé furent près de se joindre, n'y ayant plus qu'un petit espace à creuser pour enfermer toute la ville, Agé- siJas attendit que le soir fût venu; et, après avoir donné 114 l'ordre aux Grecs de s'armer, il se rendit auprès de l'Égyptien, et il lui dit : « Jeune homme, voici venir le moment de te sauver ; et, pour que l'occasion ne pût m'échapper, je ne t'en ai point parlé avant qu'elle fût arrivée. Les ennemis ont employé à notre sûreté la multitude de leurs bras, en creusant ce grand fossé. Ce qu'ils en ont fait sera pour eux un embarras ; ce qu'il en reste à faire nous donne la facilité de les combattre à nombre égal avec un avantage pareil. Allons! c'est maintenant qu'il faut montrer ton ardeur et ta vaillance. Viens avec nous fondre sur eux au galop, et sauver ta personne et ton armée. Ceux que nous aurons de front ne soutiendront point notre choc; et le fossé empochera les autres de nous prendre en flanc. » Neotanébis, admirant l'habileté d'Agésilas, se plaça au centre des Grecs ; et, chargeant avec eux, il mit facilement en fuite tout ce qu'il rencontra.

Lorsque Agésilas eut ainsi recouvré la confiance de Nectanébis, il usa une deuxième fois du même stratagème, comme un lutteur du même tour contre son adversaire. Tantôt il fuit pas à pas et attire à lui les ennemis ; tantôt il tourne autour d'eux, et il jette ainsi toute leur multitude sur une espèce de chaussée fort étroite, que bordait, des deux côtés, un fossé plein d'eau ; puis il en occupe toute la largeur, et il la ferme de front avec sa phalange. Les ennemis ne peuvent plus lui opposer qu'une ligne de bataille égale à la sienne : nul moyen de le prendre en flanc et de l'envelopper. Aussi leur résistance ne fut-elle pas longue : en un instant ils furent mis en déroute. On en tua beaucoup; mais les autres parvinrent à s'échapper, et se dispersèrent de tous côtés.

[40] Dès ce moment, les affaires de l'Égyptien se trouvèrent en bon état; elles prirent de la consistance et de la sécurité. Il donna des témoignages de sa satisfaction «t de sa bienveillance à Agésilas, et il l'invita à rester, 115 et à passer l'hiver auprès de lui. Mais Agésilas avait hâte de retourner dans sa patrie, sachant que Sparte, qui avait une guerre à soutenir, avait besoin d'argent pour soudoyer les troupes étrangères. Nectanébis le congédia avec tous les honneurs et toute la magnificence possibles ; et, outre les honneurs et les présents dont il le combla, il lui donna deux cent trente talents (55) pour aider Sparte dans la guerre. Mais déjà l'hiver était venu. Agésilas gagna la terre avec ses vaisseaux, et relâcha dans un lieu désert, sur la côte de Libye, appelé le port de Ménélas (56). C'est là qu'il mourut, âgé de quatre- vingt-quatre ans, après avoir été roi de Sparte pendant quarante et un ans (57) dont il avait passé trente et plus avec la réputation du plus grand et du plus puissant des Grecs, et considéré, jusqu'à la bataille de Leuctres, comme le chef, pour ainsi dire, et le roi de la Grèce entière. C'est une coutume laconienne que les citoyens de Sparte qui meurent en pays étranger, on les enterre et on les laisse dans l'endroit même où ils sont morts; mais ils rapportent dans leur pays les corps de leurs rois. Les Spartiates qui accompagnaient Agésilas couvrirent son corps de cire fondue, à défaut de miel, et le transportèrent à Lacédémone.

La royauté passa par succession à Archidamus, son fils; et elle resta dans cette famille jusqu'à Agis, le cinquième descendant d'Agésilas, lequel tenta de rétablir les anciennes institutions de sa patrie, et fut mis à mort par Léonidas (58)

 

 

[8] 

 

I. [1] Τ

[1] J


 

XI.

XI.

(1)  En l'an 427 avant J.-C.

(2)  Platon la nomme Lampido ou Lampilo. Ce dernier nom paraît la véritable forme lacédémonienne : on le trouve ainsi écrit, comme nom de femme Spartiate, dans Hérodote et dans Aristophane

(3) Le chef Spartiate dont Plutarque a écrit la Vie.

(4)  On a déjà lu ces vers. Voyez la Vie de Lysandre.

(5) En l'an 399 avant J.-C.

(6) Dans son Éloge d'Agésilas.

(7) La doctrine à laquelle fait allusion Plutarque est surtout celle d'EmpêdocIe.

(8)  Au huitième chant de l'Odyssée, dans le récit de Démodocus,

(9)  Ville d'Eubée, en face du cap Sumum.

(10)  Diane.

(11) Iphigénie,

(12)  Voyez, sur ce point, la Vie de Lysandre, vers la fin.

(13) En l'an 393 avant J.-C.

(14)  Cet homme se nommait Echépolus, fils d'Anchise le Grec. Voyez Homère, lliade, chant xxiii, vers 295 et suivants.

(15) Plus de cent soixante mille francs de notre monnaie.

(16)  Voyez l'explication de ce mot dans la Vie de Lycurgue.

(17)  Xénophon représente ce Pisandre comme un brouillon et un homme incapable.

(18) Il y avait deux classes d'athlètes, les uns hommes faits, les autres enfants, et chacun ne pouvait combattre que dans sa classe. Fasse un certain âge, oa n'était plus admis dans la classe des enfants.

(19)  Poète dithyrambique, né à Milet, et contemporain de Philippe, père d'Alexandre.

(20) On voulait dire par là que les Perses, malgré leurs richesses, devaient se soumettre aux lois dictées par un guerrier comme Agésilas.

(21) Euripide, Troyennes, vers 759.

(22) Autrement dit le Corcyréen ; car Corcyre, aujourd'hui Corfou, passait pour avoir été le royaume d'Alcinoüs.

(23)  Peuplade de l'Illyrie, limitrophe de la Thrace et de la Macédoine

(24)  Environ cinq cent cinquante mîlïe francs de notre monnaie.

(25)Ce roi devait être Éropus, ou son fils Pausanias.

(26) On place cette éclipse au 29 août de l'an 395 avant J.-C. Mais, suivant la chronologie la plus accréditée, ces événements sont d e l'an 394.

(27)   Il en donne une description détaillée, dans le quatrième livre des helléniques.

(28)C'est dans ce temple, ainsi nommé d'Itonus, fils d'Amphictyon, que. les Thébains tenaient leur assemblée générale

(29)   Voyez la Vie de Périclès.

(30) Environ cinq cent cinquante mille francs de notre monnaie.

(31) Fils d'Hercule, et le premier auteur de la famille royale de Sparte.

(32) Dans son Éloge d'Agésilas.

(33) Agésipolis était fils de Pausanias. Voyez la Vie de Lysandre.

(34) Neptune

(35) Le mot grec ὑγιαίνειν signifie tout à la fois la santé du corps et celle de l'esprit, le bon sens.

(36)  Le traité d'Antalcidas fut conclu en l'an 387 avant J.-C.

(37)  C'était en l'an 378 ; et Agésilas avait alors soixante-sept ans.

(38) C'était le nom que les Lacédémoniens donnaient aux gouverneurs qu'ils établissaient dans les villes de leur obédience.

(39)  Ainsi nommée du dème de Thrias, situé à peu de distance de la ville d'Eleusis.

(40)  C'était le uom des lois fondamentales de Lacédemone. Voyez la Vie de Lycurgue.

(40b) On pense qu'il faut lire ici Tégyre, au lieu de Leuctres : cette correction est appuyée par plusieurs manuscrits , et d'ailleurs on va voir qu'Ëpaminondas , déjà célèbre par sa sagesse et ses vertus, n'était pas encore connu à cette époque par ses talents militaires.

(40c) Cette Vie n'existe plus.

(40d) Correspondant, pour la plus grande partie, à notre mois de juin.

(41)  A peu près notre juillet.

(42)  En I'an 371 avant J.-C.

(43) Au commencement de son Banquet.

(44) L'Eurotas.

(45) L'île de Cithère était a peu de distance des côtes de la Laconie.

(46) Environ cinquante-cinq miile francs de notre monnaie.

(47)  Denys l'Ancien.

(48)  En l'an 367 avant J.-C.

(49)  En l'an 418, durant la guerre du Péloponnèse,

(50)  Deux ans avant la bataille sans larmes

(51) Environ neuf cents francs de notre monnaie.

(52) En l'an 362 avant J.-C.

(53)  Philosophe stoïcien, qui avait fait un traité sur la République de Sparte.

(54) Μαχαίρων vient de μάχειρα, épée.

(55) Plus de douze cent mille francs de notre monnaie.

(56)  Situé dans la partie de l'Afrique appelée Marmarique, entre l'Egypte, à l'orient, et la Cyrénaïque, à l'occident.

(57) C'était en l'an 361 : Agésilas n'avait donc régné que trente-huit ou trente- neuf ans.

(58) Voyez la Vie d'Agis, la trente-neuvième de la collection.