Plutarque, traduit par Alexis Pierron

PLUTARQUE

LES VIES DES HOMMES ILLUSTRES.

TOME TROIZIÈME : VIE  DE POMPEE.

Traduction française : ALEXIS PIERRON

autres traductions : Ricard

Vie de Pompée (partie I)    vie d'Alexandre

 

PLUTARQUE

 

III

--------------------------------------------


Paris. — Imprimerie de Gustave GRATIOT, 30, rue Mazarine.

VIES

DES

 

HOMMES ILLUSTRESDE PLUTARQUE

 


TRADUCTION NOUVELLE

PAR ALEXIS PIERRON

PRÉCÉDÉE D’UNE NOTICE SUR PLUTARQUE PAR LE TRADUCTEUR


III

PARIS
CHARPENTIER, LIBRAIRE-ÉDITEUR
19, RUE DE LILLE

1853

PLUTARQUE

VIES PARALLÈLES, OU VIES COMPARÉES.

 

--------------------------------- 

POMPÉE.

(De l’an 106 à l’an 48 avant J.-C. )

 

XLI. Αὐτὸν δέ τις ἔρως καὶ ζῆλος εἶχε Συρίαν ἀναλαβεῖν καὶ διὰ τῆς Ἀραβίας ἐπὶ τὴν ἐρυθρὰν ἐλάσαι θάλασσαν, ὡς τῷ περιϊόντι τὴν οἰκουμένην πανταχόθεν Ὠκεανῷ προσμίξειε νικῶν· καὶ γὰρ ἐν Λιβύῃ πρῶτος ἄχρι τῆς ἐκτὸς θαλάσσης κρατῶν προῆλθε, καὶ τὴν ἐν Ἰβηρίᾳ πάλιν ἀρχὴν ὡρίσατο Ῥωμαίοις τῷ Ἀτλαντικῷ πελάγει, καὶ τρίτον ἔναγχος Ἀλβανοὺς διώκων ὀλίγον ἐδέησεν ἐμβαλεῖν εἰς τὴν Ὑρκανίαν θάλασσαν. Ὡς οὖν συνάψων τῇ ἐρυθρᾷ τὴν περίοδον τῆς στρατείας ἀνίστατο. Καὶ γὰρ ἄλλως τὸν Μιθριδάτην ἑώρα δυσθήρατον ὄντα τοῖς ὅπλοις καὶ φεύγοντα χαλεπώτερον ἢ μαχόμενον. [39] Διὸ τούτῳ μὲν εἰπὼν ἰσχυρότερον ἑαυτοῦ πολέμιον τὸν λιμὸν ἀπολείψειν, ἐπέστησε φυλακὰς τῶν νεῶν ἐπὶ τοὺς πλέοντας εἰς Βόσπορον ἐμπόρους· καὶ θάνατος ἦν ἡ ζημία τοῖς ἁλισκομένοις. Ἀναλαβὼν δὲ τῆς στρατιᾶς τὴν πληθὺν συχνὴν προῆγε· καὶ τῶν μετὰ Τριαρίου πρὸς Μιθριδάτην ἀτυχῶς ἀγωνισαμένων καὶ πεσόντων ἐντυχὼν ἀτάφοις ἔτι τοῖς νεκροῖς, ἔθαψε λαμπρῶς καὶ φιλοτίμως ἅπαντας, ὃ δοκεῖ παραλειφθὲν οὐχ ἥκιστα Λευκόλλῳ μίσους αἴτιον γενέσθαι.

Χειρωσάμενος δὲ δι´ Ἀφρανίου τοὺς περὶ Ἀμανὸν Ἄραβας καὶ καταβὰς αὐτὸς εἰς Συρίαν, ταύτην μὲν ὡς οὐκ ἔχουσαν γνησίους βασιλεῖς ἐπαρχίαν ἀπέφηνε καὶ κτῆμα τοῦ δήμου Ῥωμαίων, τὴν δὲ Ἰουδαίαν κατεστρέψατο, καὶ συνέλαβεν Ἀριστόβουλον τὸν βασιλέα. Πόλεις δὲ τὰς μὲν ἔκτιζε, τὰς δὲ ἠλευθέρου κολάζων τοὺς ἐν αὐταῖς τυράννους. Τὴν δὲ πλείστην διατριβὴν ἐν τῷ δικάζειν ἐποιεῖτο, πόλεων καὶ βασιλέων ἀμφισβητήματα διαιτῶν, ἐφ´ ἃ δὲ αὐτὸς οὐκ ἐξικνεῖτο, πέμπων τοὺς φίλους, ὥσπερ Ἀρμενίοις καὶ Πάρθοις περὶ ἧς διεφέροντο χώρας τὴν κρίσιν ποιησαμένοις ἐπ´ αὐτῷ τρεῖς ἀπέστειλε κριτὰς καὶ διαλλακτάς. Μέγα μὲν γὰρ ἦν ὄνομα τῆς δυνάμεως, οὐκ ἔλαττον δὲ τῆς ἀρετῆς καὶ πρᾳότητος· ᾧ καὶ τὰ πλεῖστα τῶν περὶ αὐτὸν ἁμαρτήματα φίλων καὶ συνήθων ἀπέκρυπτε, κωλύειν μὲν ἢ κολάζειν τοὺς πονηρευομένους οὐ πεφυκώς, αὑτὸν δὲ παρέχων τοῖς ἐντυγχάνουσι τοιοῦτον ὥστε καὶ τὰς ἐκείνων πλεονεξίας καὶ βαρύτητας εὐκόλως ὑπομένειν.

XLII. [40] Ὁ δὲ μέγιστον δυνάμενος παρ´ αὐτῷ Δημήτριος ἦν ἀπελεύθερος, οὐκ ἄφρων εἰς τἆλλα νεανίας, ἄγαν δὲ τῇ τύχῃ χρώμενος· περὶ οὗ καὶ τοιόνδε τι λέγεται. Κάτων ὁ φιλόσοφος ἔτι μὲν ὢν νέος, ἤδη δὲ μεγάλην ἔχων δόξαν καὶ μέγα φρονῶν, ἀνέβαινεν εἰς Ἀντιόχειαν, οὐκ ὄντος αὐτόθι Πομπηΐου, βουλόμενος ἱστορῆσαι τὴν πόλιν. Αὐτὸς μὲν οὖν, ὥσπερ ἀεί, πεζὸς ἐβάδιζεν, οἱ δὲ φίλοι συνώδευον ἵπποις χρώμενοι. Κατιδὼν δὲ πρὸ τῆς πύλης ὄχλον ἀνδρῶν ἐν ἐσθῆσι λευκαῖς καὶ παρὰ τὴν ὁδὸν ἔνθεν μὲν τοὺς ἐφήβους, ἔνθεν δὲ τοὺς παῖδας διακεκριμένους, ἐδυσχέραινεν οἰόμενος εἰς τιμήν τινα καὶ θεραπείαν ἑαυτοῦ μηδὲν δεομένου ταῦτα γίνεσθαι. Τοὺς μέντοι φίλους ἐκέλευσε καταβῆναι καὶ πορεύεσθαι μετ´ αὐτοῦ· γενομένοις δὲ πλησίον ὁ πάντα διακοσμῶν ἐκεῖνα καὶ καθιστὰς ἔχων στέφανον καὶ ῥάβδον ἀπήντησε, πυνθανόμενος παρ´ αὐτῶν ποῦ Δημήτριον ἀπολελοίπασι καὶ πότε ἀφίξεται. Τοὺς μὲν οὖν φίλους τοῦ Κάτωνος γέλως ἔλαβεν, ὁ δὲ Κάτων εἰπών, « Ὢ τῆς ἀθλίας πόλεως, » παρῆλθεν, οὐδὲν ἕτερον ἀποκρινάμενος.

Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τοῖς ἄλλοις τοῦτον τὸν Δημήτριον ἧττον ἐπίφθονον ἐποίει αὐτὸς ὁ Πομπήϊος ἐντρυφώμενος ὑπ´ αὐτοῦ καὶ μὴ δυσκολαίνων. Λέγεται γάρ, ὅτι πολλάκις ἐν ταῖς ὑποδοχαῖς τοῦ Πομπηΐου προσμένοντος καὶ δεχομένου τοὺς ἄλλους ἐκεῖνος ἤδη κατέκειτο σοβαρός, ἔχων δι´ ὤτων κατὰ τῆς κεφαλῆς τὸ ἱμάτιον. Οὔπω δὲ εἰς Ἰταλίαν ἐπανεληλυθὼς ἐκέκτητο τῆς Ῥώμης τὰ ἥδιστα προάστεια καὶ τῶν ἡβητηρίων τὰ κάλλιστα, καὶ κῆποι πολυτελεῖς ἦσαν ὀνομαζόμενοι Δημητρίου· καίτοι Πομπήϊος αὐτὸς ἄχρι τοῦ τρίτου θριάμβου μετρίως καὶ ἀφελῶς ᾤκησεν. Ὕστερον δὲ Ῥωμαίοις τοῦτο δὴ τὸ καλὸν καὶ περιβόητον ἀνιστὰς θέατρον, ὥσπερ ἐφόλκιόν τι, παρετεκτήνατο λαμπροτέραν οἰκίαν ἐκείνης, ἀνεπίφθονον δὲ καὶ ταύτην, ὥστε τὸν γενόμενον δεσπότην αὐτῆς μετὰ Πομπήϊον εἰσελθόντα θαυμάζειν καὶ πυνθάνεσθαι ποῦ Πομπήϊος Μάγνος ἐδείπνει. Ταῦτα μὲν οὖν οὕτω λέγεται.

XLIII. [41] Τοῦ δὲ βασιλέως τῶν περὶ τὴν Πέτραν Ἀράβων πρότερον μὲν ἐν οὐδενὶ λόγῳ τὰ Ῥωμαίων τιθεμένου, τότε δὲ δείσαντος ἰσχυρῶς καὶ γράψαντος ὅτι πάντα πείθεσθαι καὶ ποιεῖν ἔγνωκεν, ἐκβεβαιώσασθαι βουλόμενος αὐτοῦ τὴν διάνοιαν ὁ Πομπήϊος ἐστράτευσεν ἐπὶ τὴν Πέτραν οὐ πάνυ τι τοῖς πολλοῖς ἄμεμπτον στρατείαν. Ἀπόδρασιν γὰρ ᾤοντο τῆς Μιθριδάτου διώξεως εἶναι, καὶ πρὸς ἐκεῖνον ἠξίουν τρέπεσθαι τὸν ἀρχαῖον ἀνταγωνιστήν, αὖθις ἀναζωπυροῦντα καὶ παρασκευαζόμενον, ὡς ἀπηγγέλλετο, διὰ Σκυθῶν καὶ Παιόνων στρατὸν ἐλαύνειν ἐπὶ τὴν Ἰταλίαν. Ὁ δὲ ῥᾷον οἰόμενος αὐτοῦ καταλύσειν τὴν δύναμιν πολεμοῦντος ἢ τὸ σῶμα λήψεσθαι φεύγοντος, οὐκ ἐβούλετο τρίβεσθαι μάτην περὶ τὴν δίωξιν, ἑτέρας δὲ τοῦ πολέμου παρενθήκας ἐποιεῖτο καὶ τὸν χρόνον εἷλκεν. Ἡ δὲ τύχη τὴν ἀπορίαν ἔλυσεν. Οὐκέτι γὰρ αὐτοῦ τῆς Πέτρας πολλὴν ὁδὸν ἀπέχοντος, ἤδη δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης βεβλημένου χάρακα καὶ γυμνάζοντος ἑαυτὸν ἵππῳ παρὰ τὸ στρατόπεδον, γραμματηφόροι προσήλαυνον ἐκ Πόντου κομίζοντες εὐαγγέλια. Δῆλοι δ´ εὐθύς εἰσι ταῖς αἰχμαῖς τῶν δοράτων· δάφναις γὰρ ἀναστέφονται. Τούτους ἰδόντες οἱ στρατιῶται συνετρόχαζον πρὸς τὸν Πομπήϊον. Ὁ δὲ πρῶτον μὲν ἐβούλετο τὰ γυμνάσια συντελεῖν, βοώντων δὲ καὶ δεομένων καταπηδήσας ἀπὸ τοῦ ἵππου καὶ λαβὼν τὰ γράμματα προῄει. Βήματος δὲ οὐκ ὄντος οὐδὲ τοῦ στρατιωτικοῦ γενέσθαι φθάσαντος (ὃ ποιοῦσιν αὐτοὶ τῆς γῆς ἐκτομὰς βαθείας λαμβάνοντες καὶ κατ´ ἀλλήλων συντιθέντες), ὑπὸ τῆς τότε σπουδῆς καὶ προθυμίας τὰ σάγματα τῶν ὑποζυγίων συμφορήσαντες ὕψος ἐξῆραν. Ἐπὶ τοῦτο προβὰς ὁ Πομπήϊος ἀπήγγειλεν αὐτοῖς ὅτι Μιθριδάτης τέθνηκε στασιάσαντος Φαρνάκου τοῦ υἱοῦ διαχρησάμενος αὑτόν, τὰ δὲ ἐκεῖ πάντα πράγματα Φαρνάκης κατεκληρώσατο, καὶ ἑαυτῷ καὶ Ῥωμαίοις γέγραφε ποιούμενος.

XLIV. [42] Ἐκ τούτου τὸ μὲν στράτευμα τῇ χαρᾷ χρώμενον, ὡς εἰκός, ἐν θυσίαις καὶ συνουσίαις διῆγεν, ὡς ἐν τῷ Μιθριδάτου σώματι μυρίων τεθνηκότων πολεμίων. Πομπήϊος δὲ ταῖς πράξεσιν αὑτοῦ καὶ ταῖς στρατείαις κεφαλὴν ἐπιτεθεικὼς οὐ πάνυ ῥᾳδίως οὕτω προσδοκηθεῖσαν, εὐθὺς ἀνέζευξεν ἐκ τῆς Ἀραβίας· καὶ ταχὺ τὰς ἐν μέσῳ διεξελθὼν ἐπαρχίας εἰς Ἀμισὸν ἀφίκετο, καὶ κατέλαβε πολλὰ μὲν δῶρα παρὰ Φαρνάκου κεκομισμένα, πολλὰ δὲ σώματα τῶν βασιλικῶν, αὐτὸν δὲ τὸν Μιθριδάτου νεκρὸν οὐ πάνυ γνώριμον ἀπὸ τοῦ προσώπου (τὸν γὰρ ἐγκέφαλον ἔλαθεν ἐκτῆξαι τοὺς θεραπεύοντας)· ἀλλὰ ταῖς οὐλαῖς ἐπεγίγνωσκον οἱ δεόμενοι τοῦ θεάματος. Οὐ γὰρ αὐτὸς Πομπήϊος ἰδεῖν ὑπέμεινεν, ἀλλ´ ἀφοσιωσάμενος τὸ νεμεσητὸν εἰς Σινώπην ἀπέπεμψε. Τῆς δ´ ἐσθῆτος, ἣν ἐφόρει, καὶ τῶν ὅπλων τὸ μέγεθος καὶ τὴν λαμπρότητα ἐθαύμασε· καίτοι τὸν μὲν ξιφιστῆρα πεποιημένον ἀπὸ τετρακοσίων ταλάντων Πόπλιος κλέψας ἐπώλησεν Ἀριαράθῃ, τὴν δὲ κίταριν Γάϊος ὁ τοῦ Μιθριδάτου σύντροφος ἔδωκε κρύφα δεηθέντι Φαύστῳ τῷ Σύλλα παιδί, θαυμαστῆς οὖσαν ἐργασίας. Ὃ τότε τὸν Πομπήϊον διέλαθε, Φαρνάκης δὲ γνοὺς ὕστερον ἐτιμωρήσατο τοὺς ὑφελομένους.

Διοικήσας δὲ τὰ ἐκεῖ καὶ καταστησάμενος οὕτως ἤδη πανηγυρικώτερον ἐχρῆτο τῇ πορείᾳ. Καὶ γὰρ εἰς Μιτυλήνην ἀφικόμενος τήν τε πόλιν ἠλευθέρωσε διὰ Θεοφάνη, καὶ τὸν ἀγῶνα τὸν πάτριον ἐθεάσατο τῶν ποιητῶν, ὑπόθεσιν μίαν ἔχοντα τὰς ἐκείνου πράξεις. Ἡσθεὶς δὲ τῷ θεάτρῳ περιεγράψατο τὸ εἶδος αὐτοῦ καὶ τὸν τύπον, ὡς ὅμοιον ἀπεργασόμενος τὸ ἐν Ῥώμῃ, μεῖζον δὲ καὶ σεμνότερον. Ἐν δὲ Ῥόδῳ γενόμενος πάντων μὲν ἠκροάσατο τῶν σοφιστῶν, καὶ δωρεὰν ἑκάστῳ τάλαντον ἔδωκε· Ποσειδώνιος δὲ καὶ τὴν ἀκρόασιν ἀνέγραψεν ἣν ἔσχεν ἐπ´ αὐτοῦ πρὸς Ἑρμαγόραν τὸν ῥήτορα περὶ τῆς καθόλου ζητήσεως ἀντιταξάμενος. Ἐν δὲ Ἀθήναις τὰ μὲν πρὸς τοὺς φιλοσόφους ὅμοια τοῦ Πομπηΐου· τῇ πόλει δὲ ἐπιδοὺς εἰς ἐπισκευὴν πεντήκοντα τάλαντα

LXV. λαμπρότατος ἀνθρώπων ἤλπιζεν ἐπιβήσεσθαι τῆς Ἰταλίας καὶ ποθῶν ὀφθήσεσθαι τοῖς οἴκοι ποθοῦσιν. ᾯ δ´ ἄρα πρὸς τὰ λαμπρὰ καὶ μεγάλα τῶν ἀπὸ τῆς τύχης ἀγαθῶν ἀεί τινα κεραννύναι κακοῦ μοῖραν ἐπιμελές ἐστι δαιμονίῳ, τοῦτο ὑποικούρει πάλαι παρασκευάζον αὐτῷ λυπηροτέραν τὴν ἐπάνοδον. Ἐξύβρισε γὰρ ἡ Μουκία παρὰ τὴν ἀποδημίαν αὐτοῦ. Καὶ πόρρω μὲν ὢν ὁ Πομπήϊος κατεφρόνει τοῦ λόγου· πλησίον δὲ Ἰταλίας γενόμενος καὶ σχολάζοντι τῷ λογισμῷ μᾶλλον, ὡς ἔοικε, τῆς αἰτίας ἁψάμενος, ἔπεμψεν αὐτῇ τὴν ἄφεσιν, οὔτε τότε γράψας οὔθ´ ὕστερον ἐφ´ οἷς ἀφῆκεν ἐξειπών· ἐν δ´ ἐπιστολαῖς Κικέρωνος ἡ αἰτία γέγραπται.

[43] Λόγοι δὲ παντοδαποὶ περὶ τοῦ Πομπηΐου προκατέπιπτον εἰς τὴν Ῥώμην, καὶ θόρυβος ἦν πολύς, ὡς εὐθὺς ἄξοντος ἐπὶ τὴν πόλιν τὸ στράτευμα καὶ μοναρχίας βεβαίας ἐσομένης. Κράσσος δὲ τοὺς παῖδας καὶ τὰ χρήματα λαβὼν ὑπεξῆλθεν, εἴτε δείσας ἀληθῶς, εἴτε μᾶλλον, ὡς ἐδόκει, πίστιν ἀπολείπων τῇ διαβολῇ καὶ τὸν φθόνον ποιῶν τραχύτερον. Εὐθὺς οὖν ἐπιβὰς Ἰταλίας ὁ Πομπήϊος καὶ συναγαγὼν εἰς ἐκκλησίαν τοὺς στρατιώτας καὶ τὰ πρέποντα διαλεχθεὶς καὶ φιλοφρονησάμενος, ἐκέλευσε διαλύεσθαι κατὰ πόλιν ἑκάστους καὶ τρέπεσθαι πρὸς τὰ οἰκεῖα, μεμνημένους αὖθις ἐπὶ τὸν θρίαμβον αὐτῷ συνελθεῖν. Οὕτω δὲ τῆς στρατιᾶς σκεδασθείσης καὶ πυνθανομένων ἁπάντων πρᾶγμα συνέβη θαυμαστόν. Ὁρῶσαι γὰρ αἱ πόλεις Πομπήϊον Μάγνον ἄνοπλον καὶ μετ´ ὀλίγων τῶν συνήθων ὥσπερ ἐξ ἄλλης ἀποδημίας διαπορευόμενον, ἐκχεόμεναι δι´ εὔνοιαν καὶ προπέμπουσαι μετὰ μείζονος δυνάμεως συγκατῆγον εἰς τὴν Ῥώμην, εἴ τι κινεῖν διενοεῖτο καὶ νεωτερίζειν τότε, μηδὲν ἐκείνου δεόμενον τοῦ στρατεύματος.

XLVI. [44] Ἐπεὶ δὲ ὁ νόμος οὐκ εἴα πρὸ τοῦ θριάμβου παρελθεῖν εἰς τὴν πόλιν, ἔπεμψεν ἀξιῶν εἰς τὴν βουλὴν ἀναβαλέσθαι τὰς τῶν ὑπάτων ἀρχαιρεσίας, καὶ δοῦναι ταύτην αὐτῷ τὴν χάριν ὅπως παρὼν Πείσωνι συναρχαιρεσιάσῃ. Κάτωνος δὲ πρὸς τὴν ἀξίωσιν ἐνστάντος οὐκ ἔτυχε τοῦ βουλεύματος. Θαυμάσας δὲ τὴν παρρησίαν αὐτοῦ καὶ τὸν τόνον ᾧ μόνος ἐχρῆτο φανερῶς ὑπὲρ τῶν δικαίων, ἐπεθύμησεν ἁμῶς γέ πως κτήσασθαι τὸν ἄνδρα· καὶ δυεῖν οὐσῶν ἀδελφιδῶν τῷ Κάτωνι τὴν μὲν αὐτὸς ἐβούλετο λαβεῖν γυναῖκα, τὴν δὲ τῷ παιδὶ συνοικίσαι. Τοῦ δὲ Κάτωνος ὑπιδομένου τὴν πεῖραν, ὡς διαφθορὰν οὖσαν αὐτοῦ τρόπον τινὰ δεκαζομένου διὰ τῆς οἰκειότητος, ἥ τε ἀδελφὴ καὶ ἡ γυνὴ χαλεπῶς ἔφερον εἰ Πομπήϊον Μάγνον ἀποτρίψεται κηδεστήν. Ἐν τούτῳ δὲ βουλόμενος ὕπατον ἀποδεῖξαι Πομπήϊος Ἀφράνιον ἀργύριον εἰς τὰς φυλὰς ἀνήλισκεν ὑπὲρ αὐτοῦ, καὶ τοῦτο κατιόντες εἰς τοὺς Πομπηΐου κήπους ἐλάμβανον, ὥστε τὸ πρᾶγμα περιβόητον εἶναι καὶ τὸν Πομπήϊον ἀκούειν κακῶς, ἧς αὐτὸς ἀρχῆς ἐφ´ οἷς κατώρθωσεν ὡς μεγίστης ἔτυχε, ταύτην ὤνιον ποιοῦντα τοῖς δι´ ἀρετῆς κτήσασθαι μὴ δυναμένοις. « Τούτων μέντοι, » πρὸς τὰς γυναῖκας ὁ Κάτων ἔφησε, « τῶν ὀνειδῶν κοινωνητέον οἰκείοις Πομπηΐου γενομένοις. » Αἱ δὲ ἀκούσασαι συνέγνωσαν βέλτιον αὐτῶν ἐκεῖνον λογίζεσθαι περὶ τοῦ πρέποντος.

XLVII. [45] Τοῦ δὲ θριάμβου τῷ μεγέθει, καίπερ εἰς ἡμέρας δύο μερισθέντος, ὁ χρόνος οὐκ ἐξήρκεσεν, ἀλλὰ τῶν παρεσκευασμένων πολλὰ τῆς θέας ἐξέπεσεν, ἑτέρας ἀποχρῶντα πομπῆς ἀξίωμα καὶ κόσμος εἶναι. Γράμμασι δὲ προηγουμένοις ἐδηλοῦτο τὰ γένη καθ´ ὧν ἐθριάμβευεν. Ἦν δὲ τάδε· Πόντος, Ἀρμενία, Καππαδοκία, Παφλαγονία, Μηδία, Κολχίς, Ἴβηρες, Ἀλβανοί, Συρία, Κιλικία, Μεσοποταμία, τὰ περὶ Φοινίκην καὶ Παλαιστίνην, Ἰουδαία, Ἀραβία, τὸ πειρατικὸν ἅπαν ἐν γῇ καὶ θαλάσσῃ καταπεπολεμημένον. Ἐν δὲ τούτοις φρούρια μὲν ἡλωκότα χιλίων οὐκ ἐλάττονα, πόλεις δὲ οὐ πολὺ τῶν ἐνακοσίων ἀποδέουσαι, πειρατικαὶ δὲ νῆες ὀκτακόσιαι, κατοικίαι δὲ πόλεων μιᾶς δέουσαι τετταράκοντα. Πρὸς δὲ τούτοις ἔφραζε διὰ τῶν γραμμάτων ὅτι πεντακισχίλιαι μὲν μυριάδες ἐκ τῶν τελῶν ὑπῆρχον, ἐκ δὲ ὧν αὐτὸς προσεκτήσατο τῇ πόλει μυριάδας ὀκτακισχιλίας πεντακοσίας λαμβάνουσιν, ἀναφέρεται δὲ εἰς τὸ δημόσιον ταμιεῖον ἐν νομίσματι καὶ κατασκευαῖς ἀργυρίου καὶ χρυσίου δισμύρια τάλαντα, πάρεξ τῶν εἰς τοὺς στρατιώτας δεδομένων, ὧν ὁ τοὐλάχιστον αἴρων κατὰ λόγον δραχμὰς εἴληφε χιλίας πεντακοσίας. Αἰχμάλωτοι δ´ ἐπομπεύθησαν, ἄνευ τῶν ἀρχιπειρατῶν, υἱὸς Τιγράνου τοῦ Ἀρμενίου μετὰ γυναικὸς καὶ θυγατρός, αὐτοῦ τε Τιγράνου τοῦ βασιλέως γυνὴ Ζωσίμη, καὶ βασιλεὺς Ἰουδαίων Ἀριστόβουλος, Μιθριδάτου δὲ ἀδελφὴ καὶ πέντε τέκνα, καὶ Σκυθίδες γυναῖκες, Ἀλβανῶν δὲ καὶ Ἰβήρων ὅμηροι καὶ τοῦ Κομμαγηνῶν βασιλέως, καὶ τρόπαια πάμπολλα καὶ ταῖς μάχαις ἰσάριθμα πάσαις ἃς ἢ αὐτὸς ἢ διὰ τῶν στρατηγῶν ἐνίκησε. Μέγιστον δὲ ὑπῆρχε πρὸς δόξαν καὶ μηδενὶ τῶν πώποτε Ῥωμαίων γεγονός, ὅτι τὸν τρίτον θρίαμβον ἀπὸ τῆς τρίτης ἠπείρου κατήγαγεν. Ἐπεὶ τρίς γε καὶ πρότερον ἦσαν ἕτεροι τεθριαμβευκότες· ἐκεῖνος δὲ τὸν μὲν πρῶτον ἐκ Λιβύης, τὸν δὲ δεύτερον ἐξ Εὐρώπης, τοῦτον δὲ τὸν τελευταῖον ἀπὸ τῆς Ἀσίας εἰσαγαγὼν τρόπον τινὰ τὴν οἰκουμένην ἐδόκει τοῖς τρισὶν ὑπῆχθαι θριάμβοις.

XLVIII. [46] Ἡλικίᾳ δὲ τότε ἦν, ὡς μὲν οἱ κατὰ πάντα τῷ Ἀλεξάνδρῳ παραβάλλοντες αὐτὸν καὶ προσβιβάζοντες ἀξιοῦσι, νεώτερος τῶν τριάκοντα καὶ τεττάρων ἐτῶν, ἀληθείᾳ δὲ τοῖς τετταράκοντα προσῆγεν. Ὡς ὤνητό γ´ ἂν ἐνταῦθα τοῦ βίου παυσάμενος, ἄχρι οὗ τὴν Ἀλεξάνδρου τύχην ἔσχεν· ὁ δὲ ἐπέκεινα χρόνος αὐτῷ τὰς μὲν εὐτυχίας ἤνεγκεν ἐπιφθόνους, ἀνηκέστους δὲ τὰς δυστυχίας. Ἣν γὰρ ἐκ προσηκόντων αὐτὸς ἐκτήσατο δύναμιν ἐν τῇ πόλει, ταύτῃ χρώμενος ὑπὲρ ἄλλων οὐ δικαίως, ὅσον ἐκείνοις ἰσχύος προσετίθει τῆς ἑαυτοῦ δόξης ἀφαιρῶν, ἔλαθε ῥώμῃ καὶ μεγέθει τῆς αὑτοῦ δυνάμεως καταλυθείς. Καὶ καθάπερ τὰ καρτερώτατα μέρη καὶ χωρία τῶν πόλεων, ὅταν δέξηται πολεμίους, ἐκείνοις προστίθησι τὴν αὑτῶν ἰσχύν, οὕτως διὰ τῆς Πομπηΐου δυνάμεως Καῖσαρ ἐξαρθεὶς ἐπὶ τὴν πόλιν, ᾧ κατὰ τῶν ἄλλων ἴσχυσε, τοῦτον ἀνέτρεψε καὶ κατέβαλεν. Ἐπράχθη δὲ οὕτως.

Λεύκολλον, ὡς ἐπανῆλθεν ἐξ Ἀσίας ὑπὸ Πομπηΐου περιϋβρισμένος, αὐτίκα τε λαμπρῶς ἡ σύγκλητος ἐδέξατο, καὶ μᾶλλον ἔτι Πομπηΐου παραγενομένου κολούουσα τὴν δόξαν ἤγειρεν ἐπὶ τὴν πολιτείαν. Ὁ δὲ τἆλλα μὲν ἀμβλὺς ἦν ἤδη καὶ κατέψυκτο τὸ πρακτικόν, ἡδονῇ σχολῆς καὶ ταῖς περὶ τὸν πλοῦτον διατριβαῖς ἑαυτὸν ἐνδεδωκώς, ἐπὶ δὲ Πομπήϊον εὐθὺς ἀΐξας καὶ λαβόμενος ἐντόνως αὐτοῦ περί τε τῶν διατάξεων ἃς ἔλυσεν ἐκράτει, καὶ πλέον εἶχεν ἐν τῇ βουλῇ συναγωνιζομένου Κάτωνος. Ἐκπίπτων δὲ καὶ περιωθούμενος ὁ Πομπήϊος ἠναγκάζετο δημαρχοῦσι προσφεύγειν καὶ προσαρτᾶσθαι μειρακίοις· ὧν ὁ βδελυρώτατος καὶ θρασύτατος Κλώδιος ἀναλαβὼν αὐτὸν ὑπέρριψε τῷ δήμῳ, καὶ παρ´ ἀξίαν κυλινδούμενον ἐν ἀγορᾷ ἔχων καὶ περιφέρων ἐχρῆτο τῶν πρὸς χάριν ὄχλου καὶ κολακείαν γραφομένων καὶ λεγομένων βεβαιωτῇ, καὶ προσέτι μισθὸν ᾔτει, ὥσπερ οὐ καταισχύνων, ἀλλὰ εὐεργετῶν, ὃν ὕστερον ἔλαβε παρὰ Πομπηΐου, προέσθαι Κικέρωνα, φίλον ὄντα καὶ πλεῖστα δὴ πεπολιτευμένον ὑπὲρ αὐτοῦ. Κινδυνεύοντι γὰρ αὐτῷ καὶ δεομένῳ βοηθείας οὐδὲ εἰς ὄψιν προῆλθεν, ἀλλὰ τοῖς ἥκουσιν ἀποκλείσας τὴν αὔλειον ἑτέραις θύραις ᾤχετο ἀπιών. Κικέρων δὲ φοβηθεὶς τὴν κρίσιν ὑπεξῆλθε τῆς Ῥώμης.

[47] Τότε δὲ Καῖσαρ ἐλθὼν ἀπὸ στρατείας ἥψατο πολιτεύματος ὃ πλείστην μὲν αὐτῷ χάριν ἐν τῷ παρόντι καὶ δύναμιν εἰσαῦθις ἤνεγκε, μέγιστα δὲ Πομπήϊον ἔβλαψε καὶ τὴν πόλιν. Ὑπατείαν μὲν γὰρ μετῄει πρώτην· ὁρῶν δὲ ὅτι Κράσσου πρὸς Πομπήϊον διαφερομένου θατέρῳ προσθέμενος ἐχθρῷ χρήσεται τῷ ἑτέρῳ, τρέπεται πρὸς διαλλαγὰς ἀμφοῖν, πρᾶγμα καλὸν μὲν ἄλλως καὶ πολιτικόν, αἰτίᾳ δὲ φαύλῃ καὶ μετὰ δεινότητος ὑπ´ ἐκείνου συντεθὲν ἐπιβούλως. Ἡ γὰρ ὥσπερ ἐν σκάφει τὰς ἀποκλίσεις ἐπανισοῦσα τῆς πόλεως ἰσχὺς εἰς ἓν συνελθοῦσα καὶ γενομένη μία τὴν πάντα πράγματα καταστασιάσασαν καὶ καταβαλοῦσαν ἀνανταγώνιστον ῥοπὴν ἐποίησεν.

XLIX. Ὁ γοῦν Κάτων τοὺς λέγοντας ὑπὸ τῆς ὕστερον γενομένης πρὸς Καίσαρα Πομπηΐῳ διαφορᾶς ἀνατραπῆναι τὴν πόλιν ἁμαρτάνειν ἔλεγεν αἰτιωμένους τὸ τελευταῖον· οὐ γὰρ τὴν στάσιν οὐδὲ τὴν ἔχθραν, ἀλλὰ τὴν σύστασιν καὶ τὴν ὁμόνοιαν αὐτῶν τῇ πόλει κακὸν πρῶτον γενέσθαι καὶ μέγιστον. ᾙρέθη μὲν γὰρ ὕπατος Καῖσαρ· εὐθὺς δὲ θεραπεύων τὸν ἄπορον καὶ πένητα κατοικίας πόλεων καὶ νομὰς ἀγρῶν ἔγραφεν, ἐκβαίνων τὸ τῆς ἀρχῆς ἀξίωμα καὶ τρόπον τινὰ δημαρχίαν τὴν ὑπατείαν καθιστάς. Ἐναντιουμένου δὲ τοῦ συνάρχοντος αὐτῷ Βύβλου, καὶ Κάτωνος ἐρρωμενέστατα τῷ Βύβλῳ παρεσκευασμένου βοηθεῖν, προαγαγὼν ὁ Καῖσαρ ἐπὶ τοῦ βήματος Πομπήϊον ἐμφανῆ καὶ προσαγορεύσας ἠρώτησεν εἰ τοὺς νόμους ἐπαινοίη· τοῦ δὲ συμφήσαντος, « Οὐκοῦν, » εἶπεν, « ἄν τις τοὺς νόμους βιάζηται, εἰς τὸν δῆμον ἀφίξῃ βοηθῶν; » « Πάνυ μὲν οὖν, » ἔφη ὁ Πομπήϊος, « ἀφίξομαι, πρὸς τοὺς ἀπειλοῦντας τὰ ξίφη μετὰ ξίφους καὶ θυρεὸν κομίζων. »

Τούτου Πομπήϊος οὐδὲν οὔτε εἰπεῖν οὔτε ποιῆσαι μέχρι τῆς ἡμέρας ἐκείνης φορτικώτερον ἔδοξεν, ὥστε καὶ τοὺς φίλους ἀπολογεῖσθαι φάσκοντας ἐκφυγεῖν αὐτὸν ἐπὶ καιροῦ τὸ ῥῆμα. Τοῖς μέντοι μετὰ ταῦτα πραττομένοις φανερὸς ἦν ἤδη παντάπασιν ἑαυτὸν τῷ Καίσαρι χρήσασθαι παραδεδωκώς. Ἰουλίαν γὰρ τὴν Καίσαρος θυγατέρα, Καιπίωνι καθωμολογημένην καὶ γαμεῖσθαι μέλλουσαν ὀλίγων ἡμερῶν, οὐδενὸς ἂν προσδοκήσαντος ἔγημε Πομπήϊος, μείλιγμα Καιπίωνι τῆς ὀργῆς τὴν ἑαυτοῦ θυγατέρα καταινέσας, Φαύστῳ τῷ παιδὶ Σύλλα πρότερον ἐγγεγυημένην. Αὐτὸς δὲ Καῖσαρ ἔγημε Καλπουρνίαν τὴν Πείσωνος. [48] Ἐκ δὲ τούτου Πομπήϊος ἐμπλήσας στρατιωτῶν τὴν πόλιν ἅπαντα τὰ πράγματα βίᾳ κατεῖχε. Βύβλῳ τε γὰρ εἰς ἀγορὰν τῷ ὑπάτῳ κατιόντι μετὰ Λευκόλλου καὶ Κάτωνος ἄφνω προσπεσόντες κατέκλασαν τὰς ῥάβδους, αὐτοῦ δέ τις κοπρίων κόφινον ἐκ κεφαλῆς τοῦ Βύβλου κατεσκέδασε, δύο δὲ δήμαρχοι τῶν συμπροπεμπόντων ἐτρώθησαν. Οὕτω δὲ τῶν ἐνισταμένων τὴν ἀγορὰν ἐρημώσαντες ἐπεκύρωσαν τὸν περὶ τῆς διανομῆς τῶν χωρίων νόμον· ᾧ δελεασθεὶς ὁ δῆμος εἰς πᾶσαν ἤδη τιθασὸς αὐτοῖς ἐγεγόνει καὶ κατάντης πρᾶξιν, οὐδὲν πολυπραγμονῶν, ἀλλ´ ἐπιφέρων σιωπῇ τοῖς γραφομένοις τὴν ψῆφον. Ἐκυρώθησαν οὖν Πομπηΐῳ μὲν αἱ διατάξεις ὑπὲρ ὧν Λεύκολλος ἤριζε, Καίσαρι δὲ τὴν ἐντὸς Ἄλπεων καὶ τὴν ἐκτὸς ἔχειν Γαλατίαν καὶ Ἰλλυριοὺς εἰς πενταετίαν καὶ τέσσαρα τάγματα τέλεια στρατιωτῶν, ὑπάτους δὲ εἰς τὸ μέλλον εἶναι Πείσωνα τὸν Καίσαρος πενθερὸν καὶ Γαβίνιον, ἄνδρα τῶν Πομπηΐου κολάκων ὑπερφυέστατον.

L. Πραττομένων δὲ τούτων Βύβλος μὲν εἰς τὴν οἰκίαν κατακλεισάμενος ὀκτὼ μηνῶν οὐ προῆλθεν ὑπατεύων, ἀλλ´ ἐξέπεμπε διαγράμματα βλασφημίας ἀμφοῖν ἔχοντα καὶ κατηγορίας, Κάτων δὲ ὥσπερ ἐπίπνους καὶ φοιβόληπτος ἐν τῇ βουλῇ τὰ μέλλοντα τῇ πόλει καὶ τῷ Πομπηΐῳ προηγόρευε, Λεύκολλος δὲ ἀπειπὼν ἡσυχίαν ἦγεν ὡς οὐκέτι πρὸς πολιτείαν ὡραῖος· ὅτε δὴ καὶ Πομπήϊος ἔφη, γέροντι τὸ τρυφᾶν ἀωρότερον εἶναι τοῦ πολιτεύεσθαι. Ταχὺ μέντοι καὶ αὐτὸς ἐμαλάσσετο τῷ τῆς κόρης ἔρωτι καὶ προσεῖχεν ἐκείνῃ τὰ πολλὰ καὶ συνδιημέρευεν ἐν ἀγροῖς καὶ κήποις, ἠμέλει δὲ τῶν κατ´ ἀγορὰν πραττομένων, ὥστε καὶ Κλώδιον αὐτοῦ καταφρονῆσαι δημαρχοῦντα τότε καὶ θρασυτάτων ἅψασθαι πραγμάτων. Ἐπεὶ γὰρ ἐξέβαλε Κικέρωνα, καὶ Κάτωνα προφάσει στρατηγίας εἰς Κύπρον ἀπέπεμψε, Καίσαρος εἰς Γαλατίαν ἐξεληλακότος, αὐτῷ δὲ προσέχοντα τὸν δῆμον ἑώρα πάντα πράττοντι καὶ πολιτευομένῳ πρὸς χάριν, εὐθὺς ἐπεχείρει τῶν Πομπηΐου διατάξεων ἐνίας ἀναιρεῖν, καὶ Τιγράνην τὸν αἰχμάλωτον ἀφαρπάσας εἶχε σὺν αὑτῷ, καὶ τοῖς φίλοις δίκας ἐπῆγε, πεῖραν ἐν ἐκείνοις τῆς Πομπηΐου λαμβάνων δυνάμεως. Τέλος δέ, προελθόντος αὐτοῦ πρός τινα δίκην, ἔχων ὑφ´ αὑτῷ πλῆθος ἀνθρώπων ἀσελγείας καὶ ὀλιγωρίας μεστὸν αὐτὸς μὲν εἰς ἐπιφανῆ τόπον καταστὰς ἐρωτήματα τοιαῦτα προὔβαλλε· « Τίς ἐστιν αὐτοκράτωρ ἀκόλαστος; τίς ἀνὴρ ἄνδρα ζητεῖ; τίς ἑνὶ δακτύλῳ κνᾶται τὴν κεφαλήν; » οἱ δέ, ὥσπερ χορὸς εἰς ἀμοιβαῖα συγκεκροτημένος, ἐκείνου τὴν τήβεννον ἀνασείοντος ἐφ´ ἑκάστῳ μέγα βοῶντες ἀπεκρίναντο· « Πομπήϊος. »
 

Il lui prit alors un violent désir de reconquérir la Syrie, et de pénétrer par l’Arabie jusqu’à la mer Rouge, afin d’avoir de tous côtés, pour bornes à ses conquêtes, l’Océan qui environne la terre. En effet, il était le premier qui se fût ouvert dans l’Afrique, par ses victoires, un chemin jusqu’à la mer extérieure (51) ; en Espagne, il 378 avait donné la mer Atlantique pour borne à l’empire romain ; et, tout récemment encore, en poursuivant les AIbaniens, il s’était approché de bien près de la mer d’Hyrcanie. Il partit donc, dans le dessein de faire le tour de la mer Rouge ; car il voyait que Mithridate était difficile à suivre à main armée, et plus dangereux dans sa fuite que dans sa résistance. « Je vais lui laisser, disait-il, un ennemi plus fort que lui-même, la famine. » Et il mit des vaisseaux en croisière sur le Pont-Euxin, afin d’enlever les marchands qui porteraient des provisions dans le Bosphore : la peine de mort était décrétée contre ceux qui seraient pris. Il poursuivit sa route avec la plus grande partie de son armée, et arriva sur le champ de bataille où étaient les cadavres des soldats romains qui, sous Triarius (52), avaient combattu malheureusement contre Mithridate, et dont les corps étaient restés sans sépulture. Il les fit tous enterrer avec autant de soin que de magnificence. Ce devoir, négligé par Lucullus, semble avoir été une des principales causes de la haine que ses soldats avaient conçue contre lui.

Pompée soumit, par son lieutenant Afranius, les Arabes qui habitent autour du mont Amanus, et descendit dans la Syrie ; et, comme elle n’avait pas de rois légitimes, il la réduisit en province, et la déclara possession du peuple romain. Il subjugua la Judée, et fit prisonnier le roi Aristobule. II fonda quelques villes, rendit la liberté à d’autres, et punit les tyrans qui y avaient usurpé l’autorité. Mais il s’occupa surtout de rendre la justice, de concilier les différends des villes et des rois. Quand il ne pouvait se transporter en personne sur les lieux, il envoyait ses amis : c’est ce qu’il fit au sujet des pays que se disputaient les Arméniens et les Parthes. Ils s’en remirent à sa décision, et il leur envoya trois arbitres pour 379 juger leurs prétentions respectives ; car, si l’opinion qu’on avait de sa puissance était grande, on jugeait non moins favorablement de sa vertu et de sa douceur : c’était même par là qu’il couvrait la plupart des fautes de ses amis et de ceux qui avaient sa confiance : trop faible pour empêcher leurs méfaits ou pour les en punir, il montrait tant de bonté à ceux qui venaient se plaindre, qu’il leur faisait supporter patiemment la cupidité et la dureté de ses agents.

Personne ne jouissait auprès de lui d’un crédit plus grand que l’affranchi Démétrius, jeune homme qui ne manquait pas d’esprit, mais qui abusait de sa fortune. On raconte à son sujet que Caton le philosophe (53), lequel, jeune encore, avait déjà une grande réputation de sagesse et de magnanimité, alla voir la ville d’Antioche pendant que Pompée en était absent. Il marchait à pied, comme toujours, et ses amis le suivaient à cheval. Il aperçut, aux portes de la ville, une fouie de gens vêtus de robes blanches, et, des deux côtés du chemin, de jeunes garçons et des enfants rangés en haie : il crut que tous ces préparatifs étaient faits pour sa personne, et qu’on venait au-devant de lui ; et, comme il ne voulait aucune cérémonie, il ordonna à ses amis de descendre de cheval, et de l’accompagner à pied. Lorsqu’ils eurent joint cette troupe, celui qui réglait la fête et qui avait placé tout le monde vint au-devant d’eux, avec une verge à la main et une couronne sur la tête, et leur demanda où ils avaient laissé Démétrius, et à quelle heure il arriverait. Les amis de Caton éclatèrent de rire : « Ο malheureuse république ! » s’écria Caton ; et il poursuivit son chemin sans rien dire davantage.

Il est vrai que Pompée adoucissait la haine qu’on 380 portait à Démétrius, en supportant lui-même patiemment ses insolences sans jamais se fâcher. On assure, en effet, que souvent, tandis que Pompée attendait les convives qu’il avait priés à souper, et s’occupait de leur faire accueil, Démétrius était déjà assis à table, le bonnet sur la tête (54), arrogamment enfoncé jusqu’au-dessous des oreilles. Avant même son retour en Italie, il avait acquis les plus belles maisons de campagne des environs de Rome, et les plus beaux parcs pour les exercices ; il avait des jardins magnifiques, qu’on appelait les jardins de Démétrius ; au lieu que Pompée, jusqu’à son troisième triomphe, était logé d’une façon simple et modeste. Ce ne fut qu’après avoir construit ce théâtre splendide et renommé, qu’il se fit bâtir, comme un accessoire à cet édifice, une maison plus belle que la première, mais qui n’était pas faite pour exciter L’envie. Aussi, celui qui en fut le maître après Pompée fut tout étonné en y entrant, et demanda où donc soupait le grand Pompée : c’est là, du moins, ce qu’on raconte.

Le roi de l’Arabie Pétrée, qui n’avait pas fait jusque-là grand compte de la puissance romaine, effrayé à l’approche de Pompée, lui écrivit qu’il était disposé à lui obéir en tout ce qui serait à son gré. Pompée, pour l’affermir dans sa résolution, mena son armée devant Pétra. Mais cette expédition fut généralement blâmée ; on n’y vit qu’un prétexte pour cesser de poursuivre Mithridate : « Il fallait, disait-on, que Pompée tournât toutes ses forces contre l’ancien antagoniste de Rome, qui commençait à rallumer la guerre, et qui s’apprêtait, d’après les nouvelles qu’on avait reçues du Bosphore, à traverser la Scythie et la Péonie (55), pour envahir l’Italie avec son armée. » Mais Pompée, persuadé qu’il était plus facile de ruiner  381 sa puissance en lui laissant continuer la guerre que de s’emparer de sa personne dans la fuite, ne voulait pas s’amuser sans fruit à le poursuivre, et cherchait, pour gagner du temps, à faire d’autres expéditions en attendant le moment favorable. Mais la Fortune trancha la difficulté. Il n’était pas loin de Pétra, et venait d’asseoir son camp pour ce jour-là : comme il s’exerçait hors des retranchements à faire manœuvrer un cheval, il vit arriver du royaume de Pont des courriers qui apportaient d’heureuses nouvelles. On le reconnut incontinent aux lauriers qui, en pareil cas, entourent, selon la coutume des Romains, la pointe de leurs javelines. Les soldats, les ayant aperçus, accoururent auprès de Pompée. Il voulait, avant de donner audience aux courriers, achever son exercice ; mais les soldats le supplièrent à grands cris d’y surseoir un instant. Il descendit donc de cheval, prit les dépêches, et entra dans le camp. Il n’y avait point de tribunal dressé ; et les soldats n’eurent pas la patience d’en élever un à leur ordinaire, en coupant d’épaisses mottes de terre et en les entassant les unes sur les autres : dans leur curiosité et leur impatience de savoir des nouvelles, ils amoncelèrent les bâts des bêtes de somme, et en firent un tribunal. Pompée y monte, et leur annonce que Mithridate est mort ; que la révolte de son fils Pharnace l’a porté à se tuer lui-même ; que Pharnace s’est emparé de tous les États de son père, et qu’il lui mande, dans ses lettres, qu’il en a pris possession en son nom et au nom des Romains.

Aussitôt l’armée se livre aux transports d’une joie bien naturelle ; on fait des sacrifices et des festins, comme s’il était mort, dans la personne de Mithridate, un nombre infini d’ennemis. Pompée, ayant mis à ses exploits une fin beaucoup plus facile qu’il n’avait pu l’espérer, partit de l’Arabie, et traversa d’une marche rapide les provinces qui la séparent de la Galatie, pour se rendre à Amisus. 382 Il trouva, dans cette ville, des présents magnifiques que Pharnace lui envoyait, les cadavres de plusieurs princes du sang royal, et celui de Mithridate lui-même : ce dernier n’était pas facile à reconnaître aux traits du visage, parce que les esclaves qui l’avaient embaumé avaient oublié de dessécher la cervelle ; mais ceux qui furent curieux de l’examiner le reconnurent aux cicatrices de la face. Pompée refusa de le voir ; et, pour détourner la vengeance céleste, il le renvoya à Sinope. Du reste, il admira la magnificence du costume que portait habituellement Mithridate, et la grandeur et l’éclat de ses armes, encore que Publius eût volé le fourreau de l’épée, qui avait coûté quatre cents talents (56), et l’eût vendu à Ariarathe. Caïus, qui avait été nourri avec Mithridate, s’était aussi emparé du diadème, ouvrage d’un travail admirable, et l’avait donné secrètement à Faustus, fils de Sylla, qui le lui-avait demandé. Pompée ignorait alors ces deux vols ; mais, dans la suite, Pharnace en découvrit les auteurs, et les fit punir.

Pompée, après avoir tout réglé, tout affermi dans ces provinces, voyagea avec beaucoup de pompe, en célébrant sur sa route des fêtes et des réjouissances publiques. A Mitylène, il déclara la ville libre, par estime pour Théophane ; et il assista à la lutte des poètes, qui est une des institutions du pays : ils avaient pris pour unique sujet de leurs ouvrages les exploits de Pompée. Il fut si charmé de leur théâtre, qu’il en fit lever et dessiner le plan, pour en faire exécuter à Rome un pareil, mais plus grand et plus magnifique. En passant à Rhodes, il y entendit discourir tous les sophistes, et leur donna à chacun un talent (57), Posidonius (58) a laissé par écrit le dis- 383 cours qu’il prononça devant Pompée, pour réfuter l’opinion d’Hermagoras (59) le rhéteur sur la Question générale. Dans Athènes, Pompée traita les philosophes avec la même générosité qu’à Rhodes, et il fit présent à la ville de cinquante talents (60) pour exécuter des restaurations monumentales.

Il comptait arriver en Italie comblé de gloire, et aussi désiré dans sa maison qu’il désirait lui-même de s’y retrouver. Mais ce démon ennemi qui prend à cœur de mêler toujours aux plus grands biens et aux plus éclatantes faveurs de la Fortune quelque portion de mal, lui préparait depuis longtemps, pour le retour, de cuisants chagrins. Mucia avait tenu depuis son départ une conduite des plus scandaleuses : tant qu’il fut éloigné, il méprisa tous les bruits qui en couraient ; mais, quand il se vit près de l’Italie, et qu’il eut réfléchi à loisir sur les rapports qu’on lui avait faits, il lui envoya l’acte de divorce, sans avoir fait connaître, ni alors, ni depuis, les motifs de cette répudiation ; mais on les trouve dans les lettres de Cicéron.

Des rumeurs de toute sorte avaient précédé son arrivée dans Rome, et y avaient causé un grand trouble, parce qu’on craignait qu’il n’entrât dans la ville avec son armée, et qu’il n’usurpât l’autorité souveraine. Crassus, soit qu’il le craignit réellement, ou, comme il est plus vraisemblable, pour accréditer cette calomnie et aigrir encore l’envie qu’on portait à Pompée, sortit secrètement de Rome avec ses enfants et ses trésors. Mais Pompée, a peine entré en Italie, assembla ses soldats ; et, après un discours fort convenable, pour les remercier de leurs services, il leur ordonna de se disperser chacun dans sa ville, de vaquer à leurs affaires, et de ne pas 384 oublier de revenir à Rome pour le triomphe. L’armée se sépara donc ; et cette nouvelle, qui se fut bientôt répandue partout, produisit un effet admirable. Les villes, voyant le grand Pompée sans aucune escorte de gens de guerre, accompagné seulement d’un petit nombre d’amis, comme au retour d’un simple voyage, se répandirent au-devant de lui, entraînées par un sentiment d’affection, et lui firent cortège jusqu’à Rome, où il arriva avec de plus grandes forces que celles dont il disposait auparavant ; et, s’il avait eu envie de remuer, et d’introduire des nouveautés, il n’aurait eu nul besoin de son armée.

La loi ne lui permettait pas d’entrer dans Rome avant le triomphe : il envoya donc prier le Sénat de différer l’élection des consuls, et de lui accorder la grâce de pouvoir appuyer par sa présence la candidature de Pison. Mais, sur l’opposition de Caton, sa demande fut rejetée. La franchise et la fermeté avec laquelle Caton défendait ouvertement, seul entre tous, le parti de la justice, inspira une vive admiration à Pompée, et lui fit désirer de se le rendre favorable, à quelque prix ce fût. Caton avait deux nièces : Pompée voulait épouser l’une, et donner l’autre à son fils. Caton, qui soupçonna que la demande n’était qu’un moyen de séduction, et que Pompée visait à le corrompre par dette alliance, le refusa, au grand regret de sa femme et de sa sœur, dépitées de lui voir rejeter l’alliance du grand Pompée. Cependant Pompée, pour soutenir les prétentions d’Afranius au consulat, répandit de l’argent parmi les tribus ; et c’est dans les jardins mêmes de Pompée que se faisait la dis¬tribution. On le sut bientôt dans toute la ville ; et Pompée fut généralement blâmé de rendre vénale, pour des hommes qui ne pouvaient l’obtenir par leur vertu, une charge qu’il avait lui-même obtenue comme le prix de ses exploits. « Voilà, dit alors Caton à sa femme et à sa sœur, voilà les reproches dont nous eussions partagé la 385 honte, en devenant les alliés de Pompée. » Ces paroles leur firent reconnaître que Caton avait mieux jugé qu’elles ce qu’il convenait de faire.

Quoique le triomphe de Pompée eût été divisé en deux journées, ce temps ne suffit pas pour en étaler toute la magnificence. Une grande partie de ce qu’on avait préparé ne put être exposée aux regards du public ; et il y avait de quoi en embellir et en décorer un second triomphe. La pompe était précédée d’écriteaux portant les noms des nations conquises : c’étaient le Pont, l’Arménie, la Cappadoce, la Paphlagonie, la Médie, la Colchide, les Ibères, les Albaniens, la Syrie, la Cilicie, la Mésopotamie, la Phénicie, la Palestine, la Judée, l’Arabie ; les pirates complètement défaits sur terre et sur mer. On y voyait que Pompée avait pris, dans ces contrées, mille forteresses et environ trois cents villes, enlevé aux pirates huit cents vaisseaux, et repeuplé trente-neuf villes, que leurs habitants avaient abandonnées. Les écriteaux disaient en outre que les revenus publics, qui ne montaient avant Pompée qu’à cinquante millions de drachmes (61), avaient été portés, par ses conquêtes, à quatre-vingt-un millions cinq cent mille drachmes ; qu’il avait versé dans le trésor public, tant en argent monnayé qu’en meubles d’or et d’argent, vingt mille talents (62), sans compter ce qu’il avait donné à ses soldats, dont le moins récompensé avait reçu quinze cents drachmes. Les prisonniers qu’on mena en triomphe étaient, outre les chefs des pirates, le fils de Tigrane, roi d’Arménie, avec sa femme et sa fille ; Zozime, femme du vieux Tigrane ; Aristobule, roi des Juifs ; une sœur et cinq des enfants de Mithridate ; des femmes scythes, des otages des Albaniens, des Ibères et du roi de Comagène. On portait 386 autant de trophées qu’il avait gagné de batailles, soit en personne, soit par ses lieutenants. Mais, ce qui relevait surtout sa gloire, ce qui n’était jamais arrivé à nul Romain avant lui, il triomphait de la troisième partie du monde, après avoir déjà triomphé des deux autres. On avait vu, il est vrai, d’autres Romains honorés de trois triomphes ; mais Pompée avait triomphé la première fois de l’Afrique ; la seconde, de l’Europe : et cette dernière fois il triomphait de l’Asie : c’était achever, si je puis ainsi dire, de triompher de la terre entière. Il était pourtant encore assez jeune ; et ceux qui le comparent à Alexandre, et veulent, à tout prix, établir leur ressemblance, prétendent qu’il n’avait pas tout à fait trente-quatre ans ; mais, dans la réalité, il approchait de quarante (63).

Heureux s’il eût terminé sa vie dans le temps qu’il avait la fortune d’Alexandre ! Mais le reste de sa vie fut rempli ou de prospérités qui tirent de lui un objet d’envie, ou d’adversités sans remède ; car, en usant injustement, pour complaire à autrui, de l’autorité qu’il avait acquise par des voies légitimes, il perdait de sa réputation autant qu’il augmentait la puissance de ceux qu’il favorisait. Ainsi, sans s’en apercevoir, il trouva sa perte dans sa force même et dans sa grandeur ; et, de même que les endroits et les quartiers les mieux fortifiés d’une ville deviennent un surcroît de force pour les ennemis, une fois ceux-ci entrés dans la place, de même César, élevé par la puissance de Pompée, le ruina et le renversa par la force même qu’il avait reçue de lui contre ses concitoyens. Voici comment les choses se passèrent.

Quand Lucullus revint d’Asie, tout couvert des outrages de Pompée, le Sénat s’empressa de lui faire une 387 réception honorable, et chercha, surtout après le retour de Pompée, à ranimer son ambition, en l’invitant à s’occuper des affaires du gouvernement. Mais le courage et l’activité de Lucullus étaient bien refroidis : il s’était abandonné à l’oisiveté, et à toutes les jouissances que donnent les richesses. Il prit néanmoins aussitôt son élan contre Pompée, et l’attaqua vigoureusement au sujet des ordonnances qu’il avait annulées en Asie ; et, soutenu de l’appui de Caton, il prenait le dessus, et l’emportait dans le Sénat. Pompée, qui se sentait le plus faible et se voyait rebuté partout, fut forcé de recourir aux tribuns du peuple, et de s’attacher une foule de jeunes gens. Clodius, le plus scélérat et le plus audacieux de ces misérables, le maniait à son gré : il le jetait à la tête du peuple ; il avilissait sa dignité en le traînant sans cessée après lui dans les assemblées publiques ; il le faisait servir à confirmer toutes les nouveautés qu’il proposait dans la vue de flatter la populace et de s’insinuer dans sa faveur. Il alla plus loin encore ; et, comme s’il eût rendu à Pompée des services véritables, tandis qu’il ne, faisait que le déshonorer, il exigea et obtint de lui, pour salaire, qu’il abandonnât Cicéron, son ami, et qui, dans les actes de sa vie publique, avait travaillé avec un grand zèle pour les intérêts de Pompée. Cicéron, dans le danger dont il était menacé, invoqua le secours de Pompée, qui ne voulut pas le voir ; Pompée fit même refuser l’entrée de sa maison à ceux qui venaient de sa part, et sortit par une autre porte. Cicéron, qui craignit l’issue du jugement, sortit secrètement de Rome.

Vers ce temps-là, César, revenu de sa préture d’Espagne, avait formé une intrigue politique qui lui acquit dans ce moment une grande faveur, et, dans la suite, une puissance considérable, mais qui devint funeste à Pompée et à la république. Il briguait son premier consulat ; et, comme il voyait que, tant que Crassus et Pom- 388 pée seraient mal ensemble, il ne pourrait s’attacher à l’un sans avoir l’autre pour ennemi, il travailla à les réconcilier : noble action sans doute, et digne d’un homme d’État, si le motif n’en eût été condamnable, et si l’habileté qu’il déploya dans l’exécution n’eût pas couvert un mauvais dessein. Cette puissance, divisée entre deux rivaux, maintenait l’équilibre dans Rome, ainsi que fait dans un navire la cargaison également répartie ; mais, dès qu’elle fut réunie et pesa tout entière sur un seul point, elle n’eut plus de contre-poids, et finit par ébranler la république et la renverser de fond en comble.

On disait un jour, devant Caton, que les différends survenus depuis entre César et Pompée avaient causé la ruine de la république : « Vous vous trompez, dit-il, de l’imputer aux derniers événements ; ce n’est ni leur discorde, ni leur inimitié, c’est leur amitié et leur union, qui ont été pour Rome le premier malheur et le plus funeste. » Ce fut là, en effet, ce qui porta César au consulat ; et il l’eut à peine obtenu qu’il proposa, pour flatter la populace, les pauvres et les indigents, l’établissement de nouvelles colonies et des partages de terres : avilissant ainsi la dignité de sa magistrature, et faisant, en quelque sorte, dégénérer en tribunat la puissance consulaire. Bibulus, son collègue, s’opposait à ces entreprises ; et Caton se préparait à soutenir Bibulus de toute sa force, lorsque César amène Pompée à la tribune, et lui demande à haute voix s’il approuve ses lois. Sur sa réponse affirmative, il lui demande encore : « Si quelqu’un use de violence contre elles, viendras-tu auprès du peuple pour les soutenir ? — Oui certes, dit Pompée, je viendrai ; et, contre ceux qui nous menacent de l’épée, j’apporterai l’épée et le bouclier. »

Pompée n’avait encore rien fait qui eût ce caractère de violence ; et ses amis disaient, pour l’excuser, que cette 389 parole lui était échappée sans réflexion. Mais tout ce qu’il fit depuis ne prouva que trop qu’il s’était entièrement livré aux volontés de César. Car, peu de temps après, il épousa, contre l’attente de tout le monde, Julie, fille de César, promise à Cépion, et dont les noces avec celui-ci étaient déjà préparées ; et, pour calmer le ressentiment de Cépion, il lui accorda sa propre fille, qui avait été fiancée auparavant à Faustus, fils de Sylla. Pour César, il épousa Calpurnia, fille de Pison. De ce moment, Pompée remplit la ville de soldats, et s’empara des affaires à force ouverte. Le consul Bibulus étant descendu au Forum avec Lucullus et Caton, des soldats tombèrent sur eux tout d’un coup, et brisèrent les faisceaux : on jeta même un panier d’ordures sur Bibulus, qui en fut couvert de la tête aux pieds ; et deux tribuns du peuple, qui l’accompagnaient, furent blessés. Ces violences chassèrent du Forum tous ceux qui eussent résisté aux desseins de César et de Pompée, et la loi sur le partage des terres fut ratifiée. Le peuple, séduit par cet appât, se laissa conduire à leur gré ; et, sans songer à faire la moindre opposition, il donna son suffrage en silence. On confirma les ordonnances de Pompée, que Lucullus attaquait ; César eut pour cinq ans le gouvernement des Gaules cisalpine et transalpine et de l’Illyrie, avec quatre légions complètes ; et on désigna consuls pour l’année suivante Pison, beau-père de César, et Gabinius, le plus outré des flatteurs de Pompée.

Bibulus, ne pouvant arrêter ces désordres, se tint renfermé dans sa maison, et n’en sortit pas les derniers mois de son consulat : il se contentait d’envoyer afficher des placards pleins d’invectives et d’accusations contre César et Pompée. Caton, comme inspiré par un esprit prophétique, annonçait dans le Sénat les malheurs qui menaçaient la république et Pompée. Lucullus renonça aux affaires publiques, sous prétexte que son âge ne lui per- 390 mettait plus de s’y livrer, et se tint dans le repos ; et ce fut alors que Pompée lui dit qu’il était moins de saison pour un vieillard de s’abandonner aux délices que de vaquer aux soins de l’État. Du reste, il se laissa bientôt lui-même amollir par son amour pour sa jeune femme. Uniquement occupé de lui plaire, il passait les journées entières avec elle, dans ses maisons de campagne et dans ses jardins, sans s’inquiéter de ce qui se passait au Forum. Aussi Clodius même, alors tribun du peuple, n’ayant plus pour lui que du mépris, osa se porter aux entreprises les plus audacieuses, Après qu’il eut chassé Cicéron de Rome, et relégué Caton en Cypre, sous prétexte d’une expédition militaire ; après qu’il eut vu César partir pour la Gaule, et qu’il fut assuré du dévouement du peuple, en s’étudiant à lui complaire dans tous les actes de son administration, il entreprit aussitôt d’annuler quelques-unes des ordonnances de Pompée ; il enleva de force Tigrane de prison, et le retint chez lui ; il suscita des procès aux amis de Pompée, pour essayer, dans leurs personnes, jusqu’où allait la puissance de leur protecteur. Enfin, un jour que Pompée était venu assister à l’instruction d’un procès, Clodius, entouré d’une troupe de gens sans pudeur et sans frein, monta sur un lieu élevé, d’où il pouvait être vu de toute l’assemblée, et fit à haute voix les questions suivantes : « Quel est le souverain intempérant ? Quel est l’homme qui cherche un homme ? Qui est celui qui se gratte la tête avec un seul doigt ? » Et ses satellites, comme un chœur qui donne la réplique dans le dialogue, répondaient avec de grands cris à chaque question, lorsqu’il secouait sa toge : « C’est Pompée ! »

 


 

LI. [49] Ἠνία μὲν οὖν καὶ ταῦτα Πομπήϊον ἀήθη τοῦ κακῶς ἀκούειν ὄντα καὶ μάχης τοιαύτης ἄπειρον· ἤχθετο δὲ μᾶλλον αἰσθανόμενος τὴν βουλὴν ἐπιχαίρουσαν αὐτῷ προπηλακιζομένῳ καὶ διδόντι δίκην τῆς Κικέρωνος προδοσίας. Ἐπεὶ δὲ καὶ πληγὰς ἐν ἀγορᾷ μέχρι τραυμάτων συνέβη γενέσθαι, καὶ Κλωδίου τις οἰκέτης παραδυόμενος ἐν ὄχλῳ διὰ τῶν περιεστώτων πρὸς τὸν Πομπήϊον ἠλέγχθη ξίφος ἔχειν, ταῦτα ποιούμενος πρόφασιν, ἄλλως δὲ τοῦ Κλωδίου τὴν ἀσέλγειαν καὶ τὰς βλασφημίας δεδιώς, οὐκέτι προῆλθεν εἰς ἀγορὰν ὅσον ἐκεῖνος ἦρχε χρόνον, ἀλλ´ οἰκουρῶν διετέλει καὶ σκεπτόμενος μετὰ τῶν φίλων ὅπως ἂν ἐξακέσαιτο τῆς βουλῆς καὶ τῶν ἀρίστων τὴν πρὸς αὐτὸν ὀργήν. Κουλλέωνι μὲν οὖν κελεύοντι τὴν Ἰουλίαν ἀφεῖναι καὶ μεταβαλέσθαι πρὸς τὴν σύγκλητον ἀπὸ τῆς Καίσαρος φιλίας οὐ προσέσχε, τοῖς δὲ Κικέρωνα καταγαγεῖν ἀξιοῦσιν, ἄνδρα καὶ Κλωδίῳ πολεμιώτατον καὶ τῇ βουλῇ προσφιλέστατον, ἐπείσθη· καὶ προαγαγὼν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ δεόμενον σὺν χειρὶ πολλῇ, τραυμάτων ἐν ἀγορᾷ γενομένων καί τινων ἀναιρεθέντων, ἐκράτησε τοῦ Κλωδίου.

LII. Καὶ νόμῳ κατελθὼν ὁ Κικέρων τήν τε βουλὴν εὐθὺς τῷ Πομπηΐῳ διήλλαττε, καὶ τῷ σιτικῷ νόμῳ συνηγορῶν τρόπῳ τινὶ πάλιν γῆς καὶ θαλάττης, ὅσην ἐκέκτηντο Ῥωμαῖοι, κύριον ἐποίει Πομπήϊον. Ἐπ´ αὐτῷ γὰρ ἐγίνοντο λιμένες, ἐμπόρια, καρπῶν διαθέσεις, ἑνὶ λόγῳ, τὰ τῶν πλεόντων πράγματα, τὰ τῶν γεωργούντων. Κλώδιος δὲ ᾐτιᾶτο μὴ γεγράφθαι τὸν νόμον διὰ τὴν σιτοδείαν, ἀλλ´ ὅπως ὁ νόμος γραφείη γεγονέναι τὴν σιτοδείαν, ὥσπερ ἐκ λιποθυμίας αὐτοῦ μαραινομένην τὴν δύναμιν ἀρχῇ νέᾳ πάλιν ἀναζωπυροῦντος καὶ ἀναλαμβάνοντος. Ἕτεροι δὲ τοῦ ὑπάτου Σπινθῆρος ἀποφαίνουσι τοῦτο σόφισμα, κατακλείσαντος εἰς ἀρχὴν μείζονα Πομπήϊον, ὅπως αὐτὸς ἐκπεμφθῇ Πτολεμαίῳ τῷ βασιλεῖ βοηθῶν. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ Κανίδιος εἰσήνεγκε δημαρχῶν νόμον, ἄνευ στρατιᾶς Πομπήϊον ἔχοντα ῥαβδούχους δύο διαλλάττειν Ἀλεξανδρεῦσι τὸν βασιλέα. Καὶ Πομπήϊος μὲν ἐδόκει τῷ νόμῳ μὴ δυσχεραίνειν, ἡ δὲ σύγκλητος ἐξέβαλεν, εὐπρεπῶς σκηψαμένη δεδιέναι περὶ τἀνδρός. Ἦν δὲ γράμμασιν ἐντυχεῖν διερριμμένοις κατ´ ἀγορὰν καὶ παρὰ τὸ βουλευτήριον ὡς δὴ Πτολεμαίου δεομένου Πομπήϊον : αὐτῷ στρατηγὸν ἀντὶ τοῦ Σπινθῆρος δοθῆναι.

Τιμαγένης δὲ καὶ ἄλλως τὸν Πτολεμαῖον οὐκ οὔσης ἀνάγκης ἀπελθεῖν φησι, καὶ καταλιπεῖν Αἴγυπτον ὑπὸ Θεοφάνους πεισθέντα πράττοντος Πομπηΐῳ χρηματισμοὺς καὶ στρατηγίας καινῆς ὑπόθεσιν. Ἀλλὰ τοῦτο μὲν οὐχ οὕτως ἡ Θεοφάνους μοχθηρία πιθανὸν ὡς ἄπιστον ἡ Πομπηΐου ποιεῖ φύσις, οὐκ ἔχουσα κακόηθες οὐδ´ ἀνελεύθερον οὕτω τὸ φιλότιμον.

[50] Ἐπισταθεὶς δὲ τῇ περὶ τὸ σιτικὸν οἰκονομίᾳ καὶ πραγματείᾳ, πολλαχοῦ μὲν ἀπέστειλε πρεσβευτὰς καὶ φίλους, αὐτὸς δὲ πλεύσας εἰς Σικελίαν καὶ Σαρδόνα καὶ Λιβύην ἤθροιζε σῖτον. Ἀνάγεσθαι δὲ μέλλων πνεύματος μεγάλου κατὰ θάλατταν ὄντος καὶ τῶν κυβερνητῶν ὀκνούντων, πρῶτος ἐμβὰς καὶ κελεύσας τὴν ἄγκυραν αἴρειν ἀνεβόησε· « Πλεῖν ἀνάγκη, ζῆν οὐκ ἀνάγκη. » Τοιαύτῃ δὲ τόλμῃ καὶ προθυμίᾳ χρώμενος μετὰ τύχης ἀγαθῆς ἐνέπλησε σίτου τὰ ἐμπόρια καὶ πλοίων τὴν θάλασσαν, ὥστε καὶ τοῖς ἐκτὸς ἀνθρώποις ἐπαρκέσαι τὴν περιουσίαν ἐκείνης τῆς παρασκευῆς, καὶ γενέσθαι καθάπερ ἐκ πηγῆς ἄφθονον ἀπορροὴν εἰς πάντας.

LIII. [51] Ἐν τούτῳ δὲ τῷ χρόνῳ μέγαν ἦραν οἱ Κελτικοὶ πόλεμοι Καίσαρα· καὶ δοκῶν πορρωτάτω τῆς Ῥώμης ἀπεῖναι καὶ συνηρτῆσθαι Βέλγαις καὶ Σουήβοις καὶ Βρεττανοῖς, ἐλάνθανεν ὑπὸ δεινότητος ἐν μέσῳ τῷ δήμῳ καὶ τοῖς κυριωτάτοις πράγμασι καταπολιτευόμενος τὸν Πομπήϊον. Αὐτὸς μὲν γὰρ ὡς σῶμα τὴν στρατιωτικὴν δύναμιν περικείμενος, οὐκ ἐπὶ τοὺς βαρβάρους, ἀλλ´ ὥσπερ ἐν θήραις καὶ κυνηγεσίοις τοῖς πρὸς ἐκείνους ἀγῶσι γυμνάζων, διεπόνει, καὶ κατεσκεύαζεν ἄμαχον καὶ φοβεράν, χρυσὸν δὲ καὶ ἄργυρον καὶ τἆλλα λάφυρα καὶ τὸν ἄλλον πλοῦτον τὸν ἐκ πολέμων τοσούτων περιγινόμενον εἰς τὴν Ῥώμην ἀποστέλλων, καὶ διαπειρῶν ταῖς δωροδοκίαις καὶ συγχορηγῶν ἀγορανόμοις καὶ στρατηγοῖς καὶ ὑπάτοις καὶ γυναιξὶν αὐτῶν, ᾠκειοῦτο πολλούς· ὥστε ὑπερβαλόντος αὐτοῦ τὰς Ἄλπεις καὶ διαχειμάζοντος ἐν Λούκῃ, τῶν μὲν ἄλλων ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν ἁμιλλωμένων καὶ φερομένων πολὺ πλῆθος γενέσθαι, συγκλητικοὺς δὲ διακοσίους, ἐν οἷς καὶ Πομπήϊος ἦν καὶ Κράσσος, ἀνθυπάτων δὲ καὶ στρατηγῶν ἑκατὸν εἴκοσι ῥάβδους ἐπὶ ταῖς Καίσαρος θύραις ὀφθῆναι.

Τοὺς μὲν οὖν ἄλλους ἅπαντας ἐμπλήσας ἐλπίδων καὶ χρημάτων ἀπέστελλε, Κράσσῳ δὲ καὶ Πομπηΐῳ πρὸς αὐτὸν ἐγένοντο συνθῆκαι, μετιέναι μὲν ὑπατείας ἐκείνους καὶ Καίσαρα συλλαμβάνειν αὐτοῖς, πέμποντα τῶν στρατιωτῶν συχνοὺς ἐπὶ τὴν ψῆφον, ἐπὰν δὲ αἱρεθῶσι τάχιστα, πράττειν μὲν ἑαυτοῖς ἐπαρχιῶν καὶ στρατοπέδων ἡγεμονίας, Καίσαρι δὲ τὰς οὔσας βεβαιοῦν εἰς ἄλλην πενταετίαν. Ἐπὶ τούτοις ἐξενεχθεῖσιν εἰς τοὺς πολλοὺς χαλεπῶς ἔφερον οἱ πρῶτοι· καὶ Μαρκελλῖνος ἐν τῷ δήμῳ καταστὰς ἀμφοῖν ἐναντίον ἠρώτησεν εἰ μετίασιν ὑπατείαν. Καὶ τῶν πολλῶν ἀποκρίνασθαι κελευόντων, πρῶτος Πομπήϊος εἶπεν ὡς τάχα μὲν ἂν μετέλθοι, τάχα δὲ οὐκ ἂν μετέλθοι· Κράσσος δὲ πολιτικώτερον· οὕτω γὰρ ἔφη πράξειν ὁποτέρως ἂν οἴηται τῷ κοινῷ συνοίσειν. Ἐπιφυομένου δὲ Πομπηΐῳ Μαρκελλίνου καὶ σφοδρῶς λέγειν δοκοῦντος, ὁ Πομπήϊος ἔφη πάντων ἀδικώτατον εἶναι τὸν Μαρκελλῖνον, ὃς χάριν οὐκ ἔχει λόγοις μὲν ἐξ ἀφώνου δι´ αὐτόν, ἐμετικὸς δὲ ἐκ πεινατικοῦ γενόμενος.

LIV. [52] Οὐ μὴν ἀλλὰ τῶν ἄλλων ἀποστάντων τοῦ παραγγέλλειν ὑπατείαν, Λεύκιον Δομέτιον Κάτων ἔπεισε καὶ παρεθάρρυνε μὴ ἀπειπεῖν· οὐ γὰρ ὑπὲρ ἀρχῆς, ἀλλ´ ὑπὲρ ἐλευθερίας εἶναι τὸν ἀγῶνα πρὸς τοὺς τυράννους. Οἱ δὲ περὶ τὸν Πομπήϊον φοβηθέντες τὸν τόνον τοῦ Κάτωνος, μὴ τὴν βουλὴν ἔχων ἅπασαν ἀποσπάσῃ καὶ μεταβάλῃ τοῦ δήμου τὸ ὑγιαῖνον, οὐκ εἴασαν εἰς ἀγορὰν κατελθεῖν τὸν Δομέτιον, ἀλλ´ ἐπιπέμψαντες ἐνόπλους ἄνδρας ἀπέκτειναν μὲν τὸν προηγούμενον λυχνοφόρον, ἐτρέψαντο δὲ τοὺς ἄλλους· ἔσχατος δὲ Κάτων ἀνεχώρησε, τρωθεὶς τὸν δεξιὸν πῆχυν ἀμυνόμενος πρὸ τοῦ Δομετίου.

Τοιαύτῃ δὲ ὁδῷ παρελθόντες ἐπὶ τὴν ἀρχὴν οὐδὲ τἆλλα κοσμιώτερον ἔπραττον. Ἀλλὰ πρῶτον μὲν τὸν Κάτωνα τοῦ δήμου στρατηγὸν αἱρουμένου καὶ τὴν ψῆφον ἐπιφέροντος, Πομπήϊος ἔλυσε τὴν ἐκκλησίαν οἰωνοὺς αἰτιώμενος, ἀντὶ δὲ Κάτωνος Βατίνιον ἀνηγόρευσαν, ἀργυρίῳ τὰς φυλὰς διαφθείραντες. Ἔπειτα νόμους διὰ Τρεβωνίου δημαρχοῦντος εἰσέφερον, Καίσαρι μέν, ὥσπερ ὡμολόγητο, δευτέραν ἐπιμετροῦντας πενταετίαν, Κράσσῳ δὲ Συρίαν καὶ τὴν ἐπὶ Πάρθους στρατείαν διδόντας, αὐτῷ δὲ Πομπηΐῳ Λιβύην ἅπασαν καὶ Ἰβηρίαν ἑκατέραν καὶ τέσσαρα τάγματα στρατιωτῶν, ὧν ἐπέχρησε δύο Καίσαρι δεηθέντι πρὸς τὸν ἐν Γαλατίᾳ πόλεμον. Ἀλλὰ Κράσσος μὲν ἐξῆλθεν εἰς τὴν ἐπαρχίαν ἀπαλλαγεὶς τῆς ὑπατείας, Πομπήϊος δὲ τὸ θέατρον ἀναδείξας ἀγῶνας ἦγε γυμνικοὺς καὶ μουσικοὺς ἐπὶ τῇ καθιερώσει, καὶ θηρῶν ἁμίλλας ἐν οἷς πεντακόσιοι λέοντες ἀνῃρέθησαν, ἐπὶ πᾶσι δὲ τὴν ἐλεφαντομαχίαν, ἐκπληκτικώτατον θέαμα, παρέσχεν.

LV. [53] Ἐπὶ τούτοις δὲ θαυμαστωθεὶς καὶ ἀγαπηθείς, αὖθις οὐκ ἐλάττονα φθόνον ἔσχεν, ὅτι πρεσβευταῖς φίλοις παραδοὺς τὰ στρατεύματα καὶ τὰς ἐπαρχίας, αὐτὸς ἐν τοῖς περὶ τὴν Ἰταλίαν ἡβητηρίοις, μετιὼν ἄλλοτε ἀλλαχόσε, μετὰ τῆς γυναικὸς διῆγεν, εἴτε ἐρῶν αὐτῆς, εἴτε ἐρῶσαν οὐχ ὑπομένων ἀπολιπεῖν· καὶ γὰρ καὶ τοῦτο λέγεται. Καὶ περιβόητον ἦν τῆς κόρης τὸ φίλανδρον, οὐ καθ´ ὥραν ποθούσης τὸν Πομπήϊον, ἀλλ´ αἴτιον ἔοικεν ἥ τε σωφροσύνη τοῦ ἀνδρὸς εἶναι μόνην γινώσκοντος τὴν γεγαμημένην, ἥ τε σεμνότης οὐκ ἄκρατον, ἀλλ´ εὔχαριν ἔχουσα τὴν ὁμιλίαν καὶ μάλιστα γυναικῶν ἀγωγόν, εἰ δεῖ μηδὲ Φλώραν ἁλῶναι τὴν ἑταίραν ψευδομαρτυριῶν.

 Ἐν δ´ οὖν ἀγορανομικοῖς ἀρχαιρεσίοις εἰς χεῖράς τινων ἐλθόντων καὶ φονευθέντων περὶ αὐτὸν οὐκ ὀλίγων ἀναπλησθεὶς αἵματος ἤλλαξε τὰ ἱμάτια. Πολλοῦ δὲ θορύβου καὶ δρόμου πρὸς τὴν οἰκίαν γενομένου τῶν κομιζόντων τὰ ἱμάτια θεραπόντων, ἔτυχε μὲν ἡ κόρη κύουσα, θεασαμένη δὲ καθῃμαγμένην τὴν τήβεννον ἐξέλιπε καὶ μόλις ἀνήνεγκεν, ἐκ δὲ τῆς ταραχῆς ἐκείνης καὶ τοῦ πάθους ἀπήμβλωσεν. Ὅθεν οὐδὲ οἱ μάλιστα μεμφόμενοι τὴν πρὸς Καίσαρα Πομπηΐου φιλίαν ᾐτιῶντο τὸν ἔρωτα τῆς γυναικός. Αὖθις μέντοι κυήσασα καὶ τεκοῦσα θῆλυ παιδίον ἐκ τῶν ὠδίνων ἐτελεύτησε, καὶ τὸ παιδίον οὐ πολλὰς ἡμέρας ἐπέζησε. Παρεσκευασμένου δὲ τοῦ Πομπηΐου τὸ σῶμα θάπτειν ἐν Ἀλβανῷ, βιασάμενος ὁ δῆμος εἰς τὸ Ἄρειον πεδίον κατήνεγκεν, οἴκτῳ τῆς κόρης μᾶλλον ἢ Πομπηΐῳ καὶ Καίσαρι χαριζόμενος. Αὐτῶν δὲ ἐκείνων μεῖζον ἐδόκει μέρος ἀπόντι Καίσαρι νέμειν ὁ δῆμος ἢ Πομπηΐῳ παρόντι τῆς τιμῆς.

LVI. Εὐθὺς γὰρ ἐκύμαινεν ἡ πόλις, καὶ πάντα τὰ πράγματα σάλον εἶχε καὶ λόγους διαστατικούς, ὡς ἡ πρότερον παρακαλύπτουσα μᾶλλον ἢ κατείργουσα τῶν ἀνδρῶν τὴν φιλαρχίαν οἰκειότης ἀνῄρηται. Μετ´ οὐ πολὺ δὲ καὶ Κράσσος ἐν Πάρθοις ἀπολωλὼς ἠγγέλλετο· καὶ τοῦτο κώλυμα ὂν μέγα τοῦ συμπεσεῖν τὸν ἐμφύλιον πόλεμον ἐκποδὼν ἐγεγόνει· δεδιότες γὰρ ἐκεῖνον ἀμφότεροι τοῖς πρὸς ἀλλήλους ἁμῶς γέ πως ἐνέμενον δικαίοις. Ἐπεὶ δὲ ἀνεῖλεν ἡ τύχη τὸν ἔφεδρον τοῦ ἀγῶνος, εὐθὺς ἦν εἰπεῖν τὸ κωμικόν, ὡς
ἅτερος πρὸς τὸν ἕτερον

ὑπαλείφεται τὼ χεῖρέ θ´ ὑποκονίεται.

Οὕτως ἡ τύχη μικρόν ἐστι πρὸς τὴν φύσιν. Οὐ γὰρ ἀποπίμπλησιν αὐτῆς τὴν ἐπιθυμίαν, ὅπου τοσοῦτον βάθος ἡγεμονίας καὶ μέγεθος εὐρυχωρίας δυοῖν ἀνδροῖν οὐκ ἐπέσχεν, ἀλλ´ ἀκούοντες καὶ ἀναγινώσκοντες ὅτι « τριχθὰ δὲ πάντα δέδασται » τοῖς θεοῖς, « ἕκαστος δ´ ἔμμορε τιμῆς, » ἑαυτοῖς οὐκ ἐνόμιζον ἀρκεῖν δυσὶν οὖσι τὴν Ῥωμαίων ἀρχήν.
[54] Καίτοι Πομπήϊος εἶπέ ποτε δημηγορῶν ὅτι πᾶσαν ἀρχὴν λάβοι πρότερον ἢ προσεδόκησε καὶ κατάθοιτο θᾶττον ἢ προσεδοκήθη. Καὶ νὴ Δία μαρτυρούσας εἶχεν ἀεὶ τὰς διαλύσεις τῶν στρατοπέδων. Τότε δὲ τὸν Καίσαρα δοκῶν οὐ προήσεσθαι τὴν δύναμιν ἐζήτει ταῖς πολιτικαῖς ἀρχαῖς ὀχυρὸς εἶναι πρὸς αὐτόν, ἄλλο δὲ οὐδὲν ἐνεωτέριζεν, οὐδὲ ἐβούλετο δοκεῖν ἀπιστεῖν, ἀλλ´ ὑπερορᾶν μᾶλλον καὶ καταφρονεῖν. Ἐπεὶ δὲ τὰς ἀρχὰς οὐ κατὰ γνώμην ἑώρα βραβευομένας, δεκαζομένων τῶν πολιτῶν, ἀναρχίαν ἐν τῇ πόλει περιεῖδε γενομένην·

LVII. καὶ λόγος εὐθὺς ἐχώρει πολὺς ὑπὲρ δικτάτορος, ὃν πρῶτος εἰς μέσον ἐξενεγκεῖν ἐτόλμησε Λουκίλλιος ὁ δήμαρχος, τῷ δήμῳ παραινῶν ἑλέσθαι δικτάτορα Πομπήϊον. Ἐπιλαβομένου δὲ Κάτωνος οὗτος μὲν ἐκινδύνευσε τὴν δημαρχίαν ἀποβαλεῖν, ὑπὲρ δὲ Πομπηΐου πολλοὶ τῶν φίλων ἀπελογοῦντο παριόντες ὡς οὐ δεομένου τῆς ἀρχῆς ἐκείνης οὐδὲ βουλομένου. Κάτωνος δὲ Πομπήϊον ἐπαινέσαντος καὶ προτρεψαμένου τῆς εὐκοσμίας ἐπιμεληθῆναι, τότε μὲν αἰδεσθεὶς ἐπεμελήθη, καὶ κατεστάθησαν ὕπατοι Δομέτιος καὶ Μεσσάλας, ὕστερον δὲ πάλιν ἀναρχίας γινομένης καὶ πλειόνων ἤδη τὸν περὶ τοῦ δικτάτορος λόγον ἐγειρόντων ἰταμώτερον, φοβηθέντες οἱ περὶ Κάτωνα μὴ βιασθῶσιν, ἔγνωσαν ἀρχήν τινα τῷ Πομπηΐῳ προέμενοι νόμιμον ἀποτρέψαι τῆς ἀκράτου καὶ τυραννικῆς ἐκείνης. Καὶ Βύβλος ἐχθρὸς ὢν Πομπηΐῳ πρῶτος ἀπεφήνατο γνώμην ἐν συγκλήτῳ Πομπήϊον μόνον ἑλέσθαι ὕπατον· ἢ γὰρ ἀπαλλαγήσεσθαι τῆς παρούσης τὴν πόλιν ἀκοσμίας, ἢ δουλεύσειν τῷ κρατίστῳ. Φανέντος δὲ παραδόξου τοῦ λόγου διὰ τὸν εἰπόντα, Κάτων ἀναστὰς καὶ παρασχὼν δόκησιν ὡς ἀντιλέξοι, γενομένης σιωπῆς εἶπε τὴν προκειμένην γνώμην αὐτὸς μὲν οὐκ ἂν εἰσενεγκεῖν, εἰσενηνεγμένῃ δὲ ὑφ´ ἑτέρου πείθεσθαι κελεύειν, πᾶσαν μὲν ἀρχὴν μᾶλλον αἱρούμενος ἀναρχίας, Πομπηΐου δὲ μηδένα βέλτιον ἄρξειν ἐν ταραχαῖς τηλικαύταις νομίζων. Δεξαμένης δὲ τῆς βουλῆς, καὶ ψηφισαμένης ὅπως ὕπατος αἱρεθεὶς ὁ Πομπήϊος ἄρχοι μόνος, εἰ δὲ αὐτὸς συνάρχοντος δεηθείη, μὴ θᾶττον δυοῖν μηνοῖν δοκιμάσας ἕλοιτο,

κατασταθεὶς οὕτως καὶ ἀποδειχθεὶς διὰ Σουλπικίου μεσοβασιλέως ὕπατος ἠσπάζετο φιλοφρόνως τὸν Κάτωνα, πολλὴν ὁμολογῶν χάριν ἔχειν καὶ παρακαλῶν γίνεσθαι σύμβουλον ἰδίᾳ τῆς ἀρχῆς. Κάτων δὲ χάριν μὲν ἔχειν αὐτῷ τὸν Πομπήϊον οὐκ ἠξίου· δι´ ἐκεῖνον γὰρ ὧν εἶπεν οὐδὲν εἰπεῖν, διὰ δὲ τὴν πόλιν· ἔσεσθαι δὲ σύμβουλος ἰδίᾳ παρακαλούμενος, ἐὰν δὲ μὴ παρακαλῆται, δημοσίᾳ φράσειν τὸ φαινόμενον. Τοιοῦτος μὲν οὖν Κάτων ἐν πᾶσι.

LVIII. [55] Πομπήϊος δὲ παρελθὼν εἰς τὴν πόλιν ἔγημε Κορνηλίαν θυγατέρα Μετέλλου Σκηπίωνος, οὐ παρθένον, ἀλλὰ χήραν ἀπολελειμμένην νεωστὶ Ποπλίου τοῦ Κράσσου παιδός, ᾧ συνῴκησεν ἐκ παρθενίας, ἐν Πάρθοις τεθνηκότος. Ἐνῆν δὲ τῇ κόρῃ πολλὰ φίλτρα δίχα τῶν ἀφ´ ὥρας. Καὶ γὰρ περὶ γράμματα καλῶς ἤσκητο καὶ περὶ λύραν καὶ γεωμετρίαν, καὶ λόγων φιλοσόφων εἴθιστο χρησίμως ἀκούειν. Καὶ προσῆν τούτοις ἦθος ἀηδίας καὶ περιεργίας καθαρόν, ἃ δὴ νέαις προστρίβεται γυναιξὶ τὰ τοιαῦτα μαθήματα· πατὴρ δὲ καὶ γένους ἕνεκα καὶ δόξης ἄμεμπτος. Ἀλλ´ ὅμως τοῦ γάμου τοῖς μὲν οὐκ ἤρεσκε τὸ μὴ καθ´ ἡλικίαν· υἱῷ γὰρ αὐτοῦ συνοικεῖν ὥραν εἶχεν ἡ Κορνηλία μᾶλλον· οἱ δὲ κομψότεροι τὸ τῆς πόλεως ἡγοῦντο παρεωρακέναι τὸν Πομπήϊον ἐν τύχαις οὔσης, ὧν ἐκεῖνον ἰατρὸν ᾕρηται καὶ μόνῳ παραδέδωκεν αὑτήν· ὁ δὲ στεφανοῦται καὶ θύει γάμους, αὐτὴν τὴν ὑπατείαν ὀφείλων ἡγεῖσθαι συμφοράν, οὐκ ἂν οὕτω παρανόμως δοθεῖσαν εὐτυχούσης τῆς πατρίδος.

LIX. Ἐπεὶ δὲ ταῖς δίκαις τῶν δωροδοκιῶν καὶ δεκασμῶν ἐπιστάς, καὶ νόμους γράψας καθ´ οὓς αἱ κρίσεις ἐγίνοντο, τὰ μὲν ἄλλα σεμνῶς ἐβράβευε καὶ καθαρῶς, ἀσφάλειαν ἅμα καὶ κόσμον καὶ ἡσυχίαν αὐτοῦ προσκαθημένου μεθ´ ὅπλων τοῖς δικαστηρίοις παρέχων, Σκηπίωνος δὲ τοῦ πενθεροῦ κρινομένου, μεταπεμψάμενος οἴκαδε τοὺς ἑξήκοντα καὶ τριακοσίους δικαστὰς ἐνέτυχε βοηθεῖν, ὁ δὲ κατήγορος ἀπέστη τῆς δίκης ἰδὼν τὸν Σκηπίωνα προπεμπόμενον ἐξ ἀγορᾶς ὑπὸ τῶν δικαστῶν, πάλιν οὖν ἤκουε κακῶς, ἔτι δὲ μᾶλλον ὅτι λύσας νόμῳ τοὺς γινομένους περὶ τῶν κρινομένων ἐπαίνους, αὐτὸς εἰσῆλθε Πλάγκον ἐπαινεσόμενος. Καὶ Κάτων (ἔτυχε γὰρ κρίνων) ἐπισχόμενος τὰ ὦτα ταῖς χερσὶν οὐκ ἔφη καλῶς ἔχειν αὐτῷ παρὰ τὸν νόμον ἀκούειν τῶν ἐπαίνων. Ὅθεν ὁ μὲν Κάτων ἀπεβλήθη πρὸ τοῦ φέρειν τὴν ψῆφον, ἑάλω δὲ ταῖς ἄλλαις ὁ Πλάγκος σὺν αἰσχύνῃ τοῦ Πομπηΐου.

Καὶ γὰρ ὀλίγαις ὕστερον ἡμέραις Ὑψαῖος, ἀνὴρ ὑπατικός, δίκην φεύγων καὶ παραφυλάξας τὸν Πομπήϊον ἐπὶ δεῖπνον ἀπιόντα λελουμένον, ἱκέτευε τῶν γονάτων λαβόμενος. Ὁ δὲ παρῆλθεν ὑπεροπτικῶς εἰπὼν διαφθείρειν τὸ δεῖπνον αὐτόν, ἄλλο δὲ μηδὲν περαίνειν. Οὕτως οὖν ἄνισος εἶναι δοκῶν αἰτίας εἶχε. Τὰ δ´ ἄλλα καλῶς ἅπαντα κατέστησεν εἰς τάξιν, καὶ προσείλετο συνάρχοντα τὸν πενθερὸν εἰς τοὺς ὑπολοίπους πέντε μῆνας. Ἐψηφίσθη δὲ αὐτῷ τὰς ἐπαρχίας ἔχειν εἰς ἄλλην τετραετίαν, καὶ χίλια τάλαντα λαμβάνειν καθ´ ἕκαστον ἐνιαυτόν, ἀφ´ ὧν θρέψει καὶ διοικήσει τὸ στρατιωτικόν.

LX. [56] Οἱ δὲ Καίσαρος φίλοι ταύτην ἀρχὴν λαβόντες ἠξίουν τινὰ γενέσθαι καὶ Καίσαρος λόγον, ἀγωνιζομένου τοσούτους ἀγῶνας ὑπὲρ τῆς ἡγεμονίας· ἢ γὰρ ὑπατείας ἄξιον εἶναι τυχεῖν ἑτέρας, ἢ προσλαβεῖν τῇ στρατείᾳ χρόνον, ἐν ᾧ τῶν πεπονημένων οὐκ ἄλλος ἐπελθὼν ἀφαιρήσεται τὴν δόξαν, ἀλλ´ αὐτὸς ἄρξει καὶ τιμήσεται καθ´ ἡσυχίαν ὁ κατεργασάμενος. Οὔσης δὲ περὶ τούτων ἁμίλλης, ὡς δὴ παραιτούμενος ὑπὲρ τοῦ Καίσαρος ἐπ´ εὐνοίᾳ τὸν φθόνον ὁ Πομπήϊος ἔφη γράμματα Καίσαρος ἔχειν βουλομένου λαβεῖν διάδοχον καὶ παύσασθαι τῆς στρατείας· ὑπατείας μέντοι καὶ μὴ παρόντι καλῶς ἔχειν αἴτησιν αὐτῷ δοθῆναι. Πρὸς ταῦτα ἐνισταμένων τῶν περὶ Κάτωνα καὶ κελευόντων ἰδιώτην γενόμενον καὶ τὰ ὅπλα καταθέμενον εὑρίσκεσθαί τι παρὰ τῶν πολιτῶν ἀγαθόν, οὐκ ἐξερίσας, ἀλλ´ οἷον ἡττηθεὶς ὁ Πομπήϊος ὕποπτος ἦν μᾶλλον ὧν ἐφρόνει περὶ Καίσαρος. Ἔπεμψε δὲ καὶ τὰς δυνάμεις ἀπαιτῶν ἃς ἔχρησεν αὐτῷ, τὰ Παρθικὰ ποιούμενος πρόφασιν. Ὁ δέ, καίπερ εἰδὼς ἐφ´ οἷς ἀπῃτεῖτο τοὺς στρατιώτας, ἀπέπεμψε καλῶς δωρησάμενος.
 

Ces outrages affligeaient Pompée, qui n’était pas accoutumé à entendre de pareilles invectives, et qui n’était pas fait à ces sortes de combats. Mais, ce qui le chagrinait bien davantage encore, c’était la joie qu’en témoignait le Sénat, qui regardait ces insultes comme la punition de la 391  lâcheté qu’il avait montrée en sacrifiant Cicéron. Aussi, lorsqu’on en fut venu aux mains dans le Forum, et qu’il y eut eu plusieurs personnes de blessées ; lorsqu’un des esclaves de Clodius, qui s’était glissé dans la foule jusqu’auprès de Pompée, eut été surpris un poignard à la main, Pompée prit prétexte de la crainte que lui donnaient l’insolence et les calomnies de Clodius pour ne plus paraître aux assemblées tant que Clodius fut en charge : il se tint retiré dans sa maison, et s’occupa avec ses amis des moyens de calmer le ressentiment du Sénat et des meilleurs citoyens. Il rejeta l’avis de Culléon, qui lui conseillait de répudier Julie, et de renoncer à l’amitié de César pour s’attacher au Sénat ; mais il écouta ceux qui lui proposèrent de rappeler Cicéron, l’ennemi le plus déclaré de Clodius, et l’homme le plus cher au Sénat. Il mena lui-même, avec une troupe nombreuse, le frère de Cicéron au Forum. Il y eut encore, à cette occasion, un grand nombre de blessés et quelques morts de part et d’autre ; mais Pompée l’emporta sur Clodius.

Cicéron, rappelé par un décret du peuple, s’empressa, dès qu’il fut de retour, de réconcilier Pompée avec le Sénat : il fit passer la loi qui le chargeait de faire venir des blés en Italie, et le rendit, en quelque sorte, une seconde fois maître de tout ce que possédaient les Romains, terre et mer. Cette loi mettait dans sa dépendance tous les ports, tous les marchés, toutes les ventes de fruits, en un mot tout le commerce maritime et tout celui des laboureurs. Clodius s’éleva contre cette loi : elle n’avait pas été faite, disait-il, pour pourvoir à la disette des blés ; mais on avait fait exprès la disette pour avoir un prétexte de faire la loi, afin que, par cette nouvelle commission, Pompée ranimât de sa pâmoison et remît sur pied sa puissance, qui commençait à languir. D’autres disent que ce fut une ruse du consul Spinther, 392 qui désirait d’être envoyé en Egypte au secours du roi Ptolémée (64), et qui enferma ainsi Pompée dans un emploi plus important. Cependant le tribun Canidius proposa, par un autre décret, d’envoyer Pompée en Egypte sans armée et avec deux licteurs seulement, pour remettre en paix le roi avec le peuple d’Alexandrie. Ce décret ne paraissait pas déplaire à Pompée ; mais le Sénat le rejeta, sous le prétexte honnête qu’il craignait pour un si grand personnage. Mais on trouva sur le Forum, et devant le lieu où le Sénat s’assemblait, des billets portant que Ptolémée lui-même demandait pour général Pompée, au lieu de Spinther.

Suivant Timagène, Ptolémée quitta l’Egypte sans nécessité, et à l’instigation de Théophane, lequel voulait procurer à Pompée des moyens de s’enrichir et de nouveaux sujets de faire la guerre ; mais, si la perversité de Théophane donne à ce conte quelque vraisemblance, le caractère de Pompée le rend incroyable ; car jamais Pompée ne fut méchant et ne souilla son ambition par de telles bassesses.

Chargé de la commission de procurer des blés à Rome, il envoya de tous côtés ses lieutenants et ses amis ; il fit voile lui-même en Sicile, en Sardaigne et en Afrique, et amassa des provisions considérables. Comme il allait se remettre en mer, il s’éleva un vent impétueux, et les pilotes balançaient à partir. Mais Pompée monte le premier sur le vaisseau, et ordonne qu’on lève les ancres, en s’écriant : « Il est nécessaire que je parte ; il ne l’est pas que je vive. Son audace et son activité trouvèrent la Fortune favorable : il remplit de blé tous les marchés, et couvrit la mer de vaisseaux ; jusque-là que le superflu 393 de cet approvisionnement suffit aux peuples voisins, et fut comme une source féconde qui coula partout sans interruption.

Durant ce temps, les guerres de Gaule avaient élevé à une grande hauteur la puissance de César : dans ce grand éloignement de Rome où il se trouvait, on le croyait uniquement attaché à combattre les Belges, les Suèves et les Bretons ; mais, sans qu’on s’en doutât, il était au milieu du peuple, conduisait avec habileté les principales affaires, et minait peu à peu le crédit de Pompée. Il s’incorporait, en quelque sorte, son armée ; ce n’était pas proprement à vaincre les Barbares qu’il l’employait : ces combats étaient à ses yeux comme des chasses militaires pour endurcir les soldats, pour les rendre redoutables et invincibles. Il envoyait à Rome tout l’or et l’argent, toutes les autres dépouilles, toutes les autres richesses conquises sur tant d’ennemis ; et il les taisait servir à corrompre ceux qui pouvaient lui être utiles. Les riches présents qu’il faisait aux édiles, aux préteurs, aux consuls, à leurs femmes, lui gagnaient une foule de partisans : aussi, lorsqu’il eut repassé les Alpes, et qu’il vint hiverner à Lucques, il s’y rendit de Rome une multitude immense d’hommes et de femmes, qui accouraient à l’envi. On y comptait deux cents sénateurs, entre autres Crassus et Pompée ; et l’on voyait tous les jours à sa porte jusqu’à cent vingt faisceaux de proconsuls et de préteurs.

Il renvoya tout le monde comblé de ses dons et rempli de belles espérances ; mais il fit avec Crassus et Pompée une convention en vertu de laquelle Crassus et Pompée devaient demander ensemble un second consulat : César s’engageait à envoyer à Rome, pour appuyer leur brigue, un grand nombre de ses soldats, qui donneraient leurs suffrages en leur faveur ; ils promettaient, de leur côté, de travailler, aussitôt après l’élection, à ob- 394 tenir pour eux-mêmes des gouvernements de provinces, des commandements d’armée, et à faire continuer pour cinq autres années ceux que César avait déjà. Dès que cette intrigue fut connue dans Rome, les principaux citoyens furent saisis d’une vive indignation. Le consul Marcellinus, s’étant levé dans l’assemblée du peuple, demanda à Crassus et à Pompée s’ils brigueraient le consulat ; et le peuple leur ordonna de répondre. Pompée prit le premier la parole, et dit qu’il le briguerait peut-être, et que peut-être il ne le briguerait pas. Quant à Crassus, il se montra plus fin politique. « Je ferai, répondit-il, ce qui me paraîtra utile pour le bien public. » Marcellinus s’attacha donc à Pompée, et lui parla avec un tel emportement, que Pompée lui reprocha d’être le plus injuste des hommes, et de manquer de reconnaissance : « Tu as donc oublié que c’est moi qui, de muet t’ai rendu éloquent, et d’affamé, soûl jusqu’à rendre gorge ? »

Quoi qu’il en soit, tous les prétendants au consulat se désistèrent de leur poursuite ; Lucius Domitius, à l’instigation de Caton, persista seul. Caton, pour l’encourager à ne pas abandonner sa brigue, lui représenta que, dans cette lutte, il s’agissait moins du consulat que de la liberté publique, qu’il fallait défendre contre les tyrans. Les partisans de Pompée, redoutant la fermeté de Caton, et qui craignaient qu’ayant déjà le Sénat pour lui, il ne fît changer la plus saine portion du peuple, et ne l’entraînât dans son parti, résolurent d’empêcher que Domitius ne descendît au Forum pour solliciter les suffrages. Des gens armés envoyés contre lui tuèrent l’esclave qui marchait devant son maître avec un flambeau, et mirent les autres en fuite. Caton se retira le dernier, après avoir été blessé au bras droit en défendant Domitius.

Parvenus au consulat par ces violences, Crassus et Pompée ne montrèrent pas plus de modération dans le 395 reste de leur conduite ; et d’abord, comme le peuple voulait élever Caton à la préture, au moment où l’on allait donner les suffrages, Pompée rompit l’assemblée, sous prétexte qu’il avait eu quelque augure défavorable ; les tribuns furent corrompus à prix d’argent, et les consuls portèrent à la préture Antias et Vatinius. Ils firent ensuite proposer, par le tribun du peuple Trébonius, les décrets dont on était convenu à Lucques : l’un continuait à César pour cinq ans les gouvernements dont il était déjà pourvu ; un second donnait à Crassus la Syrie et la conduite de la guerre contre les Parthes ; le troisième attribuait à Pompée le gouvernement de l’Afrique tout entière et des deux Espagnes, avec quatre légions : il en prêta deux à César, qui les lui demanda pour la guerre des Gaules. Crassus, à la fin de son consulat, partit pour son gouvernement. Pompée resta pour la dédicace de son théâtre, et fit célébrer, dans les fêtes de la consécration, des jeux gymniques, des chœurs de musique, et des combats d’animaux, où il y eut cinq cents lions tués ; la cérémonie fut terminée par un combat d’éléphants, le plus terrible des spectacles.

Pompée s’était concilié, par cette magnificence, l’admiration et la bienveillance du peuple ; mais il redevint l’objet de son envie, non moins qu’auparavant, quand on le vit abandonner à ceux de ses lieutenants qu’il affectionnait le plus, ses armées et ses gouvernements, tandis qu’il passait son temps en Italie, à se promener avec sa femme dans ses maisons de plaisance, soit qu’il fût amoureux d’elle, ou, qu’en étant tendrement aimé, il n’eût pas la force de s’en séparer, car on en donne cette dernière raison. Il n’était bruit, en effet, que de l’attachement de Julie pour Pompée ; non qu’il fût d’âge à être aimé passionnément : cette tendresse s’explique par la sagesse du mari, qui n’aimait point d’autre femme que la sienne ; par sa gravité naturelle, qui n’avait rien 396 d’austère, et que tempérait une conversation remplie de grâce, et propre surtout à s’insinuer dans l’esprit des femmes ; à moins toutefois qu’on ne révoque en doute le témoignage que lui rendait sur ce point la courtisane Flora.

Un jour de comices pour l’élection dés édiles, on eu vint aux mains ; il y eut plusieurs personnes tuées auprès de Pompée ; ses habits étaient couverts de sang, il lui fallut en changer. Voilà donc un grand trouble et un grand concours de monde dans sa maison, quand ses serviteurs y apportèrent ses habits pour en prendre d’autres. Julie, qui était enceinte, s’évanouit à la vue de la robe ensanglantée : elle eut beaucoup de peine à reprendre ses sens ; le bouleversement que lui avait causé ce spectacle, et la douleur dont elle avait été saisie, la firent avorter. Cet accident inspira tant d’intérêt pour elle, que ceux-là mêmes qui condamnaient le plus l’attachement de Pompée pour César ne pouvaient blâmer sa tendresse pour sa femme. Elle devint grosse une seconde fois, et accoucha d’une fille ; mais elle mourut en travail, et l’enfant ne survécut que peu de jours. Pompée se disposait à la faire inhumer dans sa terre d’Albe, lorsque le peuple enleva de force le corps, et le transporta au champ de Mars, moins pour faire plaisir à César et à Pompée, que pour témoigner la compassion que lui inspirait la jeune femme ; et, des honneurs que le peuple lui rendait, une part plus grande semblait s’adresser à César absent qu’à Pompée présent.

En effet, la ville fut bientôt en proie à une agitation violente ; et toutes les affaires flottaient à la dérive. L’alliance entre César et Pompée couvrait leur ambition plutôt qu’elle ne la refrénait : aussi ne parlait-on |plus que de division et de rupture. Peu de temps après, on apprit que Crassus avait été défait et tué par les Parthes ; et sa mort faisait tomber la plus forte barrière qui restât 397 encore contre la guerre civile. La crainte que César et Pompée avaient de Crassus leur faisait observer l’un envers l’autre, malgré qu’ils en eussent, les lois de la justice ; mais, après que la Fortune eut enlevé l’athlète capable d’entrer en lice contre le vainqueur, alors on put leur appliquer ce mot d’un comique (65) :

Ils se préparent l’un contre l’autre : les voilà qui se frottent d’huile,
Et qui répandent la poussière sur leurs bras

Tant la Fortune est peu de chose contre la nature ! elle ne saurait en satisfaire les désirs ; car cette grande autorité, cette vaste étendue de pays, ne purent assouvir l’ambition de deux hommes. Et pourtant ils avaient entendu dire, ils avaient lu que l’univers fut partage en trois par les dieux, et que chacun des trois frères fui content de sa part d’honneurs (66), eux qui n’étaient que deux à partager l’empire romain, et qui ne crurent pas qu’il pût leur suffire. Cependant Pompée dit alors dans l’assemblée du peuple : « J’ai obtenu toutes les charges beaucoup plus tôt que je ne l’avais espéré, et je les ai quittées plus tôt qu’on ne s’y était attendu. » Il avait, en effet, pour témoins de cette vérité, les armées qu’il avait toujours licenciées de bonne heure. Dans les conjonctures présentes, persuadé que César ne congédierait pas son armée, il voulut se faire des dignités politiques un rempart contre lui, sans rien innover du reste, sans paraître se défier de César, et affectant plutôt de le mépriser et de le croire sans conséquence. Mais, quand il vit que les citoyens, corrompus à prix d’argent, ne distribuaient pas les magistratures à son gré, il laissa régner l’anarchie dans la ville.

398 D’abord on sema le bruit qu’il fallait nommer un dictateur ; le tribun Lucilius osa le premier en faire la proposition, et conseilla au peuple d’élire Pompée. Caton s’éleva contre cette proposition avec tant de force, que le tribun fut en danger de perdre sa charge. Plusieurs amis de Pompée se présentèrent pour justifier la conduite de ce dernier, assurant qu’il n’avait jamais demandé ni désiré la dictature. Caton donna de grands éloges à Pompée, et le pria de veiller à ce qu’on observât l’ordre et la décence. Pompée alors eut honte de ne pas s’y prêter ; et il veilla si bien, que Domitius et Messala furent nommés consuls. Néanmoins l’anarchie reparut, et plusieurs personnes se remirent, avec plus d’audace encore qu’auparavant, à parler de dictateur. Caton, qui craignait qu’on n’usât de violence, résolut d’abandonner à Pompée une grande autorité, mais limitée par les lois, afin de l’éloigner d’une magistrature tyrannique et sans bornes. Bibulus, tout ennemi qu’il était de Pompée, proposa le premier dans le Sénat d’élire Pompée seul consul. « Par ce moyen, dit-il, la ville sortira de la confusion où elle est, ou du moins elle sera dans la servitude de l’homme qui vaut le mieux. » Ces paroles semblèrent fort extraordinaires dans la bouche de Bibulus ; et, Caton s’étant levé, on ne douta point que ce ne fût pour combattre sa proposition, et il se fit un grand silence : « Jamais, dit-il, je n’aurais ouvert l’avis que vous venez d’entendre ; mais, puisqu’un autre l’a fait, je vous engage à le suivre : je préfère à l’anarchie un magistrat, quel qu’il puisse être ; et je ne connais personne plus propre que Pompée a commander dans de si grands troubles. » Le Sénat acquiesça à cette opinion, et décréta que Pompée commanderait seul avec le titre de consul ; que, s’il avait besoin d’un collègue, il le choisirait lui-même ; mais que ce ne pourrait être avant deux mois.

Pompée, établi consul de la sorte, et proclamé par 399 Sulpicius, qui était inter-roi, alla embrasser Caton avec de grands témoignages d’amitié, avouant qu’il lui devait tout, et le conjura de l’aider de ses conseils dans l’exercice de sa charge : « Tu ne me dois rien, répondit Caton ; en opinant, je n’ai rien dit par considération pour toi : je n’ai consulté que l’intérêt de la république. Je t’aiderai en particulier de mes conseils toutes les fois que tu me les demanderas. Si tu ne me les demandes pas, j’exprimerai publiquement ma pensée. » Tel était Caton dans tous les actes de sa vie.

Pompée, étant rentré dans Rome, épousa Cornélie, fille de Métellus Scipion, qui venait tout récemment d’être laissée veuve par Publius, fils de Crassus, mort chez les Parthes, auquel on l’avait mariée fort jeune. Cornélie avait, outre la beauté, bien des moyens de plaire : elle était versée dans la littérature, jouait de la lyre, savait la géométrie, et lisait avec fruit les ouvrages des philosophes ; malgré tant d’avantages, elle avait su se garantir des airs de fierté, des manières dédaigneuses que donnent ordinairement à de jeunes femmes ces sortes de connaissances ; enfin son père était un homme d’une naissance et d’une réputation irréprochables (67). Néanmoins ce mariage fut généralement désapprouvé : les uns blâmaient la disproportion de l’âge ; et en effet, Cornélie était plutôt d’âge à épouser le fils de Pompée. Les plus honnêtes citoyens trouvaient que, dans cette occasion, Pompée sacrifiait les intérêts de la république : « Dans l’extrémité où elle est réduite, disaient-ils, elle l’a choisi pour son médecin, et s’en est rapportée à lui seul de sa guérison ; et lui, au lieu de répondre à cette confiance, il se couronne de fleurs, il fait des sacrifices, et célèbre des noces, tandis qu’il devrait regarder comme une ca- 400 lamité publique ce consulat qu’il n’eût pas eu, contre les lois, seul et sans collègue, si la patrie avait joui d’un sort prospère. »

Il s’occupa de faire procéder contre ceux qui avaient acheté les suffrages pour parvenir aux charges, et fit des lois pour régler les jugements. Il mit, du reste, dans sa conduite, autant de noblesse que d’intégrité, et rétablit dans les jugements la sécurité, le bon ordre et la tranquillité, en y venant présider, assisté d’une troupe en armes. Mais Scipion, son beau-père, ayant été cité en justice, Pompée manda chez lui les trois cent soixante juges, et les pria d’être favorables à l’accusé. L’accusateur se désista de sa poursuite, quand il eut vu Scipion reconduit par les juges du Forum jusqu’à sa maison. Cette inconséquence fit tort à Pompée. Ce fut bien pis encore lorsque, après avoir défendu par une loi de louer les accusés dans le cours de l’instruction du procès, il se présenta lui-même pour faire l’éloge de Plancus. Caton, qui était au nombre des juges, se boucha les oreilles avec les deux mains, disant qu’il ne convenait pas d’entendre prononcer un éloge interdit par les lois. On en prit prétexte pour récuser Caton avant qu’il donnât son avis ; mais, à la honte de Pompée, Plancus fut condamné par les autres juges.

Peu de jours après, Hypséus, homme consulaire, appelé devant le tribunal, attendit Pompée au moment où il sortait du bain pour aller se mettre à table, et se jeta à ses genoux en implorant sa protection. Pompée passa outre avec un air méprisant : « Tu me gâtes mon souper, dit-il ; c’est tout ce que tu gagnes à me retenir. » Cette inégalité de conduite était un texte d’accusation. Il mit d’ailleurs dans toutes les affaires un ordre parfait, et choisit pour collègue son beau-père, pour les cinq mois qui restaient de son consulat. On lui continua ses gouvernements pour quatre autres années ; et on l’au- 401 torisa à prendre, tous les ans, dans le trésor public, mille talents pour l’entretien et la solde des troupes.

Les amis de César se prévalurent de cet exemple, et demandèrent qu’on tînt aussi quelque compte de César, et de tous les combats qu’il livrait afin d’étendre l’empire romain. « Il mérite, disaient-ils, ou qu’on lui donne un second consulat, ou qu’on lui continue le commandement de son armée, afin qu’un successeur ne vienne pas lui enlever la gloire de ses travaux : il faut que César commande seul dans les lieux qu’il a soumis, et qu’il jouisse en paix des honneurs que lui ont mérités ses exploits. » Cette demande donna lieu à une grande discussion ; et Pompée, comme s’il voulait, par affection, conjurer la haine dont César pouvait être l’objet, dit qu’il avait des lettres de lui par lesquelles il demandait qu’on lui donnât un successeur, et qu’il fût déchargé de cette guerre : « Quant au consulat, ajouta-t-il, il me paraît juste qu’on lui permette de le demander, quoique absent. » Caton s’opposa à cette proposition ; il exigea que César, réduit à l’état de simple particulier, posât les armes, et vînt en personne solliciter auprès des citoyens la récompense de ses services. Pompée n’insista pas, et feignit d’être vaincu par les raisons de Caton ; ce qui contribua à faire soupçonner davantage encore la sincérité de ses dispositions à l’endroit de César. Il lui fit en outre redemander les deux légions qu’il lui avait prêtées, alléguant pour prétexte la guerre des Parthes. César, qui ne se méprit point sur les vrais motifs de sa demande, ne laissa pas de lui renvoyer ses soldats, après les avoir comblés de présents. 

LXI. [57] Ἐκ τούτου δὲ Πομπήϊος ἐν Νεαπόλει νοσήσας ἐπισφαλῶς ἀνέρρωσε, Πραξαγόρου δὲ πείσαντος τοὺς Νεαπολίτας ἔθυσαν ὑπὲρ αὐτοῦ σωτήρια. Μιμουμένων δὲ τούτους τῶν προσοίκων καὶ τοῦ πράγματος οὕτω περιϊόντος τὴν Ἰταλίαν πᾶσαν, καὶ μικρὰ καὶ μεγάλη πόλις ἐφ´ ἡμέρας πολλὰς ἑώρταζε. Τοὺς δὲ ἀπαντῶντας πανταχόθεν οὐδεὶς ἐχώρει τόπος, ἀλλὰ ὁδοί τε κατεπίμπλαντο καὶ κῶμαι καὶ λιμένες εὐωχουμένων καὶ θυόντων. Πολλοὶ δὲ καὶ στεφανηφοροῦντες ὑπὸ λαμπάδων ἐδέχοντο καὶ παρέπεμπον ἀνθοβολούμενον, ὥστε τὴν κομιδὴν αὐτοῦ καὶ πορείαν θέαμα κάλλιστον εἶναι καὶ λαμπρότατον. Οὐδενὸς μέντοι τοῦτο λέγεται τῶν ἀπεργασαμένων τὸν πόλεμον αἰτίων ἔλαττον γενέσθαι. Φρόνημα γὰρ εἰσῆλθεν ὑπεραῖρον ἅμα τῷ μεγέθει τῆς χαρᾶς τοὺς ἀπὸ τῶν πραγμάτων λογισμούς· καὶ τὴν εἰς ἀσφαλὲς ἀεὶ τὰ εὐτυχήματα καὶ τὰς πράξεις αὐτοῦ θεμένην εὐλάβειαν προέμενος εἰς ἄκρατον ἐξέπεσε θράσος καὶ περιφρόνησιν τῆς Καίσαρος δυνάμεως, ὡς οὔτε ὅπλων ἐπ´ αὐτὸν οὔτε τινὸς ἐργώδους πραγματείας δεησόμενος, ἀλλὰ πολὺ ῥᾷον καθαιρήσων ἢ πρότερον ηὔξησε τὸν ἄνδρα.

Πρὸς δὲ τούτοις Ἄππιος ἀφίκετο κομίζων ἐκ Γαλατίας ἣν ἔχρησε Πομπήϊος Καίσαρι στρατιάν· καὶ πολλὰ μὲν ἐξεφλαύριζε τὰς ἐκεῖ πράξεις καὶ λόγους ἐξέφερε βλασφήμους περὶ Καίσαρος, αὐτὸν δὲ Πομπήϊον ἀπείρως ἔχειν ἔλεγε τῆς αὑτοῦ δυνάμεως καὶ δόξης, ἑτέροις ὅπλοις πρὸς Καίσαρα φραγνύμενον, ὃν αὐτοῖς κατεργάσεται τοῖς ἐκείνου στρατεύμασιν, ὅταν πρῶτον ὀφθῇ· τοσοῦτον καὶ μίσους πρὸς Καίσαρα : καὶ πόθου πρὸς Πομπήϊον ἐνυπάρχειν αὐτοῖς. Οὕτω δ´ οὖν ὁ Πομπήϊος ἐπήρθη, καὶ τοιαύτης καὶ τοσαύτης ὀλιγωρίας διὰ τὸ θαρρεῖν ἐγένετο μεστὸς ὥστε καὶ τῶν δεδιότων τὸν πόλεμον κατεγέλα, καὶ τοὺς λέγοντας ἂν ἐλαύνῃ Καῖσαρ ἐπὶ τὴν πόλιν, οὐχ ὁρᾶν δυνάμεις αἷς αὐτὸν ἀμυνοῦνται, μειδιῶν τῷ προσώπῳ καὶ διακεχυμένος ἀμελεῖν ἐκέλευσεν· « Ὅπου γὰρ ἄν, » ἔφη, « τῆς Ἰταλίας ἐγὼ κρούσω τῷ ποδὶ τὴν γῆν, ἀναδύσονται καὶ πεζικαὶ καὶ ἱππικαὶ δυνάμεις. »

LXII. [58] Ἤδη δὲ καὶ Καῖσαρ ἐπεφύετο τοῖς πράγμασιν ἐρρωμενέστερον, αὐτὸς μὲν οὐκέτι μακρὰν τῆς Ἰταλίας ἀπαίρων, εἰς δὲ τὴν πόλιν ἀεὶ τοὺς στρατιώτας ἀποστέλλων ἀρχαιρεσιάσοντας, χρήμασι δὲ πολλοὺς ὑποικουρῶν καὶ διαφθείρων ἄρχοντας· ὧν καὶ Παῦλος ἦν ὁ ὕπατος ἐπὶ χιλίοις καὶ πεντακοσίοις ταλάντοις μεταβαλόμενος, καὶ Κουρίων ὁ δήμαρχος ἀμηχάνων πλήθει δανείων ἐλευθερωθεὶς ὑπ´ αὐτοῦ, καὶ Μάρκος Ἀντώνιος διὰ φιλίαν Κουρίωνος ὧν ὠφελεῖτο μετέχων. Ἐλέχθη μὲν οὖν ὅτι τῶν ἀφιγμένων τις ἀπὸ Καίσαρος ταξιαρχῶν ἑστὼς παρὰ τὸ βουλευτήριον, καὶ πυθόμενος ὡς οὐ δίδωσιν ἡ βουλὴ Καίσαρι χρόνον τῆς ἀρχῆς, εἶπεν ἐπικρούων τῇ χειρὶ τὸ ξίφος, « Ἀλλὰ τοῦτο δώσει. » Καὶ τὰ πραττόμενα καὶ τὰ παρασκευαζόμενα ταύτην εἶχε τὴν διάνοιαν. Αἱ μέντοι Κουρίωνος ἀξιώσεις καὶ παρακλήσεις ὑπὲρ Καίσαρος ἐφαίνοντο δημοτικώτεραι. Δυεῖν γὰρ ἠξίου θάτερον, ἢ καὶ Πομπήϊον ἀπαιτεῖν ἢ μηδὲ Καίσαρος ἀφαιρεῖσθαι τὸ στρατιωτικόν· ἢ γὰρ ἰδιώτας γενομένους ἐπὶ τοῖς δικαίοις ἢ μένοντας ἀντιπάλους ἐφ´ οἷς ἔχουσιν ἀτρεμήσειν· ὁ δὲ τὸν ἕτερον ἀσθενῆ ποιῶν ἣν φοβεῖται δύναμιν διπλασιάζει. Πρὸς ταῦτα Μαρκέλλου τοῦ ὑπάτου λῃστὴν ἀποκαλοῦντος τὸν Καίσαρα, καὶ ψηφίζεσθαι πολέμιον κελεύοντος εἰ μὴ καταθήσεται τὰ ὅπλα, Κουρίων ὅμως ἴσχυσε μετὰ Ἀντωνίου καὶ Πείσωνος ἐξελέγξαι τὴν σύγκλητον. Ἐκέλευσε γὰρ μεταστῆναι τοὺς Καίσαρα μόνον τὰ ὅπλα καταθέσθαι κελεύοντας, Πομπήϊον δὲ ἄρχειν· καὶ μετέστησαν οἱ πλείους. Αὖθις δὲ μεταστῆναι κελεύσαντος ὅσοις ἀμφοτέρους ἀρέσκει τὰ ὅπλα καταθέσθαι καὶ μηδέτερον ἄρχειν, Πομπηΐῳ μὲν εἴκοσι καὶ δύο μόνον, Κουρίωνι δὲ πάντες οἱ λοιποὶ προσέθεντο.

Κἀκεῖνος μὲν ὡς νενικηκὼς λαμπρὸς ὑπὸ χαρᾶς εἰς τὸν δῆμον ἐξήλατο, κρότῳ καὶ βολαῖς στεφάνων καὶ ἀνθῶν δεξιούμενον αὐτόν. Ἐν δὲ τῇ βουλῇ Πομπήϊος οὐ παρῆν· οἱ γὰρ ἄρχοντες στρατοπέδων εἰς τὴν πόλιν οὐκ εἰσίασι. Μάρκελλος δὲ ἀναστὰς οὐκ ἔφη λόγων ἀκροάσεσθαι καθήμενος, ἀλλ´ ὁρῶν ὑπερφαινόμενα τῶν Ἄλπεων ἤδη δέκα τάγματα βαδίζειν, καὶ αὐτὸς ἐκπέμψειν τὸν ἀντιταξόμενον αὐτοῖς ὑπὲρ τῆς πατρίδος.

LXIII. [59] Ἐκ τούτου τὰς ἐσθῆτας ὡς ἐπὶ πένθει μετεβάλοντο. Μάρκελλος δὲ πρὸς Πομπήϊον δι´ ἀγορᾶς ἐβάδιζε τῆς βουλῆς ἑπομένης, καὶ καταστὰς ἐναντίος, « Κελεύω σε, » εἶπεν, « ὦ Πομπήϊε, βοηθεῖν τῇ πατρίδι καὶ χρῆσθαι ταῖς παρεσκευασμέναις δυνάμεσι καὶ καταλέγειν ἑτέρας. » Τὰ δ´ αὐτὰ ταῦτα καὶ Λέντλος ἔλεγε, τῶν ἀποδεδειγμένων εἰς τὸ μέλλον ὑπάτων ἅτερος. Ἀρξαμένου δὲ τοῦ Πομπηΐου καταλέγειν οἱ μὲν οὐχ ὑπήκουον, ὀλίγοι δὲ γλίσχρως καὶ ἀπροθύμως συνῄεσαν, οἱ δὲ πλείους διαλύσεις ἐβόων. Καὶ γὰρ ἀνέγνω τινὰ Καίσαρος ἐπιστολὴν Ἀντώνιος ἐν τῷ δήμῳ, βιασάμενος τὴν βουλήν, ἔχουσαν ἐπαγωγοὺς ὄχλου προκλήσεις. Ἠξίου γὰρ ἀμφοτέρους ἐκβάντας τῶν ἐπαρχιῶν καὶ τὰς στρατιωτικὰς δυνάμεις ἀφέντας ἐπὶ τῷ δήμῳ γενέσθαι καὶ τῶν πεπραγμένων εὐθύνας ὑποσχεῖν. Οἱ δὲ περὶ Λέντλον ὑπατεύοντες ἤδη βουλὴν οὐ συνῆγον· ἄρτι δὲ ἐκ Κιλικίας ἀφιγμένος Κικέρων ἔπραττε διαλλαγάς, ὅπως Καῖσαρ, ἐξελθὼν Γαλατίας καὶ τὴν ἄλλην στρατιὰν ἀφεὶς πᾶσαν, ἐπὶ δυσὶ τάγμασι καὶ τῷ Ἰλλυρικῷ τὴν δευτέραν ὑπατείαν περιμένῃ. Πομπηΐου δὲ δυσκολαίνοντος ἐπείσθησαν οἱ Καίσαρος φίλοι θάτερον ἀφεῖναι· Λέντλου δὲ ἀντικρούσαντος καὶ Κάτωνος αὖθις ἁμαρτάνειν τὸν Πομπήϊον ἐξαπατώμενον βοῶντος οὐκ ἔσχον αἱ διαλύσεις πέρας.

[60] Ἐν τούτῳ δὲ ἀπαγγέλλεται Καῖσαρ Ἀρίμινον, πόλιν μεγάλην τῆς Ἰταλίας, κατειληφὼς καὶ βαδίζων ἄντικρυς ἐπὶ τὴν Ῥώμην μετὰ πάσης τῆς δυνάμεως. Τοῦτο δὲ ἦν ψεῦδος. Ἐβάδιζε γὰρ οὐ πλείονας ἔχων ἱππέων τριακοσίων καὶ πεντακισχιλίων ὁπλιτῶν· τὴν δὲ ἄλλην δύναμιν ἐπέκεινα τῶν Ἄλπεων οὖσαν οὐ περιέμενεν, ἐμπεσεῖν ἄφνω τεταραγμένοις καὶ μὴ προσδοκῶσι βουλόμενος μᾶλλον ἢ χρόνον δοὺς ἐκ παρασκευῆς μάχεσθαι. Καὶ γὰρ ἐπὶ τὸν Ῥουβίκωνα ποταμὸν ἐλθών, ὃς ἀφώριζεν αὐτῷ τὴν δεδομένην ἐπαρχίαν, ἔστη σιωπῇ καὶ διεμέλλησεν, αὐτὸς ἄρα πρὸς ἑαυτὸν συλλογιζόμενος τὸ μέγεθος τοῦ τολμήματος. Εἶτα, ὥσπερ οἱ πρὸς βάθος ἀφιέντες ἀχανὲς ἀπὸ κρημνοῦ τινος ἑαυτούς, μύσας τῷ λογισμῷ καὶ παρακαλυψάμενος πρὸς τὸ δεινόν, καὶ τοσοῦτον μόνον Ἑλληνιστὶ πρὸς τοὺς παρόντας ἐκβοήσας, « Ἀνερρίφθω κύβος, » διεβίβαζε τὸν στρατόν.

LXIV. Ὡς δὲ πρῶτον ἡ φήμη προσέπεσε καὶ κατέσχε τὴν Ῥώμην μετὰ ἐκπλήξεως θόρυβος καὶ φόβος οἷος οὔπω πρότερον, εὐθὺς μὲν ἡ βουλὴ φερομένη πρὸς τὸν Πομπήϊον συνέτρεχε καὶ παρῆσαν αἱ ἀρχαί, πυθομένου δὲ τοῦ Τύλλου περὶ στρατιᾶς καὶ δυνάμεως καὶ τοῦ Πομπηΐου μετά τινος μελλήσεως ἀθαρσῶς εἰπόντος ὅτι τοὺς παρὰ Καίσαρος ἥκοντας ἑτοίμους ἔχει, νομίζει δὲ καὶ τοὺς κατειλεγμένους πρότερον ἐν τάχει συνάξειν τρισμυρίους ὄντας, ὁ μὲν Τύλλος ἀναβοήσας, « Ἐξηπάτηκας ἡμᾶς, ὦ Πομπήϊε, » συνεβούλευεν ὡς Καίσαρα πρέσβεις ἀποστέλλειν, Φαώνιος δέ τις, ἀνὴρ τἆλλα μὲν οὐ πονηρός, αὐθαδείᾳ δὲ καὶ ὕβρει πολλάκις τὴν Κάτωνος οἰόμενος ἀπομιμεῖσθαι παρρησίαν, ἐκέλευε τὸν Πομπήϊον τῷ ποδὶ τύπτειν τὴν γῆν, ἃς ὑπισχνεῖτο δυνάμεις ἀνακαλούμενον. Ὁ δὲ ταύτην μὲν ἤνεγκε τὴν ἀκαιρίαν πρᾴως· τοῦ δὲ Κάτωνος ὑπομιμνήσκοντος ὧν ἐν ἀρχῇ περὶ Καίσαρος αὐτῷ προεῖπεν, ἀπεκρίνατο μαντικώτερα μὲν εἶναι τὰ Κάτωνι λεχθέντα, φιλικώτερα δὲ ὑπ´ αὐτοῦ πεπρᾶχθαι.  [61] Κάτων δὲ συνεβούλευεν αἱρεῖσθαι στρατηγὸν αὐτοκράτορα Πομπήϊον, ἐπειπὼν ὅτι τῶν αὐτῶν ἐστι καὶ ποιεῖν τὰ μεγάλα κακὰ καὶ παύειν. Οὗτος μὲν οὖν εὐθὺς ἐξῆλθεν εἰς Σικελίαν (ἔλαχε γὰρ αὐτὴν τῶν ἐπαρχιῶν) καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστος εἰς ἃς ἐκληρώθη.

LXV. Τῆς δ´ Ἰταλίας σχεδὸν ὅλης ἀνισταμένης ἀπορίαν εἶχε τὸ γινόμενον. Οἱ μὲν γὰρ ἔξωθεν φερόμενοι φυγῇ πανταχόθεν εἰς τὴν Ῥώμην ἐνέπιπτον, οἱ δὲ τὴν Ῥώμην οἰκοῦντες ἐξέπιπτον αὐτοὶ καὶ ἀπέλειπον τὴν πόλιν, ἐν χειμῶνι καὶ ταράχῳ τοσούτῳ τὸ μὲν χρήσιμον ἀσθενὲς ἔχουσαν, τὸ δὲ ἀπειθὲς ἰσχυρὸν καὶ δυσμεταχείριστον τοῖς ἄρχουσιν. Οὐ γὰρ ἦν παῦσαι τὸν φόβον, οὐδὲ εἴασέ τις χρῆσθαι τοῖς ἑαυτοῦ λογισμοῖς Πομπήϊον, ἀλλ´ ᾧ τις ἐνετύγχανε πάθει, φοβηθεὶς ἢ λυπηθεὶς ἢ διαπορήσας, τούτῳ φέρων ἐκεῖνον ἀνεπίμπλη· καὶ τἀναντία τῆς αὐτῆς ἡμέρας ἐκράτει βουλεύματα, καὶ πυθέσθαι περὶ τῶν πολεμίων οὐδὲν ἦν ἀληθὲς αὐτῷ διὰ τὸ πολλοὺς ἀπαγγέλλειν ὅ τι τύχοιεν, εἶτα ἀπιστοῦντι χαλεπαίνειν. Οὕτω δὴ ψηφισάμενος ταραχὴν ὁρᾶν καὶ κελεύσας ἅπαντας ἕπεσθαι αὐτῷ τοὺς ἀπὸ βουλῆς, καὶ προειπὼν ὅτι Καίσαρος ἡγήσεται τὸν ἀπολειφθέντα, περὶ δείλην ὀψίαν ἀπέλιπε τὴν πόλιν. Οἱ δὲ ὕπατοι μηδὲ θύσαντες ἃ νομίζεται πρὸ πολέμων ἔφυγον. Ἦν δὲ καὶ παρ´ αὐτὰ τὰ δεινὰ ζηλωτὸς ἀνὴρ τῆς πρὸς αὐτὸν εὐνοίας τῶν ἀνθρώπων, ὅτι πολλῶν τὴν στρατηγίαν μεμφομένων οὐδεὶς ἦν ὁ μισῶν τὸν στρατηγόν, ἀλλὰ πλείονας ἄν τις εὗρε τῶν διὰ τὴν ἐλευθερίαν φευγόντων τοὺς ἀπολιπεῖν Πομπήϊον μὴ δυναμένους.

LXVI. [62] Ὀλίγαις δὲ ὕστερον ἡμέραις Καῖσαρ εἰσελάσας καὶ κατασχὼν τὴν Ῥώμην τοῖς μὲν ἄλλοις ἐπιεικῶς ἐνέτυχε καὶ κατεπράϋνε, τῶν δὲ δημάρχων ἑνὶ Μετέλλῳ κωλύοντι χρήματα λαβεῖν αὐτὸν ἐκ τοῦ ταμιείου θάνατον ἠπείλησε, καὶ προσέθηκε τῇ ἀπειλῇ τραχύτερον λόγον· ἔφη γὰρ ὡς τοῦτο φῆσαι χαλεπὸν ἦν αὐτῷ μᾶλλον ἢ πρᾶξαι. Τρεψάμενος δὲ τὸν Μέτελλον οὕτω, καὶ λαβὼν ὧν ἔχρῃζεν, ἐδίωκε Πομπήϊον, ἐκβαλεῖν σπεύδων ἐκ τῆς Ἰταλίας πρὶν ἀφικέσθαι τὴν ἐξ Ἰβηρίας αὐτῷ δύναμιν. Ὁ δὲ τὸ Βρεντέσιον κατασχὼν καὶ πλοίων εὐπορήσας τοὺς μὲν ὑπάτους εὐθὺς ἐμβιβάσας καὶ μετ´ αὐτῶν σπείρας τριάκοντα προεξέπεμψεν εἰς Δυρράχιον, Σκηπίωνα δὲ τὸν πενθερὸν καὶ Γναῖον τὸν υἱὸν εἰς Συρίαν ἀπέστειλε ναυτικὸν κατασκευάσοντας. Αὐτὸς δὲ φραξάμενος τὰς πύλας καὶ τοῖς τείχεσι τοὺς ἐλαφροτάτους στρατιώτας ἐπιστήσας, τοὺς δὲ Βρεντεσίνους ἀτρεμεῖν κατ´ οἰκίαν κελεύσας, ὅλην ἐντὸς τὴν πόλιν ἀνέσκαψε καὶ διετάφρευσε, καὶ σκολόπων ἐνέπλησε τοὺς στενωποὺς πλὴν δυεῖν, δι´ ὧν ἐπὶ θάλατταν αὐτὸς κατῆλθεν. Ἡμέρᾳ δὲ τρίτῃ τὸν μὲν ἄλλον ὄχλον ἐν ταῖς ναυσὶν εἶχεν ἤδη καθ´ ἡσυχίαν ἐμβεβηκότα, τοῖς δὲ τὰ τείχη φυλάττουσιν ἐξαίφνης σημεῖον ἄρας καὶ καταδραμόντας ὀξέως ἀναλαβὼν ἀπεπέρασεν.

LXVII. Ὁ δὲ Καῖσαρ, ὡς εἶδεν ἐκλελειμμένα τὰ τείχη, τὴν φυγὴν αἰσθόμενος μικροῦ μὲν ἐδέησε διώκων τοῖς σταυροῖς καὶ τοῖς ὀρύγμασι περιπετὴς γενέσθαι, τῶν δὲ Βρεντεσίνων φρασάντων φυλαττόμενος τὴν πόλιν καὶ κύκλῳ περιϊὼν ἀνηγμένους εὗρε πάντας πλὴν δυεῖν πλοίων στρατιώτας τινὰς οὐ πολλοὺς ἐχόντων.
[63] Οἱ μὲν οὖν ἄλλοι τοῦ Πομπηΐου τὸν ἀπόπλουν ἐν τοῖς ἀρίστοις τίθενται στρατηγήμασιν, αὐτὸς δὲ Καῖσαρ ἐθαύμαζεν ὅτι καὶ πόλιν ἔχων ὀχυρὰν καὶ προσδοκῶν τὰς ἐξ Ἰβηρίας δυνάμεις καὶ θαλασσοκρατῶν ἐξέλιπε καὶ προήκατο τὴν Ἰταλίαν. Αἰτιᾶται καὶ Κικέρων ὅτι τὴν Θεμιστοκλέους ἐμιμήσατο στρατηγίαν μᾶλλον ἢ τὴν Περικλέους, τῶν πραγμάτων τούτοις ὁμοίων ὄντων, οὐκ ἐκείνοις. Ἐδήλωσε δὲ Καῖσαρ ἔργῳ σφόδρα φοβούμενος τὸν χρόνον. Ἑλὼν γὰρ Νουμέριον Πομπηΐου φίλον ἀπέστειλεν εἰς Βρεντέσιον ἐπὶ τοῖς ἴσοις ἀξιῶν διαλλαγῆναι· Νουμέριος δὲ Πομπηΐῳ συνεξέπλευσεν.

Ἐντεῦθεν ὁ μὲν ἐν ἡμέραις ἑξήκοντα κύριος γεγονὼς ἀναιμωτὶ τῆς Ἰταλίας ὅλης ἐβούλετο μὲν εὐθὺς Πομπήϊον διώκειν, πλοίων δὲ μὴ παρόντων ἀποστρέψας εἰς Ἰβηρίαν ἤλαυνε, τὰς ἐκεῖ δυνάμεις προσαγαγέσθαι βουλόμενος.

LXVIII. [64] Ἐν δὲ τῷ χρόνῳ τούτῳ μεγάλη συνέστη Πομπηΐῳ δύναμις, ἡ μὲν ναυτικὴ καὶ παντελῶς ἀνανταγώνιστος (ἦσαν γὰρ αἱ μάχιμοι πεντακόσιαι, λιβυρνίδων δὲ καὶ κατασκόπων ὑπερβάλλων ἀριθμός), ἱππεῖς δέ, Ῥωμαίων καὶ Ἰταλῶν τὸ ἀνθοῦν, ἑπτακισχίλιοι, γένεσι καὶ πλούτῳ καὶ φρονήμασι διαφέροντες· τὴν δὲ πεζὴν σύμμικτον οὖσαν καὶ μελέτης δεομένην ἐγύμναζεν ἐν Βεροίᾳ καθήμενος οὐκ ἀργός, ἀλλ´ ὥσπερ ἀκμάζοντι χρώμενος αὑτῷ πρὸς τὰ γυμνάσια. Μεγάλη γὰρ ἦν ῥοπὴ πρὸς τὸ θαρρεῖν τοῖς ὁρῶσι Πομπήϊον Μάγνον ἑξήκοντα μὲν ἔτη δυεῖν λείποντα γεγενημένον, ἐν δὲ τοῖς ὅπλοις ἁμιλλώμενον πεζόν, εἶτα ἱππότην αὖθις ἑλκόμενόν τε τὸ ξίφος ἀπραγμόνως θέοντι τῷ ἵππῳ καὶ κατακλείοντα πάλιν εὐχερῶς, ἐν δὲ τοῖς ἀκοντισμοῖς οὐ μόνον ἀκρίβειαν, ἀλλὰ καὶ ῥώμην ἐπιδεικνύμενον εἰς μῆκος, ὃ πολλοὶ τῶν νέων οὐχ ὑπερέβαλλον.

 Ἐπεφοίτων δὲ καὶ βασιλεῖς ἐθνῶν καὶ δυνάσται, καὶ τῶν ἀπὸ Ῥώμης ἡγεμονικῶν ἀριθμὸς ἦν ἐντελοῦς βουλῆς περὶ αὐτόν. Ἦλθε δὲ καὶ Λαβιηνὸς ἀπολιπὼν Καίσαρα φίλος γεγονὼς καὶ συνεστρατευμένος ἐν Γαλατίᾳ, καὶ Βροῦτος, υἱὸς ὢν Βρούτου τοῦ περὶ Γαλατίαν σφαγέντος, ἀνὴρ μεγαλόφρων καὶ μηδέποτε Πομπήϊον προσειπὼν μηδὲ ἀσπασάμενος πρότερον ὡς φονέα τοῦ πατρός, τότε δὲ ὡς ἐλευθεροῦντι τὴν Ῥώμην ὑπέταξεν ἑαυτόν. Κικέρων δέ, καίπερ ἄλλα γεγραφὼς καὶ βεβουλευμένος, ὅμως κατῃδέσθη μὴ γενέσθαι τοῦ προκινδυνεύοντος ἀριθμοῦ τῆς πατρίδος. Ἦλθε δὲ καὶ Τίδιος Σέξτιος, ἐσχατόγηρως ἀνὴρ θάτερον πεπηρωμένος σκέλος, εἰς Μακεδονίαν· ὃν τῶν ἄλλων γελώντων καὶ χλευαζόντων, ὁ Πομπήϊος ἰδὼν ἐξανέστη καὶ προσέδραμε, μέγα νομίζων μαρτύριον εἶναι καὶ τοὺς παρ´ ἡλικίαν καὶ παρὰ δύναμιν αἱρουμένους τὸν μετ´ αὐτοῦ κίνδυνον ἀντὶ τῆς ἀσφαλείας.

[65] Ἐπεὶ δὲ βουλῆς γενομένης καὶ γνώμην Κάτωνος εἰπόντος ἐψηφίσαντο μηδένα Ῥωμαίων ἄνευ παρατάξεως ἀναιρεῖν μηδὲ διαρπάζειν πόλιν ὑπήκοον Ῥωμαίοις, ἔτι μᾶλλον ἡ Πομπηΐου μερὶς ἠγαπήθη· καὶ γὰρ οἷς μηδὲν ἦν πρᾶγμα τοῦ πολέμου πόρρω κατοικοῦσιν ἢ δι´ ἀσθένειαν ἀμελουμένοις, τῷ γε βούλεσθαι συγκατετίθεντο καὶ τῷ λόγῳ συνεμάχουν ὑπὲρ τῶν δικαίων, ἡγούμενοι θεοῖς εἶναι καὶ ἀνθρώποις ἐχθρὸν ᾧ μὴ καθ´ ἡδονήν ἐστι νικᾶν Πομπήϊον.

LXIX. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ Καῖσαρ εὐγνώμονα παρεῖχεν ἑαυτὸν ἐν τῷ κρατεῖν, ὃς καὶ τὰς ἐν Ἰβηρίᾳ τοῦ Πομπηΐου δυνάμεις ἑλὼν καὶ καταπολεμήσας ἀφῆκε τοὺς στρατηγούς, τοῖς δὲ στρατιώταις ἐχρῆτο. Καὶ πάλιν ὑπερβαλὼν τὰς Ἄλπεις καὶ διαδραμὼν τὴν Ἰταλίαν εἰς Βρεντέσιον ἧκεν ἐν τροπαῖς ἤδη τοῦ χειμῶνος ὄντος· καὶ διαπεράσας τὸ πέλαγος αὐτὸς μὲν εἰς Ὤρικον παρενέβαλεν, Οὐιβούλλιον δὲ τὸν Πομπηΐου φίλον αἰχμάλωτον ἔχων σὺν ἑαυτῷ πρὸς Πομπήϊον ἀνέστειλε, προκαλούμενος εἰς ἓν συνελθόντας ἀμφοτέρους ἡμέρᾳ τρίτῃ πάντα διαλῦσαι τὰ στρατεύματα καὶ γενομένους φίλους καὶ ὀμόσαντας ἐπανελθεῖν εἰς Ἰταλίαν. Ταῦτα Πομπήϊος αὖθις ἐνέδραν ἡγεῖτο· καὶ καταβὰς ὀξέως ἐπὶ θάλατταν κατέλαβε χωρία καὶ τόπους ἕδρας τε τοῖς πεζοῖς στρατοπέδοις ὑπεραλκεῖς ἔχοντα, καὶ ναύλοχα καὶ κατάρσεις ἐπιφόρους τοῖς ἐπιφοιτῶσι διὰ θαλάττης,

ὥστε πάντα πνεῖν ἄνεμον Πομπηΐῳ σῖτον ἢ στρατιὰν ἢ χρήματα κομίζοντα, Καίσαρα δὲ δυσχερείαις κατὰ γῆν ὁμοῦ καὶ κατὰ θάλατταν περιεχόμενον ἐξ ἀνάγκης φιλομαχεῖν, καὶ προσβάλλοντα τοῖς ἐρύμασι καὶ προκαλούμενον ἑκάστοτε τὰ μὲν πλεῖστα νικᾶν καὶ κρατεῖν τοῖς ἀκροβολισμοῖς, ἅπαξ δὲ μικροῦ συντριβῆναι καὶ τὴν στρατιὰν ἀποβαλεῖν, τοῦ Πομπηΐου λαμπρῶς ἀγωνισαμένου μέχρι τροπῆς ἁπάντων καὶ φόνου δισχιλίων, βιάσασθαι δὲ καὶ συνεισπεσεῖν μὴ δυνηθέντος ἢ φοβηθέντος, ὥστε εἰπεῖν Καίσαρα πρὸς τοὺς φίλους ὅτι Σήμερον ἂν ἡ νίκη παρὰ τοῖς πολεμίοις ἦν, εἰ τὸν νικῶντα εἶχον.

LXX. [66] Ἐπὶ τούτῳ μέγα φρονήσαντες οἱ Πομπηΐου διὰ μάχης ἔσπευδον κριθῆναι. Πομπήϊος δὲ τοῖς μὲν ἔξω βασιλεῦσι καὶ στρατηγοῖς καὶ πόλεσιν ὡς νενικηκὼς ἔγραφε, τὸν δὲ τῆς μάχης κίνδυνον ὠρρώδει, τῷ χρόνῳ καὶ ταῖς ἀπορίαις καταπολεμήσειν νομίζων ἄνδρας ἀμάχους μὲν ἐν τοῖς ὅπλοις καὶ συνειθισμένους νικᾶν μετ´ ἀλλήλων πολὺν ἤδη χρόνον, πρὸς δὲ τὴν ἄλλην στρατείαν καὶ πλάνας καὶ μεταβάσεις καὶ τάφρων ὀρύξεις καὶ τειχῶν οἰκοδομίας ἀπαγορεύοντας ὑπὸ γήρως, καὶ διὰ τοῦτο ταῖς χερσὶν ἐμφῦναι τάχιστα καὶ συμπλακῆναι σπεύδοντας. Οὐ μὴν ἀλλὰ πρότερον ἁμῶς γέ πως παρῆγε πείθων τοὺς περὶ αὐτὸν ἀτρεμεῖν ὁ Πομπήϊος· ἐπεὶ δὲ μετὰ τὴν μάχην ὁ Καῖσαρ ὑπὸ τῶν ἀποριῶν ἀναστὰς ἐβάδιζε δι´ Ἀθαμάνων εἰς Θετταλίαν, οὐκέτι καθεκτὸν ἦν τὸ φρόνημα τῶν ἀνδρῶν, ἀλλὰ φεύγειν Καίσαρα βοῶντες οἱ μὲν ἀκολουθεῖν καὶ διώκειν ἐκέλευον, οἱ δὲ διαβαίνειν εἰς Ἰταλίαν, οἱ δὲ θεράποντας εἰς Ῥώμην καὶ φίλους ἔπεμπον οἰκίας προκαταληψομένους ἐγγὺς ἀγορᾶς ὡς αὐτίκα μετιόντες ἀρχάς. Ἐθελονταὶ δὲ πολλοὶ πρὸς Κορνηλίαν ἔπλεον εἰς Λέσβον εὐαγγελιζόμενοι πέρας ἔχειν τὸν πόλεμον· ἐκεῖ γὰρ αὐτὴν ὑπεξέπεμψεν ὁ Πομπήϊος.

Bientôt après Pompée tomba dangereusement malade à Naples : il guérit cependant ; et les Napolitains, par le conseil de Praxagoras, firent des sacrifices d’actions de grâces pour remercier les dieux de sa guérison. Les peuples voisins suivirent leur exemple, et ce zèle se commu- 402 niqua à toute l’Italie : toutes les villes, petites ou grandes, célébrèrent des fêtes pendant plusieurs jours. Il n’y avait pas d’endroit assez spacieux pour contenir ceux qui venaient de toutes parts à sa rencontre : les chemins, les bourgs et les ports étaient pleins de gens qui faisaient des banquets et des sacrifices. Un grand nombre, ornés de couronnes, allaient le recevoir aux flambeaux, et l’accompagnaient en lui jetant des fleurs. Aussi, le cortège dont il était suivi dans sa marche offrait-il le plus beau et le plus magnifique des spectacles. Du reste, ce ne fut pas là, dit-on, une des moindres causes de la guerre civile. L’opinion présomptueuse qu’il conçut de lui-même, et l’extrême joie dont son âme était remplie, surmontèrent tous les raisonnements que devait lui suggérer l’état des affaires : il oublia cette sage prévoyance qui jusque-là avait assuré ses prospérités et le succès de ses entreprises ; il se laissa aller à une confiance audacieuse, et se prit de dédain pour la puissance de César, jusqu’à croire qu’il n’avait besoin contre lui ni d’armes, ni d’efforts, et qu’il le renverserait bien plus facilement encore qu’il ne l’avait élevé.

Sur ces entrefaites, Appius arriva, ramenant de la Gaule les troupes que Pompée avait prêtées à César. Appius affecta de rabaisser les exploits qui s’étaient accomplis dans cette contrée, et de répandre des bruits injurieux à César. « Il faut, disait-il, que Pompée connaisse bien peu ses forces et sa réputation, pour se fortifier contre César d’autres armes que celles dont il dispose ; César sera vaincu par ses propres légions, dès que Pompée aura paru : tant les soldats haïssent César et désirent de revoir Pompée ! » Ces vains propos enflèrent si fort le cœur de Pompée, ils lui inspirèrent une si présomptueuse confiance, et lui firent tant et si bien négliger toute précaution, qu’il se moquait de ceux qui redoutaient cette guerre ; et, quand on lui disait que, si 403 César marchait sur Rome, on ne voyait pas avec quelles troupes on pourrait lui résister, il répondait, d’un air riant et d’un visage serein, qu’il ne fallait pas s’en inquiéter : « En quelque endroit de l’Italie que je frappe du pied, disait-il, il en sortira des légions. »

César, de son côté, s’appliquait à ses affaires plus fortement que jamais ; il s’approchait de l’Italie, et ne cessait d’envoyer des soldats à Rome pour assister aux comices. Il gagnait sous main et corrompait à prix d’argent plusieurs des magistrats, entre autres le consul Paulus, qu’il attira à son parti en lui donnant quinze cents talents (68), Curion, tribun du peuple, dont il paya les dettes immenses, et Marc-Antoine, ami de Curion, et qui s’était rendu caution pour ses dettes. Un des capitaines qui étaient venus de l’armée de César, se tenait à la porte du Sénat : ayant su que les sénateurs refusaient à César la prolongation de son gouvernement, il frappa de sa main sur son épée, en disant : «Voici qui la lui donnera. » Telle était, en effet, la pensée secrète qui dirigeait toutes les démarches et tous les préparatifs de César. Il est bien vrai que les demandes et les propositions que Curion faisait au nom de César, paraissaient plus raisonnables : il demandait, de deux choses l’une, ou que Pompée licenciât ses troupes, ou que César ne fût point dépouillé des siennes. « Réduits à l’état de simples particuliers, disait-il, ils en viendront à des conditions équitables ; ou, s’ils restent armés, ils se tiendront tranquilles, contents de ce qu’ils possèdent ; au lieu qu’affaiblir l’un par l’autre, ce serait doubler la puissance qu’on craint. » Le consul Marcellus, en répondant à Curion, traita César de brigand, et proposa, s’il ne voulait pas mettre bas les armes, de le déclarer ennemi de la patrie. Mais Curion, soutenu par Antoine et par Pison, vint à bout de faire passer sa 404 proposition par l’épreuve du Sénat. Il invita ceux qui voulaient que César seul posât les armes et que Pompée retînt le commandement, à se mettre tous du même côté ; et ce fut le plus grand nombre. Il dit ensuite à ceux qui étaient d’avis que tous deux posassent les armes et qu’aucun ne conservât son armée, de se ranger tous du même côté : il n’y en eut que vingt-deux qui restèrent fidèles à Pompée ; tous les autres se rangèrent du côté de Curion.

Fier de sa victoire, et transporté de joie, Curion s’élance dans l’assemblée du peuple, où il est reçu avec de vifs applaudissements, et couvert de bouquets de fleurs et de couronnes. Pompée n’était pas présent dans le Sénat, car les généraux qui sont à la tête de leurs armées n’entrent point dans la ville ; mais Marcellus (69) se leva, et dit qu’il ne resterait pas tranquillement assis à écouter de vaines paroles, lorsqu’il voyait déjà dix légions s’avancer du sommet des Alpes, et qu’il allait envoyer contre elles l’homme capable de les arrêter et de défendre la patrie.

Dès ce moment on changea d’habit dans Rome, comme pour un deuil public. Marcellus, suivi du Sénat, traversa le Forum, et vint trouver Pompée. Il s’arrêta devant lui : « Pompée, dit-il, je t’ordonne de secourir la patrie ; de te servir pour cela des forces dont tu disposes déjà, et d’en rassembler de nouvelles. » Lentulus, l’un des consuls désignés pour l’année suivante, lui fit la même déclaration. Pompée commença donc à faire des levées ; mais les uns refusèrent de donner leurs noms ; d’autres, en petit nombre, se présentèrent, mais de mauvaise grâce ; et la plupart demandèrent qu’on prît des voies 405 de conciliation. Car Antoine, malgré le Sénat, avait lu devant le peuple une lettre de César, qui contenait des propositions faites pour séduire la multitude : il demandait que Pompée et lui quittassent leurs gouvernements, et licenciassent leurs troupes, pour se présenter devant le peuple, et rendre compte de leurs actions. Lentulus, qui exerçait déjà les fonctions de consul, n’assemblait point le Sénat ; Cicéron, nouvellement arrivé de Cilicie, proposait, pour accommodement, que César quittât la Gaule, et licenciât toute son armée, à l’exception de deux légions, qu’il conserverait avec le gouvernement de l’Illyrie, en attendant son second consulat. Pompée désapprouva ces conditions ; et les amis de César consentirent au licenciement de Tune des deux légions réservées. Mais Lentulus repoussa encore la proposition, et s’écria que Pompée faisait une grande faute en se laissant ainsi duper ; et la négociation n’aboutit point.

On annonça, sur ces entrefaites, que César s’était emparé d’Ariminium (70), ville considérable de l’Italie, et qu’il marchait droit sur Rome avec toute son armée. Mais cette dernière circonstance était fausse : César n’avait avec lui que trois cents chevaux et cinq mille hommes d’infanterie ; il était parti sans attendre le reste de ses troupes, qui étaient encore au delà des Alpes, parce qu’il voulait tomber brusquement sur des gens troublés et qui ne l’attendaient pas, au lieu de leur donner le temps de revenir de leur frayeur, et d’avoir à les combattre bien préparés. Arrivé sur les bords du Rubicon (71), qui faisait la limite de son gouvernement, il s’arrêta en silence, réfléchissant en lui-même sur la grandeur et la témérité de son entreprise, et différa quelque temps de passer le 406 fleuve. Puis après, comme ceux qui d’un lieu escarpé se précipitent dans un abime profond, il fit taire le raisonnement, et, s’étourdissant sur le danger, il se contenta de dire à haute voix, en langue grecque, en s’adressant à ceux qui l’environnaient : « Le sort en est jeté ! » Et il fit passer son armée.

Dès que le bruit en fut porté à Rome, voilà toute la ville saisie d’étonnement, de trouble et de frayeur : jamais on n’avait vu pareil effroi. A l’instant le Sénat en corps et tous les magistrats se rendirent précipitamment auprès de Pompée. Tullus lui demanda quelles forces et quelle armée il avait à sa disposition : Pompée, après quelques moments d’hésitation, répondit d’un ton mal assuré, qu’il avait de prêtes les deux légions que César lui avait renvoyées, et que les nouvelles levées pourraient fournir promptement, à ce qu’il croyait, trente mille hommes. « Pompée, s’écria Tullus, tu nous as trompés ! » Et il conseilla d’envoyer des députés à César. Un certain Favonius, homme du reste sans mauvaises passions, mais qui s’imaginait imiter, par les fréquentes boutades d’une audace obstinée et insultante, le franc parler de Caton, somma Pompée de frapper du pied la terre, pour en faire sortir les légions qu’il avait promises. Pompée souffrit avec douceur cette raillerie déplacée ; et, Caton lui ayant rappelé ce qu’il lui avait prédit dès le commencement, au sujet de César : « Dans tout ce que tu m’as dit, répondit Pompée, tu as mieux deviné que moi ; dans tout ce que j’ai fait, je me suis plus conduit en galant homme. » Caton conseillait de nommer Pompée général, avec un pouvoir absolu, alléguant que ceux qui font les grands maux savent aussi y apporter le remède. Pompée partit aussitôt pour la Sicile, province qui lui était échue par le sort ; et tous les autres magistrats se rendirent chacun dans les gouvernements qui leur avaient été assignés.

407 Cependant l’Italie presque tout entière était en révolution ; partout régnait la plus grande perplexité. Ceux du dehors accouraient à Rome de toutes parts, tandis que les habitants de Rome se hâtaient d’en sortir et d’abandonner la ville. Et en effet, dans une si grande tempête, dans un trouble si violent, les citoyens bien intentionnés étaient trop faibles ; les mauvais citoyens, au contraire, opposaient aux magistrats une force redoutable, et difficile à réduire. Il était d’ailleurs impossible de calmer la frayeur générale ; et Pompée n’avait pas la liberté de suivre ses propres conseils pour remédier au désordre : chacun, selon la passion dont il se sentait affecté, cherchait à lui faire partager ou sa crainte, ou sa tristesse, ou son agitation, ou son inquiétude : aussi prenait-il dans un même jour les résolutions les plus contraires. Il ne pouvait rien savoir de certain sur les ennemis : on lui rapportait à chaque instant les nouvelles les plus hasardées ; et, s’il se refusait à croire, on s’irritait contre lui. Enfin il fit déclarer qu’il y avait tumulte (72) ; il ordonna à tous les sénateurs de le suivre, protestant qu’il regarderait comme partisans de César tous ceux qui resteraient dans Rome ; et le soir il quitta la ville. Les consuls s’enfuirent aussi, sans avoir même fait aux dieux les sacrifices d’usage avant une guerre. Pompée ne laissait pas, dans cette affreuse extrémité, de paraître encore digne d’envie, à raison de l’affection que tout le monde lui témoignait. Car, si beaucoup de Romains blâmaient cette guerre, personne ne haïssait le général, et on en vit un grand nombre le suivre, moins par amour pour la liberté, que parce qu’ils ne pouvaient se résoudre à abandonner Pompée.

Peu de jours après César entra dans Rome. Maître de 408 la ville, il traita avec douceur ceux qui étaient restés, et les rassura. Seulement Métellus, un des tribuns, ayant voulu l’empêcher de prendre de l’argent dans le trésor public, il le menaça de mort, et ajouta à cette menace un mot encore plus terrible. « Et cela, dit-il, il m’est moins difficile de le faire que de le dire. » Quand il eut de la sorte écarté Métellus, et pris l’argent dont il avait besoin, il se mit à la poursuite de Pompée, qu’il voulait chasser promptement hors de l’Italie, avant qu’il eût reçu les renforts qu’il attendait d’Espagne. Pompée, qui occupait Brundusium, ramassa un grand nombre de vaisseaux, embarqua les consuls avec trente cohortes, et les envoya devant lui à Dyrrachium (73). Il fit partir en même temps pour la Syrie Scipion son beau-père, et Cnéius son fils, chargés d’équiper une flotte. Quant à lui, il barricada les portes ; il plaça sur les murailles les soldats les plus agiles ; il ordonna aux Brundusiens de se tenir tranquillement renfermés dans leurs maisons, et fit couper toutes les rues par des tranchées remplies de pieux pointus, à l’exception de deux rues par lesquelles il communiquait avec le port. Au bout de trois jours, il était parvenu sans obstacle à embarquer le reste de ses troupes ; alors il éleva tout à coup un signal aux soldats qui gardaient les murailles : ceux-ci accourent en hâte ; Pompée les prend dans ses vaisseaux, et traverse la mer.

Dès que César vit les murailles désertes, il se douta de la fuite de Pompée ; et peu s’en fallut qu’en se pressant à sa poursuite, il s’allât enferrer dans les pieux qui garnissaient les tranchées des rues ; mais, averti par les Brundusiens, il évita de traverser la ville : il prit un détour pour gagner le port, où il trouva toute la flotte partie, à l’exception de deux vaisseaux montés de quelques sol- 409 dats. On regarde le départ de Pompée comme un des meilleurs expédients de guerre dont il pût se servir. Mais César s’étonnait que Pompée, ayant eu son pouvoir une ville aussi forte que Rome, attendant des secours d’Espagne et étant maître de la mer, eût abandonné et livré l’Italie. Cicéron le blâme aussi (74) d’avoir imité la conduite de Thémistocle plutôt que celle de Périclès, alors que la situation de ses affaires ressemblait à celle de Périclès bien plus qu’à celle de Thémistocle. César fit voir, par sa conduite, combien il craignait les effets du temps ; car, ayant fait prisonnier Numérius, un des amis de Pompée, il l’avait envoyé à Brundusium pour proposer un accommodement, à des conditions raisonnables ; mais Numérius s’embarqua avec Pompée.

César s’étant ainsi rendu, en soixante jours, maître de toute l’Italie sans verser une goutte de sang, voulait sur-le-champ se mettre à la poursuite de Pompée ; mais, comme il n’avait point de vaisseaux, il changea de dessein, et prit la route de l’Espagne, pour attirer à son parti les troupes qui servaient dans ce pays.

Cependant Pompée avait assemblé des forces considérables ; sa flotte pouvait passer vraiment pour invincible : elle se composait de cinq cents navires de guerre, et d’un nombre plus considérable encore de brigantins et de vaisseaux légers. Sa cavalerie était la fleur de Rome et de l’Italie : c’étaient sept mille chevaliers, tous distingués par leur naissance et leurs richesses, autant que par leur courage. Son infanterie, formée de soldats ramassés de toutes parts, avait besoin d’être disciplinée : il l’exerça sans relâche pendant son séjour à Béroë (75) ; lui-même, toujours en activité, il se livrait, comme un homme dans la vigueur de l’âge, aux mêmes exercices que les soldats. 410 C’était pour l’armée un grand motif d’encouragement, de voir le grand Pompée, à l’âge de cinquante-huit ans, lutter à pied, tout armé, puis monter à cheval, tirer facilement son épée en courant à toute bride, et la remettre dans le fourreau avec non moins d’aisance, enfin lancer le javelot, non-seulement avec justesse, mais encore avec force, et à une distance que ne dépassaient point la plupart des jeunes gens.

Chaque jour arrivaient à son camp des rois et des princes de toutes nations ; et les capitaines romains qui entouraient Pompée étaient en si grand nombre, qu’on eut dit un Sénat complet. Labiénus lui-même y vint, après avoir abandonné César, dont il était l’ami intime, et avec qui il avait fait la guerre des Gaules. Et Brutus, le fils du Brutus qui avait été égorgé dans la Gaule (76), homme d’un grand courage, et qui jusque-là n’avait jamais voulu parler à Pompée, ni même le saluer, parce qu’il le regardait comme le meurtrier de son père, ne vit plus alors en lui que le défenseur de la liberté de Rome, et alla se ranger sous ses ordres. Cicéron même, qui avait donné par écrit et de vive voix des conseils tout opposés à ceux qu’on suivait, eut honte néanmoins de n’être pas du nombre de ceux qui s’exposaient au danger pour la patrie. Tidius Sextius, homme d’une extrême vieillesse, et boiteux d’une jambe, alla joindre l’armée en Macédoine : les autres officiers, à son arrivée, se mirent à rire et à plaisanter ; mais Pompée ne l’eut pas plutôt aperçu que, se levant de son siège, il courut au-devant de lui, regardant comme un témoignage bien honorable à sa cause le concours de ces vieillards, qui s’élevaient au-dessus de leur âge et de leurs forces, et préféraient à leur sécurité le danger qu’ils partageaient avec lui.

Le Sénat s’assembla en conseil, et décréta, sur la pro- 411 position de Caton, qu’on ne ferait mourir aucun citoyen romain ailleurs que dans le combat, et qu’on ne pillerait aucune des villes sujettes de Rome ; et cette mesure augmenta encore la faveur dont le parti de Pompée était l’objet. En effet, ceux qui habitaient des lieux éloignés, et n’avaient nullement à s’inquiéter de la guerre, comme aussi ceux qu’on laissait à l’écart à cause de leur faiblesse, s’y intéressaient par leurs vœux, et soutenaient, du moins par leurs discours, les intérêts de la justice, tenant pour ennemi des dieux et des hommes quiconque ne souhaitait pas la victoire à Pompée.

César, de son côté, se montra doux et modéré dans ses succès. En Espagne, où il vainquit et fît prisonnière l'armée de Pompée, il renvoya les capitaines, et fit entrer les soldats dans son armée. Il repassa les Alpes, traversa en courant l’Italie, et arriva à Brundusium vers le solstice d’hiver. Là il s’embarque, et va reprendre terre à Oricum (77), d’où il dépêche Vibius, qu’il avait fait prisonnier, et qui était ami de Pompée, pour demander à Pompée une conférence, et lui proposer de licencier, sous trois jours, toutes leurs troupes, de renouer leur ancienne liaison, qu’ils confirmeraient par serment, et de retourner tous deux en Italie. Pompée crut voir dans ces avances un nouveau piège : il se hâte de descendre vers la mer, se saisit de tous les postes, de tous les lieux fortifiés propres à loger une armée de terre, de tous les ports, de toutes les rades commodes pour les vaisseaux.

Dans cette position, tous les vents favorisaient Pompée, et lui apportaient vivres, troupes et argent. César, au contraire, environné de difficultés, et par terre et par mer, n’avait plus guère d’espoir que dans le combat. Chaque jour il harcelait Pompée dans ses retranchements, et le provoquait à une action décisive. Il avait d’ordinaire l’avantage dans ces escarmouches : une fois pour- 412 tant il faillit être entièrement défait et perdre son armée. Pompée combattit avec un tel courge, qu’il mit ses troupes en déroute, et lui tua deux mille hommes ; mais il ne put, ou plutôt il n’osa pas presser les fuyards et entrer avec eux dans le camp. Aussi César dit-il à ses amis : « Aujourd’hui la victoire était aux mains des ennemis, s’ils avaient eu un chef qui sût vaincre. »

Ce succès inspira aux troupes de Pompée une excessive confiance : on ne parla plus désormais que de terminer promptement la guerre par une action générale. Pompée lui-même écrivit aux rois, aux généraux et aux villes de son parti, comme s’il était déjà vainqueur. Il redoutait pourtant de s’exposer au danger d’une bataille ; il comptait miner par le temps et par la disette des hommes invincibles sous les armes, accoutumés depuis longtemps à toujours vaincre, quand ils combattaient ensemble, mais hors d’état, par leur vieillesse, de soutenir les autres travaux de la guerre, de faire de longues marches, de décamper tous les jours, de creuser des tranchées, de bâtir des murailles, et qui étaient pressés, pour cette raison, d’en venir aux mains et de livrer combat. Malgré tous ces motifs, Pompée eut bien de la peine à persuader à ses gens de se tenir tranquilles ; mais, lorsque César, à la suite de son échec, eut été forcé de décamper pour échapper à la disette, et de gagner la Thessalie, par le pays des Athamanes (78), il ne fut plus possible à Pompée de contenir la fierté de ses soldats : « César fuit, » s’écriaient-ils ; les uns voulaient qu’on se mît à sa poursuite, les autres qu’on retournât en Italie ; il y en eut qui envoyèrent leurs domestiques ou leurs amis à Rome, pour y retenir des maisons proche du Forum, espérant briguer bientôt des charges. Plusieurs firent voile de leur chef vers Lesbos, pour aller annoncer à Cornélie que la guerre était terminée.


 

LXXI. Ἀθροισθείσης δὲ βουλῆς Ἀφράνιος μὲν ἀπεφαίνετο γνώμην ἔχεσθαι τῆς Ἰταλίας, ταύτην γὰρ εἶναι τοῦ πολέμου τὸ μέγιστον ἆθλον, προστιθέναι δὲ τοῖς κρατοῦσιν εὐθὺς Σικελίαν, Σαρδόνα, Κύρνον, Ἰβηρίαν, Γαλατίαν ἅπασαν· ἧς τε δὴ πλεῖστος ὁ λόγος Πομπηΐῳ πατρίδος ὀρεγούσης χεῖρας ἐγγύθεν, οὐ καλῶς ἔχειν περιορᾶν προπηλακιζομένην καὶ δουλεύουσαν οἰκέταις καὶ κόλαξι τυράννων. Αὐτὸς δὲ Πομπήϊος οὔτε πρὸς δόξαν ἡγεῖτο καλὸν αὑτῷ δευτέραν φυγὴν φεύγειν Καίσαρα καὶ διώκεσθαι, τῆς τύχης διώκειν διδούσης, οὔτε ὅσιον ἐγκαταλιπεῖν Σκηπίωνα καὶ τοὺς περὶ τὴν Ἑλλάδα καὶ Θετταλίαν ἄνδρας ὑπατικούς, εὐθὺς ὑπὸ Καίσαρι γενησομένους μετὰ χρημάτων καὶ δυνάμεων μεγάλων, τῆς δὲ Ῥώμης μάλιστα κήδεσθαι τὸν ἀπωτάτω πολεμοῦντα περὶ αὐτῆς, ὅπως ἀπαθὴς κακῶν οὖσα καὶ ἀνήκοος περιμένῃ τὸν κρατοῦντα.
[67] Ταῦτα ψηφισάμενος ἐδίωκε Καίσαρα, μάχης μὲν ἐγνωκὼς ἀπέχεσθαι, πολιορκεῖν δὲ καὶ τρίβειν ταῖς ἀπορίαις ἐγγύθεν ἐπακολουθῶν. Καὶ γὰρ ἄλλως ταῦτα συμφέρειν ἡγεῖτο, καὶ λόγος τις εἰς αὐτὸν ἧκεν ἐν τοῖς ἱππεῦσι φερόμενος, ὡς χρὴ τάχιστα τρεψαμένους Καίσαρα συγκαταλύειν κἀκεῖνον αὐτόν. Ἔνιοι δέ φασι διὰ τοῦτο καὶ Κάτωνι μηδὲν ἄξιον σπουδῆς χρήσασθαι Πομπήϊον, ἀλλὰ καὶ πορευόμενον ἐπὶ Καίσαρα πρὸς θαλάσσῃ καταλιπεῖν ἐπὶ τῆς ἀποσκευῆς, φοβηθέντα μὴ Καίσαρος ἀναιρεθέντος ἀναγκάσῃ κἀκεῖνον εὐθὺς ἀποθέσθαι τὴν ἀρχήν.

LXXII. Οὕτω δὲ παρακολουθῶν ἀτρέμα τοῖς πολεμίοις ἐν αἰτίαις ἦν καὶ καταβοήσεσιν ὡς οὐ Καίσαρα καταστρατηγῶν, ἀλλὰ τὴν πατρίδα καὶ τὴν βουλήν, ὅπως διὰ παντὸς ἄρχῃ καὶ μηδέποτε παύσηται τοῖς ἀξιοῦσι τῆς οἰκουμένης ἄρχειν χρώμενος ὑπηρέταις καὶ δορυφόροις. Δομέτιος δὲ αὐτὸν Ἀηνόβαρβος Ἀγαμέμνονα καλῶν καὶ βασιλέα βασιλέων ἐπίφθονον ἐποίει. Καὶ Φαώνιος οὐχ ἧττον ἦν ἀηδὴς τῶν παρρησιαζομένων ἀκαίρως ἐν τῷ σκώπτειν, « Ἄνθρωποι, » βοῶν, « οὐδὲ τῆτες ἔσται τῶν ἐν Τουσκλάνῳ σύκων μεταλαβεῖν; » Λεύκιος δὲ Ἀφράνιος ὁ τὰς ἐν Ἰβηρίᾳ δυνάμεις ἀποβαλὼν ἐν αἰτίᾳ προδοσίας γεγονώς, τότε δὲ τὸν Πομπήϊον ὁρῶν φυγομαχοῦντα, θαυμάζειν ἔλεγε τοὺς κατηγοροῦντας αὐτοῦ, πῶς πρὸς τὸν ἔμπορον τῶν ἐπαρχιῶν οὐ μάχονται προελθόντες.
Ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα πολλὰ λέγοντες ἄνδρα δόξης ἥττονα καὶ τῆς πρὸς τοὺς φίλους αἰδοῦς τὸν Πομπήϊον ἐξεβιάσαντο καὶ συνεπεσπάσαντο ταῖς ἑαυτῶν ἐλπίσι καὶ ὁρμαῖς ἐπακολουθῆσαι, προέμενον τοὺς ἀρίστους λογισμούς, ὅπερ οὐδὲ πλοίου κυβερνήτῃ, μήτιγε τοσούτων ἐθνῶν καὶ δυνάμεων αὐτοκράτορι στρατηγῷ παθεῖν ἦν προσῆκον. Ὁ δὲ τῶν μὲν ἰατρῶν τοὺς μηδέποτε χαριζομένους ταῖς ἐπιθυμίαις ἐπῄνεσεν, αὐτὸς δὲ τῷ νοσοῦντι τῆς στρατιᾶς ἐνέδωκε, δείσας ἐπὶ σωτηρίᾳ λυπηρὸς γενέσθαι. Πῶς γὰρ ἄν τις φήσειεν ὑγιαίνειν ἐκείνους τοὺς ἄνδρας, ὧν οἱ μὲν ὑπατείας ἤδη καὶ στρατηγίας ἐν τῷ στρατοπέδῳ περινοστοῦντες ἐμνῶντο, Σπινθῆρι δὲ καὶ Δομετίῳ καὶ Σκηπίωνι περὶ τῆς Καίσαρος ἀρχιερωσύνης ἔριδες ἦσαν καὶ φιλονεικίαι καὶ δεξιώσεις; ὥσπερ αὐτοῖς Τιγράνου τοῦ Ἀρμενίου παραστρατοπεδεύοντος ἢ τοῦ Ναβαταίων βασιλέως, ἀλλ´ οὐ Καίσαρος ἐκείνου καὶ τῆς δυνάμεως ᾗ χιλίας μὲν ᾑρήκει πόλεις κατὰ κράτος, ἔθνη δὲ πλείονα τριακοσίων ὑπῆκτο, Γερμανοῖς δὲ καὶ Γαλάταις μεμαχημένος ἀήττητος ὅσας οὐκ ἄν τις ἀριθμήσαι μάχας ἑκατὸν μυριάδας αἰχμαλώτων ἔλαβεν, ἑκατὸν δὲ ἀπέκτεινε τρεψάμενος ἐκ παρατάξεως.

LXXIII. [68] Ἀλλ´ ὅμως ἐγκείμενοι καὶ θορυβοῦντες, ἐπεὶ κατέβησαν εἰς τὸ Φαρσάλιον πεδίον, ἠνάγκασαν βουλὴν προθεῖναι τὸν Πομπήϊον, ἐν ᾗ Λαβιηνὸς ὁ τῶν ἱππέων ἄρχων πρῶτος ἀναστὰς ὤμοσε μὴ ἀναχωρήσειν ἐκ τῆς μάχης, εἰ μὴ τρέψαιτο τοὺς πολεμίους· τὰ δὲ αὐτὰ καὶ πάντες ὤμνυσαν. Τῆς δὲ νυκτὸς ἔδοξε κατὰ τοὺς ὕπνους Πομπήϊος εἰς τὸ θέατρον εἰσιόντος αὐτοῦ κροτεῖν τὸν δῆμον, αὐτὸς δὲ κοσμεῖν ἱερὸν Ἀφροδίτης νικηφόρου πολλοῖς λαφύροις. Καὶ τὰ μὲν ἐθάρρει, τὰ δὲ ὑπέθραττεν αὐτὸν ἡ ὄψις, δεδοικότα μὴ τῷ γένει τῷ Καίσαρος εἰς Ἀφροδίτην ἀνήκοντι δόξα καὶ λαμπρότης ἀπ´ αὐτοῦ γένηται· καὶ πανικοί τινες θόρυβοι διᾴττοντες ἐξανέστησαν αὐτόν. Ἑωθινῆς δὲ φυλακῆς ὑπὲρ τοῦ Καίσαρος στρατοπέδου πολλὴν ἡσυχίαν ἄγοντος ἐξέλαμψε μέγα φῶς, ἐκ δὲ τούτου λαμπὰς ἀρθεῖσα φλογοειδὴς ἐπὶ τὸ Πομπηΐου κατέσκηψε· καὶ τοῦτο ἰδεῖν φησι Καῖσαρ αὐτὸς ἐπιὼν τὰς φυλακάς.

Ἅμα δὲ ἡμέρᾳ μέλλοντος αὐτοῦ πρὸς Σκοτοῦσαν ἀναζευγνύειν καὶ τὰς σκηνὰς τῶν στρατιωτῶν καθαιρούντων καὶ προπεμπόντων ὑποζύγια καὶ θεράποντας, ἧκον οἱ σκοποὶ φράζοντες ὅπλα πολλὰ καθορᾶν ἐν τῷ χάρακι τῶν πολεμίων διαφερόμενα, καὶ κίνησιν εἶναι καὶ θόρυβον ἀνδρῶν ἐπὶ μάχην ἐξιόντων. Μετὰ δὲ τούτους ἕτεροι παρῆσαν εἰς τάξιν ἤδη καθίστασθαι τοὺς πρώτους λέγοντες. LXXIV. Ὁ μὲν οὖν Καῖσαρ εἰπὼν τὴν προσδοκωμένην ἥκειν ἡμέραν, ἐν ᾗ πρὸς ἄνδρας, οὐ πρὸς λιμὸν οὐδὲ πενίαν μαχοῦνται, κατὰ τάχος πρὸ τῆς σκηνῆς ἐκέλευσε προθεῖναι τὸν φοινικοῦν χιτῶνα· τοῦτο γὰρ μάχης Ῥωμαίοις ἐστὶ σύμβολον. Οἱ δὲ στρατιῶται θεασάμενοι μετὰ βοῆς καὶ χαρᾶς τὰς σκηνὰς ἀφέντες ἐφέροντο πρὸς τὰ ὅπλα. Καὶ τῶν ταξιαρχῶν ἀγόντων εἰς ἣν ἔδει τάξιν, ἕκαστος, ὥσπερ χορός, ἄνευ θορύβου μεμελετημένως εἰς τάξιν καὶ πρᾴως καθίστατο.
[69] Πομπήϊος δὲ τὸ μὲν δεξιὸν αὐτὸς ἔχων ἔμελλεν ἀνθίστασθαι πρὸς Ἀντώνιον, ἐν δὲ τῷ μέσῳ Σκηπίωνα τὸν πενθερὸν ἀντέταξε Καλβίνῳ Λευκίῳ, τὸ δὲ εὐώνυμον εἶχε μὲν Λεύκιος Δομέτιος, ἐρρώσθη δὲ τῷ πλήθει τῶν ἱππέων. Ἐνταῦθα γὰρ ὀλίγου δεῖν ἅπαντες ἐρρύησαν ὡς Καίσαρα βιασόμενοι καὶ τὸ δέκατον τάγμα διακόψοντες, οὗ πλεῖστος ἦν ὁ λόγος ὡς μαχιμωτάτου, καὶ Καῖσαρ ἐν ἐκείνῳ ταττόμενος εἰώθει μάχεσθαι.

Κατιδὼν δὲ πεφραγμένον ἵππῳ τοσαύτῃ τῶν πολεμίων τὸ εὐώνυμον, καὶ φοβηθεὶς τὴν λαμπρότητα τοῦ ὁπλισμοῦ, μετεπέμψατο σπείρας ἓξ ἀπὸ τῶν ἐπιταγμάτων καὶ κατέστησεν ὄπισθεν τοῦ δεκάτου, κελεύσας ἡσυχίαν ἄγειν ἀδήλους τοῖς πολεμίοις ὄντας· ὅταν δὲ προσελαύνωσιν οἱ ἱππεῖς, διὰ τῶν προμάχων ἐκδραμόντας μὴ προέσθαι τοὺς ὑσσούς, ὥσπερ εἰώθασιν οἱ κράτιστοι σπεύδοντες ἐπὶ τὰς ξιφουλκίας, ἀλλὰ παίειν ἄνω συντιτρώσκοντας ὄμματα καὶ πρόσωπα τῶν πολεμίων· οὐ γὰρ μενεῖν τοὺς καλοὺς τούτους καὶ ἀνθηροὺς πυρριχιστὰς διὰ τὸν ὡραϊσμόν, οὐδὲ ἀντιβλέψειν πρὸς τὸν σίδηρον ἐν ὀφθαλμοῖς γινόμενον.

Ἐν τούτοις μὲν οὖν ὁ Καῖσαρ ἦν. Ὁ δὲ Πομπήϊος ἀφ´ ἵππου τὴν παράταξιν ἐπισκοπῶν, ὡς ἑώρα τοὺς μὲν ἀντιπάλους μεθ´ ἡσυχίας τὸν καιρὸν ἐν τάξει προσμένοντας, τῆς δ´ ὑφ´ αὑτῷ στρατιᾶς τὸ πλεῖστον οὐκ ἀτρεμοῦν, ἀλλὰ κυμαῖνον ἀπειρίᾳ καὶ θορυβούμενον, ἔδεισε μὴ διασπασθῇ παντάπασιν ἐν ἀρχῇ τῆς μάχης, καὶ παράγγελμα τοῖς προτεταγμένοις ἔδωκεν ἑστῶτας ἐν προβολῇ καὶ μένοντας ἀραρότως δέχεσθαι τοὺς πολεμίους. Ὁ δὲ Καῖσαρ αἰτιᾶται τὸ στρατήγημα τοῦτο· τῶν τε γὰρ πληγῶν τὸν ἐξ ἐπιδρομῆς τόνον ἀμαυρῶσαι, καὶ τὴν μάλιστα τοὺς πολλοὺς ἐν τῷ συμφέρεσθαι τοῖς πολεμίοις πληροῦσαν ἐνθουσιασμοῦ καὶ φορᾶς ἀντεξόρμησιν, ἅμα κραυγῇ καὶ δρόμῳ τὸν θυμὸν αὔξουσαν, ἀφελόντα πῆξαι καὶ καταψῦξαι τοὺς ἄνδρας. Ἦσαν δὲ οἱ μὲν μετὰ Καίσαρος δισχίλιοι πρὸς δισμυρίοις, οἱ δὲ μετὰ Πομπηΐου βραχεῖ πλείονες ἢ διπλάσιοι τούτων.

LXXV. [70] Ἤδη δὲ συνθήματος διδομένου παρὰ ἀμφοτέρων καὶ τῆς σάλπιγγος ἀρχομένης ἐγκελεύεσθαι πρὸς τὴν σύστασιν, τῶν μὲν πολλῶν ἕκαστος ἐσκόπει τὸ καθ´ αὑτόν, ὀλίγοι δὲ Ῥωμαίων οἱ βέλτιστοι καί τινες Ἑλλήνων παρόντες ἔξω τῆς μάχης, ὡς ἐγγὺς ἦν τὸ δεινόν, ἐλογίζοντο τὴν πλεονεξίαν καὶ φιλονεικίαν, ὅπου φέρουσα τὴν ἡγεμονίαν ἐξέθηκεν. Ὅπλα γὰρ συγγενικὰ καὶ τάξεις ἀδελφαὶ καὶ κοινὰ σημεῖα καὶ μιᾶς πόλεως εὐανδρία τοσαύτη καὶ δύναμις αὐτὴ πρὸς ἑαυτὴν συνέπιπτεν, ἐπιδεικνυμένη τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν, ὡς ἐν πάθει γενομένη τυφλόν ἐστι καὶ μανιῶδες. Ἦν μὲν γὰρ ἤδη καθ´ ἡσυχίαν χρῄζουσιν ἄρχειν καὶ ἀπολαύειν τῶν κατειργασμένων τὸ πλεῖστον καὶ κράτιστον ἀρετῇ γῆς καὶ θαλάσσης ὑπήκοον, ἦν δ´ ἔτι τροπαίων καὶ θριάμβων ἔρωτι βουλομένους χαρίζεσθαι καὶ διψῶντας ἐμπίπλασθαι Παρθικῶν πολέμων ἢ Γερμανικῶν. Πολὺ δὲ καὶ Σκυθία λειπόμενον ἔργον καὶ Ἰνδοί, καὶ πρόφασις οὐκ ἄδοξος ἐπὶ ταῦτα τῆς πλεονεξίας ἡμερῶσαι τὰ βαρβαρικά. Τίς δ´ ἂν ἢ Σκυθῶν ἵππος ἢ τοξεύματα Πάρθων ἢ πλοῦτος Ἰνδῶν ἐπέσχε μυριάδας ἑπτὰ Ῥωμαίων ἐν ὅπλοις ἐπερχομένας Πομπηΐου καὶ Καίσαρος ἡγουμένων, ὧν ὄνομα πολὺ πρότερον ἤκουσαν ἢ τὸ Ῥωμαίων; οὕτως ἄμικτα καὶ ποικίλα καὶ θηριώδη φῦλα νικῶντες ἐπῆλθον. Τότε δὲ ἀλλήλοις μαχούμενοι συνῄεσαν, οὐδὲ τὴν δόξαν αὑτῶν, δι´ ἣν τῆς πατρίδος ἠφείδουν, οἰκτείραντες, ἄχρι τῆς ἡμέρας ἐκείνης ἀνικήτων προσαγορευομένων. Ἡ μὲν γὰρ γενομένη συγγένεια καὶ τὰ Ἰουλίας φίλτρα καὶ γάμος ἐκεῖνος εὐθὺς ἦν ἀπατηλὰ καὶ ὕποπτα κοινωνίας ἐπὶ χρείᾳ συνισταμένης ὁμηρεύματα, φιλίας δ´ ἀληθινῆς οὐ μετέσχεν.

LXXVI. [71] Ὡς δ´ οὖν τὸ Φαρσάλιον πεδίον ἀνδρῶν καὶ ἵππων καὶ ὅπλων ἀνεπέπληστο καὶ μάχης ἤρθη παρ´ ἀμφοτέρων σημεῖα, πρῶτος ἐκ τῆς Καίσαρος φάλαγγος ἐξέδραμε Γάϊος Κρασσιανός, ἀνδρῶν ἑκατὸν εἴκοσι λοχαγῶν, μεγάλην ἀποδιδοὺς ὑπόσχεσιν Καίσαρι. Πρῶτον γὰρ αὐτὸν ἐξιὼν τοῦ χάρακος εἶδε, καὶ προσαγορεύσας ἤρετο πῶς φρονοίη περὶ τῆς μάχης. Ὁ δὲ τὴν δεξιὰν προτείνας ἀνεβόησε· « Νικήσεις λαμπρῶς, ὦ Καῖσαρ· ἐμὲ δὲ ἢ ζῶντα τήμερον ἢ νεκρὸν ἐπαινέσεις. » Τούτων τῶν λόγων μεμνημένος ἐξώρμησε καὶ συνεπεσπάσατο πολλοὺς καὶ προσέβαλε κατὰ μέσους τοὺς πολεμίους. Γενομένου δὲ τοῦ ἀγῶνος εὐθὺς ἐν ξίφεσι καὶ πολλῶν φονευομένων, βιαζόμενον πρόσω καὶ διακόπτοντα τοὺς πρώτους ὑποστάς τις ὠθεῖ διὰ τοῦ στόματος τὸ ξίφος, ὥστε τὴν αἰχμὴν περάσασαν ἀνασχεῖν κατὰ τὸ ἰνίον.
Πεσόντος δὲ τοῦ Κρασσιανοῦ, κατὰ τοῦτο μὲν ἦν ἰσόρροπος ἡ μάχη, τὸ δὲ δεξιὸν ὁ Πομπήϊος οὐ ταχέως ἐπῆγεν, ἀλλὰ παπταίνων ἐπὶ θάτερα καὶ τὸ τῶν ἱππέων ἀναμένων ἔργον ἐνδιέτριβεν. Ἤδη δὲ ἐκεῖνοι τοὺς οὐλαμοὺς ἀνῆγον ὡς κυκλωσόμενοι τὸν Καίσαρα, καὶ τοὺς προτεταγμένους ἱππεῖς ὀλίγους ὄντας ἐμβαλοῦντες εἰς τὴν φάλαγγα. Καίσαρος δὲ σημεῖον ἄραντος, οἱ μὲν ἱππεῖς ἐξανεχώρησαν, αἱ δὲ ἐπιτεταγμέναι σπεῖραι πρὸς τὴν κύκλωσιν ἐκδραμοῦσαι, τρισχίλιοι ἄνδρες, ὑπαντιάζουσι τοὺς πολεμίους, καὶ παριστάμενοι καθ´ ἵππων, ὡς ἐδιδάχθησαν, ὑψηλοῖς ἐχρῶντο τοῖς ὑσσοῖς, ἐφιέμενοι τῶν προσώπων. Οἱ δέ, ἅτε μάχης πάσης ἄπειροι, τοιαύτην δὲ μὴ προσδοκήσαντες μηδὲ προμαθόντες, οὐκ ἐτόλμων οὐδὲ ἠνείχοντο τὰς πληγὰς ἐν ὄμμασι καὶ στόμασιν οὔσας, ἀλλ´ ἀποστρεφόμενοι καὶ προϊσχόμενοι τῶν ὄψεων τὰς χεῖρας ἀκλεῶς ἐτράποντο. Φευγόντων δὲ τούτων ἀμελήσαντες οἱ Καίσαρος ἐχώρουν ἐπὶ τοὺς πεζούς, ᾗ μάλιστα τῶν ἱππέων τὸ κέρας ἐψιλωμένον περιδρομὴν ἐδίδου καὶ κύκλωσιν. Ἅμα δὲ τούτων ἐκ πλαγίου προσπεσόντων καὶ κατὰ στόμα τοῦ δεκάτου προσμίξαντος οὐχ ὑπέμειναν οὐδὲ συνέστησαν, ὁρῶντες ἐν ᾧ κυκλώσεσθαι τοὺς πολεμίους ἤλπιζον αὑτοὺς τοῦτο πάσχοντας.

[72] Τραπομένων δὲ τούτων, ὡς κατεῖδε τὸν κονιορτὸν ὁ Πομπήϊος καὶ τὸ περὶ τοὺς ἱππέας πάθος εἴκασεν, ᾧ μὲν ἐχρήσατο λογισμῷ χαλεπὸν εἰπεῖν, μάλιστα δὲ ὅμοιος παράφρονι καὶ παραπλῆγι τὴν διάνοιαν, καὶ μηδ´ ὅτι Μάγνος ἐστὶ Πομπήϊος ἐννοοῦντι, μηδένα προσειπὼν ἀπῄει βάδην εἰς τὸν χάρακα, πάνυ τοῖς ἔπεσι πρέπων ἐκείνοις·

Ζεὺς δὲ πατὴρ Αἴανθ´ ὑψίζυγος ἐν φόβον ὦρσε·
στῆ δὲ ταφών, ὄπιθεν δὲ σάκος βάλεν ἑπταβόειον,
τρέσσε δὲ παπτήνας ἐφ´ ὁμίλου.

LXXVII. Τοιοῦτος εἰς τὴν σκηνὴν παρελθὼν ἄφθογγος καθῆστο, μέχρι οὗ τοῖς φεύγουσι πολλοὶ διώκοντες συνεισέπιπτον· τότε δὲ φωνὴν μίαν ἀφεὶς ταύτην, « Οὐκοῦν καὶ ἐπὶ τὴν παρεμβολήν; » ἄλλο δὲ μηδὲν εἰπών, ἀναστὰς καὶ λαβὼν ἐσθῆτα τῇ παρούσῃ τύχῃ πρέπουσαν ὑπεξῆλθεν.

Ἔφυγε δὲ καὶ τὰ λοιπὰ τάγματα, καὶ φόνος ἐν τῷ στρατοπέδῳ πολὺς ἐγένετο σκηνοφυλάκων καὶ θεραπόντων· στρατιώτας δὲ μόνους ἑξακισχιλίους πεσεῖν φησιν Ἀσίννιος Πολλίων, μεμαχημένος ἐκείνην τὴν μάχην μετὰ Καίσαρος. Αἱροῦντες δὲ τὸ στρατόπεδον ἐθεῶντο τὴν ἄνοιαν καὶ κουφότητα τῶν πολεμίων. Πᾶσα γὰρ σκηνὴ μυρσίναις κατέστεπτο καὶ στρωμναῖς ἀνθιναῖς ἤσκητο καὶ τραπέζαις ἐκπωμάτων μεσταῖς· καὶ κρατῆρες οἴνου προὔκειντο, καὶ παρασκευὴ καὶ κόσμος ἦν τεθυκότων καὶ πανηγυριζόντων μᾶλλον ἢ πρὸς μάχην ἐξοπλιζομένων. Οὕτω ταῖς ἐλπίσι διεφθαρμένοι καὶ γέμοντες ἀνοήτου θράσους ἐπὶ τὸν πόλεμον ἐχώρουν.

[73] Πομπήϊος δὲ μικρὸν ἔξω τοῦ χάρακος προελθὼν τὸν μὲν ἵππον ἀφῆκεν, ὀλίγων δὲ κομιδῇ περὶ αὐτὸν ὄντων, ὡς οὐδεὶς ἐδίωκεν, ἀπῄει καθ´ ἡσυχίαν, ἐν διαλογισμοῖς ὢν οἵους εἰκὸς λαμβάνειν ἄνθρωπον ἔτη τέτταρα καὶ τριάκοντα νικᾶν καὶ κρατεῖν ἁπάντων εἰθισμένον, ἥττης δὲ καὶ φυγῆς τότε πρῶτον ἐν γήρᾳ λαμβάνοντα πεῖραν, ἐννοούμενον δὲ ἐξ ὅσων ἀγώνων καὶ πολέμων ηὐξημένην ἀποβαλὼν ὥρᾳ μιᾷ δόξαν καὶ δύναμιν, ὁ πρὸ μικροῦ τοσούτοις ὅπλοις καὶ ἵπποις καὶ στόλοις δορυφορούμενος ἀπέρχεται μικρὸς οὕτω γεγονὼς καὶ συνεσταλμένος ὥστε λανθάνειν ζητοῦντας τοὺς πολεμίους. Παραμειψάμενος δὲ Λάρισσαν, ὡς ἦλθεν ἐπὶ τὰ Τέμπη, καταβαλὼν ἑαυτὸν ἐπὶ στόμα δεδιψηκὼς ἔπινε τοῦ ποταμοῦ, καὶ πάλιν ἀναστὰς ἐβάδιζε διὰ τῶν Τεμπῶν, ἄχρι οὗ κατῆλθεν ἐπὶ θάλατταν. Ἐκεῖ δὲ τῆς νυκτὸς τὸ λοιπὸν ἀναπαυσάμενος ἐν καλυβίῳ τινὶ σαγηνέων, καὶ περὶ τὸν ὄρθρον ἐπιβὰς ποταμίου πλοίου, καὶ τῶν ἑπομένων τοὺς ἐλευθέρους ἀναλαβών, τοὺς δὲ θεράποντας ἀπιέναι πρὸς Καίσαρα κελεύσας καὶ μὴ δεδιέναι,

LXXVIII. παρὰ γῆν κομιζόμενος εἶδεν εὐμεγέθη φορτηγὸν ἀνάγεσθαι μέλλουσαν, ἧς ἐναυκλήρει Ῥωμαῖος ἀνὴρ οὐ πάνυ Πομπηΐῳ συνήθης, γινώσκων δὲ τὴν ὄψιν αὐτοῦ· Πετίκιος ἐπεκαλεῖτο. Τούτῳ συνεβεβήκει τῆς παρῳχημένης νυκτὸς ἰδεῖν κατὰ τοὺς ὕπνους Πομπήϊον, οὐχ ὃν ἑωράκει πολλάκις, ἀλλὰ ταπεινὸν καὶ κατηφῆ, προσδιαλεγόμενον αὐτῷ. Καὶ ταῦτα τοῖς συμπλέουσιν ἐτύγχανε διηγούμενος, ὡς δὴ φιλεῖ περὶ πραγμάτων τηλικούτων λόγον ἔχειν ἀνθρώπους σχολὴν ἄγοντας. Ἐξαίφνης δέ τις τῶν ναυτῶν ἔφρασε κατιδὼν ὅτι πλοῖον ποτάμιον ἀπὸ τῆς γῆς ἐρέσσεται καὶ κατασείουσί τινες ἄνθρωποι τὰ ἱμάτια καὶ τὰς χεῖρας ὀρέγουσι πρὸς αὐτούς. Ἐπιστήσας οὖν ὁ Πετίκιος εὐθὺς ἔγνω τὸν Πομπήϊον, οἷον ὄναρ εἶδε· καὶ πληξάμενος τὴν κεφαλὴν ἐκέλευσε τοὺς ναύτας τὸ ἐφόλκιον παραβαλεῖν, καὶ τὴν δεξιὰν ἐξέτεινε καὶ προσεκάλει τὸν Πομπήϊον, ἤδη συμφρονῶν τῷ σχήματι τὴν τύχην καὶ μεταβολὴν τοῦ ἀνδρός. Ὅθεν οὔτε παράκλησιν ἀναμείνας οὔτε λόγον, ἀλλ´ ἀναλαβὼν ὅσους ἐκέλευσε μετ´ αὐτοῦ (Λέντουλοι δὲ ἦσαν ἀμφότεροι καὶ Φαώνιος) ἀνήχθη· καὶ μικρὸν ὕστερον ἰδόντες ἀπὸ γῆς ἁμιλλώμενον Δηϊόταρον τὸν βασιλέα προσαναλαμβάνουσιν. Ἐπεὶ δὲ καιρὸς ἦν δείπνου καὶ παρεσκεύασεν ὁ ναύκληρος ἐκ τῶν παρόντων, ἰδὼν ὁ Φαώνιος οἰκετῶν ἀπορίᾳ τὸν Πομπήϊον ἀρχόμενον αὑτὸν ὑπολύειν προσέδραμε καὶ ὑπέλυσε καὶ συνήλειψε. Καὶ τὸ λοιπὸν ἐκ τούτου περιέπων καὶ θεραπεύων ὅσα δεσπότας δοῦλοι, μέχρι νίψεως ποδῶν καὶ δείπνου παρασκευῆς, διετέλεσεν, ὥστε τὴν ἐλευθεριότητα τῆς ὑπουργίας ἐκείνης θεασάμενον ἄν τινα καὶ τὸ ἀφελὲς καὶ ἄπλαστον εἰπεῖν·

Φεῦ τοῖσι γενναίοισιν ὡς ἅπαν καλόν.

LXXIX. [74] Οὕτω δὲ παραπλεύσας ἐπ´ Ἀμφιπόλεως ἐκεῖθεν εἰς Μιτυλήνην ἐπεραιοῦτο, βουλόμενος τὴν Κορνηλίαν ἀναλαβεῖν καὶ τὸν υἱόν. Ἐπεὶ δὲ προσέσχε τῇ νήσῳ κατ´ αἰγιαλόν, ἔπεμψεν εἰς πόλιν ἄγγελον, οὐχ ὡς ἡ Κορνηλία προσεδόκα τοῖς πρὸς χάριν ἀπαγγελλομένοις καὶ γραφομένοις, ἐλπίζουσα τοῦ πολέμου κεκριμένου περὶ Δυρράχιον ἔτι λοιπὸν ἔργον εἶναι Πομπηΐῳ τὴν Καίσαρος δίωξιν. Ἐν τούτοις οὖσαν αὐτὴν καταλαβὼν ὁ ἄγγελος ἀσπάσασθαι μὲν οὐχ ὑπέμεινε, τὰ δὲ πλεῖστα καὶ μέγιστα τῶν κακῶν τοῖς δάκρυσι μᾶλλον ἢ τῇ φωνῇ φράσας σπεύδειν ἐκέλευσεν, εἰ βούλεταί πως Πομπήϊον ἰδεῖν ἐπὶ νεὼς μιᾶς καὶ ἀλλοτρίας. Ἡ δὲ ἀκούσασα προήκατο μὲν αὑτὴν χαμᾶζε καὶ πολὺν χρόνον ἔκφρων καὶ ἄναυδος ἔκειτο, μόλις δέ πως ἔμφρων γενομένη καὶ συννοήσασα τὸν καιρὸν οὐκ ὄντα θρήνων καὶ δακρύων, ἐξέδραμε διὰ τῆς πόλεως ἐπὶ θάλατταν. Ἀπαντήσαντος δὲ τοῦ Πομπηΐου καὶ δεξαμένου ταῖς ἀγκάλαις αὐτὴν ὑπερειπομένην καὶ περιπίπτουσαν, « Ὁρῶ σε, » εἶπεν, « ἄνερ, οὐ τῆς σῆς τύχης ἔργον, ἀλλὰ τῆς ἐμῆς, προσερριμμένον ἑνὶ σκάφει τὸν πρὸ τῶν Κορνηλίας γάμων πεντακοσίαις ναυσὶ ταύτην περιπλεύσαντα τὴν θάλασσαν. Τί μ´ ἦλθες ἰδεῖν καὶ οὐκ ἀπέλιπες τῷ βαρεῖ δαίμονι τὴν καὶ σὲ δυστυχίας ἀναπλήσασαν τοσαύτης; ὡς εὐτυχὴς μὲν ἂν ἤμην γυνὴ πρὸ τοῦ Πόπλιον ἐν Πάρθοις ἀκοῦσαι τὸν παρθένιον ἄνδρα κείμενον ἀποθανοῦσα, σώφρων δὲ καὶ μετ´ ἐκεῖνον, ὥσπερ ὥρμησα, τὸν ἐμαυτῆς προεμένη βίον· ἐσωζόμην δ´ ἄρα καὶ Πομπηΐῳ Μάγνῳ συμφορὰ γενέσθαι. » [75] Ταῦτα εἰπεῖν τὴν Κορνηλίαν λέγουσι, τὸν δὲ Πομπήϊον ἀποκρίνασθαι· « Μίαν ἄρα, Κορνηλία, τύχην ᾔδεις τὴν ἀμείνονα, ἣ καὶ σὲ ἴσως ἐξηπάτησεν, ὅτι μοι χρόνον πλείονα τοῦ συνήθους παρέμεινεν. Ἀλλὰ καὶ ταῦτα δεῖ φέρειν γενομένους ἀνθρώπους, καὶ τῆς τύχης ἔτι πειρατέον. Οὐ γὰρ ἀνέλπιστον ἐκ τούτων ἀναλαβεῖν ἐκεῖνα τὸν ἐξ ἐκείνων ἐν τούτοις γενόμενον. »

LXXX. Ἡ μὲν οὖν γυνὴ μετεπέμπετο χρήματα καὶ θεράποντας ἐκ πόλεως· τῶν δὲ Μιτυληναίων τὸν Πομπήϊον ἀσπασαμένων καὶ παρακαλούντων εἰσελθεῖν εἰς τὴν πόλιν, οὐκ ἠθέλησεν, ἀλλὰ κἀκείνους ἐκέλευσε τῷ κρατοῦντι πείθεσθαι καὶ θαρρεῖν· εὐγνώμονα γὰρ εἶναι Καίσαρα καὶ χρηστόν. Αὐτὸς δὲ πρὸς Κράτιππον τραπόμενος τὸν φιλόσοφον (κατέβη γὰρ ἐκ τῆς πόλεως ὀψόμενος αὐτόν), ἐμέμψατο καὶ συνδιηπόρησε βραχέα περὶ τῆς προνοίας, ὑποκατακλινομένου τοῦ Κρατίππου καὶ παράγοντος αὐτὸν ἐπὶ τὰς ἀμείνονας ἐλπίδας, ὅπως μὴ λυπηρὸς μηδὲ ἄκαιρος ἀντιλέγων εἴη. Ἐπεὶ τὸ μὲν ἐρέσθαι τὸν Πομπήϊον ἦν ὑπὲρ τῆς προνοίας, τὸν δ´ ἀποφαίνεσθαι ὅτι τοῖς πράγμασιν ἤδη μοναρχίας ἔδει διὰ τὴν κακοπολιτείαν· ἐρέσθαι δέ· « Πῶς, ὦ Πομπήϊε, καὶ τίνι τεκμηρίῳ πεισθῶμεν ὅτι βέλτιον ἂν σὺ τῇ τύχῃ Καίσαρος ἐχρήσω κρατήσας; » ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἐατέον ὥσπερ ἔχει, τὰ τῶν θεῶν.

 

413 Le Sénat s’assembla, et Afranius ouvrit l’avis de regagner l’Italie. C’était là, selon lui, le plus grand prix de la guerre ; et la soumission de l’Italie devait entraîner à l’instant celle de la Sardaigne, de la Corse, de l’Espagne et de toutes les Gaules. « Et ce dont Pompée doit surtout tenir compte, ajoutait-il, c’est que, la patrie lui tendant de si près les mains, il serait honteux de la laisser en proie à tant d’outrages, asservie qu’elle est aux esclaves et aux flatteurs des tyrans. » Mais Pompée eût cru flétrir sa réputation en fuyant une seconde fois, et en s’exposant à être poursuivi par César, alors que la Fortune lui donnait de le poursuivre ; d’un autre côté, il trouvait injuste d’abandonner Scipion et les autres personnages consulaires répandus dans la Grèce et dans la Thessalie, lesquels ne manqueraient pas de tomber au pouvoir de César, avec des trésors et des troupes considérables. Le plus grand soin qu’on pût prendre de Rome, c’était, suivant Pompée, de combattre pour elle le plus loin de ses murs qu’il serait possible. « Il faut, disait-il, qu’elle soit préservée des maux de la guerre, qu’elle n’entende pas le bruit des armes, et attende paisiblement le vainqueur. » Cet avis prévalut ; et Pompée se mit à la poursuite de César, bien résolu d’éviter le combat, mais de tenir l’ennemi assiégé, de le ruiner par la disette, en s’attachant à le suivre de près. Outre qu’il regardait ce parti comme le plus utile, on lui avait rapporté que les chevaliers avaient dit entre eux qu’il fallait se défaire promptement de César, pour se débarrasser tout de suite après de Pompée. Ce fut pour ce motif, disent quelques-uns, que Pompée ne donna à Caton aucune commission importante : lorsqu’il marcha contre César, il le laissa sur la côte pour garder les bagages, craignant qu’après que César serait vaincu, Caton ne le forçat lui-même à déposer le commandement.

Quand on le vit suivre les ennemis avec si peu de 414 vigueur, on se plaignit hautement de lui, on l’accusa de faire la guerre, non à César, mais à sa patrie et au Sénat, afin de se perpétuer dans le commandement et de se conserver pour satellites et pour gardes ceux qui devaient commander à l’univers entier. Domitius Énobarbus, en ne l’appelant jamais qu’Agamemnon et roi des rois, excitait contre lui l’envie. Favonius ne le blessait pas moins par ses plaisanteries que les autres par leur franchise déplacée. « Mes amis, criait-il, nous ne mangerons pas cette année des figues de Tusculum. » Lucius Afranius, celui qui avait perdu les troupes d’Espagne, et qu’on accusait de trahison, voyant Pompée éviter le combat, s’étonnait que ses accusateurs n’osassent pas se présenter pour attaquer cet homme qui trafiquait des provinces. Pompée, trop sensible à ces propos, dominé d’ailleurs par l’amour de la gloire, se laissa entraîner par leurs espérances, et renonça aux plans si sages qui l’avaient guidé jusqu’alors : faiblesse qui eût été inexcusable dans un simple pilote de navire, à plus forte raison dans le chef suprême de tant de nations et de si grandes armées. Lui qui approuvait ces médecins qui n’accordent jamais rien aux désirs déréglés des malades, il cédait à la partie la moins saine de son entourage, par la peur de déplaire dans une occasion où il s’agissait de la vie. Car, peut-on regarder comme des esprits sains des hommes dont certains, en se promenant dans le camp, songeaient à briguer des consulats et des prétures ? Spinther, Domitius et Scipion, disputaient entre eux avec chaleur, et cabalaient pour la charge de grand pontife, dont César était revêtu : comme s’ils avaient eu à combattre Tigrane, roi d’Arménie, ou le roi des Nabatéens (79), et non point ce César et cette armée qui avaient pris d’assaut un millier de villes, dompté plus de trois cents nations, remporté sur 415 les Germains et les Gaulois, sans jamais avoir été vaincus, des victoires innombrables, fait un million de prisonniers, et tué un million d’ennemis en bataille rangée.

Ils ne cessaient néanmoins de presser et d’importuner Pompée ; et, à peine descendus dans la plaine de Pharsale, ils le forcèrent de tenir un conseil, dans lequel Labiénus, qui commandait la cavalerie, se levant le premier, jura qu’il ne se retirerait du combat qu’après avoir mis les ennemis en déroute ; et tous les autres prononcèrent le même serment. La nuit suivante, Pompée se vit lui-même en songe entrant dans le théâtre, où le peuple le recevait avec de vifs applaudissements, et ornant de riches dépouilles le temple de Vénus Victorieuse. Si cette vision le rassurait d’un côté, elle le troublait de l’autre, en lui faisant craindre que César, qui faisait remonter à Vénus l’origine de sa famille, ne tirât, des dépouilles d’un rival, une nouvelle gloire et un nouvel éclat. Des terreurs paniques, qui se répandirent dans le camp, l’éveillèrent en sursaut ; et le matin, comme on posait les gardes, on vit tout à coup, au-dessus du camp de César, où régnait une profonde tranquillité, s’élever une vive lumière à laquelle s’alluma un flambeau ardent, qui vint fondre sur le camp de Pompée. César lui-même dit avoir vu ce phénomène comme il visitait ses postes de nuit.

A la pointe du jour, César se disposait à transporter son camp près de Scotuse (80) ; et déjà les soldats levaient leurs tentes, et laissaient partir devant eux les valets et les bêtes de somme, lorsque les coureurs vinrent rapporter qu’ils avaient aperçu un grand mouvement d’armes dans le camp des ennemis, et qu’on y entendait un bruit et un tumulte comme de gens qui s’apprêtent au combat ; bientôt après il en arriva d’autres, qui assurè- 416 rent que les premiers rangs s’étaient déjà mis en bataille. « Enfin, dit César à cette nouvelle, le voilà donc, ce jour longtemps attendu, où nous aurons à combattre, non contre la faim et la disette, mais contre des hommes ! » Et il se hâta de faire placer devant sa tente la cotte d’armes de pourpre, signal ordinaire de la bataille chez les Romains. Les soldats, à la vue du signal, se mettent à pousser des cris de joie ; ils laissent les tentes, et courent aux armes. Les officiers les conduisent aux postes assignés à chacun, et tous prennent leurs places sans confusion et en silence, avec autant d’ordre qu’un chœur de tragédie. Pompée commandait en personne l’aile droite de son armée, et avait Antoine en tête. Le centre était occupé par son-beau père Scipion, qui se trouvait opposé à Lucius Albinus. Lucius Domitius conduisait l’aile gauche, que fortifiait le corps nombreux des chevaliers ; car c’était là que presque tous les chevaliers s’étaient portés, dans l’espoir d’écraser César, et de tailler en pièces la dixième légion, qui était célèbre par sa valeur, et au milieu de laquelle César avait coutume de prendre rang pour combattre.

Quand César vit l’aile gauche des ennemis soutenue par une si nombreuse cavalerie, redoutant l’effet que produirait sur ses soldats l’éclat étincelant des armes, il fit venir, du corps de réserve, six cohortes qu’il plaça derrière la dixième légion, avec ordre de se tenir tranquilles, sans se montrer aux ennemis : lorsque les chevaliers commenceraient la charge, elles devaient s’avancer aux premiers rangs, et, au lieu de lancer au loin leurs javelots, comme font ordinairement les plus braves, pressés qu’ils sont d’en venir à l’épée, les porter droit à la visière du casque, et frapper les ennemis aux yeux et au visage. « Ces beaux danseurs si fleuris, disait-il, jaloux de conserver leur jolie figure, ne soutiendront pas l’éclat du fer, brillant ainsi à leurs yeux. »

417 Tandis que César prenait ces dispositions, Pompée, de son côté, montait à cheval, et considérait l’ordonnance des deux armées. Voyant que les ennemis attendaient en bon ordre et sans bouger le signal de l’attaque, et qu’au contraire la plus grande partie des siens, au lieu de rester immobiles dans les rangs, s’agitaient en tumulte faute d’expérience, il craignit qu’ils ne rompissent entièrement leur ordonnance dès le commencement de l’action. Il envoya donc à ceux des premiers rangs l’ordre de rester fermes dans leurs postes, et de se tenir serrés les uns contre les autres pour soutenir le choc de l’ennemi. César blâme cette disposition (81) : Pompée émoussa, selon lui, la vigueur que donne aux coups l’impétuosité de la course ; il éteignit cette ardeur d’où naissent l’enthousiasme et la fureur guerrière dans l’âme des combattants, car les chocs mutuels enflamment de plus en plus les courages, échauffés encore par la course et les cris ; en un mot, il amortit et glaça le cœur de ses soldats. César avait avec lui vingt-deux mille hommes, et Pompée un peu plus du double.

Quand le signal du combat eut été donné de part et d’autre, et que la trompette commença à sonner la charge, chacun, dans cette grande multitude, ne songea plus qu’à son affaire particulière ; mais un petit nombre des plus vertueux d’entre les Romains, et quelques Grecs qui se trouvaient sur les lieux, hors du champ de bataille, réfléchissaient, en voyant approcher l’instant décisif, à la situation affreuse où l’empire romain se trouvait réduit par l’avidité et l’ambition de deux hommes. C’étaient, des deux côtés, les mêmes armes, la même ordonnance de bataille, des enseignes pareilles, la fleur des guerriers d’une même ville ; enfin une seule puissance prête à se heurter elle-même, et qui allait donner le 418 plus terrible exemple de l’aveuglement et de là fureur dont la nature humaine est capable, quand elle est en proie aux passions. S’ils eussent voulu, contents de leur gloire, commander au sein de la paix, n’auraient-ils pas eu, et par terre et par mer, la plus grande et la meilleure partie de l’univers soumise à leur autorité ? Ou, s’ils voulaient satisfaire cet amour des trophées et des triomphes, et étancher leur soif, n’avaient-ils pas des Parthes et des Germains à combattre ? La Scythie et les Indes n’ouvraient-elles pas un vaste champ à leurs exploits ? N’avaient-ils pas un prétexte honnête de leur déclarer la guerre, en couvrant leur ambition du dessein de civiliser les nations barbares ? Et quelle cavalerie scythe, quels archers parthes, quels trésors indiens eussent pu soutenir l’effort de soixante-dix mille Romains en armes, commandés par César et Pompée, dont ces peuples avaient connu les noms bien avant même d’avoir entendu parler des Romains tant ils avaient, l’un et l’autre, porté loin leurs pas, domptant mille nations sauvages et barbares ! Mais alors ils étaient sur le même champ de bataille, pour combattre l’un contre l’autre, sans être touchés du danger de leur gloire, à laquelle ils sacrifiaient pourtant leur patrie, et qu’ils allaient déshonorer en perdant l’un ou l’autre le titre d’invincible ; car l’alliance qu’ils avaient contractée, les charmes de Julie, et ces noces fameuses, avaient été plutôt des otages trompeurs et suspects d’une société tout intéressée, que des liens d’amitié véritable.

Dès que la plaine de Pharsale fut couverte d’hommes, de chevaux et d’armes, et que des deux côtés on eut donné le signal du combat, le premier qui s’élança de l’armée de César fut Caïus Crassianus (82), qui commandait une compagnie de cent vingt hommes, et qui se mon- 419 trait jaloux de tenir tout ce qu’il avait promis à César. C’était lui que César avait rencontré le premier en sortant du camp ; et, l’ayant salué par son nom, il lui avait demandé ce qu’il pensait de l’issue de la bataille. Crassianus lui tendant la main : « César, s’était-il écrié, tu la gagneras avec gloire ; et tu me loueras aujourd’hui vivant ou mort. » Il se souvenait de sa parole : il s’élança hors des rangs, entraînant avec lui plusieurs de ses camarades, et se précipita au milieu des ennemis. On en vint bien vite aux épées, et le combat fut sanglant. Crassianus poussait toujours en avant, faisant main basse sur ceux qui lui résistaient ; mais un soldat ennemi l’attendit de pied ferme, et lui enfonça son épée dans la bouche avec tant de force, que la pointe sortit par la nuque du cou. Crassianus tomba mort ; mais le combat se soutint sur ce point sans désavantage. Pompée, au lieu de faire charger promptement son aile droite, jetait les yeux de côté et d’autre pour voir ce que ferait sa cavalerie ; ce qui lui fit perdre un temps précieux. Déjà ses chevaliers déployaient leurs escadrons afin d’envelopper César, et de repousser sur son infanterie le peu de cavalerie qu’il avait. Alors César élève le signal convenu : ses cavaliers s’ouvrent, et les cohortes qu’il avait cachées derrière sa dixième légion, et qui formaient trois mille hommes, se jettent au-devant des ennemis, et font tête à la cavalerie de Pompée, relevant, suivant l’ordre qu’ils en avaient reçu, la pointe de leurs javelots, et portant les coups au visage. Ces jeunes gens, qui ne s’étaient jamais trouvés à aucun combat, et qui ne s’attendaient nullement à ce genre d’escrime, dont ils n’avaient pas même l’idée, n’eurent pas le courage de soutenir les coups qu’on leur portait aux yeux et à la face : ils se couvrent le visage avec les mains, et prennent honteusement la fuite. Les soldats de César, sans daigner les poursuivre, chargent le corps d’infanterie, que la déroute des chevaliers mettait à découvert, 420 et qu’il était facile d’envelopper ; ils le prennent en flanc, pendant que la dixième légion le chargeait de front. Les ennemis ne résistèrent pas longtemps à ce double choc ; et, se voyant cernés eux-mêmes, bien loin d’avoir pu, comme ils l’espéraient, cerner les ennemis, ils abandonnèrent le champ de bataille.

Dès que Pompée aperçut la poussière que faisait élever cette fuite, il se douta de ce qui était arrivé à sa cavalerie. Il serait malaisé de dire quelle fut sa pensée dans ce moment ; mais il eut tout à fait l’air d’un homme frappé tout à coup de vertige, et qui a perdu le sens : il ne se souvient plus qu’il est le grand Pompée, et se retire à petits pas dans son camp, sans rien dire à personne. On eût pu lui appliquer parfaitement les vers fameux (83) :

Jupiter, du haut de son trône, verse la terreur dans le cœur d’Ajax.
Ajax s’arrête tout stupéfait, jette sur son dos son bouclier aux sept cuirs de bœuf,
Et fuit loin de la mêlée, en regardant de tous côtés.

Tel Pompée entra dans sa tente, et s’y assit en silence. Enfin, les ennemis, qui poursuivaient les fuyards, ayant pénétré dans ses retranchements, il s’écria : « Quoi ! jusque dans mon camp ? » et, sans ajouter un mot de plus, il se lève, prend une robe convenable à sa fortune présente, et sort sans être vu de personne.

Ses autres légions prirent aussi la fuite ; et les ennemis s’emparèrent du camp, où ils firent un grand carnage des soldats qui gardaient les tentes et des valets d’armée. Car, de ceux qui combattirent, il n’y en eut, au rapport d’Asinius Pollion, qui était à cette bataille dans l’armée de César, que six mille de tués. Après que le camp eut été forcé, on vit jusqu’à quel point les ennemis avaient 421 parte la folie et la légèreté : toutes les tentes étaient couronnées de myrtes, et ornées d’étoffes précieuses ; les tables étaient chargées de vaisselle d’argent, et d’urnes pleines de vin ; tout annonçait l’appareil et l’ordonnance d’un sacrifice ou d’une fête, plutôt que les préparatifs d’un combat : tant ils étaient partis pour l’armée gâtés par de vaines espérances, et pleins d’une folle témérité !

Quand Pompée se fut un peu éloigné du camp, il quitta son cheval ; et, accompagné d’un fort petit nombre de personnes, il profita de ce qu’on ne le poursuivait pas pour s’en aller lentement, tout entier aux réflexions qui devaient naturellement occuper un homme accoutumé depuis trente-quatre ans à tout subjuguer, et qui faisait alors, dans sa vieillesse, la première expérience de la déroute et de la fuite. Il se demandait à lui-même comment une gloire et une puissance qui s’étaient accrues par tant de combats et de guerres, il les avait perdues en une heure ; comment, après s’être vu environné naguère de tant de gens de pied et de cavaliers, et de flottes si considérables, il fuyait maintenant si faible, et réduit à un si chétif équipage que les ennemis qui le cherchaient ne pouvaient le reconnaître ! Il passa près de Larisse sans s’y arrêter ; arrivé dans les vallées de Tempe, pressé par la soif, il se jeta le visage contre terre, et but dans le fleuve (84). Après s’être relevé, il descendit les vallées jusqu’au bord de la mer. Il passa le reste de la nuit dans une cabane de pêcheurs, et, au point du jour, il monta dans un bateau de rivière avec les personnes de condition libre qui l’accompagnaient, après avoir commandé aux esclaves de se rendre auprès de César, et de ne rien craindre.

Comme il côtoyait le rivage, il aperçut un grand vaisseau de charge prêt à lever l’ancre. Le patron du navire était un Romain qui n’avait jamais eu de rapports avec 422 Pompée, et qui ne le connaissait que de vue : il se nommait Péticius. La nuit précédente, Pompée lui était apparu en songe, non tel qu’il l’avait souvent vu, mais qui s’entretenait avec lui dans un état d’humiliation et d’abattement. Péticius racontait ce songe aux passagers, comme c’est l’ordinaire des gens désœuvrés de s’entretenir de ces sortes de matières. Tout à coup un des matelots lui dit qu’il apercevait un bateau de rivière qui venait du rivage en forçant de rames, et des hommes qui agitaient leurs robes et tendaient les mains. Péticius, s’étant levé, reconnut aussitôt Pompée, tel qu’il l’avait vu en songe : il se frappe la tête de douleur, et ordonne aux matelots de descendre l’esquif. Il étend la main, et appelle Pompée par son nom, conjecturant déjà, à l’état dans lequel il le voyait, le changement de sa fortune. Aussi, sans attendre de sa part ni prière ni discoure, le reçut-il dans son vaisseau, et avec lui tous ceux que voulut Pompée, entre autres les deux Lentulus et Favonius : puis il remit a la voile. Quelque temps après, ils virent sur le rivage le roi Déjotarus, qui faisait des signes pour être aperçu d’eux ; et ils le reçurent dans leur vaisseau. Quand l’heure du souper fut venue, le patron lui-même l’apprêta avec les provisions qu’il avait ; et Favonius, voyant que Pompée, faute de domestiques, était lui-même ses habits pour se baigner, courut à lui, le déshabilla, le mit dans le bain, et le frotta d’huile. Depuis ce moment, Favonius ne cessa de prendre soin de Pompée, et de lui rendre tous les services qu’un esclave rend à son maître, jusqu’à lui laver les pieds et lui préparer ses repas. Aussi quelqu’un s’écria-t-il, admirant avec quelle noblesse et quelle simplicité sans nulle affectation il s’acquittait de ce service :

Dieux ! comme tout sied aux cœurs généreux (85) !

423 Pompée passa de la sorte devant Amphipolis (86), et de là fit voile vers Mitylène (87), pour y prendre Cornélie et son fils. Lorsqu’il eut jeté l’ancre devant l’île, il envoya à la ville un courrier, mais non pas tel que Cornélie l’attendait : après les nouvelles agréables dont on l’avait bercée de vive voix et par écrit, elle comptait bien apprendre que la victoire de Dyrrachium avait terminé la guerre, et que Pompée n’avait plus eu qu’à poursuivre César. Le courrier, qui la trouva toute pleine de cette espérance, n’eut pas la force de la saluer ; il lui fit connaître l’excès de ses malheurs par ses larmes bien plus que par ses paroles : « Hâte-toi, lui dit-il enfin, si tu veux voir Pompée sur un seul vaisseau et qui appartient à un autre que lui. » A ces mots, Cornélie se jette à terre, et y reste longtemps, hors d’elle-même et sans voix. Elle reprit ses sens à grand’peine ; et, comprenant que ce n’était pas le moment des gémissements et des larmes, elle traversa la ville, et courut au rivage. Pompée alla au-devant d’elle, et la reçut dans ses bras, prête à s’évanouir : « Ο mon époux ! lui dit-elle, ce n’est pas ta mauvaise fortune, c’est la mienne qui t’a réduit à une seule barque ; toi qui, avant de t’unir à Cornélie, voguais sur cette mer avec cinq cents voiles ! Pourquoi venir me chercher ? Que ne m’abandonnais-tu à ce funeste destin qui vient de t’accabler, toi aussi, de tant de calamités ? Quel bonheur pour moi, si j’étais morte avant d’apprendre que Publius, mon premier mari, avait péri chez les Parthes ! ou que j’eusse été sage, si, après sa mort, j’avais quitté la vie, comme j’en eus d’abord le dessein ! Je ne l’ai donc conservée que pour faire le malheur du grand Pompée ! » Telles furent, dit-on, les paroles de Cornélie. Pompée lui répondit : « Cornélie, tu 424 n’avais connu encore que ma bonne fortune ; et ce qui cause peut-être aujourd’hui ton erreur, c’est que j’en ai joui au delà du terme ordinaire. Mais, puisque nous sommes nés mortels, il faut supporter les disgrâces et tenter encore la fortune : ne désespérons pas de revenir de mon état présenta ma grandeur passée, comme de ma grandeur je suis tombé dans l’état où tu me vois. »

Cornélie envoya quérir à la ville ses effets précieux et ses domestiques ; les Mityléniens vinrent saluer Pompée, et le prièrent d’entrer dans la ville ; mais il refusa, et leur dit de se soumettre au vainqueur avec confiance : « Car, ajouta-t-il, César est clément et bon. » Puis il se tourna vers le philosophe Cratippus, qui était descendu de Mitylène pour le voir, se plaignit de la providence divine, et témoigna quelques doutes sur son existence. Cratippus, tout en ayant l’air d’entrer dans ses raisons, tâchait de le ramener à de meilleures espérances ; il ne voulut pas se rendre importun en le contredisant mal à propos. Il eût pu justifier la Providence, en remontrant à Pompée que, dans le désordre où était tombée la république, il fallait, pour relever les affaires, un gouvernement monarchique. Il aurait pu lui dire encore : « Comment et à quelle marque pourrions-nous croire, Pompée, que, si la victoire s’était déclarée en ta faveur contre César, tu aurais mieux que lui usé de ta fortune ? » Mais laissons-là ces questions, qui sont du ressort des dieux.

LXXXI. [76] Ἀναλαβὼν δὲ τὴν γυναῖκα καὶ τοὺς φίλους ἐκομίζετο, προσίσχων ὅρμοις ἀναγκαίοις ὕδωρ ἢ ἀγορὰν ἔχουσιν. Εἰς δὲ πόλιν εἰσῆλθε πρώτην Ἀττάλειαν τῆς Παμφυλίας. Ἐνταῦθα δὲ αὐτῷ καὶ τριήρεις τινὲς ἀπήντησαν ἐκ Κιλικίας καὶ στρατιῶται συνελέγοντο καὶ τῶν συγκλητικῶν πάλιν ἑξήκοντα περὶ αὐτὸν ἦσαν. Ἀκούων δὲ καὶ τὸ ναυτικὸν ἔτι συνεστάναι, καὶ Κάτωνα πολλοὺς στρατιώτας ἀνειληφότα περαιοῦν εἰς Λιβύην, ὠδύρετο πρὸς τοὺς φίλους, καταμεμφόμενος ἑαυτὸν ἐκβιασθέντα τῷ πεζῷ συμβαλεῖν, τῇ δὲ κρείττονι ἀδηρίτως δυνάμει πρὸς μηδὲν ἀποχρήσασθαι μηδὲ περιορμίσαι τὸ ναυτικόν, ὅπου κατὰ γῆν σφαλεὶς εὐθὺς ἂν εἶχεν ἀντίπαλον ἐκ θαλάττης παρεστῶσαν ἀλκὴν καὶ δύναμιν τοσαύτην. Οὐδὲν γὰρ ἁμάρτημα Πομπηΐου μεῖζον οὐδὲ δεινότερον στρατήγημα Καίσαρος ἢ τὸ τὴν μάχην οὕτω μακρὰν ἀποσπάσασθαι τῆς ναυτικῆς βοηθείας. Οὐ μὴν ἀλλ´ ἐκ τῶν παρόντων κρίνειν τι καὶ πράττειν ἀναγκαζόμενος, ἐπὶ τὰς πόλεις περιέπεμπε· τὰς δ´ αὐτὸς περιπλέων ᾔτει χρήματα καὶ ναῦς ἐπλήρου. Τὴν δ´ ὀξύτητα τοῦ πολεμίου καὶ τὸ τάχος δεδοικώς, μὴ προαναρπάσῃ τῆς παρασκευῆς αὐτὸν ἐπελθών, ἐσκόπει καταφυγὴν ἐπὶ τῷ παρόντι καὶ ἀναχώρησιν.

LXXXII. Ἐπαρχία μὲν οὖν οὐδεμία φύξιμος ἐφαίνετο βουλευομένοις αὐτοῖς, τῶν δὲ βασιλειῶν αὐτὸς μὲν ἀπέφαινε τὴν Πάρθων ἱκανωτάτην οὖσαν ἔν τε τῷ παρόντι δέξασθαι καὶ περιβαλεῖν σφᾶς ἀσθενεῖς ὄντας, αὖθίς τε ῥῶσαι καὶ προπέμψαι μετὰ πλείστης δυνάμεως· τῶν δ´ ἄλλων οἱ μὲν εἰς Λιβύην καὶ Ἰόβαν ἔτρεπον τὴν γνώμην, Θεοφάνει δὲ τῷ Λεσβίῳ μανικὸν ἐδόκει τριῶν ἡμερῶν πλοῦν ἀπέχουσαν Αἴγυπτον ἀπολιπόντα καὶ Πτολεμαῖον, ἡλικίαν μὲν ἀντίπαιδα, φιλίας δὲ καὶ χάριτος πατρῴας ὑπόχρεων, Πάρθοις ὑποβαλεῖν ἑαυτόν, ἀπιστοτάτῳ γένει, καὶ Ῥωμαίῳ μὲν ἀνδρὶ κηδεστῇ γενομένῳ τὰ δεύτερα λέγοντα πρῶτον εἶναι τῶν ἄλλων μὴ θέλειν μηδὲ πειρᾶσθαι τῆς ἐκείνου μετριότητος, Ἀρσάκην δὲ ποιεῖσθαι κύριον ἑαυτοῦ τὸν μηδὲ Κράσσου δυνηθέντα ζῶντος· καὶ γυναῖκα νέαν οἴκου τοῦ Σκηπίωνος εἰς βαρβάρους κομίζειν ὕβρει καὶ ἀκολασίᾳ τὴν ἐξουσίαν μετροῦντας, ᾗ, κἂν μὴ πάθῃ, δόξῃ δὲ παθεῖν, δεινόν ἐστιν ἐπὶ τοῖς ποιῆσαι δυναμένοις γενομένῃ.

Τοῦτο μόνον, ὥς φασιν, ἀπέτρεψε τῆς ἐπὶ τὸν Εὐφράτην ὁδοῦ Πομπήϊον· εἰ δή τις ἔτι Πομπηΐου λογισμός, ἀλλ´ οὐχὶ δαίμων ἐκείνην ὑφηγεῖτο τὴν ὁδόν. [77] Ὡς δ´ οὖν ἐνίκα φεύγειν εἰς τὴν Αἴγυπτον, ἀναχθεὶς ἀπὸ Κύπρου Σελευκίδι τριήρει μετὰ τῆς γυναικός (τῶν δ´ ἄλλων οἱ μὲν ἐν μακραῖς ὁμοίως ναυσίν, οἱ δὲ ἐν ὁλκάσιν ἅμα συμπαρέπλεον), τὸ μὲν πέλαγος διεπέρασεν ἀσφαλῶς, πυθόμενος δὲ τὸν Πτολεμαῖον ἐν Πηλουσίῳ καθῆσθαι μετὰ στρατιᾶς, πολεμοῦντα πρὸς τὴν ἀδελφήν, ἐκεῖ κατέσχε, προπέμψας τὸν φράσοντα τῷ βασιλεῖ καὶ δεησόμενον.

LXXXIII. Ὁ μὲν οὖν Πτολεμαῖος ἦν κομιδῇ νέος· ὁ δὲ πάντα διέπων τὰ πράγματα Ποθεινὸς ἤθροισε βουλὴν τῶν δυνατωτάτων· ἐδύναντο δὲ μέγιστον οὓς ἐκεῖνος ἐβούλετο· καὶ λέγειν ἐκέλευσεν ἣν ἔχει γνώμην ἕκαστος. Ἦν οὖν δεινὸν περὶ Πομπηΐου Μάγνου βουλεύεσθαι Ποθεινὸν τὸν εὐνοῦχον καὶ Θεόδοτον τὸν Χῖον, ἐπὶ μισθῷ ῥητορικῶν λόγων διδάσκαλον ἀνειλημμένον, καὶ τὸν Αἰγύπτιον Ἀχιλλᾶν· κορυφαιότατοι γὰρ ἦσαν ἐν κατευνασταῖς καὶ τιθηνοῖς τοῖς ἄλλοις οὗτοι σύμβουλοι. Καὶ τοιούτου δικαστηρίου ψῆφον Πομπήϊος ἐπ´ ἀγκυρῶν πρόσω τῆς χώρας ἀποσαλεύων περιέμενεν, ὃν Καίσαρι σωτηρίας χάριν οὐκ ἦν ἄξιον ὀφείλειν. Τῶν μὲν οὖν ἄλλων τοσοῦτον αἱ γνῶμαι διέστησαν ὅσον οἱ μὲν ἀπελαύνειν ἐκέλευον, οἱ δὲ καλεῖν καὶ δέχεσθαι τὸν ἄνδρα· Θεόδοτος δὲ δεινότητα λόγου καὶ ῥητορείαν ἐπιδεικνύμενος οὐδέτερον ἀπέφηνεν ἀσφαλές, ἀλλὰ δεξαμένους μὲν ἕξειν Καίσαρα πολέμιον καὶ δεσπότην Πομπήϊον, ἀπωσαμένους δὲ καὶ Πομπηΐῳ τῆς ἐκβολῆς ὑπαιτίους ἔσεσθαι καὶ Καίσαρι τῆς διώξεως· κράτιστον οὖν εἶναι μεταπεμψαμένους ἀνελεῖν τὸν ἄνδρα· καὶ γὰρ ἐκείνῳ χαριεῖσθαι καὶ τοῦτον οὐ φοβήσεσθαι. Προσεπεῖπε δὲ διαμειδιάσας, ὥς φασιν, ὅτι νεκρὸς οὐ δάκνει.

LXXXIV. [78] Ταῦτα κυρώσαντες ἐπ´ Ἀχιλλᾷ ποιοῦνται τὴν πρᾶξιν. Ὁ δὲ Σεπτίμιόν τινα πάλαι γεγονότα Πομπηΐου ταξίαρχον παραλαβών, καὶ Σάλβιον ἕτερον ἑκατοντάρχην καὶ τρεῖς ἢ τέτταρας ὑπηρέτας, ἀνήχθη πρὸς τὴν Πομπηΐου ναῦν. Ἔτυχον δὲ πάντες εἰς αὐτὴν οἱ δοκιμώτατοι τῶν συμπλεόντων ἐμβεβηκότες, ὅπως εἰδεῖεν τὸ πραττόμενον. Ὡς οὖν εἶδον οὐ βασιλικὴν οὐδὲ λαμπρὰν οὐδὲ ταῖς Θεοφάνους ἐλπίσιν ὁμοίαν ὑποδοχήν, ἀλλ´ ἐπὶ μιᾶς ἁλιάδος προσπλέοντας ὀλίγους ἀνθρώπους, ὑπείδοντο τὴν ὀλιγωρίαν καὶ τῷ Πομπηΐῳ παρῄνουν εἰς πέλαγος ἀνακρούεσθαι τὴν ναῦν, ἕως ἔξω βέλους εἰσίν. Ἐν τούτῳ δὲ πελαζούσης τῆς ἁλιάδος φθάσας ὁ Σεπτίμιος ἐξανέστη καὶ Ῥωμαϊστὶ τὸν Πομπήϊον αὐτοκράτορα προσηγόρευσεν. Ὁ δὲ Ἀχιλλᾶς ἀσπασάμενος αὐτὸν Ἑλληνιστὶ παρεκάλει μετελθεῖν εἰς τὴν ἁλιάδα· τέναγος γὰρ εἶναι πολύ, καὶ βάθος οὐκ ἔχειν πλόϊμον τριήρει τὴν θάλατταν ὑπόψαμμον οὖσαν. Ἅμα δὲ καὶ ναῦς τινες ἑωρῶντο τῶν βασιλικῶν πληρούμεναι, καὶ τὸν αἰγιαλὸν ὁπλῖται κατεῖχον, ὥστ´ ἄφυκτα καὶ μεταβαλλομένοις ἐφαίνετο, καὶ προσῆν τὸ διδόναι τοῖς φονεῦσι τὴν ἀπιστίαν αὐτὴν τῆς ἀδικίας ἀπολογίαν. Ἀσπασάμενος οὖν τὴν Κορνηλίαν προαποθρηνοῦσαν αὐτοῦ τὸ τέλος, καὶ δύο ἑκατοντάρχας προεμβῆναι κελεύσας καὶ τῶν ἀπελευθέρων ἕνα Φίλιππον καὶ θεράποντα Σκύθην ὄνομα, δεξιουμένων αὐτὸν ἤδη τῶν περὶ τὸν Ἀχιλλᾶν ἐκ τῆς ἁλιάδος, μεταστραφεὶς πρὸς τὴν γυναῖκα καὶ τὸν υἱὸν εἶπε Σοφοκλέους ἰαμβεῖα·

Ὅστις δὲ πρὸς τύραννον ἐμπορεύεται,
κείνου ´στὶ δοῦλος, κἂν ἐλεύθερος μόλῃ.

[79] Ταῦτα δ´ ἔσχατα πρὸς τοὺς ἑαυτοῦ φθεγξάμενος ἐνέβη·

LXXXV. καὶ συχνοῦ διαστήματος ὄντος ἐπὶ τὴν γῆν ἀπὸ τῆς τριήρους, ὡς οὐδεὶς παρὰ τῶν συμπλεόντων ἐγίνετο λόγος φιλάνθρωπος πρὸς αὐτόν, ἀποβλέψας εἰς τὸν Σεπτίμιον, « Οὐ δή πού σε, » εἶπεν, « ἐγὼ γεγονότα συστρατιώτην ἐμὸν ἀμφιγνοῶ; » κἀκεῖνος ἐπένευσε τῇ κεφαλῇ μόνον, οὐδὲν προσειπὼν οὐδὲ φιλοφρονηθείς. Πολλῆς οὖν πάλιν οὔσης σιωπῆς ὁ Πομπήϊος ἔχων ἐν βιβλίῳ μικρῷ γεγραμμένον ὑπ´ αὐτοῦ λόγον Ἑλληνικόν, ᾧ παρεσκεύαστο χρῆσθαι πρὸς τὸν Πτολεμαῖον, ἀνεγίνωσκεν. Ὡς δὲ τῇ γῇ προσεπέλαζον, ἡ μὲν Κορνηλία μετὰ τῶν φίλων ἐκ τῆς τριήρους περιπαθὴς οὖσα τὸ μέλλον ἀπεσκοπεῖτο, καὶ θαρρεῖν ἤρχετο πολλοὺς ὁρῶσα πρὸς τὴν ἀπόβασιν τῶν βασιλικῶν οἷον ἐπὶ τιμῇ καὶ δεξιώσει συνερχομένους. Ἐν τούτῳ δὲ τὸν Πομπήϊον τῆς τοῦ Φιλίππου λαμβανόμενον χειρός, ὅπως ῥᾷον ἐξανασταίη, Σεπτίμιος ὄπισθεν τῷ ξίφει διελαύνει πρῶτος, εἶτα Σάλβιος μετ´ ἐκεῖνον, εἶτα Ἀχιλλᾶς ἐσπάσαντο τὰς μαχαίρας. Ὁ δὲ ταῖς χερσὶν ἀμφοτέραις τὴν τήβεννον ἐφελκυσάμενος κατὰ τοῦ προσώπου, μηδὲν εἰπὼν ἀνάξιον ἑαυτοῦ μηδὲ ποιήσας, ἀλλὰ στενάξας μόνον, ἐνεκαρτέρησε ταῖς πληγαῖς, ἑξήκοντα μὲν ἑνὸς δέοντα βεβιωκὼς ἔτη, μιᾷ δ´ ὕστερον ἡμέρᾳ τῆς γενεθλίου τελευτήσας τὸν βίον.
[80] Οἱ δ´ ἀπὸ τῶν νεῶν ὡς ἐθεάσαντο τὸν φόνον, οἰμωγὴν ἐξάκουστον ἄχρι τῆς γῆς ἐκχέαντες ἔφυγον, ἀράμενοι τὰς ἀγκύρας κατὰ τάχος. Καὶ πνεῦμα λαμπρὸν ἐβοήθει πελαγίοις ὑπεκθέουσιν, ὥστε βουλομένους διώκειν ἀποτραπέσθαι τοὺς Αἰγυπτίους. Τοῦ δὲ Πομπηΐου τὴν μὲν κεφαλὴν ἀποτέμνουσι, τὸ δὲ ἄλλο σῶμα γυμνὸν ἐκβαλόντες ἀπὸ τῆς ἁλιάδος τοῖς δεομένοις τοιούτου θεάματος ἀπέλιπον.

LXXXVI. Παρέμεινε δὲ αὐτῷ Φίλιππος, ἕως ἐγένοντο μεστοὶ τῆς ὄψεως· εἶτα περιλούσας τῇ θαλάσσῃ τὸ σῶμα καὶ χιτωνίῳ τινὶ τῶν ἑαυτοῦ περιστείλας, ἄλλο δὲ οὐδὲν ἔχων, ἀλλὰ περισκοπῶν τὸν αἰγιαλὸν εὗρε μικρᾶς ἁλιάδος λείψανα, παλαιὰ μέν, ἀρκοῦντα δὲ νεκρῷ γυμνῷ καὶ οὐδὲ ὅλῳ πυρκαϊὰν ἀναγκαίαν παρασχεῖν. Ταῦτα συγκομίζοντος αὐτοῦ καὶ συντιθέντος ἐπιστὰς ἀνὴρ Ῥωμαῖος ἤδη γέρων, τὰς δὲ πρώτας στρατείας ἔτι νέος Πομπηΐῳ συνεστρατευμένος, « Τίς ὤν, ὦ ἄνθρωπε, » ἔφη, « θάπτειν διανοῇ Μάγνον Πομπήϊον; » ἐκείνου δὲ φήσαντος ὡς ἀπελεύθερος, « Ἀλλ´ οὐ μόνῳ σοί, » ἔφη, « τοῦτο τὸ καλὸν ὑπάρξει· κἀμὲ δὲ ὥσπερ εὑρήματος εὐσεβοῦς δέξαι κοινωνόν, ὡς μὴ κατὰ πάντα μέμφωμαι τὴν ἀποξένωσιν, ἀντὶ πολλῶν ἀνιαρῶν τοῦτο γοῦν εὑράμενος, ἅψασθαι καὶ περιστεῖλαι ταῖς ἐμαῖς χερσὶ τὸν μέγιστον αὐτοκράτορα Ῥωμαίων. »

Οὕτω μὲν ἐκηδεύετο Πομπήϊος. Τῇ δ´ ὑστεραίᾳ Λεύκιος Λέντλος οὐκ εἰδὼς τὰ πεπραγμένα, πλέων ἀπὸ Κύπρου καὶ παρὰ γῆν κομιζόμενος, ὡς εἶδε νεκροῦ πυρὰν καὶ παρεστῶτα τὸν Φίλιππον, οὔπω καθορώμενος· « Τίς ἄρα, » ἔφη, « τὸ πεπρωμένον ἐνταῦθα τελέσας ἀναπέπαυται; » καὶ μικρὸν διαλιπὼν καὶ στενάξας, « Τάχα δέ, » εἶπε, « σύ, Πομπήϊε Μάγνε. » Καὶ μετὰ μικρὸν ἀποβὰς καὶ συλληφθεὶς ἀπέθανε.

Τοῦτο Πομπηΐου τέλος.

LXXXVII. Οὐ πολλῷ δὲ ὕστερον Καῖσαρ ἐλθὼν εἰς Αἴγυπτον ἄγους τοσούτου καταπεπλησμένην τὸν μὲν προσφέροντα τὴν κεφαλὴν ὡς παλαμναῖον ἀπεστράφη, τὴν δὲ σφραγῖδα τοῦ Πομπηΐου δεξάμενος ἐδάκρυσεν· ἦν δὲ γλυφὴ λέων ξιφήρης. Ἀχιλλᾶν δὲ καὶ Ποθεινὸν ἀπέσφαξεν· αὐτὸς δὲ ὁ βασιλεὺς μάχῃ λειφθεὶς περὶ τὸν ποταμὸν ἠφανίσθη. Θεόδοτον δὲ τὸν σοφιστὴν ἡ μὲν ἐκ Καίσαρος δίκη παρῆλθε· φυγὼν γὰρ Αἴγυπτον ἐπλανᾶτο ταπεινὰ πράττων καὶ μισούμενος· Βροῦτος δὲ Μάρκος, ὅτε Καίσαρα κτείνας ἐκράτησεν, ἐξευρὼν αὐτὸν ἐν Ἀσίᾳ καὶ πᾶσαν αἰκίαν αἰκισάμενος ἀπέκτεινεν. Τὰ δὲ λείψανα τοῦ Πομπηΐου Κορνηλία δεξαμένη κομισθέντα, περὶ τὸν Ἀλβανὸν ἔθηκεν.
 

 Pompée, ayant pris sur son vaisseau sa femme et ses amis, continua sa route, sans s’arrêter ailleurs que dans les ports où le besoin de faire de l’eau et de prendre des vivres le forçait de relâcher. La première ville où il descendit fut Attalie, dans la Pamphylie (88). Quelques trirèmes vinrent de Cilicie l’y rejoindre ; il assembla des troupes ; il eut même bientôt auprès de lui jusqu’à 425 soixante sénateurs. Comme on lui eut appris que la flotte n’avait reçu aucun échec, et que Caton, après avoir recueilli un grand nombre de soldats, était passé en Afrique, il déplora devant ses amis, en se faisant à lui-même de vifs reproches, de s’être laissé forcer à combattre avec son armée de terre, sans employer ses troupes de mer, qui faisaient sa principale force ; ou tout au moins de ne s’être pas fait un rempart de sa flotte, où il eût trouvé, en cas d’une défaite sur terre, une autre armée puissante, et capable de résister à l’ennemi. Il est sûr, en effet, que la plus grande faute de Pompée, comme aussi la ruse la plus habile de César, ce fut de placer le lieu du combat si loin du secours que Pompée pouvait tirer de sa flotte. Quoi qu’il en soit, Pompée, forcé de tenter quelque entreprise avec les ressources qui lui restaient, envoya ses amis dans quelques villes, alla lui-même dans d’autres, pour demander de l’argent et équiper des vaisseaux ; mais, dans la crainte qu’un ennemi aussi prompt et aussi actif que César ne vînt subitement lui enlever tous les préparatifs qu’il aurait pu faire, il examinait s’il n’y avait pas quelque asile où il pût se retirer dans sa fortune présente.

Ils en délibérèrent, lui et ses amis, et ils ne virent aucune province de l’empire qui leur offrît des garanties de sûreté. Quant aux royaumes étrangers, celui des Parthes semblait, pour le moment, le plus propre à les recevoir, à protéger d’abord leur faiblesse, ensuite à les remettre en pied, et à les renvoyer avec des forces considérables. La plupart penchaient pour l’Afrique et pour le roi Juba ; mais Théophane de Lesbos lui représenta que ce serait folie à lui de laisser là l’Egypte, qui n’était qu’à trois journées de navigation, et Ptolémée (89), qui n’était 426 guère, il est vrai, qu’un enfant, mais qui était engagé par les témoignages d’amitié et les services que son père avait reçus de Pompée, et de se jeter entre les mains des Parthes, la plus perfide de toutes les nations. « Quoi ! disait-il, Pompée refuse de s’assurer le premier rang entre les autres hommes, en se résignant à être le second après un Romain dont il a été le gendre ; il ne veut pas faire l’épreuve de la modération de César ; et il livrerait sa personne à un Arsacès (90), qui n’a pas même pu s’emparer de Crassus vivant ? Il mènerait une jeune femme du sang des Scipions au milieu de Barbares, dont le pouvoir n’a d’autre règle que leurs caprices et la satisfaction de leurs passions brutales ? Et, supposé qu’elle ne reçoive aucun outrage, n’est-ce pas assez d’indignité qu’elle soit seulement exposée au soupçon d’en avoir souffert, pour s’être trouvée aux mains d’hommes capables de tout entreprendre ? »

Ce dernier motif fut, dit-on, le seul qui détourna Pompée de prendre le chemin de l’Euphrate, si toutefois ce fut la réflexion de Pompée, et non point un mauvais génie qui lui fit prendre l’autre route. L’avis de se retirer en Egypte ayant donc prévalu, il partit de Cypre avec sa femme, sur une trirème de Séleucie : les autres personnes de sa suite montaient ou des vaisseaux longs, ou des navires marchands : la traversée fut heureuse. Informé que Ptolémée était à Péluse  (91) avec ses troupes, faisant la guerre à sa sœur (92), il se mit en chemin pour s’y rendre, et se fit précéder par un de ses amis, chargé d’informer le roi de son arrivée, et de lui demander asile.

Ptolémée était extrêmement jeune ; Pothin, qui exer- 427 çait toute l’autorité, assembla un conseil des principaux courtisans. Il invita ces hommes, qui n’avaient d’autre pouvoir que celui qu’il voulait bien leur communiquer, à exposer chacun son avis. Quelle humiliation pour le grand Pompée de voir son sort à la merci des résolutions de Pothin l’eunuque, de Théodotus de Chio, maître de rhétorique à gages, et de l’Égyptien Achillas ! car ces trois hommes, pris entre les valets de chambre du roi, et parmi ceux qui l’avaient élevé, étaient ses principaux ministres : c’était là le conseil dont Pompée, arrêté à l’ancre loin du rivage, attendait la décision, lui qui trouvait indigne de sa grandeur de devoir la vie à César ! On proposa les avis les plus opposés : les uns voulaient qu’on renvoyât Pompée, les autres qu’on le reçût ; mais Théodotus, pour faire parade de son art de rhéteur, soutint qu’il n’y avait de sûreté dans aucun de ces deux avis. « Recevoir Pompée, disait-il, c’est se donner César pour ennemi et Pompée pour maître ; mais, si nous le renvoyons, il pourra se venger un jour d’avoir été chassé, et César aussi d’avoir été réduit à le poursuivre : le meilleur parti est donc de le recevoir et de le faire périr ; par là nous obligerons César, sans avoir à craindre Pompée.» Et il ajouta, dit-on, en souriant : « Un mort ne mord pas. »

On adopta cet avis ; et Achillas fut chargé de l’exécution. Il prend avec lui deux Romains, Septimius et Salvius, qui avaient été autrefois, l’un chef de bande, et l’autre centurion sous Pompée. Il y joint trois ou quatre esclaves, et se rend avec cette suite au vaisseau de Pompée. Tous les principaux des compagnons de Pompée s’y étaient rassemblés, pour voir quel serait le succès du message. Lorsqu’au lieu d’une réception royale, ou tout au moins magnifique, et qui répondît aux espérances qu’avait données Théophane, ils ne virent qu’un petit nombre d’hommes qui s’avançaient, montés dans un bateau de 428 pêcheur, ce sans gêne leur fut suspect, et ils conseillèrent à Pompée de gagner le large, pendant qu’on était hors de la portée du trait. Cependant le bateau s’approcha, et Septimius, s’étant levé le premier, salua Pompée en latin du titre d’imperator. Achillas le salua en langue grecque, et l’invita à passer dans la barque, alléguant les bas-fonds de la côte, et les bancs de sable dont la mer était remplie : il n’y avait pas assez d’eau, suivant lui, pour y engager une trirème. On voyait en même temps des vaisseaux du roi qui s’équipaient, des soldats qui se répandaient sur le rivage : ainsi la fuite devenait impossible, quand même Pompée eût changé d’avis ; d’ailleurs, montrer de la défiance, c’était fournir aux assassins l’excuse de leur crime. Pompée embrasse Cornélie, qui le pleurait déjà comme un homme mort, et ordonne à deux centurions de sa suite, à Philippe, un de ses affranchis, et à un esclave, nommé Scènes, de monter avant lui dans la barque ; et, comme Achillas lui tendait la main de dessus le bateau, il se retourna vers sa femme, et son fils, et leur dit ces vers de Sophocle (93) :

Tout homme qui entre chez un tyran
Devient son esclave, bien qu’il y soit venu libre.

Ce furent les dernières paroles qu’il dit aux siens ; et il passa dans la barque.

La distance était longue de la trirème au rivage : voyant que, durant le trajet, aucun de ceux qui étaient avec lui dans la barque ne lui adressait un mot affectueux, il jeta les yeux sur Septimius : « Mon ami, dit-il, me trompé-je, ou n’as-tu pas fait la guerre avec moi ? » Septimius répondit affirmativement par un simple signe de tête, sans prononcer une seule parole, sans témoigner à Pompée aucun intérêt. Il se fit de nouveau un profond silence ; 429 et Pompée prit des tablettes où il avait écrit un discours grec qu’il se proposait d’adresser à Ptolémée, et se mit à le lire. Lorsqu’ils furent près du rivage, Cornélie, en proie à une vive inquiétude, regardait avec ses amis de dessus la trirème ce qui allait arriver ; elle commençait à se rassurer, en voyant plusieurs des gens du roi qui venaient au débarquement, comme pour faire honneur à Pompée et le recevoir. À ce moment, Pompée prenait la main de Philippe pour se lever plus facilement ; Septimius lui porte un premier coup d’épée par derrière, au travers du corps ; puis Salvius, après lui, puis Achillas tirèrent leurs épées. Pompée, prenant sa toge des deux mains, s’en couvre le visage, et se livre à leurs coups, sans rien dire ni rien faire d’indigne de lui, et jetant un simple soupir. Il était âgé de cinquante-neuf ans (94), et fut tué le lendemain de son jour natal. À la vue de ce meurtre, ceux qui étaient dans les navires poussèrent des cris affreux, qui retentirent jusqu’au rivage ; ils se hâtèrent de lever les ancres, et prirent la fuite, favorisés par un bon vent qui les poussait en poupe : aussi les Égyptiens, qui se disposaient à les poursuivre, renoncèrent-ils à leur dessein. Les assassins coupèrent la tête de Pompée, et jetèrent hors de la barque le corps tout nu, qu’ils laissèrent exposé aux regards de ceux qui voulurent se repaître de ce spectacle.

Après qu’ils s’en furent rassasiés, Philippe, qui ne s’était point éloigné, lava le corps dans l’eau de la mer, l’enveloppa, faute d’autre vêtement, d’une de ses tuniques, et ramassa sur le rivage quelques débris d’un bateau de pêcheur presque pourris de vétusté, mais suffisants pour former un bûcher à un corps nu et qui n’était pas même entier. Pendant qu’il rassemblait et disposait ces débris, un Romain déjà vieux, et qui, dans sa jeunesse, 430 avait fait ses premières campagnes sous Pompée, s’approcha de lui : « Qui es-tu, mon ami, lui dit-il, toi qui prépares les obsèques du grand Pompée ? — Son affranchi, répondit Philippe. — Hé bien, reprit le vieillard, tu « n’auras pas seul cet honneur : amené ici par un hasard favorable, je veux m’associer à ce pieux devoir. Je n’aurai pas à me plaindre en tout de mon séjour dans une terre étrangère, puisque j’aurai eu, en retour de tous mes soucis, la consolation de toucher et d’ensevelir de mes mains le corps du plus grand capitaine de Rome. »

Voilà les funérailles qu’on fit à Pompée. Le lendemain, Lucius Lentulus, ignorant ce qui s’était passé, et qui venait de Cypre, rangeant la côte d’Egypte, vit le feu du bûcher, et, tout auprès, Philippe, qu’il ne reconnut pas d’abord. «Quel est donc, dit-il, celui qui est venu terminer ici sa destinée, et se reposer de ses travaux ? » Un moment après, jetant un profond soupir : « Hélas ! dit-il, c’est peut-être toi, grand Pompée ! » À peu de temps de là il descendit à terre, où il fut pris et tué.

Ainsi finit Pompée.

César ne tarda guère à se rendre en Egypte, où il trouva les affaires dans un grand trouble. On lui présenta la tête de Pompée ; mais il ne put soutenir la vue du scélérat qui la portait, et se détourna avec horreur. Il pleura quand on lui remit le cachet de Pompée, qui avait pour empreinte un lion armé d’un glaive. Il fit mettre à mort Achillas et Pothin ; le roi Ptolémée, défait dans un combat près du Nil, ne reparut pas depuis. Théodotus le sophiste se déroba à la vengeance de César : il s’enfuit d’Egypte, et fut longtemps errant, réduit à la dernière misère, et détesté de tout le monde. Mais Marcus Brutus, après avoir tué César et s’être rendu le maître en Asie, y découvrit Théodotus, et le fit expirer dans les tourments les plus cruels. Les cendres de Pompée furent portées à Cornélie, qui les déposa dans un tombeau à sa maison d’Albe.

ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ ΚΑΙ ΠΟΜΠΗΙΟΥ ΣΥΓΚΡΙΣΙΣ

I. [1] (1) Ἐκκειμένων οὖν τῶν βίων ἐπιδράμωμεν τῷ λόγῳ ταχέως τὰ ποιοῦντα τὰς διαφοράς, παρ´ ἄλληλα συνάγοντες. (2) ἔστι δὲ ταῦτα· πρῶτον, ὅτι Πομπήϊος ἐκ τοῦ δικαιοτάτου τρόπου παρῆλθεν εἰς δύναμιν καὶ δόξαν, αὐτὸς ὁρμηθεὶς ἀφ´ ἑαυτοῦ καὶ πολλὰ καὶ μεγάλα Σύλλᾳ τὴν Ἰταλίαν ἀπὸ τῶν τυράννων ἐλευθεροῦντι συγκατεργασάμενος, Ἀγησίλαος δὲ τὴν βασιλείαν ἔδοξε λαβεῖν οὔτε τὰ πρὸς θεοὺς ἄμεμπτος οὔτε τὰ πρὸς ἀνθρώπους, κρίνας νοθείας Λεωτυχίδην, ὃν υἱὸν αὑτοῦ ἀπέδειξεν ὁ ἀδελφὸς γνήσιον, τὸν δὲ χρησμὸν κατειρωνευσάμενος τὸν περὶ τῆς χωλότητος. (3) δεύτερον, ὅτι Πομπήϊος Σύλλαν καὶ ζῶντα τιμῶν διετέλεσε καὶ τεθνηκότος ἐκήδευσε βιασάμενος Λέπιδον τὸ σῶμα, καὶ τῷ παιδὶ Φαύστῳ τὴν αὑτοῦ θυγατέρα συνῴκισεν, Ἀγησίλαος δὲ Λύσανδρον ἐκ τῆς τυχούσης προφάσεως ὑπεξέρριψε καὶ καθύβρισε. (4) καίτοι Σύλλας μὲν οὐκ ἐλαττόνων ἔτυχεν ἢ Πομπηΐῳ παρέσχεν, Ἀγησίλαον δὲ Λύσανδρος καὶ τῆς Σπάρτης βασιλέα καὶ τῆς Ἑλλάδος στρατηγὸν ἐποίησε. (5) τρίτον δέ, αἱ περὶ τὰ πολιτικὰ τῶν δικαίων παραβάσεις Πομπηΐῳ μὲν δι´ οἰκειότητας ἐγένοντο· τὰ γὰρ πλεῖστα Καίσαρι καὶ Σκηπίωνι συνεξήμαρτε κηδεσταῖς οὖσιν· (6) Ἀγησίλαος δὲ Σφοδρίαν μὲν ἐφ´ οἷς Ἀθηναίους ἠδίκησεν ἀποθανεῖν ὀφείλοντα τῷ τοῦ παιδὸς ἔρωτι χαριζόμενος ἐξήρπασε, Φοιβίδᾳ δὲ Θηβαίους παρασπονδήσαντι δῆλος ἦν δι´ αὐτὸ τὸ ἀδίκημα προθύμως βοηθῶν. (8) καθόλου δὲ ὅσα Ῥωμαίους δι´ αἰδῶ Πομπήϊος ἢ ἄγνοιαν αἰτίαν ἔσχε βλάψαι, ταῦτα θυμῷ καὶ φιλονεικίᾳ Λακεδαιμονίους Ἀγησίλαος ἔβλαψε τὸν Βοιώτιον ἐκκαύσας πόλεμον.

II. [2] (1) Εἰ δὲ καὶ τύχην τινὰ τῶν ἀνδρῶν ἑκατέρου τοῖς σφάλμασι προσοιστέον, ἀνέλπιστος μὲν ἡ Πομπηΐου Ῥωμαίοις, Ἀγησίλαος δὲ Λακεδαιμονίους ἀκούοντας καὶ προειδότας οὐκ εἴασε φυλάξασθαι τὴν χωλὴν βασιλείαν. (2) καὶ γὰρ εἰ μυριάκις ἠλέγχθη Λεωτυχίδης ἀλλότριος εἶναι καὶ νόθος, οὐκ ἂν ἠπόρησαν Εὐρυπωντίδαι γνήσιον καὶ ἀρτίποδα τῇ Σπάρτῃ βασιλέα παρασχεῖν, εἰ μὴ δι´ Ἀγησίλαον ἐπεσκότησε τῷ χρησμῷ Λύσανδρος. (3) Οἷον μέντοι τῇ περὶ τῶν τρεσάντων ἀπορίᾳ προσήγαγεν ὁ Ἀγησίλαος ἴαμα μετὰ τὴν ἐν Λεύκτροις ἀτυχίαν, κελεύσας τοὺς νόμους ἐκείνην τὴν ἡμέραν καθεύδειν, οὐ γέγονεν ἄλλο σόφισμα πολιτικόν, οὐδ´ ἔχομέν τι τοῦ Πομπηΐου παραπλήσιον, ἀλλὰ τοὐναντίον οὐδ´ οἷς αὐτὸς ἐτίθει νόμοις ᾤετο δεῖν ἐμμένειν, τὸ δύνασθαι μέγα τοῖς φίλοις ἐνδεικνύμενος. (4) ὁ δὲ εἰς ἀνάγκην καταστὰς τοῦ λῦσαι τοὺς νόμους ἐπὶ τῷ σῶσαι τοὺς πολίτας, : ἐξεῦρε τρόπον ᾧ μήτε ἐκείνους βλάψουσι μήτε ὅπως οὐ βλάψωσι λυθήσονται. (5) τίθεμαι δὲ κἀκεῖνο τὸ ἀμίμητον ἔργον εἰς πολιτικὴν ἀρετὴν τοῦ Ἀγησιλάου, τὸ δεξάμενον τὴν σκυτάλην ἀπολιπεῖν τὰς ἐν Ἀσίᾳ πράξεις. (6) fοὐ γάρ, ὡς Πομπήϊος, ἀφ´ ὧν ἑαυτὸν ἐποίει μέγαν ὠφέλει τὸ κοινόν, ἀλλὰ τὸ τῆς πατρίδος σκοπῶν τηλικαύτην ἀφῆκε δύναμιν καὶ δόξαν ἡλίκην οὐδεὶς πρότερον οὐδὲ ὕστερον πλὴν Ἀλέξανδρος ἔσχεν.

III. [3] Ἀπ´ ἄλλης τοίνυν ἀρχῆς, ἐν ταῖς στρατηγίαις καὶ τοῖς πολεμικοῖς, ἀριθμῷ μὲν τροπαίων καὶ μεγέθει δυνάμεων ἃς ἐπηγάγετο Πομπήϊος, καὶ πλήθει παρατάξεων ἃς ἐνίκησεν, οὐδ´ ἂν ὁ Ξενοφῶν μοι δοκεῖ παραβαλεῖν τὰς Ἀγησιλάου νίκας, ᾧ διὰ τἆλλα καλὰ καθάπερ γέρας ἐξαίρετον δέδοται καὶ γράφειν ὃ βούλοιτο καὶ λέγειν περὶ τοῦ ἀνδρός. (2) οἶμαι δὲ καὶ τῇ πρὸς τοὺς πολεμίους ἐπιεικείᾳ διαφέρειν τὸν ἄνδρα τοῦ ἀνδρός. ὁ μὲν γὰρ ἀνδραποδίσασθαι Θήβας καὶ Μεσσήνην ἐξοικίσασθαι βουλόμενος, ἣν μὲν ὁμόκληρον τῆς πατρίδος, ἣν δὲ μητρόπολιν τοῦ γένους, παρ´ οὐδὲν ἦλθε τὴν Σπάρτην ἀποβαλεῖν, ἀπέβαλε δὲ τὴν ἡγεμονίαν· (3) ὁ δὲ καὶ τῶν πειρατῶν τοῖς μεταβαλομένοις πόλεις ἔδωκε, καὶ Τιγράνην τὸν Ἀρμενίων βασιλέα γενόμενον ἐφ´ ἑαυτῷ θριαμβεῦσαι σύμμαχον ἐποιήσατο, φήσας ἡμέρας μιᾶς αἰῶνα προτιμᾶν.

IV. (4) Εἰ μέντοι τοῖς μεγίστοις καὶ κυριωτάτοις εἰς τὰ ὅπλα πράγμασι καὶ λογισμοῖς προστίθεται πρωτεῖον ἀρετῆς ἀνδρὸς ἡγεμόνος, οὐ μικρὸν ὁ Λάκων τὸν Ῥωμαῖον ἀπολέλοιπε. (5) πρῶτον μὲν γὰρ οὐ προήκατο τὴν πόλιν οὐδ´ ἐξέλιπεν ἑπτὰ μυριάσι στρατοῦ τῶν πολεμίων ἐμβαλόντων, ὀλίγους ἔχων ὁπλίτας καὶ προνενικημένους ἐν Λεύκτροις· (6) Πομπήϊος δέ, πεντακισχιλίοις μόνοις καὶ τριακοσίοις μίαν Καίσαρος πόλιν Ἰταλικὴν καταλαβόντος, ἐξέπεσε τῆς Ῥώμης ὑπὸ δέους, ἢ τοσούτοις εἴξας ἀγεννῶς ἢ πλείονας ψευδῶς εἰκάσας· (7) καὶ συσκευασάμενος τὰ τέκνα καὶ τὴν γυναῖκα αὑτοῦ, τὰς δὲ τῶν ἄλλων πολιτῶν ἐρήμους ἀπολιπὼν ἔφυγε, δέον ἢ κρατεῖν μαχόμενον ὑπὲρ τῆς πατρίδος ἢ δέχεσθαι διαλύσεις παρὰ τοῦ κρείττονος· ἦν γὰρ πολίτης καὶ οἰκεῖος· (8) νῦν δὲ ᾧ στρατηγίας χρόνον ἐπιμετρῆσαι καὶ ὑπατείαν ψηφίσασθαι δεινὸν ἡγεῖτο, τούτῳ παρέσχε λαβόντι τὴν πόλιν εἰπεῖν πρὸς Μέτελλον ὅτι κἀκεῖνον αἰχμάλωτον αὑτοῦ νομίζει καὶ τοὺς ἄλλους ἅπαντας. V. [4] (1) Ὃ τοίνυν ἔργον ἐστὶν ἀγαθοῦ στρατηγοῦ μάλιστα, κρείττονα μὲν ὄντα βιάσασθαι τοὺς πολεμίους μάχεσθαι, λειπόμενον δὲ δυνάμει μὴ βιασθῆναι, τοῦτο ποιῶν Ἀγησίλαος ἀεὶ διεφύλαξεν ἑαυτὸν ἀνίκητον· (2) Πομπήϊον δὲ Καῖσαρ, οὗ μὲν ἦν ἐλάττων, διέφυγε μὴ βλαβῆναι, καθὸ δὲ κρείττων ἦν, ἠνάγκασεν ἀγωνισάμενον τῷ πεζῷ περὶ πάντων σφαλῆναι, καὶ κύριος εὐθὺς ἦν χρημάτων καὶ ἀγορᾶς καὶ θαλάττης, ὑφ´ ὧν διεπέπρακτο ἂν ἄνευ μάχης ἐκείνοις προσόντων. (3) τὸ δ´ ὑπὲρ τούτων ἀπολόγημα μέγιστόν ἐστιν ἔγκλημα στρατηγοῦ τηλικούτου. νέον μὲν γὰρ ἄρχοντα θορύβοις καὶ καταβοήσεσιν εἰς μαλακίαν καὶ δειλίαν ἐπιταραχθέντα τῶν ἀσφαλεστάτων ἐκπεσεῖν λογισμῶν εἰκός ἐστι καὶ συγγνωστόν· (4) Πομπήϊον δὲ Μάγνον, οὗ Ῥωμαῖοι τὸ μὲν στρατόπεδον πατρίδα, σύγκλητον δὲ τὴν σκηνήν, ἀποστάτας δὲ καὶ προδότας τοὺς ἐν Ῥώμῃ πολιτευομένους καὶ στρατηγοῦντας καὶ ὑπατεύοντας ἐκάλουν, ἀρχόμενον δὲ ὑπ´ οὐδενὸς ἔγνωσαν, πάσας δὲ αὐτοκράτορα στρατευσάμενον ἄριστα τὰς στρατείας, τίς ἂν ἀνάσχοιτο τοῖς Φαωνίου σκώμμασι καὶ Δομετίου, καὶ ἵνα μὴ Ἀγαμέμνων λέγηται, παρ´ ἐλάχιστον ἐκβιασθέντα τὸν περὶ τῆς ἡγεμονίας καὶ ἐλευθερίας ἀναρρῖψαι κίνδυνον;

VI. (5) ὃς εἰ μόνον ἐσκόπει τὸ παρ´ ἡμέραν ἄδοξον, ὤφειλεν ἀντιστὰς ἐν ἀρχῇ διαγωνίσασθαι περὶ τῆς Ῥώμης, ἀλλὰ μὴ τὴν φυγὴν ἐκείνην ἀποφαίνων στρατήγημα Θεμιστόκλειον ὕστερον ἐν αἰσχρῷ τίθεσθαι τὴν ἐν Θετταλίᾳ πρὸ μάχης διατριβήν. (6) οὐ γὰρ ἐκεῖνό γε στάδιον αὐτοῖς καὶ θέατρον ἐναγωνίσασθαι περὶ τῆς ἡγεμονίας ὁ θεὸς ἀπέδειξε τὸ Φαρσάλιον πεδίον, οὐδὲ ὑπὸ κήρυκος ἐκαλεῖτο μάχεσθαι κατιὼν ἢ λιπεῖν ἑτέρῳ τὸν στέφανον, ἀλλὰ πολλὰ μὲν πεδία μυρίας δὲ πόλεις καὶ γῆν ἄπλετον ἡ κατὰ θάλατταν εὐπορία παρέσχε βουλομένῳ μιμεῖσθαι Μάξιμον καὶ Μάριον καὶ Λεύκολλον καὶ αὐτὸν Ἀγησίλαον, (7) ὃς οὐκ ἐλάττονας μὲν ἐν Σπάρτῃ θορύβους ὑπέμεινε βουλομένων Θηβαίοις ὑπὲρ τῆς χώρας μάχεσθαι, πολλὰς δ´ ἐν Αἰγύπτῳ διαβολὰς καὶ κατηγορίας καὶ ὑπονοίας τοῦ βασιλέως ἤνεγκεν ἡσυχίαν ἄγειν κελεύων, (8) χρησάμενος δὲ τοῖς ἀρίστοις ὡς ἐβούλετο λογισμοῖς, οὐ μόνον Αἰγυπτίους ἄκοντας ἔσωσεν, οὐδὲ τὴν Σπάρτην ἐν τοσούτῳ σεισμῷ μόνος ὀρθὴν ἀεὶ διεφύλαξεν, ἀλλὰ καὶ τρόπαιον ἔστησε κατὰ Θηβαίων ἐν τῇ πόλει, τὸ νικῆσαι παρασχὼν αὖθις ἐκ τοῦ τότε μὴ προαπολέσθαι βιασαμένους. (9) ὅθεν Ἀγησίλαος μὲν ὑπὸ τῶν βιασθέντων ὕστερον ἐπῃνεῖτο σωθέντων, Πομπήϊος δὲ δι´ ἄλλους ἁμαρτών, αὐτοὺς οἷς ἐπείσθη κατηγόρους εἶχε. (10) καίτοι φασί τινες ὡς ὑπὸ τοῦ πενθεροῦ Σκηπίωνος ἐξηπατήθη· τὰ γὰρ πλεῖστα τῶν χρημάτων ὧν ἐκόμιζεν ἐξ Ἀσίας βουλόμενον αὐτὸν νοσφίσασθαι καὶ ἀποκρύψαντα κατεπεῖξαι τὴν μάχην, ὡς οὐκέτι χρημάτων ὄντων. (11) ὃ κἂν ἀληθὲς ἦν, παθεῖν οὐκ ὤφειλεν ὁ στρατηγός, οὐδὲ ῥᾳδίως οὕτω παραλογισθεὶς ἀποκινδυνεῦσαι περὶ τῶν μεγίστων.

ἐν μὲν οὖν τούτοις οὕτως ἑκάτερον ἀποθεωροῦμεν.

VII. [5] (1) Εἰς Αἴγυπτον δ´ ὁ μὲν ἐξ ἀνάγκης ἔπλευσε φεύγων, ὁ δὲ οὔτε καλῶς οὔτε ἀναγκαίως ἐπὶ χρήμασιν, ὅπως ἔχῃ τοῖς Ἕλλησι πολεμεῖν ἀφ´ ὧν τοῖς βαρβάροις ἐστρατήγησεν. (2) εἶτα ἃ διὰ Πομπήϊον Αἰγυπτίοις ἐγκαλοῦμεν, ταῦτα Αἰγύπτιοι κατηγοροῦσιν Ἀγησιλάου. ὁ μὲν γὰρ ἠδικήθη πιστεύσας, ὁ δὲ πιστευθεὶς ἐγκατέλιπε καὶ μετέστη πρὸς τοὺς πολεμοῦντας οἷς ἔπλευσε συμμαχήσων.
 

 431 COMPARAISON D’AGÉSILAS ET DE POMPÉE.

Nous avons raconté les Vies d’Agésilas et de Pompée ; parcourons rapidement les différences que nous offre le parallèle : les voici. Premièrement, Pompée parvint à la puissance et à la gloire par les voies les plus légitimes ; il se poussa de lui-même, et fut d’un grand secours à Sylla pour délivrer l’Italie des tyrans : Agésilas, au contraire, s’empara de la royauté par des moyens également réprouvés et des dieux et des hommes : il fit déclarer bâtard son neveu Léotychidas, qu’Agis avait reconnu pour son fils légitime ; et il tourna en plaisanterie l’oracle de la pythie sur le roi boiteux. Deuxièmement, Pompée ne cessa point d’honorer Sylla vivant, et, après sa mort, il lui rendit, malgré l’opposition de Lépidus, les honneurs de la sépulture, et maria sa propre fille à Faustus, fils de Sylla ; tandis qu’Agésilas, sur un frivole prétexte, rompit avec Lysandre, et le couvrit d’outrages. Et pourtant Pompée n’avait pas moins fait pour Sylla que Sylla n’avait fait pour Pompée ; au lieu que Lysandre avait fait Agésilas roi de Sparte et chef des armées de la Grèce. Troisièmement, les injustices politiques commises par Pompée furent des sacrifices qu’il fit à ses alliances ; et s’il fit le mal, ce ne fut guère que pour complaire à ses beaux-pères, César et Scipion. Mais Agésilas ne sauva Sphodrias, qui méritait la mort pour son entreprise  432 contre Athènes, qu’en vue de favoriser la passion de son fils. Quand il mit tant de zèle à défendre Phœbidas, qui avait violé la paix faite avec les Thébains, il le fit évidemment en faveur du crime même. En somme, tous les maux que Pompée fut accusé d’avoir fait aux Romains par mauvaise honte ou ignorance, Agésilas les fit aux Lacédémoniens par colère et par opiniâtreté, quand il alluma la guerre contre les Thébains.

S’il faut attribuer à la Fortune les fautes de nos deux héros, on conviendra que les Romains ne devaient pas s’attendre à celles de Pompée, et qu’Agésilas ne permit pas aux Lacédémoniens d’éviter celles dont les menaçait ce règne boiteux, contre lequel ils avaient été prévenus. En effet, Léotychidas eût-il été mille fois convaincu de n’être qu’un étranger et un bâtard, la famille des Eurytionides n’était pas embarrassée pour fournir à Sparte un roi légitime et ferme sur ses deux pieds, si Lysandre n’eût jeté, pour favoriser Agésilas, de l’obscurité sur le sens de l’oracle. Le remède qu’Agésilas suggéra après la défaite de Leuctres, en conseillant aux Spartiates, qui ne savaient quelle punition infliger aux fuyards, de laisser dormir les lois ce jour-là, est une invention politique dont il n’y a pas d’exemple, et à laquelle rien ne ressemble dans la vie de Pompée. Au contraire de Pompée, qui, pour montrer à ses amis toute l’étendue de son pouvoir, viola les lois qu’il avait lui-même établies, Agésilas, réduit à la nécessité de violer les lois pour sauver ses concitoyens, trouva moyen de conserver les lois sans sévir contre les coupables. Je mets encore au nombre des vertus politiques d’Agésilas cette preuve incomparable de soumission qu’il donne aux éphores : dès qu’il a reçu la scytale, il abandonne ses conquêtes en Asie. Et, tandis que Pompée ne rendit à la république d’autres services que ceux qui s’accordaient avec les intérêts de sa propre grandeur, Agésilas, par dévouement à la 433 patrie, se dépouille d’une puissance et d’une gloire que personne, avant ni après lui, n’égala jamais, hormis Alexandre.

Mais, à considérer Agésilas et Pompée sous un autre rapport, celui des expéditions et des exploits militaires, je ne crois pas que Xénophon lui-même (95) voulût mettre en comparaison ceux d’Agésilas avec la grandeur des armées que Pompée a conduites, le nombre de ses trophées, et la multitude des batailles où il est demeuré vainqueur ; encore qu’on ait permis à cet historien, comme une récompense singulière de ses autres qualités, d’écrire et de dire tout ce qu’il a voulu sur le compte d’Agésilas. Je trouve aussi, sous le rapport de la générosité envers les ennemis, une différence entre ces deux personnages. L’un, pour asservir Thèbes, la ville mère des Héraclides, et détruire Messène, la sœur de sa patrie, manqua de ruiner Sparte ; du moins il lui fît perdre sa prééminence. Pompée donna aux pirates qui voulurent changer de profession des villes à habiter ; et, lorsqu’il eut en sa puissance le roi Tigrane, qu’il pouvait attacher à son char de triomphe, il en fit un allié du peuple romain : « Je préfère, dit-il en cette occasion, à la gloire d’un jour, la gloire de tous les siècles. »

S’il faut adjuger le prix de la vertu guerrière à celui qui a fait les plus grands et les plus importants exploits, et qui a donné les conseils les plus utiles, le Laconien, à cet égard, laisse de beaucoup le Romain derrière lui. Il n’abandonna pas Lacédémone aux ennemis ; il ne la quitta point, quoiqu’elle fût attaquée par soixante-dix mille hommes, et qu’il n’eût avec lui qu’un petit nombre d’hoplites, et qui venaient d’être battus à Leuctres. Mais 434 Pompée n’a pas plutôt vu César, avec cinq mille trois cents hommes seulement, maître d’une ville d’Italie, que la frayeur le fait sortir de Rome. Soit qu’il ait fui honteusement devant une poignée de soldats, ou qu’il s’en soit exagéré le nombre, il emmène ses enfants et sa femme, et laisse les familles des autres citoyens privées de toute défense ; tandis qu’il devait ou vaincre en combattant pour sa patrie, ou recevoir la loi du vainqueur, qui était son concitoyen et son allié. Mais non : lui qui trouvait trop dur de prolonger le commandement de César, et de lui accorder un consulat, il donne à César, maître de Rome, le droit de dire à Métellus qu'il le tient prisonnier de guerre, lui et tous les autres Romains. • Le premier talent d’un général d’armée, c’est de savoir forcer les ennemis à combattre quand il est le plus fort, et, quand il est le plus faible, de ne s’y point laisser forcer. Agésilas le sut faire, et se conserva toujours invincible. César ne se commit jamais contre Pompée avec des forces inférieures ; mais il profita habilement de ses avantages : il contraignit Pompée à mettre toute sa fortune au hasard d’un combat de terre, et se rendit maître en un instant de tout l’argent de son ennemi, de ses provisions, et de la mer, dont Pompée eut conservé l’empire s’il eût évité le combat. La meilleure raison qu’on ait alléguée pour justifier un si grand général est précisément la plus grave accusation portée contre lui. Qu’un jeune chef d’année, troublé par des plaintes et des clameurs, et qui s’entend reprocher sa mollesse et sa lâcheté, se laisse entraîner hors des résolutions les plus sages et les plus sûres, cette faiblesse est naturelle et pardonnable. Mais le grand Pompée, dont les Romains appelaient le camp leur patrie, et la tente leur Sénat, traitant de déserteurs et de traîtres les préteurs et les consuls qui étaient restés à Rome ; ce Pompée qu’on n’avait jamais vu sous la loi d’un autre, et qui n’avait 435 jamais eu dans ses campagnes, marquées par tant de succès, d’autre chef que lui-même, peut-on souffrir que, par les brocards d’un Favonius et d’un Domitius, et par la crainte de s’entendre appeler Agamemnon, il se laisse presque forcer à hasarder une bataille qui devait décider de l’empire et de la liberté ?

S’il ne considérait que la honte du moment, il devait, dès le commencement de la guerre, faire tète à César, et combattre pour la défense de Rome ; ou, après avoir prétendu imiter dans sa fuite le stratagème de Thémistocle, il ne fallait pas ensuite se croire déshonoré en différant de livrer bataille dans la Thessalie. Ce n’était point là une lice et un théâtre fixé par les dieux pour la lutte des deux rivaux ; il n’avait pas été appelé au combat par un héraut, sous peine d’abandonner la couronne à un autre. Il y avait assez d’autres plaines ; il y avait des milliers de villes, ou plutôt la terre entière : maître de la mer, il avait la liberté du choix, s’il eût voulu imiter Fabius Maximus, Marius et Lucullus, ou même Agésilas, lequel n’eut pas de moindres assauts à soutenir dans Sparte, lors¬qu’on le voulait forcer de combattre contre les Thébains pour la défense du territoire, ni moins de reproches et de calomnies à essuyer en Egypte par la folie du roi, lorsqu’il conseillait d’attendre sans bouger. Agésilas, en suivant ainsi les sages résolutions qu’il avait prises, sauva les Égyptiens malgré eux-mêmes, et préserva lui seul la ville de Sparte dans cette secousse violente ; bien plus, il éleva dans sa patrie un trophée de sa victoire sur les Thébains ; et, en ne se laissant pas contraindre de courir à une perte certaine, il fit gagner aux Spartiates une seconde bataille. Aussi Agésilas finit-il par obtenir les éloges de ceux-là même qu’il n’avait sauvés qu’en leur faisant violence, au lieu que Pompée, qui fit une si grande faute en cédant à la volonté d’autrui, eut pour accusateurs ceux dont il avait suivi les conseils. Du reste, il fut, 436 suivant quelques-uns, trompé par Scipion, son beau-père, lequel, pour s’approprier les sommes immenses qu’il avait apportées d’Asie, les cacha, et pressa Pompée de donner la bataille, en lui faisant accroire qu’il n’y avait plus d’argent. Mais, quand cela serait vrai, un général devait-il tomber dans un tel inconvénient, ou, après s’être laissé si facilement surprendre, exposer au plus grand danger la fortune publique ?

Ces divers traits font assez connaître le caractère de l’un et de l’autre.

C’est par nécessité que Pompée chercha un refuge en Egypte ; mais Agésilas y passa par un motif peu honnête, et sans que rien l’y forçat : il ne voulait qu’amasser de l’argent, et avoir de quoi faire la guerre aux Grecs avec ce qu’il gagnerait en servant les Barbares. D’ailleurs, le reproche que nous faisons aux Égyptiens par rapport à Pompée, les Égyptiens le font de leur côté à Agésilas ; car Pompée eut à souffrir pour s’être fié aux Égyptiens, et Agésilas, en qui les Égyptiens avaient mis leur confiance, les abandonna et passa dans les rangs des ennemis de ceux qu’il était venu secourir.


 

 

 

(51) L’océan Atlantique.

(52) Voyez la Vie de Lucullus dans ce volume.

(53) Vulgairement nommé Caton d’Utique, du lieu où il se donna la mort. Le fait ici raconté se retrouve dans la Vie de Caton, la dernière de ce volume.

(54) Les affranchis portaient le bonnet.

(55) Province de la Macédoine.

(56) Plus de deux millions de notre monnaie.

(57) Environ six mille francs de notre monnaie.

(58) Posidonius d’Apamée, celui qui fut un des maîtres de Cicéron.

(59) Un des disciples de Théophraste.

(60) Environ trois cent mille francs de notre monnaie.

(61) La drachme valait quelques centimes de moins que noire franc.

(62) Environ cent vingt millions de francs.

(63) Il passait même la quarantaine, ayant triomphe l’an 693 de Rome, soixante et un ans avant J.-C. Il était né l’an de Rome 0Ί8, avant J.-C.

(64) Ptolémée, surnommé Aulétès ou le joueur de flûte, qui s’était réfugié à Rome pour se soustraire au ressentiment de ses sujets, et qu’on voulait rétablir sur son trône.

(65) On ne sait pas de qui sont ces vers.

(66Iliade, XV, 180.

(67)  II était fils de Scipion Nasica, et il était passé, par adoption, dans la famille des Métellus.

(68)  Environ neuf millions de notre monnaie.

(69) Claudius Marcellus, un des plus ardents ennemis de César. Après la bataille de Pharsale, il refusa de se réconcilier avec lui, et se retira à Athènes. Ce furent ses amis, surtout Cicéron, dont on connaît assez le magnifique discours, qui demandèrent et obtinrent son rappel.

(70) Ville de l’Ombrie, sur la mer Adriatique ; n’est aujourd’hui Rimini.

(71) Petite rivière un peu au-dessus d’Ariminium.

(72) C’était la formule consacrée pour dire officiellement qu’un grand. danger menaçait les institutions.

(73) Cette ville, aussi nommée Epidamne, était dans l’Illyrie : c’est aujourd’hui Durazzo.

(74Lettres à Atticus, vii, 2.

(75) Ville de Macédoine, au pied du mont Bernius.

(76) Voyez plus haut.

(77) Ville d’Épire, sur la mer Ionienne.

(78) Canton de l'Épire, près du Pinde.

(79) Une des peuplades de l’Arabie.

(80) Un peu au nord de Pharsale.

(81) Dans le livre troisième de la Guerre civile.

(82) César le nomme Crastinus, et Appien Carsinus.

(83Iliade, XI, 5Ί3.

(84 Le Pénée.

(85)  Vers d’une tragédie perdue d’Euripide.

(86) En Thrace, près de l’embouchure de Strymore.

(87) Capitale de l’île de Lesbos,

(88) Sur la côte méridionale de l’Asie, presque en face de l’île de Cypre.

(89) Surnommé Dionysius, frère de Cléopâtre el fils de Ptolémée Aulétès.

(90) Voyez la Vie de Crassus vers la fin, dans ce volume.

(91) A l’embouchure la plus orientale du Nil.

(92) Cléopâtre.

(93) Tirés d’une des pièces qui n’existent plus. ’

(94) II n’avait, en réalité, que cinquante-huit ans et un jour.

(95) Critique indirecte de l’exagération avec laquelle Xénophon, dans son éloge d’Agésilas, parle de ses talents militaires : Agésilas est, suivant lui, le plus accompli des hommes de guerre qui aient existé.