Plutarque, traduit par Alexis Pierron

PLUTARQUE

LES VIES DES HOMMES ILLUSTRES.

TOME QUATRIÈME : VIE DE DÉMÉTRIUS.- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ partie I - partie II

Traduction française : ALEXIS PIERRON

autres traductions : Ricard

Vie de Tibérius et de Caius Gracchus vie de Démétrius (suite)

 

PLUTARQUE

 

IV

--------------------------------------------


Paris. — Imprimerie de Gustave GRATIOT, 30, rue Mazarine.

VIES

DES

 

HOMMES ILLUSTRESDE PLUTARQUE

 


TRADUCTION NOUVELLE

PAR ALEXIS PIERRON

PRÉCÉDÉE D’UNE NOTICE SUR PLUTARQUE PAR LE TRADUCTEUR

IVPARIS

CHARPENTIER, LIBRAIRE-ÉDITEUR,

19, Rue de Lille

 

----

1853PLUTARQUE

VIES PARALLÈLES, OU VIES COMPARÉES.

 

--------------------------------- 

226 DÉMÉTRIUS.

 

(De l’an 337 à l’an 283 avant J.-C.)

 

1. Οἱ πρῶτοι τὰς τέχνας ἐοικέναι ταῖς αἰσθήσεσιν ὑπολαβόντες οὐχ ἥκιστά μοι δοκοῦσι τὴν περὶ τὰς κρίσεις αὐτῶν κατανοῆσαι δύναμιν, ᾗ τῶν ἐναντίων ὁμοίως ἑκατέρῳ γένει πεφύκαμεν ἀντιλαμβάνεσθαι. Τοῦτο γὰρ αὐταῖς κοινόν ἐστι· τῇ δὲ πρὸς τὰ τέλη τῶν κρινομένων  ἀναφορᾷ διαλλάττουσιν. Ἡ μὲν γὰρ αἴσθησις οὐδέν τι μᾶλλον ἐπὶ λευκῶν ἢ μελάνων διαγνώσει γέγονεν, οὐδὲ γλυκέων ἢ πικρῶν, οὐδὲ μαλακῶν καὶ εἰκόντων ἢ σκληρῶν καὶ ἀντιτύπων, ἀλλ' ἔργον αὐτῆς, ἑκάστοις ἐντυγχάνουσαν ὑπὸ πάντων τε κινεῖσθαι καὶ κινουμένην πρὸς τὸ φρονοῦν ἀναφέρειν ὡς πέπονθεν. Αἱ δὲ τέχναι μετὰ λόγου συνεστῶσαι πρὸς αἵρεσιν καὶ λῆψιν οἰκείου τινός, φυγὴν δὲ καὶ διάκρουσιν ἀλλοτρίου, τὰ μὲν ἀφ' αὑτῶν καὶ προηγουμένως, τὰ δ' ὑπὲρ τοῦ φυλάξασθαι κατὰ συμβεβηκὸς ἐπιθεωροῦσι· καὶ γὰρ ἰατρικῇ τὸ νοσερὸν καὶ ἁρμονικῇ τὸ ἐκμελές, ὅπως ἔχει, σκοπεῖν συμβέβηκε πρὸς τὴν  τῶν ἐναντίων ἀπεργασίαν· αἵ τε πασῶν τελεώταται τεχνῶν, σωφροσύνη καὶ δικαιοσύνη καὶ φρόνησις, οὐ καλῶν μόνον καὶ δικαίων καὶ ὠφελίμων, ἀλλὰ καὶ βλαβερῶν καὶ αἰσχρῶν καὶ ἀδίκων κρίσεις οὖσαι, τὴν ἀπειρίᾳ τῶν κακῶν καλλωπιζομένην ἀκακίαν οὐκ ἐπαινοῦσιν, ἀλλ' ἀβελτερίαν ἡγοῦνται καὶ ἄγνοιαν ὧν μάλιστα γινώσκειν προσήκει τοὺς ὀρθῶς βιωσομένους. Οἱ μὲν οὖν παλαιοὶ Σπαρτιᾶται τοὺς εἵλωτας ἐν ταῖς ἑορταῖς πολὺν ἀναγκάζοντες πίνειν ἄκρατον εἰσῆγον εἰς τὰ συμπόσια, τοῖς νέοις οἷόν ἐστι τὸ μεθύειν ἐπιδεικνύντες·

ἡμεῖς δὲ τὴν μὲν ἐκ διαστροφῆς ἑτέρων ἐπανόρθωσιν οὐ πάνυ φιλάνθρωπον οὐδὲ πολιτικὴν ἡγούμεθα, τῶν δὲ κεχρημένων ἀσκεπτότερον αὑτοῖς καὶ γεγονότων ἐν ἐξουσίαις καὶ πράγμασι μεγάλοις ἐπιφανῶν εἰς κακίαν οὐ χεῖρον ἴσως ἐστὶ συζυγίαν μίαν ἢ δύο παρεμβαλεῖν εἰς τὰ παραδείγματα τῶν βίων, οὐκ ἐφ' ἡδονῇ μὰ Δία καὶ διαγωγῇ τῶν ἐντυγχανόντων ποικίλλοντας τὴν γραφήν,  ἀλλ' ὥσπερ Ἰσμηνίας ὁ Θηβαῖος ἐπιδεικνύμενος τοῖς μαθηταῖς καὶ τοὺς εὖ καὶ τοὺς κακῶς αὐλοῦντας εἰώθει λέγειν "οὕτως αὐλεῖν δεῖ" καὶ πάλιν "οὕτως αὐλεῖν οὐ δεῖ", ὁ δ' Ἀντιγενείδας καὶ ἥδιον ᾤετο τῶν ἀγαθῶν ἀκροᾶσθαι τοὺς νέους αὐλητῶν, <ἤν τ>ινα καὶ τῶν φαύλων πεῖραν λαμβάνωσιν, οὕτως μοι δοκοῦμεν ἡμεῖς προθυμότεροι τῶν βελτιόνων ἔσεσθαι καὶ θεαταὶ καὶ μιμηταὶ βίων, εἰ μηδὲ τῶν φαύλων καὶ ψεγομένων ἀνιστορήτως ἔχοιμεν.  Περιέξει δὴ τοῦτο τὸ βιβλίον τὸν Δημητρίου τοῦ Πολιορκητοῦ βίον καὶ τὸν Ἀντωνίου τοῦ αὐτοκράτορος, ἀνδρῶν μάλιστα δὴ τῷ Πλάτωνι μαρτυρησάντων, ὅτι καὶ κακίας  μεγάλας ὥσπερ ἀρετὰς αἱ μεγάλαι φύσεις ἐκφέρουσι. Γενόμενοι δ' ὁμοίως ἐρωτικοὶ ποτικοὶ στρατιωτικοὶ μεγαλόδωροι πολυτελεῖς ὑβρισταί, καὶ τὰς κατὰ τύχην ὁμοιότητας ἀκολούθους ἔσχον. Οὐ γὰρ μόνον ἐν τῷ λοιπῷ βίῳ μεγάλα μὲν κατορθοῦντες, μεγάλα δὲ σφαλλόμενοι, πλείστων δ' ἐπικρατοῦντες, πλεῖστα δ' ἀποβάλλοντες, ἀπροσήτως δὲ πταίοντες, ἀνελπίστως δὲ πάλιν ἀναφέροντες διετέλεσαν, ἀλλὰ καὶ κατέστρεψεν ὁ μὲν ἁλοὺς ὑπὸ τῶν πολεμίων, ὁ δ' ἔγγιστα τοῦ παθεῖν τοῦτο γενόμενος.

2. Ἀντιγόνῳ τοίνυν δυοῖν υἱῶν ἐκ Στρατονίκης τῆς Κορράγου γενομένων, τὸν μὲν ἐπὶ τἀδελφῷ Δημήτριον, τὸν δ' ἐπὶ τῷ πατρὶ Φίλιππον ὠνόμασεν. Οὗτός ἐστιν ὁ τῶν πλείστων λόγος. Ἔνιοι δὲ τὸν Δημήτριον οὐχ υἱόν, ἀλλ' ἀδελφιδοῦν γενέσθαι τοῦ Ἀντιγόνου λέγουσιν· ἐπὶ νηπίῳ γὰρ αὐτῷ παντάπασι τοῦ πατρὸς τελευτήσαντος, εἶτα τῆς μητρὸς εὐθὺς τῷ Ἀντιγόνῳ γαμηθείσης, υἱὸν  ἐκείνου νομισθῆναι. Τὸν μὲν οὖν Φίλιππον οὐ πολλοῖς ἔτεσι τοῦ Δημητρίου νεώτερον ὄντα συνέβη τελευτῆσαι. Δημήτριος δὲ μεγέθει μὲν ἦν τοῦ πατρὸς ἐλάττων, καίπερ ὢν μέγας, ἰδέᾳ δὲ καὶ κάλλει προσώπου θαυμαστὸς καὶ περιττός, ὥστε τῶν πλαττόντων καὶ γραφόντων μηθένα τῆς ὁμοιότητος ἐφικέσθαι· τὸ γὰρ αὐτὸ χάριν καὶ βάρος καὶ φόβον καὶ ὥραν εἶχε, καὶ συνεκέκρατο τῷ νεαρῷ καὶ ἰταμῷ δυσμίμητος ἡρωική τις ἐπιφάνεια καὶ βασιλικὴ  σεμνότης. Οὕτω δέ πως καὶ τὸ ἦθος ἐπεφύκει πρὸς ἔκπληξιν ἀνθρώπων ἅμα καὶ χάριν. Ἥδιστος γὰρ ὢν συγγενέσθαι, σχολάζων τε περὶ πότους καὶ τρυφὰς καὶ διαίτας ἁβροβιώτατος βασιλέων, ἐνεργότατον αὖ πάλιν καὶ σφοδρότατον τὸ περὶ τὰς πράξεις ἐνδελεχὲς εἶχε καὶ δραστήριον· ᾗ καὶ μάλιστα τῶν θεῶν ἐζήλου τὸν Διόνυσον, ὡς πολέμῳ τε χρῆσθαι δεινότατον, εἰρήνην τ' αὖθις ἐκ πολέμου τρέψαι [καὶ] πρὸς εὐφροσύνην καὶ χάριν ἐμμελέστατον.

3. Ἦν μὲν οὖν καὶ φιλοπάτωρ διαφερόντως· τῇ δὲ περὶ τὴν μητέρα σπουδῇ καὶ τὸν πατέρα τιμῶν ἐφαίνετο δι' εὔνοιαν ἀληθινὴν μᾶλλον ἢ θεραπείαν τῆς δυνάμεως. Καί ποτε πρεσβείᾳ τινὶ τοῦ Ἀντιγόνου σχολάζοντος, ἀπὸ θήρας ὁ Δημήτριος ἐπέστη, καὶ προσελθὼν τῷ πατρὶ καὶ φιλήσας, ὥσπερ εἶχε τὰς βολίδας ἐκάθισε παρ' αὐτόν. Ὁ δ' Ἀντίγονος ἀπιόντας ἤδη τοὺς πρέσβεις ἔχοντας τὰς ἀποκρίσεις μεγάλῃ φωνῇ προσαγορεύσας, "καὶ τοῦτο" εἶπεν "ὦ ἄνδρες ἀπαγγέλλετε περὶ ἡμῶν, ὅτι πρὸς ἀλλήλους οὕτως ἔχομεν", ὡς ἰσχύν τινα πραγμάτων βασιλικῶν καὶ δυνάμεως ἐπίδειξιν οὖσαν  τὴν πρὸς υἱὸν ὁμόνοιαν καὶ πίστιν. Οὕτως ἄρα πάντῃ δυσκοινώνητον ἡ ἀρχὴ καὶ μεστὸν ἀπιστίας καὶ δυσνοίας, ὥστ' ἀγάλλεσθαι τὸν μέγιστον τῶν Ἀλεξάνδρου διαδόχων καὶ πρεσβύτατον, ὅτι μὴ φοβεῖται τὸν υἱόν, ἀλλὰ  προσίεται τὴν λόγχην ἔχοντα τοῦ σώματος πλησίον. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ μόνος ὡς εἰπεῖν ὁ οἶκος οὗτος ἐπὶ πλείστας διαδοχὰς τῶν τοιούτων κακῶν ἐκαθάρευσε, μᾶλλον δ' εἷς μόνος τῶν ἀπ' Ἀντιγόνου Φίλιππος ἀνεῖλεν  υἱόν.

Aἱ δ' ἄλλαι σχεδὸν ἅπασαι διαδοχαὶ πολλῶν μὲν ἔχουσι παίδων, πολλῶν δὲ μητέρων φόνους καὶ γυναικῶν· τὸ μὲν γὰρ ἀδελφοὺς ἀναιρεῖν, ὥσπερ οἱ γεωμέτραι τὰ αἰτήματα λαμβάνουσιν, οὕτω συνεχωρεῖτο, κοινόν τι νομιζόμενον αἴτημα καὶ βασιλικὸν ὑπὲρ ἀσφαλείας.

4. Τοῦ μέντοι καὶ φιλάνθρωπον φύσει καὶ φιλέταιρον γεγονέναι τὸν Δημήτριον ἐν ἀρχῇ παράδειγμα τοιοῦτόν ἐστιν εἰπεῖν. Μιθριδάτης ὁ Ἀριοβαρζάνου παῖς ἑταῖρος ἦν αὐτοῦ καὶ καθ' ἡλικίαν συνήθης, ἐθεράπευε δ' Ἀντίγονον οὔτ' ὢν οὔτε δοκῶν πονηρός. Ἐκ δ' ἐνυπνίου τινὸς ὑποψίαν Ἀντιγόνῳ παρέσχεν. Ἐδόκει γὰρ μέγα καὶ καλὸν πεδίον ἐπιὼν ὁ Ἀντίγονος ψῆγμά τι χρυσίου κατασπείρειν, ἐξ αὐτοῦ δὲ πρῶτον μὲν ὑποφύεσθαι θέρος χρυσοῦν, ὀλίγῳ δ' ὕστερον ἐπελθὼν ἰδεῖν οὐδὲν ἀλλ' ἢ τετμημένην καλάμην· λυπούμενος δὲ καὶ περιπαθῶν ἀκοῦσαί τινων λεγόντων, ὡς ἄρα Μιθριδάτης εἰς Πόντον Εὔξεινον οἴχεται τὸ χρυσοῦν θέρος ἐξαμησάμενος.  ἐκ τούτου διαταραχθεὶς καὶ τὸν υἱὸν ὁρκώσας σιωπήσειν, ἔφρασε τὴν ὄψιν αὐτῷ καὶ ὅτι πάντως τὸν ἄνθρωπον  ἐκποδὼν ποιεῖσθαι καὶ διαφθείρειν ἔγνωκεν. Ἀκούσας δ' ὁ Δημήτριος ἠχθέσθη σφόδρα, καὶ τοῦ νεανίσκου καθάπερ εἰώθει γενομένου παρ' αὐτῷ καὶ συνόντος ἐπὶ σχολῆς, φθέγξασθαι μὲν οὐκ ἐτόλμησεν οὐδὲ τῇ φωνῇ κατειπεῖν διὰ τὸν ὅρκον, ὑπαγαγὼν δὲ κατὰ μικρὸν ἀπὸ τῶν φίλων, ὡς ἐγεγόνεσαν μόνοι καθ' αὑτούς, τῷ στύρακι τῆς λόγχης κατέγραψεν εἰς τὴν γῆν ὁρῶντος αὐτοῦ· "φεῦγε Μιθριδάτα". Συνεὶς δ' ἐκεῖνος ἀπέδρα νυκτὸς εἰς Καππαδοκίαν, καὶ ταχὺ τὴν Ἀντιγόνῳ γενομένην ὄψιν ὕπαρ αὐτῷ συνετέλει τὸ χρεών· πολλῆς γὰρ καὶ ἀγαθῆς ἐκράτησε χώρας, καὶ τὸ τῶν Ποντικῶν βασιλέων γένος ὀγδόῃ που διαδοχῇ παυσάμενον ὑπὸ Ῥωμαίων ἐκεῖνος παρέσχε. Ταῦτα μὲν οὖν εὐφυΐας δείγματα τοῦ Δημητρίου πρὸς ἐπιείκειαν καὶ δικαιοσύνην. 5. Ἐπεὶ δ', ὥσπερ ἐν τοῖς Ἐμπεδοκλέους στοιχείοις διὰ τὸ νεῖκος ἔνεστι διαφορὰ πρὸς ἄλληλα καὶ πόλεμος, μᾶλλον δὲ τοῖς ἀλλήλων ἁπτομένοις καὶ πελάζουσιν, οὕτω τὸν πᾶσι τοῖς Ἀλεξάνδρου διαδόχοις πρὸς ἀλλήλους ὄντα συνεχῆ πόλεμον αἱ τῶν πραγμάτων καὶ τῶν τόπων συνάφειαι πρὸς ἐνίους ἐποίουν ἐπιφανέστερον καὶ μᾶλλον ἐξέκᾳον, ὥσπερ Ἀντιγόνῳ τότε πρὸς Πτολεμαῖον, αὐτὸς μὲν Ἀντίγονος ἐν Φρυγίᾳ διέτριβε, Πτολεμαῖον δ' ἀκούων ἐκ Κύπρου διαβάντα πορθεῖν Συρίαν καὶ τὰς πόλεις  [ἀπ]ἄγειν καὶ βιάζεσθαι, κατέπεμψε τὸν υἱὸν Δημήτριον, δύο καὶ εἴκοσιν ἐτῶν ὄντα καὶ στρατείας τότε πρῶτον  αὐτοτελῶς ἐπὶ πράγμασι μεγάλοις ἁπτόμενον. Οἷα δὲ νέος καὶ ἄπειρος ἀνδρὶ συμπεσὼν ἐκ τῆς Ἀλεξάνδρου παλαίστρας, ἠθληκότι πολλοὺς καὶ μεγάλους καθ' αὑτὸν ἀγῶνας, ἐσφάλη περὶ πόλιν Γάζαν ἡττηθείς, ὀκτακισχιλίων ἁλόντων καὶ πεντακισχιλίων ἀποθανόντων. Ἀπέβαλε δὲ καὶ σκηνὴν καὶ χρήματα καὶ ὅλως σύμπασαν τὴν περὶ τὸ σῶμα θεραπείαν. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν αὐτῷ Πτολεμαῖος ἀπέπεμψε μετὰ τῶν φίλων, εὐγνώμονα καὶ φιλάνθρωπον ἀνειπὼν λόγον, ὡς οὐ περὶ πάντων ἅμα, περὶ δόξης δὲ  καὶ ἀρχῆς πολεμητέον ἐστὶν αὐτοῖς. Δημήτριος δὲ δεξάμενος ηὔξατο τοῖς θεοῖς μὴ πολὺν χρόνον ὀφειλέτην Πτολεμαίῳ γενέσθαι χάριτος, ἀλλὰ ταχέως ἀμείψασθαι  διὰ τῶν ὁμοίων. Καὶ πάθος οὐ μειρακίου παθὼν ἐν ἀρχῇ πράξεων ἀνατραπέντος, ἀλλ' ἐμβριθοῦς στρατηγοῦ κεχρημένου πραγμάτων μεταβολαῖς, ἀνδρῶν τε συλλογῆς καὶ κατασκευῆς ὅπλων ἐπεμελεῖτο, καὶ τὰς πόλεις διὰ χειρὸς εἶχε καὶ τοὺς ἀθροιζομένους ἐγύμναζεν.

 

Ceux qui les premiers ont émis cette opinion, que les arts sont semblables aux sens dont la nature nous a pourvus, me paraissent avoir parfaitement compris cette faculté qui dirige le jugement des uns et des autres, et qui nous fait discerner dans chaque chose les deux contraires. Cette faculté est commune aux sens et aux arts ; mais ils diffèrent entre eux par la fin à laquelle ils rapportent les choses dont ils jugent. Car les sens n’ont pas seulement la puissance de distinguer le blanc et le noir, le doux et l’amer, le dur et le mou, ce qui cède et ce qui résiste ; mais ils ont encore cela de propre, et c’est leur principale fonction, d’être mus par tous les objets qui s’offrent à eux, et de transmettre ensuite à l’entendement les impressions qu’ils ont reçues. Mais les arts, qui ont pour but, aidés de la raison, de choisir et de recevoir ce qui leur convient, et de rejeter ce qui leur est opposé, considèrent principalement, et par eux-mêmes, ce qui leur est propre, et ne s’occupent de ce qui leur est étranger qu’accidentellement, et pour s’en garder. En effet, ce n’est que par accident, et pour produire leurs contraires, que la médecine s’occupe de la maladie et la musique des discordances ; mais les plus parfaits de tous les arts, la tempérance, la justice, la prudence, qui enseignent à juger, non-seulement de ce qui est honnête, juste et utile, mais encore de ce qui est nuisible, honteux et injuste, ne font nul cas de cette simplicité qui se glorifie de ne savoir pas ce que c’est que le mal : ils la regardent, au contraire, comme une sotte 227 ignorance de ce que doit connaître tout homme qui veut vivre selon les règles de l’honnêteté. Voilà pourquoi les anciens Spartiates, dans les jours de fête, contraignaient les Hilotes à boire avec excès, et les menaient ensuite dans les salles des repas publics, afin d’inspirer aux jeunes gens l’horreur de l’ivresse.

Pour nous, tout en regardant cette manière de corrompre les uns pour corriger les autres comme contraire aux principes de l’humanité et de la politique, nous ne croyons pas néanmoins inutile de faire entrer, dans le recueil de ces Vies, un ou deux parallèles de ces hommes illustres qui se sont abandonnés à la licence, et qui, dans les hautes dignités dont ils ont été revêtus, et dans les affaires importantes qu’ils ont traitées, ne se sont servis de leur élévation que pour mettre leurs vices dans un plus grand jour ; non qu’en cela nous ayons en vue de flatter les lecteurs, et de les divertir par la variété de nos peintures, à Dieu ne plaise ! mais nous voulons imiter Isménias le Thébain, qui avait coutume de faire entendre à ses disciples, d’abord un homme qui jouait bien de la flûte, puis un autre qui en jouait mal, et de leur dire, en parlant du premier : « Voilà comme il faut jouer ; » et de l’autre : « Voilà comme il ne faut pas jouer. » Et, de même qu’Antigénidas disait que les jeunes gens entendaient avec un plus grand plaisir de bons joueurs de flûte après en avoir entendu de mauvais, il me semble aussi que nous serons spectateurs plus zélés et imitateurs plus ardents des vies vertueuses, si celles qui sont mauvaises et généralement blâmées ne nous sont pas tout à fait inconnues. Ce volume contiendra donc la Vie de Démétrius, surnommé Poliorcète, et celle d’Antoine le triumvir (1), deux hommes qui ont également 228 vérifié cette maxime de Platon, que les natures fortes produisent les grands vices comme les grandes vertus. En effet, adonnés l’un et l’autre à l’amour des femmes et du vin, grands guerriers, magnifiques dans leurs dons, prodigues et insolents, ils eurent aussi dans leur fortune de grands traits de ressemblance. Non-seulement ils ont eu dans le cours de leur existence de glorieux succès et de grands revers, ils ont fait de grandes conquêtes et des pertes funestes, ils sont tombés inopinément dans des malheurs extrêmes, et s’en sont relevés contre toute espérance ; mais ils ont presque fini delà même manière : l’un tomba entre les mains de ses ennemis, et l’autre fut sur le point d’y tomber.

Antigonus eut deux fils de Stratonice, fille de Corrhéus : il appela l’aîné Démétrius, du nom de son frère, et l’autre Philippe, du nom de son père. C’est ainsi que l’écrivent la plupart des historiens. Toutefois, quelques-uns prétendent que Démétrius n’était pas fils d’Antigonus, mais son neveu ; ils disent qu’ayant perdu son père en bas âge, et sa mère s’étant remariée aussitôt après avec Antigonus, il passa pour fils de ce dernier. Philippe, qui n’était de guère moins âgé que Démétrius, mourut bientôt. Démétrius, quoique d’une taille avantageuse, était moins grand que son père ; mais sa beauté était si parfaite, son air si noble et si majestueux, que jamais peintre ni sculpteur ne put attraper sa ressemblance : son visage exprimait à la fois la douceur et la gravité, le terrible et l’agréable ; et à la fierté, à la vivacité de la jeunesse, étaient joints un air héroïque, une dignité vraiment royale, presque impossible à imiter. Ses mœurs offraient le même contraste : elles étaient également propres à effrayer et à plaire. Dans ses mo- 229 ments de loisir, à table, et au sein du luxe et des délices, c’était le plus voluptueux et le plus aimable des rois ; mais, s’agissait-il de quelque entreprise ? personne n’était ni plus actif, ni plus ardent, ni plus terrible. Il se proposait en cela d’imiter, entre les autres dieux, Bacchus, comme ayant été le guerrier le plus redoutable, celui qui avait su le mieux changer la guerre en paix, et jouir des douceurs, des plaisirs, et de la joie qui l’accompagnent.

Il aimait son père d’un amour extrême ; et, dans les marques de respect qu’il rendait à sa mère, on reconnaissait son excessive tendresse pour son père : ce n’était point en lui un sentiment simulé pour lui faire la cour à cause de sa puissance, mais une amitié sincère et filiale. On conte à ce propos qu’un jour Démétrius, revenant de la chasse, entra chez son père comme il donnait audience à des ambassadeurs ; et, après l’avoir salué et embrassé, il s’assit auprès de lui, tenant encore ses dards à la main. Antigonus venait de rendre réponse aux ambassadeurs et les renvoyait ; mais il les rappela, et leur dit à haute voix : « Vous direz de plus à vos maîtres comment nous vivons ensemble, mon fils et moi ; » voulant leur faire entendre que la confiance et l’harmonie qui régnaient entre son fils et lui faisaient la principale force de ses États, et étaient la plus sûre preuve de sa puissance. Tant il est vrai que l’autorité suprême est chose difficile à partager, et est toujours pleine de défiance et de soupçons, puisque le plus grand et le plus ancien des successeurs d’Alexandre se glorifiait de ce qu’il ne craignait point son fils et le laissait approcher de sa personne avec des armes ! Aussi la maison d’Antigonus a été, pour ainsi dire, la seule qui, dans une longue succession, se soit conservée pure de haines et de divisions ; et, de tous les descendants d’Antigonus, Philippe est le seul qui ait fait périr son fils (2).

Les autres familles royales, au contraire, sont presque toutes souillées par des meurtres de fils, de mères et de femmes. Les meurtres de frères y étaient regardés comme chose ordinaire ; car, de même que les géomètres exigent qu’on leur passe certaines propositions, qui doivent servir de base à leurs démonstrations, de même aussi concédait-on à ces rois, comme garantie de sûreté, l’extermination de leurs frères.

Le fait suivant est une preuve sensible que Démétrius était, dans sa jeunesse, très-humain et fort attaché à ses amis. Mithridate, fils d’Ariobarzane, qui était à peu près de son âge, était son camarade et son ami particulier ; Mithridate faisait assidûment la cour à Antigonus ; mais il n’était ni ne passait point pour un méchant homme. Cependant Antigonus eut un songe qui lui donna des soupçons contre lui. Il lui sembla être dans un vaste champ où il semait de la limaille d’or, et que de cette semence s’élevait une moisson d’or, mais que, quelque temps après, étant revenu dans le champ, il n’y avait plus trouvé que le chaume dépouillé de ses épis ; et, comme il s’affligeait vivement de cette perte, il entendit des gens qui disaient que Mithridate avait coupé cette riche moisson ; et qu’il s’était retiré vers le Pont-Euxin. Troublé de ce songe, Antigonus appela son fils ; et, après lui avoir fait promettre sous serment de garder le secret, il lui raconta le songe qu’il avait eu, et lut déclara qu’il avait résolu de se défaire de Mithridate. Démétrius en fut fort affligé ; et, Mithridate étant venu le voir, à son ordinaire, pour se divertir avec lui, il n’osa pas, à cause de son serment, lui dire de bouche ce qu’il avait entendu ; mais il le tira peu à peu à quelque distance de ses amis, et, quand ils furent seuls, 231 il écrivit sur le sable, avec le fer de sa pique : « Fuis, Mithridate. » Mithridate comprit par là le danger qu’il courait, et s’enfuit la nuit même en Cappadoce. Peu de temps après, les destins accomplirent le songe d’Antigonus ; car Mithridate s’empara d’une vaste et riche contrée, et fonda cette maison des rois de Pont, qui ne fut détruite par les Romains qu’à la huitième génération (3). Un trait de cette nature atteste assez la douceur et la justice de Démétrius. Mais, comme Empédocle dit que c’est de la haine et de l’amitié que vient la guerre continuelle qui règne entre les éléments (4), et surtout entre ceux qui sont le plus voisins et qui touchent les uns aux autres, de même les successeurs d’Alexandre ne cessèrent point de se faire une guerre opiniâtre, mais elle fut encore plus ouverte et plus enflammée entre ceux dont les États étaient contigus, et qui avaient, à cause de ce voisinage, des affaires à démêler ensemble, tels qu’Antigonus et Ptolémée (5). Antigonus se tenait ordinairement en Phrygie : ayant appris que Ptolémée, parti de Cypre, ravageait la Syrie et réduisait de gré ou de force les villes sous son obéissance, il envoya contre lui son fils Démétrius, qui n’avait alors que vingt-deux ans, et qui faisait, dans une affaire si importante, l’essai du commandement en chef. Jeune et sans expérience, il avait à lutter contre un athlète sorti du gymnase d’Alexandre, et qui avait combattu sous ce roi dans de grandes batailles : aussi fut-il défait près de Gaza, où il eut cinq mille hommes tués et huit mille faits prisonniers ; il perdit aussi ses tentes, son argent et tous ses équipages ; mais Ptolémée les lui renvoya, avec ceux de ses amis qui avaient été pris 232 dans la bataille, et lui fit porter ce mot plein de douceur et de bonté : « La gloire et l’empire, et non les autres biens, doivent être, entre nous, le seul objet de la guerre.» Démétrius, en recevant cette faveur, pria les dieux qu’il ne demeurât pas longtemps redevable d’une si grande dette envers Ptolémée, mais de lui fournir bientôt l’occasion de lui rendre la pareille. Il ne se laissa point abattre, comme aurait pu faire un jeune homme qui, dès son début, éprouve un tel échec ; au contraire, en général consommé, et comme un homme accoutumé aux vicissitudes de la fortune, il se mit à lever de nouvelles troupes et à faire d’autres préparatifs ; il contint les villes sous son obéissance, et exerça les milices qu’il avait mises sur pied.

 

6. Ἀντίγονος δὲ τὴν μάχην πυθόμενος, Πτολεμαῖον μὲν ἀγενείους νενικηκότα ἔφη νῦν αὖθις ἀγωνιεῖσθαι πρὸς ἄνδρας, τοῦ δ' υἱοῦ τὸ φρόνημα καθελεῖν καὶ κολοῦσαι μὴ βουλόμενος, οὐκ ἐνέστη πάλιν αἰτουμένῳ μάχεσθαι καθ'  αὑτόν, ἀλλ' ἐφῆκε. Καὶ μετ' οὐ πολὺν χρόνον ἀφῖκτο Κίλλης Πτολεμαίου στρατηγὸς μετὰ λαμπρᾶς δυνάμεως, ὡς ἐξελάσων Συρίας Δημήτριον ἁπάσης, τῷ προηττῆσθαι  καταφρονούμενον. Ὁ δ' ἐξαίφνης ἐπιπεσὼν οὐ προαισθομένῳ καὶ φοβήσας, ἔλαβεν αὐτῷ στρατηγῷ τὸ στρατόπεδον, καὶ στρατιώτας μὲν ἑπτακισχιλίους ζῶντας εἷλε,  χρημάτων δὲ παμπόλλων ἐκυρίευσεν. Ἔχαιρε δὲ νικήσας οὐχ οἷς ἕξειν, ἀλλ' οἷς ἀποδώσειν ἔμελλε, καὶ τῆς νίκης οὐ τὸν πλοῦτον οὕτως οὐδὲ τὴν δόξαν ὡς τὴν διάλυσιν τοῦ φιλανθρωπεύματος ἐκείνου καὶ τὴν χάριν ἠγάπησεν. Οὐ μὴν αὐτογνωμόνως ταῦτ' ἔπραξεν, ἀλλ' ἔγραψε τῷ πατρί.  δόντος δ' ἐκείνου καὶ κελεύσαντος ὃν βούλεται πᾶσι χρήσασθαι τρόπον, αὐτόν τε τὸν Κίλλην καὶ <τοὺς> φίλους αὐτῷ δωρησάμενος ἀφθόνως ἀπέπεμψε. Τοῦτο τὸ πάθος Συρίας ἐξήλασε Πτολεμαῖον, Ἀντίγονον δὲ κατήγαγεν ἐκ Κελαινῶν χαίροντα τῇ νίκῃ καὶ ποθοῦντα θεάσασθαι τὸν υἱόν. 7. Ἐκ τούτου δὲ τῶν Ἀράβων τοὺς καλουμένους Ναβαταίους ὑπαγαγέσθαι πεμφθεὶς ὁ Δημήτριος, ἐκινδύνευσε μὲν εἰς τόπους ἀνύδρους ἐμπεσών, τῷ δὲ μὴ διαταραχθῆναι μηδ' ἐκπλαγῆναι καταπληξάμενος τοὺς βαρβάρους, λείαν τε λαβὼν πολλὴν καὶ καμήλους ἑπτακοσίας παρ' αὐτῶν ἀνεχώρησεν.

 Ἐπεὶ δὲ Σέλευκος ἐκπεσὼν μὲν ὑπ' Ἀντιγόνου τῆς Βαβυλωνίας πρότερον, ὕστερον δ' ἀναλαβὼν τὴν ἀρχὴν δι' αὑτοῦ καὶ κρατῶν ἀνέβη μετὰ δυνάμεως τὰ συνοροῦντα τοῖς Ἰνδοῖς ἔθνη καὶ τὰς περὶ Καύκασον ἐπαρχίας προσαξόμενος, ἐλπίζων Δημήτριος ἔρημον εὑρήσειν τὴν Μεσοποταμίαν καὶ περάσας ἄφνω τὸν Εὐφράτην, εἰς τὴν Βαβυλῶνα παρεισπεσὼν ἔφθη, καὶ τῆς ἑτέρας ἄκρας -- δύο γὰρ ἦσαν -- ἐκκρούσας τὴν Σελεύκου φρουρὰν καὶ κρατήσας, ἰδίους ἐγκατέστησεν ἑπτακισχιλίους ἄνδρας.  ἐκ δὲ τῆς χώρας ὅσα φέρειν ἢ ἄγειν ἠδύναντο τοὺς στρατιώτας ὠφελεῖσθαι καὶ λαμβάνειν κελεύσας, ἐπανῆλθεν ἐπὶ θάλασσαν, βεβαιοτέραν Σελεύκῳ τὴν ἀρχὴν ἀπολιπών· ἐξίστασθαι γὰρ ἐδόκει τῷ κακοῦν ὡς μηκέτι προσήκουσαν αὐτοῖς.  Πτολεμαίου μέντοι πολιορκοῦντος Ἁλικαρνασόν, ὀξέως βοηθήσας ἐξήρπασε τὴν πόλιν.

8. Ἐνδόξου δὲ τῆς φιλοτιμίας ταύτης γενομένης, ὁρμὴ παρέστη θαυμάσιος αὐτοῖς ἐλευθεροῦν τὴν Ἑλλάδα, πᾶσαν ὑπὸ Κασσάνδρου καὶ Πτολεμαίου καταδεδουλωμένην. Τούτου πόλεμον οὐδεὶς ἐπολέμησε τῶν βασιλέων καλλίω καὶ δικαιότερον· ἃς γὰρ ἅμα τοὺς βαρβάρους ταπεινοῦντες εὐπορίας συνήγαγον, εἰς τοὺς Ἕλληνας ὑπὲρ  εὐδοξίας καὶ τιμῆς ἀνήλισκον. Ὡς δὲ πρῶτον ἐδόκει πλεῖν ἐπὶ τὰς Ἀθήνας, τῶν φίλων εἰπόντος τινὸς πρὸς τὸν Ἀντίγονον, ὅτι δεῖ ταύτην τὴν πόλιν ἂν ἕλωσι κατέχειν δι' αὑτῶν, ἐπιβάθραν τῆς Ἑλλάδος οὖσαν, οὐ προσέσχεν ὁ Ἀντίγονος, ἀλλ' ἐπιβάθραν μὲν ἔφη καλὴν καὶ ἀσάλευτον εἶναι τὴν εὔνοιαν, τὰς δ' Ἀθήνας, ὥσπερ σκοπὴν τῆς οἰκουμένης, ταχὺ τῇ δόξῃ διαπυρσεύσειν εἰς ἅπαντας  ἀνθρώπους τὰς πράξεις.

πλει δὲ Δημήτριος ἔχων ἀργυρίου πεντακισχίλια τάλαντα καὶ στόλον νεῶν πεντήκοντα καὶ διακοσίων ἐπὶ τὰς Ἀθήνας, τὸ μὲν ἄστυ Δημητρίου τοῦ Φαληρέως Κασσάνδρῳ διοικοῦντος, ἐν δὲ τῇ Μουνυχίᾳ  φρουρᾶς καθεστώσης. Εὐτυχίᾳ δ' ἅμα καὶ προνοίᾳ χρησάμενος ἐπεφαίνετο τῷ Πειραιεῖ πέμπτῃ φθίνοντος Θαργηλιῶνος, προαισθομένου μὲν οὐδενός, ἐπεὶ δ' ὤφθη πλησίον ὁ στόλος, ἁπάντων ὡς Πτολεμαϊκὰς τὰς ναῦς ὑποδέχεσθαι παρασκευαζομένων. Ὀψὲ <δὲ> συμφρονήσαντες ἐβοήθουν οἱ στρατηγοί, καὶ θόρυβος ἦν οἷον εἰκὸς ἐν ἀπροσδοκήτῳ πολεμίους ἀποβαίνοντας ἀναγκαζομένων ἀμύνεσθαι. Τοῖς γὰρ στόμασι τῶν λιμένων ἀκλείστοις ἐπιτυχὼν ὁ Δημήτριος καὶ διεξελάσας, ἐντὸς ἦν ἤδη καταφανὴς πᾶσι, καὶ διεσήμηνεν ἀπὸ τῆς νεὼς αἴτησιν ἡσυχίας  καὶ σιωπῆς. Γενομένου δὲ τούτου κήρυκα παραστησάμενος ἀνεῖπεν, ὅτι πέμψειεν αὐτὸν ὁ πατὴρ ἀγαθῇ τύχῃ, <τοὺς> Ἀθηναίους ἐλευθερώσοντα καὶ τὴν φρουρὰν ἐκβαλοῦντα καὶ τοὺς νόμους αὐτοῖς καὶ τὴν πάτριον ἀποδώσοντα πολιτείαν.

9. Ἀναρρηθέντων δὲ τούτων οἱ μὲν πολλοὶ παραχρῆμα τὰς ἀσπίδας θέμενοι πρὸ τῶν ποδῶν ἀνεκρότησαν, καὶ  βοῶντες ἐκέλευον ἀποβαίνειν τὸν Δημήτριον, εὐεργέτην καὶ σωτῆρα προσαγορεύοντες· οἱ δὲ περὶ τὸν Φαληρέα πάντως μὲν ᾤοντο δεῖν δέχεσθαι τὸν κρατοῦντα, κἂν μηδὲν ὧν ἐπαγγέλλεται μέλλῃ βεβαιοῦν, ὅμως δὲ πρέσβεις δεομένους ἀπέστειλαν, οἷς ὁ Δημήτριος ἐντυχὼν φιλανθρώπως συνέπεμψε παρ' ἑαυτοῦ τῶν πατρῴων φίλων τὸν  Μιλήσιον Ἀριστόδημον. Τοῦ δὲ Φαληρέως διὰ τὴν μεταβολὴν τῆς πολιτείας μᾶλλον τοὺς πολίτας ἢ τοὺς πολεμίους δεδοικότος οὐκ ἠμέλησεν ὁ Δημήτριος, ἀλλὰ καὶ τὴν δόξαν αἰδεσθεὶς καὶ τὴν ἀρετὴν τοῦ ἀνδρός, εἰς Θήβας αὐτὸν ὥσπερ ἐβούλετο μετ' ἀσφαλείας συνεξέπεμψεν.  αὐτὸς δὲ τὴν μὲν πόλιν οὐκ ἂν ἔφη καίπερ ἐπιθυμῶν ἰδεῖν πρότερον ἢ παντάπασιν ἐλευθερῶσαι, τῆς φρουρᾶς ἀπαλλάξας, τῇ δὲ Μουνυχίᾳ χαράκωμα καὶ τάφρον περιβαλών, διὰ μέσου Μεγάροις ἐπέπλευσεν ὑπὸ Κασσάνδρου φρουρουμένοις.

 Πυθόμενος δὲ τὴν Ἀλεξάνδρου τοῦ Πολυπέρχοντος γενομένην γυναῖκα Κρατησίπολιν ἐν Πάτραις διατρίβουσαν οὐκ ἂν ἀηδῶς γενέσθαι μετ' αὐτοῦ, περιβόητον οὖσαν ἐπὶ κάλλει, καταλιπὼν τὴν δύναμιν ἐν τῇ Μεγαρικῇ προῆλθεν εὐζώνους τινὰς ἔχων σὺν αὑτῷ, καὶ τούτους πάλιν ἀποστρέψας ἀπεσκήνωσε χωρὶς ὑπὲρ τοῦ λαθεῖν τὴν γυναῖκα συνελθοῦσαν αὐτῷ. Τοῦτό τινες αἰσθόμενοι  τῶν πολεμίων ἐξαίφνης κατέδραμον ἐπ' αὐτόν. Ὁ δὲ φοβηθεὶς καὶ λαβὼν χλαμύδιον εὐτελὲς δρόμῳ φεύγων ἐξέφυγεν, ὀλίγου δεήσας αἰσχίστην ἅλωσιν ἐξ ἀκρασίας ἁλῶναι. Τὴν δὲ σκηνὴν μετὰ τῶν χρημάτων ᾤχοντο λαβόντες οἱ πολέμιοι.
 Τῶν δὲ Μεγάρων ἁλόντων καὶ τῶν στρατιωτῶν ἐφ' ἁρπαγὴν τραπομένων, Ἀθηναῖοι παρῃτήσαντο τοὺς Μεγαρεῖς πολλῇ δεήσει, καὶ τὴν φρουρὰν ὁ Δημήτριος ἐκβαλὼν  ἠλευθέρωσε τὴν πόλιν. Ἔτι δὲ τοῦτο πράττων τοῦ φιλοσόφου Στίλπωνος ἐμνήσθη, δόξαν ἔχοντος ἀνδρὸς ᾑρημένου πως ἐν ἡσυχίᾳ καταβιῶναι. Μεταπεμψάμενος οὖν αὐτὸν ἠρώτα, μή τις εἴληφέ τι τῶν ἐκείνου. Καὶ ὁ Στίλπων "οὐδείς" εἶπεν· "οὐδένα γὰρ εἶδον ἐπιστάμαν ἀποφέροντα."  τῶν δὲ θεραπόντων σχεδὸν ἁπάντων διακλαπέντων, ἐπεὶ πάλιν αὐτὸν ὁ Δημήτριος ἐφιλοφρονεῖτο καὶ τέλος ἀπαλλαττόμενος εἶπεν· "ἐλευθέραν ὑμῶν ὦ Στίλπων ἀπολείπω τὴν πόλιν", "ὀρθῶς" ἔφη "λέγεις· οὐδένα γὰρ ἁμῶν δοῦλον ἀπολέλοιπας."

10. Ἐπεὶ δὲ πάλιν ἐπανελθὼν πρὸς τὴν Μουνυχίαν καὶ στρατοπεδεύσας ἐξέκοψε τὴν φρουρὰν καὶ κατέσκαψε τὸ φρούριον, οὕτως ἤδη τῶν Ἀθηναίων δεχομένων καὶ καλούντων παρελθὼν εἰς τὸ ἄστυ καὶ συναγαγὼν τὸν δῆμον ἀπέδωκε τὴν πάτριον πολιτείαν, καὶ προσυπέσχετο παρὰ τοῦ πατρὸς αὐτοῖς ἀφίξεσθαι σίτου πεντεκαίδεκα μυριάδας μεδίμνων καὶ ξύλων ναυπηγησίμων πλῆθος εἰς ἑκατὸν τριήρεις. Ἀθηναῖοι δ' ἀπολαβόντες τὴν δημοκρατίαν ἔτει πεντεκαιδεκάτῳ, τὸν διὰ μέσου χρόνον ἀπὸ τῶν Λαμιακῶν καὶ τῆς περὶ Κραννῶνα μάχης λόγῳ μὲν ὀλιγαρχικῆς, ἔργῳ δὲ μοναρχικῆς καταστάσεως γενομένης διὰ τὴν τοῦ Φαληρέως δύναμιν, οὕτως λαμπρὸν ἐν ταῖς εὐεργεσίαις καὶ μέγαν φανέντα τὸν Δημήτριον ἐπαχθῆ καὶ βαρὺν ἐποίησαν  τῶν τιμῶν ταῖς ἀμετρίαις ἃς ἐψηφίσαντο. Πρῶτοι μὲν γὰρ ἀνθρώπων ἁπάντων τὸν Δημήτριον καὶ Ἀντίγονον βασιλεῖς ἀνηγόρευσαν, ἄλλως ἀφοσιουμένους τοὔνομα, [καὶ] τοῦτο δὴ μόνον τῶν βασιλικῶν ἔτι τοῖς ἀπὸ Φιλίππου καὶ Ἀλεξάνδρου περιεῖναι δοκοῦν ἄθικτον ἑτέροις καὶ  ἀκοινώνητον· μόνοι δὲ σωτῆρας ἀνέγραψαν θεούς, καὶ τὸν ἐπώνυμον καὶ πάτριον ἄρχοντα καταπαύσαντες, ἱερέα σωτήρων ἐχειροτόνουν καθ' ἕκαστον ἐνιαυτόν, καὶ τοῦτον ἐπὶ τῶν ψηφισμάτων καὶ τῶν συμβολαίων προέγραφον. Ἐνυφαίνεσθαι δὲ τῷ πέπλῳ μετὰ τῶν θεῶν αὐτοὺς ἐψηφίσαντο, καὶ τὸν τόπον ὅπου πρῶτον ἀπέβη τοῦ ἅρματος καθιερώσαντες καὶ βωμὸν ἐπιθέντες Δημητρίου  Καταιβάτου προσηγόρευσαν· ταῖς δὲ φυλαῖς δύο προσέθεσαν, Δημητριάδα καὶ Ἀντιγονίδα, καὶ τὴν βουλὴν τῶν πεντακοσίων πρότερον ἑξακοσίων ἐποίησαν, ἅτε δὴ φυλῆς ἑκάστης πεντήκοντα βουλευτὰς παρεχομένης.

 

Lorsqu’Antigonus apprit la perte de la bataille, il ne dit autre chose, sinon que Ptolémée venait de vaincre des adolescents, mais que bientôt il aurait à combattre des hommes. Toutefois, ne voulant ni ravaler ni retenir le courage de son fils, il ne s’opposa point à la demande que lui fit Démétrius de se mesurer de nouveau avec Ptolémée. Peu de temps après, Cillés, lieutenant de Ptolémée, arriva avec une armée nombreuse, ne doutant point de chasser aisément de la Syrie Démétrius, qu’il regardait avec mépris depuis sa défaite. Mais Démétrius tomba sur lui au moment où il s’y attendait le moins, jeta l’épouvante parmi ses troupes, les mit en déroute, s’empara de son camp et de sa personne, fit sept mille prisonniers, et emporta un butin immense. Il fut ravi de ce succès, moins pour les richesses qu’il lui avait acquises, que parce qu’il lui procurait les moyens d’acquitter sa dette, et se montra moins sensible à la gloire et au butin qui en était le fruit, qu’au plaisir de payer un bienfait et de satisfaire à la reconnaissance. Néanmoins il ne voulut pas le faire de son autorité : il en écrivit à son père ; et, Antigonus lui ayant laissé toute liberté d’en agir comme 233 il le jugerait à propos, il renvoya à Ptolémée Gilles et tous ses amis, comblés de présents. Cette défaite chassa Ptolémée de la Syrie, et fit sortir Antigonus de Célènes (6), par la grande joie que lui causa cette victoire, et par le désir ardent qu’il avait de voir son fils. Peu de temps après, Démétrius fut envoyé par son père pour subjuguer les Nabatéens, peuples d’Arabie : il courut le plus grand danger dans cette expédition, où il se trouva engagé dans des lieux arides et sans eau ; mais sa fermeté et son sang-froid imposèrent tellement aux Barbares, qu’il se retira emmenant un riche butin et sept cents chameaux.

Vers ce temps-là, Séleucus (7), qu’Antigonus avait d’abord chassé de la Babylonie, reconquit cette province par ses seules forces, et s’en alla avec une puissante armée pour soumettre les nations limitrophes des Indes, et pour ajouter à ses États les contrées voisines du Caucase. Démétrius, profitant de cette occasion, et espérant trouver la Mésopotamie sans défenseurs, se hâta de passer l’Euphrate ; puis, se jetant dans la Babylonie avant que Séleucus fût informé de sa venue, il força l’un des deux châteaux, en chassa la garnison de Séleucus, et y laissa cinq mille des siens pour le garder. Cela fait, il ordonna au reste de ses soldats d’emporter du pays le plus de butin qu’ils pourraient, et s’en retourna vers la mer. Sa retraite ne fit qu’affermir la domination de Séleucus sur cette province ; car, l’abandonner après l’avoir ravagée, c’était reconnaître qu’on n’avait plus aucun droit sur elle. Ayant appris, à son retour, que Ptolémée assiégeait Halicarnasse, Démétrius marcha aussitôt au secours de cette place, et força Ptolémée à en lever le siège.

Et, comme cette noble ambition de secourir les opprimés avait couvert de gloire Antigonus et son fils, ils 234 conçurent un merveilleux désir d’affranchir la Grèce, que Cassandre et Ptolémée tenaient sous le joug. Jamais guerre plus honorable et plus juste ne fut entreprise par aucun roi : toutes les richesses qu’ils avaient amassées en pillant et en affaiblissant les Barbares, ils les employaient pour mettre les Grecs en liberté, dans la seule vue de l’honneur et de la gloire qui leur en devaient revenir. Quand ils eurent résolu de s’embarquer pour aller assiéger Athènes, un des amis d’Antigonus lui dit que, s’ils se rendaient maîtres de cette ville, ils devaient la garder pour eux-mêmes, comme une échelle pour monter dans la Grèce. Mais Antigonus n’écouta point ce conseil. « La meilleure échelle et la plus solide, répondit-il, c’est l’affection des peuples ; et Athènes, qui est en quelque sorte le fanal de l’univers, fera briller partout la gloire de nos actions. »

Démétrius fit voile pour Athènes avec cinq mille talents d’argent (8) et une flotte de deux cent cinquante vaisseaux. Démétrius de Phalère gouvernait la ville pour Cassandre, et le fort de Munychie était défendu par une bonne garnison. La fortune seconda si bien la prévoyance de Démétrius, qu’il parut devant le Pirée le vingt-six du mois Thargélion (9), sans que personne se fût douté de sa marche. Quand la flotte approcha, les Athéniens, ne doutant point que ce ne fût celle de Ptolémée, se préparèrent d’abord à la recevoir ; mais les généraux, ayant plus tard reconnu la méprise, se mirent sur la défensive. Le trouble, comme on peut penser, fut grand dans la ville, les Athéniens se trouvant réduits à repousser un ennemi qui abordait sans être attendu, et qui déjà faisait sa descente. Car Démétrius avait trouvé les barrières du port ouvertes, et y était entré sans obstacle : on le voyait 235 distinctement sur le tillac de son vaisseau, faisant signe qu’on se tînt en repos et qu’on l’écoutât. Quand le trouble fut calmé, il fit publier par un héraut, placé à côté de lui, qu’Antigonus, son père, l’avait envoyé, sous les auspices les plus favorables, pour mettre les Athéniens en liberté, pour chasser de leur ville la garnison macédonienne, et pour leur rendre leurs lois et l’ancienne forme de leur gouvernement.

A cette proclamation, les Athéniens posent leurs boucliers à terre et battent des mains, pressant à grands cris Démétrius de débarquer, et l’appelant leur bienfaiteur et leur sauveur. Mais ceux qui étaient avec Démétrius de Phalère, tout en reconnaissant qu’on ne pouvait refuser l’entrée de la ville à un homme qui en était déjà le maître, encore qu’il dût ne rien faire de ce qu’il promettait, jugèrent néanmoins à propos de lui envoyer des députés. Démétrius fit aux députés l’accueil le plus favorable ; et, afin de leur inspirer plus de confiance, il les fit accompagner, à leur départ, par Aristodème de Milet, un des amis de son père. Il ne négligea pas non plus de pourvoir à la sûreté de Démétrius de Phalère, qui, à cause de ce changement subit dans la république, craignait plus ses propres concitoyens que les ennemis mêmes : plein d’estime pour la réputation et la vertu de ce personnage, Démétrius le fit conduire à Thèbes, comme il l’avait demandé, avec une bonne escorte. Pour lui, il déclara aux Athéniens qu’il n’entrerait dans leur ville, quelque désir qu’il en eût, qu’après l’avoir entièrement affranchie en chassant la garnison macédonienne. Aussitôt il fit ouvrir un grand fossé, et élever de bons retranchements devant Munychie ; puis il s’embarqua pour Mégare, où Cassandre avait mis une garnison.

A son arrivée, il apprit que Cratésipolis, veuve d’Alexandre, fils de Polyperchon, femme célèbre par sa 236 beauté, était à Patras (10), et désirait vivement de le voir. Il laisse donc son armée dans la Mégaride, et prend le chemin de Patras, avec un détachement des soldats les plus agiles. Quand il fut proche de la ville, il s’éloigna de ses gens, et fit dresser sa tente à l’écart, afin que Cratésipolis pût le venir trouver sans être aperçue. Quelques-uns des ennemis, avertis de cette imprudence, lui coururent sus lorsqu’il s’y attendait le moins. Démétrius, effrayé, n’eut que le temps de prendre un méchant manteau et de se sauver : peu s’en fallut que, victime de son incontinence, il ne fût pris de la manière la plus honteuse. Les ennemis emportèrent sa tente et toutes les richesses qui s’y trouvaient. Quand il eut pris Mégare, les soldats en demandaient le pillage ; mais les Athéniens sollicitèrent instamment en faveur des Mégariens, et sauvèrent la ville. Démétrius chassa la garnison de Cassandre, et remit la ville en liberté. Au milieu de toutes ces affaires, il se ressouvint de Stilpon le philosophe, personnage fort renommé, et qui avait choisi un genre de vie doux et paisible. Il l’envoya chercher, et lui demanda si Ton n’avait rien pris qui fût à lui. « Non, répondit Stilpon, car je n’ai vu personne enlever ma science. » Dans la prise de Mégare, tous les esclaves avaient été faits prisonniers. Un jour donc, Démétrius, après s’être entretenu avec Stilpon, et lui avoir donné de grands témoignages d’amitié, lui dit en le quittant : « Stilpon, je te laisse ta ville entièrement libre. — Tu dis vrai, repartit le philosophe, car tu n’y as pas laissé un seul esclave. »

Démétrius retourna à Athènes, et établit son camp devant Munychie ; puis, s’étant emparé du fort, il en chassa la garnison et le rasa. Alors, pressé instamment par les Athéniens, il entra dans la ville : il assembla les citoyens et leur rendit l’ancienne forme de gouverne- 237 ment, promettant en outre que son père leur enverrait cent cinquante mille médimnes de blé, et le bois nécessaire pour la construction de cent trirèmes. C’est ainsi que les Athéniens recouvrèrent la démocratie, quinze ans après l’avoir perdue. Le temps qui s’était écoulé depuis la guerre Lamiaque et la bataille de Cranon (11), ils l’avaient passé dans l’oligarchie en apparence, mais en réalité sous une domination véritablement monarchique, à cause de la grande puissance de Démétrius de Phalère. Toutefois, ils rendirent Démétrius, qui s’était montré si grand, si illustre par ses bienfaits, odieux et insupportable par les honneurs excessifs qu’ils lui décernèrent. Ils leur donnèrent d’abord, à lui et à son père Antigonus, le titre de rois, titre que ni l’un ni l’autre n’avait jamais osé prendre, et qui, réservé jusqu’alors aux seuls descendants de Philippe et d’Alexandre, n’avait encore été conféré à aucun de leurs successeurs. Ils furent aussi les seuls qui les honorèrent du titre de dieux sauveurs. Ils abolirent l’ancienne dignité de leur archonte éponyme, et créèrent à la place un prêtre des dieux sauveurs, qu’ils devaient élire chaque année, et dont le nom serait mis en tête de tous les décrets et de tous les actes publics. Ils décrétèrent en outre que les portraits des deux rois seraient brodés, parmi ceux des autres dieux, sur le voile de Minerve. Ils consacrèrent le lieu où Démétrius était descendu de son char, et y élevèrent un autel, qu’ils appelèrent l’Autel de Démétrius descendant du Char. Ils ajoutèrent deux nouvelles tribus aux anciennes, l’une sous le nom de Démétriade, l’autre sous celui d’Antigonide ; et le Sénat des cinq cents fut porté à six cents, parce qu’il devait y avoir cinquante sénateurs de chaque tribu.

 

11. Τὸ δ' ὑπερφυέστατον ἐνθύμημα τοῦ Στρατοκλέους (οὗτος γὰρ ἦν ὁ τῶν σοφῶν τούτων καὶ περιττῶν καινουργὸς ἀρεσκευμάτων)· ἔγραψεν ὅπως οἱ πεμπόμενοι κατὰ ψήφισμα δημοσίᾳ πρὸς Ἀντίγονον ἢ Δημήτριον ἀντὶ πρεσβευτῶν θεωροὶ λέγοιντο, καθάπερ οἱ Πυθοῖ καὶ Ὀλυμπίαζε τὰς πατρίους θυσίας ὑπὲρ τῶν πόλεων ἀνάγοντες ἐν ταῖς Ἑλληνικαῖς ἑορταῖς.  Ἦν δὲ καὶ τἆλλα παράτολμος ὁ Στρατοκλῆς, καὶ βεβιωκὼς ἀσελγῶς καὶ τῇ βωμολοχίᾳ καὶ βδελυρίᾳ τοῦ παλαιοῦ Κλέωνος ἀπομιμεῖσθαι δοκῶν τὴν πρὸς τὸν δῆμον  εὐχέρειαν. Ἔσχε δὲ τὴν ἑταίραν Φυλάκιον ἀνειληφώς, καί ποτ' αὐτῷ πρὸς δεῖπνον ἐξ ἀγορᾶς πριαμένης ἐγκεφάλους καὶ τραχήλους "παπαί" εἶπε "τοιαῦτά γ' ὠψώνηκας οἷς σφαιρίζομεν οἱ πολιτευόμενοι." τῆς δὲ περὶ Ἀμοργὸν ἥττης τῶν νεῶν συμβάσης τοῖς Ἀθηναίοις, φθάσας τοὺς ἀπαγγέλλοντας εἰσήλασεν ἐστεφανωμένος διὰ τοῦ Κεραμεικοῦ, καὶ προσαγγείλας ὅτι νενικήκασιν εὐαγγέλια θύειν ἔγραψε καὶ κρεωδαισίαν τινὰ κατὰ φυλὴν ἐποίησεν. Ὀλίγῳ δ' ὕστερον τῶν τὰ ναυάγια κομιζόντων ἀπὸ τῆς μάχης παραγενομένων καὶ τοῦ δήμου πρὸς ὀργὴν καλοῦντος αὐτόν, ἰταμῶς ὑποστὰς τὸν θόρυβον "εἶτ'" ἔφη "τί πεπόνθατε δεινόν, εἰ δύο ἡμέρας ἡδέως γεγόνατε;" τοιαύτη μὲν ἡ τοῦ Στρατοκλέους θρασύτης. 12. Ἦν δ' ἄρα καὶ πυρὸς ἕτερα θερμότερα κατὰ τὸν Ἀριστοφάνη· γράφει γάρ τις ἄλλος ὑπερβαλλόμενος ἀνελευθερίᾳ τὸν Στρατοκλέα, δέχεσθαι Δημήτριον ὁσάκις ἂν ἀφίκηται τοῖς Δήμητρος καὶ Διονύσου ξενισμοῖς, τῷ δ' ὑπερβαλλομένῳ λαμπρότητι καὶ πολυτελείᾳ τὴν ὑποδοχὴν  ἀργύριον εἰς ἀνάθημα δημοσίᾳ δίδοσθαι. Τέλος δὲ τῶν τε μηνῶν τὸν Μουνυχιῶνα Δημητριῶνα καὶ τῶν ἡμερῶν τὴν ἕνην καὶ νέαν Δημητριάδα προσηγόρευσαν, καὶ τῶν  ἑορτῶν τὰ Διονύσια μετωνόμασαν Δημήτρια.

πεσήμηνε δὲ τοῖς πλείστοις τὸ θεῖον· ὁ μὲν γὰρ πέπλος, ὥσπερ ἐψηφίσαντο μετὰ τοῦ Διὸς καὶ τῆς Ἀθηνᾶς προσενυφηναμένων Δημήτριον καὶ Ἀντίγονον, πεμπόμενος διὰ τοῦ Κεραμεικοῦ μέσος ἐρράγη θυέλλης ἐμπεσούσης. Περὶ δὲ τοὺς βωμοὺς τοὺς ἐκείνων ἐξήνθησεν ἡ γῆ κύκλῳ πολὺ κώνειον,  μηδ' ἄλλως τῆς χώρας πολλαχοῦ φυόμενον. ᾗ δ' ἡμέρᾳ τὰ τῶν Διονυσίων ἐγίνετο, τὴν πομπὴν κατέλυσαν ἰσχυρῶν πάγων γενομένων παρ' ὥραν, καὶ πάχνης βαθείας ἐπιπεσούσης οὐ μόνον ἀμπέλους καὶ συκᾶς ἁπάσας ἀπέκαυσε τὸ ψῦχος, ἀλλὰ καὶ τοῦ σίτου τὸν πλεῖστον ἐν χλόῃ διέφθειρε. Διὸ καὶ Φιλιππίδης ἐχθρὸς ὢν τοῦ Στρατοκλέους ἐν κωμῳδίᾳ πρὸς αὐτὸν ἐποίησε ταῦτα·

Δι' ὃν ἀπέκαυσεν ἡ πάχνη τὰς ἀμπέλους,
δι' ὃν ἀσεβοῦνθ' ὁ πέπλος ἐρράγη μέσος,
ποιοῦντα τιμὰς τὰς [τῶν] θεῶν ἀνθρωπίνας.
Ταῦτα καταλύει δῆμον, οὐ κωμῳδία.

 ἦν δ' ὁ Φιλιππίδης Λυσιμάχου φίλος, καὶ πολλὰ δι' αὐτὸν ὁ δῆμος εὖ ἔπαθεν ὑπὸ τοῦ βασιλέως. Ἐδόκει δὲ καὶ πρὸς πρᾶξιν αὐτῷ καὶ πρὸς στρατείαν εὐσύμβολος ἀπαντήσας εἶναι καὶ ὀφθείς. Ἄλλως δὲ καὶ διὰ τὸ ἦθος εὐδοκίμει, μηθὲν ἐνοχλῶν μηδ' αὐλικῆς περιεργίας ἀναπιμπλάμενος. Φιλοφρονουμένου δέ ποτε τοῦ Λυσιμάχου πρὸς αὐτὸν καὶ εἰπόντος "ὦ Φιλιππίδη, τίνος σοι τῶν ἐμῶν μεταδῶ;" "μόνον" ἔφη "βασιλεῦ μὴ τῶν ἀπορρήτων". Τοῦτον μὲν οὖν ἐπίτηδες ἐκείνῳ παρεθήκαμεν, τῷ ἀπὸ τοῦ βήματος τὸν ἀπὸ τῆς θυμέλης.

13. Ὃ δὲ μάλιστα τῶν τιμῶν ὑπερφυὲς ἦν καὶ ἀλλόκοτον, ἔγραψε Δρομοκλείδης ὁ Σφήττιος, ὑπὲρ τῆς τῶν ἀσπίδων ἀναθέσεως εἰς Δελφοὺς παρὰ Δημητρίου λαβεῖν χρησμόν.  αὐτὴν δὲ παραγράψω τὴν λέξιν ἐκ τοῦ ψηφίσματος οὕτως ἔχουσαν· "ἀγαθῇ τύχῃ· δεδόχθαι τῷ δήμῳ, χειροτονῆσαι τὸν δῆμον ἕνα ἄνδρα ἐξ Ἀθηναίων, ὅστις ἀφικόμενος πρὸς τὸν Σωτῆρα καὶ καλλιερησάμενος ἐπερωτήσει [Δημήτριον] τὸν Σωτῆρα, πῶς <ἂν> εὐσεβέστατα καὶ κάλλιστα καὶ τὴν ταχίστην ὁ δῆμος τὴν ἀποκατάστασιν  ποιήσαιτο τῶν ἀναθημάτων. Ὅ τι δ' ἂν χρήσῃ, ταῦτα πράττειν τὸν δῆμον." οὕτω καταμωκώμενοι τοῦ ἀνθρώπου, προσδιέφθειραν αὐτόν, οὐδ' ἄλλως ὑγιαίνοντα τὴν διάνοιαν.

14. Ἀλλ' ἔν γε ταῖς Ἀθήναις τότε σχολάζων ἠγάγετο χηρεύουσαν Εὐρυδίκην, ἣ Μιλτιάδου μὲν ἦν ἀπόγονος τοῦ παλαιοῦ, συνοικήσασα δ' Ὀφέλλᾳ τῷ Κυρήνης ἄρξαντι, μετὰ τὴν ἐκείνου τελευτὴν ἀφίκετο πάλιν  εἰς τὰς Ἀθήνας. Οἱ μὲν οὖν Ἀθηναῖοι τὸν γάμον τοῦτον εἰς χάριν ἔθεντο καὶ τιμὴν τῆς πόλεως· ἄλλως δ' ὁ Δημήτριος εὐχερής τις ἦν περὶ γάμους καὶ πολλαῖς ἅμα συνῆν γυναιξίν, ὧν ἀξίωμα μέγιστον εἶχε καὶ τιμὴν Φίλα δι' Ἀντίπατρον τὸν πατέρα καὶ διὰ τὸ προσυνῳκηκέναι Κρατερῷ, τῷ πλείστην εὔνοιαν αὑτοῦ παρὰ  Μακεδόσι τῶν Ἀλεξάνδρου διαδόχων ἀπολιπόντι. Ταύτην ὡς ἔοικε κομιδῇ νέον ὄντα τὸν Δημήτριον ἔπειθεν ὁ πατήρ, οὐκ οὖσαν αὐτῷ καθ' ὥραν ἀλλὰ πρεσβυτέραν, λαβεῖν· ἀπροθύμως δ' ἔχοντι λέγεται πρὸς τὸ οὖς τὸ Εὐριπίδειον εἰπεῖν·

που τὸ κέρδος, παρὰ φύσιν γαμητέον,

 ὁμοιόπτωτόν τι τῷ "δουλευτέον" εὐθυρρημονήσας. Τοιαύτη μὲν οὖν τις ἦν ἡ τοῦ Δημητρίου τιμὴ πρός τε Φίλαν καὶ τὰς ἄλλας γαμετάς, ὥστε πολλαῖς μὲν ἀνέδην ἑταίραις, πολλαῖς δ' ἐλευθέραις συνεῖναι γυναιξί, καὶ μάλιστα δὴ περὶ τὴν ἡδονὴν ταύτην κακῶς ἀκοῦσαι τῶν τότε βασιλέων.

15. Ἐπεὶ δ' ὁ πατὴρ αὐτὸν ἐκάλει Πτολεμαίῳ περὶ Κύπρου πολεμήσοντα, πείθεσθαι μὲν ἦν ἀναγκαῖον, ἀχθόμενος δ' ὅτι τὸν ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος πόλεμον ὄντα καλλίω καὶ λαμπρότερον ἀπολείπει, προσέπεμψε Κλεωνίδῃ τῷ Πτολεμαίου στρατηγῷ φρουροῦντι Σικυῶνα καὶ Κόρινθον, χρήματα προτείνων ὥστ' ἐλευθέρας ἀφεῖναι τὰς πόλεις. Οὐ προσδεξαμένου δ' ἐκείνου, διὰ ταχέων ἀναχθεὶς καὶ προσλαβὼν δύναμιν ἐπέπλευσε Κύπρῳ, καὶ Μενέλαον μὲν ἀδελφὸν Πτολεμαίου μάχην συνάψας εὐθὺς  ἐνίκησεν· αὐτοῦ δὲ Πτολεμαίου μετὰ δυνάμεως πεζικῆς ἅμα καὶ ναυτικῆς μεγάλης ἐπιφανέντος, ἐγένοντο μὲν ἀπειλαί τινες καὶ διάλογοι κομπώδεις, τοῦ μὲν ἀποπλεῖν Δημήτριον κελεύοντος πρὶν ὑπὸ τῆς δυνάμεως πάσης ἀθροισθείσης καταπατηθῆναι, Δημητρίου δ' ἐκεῖνον ἀφεῖναι φάσκοντος, ἂν ὁμολογήσῃ Σικυῶνα καὶ Κόρινθον  ἀπαλλάξειν τῆς φρουρᾶς. Ὁ δ' ἀγὼν οὐ μόνον αὐτοῖς ἐκείνοις, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασι δυνάσταις πολλὴν εἶχε προσδοκίαν τῆς ἐπικρεμαμένης ἀδηλότητος, ὡς οὐ Κύπρον οὐδὲ Συρίαν, ἀλλὰ τὸ μέγιστον εὐθὺς εἶναι πάντων τῷ κρατοῦντι τῆς νίκης προστιθείσης.

 

Mais le trait de flatterie le plus outré, ce fut celui 238 qu’imagina Stratoclès, l’inventeur de ces nouveautés si belles et si sages. Il fit ordonner que ceux qui seraient envoyée par un décret du peuple vers Antigonus ou Démétrius seraient appelés, au lieu d’ambassadeurs, théores, comme les députés que les villes grecques envoient dans les jours de fêtes solennelles à Pytho ou à Olympie pour y conduire les sacrifices. Ce Stratoclès était d’ailleurs un homme audacieux et insolent, et qui avait mené la vie la plus licencieuse : il affectait d’imiter, par ses bouffonneries, l’effronterie avec laquelle l’ancien Cléon traitait le peuple. Il avait chez lui une courtisane, nommée Phyla-cium. Un jour, elle lui avait acheté, au marché, des cervelles et des collets de mouton. « Oh ! oh ! dit-il, tu as acheté de ces choses dont nous nous servons en guise de balles, nous qui gouvernons la république ! » Une autre fois, comme la flotte des Athéniens eut été défaite près d’Amorgos (12), il prévint les courriers qui en apportaient la nouvelle, et, traversant le Céramique une couronne sur la tête, il annonça que les Athéniens avaient remporté la victoire ; puis, il ordonna qu’il serait fait des sacrifices pour remercier les dieux, et qu’on distribuerait des viandes à chaque tribu. Peu de temps après, ceux qui revenaient de la bataille apportèrent la nouvelle de la défaite. Le peuple, irrité contre Stratoclès, le cita à comparaître ; il se présenta hardiment, et, ayant apaisé le tumulte : « Quel mal ai-je donc fait, dit-il, en vous donnant de la joie pendant deux jours ? » Il y eut encore d’autres flatteries plus chaudes que braise, pour me servir de l’expression d’Aristophane (13). Un autre, enchérissant sur la bassesse de Stratoclès, fit un décret particulier portant 239 que, toutes les fois que Démétrius viendrait «Athènes, on le recevrait avec les mêmes offrandes qu’on faisait à Cérès et à Bacchus, et que celui des Athéniens qui surpasserait les autres par l’éclat et la magnificence de ses dons recevrait une somme d’argent, prise sur le trésor public, pour en faire une offrande aux dieux. Enfin, on changea le nom du mois Munychion en celui de Démétrion ; le dernier jour du même mois, appelé la veille de la nouvelle lune, prit celui de Démétriade, et la fête de» Dionysiaques celui de Démétriaques.

Les dieux témoignèrent, par plusieurs signes, combien ils étaient offensés de ces honneurs sacrilèges : le voile sacré sur lequel les Athéniens, par un décret public, firent broder les portraits d’Antigonus et de Démétrius avec ceux de Jupiter et de Minerve, fut déchiré en deux par un ouragan. Et, comme on le portait en pompe le long du Céramique, il poussa tout à coup, autour des autels élevés à Démétrius et à Antigonus, une grande quantité de ciguë, plante assez rare dans le territoire de l’Attique. Le jour où l’on devait célébrer la fête des Dionysiaques, il survint, malgré la saison, une gelée et un verglas si fort, qu’on fut obligé de remettre la cérémonie, et que, non-seulement les vignes et les figuiers furent brûlés par le froid, mais la plus grande partie des blés qui étaient encore en herbe. Le poète Philippide (14), ennemi de Stratoclès, fit contre lui, à cette occasion, les vers suivants dans une de ses comédies :

C'est grâce à lui que la gelée a brûlé les vignes ;
C’est grâce à son impiété que le voile de Minerve s’est déchiré en deux :
Oui, c’est parce qu’il a décerné à des hommes tes honneurs dus aux dieux seuls.
Voilà la cause des fléaux qui frappent le peuple, et non point la comédie.

240 Ce Philippide était l’ami particulier de Lysimachius, lequel, à sa considération, avait accordé beaucoup de grâces aux Athéniens. Lorsque Lysimachus était sur le point d’entreprendre quelque affaire ou quelque expédition importante, il regardait comme un heureux présage la rencontre de Philippide. Du reste, Philippide était en réputation auprès de lui pour ses qualités, n’étant ni importun ni empressé comme la plupart des courtisans. Un jour, Lysimachus, le comblant de caresses : « Mon cher Philippide, lui dit-il, que partagerai-je avec toi de ce qui m’appartient ? — Roi, répondit Philippide, tout ce qu’il te plaira, hormis tes secrets. » Nous avons opposé à dessein Philippide à Stratoclès, afin démontrer la différence qu’il y avait entre le démagogue et le poète dramatique.

Mais, de tous les honneurs rendus à Antigonus et à Démétrius, le plus étrange et le plus outré fut le décret de Dromoclidès du dème de Sphette, qui portait que, pour la consécration des boucliers dans le temple d’Apollon à Delphes, on irait recevoir l’oracle de la bouche de Démétrius. Au reste., je crois devoir rapporter ce décret dans ses propres termes. « Pour le bien public, le peuple ordonnera qu’il soit élu un citoyen d’Athènes lequel se transportera auprès de Démétrius, notre dieu sauveur, et, après avoir fait des sacrifices, lui demandera quel moyen on doit employer pour faire le plus religieusement, le plus magnifiquement et le plus promptement possible la consécration des offrandes : que le peuple se conforme à la réponse de l’oracle. » En se moquant ainsi de Démétrius, dont l’esprit n’était déjà pas trop sain, ils achevèrent de le corrompre.

Pendant qu’il était de loisir à Athènes, il épousa Eurydice, qui descendait de l’ancien Miltiade, et qui, après la mort de son mari Opheltas, roi de Cyrène, était revenue vivre à Athènes. Les Athéniens regardèrent ce mariage comme un honneur et une grâce que Démétrius 241 faisait à leur ville ; mais Démétrius était naturellement porté à faire des noces, car il avait déjà plusieurs femmes. Phila était celle qu’il honorait le plus, et qu’il traitait avec le plus d’égards, et comme fille d’Antipater et comme veuve de Cratère, celui des successeurs d’Alexandre que les Macédoniens avaient le plus aimé et qu’ils regrettaient davantage. Démétrius était fort jeune lors¬que son père lui fit épouser Phila, déjà vieille ; et, comme il témoignait de la répugnance pour ce mariage, Antigonus lui dit à l’oreille :

Là où l’on trouve à gagner, il faut épouser, en dépit même de nature,

substituant assez heureusement, dans le vers d’Euripide, à l’expression se faire esclave, un mot de pareille mesure (15). Maïs, malgré les honneurs dont Démétrius comblait Phila et ses autres femmes, il ne laissait pas néanmoins de vivre avec des courtisanes, et d’avoir commerce avec des femmes libres ; de sorte qu’il était le plus décrié des rois pour ses débauches.

Sur ces entrefaites, son père le rappela, pour l’envoyer disputer à Ptolémée l’île de Cypre. Il dut obéir, malgré le regret qu’il avait d’abandonner la guerre de Grèce, qui lui semblait plus honorable et plus brillante. Avant son départ, il députa vers Cléonidas, lieutenant de Ptolémée, qui occupait Sicyone et Corinthe, pour lui offrir des sommes considérables, s’il voulait retirer de ces villes les garnisons qu’il y tenait. Cléonidas ayant rejeté sa proposition, il s’embarqua sur-le-champ avec ses troupes, et fit voile vers Cypre. En arrivant, il attaqua et battit Ménélas, frère de Ptolémée. Bientôt après, Ptolémée lui-même parut avec des forces considérables de 242 terre et de mer ; et il y eut d’abord de part et d’autre des pourparlers qui se passèrent en menaces et en bravades réciproques. Ptolémée intimait à Démétrius l’ordre de se retirer, avant, disait-il, que toutes ses forces réunies vinssent l’écraser. Démétrius offrait à Ptolémée de le laisser retirer, s’il consentait à délivrer Sicyone et Corinthe des garnisons qui les tenaient en servitude. La bataille qui se préparait suspendait non-seulement Démétrius et Ptolémée, mais aussi tous les autres princes, dans l’attente des événements qui devaient en être la suite, et qui étaient fort incertains : toutefois, chacun pensait que le succès ne se bornerait pas à rendre le vainqueur maître de Cypre et de la Syrie, mais qu’il en ferait le plus puissant des rois.

16. Αὐτὸς μὲν οὖν ὁ Πτολεμαῖος ἐπέπλει πεντήκοντα καὶ ἑκατὸν ναῦς ἔχων, ἐκ δὲ Σαλαμῖνος ἐκέλευσε Μενέλαον ἑξήκοντα ναυσίν, ὅταν μάλιστα σύστασιν ὁ ἀγὼν ἔχῃ, προσφερόμενον τὰς Δημητρίου κόπτειν ἐξόπισθεν καὶ  διαταράττειν τὴν τάξιν. Δημήτριος δὲ ταῖς μὲν ἑξήκοντα ταύταις ἀντέταξε δέκα ναῦς -- τοσαῦται γὰρ ἤρκουν στενὸν ὄντα τοῦ λιμένος ἐμφράξαι τὸν ἔκπλουν -- , αὐτὸς δὲ τὸ πεζὸν ἐκτάξας καὶ τοῖς ἀνατείνουσιν εἰς τὴν θάλασσαν ἀκρωτηρίοις περιχεάμενος, οὕτως ἀνήχθη ναυσὶν ἑκατὸν  ὀγδοήκοντα· προσμείξας δὲ ῥώμῃ καὶ βίᾳ πολλῇ, κατὰ κράτος ἐτρέψατο τὸν Πτολεμαῖον, αὐτὸν μὲν ὡς ἐνικήθη διὰ ταχέων φυγόντα ναυσὶν ὀκτὼ μόναις -- τοσαῦται γὰρ ἐκ πασῶν περιεσώθησαν, τῶν δ' ἄλλων αἱ μὲν ἐν τῇ ναυμαχίᾳ διεφθάρησαν, ἑβδομήκοντα δ' ἥλωσαν αὔτανδροι -- , τοῦ δ' ἐν ὁλκάσι παρορμοῦντος ὄχλου θεραπόντων καὶ φίλων καὶ γυναικῶν, ἔτι δ' ὅπλων καὶ χρημάτων καὶ μηχανημάτων, ἁπλῶς οὐδὲν ἐξέφυγε τὸν Δημήτριον, ἀλλ'  ἔλαβε πάντα καὶ κατήγαγεν εἰς τὸ στρατόπεδον. Ἐν δὲ τούτοις ἡ περιβόητος ἦν Λάμια, τὴν μὲν ἀρχὴν σπουδασθεῖσα διὰ τὴν τέχνην -- ἐδόκει γὰρ αὐλεῖν οὐκ εὐκαταφρονήτως -- , ὕστερον δὲ καὶ τοῖς ἐρωτικοῖς λαμπρὰ γενομένη. Τότε γοῦν ἤδη λήγουσα τῆς ὥρας καὶ πολὺ νεώτερον ἑαυτῆς λαβοῦσα τὸν Δημήτριον, ἐκράτησε τῇ χάριτι καὶ κατέσχεν, ὥστ' ἐκείνης εἶναι μόνης ἐραστήν, τῶν δ'  ἄλλων ἐρώμενον γυναικῶν. Μετὰ δὲ τὴν ναυμαχίαν οὐδ' ὁ Μενέλαος ἀντέσχεν, ἀλλὰ τήν τε Σαλαμῖνα παρέδωκε τῷ Δημητρίῳ καὶ τὰς ναῦς καὶ τὸ πεζόν, ἱππεῖς τε χιλίους καὶ διακοσίους καὶ μυρίους καὶ δισχιλίους ὁπλίτας.

17. Οὕτω δὲ λαμπρὰν καὶ καλὴν τὴν νίκην γενομένην ἔτι μᾶλλον ἐπικοσμῶν ὁ Δημήτριος εὐγνωμοσύνῃ καὶ φιλανθρωπίᾳ, τοὺς νεκροὺς τῶν πολεμίων ἔθαψε μεγαλοπρεπῶς καὶ τοὺς αἰχμαλώτους ἀφῆκεν, Ἀθηναίοις δὲ χιλίας καὶ διακοσίας ἀπὸ τῶν λαφύρων ἐδωρήσατο πανοπλίας. Αὐτάγγελον δὲ τῆς νίκης τῷ πατρὶ τὸν Μιλήσιον Ἀριστόδημον ἔπεμψε, πρωτεύοντα κολακείᾳ τῶν αὐλικῶν ἁπάντων, καὶ τότε παρεσκευασμένον ὡς ἔοικε τῶν κολακευμάτων τὸ μέγιστον ἐπενεγκεῖν τοῖς πράγμασιν. Ὡς γὰρ ἐπέρασεν ἀπὸ τῆς Κύπρου, προσέχειν μὲν οὐκ εἴασε τῇ γῇ τὸ πλοῖον, ἀγκύρας δ' ἀφεῖναι κελεύσας καὶ κατὰ ναῦν ἔχειν ἀτρέμα πάντας, αὐτὸς ἐμβὰς εἰς τὸ ἐφόλκιον ἐξῆλθε μόνος καὶ πρὸς τὸν Ἀντίγονον ἀνέβαινε, μετέωρον ὄντα τῇ προσδοκίᾳ τῆς μάχης καὶ διακείμενον ὡς εἰκός ἐστι διακεῖσθαι τοὺς περὶ πραγμάτων τηλικούτων  ἀγωνιῶντας. Τότε γε μὴν ἀκούσας ἐκεῖνον ἥκειν, ἔτι μᾶλλον ἢ πρότερον ἔσχε ταραχωδῶς, καὶ μόλις μὲν αὑτὸν οἴκοι κατεῖχεν, ἄλλους δ' ἐπ' ἄλλοις ἔπεμπεν ὑπηρέτας καὶ φίλους πευσομένους τοῦ Ἀριστοδήμου περὶ τῶν  γεγονότων. Ἀποκριναμένου δὲ μηδὲν αὐτοῦ μηδενί, βάδην δὲ καὶ συνεστῶτι τῷ προσώπῳ μετὰ πολλῆς σιωπῆς προσιόντος, ἐκπλαγεὶς κομιδῇ καὶ μηκέτι καρτερῶν ὁ Ἀντίγονος ἐπὶ τὰς θύρας ἀπήντησε, πολλοῦ παραπέμποντος ἤδη τὸν Ἀριστόδημον ὄχλου καὶ συντρέχοντος  ἐπὶ τὸ βασίλειον. Ὡς οὖν ἐγγὺς ἦλθεν, ἐκτείνας τὴν δεξιὰν ἀνεβόησε μεγάλῃ τῇ φωνῇ· "χαῖρε βασιλεῦ Ἀντίγονε, νικῶμεν [βασιλέα] Πτολεμαῖον ναυμαχίᾳ, καὶ Κύπρον ἔχομεν καὶ στρατιώτας αἰχμαλώτους μυρίους ἑξακισχιλίους ὀκτακοσίους." ὁ δ' Ἀντίγονος "καὶ σὺ νὴ Δία χαῖρε" εἶπεν· "οὕτω δ' ἡμᾶς βασανίσας δίκην ὑφέξεις· βράδιον γὰρ ἀπολήψῃ τὸ εὐαγγέλιον."

18. Ἐκ τούτου πρῶτον ἀνεφώνησε τὸ πλῆθος Ἀντίγονον καὶ Δημήτριον βασιλέας. Ἀντίγονον μὲν οὖν εὐθὺς ἀνέδησαν οἱ φίλοι, Δημητρίῳ δ' ὁ πατὴρ ἔπεμψε διάδημα  καὶ γράφων ἐπιστολὴν βασιλέα προσεῖπεν. Οἱ δ' ἐν Αἰγύπτῳ τούτων ἀπαγγελλομένων καὶ αὐτοὶ βασιλέα τὸν Πτολεμαῖον ἀνηγόρευσαν, ὡς μὴ δοκεῖν τοῦ φρονήματος  ὑφίεσθαι διὰ τὴν ἧτταν. Ἐπενείματο δ' οὕτως τὸ πρᾶγμα τῷ ζήλῳ τοὺς <ἄλλους> διαδόχους· καὶ γὰρ Λυσίμαχος ἤρξατο φορεῖν διάδημα, καὶ Σέλευκος ἐντυγχάνων τοῖς Ἕλλησιν, ἐπεὶ τοῖς γε βαρβάροις <καὶ> πρότερον οὗτος ὡς βασιλεὺς  ἐχρημάτιζε. Κάσσανδρος δέ, τῶν ἄλλων αὐτὸν βασιλέα καὶ γραφόντων καὶ καλούντων, αὐτὸς ὥσπερ πρότερον  εἰώθει τὰς ἐπιστολὰς ἔγραφε. Τοῦτο δ' οὐ προσθήκην ὀνόματος καὶ σχήματος ἐξαλλαγὴν εἶχε μόνον, ἀλλὰ καὶ τὰ φρονήματα τῶν ἀνδρῶν ἐκίνησε καὶ τὰς γνώμας ἐπῆρε, καὶ τοῖς βίοις καὶ ταῖς ὁμιλίαις αὐτῶν ὄγκον ἐνεποίησε καὶ βαρύτητα, καθάπερ τραγικῶν ὑποκριτῶν ἅμα τῇ σκευῇ συμμεταβαλόντων καὶ βάδισμα καὶ φωνὴν καὶ  κατάκλισιν καὶ προσαγόρευσιν. Ἐκ δὲ τούτων ἐγίνοντο καὶ περὶ τὰς δικαιώσεις βιαιότεροι, τὴν εἰς πολλὰ παρέχουσαν αὐτοὺς ἐλαφροτέρους καὶ μαλακωτέρους τοῖς ὑπηκόοις  πρότερον εἰρωνείαν τῆς ἐξουσίας ἀφελόντες. Τοσοῦτον ἴσχυσε κόλακος φωνὴ μία καὶ τοσαύτης ἐνέπλησε τὴν οἰκουμένην μεταβολῆς.

19. Ἀντίγονος δὲ τοῖς πεπραγμένοις ὑπὸ Δημητρίου περὶ Κύπρον ἐπαρθείς, εὐθὺς ἐστράτευσεν ἐπὶ Πτολεμαῖον, αὐτὸς μὲν ἄγων πεζῇ τὴν δύναμιν, Δημητρίου δὲ  μεγάλῳ στόλῳ συμπαραπλέοντος. Ὃν δὲ τρόπον ἤμελλε κρίνεσθαι τὰ πράγματα, Μήδιος Ἀντιγόνου φίλος ὄψιν εἶδε κατὰ τοὺς ὕπνους. Ἐδόκει γὰρ αὐτὸν Ἀντίγονον ἀγωνίζεσθαι μετὰ τῆς στρατιᾶς ἁπάσης δίαυλον, εὐρώστως καὶ ταχὺ τὸ πρῶτον, εἶτα κατὰ μικρὸν ἐνδιδόναι τὴν δύναμιν αὐτῷ, καὶ τέλος ὡς ἔκαμψεν ἀσθενῆ γενόμενον  καὶ μεστὸν ἄσθματος οὐ ῥᾳδίως ἀναφέρειν. Αὐτός τ' οὖν ἐντυχὼν κατὰ γῆν πολλαῖς ἀπορίαις, καὶ Δημητρίου χειμῶνι μεγάλῳ καὶ κλύδωνι κινδυνεύσαντος εἰς τόπους ἀλιμένους καὶ χαλεποὺς ἐκριφῆναι, πολλὰς δὲ τῶν νεῶν ἀπολέσαντος, ἐπανῆλθεν ἄπρακτος. Ἦν δὲ τότε μικρὸν ἀπολείποντα γεγονὼς ἔτη τῶν ὀγδοήκοντα· μεγέθει δὲ καὶ βαρύτητι σώματος μᾶλλον ἢ διὰ τὸ γῆρας ἐπὶ τὰς στρατείας γεγονὼς δυσπαρακόμιστος, ἐχρῆτο τῷ παιδί, καὶ δι' εὐτυχίαν καὶ δι' ἐμπειρίαν ἤδη τὰ μέγιστα καλῶς διοικοῦντι, τρυφὰς δὲ καὶ  πολυτελείας καὶ πότους αὐτοῦ μὴ βαρυνόμενος. Εἰρήνης γὰρ οὔσης ἀφύβριζεν εἰς ταῦτα, καὶ σχολάζων ἐχρῆτο πρὸς τὰς ἡδονὰς ἀνειμένως αὑτῷ καὶ κατακόρως, ἐν δὲ  τοῖς πολέμοις ὡς οἱ φύσει σώφρονες ἔνηφε.

Λέγεται δὲ τῆς Λαμίας ἀναφανδὸν ἤδη κρατούσης τὸν Ἀντίγονον ὑπὸ τοῦ Δημητρίου καταφιλούμενον ἥκοντος ἀπὸ ξένης εἰπεῖν ἅμα γελῶντα· "δοκεῖς Λάμιαν ὦ παῖ καταφιλεῖν."  πάλιν δέ ποτε πλείονας ἡμέρας ἐν πότοις γενομένου, καὶ πρόφασιν λέγοντος ὡς ῥεῦμα διοχλήσειεν αὐτόν, "ἐπυθόμην," φάναι τὸν Ἀντίγονον, "ἀλλὰ πότερον Θάσιον ἢ  Χῖον ἦν τὸ ῥεῦμα;" πυθόμενος δ' αὖθις ἀσθενῶς ἔχειν αὐτὸν ἐβάδιζεν ὀψόμενος, καὶ τῶν καλῶν τινι περὶ θύρας ἀπήντησεν· εἰσελθὼν δὲ καὶ καθίσας παρ' αὐτὸν ἥψατο τῆς χειρός· ἐκείνου δ' εἰπόντος ὅτι νῦν ὁ πυρετὸς ἀποκεχώρηκεν, "ἀμέλει παιδίον" ἔφη "καὶ ἐμοὶ νῦν περὶ  θύρας ἀπιὼν ἀπήντηκε." ταῦτα δ' οὕτω πράως ἔφερε τοῦ  Δημητρίου διὰ τὴν ἄλλην πρᾶξιν. Οἱ μὲν γὰρ Σκύθαι πίνοντες καὶ μεθυσκόμενοι παραψάλλουσι τὰς νευρὰς τῶν τόξων, οἷον ἐκλυόμενον ὑπὸ τῆς ἡδονῆς ἀνακαλούμενοι τὸν θυμόν, ἐκεῖνος δὲ τὰ μὲν ἡδονῇ διδοὺς ἁπλῶς ἑαυτόν, τὰ δὲ σπουδῇ, καὶ θάτερα τῶν ἑτέρων ἄκρατα μεταχειριζόμενος, οὐχ ἧττον ἦν δεινὸς ἐν ταῖς τοῦ πολέμου παρασκευαῖς.  20. Ἀλλὰ καὶ παρασκευάσασθαι δύναμιν ἢ χρήσασθαι βελτίων ἐδόκει στρατηγὸς εἶναι, πάντα μὲν ἐκ περιουσίας ὑπάρχειν βουλόμενος ἐπὶ τὰς χρείας, τῆς δὲ περὶ τὰς ναῦς καὶ τὰ μηχανήματα μεγαλουργίας καὶ καθ' ἡδονήν τινα  τοῦ θεωρεῖν ἀπλήστως ἔχων. Εὐφυὴς γὰρ ὢν καὶ θεωρητικός, οὐκ εἰς παιδιὰς οὐδ' εἰς διαγωγὰς ἀχρήστους ἔτρεψε τὸ φιλότεχνον, ὥσπερ ἄλλοι βασιλεῖς αὐλοῦντες  καὶ ζωγραφοῦντες καὶ τορεύοντες.

Ἀέροπος γὰρ ὁ Μακεδὼν τραπέζια μικρὰ καὶ λυχνίδια τεκταινόμενος ὁπότε σχολάζοι διῆγεν. Ἄτταλος δ' ὁ Φιλομήτωρ ἐκήπευε τὰς φαρμακώδεις βοτάνας, οὐ μόνον ὑοσκύαμον καὶ ἐλλέβορον, ἀλλὰ καὶ κώνειον καὶ ἀκόνιτον καὶ δορύκνιον, αὐτὸς ἐν τοῖς βασιλείοις σπείρων καὶ φυτεύων, ὀπούς τε καὶ καρπὸν αὐτῶν ἔργον πεποιημένος εἰδέναι καὶ κομίζεσθαι καθ' ὥραν.  οἱ δὲ Πάρθων βασιλεῖς ἐσεμνύνοντο τὰς ἀκίδας τῶν βελῶν  χαράττοντες αὐτοὶ καὶ παραθήγοντες. Ἀλλὰ μὴν Δημητρίου καὶ τὸ βάναυσον ἦν βασιλικόν, καὶ μέγεθος ἡ μέθοδος εἶχεν, ἅμα τῷ περιττῷ καὶ φιλοτέχνῳ τῶν ἔργων ὕψος τι διανοίας καὶ φρονήματος συνεκφερόντων, ὥστε μὴ μόνον γνώμης καὶ περιουσίας, ἀλλὰ καὶ χειρὸς  ἄξια φαίνεσθαι βασιλικῆς. Μεγέθει μὲν γὰρ ἐπέπληττε καὶ τοὺς φίλους, κάλλει δὲ καὶ τοὺς πολεμίους ἔτερπε·  τοῦτο δ' ἔτι μᾶλλον ἀληθῶς ἢ κομψῶς εἴρηται. Καὶ τὰς μὲν ἑκκαιδεκήρεις αὐτοῦ καὶ τὰς πεντεκαιδεκήρεις ἐθαύμαζον ἑστῶτες οἱ πολέμιοι παρὰ τὴν γῆν αὐτῶν πλεούσας, αἱ δ' ἑλεπόλεις ὡς θέαμα τοῖς πολιορκουμένοις ἦσαν, ὡς αὐτὰ τὰ πράγματα μαρτυρεῖ. Λυσίμαχος μὲν γάρ, ἔχθιστος ὢν Δημητρίῳ τῶν βασιλέων καὶ πολιορκοῦντι Σόλους τοὺς Κιλικίους ἀντιτεταγμένος, ἔπεμψε παρακαλῶν ἐπιδεῖξαι τὰς μηχανὰς αὐτῷ καὶ τὰς  ναῦς πλεούσας· ἐπιδείξαντος δὲ θαυμάσας ἀπῆλθε. Ῥόδιοι δὲ πολὺν χρόνον ὑπ' αὐτοῦ πολιορκηθέντες, ἐπεὶ κατελύσαντο τὸν πόλεμον, ᾐτήσαντο τῶν μηχανῶν ἐνίας, ὅπως ὑπόμνημα τῆς ἐκείνου δυνάμεως ἅμα καὶ τῆς αὑτῶν ἀνδραγαθίας ἔχωσιν.

 

Ptolémée, cinglant à pleines voiles, s’avança contre Démétrius avec cent cinquante vaisseaux, et envoya dire à Ménélas de sortir de Salamine (16) lorsqu’on serait au plus fort du combat, et de venir avec soixante navires charger l’arrière-garde de Démétrius, afin de la mettre en désordre. Mais Démétrius laissa dix vaisseaux pour faire tête à ceux de Ménélas, jugeant ce nombre suffisant pour garder l’issue du port, qui était fort étroite, et empêcher Ménélas d’en sortir. Pour lui, après avoir distribué et rangé son armée de terre sur les pointes qui s’avançaient dans la mer, il prit le large, et alla charger avec tant d’impétuosité et un si grand effort la Hotte de Ptolémée, qu’il la rompit. Ptolémée, se voyant vaincu, prit précipitamment la fuite avec huit vaisseaux, les seuls qu’il put sauver ; car, de tous les autres, un grand nombre furent brisés dans le combat, et soixante-dix avec leur équipage tombèrent au pouvoir de l’ennemi. Ses domestiques, ses amis, ses femmes, ses provisions d’armes, son argent, ses machines de guerre, enfin tout ce qui 243 était à l’ancre dans des vaisseaux de transport fut pris par Démétrius et conduit dans son camp. Au nombre, des captives se trouvait la célèbre Lamia, que son talent pour jouer de la flûte avait d’abord fait rechercher, mais qui s’acquit un plus grand renom encore par le commerce qu’elle fit de ses charmes. Quoique alors sa beauté eût. déjà perdu de son éclat, et que Démétrius fût plus jeune qu’elle, néanmoins elle le séduisit et le captiva tellement par ses attraits, que, s’il fut aimé des autres femmes, il n’aima qu’elle seule. Après la perte de la bataille, Ménélas ne résista plus, et remit Salamine aux mains de Démétrius, avec tous ses vaisseaux et son armée de terre, qui se composait de douze cents chevaux et douze mille hommes de pied.

Cette victoire, déjà si belle et si glorieuse en elle-même, reçut encore un nouvel éclat de la douceur et de l’humanité avec laquelle Démétrius en usa : il fit de magnifiques obsèques aux ennemis qui étaient morts dans la bataille, rendit la liberté aux prisonniers, et prit, parmi les dépouilles, douze cents armures complètes, dont il fit présent aux Athéniens. Il choisit, pour porter à son père la nouvelle de la victoire, Aristodème de Milet, qui était, de tous les courtisans d’Antigonus, le plus habile dans l’art de flatter. Or, Aristodème, pour relever cet exploit, avait préparé la plus outrée de toutes les flatteries. En arrivant de Cypre en Syrie, il ne voulut pas que son vaisseau abordât : il le tint à l’ancre, non loin du rivage, et ordonna à ses gens d’y rester sans bouger ; puis, montant sur un esquif, il descendit seul à terre, et s’achemina vers Antigonus, qui attendait des nouvelles de la bataille avec cette inquiétude d’esprit si naturelle à ceux qu’occupent de grands intérêts. Lorsque Antigonus apprit son arrivée, son trouble s’en augmenta encore, et à peine put-il l’attendre dans son palais : il envoya au-devant de lui plusieurs de ses officiers 244 et de ses amis successivement, pour l’interroger sur le résultat de la bataille ; mais Aristodème ne répondit à personne, et continua son chemin d’un pas lent, avec un visage composé, et dans un profond silence. Antigonus, plus étonné encore, et qui ne pouvait maîtriser son impatience, courut au-devant de lui jusqu’aux portes du palais. Aristodème était environné d’une foule immense, qui accourait de toutes parts. Quand il fut près du roi, il lui tendit la main, et dit d’une voix forte : « Sois heureux, ô roi Antigonus ! nous avons vaincu Ptolémée dans un combat naval ; nous sommes maîtres de Cypre, et nous avons fait seize mille six cents prisonniers .— Je te souhaite de même beaucoup de bonheur, dit à son tour Antigonus ; mais tu seras puni pour nous avoir si longtemps tenus à la torture : tu ne recevras pas de sitôt la récompense méritée pour cette bonne nouvelle. »

A l’instant tout le peuple proclame rois Antigonus et Démétrius ; les amis d’Antigonus lui ceignent le diadème ; et lui-même en envoie un à son fils, en lui donnant dans sa lettre le titre de roi. Lorsque cette nouvelle fut portée en Egypte, les Égyptiens, qui ne voulaient pas paraître abattus par leur défaite, proclamèrent aussi Ptolémée roi. Cette ambition, comme par un sentiment d’envie, gagna tous les successeurs d’Alexandre : Lysimachus commença à porter le diadème ; et Séleucus, en donnant audience aux Grecs, agit avec eux en roi, comme il avait fait avec les Barbares. Cassandre seul, quoique appelé roi par les autres, et de vive voix et dans leurs lettres, continua d’écrire ses lettres comme auparavant. Ce titre de roi ne fut pas pour ces princes une simple addition à leur nom, et n’aboutit pas seulement à leur faire changer de costume ; mais il accrut leur fierté, enfla leur courage, et ajouta dans leur manière de vivre et dans leur commerce un faste et une gravité qu’ils ne connaissaient point : semblables aux acteurs tragiques 245 qui, en prenant les habits des personnages qu’ils représentent, changent leur démarche, leur voix, leur manière de s’asseoir et d’accueillir les gens qui les abordent. Ils devinrent même plus cruels dans leurs jugements, et bannirent cette sorte de familiarité qui, en dissimulant leur puissance, les rendait plus doux et plus faciles : tant eut de pouvoir une seule parole d’un vil flatteur ! et tant elle opéra de changement dans le monde !

Antigonus, enorgueilli des grandes choses que Démétrius venait d’accomplir en Cypre, résolut de marcher sans différer contre Ptolémée. Il se mit lui-même à la tête de son armée de terre ; et Démétrius, avec une flotte nombreuse, accompagna sa marche. L’issue de cette expédition fut en quelque sorte pressentie dans un songe qu’eut Médius, un des amis d’Antigonus. Il lui sembla qu’Antigonus courait, avec toute son armée, dans la lice du double stade, qu’il fournissait d’abord avec beaucoup de vigueur la première course, qu’ensuite il se ralentit peu à peu, et qu’enfin, après avoir doublé la borne, il se trouva si faible et tellement abattu, qu’il ne put se remettre qu’à grand’peine. Antigonus, en effet, éprouva sur terré de grandes difficultés ; et Démétrius fut battu d’une si violente tempête, qu’il se vit en danger d’échouer sur des côtes d’un accès difficile et sans abri : il perdit la plupart de ses vaisseaux, et fut obligé de s’en retourner sans avoir rien fait. Antigonus avait alors près de quatre-vingts ans : devenu inhabile à la guerre, moins à cause de son âge que par son obésité et la pesanteur de son corps, il se servait de son fils, que son bonheur et son expérience rendaient apte déjà à la conduite des plus importantes affaires. Il ne s’offensait ni de son luxe, ni de sa dépense, ni de ses débauches ; car, pendant la paix, Démétrius se livrait sans frein à tous ses vices : il profitait de son loisir pour se plonger jusqu’à la satiété dans toute sorte de voluptés ; mais, en temps de 246 guerre, il était sage comme ceux qui le sont naturellement.

Lamia, sa maîtresse, avait sur lui le pouvoir le plus absolu. Un jour, comme il revenait de quelque voyage, il alla saluer son père, et lui donna un baiser : « Mon fils, dit Antigonus en souriant, tu crois baiser Lamia. » Après une débauche de plusieurs jours, pendant lesquels il n’avait point paru devant son père, il disait, pour s’excuser, qu’il avait été tourmenté d’une fluxion. « Je l’ai entendu dire, répondit Antigonus ; mais était-ce une fluxion de Thasos ou de Chio (17) ?» Un jour, ayant appris que Démétrius était malade, il alla le voir. En arrivant, il trouva à la porte de son appartement un beau jeune garçon qui sortait. Il entra, s’assit près du lit de son fils, et lui tâta le pouls. Démétrius lui dit que la fièvre venait de le quitter. « Je le sais, mon fils, dit Antigonus ; je l’ai trouvée à la porte, qui sortait. » C’est ainsi qu’Antigonus supportait avec douceur les vices de son fils, par égard pour les services qu’il en tirait. On dit que les Scythes, après avoir bu avec excès, font résonner la corde de leur arc, afin de réveiller leur courage assoupi par l’ivresse ; mais Démétrius s’abandonnait sans réserve, tantôt aux voluptés, tantôt aux affaires, sans confondre jamais ces deux états : il se livrait tout entier à l’un ou à l’autre, mais sans en être ni moins soigneux, ni moins diligent à faire tous les préparatifs nécessaires à la guerre : toutefois, il montrait plus d’habileté à rassembler, à équiper une armée, qu’à la conduire dans l’action. Il voulait avoir jusqu’au superflu les provisions nécessaires ; il ne pouvait jamais satisfaire sa magnificence dans tout ce qui regardait la construction des vaisseaux et des machines de guerre ; et c’était pour lui un plaisir insatiable de les examiner avec un œil critique, et de juger de leur con- 247 struction. Né avec un esprit inventif, il n’employait pas son amour pour les arts à des bagatelles, à des amusements inutiles, comme les autres rois, qui passaient leurs moments de loisir les uns à jouer de la flûte, les autres à peindre ou à tourner.

Aéropus, le Macédonien (18), passait son temps à faire de petites tables et de petites lampes. Attalus Philométor (19) cultivait les plantes vénéneuses, non-seulement la jusquiame et l’ellébore, mais aussi la ciguë, l’aconit et le dorycinium (20) : il les plantait ou les semait lui-même dans ses jardins ; il s’appliquait avec un soin extrême à connaître les propriétés de leurs fruits et de leurs sucs, et les cueillait lui-même dans la saison. Les rois parthes faisaient gloire de forger et d’aiguiser eux-mêmes les pointes de leurs flèches. Mais Démétrius portait, jusque dans les arts mécaniques, la dignité d’un roi ; tous ses travaux avaient un caractère de grandeur : la subtilité et la recherche de ses ouvrages annonçaient l’élévation d’esprit et le grand courage de l’inventeur ; leur conception, leur magnificence et même leur seule exécution, paraissaient dignes de la main d’un roi. Leur grandeur étonnait ses amis, et leur beauté charmait ses ennemis mêmes. Cet éloge n’est point dicté par la flatterie : c’est l’expression simple de la vérité. En effet, ses galères à quinze et seize bancs de rameurs faisaient l’admiration de ses ennemis lorsqu’ils les voyaient voguer le long de leurs côtes ; et ses hélépoles (21) étaient un spectacle curieux pour les villes mêmes qu’il assiégeait : les faits le prouvent. Lysimachus, qui de tous les rois était celui qui haïssait le plus Démétrius, et qui était venu contre lui avec ses 248 troupes pour lui faire lever le siège de Soli, en Cilicie, l’envoya prier de lui faire voir ses machines, et de faire voguer devant lui ses galères. Démétrius le lui ayant accordé, Lysimachus en fut tellement étonné, qu’il s’en retourna sur-le-champ avec ses troupes.

 

21. Ἐπολέμησε δὲ Ῥοδίοις Πτολεμαίου συμμάχοις οὖσι, καὶ τὴν μεγίστην ἑλέπολιν τοῖς τείχεσι προσήγαγεν, ἧς ἕδρα μὲν ἦν τετράγωνος, ἑκάστην ἔχουσα τοῦ κάτω πλαισίου πλευρὰν ὀκτὼ καὶ τεσσαράκοντα πηχῶν, ἓξ δὲ καὶ ἑξήκοντα πηχῶν ὕψος εἶχεν, εἰς κορυφὴν συννεύουσα ταῖς ἄνω πλευραῖς στενοτέραν τῆς βάσεως. Ἔνδοθεν μὲν οὖν στέγαις διεπέφρακτο καὶ χώραις πολλαῖς, τὸ δὲ πρὸς τοὺς πολεμίους αὐτῆς μέτωπον ἀνέῳκτο [καὶ] καθ' ἑκάστην στέγην θυρίσιν, καὶ διὰ τούτων ἐξέπιπτε βέλη παντοδαπά· μεστὴ γὰρ ἦν ἀνδρῶν μαχομένων πᾶσαν  ἰδέαν μάχης. Καὶ τὸ μὴ κραδαινόμενον αὐτῆς μηδὲ κλινόμενον ἐν ταῖς κινήσεσιν, ἀλλ' ὀρθὸν ἐν ἕδρᾳ καὶ ἀσάλευτον ἰσορρόπως ἅμα ῥοίζῳ καὶ τόνῳ πολλῷ προχωροῦν θάμβος ἅμα τῇ ψυχῇ καὶ χάριν τινὰ τῇ ὄψει τῶν  θεωμένων παρεῖχε. Πρὸς δὲ τοῦτον τὸν πόλεμον αὐτῷ καὶ θώρακες ἐκομίσθησαν ἐκ Κύπρου δύο σιδηροῖ, μνῶν  ὁλκῆς ἑκάτερος τεσσαράκοντα. Δυσπάθειαν δὲ καὶ ῥώμην αὐτῶν ἐπιδεικνύμενος ὁ τεχνίτης Ζωίλος ἐκέλευσεν ἐξ εἴκοσι βημάτων ἀφεῖναι καταπελτικὸν βέλος, οὗ προσπεσόντος ἀρραγὴς διέμεινεν ὁ σίδηρος, ἀμυχὴν δὲ μόλις  ἔσχεν ἀμβλεῖαν οἷον ἀπὸ γραφείου. Τοῦτον αὐτὸς ἐφόρει, τὸν δ' ἕτερον Ἄλκιμος ὁ Ἠπειρώτης, ἀνὴρ πολεμικώτατος τῶν σὺν αὐτῷ καὶ ῥωμαλεώτατος, ὃς μόνος ἐχρῆτο διταλάντῳ πανοπλίᾳ, τῶν ἄλλων χρωμένων ταλαντιαίᾳ, καὶ μαχόμενος ἐν Ῥόδῳ περὶ τὸ θέατρον ἔπεσεν.

22. Εὐρώστως δὲ τῶν Ῥοδίων ἀμυνομένων, οὐδὲν ἄξιον λόγου πράττων ὁ Δημήτριος ὅμως ἐθυμομάχει πρὸς αὐτούς, ὅτι Φίλας τῆς γυναικὸς αὐτῷ γράμματα καὶ στρώματα καὶ ἱμάτια πεμψάσης, λαβόντες τὸ πλοῖον ὥσπερ εἶχε πρὸς Πτολεμαῖον ἀπέστειλαν, καὶ τὴν Ἀθηναίων οὐκ ἐμιμήσαντο φιλανθρωπίαν, οἳ Φιλίππου πολεμοῦντος αὐτοῖς γραμματοφόρους ἑλόντες, τὰς μὲν ἄλλας ἀνέγνωσαν ἐπιστολάς, μόνην δὲ τὴν Ὀλυμπιάδος οὐκ ἔλυσαν, ἀλλ' ὥσπερ ἦν κατασεσημασμένη πρὸς ἐκεῖνον ἀπέστειλαν.
 Οὐ μὴν ἀλλὰ καίπερ ἐπὶ τούτῳ σφόδρα δηχθεὶς ὁ Δημήτριος εὐθὺς παρασχόντας λαβὴν οὐχ ὑπέμεινεν  ἀντιλυπῆσαι τοὺς Ῥοδίους. Ἔτυχε γὰρ αὐτοῖς ὁ Καύνιος Πρωτογένης γράφων τὴν περὶ τὸν Ἰάλυσον διάθεσιν, καὶ τὸν πίνακα μικρὸν ἀπολείποντα τοῦ τέλος ἔχειν ἔν  τινι τῶν προαστίων ἔλαβεν ὁ Δημήτριος. Πεμψάντων δὲ κήρυκα τῶν Ῥοδίων καὶ δεομένων φείσασθαι καὶ μὴ διαφθεῖραι τὸ ἔργον, ἀπεκρίνατο τὰς τοῦ πατρὸς ἂν εἰκόνας ἐμπρῆσαι μᾶλλον ἢ τέχνης πόνον τοσοῦτον. Ἑπτὰ γὰρ ἔτεσι λέγεται συντελέσαι τὴν γραφὴν ὁ Πρωτογένης.  καί φησιν Ἀπελλῆς οὕτως ἐκπλαγῆναι θεασάμενος τὸ ἔργον, ὥστε καὶ φωνὴν ἐπιλιπεῖν αὐτόν, ὀψὲ δ' εἰπεῖν ὅτι "μέγας ὁ πόνος καὶ θαυμαστὸν τὸ ἔργον", οὐ μὴν ἔχειν γε χάριτας δι' ἃς οὐρανοῦ ψαύειν τὰ ὑπ' αὐτοῦ  γραφόμενα. Ταύτην μὲν οὖν τὴν γραφὴν εἰς ταὐτὸ ταῖς ἄλλαις συνωσθεῖσαν ἐν Ῥώμῃ τὸ πῦρ ἐπενείματο.

 Τῶν δὲ Ῥοδίων κατεξανισταμένων τοῦ πολέμου, δεόμενον προφάσεως τὸν Δημήτριον Ἀθηναῖοι παραγενόμενοι διήλλαξαν ἐπὶ τῷ συμμαχεῖν Ῥοδίους Ἀντιγόνῳ καὶ Δημητρίῳ πλὴν ἐπὶ Πτολεμαῖον. 23. Ἐκάλουν δὲ τὸν Δημήτριον οἱ Ἀθηναῖοι, Κασσάνδρου τὸ ἄστυ πολιορκοῦντος. Ὁ δὲ ναυσὶν ἐπιπλεύσας τριακοσίαις τριάκοντα καὶ πολλοῖς ὁπλίταις, οὐ μόνον ἐξήλασε τῆς Ἀττικῆς τὸν Κάσσανδρον, ἀλλὰ καὶ φεύγοντα μέχρι Θερμοπυλῶν διώξας καὶ τρεψάμενος, Ἡράκλειαν ἔλαβεν ἑκουσίως αὐτῷ προσθεμένην καὶ τῶν Μακεδόνων ἑξακισχιλίους μεταβαλομένους πρὸς αὐτόν.  ἐπανιὼν δὲ τοὺς ἐντὸς Πυλῶν Ἕλληνας ἠλευθέρου, καὶ Βοιωτοὺς ἐποιήσατο συμμάχους, καὶ Κεγχρέας εἷλε· καὶ Φυλὴν καὶ Πάνακτον, ἐπιτειχίσματα τῆς Ἀττικῆς ὑπὸ Κασσάνδρου φρουρούμενα, καταστρεψάμενος ἀπέδωκε  τοῖς Ἀθηναίοις. Οἱ δὲ καίπερ ἐκκεχυμένοι πρότερον εἰς αὐτὸν καὶ κατακεχρημένοι πᾶσαν φιλοτιμίαν, ἐξεῦρον ὅμως καὶ τότε πρόσφατοι καὶ καινοὶ ταῖς κολακείαις  φανῆναι. Τὸν γὰρ ὀπισθόδομον τοῦ Παρθενῶνος ἀπέδειξαν αὐτῷ κατάλυσιν, κἀκεῖ δίαιταν εἶχε, τῆς Ἀθηνᾶς λεγομένης ὑποδέχεσθαι καὶ ξενίζειν αὐτόν, οὐ πάνυ κόσμιον  ξένον οὐδ' ὡς παρθένῳ πράως ἐπισταθμεύοντα.

Καίτοι τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ Φίλιππον αἰσθόμενός ποθ' ὁ πατὴρ ἐν οἰκίᾳ καταλύοντα τρεῖς ἐχούσῃ νέας γυναῖκας, πρὸς ἐκεῖνον μὲν οὐδὲν ἐφθέγξατο, παρόντος δ' ἐκείνου τὸν σταθμοδότην μεταπεμψάμενος "οὗτος" εἶπεν, "οὐκ ἐξάξεις μου τὸν υἱὸν ἐκ τῆς στενοχωρίας;" 24. Δημήτριος δέ, τὴν Ἀθηνᾶν αὐτῷ προσῆκον εἰ δι' ἄλλο μηδὲν ὥς γε πρεσβυτέραν ἀδελφὴν αἰσχύνεσθαι (τοῦτο γὰρ ἐβούλετο λέγεσθαι), τοσαύτην ὕβριν εἰς παῖδας ἐλευθέρους καὶ γυναῖκας ἀστὰς κατεσκέδασε τῆς ἀκροπόλεως, ὥστε δοκεῖν τότε μάλιστα καθαρεύειν τὸν τόπον, ὅτε Χρυσίδι καὶ Λαμίᾳ καὶ Δημοῖ καὶ Ἀντικύρᾳ ταῖς πόρναις ἐκείναις συνακολασταίνοι. Τὰ μὲν οὖν ἄλλα σαφῶς ἀπαγγέλλειν οὐ πρέπει διὰ τὴν πόλιν, τὴν δὲ Δημοκλέους ἀρετὴν καὶ σωφροσύνην ἄξιόν ἐστι μὴ παρελθεῖν.  ἐκεῖνος γὰρ ἦν ἔτι παῖς ἄνηβος, οὐκ ἔλαθε δὲ τὸν Δημήτριον ἔχων τῆς εὐμορφίας τὴν ἐπωνυμίαν κατήγορον·  ἐκαλεῖτο γὰρ Δημοκλῆς ὁ καλός. Ὡς δὲ πολλὰ πειρώντων καὶ διδόντων καὶ φοβούντων ὑπ' οὐδενὸς ἡλίσκετο, τέλος δὲ φεύγων τὰς παλαίστρας καὶ τὸ γυμνάσιον εἴς τι βαλανεῖον ἰδιωτικὸν ἐφοίτα λουσόμενος, ἐπιτηρήσας  τὸν καιρὸν ὁ Δημήτριος ἐπεισῆλθεν αὐτῷ μόνῳ. Καὶ ὁ παῖς ὡς συνεῖδε τὴν περὶ αὑτὸν ἐρημίαν καὶ τὴν ἀνάγκην, ἀφελὼν τὸ πῶμα τοῦ χαλκώματος εἰς ζέον ὕδωρ ἐνήλατο καὶ διέφθειρεν αὑτόν, ἀνάξια μὲν παθών, ἄξια δὲ τῆς  πατρίδος καὶ τοῦ κάλλους φρονήσας, οὐχ ὡς Κλεαίνετος ὁ Κλεομέδοντος, ὃς ὠφληκότι τῷ πατρὶ δίκην πεντήκοντα ταλάντων ἀφεθῆναι διαπραξάμενος, καὶ γράμματα παρὰ Δημητρίου κομίσας πρὸς τὸν δῆμον, οὐ μόνον ἑαυτὸν  κατῄσχυνεν, ἀλλὰ καὶ τὴν πόλιν συνετάραξε. Τὸν μὲν γὰρ Κλεομέδοντα τῆς δίκης ἀφῆκαν, ἐγράφη δὲ ψήφισμα μηδένα τῶν πολιτῶν ἐπιστολὴν παρὰ Δημητρίου κομίζειν. 

πεὶ δ' ἀκούσας ἐκεῖνος οὐκ ἤνεγκε μετρίως, ἀλλ' ἠγανάκτησε, δείσαντες αὖθις οὐ μόνον τὸ ψήφισμα καθεῖλον, ἀλλὰ καὶ τῶν εἰσηγησαμένων καὶ συνειπόντων  τοὺς μὲν ἀπέκτειναν, τοὺς δ' ἐφυγάδευσαν· ἔτι δὲ προσεψηφίσαντο, δεδόχθαι τῷ δήμῳ τῶν Ἀθηναίων, πᾶν ὅ τι ἂν ὁ βασιλεὺς Δημήτριος κελεύσῃ, τοῦτο καὶ πρὸς θεοὺς  ὅσιον καὶ πρὸς ἀνθρώπους εἶναι δίκαιον. Εἰπόντος δέ τινος τῶν καλῶν κἀγαθῶν μαίνεσθαι τὸν Στρατοκλέα τοιαῦτα γράφοντα, Δημοχάρης ὁ Λευκονοεὺς "μαίνοιτο  μέντἂν" εἶπεν "εἰ μὴ μαίνοιτο". Πολλὰ γὰρ ὁ Στρατοκλῆς ὠφελεῖτο διὰ τὴν κολακείαν. Ὁ δὲ Δημοχάρης ἐπὶ τούτῳ  διαβληθεὶς ἐφυγαδεύθη. Τοιαῦτα ἔπραττον Ἀθηναῖοι, φρουρᾶς ἀπηλλάχθαι καὶ τὴν ἐλευθερίαν ἔχειν δοκοῦντες.

25. Δημήτριος δὲ παρελθὼν εἰς Πελοπόννησον, οὐδενὸς ὑφισταμένου τῶν ἐναντίων, ἀλλὰ φευγόντων καὶ προϊεμένων τὰς πόλεις, προσηγάγετο τήν τε καλουμένην Ἀκτὴν καὶ Ἀρκαδίαν πλὴν Μαντινείας, καὶ Ἄργος καὶ Σικυῶνα καὶ Κόρινθον ἐλύσατο, τάλαντα δοὺς  ἑκατὸν τοῖς φρουροῦσιν. Ἐν Ἄργει μὲν οὖν τῆς τῶν Ἡραίων ἑορτῆς καθηκούσης ἀγωνοθετῶν καὶ συμπανηγυρίζων τοῖς Ἕλλησιν, ἔγημε τὴν Αἰακίδου θυγατέρα τοῦ Μολοττῶν βασιλέως, ἀδελφὴν δὲ Πύρρου, Δηιδάμειαν. Σικυωνίους δὲ φήσας παρὰ τὴν πόλιν οἰκεῖν τὴν πόλιν, ἔπεισεν οὗ νῦν οἰκοῦσι μετοικίσασθαι· τῷ δὲ τόπῳ καὶ τοὔνομα τὴν πόλιν συμμεταβαλοῦσαν ἀντὶ Σικυῶνος  Δημητριάδα προσηγόρευσεν.

ν δ' Ἰσθμῷ κοινοῦ συνεδρίου γενομένου καὶ πολλῶν ἀνθρώπων συνελθόντων, ἡγεμὼν ἀνηγορεύθη τῆς Ἑλλάδος ὡς πρότερον οἱ περὶ Φίλιππον  καὶ Ἀλέξανδρον· ὧν ἐκεῖνος οὐ παρὰ μικρὸν ἐνόμιζεν ἑαυτὸν εἶναι βελτίονα, τῇ τύχῃ τῇ παρούσῃ καὶ τῇ  δυνάμει τῶν πραγμάτων ἐπαιρόμενος. Ἀλέξανδρος γοῦν οὐδένα τῶν ἄλλων βασιλέων ἀπεστέρησε τῆς ὁμωνυμίας οὐδ' ἑαυτὸν ἀνεῖπε βασιλέων βασιλέα, καίτοι πολλοῖς  τὸ καλεῖσθαι καὶ εἶναι βασιλέας αὐτὸς δεδωκώς· ἐκεῖνος δὲ χλευάζων καὶ γελῶν τοὺς ἄλλον τινὰ πλὴν τοῦ πατρὸς καὶ αὐτοῦ βασιλέα προσαγορεύοντας, ἡδέως ἤκουε τῶν παρὰ πότον ἐπιχύσεις λαμβανόντων Δημητρίου βασιλέως, Σελεύκου δ' ἐλεφαντάρχου, Πτολεμαίου δὲ ναυάρχου, Λυσιμάχου δὲ γαζοφύλακος, Ἀγαθοκλέους δὲ τοῦ Σικελιώτου νησιάρχου. Τούτων δὲ πρὸς τοὺς βασιλεῖς ἐκφερομένων, οἱ μὲν ἄλλοι [βασιλεῖς] κατεγέλων, Λυσίμαχος δ' ἠγανάκτει μόνος εἰ σπάδοντα νομίζει Δημήτριος αὐτόν· ἐπιεικῶς γὰρ εἰώθεισαν εὐνούχους ἔχειν γαζοφύλακας.  ἦν δὲ καὶ πάντων ἀπεχθέστατος ὁ Λυσίμαχος αὐτῷ, καὶ λοιδορῶν εἰς τὸν ἔρωτα τῆς Λαμίας ἔλεγε νῦν πρῶτον ἑωρακέναι πόρνην προερχομένην ἐκ τραγικῆς σκηνῆς· ὁ δὲ Δημήτριος ἔφη τὴν ἑαυτοῦ πόρνην σωφρονεστέραν εἶναι τῆς ἐκείνου Πηνελόπης.

suite

Les Rhodiens, qu’il tenait assiégés depuis longtemps, ayant fait la paix avec lui, le prièrent de leur donner quelques-unes de ses machines, afin d’avoir dans leur ville un monument de sa puissance et de leur valeur. Or, Démétrius avait fait la guerre aux Rhodiens, parce qu’ils étaient alliés de Ptolémée. Pendant le siège de leur ville, il fit approcher des murailles la plus grande de ses hélépoles : elle avait une base carrée, et ses côtés, qui avaient chacun quarante-huit coudées de longueur sur soixante-six de hauteur, allaient en se rapprochant les uns des autres jusqu’au sommet ; l’intérieur était partagé en plusieurs étages, qui avaient chacun plusieurs chambres ; et le devant, qui faisait face à l’ennemi, était ouvert. Chaque étage avait une fenêtre d’où partaient des traits de toute espèce ; car la machine était remplie d’hommes valeureux qui savaient faire usage de toutes sortes d’armes. Dans sa marche elle ne branlait ni ne penchait d’aucun côté : ferme et droite sur sa base, toujours en équilibre, elle s’avançait avec une grande roideur et un mugissement effroyable ; elle offrait à l’œil un spectacle attachant, et imprimait «n même temps une vive frayeur dans l’âme. On apporta de Cypre à Démétrius, pour cette guerre, deux cuirasses de fer, du poids de quarante livres. Zoïle, l’artiste qui les avait faites, voulant montrer leur force et l’excellence de leur trempe, demanda qu’il fût lancé contre l’une d’elles, à la distance de vingt-six pas, un trait de batterie : l’épreuve fut faite, et ne laissa sur le fer aucune trace sensible : on n’y vit qu’une rayure presque imperceptible, comme aurait pu faire un stylet. Démétrius prit pour lui cette cuirasse, et donna l’autre à 249 Alcimus d’Épire, l’homme le plus fort et le plus belliqueux qui fût dans son armée. Alcimus portait une armure du poids de cent vingt livres, tandis que celle des autres n’en pesait que soixante. Il fut tué à Rhodes, comme il combattait près du théâtre.

Les Rhodiens se défendaient avec tant de courage que le siège n’avançait point ; néanmoins Démétrius s’opiniâtrait à le continuer, irrité qu’il était contre les Rhodiens, parce qu’ils avaient pris un vaisseau qui portait des lettres, des tapisseries et des vêtements que Phila, sa femme, lui faisait passer, et l’avaient envoyé à Ptolémée avec toute sa charge, n’imitant point en cela l’honnêteté des Athéniens, qui, ayant arrêté les courriers de Philippe, avec qui ils étaient en guerre, ouvrirent toutes les lettres qu’ils portaient, mais ne touchèrent point à celles d’Olympias, qu’ils renvoyèrent sans les avoir décachetées. Toutefois, Démétrius, malgré son ressentiment, ne saisit point, pour se venger des Rhodiens, une occasion qu’ils lui fournirent bientôt eux-mêmes. Protogène le Caunien peignait alors un trait de l’histoire d’Ialysus (22). L’ouvrage était sur le point d’être achevé, lorsque Démétrius se rendit maître du faubourg où travaillait Protogène, et emporta le tableau. Les Rhodiens lui envoyèrent sur-le-champ un héraut pour le supplier d’épargner un si bel ouvrage, et de ne point souffrir qu’il fût gâté. « Je brûlerais plutôt tous les portraits de mon père, répondit Démétrius, que de détruire ce chef-d’œuvre de l’art. » On dit que Protogène employa sept ans à faire ce tableau, et qu’Apelles fut tellement frappé, lorsqu’il le vit pour la première fois, qu’il demeura longtemps sans mot dire ; 250 qu’enfin, revenu de son étonnement, il s’écria : « Le beau travail ! l’admirable ouvrage ! il y manque pourtant cette grâce qui seule pourrait élever les tableaux de Protogène jusqu’aux cieux. » Ce tableau, porté depuis à Rome avec un grand nombre d’autres, périt dans un incendie.

Cependant les Rhodiens commençaient à se lasser de la guerre ; Démétrius, de son côté, ne cherchait qu’un prétexte pour la terminer, lorsque les Athéniens survinrent à propos, et firent conclure un traité (23), par lequel les Rhodiens s’engagèrent à former avec Antigonus et Démétrius une ligue offensive et défensive, dont Ptolémée fut excepté. Les Athéniens venaient appeler à leur secours Démétrius contre Cassandre, qui tenait leur ville assiégée. Démétrius mit à la voile, avec cent trente vaisseaux et une nombreuse infanterie, et chassa Cassandre de l’Attique ; il fit plus, il le poursuivit jusqu’aux Thermopyles, et mit son armée en déroute : Héraclée se rendit volontairement à Démétrius, et six mille Macédoniens passèrent de son côté. En retournant de cette expédition, Démétrius remit en liberté tous les Grecs en deçà des Thermopyles, fit alliance avec les Béotiens, et s’empara des forts de Phylé et de Panacte, deux boulevards de l’Attique : il chassa les garnisons que Cassandre y tenait, et rendit les places aux Athéniens. Les Athéniens, qui semblaient avoir épuisé toutes leurs ressources pour honorer Démétrius, trouvèrent encore moyen d’inventer de nouvelles adulations. Ils lui assignèrent pour résidence le derrière du Parthénon. Démétrius y logea ; et l’on disait que Minerve elle-même le recevait dans son temple. Pourtant c’était un hôte bien peu digne d’elle, et dont la conduite ne répondait guère au voisinage d’une vierge.

On conte qu’un jour Philippe, frère de Démétrius, se 251 trouvait logé dans une maison où il y avait trois jeunes femmes ; son père, qui en fut informé, ne lui en dit rien personnellement, mais, ayant fait venir le fourrier, il dit à cet homme en sa présence : « Ne donneras-tu pas à mon fils un logement moins étroit ? » Et Démétrius, qui devait respecter dans Minerve, sinon une déesse, au moins une sœur aînée, comme il voulait qu’on l’appelât, se livra à tant de débauches avec de jeunes garçons et des femmes de condition libre, et souilla de tant d’infamies la citadelle dans laquelle était le temple de la déesse, qu’au prix de ces turpitudes, ce lieu pouvait paraître pur, quand il s’y livrait à la dissolution seulement avec ses courtisanes Chrysis, Lamia, Démo et Anticyra. Mais, pour l’honneur de la ville, il ne convient pas de divulguer tous les désordres de Démétrius : toutefois, je ne dois point passer sous silence la sagesse et la vertu de Démoclès. Démoclès était un jeune garçon qui n’avait point encore atteint l’adolescence. Sa beauté, qu’annonçait son surnom, car on l’appelait le beau Démoclès, ne fut pas longtemps ignorée de Démétrius. Il le fit tenter, solliciter, effrayer même par ses émissaires ; mais rien ne put vaincre Démoclès. Pour se dérober à ses obsessions, Démoclès prit le parti d’abandonner le gymnase et tous les lieux d’exercices, et d’aller se baigner dans une étuve particulière. Démétrius, l’ayant épié, entra dans l’étuve comme Démoclès s’y trouvait seul. Le jeune garçon, se voyant sans secours et hors d’état de résister à Démétrius, découvre la chaudière du bain, et se jette dans l’eau bouillante, où il fut étouffé : mort bien affreuse sans doute, mais qui montre une vertu digne de son pays et de sa beauté ! Ce n’est point ainsi qu’en usa Cléénétus, fils de Cléomédon, qui pour obtenir la décharge d’une amende de cinquante talents (24), à laquelle son père avait été con- 252 damné, porta aux Athéniens des lettres de recommandation de Démétrius, qui non-seulement attestèrent son déshonneur, mais jetèrent le trouble dans la ville ; car le peuple, en faisant à Cléomédon la remise de l’amende, défendit par un décret à tout citoyen d’apporter dorénavant de pareilles lettres de la part de Démétrius.

Démétrius ne fut pas plutôt informé de ce décret, qu’il en fit éclater son ressentiment. Alors les Athéniens s’empressèrent de l’annuler ; bien plus, ils firent mourir ou condamnèrent au bannissement tous ceux qui l’avaient dressé ou conseillé ; ils firent même un autre décret portant qu’à l’avenir toutes les volontés de Démétrius seraient regardées comme saintes envers les dieux et justes à l’égard des hommes. A cette occasion, quelqu’un des plus gens de bien ayant dit que Stratoclès était fou de proposer de tels décrets : « Il serait vraiment fou, répondit Démocharès, du dème de Leuconia (25), s’il ne faisait ces folies. » Et en effet, Stratoclès tirait de grands avantages de ses flatteries. Démocharès, dénoncé pour ce mot, fut condamné au bannissement. Voilà où en étaient les Athéniens, qui se croyaient délivrés de toute garnison et remis en liberté.

Démétrius entra ensuite dans le Péloponnèse, où ses ennemis, loin de lui résister, fuyaient tous devant lui, et abandonnaient leurs villes. Il attira dans son parti la contrée appelée Acté (26), et toute l’Arcadie, à l’exception d’Argos et de Mantinée. Il délivra Sicyone et Corinthe de leurs garnisons, moyennant cent talents (27) qu’il donna aux soldats qui les composaient. Il se trouvait à Argos comme on y célébrait les fêtes de Junon : pour concourir à cette 253 solennité, il donna des jeux, dans lesquels il présida luii-même l’assemblée des Grecs. Il épousa, pendant la fête, Déidamie, fille d’Éacide, roi des Molosses, et sœur de Pyrrhus. Il persuada aux Sicyoniens d’abandonner leur ville, et d’en bâtir une autre dans le lieu où ils habitent maintenant : en changeant la situation de la ville, il en changea aussi le nom : il l’appela Démétriade.

Les États de la Grèce, assemblés dans le Péloponnèse avec un concours extraordinaire de tous les peuples, proclamèrent Démétrius chef de tous les Grecs, comme l’avaient été avant lui Philippe et Alexandre, à qui du reste Démétrius se croyait fort supérieur, enflé qu’il était de sa fortune et de sa puissance. Alexandre n’avait jamais dépouillé personne du titre de roi ; jamais non plus il n’avait pris pour lui-même celui de roi des rois ; mais Démétrius se moquait ouvertement de ceux qui donnaient à d’autres qu’à son père et à lui le nom de roi, et il aimait à voir ses flatteurs faire, à sa table, des libations à Démétrius, roi ; à Séleucus, capitaine des éléphants ; à Ptolémée, amiral ; à Lysimachus, gardien du trésor ; à Agathoclès le Sicilien, gouverneur des îles. Les autres rois ne faisaient que rire de ces plaisanteries ; mais Lysimachus était vivement piqué de ce que Démétrius le mettait au rang des eunuques ; car ce n’était guère qu’à des eunuques que les rois confiaient la garde de leurs trésors. Aussi haïssait-il mortellement Démétrius ; et, raillant sur sa passion pour Lamia, il disait un jour : « Jusqu’alors je n’avais jamais vu une courtisane jouer la tragédie (28). — Cette courtisane, répondit Démétrius, est plus sage que sa Pénélope. »

suite

 

(1) Le texte dit τοῦ αὐτοκράτορος.  Il est probable que Plutarque ne se sert ici de ce terme que faute d’un mot grec équivalent au latin triumvir. Du reste, le mot αὐτοκράτωρ désigne une autorité sans contrôle ; et rien ne bornait celle d’Octave, de Lépidus et d’Antoine.

(2) Voyez la Vie de Paul-Émile, dans le deuxième volume. Philippe avait fait empoisonner son fils Démétrius, sur les rapports de son autre fils Persée ; puis il était mort de chagrin après avoir reconnu l’innocence de Démétrius.

(3) Le royaume de Pont fut détruit à la mort de Mithridate VIII, qui périt victime de la haine de Galba.

(4) Sur l’action des deux principes d’Empédocle, νεκος et φιλία, voyez le premier livre de la Métaphysique d’Aristote.

(5) Ptolémée, fils de Lagus, le fondateur du royaume d’Egypte.

(6) Ville de la haute Phrygie.

(7) Séleucus Nicanor, le fondateur du royaume de Syrie.

(8) Environ trente millions de francs.

(9) Partie d’avril et de mai.

(10) Dans l’Achaïe, sur le golfe de Lépante.

(11) Voyez la Vie de Phocion dans le troisième volume, et celle de Démosthène dans le quatrième.

(12) Une des Sporades, près de Naxos. Clitus, amiral des Macédoniens pour Antipater, y avait vaincu la flotte athénienne, commandée par Éétion.

(13) Ce mot ne se trouve plus dans ce qui nous reste des pièces d’Aristophane.

(14) Poète de la nouvelle comédie

(15) Dans le vers d’Euripide, Phénic, 398, il y a δουλευτέον, et Antigonus dit γαμητέον.

(16) Il s’agit de Salamine en Cypre.

(17) Ces deux îles étaient renommées pour l’excellence de leurs vins.

(18) Aéropus II, qui s’était emparé du royaume de Macédoine en faisant périr son pupille Oreste. fils d’Archélaus II.

(19) Attalus III, fils d’Eumène II et de Stratonice.

(20) On se servait de cette plante pour empoisonner le fer des flèches.

(21) Ce mot signifie qui prennent les villes.

(22) C’était, suivant la tradition, un fils de Cercaphon, fils du Soleil et de la nymphe Rhode ; lui et ses deux frères, Lindus el Camirus, avaient régné dans l’île de Rhodes, et y avaient fondé chacun une ville de leur nom. Pline parle en détail du tableau de Protogène. Caunus, patrie de Protogène, était une ville de Carie.

(23) Diodore de Sicile attribue cette médiation aux Etoliens.

(24)  Environ trois cent mille francs de notre monnaie.

(25)  C’est le neveu de Démosthène, dont il a été question dans la Vie de Démosthène, à la fin.

(26) Ce mot signifie rivage de la mer. Il s’agit ici de la cote orientale du Péloponnèse.

(27) Environ six cent mille francs de notre monnaie.

(28) Les femmes ne montaient pas sur le théâtre.