Plutarque, traduit par Alexis Pierron

PLUTARQUE

LES VIES DES HOMMES ILLUSTRES.

TOME DEUXIÈME : VIE DE DÉMÉTRIUS.- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ partie I - partie II

Traduction française : ALEXIS PIERRON

autres traductions : Ricard

Vie de Démétrius (partie I)   vie d'Antoine

 

PLUTARQUE

 

IV

--------------------------------------------


Paris. — Imprimerie de Gustave GRATIOT, 30, rue Mazarine.

VIES

DES

 

HOMMES ILLUSTRESDE PLUTARQUE

 


TRADUCTION NOUVELLE

PAR ALEXIS PIERRON

PRÉCÉDÉE D’UNE NOTICE SUR PLUTARQUE PAR LE TRADUCTEUR

IVPARIS

CHARPENTIER, LIBRAIRE-ÉDITEUR,

19, Rue de Lille

 

----

1853PLUTARQUE

VIES PARALLÈLES, OU VIES COMPARÉES.

 

--------------------------------- 

226 DÉMÉTRIUS.

 

(De l’an 337 à l’an 283 avant J.-C.)

 

précédent

26. Τότε δ' οὖν ἀναζευγνύων εἰς τὰς Ἀθήνας ἔγραψεν, ὅτι βούλεται παραγενόμενος εὐθὺς μυηθῆναι καὶ τὴν τελετὴν ἅπασαν ἀπὸ τῶν μικρῶν ἄχρι τῶν ἐποπτικῶν  παραλαβεῖν. Τοῦτο δ' οὐ θεμιτὸν ἦν οὐδὲ γεγονὸς πρότερον, ἀλλὰ τὰ μικρὰ τοῦ Ἀνθεστηριῶνος ἐτελοῦντο, τὰ δὲ μεγάλα τοῦ Βοηδρομιῶνος· ἐπώπτευον δὲ τοὐλάχιστον  ἀπὸ τῶν μεγάλων ἐνιαυτὸν διαλείποντες. Ἀναγνωσθέντων δὲ τῶν γραμμάτων, μόνος ἐτόλμησεν ἀντειπεῖν Πυθόδωρος ὁ δᾳδοῦχος, ἐπέρανε δ' οὐδέν· ἀλλὰ Στρατοκλέους γνώμην εἰπόντος, Ἀνθεστηριῶνα τὸν Μουνυχιῶνα ψηφισαμένους καλεῖν καὶ νομίζειν, ἐτέλουν τῷ Δημητρίῳ τὰ πρὸς  Ἄγραν· καὶ μετὰ ταῦτα πάλιν ἐξ Ἀνθεστηριῶνος ὁ Μουνυχιὼν γενόμενος Βοηδρομιὼν ἐδέξατο τὴν λοιπὴν τελετήν, ἅμα καὶ τὴν ἐποπτείαν τοῦ Δημητρίου προσεπιλαβόντος. Διὸ καὶ Φιλιππίδης τὸν Στρατοκλέα λοιδορῶν ἐποίησεν·

τὸν ἐνιαυτὸν συντεμὼν εἰς μῆν' ἕνα,

καὶ περὶ τῆς ἐν τῷ Παρθενῶνι κατασκηνώσεως·

τὴν ἀκρόπολιν πανδοκεῖον ὑπολαβών,
καὶ τὰς ἑταίρας εἰσαγαγὼν τῇ παρθένῳ.

27. Πολλῶν δὲ γενομένων ἐν τῇ πόλει τότε πλημμελημάτων καὶ παρανομημάτων ἐκεῖνο μάλιστα λέγεται λυπῆσαι τοὺς Ἀθηναίους, ὅτι διακόσια καὶ πεντήκοντα τάλαντα πορίσαι ταχὺ καὶ δοῦναι προσταχθὲν αὐτοῖς, καὶ τῆς εἰσπράξεως συντόνου καὶ ἀπαραιτήτου γενομένης, ἰδὼν ἠθροισμένον τὸ ἀργύριον ἐκέλευσε Λαμίᾳ καὶ ταῖς  περὶ αὐτὴν ἑταίραις εἰς σμῆγμα δοθῆναι. Ἡ γὰρ αἰσχύνη τῆς ζημίας καὶ τὸ ῥῆμα τοῦ πράγματος μᾶλλον ἠνώχλησε τοὺς ἀνθρώπους. Ἔνιοι δὲ τοῦτο Θετταλοῖς, οὐκ Ἀθηναίοις,  ὑπ' αὐτοῦ συμβῆναι λέγουσι. Χωρὶς δὲ τούτων αὐτὴ καθ' ἑαυτὴν ἡ Λάμια τῷ βασιλεῖ παρασκευάζουσα δεῖπνον ἠργυρολόγησε πολλούς, καὶ τὸ δεῖπνον οὕτως ἤνθησε τῇ δόξῃ διὰ τὴν πολυτέλειαν, ὥσθ' ὑπὸ Λυγκέως τοῦ  Σαμίου συγγεγράφθαι. Διὸ καὶ τῶν κωμικῶν τις οὐ φαύλως τὴν Λάμιαν Ἑλέπολιν ἀληθῶς προσεῖπε. Δημοχάρης δ' ὁ Σόλιος τὸν Δημήτριον αὐτὸν ἐκάλει Μῦθον·  εἶναι γὰρ αὐτῷ καὶ Λάμιαν. Οὐ μόνον δὲ ταῖς γαμεταῖς, ἀλλὰ καὶ τοῖς φίλοις τοῦ Δημητρίου ζῆλον καὶ φθόνον  εὐημεροῦσα καὶ στεργομένη παρεῖχεν. Ἀφίκοντο γοῦν τινες παρ' αὐτοῦ κατὰ πρεσβείαν πρὸς Λυσίμαχον, οἷς ἐκεῖνος ἄγων σχολὴν ἐπέδειξεν ἔν τε τοῖς μηροῖς καὶ τοῖς βραχίοσιν ὠτειλὰς βαθείας ὀνύχων λεοντείων, καὶ διηγεῖτο τὴν γενομένην αὐτῷ μάχην πρὸς τὸ θηρίον,  ὑπ' Ἀλεξάνδρου συγκαθειρχθέντι τοῦ βασιλέως. Οἱ δὲ γελῶντες ἔφασαν καὶ τὸν αὑτῶν βασιλέα δεινοῦ θηρίου  δήγματα φέρειν ἐν τῷ τραχήλῳ, Λαμίας.

ν δὲ θαυμαστόν, ὅτι τῆς Φίλας ἐν ἀρχῇ τὸ μὴ καθ' ἡλικίαν δυσχεραίνων, ἥττητο τῆς Λαμίας καὶ τοσοῦτον ἤρα χρόνον ἤδη παρηκμακυίας. Δημὼ γοῦν ἡ ἐπικαλουμένη Μανία, παρὰ δεῖπνον αὐλούσης τῆς Λαμίας καὶ τοῦ Δημητρίου πυθομένου "τί σοι δοκεῖ;" "γραῦς" εἶπεν "ὦ βασιλεῦ." πάλιν δὲ τραγημάτων παρατεθέντων, κἀκείνου πρὸς αὐτὴν εἰπόντος· "ὁρᾷς ὅσα μοι Λάμια πέμπει;" "πλείονα" ἔφη "πεμφθήσεταί σοι παρὰ τῆς ἐμῆς μητρός, ἐὰν θέλῃς καὶ  μετ' αὐτῆς καθεύδειν." ἀπομνημονεύεται δὲ τῆς Λαμίας καὶ πρὸς τὴν λεγομένην Βοκχώρεως κρίσιν ἀντίρρησις.  ἐπεὶ γάρ τις ἐρῶν ἐν Αἰγύπτῳ τῆς ἑταίρας Θώνιδος ᾐτεῖτο συχνὸν χρυσίον, εἶτα κατὰ τοὺς ὕπνους δόξας αὐτῇ συγγενέσθαι τῆς ἐπιθυμίας ἐπαύσατο, δίκην ἔλαχεν  ἡ Θῶνις αὐτῷ τοῦ μισθώματος. Ἀκούσας δὲ τὸν λόγον ὁ Βόκχωρις ἐκέλευσε τὸν ἄνθρωπον ὅσον ᾐτήθη χρυσίον ἠριθμημένον ἐν τῷ ἀγγείῳ διαφέρειν δεῦρο κἀκεῖσε τῇ χειρί, τὴν δ' ἑταίραν ἔχεσθαι τῆς σκιᾶς, ὡς τὴν δόξαν  τῆς ἀληθείας σκιὰν οὖσαν. Οὐκ ᾤετο ταύτην εἶναι τὴν κρίσιν ἡ Λάμια δικαίαν· οὐ γὰρ ἀπέλυσεν ἡ σκιὰ τῆς ἐπιθυμίας τοῦ ἀργυρίου τὴν ἑταίραν, τὸ δ' ὄναρ ἔπαυσεν ἐρῶντα τὸν νεανίσκον. Ταῦτα μὲν οὖν περὶ Λαμίας.

28. Τὴν δὲ διήγησιν ὥσπερ ἐκ κωμικῆς σκηνῆς πάλιν εἰς τραγικὴν μετάγουσιν αἱ τύχαι καὶ αἱ πράξεις τοῦ  ἀνδρὸς ὃν διηγούμεθα. Τῶν γὰρ ἄλλων βασιλέων ἁπάντων συνισταμένων ἐπὶ τὸν Ἀντίγονον καὶ συμφερόντων εἰς ταὐτὸ τὰς δυνάμεις, ἀπῆρεν ὁ Δημήτριος ἐκ τῆς Ἑλλάδος, καὶ τῷ πατρὶ συμμείξας φιλοτιμουμένῳ παρ' ἡλικίαν  πρὸς τὸν πόλεμον, ἔτι μᾶλλον αὐτὸς ἐπερρώσθη. Καίτοι δοκεῖ γ' Ἀντίγονος, εἰ μικρῶν τινων ὑφεῖτο καὶ τῆς ἄγαν φιλαρχίας ἐχάλασε, μέχρι παντὸς ἂν αὑτῷ διαφυλάξαι  κἀκείνῳ καταλιπεῖν τὸ πρῶτον εἶναι. Φύσει δὲ βαρὺς ὢν καὶ ὑπερόπτης καὶ τοῖς λόγοις οὐχ ἧττον ἢ τοῖς πράγμασι τραχύς, πολλοὺς καὶ νέους καὶ δυνατοὺς ἄνδρας ἐξηγρίαινε  καὶ παρώξυνε· καὶ τήν γε τότε σύστασιν καὶ κοινωνίαν αὐτῶν ἔλεγεν ὥσπερ ὀρνίθων σπερμολόγων συνδρομὴν  ἑνὶ λίθῳ καὶ ψόφῳ συνδιαταράξειν. ἦγε δὲ πεζοὺς μὲν ἑπτακισμυρίων πλείους, ἱππεῖς δὲ μυρίους, ἐλέφαντας δ' ἑβδομήκοντα πέντε,

τῶν ἐναντίων ἐχόντων πεζοὺς μὲν ἑξακισμυρίους καὶ τετρακισχιλίους, ἱππεῖς δὲ πεντακοσίοις τῶν ἐκείνου πλείονας, ἐλέφαντας δὲ τετρακοσίους, ἅρματα δ' ἑκατὸν εἴκοσι. Γενομένῳ δ' ἐγγὺς αὐτῶν τροπὴν ἔσχεν ἡ διάνοια τῆς ἐλπίδος μᾶλλον ἢ τῆς  γνώμης. Ὑψηλὸς γὰρ εἶναι καὶ γαῦρος εἰωθὼς ἐν τοῖς ἀγῶσι, καὶ χρώμενος φωνῇ τε μεγάλῃ καὶ λόγοις σοβαροῖς, πολλάκις δὲ καὶ τῷ παρασκῶψαί τι καὶ γελοῖον εἰπεῖν τῶν πολεμίων ἐν χερσὶν ὄντων ἐπιδειξάμενος εὐστάθειαν καὶ καταφρόνησιν, τότε σύννους ἑωρᾶτο καὶ σιωπηλὸς τὰ πολλά, καὶ τὸν υἱὸν ἀπέδειξε τῷ πλήθει καὶ συνέστησε  διάδοχον. Ὃ δὲ μάλιστα πάντες ἐθαύμασαν, ἐν τῇ σκηνῇ μόνος διελέχθη πρὸς αὐτόν, οὐκ εἰθισμένος ἔχειν οὐδὲ πρὸς ἐκεῖνον ἀπορρήτους κοινολογίας, ἀλλ' ἴδιος ὢν γνώμῃ, εἶτα προστάττων φανερῶς καὶ χρώμενος οἷς βουλεύσαιτο καθ' ἑαυτόν. Λέγεται γοῦν μειράκιον ἔτι ὄντα τὸν Δημήτριον αὐτοῦ πυθέσθαι, πότε μέλλουσιν ἀναζευγνύειν· τὸν δ' εἰπεῖν πρὸς ὀργήν· "ἀγωνιᾷς μὴ μόνος σὺ τῆς σάλπιγγος οὐκ ἀκούσῃς;" 29. Τότε μέντοι καὶ σημεῖα μοχθηρὰ κατεδουλοῦτο τὴν  γνώμην αὐτῶν. Δημήτριος μὲν γὰρ ἔδοξε κατὰ τοὺς ὕπνους Ἀλέξανδρον ὡπλισμένον λαμπρῶς ἐρωτᾶν, ὁποῖόν τι σύνθημα διδόναι πρὸς τὴν μάχην μέλλουσιν· αὐτοῦ δὲ φήσαντος "Δία καὶ Νίκην", "ἄπειμι τοίνυν" φάναι "πρὸς τοὺς ἐναντίους· ἐκεῖνοι γάρ με παραλαμβάνουσιν."  Ἀντίγονος δὲ παραταττομένης ἤδη τῆς φάλαγγος ἐξιὼν προσέπταισεν, ὥστε πεσεῖν ὅλος ἐπὶ στόμα καὶ διατεθῆναι χαλεπῶς·

ἀναστὰς δὲ καὶ τὰς χεῖρας ἀνατείνας πρὸς τὸν οὐρανόν, ᾐτήσατο νίκην παρὰ τῶν θεῶν ἢ θάνατον ἀναίσθητον πρὸ τῆς ἥττης. Γενομένης δὲ τῆς μάχης ἐν χερσί, Δημήτριος ἔχων τοὺς πλείστους καὶ κρατίστους τῶν ἱππέων Ἀντιόχῳ τῷ Σελεύκου συνέπεσε, καὶ μέχρι τροπῆς τῶν πολεμίων λαμπρῶς ἀγωνισάμενος, ἐν τῇ διώξει σοβαρᾷ καὶ φιλοτίμῳ παρὰ καιρὸν γενομένῃ τὴν νίκην  διέφθειρεν. Αὐτὸς μὲν γὰρ οὐκ ἔσχε πάλιν ἀναστρέψας συμμεῖξαι τοῖς πεζοῖς, τῶν ἐλεφάντων ἐν μέσῳ γενομένων, τὴν δὲ φάλαγγα γυμνὴν ἱππέων κατιδόντες οἱ περὶ Σέλευκον οὐκ ἐνέβαλον μέν, ὡς δ' ἐμβαλοῦντες ἐφόβουν  καὶ περιήλαυνον, μεταβάλλεσθαι διδόντες αὐτοῖς. Ὃ καὶ συνέβη· πολὺ γὰρ μέρος ἀπορραγὲν ἑκουσίως μετεχώρησε  πρὸς ἐκείνους, τὸ δὲ λοιπὸν ἐτράπη. Φερομένων δὲ πολλῶν ἐπὶ τὸν Ἀντίγονον, καί τινος τῶν περὶ αὐτὸν εἰπόντος· "ἐπὶ σὲ οὗτοι βασιλεῦ" "τίνα γάρ" εἶπε "<πλὴν> ἐμοῦ σκοπὸν ἔχουσιν; ἀλλὰ Δημήτριος ἀφίξεται βοηθῶν."  καὶ τοῦτο μέχρι παντὸς ἐλπίζων καὶ περισκοπῶν τὸν υἱόν, ἅμα πολλῶν ἀκοντισμάτων εἰς αὐτὸν ἀφεθέντων ἔπεσε, καὶ τῶν ἄλλων ἀπολιπόντων ὀπαδῶν καὶ φίλων μόνος παρέμεινε τῷ νεκρῷ Θώραξ ὁ Λαρισσαῖος. 30. Οὕτω δὲ κριθείσης τῆς μάχης, οἱ μὲν νενικηκότες βασιλεῖς τὴν ὑπ' Ἀντιγόνῳ καὶ Δημητρίῳ πᾶσαν ἀρχὴν ὥσπερ μέγα σῶμα κατακόπτοντες ἐλάμβανον μερίδας, καὶ προσδιενείμαντο τὰς ἐκείνων ἐπαρχίας αἷς εἶχον αὐτοὶ  πρότερον.

Δημήτριος δὲ μετὰ πεντακισχιλίων πεζῶν καὶ τετρακισχιλίων ἱππέων φεύγων καὶ συντόνως ἐλάσας εἰς Ἔφεσον, οἰομένων ἁπάντων ἀποροῦντα χρημάτων αὐτὸν οὐκ ἀφέξεσθαι τοῦ ἱεροῦ, φοβηθεὶς τοὺς στρατιώτας μὴ τοῦτο ποιήσωσιν, ἀνέστη διὰ ταχέων καὶ τὸν πλοῦν ἐπὶ τῆς Ἑλλάδος ἐποιεῖτο, τῶν λοιπῶν ἐλπίδων ἐν Ἀθηναίοις  ἔχων τὰς μεγίστας. Καὶ γὰρ καὶ ναῦς ἐκεῖ καὶ χρήματα καὶ γυναῖκα Δηιδάμειαν ἐτύγχανε καταλελοιπώς, καὶ βεβαιοτέραν οὐκ ἐνόμιζε καταφυγὴν εἶναι τοῖς πράγμασι  τῆς Ἀθηναίων εὐνοίας. Ὅθεν ἐπεὶ γενομένῳ περὶ τὰς Κυκλάδας αὐτῷ πρέσβεις Ἀθηναίων ἀπήντησαν, ἀπέχεσθαι τῆς πόλεως παρακαλοῦντες, ὡς ἐψηφισμένου τοῦ δήμου μηδένα δέχεσθαι τῇ πόλει τῶν βασιλέων, τὴν δὲ Δηιδάμειαν εἰς Μέγαρα ἐξέπεμψαν μετὰ τιμῆς καὶ πομπῆς πρεπούσης, τοῦ καθεστηκότος ἐξέστη δι' ὀργὴν [αὐτοῦ], καίπερ ἐνηνοχὼς ῥᾷστα τὴν ἄλλην ἀτυχίαν καὶ γεγονὼς ἐν τοιαύτῃ μεταβολῇ πραγμάτων οὐ ταπεινὸς  οὐδ' ἀγεννής. Ἀλλὰ τὸ παρ' ἐλπίδα διεψεῦσθαι τῶν Ἀθηναίων, καὶ τὴν δοκοῦσαν εὔνοιαν ἐξεληλέγχθαι τοῖς πράγμασι κενὴν καὶ πεπλασμένην οὖσαν, ὀδυνηρὸν ἦν αὐτῷ.  τὸ γὰρ φαυλότατον ὡς ἔοικεν εὐνοίας ὄχλων βασιλεῦσι καὶ δυνάσταις τεκμήριόν ἐστιν ὑπερβολὴ τιμῶν, ἧς ἐν τῇ προαιρέσει τῶν ἀποδιδόντων ἐχούσης τὸ καλὸν ἀφαιρεῖ τὴν πίστιν ὁ φόβος· τὰ γὰρ αὐτὰ καὶ δεδιότες ψηφίζονται καὶ φιλοῦντες. Διόπερ οἱ νοῦν ἔχοντες οὐκ εἰς ἀνδριάντας οὐδὲ γραφὰς οὐδ' ἀποθεώσεις, ἀλλὰ μᾶλλον εἰς τὰ ἔργα καὶ τὰς πράξεις τὰς ἑαυτῶν ἀποβλέποντες, ἢ πιστεύουσιν ὡς τιμαῖς, ἢ ἀπιστοῦσιν ὡς ἀνάγκαις·  ὡς οἵ γε δῆμοι πολλάκις ἐν αὐταῖς μάλιστα ταῖς τιμαῖς μισοῦσι τοὺς ἀμέτρως καὶ ὑπερόγκως καὶ παρ' ἀκόντων λαμβάνοντας.

 

précédent

En quittant le Péloponnèse pour retourner à Athènes, il écrivit aux Athéniens qu’il voulait, à son arrivée dans leur ville, être initié en même temps aux grands et aux 254 petits mystères, et passer sans aucun intervalle de la première initiation à l'époptée (29), ce qui n'était pas permis et ne s’était jamais fait ; car les petits mystères se célébraient au mois Anthestérion (30) et les grands au mois Boëdroiriion (31) ; et il fallait au moins un an d’intervalle entre les deux initiations. Quand on lut dans l’assemblée du peuple les lettres de Démétrius, Pythodore, le porte-flambeau, fut le seul qui osa s’opposer à sa demande ; mais ce fut en vain ; car, sur la proposition de Stratoclès, on ordonna que le mois Munychion (32), où l’on était alors, serait nommé et réputé Anthestérion. Par ce moyen, ils firent d’abord la première initiation de Démétrius à Agra ; puis, changeant une seconde fois ce même Munychion, qui était devenu Anthestérion, en Boëdromion, ils firent les autres cérémonies de l’initiation, et Démétrius passa à l’époptée. A ce sujet, Philippide, dans une de ses pièces, critiquant Stratoclès, le caractérise :

Celui qui a mis l’année en abrégé dans un mois.

Et, à propos du séjour de Démétrius dans le Parthénon :

Celui qui a pris l’Acropole pour une hôtellerie,
Et qui a introduit des courtisanes dans la demeure de la vierge.

De tous les abus qui furent alors commis à Athènes et contre les coutumes et contre les lois, celui qui affligea le plus les Athéniens, ce fut Tordre que leur donna Démétrius de fournir, sans délai, la somme de deux cent cinquante talents (33) : la levée de cette contribution se fit sur-le-champ sans la moindre remise ; et, quand tout cet 255 argent fut ramassé, Démétrius le fit porter à Lamia et à ses autres courtisanes, afin qu’elles en achetassent du savon pour leur toilette. La honte d’un pareil emploi fut plus sensible aux Athéniens que la perte de l’argent ; et le mot les offensa plus que la chose même. Toutefois, quelques-uns prétendent que ce ne fut point aux Athéniens, mais aux Thessaliens, que Démétrius fit cet affront. Ce ne fut pas tout encore : Lamia, voulant donner en particulier un festin à Démétrius, mit à contribution un grand nombre de personnes ; et ce repas fut si renommé par son extrême magnificence, que Lyncée de Samos (34) en a laissé une description détaillée. Aussi un poëte comique de ce temps-là dit-il, avec non moins de finesse que de vérité, que Lamia était une hélépole (35). Démocharès de Soli appelait Démétrius Mythos, parce qu’il avait toujours avec lui sa Lamia (36). Le grand crédit de cette courtisane, et la passion avec laquelle Démétrius l’aimait, excitaient contre elle la jalousie et la haine, non-seulement des femmes légitimes de Démétrius, mais encore de ses amis. Il avait envoyé des ambassadeurs à Lysimachus. Un jour Lysimachus, conversant avec eux dans un moment de loisir, leur montra sur ses bras et sur ses cuisses les cicatrices profondes des griffes d’un lion, et leur raconta comment Alexandre l’avait forcé de combattre contre cet animal, enfermé avec lui dans une arène. A ce récit, les ambassadeurs se prirent à rire, et dirent à Lysimachus : « Démétrius porte au cou 256 les cicatrices d’une bête plus furieuse encore, d’une Lamia. »

Du reste, c’est chose fort étonnante que Démétrius, qui avait témoigné tant de répugnance à épouser Phila, à cause de la disproportion de l’âge, ait conservé pendant si longtemps la plus vive passion pour Lamia, qui était déjà fanée. Aussi la courtisane Démo, surnommée Mania (37), à qui Démétrius demandait, dans un souper où Lamia venait de jouer de la flûte, ce qu’elle en pensait, lui répondit : « Elle est vieille. » A un autre souper, comme on avait servi de fort beaux fruits : « Vois-tu, dit Démétrius à Démo, tous les beaux fruits que Lamia m’envoie ? — Si tu voulais coucher avec ma mère, répondit la courtisane, elle t’en enverrait bien davantage encore. » On cite le sentiment de Lamia sur le jugement si célèbre de Bocchoris. Un Égyptien était devenu amoureux de la courtisane Thonis ; mais Thonis lui demandait une somme d’argent considérable. Enfin il crut en songe avoir commerce avec elle, et tous ses désirs s’en éteignirent. Mais Thonis le fit appeler en justice, pour avoir à lui payer la somme demandée. Bocchoris, informé de cette affaire, ordonna que l’Égyptien porterait au tribunal toute la somme dans un bassin ; et que là, il le ferait passer et repasser devant la courtisane, afin qu’elle jouît de l’ombre de l’argent, parce que, disait-il, l’opinion est l’ombre de la vérité. Mais Lamia ne trouvait pas ce jugement équitable. « L’ombre de l’argent, disait-elle, n’éteignit point le désir de Thonis, au lieu que le songe amortit celui de l’Égyptien. » Mais c’en est assez sur Lamia.

Maintenant, la fortune de celui dont nous écrivons la vie va éprouver une suite de revers qui rendront la scène tragique de comique qu’elle était. Les autres rois s’étant 257 ligués contre Antigonus, et ayant réuni toutes leurs forces, Démétrius, sur cette nouvelle, quitta la Grèce, et alla joindre son père. Il lui trouva, pour cette guerre, une ardeur bien au-dessus de son âge ; et la sienne en reçut un nouvel essor. Toutefois, il me semble que, si Antigonus eût voulu se relâcher tant soit peu de ses prétentions, et ne pas affecter une sorte de supériorité sur les autres princes, il aurait conservé pour lui-même pendant sa vie, et laissé à son fils après sa mort, la prééminence sur tous les rois ; mais, naturellement fier et présomptueux, et aussi dur dans ses paroles que dans sa conduite, il aigrit, il irrita contre lui des rois dont la jeunesse, le nombre et la puissance n’étaient pas à dédaigner. Il ne craignait pas de dire qu’il disperserait cette ligue et cette association de rois aussi facilement que l’on écarte et dissipe avec une pierre ou le moindre bruit une volée d’oiseaux qui se sont abattus dans un champ pour y chercher leur pâture. Il avait sous ses ordres plus de soixante-dix mille hommes de pied, dix mille chevaux, et soixante-quinze éléphants. L’armée des alliés était de soixante quatre mille hommes d’infanterie, dix mille cinq cents chevaux, quatre cents éléphants, et cent vingt chars de guerre.

Quand les deux armées furent en présence, on aperçut dans Antigonus un changement qui semblait porter plus sur ses espérances que sur ses résolutions. Toujours fier et plein d’audace dans les combats, ayant la parole haute, tenant des discours arrogants, et souvent même disant des mots plaisants et railleurs, qui témoignaient de sa présomption et de son mépris pour l’ennemi, on le voyait alors pensif et taciturne : il présentait son fils aux troupes, et le leur recommandait comme son successeur. Mais, ce qui étonna bien davantage encore, ce fut de voir qu’il s’entretenait seul avec Démétrius dans sa tente ; car il n’avait pas l’habitude de communiquer ses secrets même à son fils : il délibérait en lui-même, puis il or- 258 donnait publiquement et faisait exécuter ce qu’il avait arrêté dans sa pensée. On conte, à ce propos, que Démétrius, étant encore fort jeune, lui demanda un jour quand est-ce qu’on décamperait. « Crains-tu, répondit Antigonus en colère, d’être le seul qui n’entende pas la trompette ? » Il est vrai qu’il parut alors plusieurs signes sinistres qui abattirent leur courage. Démétrius eut un songe où il lui sembla qu’Alexandre, couvert d’armes éclatantes, se présentait à lui, et lui demandait quel mot il donnerait pour la bataille : « Jupiter et la Victoire, » avait-il répondu. « Je passe donc du côté des ennemis, repartit Alexandre ; car ce sont eux qui me recevront. » Antigonus, après que son armée fut rangée en bataille, étant sorti de sa tente, fit un faux pas, tomba sur le visage, et se fit une blessure considérable ; puis, s’étant relevé, il tendit les mains vers le ciel, et pria les dieux de lui donner la victoire, ou une mort prompte avant sa défaite.

Quand les deux armées furent aux mains, Démétrius, à la tête de sa cavalerie d’élite, fondit sur Antiochus, fils de Séleucus, et combattit avec tant de vigueur, qu’il rompit les ennemis et les mit en fuite ; mais, par une vaine ambition, s’étant acharné à les poursuivre, il perdit tout le fruit de sa victoire ; car, lorsqu’il revint de cette chasse, il ne lui fut plus possible de joindre son infanterie, les éléphants des ennemis ayant pris la place entre deux. Séleucus, qui vit le corps de bataille d’Antigonus dégarni de sa cavalerie, ne le chargea point ; mais il le tournait continuellement, comme prêt à l’attaquer, voulant l’effrayer et donner le temps aux soldats de passer de son côté : ce qui arriva en effet. La plus grande partie de cette infanterie se détacha du corps de bataille, et alla volontairement se rendre à Séleucus ; le reste prit la fuite. Au même instant, un gros de fantassins fondit sur Antigonus ; et, comme quelques-uns de ceux qui l’entouraient l’avertissaient de se tenir en garde, parce que 259 ces gens-là venaient sur lui : « Je vois bien que c’est à moi qu’ils en veulent, répondit Antigonus ; mais mon fils va venir à mon secours. » Il conserva jusqu’à la fin cette espérance, et chercha des yeux son fils jusqu’à ce que, accablé d’une grêle de traits, il fut renversé par terre. Tous ceux de sa maison et ses amis même l’abandonnèrent ; Thorax de Larisse resta seul auprès de son corps. La bataille ainsi terminée, les rois vainqueurs dépecèrent, comme ils eussent fait d’un vaste corps, l’empire d’Antigonus et de Démétrius, et en prirent chacun sa part, puis ils firent un nouveau partage de leurs anciens États.

Cependant Démétrius, fuyant avec cinq mille hommes de pied et quatre mille chevaux, poussa tout d’une traite jusqu’à Éphèse. Là, tout le monde s’attendait à le voir, dans la disette d’argent où il se trouvait, violer le trésor du temple ; mais il n’en fit rien ; et, craignant lui-même que ses soldats ne se portassent à cette extrémité, il sortit promptement de la ville, et s’embarqua pour la Grèce. Il avait mis dans les Athéniens sa plus grande espérance ; car, outre qu’il avait laissé entre leurs mains ses vaisseaux, son argent, et sa femme Déidamie, il ne croyait pas avoir de ressource plus sûre que l’affection de ce peuple. Mais, comme il cinglait à pleines voiles vers Athènes, il rencontra, à la hauteur des Cyclades, des députés athéniens qui venaient au-devant de lui pour le prier de s’éloigner de leur ville, parce que le peuple avait décrété qu’on n’y recevrait aucun des rois, et pour lui apprendre qu’on avait envoyé à Mégare sa femme Déidamie, avec la suite et les honneurs dus à son rang. A cette nouvelle, Démétrius entra dans une telle colère, qu’il ne se maîtrisa plus : il avait jusque-là supporté ses malheurs avec beaucoup de résignation, et n’avait montré, dans un si grand revers, ni découragement ni faiblesse ; mais, de se voir ainsi trompé par les Athéniens, 260 contre son espérance, et d’éprouver que l’affection qu’ils lui avaient témoignée n’était que fausse et simulée, c’était pour lui une amère douleur. Preuve évidente que la marque la moins sûre de l’attachement des peuples pour les rois, ce sont les honneurs excessifs qu’ils leur décernent ; car ces honneurs n’ont de prix que dans la volonté de ceux qui les rendent ; et la crainte dont ils sont souvent prévenus doit rendre leurs hommages fort suspects, attendu que la crainte aussi bien que l’amour peut inspirer ces résolutions. Aussi, les princes qui ont du sens ne s’arrêtent-ils ni aux statues, ni aux portraits, ni aux apothéoses dont on les honore ; mais ils regardent à leurs propres actions ; et, d’après le témoignage qu’elles leur rendent, ils jugent si ces honneurs sont dictés par une affection sincère ou arrachés par la contrainte ; car il arrive souvent que les rois à qui l’on défère ces honneurs outrés, qu’ils savent bien ne devoir qu’à la force, sont ceux que haïssent le plus les peuples.

 

31. Ὁ γοῦν Δημήτριος τότε δεινὰ μὲν ἡγούμενος πάσχειν, ἀδύνατος δ' ὢν ἀμύνασθαι, προσέπεμψε τοῖς Ἀθηναίοις ἐγκαλῶν μετρίως, ἀξιῶν δὲ τὰς ναῦς ἀπολαβεῖν,  ἐν αἷς ἦν καὶ ἡ τρισκαιδεκήρης. Κομισάμενος δὲ παρέπλευσεν εἰς Ἰσθμόν, καὶ τῶν πραγμάτων αὐτῷ κακῶς ἐχόντων -- ἐξέπιπτον γὰρ ἑκασταχόθεν αἱ φρουραὶ καὶ πάντα μεθίστατο πρὸς τοὺς πολεμίους -- , ἀπολιπὼν ἐπὶ τῆς Ἑλλάδος Πύρρον, αὐτὸς ἄρας ἐπὶ τὴν Χερρόνησον  ἔπλευσε, καὶ κακῶς ἅμα ποιῶν Λυσίμαχον, ὠφέλει καὶ συνεῖχε τὴν περὶ αὑτὸν δύναμιν, ἀρχομένην ἀναλαμβάνειν  καὶ γίνεσθαι πάλιν οὐκ εὐκαταφρόνητον. Ὁ δὲ Λυσίμαχος ὑπὸ τῶν ἄλλων βασιλέων ἠμελεῖτο, μηδὲν ἐπιεικέστερος ἐκείνου δοκῶν εἶναι, τῷ <δὲ> μᾶλλον ἰσχύειν καὶ φοβερώτερος.
 Οὐ πολλῷ δ' ὕστερον Σέλευκος ἐμνᾶτο πέμπων τὴν Δημητρίου καὶ Φίλας θυγατέρα Στρατονίκην, ἔχων μὲν ἐξ Ἀπάμας τῆς Περσίδος υἱὸν Ἀντίοχον, οἰόμενος δὲ τὰ πράγματα καὶ διαδόχοις ἀρκεῖν πλείοσι καὶ δεῖσθαι τῆς πρὸς ἐκεῖνον οἰκειότητος, ἐπεὶ καὶ Λυσίμαχον ἑώρα τῶν Πτολεμαίου θυγατέρων τὴν μὲν ἑαυτῷ, τὴν δ' Ἀγαθοκλεῖ  τῷ υἱῷ λαμβάνοντα. Δημητρίῳ δ' ἦν ἀνέλπιστος εὐτυχία κηδεῦσαι Σελεύκῳ, καὶ τὴν κόρην ἀναλαβὼν ἔπλει ταῖς ναυσὶ πάσαις εἰς Συρίαν, τῇ τ' ἄλλῃ γῇ προσέχων ἀναγκαίως καὶ τῆς Κιλικίας ἁπτόμενος, ἣν Πλείσταρχος εἶχε, μετὰ τὴν πρὸς Ἀντίγονον μάχην ἐξαίρετον αὐτῷ δοθεῖσαν ὑπὸ τῶν βασιλέων· ἦν δὲ Κασσάνδρου Πλείσταρχος  ἀδελφός. Ἀδικεῖσθαι δὲ τὴν χώραν αὑτοῦ νομίζων ὑπὸ Δημητρίου κατὰ τὰς ἀποβάσεις καὶ μέμψασθαι βουλόμενος τὸν Σέλευκον, ὅτι τῷ κοινῷ διαλλάττεται πολεμίῳ δίχα τῶν ἄλλων βασιλέων, ἀνέβη πρὸς αὐτόν.

32. Αἰσθόμενος δὲ τοῦτο Δημήτριος ὥρμησεν ἀπὸ θαλάσσης ἐπὶ Κυΐνδων, καὶ τῶν χρημάτων εὑρὼν ἔτι λοιπὰ χίλια καὶ διακόσια τάλαντα, ταῦτα συσκευασάμενος  καὶ φθάσας ἐμβαλέσθαι διὰ ταχέων ἀνήχθη. Καὶ παρούσης ἤδη Φίλας τῆς γυναικὸς αὐτῷ περὶ Ῥωσσὸν ἀπήντησε Σέλευκος, καὶ τὴν ἔντευξιν εὐθὺς ἄδολον καὶ ἀνύποπτον καὶ βασιλικὴν ἐποιοῦντο, πρότερον μὲν Σέλευκος ἑστιάσας ἐπὶ σκηνῆς ἐν τῷ στρατοπέδῳ Δημήτριον, αὖθις δὲ  Δημήτριος ἐκεῖνον ἐν τῇ τρισκαιδεκήρει δεξάμενος. ἦσαν δὲ καὶ σχολαὶ καὶ κοινολογίαι καὶ συνδιημερεύσεις ἀφρούρων καὶ ἀνόπλων, ἄχρι οὗ Σέλευκος τὴν Στρατονίκην ἀναλαβὼν λαμπρῶς εἰς Ἀντιόχειαν ἀνέβη.  Δημήτριος δὲ Κιλικίαν κατέσχε, καὶ Φίλαν τὴν γυναῖκα πρὸς Κάσσανδρον ἔπεμψε τὸν ἀδελφόν, ἀπολυσομένην τὰς Πλειστάρχου κατηγορίας. Ἐν δὲ τούτῳ Δηιδάμεια πλεύσασα πρὸς αὐτὸν ἀπὸ τῆς Ἑλλάδος καὶ συγγενομένη χρόνον οὐ πολύν, ἐξ ἀρρωστίας τινὸς  ἐτελεύτησε. Γενομένης δ' <αὐτῷ> πρὸς Πτολεμαῖον διὰ Σελεύκου φιλίας [αὐτῷ], ὡμολογήθη Πτολεμαΐδα τὴν  Πτολεμαίου θυγατέρα λαβεῖν αὐτὸν γυναῖκα. Καὶ ταῦτα μὲν ἀστεῖα τοῦ Σελεύκου. Κιλικίαν δ' ἀξιῶν χρήματα λαβόντα παραδοῦναι Δημήτριον, ὡς <δ'> οὐκ ἔπειθε Σιδῶνα καὶ Τύρον ἀπαιτῶν πρὸς ὀργήν, ἐδόκει βίαιος εἶναι καὶ δεινὰ ποιεῖν, εἰ τὴν ἀπ' Ἰνδῶν ἄχρι τῆς κατὰ Συρίαν θαλάσσης ἅπασαν ὑφ' αὑτῷ πεποιημένος, οὕτως ἐνδεής ἐστιν ἔτι πραγμάτων καὶ πτωχός, ὡς ὑπὲρ δυεῖν πόλεων ἄνδρα κηδεστὴν καὶ μεταβολῇ τύχης κεχρημένον  ἐλαύνειν, λαμπρὰν τῷ Πλάτωνι μαρτυρίαν διδούς, διακελευομένῳ μὴ τὴν οὐσίαν πλείω, τὴν δ' ἀπληστίαν ποιεῖν ἐλάσσω τόν γε βουλόμενον ὡς ἀληθῶς εἶναι πλούσιον, ὡς ὅ γε μὴ παύων φιλοπλουτίαν [οὗτος] οὔτε πενίας οὔτ' ἀπορίας ἀπήλλακται.

33. Οὐ μὴν ὑπέπτηξε Δημήτριος, ἀλλὰ φήσας οὐδ' ἂν μυρίας ἡττηθῇ μάχας ἄλλας ἐν Ἴψῳ γαμβρὸν ἀγαπήσειν ἐπὶ μισθῷ Σέλευκον, τὰς μὲν πόλεις ἐκρατύνατο φρουραῖς, αὐτὸς δὲ πυθόμενος Λαχάρη στασιάζουσιν Ἀθηναίοις ἐπιθέμενον τυραννεῖν, ἤλπιζε ῥᾳδίως ἐπιφανεὶς λήψεσθαι τὴν πόλιν. Καὶ τὸ μὲν πέλαγος ἀσφαλῶς διεπεραιώθη μεγάλῳ στόλῳ, παρὰ δὲ τὴν Ἀττικὴν παραπλέων ἐχειμάσθη, καὶ τὰς πλείστας ἀπέβαλε τῶν νεῶν, καὶ συνδιεφθάρη πλῆθος ἀνθρώπων οὐκ ὀλίγον.  αὐτὸς δὲ σωθεὶς ἥψατο μέν τινος πολέμου πρὸς τοὺς Ἀθηναίους, ὡς δ' οὐδὲν ἐπέραινε, πέμψας ναυτικὸν αὖθις ἀθροίσοντας, αὐτὸς εἰς Πελοπόννησον παρῆλθε καὶ  Μεσσήνην ἐπολιόρκει. Καὶ προσμαχόμενος τοῖς τείχεσιν ἐκινδύνευσε, καταπελτικοῦ βέλους εἰς τὸ πρόσωπον  αὐτῷ καὶ τὸ στόμα διὰ τῆς σιαγόνος ἐμπεσόντος. Ἀναληφθεὶς δὲ καὶ πόλεις τινὰς ἀφεστώσας προσαγαγόμενος, πάλιν εἰς τὴν Ἀττικὴν ἐνέβαλε, καὶ κρατήσας Ἐλευσῖνος καὶ Ῥαμνοῦντος ἔφθειρε τὴν χώραν, καὶ ναῦν τινα λαβὼν ἔχουσαν σῖτον καὶ εἰσάγουσαν τοῖς Ἀθηναίοις, ἐκρέμασε τὸν ἔμπορον καὶ τὸν κυβερνήτην, ὥστε τῶν ἄλλων ἀποτρεπομένων διὰ φόβον σύντονον λιμὸν ἐν ἄστει  γενέσθαι, πρὸς δὲ τῷ λιμῷ καὶ τῶν ἄλλων ἀπορίαν. Ἁλῶν γοῦν μέδιμνον ὠνοῦντο τετταράκοντα δραχμῶν, ὁ δὲ τῶν  πυρῶν [μόδιος] ὤνιος ἦν τριακοσίων. Μικρὰν δὲ τοῖς Ἀθηναίοις ἀναπνοὴν παρέσχον ἑκατὸν πεντήκοντα νῆες φανεῖσαι περὶ Αἴγιναν, ἃς ἔπεμψεν ἐπικούρους αὐτοῖς  Πτολεμαῖος. Εἶτα Δημητρίῳ πολλῶν μὲν ἐκ Πελοποννήσου, πολλῶν δ' ἀπὸ Κύπρου νεῶν παραγενομένων, ὥστε συμπάσας ἀθροισθῆναι τριακοσίας, ἔφυγον ἄραντες οἱ Πτολεμαίου, καὶ Λαχάρης ὁ τύραννος ἀπέδρα προέμενος τὴν πόλιν.

34. Οἱ δ' Ἀθηναῖοι, καίπερ ψηφισάμενοι θάνατον εἰ μνησθείη τις εἰρήνης καὶ διαλλαγῆς πρὸς Δημήτριον, εὐθὺς ἀνεῴγνυσαν τὰς ἐγγὺς πύλας καὶ πρέσβεις ἔπεμπον, οὐδὲν μὲν ἀπ' ἐκείνου χρηστὸν προσδοκῶντες, ἐκβιαζομένης δὲ τῆς ἀπορίας· ἐν ᾗ δυσχερῶν πολλῶν συμπεσόντων λέγεταί τι καὶ τοιοῦτον γενέσθαι· πατέρα καὶ υἱὸν ἐν οἰκήματι καθέζεσθαι τὰ καθ' ἑαυτοὺς ἀπεγνωκότας, ἐκ δὲ τῆς ὀροφῆς μῦν νεκρὸν ἐκπεσεῖν, τοὺς δ' ὡς εἶδον  ἀναπηδήσαντας ἀμφοτέρους διαμάχεσθαι περὶ αὐτοῦ. Τότε καὶ τὸν φιλόσοφον Ἐπίκουρον ἱστοροῦσι διαθρέψαι τοὺς συνήθεις κυάμους πρὸς ἀριθμὸν μετ' αὐτῶν διανεμόμενον.  οὕτως οὖν τῆς πόλεως ἐχούσης, εἰσελθὼν ὁ Δημήτριος καὶ κελεύσας εἰς τὸ θέατρον ἀθροισθῆναι πάντας, ὅπλοις μὲν συνέφραξε τὴν σκηνὴν καὶ δορυφόροις τὸ λογεῖον περιέλαβεν, αὐτὸς δὲ καταβὰς ὥσπερ οἱ τραγῳδοὶ διὰ τῶν ἄνω παρόδων, ἔτι μᾶλλον ἐκπεπληγμένων τῶν Ἀθηναίων, τὴν  ἀρχὴν τοῦ λόγου πέρας ἐποιήσατο τοῦ δέους αὐτῶν. Καὶ γὰρ τόνου φωνῆς καὶ ῥημάτων πικρίας φεισάμενος, ἐλαφρῶς δὲ καὶ φιλικῶς μεμψάμενος αὐτοῖς διηλλάσσετο, καὶ δέκα μυριάδας σίτου μεδίμνων ἐπέδωκε, καὶ κατέστησεν ἀρχὰς αἳ μάλιστα τῷ δήμῳ προσφιλεῖς ἦσαν. Συνιδὼν δὲ Δρομοκλείδης ὁ ῥήτωρ ὑπὸ χαρᾶς τὸν δῆμον ἔν τε φωναῖς ὄντα παντοδαπαῖς καὶ τοὺς ἀπὸ τοῦ βήματος ἐπαίνους τῶν δημαγωγῶν ἁμιλλώμενον ὑπερβαλέσθαι, γνώμην ἔγραψε Δημητρίῳ τῷ βασιλεῖ τὸν Πειραιᾶ παραδοθῆναι καὶ τὴν Μουνυχίαν. Ἐπιψηφισθέντων δὲ τούτων ὁ Δημήτριος αὐτὸς ἐφ' ἑαυτοῦ προσενέβαλε φρουρὰν εἰς τὸ Μουσεῖον, ὡς μὴ πάλιν ἀναχαιτίσαντα τὸν δῆμον ἀσχολίας αὐτῷ πραγμάτων ἑτέρων παρασχεῖν.

35. Ἐχομένων δὲ τῶν Ἀθηνῶν, εὐθὺς ἐπεβούλευε τῇ Λακεδαίμονι, καὶ περὶ Μαντίνειαν Ἀρχιδάμου τοῦ βασιλέως ἀπαντήσαντος αὐτῷ, νικήσας μάχῃ καὶ τρεψάμενος  εἰς τὴν Λακωνικὴν ἐνέβαλε, καὶ πρὸς αὐτῇ τῇ Σπάρτῃ πάλιν ἐκ παρατάξεως ἑλὼν πεντακοσίους καὶ διαφθείρας διακοσίους, ὅσον οὔπω τὴν πόλιν ἔχειν ἐδόκει, μέχρι τῶν χρόνων ἐκείνων ἀνάλωτον οὖσαν.  Ἀλλ' ἡ τύχη περὶ οὐδένα τῶν βασιλέων ἔοικεν οὕτως τροπὰς λαβεῖν μεγάλας καὶ ταχείας, οὐδ' ἐν ἑτέροις πράγμασι τοσαυτάκις μικρὰ καὶ πάλιν μεγάλη, καὶ ταπεινὴ μὲν ἐκ λαμπρᾶς, ἰσχυρὰ δ' αὖθις ἐκ φαύλης γενέσθαι.  διὸ καί φασιν αὐτὸν ἐν ταῖς χείροσι μεταβολαῖς πρὸς τὴν Τύχην ἀναφθέγγεσθαι τὸ Αἰσχύλειον·

Σύ τοί με φυσᾷς, σύ με καταίθειν μοι δοκεῖς.

Καὶ γὰρ τότε τῶν πραγμάτων οὕτως εὐπόρως αὐτῷ πρὸς ἀρχὴν καὶ δύναμιν ἐπιδιδόντων, ἀγγέλλεται Λυσίμαχος μὲν πρῶτος ἀφῃρημένος αὐτοῦ τὰς ἐν Ἀσίᾳ πόλεις, Κύπρον δὲ Πτολεμαῖος ᾑρηκὼς ἄνευ μιᾶς πόλεως Σαλαμῖνος, ἐν δὲ Σαλαμῖνι πολιορκῶν τοὺς παῖδας αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα  κατειλημμένους. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἡ Τύχη, καθάπερ ἡ παρ' Ἀρχιλόχῳ γυνὴ

Τῇ μὲν ὕδωρ ἐφόρει
δολοφρονέουσα χειρί, θἠτέρῃ δὲ πῦρ,

δεινοῖς αὐτὸν οὕτω καὶ φοβεροῖς ἀγγέλμασιν ἀποστήσασα τῆς Λακεδαίμονος, εὐθὺς ἑτέρας πραγμάτων καινῶν καὶ μεγάλων ἐπήνεγκεν ἐλπίδας ἐκ τοιαύτης αἰτίας.

 

Démétrius, indigné de la conduite des Athéniens, mais qui se voyait hors d’état de s’en venger, se contenta de leur envoyer faire des plaintes modérées, et redemander ses vaisseaux, parmi lesquels était la galère à treize bancs de rames. Après les avoir reçus, il fit voile vers l’isthme. Là, il trouva ses affaires en très-mauvais point : toutes ses garnisons avaient été chassées des villes qu’elles occupaient, ou avaient passé à l’ennemi. Laissant donc Pyrrhus en Grèce, il alla faire une descente dans la Chersonèse, où il ravagea les États de Lysimachus : il enrichit ses troupes du butin qu’il y fit, et retint par ce moyen auprès de lui une armée capable de le faire craindre et respecter. Lysimachus ne reçut aucun secours des autres rois, parce qu’il leur paraissait encore moins juste que Démétrius, et plus redoutable que lui à cause de sa puissance. Peu de temps après, Séleucus députa vers Démétrius. pour lui demander en mariage sa fille Stratonice, 261 qu’il avait eue de Phila. Séleucus avait déjà un fils, appelé Antiochus, né d’une femme perse, nommée Apama ; mais il trouvait que ses États pouvaient suffire à plusieurs héritiers ; il croyait d’ailleurs avoir besoin de cette alliance, parce que Lysimachus demandait à Ptolémée ses deux filles, l’une pour lui et l’autre pour son fils Agathoclès. Démétrius, qui regardait comme un bonheur inespéré d’avoir Séleucus pour gendre, prend avec lui sa fille, et cingle vers la Syrie avec toute sa flotte. Il fut souvent forcé, pendant la traversée, de relâcher et de prendre terre, particulièrement en Cilicie, où régnait alors Plis-tarchus, à qui les rois avaient donné ce pays pour sa part, après la défaite d’Àntigonus. Plistarchus était frère de Cassandre : considérant comme une violation de territoire la descente de Démétrius dans ses États, et voulant se plaindre de ce que Séleucus s’était réconcilié avec l’ennemi commun sans l’agrément des autres rois, il se mit en chemin pour aller trouver son frère.

Démétrius, informé de son départ, s’éloigna de la mer, et se rendit à Quindes (38), où il s’empara de douze cents talents (39), qui étaient le reste du trésor de son père ; puis il s’en retourna promptement, et fit voile vers la Syrie, où Phila sa femme vint le joindre. Séleucus alla au-devant de lui jusqu’à Orossus (40) : leur première entrevue fut franche, sans soupçon, et véritablement royale. Séleucus, le premier, traita Démétrius dans sa tente, au milieu de son camp ; ensuite Démétrius le reçut sur la galère à treize bancs de rames. Ils passaient les journées à converser ensemble et à se divertir, sans armes et sans garde ; jusqu’à ce que Séleucus, après avoir épousé Stratonice, 262 s’en retourna à Antioche dans le plus magnifique appareil. Démétrius s’empara aussitôt de la Cilicie ; et, afin de détruire les accusations de Plistarchus, il envoya sa femme Phila auprès de Cassandre, qui était son frère. Sur ces entrefaites, Déidamie, qui était venue de Grèce trouver Démétrius, mourut de maladie. Démétrius se réconcilia avec Ptolémée par le moyen de Séleucus ; et il fut convenu qu’il épouserait Ptolémaïs, fille de Ptolémée. Jusque-là Séleucus s’était conduit honnêtement avec Démétrius ; mais bientôt il lui redemanda la Cilicie, moyennant une certaine somme d’argent ; et, comme Démétrius s’y refusa, il revendiqua tout en colère Tyr et Sidon. Ce procédé parut injuste et violent, en ce que Séleucus, qui tenait sous sa domination toutes les provinces qui s’étendent depuis les Indes jusqu’à la mer de Syrie, se trouvait encore si pauvre, que, pour l’acquisition de deux villes, il rompait avec son beau-père, avec un homme qui venait d’éprouver un si grand revers de fortune, attestant par là la vérité de ce que dit Platon : Que celui qui veut être vraiment riche doit non point augmenter son bien, mais diminuer sa cupidité ; parce que celui qui ne met pas de bornes à son avarice est toujours dans la pauvreté et dans le besoin.

Démétrius ne s’effraya point des menaces de son gendre. « Quand même j’aurais perdu dix mille autres batailles comme celle d’Ipsus (41), dit-il, je n’achèterais pas l’amitié de Séleucus. » Il mit des garnisons dans les deux villes ; et, ayant appris que Lacharès, à la faveur d’une sédition qui divisait les Athéniens, s’était emparé d’Athènes, et y régnait en tyran, il espéra qu’en s’y présentant à l’improviste, il pourrait facilement s’en rendre maître. Il repassa donc la mer sans encombre avec une flotte nombreuse ; 263 mais, en côtoyant l’Attique, il fut assailli d’une violente tempête, où il perdit la plupart de ses vaisseaux et une grande partie de ses troupes. S’étant sauvé heureusement, il commença à faire quelque peu la guerre aux Athéniens ; mais, comme il vit qu’il n’obtenait aucun résultat, il envoya ses officiers assembler une nouvelle flotte ; et lui-même il entra dans le Péloponnèse, et mit le siège devant Messène. Dans un assaut qu’il fit donner à la place, il fut en danger de perdre la vie : un trait de batterie le frappa au visage, et lui perça la joue. Quand il fut guéri, et après- avoir repris quelques villes qui avaient abandonné son parti, il entra derechef dans l’Attique, s’empara d’Eleusis et de Rhammuse, et ravagea tout le pays. Ayant pris un vaisseau qui portait du blé à Athènes et fait pendre le marchand et le pilote, les trafiquants maritimes, effrayés, n’osèrent plus se hasarder à y en conduire, de sorte que la ville se trouva réduite à la plus affreuse disette, non-seulement de blé, mais de toutes les choses nécessaires : le médimne de sel s’y vendait quarante drachmes (42), et le boisseau de blé trois cents (43). Dans cette extrémité, les Athéniens eurent un moment d’espérance : un convoi de cent cinquante voiles, que Ptolémée envoyait à leur secours, parut à la hauteur d’Égine ; mais ensuite, Démétrius ayant reçu, tant du Péloponnèse que de Cypre, des vaisseaux au nombre de trois cents, les Égyptiens levèrent l’ancre et prirent la fuite. Le tyran Lacharès s’échappa aussi, et abandonna la ville.

Les Athéniens, bien qu’ils eussent prononcé, par un décret, la peine de mort contre quiconque oserait parler de paix et d’accommodement avec Démétrius, ouvrirent à l’instant même les portes voisines de son camp, et lui envoyèrent des députés : non qu’ils attendissent de lui 264 aucune grâce, mais ils cédaient à la nécessité que leur imposait la disette, qui les avait mis dans la situation la plus déplorable. Entre plusieurs traits qu’on rapporte de cette disette, je citerai celui-ci. Un père et son fils habitaient la même chambre, tous deux réduits au désespoir : ayant vu tomber du plancher un rat mort, ils se levèrent précipitamment, et se battirent pour s’arracher l’un à l’autre cette proie. On rapporte aussi que, dans cette conjoncture, le philosophe Épicure nourrit ses disciples en partageant avec eux quelque petite provision de fèves qu’il avait, et qu’il leur donnait par compte. La ville était dans cet état affreux, lorsque Démétrius y entra : il fit assembler tous les citoyens dans le théâtre, environna la scène de gens armés, et plaça des gardes aux deux côtés de l'avant-scène ; puis, descendant par les degrés d’en haut, comme font les acteurs, il imprima aux Athéniens, par cet appareil, la plus vive frayeur. Mais, dès le commencement de son discours, il dissipa toutes leurs craintes : il n’éleva point la voix comme un homme en colère ; il n’usa point de paroles dures, mais leur fit ses reproches avec douceur et amitié ; il leur rendit ses bonnes grâces, leur fit donner cent mille médimnes de blé, et rétablit les magistrats qui étaient le plus agréables au peuple. L’orateur Dromoclidès, voyant la multitude, dans le transport de sa joie, battre des mains et pousser toute sorte d’acclamations, voulut enchérir sur les louanges que les orateurs donnaient à Démétrius du haut de la tribune : il proposa un décret par lequel on devait remettre entre les mains de Démétrius le Pirée et Munychie. Cet avis fut adopté, et le décret sanctionné par le peuple. Alors Démétrius, de sa seule autorité, mit une bonne garnison dans le Musée, afin d’empêcher le peuple de secouer de nouveau le joug et de traverser ses autres entreprises.

Les Athéniens ainsi réduits, il marcha contre Lacé- 265 démone. Archidamus vint à sa rencontre jusqu’à Mantinée ; Démétrius le défit dans un grand combat ; et, l’ayant mis en fuite, il entra dans la Laconie, et donna, sous les murs mêmes de Sparte, une seconde bataille, où il fit cinq cents prisonniers et tua deux cents hommes. Rien, ce semble, ne pouvait l’empêcher de se rendre maître de la ville, qui jusque-là n’avait jamais été prise ; mais aucun roi n’éprouva, autant que Démétrius, de grandes et subites vicissitudes ; surtout dans cette circonstance, où sa fortune paraissait tantôt tomber, tantôt se relever, briller, puis s’obscurcir, s’affaiblir et ensuite reprendre des forces. Aussi, dit-on que, dans ses plus terribles revers, il adressait à la Fortune ce vers d’Eschyle (44) :

C’est toi qui m’as fait grandir, c’est toi qui vas faire ma ruine.

Et en effet, lorsque tout paraissait se disposer pour le rétablir dans ses États et lui rendre son ancienne puissance, il apprit que Lysimachus lui avait enlevé les villes d’Asie, et que Ptolémée s’était rendu maître de Cypre, excepté la seule ville de Salamine, dans laquelle ses enfants et sa mère étaient assiégés. Cependant la Fortune, semblable à cette femme dont parle Archiloque, laquelle,

Méditait des ruses, tenant l’eau d’une main, de l’autre le feu,

après l’avoir rappelé de devant Lacédémone par des nouvelles si fâcheuses et si inquiétantes, ne tarda pas à faire luire à ses yeux, dans des événements nouveaux, de brillantes espérances. Voici à quelle occasion.

 

36. Ἐπεὶ Κασσάνδρου τελευτήσαντος ὁ πρεσβύτατος αὐτοῦ τῶν παίδων Φίλιππος οὐ πολὺν χρόνον βασιλεύσας Μακεδόνων ἀπέθανεν, οἱ λοιποὶ δύο πρὸς ἀλλήλους ἐστασίαζον, θατέρου δ' αὐτῶν Ἀντιπάτρου τὴν μητέρα Θεσσαλονίκην φονεύσαντος, ἅτερος ἐκάλει βοηθοὺς ἐκ μὲν Ἠπείρου Πύρρον, ἐκ δὲ Πελοποννήσου Δημήτριον.  ἔφθασε δὲ Πύρρος ἐλθών, καὶ πολὺ μέρος Μακεδονίας ἀποτεμόμενος τῆς βοηθείας μισθόν, φοβερὸς μὲν ἦν ἤδη  παροικῶν Ἀλεξάνδρῳ· Δημητρίου δ' ὡς ἐδέξατο τὰ γράμματα μετὰ τῆς δυνάμεως προσιόντος, ἔτι μᾶλλον ὁ νεανίας τοῦτον φοβηθεὶς διὰ τὸ ἀξίωμα καὶ τὴν δόξαν, ἀπήντησεν αὐτῷ περὶ Δῖον, ἀσπαζόμενος μὲν καὶ φιλοφρονούμενος, οὐδὲν δὲ φάσκων ἔτι τῆς ἐκείνου δεῖσθαι  τὰ πράγματα παρουσίας. ἦσαν οὖν ἐκ τούτων ὑποψίαι πρὸς ἀλλήλους αὐτοῖς, καὶ βαδίζοντι Δημητρίῳ πρὸς δεῖπνον ὑπὸ τοῦ νεανίσκου παρακεκλημένῳ μηνύει τις ἐπιβουλήν, ὡς ἐν αὐτῷ τῷ πότῳ μελλόντων αὐτὸν ἀνελεῖν.  ὁ δὲ μηδὲν διαταραχθείς, ἀλλὰ μικρὸν ὑφεὶς τῆς πορείας ἐκέλευσε τοὺς μὲν ἡγεμόνας ἐν τοῖς ὅπλοις τὴν στρατιὰν ἔχειν, ἀκολούθους δὲ καὶ παῖδας ὅσοι περὶ αὐτὸν ἦσαν -- ἦσαν δὲ πολὺ πλείους τῶν Ἀλεξάνδρου -- συνεισελθεῖν εἰς  τὸν ἀνδρῶνα καὶ παραμένειν ἄχρι ἂν ἐξαναστῇ. Τοῦτο δείσαντες οἱ περὶ τὸν Ἀλέξανδρον οὐκ ἐτόλμησαν ἐπιχειρῆσαι· καὶ ὁ μὲν Δημήτριος οὐκ ἔχειν αὐτῷ τὸ σῶμα ποτικῶς σκηψάμενος, διὰ ταχέων ἀπῆλθε. Τῇ δ' ὑστεραίᾳ περὶ ἀναζυγὴν εἶχε, πράγματα νεώτερα προσπεπτωκέναι φάμενος αὐτῷ, καὶ παρῃτεῖτο συγγνώμην ἔχειν τὸν Ἀλέξανδρον εἰ τάχιον ἀπαίρει· συνέσεσθαι γὰρ αὐτῷ μᾶλλον  ἄλλοτε σχολάζων.

χαιρεν οὖν ὁ Ἀλέξανδρος ὡς οὐ πρὸς ἔχθραν, ἀλλ' ἑκουσίως ἐκ τῆς χώρας ἀπαίροντος αὐτοῦ,  καὶ προέπεμπεν ἄχρι Θετταλίας. Ἐπεὶ δ' εἰς Λάρισσαν ἧκον, αὖθις ἀλλήλοις ἐπήγγελλον ἑστιάσεις ἀντεπιβουλεύοντες· ὃ δὴ μάλιστα τὸν Ἀλέξανδρον ὑποχείριον  ἐποίησε τῷ Δημητρίῳ. Φυλάττεσθαι γὰρ ὀκνῶν, ὡς μὴ κἀκεῖνον ἀντιφυλάττεσθαι διδάξῃ, παθὼν ἔφθασε, ¶ δρᾶν μέλλοντος αὐτοῦ μὴ διαφυγεῖν ἐκεῖνον ¶, ὃ ἐμηχανᾶτο.  κληθεὶς γὰρ ἐπὶ δεῖπνον ἦλθε πρὸς τὸν Δημήτριον. Ὡς δ' ἐκεῖνος ἐξανέστη μεταξὺ δειπνῶν, φοβηθεὶς ὁ Ἀλέξανδρος συνεξανέστη καὶ κατὰ πόδας αὐτῷ πρὸς τὰς θύρας  συνηκολούθει. Γενόμενος οὖν ὁ Δημήτριος πρὸς ταῖς θύραις καὶ κατὰ τοὺς ἑαυτοῦ δορυφόρους καὶ τοῦτο μόνον εἰπών· "κόπτε τὸν ἑπόμενον", αὐτὸς μὲν ὑπεξῆλθεν, ὁ δ' Ἀλέξανδρος ὑπ' ἐκείνων κατεκόπη καὶ τῶν φίλων οἱ προσβοηθοῦντες, ὧν ἕνα λέγουσι σφαττόμενον εἰπεῖν, ὡς ἡμέρᾳ μιᾷ φθάσειεν αὐτοὺς ὁ Δημήτριος.

37. Ἡ μὲν οὖν νὺξ οἷον εἰκὸς θόρυβον ἔσχεν. Ἅμα δ' ἡμέρᾳ ταραττομένοις τοῖς Μακεδόσι καὶ φοβουμένοις τὴν τοῦ Δημητρίου δύναμιν, ὡς ἐπῄει μὲν οὐδεὶς φοβερός, ὁ δὲ Δημήτριος ἔπεμπε βουλόμενος ἐντυχεῖν καὶ περὶ τῶν πεπραγμένων ἀπολογήσασθαι, θαρρεῖν παρέστη καὶ δέχεσθαι φιλανθρώπως αὐτόν. Ὡς δ' ἦλθεν, οὐ μακρῶν ἐδέησεν αὐτῷ λόγων, ἀλλὰ τῷ μισεῖν μὲν τὸν Ἀντίπατρον φονέα μητρὸς ὄντα, βελτίονος δ' ἀπορεῖν, ἐκεῖνον ἀνηγόρευσαν βασιλέα Μακεδόνων καὶ παραλαβόντες εὐθὺς κατῆγον εἰς  Μακεδονίαν. ἦν δὲ καὶ τοῖς οἴκοι Μακεδόσιν οὐκ ἀκούσιος ἡ μεταβολή, μεμνημένοις ἀεὶ καὶ μισοῦσιν ἃ Κάσσανδρος  εἰς Ἀλέξανδρον τεθνηκότα παρηνόμησεν. Εἰ δέ τις ἔτι μνήμη τῆς Ἀντιπάτρου τοῦ παλαιοῦ μετριότητος ὑπελείπετο, καὶ ταύτην Δημήτριος ἐκαρποῦτο, Φίλᾳ συνοικῶν καὶ τὸν ἐξ ἐκείνης υἱὸν ἔχων διάδοχον τῆς ἀρχῆς, ἤδη τότε μειράκιον ὄντα καὶ τῷ πατρὶ συστρατευόμενον.

38. Οὕτω δὲ λαμπρᾷ κεχρημένος εὐτυχίᾳ, πυνθάνεται μὲν περὶ τῶν τέκνων καὶ τῆς μητρὸς ὡς μεθεῖνται, δῶρα καὶ τιμὰς Πτολεμαίου προσθέντος αὐτοῖς, πυνθάνεται δὲ περὶ τῆς Σελεύκῳ γαμηθείσης θυγατρός, ὡς Ἀντιόχῳ τῷ Σελεύκου συνοικεῖ καὶ βασίλισσα τῶν ἄνω βαρβάρων  ἀνηγόρευται. Συνέβη γάρ, ὡς ἔοικε, τὸν Ἀντίοχον ἐρασθέντα τῆς Στρατονίκης νέας οὔσης, ἤδη δὲ παιδίον ἐχούσης ἐκ τοῦ Σελεύκου, διακεῖσθαι κακῶς καὶ πολλὰ ποιεῖν τῷ πάθει διαμαχόμενον, τέλος δ' ἑαυτοῦ καταγνόντα δεινῶν μὲν ἐπιθυμεῖν, ἀνήκεστα δὲ νοσεῖν, κεκρατῆσθαι δὲ τῷ λογισμῷ, τρόπον ἀπαλλαγῆς τοῦ βίου ζητεῖν καὶ παραλύειν ἀτρέμα καὶ θεραπείας ἀμελείᾳ καὶ τροφῆς ἀποχῇ τὸ σῶμα, νοσεῖν τινα νόσον σκηπτόμενον.  Ἐρασίστρατον δὲ τὸν ἰατρὸν αἰσθέσθαι μὲν οὐ χαλεπῶς ἐρῶντος αὐτοῦ, τὸ δ' οὗτινος ἐρᾷ δυστόπαστον ὂν ἐξανευρεῖν βουλόμενον ἀεὶ μὲν ἐν τῷ δωματίῳ διημερεύειν, εἰ δέ τις εἰσίοι τῶν ἐν ὥρᾳ μειρακίων ἢ γυναικῶν, ἐγκαθορᾶν τε τῷ προσώπῳ τοῦ Ἀντιόχου καὶ τὰ συμπάσχειν μάλιστα τῇ ψυχῇ τρεπομένῃ πεφυκότα μέρη καὶ κινήματα τοῦ σώματος ἐπισκοπεῖν. Ὡς οὖν τῶν μὲν ἄλλων εἰσιόντων ὁμοίως εἶχε, τῆς δὲ Στρατονίκης καὶ καθ' ἑαυτὴν καὶ μετὰ τοῦ Σελεύκου φοιτώσης πολλάκις ἐγίνετο τὰ τῆς Σαπφοῦς ἐκεῖνα περὶ αὐτὸν πάντα, φωνῆς ἐπίσχεσις, ἐρύθημα πυρῶδες, ὄψεων ὑπολείψεις, ἱδρῶτες ὀξεῖς, ἀταξία καὶ θόρυβος ἐν τοῖς σφυγμοῖς, τέλος δὲ τῆς ψυχῆς κατὰ κράτος ἡττημένης ἀπορία καὶ θάμβος  καὶ ὠχρίασις,

ἐπὶ τούτοις προσλογιζόμενον τὸν Ἐρασίστρατον κατὰ τὸ εἰκός, ὡς οὐκ ἂν ἑτέρας ἐρῶν βασιλέως υἱὸς ἐνεκαρτέρει τῷ σιωπᾶν μέχρι θανάτου, χαλεπὸν μὲν ἡγεῖσθαι τὸ φράσαι ταῦτα καὶ κατειπεῖν, οὐ μὴν ἀλλὰ πιστεύοντα τῇ πρὸς τὸν υἱὸν εὐνοίᾳ τοῦ Σελεύκου παρακινδυνεῦσαί ποτε καὶ εἰπεῖν, ὡς ἔρως μὲν εἴη τοῦ νεανίσκου τὸ πάθος, ἔρως δ' ἀδύνατος καὶ ἀνίατος. Ἐκπλαγέντος δ' ἐκείνου καὶ πυθομένου πῶς ἀνίατος, "ὅτι νὴ Δία" φάναι τὸν Ἐρασίστρατον "ἐρᾷ τῆς ἐμῆς γυναικός."  "εἶτ' οὐκ ἄν" εἰπεῖν τὸν Σέλευκον "ἐπιδοίης Ἐρασίστρατε τῷ ἐμῷ παιδὶ φίλος ὢν τὸν γάμον, καὶ ταῦθ' ὁρῶν ἡμᾶς ἐπὶ τούτῳ μόνῳ σαλεύοντας;" "οὐδὲ γὰρ ἂν σύ" φάναι "τοῦτο πατὴρ ὢν ἐποίησας, εἰ Στρατονίκης Ἀντίοχος  ἐπεθύμησε." καὶ τὸν Σέλευκον "εἴθε γὰρ ἑταῖρε" εἰπεῖν "ταχὺ μεταστρέψαι τις ἐπὶ ταῦτα καὶ μεταβάλοι θεῶν ἢ ἀνθρώπων τὸ πάθος· ὡς ἐμοὶ καὶ τὴν βασιλείαν ἀφεῖναι  καλὸν Ἀντιόχου περιεχομένῳ." ταῦτ' ἐμπαθῶς σφόδρα τοῦ Σελεύκου καὶ μετὰ πολλῶν δακρύων λέγοντος, ἐμβαλόντα τὴν δεξιὰν αὐτῷ τὸν Ἐρασίστρατον εἰπεῖν, ὡς οὐδὲν Ἐρασιστράτου δέοιτο· καὶ γὰρ πατὴρ καὶ ἀνὴρ ὢν καὶ βασιλεὺς αὐτὸς ἅμα καὶ ἰατρὸς εἴη τῆς οἰκίας  ἄριστος. Ἐκ τούτου τὸν Σέλευκον ἐκκλησίαν ἀθροίσαντα πάνδημον εἰπεῖν, ὅτι βούλεται καὶ διέγνωκε τῶν ἄνω πάντων τόπων Ἀντίοχον ἀποδεῖξαι βασιλέα καὶ Στρατονίκην βασιλίδα, ἀλλήλοις συνοικοῦντας· οἴεσθαι δὲ τὸν μὲν υἱὸν εἰθισμένον ἅπαντα πείθεσθαι καὶ κατήκοον ὄντα μηθὲν ἀντερεῖν αὐτῷ πρὸς τὸν γάμον· εἰ δ' ἡ γυνὴ τῷ μὴ νενομισμένῳ δυσκολαίνοι, παρακαλεῖν τοὺς φίλους, ὅπως διδάσκωσιν αὐτὴν καὶ πείθωσι καλὰ καὶ δίκαια τὰ  δοκοῦντα βασιλεῖ μετὰ τοῦ συμφέροντος ἡγεῖσθαι. Τὸν μὲν οὖν Ἀντιόχου καὶ Στρατονίκης γάμον ἐκ τοιαύτης γενέσθαι προφάσεως λέγουσι.

39. Δημήτριος δὲ μετὰ Μακεδονίαν καὶ Θετταλίαν ἦν παρειληφώς. Ἔχων δὲ καὶ Πελοποννήσου τὰ πλεῖστα καὶ τῶν ἐντὸς Ἰσθμοῦ Μέγαρα καὶ Ἀθήνας, ἐπὶ Βοιωτοὺς  ἐστράτευσε. Καὶ πρῶτον μὲν ἐγένοντο συμβάσεις μέτριαι περὶ φιλίας πρὸς αὐτόν· ἔπειτα Κλεωνύμου τοῦ Σπαρτιάτου παραβαλόντος εἰς Θήβας μετὰ στρατιᾶς, ἐπαρθέντες οἱ Βοιωτοί, καὶ Πείσιδος ἅμα τοῦ Θεσπιέως, ὃς ἐπρώτευε δόξῃ καὶ δυνάμει τότε, συμπαρορμῶντος αὐτούς, ἀπέστησαν. Ὡς δὲ ταῖς Θήβαις ἐπαγαγὼν τὰς μηχανὰς ὁ Δημήτριος ἐπολιόρκει καὶ φοβηθεὶς ὑπεξῆλθεν ὁ Κλεώνυμος, καταπλαγέντες οἱ Βοιωτοὶ παρέδωκαν  ἑαυτούς. Ὁ δὲ ταῖς πόλεσιν ἐμβαλὼν φρουρὰν καὶ πραξάμενος πολλὰ χρήματα καὶ καταλιπὼν αὐτοῖς ἐπιμελητὴν καὶ ἁρμοστὴν Ἱερώνυμον τὸν ἱστορικόν, ἔδοξεν ἠπίως  κεχρῆσθαι, καὶ μάλιστα διὰ Πεῖσιν. Ἑλὼν γὰρ αὐτὸν οὐδὲν κακὸν ἐποίησεν, ἀλλὰ καὶ προσαγορεύσας καὶ φιλοφρονηθεὶς πολέμαρχον ἐν Θεσπιαῖς ἀπέδειξεν.

Οὐ πολλῷ δ' ὕστερον ἁλίσκεται Λυσίμαχος ὑπὸ Δρομιχαίτου, καὶ πρὸς τοῦτο Δημητρίου κατὰ τάχος ἐξορμήσαντος ἐπὶ Θρᾴκην ὥσπερ ἔρημα καταληψομένου, πάλιν ἀπέστησαν οἱ Βοιωτοί, καὶ Λυσίμαχος ἅμα διειμένος ἀπηγγέλλετο.  ταχέως οὖν καὶ πρὸς ὀργὴν ἀναστρέψας ὁ Δημήτριος εὗρεν ἡττημένους ὑπὸ τοῦ παιδὸς Ἀντιγόνου μάχῃ τοὺς Βοιωτούς, καὶ τὰς Θήβας αὖθις ἐπολιόρκει.

40. Πύρρου δὲ Θεσσαλίαν κατατρέχοντος καὶ μέχρι Θερμοπυλῶν παραφανέντος, Ἀντίγονον ἐπὶ τῆς πολιορκίας  ἀπολιπὼν αὐτὸς ὥρμησεν ἐπ' ἐκεῖνον. Ὀξέως δὲ φυγόντος, ἐν Θεσσαλίᾳ καταστήσας μυρίους ὁπλίτας καὶ χιλίους ἱππεῖς, αὖθις ἐνέκειτο ταῖς Θήβαις καὶ προσῆγε τὴν λεγομένην ἑλέπολιν, πολυπόνως καὶ κατὰ μικρὸν ὑπὸ βρίθους καὶ μεγέθους μοχλευομένην, ὡς μόλις ἐν δυσὶ μησὶ  δύο σταδίους προελθεῖν. Τῶν δὲ Βοιωτῶν ἐρρωμένως ἀμυνομένων, καὶ τοῦ Δημητρίου πολλάκις φιλονικίας ἕνεκα μᾶλλον ἢ χρείας μάχεσθαι καὶ κινδυνεύειν τοὺς στρατιώτας ἀναγκάζοντος, ὁρῶν ὁ Ἀντίγονος πίπτοντας οὐκ ὀλίγους καὶ περιπαθῶν "τί ὦ πάτερ" ἔφη "παραναλισκομένους οὐκ ἀναγκαίως τούτους περιορῶμεν;" ὁ δὲ παροξυνθεὶς "σὺ δέ" ἔφη "τί δυσχεραίνεις; ἢ διάμετρον ὀφείλεις τοῖς ἀποθνῄσκουσιν;" οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ βουλόμενός γε μὴ δοκεῖν ἑτέρων ἀφειδεῖν μόνον, ἀλλὰ καὶ συγκινδυνεύειν τοῖς μαχομένοις, διελαύνεται τὸν τράχηλον ὀξυβελεῖ. Καὶ δεινῶς μὲν ἔσχεν, οὐ μὴν ἀνῆκεν, ἀλλ' εἷλε  τὰς Θήβας πάλιν. Καὶ παρελθὼν ἀνάτασιν μὲν καὶ φόβον ὡς τὰ δεινότατα πεισομένοις παρέσχεν, ἀνελὼν δὲ τρισκαίδεκα καὶ μεταστήσας τινάς, ἀφῆκε τοὺς ἄλλους. Ταῖς μὲν οὖν Θήβαις οὔπω δέκατον οἰκουμέναις ἔτος ἁλῶναι δὶς ἐν τῷ χρόνῳ συνέπεσε.

 Τῶν δὲ Πυθίων καθηκόντων, πρᾶγμα καινότατον ἐπέτρεψεν αὑτῷ ποιεῖν ὁ Δημήτριος. Ἐπεὶ γὰρ Αἰτωλοὶ τὰ περὶ Δελφοὺς στενὰ κατεῖχον, ἐν Ἀθήναις αὐτὸς ἦγε τὸν ἀγῶνα καὶ τὴν πανήγυριν, ὡς δὴ προσῆκον αὐτόθι μάλιστα τιμᾶσθαι τὸν θεόν, οἷς καὶ πατρῷός ἐστι καὶ λέγεται τοῦ γένους ἀρχηγός.

 

Cassandre mort, Philippe, l’aîné de ses fils, lui succéda ; mais il régna peu de temps sur la Macédoine, car il mourut bientôt après son père. Ses deux frères entrèrent en différend : l’un d’eux, Antipater, ayant tué sa 266 mère Thessalonique, l’autre, Alexandre, appela Pyrrhus de l’Épire et Démétrius du Péloponnèse, et les pressa de venir à son secours. Pyrrhus, arrivé le premier, s’empara tout d’abord d’une partie de la Macédoine, qu’il retint pour prix du secours qu’il donnait à Alexandre, et ne fut plus pour Alexandre qu’un voisin redoutable. Démétrius, de son côté, s’était mis en marche aussitôt après avoir reçu les lettres d’Alexandre. Mais Alexandre, qui le jugeait plus dangereux encore que Pyrrhus, à cause de sa dignité personnelle et de sa grande réputation, alla au-devant de lui ; et, l’ayant rencontré à Dium (45), il le salua avec de grandes démonstrations d’amitié, et lui déclara que l’état actuel de ses affaires n’exigeait plus le secours qu’il lui avait demandé. Ce changement rendit les deux princes suspects l’un à l’autre ; et, un soir, comme Démétrius allait souper chez Alexandre, qui l’en avait prié, quelqu’un vint l’avertir qu’on lui dressait une embûche, et qu’on avait formé le complot de l’assassiner au milieu du repas. Démétrius ne se troubla point à cette nouvelle : il suspend un instant sa marche, ordonne à ses capitaines de tenir les troupes sous les armes, et à ses gardes et à ses officiers, qui étaient plus nombreux que ceux d’Alexandre, d’entrer avec lui dans la salle du festin, et de se tenir là jusqu’à ce qu’il se levât de table. Alexandre, qui le voyait si bien accompagné, n’osa pas exécuter son dessein ; et Démétrius, prétextant qu’il était indisposé et ne pouvait demeurer longtemps à table, se retira de bonne heure. Le lendemain, il fit tout préparer pour son départ, alléguant qu’il lui était survenu des affaires pressantes : il pria Alexandre de l’excuser s’il le 267 quittait sitôt, et lui fit la promesse de faire un plus long séjour auprès de lui lorsque son loisir le lui permettrait.

Alexandre, charmé de voir Démétrius quitter la Macédoine de plein gré et sans nulle apparence de ressentiment, l’accompagna jusqu’en Thessalie. Arrivés à Larisse, ils se donnèrent réciproquement des festins, mais en continuant à se dresser des embûches : ce qui fit tomber Alexandre dans les pièges de Démétrius. Car, négligeant de se tenir sur ses gardes, de peur que Démétrius ne s’y tînt lui-même, il fut prévenu, et souffrit le traitement qu’il préparait à son ennemi, et qu’il différait pour mieux s’assurer que Démétrius ne lui échapperait pas. Invité à souper par Démétrius, il y alla ; vers le milieu du repas, Démétrius s’étant levé de table, Alexandre effrayé se leva aussi, et le suivit à la porte de la salle, où il arriva un instant après lui. Quand Démétrius fut au milieu de ses gardes, il ne dit que ce mot : « Tue qui me suit ! » et passa outre. Aussitôt les gardes massacrèrent Alexandre et, avec lui, ceux de ses amis qui étaient accourus pour le secourir, dont l’un, comme on l’égorgeait, déclara, dit-on, que Démétrius ne les avait prévenus que d’un jour.

La nuit, comme on peut croire, se passa dans une agitation extrême. Le lendemain, les Macédoniens alarmés, et qui redoutaient fort la puissance de Démétrius, voyant que personne ne venait les attaquer, mais qu’au contraire Démétrius demandait à leur parler et à justifier sa conduite, reprirent confiance, et délibérèrent de l’accueillir favorablement. Quand il fut arrivé dans leur camp, il n’eut pas besoin de longs discours pour les attirer à soi. Comme ils haïssaient Antipater, à cause du meurtre de sa mère, et qu’ils n’avaient pas de meilleur chef à choisir que Démétrius, ils le proclamèrent roi des Macédoniens ; puis ils le mirent au milieu d’eux, et le conduisirent en Macédoine. La nation ne blâma point ce changement : elle n’avait point oublié la manière indigne dont Cassandre 268 s’était conduit envers Alexandre mort (46) ; et, si elle conservait encore quelque souvenir de la modération du vieux Antipater, Démétrius en recueillait le fruit, comme mari de Phila, fille de ce roi, de laquelle il avait un fils, qui devait lui succéder, et qui, déjà adulte, servait dans l’armée de son père.

Au milieu de cette brillante prospérité, Démétrius apprit que sa femme et ses enfants revenaient comblés par Ptolémée d’honneurs et de présents. Il apprit en outre que sa fille Stratonice, qu’il avait mariée à Séleucus, venait d’épouser Antiochus, fils de ce même roi, et qu’elle avait été proclamée reine des nations barbares de la Haute-Asie. Antiochus, étant devenu amoureux de Stratonice, qui était fort jeune et avait déjà un fils de Séleucus, se trouvait très-malheureux, et faisait tous ses efforts pour vaincre sa passion : il se condamnait lui-même, et se reprochait sans cesse ses désirs criminels. Enfin, comme il n’espérait aucun remède à une maladie qui troublait sa raison, il résolut de se délivrer de la vie par une mort lente. Il négligea son corps, s’abstint de prendre aucune nourriture, et feignit d’avoir une maladie qui le consumait. Érasistrate, son médecin, reconnut sans peine que son mal était causé par l’amour ; mais, de découvrir quel en était l’objet, c’était chose moins aisée à faire. Toutefois, voulant s’en assurer, il passait les journées entières dans la chambre du malade ; et, quand il entrait quelque jeune garçon ou quelque jeune femme d’une re- 269 marquable beauté, il considérait attentivement le visage d’Antiochus, et observait, sur toutes les parties de son corps, ces mouvements qui sont comme l’expression des affections de l’âme. Il ne remarquait en lui rien d’extraordinaire quand d’autres personnes venaient le voir ; mais, chaque fois que Stratοnice entrait dans la chambre, soit seule, soit avec Séleucus, Antiochus éprouvait tous les symptômes que décrit Sapho (47) : sa voix s’oppressait, son visage devenait rouge et enflammé ; un nuage épais couvrait ses yeux ; la sueur inondait son corps ; l’inégalité de son pouls en marquait le désordre ; enfin, il y avait accablement de l’âme, étouffement, et, par suite, tremblement, pâleur.

Ces observations convainquirent Érasistrate qu’Antiochus était amoureux de Stratonice, et qu’il avait résolu de se laisser mourir plutôt que d’avouer sa passion ; mais il sentit en même temps tout le danger qu’il y avait à révéler ce secret. Néanmoins, comme il se confiait dans l’amitié de Séleucus pour son fils, il se hasarda un jour, et dit au roi que l’amour seul causait la maladie d’Antiochus, mais que, malheureusement, c’était un amour sans remède. « Comment, sans remède ? demanda « Séleucus étonné. — Oui, sans remède, répondit Érasistrate ; car c’est de ma femme qu’il est amoureux. — Hé quoi ! mon cher Érasistrate, repartit Séleucus, par amitié pour nous, tu ne céderais pas ta femme à mon fils, à ce fils, notre unique espérance ? — Mais toi-même, répliqua Érasistrate, toi qui es père, si Antiochus était amoureux de Stratonice, la lui céderais-tu ? — Ah ! mon ami, répliqua vivement Séleucus, qu’un dieu ou un homme fasse changer d’objet à la passion 270 de mon fils, et je sacrifierai non-seulement Stratonice, mais tout mon royaume, pour lui sauver la vie. » Il prononça ces mots avec tant d’émotion et une si grande abondance de larmes, qu’Érasistrate, lui tendant la main : « Tu n’as nul besoin d’Érasistrate pour guérir ton fils, dit-il ; tu es père, mari et roi, tu peux être en même temps le meilleur médecin de ton fils et le sauveur de ta maison. » Aussitôt Séleucus convoqua une assemblée générale du peuple, et déclara qu’il avait résolu de proclamer Antiochus roi des provinces de la Haute-Asie, et de lui faire épouser Stratonice, avec laquelle il partagerait ce royaume. « Je suis persuadé, ajouta-t-il, que mon fils, accoutumé à m’obéir et à m’être soumis en toutes choses, ne s’opposera point à ce mariage. Mais, si ma femme Stratonice répugnait à une union qui peut lui paraître contraire aux lois, je prie mes amis de lui remontrer qu’elle doit trouver juste et bon tout ce que le roi juge utile au bien du royaume. » Voilà comment se fit le mariage d’Antiochus et de Stratonice.

Démétrius, maître de la Macédoine, de la Thessalie et d’une grande partie du Péloponnèse, et, au dehors de l’isthme (48), des villes de Mégare et d’Athènes, marcha encore contre les Béotiens. Ceux-ci lui firent d’abord des propositions de paix assez raisonnables ; mais, Cléonyme le Spartiate s’étant jeté dans Thèbes avec son armée, ils se ranimèrent ; et, poussés d’ailleurs par un certain Pisis de Thespies, qui avait alors tout crédit dans la ville, ils rompirent la négociation. Démétrius mit donc le siège devant Thèbes ; mais il n’eut pas plutôt fait approcher ses batteries des murailles, que Cléonyme, effrayé, se déroba secrètement de la ville, et que les Thébains, découragés, se rendirent. Démétrius mit de bonnes gar- 271 nisons dans les villes, leva de fortes contributions sur le pays, et y laissa, comme gouverneur et comme premier magistrat, l’historien Hiéronyme : conduite qui parut aux Béotiens pleine d’humanité. Mais ce fut surtout à l’égard de Pisis qu’il se montra modéré ; car, l’ayant fait prisonnier, il ne lui fit aucun mal : au contraire, il lui parla avec beaucoup de douceur et d’amitié, et l’établit polémarque à Thespies.

Peu de temps après, Lysimachus fut fait prisonnier par Dromichétès (49). Sur cette nouvelle, Démétrius marcha promptement vers la Thrace, espérant la trouver sans défense. Mais les Béotiens profitèrent de son absence et se révoltèrent ; et Démétrius apprit en chemin que Lysimachus avait été remis en liberté. Alors, transporté de colère, il retourna en toute hâte sur ses pas : il trouva, à son arrivée, les Béotiens déjà battus par Antigonus son fils, et mit derechef le siège devant Thèbes.

Vers ce même temps, Pyrrhus, qui courait toute la Thessalie, s’étant avancé jusqu’aux Thermopyles, Démétrius laissa son fils pour continuer le siège, et marcha contre lui. Pyrrhus, au premier bruit de son approche, prit la fuite : alors Démétrius, après avoir laissé en Thessalie un corps de dix mille hommes de pied et de mille chevaux, retourna devant Thèbes. Il fit approcher des murailles son hélépole, laquelle, à cause de sa grandeur et de son poids énorme, avançait si lentement et avec tant d’efforts, qu’en deux mois elle faisait à peine deux stades (50). Les Béotiens se défendaient avec une grande vigueur ; et Démétrius, irrité, forçait chaque jour ses soldats, plus par opiniâtreté que pour une véritable utilité, à donner de nouveaux assauts et à s’exposer sans 272 relâche. Le jeune Antigonus, affligé de voir sacrifier ainsi tant et de si braves soldats, dit un jour à Démétrius : « Mon père, pourquoi laissons-nous périr sans nécessité tant de braves gens ? — Mais toi, répondit Démétrius en colère, de quoi te fâches-tu ? dois-tu la nourriture aux morts ? » Il voulut montrer qu’il n’exposait pas ses compagnons seulement, mais qu’il partageait avec eux les dangers : il fut atteint d’un javelot, qui lui perça le cou. Cette blessure, quoique considérable, ne lui fit point suspendre le siège ; et il se rendit maître de Thèbes pour la seconde fois. Il fit son entrée dans la ville avec un air si terrible, qu’il glaça de terreur les habitants, qui ne doutèrent pas d’éprouver de sa part les plus rigoureux châtiments ; mais il se contenta d’en faire mourir treize, en bannit quelques autres, et fit grâce à tout le reste. Ainsi Thèbes, qui n’était rebâtie que depuis dix ans, fut prise deux fois dans ce court espace.

Vers ce temps-là arriva la célébration des jeux pythiques ; et Démétrius fit, à cette occasion, une nouveauté jusqu’alors sans exemple. Comme les Étoliens occupaient les défilés de Delphes, il tint l’assemblée générale des Grecs à Athènes, et y fit célébrer les jeux, disant qu’il était convenable que le dieu fût honoré dans la ville dont il était le patron, et qui tirait de lui son origine.

 

41. Ἐντεῦθεν ἐπανελθὼν εἰς Μακεδονίαν, καὶ μήτ' αὐτὸς ἄγειν ἡσυχίαν πεφυκὼς τούς τ' ἄλλους ὁρῶν ἐν ταῖς στρατείαις μᾶλλον αὐτῷ προσέχοντας, οἴκοι δὲ ταραχώδεις καὶ πολυπράγμονας ὄντας, ἐστράτευσεν ἐπ' Αἰτωλούς· καὶ τὴν χώραν κακώσας καὶ Πάνταυχον ἐν αὐτῇ μέρος ἔχοντα τῆς δυνάμεως οὐκ ὀλίγον ἀπολιπών, ἐπὶ  Πύρρον αὐτὸς ἐχώρει, καὶ Πύρρος ἐπ' ἐκεῖνον· ἀλλήλων δὲ διαμαρτόντες, ὁ μὲν ἐπόρθει τὴν Ἤπειρον, ὁ δὲ Πανταύχῳ περιπεσὼν καὶ μάχην συνάψας, αὐτὸν μὲν ἄχρι τοῦ δοῦναι καὶ λαβεῖν πληγὴν ἐν χερσὶ γενόμενον ἐτρέψατο, τῶν δ' ἄλλων πολλοὺς μὲν ἀπέκτεινεν, ἐζώγρησε  δὲ πεντακισχιλίους. Καὶ τοῦτο μάλιστα Δημήτριον ἐκάκωσεν· οὐ γὰρ οὕτως μισηθεὶς ὁ Πύρρος ἀφ' ὧν ἔπραξεν, ὡς θαυμασθεὶς διὰ τὸ πλεῖστα τῇ χειρὶ κατεργάσασθαι, μέγα καὶ λαμπρὸν ἔσχεν ἀπὸ τῆς μάχης ἐκείνης  ὄνομα παρὰ τοῖς Μακεδόσι· καὶ πολλοῖς ἐπῄει λέγειν τῶν Μακεδόνων, ὡς ἐν μόνῳ τούτῳ τῶν βασιλέων εἴδωλον ἐνορῷτο τῆς Ἀλεξάνδρου τόλμης, οἱ δ' ἄλλοι, καὶ μάλιστα Δημήτριος, ὡς ἐπὶ σκηνῆς τὸ βάρος ὑποκρίνοιντο καὶ τὸν ὄγκον τοῦ ἀνδρός.

 Ἦν δ' ὡς ἀληθῶς τραγῳδία μεγάλη περὶ τὸν Δημήτριον, οὐ μόνον ἀμπεχόμενον καὶ διαδούμενον περιττῶς καυσίαις διμίτροις καὶ χρυσοπαρύφοις ἁλουργίσιν, ἀλλὰ καὶ περὶ τοῖς ποσὶν ἐκ πορφύρας ἀκράτου συμπεπιλημένης χρυσοβαφεῖς πεποιημένον ἐμβάδας. ἦν δέ τις ὑφαινομένη χλαμὺς αὐτῷ πολὺν χρόνον, ἔργον ὑπερήφανον, εἴκασμα τοῦ κόσμου καὶ τῶν κατ' οὐρανὸν φαινομένων·  ὃ κατελείφθη μὲν ἡμιτελὲς ἐν τῇ μεταβολῇ τῶν πραγμάτων, οὐδεὶς δ' ἐτόλμησεν αὐτῇ χρήσασθαι, καίπερ οὐκ ὀλίγων ὕστερον ἐν Μακεδονίᾳ σοβαρῶν γενομένων βασιλέων.

42. Οὐ μόνον δὲ τούτοις τοῖς θεάμασιν ἐλύπει τοὺς ἀνθρώπους ἀήθεις ὄντας, ἀλλὰ καὶ τρυφὴν καὶ δίαιταν ἐβαρύνοντο, καὶ μάλιστα δὴ τὸ δυσόμιλον αὐτοῦ καὶ δυσπρόσοδον· ἢ γὰρ οὐ παρεῖχε καιρὸν ἐντυχεῖν, ἢ χαλεπὸς  ἦν καὶ τραχὺς τοῖς ἐντυγχάνουσιν. Ἀθηναίων μὲν γάρ, περὶ οὓς ἐσπουδάκει μάλιστα τῶν Ἑλλήνων, ἔτη δύο πρεσβείαν κατέσχεν, ἐκ Λακεδαίμονος δ' ἑνὸς πρεσβευτοῦ παραγενομένου, καταφρονεῖσθαι δοκῶν ἠγανάκτησεν.  ἀστείως μέντοι καὶ Λακωνικῶς ἐκεῖνος, εἰπόντος αὐτοῦ "τί σὺ λέγεις; ἕνα Λακεδαιμόνιοι πρεσβευτὴν ἔπεμψαν;"  "ναί" εἶπεν "ὦ βασιλεῦ, πρὸς ἕνα." δόξαντος δ' αὐτοῦ ποτε δημοτικώτερον ἐξελαύνειν καὶ πρὸς ἔντευξιν ἔχειν οὐκ ἀηδῶς, συνέδραμόν τινες ἐγγράφους ἀξιώσεις ἀναδιδόντες. Δεξαμένου δὲ πάσας καὶ τῇ χλαμύδι συλλαβόντος, ἥσθησαν οἱ ἄνθρωποι καὶ παρηκολούθουν· ὡς δ' ἦλθεν ἐπὶ τὴν τοῦ Ἀξιοῦ γέφυραν, ἀναπτύξας τὴν χλαμύδα πάσας  εἰς τὸν ποταμὸν ἐξέρριψε.

Καὶ τοῦτο δὴ δεινῶς ἠνίασε τοὺς Μακεδόνας, ὑβρίζεσθαι δοκοῦντας, οὐ βασιλεύεσθαι, καὶ Φιλίππου μνημονεύοντας ἢ τῶν μνημονευόντων ἀκούοντας,  ὡς μέτριος ἦν περὶ ταῦτα καὶ κοινός. Καί ποτε πρεσβυτέρου γυναίου κόπτοντος αὐτὸν ἐν παρόδῳ τινὶ καὶ δεομένου πολλάκις ἀκουσθῆναι, φήσας μὴ σχολάζειν, ἐγκραγόντος ἐκείνου "καὶ μὴ βασίλευε" [εἰπόντος], δηχθεὶς σφόδρα καὶ πρὸς τούτῳ γενόμενος, ἀνέστρεψεν εἰς τὴν οἰκίαν, καὶ πάντα ποιησάμενος ὕστερα τοῖς ἐντυχεῖν βουλομένοις, ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς πρεσβύτιδος  ἐκείνης, ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας ἐσχόλασεν. Οὐδὲν γὰρ οὕτως βασιλεῖ προσῆκον ὡς τὸ τῆς δίκης ἔργον. Ἄρης μὲν γὰρ τύραννος, ὥς φησι Τιμόθεος, νόμος δὲ πάντων  βασιλεὺς κατὰ Πίνδαρόν ἐστι· καὶ τοὺς βασιλεῖς Ὅμηρός φησιν οὐχ ἑλεπόλεις οὐδὲ ναῦς χαλκήρεις, ἀλλὰ θέμιστας παρὰ τοῦ Διὸς λαμβάνοντας ῥύεσθαι καὶ φυλάσσειν, καὶ τοῦ Διὸς οὐ τὸν πολεμικώτατον οὐδὲ τὸν ἀδικώτατον καὶ φονικώτατον τῶν βασιλέων, ἀλλὰ τὸν  δικαιότατον ὀαριστὴν καὶ μαθητὴν προσηγόρευκεν. Ἀλλὰ Δημήτριος ἔχαιρε τῷ βασιλεῖ τῶν θεῶν ἀνομοιοτάτην ἐπιγραφόμενος προσωνυμίαν· ὁ μὲν γὰρ Πολιεὺς  καὶ Πολιοῦχος, ὁ δὲ Πολιορκητὴς ἐπίκλησιν ἔσχεν. Οὕτως ἐπὶ τὴν τοῦ καλοῦ χώραν τὸ αἰσχρὸν ὑπὸ δυνάμεως ἀμαθοῦς ἐπελθὸν συνῳκείωσε τῇ δόξῃ τὴν ἀδικίαν.

43. Ὁ δ' οὖν Δημήτριος ἐπισφαλέστατα νοσήσας ἐν Πέλλῃ, μικροῦ τότε Μακεδονίαν ἀπέβαλε, καταδραμόντος ὀξέως Πύρρου καὶ μέχρι Ἐδέσσης προελθόντος.  ἅμα δὲ τῷ κουφότερος γενέσθαι πάνυ ῥᾳδίως ἐξελάσας αὐτόν, ἐποιήσατό τινας ὁμολογίας, οὐ βουλόμενος ἐμποδὼν ὄντι συνεχῶς προσπταίων καὶ τοπομαχῶν ἧττον εἶναι πρὸς οἷς διενοεῖτο. Διενοεῖτο δ' οὐθὲν ὀλίγον, ἀλλὰ πᾶσαν ἀναλαμβάνειν τὴν ὑπὸ τῷ πατρὶ γενομένην ἀρχήν. Καὶ τῆς ἐλπίδος ταύτης καὶ τῆς ἐπιβολῆς οὐκ ἀπελείπετο τὰ τῆς παρασκευῆς, ἀλλὰ στρατιᾶς μὲν ἤδη συνετέτακτο πεζῆς μυριάδας δέκα δισχιλίων ἀνδρῶν ἀποδεούσας, καὶ χωρὶς ἱππέας ὀλίγῳ δισχιλίων καὶ μυρίων ἐλάττους. Στόλον δὲ νεῶν ἅμα πεντακοσίων καταβαλλόμενος, τὰς μὲν ἐν Πειραιεῖ τρόπεις ἔθετο, τὰς δ' ἐν Κορίνθῳ, τὰς δ' ἐν Χαλκίδι, τὰς δὲ περὶ Πέλλαν, αὐτὸς ἐπιὼν ἑκασταχόσε καὶ διδάσκων ἃ χρὴ καὶ συντεχνώμενος, ἐκπληττομένων ἁπάντων οὐ τὰ πλήθη μόνον,  ἀλλὰ καὶ τὰ μεγέθη τῶν ἔργων. Οὐδεὶς γὰρ εἶδεν ἀνθρώπων οὔτε πεντεκαιδεκήρη ναῦν πρότερον οὔθ' ἑκκαιδεκήρη· ὕστερον δὲ καὶ τεσσαρακοντήρη Πτολεμαῖος ὁ Φιλοπάτωρ ἐναυπηγήσατο, μῆκος διακοσίων ὀγδοήκοντα πηχῶν, ὕψος δ' ἕως ἀκροστολίου πεντήκοντα δυεῖν δεόντων, ναύταις δὲ χωρὶς ἐρετῶν ἐξηρτυμένην τετρακοσίοις, ἐρέταις δὲ τετρακισχιλίοις, χωρὶς δὲ τούτων ὁπλίτας δεχομένην ἐπί τε τῶν παρόδων καὶ τοῦ  καταστρώματος ὀλίγῳ τρισχιλίων ἀποδέοντας. Ἀλλὰ θέαν μόνην ἐκείνη παρέσχε, καὶ μικρὸν ὅσον διαφέρουσα τῶν μονίμων οἰκοδομημάτων, φανῆναι πρὸς ἐπίδειξιν, οὐ  χρείαν, ἐπισφαλῶς καὶ δυσέργως ἐκινήθη. Τῶν δὲ Δημητρίου νεῶν οὐκ ἦν τὸ καλὸν ἀναγώνιστον, οὐδὲ τῷ περιττῷ τῆς κατασκευῆς ἀπεστεροῦντο τὴν χρείαν, ἀλλὰ τὸ τάχος καὶ τὸ ἔργον ἀξιοθεατότερον τοῦ μεγέθους παρεῖχον.

44. Αἰρομένης οὖν τοσαύτης δυνάμεως ἐπὶ τὴν Ἀσίαν, ὅσην μετ' Ἀλέξανδρον οὐδεὶς ἔσχε πρότερον, οἱ τρεῖς συνέστησαν ἐπὶ τὸν Δημήτριον, Σέλευκος Πτολεμαῖος  Λυσίμαχος. Ἔπειτα κοινῇ πρὸς Πύρρον ἀποστείλαντες, ἐκέλευον ἐξάπτεσθαι Μακεδονίας καὶ μὴ νομίζειν σπονδὰς αἷς Δημήτριος οὐκ ἐκείνῳ τὸ μὴ πολεμεῖσθαι δέδωκεν, ἀλλ' εἴληφεν ἑαυτῷ τὸ πολεμεῖν οἷς βούλεται πρότερον.  δεξαμένου δὲ Πύρρου, πολὺς περιέστη πόλεμος ἔτι μέλλοντα Δημήτριον. Ἅμα γὰρ τὴν μὲν Ἑλλάδα πλεύσας στόλῳ μεγάλῳ Πτολεμαῖος ἀφίστη, Μακεδονίαν δὲ Λυσίμαχος ἐκ Θρᾴκης, ἐκ δὲ τῆς ὁμόρου Πύρρος ἐμβαλόντες ἐλεηλάτουν. Ὁ δὲ τὸν μὲν υἱὸν ἐπὶ τῆς Ἑλλάδος κατέλιπεν, αὐτὸς δὲ βοηθῶν Μακεδονίᾳ πρῶτον ὥρμησεν  ἐπὶ Λυσίμαχον. Ἀγγέλλεται δ' αὐτῷ Πύρρος ᾑρηκὼς πόλιν Βέροιαν. Καὶ τοῦ λόγου ταχέως εἰς τοὺς Μακεδόνας ἐκπεσόντος, οὐδὲν ἔτι τῷ Δημητρίῳ κατὰ κόσμον εἶχεν, ἀλλὰ καὶ ὀδυρμῶν καὶ δακρύων καὶ πρὸς ἐκεῖνον ὀργῆς καὶ βλασφημιῶν μεστὸν ἦν τὸ στρατόπεδον, καὶ συμμένειν

Οὐκ ἤθελον, ἀλλ' ἀπιέναι, τῷ μὲν λόγῳ πρὸς τὰ  οἴκοι, τῇ δ' ἀληθείᾳ πρὸς τὸν Λυσίμαχον. Ἔδοξεν οὖν τῷ Δημητρίῳ Λυσιμάχου μὲν ἀποστῆναι πορρωτάτω, πρὸς δὲ Πύρρον τρέπεσθαι· τὸν μὲν γὰρ ὁμόφυλον εἶναι καὶ πολλοῖς συνήθη δι' Ἀλέξανδρον, ἔπηλυν δὲ καὶ ξένον ἄνδρα  τὸν Πύρρον οὐκ ἂν αὑτοῦ προτιμῆσαι Μακεδόνας. Τούτων μέντοι πολὺ διεψεύσθη τῶν λογισμῶν. Ὡς γὰρ ἐγγὺς ἐλθὼν τῷ Πύρρῳ παρεστρατοπέδευσεν, ἀεὶ μὲν αὐτοῦ τὴν ἐν τοῖς ὅπλοις λαμπρότητα θαυμάζοντες, ἔκ τε τοῦ παλαιοτάτου καὶ βασιλικώτατον εἰθισμένοι νομίζειν τὸν ἐν τοῖς ὅπλοις κράτιστον, τότε δὲ καὶ πράως κεχρῆσθαι τοῖς ἁλισκομένοις πυνθανόμενοι, πάντως δὲ καὶ πρὸς ἕτερον καὶ πρὸς τοῦτον ἀπαλλαγῆναι τοῦ Δημητρίου  ζητοῦντες, ἀπεχώρουν λάθρα καὶ κατ' ὀλίγους τό γε πρῶτον, εἶτα φανερῶς ἅπαν εἶχε κίνησιν καὶ ταραχὴν τὸ στρατόπεδον, τέλος δὲ τῷ Δημητρίῳ τολμήσαντές τινες προσελθεῖν, ἐκέλευον ἀπιέναι καὶ σῴζειν αὑτόν· ἀπειρηκέναι γὰρ ἤδη Μακεδόνας ὑπὲρ τῆς ἐκείνου τρυφῆς πολεμοῦντας. Οὗτοι μετριώτατοι τῶν λόγων ἐφαίνοντο τῷ Δημητρίῳ πρὸς τὴν τῶν ἄλλων τραχύτητα, καὶ παρελθὼν ἐπὶ σκηνήν, ὥσπερ οὐ βασιλεύς, ἀλλ' ὑποκριτής, μεταμφιέννυται χλαμύδα φαιὰν ἀντὶ τῆς τραγικῆς ἐκείνης, καὶ διαλαθὼν ὑπεχώρησεν. Ὁρμησάντων δὲ τῶν πλείστων εὐθὺς ἐφ' ἁρπαγὴν καὶ πρὸς ἀλλήλους διαμαχομένων καὶ τὴν σκηνὴν διασπώντων, ἐπιφανεὶς ὁ Πύρρος ἐκράτησεν αὐτοβοεὶ καὶ κατέσχε τὸ στρατόπεδον.  καὶ γίνεται πρὸς Λυσίμαχον αὐτῷ συμπάσης Μακεδονίας νέμησις, ἑπταετίαν ὑπὸ Δημητρίου βεβαίως ἀρχθείσης.

45. Οὕτω δὲ τοῦ Δημητρίου τῶν πραγμάτων ἐκπεσόντος καὶ καταφυγόντος εἰς Κασσάνδρειαν, ἡ γυνὴ Φίλα περιπαθὴς γενομένη προσιδεῖν μὲν οὐχ ὑπέμεινεν αὖθις ἰδιώτην καὶ φυγάδα τὸν τλημονέστατον βασιλέων Δημήτριον, ἀπειπαμένη δὲ πᾶσαν ἐλπίδα καὶ μισήσασα τὴν τύχην αὐτοῦ βεβαιοτέραν ἐν τοῖς κακοῖς οὖσαν ἢ  τοῖς ἀγαθοῖς, πιοῦσα φάρμακον ἀπέθανε. Δημήτριος δ' ἔτι τῶν λοιπῶν ναυαγίων ἔχεσθαι διανοηθεὶς ἀπῆρεν εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς ἐκεῖ στρατηγοὺς καὶ φίλους  συνῆγεν. Ἥν οὖν ὁ Σοφοκλέους Μενέλαος εἰκόνα ταῖς αὑτοῦ τύχαις παρατίθησιν·

λλ' οὑμὸς ἀεὶ πότμος ἐν πυκνῷ θεοῦ
τροχῷ κυκλεῖται καὶ μεταλλάσσει φύσιν,
ὥσπερ σελήνης δ' ὄψις εὐφρόναις δύο
στῆναι δύναιτ' ἂν οὔποτ' ἐν μορφῇ μιᾷ,
ἀλλ' ἐξ ἀδήλου πρῶτον ἔρχεται νέα,
πρόσωπα καλλύνουσα καὶ πληρουμένη,
χὤτανπερ αὑτῆς εὐγενεστάτη φανῇ,
πάλιν διαρρεῖ κεἰς τὸ μηδὲν ἔρχεται,

 ταύτῃ μᾶλλον ἄν τις ἀπεικάσαι τὰ Δημητρίου πράγματα καὶ τὰς περὶ αὐτὸν αὐξήσεις καὶ φθίσεις καὶ ἀναπληρώσεις καὶ ταπεινότητας, οὗ γε καὶ τότε παντάπασιν ἀπολείπειν καὶ κατασβέννυσθαι δοκοῦντος ἀνέλαμπεν αὖθις ἡ ἀρχή, καὶ δυνάμεις τινὲς ἐπιρρέουσαι κατὰ μικρὸν  ἀνεπλήρουν τὴν ἐλπίδα. Καὶ τό γε πρῶτον ἰδιώτης καὶ τῶν βασιλικῶν κοσμίων ἔρημος ἐπεφοίτα ταῖς πόλεσι, καί τις αὐτὸν ἐν Θήβαις τοιοῦτον θεασάμενος ἐχρήσατο τοῖς Εὐριπίδου στίχοις οὐκ ἀηδῶς·

Μορφὴν ἀμείψας ἐκ θεοῦ βροτησίαν
πάρεστι Δίρκης νάμαθ' Ἱσμηνοῦ θ' ὕδωρ·

 

Les jeux terminés, il retourna en Macédoine ; mais, naturellement ennemi du repos, et voyant d’ailleurs que les Macédoniens, fort obéissants pendant la guerre, étaient inquiets et séditieux durant la paix, il les mena contre les Étoliens. Après avoir ravagé leur pays, il y laissa Pantauchus avec une bonne partie de son armée, et marcha avec le reste contre Pyrrhus. Pyrrhus, de son côté, venait à sa rencontre ; mais ils se manquèrent en chemin : Démétrius ravagea l’Épire, et Pyrrhus, tombant sur Pantauchus, lui livra bataille. Dans l’action, ils en vinrent à un combat singulier, où ils se blessèrent mutuellement ;  273 mais à la fin Pyrrhus défit son ennemi, le mit en fuite, lui tua beaucoup de monde, et fit cinq mille prisonniers (51). Cet échec fut la principale cause de la ruine de Démétrius ; car Pyrrhus n’encourut pas tant la haine des Macédoniens pour les maux qu’il leur avait faits, qu’il n’en était admiré pour ses nombreux exploits ; et cette dernière victoire lui acquit auprès d’eux une grande et brillante réputation ; jusque-là qu’il y en eut plusieurs qui dirent hautement qu’il était le seul de tous les rois en qui l’on vit une véritable image de l’audace d’Alexandre, au lieu que les autres, et surtout Démétrius, ne le représentaient, comme des acteurs sur la scène, que par un faste et une gravité affectés.

Démétrius, en effet, avait l’air d’un roi de théâtre ; car, non-seulement il ceignait magnifiquement sa tête d’un double diadème et portait des robes de pourpre brodées d’or, mais sa chaussure était d’une étoffe d’or, et avait des semelles de la plus belle pourpre mise en plusieurs doubles. On lui brodait depuis longtemps un manteau d’un travail merveilleux, et qui montrait assez son orgueil : l’univers et tous les phénomènes célestes devaient y être représentés. Mais l’ouvrage demeura imparfait, à cause du changement survenu dans sa fortune ; et aucun roi, après lui, n’osa le porter, bien qu’il y ait eu depuis en Macédoine plus d’un roi très-fastueux.

Ce ne fut pas seulement cette magnificence qui le rendit insupportable à ses sujets peu accoutumés à tant de faste, mais aussi le luxe de sa table et sa dépense habituelle ; et il leur était plus odieux encore par la difficulté qu’ils avaient d’approcher de sa personne ; car, ou il ne leur laissait pas le temps de lui parler, ou, s’il le faisait, ses réponses étaient toujours d’une rudesse et d’une fierté repoussantes. Il retint deux ans entiers à sa suite les dé- 274 putés des Athéniens, quoique les Athéniens fussent de tous les Grecs ceux à qui il témoignait le plus d’égards. Lacédémone ne lui ayant envoyé qu’un seul député, il s’en irrita fort, et prit cela pour une marque de mépris. Mais le député lui fit une réponse plaisante et toute laconienne. « Quoi donc ! avait dit Démétrius, les Lacédémoniens ne m’envoient qu’un seul député ? — Oui, seigneur, répondit le député, un seul à un seul. » Un jour, comme il marchait dans les rues avec des manières plus populaires que de coutume, et qu’il paraissait d’un abord plus facile, quelques Macédoniens accoururent, et lui présentèrent des placets. Il les reçut tous, et les mit dans un pan de son manteau. Les suppliants, transportés de joie, le suivirent pendant quelque temps ; mais, arrivé sur le pont de l’Axius (52), Démétrius ouvrit son manteau, et laissa tomber toutes les requêtes dans la rivière.

Ce mépris blessa les Macédoniens : c’était là, suivant eux, outrager les gens et non point gouverner en roi. Et ce traitement leur parut d’autant plus dur, qu’ils se souvenaient d’avoir vu eux-mêmes, ou d’avoir entendu dire combien le roi Philippe était doux et populaire. Un jour, une pauvre vieille femme l’arrêta sur son passage, le suppliant de l’écouter ; et, comme il répondit qu’il n’en avait pas le loisir : « Ne te mêles donc pas d’être roi, » répliqua cette femme. Ce mot le frappa tellement, et lui fit faire de si sérieuses réflexions, que, rentré dans le palais, il laissa décote toutes ses autres affaires, donna audience à tous ceux qui se présentèrent, en commençant par cette femme, et ne s’occupa d’autre chose pendant plusieurs jours. Rien, en effet, n’est plus convenable à un roi que de rendre la justice ; car Mars est un tyran, comme dit Timothée, mais la loi, selon Pindare, est la reine de l’univers. Aussi les rois ont reçu de Jupiter, non 275 des machines à prendre des villes, ni des vaisseaux armés d’éperons d’airain, mais, comme dit Homère, les lois et la justice pour en être les gardiens inviolables (53). Jupiter a honoré du titre de disciple et d’ami, non le plus belliqueux, non le plus injuste ni le plus sanguinaire des rois, mais le plus juste (54). Démétrius, au contraire, aimait à prendre le titre le plus opposé à ceux qu’on donne au roi des dieux. En effet, Jupiter est appelé patron, protecteur des villes ; et Démétrius prenait le surnom de Poliorcète (55). Tant il est vrai que le honteux, se glissant à la faveur d’une puissance ignorante, a supplanté le beau et l’honnête, et imputé à gloire l’injustice même !

Démétrius tomba dangereusement malade à Pella, et fut sur le point de perdre la Macédoine : Pyrrhus accourut en toute hâte, et s’avança jusqu’à Édesse. Mais, dès que Démétrius eut recouvré ses forces, il le chassa sans peine : il ne laissa pas pourtant de faire avec lui une sorte de traité, ne voulant pas avoir affaire à un ennemi qui le harcèlerait sans cesse de poste en poste, et qui par là diminuerait les forces qui lui étaient nécessaires pour exécuter les grandes choses qu’il avaient projetées ; car il ne formait pas un médiocre dessein : il n’aspirait à rien moins qu’à reconquérir tout l’empire de son père. Et, il en faut convenir, ses préparatifs n’étaient point au-dessous de ses projets et de ses espérances : il avait déjà rassemblé une armée de quatre-vingt-dix-huit mille hommes de pied et d’environ douze mille chevaux. Il faisait construire, tant au Pirée qu’à Corinthe, à Chalcis et à Pella, une flotte de cinq cents navires ; il se rendait en personne dans les arsenaux, montrant aux ouvriers ce 277 qu’il fallait faire, et mettant lui-même la main à l’œuvre. Tout le monde était dans l’étonnement et du nombre et de la grandeur de ces vaisseaux ; car jusque-là nul homme n’avait vu de galère à quinze et seize bancs de rames. Ce ne fut que longtemps après que Ptolémée Philopator en fit construire une à quarante bancs de rames (56), laquelle avait deux cent quatre-vingts coudées de longueur, et quarante-huit de hauteur jusqu’au sommet de la poupe : il l’équipa de quatre cents matelots, sans compter les rameurs, qui étaient au nombre de quatre mille, et la monta de trois mille combattants, départis entre les rameurs et sur le pont. Mais cette galère ne fut jamais qu’un objet de curiosité : peu différente des édifices solides, elle ne servit que pour l’ostentation, et fut inutile pour le combat, tant il était difficile et même dangereux de la mouvoir. Il n’en était pas de même de celles de Démétrius : leur beauté ne les rendait pas plus mal propres au combat ; leur magnificence n’ôtait rien de leur utilité ; et l’agilité, la légèreté de leurs mouvements étaient plus admirables encore que leur grandeur.

Un armement si formidable, et tel que jamais roi depuis Alexandre n’en avait assemblé, étant destiné contre l’Asie, les rois Séleucus, Ptolémée et Lysimachus se. liguèrent contre Démétrius ; puis, ils envoyèrent des ambassadeurs à Pyrrhus, pour le presser d’entrer en Macédoine, et pour lui représenter qu’il ne devait pas regarder comme un traité celui qu’il avait fait avec Démétrius, puisque Démétrius, sans s’être engagé à ne pas l’attaquer, s’était réservé à lui-même le pouvoir d’attaquer 277 qui bon lui semblerait. Pyrrhus entra facilement dans leurs vues ; et Démétrius, qui différait encore, se trouva tout à coup enveloppé dans une guerre terrible. Ptolémée descendit en Grèce avec une flotte nombreuse, et fit révolter le pays contre Démétrius. Lysimachus entra en Macédoine par la Thrace ; Pyrrhus s’y jeta du côté de l’Epire, qui en était limitrophe ; et tous deux firent dans le pays un dégât affreux. Démétrius laisse son fils en Grèce, et vole au secours de la Macédoine. Il marche d’abord contre Lysimachus ; mais il apprend dans sa route que Pyrrhus s’est emparé de Berrhoé (57). Le bruit de cette nouvelle, promptement répandu parmi les Macédoniens, porta le désordre dans tout son camp : ce ne fut plus que pleurs, que lamentations ; de tous côtés la colère éclatait contre Démétrius, et l’on s’emportait jusqu’à lui dire des injures : personne ne voulait plus rester ; tous songeaient à se retirer, sous prétexte d’aller vaquer à leurs affaires, mais, dans la réalité, pour se joindre à Lysimachus.

Démétrius jugea donc à propos de s’éloigner le plus qu’il pourrait de Lysimachus, qui était de la même nation que ses soldats et connu de la plupart pour avoir fait la guerre sous Alexandre, et de tourner ses armes contre ; Pyrrhus, qui était étranger, et que les Macédoniens, pensait-il, ne lui préféreraient jamais. Mais il se trompa dans ses conjectures : à peine il eut établi son camp devant celui de Pyrrhus, que les Macédoniens, qui admiraient depuis longtemps la valeur bouillante que Pyrrhus déployait dans les combats ; qui, de toute ancienneté, étaient accoutumés à regarder le plus courageux comme le plus digne d’être roi ; qui d’ailleurs apprenaient chaque jour avec quelle douceur Pyrrhus traitait les prisonniers ; qui tous enfin ne cherchaient qu’à quitter Démétrius, pour se jeter entre les bras d’un chef quelconque, mais de 276 préférence entre ceux de Pyrrhus, commencèrent à déserter, d’abord secrètement et en petit nombre, puis ouvertement et en foule ; enfin ce fut une agitation et un soulèvement général dans tout le camp. Il y en eut même qui furent assez audacieux pour dire à Démétrius qu’il devait se retirer promptement, s’il voulait pourvoir à sa sûreté, parce que les Macédoniens étaient las de faire la guerre pour fournir à son luxe et à ses prodigalités. Et ces discours paraissaient encore très-modérés à Démétrius, auprès des paroles outrageantes que d’autres faisaient entendre. Il rentre donc dans sa tente, non comme un véritable roi, mais comme un roi de théâtre qui va dépouiller ses vêtements pour en prendre d’autres ; il quitte son riche manteau, en revêt un de couleur sombre, et sort du camp sans être aperçu. Dès que le bruit de sa fuite se fut répandu, la plupart des Macédoniens coururent à sa tente pour la piller : ils se disputent le butin avec acharnement, et mettent la tente en pièces. Mais Pyrrhus survint tout à coup, fit cesser le désordre, et se rendit maître du camp. Il partagea ensuite avec Lysimachus toute la Macédoine, dont Démétrius avait été pendant sept ans paisible possesseur.

Après ce nouveau revers, Démétrius se retira à Cassandrie (58), où était sa femme Phila, laquelle ne put résister à la douleur de voir encore une fois réduit à une condition privée et à l’exil le plus malheureux des rois. Elle renonça donc à toute espérance ; et, détestant la fortune de son mari toujours plus constante dans le malheur que dans la prospérité, elle prit du poison et se donna la mort. Mais Démétrius, qui songeait encore a rassembler les débris de son naufrage, repassa en Grèce ; et la, il manda auprès de lui tous ses amis. Le tableau 279 que fait Ménélas de sa fortune dans Sophocle (59), quand il dit :

Mais mon destin sur la rapide roue de la Fortune
Incessamment tourne, et se transforme à tout moment ;
Ainsi la face de la lune jamais deux nuits entières
Ne saurait persister avec le même aspect :
On ne la voyait pas, mais tout à coup elle commence à se montrer,
Puis son visage se colore d’un plus vif éclat, et s’arrondit de jour en jour ;
Et, quand elle a brillé dans toute sa splendeur,
Elle se remet à décroître, et, à la fin, elle disparaît ;

ce tableau, dis-je, est une peinture exacte des vicissitudes qu’avait éprouvées Démétrius, de ses accroissements et de ses diminutions, de ses élévations et de ses chutes ; car, en ce temps-là même, sa puissance, qui paraissait entièrement éclipsée et presque éteinte, jeta une nouvelle lueur. Il se rassembla autour de sa personne quelques gens de guerre, qui firent renaître en lui une certaine espérance. Ce fut alors qu’il parut, pour la première fois, dans les villes, vêtu comme un simple particulier, et dépouillé de ce faste qui environne ordinairement les rois. Quelqu’un l’ayant vu en cet état à Thèbes lui appliqua assez heureusement ces vers d’Euripide (60) :

Il a quitté la figure divine pour prendre une figure mortelle ;
Il vient près des sources de Dircé et des rives de l’Isménus.

 

46. Ἐπεὶ δ' ἅπαξ ὥσπερ εἰς ὁδὸν βασιλικὴν τὴν ἐλπίδα κατέστη, καὶ συνίστατο πάλιν σῶμα καὶ σχῆμα περὶ αὑτὸν ἀρχῆς, Θηβαίοις μὲν ἀπέδωκε τὴν πολιτείαν· 

Ἀθηναῖοι δ' ἀπέστησαν αὐτοῦ, καὶ τόν τε Δίφιλον, ὃς ἦν ἱερεὺς τῶν Σωτήρων ἀναγεγραμμένος, ἐκ τῶν ἐπωνύμων ἀνεῖλον, ἄρχοντας αἱρεῖσθαι πάλιν ὥσπερ ἦν πάτριον ψηφισάμενοι, τόν τε Πύρρον ἐκ Μακεδονίας μετεπέμποντο, μᾶλλον ἢ προσεδόκησαν ἰσχύοντα τὸν Δημήτριον ὁρῶντες.  ὁ δ' ὀργῇ μὲν ἐπῆλθεν αὐτοῖς καὶ πολιορκίαν περὶ τὸ ἄστυ συνεστήσατο καρτεράν, Κράτητος δὲ τοῦ φιλοσόφου πεμφθέντος ὑπὸ τοῦ δήμου πρὸς αὐτόν, ἀνδρὸς ἐνδόξου καὶ συνετοῦ, τὰ μὲν οἷς ὑπὲρ τῶν Ἀθηναίων ἐδεῖτο πεισθείς, τὰ δ' ἐξ ὧν ἐδίδασκε περὶ τῶν ἐκείνῳ συμφερόντων  νοήσας, ἔλυσε τὴν πολιορκίαν, καὶ συναγαγὼν ὅσαι νῆες ἦσαν αὐτῷ, καὶ στρατιώτας μυρίους καὶ χιλίους σὺν ἱππεῦσιν ἐμβιβάσας, ἐπὶ τὴν Ἀσίαν ἔπλει, Λυσιμάχου  Καρίαν καὶ Λυδίαν ἀποστήσων. Δέχεται δ' αὐτὸν Εὐρυδίκη περὶ Μίλητον ἀδελφὴ Φίλας, ἄγουσα τῶν αὐτῆς καὶ Πτολεμαίου θυγατέρων Πτολεμαΐδα, καθωμολογημένην ἐκείνῳ πρότερον διὰ Σελεύκου· ταύτην γαμεῖ Δημήτριος  Εὐρυδίκης ἐκδιδούσης. Καὶ μετὰ τὸν γάμον εὐθὺς ἐπὶ τὰς πόλεις τρέπεται, πολλῶν μὲν ἑκουσίως προστιθεμένων, πολλὰς δὲ καὶ βιαζόμενος. Ἔλαβε δὲ καὶ Σάρδεις· καί τινες τῶν Λυσιμάχου στρατηγῶν ἀπεχώρησαν πρὸς αὐτόν, χρήματα καὶ στρατιὰν κομίζοντες. Ἐπερχομένου δ' Ἀγαθοκλέους τοῦ Λυσιμάχου μετὰ δυνάμεως, ἀνέβαινεν εἰς Φρυγίαν, ἐγνωκὼς ἄνπερ Ἀρμενίας ἐπιλάβηται Μηδίαν κινεῖν καὶ τῶν ἄνω πραγμάτων ἔχεσθαι, πολλὰς  ἐξωθουμένῳ περιφυγὰς καὶ ἀναχωρήσεις ἐχόντων.

πομένου δ' Ἀγαθοκλέους, ἐν ταῖς συμπλοκαῖς περιῆν, ἐπισιτισμοῦ δὲ καὶ προνομῶν εἰργόμενος ἠπορεῖτο, καὶ τοῖς στρατιώταις δι' ὑποψίας ἦν ὡς ἐπ' Ἀρμενίαν καὶ Μηδίαν  ἐκτοπίζων. Ἅμα δὲ μᾶλλον ὁ λιμὸς ἐπέτεινε, καὶ διαμαρτία τις γενομένη περὶ τὴν τοῦ Λύκου διάβασιν πλῆθος ἀνθρώπων ἁρπασθὲν ὑπὸ τοῦ ῥεύματος ἀπώλεσεν. Ὅμως δὲ τοῦ σκώπτειν οὐκ ἀπείχοντο· προγράφει δέ τις αὐτοῦ πρὸ τῆς σκηνῆς τὴν τοῦ Οἰδίποδος ἀρχὴν μικρὸν παραλλάξας·

Τέκνον τυφλοῦ γέροντος Ἀντιγόνου, τίνας
χώρους ἀφίγμεθα;

47. Τέλος δὲ καὶ νόσου τῷ λιμῷ συνεπιτιθεμένης ὥσπερ εἴωθεν, ἐπὶ βρώσεις ἀναγκαίας τρεπομένων, τοὺς πάντας οὐκ ἐλάσσονας ὀκτακισχιλίων ἀποβαλών, ἀνῆγεν ὀπίσω  τοὺς λοιπούς· καὶ καταβὰς εἰς Ταρσόν, ἐβούλετο μὲν ἀπέχεσθαι τῆς χώρας οὔσης ὑπὸ Σελεύκῳ τότε καὶ πρόφασιν ἐκείνῳ μηδεμίαν παρασχεῖν, ὡς δ' ἦν ἀμήχανον, ἐν ταῖς ἐσχάταις ὄντων ἀπορίαις τῶν στρατιωτῶν, καὶ τοῦ Ταύρου τὰς ὑπερβολὰς Ἀγαθοκλῆς ἀπετείχισε,  γράφει πρὸς Σέλευκον ἐπιστολήν, μακρόν τινα τῆς αὑτοῦ τύχης ὀδυρμόν, εἶτα πολλὴν ἱκεσίαν καὶ δέησιν ἔχουσαν, ἀνδρὸς οἰκείου λαβεῖν οἶκτον, ἄξια καὶ πολεμίοις συναλγῆσαι πεπονθότος.

πικλασθέντος δέ πως Σελεύκου καὶ γράψαντος τοῖς ἐκεῖ στρατηγοῖς, ὅπως αὐτῷ τε τῷ Δημητρίῳ χορηγίαν βασιλικὴν καὶ τῇ δυνάμει τροφὴν ἄφθονον παρέχωσιν, ἐπελθὼν Πατροκλῆς, ἀνὴρ συνετὸς εἶναι δοκῶν καὶ Σελεύκῳ φίλος πιστός, οὐ τὸ τῆς δαπάνης ἔφη πλεῖστον εἶναι τῶν Δημητρίου στρατιωτῶν τρεφομένων, ἀλλ' ἐνδιατρίβοντα τῇ χώρᾳ Δημήτριον οὐ καλῶς περιορᾶν αὐτόν, ὃς ἀεὶ βιαιότατος ὢν καὶ μεγαλοπραγμονέστατος βασιλέων, νῦν ἐν τύχαις γέγονεν αἳ καὶ τοὺς φύσει μετρίους ἐξάγουσι τολμᾶν καὶ ἀδικεῖν.  ἐκ τούτου παροξυνθεὶς ὁ Σέλευκος ἐξώρμησεν εἰς Κιλικίαν μετὰ πολλῆς δυνάμεως. Ὁ δὲ Δημήτριος ἐκπλαγεὶς τῇ δι' ὀλίγου μεταβολῇ τοῦ Σελεύκου καὶ φοβηθείς, ὑπέστειλε τοῖς ὀχυρωτάτοις τοῦ Ταύρου, καὶ διαπεμπόμενος ἠξίου μάλιστα μὲν αὐτὸν περιιδεῖν τῶν αὐτονόμων τινὰ βαρβάρων κτησάμενον ἀρχήν, ἐν ᾗ καταβιώσεται πλάνης καὶ φυγῆς παυσάμενος, εἰ δὲ μή, τὸν χειμῶνα διαθρέψαι τὴν δύναμιν αὐτόθι καὶ μὴ πάντων ἐνδεᾶ καὶ γυμνὸν ἐξελαύνειν καὶ προβάλλειν τοῖς πολεμίοις. 48. Ἐπεὶ δὲ Σέλευκος ταῦτα πάντα ὑποπτεύων ἐκέλευσεν αὐτόν, εἰ βούλεται, δύο μῆνας ἐν τῇ Καταονίᾳ χειμάσαι, δόντα τοὺς πρώτους τῶν φίλων ὁμήρους, ἅμα δὲ τὰς εἰς Συρίαν ἀπετείχιζεν ὑπερβολάς, ἐγκλειόμενος ὡς θηρίον ὁ Δημήτριος κύκλῳ καὶ περιβαλλόμενος, ὑπ' ἀνάγκης τρέπεται πρὸς ἀλκήν, καὶ τήν τε χώραν κατέτρεχε καὶ τῷ Σελεύκῳ προσβάλλοντι συμπλεκόμενος ἀεὶ  πλέον εἶχε. Καί ποτε τῶν δρεπανηφόρων εἰς αὐτὸν ἀφεθέντων, ὑποστὰς τροπὴν ἐποιήσατο, καὶ τῶν εἰς Συρίαν  ὑπερβολῶν τοὺς ἀποτειχίζοντας ἐξελάσας ἐκράτησε.

Καὶ ὅλως ἐπῆρτο τῇ γνώμῃ, καὶ τοὺς στρατιώτας ἀνατεθαρρηκότας ὁρῶν παρεσκευάζετο διαγωνίσασθαι πρὸς τὸν Σέλευκον ἐπὶ τοῖς μεγίστοις ἄθλοις, ἠπορημένον ἤδη  καὶ αὐτόν. Ἀπέστρεψε μὲν γὰρ τὴν παρὰ Λυσιμάχου βοήθειαν ἀπιστῶν καὶ φοβούμενος, αὐτὸς δὲ καθ' ἑαυτὸν ὤκνει τῷ Δημητρίῳ συνάψαι, δεδιὼς τὴν ἀπόνοιαν αὐτοῦ καὶ τὴν ἀεὶ μεταβολὴν ἐκ τῶν ἐσχάτων ἀποριῶν τὰς  μεγίστας εὐτυχίας ἐπιφέρουσαν. Νόσος μέντοι βαρεῖα τὸν Δημήτριον ἐν τούτῳ καταλαβοῦσα, τό τε σῶμα δεινῶς ἐκάκωσε καὶ τὰ πράγματα παντάπασι διέφθειρεν· οἱ μὲν γὰρ ἀπεχώρησαν πρὸς τοὺς πολεμίους, οἱ δὲ διερρύησαν  αὐτοῦ τῶν στρατιωτῶν. Μόλις δ' ἐν ἡμέραις τεσσαράκοντα ῥαΐσας καὶ τοὺς ὑπολοίπους ἀναλαβὼν καὶ ὁρμήσας, ὅσον ἰδεῖν καὶ δοξάσαι τοὺς πολεμίους, ἐπὶ Κιλικίας, εἶτα νυκτὸς ἄνευ σάλπιγγος ἄρας ἐπὶ θάτερα καὶ τὸν Ἀμανὸν ὑπερβαλών, ἐπόρθει τὴν κάτω χώραν ἄχρι τῆς Κυρρηστικῆς. 49. Ἐπιφανέντος δὲ τοῦ Σελεύκου καὶ ποιουμένου τὰς καταλύσεις ἐγγύς, ἀναστήσας ὁ Δημήτριος τὸ στράτευμα νυκτὸς ἐβάδιζεν ἐπ' αὐτόν, ἀγνοοῦντα μέχρι πολλοῦ καὶ  κοιμώμενον. Αὐτομόλων δέ τινων παραγενομένων καὶ φρασάντων τὸν κίνδυνον, ἐκπλαγεὶς καὶ ἀναπηδήσας ἐκέλευσε σημαίνειν, ἅμα τὰς κρηπῖδας ὑποδούμενος καὶ βοῶν πρὸς τοὺς ἑταίρους, ὡς θηρίῳ δεινῷ συμπέπλεκται.  Δημήτριος δὲ τῷ θορύβῳ τῶν πολεμίων αἰσθόμενος ὅτι μεμήνυται, κατὰ τάχος ἀπῆγεν.

μα δ' ἡμέρᾳ προσκειμένου τοῦ Σελεύκου, πέμψας τινὰ τῶν περὶ αὑτὸν ἐπὶ θάτερον κέρας, ἐποίησέ τινα τροπὴν τῶν ἐναντίων.  εἶτα μέντοι Σέλευκος αὐτὸς ἀφεὶς τὸν ἵππον καὶ τὸ κράνος ἀποθέμενος καὶ λαβὼν πέλτην ἀπήντα τοῖς μισθοφόροις, ἐπιδεικνύμενος αὑτὸν καὶ μεταβαλέσθαι παρακαλῶν ἤδη ποτὲ συμφρονήσαντας, ὅτι φειδόμενος ἐκείνων, οὐ Δημητρίου, χρόνον πολὺν διατετέλεκεν. Ἐκ τούτου πάντες ἀσπαζόμενοι καὶ βασιλέα προσαγορεύοντες μεθίσταντο. Δημήτριος δὲ πολλῶν μεταβολῶν αἰσθόμενος ἐσχάτην ἐκείνην ἥκουσαν ἐπ' αὐτόν, ἐκκλίνας ἐπὶ τὰς Ἀμανίδας ἔφευγε πύλας, καὶ καταβαλὼν εἰς ὕλην τινὰ συνηρεφῆ μετὰ φίλων τινῶν καὶ ἀκολούθων ὀλίγων παντάπασιν ὄντων, προσέμενε τὴν νύκτα, βουλόμενος εἰ δύναιτο τῆς ἐπὶ Καῦνον ὁδοῦ λαβέσθαι καὶ διεκπεσεῖν ἐπὶ τὴν ἐκεῖ θάλασσαν, οὗ τὸν ναύσταθμον εὑρήσειν  ἤλπιζεν. Ὡς δ' ἔγνω μηδ' ἐκείνης τῆς ἡμέρας ἐφόδιον  ἔχοντας αὐτούς, ἐπ' ἄλλων ἐγίνετο λογισμῶν. Εἶτα μέντοι Σωσιγένης ἐπῆλθεν ἑταῖρος αὐτοῦ, χρυσοῦς τετρακοσίους ὑπεζωσμένος, καὶ ἀπὸ τούτων ἐλπίζοντες ἄχρι θαλάσσης διαγενήσεσθαι, πρὸς τὰς ὑπερβολὰς ἐχώρουν σκοταῖοι.  πυρῶν δὲ καιομένων πρὸς αὐταῖς πολεμίων, ἀπογνόντες ἐκείνην τὴν ὁδὸν αὖθις ἀνεχώρησαν εἰς τὸν αὐτὸν τόπον, οὔτε πάντες -- ἔνιοι γὰρ ἀπέδρασαν -- οὔθ' ὁμοίως οἱ  παραμένοντες πρόθυμοι. Τολμήσαντος δέ τινος εἰπεῖν [τι] ὡς Σελεύκῳ χρὴ τὸ σῶμα παραδοῦναι Δημήτριον, ὥρμησε μὲν τὸ ξίφος σπασάμενος ἀνελεῖν ἑαυτόν, οἱ δὲ φίλοι περιστάντες καὶ παραμυθούμενοι συνέπεισαν οὕτω ποιῆσαι. Καὶ πέμπει πρὸς Σέλευκον ἐπιτρέπων ἐκείνῳ τὰ καθ' ἑαυτόν.

50. Ἀκούσας δὲ Σέλευκος οὐκ ἔφη τῇ Δημητρίου τύχῃ σῴζεσθαι Δημήτριον, ἀλλὰ τῇ αὑτοῦ, μετὰ τῶν ἄλλων καλῶν αὐτῷ φιλανθρωπίας καὶ χρηστότητος ἐπίδειξιν διδούσῃ. Καλέσας δὲ τοὺς ἐπιμελητάς, σκηνήν τε πηγνύναι βασιλικὴν ἐκέλευσε καὶ τἆλλα πάντα ποιεῖν καὶ παρασκευάζειν εἰς ὑποδοχὴν καὶ θεραπείαν μεγαλοπρεπῶς. ἦν δέ τις Ἀπολλωνίδης παρὰ τῷ Σελεύκῳ, τοῦ Δημητρίου γεγονὼς συνήθης· τοῦτον εὐθὺς ἐξέπεμψε πρὸς αὐτόν, ὅπως ἡδίων γένηται καὶ θαρρῶν ὡς  πρὸς οἰκεῖον ἄνδρα καὶ κηδεστὴν ἀπαντᾶν. Φανερᾶς δὲ τῆς γνώμης αὐτοῦ γενομένης, ὀλίγοι τὸ πρῶτον, εἶθ' οἱ πλεῖστοι τῶν φίλων ἐξεπήδων παρὰ τὸν Δημήτριον, ἁμιλλώμενοι καὶ φθάνοντες ἀλλήλους· ἠλπίζετο γὰρ  εὐθὺς παρὰ τῷ Σελεύκῳ μέγιστος ἔσεσθαι. Τοῦτο δ' ἐκείνῳ μὲν εἰς φθόνον μετέβαλε τὸν ἔλεον, τοῖς δὲ κακοήθεσι καὶ βασκάνοις παρέσχεν ἀποτρέψαι καὶ διαφθεῖραι τὴν φιλανθρωπίαν τοῦ βασιλέως, ἐκφοβήσασιν αὐτόν, ὡς οὐκ εἰς ἀναβολάς, ἀλλ' ἅμα τῷ πρῶτον ὀφθῆναι τὸν ἄνδρα μεγάλων ἐσομένων ἐν τῷ στρατοπέδῳ  νεωτερισμῶν. Ἄρτι δὴ τοῦ Ἀπολλωνίδου πρὸς τὸν Δημήτριον ἀφιγμένου περιχαροῦς, καὶ τῶν ἄλλων ἐπερχομένων καὶ λόγους θαυμαστοὺς ἀπαγγελλόντων περὶ τοῦ Σελεύκου, καὶ τοῦ Δημητρίου μετὰ τηλικαύτην δυστυχίαν καὶ κακοπραγίαν, εἰ καὶ πρότερον ἐδόκει τὴν παράδοσιν τοῦ σώματος αἰσχρὰν πεποιῆσθαι, τότε μετεγνωκότος διὰ τὸ θαρρεῖν καὶ πιστεύειν ταῖς ἐλπίσιν,

ἦλθε Παυσανίας ἔχων στρατιώτας ὁμοῦ πεζοὺς καὶ ἱππεῖς  περὶ χιλίους. Καὶ τούτοις περισχὼν τὸν Δημήτριον ἄφνω, τοὺς δ' ἄλλους ἀποστήσας, Σελεύκῳ μὲν αὐτὸν εἰς ὄψιν οὐ κατέστησεν, εἰς δὲ Χερρόνησον τὴν Συριακὴν ἀπήγαγεν· ὅπου τὸ λοιπὸν ἰσχυρᾶς φυλακῆς ἐπισταθείσης, θεραπεία μὲν ἧκεν ἱκανὴ παρὰ Σελεύκου, καὶ χρήματα καὶ δίαιτα παρεσκευάζετο καθ' ἡμέραν οὐ μεμπτή, δρόμοι δὲ καὶ περίπατοι βασιλικοὶ καὶ παράδεισοι  θήρας ἔχοντες ἀπεδείχθησαν· ἦν δὲ καὶ τῶν φίλων τῶν συμφυγόντων τῷ βουλομένῳ συνεῖναι, καὶ παρ' αὐτοῦ τινες ὅμως ἐπιφοιτῶντες [ἀπὸ τοῦ Σελεύκου] ἧκον, κομίζοντες ἐπιεικεῖς λόγους καὶ θαρρεῖν παρακαλοῦντες, ὡς ὅταν πρῶτον Ἀντίοχος ἀφίκηται σὺν Στρατονίκῃ διεθησόμενον.

51. Ὁ δὲ Δημήτριος ἐν τῇ τοιαύτῃ τύχῃ γεγονώς, ἐπέστειλε τοῖς περὶ τὸν υἱὸν καὶ τοῖς περὶ Ἀθήνας καὶ Κόρινθον ἡγεμόσι καὶ φίλοις, μήτε γράμμασιν αὐτοῦ μήτε σφραγῖδι πιστεύειν, ἀλλ' ὥσπερ τεθνηκότος Ἀντιγόνῳ τὰς πόλεις καὶ τὰ λοιπὰ πράγματα διαφυλάττειν.  Ἀντίγονος δὲ τὴν τοῦ πατρὸς σύλληψιν πυθόμενος, καὶ βαρέως ἐνεγκὼν καὶ πενθίμην ἀναλαβὼν ἐσθῆτα πρός τε τοὺς ἄλλους βασιλεῖς ἔγραψε καὶ πρὸς αὐτὸν Σέλευκον, δεόμενος καὶ πᾶν ὅ τι λοιπὸν ἦν αὐτοῖς παραδιδούς, καὶ πρὸ παντὸς ὁμηρεύειν ἕτοιμος ὢν αὐτὸς ὑπὲρ τοῦ  πατρός. Καὶ συνεδέοντο ταῦτα πόλεις τε πολλαὶ καὶ δυνάσται πλὴν Λυσιμάχου· Λυσίμαχος δὲ καὶ χρήματα πολλὰ πέμπων ὑπισχνεῖτο Σελεύκῳ κτείναντι Δημήτριον.  ὁ δ' ἐκεῖνον μὲν <καὶ> ἄλλως προβαλλόμενος, ἔτι μᾶλλον ἐπὶ τούτῳ μιαρὸν ἡγεῖτο καὶ βάρβαρον, Ἀντιόχῳ δὲ τῷ παιδὶ καὶ Στρατονίκῃ φυλάττων Δημήτριον, ὡς ἐκείνων ἡ χάρις γένοιτο, παρῆγε τὸν χρόνον.

52. Ὁ δὲ Δημήτριος ὡς ἐν ἀρχῇ τὴν τύχην προσπεσοῦσαν ὑπέμεινε καὶ ῥᾷον ἤδη φέρειν εἰθίζετο τὰ παρόντα, πρῶτον μὲν ἁμῶς γέ πως ἐκίνει τὸ σῶμα, θήρας  ἐφ' ὅσον ἦν καὶ δρόμων ἁπτόμενος· ἔπειτα κατὰ μικρὸν ὄκνου πρὸς αὐτὰ καὶ νωθείας ἐπίμπλατο, καὶ φέρων ἑαυτὸν εἰς πότους καὶ κύβους κατέβαλε, καὶ τοῦ χρόνου  τὸν πλεῖστον ἐν τούτοις διῆγεν, εἴτε τοὺς ἐν τῷ νήφειν ἀναλογισμοὺς τῶν παρόντων ἀποδιδράσκων καὶ παρακαλυπτόμενος τῇ μέθῃ τὴν διάνοιαν, εἴτε συγγνοὺς ἑαυτῷ τοῦτον εἶναι τὸν βίον, ὃν ἔκπαλαι ποθῶν καὶ διώκων ἄλλως ὑπ' ἀνοίας καὶ κενῆς δόξης ἐπλάζετο καὶ πολλὰ μὲν ἑαυτῷ, πολλὰ δ' ἑτέροις πράγματα παρεῖχεν, ἐν ὅπλοις καὶ στόλοις καὶ στρατοπέδοις τὸ ἀγαθὸν ζητῶν, ὃ νῦν ἐν ἀπραγμοσύνῃ καὶ σχολῇ καὶ ἀναπαύσει μὴ προσδοκήσας  ἀνεύρηκε. Τί γὰρ ἄλλο τῶν πολέμων καὶ τῶν κινδύνων πέρας ἐστὶ τοῖς φαύλοις βασιλεῦσι, κακῶς καὶ ἀνοήτως διακειμένοις, οὐχ ὅτι μόνον τρυφὴν καὶ ἡδονὴν ἀντὶ τῆς ἀρετῆς καὶ τοῦ καλοῦ διώκουσιν, ἀλλ' ὅτι μηδ' ἥδεσθαι μηδὲ τρυφᾶν ὡς ἀληθῶς ἴσασιν.

 Ὁ δ' οὖν Δημήτριος ἔτος τρίτον ἐν τῇ Χερρονήσῳ καθειργμένος, ὑπ' ἀργίας καὶ πλησμονῆς καὶ οἴνου νοσήσας ἀπέθανεν, ἔτη τέσσαρα καὶ πεντήκοντα βεβιωκώς.  καὶ Σέλευκος ἤκουσέ τε κακῶς καὶ μετενόησεν οὐ μετρίως ἐν ὑποψίᾳ τὸν Δημήτριον θέμενος τότε, καὶ μηδὲ Δρομιχαίτην ἄνδρα βάρβαρον Θρᾷκα μιμησάμενος, οὕτω φιλανθρώπως καὶ βασιλικῶς ἁλόντι Λυσιμάχῳ χρησάμενον.

53. Ἔσχε μέντοι καὶ τὰ περὶ τὴν ταφὴν αὐτοῦ τραγικήν  τινα καὶ θεατρικὴν διάθεσιν. Ὁ γὰρ υἱὸς Ἀντίγονος ὡς ᾔσθετο τὰ λείψανα κομιζόμενα, πάσαις ἀναχθεὶς ταῖς ναυσὶν ἐπὶ νήσων ἀπήντησε· καὶ δεξάμενος εἰς τὴν μεγίστην τῶν ναυαρχίδων ἔθετο τὴν ὑδρίαν χρυσήλατον  οὖσαν. Αἱ δὲ πόλεις, αἷς προσεῖχον, τοῦτο μὲν στεφάνους ἐπέφερον τῇ ὑδρίᾳ, τοῦτο δ' ἄνδρας ἐν σχήματι πενθίμῳ  συνθάψοντας καὶ συμπαραπέμψοντας ἀπέστελλον. Εἰς δὲ Κόρινθον τοῦ στόλου καταπλέοντος, ἥ τε κάλπις ἐκ πρύμνης περιφανὴς ἑωρᾶτο πορφύρᾳ βασιλικῇ καὶ διαδήματι κεκοσμημένη, καὶ παρειστήκεισαν ἐν ὅπλοις νεανίσκοι  δορυφοροῦντες. Ὁ δὲ τῶν τότ' αὐλητῶν ἐλλογιμώτατος Ξενόφαντος ἐγγὺς καθεζόμενος προσηύλει τῶν μελῶν τὸ ἱερώτατον· καὶ πρὸς τοῦτο τῆς εἰρεσίας ἀναφερομένης μετὰ ῥυθμοῦ τινος, ἀπήντα ψόφος ὥσπερ ἐν κοπετῷ ταῖς  τῶν αὐλημάτων περιόδοις. Τὸν δὲ πλεῖστον οἶκτον καὶ ὀλοφυρμὸν αὐτὸς Ἀντίγονος τοῖς ἠθροισμένοις ἐπὶ τὴν θάλασσαν ὀφθεὶς ταπεινὸς καὶ δεδακρυμένος παρέσχεν.  ἐπενεχθεισῶν δὲ ταινιῶν καὶ στεφάνων περὶ Κόρινθον, εἰς Δημητριάδα κομίσας ἔθηκε τὰ λείψανα, πόλιν ἐπώνυμον ἐκείνου, <συν>οικισθεῖσαν ἐκ μικρῶν τῶν περὶ τὴν Ἰωλκὸν πολιχνίων.

 Ἀπέλιπε δὲ γενεὰν ὁ Δημήτριος Ἀντίγονον μὲν ἐκ Φίλας καὶ Στρατονίκην, δύο δὲ Δημητρίους, τὸν μὲν Λεπτὸν ἐξ Ἰλλυρίδος γυναικός, τὸν δ' ἄρξαντα Κυρήνης ἐκ Πτολεμαΐδος, ἐκ δὲ Δηιδαμείας Ἀλέξανδρον, ὃς ἐν  Αἰγύπτῳ κατεβίωσε. Λέγεται δὲ καὶ Κόρραγον υἱὸν ἐξ Εὐρυδίκης αὐτῷ γενέσθαι. Κατέβη δὲ ταῖς διαδοχαῖς τὸ γένος αὐτοῦ βασιλεῦον εἰς Περσέα τελευταῖον, ἐφ' οὗ Ῥωμαῖοι Μακεδονίαν ὑπηγάγοντο.  Διηγωνισμένου δὲ τοῦ Μακεδονικοῦ δράματος, ὥρα τὸ Ῥωμαϊκὸν ἐπεισαγαγεῖν.


 

Mais, dès que ses espérances l’eurent remis, pour ainsi dire, sur le chemin de la royauté, et qu’entouré d’un assez grand nombre de troupes il se vit avec une apparence d’empire, il rendit aux Thébains leur ancien gouvernement.

280 Les Athéniens l’abandonnèrent de nouveau : ils rayèrent du registre des archontes éponymes Diphilus, prêtre des dieux sauveurs (61), et ils ordonnèrent que l’élection des archontes se ferait selon l’ancien usage ; puis, voyant que Démétrius devenait plus puissant qu’ils ne s’y étaient attendus, ils appelèrent Pyrrhus de la Macédoine. Démétrius, irrité de cette défection, alla mettre le siège devant leur ville. Il la pressait avec beaucoup de vigueur ; mais, les Athéniens lui ayant envoyé le philosophe Cratès, personnage fort renommé et qui jouissait d’un grand crédit, Démétrius, touché par ses prières et plus encore par la considération de ses propres intérêts, leva le siège ; et, rassemblant tout ce qui lui restait de vaisseaux, il y fit embarquer ses troupes, qui consistaient en douze mille hommes de pied et quelque cavalerie, et fit voile pour l’Asie, dans le dessein d’enlever à Lysimachus la Carie et la Lydie. Il fut reçu à Milet par Eurydice, sœur de Phila, qui menait avec elle Ptolémaïs, sa fille et celle de Ptolémée, laquelle lui avait déjà été promise en mariage par l’entremise de Séleucus. Eurydice la lui fit épouser ; et, aussitôt après les noces, il alla solliciter les villes à la défection. La plupart se rendirent volontairement ; il en prit quelques-unes de force, entre autres la ville de Sardes. Plusieurs des officiers de Lysimachus passèrent dans son camp avec leurs soldats et de l’argent. Mais Agathoclès, fils de Lysimachus, arriva avec une puissante armée, et Démétrius passa en Phrygie, dans l’espérance que, s’il parvenait à s’emparer de l’Arménie, il pourrait aisément faire révolter la Médie, et se rendre maître des provinces de la haute Asie, où, en cas de revers, il aurait plusieurs retraites sûres.

Cependant Agathoclès le suivait de près ; mais comme, 281 dans les escarmouches qui avaient souvent lieu, Démétrius avait toujours l’avantage, Agathoclès prit le parti de lui couper les vivres, et d’empêcher ses fourrages. Il le mit par là dans un grand embarras, d’autant que ses troupes conçurent le soupçon qu’il voulait les transporter en Arménie et en Médie. La famine augmentait de jour en jour ; et, par un nouveau malheur, en passant lé Lycus, Démétrius manqua le gué, et la rapidité du courant entraîna un grand nombre de ses gens. Néanmoins, ses soldats ne laissaient pas de le plaisanter : un d’entre eux attacha à l’entrée de sa tente un écriteau portant les premiers vers de l'Oedipe à Colone, où il avait fait un léger changement :

Fils du vieil aveugle Antigonus, en quelles
Contrées sommes-nous venus (62) ?

Enfin, la peste s’étant jointe à la famine, comme il arrive ordinairement quand on est réduit à recourir aux aliments les plus malsains, Démétrius, qui avait perdu au moins huit mille hommes, retourna sur ses pas avec le peu φ troupes qui lui restaient. Arrivé à Tarsus, il défendit qu’on fit le moindre dégât dans cette province, qui était de la dépendance de Séleucus, pour ne donner à Séleucus aucun prétexte de se déclarer son ennemi. Mais, comme il vit que la disette à laquelle ses soldats étaient réduits rendait impossible l’exécution de cette défense, et qu’Agathoclès avait fortifié tous les passages du mont Taurus, il écrivit à Séleucus une lettre pleine de lamentations sur son infortune, et où il finissait par le supplier d’avoir compassion de son allié, d’un homme dont les malheurs attendriraient un ennemi même.

Séleucus, touché de cette lettre, écrivit à ses généraux 282 de donner à Démétrius un entretien digne de son rang, et de fournir à ses troupes toutes les provisions nécessaires. Mais Patrocle, homme d’un grand sens, et qui passait pour un des plus fidèles amis de Séleucus, survint et dit : « La dépense que tu feras pour l’armée de Démétrius est chose peu importante ; mais il est contraire à tes intérêts de laisser séjourner dans tes États Démétrius, lequel, de tout temps, a été le plus violent et le plus entreprenant des rois, et qui se trouve maintenant dans cet état d’infortune qui rend souvent audacieux et injustes les caractères même les plus modérés. » Séleucus, frappé de ces représentations, se mit aussitôt en marche vers la Cilicie avec une puissante armée. Démétrius, étonné d’un changement si subit, se retire dans les lieux les plus forts du mont Taurus ; puis il envoie des députés à Séleucus, pour le conjurer de permettre qu’il fit la conquête de quelques nations barbares qui vivaient dans l’indépendance, afin qu’il pût, après tant de courses et tant de fuites, y vivre en paix le reste de ses jours ; ou, s’il ne voulait pas lui accorder cette grâce, de nourrir au moins son armée pendant l’hiver dans le lieu même où elle était, et de ne pas le chasser ainsi nu et manquant de tout, pour être à la merci de ses ennemis. Séleucus, à qui toutes ces prières étaient suspectes, lui permit seulement d’hiverner, s’il voulait, pendant deux mois dans la Cataonie (63), à condition qu’il donnerait pour otages les principaux de ses amis ; en même temps il fit fermer de murailles tous les passages des montagnes qui conduisaient en Syrie. Démétrius, enfermé de toutes parts comme une bête fauve dans une enceinte, se vit obligé de recourir à la force. Il courut le pays et le pilla ; et, dans toutes les rencontres où il fut attaqué par Séleucus, il eut l’avantage. Un jour même que Séleucus 283 avait envoyé contre lui ses chars armés de faux, il les força et les mit en fuite ; puis, chassant ceux qui défendaient les passages de la Syrie, il les occupa lui-même.

Ranimé par ce succès, et voyant que ses troupes avaient repris courage, il se prépara à tout risquer en présentant la bataille à Séleucus. Séleucus se trouva alors dans un grand embarras : il avait renvoyé le secours de Lysimachus, car il n’était pas sans soupçons et sans craintes à son endroit ; et il n’osait, avec ses seules forces, hasarder le combat contre Démétrius, redoutant sa témérité désespérée, et l’instabilité de sa fortune qui, souvent, de la situation la plus déplorable relevait tout à coup au comble de la prospérité. Mais, sur ces entrefaites, Démétrius tomba dans une maladie qui lui ôta toutes les forces et ruina entièrement ses affaires : la plupart de ses soldats passèrent aux ennemis, ou se débandèrent. A peine rétabli au bout de quarante jours, il ramasse ce qui lui restait de troupes, et, afin de faire croire aux ennemis qu’il va se jeter sur la Cilicie, il se met en marche. Mais il décampe la nuit sans faire sonner les trompettes ; et, prenant une autre route, il franchit le mont Amanus, et ravage tout le pays qui s’étend du pied de cette montagne jusqu’à la Cyrrhestique (64). Séleucus, qui s’était mis à sa poursuite, va camper non loin de lui : alors Démétrius lève son camp au milieu de la nuit, et s’avance sur Séleucus, pour le surprendre et l’enlever pendant son sommeil. Séleucus, averti par quelques transfuges du danger qu’il courait, se lève en toute hâte, fort étonné, et fait sonner l’alarme. En se chaussant, il dit tout haut à ses amis : « J’ai affaire là à une dangereuse bête. » Démétrius, conjecturant, par le tumulte du camp ennemi, qu’on l’avait découvert, se retira précipitamment.

284 Le lendemain, à la pointe du jour, Séleucus lui présenta la bataille. Démétrius envoie un de ses capitaines pour commander une des ailes de son armée ; il se met lui-même à la tête de l’autre, charge les ennemis, et les met en fuite. Alors Séleucus descend de cheval, quitte son casque, et va, sans autre arme que son bouclier, se présenter aux soldats mercenaires de Démétrius : il les exhorte à passer de son coté, les assurant que ce n’est que pour les épargner, et non pour épargner Démétrius, qu’il a différé si longtemps le combat. A l’instant toutes ces troupes le saluent, le proclament roi, et se rangent sous ses étendards : Démétrius, bien qu’il sentît que ce dernier revers était plus terrible que les précédents, voulut tenter encore de s’en relever : il s’enfuit à travers les portes Amaniques (65) ; et, suivi d’un petit nombre d’amis et d’officiers, il gagna un bois épais, où il passa la nuit, dans le dessein de prendre le lendemain, s’il lui était possible, le chemin de Caunus (66), et de descendre au bord de la mer, où il espérait trouver sa flotte. Mais, comme il eut appris qu’il n’avait pas de vivres pour ce jour-là même, il dut songer à d’autres moyens. Dans ce moment arrive Sosigène, un de ses amis, qui avait dans sa ceinture quatre cents pièces d’or. Alors, espérant pouvoir, avec ce secours, se rendre jusqu'a la mer, ils s’acheminent, à la faveur de la nuit, vers les passages des montagnes. Mais, voyant que les ennemis y avaient allumé des feux, ils perdirent toute espérance de pouvoir tenir ce chemin, et revinrent au lieu d’où ils étaient partis, non pas tous, car plusieurs avaient pris la fuite ; et ceux qui étaient restés avec Démétrius n’avaient plus le même courage. Là, quelqu’un ayant osé dire qu’il fallait se rendre à Séleucus, Démétrius tira son épée, et 285 il allait s’en percer, si ses amis qui l’environnaient ne l’en eussent empêché : ils cherchèrent à le consoler, et finirent par lui persuader de prendre son parti : il envoya donc vers Séleucus, pour lui dire qu’il se remettait à sa discrétion.

A cette nouvelle, Séleucus dit à ses courtisans : « Ce n’est pas la bonne fortune de Démétrius qui le sauve ; c’est la mienne qui, outre tant de faveurs qu’elle m’a fait, me donne encore une occasion de montrer à son égard ma douceur et mon humanité.» Il appelle les officiers de sa maison, il leur ordonne de dresser une tente digne d’un roi, et de préparer toutes choses pour foire à Démétrius une réception magnifique. Séleucus avait alors auprès de lui un ancien ami de Démétrius, nommé Apollonidès : ce fut lui qu’il choisit et qu’il dépêcha sur l’heure même à Démétrius, afin qu’il vînt le trouver avec plus de confiance, et comme un parent et un gendre qui serait charmé de le recevoir. Lorsque les courtisans connurent les dispositions favorables de leur roi pour Démétrius, quelques-uns, d’abord en petit nombre, allèrent sur-le-champ au-devant de Démétrius ; ensuite la plupart des amis mêmes de Séleucus s’y rendirent, s’empressant tous à l’envi, et tâchant de se devancer les uns les autres, pour être les premiers auprès de Démétrius, qu’ils s’attendaient à voir en grand crédit à la cour de Séleucus. Cet empressement changea bientôt en jalousie la compassion que ses malheurs avaient d’abord inspirée, et donna lieu aux courtisans envieux et malintentionnés de détourner et de rendre inutiles les dispositions favorables du roi : ils lui firent entendre qu’aussitôt que Démétrius serait arrivé, on verrait dans son camp des mouvements séditieux et des nouveautés dangereuses. Cependant Apollonîdès était arrivé plein de joie auprès de Démétrius ; et ceux qui étaient partis après lui, survenant successivement, portaient tous à Démétrius de flatteuses 286 paroles de la part de Séleucus. Déjà Démétrius qui, même après un revers si affreux, avait regardé comme la démarche la plus honteuse de s’être livré lui-même, se repentait de la répugnance qu’il avait témoignée, ne doutant plus de la bonne foi de Séleucus, et s’abandonnant aux plus douces espérances.

Mais tout à coup on voit arriver Pausanias avec un corps d’environ mille hommes, tant fantassins que cavaliers : il environne Démétrius, et, écartant tous ceux qui étaient autour de lui, il se saisit de sa personne, et le conduit non à Séleucus, mais dans la Chersonèse de Syrie (67), où il fut confiné sous une sûre garde pour le reste de ses jours. Du reste, il fut bien traité par Séleucus : Séleucus lui donna un nombre suffisant d’officiers pour le servir, de l’argent, et une table servie comme il convenait à un roi. On lui avait même assigné des lieux de plaisance, dans lesquels il y avait des lices et des promenades toutes royales, et des parcs remplis de bêtes fauves. Il fut permis à ceux de ses amis qui l’avaient accompagné dans sa fuite de rester avec lui s’ils le voulaient. Toutes les personnes qui venaient le voir de la part de Séleucus lui apportaient de consolantes paroles ; et Séleucus le faisait exhorter à prendre courage, promettant qu’aussitôt après l’arrivée d’Antiochus et de Stratonice, on négocierait un accommodement.

Démétrius, réduit à une telle infortune, écrivit d’abord à son fils, et manda en même temps à ses officiers et aux amis qu’il avait à Athènes et à Corinthe, qu’ils n’ajoutassent foi ni à ses lettres ni à son sceau ; mais qu’ils le regardassent comme mort, et conservassent à son fils les villes et les richesses qu’ils avaient encore en leur pouvoir. Lorsque Antigonus apprit la détention de son père, 287 il en fut accablé de douleur : il prit aussitôt des habits de deuil, et écrivit à tous les rois, même à Séleucus, pour le conjurer de rendre la liberté à Démétrius, s’engageant à lui abandonner tout ce qu’il possédait encore, et s’offrant lui-même en otage à la place de son père. Un grand nombre de villes et de princes firent la même démarche auprès de Séleucus, excepté Lysimachus, lequel osa offrira Séleucus des sommes considérables, s’il voulait faire périr Démétrius. Séleucus, qui déjà haïssait Lysimachus, en eut plus d’horreur encore après une offre si cruelle et si barbare : il ne différa même de relâcher Démétrius que pour attendre l’arrivée d’Antiochus et de Stratonice, afin que Démétrius leur dut sa délivrance.

Démétrius avait d’abord supporté son malheur avec constance ; bientôt il s’y accoutuma et le souffrit sans peine. Il s’exerçait à la chasse et à la course autant qu’il lui était permis de le faire ; mais ensuite il abandonna peu à peu ces exercices, et se laissa aller à la paresse et à la nonchalance : il se livra à la débauche de la table, et consuma la plus grande partie de son temps à des jeux de hasard, soit qu’il voulût se dérober par là aux tristes réflexions qui l’assaillaient quand il était de sang-froid, ou cacher ses projets sous l’ivresse, soit qu’il eût reconnu que ce genre de vie était celui qu’il avait toujours désiré et poursuivi, mais dont le fol amour d’une vaine gloire l’avait sans cesse éloigné, pour se susciter à lui-même et susciter aux autres des peines infinies, croyant trouver sur les flottes et dans les camps ce bonheur qu’il trouvait maintenant, contre son attente, dans la paresse, dans l’abandon de toutes les affaires. En effet, quel autre fruit ces malheureux rois qu’égarent de funestes dispositions tirent-ils de toutes leurs guerres, de tous les dangers auxquels ils s’exposent, sinon de sacrifier la vertu et l’honnêteté au luxe et a la volupté, et de poursuivre vainement un bonheur dont ils ne savent jamais véritablement jouir ?

288 Démétrius, après une captivité de trois ans dans la Chersonèse, mourut d’une maladie causée par la paresse, l’intempérance et les débauches de table : il était Agé de cinquante- quatre ans. Cette mort jeta beaucoup de défaveur sur Séleucus ; et lui-même il se repentit extrêmement des soupçons qu’il avait conçus contre Démétrius. et de n’avoir pas suivi l’exemple de Dromichétès, un Thrace, un Barbare, qui avait traité Lysimachus, son prisonnier, avec une humanité vraiment royale.

Les funérailles de Démétrius furent faites avec une sorte de pompe tragique et théâtrale. Dès que son fils Antigonus eut été informé qu’on rapportait ses restes, il alla au-devant avec toute sa flotte, et, les ayant rencontrés près des îles, il reçut l’urne qui les contenait, qui était toute d’or, et la plaça sur la galère amirale. Toutes les villes où ils abordaient déposaient des couronnes sur l’urne, ou députaient des hommes en habits de deuil pour raccompagner et pour assister aux funérailles. Quand la flotte approcha de Corinthe, on aperçut de loin sur la proue l’urne recouverte de la pourpre royale et ornée du diadème, et environnée de jeunes gens armés qui lui servaient de gardes. Xénophantus, le plus habile joueur de flûte de ce temps-là, assis près de l’urne, jouait les airs les plus religieux, au son desquels on accordait le mouvement des rames. La flotte s’avançait lentement, avec un bruit semblable à celui qu’on entend dans les obsèques, lorsque les cadences lugubres de la flûte sont accompagnées de gémissements. Mais l’objet qui excitait le plus la compassion et les regrets de tout le peuple répandu sur le rivage, c’était Antigonus, accablé de douleur et l’ourlant en larmes. Après que Corinthe eut rendu aux restes de Démétrius tous les honneurs qui pouvaient relever ses obsèques, et déposé sur l’urne toutes ses couronnes, Antigonus la fit transportera Démétriade, ville ainsi nommée du nom de Démétrius, et qu’on avait 289 donnée de plusieurs petites villes qui étaient autour d’Iolcos.

Démétrius laissa de sa femme Phila deux enfants, Antigonus et Stratonice. Il eut deux fils de son nom : l’un, surnommé le Grêle, né dune femme illyrienne ; l’autre, qui régna à Cyrène, était fils de Ptolémaïs. Il eut de Deidamie un fils nommé Alexandre, qui vécut en Egypte. On dit aussi que d’Eurydice, sa dernière femme, il eut un fils appelé Corrhabus. La postérité de Démétrius régna sans interruption jusqu’à Persée, en qui elle s’éteignit, et sur lequel les Romains conquirent la Macédoine (68). Après avoir déployé sur la scène le drame macédonien, il est temps d’y faire paraître le drame romain. 

(29)  Ce mot signifie le droit de tout voir, l’initiation complète.

(30) Partie de janvier et de février.

(31)  Partie d’août et de septembre.

(32) Partie de mars et d’avril.

(33) Environ quinze cent mille francs de notre monnaie.

(34) Grammairien disciple de Théophraste.

(35)  La machine de siège dont il a été question plus haut.

(36) Mythos veut dire conte ou fable ; et l’on épouvantait les enfants du récit des exploits d’une Lamia, qui avait été, suivant la tradition, quelque chose comme les ogresses des contes de fées :

Neu pransœ Lamiœ vivum puerum extrahat alvo,

dit Horace.

(37) C'est-à-dire folie.

(38) Ville de la Cilicie.

(39)  Plus de sept millions de notre monnaie.

(40) D’autres lisent Rossus, ville maritime située entre Issus et Séleucie.

(41) Le texte est corrompu à cet endroit ; je suis la correction de Dacier qui est d’ailleurs appuyée par plusieurs manuscrits.

(42) Environ trente-six francs de notre monnaie.

(43) Environ deux cent soixante-dix francs de notre monnaie.

(44) Dans une de ses pièces aujourd’hui perdue.

(45) Au-dessous de Pydna, sur la côte du golfe Thermaïque. Du reste, ce nom de Dium est une correction pour Déinum, qu’il y a dans le texte : Déinum étant complètement inconnu, on s’est accordé à y substituer Dium.

(46) Le texte est un peu obscur à cet endroit, et quelques-uns veulent qu’il s’agisse ici de la mort d’Alexandre le Grand lui-même, empoisonné, disait-on, par Cassandre. Mais le texte ne se prête pas à cette interprétation, à cause du mot τεθνηκότα, qui est au passé. Je suis le sens donné par Coray, qui est plus grammatical, et qui se rapporte non pas à une accusation vague et sans preuves, mais à des faits réels et authentiques. Cassandre avait livré Olympias, la mère d’Alexandre, à la fureur des soldais, et empoisonné les deux fils d’Alexandre.

(47) Tout le monde connaît l’ode à laquelle Plutarque fait allusion, qui a été conservée par Longin dans le Traité du sublime, et traduite en vers par Boileau.

(48) Le texte dit en dedans, ἐντός : mais l'erreur est évidente, et il laut lire, avec Dusoul, ἐκτός.

(49) Roi des Gètes, à qui Lysimachus, vaincu parla soif, s’était rendu à discrétion, lui et son armée.

(50)  Moins d’un demi quart de lieue.

(51)  Voyez la Vie de Pyrrhus dans le deuxième volume.

(52) Fleuve de la haute Macédoine.

(53) Iliade, i, 238.

(54) Minos. Homère dit, au dix-neuvième livre de l'Odyssée, que Minos avait tous les neuf ans, l’honneur de converser avec Jupiter, et de recevoir ses leçons.

(55) Ce nom signifie preneur de villes.

(56) On taxe ceci d’exagération ; mais nous ignorons quelle était la construction de ces navires. Il est bien clair que les bancs de rames n’étaient pas étages plus de quatre ou cinq l’un au dessus de l’autre ; mais il y avait bien d’autres manières de les disposer. Du reste, pour tout ce qui dépasse cinq ou six rangs, je me sers du mol bancs, laissant au lecteur la liberté de disposer ces bancs à sa fantaisie.

(57)  C'était une ville de Macédoine.

(58) Auparavant Potidée, dans la haute Macédoine, sur les confins de la Thrace.

(59) Dans une des tragédies de ce poète qui n’existent plus.

(60) Dans les Bacchantes, vers 4.

(61) Voyez plus haut quelles prérogatives on avait accordées au prêtre des dieux sauveurs, c’est-à-dire d’Antigonus el de Démétrius.

(62)  Tout le changement dans le grec se borne à mettre Ἀντιγόνον à la place d’Ἀντιγὸνη, car τέκνον signifie à la fois fils et fille.

(63) Province de la Cappadoce.

(64) Contrée de la Syrie, ainsi appelée de la ville de Cyrus ou Cyrrhus.

(65) Le passage du mont Amanus, au nord de la Cilicie.

(66) Dans la Carie.

(67) La Chersonèse de Syrie était une presqu’île formée par le fleuve Oronte et des marais, et où se trouvait la ville d’Apamée.

(68) La race d’Antigonus avait régné pendant cent dix-neuf ans. On a vu dans la Vie de Paul Emile, dans le deuxième volume, comment périt cet empire, qui avait jeté un si vif éclat.