Plutarque, traduit par Alexis Pierron

PLUTARQUE

LES VIES DES HOMMES ILLUSTRES.

TOME QUATRIÈME : VIE DE TIBERIUS ET CAIUS GRACCHUS.

Traduction française : ALEXIS PIERRON

autres traductions : Ricard - Latzarus

Vie d'Agis et Cléomène vie de Démétrius

 

 

PLUTARQUE

 

IV

--------------------------------------------


Paris. — Imprimerie de Gustave GRATIOT, 30, rue Mazarine.

VIES

DES

 

HOMMES ILLUSTRESDE PLUTARQUE

 


TRADUCTION NOUVELLE

PAR ALEXIS PIERRON

PRÉCÉDÉE D’UNE NOTICE SUR PLUTARQUE PAR LE TRADUCTEUR

IVPARIS

CHARPENTIER, LIBRAIRE-ÉDITEUR,

19, Rue de Lille

 

----

1853
TIBERIUS ET CAIUS GRACCHUS.

 

ΤΙΒΕΡΙΟΣ ΚΑΙ ΓΑΪΟΣ ΓΡΑΓΧΟΙ
 

 

1. Ἡμεῖς δὲ τὴν πρώτην ἱστορίαν ἀποδεδωκότες, ἔχομεν οὐκ ἐλάττονα πάθη τούτων ἐν τῇ Ῥωμαϊκῇ συζυγίᾳ θεωρῆσαι, τὸν Τιβερίου καὶ Γαΐου βίον ἀντιπαραβάλλοντες. Οὗτοι Τιβερίου Γράγχου παῖδες ἦσαν, ᾧ τιμητῇ τε Ῥωμαίων γενομένῳ καὶ δὶς ὑπατεύσαντι καὶ θριάμβους δύο καταγαγόντι λαμπρότερον ἦν τὸ ἀπὸ τῆς ἀρετῆς ἀξίωμα. Διὸ καὶ τὴν Σκιπίωνος τοῦ καταπολεμήσαντος Ἀννίβαν θυγατέρα Κορνηλίαν, οὐκ ὢν φίλος, ἀλλὰ καὶ διάφορος τῷ ἀνδρὶ γεγονώς, λαβεῖν ἠξιώθη μετὰ τὴν  ἐκείνου τελευτήν. Λέγεται δέ ποτε συλλαβεῖν αὐτὸν ἐπὶ τῆς κλίνης ζεῦγος δρακόντων, τοὺς δὲ μάντεις σκεψαμένους τὸ τέρας, ἄμφω μὲν οὐκ ἐᾶν ἀνελεῖν οὐδ' ἀφεῖναι, περὶ δ' ἑκατέρου διαιρεῖν, ὡς ὁ μὲν ἄρρην τῷ Τιβερίῳ φέροι θάνατον ἀναιρεθείς, ἡ δὲ θήλεια τῇ Κορνηλίᾳ. Τὸν οὖν Τιβέριον, καὶ φιλοῦντα τὴν γυναῖκα, καὶ μᾶλλον αὐτῷ προσήκειν ὄντι πρεσβυτέρῳ τελευτᾶν ἡγούμενον ἔτι νέας οὔσης ἐκείνης, τὸν μὲν ἄρρενα κτεῖναι τῶν δρακόντων, ἀφεῖναι δὲ τὴν θήλειαν· εἶθ' ὕστερον οὐ πολλῷ χρόνῳ τελευτῆσαι, δεκαδύο παῖδας ἐκ τῆς Κορνηλίας αὐτῷ γεγονότας καταλιπόντα.

Κορνηλία δ' ἀναλαβοῦσα τοὺς παῖδας καὶ τὸν οἶκον, οὕτω σώφρονα καὶ φιλότεκνον καὶ μεγαλόψυχον αὑτὴν παρέσχεν, ὥστε μὴ κακῶς δόξαι βεβουλεῦθαι τὸν Τιβέριον ἀντὶ τοιαύτης  γυναικὸς ἀποθανεῖν ἑλόμενον· ἥ γε καὶ Πτολεμαίου τοῦ βασιλέως κοινουμένου τὸ διάδημα καὶ μνωμένου τὸν γάμον αὐτῆς ἠρνήσατο, καὶ χηρεύουσα τοὺς μὲν ἄλλους ἀπέβαλε παῖδας, μίαν δὲ τῶν θυγατέρων, ἣ Σκιπίωνι τῷ νεωτέρῳ συνῴκησε, καὶ δύο υἱοὺς περὶ ὧν τάδε γέγραπται, Τιβέριον καὶ Γάιον, διαγενομένους οὕτως φιλοτίμως ἐξέθρεψεν, ὥστε πάντων εὐφυεστάτους Ῥωμαίων ὁμολογουμένως γεγονότας, πεπαιδεῦσθαι δοκεῖν βέλτιον ἢ πεφυκέναι πρὸς ἀρετήν.
2. Ἐπεὶ δ', ὥσπερ ἡ τῶν πλασσομένων καὶ γραφομένων Διοσκούρων ὁμοιότης ἔχει τινὰ τοῦ πυκτικοῦ πρὸς τὸν δρομικὸν ἐπὶ τῆς μορφῆς διαφοράν, οὕτω τῶν νεανίσκων ἐκείνων ἐν πολλῇ τῇ πρὸς ἀνδρείαν καὶ σωφροσύνην, ἔτι δ' ἐλευθεριότητα καὶ λογιότητα καὶ μεγαλοψυχίαν ἐμφερείᾳ μεγάλαι περὶ τὰ ἔργα καὶ τὰς πολιτείας οἷον ἐξήνθησαν καὶ διεφάνησαν ἀνομοιότητες, οὐ χεῖρον εἶναί μοι δοκεῖ  ταύτας προεκθέσθαι.

Πρῶτον μὲν οὖν ἰδέᾳ προσώπου καὶ βλέμματι κακινήματι πρᾶος καὶ καταστηματικὸς ἦν ὁ Τιβέριος, ἔντονος δὲ καὶ σφοδρὸς ὁ Γάιος, ὥστε καὶ δημηγορεῖν τὸν μὲν ἐν μιᾷ χώρᾳ βεβηκότα κοσμίως, τὸν δὲ Ῥωμαίων πρῶτον ἐπὶ τοῦ βήματος περιπάτῳ τε χρήσασθαι καὶ περισπάσαι τὴν τήβεννον ἐξ ὤμου λέγοντα, καθάπερ Κλέωνα τὸν Ἀθηναῖον ἱστόρηται περισπάσαι τε τὴν περιβολὴν καὶ τὸν μηρὸν πατάξαι πρῶτον τῶν δημηγορούντων·  ἔπειθ' ὁ λόγος τοῦ μὲν Γαΐου φοβερὸς καὶ περιπαθὴς εἰς δείνωσιν, ἡδίων δ' ὁ τοῦ Τιβερίου καὶ μᾶλλον ἐπαγωγὸς οἴκτου· τῇ δὲ λέξει καθαρὸς καὶ διαπεπονημένος ἀκριβῶς  ἐκεῖνος, ὁ δὲ Γαΐου πιθανὸς καὶ γεγανωμένος. Οὕτω δὲ καὶ περὶ δίαιταν καὶ τράπεζαν εὐτελὴς καὶ ἀφελὴς ὁ Τιβέριος, ὁ δὲ Γάιος τοῖς μὲν ἄλλοις παραβαλεῖν σώφρων καὶ αὐστηρός, τῇ δὲ πρὸς τὸν ἀδελφὸν διαφορᾷ νεοπρεπὴς καὶ περίεργος, ὡς οἱ περὶ Δροῦσον ἤλεγχον ὅτι δελφῖνας ἀργυροῦς ἐπρίατο τιμῆς εἰς ἑκάστην λίτραν δραχμῶν  χιλίων καὶ διακοσίων πεντήκοντα.

Τῷ δ' ἤθει κατὰ τὴν τοῦ λόγου διαφορὰν ὁ μὲν ἐπιεικὴς καὶ πρᾶος, ὁ δὲ τραχὺς καὶ θυμοειδής, ὥστε καὶ παρὰ γνώμην ἐν τῷ λέγειν ἐκφερόμενον πολλάκις ὑπ' ὀργῆς τήν τε φωνὴν ἀποξύνειν  καὶ βλασφημεῖν καὶ συνταράττειν τὸν λόγον. Ὅθεν καὶ βοήθημα τῆς ἐκτροπῆς ταύτης ἐποιήσατο [τὸν] Λικίννιον οἰκέτην οὐκ ἀνόητον, ὃς ἔχων φωνασκικὸν ὄργανον, ᾧ τοὺς φθόγγους ἀναβιβάζουσιν, ὄπισθεν ἑστὼς τοῦ Γαΐου λέγοντος, ὁπηνίκα τραχυνόμενον αἴσθοιτο τῇ φωνῇ καὶ παραρρηγνύμενον δι' ὀργήν, ἐνεδίδου τόνον μαλακόν, ᾧ τὸ σφοδρὸν εὐθὺς ἐκεῖνος ἅμα τοῦ πάθους καὶ τῆς φωνῆς ἀνιεὶς ἐπραΰνετο καὶ παρεῖχεν ἑαυτὸν εὐανάκλητον.

3. Αἱ μὲν οὖν διαφοραὶ τοιαῦταί τινες ἦσαν αὐτῶν· ἀνδραγαθία δὲ πρὸς τοὺς πολεμίους, καὶ πρὸς τοὺς ὑπηκόους δικαιοσύνη, καὶ πρὸς τὰς ἀρχὰς ἐπιμέλεια, καὶ πρὸς τὰς ἡδονὰς ἐγκράτεια ... Ἀπαράλλακτος.

ν δὲ  πρεσβύτερος ἐνιαυτοῖς ἐννέα ὁ Τιβέριος· καὶ τοῦτο τὴν ἑκατέρου πολιτείαν ἀπηρτημένην τοῖς χρόνοις ἐποίησε καὶ τὰς πράξεις οὐχ ἥκιστα διελυμήνατο, μὴ συνακμασάντων μηδὲ συμβαλόντων εἰς τὸ αὐτὸ τὴν δύναμιν, μεγάλην ἂν ἐξ ἀμφοῖν ὁμοῦ καὶ ἀνυπέρβλητον γενομένην.  λεκτέον οὖν ἰδίᾳ περὶ [τοῦ] ἑκατέρου, καὶ περὶ τοῦ πρεσβυτέρου πρότερον.

 

 

 

 

4. Ἐκεῖνος τοίνυν εὐθὺς ἐκ παίδων γενόμενος οὕτως ἦν περιβόητος, ὥστε τῆς τῶν αὐγούρων λεγομένης ἱερωσύνης ἀξιωθῆναι δι' ἀρετὴν μᾶλλον ἢ διὰ τὴν εὐγένειαν.  ἐδήλωσε δ' Ἄππιος Κλαύδιος, ἀνὴρ ὑπατικὸς καὶ τιμητικὸς καὶ προγεγραμμένος κατ' ἀξίωμα τῆς Ῥωμαίων βουλῆς καὶ πολὺ φρονήματι τοὺς καθ' αὑτὸν ὑπεραίρων· ἑστιωμένων γὰρ ἐν ταὐτῷ τῶν ἱερέων, προσαγορεύσας τὸν Τιβέριον καὶ φιλοφρονηθεὶς αὐτὸς ἐμνᾶτο τῇ θυγατρὶ νυμφίον. Δεξαμένου δ' ἀσμένως ἐκείνου καὶ τῆς καταινέσεως οὕτως γενομένης, εἰσιὼν ὁ Ἄππιος οἴκαδε πρὸς αὑτὸν ἀπὸ τῆς θύρας εὐθὺς ἐκάλει τὴν γυναῖκα, [καὶ] μεγάλῃ τῇ φωνῇ βοῶν· "ὦ Ἀντιστία, τὴν Κλαυδίαν ἡμῶν ἀνδρὶ καθωμολόγηκα." κἀκείνη θαυμάσασα "τίς" εἶπεν "ἡ σπουδή, ἢ τί τὸ τάχος; εἰ δὲ Τιβέριον αὐτῇ  Γράγχον εὑρήκεις νυμφίον." οὐκ ἀγνοῶ δ' ὅτι τοῦτό τινες ἐπὶ τὸν πατέρα τῶν Γράγχων Τιβέριον καὶ Σκιπίωνα τὸν Ἀφρικανὸν ἀναφέρουσιν, ἀλλ' οἱ πλείους ὡς ἡμεῖς γράφομεν ἱστοροῦσι, καὶ Πολύβιος μετὰ τὴν Σκιπίωνος Ἀφρικανοῦ τελευτὴν τοὺς οἰκείους φησὶν ἐκ πάντων προκρίναντας τὸν Τιβέριον δοῦναι τὴν Κορνηλίαν, ὡς ὑπὸ τοῦ πατρὸς ἀνέκδοτον καὶ ἀνέγγυον ἀπολειφθεῖσαν.

 Ὁ δ' οὖν νεώτερος Τιβέριος στρατευόμενος ἐν Λιβύῃ μετὰ τοῦ δευτέρου Σκιπίωνος, ἔχοντος αὐτοῦ τὴν ἀδελφήν, ὁμοῦ συνδιαιτώμενος ὑπὸ σκηνὴν τῷ στρατηγῷ, ταχὺ μὲν αὐτοῦ τὴν φύσιν κατέμαθε, πολλὰ καὶ μεγάλα πρὸς ζῆλον ἀρετῆς καὶ μίμησιν ἐπὶ τῶν πράξεων ἐκφέρουσαν, ταχὺ δὲ τῶν νέων πάντων ἐπρώτευεν εὐταξίᾳ  καὶ ἀνδρείᾳ· καὶ τοῦ γε τείχους ἐπέβη τῶν πολεμίων πρῶτος, ὥς φησι Φάννιος, λέγων καὶ αὐτὸς τῷ Τιβερίῳ συνεπιβῆναι καὶ συμμετασχεῖν ἐκείνης τῆς ἀριστείας. Πολλὴν δὲ καὶ παρὼν εὔνοιαν εἶχεν ἐν τῷ στρατοπέδῳ καὶ πόθον ἀπαλλαττόμενος αὑτοῦ κατέλιπε.

5. Μετὰ δὲ τὴν στρατείαν ἐκείνην αἱρεθεὶς ταμίας, ἔλαχε τῶν ὑπάτων Γαΐῳ Μαγκίνῳ συστρατεύειν ἐπὶ Νομαντίνους, ἀνθρώπῳ μὲν οὐ πονηρῷ, βαρυποτμοτάτῳ  δὲ Ῥωμαίων στρατηγῷ. Διὸ καὶ μᾶλλον ἐν τύχαις παραλόγοις καὶ πράγμασιν ἐναντίοις τοῦ Τιβερίου διέλαμψεν οὐ μόνον τὸ συνετὸν καὶ ἀνδρεῖον, ἀλλ', ὃ θαυμάσιον ἦν, αἰδώς τε πολλὴ καὶ τιμὴ τοῦ ἄρχοντος, ὑπὸ τῶν κακῶν  οὐδ' ἑαυτὸν εἰ στρατηγός ἐστιν ἔτι γινώσκοντος. Ἡττηθεὶς γὰρ μάχαις μεγάλαις, ἐπεχείρησε μὲν ἀναζευγνύναι, νυκτὸς ἐκλιπὼν τὸ στρατόπεδον· αἰσθομένων δὲ τῶν Νομαντίνων καὶ τὸ μὲν στρατόπεδον εὐθὺς λαβόντων, τοῖς δ' ἀνθρώποις ἐπιπεσόντων φεύγουσι καὶ τοὺς ἐσχάτους φονευόντων, τὸ δὲ πᾶν ἐγκυκλουμένων στράτευμα καὶ συνωθούντων εἰς τόπους χαλεποὺς καὶ διάφευξιν οὐκ ἔχοντας, ἀπογνοὺς τὴν ἐκ τοῦ βιάζεσθαι σωτηρίαν ὁ Μαγκῖνος ἐπεκηρυκεύετο περὶ σπονδῶν καὶ διαλύσεων πρὸς αὐτούς.  οἱ δὲ πιστεύειν ἔφασαν οὐδενὶ πλὴν μόνῳ Τιβερίῳ, καὶ  τοῦτον ἐκέλευον ἀποστέλλειν πρὸς αὐτούς. Ἐπεπόνθεσαν δὲ τοῦτο καὶ δι' αὐτὸν τὸν νεανίσκον -- ἦν γὰρ αὐτοῦ πλεῖστος λόγος ἐπὶ στρατιᾶς -- καὶ μεμνημένοι τοῦ πατρὸς [Τιβερίου], ὃς πολεμήσας Ἴβηρσι καὶ πολλοὺς καταστρεψάμενος εἰρήνην ἔθετο πρὸς τοὺς Νομαντίνους καὶ ταύτην ἐμπεδοῦντα τὸν δῆμον ὀρθῶς καὶ δικαίως  ἀεὶ παρέσχεν.

Οὕτω δὴ πεμφθεὶς ὁ Τιβέριος καὶ συγγενόμενος τοῖς ἀνδράσι, καὶ τὰ μὲν πείσας, τὰ δὲ δεξάμενος, ἐσπείσατο καὶ δισμυρίους ἔσωσε περιφανῶς Ῥωμαίων πολίτας, ἄνευ <τῆς> θεραπείας καὶ τῶν ἔξω τάξεως ἑπομένων. 6. Τὰ δ' ἐν τῷ χάρακι λειφθέντα χρήματα πάντα κατέσχον οἱ Νομαντῖνοι καὶ διεπόρθησαν. Ἐν δὲ τούτοις καὶ πινακίδες ἦσαν τοῦ Τιβερίου, γράμματα καὶ λόγους ἔχουσαι τῆς ταμιευτικῆς ἀρχῆς, ἃς περὶ πολλοῦ ποιούμενος ἀπολαβεῖν, ἤδη τοῦ στρατοῦ προκεχωρηκότος, ἀνέστρεψε πρὸς τὴν πόλιν, ἔχων μεθ' ἑαυτοῦ τρεῖς ἢ τέτταρας ἑταίρους. Ἐκκαλέσας δὲ τῶν Νομαντίνων τοὺς ἄρχοντας, ἠξίου κομίσασθαι τὰς δέλτους, ὡς μὴ παράσχοι τοῖς ἐχθροῖς διαβολήν, οὐκ ἔχων ἀπολογίσασθαι περὶ  τῶν ᾠκονομημένων. Ἡσθέντες οὖν οἱ Νομαντῖνοι τῇ συντυχίᾳ τῆς χρείας, παρεκάλουν αὐτὸν εἰσελθεῖν εἰς τὴν πόλιν· ὡς δ' εἱστήκει βουλευόμενος, ἐγγὺς προσελθόντες ἐνεφύοντο ταῖς χερσὶ καὶ λιπαρεῖς ἦσαν δεόμενοι μηκέτι νομίζειν αὐτοὺς πολεμίους, ἀλλ' ὡς φίλοις χρῆσθαι καὶ πιστεύειν. Ἔδοξεν οὖν τῷ Τιβερίῳ ταῦτα ποιεῖν, τῶν τε δέλτων περιεχομένῳ καὶ δεδοικότι παροξύνειν  ὡς ἀπιστουμένους τοὺς Νομαντίνους. Εἰσελθόντι δ' εἰς τὴν πόλιν πρῶτον μὲν ἄριστον παρέθεσαν, καὶ πᾶσαν ἐποιήσαντο δέησιν ἐμφαγεῖν τι κοινῇ μετ' αὐτῶν καθήμενον, ἔπειτα τὰς δέλτους ἀπέδοσαν καὶ τῶν ἄλλων ἃ  βούλοιτο χρημάτων λαβεῖν ἐκέλευον. Ὁ δ' οὐδὲν ἢ τὸν λιβανωτὸν ᾧ πρὸς τὰς δημοσίας ἐχρῆτο θυσίας λαβών, ἀπῆλθεν ἀσπασάμενος καὶ φιλοφρονηθεὶς τοὺς ἄνδρας.

7. Ἐπεὶ δ' εἰς Ῥώμην ἐπανῆλθεν, ἡ μὲν ὅλη πρᾶξις ὡς δεινὴ καὶ καταισχύνουσα τὴν Ῥώμην αἰτίαν εἶχε καὶ κατηγορίαν, οἱ δὲ τῶν στρατιωτῶν οἰκεῖοι καὶ φίλοι μέγα μέρος ὄντες τοῦ δήμου συνέτρεχον πρὸς τὸν Τιβέριον, τὰ μὲν αἰσχρὰ τῶν γεγονότων ἀναφέροντες εἰς τὸν ἄρχοντα, δι' αὐτὸν δὲ σῴζεσθαι τοσούτους πολίτας φάσκοντες. Οἱ μέντοι δυσχεραίνοντες τὰ πεπραγμένα μιμεῖσθαι τοὺς προγόνους ἐκέλευον· καὶ γὰρ ἐκεῖνοι τοὺς ἀγαπήσαντας ὑπὸ Σαυνιτῶν ἀφεθῆναι στρατηγοὺς αὐτούς τε τοῖς πολεμίοις γυμνοὺς προσέρριψαν, καὶ τοὺς <συν>εφαψαμένους καὶ μετασχόντας τῶν σπονδῶν οἷον ταμίας καὶ χιλιάρχους ὁμοίως προὔβαλον, εἰς ἐκείνους τὴν ἐπιορκίαν καὶ τὴν διάλυσιν τῶν ὡμολογημένων τρέποντες.  ἔνθα δὴ καὶ μάλιστα τὴν πρὸς τὸν Τιβέριον εὔνοιαν καὶ  σπουδὴν ἐξέφηνεν ὁ δῆμος. Τὸν μὲν γὰρ ὕπατον ἐψηφίσαντο γυμνὸν καὶ δεδεμένον παραδοῦναι τοῖς Νομαντίνοις, τῶν δ' ἄλλων ἐφείσαντο πάντων διὰ Τιβέριον.  δοκεῖ δὲ καὶ Σκιπίων βοηθῆσαι, μέγιστος ὢν τότε καὶ πλεῖστον δυνάμενος Ῥωμαίων· ἀλλ' οὐδὲν ἧττον ἐν αἰτίαις ἦν, ὅτι τὸν Μαγκῖνον οὐ περιέσωσεν, οὐδὲ τὰς σπονδὰς ἐμπεδωθῆναι τοῖς Νομαντίνοις ἐσπούδασε, δι' ἀνδρὸς  οἰκείου καὶ φίλου τοῦ Τιβερίου γενομένας.

Τὸ δὲ πλεῖστον ἔοικεν ἐκ φιλοτιμίας καὶ τῶν ἐπαιρόντων τὸν Τιβέριον φίλων καὶ σοφιστῶν ἐγγενέσθαι τὰ τῆς διαφορᾶς· ἀλλ' αὕτη γε πρὸς οὐδὲν ἀνήκεστον οὐδὲ φαῦλον ἐξέπεσε.  δοκεῖ δ' ἄν μοι μηδαμῶς περιπεσεῖν ὁ Τιβέριος οἷς ἔπαθεν, εἰ παρῆν αὐτοῦ τοῖς πολιτεύμασι Σκιπίων ὁ Ἀφρικανός· νῦν δ' ἐκείνου περὶ Νομαντίαν ὄντος ἤδη καὶ πολεμοῦντος, ἥψατο τῆς περὶ τοὺς νόμους πολιτείας ἐκ τοιαύτης αἰτίας.

8. Ῥωμαῖοι τῆς τῶν ἀστυγειτόνων χώρας ὅσην ἀπετέμνοντο πολέμῳ, τὴν μὲν ἐπίπρασκον, τὴν δὲ ποιούμενοι δημοσίαν ἐδίδοσαν νέμεσθαι τοῖς ἀκτήμοσι καὶ ἀπόροις τῶν πολιτῶν, ἀποφορὰν οὐ πολλὴν εἰς τὸ δημόσιον τελοῦσιν. Ἀρξαμένων δὲ τῶν πλουσίων ὑπερβάλλειν τὰς ἀποφορὰς καὶ τοὺς πένητας ἐξελαυνόντων, ἐγράφη νόμος οὐκ ἐῶν πλέθρα γῆς ἔχειν πλείονα τῶν  πεντακοσίων. Καὶ βραχὺν μὲν χρόνον ἐπέσχε τὴν πλεονεξίαν τὸ γράμμα τοῦτο καὶ τοῖς πένησιν ἐβοήθησε, κατὰ χώραν μένουσιν ἐπὶ τῶν μεμισθωμένων καὶ νεμομένοις ἣν  ἕκαστος ἐξ ἀρχῆς εἶχε μοῖραν. Ὕστερον δὲ τῶν γειτνιώντων πλουσίων ὑποβλήτοις προσώποις μεταφερόντων τὰς μισθώσεις εἰς ἑαυτούς, τέλος δὲ φανερῶς ἤδη δι' ἑαυτῶν τὰ πλεῖστα κατεχόντων, ἐξωσθέντες οἱ πένητες οὔτε ταῖς στρατείαις ἔτι προθύμους παρεῖχον ἑαυτούς, ἠμέλουν τε παίδων ἀνατροφῆς, ὡς ταχὺ τὴν Ἰταλίαν ἅπασαν ὀλιγανδρίας ἐλευθέρων αἰσθέσθαι, δεσμωτηρίων δὲ βαρβαρικῶν ἐμπεπλῆσθαι, δι' ὧν ἐγεώργουν οἱ πλούσιοι  τὰ χωρία, τοὺς πολίτας ἐξελάσαντες. Ἐπεχείρησε μὲν οὖν τῇ διορθώσει Γάιος Λαίλιος ὁ Σκιπίωνος ἑταῖρος, ἀντικρουσάντων δὲ τῶν δυνατῶν φοβηθεὶς τὸν θόρυβον καὶ παυσάμενος, ἐπεκλήθη σοφὸς ἢ φρόνιμος· ἑκάτερον  γὰρ δοκεῖ σημαίνειν ὁ σαπίηνς.

Τιβέριος δὲ δήμαρχος ἀποδειχθεὶς εὐθὺς ἐπ' αὐτὴν ὥρμησε τὴν πρᾶξιν, ὡς μὲν οἱ πλεῖστοι λέγουσι, Διοφάνους τοῦ ῥήτορος καὶ Βλοσσίου τοῦ φιλοσόφου παρορμησάντων αὐτόν, ὧν ὁ μὲν Διοφάνης φυγὰς ἦν Μιτυληναῖος, ὁ δ' αὐτόθεν ἐξ Ἰταλίας Κυμαῖος, Ἀντιπάτρου τοῦ Ταρσέως γεγονὼς ἐν ἄστει συνήθης, καὶ τετιμημένος ὑπ' αὐτοῦ προσφωνήσεσι γραμμάτων φιλοσόφων. Ἔνιοι δὲ καὶ Κορνηλίαν συνεπαιτιῶνται τὴν μητέρα, πολλάκις τοὺς υἱοὺς ὀνειδίζουσαν, ὅτι Ῥωμαῖοι Σκιπίωνος αὐτὴν ἔτι πενθεράν, οὔπω δὲ  μητέρα Γράγχων προσαγορεύουσιν. Ἄλλοι δὲ Σπόριόν τινα Ποστούμιον γενέσθαι λέγουσιν αἴτιον, ἡλικιώτην τοῦ Τιβερίου καὶ πρὸς δόξαν ἐφάμιλλον αὐτῷ περὶ τὰς συνηγορίας, ὃν ὡς ἐπανῆλθεν ἀπὸ τῆς στρατιᾶς εὑρὼν πολὺ τῇ δόξῃ καὶ τῇ δυνάμει παρηλλαχότα καὶ θαυμαζόμενον, ἠθέλησεν ὡς ἔοικεν ὑπερβαλέσθαι, πολιτεύματος παραβόλου καὶ μεγάλην προσδοκίαν ἔχοντος ἁψάμενος. Ὁ δ' ἀδελφὸς αὐτοῦ Γάιος ἔν τινι βιβλίῳ γέγραφεν, εἰς Νομαντίαν πορευόμενον διὰ τῆς Τυρρηνίας τὸν Τιβέριον καὶ τὴν ἐρημίαν τῆς χώρας ὁρῶντα καὶ τοὺς γεωργοῦντας ἢ νέμοντας οἰκέτας ἐπεισάκτους καὶ βαρβάρους, τότε πρῶτον ἐπὶ νοῦν βαλέσθαι τὴν μυρίων  κακῶν ἄρξασαν αὐτοῖς πολιτείαν. Τὴν δὲ πλείστην αὐτὸς ὁ δῆμος ὁρμὴν καὶ φιλοτιμίαν ἐξῆψε, προκαλούμενος διὰ γραμμάτων αὐτὸν ἐν στοαῖς καὶ τοίχοις καὶ μνήμασι καταγραφομένων, ἀναλαβεῖν τοῖς πένησι τὴν δημοσίαν χώραν. 9. Οὐ μὴν ἐφ' αὑτοῦ γε συνέθηκε τὸν νόμον, τοῖς δὲ πρωτεύουσιν ἀρετῇ καὶ δόξῃ τῶν πολιτῶν συμβούλοις χρησάμενος, ὧν καὶ Κράσσος ἦν ὁ ἀρχιερεὺς καὶ Μούκιος Σκαιβόλας ὁ νομοδείκτης ὑπατεύων τότε καὶ Κλαύδιος Ἄππιος ὁ κηδεστὴς τοῦ Τιβερίου. Καὶ δοκεῖ νόμος εἰς ἀδικίαν καὶ πλεονεξίαν τοσαύτην μηδέποτε πραότερος γραφῆναι καὶ μαλακώτερος. Οὓς γὰρ ἔδει δίκην τῆς ἀπειθείας δοῦναι καὶ μετὰ ζημίας ἣν παρὰ τοὺς νόμους ἐκαρποῦντο χώραν ἀφεῖναι, τούτους ἐκέλευσε τιμὴν προσλαμβάνοντας ἐκβαίνειν ὧν ἀδίκως ἐκέκτηντο, καὶ παραδέχεσθαι τοὺς βοηθείας δεομένους τῶν πολιτῶν. 

λλὰ καίπερ οὕτω τῆς ἐπανορθώσεως οὔσης εὐγνώμονος, ὁ μὲν δῆμος ἠγάπα παρεὶς τὰ γεγενημένα παύσασθαι τὸ λοιπὸν ἀδικούμενος, οἱ δὲ πλούσιοι καὶ κτηματικοὶ πλεονεξίᾳ μὲν τὸν νόμον, ὀργῇ δὲ καὶ φιλονικίᾳ τὸν νομοθέτην δι' ἔχθους ἔχοντες, ἐπεχείρουν ἀποτρέπειν τὸν δῆμον, ὡς γῆς ἀναδασμὸν ἐπὶ συγχύσει τῆς πολιτείας εἰσάγοντος τοῦ Τιβερίου καὶ πάντα πράγματα  κινοῦντος. Ἀλλ' οὐδὲν ἐπέραινον· ὁ γὰρ Τιβέριος πρὸς καλὴν ὑπόθεσιν καὶ δικαίαν ἀγωνιζόμενος λόγῳ καὶ φαυλότερα κοσμῆσαι δυναμένῳ πράγματα, δεινὸς ἦν καὶ ἄμαχος, ὁπότε τοῦ δήμου τῷ βήματι περικεχυμένου  καταστὰς λέγοι περὶ τῶν πενήτων, ὡς τὰ μὲν θηρία τὰ τὴν Ἰταλίαν νεμόμενα καὶ φωλεὸν ἔχει, καὶ κοιταῖόν ἐστιν αὐτῶν ἑκάστῳ καὶ κατάδυσις, τοῖς δ' ὑπὲρ τῆς Ἰταλίας μαχομένοις καὶ ἀποθνῄσκουσιν ἀέρος καὶ φωτός, ἄλλου δ' οὐδενὸς μέτεστιν, ἀλλ' ἄοικοι καὶ ἀνίδρυτοι μετὰ τέκνων πλανῶνται καὶ γυναικῶν, οἱ δ' αὐτοκράτορες ψεύδονται τοὺς στρατιώτας ἐν ταῖς μάχαις παρακαλοῦντες ὑπὲρ τάφων καὶ ἱερῶν ἀμύνεσθαι τοὺς  πολεμίους· οὐδενὶ γάρ ἐστιν οὐ βωμὸς πατρῷος, οὐκ ἠρίον προγονικὸν τῶν τοσούτων Ῥωμαίων, ἀλλ' ὑπὲρ ἀλλοτρίας τρυφῆς καὶ πλούτου πολεμοῦσι καὶ ἀποθνῄσκουσι, κύριοι τῆς οἰκουμένης εἶναι λεγόμενοι, μίαν δὲ βῶλον ἰδίαν οὐκ ἔχοντες.

10. Τούτους ἀπὸ φρονήματος μεγάλου καὶ πάθους ἀληθινοῦ τοὺς λόγους κατιόντας εἰς τὸν δῆμον <συν>ενθουσιῶντα καὶ συνεξανιστάμενον οὐδεὶς ὑφίστατο τῶν ἐναντίων. Ἐάσαντες οὖν τὸ ἀντιλέγειν ἐπὶ Μᾶρκον Ὀκτάβιον τρέπονται τῶν δημάρχων ἕνα, νεανίαν ἐμβριθῆ τὸ ἦθος καὶ κόσμιον, ἑταῖρον δὲ τοῦ Τιβερίου καὶ συνήθη.  διὸ τὸ μὲν πρῶτον αἰδούμενος ἐκεῖνον ἀνεδύετο· πολλῶν δὲ καὶ δυνατῶν δεομένων καὶ λιπαρούντων, ὥσπερ ἐκβιασθεὶς ἀντικαθίστατο τῷ Τιβερίῳ καὶ διεκρούετο τὸν  νόμον. Ἔστι δὲ τοῦ κωλύοντος ἐν τοῖς δημάρχοις τὸ κράτος· οὐδὲν γὰρ οἱ πολλοὶ κελεύοντες περαίνουσιν ἑνὸς  ἐνισταμένου. Πρὸς τοῦτο παροξυνθεὶς ὁ Τιβέριος τὸν μὲν φιλάνθρωπον ἐπανείλετο νόμον, τὸν δ' ἡδίω τε τοῖς πολλοῖς καὶ σφοδρότερον ἐπὶ τοὺς ἀδικοῦντας εἰσέφερεν, ἤδη κελεύων ἐξίστασθαι τῆς χώρας ἣν ἐκέκτηντο παρὰ  τοὺς προτέρους νόμους. Ἦσαν οὖν ὁμοῦ τι καθ' ἑκάστην ἡμέραν ἀγῶνες αὐτῷ πρὸς τὸν Ὀκτάβιον ἐπὶ τοῦ βήματος, ἐν οἷς, καίπερ ἐξ ἄκρας σπουδῆς καὶ φιλονικίας ἀντερείδοντες, οὐδὲν εἰπεῖν λέγονται περὶ ἀλλήλων φλαῦρον, οὐδὲ ῥῆμα προπεσεῖν θατέρου πρὸς τὸν ἕτερον δι' ὀργὴν  ἀνεπιτήδειον. Οὐ γὰρ μόνον ἐν βακχεύμασιν ὡς ἔοικεν, ἀλλὰ καὶ ἐν φιλοτιμίαις καὶ ὀργαῖς τὸ πεφυκέναι καλῶς καὶ πεπαιδεῦσθαι σωφρόνως ἐφίστησι καὶ κατακοσμεῖ τὴν διάνοιαν.

πεὶ δ' ἑώρα τὸν Ὀκτάβιον ἐνεχόμενον τῷ νόμῳ καὶ κατέχοντα τῆς δημοσίας χώρας συχνὴν ὁ Τιβέριος, ἐδεῖτο παρεῖναι τὴν φιλονικίαν, ὑφιστάμενος αὐτῷ τὴν τιμὴν ἀποδώσειν ἐκ  τῶν ἰδίων, καίπερ οὐ λαμπρῶν ὄντων. Οὐκ ἀνασχομένου δὲ τοῦ Ὀκταβίου, διαγράμματι τὰς ἄλλας ἀρχὰς ἁπάσας ἐκώλυσε χρηματίζειν, ἄχρι ἂν ἡ περὶ τοῦ νόμου διενεχθῇ ψῆφος· τῷ δὲ τοῦ Κρόνου ναῷ σφραγῖδας ἰδίας ἐπέβαλεν, ὅπως οἱ ταμίαι μηδὲν ἐξ αὐτοῦ λαμβάνοιεν μηδ' εἰσφέροιεν, καὶ τοῖς ἀπειθήσασι τῶν στρατηγῶν ζημίαν ἐπεκήρυξεν, ὥστε πάντας ὑποδείσαντας ἀφεῖναι τὴν  ἑκάστῳ προσήκουσαν οἰκονομίαν. Ἐντεῦθεν οἱ κτηματικοὶ τὰς μὲν ἐσθῆτας μετέβαλον, καὶ περιῄεσαν οἰκτροὶ καὶ ταπεινοὶ κατὰ τὴν ἀγοράν, ἐπεβούλευον δὲ τῷ Τιβερίῳ κρύφα καὶ συνίστασαν ἐπ' αὐτὸν τοὺς ἀναιρήσοντας, ὥστε κἀκεῖνον οὐδενὸς ἀγνοοῦντος ὑποζώννυσθαι ξιφίδιον λῃστρικόν, ὃ δόλωνα καλοῦσιν.

11. Ἐνστάσης δὲ τῆς ἡμέρας καὶ τὸν δῆμον αὐτοῦ καλοῦντος ἐπὶ τὴν ψῆφον, ἡρπάσθησαν ὑπὸ τῶν πλουσίων αἱ ὑδρίαι, καὶ τὰ γινόμενα πολλὴν εἶχε σύγχυσιν.  οὐ μὴν ἀλλὰ τῶν περὶ Τιβέριον πλήθει βιάσασθαι δυναμένων καὶ συστρεφομένων ἐπὶ τοῦτο, Μάλλιος καὶ Φούλβιος ἄνδρες ὑπατικοὶ προσπεσόντες τῷ Τιβερίῳ καὶ χειρῶν ἁπτόμενοι καὶ δακρύοντες ἐδέοντο παύσασθαι. Τοῦ δὲ καὶ τὸ μέλλον ὅσον οὔπω δεινὸν ἤδη συμφρονοῦντος, καὶ δι' αἰδῶ τῶν ἀνδρῶν πυθομένου τί κελεύουσι πράττειν αὐτόν, οὐκ ἔφασαν ἀξιόχρεῳ πρὸς τηλικαύτην εἶναι συμβουλίαν, ἐπιτρέψαι δὲ τῇ βουλῇ  κελεύοντες καὶ δεόμενοι συνέπεισαν.

ς δ' οὐδὲν ἐπέραινεν ἡ βουλὴ συνελθοῦσα διὰ τοὺς πλουσίους ἰσχύοντας ἐν αὐτῇ, τρέπεται πρὸς ἔργον οὐ νόμιμον οὐδ' ἐπιεικές, ἀφελέσθαι τῆς ἀρχῆς τὸν Ὀκτάβιον, ἀμηχανῶν  ἄλλως ἐπαγαγεῖν τῷ νόμῳ τὴν ψῆφον. Καὶ πρῶτον μὲν ἐδεῖτο φανερῶς αὐτοῦ, λόγους τε προσφέρων φιλανθρώπους καὶ χειρῶν ἁπτόμενος, ἐνδοῦναι καὶ χαρίσασθαι τῷ δήμῳ, δίκαια μὲν ἀξιοῦντι, μικρὰ δ' ἀντὶ μεγάλων πόνων  καὶ κινδύνων ληψομένῳ. Διωθουμένου δὲ τοῦ Ὀκταβίου τὴν ἔντευξιν, ὑπειπὼν ὁ Τιβέριος, ὡς οὐκ ἔστιν ἄρχοντας ἀμφοτέρους καὶ περὶ πραγμάτων μεγάλων ἀπ' ἴσης ἐξουσίας διαφερομένους ἄνευ πολέμου διεξελθεῖν τὸν χρόνον, ἓν ἴαμα τούτου μόνον ὁρᾶν ἔφη τὸ παύσασθαι τῆς  ἀρχῆς τὸν ἕτερον. Καὶ περὶ αὐτοῦ γε προτέρου τὸν Ὀκτάβιον ἐκέλευσε τῷ δήμῳ ψῆφον ἀναδοῦναι· καταβήσεσθαι γὰρ εὐθὺς ἰδιώτης γενόμενος, ἂν τοῦτο δόξῃ τοῖς πολίταις.  τοῦ δ' Ὀκταβίου μὴ θέλοντος, αὐτὸς ἔφη περὶ ἐκείνου ψῆφον ἀναδώσειν, ἐὰν μὴ μεταγνῷ βουλευσάμενος. 12. Καὶ τότε μὲν ἐπὶ τούτοις διέλυσε τὴν ἐκκλησίαν·

Τῇ δ' ὑστεραίᾳ τοῦ δήμου συνελθόντος, ἀναβὰς ἐπὶ τὸ βῆμα πάλιν ἐπειρᾶτο πείθειν τὸν Ὀκτάβιον· ὡς δ' ἦν ἀμετάπειστος, εἰσήνεγκε νόμον ἀφαιρούμενον αὐτοῦ τὴν δημαρχίαν, καὶ τοὺς πολίτας εὐθὺς ἐκάλει τὴν ψῆφον  ἐπιφέροντας. Οὐσῶν δὲ πέντε καὶ τριάκοντα φυλῶν, ὡς αἱ δεκαεπτὰ τὴν ψῆφον ἐπενηνόχεισαν, καὶ μιᾶς ἔτι προσγενομένης ἔδει τὸν Ὀκτάβιον ἰδιώτην γενέσθαι, κελεύσας ἐπισχεῖν αὖθις ἐδεῖτο τοῦ Ὀκταβίου, καὶ περιέβαλλεν αὐτὸν ἐν ὄψει τοῦ δήμου καὶ κατησπάζετο, λιπαρῶν καὶ δεόμενος μήθ' ἑαυτὸν ἄτιμον περιιδεῖν γενόμενον, μήτ' ἐκείνῳ βαρέος οὕτω καὶ σκυθρωποῦ πολιτεύματος αἰτίαν  προσάψαι. Τούτων τῶν δεήσεων οὐ παντελῶς ἄτεγκτον οὐδ' ἀτενῆ λέγουσιν ἀκροᾶσθαι τὸν Ὀκτάβιον, ἀλλὰ καὶ δακρύων ὑποπίμπλασθαι τὰ ὄμματα καὶ σιωπᾶν ἐπὶ πολὺν  χρόνον· ὡς μέντοι πρὸς τοὺς πλουσίους καὶ [τοὺς] κτηματικοὺς συνεστῶτας ἀπέβλεψεν, αἰδεσθεὶς δοκεῖ καὶ φοβηθεὶς τὴν παρ' ἐκείνοις ἀδοξίαν ὑποστῆναι [καὶ] πᾶν δεινὸν οὐκ ἀγεννῶς, <καὶ> κελεῦσαι πράττειν ὃ βούλεται τὸν  Τιβέριον. Οὕτω δὴ τοῦ νόμου κυρωθέντος, ὁ μὲν Τιβέριος τῶν ἀπελευθέρων τινὶ προσέταξεν ἀπὸ τοῦ βήματος ἑλκύσαι τὸν Ὀκτάβιον· ἐχρῆτο δ' ὑπηρέταις ἀπελευθέροις ἰδίοις, καὶ τοῦτο τὴν ὄψιν οἰκτροτέραν τοῦ  Ὀκταβίου παρέσχεν ἑλκομένου πρὸς ὕβριν. Ὁ δὲ δῆμος ἐφώρμησεν αὐτῷ, καὶ τῶν πλουσίων συνδραμόντων καὶ διασχόντων τὰς χεῖρας, ὁ μὲν Ὀκτάβιος ἐσώθη μόλις ἐξαρπαγεὶς καὶ διαφυγὼν τὸν ὄχλον, οἰκέτην δ' αὐτοῦ πιστὸν ἔμπροσθεν ἑστῶτα καὶ προτεταγμένον ἐξετύφλωσαν, ἄκοντος τοῦ Τιβερίου καὶ πρὸς τὸν θόρυβον ὡς ᾔσθετο τὰ γινόμενα πολλῇ σπουδῇ καταδραμόντος.

13. Ἐκ τούτου κυροῦται μὲν ὁ περὶ τῆς χώρας νόμος, αἱροῦνται δὲ τρεῖς ἄνδρες ἐπὶ τὴν διάκρισιν καὶ διανομήν, αὐτὸς Τιβέριος καὶ Κλαύδιος Ἄππιος ὁ πενθερὸς καὶ Γάιος Γράγχος ὁ ἀδελφός, οὐ παρὼν οὗτος, ἀλλ' ὑπὸ  Σκιπίωνι πρὸς Νομαντίαν στρατευόμενος. Ταῦτα τοῦ Τιβερίου διαπραξαμένου καθ' ἡσυχίαν μηδενὸς ἐνισταμένου, καὶ πρὸς τούτοις δήμαρχον ἀντικαταστήσαντος οὐδένα τῶν ἐπιφανῶν, ἀλλὰ Μούκιόν τινα πελάτην αὐτοῦ, πρὸς πάντα δυσχεραίνοντες οἱ δυνατοὶ καὶ φοβούμενοι τοῦ Τιβερίου τὴν αὔξησιν, ἐν τῇ βουλῇ προεπηλάκιζον αὐτόν,  αἰτουμένῳ μὲν ὡς ἔθος ἐστὶν ἐκ δημοσίου σκηνήν, ὅπως ἔχοι διανέμων τὴν χώραν, οὐ δόντες, ἑτέρων ἐπ' ἐλάττοσι χρείαις πολλάκις λαβόντων, ἀνάλωμα δ' εἰς ἑκάστην ἡμέραν ἐννέα ὀβολοὺς τάξαντες, εἰσηγουμένου ταῦτα Ποπλίου Νασικᾶ, [καὶ] δεδωκότος ἑαυτὸν εἰς τὴν πρὸς ἐκεῖνον ἔχθραν ἀφειδῶς· πλείστην γὰρ ἐκέκτητο γῆν δημοσίαν, καὶ χαλεπῶς ἔφερεν ἐκβαίνειν αὐτῆς ἀναγκαζόμενος.

δὲ δῆμος ἔτι μᾶλλον ἐξεκᾴετο· καὶ φίλου τινὸς τῷ Τιβερίῳ τελευτήσαντος αἰφνιδίως, καὶ σημείων τῷ νεκρῷ μοχθηρῶν ἐπιδραμόντων, βοῶντες ὑπὸ φαρμάκων ἀνῃρῆσθαι τὸν ἄνθρωπον, ἐπὶ τὴν ἐκφορὰν συνέδραμον καὶ τὸ λέχος ἤραντο καὶ θαπτομένῳ παρέστησαν, οὐ  φαύλως ὑπονοῆσαι τὴν φαρμακείαν δόξαντες· ἐρράγη γὰρ ὁ νεκρὸς καὶ διεφθορότων ὑγρῶν πλῆθος ἐξέβλυσεν, ὥστ' ἀποσβέσαι τὴν φλόγα· καὶ φερόντων ἄλλην αὖθις οὐκ ἐκᾴετο πρὶν εἰς ἕτερον τόπον μετακομισθῆναι, καὶ πολλὰ  πραγματευσαμένων μόλις ἥψατο τὸ πῦρ αὐτοῦ. Πρὸς ταῦτα τοὺς πολλοὺς ἔτι μᾶλλον ὁ Τιβέριος παροξύνων μετέβαλε τὴν ἐσθῆτα, καὶ τοὺς παῖδας προαγαγὼν ἐδεῖτο τοῦ δήμου τούτων κήδεσθαι καὶ τῆς μητρός, ὡς αὐτὸς ἀπεγνωκὼς ἑαυτόν.

14. Ἐπεὶ δὲ τοῦ Φιλομήτορος Ἀττάλου τελευτήσαντος Εὔδημος ὁ Περγαμηνὸς ἀνήνεγκε διαθήκην, ἐν ᾗ κληρονόμος ἐγέγραπτο τοῦ βασιλέως ὁ Ῥωμαίων δῆμος, εὐθὺς ὁ Τιβέριος δημαγωγῶν εἰσήνεγκε νόμον, ὅπως τὰ βασιλικὰ χρήματα κομισθέντα τοῖς τὴν χώραν διαλαγχάνουσι τῶν πολιτῶν ὑπάρχοι πρὸς κατασκευὴν καὶ γεωργίας ἀφορμήν.  περὶ δὲ τῶν πόλεων ὅσαι τῆς Ἀττάλου βασιλείας ἦσαν, οὐδὲν ἔφη τῇ συγκλήτῳ βουλεύεσθαι προσήκειν, ἀλλὰ  τῷ δήμῳ γνώμην αὐτὸς προθήσειν. Ἐκ τούτου μάλιστα προσέκρουσε τῇ βουλῇ, καὶ Πομπήιος μὲν ἀναστὰς ἔφη γειτνιᾶν τῷ Τιβερίῳ, καὶ διὰ τοῦτο γινώσκειν Εὔδημον αὐτῷ τὸν Περγαμηνὸν τῶν βασιλικῶν διάδημα δεδωκότα  καὶ πορφύραν, ὡς μέλλοντι βασιλεύειν ἐν Ῥώμῃ· Κόιντος δὲ Μέτελλος ὠνείδισε τὸν Τιβέριον, ὅτι τοῦ μὲν πατρὸς αὐτοῦ τιμητεύοντος, ὁσάκις ἀναλύοι<εν> μετὰ δεῖπνον οἴκαδε, τὰ φῶτα κατεσβέννυσαν οἱ πολῖται, φοβούμενοι μὴ πορρωτέρω τοῦ μετρίου δόξωσιν ἐν συνουσίαις εἶναι καὶ πότοις, τούτῳ δὲ προφαίνουσι νυκτὸς οἱ θρασύτατοι καὶ  ἀπορώτατοι τῶν δημοτῶν·

Τίτος δ' Ἄννιος οὐκ ἐπιεικὴς μὲν ὢν οὐδὲ σώφρων ἄνθρωπος, ἐν δὲ λόγοις περὶ τὰς ἐρωτήσεις καὶ τὰς ἀποκρίσεις ἄμαχος εἶναι δοκῶν, εἰς ὁρισμόν τινα προὐκαλεῖτο τὸν Τιβέριον, ἦ μὴν ἱερὸν ὄντα καὶ ἄσυλον ἐκ τῶν νόμων ἠτιμωκέναι τὸν  συνάρχοντα. Θορυβούντων δὲ πολλῶν, ἐκπηδήσας ὁ Τιβέριος τόν τε δῆμον συνεκάλει, καὶ τὸν Ἄννιον ἀχθῆναι κελεύσας ἐβούλετο κατηγορεῖν. Ὁ δὲ καὶ τῷ λόγῳ καὶ τῇ δόξῃ πολὺ λειπόμενος, εἰς τὴν ἑαυτοῦ δεινότητα κατεδύετο, καὶ παρεκάλει μικρὰ πρὸ τῶν λόγων ἀποκρίνασθαι  τὸν Τιβέριον. Συγχωροῦντος δ' ἐρωτᾶν ἐκείνου καὶ σιωπῆς γενομένης, εἶπεν ὁ Ἄννιος· "ἂν σὺ μὲν ἀτιμοῦν με βούλῃ καὶ προπηλακίζειν, ἐγὼ δέ τινα τῶν σῶν ἐπικαλέσωμαι συναρχόντων, ὁ δ' ἀναβῇ βοηθήσων, σὺ δ' ὀργισθῇς,  ἆρά γ' αὐτοῦ τὴν ἀρχὴν ἀφαιρήσῃ;" πρὸς ταύτην λέγεται τὴν ἐρώτησιν οὕτως διαπορηθῆναι τὸν Τιβέριον, ὥστε πάντων ὄντα καὶ τῷ λέγειν ἑτοιμότατον καὶ τῷ θαρρεῖν ἰταμώτατον ἀποσιωπῆσαι.

15. Τότε μὲν οὖν διέλυσε τὴν ἐκκλησίαν. Αἰσθανόμενος δὲ τῶν πολιτευμάτων τὸ περὶ τὸν Ὀκτάβιον οὐ τοῖς δυνατοῖς μόνον, ἀλλὰ καὶ τοῖς πολλοῖς ἐπαχθέστερον <ὄν> -- μέγα γάρ τι καὶ καλὸν ἐδόκει τὸ τῶν δημάρχων ἀξίωμα μέχρι τῆς ἡμέρας ἐκείνης διατετηρημένον ἀνῃρῆσθαι καὶ καθυβρίσθαι -- , λόγον ἐν τῷ δήμῳ διεξῆλθεν, οὗ μικρὰ παραθέσθαι τῶν ἐπιχειρημάτων οὐκ ἄτοπον ἦν, ὥσθ' ὑπονοηθῆναι τὴν πιθανότητα καὶ πυκνότητα  τοῦ ἀνδρός. Ἔφη γὰρ ἱερὸν τὸν δήμαρχον εἶναι καὶ ἄσυλον, ὅτι τῷ δήμῳ καθωσίωται καὶ τοῦ δήμου προέστηκεν. ἂν οὖν μεταβαλόμενος τὸν δῆμον ἀδικῇ καὶ τὴν ἰσχὺν κολούῃ καὶ παραιρῆται τὴν ψῆφον, αὐτὸς ἑαυτὸν ἀπεστέρηκε τῆς τιμῆς, ἐφ' οἷς  ἔλαβεν οὐ ποιῶν. Ἐπεὶ καὶ τὸ Καπετώλιον κατασκάπτοντα καὶ τὸ νεώριον ἐμπιπράντα δήμαρχον ἐᾶν δεήσει· καὶ ταῦτα μὲν ποιῶν δήμαρχός ἐστι πονηρός· ἐὰν δὲ  καταλύῃ τὸν δῆμον, οὐ δήμαρχός ἐστι. Πῶς οὖν οὐ δεινόν, εἰ τὸν μὲν ὕπατον ὁ δήμαρχος ἄξει, τὸν δὲ δήμαρχον οὐκ ἀφαιρήσεται τὴν ἐξουσίαν ὁ δῆμος, ὅταν αὐτῇ κατὰ τοῦ δεδωκότος χρῆται· καὶ γὰρ ὕπατον καὶ δήμαρχον ὁμοίως  <ὁ> δῆμος αἱρεῖται. Καὶ μὴν ἥ γε βασιλεία πρὸς τῷ πᾶσαν ἀρχὴν ἔχειν ἐν ἑαυτῇ συλλαβοῦσα καὶ ταῖς μεγίσταις ἱερουργίαις καθωσίωται πρὸς τὸ θεῖον· ἀλλὰ Ταρκύνιον ἐξέβαλεν ἡ πόλις ἀδικοῦντα, καὶ δι' ἑνὸς ἀνδρὸς ὕβριν ἡ  πάτριος ἀρχὴ καὶ κτίσασα τὴν Ῥώμην κατελύθη. Τί δ' οὕτως ἅγιον ἐν Ῥώμῃ καὶ σεμνόν, ὡς αἱ περιέπουσαι παρθένοι καὶ φυλάττουσαι τὸ ἄφθιτον πῦρ; ἀλλ' εἴ τις ἂν αὐτῶν ἁμάρτῃ, ζῶσα κατορύσσεται· τὸ γὰρ ἄσυλον οὐ φυλάττουσιν ἀσεβοῦσαι [εἰς] τοὺς θεούς, ὃ διὰ τοὺς θεοὺς  ἔχουσιν. Οὔκουν οὐδὲ δήμαρχος ἀδικῶν <τὸν> δῆμον ἔχειν τὴν διὰ τὸν δῆμον ἀσυλίαν δίκαιός ἐστιν· ᾗ γὰρ ἰσχύει δυνάμει, ταύτην ἀναιρεῖ. Καὶ μὴν εἰ δικαίως ἔλαβε τὴν δημαρχίαν τῶν πλείστων φυλῶν ψηφισαμένων, πῶς οὐχὶ κἂν ἀφαιρεθείη δικαιότερον πασῶν ἀποψηφισαμένων;  ἱερὸν δὲ καὶ ἄσυλον οὐδὲν οὕτως ἐστίν, ὡς τὰ τῶν θεῶν ἀναθήματα· χρῆσθαι δὲ τούτοις καὶ κινεῖν καὶ μεταφέρειν ὡς βούλεται τὸν δῆμον οὐδεὶς κεκώλυκεν. Ἐξῆν οὖν αὐτῷ  καὶ τὴν δημαρχίαν ὡς ἀνάθημα μετενεγκεῖν εἰς ἕτερον. Ὅτι δ' οὐκ ἄσυλον οὐδ' ἀναφαίρετον ἡ ἀρχή, δῆλόν ἐστι τῷ πολλάκις ἔχοντας ἀρχήν τινας ἐξόμνυσθαι καὶ παραιτεῖσθαι δι' αὑτῶν. 16. Τοιαῦτα μὲν ἦν τὰ κεφάλαια τῆς τοῦ Τιβερίου δικαιολογίας.

Ἐπεὶ δὲ συνορῶντες οἱ φίλοι τὰς ἀπειλὰς καὶ τὴν σύστασιν ᾤοντο δεῖν ἑτέρας περιέχεσθαι δημαρχίας εἰς τὸ μέλλον, αὖθις ἄλλοις νόμοις ἀνελάμβανε τὸ πλῆθος, τοῦ τε χρόνου τῶν στρατειῶν ἀφαιρῶν, καὶ διδοὺς ἐπικαλεῖσθαι τὸν δῆμον ἀπὸ τῶν δικαστῶν, καὶ τοῖς κρίνουσι τότε συγκλητικοῖς οὖσι καταμειγνὺς ἐκ τῶν ἱππέων τὸν ἴσον ἀριθμόν, καὶ πάντα τρόπον ἤδη τῆς βουλῆς τὴν ἰσχὺν κολούων πρὸς ὀργὴν καὶ φιλονικίαν μᾶλλον ἢ τὸν  τοῦ δικαίου καὶ συμφέροντος λογισμόν. Ἐπεὶ δὲ τῆς ψήφου φερομένης ᾔσθοντο τοὺς ἐναντίους κρατοῦντας -- οὐ γὰρ παρῆν ἅπας ὁ δῆμος -- , πρῶτον μὲν εἰς βλασφημίας τραπόμενοι τῶν συναρχόντων εἷλκον τὸν χρόνον· ἔπειτα τὴν ἐκκλησίαν ἀφῆκαν, εἰς τὴν ὑστεραίαν ἀπαντᾶν  κελεύσαντες. Καὶ πρῶτον μὲν εἰς τὴν ἀγορὰν καταβὰς ὁ Τιβέριος ἱκέτευε τοὺς ἀνθρώπους ταπεινὸς καὶ δεδακρυμένος, ἔπειτα δεδοικέναι φήσας, μὴ νυκτὸς ἐκκόψωσι τὴν οἰκίαν οἱ ἐχθροὶ καὶ διαφθείρωσιν αὐτόν, οὕτω τοὺς ἀνθρώπους διέθηκεν, ὥστε περὶ τὴν οἰκίαν αὐτοῦ παμπόλλους τινὰς αὐλίσασθαι καὶ διανυκτερεῦσαι παραφυλάττοντας.

17. Ἅμα δ' ἡμέρᾳ παρῆν ὁ τὰς ὄρνιθας αἷς διαμαντεύονται κομίζων, καὶ προέβαλλε τροφὴν αὐταῖς. Αἱ δ' οὐ προῆλθον εἰ μὴ μία μόνη, διασείσαντος εὖ μάλα τοῦ ἀνθρώπου τὸ ἀγγεῖον. Οὐδ' αὕτη δὲ τῆς τροφῆς ἔθιγεν, ἀλλ' ἐπάρασα τὴν ἀριστερὰν πτέρυγα καὶ παρατείνασα  τὸ σκέλος, πάλιν εἰς τὸ ἀγγεῖον κατέφυγε. Τοῦτο καὶ τοῦ προτέρου σημείου τὸν Τιβέριον ἀνέμνησεν. Ἦν γὰρ αὐτῷ κράνος ᾧ πρὸς τὰς μάχας ἐχρῆτο, κεκοσμημένον ἐκπρεπῶς καὶ διάσημον· εἰς τοῦτο καταδύντες ὄφεις ἔλαθον ἐντεκόντες ᾠά, καὶ ταῦτ' ἐξεγλύψαντο. Διὸ καὶ μᾶλλον ὁ  Τιβέριος τοῖς περὶ τὰς ὄρνιθας ἐταράττετο. Προῄει δ' ὅμως, ἄνω τὸν δῆμον ἠθροῖσθαι περὶ τὸ Καπετώλιον πυνθανόμενος· καὶ πρὶν ἐξελθεῖν προσέπταισε πρὸς τὸν οὐδόν, σφοδρᾶς οὕτω πληγῆς γενομένης, ὥστε τὸν μὲν ὄνυχα τοῦ μεγάλου δακτύλου ῥαγῆναι, τὸ δ' αἷμα διὰ τοῦ  ὑποδήματος ἔξω φέρεσθαι. Μικρὸν δ' αὐτοῦ προελθόντος, ὤφθησαν ὑπὲρ κεράμου μαχόμενοι κόρακες ἐν ἀριστερᾷ· καὶ πολλῶν ὡς εἰκὸς ἀνθρώπων παρερχομένων, κατ' αὐτὸν τὸν Τιβέριον λίθος ἀπωσθεὶς ὑπὸ θατέρου τῶν  κοράκων ἔπεσε παρὰ τὸν πόδα. Τοῦτο καὶ τοὺς θρασυτάτους τῶν περὶ αὐτὸν ἐπέστησεν· ἀλλὰ Βλόσσιος ὁ Κυμαῖος παρὼν αἰσχύνην ἔφη καὶ κατήφειαν ἂν εἶναι πολλήν, εἰ Τιβέριος, Γράγχου μὲν υἱός, Ἀφρικανοῦ δὲ Σκιπίωνος θυγατριδοῦς, προστάτης δὲ τοῦ Ῥωμαίων δήμου, κόρακα δείσας οὐχ ὑπακούσειε τοῖς πολίταις  καλοῦσι· τοῦτο μέντοι τὸ αἰσχρὸν οὐκ ἐν γέλωτι θήσεσθαι τοὺς ἐχθρούς, ἀλλ' ὡς τυραννοῦντος καὶ τρυφῶντος ἤδη καταβοήσεσθαι πρὸς τὸν δῆμον. Ἅμα δὲ καὶ προσέθεον πολλοὶ τῷ Τιβερίῳ παρὰ τῶν ἐν Καπετωλίῳ φίλων,  ἐπείγεσθαι κελεύοντες ὡς τῶν ἐκεῖ καλῶς ἐχόντων. Καὶ τά γε πρῶτα λαμπρῶς ἀπήντα τῷ Τιβερίῳ, φανέντι μὲν εὐθὺς ἀραμένων βοὴν φίλιον, ἀναβαίνοντα δὲ προθύμως δεχομένων καὶ περὶ αὐτὸν ὡς μηδεὶς πελάσειεν ἀγνὼς προταττομένων. 18. Ἀρξαμένου δὲ πάλιν τοῦ Μουκίου τὰς φυλὰς ἀναγορεύειν, οὐδὲν ἐπεραίνετο τῶν εἰωθότων διὰ τὸν ἀπὸ τῶν ἐσχάτων θόρυβον, ὠθουμένων καὶ ὠθούντων τοὺς  ἐναντίους εἰσβιαζομένους καὶ ἀναμειγνυμένους.

ν δὲ τούτῳ Φούλβιος Φλάκκος ἀπὸ βουλῆς ἀνὴρ εἰς ἐμφανὲς καταστάς, ὡς οὐκ ἦν φθεγγόμενον ἐφικέσθαι, διεσήμηνε τῇ χειρὶ φράσαι τι βουλόμενος αὐτὸς ἰδίᾳ τῷ Τιβερίῳ. Καὶ κελεύσαντος ἐκείνου διασχεῖν τὸ πλῆθος, ἀναβὰς μόλις καὶ προσελθὼν ἀπήγγειλεν, ὅτι τῆς βουλῆς συγκαθεζομένης οἱ πλούσιοι τὸν ὕπατον μὴ πείθοντες αὐτοὶ διανοοῦνται καθ' αὑτοὺς ἀποκτιννύναι τὸν Τιβέριον, πολλοὺς ἐπὶ τοῦτο δούλους καὶ φίλους ὡπλισμένους ἔχοντες. 19. Ὡς οὖν ταῦτα τοῖς περὶ αὑτὸν ἐξήγγειλεν ὁ Τιβέριος, οὗτοι μὲν εὐθὺς τάς τε τηβέννους περιεζώννυντο, καὶ τὰ τῶν ὑπηρετῶν δόρατα συγκλῶντες οἷς ἀνείργουσι τὸν ὄχλον διελάμβανον, ὡς ἀμυνούμενοι τοῖς κλάσμασι τοὺς  ἐπερχομένους. Τῶν δ' ἀπωτέρω θαυμαζόντων τὰ γινόμενα καὶ πυνθανομένων, ὁ Τιβέριος ἥψατο τῇ χειρὶ τῆς κεφαλῆς, ἐνδεικνύμενος τῇ ὄψει τὸν κίνδυνον, ἐπεὶ τῆς φωνῆς οὐκ  ἐπήκουον.

Οἱ δ' ἐναντίοι τοῦτ' ἰδόντες, ἔθεον πρὸς τὴν βουλὴν ἀπαγγέλλοντες αἰτεῖν διάδημα τὸν Τιβέριον· καὶ τούτου σημεῖον εἶναι τὸ τῆς κεφαλῆς ἐπιθιγγάνειν. Πάντες μὲν οὖν ἐθορυβήθησαν· ὁ δὲ Νασικᾶς ἠξίου τὸν ὕπατον τῇ  πόλει βοηθεῖν καὶ καταλύειν τὸν τύραννον. Ἀποκριναμένου δὲ πράως ἐκείνου, βίας μὲν οὐδεμιᾶς ὑπάρξειν οὐδ' ἀναιρήσειν οὐδένα τῶν πολιτῶν ἄκριτον· εἰ μέντοι ψηφίσαιτό τι τῶν παρανόμων ὁ δῆμος ὑπὸ τοῦ Τιβερίου  πεισθεὶς ἢ βιασθείς, τοῦτο κύριον μὴ φυλάξειν, ἀναπηδήσας ὁ Νασικᾶς "ἐπεὶ τοίνυν" ἔφη "προδίδωσιν ὁ ἄρχων τὴν πόλιν, οἱ βουλόμενοι τοῖς νόμοις βοηθεῖν ἀκολουθεῖτε." καὶ ταῦτα λέγων ἅμα καὶ τὸ κράσπεδον τοῦ ἱματίου θέμενος ἐπὶ τῆς κεφαλῆς, ἐχώρει πρὸς τὸ  Καπετώλιον. ἕκαστος δὲ τῶν ἑπομένων αὐτῷ τῇ χειρὶ τὴν τήβεννον περιελίξας ἐώθει τοὺς ἐμποδών, οὐδενὸς ἐνισταμένου πρὸς τὸ ἀξίωμα τῶν ἀνδρῶν, ἀλλὰ φευγόντων καὶ πατούντων ἀλλήλους. Οἱ μὲν οὖν περὶ αὐτοὺς  ῥόπαλα καὶ σκυτάλας ἐκόμιζον οἴκοθεν· αὐτοὶ δὲ τῶν δίφρων καταγνυμένων ὑπὸ τοῦ φεύγοντος ὄχλου τὰ κλάσματα καὶ τοὺς πόδας λαμβάνοντες ἀνέβαινον ἐπὶ τὸν  Τιβέριον, ἅμα παίοντες τοὺς προτεταγμένους. Καὶ τούτων μὲν ἦν τροπὴ καὶ φόνος·

αὐτοῦ δὲ τοῦ Τιβερίου φεύγοντος ἀντελάβετό τις τῶν ἱματίων. Ὁ δὲ τὴν τήβεννον ἀφεὶς καὶ φεύγων ἐν τοῖς χιτῶσιν ἐσφάλη καὶ κατηνέχθη περί τινας  τῶν πρὸ αὐτοῦ πεπτωκότας. Ἀνιστάμενον δ' αὐτὸν ὁ μὲν ἐμφανῶς καὶ πρῶτος εἰς τὴν κεφαλὴν πατάξας ποδὶ δίφρου Πόπλιος ἦν Σατυρήιος εἷς τῶν συναρχόντων· τῆς δὲ δευτέρας ἀντεποιεῖτο πληγῆς Λεύκιος Ῥοῦφος, ὡς ἐπὶ καλῷ τινι σεμνυνόμενος. Τῶν δ' ἄλλων ἀπέθανον ὑπὲρ τριακοσίους ξύλοις καὶ λίθοις συγκοπέντες, σιδήρῳ δ' οὐδείς.

20. Ταύτην πρώτην ἱστοροῦσιν ἐν Ῥώμῃ στάσιν, ἀφ' οὗ τὸ βασιλεύεσθαι κατέλυσαν, αἵματι καὶ φόνῳ πολιτῶν διακριθῆναι· τὰς δ' ἄλλας οὔτε μικρὰς οὔτε περὶ μικρῶν γενομένας ἀνθυπείκοντες ἀλλήλοις, φόβῳ μὲν οἱ δυνατοὶ τῶν πολλῶν, αἰδούμενοι δὲ τὴν βουλὴν ὁ δῆμος, ἔπαυον.  ἐδόκει δὲ καὶ τότε μὴ χαλεπῶς ἂν ἐνδοῦναι παρηγορηθεὶς ὁ Τιβέριος, ἔτι δὲ ῥᾷον εἶξαι δίχα φόνου καὶ τραυμάτων ἐπιοῦσιν· οὐ γὰρ πλείονες ἢ τρισχίλιοι περὶ αὐτὸν ἦσαν. 

λλ' ἔοικεν ὀργῇ τῶν πλουσίων καὶ μίσει πλέον ἢ δι' ἃς ἐσκήπτοντο προφάσεις ἡ σύστασις ἐπ' αὐτὸν γενέσθαι· καὶ τούτου μέγα τεκμήριον ὠμῶς καὶ παρανόμως ὑβρισθεὶς ὁ νεκρός. Οὐ γὰρ ἐπέτρεψαν ἀνελέσθαι τὸ σῶμα τῷ ἀδελφῷ δεομένῳ καὶ θάψαι νυκτός, ἀλλὰ μετὰ τῶν ἄλλων νεκρῶν εἰς τὸν ποταμὸν ἔρριψαν. Καὶ τοῦτο πέρας οὐκ ἦν, ἀλλὰ καὶ τῶν φίλων αὐτοῦ τοὺς μὲν ἐξεκήρυττον ἀκρίτους, τοὺς δὲ συλλαμβάνοντες ἀπεκτίννυσαν· ἐν οἷς καὶ Διοφάνης ὁ ῥήτωρ ἀπώλετο. Γάιον δέ τινα Βίλλιον εἰς ἀγγεῖον καθείρξαντες καὶ συνεμβαλόντες ἐχίδνας καὶ δράκοντας οὕτω διέφθειραν. Ὁ δὲ Κυμαῖος Βλόσσιος ἀνήχθη μὲν ἐπὶ τοὺς ὑπάτους, ἐρωτώμενος δὲ περὶ τῶν γεγονότων  ὡμολόγει πεποιηκέναι πάντα Τιβερίου κελεύοντος. Εἰπόντος δὲ τοῦ Νασικᾶ πρὸς αὐτόν· "τί οὖν εἴ σε Τιβέριος ἐκέλευσεν ἐμπρῆσαι τὸ Καπετώλιον;" τὸ μὲν πρῶτον ἀντέλεγεν, ὡς οὐκ ἂν τοῦτο Τιβερίου κελεύσαντος· πολλάκις δὲ καὶ πολλῶν τὸ αὐτὸ πυνθανομένων, "ἀλλ' ἐκείνου γε προστάσσοντος" ἔφη "κἀμοὶ τοῦτο πρᾶξαι καλῶς εἶχεν· οὐ γὰρ ἂν Τιβέριος τοῦτο προσέταξεν, εἰ  μὴ τῷ δήμῳ συνέφερεν." οὗτος μὲν οὖν διαφυγὼν ὕστερον ᾤχετο πρὸς Ἀριστόνικον εἰς Ἀσίαν, καὶ τῶν ἐκείνου πραγμάτων διαφθαρέντων ἑαυτὸν ἀνεῖλεν.

21. Ἡ δὲ βουλὴ θεραπεύουσα τὸν δῆμον ἐκ τῶν παρόντων, οὔτε πρὸς τὴν διανομὴν ἔτι τῆς χώρας ἠναντιοῦτο, καὶ ἀντὶ τοῦ Τιβερίου προὔθηκε τοῖς πολλοῖς  ὁριστὴν ἑλέσθαι. Λαβόντες δὲ τὰς ψήφους εἵλοντο Πόπλιον Κράσσον, οἰκεῖον ὄντα Γράγχῳ· θυγάτηρ γὰρ αὐτοῦ  Λικιννία Γαΐῳ Γράγχῳ συνῴκει. Καίτοι Νέπως ὁ Κορνήλιός φησιν οὐ Κράσσου, Βρούτου δὲ τοῦ θριαμβεύσαντος ἀπὸ Λυσιτανῶν θυγατέρα γῆμαι Γάιον·  ἀλλ' οἱ πλείους ὡς ἡμεῖς γράφομεν ἱστοροῦσιν. Ἐπεὶ δὲ χαλεπῶς μὲν ὁ δῆμος εἶχε τῷ θανάτῳ τοῦ Τιβερίου, καὶ φανερὸς ἦν ἀμύνης περιμένων καιρόν, ἤδη δὲ καὶ δίκαι τῷ Νασικᾷ προανεσείοντο, δείσασα περὶ τοῦ ἀνδρὸς ἡ βουλὴ ψηφίζεται μηδὲν δεομένη πέμπειν αὐτὸν εἰς Ἀσίαν.  οὐ γὰρ ἀπεκρύπτοντο κατὰ τὰς ἀπαντήσεις οἱ ἄνθρωποι τὴν δυσμένειαν, ἀλλ' ἐξηγριαίνοντο καὶ κατεβόων ὅπου προστύχοιεν, ἐναγῆ καὶ τύραννον καὶ μεμιαγκότα φόνῳ σώματος ἀσύλου καὶ ἱεροῦ τὸ ἁγιώτατον καὶ φρικωδέστατον ἐν τῇ πόλει τῶν ἱερῶν ἀποκαλοῦντες. Οὕτω μὲν ὑπεξῆλθε τῆς Ἰταλίας ὁ Νασικᾶς, καίπερ ἐνδεδεμένος ταῖς μεγίσταις ἱερουργίαις· ἦν γὰρ ὁ μέγιστος καὶ πρῶτος τῶν ἱερέων. Ἔξω δ' ἀλύων καὶ πλανώμενος ἀδόξως, οὐ μετὰ  πολὺν χρόνον κατέστρεψε περὶ Πέργαμον.

Οὐ δεῖ δὲ θαυμάζειν, εἰ Νασικᾶν μεμίσηκεν οὕτως ὁ δῆμος, ὅπου καὶ Σκιπίων ὁ Ἀφρικανός, οὗ δοκοῦσι Ῥωμαῖοι μηδένα δικαιότερον μηδὲ μᾶλλον ἀγαπῆσαι, παρὰ μικρὸν ἦλθεν ἐκπεσεῖν καὶ στέρεσθαι τῆς πρὸς τὸν δῆμον εὐνοίας, ὅτι πρῶτον μὲν ἐν Νομαντίᾳ τὴν τελευτὴν τοῦ Τιβερίου πυθόμενος, ἀνεφώνησεν ἐκ τῶν Ὁμηρικῶν·

ς ἀπόλοιτο καὶ ἄλλος ὅτις τοιαῦτά γε ῥέζοι,

 ἔπειτα τῶν περὶ Γάιον καὶ Φούλβιον αὐτοῦ δι' ἐκκλησίας πυνθανομένων, τί φρονοίη περὶ τῆς Τιβερίου τελευτῆς, οὐκ ἀρεσκομένην τοῖς ὑπ' ἐκείνου πεπολιτευμένοις ἀπόκρισιν ἔδωκεν. Ἐκ τούτου γὰρ ὁ μὲν δῆμος ἀντέκρουσεν αὐτῷ λέγοντι, μηδέπω τοῦτο ποιήσας πρότερον, αὐτὸς  δὲ τὸν δῆμον εἰπεῖν κακῶς προήχθη. Περὶ μὲν οὖν τούτων ἐν τῷ Σκιπίωνος βίῳ τὰ καθ' ἕκαστα γέγραπται.
 

Nous venons d’exposer la première histoire ; la vie des deux Romains Tibérius et Caïus Gracchus, que nous allons mettre en parallèle avec : celle d’Agis et de Cléomène, nous offre des événements non moins illustres à raconter. Tibérius Gracchus. leur père, avait été censeur de Rome ; il avait été honoré de deux consulats et d’autant de triomphes ; mais sa vertu avait jeté sur lui plus d’éclat encore que ces dignités mêmes. C’est a sa vertu qu’il dut d’être choisi pour époux de Cornélie, fille de Scipion, le vainqueur d’Annibal,. après la mort du père, encore qu’il n’eût jamais été l’ami de ce Scipion, mais bien un de ses plus ardents contradicteurs. Un jour, dit-on, il trouva deux serpents sur son lit : les devins, après avoir examine le prodige, défendirent de les tuer ou de les lâcher tous les deux ; quant au choix de l’un ou de l’autre, ils déclarèrent que, tuer le mâle, ce serait causer la mort de Tibérius, et tuer la femelle, celle de Cornélie. Tibérius, qui aimait sa femme, et qui pensait qu’étant déjà âgé, et Cornélie encore jeune, c’était à lui de mourir le premier, tua le serpent mâle, et laissa aller la femelle. Il mourut peu de temps après, laissant douze enfants qu’il avait eus de Cornélie.

La veuve se mit à la tête de la maison, et se chargea elle-même de l’éducation de ses enfants : elle montra tant de sagesse, tant de grandeur d’âme et de tendresse 174 maternelle, qu’il parut que Tibérius avait sagement fait de préférer sa propre mort à celle d’une femme d’un tel mérite. Le roi Ptolémée lui offrit de venir partager son diadème, avec le rang et le titre de reine ; mais elle refusa. Durant son veuvage, elle perdit la plupart de ses enfants : il ne lui resta qu’une fille, qui fut mariée au jeune Scipion, et deux fils, Tibérius et Caïus, dont nous écrivons la vie. Elle éleva ses fils avec tant de soin que, bien qu’ils fussent, de l’aveu de tout le monde, les Romains les plus heureusement nés pour la vertu, leur excellente éducation parut avoir encore surpassé la nature. Mais, comme dans les statues et les portraits des Dioscures (1) on aperçoit, malgré la ressemblance de leurs traits, une certaine différence qui fait reconnaître que l’un était plus propre a la lutte et l’autre à la course, de même la grande conformité qu’avaient entre eux ces deux jeunes hommes, pour la force, la tempérance, la libéralité, l’éloquence et la magnanimité, n’empêchait pas qu’il n’éclatât, et dans leurs actions et dans leur conduite politique, des différences marquées, que je crois à propos d’exposer avant d’entrer dans le détail de leur vie.

Premièrement, Tibérius avait l’air du visage, le regard et les mouvements doux et posés ; Caïus, au contraire, était vif et véhément. Lorsqu’ils parlaient en public, l’un se tenait toujours à la même place, avec un maintien plein de réserve ; l’autre fut le premier chez les Romains qui donna l’exemple de se promener dans la tribune, et de tirer sa robe de dessus ses épaules ; comme on raconte de Cléon l’Athénien qu’il fut le premier orateur qu’on vit ouvrir son manteau et se frapper la cuisse. En second lieu, l’éloquence de Caïus, terrible, passionnée, saisissait violemment les esprits ; celle de Tibérius, plus douce, était plus propre à exciter la compassion. Sa diction était 175 pure et châtiée ; celle de son frère, persuasive et ornée avec une sorte de recherche. Même différence dans leur manière de vivre et dans leur table. Tibérius menait une vie simple et frugale ; Caïus, comparé aux autres Romains, était sobre et tempérant ; mais, comparé à son frère, il était recherché et donnait dans le superflu : aussi Drusus lui reprocha-t-il d’avoir acheté des tables de Delphes d’ar¬gent massif, au prix de douze cent cinquante drachmes (2) la livre pesant.

Leurs mœurs n’étaient pas moins différentes que leur langage : Tibérius était doux et calme, Caïus rude et emporté ; jusque-là que souvent, au milieu de ses discours, il s’abandonnait, contre sa volonté, à des mouvements impétueux de colère : il haussait la voix, se laissait aller aux invectives, et confondait toutes choses dans sa harangue. Pour remédier à ces écarts, voici le moyen qu’il employait. Licinius, un de ses esclaves, homme qui ne manquait pas d’intelligence, se tenait derrière lui, quand il parlait en public, avec un de ces instruments de musique qui servent à régler la voix ; et, lorsqu’il sentait, a l’éclat des sons, que son maître s’emportait et se livrait à la colère, il lui soufflait un ton plus doux. Caïus modérait aussitôt sa véhémence ; il baissait la voix, adoucissait sa déclamation, et revenait à une disposition plus tranquille.

Telles étaient les différences qu’on remarquait entre eux. Mais la vaillance contre les ennemis, la justice envers les inférieurs, la diligence dans l’exercice des fonctions publiques, la tempérance dans l’usage des plaisirs, étaient égales chez l’un comme chez l’autre

Tibérius avait neuf ans de plus que son frère, ce qui mit entre son administration et celle de Caïus un intervalle considérable ; et rien ne contribua davantage à faire 176 échouer leurs entreprises : comme ils ne fleurirent pas tous deux ensemble, ils ne purent mettre en commun leurs forces respectives, et former, par cette union, une puissance redoutable et peut-être invincible. Il nous faut donc écrire séparément la Vie de chacun des deux frères, en commençant par l’aîné.

 

TIBÉRIUS GRACCHUS.

 

(De l’an 162 à l’an 132 avant J. -C.)

 

Tibérius, à peine sorti de l’enfance, se rendit si célèbre et si recommandable, qu’on le jugea digne d’être associé au collège des augures, plus pour sa vertu que pour sa naissance. Un témoignage bien flatteur de son mérite, c’est celui qu’en rendit Appius Claudius, personnage qui avait été consul et censeur, que sa dignité personnelle avait fait nommer prince du sénat, et qui surpassait en grandeur d’âme tous les Romains de sou temps. Se trouvant un jour avec Tibérius à un festin des augures, il combla le jeune homme de marques d’amitié, et lui proposa sa fille en mariage (3). Tibérius accepta, sans balancer, une offre si flatteuse ; et les conventions se firent sur-le-champ. Appius, en rentrant chez lui, appela sa femme dès le seuil de la porte. « Antistia, cria-t-il, je viens de promettre en mariage notre fille Claudia. — Pourquoi cet empressement, répondit Antistia surprise ; et qu’était-il besoin de se hâter, à moins que tu ne lui aies trouvé pour mari Tibérius Gracchus ? » Toutefois je 177 n’ignore pas que quelques historiens attribuent ce fait à Tibérius, père des Gracques, et à Scipion l’Africain ; mais la plupart suivent l’opinion que j’ai adoptée ; et Polybe lui-même écrit, que c’est après la mort de Scipion l’Africain que les parents assemblés choisirent, entre tous les autres, Tibérius pour époux à Cornélie, que son père avait laissée non mariée.

Tibérius le jeune, servant en Afrique sous le second Scipion, celui qui avait épousé sa sœur, vivait dans la même tente avec son général. Il reconnut bientôt l’excellent naturel de Scipion et ses qualités admirables, si propres à exciter dans les autres l’amour de la vertu et le désir de l’imiter. Pour lui, il surpassa bientôt en valeur et en soumission à la discipline tous les jeunes gens de l’armée. Il monta le premier sur la muraille d’une ville ennemie, d’après le rapport de Fannius (4), lequel assure même y être monté avec lui, et avoir partagé la gloire de cet exploit.

La guerre terminée, il fut nommé questeur ; et le sort lui échut d’aller servir contre les Numantins, sous le consul Mancinus (5), homme qui ne manquait ni de talent ni de courage, mais qui fut le plus malheureux des généraux romains. Il est vrai que les malheurs et les désastres qu’éprouva Mancinus ne servirent qu’à faire éclater davantage, non-seulement la prudence et le courage de Tibérius, mais, ce qui est plus admirable encore, le respect et la déférence qu’il portait à son générai, à qui le sentiment de ses infortunes avait presque fait oublier son rang et son autorité. Découragé par la perte de plusieurs batailles, Mancinus se retira à la faveur de la nuit, et abandonna son camp. Les Numantins, avertis de sa re- 178 traite, s’emparèrent d’abord du camp ; puis, se mettant à la poursuite des fuyards, ils massacrèrent les derniers ; ils enveloppèrent ensuite l’armée entière, et la poussèrent dans des lieux difficiles, d’où il lui était impossible de se dégager. Mancinus, désespérant de pouvoir s’ouvrir un passage, envoya un héraut aux ennemis, pour demander quelque composition. Les Numantins firent réponse qu’ils ne se fiaient à personne, sinon à Tibérius, et exigèrent qu’on le leur envoyât. L’affection qu'ils avaient conçue pour le jeune homme venait de la réputation dont il jouissait à l’armée, comme aussi du souvenir qu’ils conservaient de son père, lequel, faisant la guerre en Espagne et y ayant subjugué plusieurs nations, avait accordé la paix aux Numantins, et fait ratifier le traité par le peuple romain, qui l’avait observé religieusement et à la lettre.

Tibérius leur fut donc envoyé : il s’aboucha avec les principaux officiers, et, après avoir obtenu certaines conditions et avoir cédé sur d’autres, il conclut avec eux un traité qui sauva évidemment vingt mille citoyens romains, outre les esclaves et ceux qui suivaient l’armée sans être enrôlés. Les Numantins restèrent maîtres de toutes les richesses qui étaient dans le camp romain et les pillèrent. Parmi le butin se trouvaient les registres de Tibérius, contenant les comptes des recettes et dépenses de sa questure. Comme il attachait un grand prix à les recouvrer, il quitta l’armée, qui était déjà en marche, et retourna à Numance, accompagné seulement de trois ou quatre de ses amis. Là, il appela les commandants de la place, et les pria de lui faire rendre ses registres, afin qu’il ne donnât point à ses ennemis un prétexte de le calomnier, quand ils le verraient hors d’état de rendre ses comptes. Les Numantins, ravis de rencontrer une occasion de l’obliger, l’invitèrent à entrer dans leur ville ; et, le voyant s’arrêter pour délibérer s’il le ferait ou non, ils 179 sortirent à sa rencontre, s’approchèrent de lui, et, lui prenant la main, le conjurèrent instamment de ne les plus regarder comme ennemis, mais d’avoir en eux une entière confiance. Tibérius se rendit à leur prière, soit par le désir de recouvrer ses registres, soit qu’il craignit de les offenser s’il paraissait se défier d’eux. Dès qu’il fut entré dans la ville, les magistrats firent servir a diner, et le pressèrent de s’asseoir à leur table et de manger avec eux. Ils lui rendirent ensuite ses registres, et l’invitèrent à prendre dans le butin tout ce qu’il voudrait. Mais Tibérius n’accepta autre chose, sinon l’encens dont il se servait pour les sacrifices publics ; et il prit congé d’eux après les avoir remerciés et leur avoir donné des marques sensibles de confiance et d’amitié.

De retour à Rome, la paix dont il venait d’être l’agent fut l’objet d’une réprobation générale : on la regardait comme déshonorante pour la dignité de la ville. Mais les parents et les amis de ceux qui avaient servi à cette guerre, et qui formaient la plus grande partie du peuple, s’assemblèrent autour de Tibérius, disant hautement que c’était à lui seul qu’on devait la conservation de tant de milliers de citoyens, et rejetant sur le général ce qu’il y avait de honteux dans le traité. Toutefois ceux qui étaient mécontents de cette paix voulaient qu’on suivit l’exemple des anciens Romains, qui renvoyèrent aux Samnites, non-seulement les généraux qui s’étaient trouvés trop heureux d’échapper aux ennemis par une capitulation honteuse, mais aussi tous ceux qui avaient concouru ou consenti au traité, comme les questeurs et les tribuns des soldats, faisant ainsi retomber sur leur tête le parjure et l’infraction de la paix (6). Ce fut surtout en cette occasion que le peuple fit paraître sa bienveillance et son affection pour Tibérius : il ordonna que le consul Mancinus serait 180 livré aux Numantins, nu et chargé de fers (7), et fit grâce à tous les autres pour l’amour de Tibérius. Scipion, alors le plus grand des Romains et le plus considéré, fut, en cette occasion, à ce que l’on croit, fort utile à Tibérius ; mais il ne laissa pas d’être blâmé, de n’avoir pas empêché la condamnation de Mancinus, et fait confirmer le traité conclu avec les Numantins, dont Tibérius, son ami et son parent, était l’auteur.

Il paraît que ces plaintes venaient, pour la plupart, de l’ambition de Tibérius et du zèle trop ardent de ses amis et de quelques sophistes qui cherchaient à l’irriter contre Scipion ; pourtant leur mésintelligence ne dégénéra point eu une inimitié déclarée, et ne produisit rien de fâcheux. II est même fort probable que Tibérius eût évité les malheurs qu’il éprouva depuis, si Scipion se fût trouvé à Rome lorsqu’il publia ses lois ; mais Scipion était déjà devant Numance, occupé à faire la guerre, quand Tibérius entreprit de les faire passer ; voici à quelle occasion.

Les Romains avaient coutume de vendre une partie tles terres conquises sur leurs ennemis d’Italie, et d’annexer les autres au domaine de la république : ces dernières étaient affermées à ceux des citoyens qui ne possédaient aucun bien-fonds, moyennant une légère redevance au trésor public. Les riches, ayant porté ces rentes à un taux plus élevé, avaient évincé les pauvres de leurs possessions : on fit donc une loi qui défendait à tout citoyen de posséder plus de cinq plèthres (8) de terre. Cette loi contint d’abord la cupidité des riches, et vint au secours des pauvres, qui demeurèrent, par ce moyen, sur les terres qui leur étaient affermées, et con- 181 servèrent chacun la portion qui lui était échue dès l’origine des partages. Mais, dans la suite, les voisins riches étant parvenus à se faire adjuger ces fermes sous des noms empruntés, puis enfin à les tenir ouvertement en leur propre nom, les pauvres, ainsi dépossédés, ne montrèrent plus d’empressement pour le service militaire, et ne se soucièrent plus d’élever des enfants ; de sorte que l’Italie se voyait sur le. point d’être dépeuplée d’hommes libres, et remplie d’esclaves barbares, dont les riches se servaient pour cultiver les terres d’où ils avaient chassé lés citoyens romains. Caïus Lélius, l’ami particulier de Scipion, essaya de remédier à cet abus ; mais, les puissants s’y étant opposés, il craignit une sédition, et abandonna l’entreprise. Ce fut cette modération qui lui valut le surnom de Sage ou de Prudent ; car le mot sapiens signifie, je crois, l’un et l’autre.

Tibérius, nommé tribun du peuple, reprit aussitôt le projet de Lélius. La plupart des historiens disent qu’il le fit à l’instigation de Diophanès le rhéteur, et de Blossius le philosophe. Le premier était un banni de Mitylène ; l’autre, né à Cumes en Italie, avait été étroitement lié à Rome avec Antipater de Tarse, qui l’avait honoré de la dédicace de quelques-uns de ses traités philosophiques. Quelques écrivains leur donnent pour complice Cornélie, qui reprochait sans cesse à ses fils d’être encore appelée par les Royiains la belle-mère de Scipion, et non la mère des Gracques. D’autres prétendent qu’un certain Spurius Postumius, compagnon d’enfance de Tibérius, et son rival en éloquence, fut la cause indirecte de cette entreprise. Tibérius, à son retour de l’armée, voyant que Spurius l’emportait de beaucoup sur lui en réputation et en crédit, et qu’il était l’objet de l’admiration générale, résolut de le surpasser, en exécutant ce hasardeux projet, qui tenait la ville entière dans une grande attente. Toutefois Caïus, son frère, rapporte, dans un écrit qu’il a laissé, 182 que Tibérius, allant de Rome à Numance, traversa l’Étrurie ; que là, voyant le pays désert, et qui n’avait pour laboureurs et pour patres que des étrangers et des Barbares, il conçut la première pensée de l’entreprise qui fut pour eux la source de tant de maux. Mais, en réalité, ce fut le peuple lui-même qui enflamma le plus son ambition, et hâta sa détermination, en couvrant les portiques, les murailles et les tombeaux, d’affiches par lesquelles on l’excitait à faire rendre aux pauvres les terres du domaine. Au reste, il ne rédigea pas seul la loi : il prit conseil des citoyens les plus distingués par leur vertu et leur réputation ; c’étaient, entre autres, Crassus le grand pontife, Mucius Scévola, jurisconsulte célèbre et alors consul, et Appius Claudius, beau-père de Tibérius. Cette loi était d’ailleurs la plus douce et la plus modérée qu’on pût faire contre tant d’injustice et de cupidité. Car ces hommes, qui méritaient d’être punis de leur désobéissance, et chassés avec amende des terres dont ils jouissaient en dépit des lois, il leur ordonnait seulement de s’en dessaisir, après en avoir reçu le prix, et de les céder à ceux des citoyens qui en avaient besoin pour vivre.

Quelque douce que fût cette réforme, le peuple s’en contentait : il consentait volontiers à oublier le passé, pourvu qu’à l’avenir on ne lui fit plus d’injustice. Mais les riches et ceux qui possédaient de grands biens, révoltés par avarice contre la loi et contre le législateur, cherchèrent, par colère et par opiniâtreté, à empêcher le peuple de la ratifier : ils lui peignaient Tibérius comme un séditieux, qui n’avait d’autre but, en proposant un nouveau partage des terres, que de troubler le gouvernement, et de mettre la confusion dans les affaires. Mais leurs efforts furent vains : Tibérius soutenait cette cause, la plus belle et la plus juste de toutes, avec une éloquence capable de justifier la plus mauvaise. Il se montrait redoutable et invincible, lorsque, du haut de la tri- 183 bune, que le peuple environnait en foule, il parlait en faveur des pauvres. « Les bêtes sauvages répandues dans l’Italie ont, disait-il, des tanières et des repaires pour se retirer ; et ceux qui combattent et meurent pour la défense de l’Italie n’ont d’autre bien, sinon la lumière et l’air qu’ils respirent : sans maison, sans établissement fixe, ils errent çà et là avec leurs femmes et leurs enfants. Les généraux leur mentent, quand dans les batailles, ils les exhortent à combattre pour leurs tombeaux et pour leurs temples ; car, entre tant de Romains, il n’en est pas un seul qui ait ni un autel domestique, ni un tombeau de ses ancêtres. Ils combattent et meurent uniquement pour soutenir le luxe et l’opulence d’autrui ; et on les appelle maîtres de « l’univers, alors qu’ils ne possèdent pas en propre une seule motte de terre ! »

Ces paroles, prononcées avec un grand courage et un vrai pathétique, remplissaient le peuple d’un enthousiasme extrême ; et aucun des adversaires de Tibérius n’osait contredire. Ils abandonnèrent donc toute discussion, et s’adressèrent à Marcus Octavius, l’un des tribuns, jeune homme de mœurs graves, et plein de modération. Octavius était l’ami particulier de Tibérius : aussi refusa-t-il d’abord, par égard pour lui, de mettre opposition à la loi. Mais à la fin, pressé par les plus puissants personnages de Rome, et cédant pour ainsi dire à la force, il s’éleva contre Tibérius, et s’opposa à la ratification de la loi. Or, parmi les tribuns, c’est toujours l’opposition qui l’emporte : de sorte que, quand un seul refuse son assentiment, l’accord des autres est nul et sans force. Tibérius, irrité de cet obstacle, retira sa loi, si douce pour les riches, et en proposa une autre plus agréable au peuple, mais plus rigoureuse pour ses oppresseurs : il leur ordonnait de quitter sans délai les terres qu’ils occupaient au mépris des anciennes lois. Cette ordonnance 184 fit naître entre Octavius et lui des combats continuels dans la tribune ; mais, bien qu’ils y parlassent l’un et l’autre avec non moins de véhémence que d’obstination, jamais, néanmoins, il ne leur échappa une parole injurieuse, ni un mot dicté par la colère : tant il est vrai qu’un bon naturel et une sage éducation modèrent l’esprit et le retiennent dans des bornes honnêtes, non-seulement dans l’ivresse des plaisirs, mais même dans les emportements de la colère !

Tibérius, voyant que sa loi touchait personnellement Octavius, qui possédait beaucoup de terres publiques, offrit, s’il voulait mettre fin à son opposition, de lui rendre, de son bien propre, qui n’était pas fort considérable, la valeur des terres qu’il serait obligé de relâcher. Octavius rejeta cette offre ; et Tibérius rendit une ordonnance par laquelle il suspendait l’exercice des fonctions de toute magistrature, jusqu’à ce que sa loi eût été soumise aux suffrages du peuple. Il ferma lui-même et scella de son propre sceau les portes du temple de Saturne, afin que les questeurs ne pussent y rien prendre, ni rien y porter. Il prononça de fortes amendes contre ceux des préteurs qui désobéiraient à son ordonnance : de sorte que tous les magistrats, qui craignaient d’encourir la punition, suspendirent l’exercice de leurs charges. Les possesseurs de terres prirent, à cette occasion, des habits de deuil, et parurent sur le Forum dans un état de tristesse et d’abattement extrêmes. Ils dressèrent secrètement des embûches à Tibérius, et apostèrent des meurtriers pour l’assassiner ; mais Tibérius, en ayant été averti, porta sous sa robe, au vu de tout le monde, un de ces poignards de brigand, que les Romains appellent dolons (9).

Le jour de l’assemblée, au moment où Tibérius ap- 185 pelait le peuple pour donner les suffrages, les riches enlevèrent les urnes ; et une grande confusion s’ensuivit. Les partisans de Tibérius, beaucoup plus nombreux que leurs adversaires, pouvaient l’emporter par la force : déjà même ils se serraient en troupe autour de lui ; mais Manlius et Fulvius, personnages consulaires, se jetèrent aux genoux de Tibérius, et, lui serrant les mains, le conjurèrent avec larmes de renoncer à son entreprise. Tibérius, qui sentait de quel affreux malheur la ville était menacée, et qui respectait d’ailleurs Manlius et Fulvius, leur demanda ce qu’ils voulaient qu’il fit. Ils répondirent qu’ils ne se sentaient pas compétents pour le conseiller dans une affaire de cette importance, et le conjurèrent d’en référer au Sénat ; ce qu’il accorda sur-le-champ.

Le Sénat s’assembla donc ; mais on ne put rien conclure, à cause de l’influence qu’y exerçaient les riches. Alors Tibérius eut recours à un moyen injuste en soi et contraire aux lois : ce fut de déposer Octavius du tribunat, désespérant de pouvoir jamais faire passer sa loi par une autre voie. Toutefois, avant de se porter à cette extrémité, il conjura publiquement Octavius, avec des paroles pleines de bonté, et en lui prenant les mains, de lever son opposition, et d’accorder cette grâce au peuple, qui ne demandait rien que de juste, et qui, en l’obtenant, ne recevrait même qu’une faible récompense des travaux et des dangers auxquels il était sans cesse exposé. Et, comme Octavius eut rejeté ses prières : « Tribuns l’un et l’autre, dit Tibérius, et par conséquent armés d’un égal pouvoir, le différend que nous avons ensemble ne saurait se terminer sans combat : je n’y vois donc aucun remède, sinon que l’un de nous soit déposé 186 de sa charge. » En même temps il ordonne à Octavius de faire opiner le peuple sur son collègue le premier, ajoutant qu’il était prêt à descendre à l’instant de la tribune, et à redevenir homme privé, si telle était la volonté des citoyens Mais Octavius n’en voulut rien faire. « Je demanderai donc, dit alors Tibérius, que le peuple donne sur toi ses suffrages, à moins qu’après avoir eu le temps de la réflexion, tu n’aies changé d’avis. » Et il congédia l’assemblée.

Le lendemain, le peuple s’étant assemblé, Tibérius monte à la tribune, et tente un dernier effort pour gagner Octavius ; mais, comme il vit qu’il était inflexible, il rendit une ordonnance qui le déposait de sa charge, et qui appelait le peuple aux suffrages. Or, le nombre des tribus était de trente-cinq : dix-sept avaient déjà donné leurs voix contre Octavius ; il n’en fallait plus qu’une seule pour le réduire à l’état de simple particulier, lorsque Tibérius fit suspendre les suffrages. Puis, s’adressant de nouveau à Octavius, il le conjura, en le tenant étroitement serré dans ses bras, à la vue de tout le peuple, de ne pas s’exposer à l’affront d’une déposition publique, et de ne pas le charger lui-même de l’odieux d’une ordonnance si dure et si sévère. Octavius fut, dit-on, ému et attendri de ses prières : ses yeux se remplirent de larmes, et il garda longtemps le silence ; néanmoins, quand il eut porté ses regards sur les riches et les possesseurs de terres, qui étaient là en grand nombre, la honte et la crainte d’encourir leurs reproches le retinrent. Il préféra donc s’exposer à tout ce qui pouvait lui arriver de plus terrible, et dit à Tibérius qu’il n’avait qu’à faire ce qu’il voudrait. Sa déposition fut prononcée par le peuple ; et Tibérius commanda à un de ses affranchis, car il se servait de ses affranchis pour licteurs, de l’arracher de la tribune : cette violence ne fit qu’ajouter à la compassion, quand on vit Octavius 187 ignominieusement traîné hors de son siège. Le peuple voulut bien lui courir sus ; mais les riches vinrent à son aide, et repoussèrent les efforts de la multitude. Il se sauva à grand’peine de la fureur du peuple ; et un esclave fidèle, qui s’était toujours tenu devant sa personne pour lui parer les coups, eut les yeux crevés. Mais ce fut contre l’intention de Tibérius ; car, dès qu’il eut été informé du tumulte, il courut en toute hâte pour en prévenir les suites.

La loi agraire passa donc, et l’on choisit trois commissaires pour faire la recherche et la distribution des terres à savoir, Tibérius lui-même, Appius Claudius son beau-père, et son frère Caïus Gracchus. Caïus n’était pas présent à Rome : il servait sous Scipion, au siège de Numance Tibérius, ayant terminé paisiblement cette affaire et sans trouver d’opposition, fit élire ensuite un tribun à la place d’Octavius ; mais, au lieu de présenter au peuple quelque citoyen distingué, il prit un de ses clients, nommé Mucius. Les nobles, indignés de ce choix, et pour qui l’accroissement du crédit de Tibérius était un objet de terreur, faisaient tout leur possible, dans le Sénat, pourmortifierTiberius.il avait demandé qu’on lui fournît, suivant l’usage, aux dépens du public, une tente pour aller faire le partage des terres : ils la lui refusèrent, quoiqu’elle eût été accordée à d’autres pour des commissions bien moins importantes. Sa dépense fut taxée à neuf oboles (10) par jour, sur la proposition de Publius Nasica, lequel se déclara, sans aucun ménagement, l’ennemi de Tibérius. C’est que Nasica possédait une grande partie des terres domaniales, et supportait impatiemment d’être contraint à s’en dessaisir.

Quant au peuple, son irritation contre les riches ne faisait que s’enflammer chaque jour davantage. Un des 188 amis de Tibérius mourut subitement, et il parut sur son corps des taches suspectes. La multitude ne douta pas qu’il n’eût été empoisonné : la voilà qui court à son convoi, qui porte le lit funèbre, et se répand autour du bûcher Le soupçon de l’empoisonnement se confirma, lorsqu’on vit le cadavre crever et rendre une telle quantité d’humeurs corrompues, que la flamme en fut éteinte. On essaya de la rallumer ; mais on n’en put venir à bout. Il fallut transporter le bûcher dans un autre endroit ; et ce ne fut qu’à grand’peine qu’on parvint alors à lui faire prendre feu. Tibérius, pour irriter le peuple davantage encore, prit un habit de deuil ; et, ayant amené ses enfants sur la place publique, il supplia le peuple de les prendre sous sa protection, eux et leur mère, comme si lui-même il désespérait de son salut.

Vers ce temps-là, Attalus Philopator (11), roi de Pergame, étant mort, Eudémus le Pergaménien apporta à Rome un testament, par lequel Attalus instituait le peuple romain son héritier. Tibérius, qui cherchait toujours à complaire à la multitude, proposa sur-le-champ une loi qui portait que tout l’argent provenant de la succession d’Attalus serait partagé entre les citoyens à qui il était échu des terres par le sort, afin qu’ils pussent se pourvoir d’instruments aratoires, et fournir aux premiers frais de la culture. Quant à la destination des villes qui étaient de la domination d’Attalus, il déclarait le Sénat incompétent sur ce point, et se chargeait d’en faire lui-même le rapport à l’assemblée du peuple. Cette loi blessa singulièrement le Sénat ; et Pompéius, l’un des sénateurs, s’étant levé : « Moi, dit-il, qui suis voisin de Tibérius, je sais d’une façon certaine qu’Eudémus de Pergame lui a apporté la robe de pourpre et le diadème du roi, 189 comme à un homme qui devait un jour régner à Rome. » Quintus Métellus lui reprocha qu’il tenait une conduite bien différente de celle de son père : « Lorsque ton père était censeur, dit-il, chaque fois qu’il revenait de souper en ville, tous les citoyens s’empressaient d’éteindre leurs lumières, de peur qu’il ne parût qu’ils prolongeaient leurs repas et leurs amusements plus qu’il ne convenait, tandis que toi, tu te fais éclairer la nuit par les hommes les plus misérables et les plus séditieux. »

Titus Annius, homme que ne recommandaient ni la vertu ni la sagesse, mais qui, dans la dispute, embarrassait tout le monde par ses questions et par ses reparties, proposa un compromis à Tibérius, dans le cas où il pourrait lui prouver qu’il avait imprimé une note d’infamie à son collègue, dont les lois rendaient la personne sacrée et inviolable. A cette provocation, la multitude s’émeut : alors Tibérius s’avance, et, ayant assemblé le peuple, il ordonne qu’on amène Annius, pour lui faire son procès. Celui-ci, qui se sentait fort inférieur à Tibérius en dignité et en éloquence, eut recours à ses subtilités accoutumées : il pria Tibérius de vouloir bien, avant de commencer l’accusation, répondre à une simple question. Tibérius lui permit de l’interroger ; et il se fit un profond silence. Alors Annius, prenant la parole : « Si tu voulais me déshonorer, lui dit-il, et me couvrir d’infamie, et que j’appelasse un de tes collègues à mon aide, et si ce collègue se levait pour prendre ma défense, irrité de cette démarche, le ferais-tu déposer de sa charge ? » Cette question déconcerta tellement Tibérius, que, bien qu’il fût l’homme du inonde le plus prompt et le plus hardi à parler, il ne trouva, dit-on, rien à répondre, et congédia l’assemblée.

Mais, comme il ne pouvait se dissimuler que, de tous les actes de son tribunat, la déposition d’Octavius était celui qui avait le plus offensé, non-seulement les 190 nobles, mais le peuple lui-même, parce qu’il semblait avoir ravalé et avili la dignité tribunitienne, qui jusque-là s’était maintenue dans tout son éclat, il prononça devant le peuple un long discours, dont je ne crois point hors de propos d’extraire ici quelques arguments, pour faire connaître la force de son éloquence, et son talent pour la persuasion. « Oui, dit-il, le tribun est une pérsonne sacrée et inviolable, parce qu’il a été consacré au peuple, parce qu’il veille aux intérêts du peuple. Mais, s’il est infidèle à son devoir, s’il fait tort au peuple, s’il énerve la puissance, s’il lui ôte le moyen d’exprimer sa volonté par les suffrages, il se prive lui-même des privilèges attachés à sa charge, parce qu’il ne remplit pas les engagements que cette charge lui impose. Quoi donc ! il nous faudrait souffrir qu’un tribun abattît le Capitole, qu’il brûlât nos arsenaux ? En commettant ces excès, ce serait sans doute un mauvais tribun ; mais enfin il le serait. Mais, quand il veut détruire la puissance même du peuple, il n’est plus même tribun. Quelle inconséquence étrange, qu’un tribun pût à son gré traîner un consul en prison, et que le peuple n’eût pas le droit d’ôter au tribun une autorité dont il abuse au préjudice de celui qui la lui a donnée ! Car c’est le peuple qui élit également et le consul et le tribun. La dignité royale, qui comprend en elle toutes les magistratures, est de plus consacrée par des cérémonies augustes, qui lui impriment un caractère divin : cependant Rome chassa Tarquin, qui usait injustement de son autorité ; et le crime d’un seul fit abolir cette magistrature antique, à laquelle Rome devait sa fondation même. Qu’y a-t-il dans Rome qui soit plus saint et vénérable que ces vierges qui entretiennent et gardent le feu immortel ? Si pourtant quelqu’une d’elles viole son vœu de virginité, on l’enterre toute vive. La négligence dans le service des dieux leur fait perdre cette 191 inviolabilité qu’elles n’ont que pour servir les dieux. Il n’est donc pas juste qu’un tribun qui offense le peuple conserve une inviolabilité dont il n’est revêtu que dans l’intérêt du peuple, puisqu’il détruit lui-même l’autorité dont il tire la sienne. Si c’est justement que le suffrage du plus grand nombre des tribus lui a conféré le tribunat, comment n’en serait-il pas dépouillé plus justement encore, quand toutes les tribus ont donné leurs suffrages pour la déposition ? Est-il rien de si sacré et de si inviolable que les offrandes faites aux dieux ? mais a-t-on jamais empêché le peuple de s’en servir, de les ôter de leur place, et de les transporter ailleurs comme il lui plaît ? Il avait donc le droit de faire du tribunat comme des offrandes, et de le transférer d’une personne à une autre. Mais le tribunat n’est ni inviolable ni inamovible ; et la preuve, c’est que plus d’une fois ceux qui en étaient investis s’en sont démis eux-mêmes, et ont demandé qu’on les en déchargeât. » Tels furent les principaux arguments que Tibérius allégua pour sa justification.

Ses amis, voyant les menées des nobles, et les menaces qu’ils ne cessaient de faire contre lui, crurent qu’il importait à la sûreté de sa personne qu’il demandât un second tribunat. Tibérius recommença donc à flatter la multitude par de nouvelles lois, lesquelles abrégeaient les années du service militaire, accordaient le droit d’appeler au peuple des sentences de tous les tribunaux, adjoignaient aux sénateurs, chargés seuls alors de tous les jugements, un pareil nombre de chevaliers, et affaiblissaient de toutes manières la puissance du Sénat, cherchant, par ces mesures, moins à procurer le bien du peuple qu’a satisfaire son ressentiment et son opiniâtreté. Quand on recueillit les suffrages sur les nouvelles lois, Tibérius s’aperçut que l’absence d’une partie du peuple donnait la supériorité à ses adversaires. Alors, pour gagner du 192 temps, ses partisans se mirent à injurier les autres tribuns ; enfin Tibérius congédia l’assemblée, et la remit au lendemain. Il se rendit ensuite au Forum, avec une contenance triste et abattue, et supplia le peuple, les larmes aux yeux, de veiller à sa sûreté, parce qu’il craignait, disait-il, que ses ennemis ne vinssent la nuit forcer sa maison et le massacrer. Ses alarmes émurent tellement la multitude, qu’un grand nombre de citoyens allèrent camper la nuit autour de sa maison, et lui servir de gardes.

Le lendemain, à la pointe du jour, le nourrisseur des poulets sacrés dont les Romains se servent pour la divination, apporta les poulets sur la place, et leur jeta la pâture ordinaire ; mais ils ne voulurent point sortir de la cage, excepté un seul, encore ne le fit-il qu’après avoir été longtemps secoué par cet homme, et ne voulut-il pas manger : il leva seulement l’aile gauche, étendit la cuisse, et rentra dans la cage. Ce présage en rappela à Tibérius un autre qu’il avait eu précédemment. Il avait un casque magnifiquement orné et d’une beauté remarquable, dont il se servait dans les combats : deux serpents s’y glissèrent sans être aperçus, y déposèrent leurs œufs, et les y firent éclore. Ce souvenir lui fit redouter davantage encore le présage des poulets : cependant il ne laissa pas de sortir, quand il sut que le peuple était assemblé au Capitole. En sortant, il se heurta si rudement le pied contre le seuil de la porte, que l’ongle du gros orteil se fendit, et que le sang coula à travers la chaussure. Il avait à peine fait quelques pas, qu’il aperçut, à sa gauche, sur le toit d’une maison, des corbeaux qui se battaient ; et, quoiqu’il fût accompagné, comme on peut croire, d’une foule considérable, une pierre, poussée par un de ces corbeaux, vint justement tomber à ses pieds : cet accident arrêta les plus hardis de ses partisans. Mais Blossius de Cumes, qui se trouvait dans la foule, lui représenta que ce serait une 193 faiblesse honteuse à lui Tibérius, fils de Gracchus, petit-fils de Scipion l’Africain, et magistrat du peuple romain, de refuser, par la crainte d’un corbeau, de se rendre à l’appel de ses concitoyens. « Tes ennemis, disait-il, ne tourneront pas cette lâcheté en risée ; mais ils en tireront un prétexte de te diffamer auprès du peuple, comme un tyran qui insulte à la dignité publique. » En même temps Tibérius reçut plusieurs messages de «ses amis, qui le pressaient de se rendre au Capitole, l’assurant que tout y allait bien pour lui. Et en effet, on lui fit l’accueil le plus flatteur : dès qu’il parut, la multitude jeta des acclamations de joie ; et, quand il monta au Capitole, on lui prodigua les démonstrations d’un zèle extrême, et l’on veilla avec grand soin à ce que personne, qui ne fût bien connu, n’approchât de lui. Mucius commença derechef à prendre les suffrages ; mais on ne put rien faire de ce qui se pratiquait dans de semblables occasions, à cause du tumulte qu’excitaient les derniers venus en cherchant à pénétrer plus avant, poussant et poussés tour à tour, dans cette foule résistante et serrée.

En ce moment, Fulvius Flaccus, un des sénateurs, monta sur un lieu élevé, d’où il pouvait être vu de toute l’assemblée ; mais, comme il lui était impossible de se faire entendre, à cause du tumulte, il fit signe de la main qu’il avait quelque chose à dire en particulier à Tibérius. Tibérius ordonne aussitôt au peuple de s’ouvrir, et de livrer passage à Fulvius ; et Fulvius s’approche à grand’peine, et annonce que, dans l’assemblée du Sénat, les riches, n’ayant pu attirer le consul (12) à leur parti, ont résolu de tuer eux-mêmes Tibérius, et qu’ils ont déjà autour d’eux grand nombre de leurs amis et de leurs esclaves armés pour cet effet. Tibérius communique cet avis à ceux qui l’environnaient : ils ceignent aussitôt leurs robes ; 194 et, rompant les demi-piques dont se servent les licteurs pour écarter la foule, ils en prennent les tronçons, pour repousser ceux qui viendraient les assaillir. Les autres, qui à cause de leur éloignement n’avaient pu entendre les paroles de Tibérius, surpris de ce qu’ils voyaient, en demandaient la cause. Alors Tibérius porta la main à sa tête, pour leur faire comprendre par ce geste, puisqu’ils ne pouvaient entendre sa voix, le danger qui le menaçait.

Ses ennemis, voyant ce geste, coururent en toute hâte au Sénat, et là annoncèrent que Tibérius demandait le diadème, alléguant pour preuve le geste qu’il avait fait de porter la main à sa tète. A cette nouvelle, tout le Sénat fut en émoi. Scipion Nasica requit le consul d’aller au secours de Rome, et d’exterminer le tyran. Le consul répondit avec douceur qu’il ne donnerait pas l’exemple d’user de violence, et qu’il ne ferait périr aucun citoyen qu’il n’eût été auparavant jugé dans les formes. « Mais, ajouta-t-il, si le peuple, ou persuadé ou gagné par Tibérius, rend quelque ordonnance contraire aux lois, je ne la ratifierai pas. » Alors Nasica, s’élançant de sa place : « Puisque le premier magistrat trahit la république, s’écria-t-il, que ceux qui veulent conserver l’autorité des lois me suivent ! » En disant ces mots, il se couvre la tête d’un pan de sa robe, et marche droit au Capitole. Ceux qui le suivent entortillent leur robe autour du bras, et repoussent tous ceux qui se trouvent sur leur chemin. Personne ne leur opposa la moindre résistance : frappés de la dignité des personnages, tous se sauvent, et se renversent les uns sur les autres. Les gens qui accompagnaient les sénateurs étaient venus de chez eux armés de massues et de gros bâtons, et les sénateurs saisissaient les débris et les pieds des bancs que la foule avait brisés dans sa fuite : ils montaient vers Tibérius, frappant sur tous ceux qui lui faisaient un rempart de leurs corps. Plusieurs de ceux-ci furent tués, les autres prirent la fuite.

195 Comme Tibérius lui-même s’enfuyait, quelqu’un l’arrêta par la robe : il la laissa entre les mains de celui qui le retenait, et se mit à fuir en simple tunique ; mais, ayant fait un faux pas, il tomba sur d’autres qui étaient renversés devant lui. Au moment où il cherchait à se relever, Publius Saturéius, un de ses collègues, lui porta sur la tête, au vu de tout le monde, un coup avec le pied d’un banc ; Lucius Rufus le frappa ensuite, et il s’en vanta depuis comme d’une belle action. Parmi les partisans de Tibérius, plus de trois cents furent assommés à coups de bâtons et de pierres.

Les historiens assurent que cette sédition fut la première à Rome, depuis l’expulsion des rois, qui se termina avec meurtre et effusion du sang des citoyens : toutes les autres, quoique graves dans leurs motifs et dans leurs effets, s’étaient apaisées par l’abandon que les deux partis faisaient réciproquement de leurs prétentions : les nobles, parce qu’ils craignaient le peuple, et le peuple, parce qu’il respectait le Sénat. l\ semble même qu’en cette occasion Tibérius aurait cédé sans peine, si l’on avait employé la douceur à son égard : il l’aurait fait plus facilement encore, si l’on ne fût pas venu l’attaquer à force ouverte et à main armée ; car il n’avait pas autour de lui plus de trois mille hommes.

Mais il paraît que cette conspiration contre Tibérius fut moins l’effet des prétextes qu’on allégua que du ressentiment et de la haine que lui portaient les riches. Ce qui le prouve, ce sont les outrages et les cruautés qu’on exerça sur son corps : on refusa à son frère, malgré ses ardentes prières, la permission de l’enlever pour l’enterrer de nuit ; il fut jeté dans le Tibre avec les autres morts. Les sénateurs ne bornèrent pas là leur vengeance : de ses amis, ils bannirent les uns sans nulle forme de procès, et firent mourir tous les autres qui tombèrent entre leurs mains. Du nombre de ces derniers fut Diophanès le 196 rhéteur. In certain Caïus Villius périt enfermé dans un tonneau avec des serpents et des vipères. Blossius de Cumes fut mené devant les consuls ; et la, interrogé par eux sur ce qui s’était passé, il avoua franchement avoir exécuté tous les ordres de Tibérius. « Mais, lui dit Nasica, s’il t’eût ordonné de mettre le feu au Capitole ? — Jamais Tibérius ne m’eût donné un pareil ordre, » répondit Blossius. Et, comme plusieurs sénateurs s’opiniâtraient à lui faire la même question : « Si Tibérius me l’eût commandé, dit-il, j’aurais cru devoir le faire ; car jamais il ne m’aurait donné cet ordre, s’il n’eût été utile au peuple. »  Blossius échappa à ce danger, et se retira quelque temps après à la cour d’Aristonicus (13) ; mais, quand il vit les affaires d’Aristonicus entièrement ruinées, il se tua lui-même.

Le Sénat, pour apaiser le mécontentement des citoyens, ne s’opposa plus au partage des terres, et permit au peuple de nommer un autre commissaire (14) à la place de Tibérius. On en vint aux suffrages ; et on élut Publius Crassus, allié des Gracques, car sa fille, Licinia, était mariée à Caïus, frère de Tibérius. Il est vrai que Cornélius Népos écrit que Caïus épousa, non point la fille de Crassus, mais celle de Brutus, celui qui triompha des Lusitaniens ; mais le sentiment que nous avons adopté a été suivi par la plupart des historiens. Quoi qu’il en soit, le peuple, toujours aigri de la mort de Tibérius, semblait n’attendre que le moment de la venger ; déjà même il menaçait de traduire en jugement Nasica. Mais le Sénat, qui craignait pour la vie de ce personnage, lui donna, sans aucune nécessité publique, une commission en Asie. 197 Car le peuple ne dissimulait nullement sa malveillance : partout où il rencontrait Nasica, il le poursuivait à grands cris, il le traitait de maudit, de tyran qui avait souillé du sang d’un magistrat sacré et inviolable le temple le plus saint et le plus vénéré qui fût dans la ville. Il fut donc oblige de quitter l’Italie, bien qu’en sa qualité de grand pontife il fût chargé des principaux sacrifices. Il erra quelque temps de côté et d’autre, objet du mépris général (15), et mourut bientôt après à Pergame.

Au reste, on ne doit nullement s’étonner de la haine implacable que les Romains lui avaient vouée, puisque Scipion l’Africain lui-même, l’homme que les Romains avaient le plus aimé et aux plus justes titres, se vit sur le point de perdre leur affection, parce qu’en apprenant devant Numance la mort de Tibérius, il prononça tout haut ce vers d’Homère (16) :

Puisse périr aussi quiconque en ferait autant !

Plus tard, Caïus et Fulvius lui ayant demandé, dans l’assemblée du peuple, ce qu’il pensait de la mort de Tibérius, il fit une réponse qui donnait à entendre qu’il improuvait les lois de Tibérius. Aussi, depuis lors, fut-il souvent interrompu par la multitude, quand il parlait en public : ce qui ne lui était jamais arrivé auparavant ; et lui-même se laissa aller jusqu’à dire des injures au peuple. Mais nous avons rapporté ces faits en détail dans la Vie de Scipion (17).


 

ΓΑΪΟΣ ΓΡΑΓΧΟΣ

(22) 1. Γάιος δὲ Γράγχος ἐν ἀρχῇ μὲν ἢ δεδιὼς τοὺς ἐχθροὺς ἢ φθόνον συνάγων ἐπ' αὐτούς, ὑπεξέστη τε τῆς ἀγορᾶς καὶ καθ' ἑαυτὸν ἡσυχίαν ἔχων διέτριβεν, ὡς ἄν τις ἔν τε τῷ παρόντι ταπεινὰ πράττων καὶ τὸ λοιπὸν οὕτως ἀπραγμόνως βιωσόμενος, ὥστε καὶ λόγον τισὶ καθ' αὑτοῦ παρασχεῖν ὡς δυσχεραίνοντος καὶ προβεβλημένου τὴν τοῦ Τιβερίου πολιτείαν. Ἦν δὲ καὶ μειράκιον παντάπασιν· ἐννέα γὰρ ἐνιαυτοῖς ἐλείπετο τἀδελφοῦ καθ' ἡλικίαν, ἐκεῖνος δ' οὔπω τριάκοντα γεγονὼς ἀπέθανεν. Ἐπεὶ δὲ προϊόντος τοῦ χρόνου τόν τε τρόπον ἡσυχῇ διέφαινεν ἀργίας καὶ μαλακίας καὶ πότων καὶ χρηματισμῶν ἀλλότριον ὄντα, καὶ τὸν λόγον ὥσπερ ὠκύπτερα κατασκευαζόμενος ἐπὶ τὴν πολιτείαν δῆλος ἦν οὐκ ἠρεμήσων,

δίκην τέ τινι τῶν φίλων φεύγοντι Βεττίῳ συνειπών, τοῦ δήμου συνενθουσιῶντος ὑφ' ἡδονῆς καὶ βακχεύοντος περὶ αὐτόν, ἀπέδειξε τοὺς ἄλλους ῥήτορας παίδων μηδὲν διαφέροντας, εἰς φόβον αὖθις οἱ δυνατοὶ καθίσταντο, καὶ πολὺς ἦν ἐν αὐτοῖς λόγος ὡς οὐκ ἐάσουσιν ἐπὶ δημαρχίαν τὸν Γάιον  προελθεῖν. Συντυγχάνει δ' ἀπὸ ταὐτομάτου λαχεῖν αὐτὸν εἰς Σαρδὼ ταμίαν Ὀρέστῃ τῷ ὑπάτῳ· καὶ τοῦτο τοῖς μὲν ἐχθροῖς καθ' ἡδονὴν ἐγεγόνει, τὸν δὲ Γάιον οὐκ ἐλύπησεν.  ἅτε γὰρ ὢν πολεμικὸς καὶ χεῖρον οὐδὲν πρὸς στρατείας ἠσκημένος ἢ δίκας, ἔτι δὲ τὴν πολιτείαν καὶ τὸ βῆμα φρίττων, ἀντέχειν δὲ καλοῦντι τῷ δήμῳ καὶ τοῖς φίλοις οὐ δυνάμενος, παντάπασι τὴν ἀποδημίαν ἐκείνην ἠγάπησε. Καίτοι κρατεῖ δόξα πολλὴ τοῦτον ἄκρατον γενέσθαι δημαγωγὸν καὶ πολὺ τοῦ Τιβερίου λαμυρώτερον πρὸς τὴν ἀπὸ τῶν ὄχλων δόξαν. Οὐκ ἔχει δ' οὕτω τὸ ἀληθές, ἀλλ' ἔοικεν ὑπ' ἀνάγκης τινὸς μᾶλλον οὗτος ἢ  προαιρέσεως ἐμπεσεῖν εἰς τὴν πολιτείαν. Ἱστορεῖ δὲ καὶ Κικέρων ὁ ῥήτωρ, ὡς ἄρα φεύγοντι πᾶσαν ἀρχὴν τῷ Γαΐῳ καὶ μεθ' ἡσυχίας ᾑρημένῳ ζῆν ὁ ἀδελφὸς ὄναρ φανεὶς καὶ προσαγορεύσας "τί δῆτα" φαίη "Γάιε βραδύνεις; οὐκ ἔστιν ἀπόδρασις, ἀλλ' εἷς μὲν ἡμῖν ἀμφοτέροις βίος, εἷς δὲ θάνατος ὑπὲρ τοῦ δήμου πολιτευομένοις πέπρωται."

(23) 2. Γενόμενος οὖν ὁ Γάιος ἐν Σαρδόνι πᾶσαν ἀρετῆς ἀπόδειξιν ἐδίδου, καὶ πολὺ πάντων διέφερε τῶν νέων ἐν τοῖς πρὸς τοὺς πολεμίους ἀγῶσι καὶ ἐν τοῖς πρὸς τοὺς ὑπηκόους δικαίοις <καὶ> ἐν τῇ πρὸς τὸν στρατηγὸν εὐνοίᾳ καὶ τιμῇ, σωφροσύνῃ δὲ καὶ λιτότητι καὶ φιλοπονίᾳ  παρήλλαττε καὶ τοὺς πρεσβυτέρους. Ἰσχυροῦ δὲ καὶ νοσώδους ἅμα χειμῶνος ἐν Σαρδόνι γενομένου, καὶ τοῦ στρατηγοῦ τὰς πόλεις ἐσθῆτα τοῖς στρατιώταις αἰτοῦντος,  ἔπεμψαν εἰς Ῥώμην παραιτούμενοι. Δεξαμένης δὲ τῆς βουλῆς τὴν παραίτησιν αὐτῶν καὶ τὸν στρατηγὸν ἄλλοθεν ἀμφιέζειν τοὺς στρατιώτας κελευούσης, ἀποροῦντος δ' ἐκείνου καὶ τῶν στρατιωτῶν κακοπαθούντων, ἐπελθὼν τὰς πόλεις ὁ Γάιος αὐτοὺς ἀφ' ἑαυτῶν ἔπεισεν ἐσθῆτα  πέμψαι καὶ βοηθῆσαι τοῖς Ῥωμαίοις. Ταῦτα πάλιν εἰς Ῥώμην ἀπαγγελλόμενα καὶ δοκοῦντα δημαγωγίας προάγωνες εἶναι, διετάραττε τὴν βουλήν.

Καὶ πρῶτον μὲν ἐκ Λιβύης παρὰ Μικίψα τοῦ βασιλέως πρέσβεις παραγενομένους καὶ λέγοντας, ὡς ὁ βασιλεὺς χάριτι Γαΐου Γράγχου πέμψειεν εἰς Σαρδόνα σῖτον τῷ στρατηγῷ, δυσχεραίνοντες  ἐξέβαλον· ἔπειτα δόγμα ποιοῦνται τοῖς μὲν στρατιώταις διαδοχὴν ἀποσταλῆναι, τὸν δ' Ὀρέστην ἐπιμένειν, ὡς δὴ  καὶ τοῦ Γαΐου διὰ τὴν ἀρχὴν παραμενοῦντος. Ὁ δὲ τούτων αὐτῷ προσπεσόντων εὐθὺς ἐξέπλευσε πρὸς ὀργήν, καὶ φανεὶς ἐν Ῥώμῃ παρ' ἐλπίδας οὐ μόνον ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν αἰτίαν εἶχεν, ἀλλὰ καὶ τοῖς πολλοῖς ἀλλόκοτον ἐδόκει τὸ  ταμίαν ὄντα προαποστῆναι τοῦ ἄρχοντος. Οὐ μὴν ἀλλὰ κατηγορίας αὐτῷ γενομένης ἐπὶ τῶν τιμητῶν, αἰτησάμενος λόγον οὕτω μετέστησε τὰς γνώμας τῶν ἀκουσάντων, ὡς  ἀπελθεῖν ἠδικῆσθαι τὰ μέγιστα δόξας. Ἐστρατεῦσθαι μὲν γὰρ ἔφη δώδεκα ἔτη, τῶν ἄλλων δέκα στρατευομένων ἐν ἀνάγκαις, ταμιεύων δὲ τῷ στρατηγῷ παραμεμενηκέναι τριετίαν, τοῦ νόμου μετ' ἐνιαυτὸν ἐπανελθεῖν διδόντος· μόνος δὲ τῶν στρατευσαμένων πλῆρες τὸ βαλλάντιον ἐξενηνοχὼς κενὸν εἰσενηνοχέναι, τοὺς δ' ἄλλους ἐκπιόντας ὃν εἰσήνεγκαν οἶνον, ἀργυρίου καὶ χρυσίου μεστοὺς δεῦρο τοὺς ἀμφορεῖς ἥκειν κομίζοντας.

(24) 3. Ἐκ τούτου πάλιν ἄλλας αἰτίας αὐτῷ καὶ δίκας ἐπῆγον, ὡς τοὺς συμμάχους ἀφιστάντι καὶ κεκοινωνηκότι τῆς περὶ Φρέγελλαν ἐνδειχθείσης συνωμοσίας.  ὁ δὲ πᾶσαν ὑποψίαν ἀπολυσάμενος καὶ φανεὶς καθαρὸς, εὐθὺς ἐπὶ δημαρχίαν ὥρμησε, τῶν μὲν γνωρίμων ἀνδρῶν ὁμαλῶς ἁπάντων ἐναντιουμένων πρὸς αὐτόν, ὄχλου δὲ τοσούτου συρρέοντος εἰς τὴν πόλιν ἐκ τῆς Ἰταλίας καὶ συναρχαιρεσιάζοντος, ὡς πολλοῖς μὲν οἰκήσεις ἐπιλιπεῖν, τοῦ δὲ πεδίου μὴ δεξαμένου τὸ πλῆθος ἀπὸ τῶν τεγῶν καὶ τῶν κεράμων τὰς φωνὰς συνηχεῖν.  τοσοῦτον δ' οὖν ἐξεβιάσαντο τὸν δῆμον οἱ δυνατοὶ καὶ τῆς ἐλπίδος τοῦ Γαΐου καθεῖλον, ὅσον οὐχ ὡς προσεδόκησε πρῶτον, ἀλλὰ τέταρτον ἀναγορευθῆναι. Παραλαβὼν δὲ τὴν ἀρχὴν εὐθὺς ἦν ἁπάντων πρῶτος, ἰσχύων τε τῷ λέγειν ὡς ἄλλος οὐδείς, καὶ τοῦ πάθους αὐτῷ παρρησίαν πολλὴν διδόντος, ἀνακλαιομένῳ  τὸν ἀδελφόν. Ἐνταῦτα γὰρ ἐξ ἁπάσης προφάσεως περιῆγε τὸν δῆμον, ἀναμιμνῄσκων τῶν γεγονότων καὶ παρατιθεὶς τὰ τῶν προγόνων, ὡς ἐκεῖνοι μὲν καὶ Φαλίσκοις ἐπολέμησαν ὑπὲρ Γενυκίου τινὸς δημάρχου λοιδορηθέντος, καὶ Γαΐου Βετουρίου θάνατον κατέγνωσαν, ὅτι δημάρχῳ  πορευομένῳ δι' ἀγορᾶς οὐχ ὑπεξέστη μόνος· "ὑμῶν δ' ὁρώντων" ἔφη "Τιβέριον ξύλοις συνέκοπτον οὗτοι, καὶ διὰ μέσης τῆς πόλεως ἐσύρετο νεκρὸς ἐκ Καπετωλίου, ῥιφησόμενος εἰς τὸν ποταμόν· οἱ δ' ἁλισκόμενοι τῶν  φίλων ἀπέθνῃσκον ἄκριτοι. Καίτοι πάτριόν ἐστιν ἡμῖν, εἴ τις ἔχων δίκην θανατικὴν μὴ ὑπακούει, τούτου πρὸς τὰς θύρας ἕωθεν ἐλθόντα σαλπιγκτὴν ἀνακαλεῖσθαι τῇ σάλπιγγι, καὶ μὴ πρότερον ἐπιφέρειν ψῆφον αὐτῷ τοὺς δικαστάς. Οὕτως εὐλαβεῖς καὶ πεφυλαγμένοι περὶ τὰς κρίσεις ἦσαν."

(25) 4. Τοιούτοις λόγοις προανασείσας τὸν δῆμον -- ἦν δὲ καὶ μεγαλοφωνότατος καὶ ῥωμαλεώτατος ἐν τῷ λέγειν -- δύο νόμους εἰσέφερε, τὸν μέν, εἴ τινος ἄρχοντος ἀφῃρῇτο τὴν ἀρχὴν ὁ δῆμος, οὐκ ἐῶντα τούτῳ δευτέρας ἀρχῆς μετουσίαν εἶναι· τὸν δ', εἴ τις ἄρχων ἄκριτον ἐκκεκηρύχοι πολίτην, κατὰ τούτου κρίσιν διδόντα τῷ δήμῳ.  τούτων τῶν νόμων ἄντικρυς ὁ μὲν Μᾶρκον Ὀκτάβιον ἠτίμου, τὸν ὑπὸ Τιβερίου τῆς δημαρχίας ἐκπεσόντα, τῷ δ' ἐνείχετο Ποπίλλιος· οὗτος γὰρ στρατηγῶν τοὺς τοῦ Τιβερίου  φίλους ἐξεκήρυξε. Καὶ Ποπίλλιος μὲν οὐχ ὑποστὰς τὴν κρίσιν ἔφυγεν ἐξ Ἰταλίας· τὸν δ' ἕτερον νόμον Γάιος αὐτὸς ἐπανείλετο, φήσας τῇ μητρὶ Κορνηλίᾳ δεηθείσῃ χαρίζεσθαι τὸν Ὀκτάβιον. Καὶ ὁ δῆμος ἠγάσθη καὶ συνεχώρησε, τιμῶν τὴν Κορνηλίαν οὐδὲν ἧττον ἀπὸ τῶν παίδων ἢ τοῦ πατρός, ἧς γε καὶ χαλκῆν εἰκόνα στήσας  ὕστερον ἐπέγραψε Κορνηλίαν μητέρα Γράγχων. Ἀπομνημονεύεται δὲ καὶ τοῦ Γαΐου πολλὰ ῥητορικῶς καὶ ἀγοραίως ὑπὲρ αὐτῆς εἰρημένα πρός τινα τῶν ἐχθρῶν "σὺ γάρ" ἔφη "Κορνηλίαν λοιδορεῖς  τὴν Τιβέριον τεκοῦσαν;" ἐπεὶ δὲ διαβεβλημένος ἦν εἰς μαλακίαν ὁ λοιδορηθείς, "τίνα δ'" εἶπεν "ἔχων παρρησίαν συγκρίνεις Κορνηλίᾳ σεαυτόν; ἔτεκες γὰρ ὡς ἐκείνη; καὶ μὴν πάντες ἴσασι Ῥωμαῖοι πλείω χρόνον ἐκείνην ἀπ' ἀνδρὸς οὖσαν ἢ σὲ τὸν ἄνδρα." τοιαύτη μὲν ἡ πικρία τῶν λόγων ἦν αὐτοῦ, καὶ πολλὰ λαβεῖν ἐκ τῶν γεγραμμένων ἔστιν ὅμοια.

(26) 5. Τῶν δὲ νόμων, οὓς εἰσέφερε τῷ δήμῳ χαριζόμενος καὶ καταλύων τὴν σύγκλητον, ὁ μὲν ἦν κληρουχικός, διανέμων τοῖς πένησι τὴν δημοσίαν· ὁ δὲ στρατιωτικός, ἐσθῆτά τε κελεύων δημοσίᾳ χορηγεῖσθαι καὶ μηδὲν εἰς τοῦτο τῆς μισθοφορᾶς ὑφαιρεῖσθαι τῶν στρατευομένων, καὶ νεώτερον ἐτῶν ἑπτακαίδεκα μὴ καταλέγεσθαι στρατιώτην· ὁ δὲ συμμαχικός, ἰσοψήφους ποιῶν τοῖς πολίταις τοὺς Ἰταλιώτας· ὁ δὲ σιτικός, ἐπευωνίζων τοῖς πένησι τὴν ἀγοράν· ὁ δὲ δικαστικός, ᾧ τὸ πλεῖστον  ἀπέκοψε τῆς τῶν συγκλητικῶν δυνάμεως. Μόνοι γὰρ ἔκρινον τὰς δίκας, καὶ διὰ τοῦτο φοβεροὶ τῷ τε δήμῳ καὶ τοῖς ἱππεῦσιν ἦσαν· ὁ δὲ τριακοσίους τῶν ἱππέων προσκατέλεξεν αὐτοῖς οὖσι τριακοσίοις, καὶ τὰς κρίσεις κοινὰς  τῶν ἑξακοσίων ἐποίησε. Τοῦτον τὸν νόμον εἰσφέρων τά τ' ἄλλα λέγεται σπουδάσαι διαφερόντως, καὶ τῶν πρὸ αὐτοῦ πάντων δημαγωγῶν πρὸς τὴν σύγκλητον ἀφορώντων καὶ τὸ καλούμενον κομίτιον, πρῶτος τότε στραφεὶς ἔξω πρὸς τὴν ἀγορὰν δημηγορῆσαι, καὶ τὸ λοιπὸν οὕτω ποιεῖν ἐξ ἐκείνου, μικρᾷ παρεγκλίσει καὶ μεταθέσει σχήματος μέγα πρᾶγμα κινήσας, καὶ μετενεγκὼν τρόπον τινὰ τὴν πολιτείαν ἐκ τῆς ἀριστοκρατίας εἰς τὴν δημοκρατίαν, ὡς τῶν πολλῶν δέον, οὐ τῆς βουλῆς, στοχάζεσθαι τοὺς λέγοντας.

(27) 6. Ἐπεὶ δ' οὐ μόνον ἐδέξατο τὸν νόμον τοῦτον ὁ δῆμος, ἀλλὰ κἀκείνῳ τοὺς κρίνοντας ἐκ τῶν ἱππέων ἔδωκε καταλέξαι, μοναρχική τις ἰσχὺς ἐγεγόνει περὶ αὐτόν, ὥστε καὶ τὴν σύγκλητον ἀνέχεσθαι συμβουλεύοντος αὐτοῦ. Συνεβούλευε δ' ἀεί τι τῶν ἐκείνῃ πρεπόντων εἰσηγούμενος· οἷον ἦν καὶ τὸ περὶ τοῦ σίτου δόγμα μετριώτατον καὶ κάλλιστον, ὃν ἔπεμψε μὲν ἐξ Ἰβηρίας Φάβιος ἀντιστράτηγος, ἐκεῖνος δ' ἔπεισε τὴν βουλὴν ἀποδομένην τὸν σῖτον ἀναπέμψαι ταῖς πόλεσι τὸ ἀργύριον καὶ προσεπαιτιάσασθαι τὸν Φάβιον, ὡς ἐπαχθῆ καὶ ἀφόρητον ποιοῦντα τὴν ἀρχὴν τοῖς ἀνθρώποις· ἐφ' ᾧ μεγάλην ἔσχε δόξαν μετ' εὐνοίας ἐν ταῖς ἐπαρχίαις.  ἔγραψε δὲ καὶ πόλεις ἀποικίδας ἐκπέμπεσθαι, καὶ τὰς ὁδοὺς ποιεῖσθαι, καὶ κατασκευάζεσθαι σιτοβόλια, τούτοις ἅπασι πραττομένοις αὑτὸν ἄρχοντα καὶ διοικητὴν ἐφιστάς, καὶ πρὸς οὐδὲν ἀποτρυόμενος τῶν τοσούτων καὶ τηλικούτων, ἀλλὰ καὶ θαυμαστῷ τινι τάχει καὶ πόνῳ τῶν γινομένων ὡς μόνον ἕκαστον ἐξεργαζόμενος, ὥστε καὶ τοὺς πάνυ μισοῦντας αὐτὸν καὶ δεδοικότας ἐκπλήττεσθαι τὸ διὰ πάντων ἀνύσιμον καὶ τελεσιουργόν. Οἱ δὲ πολλοὶ καὶ τὴν ὄψιν αὐτὴν ἐθαύμαζον, ἐξηρτημένον ὁρῶντες αὐτοῦ πλῆθος ἐργολάβων, τεχνιτῶν, πρεσβευτῶν, ἀρχόντων, στρατιωτῶν, φιλολόγων, οἷς πᾶσιν ἐντυγχάνων μετ' εὐκολίας, καὶ τὸ σεμνὸν ἐν τῷ φιλανθρώπῳ διαφυλάττων, καὶ νέμων αὐτοῦ τὸ ἁρμόττον οἰκείως ἑκάστῳ, χαλεποὺς ἀπεδείκνυε συκοφάντας τοὺς φοβερὸν αὐτὸν ἢ φορτικὸν ὅλως ἢ βίαιον ἀποκαλοῦντας. Οὕτω δεινότερος ἦν ἐν ταῖς ὁμιλίαις καὶ ταῖς πράξεσιν ἢ τοῖς ἀπὸ τοῦ βήματος λόγοις δημαγωγός.

(28) 7. Ἐσπούδασε δὲ μάλιστα περὶ τὴν ὁδοποιίαν, τῆς τε χρείας ἅμα καὶ τοῦ πρὸς χάριν καὶ κάλλος ἐπιμεληθείς. Εὐθεῖαι γὰρ ἤγοντο διὰ τῶν χωρίων ἀτρεμεῖς, καὶ τὸ μὲν ἐστόρνυτο πέτρᾳ ξεστῇ, τὸ δ' ἄμμου χώμασι  νακτῆς ἐπυκνοῦτο. Πιμπλαμένων δὲ τῶν κοίλων, καὶ ζευγνυμένων γεφύραις ὅσα χείμαρροι διέκοπτον ἢ φάραγγες, ὕψος τε τῶν ἑκατέρωθεν ἴσον καὶ παράλληλον λαμβανόντων, ὁμαλὴν καὶ καλὴν ὄψιν εἶχε δι' ὅλου τὸ  ἔργον. Πρὸς δὲ τούτοις διαμετρήσας κατὰ μίλιον ὁδὸν πᾶσαν -- τὸ δὲ μίλιον ὀκτὼ σταδίων ὀλίγον ἀποδεῖ -- ,  κίονας λιθίνους σημεῖα τοῦ μέτρου κατέστησεν. Ἄλλους δὲ λίθους ἔλαττον ἀπέχοντας ἀλλήλων ἑκατέρωθεν τῆς ὁδοῦ διέθηκεν, ὡς εἴη ῥᾳδίως τοῖς ἵππους ἔχουσιν ἐπιβαίνειν ἀπ' αὐτῶν ἀναβολέως μὴ δεομένοις.

(29) 8. Ἐπὶ τούτοις τοῦ δήμου μεγαλύνοντος αὐτὸν καὶ πᾶν ὁτιοῦν ἑτοίμως ἔχοντος ἐνδείκνυσθαι πρὸς εὔνοιαν, ἔφη ποτὲ δημηγορῶν αὐτὸς αἰτήσειν χάριν, ἣν λαβὼν μὲν ἀντὶ παντὸς ἕξειν, εἰ δ' ἀποτύχοι, μηδὲν ἐκείνοις μεμψιμοιρήσειν. Τοῦτο ῥηθὲν ἔδοξεν αἴτησις ὑπατείας εἶναι, καὶ προσδοκίαν πᾶσιν ὡς ἅμα μὲν ὑπατείαν, ἅμα δὲ δημαρχίαν μετιὼν παρέσχεν. Ἐνστάντων δὲ τῶν ὑπατικῶν ἀρχαιρεσιῶν καὶ μετεώρων ὄντων ἁπάντων, ὤφθη Γάιον Φάννιον κατάγων εἰς τὸ πεδίον καὶ συναρχαιρεσιάζων ἐκείνῳ μετὰ τῶν φίλων. Τοῦτο ῥοπὴν ἤνεγκε τῷ Φαννίῳ μεγάλην, κἀκεῖνος μὲν ὕπατος, Γάιος δὲ δήμαρχος ἀπεδείχθη τὸ δεύτερον, οὐ παραγγέλλων οὐδὲ μετιών, ἀλλὰ τοῦ δήμου  σπουδάσαντος. Ἐπεὶ δ' ἑώρα τὴν μὲν σύγκλητον ἐχθρὰν ἄντικρυς, ἀμβλὺν δὲ τῇ πρὸς αὐτὸν εὐνοίᾳ τὸν Φάννιον, αὖθις ἑτέροις νόμοις ἀπηρτήσατο τὸ πλῆθος, ἀποικίας μὲν εἰς Τάραντα καὶ Καπύην πέμπεσθαι γράφων, καλῶν δ' ἐπὶ κοινωνίᾳ πολιτείας τοὺς Λατίνους.

 Ἡ δὲ βουλὴ δείσασα μὴ παντάπασιν ἄμαχος γένηται, καινὴν καὶ ἀσυνήθη πεῖραν ἐπῆγε τοῖς πολλοῖς ἀποτροπῆς, ἀντιδημαγωγοῦσα καὶ χαριζομένη παρὰ τὸ βέλτιστον. Ἦν γὰρ εἷς τῶν τοῦ Γαΐου συναρχόντων Λίβιος Δροῦσος, ἀνὴρ οὔτε γεγονώς τινος Ῥωμαίων οὔτε τεθραμμένος χεῖρον, ἤθει δὲ καὶ λόγῳ καὶ πλούτῳ [ἐν] τοῖς μάλιστα τιμωμένοις καὶ δυναμένοις ἀπὸ τούτων  ἐνάμιλλος. Ἐπὶ τοῦτον [μὲν] οὖν οἱ γνωριμώτατοι τρέπονται, καὶ παρεκάλουν αὐτὸν ἅψασθαι τοῦ Γαΐου καὶ μετ' αὐτῶν ἐπὶ τὸν ἄνδρα συστῆναι, μὴ βιαζόμενον μηδ' ἀντικρούοντα τοῖς πολλοῖς, ἀλλὰ πρὸς ἡδονὴν ἄρχοντα καὶ χαριζόμενον ὑπὲρ ὧν καὶ ἀπεχθάνεσθαι καλῶς εἶχεν. (30) 9. Ἐπιδοὺς οὖν ὁ Λίβιος εἰς ταῦτα τῇ βουλῇ τὴν ἑαυτοῦ δημαρχίαν, νόμους ἔγραψεν, οὔτε τῶν καλῶν τινος οὔτε τῶν λυσιτελῶν ἐχόμενος, ἀλλ' ἓν μόνον, ὑπερβαλέσθαι τὸν Γάιον ἡδονῇ καὶ χάριτι τῶν πολλῶν, ὥσπερ ἐν  κωμῳδίᾳ σπεύδων καὶ διαμιλλώμενος.

καὶ καταφανεστάτην ἐποίησεν ἑαυτὴν ἡ σύγκλητος οὐ δυσχεραίνουσα τοῖς τοῦ Γαΐου πολιτεύμασιν, ἀλλ' αὐτὸν ἐκεῖνον ἀνελεῖν  ἢ ταπεινῶσαι παντάπασι βουλομένη. Τὸν μὲν γὰρ ἀποικίας δύο γράψαντα καὶ τοὺς χαριεστάτους τῶν πολιτῶν εἰσάγοντα δημοκοπεῖν ᾐτιῶντο, Λιβίῳ δὲ δώδεκα κατοικίζοντι καὶ τρισχιλίους εἰς ἑκάστην ἀποστέλλοντι τῶν  ἀπόρων συνελαμβάνοντο. Κἀκείνῳ μὲν ὅτι χώραν διένειμε τοῖς πένησι, προστάξας ἑκάστῳ τελεῖν ἀποφορὰν εἰς τὸ δημόσιον, ὡς κολακεύοντι τοὺς πολλοὺς ἀπηχθάνοντο, Λίβιος δὲ καὶ τὴν ἀποφορὰν ταύτην τῶν νειμαμένων  ἀφαιρῶν ἤρεσκεν αὐτοῖς. Ἔτι δ' ὁ μὲν τοῖς Λατίνοις ἰσοψηφίαν διδοὺς ἐλύπει, τοῦ δ' ὅπως μηδ' ἐπὶ στρατιᾶς ἐξῇ τινα Λατίνων ῥάβδοις αἰκίσασθαι γράψαντος, ἐβοήθουν τῷ νόμῳ. Καὶ μέντοι καὶ αὐτὸς ὁ Λίβιος ἀεὶ δημηγορῶν ἔλεγεν, ὡς γράφοι ταῦτα τῇ βουλῇ δοκοῦντα κηδομένῃ τῶν πολλῶν. Ὃ δὴ καὶ μόνον ἀπὸ τῶν πολιτευμάτων αὐτοῦ χρήσιμον ὑπῆρχεν. Ἡμερώτερον γὰρ ἔσχε πρὸς τὴν βουλὴν ὁ δῆμος, καὶ τοὺς γνωριμωτάτους αὐτοῦ πρότερον ὑφορωμένου καὶ μισοῦντος, ἐξέλυσε καὶ κατεπράυνε τὴν μνησικακίαν καὶ χαλεπότητα ταύτην ὁ Λίβιος, ὡς ἐκ τῆς ἐκείνων ὁρμώμενος γνώμης ἐπὶ τὸ δημαγωγεῖν καὶ χαρίζεσθαι τοῖς πολλοῖς. (31) 10. Μεγίστη δὲ τῷ Δρούσῳ πίστις εὐνοίας πρὸς τὸν δῆμον ἐγίνετο καὶ δικαιοσύνης τὸ μηδὲν αὑτῷ μηδ' ὑπὲρ ἑαυτοῦ φαίνεσθαι γράφοντα· καὶ γὰρ οἰκιστὰς ἑτέρους ἐξέπεμπε τῶν πόλεων, καὶ διοικήσεσι χρημάτων οὐ προσῄει, τοῦ Γαΐου τὰ πλεῖστα καὶ μέγιστα τῶν  τοιούτων αὑτῷ προστιθέντος.

πεὶ δὲ Ῥουβρίου τῶν συναρχόντων ἑνὸς οἰκίζεσθαι Καρχηδόνα γράψαντος ἀνῃρημένην ὑπὸ Σκιπίωνος, κλήρῳ λαχὼν ὁ Γάιος ἐξέπλευσεν εἰς Λιβύην ἐπὶ τὸν κατοικισμόν, ἔτι μᾶλλον ἐπιβὰς ὁ Δροῦσος ἀπόντος αὐτοῦ τὸν δῆμον ὑπελάμβανε καὶ προσήγετο, μάλιστα ταῖς κατὰ τοῦ Φουλβίου διαβολαῖς. Ὁ δὲ Φούλβιος οὗτος ἦν τοῦ Γαΐου φίλος καὶ συνάρχων ἐπὶ τὴν διανομὴν τῆς χώρας ᾑρημένος. Ἦν δὲ θορυβώδης καὶ μισούμενος μὲν ὑπὸ τῆς βουλῆς ἄντικρυς, ὕποπτος δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις ὡς τὰ συμμαχικὰ διακινῶν καὶ  παροξύνων κρύφα τοὺς Ἰταλιώτας πρὸς ἀπόστασιν. Οἷς ἀναποδείκτως καὶ ἀνελέγκτως λεγομένοις αὐτὸς προσετίθει πίστιν ὁ Φούλβιος, οὐχ ὑγιαινούσης οὐδ' εἰρηνικῆς ὢν προαιρέσεως. Τοῦτο μάλιστα κατέλυε τὸν Γάιον,  ἀπολαύοντα τοῦ μίσους. Καὶ ὅτε Σκιπίων ὁ Ἀφρικανὸς ἐξ οὐδενὸς αἰτίου προφανοῦς ἐτελεύτησε, καὶ σημεῖά τινα τῷ νεκρῷ πληγῶν καὶ βίας ἐπιδραμεῖν ἔδοξεν, ὡς ἐν τοῖς περὶ ἐκείνου γέγραπται, τὸ μὲν πλεῖστον ἐπὶ τὸν Φούλβιον ἦλθε τῆς διαβολῆς, ἐχθρὸν ὄντα καὶ τὴν ἡμέραν ἐκείνην ἐπὶ τοῦ βήματος τῷ Σκιπίωνι  λελοιδορημένον, ἥψατο δὲ καὶ τοῦ Γαΐου ἡ ὑπόνοια. Καὶ δεινὸν οὕτως ἔργον ἐπ' ἀνδρὶ τῷ πρώτῳ καὶ μεγίστῳ Ῥωμαίων τολμηθὲν οὐκ ἔτυχε δίκης οὐδ' εἰς ἔλεγχον προῆλθεν· ἐνέστησαν γὰρ οἱ πολλοὶ καὶ κατέλυσαν τὴν κρίσιν, ὑπὲρ τοῦ Γαΐου φοβηθέντες μὴ περιπετὴς τῇ αἰτίᾳ τοῦ φόνου ζητουμένου γένηται. Ταῦτα μὲν οὖν ἐγεγόνει πρότερον.

(32) 11. Ἐν δὲ τῇ Λιβύῃ περὶ τὸν τῆς Καρχηδόνος κατοικισμόν, ἣν ὁ Γάιος Ἰουνωνίαν -- ὅπερ ἐστὶν Ἡραίαν -- ὠνόμασε, πολλὰ κωλύματα γενέσθαι παρὰ τοῦ  δαιμονίου λέγουσιν. Ἥ τε γὰρ πρώτη σημαία, πνεύματος ἀφαρπάζοντος αὐτήν, τοῦ δὲ φέροντος ἐγκρατῶς ἀντεχομένου, συνετρίβη, καὶ τὰ ἱερὰ τοῖς βωμοῖς ἐπικείμενα διεσκέδασεν ἀνέμου θύελλα καὶ διέρριψεν ὑπὲρ τοὺς ὅρους τῆς γεγενημένης ὑπογραφῆς, αὐτοὺς δὲ τοὺς ὅρους ἀνέσπασαν ἐπελθόντες λύκοι καὶ μακρὰν ᾤχοντο φέροντες.  οὐ μὴν ἀλλὰ πάντα συντάξας καὶ διακοσμήσας ὁ Γάιος ἡμέραις ἑβδομήκοντα ταῖς πάσαις ἐπανῆλθεν εἰς Ῥώμην, πιέζεσθαι τὸν Φούλβιον ὑπὸ τοῦ Δρούσου πυνθανόμενος, καὶ τῶν πραγμάτων τῆς αὐτοῦ παρουσίας δεομένων.  Λεύκιος γὰρ Ὀπίμιος, ἀνὴρ ὀλιγαρχικὸς καὶ δυνατὸς ἐν τῇ βουλῇ, πρότερον μὲν ἐξέπεσεν ὑπατείαν παραγγέλλων, τοῦ Γαΐου τὸν Φάννιον προαγαγόντος, ἐκεῖνον δὲ καταρχαιρεσιάσαντος· τότε δὲ πολλῶν βοηθούντων ἐπίδοξος ἦν ὑπατεύσειν, ὑπατεύων δὲ καταλύσειν τὸν Γάιον, ἤδη τρόπον τινὰ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ μαραινομένης, καὶ τοῦ δήμου μεστοῦ γεγονότος τῶν τοιούτων πολιτευμάτων διὰ τὸ πολλοὺς τοὺς πρὸς χάριν δημαγωγοῦντας εἶναι καὶ τὴν βουλὴν ὑπείκειν ἑκοῦσαν.

(33) 12. Ἐπανελθὼν δὲ πρῶτον μὲν ἐκ τοῦ Παλατίου μετῴκησεν εἰς τὸν ὑπὸ τὴν ἀγορὰν τόπον, ὡς δημοτικώτερον ὅπου πλείστοις τῶν ταπεινῶν καὶ πενήτων  συνέβαινεν οἰκεῖν. Ἔπειτα τῶν νόμων ἐξέθηκε τοὺς λοιπούς, ὡς ἐπάξων τὴν ψῆφον αὐτοῖς· ὄχλου δὲ πανταχόθεν αὐτῷ συνιόντος, ἔπεισεν ἡ βουλὴ τὸν ὕπατον Φάννιον ἐκβαλεῖν τοὺς ἄλλους πλὴν Ῥωμαίων ἅπαντας.  γενομένου δὲ κηρύγματος ἀήθους καὶ ἀλλοκότου, μηδένα τῶν συμμάχων μηδὲ τῶν φίλων ἐν Ῥώμῃ φανῆναι περὶ τὰς ἡμέρας ἐκείνας, ἀντεξέθηκεν ὁ Γάιος διάγραμμα, κατηγορῶν τοῦ ὑπάτου καὶ τοῖς συμμάχοις ἂν μένωσι  βοηθήσειν ἐπαγγελλόμενος. Οὐ μὴν ἐβοήθησεν, ἀλλ' ὁρῶν ἕνα τῶν ξένων αὐτοῦ καὶ συνήθων ἑλκόμενον ὑπὸ τῶν ὑπηρετῶν τοῦ Φαννίου, παρῆλθε καὶ οὐ προσήμυνεν, εἴτε τὴν ἰσχὺν ἐπιλείπουσαν ἤδη δεδιὼς ἐλέγχειν, εἴτε μὴ βουλόμενος ὡς ἔλεγεν ἁψιμαχίας αὐτὸς καὶ συμπλοκῆς  ἀρχὰς ζητοῦσι τοῖς ἐχθροῖς παρασχεῖν.

Συνέτυχε δ' αὐτῷ καὶ πρὸς τοὺς συνάρχοντας ἐν ὀργῇ γενέσθαι διὰ τοιαύτην αἰτίαν. Ἔμελλεν ὁ δῆμος θεᾶσθαι μονομάχους ἐν ἀγορᾷ, καὶ τῶν <συν>αρχόντων οἱ πλεῖστοι θεωρητήρια  κύκλῳ κατασκευάσαντες ἐξεμίσθουν. Ταῦθ' ὁ Γάιος ἐκέλευεν αὐτοὺς καθαιρεῖν, ὅπως οἱ πένητες ἐκ τῶν τόπων ἐκείνων ἀμισθὶ θεάσασθαι δύνωνται· μηδενὸς δὲ προσέχοντος, ἀναμείνας τὴν πρὸ τῆς θέας νύκτα, καὶ τῶν τεχνιτῶν ὅσους εἶχεν ἐργολάβους ὑφ' ἑαυτῷ παραλαβών, τὰ θεωρητήρια καθεῖλε καὶ τῷ δήμῳ σχολάζοντα μεθ'  ἡμέραν ἀπέδειξε τὸν τόπον. Ἐφ' ᾧ τοῖς μὲν πολλοῖς ἀνὴρ ἔδοξεν εἶναι, τοὺς δὲ συνάρχοντας ὡς ἰταμὸς καὶ βίαιος ἐλύπησεν· ἐκ τούτου καὶ τὴν τρίτην ἔδοξε δημαρχίαν ἀφῃρῆσθαι, ψήφων μὲν αὐτῷ πλείστων γενομένων, ἀδίκως δὲ καὶ κακούργως τῶν συναρχόντων ποιησαμένων τὴν ἀναγόρευσιν καὶ ἀνάδειξιν· ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἀμφισβήτησιν εἶχεν.

νεγκε δ' οὐ μετρίως ἀποτυχών, καὶ πρός γε τοὺς ἐχθροὺς ἐπεγγελῶντας αὐτῷ λέγεται θρασύτερον τοῦ δέοντος εἰπεῖν, ὡς Σαρδόνιον γέλωτα γελῶσιν, οὐ γιγνώσκοντες ὅσον αὐτοῖς σκότος ἐκ τῶν αὐτοῦ περικέχυται πολιτευμάτων. (34) 13. Ἐπεὶ δὲ καὶ τὸν Ὀπίμιον καταστήσαντες ὕπατον τῶν νόμων πολλοὺς διέγραφον καὶ τὴν Καρχηδόνος ἐκίνουν διάταξιν, ἐρεθίζοντες τὸν Γάιον ὡς ἂν αἰτίαν <ὑπ'> ὀργῆς παρασχὼν ἀναιρεθείη, τὸν μὲν πρῶτον χρόνον ἐκαρτέρει, τῶν δὲ φίλων καὶ μάλιστα τοῦ Φουλβίου παροξύνοντος, ὥρμησε πάλιν συνάγειν τοὺς ἀντιταξομένους πρὸς τὸν ὕπατον. Ἐνταῦθα καὶ τὴν μητέρα λέγουσιν αὐτῷ συστασιάσαι, μισθουμένην ἀπὸ τῆς ξένης κρύφα καὶ πέμπουσαν εἰς Ῥώμην ἄνδρας, ὡς δὴ θεριστάς· ταῦτα γὰρ ἐν τοῖς ἐπιστολίοις αὐτῆς ᾐνιγμένα γεγράφθαι πρὸς τὸν υἱόν. ἕτεροι δὲ καὶ πάνυ τῆς Κορνηλίας δυσχεραινούσης ταῦτα πράττεσθαι λέγουσιν.

δ' οὖν ἔμελλον ἡμέρᾳ τοὺς νόμους λύσειν οἱ περὶ τὸν Ὀπίμιον, κατείληπτο μὲν ὑπ' ἀμφοτέρων ἕωθεν εὐθὺς τὸ Καπετώλιον· θύσαντος δὲ τοῦ ὑπάτου, τῶν ὑπηρετῶν τις αὐτοῦ Κόιντος Ἀντύλλιος διαφέρων ἑτέρωσε τὰ σπλάγχνα πρὸς τοὺς περὶ τὸν Φούλβιον εἶπε·  "δότε τόπον ἀγαθοῖς κακοὶ πολῖται." τινὲς δέ φασιν ἅμα τῇ φωνῇ ταύτῃ καὶ τὸν βραχίονα γυμνὸν οἷον ἐφ' ὕβρει σχηματίζοντα παρενεγκεῖν. Ἀποθνῄσκει γοῦν εὐθὺς ὁ Ἀντύλλιος ἐκεῖ, μεγάλοις γραφείοις κεντούμενος, ἐπ'  αὐτὸ τοῦτο πεποιῆσθαι λεγομένοις. Καὶ τὸ μὲν πλῆθος διεταράχθη πρὸς τὸν φόνον, ἐναντία δὲ τοὺς ἡγεμόνας ἔσχε διάθεσις. Ὁ μὲν γὰρ Γάιος ἤχθετο καὶ κακῶς ἔλεγε τοὺς περὶ αὑτόν, ὡς αἰτίαν δεομένοις πάλαι καθ' ἑαυτῶν τοῖς ἐχθροῖς δεδωκότας, ὁ δ' Ὀπίμιος ὥσπερ ἐνδόσιμον λαβὼν ἐπῆρτο, καὶ παρώξυνε τὸν δῆμον ἐπὶ τὴν ἄμυναν. (35) 14. Καὶ τότε μὲν ὄμβρου γενομένου διελύθησαν·

μα δ' ἡμέρᾳ τὴν μὲν βουλὴν ὁ ὕπατος συναγαγὼν ἔνδον ἐχρημάτιζεν, ἕτεροι δὲ τὸ τοῦ Ἀντυλλίου σῶμα γυμνὸν ἐπὶ κλίνης προθέμενοι, δι' ἀγορᾶς παρὰ τὸ βουλευτήριον ἐπίτηδες παρεκόμιζον, οἰμωγῇ χρώμενοι καὶ θρήνῳ, γιγνώσκοντος μὲν τοῦ Ὀπιμίου τὰ πραττόμενα, προσποιουμένου δὲ θαυμάζειν, ὥστε καὶ τοὺς βουλευτὰς προελθεῖν. Κατατεθείσης δὲ τῆς κλίνης εἰς μέσον, οἱ μὲν ἐσχετλίαζον ὡς ἐπὶ δεινῷ καὶ μεγάλῳ πάθει, τοῖς δὲ πολλοῖς ἐπῄει μισεῖν καὶ προβάλλεσθαι τοὺς ὀλιγαρχικούς, ὡς Τιβέριον μὲν Γράγχον ἐν Καπετωλίῳ φονεύσαντες αὐτοὶ δήμαρχον ὄντα καὶ τὸν νεκρὸν προσεξέβαλον, ὁ δ' ὑπηρέτης Ἀντύλλιος, οὐ δίκαια μὲν ἴσως πεπονθώς, τὴν δὲ πλείστην αἰτίαν εἰς τὸ παθεῖν αὑτῷ παρασχών, ἐν ἀγορᾷ πρόκειται, καὶ περιέστηκεν ἡ Ῥωμαίων βουλή, θρηνοῦσα καὶ συνεκκομίζουσα μισθωτὸν ἄνθρωπον ἐπὶ τῷ τὸν ἔτι λειπόμενον ἀνελεῖν τῶν τοῦ  δήμου κηδομένων.

κ τούτου πάλιν εἰς τὸ βουλευτήριον ἀπελθόντες, ἐψηφίσαντο καὶ προσέταξαν Ὀπιμίῳ τῷ ὑπάτῳ σῴζειν τὴν πόλιν ὅπως δύναιτο καὶ καταλύειν  τοὺς τυράννους. Ἐκείνου δὲ προειπόντος ἐπὶ τὰ ὅπλα χωρεῖν τοὺς συγκλητικούς, καὶ τῶν ἱππέων ἑκάστῳ παράγγελμα δόντος ἄγειν ἕωθεν οἰκέτας δύο καθωπλισμένους, ὁ μὲν Φούλβιος ἀντιπαρεσκευάζετο καὶ συνῆγεν ὄχλον, ὁ δὲ Γάιος ἐκ τῆς ἀγορᾶς ἀπερχόμενος ἔστη κατὰ τὸν πατρὸς ἀνδριάντα, καὶ πολὺν χρόνον ἐμβλέψας εἰς αὐτὸν οὐδὲν ἐφθέγξατο, δακρύσας δὲ καὶ στενάξας ἀπῄει.  τοῦτο πολλοῖς τῶν ἰδόντων οἰκτῖραι τὸν Γάιον ἐπῆλθε, καὶ κακίσαντες αὑτοὺς ὡς ἐγκαταλείποντες τὸν ἄνδρα καὶ προδιδόντες, ἧκον ἐπὶ τὴν οἰκίαν καὶ παρενυκτέρευον ἐπὶ τῶν θυρῶν, οὐχ ὁμοίως τοῖς τὸν Φούλβιον φυλάττουσιν. Ἐκεῖνοι μὲν γὰρ ἐν κρότοις καὶ ἀλαλαγμοῖς πίνοντες καὶ θρασυνόμενοι διετέλεσαν, αὐτοῦ τοῦ Φουλβίου πρώτου μεθυσκομένου καὶ πολλὰ φορτικῶς παρ' ἡλικίαν φθεγγομένου καὶ πράττοντος· οἱ δὲ περὶ τὸν Γάιον ὡς ἐπὶ συμφορᾷ κοινῇ τῆς πατρίδος ἡσυχίαν ἄγοντες καὶ περισκοπούμενοι τὸ μέλλον ἐν μέρει φυλάττοντες καὶ ἀναπαυόμενοι διῆγον.

(36) 15. Ἅμα δ' ἡμέρᾳ τὸν μὲν Φούλβιον ἐκ τοῦ πότου καθεύδοντα μόλις ἐπεγείραντες, ὡπλίζοντο τοῖς περὶ τὴν οἰκίαν αὐτοῦ λαφύροις, ἃ Γαλάτας νενικηκὼς ὅθ' ὑπάτευεν εἰλήφει, καὶ μετὰ πολλῆς ἀπειλῆς καὶ κραυγῆς ἐχώρουν  καταληψόμενοι τὸν Ἀβεντῖνον λόφον. Ὁ δὲ Γάιος ὁπλίσασθαι μὲν οὐκ ἠθέλησεν, ἀλλ' ὥσπερ εἰς ἀγορὰν ἐν τηβέννῳ προῄει, μικρὸν ὑπεζωσμένος ἐγχειρίδιον, ἐξιόντι δ' αὐτῷ περὶ τὰς θύρας ἡ γυνὴ προσπεσοῦσα καὶ περιπτύξασα τῶν χειρῶν τῇ μὲν αὐτὸν ἐκεῖνον, τῇ δὲ τὸ παιδίον,  "οὐκ ἐπὶ τὸ βῆμά σε" εἶπεν "ὦ Γάιε προπέμπω δήμαρχον ὡς πρότερον καὶ νομοθέτην, οὐδ' ἐπὶ πόλεμον ἔνδοξον, ἵνα μοι καὶ παθών τι τῶν κοινῶν ἀπολίπῃς τιμώμενον γοῦν πένθος, ἀλλὰ τοῖς Τιβερίου φονεῦσιν ὑποβάλλεις ἑαυτόν, ἄνοπλον μὲν καλῶς ἵνα πάθῃς τι μᾶλλον ἢ δράσῃς,  πρὸς οὐδὲν δὲ τοῖς κοινοῖς ὄφελος ἀπολῇ. Κεκράτηκεν ἤδη τὰ χείρω· βίᾳ καὶ σιδήρῳ τὰς δίκας πράττουσιν. Εἰ περὶ Νομαντίαν ὁ σὸς ἀδελφὸς ἔπεσεν, ὑπόσπονδος ἂν ἡμῖν ἀπεδόθη νεκρός· νῦν δ' ἴσως κἀγὼ ποταμοῦ τινος ἢ θαλάσσης ἱκέτις ἔσομαι, φῆναί ποτε τὸ σὸν σῶμα φρουρούμενον. Τί γὰρ ἢ νόμοις ἔτι πιστὸν ἢ θεοῖς μετὰ  τὸν Τιβερίου φόνον;"

Τοιαῦτα τῆς Λικιννίας ὀδυρομένης, ἀτρέμα τὰς περιβολὰς ἀπολυσάμενος αὐτῆς ὁ Γάιος ἐχώρει σιωπῇ μετὰ τῶν φίλων. Ἡ δὲ τοῦ ἱματίου λαβέσθαι γλιχομένη, καταρρυεῖσα πρὸς τοὔδαφος ἔκειτο πολὺν χρόνον ἄναυδος, μέχρι οὗ λιποθυμήσασαν αὐτὴν οἱ θεράποντες ἀράμενοι πρὸς Κράσσον ᾤχοντο τὸν ἀδελφὸν κομίζοντες.

(37) 16. Ὁ δὲ Φούλβιος, ὡς ἐγένοντο πάντες ἀθρόοι, πεισθεὶς ὑπὸ τοῦ Γαΐου πέμπει τῶν υἱῶν τὸν νεώτερον ἔχοντα κηρύκειον εἰς ἀγοράν. Ἦν δὲ κάλλιστος ὁ νεανίσκος ὀφθῆναι· καὶ τότε καταστὰς κοσμίως καὶ μετ' αἰδοῦς, δεδακρυμένος ἐποιήσατο συμβατικοὺς λόγους πρὸς  τὸν ὕπατον καὶ τὴν σύγκλητον. Οἱ μὲν οὖν πολλοὶ τῶν παρόντων οὐκ ἀηδῶς πρὸς τὰς διαλύσεις εἶχον· ὁ δ' Ὀπίμιος οὐ δι' ἀγγέλων ἔφη χρῆναι πείθειν τὴν σύγκλητον, ἀλλὰ καταβάντας ὡς ὑπευθύνους πολίτας ἐπὶ κρίσιν καὶ παραδόντας αὑτούς, οὕτως παραιτεῖσθαι τὴν ὀργήν· τῷ δὲ μειρακίῳ καὶ διηγόρευσεν ἐπὶ τούτοις κατιέναι πάλιν  ἢ μὴ κατιέναι. Γάιος μὲν οὖν ὥς φασιν ἐβούλετο βαδίζειν καὶ πείθειν τὴν σύγκλητον· οὐδενὸς δὲ τῶν ἄλλων συγχωροῦντος, αὖθις ἔπεμψεν ὁ Φούλβιος τὸν παῖδα  διαλεξόμενον ὑπὲρ αὐτῶν ὅμοια τοῖς προτέροις. Ὁ δ' Ὀπίμιος σπεύδων μάχην συνάψαι, τὸ μὲν μειράκιον εὐθὺς συνέλαβε καὶ παρέδωκεν εἰς φυλακήν, τοῖς δὲ περὶ τὸν Φούλβιον ἐπῄει μετὰ πολλῶν ὁπλιτῶν καὶ τοξοτῶν Κρητῶν, οἳ μάλιστα βάλλοντες αὐτοὺς καὶ τραυματίζοντες  συνετάραξαν. Γενομένης δὲ τῆς τροπῆς, ὁ μὲν Φούλβιος εἴς τι βαλανεῖον ἠμελημένον καταφυγὼν καὶ μετὰ μικρὸν ἀνευρεθεὶς κατεσφάγη μετὰ τοῦ πρεσβυτέρου παιδός,

ὁ δὲ Γάιος ὤφθη μὲν ὑπ' οὐδενὸς μαχόμενος, ἀλλὰ δυσανασχετῶν τοῖς γινομένοις ἀνεχώρησεν εἰς τὸ τῆς Ἀρτέμιδος  ἱερόν· ἐκεῖ δὲ βουλόμενος ἑαυτὸν ἀνελεῖν, ὑπὸ τῶν πιστοτάτων ἑταίρων ἐκωλύθη Πομπωνίου καὶ Λικιννίου· παρόντες γὰρ οὗτοι τό τε ξίφος ἀφείλοντο καὶ  πάλιν φεύγειν ἐπῆραν αὐτόν. Ἔνθα δὴ λέγεται καθεσθεὶς εἰς γόνυ καὶ τὰς χεῖρας ἀνατείνας πρὸς τὴν θεὸν ἐπεύξασθαι τὸν Ῥωμαίων δῆμον ἀντὶ τῆς ἀχαριστίας ἐκείνης καὶ προδοσίας μηδέποτε παύσασθαι δουλεύοντα· φανερῶς γὰρ οἱ πλεῖστοι μετεβάλοντο κηρύγματι δοθείσης ἀδείας. (38) 17. Φεύγοντι δ' οὖν τῷ Γαΐῳ τῶν ἐχθρῶν ἐπιφερομένων καὶ καταλαμβανόντων περὶ τὴν ξυλίνην γέφυραν, οἱ μὲν δύο φίλοι προχωρεῖν ἐκεῖνον κελεύσαντες, αὐτοὶ τοὺς διώκοντας ὑπέστησαν καὶ μαχόμενοι πρὸ τῆς  γεφύρας οὐδένα παρῆκαν ἕως ἀπέθανον. Τῷ δὲ Γαΐῳ συνέφευγεν εἷς οἰκέτης ὄνομα Φιλοκράτης, πάντων μὲν ὥσπερ ἐν ἁμίλλῃ παρακελευομένων, οὐδενὸς δὲ βοηθοῦντος οὐδ' ἵππον αἰτουμένῳ παρασχεῖν ἐθελήσαντος·  ἐπέκειντο γὰρ ἐγγὺς οἱ διώκοντες. Ὁ δὲ φθάνει μικρὸν εἰς ἱερὸν ἄλσος Ἐρινύων καταφυγών, κἀκεῖ διαφθείρεται, τοῦ Φιλοκράτους ἀνελόντος ἐκεῖνον, εἶθ' ἑαυτὸν ἐπισφάξαντος· ὡς δ' ἔνιοί φασιν, ἀμφότεροι μὲν ὑπὸ τῶν πολεμίων κατελήφθησαν ζῶντες, τοῦ δὲ θεράποντος τὸν δεσπότην περιβαλόντος, οὐδεὶς ἐκεῖνον ἠδυνήθη πατάξαι πρότερον ἢ  τοῦτον ὑπὸ πολλῶν παιόμενον ἀναιρεθῆναι.

Τὴν δὲ κεφαλὴν τοῦ Γαΐου λέγουσιν ἄλλον μὲν ἀποκόψαι καὶ κομίζειν, ἀφελέσθαι δὲ τούτου φίλον Ὀπιμίου τινὰ Σεπτουμουλήιον· ἦν γὰρ προκεκηρυγμένον ἐν ἀρχῇ τῆς μάχης ἰσοστάσιον χρυσίον τοῖς ἀνενεγκοῦσι τὴν Γαΐου καὶ Φουλβίου κεφαλήν. Ἀνηνέχθη δ' ὑπὸ τοῦ Σεπτουμουληίου περιπεπαρμένη δόρατι πρὸς τὸν Ὀπίμιον, καὶ ζυγοῦ κομισθέντος ἐντεθεῖσα λίτρας ἑπτακαίδεκα καὶ δίμοιρον εἵλκυσε, τοῦ Σεπτουμουληίου καὶ περὶ τοῦτο μιαροῦ γενομένου καὶ κακουργήσαντος· ἐξελὼν γὰρ τὸν ἐγκέφαλον ἐνέτηξε μόλυβδον. Οἱ δὲ τοῦ Φουλβίου τὴν κεφαλὴν κομίσαντες --  ἦσαν γὰρ τῶν ἀσημοτέρων -- οὐδὲν ἔλαβον. Τὰ δὲ σώματα καὶ τούτων καὶ τῶν ἄλλων εἰς τὸν ποταμὸν ἐρρίφη, τρισχιλίων ἀναιρεθέντων, καὶ τὰς οὐσίας αὐτῶν ἀπέδοντο πρὸς τὸ δημόσιον· ἀπεῖπαν δὲ πενθεῖν ταῖς γυναιξί, τὴν δὲ Γαΐου Λικιννίαν καὶ τῆς προικὸς ἀπεστέρησαν.  ὠμότατον δὲ προσειργάσαντο τοῦ Φουλβίου τὸν νεώτερον υἱόν, οὔτε χεῖρας ἀνταράμενον οὔτ' ἐν τοῖς μαχομένοις γενόμενον, ἀλλ' ἐπὶ σπονδὰς ἐλθόντα πρὸ τῆς μάχης  συλλαβόντες καὶ μετὰ τὴν μάχην ἀνελόντες.

Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τούτου καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων μᾶλλον ἠνίασε τοὺς πολλοὺς τὸ κατασκευασθὲν Ὁμονοίας ἱερὸν ὑπὸ τοῦ Ὀπιμίου· σεμνύνεσθαι γὰρ ἐδόκει καὶ μέγα φρονεῖν καὶ τρόπον τινὰ θριαμβεύειν ἐπὶ φόνοις τοσούτοις πολιτῶν.  διὸ καὶ νυκτὸς ὑπὸ τὴν ἐπιγραφὴν τοῦ νεὼ παρενέγραψάν τινες τὸν στίχον τοῦτον·

"ργον ἀπονοίας ναὸν ὁμονοίας ποιεῖ."

(39) 18. Οὗτος μέντοι πρῶτος ἐξουσίᾳ δικτάτορος ἐν ὑπατείᾳ χρησάμενος, καὶ κατακτείνας ἀκρίτους ἐπὶ τρισχιλίοις πολίταις Γάϊον Γράγχον καὶ Φούλβιον Φλάκκον, ὧν ὁ μὲν ἦν ὑπατικὸς καὶ θριαμβικός, ὁ δὲ τῆς καθ' αὑτὸν ἡλικίας ἀρετῇ καὶ δόξῃ πεπρωτευκώς, οὐκ ἀπέσχετο κλοπῆς, ἀλλὰ πεμφθεὶς ὡς Ἰουγούρθαν τὸν Νομάδα  πρεσβευτής, διεφθάρη χρήμασιν ὑπ' αὐτοῦ· καὶ δίκην ὀφλὼν αἰσχίστην δωροδοκίας, ἐν ἀτιμίᾳ κατεγήρασε, μισούμενος

καὶ προπηλακιζόμενος ὑπὸ τοῦ δήμου, παρ' αὐτὰ μὲν τὰ πραχθέντα ταπεινοῦ γενομένου καὶ συσταλέντος, ὀλίγῳ δ' ὕστερον ἐκφήναντος, ὅσον εἶχεν ἱμέρου  καὶ πόθου τῶν Γράγχων. Εἰκόνας τε γὰρ αὐτῶν ἀναδείξαντες ἐν φανερῷ προὐτίθεντο, καὶ τοὺς τόπους ἐν οἷς ἐφονεύθησαν ἀφιερώσαντες, ἀπήρχοντο μὲν ὧν ὧραι φέρουσι πάντων, ἔθυον δὲ καθ' ἡμέραν πολλοὶ καὶ προσέπιπτον, ὥσπερ θεῶν ἱεροῖς ἐπιφοιτῶντες.

(40) 19. Καὶ μέντοι καὶ ἡ Κορνηλία λέγεται τά τ' ἄλλα τῆς συμφορᾶς εὐγενῶς καὶ μεγαλοψύχως ἐνεγκεῖν, καὶ περὶ τῶν ἱερῶν ἐν οἷς ἀνῃρέθησαν εἰπεῖν, ὡς ἀξίους οἱ  νεκροὶ τάφους ἔχουσιν. Αὐτὴ δὲ περὶ τοὺς καλουμένους Μισηνοὺς διέτριβεν, οὐδὲν μεταλλάξασα τῆς συνήθους διαίτης. Ἦν δὲ καὶ πολύφιλος καὶ διὰ φιλοξενίαν εὐτράπεζος, ἀεὶ μὲν Ἑλλήνων καὶ φιλολόγων περὶ αὐτὴν ὄντων, ἁπάντων δὲ τῶν βασιλέων καὶ δεχομένων παρ' αὐτῆς  δῶρα καὶ πεμπόντων. Ἡδίστη μὲν οὖν ἦν [αὕτη] τοῖς ἀφικνουμένοις καὶ συνοῦσι διηγουμένη τὸν τοῦ πατρὸς Ἀφρικανοῦ βίον καὶ δίαιταν, θαυμασιωτάτη δὲ τῶν παίδων ἀπενθὴς καὶ ἀδάκρυτος μνημονεύουσα καὶ πάθη καὶ πράξεις αὐτῶν ὥσπερ ἀρχαίων τινῶν ἐξηγουμένη τοῖς  πυνθανομένοις. Ὅθεν ἔδοξεν ἐνίοις ἔκνους ὑπὸ γήρως ἢ μεγέθους κακῶν γεγονέναι καὶ τῶν ἀτυχημάτων ἀναίσθητος, αὐτοῖς ὡς ἀληθῶς ἀναισθήτοις οὖσιν, ὅσον ἐξ εὐφυΐας καὶ τοῦ γεγονέναι καὶ τεθράφθαι καλῶς ὄφελός ἐστι πρὸς ἀλυπίαν ἀνθρώποις, καὶ ὅτι τῆς ἀρετῆς ἡ τύχη φυλαττομένης μὲν τὰ κακὰ πολλάκις περίεστιν, ἐν δὲ τῷ πταῖσαι τὸ φέρειν εὐλογίστως οὐ παραιρεῖται.
 

198  CAÏUS GRACCHUS.

De l’an 153 à l’an 121 avant J.-C.

Caïus Gracchus, dans les premiers temps qui suivirent la mort de son frère, soit qu’il craignît les ennemis de Tibérius, soit qu’il désirât d’attirer sur eux la haine du peuple, s’abstint de paraître au Forum, et vécut retiré dans sa maison, comme s’il eût pris la résolution de passer le reste de ses jours dans l’état d’abaissement où il se trouvait réduit : par cette conduite il donna lieu à quelques personnes de penser qu’il blâmait, qu’il abhorrait même les choses que son frère avait faites. Il était fort jeune alors ; car il avait neuf ans de moins que Tibérius, et Tibérius, à sa mort, n’avait pas encore trente ans. Mais, dans la suite, ayant fait connaître peu à peu son caractère, on vit en lui un homme ennemi de l’oisiveté, de la mollesse, de la débauche, de la richesse mal acquise, et qui exerçait ses talents oratoires, comme des ailes pour s’élever au gouvernement ; ce qui fit juger qu’il ne se livrerait pas a une vie oisive et inutile.

Vettius, un de ses amis, ayant été appelé devant les tribunaux, Caïus se chargea de sa défense ; et le peuple fut si ravi de l’entendre, que les transports de sa joie tenaient de l’enthousiasme et de la fureur. Il est vrai qu’en cette occasion les autres orateurs ne parurent que des enfants auprès de Caïus. Ce début inspira tant de crainte aux riches, qu’ils se concertèrent entre eux sur les moyens a prendre pour l’empêcher de parvenir au tri- 199 bunat. Sur ces entrefaites, il arriva qu’il fut élu questeur, et que le sort lui échut d’aller en Sardaigne en cette qualité avec le consul Orestès (18). Cette commission fit grand plaisir à ses ennemis, et ne déplut nullement à Caïus. Né avec le génie militaire, et non moins exercé au métier des armes qu’à l’éloquence, n’envisageant d’ailleurs qu’avec horreur l’administration des affaires et la tribune, il fut charmé de ce voyage, qui lui donnait un moyen de résister au désir du peuple et de ses amis, qui l’appelaient au gouvernement. C’est une opinion presque générale qu’il était plus ardent démagogue que ne l’avait été son frère, et qu’il recherchait plus ambitieusement que lui la faveur du peuple. Mais cette opinion est fausse : il parait au contraire que ce fut par nécessité, bien plus que par choix, qu’il se jeta dans la carrière politique. L’orateur Cicéron lui-même écrit que, comme Caïus fuyait toute espèce de charge, résolu de passer sa vie en repos loin des affaires, son frère lui apparut en songe, et lui dit : « Caïus, pourquoi donc différer si longtemps ? tu ne saurais éviter ton sort. Une même vie et une même mort nous ont été marquées par les destins, et qui doivent être consacrées l’une et l’autre à l’utilité du peuple. »

Caïus, arrivé en Sardaigne, y donna de grandes preuves de valeur : il se montra supérieur à tous les jeunes gens par son courage contre les ennemis, par sa justice envers les inférieurs, par son affection et sa déférence pour le générai ; il surpassa ceux mêmes qui étaient plus âgés que lui en tempérance, en simplicité, et en amour du travail. Or, l’hiver, cette année-la, étant rude et malsain en Sardaigne, le consul Orestès se vit dans la nécessité de demander, aux villes de son gouvernement, des vête- 200 ments pour ses soldats ; mais les villes députèrent à Rome en toute hâte, pour solliciter la décharge de cette contribution ; et le Sénat, ayant accueilli leur requête, enjoignit au consul de se pourvoir ailleurs d’habillements pour ses troupes. Comme le général ne savait où en prendre, et que les soldats souffraient beaucoup de la rigueur du froid, Caïus alla lui-même de ville en ville, et fit tant auprès des habitants, qu’il les détermina à secourir des Romains, et à leur envoyer des vêtements. La nouvelle de ce succès, portée à Rome, parut comme l’essai et le prélude de Caïus pour gagner la faveur du peuple, et troubla fort le Sénat.

En ce temps-là arrivèrent d’Afrique des ambassadeurs du roi Micipsa, qui venaient annoncer au Sénat que le roi, par considération pour Caïus Gracchus, avait envoyé un convoi de blé en Sardaigne au général romain. Les sénateurs, outrés de dépit, chassèrent les ambassadeurs, et ordonnèrent que les troupes de Sardaigne seraient relevées, mais que le consul Orestès serait continué dans le commandement, ne doutant point que Caïus n’y demeurât aussi pour exercer la questure. Mais Caïus n’eut pas plutôt appris ces nouvelles, que, n’écoutant que sa colère, il s’embarqua. Il parut à Rome, contre l’attente générale : ce qui le fit blâmer non-seulement par ses ennemis, mais par le peuple lui-même, qui trouvait fort étrange qu’un questeur eût quitté l’armée avant son général. Cité devant les censeurs, il demanda à se défendre, el changea si bien les dispositions des auditeurs, qu’il fut absous, et que personne ne sortit de l’assemblée qui ne fût persuadé qu’on lui avait fait une grande injustice (19). Il allégua pour sa défense, qu’obligé par les lois à dix campagnes seulement, il en avait fait douze ; qu’il était 201 resté trois ans (20) questeur auprès de son général, quand la loi lui permettait de se retirer après un an de service. « Je suis le seul de cette armée, ajouta-t-il, qui, étant parti la bourse pleine, l’ai rapportée vide ; là où tous les autres, après avoir vidé leurs amphores, les ont rapportées pleines d’or et d’argent. »

On lui suscita depuis plusieurs autres procès : on l’accusa d’avoir fait soulever les alliés, et d’avoir trempé dans la conspiration découverte à Frégelles (21) ; mais il se justifia si bien de ces charges, qu’il détruisit tout soupçon ; et, quand il eut fait éclater son innocence, il se mit à briguer le tribunat. Les nobles s’opposèrent à lui dans cette poursuite ; mais il accourut de toute l’Italie une multitude de citoyens pour prendre part à son élection ; et l'affluence fut telle dans Rome, qu’un nombre considérable ne purent trouver à se loger, et que, le Champ de Mars n’étant pas assez spacieux pour contenir cette foule immense, plusieurs donnèrent leurs voix de dessus les toits des maisons. Tout ce que les nobles, par leurs intrigues, purent arracher au peuple et faire pour rabattre les espérances de Caïus, c’est qu’au lieu d’être déclaré le premier tribun, comme il s’y attendait, il ne fut nommé que le quatrième. Mais il n’eut pas plutôt pris possession de sa charge, qu’il fut réellement le premier ; car il effaçait par son éloquence celle de ses collègues, et la mort de son frère fournissait à sa douleur une ample matière de récriminations. C’était à cet événement funeste qu’il ramenait le peuple en toute occasion : il rappelait tout ce qui s’était passé, et opposait à leur conduite celle de leurs ancêtres. « Vos pères, disait-il, déclarèrent la guerre aux 202 Falisques pour avoir insulté le tribun du peuple Genucius ; ils condamnèrent à mort Caïus Véturius, parce qu’un tribun traversant le Forum, il avait refusé seul de se ranger devant lui. Et ces hommes ont, sous vos yeux mêmes, assommé Tibérius à coups de bâtons ; et son corps a été traîné du Capitole dans les rues de la ville, et jeté dans le Tibre ! Ceux de ses amis qu’on avait arrêtés ont été mis à mort sans forme de procès : or, c’est un usage immémorial à Rome, quand un citoyen, accusé d’un crime capital, ne comparaît point, qu’un trompette aille, dès le matin, à la porte de sa maison, le sommer, à son de trompe, de se présenter au tribunal ; et les juges ne vont point aux opinions que cette formalité n’ait été remplie. Tant nos ancêtres montraient de prudence et de circonspection, dès que la vie des citoyens était en jeu ! »

Caïus, dont la voix forte et puissante se faisait aisément entendre de la multitude, ayant ému le peuple par ces discours, proposa deux lois : l’une qui portait que tout magistrat déposé par le peuple ne pourrait plus exercer aucune charge ; l’autre, que le magistrat qui aurait banni un citoyen sans lui avoir préalablement fait son procès, serait traduit en jugement devant le peuple. La première de ces lois dégradait évidemment Marcus Octavius, que Tibérius avait fait déposer du tribunat ; et la seconde frappait directement Popilius, qui, étant préteur, avait banni les amis de Tibérius : aussi, sans attendre l’issue du jugement, Popilius s’exila-t-il de l’Italie. Quant à l’autre loi, Caïus lui-même la révoqua, alléguant pour prétexte sa condescendance aux prières de sa mère Cornélie, qui lui avait demandé la grâce d’Octavius. Le peuple approuva avec joie cette révocation, par égard pour Cornélie, qu’il honorait non moins par rapport a ses enfants qu’à cause de Scipion, son père ; car, dans la suite, lui ayant élevé une statue de bronze, il y fit mettre cette 203 inscription : CORNÉLIE, MERE DES GRACQUES. On cite plusieurs mots remarquables de Caïus, dits publiquement et avec emphase, au sujet de sa mère à un de ses ennemis, comme ceux-ci : « Oses-tu bien médire de Cornélie, la mère de Tibérius ? » Et, comme le calomniateur était décrié pour un vice infâme : « Sur quel fondement, lui dit-il, as-tu l’audace de te comparer à Cornélie ? As-tu enfanté comme elle ? et pourtant il n’est pas un Romain qui ne sache qu’elle, qui est femme, a été plus longtemps sans mari que toi qui es homme. » Tel était le sel piquant de ses discours ; et l’on pourrait extraire de ses écrits plusieurs traits du même genre.

Parmi les lois qu’il proposa depuis, pour augmenter la puissance du peuple et affaiblir celle du Sénat, l’une avait pour objet l’établissement de colonies, et ordonnait la distribution des terres domaniales aux citoyens pauvres qu’on y enverrait. La seconde était en faveur des soldats : elle portait qu’ils seraient habillés aux dépens du trésor public, sans que pour cela leur solde fut diminuée, et qu’on n’enrôlerait aucun citoyen qui n’eût dix-sept ans accomplis. La troisième regardait les alliés : elle donnait à tous les peuples d’Italie le droit de suffrage, tel que l’avaient les citoyens romains. La quatrième fixait à un bas prix le blé qu’on distribuerait aux pauvres. Une cinquième enfin, relative aux tribunaux, retranchait une grande partie de l’autorité qu’y avaient les sénateurs, jusqu’alors les seuls juges de tous les procès, ce qui les rendait redoutables au peuple et aux chevaliers. Caïus ajoutait aux trois cents sénateurs qui occupaient alors les tribunaux un nombre égal de chevaliers romains, et attribuait indistinctement a ces six cents juges la connaissance de toutes les causes. En proposant cette loi, il eut soin d’observer toutes les formalités nécessaires ; mais, à l’opposé des autres orateurs, qui, jusque-la, lorsqu’ils pariaient au peuple, se tournaient vers le Sénat et vers le 204 lieu des comices, lui, au contraire, il commença à se tourner vers le Forum, ce qu’il continua depuis ; et, parce léger changement de situation et de direction de vue, il produisit un tel effet, que, d’aristocratique qu’était le gouvernement, il le rendit, en quelque sorte, démocratique, faisant voir par là aux orateurs que c’était au peuple, et non au Sénat, qu’ils devaient adresser la parole.

Le peuple ne se contenta point de sanctionner cette dernière loi : il donna en outre à Caïus le droit de choisir parmi les chevaliers romains ceux qu’il voudrait admettre au nombre des juges, ce qui l’investit d’une autorité presque monarchique ; jusque-là que le Sénat l’admit à ses délibérations, et lui demanda souvent son avis. Il est vrai que Caïus ne lui conseillait jamais que des choses convenables à sa dignité. Tel fut, par exemple, le décret qu’il proposa au sujet du blé que le propréteur Fabius avait envoyé d’Espagne : avis aussi honorable que juste, et qui détermina le Sénat à faire vendre ce blé, à en envoyer le montant aux villes de cette province, et à réprimander Fabius de ce qu’il rendait, par ses exactions, la puissance romaine odieuse et insupportable aux peuples qu’il gouvernait. Ce décret acquit à Caïus, dans les provinces, une grande réputation et la bienveillance générale. Il fit aussi des lois pour le rétablissement de plusieurs colonies, pour la construction de grands chemins et de greniers publics. Il se chargea lui-même de diriger ces entreprises ; et, loin qu’il succombât à tant et de si grands travaux, il les lit exécuter avec une diligence merveilleuse, tout en donnant à chacun d’yeux autant de soin que s’il n’eût eu que celui-là à conduire : aussi ceux-là même qui le haïssaient ou qui le craignaient s’étonnaient-ils de cette activité si efficace et si féconde en résultats.

Le peuple ne se lassait point de l’admirer en le voyant 205 entouré d’une foule d’entrepreneurs, d’artistes, d’ambassadeurs, de magistrats, de soldats, de gens de lettres, leur parlant à tous avec douceur et familiarité, et ne perdant rien de sa dignité dans ces conversations, où il savait si bien s’accommoder au caractère de chacun. Aussi convainquait-il de la plus insigne calomnie ceux qui allaient disant qu’il était violent, colère et insupportable : tant sa popularité éclatait dans le commerce ordinaire et les actions communes de la vie, bien plus encore que dans les discours qu’il prononçait du haut delà tribune !

L’entreprise qu’il suivit avec le plus d’ardeur, ce fut la construction des grands chemins, où il réunit à la commodité la beauté et la grâce. Il les fit tenir en ligne droite à travers les terres, et parer de grandes pierres de taille liées ensemble par des tas de sable qu’il faisait battre comme du ciment. Quand il se rencontrait des fondrières et des ravins creusés par des torrents, ou des eaux stagnantes, il les faisait combler, ou couvrir de ponts ; en sorte que, les deux côtés du chemin se trouvant à une hauteur égale et parallèle, l’ouvrage entier était parfaitement uni et agréable à la vue. Il fit plus : tous ces chemins furent mesurés par des intervalles égaux, que les Latins appellent milles ; et chaque mille, qui fait un peu moins de huit stades (22), était marqué par une colonne de pierre qui en indiquait le nombre. Il fit placer, aux deux côtés du chemin, et à distance plus rapprochée, d’autres pierres, qui donnaient aux voyageurs la facilité de monter à cheval sans le secours de personne (23).

Comme le peuple le comblait de louanges pour tous ces travaux, et paraissait disposé à lui donner toutes les 206 preuves de bienveillance qu’il pourrait désirer, un jour Caïus, parlant dans l’assemblée publique, dit qu’il avait à demander une seule grâce, qui, s’il l’obtenait, lui tiendrait lieu de tout, mais dont le refus ne lui arracherait aucune plainte. On crut généralement qu’il allait demander le consulat et le tribunat tout ensemble. Mais, le jour des comices consulaires, comme tout le monde était dans l’attente de ce qui allait se passer, il parut au Champ de Mars, menant Fannius par la main ; et là, secondé par ses amis, il sollicita pour celui-ci le consulat. Cette brigue emporta la pluralité des suffrages. Fannius fut donc élu consul ; et Caïus, sans l’avoir ni sollicité ni demandé, mais par le seul effet de la faveur de la multitude, fut nommé tribun du peuple pour la seconde fois. Mais, comme il vit depuis que le Sénat ne dissimulait plus la haine qu’il lui portait, et que Fannius lui-même se refroidissait à son égard, il rechercha de nouveau, par d’autres lois, la faveur du peuple : il proposa d’envoyer des colonies à Tarente et à Capoue, et d’accorder le droit de cité romaine à tous les peuples du Latium.

Le Sénat, qui craignait que la puissance de Caïus ne finît par devenir complètement invincible, essaya d’un moyen nouveau et sans exemple, pour lui aliéner la faveur du peuple : ce fut de flatter à son tour la multitude, et de cherchera lui complaire dans les choses mêmes les moins raisonnables. Un des collègues de Caïus était Livius Drusus, homme qui ne le cédait à pas un Romain, ni par la bonté de son naturel, ni par l’éducation qu’il avait reçue, et qui le disputait, par son éloquence et par ses richesses, aux plus puissants et aux plus estimés. Les nobles s’adressèrent à lui, et le conjurèrent de s’unir avec eux pour combattre Caïus, non point en cherchant à forcer l’inclination du peuple ou en résistant à ses volontés, mais en employant l’autorité de sa charge à lui complaire, et en lui accordant les choses mêmes qu’il 207 eût été honorable de lui refuser au risque d’encourir sa haine. Livius mit donc au service des passions du Sénat la puissance dont il était investi comme tribun, et proposa des lois qui, sans offrir nul motif d’honnêteté ou d’utilité, n’avaient d’autre but que de l’emporter sur Caïus auprès de la multitude, à force de complaisances et de flatteries, comme dans les comédies les poètes rivalisent à qui divertira le mieux le spectateur (24).

Le Sénat, en agissant ainsi, montrait d’une manière évidente qu’il était irrité, non point contre les lois de Caïus, mais contre sa personne, et qu’il avait en vue ou de le faire périr, ou de le réduire à un état de faiblesse dont on n’eût rien à craindre. En effet, Caïus ayant proposé l’établissement de deux colonies où l’on enverrait les plus honnêtes citoyens, les sénateurs l’accusèrent de vouloir corrompre le peuple : au contraire, ils appuyèrent la loi de Livius, qui ordonnait d’en établir douze, chacune de trois mille citoyens indigents. Le Sénat haïssait Caïus comme corrupteur de la multitude, parce qu’il avait imposé d’une rente annuelle, en faveur du trésor public, les terres distribuées aux citoyens pauvres ; et il sut gré à Livius lorsqu’il déchargea les terres de cette imposition. Caïus avait donné le droit de cité romaine à tous les peuples du Latium, et cette concession avait déplu au Sénat ; et, comme Livius eut défendu qu’on frappât de verges tout soldat latin, sa loi fut vivement soutenue par le Sénat. Aussi Livius, dans les harangues qu’il faisait avant de proposer ses lois, disait-il toujours qu’elles avaient l’approbation du Sénat, lequel n’avait rien tant à cœur que l’intérêt du peuple. Le seul avantage qui en résulta, c’est que le peuple devint plus 208 doux envers le Sénat ; c’est qu’à cette haine antique qui rendait les nobles suspects à la multitude, Livius fit succéder des sentiments modérés ; qu’il éteignit toute sa malveillance, et lui persuada qu’il proposait toutes ces lois, dont le but unique était de complaire au peuple et de le satisfaire, d’après les conseils mêmes du Sénat. Mais, ce qui donnait surtout à la multitude une grande confiance dans l’affection et dans la probité de Drusus, c’est qu’il ne proposait jamais rien pour lui-même, ni dont il pût retirer aucun avantage. Il nommait toujours d’autres commissaires que lui pour l’établissement des colonies ; et jamais il ne voulut se charger lui-même de l’emploi des deniers publics : au lieu que Caïus s’attribuait la plupart de ces commissions, et les plus importantes.

Rubrius, un des tribuns du peuple, proposa par une loi le rétablissement de Carthage, ruinée par Scipion. Cette commission échut par le sort à Caïus ; et il s’embarqua pour conduire en Afrique la nouvelle colonie. Drusus, profitant de son absence, s’éleva plus ouvertement contre lui, et s’attacha davantage encore à gagner le peuple, surtout en accusant Fulvius, ami particulier de Caïus, et nommé commissaire avec lui pour le partage des terres. Ce Fulvius était un esprit inquiet, mortellement haï du Sénat, et suspect même à ceux du parti contraire, comme un homme qui pratiquait les alliés et excitait secrètement à la révolte les peuples d’Italie. Ces soupçons n’étaient fondés sur aucune preuve certaine, ni même sur aucun indice ; mais ils acquéraient de la vraisemblance par la seule conduite de Fulvius, lequel ne prenait jamais de parti raisonnable, et se déclarait toujours ennemi de la paix. Ce fut là une des principales causes de la ruine de Caïus : on l’enveloppait dans la haine qu’on portait à Fulvius. Quand Scipion l’Africain fut trouvé mort dans son lit, sans nulle cause apparente 209 d’une fin si subite, et qu’on eut découvert sur son corps des traces de coups, suite de la violence qu’on avait exercée sur lui, comme nous l’avons écrit dans sa Vie, le meurtre fut attribué à Fulvius, qui était l’ennemi déclaré de Scipion, et qui, ce jour-là même, l’avait insulté du haut de la tribune. Caïus lui-même ne fut pas à l’abri de tout soupçon. Un attentat si horrible, commis sur la personne du premier et du plus grand des Romains, ne fut point vengé : on ne fit même aucune recherche pour en découvrir les auteurs. Le peuple s’y opposa, et arrêta toute poursuite, de peur que les informations ne donnassent des preuves contre Caïus ; mais cette mort est antérieure à l’époque dont nous parlons (25).

Tandis que Caïus était en Afrique, occupé du rétablissement de Carthage, qu’il avait nommée Junonia, les dieux manifestèrent, dit-on, par plusieurs signes funestes, que cette entreprise n’était point à leur gré. La première enseigne se brisa, cédant à la violence d’un vent impétueux et à la résistance même que fit pour la retenir l’homme qui la portait. Un ouragan dispersa les entrailles des victimes posées sur l’autel, et les transporta hors de l’enceinte qui avait été tracée pour la nouvelle ville. Des loups vinrent arracher les bornes mêmes de l’enceinte, et les emportèrent au loin. Mais ces présages n’arrêtèrent point Caïus : il ne mit que soixante et dixj ours pour régler tout ce qui concernait l’établissement de la colonie ; après quoi il revint à Rome, car il avait appris que Fulvius était vivement pressé par Drusus, et que les affaires exigeaient sa présence. En effet, Lucius Opimius, homme attaché au parti oligarchique et puissant dans le Sénat, et qui, l’année précédente, avait échoué dans la poursuite du consulat par les menées de Caïus, grâce auxquelles Fannius avait emporté les 210 suffrages ; Opimius, dis-je, soutenu cette année par une faction nombreuse, ne pouvait manquer d’être élu consul ; et l'on ne doutait pas qu’une fois en charge, il ne renversât Caïus, dont la puissance commençait en quelque sorte à se faner, parce que le peuple, environné de gens qui ne s’étudiaient qu’à lui plaire et dont le Sénat approuvait toutes les propositions, n’avait plus rien à désirer en fait de lois comme celles de Caïus.

Caïus, à peine de retour à Rome, quitta sa maison du mont Palatin, et alla se loger au-dessous du Forum ; ce qui était plus populaire, parce que ce quartier n’était habité que par des citoyens pauvres et obscurs. Il proposa ensuite le reste de ses lois, résolu de les faire ratifier par les suffrages du peuple. Mais le Sénat, voyant qu’il se rassemblait autour de lui pour cet effet une foule considérable, persuada au consul Fannius de renvoyer tous ceux qui n’étaient pas naturels romains. Cet ordre, non moins étrange qu’inusité, qui défendait à tout allié et ami du peuple romain de se trouver dans la ville pendant un certain nombre de jours, ayant été publié à son de trompe, Caïus fit afficher une protestation contre la défense du consul, dans laquelle il promettait aux alliés protection et secours, s’ils voulaient rester dans Rome. Toutefois il n’en fit rien ; car, ayant vu un de ses amis et de ses hôtes traîné en prison par les licteurs du consul, il passa outre sans prendre sa défense, soit qu’il craignît de faire connaître, par une tentative inutile, l’affaiblissement de sa puissance, soit qu’il ne voulût pas, comme il le disait lui-même, donner à ses ennemis, qui ne demandaient autre chose, un prétexte de prendre les armes et d’en venir à des voies de fait.

Cependant il eut un différend avec ses collègues, et voici à quelle occasion. On devait donner au peuple le spectacle d’un combat de gladiateurs dans le Forum, et la plupart des magistrats avaient fait dresser des échafauds 211 tout à l’entour dans le dessein de les louer. Caïus leur ordonna de les enlever, afin que les citoyens eussent les places libres, et pussent voir le spectacle sans payer. Mais, comme personne n’obéissait à l’injonction, il attendit la nuit qui précéda les jeux, et alors, prenant avec lui tous les ouvriers dont il put disposer, il fit abattre les échafauds ; et le lendemain il montra au peuple la place vide, d’où l’on pouvait à l’aise voir les jeux. Cette action lui acquit, parmi le peuple, la réputation d’un homme de courage ; mais ses collègues en furent offensés, et le regardèrent comme un esprit audacieux et téméraire. On croit même que c’est là ce qui lui fit manquer un troisième tribunat, bien qu’il eût obtenu la pluralité des suffrages : on prétend que ses collègues en firent un rapport infidèle et faux ; toutefois le fait ne fut pas avéré dans le temps.

Caïus ne supporta point avec modération l’affront qu’il venait de recevoir ; et, comme ses ennemis riaient de son échec, il leur dit, avec une arrogance déplacée, que c’était de leur part un ris sardonien, faute de sentir quelles ténèbres ses actes politiques avaient répandues autour d’eux. Opimius fut nommé consul ; et bientôt après on abrogea plusieurs des lois de Caïus, et l’on fit des recherches sur l’établissement de la colonie de Carthage. On voulait irriter Caïus, afin que, par ses emportements, il donnât lieu à quelqu’un de le tuer. Il montra d’abord assez de patience ; mais, à la fin, aiguillonné par ses amis, surtout par Fulvius, il rassembla assez de monde pour faire tête au consul. Sa mère entra, dit-on, dans ce projet séditieux, et soudoya secrètement bon nombre d’étrangers, qu’elle envoya à Rome, déguisés en moissonneurs. Ce fait se trouve énoncé d’une manière obscure dans les lettres qu’elle écrivait à son fils. Toutefois d’autres assurent que ce fut contre le gré de Cornélie qu’il se rengagea dans cette lutte politique.

212 Le jour qu’Opimius devait casser les lois de Caïus, les deux partis allèrent de grand matin occuper le Capitole. Après que le consul eut fait son sacrifice, un de ses licteurs, nommé Quintus Antyllius, qui portait les entrailles des victimes, dit à Fulvius et à ses partisans : « Faites place aux gens de bien, méchants citoyens que vous êtes ! » Quelques-uns prétendent même qu’en disant ces mots, il tendit vers eux son bras nu, avec un geste malhonnête et insultant. A l’instant même Antyllius fut tué sur la place, à coups de poinçons, faits exprès pour cet usage. Ce meurtre jeta le trouble parmi le peuple ; mais il affecta les deux partis d’une manière bien différente. Caïus en eut un véritable chagrin, et reprocha avec aigreur à ceux qui l’environnaient d’avoir donné prise sur eux à leurs ennemis, qui, depuis longtemps, ne cherchaient qu’un prétexte. Opimius, de son côté, saisit avec empressement l’occasion qui se présentait : il en prit plus de confiance, et excita le peuple à se venger ; mais une pluie qui survint sépara les deux partis.

Le lendemain, à la pointe du jour, le consul assembla le Sénat ; et, comme on délibérait dans la salle, des gens disposés pour cet effet mirent sut un lit funèbre le corps d’Antyllius, et le portèrent à travers le Forum jusqu’au Sénat, en poussant de grands cris et des gémissements. Opimius n’ignorait nullement ce que c’était ; mais il feignit de n’en rien savoir, et affecta de l’étonnement. Les sénateurs sortirent donc pour prendre connaissance du fait ; et, voyant le lit posé au milieu de la place, plusieurs d’entre eux en parurent vivement affligés, comme d’un malheur qu’on ne pouvait trop déplorer. Mais cette hypocrisie raviva la haine du peuple contre les nobles. « Ils ont tué, disait-il, de leurs propres mains, dans le Capitole, Tibérius Gracchus, et fait jeter son corps dans le Tibre ; et Antyllius, un misérable licteur, qui peut-être n’a pas mérité la mort, mais qui du 213 moins n’y a que trop donné lieu par son imprudence, est exposé sur le Forum : le Sénat environne son lit funèbre et l’arrose de larmes ; il honore de sa présence le convoi d’un simple mercenaire ; et cela pour se ménager une occasion de faire périr le dernier des protecteurs du peuple. »

Le Sénat rentra en séance, et fit un décret par lequel il chargeait Opimius d’user de tout son pouvoir pour maintenir la sûreté publique et exterminer les tyrans. D’après ce décret, le consul ordonna aux sénateurs de prendre les armes, et aux chevaliers de venir le lendemain matin, amenant avec eux chacun deux domestiques armés. Fulvius, de son côté, se prépara à la défense, et rassembla autour de lui une foule considérable. Caïus, en s’en retournant du Forum, s’arrêta devant la statue de son père : il la considéra longtemps sans proférer une seule parole, puis il continua son chemin, versant des larmes et poussant de profonds soupirs. Le peuple, témoin de sa douleur, en fut vivement touché ; et, se reprochant mutuellement leur lâcheté d’abandonner, de trahir un tel homme, ils le suivirent, et passèrent la nuit devait sa maison, mais d’une tout autre manière que ceux qui veillaient à la garde de Fulvius. Ceux-ci ne firent que boire, pousser des cris de joie, et tenir des propos pleins d’une audace extrême ; Fulvius lui-même le premier s’était plongé dans l’ivresse, et se permettait des discours et des actions indignes de son âge et de son rang. Au contraire, ceux de Caïus gardaient un profond silence, comme dans une calamité publique ; ils songeaient aux suites que pouvaient avoir ces premières démarches, et se relevaient tour à tour pour prendre quelque repos.

Le lendemain, au point du jour, ce ne fut qu’à grand’-peine qu’on put réveiller Fulvius, tant l’ivresse l’avait plongé dans un sommeil profond : tous ses gens s’armè - 214 rent des dépouilles qui étaient dans sa maison, et qu’il avait conquises sur les Gaulois, vaincus par lui l'année de son consulat ; puis ils se mirent en marche avec de grands cris et de grandes menaces, pour aller s’emparer du mont Aventin. Caïus ne voulut point s’armer : il sortit en simple toge, comme il avait coutume d’aller au Forum, et sans autre précaution sinon qu’il portait un petit poignard. Comme il sortait, sa femme l’arrêta sur le seuil de la porte, et se jeta à ses genoux ; puis, le prenant d’une main, et tenant de l’autre son fils encore enfant : « Mon cher Caïus, lui dit-elle, ce n’est point pour aller à la tribune aux harangues proposer des décrets comme tribun et comme législateur, que tu me quittes aujourd’hui. Tu ne vas pas non plus à une guerre glorieuse, qui pourrait, il est vrai, me ravir mon époux, mais qui me laisserait du moins un deuil honorable. C’est aux meurtriers de Tibérius que tu vas te livrer ; et tu y vas sans armes, disposé à tout souffrir plutôt que de te porter toi-même à aucun acte de violence. Tu périras ; mais ta mort ne sera d’aucune utilité pour ta patrie. Déjà le parti des méchants triomphe ; déjà la violence et le fer décident de tout dans les tribunaux. Si ton frère eût été tué devant Numance, nous eussions, par une trêve, obtenu son corps pour lui rendre les honneurs de la sépulture. Et moi je serai peut-être réduite à aller sur les bords d’un fleuve ou d’une mer leur redemander ton cadavre enseveli depuis longtemps sous leurs eaux ; car, après le meurtre de Tibérius, quelle confiance peut-on avoir encore dans les lois ou dans les dieux eux-mêmes ? »

Comme Licinia exprimait ainsi ses plaintes, Caïus se dégagea doucement de ses bras, et s’éloigna en silence avec ses amis. Sa femme voulut le retenir par sa robe, et tomba sur le seuil de la porte : elle demeura longtemps étendue sans mouvement et sans voix. Ses esclaves vinrent enfin 215 la relever ; et, la voyant privée de sentiment, ils la portèrent chez son frère Crassus.

Quand Fulvius eut rassemblé tous ceux de son parti, il envoya au Forum, à la persuasion de Caïus, le plus jeune de ses fils, avec un caducée à la main. Le jeune homme était d’une grande beauté ; mais sa contenance modeste, la rougeur qui couvrait son front, et les pleurs qui baignaient son visage, le rendaient plus intéressant encore. Il fit au Sénat et au consul des propositions d’accommodement. La plupart des sénateurs les écoutaient assez volontiers ; mais Opimius, prenant la parole : « Ce n’est point, dit-il, par des hérauts que des citoyens coupables doivent traiter avec le Sénat. Il fout qu’ils descendent de leur montagne et viennent en personne subir leur jugement ; il faut qu’ils se livrent eux-mêmes à la discrétion du Sénat, afin de désarmer sa juste colère. » Puis il défendit au jeune homme de revenir, sinon pour accepter ces conditions. Caïus voulait, dit-on, aller au Sénat, pour l’amener à des sentiments pacifiques ; mais personne ne voulut y consentir, et Fulvius envoya derechef son fils faire aux sénateurs les mêmes propositions. Opimius, qui ne demandait qu’à combattre, fit sur-le-champ arrêter le jeune homme ; et, l’ayant remis sous bonne garde, il marcha contre Fulvius, avec une nombreuse infanterie et un corps d’archers crétois. Les archers tirèrent sur les partisans de Fulvius, et en blessèrent plusieurs ; puis, mettant le désordre parmi les autres, ils les obligèrent à prendre la fuite. Fulvius se jeta dans un bain public, alors abandonné, où il fut découvert bientôt après, et massacré avec l’aîné de ses deux fils.

Pour Caïus, personne ne le vit les armes à la main : vivement affligé de tout ce désordre, il s’était réfugié dans le temple de Diane, résolu de se donner lui-même la mort ; mais Pomponius et Licinius, les plus fidèles de ses amis, l’en empêchèrent : ils lui arrachèrent le poignard des 216  mains, et lui conseillèrent de prendre la fuite. Alors, dit-on, il se mit à genoux, et, tendant les mains vers la déesse, il la pria que le peuple romain, en punition de son ingratitude et de sa trahison, ne sortît jamais de servitude. Car la plupart des Romains avaient abandonné Caïus, dès l’instant que l’amnistie avait été publiée. Comme Caïus fuyait, quelques-uns de ses ennemis l’atteignirent près du pont de bois. Pomponius et Licinius le forcèrent à prendre les devants ; puis, faisant face à ceux qui les poursuivaient, ils tinrent ferme à la tête du pont, et combattirent avec tant de courage, que personne ne put passer, jusqu’à ce qu’ils eussent été tués sur la place. Caïus n’avait pour compagnon de sa fuite qu’un esclave nommé Philocratès : tout le monde l’encourageait, comme s’il se fût agi de disputer le prix des jeux ; mais personne ne le secourait, personne ne lui amenait un cheval, bien qu’il en demandât un avec instance ; car les ennemis le suivaient de très-près. Il les devança pourtant d’un moment, et put se jeter dans un bois consacré aux Furies (26), où il fut tué par son esclave Philocratès, qui se tua ensuite lui-même. Toutefois quelques-uns rapportent qu’ils furent arrêtés tous deux en vie, et que l’esclave serra si étroitement son maître dans ses bras, que nul ne put frapper Caïus qu’auparavant Philocratès n’eût succombé sous mille coups.

On dit qu’un homme, qu’on ne nomme pas, coupa la tête de Caïus, mais que, comme il la portait au consul, un des amis d’Opimius, nommé Septimuléius, la lui enleva, parce qu’avant le combat on avait fait publier à son de trompe que quiconque apporterait les têtes de Caïus et de Fulvius recevrait autant pesant d’or. Septimuléius apporta donc au consul le tête de Caïus au bout 217 d’une pique : on prit des balances, et on trouva qu’elle pesait dix-sept livres huit onces. Septimuléius avait ajouté la fraude au crime : il avait enlevé la cervelle, et coulé à la place du plomb fondu. Ceux qui apportèrent la tête de Fulvius ne reçurent aucune récompense, parce que c’étaient des gens de condition obscure. Les corps de Caïus et de Fulvius, et ceux de leurs partisans qui avaient été tués, au nombre de trois mille, furent jetés dans le Tibre, et leurs biens confisqués au profit du trésor public. On défendit à leurs veuves de porter le deuil ; et celle de Caïus, Licinia, fut même privée de sa dot. Les ennemis de Caïus traitèrent avec la dernière inhumanité le plus jeune des fils de Fulvius, quoiqu’il n’eût point pris les armes et ne se fût point mêlé parmi les combattants : il avait été arrêté avant le combat, quand il était venu vers le consul pour proposer un accommodement ; et on le fit périr après la bataille.

Toutefois une chose affligea le peuple bien plus que cela encore, bien plus que tous ces actes de cruauté, c’est le temple qu’Opimius bâtit à la Concorde. On eût dit, en effet, qu’il s’enorgueillissait de sa conduite, qu’il en faisait gloire, qu’il regardait, en quelque sorte, comme un sujet de triomphe le massacre de tant de citoyens. Aussi écrivit-on la nuit ce vers à côté de l’inscription du temple :

La Fureur élève ce temple à la Concorde.

Cet homme, le premier qui se fût arrogé, dans le consulat, une puissance dictatoriale ; cet homme qui avait fait mourir, sans aucune formalité de justice, trois mille citoyens, et, avec eux, Caïus Gracchus et Fulvius Flaceus, celui-ci personnage consulaire et qui avait été honoré du triomphe, l’autre qui l’emportait sur tous ceux de son âge par sa vertu et par sa gloire ; Opimius, dis-je, ne sut pas même garder ses mains pures de tout vol : en- 218 voyé en ambassade vers Jugurtha le Numide, il se laissa corrompre par l’argent du roi. Frappé, comme concussionnaire, par une sentence flétrissante, il vieillit dans l’ignominie, objet de la haine et du mépris du peuple.

Le peuple, au moment même du massacre, ne montra que faiblesse et consternation ; mais il ne tarda pas à faire connaître tout le regret que lui causait la mort des Gracques : il leur fit faire des statues qu’on dressa en public ; il consacra les lieux où ils avaient péri : on y allait offrir les prémices des fruits de chaque saison ; un grand nombre même y faisaient tous les jours des sacrifices, et s’y acquittaient de leurs devoirs religieux comme dans les temples.

Cornélie supporta, dit-on, son malheur avec beaucoup de constance et de grandeur d’âme ; et l’on rapporte qu’en parlant des édifices sacrés qu’on avait bâtis sur les lieux mêmes où ses enfants avaient été tués, elle ne dit que ces mots : « Ils ont les tombeaux qu’ils méritent. » Elle passa le reste de ses jours dans une maison de campagne près de Misène, sans rien changer à sa manière de vivre. Comme elle avait un grand nombre d’amis, et que sa table était ouverte aux étrangers, elle était toujours entourée d’une foule de Grecs et de gens de lettres ; les rois mêmes lui envoyaient et recevaient d’elle des présents. Tous ceux qui étaient admis chez elle prenaient un singulier plaisir à lui entendre raconter la vie et les actions de Scipion l’Africain, son père ; mais ils étaient ravis d’admiration lorsque, sans témoigner aucun regret, sans verser une seule larme, et comme si elle eût parlé de quelques personnages anciens, elle rappelait tout ce que ses fils avaient fait, tout ce qu’ils avaient souffert. Plusieurs de ceux qui l’entendaient croyaient ou que la vieillesse lui avait affaibli l’esprit, ou que l’excès de ses maux lui en avait ôté le sentiment ; mais c’était plutôt eux*mêmes qui manquaient de sens, d’ignorer combien 219 un heureux naturel et une bonne éducation donnent de ressource à l’homme pour surmonter la douleur, et que, si dans la prospérité la fortune triomphe souvent de la vertu, elle ne peut, dans l’adversité, lui ôter le courage de supporter les malheurs.

 

ΑΓΙΔΟΣ-ΚΛΕΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΓΡΑΚΧΩΝ ΣΥΓΚΡΙΣΙΣ

 

 

41 (1). Ἡμῖν δὲ καὶ ταύτης πέρας ἐχούσης τῆς διηγήσεως ὑπολείπεται λαβεῖν ἐκ παραλλήλου τῶν βίων τὴν ἀποθεώρησιν. Τοὺς μὲν οὖν Γράγχους οὐδ' οἱ πάνυ τἆλλα κακῶς λέγοντες καὶ μισοῦντες ἐτόλμησαν εἰπεῖν, ὡς οὐκ εὐφυέστατοι πρὸς ἀρετὴν ἐγένοντο Ῥωμαίων ἁπάντων καὶ τροφῆς τε καὶ παιδεύσεως ἐκπρεποῦς ἔτυχον· ἡ δ' Ἄγιδος καὶ Κλεομένους φύσις ἐρρωμενεστέρα φαίνεται τῆς ἐκείνων γενομένη, παρ' ὅσον οὔτε παιδείας μεταλαβόντες ὀρθῆς, ἔθεσί τε καὶ διαίταις ἐντραφέντες, ὑφ' ὧν οἱ πρεσβύτεροι πάλαι διεφθόρεισαν, αὑτοὺς ἡγεμόνας εὐτελείας καὶ σωφροσύνης παρέσχον. Ἔτι δ' οἱ μέν, ὅτε λαμπρότατον εἶχεν ἡ Ῥώμη καὶ μέγιστον ἀξίωμα, [καὶ] καλῶν ἔργων ζῆλον ὥσπερ διαδοχὴν ἀρετῆς [5] πατρῴας καὶ προγονικῆς ᾐσχύνθησαν ἐγκαταλιπεῖν· οἱ δὲ καὶ πατέρων τἀναντία προῃρημένων γεγονότες, καὶ τὴν πατρίδα μοχθηρὰ πράττουσαν καὶ νοσοῦσαν παραλαβόντες, οὐδέν τι διὰ ταῦτα τὴν πρὸς τὸ καλὸν ἀπήμβλυναν  ὁρμήν. Καὶ μὴν τῆς γε Γράγχων ἀφιλοχρηματίας καὶ πρὸς ἀργύριον ἐγκρατείας μέγιστόν ἐστιν. Ὅτι λημμάτων ἀδίκων καθαροὺς ἐν ἀρχαῖς καὶ πολιτείαις διεφύλαξαν ἑαυτούς· Ἆγις δὲ κἂν διηγανάκτησεν ἐπὶ τῷ μηδὲν ἀλλότριον λαβεῖν ἐπαινούμενος, ὃς τὴν οὐσίαν τὴν ἑαυτοῦ τοῖς πολίταις ἐπέδωκεν, ἄνευ τῶν ἄλλων κτημάτων ἑξακόσια τάλαντα νομίσματος ἔχουσαν. Πηλίκον οὖν ἐνόμιζε κακὸν εἶναι τὸ κερδαίνειν ἀδίκως ὁ καὶ δικαίως πλέον ἔχειν ἑτέρου πλεονεξίαν ἡγούμενος;

42 (2). Ἥ γε μὴν ἐπιβολὴ καὶ τόλμα τῶν καινοτομουμένων πολὺ τῷ μεγέθει παρήλλαττεν. Ἐπολιτεύοντο γὰρ οἱ μὲν ὁδῶν κατασκευὰς καὶ πόλεων κτίσεις, καὶ τὸ πάντων νεανικώτατον ἦν Τιβερίῳ μὲν ἀναδάσασθαι δημοσίους ἀγρούς, Γαΐῳ δὲ μεῖξαι τὰ δικαστήρια, προσεμβαλόντι τῶν ἱππικῶν τριακοσίους· ὁ δ' Ἄγιδος καὶ Κλεομένους νεωτερισμός, τὸ μικρὰ καὶ κατὰ μέρος τῶν ἡμαρτημένων ἰᾶσθαι καὶ ἀποκόπτειν ὕδραν τινὰ τέμνοντος, ὥς φησιν ὁ Πλάτων, ἡγησαμένων εἶναι, τὴν ἅμα πάντ' ἀπαλλάξαι κακὰ καὶ κατασκευάσαι δυναμένην μεταβολὴν ἐπῆγε τοῖς πράγμασιν· ἀληθέστερον δ' ἴσως εἰπεῖν ἐστιν, ὅτι τὴν πάντ' ἀπεργασαμένην κακὰ μεταβολὴν ἐξήλαυνεν, ἐπανάγων καὶ καθιστὰς εἰς τὸ οἰκεῖον σχῆμα τὴν πόλιν.

πεὶ καὶ τοῦτ' ἄν τις εἴποι, τῇ μὲν Γράγχων πολιτείᾳ τοὺς μεγίστους ἐνίστασθαι Ῥωμαίων, οἷς δ' Ἆγις ἐνεχείρησε, Κλεομένης δὲ τὸ ἔργον ἐπέθηκε, τῶν παραδειγμάτων τὸ κάλλιστον ὑπέκειτο καὶ μεγαλοπρεπέστατον, αἱ πάτριοι ῥῆτραι περὶ σωφροσύνης καὶ ἰσότητος, ὧν τούτοις μὲν ὁ Λυκοῦργος, ἐκείνῳ δ' ὁ Πύ[5]θιος βεβαιωτής. Ὃ δὲ μέγιστον, ὅτι τοῖς μὲν ἐκείνων πολιτεύμασιν εἰς οὐδὲν ἡ Ῥώμη μεῖζον ἐπέδωκε τῶν ὑπαρχόντων, ἐκ δ' ὧν ὁ Κλεομένης ἔπραξεν, ὀλίγου χρόνου τὴν Σπάρτην τῆς Πελοποννήσου κρατοῦσαν ἡ Ἑλλὰς ἐπεῖδε καὶ τοῖς τότε μέγιστον δυναμένοις διαγωνιζομένην ἀγῶνα τὸν περὶ τῆς ἡγεμονίας, οὗ τέλος ἦν ἀπαλλαγεῖσαν Ἰλλυρικῶν ὅπλων καὶ Γαλατικῶν τὴν Ἑλλάδα κοσμεῖσθαι πάλιν ὑφ' Ἡρακλείδαις.

43 Οἶμαι δὲ καὶ τὰς τελευτὰς τῶν ἀνδρῶν ἐμφαίνειν τινὰ τῆς ἀρετῆς διαφοράν. Ἐκεῖνοι μὲν γὰρ μαχόμενοι πρὸς τοὺς πολίτας, εἶτα φεύγοντες ἐτελεύτησαν· τούτων δ' Ἆγις μὲν ὑπὲρ τοῦ μηδένα κτεῖναι τῶν πολιτῶν ὀλίγου δεῖν ἑκὼν ἀπέθανε, Κλεομένης δὲ προπηλακισθεὶς καὶ ἀδικηθεὶς ὥρμησε μὲν ἀμύνασθαι, τοῦ δὲ καιροῦ μὴ παρασχόντος αὑτὸν εὐτόλμως ἀνεῖλε. Πάλιν δὲ τἀναντία σκοποῦσιν, Ἆγις μὲν οὐδὲν ἀπεδείξατο στρατηγίας ἔργον, ἀλλὰ προανῃρέθη, ταῖς δὲ Κλεομένους νίκαις πολλαῖς καὶ καλαῖς γενομέναις παραβαλεῖν ἔστι Τιβερίου τὴν ἐν Καρχηδόνι τοῦ τείχους κατάληψιν, οὐ μικρὸν ἔργον, καὶ τὰς ἐν Νομαντίᾳ σπονδάς, αἷς δισμυρίους Ῥωμαίων στρατιώτας οὐκ ἔχοντας ἄλλην ἐλπίδα σωτηρίας περιεποίησε· καὶ Γάιος δὲ πολλὴν μὲν αὐτόθι, πολλὴν δ' ἐν Σαρδόνι στρατευόμενος ἀνδραγαθίαν <ἀν>έφηνεν, ὥστε τοῖς πρώτοις <ἂν> ἐναμίλλους Ῥωμαίων γενέσθαι στρατηγοῖς, εἰ μὴ προανῃρέθησαν.

44 (4). Τῆς δὲ πολιτείας ὁ μὲν Ἆγις ἔοικεν ἅψασθαι μαλακώτερον, ἐκκρουσθεὶς ὑπ' Ἀγησιλάου καὶ ψευσάμενος τὸν ἀναδασμὸν τοῖς πολίταις, καὶ ὅλως ἐλλιπὴς καὶ ἀτελὴς ὧν προείλετο καὶ κατήγγειλεν ὑπ' ἀτολμίας διὰ τὴν [2] ἡλικίαν γενόμενος· ὁ δὲ Κλεομένης τοὐναντίον θρασύτερον καὶ βιαιότερον ἐπὶ τὴν μεταβολὴν ἦλθε τῆς πολιτείας, ἀποκτείνας τοὺς ἐφόρους παρανόμως, οὓς καὶ προσαγαγέσθαι τοῖς ὅπλοις κρατοῦντα καὶ μεταστῆσαι ῥᾴδιον ἦν, ὥσπερ οὐκ ὀλίγους ἄλλους μετέστησεν ἐκ τῆς πόλεως. Τὸ γὰρ ἄνευ τῆς ἐσχάτης ἀνάγκης ἐπιφέρειν σίδηρον οὔτ' ἰατρικὸν οὔτε πολιτικόν, ἀλλ' ἀτεχνίας μὲν ἀμφότερα, τούτῳ δὲ καὶ τὸ ἀδικεῖν μετ' ὠμότητος πρόσεστι. Τῶν δὲ Γράγχων οὐδέτερος μὲν ἤρξατο σφαγῆς ἐμφυλίου, Γάιος δὲ λέγεται μηδὲ βαλλόμενος ὁρμῆσαι πρὸς ἄμυναν, ἀλλὰ λαμπρότατος ὢν ἐν τοῖς πολεμικοῖς ἀργότατος ἐν τῇ στάσει γενέσθαι. Καὶ γὰρ προῆλθεν ἄνοπλος, καὶ μαχομένων ἀνεχώρησε, καὶ ὅλως πλείονα τοῦ μή τι δρᾶσαι πρόνοιαν ἢ τοῦ μὴ παθεῖν ἔχων ἑωρᾶτο. Διὸ καὶ τὴν φυγὴν αὐτῶν οὐκ ἀτολμίας σημεῖον, ἀλλ' εὐλαβείας ποιητέον· ἔδει γὰρ ὑπεῖξαι τοῖς ἐπιφερομένοις, ἢ μένοντας ὑπὲρ τοῦ μὴ παθεῖν τῷ δρᾶν ἀμύνασθαι.

45 (1). Τῶν τοίνυν ἐγκλημάτων τῶν κατὰ Τιβερίου μέγιστόν ἐστιν, ὅτι τὸν συνάρχοντα τῆς δημαρχίας ἐξέβαλε καὶ δευτέραν αὐτὸς αὑτῷ δημαρχίαν μετῄει· Γαΐῳ δὲ τὸν Ἀντυλλίου φόνον οὐ δικαίως οὐδ' ἀληθῶς προσετρίβοντο· διεφθάρη γὰρ ἄκοντος αὐτοῦ καὶ ἀγανακτοῦντος. Κλεομένης δ', ἵνα τὰς σφαγὰς τῶν ἐφόρων ἐάσωμεν, ἠλευθέρωσε μὲν ἅπαντας τοὺς οἰκέτας, ἐβασίλευσε δὲ τῷ μὲν ἔργῳ μόνος, τῷ δ' ὀνόματι δεύτερος, Εὐκλείδαν τὸν ἀδελφὸν ἐκ μιᾶς οἰκίας αὑτῷ προσελόμενος, Ἀρχίδαμον δ', ᾧ προσῆκον ἦν ἀπὸ τῆς ἑτέρας οἰκίας ὄντι συμβασιλεύειν, ἔπεισε μὲν ἐκ Μεσσήνης κατελθεῖν, ἀποθανόντος δὲ τὸν φόνον οὐκ ἐπεξελθών, ἐβεβαίωσε τὴν αἰτίαν καθ' αὑτοῦ τῆς ἀναιρέσεως. Καίτοι Λυκοῦργος, ὃν προσεποιεῖτο μιμεῖσθαι, τὴν μὲν βασιλείαν ἑκὼν ἀπέδωκε τῷ παιδὶ τοῦ ἀδελφοῦ Χαρίλλῳ, φοβούμενος δὲ μή, κἂν ἄλλως ἀποθάνῃ τὸ μειράκιον, αἰτία τις ἐπ' αὐτὸν ἔλθῃ, πολὺν χρόνον ἔξω πλανηθεὶς οὐ πρότερον ἐπανῆλθεν, ἢ παῖδα τῷ Χαρίλλῳ γενέσθαι διάδοχον τῆς ἀρχῆς. Ἀλλὰ Λυκούργῳ μὲν οὐδ' ἄλλος τις Ἑλλήνων παραβλητὸς οὐδείς· ὅτι δὲ τοῖς Κλεομένους πολιτεύμασι καινοτομίαι καὶ παρανομίαι μείζονες ἔνεισι, δεδήλωται.

Καὶ μὴν οἵ γε τὸν τρόπον αὐτῶν ψέγοντες, τούτοις μὲν ἐξ ἀρχῆς τυραννικὸν καὶ πολεμοποιὸν αἰτιῶνται γενέσθαι, τῇ δ' ἐκείνων φύσει φιλοτιμίας ἀμετρίαν, ἄλλο δ' οὐδέν, οἱ φθονοῦντες ἐπικαλεῖν εἶχον, ἐκριπισθέντας δὲ τῷ πρὸς τοὺς ἐνισταμένους ἀγῶνι καὶ θυμῷ παρὰ τὴν αὑτῶν φύσιν, ὥσπερ πνοαῖς ἐφεῖναι περὶ τὰ ἔσχατα τὴν πολιτείαν ὡμολόγουν. Ἐπεὶ τῆς γε πρώτης ὑποθέσεως τί κάλλιον ἢ δικαιότερον ἦν, εἰ μὴ κατὰ βίαν καὶ δυναστείαν ἐπιχειρήσαντες ἐξῶσαι τὸν νόμον οἱ πλούσιοι περιέστησαν ἀμφοτέροις ἀγῶνας, τῷ μὲν φοβουμένῳ περὶ αὑτοῦ, τῷ δ' ἐκδικοῦντι τὸν ἀδελφόν, ἄνευ δίκης καὶ δόγματος οὐδ' ὑπ' ἄρχοντος ἀναιρεθέντα;

Συνορᾷς μὲν οὖν καὶ αὐτὸς ἐκ τῶν εἰρημένων τὴν διαφοράν· εἰ δὲ δεῖ καὶ καθ' ἕκαστον ἀποφήνασθαι, Τιβέριον μὲν ἀρετῇ πεπρωτευκέναι τίθημι πάντων, ἐλάχιστα δ' ἡμαρτηκέναι τὸ μειράκιον Ἆγιν, πράξει δὲ καὶ τόλμῃ Γάιον οὐκ ὀλίγῳ Κλεομένους ὕστερον γεγονέναι.

 

220 COMPARAISON D’AGIS ET CLÉOMÈNE

ET

DE TIBÉRIUS ET CAÏUS GRACCHUS.

 

Nous avons terminé le récit que nous avions entrepris : il nous reste maintenant à considérer parallèlement les vies de ces quatre personnages. Les plus grands ennemis des Gracques, ceux-là même qui en ont le plus mal parlé, n’ont jamais osé nier qu’ils n’eussent été, de tous les Romains de leur temps, les plus heureusement nés pour la vertu. et que l’excellente éducation qu’ils avaient reçue n’eût encore ajouté à ces dispositions naturelles. Mais Agis et Cléomène semblent avoir eu une nature plus forte que les Gracques ; car, privés d’une éducation vertueuse, et élevés dans des mœurs et dans une discipline qui avaient corrompu leurs prédécesseurs, ils n’eurent néanmoins d’autres guides et d’autres maîtres qu’eux-mêmes dans la pratique de la sagesse et de la tempérance. D’ailleurs, les Gracques ayant vécu dans un temps où Rome avait atteint le plus haut degré de grandeur et de dignité, et où une noble émulation pour le bien enflammait tous les esprits, ils auraient eu honte d’abandonner cette succession de vertu paternelle qui leur était transmise par leurs ancêtres ; au lieu qu’Agis et Cléomène, dont les pères avaient suivi des principes tout différents, ayant trouvé leur patrie malade et corrompue, n’en furent pas moins ardents à embrasser la vertu. Le 221 plus grand éloge qu’on peut donner au désintéressement des Gracques, c’est que, dans l’exercice de leurs charges et durant leur administration politique, ils eurent toujours les mains pures, et ne se souillèrent par aucun gain injuste ; mais Agis se fût indigné si quelqu’un l’eût loué de n’avoir rien pris du bien d’autrui, lui qui fit don du sien propre à ses concitoyens, et qui, outre les possessions considérables qu’il leur abandonna, mit en commun six cents talents (27) d’argent monnayé. On peut juger par là quel crime aurait vu dans tout gain illicite celui qui regardait comme avarice de posséder, même légitimement, plus de bien que ses concitoyens.

Il y eut entre ces deux Grecs et ces deux Romains une grande différence quant à la grandeur et à l’audace dans les innovations que les uns et les autres mirent en avant. Les Gracques se bornèrent presque uniquement à faire construire des grands chemins, et à repeupler des villes : le trait le plus hardi de Tibérius fut le partage des terres ; celui de Caïus, le mélange dans les tribunaux des chevaliers avec les sénateurs. Au lieu qu’Agis et Cléomène, persuadés qu’entreprendre en détail de petites réformes, c’était vouloir, suivant la pensée de Platon (28), couper les têtes de l’hydre, introduisirent un changement capable de remédier à tous les maux publics ; ou, pour parler plus véritablement, ils proscrivirent les innovations que leurs prédécesseurs avaient faites, et qui étaient devenues la source de tous les maux, et rétablirent dans Sparte l’ancienne forme de gouvernement, la seule qui lui fût séante.

On peut ajouter de plus que l’administration des Gracques trouva des contradicteurs parmi les principaux personnages de Rome, tandis que la réforme commencée 222 par Agis et achevée par Ciéomène était fondée sur l’autorité la plus honnête et la plus respectable : ils s’étaient proposé pour modèle les anciennes lois de leurs pères sur la tempérance et l’égalité, les unes établies par Lycurgue, et les autres données par le dieu de Pytho lui-même. Une différence plus grande encore, c’est que les changements introduits par les Gracques n’ajoutèrent en rien à la puissance de Rome : au contraire, ceux de Ciéomène firent voir à la Grèce Sparte devenue en peu de temps maîtresse du Péloponnèse, et combattant, contre les peuples les plus puissants, pour l’empire de la Grèce ; et cela dans le but unique de délivrer les Grecs des armes des Illyriens et des Gaulois, et de les remettre sous le sage gouvernement des descendants d’Hercule.

Il me semble aussi que la différence de leur mort prouve qu’il y avait de la différence dans leur vertu. Car les Gracques, après avoir combattu contre leurs propres concitoyens, prirent la fuite et périrent misérablement (29) ; tandis que, des deux Spartiates, Agis, pour ne faire mourir aucun de ses concitoyens, se sacrifia lui-même par une mort en quelque sorte volontaire ; Ciéomène, poussé à bout par les injustices et les outrages qu’il lui fallait essuyer, voulut enfin s’en venger ; mais, les circonstances n’ayant pas secondé son courage, il se tua lui-même généreusement. Que si on les considère les uns et les autres sous un autre rapport, on trouvera qu’Agis, prévenu par la mort, n’eut jamais l’occasion de signaler son courage ; et qu’aux victoires aussi nombreuses que brillantes de Cléomène, on peut opposer l’action glorieuse de Tibérius, lorsqu’au siège de Carthage il monta le premier sur la brèche, et le traité qu’il fit devant Numance, lequel sauva la vie à vingt mille Romains, qui n’avaient nul espoir de salut. Pour Caïus, il donna, et dans cette 223 guerre de Numance et en Sardaigne, des preuves éclatantes de valeur ; et il est certain que, si ces deux frères n’eussent pas péri si jeunes, ils auraient égalé les plus grands des généraux romains.

Quant à la conduite politique, il semble qu’Agis y montra trop de mollesse : il se laissa duper par Agésilas, et frustra ses concitoyens du partage des terres qu’il leur avait promis ; en somme, sa timidité, suite ordinaire de la jeunesse, lui fit laisser imparfaits les changements qu’il avait projetés, et qui excitaient l’attente publique. Cléomène, au contraire, mit dans l’exécution de son projet trop de violence et d’audace : il fit égorger contre toute justice les éphores, quand il pouvait, par la force dont il disposait, les attirer à son parti, ou les chasser de la ville, comme tant d’autres citoyens en avaient déjà été bannis. Car il n’est ni d’un habile médecin ni d’un sage politique, de recourir au fer sans une extrême nécessité : c’est dans l’un et dans l’autre une preuve d’ignorance ; et, dans l’homme d’État, il s’y joint de plus l’injustice avec la cruauté. Mais ni l’un ni l’autre des deux Gracques ne commença le premier à verser le sang de ses concitoyens ; et l’on rapporte que Caïus, assailli d’une grêle de traits, ne songea pas même à se défendre, et qu’autant il était vaillant dans les combats, autant il se montra calme dans la sédition. En effet, il sortit de chez lui sans armes ; il se retira à l’écart lorsqu’il vit le combat s’engager ; et toujours il prit bien plus garde de ne point faire de mal que de n’en point souffrir lui-même. Aussi n’est-ce point à lâcheté, mais bien à précaution, qu’on doit imputer la fuite des Gracques ; car il fallait nécessairement ou qu’ils cédassent par la fuite à ceux qui les poursuivaient, ou, s’ils les attendaient, qu’ils se missent en défense, afin de repousser leurs attaques.

Le plus grand reproche qu’on puisse faire à Tibérius, c’est d’avoir déposé du tribunat un de ses collègues, et 224 d’avoir brigué pour lui-même un second tribunat (30). Quant à Caïus, c’est faussement et à tort qu’on lui impute la mort d’Antyllius : Antyllius fut tué contre son gré, et à son grand regret. Au lieu que Cléomène, sans parier du meurtre des éphores, affranchit tous les esclaves, et régna réellement seul ; car ce ne fut que pour la forme qu’il se donna pour collègue son frère Euclidas, qui était de la même maison que lui. Il rappela de Messène Archidamus, à qui le trône appartenait, comme étant de l’autre maison royale ; mais Archidamus fut tué en arrivant à Lacédémone ; et l’indifférence que Cléomène mit à venger sa mort confirma le soupçon qu’on avait que c’était lui-même qui l’avait fait tuer. Bien différent en cela de Lycurgue, qu’il semblait vouloir imiter ; car Lycurgue rendit volontairement à Charilaüs, fils de son frère, la royauté qui lui avait été confiée ; et, dans la crainte où il était que, si l’enfant venait à mourir, on ne l’accusât d’y avoir contribué, il se bannit lui-même de sa patrie, et n’y revint que lorsque Charilaüs eut un fils pour lui succéder. Mais où trouver dans la Grèce un seul homme comparable à Lycurgue ? Nous avons donc fait voir, dans la conduite politique de Cléomène, de grandes innovations, et des transgressions formelles des lois.

Du reste, ceux qui blâment les caractères des uns et des autres accusent Cléomène (31) d’avoir montré, dès les commencements, un esprit tyrannique et passionné pour la guerre, et reprochent aux Gracques une ambition démesurée ; mais c’est la seule imputation dont aient pu jamais les charger leurs envieux ; et l’on convient qu’ils ne se laissèrent aller, dans leur administration, à de fâ- 225 cheux excès, qu’emportés hors de leur naturel par la chaleur de la lutte qu’ils soutenaient contre leurs adversaires, et par la colère que leur inspirait, la résistance : ils furent maîtrisés, pour ainsi dire, par le vent de leurs passions. Quoi de plus beau, en effet, quoi de plus juste que leur premier plan, si les riches n’eussent mis en œuvre tout ce qu’ils avaient de force et de puissance, pour faire rejeter la loi, réduisant ainsi tous les deux à combattre, Tibérius pour défendre sa vie, et Caïus pour venger la mort d’un frère qu’on avait fait périr sans qu’il y eût eu contre lui ni jugement, ni décret, ni même aucun ordre émané d’un magistrat !

Tu vois maintenant toi-même (32), par ce qui vient d’être dit, les différences qui distinguent ces quatre personnages. Que s’il faut les caractériser chacun en particulier, je puis dire que Tibérius l’emporte sur les trois autres par sa vertu ; qu’Agis, tout jeune qu’il fût, est celui qui a fait le moins de fautes ; et que Caïus fut très-inférieur à Cléomène par l’activité et l’audace.

(1) Castor et Pollux.

(2)  Plus de onze cents francs de notre monnaie.

(3) Tibérius avait alors vingt ans.

(4) Gendre de Lélius : il avait composé une Histoire et des Annales.

(5) Ce fut plusieurs années après sa campagne sous Scipion : il avait alors vingt-six ans.

(6) Il s’agit là du fait des Fourches Caudines.

(7) C'est Mancinus lui-même qui avait proposé la loi ; mais les Numantins lui rendirent la liberté.

(8) Le plèthre était une mesure d’un peu plus de trente mètres de côté.

(9) Ce mot vient de dolus, ruse, tromperie. Le dolon était un bâton creux, «ans lequel était une lame de poignard. C’est.une des armes que Virgile, dans l’Enéide, donne aux soldats d’Aventinus :

Pila manu, sœvosque gerunt in bella dolones.

(10) Environ un franc trente cinq centimes de notre monnaie.

(11) Ou plutôt Philométor. C’est Attalus III, fils d’Euméne II et de Stratonice, et dernier roi île Pergame.

(12) Mucius Scévola ; Calpurnius Pison, son collègue, était en Sicile

(13) Aristonicus était un frère bâtard d’Attalus.

(14) Il y a dans le texte Τίτος, Titus, ce qui est certainement une faute de copiste. On propose de lire τρίτον, un troisième, car il a été dit qu’il y avait trois commissaires ; ou même τίνα, un individu quelconque. Mais un manuscrit donne ἕτερον : c’est la leçon que  j'ai suivie

(15) Je lis ἀδόξως, au lieu de ἄλλως d’après une leçon mentionnée par Henri Estienne, et confirmée par plusieurs manuscrits.

(16Odyssée, I, 47.

(17)  Cette Vie n’existe plus.

(18) Lucius Aurelius Orestès. C’était six ans après la mort de Tibérius : Caïus avait alors vingt-sept ou vingt-huit ans.

(19) Aulu-Gelle nous a conservé plusieurs passages du discours apologétique de Caïus.

(20) Dans Aulu-Gelle il dit deux ans, ce qui semble plus vraisemblable. Du reste, un manuscrit de Plutarque donne διετίαν.

(21) Ville du Latium qui s’était révoltée, et qui fut prise et rasée par le consul Opimius.

(22) Un peu moins d’une demi-lieue. Trois milles faisaient à peu près vingt stades ou une lieue.

(23) A cette époque on ne se servait point encore d’étriers.

(24)  Allusion aux luttes des concours dramatiques, où l’on couronnait le poète dont la pièce ou les pièces emportaient le plus d’applaudissements.

(25)   C’était quatre ou cinq ans auparavant.

(26) C’est le bois que les Latins appelaient lucus Furinœ : il était à peu de distance du pont de bois, ou pont Sublicius.

(27) Environ trois millions six cent mille francs.

(28) Au livre quatrième de la République,

(29)  Cette assertion n’est pas exacte pour les deux frères.

(30)  Il y a dans le texte αὐρὸς τῷ Γαίῳ, ce qui donne un sens absurde. Je suis la correction qui a été admise par tous les critiques, qui consiste à lire αὐτῷ et à supprimer τῷ Γαΐ.

(31) Il y a seulement dans le texte τούτον, celui-là ; mais le reste de ce membre de phrase indique bien qu’il s’agit de Cléomène.

(32) Plutarque parle ici à Sossius Sénécion.