Plutarque, traduit par Alexis Pierron

PLUTARQUE

LES VIES DES HOMMES ILLUSTRES.

TOME QUATRIÈME : VIE D’AGIS ET CLÉOMÈNE - ΑΓΙΣ ΚΑΙ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ

Traduction française : ALEXIS PIERRON

autres traductions : Ricard

Comparaison Démosthène Cicéron   Les Gracques

 

 

PLUTARQUE

 

IV

--------------------------------------------


Paris. — Imprimerie de Gustave GRATIOT, 30, rue Mazarine.

VIES

DES

 

HOMMES ILLUSTRESDE PLUTARQUE

 


TRADUCTION NOUVELLE

PAR ALEXIS PIERRON

PRÉCÉDÉE D’UNE NOTICE SUR PLUTARQUE PAR LE TRADUCTEUR

IVPARIS

CHARPENTIER, LIBRAIRE-ÉDITEUR,

19, Rue de Lille

 

----

1853
 


AGIS ET CLÉOMÈNE


 ΑΓΙΣ ΚΑΙ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ

 

précédent

 

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ

 

 

(22) 1. Ἀποθανόντος δ' αὐτοῦ, τὸν μὲν ἀδελφὸν Ἀρχίδαμον οὐκ ἔφθη συλλαβεῖν ὁ Λεωνίδας εὐθὺς ἐκφυγόντα, τὴν δὲ γυναῖκα παιδίον ἔχουσαν νεογνὸν ἐκ τῆς οἰκίας ἀπαγαγὼν βίᾳ Κλεομένει τῷ υἱῷ συνῴκισεν, οὐ πάνυ γάμων ὥραν ἔχοντι, τὴν δ' ἄνθρωπον ἄλλῳ δοθῆναι μὴ βουλόμενος. Ἦν γὰρ οὐσίας τε μεγάλης ἐπίκληρος ἡ Ἀγιᾶτις Γυλίππου τοῦ πατρός, ὥρᾳ τε καὶ κάλλει πολὺ τῶν Ἑλληνίδων διαφέρουσα καὶ τὸν τρόπον ἐπιεικής.  διὸ πολλὰ μὲν ἐποίησεν ὥς φασι μὴ βιασθῆναι δεομένη, συνελθοῦσα δ' εἰς ταὐτὸ τῷ Κλεομένει, τὸν μὲν Λεωνίδαν ἐμίσει, περὶ δ' αὐτὸν τὸν νεανίσκον ἦν ἀγαθὴ γυνὴ καὶ φιλόστοργος, ἐρωτικῶς ἅμα τῷ λαβεῖν πρὸς αὐτὴν διατεθέντα καί τινα τρόπον συμπαθοῦντα τῇ πρὸς τὸν Ἆγιν εὐνοίᾳ καὶ μνήμῃ τῆς γυναικός, ὥστε καὶ πυνθάνεσθαι πολλάκις περὶ τῶν γεγονότων καὶ προσέχειν ἐπιμελῶς διηγουμένης ἐκείνης ἣν ὁ Ἆγις ἔσχε διάνοιαν καὶ προαίρεσιν.

 Ἦν δὲ καὶ φιλότιμος μὲν καὶ μεγαλόφρων ὁ Κλεομένης καὶ πρὸς ἐγκράτειαν καὶ ἀφέλειαν οὐχ ἧττον τοῦ Ἄγιδος εὖ πεφυκώς, τὸ δ' εὐλαβὲς ἄγαν ἐκεῖνο καὶ πρᾶον οὐκ εἶχεν, ἀλλὰ κέντρον τι θυμοῦ τῇ φύσει προσέκειτο καὶ μετὰ σφοδρότητος ὁρμὴ πρὸς τὸ φαινόμενον ἀεὶ καλόν.  ἐφαίνετο δὲ κάλλιστον μὲν αὐτῷ κρατεῖν ἑκόντων, καλὸν δὲ καὶ μὴ πειθομένων περιεῖναι, πρὸς τὸ βέλτιον ἐκβιαζόμενον. (23) 2. Οὐκ ἤρεσκε μὲν οὖν αὐτῷ τὰ κατὰ τὴν πόλιν, ἀπραγμοσύνῃ καὶ ἡδονῇ κατακεκηλημένων τῶν πολιτῶν, καὶ τοῦ βασιλέως πάντα τὰ πράγματα χαίρειν ἐῶντος, εἰ μηδεὶς αὐτὸν ἐνοχλοίη σχολάζειν ἐν ἀφθόνοις καὶ τρυφᾶν βουλόμενον, ἀμελουμένων δὲ τῶν κοινῶν, κατ' ἰδίαν ἑκάστου πρὸς αὑτὸν ἕλκοντος τὸ κερδαλέον· ἀσκήσεως δὲ καὶ σωφροσύνης νέων καὶ καρτερίας καὶ ἰσότητος οὐδ' ἀσφαλὲς ἦν, <διὰ> τοῦτο τῶν περὶ Ἆγιν ἀπολωλότων,  μνημονεύειν.

Λέγεται δὲ καὶ λόγων φιλοσόφων τὸν Κλεομένη μετασχεῖν ἔτι μειράκιον ὄντα, Σφαίρου τοῦ Βορυσθενίτου παραβάλλοντος εἰς τὴν Λακεδαίμονα καὶ περὶ τοὺς νέους καὶ τοὺς ἐφήβους οὐκ  ἀμελῶς διατρίβοντος. Ὁ δὲ Σφαῖρος ἐν τοῖς πρώτοις ἐγεγόνει τῶν Ζήνωνος τοῦ Κιτιέως μαθητῶν, καὶ τοῦ Κλεομένους ἔοικεν ἀγαπῆσαί τε τῆς φύσεως τὸ ἀνδρῶδες καὶ προσεκκαῦσαι τὴν φιλοτιμίαν. Λεωνίδαν μὲν γὰρ τὸν παλαιὸν λέγουσιν ἐπερωτηθέντα, ποῖός τις αὐτῷ φαίνεται ποιητὴς γεγονέναι Τυρταῖος, εἰπεῖν· "ἀγαθὸς  νέων ψυχὰς κακκανῆν." ἐμπιπλάμενοι γὰρ ὑπὸ τῶν ποιημάτων ἐνθουσιασμοῦ παρὰ τὰς μάχας ἠφείδουν  ἑαυτῶν. Ὁ δὲ Στωϊκὸς λόγος ἔχει τι πρὸς τὰς μεγάλας φύσεις καὶ ὀξείας ἐπισφαλὲς καὶ παράβολον, βαθεῖ δὲ καὶ πράῳ κεραννύμενος ἤθει μάλιστ' εἰς τὸ οἰκεῖον ἀγαθὸν ἐπιδίδωσιν.

(24) 3. Ἐπεὶ δὲ τελευτήσαντος τοῦ Λεωνίδου τὴν βασιλείαν παρέλαβε καὶ τοὺς πολίτας τότε δὴ παντάπασιν ἐκλελυμένους ἑώρα, τῶν μὲν πλουσίων καθ' ἡδονὰς ἰδίας καὶ πλεονεξίας παρορώντων τὰ κοινά, τῶν δὲ πολλῶν διὰ τὸ πράττειν κακῶς περὶ τὰ οἰκεῖα καὶ πρὸς τὸν πόλεμον ἀπροθύμων καὶ πρὸς τὴν ἀγωγὴν ἀφιλοτίμων γεγονότων, αὐτοῦ δ' ὄνομα βασιλεύοντος ἦν μόνον, ἡ δ'  ἀρχὴ πᾶσα τῶν ἐφόρων, εὐθὺς μὲν εἰς νοῦν ἔθετο τὰ παρόντα μεθιστάναι καὶ κινεῖν, ὄντος δ' αὐτῷ φίλου Ξενάρους, ἐραστοῦ γεγονότος -- τοῦτο δ' ἐμπνεῖσθαι Λακεδαιμόνιοι καλοῦσιν -- , ἀπεπειρᾶτο τούτου, διαπυνθανόμενος τὸν Ἆγιν ὁποῖος γένοιτο βασιλεὺς καὶ τίνι  τρόπῳ καὶ μετὰ τίνων ἐπὶ ταύτην ἔλθοι τὴν ὁδόν. Ὁ δὲ Ξενάρης τὸ μὲν πρῶτον οὐκ ἀηδῶς ἐμέμνητο τῶν πραγμάτων ἐκείνων, ὡς ἐπράχθη καθ' ἕκαστα μυθολογῶν  καὶ διηγούμενος· ὡς δ' ἦν καταφανὴς [αὐτῷ] ὁ Κλεομένης ἐμπαθέστερον προσέχων καὶ κινούμενος ὑπερφυῶς πρὸς τὴν καινοτομίαν τοῦ Ἄγιδος καὶ ταὐτὰ πολλάκις ἀκούειν βουλόμενος,

ἐπέπληξεν αὐτῷ πρὸς ὀργὴν ὁ Ξενάρης ὡς οὐχ ὑγιαίνοντι, καὶ τέλος ἀπέστη τοῦ διαλέγεσθαι καὶ φοιτᾶν πρὸς αὐτόν· οὐδενὶ μέντοι τὴν αἰτίαν ἔφρασε τῆς διαφορᾶς, ἀλλ' αὐτὸν ἔφη γινώσκειν ἐκεῖνον.  οὕτω δὲ τοῦ Ξενάρους ἀντικρούσαντος, ὁ Κλεομένης καὶ τοὺς ἄλλους ὁμοίως ἔχειν ἡγούμενος, αὐτὸς ἐν ἑαυτῷ  συνετίθει τὴν πρᾶξιν. Οἰόμενος δ' ἂν ἐν πολέμῳ μᾶλλον ἢ κατ' εἰρήνην μεταστῆσαι τὰ παρόντα, συνέκρουσε πρὸς τοὺς Ἀχαιοὺς τὴν πόλιν, αὐτοὺς διδόντας ἐγκλημάτων  προφάσεις.

γὰρ Ἄρατος ἰσχύων μέγιστον ἐν τοῖς Ἀχαιοῖς ἐβούλετο μὲν ἐξ ἀρχῆς εἰς μίαν σύνταξιν ἀγαγεῖν Πελοποννησίους, καὶ τοῦτο τῶν πολλῶν στρατηγιῶν αὐτῷ καὶ τῆς μακρᾶς πολιτείας ἦν τέλος, ἡγουμένῳ μόνως ἂν οὕτως  ἀνεπιχειρήτους ἔσεσθαι τοῖς ἐκτὸς πολεμίοις. Ἐπεὶ δὲ τῶν ἄλλων σχεδὸν ἁπάντων αὐτῷ προσγεγονότων ἀπελείποντο Λακεδαιμόνιοι καὶ Ἠλεῖοι καὶ ὅσοι Λακεδαιμονίοις Ἀρκάδων προσεῖχον, ἅμα τῷ τὸν Λεωνίδαν ἀποθανεῖν παρηνώχλει τοῖς Ἀρκάσι καὶ περιέκοπτεν αὐτῶν μάλιστα τοὺς τοῖς Ἀχαιοῖς ὁμοροῦντας, ἀποπειρώμενος τῶν Λακεδαιμονίων καὶ τοῦ Κλεομένους ὡς νέου καὶ ἀπείρου καταφρονῶν. (25) 4. Ἐκ τούτου Κλεομένη πρῶτον οἱ ἔφοροι πέμπουσι καταληψόμενον τὸ περὶ τὴν Βέλβιναν Ἀθήναιον· ἐμβολὴ δὲ τῆς Λακωνικῆς τὸ χωρίον ἐστί, καὶ τότε πρὸς  τοὺς Μεγαλοπολίτας ἦν ἐπίδικον. Καταλαβόντος δὲ τοῦτο καὶ τειχίσαντος τοῦ Κλεομένους, ὁ Ἄρατος οὐθὲν ἐγκαλέσας, ἀλλὰ νυκτὸς ἐκστρατεύσας ἐπεχείρησε Τεγεάταις καὶ  Ὀρχομενίοις. Τῶν δὲ προδοτῶν ἀποδειλιασάντων, ὁ μὲν Ἄρατος ἀνεχώρησε λεληθέναι νομίζων, ὁ δὲ Κλεομένης εἰρωνείᾳ χρώμενος ἔγραψε πρὸς αὐτόν, ὡς δὴ παρὰ φίλου  πυνθανόμενος, ποῦ τῆς νυκτὸς ἐξέλθοι. Τοῦ δ' ἀντιγράψαντος ὡς ἐκεῖνον Βέλβιναν μέλλειν τειχίζειν ἀκούσας καταβαίη τοῦτο κωλύσων, πάλιν ὁ Κλεομένης ἐπιστείλας τοῦτο μὲν οὕτως ἔχειν ἔφη πεπεῖσθαι· "τοὺς δὲ φανοὺς καὶ τὰς κλίμακας" εἶπεν "εἰ μή τί σοι διαφέρει, γράψον ἡμῖν  ἐπὶ τί σοι παρηκολούθουν." τοῦ δ' Ἀράτου πρὸς τὸ σκῶμμα γελάσαντος καὶ πυνθανομένου, ποῖός τις ὁ νεανίσκος εἴη, Δαμοκράτης ὁ Λακεδαιμόνιος φυγάς "εἴ τι πράττεις" ἔφη "πρὸς Λακεδαιμονίους, ὥρα σοι ταχύνειν  πρὸ τοῦ κέντρα φῦσαι τοῦτον τὸν νεοσσόν."

κ τούτου Κλεομένει μεθ' ἱππέων ὀλίγων καὶ πεζῶν τριακοσίων ἐν Ἀρκαδίᾳ στρατοπεδευομένῳ προσέταξαν ἀναχωρεῖν οἱ  ἔφοροι, φοβούμενοι τὸν πόλεμον. Ἐπεὶ δ' ἀναχωρήσαντος αὐτοῦ Καφύας ἔλαβεν ὁ Ἄρατος, αὖθις ἐξέπεμπον τὸν  Κλεομένη. Λαβόντος δ' αὐτοῦ Μεθύδριον καὶ τὴν Ἀργολικὴν καταδραμόντος, ἐξεστράτευσαν οἱ Ἀχαιοὶ δισμυρίοις πεζοῖς καὶ χιλίοις ἱππεῦσιν Ἀριστομάχου στρατηγοῦντος.  ἀπαντήσαντος δὲ περὶ Παλλάντιον Κλεομένους καὶ βουλομένου μάχεσθαι, φοβηθεὶς τὴν τόλμαν ὁ Ἄρατος οὐκ εἴασε διακινδυνεῦσαι τὸν στρατηγόν, ἀλλ' ἀπῆλθε, λοιδορούμενος μὲν ὑπὸ τῶν Ἀχαιῶν, χλευαζόμενος δὲ καὶ καταφρονούμενος ὑπὸ τῶν Λακεδαιμονίων, οὐδὲ πεντακισχιλίων τὸ πλῆθος ὄντων. Μέγας οὖν τῷ φρονήματι γεγονὼς ὁ Κλεομένης ἐθρασύνετο πρὸς τοὺς πολίτας, καὶ τῶν παλαιῶν τινος αὐτοὺς ἀνεμίμνῃσκε βασιλέως εἰπόντος ὅτι μάτην Λακεδαιμόνιοι πυνθάνονται περὶ τῶν πολεμίων, οὐ πόσοι εἰσίν, ἀλλὰ ποῦ εἰσιν.

(26) 5. Ἐπεὶ δὲ τοῖς Ἠλείοις πολεμουμένοις ὑπὸ τῶν Ἀχαιῶν βοηθήσας, καὶ περὶ τὸ Λύκαιον ἀπιοῦσιν ἤδη τοῖς Ἀχαιοῖς ἐπιβαλών, ἅπαν μὲν ἐτρέψατο καὶ διεπτόησεν αὐτῶν τὸ στράτευμα, συχνοὺς δ' ἀνεῖλε καὶ ζῶντας ἔλαβεν, ὥστε καὶ περὶ Ἀράτου φήμην ἐκπεσεῖν εἰς τοὺς Ἕλληνας ὡς τεθνηκότος, ὁ μὲν Ἄρατος ἄριστα τῷ καιρῷ χρησάμενος ἐκ τῆς τροπῆς ἐκείνης εὐθὺς ἐπὶ Μαντίνειαν ἦλθε καὶ μηδενὸς ἂν προσδοκήσαντος εἷλε τὴν  πόλιν καὶ κατέσχε,

τῶν δὲ Λακεδαιμονίων παντάπασι ταῖς γνώμαις ἀναπεσόντων καὶ τῷ Κλεομένει πρὸς τὰς στρατείας ἐνισταμένων, ὥρμησε μεταπέμπεσθαι τὸν Ἄγιδος ἀδελφὸν Ἀρχίδαμον ἐκ Μεσσήνης, ᾧ <συμ>βασιλεύειν ἀπὸ τῆς ἑτέρας οἰκίας ἦν προσῆκον, οἰόμενος ἀμβλυτέραν τὴν τῶν ἐφόρων ἀρχὴν ἔσεσθαι τῆς βασιλείας  ἰσορρόπου καὶ ὁλοκλήρου γενομένης. Οἱ δ' ἀνῃρηκότες πρότερον τὸν Ἆγιν αἰσθόμενοι τοῦτο, καὶ φοβηθέντες μὴ δίκην δῶσι τοῦ Ἀρχιδάμου κατελθόντος, ἐδέξαντο μὲν αὐτὸν εἰς τὴν πόλιν παραγενόμενον κρύφα καὶ συγκατῆγον, εὐθὺς δ' ἀπέκτειναν, εἴτ' ἄκοντος τοῦ Κλεομένους ὡς οἴεται Φύλαρχος, εἴτε πεισθέντος ὑπὸ τῶν φίλων καὶ προεμένου τὸν ἄνθρωπον  αὐτοῖς. Τῆς γὰρ αἰτίας τὸ πλεῖστον ἐπ' ἐκείνους ἦλθε, βεβιάσθαι τὸν Κλεομένη δοκοῦντας.

(27) 6. Οὐ μὴν ἀλλὰ κινεῖν εὐθὺς ἐγνωκὼς τὰ κατὰ τὴν πόλιν, ἔπεισε τοὺς ἐφόρους χρήμασιν ὅπως αὐτῷ  ψηφίσωνται στρατείαν. Ἐθεράπευσε δὲ καὶ τῶν ἄλλων συχνοὺς διὰ τῆς μητρὸς Κρατησικλείας, ἀφειδῶς συγχορηγούσης καὶ συμφιλοτιμουμένης· ἥ γε καὶ γάμου μὴ δεομένη λέγεται διὰ τὸν υἱὸν ἄνδρα λαβεῖν πρωτεύοντα  δόξῃ καὶ δυνάμει τῶν πολιτῶν. Ἐξαγαγὼν δὲ τὴν στρατιάν, καταλαμβάνει τῆς Μεγαλοπολίτιδος χωρίον Λεῦκτρα· καὶ γενομένης πρὸς αὐτὸν ὀξείας τῶν Ἀχαιῶν βοηθείας Ἀράτου στρατηγοῦντος, ὑπὸ τὴν πόλιν αὐτὴν παραταξάμενος ἡττήθη μέρει τινὶ τοῦ στρατεύματος.  ἐπεὶ δὲ χαράδραν τινὰ βαθεῖαν οὐκ εἴασε διαβῆναι τοὺς Ἀχαιοὺς ὁ Ἄρατος, ἀλλ' ἐπέστησε τὴν δίωξιν, ἀγανακτῶν δὲ Λυδιάδας ὁ Μεγαλοπολίτης συνεξώρμησε τοὺς περὶ αὑτὸν ἱππεῖς καὶ διώκων εἰς χωρίον ἀμπέλων καὶ τάφρων καὶ τειχῶν μεστὸν ἐνσείσας καὶ διασπασθεὶς περὶ ταῦτα κακῶς ἀπήλλαττε, κατιδὼν ὁ Κλεομένης ἀνῆκε τοὺς Ταραντίνους καὶ τοὺς Κρῆτας ἐπ' αὐτόν, ὑφ' ὧν ὁ Λυδιάδας ἀμυνόμενος εὐρώστως ἔπεσε. Πρὸς τοῦτο θαρρήσαντες οἱ Λακεδαιμόνιοι μετὰ βοῆς ἐνέβαλον τοῖς Ἀχαιοῖς καὶ  τροπὴν ὅλου τοῦ στρατεύματος ἐποίησαν. Ἀποθανόντων δὲ συχνῶν, τοὺς μὲν ἄλλους ὑποσπόνδους ὁ Κλεομένης ἀπέδωκε, τὸν δὲ Λυδιάδα νεκρὸν ἀχθῆναι πρὸς αὑτὸν κελεύσας, κοσμήσας πορφυρίδι καὶ στέφανον ἐπιθεὶς πρὸς τὰς  πύλας τῶν Μεγαλοπολιτῶν ἀπέστειλεν. Οὗτος ἦν Λυδιάδας ὁ καταθέμενος τὴν τυραννίδα καὶ τοῖς πολίταις ἀποδοὺς τὴν ἐλευθερίαν καὶ τὴν πόλιν προσκομίσας Ἀχαιοῖς.

(28) 7. Ἐκ τούτου Κλεομένης μέγα φρονῶν ἤδη καὶ πεπεισμένος, ἂν ὡς βούλεται τοῖς πράγμασι χρώμενος πολεμῇ πρὸς τοὺς Ἀχαιούς, ῥᾳδίως ἐπικρατήσειν, ἐδίδασκε τὸν τῆς μητρὸς ἄνδρα Μεγιστόνουν, ὡς χρὴ τῶν ἐφόρων ἀπαλλαγέντας εἰς μέσον θεῖναι τὰ κτήματα τοῖς πολίταις καὶ τὴν Σπάρτην ἴσην γενομένην ἐγείρειν καὶ  προάγειν ἐπὶ τὴν τῆς Ἑλλάδος ἡγεμονίαν. Πεισθέντος δ' ἐκείνου, δύο τῶν ἄλλων φίλων ἢ τρεῖς προσέλαβε.  συνέβη δὲ περὶ τὰς ἡμέρας ἐκείνας καὶ τῶν ἐφόρων ἕνα κοιμώμενον ἐν Πασιφάας ὄναρ ἰδεῖν θαυμαστόν· ἐδόκει γάρ, ἐν ᾧ τόπῳ τοῖς ἐφόροις <ἔθος> ἐστὶ καθεζομένοις χρηματίζειν, ἕνα δίφρον κεῖσθαι, τοὺς δὲ τέτταρας ἀνῃρῆσθαι, καὶ θαυμάζοντος αὐτοῦ φωνὴν ἐκ τοῦ ἱεροῦ γενέσθαι, φράζουσαν ὡς τοῦτο τῇ Σπάρτῃ λῷόν ἐστι.  ταύτην τὴν ὄψιν διηγουμένου τοῦ ἐφόρου πρὸς τὸν Κλεομένη, τὸ μὲν πρῶτον διεταράχθη, καθ' ὑποψίαν τινὰ πειράζεσθαι δοκῶν, ὡς δ' ἐπείσθη μὴ ψεύδεσθαι  τὸν διηγούμενον, ἐθάρρησε. Καὶ λαβὼν ὅσους ὑπώπτευε μάλιστα τῶν πολιτῶν ἐναντιώσεσθαι πρὸς τὴν πρᾶξιν, Ἡραίαν καὶ Ἀσέαν [τὰς] πόλεις ταττομένας ὑπὸ τοῖς Ἀχαιοῖς εἷλε, καὶ σῖτον εἰσήγαγεν Ὀρχομενίοις, καὶ Μαντινείᾳ παρεστρατοπέδευσε, καὶ ὅλως ἄνω καὶ κάτω μακραῖς πορείαις ἀποτρύσας τοὺς Λακεδαιμονίους, ἀπέλιπεν αὐτῶν δεηθέντων τοὺς πολλοὺς ἐν Ἀρκαδίᾳ, τοὺς δὲ μισθοφόρους ἔχων αὐτὸς ἐπὶ τὴν Σπάρτην ἐχώρει.  καὶ καθ' ὁδὸν οἷς ἐπίστευε μάλιστα καλῶς πρὸς αὐτὸν ἔχειν ἀνεκοινοῦτο τὴν γνώμην, καὶ προῄει σχέδην, ὡς περὶ τὸ δεῖπνον οὖσι τοῖς ἐφόροις ἐπιπέσοι.

(29) 8. Γενόμενος δὲ τῆς πόλεως ἐγγύς, Εὐρυκλείδαν μὲν εἰς τὸ τῶν ἐφόρων συσσίτιον ἀπέστειλεν ὥς τινα παρ' αὐτοῦ λόγον ἀπὸ στρατιᾶς κομίζοντα, Θηρυκίων δὲ καὶ Φοῖβις, [καὶ] δύο τῶν συντρόφων τοῦ Κλεομένους, οὓς μόθακας καλοῦσιν, ἐπηκολούθουν στρατιώτας ὀλίγους  ἔχοντες. Ἔτι δὲ τοῦ Εὐρυκλείδα διαλεγομένου τοῖς ἐφόροις, ἐπιδραμόντες ἐσπασμέναις ταῖς μαχαίραις ἔπαιον αὐτούς.  ὁ μὲν οὖν πρῶτος Ἀγύλαιος ὡς ἐπλήγη πεσὼν καὶ τεθνάναι δόξας, ἀτρέμα συναγαγὼν καὶ παρέλκων ἑαυτὸν ἐκ τοῦ οἰκήματος ἔλαθεν εἴς τι δωμάτιον εἰσερπύσας μικρόν, ὃ Φόβου μὲν ἦν ἱερόν, ἄλλως δὲ κεκλεισμένον ἀεὶ τότ' [δὲ] ἐκ τύχης ἀνεῳγμένον ἐτύγχανεν. Εἰς τοῦτο συνεισενεγκὼν ἑαυτὸν ἀπέκλεισε τὸ θύριον. Οἱ δὲ τέσσαρες ἀνῃρέθησαν καὶ τῶν ἐπιβοηθούντων αὐτοῖς <οὐ> πλείονες ἢ δέκα. Τοὺς γὰρ ἡσυχίαν ἄγοντας οὐκ ἔκτεινον, οὐδὲ τοὺς ἀπιόντας ἐκ τῆς πόλεως ἐκώλυον. Ἐφείσαντο δὲ καὶ τοῦ Ἀγυλαίου μεθ' ἡμέραν ἐκ τοῦ ἱεροῦ προελθόντος.

(30) 9. Ἔστι δὲ Λακεδαιμονίοις οὐ Φόβου μόνον, ἀλλὰ καὶ Θανάτου καὶ Γέλωτος καὶ τοιούτων ἄλλων παθημάτων ἱερά. Τιμῶσι δὲ τὸν Φόβον οὐχ ὥσπερ οὓς ἀποτρέπονται δαίμονας ἡγούμενοι βλαβερόν, ἀλλὰ τὴν πολιτείαν μάλιστα συνέχεσθαι φόβῳ νομίζοντες. Διὸ καὶ προεκήρυττον οἱ ἔφοροι τοῖς πολίταις εἰς τὴν ἀρχὴν εἰσιόντες, ὡς Ἀριστοτέλης φησί, κείρεσθαι τὸν μύστακα καὶ προσέχειν τοῖς νόμοις, ἵνα μὴ χαλεποὶ ὦσιν αὐτοῖς, τὸ τοῦ μύστακος οἶμαι προτείνοντες, ὅπως καὶ  περὶ τὰ μικρότατα τοὺς νέους πειθαρχεῖν ἐθίζωσι. Καὶ τὴν ἀνδρείαν δέ μοι δοκοῦσιν οὐκ ἀφοβίαν, ἀλλὰ φόβον  ψόγου καὶ δέος ἀδοξίας οἱ παλαιοὶ νομίζειν. Οἱ γὰρ δειλότατοι πρὸς τοὺς νόμους θαρραλεώτατοι πρὸς τοὺς πολεμίους εἰσί, καὶ τὸ παθεῖν ἥκιστα δεδίασιν οἱ μάλιστα  φοβούμενοι τὸ κακῶς ἀκοῦσαι. Διὸ καὶ καλῶς ὁ εἰπών·

να γὰρ δέος, ἔνθα καὶ αἰδώς·

καὶ Ὅμηρος·

Αἰδοῖός τέ μοί ἐσσι φίλε ἑκυρὲ δεινός τε·

καί·

Σιγῇ δειδιότες σημάντορας.

Τὸ γὰρ αἰσχύνεσθαι μάλιστα συμβαίνει πρὸς οὓς καὶ τὸ δεδοικέναι τοῖς πολλοῖς. Διὸ καὶ παρὰ τὸ τῶν ἐφόρων συσσίτιον τὸν Φόβον ἵδρυνται Λακεδαιμόνιοι, μοναρχίας ἐγγυτάτω κατασκευασάμενοι τὸ ἀρχεῖον.

(31) 10. Ὁ δ' οὖν Κλεομένης ἡμέρας γενομένης προέγραψεν ὀγδοήκοντα τῶν πολιτῶν, οὓς ἔδει μεταστῆναι, καὶ τοὺς δίφρους ἀνεῖλε τῶν ἐφόρων πλὴν ἑνός, ἐν ᾧ  καθήμενος ἔμελλεν αὐτὸς χρηματίζειν. Ἐκκλησίαν δὲ ποιήσας ἀπελογεῖτο περὶ τῶν πεπραγμένων. Ἔφη γὰρ ὑπὸ τοῦ Λυκούργου τοῖς βασιλεῦσι συμμειχθῆναι τοὺς γέροντας, καὶ πολὺν χρόνον οὕτω διοικεῖσθαι τὴν πόλιν,  οὐδὲν ἑτέρας ἀρχῆς δεομένην· ὕστερον δὲ τοῦ πρὸς Μεσσηνίους πολέμου μακροῦ γενομένου, τοὺς βασιλεῖς διὰ τὰς στρατείας ἀσχόλους ὄντας αὐτοὺς πρὸς τὸ κρίνειν αἱρεῖσθαί τινας ἐκ τῶν φίλων καὶ ἀπολείπειν τοῖς  πολίταις ἀνθ' ἑαυτῶν, ἐφόρους προσαγορευθέντας· καὶ διατελεῖν γε τούτους τὸ πρῶτον ὑπηρέτας τῶν βασιλέων ὄντας, εἶτα κατὰ μικρὸν εἰς ἑαυτοὺς τὴν ἐξουσίαν ἐπιστρέφοντας, [καὶ] οὕτως λαθεῖν ἴδιον ἀρχεῖον κατασκευασαμένους. Σημεῖον δὲ τούτου τὸ μέχρι νῦν μεταπεμπομένων τὸν βασιλέα τῶν ἐφόρων τὸ πρῶτον ἀντιλέγειν καὶ τὸ δεύτερον, τὸ δὲ τρίτον καλούντων ἀναστάντα βαδίζειν πρὸς αὐτούς· καὶ τὸν πρῶτον ἐπισφοδρύναντα τὴν ἀρχὴν καὶ ἀνατεινάμενον Ἀστερωπὸν ἡλικίαις ὕστερον πολλαῖς  ἔφορον γενέσθαι. Μετριάζοντας μὲν οὖν αὐτούς, ἔφη, κρεῖττον ἦν ὑπομένειν, ἐξουσίᾳ δ' ἐπιθέτῳ τὴν πάτριον καταλύοντας ἀρχήν, ὥστε τῶν βασιλέων τοὺς μὲν ἐξελαύνειν, τοὺς δ' ἀποκτιννύειν ἀκρίτους, ἀπειλεῖν δὲ τοῖς ποθοῦσιν αὖθις ἐπιδεῖν τὴν καλλίστην καὶ θειοτάτην ἐν Σπάρτῃ κατάστασιν, οὐκ ἀνεκτόν. Εἰ μὲν οὖν δυνατὸν ἦν ἄνευ σφαγῆς ἀπαλλάξαι τὰς ἐπεισάκτους τῆς Λακεδαίμονος κῆρας, τρυφὰς καὶ πολυτελείας καὶ χρέα καὶ δανεισμοὺς καὶ τὰ πρεσβύτερα τούτων κακά, πενίαν καὶ πλοῦτον, εὐτυχέστατον ἂν ἡγεῖσθαι πάντων βασιλέων ἑαυτόν, ὥσπερ  ἰατρὸν ἀνωδύνως ἰασάμενον τὴν πατρίδα· νῦν δὲ τῆς ἀνάγκης ἔχειν συγγνώμονα τὸν Λυκοῦργον, ὃς οὔτε βασιλεὺς ὢν οὔτ' ἄρχων, ἰδιώτης δέ, βασιλεύειν ἐπιχειρῶν ἐν τοῖς ὅπλοις προῆλθεν εἰς ἀγοράν, ὥστε δείσαντα τὸν  βασιλέα Χάριλλον ἐπὶ βωμὸν καταφυγεῖν. Ἀλλ' ἐκεῖνον μὲν ὄντα χρηστὸν καὶ φιλόπατριν ταχὺ τῷ Λυκούργῳ τῶν πραττομένων μετασχεῖν καὶ τὴν μεταβολὴν δέξασθαι τῆς πολιτείας, ἔργῳ δὲ μαρτυρῆσαι τὸν Λυκοῦργον, ὅτι πολιτείαν μεταβαλεῖν ἄνευ βίας καὶ φόβου χαλεπόν ἐστιν·  οἷς αὑτὸν ἔφη μετριώτατα κεχρῆσθαι, τοὺς ἐνισταμένους  τῇ σωτηρίᾳ τῆς Λακεδαίμονος ἐκποδὼν ποιησάμενον. Τοῖς δ' ἄλλοις ἔφη πᾶσι τήν τε γῆν ἅπασαν εἰς μέσον τιθέναι, καὶ χρεῶν τοὺς ὀφείλοντας ἀπαλλάττειν, καὶ τῶν ξένων κρίσιν ποιεῖν καὶ δοκιμασίαν, ὅπως οἱ κράτιστοι γενόμενοι Σπαρτιᾶται σῴζωσι τὴν πόλιν τοῖς ὅπλοις, καὶ παυσώμεθα τὴν Λακωνικὴν Αἰτωλῶν καὶ Ἰλλυριῶν λείαν οὖσαν ἐρημίᾳ τῶν ἀμυνόντων ἐφορῶντες.

(32) 11. Ἐκ τούτου πρῶτον μὲν αὐτὸς εἰς μέσον τὴν οὐσίαν ἔθηκε, καὶ Μεγιστόνους ὁ πατρῳὸς αὐτοῦ καὶ τῶν ἄλλων φίλων ἕκαστος, ἔπειτα καὶ οἱ λοιποὶ πολῖται  πάντες, ἡ δὲ χώρα διενεμήθη. Κλῆρον δὲ καὶ τῶν ὑπ' αὐτοῦ γεγονότων φυγάδων ἀπένειμεν ἑκάστῳ, καὶ κατάξειν ἅπαντας ὡμολόγησε τῶν πραγμάτων ἐν ἡσυχίᾳ  γενομένων. Ἀναπληρώσας δὲ τὸ πολίτευμα τοῖς χαριεστάτοις τῶν περιοίκων, ὁπλίτας τετρακισχιλίους ἐποίησε, καὶ διδάξας αὐτοὺς ἀντὶ δόρατος χρῆσθαι σαρίσῃ δι' ἀμφοτέρων καὶ τὴν ἀσπίδα φορεῖν δι' ὀχάνης, μὴ διὰ πόρπακος, ἐπὶ τὴν παιδείαν τῶν νέων ἐτράπη καὶ τὴν λεγομένην ἀγωγήν· ἧς τὰ πλεῖστα παρὼν ὁ Σφαῖρος αὐτῷ συγκαθίστη, ταχὺ τὸν προσήκοντα τῶν τε γυμνασίων καὶ τῶν συσσιτίων κόσμον ἀναλαμβανόντων, καὶ συστελλομένων ὀλίγων μὲν ὑπ' ἀνάγκης, ἑκουσίως δὲ τῶν πλείστων εἰς τὴν εὐτελῆ καὶ Λακωνικὴν ἐκείνην δίαιταν. Ὅμως δὲ τὸ τῆς μοναρχίας ὄνομα παραμυθούμενος ἀπέδειξε μεθ' ἑαυτοῦ βασιλέα τὸν ἀδελφὸν Εὐκλείδαν. Καὶ τότε μόνον Σπαρτιάταις ἐκ μιᾶς οἰκίας συνέβη δύο σχεῖν βασιλέας.

(33) 12. Αἰσθόμενος δὲ τοὺς Ἀχαιοὺς καὶ τὸν Ἄρατον, ὡς ἐπισφαλῶς αὐτῷ τῶν πραγμάτων ἐχόντων διὰ τὸν νεωτερισμόν, οὐκ ἂν οἰομένους προελθεῖν ἔξω τῆς Λακεδαίμονος οὐδ' ἀπολιπεῖν μετέωρον ἐν κινήματι τηλικούτῳ τὴν πόλιν, οὐκ ἀγεννὲς οὐδ' ἄχρηστον ἡγήσατο τὴν [ἐπιθυμίαν καὶ] προθυμίαν τοῦ στρατεύματος ἐπιδεῖξαι τοῖς πολεμίοις. Ἐμβαλὼν οὖν εἰς τὴν Μεγαλοπολιτικήν, ὠφελείας τε μεγάλας ἤθροισε καὶ φθορὰν  πολλὴν ἀπειργάσατο τῆς χώρας. Τέλος δὲ τοὺς περὶ τὸν Διόνυσον τεχνίτας ἐκ Μεσσήνης διαπορευομένους λαβών, καὶ πηξάμενος θέατρον ἐν τῇ πολεμίᾳ καὶ προθεὶς ἀπὸ τετταράκοντα μνῶν ἀγῶνα, μίαν ἡμέραν ἐθεᾶτο καθήμενος, οὐ δεόμενος θέας, ἀλλ' οἷον ἐντρυφῶν τοῖς πολεμίοις καὶ περιουσίαν τινὰ τοῦ κρατεῖν πολὺ τῷ  καταφρονεῖν ἐπιδεικνύμενος. Ἐπεὶ ἄλλως γε τῶν Ἑλληνικῶν καὶ βασιλικῶν στρατευμάτων ἐκεῖνο μόνον οὐ μίμους παρακολουθοῦντας εἶχεν, οὐ θαυματοποιούς, οὐκ ὀρχηστρίδας, οὐ ψαλτρίας, ἀλλὰ πάσης ἀκολασίας καὶ βωμολοχίας καὶ πανηγυρισμοῦ καθαρὸν ἦν, τὰ μὲν πολλὰ μελετώντων τῶν νέων καὶ τῶν πρεσβυτέρων διδασκόντων, τὰς δὲ παιδιὰς ὁπότε σχολάζοιεν ταῖς συνήθεσιν εὐτραπελίαις καὶ τῷ λέγειν τι χαρίεν καὶ Λακωνικὸν πρὸς ἀλλήλους διατιθεμένων. Ἣν δ' ἔχει τὸ τοιοῦτον τῆς παιδιᾶς εἶδος ὠφέλειαν, ἐν τῷ Λυκούργου βίῳ γέγραπται.

(34) 13. Πάντων δ' αὐτὸς ἐγίγνετο διδάσκαλος, εὐτελῆ καὶ ἀφελῆ καὶ φορτικὸν οὐδὲν οὐδ' ὑπὲρ τοὺς πολλοὺς ἔχοντα τὸν ἑαυτοῦ βίον ὥσπερ παράδειγμα σωφροσύνης ἐν μέσῳ θέμενος· ὃ καὶ πρὸς τὰς Ἑλληνικὰς πράξεις ῥοπήν  τινα παρέσχεν αὐτῷ. Τοῖς μὲν γὰρ ἄλλοις ἐντυγχάνοντες οἱ ἄνθρωποι βασιλεῦσιν οὐχ οὕτω κατεπλήττοντο τοὺς πλούτους καὶ τὰς πολυτελείας, ὡς ἐβδελύττοντο τὴν ὑπεροψίαν αὐτῶν καὶ τὸν ὄγκον, ἐπαχθῶς καὶ τραχέως  προσφερομένων τοῖς ἐντυγχάνουσι· πρὸς δὲ Κλεομένη βαδίζοντες, ὄντα τε δὴ βασιλέα καὶ καλούμενον, εἶθ' ὁρῶντες οὐ πορφύρας τινὰς οὐδὲ χλαίνας περὶ αὐτὸν οὐδὲ κλινιδίων καὶ φορείων κατασκευάς, οὐδ' ὑπ' ἀγγέλων ὄχλου καὶ θυρωρῶν ἢ διὰ γραμματέων χρηματίζοντα χαλεπῶς καὶ μόλις, ἀλλ' αὐτὸν ἐν ἱματίῳ τῷ τυχόντι πρὸς τὰς δεξιώσεις ἀπαντῶντα καὶ διαλεγόμενον καὶ σχολάζοντα τοῖς χρῄζουσιν ἱλαρῶς καὶ φιλανθρώπως, ἐκηλοῦντο καὶ κατεδημαγωγοῦντο καὶ μόνον ἀφ' Ἡρακλέους ἐκεῖνον  ἔφασαν γεγονέναι.

Τῶν δὲ δείπνων αὐτοῦ τὸ μὲν καθημερινὸν ἦν ἐν τρικλίνῳ σφόδρα συνεσταλμένον καὶ Λακωνικόν· εἰ δὲ πρέσβεις ἢ ξένους δέχοιτο, δύο μὲν ἄλλαι προσπαρεβάλλοντο κλῖναι, μικρῷ δὲ μᾶλλον οἱ ὑπηρέται τὴν τράπεζαν ἐπελάμπρυνον, οὐ καρυκείαις τισὶν οὐδὲ πέμμασιν, ἀλλ' ὥστ' ἀφθονωτέρας εἶναι τὰς  παραθέσεις καὶ φιλανθρωπότερον τὸν οἶνον. Καὶ γὰρ ἐπετίμησέ τινι τῶν φίλων, ἀκούσας ὅτι ξένους ἑστιῶν ζωμὸν αὐτοῖς μέλανα καὶ μάζαν ὥσπερ ἔθος ἦν ἐν τοῖς φιδιτίοις παρέθηκεν· οὐ γὰρ ἔφη δεῖν ἐν τούτοις οὐδὲ  πρὸς τοὺς ξένους λίαν ἀκριβῶς λακωνίζειν. Ἀπαρθείσης δὲ τῆς τραπέζης, εἰσεκομίζετο τρίπους κρατῆρα χαλκοῦν ἔχων οἴνου μεστὸν καὶ φιάλας ἀργυρᾶς δικοτύλους δύο καὶ ποτήρια τῶν ἀργυρῶν ὀλίγα παντάπασιν, ἐξ ὧν ἔπινεν ὁ βουλόμενος, ἄκοντι δ' οὐδεὶς ποτήριον προσέφερεν. Ἀκρόαμα δ' οὔτ' ἦν οὔτ' ἐπεζητεῖτο· <δι>επαιδαγώγει γὰρ αὐτὸς ὁμιλίᾳ τὸν πότον, τὰ μὲν ἐρωτῶν, τὰ δὲ διηγούμενος, οὔτε τὴν σπουδὴν ἀηδῆ τῶν λόγων τήν  τε παιδιὰν ἐπίχαριν καὶ ἀσόλοικον ἐχόντων. Ἃς μὲν γὰρ οἱ λοιποὶ τῶν βασιλέων ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους θήρας ἐποιοῦντο, χρήμασι καὶ δωρεαῖς δελεάζοντες αὐτοὺς καὶ  διαφθείροντες, ἀτέχνους καὶ ἀδίκους ἐνόμιζεν εἶναι· τὸ δ' ὁμιλίᾳ καὶ λόγῳ χάριν ἔχοντι καὶ πίστιν οἰκειοῦσθαι καὶ προσάγεσθαι τοὺς ἐντυγχάνοντας ἐφαίνετο κάλλιστον αὐτῷ καὶ βασιλικώτατον, ὡς οὐδενὶ φίλου διαφέροντα μισθωτὸν ἢ τῷ τὸν μὲν ἤθει καὶ λόγῳ, τὸν δ' ὑπὸ χρημάτων ἁλίσκεσθαι.

(35) 14. Πρῶτον μὲν οὖν οἱ Μαντινεῖς αὐτὸν ἐπηγάγοντο, καὶ νύκτωρ εἰς τὴν πόλιν παρεισπεσόντι τὴν φρουρὰν τῶν Ἀχαιῶν συνεκβαλόντες ἐνεχείρισαν αὑτούς. Ὁ δὲ καὶ τοὺς νόμους αὐτοῖς καὶ τὴν πολιτείαν ἀποδούς,  αὐθημερὸν ἀπῆλθεν εἰς Τεγέαν. Ὀλίγῳ δ' ὕστερον ἐκπεριελθὼν δι' Ἀρκαδίας κατέβαινεν ἐπὶ τὰς Ἀχαϊκὰς Φαράς, βουλόμενος ἢ μάχην θέσθαι πρὸς τοὺς Ἀχαιοὺς ἢ διαβάλλειν τὸν Ἄρατον ὡς ἀποδιδράσκοντα καὶ προιέμενον αὐτῷ τὴν χώραν. Ἐστρατήγει μὲν γὰρ Ὑπερβατᾶς τότε, τοῦ δ' Ἀράτου τὸ πᾶν ἦν κράτος ἐν τοῖς Ἀχαιοῖς.  ἐξελθόντων δὲ πανδημεὶ τῶν Ἀχαιῶν καὶ στρατοπεδευσαμένων ἐν Δύμαις περὶ τὸ Ἑκατόμβαιον, ἐπελθὼν ὁ Κλεομένης ἔδοξε μὲν οὐ καλῶς ἐν μέσῳ τῆς τε Δυμαίων πόλεως πολεμίας οὔσης καὶ τοῦ στρατεύματος τῶν Ἀχαιῶν  αὐλίσασθαι, τολμηρῶς δὲ προκαλούμενος τοὺς Ἀχαιοὺς ἠνάγκασε συμβαλεῖν, καὶ νικήσας κατὰ κράτος καὶ τρεψάμενος τὴν φάλαγγα, πολλοὺς μὲν ἐν τῇ μάχῃ διέφθειρεν αὐτῶν, πολλῶν δὲ καὶ ζώντων ἐκυρίευσεν, ἐπελθὼν δὲ Λάγγωνι καὶ τῶν Ἀχαιῶν τοὺς φρουροῦντας ἐξελάσας, ἀπέδωκεν Ἠλείοις τὴν πόλιν.

(36) 15. Οὕτω δὲ συντετριμμένοις τοῖς Ἀχαιοῖς ὁ μὲν Ἄρατος, εἰωθὼς παρ' ἐνιαυτὸν ἀεὶ στρατηγεῖν, ἀπείπατο τὴν ἀρχὴν καὶ παρῃτήσατο καλούντων καὶ δεομένων, οὐ καλῶς οἷον ἐν χειμῶνι πραγμάτων μείζονι μεθεὶς ἑτέρῳ τὸν οἴακα καὶ προέμενος τὴν ἐξουσίαν. Ὁ δὲ Κλεομένης πρῶτον μὲν <οὐ> μέτρια τοῖς Ἀχαιῶν ἐδόκει πρέσβεσιν ἐπιτάττειν, ἑτέρους δὲ πεμπ<όντ>ων ἐκέλευεν αὐτῷ παραδιδόναι τὴν ἡγεμονίαν, ὡς τἆλλα μὴ διοισόμενος πρὸς αὐτούς, ἀλλὰ καὶ τοὺς αἰχμαλώτους εὐθὺς ἀποδώσων καὶ τὰ χωρία. Βουλομένων δὲ τῶν Ἀχαιῶν ἐπὶ τούτοις δέχεσθαι τὰς διαλύσεις καὶ τὸν Κλεομένη καλούντων εἰς Λέρναν, ὅπου τὴν ἐκκλησίαν ἔμελλον ἔχειν, ἔτυχε τὸν Κλεομένη συντόνως ὁδεύσαντα καὶ χρησάμενον ὑδροποσίᾳ παρὰ καιρὸν αἵματος πλῆθος ἀνενεγκεῖν  καὶ τὴν φωνὴν ἀποκοπῆναι. Διὸ τῶν μὲν αἰχμαλώτων ἀπέπεμψε τοῖς Ἀχαιοῖς τοὺς ἐπιφανεστάτους, τὸν δὲ σύλλογον ὑπερθέμενος ἀνεχώρησεν εἰς Λακεδαίμονα.

(37) 16. Τοῦτο διελυμήνατο τὰ πράγματα τῆς Ἑλλάδος, ἁμῶς γέ πως ἐκ τῶν παρόντων ἀναλαβεῖν αὑτὴν ἔτι καὶ διαφυγεῖν τὴν Μακεδόνων ὕβριν καὶ πλεονεξίαν  δυναμένης. Ὁ γὰρ Ἄρατος, εἴτ' ἀπιστίᾳ καὶ φόβῳ τοῦ Κλεομένους, εἴτε φθονῶν εὐτυχοῦντι παρ' ἐλπίδα καὶ νομίζων, ἔτη τρία καὶ τριάκοντα πρωτεύοντος αὐτοῦ, δεινὸν εἶναι τὴν δόξαν ἅμα καὶ τὴν δύναμιν ἐπιφύντα νέον ἄνδρα καθελεῖν καὶ παραλαβεῖν πραγμάτων ηὐξημένων ὑπ' αὐτοῦ καὶ κεκρατημένων χρόνον τοσοῦτον ἀρχήν, πρῶτον μὲν ἐπειρᾶτο τοὺς Ἀχαιοὺς παραβιάζεσθαι καὶ διακωλύειν· ὡς δ' οὐ προσεῖχον αὐτῷ, τοῦ Κλεομένους ἐκπεπληγμένοι τὸ θράσος, ἀλλὰ καὶ δικαίαν ἐποιοῦντο τὴν ἀξίωσιν τῶν Λακεδαιμονίων εἰς τὸ πάτριον σχῆμα κοσμούντων τὴν Πελοπόννησον, τρέπεται πρὸς ἔργον οὐδενὶ μὲν τῶν Ἑλλήνων προσῆκον, αἴσχιστον δ' ἐκείνῳ καὶ τῶν πεπραγμένων ὑπ' αὐτοῦ καὶ πεπολιτευμένων ἀναξιώτατον, Ἀντίγονον ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα καλεῖν καὶ Μακεδόνων ἐμπιπλάναι τὴν Πελοπόννησον, οὓς αὐτὸς ἐκ Πελοποννήσου μειράκιον ὢν ἐξήλασεν, ἐλευθερώσας τὸν Ἀκροκόρινθον, καὶ πᾶσι μὲν τοῖς βασιλεῦσιν ὕποπτος καὶ διάφορος γενόμενος, τουτονὶ δ' αὐτὸν Ἀντίγονον εἰρηκὼς κακὰ μυρία δι' ὧν  ἀπολέλοιπεν ὑπομνημάτων. Καίτοι πολλὰ παθεῖν καὶ παραβαλέσθαι φησὶν αὐτὸς ὑπὲρ Ἀθηναίων, ὅπως ἡ πόλις ἀπαλλαγείη φρουρᾶς καὶ Μακεδόνων· εἶτα τούτους ἐπὶ τὴν πατρίδα καὶ τὴν ἑστίαν τὴν ἑαυτοῦ μεθ' ὅπλων εἰσήγαγεν ἄχρι τῆς γυναικωνίτιδος· τὸν δ' ἀφ' Ἡρακλέους γεγονότα καὶ βασιλεύοντα Σπαρτιατῶν καὶ τὴν πάτριον πολιτείαν, ὥσπερ ἁρμονίαν ἐκλελυμένην, ἀνακρουόμενον αὖθις ἐπὶ τὸν σώφρονα καὶ Δώριον ἐκεῖνον τοῦ Λυκούργου νόμον καὶ βίον, οὐκ ἠξίου Σικυωνίων ἡγεμόνα καὶ Τριταιέων γράφεσθαι·  φεύγων δὲ τὴν μάζαν καὶ τὸν τρίβωνα, καὶ τὸ δεινότατον ὧν κατηγόρει Κλεομένους, ἀναίρεσιν πλούτου καὶ πενίας ἐπανόρθωσιν, διαδήματι καὶ πορφύρᾳ καὶ Μακεδονικοῖς καὶ σατραπικοῖς προστάγμασιν ὑπέρριψε μετὰ τῆς Ἀχαΐας αὑτόν, ἵνα μὴ Κλεομένει ποιεῖν δοκῇ τὸ προσταττόμενον, Ἀντιγόνεια θύων καὶ παιᾶνας ᾄδων αὐτὸς ἐστεφανωμένος εἰς ἄνθρωπον ὑπὸ φθόης κατασηπόμενον.  ἀλλὰ ταῦτα μὲν οὐκ Ἀράτου βουλόμενοι κατηγορεῖν γράφομεν -- ἐν πολλοῖς γὰρ ὁ ἀνὴρ οὗτος Ἑλληνικὸς γέγονε καὶ μέγας -- , οἰκτίροντες δὲ τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως τὴν ἀσθένειαν, εἰ μηδ' ἐν ἤθεσιν οὕτως ἀξιολόγοις καὶ διαφόροις πρὸς ἀρετὴν ἐκφέρειν δύναται τὸ καλὸν ἀνεμέσητον.

(38) 17. Ἐλθόντων δὲ <τῶν> Ἀχαιῶν εἰς Ἄργος αὖθις ἐπὶ τὸν σύλλογον, καὶ τοῦ Κλεομένους ἐκ Τεγέας καταβεβηκότος, ἐλπὶς ἦν πολλὴ τῶν ἀνθρώπων ἔσεσθαι τὴν διάλυσιν. Ὁ δ' Ἄρατος, ἤδη διωμολογημένων αὐτῷ πρὸς τὸν Ἀντίγονον τῶν μεγίστων, φοβούμενος τὸν Κλεομένη μὴ πάντα διαπράξηται καθομιλήσας τὸ πλῆθος ἢ καὶ βιασάμενος, ἠξίου λαβόντα τριακοσίους ὁμήρους μόνον εἰσιέναι πρὸς αὐτούς, ἢ κατὰ γυμνάσιον ἔξωθεν τὸ Κυλλαράβιον προσελθόντα μετὰ τῆς δυνάμεως διαλέγεσθαι. Ταῦτ' ἀκούσας ὁ Κλεομένης ἄδικα πάσχειν ἔφασκε· δεῖν γὰρ εὐθὺς αὐτῷ τότε προειπεῖν, οὐ νῦν, ἥκοντος ἐπὶ τὰς θύρας τὰς ἐκείνων, ἀπιστεῖν καὶ ἀπελαύνειν. Γράψας δὲ περὶ τούτων ἐπιστολὴν πρὸς τοὺς Ἀχαιούς, ἧς ἦν τὸ πλεῖστον Ἀράτου κατηγορία, πολλὰ δὲ καὶ τοῦ Ἀράτου λοιδορήσαντος αὐτὸν πρὸς τὸ πλῆθος,

ἀνέζευξε διὰ ταχέων καὶ κήρυκα πόλεμον προεροῦντα τοῖς Ἀχαιοῖς ἔπεμψεν, οὐκ εἰς Ἄργος, ἀλλ' εἰς Αἴγιον, ὥς φησιν Ἄρτος, ὅπως φθάσῃ τὴν  παρασκευὴν αὐτῶν. Ἐγεγόνει δὲ κίνημα τῶν Ἀχαιῶν, καὶ πρὸς ἀπόστασιν ὥρμησαν αἱ πόλεις, τῶν μὲν δήμων νομήν τε χώρας καὶ χρεῶν ἀποκοπὰς ἐλπισάντων, τῶν δὲ πρώτων πολλαχοῦ βαρυνομένων τὸν Ἄρατον, ἐνίων δὲ καὶ δι' ὀργῆς ἐχόντων ὡς ἐπάγοντα τῇ Πελοποννήσῳ Μακεδόνας. Διὸ τούτοις ἐπαρθεὶς ὁ Κλεομένης εἰς Ἀχαΐαν ἐνέβαλε· καὶ πρῶτον μὲν εἷλε Πελλήνην ἐξαπίνης ἐπιπεσὼν καὶ τοὺς φρουροῦντας ἐξέβαλε [μετὰ] τῶν Ἀχαιῶν· μετὰ δὲ ταῦτα Φενεὸν προσηγάγετο καὶ Πεντέλειον.  ἐπεὶ δὲ φοβηθέντες οἱ Ἀχαιοὶ προδοσίαν τινὰ πραττομένην ἐν Κορίνθῳ καὶ Σικυῶνι τοὺς ἱππεῖς καὶ τοὺς ξένους ἀπέστειλαν ἐξ Ἄργους ἐκεῖ παραφυλάξοντας, αὐτοὶ δὲ τὰ Νέμεια καταβάντες εἰς Ἄργος ἦγον, ἐλπίσας, ὅπερ ἦν, ὁ Κλεομένης ὄχλου πανηγυρικοῦ καὶ θεατῶν τὴν πόλιν γέμουσαν ἀπροσδοκήτως ἐπελθὼν μᾶλλον ταράξειν, νυκτὸς ἦγε πρὸς τὰ τείχη τὸ στράτευμα,  καὶ τὸν περὶ τὴν Ἀσπίδα τόπον καταλαβὼν ὑπὲρ τοῦ θεάτρου χαλεπὸν ὄντα καὶ δυσπρόσοδον, οὕτως τοὺς ἀνθρώπους ἐξέπληξεν, ὥστε μηδένα τραπέσθαι πρὸς ἀλκήν, ἀλλὰ καὶ φρουρὰν λαβεῖν καὶ δοῦναι τῶν πολιτῶν ὁμήρους εἴκοσι καὶ γενέσθαι συμμάχους Λακεδαιμονίων, ἔχοντος ἐκείνου τὴν ἡγεμονίαν.

(39) 18. Οὐ μικρὸν οὖν τοῦτο καὶ πρὸς δόξαν αὐτῷ καὶ δύναμιν ὑπῆρχεν. Οὔτε γὰρ οἱ πάλαι βασιλεῖς Λακεδαιμονίων πολλὰ πραγματευσάμενοι προσαγαγέσθαι τὸ Ἄργος βεβαίως ἠδυνήθησαν, ὅ τε δεινότατος τῶν στρατηγῶν Πύρρος εἰσελθὼν καὶ βιασάμενος οὐ κατέσχε τὴν πόλιν, ἀλλ' ἀπέθανε, καὶ πολὺ συνδιεφθάρη μέρος αὐτῷ  τῆς δυνάμεως. Ὅθεν ἐθαύμαζον τὴν ὀξύτητα καὶ διάνοιαν τοῦ Κλεομένους· καὶ οἱ πρότερον αὐτοῦ τὸν Σόλωνα καὶ τὸν Λυκοῦργον ἀπομιμήσασθαι φάσκοντος ἐν τῇ τῶν χρεῶν ἀφέσει καὶ τῇ τῶν κτημάτων ἐξισώσει καταγελῶντες, τότε παντελῶς ἐπείθοντο τοῦτον αἴτιον γεγονέναι  τῆς περὶ τοὺς Σπαρτιάτας μεταβολῆς. Οὕτω γὰρ ἔπραττον τὸ πρὶν ταπεινὰ καὶ βοηθεῖν αὑτοῖς ἀδυνάτως εἶχον, ὥστε πέντε μυριάδας ἀνδραπόδων ἐμβαλόντας εἰς τὴν Λακωνικὴν Αἰτωλοὺς ἀπαγαγεῖν, ὅτε φασὶν εἰπεῖν τινα τῶν πρεσβυτέρων Σπαρτιατῶν, ὡς ὤνησαν οἱ πολέμιοι τὴν  Λακωνικὴν ἀποκουφίσαντες. Ὀλίγου δὲ χρόνου διελθόντος, ἁψάμενοι μόνον τῶν πατρίων ἐθῶν καὶ καταστάντες εἰς ἴχνος ἐκείνης τῆς ἀγωγῆς, ὥσπερ παρόντι καὶ συμπολιτευομένῳ τῷ Λυκούργῳ πολλὴν ἐπίδειξιν ἀνδρείας ἐποιοῦντο καὶ πειθαρχίας, τὴν τῆς Ἑλλάδος ἀναλαμβάνοντες ἡγεμονίαν τῇ Λακεδαίμονι καὶ ἀνακτώμενοι τὴν Πελοπόννησον.

(40) 19. Ἑαλωκότος δ' Ἄργους καὶ κατόπιν εὐθὺς προσθεμένων τῷ Κλεομένει Κλεωνῶν καὶ Φλιοῦντος, ἐτύγχανε μὲν ὁ Ἄρατος ἐν Κορίνθῳ ποιούμενός τινα  τῶν λεγομένων λακωνίζειν ἐξέτασιν· ἀγγελίας δὲ περὶ τούτων προσπεσούσης, διαταραχθεὶς καὶ τὴν πόλιν ἀποκλίνουσαν αἰσθόμενος πρὸς τὸν Κλεομένη καὶ τῶν Ἀχαιῶν ἀπαλλαγῆναι βουλομένην, ἐκάλει μὲν εἰς τὸ βουλευτήριον τοὺς πολίτας, ἔλαθε δὲ διολισθὼν ἄχρι  τῆς πύλης. Ἐκεῖ δὲ τοῦ ἵππου προσαχθέντος ἀναβὰς  ἔφυγεν εἰς Σικυῶνα. Τῶν δὲ Κορινθίων ἁμιλλωμένων εἰς Ἄργος πρὸς τὸν Κλεομένη φησὶν ὁ Ἄρατος τοὺς ἵππους πάντας ῥαγῆναι, τὸν δὲ Κλεομένη μέμφεσθαι τοὺς Κορινθίους, μὴ συλλαβόντας αὐτόν, ἀλλ'  ἐάσαντας διαφυγεῖν· οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ πρὸς αὐτὸν ἐλθεῖν Μεγιστόνουν παρὰ τοῦ Κλεομένους, δεομένου παραλαβεῖν τὸν Ἀκροκόρινθον -- εἶχε γὰρ φρουρὰν Ἀχαιῶν -- καὶ πολλὰ χρήματα διδόντος· ἀποκρίνασθαι δ' αὐτόν, ὡς οὐκ ἔχει τὰ πράγματα, μᾶλλον δ' ὑπὸ τῶν πραγμάτων  αὐτὸς ἔχεται. Ταῦτα μὲν ὁ Ἄρατος γέγραφεν.

δὲ Κλεομένης ἐκ τοῦ Ἄργους ἐπελθὼν καὶ προσαγαγόμενος Τροιζηνίους Ἐπιδαυρίους Ἑρμιονέας, ἧκεν εἰς Κόρινθον· καὶ τὴν μὲν ἄκραν περιεχαράκωσε, τῶν Ἀχαιῶν οὐ βουλομένων ἐκλιπεῖν, τοῦ δ' Ἀράτου τοὺς φίλους καὶ τοὺς ἐπιτρόπους μεταπεμψάμενος ἐκέλευσε τὴν οἰκίαν καὶ  τὰ χρήματα λαβόντας φυλάττειν καὶ διοικεῖν. Τριτύμαλλον δὲ πάλιν τὸν Μεσσήνιον ἀπέστειλε πρὸς αὐτόν, ἀξιῶν ὑπὸ τῶν Ἀχαιῶν καὶ τῶν Λακεδαιμονίων ὁμοῦ φυλάττεσθαι τὸν Ἀκροκόρινθον, ἰδίᾳ δὲ τῷ Ἀράτῳ διπλῆν ἐπαγγελλόμενος τὴν σύνταξιν ἧς ἐλάμβανε παρὰ Πτολεμαίου τοῦ  βασιλέως. Ἐπεὶ δ' ὁ Ἄρατος οὐχ ὑπήκουσεν, ἀλλὰ τόν θ' υἱὸν ἔπεμψε πρὸς τὸν Ἀντίγονον μετὰ τῶν ἄλλων ὁμήρων καὶ ψηφίσασθαι τοὺς Ἀχαιοὺς ἔπεισεν Ἀντιγόνῳ παραδιδόναι τὸν Ἀκροκόρινθον, οὕτως ὁ Κλεομένης τήν τε Σικυωνίαν ἐμβαλὼν ἐπόρθησε, καὶ τὰ χρήματα τοῦ Ἀράτου τῶν Κορινθίων αὐτῷ ψηφισαμένων δωρεὰν ἔλαβε. (41) 20. Τοῦ δ' Ἀντιγόνου μετὰ πολλῆς τῆς δυνάμεως τὴν Γεράνειαν ὑπερβάλλοντος, οὐκ ᾤετο δεῖν τὸν Ἰσθμόν, ἀλλὰ τὰ Ὄνεια χαρακώσας καὶ τειχίσας φυλάττειν, καὶ τοπομαχῶν ἀποτρίβεσθαι τοὺς Μακεδόνας μᾶλλον ἢ  συμπλέκεσθαι πρὸς φάλαγγα συνησκημένην. Καὶ τούτοις χρώμενος τοῖς λογισμοῖς, εἰς ἀπορίαν καθίστη τὸν Ἀντίγονον· οὔτε γὰρ σῖτον εἶχεν ἐκ παρασκευῆς ἱκανόν, οὔτε βιάσασθαι τὴν πάροδον, καθημένου τοῦ Κλεομένους, ἦν ῥᾴδιον· ἐπιχειρήσας δὲ παραδύεσθαι διὰ τοῦ Λεχαίου νυκτός, ἐξέπεσε καί τινας ἀπέβαλε τῶν στρατιωτῶν, ὥστε παντάπασι θαρρῆσαι τὸν Κλεομένη καὶ τοὺς περὶ αὐτὸν ἐπηρμένους τῇ νίκῃ τραπέσθαι πρὸς τὸ δεῖπνον, ἀθυμεῖν δὲ τὸν Ἀντίγονον, εἰς οὐκ εὐπόρους κατακλειόμενον ὑπὸ τῆς ἀνάγκης λογισμούς. Ἐβουλεύετο γὰρ ἐπὶ τὴν ἄκραν ἀναζευγνύναι τὸ Ἡραῖον κἀκεῖθεν εἰς Σικυῶνα πλοίοις περαιῶσαι τὴν δύναμιν· ὃ καὶ χρόνου πολλοῦ καὶ  παρασκευῆς ἦν οὐ τῆς τυχούσης. ἤδη δὲ πρὸς ἑσπέραν ἧκον ἐξ Ἄργους κατὰ θάλατταν ἄνδρες Ἀράτου φίλοι, καλοῦντες αὐτὸν ὡς ἀφισταμένων τῶν Ἀργείων τοῦ  Κλεομένους. Ὁ δὲ πράττων [μὲν] ἦν τὴν ἀπόστασιν Ἀριστοτέλης· καὶ τὸ πλῆθος οὐ χαλεπῶς ἔπεισεν, ἀγανακτοῦν ὅτι χρεῶν ἀποκοπὰς οὐκ ἐποίησεν αὐτοῖς ὁ  Κλεομένης ἐλπίσασι. Λαβὼν οὖν ὁ Ἄρατος παρ' Ἀντιγόνου στρατιώτας χιλίους καὶ πεντακοσίους, παρέπλευσεν εἰς  Ἐπίδαυρον. Ὁ δ' Ἀριστοτέλης ἐκεῖνον οὐ περιέμενεν, ἀλλὰ τοὺς πολίτας παραλαβὼν προσεμάχετο τοῖς φρουροῦσι τὴν ἀκρόπολιν· καὶ παρῆν αὐτῷ Τιμόξενος μετὰ τῶν Ἀχαιῶν ἐκ Σικυῶνος βοηθῶν.

(42) 21. Ταῦτα περὶ δευτέραν φυλακὴν τῆς νυκτὸς ἀκούσας ὁ Κλεομένης μετεπέμψατο Μεγιστόνουν καὶ πρὸς ὀργὴν ἐκέλευσεν εὐθὺς εἰς Ἄργος βοηθεῖν· ὁ γὰρ ὑπὲρ τῶν Ἀργείων μάλιστα καταπιστωσάμενος πρὸς αὐτὸν ἐκεῖνος ἦν, καὶ διεκώλυσεν ἐκβαλεῖν τοὺς ὑπόπτους.  ἀπολύσας οὖν τὸν Μεγιστόνουν μετὰ δισχιλίων στρατιωτῶν, αὐτὸς προσεῖχε τῷ Ἀντιγόνῳ καὶ τοὺς Κορινθίους παρεθάρρυνεν, ὡς οὐδενὸς μεγάλου περὶ τὸ Ἄργος, ἀλλὰ  ταραχῆς τινος ἀπ' ἀνθρώπων ὀλίγων γεγενημένης. Ἐπεὶ δ' ὁ Μεγιστόνους τε παρεισπεσὼν εἰς τὸ Ἄργος ἀνῃρέθη μαχόμενος καὶ μόγις ἀντεῖχον οἱ φρουροὶ καὶ διεπέμποντο συχνοὺς πρὸς τὸν Κλεομένη, φοβηθεὶς μὴ τοῦ Ἄργους οἱ πολέμιοι κρατήσαντες καὶ τὰς παρόδους ἀποκλείσαντες αὐτοὶ πορθῶσιν ἀδεῶς τὴν Λακωνικὴν καὶ πολιορκῶσι τὴν Σπάρτην ἔρημον οὖσαν, ἀπῆγεν ἐκ Κορίνθου τὸ στράτευμα.  καὶ ταύτης μὲν εὐθὺς ἐστέρητο τῆς πόλεως, εἰσελθόντος  Ἀντιγόνου καὶ φρουρὰν <ἐγ>καταστήσαντος· ἐπιβαλὼν δὲ τῷ Ἄργει κατὰ τὸ τεῖχος ἐπεχείρησε μὲν εἰσαλέσθαι καὶ συνέστρεψεν ἐκ τῆς πορείας τὴν δύναμιν, ἐκκόψας δὲ τὰς ὑπὸ τὴν Ἀσπίδα ψαλίδας ἀνέβη καὶ συνέμειξε τοῖς ἔνδον ἔτι πρὸς τοὺς Ἀχαιοὺς ἀντέχουσι, καὶ τῶν ἐντὸς ἔνια κλίμακας προσθεὶς κατέλαβε, καὶ τοὺς στενωποὺς ἐρήμους πολεμίων ἐποίησε, τοῖς βέλεσι χρήσασθαι προστάξας  τοὺς Κρῆτας. Ὡς δὲ κατεῖδε τὸν Ἀντίγονον ἀπὸ τῶν ἄκρων εἰς τὸ πεδίον καταβαίνοντα μετὰ τῆς φάλαγγος, τοὺς δ' ἱππεῖς ἤδη ῥύδην ἐλαύνοντας εἰς τὴν πόλιν,  ἀπέγνω κρατήσειν· καὶ συναγαγὼν ἅπαντας πρὸς αὑτόν, ἀσφαλῶς κατέβη καὶ παρὰ τὸ τεῖχος ἀπηλλάττετο, μεγίστων μὲν ἐν ἐλαχίστῳ χρόνῳ πραγμάτων ἐπικρατήσας, καὶ κατὰ μικρὸν ὅλης ὁμοῦ τι μιᾷ περιόδῳ Πελοποννήσου κύριος γενέσθαι δεήσας, ταχὺ δ' αὖθις ἐκπεσὼν  ἁπάντων. Οἱ μὲν γὰρ εὐθὺς ἀπεχώρησαν αὐτοῦ τῶν <συ>στρατευομένων, οἱ δ' ὀλίγον ὕστερον τῷ Ἀντιγόνῳ τὰς πόλεις παρέδωκαν.

(43) 22. Οὕτω δ' αὐτῷ πεπραγότι κατὰ τὴν στρατείαν καὶ ἀπαγαγόντι τὴν δύναμιν, ἑσπέρας ἤδη περὶ Τεγέαν ἀφίκοντό τινες ἐκ Λακεδαίμονος οὐκ ἐλάττονα τῆς ἐν χερσὶ δυστυχίαν ἀπαγγέλλοντες, τεθνάναι τὴν γυναῖκα, δι' ἣν οὐδὲ ταῖς πάνυ κατορθουμέναις ἐκεῖνος ἐνεκαρτέρει στρατείαις, ἀλλὰ συχνῶς κατέβαινεν εἰς Σπάρτην, ἐρῶν τῆς Ἀγιάτιδος καὶ περὶ πλείστου ποιούμενος ἐκείνην. Ἐπλήγη μὲν οὖν καὶ ἤλγησεν, ὡς εἰκὸς ἦν νέον ἄνδρα καλλίστης καὶ σωφρονεστάτης ἀφῃρημένον γυναικός, οὐ μὴν κατῄσχυνεν οὐδὲ προήκατο τῷ πάθει τὸ φρόνημα καὶ τὸ μέγεθος τῆς ψυχῆς, ἀλλὰ καὶ φωνὴν καὶ σχῆμα καὶ μορφὴν ἐν ᾧ πρότερον εἶχεν ἤθει διαφυλάττων, τά τε προστάγματα τοῖς ἡγεμόσιν ἐδίδου  καὶ περὶ τῆς ἀσφαλείας τῶν Τεγεατῶν ἐφρόντιζεν. Ἅμα δ' ἡμέρᾳ κατέβαινεν εἰς Λακεδαίμονα, καὶ μετὰ τῆς μητρὸς οἴκοι καὶ τῶν παίδων ἀπαλγήσας τὸ πένθος, εὐθὺς ἦν ἐν τοῖς περὶ τῶν ὅλων λογισμοῖς.

 Ἐπεὶ δὲ Πτολεμαῖος ὁ τῆς Αἰγύπτου βασιλεὺς ἐπαγγελλόμενος αὐτῷ βοήθειαν ἠξίου λαβεῖν ὅμηρα τοὺς παῖδας καὶ τὴν μητέρα, χρόνον μὲν συχνὸν ᾐσχύνετο φράσαι τῇ μητρί, καὶ πολλάκις εἰσελθὼν καὶ πρὸς αὐτῷ γενόμενος τῷ λόγῳ κατεσιώπησεν, ὥστε κἀκείνην ὑπονοεῖν καὶ παρὰ τῶν φίλων αὐτοῦ διαπυνθάνεσθαι,  μή τι κατοκνεῖ βουλόμενος ἐντυχεῖν αὐτῇ. Τέλος δὲ τοῦ Κλεομένους ἀποτολμήσαντος εἰπεῖν, ἐξεγέλασέ τε μέγα καὶ "τοῦτ' ἦν" εἶπεν "ὃ πολλάκις ὁρμήσας λέγειν ἀπεδειλίασας; οὐ θᾶττον ἡμᾶς ἐνθέμενος εἰς πλοῖον ἀποστελεῖς, ὅπου ποτὲ τῇ Σπάρτῃ νομίζεις τὸ σῶμα τοῦτο χρησιμώτατον ἔσεσθαι, πρὶν ὑπὸ γήρως αὐτοῦ καθήμενον διαλυθῆναι;" πάντων οὖν ἑτοίμων γενομένων, ἀφίκοντο μὲν εἰς Ταίναρον πεζῇ, καὶ προὔπεμπεν ἡ δύναμις αὐτοὺς ἐν τοῖς ὅπλοις· μέλλουσα δὲ τῆς νεὼς ἐπιβαίνειν ἡ Κρατησίκλεια τὸν Κλεομένη μόνον εἰς τὸν νεὼν τοῦ Ποσειδῶνος ἀπήγαγε, καὶ περιβαλοῦσα καὶ  κατασπασαμένη διαλγοῦντα καὶ συντεταραγμένον "ἄγε" εἶπεν "ὦ βασιλεῦ Λακεδαιμονίων, ὅπως ἐπὰν ἔξω γενώμεθα μηδεὶς ἴδῃ δακρύοντας ἡμᾶς μηδ' ἀνάξιόν τι τῆς Σπάρτης ποιοῦντας. Τοῦτο γὰρ ἐφ' ἡμῖν μόνον· αἱ  τύχαι δ' ὅπως ἂν ὁ δαίμων διδῷ πάρεισι." ταῦτα δ' εἰποῦσα καὶ καταστήσασα τὸ πρόσωπον ἐπὶ τὴν ναῦν ἐχώρει τὸ παιδίον ἔχουσα, καὶ διὰ τάχους ἐκέλευσεν ἀπαίρειν τὸν κυβερνήτην. Ἐπεὶ δ' εἰς Αἴγυπτον ἀφίκετο καὶ τὸν Πτολεμαῖον ἐπύθετο λόγους παρ' Ἀντιγόνου καὶ πρεσβείας δεχόμενον, περὶ δὲ τοῦ Κλεομένους ἤκουσεν, ὅτι, τῶν Ἀχαιῶν προκαλουμένων αὐτὸν εἰς διαλύσεις, φοβοῖτο δι' ἐκείνην ἄνευ Πτολεμαίου καταθέσθαι τὸν πόλεμον, ἐπέστειλεν αὐτῷ τὰ τῇ Σπάρτῃ πρέποντα καὶ συμφέροντα πράττειν καὶ μὴ διὰ μίαν γραῦν καὶ παιδάριον ἀεὶ δεδιέναι Πτολεμαῖον. Αὕτη μὲν οὖν παρὰ τὰς τύχας τοιαύτη λέγεται γεγενῆσθαι.

(44) 23. Τοῦ δ' Ἀντιγόνου Τεγέαν μὲν παραλαβόντος, Ὀρχομενὸν δὲ καὶ Μαντίνειαν διαρπάσαντος, εἰς αὐτὴν τὴν Λακωνικὴν συνεσταλμένος ὁ Κλεομένης, τῶν μὲν εἱλώτων τοὺς πέντε μνᾶς Ἀττικὰς καταβαλόντας ἐλευθέρους ἐποίει καὶ τάλαντα πεντακόσια συνέλεξε, δισχιλίους δὲ προσκαθοπλίσας Μακεδονικῶς ἀντίταγμα τοῖς παρ' Ἀντιγόνου λευκάσπισιν, ἔργον ἐπὶ νοῦν βάλλεται μέγα καὶ πᾶσιν ἀπροσδόκητον. Ἡ Μεγάλη πόλις ἦν μὲν τότε καὶ καθ' ἑαυτὴν οὐδέν τι μείων οὐδ' ἀσθενεστέρα τῆς Λακεδαίμονος, εἶχε δὲ τὴν ἀπὸ τῶν Ἀχαιῶν καὶ τοῦ Ἀντιγόνου βοήθειαν, ἐν πλευραῖς καθεζομένου καὶ δοκοῦντος ὑπὸ τῶν Ἀχαιῶν ἐπικεκλῆσθαι μάλιστα  τῶν Μεγαλοπολιτῶν σπουδασάντων. Ταύτην [δι]ἁρπάσαι διανοηθεὶς ὁ Κλεομένης -- οὐ γὰρ ἔστιν ᾧ μᾶλλον ἔοικε τὸ ταχὺ καὶ ἀπροσδόκητον ἐκείνης τῆς πράξεως -- ἡμερῶν πέντε σιτία λαβεῖν κελεύσας ἐξῆγε τὴν δύναμιν ἐπὶ  τὴν Σελλασίαν, ὡς τὴν Ἀργολικὴν κακουργήσων· ἐκεῖθεν δὲ καταβὰς ἐπὶ τὴν Μεγαλοπολιτικὴν καὶ δειπνοποιησάμενος περὶ τὸ Ῥοίτειον, εὐθὺς ἐπορεύετο τὴν δι' Ἑλισσοῦντος ἐπὶ τὴν πόλιν· ἀποσχὼν δ' οὐ πολὺ Παντέα μὲν ἔχοντα δύο τάγματα τῶν Λακεδαιμονίων ἀπέστειλε, καταλαβέσθαι κελεύσας μεσοπύργιον, ὃ τῶν τειχῶν ἐρημότατον εἶναι τοῖς Μεγαλοπολίταις ἐπυνθάνετο, τῇ δ'  ἄλλῃ δυνάμει σχολαίως ἐπηκολούθει. Τοῦ δὲ Παντέως οὐ μόνον ἐκεῖνον τὸν τόπον, ἀλλὰ καὶ πολὺ μέρος τοῦ τείχους ἀφύλακτον εὑρόντος, καὶ τὰ μὲν καθαιροῦντος εὐθύς, τὰ δὲ διασκάπτοντος, τῶν δὲ φρουρῶν οἷς ἐνέτυχε πάντας ἀποκτείναντος, ἔφθασε προσμείξας ὁ Κλεομένης, καὶ πρὶν αἰσθέσθαι τοὺς Μεγαλοπολίτας ἔνδον ἦν μετὰ τῆς δυνάμεως.

(45) 24. Φανεροῦ δὲ μόλις τοῦ κακοῦ γενομένου τοῖς κατὰ τὴν πόλιν, οἱ μὲν εὐθὺς ἐξέπιπτον, ὅσα τυγχάνοι τῶν χρημάτων λαμβάνοντες, οἱ δὲ συνεστρέφοντο μετὰ τῶν ὅπλων, καὶ τοῖς πολεμίοις ἐνιστάμενοι καὶ προσβάλλοντες, ἐκείνους μὲν οὐκ ἴσχυσαν ἐκκροῦσαι, τοῖς δὲ φεύγουσι τῶν πολιτῶν ἀσφαλῶς ἀπελθεῖν παρέσχον, ὥστε μὴ πλείονα τῶν χιλίων ἐγκαταληφθῆναι σώματα, τοὺς δ' ἄλλους ἅπαντας ὁμοῦ μετὰ τέκνων καὶ γυναικῶν φθάσαι διαφυγόντας εἰς Μεσσήνην. Ἐσώθη δὲ καὶ τῶν προσβοηθούντων καὶ μαχομένων τὸ πλῆθος· ὀλίγοι δὲ παντάπασιν ἥλωσαν, ὧν ἦν Λυσανδρίδας τε καὶ Θεαρίδας, ἄνδρες ἔνδοξοι καὶ δυνατοὶ μάλιστα τῶν Μεγαλοπολιτῶν. Διὸ καὶ λαβόντες αὐτοὺς εὐθὺς οἱ στρατιῶται τῷ Κλεομένει προσῆγον.

δὲ Λυσανδρίδας ὡς εἶδε τὸν Κλεομένη πόρρωθεν, ἀναβοήσας "ἔξεστί σοι νῦν" εἶπεν "ὦ βασιλεῦ Λακεδαιμονίων ἔργον ἀποδειξαμένῳ τοῦ πεπραγμένου κάλλιον καὶ βασιλικώτερον ἐνδοξοτάτῳ γενέσθαι." [ὁ]  Κλεομένης δ' ὑποτοπήσας αὐτοῦ τὴν ἔντευξιν "τί δέ" εἶπεν "ὦ Λυσανδρίδα λέγεις; οὐ γὰρ δή πού με τὴν  πόλιν ὑμῖν ἀποδοῦναι κελεύσεις;" καὶ ὁ Λυσανδρίδας "αὐτὸ μὲν οὖν" ἔφη "<τοῦτο> λέγω καὶ συμβουλεύω, μὴ διαφθεῖραι πόλιν τηλικαύτην, ἀλλ' ἐμπλῆσαι φίλων καὶ συμμάχων πιστῶν καὶ βεβαίων, ἀποδόντα Μεγαλοπολίταις τὴν πατρίδα καὶ σωτῆρα δήμου τοσούτου γενόμενον." μικρὸν οὖν ὁ Κλεομένης διασιωπήσας "χαλεπὸν μέν" ἔφη "τὸ πιστεῦσαι ταῦτα, νικάτω δὲ τὸ πρὸς δόξαν  ἀεὶ μᾶλλον ἢ τὸ λυσιτελὲς παρ' ἡμῖν." καὶ ταῦτ' εἰπὼν ἀπέστειλε τοὺς ἄνδρας εἰς Μεσσήνην καὶ κήρυκα παρ' ἑαυτοῦ, τοῖς Μεγαλοπολίταις ἀποδιδοὺς τὴν πόλιν ἐπὶ τῷ συμμάχους εἶναι καὶ φίλους, ἀποστάντας Ἀχαιῶν.  οὕτω δὲ τοῦ Κλεομένους εὐγνώμονα καὶ φιλάνθρωπα προτείναντος, οὐκ εἴασε τοὺς Μεγαλοπολίτας ὁ Φιλοποίμην ἐγκαταλιπεῖν τὴν πρὸς τοὺς Ἀχαιοὺς πίστιν, ἀλλὰ κατηγορῶν τοῦ Κλεομένους, ὡς οὐ ζητοῦντος ἀποδοῦναι τὴν πόλιν, ἀλλὰ προσλαβεῖν τοὺς πολίτας, ἐξέβαλε τὸν Θεαρίδαν καὶ τὸν Λυσανδρίδαν ἐκ τῆς Μεσσήνης. Οὗτος ἦν Φιλοποίμην ὁ πρωτεύσας ὕστερον Ἀχαιῶν καὶ μεγίστην κτησάμενος ἐν τοῖς Ἕλλησι δόξαν, ὡς ἰδίᾳ περὶ αὐτοῦ γέγραπται.

(46) 25. Τούτων δ' ἀπαγγελθέντων τῷ Κλεομένει, τετηρηκὼς τὴν πόλιν ἄθικτον καὶ ἀκέραιον, ὥστε μηδένα λαθεῖν μηδὲ τοὐλάχιστον λαβόντα, τότε παντάπασι τραχυνθεὶς καὶ ἀγανακτήσας τὰ μὲν χρήματα διήρπασεν, ἀνδριάντας δὲ καὶ γραφὰς ἀπέστειλεν εἰς Σπάρτην, τῆς δὲ πόλεως τὰ πλεῖστα καὶ μέγιστα μέρη κατασκάψας καὶ διαφθείρας ἀνέζευξεν ἐπ' οἴκου, φοβούμενος τὸν Ἀντίγονον  καὶ τοὺς Ἀχαιούς. Ἐπράχθη δ' οὐδὲν ἀπ' αὐτῶν. Ἐτύγχανον μὲν γὰρ ἐν Αἰγίῳ βουλὴν ἔχοντες· ἐπεὶ δ' Ἄρατος ἀναβὰς ἐπὶ τὸ βῆμα πολὺν μὲν χρόνον ἔκλαιε, τὴν χλαμύδα θέμενος πρὸ τοῦ προσώπου, θαυμαζόντων δὲ καὶ λέγειν κελευόντων εἶπεν, ὅτι Μεγάλη πόλις ἀπόλωλεν ὑπὸ Κλεομένους, ἡ μὲν σύνοδος εὐθὺς διελύθη τῶν Ἀχαιῶν, καταπλαγέντων τὴν ὀξύτητα καὶ τὸ μέγεθος τοῦ πάθους,  ὁ δ' Ἀντίγονος ἐπιχειρήσας βοηθεῖν, εἶτα βραδέως αὐτῷ τῆς δυνάμεως ἐκ τῶν χειμαδίων ἀνισταμένης, ταύτην μὲν αὖθις ἐκέλευσε κατὰ χώραν μένειν, αὐτὸς δὲ παρῆλθεν εἰς Ἄργος, <οὐ> πολλοὺς ἔχων στρατιώτας  μεθ' ἑαυτοῦ.

Διὸ καὶ τὸ δεύτερον ἐγχείρημα τοῦ Κλεομένους ἔδοξε μὲν τετολμῆσθαι παραβόλως καὶ μανικῶς, ἐπράχθη δὲ μετὰ πολλῆς προνοίας, ὥς φησι Πολύβιος.  εἰδὼς γὰρ εἰς τὰ χειμάδια διεσπαρμένους κατὰ πόλεις [ὥς φησι] τοὺς Μακεδόνας, καὶ τὸν Ἀντίγονον οὐ πολλοὺς ἔχοντα μισθοφόρους ἐν Ἄργει διαχειμάζοντα μετὰ τῶν φίλων, ἐνέβαλεν εἰς τὴν Ἀργείαν, λογιζόμενος ἢ δι' αἰσχύνην τοῦ Ἀντιγόνου παροξυνθέντος ἐπικρατήσειν, ἢ μὴ τολμήσαντα μάχεσθαι διαβαλεῖν πρὸς τοὺς  Ἀργείους. Ὃ καὶ συνέβη. Διαφθειρομένης γὰρ τῆς χώρας ὑπ' αὐτοῦ καὶ πάντων ἀγομένων καὶ φερομένων, οἱ μὲν Ἀργεῖοι δυσανασχετοῦντες ἐπὶ τὰς θύρας συνεστρέφοντο τοῦ βασιλέως καὶ κατεβόων, μάχεσθαι κελεύοντες ἢ τοῖς  κρείττοσιν ἐξίστασθαι τῆς ἡγεμονίας· ὁ δ' Ἀντίγονος, ὡς ἔδει στρατηγὸν ἔμφρονα, τὸ κινδυνεῦσαι παραλόγως καὶ προέσθαι τὴν ἀσφάλειαν αἰσχρόν, οὐ τὸ κακῶς ἀκοῦσαι παρὰ τοῖς ἐκτὸς ἡγούμενος, οὐ προῆλθεν, ἀλλ'  ἐνέμενε [ἐν] τοῖς αὑτοῦ λογισμοῖς. Ὁ δὲ Κλεομένης ἄχρι τῶν τειχῶν τῷ στρατῷ προσελθὼν καὶ καθυβρίσας καὶ διαλυμηνάμενος, ἀδεῶς ἀνεχώρησεν.

(47) 26. Ὀλίγῳ δ' ὕστερον αὖθις εἰς Τεγέαν ἀκούσας προϊέναι τὸν Ἀντίγονον, ὡς ἐκεῖθεν εἰς τὴν Λακωνικὴν ἐμβαλοῦντα, ταχὺ τοὺς στρατιώτας ἀναλαβὼν καὶ καθ' ἑτέρας ὁδοὺς παραλλάξας, ἅμ' ἡμέρᾳ πρὸς τῇ πόλει τῶν Ἀργείων ἀνεφάνη, πορθῶν τὸ πεδίον καὶ τὸν σῖτον οὐ κείρων, ὥσπερ οἱ λοιποί, δρεπάναις καὶ μαχαίραις, ἀλλὰ κόπτων ξύλοις μεγάλοις εἰς σχῆμα ῥομφαίας ἀπειργασμένοις, <οἷς> ὡς ἐπὶ παιδιᾷ χρωμένους ἐν τῷ πορεύεσθαι σὺν μηδενὶ πόνῳ πάντα συγκατατρῖψαι καὶ διαφθεῖραι  τὸν καρπόν. Ὡς μέντοι κατὰ τὴν Κυλλάραβιν γενόμενοι τὸ γυμνάσιον ἐπεχείρουν προσφέρειν πῦρ, ἐκώλυσεν, ὡς καὶ τῶν περὶ Μεγάλην πόλιν ὑπ' ὀργῆς μᾶλλον ἢ καλῶς  αὐτῷ πεπραγμένων. Τοῦ δ' Ἀντιγόνου πρῶτον μὲν εὐθὺς εἰς Ἄργος ἀναχωρήσαντος, ἔπειτα τὰ ὄρη καὶ τὰς ὑπερβολὰς πάσας φυλακαῖς καταλαβόντος, ἀμελεῖν καὶ καταφρονεῖν προσποιούμενος ἔπεμψε κήρυκας, τὰς κλεῖς ἀξιῶν τοῦ Ἡραίου λαβεῖν, ὅπως ἀπαλλάττοιτο τῇ θεῷ  θύσας. Οὕτω δὲ παίξας καὶ κατειρωνευσάμενος καὶ τῇ θεῷ θύσας ὑπὸ τὸν νεὼν κεκλεισμένον, ἀπήγαγεν εἰς  Φλιοῦντα τὸν στρατόν. Ἐκεῖθεν δὲ τοὺς φρουροῦντας τὸν Ὀλύγυρτον ἐξελάσας, κατέβη παρὰ τὸν Ὀρχομενόν, οὐ μόνον τοῖς πολίταις φρόνημα καὶ θάρσος ἐμπεποιηκώς, ἀλλὰ καὶ τοῖς πολεμίοις ἀνὴρ ἡγεμονικὸς δοκῶν εἶναι καὶ  πραγμάτων μεγάλων ἄξιος. Τὸ γὰρ ἐκ μιᾶς πόλεως ὁρμώμενον ὁμοῦ τῇ Μακεδόνων δυνάμει καὶ Πελοποννησίοις ἅπασι καὶ χορηγίᾳ βασιλικῇ πολεμεῖν, [καὶ] μὴ μόνον ἄθικτον διαφυλάττοντα τὴν Λακωνικήν, ἀλλὰ καὶ χώραν κακῶς ποιοῦντα τὴν ἐκείνων καὶ πόλεις αἱροῦντα τηλικαύτας, οὐ τῆς τυχούσης ἐδόκει δεινότητος εἶναι καὶ μεγαλοφροσύνης.

(48) 27. Ἀλλ' ὁ πρῶτος τὰ χρήματα νεῦρα τῶν πραγμάτων προσειπὼν εἰς τὰ τοῦ πολέμου πράγματα μάλιστα βλέψας τοῦτ' εἰπεῖν ἔοικε. Καὶ Δημάδης τὰς τριήρεις μὲν καθέλκειν καὶ πληροῦν ποτε τῶν Ἀθηναίων κελευόντων, χρήματα δ' οὐκ ἐχόντων, "πρότερόν ἐστιν" ἔφη "¶ τοῦ πρωρατεῦσαι τὸ φυρᾶσαι."  λέγεται δὲ καὶ Ἀρχίδαμος ὁ παλαιὸς ὑπὸ τὴν ἀρχὴν τοῦ Πελοποννησιακοῦ πολέμου, κελευόντων <τὰς> εἰσφορὰς τάξαι τῶν συμμάχων αὐτόν, εἰπεῖν ὡς ὁ πόλεμος οὐ  τεταγμένα σιτεῖται. Καθάπερ γὰρ οἱ σεσωμασκηκότες ἀθληταὶ τῷ χρόνῳ καταβαροῦσι καὶ καταγωνίζονται τοὺς εὐρύθμους καὶ τεχνίτας, οὕτως καὶ ὁ Ἀντίγονος, ἐκ πολλῆς ἀναφέρων δυνάμεως πρὸς τὸν πόλεμον, ἐξεπόνει καὶ κατήθλει τὸν Κλεομένη, γλίσχρως καὶ μόλις πορίζοντα  τοῖς ξένοις μισθὸν καὶ τροφὴν τοῖς πολίταις. Ἐπεὶ τἆλλά γε πρὸς τοῦ Κλεομένους ὁ χρόνος ἦν, τῶν οἴκοι πραγμάτων  ἀνιστάντων τὸν Ἀντίγονον. Βάρβαροι γὰρ περιέκοπτον ἀπόντος καὶ κατέτρεχον τὴν Μακεδονίαν, καὶ τότε δὴ πολὺς ἄνωθεν Ἰλλυριῶν ἐμβεβλήκει στρατός, ὑφ' οὗ πορθούμενοι μετεπέμποντο τὸν Ἀντίγονον οἱ Μακεδόνες. 

Καὶ παρ' ὀλίγον πρὸ τῆς μάχης συνέτυχε ταῦτα τὰ γράμματα κομισθῆναι πρὸς αὐτόν· ὧν κομισθέντων εὐθὺς ἂν ἀπῆλθε μακρὰ χαίρειν φράσας Ἀχαιοῖς. Ἀλλ' ἡ τὰ μέγιστα τῶν πραγμάτων κρίνουσα τῷ παρὰ μικρὸν τύχη τηλικαύτην ἀπεδείξατο ῥοπὴν καιροῦ καὶ δύναμιν, ὥστε, τῆς μάχης ἐν Σελλασίᾳ γενομένης καὶ τοῦ Κλεομένους ἀποβεβληκότος τὴν δύναμιν καὶ τὴν πόλιν, εὐθὺς παρεῖναι τοὺς καλοῦντας τὸν Ἀντίγονον. Ὃ καὶ μάλιστα τὴν δυστυχίαν τοῦ Κλεομένους οἰκτροτέραν ἐποίησεν. Εἰ γὰρ ἡμέρας δύο μόνας ἐπέσχε καὶ παρήγαγε φυγομαχῶν, οὐκ ἂν ἐδέησεν αὐτῷ μάχης, ἀλλ' ἐφ' οἷς ἐβούλετο διηλλάγη πρὸς τοὺς Ἀχαιοὺς ἀπελθόντων τῶν  Μακεδόνων· νῦν δ' ὥσπερ εἴρηται διὰ τὴν ἀχρηματίαν ἐν τοῖς ὅπλοις τὸ πᾶν θέμενος, ἠναγκάσθη δισμυρίοις, ὡς Πολύβιός φησι, πρὸς τρισμυρίους ἀντιπαρατάξασθαι. (49) 28. Καὶ θαυμαστὸν μὲν ἐν τῷ κινδύνῳ παρασχὼν ἑαυτὸν στρατηγόν, ἐκθύμοις δὲ χρησάμενος τοῖς πολίταις, οὐ μὴν οὐδὲ τῶν ξένων μεμπτῶς ἀγωνισαμένων, τῷ τρόπῳ τῆς ὁπλίσεως καὶ τῷ βάρει τῆς ὁπλιτικῆς φάλαγγος ἐξεθλίβη.

Φύλαρχος δὲ καὶ προδοσίαν γενέσθαι φησὶ τὴν μάλιστα τῷ Κλεομένει τὰ  πράγματα διεργασαμένην. Τοῦ γὰρ Ἀντιγόνου τοὺς Ἰλλυριοὺς καὶ τοὺς Ἀκαρνᾶνας ἐκπεριελθεῖν κρύφα κελεύσαντος καὶ κυκλώσασθαι θάτερον κέρας, ἐφ' οὗ τεταγμένος ἦν Εὐκλείδας ὁ τοῦ Κλεομένους ἀδελφός, εἶτα τὴν ἄλλην ἐπὶ μάχῃ δύναμιν ἐκτάττοντος, ἀπὸ σκοπῆς θεωρῶν ὁ Κλεομένης, ὡς οὐδαμοῦ τὰ ὅπλα τῶν Ἰλλυριῶν καὶ τῶν Ἀκαρνάνων κατεῖδεν, ἐφοβήθη μὴ πρός τι  τοιοῦτον αὐτοῖς ὁ Ἀντίγονος κέχρηται. Καλέσας δὲ Δαμοτέλη τὸν ἐπὶ τῆς κρυπτείας τεταγμένον, ὁρᾶν ἐκέλευσε καὶ ζητεῖν, ὅπως ἔχει τὰ κατὰ νώτου καὶ κύκλῳ τῆς  παρατάξεως. Τοῦ δὲ Δαμοτέλους -- ἦν γὰρ ὡς λέγεται χρήμασι πρότερον ὑπ' Ἀντιγόνου διεφθαρμένος -- ἀμελεῖν ἐκείνων εἰπόντος ὡς καλῶς ἐχόντων, τοῖς δὲ συνάπτουσιν ἐξ ἐναντίας προσέχειν καὶ τούτους ἀμύνεσθαι, πιστεύσας ἐπὶ τὸν Ἀντίγονον ἐχώρει, καὶ τῇ ῥύμῃ τῶν περὶ αὐτὸν Σπαρτιατῶν ὠσάμενος τὴν φάλαγγα τῶν Μακεδόνων ἐπὶ πέντε που σταδίους ὑποχωρούντων, ἐκβιαζόμενος καὶ  κρατῶν ἠκολούθησεν. Εἶτα τῶν περὶ τὸν Εὐκλείδαν ἀπὸ θατέρου κυκλωθέντων, ἐπιστὰς καὶ κατιδὼν τὸν κίνδυνον "οἴχῃ μοι φίλτατ' ἀδελφέ" εἶπεν, "οἴχῃ, γενναῖος ὢν καὶ  παισὶ ζηλωτὸς Σπαρτιατῶν καὶ γυναιξὶν ἀοίδιμος." οὕτω δὲ τῶν περὶ τὸν Εὐκλείδαν ἀναιρεθέντων, καὶ τῶν ἐκεῖθεν ὡς ἐκράτουν ἐπιφερομένων, ταραττομένους ὁρῶν τοὺς στρατιώτας καὶ μένειν οὐκέτι τολμῶντας, ἔσῳζεν ἑαυτόν.  ἀποθανεῖν δὲ καὶ τῶν ξένων <τοὺς> πολλοὺς λέγουσι καὶ <τοὺς> Λακεδαιμονίους ἅπαντας πλὴν διακοσίων, ἑξακισχιλίους ὄντας.

(50) 29. Ἐπεὶ δ' εἰς τὴν πόλιν ἀφίκετο, τοῖς μὲν ἀπαντήσασι τῶν πολιτῶν παρῄνει δέχεσθαι τὸν Ἀντίγονον, αὐτὸς δ' εἶπεν εἴτε ζῶν εἴτ' ἀποθανών, ὃ μέλλοι  τῇ Σπάρτῃ συνοίσειν, τοῦτο πράξειν. Ὁρῶν δὲ τὰς γυναῖκας τοῖς μετ' αὐτοῦ πεφευγόσι προστρεχούσας καὶ δεχομένας τὰ ὅπλα καὶ ποτὸν προσφερούσας, αὐτὸς εἰσῆλθε μὲν εἰς  τὴν οἰκίαν τὴν ἑαυτοῦ· τῆς δὲ παιδίσκης, ἣν εἶχεν ἐλευθέραν οὖσαν ἐκ Μεγάλης πόλεως ἀνειληφὼς μετὰ τὴν τῆς γυναικὸς τελευτήν, ὡς εἴθιστο προσιούσης καὶ βουλομένης ἀπὸ στρατείας ἥκοντα θεραπεύειν, οὔτε πιεῖν ἐκδεδιψηκὼς ὑπέμεινεν οὔτε καθίσαι κεκμηκώς, ἀλλ' ὥσπερ ἐτύγχανε τεθωρακισμένος τῶν κιόνων τινὶ τὴν χεῖρα προσβαλὼν πλαγίαν καὶ τὸ πρόσωπον ἐπὶ τὸν πῆχυν ἐπιθείς, καὶ χρόνον οὐ πολὺν οὕτω διαναπαύσας τὸ σῶμα καὶ τῇ διανοίᾳ περιδραμὼν ἅπαντας τοὺς λογισμούς, ὥρμησε μετὰ τῶν φίλων εἰς τὸ Γύθιον.  κἀκεῖθεν ἐπιβάντες ἐπ' αὐτὸ τοῦτο παρεσκευασμένων πλοίων ἀνήχθησαν.

(51) 30. Ὁ δ' Ἀντίγονος ἐξ ἐφόδου παραλαβὼν τὴν πόλιν καὶ χρησάμενος τοῖς Λακεδαιμονίοις φιλανθρώπως, καὶ τὸ ἀξίωμα τῆς Σπάρτης οὐ προπηλακίσας οὐδ' ἐνυβρίσας, ἀλλὰ καὶ νόμους καὶ πολιτείαν ἀποδοὺς καὶ τοῖς θεοῖς θύσας, ἀνεχώρησεν ἡμέρᾳ τρίτῃ, πυθόμενος ἐν Μακεδονίᾳ πολὺν πόλεμον εἶναι καὶ πορθεῖσθαι τὴν χώραν ὑπὸ τῶν βαρβάρων. ἤδη δὲ καὶ τὸ νόσημα κατεῖχεν αὐτόν, εἰς φθίσιν ἐκβεβηκὸς ἰσχυρὰν καὶ  κατάρρουν σύντονον. Οὐ μὴν ἀπεῖπεν, ἀλλ' ἀντήρκεσε πρὸς τοὺς οἰκείους ἀγῶνας, ὅσον ἐπὶ νίκῃ μεγίστῃ καὶ φόνῳ πλείστῳ τῶν βαρβάρων εὐκλεέστερον ἀποθανεῖν, ὡς μὲν εἰκός ἐστι καὶ λέγουσιν οἱ περὶ Φύλαρχον, αὐτῇ τῇ περὶ τὸν ἀγῶνα κραυγῇ τὸ σῶμα προσαναρρήξας· ἐν δὲ ταῖς σχολαῖς ἦν ἀκούειν, ὅτι βοῶν μετὰ τὴν νίκην ὑπὸ χαρᾶς "ὦ καλῆς ἡμέρας" πλῆθος αἵματος ἀνήγαγε καὶ πυρέξας συντόνως ἐτελεύτησε. Ταῦτα μὲν τὰ περὶ Ἀντίγονον.

(52) 31. Κλεομένης δὲ πλέων ἀπὸ Κυθήρων εἰς νῆσον ἑτέραν, Αἰγιαλίαν, κατέσχεν. Ὅθεν εἰς Κυρήνην περαιοῦσθαι μέλλοντος αὐτοῦ, τῶν φίλων εἷς ὄνομα Θηρυκίων, ἀνὴρ πρός τε τὰς πράξεις φρονήματι κεχρημένος μεγάλῳ καὶ τοῖς λόγοις γεγονώς τις ὑψηλὸς ἀεὶ  καὶ μεγάλαυχος, ἐντυχὼν αὐτῷ κατ' ἰδίαν "τὸν μὲν κάλλιστον" εἶπεν "ὦ βασιλεῦ θάνατον <τὸν> ἐν τῇ μάχῃ προηκάμεθα· καίτοι πάντες ἤκουσαν ἡμῶν λεγόντων, ὡς οὐχ ὑπερβήσεται τὸν βασιλέα τῶν Σπαρτιατῶν Ἀντίγονος  εἰ μὴ νεκρόν. Ὁ δὲ δεύτερος δόξῃ καὶ ἀρετῇ νῦν ἔτι πάρεστιν ἡμῖν. Ποῖ πλέομεν ἀλογίστως, ἀποφεύγοντες ἐγγὺς ὂν κακὸν καὶ μακρὰν διώκοντες; εἰ γὰρ οὐκ αἰσχρόν ἐστι δουλεύειν τοῖς ἀπὸ Φιλίππου καὶ Ἀλεξάνδρου τοὺς ἀφ' Ἡρακλέους, πλοῦν πολὺν κερδανοῦμεν Ἀντιγόνῳ παραδόντες ἑαυτούς, ὃν εἰκός ἐστι Πτολεμαίου διαφέρειν ὅσον  Αἰγυπτίων Μακεδόνας. Εἰ δ' ὑφ' ὧν κεκρατήμεθα τοῖς ὅπλοις οὐκ ἀξιοῦμεν ἄρχεσθαι, τί τὸν μὴ νενικηκότα δεσπότην ποιοῦμεν αὑτῶν, ἵν' ἀνθ' ἑνὸς δυεῖν κακίους φανῶμεν, Ἀντίγονον μὲν φεύγοντες, Πτολεμαῖον δὲ  κολακεύοντες; ἢ διὰ τὴν μητέρα φήσομεν εἰς Αἴγυπτον ἥκειν; καλὸν μεντἂν αὐτῇ θέαμα γένοιο καὶ ζηλωτόν, ἐπιδεικνυμένῃ ταῖς Πτολεμαίου γυναιξὶν αἰχμάλωτον ἐκ  βασιλέως καὶ φυγάδα τὸν υἱόν. Οὐχ, ἕως ἔτι τῶν ἰδίων ξιφῶν ἄρχομεν καὶ τὴν Λακωνικὴν ἀφορῶμεν, ἐνταῦθα τῆς τύχης ἀπαλλάξαντες ἑαυτοὺς ἀπολογησόμεθα τοῖς ἐν Σελλασίᾳ κειμένοις ὑπὲρ τῆς Σπάρτης, ἀλλ' ἐν Αἰγύπτῳ καθεδούμεθα πυνθανόμενοι, τίνα τῆς Λακεδαίμονος  σατράπην Ἀντίγονος ἀπολέλοιπε;"

Τοιαῦτα τοῦ Θηρυκίωνος εἰπόντος, ὁ Κλεομένης ἀπεκρίνατο· "τῶν ἀνθρωπίνων τὸ ῥᾷστον ὦ πόνηρε καὶ πᾶσιν ἐν ἑτοίμῳ διώκων, ἀποθανεῖν, ἀνδρεῖος εἶναι δοκεῖς, φεύγων αἰσχίονα φυγὴν  τῆς πρότερον. Πολεμίοις μὲν γὰρ ἐνέδωκαν ἤδη καὶ κρείττονες ἡμῶν, ἢ τύχῃ σφαλέντες, ἢ βιασθέντες ὑπὸ πλήθους· ὁ δὲ πρὸς πόνους καὶ ταλαιπωρίας ἢ ψόγους καὶ δόξας ἀνθρώπων ἀπαγορεύων ἡττᾶται τῆς αὑτοῦ  μαλακίας. Δεῖ γὰρ τὸν αὐθαίρετον θάνατον οὐ φυγὴν εἶναι πράξεων, ἀλλὰ πρᾶξιν. Αἰσχρὸν γὰρ <καὶ> ζῆν μόνοις ἑαυτοῖς καὶ ἀποθνῄσκειν· ἐφ' ὃ νῦν σὺ παρακαλεῖς ἡμᾶς, σπεύδων ἀπαλλαγῆναι τῶν παρόντων, καλὸν δ' οὐδὲν  οὐδὲ χρήσιμον ἄλλο διαπραττόμενος. Ἐγὼ δὲ καὶ σὲ καὶ ἐμαυτὸν οἴομαι δεῖν τὰς ὑπὲρ τῆς πατρίδος ἐλπίδας μὴ καταλιπεῖν· ὅπου δ' ἂν ἡμᾶς ἐκεῖναι καταλίπωσι, ῥᾷστα  βουλομένοις ἀποθανεῖν ὑπάρξει."

Πρὸς ταῦτα Θηρυκίων οὐδὲν ἀντειπών, ὅτε πρῶτον ἔσχε καιρὸν ἀποστῆναι τοῦ Κλεομένους, ἐκτραπόμενος παρὰ τὸν αἰγιαλὸν ἔσφαξεν ἑαυτόν.

(53) 32. Ὁ δὲ Κλεομένης ἀπὸ τῶν Αἰγιαλῶν ἀναχθεὶς τῇ Λιβύῃ προσέβαλε, καὶ διὰ τῶν βασιλικῶν παραπεμπόμενος ἧκεν εἰς Ἀλεξάνδρειαν. Ὀφθεὶς δὲ τῷ Πτολεμαίῳ, κατ' ἀρχὰς μὲν ἐτύγχανε κοινῶς φιλανθρώπου καὶ  μετρίως πρὸς αὐτόν· ἐπεὶ δὲ γνώμης διδοὺς πεῖραν ἀνὴρ ἐφαίνετ' ἔμφρων, καὶ τῆς καθ' ἡμέραν ὁμιλίας αὐτοῦ τὸ Λακωνικὸν καὶ ἀφελὲς τὴν χάριν ἐλευθέριον εἶχε, καὶ τὴν εὐγένειαν οὐδαμῇ καταισχύνων οὐδὲ γναμπτόμενος ὑπὸ τῆς τύχης, τῶν πρὸς ἡδονὴν καὶ κολακείαν διαλεγομένων  πιθανώτερος ἐφαίνετο, πολλὴ μὲν αἰδὼς καὶ μετάνοια τὸν Πτολεμαῖον εἶχεν, ἀνδρὸς ἀμελήσαντα τοιούτου καὶ προέμενον τῷ Ἀντιγόνῳ, δόξαν ἅμα κεκτημένῳ τηλικαύτην καὶ δύναμιν, ἀναλαμβάνων δὲ τιμαῖς καὶ φιλοφροσύναις τὸν Κλεομένη παρεθάρρυνεν, ὡς μετὰ νεῶν καὶ χρημάτων ἀποστελῶν αὐτὸν εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ καταστήσων εἰς τὴν βασιλείαν. Ἐδίδου δὲ καὶ σύνταξιν αὐτῷ τέσσαρα καὶ εἴκοσι τάλαντα καθ' ἕκαστον ἐνιαυτόν. Ἀφ' ὧν ἐκεῖνος αὑτὸν καὶ τοὺς φίλους εὐτελῶς καὶ σωφρόνως διοικῶν, τὰ πλεῖστα κατανήλισκεν εἰς φιλανθρωπίας καὶ μεταδόσεις τῶν ἀπὸ τῆς Ἑλλάδος εἰς Αἴγυπτον ἐκπεπτωκότων.

(54) 33. Ὁ μὲν οὖν πρεσβύτερος Πτολεμαῖος πρὶν ἐκτελέσαι τῷ Κλεομένει τὴν ἔκπεμψιν ἐτελεύτησε· τῆς δὲ βασιλείας εὐθὺς εἰς πολλὴν ἀσέλγειαν καὶ παροινίαν καὶ γυναικοκρασίαν ἐκπεσούσης, ἠμελεῖτο καὶ τὰ τοῦ  Κλεομένους. Ὁ μὲν γὰρ βασιλεὺς αὐτὸς οὕτω διέφθαρτο τὴν ψυχὴν ὑπὸ γυναικῶν καὶ πότων, ὥσθ', ὁπότε νήφοι μάλιστα καὶ σπουδαιότατος αὑτοῦ γένοιτο, τελετὰς τελεῖν καὶ τύμπανον ἔχων ἐν τοῖς βασιλείοις ἀγείρειν, τὰ δὲ μέγιστα τῆς ἀρχῆς πράγματα διοικεῖν Ἀγαθόκλειαν τὴν ἐρωμένην τοῦ βασιλέως καὶ τὴν ταύτης μητέρα καὶ πορνοβοσκὸν Οἰνάνθην. Ὅμως δ' οὖν ἔδοξέ τις ἐν ἀρχῇ καὶ τοῦ Κλεομένους χρεία γεγονέναι. Δεδιὼς γὰρ Μάγαν τὸν ἀδελφὸν Πτολεμαῖος, ὡς ἰσχύοντα διὰ τῆς μητρὸς ἐν τῷ στρατιωτικῷ, τὸν Κλεομένη προσελάμβανε καὶ μετεδίδου τῶν ἀπορρήτων συνεδρίων,  βουλευόμενος ἀνελεῖν τὸν ἀδελφόν. Ὁ δέ, καίπερ ἁπάντων τοῦτο πράττειν κελευόντων, μόνος ἀπηγόρευσεν, εἰπὼν ὡς μᾶλλον, εἰ δυνατὸν ἦν, ἔδει φῦσαι τῷ βασιλεῖ πλείονας ἀδελφοὺς πρὸς ἀσφάλειαν καὶ διαμονὴν  τῶν πραγμάτων. Σωσιβίου δὲ τοῦ πλεῖστον ἐν τοῖς φίλοις δυναμένου φήσαντος οὐκ εἶναι τὰ τῶν μισθοφόρων αὐτοῖς βέβαια τοῦ Μάγα ζῶντος, ἀμελεῖν ἐκέλευεν ὁ  Κλεομένης ἕνεκά γε τούτου· πλείους γὰρ ἢ τρισχιλίους τῶν ξένων εἶναι Πελοποννησίους, προσέχοντας αὐτῷ κἂν μόνον νεύσῃ προθύμως μετὰ τῶν ὅπλων παρεσομένους. 

Οὗτος ὁ λόγος τότε μὲν οὐ μικρὰν τῷ Κλεομένει καὶ πίστιν εὐνοίας καὶ δόκησιν ἰσχύος προσέθηκεν, ὕστερον δέ, τοῦ Πτολεμαίου τῆς ἀσθενείας ἐπιτεινούσης τὴν δειλίαν, καὶ καθάπερ εἴωθεν ἐν τῷ μηδὲν φρονεῖν, τοῦ πάντα δεδοικέναι καὶ πᾶσιν ἀπιστεῖν ἀσφαλεστάτου δοκοῦντος εἶναι, φοβερὸν ἐποίει τὸν Κλεομένη τοῖς αὐλικοῖς, ὡς ἰσχύοντα  παρὰ τοῖς ξένοις· καὶ πολλῶν ἦν ἀκούειν λεγόντων ὅτι "οὗτος ὁ λέων ἐν τούτοις τοῖς προβάτοις ἀναστρέφεται". Τῷ γὰρ ὄντι τοιοῦτον διέφαινεν ἦθος ἐν τοῖς βασιλικοῖς, ὑποβλέπων ἀτρέμα καὶ παρεπισκοπῶν τὰ πραττόμενα.

(55) 34. Ναῦς μὲν οὖν αἰτῶν καὶ στρατιὰν ἀπεῖπε· πυνθανόμενος δὲ τεθνάναι τὸν Ἀντίγονον, Αἰτωλικῷ δὲ πολέμῳ συμπεπλέχθαι τοὺς Ἀχαιούς, τὰ δὲ πράγματα ποθεῖν αὐτὰ καὶ παρακαλεῖν ἐκεῖνον, ἐν ταραχῇ καὶ διασπασμῷ τῆς Πελοποννήσου γεγενημένης, ἠξίου μὲν  μόνος ἀποσταλῆναι μετὰ τῶν φίλων, ἔπειθε δ' οὐδένα, τοῦ μὲν βασιλέως οὐκ εἰσακούοντος, ἀλλ' ἐν γυναιξὶ καὶ θιάσοις καὶ κώμοις συνέχοντος ἑαυτόν, ὁ δὲ τῶν ὅλων προεστηκὼς καὶ προβουλεύων Σωσίβιος μένοντα μὲν τὸν Κλεομένη παρὰ γνώμην ἡγεῖτο δυσμεταχείριστον εἶναι καὶ φοβερόν, <φοβερώτερον δ'> ἀφεθέντα, τολμηρὸν ἄνδρα καὶ μεγαλοπράγμονα καὶ τῆς βασιλείας νοσούσης θεατὴν  γεγενημένον. Οὐδὲ γὰρ αἱ δωρεαὶ κατεπράυνον αὐτόν, ἀλλ' ὥσπερ τὸν Ἆπιν ἐν ἀφθόνοις διαιτώμενον καὶ τρυφᾶν δοκοῦντα τοῦ κατὰ φύσιν βίου καὶ δρόμων ἀφέτων καὶ σκιρτήσεων ἵμερος ἔχει, καὶ δῆλός ἐστι δυσανασχετῶν τὴν ἐν ταῖς χερσὶ τῶν ἱερέων διατριβήν, οὕτως ἐκεῖνον οὐδὲν ἤρεσκε τῶν μαλθακῶν,

ἀλλὰ φθινύθεσκε φίλον κῆρ,
ὥσπερ Ἀχιλλεύς,

αὖθι μένων, ποθέεσκε δ' ἀυτήν τε πτόλεμόν τε.

(56) 35. Τοιούτων δὲ τῶν κατ' αὐτὸν ὄντων πραγμάτων, ἀφικνεῖται Νικαγόρας ὁ Μεσσήνιος εἰς Ἀλεξάνδρειαν, ἀνὴρ μισῶν μὲν τὸν Κλεομένη, προσποιούμενος δὲ φίλος εἶναι· χωρίον γάρ ποτε καλὸν αὐτῷ πεπρακώς, δι' ἀπορίαν <δ'> οἶμαι καὶ δι' ἀσχολίαν ὡς ἔοικε καὶ διὰ πολέμους οὐκ  ἀπειληφὼς τὸ ἀργύριον. Τοῦτον οὖν ἐκβαίνοντα τότε τῆς ὁλκάδος ἰδὼν ὁ Κλεομένης -- ἔτυχε γὰρ ἐν τῇ κρηπῖδι τοῦ λιμένος περιπατῶν -- ἠσπάζετο προθύμως, καὶ τίς  αὐτὸν εἰς Αἴγυπτον ἄγοι πρόφασις ἠρώτα. Τοῦ δὲ Νικαγόρου φιλοφρόνως ἀντασπαζομένου, καὶ φήσαντος ἵππους ἄγειν τῷ βασιλεῖ καλοὺς τῶν πολεμιστηρίων, γελάσας ὁ Κλεομένης "ἐβουλόμην ἄν" ἔφη "σε μᾶλλον ἥκειν ἄγοντα σαμβυκιστρίας καὶ κιναίδους· ταῦτα γὰρ νῦν μάλιστα  κατεπείγει τὸν βασιλέα." καὶ ὁ Νικαγόρας τότε μὲν ἐμειδίασεν· ἡμέραις δ' ὕστερον ὀλίγαις ὑπομνήσας τοῦ χωρίου τὸν Κλεομένη, νῦν γοῦν ἐδεῖτο τὴν τιμὴν ἀπολαβεῖν, ὡς οὐκ ἂν ἐνοχλήσας εἰ μὴ περὶ τὴν τῶν φορτίων  διάθεσιν μετρίως ἐζημιοῦτο. Τοῦ δὲ Κλεομένους φήσαντος οὐδὲν αὐτῷ περιεῖναι τῶν δεδομένων, λυπηθεὶς ὁ Νικαγόρας ἐκφέρει τῷ Σωσιβίῳ τὸ σκῶμμα τοῦ Κλεομένους.  ὁ δὲ καὶ τοῦτο μὲν ἀσμένως ἔλαβεν, ἐκ δὲ μείζονος αἰτίας τὸν βασιλέα παροξῦναι ζητῶν, ἔπεισε τὸν Νικαγόραν ἐπιστολὴν γράψαντα κατὰ τοῦ Κλεομένους ἀπολιπεῖν, ὡς ἐγνωκότος, εἰ λάβοι τριήρεις καὶ στρατιώτας παρ' αὐτοῦ,  Κυρήνην κατασχεῖν. Ὁ μὲν οὖν Νικαγόρας ταῦτα γράψας ἀπέπλευσε· τοῦ δὲ Σωσιβίου μετὰ τέσσαρας ἡμέρας τὴν ἐπιστολὴν πρὸς τὸν Πτολεμαῖον ἀνενεγκόντος ὡς ἀρτίως αὐτῷ δεδομένην, καὶ παροξύναντος τὸ μειράκιον, ἔδοξεν εἰς οἰκίαν μεγάλην εἰσαγαγεῖν τὸν Κλεομένη, καὶ τὴν ἄλλην ὁμοίως παρέχοντας δίαιταν ἐξόδων εἴργειν.

(57) 36. Ἦν μὲν οὖν καὶ ταῦτα λυπηρὰ τῷ Κλεομένει, μοχθηροτέρας δὲ τὰς περὶ τοῦ μέλλοντος ἐλπίδας ἔσχεν ἐκ  τοιαύτης συντυχίας. Πτολεμαῖος ὁ Χρυσέρμου φίλος ὢν τοῦ βασιλέως πάντα τὸν χρόνον ἐπιεικῶς διείλεκτο τῷ Κλεομένει, καὶ συνήθειά τις ὑπῆρχεν αὐτοῖς καὶ παρρησία  πρὸς ἀλλήλους. Οὗτος οὖν τότε, τοῦ Κλεομένους δεηθέντος ἐλθεῖν πρὸς αὐτόν, ἦλθε μὲν καὶ διελέχθη μέτρια, τὸ ὕποπτον ἐξαιρῶν καὶ περὶ τοῦ βασιλέως ἀπολογού μενος· ἀπιὼν δὲ πάλιν ἐκ τῆς οἰκίας, καὶ μὴ προνοήσας ἐξόπισθεν ἄχρι τῶν θυρῶν ἐπακολουθοῦντα τὸν Κλεομένη, πικρῶς ἐπετίμησε τοῖς φύλαξιν, ὡς δὴ μέγα θηρίον  καὶ δυστήρητον ἀμελῶς φυλάττουσι καὶ ῥᾳθύμως. Τούτων ὁ Κλεομένης αὐτήκοος γενόμενος, καὶ πρὶν αἰσθέσθαι τὸν  Πτολεμαῖον ἀναχωρήσας, ἔφρασε τοῖς φίλοις. Εὐθὺς οὖν πάντες ἃς πρότερον εἶχον ἐλπίδας ἐκβαλόντες, πρὸς ὀργὴν ἐβουλεύσαντο τοῦ Πτολεμαίου τὴν ἀδικίαν ἀμυνάμενοι καὶ τὴν ὕβριν ἀξίως τῆς Σπάρτης ἀποθανεῖν, καὶ μὴ περιμένειν  ὥσπερ ἱερεῖα πιανθέντας κατακοπῆναι· δεινὸν γάρ, εἰ τὰς πρὸς Ἀντίγονον, ἄνδρα πολεμιστὴν καὶ δραστήριον, διαλύσεις ὑπεριδὼν Κλεομένης κάθηται μητραγύρτου βασιλέως σχολὴν ἀναμένων, ὅταν πρῶτον ἀπόθηται τὸ τύμπανον καὶ καταπαύσῃ τὸν θίασον, ἀποκτενοῦντος αὐτόν.

(58) 37. Ἐπεὶ δ' ἔδοξε ταῦτα καὶ κατὰ τύχην ὁ Πτολεμαῖος εἰς Κάνωβον ἐξώρμησε, πρῶτον μὲν διέδωκαν λόγον, ὡς παραλύοιτο τῆς φυλακῆς ὑπὸ τοῦ βασιλέως·  ἔπειτ' ἔκ τινος ἔθους βασιλικοῦ τοῖς μέλλουσιν ἐξ εἱρκτῆς ἀπολύεσθαι δείπνου τε πεμπομένου καὶ ξενίων, οἱ φίλοι πολλὰ τοιαῦτα τῷ Κλεομένει παρασκευάσαντες ἔξωθεν εἰσέπεμψαν, ἐξαπατῶντες τοὺς φύλακας, οἰομένους ὑπὸ  τοῦ βασιλέως ἀπεστάλθαι. Καὶ γὰρ ἔθυε καὶ μετεδίδου τούτων ἀφθόνως αὐτοῖς, καὶ ἐπιθεὶς στεφάνους καὶ  κατακλιθεὶς εἱστιᾶτο μετὰ τῶν φίλων. Λέγεται δὲ τάχιον ἢ διεγνώκει πρὸς τὴν πρᾶξιν ὁρμῆσαι, συναισθόμενος οἰκέτην ἕνα τῶν συνειδότων τὴν πρᾶξιν ἔξω παρὰ γυναικὶ  κεκοιμημένον ἧς ἤρα· καὶ φοβηθεὶς μήνυσιν, ἐπειδὴ μέσον ἡμέρας ἦν καὶ τοὺς φύλακας ᾔσθετο καθεύδοντας ὑπὸ τῆς μέθης, ἐνδυσάμενος τὸν χιτῶνα καὶ τὴν ῥαφὴν ἐκ τοῦ δεξιοῦ παραλυσάμενος ὤμου, γυμνῷ τῷ ξίφει μετὰ τῶν φίλων ἐξεπήδησεν ἐνεσκευασμένων ὁμοίως, δεκατριῶν ὄντων. Ἱππίτας δὲ χωλὸς ὢν τῇ μὲν πρώτῃ συνεξέπεσεν ὁρμῇ προθύμως, ὡς δ' ἑώρα σχολαίτερον πορευομένους δι' αὐτόν, ἐκέλευσεν ἀνελεῖν καὶ μὴ διαφθείρειν τὴν  πρᾶξιν, ἄχρηστον ἄνθρωπον περιμένοντας.

τυχε δὲ τῶν Ἀλεξανδρέων τις ἵππον ἄγων παρὰ τὰς θύρας· τοῦτον ἀφελόμενοι καὶ τὸν Ἱππίταν ἀναβαλόντες, ἐφέροντο δρόμῳ διὰ τῶν στενωπῶν καὶ παρεκάλουν τὸν ὄχλον ἐπὶ  τὴν ἐλευθερίαν. Τοῖς δὲ τοσοῦτον ὡς ἔοικεν ἀλκῆς μετῆν, ὅσον ἐπαινεῖν καὶ θαυμάζειν τὴν τοῦ Κλεομένους τόλμαν,  ἀκολουθεῖν δὲ καὶ βοηθεῖν οὐδεὶς ἐθάρρει. Τὸν μὲν οὖν τοῦ Χρυσέρμου Πτολεμαῖον ἐκ τῆς αὐλῆς ἐξιόντα τρεῖς εὐθὺς προσπεσόντες ἀπέκτειναν· ἑτέρου δὲ Πτολεμαίου τοῦ φυλάσσοντος τὴν πόλιν ἐλαύνοντος ἅρματι πρὸς αὐτούς, ὁρμήσαντες ἐναντίοι τοὺς μὲν ὑπηρέτας καὶ δορυφόρους διεσκέδασαν, αὐτὸν δὲ κατασπάσαντες ἀπὸ  τοῦ ἅρματος ἀπέκτειναν. Εἶτα πρὸς τὴν ἄκραν ἐχώρουν, ἀναρρῆξαι διανοούμενοι τὸ δεσμωτήριον καὶ χρήσασθαι  τῷ πλήθει τῶν δεδεμένων. Ἔφθασαν δὲ φραξάμενοι καλῶς οἱ φύλακες, ὥστε καὶ ταύτης ἀποκρουσθέντα τῆς πείρας τὸν Κλεομένη διαφέρεσθαι καὶ πλανᾶσθαι κατὰ τὴν πόλιν, οὐδενὸς αὐτῷ προσχωροῦντος, ἀλλὰ φευγόντων καὶ φοβουμένων ἁπάντων.

Οὕτως οὖν ἐπιστὰς καὶ πρὸς τοὺς φίλους εἰπών "οὐδὲν ἦν ἄρα θαυμαστὸν ἄρχειν γυναῖκας ἀνθρώπων φευγόντων τὴν ἐλευθερίαν", παρεκάλεσε  πάντας ἀξίως αὐτοῦ καὶ τῶν πεπραγμένων τελευτᾶν. Καὶ πρῶτος μὲν Ἱππίτας ὑπὸ τῶν νεωτέρων τινὸς ἐπλήγη δεηθείς, ἔπειτα τῶν ἄλλων ἕκαστος εὐκόλως καὶ ἀδεῶς ἑαυτὸν ἀποσφάττει, πλὴν Παντέως τοῦ πρώτου Μεγάλην πόλιν καταλαβόντος. Τοῦτον δὲ κάλλιστον ὥρᾳ καὶ πρὸς τὴν ἀγωγὴν εὐφυέστατον τῶν νέων γενόμενον ἐρώμενον ἐσχηκὼς ὁ βασιλεὺς ἐκέλευσεν, ὅταν αὐτόν τε  καὶ τοὺς ἄλλους ἴδῃ πεπτωκότας, οὕτω τελευτᾶν. ἤδη δὲ κειμένων ἁπάντων, ἐπιπορευόμενος ὁ Παντεὺς καὶ τῷ ξιφιδίῳ παραπτόμενος καθ' ἕκαστον ἀπεπειρᾶτο, μή τις  διαλανθάνοι ζῶν. Ἐπεὶ δὲ καὶ τὸν Κλεομένη νύξας παρὰ τὸ σφυρὸν εἶδε συστρέψαντα τὸ πρόσωπον, ἐφίλησεν αὐτόν, εἶτα παρεκάθισε· καὶ τέλος ἔχοντος ἤδη, περιβαλὼν τὸν νεκρὸν ἑαυτὸν ἐπικατέσφαξε.

(59) 38. Κλεομένης μὲν οὖν ἑκκαίδεκα τῆς Σπάρτης βασιλεύσας ἔτη καὶ τοιοῦτος ἀνὴρ γενόμενος, οὕτω κατέστρεψε.  Τῆς δὲ φήμης εἰς τὴν πόλιν ὅλην σκεδασθείσης, ἡ μὲν Κρατησίκλεια, καίπερ οὖσα γενναία γυνή, προὔδωκε τὸ φρόνημα πρὸς τὸ τῆς συμφορᾶς μέγεθος, καὶ περιβαλοῦσα τὰ παιδία τοῦ Κλεομένους ὠλοφύρετο. Τῶν δὲ παιδίων τὸ πρεσβύτερον ἀποπηδῆσαν, οὐδενὸς ἂν προσδοκήσαντος, ἀπὸ τοῦ τέγους ἐπὶ κεφαλὴν ἔρριψεν ἑαυτό· καὶ κακῶς μὲν ἔσχεν, οὐ μὴν ἀπέθανεν, ἀλλ' ἤρθη βοῶν  καὶ ἀγανακτοῦν ἐπὶ τῷ διακωλύεσθαι τελευτᾶν. Ὁ δὲ Πτολεμαῖος ὡς ἔγνω ταῦτα, προσέταξε τὸ μὲν σῶμα τοῦ Κλεομένους κρεμάσαι καταβυρσώσαντας, ἀποκτεῖναι δὲ τὰ παιδία καὶ τὴν μητέρα καὶ τὰς περὶ αὐτὴν γυναῖκας. Ἐν δὲ ταύταις ἦν καὶ Παντέως γυνή, καλλίστη καὶ γενναιοτάτη τὸ εἶδος. Ἔτι δ' αὐτοῖς νεογάμοις οὖσιν ἐν  ἀκμαῖς ἐρώτων αἱ τύχαι συνέβησαν. Εὐθὺς μὲν οὖν συνεκπλεῦσαι τῷ Παντεῖ βουλομένην αὐτὴν οὐκ εἴασαν οἱ γονεῖς, ἀλλὰ βίᾳ κατακλείσαντες ἐφύλαττον· ὀλίγῳ δ' ὕστερον ἵππον ἑαυτῇ παρασκευάσασα καὶ χρυσίδιον οὐ πολὺ νυκτὸς ἀπέδρα, καὶ διώξασα συντόνως ἐπὶ Ταίναρον,  ἐκεῖθεν ἐπέβη νεὼς εἰς Αἴγυπτον πλεούσης· καὶ διεκομίσθη πρὸς τὸν ἄνδρα καὶ συνδιήνεγκεν αὐτῷ τὸν ἐπὶ ξένης  βίον ἀλύπως καὶ ἱλαρῶς. Αὕτη τότε τὴν Κρατησίκλειαν ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν ἐξαγομένην ἐχειραγώγει, τόν τε πέπλον αὐτῆς ὑπολαμβάνουσα καὶ θαρρεῖν παρακαλοῦσα, μηδέν τι μηδ' αὐτὴν ἐκπεπληγμένην τὸν θάνατον, ἀλλ'  ἓν μόνον αἰτουμένην, πρὸ τῶν παιδίων ἀποθανεῖν. Ἐπεὶ δ' ἦλθον εἰς τὸν τόπον ἐν ᾧ ταῦτα δρᾶν εἰώθεσαν οἱ ὑπηρέται, πρῶτον μὲν τὰ παιδία τῆς Κρατησικλείας ὁρώσης ἔσφαττον, εἶτ' ἐκείνην, ἓν τοῦτο μόνον ἐπὶ τηλικούτοις φθεγξαμένην πάθεσιν· "ὦ τέκνα, ποῖ  ἐμόλετε;"

δὲ Παντέως γυνὴ περιζωσαμένη τὸ ἱμάτιον, εὔρωστος οὖσα καὶ μεγάλη, τῶν ἀποθνῃσκουσῶν ἑκάστην σιωπῇ καὶ μεθ' ἡσυχίας ἐθεράπευε καὶ περιέστελλεν ἐκ τῶν ἐνδεχομένων. Τέλος δὲ μετὰ πάσας ἑαυτὴν κοσμήσασα καὶ καταγαγοῦσα τὴν περιβολήν, καὶ μηδένα προσελθεῖν ἐάσασα μηδὲ θιγεῖν ἄλλον ἢ τὸν ἐπὶ τῆς σφαγῆς τεταγμένον, ἡρωικῶς κατέστρεψεν, οὐδενὸς δεηθεῖσα κοσμοῦντος καὶ περικαλύπτοντος μετὰ τὴν  τελευτήν. Οὕτω παρέμεινε τῷ θανάτῳ τὸ κόσμιον τῆς ψυχῆς, καὶ διεφύλαξεν ἣν ζῶσα φρουρὰν τῷ σώματι περιέθηκεν. (60) 39. Ἡ μὲν οὖν Λακεδαίμων ἐφαμίλλως ἀγωνισαμένη τῷ γυναικείῳ δράματι πρὸς τὸ ἀνδρεῖον, ἐν τοῖς ἐσχάτοις καιροῖς ἐπέδειξε τὴν ἀρετὴν ὑβρισθῆναι μὴ  δυναμένην ὑπὸ τῆς τύχης.

λίγαις δ' ὕστερον ἡμέραις οἱ τὸ σῶμα τοῦ Κλεομένους ἀνεσταυρωμένον παραφυλάττοντες εἶδον εὐμεγέθη δράκοντα τῇ κεφαλῇ περιπεπλεγμένον καὶ ἀποκρύπτοντα τὸ πρόσωπον, ὥστε μηδὲν  ὄρνεον ἐφίπτασθαι σαρκοφάγον. Ἐκ δὲ τούτου δεισιδαιμονία προσέπεσε τῷ βασιλεῖ καὶ φόβος, ἄλλων καθαρμῶν ταῖς γυναιξὶν ἀρχὴν παρασχών, ὡς ἀνδρὸς ἀνῃρημένου θεοφιλοῦς καὶ κρείττονος τὴν φύσιν, οἱ δ' Ἀλεξανδρεῖς καὶ προσετρέποντο φοιτῶντες ἐπὶ τὸν τόπον, ἥρωα τὸν Κλεομένη καὶ θεῶν παῖδα προσαγορεύοντες,  ἄχρι οὗ κατέπαυσαν αὐτοὺς οἱ σοφώτεροι, διδόντες λόγον, ὡς μελίττας μὲν βόες, σφῆκας δ' ἵπποι κατασαπέντες ἐξανθοῦσι, κάνθαροι δ' ὄνων τὸ αὐτὸ παθόντων ζῳογονοῦνται, τὰ δ' ἀνθρώπινα σώματα, τῶν περὶ τὸν μυελὸν ἰχώρων συρροήν τινα καὶ σύστασιν ἐν ἑαυτοῖς λαβόντων,  ὄφεις ἀναδίδωσι. Καὶ τοῦτο κατιδόντες οἱ παλαιοὶ μάλιστα τῶν ζῴων τὸν δράκοντα τοῖς ἥρωσι συνῳκείωσαν.


 

précédent

CLÉOMÈNE.

(De l'an 255 environ, à l'an 219 avant J.-C.)

Après la mort d’Agis, Léonidas ne fut pas assez habile pour surprendre Archidamus, frère du roi, qui le prévint et prit la fuite ; mais il arracha de la maison d’Agis Agiatis, sa femme, avec un jeune enfant dont elle était nouvellement accouchée, et la contraignit d’épouser son fils Cléomène, qui n’était pas encore nubile, de peur qu’elle ne fût mariée à un autre ; car, outre qu’elle surpassait en beauté, en grâce et en sagesse toutes les femmes de la Grèce, elle avait hérité une fortune immense de Gylippe, son père. Agiatis mit tout en œuvre pour n’être point forcée à ce mariage ; mais ses prières furent inutiles, et elle dut céder. Unie à Cléomène, elle conserva pour 128 Léonidas une haine implacable ; mais elle se montra bonne et tendre envers son jeune mari, qui, dès le premier jour de leur union, était devenu éperdument amoureux d’elle. Il partageait la tendre affection qu’elle conservait pour Agis, et le plaisir qu’elle prenait à s’en souvenir ; jusque-là que souvent il priait sa femme de lui faire le récit de tout ce qui s’était passé, et donnait la plus grande attention quand elle lui racontait les projets utiles qu’Agis avait conçus.

Cléomène était naturellement ambitieux et plein de grandeur d’âme : il n’avait, par caractère, ni moins de tempérance, ni moins de simplicité qu’Agis ; mais il lui manquait cette douceur et cette modestie que celui-ci avait en quelque sorte portées jusqu’à l’excès. La nature avait mêlé à ses heureuses qualités un aiguillon de colère, une véhémence qui l’entraînait avec ardeur vers tout ce qui lui paraissait honnête. Rien ne lui semblait beau comme de voir ses concitoyens se soumettre volontairement à son autorité ; mais il trouvait beau aussi de vaincre leur résistance, et de leur faire embrasser malgré eux ce qui leur était le plus utile. Il était mécontent de l’état de Sparte, où il voyait les citoyens amollis par l’oisiveté et par les plaisirs, le roi abandonnant le soin des affaires, et se bornant à n’être point troublé dans la jouissance des délices et des voluptés, les intérêts publics entièrement négligés, et chaque particulier s’efforçant d’attirer à soi tout le profit qu’il pouvait faire. Mais l’exemple d’Agis montrait assez le danger qu’il y avait à vouloir seulement parler d’exercer les jeunes gens, de les former à la tempérance, à la patience et à l’égalité.

Cléomène avait étudié, dit-on, dans sa première jeunesse, les doctrines des philosophes, lorsque Sphérus le Borysthénite fit un voyage à Lacédémone, où il séjourna quelque temps, donnant ses soins à instruire les jeunes garçons et les jeunes hommes. Sphérus avait été un 129 des disciples les plus distingués de Zénon de Citium (26). Le caractère mâle de Cléomène lui inspira, à ce qu’il parait, une affection particulière ; et il se plut à enflammer en lui l’amour de la gloire. On demandait à l’ancien Léonidas quel était, selon lui, le mérite du poète Tyrtée. « Je le crois propre, répondit-il, à charmer les âmes des jeunes gens. » Pénétrés d’enthousiasme par ces poésies, on les voyait, en effet, prodiguer leur vie dans les combats. La philosophie stoïcienne a, pour les natures grandes et généreuses, je ne sais quoi de dangereux, et qui les porte à la témérité ; mais, lorsqu’elle trouve un caractère grave et doux, c’est alors surtout qu’elle produit ses fruits les plus heureux.

Cléomène, à la mort de Léonidas, prit possession de la royauté : voyant tous les citoyens de Sparte plongés dans la corruption ; les riches, esclaves de l’avarice et de la volupté, sacrifiant à leurs passions l’intérêt public ; le peuple, accablé de misère, qui se portait mollement à la guerre et qui avait perdu jusqu’à la noble ambition de bien élever ses enfants ; voyant en outre que lui-même n’avait que le vain titre de roi, et que tout le pouvoir était aux mains des éphores, il conçut la pensée, dès son avènement, de changer cet état de choses. Il avait un ami, nommé Xénarès, qui avait été autrefois amoureux de lui : passion que les Lacédémoniens appellent une inspiration divine. Il lui demanda, pour le sonder, quelle avait été la conduite d’Agis comme roi ; de quels moyens et de quelles personnes il s’était servi dans la route qu’il avait suivie. Xénarès prit d’abord plaisir à se rappeler ces événements, et à lui raconter en détail comment tout s’était passé ; mais, quand il vit Cléomène se passionner et s’enflammer pour les changements qu’Agis avait voulu faire, et lui en demander souvent le récit, il le reprit alors 130 avec colère, et taxa ses projets de folie : enfin, ne pouvant l’en détourner, il rompit tout commerce avec lui, et ne voulut plus ni le voir ni lui parler. Toutefois il ne fit connaître à personne le sujet de cette rupture : il se contenta de dire que le roi ne l’ignorait nullement.

Cléomène, rebuté par Xénarès, et persuadé que tous les Spartiates étaient dans les mêmes dispositions, résolut d’exécuter seul son projet ; et, pensant que la guerre, plus que la paix, serait favorable pour opérer un changement dans l’État, il engagea sa ville à rompre avec les Achéens, qui lui avaient donné quelques sujets de plainte.

Aratus, qui jouissait chez les Achéens d’une autorité incontestée, avait voulu, dès le commencement de son administration, réunir dans une ligue commune tous les Péloponnésiens. C’était là le but où tendaient ses fréquentes expéditions et toute sa conduite politique pendant la paix : cette ligue était, à ses yeux, le seul moyen qu’ils eussent de se garantir contre les ennemis du dehors. Déjà les autres peuples s’étaient presque tous rangés à ses desseins : il ne restait plus que les Lacédémoniens, les Éléens, et ceux des Arcadiens qui étaient attachés à Lacédémone. Sitôt donc que Léonidas fut mort, Aratus se mit à harceler les Arcadiens, et à dévaster surtout les terres de ceux qui confinaient aux Achéens, voulant tâter par là les Lacédémoniens, et témoigner son mépris pour la jeunesse et l’inexpérience de Cléomène. Les éphores répondent à cette agression en envoyant Cléomène (27) se saisir du temple de Minerve qui est près de Belbine (28). Cette place, qui est une entrée de la Laconie, faisait alors 131 le sujet d’une contestation entre les Spartiates et les Mégalopolitains. Cléomène s’en rendit maître, et la fortifia. Aratus, sans en porter aucune plainte, décampa dans la nuit, pour aller attaquer les Tégéates et les Orchoméniens ; mais les traîtres avec lesquels il était d’intelligence manquèrent de courage au moment décisif ; et Aratus battit en retraite, persuadé qu’il avait dérobé sa marche aux ennemis. Mais Cléomène lui écrivit une lettre ironique, par laquelle il lui demandait, comme il eût pu faire à un ami, où il avait mené ses troupes la nuit dernière. Aratus répondit qu’ayant appris que Cléomène s’apprêtait à fortifier Belbine, il était descendu pour s’y opposer. « Je ne doute pas, lui écrivit de nouveau Cléomène, de la vérité de ce que tu me dis ; mais, si ma question n’est pas indiscrète, fais-moi le plaisir de me dire pourquoi cette quantité de flambeaux et d’échelles qui te suivaient. » Aratus ne put s’empêcher de rire de cette plaisanterie, et demanda ce que c’était que ce jeune homme. Alors Démocrates, Lacédémonien exilé : « Si tu veux, dit-il, entreprendre quelque chose contre les Lacédémoniens, hâte-toi, le temps presse, avant que les ergots n’aient poussé à ce jeune coq. »

Peu de temps après, Cléomène étant campé dans l’Arcadie avec un corps peu nombreux de cavalerie et trois cents hommes de pied, les éphores, qui craignaient la guerre, lui firent porter l’ordre de se retirer. Mais, à peine se fut-il éloigné, qu’Aratus se rendit maître de Caphyes (29). Alors les éphores lui envoyèrent l’ordre de retourner sur ses pas : il s’empara de Méthydrium (30) et courut toute l’Argolide. Les Achéens, qui s’étaient mis en marche avec vingt mille hommes de pied et mille chevaux, sous la conduite d’Aristomachus, le rencon- 132 trèrent près de Pallantium (31), où Cléomène leur présenta la bataille. Mais Aratus, effrayé de l’audace du jeune homme, ne voulut pas permettre au général de risquer le combat : il se retira, accablé de reproches par les Achéens, méprisé et moqué par les Lacédémoniens, qui n’étaient pas en tout cinq mille. Sa retraite releva le courage de Cléomène : il en prit plus de confiance et de hardiesse auprès de ses concitoyens, à qui il rappela ce mot d’un de leurs anciens rois, que les Lacédémoniens ne s’informaient pas du nombre de leurs ennemis, mais seulement où ils étaient (32).

Quelque temps après, Cléomène, marchant au secours des Éléens, à qui les Achéens faisaient la guerre, rencontra, près du mont Lycée (33), ces derniers qui revenaient de leur expédition : il tomba sur eux avec tant de furie, qu’il effraya et mit en déroute toute leur armée, leur tua beaucoup de monde, et fit une grande quantité de prisonniers. Le bruit courut même dans la Grèce qu’Aratus avait péri dans cette rencontre ; mais Aratus, profitant, en homme habile, de l’occasion et de sa défaite même. tomba brusquement sur Mantinée, avant que personne pût s’en douter, s’en rendit maître, et y mit une garnison.

Cléomène, voyant que les Lacédémoniens, découragés par ce revers, refusaient de le suivre à la guerre, imagina de rappeler de Messène Archidamus, frère d’Agis, à qui appartenait de droit la succession de l’autre maison royale, persuadé que la puissance des éphores, contrebalancée par celle de deux rois, serait beaucoup plus faible. Mais ceux qui avaient fait mourir Agis, informés de ce dessein, et craignant qu’Archidamus, revenu d’exil, ne vengeât la mort de son frère, allèrent secrète- 133 ment au-devant de lui ; et, aussitôt après l’avoir introduit dans la ville, ils le mirent à mort, soit à l’insu de Cléomène, comme l’écrit Phylarque, ou de son aveu et à l’instigation de ses amis, auxquels il sacrifia cet infortuné. Ce qu’il y a de certain, c’est que l’odieux de ce crime retomba principalement sur les amis de Cléomène, qui passèrent pour lui avoir forcé la main (34).

Cléomène, toujours occupé du changement qu’il projetait de faire dans le gouvernement, gagna les éphores à prix d’argent, pour leur faire ordonner une expédition qu’il conduirait lui-même. Il attira aussi plusieurs citoyens dans son parti, par le moyen de sa mère Cratésicléa, laquelle, pour servir son ambition, lui fournissait abondamment tout l’argent qui lui était nécessaire. On prétend même que, malgré son peu d’inclination pour un second mariage, elle épousa, uniquement dans l’intérêt de son fils, le premier citoyen de Sparte en réputation et en crédit (35). Cléomène entre en campagne, et s’empare de Leuctres (36), place du territoire de Mégalopolis ; mais les Achéens, sous la conduite d’Aratus, étant venus promptement au secours de la ville, il se livra, sous les murs mêmes, un combat dans lequel une partie de l’armée de Cléomène fut battue. Toutefois, Aratus s’étant opposé à ce que les Achéens passassent un ravin profond pour continuer la poursuite des ennemis, Lydiadas le Mégalopolitain se détacha avec la cavalerie qu’il commandait, et, poussant après les Spartiates, il s’engagea dans un terrain plein de vignes et de murs de clôture, d’où ses cavaliers, obligés de se séparer, ne pouvaient se tirer qu’à grand’peine. Ce que voyant Cléomène, il envoie 134 contre eux les Tarentins et les Crétois ; et Lydiadas, en combattant avec une grande valeur, fut tué dans cette attaque. Ce premier succès ranime le courage des Lacédémoniens : ils fondent sur les Achéens avec de grands cris, mettent leur armée dans une déroute complète, et en font un grand carnage. Cléomène accorda une trêve aux vaincus pour enlever les morts ; mais il ordonna que le corps de Lydiadas lui fût apporté : il le revêtit d’une robe de pourpre, lui mit une couronne sur la tête, et le fit conduire jusqu’aux portes de Mégalopolis. C’est ce même Lydiadas qui, après avoir déposé volontairement la tyrannie, et rendu la liberté à ses concitoyens, avait fait entrer sa ville dans la ligue des Achéens.

Cléomène, enflé de cette victoire, ne forma plus que de vastes projets : persuadé que, s’il pouvait à son gré disposer des affaires, et recommencer la guerre contre les Achéens, il triompherait aisément, il représenta à Mégistonus, mari de sa mère, qu’il fallait secouer le joug ries éphores, remettre en commun tous les héritages, et, par cette égalité, relever la puissance de Sparte, et rendre à la ville son ancienne prééminence sur toute la Grèce. Mégistonus donna les mains à cette proposition ; et Cléomène gagna encore deux ou trois de ses amis. Vers ce temps-là, un des éphores eut, en dormant la nuit dans le temple de Pasiphaé, un songe fort extraordinaire : il lui sembla que, dans le lieu ou les éphores donnaient leurs audiences, il ne restait qu’un seul siège ; que les quatre autres avaient été enlevés ; et que, comme il s’étonnait de ce changement, il entendait une voix venant du temple, qui lui dit que cela était avantageux à Lacédémone. L’éphore raconta ce songe à Cléomène, lequel d’abord en fut troublé, pensant que ce magistrat soupçonnait son dessein, et qu’il avait imaginé cette fable pour le sonder ; mais ensuite, persuadé de la sincérité du récit, il se rassura ; et, prenant avec lui tous ceux de ses con- 135 citoyens qu’il craignait de trouver opposés à son entreprise, il les mena à une expédition contre les villes d’Héréa (37) et d’Alséa (38), qui étaient sous l’obéissance des Achéens : il s’en empara ; puis il alla ravitailler Orchomène, et camper devant Mantinée. Il fatigua tellement les Lacédémoniens, par les longues marches qu’il leur fit faire de côté et d’autre, que ceux-ci le prièrent de les laisser en Arcadie, pour y prendre quelque repos : il y consentit, et ramena les soldats mercenaires à Lacédémone. En chemin, il communiqua son dessein à ceux d’entre eux dont l’affection lui était le plus connue, et poursuivit lentement sa route, pour n’arriver qu’à l’heure où les éphores seraient à table.

Quand il fut proche de la ville, il fit prendre les devants à Euryclidas, qui devait se rendre dans la salle où soupaient les éphores, comme pour leur apporter de la part de Cléomène quelque nouvelle du camp. Il était suivi de Thérision, de Phœbis, et de deux des jeunes gens qui avaient été élevés avec Cléomène, et à qui les Spartiates donnent le nom de Samothraciens (39), ainsi que d’un petit nombre de soldats. Pendant qu’Euryclidas parle aux éphores, les autres entrent précipitamment dans la salle, l’épée nue à la main, et en frappent les magistrats. Agésilas fut le premier qui tomba sous leurs coups : on le crut mort ; il profita de cette erreur, ramassa ses forces, et se glissa peu à peu, sans être aperçu, jusqu’à un petit temple consacré à la Peur. Ce temple, ordinairement fermé, se trouva, par hasard, ouvert ce jour-là : Agésilas s’y jeta, et ferma la porte sur lui. Les quatre autres éphores furent tués, et, avec eux, plus de dix des 136 citoyens qui étaient accourus à leur secours. On épargna tous ceux qui se tinrent en repos, et on n’empêcha personne de sortir de la ville ; on fit même grâce à Agésilas, qui sortit le lendemain du temple.

Outre ce temple dédié à la Peur, les Lacédémoniens en ont d’autres consacrés à la Mort, au Rire, et à d’autres passions de ce genre. Ils honorent la Peur, non point comme on fait les génies malfaisants pour conjurer leur influence, c’est-à-dire à titre de chose nuisible, mais parce que la peur est, selon eux, le plus puissant lien des sociétés politiques. Aussi, lorsque les éphores entrent en charge, ils font publier, dit Aristote, un ordre aux citoyens de se raser les moustaches, et d’être soumis aux lois, afin qu’ils n’aient pas à user contre eux de rigueur. Ils ne parlent sans doute des moustaches que pour accoutumer les jeunes gens à obéir à leurs chefs, même dans les moindres choses. Et les anciens attachaient, ce me semble, l’idée de valeur, non à l’exemption de toute crainte, mais à la crainte du reproche et de l’infamie. En effet, les hommes qui tremblent le plus devant les lois sont les plus intrépides contre les ennemis ; et ceux-là redoutent le plus la souffrance, qui craignent le moins le blâme. Il a donc raison celui qui dit :

Là ou est la crainte, là aussi est le respect de soi  (40).

Et Homère :

Tu m’es un objet de respect, ô mon beau-père, ainsi que de terreur (41).

Et encore :

Silencieux et redoutant leurs chefs (42).

137 Car les personnes que l’on redoute sont d’ordinaire celles qu’on respecte le plus. C’est pourquoi les Lacédémoniens consacrèrent un temple à la Peur, près de la salle où mangeaient en commun les éphores, dont ils avaient voulu élever la magistrature jusqu’à la dignité des rois.

Le lendemain, Cléomène proscrivit quatre-vingts citoyens, et les contraignit de sortir de la ville ; il fit enlever les sièges des éphores, à l’exception d’un seul, où il devait s’asseoir lui-même pour donner ses audiences ; puis, ayant convoqué l’assemblée du peuple, il y rendit compte des motifs de sa conduite. « Lycurgue, dit-il, avait d’abord uni dans le gouvernement les sénateurs  avec les rois ; et pendant longtemps la ville conserva cette constitution, sans avoir besoin d’autre magistrature. Mais, dans la suite, la guerre contre les Messéniens ayant, par sa durée, empêché les rois, occupés à de fréquentes expéditions, de rendre la justice aux citoyens, ils choisirent, pour les remplacer dans cette fonction importante, quelques-uns de leurs amis, à qui ils donnèrent le nom d’éphores. Ces magistrats ne furent d’abord que les ministres des rois ; mais plus tard ils attirèrent insensiblement à eux toute l’autorité, et finirent par s’attribuer une juridiction indépendante. Une preuve de ce que j’avance, c’est qu’encore aujourd’hui, quand les éphores mandent le roi, il peut désobéir à leur ordre une et deux fois ; mais, à la troisième sommation, il est obligé de se rendre auprès d’eux. Une autre preuve de cette vérité, c’est qu’Astéropus, qui le premier fortifia et agrandit la puissance des éphores, ne fut éphore que plusieurs siècles après leur établissement. S’ils avaient usé de leur pouvoir avec modération, il eût mieux valu sans doute les supporter ; mais, n’avoir fait servir une puissance usurpée, que pour détruire notre ancienne constitution, pour bannir les 138 rois ou les faire périr sans jugement et pour menacer de leur vengeance ceux qui désiraient de revoir dans Sparte le plus beau et le plus divin des gouvernements, ce n’était plus chose supportable. Or, s’il eût été possible d’exterminer, sans effusion de sang, ces pestes depuis longtemps introduites dans Lacédémone, le luxe, les superfluités, les dettes, les usures, et ces fléaux plus anciens encore, les richesses et la pauvreté, je me serais cru le plus heureux dés rois d’avoir, comme un habile médecin, guéri sans douleur les maux de ma patrie. La nécessité qui m’a forcé de recourir à des remèdes violents trouve sa justification dans l’exemple de Lycurgue lui-même, lequel, n’étant ni roi ni magistrat, mais simple particulier qui voulait agir en roi, se rendit en armes sur la place publique, et causa une telle frayeur à Charilaüs, qu’il se réfugia au pied d’un autel (43). Mais, comme ce roi était naturellement doux, et qu’il aimait sa patrie, il ne tarda pas à partager les sentiments de Lycurgue, et à adopter le changement qu’il proposait dans le gouvernement. La conduite de Lycurgue atteste donc qu’il est extrêmement difficile de changer la constitution d’une ville sans employer la violence et la crainte. J’ai usé de ces moyens le plus modérément qu’il m’a été possible : je me suis contenté de bannir ceux qui s’opposaient au salut de la patrie ; j’ai proposé aux autres de mettre en commun toutes les terres, de décharger les débiteurs du poids des créances, et de faire le discernement et le choix des étrangers, afin que les plus gens de bien, devenus Spartiates, défendent la ville par les armes, et empêchent que la Laconie, faute de défenseurs, ne devienne la proie des Étoliens et des Illyriens. »

 Il fut le premier à mettre en commun tout ce qu’il 139 possédait ; Mégistonus, son beau-père, en fit autant : puis chacun des amis de Cléomène et tous les autres citoyens suivirent cet exemple. Tout le pays fut partagé ; Cléomène assigna même une portion à chacun de ceux qu’il avait bannis, et promit de les rappeler dès que la tranquillité serait rétablie. Il compléta le nombre des citoyens par les plus honnêtes gens des pays circonvoisins, dont il forma un corps de quatre mille hoplites, qu’il dressa à se servir, pour le combat, de sarisses (44) à deux mains au lieu de javelines, et à porter le bouclier avec une anse, et non point attaché à une courroie. Ensuite il s’appliqua à l’éducation de la jeunesse : il la fit instruire dans la véritable discipline lacédémonienne, et fut puissamment secondé dans cette entreprise par le philosophe Sphérus, qui se trouvait alors dans la ville. Bientôt on vit renaître l’ancien ordre des exercices et des repas publics : la plupart des citoyens se plièrent volontairement à cette antique et généreuse discipline ; les autres, en petit nombre, s’y soumirent par nécessité. Mais, voulant ôter l’odieux du nom de monarchie, il associa au trône son frère Euclidas : ce fut la première el la seule fois que les Spartiates virent régner ensemble deux rois de la même maison.

Cléomène, ne doutant point qu’Aratus et les Achéens, qui voyaient l’état de trouble où le changement qu’il venait de faire avait mis la ville, n’imaginassent qu’il n’oserait ni sortir de Lacédémone, ni la laisser flottante dans une telle agitation, crut qu’il ne lui serait pas moins honorable qu’utile à ses affaires de montrer aux ennemis l’ardeur et la bonne volonté de son armée. Il entra donc en armes sur le territoire de Mégalopolis, y fit un grand dégât, et en remporta un immense butin. Ayant surpris quelques comédiens qui venaient de Messène, il fit dres- 140 ser un théâtre sur les terres mêmes des ennemis, et pro-posa pour ces acteurs un prix de quarante mines (45) : il passa une journée entière à voir ce spectacle ; non qu’il y prît grand plaisir, mais il voulait insulter aux Mégalopolitains, et leur faire voir, par ce mépris affecté, combien il se croyait supérieur à eux. Du reste, de toutes les armées des Grecs et des rois, celle des Spartiates était la seule qui n’eut pas à sa suite des mimes, des jongleurs, des danseuses, des joueuses de luth : leur camp était pur de toute espèce de bouffonnerie, de dissolution et d’assemblées de débauche. Les jeunes gens passaient la plus grande partie de leur temps à s’exercer, et les vieillards à les instruire ; et, si quelquefois ils étaient de loisir, leurs jeux consistaient en plaisanteries agréables, en quelques traits de fine raillerie propres aux Spartiates, qu’ils se lançaient réciproquement. Quant à l’utilité de ces sortes de jeux, nous l’avons fait voir dans la Vie de Lycurgue (46).

Cléomène était lui-même leur maître et leur précepteur à tous : sa vie simple et frugale, exempte de toute recherche, et qui n’avait rien qui le distinguât du moindre de ses sujets, était comme un exemple public de tempérance. Il s’acquit par là un grand crédit et beaucoup de réputation chez les différents peuples de la Grèce ; car ceux des Grecs que leurs affaires appelaient à la cour des autres rois n’admiraient pas tant leurs richesses et leur faste qu’ils n’étaient révoltés de leur fierté, de leur orgueil, et de la dureté avec laquelle ils traitaient ceux qui avaient à leur parler : au contraire, quand ils allaient vers Cléomène, qui n’avait pas moins qu’eux et le titre et la dignité de roi, ils ne voyaient là ni robes de pourpre, ni ameublement somptueux, ni lits 141 magnifiques, ni voitures, superbes ; ils ne rencontraient point une foule d’officiers et de licteurs ; ils ne recevaient point, et souvent à grand’peine, les réponses du prince par des secrétaires (47) ; mais Cléomène lui-même, vêtu d’une robe fort simple, venait au-devant d’eux, les saluait avec bonté, les écoutait, leur parlait toujours avec douceur et humanité, et aussi longtemps qu’ils le désiraient. Ces manières populaires les charmaient, et conciliaient tellement à Cléomène leur affection, qu’ils s’en retournaient d’auprès de lui disant qu’il était le seul véritable descendant d’Hercule.

Sa table ordinaire, qui était très-frugale et véritablement laconienne, n’était que de trois lits : il en faisait ajouter deux quand il recevait des ambassadeurs ou des étrangers ; et alors ses officiers la servaient un peu mieux, non en pâtisseries ni en ragoûts recherchés, mais seulement d’une plus grande quantité de viandes, et de meilleur vin. Il reprit un jour un de ses amis, pour n’avoir servi à des étrangers, comme dans les repas publics, que du brouet noir et du gâteau. « Quand on traite des étrangers, lui dit-il, ou dans de semblables occasions, il ne faut pas observer rigoureusement la discipline de Sparte. » Lorsqu’on avait desservi, il faisait apporter une table à trois pieds, sur laquelle il y avait un cratère d’airain rempli de vin, deux coupes d’argent tenant chacune deux cotyles (48), et quelques tasses, également d’argent, pour ceux des convives qui voulaient boire ; car on n’y forçait personne. Il n’y avait point de musique à sa table ; et il n’en était nul besoin : Cléomène égayait les convives, soit par les questions qu’il leur proposait, soit en leur faisant quelque agréable récit. La gravité de ses 142 discours était tempérée par l’agrément ; et son badinage, toujours plein de grâce, n’était jamais souillé par d’indécentes plaisanteries. Il regardait comme injustes et grossiers ces moyens qu’employaient la plupart des rois pour attirer les hommes dans leurs filets, en les amorçant par de riches présents ; mais, qu’on les gagnât par la douceur et les grâces de la conversation, rien, à ses yeux, n’était plus beau ni plus digne d’un roi : il pensait avec raison que la plus grande différence qui existe entre un ami et un mercenaire, c’est que l’appât de celui-ci est l’intérêt, tandis que l’attrait de l’autre est l’honnêteté des mœurs et la sagesse des discours.

Les Mantinéens furent les premiers qui l’invitèrent à venir : ils lui ouvrirent la nuit les portes de leur ville, chassèrent la garnison achéenne, et remirent Mantinée entre les mains des Spartiates. Cléomène leur rendit leurs lois et leurs institutions, et partit le jour même pour Tégée. Peu de temps après, il fit le tour par l’Arcadie, et descendit à Phères d’Achaïe, dans le dessein de livrer bataille aux Achéens, ou de décrier auprès d’eux Aratus, s’il refusait le combat et abandonnait le pays au pillage. Il est vrai qu’Hyperbatas commandait l’armée des Achéens ; mais Aratus avait toute l’autorité. Les Achéens, s’étant mis en campagne avec toutes leurs troupes, allèrent camper à Dymées, près d’Hécatombéon (49). Cléomène marcha contre eux, et vint se poster entre le camp des Achéens et la ville de Dymées, qui tenait pour les ennemis : ce qui parut une grande faute ; mais il força, par cette audacieuse provocation, les Achéens à combattre, leur tua beaucoup de monde, et fit un grand nombre de prisonniers. De là il marcha sur Langon (50), en chassa la garnison achéenne, et rendit la ville aux Éléens.

143 Aratus, qui voyait les Achéens découragés par ce revers, refusa de se charger du commandement militaire, qu’il avait coutume d’exercer alternativement de deux années l’une ; et, malgré les prières et les sollicitations de ses concitoyens, il abandonna honteusement à un autre cette charge et le gouvernail de l’État, comme s’il se sentait incapable de résister à la tempête. Les Achéens envoyèrent donc des ambassadeurs à Cléomène : Cléomène parut d’abord leur imposer des conditions modérées ; mais, ensuite, il leur fit proposer de lui céder le commandement de la ligue, promettant d’arranger à l’amiable les autres sujets de contestation, et de leur rendre sur-le-champ leurs prisonniers et leurs villes. Les Achéens acceptèrent la paix à ces conditions, et le prièrent de se rendre à Lerne (51), où ils devaient tenir l’assemblée de la ligue. Mais Cléomène, qui s’était échauffé par une marche forcée, ayant imprudemment bu de l’eau froide, fut pris d’une violente hémorrhagie et d’une totale extinction de voix. C’est pourquoi il renvoya aux Achéens les plus considérables de leurs prisonniers, remit l’assemblée à un autre temps, et s’en retourna à Lacédémone.

Ce délai ruina entièrement les affaires de la Grèce, laquelle, sans cela, pouvait encore se relever de l’état de faiblesse où elle était réduite, et s’affranchir de l’avarice et de l’insolence des Macédoniens ; mais Aratus, soit par défiance et par crainte de Cléomène, soit qu’il portât envie à ses succès inespérés, ne put souffrir, lui qui avait, pendant trente-trois ans, commandé aux Grecs, qu’un jeune homme vînt tout à coup s’élever sur les débris de sa gloire et de sa puissance, et lui ravir une domination qu’il avait tant accrue par ses travaux et si longtemps conservée. Il chercha d’abord à détourner les Achéens de 144 la paix, et mit tout en œuvre pour en empêcher la conclusion ; mais, quand il vit qu’il n’était point écouté, et que les Achéens, effrayés de l’audace de Cléomène, trouvaient juste le dessein des Lacédémoniens, de remettre le Péloponnèse dans son premier état, il eut recours à un moyen qui n’eût été séant à aucun des Grecs, mais qui était honteux à un homme tel que lui, et indigne de tout ce qu’il avait fait jusque-là et dans la paix et dans la guerre : il appela Antigonus en Grèce, et remplit le Péloponnèse de Macédoniens, lui qui les en avait chassés dans sa jeunesse, et qui avait affranchi de leur joug la citadelle de Corinthe ; lui qui s’était rendu suspect à tous leurs rois, et qui était leur ennemi déclaré, surtout d’Antigonus, dont il parle si mal dans ses Mémoires, où il déclare qu’il a supporté de pénibles travaux et bravé de grands dangers pour délivrer Athènes de la garnison macédonienne. Et néanmoins il appela dans sa patrie ces mêmes Macédoniens ; il les lit entrer en armes dans ses propres foyers, et jusque dans son gynécée (52) ; et cela pour empêcher qu’un descendant d’Hercule, un roi de Sparte, qui voulait ramener le gouvernement de sa ville, lequel avait perdu, pour ainsi dire, son harmonie, à cette sage institution, à cette discipline dorique, fondée par Lycurgue, ne prît le titre de général des Sicyoniens et des Tritéens (53). Il redoutait un roi qui mangeait du gros pain, qui portait un manteau d’étoffe grossière, et, ce qu’il jugeait plus terrible encore et dont il faisait un crime à Cléomène, un roi qui voulait bannir la richesse et remédier à la pauvreté ; et, de peur de passer pour obéir à Cléomène, il se soumettait, lui et toute l’Achaïe, au diadème, à la 145 robe de pourpre des Macédoniens, et aux volontés de leurs satrapes. Il célébrait des fêtes en l’honneur d’Antigonus, et n’avait point honte de chanter lui-même, la tête couronnée de fleurs, des hymnes à la gloire d’un homme dont le corps tombait en pourriture. Au reste, ce que nous en disons ici n’a point pour but d’accuser Aratus, qui, en tant d’occasions, s’est montré si grand, si digne de la Grèce : nous voulons seulement déplorer l’infirmité de la nature humaine, qui, dans les âmes même les plus élevées et les plus faites pour le bien, ne saurait produire une vertu exempte de tout blâme.

Les Achéens s’étaient de nouveau rassemblés dans Argos, où Cléomène était venu de Tégée ; et tout le monde espérait fermement de voir la paix se conclure. Mais Aratus, qui était déjà d’accord des principaux articles de sa capitulation avec Antigonus, eut peur que Cléomène, ou par persuasion ou par force, n’entraînât le peuple dans son parti, et ne renversât toutes ses machinations : il lui fit proposer d’entrer seul dans Argos, après avoir reçu trois cents otages pour sa sûreté ; ou, s’il l’aimait mieux, de s’approcher, avec son armée, jusqu’au gymnase appelé Cyllarabium (54), qui est hors de la ville ; et que là on traiterait avec lui. Cléomène se récria contre l’injustice de cette proposition. « C’était avant l’assemblée, dit-il, et non point lorsque je suis à vos portes, qu’il fallait témoigner cette défiance et rompre la négociation. » Il écrivit à ce sujet une lettre aux Achéens, laquelle n’était presque tout entière qu’une longue récrimination contre Aratus. Aratus, de son côté, n’épargna pas les injures à Cléomène, dans ses discours à ses concitoyens.

Cléomène décampa en toute diligence, et envoya un héraut, non point à Argos, mais à Égium (55), comme l’écrit 146 Aratus, pour déclarer la guerre aux Achéens, afin de les surprendre avant qu’ils eussent fait leurs préparatifs. Cette nouvelle excita de grands troubles parmi les Achéens. Plusieurs villes songèrent à se séparer de la ligue : le peuple, parce qu’il espérait le partage des terres et l’abolition des dettes ; les riches et les puissants, parce qu’ils supportaient impatiemment la domination d’Aratus, et que quelques-uns étaient indignés de ce qu’il avait appelé les Macédoniens dans le Péloponnèse. Ces divisions augmentant la confiance de Cléomène, il entra en armes dans l’Achaïe, prit d’emblée la ville de Pallène (56), en chassa la garnison des Achéens, et s’empara ensuite de Phénéum (57) et de Pentélium (58). Les Achéens, craignant une trahison qui se machinait à Corinthe et à Sicyone, firent partir d’Argos un corps de cavalerie et d’infanterie étrangère, pour aller garder ces places, et se rendirent eux-mêmes à Argos, pour y célébrer les jeux néméens. Cléomène espérait, non sans raison, que, s’il attaquait brusquement et à l’improviste une ville remplie d’un peuple nombreux, et qui n’était occupé que de spectacles, il y jetterait le trouble et l’effroi : il s’approcha la nuit des murailles d’Argos avec son armée ; et, s’étant saisi du quartier appelé Aspis, qui domine le théâtre, lieu fort d’assiette et d’un accès difficile, il frappa les habitants d’une terreur telle, qu’aucun d’eux ne songea même à se défendre : ils reçurent garnison, donnèrent vingt des leurs pour otages, et promirent d’être dorénavant alliés fidèles des Lacédémoniens, et de marcher sous les ordres de Cléomène.

Cet exploit ne servit pas peu à fortifier la réputation de Cléomène et son autorité. Les anciens rois de Lacédé- 147 mone n’avaient pu venir à bout, malgré tous leurs efforts, d’attacher solidement Argos à leur alliance. Pyrrhus, le plus vaillant des capitaines, l’avait emportée de force ; mais, loin de s’établir dans la ville, il y avait péri avec une, partie considérable de son armée (59). Aussi admirait-on l’activité et la prudence de Cléomène ; et ceux-là même qui s’étaient d’abord moqués de sa prétention à imiter Solon et Lycurgue par l’abolition des dettes et l’égalité des biens, ne doutèrent plus dès lors que le changement qui s’était opéré dans les Spartiates ne fût vraiment son ouvrage. Les Spartiates étaient auparavant si abâtardis, si peu capables de se défendre eux-mêmes, que les Étoliens, dans une incursion en Laconie, leur avaient enlevé cinquante mille esclaves : à l’occasion de quoi un des vieillards Spartiates dit que les ennemis leur avaient rendu un grand service, en déchargeant la Laconie d’un si grand poids. Et peu de temps après, à peine commencent-ils à reprendre les usages de leurs pères, et à se remettre sur les traces de l’ancienne discipline, voilà qu’ils donnent des preuves signalées de leur valeur, et se montrent soumis à leurs chefs, comme si Lycurgue eût été au milieu d’eux et qu’il les eût gouvernés encore ; voilà qu’ils ont reconquis à Lacédémone sa prééminence sur la Grèce, et recouvré le Péloponnèse.

La prise d’Argos entraîna la soumission de Cléones (60) et de Phliunte (61). Aratus, qui était alors à Corinthe, où il s’occupait de rechercher ceux qui favorisaient le parti des Lacédémoniens, fut extrêmement troublé en apprenant la reddition de ces villes ; et, comme il vit que Corinthe penchait pour Cléomène, il appela les citoyens au conseil. Mais, pendant qu’ils s’y rendaient, il se glissa, sans 148 être aperçu, jusqu’à une des portes de la ville ; et là, montant un cheval qu’on lui avait préparé, il s’enfuit à Sicyone. On dit que, quand la nouvelle de cette fuite se fut répandue parmi les Corinthiens, il y eut entre eux une sorte de combat à qui arriverait le premier à Argos pour en informer Cléomène ; et Aratus écrit lui-même que tous leurs chevaux en crevèrent. Cléomène leur reprocha d’avoir laissé échapper Aratus, quand ils pouvaient aisément l’arrêter. Toutefois Aratus dit que Mégistonus lui fut envoyé par Cléomène, pour le prier de lui livrer l’Acrocorinthe, où les Achéens avaient une garnison, moyennant une somme d’argent considérable ; et qu’il répondit qu’il ne maîtrisait point les affaires, mais que les affaires le maîtrisaient. Voilà du moins ce qu’a écrit Aratus.

Cléomène partit d’Argos, et fit entrer dans l’alliance de Sparte les Trézéniens, les Épidauriens et ceux d’Hermione ; puis, s’étant rendu à Corinthe, il assiégea la citadelle, occupée par les Achéens, qui refusèrent de la lui livrer. Il manda les amis et les intendants d’Aratus, leur ordonna de prendre soin de sa maison et de ses biens, et de les lui conserver. En même temps il dépêcha encore vers lui Tritymallus le Messénien (62), pour lui proposer de consentir à ce que l’Acrocorinthe fût gardée par une garnison moitié achéenne moitié lacédémonienne, offrant en particulier de lui payer une pension double de celle que lui faisait le roi Ptolémée (63). Mais Aratus n’y voulut point consentir : au contraire, il envoya son fils à Antigonus avec les autres otages, et persuada aux Achéens de décréter que l’Acrocorinthe serait remise entre les mains d’Antigonus. Alors Cléomène se jeta sur les terres de Sicyone, y fit le dégât, et s’empara de tous les biens d’Aratus, que les Corinthiens lui avaient 149 adjugés par un décret. Ensuite, comme Antigonus, à la tête d’une puissante armée, eut franchi le mont Gérania (64), il jugea qu’au lieu de fortifier l’isthme, il était plus expédient de fermer par des tranchées et des murailles les passages des monts Oniens (65), et de fatiguer les Macédoniens par des combats de poste, plutôt que de risquer la bataille contre une phalange aguerrie de longue main. Ce plan de campagne mit Antigonus dans un grand embarras : il n’avait pas fait grande provision de vivres ; et forcer les passages n’était pas chose facile, tant que Cléomène les gardait. Il tenta néanmoins une nuit de se glisser furtivement dans l’isthme par le port de Léchéum (66) ; mais il fut repoussé, et perdit quelques-uns de ses soldats. Son échec ne fit qu’augmenter la confiance de Cléomène ; et ses troupes, enflées de la victoire qu’elles venaient de remporter, se mirent à souper. Antigonus, désespéré de se voir réduit par la nécessité à choisir entre des partis également difficiles, pensait à se retirer vers le promontoire d’Héréum (67), et, de là, à conduire son armée, par mer, à Sicyone : entreprise qui demandait beaucoup de temps et de grands préparatifs.

Mais, sur le soir, il arriva auprès de lui des amis d’Aratus, qui venaient d’Argos pour l’appeler, parce que les Argiens s’étaient révoltés contre Cléomène. Celui qui avait excité cette rébellion, Aristotélès, n’avait pas eu grand’peine à soulever le peuple, déjà mécontent de ce que Cléomène n’avait pas effectué l’abolition des dettes, comme il l’avait promis. Aratus, prenant donc avec lui quinze cents hommes de l’armée d’Antigonus, s’embar- 150 qua pour Épidaure ; mais Aristotélès n’attendit pas son arrivée : à la tête des seuls citoyens d’Argos, il assiégea la garnison lacédémonienne qui occupait la citadelle ; et Timoxène, avec un corps d’Achéens, vint de Sicyone à son secours. Cléomène, informé de cette nouvelle vers la seconde veille de la nuit, manda incontinent Mégistonus, et lui ordonna avec colère d’aller en toute diligence à Argos pour secourir la garnison ; car Mégistonus, plus que tout autre, s’était rendu garant auprès de Cléomène de la fidélité des Argiens ; et c’était lui qui l’avait empêché de chasser hors de la ville ceux qu’il tenait pour suspects. Ayant donc dépêché Mégistonus avec deux mille hommes, il s’appliqua lui-même à observer Antigonus, et à réconforter les Corinthiens, en leur faisant entendre que ce qui se passait à Argos n’était qu’un léger mouvement d’un petit nombre de mécontents. Cependant Mégistonus, étant entré dans Argos, fut tué en combattant ; et, comme la garnison, qui soutenait avec peine les efforts des assiégeants, envoyait de fréquents messages à Cléomène pour solliciter du secours, il craignit alors que les ennemis, devenus maîtres d’Argos, ne lui fermassent les passages, et n’allassent impunément ravager la Laconie, et mettre le siège devant Sparte, qui était sans défenseurs. Il partit donc de Corinthe avec toute son armée ; mais il n’eut pas plutôt quitté la ville, qu’elle lui fut enlevée par Antigonus, qui y mit une bonne garnison.

Cléomène, arrivé au pied des murailles d’Argos, rassembla ses troupes, qui s’étaient écartées dans la marche, puis il entreprit d’escalader la ville : il fit rompre les voûtes qui soutenaient l'Aspis ; et, ayant pénétré parla dans Argos, il se joignit à ceux de la garnison qui résistaient encore aux Achéens. Il se saisit ensuite, par le moyen des échelles, de quelques autres quartiers, et fit si bien balayer les rues par ses archers crétois, que les 151 ennemis n’osèrent plus s’y montrer. Mais, quand il aperçut Antigonus descendant des hauteurs voisines avec son infanterie, et ses gens de cheval se jetant en foule dans la ville, alors, désespérant de pouvoir la conserver, il ramassa toutes ses troupes, descendit le long de la muraille, et fit sa retraite sans éprouver aucun échec (68).

Ainsi, après avoir soumis, dans un espace de temps fort court, presque tout le Péloponnèse, il perdit, en moins de temps encore, toutes ses conquêtes : des alliés qui servaient sous ses ordres, les uns l’abandonnèrent sur-le-champ, les autres ne tardèrent pas à livrer leurs places à Antigonus.

Cléomène, après cette malencontreuse expédition, ramenait son armée à Lacédémone, lorsque le soir même il reçut à Tégée des courriers qui lui apportaient une nouvelle dont il fut non moins affligé que de ses disgrâces militaires. Ils lui apprirent la mort de sa femme Agiatis, pour laquelle il avait tant d’estime et d’amour, qu’il ne pouvait s’empêcher, dans le cours même de ses plus grands succès, de faire de fréquents voyages à Sparte pour la voir. Il fut touché et accablé de cette perte, autant que peut l’être un jeune homme qui se voit enlever une femme belle et sage, et qu’il aime tendrement. Toutefois, il ne déshonora point, en cette occasion, sa grandeur d’âme ; et le deuil n’abattit point son courage : il conserva le même ton de voix, le même maintien, le même air de visage qu’il avait auparavant, donna ses ordres à ses officiers, et pourvut à la sûreté des Tégéates. Le lendemain, à la pointe du jour, il arriva à Lacédémone, où, après avoir donné quelque temps à sa douleur dans sa maison, avec sa mère et ses enfants, il se remit aussitôt à penser et à pourvoir aux affaires publiques.

152 Ptolémée, roi d’Egypte, avait promis de le secourir ; mais il lui fit demander pour otages sa mère et ses enfants. Cléomène fut longtemps sans oser en parler à sa mère : toutes les fois qu’il entrait chez elle dans ce dessein, la honte lui imposait silence. Elle soupçonna bientôt que son fils avait à lui dire quelque chose qu’il craignait de lui découvrir, et elle s’en informa à ses meilleurs amis. Enfin, Cléomène s’étant enhardi, et lui ayant expliqué la chose, elle se prit à rire aux éclats. « Voilà donc, lui dit-elle, voilà ce grand secret que la honte t’a empêché tant de fois de me déclarer ? Que ne me jettes-tu promptement dans un navire, afin de m’envoyer partout où tu croiras que ce corps pourra être utile à Sparte, avant que la vieillesse vienne le consumer dans l’inaction ? » Quand tout fut prêt pour le départ, les otages se rendirent par terre au port de Ténare, escortés de toute l’armée. Cratésicléa, au moment de s’embarquer, fit entrer son fils dans le temple de Neptune ; là, seule avec lui, elle l’embrassa avec tendresse ; puis, le voyant fortement ému : « Allons, lui dit-elle, roi des Lacédémoniens, du courage ; et qu’au sortir de ce temple personne ne nous voie verser des larmes, ni rien faire d’indigne de Sparte : cela seul est en notre pouvoir ; les événements dépendent de la divinité. » En finissant ces mots, elle reprit un air tranquille, monta sur le vaisseau, tenant son petit-fils par la main, et commanda au pilote de mettre promptement à la voile. A son arrivée en Egypte, elle apprit que Ptolémée avait envoyé des ambassadeurs à Antigonus ; elle fut aussi informée que Cléomène, sollicité par les Achéens de conclure la paix, n’osait, à cause d’elle, mettre fin à la guerre. Alors elle lui écrivit de faire tout ce qu’il croirait honorable et utile à Sparte, et de cesser de craindre Ptolémée par la considération d’une vieille femme et d’un enfant. Tels étaient, dans l’adversité, les sentiments de cette femme.

152 Antigonus, après s’être emparé de Tégée, avait livré au pillage Orchomène et Mantinée. Cléomène, se voyant resserré dans la Laconie, affranchit tous les hilotes qui furent en état de payer une somme de cinq mines (69), et ramassa de la sorte cinq cents talents (70) ; puis, armant à la macédonienne deux mille de ces hilotes, pour les opposer aux Leucaspides (71) d’Antigonus, il conçut le projet d’une entreprise à laquelle personne ne s’attendait. Mégalopolis n’était alors, par elle-même, ni moins grande ni moins puissante que Lacédémone ; elle avait en outre le secours des Achéens et celui d’Antigonus, lequel était toujours campé sur les flancs de la ville et paraissait avoir été appelé par les Achéens, à la sollicitation surtout des Mégalopolitains. Cléomène se mit en tête d’enlever cette place ; car il n’est point de terme qui convienne mieux pour exprimer la rapidité d’un exploit si imprévu. Il commande donc à ses troupes de prendre des vivres pour cinq jours, et les mène à Sellasie, comme s’il voulait aller ravager l’Argolide ; mais de là, descendant tout à coup vers Mégalopolis, il fait souper ses gens près de Rœtium (72) et tire droit à la ville par le chemin d’Héliconte (73). Quand il n’en fut plus qu’à une petite distance, il détacha Pantéus avec deux compagnies de Lacédémoniens, et lui enjoignit de se saisir d’un endroit de la muraille qui était entre deux tours, et qu’il savait être le plus mal gardé ;  et, avec le reste de l’armée, il le suivit au petit pas. Pantéus, ayant trouvé sans défense, non-seulement l’endroit indiqué, mais encore une grande étendue de la muraille, en saisit d’abord une partie, et s’y établit ; puis il se met à détruire l’autre, et tue tous les gardes qui tombent sous 154 sa main : de sorte que Cléomène, qui arriva bientôt avec ses troupes, se trouva dans la ville avant que les Mégalo-politains eussent été informés de son approche.

Quand le bruit de cette surprise se fut répandu dans la ville, une partie des habitants, ramassant ce qu’ils avaient de plus précieux, prirent précipitamment la fuite ; les autres, s’étant rassemblés en armes, allèrent charger l’ennemi, et lui opposèrent quelque résistance ; et, si leurs efforts furent vains pour le repousser, ils donnèrent du moins à ceux qui fuyaient le temps de se retirer en sûreté. Il ne resta pas plus de mille personnes dans la ville : tous les autres se retirèrent à Messène, avec leurs femmes et leurs enfants. La plupart des auxiliaires et de ceux qui avaient combattu contre Lacédémone prirent aussi la fuite ; et l’on ne fit qu’un très-petit nombre de prisonniers, parmi lesquels se trouvaient Lysandridas et Théaridas, deux des plus nobles et des plus puissants personnages de Mégalopolis.

On les mena sur-le-champ à Cléomène ; et, d’aussi loin que Lysandridas l’aperçut : « Roi des Lacédémoniens, s’écria-t-il, il ne tient qu’à toi de signaler cette journée par une action plus glorieuse encore et plus royale que celle que tu viens de faire. » Cléomène, se doutant bien de ce qu’il allait demander : « Que veux-tu dire, Lysandridas ? répondit-il. Tu me conseilles sans doute de vous rendre Mégalopolis. — Tel est en effet le conseil que je te veux donner, repartit Lysandridas. Je t’engage donc à ne pas détruire une ville si considérable, mais plutôt à la remplir d’amis et d’alliés fidèles, en rendant aux Mégalopolitains leur patrie, et en devenant le sauveur de ce peuple nombreux. — Il est difficile, répliqua Cléomène, après un moment de silence, de compter sur cette fidélité ; mais, à Sparte, la gloire doit toujours l’emporter sur l’intérêt. » Aussitôt il les renvoie tous deux à Messène, avec un héraut, pour offrir de sa 155 part aux Mégalopolitains de leur rendre la ville, s’ils voulaient renoncer à la ligue achéenne et devenir amis et alliés de Lacédémone. Mais Philopœmen ne voulut point que ses concitoyens acceptassent ces conditions, si douces et si pleines d’humanité qu’elles fussent, à la charge de renoncer à l’alliance des Achéens : il accusa Cléomène de vouloir moins rendre la ville que soumettre les habitants, et chassa de Messène Lysandridas et Théa-ridas. C’est ce même Philopœmen qui fut dans la suite le chef de la ligue achéenne, et qui s’acquit tant de gloire parmi les Grecs, comme nous l’avons écrit dans sa Vie (74).

Cléomène, qui jusque-là avait épargné la ville, et l’avait préservée de tout dommage, en veillant avec un soin extrême à ce que personne n’y pût dérober la moindre chose, fut tellement irrité du refus des Mégalopolitains, que, dans le premier mouvement de sa colère, il mit tous les biens au pillage, et fit transporter à Sparte des statues et des tableaux. Il rasa les quartiers de la ville les plus considérables et les mieux fortifiés, et reprit le chemin de son pays, craignant qu’Antigonus et les Achéens ne vinssent l’attaquer ; mais ils ne firent aucun mouvement. Ils se trouvaient alors à Égium, où ils tenaient conseil. Aratus, étant monté à la tribune, resta longtemps sans parler, fondant en larmes, et le visage couvert de sa chlamyde. Les assistants, surpris de le voir en cet état, le pressent de s’expliquer. « Mégalopolis, dit-il, vient d’être ruinée par Cléomène. » Les Achéens, consternés d’un malheur si subit et si terrible, rompirent l’assemblée. Antigonus essaya de venir au secours de la ville ; mais il ne put tirer assez promptement ses troupes de leurs quartiers d’hiver : il donna donc contre-ordre, et leur commanda de n’en point sortir ; pour lui, il se rendit à Argos avec un petit nombre de soldats.

156 Une seconde entreprise de Cléomène dont l’audace paraissait tenir de l’emportement et de la fureur, fut, au jugement de Polybe, l’effet de la plus sage prévoyance. Sachant, dit Polybe, que les Macédoniens étaient dispersés çà et là dans leurs quartiers d’hiver, et qu’Antigonus hivernait à Argos avec ses amis et un très-petit nombre de soldats étrangers, il se jeta dans l’Argolide, comptant, ou qu’Antigonus, excité par la honte, lui livrerait bataille et serait certainement vaincu, ou que, s’il n’osait se mesurer avec lui, il le décrierait et le perdrait de réputation auprès des Argiens. C’est ce qui arriva en effet. Les Argiens, indignés de voir leur pays ravagé par Cléomène, qui faisait un butin immense, se pressaient en foule à la porte du roi, lui demandant à grands cris qu’il allât combattre, ou qu’il remît le commandement à de plus courageux. Mais Antigonus, en capitaine sage, persuadé qu’il est plus honteux de s’exposer témérairement et de compromettre la sûreté de ses troupes, que d’être décrié par des étrangers, demeura ferme dans sa résolution, et ne sortit point de la ville. Cléomène fit donc avancer son armée jusqu’au pied des murailles d’Argos ; et, après avoir impunément pillé et ravagé tout le pays, il se retira.

Quelque temps après, sur l’avis qu’il reçut de nouveau qu’Antigonus s’avançait vers Tégée pour se jeter de là dans la Laconie, Cléomène rassemble ses troupes en toute hâte, et, prenant un autre chemin, pour dérober sa marche aux ennemis, il se montre dès le point du jour sous les murs d’Argos, faisant le dégât dans toute la campagne, non point, comme font les autres, en coupant le blé avec des faux ou de grands couteaux, mais en l’abattant avec de longues perches en forme de hallebardes : en sorte que ses soldats, comme en se jouant dans leur marche, détruisirent et gâtèrent sans peine tous les blés. Arrivés près du Cyllarabis, ils voulurent 157 mettre le feu au gymnase ; mais Cléomène les en empêcha, en leur disant que ce qu’il avait fait à Mégalopolis était bien plutôt un effet de son emportement que non pas un acte digne de louange. Antigonus, après être d’abord revenu à Argos, alla ensuite occuper les hauteurs et les défilés, qu’il garnit de troupes. Cléomène feignit de ne s’en soucier, et de mépriser ses dispositions stratégiques, et lui envoya demander, par des hérauts, les clefs du temple de Junon, voulant, disait-il, avant de s’en retourner, faire un sacrifice à la déesse. Après qu’il se fut moqué de la sorte, et qu’il eut lancé ce brocard à Antigonus, il sacrifia à Junon au bas du temple, qui était fermé ; puis il mena son armée à Phliunte. De là, il alla chasser la garnison d’Ologuntum (75), et descendit du côté d’Orchomène. Ces succès avaient relevé la confiance et le courage de ses concitoyens, et donné aux ennemis eux-mêmes une haute idée du talent de Cléomène comme général d’armée, et de sa capacité pour conduire les plus grandes affaires. Et véritablement, soutenir la guerre avec les forces d’une seule ville, et contre la puissance des Macédoniens, et contre tous les peuples du Péloponnèse, aidés des richesses d’un roi ; préserver la Laconie de toute insulte, tout en ravageant soi-même les terres des ennemis, et en leur prenant tant de villes considérables, ce n’était pas le fait, semblait-il, d’une habileté et d’une magnanimité vulgaires.

Celui qui le premier a dit que l’argent était le nerf des affaires, l’a dit, à mon avis, par rapport à la guerre principalement. L’orateur Démade, voyant les Athéniens ordonner l’armement d’une flotte, quoiqu’ils n’eussent point l’argent nécessaire, leur dit qu’avant de s’embarquer il fallait pétrir (76). Avant que la guerre du Péloponnèse 158 fût commencée, les alliés pressaient l’ancien Archidamus de régler la contribution que chacun d’eux aurait à fournir. « La guerre, répondit-il, ne se fait point à prix fixe. » Et de même que, dans les combats d’escrime, les athlètes qui se sont longtemps exercés finissent par terrasser et vaincre ceux qui n’ont en partage que l’adresse et l’agilité, de même Antigonus, à qui les fonds nécessaires pour soutenir la guerre ne manquaient jamais, fatigua et défit enfin Cléomène, lequel ne pouvait qu’à grand’peine donner une modique solde à ses mercenaires, et fournir à l’entretien de ses troupes. Car, du reste, les circonstances favorisaient Cléomène : les affaires survenues à Antigonus le rappelaient chez lui. En effet, les Barbares, profitant de son absence, couraient et pillaient la Macédoine ; les Illyriens surtout y étaient descendus des hautes provinces, avec une puissante armée, et y faisaient un tel dégât, que les Macédoniens écrivirent à Antigonus pour le presser de revenir dans ses États.

Si les lettres eussent été remises à Antigonus un peu avant le combat, il aurait laissé la les Achéens, et serait retourné en toute hâte en Macédoine ; mais la Fortune, qui se plait à faire dépendre d’un seul instant la décision des affaires les plus importantes, montra, en cette occasion, quels sont le poids et l’influence du temps. La bataille de Sellasie, où Cléomène perdit à la fois son armée et sa ville, était à peine terminée, qu’on vit arriver les courriers qui rappelaient Antigonus en Macédoine : ce qui rendit plus déplorable encore l’infortune de Cléomène. S’il eût différé la bataille de deux jours seulement, et qu’il eût su éviter d’en venir aux mains en amusant Antigonus, il n’eût eu nul besoin de combattre ; et, une fois les Macédoniens éloignés, il eût fait accepter aux Achéens toutes les conditions qu’il eût voulu ; mais le défaut d’argent ne lui laissait de ressource que dans les armes, et il fut forcé, suivant Polybe, de risquer la ba- 159 taille contre trente mille hommes, n’en ayant lui-même que vingt mille. Du reste, il montra, dans cette situation périlleuse, une capacité admirable ; ses Spartiates firent preuve d’un très-grand courage, et il n’eut pas sujet de se plaindre des étrangers qu’il avait à sa solde : sa défaite n’eut pour cause que la supériorité de l’armure des ennemis, et le poids de la phalange macédonienne.

Toutefois Phylarque dit que la trahison fut la principale cause du désastre de Cléomène. Antigonus avait ordonné aux Illyriens et aux Acarnaniens qui servaient dans son armée d’étendre secrètement leurs bataillons, pour envelopper une des ailes de Cléomène, qui était commandée par son frère Euclidas, pendant qu’il rangerait lui-même le reste de ses troupes en bataille. Cléomène qui, de la hauteur où il était placé, observait tout avec soin, ne voyant point les armes des Illyriens et des Acarnaniens, soupçonna qu’Antigonus s’en servait pour quelque stratagème. Il fit donc appeler Damotélès, qu’il avait chargé de veiller aux embûches que l’ennemi pouvait dresser, et lui commanda d’aller tout examiner, et d’observer, en faisant le tour de l’armée, en quel état étaient les derrières. Damotélès, qui était déjà corrompu, dit-on, par l’argent d’Antigonus, répondit à Cléomène qu’il pouvait être tranquille au sujet des derrières de l’armée, que tout y allait bien, et qu’il ne devait songer qu’à pousser vigoureusement ceux qu’il avait en tête. Cléomène, d’après cette assurance, marcha contre Antigonus ; et, secondé par l’ardeur impétueuse des Spartiates, il repoussa la phalange macédonienne jusqu’à une distance de cinq stades (77), en la pressant avec une extrême vigueur. Mais tout à coup il aperçut à l’autre aile Euclidas enveloppé par les Illyriens et les Acarnaniens. A la vue du danger où était cette aile, il s’écria : « Tu es perdu, ô mon frère, 160 tu es perdu ! mais tu meurs au moins en homme de cœur : ta mort sera le plus bel exemple à proposer à nos jeunes gens, et le plus digne sujet des chants des femmes de Sparte. » Euclidas et l’aile qu’il commandait furent taillés en pièces, et ceux qui les avaient défaits tournèrent leurs armes contre Cléomène ; mais Cléomène, voyant ses soldats effrayés et hors d’état de faire la moindre résistance, mit sa personne en sûreté. La plus grande partie des troupes étrangères périrent dans cette bataille ; et, sur six mille Lacédémoniens, il n’en échappa que deux cents.

Cléomène, arrivé à Sparte, conseilla à ceux de ses concitoyens qui vinrent à sa rencontre de se soumettre à Antigonus. « Pour moi, ajouta-t-il, si ma vie ou ma mort peuvent être utiles à Sparte, je suis également disposé à vivre et à mourir. »» Et, comme il vit que les femmes couraient au-devant de ceux qui s’étaient sauvés avec lui, qu’elles s’emparaient de leurs armes et leur présentaient du vin, il se retira dans sa maison. Une jeune tille, de condition libre, qu’il avait faite prisonnière à Mégalopolis, et qui vivait avec lui depuis la mort de sa femme, vint à lui selon sa coutume, pour lui rendre les services dont il avait besoin au retour d’un combat ; mais il ne voulut ni boire ni s’asseoir, quoique las et altéré : sans quitter ses armes, il s’appuya d’une main contre une colonne, la tète sur le coude ; et, après s’être reposé de la sorte pendant quelques instants, repassant en lui-même les divers partis qu’il pouvait prendre, il sortit brusquement, et se rendit avec ses amis au port de Gythium (78). Là, il s’embarqua sur des vaisseaux qu’on lui tenait prêts, et mit incontinent à la voile.

Antigonus arriva bientôt après, et se rendit maître de Sparte : il traita les habitants avec humanité ; et, loin d’outrager et d’avilir la dignité de la ville, il lui conserva 161 ses lois et son gouvernement. Il fit des sacrifices aux dieux, et s’en retourna le troisième jour, sur les nouvelles qu’il reçut que la guerre était allumée en Macédoine, et que les Barbares y mettaient tout à feu et à sang. D’ailleurs il était déjà atteint d’une maladie grave, qui dégénéra en une phthisie générale et une entière dissolution du sang. Mais, néanmoins, il ne se laissa point maîtriser par la violence du mal : il conserva assez de forces pour livrer de nouveaux combats dans son propre royaume, et pour mourir glorieusement, après avoir vaincu et taillé en pièces les Barbares. Phylarque écrit, et la chose est assez vraisemblable, que, dans la chaleur du combat, il fit de si grands efforts de voix, que ses poumons en crevèrent. Et l’on disait dans les écoles qu’après la victoire, comme il criait avec force, transporté de joie : « Ο la belle journée ! » il fut pris d’une hémorragie, suivie d’une fièvre tente dont il mourut. Voilà pour ce qui regarde Antigonus.

Cléomène, étant parti de Cythère, relâcha dans l’île d’Égialée (79). Comme il se disposait à passer à Cyrène (80), Thérycion, un de ses amis, qui dans les combats avait fait preuve d’un grand courage, et dont les discours respiraient la fierté, le prenant à part : « Ο roi, dit-il, nous avons fui l’un et l’autre la mort qui nous eût été la plus honorable, celle que nous offrait le champ de bataille, bien qu’auparavant nous eussions toujours dit que jamais Antigonus ne triompherait du roi des Spartiates, sinon après sa mort. Mais il nous en reste une autre, qui, après celle-là, est la seconde en gloire et en vertu. Quel but raisonnable peut avoir notre navigation ? Pourquoi fuir la mort qui est si près de nous, « pour l’aller chercher au loin ? S’il n’est pas honteux à 162 des descendants d’Hercule d’être soumis aux descendants de Philippe et d’Alexandre, épargnons-nous les dangers d’une longue navigation, et allons nous rendre à Antigonus, qui doit être aussi supérieur à Ptolémée que les Macédoniens le sont aux Égyptiens. Si nous rougissons d’obéir à ceux qui nous ont vaincus par les armes, pourquoi n’aurions-nous pas honte de nous donner pour maître celui qui n’a remporté sur nous aucune victoire ? et, pouvant n’être inférieurs qu’à un seul, voudrons-nous paraître inférieur à deux, à Antigonus que nous fuyons, et à Ptolémée de qui nous serons les vils flatteurs ? Dirons-nous que nous allons en Egypte à cause de ta mère qui y est en otage ? Ah ! ce sera assurément pour elle un beau et digne spectacle, de montrer aux femmes de Ptolémée son fils devenu fugitif et prisonnier de roi qu’il était. Pendant que nous sommes encore maîtres de nos épées, et que la Laconie est sous nos yeux, ne vaut-il pas mieux nous délivrer nous-mêmes de cette infortune, et nous justifier par là auprès de ceux qui sont morts à Sellasie pour la défense de Sparte, que d’aller vivre en Egypte dans une lâche inaction, et d’y apprendre quel satrape Antigonus aura laissé à Lacédémone pour commander. »

Thérycion ayant ainsi parlé, Cléomène répondit : « Es-tu donc assez lâche pour regarder comme un effort de courage l’action la plus facile à faire, celle qui est au pouvoir de tous les hommes, l’action de mourir ? Tu veux te rendre coupable d’une fuite plus honteuse encore que la première ; et tu te crois homme de cœur ! On a vu souvent des guerriers supérieurs à nous céder à leurs ennemis, ou trompés par la Fortune, ou accablés par le nombre ; mais celui qui succombe aux travaux et aux fatigues, à la louange ou au blâme, celui-là est vaincu par sa propre mollesse. La mort que l’on choisit doit  être, non point la suite d’une action, mais une action 163 même : il y a également honte à vivre et à mourir pour soi. C’est là pourtant ce que tu nous conseilles, en nous excitant à nous délivrer de notre infortune présente, sans nous proposer du reste rien d’honnête ni d’utile. Pour moi je pense, au contraire, que nous ne devons, ni l’un ni l’autre, abandonner l’espérance de servir encore notre patrie. Quand tout espoir nous sera ravi, alors il nous sera facile de mourir à notre gré. »

Thérycion ne répliqua point à ces observations ; mais, à la première occasion qu’il trouva de quitter Cléomène, il s’écarta le long du rivage, et se perça de son épée.

Cléomène, parti d’Égialée, alla débarquer en Afrique, et arriva à Alexandrie escorté par les officiers du roi. La première fois que Ptolémée le vit, il lui fit un accueil affable, mais sans aucune distinction. Quand ensuite Cléomène eut fait preuve devant lui d’un exquis bon sens, ne se départant jamais, dans ses entretiens avec Ptolémée, de cette simplicité laconienne qu’assaisonne la grâce et la noblesse, soutenant la dignité de sa naissance, sans jamais rien faire qui la pût déshonorer, et sans plier sous les coups de la mauvaise fortune, alors Ptolémée prit en lui plus de confiance qu’en ceux-là mêmes qui ne lui parlaient que pour le flatter et lui complaire. Il éprouva une honte extrême et un vif repentir d’avoir négligé un tel homme, et de l’avoir abandonné à Antigonus, aidant ainsi Antigonus à s’élever à ce haut degré tout à la fois de gloire et de puissance. Il combla donc Cléomène d’honneurs et de caresses : il l’encourageait, il lui promettait de le renvoyer en Grèce avec des vaisseaux et de l’argent, et de le rétablir dans la royauté. Il lui assigna même une pension annuelle de vingt-quatre talents (81). Mais Cléomène ne prenait sur cette somme, pour lui et pour ses amis, qu’un entretien simple et modeste ; et il 164 employait le reste aux besoins des bannis qui s’étaient réfugiés de Grèce en Egypte.

Mais le vieux Ptolémée mourut avant d’avoir accompli la promesse qu’il avait faite à Cléomène de le renvoyer en Grèce. Après sa mort, la cour étant tombée dans la dissolution, dans l’intempérance, et sous la domination de femmes, les intérêts de Cléomène furent négligés comme le reste. Le nouveau roi (82) était tellement corrompu par l’amour des femmes et du vin, que, dans ses moments mêmes de sobriété et de raison, il passait son temps à célébrer de fêtes, à courir dans son palais en battant le tambour pour rassembler ses gens, abandonnant les affaires les plus importantes à sa maîtresse Agathocléa, à la mère de cette courtisane, et à OEnanthès, le ministre de ses plaisirs. Cependant, à son avènement au trône, il ne laissa pas de se servir de Cléomène ; car, comme il craignait Magas, son frère, qui, à cause de sa mère, avait un grand crédit auprès des gens de guerre, il approcha Cléomène de sa personne, et l’admit aux conseils secrets où il délibérait sur les moyens à employer pour se défaire de Magas. Tous les courtisans lui conseillaient de le faire mourir ; Cléomène seul fut d’un avis contraire : il osa même dire qu’il faudrait, s’il était possible, donner au roi plusieurs frères, pour la sûreté de sa personne, et pour partager avec lui l’administration des affaires. Sur cela Sosibius, celui des amis de Ptolémée qui avait le plus de crédit, ayant fait observer qu’on ne pouvait nullement compter sur les soldats mercenaires, tant que Magas serait en vie : « Soyez sans inquiétude à cet égard, répliqua Cléomène ; il y a, dans ces troupes étrangères, plus de trois mille Péloponnésiens qui me sont dévoués, et qui, au premier signal que je leur donnerai, viendront en armes recevoir mes ordres. »

165 Ce discours donna d’abord une haute idée de la puissance de Cléomène et de son attachement pour le roi ; mais, dans la suite, la faiblesse de Ptolémée ayant augmenté sa défiance, et, comme il arrive ordinairement à ceux qui manquent de sens, le parti de tout craindre et de tout suspecter lui paraissant le plus sûr, cette même parole rendit Cléomène redoutable aux courtisans, parce qu’elle faisait connaître son crédit sur les soldats étrangers : plusieurs même disaient, en parlant de lui, que c’était un lion dans un troupeau de brebis. Et en effet, ses manières le faisaient paraître tel à ces officiers du roi, qu’il regardait d’un visage ferme, observant avec soin toutes leurs démarches.

Cléomène avait fini par se lasser de demander des vaisseaux et une armée, lorsqu’il apprit qu’Antigonus était mort, que les Achéens étaient engagés dans une guerre contre les Étoliens, et que l’état des affaires exigeait sa présence et le rappelait en Grèce, tout le Péloponnèse étant en proie au trouble et aux déchirements. Il demandait qu’on le laissât partir seul avec ses amis ; mais il ne fut écouté de personne : il ne put même obtenir une audience du roi, qui vivait au milieu des femmes, plongé dans les jeux et dans la débauche. Sosibius, le ministre qui gouvernait et dirigeait toutes les affaires, sentait bien que, retenir Cléomène contre son propre gré, ce serait le rendre intraitable et dangereux ; mais, en le laissant partir, on aurait, pensait-il, tout à craindre de l’audace et de l’ambition d’un homme qui avait vu étalées sous ses yeux les maladies du royaume d’Egypte. Tous les présents qu’on faisait à Cléomène ne radoucissaient pas ; et, comme le bœuf Apis, malgré la pâture la plus abondante et la plus recherchée, conserve le désir d’une vie conforme à sa nature, brûlant de courir et de bondir en liberté, et témoignant manifestement son déplaisir d’être toujours tenu sous la main du prêtre qui le garde, ainsi 166 Cléomène ne pouvait se plaire à la vie molle qu’il menait ; mais il consumait son cœur, ainsi qu’Achille,

Languissant à sa place, et regrettant la mêlée et la guerre (83).

Telle était la situation de Cléomène en Egypte, lorsque Nicagoras le Messénien vint à Alexandrie. Cet homme haïssait Cléomène, mais conservait avec lui les dehors dé l’amitié. Il lui avait vendu autrefois une maison de campagne fort belle, dont il n’avait pas reçu le montant, soit que le défaut d’argent, de loisir, ou peut-être les embarras de la guerre eussent empêché Cléomène d’acquitter cette dette. Cléomène se promenait sur la grève du port, au moment où Nicagoras débarqua : il alla le saluer avec amitié, et lui demanda quelles affaires l’amenaient en Egypte. Nicagoras, lui ayant rendu ses témoignages d’affection, répondit qu’il amenait au roi de beaux chevaux de bataille. Sur cela Cléomène se prit à rire, et lui dit : « Il eût mieux valu que tu eusses amené des chanteuses et des baladins ; car voilà ce qui seul intéresse aujourd’hui le roi. > Nicagoras sourit alors à ce propos. Peu de jours après, il rappela à Cléomène la maison de campagne qu’il lui avait vendue, et le pria de lui en compter le prix sur-le-champ, l’assurant qu’il ne l’importunerait pas, s’il n’avait fait une perte considérable sur sa cargaison. Cléomène répondit qu’il ne lui restait pas la moindre chose de la pension que le roi lui donnait ; et Nicagoras, mécontent de ce refus, alla rapporter à Sosibius la raillerie de Cléomène. Sosibius l’écouta avec plaisir ; mais, voulant avoir un sujet plus grave et plus capable d’irriter Ptolémée, il persuada à Nicagoras de laisser, en partant, une lettre pour le roi, par laquelle il lui donnerait avis que Cléomène avait formé le projet d’aller, avec les vaisseaux et les troupes qu’il lui donne- 167 rait, s’emparer de Cyrène. Nicagoras écrivit la lettre, et s’embarqua. Quatre jours*après, Sosibius la remit à Ptolémée, comme s’il venait de la recevoir. Cette lettre irrita tellement le jeune homme, qu’il donna sur-le-champ l’ordre d’enfermer Cléomène dans une vaste maison, où sa pension lui serait toujours payée, mais d’où on lui ôterait tout moyen de s’échapper.

Ce traitement affligea vivement Cléomène ; mais une aventure qui lui arriva lui fit envisager un avenir plus affligeant encore. Ptolémée, fils de Chrysermus, un des amis du roi, lui avait toujours témoigné beaucoup d’intérêt. Comme il s’était établi entre eux une grande familiarité et une franchise réciproque, Cléomène le fit prier de venir le voir. Ptolémée y alla ; il parla à Cléomène avec douceur, tâcha de dissiper les soupçons qu’il pouvait avoir, et de justifier la conduite du roi. Quand il sortit, ne prenant pas garde que Cléomène le suivait par derrière jusqu’à la porte, il tança fortement les sentinelles de ce qu’elles gardaient si négligemment une bête féroce qu’on aurait tant de peine à rattraper si elle s’échappait. Cléomène, qui avait entendu ces paroles, se retira en toute hâte, de peur d’être aperçu par Ptolémée, et alla conter à ses amis son aventure. Renonçant alors à ce qu’ils avaient conservé d’espérance, ils résolurent, dans le premier transport de la colère, de venger l’injustice et l’outrage que leur faisait Ptolémée, et de mourir en vrais Spartiates, sans attendre qu’on les immolât après les avoir engraissés comme des victimes destinées au sacrifice. « Rien, disaient-ils, ne serait plus honteux pour Cléomène, qui a refusé tout accommodement avec Antigonus, prince guerrier et plein d’activité, que d’attendre dans l’inaction le loisir d’un roi bateleur, jusqu’à ce qu’il lui plût de quitter son tambourin et d’interrompre ses danses pour prononcer un arrêt de mort. »

Ils s’arrêtèrent à ce parti ; et, le hasard ayant voulu 168 que Ptolémée allât à Canope, ils firent courir le bruit dans Alexandrie que le roi avait résolu de les mettre en liberté ; puis, suivant l’usage où sont les rois d’Egypte, quand ils veulent élargir un prisonnier, de lui envoyer la veille un souper et des présents, les amis de Cléomène préparèrent au dehors un grand festin, et le lui envoyèrent, en trompant les gardes, à qui ils firent croire que c’était de la part du roi. Cléomène offrit un sacrifice aux dieux, et distribua aux gardes une bonne partie des viandes qu’on lui avait envoyées ; puis il se mit à table, une couronne de fleurs sur la tête, et fit joyeuse chère avec ses amis. Il fut obligé, dit-on, de prévenir l’heure convenue pour l’entreprise, parce qu’un des domestiques, qui connaissait le complot, était allé au dehors voir une tomme dont il était amoureux. Craignant donc d’être découvert, et voyant, sur le midi, les gardes plongés dans le sommeil et dans l’ivresse, il revêt sa cotte d’armes, dont il avait décousu la manche droite, et sort, l’épée nue à la main, avec ses amis, équipés de la même manière, et qui étaient au nombre de treize. Hippotas, l’un d’eux, qui était boiteux, marcha d’abord avec assez de vitesse ; mais ensuite, comme il s’aperçut que ses compagnons ralentissaient le pas pour l’attendre, il les pria de le tuer, et de ne pas manquer l’entreprise pour un homme que sa faiblesse leur rendait inutile.

Par un bonheur inespéré, un homme de la ville passa a cheval près de la maison : ils s’emparèrent du cheval, tirent monter Hippotas, et coururent les rues d’Alexandrie, appelant le peuple à la liberté. Mais toute la force de la multitude se borna à louer et à admirer Cléomène ; et personne n’eut le courage de lui porter le moindre secours. Ayant rencontré Ptolémée, fils de Chrysermus, comme il sortait du palais, trois des amis de Cléomène se jetèrent sur lui et le massacrèrent. Un autre Ptolémée, qui était préposé à la garde de la ville, étant sorti contre 169 eux, monté sur un char, ils vont droit à lui, écartant les domestiques et les gardes qui l’environnent, puis, le précipitant de son char, ils le tuent sur la place. Ils marchent ensuite vers la citadelle, dans le dessein d’enfoncer les portos de la prison, et de prendre avec eux les détenus, qui y étaient on grand nombre. Mais les geôliers les avaient prévenus : les portes étaient si bien fermées, que Cléomène fut obligé d’abandonner l’entreprise. Il erra çà et là dans la ville sans que personne vînt se joindre à lui : tous fuyaient à sa rencontre saisis de frayeur.

Perdant alors toute espérance, il dit à ses amis : « Ce n’est pas chose étonnante que des femmes commandent à des hommes qui fuient ainsi la liberté. » Et il les exhorta à mourir d’une manière digne de leurs exploits. Hippotas demanda et obtint qu’un des plus jeunes de la troupe le tuât le premier ; les autres se tuèrent eux-mêmes, sans effort et sans crainte, hormis Pantéus, celui qui était entré le premier dans Mégalopolis. C’était un jeune homme d’une grande beauté, et plus heureusement né qu’aucun autre pour la discipline des Spartiates : le roi, qui l’aimait tendrement, lui avait recommandé d’attendre qu’il le vît tomber mort lui et tous les autres, et de se tuer le dernier. Quand donc il les vit tous étendus par terre, il les visita les uns après les autres, et les tâta avec la pointe de son épée, pour s’assurer s’il n’y en avait pas quelqu’un qui fût encore en vie. En piquant Cléomène au talon, comme il eut aperçu quelque contraction sur son visage, il le baisa, et s’assit auprès de lui ; puis, après l’avoir vu expirer, il l’embrassa de nouveau, et se tua sur son corps.

Ainsi périt Cléomène, après avoir été pendant seize ans roi de Sparte, et s’être montré tel que nous l’avons décrit. Lorsque la nouvelle de sa mort se fut répandue dans la ville, Cratésicléa, sa mère, quoique femme d’un 170 grand courage, ne put soutenir sa fermeté contre un si grand malheur : elle prit entre ses bras les enfants de Cléomène, et les arrosa de ses larmes, en déplorant son infortune. L’ainé, s’étant dégagé de ses bras, monta sur le toit, sans que personne s’en aperçût, et se précipita la tète la première. Il fut tout froissé de cette chute ; mais il n’en mourut pas : on l’emporta malgré ses cris, et furieux de ce qu’on l’empêchait de mourir. Ptolémée, informé de ces nouvelles, ordonna qu’on mît en croix le corps de Cléomène, après l’avoir enfermé dans un sac de cuir, et qu’on fit mourir ses enfants, sa mère, et toutes les femmes qui étaient avec elle. De ce nombre était l’épouse de Pantéus, femme d’une grande beauté et d’une taille admirable. Il y avait peu de temps qu’ils étaient mariés ensemble ; et ils étaient encore dans les premiers feux de leur tendresse, lorsqu’ils eurent à subir cette funeste destinée. Quand son mari partit de Lacédémone, elle avait voulu s’embarquer avec lui ; mais ses parents s’y opposèrent : ils employèrent même la violence pour renfermer, et la gardèrent avec soin. Peu de jours après, étant parvenue a se procurer un cheval et quelque argent, elle s’échappa la nuit, et s’enfuit à toute bride vers le port de Ténare ; la, elle monta sur un navire qui faisait voile pour l’Egypte, et alla joindre son mari, avec lequel elle supporta avec douceur et gaité les peines de l’exil. Quand les soldats menèrent Cratésicléa au supplice, elle lui prêta son appui, l’aida à relever sa robe, et l’encouragea, bien que Cratésicléa ne fût nullement effrayée de la mort, et qu’elle ne demandât d’autre grâce, sinon de mourir avant ses petits-fils. Mais, arrivés au lieu de l’exécution, les bourreaux égorgèrent d’abord les enfants, puis après Cratésicléa, a qui il n’échappa, dans cette affreuse extrémité, d’autre parole que celle-ci : « Ο mes enfants ! où étiez-vous venus ? »

La femme de Pantéus, qui était grande et forte, cei- 171 gnit sa robe, et s’occupa en silence, et sans donner aucun signe de trouble, de couvrir et d’envelopper, avec ce qu’elle avait de linge, le corps de chacune des femmes, à mesure qu’elles étaient exécutées. Enfin, quand elle eut rendu ce devoir à toutes les autres, elle ajusta elle-même sa robe, la baissa jusqu’à ses pieds, et ne souffrit pas que personne s’approchât d’elle ni même la regardât, hormis l’exécuteur. Elle mourut en héroïne, et n’eut pas besoin, après sa mort, qu’on la couvrît ni qu’on l’enveloppât : tant elle sut conserver, jusque dans la mort même, la pudeur de son âme, et environner son corps de ce voile de décence qui l’avait défendue toute sa vie ! Lacédémone, dans cette tragédie, où les femmes, à leurs derniers moments, luttèrent de courage avec les hommes, montra, par une preuve éclatante, qu’il n’est pas donné à la Fortune d’outrager la vertu.

Peu de jours après l’exécution, ceux qui gardaient le corps de Cléomène attaché sur la croix virent un serpent énorme entortillé autour de sa tête, et qui lui couvrait le visage de façon à ce que pas un oiseau de proie ne pût en approcher. Ce prodige frappa le roi d’une crainte superstitieuse ; et les femmes, effrayées, firent des sacrifices expiatoires, persuadées que l’homme qu on avait mis à mort était un favori des dieux, un être supérieur à la nature humaine. Le peuple d’Alexandrie courut en foule sur le lieu, et invoqua Cléomène comme un héros et un enfant des dieux ; jusqu’à ce que les gens plus instruits firent cesser l’erreur, en leur apprenant que, comme les corps des bœufs, lorsqu’ils sont en putréfaction, engendrent des abeilles, ceux des chevaux des guêpes, et comme il sort des escargots vivants du corps des ânes aussi réduits en putréfaction, de même le corps de l’homme, quand les liqueurs de la moelle des os s’épaississent et se figent, produit des serpents, fit c’est après en avoir fait l’expérience, que les anciens ont choisi, 172 entre tous les animaux, le serpent pour l’approprier aux héros (84).

(26) Le fondateur de l’école stoïcienne.

(27) Suivant Polybe, c’est Cléomène qui fut l’agresseur, et les Achéens ne prirent les armes que pour la défense de leur territoire.

(28)  Belbine, petite ville nommée aussi Bélémine, ou Blemmine, ou Bélybine, était limitrophe de la Laconie et de l’Arcadie.

(29)   Dans l’Arcadie, près d’Orchomène du Péloponnèse.

(30)  Une des villes dont la réunion formait la cité de Mégalopole .

(31) Ville d’Arcadie, qui tirait son nom de Pallas, bisaïeul d’Évandre

(32) C’est le mot qu’on attribue à Agis l’ancien, fils d'Archidamus.

(33) Montagne d’Arcadie.

(34) Polybe dit formellement qu’Archidamus fut mis à mort par l’ordre du roi de Sparte ; mais il conte d’une toute autre manière les faits qui avaient précédé cet événement.

(35) Ce citoyen se nommait Mégistonus.

(36) Polybe donne à cette ville le nom de Laodicies.

(37) Ville d’Arcadie.

(38) Autre ville d’Arcadie, aussi nommée Aréa ou Aléa.

(39)  On ne sait pas ce que pouvait signifier à Sparte un tel surnom ; mais les corrections qu’on propose pour remplacer ce mol sont loin d’être satisfaisantes.

(40)  On ignore de quel poète est tirée cette citation : on sait seulement que ce proverbe était fort ancien, puisque Platon discute sur ces paroles mêmes, dans l’Euthyphron.

(41) Iliade, iii, 172.

(42Ibid., iv, 431.

(43) Voyez la Vie de Lycurgue dans le premier volume.

(44) C’était la longue pique macédonienne.

(45) Environ trois mille six cents francs de notre monnaie.

(46) Cette Vie est dans le premier volume.

(47) Je suis la correction indiquée par Dacier ; γραμματέων, au lieu de γραμματείων, correction appuyée par un manuscrit, et par ce qu’on sait des usages des cours d’Orient.

(48) Deux cotyles font un peu plus d’un demi-litre.

(49) On ne connaît pas bien la position exacte de Dymées et d’Hécatombéon.

(50) Ce nom n’est pas cité dans les anciens géographes.

(51) Entre Argos et Mycènes.

(52) Voyez la Vie d’Aratus dans ce volume.

(53) Le texte dit Triccéens ; mais Tricca était en Thessalie, au lieu qu’il s’agit ici d’une ville de la ligue achéenne. Or, il y avait une ville de Tritées, entre la Phocide et les Locriens Ozoles, qui faisait partie de la ligue. Cette correction de Dusoul semble donc indispensable.

(54) Plutarque nomme ailleurs ce gymnase Cylarabis et Cyllarabis.

(55) Ville d’Achaïe, près du golfe de Corinthe, à l’ouest de Sicyone.

(56) Entre Sicyone et Égium, à trois lieues du golfe.

(57) Ville d’Arcadie.

(58 Ce nom ne se trouve pas dans les anciens géographes.

(59) Voyez la Vie de Pyrrhus dans le deuxième volume.

(60)  Sur le chemin d'Argos à Corinthe.

(61) Dans la Sicyonie, entre Sicyone et Cléones.

(62)  Plutarque, dans la Vie d’Aratus, le nomme Triphylus.

(63) Il s’agit de Ptolémée Évergète.

(64) Montagne située entre Mégare et Corinthe.

(65) Chaîne de montagnes qui s’étendait depuis les rochers Scironides, sur le chemin de l’Attique, jusqu’au Ciihéron, en Béotie.

(66) Un des deux ports de Corinthe.

(67)  II ne s’agit point de la ville d’Héréa, qui est en Arcadie, mais du promontoire de Junon, entre Léchéum et Pages.

(68) Le récit de Polybe n’est pas entièrement conforme à celui de Plutarque

(69)  Environ quatre cent cinquante francs de notre monnaie.

(70) Environ trois millions de notre monnaie.

(71) Soldats qui portaient des boucliers blancs.

(72) Un des bourgs du territoire de Mégalopolis.

(73)  Autre bourg du territoire de Mégalopolis, aussi nommé Héliesonte.

(74)  Cette Vie est dans le deuxième volume.

(75) Petite ville d’Arcadie.

(76)  C’est à peu près notre proverbe : II ne faut pas s’embarquer sans biscuit.

(77)  Environ un quart de lieue.

(78) A l’embouchure de l’Eurotas, à peu de distance de Sparte.

(79)  Entre le Péloponnèse et la Crète.

(80) En Afrique.

(81) Environ cent quarante quatre-mille francs de notre monnaie.

(82) Ptolémée Philopator.

(83Iliade, i, 491.

(84) Toute l’antiquité, sur la foi d’expériences incomplètes ou de contes populaires, a cru à la faculté qu’avaient les corps en putréfaction d’engendrer des êtres organisés et vivants. On connaît les vers de Virgile sur la manière dont on peut, suivant lui, se procurer dos abeilles en laissant à l’air des corps de bœufs immolés.