Plutarque, traduit par Alexis Pierron

PLUTARQUE

LES VIES DES HOMMES ILLUSTRES.

TOME QUATRIÈME : COMPARAISON  DE DÉMOSTHÈNE ET DE CICÉRON.

Traduction française : ALEXIS PIERRON

autres traductions : Ricard

Cicéron (début) - Agis et Cléomène

 

PLUTARQUE

 

IV

--------------------------------------------


Paris. — Imprimerie de Gustave GRATIOT, 30, rue Mazarine.

VIES

DES

 

HOMMES ILLUSTRESDE PLUTARQUE

 


TRADUCTION NOUVELLE

PAR ALEXIS PIERRON

PRÉCÉDÉE D’UNE NOTICE SUR PLUTARQUE PAR LE TRADUCTEUR

IVPARIS

CHARPENTIER, LIBRAIRE-ÉDITEUR,

19, Rue de Lille

 

----

1853
 

98 COMPARAISON  DE DÉMOSTHÈNE ET DE CICÉRON.

 

 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΚΙΚΕΡΩΝΟΣ ΣΥΓΚΡΙΣΙΣ

 

précédent

Τῇ δ’ ὑστεραίᾳ βουλὴν συναγαγόντος Ἀντωνίου καὶ καλοῦντος αὐτόν, οὐκ ἦλθεν, ἀλλὰ κατέκειτο, μαλακῶς ἔχειν ἐκ τοῦ κόπου σκηπτόμενος. Ἐδόκει δὲ τὸ ἀληθὲς ἐπιβουλῆς εἶναι φόβος ἔκ τινος ὑποψίας καὶ μηνύσεως καθ’ ὁδὸν αὐτῷ προσπεσούσης. Ἀντώνιος δὲ χαλεπῶς μὲν ἔσχεν ἐπὶ τῇ διαβολῇ καὶ στρατιώτας ἔπεμψεν, ἄγειν αὐτὸν ἢ καταπρῆσαι τὴν οἰκίαν κελεύσας, ἐνστάντων δὲ πολλῶν καὶ δεηθέντων, ἐνέχυρα λαβὼν μόνον ἐπαύσατο, καὶ τὸ λοιπὸν οὕτως ἀντιπαρεξιόντες ἀτρέμα καὶ φυλαττόμενοι διετέλουν, ἄχρι οὗ Καῖσαρ ὁ νέος ἐξ Ἀπολλωνίας παραγενόμενος τόν τε κλῆρον ἀνεδέξατο τοῦ Καίσαρος ἐκείνου καὶ περὶ τῶν δισχιλίων πεντακοσίων μυριάδων, ἃς ὁ Ἀντώνιος ἐκ τῆς οὐσίας κατεῖχεν, εἰς διαφορὰν κατέστη πρὸς αὐτόν. [44] Ἐκ δὲ τούτου Φίλιππος ὁ τὴν μητέρα τοῦ νέου Καίσαρος ἔχων καὶ Μάρκελλος ὁ τὴν ἀδελφὴν ἀφικόμενοι μετὰ τοῦ νεανίσκου πρὸς τὸν Κικέρωνα συνέθεντο, Κικέρωνα μὲν ἐκείνῳ τὴν ἀπὸ τοῦ λόγου καὶ τῆς πολιτείας δύναμιν ἔν τε τῇ βουλῇ καὶ τῷ δήμῳ παρέχειν, ἐκεῖνον δὲ Κικέρωνι τὴν ἀπὸ τῶν χρημάτων καὶ τῶν ὅπλων ἀσφάλειαν. ἤδη γὰρ οὐκ ὀλίγους τῶν ὑπὸ Καίσαρι στρατευσαμένων περὶ αὑτὸν εἶχε τὸ μειράκιον.

Ἐδόκει δὲ καὶ μείζων τις αἰτία γεγονέναι τοῦ τὸν Κικέρωνα δέξασθαι προθύμως τὴν Καίσαρος φιλίαν. Ἔτι γὰρ ὡς ἔοικε Πομπηίου ζῶντος καὶ Καίσαρος, ἔδοξε κατὰ τοὺς ὕπνους ὁ Κικέρων καλεῖν τινα τοὺς τῶν συγκλητικῶν παῖδας εἰς τὸ Καπιτώλιον, ὡς μέλλοντος ἐξ αὐτῶν ἕνα τοῦ Διὸς ἀποδεικνύναι τῆς Ῥώμης ἡγεμόνα· τοὺς δὲ πολίτας ὑπὸ σπουδῆς θέοντας ἵστασθαι περὶ τὸν νεών, καὶ τοὺς παῖδας ἐν ταῖς περιπορφύροις καθέζεσθαι σιωπὴν ἔχοντας. Ἐξαίφνης δὲ τῶν θυρῶν ἀνοιχθεισῶν, καθ’ ἕνα τῶν παίδων ἀνιστάμενον κύκλῳ περὶ τὸν θεὸν παραπορεύεσθαι, τὸν δὲ πάντας ἐπισκοπεῖν καὶ ἀποπέμπειν ἀχθομένους. Ὡς δ’ οὗτος ἦν προσιὼν κατ’ αὐτόν, ἐκτεῖναι τὴν δεξιὰν καὶ εἰπεῖν „ὦ Ῥωμαῖοι, πέρας ὑμῖν ἐμφυλίων πολέμων οὗτος ἡγεμὼν γενόμενος“. Τοιοῦτό φασιν ἐνύπνιον ἰδόντα τὸν Κικέρωνα, τὴν μὲν ἰδέαν τοῦ παιδὸς ἐκμεμάχθαι καὶ κατέχειν ἐναργῶς, αὐτὸν δ’ οὐκ ἐπίστασθαι. Μεθ’ ἡμέραν δὲ καταβαίνοντος εἰς τὸ πεδίον τὸ Ἄρειον αὐτοῦ, τοὺς παῖδας ἤδη γεγυμνασμένους ἀπέρχεσθαι, κἀκεῖνον ὀφθῆναι τῷ Κικέρωνι πρῶτον οἷος ὤφθη καθ’ ὕπνον· ἐκπλαγέντα δὲ πυνθάνεσθαι τίνων εἴη γονέων. Ἦν δὲ πατρὸς μὲν Ὀκταουΐου τῶν οὐκ ἄγαν ἐπιφανῶν, Ἀττίας δὲ μητρός, ἀδελφιδῆς Καίσαρος. Ὅθεν Καῖσαρ αὐτῷ παῖδας οὐκ ἔχων ἰδίους καὶ τὴν οὐσίαν ἑαυτοῦ καὶ τὸν οἶκον ἐν ταῖς διαθήκαις ἔδωκεν.

Ἐκ τούτου φασὶ τὸν Κικέρωνα τῷ παιδὶ κατὰ τὰς ἀπαντήσεις ἐντυγχάνειν ἐπιμελῶς, κἀκεῖνον οἰκείως δέχεσθαι τὰς φιλοφροσύνας· καὶ γὰρ ἐκ τύχης αὐτῷ γεγονέναι συμβεβήκει Κικέρωνος ὑπατεύοντος. [45] Αὗται μὲν οὖν ἴσως προφάσεις ἦσαν λεγόμεναι· τὸ δὲ πρὸς Ἀντώνιον μῖσος Κικέρωνα πρῶτον, εἶθ’ ἡ φύσις ἥττων οὖσα τιμῆς προσεποίησε Καίσαρι, νομίζοντα προσλαμβάνειν τῇ πολιτείᾳ τὴν ἐκείνου δύναμιν. Οὕτω γὰρ ὑπῄει τὸ μειράκιον αὐτόν, ὥστε καὶ πατέρα προσαγορεύειν. Ἐφ’ ᾧ σφόδρα Βροῦτος ἀγανακτῶν ἐν ταῖς πρὸς Ἀττικὸν ἐπιστολαῖς (Brut. 1, 17, 5) καθήψατο τοῦ Κικέρωνος, ὅτι διὰ φόβον Ἀντωνίου θεραπεύων Καίσαρα δῆλός ἐστιν οὐκ ἐλευθερίαν τῇ πατρίδι πράττων, ἀλλὰ δεσπότην φιλάνθρωπον αὑτῷ μνώμενος. Οὐ μὴν ἀλλὰ τόν γε παῖδα τοῦ Κικέρωνος ὁ Βροῦτος ἐν Ἀθήναις διατρίβοντα παρὰ τοῖς φιλοσόφοις ἀναλαβὼν ἔσχεν ἐφ’ ἡγεμονίαις, καὶ πολλὰ χρώμενος αὐτῷ κατώρθου. Τοῦ δὲ Κικέρωνος ἀκμὴν ἔσχεν ἡ δύναμις ἐν τῇ πόλει τότε μεγίστην, καὶ κρατῶν ὅσον ἐβούλετο τὸν μὲν Ἀντώνιον ἐξέκρουσε καὶ κατεστασίασε, καὶ πολεμήσοντας αὐτῷ τοὺς δύο ὑπάτους, Ἵρτιον καὶ Πάνσαν, ἐξέπεμψε, Καίσαρι δὲ ῥαβδούχους καὶ στρατηγικὸν κόσμον, ὡς δὴ προπολεμοῦντι τῆς πατρίδος, ἔπεισε ψηφίσασθαι τὴν σύγκλητον.

Ἐπεὶ δ’ Ἀντώνιος μὲν ἥττητο, τῶν δ’ ὑπάτων ἀμφοτέρων ἐκ τῆς μάχης ἀποθανόντων πρὸς Καίσαρα συνέστησαν αἱ δυνάμεις, δείσασα δ’ ἡ βουλὴ νέον ἄνδρα καὶ τύχῃ λαμπρᾷ κεχρημένον, ἐπειρᾶτο τιμαῖς καὶ δωρεαῖς ἀποκαλεῖν αὐτοῦ τὰ στρατεύματα καὶ περισπᾶν τὴν δύναμιν, ὡς μὴ δεομένη τῶν προπολεμούντων Ἀντωνίου πεφευγότος, οὕτως ὁ Καῖσαρ φοβηθεὶς ὑπέπεμπε τῷ Κικέρωνι τοὺς δεομένους καὶ πείθοντας, ὑπατείαν μὲν ἀμφοτέροις ὁμοῦ πράττειν, χρῆσθαι δὲ τοῖς πράγμασιν ὅπως αὐτὸς ἔγνωκε παραλαβόντα τὴν ἀρχήν, καὶ τὸ μειράκιον διοικεῖν, ὀνόματος καὶ δόξης γλιχόμενον. Ὁμολογεῖ δ’ οὖν ὁ Καῖσαρ αὐτός (HHR II 56), ὡς δεδιὼς κατάλυσιν καὶ κινδυνεύων ἔρημος γενέσθαι χρήσαιτο τῇ Κικέρωνος ἐν δέοντι φιλαρχίᾳ, προτρεψάμενος αὐτὸν ὑπατείαν μετιέναι συμπράττοντος αὐτοῦ καὶ συναρχαιρεσιάζοντος.

[46] Ἐνταῦθα μέντοι μάλιστα Κικέρων ἐπαρθεὶς ὑπὸ νέου γέρων καὶ φενακισθεὶς καὶ συναρχαιρεσιάσας καὶ παρασχὼν αὐτῷ τὴν σύγκλητον, εὐθὺς μὲν ὑπὸ τῶν φίλων αἰτίαν ἔσχεν, ὀλίγῳ δ’ ὕστερον αὑτὸν ἀπολωλεκὼς ᾔσθετο καὶ τοῦ δήμου προέμενος τὴν ἐλευθερίαν. Αὐξηθεὶς γὰρ ὁ νεανίας καὶ τὴν ὑπατείαν λαβών, Κικέρωνα μὲν εἴασε χαίρειν, Ἀντωνίῳ δὲ καὶ Λεπίδῳ φίλος γενόμενος καὶ τὴν δύναμιν εἰς τὸ αὐτὸ συνενεγκών, ὥσπερ ἄλλο τι κτῆμα τὴν ἡγεμονίαν ἐνείματο πρὸς αὐτούς, καὶ κατεγράφησαν ἄνδρες οὓς ἔδει θνῄσκειν ὑπὲρ διακοσίους. Πλείστην δὲ τῶν ἀμφισβητημάτων αὐτοῖς ἔριν ἡ Κικέρωνος προγραφὴ παρέσχεν, Ἀντωνίου μὲν ἀσυμβάτως ἔχοντος, εἰ μὴ πρῶτος ἐκεῖνος ἀποθνῄσκοι, Λεπίδου δ’ Ἀντωνίῳ προστιθεμένου, Καίσαρος δὲ πρὸς ἀμφοτέρους ἀντέχοντος. Ἐγίγνοντο δ’ αἱ σύνοδοι μόνοις ἀπόρρητοι περὶ πόλιν Βονωνίαν ἐφ’ ἡμέρας τρεῖς, καὶ συνῄεσαν εἰς τόπον τινὰ πρόσω τῶν στρατοπέδων, ποταμῷ περιρρεόμενον. Λέγεται δὲ τὰς πρώτας ἡμέρας διαγωνισάμενος ὑπὲρ τοῦ Κικέρωνος ὁ Καῖσαρ ἐνδοῦναι τῇ τρίτῃ καὶ προέσθαι τὸν ἄνδρα. Τὰ δὲ τῆς ἀντιδόσεως οὕτως εἶχεν. Ἔδει Κικέρωνος μὲν ἐκστῆναι Καίσαρα, Παύλου δὲ τἀδελφοῦ Λέπιδον, Λευκίου δὲ Καίσαρος Ἀντώνιον, ὃς ἦν θεῖος αὐτῷ πρὸς μητρός. Οὕτως ἐξέπεσον ὑπὸ θυμοῦ καὶ λύσσης τῶν ἀνθρωπίνων λογισμῶν, μᾶλλον δ’ ἀπέδειξαν ὡς οὐδὲν ἀνθρώπου θηρίον ἐστὶν ἀγριώτερον ἐξουσίαν πάθει προσλαβόντος.

[47] Πραττομένων δὲ τούτων ὁ Κικέρων ἦν μὲν ἐν ἀγροῖς ἰδίοις περὶ Τοῦσκλον, ἔχων τὸν ἀδελφὸν σὺν αὑτῷ· πυθόμενοι δὲ τὰς προγραφάς, ἔγνωσαν εἰς Ἄστυρα μεταβῆναι, χωρίον παράλιον τοῦ Κικέρωνος, ἐκεῖθεν δὲ πλεῖν εἰς Μακεδονίαν πρὸς Βροῦτον· ἤδη γὰρ ὑπὲρ αὐτοῦ λόγος ἐφοίτα κρατοῦντος. Ἐκομίζοντο δ’ ἐν φορείοις, ἀπειρηκότες ὑπὸ λύπης, καὶ κατὰ τὴν ὁδὸν ἐφιστάμενοι καὶ τὰ φορεῖα παραβάλλοντες ἀλλήλοις προσωλοφύροντο. Μᾶλλον δ’ ὁ Κόιντος ἠθύμει, καὶ λογισμὸς αὐτὸν εἰσῄει τῆς ἀπορίας· οὐδὲν γὰρ ἔφθη λαβεῖν οἴκοθεν, ἀλλὰ καὶ τῷ Κικέρωνι γλίσχρον ἦν ἐφόδιον· ἄμεινον οὖν εἶναι τὸν μὲν Κικέρωνα προλαμβάνειν τῆς φυγῆς, αὐτὸν δὲ μεταθεῖν οἴκοθεν συσκευασάμενον. Ταῦτ’ ἔδοξε, καὶ περιβαλόντες ἀλλήλους καὶ ἀνακλαυσάμενοι διελύθησαν. Ὁ μὲν οὖν Κόιντος οὐ πολλαῖς ὕστερον ἡμέραις ὑπὸ τῶν οἰκετῶν προδοθεὶς τοῖς ζητοῦσιν, ἀνῃρέθη μετὰ τοῦ παιδός. Ὁ δὲ Κικέρων εἰς Ἄστυρα κομισθεὶς καὶ πλοῖον εὑρών, εὐθὺς ἐνέβη καὶ παρέπλευσεν ἄχρι Κιρκαίου πνεύματι χρώμενος. Ἐκεῖθεν δὲ βουλομένων εὐθὺς αἴρειν τῶν κυβερνητῶν, εἴτε δείσας τὴν θάλασσαν, εἴτ’ οὔπω παντάπασι τὴν Καίσαρος ἀπεγνωκὼς πίστιν, ἀπέβη καὶ παρῆλθε πεζῇ σταδίους ἑκατὸν ὡς εἰς Ῥώμην πορευόμενος.

Αὖθις δ’ ἀλύων καὶ μεταβαλλόμενος, κατῄει πρὸς θάλασσαν εἰς Ἄστυρα, κἀκεῖ διενυκτέρευσεν ἐπὶ δεινῶν καὶ ἀπόρων λογισμῶν, ὅς γε καὶ παρελθεῖν εἰς τὴν Καίσαρος οἰκίαν διενοήθη κρύφα καὶ σφάξας ἑαυτὸν ἐπὶ τῆς ἑστίας ἀλάστορα προσβαλεῖν. Ἀλλὰ καὶ ταύτης αὐτὸν ἀπέκρουσε τῆς ὁδοῦ δέος βασάνων, καὶ πολλὰ ταραχώδη καὶ παλίντροπα βουλεύματα τῇ γνώμῃ μεταλαμβάνων, παρέδωκε τοῖς οἰκέταις ἑαυτὸν εἰς Καιήτας κατὰ πλοῦν κομίζειν, ἔχων ἐκεῖ χωρία καὶ καταφυγὴν ὥρᾳ θέρους φιλάνθρωπον, ὅταν ἥδιστον οἱ ἐτησίαι καταπνέωσιν. Ἔχει δ’ ὁ τόπος καὶ ναὸν Ἀπόλλωνος μικρὸν ὑπὲρ τῆς θαλάσσης. Ἐντεῦθεν ἀρθέντες ἀθρόοι κόρακες ὑπὸ κλαγγῆς προσεφέροντο τῷ πλοίῳ τοῦ Κικέρωνος ἐπὶ γῆν ἐρεσσομένῳ, καὶ κατασχόντες ἐπὶ τὴν κεραίαν ἑκατέρωθεν οἱ μὲν ἐβόων, οἱ δ’ ἔκοπτον τὰς τῶν μηρυμάτων ἀρχάς, καὶ πᾶσιν ἐδόκει τὸ σημεῖον εἶναι πονηρόν. Ἀπέβη δ’ οὖν ὁ Κικέρων, καὶ παρελθὼν εἰς τὴν ἔπαυλιν, ὡς ἀναπαυσόμενος κατεκλίθη. Τῶν δὲ κοράκων οἱ πολλοὶ μὲν ἐπὶ τῆς θυρίδος διεκάθηντο φθεγγόμενοι θορυβῶδες, εἷς δὲ καταβὰς ἐπὶ τὸ κλινίδιον ἐγκεκαλυμμένου τοῦ Κικέρωνος ἀπῆγε τῷ στόματι κατὰ μικρὸν ἀπὸ τοῦ προσώπου τὸ ἱμάτιον. Οἱ δ’ οἰκέται ταῦθ’ ὁρῶντες καὶ κακίσαντες αὑτούς, εἰ περιμένουσι τοῦ δεσπότου φονευομένου θεαταὶ γενέσθαι, θηρία δ’ αὐτῷ βοηθεῖ καὶ προκήδεται παρ’ ἀξίαν πράττοντος, αὐτοὶ δ’ οὐκ ἀμύνουσι, τὰ μὲν δεόμενοι, τὰ δὲ βίᾳ λαβόντες ἐκόμιζον ἐν τῷ φορείῳ πρὸς τὴν θάλασσαν.

[48] Ἐν τούτῳ δ’ οἱ σφαγεῖς ἐπῆλθον, ἑκατοντάρχης Ἑρέννιος καὶ Ποπίλλιος χιλίαρχος, ᾧ πατροκτονίας ποτὲ δίκην φεύγοντι συνεῖπεν ὁ Κικέρων, ἔχοντες ὑπηρέτας. Ἐπεὶ δὲ τὰς θύρας κεκλεισμένας εὑρόντες ἐξέκοψαν, οὐ φαινομένου τοῦ Κικέρωνος οὐδὲ τῶν ἔνδον εἰδέναι φασκόντων, λέγεται νεανίσκον τινά, τεθραμμένον μὲν ὑπὸ τοῦ Κικέρωνος ἐν γράμμασιν ἐλευθερίοις καὶ μαθήμασιν, ἀπελεύθερον δὲ Κοΐντου τοῦ ἀδελφοῦ, Φιλόλογον τοὔνομα, φράσαι τῷ χιλιάρχῳ τὸ φορεῖον κομιζόμενον διὰ τῶν καταφύτων καὶ συσκίων περιπάτων ἐπὶ τὴν θάλασσαν. Ὁ μὲν οὖν χιλίαρχος ὀλίγους ἀναλαβὼν μεθ’ ἑαυτοῦ περιέθει πρὸς τὴν ἔξοδον, τοῦ δ’ Ἑρεννίου δρόμῳ φερομένου διὰ τῶν περιπάτων ὁ Κικέρων ᾔσθετο, καὶ τοὺς οἰκέτας ἐκέλευσεν ἐνταῦθα καταθέσθαι τὸ φορεῖον. Αὐτὸς δ’ ὥσπερ εἰώθει τῇ ἀριστερᾷ χειρὶ τῶν γενείων ἁπτόμενος, ἀτενὲς <ἐν>εώρα τοῖς σφαγεῦσιν, αὐχμοῦ καὶ κόμης ἀνάπλεως καὶ συντετηκὼς ὑπὸ φροντίδων τὸ πρόσωπον, ὥστε τοὺς πλείστους ἐγκαλύψασθαι τοῦ Ἑρεννίου σφάζοντος αὐτόν. Ἐσφάγη δὲ τὸν τράχηλον ἐκ τοῦ φορείου προτείνας, ἔτος ἐκεῖνο γεγονὼς ἑξηκοστὸν καὶ τέταρτον. Τὴν δὲ κεφαλὴν ἀπέκοψαν αὐτοῦ καὶ τὰς χεῖρας, Ἀντωνίου κελεύσαντος, αἷς τοὺς Φιλιππικοὺς ἔγραψεν. Αὐτός τε γὰρ ὁ Κικέρων τοὺς κατ’ Ἀντωνίου λόγους Φιλιππικοὺς ἐπέγραψε, καὶ μέχρι νῦν [τὰ βιβλία] Φιλιππικοὶ καλοῦνται.

[49] Τῶν δ’ ἀκρωτηρίων εἰς Ῥώμην κομισθέντων, ἔτυχε μὲν ἀρχαιρεσίας συντελῶν ὁ Ἀντώνιος, ἀκούσας δὲ καὶ ἰδὼν ἀνεβόησεν, ὡς νῦν αἱ προγραφαὶ τέλος ἔχοιεν. Τὴν δὲ κεφαλὴν καὶ τὰς χεῖρας ἐκέλευσεν ὑπὲρ τῶν ἐμβόλων ἐπὶ τοῦ βήματος θεῖναι, θέαμα Ῥωμαίοις φρικτόν, οὐ τὸ Κικέρωνος ὁρᾶν πρόσωπον οἰομένοις, ἀλλὰ τῆς Ἀντωνίου ψυχῆς εἰκόνα. Πλὴν ἕν γέ τι φρονήσας μέτριον ἐν τούτοις, Πομπωνίᾳ τῇ Κοΐντου γυναικὶ τὸν Φιλόλογον παρέδωκεν. Ἡ δὲ κυρία γενομένη τοῦ σώματος, ἄλλαις τε δειναῖς ἐχρήσατο τιμωρίαις, καὶ τὰς σάρκας ἀποτέμνοντα τὰς ἑαυτοῦ κατὰ μικρὸν ὀπτᾶν, εἶτ’ ἐσθίειν ἠνάγκασεν. Οὕτω γὰρ ἔνιοι τῶν συγγραφέων ἱστορήκασιν· ὁ δ’ αὐτοῦ τοῦ Κικέρωνος ἀπελεύθερος Τίρων τὸ παράπαν οὐδὲ μέμνηται τῆς τοῦ Φιλολόγου προδοσίας.

Πυνθάνομαι δὲ Καίσαρα χρόνοις πολλοῖς ὕστερον εἰσελθεῖν πρὸς ἕνα τῶν θυγατριδῶν· τὸν δὲ βιβλίον ἔχοντα Κικέρωνος ἐν ταῖς χερσίν, ἐκπλαγέντα τῷ ἱματίῳ περικαλύπτειν· ἰδόντα δὲ τὸν Καίσαρα λαβεῖν καὶ διελθεῖν ἑστῶτα μέρος πολὺ τοῦ βιβλίου, πάλιν δ’ ἀποδιδόντα τῷ μειρακίῳ φάναι „λόγιος ἁνὴρ ὦ παῖ, λόγιος καὶ φιλόπατρις“. Ἐπεὶ μέντοι τάχιστα κατεπολέμησεν ὁ Καῖσαρ Ἀντώνιον, ὑπατεύων αὐτὸς εἵλετο συνάρχοντα τοῦ Κικέρωνος τὸν υἱόν, ἐφ’ οὗ τάς τ’ εἰκόνας ἡ βουλὴ καθεῖλεν Ἀντωνίου, καὶ τὰς ἄλλας ἁπάσας ἠκύρωσε τιμάς, καὶ προσεψηφίσατο μηδενὶ τῶν Ἀντωνίων ὄνομα Μᾶρκον εἶναι. Οὕτω τὸ δαιμόνιον εἰς τὸν Κικέρωνος οἶκον ἐπανήνεγκε τὸ τέλος τῆς Ἀντωνίου κολάσεως.

 

 [50  Ἃ μὲν οὖν ἄξια μνήμης τῶν περὶ Δημοσθένους καὶ Κικέρωνος ἱστορουμένων εἰς τὴν ἡμετέραν ἀφῖκται γνῶσιν, ταῦτ’ ἐστίν. ἀφεικὼς δὲ τὸ συγκρίνειν τὴν ἐν τοῖς λόγοις ἕξιν αὐτῶν, ἐκεῖνό μοι δοκῶ μὴ παρήσειν ἄρρητον, ὅτι Δημοσθένης μὲν εἰς τὸ ῥητορικὸν ἐνέτεινε πᾶν ὅσον εἶχεν ἐκ φύσεως ἢ ἀσκήσεως λόγιον, ὑπερβαλλόμενος ἐναργείᾳ μὲν καὶ δεινότητι τοὺς ἐπὶ τῶν ἀγώνων καὶ τῶν δικῶν συνεξεταζομένους, ὄγκῳ δὲ καὶ μεγαλοπρεπείᾳ τοὺς ἐπιδεικτικούς, ἀκριβείᾳ δὲ καὶ τέχνῃ τοὺς σοφιστάς· Κικέρων δὲ καὶ πολυμαθὴς καὶ ποικίλος τῇ περὶ τοὺς λόγους σπουδῇ γενόμενος, συντάξεις μὲν ἰδίας φιλοσόφους ἀπολέλοιπεν οὐκ ὀλίγας εἰς τὸν Ἀκαδημαϊκὸν τρόπον, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ διὰ τῶν πρὸς τὰς δίκας καὶ τοὺς ἀγῶνας γραφομένων λόγων δῆλός ἐστιν ἐμπειρίαν τινὰ γραμμάτων παρενδείκνυσθαι βουλόμενος.

Ἔστι δέ τις καὶ τοῦ ἤθους ἐν τοῖς λόγοις ἑκατέρου δίοψις. ὁ μὲν γὰρ Δημοσθενικὸς ἔξω παντὸς ὡραϊσμοῦ καὶ παιδιᾶς εἰς δεινότητα καὶ σπουδὴν συνηγμένος οὐκ ἐλλυχνίων ὄδωδεν, ὥσπερ ὁ Πυθέας ἔσκωπτεν, ἀλλ’ ὑδροποσίας καὶ φροντίδων καὶ τῆς λεγομένης πικρίας τοῦ τρόπου καὶ στυγνότητος· Κικέρων δὲ πολλαχοῦ τῷ σκωπτικῷ πρὸς τὸ βωμολόχον ἐκφερόμενος, καὶ πράγματα σπουδῆς ἄξια γέλωτι καὶ παιδιᾷ κατειρωνευόμενος ἐν ταῖς δίκαις εἰς τὸ χρειῶδες, ἠφείδει τοῦ πρέποντος, ὥσπερ ἐν τῇ Καιλίου συνηγορίᾳ μηδὲν ἄτοπον <φήσας> ποιεῖν αὐτὸν ἐν τοσαύτῃ τρυφῇ καὶ πολυτελείᾳ ταῖς ἡδοναῖς χρώμενον· τὸ γὰρ ὧν ἔξεστι μὴ μετέχειν μανικὸν εἶναι, καὶ ταῦτ’ ἐν ἡδονῇ τὸ εὐδαιμονοῦν τῶν ἐπιφανεστάτων φιλοσόφων τιθεμένων. λέγεται δὲ καὶ Κάτωνος Μουρήναν διώκοντος ὑπατεύων ἀπολογεῖσθαι καὶ πολλὰ διὰ τὸν Κάτωνα κωμῳδεῖν τὴν Στωικὴν αἵρεσιν ἐπὶ ταῖς ἀτοπίαις τῶν παραδόξων λεγομένων δογμάτων· γέλωτος δὲ λαμπροῦ κατιόντος ἐκ τῶν περιεστώτων εἰς τοὺς δικαστάς, ἡσυχῇ διαμειδιάσας ὁ Κάτων πρὸς τοὺς παρακαθημένους εἰπεῖν· „ὡς γελοῖον ὦ ἄνδρες ἔχομεν ὕπατον.“ δοκεῖ δὲ καὶ γέλωτος οἰκεῖος ὁ Κικέρων γεγονέναι καὶ φιλοσκώπτης, τό τε πρόσωπον αὐτοῦ μειδίαμα καὶ γαλήνη κατεῖχε· τῷ δὲ Δημοσθένους ἀεί τις ἐπῆν σπουδή, καὶ τὸ πεφροντικὸς τοῦτο καὶ σύννουν οὐ ῥᾳδίως ἀπέλειπεν· ὅθεν καὶ δύσκολον αὐτὸν οἱ ἐχθροὶ καὶ δύστροπον, ὡς αὐτὸς εἴρηκεν, ἀπεκάλουν προδήλως.

[51] Ἔτι τοίνυν ἐν τοῖς συγγράμμασι κατιδεῖν ἔστι τὸν μὲν ἐμμελῶς καὶ ἀνεπαχθῶς τῶν εἰς ἑαυτὸν ἁπτόμενον ἐγκωμίων, ὅτε τούτου δεήσαι πρὸς ἕτερόν τι μεῖζον, τἆλλα δ’ εὐλαβῆ καὶ μέτριον· ἡ δὲ Κικέρωνος ἐν τοῖς λόγοις ἀμετρία τῆς περιαυτολογίας ἀκρασίαν τινὰ κατηγόρει πρὸς δόξαν, βοῶντος ὡς τὰ ὅπλα δεῖ τῇ τηβέννῳ καὶ τῇ γλώττῃ τὴν θριαμβικὴν ὑπείκειν δάφνην. τελευτῶν δ’ οὐ τὰ ἔργα καὶ τὰς πράξεις μόνον, ἀλλὰ καὶ τοὺς λόγους ἐπῄνει τοὺς εἰρημένους ὑφ’ αὑτοῦ καὶ γεγραμμένους, ὥσπερ Ἰσοκράτει καὶ Ἀναξιμένει τοῖς σοφισταῖς διαμειρακιευόμενος, οὐ τὸν Ῥωμαίων δῆμον ἄγειν ἀξιῶν καὶ ὀρθοῦν,

βριθύν, ὁπλιτοπάλαν, δάιον ἀντιπάλοις.

Ἰσχύειν μὲν γὰρ διὰ λόγου τὸν πολιτευόμενον ἀναγκαῖον, ἀγαπᾶν δ’ ἀγεννὲς καὶ λιχνεύειν τὴν ἀπὸ τοῦ λόγου δόξαν. ὅθεν ἐμβριθέστερος ταύτῃ καὶ μεγαλοπρεπέστερος ὁ Δημοσθένης, τὴν μὲν αὑτοῦ δύναμιν ἐμπειρίαν τινὰ πολλῆς δεομένην τῆς παρὰ τῶν ἀκροωμένων εὐνοίας ἀποφαινόμενος, ἀνελευθέρους δὲ καὶ βαναύσους, ὥσπερ εἰσί, τοὺς ἐπὶ τούτῳ φυσωμένους ἡγούμενος.

[52] Ἡ μὲν οὖν ἐν τῷ δημηγορεῖν καὶ πολιτεύεσθαι δύναμις ὁμαλῶς ἀμφοτέροις ὑπῆρξεν, ὥστε καὶ τοὺς τῶν ὅπλων καὶ στρατοπέδων κυρίους δεῖσθαι, Δημοσθένους μὲν Χάρητα καὶ Διοπείθη καὶ Λεωσθένην, Κικέρωνος δὲ Πομπήιον καὶ Καίσαρα τὸν νέον, ὡς αὐτὸς ὁ Καῖσαρ ἐν τοῖς πρὸς Ἀγρίππαν καὶ Μαικήναν ὑπομνήμασιν εἴρηκεν.

Ὃ δὲ δοκεῖ μάλιστα καὶ λέγεται τρόπον ἀνδρὸς ἐπιδεικνύναι καὶ βασανίζειν, ἐξουσία καὶ ἀρχὴ πᾶν πάθος κινοῦσα καὶ πᾶσαν ἀποκαλύπτουσα κακίαν, Δημοσθένει μὲν οὐχ ὑπῆρξεν, οὐδ’ ἔδωκε τοιαύτην διάπειραν αὑτοῦ, μηδεμίαν ἀρχὴν τῶν ἐπιφανῶν ἄρξας, ὃς οὐδὲ τῆς ὑφ’ αὑτοῦ συντεταγμένης ἐπὶ Φίλιππον ἐστρατήγησε δυνάμεως· Κικέρων δὲ ταμίας εἰς Σικελίαν καὶ ἀνθύπατος εἰς Κιλικίαν καὶ Καππαδοκίαν ἀποσταλείς, ἐν ᾧ καιρῷ τῆς φιλοπλουτίας ἀκμαζούσης καὶ τῶν πεμπομένων στρατηγῶν καὶ ἡγεμόνων, ὡς τοῦ κλέπτειν ἀγεννοῦς ὄντος, ἐπὶ τὸ ἁρπάζειν τρεπομένων, οὐ τὸ λαμβάνειν ἐδόκει δεινόν, ἀλλ’ ὁ μετρίως τοῦτο ποιῶν ἠγαπᾶτο, πολλὴν μὲν ἐπίδειξιν ὑπεροψίας χρημάτων ἐποιήσατο, πολλὴν δὲ φιλανθρωπίας καὶ χρηστότητος. ἐν αὐτῇ δὲ τῇ Ῥώμῃ λόγῳ μὲν ἀποδειχθεὶς ὕπατος, ἐξουσίαν δὲ λαβὼν αὐτοκράτορος καὶ δικτάτορος ἐπὶ τοὺς περὶ Κατιλίναν, ἐμαρτύρησε τῷ Πλάτωνι μαντευομένῳ παῦλαν ἕξειν κακῶν τὰς πόλεις, ὅταν εἰς ταὐτὸ δύναμίς τε μεγάλη καὶ φρόνησις ἔκ τινος τύχης χρηστῆς ἀπαντήσῃ μετὰ δικαιοσύνης. Χρηματίσασθαι τοίνυν ἀπὸ τοῦ λόγου Δημοσθένης μὲν ἐπιψόγως λέγεται, λογογραφῶν κρύφα τοῖς περὶ Φορμίωνα καὶ Ἀπολλόδωρον ἀντιδίκοις, καὶ διαβληθεὶς μὲν ἐπὶ τοῖς βασιλικοῖς χρήμασιν, ὀφλὼν δὲ τῶν Ἁρπαλείων. εἰ δὲ ταῦτα τοὺς γράφοντας (οὐκ ὀλίγοι δ’ εἰσὶν οὗτοι) ψεύδεσθαι φαίημεν, ἀλλ’ ὅτι γε πρὸς δωρεὰς βασιλέων σὺν χάριτι καὶ τιμῇ διδομένας ἀντιβλέψαι Δημοσθένης οὐκ ἂν ἐτόλμησεν (οὐδ’ ἦν τοῦτ’ ἔργον ἀνθρώπου δανείζοντος ἐπὶ ναυτικοῖς), ἀμήχανον ἀντειπεῖν· περὶ δὲ Κικέρωνος, ὅτι καὶ Σικελιωτῶν ἀγορανομοῦντι καὶ βασιλέως τοῦ Καππαδοκῶν ἀνθυπατεύοντι καὶ τῶν ἐν Ῥώμῃ φίλων, ὅτε τῆς πόλεως ἐξέπιπτε, δωρουμένων πολλὰ καὶ δεομένων λαβεῖν ἀντέσχεν, εἴρηται.

[53] Καὶ μὴν ἥ γε φυγὴ τῷ μὲν αἰσχρὰ κλοπῆς ἁλόντι συνέπεσε, τῷ δὲ διὰ κάλλιστον ἔργον, ἀνθρώπους ἀλιτηρίους τῆς πατρίδος ἐκκόψαντι. διὸ τοῦ μὲν οὐδεὶς λόγος ἐκπίπτοντος, ἐφ’ ᾧ δ’ ἡ σύγκλητος ἐσθῆτά τε διήλλαξε καὶ πένθος ἔσχε καὶ γνώμην ὑπὲρ οὐδενὸς εἰπεῖν ἐπείσθη πρότερον ἢ Κικέρωνι κάθοδον ψηφίσασθαι. τὴν μέντοι φυγὴν ἀργῶς ὁ Κικέρων διήνεγκεν ἐν Μακεδονίᾳ καθήμενος, τῷ δὲ Δημοσθένει καὶ ἡ φυγὴ μέρος μέγα τῆς πολιτείας γέγονε. συναγωνιζόμενος γὰρ ὡς εἴρηται τοῖς Ἕλλησι καὶ τοὺς Μακεδόνων πρέσβεις ἐξελαύνων ἐπήρχετο τὰς πόλεις, πολὺ βελτίων Θεμιστοκλέους καὶ Ἀλκιβιάδου παρὰ τὰς αὐτὰς τύχας διαφανεὶς πολίτης· καὶ μέντοι καὶ κατελθὼν αὖθις αὑτὸν ἐπέδωκεν εἰς τὴν αὐτὴν ταύτην πολιτείαν, καὶ διετέλει πολεμῶν πρὸς Ἀντίπατρον καὶ Μακεδόνας. Κικέρωνα δ’ ὠνείδισεν ἐν τῇ βουλῇ Λαίλιος, αἰτουμένου Καίσαρος ὑπατείαν μετιέναι παρὰ νόμον οὔπω γενειῶντος, σιωπῇ καθήμενον. ἔγραφε δὲ καὶ Βροῦτος ἐγκαλῶν ὡς μείζονα καὶ βαρυτέραν πεπαιδοτριβηκότι τυραννίδα τῆς ὑφ’ αὑτοῦ καταλυθείσης.

[54] Ἐπὶ πᾶσι δὲ τῆς τελευτῆς τὸν μὲν οἰκτίσαι τις <ἄν>, ἄνδρα πρεσβύτην δι’ ἀγέννειαν ὑπ’ οἰκετῶν ἄνω καὶ κάτω περιφερόμενον καὶ φεύγοντα τὸν θάνατον καὶ ἀποκρυπτόμενον τοὺς οὐ πολὺ πρὸ τῆς φύσεως ἥκοντας ἐπ’ αὐτόν, εἶτ’ ἀποσφαγέντα· τοῦ δ’, εἰ καὶ μικρὰ πρὸς τὴν ἱκεσίαν ἐνέδωκεν, ἀγαστὴ μὲν ἡ παρασκευὴ τοῦ φαρμάκου καὶ τήρησις, ἀγαστὴ δ’ ἡ χρῆσις, ὅτι τοῦ θεοῦ μὴ παρέχοντος αὐτῷ τὴν ἀσυλίαν, ὥσπερ ἐπὶ μείζονα βωμὸν καταφυγών, ἐκ τῶν ὅπλων καὶ τῶν δορυφόρων λαβὼν ἑαυτὸν ᾤχετο, τῆς Ἀντιπάτρου καταγελάσας ὠμότητος. 

précédent

Le lendemain, Antoine assembla le Sénat, et y convoqua Cicéron, qui s’abstint de s’y rendre et resta au lit, sous prétexte que le voyage l’avait fatigué ; mais son vrai motif était évidemment la crainte de quelque embûche dont il avait eu vent, pendant la route, et qu’on lui avait révélée. Antoine, offensé d’un soupçon qu’il traitait de calomnieux, envoya des soldats pour l’amener de force, ou pour brûler sa maison, s’il s’obstinait à ne pas venir ; mais, sur les vives instances de plusieurs sénateurs, il révoqua son ordre, et se contenta de prendre des gages 90 chez lui (60). Depuis ce jour-là, ils cessèrent de se saluer quand ils passaient à côté l’un de l’autre dans les rues. Ils vivaient dans cette défiance réciproque, lorsque le jeune César arriva d’Apollonie, et se porta pour héritier de César, réclamant une somme de vingt-cinq millions de drachmes (61), qu’Antoine retenait de la succession du dictateur : c’est à ce moment que commença la rupture ouverte d’Antoine et de Cicéron. Philippe, qui avait épousé la mère du jeune César, et Marcellus, le mari de sa sœur, allèrent avec lui chez Cicéron : là, il fut convenu que Cicéron appuierait César de son éloquence et de son crédit dans le Sénat et auprès du peuple, et que le jeune César, de son côté, emploierait son argent et ses armes à protéger la vie de Cicéron ; car le jeune homme avait déjà auprès de lui un grand nombre des soldats qui avaient servi sous le dictateur.

Mais il paraît que Cicéron fut déterminé par un motif plus puissant à recevoir avec plaisir les offres d’amitié de César. Du temps que Pompée et César vivaient encore, Cicéron avait eu un songe dans lequel il lui sembla qu’on appelait au Capitole les enfants des sénateurs. Jupiter devait déclarer l’un d’entre eux souverain de Rome. Les citoyens étaient accourus en foule, et environnaient le temple. Les enfants, vêtus de la prétexte, étaient assis en silence : tout à coup les portes s’ouvrent, les enfants se lèvent, et passent, chacun à son rang, devant le dieu, qui, après les avoir considérés attentivement, les renvoie tous fort affligés ; mais, quand le jeune César s’approcha, Jupiter étendit la main, et dit : « Romains, voilà le chef qui terminera vos guerres civiles. » Ce songe grava, dit-on, si vivement dans l’esprit de Ci- 91 céron l'image du jeune homme, qu’elle y resta toujours empreinte. Il ne le connaissait pas ; mais, le lendemain, comme il descendait au Champ de Mars, à l’heure où les enfants revenaient de leurs exercices, le premier qui s’offrit à lui fut le jeune César, tel qu’il l’avait vu dans le songe. Frappé de cette rencontre, il lui demanda le nom de ses parents. Son père s’appelait Octavius, homme d’une naissance peu illustre ; sa mère, Attia, était nièce de César, lequel, n’ayant point d’enfants, l’avait institué par testament héritier de sa maison et de ses biens.

On dit que, depuis cette aventure, Cicéron ne rencontrait jamais cet enfant sans lui parler avec amitié, et lui faire des caresses que le jeune César recevait avec plaisir ; d’ailleurs le hasard avait fait qu’il était né sous le consulat de Cicéron. Voilà les explications qu’on a données ; mais ce qui rattacha Cicéron à César, ce fut d’abord sa haine contre Antoine ; ensuite son caractère, qui ne savait point résister à l’appât des honneurs : il espérait faire servir au bien de la république la puissance de ce jeune homme, qui d’ailleurs faisait de son côté tout son possible pour s’insinuer dans l’amitié de Cicéron, et l’appelait même son père. Brutus, indigné de cette faiblesse, blâma énergiquement Cicéron, dans ses lettres à Atticus : Cicéron, suivant lui, en flattant César par la peur qu’il a d’Antoine, ne laisse aucun lieu de douter que ce qu’il cherche, ce n’est point à rendre libre sa patrie, mais à se donner à lui-même un maître doux et humain. Néanmoins Brutus prit avec lui le fils de Cicéron, qui suivait à Athènes les leçons des philosophes : il le chargea d’un commandement, et lui dut plusieurs de ses succès. La puissance de Cicéron dans Rome était alors dans tout son éclat : disposant de tout en maître, il chassa Antoine, souleva tous les esprits contre lui, et envoya les deux consuls Hirtius et Pansa pour lui faire la guerre. Enfin il persuada au Sénat ; d’accorder par un dé- 92 cret à César des licteurs armés de faisceaux, et toutes les marques de l’autorité militaire, comme au défenseur de la patrie.

Mais, après qu’Antoine eut été défait et les deux consuls tués dans la bataille, les deux armées qu’ils commandaient s’étant réunies à César, le Sénat, qui craignit ce jeune homme, dont la fortune devenait si brillante, fit tous ses efforts pour détacher de lui les soldats, en leur décernant des honneurs et des récompenses, et pour désorganiser ses forces, sous prétexte que, depuis la défaite d’Antoine, la république n’avait plus besoin qu’on la défendît par les armes. César, alarmé de ces mesures, envoya secrètement quelques personnes à Cicéron, pour l’engager, par leurs prières, à briguer le consulat pour lui-même et pour César. Cicéron, disaient-ils, disposerait à son gré des affaires, et gouvernerait le jeune homme, qui ne désirait qu’un titre et des honneurs. César lui-même avoue que, craignant de se voir abandonné de tout le monde par le licenciement de son année, il avait mis à propos en jeu l’ambition de Cicéron, et qu’il l’avait porté à demander le consulat, en lui promettant de l’aider de son crédit et de ses sollicitations dans les comices.

Donc Cicéron, malgré son âge, se laissa éblouir et duper en cette occasion par un jeune homme : il appuya la brigue de César, et rendit le Sénat favorable à ses prétentions. Il en fut blâmé sur-le-champ par ses amis, et il ne tarda pas lui-même à reconnaître qu’il s’était perdu, et qu’il avait sacrifié la liberté du peuple. Le jeune homme, une fois en possession du pouvoir, ne s’embarrassa plus de Cicéron : il se lia avec Antoine et Lépidus ; et, tous trois ayant réuni leurs forces, ils partagèrent entre eux l’empire, comme ils eussent fait un simple héritage. Ils dressèrent une liste de plus de deux cents citoyens, dont ils-avaient arrêté la mort. La proscription qui donna lieu à la plus vive dispute fut celle de Cicéron. Antoine ne 93 voulait pas entendre parler d’accommodement, que Cicéron n’eût péri le premier. Lépidus appuyait la demande d’Antoine ; César résistait à l’un et à l’autre. Ils passèrent trois jours, près de la ville de Bologne, en conférences secrètes. Le lieu où ils se réunirent était une île située au milieu de la rivière qui séparait les deux camps. César lutta vivement, dit-on, les deux premiers jours, pour sauver Cicéron ; mais il céda le troisième jour, et l’abandonna. Ils se firent tous trois l’un à l’autre des concessions réciproques. César sacrifia Cicéron ; Lépidus, son propre frère Paulus ; et Antoine, son oncle maternel Lucius César (62) : tant la colère et la rage avaient étouffé en eux tout sentiment d’humanité ! Que dis-je ? ils prouvèrent qu’il n’est point d’animal féroce plus cruel que l’homme quand il a le pouvoir d’assouvir sa passion.

Pendant que ceci se faisait, Cicéron était à sa campagne de Tusculum, avec son frère. A la première nouvelle des proscriptions, ils résolurent de gagner Astyra, autre maison de campagne que Cicéron avait sur le bord de la mer (63). Ils voulaient s’y embarquer, pour se rendre en Macédoine, auprès de Brutus, dont le parti, d’après les bruits qui couraient déjà, s’était considérablement fortifié. Ils se mirent chacun dans une litière, accablés de tristesse et n’ayant plus d’espoir. Ils s’arrêtèrent en chemin, tirent approcher les litières, et ils déploraient mutuellement leur infortune. Quintus était le plus abattu ; il s’affligeait surtout du dénûment où il allait se trouver. « Je n’ai rien emporté avec moi, » disait-il. Cicéron n’avait non plus que peu de provisions pour le voyage. Ils jugèrent qu’il était plus sage que Cicéron 94 continuât sa route, et se hâtât de fuir, et que Quintus courût à sa maison chercher tout ce qui leur était nécessaire. Cette résolution prise, ils s’embrassèrent tendrement, et se séparèrent en fondant en larmes. Peu de jours après, Quintus, trahi par ses domestiques, et livré à ceux qui le cherchaient, fut mis à mort avec son fils (64). Cicéron, en arrivant à Astyra, trouva un vaisseau prêt, sur lequel il s’embarqua, et cingla, par un bon vent, jusqu’à Circéum. Les pilotes voulaient remettre aussitôt à la voile, et pousser plus loin ; mais Cicéron, soit qu’il craignît la mer, soit qu’il conservât encore quelque espoir dans la fidélité de César, descendit à terre, et fit à pied l’espace de cent stades (65), comme s’il eût voulu retourner à Rome.

Puis, retombant en proie à ses inquiétudes, il changea de sentiment, et reprit le chemin de la mer. Il se rendit à Astyra, où il passa la nuit, livré à des pensées affreuses, et ne sachant à quoi se résoudre : il songea même un moment à aller secrètement dans la maison de César, et à s’y égorger lui-même sur le foyer, afin d’attacher à sa personne une furie vengeresse. La crainte d’être appliqué à la torture, s’il était pris, le détourna de cette résolution. Toujours flottant entre des partis également dangereux, il s’abandonna à ses domestiques, pour le conduire par mer à Caiète, où il avait un domaine : c’était une retraite agréable dans la saison de l’été, lorsque les vents étésiens rafraîchissent l’air par la douceur de leur haleine. Il y a, dans ce lieu, un temple d’Apollon, situé près de la mer. Tout à coup il se leva, du haut du temple, une troupe de corbeaux, qui dirigèrent 95 leur vol, avec de grands cris, vers le vaisseau de Cicéron, qui faisait force de rames pour aborder, et allèrent se poser aux deux côtés de l’antenne. Les uns croassaient, les autres frappaient à coup de bec les extrémités des cordages. Tout le monde regarda ce signe comme un présage de malheur. Cicéron, débarqué, entre dans sa maison, et se couche pour prendre du repos ; mais la plupart de ces corbeaux vinrent se poser sur la fenêtre de sa chambre, en jetant des cris effrayants. Il y en eut un qui s’abattit sur le lit, et tira insensiblement avec son bec le pan de la robe dont Cicéron s’était couvert le visage. A cette vue, ses domestiques se reprochèrent leur lâcheté. « Attendrons-nous, disaient-ils, d’être témoins ici du meurtre de notre maître ? et, lorsque des animaux même accourent à son aide, et s’inquiètent du sort indigne qui le menace, ne ferons - nous rien pour sa conservation ? » Ils le mirent dans une litière, autant par prières que par force, et prirent le chemin de la mer.

Sur ces entrefaites, les meurtriers arrivèrent : c’étaient un centurion nommé Hérennius, et Popilius, tribun des soldats. Ce dernier avait été autrefois défendu par Cicéron dans une accusation de parricide. Ils étaient suivis de quelques satellites. Ayant trouvé les portes fermées, ils les enfoncèrent. Cicéron ne paraissait pas ; et les gens de la maison assuraient ne l’avoir point .vu. Mais un jeune homme, nommé Philologus, affranchi de Quintus, frère de Cicéron, et que Cicéron lui-même avait instruit dans les lettres et dans les sciences, apprit, dit-on, au tribun qu’on portait la litière vers la mer, par les allées couvertes. Le tribun prend avec lui quelques soldats, et s’élance, par un détour, vers l’issue des allées. Cicéron, ayant entendu la troupe que menait Hérennius courir précipitamment par le fourré, dit à ses serviteurs de poser à terre la litière ; et, portant la main gauche à son 96 menton, geste qui lui était ordinaire, il fixa sur les meurtriers un regard intrépide. Ses cheveux hérissés et poudreux, son visage pale et défait par une suite de ses chagrins, firent sur les soldats mêmes une telle impression, que la plupart se couvrirent le visage pendant qu’Hérennius regorgeait. Il avait mis la tête hors de la litière, et présentait le cou au meurtrier. Il périt âgé de soixante-quatre ans. Hérennius, d’après l’ordre qu’avait donné Antoine, lui coupa la tète, et la main avec laquelle il avait écrit les Philippiques. Car Cicéron avait intitulé Philippiques ses discours contre Antoine ; et c’est le titre que ces discours portent encore aujourd'hui.

Lorsque cette tête et cette main furent apportées à Rome, Antoine tenait les comices pour l’élection des magistrats. « Voilà les proscriptions finies, » dit-il, au récit du meurtre, et à l’aspect de ces sanglantes dépouilles. Il les fit attacher au-dessus des Rostres : spectacle affreux pour les Romains, qui croyaient avoir devant les yeux, non le visage de Cicéron, mais l’image même de l’âme d’Antoine (66). Cependant, au milieu de tant de cruautés, Antoine fit un acte de justice, en livrant Philologus à Pomponia, femme de Quintus. Pomponia, maîtresse du corps de ce traître, outre plusieurs supplices terribles qu’elle lui lit subir, le força de se couper lui-même peu à peu les chairs, de les faire rôtir et de les manger ensuite. C’est du moins le récit de quelques historiens ; mais Tiron (67), l’affranchi de Cicéron, 97 ne fait absolument aucune mention de la trahison de Philologue (68).

J’ai entendu dire que César, de longues années après, étant un jour entré chez un de ses petits-fils, celui-ci, qui tenait dans ses mains un ouvrage de Cicéron, surpris à l’improviste, cacha le livre sous sa robe. César, qui s’en aperçut, prit le livre, en lut debout une grande partie, et, le rendant au jeune homme : « C’était un savant homme, mon enfant, dit-il ; oui, un savant homme, et qui aimait bien sa patrie. » Du reste, peu de temps après la mort de Cicéron, César défit entièrement Antoine, et prit pour collègue au consulat le fils de Cicéron. Le Sénat, sous leur magistrature, fit abattre les statues d’Antoine, révoqua les honneurs dont il avait joui, et défendit, par un décret public, que personne de la famille des Antonius portât le prénom de Marcus (69). C’est ainsi que la vengeance divine réserva à la famille de Cicéron le dernier châtiment d’Antoine.

 

98 COMPARAISON  DE DÉMOSTHÈNE ET DE CICÉRON.

Voilà ce qui m’a paru digne de mémoire, dans tout ce que nous ont transmis les historiens touchant Démosthène et Cicéron. Je m’abstiendrai de les comparer ensemble pour le mérite de l’éloquence ; mais, ce que je ne dois point oublier ici, c’est que Démosthène consacra à perfectionner son talent oratoire tout ce qu’il avait de facultés naturelles et acquises ; c’est qu’il surpassa, par l’énergie et la véhémence de ses discours, dans le barreau comme à la tribune, tous ceux qu’il eut pour rivaux ; c’est qu’il l’emporta, par l’élévation et la magnificence du style, sur tous ceux qui s’exerçaient dans le genre démonstratif, et, par la diligence exquise et l’art consommé, sur les plus habiles rhéteurs. Cicéron, dont les connaissances étaient très-étendues et très-variées, a laissé plusieurs ouvrages spéciaux sur la philosophie, écrits à la manière de l’Académie : il ne laisse pas néanmoins, jusque dans ses plaidoyers et dans ses harangues, de faire quelque étalage d’érudition.

Leur style est en quelque sorte l’image de leur caractère. Celui de Démosthène, éloigné de toute affectation et de toute plaisanterie, toujours grave, toujours sérieux et serré, sent, non la lampe, comme Pythéas le lui repro-- 99 chait par raillerie (70) mais le buveur d’eau (71), mais l’homme méditatif, mais cette amertume et cette austérité de mœurs dont on lui faisait un crime. Chez Cicéron, le penchant à railler allait jusqu’à la bouffonnerie : dans ses plaidoyers mêmes il tournait en plaisanterie, pour l’intérêt de sa cause, les choses les plus sérieuses, et négligeait quelquefois les bienséances. Ainsi, dans la défense de Cœlius, il dit qu’il n’est pas étonnant que son client, riche comme il l’est et magnifique dans sa dépense, se livre aux voluptés ; qu’il y a de la folie à ne pas jouir de ce qu’on possède, d’autant que les philosophes les plus célèbres placent le souverain bien dans la volupté (72). Lorsque Caton accusa Muréna, Cicéron, alors consul, prit sa défense ; et, pour faire pièce à Caton, il fit mille railleries sur la secte du Portique, à propos des absurdités de ces dogmes que les stoïciens nomment paradoxes (73). Les assistants poussèrent de grands éclats de rire, qui gagnèrent jusqu’aux juges ; et Caton dit en souriant à ceux qui étaient assis auprès de lui : « En vérité, nous avons un consul bien plaisant ! » En effet, Cicéron était d’un caractère plaisant et railleur, et avait un air gai et enjoué. Démosthène, au contraire, avait toujours l’air sérieux et oc¬cupé ; il quittait rarement ce visage sombre et sévère : aussi ses ennemis disaient-ils de lui, comme il le rapporte lui-même, que c’était un homme difficile et fâcheux .

On peut voir en outre, par leurs ouvrages, que l’un, quand il se loue, le fait avec retenue, et jamais jusqu’à vous en fatiguer ? il ne se le permet que si un grand in- 100 térêt l’exige ; partout ailleurs c’est la réserve et la modération même. Cicéron, dans ses discours, parle de lui-même avec une intempérance qui décèle un désir immodéré de gloire : c’est lui qui s’écrie que les armes doivent le céder à la toge, et le laurier triomphal à l’éloquence (74). Enfin il ne se borne point à ses actes et à ses exploits : il loue même les discours qu’il a prononcés ou écrits ; semblable à un jeune homme qui veut rivaliser avec les sophistes Isocrate et Anaximène, plutôt qu’à un homme d’État,

Vigoureux, armé pour le combat, terrible aux ennemis (75),

et capable de gouverner et de redresser le peuple romain. Le pouvoir de l’éloquence est nécessaire sans doute à un homme d’État ; mais c’est se ravaler soi-même que d’aimer et de poursuivre avec avidité la gloire qu’elle procure. Aussi, sous ce rapport, Démosthène eut plus de force et d’élévation dans l’âme, lui qui déclarait que son talent, fruit de l’expérience, ne pouvait se passer de l’indulgence des auditeurs, et qui regardait avec raison comme des gens méprisables et de mauvais ton ceux qui tirent vanité de leur éloquence (76).

Ils eurent tous deux une égale capacité pour traiter, devant le peuple, les affaires d’État ; et ceux même qui commandaient dans les camps et dans les armées eurent 102 besoin d’eux : ainsi Démosthène fut à Charès, à Diopithès, à Léosthène, d’un puissant secours ; et Cicéron à Pompée et au jeune César, comme César le reconnaît lui-même, dans ses Mémoires à Agrippa et à Mécène (77).

Il a manqué à Démosthène un des moyens les plus capables de faire connaître à fond le naturel d’un homme, a savoir l’autorité et le commandement, qui mettent en activité toutes les passions, et découvrent les vices cachés dans le cœur. Il ne fut jamais soumis à cette épreuve décisive, n’ayant jamais exercé de charge importante ; car il ne commanda aucune des armées qu’il avait fait assembler contre Philippe. Pour Cicéron, il fut envoyé comme questeur en Sicile, comme proconsul en Cilicie et en Cappadoce ; et, dans un temps où l’avarice ne connaissait plus de bornes, où les préteurs et les généraux qu’on envoyait dans les provinces, jugeant le simple larcin trop peu digne d’eux, faisaient en grand le pillage ; où prendre n’était plus une honte, et où l’on savait gré à ceux qui le faisaient avec quelque modération, Cicéron, dans un tel temps, montra un grand mépris pour les richesses, et fit éclater en mainte occasion son humanité et sa douceur. Dans Rome même, où, sous le nom de consul, il fut investi, pour résister à Catilina, de toute l’autorité d’un souverain et d’un dictateur, il vérifia cet oracle de Platon, que les villes verraient finir leurs maux lorsque, par une faveur de la Fortune, la puissance suprême et la sagesse se trouveraient réunies avec la justice dans la même personne (78). Or, Démosthène est ac- 102 cusé d’avoir fait trafic de son éloquence, et d’avoir composé secrètement des plaidoyers pour Phormion et pour Apollodore, les deux parties adverses d’un procès. On lui a reproché d’avoir reçu de l’argent du roi de Perse ; et il fut condamné pour en avoir reçu d’Harpalus. Dirons-nous que ce sont là des calomnies inventées par ses ennemis ? Il en eut, il est vrai, un grand nombre ; mais il n’est pas possible de nier que Démosthène n’eut jamais la force de résister aux présents que lui faisaient les rois pour lui témoigner leur reconnaissance et leur estime ; et c’est là en effet ce qu’on devait attendre d’un homme qui plaçait son argent à usure sur les vaisseaux. Au contraire, Cicéron, comme il a été dit, refusa constamment et les présents que les Siciliens lui envoyèrent pour son édilité, et ceux que le roi de Cappadoce lui offrit pendant son proconsulat, ceux enfin qu’à son exil de Rome tous ses amis voulurent le forcer de recevoir.

Le bannissement de l’un fit sa honte, ayant été condamné pour crime de concussion ; l’exil de l’autre le couvrit de gloire, n’ayant été chassé de Rome que pour avoir délivré sa patrie d’affreux scélérats. Aussi la sortie de l’un ne fit aucune sensation dans Athènes ; et, quand Cicéron sortit de Rome, le Sénat prit la robe noire, porta le deuil, et défendit qu’on traitât d’aucune affaire avant que le peuple eût décrété le rappel de Cicéron. Il est vrai que Cicéron passa en Macédoine dans une complète inaction le temps de son exil, tandis que l’exil même fut une période importante dans la carrière politique de Démosthène. Il parcourait les villes, luttant, comme nous l’avons dit, pour les intérêts delà Grèce, chassant les ambassadeurs macédoniens, et se montrant bien meilleur citoyen que ne l’avaient été, dans des situations pareilles, Thémistocle et Alcibiade. Revenu dans sa patrie, il se remit aux affaires publiques avec les mêmes principes, et ne cessa de résister à Antipater et aux Macédoniens. 103 Cicéron, au contraire, reçut de Lélius, en plein Sénat, le reproche d’être resté tranquille à sa place, sans ouvrir la bouche, lorsque le jeune César, imberbe encore, avait demandé qu’il lui fût permis, malgré l’interdiction légale, de briguer le consulat ; et Brutus, dans ses lettres, l’accuse d’avoir nourri et fomenté une tyrannie plus forte et plus pesante que celle qu’ils avaient détruite.

Enfin, si nous considérons leur mort, on se sent une profonde pitié à l’aspect d’un vieillard qui, par faiblesse de cœur, se fait porter de côté et d’autre par ses domestiques, tâchant de se dérober à ses ennemis, et de fuir une mort qui prévenait de bien peu le ternie de la nature, pour tomber en définitive sous la main des meurtriers (79). Démosthène, à la vérité, se rend d’abord en suppliant dans le temple de Neptune ; mais il faut admirer la précaution qu’il avait prise de tenir du poison tout prêt, et le soin qu’il eut de le conserver, et la fermeté avec laquelle il en fit usage. Le dieu ne lui assurant pas dans son temple un asile inviolable, il se réfugie, pour ainsi dire, au pied d’un autel plus sacré : il s’échappe du milieu des armes et des satellites, et se rit de la cruauté d’Antipater.

(61) Environ vingt-trois millions de francs.

(62)  Paulus et Lucius César ne périrent point : le premier, sauvé par ses centurions, alla joindre Brutus, et, après le désastre de Philippes, se retira à Milet ; l’autre fut sauvé par sa sœur, mère d’Antoine.

(63)  Cette habitation était située entre Antium et Circéum.

(64) Il y eut entre le père et le fils une lutte généreuse à qui mourrait le premier. Les bourreaux, pour les accorder, les prirent chacun à part, et les égorgèrent en même temps.

(65) Environ cinq lieues.

(66) Vix attollentes lacnmis oculos homines intueri trucidatu membra ejus poterant. TITE LIVE. Cornélius Sévérus exprima, en vers admirables que nous possédons encore, les sentiments dont tout le monde était pénétré.

(67) Tiron avait écrit la Vie de Cicéron ; le commentateur Asconius cite cet ouvrage. Personne mieux que lui n’était à même de rapporter les faits dans toute leur vérité.

(68) Suivant Appien, Cicéron avait été trahi par un cordonnier, ancien client du tribun Clodius ; et c’est cet homme qui avait appris aux meurtriers la route que venait de prendre Cicéron.

(69)  Le nom même d’Antoine fut effacé sur les monuments publics et sur les fastes triomphaux, espèce de vengeance dont on n’avait guère eu d’exemple encore, et qui se renouvela plusieurs fois dans la suite, à la mort des empereurs qui avaient abusé de la toute-puissance.

(70) Voyez plus haut dans la Vie de Démosthène..

(71) Cicéron, comme on l’a vu, était aussi un buveur d’eau.

(72)  Il est certain que la morale du pro Cœlio est un peu trop facile et trop indulgente.

(73)  Voyez le pro Murena, chap. xxix xxx et xxxi.

(74) C’est la traduction du vers si connu :

Cedant arma togœ, concedat laurea linguœ.

Car Plutarque a lu linguœ, comme Quintilien, puisqu’il écrit  τῇ γλώττῃ. Cicéron, in Pison,, 29, et de Offic., I, 22, a pourtant mis laudi et non pas linguœ.

(75) Plutarque, dans son traité Sur la fortune d’Alexandre, attribue ce vers à Eschyle.

(76) C’est ce qu’il répète plusieurs fois dans les discours de la Couronne et de la Fausse Ambassade.

(77) Ces Mémoires, divisés en treize livres, s’étendaient jusqu’à la guerre des Cantabres. Auguste avait aussi écrit, à l’âge de soixante-seize ans, un Index rerum a se gestarum, dont une copie mutilée subsiste encore dans le monument d’Ancyre. M. Egger l’a donnée, en grec et en latin, dans ses Latini sermonis vetustioris reliquiae.

(78) « Il faudrait, dit Platon, pour le bonheur des États, que les philosophes fussent rois, ou que les rois fussent philosophes. » République, V, 18.

(79)  Ce jugement est bien sévère ; et Plutarque, ici, se laisse aller au besoin de faire une antithèse. Les dernières paroles de Cicéron, rapportées par Tite Live, sont dignes d’une grande âme : Moriar in pallia sœpe servata ; et le récit même de sa mort dans Plutarque ne justifie pas bien les accusations que Plutarque porte contre lui.