Plutarque, traduit par Alexis Pierron

PLUTARQUE

LES VIES DES HOMMES ILLUSTRES.

TOME QUATRIÈME : VIE D’AGIS ET CLÉOMÈNE - ΑΓΙΣ ΚΑΙ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ

Traduction française : ALEXIS PIERRON

autres traductions : Ricard

Cicéron (suite) - Comparaison Démosthène - Cicéron vie de Cléomène

 

 

PLUTARQUE

 

IV

--------------------------------------------


Paris. — Imprimerie de Gustave GRATIOT, 30, rue Mazarine.

VIES

DES

 

HOMMES ILLUSTRESDE PLUTARQUE

 


TRADUCTION NOUVELLE

PAR ALEXIS PIERRON

PRÉCÉDÉE D’UNE NOTICE SUR PLUTARQUE PAR LE TRADUCTEUR

IVPARIS

CHARPENTIER, LIBRAIRE-ÉDITEUR,

19, Rue de Lille

 

----

1853
 


AGIS ET CLÉOMÈNE


 ΑΓΙΣ ΚΑΙ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ

 

1. Οὐκ ἀτόπως τινὲς οὐδὲ φαύλως συγκεῖσθαι πρὸς τοὺς φιλοδόξους ὑπονοοῦσι τὸν ἐπὶ τῷ Ἰξίονι μῦθον, ὡς δὴ λαβόντι τὴν Νεφέλην ἀντὶ τῆς Ἥρας, καὶ τῶν Κενταύρων οὕτως γενομένων. Καὶ γὰρ οὗτοι τῆς ἀρετῆς ὥσπερ εἰδώλῳ τινὶ τῇ δόξῃ συνόντες, οὐδὲν εἰλικρινὲς οὐδ' ὡμολογημένον, ἀλλὰ νόθα καὶ μεικτὰ πολλὰ πράττουσιν, ἄλλοτ' ἄλλας φορὰς φερόμενοι, ζήλοις καὶ πάθεσιν  ἐπακολουθοῦντες. Ὅπερ <οὖν> οἱ Σοφοκλέους βοτῆρες ἐπὶ τῶν ποιμνίων λέγουσιν·

τούτοις γὰρ ὄντες δεσπόται δουλεύομεν,
καὶ τῶνδ' ἀνάγκη καὶ σιωπώντων κλύειν,

τοῦτ' ἀληθῶς οἱ πρὸς ἐπιθυμίας ὄχλων καὶ ὁρμὰς πολιτευόμενοι πάσχουσι, δουλεύοντες καὶ ἀκολουθοῦντες,  ἵνα δημαγωγοὶ καὶ ἄρχοντες ὀνομάζωνται. Καθάπερ γὰρ οἱ πρωρεῖς, τὰ ἔμπροσθεν προορώμενοι τῶν κυβερνητῶν, ἀφορῶσι πρὸς ἐκείνους καὶ τὸ προστασσόμενον ὑπ' ἐκείνων ποιοῦσιν, οὕτως οἱ πολιτευόμενοι καὶ πρὸς δόξαν ὁρῶντες ὑπηρέται μὲν τῶν πολλῶν εἰσιν, ὄνομα δ' ἀρχόντων ἔχουσιν. 2. Ὁ μὲν γὰρ ἀπηκριβωμένος καὶ τελείως ἀγαθὸς οὐδ' ἂν ὅλως δόξης δέοιτο, πλὴν ὅση πάροδον ἐπὶ τὰς πράξεις [καὶ] διὰ τοῦ πιστεύεσθαι δίδωσι· νέῳ δ' ἔτι ὄντι καὶ φιλοτίμῳ δοτέον ἀπὸ τῶν καλῶν ἔργων καὶ δόξῃ τι  καλλωπίσασθαι καὶ κομπάσαι. Φυόμεναι γὰρ ἐν τοῖς τηλικούτοις αἱ ἀρεταὶ καὶ βλαστάνουσαι, τῶν τε κατορθουμένων ὥς φησι Θεόφραστος ἐκβεβαιοῦνται τοῖς ἐπαίνοις, καὶ τὸ λοιπὸν αὔξονται μετὰ  φρονήματος ἐπαιρόμεναι.

Τὸ δ' ἄγαν πανταχοῦ μὲν ἐπισφαλές, ἐν δὲ ταῖς πολιτικαῖς φιλοτιμίαις ὀλέθριον. Ἐκφέρει γὰρ εἰς μανίαν καὶ παραφροσύνην ὕπαιθρον ἐξουσίας μεγάλης ἐπιλαβομένους, ὅταν μὴ τὸ καλὸν ἔνδοξον εἶναι θέλωσιν, ἀλλ' ἀγαθὸν ἡγῶνται τὸ ἔνδοξον  εἶναι. Ὅπερ οὖν Φωκίων πρὸς Ἀντίπατρον ἀξιοῦντά τι παρ' αὐτοῦ τῶν μὴ καλῶν "οὐ δύνασαι" εἶπεν "ἅμα καὶ φίλῳ Φωκίωνι χρῆσθαι καὶ κόλακι", τοῦτο λεκτέον ἢ ὅμοιόν τι τούτῳ πρὸς τοὺς πολλούς· "οὐ δύνασθε τὸν  αὐτὸν ἔχειν καὶ ἄρχοντα καὶ ἀκόλουθον." ἐπεὶ συμβαίνει γε καὶ οὕτως τὸ τοῦ δράκοντος, οὗ φησιν ὁ μῦθος τὴν οὐρὰν τῇ κεφαλῇ στασιάσασαν ἀξιοῦν ἡγεῖσθαι παρὰ μέρος καὶ μὴ διὰ παντὸς ἀκολουθεῖν ἐκείνῃ, λαβοῦσαν δὲ τὴν ἡγεμονίαν αὐτήν τε κακῶς ἀπαλλάττειν ἀνοδίαις πορευομένην, καὶ τὴν κεφαλὴν καταξαίνειν, τυφλοῖς καὶ κωφοῖς μέρεσιν ἀναγκαζομένην παρὰ φύσιν ἕπεσθαι.  τοῦτο πολλοὺς τῶν πρὸς χάριν ἅπαντα πεπολιτευμένων ὁρῶμεν πεπονθότας· ἐξαρτήσαντες γὰρ αὑτοὺς ὄχλων εἰκῇ φερομένων, οὔτ' ἀναλαβεῖν ὕστερον οὔτ' ἐπιστῆσαι τὴν ἀταξίαν ἐδυνήθησαν.

 Ταῦτα δ' ἡμῖν εἰς τὴν παρὰ τῶν πολλῶν δόξαν ἐπῆλθεν εἰπεῖν, ἐννοήσασιν ἡλίκην ἔχει δύναμιν ἐκ τῶν Τιβερίῳ καὶ Γαΐῳ τοῖς Γράγχοις συμπεσόντων, οὓς κάλλιστα μὲν φύντας, κάλλιστα δὲ τραφέντας, καλλίστην δὲ τῆς πολιτείας ὑπόθεσιν λαβόντας, ἀπώλεσεν οὐχ οὕτως ἐπιθυμία δόξης ἄμετρος, ὡς φόβος ἀδοξίας ἐκ προφάσεως  οὐκ ἀγεννοῦς πεφυκώς. Μεγάλην γὰρ εὔνοιαν προειληφότες παρὰ τῶν πολιτῶν, ᾐσχύνθησαν ἐγκαταλιπεῖν ὥσπερ χρέος· ἁμιλλώμενοι δ' ἀεὶ πολιτεύμασι χρηστοῖς τὰς τιμὰς ὑπερβάλλεσθαι, καὶ τιμώμενοι μᾶλλον ἐξ ὧν ἐπολιτεύοντο κεχαρισμένως, καὶ τοῦτον τὸν τρόπον ἴσῃ φιλοτιμίᾳ πρός τε τὸν δῆμον ἑαυτοὺς καὶ τὸν δῆμον πρὸς ἑαυτοὺς ἐκκαύσαντες, ἔλαθον ἁψάμενοι πραγμάτων, ἐν οἷς οὐκέτ' ἦν -- ἐπεὶ τὸ μὴ καλὸν αἰσχρὸν ἤδη -- τὸ παύσασθαι.

 Ταῦτα μὲν οὖν ἐπικρινεῖς αὐτὸς ἐκ τῆς διηγήσεως· παραβάλωμεν δ' αὐτοῖς Λακωνικὸν ζεῦγος δημαγωγῶν,  Ἆγιν καὶ Κλεομένη τοὺς βασιλεῖς. Καὶ γὰρ οὗτοι τὸν δῆμον αὔξοντες ὥσπερ ἐκεῖνοι, καὶ πολιτείαν καλὴν καὶ δικαίαν ἐκλελοιπυῖαν πολὺν χρόνον ἀναλαμβάνοντες, ὁμοίως ἀπηχθάνοντο τοῖς δυνατοῖς, μὴ βουλομένοις ἀφεῖναι τὴν συνήθη πλεονεξίαν. Ἀδελφοὶ μὲν οὖν οὐκ ἦσαν ἀλλήλων οἱ Λάκωνες, συγγενοῦς δὲ καὶ ἀδελφῆς ἥψαντο πολιτείας, ἀρχὴν τοιαύτην λαβόντες.

 

 

3. Ἐπεὶ παρεισέδυ πρῶτον εἰς τὴν πόλιν ἀργύρου καὶ χρυσοῦ ζῆλος, καὶ συνηκολούθησε τοῦ πλούτου τῇ μὲν κτήσει πλεονεξία καὶ μικρολογία, τῇ δὲ χρήσει καὶ ἀπολαύσει τρυφὴ καὶ μαλακία καὶ πολυτέλεια, τῶν πλείστων ἐξέπεσεν ἡ Σπάρτη καλῶν, καὶ ταπεινὰ πράττουσα παρ' ἀξίαν διετέλει μέχρι τῶν χρόνων ἐκείνων,  ἐν οἷς Ἆγις καὶ Λεωνίδας ἐβασίλευον,

Ἆγις μὲν Εὐρυπωντίδης καὶ Εὐδαμίδα παῖς, ἕκτος ἀπ' Ἀγησιλάου τοῦ διαβάντος εἰς τὴν Ἀσίαν καὶ μέγιστον Ἑλλήνων δυνηθέντος· ἦν γὰρ Ἀγησιλάου μὲν Ἀρχίδαμος ὁ περὶ Μανδόριον τῆς Ἰταλίας ὑπὸ Μεσσαπίων ἀποθανών, Ἀρχιδάμου δὲ πρεσβύτερος μὲν υἱὸς Ἆγις, Εὐδαμίδας δὲ νεώτερος, ὃς Ἄγιδος ὑπ' Ἀντιπάτρου περὶ Μεγάλην πόλιν ἀναιρεθέντος ἀτέκνου τὴν βασιλείαν ἔσχε, τούτου δ' Ἀρχίδαμος, Ἀρχιδάμου δ' ἕτερος Εὐδαμίδας, Εὐ δαμίδα δ' Ἆγις, περὶ οὗ τάδε γέγραπται. Λεωνίδας δ' ὁ Κλεωνύμου τῆς μὲν ἑτέρας οἰκίας ἦν Ἀγιάδης, ὄγδοος δ' ἀπὸ Παυσανίου τοῦ νικήσαντος ἐν Πλαταιαῖς μάχῃ  Μαρδόνιον. Παυσανίας γὰρ υἱὸν ἔσχε Πλειστώνακτα, Πλειστῶναξ δὲ Παυσανίαν, οὗ φυγόντος εἰς Τεγέαν ἐκ Λακεδαίμονος ὅ τε πρεσβύτερος υἱὸς Ἀγησίπολις ἐβασίλευσε, καὶ τούτου τελευτήσαντος ἀτέκνου Κλεόμ βροτος ὁ νεώτερος. Ἐκ δὲ Κλεομβρότου πάλιν ἄλλος Ἀγησίπολις ἦν καὶ Κλεομένης, ὧν Ἀγησίπολις μὲν οὔτ' ἦρξε πολὺν χρόνον οὔτε παῖδας ἔσχε, Κλεομένης δὲ βασιλεύσας μετ' Ἀγησίπολιν τὸν μὲν πρεσβύτερον τῶν υἱῶν Ἀκρότατον ἔτι ζῶν ἀπέβαλε, νεώτερον δὲ Κλεώνυμον κατέλιπεν, ὃς οὐκ ἐβασίλευσεν, ἀλλ' Ἄρευς υἱωνὸς  ὢν Κλεομένους, Ἀκροτάτου δ' υἱός [Ἄρευς]· Ἄρεως δὲ πεσόντος περὶ Κόρινθον υἱὸς ὢν Ἀκρότατος τὴν βασιλείαν κατέσχεν. Ἀπέθανε δὲ καὶ οὗτος ἡττηθεὶς μάχῃ περὶ Μεγάλην πόλιν ὑπ' Ἀριστοδήμου τοῦ τυράννου,  καταλιπὼν ἐγκύμονα τὴν γυναῖκα. Παιδίου δ' ἄρρενος γενομένου, Λεωνίδας ὁ Κλεωνύμου τὴν ἐπιτροπὴν ἔσχεν, εἶτα πρὶν ἐν ἡλικίᾳ γενέσθαι τελευτήσαντος, οὕτως εἰς αὐτὸν ἡ βασιλεία περιῆλθεν, οὐ πάνυ τοῖς πολίταις εὐάρμοστον ὄντα. Καίπερ γὰρ ἐγκεκλικότων ἤδη τῇ διαφθορᾷ τοῦ πολιτεύματος ὁμαλῶς ἁπάντων, ἦν τις ἐν τῷ Λεωνίδᾳ τῶν πατρῴων ἐπιφανὴς ἐκδιαίτησις, ἅτε δὴ χρόνον ἠλινδημένῳ πολὺν ἐν αὐλαῖς σατραπικαῖς καὶ τεθεραπευκότι Σέλευκον, εἶτα τὸν ἐκεῖθεν ὄγκον εἰς Ἑλληνικὰ πράγματα καὶ νόμιμον ἀρχὴν οὐκ ἐμμελῶς μεταφέροντι.

4. Ὁ δ' Ἆγις οὕτω πολὺ παρήλλαττεν εὐφυΐᾳ καὶ φρονήματι ψυχῆς οὐ μόνον τοῦτον, ἀλλὰ σχεδὸν ἅπαντας ὅσοι μετ' Ἀγησίλαον τὸν μέγαν ἐβασίλευσαν, ὥστε μηδέπω γεγονὼς εἰκοστὸν ἔτος, ἐντεθραμμένος δὲ πλούτοις καὶ τρυφαῖς γυναικῶν, τῆς τε μητρὸς Ἀγησιστράτας καὶ τῆς μάμμης Ἀρχιδαμίας, αἳ πλεῖστα χρήματα  Λακεδαιμονίων ἐκέκτηντο, πρός τε τὰς ἡδονὰς εὐθὺς ἀπισχυρίσασθαι, καὶ τὸν ἐπιπρέψαι μάλιστα τῇ χάριτι τῆς μορφῆς ὡραϊσμὸν δοκοῦντα περισπάσας τοῦ σώματος, καὶ πᾶσαν ἐκδὺς καὶ διαφυγὼν πολυτέλειαν, ἐγκαλλωπίζεσθαι τῷ τριβωνίῳ, καὶ δεῖπνα καὶ λουτρὰ καὶ διαίτας Λακωνικὰς ζητεῖν, καὶ λέγειν ὡς οὐδὲν δέοιτο τῆς βασιλείας, εἰ μὴ δι' αὐτὴν ἀναλήψοιτο τοὺς νόμους καὶ τὴν πάτριον ἀγωγήν.

5. Ἀρχὴν μὲν οὖν διαφθορᾶς καὶ τοῦ νοσεῖν ἔσχε τὰ πράγματα τῶν Λακεδαιμονίων σχεδὸν ἀφ' οὗ τὴν Ἀθηναίων καταλύσαντες ἡγεμονίαν χρυσίου τε καὶ ἀργυρίου  κατέπλησαν ἑαυτούς. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τῶν οἴκων ὃν ὁ Λυκοῦργος ὥρισε φυλαττόντων ἀριθμὸν ἐν ταῖς διαδοχαῖς, καὶ πατρὸς παιδὶ τὸν κλῆρον ἀπολείποντος, ἁμῶς γέ πως ἡ τάξις αὕτη καὶ ἰσότης διαμένουσα τὴν  πόλιν ἐκ τῶν ἄλλων ἀνέφερεν ἁμαρτημάτων. Ἐφορεύσας δέ τις ἀνὴρ δυνατός, αὐθάδης δὲ καὶ χαλεπὸς τὸν τρόπον, Ἐπιτάδευς ὄνομα, πρὸς τὸν υἱὸν αὐτῷ γενομένης διαφορᾶς, ῥήτραν ἔγραψεν ἐξεῖναι τὸν οἶκον αὑτοῦ καὶ τὸν κλῆρον ᾧ τις ἐθέλοι καὶ ζῶντα δοῦναι καὶ  καταλιπεῖν διατιθέμενον. Οὗτος μὲν οὖν αὑτοῦ τινα θυμὸν ἀποπιμπλὰς ἴδιον εἰσήνεγκε τὸν νόμον· οἱ δ' ἄλλοι πλεονεξίας ἕνεκα δεξάμενοι καὶ κυρώσαντες, ἀπώλεσαν τὴν ἀρίστην κατάστασιν. Ἐκτῶντο γὰρ ἀφειδῶς ἤδη παρωθοῦντες οἱ δυνατοὶ τοὺς προσήκοντας ἐκ τῶν διαδοχῶν, καὶ ταχὺ τῆς εὐπορίας εἰς ὀλίγους συρρυείσης, πενία τὴν πόλιν κατέσχεν, ἀνελευθερίαν καὶ τῶν καλῶν ἀσχολίαν ἐπιφέρουσα μετὰ φθόνου καὶ δυσμενείας  πρὸς τοὺς ἔχοντας. Ἀπελείφθησαν οὖν ἑπτακοσίων οὐ πλείονες Σπαρτιᾶται, καὶ τούτων ἴσως ἑκατὸν ἦσαν οἱ  γῆν κεκτημένοι καὶ κλῆρον· ὁ δ' ἄλλος ὄχλος ἄπορος καὶ ἄτιμος ἐν τῇ πόλει παρεκάθητο, τοὺς μὲν ἔξωθεν πολέμους ἀργῶς καὶ ἀπροθύμως ἀμυνόμενος, ἀεὶ δέ τινα καιρὸν ἐπιτηρῶν μεταβολῆς καὶ μεταστάσεως τῶν παρόντων.

6. Διὰ ταῦτα δὴ καλὸν ὁ Ἆγις, ὥσπερ ἦν, ποιούμενος ἐξισῶσαι καὶ ἀναπληρῶσαι τὴν πόλιν, ἐπειρᾶτο τῶν ἀνθρώπων. Οἱ μὲν οὖν νέοι ταχὺ καὶ παρ' ἐλπίδας ὑπήκουσαν αὐτῷ καὶ συναπεδύσαντο πρὸς τὴν ἀρετήν, ὥσπερ ἐσθῆτα τὴν δίαιταν ἐπ' ἐλευθερίᾳ συμμεταβάλλοντες. Τῶν δὲ πρεσβυτέρων, ἅτε δὴ πόρρω διαφθορᾶς γεγονότων, συνέβαινε τοὺς πλείστους, ὥσπερ ἐπὶ δεσπότην ἀγομένους ἐκ δρασμοῦ, δεδιέναι καὶ τρέμειν τὸν Λυκοῦργον, καὶ καθήπτοντο τοῦ Ἄγιδος, ὀδυρομένου τὰ παρόντα πράγματα καὶ τὸ παλαιὸν ἀξίωμα τῆς Σπάρ της ἐπιποθοῦντος. Λύσανδρος δ' ὁ Λίβυος καὶ Μανδροκλείδας ὁ Ἐκφάνους, ἔτι δ' Ἀγησίλαος ἀπεδέξαντο  καὶ συμπαρώρμησαν αὐτοῦ τὴν φιλοτιμίαν. Ἦν δὲ Λύσανδρος μὲν ἐν δόξῃ μάλιστα τῶν πολιτῶν, Μανδροκλείδας δὲ δεινότατος Ἑλλήνων πράγματα συσκευάσασθαι καὶ τὸ συνετὸν τοῦτο καὶ δολερὸν τόλμῃ μεμειγμένον ἔχων· Ἀγησίλαον μέν<τοι>, θεῖον ὄντα τοῦ βασιλέως καὶ δυνατὸν εἰπεῖν, ἄλλως δὲ μαλακὸν καὶ φιλοχρήματον, ἐμφανῶς μὲν ὁ υἱὸς Ἱππομέδων ἐκίνει καὶ παρεθάρρυνεν, εὐδόκιμος ἐν πολλοῖς πολέμοις ἀνὴρ καὶ μέγα δι' εὔνοιαν τῶν νέων δυνάμενος· ἡ δ' ἀληθῶς ἀναπείσασα τὸν Ἀγησίλαον αἰτία τῶν πραττομένων μετασχεῖν ὀφλημάτων πλῆθος ἦν, ὧν ἤλπιζεν ἀπαλλαγήσεσθαι μεταβάλλων  τὴν πολιτείαν. Ὡς οὖν τάχιστα προσηγάγετο τοῦτον ὁ Ἆγις, εὐθὺς ἐπιχειρεῖ μετ' αὐτοῦ τὴν μητέρα πείθειν, ἀδελφὴν οὖσαν τοῦ Ἀγησιλάου, πλήθει δὲ πελατῶν καὶ φίλων καὶ χρεωστῶν μέγα δυναμένην ἐν τῇ πόλει καὶ πολλὰ τῶν κοινῶν διαπραττομένην. 7. Ἡ δ' ἀκούσασα τὸ μὲν πρῶτον ἐξεπλάγη καὶ κατέπαυε τὸ μειράκιον, ὡς οὔτε δυνατῶν οὔτε λυσιτελῶν  ἐφιέμενον·

ἐπεὶ δὲ ταῦτα μὲν ὁ Ἀγησίλαος ἐδίδασκεν ὡς καλῶς ἕξει καὶ πραχθήσεται συμφερόντως, αὐτὸς δ' ὁ βασιλεὺς ἐδεῖτο τῆς μητρὸς ἐπιδοῦναι πρὸς δόξαν αὐτῷ καὶ φιλοτιμίαν τὸν πλοῦτον, ὡς χρήμασι μὲν οὐ δυνάμενος πρὸς τοὺς ἄλλους βασιλεῖς ἐξισωθῆναι -- σατραπῶν γὰρ οἰκέτας καὶ δούλους ἐπιτρόπων Πτολεμαίου καὶ Σελεύκου κεκτῆσθαι πλείονα συμπάντων ὁμοῦ τῶν ἐν Σπάρτῃ  βασιλέων -- , ἐὰν δὲ σωφροσύνῃ καὶ λιτότητι καὶ μεγαλοψυχίᾳ τὰς ἐκείνων ὑπερβαλόμενος τρυφὰς ἰσότητα καὶ κοινωνίαν καταστήσῃ τοῖς πολίταις, ὄνομα καὶ δόξαν ὡς  ἀληθῶς βασιλέως μεγάλου κτησόμενος, οὕτω μετέπεσον ταῖς γνώμαις αἱ γυναῖκες, ὑπὸ τῆς φιλοτιμίας ἐπαρθεῖσαι τοῦ νεανίσκου, καὶ τοσαύτῃ κατεσχέθησαν οἷον ἐπιπνοίᾳ πρὸς τὸ καλόν, ὥστε τὸν μὲν Ἆγιν συνεξορμᾶν καὶ συνεπιταχύνειν, μεταπεμπομένας δὲ τοὺς φίλους παρακαλεῖν καὶ ταῖς ἄλλαις διαλέγεσθαι γυναιξίν, ἅτε δὴ τοὺς Λακεδαιμονίους ἐπισταμένας κατηκόους ὄντας ἀεὶ τῶν γυναικῶν, καὶ πλεῖον ἐκείναις τῶν δημοσίων ἢ τῶν ἰδίων  αὑτοῖς πολυπραγμονεῖν διδόντας. Ἦν δὲ τότε τῶν Λακωνικῶν πλούτων ἐν ταῖς γυναιξὶ τὸ πλεῖστον, καὶ τοῦτο τὴν  πρᾶξιν τῷ Ἄγιδι δύσεργον καὶ χαλεπὴν ἐποίησεν.

ντέστησαν γὰρ αἱ γυναῖκες, οὐ μόνον τρυφῆς ἐκπίπτουσαι δι' ἀπειροκαλίαν εὐδαιμονιζομένης, ἀλλὰ καὶ τιμὴν καὶ δύναμιν, ἣν ἐκ τοῦ πλουτεῖν ἐκαρποῦντο, περικοπτομένην  αὑτῶν ὁρῶσαι. Καὶ πρὸς τὸν Λεωνίδαν τραπόμεναι παρεκάλουν ὄντα πρεσβύτερον ἐπιλαμβάνεσθαι τοῦ Ἄγιδος καὶ τὰ  πραττόμενα διακωλύειν. Ἐβούλετο μὲν οὖν ὁ Λεωνίδας τοῖς πλουσίοις βοηθεῖν, δεδιὼς δὲ τὸν δῆμον ἐπιθυμοῦντα τῆς μεταβολῆς, οὐδὲν ἀντέπραττε φανερῶς, λάθρα δὲ τὴν πρᾶξιν ἐζήτει κακουργεῖν καὶ διαφθείρειν, ἐντυγχάνων τοῖς ἄρχουσι καὶ διαβάλλων τὸν Ἆγιν, ὡς τυραννίδος μισθὸν τοῖς πένησι τὰ τῶν πλουσίων προπίνοντα καὶ γῆς μεταδόσεσι καὶ χρεῶν ἀφέσεσι πολλοὺς ὠνούμενον ἑαυτῷ δορυφόρους, οὐ τῇ Σπάρτῃ πολίτας.

8. Οὐ μὴν ἀλλὰ διαπραξάμενος ὁ Ἆγις ἔφορον γενέσθαι τὸν Λύσανδρον, εὐθὺς εἰσέφερε δι' αὐτοῦ ῥήτραν εἰς τοὺς γέροντας, ἧς ἦν κεφάλαια χρεῶν μὲν ἀφεθῆναι τοὺς ὀφείλοντας, τῆς δὲ γῆς ἀναδασθείσης τὴν μὲν ἀπὸ τοῦ κατὰ Πελλήνην χαράδρου πρὸς τὸ Ταΰγετον καὶ Μαλέαν καὶ Σελλασίαν κλήρους γενέσθαι τετρακισχιλίους πεντακοσίους, τὴν δ' ἔξω μυρίους πεντακισχιλίους· καὶ ταύτην μὲν τοῖς ὅπλα φέρειν δυναμένοις τῶν περιοίκων μερισθῆναι,  τὴν δ' ἐντὸς αὐτοῖς Σπαρτιάταις· ἀναπληρωθῆναι δὲ τούτους ἔκ τε περιοίκων καὶ ξένων, ὅσοι τροφῆς μετεσχηκότες ἐλευθερίου καὶ χαρίεντες ἄλλως τοῖς σώμασι καὶ καθ' ἡλικίαν ἀκμάζοντες εἶεν· σύνταξιν δὲ τούτων εἰς πεντεκαίδεκα γενέσθαι φιδίτια κατὰ τετρακοσίους καὶ διακοσίους, καὶ δίαιταν ἣν εἶχον οἱ πρόγονοι διαιτᾶσθαι. 9. Γραφείσης δὲ τῆς ῥήτρας καὶ τῶν γερόντων εἰς ταὐτὸ ταῖς γνώμαις οὐ συμφερομένων, ἐκκλησίαν συναγαγὼν ὁ Λύσανδρος αὐτός τε διελέχθη τοῖς πολίταις, καὶ Μανδροκλείδας καὶ Ἀγησίλαος ἐδέοντο μὴ δι' ὀλίγους ἐντρυφῶντας αὐτοῖς περιιδεῖν ἐρριμμένον τὸ ἀξίωμα τῆς Σπάρτης, ἀλλὰ τῶν <τε> προτέρων χρησμῶν μνημονεῦσαι, τὴν φιλοχρημοσύνην ὡς ὀλέθριον τῇ Σπάρτῃ φυλάττεσθαι διακελευομένων, καὶ τῶν ἔναγχος  ἐκ Πασιφάας κεκομισμένων αὐτοῖς. ἱερὸν δὲ Πασιφάας καὶ μαντεῖον ἦν ἐν Θαλάμαις τιμώμενον, ἥν τινες μὲν ἱστοροῦσι τῶν Ἀτλαντίδων μίαν οὖσαν [τῶν] ἐκ Διὸς τὸν Ἄμμωνα τεκεῖν, τινὲς δὲ Κασάνδραν τὴν Πριάμου, τελευτήσασαν ἐνταῦθα καὶ διὰ τὸ πᾶσι φαίνειν τὰ μαντεῖα Πασιφάαν προσαγορευθεῖσαν. Ὁ δὲ Φύλαρχος Ἀμύκλα θυγατέρα Δάφνην τοὔνομά φησιν ὑποφυγοῦσαν Ἀπόλλωνα βουλόμενον αὐτῇ μιγῆναι, καὶ μεταβαλοῦσαν εἰς τὸ φυτόν, ἐν τιμῇ τοῦ θεοῦ γενέσθαι  καὶ μαντικὴν λαβεῖν δύναμιν. Ἔφασαν οὖν καὶ τὰ παρὰ ταύτης μαντεῖα προστάττειν τοῖς Σπαρτιάταις ἴσους γενέσθαι πάντας καθ' ὃν ὁ Λυκοῦργος ἐξ ἀρχῆς ἔταξε  νόμον.

πὶ πᾶσι δ' <ὁ> βασιλεὺς Ἆγις εἰς μέσον προελθὼν καὶ βραχέα διαλεχθεὶς ἔφη συμβολὰς διδόναι τῇ πολιτείᾳ μεγίστας ἣν καθίστησι· τὴν γὰρ αὑτοῦ πρῶτον οὐσίαν εἰς μέσον τιθέναι, πολλὴν μὲν οὖσαν ἐν τοῖς γεωργουμένοις καὶ νεμομένοις, ἄνευ δὲ τούτων ἑξακόσια τάλαντα νομίσματος ἔχουσαν· τὸ δ' αὐτὸ καὶ τὰς μητέρας ποιεῖν καὶ τοὺς φίλους καὶ οἰκείους, πλουσιωτάτους ὄντας Σπαρτιατῶν.

10. Ὁ μὲν οὖν δῆμος ἐξεπλάγη τὴν μεγαλοψυχίαν τοῦ νεανίσκου καὶ περιχαρὴς ἦν, ὡς δι' ἐτῶν ὁμοῦ τριακοσίων πεφηνότος ἀξίου τῆς Σπάρτης βασιλέως· ὁ δὲ Λεωνίδας τότε δὴ μάλιστα πρὸς τοὐναντίον ἐφιλονίκησε.  λογιζόμενος γάρ, ὅτι ταὐτὰ μὲν ἀναγκασθήσεται ποιεῖν, οὐ τὴν αὐτὴν δὲ χάριν ἕξει παρὰ τοῖς πολίταις, ἀλλὰ πάντων ὁμοίως ἃ κέκτηνται κατατιθεμένων, μόνῳ τῷ ἀρξαμένῳ προσθήσουσι τὴν τιμήν, ἠρώτα τὸν Ἆγιν εἰ δίκαιον ἄνδρα καὶ σπουδαῖον ἡγεῖται γεγονέναι Λυκοῦργον. Ὁμολογήσαντος δ' ἐκείνου, "ποῦ τοίνυν" ἔφη "Λυκοῦργος ἢ χρεῶν ἀποκοπὰς ἔδωκεν ἢ ξένους κατέταξεν εἰς τὴν πολιτείαν, ὃς οὐδ' ὅλως ἐνόμιζεν ὑγιαίνειν τὴν πόλιν μὴ χρωμένην ξενηλασίαις;" ὁ δ' Ἆγις ἀπεκρίνατο μὴ θαυμάζειν τὸν Λεωνίδαν, εἰ τεθραμμένος ἐν ξένῃ καὶ πεπαιδοποιημένος ἐκ γάμων σατραπικῶν ἀγνοεῖ τὸν Λυκοῦργον, ὅτι τὸ μὲν ὀφείλειν καὶ δανείζειν ἅμα τῷ νομίσματι συνεξέβαλεν ἐκ τῆς πόλεως, τῶν δ' ἐν ταῖς πόλεσι ξένων τοὺς τοῖς ἐπιτηδεύμασι καὶ ταῖς  διαίταις ἀσυμφύλους μᾶλλον ἐδυσχέραινε· καὶ γὰρ ἐκείνους ἤλαυνεν οὐ τοῖς σώμασι πολεμῶν, ἀλλὰ τοὺς βίους αὐτῶν καὶ τοὺς τρόπους δεδιώς, μὴ συναναχρωννύμενοι τοῖς πολίταις τρυφῆς καὶ μαλακίας καὶ πλεονεξίας ἐντέκωσι  ζῆλον· ἐπεὶ Τέρπανδρόν γε καὶ Θάλητα καὶ Φερεκύδην ξένους ὄντας, ὅτι τὰ αὐτὰ τῷ Λυκούργῳ διετέλουν ᾄδοντες καὶ φιλοσοφοῦντες, ἐν Σπάρτῃ τιμηθῆναι διαφερόντως.  "σὺ δ' Ἐκπρέπη μὲν" ἔφησεν "ἐπαινεῖς, ὃς ἐφορεύων Φρύνιδος τοῦ μουσικοῦ σκεπάρνῳ τὰς δύο τῶν ἐννέα χορδῶν ἐξέτεμε, καὶ τοὺς ἐπὶ Τιμοθέῳ πάλιν τὸ αὐτὸ  τοῦτο πράξαντας, ἡμᾶς δὲ μέμφῃ τρυφὴν καὶ πολυτέλειαν καὶ ἀλαζονείαν ἐκ τῆς Σπάρτης ἀναιροῦντας, ὥσπερ οὐχὶ κἀκείνων τὸ ἐν μουσικῇ σοβαρὸν καὶ περιττὸν ὅπως ἐνταῦθα μὴ προέλθῃ φυλαττομένων, ὅπου γενομένων βίων καὶ τρόπων ἀμετρία καὶ πλημμέλεια τὴν πόλιν ἀσύμφωνον καὶ ἀνάρμοστον ἑαυτῇ πεποίηκεν."

11. Ἐκ τούτου τῷ μὲν Ἄγιδι τὸ πλῆθος ἐπηκολούθησεν, οἱ δὲ πλούσιοι τόν τε Λεωνίδαν παρεκάλουν μὴ σφᾶς προέσθαι, καὶ τοὺς γέροντας, οἷς τὸ κράτος ἦν ἐν τῷ προβουλεύειν, δεόμενοι καὶ πείθοντες ἴσχυσαν, ὅσον ἑνὶ πλείονας γενέσθαι τοὺς ἀποψηφισαμένους τὴν ῥήτραν. Ὁ δὲ Λύσανδρος ἔτι τὴν ἀρχὴν ἔχων ὥρμησε τὸν Λεωνίδαν διώκειν κατὰ δή τινα νόμον παλαιόν, ὃς οὐκ ἐᾷ τὸν Ἡρακλείδην ἐκ γυναικὸς ἀλλοδαπῆς τεκνοῦσθαι, τὸν δ' ἀπελθόντα τῆς Σπάρτης ἐπὶ μετοικισμῷ πρὸς  ἑτέρους ἀποθνῄσκειν κελεύει. Ταῦτα κατὰ τοῦ Λεωνίδα λέγειν ἑτέρους διδάξας, αὐτὸς παρεφύλαττε μετὰ τῶν  συναρχόντων τὸ σημεῖον. Ἔστι δὲ τοιόνδε· δι' ἐτῶν ἐννέα λαβόντες οἱ ἔφοροι νύκτα καθαρὰν καὶ ἀσέληνον  σιωπῇ καθέζονται πρὸς οὐρανὸν ἀποβλέποντες. Ἐὰν οὖν ἐκ μέρους τινὸς εἰς ἕτερον μέρος ἀστὴρ διᾴξῃ, κρίνουσι τοὺς βασιλεῖς ὡς περὶ τὸ θεῖον ἐξαμαρτάνοντας καὶ καταπαύουσι τῆς ἀρχῆς, μέχρι ἂν ἐκ Δελφῶν ἢ Ὀλυμπίας  χρησμὸς ἔλθῃ τοῖς ἡλωκόσι τῶν βασιλέων βοηθῶν. Τοῦτο δὴ τὸ σημεῖον αὑτῷ γεγονέναι λέγων ὁ Λύσανδρος κρίσιν τῷ Λεωνίδᾳ προὔθηκε, καὶ μάρτυρας παρεῖχεν, ὡς ἐκ γυναικὸς Ἀσιανῆς, ἣν τῶν Σελεύκου τινὸς ὑπάρχων αὐτῷ συνοικίσαντος ἔσχε, τεκνώσαιτο δύο παιδία, δυσχεραινόμενος δὲ καὶ μισούμενος ὑπὸ τῆς γυναικὸς ἐπανέλθοι παρὰ γνώμην οἴκαδε, καὶ διαδοχῆς ἔρημον ἀνέλοι τὴν  βασιλείαν. Ἅμα δὲ τῇ δίκῃ Κλεόμβροτον ἔπειθε τῆς βασιλείας ἀντιποιεῖσθαι, γαμβρὸν ὄντα τοῦ Λεωνίδα,  γένους δὲ τοῦ βασιλικοῦ. Φοβηθεὶς οὖν ὁ Λεωνίδας ἱκέτης γίνεται τῆς Χαλκιοίκου, καὶ συνικέτευεν ἡ θυγάτηρ τῷ  πατρί, τὸν Κλεόμβροτον ἀπολιποῦσα. Καλουμένου δὲ πρὸς τὴν δίκην αὐτοῦ καὶ μὴ καταβαίνοντος, ἐκεῖνον ἀποψηφισάμενοι τὴν βασιλείαν τῷ Κλεομβρότῳ παρέδωκαν.

12. Ἐν τούτῳ δὲ τῆς ἀρχῆς ὁ Λύσανδρος ἀπηλλάγη, τοῦ χρόνου διελθόντος. Οἱ δὲ κατασταθέντες ἔφοροι τὸν μὲν Λεωνίδαν ἀνέστησαν ἱκετεύοντα, τῷ δὲ Λυσάνδρῳ καὶ τῷ Μανδροκλείδᾳ δίκην ἐπῆγον, ὡς παρὰ τὸν νόμον χρεῶν ἀποκοπὰς καὶ γῆν ἀναδάσασθαι ψηφισαμένοις. Κινδυνεύοντες οὖν ἐκεῖνοι πείθουσι τοὺς βασιλεῖς ὁμοῦ γενομένους χαίρειν ἐᾶν τὰ τῶν ἐφόρων βουλεύματα· τοῦτο γὰρ τὸ ἀρχεῖον ἰσχύειν ἐκ διαφορᾶς τῶν βασιλέων, τῷ τὰ βελτίονα λέγοντι προστιθέμενον τὴν  ψῆφον, ὅταν ἅτερος ἐρίζῃ πρὸς τὸ συμφέρον· ἀμφοῖν δὲ ταὐτὰ βουλευομένων ἄλυτον εἶναι τὴν ἐξουσίαν, καὶ παρανόμως μαχεῖσθαι πρὸς τοὺς βασιλεῖς, ὧν μαχομένων διαιτᾶν καὶ βραβεύειν αὐτοῖς εἶναι προσῆκον, οὐχὶ  πολυπραγμονεῖν ὁμοφρονούντων. Οὕτω δὴ πεισθέντες ἀμφότεροι καὶ μετὰ τῶν φίλων εἰς ἀγορὰν καταβάντες ἀνέστησαν μὲν ἐκ τῶν δίφρων τοὺς ἐφόρους, ἄλλους δ'  ἀντ' αὐτῶν ἀπέδειξαν, ὧν εἷς ἦν Ἀγησίλαος. Ὁπλίσαντες δὲ τῶν νέων πολλοὺς καὶ λύσαντες τοὺς δεδεμένους, ἐγένοντο φοβεροὶ τοῖς ὑπεναντίοις, ὡς πολλοὺς ἀποκτενοῦντες. Ἀπέθανε δ' οὐδεὶς ὑπ' αὐτῶν, ἀλλὰ καὶ Λεωνίδαν εἰς Τεγέαν ὑπεξιόντα βουληθέντος διαφθεῖραι τοῦ Ἀγησιλάου καὶ πέμψαντος ἐπ' αὐτὸν εἰς τὴν ὁδὸν ἄνδρας, πυθόμενος ὁ Ἆγις ἑτέρους ἀπέστειλε πιστούς, οἳ τὸν Λεωνίδαν περισχόντες ἀσφαλῶς εἰς Τεγέαν κατέστησαν.

13. Οὕτω δὲ τῆς πράξεως αὐτοῖς ὁδῷ βαδιζούσης, καὶ μηδενὸς ἐνισταμένου μηδὲ διακωλύοντος, εἷς ἀνὴρ Ἀγησίλαος ἀνέτρεψε πάντα καὶ διελυμήνατο, κάλλιστον διανόημα καὶ Λακωνικώτατον αἰσχίστῳ νοσήματι τῇ  φιλοπλουτίᾳ διαφθείρας. Ἐπειδὴ γὰρ ἐκέκτητο μὲν ἐν τοῖς μάλιστα πολλὴν καὶ ἀγαθὴν χώραν, ὤφειλε δὲ πάμπολλα, μήτε διαλῦσαι δυνάμενος τὰ χρέα, μήτε τὴν χώραν προέσθαι βουλόμενος, ἔπεισε τὸν Ἆγιν, ὡς ἀμφοτέρων μὲν ἅμα πραττομένων μέγας ἔσοιτο περὶ τὴν πόλιν ὁ νεωτερισμός, εἰ δὲ τῇ τῶν χρεῶν ἀφέσει θεραπευθεῖεν οἱ κτηματικοὶ πρότερον, εὐκόλως ἂν αὐτῶν καὶ καθ'  ἡσυχίαν ὕστερον ἐνδεξομένων τὸν ἀναδασμόν. Ταῦτα δὲ καὶ τοῖς περὶ τὸν Λύσανδρον ἐδόκει, συνεξαπατωμένοις ὑπὸ τοῦ Ἀγησιλάου, καὶ τὰ παρὰ τῶν χρεωστῶν γραμματεῖα συνενέγκαντες εἰς ἀγοράν, ἃ κλάρια καλοῦσι,  καὶ πάντα συνθέντες εἰς ἓν συνέπρησαν. Ἀρθείσης δὲ φλογός, οἱ μὲν πλούσιοι καὶ δανειστικοὶ περιπαθοῦντες ἀπῆλθον, ὁ δ' Ἀγησίλαος ὥσπερ ἐφυβρίζων οὐκ ἔφη λαμπρότερον ἑωρακέναι φῶς οὐδὲ πῦρ ἐκείνου καθαρώτερον.

ξιούντων δὲ τῶν πολλῶν καὶ τὴν γῆν εὐθὺς νέμεσθαι, καὶ τῶν βασιλέων οὕτω ποιεῖν κελευόντων, ἀσχολίας τινὰς ἐμβάλλων ὁ Ἀγησίλαος ἀεὶ καὶ προφάσεις λέγων παρῆγε τὸν χρόνον, ἄχρι οὗ στρατεία συνέβη τῷ Ἄγιδι, μεταπεμπομένων τῶν Ἀχαιῶν συμμάχων ὄντων βοήθειαν ἐκ Λακεδαίμονος. Αἰτωλοὶ γὰρ ἦσαν ἐπίδοξοι διὰ τῆς Μεγαρικῆς ἐμβαλοῦντες εἰς Πελοπόννησον· καὶ τοῦτο κωλύσων Ἄρατος ὁ τῶν Ἀχαιῶν στρατηγὸς ἤθροιζε δύναμιν καὶ τοῖς ἐφόροις ἔγραφεν. 14. Οἱ δὲ τὸν Ἆγιν εὐθὺς ἐξέπεμπον, ἐπηρμένον τῇ  φιλοτιμίᾳ καὶ προθυμίᾳ τῶν συστρατευομένων. Νέοι γὰρ ὄντες οἱ πλεῖστοι καὶ πένητες, καὶ τὴν μὲν ἀπὸ τῶν χρεῶν ἄδειαν ἔχοντες ἤδη καὶ λελυμένοι, τοὺς δ' ἀγροὺς ἐλπίζοντες ἂν ἐπανέλθωσιν ἐκ τῆς στρατείας νεμηθήσεσθαι, θαυμαστοὺς τῷ Ἄγιδι παρεῖχον ἑαυτούς· καὶ θέαμα ταῖς πόλεσιν ἦσαν, ἀβλαβῶς καὶ πράως καὶ μονονοὺκ ἀψοφητὶ διαπορευόμενοι τὴν Πελοπόννησον, ὥστε θαυμάζειν καὶ διαλογίζεσθαι τοὺς Ἕλληνας, οἷος ἦν ἄρα κόσμος Λακωνικοῦ στρατεύματος Ἀγησίλαον ἔχοντος ἢ Λύσανδρον ἐκεῖνον ἢ Λεωνίδαν τὸν παλαιὸν ἡγούμενον, ὅπου πρὸς μειράκιον ὀλίγου δεῖν νεώτατον ἁπάντων αἰδὼς τοσαύτη καὶ φόβος ἐστὶ τῶν στρατευομένων.  καὶ μέντοι καὶ αὐτὸς ὁ νεανίσκος εὐτελείᾳ καὶ φιλοπονίᾳ καὶ τῷ μηδὲν ἰδιώτου λαμπρότερον ἠμφιέσθαι καὶ ὡπλίσθαι σεμνυνόμενος, ἀξιοθέατος ἦν καὶ ζηλωτὸς ὑπὸ  τῶν πολλῶν· ἐπεὶ τοῖς γε πλουσίοις οὐκ ἤρεσκεν ὁ νεωτερισμὸς αὐτοῦ, δεδιόσι μὴ κίνημα καὶ παράδειγμα τοῖς πανταχόσε δήμοις γένηται. 15. Συμμείξας δὲ τῷ Ἀράτῳ περὶ Κόρινθον ὁ Ἆγις ἔτι βουλευομένῳ περὶ μάχης καὶ παρατάξεως πρὸς τοὺς πολεμίους, ἐπεδείξατο καὶ προθυμίαν πολλὴν καὶ τόλμαν  οὐ νεανικὴν οὐδ' ἀλόγιστον. Ἔφη γὰρ αὐτῷ μὲν δοκεῖν διαμάχεσθαι καὶ μὴ παριέναι τὸν πόλεμον εἴσω, τὰς πύλας τῆς Πελοποννήσου προεμένους, ποιήσειν δὲ τὸ  δοκοῦν Ἀράτῳ· καὶ γὰρ πρεσβύτερόν τ' εἶναι καὶ στρατηγεῖν Ἀχαιῶν, οἷς οὐχὶ προστάξων οὐδ' ἡγησόμενος, ἀλλὰ  συστρατευσόμενος ἥκοι καὶ βοηθήσων. Ὁ δὲ Σινωπεὺς Βάτων αὐτὸν οὐκ ἐθέλειν μάχεσθαί φησι τὸν Ἆγιν Ἀράτου κελεύοντος, οὐκ ἐντετυχηκὼς οἷς Ἄρατος γέγραφε περὶ τούτων, ἀπολογιζόμενος ὅτι βέλτιον ἡγεῖτο, τοὺς καρποὺς σχεδὸν ἅπαντας συγκεκομισμένων ἤδη τῶν γεωργῶν, παρελθεῖν τοὺς πολεμίους ἢ μάχῃ διακινδυνεῦσαι περὶ τῶν ὅλων.  ἐπεὶ δ' οὖν Ἄρατος ἀπέγνω μάχεσθαι καὶ τοὺς συμμάχους ἐπαινέσας διαφῆκε,

 θαυμασθεὶς ὁ Ἆγις ἀνεζεύγνυεν, ἤδη τῶν ἔνδον ἐν Σπάρτῃ θόρυβον πολὺν ἐχόντων καὶ μεταβολήν.16. Ὁ γὰρ Ἀγησίλαος ἐφορεύων, ἀπηλλαγμένος οἷς ταπεινὸς ἦν πρότερον, οὐδενὸς ἐφείδετο φέροντος ἀργύριον ἀδικήματος, ἀλλὰ <καὶ> μῆνα τρισκαιδέκατον, οὐκ ἀπαιτούσης τότε τῆς περιόδου, παρὰ τὴν νενομισμένην τάξιν τῶν χρόνων ἐνέβαλε τοῖς τέλεσι καὶ παρέπραττε.  δεδιὼς δὲ τοὺς ἀδικουμένους καὶ μισούμενος ὑπὸ πάντων, ἔτρεφε μαχαιροφόρους καὶ φυλαττόμενος ὑπὸ τούτων κατέβαινεν εἰς τὸ ἀρχεῖον. Καὶ τῶν βασιλέων τοῦ μὲν ὅλως καταφρονεῖν, τὸν δ' Ἆγιν ἐβούλετο δοκεῖν διὰ τὴν συγγένειαν μᾶλλον ἢ διὰ τὴν βασιλείαν ἔν τινι τιμῇ τίθεσθαι. Διέδωκε δὲ λόγον ὡς καὶ αὖθις ἐφορεύσων.  Διὸ καὶ θᾶσσον ἀποκινδυνεύσαντες οἱ ἐχθροὶ καὶ συστάντες ἐκ Τεγέας ἀναφανδὸν τὸν Λεωνίδαν ἐπὶ τὴν ἀρχὴν κατήγαγον, ἡδέως καὶ τῶν πολλῶν θεασαμένων· ὠργίζοντο γὰρ πεφενακισμένοι, τῆς χώρας μὴ νεμηθείσης.  τὸν μὲν οὖν Ἀγησίλαον ὁ υἱὸς Ἱππομέδων, δεόμενος τῶν πολιτῶν καὶ πᾶσι προσφιλὴς ὢν δι' ἀνδραγαθίαν, ὑπεξήγαγε καὶ διέσωσε· τῶν δὲ βασιλέων ὁ μὲν Ἆγις ἐπὶ τὴν Χαλκίοικον κατέφυγεν, ὁ δὲ Κλεόμβροτος εἰς τὸ τοῦ  Ποσειδῶνος ἱερὸν ἐλθὼν ἱκέτευε· καὶ γὰρ ἐδόκει τούτῳ μᾶλλον ὁ Λεωνίδας χαλεπὸς εἶναι, καὶ παρεὶς τὸν Ἆγιν ἐπὶ τοῦτον ἀνέβη στρατιώτας ἔχων, καὶ κατηγόρει μετ' ὀργῆς, ὅτι γαμβρὸς ὢν ἐπεβούλευσεν αὐτῷ καὶ τὴν βασιλείαν ἀφείλετο καὶ συνεξέβαλε τῆς πατρίδος.

17. Ὁ μὲν οὖν Κλεόμβροτος οὐδὲν εἶχεν εἰπεῖν, ἀλλ'  ἠπορημένος ἐκάθητο καὶ σιωπῶν· ἡ δὲ Χιλωνίς, ἡ τοῦ Λεωνίδου θυγάτηρ, πρότερον μὲν ἀδικουμένῳ τῷ πατρὶ συνηδικεῖτο, καὶ τοῦ Κλεομβρότου τὴν βασιλείαν παραλαβόντος ἀποστᾶσα τὴν τοῦ πατρὸς συμφορὰν ἐθεράπευε, καὶ παρόντι μὲν συνικέτευε, φεύγοντος δὲ πενθοῦσα καὶ  χαλεπῶς ἔχουσα πρὸς τὸν Κλεόμβροτον διετέλει· τότε δ' αὖ πάλιν ταῖς τύχαις συμμεταβαλοῦσα μετὰ τοῦ ἀνδρὸς ἱκέτις ὤφθη καθεζομένη, περιβεβληκυῖα τὰς χεῖρας ἐκείνῳ καὶ τῶν παιδίων τὸ μὲν ἔνθεν, τὸ δ' ἔνθεν  ὑφ' αὑτὴν ἔχουσα. θαυμαζόντων δὲ πάντων καὶ δακρυόντων ἐπὶ τῇ χρηστότητι καὶ φιλοστοργίᾳ τῆς γυναικός, ἁψαμένη  τῶν πέπλων καὶ τῆς κόμης ἀτημελῶς ἐχόντων, "τοῦτο" εἶπεν "ὦ πάτερ ἐμοὶ τὸ σχῆμα καὶ τὴν ὄψιν οὐχ ὁ Κλεομβρότου περιτέθεικεν ἔλεος, ἀλλ' ἀπὸ τῶν σῶν κακῶν καὶ τῆς σῆς φυγῆς μεμένηκέ μοι σύντροφον καὶ σύνοικον  τὸ πένθος. Πότερον οὖν δεῖ με σοῦ βασιλεύοντος ἐν Σπάρτῃ καὶ νικῶντος ἐγκαταβιῶναι ταύταις ταῖς συμφοραῖς, ἢ λαβεῖν ἐσθῆτα λαμπρὰν καὶ βασιλικήν, ἐπιδοῦσαν  ὑπὸ σοῦ τὸν παρθένιον ἄνδρα φονευόμενον; ὃς εἰ μὴ παραιτεῖταί σε μηδὲ πείθει τέκνων καὶ γυναικὸς δάκρυσι, χαλεπωτέραν ἢ σὺ βούλει δίκην ὑφέξει τῆς κακοβουλίας,  ἐπιδὼν ἐμὲ τὴν φιλτάτην αὐτῷ προαποθανοῦσαν. Τίνι γὰρ ἐμὲ δεῖ ζῆν παρρησίᾳ πρὸς ἄλλας γυναῖκας, ᾗ μήτε παρ' ἀνδρὸς δεομένῃ μήτε παρὰ πατρὸς ἔλεός ἐστιν; ἀλλὰ καὶ γυνὴ καὶ θυγάτηρ συνατυχεῖν καὶ συνατιμάζεσθαι  τοῖς ἐμαυτῆς ἐγενόμην. Τούτῳ μὲν οὖν εἰ καί τις ἦν λόγος εὐπρεπής, ἐγὼ τοῦτον ἀφειλόμην, τότε σοὶ συνεξετασθεῖσα  καὶ καταμαρτυρήσασα τῶν ὑπὸ τούτου γενομένων· σὺ δ' αὐτῷ τὸ ἀδίκημα ποιεῖς εὐαπολόγητον, οὕτω μέγα καὶ περιμάχητον ἀποφαίνων τὸ βασιλεύειν, ὥστε δι' αὐτὸ καὶ γαμβροὺς φονεύειν καὶ τέκνων ἀμελεῖν εἶναι δίκαιον."

18. Ἡ μὲν Χιλωνὶς τοιαῦτα ποτνιωμένη τό τε πρόσωπον ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ἐπέθηκε τοῦ Κλεομβρότου καὶ τὸ βλέμμα διεφθαρμένον καὶ συντετηκὸς ὑπὸ λύπης περιήνεγκεν εἰς  τοὺς παρόντας. Ὁ δὲ Λεωνίδας διαλεχθεὶς τοῖς φίλοις, τὸν μὲν Κλεόμβροτον ἐκέλευσεν ἀναστάντα φεύγειν, τῆς δὲ παιδὸς μένειν ἐδεῖτο καὶ μὴ καταλιπεῖν ἑαυτόν, οὕτω φιλοῦντα καὶ δεδωκότα χάριν τὴν τοῦ ἀνδρὸς αὐτῇ  σωτηρίαν. Οὐ μὴν ἔπεισεν, ἀλλ' ἀνισταμένῳ τῷ ἀνδρὶ θάτερον τῶν παιδίων ἐγχειρίσασα, θάτερον δ' Ἀναλαβοῦσα καὶ προσκυνήσασα τὸν βωμὸν τῆς θεοῦ συνεξῆλθεν, ὥστ' εἰ μὴ πάνυ διεφθαρμένος ἦν ὑπὸ κενῆς δόξης ὁ Κλεόμβροτος, εὐτύχημα ἂν ἡγήσατο τὴν φυγὴν αὑτῷ τῆς βασιλείας μεῖζον εἶναι διὰ τὴν γυναῖκα.

 Μεταστησάμενος δὲ τὸν Κλεόμβροτον ὁ Λεωνίδας καὶ τοὺς προτέρους ἐφόρους ἐκβαλὼν τῆς ἀρχῆς, ἑτέρους δὲ  ποιησάμενος, εὐθὺς ἐπεβούλευε τῷ Ἄγιδι. Καὶ πρῶτον μὲν ἔπειθεν αὐτὸν ἀναστῆναι καὶ συμβασιλεύειν, ὡς δεδωκότων συγγνώμην τῶν πολιτῶν· συνεξηπατῆσθαι  γὰρ ὑπὸ τοῦ Ἀγησιλάου νέον ὄντα καὶ φιλότιμον. Ἐκείνου δ' ὑφορωμένου καὶ κατὰ χώραν μένοντος, αὐτὸς  μὲν ἐπαύσατο φενακίζων καὶ κατειρωνευόμενος, Ἀμφάρης δὲ καὶ Δαμοχάρης καὶ Ἀρκεσίλαος ἀναβαίνοντες εἰώθεσαν αὐτῷ διαλέγεσθαι· καί ποτε καὶ παραλαβόντες ἐπὶ λουτρὸν ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ κατήγαγον, καὶ λουσάμενον πάλιν εἰς τὸ ἱερὸν κατέστησαν. Καὶ ἦσαν πάντες μὲν αὐτῷ συνήθεις, ὁ δ' Ἀμφάρης καὶ κεχρημένος ἔναγχος ἱμάτια καὶ ποτήρια τῶν πολυτελῶν παρὰ τῆς Ἀγησιστράτας, ἐπεβούλευε διὰ ταῦτα τῷ βασιλεῖ καὶ ταῖς γυ ναιξὶν ὡς ἀποστερήσων. Καὶ μάλιστά γ' οὗτος ὑπακοῦσαι τῷ Λεωνίδᾳ λέγεται καὶ παροξῦναι τοὺς ἐφόρους, ὧν καὶ αὐτὸς εἷς ἦν. 19. Ἐπεὶ δ' ὁ Ἆγις τὸν μὲν ἄλλον ἐν τῷ ἱερῷ διέτριβε χρόνον, εἰώθει δὲ καταβαίνειν ὅτε τύχοι πρὸς τὸ λουτρόν, ἐκεῖ συλλαβεῖν αὐτὸν ἔγνωσαν, ὅταν ἔξω τοῦ ἱεροῦ γένηται.  καὶ παραφυλάξαντες λελουμένον, ἀπήντησαν καὶ ἠσπάσαντο καὶ συμπροῆγον ἅμα διαλεγόμενοι καὶ παίζοντες  ὡς πρὸς συνήθη καὶ νέον. Ἐκτροπὴν δέ τινα τῆς ὁδοῦ πλαγίαν πρὸς τὸ δεσμωτήριον ἐχούσης, ὡς ἐγένοντο κατ' αὐτὴν βαδίζοντες, ὁ μὲν Ἀμφάρης διὰ τὸ ἄρχειν ἁψάμενος τοῦ Ἄγιδος, "ἄγω σε" εἶπεν "ἐπὶ τοὺς ἐφόρους ὦ Ἆγι,  λόγον ὑφέξοντα τῶν πεπολιτευμένων"· ὁ δὲ Δαμοχάρης, εὔρωστος ὢν καὶ μέγας, τὸ ἱμάτιον περιβαλὼν περὶ τὸν τράχηλον εἷλκεν. Ἄλλων δ' ἐπωθούντων ὄπισθεν ἐκ παρασκευῆς, οὐδενὸς δὲ βοηθοῦντος, ἀλλ' ἐρημίας οὔσης,  ἐμβάλλουσιν αὐτὸν εἰς τὸ δεσμωτήριον. Εὐθὺς δὲ παρῆν ὁ μὲν Λεωνίδας μισθοφόρους ἔχων πολλοὺς καὶ τὸ οἴκημα περιέσχεν ἔξωθεν,

οἱ δ' ἔφοροι πρὸς τὸν Ἆγιν εἰσῆλθον, καὶ τῶν γερόντων εἰς τὸ οἴκημα μεταπεμψάμενοι τοὺς ταὐτὰ βουλομένους, ὡς δὴ κρίσεως αὐτῷ γινομένης,  ἐκέλευον ὑπὲρ τῶν πεπραγμένων ἀπολογεῖσθαι. Γελάσαντος δὲ τοῦ νεανίσκου πρὸς τὴν εἰρωνείαν αὐτῶν, ὁ μὲν Ἀμφάρης οἰμωξόμενον ἐκάλει καὶ δίκην ὑφέξοντα τῆς ἰταμότητος· ἄλλος δέ <τις> τῶν ἐφόρων, οἷον ἐνδιδοὺς τῷ Ἄγιδι καὶ δεικνύων ἀποφυγὴν τῆς αἰτίας, ἠρώτησεν εἰ ταῦτ'  ἔπραξεν ὑπὸ Λυσάνδρου καὶ Ἀγησιλάου βιασθείς. Ἀποκριναμένου δὲ τοῦ Ἄγιδος, ὡς βιασθεὶς μὲν ὑπ' οὐδενός, ζηλῶν δὲ καὶ μιμούμενος τὸν Λυκοῦργον ἐπὶ τὴν αὐτὴν ἔλθοι πολιτείαν, πάλιν ὁ αὐτὸς ἠρώτησεν, εἰ μετανοεῖ τοῖς  πεπραγμένοις. Φήσαντος δὲ τοῦ νεανίσκου μὴ μετανοεῖν ἐπὶ τοῖς κάλλιστα βεβουλευμένοις, κἂν τὰ ἔσχατα πεισόμενον αὑτὸν ἴδῃ,

θάνατον αὐτοῦ κατεψηφίσαντο, καὶ τοὺς ὑπηρέτας ἐκέλευον ἄγειν εἰς τὴν καλουμένην Δεχάδα· τοῦτο δ' ἐστὶν οἴκημα τῆς εἱρκτῆς ἐν ᾧ θανατοῦσι  τοὺς καταδίκους ἀποπνίγοντες. Ὁρῶν δὲ τοὺς ὑπηρέτας ὁ Δαμοχάρης οὐ τολμῶντας ἅψασθαι τοῦ Ἄγιδος, ὁμοίως δὲ καὶ τῶν μισθοφόρων τοὺς παρεστῶτας ἀποστρεφομένους καὶ φεύγοντας τὸ ἔργον, ὡς οὐ θεμιτὸν οὐδὲ νενομισμένον βασιλέως σώματι τὰς χεῖρας προσφέρειν, διαπειλησάμενος αὐτοῖς καὶ λοιδορηθεὶς εἷλκεν αὐτὸς  εἰς τὸ οἴκημα τὸν Ἆγιν. ἤδη γὰρ ᾔσθηντο πολλοὶ τὴν σύλληψιν, καὶ θόρυβος ἦν ἐπὶ ταῖς θύραις καὶ φῶτα πολλά, καὶ παρῆσαν ἥ τε μήτηρ τοῦ Ἄγιδος καὶ ἡ μάμμη, βοῶσαι καὶ δεόμεναι τὸν βασιλέα τῶν Σπαρτιατῶν  λόγου καὶ κρίσεως τυχεῖν ἐν τοῖς πολίταις. Διὸ καὶ μάλιστα κατήπειξαν τὴν ἀναίρεσιν, ὡς ἐξαρπαγησομένου νυκτὸς ἂν πλείονες ἐπέλθωσιν. 20. Ὁ μὲν οὖν Ἆγις ἐπὶ τὴν στραγγάλην πορευόμενος, ὡς εἶδέ τινα τῶν ὑπηρετῶν δακρύοντα καὶ περιπαθοῦντα, "παῦσαί με" εἶπεν "ὦ ἄνθρωπε κλαίων· καὶ γὰρ οὕτως παρανόμως καὶ ἀδίκως ἀπολλύμενος κρείττων εἰμὶ τῶν ἀναιρούντων"· καὶ ταῦτ' εἰπὼν παρέδωκε τῷ βρόχῳ τὸν τράχηλον ἑκουσίως.

 Ὁ δ' Ἀμφάρης προελθὼν ἐπὶ τὰς θύρας καὶ τὴν Ἀγησιστράταν προσπεσοῦσαν αὐτῷ διὰ συνήθειαν καὶ φιλίαν ἀναστήσας, οὐδὲν ἔφη περὶ τὸν Ἆγιν ἔσεσθαι βίαιον οὐδ' ἀνήκεστον· ἐκέλευε δὲ κἀκείνην εἰ βούλοιτο πρὸς τὸν  υἱὸν εἰσελθεῖν. Ἐκείνης δὲ καὶ τὴν μητέρα μετ' αὐτῆς παρεῖναι δεομένης, οὐδὲν ἔφη κωλύειν ὁ Ἀμφάρης· καὶ δεξάμενος ἀμφοτέρας καὶ πάλιν κλεῖσαι τὰς θύρας τοῦ δεσμωτηρίου κελεύσας, προτέραν μὲν τὴν Ἀρχιδαμίαν παρέδωκεν, ἤδη σφόδρα πρεσβῦτιν οὖσαν καὶ καταγεγηρακυῖαν ἐν ἀξιώματι μεγίστῳ τῶν πολιτίδων· ἀποθανούσης δ' ἐκείνης ἐκέλευσε τὴν Ἀγησιστράταν ἔσω  βαδίζειν. Ὡς δ' εἰσελθοῦσα τόν θ' υἱὸν ἐθεάσατο χαμαὶ κείμενον καὶ τὴν μητέρα νεκρὰν ἐκ τοῦ βρόχου κρεμαμένην, ἐκείνην μὲν αὐτὴ τοῖς ὑπηρέταις συγκαθεῖλε, καὶ παρεκτείνασα τῷ Ἄγιδι τὸ σῶμα περιέστειλε καὶ κατεκάλυψε·  τῷ δ' υἱῷ προσπεσοῦσα καὶ φιλήσασα τὸ πρόσωπον, "ἡ πολλή σε" εἶπεν "ὦ παῖ εὐλάβεια καὶ τὸ πρᾶον καὶ  τὸ φιλάνθρωπον ἀπώλεσε μεθ' ἡμῶν." ὁ δ' Ἀμφάρης ἀπὸ τῆς θύρας ὁρῶν τὰ γινόμενα καὶ τὰς φωνὰς ἀκούων, ἐπεισῆλθε καὶ πρὸς τὴν Ἀγησιστράταν μετ' ὀργῆς εἶπεν· "εἰ τοίνυν" ἔφη "ταὐτὰ ἐδοκίμαζες τῷ υἱῷ, ταὐτὰ καὶ πείσῃ."  καὶ ἡ Ἀγησιστράτα πρὸς τὸν βρόχον ἀνισταμένη "μόνον" ἔφη "συνενέγκαι ταῦτα τῇ Σπάρτῃ."

21. Τοῦ δὲ πάθους εἰς τὴν πόλιν ἐξαγγελθέντος καὶ τῶν τριῶν σωμάτων ἐκκομιζομένων, οὐκ ἦν ὁ φόβος οὕτω μέγας, ὥστε μὴ καταφανεῖς εἶναι τοὺς πολίτας ἀλγοῦντας μὲν ἐπὶ τοῖς γεγονόσι, μισοῦντας δὲ τὸν Λεωνίδαν καὶ τὸν Ἀμφάρην, μηδὲν δεινότερον μηδ' ἀνοσιώτερον, ἐξ οὗ Δωριεῖς Πελοπόννησον οἰκοῦσιν, οἰομένους  ἐν Σπάρτῃ πεπρᾶχθαι. Βασιλεῖ γὰρ ὡς ἔοικε Λακεδαιμονίων οὐδ' οἱ πολέμιοι ῥᾳδίως ἐν ταῖς μάχαις ἀπαντῶντες προσέφερον τὰς χεῖρας, ἀλλ' ἀπετρέποντο δεδιότες  καὶ σεβόμενοι τὸ ἀξίωμα. Διὸ καὶ πολλῶν γεγονότων Λακεδαιμονίοις ἀγώνων πρὸς Ἕλληνας, εἷς μόνος ἀνῃρέθη πρὸ τῶν Φιλιππικῶν δόρατι πληγεὶς περὶ Λεῦκτρα  Κλεόμβροτος. Μεσσηνίων δὲ καὶ Θεόπομπον ὑπ' Ἀριστομένους πεσεῖν λεγόντων, οὔ φασι Λακεδαιμόνιοι, πληγῆναι δὲ μόνον· ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἔχει τινὰς ἀμφιλογίας.  ἐν δὲ Λακεδαίμονι πρῶτος Ἆγις βασιλεύων ὑπ' ἐφόρων ἀπέθανε, καλὰ μὲν ἔργα καὶ πρέποντα τῇ Σπάρτῃ προελόμενος, ἡλικίας δὲ γεγονὼς ἐν ᾗ ἁμαρτάνοντες ἄνθρωποι συγγνώμης τυγχάνουσι, μεμφθεὶς δ' ὑπὸ τῶν φίλων δικαιότερον ἢ τῶν ἐχθρῶν, ὅτι καὶ Λεωνίδαν περιέσωσε καὶ τοῖς ἄλλοις ἐπίστευσεν, ἡμερώτατος καὶ πραότατος γενόμενος.

suite

 

 

Ce n’est pas sans raison ni sans fondement que quelques-uns regardent la fable d’Ixion comme une leçon adressée aux ambitieux. Ixion, s’imaginant tenir Junon dans ses bras, ne saisit qu’une nuée ; et cette union donna naissance aux Centaures. Ainsi les ambitieux, en s’attachant à la gloire, n’embrassent qu’un simulacre de vertu, et n’enfantent rien de pur, rien qu’on puisse avouer sans honte : il y a toujours dans leurs actes quelque bâtardise et quelque mélange ; entraînés en tous sens par des mouvements contraires, ils obéissent à mille désirs, à mille passions diverses ; et l’on peut leur appliquer ce que disent de leurs troupeaux les bergers de Sophocle (1) :

Tout en étant leurs maîtres, nous leur sommes soumis ;
Et, sans qu’ils parlent, force nous est de les entendre.

C’est là véritablement la condition de ceux qui gouvernent au gré des désirs et des caprices de la multitude : ils se réduisent à l’esclavage et à l’obéissance, pour avoir le vain titre de chefs du peuple et de magistrats. Car, de même que les matelots placés à la proue voient mieux que les pilotes ce qui se passe devant eux, et pourtant tournent les yeux vers les pilotes, pour exécuter ce qu’ils commandent, de même, dans le gouvernement, ceux 105 qui ne visent qu’à la gloire ont bien le nom de magistrats, mais ils ne sont que les serviteurs de la multitude. L’homme d’une vertu éprouvée et parfaite ne désire d’autre gloire que celle qui est le fruit de la confiance publique, et qui lui ouvre la route à de grandes entreprises. Ce n’est qu’à un homme jeune et amoureux de gloire, qu’on peut pardonner de s’enorgueillir quand il a fait le bien, et de s’en applaudir avec complaisance. Les vertus et les qualités qui germent et fleurissent chez les jeunes gens se fortifient, dit Théophraste, par les éloges, et vont toujours croissant à mesure que se développe en eux le sens et le courage.

L’excès, dangereux en tout, est mortel dans les rivalités politiques : il emporte jusqu’à la démence et à la fureur ceux qui, revêtus d’une grande autorité, veulent que la vertu soit attachée à la gloire, et non la gloire à la vertu. Antipater demandait à Phocion une chose injuste. « Je ne saurais, répondit Phocion, être à la fois ton ami et ton flatteur. » C’est là ce qu’il faut dire à la multitude, ou quelque chose d’analogue : « Je ne puis être en même temps votre magistrat et votre esclave. » Autrement, il en serait d’un État comme du serpent de la fable : la queue se révolta contre la tête, et, mécontente de suivre toujours, voulut, à son tour, aller devant. La voilà qui prend la conduite de tout le corps, et marche follement et à l’aventure. Elle s’en trouva très-mal elle-même ; et la tète fut tout écorchée, étant contrainte de suivre, contre l’intention de la nature, des membres sans yeux et sans oreilles. Nous croyons qu’il en est arrivé de même à la plupart de ceux qui gouvernaient au gré du peuple : dès qu’une fois ils s’étaient mis sous la dépendance d’une multitude effrénée, ils ne pouvaient plus ni la ramener à la raison, ni arrêter le désordre.

Ces réflexions sur les dangers de la popularité se sont présentées à moi lorsque j’ai considéré, dans les malheurs 106 de Tibérius et de Caïus Gracchus, avec quelle puissance irrésistible se font sentir ses effets. Doués l'un et l’autre des inclinations les plus heureuses, formés à la vertu par une excellente éducation, entrés dans l’administration des affaires avec les vues les plus pures, ce qui les perdit, ce ne fut pas tant un désir immodéré de gloire, qu’une crainte de déshonneur dont le principe n’avait rien en soi que de généreux. La grande affection dont les citoyens leur avaient donné des marques était, à leurs yeux, une dette qu’ils auraient rougi de ne pas acquitter. Jaloux de surpasser, par des lois populaires, les honneurs qui leur étaient décernés, et comblés chaque jour de nouveaux honneurs en reconnaissance de ces lois, ils s’enflammèrent à l’envi, le peuple et eux, d’un mutuel amour, et se trouvèrent engagés de la sorte, sans s’en douter, dans une situation d’affaires où marcher en avant n’était plus honorable, et où déjà c’était une honte de s’arrêter. Tu vas en juger toi-même (2) par le récit de leur vie.

Mettons en parallèle avec eux un couple d’hommes populaires, les rois de Sparte Agis et Cléomène, qui, ayant voulu, comme les Gracques, augmenter la puissance du peuple et rétablir une constitution belle et juste, mais depuis longtemps abolie, devinrent, comme eux, un objet de haine aux citoyens puissants, lesquels ne voulaient pas renoncer à une avarice dont ils avaient contracté l’habitude. Les deux Spartiates n’étaient pas frères ; mais il y eut dans leurs principes de gouvernement une sorte de parenté et de fraternité. Or, voici les premiers faits de leur histoire.

107 AGIS.

(De l’an 265 environ, à l’an 240 avant J.-C )

Dès que l’amour de l’or et de l’argent se fut une fois glissé dans Sparte ; que la possession des richesses eut amené à sa suite une sordide avarice, et que leur usage et leur jouissance eurent introduit le luxe, la mollesse et le goût de la dépense, Sparte se vit bientôt dépouillée de ses plus beaux avantages, et réduite à un état d’humiliation indigne de sa grandeur passée, et qui dura jusqu’au règne d’Agis et de Léonidas.

Agis était de la famille des Eurytionides : il était fils d’Eudamidas, et sixième descendant d’Agésilas (3), celui qui porta la guerre en Asie et devint le plus puissant des Grecs. Agésilas eut un fils nommé Archidamus, qui fut tué en Italie par les Messapiens, près de Mandonium (4). Agis, l’aîné des fils d’Archidamus, ayant été tué par Antipater, devant Mégalopolis, et n’ayant point laissé d’enfants, la royauté échut à son frère Eudamidas, dont le fils, nommé Archidamus, fut père d’un autre Eudamidas, lequel eut pour fils Agis, celui dont nous écrivons la Vie. Léonidas, fils de Ciéonyme, était de l'autre maison royale, celle des Agiades, et huitième successeur de Pausanias, celui qui défit Mardonius à Platée. Pausanias fut père de Plistonax, qui eut pour fils Pausanias, lequel, s’étant enfui 108 de Lacédémone à Tégée (5), laissa la royauté à son fils aîné, Agésipolis. Celui-ci mourut sans enfants, et Cléombrotus, son frère puîné, lui succéda. Cléombrotus eut deux fils, Agésipolis, deuxième du nom, et Cléomène. Le premier régna fort peu de temps, et mourut sans enfants. Son frère Cléomène, qui lui succéda, perdit, de son vivant, Acrotatus, l’aîné de ses fils, et laissa le second, nommé Cléonyme, qui ne régna point : le trône passa à son neveu Aréus, fils d’Acrotatus. Aréus fut tué devant Corinthe ; et son fils Acrotatus, qui lui succéda, périt dans une bataille qu’il livra, près de Mégalopolis, au tyran Aristodème. Sa femme, qui se trouvait alors enceinte, accoucha d’un fils, dont Léonidas, fils de Cléonyme, eut la tutelle. Mais, cet enfant étant mort en bas âge, la royauté passa à Léonidas, dont le caractère et les mœurs n’étaient guère en harmonie avec ceux de ses concitoyens. Car, quoique tous les Spartiates se fussent laissé entraîner à la corruption qui avait atteint le gouvernement, Léonidas, plus que nul autre, affectait un grand éloignement pour les institutions de ses ancêtres. Un long séjour dans les palais des satrapes et à la cour de Séleucus lui avait fait contracter l’habitude du faste et de l’orgueil, vices qu’il transporta, sans nulle précaution, au milieu des affaires de la Grèce et dans un gouvernement fondé sur des lois.

Agis, par la bonté et l’élévation de son caractère, se montra de beaucoup supérieur, non-seulement à Léonidas, mais même à la plupart des rois qui avaient régné à Sparte depuis Agésilas le Grand. Il n’avait pas encore atteint l’âge de vingt ans, que, quoique élevé dans le luxe et les délices par deux femmes, Agésistrata sa mère, et Archidamie son aïeule, qui possédaient à elles seules 109 plus de richesses que tous les Lacédémoniens ensemble, il se roidit avec courage contre les attraits de la volupté. Loin de chercher à plaire par les agréments de sa personne, il rejeta tous les ornements, toutes les parures superflues qui pouvaient rehausser la beauté de son visage ; il fit gloire d’aller vêtu d’un simple manteau, et d’être, dans les repas, les bains, et dans toute sa manière de vivre, l’émule des anciens Spartiates : il disait même qu’il ne désirait être roi que pour faire servir sa puissance au rétablissement des lois et de la discipline de ses pères.

La première cause de la corruption et de l’état de langueur où était tombée la république de Sparte remontait à peu près au temps où, après avoir détruit le gouvernement d’Athènes, les Lacédémoniens s’étaient remplis d’or et d’argent ; cependant, comme on avait conservé le nombre d’héritages qui avait été fixé par Lycurgue (6), et que chaque père transmettait sa part à son fils, le maintien de cet ordre et de cette égalité avait rendu moins funestes les atteintes portées aux autres institutions. Mais un citoyen puissant, nommé Épitadéus, homme fier et d’un caractère opiniâtre, qui avait eu un différend avec son fils, ayant été nommé éphore, fit une loi (7) par laquelle on avait la faculté de laisser sa maison et son héritage à qui l’on voudrait, soit par testament, soit par donation entre-vifs. Épitadéus n’avait proposé cette loi que pour satisfaire son ressentiment particulier ; mais les autres l’acceptèrent, et y donnèrent leur sanction par des motifs d’avarice. Ce fut la ruine de la plus sage de leurs institutions. Les riches acquirent tous les jours sans bornes, en dépouillant de leurs successions 110 les véritables héritiers ; les richesses se turent bientôt concentrées aux mains d’un petit nombre de citoyens, et la pauvreté s’établit dans la ville : elle en chassa les arts honnêtes, qu’elle remplaça par des arts mercenaires, et y fit entrer avec elle la haine et l’envie contre les riches. Les Spartiates finirent par être réduits à sept cents environ, dont cent à peine possédaient des propriétés et un héritage : tout le reste de la population n’était qu’une tourbe indigente, qui languissait à Sparte dans l’opprobre, et se défendait au dehors mollement et sans courage contre les ennemis, épiant sans cesse l’occasion d’un changement qui la tirât de cet état méprisable.

Agis donc, persuadé avec raison qu’il ne pouvait rien faire de plus utile et de plus beau que de repeupler la ville et d’y- rétablir l’égalité, commença par sonder les dispositions des Spartiates. Les jeunes gens entrèrent dans ses vues avec une promptitude qui surpassa ses espérances : ils montrèrent un zèle ardent à embrasser la vertu, et à changer, pour la liberté, leur manière de vivre, aussi facilement qu’on change d’habit. Mais les plus âgés, qui avaient vieilli dans la corruption, comme des esclaves fugitifs qu’on veut ramener à leurs maîtres, frémirent au seul nom de Lycurgue : aussi reprenaient-ils Agis avec humeur, quand il venait déplorer l’état présent des choses, et qu’il regrettait l’ancienne dignité de Sparte. Il n’y eut que Lysandre, fils de Libys, Mandroclidas, fils d’Ecphanès, et Agésilas, qui approuvèrent son dessein, et l’excitèrent à suivre cette louable ambition de réforme. Lysandre était, de tous les Spartiates, le plus considéré ; Mandroclidas, qui avait non moins d’audace que de prudence et d’adresse, était le plus avisé des Grecs pour conduire une affaire ; Agésilas, oncle du roi, était très-éloquent, mais faible d’ailleurs, et fort attaché à ses richesses. Il fut vivement aiguillonné par son 111 fils Hippomédon, lequel s’était acquis une grande réputation dans les armées, et avait beaucoup de crédit, à cause de l’affection que lui portaient les jeunes gens. Mais le véritable motif d’Agésilas pour entrer dans les vues d’Agis, ce fut l’espoir que le changement projeté dans le gouvernement le déchargerait des dettes immenses qu’il avait contractées.

Dès qu’Agis l’eut attiré à son parti, il tâcha, par son moyen, de gagner sa mère, qui était sœur d’Agésilas : cette femme, par le grand nombre de ses clients, de ses amis et de ses débiteurs, jouissait dans la ville d’une autorité considérable, et d’une grande influence sur les affaires. Son premier sentiment, en apprenant ce qui se préparait, fut une sorte d’effroi : elle s’efforça de détourner le jeune homme d’un tel dessein ; cette réforme n’était, selon elle, ni possible ni utile. Mais Agésilas commença par lui montrer toute la justice de l’entreprise, et les heureux fruits qui résulteraient de l’accomplissement ; puis, ce fut le tour du roi lui-même. Agis la conjura de sacrifier ses trésors à la gloire et aux nobles desseins de son fils. « Jamais, lui dit-il, mes richesses ne pourront égaler celles des autres rois. Les domestiques mêmes des satrapes, les esclaves des intendants de Ptolémée et de Séleucus possèdent plus de biens que n’en eurent tous les rois de Sparte ensemble. Si je m’élève, par ma tempérance, ma frugalité et ma grandeur d’âme à une hauteur que n’atteint pas leur opulence, si je rétablis parmi mes concitoyens l’égalité et la communauté des biens, j’obtiendrai, à juste titre, le renom et la gloire d’un grand roi. » Sa mère et les femmes qui l’entouraient se laissèrent entraîner par ses discours ; et l’ambition du jeune homme passa dans leurs âmes. Enflammées d’une vive ardeur pour la vertu, elles pressent Agis de hâter l’exécution de son projet ; elles appellent leurs amis, et les 112 exhortent à seconder les vues du roi ; elles s’adressent aussi aux autres Lacédémoniens, sachant que les Spartiates avaient de tout temps une extrême déférence pour leurs femmes, et leur permettaient de s’entremettre des affaires publiques, plus qu’ils ne faisaient eux-mêmes de leurs affaires privées.

Or, la plus grande partie des richesses de Sparte était alors aux mains des femmes ; et de là vinrent les plus grandes difficultés qu’Agis eut à surmonter. Car, voyant que la réforme qu’il voulait introduire allait les priver, non-seulement des délices dans lesquelles l’ignorance des vrais biens leur faisait placer la félicité, mais encore du pouvoir et des honneurs qu’elles devaient à leurs richesses, elles opposèrent au dessein d’Agis la plus vive résistance. Elles allèrent trouver Léonidas, et l’engagèrent à profiter de l’ascendant que lui donnait son âge, pour réprimer Agis, et arrêter l’exécution de ses projets. Léonidas était très-porté à favoriser les riches ; mais, comme il craignait le peuple, qui désirait ce changement, il n’osa pas se déclarer ouvertement pour eux : il se contenta d’intriguer en secret, afin de traverser et de faire avorter les desseins d’Agis. Il parlait aux magistrats ; il calomniait Agis, l’accusant d’offrir aux pauvres les biens des riches, comme le prix de la tyrannie à laquelle il aspirait, et de vouloir, par un nouveau partage de terres et par l’abolition des dettes, non point donner des citoyens à Lacédémone, mais acheter des satellites pour lui-même.

Cependant Agis, qui était parvenu à faire élire Lysandre éphore, présenta aussitôt au Sénat une ordonnance dont les principaux articles étaient : l’abolition générale des dettes ; un nouveau partage des terres qui s’étendaient depuis la vallée de Pallène (8) jusqu’au mont Tay- 113 gète (9), et jusqu’à Malée (10) et à Sellasie (11), lesquelles terres seraient divisées en quatre mille cinq cents parts ; que, de celles qui étaient au delà de ces limites, on ferait quinze mille portions, qu’on distribuerait aux Lacédémoniens du voisinage qui seraient en état de porter les armes, et que celles qui se trouvaient placées en deçà formeraient le partage des Spartiates naturels, dont le nombre serait rempli par les voisins et les étrangers qui auraient reçu une éducation honnête, qui seraient bien conformés de leurs personnes, et à la fleur de l’âge ; qu’on distribuerait les citoyens en quinze tables, dont les unes seraient de quatre cents, les autres de deux cents convives, et qu’ils observeraient la même discipline que les anciens Spartiates. Cette ordonnance avait été rédigée par écrit ; mais, comme les sénateurs étaient partagés sur son acceptation, Lysandre convoqua l’assemblée du peuple : il y parla avec beaucoup de force, pendant que, de leur côté, Mandroclidas. et Agésilas conjuraient leurs concitoyens de ne pas souffrir qu’un petit nombre d’hommes, dont le luxe insultait à leur misère, foulassent aux pieds la dignité de Sparte. Ils leur rappelaient d’anciens oracles, qui avertissaient les Spartiates de se garder de l’avarice, comme d’un fléau qui causerait leur ruine  (12) ; ils en citaient d’autres rendus naguère par la déesse Pasiphaé, laquelle avait à Thalamies un temple et un oracle singulièrement révérés. Quelques auteurs prétendent que Pasiphaé fut une des Atlantides, et qu’elle eut de Jupiter un fils appelé Ammon. Selon d’autres, c’était la même que Cassandre, fille de Priam, laquelle mourut à 114 Thalamies, et à qui l’on donna le nom de Pasiphaé, parce qu’elle révélait ses oracles à tous ceux qui venaient la consulter (13). Mais Phylarque (14) assure que cette déesse était Daphné, fille d’Amyclas : Daphné, fuyant les poursuites d’Apollon, fut changée en laurier, et honorée par ce dieu du don de prophétie. Ils leur disaient donc que les oracles de la déesse ordonnaient aux Spartiates de re-venir tous à l’égalité prescrite par les lois de Lycurgue.

Agis, venant par-dessus tous les autres, et s’avançant au milieu de l’assemblée, dit, en peu de mots, qu’il fournirait le plus fort contingenta la constitution qu’il voulait établir. « Je vais mettre en commun, continuait t-il, toutes mes possessions, qui sont considérables, tant en terres labourables qu’en pâturages, et j’y ajoute six cents talents d’argent monnayé (15). Ma mère et mon aïeule suivront mon exemple, ainsi que mes parents et mes amis, qui sont les plus riches des Spartiates. »

Le peuple admira la magnanimité du jeune homme, et fut ravi de voir enfin, après trois cents ans, un roi digne de Sparte. Mais ce fut alors que Léonidas s’éleva contre Agis avec plus de force : il sentait qu’obligé de faire le même sacrifice qu’Agis, ses concitoyens ne lui en auraient pas la même reconnaissance, et que, tous mettant également leurs biens en commun, celui-là seul en retirerait tout l’honneur, qui en aurait donné le premier l’exemple. Il demanda donc à Agis s’il croyait que Lycurgue eût été un homme juste et zélé pour le bien public. « Assurément, répondit Agis. — Eh bien, reprit Léonidas, où as-tu vu que Lycurgue ait jamais ordonné 115 l’abolition des dettes, ou qu’il ait donné droit de cité à des étrangers, lui qui ne connut, pour Sparte, d’autre moyen de conserver sa constitution dans toute sa pureté, que d’en exclure absolument les étrangers ? — Je ne m’étonne pas, repartit Agis, que Léonidas, élevé en pays étranger, et qui s’est marié à la fille d’un satrape, ignore que Lycurgue bannit de Sparte, avec l’or et l’argent, les emprunts et les dettes ; qu’il n’excluait que les étrangers qui refusaient d’adopter les institutions et les mœurs de la ville. Voilà ceux qu’il chassait ; non qu’il en voulût à leurs personnes, mais parce qu’il craignait qu’en se mêlant avec les citoyens, ils ne leur inspirassent, par leur conduite et par leur manière de vivre, l’amour des richesses, du luxe et des délices. Terpandre, Thalès (16) et Phérécyde, tous trois étrangers, mais dont les poésies et les écrits philosophiques consacraient les mêmes principes que les lois de Lycurgue, n’ont-ils pas été singulièrement honorés à Lacédémone ? Mais toi-même, continua-t-il, ne loues-tu pas Ecprépès (17), cet éphore qui coupa, d’un coup de hache, les deux cordes que Phrynis le musicien avait ajoutées à la lyre ? N’approuves-tu pas ceux qui firent la même chose à Τimothée (18) ? Et tu me blâmes de vouloir bannir de Sparte le luxe, les délices et les superfluités ! Mais ceux dont tu loues la conduite, qu’ont-ils voulu autre chose, en retranchant de la musique ce qu’elle avait de trop brillant et de trop recherché, sinon de prévenir la corruption qui aurait pu se glisser dans les mœurs publiques, et corrompre la ville, en y introduisant l’inéga- 116  lité, et en troublant l’harmonie qui régnait entre les citoyens ? »

Dès ce moment, le peuple se déclara pour Agis ; quant aux riches, ils conjurèrent Léonidas de ne point les abandonner, et ils parvinrent, à force d’instances auprès des sénateurs, dont l’autorité consistait dans le droit d’initiative, à faire rejeter l’ordonnance par le Sénat, à la majorité d’une seule voix. Lysandre, qui n’était pas encore sorti de charge, attaqua Léonidas en justice, en vertu d’une ancienne loi, qui défendait à tout descendant d’Hercule d’avoir des enfants d’une femme étrangère, et qui prononçait la peine de mort contre tout citoyen qui sortait de Sparte pour aller s’établir dans un autre pays. Des gens affidés allaient répandant, à son instigation, ces imputations contre Léonidas, tandis que lui-même, avec les éphores ses collègues, il observait le signe du ciel. Voici comment se fait cette observation. Tous les neuf ans, les éphores choisissent une nuit très-claire, mais sans lune, et s’asseyent en silence, les yeux tournés vers le ciel. Voient-ils une étoile traverser d’un côté du ciel à l’autre ? ils font le procès à leurs rois comme coupables-de quelque crime envers la divinité ; et ils les suspendent de la royauté, jusqu’à ce qu’il soit venu de Delphes ou d’Olympie un oracle qui rende aux rois déposés leur autorité première. Lysandre déclara qu’il avait vu le signe, et intenta contre Léonidas une accusation capitale : il produisit des témoins attestant que Léonidas avait épousé une femme d’Asie, que lui avait donnée un lieutenant de Séleucus, et dont il avait eu deux enfants ; que depuis, devenu insupportable et odieux à cette femme, il était retourné, à regret, dans sa patrie, et s’était emparé de la royauté, vacante par défaut d’héritier direct. En même temps Lysandre engagea Cléombrotus, gendre de Léonidas, et qui était de la race royale, à se porter comme prétendant à la royauté. Léonidas, ef- 117 frayé, se réfugia, comme suppliant, dans le temple de Minerve Chalciœcos (19) ; et sa fille s’y rendit suppliante avec lui, abandonnant Cléombrotus pour suivre son père. Léonidas, ajourné à comparaître, ne se présenta pas devant les juges : on le déposa par contumace, et l'on investit Cléombrotus de la royauté.

Sur ces entrefaites, le temps de la magistrature de Lysandre expira, et il sortit de charge. Les éphores qui lui succédèrent admirent la supplication de Léonidas ils le relevèrent de sa déchéance, et intentèrent un procès à Mandroclidas et à Lysandre, pour avoir, au mépris des lois, ordonné l’abolition des dettes et le partage des terres. Les accusés, qui se voyaient en danger d’être condamnés, persuadèrent aux deux rois de s’unir d’intérêt ensemble, et de ne tenir aucun compte des ordonnances des éphores. « Car, disaient-ils, ces magistrats n’ont de force que par la mésintelligence des rois : ils appuient de leurs suffrages celui des deux qui propose l’avis le plus utile, quand l’autre le combat et s’oppose à ce qu’il veut faire pour le bien public. Mais, quand les deux rois n’ont qu’une volonté, leur pouvoir est insurmontable ; et, leur résister, c’est violer les lois. Les éphores n’ont d’autre droit que de se porter pour arbitres et pour conciliateurs de leurs différends, et non de les contrôler quand ils sont d’accord. » Les deux rois, persuadés parce raisonnement, se rendent sur la place publique, accompagnés de leurs amis : ils font lever les éphores de leurs sièges, et en établissent d’autres à leur place, au nombre desquels était Agésilas. Puis ils arment bon nombre de jeunes gens, délivrent les prisonniers, et font trembler leurs ennemis, qui 118 s’attendaient à être massacrés. Cependant on ne tua personne : au contraire, Agis ayant eu vent qu’Agésilas avait envoyé des gens sur le chemin de Tégée pour assassiner Léonidas, qui se réfugiait dans cette ville, dépêcha aussitôt des hommes sur la fidélité desquels il pouvait compter, qui escortèrent Léonidas, et qui le conduisirent en sûreté jusqu’à Tégée.

L’entreprise d’Agis marchait ainsi à son accomplissement, sans obstacle et sans résistance, quand un seul homme, Agésilas, renversa, ruina tout, et corrompit, par la plus honteuse des passions, l’avarice, la plus belle des institutions et la plus digne de Lacédémone. Il possédait des domaines très-vastes et d’un très-bon rapport ; il était d’ailleurs chargé de dettes, et il n’avait ni le moyen de les payer, ni la volonté d’abandonner ses terres : il représenta donc à Agis que, vouloir faire marcher ensemble les deux opérations, ce serait causer dans la ville une trop complète révolution. « Il faut, disait-il, gagner d’abord les possesseurs de biens-fonds par l’abolition des dettes, pour les disposer à souffrir sans se plaindre le partage des terres. Lysandre lui-même, trompé par Agésilas, approuva ce conseil ; et l’on porta dans la place publique toutes les obligations que les créanciers avaient dans leurs mains, et que les Lacédémoniens appellent claria : on en fit un monceau, et on y mit le feu. Quand la flamme s’éleva dans les airs, les riches et les préteurs d’argent se retirèrent, en proie à un vif chagrin ; pour Agésilas, insultant à leur malheur : « Jamais, dit-il, je n’ai vu feu plus brillant, ni flamme plus claire. »

Le peuple demandait qu’on procédât sans délai au partage des terres. Les deux rois en avaient déjà donné l’ordre ; mais Agésilas trouva toujours quelques prétextes pour en retarder l’exécution, et parvint à la différer jusqu’au temps où Agis fut obligé de partir pour conduire aux Achéens 119 le secours de troupes que Lacédémone devait leur fournir comme à ses alliés, parce que les Étoliens menaçaient d’entrer, par la Mégaride, dans le Péloponnèse. Aratus, général des Achéens, avait déjà mis une armée sur pied, pour s’opposer à leur marche, et avait écrit aux éphores de lui envoyer leur secours. Ceux-ci dépêchèrent sur-le-champ Agis, qui ne demandait pas mieux, étant doublement animé et par son ambition naturelle et par la bonne volonté de ses soldats. C’étaient, pour la plupart, des jeunes gens pauvres, qui, n’ayant plus à craindre de se voir poursuivis pour dettes, et espérant qu’au retour de cette expédition ils verraient s’effectuer le partage des terres, se montraient merveilleusement disposés à seconder le roi : ils faisaient l’admiration des villes, qui les voyaient traverser le Péloponnèse paisiblement, sans y faire le moindre dégât, et presque sans bruit. Les Grecs, étonnés, se demandaient entre eux quelle devait être la discipline de l’armée de Lacédémone, quand elle avait a sa tète un Agésilas, un Lysandre, ou l’ancien Léonidas, puisque, commandée par Agis, qui était plus jeune qu’aucun de ses soldats, elle montrait pour lui tant de respect et de crainte. Il est vrai que le jeune homme faisait gloire de sa simplicité, de son amour pour le travail, et de n’être ni mieux vêtu ni plus richement armé que le moindre soldat : ce qui lui attirait l’admiration et l’amour des peuples ; mais la réforme qu’il venait d’introduire dans la constitution de Sparte déplaisait aux riches des autres pays, qui craignaient que l’exemple de cette innovation n’entraînât toutes les villes de la Grèce. Agis joignit Aratus près de Corinthe, comme Aratus délibérait s’il livrerait la bataille, et quelle disposition il donnerait à l’armée. Agis lui montra la plus vive ardeur, et une audace exempte d’emportement et réglée par la raison. « Je crois, dit-il, la bataille nécessaire, afin de ne pas laisser la guerre forcer les portes du Péloponnèse. 120 Toutefois je ferai ce qu’Aratus jugera à propos ; car, outre qu’il a sur moi la supériorité de l’âge, il est général des Achéens, et je suis venu, non pour commander les Achéens, mais pour les secourir en partageant leurs dangers. » Baton de Sinope (20) prétend qu’Agis refusa de combattre, quoique Aratus le voulût. Mais cet écrivain n’a sans doute pas lu ce qu’Aratus lui-même a écrit dans ses Mémoires pour se justifier sur ce sujet même : il dit que, comme les laboureurs avaient déjà recueilli et serré tous leurs grains, il aima mieux laisser les ennemis entrer dans Péloponnèse, que de tout mettre au hasard d’une bataille. Aratus donc prit la résolution de ne pas combattre ; puis il congédia ses alliés, après leur avoir donné les éloges dus à leur mérite.

Agis se retira, emportant l’estime et l’admiration générale. Il trouva Sparte dans le trouble et le désordre d’une nouvelle révolution. Agésilas, qui était éphore, se voyant délivré de la crainte qui le rendait auparavant si humble, osa tout, et ne s’abstint d’aucun crime capable de lui procurer de l’argent. Il ajouta un treizième mois à l’année, quoique la période des temps ne l’exigeât point, et que ce fût contre l’ordre des révolutions célestes : c’était pour foire payer les impôts à raison de treize mois. Mais ensuite, effrayé du ressentiment de ceux que blessait cette injustice, et de la haine générale dont il était l’objet, il se détermina à prendre des satellites, qui l’escortaient quand il allait au Sénat. Il n’avait a pour l’un des deux rois (21) que du mépris ; quant à l’autre (22), il voulait faire croire que, s’il conservait encore envers lui quelques égards, c’était moins pour sa dignité 121 qu’à cause de la parenté qui les unissait. Il avait fait courir le bruit qu’il serait continué dans la charge d’éphore l’année suivante : ses ennemis, sentant tout le danger qui les menaçait, se liguèrent promptement ensemble ; ils ramenèrent publiquement Léonidas de Tégée, et le rétablirent dans la royauté, à la grande satisfaction du peuple même, irrité d’avoir été pris pour dupe, le partage des terres n’ayant point eu lieu. Agésilas dut la vie à son fils Hippomédon : celui-ci, que sa valeur faisait généralement aimer, fit tant, par ses prières, qu’il obtint la liberté d’emmener son père hors de la ville. Quant aux deux rois, Agis se réfugia dans le temple de Minerve Chalciœcos, et Cléombrotus dans celui de Neptune. C’était surtout à Cléombrotus qu’en voulait Léonidas. : aussi, laissant là Agis, il alla d’abord à Cléombrotus, accompagné d’une troupe de soldats : il lui reprocha, d’un ton plein de colère, de s’être déclaré contre lui, sans respect pour sa qualité de beau-père, et de l’avoir dépouillé de la royauté et chassé de sa patrie.

Cléombrotus, qui n’avait rien à répondre pour sa justification, se tenait assis en silence et dans une grande perplexité. Chélonis, sa femme, fille de Léonidas, avait auparavant partagé le sort de son père, si injustement traité : elle s’était séparée de Cléombrotus lorsqu’il usurpait la royauté, pour consoler Léonidas dans son infortune ; elle s’était rendue suppliante avec lui, et l’avait même suivi dans son exil, toujours affligée et pleine de ressentiment contre son mari : changeant alors avec la fortune, elle alla s’asseoir auprès de Cléombrotus, dans la posture d’une suppliante, le tenant étroitement embrassé, et ayant à ses pieds ses deux enfants, l’un à sa gauche, l’autre à sa droite. Tous les spectateurs admiraient la vertu et la tendresse de cette femme ; mais ils ne purent retenir leurs larmes, lorsque, montrant à Léonidas ses habits de deuil et ses cheveux épars : « Mon père, dit- 122 elle, ce n’est point ma pitié pour Cléombrotus qui m’a fait prendre ces vêtements et ce maintien : c’est toujours le même deuil que je n’ai cessé de porter depuis tes malheurs et ton exil, et dont je me suis fait à la longue une triste habitude. Faut-il donc, lorsque vainqueur de tes ennemis tu règnes paisiblement à Sparte, que je sois réduite à vivre dans l’infortune ? ou bien prendrai-je des vêtements magnifiques et convenables à mon rang, quand je vois l’époux à qui tu m’as donnée dans ma jeunesse prêt à périr par tes mains ? Si ses prières ne peuvent rien pour te fléchir, si tu restes insensible aux larmes de sa femme et de ses enfants, il sera puni de ses mauvais desseins plus cruellement que tu ne veux toi-même, puisqu’il me verra périr avant lui, moi qu’il chérit avec tant de tendresse. De quel front oserai-je paraître devant les autres femmes, après que mes prières n’auront pu ni toucher mon mari sur le sort de mon père, ni intéresser mon père en faveur de mon mari, et que je n’aurai trouvé auprès des miens, et comme femme et comme fille, qu’infortune et mépris ? Les motifs spécieux d’excuse que mon mari eût pu avoir, je les lui ai ravis en me joignant à toi : aujourd’hui tu fournis à sa justification, en déclarant la royauté un bien si grand et si désirable, que, pour se l’assurer, on peut avec justice faire périr ses gendres, et compter pour rien ses enfants. »

Chélonis, en finissant ces plaintes, appuya son visage sur la tète de Cléombrotus, et tourna vers les assistants ses yeux abattus et flétris par la douleur. Léonidas, après avoir pris conseil de ses amis, commande à Cléombrotus de se lever, et de fuir ; il conjure sa fille de rester, et de ne pas abandonner un père dont elle est si tendrement aimée, et qui vient de prouver cet amour en lui accordant la vie de son mari ; mais il ne put rien gagner sur elle : dès que son mari se fut levé, elle lui remit un 123 de ses enfants, prit l’autre dans ses bras, et, après avoir fait sa prière devant l’autel du dieu, elle le suivit en exil. Et certes, si Cléombrotus n’eût été complètement corrompu par une passion de vaine gloire, cet exil, que partageait une femme si vertueuse, eût été à ses yeux un bonheur plus grand que la royauté.

Léonidas n’eut pas plutôt chassé Cléombrotus, et déposé les premiers éphores, pour leur en substituer de nouveaux, qu’il tendit des embûches à Agis. Il chercha d’abord à lui persuader de quitter le temple où il s’était réfugié, et de venir régner avec lui : il lui promettait le pardon de ses concitoyens, qui n’ignoraient pas, disait-il, qu’Agésilas avait abusé de sa jeunesse et de son amour pour la gloire. Mais comme Agis, à qui ses intentions étaient suspectes, continuait à demeurer dans son asile, Léonidas renonça à l’espoir de l’attirer dans le piège par de belles promesses. Ampharès, Démocharès et Arcésilas allaient souvent visiter le jeune roi, et s’entretenir avec lui ; quelquefois même ils le menaient du temple aux étuves, et, après qu’il s’était baigné, ils le ramenaient dans le temple : ils étaient tous trois ses amis particuliers. Ampharès avait depuis peu emprunté d’Agésistrata, mère d’Agis, des meubles et des vases précieux : voulant s’approprier ces richesses, il conçut le dessein de trahir à la fois le roi, sa mère et son aïeule. On assure que ce fut lui qui se prêta le plus aux intrigues de Léonidas, et qui irrita contre Agis les éphores, du nombre desquels il était. Agis donc, ainsi que nous venons de le dire, se tenait toujours dans le temple ; mais, comme il en sortait quelquefois pour aller aux étuves, ils résolurent de profiter d’un de ces moments pour le surprendre. Un jour, qu’il revenait du bain, ils vont au-devant de lui, le saluent, et marchent à ses côtés, s’entretenant et badinant avec lui, comme ils avaient coutume de faire avec un jeune homme qui était leur familier. Le chemin qu’ils 124 tenaient avait un détour qui menait à la prison ; lors qu'ils furent arrivés là, Ampharès, en vertu de sa charge, mit la main sur Agis, et lui dit : « Agis, je te mène aux éphores, pour leur rendre compte de ton administration politique. » Alors Démocharès, qui était grand et fort, lui jette son manteau autour du cou et l’entraîne, pendant que les autres, ainsi qu’il était convenu entre eux, le poussaient par derrière. Personne ne se trouvait dans ce lieu désert pour secourir Agis : ils le jetèrent dans la prison ; et Léonidas arriva sur-le-champ avec bon nombre de soldats mercenaires, qui environnèrent la prison au dehors.

Les éphores entrent auprès d’Agis, et font venir dans la prison ceux des sénateurs qui partageaient leurs desseins ; puis, comme s’il s’agissait d’instruire le procès d’Agis, ils le somment de justifier les mesures qu’il a décrétées. Le jeune homme s’étant pris à rire de leur dissimulation : « Tu pleureras bientôt, lui dit Ampharès ; et tu porteras la peine de ta témérité. » Un autre éphore. faisant semblant de favoriser Agis, et de lui montrer un expédient pour échapper à la condamnation, lui demanda s’il n’avait pas été forcé d’agir comme il avait fait, par Lysandre et par Agésilas. « Je n’ai été contraint par personne, répondit Agis : j’ai pris Lycurgue pour modèle, et j’ai voulu rétablir ses institutions. — Mais, reprit l’éphore, ne te repens-tu pas de ce que tu as fait ? — Non, répondit le jeune homme, je ne me répons point d’avoir conçu la plus belle des entreprises, quoique je voie le supplice qui se prépare. »

Ils le condamnèrent à mort, et ordonnèrent aux exécuteurs de l’emmener dans la Décade (23), comme on appelle 125 une chambre de la prison où l’on étranglait les condamnés à mort. Mais les exécuteurs n’osaient mettre la main sur lui, et les soldats mercenaires refusaient aussi comme eux d’obéir : c’était, pensaient-ils, chose injuste et contraire aux lois de porter la main sur la personne du roi. Ce que voyant Démocharès, il les menaça, les accabla d’injures, et traîna lui-même Agis dans la chambre des exécutions. Déjà le peuple, informé de l’arrestation d’Agis, se portait en tumulte et avec des flambeaux aux portes de la prison ; sa mère et son aïeule y étaient accourues, demandant à grands cris qu’on accordât au moins au roi de Sparte d’être entendu et jugé par ses concitoyens. Ils hâtèrent donc sa mort, de peur que, si la foule venait à s’augmenter, on ne leur enlevât Agis à la faveur de la nuit. Tandis qu’on le menait au lieu du supplice, il vit un des exécuteurs à qui son infortune faisait verser des larmes. « Mon ami, lui dit-il, cesse de pleurer ; car, en périssant ainsi contre les lois et la justice, je suis plus heureux que ceux qui m’ont condamné. » Et, en disant ces mots, il présenta de lui-même son cou au cordon (24).

Ampbarès sortit aussitôt après à la porte de la prison, où Agésistrata vint se jeter à ses pieds. Comme il avait toujours vécu avec elle dans une étroite amitié, il la releva, et lui dit qu’on n’userait d’aucune violence, qu’on ne se porterait à aucune extrémité contre Agis, ajoutant qu’elle était libre, si elle le voulait, d’entrer auprès de son fils. Et, comme Agésistrata demanda qu’il fût permis à sa mère de l’y suivre : « Rien ne s’y oppose, répondit Ampharès ; » et, les ayant fait entrer toutes deux, il commanda qu’on fermât les portes. Il livra d’abord 126 à l’exécuteur Archidamie, l’aïeule d’Agis, femme fort avancée en âge, et qui avait vieilli dans la considération et l’estime de ses concitoyens. Après cette exécution, il fit entrer Agésistrata dans la chambre, où elle trouva son fils gisant par terre, et sa mère encore suspendue au cordon. Elle aida elle-même les exécuteurs à détacher le corps d’Archidamie ; puis, après l’avoir étendu auprès de celui de son fils, elle l’enveloppa et le couvrit avec soin. Ensuite elle se jeta sur le cadavre de son fils ; et, le baisant avec tendresse : « Ο mon fils ! dit-elle, c’est l’excès de ta modestie, de ta douceur et de ton humanité qui a causé ta perte et la nôtre. » Ampharès, qui de la porte entendait et voyait tout, entra en ce moment, et dit avec emportement à Agésistrata : « Puisque tu as partagé les sentiments de ton fils, tu subiras le même châtiment. » Alors Agésistrata, se levant pour aller au-devant du cordon : « Puisse du moins, dit-elle, cette injustice être utile à Sparte ! »

Quand le bruit de ces exécutions se fut répandu dans la ville, et qu’on eut emporté de la prison les corps d’Agis, de sa mère et de son aïeule, la crainte même ne fut pas assez puissante pour empêcher les citoyens de témoigner ouvertement la douleur que leur causaient de telles cruautés, et toute la haine qu’ils portaient à Léonidas et à Ampharès. « Jamais, disaient-ils, depuis l’établissement des Doriens dans le Péloponnèse, il ne s’est commis de forfait aussi atroce et aussi impie. - Et en effet, les ennemis mêmes qui, dans les combats, se rencontraient devant les rois de Sparte, ne portaient pas facilement la main sur eux : ils les évitaient plutôt, pénétrés de crainte et de respect pour la dignité de leur caractère. Aussi, dans tant de batailles livrées par les Lacédémoniens contre les Grecs, Cléombrotus (25) fut le seul qui fut tué, avant l’époque de Philippe, percé d’un coup de javeline, à la bataille de Leuctres. Il est vrai que les Messéniens prétendent que Théopompe fut tué par Aristomène ; mais les Lacédémoniens le nient, et soutiennent qu’il fut seulement blessé : les sentiments sont partagés à ce sujet. Ce qu’il y a de certain, c’est qu’Agis fut le premier des rois de Sparte que les éphores firent mourir, et cela pour avoir formé une entreprise non moins grande en soi que convenable à la dignité de Sparte, à un âge surtout où les fautes mêmes que l’on commet sont facilement pardonnées. Encore Agis donna-t-il moins de sujet de plainte à ses ennemis qu’à ses amis eux-mêmes, en ce qu’il laissa vivre Léonidas, et eut dans les autres une confiance qui le trompa, lui le plus vertueux et le plus doux des hommes.

suite

 

(1) Dans une de ses pièces aujourd’hui perdues.

(2)  Plutarque s’adresse ici à Sossius Sénécion.

(3) Celui dont la Vie se trouve dans le troisième volume

(4) Ce nom ne se trouve point dans les géographes. On conjecture qu’il faut lire Mandurium, ville d’Iapygie

(5) Sur la fuite de Pausanias, voyez la Vie de Lysandre dans le deuxième volume.

(6) Voyez la Vie de Lycurgue dans le premier volume.

(7) Ῥήτραν. C’est le mot consacré en parlant des lois des Lacédémoniens, et l’on a vu pourquoi dans la Vie de Lycurgue.

(8) Ville d’Arcadie, sur les confins de la Laconie.

(9) Montagne de la Laconie.

(10) Promontoire au sud de la Laconie..

(11) Sur la rivière d’Énus, à l’orient de Lacédémone.

(12) Allusion à un oracle d’Apollon, qui était ainsi conçu :

L’amour des richesses, et rien autre chose, fera périr Sparte.

(13) Le mot Pasiphaé signifie visible pour tout le monde.

(14)   Historien contemporain d’Agis, qui avait composé une histoire de la Grèce en vingt-huit livres

(15)  Environ trois millions six cent mille francs.

(16) Ce n’est pas Thalès de Milet, mais un poète et musicien crétois.

(17) Plutarque, dans ses Apophthegmes des Lacédémoniens, le nomme Hémérépès.

(18) Timothée avait porté jusqu’à douze le nombre des cordes de la lyre ; les Lacédémoniens rendirent contre lui un décret sévère.

(19) Ce mot signifie qui a une maison d’airain. Ce temple, qui était tout d’airain en effet, subsistait encore au temps du voyageur grec Pausanias.

(20) On ignore en quel temps cet historien a vécu. Il avait composé une histoire de Perse, et probablement aussi une histoire de la Grèce sous les successeurs d’Alexandre.

(21) Cléombrotus.

(22)Agis.

(23) Ce nom ne se trouvant qu’ici, un a cru que c’était une corruption du texte, et qu’au lieu de Δεκάδα, il fallait lire Καϊάδα. Mais la Cajade était le lieu où l’on jetait les corps des suppliciés, tandis que l’endroit que Plutarque appelle la Décade était la chambre même où l'on exécutait les criminels.

(24)  Suivant Pausanias, la mort d’Agis fut bien différente : il aurait péri dans une expédition contre les Mégalopolitains

(25)  L’an  371 avant J.-C. C’est Cléombrotus I.