RETOUR À L’ENTRÉE DU SITE      - table des matières d'Athénée de Naucratis

ATHÉNÉE DE NAUCRATIS

Du Luxe 

 

Le Livre XII des Deipnosophistes

 

   

 

 

Texte grec

(1-20) (21-40) (41- 60) (61-80) 

 

 

Pour la traduction française, cliquez sur le numéro de chapitre.


61. Νικόλαος δ' ὁ Περιπατητικὸς ἐν τ δεκάτ καὶ ἑκατοστ τῶν ῾Ιστοριῶν Λεύκολλόν φησιν ἀφικόμενον εἰς ῾Ρώμην καὶ θριαμβεύσαντα λόγον τε ἀποδόντα τοῦ πρὸς Μιθριδάτην πολέμου ἐξοκεῖλαι εἰς πολυτελῆ δίαιταν ἐκ τῆς παλαιᾶς σωφροσύνης τρυφῆς τε πρῶτον εἰς ἅπαν ῾Ρωμαίοις ἡγεμόνα γενέσθαι, καρπωσάμενον δυεῖν βασιλέων πλοῦτον Μιθριδάτου καὶ Τιγράνου. Διαβόητος δ' ἦν παρὰ (543b) Ρωμαίοις καὶ Σίττιος ἐπὶ τρυφ καὶ μαλακίᾳ ὥς φησι ῾Ρουτίλιος. Περὶ γὰρ ᾽Απικίου προειρήκαμεν. Παυσανίαν δὲ καὶ Λύσανδρον ἐπὶ τρυφδιαβοήτους γενέσθαι σχεδὸν πάντες ἱστοροῦσι. Διόπερ καὶ ῟Αγις ἐπὶ Λυσάνδρου ἔφη ὅτι « Δεύτερον τοῦτον ἡ Σπάρτη φέρει Παυσανίαν.» Θεόπομπος δὲ ἐν τ δεκάτ τῶν ῾Ελληνικῶν τἀναντία φησὶ περὶ τοῦ Λυσάνδρου, ὅτι « Φιλόπονος ἦν καὶ θεραπεύειν δυνάμενος καὶ ἰδιώτας καὶ βασιλεῖς, σώφρων ὢν καὶ τῶν ἡδονῶν ἁπασῶν κρείττων. Γενόμενος γοῦν τῆς ῾Ελλάδος σχεδὸν ἁπάσης (543c) κύριος ἐν οὐδεμιᾷ φανήσεται τῶν πόλεων οὔτε πρὸς τὰς ἀφροδισίους ἡδονὰς ὁρμήσας οὔτε μέθαις καὶ πότοις ἀκαίροις χρησάμενος.»
62. Οὕτω δὲ παρὰ τοῖς ἀρχαίοις τὰ τῆς τρυφῆς καὶ τῆς πολυτελείας ἠσκεῖτο ὡς καὶ Παρράσιον τὸν
φέσιον ζωγραφον πορφύραν μπχεσθαι, χρυσοῦν στφανον π τῆς κεφαλῆς χοντα, ς στορεῖ Κλέαρχος ἐν τοῖς Βίοις. Οὗτος γὰρ παρὰ μέλος ὑπὲρ τὴν γραφικὴν τρυφήσας λόγῳ τῆς ἀρετῆς ντελαμβάνετο καὶ ἐπέγραφεν τοῖς ὑπ' αὐτοῦ ἐπιτελουμένοις ἔργοις·
(543d)
βροδίαιτος ἀνὴρ ἀρετήν τε σβων τάδ' ἔγραψεν.
Καί τις ὑπεραλγήσας ἐπὶ τούτῳ παρέγραψεν « αβδοδίαιτος ἀνήρ.» πέγραψεν δ' ἐπὶ πολλῶν ἔργων αὐτοῦ καὶ τάδε·
βροδίαιτος ἀνὴρ ἀρετήν τε σέβων τάδ' ἔγραψεν
Παρρ
άσιος κλεινῆς πατρίδος ἐξ ᾽Εφέσου.
Οὐδὲ πατρὸς λαθόμην Εὐήνορος, ὅς ῥά μ' ἔφυσε
γνήσιον, ῾Ελλήνων πρῶτα φέροντα τέχνης.
Ηὔχησε δ' ἀνεμεσήτως ἐν τούτοις·
(543e
Εἰ καὶ ἄπιστα κλύουσι, λέγω τάδε· φημὶ γὰρ ἤδη 
τέχνης εὑρῆσθαι τέρματα τῆσδε σαφ
χειρὸς ὑφ' ἡμετέρης· ἀνυπέρ
βλητος δὲ πέπηγεν
οὖρος·  ἀμώμητον δ' οὐδὲν ἔγενετο
βροτος.
 Ἀγωνιζόμενος δέ ποτε πρὸς καταδεέστερον ἐν Σάμῳ τὸν Αἴαντα καὶ ἡττηθείς, συναχθομένων αὐτῷ τῶν φίλων, ἕφη ὡς αὐτὸς μὲν ὀλίγον φροντίζοι, Αἴαντι δὲ συνάχθοιτο δεύτερον ἡττηθέντι. (543f) ἐφόρει δὲ ὑπὸ τρυφῆς πορφυρίδα καὶ στρόφιον λευκὸν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς εἷχεν σκίπωνί τε ἐπεστηρίζετο χρυσᾶς λικας μπεπαισμένῳ χρυσοῖς τε νασπαστοῖς πέσφιγγε τῶν βλαυτῶν τος ναγωγέας, ἀλλ' οὐδὲ τὰ κατὰ τὴν τέχνην ἀηδῶς ἐποιεῖτο ἀλλὰ ῥᾳδίως, ὡς καὶ ᾄδειν γράφοντα, ὡς ἱστορεῖ Θεόφραστος ἐν τῷ περὶ Εὐδαιμονίας. Τερατευόμενος δὲ ἔλεγεν, ὅτε τὸν ἐν Λίνδῳ ῾Ηρακλέα ἔγραφεν, ὡς ὄναρ αὐτῷ ἐπιφαινόμενος ὁ θεὸς σχηματίζοι αὑτὸν πρὸς τὴν τῆς γραφῆς ἐπιτηδειότητα. θεν καὶ ἐπέγραψεν τῷ πίνακι·
(544) Ο
ος δ' ἐννχιος φαντάζετο πολλάκι φοιτῶν
Παρρασιῳ δι' ὕπνου, τοῖος ὅδ' ἐστὶν ὁρᾶν.

63. Καὶ φιλοσόφων δὲ αἱρέσεις ὅλαι τῆς περὶ τὴν τρυφὴν αἱρέσεως ἀιτεποιήσαντο· καὶ ἥ γε Κυρηναϊκὴ καλουμένη ἀπ' ᾽Αριστίππου τοῦ Σωκρατικοῦ τὴν ἀρχὴν λα
βοῦσα, ὃς ἀποδεξάμενος τὴν ἡδυπάθειαν ταύτην τέλος εἷναι ἔφη καὶ ν αὐτ τἡν εδαιμονίαν βεβλῆσθαι· καὶ μονόχρονον αὐτὴν εἶναι, παραπλησίως τοῖς ἀσώτοις οὔτε τὴν μνήμην τῶν γεγονυιῶν ἀπολαύσεων πρὸς αὑτὸν ἡγούμενος (544b) οὔτε τὴν ἐλπίδα τῶν ἐσομένων, ἀλλ' ἑνὶ μόνῳ τὸ ἀγαθὸν κρίνων τῷ παρόντι, τὸ δὲ ἀπολελαυκέναι καὶ ἀπολαύσειν οὐδὲν νομίζων πρὸς αὑτόν, τὸ μὲν ὡς οὐκέτ' ὄν, τὸ δὲ οὔπω καὶ ἄδηλον· ὁποῖον καὶ οἱ τρυφῶντες πάσχουσι τὸ παρὸν εὖ ποιεῖν ἀξιοῦντες. μολόγησεν δ' αὐτοῦ τῷ δόγματι καὶ ὁ βίος, ὃν ἐβίωσεν ἐν πάσ τρυφ καὶ πολυτελείᾳ μύρων καὶ ἐσθήτων καὶ γυναικῶν. 
Λαίδα γοῦν ἀναφανδὸν ε
ἶχε τὴν ἑταίραν καὶ ταῖς Διονυσίου πολυτελείαις (544c) ἔχαιρεν καίτοι πολλάκις ἐνυβριζόμενος. ῾Ηγήσανδρος γοῦν φησιν ὡς καὶ ἀδόξου ποτὲ κλισίας παρ' αὐτῷ τυχὼν ἤνεγκεν ἐρωτήσαντός τε τοῦ Διονυσίου τί φαίνεται ἡ κατάκλισις πρὸς τὴν χθὲς ἔφησεν παραπλησίαν εἷναι. «
κείνη τε γάρ,» ἔφησεν, «ἀδοξεῖ τήμερον χωρισθεῖσα ἐμοῦ, χθὲς δὲ πασῶν ἦν ἐνδοξοτάτη δι' ἡμᾶς, αὕτη τε τήμερον καὶ ἔνδοξος γέγονεν διὰ τὴν ἡμετέραν παρουσίαν, χθὲς δὲ ἠδόξει μὴ παρόντος ἐμοῦ.» Καὶ ἐν ἄλλοις δέ (544e) φησιν ὁ ῾Ηγήσανδρος· « ᾽Αρίστιππος ῥαινόμενος μὲν ὑπὸ τῶν τοῦ Διονυσίου θεραπόντων, σκωπτόμενος δ' ἐπὶ τῷ ἀνέχεσθαι ὑπ' ᾽Αντιφῶντος, "εἰ δ᾽ ἁλιευόμενος ἐτύγχανον," ἔφη, "καταλιπὼν τὴν ἐργασίαν ἂν ἀπῆλθον; » Διέτριβεν δ' ὁ ᾽Αρίστιππος τὰ πολλὰ ἐν Αἰγίν τρυφῶν· διὸ καὶ ὁ Ξενοφῶν ἐν τοῖς ᾽Απομνημονεύμασί φησιν ὅτι πολλάκις ἐνουθέτει αὐτὸν ὁ Σωκράτης καὶ τὴν ἠθοποιίαν πλάσας τῆς ᾽Αρετῆς καὶ τῆς ῾Ηδονῆς εἰσῆγεν. δ' ᾽Αρίστιππος ἐπὶ τῆς Λαδος ἔλεγεν « χω καὶ οὐκ ἔχομαι.» Καὶ παρὰ Διονυσίῳ διηνέχθη τισὶ περὶ τῆς ἐκλογῆς (544e) τῶν τριῶν γυναικῶν, καὶ μύροις ἐλούετο καὶ ἔφασκεν ὅτι·
Κἀν βακχεύμασιν
ο
σ' ἥ γε σώφρων οὐ διαφθαρήσεται.
Κωμῳδῶν δὲ αὐτὸν ῎Αλεξις ἐν Γαλατείᾳ ποιεῖ τινα θεράποντα διηγούμενον περί τινος τῶν μαθητῶν τάδε·
δεσπότης οὑμὸς περὶ λόγους γάρ ποτε
διέτριψε μειρακίσκος ὢν καὶ φιλοσοφεῖν
ἐπέθετο. Κυρηναῖος ἦν ἐνταῦθά τις,
ὥς φασ᾽, ᾽Αρίστιππος, σοφιστὴς εὐφυής,
(544f) μᾶλλον δὲ πρωτεύων ἁπάντων τῶν τότε
ἀκολασίᾳ τε τῶν γεγονότων διαφέρων.
Τούτῳ τάλαντον δοὺς μαθητὴς γίνεται
ὁ δεσπότης, καὶ τὴν τέχνην μὲν οὐ πνυ
ἐξέμαθε, τὴν δ' ἀρτηρίαν συνήρπασεν.
᾽Αντιφάνης δ' ἐν ᾽Ανταίῳ περὶ τῆς τῶν φιλοσόφων τρυφερότητος διαλεγόμενός φησιν
·
Α.
τάν, κατανοεῖς τίς ποτ' ἐστὶν οὑτοσὶ
ὁ γέρων; Β.
πὸ τῆς μὲν ὄψεως ῞Ελληνικός·
(545) λευκ
χλανς, φαις χιτωνσκος καλς,
πιλίδιον ἁπαλόν, εὔρυθμος
βακτηρία,
βαυκὶς τρυφῶσα - τί μακρὰ δεῖ λέγειν; λως
αὐτὴν ὁρᾶν γὰρ τ
ν καδημαν δοκῶ. 
64. ᾽Αριστόξενος δ' ὁ μουσικὸς ἐν τῷ ᾽Αρχύτα Βίῳ
φικσθαι φησ παρ Διονυσου τοῦ νεωτέρου πρεσβευτὰς πρὸς τὴν Ταραντίνων πόλιν, ἐν ος εἷναι καὶ Πολύαρχον τὸν ἡδυπαθῆ ἐπικαλούμενον, ἄνδρα περὶ τὰς σωματικὰς ἡδονὰς ἐσπουδακότα (545b) καὶ οὐ μόνον τῷ ἔργῳ ἀλλὰ καὶ τῷ λόγῳ. ντα δὲ γνώριμον τῷ ᾽Αρχύτᾳ καὶ φιλοσοφίας οὐ παντελῶς ἀλλότριον ἀπαντᾶν εἰς τὰ τεμένη καὶ συμπεριπατεῖν τοῖς περὶ τὸν ᾽Αρχύταν ἀκροώμενον τῶν λόγων, ἐμπεσούσης δέ ποτε ἀπορίας καὶ σκέψεως περί τε τῶν ἐπιθυμιῶν καὶ τὸ σύνολον περὶ τῶν σωματικῶν ἡδονῶν ἔφη ὁ Πολύαρχος· « μο μν, νδρες, πολλκις δη πφηνεν πισκοποῦντι κομιδ ἄτοπον τὸ τῶν ἀρετῶν τούτων κατασκεύασμα καὶ πολὺ τῆς φύσεως ἀφεστηκὸς εἷναι. γὰρ φύσις ὅταν φθέγγηται τὴν ἑαυτῆς φωνήν, ἀκολουθεῖν κελεύει ταῖς ἡδοναῖς καὶ τοῦτό φησιν (545c) εναι νοῦν ἔχοντος· τὸ δὲ ἀντιτείνειν καὶ καταδουλοῦσθαι τὰς ἐπιθυμίας οὔτ' ἔμφρονος οὔτε εὐτυχοῦς οὔτε ξυνιέντος εἶναι τίς ποτε ἐστὶν τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως σύστασις· τεκμήριον δ' ἰσχυρὸν εἷναι τὸ πάντας ἀνθρώπους, ὅταν ἐξουσίας ἐπιλάβωνται μέγεθος ἀξιόχρεων ἐχούσης, ἐπὶ τὰς σωματικὰς ἡδονὰς καταφέρεσθαι καὶ τοῦτο νομίζειν τέλος εναι τῆς ἐξουσίας, τὰ δὲ ἄλλα πάντα σχεδὸν ἁπλῶς εἰπεῖν ἐν παρέργου τίθεσθαι χώρᾳ. Προφέρειν δ' ἔξεστι νῦν μὲν τοὺς Περσῶν βασιλεῖς (545d) καὶ εἴ τίς που τυραννίδος ἀξιολόγου κύριος ὢν τυγχάνει πρότερον δὲ τούς τε Λυδῶν καὶ τοὺς Μήδων καὶ ἔτι ἀνώτερον καὶ τοὺς Σύρων· οἷς οὐδὲν γένος ἡδονῆς ἀζήτητον γενέσθαι, ἀλλὰ καὶ δῶρα παρὰ τοῖς Πέρσαις προκεῖσθαι λέγεται τοῖς δυναμένοις ἐξευρίσκειν καινὴν ἡδονήν· καὶ μάλα ὀρθῶς. Ταχὺ γὰρ ἡ ἀνθρωπίνη φύσις ἐμπίπλαται τῶν χρονιζουσῶν ἡδονῶν, κἂν ὦσιν σφόδρα διηκριβωμέναι· ὥστε ἐπεὶ μεγάλην ἔχει δύναμιν ἡ καινότης πρὸς τὸ μείζω φανῆναι τὴν ἡδονήν, οὐκ (545e) ὀλιγωρητέον, ἀλλὰ πολλὴν ἐπιμέλειαν αὐτῆς ποιητέον, διὰ ταύτην δὲ τὴν αἰτίαν πολλὰ μὲν ἐξευρεθῆναι βρωμάτων εἴδη, πολλὰ δὲ πεμμάτων, πολλὰ δὲ θυμιαμάτων καὶ μύρων, πολλὰ δὲ ἱματίων καὶ στρωμάτων καὶ ποτηρίων καὶ τῶν ἄλλων σκευῶν· πάντα γὰρ δὴ ταῦτα συμβάλλεσθαί τινας ἡδονάς, ὅταν ἡ ὑποκειμένη ὕλη τῶν θαυμαζομένων ὑπὸ τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως· ὃ δὴ πεπονθέναι δοκεῖ ὅ τε χρυσὸς καὶ ἄργυρος καὶ τὰ πολλὰ τῶν εὐοφθάλμων τε καὶ σπανίων, ὅσα καὶ (545f) κατὰ τὰς ἀπεργαζομένας τέχνας διηκριρωμένα φαίνεται,»
65. Εἰπὼν δὲ τούτοις ἑξῆς τὰ περὶ τῆς θεραπείας τῆς τοῦ Περσῶν
βασιλέως, οἵους καὶ ὅσους ἔχει θεραπευτῆρας, καὶ περὶ τῆς τῶν ἀφροδισίων αὐτοῦ χρήσεως καὶ τῆς περὶ τὸν χρῶτα αὐτοῦ ὀδμῆς καὶ τῆς εὐμορφίας καὶ τῆς ὁμιλίας καὶ περὶ τῶν θεωρημάτων καὶ τῶν ἀκροαμάτων, εὐδαιμονέστατον ἕφη κρῖναι τῶν νῦν τὸν τῶν Περσῶν βασιλέα. « Πλεῖσται γάρ είσιν αὐτῷ καὶ τελειόταται παρεσκευασμέναι ἡδοναί. Δεύτερον δέ,» φησί, « τὸν ἡμέτερον τύραννον θείῃ τις ἂν καίπερ πολὺ λειπόμενον· (546) κεινῳ μν γὰρ τε ᾽Ασία λη χορηγεῖ... τὸ δὲ Διονυσίου χορηγεῖον παντελῶς ἂν εὐτελές τι φανείη πρὸς ἐκεῖνο συγκρινόμενον. τι μὲν οὖν περιμάχητός ἐστιν ὁ τοιοῦτος βίος φανερὸν ἐκ τῶν συμβεβηκότων. Σύρους μὲν γὰρ Μῆδοι μετὰ τῶν μεγίστων κινδύνων φείλαντο  την βασιλεαν οκ λλου τινὸς ἕνεκα τοῦ κυριεῦσαι τῆς Σύρων ἐξουσίας, Μήδους δὲ Πέρσαι διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν· αὕτη δ' ἐστὶν ἡ τῶν σωματικῶν ἡδονῶν ἀπόλαυσις. Οἱ δἐ νομοθέται ὁμαλζειν βουληθέντες τὸ τῶν (546b) ἀνθρώπων γένος καὶ μηδένα τῶν πολιτῶν τρυφᾶν, ἀνακῦψαι πεποιήκασι τὸ τῶν ἀρετῶν εἷδος καὶ γραψαν νόμους περὶ συναλλαγμάτων καὶ τῶν λλων ὅσα ἐδόκει πρὸς τὴν πολιτικὴν κοινωνίαν ἀναγκαῖα εἷναι καὶ δὴ καὶ περὶ ἐσθῆτος καὶ τῆς λοιπῆς διαίτης, ὅπως ὁμαλής, πολεμούντων οὗν τῶν νομοθετῶν τῷ τῆς πλεονεξίας γένει πρῶτον μὲν ὁ περὶ τὴν δικαιοσύνην ἔπαινος ηὐξήθη, καί πού τις καὶ ποιητὴς ἐφθέγξατο·
Δικαιοσύνας τὸ χρύσεον πρόσωπον,
καὶ πάλιν ·
τὸ χρύσεον ὄμμα τὸ τᾶς Δίκας.
Ἀπεθεώθη δὲ καὶ αὐτὸ τὸ τῆς Δίκης ὄνομα ὥστε (546c) παρ' νοις κα βωμος κα θυσας γνεσθαι Δκ. Μετὰ ταύτην δὲ καὶ Σωφροσύνην καὶ ᾽Εγκράτειαν ἐπεισεκόμισανι καὶ πλεονεξίαν ἐκάλεσαν τὴν ἐν ἀπολαύσεσιν ὑπεροχήν· ὥστε τὸν πειθαρχοῦντα τοῖς νόμοις καὶ τ τῶν πολλῶν φήμ μετριάζειν περὶ τὰς σωματικὰς ἡδονάς,»
66. Καὶ Δοῦρις δέ φησιν ἐν τ κγ' τῶν ῾Ι
στοριῶν ὡς ἦν τὸ παλαιὸν τοῖς δυνάσταις ἐπιθυμία τῆς μέθης. Διὸ ποιεῖν τὸν ῞Ομηρον τῷ ᾽Αγαμέμνονι λοιδορούμενον τὸν ᾽Αχιλλέα καὶ λέγοντα·
Οἰνοβαρές, κυνὸς ὄμματ' ἔχων.
(546d) καὶ τὸν θάνατον δ' ἀποσημαίνων τοῦ βασιλέως φησίν
· 
ς ἀμφὶ κρητῆρα τραπέζας τε πληθούσας κείμεθα,
δεικνύων καὶ τὸν θάνατον αὐτοῦ παρ' α
ταῖς ταῖς ἐπιθυμίαις τῆς μέθης γενόμενον.
Φιλήδονος
ν καὶ Σπεύσιππος ὁ Πλάτωνος συγ γενὴς καὶ διάδοχος τῆς σχολῆς. Διονύσιος γοῦν ὁ τῆς Σικελίας τύραννος ἐν τ πρὸς αὐτὸν ᾽Επιστολ κατὰ τῆς φιληδονίας αὐτοῦ εἰπὼν καὶ φιλαργυρίαν αὐτῷ ὀνειδίζει καὶ τὸν Λασθενείας τῆς ᾽Αρκαδικῆς ἔρωτα, ἥτις καὶ Πλάτωνος ἠκηκόει.
67. (546e) Οὐ μόνος δ' ᾽Αρίστιππος καὶ οἱ ἀπ' αὐτοῦ τὴν κατὰ κίνησιν ἡδο
νὴν ἠσπάζοντο, ἀλλὰ καὶ ᾽Επί κουρος καὶ οἱ ἀπὸ τούτου, καὶ ἵνα μὴ τοὺς καται γισμοὺς λέγω καὶ τὰ ἐπεντρώματα, ἅπερ πολλάκις προφέρεται ὁ ᾽Επίκουρος, καὶ τοὺς γαργαλισμοὺς καὶ τὰ νύγματα ἃ ἐν τῷ περὶ Τέλους εἴρηκεν, τούτων μνησθήσομαι, φησὶν γάρ· « Οὐ γὰρ ἔγωγε δύναμαι νοῆσαι τἀγαθὸν ἀφαιρῶν μὲν τὰς διὰ χυλῶν ἡδονάς, ἀφαιρῶν δὲ τὰς δι' ἀφροδισίων, ἀφαιρῶν δἐ τὰς δι' ἀκροαμάτων, ἀφαιρῶν δὲ καὶ τὰς διὰ μορφῆς κατ' ὄψιν ἡδείας κινήσεις.» Καὶ (546f) Μητρόδωρος ἐν ταῖς ᾽Επιστολαῖς φησιν· « Περὶ γαστέρα, φυσιολόγε Τιμόκρατες, περὶ γαστέρα ὁ κατὰ φύσιν βαδίζων λόγος τὴν ἅπασαν ἔχει σπου δήν.» Καὶ ὁ ᾽Επίκουρος δέ φησιν· « ρχὴ καὶ ῥίζα παντὸς ἀγαθοῦ ἡ τῆς γαστρὸς ἡδονή· καὶ τὰ σοφὰ καὶ τὰ περισσὰ πὶ ταύτην ἔχει τὴν ἀναφοράν.» Κἀν τῷ περὶ Τέλους δὲ πάλιν φησίν· « Τιμητέον τὸ καλὸν καὶ τὰς ἀρετὰς καὶ τὰ τοιουτότροπα, ἐὰν ἡδονὴν παρασκευάζη· ἐὰν δὲ μὴ παρασκεύαζη, χαίρειν ἐα τέον,» σαφῶς ὑπουργὸν ἐν τούτοις ποιῶν τὴν ἀρετὴν (547) τῆς ἡδονῆς καὶ θεραπαινης τάξιν ἐπέχουσαν, κν λ λοις δέ φησιν· « Προσπτύω τῷ καλῷ καὶ τοῖς κενῶς αὐτὸ θαυμάζουσιν, ὅταν μηδεμίαν ἡδονὴν ποι
68. Καλῶς ἄρα ποιοῦντες ῾Ρωμαῖοι οί πάντα ἄριστοι ᾽Αλκαῖον καὶ Φιλίσκον τοὺς ᾽Επικουρείους ἐξέ
βαλον τῆς πόλεως, Λευκίου τοῦ Ποστουμίου ὑπατεύοντος, δι' ἃς εἰσηγοῦντο ἡδονάς, ὁμοίως δὲ καὶ Μεσσήνιοι κατὰ ψήφισμα ἐξέωσαν τοὺς ᾽Επικουρείους, ᾽Αντίοχος δὲ ὁ βασιλεὺς καὶ πάντας τοὺς φιλοσόφους τῆς αὑτοῦ βασιλείας, γράψας τάδε· (547b)
« Βασιλεὺς ᾽Αντίοχος Φανίᾳ. γράψαμεν ὑμῖν καὶ πρότερον ὅπως μηδεὶς
φιλόσοφος ἐν τ πόλει μηδ᾽ ἐν τ χώρᾳ. Πυνθανόμεθα δὲ οὐκ ὀλίγους εἷναι καὶ τοὺς νέους λυμαίνεσθαι διὰ τὸ μηθὲν πεποιηκέναι ὑμᾶς ὧν ἐγράψαμεν περὶ τούτων. ς ἂν οὖν λάβς τὴν ἐπιστολήν, σύνταξον κήρυγμα ποιήσασθαι ὅπως οἱ μὲν φιλόσοφοι πάντες ἀπαλλάσσωνται ἐκ τῶν τόπων ἤδη, τῶν δὲ νεανίσκων ὅσοι ἐὰν ἁλίσκωνται πρὸς τούτοις γινόμενοι διότι κρεμήσονται, καὶ οἱ πατέρες αὐτῶν ἐν αἰτίαις ἔσονται ταῖς μεγίσταις· καὶ μὴ άλλως γίνηται. »
(547c) Τῆς δ' ἡδονῆς πρὸ ᾽Επικούρου εἰσηγητὴς ἐγένετο Σοφοκλῆς ὁ ποιητὴς ἐν ᾽Αντιγόν τοιαῦτα εἰπ
ν·
Τὰς γὰρ δονὰς
ὅταν προδῶσιν ἄνδρες, οὐ
τθημ' γὼ
ζῆν τοῦτον, ἀλλ' ἔμψυχον ἡγοῦμαι νεκρόν.
Πλούτει τε γὰρ κατ' οἱκον, εἰ βούλει, μέγα
καὶ ζῆ τύραννον σχῆμ' ἔχων· ἐὰν δ' ἀπ
τούτων τὸ χαίρειν, τἄλλ' ἐγὼ καπνοῦ σκιᾶς
οὐκ ἂν πριαίμην ἀνδρὶ πρὸς τὴν ἡδονήν.
69. (547d) Καὶ Λύκων δὲ ὁ Περιπατητικός, ὥς φησιν ᾽Αντίγονος ὁ Καρύστιος, κατ' ἀρχὰς ἐπιδημήσας παιδείας
νεκα ταῖς ᾽Αθήναις περὶ συμβολικοῦ κώθωνος καὶ πόσον ἑκάστη τῶν ἑταιρουσῶν ἐπράττετο μίσθωμα ἀκριβῶς ἠπίστατο. στερον δὲ κα τοῦ Περιπάτου προστὰς ἐδείπνιζε τοὺς φίλους ἀλαζονείᾳ καὶ πολυτελείᾳ πολλ χρώμενος. Χωρὶς γὰρ τῶν παραλαμβανομένων εἰς αὐτὰ ἀκροαμάτων καὶ ἀργυρωμάτων καὶ στρωμνῆς ἡ λοιπὴ παρασκευὴ καὶ ἡ τῶν δείπνων περιεργία καὶ ὁ τῶν τραπεζοποιῶνι καὶ μαγείρων ὄχλος τοσοῦτος ἧν (547e) ὥστε πολλοὺς ὀρρωδεῖν καὶ βουλομένους προσιέναι πρὸς τὴν διατριβὴν ἀνακόπτεσθαι, καθάπερ εἰς πολίτευμα πονηρὸν καὶ χορηγιῶν καὶ λειτουργιῶν πλῆρες εὐλαρουμένους προσάγειν, ἔδει γὰρ ἄρξαι τε τὴν νομιζομένην ἐν τῷ περιπάτῳ ἀρχὴν (αὕτη δ' ν ἐπὶ τῆς εὐκοσμίας τῶν ἐπιχείρούντων) τριάκονθ' ἡμέρας, εἱτα τ ἕν καὶ νέᾳ λαβόντα ἀφ' ἑκάστου τῶν ἐπιχειρούντων ἐννέα ὀβολοὺς ὑπο δέξασθαι μὴ μόνον αὐτοὺς τοὺς τὴν συμβολὴν εἰσενεγκόντας, ἀλλὰ καὶ ο
ς παρακαλέσειεν ὁ Λύκων, ἔτι δὲ καὶ τοὺς ἐπιμελῶς συναντῶντας τῶν πρεσβυτέρων (547f) εἰς τὴν σχολήν, ὥστε γίνεσθαι μηδὲ εἰς τὸν μυρισμὸν καὶ τοὺς στεφνους ἱκανὸν τὸ ἐκλεγόμενον ἀργύριον· ἱεροποιῆσαί τε καὶ τῶν Μουσείων ἐπιμελητὴν γενέσθαι. δὴ πάντα ἐφαίνετο λόγου μὲν ἀλλότρια καὶ φιλοσοφίας εἱναι, τρυφῆς δὲ καὶ περιστάσεως οἰκειότερα. Καὶ γὰρ εἰ παρίεντό τινες τῶν μὴ δυναμένων εἰς ταῦτα ἀναλίσκειν ἀπὸ βραχείας καὶ τῆς τυχούσης ὁρμώμενοι χορηγίας, ὅ γ' ἐθισμὸς ἱκανῶς ἡν ἄτοπος. Οὐ γὰρ ἵνα συρρυέντες ἐπὶ τὸ αὐτὸ τς ἕως τοῦ ὀρθρίου γενομένης τραπέζης ἀπολαυσωσιν χριν ξοινας ποισαντο τὰς συνόδους, τατας οἱ περὶ Πλάτωνα καὶ (548) Σπεύσιππον, ἀλλ' ἵνα φαίνωνται και τὸ θεῖον τιμῶντες καὶ μουσικῶς ἀλλήλοις συμπεριφερόμενοι, καὶ τὸ πλεῖστον, ἕνεκεν ἀνέσεως καὶ φιλολογίας. δὴ πάντα γέγονεν δεύτερα παρὰ τοῖς ὕστερον τῶν τε χλανίδων καὶ τῆς πολυτελείας τῆς εἰρημένης· οὐ γὰρ ἔγωγε τοὺς λοιποὺς ὑπεξαιροῦμαι. δὲ Λύκων ὑπ' ἀλαζονείας καὶ ἐν τῷ ἐπιφανεστάτω τῆς πόλεως (548b) τόπῳ ἐν τ Κόνωνος οἰκίᾳ εἷχεν εἰκοσίκλινον οἷκον, ὃς ἦν ἐπιτήδειος αὐτῷ πρὸς τὰς ὑποδοχάς. ν δὲ ὁ Λύκων καὶ σφαιριστὴς ἀγαθὸς καὶ ἐπιδέξιος.
70. Περὶ δὲ ᾽Αναξάρχ
ου Κλέαρχος ὁ Σολεὺς ἐν πέμπτῳ Βίων οὕτω γράφει· « Tῷ εὐδαιμονικῷ καλουμένῳ῞Αναξάρχῳ διὰ τὴν τῶν χορηγησάντων ἄγνοιαν περιπεσούσης ἐξουσίας γυμνὴ μὲν ᾠνοχόει παιδίσκη πρόσηρος ἡ προκριθεῖσα διαφέρειν ὥρᾳ τῶν ἄλλων, ἀνασύρουσα πρὸς ἀλήθειαν τὴν τῶν οὕτως αὐτῇ χρωμένων ἀκρασίαν. δὲ σιτοποιὸς χειρίδας (548c) χων καὶ περὶ τῷ στόματι κημὸν ἔτριβε τὸ σταῖς, ἵνα μτε ἱδρς πιρροι  μτε τος  φυρμασιν ὁ τρίβων μπνοι. » Δι πρεπντως ν τις εποι τῷ σοφῶ τούτῳ φιλοσόφῳ τὰ ἐκ τοῦ ᾽Αναξίλα Λυροποιοῦ·
Ξανθοῖς τε μύροις χρῶτα λιπαίνων,
χλανίδας θ' ἕλκων,
βλαύτας σύρων,
βολβοὺς τρώγων, τυροὺς κάπτων,
ᾠὰ κολάπτων, κήρυκας ἔδων,
Χῖον πίνων, καὶ πρὸς τούτοις
ἐν σκυταρίοις ῥαπτοῖσι φορῶν
᾽Εφε
σήια γράμματα καλά.

71. Πόσῳ γὰ
ρ τούτων βελτίων Γοργίας ὁ Λεοντῖνος, (548d) περ ο φησιν ατς Κλέαρχος ν τῷ ὀγδόῳ τῶν Βίων ὅτι διὰ τὸ σωφρόνως ζῆν σχεδὸν ρι' ἔτη τῷ φρονεῖν συνεβίωσεν, καὶ ἐπεί τις αὐτὸν ἤρετο τίνι διαίτ
χρώμενος οὕτως ἐμμελῶς καὶ μετὰ αἰσθήσεως τοσοῦτον χρόνον ζήσειεν, « Οὐδὲν πώποτε, εἷπεν, ἡδονῆς ἕνεκεν πράξας.» Δημήτριος δὲ ὁ Βυζάντιος ἐν τετάρτῳ περὶ Ποιημάτων « Γοργίας,» φησίν, « ὁ Λεοντῖνος ἐρωτηθεὶς τί αὐτῷ γέγονεν αἵτιον τοῦ βιῶσαι πλείω τῶν ρ' ἐτῶν, ἔφη « Τὸ μηθὲν πώποτε ἑτέρου ἕνεκεν πεποιηκέναι. »
(548e) ῟Ωχος δὲ πολλῷ χρόνῳ τὴν βασιλείαν καὶ τὴν λοιπὴν περὶ τὸν βίον χορηγίαν διαρκῆ κτησάμενος, ὡς τελευτῶντος ρώτησεν ὁ πρεσβύτατος τῶν υἱῶν τί πράσσων τοσαῦτ' τη διαφυλάξειεν τὴν βασιλείαν, να καὶ αὐτὸς τοῦτο μιμοῖτο, « Τὰ δίκαια πράττων,» εἷπε, « πρὸς ἅπαντας ἀνθρώπους καὶ θεούς.» Καρύστιος δ' ὁ Περγαμηνὸς ἐν ῾Ιστορικοῖς ῾Υπομνμασιν « Κηφισόδωμος »  φησίν, « Θηβαῖος Πολδωρον τν Τιον ατρν ντιπάτρῳ συσσιτεῖν ψιλοτάπιδα ἔχοντι κρικωτὴν  (548f) καθάπερ τοὺς στρωματεῖς εὐτελῆ, ἐφ ς κατακεῖσθαι, κάδους δὲ χαλκοῦς καὶ ποτήρια ὀλίγα· γεγονέναι γὰρ ὀλιγοδίαιτον κα τρυφῆς ἀλλότριον. »
72. Τιθωνὸν δ' ἀπὸ τῆς ἕω μέχρι δυσμῶν κοιμώμενον μλις αἱ ἐπιθυμίαι πρὸς ἑσπέραν ἐπήγειρον· ὅθεν ᾽Ηοῖ συγκοιμᾶσθαι λεχθείς, διὰ τὸ ταῖς ἐπιθυμίαις ἐμπεπλέχθαι ἐπὶ γήρως ἐν ταλάρῳ καθεῖρται (549) κρεμαστς ν πρς λθειαν κ τοτων. Κα Μελνθιος δ τν ατο τρχηλον κατατείνων ἀπήγχετο ἐκ τῶν ἀπολαύσεων, κνισότερος ὢν τοῦ ᾽Οδυσσέως Μελανθίου. Π
ολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι πᾶν τὸ σῶμα διεστράφησαν διὰ τὰς ἀκαίρους ἡδονάς, οἱ δὲ καὶ εἰς πάχος σώματος ἐπέδωκαν, ἄλλοι δὲ καὶ εἰς ἀναισθησίαν διὰ πολλὴν τρυφήν. Νύμφις γοῦν ὁ ῾Ηρακλεώτης ἐν τῷ ιβ' περὶ ῾Ηρακλείας « Διονύσιος,» φησίν, « ὁ Κλεάρχου τοῦ πρώτου τυραννήσαντος ν ῾Ηρακλείᾳ υἱὸς καὶ αὐτὸς τς πατρίδος τυραννήσας ὑπὸ τρυφῆς καὶ τῆς καθ' ἡμέραν (549b) ἀδηφαγίας ἔλαθεν ὑπερσαρκήσας, ὥστε διὰ τὸ πάχος ἐν δυσπνοίᾳ αὐτὸν συσχεθῆναι καὶ πνιγμῷ. Διὸ συνέταξαν οἱ ἰατροὶ κατασκευάσαι βελόνας λὲπτὰς τῷ μήκει διαφερούσας, ἅς διὰ τῶν πλευρῶν καὶ τῆς κοιλίας διωθεῖν ὅταν εἰς ὕπνον τύχ βαθύτερον ἐμπεσών. Μέχρι μὲν οὖν τινος ὑπὸ τῆς πεπωρωμένης ἐκ τοῦ στέατος σαρκὸς οὐκ ἐνεποίει τὴν αἴσθησιν· εἰ δὲ πρὸς τὸν καθαρὸν τόπον ἡ (549c) βελόνη διελθοῦσα ἔθιγεν. τότε διηγείρετο. Τοὺς δὲ χρηματισμοὺς ἐποιεῖτο τοῖς βουλομένοις προτιθέμενος κιβωτὸν τοῦ σώματος ἵνα τὰ μὲν λοιπὰ μέρη κρύπτοι, τὸ δὲ πρόσωπον μόνον ὑπερέχων διαλέγοιτο τοῖς ἀπαντῶσιν. Μνημονεύει δ' αὐτοῦ Μένανδρος ἥκιστά γ' ὢν λοίδορος ἐν τοῖς ῾Αλιεῦσιν, τὸν μῦθον ὑποστησάμενος ὑπέρ τινων φυγάδων ἐξ ῾Ηρακλείας·
Παχὺς γὰρ ὑς ἔκειτ' ἐπὶ στόμα.

Καὶ πάλιν·
τρύφησεν, ὥστε μ πολὺν τρυφᾶν χρόνον.
Καὶ ἔτι·
διον ἐπιθυμῶν, μόνος μοι θάνατος οὗτος φαίνεται
εὐθάνατος, ἕχοντα πολλὰς χολλάδας κεῖσθαι παχὺν
(549d) ὕπτιον, μ
λις λαλοῦντα καὶ τὸ πιεῦμ' ἔχοντ' ἄνω,
ἐσ
θίοντα καὶ λέγοντα « Σήπομ' ὑπὸ τῆς ἡδονῆς. »  
πέθανεν δὲ βιώσας ἔτη πέντε πρὸς τοῖς πεντήκοντα, ν ἐτυράννησεν τρία καὶ τριάκοντα, ἁπάντων τῶν πρὸ αὐτοῦ τυράννων πρᾳότητι καὶ ἐπιεικείᾳ διετὴνοχώς.»

73. Τοιοῦτος ἐγεγόνει καὶ Πτολεμαῖος ὁ ἕβδομος Αἰγύπνου βασιλεύσας, ὁ αὑτὸν μὲν Εὐεργέτην ἀνακηρύττων, ὑπὸ δὲ ᾽Αλεξανδρέων Κακεργέτης ὀνομαζόμενος. Ποσειδώνιος γοῦν ὁ στωϊκός, συν αποδημήσας (549e) Σκιπίωνι τῷ ᾽Αφρικανῷ κληθέντι εἰς ᾽Αλεξάνδρειαν καὶ θεασάμενος αὐτόν, γράφει ἐν ἑβδόμ τῶν ῾Ιστοριῶν οὕτως· «
Διὰ δὲ τρυφὴν διέφθαρτο τὸ σῶμα ὑπὸ παχύτητος καὶ γαστρὸς μεγέθους, ν δυσπερίληπτον εἷναι συνέραινεν· ἐφ' ς χιτωνίσκον ἐνδεδυκὼς ποδήρη μέχρι τῶν καρπν χειρίδας ἔχοντα. Προήει δὲ οὐδέποτε πεζὸς εἰ μὴ διὰ Σκιπίωνα.» τι δὲ τρυφῆς οὐκ ἦν ἀλλότριος ὁ βασιλεὺς οὗτος, αὐτὸς περὶ ἑαυτοῦ μαρτυρεῖ ἐν τῷ ὀγδόῳ τῶν ῾Υπομνημάτων διηγούμενος ὅπως τε ἱερεὺς ἐγένετο τοῦ ἐν Κυρήν (549f) Απόλλωνος καὶ ὅπως δεῖπνον παρεσκεύασε τοῖς πρὸ αὐτοῦ γενομένοις ἱερεῦσι, γράφων οὕτως· « ρτεμίτια μεγίστη ἑορτὴ, ἐν Κυρήνῃ, ἐν ερες τοῦ Απολλωνος (νιασιος δ' στ) δειπνζει τοὺς πρὸ αὐτοῦ ἱερευσαμένους καὶ παρατίθησιν ἑκάστῳ τρύβλιον· τοῦτο δ' ἐστὶ κεραμεοῦν ἄγγος ἐπιδεχόμενον ὡς εἴκοσι ἀρτάβας, ἐν ᾧ πολλὰ μὲν τῶν ἀγριμαίων ἔγκειται πεπονημένα, πολλὰ δ' ἐσθ᾽ ὅτε καὶ τν ἡμέρων ὀρνίθων, ἔτι δὲ θαλαττίων (550) ἰχθύων ταρχου τε ξενικοῦ πλείονα γένη· πολλάκις δέ τινες καὶ καθάριον ἀκολουθίσκον προσδιδόασιν. μεῖς δὲ περιειλόμεθα τὰ τοιατα, φιλας δ᾽ λαργύρους κατασκευσαντες, τὸ τίμημα χουσαν ἑκάστην ς προειρήκαμεν δαπάνης, ἵππον τε κατεσκευασμένον σὺν ἱπποκόμῳ καὶ φαλάροις διαχρύσοις ἐδώκαμεν καὶ παρεκαλέσαμεν ἕκαστον ἐπὶ αὐτοῦ καθεσθέντα οἴκαδ' ἀπιέναι.» Εἰς πάχος δ᾽ ἐπεδεδώκει καὶ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ᾽Αλέξανδρος, ὁ τὴν ἑαυτοῦ μητέρα ἀποκτείνας συμρασιλεύουσαν αὐτῷ. (550b) Φησὶ γοῦν περὶ αὐτοῦ Ποσειδώνιος ἐν τβδόμ καὶ τεσσαρακοστ τῶν ῾Ιστοριῶν οὕτως· « δὲ τῆς Αἰγύπτου δυνάστης μισούμενος μὲν ὑπὸ τῶν ὄχλων, κολακευόμενος δ' ὑπὸ τῶν περὶ αὐτόν, ἐν πολλ δὲ τρυφ ζῶν, οὐδὲ ἀποπατεῖν οἷός τε ἦν, εἰ μὴ δυσὶν ἐπαπερειδόμενος ἐπορεύετο. Εἰς δὲ τὰς ἐν τοῖς συμποσίοις ὀρχήσεις ἀπὸ μετεώρων κλινῶν καθαλλόμενος ἀνυπόδητος συντονωτέρας αυτὰς τῶν ἠσκηκότων ἐποιεῖτο. »
74. ῎
Αγαθαρχίδης δ' ἐν τ ἑκκαιδεκάτ Εὐρωπιακῶν Μγαν φησ τν Κυρνης βασιλεσαντα τη πεντήκοντα  (550c) ἀπολέμητον γενόμενον καὶ τρυφῶντα κατάσαρκον γενέσθαι ἐκτόπως τοῖς ὄγκοις κατὰ τὸν ἔσχατον καιρὸν καὶ ὑπὸ τοῦ πάχους ἀποπνιγῆναι δι᾽ ἀργίαν σώματος καὶ τῷ προσφέρεσθαι πλῆθος τροφῆς· παρὰ δὲ Λακεδαιμονίοις ὁ αὐτὸς ἱστορεῖ διὰ τῆς ἑβδόμης καὶ εἰκοστῆς οὐ τῆς τυχούσης ἀδοξίας νομίζεσθαι, εἴ τις ἢ τὸ σχῆμα ἀνανδρότερον ἔχων ἢ τὸν ὄγκον τοῦ σώματος προπετῆ ἐφαίνετο, γυμνῶν κατὰ δέκα ἡμέρας παρισταμένων τοῖς ἐφόροις τῶν νέων. Καθεώρων δ' οἱ ἔφοροι καὶ (550d) καθ' ἑκάστην ἡμέραν καὶ τὰ περὶ τὴν ἔνδυσιν καὶ τὴν στρωμνὴν τῶν νέων εἰκότως. Καὶ γὰρ ὀψοποιοὶ σαν παρὰ Λακεδαιμονίοις κρέως σκευασίας, ἄλλου δ' οὐδενός. Κἀν τ δὲ ἑβδόμ καὶ εἰκοστ ὁ ᾽Αγαθαρχίδης ἔφη ὡς Λακεδαιμόνιοι Ναυκλείδην τὸν Πολυριάδου παντελῶς ὑπερσαρκοῦντα τῷ σώματι καὶ παχὺν διὰ τρυφὴν γενόμενον καταβιβάσαντες εἰς μέσην τὴν ἐκκλησίαν καὶ Λυσάνδρου πολλὰ ὀνειδίσαντος ἐν τῷ κοινῷ ὡς τρυφῶντι παρ᾽ ὀλίγον ἐξέβαλον ἐκ τῆς πόλεως, ἀπειλήσαιτες τοῦτο (550e) ποιήσειν εἰ μὴ τὸν βίον ἐπανορθώσοιτο, εἰπόντος τοῦ Λυσάνδρου ὄτι καὶ ᾽Αγησίλαος, ὅτε διέτριβεν περὶ τὸν ῾Ελλήσποντον πολεμῶν τοῖς βαρβάροις, ὁρῶν τοὺς ᾽Ασιαγενεῖς ταῖς μὲν στολαῖς πολυτελῶς ἠσκημένους, τοῖς σώμασιν δ' οὕτως ἀχρείους ὄντας, γυμνοὺς πάντας ἐκέλευσε τοὺς ἁλισκομένους ἐπὶ τὸν κήρυκα ἄγειν καὶ χωρὶς πωλεῖν τὸν τούτων ἱματισμόν, ὅπως οἱ σύμμαχοι γιγνώσκοντες διότι πρὸς μὲν ἆθλα μεγάλα, πρὸς δ' ἄνδρας εὐτελεῖς ὁ ἀγὼν συνέστηκε, προθυμότερον ταῖς ψυχαῖς ὁρμῶσιν  (550f) ἐπὶ τοὺς ἐναντίους. Καὶ Πύθων δ' ὁ Βυζάντιος ῥήτωρ, ὡς Λέων ἱστορεῖ ὁ πολίτης αὐτοῦ, πάνυ ἦν παχὺς τὸ σῶμα καὶ τοῖς πολίταις ποτὲ στασιάζουσι πρὸς ἀλλήλους παρακαλῶν εἰς φιλίαν ἔλεγεν·
«
ρᾶτέ με, νδρες πολῖται, ος εμι τὸ σμα· λλα κα γυνακα ἔχω πολλῷ μοῦ παχυτραν. ταν οὗν ὁμονοῶμεν, καὶ τὸ τυχὸν ἡμᾶς σκιμπόδιον δέχεται· ἐὰν δὲ στασιάσωμεν, οὐδὲ ἡ σύμπασα
οἰκία.»
75. Πόσῳ ο
ν κάλλιόν ἐστιν, ἀγαθὲ Τιμόκρατες, (551) πενόμενον εναι λεπτότερον ν καταλγει ρμιππος ν Κέρκωψιν ἢ ὑπερπλουτοῦντας τῷ Ταναγραίῳ κήτει οικέναι, καθάπερ οἱ προειρημένοι ἄνδρες. Φη
σὶ δ᾽ οτως, ῞Ερμιππος πρς τν Δινυσον τν λόγον ποιομενος·
Οἱ γὰρ πενόμενοι
ἀνάπηρά σοι θύουσιν
δη βούδια,
Λεωτροφίδου λεπτότερα καὶ Θουμάντιδος.
Καὶ ᾽Αριστοφάνης δ' ἐν Γηρυτάδ λεπτοὺς τούσδε καταλέγει, οῦς καὶ πρέσβεις ὑπὸ τῶν ποιητῶν (551b) φησιν εἰς ῞Αιδου πέμπεσθαι πρὸς τοὺς ἐκεῖ ποιητὰς λέγων οὑτωσί·
Καὶ τίς νεκρῶν κευθμῶνα καὶ σκότου πύλας
ἔτλη κατελθεῖν; Β.
να γὰρ ἀφ' ἑκάστης τέχνης
ε
λμεθα κοιν γενομένης ἐκκλησίας,
οὕς
σμεν ὄντας ᾁδοφοίτας καὶ θαμὰ
κεῖσε φιλοχωροῦντας. Α. Εἰσὶ γάρ τινες
ἄνδρες παρ' ὑμῖν ᾁδοφοῖται; Β.
Νὴ Δία
μάλιστά γ᾽, ὥσπερ Θρᾳκοφοῖται.
Πάντ' ἔχεις.
Α.
Καὶ τίνες ἂν εἷεν; Β. Πρῶτα μὲν Σαννυρίων
(551c) ἀπὸ τῶν τ
ρυγδῶν, ἀπὸ δὲ τῶν τραγικῶν χορῶν Μέλητος, ἀπὸ δὲ τῶν κυκλίων Κινησίας.
Εθ' ἐξῆς φησιν·
ς σφόδρ' ἐπὶ λεπτῶν ἐλπίδων ὠχεῖσθ᾽ ἄρα·  
τούτου
ς γρ ν πολλ ξυνέλθῃ, ξυλλαβων
ὁ τῆς διαρο
ας ποταμὸς ἐξοιχήσεται.
Περὶ δἐ τοῦ Σαννυρίωνος καὶ Στράττις ἐν Ψυχασταῖς φησιν·
Σαννυρίωνος σκυτίνην ἐπικουρίαν.
Περὶ δὲ Μελήτου αὐτὸς ὁ Σαννυρίων ἐν Γέλωτι λέγει οὕτως·
Μέλητον τὸν ἀπὸ Ληναίου νεκρόν.
76. (551d
ν δ' ὄντως λεπτότατος καὶ μακρότατος ὁ Κινησίας, εἰς ν καὶ ὅλον δρᾶμα γέγραφεν Στράττις, Φθιώτην ᾽Αχιλλέα αὐτὸν καλῶν διὰ τὸ ἐν τ αὑτοῦ ποιήσει συνεχῶς τὸ Φθιῶτα λέγειν· παίζων οὖν εἰς τὴν ἰδέαν αὐτοῦ ἔφη « Φθιῶτ' ᾽Αχιλλεῦ.» λλοι δ' αὐτόν, ὡς καὶ ᾽Αριστοφάνης, πολλάκις εἰρήκασι φιλύρινον Κινησίαν διὰ τὸ φιλύρας λαμβάνοντα σανίδα συμττεριζώννυσθαι ἵνα μὴ κάμπτηται διά τε τὸ μῆκος καὶ τὴν ἰσχνότητα. τι δὲ ν Κινησίας νοσώδης καὶ δεινὸς τἄλλα Λυσίας ὁ ῥήτωρ ἐν τῷ (551e) ὑπὲρ Φανίου παρανόμων ἐπιγραφομένῳ λόγῳ εἴρηκεν, φάσκων αὐτὸν ἀφέμενον τῆς τέχνης συκοφαντεῖν καὶ ἀπὸ τούτου πλουτεῖν. τι δὲ ὁ ποιητής ἐστι καὶ οὐχ ἕτερος, σαφῶς αὑτὸς ὢν σημαινεται ἐκ τοῦ καὶ ἐπὶ ἀθεότητι κωμῳδούμενον ἐμφανίζεσθαι καὶ διὰ τοῦ λόγου τοιοῦτον δείκνυσθαι, λέγει δ' οὕτως ὁ ῥήτωρ « Θαυμάζω δὲ εἰ μὴ βαρέως φέρετε ὅτι Κινησίας ἐστὶν ὁ τοῖς νόμοις βοηθός, ὃν ὑμεῖς πάντες ἐπίστασθε ἀσεβέστατον ἁπάντων καὶ παρανομώτατον ἀνθρώπων γεγονέναι. (551f) Οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ τοιαῦτα περὶ θεοὺς ἐξαμαρτάνων ἃ τοῖς μὲν ἄλλοις αἰσχρόν ἐστι καὶ λέγειν, τῶν κωμῳδοδιδασκάλων δ' ἀκούετε καθ' ἕκαστον ἐνιαυτόν; Οὐ μετὰ τούτου ποτὲ ᾽Απολλοφάνης καὶ Μυσταλίδης καὶ Λυσίθεος συνειστιῶντο, μαν μέραν ταξαμενοι τῶν ἀποφράδων, ἀντὶ δε νουμηνιαστῶν κακοδαιμονιστὰς σφίσιν αὐτοῖς τοὔνομα θέμενοι, πρέπον μὲν ταῖς αὑτῶν τύχαις· οὐ μὴν ὡς τοῦτο διαπραττόμενοι τὴν διάνοιαν ἔσχον, ἀλλ' ὡς  καταγελῶντες τῶν θεῶν καὶ τῶν νόμων τῶν (552) ὑμετερων. κείνων μὲν ον καστος ἀπώλετο ὥσπερ οἰκὸς τοὺς τοιούτους. Τοῦτον δὲ τὸν ὑπὸ πλείστων γιγνωσκόμενον οἱ θεοὶ οὕτως διέθεσαν στε τος χθρος βολεσθαι αὐτν ζῆν μᾶλλον ἢ τεθνάναι παράδεγμα τοῖς αλλοις, ἵν' εἰδῶσιν ὅτι τοῖς λίαν ὑβριστικῶς πρὸς τὰ θεῖα διακειμένοις οὐκ ἀεὶ εἰς τοὺς παῖδας ἀποτίθενται τὰς τιμωρίας, ἀλλ' αὐτοὺς κακῶς ἀπολλύουσι, μείζους καὶ (552b) χαλεπωτέρας καὶ τὰς συμφορὰς καὶ τὰς νόσους ἢ τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις προσράλλοντες. Τὸ μὲν γὰρ ἀποθανεῖν καμεῖν νομίμως κοινὸν ἡμῖν ἅπασίν ἐστι, τὸ δ' οὕτως ἔχοντα τοσοῦτον χρόνον διατελεῖν καὶ καθ' ἑκάστην ἡμέραν ἀποθνήσκοντα μὴ δύνασθαι τελευτῆσαι τὸν βίον τούτοις μόνοις προσήκει τοῖς τὰ τοιαῦτα ἅπερ οτος ἐξημαρτηκόσιν.» Περὶ μὲν οὗν Κινησίου ταῦτα ὁ ῥήτωρ εἴρηκεν.
77. Λεπτότερος δ' ἦν καὶ Φιλίτας ὁ Κῷος ποιητής, ὃς καὶ διὰ τἠν τοῦ σώματος ἰσχνότητα σφαίρας ἐκ μολύ
βου πεποιημένας εἱχε περὶ τὼ πόδε ὡς μὴ ὑπὸ ἀνέμου ἀνατραπείη. Πολέμων δ' ὁ περι ηγητὴς (552c) ἐν τῷ περὶ Θαυμασίων ᾽Αρχέστρατόν φησι τὸν μάντιν ἁλόντα ὑπὸ πολεμίων καὶ ἐπὶ ζυγὸν ἀναβληθέντα ὀβολοῦ ὁλκὴν εὑρεθῆναι ἔχοντα· οὕτως ἦν ἰσχνός. δ' αὐτὸς ἱστορεῖ ὡς καὶ Πανάρετος ἰατρῷ μὲν οὐδενὶ ὡμίλησεν, ᾽Αρκεσιλάου δὲ ἠκροᾶτο τοῦ φιλοσόφου, καὶ ὅτι συνεγένετο Πτολεμαίῳ τῷ Εὐεργέτ τάλαντα δώδεκα τὸν ἐνιαυτὸν λαμβάνων· ν δὲ ίσχνότατος, ἄνοσος διατελέσας· Μητρόδωρος δ' ὁ Σκήψιος ἐν δευτέρῷ περὶ ᾽Αλει πτικῆς (552d) Ἱπτπώνακτα τὸν ποιητὴν οὐ μόνον μικρὸν γενέσθαι τ σμα ἀλλὰ καὶ λεπτόν, ἀκρότονον δ᾽ οὕτως ὡς πρὸς τοῖς ἄλλοις καὶ κενὴν λκυθον βάλλ ειν μεγιστον τι διάστημα, τῶν λαφρῶν σωμάτων διὰ τ μὴ δνασθαι τν έρα τμνειν οκ ἐχόντων βιαίαν τὴν φοράν. Λεπτὸς δ' ν καὶ Φιλιππίδης, καθ' οὗ λόγος ἐστὶν περείδης τ ῥήτορι, λέγων αὐτὸν ἕνα τῶν πολιτευομένων εῖναί. ν, δ' ετελς τ σῶμα διὰ λεπτότητα, ς Περεδφης φη. ῎Αλεξίς τ' ἐν Θεσπρωτοῖς φησιν·
῾Ερμῆ νεκρῶν προπομπὲ καὶ Φιλιππίδου
(522e) κληροχε, Νυκτς τ'
μμα τῆς μελαμπέπλου.
Κ
αὶ ᾽Αριστοφῶν Πλάτωνι·
ν ἡμέραις τρισὶν
ὶσχνότερον αὐτὸν ἀποφανῶ Φιλιππδου.
Β. Οὕτως ἐν ἡμέραις ὀλίγαις νεκροὺς ποιεῖς;
Μένανδρος δὲ ᾽Οργ·
λιμὸς ὑμῶν τὸν καλὸν τοῦτον δακὼν
Φιλιππίδου λεπτότερον ἀποδείξει νεκρόν.
τι δὲ καὶ πεφιλιππιδῶσθαι ἔλεγον τὸ λελεπτύνθαι ῎Αλεξις ἐν Μανδραγοριζομέν φησίν·
Κακῶς ἔχεις, στρουθὶς ἀκαρὴς νὴ Δί' ἐγένου.
(552f) πεφιλιππίδωσαι. Β. Μὴ σὺ καινῶς μοι λάλει·
σον οὐ τέθνηκα. Α. Τοῦ ταλαιπώρου πάθους.
Πολλ οὗν κάλλιόν ἐστι τοιοῦτόν τινα ε
ναι τὴν ἰδέαν ἢ ὥς φησιν ᾽Αντιφάνης ἐν Αἰόλῳ·
Τοῦτον οὗν
δι' οἰνοφλυγίαν καὶ πάχος τοῦ σώματος
σκὸν καλοῦσι πάντες οὑπιχώριοι.
῾Ηρακλει
δης δὲ ὁ Ποντικὸς ἐν τῷ περὶ ῾Ηδονῆς Δεινίαν φησὶ τὸν μυροπωλην δια τρυφὴν εἰς ἕρωτα ἐμπεσόντα καὶ πολλα χρήματα ἀναλώσαντα, ὡς ἔξω τῶν ἐπιθυμιῶν ἐγένετο, ὑπὸ λύπης ἐκταραχθέντα (553κτεμεῖν ατοῦ τὰ αδοῖα· ταῦτα πντα ποιοσης τῆς ἀκολάστου τρυφῆς.
78
. ῎Εθος δ' ἦν ᾽Αθήνησι καὶ τοὺς πόδας τῶν τρυφώντων
ναλεφειν μροις, ὡς Κηφισόδωρος μν ν Τροφωνίῳ φησίν·
πειτ' ἀλείφεσθαι τὸ σῶμά μοι· πρίω
μύρον ἴρινον καὶ ῥόδινον, ἄγε μοι, Ξανθία·
καὶ τοῖς ποσὶν χωρὶς πρίω μοι
βάκκαριν. 
Εὔβουλος δ' ἐν Σφιγγοκαρίωνι·
ν θαλάμῳ μαλακῶς κατακείμενον· ἐν δὲ κύκλῳ νιν
παρθ
ενικατρυφεραί, χλιδαναὶ μάλα καὶ κατάθρύπτοι,
τὸν πόδ᾽ ἀμαρακίνοισι μύροις τρίψ
ουσι τὸν ἐμόν.
(553b)
Ἐν δὲ Προκρδι λέγει τις πῶς δεῖ ἐπιμελεῖσθαι τοῦ τῆς Προκρίδος κυνὸς ὡς περὶ ἀνθρπου τοῦ κυνὸς τὸν λόγον ποιοόμενος·
Οὐκοῦν ὑπο
στορεῖτε μαλακῶς τῷ κυνί·
κάτω μὲν ὑπο
βαλεῖτε τῶν Μιλησίων
ἐρίων,
νωθεν δ' ἐπιβαλεῖτε ξυστίδα.
Β.
πολλον. Α. Εἷτα χόνδρον αὐτῷ δεύσετε
γάλακι χηνός. Β. ῾Ηράκλεις. Κ. Καὶ τοὺς πόδας
ἀλείψειτ'
αὐτου τ Μεγαλλεῳ μρῳ.
᾽Αντιφάνης δὲ ἐν μ
ν ᾽Αλκήστιδι ἐλαίῳ τινὰ ποιεῖ (553c) χριόμενον τοὺς πόδας. ν δὲ Μητραγύρτ φησί·
Τήν τε παῖδ'
λείμματα
παρὰ τῆς θεοῦ λα
βοῦσαν ετα τος πδας
ἐκέλευ' ἀλείφειν πρῶτον, εἷτα τὰ γόνατα.
ς θᾶττον ἡ παῖς δ' ἥψατ῏ αὐτοῦ τῶν ποδῶν
ἔτριψέ τ᾽, ἀνεπήδησεν.
Καὶ ἐν Ζακυνθίῳ·
Εἷτ' οὐ δικαίως εἰμὶ φιλογύνης ἐγὼ
καὶ τὰς ἑταίρας ἡδέως πάσας ἔχω;
Τουτὶ γὰρ αὐτὸ πρῶτον ὃ σὺ ποεῖς παθεῖν,
μαλακαῖς καλαῖς τε χερσὶ τριφθῆναι πόδας,
(553d) πῶς οὐχὶ σεμνόν ἐ
στιν;
Καὶ ἐ
ν Θορικίοις·
Λοται δ'
ληθς; λλὰ τί;
Β.
κ χρυσοκολλήτου γε κάλπιδος μύρῳ
Α
γυπτίῳ μὲν τοὺς πόδας καὶ τὰ σκέλη,
φοινικίνῳ δὲ τὰς γνᾴθους καὶ τιτθία,
σισυμ
βρίν, δ τν τερον βραχίονα,
ἀμαρακίνῳ δὲ τὰς ὀφρῦς καὶ τὴν κόμην,
ἑρπυλλίν δ τὸ γόνυ καὶ τὸν αὐχένα...
᾽Αναξανδρ
πης δὲ ἐν Πρωτεσιλάῳ·
Μύρον τε παρὰ Πέρωνος, οὑπερ ἀπέδοτ
ο
(553e)
χθς Μελανπ, πολυτελοῦς Αγυπτίου,
ᾧ νῦν ἀλείφει τοὺς πόδας Καλλιστράτου.
Καὶ τὸν ἐπὶ Θε
μιστοκλέους δὲ βίον Τηλεκλείδης ἐν Πρυτάνεσιν ἁβρν ὄντα παραδδωσι. Κρατνος τ' ἐν
Χείρωσι τὴν τρυφὴν ἐμφανίζων τὴν τῶν παλαιτέρων φησίν·
παλὸν δὲ σισύμβριον ἢ  ῥδον ἢ κρίνον παρ᾽ οὖς θκει,
μετὰ χερσὶ δὲ μῆλον ἕκαστος ἔχων σκίπωνά τ'
γραζον.

79. Κλέαρχος δ' ὁ Σολεὺς ἐν τοῖς ᾽Ερωτικοῖς « Διὰ τί,» φησί, « μετὰ χεῖρας ἄνθη καὶ μῆλα καὶ τὰ τοιαῦτα φέρομεν; Πότερον ὅτι καὶ διὰ τῆς τούτων ἀγαπήσεως (553f) ἡ φύσις μηνύει τοὺς τῆς ὥρας ἔχοντας τὴν
πιθυμίαν; Διὰ τοῦτ' οὖν οἱονεὶ δεῖγμα τς φύσεως τὰ ραῖα μετὰ χεῖρας ἔχουσιν κα χαίρουσιν αὐτοῖς; δυοῖν χάριν τατα περιφέρουσιν· ρχ τε γὰρ ντυχας κα παράδειγμα τῆς βουλήσεως αὐτοῖς γίνεται διὰ τούτων, αἰτηθεῖσι μὲν τὸ προσαγορευθναι δοσι δ τ προυπογράφειν (554) τι δεῖ κα ατος μεταδιδναι τς ρας. γὰρ τῶν ραίων ἀνθῶν καὶ καρπῶν αἴτησις εἰς ἀντίδοσιν τῆς τοῦ σώματος ὤρας προκαλεῖται τοὺς λαβόντας. τὴν τούτων ὥραν παραψυχὴν καὶ παραμυθίαν τῆς ἐπὶ τῶν ἐρωμένων ὥρας ταῖς ἐπιθυμίαις χαίροντες ἔχουσιν ατοῖς.  κκρούεται γὰρ ὑπο τῆς τούτων παρουσίας ὁ τῶν ἐρωμένων πόθος, εἰ μὴ ἄρα τοῦ περὶ αὑτοὺς κόσμου χάριν καθάπερ ἄλλο τι τῶν πρὸς καλλωπισμὸν συντείνόντων, ἔχουσί τε ταῦτα καὶ χαίρουσιν αὐτοῖς. Οὐ γὰρ μόνον στεφανουμένων τοῖς ὡραίοις ἄνθεσιν, ἀλλὰ καὶ μετὰ χεῖρας ἐχόντων τὸ πᾶν εἶδος ἐπικοσμεῖται. (554b) Τάχα δ' ἴσως διὰ τὸ φιλοκάλους εἷναι δηλοῖ δὲ τὸ τῶν καλῶν ἐρᾶν καὶ πρὸς τὰ ὡραῖα φιλικῶς ἔχειν. Καλὸν γὰρ τὸ τῆς ὀπώρας καὶ τὸ τῆς ρας ὄντως πρόσωπον ἔν τε καρποῖσι καὶ ἄνθεσι θεωρούμενον. πάντες οἱ ἐρῶντες οον ἐκτρυφῶντες ὑπὸ τοῦ πάθους καριαινόμενοι τοῖς ὡραίοις ἁβρύνονται; Φυσικὸν γὰρ δή τι τὸ τοὺς οἰομένους εἱναι καλοὺς και ὡραίους ἀνθολογεῖν.
θεν αἱ τε περὶ τὴν Περσεφόνην ἀνθολογεν, λέγονται, κα Σαπφ φησιν δεν «νθε' μργουσαν παῖδ' γαν παλάν.»
80. (554c) Οὕτω δ'
ξήρτηντο τν ἡδυπαθειῶν οἱ τότε ὡς καὶ Καλλιπγου φροδτης ερὸν ἱδρύσασθαι ἀπὸ τοιαύτης αἰτίας. νδρὶ ἀγροίκῳ ἐγένοντο δύο καλαὶ θυγατέρες· αται φιλονικήσασαί ποτε πρὸς ἑαυτὰς προελθοῦσαι ἐπὶ τὴν λεωφόρον διεκρίνοιτο ποτέρα εἴη καλλιπυγοτέρα. Καί ποτε παριόντος νεανίσκου πατέρα πρεσβύτην καὶ πλούσιον ἔχοντος ἐπέδειξαν ἑαυτὰς καὶ τούτῳ· καὶ ὅς θεασάμενος ἔκρινε τὴν πρεσρυτέραν· ς καὶ εἰς ἔρωτα ἐμπεσὼν (554d) λθὼν εἰς ἄστυ κλινήρης γίνεται καὶ διηγεῖται τὰ γεγενημένα τῷ ἀδελφῷ αυτοῦ ὄντι νεωτέρῳ. δε καὶ αὐτὸς ἐλθὼν εἰς τοὺς ἀγροὺς καὶ θεασάμενος τὰς παῖδας ἐρᾷ καὶ αὐτὸς τῆς ἑτέρας. γοῦν πατὴρ ἐπεὶ παρακαλῶν αὐτοὺς ἐνδοξοτέρους λαβεῖν γάμους οὐκ ἔπειθε, ἄγεται ἐκ τοῦ ἀγροῦ τὰς παῖδας ατοῖς, πείσας ἐκείνων τὸν πατέρα, καὶ ζεύγνυσι τοῖς υἱοῖς. Αὗται οὗν ὑπὸ τῶν πολιτῶν καλλίπυγοι ἐκαλοῦντο, ὡς καὶ ὁ Μεγαλοπολίτης Κερκιδᾶς ἐν τοῖς ᾽Ιάμβοις ἱστορεῖ λέγων· 
ν καλλιπγων ζεγος ν Συρακουσαις.
Α
ται ον πιλαβμεναι οσας λαμπρς δρσαντο (554e) φροδίτης ἱερὸν κάλέσασαι Καλλίπυγον τὴν θεόν, ὡς ἱστορεῖ καὶ ᾽Αρχέλαος ἐν τοῖς ᾽Ιάμβοις.
81. ᾽Εν μανίᾳ δὲ τρυφὴν ἡδίστην γενομένην οὐκ
ηδῶς Ποντικς ρακλεδης διηγεται ν τῷ περὶ ῾Ηδονῆς οὕτω γράφων « Αἰξωνεὺς Θράσυλλος ὁ Πυθοδώρου διετέθη ποτὲ ὑπὸ μανίας τοιαύτης ὡς πάντα τὰ πλοῖα τὰ εἰς τὸν Πειραιᾶ καταγόμενα ὑπολαμβάνειν ἑαυτοῦ εἱναι, καὶ ἀπεγράφετο αὐτὰ καὶ ἀπέστελλε καὶ διῴκει καὶ καταπλέοντα ἀπεδέχετο μετὰ χαρᾶς τοσαύτης ὅσησπερ (554f) ἅν τις ἡσθείη τοσούτων χρημάτων κύριος ὤν. Καὶ τῶν μὲν ἀπολομένων οὐδὲν ἐπεζήτει, τοῖς δὲ σζόμἐνοις χαιρεν καὶ διῆγεν μετὰ πλείστης ἡδονης. πε δε δελφς, ατοῦ Κρίτων κ Σικελας ἐπιδημήσας συλλαβν αὐτν παρδωκεν ἰατρῷ καὶ τῆς μανίας ἐπαύσατο, διηγεῖτο πολλάκις περὶ τῆς ἐν μανίᾳ διατριβῆς, οὐδεπώποτε φάσκων κατὰ τὸν βίον ἡσθῆναι πλείονα λύπην μὲν γὰρ οὐδ' ἡντινοῦν αὐτῷ παραγίνεσθαι, τὸ δὲ τῶν ἡδονῶν πλῆθος ὑπερράλλειν.»

 

FIN DU LIVRE XII.