Diogène Laërce

DIOGÈNE DE LAERTE

LIVRE VIII

CHAPITRE I. PYTHAGORE. - ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer 

livre VII Chrysippe        Empédocle

Le texte en bleu concerne les citations.

Autre traduction - Traduction Genaille sur le site de Ugo Bratelli

 

 

 

 

 

DIOGENE DE LAERTE.

 

 

LIVRE VIII.

CHAPITRE UN.

 

.

 

 

 

 

[1] Ἐπειδὴ δὲ τὴν Ἰωνικὴν φιλοσοφίαν τὴν ἀπὸ Θαλοῦ καὶ τοὺς ἐν ταύτῃ διαγενομένους ἄνδρας ἀξιολόγους διεληλύθαμεν, φέρε καὶ περὶ τῆς Ἰταλικῆς διαλάβωμεν, ἧς ἦρξε Πυθαγόρας Μνησάρχου δακτυλιογλύφου ὥς φησιν Ἕρμιππος, Σάμιος, ἢ ὡς ἈριστόξενοςΤυρρηνός, ἀπὸ μιᾶς τῶν νήσων ἃς ἔσχον Ἀθηναῖοι Τυρρηνοὺς ἐκβαλόντες. Ἔνιοι δ' υἱὸν μὲν εἶναι Μαρμάκου τοῦ Ἱππάσου τοῦ Εὐθύφρονος τοῦ Κλεωνύμου φυγάδος ἐκ Φλιοῦντος, οἰκεῖν δ' ἐν Σάμῳ τὸν Μάρμακον, ὅθεν Σάμιον τὸν Πυθαγόραν λέγεσθαι·

[2] συστῆναι δ' εἰς Λέσβον ἐλθόντα Φερεκύδῃ ὑπὸ Ζωίλου τοῦ θείου. Καὶ τρία ποτήρια κατασκευασάμενος ἀργυρᾶ δῶρον ἀπήνεγκεν ἑκάστῳ τῶν ἱερέων εἰς Αἴγυπτον. Ἔσχε δὲ καὶ ἀδελφούς, πρεσβύτερον μὲν Εὔνομον, μέσον δὲ Τυρρηνόν· καὶ δοῦλον Ζάμολξιν, ᾧ Γέται θύουσι, Κρόνον νομίζοντες, ὥς φησιν Ἡρόδοτος.

Οὗτος ἤκουσε μέν, καθὰ προείρηται, Φερεκύδου τοῦ Συρίου· μετὰ δὲ τὴν ἐκείνου τελευτὴν ἧκεν εἰς Σάμον καὶ ἤκουσεν Ἑρμοδάμαντος τοῦ ἀπογόνου Κρεωφύλου, ἤδη πρεσβυτέρου. Νέος δ' ὢν καὶ φιλομαθὴς ἀπεδήμησε τῆς πατρίδος καὶ πάσας ἐμυήθη τάς θ' Ἑλληνικὰς καὶ βαρβάρους τελετάς.

[3] Ἐγένετ' οὖν ἐν Αἰγύπτῳ, ὁπηνίκα καὶ Πολυκράτης αὐτὸν Ἀμάσιδι συνέστησε δι' ἐπιστολῆς· καὶ ἐξέμαθε τὴν φωνὴν αὐτῶν, καθά φησιν Ἀντιφῶν ἐν τῷ Περὶ τῶν ἐν ἀρετῇ πρωτευσάντων, καὶ παρὰ Χαλδαίοις ἐγένετο καὶ Μάγοις. Εἶτ' ἐν Κρήτῃ σὺν Ἐπιμενίδῃ κατῆλθεν εἰς τὸ Ἰδαῖον ἄντρον ἀλλὰ καὶ ἐν Αἰγύπτῳ εἰς τὰ ἄδυτα· καὶ τὰ περὶ θεῶν ἐν ἀπορρήτοις ἔμαθεν. Εἶτ' ἐπανῆλθεν εἰς Σάμον, καὶ εὑρὼν τὴν πατρίδα τυραννουμένην ὑπὸ Πολυκράτους, ἀπῆρεν εἰς Κρότωνα τῆς Ἰταλίας· κἀκεῖ νόμους θεὶς τοῖς Ἰταλιώταις ἐδοξάσθη σὺν τοῖς μαθηταῖς, οἳ πρὸς τοὺς τριακοσίους ὄντες ᾠκονόμουν ἄριστα τὰ πολιτικά, ὥστε σχεδὸν ἀριστοκρατίαν εἶναι τὴν πολιτείαν.

[4] Τοῦτόν φησιν Ἡρακλείδης ὁ Ποντικὸς περὶ αὑτοῦ τάδε λέγειν, ὡς εἴη ποτὲ γεγονὼς Αἰθαλίδης καὶ Ἑρμοῦ υἱὸς νομισθείη· τὸν δὲ Ἑρμῆν εἰπεῖν αὐτῷ ἑλέσθαι ὅ τι ἂν βούληται πλὴν ἀθανασίας. Αἰτήσασθαι οὖν ζῶντα καὶ τελευτῶντα μνήμην ἔχειν τῶν συμβαινόντων. Ἐν μὲν οὖν τῇ ζωῇ πάντων διαμνημονεῦσαι, ἐπεὶ δὲ ἀποθάνοι τηρῆσαι τὴν αὐτὴν μνήμην. Χρόνῳ δ' ὕστερον εἰς Εὔφορβον ἐλθεῖν καὶ ὑπὸ Μενέλεω τρωθῆναι. Ὁ δ' Εὔφορβος ἔλεγεν ὡς Αἰθαλίδης ποτὲ γεγόνοι καὶ ὅτι παρ' Ἑρμοῦ τὸ δῶρον λάβοι καὶ τὴν τῆς ψυχῆς περιπόλησιν, ὡς περιεπολήθη καὶ εἰς ὅσα φυτὰ καὶ ζῷα παρεγένετο καὶ ὅσα ἡ ψυχὴ ἐν τῷ Ἅιδῃ ἔπαθε καὶ αἱ λοιπαὶ τίνα ὑπομένουσιν.

[5] Ἐπειδὴ δὲ Εὔφορβος ἀποθάνοι, μεταβῆναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ εἰς Ἑρμότιμον, ὃς καὶ αὐτὸς πίστιν θέλων δοῦναι ἐπανῆλθεν εἰς Βραγχίδας καὶ εἰσελθὼν εἰς τὸ τοῦ Ἀπόλλωνος ἱερὸν ἐπέδειξεν ἣν Μενέλαος ἀνέθηκεν ἀσπίδα, (ἔφη γὰρ αὐτόν, ὅτ' ἀπέπλει ἐκ Τροίας, ἀναθεῖναι τῷ Ἀπόλλωνι τὴν ἀσπίδα,) διασεσηπυῖαν ἤδη, μόνον δὲ διαμένειν τὸ ἐλεφάντινον πρόσωπον. Ἐπειδὴ δ' Ἑρμότιμος ἀπέθανε, γενέσθαι Πύρρον τὸν Δήλιον ἁλιέα· καὶ πάντα πάλιν μνημονεύειν, πῶς πρόσθεν Αἰθαλίδης, εἶτ' Εὔφορβος, εἶτα Ἑρμότιμος, εἶτα Πύρρος γένοιτο. Ἐπειδὴ δὲ Πύρρος ἀπέθανε, γενέσθαι Πυθαγόραν καὶ πάντων τῶν εἰρημένων μεμνῆσθαι.

[6] Ἔνιοι μὲν οὖν Πυθαγόραν μηδὲ ἓν καταλιπεῖν σύγγραμμά φασιν διαπεσόντες. Ἡράκλειτος γοῦν ὁ φυσικὸς μονονουχὶ κέκραγε καί φησι· « Πυθαγόρης Μνησάρχου ἱστορίην ἤσκησεν ἀνθρώπων μάλιστα πάντων καὶ ἐκλεξάμενος ταύτας τὰς συγγραφὰς ἐποιήσατο ἑαυτοῦ σοφίην, πολυμαθείην, κακοτεχνίην. » Οὕτω δ' εἶπεν, ἐπειδήπερ ἐναρχόμενος ὁ Πυθαγόρας τοῦ Φυσικοῦ συγγράμματος λέγει ὧδε· « Οὐ μὰ τὸν ἀέρα τὸν ἀναπνέω, οὐ μὰ τὸ ὕδωρ τὸ πίνω, οὔ κοτ' οἴσω ψόγον περὶ τοῦ λόγου τοῦδε. » Γέγραπται δὲ τῷ Πυθαγόρᾳ συγγράμματα τρία, Παιδευτικόν, Πολιτικόν, Φυσικόν·

[7] τὸ δὲ φερόμενον ὡς Πυθαγόρου Λύσιδός ἐστι τοῦ Ταραντίνου Πυθαγορικοῦ, φυγόντος εἰς Θήβας καὶ Ἐπαμεινώνδα καθηγησαμένου. Φησὶ δ' Ἡρακλείδης ὁ τοῦ Σαραπίωνος ἐν τῇ Σωτίωνος ἐπιτομῇ γεγραφέναι αὐτὸν καὶ Περὶ τοῦ ὅλου ἐν ἔπεσιν, δεύτερον τὸν Ἱερὸν λόγον, οὗ ἡ ἀρχή·

Ὦ νέοι, ἀλλὰ σέβεσθε μεθ' ἡσυχίας τάδε πάντα·

τρίτον Περὶ ψυχῆς, τέταρτον Περὶ εὐσεβείας, πέμπτον Ἡλοθαλῆ τὸν Ἐπιχάρμου τοῦ Κῴου πατέρα, ἕκτον Κρότωνα, καὶ ἄλλους. Τὸν δὲ Μυστικὸν λόγον Ἱππάσου φησὶν εἶναι, γεγραμμένον ἐπὶ διαβολῇ Πυθαγόρου,

[8] πολλοὺς δὲ καὶ ὑπὸ Ἄστωνος τοῦ Κροτωνιά του γραφέντας ἀνατεθῆναι Πυθαγόρᾳ. Φησὶ δὲ καὶ Ἀριστόξενος τὰ πλεῖστα τῶν ἠθικῶν δογμάτων λαβεῖν τὸν Πυθαγόραν παρὰ Θεμιστοκλείας τῆς ἐν Δελφοῖς. Ἴων δὲ ὁ Χῖος ἐν τοῖς Τριαγμοῖς φησιν αὐτὸν ἔνια ποιήσαντα ἀνενεγκεῖν εἰς Ὀρφέα. Αὐτοῦ λέγουσι καὶ τὰς Κοπίδας, οὗ ἡ ἀρχή, « Μὴ * * ἀνααίδευ μηδενί. » Σωσικράτης δ' ἐν Διαδοχαῖς φησιν αὐτὸν ἐρωτηθέντα ὑπὸ Λέοντος τοῦ Φλιασίων τυράννου τίς εἴη, φιλόσοφος εἰπεῖν. Καὶ τὸν βίον ἐοικέναι πανηγύρει· ὡς οὖν εἰς ταύτην οἱ μὲν ἀγωνιούμενοι, οἱ δὲ κατ' ἐμπορίαν, οἱ δέ γε βέλτιστοι ἔρχονται θεαταί, οὕτως ἐν τῷ βίῳ οἱ μὲν ἀνδραποδώδεις, ἔφη, φύονται δόξης καὶ πλεονεξίας θηραταί, οἱ δὲ φιλόσοφοι τῆς ἀληθείας. Καὶ τάδε μὲν ὧδε.

[9]  Ἐν δὲ τοῖς τρισὶ συγγράμμασι τοῖς προειρημένοις φέρεται Πυθαγόρου τάδε καθολικῶς. Οὐκ ἐᾷ εὔχεσθαι ὑπὲρ αὑτῶν διὰ τὸ μὴ εἰδέναι τὸ συμφέρον. Τὴν μέθην ἓν ἀνθ' ἑνὸς βλάβην καλεῖ καὶ πλησμονὴν πᾶσαν ἀποδοκιμάζει, λέγων μὴ παραβαίνειν μήτε τῶν ποτῶν μήτε τῶν σιτίων μηδένα τὴν συμμετρίαν. Καὶ περὶ ἀφροδισίων δέ φησιν οὕτως· « Ἀφροδίσια χειμῶνος ποιέεσθαι, μὴ θέρεος· φθινοπώρου δὲ καὶ ἦρος κουφότερα, βαρέα δὲ πᾶσαν ὥρην καὶ ἐς ὑγιείην οὐκ ἀγαθά. » Ἀλλὰ καί ποτ' ἐρωτηθέντα πότε δεῖ πλησιάζειν εἰπεῖν· ὅταν βούλῃ γενέσθαι αὑτοῦ ἀσθενέστερος.

[10] Διαιρεῖται δὲ καὶ τὸν τοῦ ἀνθρώπου βίον οὕτως· « Παῖς εἴκοσι ἔτεα, νεηνίσκος εἴκοσι, νεηνίης εἴκοσι, γέρων εἴκοσι. Αἱ δὲ ἡλικίαι πρὸς τὰς ὥρας ὧδε σύμμετροι· παῖς ἔαρ, νεηνίσκος θέρος, νεηνίης φθινόπωρον, γέρων χειμών. » Ἔστι δ' αὐτῷ ὁ μὲν νεηνίσκος μειράκιον, ὁ δὲ νεηνίης ἀνήρ.

Εἶπέ τε πρῶτος, ὥς φησι Τίμαιος, κοινὰ τὰ φίλων εἶναι καὶ φιλίαν ἰσότητα. Καὶ αὐτοῦ οἱ μαθηταὶ κατετίθεντο τὰς οὐσίας εἰς ἓν ποιούμενοι. Πενταετίαν θ' ἡσύχαζον, μόνον τῶν λόγων κατακούοντες καὶ οὐδέπω Πυθαγόραν ὁρῶντες εἰς ὃ δοκιμασθεῖεν· τοὐντεῦθεν δ' ἐγίνοντο τῆς οἰκίας αὐτοῦ καὶ τῆς ὄψεως μετεῖχον. Ἀπείχοντο δὲ καὶ σοροῦ κυπαρισσίνης διὰ τὸ τὸ τοῦ Διὸς σκῆπτρον ἐντεῦθεν πεποιῆσθαι, ὥς φησιν Ἕρμιππος ἐν δευτέρῳ Περὶ Πυθαγόρου.

 

[1] Après avoir parlé de la philosophie ionique, qui dut son commencement à Thaïes, et des hommes célèbres qu'elle a produits, venons à la secte italique, dont Pythagore fut le fondateur. Hermippe le dit fils de Mnésarque, graveur de cachets ; Aristoxène le fait naître Tyrrhénien, dans l'une des îles dont les Athéniens se mirent en possession lorsqu'ils en eurent chassé les Tyrrhéniens; quelques uns lui donnent Harmacus pour père ; pout aïeul, Hippasus, fils d'Eutyphron ; et pour bisaïeul, Cléonyme, fugitif de Phlionte. Ils ajoutent que Marmacus demeurait à Samos ; que, pour cette raison, Pythagore fut surnommé Samien ;

[2] qu'étant venu de là à Lesbos, Zoïle, son oncle paternel, le recommanda à Phérécyde ; qu'il y fabriqua trois coupes d'argent, et qu'il en fit présent à chacun des trois prêtres d'Egypte. Il eut des frères, dont l'ainé se nommait Eunome, et le puiné Tyrrhénus ; son domestique s'appelait Zamolxis, auquel, dit Hérodote, sacrifient les Gètes, dans la supposition qu'il est Saturne.

Pythagore fut donc disciple de Phérécyde de Syros, après la mort duquel il se rendit à Samos, et y étudia sous Hermodamante, déjà avancé en âge, et neveu de Créophile. Jeune et plein d envie de s'instruire, Pythagore quitta sa patrie, et se fit initier à tous les mystères, tant de la religion des Grecs que des religions étrangères.

[3] Il passa enfin en Egypte, muni de lettres de recommandation que Polycrate lui donna pour Amasis. Antiphon, dans l'ouvrage où il parle de ceux qui se sont distingués par la vertu, rapporte qu'il apprit la langue égyptienne, et fréquenta beaucoup les Chaldéens. Étant en Crète avec Épiménide, il descendit dans la caverne du mont Ida ; et après être entré dans les sanctuaires des temples d'Egypte, où il s'instruisit des choses les plus secrètes de là religion, il revint à Samos, qu'il trouva opprimée par Polycrate, Il en sortit pour aller se fixer à Crotone en Italie, où il donna des lois aux Italiotes.[1] Il se chargea du maniement des affaires publiques, qu'il administra conjointement avec ses disciples, qui étaient au nombre de trois cents, ou à peu près ; mais avec tant de sagesse, qu'on pouvait avec justice regarder leur gouvernement comme une véritable aristocratie.

[4] Héraclide du Pont rapporte que Pythagore disait ordinairement qu'autrefois il fut Æthalide, et qu'on le crut fils de Mercure ; que Mercure lui ayant promis de lui accorder la grâce qu'il souhaiterait, hormis celle d'être immortel, il lui demanda le don de conserver la mémoire de tout ce qui lui arriverait pendant sa vie et après sa mort ; qu'effectivement il se rappelait toutes les choses qui s'étaient passées pendant son séjour sur la terre, et qu'il se réservait ce don de souvenir pour l'autre monde ; que, quelque temps après l'octroi de cette faveur, il anima le corps d'Euphorbe, lequel publia qu'un jour il devint Æthalide ; qu'il obtint de Mercure que son âme voltigerait perpétuellement de côté et d'autre ; qu'elle s'insinuerait dans tels arbres ou animaux qu'il lui plairait; qu'elle avait éprouvé tous les tourments qu'on endure aux enfers, et les supplices des autres âmes détenues dans ce lieu.

[5] A ce détail Pythagore ajoutait qu'Euphorbe étant mort, son âme passa dans Hermotime, qui, pour persuader la chose, vint à Branchide, où, étant entré dans le temple d'Apollon,[2] il montra le bouclier qu'y suspendit Ménélas ; que ce fut à son retour de Troie qu'il consacra à ce dieu le bouclier, déjà tout pourri, et dont le temps n'avait épargné que la face d'ivoire; qu'après le décès d'Hermotime, il revêtit le personnage de Pyrrhus, pécheur de Délos; que lui, Pythagore, avait présent à l'esprit tout ce qui s'était dit dans ces différentes métamorphoses; c'est-à-dire qu'en premier lieu il avait été Æthalide, en second lieu Euphorbe, en troisième lieu Hermotime, en quatrième lieu Pythagore ; et qu'enfin il avait la mémoire récente de tout ce qu'on vient de dire.

[6] Il y en a qui prétendent que Pythagore n'a rien écrit; mais ils se trompent grossièrement, n'eût-on d'autre garant qu'Héraclide le physicien. Il déclare ouvertement que Pythagore, fils de Mnésarque, s'est plus que personne, exercé à l'histoire, et qu'ayant fait un choix des écrits de ce genre, il a donné des marques de science, de profonde érudition, et fourni des modèles de l'art d'écrire. Héraclide s'exprimait en ces termes, parce que, dans l'exorde de son Traité de physique, Pythagore se sert de ces expressions : Par l'air que je respire, par l'eau que je bois, je ne souffrirai pas qu'on méprise cette science. On attribue trois ouvrages à ce philosophe: un de l'Institution, un de la Politique, et un de la Physique ;

[7] mais ce qu'on lui donne appartient à Lysis de Tarente, philosophe pythagoricien, qui, s'étant réfugié à Thèbes, fut précepteur d'Epaminondas. Héraclide, fils de Sérapion, dit, dans l'Abrégé de Solion, que Pythagore composa premièrement un poème sur l'Univers ; ensuite un discours des Mystères, qui commence par ces mots : « Jeunes gens, respectez en silence ces choses saintes;» en troisième lieu, un traité sur l’âme ; en quatrième lieu, un sur la Piété; en cinquième lieu, un autre qui a pour titre : Hélothale, père d'Epicharme de Co ; en sixième lieu, un ouvrage intitulé Crotone, et d'autres. Quant au Discours mystique, on le donne à Hippasus, qui le composa exprès pour décrier Pythagore.

[8] Il y a encore plusieurs ouvrages d'Aston de Crotone, qui ont couru fous le nom du même Philosophe. Aristomène assure que Pythagore est redevable de la plupart de ses dogmes de Morale à Thémistoclée, prêtresse de Delphes. Ion de Chio, dans ses Triagmes, dit qu'ayant fait un poème, il l'attribua à Orphée. On veut aussi qu'ilsfoit l'auteur d'un ouvrage, intitulé Considérations, et qui qui commence par ces mots :

N'offense personne.

Sosicrate, dans ses Successions, dit que Pythagore, interrogé par Léonte, tyran de Phliasie, qui il était, lui répondit: Je suis philosophe, et qu'il ajouta que la vie ressemblait aux solennités des jeux publics où s'assemblaient diverges sortes de personnes, les uns pour disputer le prix, les autres pour y commercer, d'autres pour être spectateurs et pour réformer leurs mœurs, en quoi ils font les plus louables ; qu'il en est de même de la vie; que ceux-ci naissent pour être enclaves de la gloire, ceux-là des richesses qu'ils convoitent, et d'autres, qui, n'ayant d'ardeur que pour la vérité, embrassent la philosophie. Ainsi parle Sosicrate

[9] ; mais dans les trois opuscules dont nous avons fait mention, ce propos est attribué à Pythagore, comme l'ayant dit en général. Il désapprouvait les prières que l'on adressait aux Dieux pour soi-même en particulier, à cause de l'ignorance où l'on est de ce qui est utile. Il appelle l'ivresse un mal causé à l'esprit. Il blâmait tout excès, et disait qu'il ne faut ni excéder dans le travail, ni passer les bornes dans les aliments. Quant à l'amour, il en permettait l'usage en hiver, le défendait absolument en été, et consentait qu'on s'y livrât, mais fort peu, en automne et au printemps. Néanmoins il s'expliquait sur le tout qu'il n'y avait aucune saison dans laquelle cette passion. ne fût nuisible à la santé,  jusque-là qu'ayant été requis de dire son sentiment sur le temps qu'il croyait le plus propre à satisfaire cette passion, il répondit, Celui où vous formerez le dessein de vous énerver.

[10] Il partageait de cette manière les différents temps de la vie. Il donnait vingt ans à l'enfance , vingt à l'adolescence, vingt à la jeunesse, et autant à la vieillesse, ces différents âges correspondant aux saisons, l'enfance au printemps, l'adolescence à l'été, la jeunesse à l'automne, la vieillesse à l'hiver. Par l'adolescence Pythagore entendait l'âge de puberté, et l'âge viril par la jeunesse.

Selon Timée, il fut le premier qui avança que les amis doivent avoir toutes choses communes, et qui dépeignit l'amitié une égalité de biens et de sentiments. Conformément au principe du philosophe, ses disciples se dépouillaient de la propriété de leurs biens, mettaient leurs facultés en masse, et s'en faisaient une fortune à laquelle chacun avait part avec autant de droit l'un que l'autre. Il fallait qu'ils observassent un silence de cinq ans, pendant lesquels ils ne devaient être qu'attentifs à écouter. Aucun n'était admis à voir Pythagore qu'après cette épreuve finie. Alors ils étaient conduits à sa maison, et avaient la permission de fréquenter son école.

Hermippe, dans son deuxième livre sur Pythagore, assure qu'ils ne se servaient point de planches de cyprès pour la construction de leurs sépulcres, par scrupule de ce que le sceptre de Jupiter était fait de ce bois.

 

 

 

 

[11] Καὶ γὰρ καὶ σεμνοπρεπέστατος λέγεται γενέσθαι καὶ αὐτοῦ οἱ μαθηταὶ δόξαν εἶχον περὶ αὐτοῦ ὡς εἴη Ἀπόλλων ἐξ Ὑπερβορέων ἀφιγμένος. Λόγος δέ ποτ' αὐτοῦ παραγυμνωθέντος τὸν μηρὸν ὀφθῆναι χρυσοῦν· καὶ ὅτι Νέσσος ὁ ποταμὸς διαβαίνοντα αὐτὸν προσαγορεύσαι πολὺς ἦν ὁ φάσκων. Τίμαιός τέ φησιν ἐν δεκάτῳ Ἱστοριῶν λέγειν αὐτὸν τὰς συνοικούσας ἀνδράσι θεῶν ἔχειν ὀνόματα, Κόρας, Νύμφας, εἶτα Μητέρας καλουμένας. Τοῦτον καὶ γεωμετρίαν ἐπὶ πέρας ἀγαγεῖν, Μοίριδος πρῶτον εὑρόντος τὰς ἀρχὰς τῶν στοιχείων αὐτῆς, ὥς φησιν Ἀντικλείδης ἐν δευτέρῳ Περὶ Ἀλεξάνδρου.

[12]  Μάλιστα δὲ σχολάσαι τὸν Πυθαγόραν περὶ τὸ ἀριθμητικὸν εἶδος αὐτῆς· τόν τε κανόνα τὸν ἐκ μιᾶς χορδῆς εὑρεῖν. Οὐκ ἠμέλησε δ' οὐδ' ἰατρικῆς. Φησὶ δ' Ἀπολλόδωρος ὁ λογιστικὸς ἑκατόμβην θῦσαι αὐτόν, εὑρόντα ὅτι τοῦ τριγώνου ὀρθογωνίου ἡ ὑποτείνουσα πλευρὰ ἴσον δύναται ταῖς περιεχούσαις. Καὶ ἔστιν ἐπίγραμμα οὕτως ἔχον·

Ἤνυκε Πυθαγόρης τὸ περικλεές· εὕρατο γράμμα
κλεινὸς ἐφ' ᾧ κλεινὴν ἤγαγε βουθυσίην.

Λέγεται δὲ καὶ πρῶτος κρέασιν ἀσκῆσαι ἀθλητάς, καὶ πρῶτόν γ' Εὐρυμένην, καθά φησι Φαβωρῖνος ἐν τρίτῳ τῶν Ἀπομνημονευμάτων, τῶν πρότερον ἰσχάσι ξηραῖς καὶ τυροῖς ὑγροῖς, ἀλλὰ καὶ πυροῖς σωμασκούντων αὐτούς, καθάπερ ὁ αὐτὸς Φαβωρῖνος ἐν ὀγδόῃ Παντοδαπῆς ἱστορίας φησίν.

[13] Οἱ δὲ Πυθαγόραν ἀλείπτην τινὰ τοῦτον σιτίσαι τὸν τρόπον, μὴ τοῦτον. Τοῦτον γὰρ καὶ τὸ φονεύειν ἀπαγορεύειν, μὴ ὅτι γε ἅπτεσθαι τῶν ζῴων κοινὸν δίκαιον ἡμῖν ἐχόντων ψυχῆς. Καὶ τόδε μὲν ἦν τὸ πρόσχημα· τὸ δ' ἀληθὲς τῶν ἐμψύχων ἀπηγόρευεν ἅπτεσθαι συνασκῶν καὶ συνεθίζων εἰς εὐκολίαν βίου τοὺς ἀνθρώπους, ὥστε εὐπορίστους αὐτοῖς εἶναι τὰς τροφὰς ἄπυρα προσφερομένοις καὶ λιτὸν ὕδωρ πίνουσιν· ἐντεῦθεν γὰρ καὶ σώματος ὑγίειαν καὶ ψυχῆς ὀξύτητα περιγίνεσθαι. Ἀμέλει καὶ βωμὸν προσκυνῆσαι μόνον ἐν Δήλῳ τὸν Ἀπόλλωνος τοῦ γενέτορος, ὅς ἐστιν ὄπισθεν τοῦ Κερατίνου, διὰ τὸ πυροὺς καὶ κριθὰς καὶ πόπανα μόνα τίθεσθαι ἐπ' αὐτοῦ ἄνευ πυρός, ἱερεῖον δὲ μηδέν, ὥς φησιν Ἀριστοτέλης ἐν Δηλίων πολιτείᾳ.

[14] Πρῶτόν τέ φασι τοῦτον ἀποφῆναι τὴν ψυχὴν κύκλον ἀνάγκης ἀμείβουσαν ἄλλοτ' ἄλλοις ἐνδεῖσθαι ζῴοις·

καὶ πρῶτον εἰς τοὺς Ἕλληνας μέτρα καὶ σταθμὰ εἰσηγήσασθαι, καθά φησιν Ἀριστόξενος ὁ μουσικός· πρῶτόν τε Ἕσπερον καὶ Φωσφόρον τὸν αὐτὸν εἰπεῖν, ὥς φησι Παρμενίδης. Οὕτω δ' ἐθαυμάσθη ὥστ' ἔλεγον τοὺς γνωρίμους αὐτοῦ † παντοίας θεοῦ φωνάς †, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ἐν τῇ γραφῇ φησι δι' ἑπτὰ καὶ διηκοσίων ἐτέων ἐξ ἀΐδεω παραγεγενῆσθαι ἐς ἀνθρώπους. Τοιγὰρ καὶ προσεκαρτέρουν αὐτῷ καὶ τῶν λόγων ἕνεκα προσῄεσαν καὶ Λευκανοὶ καὶ Πευκέτιοι Μεσσάπιοί τε καὶ Ῥωμαῖοι.

[15]  Μέχρι δὲ Φιλολάου οὐκ ἦν τι γνῶναι Πυθαγόρειον δόγμα· οὗτος δὲ μόνος ἐξήνεγκε τὰ διαβόητα τρία βιβλία, ἃ Πλάτων ἐπέστειλεν ἑκατὸν μνῶν ὠνηθῆναι. Τῶν θ' ἑξακοσίων οὐκ ἐλάττους ἐπὶ τὴν νυκτερινὴν ἀκρόασιν ἀπήντων αὐτοῦ· καὶ εἴ τινες ἀξιωθεῖεν αὐτὸν θεάσασθαι, ἔγραφον πρὸς τοὺς οἰκείους ὡς μεγάλου τινὸς τετυχηκότες. Μεταποντῖνοί γε μὴν τὴν μὲν οἰκίαν αὐτοῦ Δήμητρος ἱερὸν ἐκάλουν, τὸν στενωπὸν δὲ μουσεῖον, ὥς φησι Φαβωρῖνος ἐν Παντοδαπαῖς ἱστορίαις· ἔλεγόν τε καὶ οἱ ἄλλοι Πυθαγόρειοι μὴ εἶναι πρὸς πάντας πάντα ῥητά, ὥς φησιν Ἀριστόξενος ἐν δεκάτῳ Παιδευτικῶν νόμων·

[16] ἔνθα καὶ Ξενόφιλον τὸν Πυθαγορικόν, ἐρωτηθέντα πῶς ἂν  μάλιστα τὸν υἱὸν παιδεύσειεν, εἰπεῖν, εἰ πόλεως εὐνομουμένης γενηθείη. Ἄλλους τε πολλοὺς κατὰ τὴν Ἰταλίαν ἀπεργάσασθαι καλούς τε καὶ ἀγαθοὺς ἄνδρας, ἀτὰρ καὶ Ζάλευκον καὶ Χαρώνδαν τοὺς νομοθέτας· ἱκανός τε γὰρ ἦν φιλίας ἐργάτης τά τ' ἄλλα καὶ εἴ τινα πύθοιτο τῶν συμβόλων αὐτοῦ κεκοινωνηκότα, εὐθύς τε προσηταιρίζετο καὶ φίλον κατεσκεύαζεν.

[17] Ἦν δ' αὐτῷ τὰ σύμβολα τάδε·

πῦρ μαχαίρᾳ μὴ σκαλεύειν, ζυγὸν μὴ ὑπερβαίνειν, ἐπὶ χοίνικος μὴ καθίζειν, καρδίην μὴ ἐσθίειν, φορτίον συγκαθαιρεῖν καὶ μὴ συνεπιτιθέναι, τὰ στρώματα ἀεὶ συνδεδεμένα ἔχειν, ἐν δακτυλίῳ εἰκόνα θεοῦ μὴ περιφέρειν, χύτρας ἴχνος συγχεῖν ἐν τῇ τέφρᾳ, δᾳδίῳ εἰς θᾶκον μὴ ὀμόργνυσθαι, πρὸς ἥλιον τετραμμένον. Μὴ ὀμίχειν, ἐκτὸς λεωφόρου μὴ βαδίζειν, μὴ ῥᾳδίως δεξιὰν ἐμβάλλειν, ὁμωροφίους χελιδόνας μὴ ἔχειν, γαμψώνυχα μὴ τρέφειν, ἀπονυχίσμασι καὶ κουραῖς μὴ ἐπουρεῖν μηδὲ ἐφίστασθαι, ὀξεῖαν μάχαιραν ἀποστρέφειν, ἀποδημοῦντα ἐπὶ τοῖς ὅροις ἀνεπιστρεπτεῖν.

[18] Ἤθελε δ' αὐτῷ τὸ μὲν πῦρ μαχαίρᾳ μὴ σκαλεύειν δυναστῶν ὀργὴν καὶ οἰδοῦντα θυμὸν μὴ κινεῖν. Τὸ δὲ ζυγὸν μὴ ὑπερβαίνειν, τουτέστι τὸ ἴσον καὶ δίκαιον μὴ ὑπερβαίνειν. Ἐπί τε χοίνικος μὴ καθίζειν ἐν ἴσῳ τῷ φροντίδα ποιεῖσθαι καὶ τοῦ μέλλοντος· ἡ γὰρ χοῖνιξ ἡμερήσιος τροφή. Διὰ δὲ τοῦ καρδίαν μὴ ἐσθίειν ἐδήλου μὴ τὴν ψυχὴν ἀνίαις καὶ λύπαις κατατήκειν. Διὰ δὲ τοῦ εἰς ἀποδημίαν βαδίζοντα μὴ ἐπιστρέφεσθαι παρῄνει τοῖς ἀπαλλαττομένοις τοῦ βίου μὴ ἐπιθυμητικῶς ἔχειν τοῦ ζῆν μηδ' ὑπὸ τῶν ἐνταῦθα ἡδονῶν ἐπάγεσθαι. Καὶ τὰ ἄλλα πρὸς ταῦτα λοιπόν ἐστιν ἐκλαμβάνειν, ἵνα μὴ παρέλκωμεν.

[19] Παντὸς δὲ μᾶλλον ἀπηγόρευε μήτ' ἐρυθῖνον ἐσθίειν μήτε μελάνουρον, καρδίας τ' ἀπέχεσθαι καὶ κυάμων· Ἀριστοτέλης (194 Rose) δέ φησι καὶ μήτρας καὶ τρίγλης ἐνίοτε. Αὐτὸν δ' ἀρκεῖσθαι μέλιτι μόνῳ φασί τινες ἢ κηρίῳ ἢ ἄρτῳ, οἴνου δὲ μεθ' ἡμέραν μὴ γεύεσθαι· ὄψῳ τε τὰ πολλὰ λαχάνοις ἑφθοῖς τε καὶ ὠμοῖς, τοῖς δὲ θαλαττίοις σπανίως. Στολὴ δ' αὐτῷ λευκή, καθαρά, καὶ στρώματα λευκὰ ἐξ ἐρίων· τὰ γὰρ λινᾶ οὔπω εἰς ἐκείνους ἀφῖκτο τοὺς τόπους.

[20] Οὐδεπώποτε ἐγνώσθη οὔτε διαχωρῶν οὔτε ἀφροδισιάζων οὔτε μεθυσθείς. Ἀπείχετο καταγέλωτος καὶ πάσης ἀρεσκείας οἷον σκωμμάτων καὶ διηγημάτων φορτικῶν. Ὀργιζόμενος τ' οὔτε οἰκέτην ἐκόλαζεν οὔτ' ἐλεύθερον οὐδένα.

Ἐκάλει δὲ τὸ νουθετεῖν πελαργᾶν. Μαντικῇ τ' ἐχρῆτο τῇ διὰ τῶν κληδόνων τε καὶ οἰωνῶν, ἥκιστα δὲ <τῇ> διὰ τῶν ἐμπύρων, ἔξω τῆς διὰ λιβάνου. Θυσίαις τε ἐχρῆτο ἀψύχοις, οἱ δέ φασιν, ὅτι ἀλέκτορσι μόνον καὶ ἐρίφοις καὶ γαλαθηνοῖς τοῖς λεγομένοις ἁπαλίαις, ἥκιστα δὲ ἄρνασιν. Ὅ γε μὴν Ἀριστόξενος πάντα μὲν τὰ ἄλλα συγχωρεῖν αὐτὸν ἐσθίειν ἔμψυχα, μόνον δ' ἀπέχεσθαι βοὸς ἀροτῆρος καὶ κριοῦ.

 

[11] Pythagore passe pour avoir été fort beau de sa personne; tellement que ses disciples croyaient qu'il était Apollon, venu des régions Hyperborées. On raconte qu'un jour étant déshabillé, on lui vit une cuisse d'or. Il s'est même trouvé des gens qui n'ont point hésité de soutenir que le fleuve Nessus l'appela par son nom pendant qu'il le traversait.

On lit dans Timée, livre dixième de ses Histoires, qu'il disait que les filles, qui habitent avec des hommes sans changer d'état, doivent être censées Déesses, Vierges, Nymphes, et ensuite nommées Matrones. Anticlide, dans son deuxième livre d'Alexandre, veut qu'il ait porté à sa perfection la Géométrie, , des premiers éléments de laquelle Mœris avait été l'inventeur;

[12] qu'il s'appliqua surtout à l'arithmétique, qui fait partie de cette science, et qu'il trouva la règle d'une corde.[6] Il ne négligea pas non plus l'étude de la médecine. Apollodore le Calculateur rapporte qu'il immola une hécatombe lorsqu'il eut découvert que le côté de l'hypoténuse du triangle rectangle est égal aux deux autres ; sur quoi furent composés ces vers :

Pythagore trouva cette fameuse ligne pour laquelle il offrit aux dieux un grand sacrifice en actions de grâces.

On prétend aussi qu'il fut le premier qui forma des athlètes en leur faisant manger de la viande, et qu'il commença par Eurymène, dit Phavorin dans le troisième livre de ses Commentaires. Cet auteur ajoute, dans le huitième livre de son Histoire diverse, que jusqu'alors ces gens ne s'étaient nourris que de figues sèches, de fromage mou et de froment.

[13] Mais d'autres soutiennent que ce fut Pythagore le baigneur qui prescrivit cette nourriture aux athlètes, et non celui-ci, lequel, tant s'en faut qu'il leur eût ordonné de se repaître de viande, défendait au contraire de tuer les animaux, comme ayant en commun avec les hommes un droit par rapport à l'âme, dont ils sont doués aussi bien que nous. Rien n'est plus fabuleux que ce conte ; mais ce qu'il y a de vrai, c'est qu'il recommandait l'abstinence de toute viande, afin que les hommes s'accoutumassent à une manière de vivre plus commode, qu'ils se contentassent d'aliments sans apprêt, qu'ils s'accommodassent de mets qui n'eussent pas besoin de passer par le feu, et qu'ils apprissent à étancher leur soif en ne buvant que de l'eau claire. Il insistait d'autant plus sur la nécessité de sustenter le corps de cette manière, qu'elle contribuait à lui donner de la santé et à aiguiser l'esprit. Aussi ne pratiquait-il ses actes de piété qu'à Délos, devant l'autel d'Apollon le père, placé derrière l'autel des Cornes, parce qu'on n'y offrait que du froment, de l'orge, des gâteaux sans feu, et qu'on n'y immolait aucune victime, dit Aristote dans sa République de Délos.

[14] Il passe encore pour avoir été le premier qui avança que l’âme change alternativement de cercle de nécessité, et revêt différemment d'autres corps d'animaux.

Selon Aristoxène le musicien, il fut encore celui qui avant tout autre introduisit parmi les Grecs l'usage des poids et des mesures. Parménide est un autre garant qu'il dit le premier que l'étoile du matin et celle du soir sont le même astre. Pythagore était en si grande admiration, que ses disciples appelaient ses discours autant de voix divines; et lui-même a écrit quelque part, dans ses œuvres, qu'il y avait deux cent sept ans qu'il était venu de l'autre monde parmi les hommes. Ses disciples lui demeuraient constamment attachés, et sa doctrine lui attirait de tous côtés une foule d'auditeurs, de Lucques, d'Ancône et de la Pouille, sans même en excepter Rome.

[15] Ses dogmes furent inconnus jusqu'au temps de Philolaüs, le seul qui publia ces trois fameux ouvrages que Platon ordonna qu'on lui achetât pour le prix de cent mines. On ne lui comptait pas moins de six cents disciples, qui venaient de nuit prendre ses leçons; et si quelques-uns avaient mérité d'être admis à le voir, ils en écrivaient à leurs amis, comme s'ils avaient à leur faire part du plus grand bonheur qui eût pu leur arriver. Au rapport de Phavorin dans ses Histoires diverses, les habitants de Métapont appelaient sa maison le temple de Cérès, et la petite rue où elle était située, un endroit consacré aux Muses. Au reste, les autres pythagoriciens disaient qu'il ne fallait point divulguer toutes choses à tout le monde, comme s'exprime Aristoxène dans le dixième livre de ses Lois d'institution,

[16] où il remarque que Xénophile, pythagoricien, étant interrogé comment on devait s'y prendre pour bien élever un enfant, il répondit qu'il fallait qu'il fût né dans une ville bien gouvernée. Pythagore forma en Italie plusieurs grands hommes célèbres par leur vertu, entre autres les législateurs Zaleucus et Charondas. Il était surtout zélé partisan de l'amitié ; et s'il apprenait que quelqu'un participait à ses symboles, aussitôt il recherchait sa compagnie et s'en faisait un ami.

[17] Voici quels étaient ces symboles :

Ne remuez point le feu avec l'épée. Ne passez point par-dessus la balance. Ne vous asseyez pas sur le boisseau. Ne mangez point votre cœur. Otez les fardeaux de concert, mais n'aidez pas à les imposer. Ayez toujours vos couvertures pliées. Ne portez pas l'image de Dieu enchâssée dans votre anneau. Enfouissez les traces de la marmite dans les cendres. Ne nettoyez pas votre siège avec de l'huile. Gardez-vous de lâcher de l'eau, le visage tourné vers le soleil. Ne marchez point hors du grand chemin. Ne tendez pas légèrement la main droite. Ne vous logez point sous un toit où nichent des hirondelles. Il ne faut pas nourrir des oiseaux à ongles crochus. N'urinez ni sur les rognures de vos ongles, ni sur vos cheveux coupés, et prenez garde que vous n'arrêtiez le pied sur les unes et les autres. Détournez-vous d'un glaive pointu. Ne revenez pas sur les frontières de votre pays après en être sorti.

[18] Voici l'explication de ces expressions figurées. Ne remuez pas le feu avec l'épée, signifie que nous ne devons pas exciter la colère et l'indignation de gens plus puissants que nous. Ne passez point par-dessus la balance, veut dire qu'il ne faut pas transgresser l'équité et la justice. Ne vous asseyez pas sur le boisseau, c'est-à-dire qu'on doit prendre également soin du présent et de l'avenir, parce que le boisseau est la mesure d'une portion de nourriture pour un jour. Ne mangez point votre cœur, signifie qu'il ne faut pas se laisser abattre par le chagrin et l'ennui. Ne retournez point sur vos pas, après vous être mis en voyage, est un avertissement qu'on ne doit point regretter la vie lorsqu'on est près de mourir, ni être touché des plaisirs de ce monde. Ainsi s'expliquent ces symboles et ceux qui les suivent, mais auxquels nous ne nous arrêterons pas plus longtemps.

[19] Pythagore défendait surtout de manger du rouget et de la sèche ; défense dans laquelle il comprenait le cœur des animaux et les fèves. Aristote y ajoute la matrice des animaux et le poisson nommé mulet. Pour lui, comme le présument quelques uns, il ne vivait que de miel, ou de rayons de miel, avec du pain, et ne goûtait d'aucun vin pendant le jour. La plupart du temps il mangeait avec son pain des légumes crus ou bouillis, et rarement des choses qui venaient de la mer. Il portait une robe blanche, qu'il avait toujours soin de tenir fort propre, et se servait de couvertures de laine de même couleur, l'usage de la toile n'ayant point encore été introduit dans ces endroits-là.

[20] Jamais on ne le surprit en gourmandise ni en débauche d'amour, ou en ivresse. Il s'abstenait de rire aux dépens d'autrui, et savait si bien réprimer la colère, qu'elle n'eut jamais assez de force sur sa raison pour le réduire à frapper personne, esclave ou non.

Il comparait l'instruction à la manière dont les cigognes nourrissent leurs petits. Il ne se servait que de cette partie de la divination qui consiste dans les présages et les augures, n'employant jamais celle qui se fait par le feu, hormis l'encens que l'on brûle dans les sacrifices sans victimes. Sa coutume, dit-on, était de n'offrir que des coqs et des chevreaux de lait, de ceux qu'on appelle tendres, mais aucun agneau. Aristoxène rapporte qu'il permettait de manger toutes sortes d'animaux, excepté le bœuf qui sert au labourage, le bélier et la brebis.

[21] Ὁ δ' αὐτός φησιν, ὡς προείρηται, καὶ τὰ δόγματα λαβεῖν αὐτὸν παρὰ τῆς ἐν Δελφοῖς Θεμιστοκλείας. Φησὶ δ' Ἱερώνυμος (Hiller xxii) κατελθόντα αὐτὸν εἰς ᾅδου τὴν μὲν Ἡσιόδου ψυχὴν ἰδεῖν πρὸς κίονι χαλκῷ δεδεμένην καὶ τρίζουσαν, τὴν δ' Ὁμήρου κρεμαμένην ἀπὸ δένδρου καὶ ὄφεις περὶ αὐτὴν ἀνθ' ὧν εἶπον περὶ θεῶν, κολαζομένους δὲ καὶ τοὺς μὴ θέλοντας συνεῖναι ταῖς ἑαυτῶν γυναιξί· καὶ δὴ καὶ διὰ τοῦτο τιμηθῆναι ὑπὸ τῶν ἐν Κρότωνι. Φησὶ δ' Ἀρίστιππος ὁ Κυρηναῖος ἐν τῷ Περὶ φυσιολόγων Πυθαγόραν αὐτὸν ὀνομασθῆναι ὅτι τὴν ἀλήθειαν ἠγόρευεν οὐχ ἧττον τοῦ Πυθίου.

[22] Λέγεται παρεγγυᾶν αὐτὸν ἑκάστοτε τοῖς μαθηταῖς τάδε λέγειν εἰς τὸν οἶκον εἰσιοῦσι,

Πῆ παρέβην; τί δ' ἔρεξα; τί μοι δέον οὐκ ἐτελέσθη;

σφάγιά τε θεοῖς προσφέρειν κωλύειν, μόνον δὲ τὸν ἀναίμακτον βωμὸν προσκυνεῖν. Μηδ' ὀμνύναι θεούς· ἀσκεῖν γὰρ αὑτὸν δεῖν ἀξιόπιστον παρέχειν. Τούς τε πρεσβυτέρους τιμᾶν, τὸ προηγούμενον τῷ χρόνῳ τιμιώτερον ἡγουμένους· ὡς ἐν κόσμῳ μὲν ἀνατολὴν δύσεως, ἐν βίῳ δ' ἀρχὴν τελευτῆς, ἐν ζωῇ δὲ γένεσιν φθορᾶς.

[23] Καὶ θεοὺς μὲν δαιμόνων προτιμᾶν, ἥρωας δ' ἀνθρώπων, ἀνθρώπων δὲ μάλιστα γονέας. Ἀλλήλοις θ' ὁμιλεῖν, ὡς τοὺς μὲν φίλους ἐχθροὺς μὴ ποιῆσαι, τοὺς δ' ἐχθροὺς φίλους ἐργάσασθαι. Ἴδιόν τε μηδὲν ἡγεῖσθαι. Νόμῳ βοηθεῖν, ἀνομίᾳ πολεμεῖν·

φυτὸν ἥμερον μήτε φθίνειν μήτε σίνεσθαι, ἀλλὰ μηδὲ ζῷον ὃ μὴ βλάπτει ἀνθρώπους. Αἰδῶ καὶ εὐλάβειαν εἶναι μήτε γέλωτι κατέχεσθαι μήτε σκυθρωπάζειν. Φεύγειν σαρκῶν πλεονασμόν, ὁδοιπορίης ἄνεσιν καὶ ἐπίτασιν ποιεῖσθαι, μνήμην ἀσκεῖν, ἐν ὀργῇ μήτε τι λέγειν μήτε πράσσειν,

[24] μαντικὴν πᾶσαν τιμᾶν, ᾠδαῖς χρῆσθαι πρὸς λύραν ὕμνῳ τε θεῶν καὶ ἀνδρῶν ἀγαθῶν εὔλογον χάριν ἔχειν. Τῶν δὲ κυάμων ἀπέχεσθαι διὰ τὸ πνευματώδεις ὄντας μάλιστα μετέχειν τοῦ ψυχικοῦ· καὶ ἄλλως κοσμιωτέρας ἀπεργάζεσθαι μὴ παραληφθέντας τὰς γαστέρας. Καὶ διὰ τοῦτο καὶ τὰς καθ' ὕπνους φαντασίας λείας καὶ ἀταράχους ἀποτελεῖν.

Φησὶ δ' ὁ Ἀλέξανδρος ἐν Ταῖς τῶν φιλοσόφων διαδοχαῖς καὶ ταῦτα εὑρηκέναι ἐν Πυθαγορικοῖς ὑπομνήμασιν.

[25] Ἀρχὴν μὲν τῶν ἁπάντων μονάδα· ἐκ δὲ τῆς μονάδος ἀόριστον δυάδα ὡς ἂν ὕλην τῇ μονάδι αἰτίῳ ὄντι ὑποστῆναι· ἐκ δὲ τῆς μονάδος καὶ τῆς ἀορίστου δυάδος τοὺς ἀριθμούς· ἐκ δὲ τῶν ἀριθμῶν τὰ σημεῖα· ἐκ δὲ τούτων τὰς γραμμάς, ἐξ ὧν τὰ ἐπίπεδα σχήματα· ἐκ δὲ τῶν ἐπιπέδων τὰ στερεὰ σχήματα· ἐκ δὲ τούτων τὰ αἰσθητὰ σώματα, ὧν καὶ τὰ στοιχεῖα εἶναι τέτταρα, πῦρ, ὕδωρ, γῆν, ἀέρα· μεταβάλλειν δὲ καὶ τρέπεσθαι δι' ὅλων, καὶ γίνεσθαι ἐξ αὐτῶν κόσμον ἔμψυχον, νοερόν, σφαιροειδῆ, μέσην περιέχοντα τὴν γῆν καὶ αὐτὴν σφαιροειδῆ καὶ περιοικουμένην.

[26]  Εἶναι δὲ καὶ ἀντίποδας καὶ τὰ ἡμῖν κάτω ἐκείνοις ἄνω. Ἰσόμοιρά τ' εἶναι ἐν τῷ κόσμῳ φῶς καὶ σκότος, καὶ θερμὸν καὶ ψυχρόν, καὶ ξηρὸν καὶ ὑγρόν· ὧν κατ' ἐπικράτειαν θερμοῦ μὲν θέρος γίνεσθαι, ψυχροῦ δὲ χειμῶνα· ἐὰν δὲ ἰσομοιρῇ, τὰ κάλλιστα εἶναι τοῦ ἔτους, οὗ τὸ μὲν θάλλον ἔαρ ὑγιεινόν, τὸ δὲ φθίνον φθινόπωρον νοσερόν. Ἀλλὰ καὶ τῆς ἡμέρας θάλλειν μὲν τὴν ἕω, φθίνειν δὲ τὴν ἑσπέραν· ὅθεν καὶ νοσερώτερον εἶναι. Τόν τε περὶ τὴν γῆν ἀέρα ἄσειστον καὶ νοσερὸν καὶ τὰ ἐν αὐτῷ πάντα θνητά· τὸν δὲ ἀνωτάτω ἀεικίνητόν τ' εἶναι καὶ καθαρὸν καὶ ὑγιᾶ καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῷ ἀθάνατα καὶ διὰ τοῦτο θεῖα.

[27] Ἥλιόν τε καὶ σελήνην καὶ τοὺς ἄλλους ἀστέρας εἶναι θεούς· ἐπικρατεῖ γὰρ τὸ θερμὸν ἐν αὐτοῖς, ὅπερ ἐστὶ ζωῆς αἴτιον. Τήν τε σελήνην λάμπεσθαι ὑφ' ἡλίου. Καὶ ἀνθρώπων εἶναι πρὸς θεοὺς συγγένειαν, κατὰ τὸ μετέχειν ἄνθρωπον θερμοῦ· διὸ καὶ προνοεῖσθαι τὸν θεὸν ἡμῶν. Εἱμαρμένην τε τῶν ὅλων καὶ κατὰ μέρος αἰτίαν εἶναι τῆς διοικήσεως. Διήκειν τ' ἀπὸ τοῦ ἡλίου ἀκτῖνα διὰ τοῦ αἰθέρος τοῦ τε ψυχροῦ καὶ παχέος. Καλοῦσι δὲ τὸν μὲν ἀέρα ψυχρὸν αἰθέρα, τὴν δὲ θάλασσαν καὶ τὸ ὑγρὸν παχὺν αἰθέρα. Ταύτην δὲ τὴν ἀκτῖνα καὶ εἰς τὰ βένθη δύεσθαι καὶ διὰ τοῦτο ζωοποιεῖν πάντα.

[28] Καὶ ζῆν μὲν πάνθ' ὅσα μετέχει τοῦ θερμοῦ· διὸ καὶ τὰ φυτὰ ζῷα εἶναι· ψυχὴν μέντοι μὴ ἔχειν πάντα. Εἶναι δὲ τὴν ψυχὴν ἀπόσπασμα αἰθέρος καὶ τοῦ θερμοῦ καὶ τοῦ ψυχροῦ. Τῷ συμμετέχειν ψυχροῦ αἰθέρος διαφέρειν ψυχὴν ζωῆς· ἀθάνατόν τ' εἶναι αὐτήν, ἐπειδήπερ καὶ τὸ ἀφ' οὗ ἀπέσπασται ἀθάνατόν ἐστι. Τὰ δὲ ζῷα γεννᾶσθαι ἐξ ἀλλήλων ἀπὸ σπερμάτων, τὴν δ' ἐκ γῆς γένεσιν ἀδύνατον ὑφίστασθαι. Τὸ δὲ σπέρμα εἶναι σταγόνα ἐγκεφάλου περιέχουσαν ἐν ἑαυτῇ ἀτμὸν θερμόν· ταύτην δὲ προσφερομένην τῇ μήτρᾳ ἀπὸ μὲν τοῦ ἐγκεφάλου ἰχῶρα καὶ ὑγρὸν καὶ αἷμα προΐεσθαι, ἐξ ὧν σάρκας τε καὶ νεῦρα καὶ ὀστᾶ καὶ τρίχας καὶ τὸ ὅλον συνίστασθαι σῶμα· ἀπὸ δὲ τοῦ ἀτμοῦ ψυχὴν καὶ αἴσθησιν.

[29] Μορφοῦσθαι δὲ τὸ μὲν πρῶτον παγὲν ἐν ἡμέραις τεσσαράκοντα, κατὰ δὲ τοὺς τῆς ἁρμονίας λόγους ἐν ἑπτὰ ἢ ἐννέα ἢ δέκα τὸ πλεῖστον μησὶ τελειωθὲν ἀποκυΐσκεσθαι τὸ βρέφος· ἔχειν δ' ἐν αὑτῷ πάντας τοὺς λόγους τῆς ζωῆς, ὧν εἰρομένων συνέχεσθαι κατὰ τοὺς τῆς ἁρμονίας λόγους, ἑκάστων ἐν τεταγμένοις καιροῖς ἐπιγινομένων. Τήν τ' αἴσθησιν κοινῶς καὶ κατ' εἶδος τὴν ὅρασιν ἀτμόν τιν' ἄγαν εἶναι θερμόν. Καὶ διὰ τοῦτον λέγεται δι' ἀέρος ὁρᾶν καὶ δι' ὕδατος· ἀντερείδεσθαι γὰρ τὸ θερμὸν ἐπὶ τοῦ ψυχροῦ. Ἐπεί τοι εἰ ψυχρὸς ἦν ὁ ἐν τοῖς ὄμμασιν ἀτμός, διειστήκει ἂν πρὸς τὸν ὅμοιον ἀέρα· νῦν δὲ ἔστιν ἐν οἷς ἡλίου πύλας καλεῖ τοὺς ὀφθαλμούς. Τὰ δ' αὐτὰ καὶ περὶ τῆς ἀκοῆς καὶ τῶν λοιπῶν αἰσθήσεων δογματίζειν.

[30] Τὴν δ' ἀνθρώπου ψυχὴν διῃρῆσθαι τριχῆ, εἴς τε νοῦν καὶ φρένας καὶ θυμόν. Νοῦν μὲν οὖν καὶ θυμὸν εἶναι καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ζῴοις, φρένας δὲ μόνον ἐν ἀνθρώπῳ. Εἶναι δὲ τὴν ἀρχὴν τῆς ψυχῆς ἀπὸ καρδίας μέχρις ἐγκεφάλου· καὶ τὸ μὲν ἐν τῇ καρδίᾳ μέρος αὐτῆς ὑπάρχειν θυμόν, φρένας δὲ καὶ νοῦν τὰ ἐν τῷ ἐγκεφάλῳ· σταγόνας δ' εἶναι ἀπὸ τούτων τὰς αἰσθήσεις. Καὶ τὸ μὲν φρόνιμον ἀθάνατον, τὰ δὲ λοιπὰ θνητά. Τρέφεσθαί τε τὴν ψυχὴν ἀπὸ τοῦ αἵματος· τοὺς δὲ λόγους ψυχῆς ἀνέμους εἶναι. Ἀόρατόν τ' εἶναι αὐτὴν καὶ τοὺς λόγους, ἐπεὶ καὶ ὁ αἰθὴρ ἀόρατος.

 

[21] Le même auteur, ainsi que nous l'avons déjà rapporté, dit que Pythagore tenait ses dogmes de Thémistoclée, prêtresse de Delphes. Jérôme raconte qu'il descendit aux enfers, qu'il y vit l’âme d'Hésiode attachée à une colonne d'airain, et grinçant des dents ; qu'il y aperçut encore celle d'Homère pendue à un arbre, et environné» de serpents, en punition des choses qu'il avait attribuées aux dieux; qu'il y fut aussi témoin des supplices infligés à ceux qui ne s'acquittent pas envers leurs femmes des devoirs de maris; et que par tous ces récits Pythagore se rendit fort respectable parmi les Crotoniates. Aristippe de Cyrène observe, dans son traité de Physiologie, que le nom de Pythagore, donné à ce philosophe, fait allusion à ce qu'il passait pour dire la vérité, ni plus ni moins qu'Apollon Pythien lui-même.

[22] On dit qu'il recommandait à ses disciples de se faire ces questions à chaque fois qu'ils rentraient chez eus : Par as-tu passé? qu'as-tu fait? quel devoir as-lu négligé de remplir ? Il défendait d'offrir aux dieux des victimes égorgées, et voulait qu'on ne fit ses adorations que devant des autels qui ne fussent pas teints du sang des animaux. Il interdisait les jurements par les dieux ; jurements d'autant plus inutiles que chacun pouvait mériter par sa conduite d'en être cru sur sa parole. Il voulait qu'on honorât les vieillards, parce que les choses qui ont l'avantage de la priorité de temps exigent plus d'estime que les autres, comme, dans la nature, le lever du soleil est plus estimable que le coucher; dans le cours de la vie, son commencement plus que sa fin; dans l'existence, la génération plus que la corruption.

[23] Il recommandait de révérer les dieux avant les démons,[7] les héros plus que les mortels, et ses parents plus que les autres hommes. Il disait qu'il faut converser avec ceux-ci de manière que d'amis ils ne deviennent pas ennemis; mais tout au contraire, que d'ennemis on s'en fasse des amis. Il n'approuvait pas qu'on possédât rien en particulier, exhortait chacun à contribuer à l'exécution des lois, et à s'opposer à l'injustice.

Il trouvait mauvais que l'on gâtât ou détruisit les arbres dans le temps de la maturité de leurs fruits, et que l'on maltraitât les animaux qui ne nuisent point aux hommes. Il inculquait la pudeur et la piété, et voulait qu'on tint un milieu entre la joie excessive et la tristesse; qu'on évitât de trop s'engraisser le corps; que tantôt on interrompît les voyages, et que tantôt on les reprit ; qu'on cultivât sa mémoire ; qu'on ne dit et ne fit rien dans la colère ;

[24] qu'on respectât toutes sortes de divinations ; qu'on s'exerçât à jouer de la lyre; et qu'on aimât à chanter les louanges des dieux et des grands hommes.

Pythagore excluait les fèves des aliments, parce qu'étant spiritueuses, elles tiennent de la nature de ce qui est animé. D'autres prétendent que si on en mange, elles rendent le ventre plus léger, et les représentations qui s'offrent à l'esprit pendant le sommeil, moins grossières et plus tranquilles.

Alexandre, dans ses Successions des philosophes, dit avoir lu, dans les commentaires des pythagoriciens,

[25] que l'unité est le principe de toutes choses ; que de là est venue la dualité, qui est infinie, et qui est sujette à l'unité comme à sa cause; que de l'unité et de la dualité infinie proviennent les nombres, des nombres les points, et des points les lignes; que des lignes procèdent les figures planes, des figures planes les solides, des solides les corps, qui ont quatre éléments, le feu, l'eau, la terre, et l’air ; que de l'agitation et des changements de ces quatre éléments dans toutes les parties de l'univers résulte le monde, qui est animé, intellectuel et sphérique, ayant pour centre la terre, qui est de même figure et habitée tout autour;

[36] qu'il y a des antipodes; qu'eux et nous, marchons pieds contre pieds; que la lumière et les ténèbres, le froid et le chaud, le sec et l'humide, sont en égale quantité dans le monde ; que quand la portion de chaleur prédomine, elle amène l'été, et que lorsque la portion de froidure l'emporte sur celle de la chaleur, elle cause l'hiver; que si ces portions de froid et de chaud se trouvent dans un même degré de proportion, elles produisent les meilleures saisons de l'année ; que le printemps, où tout verdit, est sain, et que l'automne, où tout dessèche, est contraire à la santé; que même, par rapport au jour, l'aurore ranime partout la vigueur, au lieu que le soir répand sur toutes choses une langueur qui le rend plus malsain ; que l'air qui environne la terre est immobile, propre à causer des maladies, et à tuer tout ce qu'il renferme dans son volume ; qu'au contraire, celui qui est au-dessus, agité par un mouvement continuel, n'ayant rien que de très pur et de bienfaisant, ne contient que des êtres tout à la fois immortels et divins;

[27] que le soleil, la lune et les autres astres sont autant de dieux par l'excès de chaleur qu'ils communiquent, et qui est la cause de la vie; que la lune emprunte sa lumière du soleil; que les hommes ont de l'affinité avec les dieux, en ce qu'ils participent à la chaleur ; que pour cette raison la divinité prend soin de nous; qu'il y a une destinée pour tout l'univers en général, pour chacune de ses parties en particulier, et qu'elle est le principe du gouvernement du monde; que les rayons du soleil pénètrent l'éther froid et l'éther épais. Or, ils appellent l'air l'éther froid, et donnent le nom d'éther épais à la mer et à l'humide. Ils ajoutent que ces rayons du soleil percent dans les endroits les plus profonds, et que par ce moyen ils vivifient toutes choses ;

[28] que tout ce qui participe à la chaleur est doué de vie ; que par conséquent les plantes sont animées, mais qu'elles n'ont pas toutes une âme; que l'âme est une partie détachée de l'éther froid et chaud, puisqu'elle participe à l'éther froid ; qu'elle diffère de la vie en ce qu'elle est immortelle, ce dont elle est détachée étant de même nature ; que les animaux s'engendrent les uns des autres par le moyen de la semence, mais que celle qui naît de la terre n'a point de consistance ; que la semence est une distillation du cerveau, laquelle contient une vapeur chaude; que lorsqu'elle est portée dans la matrice, les matières grossières et le sang, qui viennent du cerveau, forment les chairs, les nerfs, les os, le poil et tout le corps, mais que la vapeur qui accompagne ces matières constitue l’âme et les sens ;

[29] que le premier assemblage des parties du corps se fait dans l'espace de quarante jours, et qu'après que, suivant des règles de proportion, l'enfant a acquis son parfait accroissement en sept ou neuf, ou au plus tard en dix mois, il vient au monde; qu'il a en lui-même les principes de vie, qu'il reçoit joints ensemble, et dont chacun se développe dans un temps marqué, selon des règles harmoniques; que les sens sont en général une vapeur extrêmement chaude, et la vue en particulier, ce qui fait qu'elle pénètre dans l'air et dans l'eau; que la chaleur éprouvant une résistance de la part du froid, si la vapeur de l'air était froide, elle se perdrait dans un air de même qualité. Il y a des endroits où Pythagore appelle les yeux les portes du soleil, et en dit autant sur l'ouïe et sur les autres sens.

[30] Il divise l’âme humaine en trois parties, qui sont l'esprit, la raison et la passion. Ce philosophe enseigne que l'esprit et la passion appartiennent aussi aux autres animaux; que la raison ne se trouve que dans l'homme; que le principe de l’âme s'étend depuis le cœur jusqu'au cerveau, et que la passion est la partie de l’âme qui réside dans le cœur ; que le cerveau est le siège de la raison et de l'esprit, et que les sens paraissent être des écoulements de ces parties de l’âme ; que celle qui consiste dans le jugement est immortelle, à l'exclusion des deux autres ; que le sang sert à nourrir l’âme ; que la parole en est le souffle; qu'elles sont l'une et l'autre invisibles, parce que l'éther lui-même est imperceptible ;

[31]  Δεσμά τ' εἶναι τῆς ψυχῆς τὰς φλέβας καὶ τὰς ἀρτηρίας καὶ τὰ νεῦρα· ὅταν δ' ἰσχύῃ καὶ καθ' αὑτὴν γενομένη ἠρεμῇ, δεσμὰ γίνεσθαι αὐτῆς τοὺς λόγους καὶ τὰ ἔργα. Ἐκριφθεῖσάν τ' αὐτὴν ἐπὶ γῆς πλάζεσθαι ἐν τῷ ἀέρι ὁμοίαν τῷ σώματι. Τὸν δ' Ἑρμῆν ταμίαν εἶναι τῶν ψυχῶν καὶ διὰ τοῦτο πομπαῖον λέγεσθαι καὶ πυλαῖον καὶ χθόνιον, ἐπειδήπερ οὗτος καὶ εἰσπέμπει ἀπὸ τῶν σωμάτων τὰς ψυχὰς ἀπό τε γῆς καὶ ἐκ θαλάττης· καὶ ἄγεσθαι μὲν τὰς καθαρὰς ἐπὶ τὸν ὕψιστον, τὰς δ' ἀκαθάρτους μήτ' ἐκείναις πελάζειν μήτ' ἀλλήλαις, δεῖσθαι δ' ἐν ἀρρήκτοις δεσμοῖς ὑπ' Ἐρινύων.

[32] Εἶναί τε πάντα τὸν ἀέρα ψυχῶν ἔμπλεων· καὶ ταύτας δαίμονάς τε καὶ ἥρωας ὀνομάζεσθαι· καὶ ὑπὸ τούτων πέμπεσθαι ἀνθρώποις τούς τ' ὀνείρους καὶ τὰ σημεῖα νόσους τε, καὶ οὐ μόνον ἀνθρώποις ἀλλὰ καὶ προβάτοις καὶ τοῖς ἄλλοις κτήνεσιν· εἴς τε τούτους γίνεσθαι τούς τε καθαρμοὺς καὶ ἀποτροπιασμοὺς μαντικήν τε πᾶσαν καὶ κληδόνας καὶ τὰ ὅμοια.

Μέγιστον δέ φησιν τῶν ἐν ἀνθρώποις εἶναι τὴν ψυχὴν πεῖσαι ἐπὶ τὸ ἀγαθὸν ἢ ἐπὶ τὸ κακόν. Εὐδαιμονεῖν τ' ἀνθρώπους ὅταν ἀγαθὴ ψυχὴ προσγένηται, μηδέποτε δ' ἠρεμεῖν μηδὲ τὸν αὐτὸν ῥόον κρατεῖν.

[33] Ὅρκιόν τ' εἶναι τὸ δίκαιον καὶ διὰ τοῦτο Δία ὅρκιον λέγεσθαι. Τήν τ' ἀρετὴν ἁρμονίαν εἶναι καὶ τὴν ὑγίειαν καὶ τὸ ἀγαθὸν ἅπαν καὶ τὸν θεόν· διὸ καὶ καθ' ἁρμονίαν συνεστάναι τὰ ὅλα. Φιλίαν τ' εἶναι ἐναρμόνιον ἰσότητα. Τιμὰς θεοῖς δεῖν νομίζειν καὶ ἥρωσι μὴ τὰς ἴσας, ἀλλὰ θεοῖς μὲν ἀεὶ μετ' εὐφημίας λευχειμονοῦντας καὶ ἁγνεύοντας, ἥρωσι δ' ἀπὸ μέσου ἡμέρας. Τὴν δ' ἁγνείαν εἶναι διὰ καθαρμῶν καὶ λουτρῶν καὶ περιρραντηρίων καὶ διὰ τοῦ αὐτὸν καθαρεύειν ἀπό τε κήδους καὶ λεχοῦς καὶ μιάσματος παντὸς καὶ ἀπέχεσθαι βρωτῶν θνησειδίων τε κρεῶν καὶ τριγλῶν καὶ μελανούρων καὶ ᾠῶν καὶ τῶν ᾠοτόκων ζῴων καὶ κυάμων καὶ τῶν ἄλλων ὧν παρακελεύονται καὶ οἱ τὰς τελετὰς ἐν τοῖς ἱεροῖς ἐπιελοῦντες.

[34] Φησὶ δ' Ἀριστοτέλης ἐν τῷ Περὶ τῶν Πυθαγορείων παραγγέλλειν αὐτὸν ἀπέχεσθαι τῶν κυάμων ἤτοι ὅτι αἰδοίοις εἰσὶν ὅμοιοι ἢ ὅτι Ἅιδου πύλαις. * * Ἀγόνατον γὰρ μόνον· ἢ ὅτι φθείρει ἢ ὅτι τῇ τοῦ ὅλου φύσει ὅμοιον ἢ ὅτι ὀλιγαρχικόν· κληροῦνται γοῦν αὐτοῖς. Τὰ δὲ πεσόντα μὴ ἀναιρεῖσθαι, ὑπὲρ τοῦ ἐθίζεσθαι μὴ ἀκολάστως ἐσθίειν ἢ ὅτι ἐπὶ τελευτῇ τινος· καὶ Ἀριστοφάνης δὲ τῶν ἡρώων φησὶν εἶναι τὰ πίπτοντα, λέγων ἐν τοῖς Ἥρωσι,

Μηδὲ γεύεσθ' ἅττ' ἂν ἐντὸς τῆς τραπέζης καταπέσῃ.

Ἀλεκτρυόνος μὴ ἅπτεσθαι λευκοῦ, ὅτι ἱερὸς τοῦ Μηνὸς καὶ ἱκέτης· τὸ δ' ἦν τῶν ἀγαθῶν· τῷ τε Μηνὶ ἱερός· σημαίνει γὰρ τὰς ὥρας. Τῶν ἰχθύων μὴ ἅπτεσθαι ὅσοι ἱεροί· μὴ γὰρ δεῖν τὰ αὐτὰ τετάχθαι θεοῖς καὶ ἀνθρώποις, ὥσπερ οὐδ' ἐλευθέροις καὶ δούλοις.

[35]  (Καὶ τὸ μὲν λευκὸν τῆς τἀγαθοῦ φύσεως, τὸ δὲ μέλαν τοῦ κακοῦ.) Ἄρτον μὴ καταγνύειν, ὅτι ἐπὶ ἕνα οἱ πάλαι τῶν φίλων ἐφοίτων, καθάπερ ἔτι καὶ νῦν οἱ βάρβαροι· μηδὲ διαιρεῖν ὃς συνάγει αὐτούς· οἱ δέ, πρὸς τὴν ἐν ᾅδου κρίσιν· οἱ δ' εἰς πόλεμον δειλίαν ποιεῖν· οἱ δέ, ἐπεὶ ἀπὸ τούτου ἄρχεται τὸ ὅλον.

Καὶ τῶν σχημάτων τὸ κάλλιστον σφαῖραν εἶναι τῶν στερεῶν, τῶν δ' ἐπιπέδων κύκλον. Γῆρας καὶ πᾶν τὸ μειούμενον ὅμοιον· καὶ αὔξην καὶ νεότητα ταὐτόν. Ὑγίειαν τὴν τοῦ εἴδους διαμονήν, νόσον τὴν τούτου φθοράν. Περὶ τῶν ἁλῶν, ὅτι δεῖ παρατίθεσθαι πρὸς ὑπόμνησιν τοῦ δικαίου· οἱ γὰρ ἅλες πᾶν σώζουσιν ὅ τι ἂν παραλάβωσι καὶ γεγόνασιν ἐκ τῶν καθαρωτάτων ὕδατος καὶ θαλάσσης.

[36] Καὶ ταῦτα μέν φησιν ὁ Ἀλέξανδρος ἐν τοῖς Πυθαγορικοῖς ὑπομνήμασιν εὑρηκέναι, καὶ τὰ ἐκείνων ἐχόμενα ὁ Ἀριστοτέλης.

Τὴν δὲ σεμνοπρέπειαν τοῦ Πυθαγόρου καὶ Τίμων ἐν τοῖς Σίλλοις δάκνων αὐτὸν ὅμως οὐ παρέλιπεν, εἰπὼν οὕτως·

Πυθαγόρην τε γόητας ἀποκλίνοντ' ἐπὶ δόξας
θήρῃ ἐπ' ἀνθρώπων, σεμνηγορίης ὀαριστήν.

περὶ δὲ τοῦ ἄλλοτ' ἄλλον αὐτὸν γεγενῆσθαι Ξενοφάνης ἐν ἐλεγείᾳ προσμαρτυρεῖ, ἧς ἀρχή,

Νῦν αὖτ' ἄλλον ἔπειμι λόγον, δείξω δὲ κέλευθον.

Ὅ δὲ περὶ αὐτοῦ φησιν οὕτως ἔχει·

Καί ποτέ μιν στυφελιζομένου σκύλακος παριόντα
φασὶν ἐποικτῖραι καὶ τόδε φάσθαι ἔπος·

« Παῦσαι μηδὲ ῥάπιζ', ἐπεὶ ἦ φίλου ἀνέρος ἐστὶ ψυχή, τὴν ἔγνων φθεγξαμένης ἀΐων. »

[37] Καὶ ταῦτα μὲν ὁ Ξενοφάνης. Ἔσκωψε δ' αὐτὸν Κρατῖνος μὲν ἐν Πυθαγοριζούσῃ· ἀλλὰ καὶ ἐν Ταραντίνοις φησὶν οὕτως·

Ἔθος ἐστὶν αὐτοῖς, ἄν τιν' ἰδιώτην ποθὲν
λάβωσιν εἰσελθόντα, διαπειρώμενον
τῆς τῶν λόγων ῥώμης ταράττειν καὶ κυκᾶν
τοῖς ἀντιθέτοις, τοῖς πέρασι, τοῖς παρισώμασιν,
τοῖς ἀποπλάνοις, τοῖς μεγέθεσιν νουβυστικῶς.

Μνησίμαχος δ' Ἀλκμαίων·

Ὡς Πυθαγοριστὶ θύομεν τῷ Λοξίᾳ,
ἔμψυχον οὐδὲν ἐσθίοντες παντελῶς.

[38]  Ἀριστοφῶν Πυθαγοριστῇ·

Ἔφη καταβὰς εἰς τὴν δίαιταν τῶν κάτω
ἰδεῖν ἑκάστους, διαφέρειν δὲ πάμπολυ
τοὺς Πυθαγοριστὰς τῶν νεκρῶν· μόνοισι γὰρ
τούτοισι τὸν Πλούτωνα συσσιτεῖν ἔφη
δι' εὐσέβειαν. {Β.} Εὐχερῆ θεὸν λέγεις
εἰ τοῖς ῥύπου μεστοῖσιν ἥδεται συνών.

Ἔτι ἐν τῷ αὐτῷ·

Ἐσθίουσί τε
λάχανά τε καὶ πίνουσιν ἐπὶ τούτοις ὕδωρ·
φθεῖρας δὲ καὶ τρίβωνα τήν τ' ἀλουσίαν
οὐδεὶς ἂν ὑπομείνειε τῶν νεωτέρων.

[39] Ἐτελεύτα δ' ὁ Πυθαγόρας τοῦτον τὸν τρόπον. Συνεδρεύοντος μετὰ τῶν συνήθων ἐν τῇ Μίλωνος οἰκίᾳ † τούτου †, ὑπό τινος τῶν μὴ παραδοχῆς ἀξιωθέντων διὰ φθόνον ὑποπρησθῆναι τὴν οἰκίαν συνέβη· τινὲς δ' αὐτοὺς τοὺς Κροτωνιάτας τοῦτο πρᾶξαι, τυραννίδος ἐπίθεσιν εὐλαβουμένους. Τὸν δὴ Πυθαγόραν καταληφθῆναι διεξιόντα· καὶ πρός τινι χωρίῳ γενόμενος πλήρει κυάμων, ἵνα <μὴ> διέρχοιτο αὐτόθι ἔστη, εἰπὼν ἁλῶναι <ἂν> μᾶλλον ἢ πατῆσαι, ἀναιρεθῆναι δὲ κρεῖττον ἢ λαλῆσαι· καὶ ὧδε πρὸς τῶν διωκόντων ἀποσφαγῆναι. Οὕτω δὴ καὶ τοὺς πλείστους τῶν ἑταίρων αὐτοῦ διαφθαρῆναι, ὄντας πρὸς τοὺς τετταράκοντα· διαφυγεῖν δ' ὀλίγους, ὧν ἦν καὶ Ἄρχιππος ὁ Ταραντῖνος καὶ Λῦσις ὁ προειρημένος.

[40] Φησὶ δὲ Δικαίαρχος τὸν Πυθαγόραν ἀποθανεῖν καταφυγόντα εἰς τὸ ἐν Μεταποντίῳ ἱερὸν τῶν Μουσῶν, τετταράκοντ' ἡμέρας ἀσιτήσαντα. Ἡρακλείδης δέ φησιν ἐν τῇ τῶν Σατύρου βίων ἐπιτομῇ μετὰ τὸ θάψαι Φερεκύδην ἐν Δήλῳ ἐπανελθεῖν εἰς Ἰταλίαν καὶ * πανδαισίαν εὑρόντα Κύλωνος τοῦ Κροτωνιάτου εἰς Μεταπόντιον ὑπεξελθεῖν κἀκεῖ τὸν βίον καταστρέψαι ἀσιτίᾳ, μὴ βουλόμενον περαιτέρω ζῆν. Ἕρμιππος δέ φησι, πολεμούντων Ἀκραγαντίνων καὶ Συρακουσίων, ἐξελθεῖν τὸν Πυθαγόραν μετὰ τῶν συνήθων καὶ προστῆναι τῶν Ἀκραγαντίνων· τροπῆς δὲ γενομένης περικάμπτοντα αὐτὸν τὴν τῶν κυάμων χώραν ὑπὸ τῶν Συρακουσίων ἀναιρεθῆναι· τούς τε λοιπούς, ὄντας πρὸς τοὺς πέντε καὶ τριάκοντα, ἐν Τάραντι κατακαυθῆναι, θέλοντας ἀντιπολιτεύεσθαι τοῖς προεστῶσι.

[31] que les veines, les artères et les nerfs sont les liens de l’âme ; mais que lorsqu'elle vient à se fortifier et qu'elle se renferme en elle-même, alors les paroles et les actions deviennent ses liens;[8] que l'âme, jetée en terre, erre dans l'air avec l'apparence d'un corps; que Mercure est celui qui préside sur ces êtres, et que de là lui viennent les noms de Conducteur, de Portier et de Terrestre, parce qu'il tire les âmes des corps, de la terre et de la mer; qu'il conduit au ciel les âmes pures, et ne permet pas que les âmes impures approchent, ni de celles qui sont pures, ni se joignent les unes aux autres ; que les Furies les attachent avec des liens qu'elles ne peuvent rompre :

[32] que l'air entier est rempli d'âmes; qu'on les appelle démons et héros ; qu'ils envoient aux hommes les songes, leur annoncent la santé et la maladie, de même qu'aux quadrupèdes et aux autres bêtes ; que c'est à eux que se rapportent les purifications, les expiations, les divinations de toute espèce, les présages, et les autres choses de ce genre.

Pythagore disait qu'en ce qui regarde l'homme, rien n'est plus considérable que la disposition de l’âme au bien ou au mal, et que ceux à qui une bonne âme échéait en partage sont heureux ; qu'elle n'est jamais en repos, ni toujours dans le même mouvement: que le juste a l'autorité de jurer,

[33] et que c'est par équité que l'on donne à Jupiter l'épithète de Jureur ; que la vertu, la santé, et en général toute sorte de bien, sans en excepter Dieu même, sont une harmonie au moyen de laquelle toutes choses se soutiennent ; que l'amitié est aussi une égalité harmonique ; qu'il faut honorer les dieux et les héros, mais non également ; qu'à l'égard des dieux, on doit en tout temps célébrer leurs louanges avec chasteté et en habit blanc, au lieu que, pour les héros, il suffit qu'on leur porte honneur après que le soleil a achevé la moitié de la course de la journée ; que la pureté de corps s'acquiert par les expiations, les ablutions et les aspersions, en évitant d'assister aux funérailles, en se sevrant des plaisirs de l'amour, en se préservant de toute souillure, en s'abstenant de manger de la chair d'animaux sujets à la mort et susceptibles de corruption, en prenant garde de ne point se nourrir de mulets et de surmulets, d'œufs, d'animaux ovipares, de fèves, et d'autres animaux prohibés par les prêtres qui président aux mystères qu'on célèbre dans les temples.

[34]  Aristote, dans son livre des Fèces, dit que Pythagore en défendait l'usage, soit parce qu'elles ont la figure d'une chose honteuse, soit parce qu'étant le seul des légumes qui n'a point de nœuds, elles sont l'emblème de la cruauté et ressemblent à la mort;[9] ou parce qu'elles dessèchent, ou qu'elles ont quelque affinité avec toutes les productions de la nature ; ou parce qu'enfin on s'en servait dans le gouvernement oligarchique pour tirer au sort les sujets qu'on avait à élire. Il ne voulait point qu'on ramassât ce qui tombait de la table pendant le repas, afin qu'on s'accoutumât à manger modérément, ou bien en vue de quelque cérémonie mystérieuse. En effet, Aristophane, dans son traité des Demi-dieux, dit que ce qui tombe de la table appartient aux héros. Voici ses termes : Ne mangez point ce qui est tombé de la table. Pythagore comprenait dans ses défenses celles de manger d'un coq blanc, par la raison que cet animal est sous la protection de Jupiter ;

[35] que la couleur blanche est le symbole des bonnes choses ; que le coq est consacré à la lune ; et qu'il indique les heures.[10] Il en disait autant de certains poissons, lesquels, consacrés aux dieux, il ne convenait pas plus de servir aux hommes, qu'il était à propos de présenter les mêmes mets aux personnes libres et aux esclaves. Il ajoutait que ce qui est blanc tient de la nature du bon, et le noir du mauvais ; qu'il ne faut pas rompre le pain, parce qu'anciennement les amis s'assemblaient pour le manger ensemble, comme cela se pratique encore chez les étrangers ; insinuant par-là qu'on ne doit pas dissoudre l'union de l'amitié. D'autres interprètent ce précepte comme relatif au jugement des enfers ; d'autres, comme ayant rapport au courage qu'il faut conserver pour la guerre; d'autres encore, comme une marque que le pain est le commencement de toutes choses.

Enfin le philosophe prétendait que la forme sphérique est la plus belle des corps solides, et que la figure circulaire l'emporte en beauté sur les figures planes ; que la vieillesse, et tout ce qui éprouve quelque diminution, ressortit à une loi commune; qu'il en est de même de la jeunesse et de tout ce qui prend quelque accroissement; que la santé est la persévérance de l'espèce dans le même état, au lieu que la maladie en est l'altération. Il recommandait de présenter du sel dans les repas, afin qu'on pensât à la justice, parce que le sel préserve de corruption, et que, par l'effervescence du soleil, il est formé des parties les plus pures de l'eau de la mer.

[36] Voilà ce qu'Alexandre dit avoir lu dans les commentaires des philosophes pythagoriciens, et en quoi Aristote est d'accord avec lui.

Timon, qui censure Pythagore dans ses poésies bouffonnes, n'a pas épargné sa gravité et sa modestie.

Pythagore, dit-il, ayant renoncé à la magie, s'est mis à enseigner des opinions pour surprendre les hommes par ses conversations graves et mystérieuses.

Xénophane relève ce qu'assurait Pythagore, qu'il avait existé auparavant sous une autre forme, lorsque, dans une élégie, il commence par ces paroles : « Je vais vous parler d'autres choses, je vais vous indiquer le chemin. » Voici comme en parle Xénophane :

On rapporte qu'en passant, il vit un jeune chien qu'on battait avec beaucoup de cruauté. Il en eut compassion, et dit : Arrêta, ne frappez plus ! c'est l’âme infortunée d'un de mes amis ; je le reconnais à sa voix.

[37] Cratinus lui lance aussi des traits, dans sa pièce intitulée la Pythagoricienne. Il l'apostrophe en ces termes dans celle qui a pour titre les Tarentins :

Ils ont coutume, lorsque quelqu'un sans étude vient parmi eux, d'essayer la force de son génie en confondant ses idées par des objections, des conclusions, des propositions composées de membres qui se ressemblent, des erreurs et des discours ampoulés; tellement qu'ils le jettent dans un si étrange embarras, qu'il n'en peut sortir.

Mnésimaque, dans sa pièce d'Alcméon, s'exprime ainsi :

Nous sacrifions à Apollon, comme sacrifient les pythagoriciens, sans rien manger d'animé.

Aristophon, de son côté, plaisante sur le compte du philosophe, dans sa pièce intitulée le Pythagoricien :

Pythagore racontait qu'étant descendu aux enfers, il vit la manière de vivre des morts, et les observa tous ; mais qu'il remarqua une grande différence entre les pythagoriciens et les autres, les premiers ayant seuls l'honneur de manger avec Pluton, en considération de leur piété. Il faut, selon ce que vous dites, que ce dieu ne soit pas délicat, puisqu'il se plaît dans la compagnie de gens si sales.

Il dit aussi dans la même pièce.

Ils mangent des légumes et boivent de l'eau; mais je défie que personne puisse supporter la vermine qui les couvre, leur manteau sale et leur crasse.

[39] Pythagore eut une fin tragique. Il était chez Milon avec ses amis ordinaires, quand quelqu'un de ceux qu'il avait refusé d'admettre dans cette compagnie mit le feu à la maison. Il y en a qui accusent les Crotoniates d'avoir commis cette action, par la crainte qu'ils avaient de se voir imposer le joug de la tyrannie. Ceux-là racontent que, s'étant sauvé de l'incendie et étant resté seul, il se trouva près d'un champ planté de fèves, à l'entrée duquel il s'arrêta, en disant : « Il vaut mieux se laisser prendre que fouler aux pieds ces légumes, et j'aime mieux périr que parler. » Ils ajoutent qu'ensuite il fut égorgé par ceux qui le poursuivaient ; que plusieurs de ses amis, au nombre d'environ quarante, périrent dans cette occasion ; qu'il y en eut fort peu qui se sauvèrent, entre autres Archytas de Tarente, et Lysis, dont nous avons parlé ci-dessus.

[40]  Dicéarque dit que Pythagore mourut à Métapont, dans le temple des Muses, où il s'était réfugié, et où la faim le consuma au bout de quarante jours. Héraclide, dans son abrégé des Vies de Satyrus, prétend que Pythagore ayant enterré Phérécide dans l'ile de Délos, revint en Italie, se trouva à un grand festin d'amitié que donnait Milon de Crotone, et qu'il se rendit de là à Métapont, où, ennuyé de vivre, il finit ses jours en s'abstenant de nourriture. D'un autre côté, Hermippe rapporte que, dans une guerre entre les Agrigentins et les Syracusains, Pythagore courut avec ses amis au secours des premiers; que les Agrigentins furent battus, et que Pythagore lui-même fut tué par les vainqueurs, pendant qu'il faisait le tour d'un champ planté de fèves. Il raconte encore que les autres, au nombre de près de trente-cinq, furent brûlés à Tarente, parce qu'ils s'opposaient à ceux qui avaient le gouvernement en main.

 

[41] Καὶ ἄλλο τι περὶ Πυθαγόρου φησὶν ὁ Ἕρμιππος. Λέγει γὰρ ὡς γενόμενος ἐν Ἰταλίᾳ κατὰ γῆς οἰκίσκον ποιήσαι καὶ τῇ μητρὶ
ἐντείλαιτο τὰ γινόμενα εἰς δέλτον γράφειν σημειουμένην καὶ τὸν χρόνον, ἔπειτα καθιέναι αὐτῷ ἔστ' ἂν ἀνέλθῃ. Τοῦτο ποιῆσαι τὴν μητέρα. Τὸν δὲ Πυθαγόραν μετὰ χρόνον ἀνελθεῖν ἰσχνὸν καὶ κατεσκελετευμένον· εἰσελθόντα τ' εἰς τὴν ἐκκλησίαν φάσκειν ὡς ἀφῖκται ἐξ ᾅδου· καὶ δὴ καὶ ἀνεγίνωσκεν αὐτοῖς τὰ συμβεβηκότα. Οἱ δὲ σαινόμενοι τοῖς λεγομένοις ἐδάκρυόν τε καὶ ᾤμωζον καὶ ἐπίστευον εἶναι τὸν Πυθαγόραν θεῖόν τινα, ὥστε καὶ τὰς γυναῖκας
αὐτῷ παραδοῦναι, ὡς καὶ μαθησομένας τι τῶν αὐτοῦ· ἃς καὶ Πυθαγορικὰς κληθῆναι. Καὶ ταῦτα μὲν ὁ Ἕρμιππος.

[42] Ἦν δὲ τῷ Πυθαγόρᾳ καὶ γυνή, Θεανὼ ὄνομα, Βροντίνου τοῦ Κροτωνιάτου θυγάτηρ· οἱ δέ, γυναῖκα μὲν εἶναι Βροντίνου, μαθήτριαν δὲ Πυθαγόρου. Ἦν αὐτῷ καὶ θυγάτηρ Δαμώ, ὥς φησι Λύσις ἐν ἐπιστολῇ τῇ πρὸς Ἵππασον, περὶ Πυθαγόρου λέγων οὕτως· « Λέγοντι δὲ πολλοὶ τὺ καὶ δαμοσίᾳ φιλοσοφέν, ὅπερ ἀπαξίωσε Πυθαγόρας ὅς γέ τοι Δαμοῖ τᾷ ἑαυτοῦ θυγατρὶ παρακαταθέμενος τὰ ὑπομνάματα ἐπέσκαψε μηδενὶ τῶν ἐκτὸς τᾶς οἰκίας παραδιδόμεν. Ἁ δὲ δυναμένα πολλῶν χραμάτων ἀποδίδοσθαι τὼς λόγως οὐκ ἐβουλάθη· πενίαν <δὲ> καὶ τὰς τῶ πατρὸς ἐπισκάψιας ἐνόμιζε χρυσῶ τιμιωτέρας ἦμεν, καὶ ταῦτα γυνά. »

[43] Ἦν καὶ Τηλαύγης υἱὸς αὐτοῖς, ὃς καὶ διεδέξατο τὸν πατέρα καὶ κατά τινας Ἐμπεδοκλέους καθηγήσατο· Ἱππόβοτός γέ τοί φησι λέγειν Ἐμπεδοκλέα,

Τήλαυγες, κλυτὲ κοῦρε Θεανοῦς Πυθαγόρεώ τε.

Σύγγραμμα δὲ φέρεται τοῦ Τηλαύγους οὐδέν, τῆς δὲ μητρὸς αὐτοῦ Θεανοῦς τινα. Ἀλλὰ καί φασιν αὐτὴν ἐρωτηθεῖσαν ποσταία γυνὴ ἀπ' ἀνδρὸς καθαρεύει, φάναι, « Ἀπὸ μὲν τοῦ ἰδίου παραχρῆμα, ἀπὸ δὲ τοῦ ἀλλοτρίου οὐδέποτε. » Τῇ δὲ πρὸς τὸν ἴδιον ἄνδρα μελλούσῃ πορεύεσθαι παρῄνει ἅμα τοῖς ἐνδύμασι καὶ τὴν αἰσχύνην ἀποτίθεσθαι, ἀνισταμένην τε πάλιν ἅμ' αὐτοῖσιν ἀναλαμβάνειν. Ἐρωτηθεῖσα, « Ποῖα; », ἔφη, « ταῦτα δι' ἃ γυνὴ κέκλημαι. »

[44] Ὁ δ' οὖν Πυθαγόρας, ὡς μὲν Ἡρακλείδης φησὶν ὁ τοῦ Σαραπίωνος, ὀγδοηκοντούτης ἐτελεύτα, κατὰ τὴν ἰδίαν ὑπογραφὴν τῶν ἡλικιῶν· ὡς δ' οἱ πλείους, ἔτη βιοὺς ἐνενήκοντα. Καὶ ἡμῶν ἐστιν εἰς αὐτὸν πεπαιγμένα οὕτως ἔχοντα·

Οὐ μόνος ἀψύχοις ἔπεχες χέρας, ἀλλὰ καὶ ἡμεῖς·
τίς γὰρ ὃς ἐμψύχων ἥψατο, Πυθαγόρα;
ἀλλ' ὅταν ἑψηθῇ τι καὶ ὀπτηθῇ καὶ ἁλισθῇ,
δὴ τότε καὶ ψυχὴν οὐκ ἔχον ἐσθίομεν.

Ἄλλο·

Ἦν ἄρα Πυθαγόρης τοῖος σοφός, ὥστε μὲν αὐτὸς
μὴ ψαύειν κρειῶν καὶ λέγεν ὡς ἄδικον,
σιτίζειν δ' ἄλλους. Ἄγαμαι σοφόν· αὐτὸς ἔφα μὲν
οὐκ ἀδικεῖν, ἄλλους δ' αὐτὸς ἔτευχ' ἀδικεῖν.

[45] Καὶ ἄλλο·

Τὰς φρένας ἢν ἐθέλῃς τὰς Πυθαγόραο νοῆσαι,
ἀσπίδος Εὐφόρβου βλέψον ἐς ὀμφάλιον.
Φησὶ γὰρ οὗτος, Ἐγὼν ἦν πρόβροτος· ὃς δ' ὅτε οὐκ ἦν,
φάσκων ὥς τις ἔην, οὔτις ἔην ὅτ' ἔην.

Καὶ ἄλλο, ὡς ἐτελεύτα·

Αἴ, αἴ, Πυθαγόρης τί τόσον κυάμους ἐσεβάσθη;
καὶ θάνε φοιτηταῖς ἄμμιγα τοῖς ἰδίοις.
Χωρίον ἦν κυάμων· ἵνα μὴ τούτους δὲ πατήσῃ,
ἐξ Ἀκραγαντίνων κάτθαν' ἐνὶ τριόδῳ.

[46] Ἤκμαζε δὲ καὶ κατὰ τὴν ἑξηκοστὴν Ὀλυμπιάδα, καὶ αὐτοῦ τὸ σύστημα διέμενε μέχρι γενεῶν ἐννέα ἢ καὶ δέκα· τελευταῖοι γὰρ ἐγένοντο τῶν Πυθαγορείων, οὓς καὶ Ἀριστόξενος εἶδε, Ξενόφιλός τε ὁ Χαλκιδεὺς ἀπὸ Θρᾴκης καὶ Φάντων ὁ Φλιάσιος καὶ Ἐχεκράτης καὶ Διοκλῆς καὶ Πολύμναστος, Φλιάσιοι καὶ αὐτοί. Ἦσαν δὲ ἀκροαταὶ Φιλολάου καὶ Εὐρύτου τῶν Ταραντίνων.

Γεγόνασι δὲ Πυθαγόραι τέτταρες περὶ τοὺς αὐτοὺς χρόνους, οὐ πολὺ ἀπ' ἀλλήλων ἀπέχοντες· εἷς μὲν Κροτωνιάτης, τυραννικὸς ἄνθρωπος· ἕτερος Φλιάσιος, σωμασκητής, ἀλείπτης ὥς φασί τινες· τρίτος Ζακύνθιος· <τέταρτος αὐτὸς> οὗτος, οὗ φασιν εἶναι τὠπόρρητον τῆς φιλοσοφίας, αὐτῶν διδάσκαλος· ἐφ' οὗ καὶ τὸ Αὐτὸς ἔφα παροιμιακὸν εἰς τὸν βίον ἦλθεν.

[47] Οἱ δὲ καὶ ἄλλον ἀνδριαντοποιὸν Ῥηγῖνον γεγονέναι φασὶ Πυθαγόραν, πρῶτον δοκοῦντα ῥυθμοῦ καὶ συμμετρίας ἐστοχάσθαι· καὶ ἄλλον ἀνδριαντοποιὸν Σάμιον· καὶ ἕτερον ῥήτορα μοχθηρόν· καὶ ἰατρὸν ἄλλον, τὰ περὶ σκίλλης γεγραφότα καί τινα περὶ Ὁμήρου συντεταγμένον· καὶ ἕτερον Δωρικὰ πεπραγματευμένον, ὡς Διονύσιος ἱστορεῖ. Ἐρατοσθένης δέ φησι, καθὸ καὶ Φαβωρῖνος ἐν τῇ ὀγδόῃ Παντοδαπῆς ἱστορίας παρατίθεται, τοῦτον εἶναι τὸν πρῶτον ἐντέχνως πυκτεύσαντα ἐπὶ τῆς ὀγδόης καὶ τετταρακοστῆς Ὀλυμπιάδος, κομήτην καὶ ἁλουργίδα φοροῦντα· ἐκκριθῆναί τ' ἐκ τῶν παίδων καὶ χλευασθέντα αὐτίκα προσβῆναι τοὺς ἄνδρας καὶ νικῆσαι.

[48] Δηλοῦν δὲ τοῦτο καὶ τοὐπίγραμμα ὅπερ ἐποίησε Θεαίτητος·

Πυθαγόρην τινά, Πυθαγόρην, ὦ ξεῖνε, κομήτην,
ᾀδόμενον πύκτην εἰ κατέχεις Σάμιον,
Πυθαγόρης ἐγώ εἰμι· τὰ δ' ἔργα μου εἴ τιν' ἔροιο
Ἠλείων, φήσεις αὐτὸν ἄπιστα λέγειν.

Τοῦτον ὁ Φαβωρῖνός φησιν ὅροις χρήσασθαι διὰ τῆς μαθηματικῆς ὕλης, ἐπὶ πλέον δὲ Σωκράτην καὶ τοὺς ἐκείνῳ πλησιάσαντας, καὶ μετὰ ταῦτ' Ἀριστοτέλην καὶ τοὺς στωικούς.

Ἀλλὰ μὴν καὶ τὸν οὐρανὸν πρῶτον ὀνομάσαι κόσμον καὶ τὴν γῆν στρογγύλην· ὡς δὲ Θεόφραστος, Παρμενίδην· ὡς δὲ Ζήνων, Ἡσίοδον.

[49]  Τούτῳ φασὶν ἀντιπαρατάσσεσθαι Κύλωνα καθάπερ Ἀντίλοχον Σωκράτει.

Ἐπὶ δὲ τοῦ ἀθλητοῦ Πυθαγόρου καὶ τοῦτ' ἐλέγετο τὸ ἐπίγραμμα·

Οὗτος πυκτεύσων ἐς Ὀλύμπια παισὶν ἄνηβος
ἤλυθε Πυθαγόρης ὁ Κράτεω Σάμιος.

Ὁ δὲ φιλόσοφος καὶ ὧδε ἐπέστειλε·

Πυθαγόρης Ἀναξιμένει

« Καὶ σύ, ὦ λῷστε, εἰ μηδὲν ἀμείνων ἦς Πυθαγόρεω γενεήν τε καὶ κλέος, μεταναστὰς ἂν οἴχεο ἐκ Μιλήτου· νῦν δὲ κατερύκει σε ἡ πατρόθεν εὔκλεια, καὶ ἐμέ τε ἂν κατείρυκεν Ἀναξιμένει ἐοικότα. Εἰ δὲ ὑμεῖς οἱ ὀνήιστοι τὰς πόλιας ἐκλείψετε, ἀπὸ μὲν αὐτέων ὁ κόσμος αἱρεθήσεται, ἐπικινδυνότερα δ' αὐτῇσι τὰ ἐκ Μήδων.

[50] Οὔτε δὲ αἰεὶ καλὸν αἰθερολογίη μελεδωνόν τε εἶναι τῇ πατρίδι κάλλιον. Καὶ ἐγὼ δὲ οὐ πάντα περὶ τοὺς ἐμεωυτοῦ μύθους, ἀλλὰ καὶ ἐν πολέμοις οὓς διαφέρουσιν ἐς ἀλλήλους Ἰταλιῶται. »

Ἐπειδὴ δὲ περὶ Πυθαγόρου διεληλύθαμεν, ῥητέον περὶ τῶν ἐλλογίμων Πυθαγορικῶν· μεθ' οὓς περὶ τῶν σποράδην κατά τινας φερομένων· ἔπειθ' οὕτως ἐξάψομεν τὴν διαδοχὴν τῶν ἀξίων λόγου ἕως Ἐπικούρου καθὰ καὶ προειρήκαμεν. Περὶ μὲν οὖν Θεανοῦς καὶ Τηλαύγους διειλέγμεθα· λεκτέον δὲ νῦν περὶ Ἐμπεδοκλέους πρῶτον· κατὰ γάρ τινας Πυθαγόρου διήκουσεν.

[41] Une autre particularité dont Hermippe fait mention est que le philosophe, étant venu en Italie, se fit une petite demeure sous terre ; qu'il recommanda à sa mère d'écrire sur des tablettes tout ce qui se passerait; qu'elle eût soin d'en marquer les époques, et de les lui envoyer lorsqu'il reparaîtrait ; que sa mère exécuta la commission ; qu'au bout de quelque temps Pythagore reparut avec un air défait et décharné; que, s'étant présenté au peuple, il dit qu'il venait des enfers ; que, pour preuve de vérité, il lut publiquement tout ce qui était arrivé pendant son absence ; que les assistants, émus de ses discours, s'abandonnèrent aux cris et aux larmes ; que, regardant Pythagore comme un homme divin, ils lui amenèrent leurs femmes pour être instruites de ses préceptes, et que ces femmes furent celles qu'on appela pythagoriciennes. Tel est le récit d'Hermippe.

[42] Pythagore avait épousé une nommée Théano, fille de Brontin de Crotone. D'autres disent qu'elle était femme de Brontin, et qu'elle fut disciple du philosophe. Il eut aussi une fille, nommée Damo, selon Lysis, dans son épître à Hipparque, où il parle ainsi de Pythagore :

Plusieurs personnes vous accusent de rendre publiques les lumières de la philosophie, contre les ordres de Pythagore, qui, en confiant ses commentaires à Damo sa fille, lui défendit de les laisser sortir de chez elle. En effet, quoiqu'elle put en avoir beaucoup d'argent, elle né voulut jamais les vendre, et aima mieux, toute femme qu'elle était, préférer à la richesse la pauvreté et les exhortations de son père

Pythagore eut encore un fils, nommé Télauge, qui lui succéda, et qui, selon le sentiment de quelques uns, fut le maître d'Empédocle. On cite ces paroles, que celui-ci adressa à Télauge : « Illustre fils de Théano et de Pythagore. » Ce Télauge n'a rien écrit; mais on attribue quelques ouvrages à sa mère. C'est elle qui, étant interrogée quand une femme devait être censée pure du commerce des hommes, répondit qu'elle l'était toujours avec son mari, et jamais avec d'autres. Elle exhortait aussi les mariées qu'on conduisait à leurs maris, de ne quitter leur modestie qu'avec leurs habits, et de la reprendre toujours en se rhabillant. Quelqu'un lui ayant demandé de quelle modestie elle parlait, elle répondit : De celle qui est la principale distinction de mon sexe.

[44] Héraclide, fils de Sérapion, dit que Pythagore mourut âgé de quatre-vingts ans, selon le partage qu'il avait lui-même fait des différents âges de la vie; mais, suivant l'opinion la plus générale, il parvint à l'âge de quatre-vingt-dix ans. Ces vers, que j'ai composés à son sujet, contiennent des allusions à ses sentiments :

Tu n'es pas le seul, ô Pythagore, qui t'abstiens de manger des choses animées ; nous faisons la même chose : car qui de nous se nourrit de pareils aliments? Lorsqu'on mange du rôti, du bouilli, ou du salé, ne mange-t-on pas des choses qui n'ont plus ni vie ni sentiment ?

En voici d'autres semblables :

Pythagore était si grand philosophe, qu'il ne voulait point goûter de viande, sous prétexte que c'eut été un crime. D'où vient donc en régalait-il ses amis? Étrange manie, de regarder comme permis aux autres ce que l'on croit mauvais pour soi-même !

[45] En voici encore d'autres :

Veut-on connaître l'esprit de Pythagore, que l'on envisage la face empreinte sur le[11] bouclier d'Euphorbe. Il prétend que c'est là ce qu'il était lorsqu'il vivait autrefois, et qu'il n'était point alors ce qu'il est à présent. Traçons ici ses propres paroles : Lorsque j'existais alors, je n'étais point ce que je suis aujourd'hui.

Ceux-ci font allusion à sa mort :

Hélas ! pourquoi Pythagore honore-t-il les fèves au point de mourir avec ses disciples pour l'amour d'elles? Il se trouve près d'un champ planté de ce légume ; il aime mieux négliger la conservation de sa vie, par scrupule de les fouler aux pieds en prenant la fuite, qu'échapper à la main meurtrière des Agrigentins en se rendant coupable d'un crime.

[46] Il florissait vers la soixantième olympiade. L'école dont il fut le fondateur dura près de dix-neuf générations, puisque les derniers pythagoriciens que connut Aristoxène furent Xénophile Chalcidien de Thrace, Phanton de Phliasie, Échecrates, Dioclès, et Polymneste, aussi Phliasiens. Ces philosophes étaient disciples de Philolaüs et d'Euryte, tous deux natifs de Tarente.

Il y eut quatre Pythagores qui vécurent dans le même temps, et non loin les uns des autres. L'un était de Crotone, homme d'un caractère fort tyrannique ; l'autre, de Phliasie, maître d'exercices et baigneur, à ce qu'on dit; le troisième, né à Zacynthe, auquel on attribue des mystères de philosophie qu'il enseignait, et l'usage de cette expression proverbiale : Le maître l'a dit.

[47] Quelques uns ajoutent à ceux-là un Pythagore de Reggio, statuaire de profession, et qui passe pour avoir le premier réussi dans les proportions ; un autre de Samos, aussi statuaire ; un troisième, rhéteur, mais peu estimé ; un quatrième, médecin, qui donna quelque traité sur la hernie et sur Homère. Enfin Denys parle d'un Pythagore écrivain en langue dorique. Ératosthène, en cela d'accord avec Phavorin dans son Histoire diverse, dit que, dans la quarante-huitième olympiade, celui-ci combattit le premier, selon les règles de l'art, dans les combats du ceste ; qu'ayant été chassé et insulté par les jeunes gens, à cause qu'il portait une longue chevelure et une robe de pourpre, il fut si sensible à cet affront, qu'il alla se mesurer avec des hommes, et les vainquit.

[48] Théétète lui adresse cette épigramme :

Passant, sache que ce Pythagore de Samos, à longue chevelure, se rendit fameux dans les combats du ceste. Oui, te dit-il, je suis Pythagore; et si tu t'informes à quelque habitant d'Elée quels furent mes exploits, tu en apprendras des choses incroyables.

Phavorin assuré que ce Pythagore se servait de définitions tirées des mathématiques ; que Socrate et ses sectateurs en firent un plus fréquent usage, lequel Aristote et les stoïciens suivirent après eux.[12] On le répute encore pour le premier qui donna au ciel le nom de monde, et qui crut que la terre est orbiculaire ; ce que néanmoins Théophraste attribue à Parménide, et Zénon à Hésiode.

[49] On prétend de plus qu'il eut un adversaire dans la personne de Cydon, comme Socrate eut le sien dans celle d'Antidocus.[13] Enfin on a vu courir l'épigramme suivante à l'occasion de cet athlète :

Ce Pythagore de Samos, ce fils de Cratéus, tout à la fois enfant et athlète, vint du berceau à Olympie se distinguer dans les combats du ceste.

Revenons à Pythagore le philosophe, dont voici une lettre :

PYTHAGORE A ANAXIMÈNE.

« Vous, qui êtes le plus estimable des hommes, si vous ne surpassiez Pythagore en noblesse et en gloire, vous eussiez certainement quitté Milet pour nous joindre. Vous en êtes détourné par l'éclat que vous tenez de vos ancêtres, et j'avoue que j'aurais le même éloignement si j'étais Anaximène. Je conçois d'ailleurs que si vous quittiez vos villes, vous les priveriez de leur plus beau lustre, et les exposeriez à l'invasion des Mèdes.[14]

[50] Il n'est pas toujours à propos de contempler les astres, il convient aussi que l'on dirige ses pensées et ses soins au bien de sa patrie. Moi-même, je ne m'occupe pas tant de mes raisonnements que je ne m'intéresse quelquefois aux guerres qui divisent les Italiotes. »

Après avoir fini ce qui regarde Pythagore, il nous reste à parler de ses plus célèbres sectateurs, et de ceux que l'on met communément dans ce nombre ; à quoi nous ajouterons la suite des plus savants hommes jusqu'à Épicure, comme nous nous le sommes proposé dans le plan de cet ouvrage. Nous avons déjà fait mention de Théanus et de Télauge, à présent nous entrerons en matière par Empédocle, qui, selon quelques uns, fut disciple de Pythagore.

 

 

[1] Habitants des pays qu'on appelait la grande Grèce.

[2] Apollon Didyméen.

[3] Κόρη « jeune fille », signifie aussi « muse. »

[4] Νύμφη « femme mariée et nymphe. »

[5] Μήτηρ « mère et Cérès », la mère de toute chose.

[6] Ménage semble expliquer cela de quelque invention de musique. Il y a aussi un instrument à une corde qu'Estienne dit avoir été inventé par les Arabes, mais peut-être cela porte-t-il sur ce qui suit. Les tons d’une corde sonore varient suivant la longueur ; Pythagore découvrit cette loi et indiqua les longueurs correspondant à chaque ton : 1, 8/9, 4/5, 3/4, 2/3, 3/5, 8/15, ½.

[7] Autrement les demi-dieux.

[8] Il n'y a point de note sur ce passage.

[9] Allusion a ce qu'on touchait les genoux de ceux dont on implorait la miséricorde, et à ce que la mort est dite inexorable. Aldobrandin.

[10] Je suis, sur ce passage, une savante note de Ménage.

[11] Il y a : Regardez le milieu du bouclier d'Euphorbe. On dit que le milieu des boucliers était relevé en bosse. Le sens d'ailleurs donne à connaître qu'on voyait sur celui-ci les traits d'Euphorbe.

[12] Fougerolles dit que Phavorin s'est trompé en confondant Pythagore l'athlète avec le philosophe. Diogène ne distingue pas clairement ces sujets.

[13] Voyez la note de Ménage.

[14] Voyez dans le livre second une lettre d'Anaximène à Pythagore.