retour à l'entrée du site

 

table des matières de DIOGENE LAERCE

Diogène Laërce

 

 

LIVRE VII

 

Chrysippe

Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

Sphaerus        Livre VIII Pythagore

 

Le texte est parfois écrit en marron clair, ce qui signifie un emprunt à la traduction de Zevort. 
Le texte en bleu concerne les citations.

 

 

 

ΧΡΥΣΙΠΠΟΣ

[179] Χρύσιππος Ἀπολλωνίου Σολεύς, ἢ Ταρσεὺς ὡς Ἀλέξανδρος ἐν Διαδοχαῖς, μαθητὴς Κλεάνθους. Οὗτος πρότερον μὲν δόλιχον ἤσκει, ἔπειτ' ἀκούσας Ζήνωνος ἢ Κλεάνθους, ὡς Διοκλῆς καὶ οἱ πλείους, ἔτι τε ζῶντος ἀπέστη αὐτοῦ καὶ οὐχ ὁ τυχὼν ἐγένετο κατὰ φιλοσοφίαν· ἀνὴρ εὐφυὴς καὶ ὀξύτατος ἐν παντὶ μέρει οὕτως ὥστε καὶ ἐν τοῖς πλείστοις διηνέχθη πρὸς Ζήνωνα, ἀλλὰ καὶ πρὸς Κλεάνθην, ᾧ καὶ πολλάκις ἔλεγε μόνης τῆς τῶν δογμάτων διδασκαλίας χρῄζειν, τὰς δὲ ἀποδείξεις αὐτὸς εὑρήσειν. Μετενόει μέντοι ὁπότε πρὸς αὐτὸν ἀποτείνοιτο, ὥστε συνεχὲς προφέρεσθαι ταῦτα·

Ἐγὼ δὲ τἄλλα μακάριος πέφυκ' ἀνὴρ
πλὴν εἰς Κλεάνθην· τοῦτο δ' οὐκ εὐδαιμονῶ.

[180] Οὕτω δ' ἐπίδοξος ἐν τοῖς διαλεκτικοῖς ἐγένετο, ὥστε δοκεῖν τοὺς πλείους ὅτι εἰ παρὰ θεοῖς ἦν [ἡ] διαλεκτική, οὐκ ἂν ἄλλη ἦν ἢ ἡ Χρυσίππειος. Πλεονάσας δὲ τοῖς πράγμασι τὴν λέξιν οὐ κατώρθωσε. Πονικώτατός τε παρ' ὁντινοῦν γέγονεν, ὡς δῆλον ἐκ τῶν συγγραμμάτων αὐτοῦ· τὸν ἀριθμὸν γὰρ ὑπὲρ πέντε καὶ ἑπτακόσιά ἐστιν. Ἐπλήθυνε δ' αὐτὰ πολλάκις ὑπὲρ τοῦ αὐτοῦ δόγματος ἐπιχειρῶν καὶ πᾶν τὸ ὑποπεσὸν γράφων καὶ διορθούμενος πλεονάκις πλείστῃ τε τῶν μαρτυριῶν παραθέσει χρώμενος· ὥστε καὶ ἐπειδή ποτ' ἔν τινι τῶν συγγραμμάτων παρ' ὀλίγον τὴν Εὐριπίδου Μήδειαν ὅλην παρετίθετο καί τις μετὰ χεῖρας εἶχε τὸ βιβλίον, πρὸς τὸν πυθόμενον τί ἄρα ἔχοι, ἔφη « Χρυσίππου
Μήδειαν. »

[181] Καὶ Ἀπολλόδωρος δ' ὁ Ἀθηναῖος ἐν τῇ Συναγωγῇ τῶν δογμάτων, βουλόμενος παριστάνειν ὅτι τὰ Ἐπικούρου οἰκείᾳ δυνάμει γεγραμμένα καὶ ἀπαράθετα ὄντα μυρίῳ πλείω ἐστὶ τῶν Χρυσίππου βιβλίων, φησὶν οὕτως αὐτῇ τῇ λέξει· « Εἰ γάρ τις ἀφέλοι τῶν Χρυσίππου βιβλίων ὅσ' ἀλλότρια παρατέθειται, κενὸς αὐτῷ ὁ χάρτης καταλελείψεται. » Καὶ ταῦτα μὲν Ἀπολλόδωρος. Ἡ δὲ παρεδρεύουσα πρεσβῦτις αὐτῷ, ὥς φησι Διοκλῆς, ἔλεγεν ὡς πεντακοσίους γράφοι στίχους ἡμερησίους. Ἑκάτων δέ φησιν ἐλθεῖν αὐτὸν ἐπὶ φιλοσοφίαν, τῆς οὐσίας αὐτοῦ τῆς πατρῴας εἰς τὸ βασιλικὸν ἀναληφθείσης.

[182] Ἦν δὲ καὶ τὸ σωμάτιον εὐτελής, ὡς δῆλον ἐκ τοῦ ἀνδριάντος τοῦ ἐν Κεραμεικῷ, ὃς σχεδόν τι ὑποκέκρυπται τῷ πλησίον ἱππεῖ· ὅθεν αὐτὸν ὁ Καρνεάδης Κρύψιππον ἔλεγεν. Οὗτος ὀνειδισθεὶς ὑπό τινος ὅτι οὐχὶ παρ' Ἀρίστωνι μετὰ πολλῶν σχολάζοι, « Εἰ τοῖς πολλοῖς, » εἶπε, « προσεῖχον, οὐκ ἂν ἐφιλοσόφησα. » Πρὸς δὲ τὸν κατεξανιστάμενον Κλεάνθους διαλεκτικὸν καὶ προτείνοντα αὐτῷ σοφίσματα, « Πέπαυσο, » εἶπε, « παρέλκων τὸν πρεσβύτερον ἀπὸ τῶν πραγματικωτέρων, ἡμῖν δὲ τὰ τοιαῦτα πρότεινε τοῖς νέοις. » Πάλιν δ' ἐπεί τις ζητῶν καταμόνας αὐτῷ διελέγετο εὐσταθῶς, ἐπεὶ δὲ θεωρῶν προσιόντα ὄχλον ἤρχετο φιλονεικεῖν, ἔφη,

Οἴμοι, κασίγνητ', ὄμμα σὸν ταράσσεται·
ταχὺς δὲ μετέθου λύσσαν ἀρτίως φρονῶν.

[183] Ἐν μέντοι ταῖς οἰνώσεσιν ἡσύχαζε παραφερόμενος τοῖς σκέλεσιν, ὥστε εἰπεῖν τὴν δούλην, « Χρυσίππου μόνα τὰ σκέλη μεθύει. » Οὕτω δ' ἦν φρονηματίας ὥστ' ἐρομένου τινός, « Τίνι συστήσω τὸν υἱόν; », εἰπεῖν, « ἐμοί· καὶ γὰρ εἰ ὑπελάμβανον εἶναί τιν' ἐμοῦ βελτίονα, παρ' αὐτῷ ἂν ἐγὼ ἐφιλοσόφουν. » Ὅθεν φασὶν ἐπ' αὐτοῦ λεχθῆναι,

Οἶος πέπνυται, τοὶ δὲ σκιαὶ ἀΐσσουσι·

καί,

Εἰ μὴ γὰρ ἦν Χρύσιππος, οὐκ ἂν ἦν στοά.

[184] Τέλος δ' Ἀρκεσιλάῳ καὶ Λακύδῃ, καθά φησι Σωτίων ἐν τῷ ὀγδόῳ, παραγενόμενος ἐν Ἀκαδημείᾳ συνεφιλοσόφησε· δι' ἣν αἰτίαν καὶ κατὰ τῆς συνηθείας καὶ ὑπὲρ αὐτῆς ἐπεχείρησε, καὶ περὶ μεγεθῶν καὶ πληθῶν τῇ τῶν Ἀκαδημαϊκῶν συστάσει χρησάμενος.

Τοῦτον ἐν τῷ Ὠιδείῳ σχολάζοντά φησιν Ἕρμιππος ἐπὶ θυσίαν ὑπὸ τῶν μαθητῶν κληθῆναι· ἔνθα προσενεγκάμενον γλυκὺν ἄκρατον καὶ ἰλιγγιάσαντα πεμπταῖον ἀπελθεῖν ἐξ ἀνθρώπων, τρία καὶ ἑβδομήκοντα βιώσαντ' ἔτη, κατὰ τὴν τρίτην καὶ τετταρακοστὴν <καὶ ἑκατοστὴν> Ὀλυμπιάδα, καθά φησιν Ἀπολλόδωρος ἐν Χρονικοῖς. Καὶ ἔστιν ἡμῶν εἰς αὐτόν·

Ἰλιγγίασε Βάκχον ἐκπιὼν χανδὸν
Χρύσιππος, οὐδ' ἐφείσατο
οὐ τῆς στοᾶς, οὐχ ἧς πάτρης, οὐ τῆς ψυχῆς,
ἀλλ' ἦλθε δῶμ' ἐς Ἀΐδεω.

[185] Ἔνιοι δέ φασι γέλωτι συσχεθέντα αὐτὸν τελευτῆσαι· ὄνου γὰρ τὰ σῦκα αὐτῷ φαγόντος, εἰπόντα τῇ γραΐ, « Δίδου νυν ἄκρατον ἐπιρροφῆσαι τῷ ὄνῳ, » ὑπερκαγχάσαντα τελευτῆσαι.

Δοκεῖ δ' ὑπερόπτης τις γεγονέναι. Τοσαῦτα γοῦν συγγράψας οὐδενὶ τῶν βασιλέων προσπεφώνηκεν. Ἠρκεῖτό τε γραϊδίῳ μόνῳ, καθὰ καὶ Δημήτριος ἐν Ὁμωνύμοις φησί. Πτολεμαίου τε πρὸς Κλεάνθην ἐπιστείλαντος ἢ αὐτὸν ἐλθεῖν ἢ πέμψαι τινά, Σφαῖρος μὲν ἀπῆλθε, Χρύσιππος δὲ περιεῖδε. Μεταπεμψάμενος δὲ τοὺς τῆς ἀδελφῆς υἱεῖς, Ἀριστοκρέοντα καὶ Φιλοκράτην, συνεκρότησε. Καὶ πρῶτος ἐθάρρησε σχολὴν ἔχειν ὕπαιθρον ἐν Λυκείῳ, καθάπερ καὶ ὁ προειρημένος Δημήτριος ἱστορεῖ.

[186] Γέγονε δὲ καὶ ἄλλος Χρύσιππος Κνίδιος ἰατρός, παρ' οὗ φησιν Ἐρασίστρατος τὰ μάλιστα ὠφελῆσθαι. Καὶ ἕτερος υἱὸς τούτου, ἰατρὸς Πτολεμαίου, ὃς διαβληθεὶς περιήχθη καὶ μαστιγούμενος ἐκολάσθη· ἄλλος μαθητὴς Ἐρασιστράτου καί τις Γεωργικὰ γεγραφώς.

Ὁ δὴ φιλόσοφος καὶ τοιούτους τινὰς ἠρώτα λόγους· « Ὁ λέγων τοῖς ἀμυήτοις τὰ μυστήρια ἀσεβεῖ· ὁ δέ γ' ἱεροφάντης τοῖς ἀμυήτοις λέγει <τὰ μυστήρια>· ἀσεβεῖ ἄρα ὁ ἱεροφάντης. » Ἄλλο· « Ὃ οὐκ ἔστιν ἐν τῇ πόλει, τοῦτ' οὐδ' ἐν τῇ οἰκίᾳ· οὐκ ἔστι δὲ φρέαρ ἐν τῇ πόλει, οὐδ' ἄρ' ἐν τῇ οἰκίᾳ. » Ἄλλο· « Ἔστι τις κεφαλή· ἐκείνην δ' οὐκ ἔχεις· ἔστι δέ γέ τις κεφαλὴ <ἣν οὐκ ἔχεις>· οὐκ ἄρα ἔχεις κεφαλήν. »

[187]   Ἄλλο· « Εἴ τις ἐστιν ἐν Μεγάροις, οὐκ ἔστιν ἐν Ἀθήναις· ἄνθρωπος δ' ἐστὶν ἐν Μεγάροις· οὐκ ἄρ' ἐστὶν ἄνθρωπος ἐν Ἀθήναις. » Καὶ πάλιν· « Εἴ τι λαλεῖς, τοῦτο διὰ τοῦ στόματός σου διέρχεται· ἅμαξαν δὲ λαλεῖς· ἅμαξα ἄρα διὰ τοῦ στόματός σου διέρχεται. » Καί· « Εἴ τι οὐκ ἀπέβαλες, τοῦτ' ἔχεις· κέρατα δ' οὐκ ἀπέβαλες· κέρατ' ἄρ' ἔχεις. » Οἱ δ' Εὐβουλίδου τοῦτό φασιν.

Εἰσὶ δὲ οἳ κατατρέχουσι τοῦ Χρυσίππου ὡς πολλὰ αἰσχρῶς καὶ ἀρρήτως ἀναγεγραφότος. Ἐν μὲν γὰρ τῷ Περὶ τῶν ἀρχαίων φυσιολόγων συγγράμματι αἰσχρῶς τὰ περὶ τὴν Ἥραν καὶ τὸν Δία ἀναπλάττει, λέγων κατὰ τοὺς ἑξακοσίους στίχους ἃ μηδεὶς ἠτυχηκὼς μολύνειν τὸ στόμα εἴποι ἄν.

[188] Αἰσχροτάτην γάρ, φασί, ταύτην ἀναπλάττει ἱστορίαν, εἰ καὶ ἐπαινεῖ ὡς φυσικήν, χαμαιτύπαις μᾶλλον πρέπουσαν ἢ θεοῖς, ἔτι τε καὶ παρὰ τοῖς περὶ πινάκων γράψασι <οὐ> κατακεχωρισμένην· μήτε γὰρ παρὰ Πολέμωνι μήτε παρ' Ὑψικράτει, ἀλλὰ μηδὲ παρ' Ἀντιγόνῳ εἶναι, ὑπ' αὐτοῦ δὲ πεπλάσθαι. Ἐν δὲ τῷ Περὶ πολιτείας καὶ μητράσι λέγει συνέρχεσθαι καὶ θυγατράσι καὶ υἱοῖς· τὰ δ' αὐτά φησι καὶ ἐν τῷ Περὶ τῶν μὴ δι' ἑαυτὰ αἱρετῶν εὐθὺς ἐν ἀρχῇ. Ἐν δὲ τῷ τρίτῳ Περὶ δικαίου κατὰ τοὺς χιλίους στίχους καὶ τοὺς ἀποθανόντας κατεσθίειν κελεύων.

[189] Ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ Περὶ βίου καὶ πορισμοῦ προνοεῖν λέγων ὅπως ποριστέον τῷ σοφῷ· « Καίτοι τίνος χάριν ποριστέον αὐτῷ; εἰ μὲν γὰρ τοῦ ζῆν ἕνεκεν, ἀδιάφορον τὸ ζῆν· εἰ δὲ ἡδονῆς, καὶ αὕτη ἀδιάφορος· εἰ δὲ τῆς ἀρετῆς, αὐτάρκης αὕτη πρὸς εὐδαιμονίαν. Καταγέλαστοι δὲ καὶ οἱ τρόποι τοῦ πορισμοῦ, οἷον οἱ ἀπὸ βασιλέως· εἴκειν γὰρ αὐτῷ δεήσει. Καὶ οἱ ἀπὸ φιλίας· λήμματος γὰρ ὤνιος ἡ φιλία ἔσται. Καὶ οἱ ἀπὸ σοφίας· μισθαρνήσει γὰρ ἡ σοφία. » Καὶ ταῦτα μὲν ἐγκαλεῖται.

Ἐπεὶ δ' ἐνδοξότατα τὰ βιβλία ἐστὶν αὐτῷ, ἔδοξέ μοι καὶ τὴν πρὸς εἶδος ἀναγραφὴν αὐτῶν ἐνταῦθα καταχωρίσαι. Καὶ ἔστι τάδε·

Λογικοῦ τόπου

Θέσεις λογικαί,
Τῶν τοῦ φιλοσόφου σκεμμάτων,

Ὅρων διαλεκτικῶν πρὸς Μητρόδωρον Ϛʹ,
Περὶ τῶν κατὰ τὴν διαλεκτικὴν ὀνομάτων πρὸς Ζήνωνα αʹ,

[
190] Τέχνη διαλεκτικὴ πρὸς Ἀρισταγόραν αʹ,
Συνημμένων πιθανῶν πρὸς Διοσκουρίδην δʹ.

Λογικοῦ τόπου τοῦ περὶ τὰ πράγματα

Σύνταξις πρώτη

Περὶ ἀξιωμάτων αʹ,
Περὶ τῶν οὐχ ἁπλῶν ἀξιωμάτων αʹ,
Περὶ τοῦ συμπεπλεγμένου πρὸς Ἀθηνάδην αʹ βʹ,
Περὶ ἀποφατικῶν πρὸς Ἀρισταγόραν γʹ,
Περὶ τῶν καταγορευτικῶν πρὸς Ἀθηνόδωρον αʹ,
Περὶ τῶν κατὰ στέρησιν λεγομένων πρὸς Θέαρον αʹ,
Περὶ τῶν ἀορίστων ἀξιωμάτων πρὸς Δίωνα αʹ βʹ γʹ,
Περὶ τῆς διαφορᾶς τῶν ἀορίστων αʹ βʹ γʹ δʹ,
Περὶ τῶν κατὰ χρόνους λεγομένων αʹ βʹ,
Περὶ συντελικῶν ἀξιωμάτων βʹ.

Σύνταξις δευτέρα

Περὶ ἀληθοῦς διεζευγμένου πρὸς Γοργιππίδην αʹ,
Περὶ ἀληθοῦς συνημμένου πρὸς Γοργιππίδην αʹ βʹ γʹ δʹ,
[191] Αἵρεσις πρὸς Γοργιππίδην αʹ,
Πρὸς τὸ περὶ ἀκολούθων αʹ,
Περὶ τοῦ διὰ τριῶν πάλιν πρὸς Γοργιππίδην αʹ,
Περὶ δυνατῶν πρὸς Κλεῖτον δʹ,
Πρὸς τὸ περὶ σημασιῶν Φίλωνος αʹ,
Περὶ τοῦ τίνα ἐστὶ τὰ ψευδῆ αʹ.

Σύνταξις τρίτη

Περὶ προσταγμάτων βʹ,
Περὶ ἐρωτήσεως βʹ,
Περὶ πεύσεως δʹ,
Ἐπιτομὴ περὶ ἐρωτήσεως καὶ πεύσεως αʹ,
Ἐπιτομὴ περὶ ἀποκρίσεως αʹ,
<Περὶ> ζητήσεως βʹ,
Περὶ ἀποκρίσεως δʹ.

Σύνταξις τετάρτη·

Περὶ τῶν κατηγορημάτων πρὸς Μητρόδωρον ιʹ,
Περὶ ὀρθῶν καὶ ὑπτίων πρὸς Φύλαρχον αʹ,
Περὶ τῶν συναμμάτων πρὸς Ἀπολλωνίδην αʹ,
Πρὸς Πάσυλον περὶ κατηγορημάτων δʹ.

[192] Σύνταξις πέμπτη

Περὶ τῶν πέντε πτώσεων αʹ,
Περὶ τῶν κατὰ τὸ ὑποκείμενον ὡρισμένων ἐκφορῶν αʹ,
Περὶ παρεμφάσεως πρὸς Στησαγόραν βʹ,
Περὶ τῶν προσηγορικῶν βʹ.

Λογικοῦ τόπου περὶ τὰς λέξεις καὶ τὸν κατ' αὐτὰς λόγον

Σύνταξις πρώτη

Περὶ τῶν ἑνικῶν καὶ πληθυντικῶν ἐκφορῶν Ϛʹ,
Περὶ λέξεων πρὸς Σωσιγένην καὶ Ἀλέξανδρον εʹ,
Περὶ τῆς κατὰ τὰς λέξεις ἀνωμαλίας πρὸς Δίωνα δʹ,
Περὶ τῶν πρὸς τὰς φωνὰς σωριτῶν λόγων γʹ,
Περὶ σολοικισμῶν αʹ,
Περὶ σολοικιζόντων λόγων πρὸς Διονύσιον αʹ,
Λόγοι παρὰ τὰς συνηθείας αʹ,
Λέξις πρὸς Διονύσιον αʹ.

Σύνταξις δευτέρα

Περὶ τῶν στοιχείων τοῦ λόγου καὶ τῶν λεγομένων εʹ,
Περὶ τῆς συντάξεως τῶν λεγομένων δʹ,

[
193] Περὶ τῆς συντάξεως καὶ στοιχείων τῶν λεγομένων πρὸς
Φίλιππον γʹ,
Περὶ τῶν στοιχείων τοῦ λόγου πρὸς Νικίαν αʹ,
Περὶ τοῦ πρὸς ἕτερα λεγομένου αʹ.

Σύνταξις τρίτη

Πρὸς τοὺς μὴ διαιρουμένους βʹ,
Περὶ ἀμφιβολιῶν πρὸς Ἀπολλᾶν δʹ,
Περὶ τῶν τροπικῶν ἀμφιβολιῶν αʹ,
Περὶ συνημμένης τροπικῆς ἀμφιβολίας βʹ,
Πρὸς τὸ περὶ ἀμφιβολιῶν Πανθοίδου βʹ,
Περὶ τῆς εἰς τὰς ἀμφιβολίας εἰσαγωγῆς εʹ,
Ἐπιτομὴ τῶν πρὸς Ἐπικράτην ἀμφιβολιῶν αʹ,
Συνημμένα πρὸς τὴν εἰσαγωγὴν τῶν εἰς τὰς ἀμφιβολίας βʹ.


 

CHRYSIPPE.

 

[179] Chrysippe, fils d'Apollonius, naquit à Soles, ou à Tarse, selon Alexandre dans ses Successions. Il s'exerça au combat de la lance avant, qu'il ne devint disciple de Zénon ou de Cléanthe, qu'il quitta lorsqu'il vivait encore, assurent Dioclès et plusieurs autres. Il ne fut pas un des médiocres philosophes. Il avait beaucoup de génie, l'esprit si délié et si subtil en tout genre, qu'en plusieurs choses il s'écartait de l'avis, non seulement de Zénon, mais de Cléanthe même, à qui il disait souvent qu'il n'avait besoin que d'être instruit de ses principes, et que pour les preuves il saurait bien les trouver lui-même. Cependant il ne laissait pas que de se dépiter lorsqu'il disputait contre lui, jusqu'à dire fréquemment qu'il était heureux à tous égards, excepté en ce qui regardait Cléanthe.

[180] Il était si bon dialecticien, et si estimé de tout le monde pour sa science, que bien des gens disaient que si les dieux faisaient usage de la dialectique, ils ne pouvaient se servir que de celle de Chrysippe. Au reste, quoiqu'il fût extrêmement fécond en subtilités, il ne parut pas aussi habile sur la diction que sur les choses. Personne ne l'égalait pour la constance et l'assiduité au travail, témoin ses ouvrages, qui sont au nombre de sept cent cinq volumes. Mais la raison de cette multitude de productions est qu'il traitait plusieurs fois le même sujet, qu'il mettait par écrit tout ce qui lui venait dans la pensée, qu'il retouchait souvent ce qu'il avait fini, et qu'il farcissait ses compositions d'une infinité de preuves. Il avait tellement pris cette habitude, qu'il transcrivit presque tout entière la Médée d'Euripide dans quelques opuscules ; jusque là que quelqu'un, qui avait cet ouvrage entre les mains, et à qui un autre demandait ce qu'il contenait, répondit que c'était la Médée de Chrysippe.

[181] De là vient aussi qu'Apollodore l'Athénien, dans sa Collection des dogmes philosophiques, voulant prouver que quoique Épicure ait enfanté ses ouvrages sans puiser dans les sources des autres, ses livres sont beaucoup plus nombreux que ceux de Chrysippe, dit que si on ôtait des écrits de celui-ci ce qui appartient à autrui, il ne resterait que le papier vide. Tels sont les termes dans lesquels s'exprime Apollodore à cette occasion. Dioclès rapporte qu'une vieille femme, qui était auprès de Chrysippe, disait qu'ordinairement il écrivait cinq cents versets par jour. Hécaton assure qu'il ne s'avisa de s'appliquer à la philosophie que parce que ses biens avaient été confisqués au profit du roi.

[182] Il avait la complexion délicate et la taille fort courte, comme il paraît par sa statue dans la place Céramique, et qui est presque cachée par une autre statue équestre, placée près de là ; ce qui donna occasion à Carnéade de l'appeler Crypsippe au lieu de Chrysippe.[1] On lui reprochait qu'il n'allait pas aux leçons d'Ariston, qui avait un grand nombre de disciples. « Si j'avais pris garde au grand nombre, répondit-il, je ne me serais pas adonné à la philosophie. » Un dialecticien obsédait Cléanthe, et lui proposait des sophismes. « Cessez, lui dit Chrysippe, de détourner ce sage vieillard de choses plus importantes, et gardez vos raisonnements pour nous, qui sommes plus jeunes. » Un jour qu'il était seul avec quelqu'un à parler tranquillement sur quelque sujet, d'autres s'approchèrent et se mêlèrent de la conversation. Chrysippe, s'apercevant que celui qui lui parlait commençait à s'échauffer dans la dispute, lui dit : « Ah ! frère, je vois que ton visage se trouble. Quitte promptement cette fureur, et donne-toi le temps de penser raisonnablement. »

[183] Il était fort tranquille lorsqu'il était à boire, excepté qu'il remuait les jambes; de sorte que sa servante disait qu'il n'y avait que les jambes de Chrysippe qui fussent ivres. Il avait une si haute opinion de lui-même, que quelqu'un lui ayant demandé à qui il confierait son fils, il répondit : « A moi. Car si je savais que quelqu'un me surpassât en science, j'irais dès ce moment étudier sous lui la philosophie. » Aussi lui appliqua-t-on ces paroles : « Celui-là seul a des lumières ; les autres ne font que s'agiter comme des ombres.[2] » On disait aussi de lui que s'il n'y avait point de Chrysippe, il n'y aurait plus d'école au Portique.

[184] Enfin, Sotion, dans le huitième livre de ses Successions, remarque que lorsqu'Arcésilas et Lacydes vinrent à l'académie, il se joignit à eux dans l'étude de la philosophie, et que ce fut ce qui lui donna lieu d'écrire contre la coutume et celle qu'il avait suivie dans ses ouvrages, en se servant des arguments des académiciens sur les grandeurs et les quantités.[3]

Hermippe dit que Chrysippe, étant occupé dans le collège Odéen, fut appelé par ses disciples pour assister au sacrifice, et qu'ayant bu du vin doux pur, il lui prit un vertige, dont les suites lui causèrent la mort cinq jours après. Il mourut âgé de soixante-treize ans, dans la cent quarante troisième olympiade, selon Apollodore dans ses Chroniques. Nous lui avons composé cette épigramme :

Alléché par le vin, Chrysippe en boit jusqu'à ce que la tête lui tourne. Il ne se soucie plus ni du Portique, ni de sa patrie, ni de sa vie ; il abandonne tout pour courir au séjour des morts.

[185] Il y en a qui prétendent qu'il mourut à force d'avoir trop ri : voici à propos de quoi. Ayant vu un âne manger ses figues, il dit à la vieille femme qui demeurait avec lui, qu'il fallait donner à l'animal du vin pur à boire ; et que là-dessus il éclata si fort de rire qu'il en rendit l'esprit.

Il paraît que le mépris faisait partie de son caractère, puisque d'un si grand nombre d'ouvrages écrits de sa main, il n'en dédia pas un seul à aucun prince. Il ne se plaisait qu'avec sa vieille, dit Démétrius dans ses Synonymes. Ptolomée ayant écrit à Cléanthe de venir lui-même le voir, ou du moins de lui envoyer quelque autre, Sphærus s'y rendit ; mais Chrysippe refusa d'y aller. Démétrius ajoute qu'après avoir mandé auprès de lui les fils de sa sœur, Aristocréon et Philocrate, il les instruisit; et qu'ensuite s'étant attiré des disciples, il fut le premier qui s'enhardit à enseigner en plein air dans le lycée.

[186] Il y a eu un autre Chrysippe de Cnide, médecin de profession, et de qui Érasistrate avoue avoir appris beaucoup de choses. Un second Chrysippe fut le fils de celui-ci, médecin de Ptolomée, et qui, par une calomnie, fut fouetté et mis à mort; un troisième fut disciple d'Érasistrate, et le quatrième écrivit sur les occupations de la campagne.

Le philosophe dont nous parlons avait coutume de se servir de ces sortes de raisonnements : Celui qui communique les mystères à des gens qui ne sont pas initiés est un impie : or, celui qui préside aux mystères les communique à des personnes non initiées ; donc celui qui préside aux mystères est un impie. Ce qui n'est pas dans la ville n'est point dans la maison : or il n'y a point de puits dans la ville ; donc il n'y en a pas dans la maison. S'il y a quelque part une tête, vous ne l'avez point : or il y a quelque part une tête que vous n'avez point ; donc vous n'avez point de tête .

[187] Si quelqu'un est à Mégare, il n'est point à Athènes : or l'homme est à Mégare ; donc il n'y a point d'homme à Athènes ; et, au contraire, s'il est à Athènes, il n'est point à Mégare. Si vous dites quelque chose, cela vous passe par la bouche : or vous parlez d'un chariot ; ainsi un chariot vous passe par la bouche. Ce que vous n'avez pas jeté, vous l'avez : or vous n'avez pas jeté des cornes ; donc vous avez des cornes. D'autres attribuent cet argument à Eubulide.

Certains auteurs condamnent Chrysippe comme ayant mis au jour plusieurs ouvrages honteux et obscènes. Ils citent celui sur les anciens Physiciens, où il se trouve une pièce d'environ six cents versets, contenant une fiction sur Jupiter et Junon, mais qui renferme des choses qui ne peuvent sortir que d'une bouche impudique.

[188] Ils ajoutent que, malgré l'obscénité de cette histoire, il la prôna comme une histoire physique, quoiqu'elle convienne bien moins aux dieux qu'à des lieux de débauche. Aussi ceux qui ont parlé des Tablettes n'en ont point fait usage, pas même Polémon, ni Hypsicrate, ni Antigone ; mais c'est une fiction de Chrysippe. Dans son livre de la République, il ne se déclare pas contre les mariages entre père et fille, entre mère et fils ; il ne les approuve pas moins ouvertement dès le commencement de son, traité sur les Choses qui ne sont point préférables par elles-mêmes. Dans son troisième livre du Droit, ouvrage d'environ mille versets, il veut qu'on mange les corps morts.

[189] On allègue encore contre lui ce qu'il avance dans le deuxième livre de son ouvrage sur les biens et l'abondance, où il examine comment et pourquoi le sage doit chercher son profit : que si c'est pour la vie même, il est indifférent de quelle manière il vive ; que si c'est pour la volupté, il n'importe pas qu'il en jouisse ou non ; que si c'est pour la vertu, elle lui suffit seule pour le rendre heureux. Il traite du dernier ridicule les gains que l'on fait, soit en recevant des présents de la main des princes, parce qu’ils obligent à ramper devant eux, soit en obtenant des bienfaits de ses amis, parce qu’ils changent l'amitié en commerce d'intérêt, soit en recueillant du fruit de la sagesse, parce qu'elle devient mercenaire. Tels sont les points contre lesquels on se récrie.

Mais comme les ouvrages de Chrysippe sont fort célèbres, j'ai cru en devoir placer ici le catalogue, en les rangeant suivant leurs différentes classes.

Propositions sur la logique :

que les matières de logique sont du nombre des recherches d'un philosophe.

Six traités sur les définitions de la dialectique, à Métrodore.
Un traité des noms suivant la dialectique, à Zénon.

[190]
Un traité sur l'art de la dialectique, à Aristagoras.
Quatre de propositions conjointes qui sont vraisemblables, à Dioscoride.

De la logique concernant les choses,

Première collection :

Un traité des propositions.
Un de celles qui ne sont point simples.
Deux de ce qui est composé, à Athénade.
Trois des négations, à Aristagoras.
Un des choses qui peuvent être prédicaments, à Athénodore.
Deux de celles qui se disent privativement.
Un à Théarus.
Trois des meilleures propositions, à Dion.
Quatre de la différence des temps indéfinis.
Deux des choses qui se disent relativement à certains temps.
Deux des prépositions parfaites.

Seconde collection :

Un traité des choses vraies, exprimées disjonctivement, à Gorgippide.
 Quatre des choses vraies, exprimées conjonctivement, au même.

[191] Un de la distinction, au même.
Un touchant ce qui est par conséquence.
Un des choses ternaires, aussi à Gorgippide.
Quatre des choses possibles, à Cliton.
Un sur les significations des mots, par Philon.
Un sur ce qu'il faut regarder comme faux.

Troisième collection :

Deux traités des préceptes.
Deux d'interrogations.
Quatre de réponses.
Un abrégé d'interrogations.
Un autre de réponses.
Deux livres de demandes, et deux de solutions.

Quatrième collection :

Dix traités de prédicaments, à Métrodore.
Un des cas de déclinaison droits et obliques, à Philarque.
Un des conjonctions, à Apollonide.
Quatre des prédicaments, à Pasylus.

[192] Cinquième collection:

Un traité des cinq cas de déclinaison.
Un des cas définis énoncés suivant le sujet.
Un d'appellatifs.
Deux de subinsinuation, à Stésagoras.

Des règles de logique par rapport aux mots et au discours.

Première collection :

Six traités d'expressions au singulier et au pluriel.
Cinq d'expressions, à Sosigène et Alexandre.
Quatre d'anomalies d'expressions, à Dion.
Trois de syllogismes sorites, considérés par rapport aux mots.
Un de solécismes. Un de discours solécisants, à Denys.
Un de la diction, à Denys.

Seconde collection :

Cinq traités d'éléments du discours, et de choses qui sont le sujet du discours.
Quatre de la construction du discours.

[193]
Trois de la construction et des éléments du discours, à Philippe.
Un des éléments du discours, à Nicias.
Un des choses qu'on dit relativement à d'autres.

Troisième collection:

Deux traités contre ceux qui ne font point usage de la division.
Quatre d'ambiguïtés, à Apolla.
Un des figures équivoques.
Deux des figures équivoques conjointes.
Deux sur ce que Panthoëde a écrit des équivoques.
Cinq traités d'introduction aux ambiguïtés.
Un abrégé d'équivoques, à Épicrate.
Deux de choses réunies, servant d'introduction à la matière des équivoques.

 

Λογικοῦ τόπου πρὸς τοὺς λόγους καὶ τοὺς τρόπους

Σύνταξις πρώτη

Τέχνη λόγων καὶ τρόπων πρὸς Διοσκουρίδην εʹ,
[
194] Περὶ τῶν λόγων γʹ,
Περὶ τρόπων συστάσεως πρὸς Στησαγόραν βʹ,
Σύγκρισις τῶν τροπικῶν ἀξιωμάτων αʹ,
Περὶ ἀντιστρεφόντων λόγων καὶ συνημμένων αʹ,
Πρὸς Ἀγάθωνα ἢ περὶ τῶν ἑξῆς προβλημάτων αʹ,
Περὶ τοῦ τίνα συλλογιστικά τινος μετ' ἄλλου τε καὶ μετ'ἄλλων αʹ,
Περὶ τῶν ἐπιφορῶν πρὸς Ἀρισταγόραν αʹ,
Περὶ τοῦ τάττεσθαι τὸν αὐτὸν λόγον ἐν πλείοσι τρόποις αʹ,
Πρὸς τὰ ἀντειρημένα τῷ τὸν αὐτὸν λόγον ἐν συλλογιστικῷ
καὶ ἀσυλλογίστῳ τετάχθαι τρόπῳ βʹ,
Πρὸς τὰ ἀντειρημένα ταῖς τῶν συλλογισμῶν ἀναλύσεσι γʹ,
Πρὸς τὸ περὶ τρόπων Φίλωνος πρὸς Τιμόστρατον αʹ,
Λογικὰ συνημμένα πρὸς Τιμοκράτην καὶ Φιλομαθῆ· εἰς τὰ περὶ λόγων καὶ τρόπων αʹ.

[195] Σύνταξις δευτέρα

Περὶ τῶν περαινόντων λόγων πρὸς Ζήνωνα αʹ,
Περὶ τῶν πρώτων καὶ ἀναποδείκτων συλλογισμῶν πρὸς Ζήνωνα αʹ,
Περὶ τῆς ἀναλύσεως τῶν συλλογισμῶν αʹ,
Περὶ τῶν παρελκόντων λόγων πρὸς Πάσυλον βʹ,
Περὶ τῶν εἰς τοὺς συλλογισμοὺς θεωρημάτων αʹ,
Περὶ συλλογισμῶν εἰσαγωγικῶν πρὸς Ζήνωνα αʹ,
Τῶν πρὸς εἰσαγωγὴν τρόπων πρὸς Ζήνωνα γʹ,
Περὶ τῶν κατὰ ψευδῆ σχήματα συλλογισμῶν εʹ,
Λόγοι συλλογιστικοὶ κατ' ἀνάλυσιν ἐν τοῖς ἀναποδείκτοις αʹ,
Τροπικὰ ζητήματα πρὸς Ζήνωνα καὶ Φιλομαθῆ αʹ (τοῦτο δοκεῖ ψευδεπίγραφον).

Σύνταξις τρίτη

Περὶ τῶν μεταπιπτόντων λόγων πρὸς Ἀθηνάδην αʹ (ψευδεπίγραφον),
[
196] Λόγοι μεταπίπτοντες πρὸς τὴν μεσότητα γʹ (ψευδεπίγραφα),
Πρὸς τοὺς Ἀμεινίου διαζευκτικοὺς αʹ.

Σύνταξις τετάρτη

Περὶ ὑποθέσεων πρὸς Μελέαγρον γʹ,
Λόγοι ὑποθετικοὶ εἰς τοὺς νόμους πρὸς Μελέαγρον πάλιν αʹ,
Λόγοι ὑποθετικοὶ πρὸς εἰσαγωγὴν βʹ,
Λόγοι ὑποθετικοὶ θεωρημάτων βʹ,
Λύσις τῶν Ἡδύλου ὑποθετικῶν βʹ,
Λύσις τῶν Ἀλεξάνδρου ὑποθετικῶν γʹ (ψευδεπίγραφα),
Περὶ ἐκθέσεων πρὸς Λαοδάμαντα αʹ.

Σύνταξις πέμπτη

Περὶ τῆς εἰς τὸν ψευδόμενον εἰσαγωγῆς πρὸς Ἀριστοκρέοντα
αʹ,
Λόγοι ψευδόμενοι πρὸς εἰσαγωγὴν αʹ,
Περὶ τοῦ ψευδομένου πρὸς Ἀριστοκρέοντα Ϛʹ.

Σύνταξις ἕκτη

Πρὸς τοὺς νομίζοντας καὶ ψευδῆ καὶ ἀληθῆ εἶναι αʹ,

[197] Πρὸς τοὺς διὰ τῆς τομῆς διαλύοντας τὸν ψευδόμενον λόγον πρὸς Ἀριστοκρέοντα βʹ,
Ἀποδείξεις πρὸς τὸ μὴ δεῖν τέμνειν τὰ ἀόριστα αʹ,
Πρὸς τὰ ἀντειρημένα τοῖς κατὰ τῆς τομῆς τῶν ἀορίστων πρὸς Πάσυλον γʹ,
Λύσις κατὰ τοὺς ἀρχαίους πρὸς Διοσκουρίδην αʹ,
Περὶ τῆς τοῦ ψευδομένου λύσεως πρὸς Ἀριστοκρέοντα γʹ,
Λύσις τῶν Ἡδύλου ὑποθετικῶν πρὸς Ἀριστοκρέοντα καὶ Ἀπολλᾶν αʹ.

Σύνταξις ἑβδόμη

Πρὸς τοὺς φάσκοντας τὰ λήμματα ἔχειν ψευδῆ τὸν ψευδόμενον λόγον αʹ,
Περὶ ἀποφάσκοντος πρὸς τὸν Ἀριστοκρέοντα βʹ,
Λόγοι ἀποφάσκοντες πρὸς γυμνασίαν αʹ,
Περὶ τοῦ παρὰ μικρὸν λόγου πρὸς Στησαγόραν αʹ βʹ,
Περὶ τῶν εἰς τὰς ὑπολήψεις λόγων καὶ ἡσυχαζόντων πρὸς Ὀνήτορα βʹ,

[
198] Περὶ τοῦ ἐγκεκαλυμμένου πρὸς Ἀριστόβουλον βʹ,
Περὶ τοῦ διαλεληθότος πρὸς Ἀθηνάδην αʹ.

Σύνταξις ὀγδόη

Περὶ τοῦ οὔτιδος πρὸς Μενεκράτην ηʹ,
Περὶ τῶν ἐξ ἀορίστου καὶ ὡρισμένου λόγων πρὸς Πάσυλον βʹ,
Περὶ οὔτιδος λόγου πρὸς Ἐπικράτην αʹ.

Σύνταξις ἐνάτη

Περὶ τῶν σοφισμάτων πρὸς Ἡρακλείδην καὶ Πόλλιν βʹ,
Περὶ τῶν ἀπόρων διαλεκτικῶν [λόγων] πρὸς Διοσκουρίδην εʹ,
Πρὸς τὸ Ἀρκεσιλάου μεθόδιον πρὸς Σφαῖρον αʹ.

Σύνταξις δεκάτη

Κατὰ τῆς συνηθείας πρὸς Μητρόδωρον Ϛʹ,
Ὑπὲρ τῆς συνηθείας πρὸς Γοργιππίδην ζʹ.

Λογικοῦ τόπου τὰ τῶν προειρημένων τεττάρων διαφορῶν ἐκτὸς
ὄντα καὶ περιέχοντα <τὰς> σποράδην καὶ οὐ σωματικὰς ζητήσεις
λογικάς, περὶ τῶν καταλεγομένων ζητημάτων ἐννέα καὶ τριά-
κοντα. Ὁμοῦ τὰ πάντα τοῦ λογικοῦ τιαʹ.

 

Collections sur les discours et figures de logique.

Première collection :

Cinq traités sur l'art des discours et des modes, à Dioscoride.
[194]
Trois des discours.
Deux de la constitution des figures, à Stésagoras.
Un d'assemblage de propositions figurées.
Un traité de discours conjoints et réciproques.
Un à Agathon, ou des problèmes conséquents.
Un de conclusions, à Aristagoras.
Un sur ce qu'un même discours peut être diversement tourné par le moyen des figures.
Deux sur les difficultés qu'on oppose à ce qu'un même discours puisse être exprimé par syllogisme et sans syllogisme.
Trois sur ce qu'on objecte touchant les solutions des syllogismes.
Un à Timocrate, sur ce que Philon a écrit des figures.
Deux de logique composée, à Timocrate et Philomathe.
Un des discours et des figures.

[195] Deuxième collection :

Un traité à Zénon sur les discours concluants.
Un au même sur les syllogismes qu'on nomme premiers, et qui ne sont pas démonstratifs.
Un sur l'analyse des syllogismes.
Deux des discours trompeurs, à Pasylus.
Un de considérations sur les syllogismes, c'est-à-dire syllogismes introductifs, à Zénon.
Cinq des syllogismes dont les figures sont fausses.
Un d'analyses de discours syllogistiques dans les choses où manque la démonstration; savoir, questions figurées, à Zénon et Philomathe ; mais ce dernier ouvrage passe pour supposé. T

troisième collection :

Un traité des discours incidents, à Athénade, ouvrage supposé.
Trois de discours incidents vers le milieu, ouvrage supposé de même.
Un traité contre les disjonctifs d'Aménius.

Quatrième collection :

Trois traités de questions politiques, à Méléagre.
Un traité de discours hypothétiques sur les lois, au même.
Deux traités de discours hypothétiques pour servir d'introduction.
Deux autres de discours, contenant des considérations hypothétiques.
Deux traités de résolutions d'hypothétiques d'Hédyllus.
Trois traités de résolutions d'hypothétiques d'Alexandre ; ouvrage supposé.
Deux traités d'expositions, à Laodamas.

Cinquième collection :

Un traité d'introduction à ce qui est faux, à Aristocréon.
Un de discours faux pour introduction, au même.
Six traités du faux, au même.

Sixième collection :

Un traité contre ceux qui croient qu'il n'y a pas de différence entre le vrai et le faux.
[197]
Deux contre ceux qui développent les discours, faux en les coupant, à Aristrocréon.
Un traité où l'on démontre qu'il ne faut point partager les infinis.
Trois pour réfuter les difficultés contre l'opinion qu'il ne faut point diviser les infinis, à Pasylus.
Un traité des solutions suivant les anciens, à Dioscoride.
Trois de la solution de ce qui est faux, à Aristocréon.
Un traité de la solution des hypothétiques d'Hédylle, à Aristocréon et Apolla.

 Septième collection :

Un traité contré ceux qui disent qu'un discours faux suppose des assomptions fausses.
Deux de la négation, à Aristocréon.
Un contenant des discours négatifs pour s'exercer.

[198]
Deux des discours sur les opinions, et des arguments arrêtants, à Onétor.
 Deux des arguments cachés, à Athénade.

Huitième collection:

Huit traités de l'argument intitulé Personne, à Ménécrate.

Deux des discours composés de choses définies et de choses indéfinies, à Pasylus.
Un de l'argument intitulé Personne, à Épicrate.

Neuvième collection :

Deux traités des sophismes, à Héraclide et Pollis.
Cinq des discours ambigus de dialectique, à Dioscoride.
Un contre l'art d'Arcésilas, à Sphærus.

Dixième collection :

Six traités contre l'usage, à Métrodore.
Sept sur l'usage, à Gorgippide.

Articles de la logique, différents des quatre chefs généraux dont on a parlé, et qui contiennent diverses questions de logique qui ne sont pas réduites en corps. Trente-neuf traités de questions particularisées. En tout, les ouvrages de Chrysippe sur la logique se montent à trois cent onze volumes.

 

[199] Ἠθικοῦ λόγου τοῦ περὶ τὴν διάρθρωσιν τῶν ἠθικῶν ἐννοιῶν

Σύνταξις πρώτη

Ὑπογραφὴ τοῦ <ἠθικοῦ> λόγου πρὸς Θεόπορον αʹ,
Θέσεις ἠθικαὶ αʹ,
Πιθανὰ λήμματα εἰς τὰ δόγματα πρὸς Φιλομαθῆ γʹ,
Ὅρων τῶν τοῦ ἀστείου πρὸς Μητρόδωρον βʹ,
Ὅρων τῶν τοῦ φαύλου πρὸς Μητρόδωρον βʹ,
Ὅρων τῶν ἀναμέσων πρὸς Μητρόδωρον βʹ,
Ὅρων τῶν πρὸς Μητρόδωρον κατὰ γένος ζʹ,
Ὅρων τῶν κατὰ τὰς ἄλλας τέχνας πρὸς Μητρόδωρον αʹ βʹ.

Σύνταξις δευτέρα

Περὶ τῶν ὁμοίων πρὸς Ἀριστοκλέα γʹ,
Περὶ τῶν ὅρων πρὸς Μητρόδωρον ζʹ.

Σύνταξις τρίτη

Περὶ τῶν οὐκ ὀρθῶς τοῖς ὅροις ἀντιλεγομένων πρὸς Λαοδάμαντα ζʹ,
[200] Πιθανὰ εἰς τοὺς ὅρους πρὸς Διοσκουρίδην βʹ,
Περὶ εἰδῶν καὶ γενῶν πρὸς Γοργιππίδην βʹ,
Περὶ διαιρέσεων αʹ,
Περὶ ἐναντίων πρὸς Διονύσιον βʹ,
Πιθανὰ πρὸς τὰς διαιρέσεις καὶ τὰ γένη καὶ τὰ εἴδη καὶ <τὰ> περὶ τῶν ἐναντίων αʹ.

Σύνταξις τετάρτη

Περὶ τῶν ἐτυμολογικῶν πρὸς Διοκλέα ζʹ,
Ἐτυμολογικῶν πρὸς Διοκλέα δʹ.

Σύνταξις πέμπτη

Περὶ παροιμιῶν πρὸς Ζηνόδοτον βʹ,
Περὶ ποιημάτων πρὸς Φιλομαθῆ αʹ,
Περὶ τοῦ πῶς δεῖ τῶν ποιημάτων ἀκούειν βʹ,
Πρὸς τοὺς κριτικοὺς πρὸς Διόδωρον αʹ.

[201] Ἠθικοῦ τόπου περὶ τὸν κοινὸν λόγον καὶ τὰς ἐκ τούτου συνισταμένας τέχνας καὶ ἀρετάς

Σύνταξις πρώτη

Πρὸς τὰς ἀναζωγραφήσεις πρὸς Τιμώνακτα αʹ,
Περὶ τοῦ πῶς ἕκαστα λέγομεν καὶ διανοούμεθα αʹ,
Περὶ τῶν ἐννοιῶν πρὸς Λαοδάμαντα βʹ,
Περὶ ὑπολήψεως πρὸς Πυθώνακτα γʹ,
Ἀποδείξεις πρὸς τὸ μὴ δοξάσειν τὸν σοφὸν αʹ,
Περὶ καταλήψεως καὶ ἐπιστήμης καὶ ἀγνοίας δʹ,
Περὶ λόγου βʹ,
Περὶ τῆς χρήσεως τοῦ λόγου πρὸς Λεπτίνην.

Σύνταξις δευτέρα

Περὶ τοῦ ἐγκρίνειν τοὺς ἀρχαίους τὴν διαλεκτικὴν σὺν ταῖς ἀποδείξεσι πρὸς Ζήνωνα βʹ,
[202] Περὶ τῆς διαλεκτικῆς πρὸς Ἀριστοκρέοντα δʹ,
Περὶ τῶν ἀντιλεγομένων τοῖς διαλεκτικοῖς γʹ,
Περὶ τῆς ῥητορικῆς πρὸς Διοσκουρίδην δʹ.

Σύνταξις τρίτη

Περὶ ἕξεως πρὸς Κλέωνα γʹ,
Περὶ τέχνης καὶ ἀτεχνίας πρὸς Ἀριστοκρέοντα δʹ,
Περὶ τῆς διαφορᾶς τῶν ἀρετῶν πρὸς Διόδωρον δʹ,
Περὶ τοῦ ποιὰς εἶναι τὰς ἀρετὰς αʹ,
Περὶ ἀρετῶν πρὸς Πόλλιν βʹ.

Ἠθικοῦ τόπου περὶ ἀγαθῶν καὶ κακῶν

Σύνταξις πρώτη

Περὶ τοῦ καλοῦ καὶ τῆς ἡδονῆς πρὸς Ἀριστοκρέοντα ιʹ,
Ἀποδείξεις πρὸς τὸ μὴ εἶναι τὴν ἡδονὴν τέλος δʹ,
Ἀποδείξεις πρὸς τὸ μὴ εἶναι τὴν ἡδονὴν ἀγαθὸν δʹ,
Περὶ τῶν λεγομένων ὑπὲρ τῆς * *

[199] Ses ouvrages de morale, qui roulent sur la manière de rectifier les notions morales, contiennent ce qui suit :

Première collection :

Un traité de la description du discours, à Théospore.
Un traité de questions morales.
Trois d'assomptions vraisemblables pour des opinions, à Philomathe.
Deux de définitions selon des gens civilisés, à Métrodore.
Deux de définitions selon des gens rustiques, au même.
Sept de définitions selon leurs genres, au même.
Deux des définitions suivant d'autres systèmes, au même.

Deuxième collection :

Trois traités des choses semblables, à Aristoclée.
Sept des définitions, à Métrodore.

Troisième collection :

Sept traités des difficultés qu'on fait mal à propos contre les définitions, à Laodamas.
[200] Deux de choses vraisemblables sur les définitions, à Dioscoride.
Deux des genres et des espèces, à Gorgippide.
Un des distinctions.
Deux des choses contraires, à Denys.
Choses vraisemblables sur les distinctions, les genres et les espèces. Un traité des choses contraires.

Quatrième, collection :

Sept traités de l'étymologie, à Dioclès ;
quatre autres traités, au même.

Cinquième collection :

Deux traités des proverbes, à Zénodote,
Un des poèmes, à Philomathe.
Deux de la manière dont il faut écouter les poèmes.
Un contre les critiques, à Diodore.

[201] De la morale, considérée par rapport aux notions communes, aux systèmes, et aux vertus qui en résultent.

Collection première :

Un traité contre les peintures, à Timonacte.
Un sur la manière dont nous parlons et pensons.
Deux des notions, à Laodamas.
Deux de l'opinion, à Pythonacte.
Un traité pour prouver que le sage ne doit point juger par opinion.
Quatre de la compréhension, de la science et de l'ignorance.
Deux du discours.
De l'usage du discours, à Leptena.

Deuxième collection :

Deux traités pour prouver que les anciens ont jugé de la dialectique par démonstration, à Zénon.
[202] Quatre de la dialectique, à Aristocréon.
Trois des choses qu'on oppose aux dialecticiens.
Quatre de la rhétorique, à Dioscoride.

Troisième collation :

Trois traités de l'habitude, à Cléon.
Quatre de l'art et du défaut de l'art, à Aristocréon.
Quatre de la différence des vertus, à Diodore.
Un pour faire voir que les vertus sont des qualités.
Deux des vertus, à Pollis.

De la morale par rapport aux biens et aux maux.

Première collection :

Dix traités de l'honnête et de la volupté, à Aristocréon.
Quatre pour prouver que la volupté n'est point la fin qu'il faut se proposer.
Quatre pour prouver que la volupté n'est pas un bien.
Des choses qu'on dit.[4]

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

[1] Chrypsippe veut dire caché par un cheval, et Chrysippe signifie un cheval d'or.

[2] Vers d'Homère sur Tirésias.

[3] C'est-à-dire qu'il combattit ses principes et l'évidence des sens. Kuhnius.

[4] Le reste de ce catalogue manque. Voyez dans Ménage plusieurs titres d'ouvrages de Chrysippe, qui sont recueillis d'ailleurs. Au reste, il faut remarquer sur tout ce catalogue que si quelques uns de ces titres ne sont peut-être pas rendus exactement, c'est que le sens des termes grecs n'est pas toujours clair.