Procopes, traduit par Mr. Cousin

PROCOPE

HISTOIRE DE LA GUERRE CONTRE LES GOTHS.

LIVRE SECOND - chapitre XXI à XXIX

chapitres XI à XX - livre III chapitres I à X

 

 


HISTOIRE DE LA GUERRE CONTRE LES GOTHS.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΩΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ ΛΟΓΟΣ ΕΚΤΟΣ

LIVRE SECOND.

 

 

 

 

précédent

 

 

1. Βελισάριος δὲ ἐπειδὴ Οὐραΐαν τε καὶ τοὺς βαρβάρους Μεδιόλανον πολιορκεῖν ἤκουσε, Μαρτῖνόν τε καὶ Οὐλίαριν ξὺν πολλῷ στρατῷ ἐπ´ αὐτοὺς ἔπεμψεν. Οἱ δὲ ἀφικόμενοι ἐς ποταμὸν Πάδον, ὃς Μεδιολάνου ἀπέχει ἡμέρας ὁδὸν, ἐνστρατοπεδευσάμενοι αὐτοῦ ἔμενον. Χρόνος τε σφίσι πολὺς ἐνταῦθα ἐτρίβη, ἀμφὶ τῇ διαβάσει τοῦ ποταμοῦ βουλὴν ἔχουσιν. Ὅπερ ἐπεὶ Μουνδίλας ἤκουσε, τῶν τινα Ῥωμαίων, Παῦλον ὄνομα, παρ´ αὐτοὺς ἔπεμψεν. Ὁ δὲ λαθὼν μὲν τοὺς πολεμίους ἐς τοῦ Πάδου τὴν ὄχθην ἦλθεν. Ὁλκάδος δὲ οὐδεμιᾶς ἐν τῷ παραυτίκα ἐπιτυχὼν ἀπεδύσατό τε καὶ νηχόμενος ξὺν μεγάλῳ κινδύνῳ τὴν διάβασιν ἐποιήσατο. Κομισθεὶς οὖν ἐς τὸ Ῥωμαίων στρατόπεδον καὶ παρὰ τοὺς ἡγουμένους ἥκων ἔλεξε τοιάδε

„Μαρτῖνέ τε καὶ Οὐλίαρι, οὐ δίκαια ποιεῖτε οὐδὲ δόξης τῆς ὑμῶν αὐτῶν ἄξια, λόγῳ μὲν ἐπὶ σωτηρίᾳ τῶν βασιλέως πραγμάτων ἥκοντες, ἔργῳ δὲ τὴν Γότθων δύναμιν αὔξοντες. Μεδιόλανος γὰρ ἥδε, πόλεων τῶν ἐν Ἰταλίᾳ πασῶν μάλιστα μεγέθει τε καὶ πολυανθρωπίᾳ καὶ τῇ ἄλλῃ εὐδαιμονίᾳ παρὰ πολὺ προὔχουσα, χωρὶς δὲ τούτων πρός τε Γερμανοὺς καὶ τοὺς ἄλλους βαρβάρους ἐπιτείχισμά τε οὖσα καὶ πάσης, ὡς εἰπεῖν, προβεβλημένη τῆς Ῥωμαίων ἀρχῆς, ἐς κίνδυνόν τινα ἐμπέπτωκε μέγαν, ξύν τε Μουνδίλᾳ καὶ τῷ βασιλέως στρατῷ, παρὰ μὲν τῶν πολεμίων ἐνοχλουμένη, παρὰ δὲ ὑμῶν ἀμελουμένη. Ἡλίκα μὲν οὖν ἠδίκηται βασιλεὺς παρ´ ὑμῶν ἐν τῷ παρόντι, λέγειν ἀφίημι. Οὐ γάρ μοι πλείοσι λόγοις ὁ καιρὸς ἐνδίδωσι χρῆσθαι, ὀξεῖάν τινα τῇ πόλει τὴν ἐπικουρίαν ἐπιζητῶν, ἕως ἔτι λείπεταί τις ἐλπίς. Ὑμᾶς δέ φημι χρῆναι αὐτίκα δὴ μάλα κινδυνεύουσι Μεδιολανίταις ἀμύνειν. Ἢν γάρ τινι μελλήσει ἔν γε τῷ παρόντι ἐς ἡμᾶς χρῆσθε, ἡμῖν μὲν τὰ πάντων πικρότατα πεπονθόσιν ἀπολωλέναι ξυμβήσεται, ὑμῖν δὲ τὸ τοῖς πολεμίοις τὴν βασιλέως προέσθαι δύναμιν. Προδόται γὰρ, οἶμαι, καλεῖσθαί εἰσι δίκαιοι οὐχ οἳ ἂν τὰς πύλας τοῖς ἐναντίοις ἀνακλίνοιεν μόνον, ἀλλ´ οὐδέν τι ἧσσον, εἰ μὴ καὶ μᾶλλον, οἳ ἂν πολιορκουμένοις παρὸν τοῖς φιλτάτοις ἀμύνειν, οἱ δὲ τὴν ἀκίνδυνον ὄκνησιν πρὸ τῆς ἀγωνίας ἑλόμενοι, τὴν ἐκείνων, ὡς τὸ εἰκὸς, ἐπικράτησιν τοῖς πολεμίοις δεδώκασι.“

Παῦλος μὲν τοσαῦτα εἶπε, Μαρτῖνος δὲ καὶ Οὐλίαρις ἕψεσθαί οἱ αὐτίκα δὴ μάλα ἐπαγγειλάμενοι τὸν ἄνθρωπον ἀπεπέμψαντο. Ὃς δὴ καὶ αὖθις τοὺς βαρβάρους λαθὼν ἐς Μεδιόλανον νύκτωρ εἰσῆλθε, τούς τε στρατιώτας καὶ Ῥωμαίους ἅπαντας ἐλπίσιν ἐπάρας ἔτι μᾶλλον ἐς τὴν βασιλέως πίστιν ἐπέρρωσεν. Οὐδέν τι δὲ ἧσσον οἱ ἀμφὶ Μαρτῖνον ὄκνῳ ἐχόμενοι αὐτοῦ ἔμενον, χρόνος τε πολὺς ταύτῃ δὴ τῇ μελλήσει ἐτρίβετο. Μετὰ δὲ Μαρτῖνος ἀπολύεσθαι τὴν αἰτίαν ἐθέλων Βελισαρίῳ ἔγραψε τάδε

3. „Ἔπεμψας ἡμᾶς ὧδε τοῖς ἐν Μεδιολάνῳ κινδυνεύουσιν ἐπαμυνοῦντας, καὶ ἡμεῖς πολλῇ σπουδῇ, ὥσπερ σὺ ἐκέλευες, ἄχρι ἐς Πάδον ποταμὸν ἥκομεν, ὃν διαβαίνειν ὁ στρατὸς δέδοικεν, ἐπεὶ δύναμίν τε Γότθων μεγάλην καὶ Βουργουζιώνων πάμπολύ τι ξὺν αὐτοῖς πλῆθος ἐν Λιγούροις εἶναι ἀκούομεν, πρὸς οὕς γε ἡμεῖς διαμάχεσθαι μόνοι οὐχ οἷοί τε οἰόμεθα εἶναι. ἀλλὰ κέλευε Ἰωάννην τε καὶ Ἰουστῖνον ὡς τάχιστα (ἐν γειτόνων γὰρ ἡμῖν ἐν Αἰμιλίων τῇ χώρᾳ εἰσὶν) ὁμοῦ τοῖς ἑπομένοις κινδύνου ἡμῖν τοῦδε ξυνάρασθαι. κοινῇ γὰρ ἐνθένδε ἰόντες αὐτοί τε σῶοι εἶναι καὶ δρᾶν τι κακὸν δυνησόμεθα τοὺς πολεμίους.“

 Μαρτίνου μὲν ἡ ἐπιστολὴ τοσαῦτα ἐδήλου. Βελισάριος δὲ, ἐπεὶ αὐτὴν ἀνελέξατο, Ἰωάννην τε καὶ Ἰουστῖνον ἐκέλευε ξὺν τοῖς ἀμφὶ Μαρτῖνον ἐς Μεδιόλανον κατὰ τάχος ἰέναι. Οἱ δὲ πράξειν οὐδὲν ἔφασκον, ὅ τι μὴ Ναρσῆς ἐπιστέλλοι σφίσι. Διὸ δὴ καὶ Ναρσῇ Βελισάριος ἔγραψε τάδε

4. „Ἓν σῶμα εἶναι πᾶσαν τὴν βασιλέως στρατιὰν νόμιζε, ἣν δὴ ἢν μὴ γνώμην ἐνδείκνυσθαι μίαν ὥσπερ ἀνθρώπου τὰ μέλη ξυμβαίνει, ἀλλά τι ἀλλήλων χωρὶς ἐνεργεῖν βούλεσθαι, λελείψεται ἡμῖν τῶν δεόντων οὐδὲν διαπεπραγμένοις ἀπολωλέναι. Οὐκοῦν Αἰμιλίαν μὲν ἔα, οὔτε τι ὀχύρωμα ἔχουσαν οὔτε τινὰ Ῥωμαίοις ἔν γε τῷ παρόντι καιρῷ ῥοπὴν φέρουσαν. Σὺ δὲ Ἰωάννην τε καὶ Ἰουστῖνον κέλευε αὐτίκα δὴ μάλα εὐθὺ τῶν ἐν Μεδιολάνῳ πολεμίων ξὺν τοῖς ἀμφὶ Μαρτῖνον ἰέναι, ἐγγύς τε ὄντας καὶ πρὸς τῶν βαρβάρων τὴν ἐπικράτησιν ἱκανῶς ἔχοντας. Ἐμοὶ γὰρ ἐνταῦθα στρατιᾶς πλῆθος, ὅπερ ἂν καὶ στέλλοιμι, οὐκ εἶναι ξυμβαίνει, ἄλλως τε καὶ στρατιώτας ἐς Μεδιόλανον ἐνθένδε ἰέναι ἀξύμφορον οἴομαι εἶναι. Χρόνου τε γὰρ τετρίψεται πλῆθος, ὥστε ὀπίσω τοῦ δέοντος καιροῦ ἐς αὐτὴν ἥξουσι, καὶ τοῖς ἵπποις ἐπὶ τοῖς πολεμίοις χρῆσθαι διὰ μῆκος ὁδοῦ, ἡνίκα ἐς ἐκείνους ἀφίκωνται, οὐδαμῶς ἕξουσιν. Ἢν δέ γε ξύν τε Μαρτίνῳ καὶ Οὐλίαρι οἱ ἄνδρες οὗτοι ἐς Μεδιόλανον ἴωσι, κρατήσουσί τε, ὡς τὸ εἰκὸς, τῶν ταύτῃ βαρβάρων, καὶ τὴν Αἰμιλίαν καταλήψονται αὖθις, οὐδενὸς ἔτι ἀντιστατοῦντος.“

ταῦτα ἐπεὶ Ναρσῆς ἀπενεχθέντα εἶδε τὰ γράμματα, αὐτὸς μὲν Ἰωάννῃ τε καὶ Ἰουστίνῳ ἐπέστελλεν ἐς Μεδιόλανον ξὺν τῷ ἄλλῳ στρατῷ ἰέναι. Ὀλίγῳ δὲ ὕστερον Ἰωάννης μὲν ἐς τὴν παραλίαν ἐστάλη, ὅπως ἀκάτους ἐνθένδε κομίζοι, οὕτω τε διαβαίνειν τὸν ποταμὸν ὁ στρατὸς δύνηται. Ἀλλὰ νόσος αὐτῷ ξυμβᾶσα τὰ πρασσόμενα διεκώλυσεν.

Ἐν ᾧ δὲ οἵ τε ἀμφὶ Μαρτῖνον τῇ ἐς τὴν διάβασιν ὀκνήσει ἐχρῶντο καὶ οἱ ἀμφὶ τὸν Ἰωάννην τὰς Ναρσοῦ ἐντολὰς ἔμενον, ἐν τούτῳ χρόνου δαπανᾶσθαι πολύ τι χρῆμα τῇ πολιορκίᾳ τετύχηκεν. Οἱ δὲ πολιορκούμενοι ἤδη ἐς ἄγαν τῷ λιμῷ πιεζόμενοι καὶ τοῦ κακοῦ ὑπερβιαζομένου κυνῶν τε καὶ μυῶν οἱ πλεῖστοι ἐγεύσαντο καὶ ζῴων ἄλλων ὅσα ἐς βρῶσιν ἀνθρώπου οὔποτε ἦλθον. Οἱ μὲν οὖν βάρβαροι πρέσβεις παρὰ Μουνδίλαν πέμψαντες ἐνδοῦναι σφίσι τὴν πόλιν ἐκέλευον, ἐφ´ ᾧ ἀπαθεῖς αὐτός τε καὶ οἱ στρατιῶται κακῶν μείνωσιν. Ὁ δὲ ταῦτα ὡμολόγησε πράξειν, ἢν ἐκεῖνοι ὑπέρ τε αὐτῶν τὰ πιστὰ δώσουσι καὶ ὡς οὐδὲν ἄχαρι ἐς τῶν οἰκητόρων τινὰ δράσουσιν. Ὡς δὲ οἱ πολέμιοι Μουνδίλᾳ τε καὶ τοῖς στρατιώταις τὰ πιστὰ ἔδοσαν, θυμῷ τε πολλῷ ἐς Λιγούρους ἐχόμενοι ἅπαντας ἀπολοῦντες ἔνδηλοι ἦσαν, συγκαλέσας Μουνδίλας τοὺς στρατιώτας ἅπαντας ἔλεξε τοιάδε

5. „Εἴ τινες καὶ ἄλλοι πώποτε, παρὸν αἰσχρῶς βιῶναι, οἱ δὲ μᾶλλον εὐκλεῶς ἀποθανεῖν εἵλοντο σωτηρίας τῆς παραυτίκα τὴν εὐπρεπῆ τοῦ βίου καταστροφὴν ἀλλαξάμενοι, τοιούτους δή τινας ἐν τῷ παρόντι βουλοίμην ἂν καὶ ὑμᾶς εἶναι καὶ μὴ τῷ φιλοψύχῳ τὸν μετὰ τῆς αἰσχύνης βίον διώκειν, καὶ ταῦτα ἄπο τῆς Βελισαρίου διδασκαλίας, ἧς ἐκ παλαιοῦ μετασχοῦσιν ὑμῖν μὴ οὐχὶ γενναίοις τε καὶ λίαν εὐτόλμοις εἶναι οὐχ ὅσιον. Τοῖς μὲν γὰρ εἰς φῶς ἥκουσι μία τις ἅπασι προέρχεται τύχη, τοῖς καθήκουσι τεθνήξεσθαι χρόνοις· τρόπῳ δὲ τῆς τελευτῆς ἄνθρωποι ἀλλήλων ὡς τὰ πολλὰ διαλλάσσουσι. Διαφέρει δὲ, ὅτι ἄνανδροι μὲν, ὡς τὸ εἰκὸς, ἅπαντες ὕβριν τε καὶ γέλωτα ὀφείλοντες τοῖς ἐχθροῖς πρότερον, εἶτα τοῖς ἄνωθεν διωρισμένοις καιροῖς οὐδὲν ἧσσον ἀναπιμπλᾶσι τὴν πεπρωμένην, γενναίοις δὲ ἀνδράσι ξύν τε τῇ ἀρετῇ καὶ δόξης ἀγαθῆς περιουσίᾳ τοῦτο ξυμβαίνει πάσχειν. Ἄνευ δὲ τούτων εἰ μὲν ἀνθρώπους τούσδε ξυνδιασώζουσιν ἡμῖν δουλεύειν τοῖς βαρβάροις παρῆν, ἔφερεν ἂν τοῦτο γοῦν τινα τῆς αἰσχρᾶς ταύτης ἡμῖν σωτηρίας συγγνώμην. ἢν δέ γε Ῥωμαίους τοσούτους τὸ πλῆθος ἐπιδεῖν ἀνάγκη ταῖς τῶν πολεμίων διαφθειρομένους χερσὶν, ὅτου τις ἂν εἴποι τοῦτο θανάτου πικρότερον ἔσται. οὐ γὰρ ἄλλο οὐδὲν ἢ τοῖς βαρβάροις ξυγκατεργάζεσθαι τὸ δεινὸν δόξαιμεν. Ἕως οὖν ἔτι ἐσμὲν ἡμῶν αὐτῶν κύριοι ἀρετῇ τὴν ἀνάγκην κοσμήσασθαι, εὔδοξον τὴν προσπεσοῦσαν θώμεθα τύχην. Φημὶ δὲ χρῆναι ὡς ἄριστα ἐξοπλισαμένους ἡμᾶς ἅπαντας ἐπὶ τοὺς πολεμίους οὐ προσδεχομένους χωρεῖν. Δυοῖν γὰρ ἡμῖν περιέσται θάτερον· ἢ τὴν τύχην ἐφ´ ἡμῖν εἰργάσθαι τι κρεῖσσον ἐλπίδος ἢ τελευτῆς τετυχηκότας εὐδαίμονος εὐκλεῶς μάλιστα τῶν παρόντων ἀπηλλάχθαι κακῶν.“

6. Μουνδίλας μὲν τοσαῦτα εἶπε, τῶν δὲ στρατιωτῶν ὑποστῆναι τὸν κίνδυνον οὐδεὶς ἤθελεν, ἀλλ´ ἐφ´ οἷς παρεκάλουν οἱ πολέμιοι σφᾶς τε αὐτοὺς καὶ τὴν πόλιν ἐνέδοσαν. Καὶ αὐτοὺς μὲν οἱ βάρβαροι οὐδὲν ἄχαρι ἐργασάμενοι ἐν φυλακῇ ξὺν Μουνδίλᾳ εἶχον, τὴν δὲ πόλιν ἐς ἔδαφος καθεῖλον, ἄνδρας μὲν κτείναντες ἡβηδὸν ἅπαντας οὐχ ἧσσον ἢ μυριάδας τριάκοντα, γυναῖκας δὲ ἐν ἀνδραπόδων ποιησάμενοι λόγῳ, αἷς δὴ Βουργουζίωνας δεδώρηνται χάριν αὐτοῖς τῆς ξυμμαχίας ἐκτίνοντες. Ῥεπάρατον δὲ εὑρόντες τὸν τῆς αὐλῆς ἔπαρχον, ἔκοψάν τε κατὰ βραχὺ καὶ αὐτοῦ τὰ κρέα τοῖς κυσὶν ἔρριψαν. Βηργεντῖνος δὲ (καὶ γὰρ ἐντὸς ὢν Μεδιολάνου ἔτυχε) διά τε Βενετίων καὶ τῶν ταύτῃ ἐθνῶν ξὺν τοῖς ἑπομένοις ἐς Δαλματίαν κομίζεται. Καὶ παρὰ βασιλέα ἐνθένδε ἦλθε, πάθος ἀγγέλλων μέγα τοῦτο, ὃ Ῥωμαίοις ξυνέπεσε γενέσθαι. Καὶ ἀπ´ αὐτοῦ οἱ Γότθοι πόλεις τε τὰς ἄλλας ὁμολογίᾳ εἷλον, αἳ Ῥωμαίων ἔτυχον φρουρὰς ἔχουσαι, καὶ Λιγουρίας αὖθις ὅλης ἐκράτησαν· Μαρτῖνος δὲ καὶ Οὐλίαρις ξὺν τῷ στρατῷ ἐπὶ Ῥώμης ἀνέστρεφον.


 

précédent

CHAPITRE XXI

1. Négligence de Martin et d'Uliaris. 2. Sévère réprimande de Paul. 3. Lettre de Martin à Bélisaire. 4. Lettre de Bélisaire à Narsès. 4. Harangue de Mundilas. 5. Prise de Milan.

1. QUAND Bélisaire sut qu'Uraïas avait mis le siège devant la ville de Milan, il envoya Martin et Uliaris avec des forces considérables pour la secourir. Ceux-ci étant arrivés sur le bord du Pô, ils perdirent beaucoup de temps à délibérer des moyens de le traverser. Mundilas ayant été averti de leur arrivée, leur dépêcha un certain Romain, nommé Paul, qui ayant passé proche des ennemis sans en avoir été reconnu, et ayant traversé le fleuve à la nage, entra dans le camp, où ayant été conduit devant Martin et Ulianus, il leur parla de cette sorte.

2. Votre conduite est déraisonnable et indigne de votre nom. Vous faites profession de servir l'Empereur, et vous avancez en effet les affaires de ses ennemis. Milan qui est la ville la plus grande, la plus belle, la plus riche d'Italie, qui sert comme de digue à l'Empire, pour arrêter l'inondation des Germains et des autres peuples barbares, est réduite à la dernière extrémité, et vous négligez cependant de la secourir. Il n'est pas besoin que j'exagère la grandeur de votre faute ; le temps ne me permet pas d'employer beaucoup de paroles. Je n'ai qu'à vous demander du secours, tandis qu'il reste encore un peu d'espérance. Hâtez-vous donc, s'il vous plaît, de faire lever le siège ; car pour peu que vous tardiez, vous nous ferez périr de la manière du monde la plus malheureuse, et vous trahirez les intérêts de l'Empereur. On commet une trahi/on, non seulement en ouvrant les portes d'une ville à une armée ennemie, mais aussi se tenant en repos par la peur du péril qu'il faudrait courir, pour la secourir.

Voilà ce que dit Paul. Martin et Uliaris lui promirent de le suivre incontinent, et le renvoyèrent. Il passa heureusement à la faveur de la nuit, sans être découvert par les assiégeants ; et étant rentré dans Milan, il fortifia le courage des citoyens et des soldats, par l'assurance qu'il leur donna d'un prompt secours, et il les exhorta à demeurer fermes dans la fidélité. Cependant Martin ne fit point avancer les troupes; et comme il vit que le temps se consumait en remises, il écrivit à Bélisaire pour s'en excuser. Voici les termes de sa lettre.

3. Vous nous aviez envoyés pour secourir Milan. Nous sommes venus avec toute la diligence possible jusque sur le bord du Pô, que les soldats refusent de traverser, à cause des bruits qui courent de la puissance des Goths, et de leur jonction avec les Bourguignons. La vérité est que nous ne nous tenons capables de résister à des forces si considérables. Que si vous aviez agréable de commander à Jean et à Justin, qui sont dans l'Émilie, de courir le même hasard que nous, nous espérerions d'en sortir à notre honneur et d'incommoder l'ennemi.

Quand Bélisaire eut lu cette lettre, il manda à Justin et à Jean de se joindre à Martin, pour aller secourir Milan: Mais ils refusèrent de le faire, sans les ordres de Narsès; ce qui obligea Bélisaire de lui écrire la lettre qui suit.

4. Figurez-vous, s'il vous plaît, que toutes les troupes de l'Empereur ne font qu'un corps, qui doit être conduit par un même esprit, et que si elles ne concourent avec une parfaite intelligence, leur division sera leur ruine. Abandonnez donc présentement l'Émilie, où il n'y a ni place considérable à prendre, ni affaire importante à décider, et envoyez Jean et Justin se joindre avec les troupes de Martin, qui n'est pas éloigné de Milan, afin d'en faire lever le siège. Je n'ai point de soldats que j'y puisse envoyer. Quand j'en aurais, je ne jugerais pas à propos de le faire, parce qu'il y a tant de chemin à faire, qu'ils arriveraient trop tard; et quand ils y seraient arrivés, ils ne pourraient plus tirer de service de leurs chevaux, après la fatigue du voyage. Que si au contraire, vous commandez à Jean et à Justin de s'y aller joindre à Martin et à Uliaris, ils en chasseront les ennemis, et reprendront l'Émilie.

Narsès, après avoir lu cette lettre, envoya Jean et Justin à Milan avec l'armée. Jean alla prendre des barques à la mer, afin de passer le Pô ; mais une maladie qui lui survint rompit son dessein.

Tandis que Martin différait toujours de passer le Pô, et que Jean attendait les ordres de Narsès, il se passa beaucoup de temps, durant lequel les assiégés, réduits à la dernière extrémité de la faim, mangèrent des chiens, des rats et d'autres animaux, dont les hommes n'ont pas accoutumé de se nourrir. Les Barbares envoyèrent des ambassadeurs à Mundilas, pour le solliciter de rendre la place, et pour l'assurer que l'on lui sauverait la vie, et à tous les gens de guerre aussi. Il demeura d'accord de se rendre, pourvu que l'on la sauvât aussi aux habitants: mais comme il reconnut que les ennemis, qui l'assuraient avec serment de donner la vie à lui et ses soldats, paraissaient irrités contre le peuple de Milan, et contre ceux de toute la Ligurie, et qu'il appréhendait qu'ils ne les fissent tous passer par le tranchant de l'épée, il assembla ses soldats, et leur parla en ces termes.

5. Si jamais l'on a préféré une mort glorieuse à une vie infâme, je souhaite de tout mon cœur que vous vous trouviez maintenant dans la disposition de le faire, et que vous ne commettiez point de lâcheté par le désir de conserver votre vie. Tous ceux, qui jouissent de la lumière sont sujets à la nécessité de mourir, mais les manières de mourir sont différentes. Cette différence consiste en ce que les lâches, après avoir reçu les outrages, dont la rage de leurs ennemis les a chargés, ne laissent pas de sortir du monde au moment qui a été marqué par les ordres éternels de la Providence; au lieu que les gens de cœur conservent une gloire, qui est comme une vie immortelle, qui subsiste dans la mémoire des hommes. Si nous pouvions sauver nos citoyens, en nous soumettant à nos ennemis, peut-être que nous mériterions quelque excuse ; mais puisqu'il faudrait les voir tailler en pièces par l'épée des vainqueurs, ne vaut-il pas mieux périr, que d'être les spectateurs d'un carnage si exécrable? Ne nous accuserait-on pas nous-mêmes de cette horrible inhumanité? Tandis que nous sommes encore maîtres de nous-mêmes, faisons en sorte que notre vertu serve d'ornement à notre fortune. Surprenons l'ennemi par une sortie imprévue, dans laquelle ou nous aurons le bonheur de remporter l'avantage, ou au moins nous trouverons une fin honorable à nos disgrâces.

6. Cette harangue de Mundilas ne fit point d'impression sur l'esprit des soldats, pas un n'ayant voulu courir le hasard d'une sortie, mais tous ayant accepté les conditions qui étaient offertes par l'ennemi. Les Barbares mirent Mundilas et ses troupes sous leur garde, rasèrent la ville, firent passer les hommes jusqu'au nombre de trois cents, sans distinction d'âge, au fil de l'épée, prirent les femmes, et les donnèrent aux Bourguignons, en récompense de leur alliance. Ils hachèrent Réparat préfet du prétoire, et jetèrent les pièces de son corps aux chiens. Cerventin se sauva dans le territoire de Venise, et alla par la Dalmatie porter la nouvelle à l'Empereur de cette sanglante perte. Les Goths réduisirent ensuite toutes les places de la Ligurie, où il y avait des garnisons romaines. Martin et Uliaris retournèrent à Rome avec leurs troupes.

 

 

 

 

1. Ταῦτα μὲν δὴ ὧδέ πη ἔσχε. Βελισάριος δὲ οὔπω τι πεπυσμένος τῶν ἐν Λιγουρίᾳ ξυμπεπτωκότων, ἐπειδὴ ὁ χειμὼν ἐτελεύτα ἤδη, τῷ παντὶ στρατῷ ἐς Πικηνὸν ᾔει. Τά τε ἀμφὶ Μεδιολάνῳ τετυχηκότα ἐν ταύτῃ δὴ τῇ πορείᾳ μαθὼν ἐν μεγάλῳ ἐποιήσατο πένθει. Καὶ Οὐλίαριν μὲν ἐς ὄψιν οἱ ἐλθεῖν οὐκέτι τὸ λοιπὸν εἴασεν, ἅπαντα δὲ τὰ ξυμπεσόντα βασιλεῖ ἔγραψε. Βασιλεὺς δὲ τούτων μὲν ἕνεκα δεινόν τι εἰργάσατο οὐδένα, τὴν δὲ Βελισαρίου τε καὶ Ναρσοῦ διαφορὰν ἀκούσας, Ναρσῆν τε αὐτίκα μεταπεμψάμενος αὐτοκράτορα παντὸς τοῦ πολέμου Βελισάριον κατεστήσατο. ὧδε μὲν ἐς Βυζάντιον Ναρσῆς ἐπανῆκε, τῶν στρατιωτῶν ὀλίγους τινὰς ἄγων. Ἔρουλοι δὲ μένειν ἐν Ἰταλίᾳ Ναρσοῦ ἐνθένδε ἀναχωροῦντος οὐκέτι ἠξίουν, καίτοι Βελισαρίου πολλὰ ὑποσχομένου σφίσι πρός τε αὐτοῦ καὶ βασιλέως ἀγαθὰ μένουσιν ἔσεσθαι, ἀλλὰ συσκευασάμενοι ἅπαντες τὰ μὲν πρῶτα ἐπὶ Λιγουρίας ἀπεχώρησαν. Οὗ δὴ ἐντυχόντες τῷ Οὐραΐα στρατῷ, ἀνδράποδά τε καὶ ἄλλα ζῷα ὅσα ἐπῆγον τοῖς πολεμίοις ἀπέδοντο, καὶ χρήματα πολλὰ κεκομισμένοι ἀπώμοσαν, μήποτε Γότθοις ἀντιτάξεσθαι ἢ εἰς χεῖρας ἰέναι. Οὕτω τε εἰρηναίαν τὴν ἀναχώρησιν ποιησάμενοι ἐς τὰ ἐπὶ Βενετίας χωρία ἦλθον. Ἐνταῦθα αὐτοῖς Βιταλίῳ ξυγγενομένοις τῶν ἐς βασιλέα Ἰουστινιανὸν ἡμαρτημένων μετέμελεν. Ἀφοσιούμενοί τε τὸ ἔγκλημα Οὐίσανδον μὲν τῶν ἀρχόντων ἕνα ξὺν τοῖς ἑπομένοις αὐτοῦ εἴασαν, οἱ δὲ λοιποὶ ἐς Βυζάντιον ἀπεκομίσθησαν ἅπαντες, Ἀλουίθ τε ἡγουμένου σφίσι καὶ Φιλιμοὺθ, ὅσπερ Φανιθέου τετελευτηκότος ἐν Καισήνῃ τὴν ἀρχὴν ἔσχεν.

2. Οὐίττιγις δὲ καὶ οἱ ξὺν αὐτῷ Γότθοι Βελισάριον ἅμα ἦρι ἀρχομένῳ ἐπὶ σφᾶς τε καὶ Ῥάβενναν ἥξειν ἀκούοντες ἐν δείματι μεγάλῳ καθίσταντο καὶ τὰ παρόντα σφίσιν ἐν βουλῇ ἐποιοῦντο. Καὶ αὐτοῖς πολλὰ βουλευσαμένοις (οὐ γὰρ ἀξιόμαχοι τοῖς πολεμίοις κατὰ μόνας ᾤοντο εἶναι) ἔδοξεν ἄλλων τινῶν βαρβάρων ἐπικουρίαν ἐπάγεσθαι. Γερμανῶν μὲν οὖν τοῦ τε δολεροῦ καὶ ἀπίστου ἤδη ἐν πείρᾳ γεγενημένοι ἀπέσχοντο, ἀγαπῶντες, ἢν μὴ καὶ αὐτοὶ ξὺν Βελισαρίῳ ἐπὶ σφᾶς ἴωσιν, ἀλλ´ ἀμφοτέροις ἐκποδὼν στήσωνται. Ἐς δὲ Λαγγοβαρδῶν τὸν ἄρχοντα Οὐάκην πρέσβεις ἔπεμψαν, χρήματά τε μεγάλα προτεινόμενοι καὶ ἐς τὴν ὁμαιχμίαν παρακαλοῦντες. Οἳ δὴ, ἐπεὶ βασιλεῖ φίλον τε καὶ ξύμμαχον τὸν Οὐάκην ἔγνωσαν εἶναι, ἄπρακτοι ἀνεχώρησαν.

3. Οὐίττιγις τοίνυν τοῖς παροῦσιν, ὡς τὸ εἰκὸς, ἀπορούμενος τῶν πρεσβυτέρων ἀεὶ ξυνεκάλει πολλούς. Παρ´ ὧν δὴ συχνὰ ἐπυνθάνετο ὅ τί ποτέ οἱ βουλευομένῳ τε καὶ πράσσοντι ἄμεινον τὰ πράγματα ἕξει. Γνῶμαι οὖν πολλαὶ πρὸς τῶν ἐς τὴν βουλὴν ξυνιόντων ἐλέγοντο, αἱ μὲν ἐπιτηδείως τοῖς παροῦσιν οὐδαμῆ ἔχουσαι, αἱ δέ τι καὶ λόγου ἄξιον φέρουσαι. Ἐν αἷς καὶ τόδε ἐς τὸν λόγον ἦλθεν, ὡς οὐ πρότερόν ποτε Ῥωμαίων βασιλεὺς τοῖς ἐν τῇ ἑσπερίᾳ βαρβάροις πολεμεῖν ἴσχυσε, πλήν γε δὴ ὅτε αἱ σπονδαὶ ἐς Πέρσας γεγένηνται. Τούς τε γὰρ Βανδίλους καὶ Μαυρουσίους τηνικαῦτα ἀπολωλέναι καὶ Γότθοις τὰ παρόντα ξυμπεπτωκέναι. Ὥστε, ἤν τις καὶ νῦν Ἰουστινιανῷ αὐτοκράτορι τὸν Μήδων βασιλέα ξυγκρούῃ, οὐ μήποτε Ῥωμαῖοι, τούτου δὴ ἐκπεπολεμωμένου σφίσι τοῦ ἔθνους, πόλεμον ἄλλον διενεγκεῖν πρὸς οὐδένας ἀνθρώπων τὸ λοιπὸν ἕξουσι. Ταῦτα Οὐιττίγιδί τε αὐτῷ ἤρεσε καὶ Γότθοις τοῖς ἄλλοις. Ἔδοξεν οὖν πρέσβεις παρὰ τὸν Μήδων βασιλέα Χοσρόην στέλλεσθαι, οὐ Γότθους μέντοι, ὅπως μὴ κατάδηλοι αὐτόθεν γινόμενοι ξυγχέωσι τὰ πρασσόμενα, ἀλλὰ Ῥωμαίους, οἵπερ αὐτὸν Ἰουστινιανῷ βασιλεῖ πολέμιον καταστήσουσι. Διὸ δὴ τῶν ἐν Λιγούροις ἱερέων δύο χρήμασι πολλοῖς ἐς ταύτην ἀναπείθουσι τὴν ὑπουργίαν. ὧν ἅτερος μὲν, ὅσπερ ἀξιώτερος ἔδοξεν εἶναι, ἐπισκόπου δόκησίν τε καὶ ὄνομα περιβεβλημένος, οὐδὲν αὐτῷ προσῆκον, ἐς τὴν πρεσβείαν καθίστατο, ὁ δὲ ἕτερος αὐτῷ ὑπηρετῶν εἵπετο. Γράμματά τε αὐτοῖς ἐγχειρίσας πρὸς Χοσρόην γεγραμμένα Οὐίττιγις ἔπεμψεν. Οἷς δὴ Χοσρόης ἠγμένος ἀνήκεστα ἐν σπονδαῖς ἔργα Ῥωμαίους εἰργάσατο, ὥσπερ μοι ἐν τοῖς ἔμπροσθεν λόγοις ἐρρήθη.

4. Ταῦτα δὲ ἐπεὶ Ἰουστινιανὸς βασιλεὺς Χοσρόην τε καὶ Πέρσας βουλεύεσθαι ἤκουσε, καταλύειν μὲν τὸν ἐν τῇ ἑσπερίᾳ πόλεμον ὡς τάχιστα ἔγνω, Βελισάριον δὲ μεταπέμψασθαι ἐφ´ ᾧ ἐπὶ Πέρσας στρατεύσειε. Τοὺς μὲν οὖν Οὐιττίγιδος πρέσβεις (ἔτι γὰρ ὄντες ἐν Βυζαντίῳ ἐτύγχανον) αὐτίκα δὴ ἀπεπέμψατο, ἄνδρας παρ´ αὐτοῦ ἐπὶ Ῥαβέννης σταλήσεσθαι ὑποσχόμενος, οἵπερ ἐς Γότθους τὰς σπονδὰς θήσονται, ὅπη ἂν ἑκατέροις ξυνοίσειν μέλλῃ. Τούτους δὲ τοὺς πρέσβεις οὐ πρότερον μεθῆκε Βελισάριος τοῖς πολεμίοις ἕως καὶ αὐτοὶ τοὺς ἀμφὶ Ἀθανάσιόν τε καὶ Πέτρον ἀφῆκαν. Οὓς δὴ ἐς Βυζάντιον ἀφικομένους γερῶν βασιλεὺς τῶν μεγίστων ἠξίωσεν, Ἀθανάσιον μὲν ὕπαρχον τῶν ἐν Ἰταλίᾳ πραιτωρίων καταστησάμενος, Πέτρῳ δὲ τὴν τοῦ μαγίστρου καλουμένου ἀρχὴν παρασχόμενος. Καὶ ὁ χειμὼν ἔληγε καὶ τέταρτον ἔτος ἐτελεύτα τῷ πολέμῳ τῷδε, ὃν Προκόπιος ξυνέγραψε.

 

CHAPITRE XXII

1. Narsès rappelé d'Italie. 2. Les Goths implorent en vain le secours des Lombards. 3. Vitigis envoie des ambassadeurs à Cosroès. 4. Justinien se résout de faire la paix avec les Goths.

1. BÉLISAIRE, qui ne savait encore rien des disgrâces arrivées dans la Ligurie, menait son armée, sur la fin de l'hiver, dans le pays des Picentins. Ce fut dans ce voyage qu'il apprit la perte de Milan, dont il eut un extrême déplaisir. Il ne voulut plus depuis voir Uliaris, et manda tout à Justinien, qui n'ordonna rien de fâcheux contre qui que ce soit ; mais seulement rappela Narsès et laissa le commandement général à Bélisaire. Narsès retourna à Constantinople, suivi de peu de soldats. Les Eruliens ne voulurent plus servir dans l'Italie, après son départ, de quelques promesses dont Bélisaire pût user pour les retenir. Ayant donc plié bagage, ils le retirèrent d'abord dans la Ligurie, où ils rencontrèrent les troupes d'Uraïas, à qui ils vendirent leurs troupeaux et leurs esclaves, et ils firent serment de ne jamais porter les armes contre les Goths. Ayant depuis conféré avec Vitalius dans les terres des Vénitiens, où ils s'étaient retirés, ils se repentirent de la faute qu'ils avaient commise contre l'Empereur ; et abandonnant un de leurs chefs nommé Visandus, ils allèrent à Constantinople sous la conduite d'Alphée et de Philemuth, qui avait succédé à Phanithée, mort un peu auparavant dans le camp.

2. Les Goths épouvantés de la nouvelle qui courait, que Bélisaire marcherait contre eux au commencement du printemps, délibérèrent sur ce qu'ils avaient à faire. Et comme ils virent qu'ils n'avaient pas des forces suffisantes pour lui résister, ils se résolurent d'implorer le secours de quelque autre peuple, ayant éprouvé par le passé la mauvaise foi des Germains, ils se contentèrent de ne les avoir pas pour ennemis, et envoyèrent des ambassadeurs avec de grands présents à Vacis roi des Lombards, pour lui demander une assistance; mais ces ambassadeurs reconnurent qu'il était ami et allié de l'Empereur, et ils revinrent sans avoir rien obtenu.

3. Vitigis ne sachant que faire, assemblait souvent les vieillards, pour prendre leurs avis dans ses doutes. Il se faisait dans ces assemblées diverses propositions, dont les unes n'étaient pas à propos, si les autres pouvaient être utiles. Entre plusieurs choses, il fut observé que jamais l'Empereur n'avait pu faire la guerre dans l'Occident, qu'il n'eût fait auparavant la paix dans l'Orient. Que ce n'était que depuis ce temps-là, qu'il avait subjugué les Vandales, et fait souffrir aux Goths tant de pertes si fâcheuses ; que, s'il y avait moyen de rompre le traité, par lequel il était uni avec le roi des Perses, et de les commettre ensemble, il n'incommoderait plus d'autres ennemis. Cette ouverture ayant plu extrêmement à Vitigis et aux Goths, il fut résolu d'envoyer à Cosroès, roi des Perses, deux ambassadeurs, pour l'engager à faire la guerre à Justinien, et de choisir pour cela des Romains, et non pas des Goths, de peur qu'étant reconnus, ils ne gâtassent l'affaire. Ils chargèrent donc de cet emploi deux prêtres de la Ligurie, dont l'un, pour se rendre plus considérable, prenait la qualité d'évêque, bien qu'elle ne lui appartînt pas, et l'autre le suivait comme un domestique. On leur donna beaucoup d'argent, pour les engager à ce voyage. Ils portèrent les lettres de Vitigis à Cosroès, par lesquelles ce Prince s'étant laissé persuader, il exerça au milieu de la paix les hostilités que j'ai racontées.

4. Dés que Justinien sut que le roi des Perses violait la trêve, il se résolut de faire la paix avec les Goths, et de rappeler Bélisaire, pour lui donner le commandement de l'armée d'Orient. Il donna aussitôt congé aux ambassadeurs de Vitigis, qui étaient à Constantinople, et il leur promit d'en envoyer à Ravenne, pour traiter la paix à des conditions avantageuses aux deux nations. Pour ce qui est de ces ambassadeurs, Bélisaire ne les laissa point aller, que les Goths n'eussent rendu Pierre et Athanase, qui furent récompensés par des charges honorables, Athanase par celle de préfet du prétoire en Italie ; et Pierre par celle de Grand-Maître. En cet endroit finit l'hiver, et la quatrième année de l'histoire que Procope écrit.

 

 

 

1. Βελισάριος δὲ Αὔξιμόν τε καὶ Φισούλαν ἐξελεῖν πρότερον ἤθελε, οὕτω τε ἐπί τε Οὐίττιγιν καὶ Ῥάβενναν ἰέναι, οὐδενὸς ἔτι τῶν πολεμίων οὔτε σφίσιν ἐμποδὼν ἵστασθαι δυναμένου, οὔτε τὰ ὄπισθε κακουργεῖν ἔχοντος. Κυπριανὸν μὲν οὖν καὶ Ἰουστῖνον ξὺν τοῖς ἑπομένοις καὶ Ἰσαύρων τισὶν ἐς Φισούλαν ἔπεμψε, καὶ πεντακοσίους πεζοὺς ἐκ καταλόγου, οὗ Δημήτριος ἦρχεν, οἳ δὴ τοὺς ἐκείνῃ βαρβάρους ἀμφὶ τὸ φρούριον στρατοπεδευσάμενοι ἐπολιόρκουν.

2. Μαρτῖνον δὲ καὶ Ἰωάννην ξὺν τοῖς ἑπομένοις καὶ στρατεύματι ἄλλῳ, οὗπερ Ἰωάννης ἡγεῖτο ὃν καὶ Φαγᾶν ἐκάλουν, ἀμφὶ Πάδον ποταμὸν ἔστελλεν. Οὓς δὴ φροντίδα ἔχειν ἐκέλευεν ὅπως μὴ Οὐραΐας τε καὶ οἱ ξὺν αὐτῷ ἐκ Μεδιολάνου ἐπὶ σφᾶς ἴωσιν, ἢν δὲ τῶν πολεμίων τὴν ἔφοδον ἀποκρούεσθαι οὐχ οἷοί τε ὦσιν, ὄπισθεν αὐτοὺς λάθρα ἐπισπομένους κατὰ νώτου ἰέναι. Καὶ οἱ μὲν πόλιν Δορθῶνα πρὸς τῷ ποταμῷ ἀτείχιστον οὖσαν καταλαβόντες, αὐτοῦ τε ἐνστρατοπεδευσάμενοι ἔμενον,

3. αὐτὸς δὲ ἐς Αὔξιμον πόλιν χιλίους τε καὶ μυρίους ἔχων ἀφίκετο. Αὔξιμος δὲ αὕτη πρώτη μὲν τῶν ἐν Πικηνοῖς πόλεών ἐστιν, ἣν δὴ μητρόπολιν καλεῖν νενομίκασι Ῥωμαῖοι. Ἀπέχει δὲ ἀκτῆς μὲν κόλπου τοῦ Ἰονίου σταδίους τέσσαράς τε καὶ ὀγδοήκοντα μάλιστα, Ῥαβέννης δὲ πόλεως ὁδὸν τριῶν ἡμερῶν καὶ σταδίους ὀγδοήκοντα. Κεῖται δὲ ἐπὶ λόφου τινὸς ὑψηλοῦ, εἴσοδον ἐν τῷ ὁμαλεῖ οὐδαμῆ ἔχουσα, καὶ ἀπ´ αὐτοῦ ἀπρόσοδος τοῖς πολεμίοις παντάπασιν οὖσα. Ἐνταῦθα Γότθων εἴ τι δόκιμον ἦν, Οὐίττιγις ἐς τὴν φρουρὰν κατεστήσατο, τεκμαιρόμενος ὅτι Ῥωμαῖοι, εἰ μὴ ταύτην ἐξέλωσι πρότερον, ἐπὶ Ῥάβενναν οὔποτε στρατεύειν τολμήσωσιν. Ἐπειδὴ δὲ ὁ Ῥωμαίων στρατὸς ἐς Αὔξιμον ἦλθεν, ἐκέλευε Βελισάριος παρὰ τοῦ λόφου τὰ ἔσχατα πάντας στρατοπεδεύεσθαι κύκλῳ. Καὶ οἱ μὲν κατὰ συμμορίας γενόμενοι καλύβας ἄλλος ἄλλῃ τοῦ χωρίου ἐπήγνυντο, κατιδόντες δὲ αὐτοὺς οἱ Γότθοι μακράν που ἀπολελειμμένους ἀλλήλων καὶ σφίσιν αὐτοῖς ἐπιβοηθεῖν ἅτε ἐν μεγάλῳ πεδίῳ οὐκ εὐπετῶς ἔχοντας, ἐκ τοῦ αἰφνιδίου ἀμφὶ δείλην ὀψίαν χωροῦσιν ἐπὶ τοὺς πολεμίους, ἐς τὰ πρὸς ἕω τῆς πόλεως, ᾗ Βελισάριος στρατόπεδον ἔτι ποιούμενος ξύν τε δορυφόροις καὶ ὑπασπισταῖς τοῖς αὐτοῦ ἔτυχεν. Οἱ δὲ ἀράμενοι τὰ ὅπλα ἐκ τῶν παρόντων τοὺς ἐπιόντας ἠμύνοντο, ῥᾷστά τε αὐτοὺς ἀρετῇ ὠσάμενοι ἔτρεψαν, καὶ φεύγουσιν ἐπισπόμενοι κατὰ μέσον τοῦ λόφου ἐγίνοντο. Ἔνθα οἱ βάρβαροι ἐπιστραφέντες καὶ χωρίου ἰσχύϊ πιστεύοντες ἀντίοι τοῖς διώκουσιν ἔστησαν, συχνούς τε αὐτῶν ἅτε κατὰ κορυφὴν βάλλοντες ἔκτειναν, ἕως νὺξ ἐπιλαβοῦσα ἐκώλυσεν. Οὕτω τε διαλυθέντες ἑκάτεροι τὴν νύκτα ἐκείνην ηὐλίσαντο. Ἔτυχον δὲ τῇ προτεραίᾳ τοῦ ἔργου τούτου Γότθων τινὲς ὄρθρου βαθέος τροφῶν ξυγκομιδῆς ἕνεκα ἐς τὰ ἐκείνῃ σταλέντες χωρία. Οἳ δὴ οὐδὲν ἀμφὶ τῶν πολεμίων τῇ παρουσίᾳ πυθόμενοι ἐς νύκτα ἐπανῆκον. Ἄφνω τε τὰ Ῥωμαίων πυρὰ κατιδόντες ἐν θαύματί τε καὶ δέει μεγάλῳ ἐγένοντο. Καὶ αὐτῶν πολλοὶ μὲν τὸν κίνδυνον ὑποστῆναι τολμήσαντες καὶ λαθόντες τοὺς πολεμίους ἐς Αὔξιμον ἐσῆλθον. Ὅσοι δὲ κατορρωδήσαντες ἐν τῷ παραυτίκα ἐς ὕλας τινὰς σφᾶς αὐτοὺς ἔκρυψαν, ἐφ´ ᾧ ἐπὶ Ῥαβέννης χωρήσουσιν, οὗτοι δὴ οὐ πολλῷ ὕστερον ὑπὸ τοῖς ἐναντίοις γενόμενοι διεφθάρησαν. Βελισάριος δὲ κατιδὼν τὴν Αὔξιμον ἰσχυροτάτην ἐν τῷ ἀσφαλεῖ οὖσαν, παντελῶς τέ οἱ ἀμήχανα εἶναι προσβολὴν τῷ περιβόλῳ ποιήσασθαι, βίᾳ μὲν τὸ χωρίον ἑλεῖν οὐκ ἄν ποτε ᾤετο, πολιορκίᾳ δὲ ἀκριβεῖ ἔς τε ἀπορίαν τῶν ἀναγκαίων καταστήσεσθαι τοὺς πολεμίους ἐλπίδα εἶχε καὶ τῷ χρόνῳ ὑποχειρίους ποιήσασθαι. Τοῦ δὲ περιβόλου οὐ μακρὰν ἄποθεν πόαν τινὰ πολλὴν ἡ γῆ ἀνιεῖσα ξυμβολῆς ἀφορμὴν ἐς ἡμέραν ἑκάστην Ῥωμαίοις τε καὶ Γότθοις ἔφερε. Ταύτην γὰρ ἀποτεμνομένους ἀεὶ τῶν ἵππων ἕνεκα τοὺς ἐναντίους ὁρῶντες Ῥωμαῖοι ἔν τε τῷ λόφῳ δρόμῳ πολλῷ ἀνιόντες ἐγίνοντο καὶ τοῖς πολεμίοις ἐς χεῖρας ἰόντες ἔργα τε ἀρετῆς ἄξια ἐνδεικνύμενοι, φέρεσθαι τὴν πόαν οὐδαμῆ εἴων, πολλούς τε ἀεὶ τῶν ἐναντίων ἐν τῷ χώρῳ τούτῳ διέφθειρον. Οἱ δὲ βάρβαροι ἀρετῇ τῶν πολεμίων ἡσσώμενοι ἐπενόουν τάδε. Τῶν ἁμαξῶν τοὺς τροχοὺς ξὺν μόνοις τοῖς ἄξοσιν ἀφελόμενοι ἐν παρασκευῇ εἶχον, τέμνειν τε τὴν πόαν ἀρξάμενοι, ἐπειδὴ ἀνιόντας ἤδη ἐς τοῦ λόφου τὰ μέσα τοὺς Ῥωμαίους εἶδον, τοὺς τροχοὺς ἀφῆκαν κατὰ κορυφὴν ἐπ´ αὐτοὺς φέρεσθαι. Τύχῃ δέ τινι τούτους ξυνέπεσε τοὺς τροχοὺς ἄχρι ἐς τὸ ὁμαλὲς ἀνθρώπου οὐδενὸς ἁψαμένους ἐλθεῖν. Ταύτης τε τῆς πείρας ἀποτυχόντες οἱ βάρβαροι, τότε μὲν φεύγοντες ἐντὸς τοῦ περιβόλου ἐγένοντο, ἔπειτα δὲ ἐποίουν τάδε. Τὰς φάραγγας, αἳ τοῦ περιβόλου εἰσὶν ἄγχιστα, ἐνέδραις τῶν ἐν σφίσι δοκίμων ἀνδρῶν προλοχίσαντες ὀλίγοι τοῖς πολεμίοις ἀμφὶ τὴν πόαν ἐφαίνοντο, ἡνίκα τε ἡ μάχη ἐν χερσὶ γένοιτο, ἐκπηδῶντες ἐκ τῶν ἐνεδρῶν οἱ κρυπτόμενοι, πλήθει τε τοὺς ἐναντίους παρὰ πολὺ ὑπεραίροντες καὶ αὐτοὺς τῷ μὴ προαισθέσθαι ἐκπλήσσοντες πλείστους μὲν ἔκτεινον, τοὺς δὲ λοιποὺς ἀεὶ ἐς φυγὴν ἔτρεπον. Ῥωμαίων δὲ ὅσοι ἐν τοῖς στρατοπέδοις εἱστήκεσαν ἔβλεπον μὲν ἐκ τῶν ἐνεδρῶν ὑπεξανισταμένους τοὺς πολεμίους, κραυγῇ δὲ πολλῇ τοὺς ἑταίρους ἀνακαλοῦντες οὐδὲν ἤνυον, ἐπεὶ οἱ μαχόμενοι τῆς ἐκείνων βοῆς ἥκιστα ἤκουον, μήκει τε τοῦ λόφου ἐπὶ πλεῖστον αὐτῶν διειργόμενοι καὶ τῶν βαρβάρων ἀεὶ ἐξεπίτηδες σφίσιν ἀντιπαταγούντων τοῖς ὅπλοις.

4. Βελισαρίῳ δὲ τοῖς παροῦσιν ἀπορουμένῳ Προκόπιος, ὃς τάδε ξυνέγραψε, προσελθὼν εἶπεν

„Οἱ ταῖς „σάλπιγξιν, ὦ στρατηγὲ, τὸ παλαιὸν ἐν τῷ Ῥωμαίων στρατῷ χρώμενοι νόμους τινὰς ἠπίσταντο δύο, ὧν ἅτερος μὲν ἐγκελευομένῳ τε ἐπὶ πλεῖστον ἐῴκει καὶ τοὺς στρατιώτας ἐς μάχην ὁρμῶντι, ὁ δὲ ἄλλος ἐπὶ τὸ στρατόπεδον ἀνεκάλει τοὺς μαχομένους, ἡνίκα ταῦτα ἐδόκει τῷ στρατηγῷ ὡς ἄριστα ἔχειν. Ταύτῃ τε ἀεὶ οἱ μὲν στρατηγοὶ τὰ καθήκοντα τοῖς στρατιώταις ἐκέλευον, ἐκεῖνοι δὲ τὰ παραγγελλόμενα ἔργα ἐπιτελεῖν ἴσχυον. Κραυγὴ γὰρ ἐν ταῖς ξυμβολαῖς σημῆναί τι σαφὲς οὐδαμῶς πέφυκε, πατάγου τε, ὡς τὸ εἰκὸς, πανταχόσε ἀντικτυποῦντος καὶ τοῦ δέους ἐκπλήσσοντος τὰς τῶν μαχομένων αἰσθήσεις. Ἐπεὶ δὲ τανῦν ἀμαθίᾳ τε ἡ τοιαύτη τέχνη ἐξώλισθε καὶ μιᾷ σάλπιγγι ἄμφω δηλῶσαι ἀμήχανον, αὐτὸς οὕτω τὸ λοιπὸν ποίει. σάλπιγξι μὲν ταῖς ἱππικαῖς ἐγκελεύου τοῖς στρατιώταις διαμάχεσθαι τοῖς πολεμίοις, ταῖς δὲ πεζικαῖς ἐπὶ τὴν ἀναχώρησιν ἀνακάλει τοὺς ἄνδρας. Ἑκατέρου γὰρ αὐτοὺς τοῦ ἤχου μὴ οὐχὶ ξυνεῖναι ἀδύνατον, ἐπεὶ ὁ μὲν ἐκ βύρσης τε καὶ ξύλου ὑπεράγαν λεπτοῦ, ὁ δὲ ἐκ παχέος τινὸς χαλκοῦ πρόεισι.“

Προκόπιος μὲν τοσαῦτα εἶπε. Βελισάριος δὲ ἥσθη τε τῇ ὑποθήκῃ καὶ ἅπαν ξυγκαλέσας τὸ στράτευμα ἔλεξε τοιάδε

„Προθυμίαν ἐς τόδε ξυμφέρειν τε οἶμαι καὶ πολλοῦ ἐπαίνου ἀξίαν εἶναι, μέχρις ἂν μετρία τις οὖσα οὐδὲν τοῖς ἔχουσι προσποιῆται βλάβος. Τῷ γὰρ ὑπερβάλλοντι τὰ ἀγαθὰ πάντα πρὸς τὸ χεῖρον ἀεὶ τρέπεσθαι εἴωθεν. Ὑμεῖς οὖν μὴ τῷ φιλονείκῳ τὸ λοιπὸν σφάλλεσθε· φεύγειν γὰρ δή που τὸν κακουργοῦντα οὐδεμία αἰσχύνη. Ἀλλ´ ὁ μὲν ἐς κακὸν προὖπτον ἀνεπισκέπτως ἰὼν καὶ σωθεὶς ἐνθένδε, ἂν οὕτω τύχῃ, ἄνοιαν ὀφλισκάνει· γενναῖος δὲ ὃς ἂν ἐν τοῖς ἀναγκαίοις ἀνδραγαθίζηται. Οἱ μὲν οὖν βάρβαροι, ἐπεὶ ἐκ τοῦ εὐθέος ἡμῖν οὐχ οἷοί τέ εἰσι διαμάχεσθαι, προλοχίζοντες διαφθείρειν ἡμᾶς ἐγχειροῦσιν. Ἡμῖν δὲ τοῦ διαφυγεῖν τὴν αὐτῶν ἐνέδραν τὸ τὸν κίνδυνον ὑποστῆναι μεμπτότερον. Τοῦ γὰρ ἐνδιδόναι ταῖς τῶν ἐχθρῶν γνώμαις οὐδὲν αἴσχιον. Ἐμοὶ μὲν οὖν ὅπως μὴ προσπεσεῖσθε ταῖς τῶν πολεμίων ἐνέδραις μελήσει. Ἔργον δ´ ἂν ὑμέτερον εἴη, ἐπειδὰν σημήνω, ἐς τὴν ἀναχώρησιν κατὰ τάχος ἰέναι. Αὕτη δὲ ὑμῖν ἡ δήλωσις ἐκ σάλπιγγος, ὦ στρατιῶται, τῆς πεζικῆς ἔσται.“

Βελισάριος μὲν τοσαῦτα εἶπεν. Οἱ δὲ στρατιῶται ἀμφὶ τὴν πόαν κατιδόντες τοὺς πολεμίους, δρόμῳ ἐπ´ αὐτοὺς ᾔεσαν, τινάς τε αὐτῶν ἐν τῇ πρώτῃ ὁρμῇ ἔκτεινον. Ἐν οἷς ἕνα χρυσοφοροῦντα τῶν τις Μαυρουσίων ἰδὼν λαβόμενός τε τῶν ἐν τῇ κεφαλῇ τριχῶν, ὅπως ἀποδύοι, 〈τὸν〉 νεκρὸν ἐφεῖλκε. Γότθος δέ τις αὐτὸν ἀκοντίῳ βαλὼν μυώνων τε, οἳ ὄπισθέν εἰσι τῶν κνημῶν, ἑκατέρων ἐπιτυχὼν, ἐνέρσει τοῦ ἀκοντίου ἄμφω τὼ πόδε ξυνέδησεν. Ἀλλ´ οὐδέν τι ἧσσον ὁ Μαυρούσιος τῶν τριχῶν ἐχόμενος τὸν νεκρὸν εἷλκεν. Ἐν τούτῳ δὲ οἱ μὲν βάρβαροι τὰς ἐνέδρας ἐκίνουν, Βελισάριος δὲ ἀπὸ τοῦ στρατοπέδου ὁρῶν τὰ ποιούμενα, ταῖς σάλπιγξι τοὺς πεζοὺς, οἷς τὸ ἔργον τοῦτο ἐπέκειτο, ἠχεῖν κατὰ τάχος ἐκέλευεν. Οἵ τε Ῥωμαῖοι αἰσθόμενοι κατὰ βραχὺ ἤδη ὑπεχώρουν, τὸν Μαυρούσιον ξὺν τῷ ἀκοντίῳ ἀράμενοι. Οἷς δὴ οἱ Γότθοι ἕπεσθαι οὐκέτι ἐτόλμων, ἀλλ´ ἄπρακτοι ἀνεχώρησαν.
 

CHAPITRE XXIII

1. Siège de Fésule. 2. Prise de Dertone. 3. Description du siège d'Auxime. 4. Conseil de Procope suivi par Bélisaire.

1. L'INTENTION de Bélisaire était de se rendre maître d'Auxime et de Férule, avant que d'aller attaquer Vitigis dans Ravenne, afin de n'avoir plus d'ennemis à craindre. Il envoya pour ce sujet à Fésule Cyprien et Justin avec leurs troupes, une compagnie d'Isauriens, et cinq cents hommes tirés du corps de l'infanterie, que Démétrius commandait. Ceux-ci s'étant campés proche du fort, assiégèrent les Barbares qui étaient dedans.

2. Il envoya aussi sur le bord du Pô, Martin et Jean avec leurs troupes, et avec celles d'un autre Jean, surnommé le Mangeur, pour empêcher qu'Uraïas ne sortit de Milan, et ne l'incommodât par ses courses. Et il leur commanda de suivre au moins l'ennemi, s'ils ne le pouvaient arrêter. Ils s'emparèrent de Dertone, ville assise sur le Pô, et s'y campèrent.

3. Bélisaire marcha avec onze mille hommes vers Auxime, qui est la capitale; ou, comme les Romains disent, la métropole du pays des Picentins. Elle est éloignée de quatre-vingt quatre stades du rivage du golfe ionique, et de quatre-vingts stades, ou de trois journées, de Ravenne. Elle est assise sur une haute colline, où il n'y a nulle avenue, par où les ennemis en puissent approcher. Vitigis y ayant renfermé les principales forces de sa nation, jugeant bien que les Romains feraient leurs efforts pour s'en rendre maîtres, avant que d'aller à Ravenne. Bélisaire y mena donc son armée, et commanda de camper autour de la colline. Quand les Goths virent qu'ils avaient fait diverses huttes éloignées les unes des autres, dans un espace fort vaste, d'où il ne leur serait pas aisé de s'entre aider, ils firent une sortie le soir du côté d'Orient, à un endroit où Bélisaire se campait encore avec ses gardes, et avec les officiers de sa suite, qui ayant pris promptement les armes, repoussèrent vigoureusement les Barbares, et les poursuivirent jusqu'au milieu de leur colline. Mais s'y prévalant de l'avantage du lieu, ils s'arrêtèrent ; et tirant de haut en bas sur les Romains, ils ne cédèrent d'en tuer un très grand nombre, jusqu'à ce que la nuit Ies séparât. Un parti de Goths, qui était sorti de bon matin, le jour précédent, pour aller chercher des vivres, revint le soir, sans avoir rien appris de l'arrivée des ennemis, mais quand il vit le feu du camp des Romains, il fut saisi d'étonnement et de crainte. Quelques-uns des plus hardis hasardèrent de passer, et furent si heureux que de le faire sans être aperçus, les autres se cachèrent dans les bois, espérant se retirer à Ravenne, mais ils furent découverts par les Romains, et taillés en pièces. Lorsque Bélisaire considérait l'assiette et les fortifications d'Auxime, il désespérait de l'emporter de force, mais il espérait de s'en rendre maître par le temps, et en retranchant les vivres aux assiégés. Il y avait un champ proche des murailles, qui produisait chaque jour de nouveaux sujets de combats entre les Romains et les Goths. Ceux-ci y venaient quérir sans cesse du fourrage pour leurs chevaux ; ceux-là faisaient tous leurs efforts pour les empêcher, et se signalaient souvent par des exploits considérables. Les Barbares vaincus par la valeur des Romains, eurent recours à l'artifice. Ils allèrent au fourrage comme de coutume, et quand ils virent monter les Romains, ils roulèrent sur eux des roues qu'ils avaient préparées tout exprès, et qui ne tenaient qu'à leurs essieux. Mais elles tombèrent par bonheur jusque dans la plaine, sans blesser personne. Les Barbares voyant leur coup manqué, se sauvèrent dans la ville, et s'avisèrent de cette autre ruse. Ils cachèrent dans un vallon une troupe de gens d'élite, et ne firent paraître dans le champ qu'un petit nombre de faucheurs. Dès que l'on en fut aux mains, ceux qui s'étaient cachés fondirent sur les Romains ; et comme ils les surprenaient au dépourvu, et qu'ils avaient l'avantage de la multitude, ils en taillèrent une grande partie en pièces, et mirent le reste en fuite. Les Romains, qui étaient dans leur camp, virent bien sortir l'embuscade, et crièrent pour en avertir leurs compagnons ; mais ils ne purent être entendus, tant à cause de l'éloignement, qu'à cause du bruit que les Goths faisaient à dessein avec leurs armes.

4. Comme Procope, auteur de cette histoire, vit que Bélisaire se trouvait fort embarrassé dans cette fâcheuse rencontre, il l'alla trouver, et lui dit.

Il y avait autrefois deux manières de sonner de la trompette parmi les Romains ; l'une servait à animer les soldats au combat ; l'autre à les rappeler, quand le capitaine le jugeait à propos. Ainsi il était aisé aux chefs de donner les ordres, et aux soldats de les entendre, et d'y obéir. Il n'est pas possible de faire comprendre distinctement aux soldats quelque ordre que ce puisse être, tandis que leurs oreilles sont remplies du bruit des armes, et que leurs esprits sont saisis de crainte ; mais puisque ces deux manières de sonner de la trompette sont perdues, servez-vous à l'avenir de la trompette de la cavalerie pour sonner la bataille, et de la trompette de l'infanterie pour sonner la retraite. Les soldats discerneront aisément les deux sons, l'un étant formé par un instrument de bois et de cuir, et l'autre par un instrument de cuivre, qui est une matière bien plus solide.

Bélisaire fort aise de la proposition de Procope, appela ses soldats, et leur dit.

L'ardeur est bienséante et digne de louanges dans les gens de guerre ; mais il faut que ce soit une ardeur réglée, et qui ne gâte pas les entreprises. Les meilleures qualités se corrompent par l'excès. Ne vous perdez, donc pas par une folle opiniâtreté. Il n'y a point de honte à reculer, pour éviter une fâcheuse rencontre. C'est une extravagance que de se jeter dans un péril évident, quand même on serait assez heureux pour n'y pas périr. La véritable vaillance consiste à faire de belles actions, quand, la nécessité le requiert. Les Barbares n'osant plus nous combattre à force ouverte, tâchent de nous surprendre par finesse. Il y a plus de gloire à éviter leurs pièges qu'à abattre leur puissance, parce qu'il n'y a rien de si honteux que d'être surpris par l'adresse de ses ennemis. J'aurai soin de prévoir leurs desseins, et de vous garantir de leurs embuscades. Tout ce que vous aurez à faire, sera de vous retirer lorsque vous entendrez le signal. On vous le donnera avec les trompettes de l'Infanterie.

Après cet avis de Bélisaire, les soldats ayant aperçu les ennemis qui coupaient de l'herbe, ils fondirent sur eux, et en tuèrent plusieurs, et entre autres un certain, dont les armes et les habits éclataient d'or. Un Maure s'étant mis à le dépouiller, reçut un coup de flèche, qui lui perça les deux jambes, et les attacha ensemble. Le Maure ne laissait pas de traîner le corps par les cheveux. Cependant les Barbares sortirent de leur embuscade, et Bélisaire commanda à l'instant aux trompettes de l'infanterie de sonner la retraite. Ainsi les Romains se retirèrent, et remportèrent le Maure qui avait les jambes percées. Les Goths ne les osèrent poursuivre.

 

 

 

 

1. Προϊόντος δὲ τοῦ χρόνου καὶ τῆς ἀπορίας οἱ βάρβαροι τῶν ἐπιτηδείων ἐπὶ μέγα χωρούσης, ἀνενεγκεῖν ἐς Οὐίττιγιν ἐβουλεύοντο τὰ παρόντα σφίσι. Καὶ ἐπεὶ αὐτῶν οὐδεὶς στέλλεσθαι ἐς ταύτην δὴ τὴν πρᾶξιν ἐτόλμα (λήσειν γὰρ τοὺς πολιορκοῦντας οὐκ ἄν ποτε ᾤοντο), ἐπενόουν τάδε. Ἀσέληνον νύκτα τηρήσαντες καὶ τοὺς ἄνδρας ἐν παρασκευῇ ποιησάμενοι, οὓς δὴ παρὰ τὸν Οὐίττιγιν πέμπειν διενοοῦντο, γράμματά τε αὐτοῖς ἐν χερσὶ θέμενοι, ἐπειδὴ πόρρω ἦν τῶν νυκτῶν, ἐβόων ἅπαντες πολλαχῆ τοῦ περιβόλου ἐξαίσιον. Εἴκασεν ἄν τις ἐς ταραχὴν αὐτοὺς καταστῆναι λίαν τε σφίσιν ἐγκειμένων τῶν πολεμίων καὶ παρὰ δόξαν ἁλισκομένης τῆς πόλεως. Οὐκ ἔχοντες δὲ παντάπασι Ῥωμαῖοι ξυμβαλεῖν τὸ γινόμενον, Βελισαρίου γνώμῃ ἐν τοῖς στρατοπέδοις ἡσυχῆ ἔμενον, ἔκ τε τῆς πόλεως ἐπιβουλήν τινα ὑποτοπάσαντες ἔσεσθαι καὶ στρατὸν ἐκ Ῥαβέννης ἐπιβεβοηθηκότα τοῖς πολεμίοις ἐπὶ σφᾶς ἥκειν. Ἃ δὴ δεδιότες ᾤοντο ἄμεινον σφίσιν εἶναι ἐν τῷ ἀσφαλεῖ ἡσυχάζουσι διασώζεσθαι ἢ ἐς προὖπτόν τινα κίνδυνον ἐν νυκτὶ ἀσελήνῳ χωρεῖν. Οὕτω γοῦν οἱ βάρβαροι λαθόντες τοὺς πολεμίους ἐπὶ Ῥαβέννης τοὺς ἄνδρας ἔπεμψαν. Οἳ οὐδενὸς πολεμίου ἀνδρὸς ἐς ὄψιν ἐλθόντες παρά τε Οὐίττιγιν τριταῖοι ἀφίκοντο καὶ τὰ γράμματα ἔδειξαν. Ἐδήλου δὲ ἡ γραφὴ τάδε

„Ἡνίκα ἡμᾶς, ὦ βασιλεῦ, ἐς τὴν ἐν Αὐξίμῳ φρουρὰν καθίστης, τὰς κλεῖς ἔφησθα παρακαταθέσθαι ἡμῖν Ῥαβέννης τε αὐτῆς καὶ τῆς βασιλείας τῆς σῆς. Διὸ δὴ ἐπήγγελλες ἡμῖν παντὶ σθένει φυλάσσεσθαι, ὅπως μὴ τὸ καθ´ ἡμᾶς μέρος παραδῶμεν τοῖς πολεμίοις τὸ Γότθων κράτος, ἰσχυρίζου τε δεομένοις ἡμῖν παντὶ τῷ στρατῷ παρέσεσθαι αὐτεπάγγελτος. Ἡμεῖς μὲν οὖν ἄχρι τοῦδε λιμῷ τε καὶ Βελισαρίῳ μαχόμενοι πιστοὶ φύλακες τῆς σῆς βασιλείας γεγόναμεν, σὺ δὲ οὐδὲ ὁπωστιοῦν ἡμῖν βοηθεῖν ἔγνωκας. Λογίζου τοίνυν μή ποτε Αὔξιμον ἑλόντες Ῥωμαῖοι καὶ τὰς κλεῖς ἀνελόμενοι, ὧν αὐτὸς ἐνταῦθα κειμένων ὑπερορᾷς, οὐδενὸς τῶν σῶν ἀποκεκλεισμένοι τὸ λοιπὸν ὦσι.“

2. τὰ γράμματα μὲν τοσαῦτα ἐδήλου. Ἐπεὶ δὲ αὐτὰ Οὐίττιγις ἀπενεχθέντα εἶδεν, ἐν μὲν τῷ παραυτίκα τοὺς ἄνδρας πάσῃ τῇ Γότθων στρατιᾷ βοηθήσειν Αὐξίμῳ ὑποσχόμενος ἀπεπέμψατο, μετὰ δὲ πολλὰ λογισάμενος ἡσυχίαν ἦγε. Τούς τε γὰρ ἀμφὶ τὸν Ἰωάννην ὑπώπτευε μὴ κατὰ νώτου σφίσιν ἐπισπόμενοι ἐν ἀμφιβόλῳ ποιήσωνται, καὶ πολλὴν οἰόμενος ξὺν Βελισαρίῳ μαχίμων ἀνδρῶν δύναμιν εἶναι ἐς ἀμήχανόν τι δέος ἐξέπιπτε. Μάλιστα δὲ ἁπάντων ὁ λιμὸς αὐτὸν ξυνετάρασσεν, οὐκ ἔχοντα ὅθεν ἂν τὰ ἐπιτήδεια τῷ στρατοπέδῳ πορίζηται. Οἱ μὲν γὰρ Ῥωμαῖοι ἅτε θαλασσοκρατοῦντες καὶ τὸ ἐν Ἀγκῶνι φρούριον ἔχοντες, τὰ ἀναγκαῖα πάντα ἔκ τε Σικελίας καὶ Καλαβρίας ἐνταῦθα κατατιθέμενοι ἐς καιρὸν ἐνθένδε εὐπετῶς ἔφερον. Γότθοις δὲ στρατεύουσιν ἐς Πικηνῶν τὴν χώραν πόρον οὐδένα τῶν ἐπιτηδείων ἐννοῶν ἔσεσθαι ἐς ἀμηχανίαν καθίστατο. Οὐιττίγιδος μὲν οὖν τὴν ὑπόσχεσιν λαθόντες τοὺς πολεμίους ἐς Αὔξιμον ἤνεγκαν οἱ πρώην ἐς αὐτὸν ἐνθένδε σταλέντες καὶ βαρβάρους τοὺς ἐνταῦθα κεναῖς ἐλπίσιν ἐπέρρωσαν. Βελισάριος δὲ ταῦτα πρὸς τῶν αὐτομόλων ἀκούσας ἔτι μᾶλλον ἐς τὸ ἀκριβὲς φυλακὴν ἐκέλευε ποιεῖσθαι, ὅπως μή τι συμβαίη καὶ αὖθις τοιοῦτο. Ταῦτα μὲν ἐγίνετο τῇδε.

2. Οἱ δὲ ἀμφὶ Κυπριανὸν καὶ Ἰουστῖνον Φισούλαν πολιορκοῦντες τῷ μὲν περιβόλῳ προσβάλλειν ἢ ἄγχιστά που αὐτοῦ ἰέναι οὐδαμῆ εἶχον· δυσπρόσοδον γὰρ τοῦτο πανταχόθεν τὸ φρούριον ἦν· τῶν δὲ βαρβάρων σφίσι συχνὰ ἐπεξιόντων μάχῃ τε μᾶλλον διακρίνεσθαι πρὸς αὐτοὺς ἐθελόντων ἢ τῶν ἀναγκαίων τῇ ἀπορίᾳ πιέζεσθαι, ἀγχώμαλοι μὲν αἱ ξυμβολαὶ τὰ πρῶτα ἐγίνοντο, ἔπειτα δὲ πλέον ἤδη Ῥωμαῖοι ἔχοντες ἔς τε τὸ τεῖχος τοὺς πολεμίους κατέκλεισαν καὶ ἀσφαλῶς διεφύλασσον, ὥστε μηδένα πη ἐνθένδε ἰέναι. Οἱ μὲν οὖν βάρβαροι τῶν τε ἀναγκαίων σπανίζοντες καὶ τοῖς παροῦσιν ἀπορούμενοι, λαθόντες αὖθις τοὺς πολεμίους παρὰ τὸν Οὐίττιγιν ἔπεμπον, βοηθεῖν σφίσιν αὐτοῖς κατὰ τάχος δεόμενοι, ὡς οὐκέτι πλείω τινὰ ἀνθέξουσι χρόνον. Οὐίττιγις δὲ Οὐραΐαν ἐκέλευε ξὺν τῷ ἐν Λιγούροις στρατῷ ἐς Τικινοὺς ἰέναι· οὕτω γὰρ καὶ αὐτὸς ἰσχυρίζετο πάσῃ τῇ Γότθων δυνάμει τοῖς πολιορκουμένοις παρέσεσθαι. Ὁ δὲ κατὰ ταῦτα ἐποίει καὶ ἅπαν κινήσας τὸ ξὺν αὐτῷ στράτευμα ἐς Τικινοὺς ᾔει. Πάδον τε ποταμὸν διαβάντες ἐγγύς που τοῦ τῶν Ῥωμαίων στρατοπέδου ἦλθον. Οὗ δὴ καὶ αὐτοὶ στρατοπεδευσάμενοι ἀντεκάθηντο τοῖς πολεμίοις, ἀπέχοντες αὐτῶν μάλιστα ὅσον σταδίους ἑξήκοντα. Χειρῶν δὲ οὐδέτεροι ἦρχον. Τοῖς τε γὰρ Ῥωμαίοις ἔδοξεν ἀποχρῆν, εἰ τοῖς ἐναντίοις ἐμποδὼν στήσονται, ὥστε μὴ ἐπὶ τοὺς πολιορκοῦντας πορεύεσθαι, καὶ οἱ βάρβαροι ἐνταῦθα ὤκνουν διαμάχεσθαι τοῖς πολεμίοις, λογιζόμενοι ὡς, ἢν ἐν ταύτῃ τῇ ξυμβολῇ ἀτυχήσωσιν, ἅπαντα Γότθων διαφθεροῦσι τὰ πράγματα. Οὐ γὰρ ἔτι τοῖς ἀμφὶ τὸν Οὐίττιγιν ἐπιμιγνύμενοι ἀμύνειν τοῖς πολιορκουμένοις ξὺν αὐτῷ ἕξουσι. Τοιαύτῃ μὲν γνώμῃ ἑκάτεροι ἡσυχίαν ἦγον.

 

CHAPITRE XXIV

1. Lettre des Goths à Vitigis. 2. Il leur promet du secours, sans toutefois le leur donner. 3. Cyprien et Justin prennent le fort de Fésule.

1. LES Barbares pressés dans la suite du temps de la disette des vivres, délibérèrent des moyens d'en avertir Vitigis. Mais comme ils n'avaient personne qui voulût porter la lettre, à cause de l'exactitude avec laquelle les Romains gardaient les partages, ils s'avisèrent de la ruse que je vais dire. Ayant choisi une nuit fort sombre, ils commandèrent à ceux qui devaient porter la lettre de se tenir prêts, et commencèrent à faire un grand bruit au haut des murailles. comme s'il y eût eu un assaut. Les Romains qui ne pouvaient deviner d'où procédait ce tumulte, demeurèrent en repos, par l'ordre de Bélisaire, et croyant que c'était ou une sortie que les assiégés voulaient faire, ou un secours qu'ils recevaient de Ravenne, ils aimèrent mieux, dans l'incertitude, et dans la crainte, se tenir dans leur camp, que de s'exposer inconsidérément au danger. Ainsi, les courriers passèrent sans être découverts, et ils arrivèrent le troisième jour à Ravenne, où ils présentèrent à Vitigis la lettre, dont voici la copie.

Seigneur, quand vous nous fîtes l'honneur de nous mettre en garnison dans Auxime, vous nous dîtes que c'était la clef de Ravenne et du royaume, que vous nous confiiez, et que nous prissions bien garde de ne la pas livrer à l'ennemi. Vous nous assurâtes aussi, que si nous avions besoin de secours, vous nous en amèneriez vous-même, avec une telle diligence, que vous préviendriez le bruit de votre arrivée. Nous avons défendu la place et votre État contre les incommodités de la famine, et contre les armes de Bélisaire. Cependant vous n'avez songé sérieusement à nous secourir. Prenez garde que les Romains en se saisissant d'Auxime, ne se saisissent des clefs de votre royaume.

2. Vitigis, après avoir lu cette lettre, promit à ceux qui la lui avaient présentée, d'aller bientôt, avec toutes ses forces, secourir Auxime. Mais depuis, y ayant bien pensé, il n'en voulut rien faire. Il appréhendait que Jean le suivît, et que Bélisaire lui vînt au- devant. Mais le soin qui l'inquiétait le plus, était celui des provisions nécessaires pour la subsistance d'une grande armée. Les Romains qui étaient maîtres de la mer, et du fort d'Ancône, y avaient serré des blés tirés de la Sicile et de la Calabre, & ils pouvaient aisément les en transporter toutes les fois qu'ils en auraient besoin ; au lieu que les Goths étaient dans le pays des Picentins, où. ils n'avoient point de magasins. Ceux qui avaient porté la lettre à Vitigis reportèrent la réponse à Auxime, sans être aperçus par les ennemis, et relevèrent le courage des assiégés, par la fausse espérance qu'ils leur donnèrent d'un prompt secours. Quand Bélisaire sut le départ et le retour de ces messagers, il donna ordre à ses gens de faire meilleure garde, afin qu'il n'arrivât plus rien de semblable.

3. Cyprien et Justin, qui tenaient le fort de FésuIe assiégé, ne pouvaient approcher des murailles, pour la difficulté des avenues. Les Barbares firent diverses sorties, dont ils aimèrent mieux courir le hasard, que de supporter la misère de la faim. D'abord les succès furent douteux ; mais dans la suite les Romains eurent l'avantage, de sorte qu'ils serrèrent très étroitement les Goths. Dans cette extrême disette, ils envoyèrent secrètement demander du secours à Vitigis, et lui faire entendre qu'il leur était impossible de tenir plus longtemps dans le château. Vitigis manda à Uraïas qu'il allât avec ses troupes dans le territoire de Pavie, croyant que ce lui serait un moyen pour s'avancer vers le fort de Fésule, et pour le secourir. Uraïas obéît à cet ordre ; il traversa le Pô, et s'approcha, non seulement de Pavie, mais il avança même jusqu'à soixante stades près du camp des Romains. Ni l'un ni l'autre des partis ne commença le combat; les Romains croyant que ce leur serait un assez grand avantage d'empêcher le secours, et les Barbares considérant que la perte d'une bataille serait la ruine entière de leurs affaires dans l'Italie, parce qu'il leur serait après impossible de se joindre à Vitigis, pour secourir les assiégés. Voilà les rasions que les deux partis eurent de s'abstenir d'une bataille.

 

 

 

 

1. Ἐν τούτῳ δὲ Φράγγοι κεκακῶσθαι τῷ πολέμῳ Γότθους τε καὶ Ῥωμαίους ἀκούσαντες καὶ δι´ αὐτὸ ῥᾷστα ἂν οἰόμενοι Ἰταλίας τὰ πολλὰ σφίσιν αὐτοῖς προσποιήσασθαι, δεινὰ ἐποιοῦντο, εἰ πόλεμον μὲν ἕτεροι ἐς τοσόνδε χρόνου διαφέρουσι μῆκος περὶ χώρας ἀρχῇ, οὕτω δὴ αὐτοῖς ἐν γειτόνων οὔσης, αὐτοὶ δὲ ἡσυχῆ μένοντες ἀμφοτέροις ἐκποδὼν στήσονται. Ὅρκων τοίνυν ἐν τῷ παραυτίκα καὶ ξυνθηκῶν ἐπιλελησμένοι, αἵπερ αὐτοῖς ὀλίγῳ πρότερον πρός τε Ῥωμαίους καὶ Γότθους ἐπεποίηντο (ἔστι γὰρ τὸ ἔθνος τοῦτο τὰ ἐς πίστιν σφαλερώτατον ἀνθρώπων ἁπάντων) ἐς μυριάδας δέκα εὐθὺς ξυλλεγέντες, ἡγουμένου σφίσι Θευδιβέρτου,

2.  ἐς Ἰταλίαν ἐστράτευσαν, ἱππέας μὲν ὀλίγους τινὰς ἀμφὶ τὸν ἡγούμενον ἔχοντες, οἳ δὴ καὶ μόνοι δόρατα ἔφερον, οἱ λοιποὶ δὲ πεζοὶ ἅπαντες οὔτε τόξα οὔτε δόρατα ἔχοντες, ἀλλὰ ξίφος τε καὶ ἀσπίδα φέρων ἕκαστος καὶ πέλεκυν ἕνα. Οὗ δὴ ὁ μὲν σίδηρος ἁδρός τε καὶ ὀξὺς ἑκατέρωθι ἐς τὰ μάλιστα ἦν, ἡ λαβὴ δὲ τοῦ ξύλου βραχεῖα ἐς ἄγαν. Τοῦτον δὴ τὸν πέλεκυν ῥίπτοντες ἀεὶ ἐκ σημείου ἑνὸς εἰώθασιν ἐν τῇ πρώτῃ ὁρμῇ τάς τε ἀσπίδας διαρρηγνύναι τῶν πολεμίων καὶ αὐτοὺς κτείνειν. Οὕτω μὲν Φράγγοι τὰς Ἄλπεις ἀμείψαντες, αἳ Γάλλους τε καὶ Ἰταλοὺς διορίζουσιν, ἐν Λιγούροις ἐγένοντο.

3. Γότθοι δὲ αὐτῶν πρότερον τῇ ἀγνωμοσύνῃ ἀχθόμενοι, ὅτι δὴ χώραν τε πολλὴν καὶ χρήματα ὑποσχομένοις μεγάλα πολλάκις ὑπὲρ ξυμμαχίας προέσθαι τρόπῳ οὐδενὶ τὴν ὑπόσχεσιν ἐπιτελῆ ποιήσασθαι ἤθελον, ἐπειδὴ Θευδίβερτον παρεῖναι στρατῷ πολλῷ ἤκουσαν, ἔχαιρον ταῖς ἐλπίσιν ἐς τὰ μάλιστα ἐπαιρόμενοι καὶ τῶν πολεμίων ἀμαχητὶ περιέσεσθαι τὸ λοιπὸν ᾤοντο. Οἱ δὲ Γερμανοὶ, τέως μὲν ἐν Λιγούροις ἦσαν, οὐδὲν ἐς Γότθους ἄχαρι ἔπρασσον, ὅπως σφίσι μηδεμία κωλύμη ἐς τοῦ Πάδου τὴν διάβασιν πρὸς αὐτῶν γένηται. Ὡς δὲ ἵκοντο ἐς Τικινῶν πόλιν, ἵνα δὴ γέφυραν ἐς τὸν ποταμὸν τοῦτον ἐτεκτήναντο οἱ πάλαι Ῥωμαῖοι, τά τε ἄλλα ὑπούργουν οἱ ταῦτα φυλάσσοντες καὶ τὸν Πάδον κατ´ ἐξουσίαν διαβαίνειν εἴων. Ἐπιλαβόμενοι δὲ τῆς γεφύρας οἱ Φράγγοι, παῖδάς τε καὶ γυναῖκας τῶν Γότθων, οὕσπερ ἐνταῦθα εὗρον, ἱέρευόν τε καὶ αὐτῶν τὰ σώματα ἐς τὸν ποταμὸν ἀκροθίνια τοῦ πολέμου ἐρρίπτουν. Οἱ γὰρ βάρβαροι οὗτοι, Χριστιανοὶ γεγονότες, τὰ πολλὰ τῆς παλαιᾶς δόξης φυλάσσουσι, θυσίαις τε χρώμενοι ἀνθρώπων καὶ ἄλλα οὐχ ὅσια ἱερεύοντες, ταύτῃ τε τὰς μαντείας ποιούμενοι. Κατιδόντες δὲ Γότθοι τὰ ποιούμενα ἔς τε ἄμαχόν τι δέος κατέστησαν καὶ φυγῇ ἐχόμενοι ἐντὸς τοῦ περιβόλου ἐγένοντο. Οἱ μὲν οὖν Γερμανοὶ Πάδον ποταμὸν διαβάντες ἐς τὸ Γότθων στρατόπεδον ἦλθον, οἱ δὲ Γότθοι κατ´ ἀρχὰς μὲν ἄσμενοι ἐθεῶντο κατ´ ὀλίγους αὐτοὺς ἐπὶ σφᾶς προσιόντας, ἐπὶ ξυμμαχίᾳ τῇ σφετέρᾳ τοὺς ἄνδρας ἥκειν οἰόμενοι. Ἐπεὶ δὲ ὅμιλος Γερμανῶν πολὺς ἐπιρρεύσας ἔργου τε εἴχοντο καὶ τοὺς πελέκυς ἐσακοντίζοντες συχνοὺς ἤδη ἐσίνοντο, στρέψαντες τὰ νῶτα ἐς φυγὴν ὥρμηντο, καὶ διὰ τοῦ Ῥωμαίων στρατοπέδου ἰόντες τὴν ἐπὶ Ῥάβενναν ἔθεον. Φεύγοντάς τε αὐτοὺς ἰδόντες Ῥωμαῖοι Βελισάριον ἐπιβεβοηθηκότα σφίσιν ᾤοντο ἑλεῖν τὸ τῶν πολεμίων στρατόπεδον, ἐνθένδε τε αὐτοὺς ἐξελάσαι μάχῃ νικήσαντα. ᾧ δὴ ξυμμῖξαι βουλόμενοι ἄραντες τὰ ὅπλα κατὰ τάχος ᾔεσαν. Ἐντυχόντες δὲ παρὰ δόξαν πολεμίων στρατῷ οὔτι ἐθελούσιοι ἐς χεῖρας ἦλθον, παρὰ πολύ τε ἡσσηθέντες τῇ μάχῃ ἐς μὲν τὸ στρατόπεδον ἀναστρέφειν οὐκέτι εἶχον, ἐπὶ Τουσκίαν δὲ ἅπαντες ἔφευγον. Ἔν τε τῷ ἀσφαλεῖ ἤδη γενόμενοι ἅπαντα ἐς Βελισάριον τὰ ξυμπεσόντα σφίσιν ἀνήνεγκαν. Φράγγοι δὲ ἀμφοτέρους, ὥσπερ ἐρρήθη, νενικηκότες, τά τε στρατόπεδα ἑκάτερα ἑλόντες παντάπασιν ἀνδρῶν ἔρημα, ἐν μὲν τῷ παραυτίκα τὰ ἐπιτήδεια ἐνταῦθα εὗρον, δι´ ὀλίγου δὲ ἅπαντα διὰ πολυανθρωπίαν δαπανήσαντες, ἄλλο τι οὐδὲν ἐν χώρᾳ ἐρήμῳ ἀνθρώπων ὅτι μὴ βόας τε καὶ τοῦ Πάδου τὸ ὕδωρ προσφέρεσθαι εἶχον. Ταῦτα τὰ κρέα τῇ τοῦ ὕδατος περιουσίᾳ καταπέψαι οὐχ οἷοί τε ὄντες γαστρός τε ῥύσει καὶ δυσεντερίας νόσῳ οἱ πλεῖστοι ἡλίσκοντο, ὧν δὴ ἀπαλλάσσεσθαι ἀπορίᾳ τῶν ἐπιτηδείων ὡς ἥκιστα ἴσχυον. Φασὶ γοῦν τὸ τριτημόριον τοῦ Φράγγων στρατοῦ τῷ τρόπῳ τούτῳ ἀπολωλέναι. Διὸ δὴ περαιτέρω ἰέναι οὐδαμῆ ἔχοντες αὐτοῦ ἔμενον.

Βελισάριος δὲ Φράγγων τε στρατὸν παρεῖναι ἀκούσας καὶ τοὺς ἀμφὶ Μαρτῖνόν τε καὶ Ἰωάννην μάχῃ ἡσσηθέντας φυγεῖν ἐς ἀμηχανίαν κατέστη, περί τε τῇ πάσῃ στρατιᾷ δείσας καὶ διαφερόντως περὶ τοῖς ἐν Φισούλῃ πολιορκοῦσιν, ἐπεὶ αὐτῶν μάλιστα ἐγγυτέρω τούτους δὴ τοὺς βαρβάρους ἐπύθετο εἶναι, αὐτίκα δὴ πρὸς Θευδίβερτον ἔγραψε τάδε

4. „Ἄνδρα μὲν ἀρετῆς μεταποιούμενον μὴ οὐχὶ ἀψευδεῖν, ἄλλως τε καὶ ἄρχοντα ἐθνῶν τοσούτων τὸ πλῆθος, οἶμαι, ὦ γενναῖε Θευδίβερτε, οὐκ εὐπρεπὲς εἶναι. Τὸ δὲ καὶ ὅρκους ἀδικοῦντας ἐν γράμμασι κειμένους περιορᾶν τὰ ξυγκείμενα οὐδ´ ἂν τοῖς τῶν ἀνθρώπων ἀτιμοτάτοις ἐπιτηδείως ἔχοι. Ἅπερ αὐτὸς ἔν γε τῷ παρόντι ἐξαμαρτάνων οἶσθα, καίτοι ὁμολογήσας ἔναγχος πόλεμον ἡμῖν ἐπὶ Γότθους τόνδε ξυλλήψεσθαι. Νῦν δὲ οὐχ ὅσον ἀμφοτέροις ἐκποδὼν ἕστηκας, ἀλλὰ καὶ ὅπλα οὕτως ἀνεπισκέπτως ἀράμενος ἐφ´ ἡμᾶς ἥκεις. Μὴ σύ γε, ὦ βέλτιστε, καὶ ταῦτα ἐς βασιλέα μέγαν ὑβρίζων, ὃν δή που τὴν ὕβριν μὴ λίαν ἐν τοῖς μεγίστοις ἀμείψεσθαι οὐκ εἰκὸς εἴη. Κρεῖσσον δὲ τὰ οἰκεῖα ἀσφαλῶς αὐτόν τινα ἔχειν ἢ τῶν οὐ προσηκόντων μεταποιούμενον ἐς κίνδυνόν τινα ὑπὲρ τῶν ἀναγκαιοτάτων καθίστασθαι.“

ταύτην ἐπεὶ Θευδίβερτος τὴν ἐπιστολὴν ἀνελέξατο, τοῖς τε παροῦσιν ἀπορούμενος ἤδη καὶ πρὸς Γερμανῶν κακιζόμενος, ὅτι δὴ ἐξ οὐδεμιᾶς προφάσεως θνήσκοιεν ἐν χώρᾳ ἐρήμῳ, ἄρας τοῖς περιοῦσι τῶν Φράγγων ἐπ´ οἴκου ξὺν τάχει πολλῷ ἀπεχώρησεν.

  

CHAPITRE XXV

1. Entrée des Français en Italie. 2. Description de leurs armes. 3. Leur cruauté, leur impiété et leurs exploits. 4. Lettre de Bélisaire à Théodebert, et son retour en France.

1. LES François voyant que la guerre d'entre les Goths et les Romains diminuent les forces de ces deux peuples, ils espérèrent d'en tirer quelque avantage. Il leur fâchait fort de demeurer en repos, tandis que d'autres se battaient pour la possession de l'Italie. Ils y entrèrent donc au nombre de cent mille hommes, sous la conduite de Théodebert, sans se soucier des traités qu'ils avaient faits avec les Goths et avec les Romains, ni des serments, par lesquels ils s'étaient obligés à l'observation de ces traités: en effet, ce font les plus perfides de tous les hommes.

2. Le roi était environné d'un petit nombre de cavaliers, qui seuls avaient des lances. Tout le reste était de gens de pied, qui n'avaient ni lance, ni arc, mais seulement une épée, un bouclier, et une hache, dont le fer est fort gros, et tranche des deux côtés et est garni d'un manche de bois. Ils ont accoutumé, au premier signa! qui leur est donné, de rompre avec la hache le bouclier de leurs ennemis, et de les tuer. Ils passèrent donc les Alpes, et entrèrent dans la Ligurie.

3. Quand les Goths, qui leur avaient autrefois offert de l'argent pour du secours, et qui n'en avaient pu obtenir, apprirent que Théodebert marchait à la tête d'une puissante armée, ils furent ravis de joie, et se promirent de défaire aisément les Romains. Pendant que les Français furent dans la Ligurie, ils n'exercèrent aucune hostilité contre les Goths, de peur qu'ils ne les empêchassent de passer le Pô. Quand ils furent arrivés à Pavie, où les Romains avaient autrefois bâti un pont, ils furent favorablement reçus par les Barbares, qui le gardaient, et eurent toute sorte de liberté de le passer. Mais aussitôt après, ils jetèrent dans la rivière les femmes et les enfants qui se rencontrèrent sous leurs mains, et ils les sacrifièrent à leur fureur, comme des prémices de la guerre. Ces Barbares font profession de la religion chrétienne, de telle sorte néanmoins qu'ils ne laissent pas de retenir plusieurs restes du paganisme, des superstitions sacrilèges, des sacrifices inhumains, et des prédictions profanes. Ce triste spectacle saisit les Goths d'une frayeur mortelle, et fut cause qu'ils se retirèrent dans leur ville. Les Français passèrent le pont, et allèrent au camp des Goths ; qui croyant qu'ils venaient à leur secours, reçurent gaiement les premiers qui arrivèrent : mais quand ils virent qu'ils fondaient en grand nombre, et qu'ils tuaient tout ce qui se présentait devant eux, ils s'enfuirent au travers du camp des Romains jusqu'à Ravenne. Les Romains les voyant fuir de cette sorte s'imaginèrent que Bélisaire s'était rendu maître de leur camp, et qu'il leur donnait la chasse. Ils prirent donc leurs armes, pour aller au devant de lui, et tombèrent inopinément au milieu des ennemis ; tellement qu'étant contraints de se battre, ils furent entièrement défaits. Ils abandonnèrent leur camp et s'enfuirent dans la Toscane, où ils racontèrent à Bélisaire tout ce qui leur était arrivé. Les Français ayant ainsi vaincu, et dissipé tant les Goths que les Romains, demeurèrent maîtres du camp des uns et des autres, et y trouvèrent de grandes provisions : mais comme ils étaient une multitude prodigieuse, ils les consumèrent en peu de temps, et furent bientôt réduits à n'avoir plus que de la chair de bœuf, et de l'eau du Pô. Mais comme cette eau affaiblissait leur estomac, et empêchait la digestion, plusieurs en eurent des dévoiements et des dysenteries, dont ils eurent peine à guérir. On dit qu'ils perdirent de cette manière le tiers de leur armée ; ce qui les obligea de s'arrêter.

Quand Bélisaire apprit l'arrivée des Français, et la défaite de Martin et de Jean, il eut de grandes inquiétudes au sujet de ses troupes, et surtout de celles qui assiégeaient le fort de Fesle, à cause qu'elles étaient plus proche des Barbares. Cela l'obligea à écrire à Théodebert en ces termes.

4. Généreux Théodebert, il n'est pas séant à un homme de vertu, qui a l'avantage de commander à des nations nombreuses, de manquer à sa parole. Il n'est pas permis aux personnes de la dernière de toutes les conditions, de contrevenir à un traité, confirmé par un ferment solennel. Vous savez néanmoins que c'est ce que vous faites, puisque nous ayant promis de vous joindre avec nous contre les Goths, vous ne vous contentez pas de demeurer neutre, mais vous vous déclarez contre nous. Ne faites pas, s'il vous plaît, cette injure à l'Empereur, à qui il ne ferait que trop aisé de s'en venger. Il vaut mieux conserver le pays que l'on possède, que de se mettre en danger de le perdre, en voulant envahir ceux où l'on n'a point de droit.

Théodebert ayant lu cette lettre, ne savait à quoi se résoudre. Les Français se plaignaient, de ce qu'il laissait périr une si grande multitude de personnes dans un pays stérile, et ce furent ces plaintes qui l'obligèrent à s'en retourner dans la Gaule avec les soldats qui lui restaient.

 

 

 

1. Οὕτω μὲν Θευδίβερτος στρατεύσας ἐς Ἰταλίαν τὴν ἄφοδον ἐποιήσατο. Οἵ τε ἀμφὶ Μαρτῖνον καὶ Ἰωάννην ἀνέστρεψαν οὐδέν τι ἧσσον, ὅπως μή τινα οἱ πολέμιοι ἔφοδον ἐπὶ σφῶν τοὺς πολιορκοῦντας ποιήσονται. Γότθοι δὲ οἱ ἐν Αὐξίμῳ, Φράγγων μὲν ἀφίξεως πέρι οὐδὲν πεπυσμένοι, ἀπειρηκότες δὲ πρὸς τὴν ἐκ Ῥαβέννης ἐλπίδα οὕτω μέλλουσαν, αὖθις μὲν Οὐίττιγιν διενοοῦντο μαρτύρεσθαι, λαθεῖν δὲ τῶν πολεμίων τὴν φυλακὴν οὐχ οἷοί τε ὄντες ἐπένθουν. Μετὰ δὲ τῶν τινα Ῥωμαίων, Βέσον γένος Βουρκέντιον ὄνομα, ὑπὸ Ναρσῇ τεταγμένον τῷ Ἀρμενίῳ, μόνον ἰδόντες ἐς μέσην ἡμέραν φυλακὴν ἔχοντα, ὡς μή τις ἐκ τῆς πόλεως ἐπὶ τὴν πόαν ληψόμενος ἴοι, ἔς τε λόγους αὐτῷ ξυνῆλθον ἐγγυτέρω ἥκοντες καὶ τὰ πιστὰ δόντες ὡς οὐδὲν ἐς αὐτὸν κακουργήσωσι ξυγγενέσθαι σφίσιν ἐκέλευον, ἔσεσθαί οἱ μεγάλα ἐπαγγειλαμένοις παρὰ σφῶν χρήματα. Καὶ ἐπειδὴ ἐν τῷ αὐτῷ ἐγένοντο, ἐδέοντο τοῦ ἀνθρώπου οἱ βάρβαροι ἐπιστολήν τινα ἐς Ῥάβενναν διακομίσαι, τάξαντες μέν οἱ ἐν τῷ παραυτίκα χρυσίον ῥητὸν, πλέον δὲ ὑποσχόμενοι δώσειν, ἐπειδὰν σφίσιν Οὐιττίγιδος γράμματα ἐπανήκοι φέρων. Τοῖς δὲ χρήμασιν ὁ στρατιώτης ἀναπεισθεὶς ὑπουργήσειν τε ὡμολόγησε ταῦτα καὶ ἐπιτελῆ ἐποίησε τὴν ὑπόσχεσιν. Γράμματα γοῦν κατασεσημασμένα λαβὼν ἐς Ῥάβενναν κατὰ τάχος ἀφίκετο. Καὶ Οὐιττίγιδι ἐς ὄψιν ἐλθὼν τὴν ἐπιστολὴν ἐνεχείρισεν. Ἐδήλου δὲ τάδε

„Ὅπη μὲν ἡμῖν τὰ παρόντα ἔχει σαφῶς εἴσεσθε, πυνθανόμενοι ὅστις ποτὲ ὁ τῆς ἐπιστολῆς παραπομπὸς εἴη. Γότθῳ γὰρ ἀνδρὶ ἔξω γενέσθαι τοῦ περιβόλου ἀμήχανά ἐστι. Τῶν δὲ βρωμάτων ἡμῖν τὸ εὐπορώτατον ἡ παρὰ τὸ τεῖχος πόα τυγχάνει οὖσα, ἧς γε ἡμῖν οὐδὲ ὅσον ἅψασθαι τανῦν ἔξεστιν, ὅτι μὴ πολλοὺς ἀποβάλλουσιν ἐν τῷ ὑπὲρ ταύτης ἀγῶνι. Ταῦτα ἐς ὅ τι ἡμῖν τελευτήσει σέ τε χρὴ καὶ Γότθους τοὺς ἐν Ῥαβέννῃ λογίζεσθαι.“

ταῦτα ἐπεὶ ὁ Οὐίττιγις ἀνελέξατο, ἀμείβεται ὧδε

„Ἀναπεπτωκέναι δὲ ἡμᾶς, ὦ φίλτατοι ἀνθρώπων ἁπάντων, οἰέσθω μηδεὶς, μηδὲ ἐς κακίας τοσόνδε ἥκειν ὥστε ῥᾳθυμίᾳ τὰ Γότθων καταπροΐεσθαι πράγματα. Ἐμοὶ γὰρ ἔναγχος ἥ τε τῆς ἐξόδου παρασκευὴ ὡς ἔνι μάλιστα ἤσκητο καὶ Οὐραΐας παντὶ τῷ στρατῷ ἐκ Μεδιολάνου μετάπεμπτος ἦλθεν. Ἀλλ´ ἡ Φράγγων ἔφοδος παραδόξως ἐπιπεσοῦσα πάντα ἡμῖν τὰ ἐν παρασκευῇ ἀνεχαίτισεν, ὧν ἔγωγε οὐκ ἂν τὴν αἰτίαν δικαίως φεροίμην. Ὅσα γὰρ μείζω ἢ κατὰ ἀνθρώπου δύναμίν ἐστι καὶ τοῖς ἐπταικόσι τὸ ἀνεγκλήτοις εἶναι χαρίζεται, τῆς τύχης ἐφ´ ἑαυτὴν ἐπισπωμένης ἀεὶ τὰ ἐκ τῶν πεπραγμένων ἐγκλήματα. Νῦν μέντοι (καὶ γὰρ Θευδίβερτον ἐκποδὼν ἡμῖν γεγενῆσθαι ἀκούομεν) οὐκ ἐς μακρὰν ὑμῖν, ἂν θεὸς θέλῃ, πάσῃ τῇ Γότθων στρατιᾷ παρεσόμεθα. χρὴ δὲ ὑμᾶς τὰ παραπίπτοντα φέρειν ἀνδρείως τε καὶ τῇ ἀνάγκῃ ἐπιτηδείως, λογιζομένους μὲν τὴν ὑμετέραν ἀρετὴν, ἧς ἕνεκα ἐκ πάντων ἀπολέξας ὑμᾶς ἐν Αὐξίμῳ κατεστησάμην, αἰσχυνομένους δὲ τὴν δόξαν, ἣν Γότθοι ἅπαντες ἐφ´ ὑμῖν ἔχοντες Ῥαβέννης τε ὑμᾶς καὶ τῆς σφῶν αὐτῶν σωτηρίας προβέβληνται.“

τοσαῦτα γράψας Οὐίττιγις καὶ χρήμασι πολλοῖς τὸν ἄνθρωπον δωρησάμενος ἀπεπέμψατο. Ὃς δὴ ἐς Αὔξιμον ἀφικόμενος, παρά τε τοὺς ἑταίρους τοὺς αὐτοῦ ἦλθε καὶ ἀρρώστημα ὅτι δή οἱ ξυμβεβηκέναι σκηψάμενος ἔς τε ἱερόν τι οὐκ ἄποθεν ὂν διὰ τοῦτο ἐσχολακέναι, κατέστη μὲν αὖθις ἐς τὴν φυλακὴν ᾗπερ εἰώθει, λαθὼν δὲ ἅπαντας τοῖς πολεμίοις τὰ γράμματα ἔδωκεν, ἅπερ ἐς τὸ πλῆθος ἀναγνωσθέντα ἔτι μᾶλλον ἅπαντας, καίπερ τῷ λιμῷ πιεζομένους, ἐπέρρωσε. Διὸ δὴ προσχωρεῖν Βελισαρίῳ πολλὰ τιθασσεύοντι οὐδαμῆ ἤθελον. Αὖθις δὲ (οὐδὲ γὰρ σφίσι στράτευμα ἐκ Ῥαβέννης ἐξεληλυθὸς ἠγγέλλετο καὶ τῶν ἀναγκαίων τῇ ἀπορίᾳ ὑπερφυῶς ἤδη ἤχθοντο) Βουρκέντιον πάλιν πέμπουσι, τοῦτο ἐν γράμμασι δηλώσαντες μόνον, ὡς πέντε ἡμερῶν οὐκέτι τὸ λοιπὸν οἷοί τέ εἰσι τῷ λιμῷ μάχεσθαι. Ὁ δὲ αὐτοῖς ἐπανῆκεν αὖθις, Οὐιττίγιδος ἐπιστολὴν ἔχων ταῖς ὁμοίαις ἐλπίσιν αὐτοὺς ἀναρτῶσαν.

3. Ῥωμαῖοι δὲ οὐδέν τι ἧσσον ἀχθόμενοι, ὅτι δὴ ἐν χώρᾳ ἐρήμῳ μακρὰν οὕτω προσεδρείαν πεποίηνται, διηποροῦντο, οὐκ ἐνδιδόντας σφίσιν ἐν τοσούτοις κακοῖς τοὺς βαρβάρους ὁρῶντες. Διὸ δὴ Βελισάριος ἐν σπουδῇ ἐποιεῖτο ζῶντά τινα τῶν ἐν τοῖς πολεμίοις δοκίμων λαβεῖν, ὅπως ἂν γνοίη ὅτου δὴ ἕνεκα τὰ δεινὰ καρτεροῦσιν οἱ βάρβαροι, καί οἱ Βαλεριανὸς τὸ τοιοῦτον ὑπουργήσειν εὐπετῶς ὡμολόγει. Εἶναι γάρ τινας τῶν οἱ ἑπομένων ἐκ τοῦ Σκλαβηνῶν ἔθνους, οἳ κρύπτεσθαί τε ὑπὸ λίθῳ βραχεῖ, ἢ φυτῷ τῳ παρατυχόντι, εἰώθασι καὶ ἀναρπάζειν ἄνδρα πολέμιον. Τοῦτό τε ἀεὶ παρὰ ποταμὸν Ἴστρον, ἔνθα ἵδρυνται, ἔς τε Ῥωμαίους καὶ τοὺς ἄλλους βαρβάρους ἐνδείκνυνται. Ἥσθη τῷ λόγῳ Βελισάριος καὶ τοῦ ἔργου ἐπιμελεῖσθαι κατὰ τάχος ἐκέλευε. Βαλεριανὸς οὖν ἀπολέξας τῶν Σκλαβηνῶν ἕνα σώματός τε μεγέθους πέρι εὖ ἥκοντα καὶ διαφερόντως δραστήριον, ἄνδρα πολέμιον ἄγειν ἐπέστελλε, χρήματά οἱ μεγάλα πρὸς Βελισαρίου ἰσχυρισάμενος ἔσεσθαι. Δράσειν δὲ τοῦτο αὐτὸν ἐν τῷ χωρίῳ εὐπετῶς ἔφασκεν, οὗπερ ἡ πόα τυγχάνει οὖσα. Χρόνου γὰρ πολλοῦ ταύτῃ τοὺς Γότθους ἀπορίᾳ τῶν ἀναγκαίων σιτίζεσθαι. Ὁ μὲν οὖν Σκλαβηνὸς ὄρθρου βαθέος ἄγχιστα τοῦ περιβόλου γενόμενος, ἐν θάμνῳ τινὶ ἐγκαλυψάμενός τε καὶ τὸ σῶμα ἐς ὀλίγον ξυναγαγὼν ἀμφὶ τὴν πόαν ἐκρύπτετο. Ἅμα δὲ ἡμέρᾳ Γότθος ἀνὴρ ἐνταῦθα ἥκων τὰς βοτάνας κατὰ τάχος ξυνέλεγεν, ἐκ μὲν τοῦ θάμνου ὑποτοπάζων οὐδὲν ἄχαρι, συχνὰ δὲ περισκοπῶν ἐς τὸ τῶν ἐναντίων στρατόπεδον, μή τις ἐνθένδε ἐς αὐτὸν ἴοι. Καί οἱ ἐπιπεσὼν ὄπισθεν ὁ Σκλαβηνὸς ἐκ τοῦ αἰφνιδίου ἀνάρπαστον ἐποιήσατο, σφίγγων τε μέσον καρτερῶς χερσὶν ἀμφοτέραις τὸν ἄνθρωπον, ἔς τε τὸ στρατόπεδον ἤνεγκε καὶ φέρων Βαλεριανῷ ἐνεχείρισεν. ᾧ δὴ πυνθανομένῳ, ὅτῳ ποτὲ Γότθοι πιστεύοντες καὶ τί τὸ ἐχυρὸν ἔχοντες ἥκιστα ἐθέλουσι προσχωρεῖν σφίσιν, ἀλλ´ ἑκούσιοι τὰ δεινότατα ἐγκαρτεροῦσι, τὸν πάντα λόγον ἀμφὶ τῷ Βουρκεντίῳ ὁ βάρβαρος ἔφρασε καὶ αὐτόν οἱ ἐς ὄψιν ἥκοντα ἤλεγχεν. Ὁ δὲ Βουρκέντιος, ἐπεὶ ἔκπυστος ἤδη γεγονὼς ᾔσθετο, οὐδὲν τῶν πεπραγμένων ἀπέκρυψε. Διὸ δὴ Βελισάριος μὲν τοῖς ἑταίροις αὐτὸν ὅ τι βούλοιντο παρέδωκε χρῆσθαι, οἱ δὲ αὐτὸν ζῶντα οὐκ ἐς μακρὰν ἔκαυσαν, θεωμένων τὰ ποιούμενα τῶν πολεμίων. Βουρκέντιος μὲν οὕτω τῆς φιλοχρηματίας ἀπέλαυσε.

 

CHAPITRE XXVI

1. Lettre des Goths portée à Vitigis par un soldat gagné par argent. 2. Réponse de Vigitis. 3. Le traître est découvert et brûlé vif.

1. APRÈS l'irruption de Théodebert, Martin et Jean, qui appréhendaient que les Goths n'attaquassent les Romains qui assiégeaient Auxime, ramassèrent toutes leurs forces dispersées de côté et d'autre. Les Goths qui étaient dans Auxime, et qui ne savaient encore rien de l'arrivée des Français, ennuyés de la longue attente du secours qu'ils espéraient de Ravenne, avaient une extrême passion de conjurer encore une fois Vitigis de le leur envoyer, et un sensible déplaisir de ne pouvoir surprendre la vigilance de leurs ennemis. Un jour qu'ils étaient dans cette peine, ils virent sur le midi un soldat qui était en sentinelle, et qui prenait garde que personne ne sortît, ni n'allât au fourrage. Ce soldat était de Thrace ; il se nommait Burcense, et avait servi sous Narsès l'Arménien. Ils l'abordèrent, en l'assurant qu'ils ne lui feraient ni surprise ni violence. Et ils lui offrirent une grande somme d'argent, pour porter une lettre à Ravenne, et lui en promirent une plus grande, lors qu'il en rapporterait la réponse. Ce soldat gagné par l'argent, se chargea de la lettre, alla à Ravenne, et la présenta à Vitigis. Voici ce qu'elle contenait.

Vous apprendrez du porteur l'état où nous sommes réduits, si vous prenez la peine de l'interroger de son nom et de son pays. Il n'y a pas un Goth qui puisse mettre le pied hors de la ville. L'herbe qui est au bas des murailles fait nos plus grandes richesses, mais il ne nous est pas permis d'en cueillir sans combattre, et sans perdre une partie de notre monde. C'est à vous de juger quel doit être l'événement au siège.

Voici la réponse de Vitigis.

2. Que personne de vous ne s'imagine que je manque de courage, ou que j'abandonne les intérêts de la nation. J'étais prêt de partir, pour vous donner du secours et j'avais fait venir Uraïas pour ce sujet, lors que l'irruption soudaine des Français, qu'il ne serait pas juste de m'imputer, a rompu tous nos desseins. La fortune se charge toute seule de l'envie des malheurs, qu'il n'est pas en la puissance des hommes d'éviter. Maintenant que l'on dit que Théodebert s'est retiré, nous marcherons incessamment pour vous aller secourir. C'est à vous à supporter constamment les accidents qui vous incommodent, et à vous accommoder à la nécessité qui vous presse. Vous répondrez en cela aux espérances que nous avons conçues de votre courage, lors que nous vous avons choisis, pour vous confier la défense d''Auxime, et pour vous faire servir comme d'un rempart à Ravenne, et à la fortune de la nation.

Vïtigis donna cette lettre au porteur, avec une somme d'argent considérable, et le renvoya. Cet homme après avoir porté à Auxime la réponse de Vitigis, s'en alla trouver ses compagnons, leur allégua pour excuse de son absence, une indisposition qui l'avait obligé d'entrer dans une église, et reprit son poste ordinaire. Ainsi on ne sut point qu'il avait porté ces lettres. Quand elles eurent été lues publiquement devant les assiégés, quoi qu'ils fussent fort pressés par la famine, et attirés par toutes sortes de promesses que Bélisaire leur faisait, ils ne laissèrent pas de refuser de se rendre. Comme ils n'entendaient point parler de troupes, qui partissent de Ravenne pour leur secours, et qu'ils étaient extraordinairement pressés, ils envoyèrent une lettre par Burcense à Vitigis, pour lui faire seulement savoir qu'ils ne pouvaient plus tenir que cinq jours. Vitigis leur fit une réponse qui les amusait d'espérances pareilles aux premières.

3. Les Romains lassés de la constance avec laquelle les Barbares souffraient des incommodités si horribles, s'ennuyaient eux-mêmes de continuer si longtemps le siège, et de souffrir tant de fatigues dans un pays tout à fait ingrat. Cela fit souhaiter à Bélisaire de prendre quelque habitant considérable, afin de savoir de sa bouche, quelle pouvait être la cause d'une résistance si opiniâtre. Valérien promit de livrer un des citoyens, par le moyen des Slavons qu'il avait parmi ses troupes, et qui sont accoutumés à se cacher derrière une roche, ou derrière un arbre, et à enlever ceux qu'ils rencontrent. Bélisaire fort joyeux, le pria d'exécuter promptement ce qu'il proposait. Valérien s'adressa à un des plus forts et des plus hardis des Slavons, et l'assura de le faire bien récompenser par Bélisaire, s'il pouvait prendre un des assiégés en vie. Le Slavon promit d'enlever aisément un des ennemis dans le champ, où ils venaient prendre de l'herbe, depuis que les vivres leur avaient manqué. Il alla donc de grand matin se cacher sous l'herbe, proche de la muraille de la ville. Au point du jour il vint un Goth, qui ne craignant rien du côté de la place, avait toujours les yeux tournés du côté du camp des Romains. Le Slavon sauta soudain sur lui, l'embrassa des deux mains, et le porta à Valérien, qui lui demanda quelle espérance avaient les assiégés pour refuser si obstinément de se rendre, et pour supporter tant de peines et tant de misères ? Le Barbare raconta toute l'histoire de Burcense, et la soutint en sa présence. Ce soldat ayant été convaincu, avoua la vérité. Bélisaire en remit le châtiment à la discrétion de ses compagnons, qui le brûlèrent tout vif, à la vue de la place assiégée. Voilà le fruit que ce misérable tira de son avarice.

 

 

 

1. Βελισάριος δὲ οὐδέν τι ἧσσον ἀντέχοντας τῇ ταλαιπωρίᾳ τοὺς βαρβάρους ὁρῶν ἐς τοῦ ὕδατος καθίστασθαι τὴν ἐπιβουλὴν διενοεῖτο, ταύτῃ ῥᾷόν τε καὶ εὐπορώτερον αἱρήσειν τοὺς πολεμίους οἰόμενος. Καὶ, ἦν γάρ τις κρήνη Αὐξίμου πρὸς βορρᾶν ἄνεμον ἐν χώρῳ κρημνώδει, τοῦ περιβόλου ἀπέχουσα ὅσον λίθου βολὴν, κατὰ βραχὺ μάλιστα τὸν ῥοῦν ἀφιεῖσα ἔς τινα δεξαμενὴν αὐτόθι ἐκ παλαιοῦ οὖσαν, ἥ τε δεξαμενὴ πλήρης γεγενημένη ἐκ ταύτης δὴ τῆς ὀλίγης ἐπιρροῆς παρείχετο πόνῳ οὐδενὶ τοῖς ἐν Αὐξίμῳ ὑδρεύεσθαι, ἔννοιά τις Βελισαρίῳ ἐγένετο ὡς, ἢν μὴ τὸ ὕδωρ ἐνταῦθα ξυσταίη, οὐ μή ποτε οἷοί τε ὦσιν οἱ βάρβαροι πρὸς τῶν πολεμίων βαλλόμενοι ἐν χρόνῳ πολλῷ ἀπὸ τῆς ἐπιρροῆς τοὺς ἀμφορέας ἐμπλήσασθαι. Διαφθεῖραι γοῦν ἐθέλων τὴν δεξαμενὴν ἐπενόει τάδε. Ἐξοπλίσας τὸ στράτευμα ὅλον, κύκλῳ τε αὐτὸ ἀμφὶ τὸν περίβολον ὡς ἐς μάχην ταξάμενος, δόκησιν τοῖς ἐναντίοις παρείχετο ὡς τῷ τειχίσματι προσβαλεῖν αὐτίκα δὴ μάλα πανταχόθεν μέλλοι. Διὸ δὴ κατωρρωδηκότες τὴν ἔφοδον οἱ Γότθοι ἐν ταῖς ἐπάλξεσιν ἡσυχῆ ἔμενον, ὡς ἐνθένδε ἀμυνούμενοι τοὺς πολεμίους. Ἐν τούτῳ δὲ Βελισάριος Ἰσαύρους πέντε τοὺς ἐς τὰς οἰκοδομίας ἐμπείρους ξύν τε πελέκεσι καὶ ἄλλοις ὀργάνοις ἐς λίθων ἐκτομὰς ἐπιτηδείοις ἐς τὴν δεξαμενὴν ἀσπίδων πλήθει κρυπτομένους ἐσήγαγε, διαφθεῖραί τε καὶ διελεῖν τοὺς τοίχους πάσῃ δυνάμει κατὰ τάχος ἐκέλευεν. Οἱ δὲ βάρβαροι τέως μὲν τοὺς ἄνδρας ἐπὶ τὸ τεῖχος ὑπώπτευον ἰέναι, ἡσυχίαν ἦγον, ὅπως ἂν ὡς ἀγχοτάτω γενομένους εὐπετῶς βάλλοιεν, ἐν νῷ τὸ ποιούμενον ἥκιστα ἔχοντες· ἐπεὶ δὲ τοὺς Ἰσαύρους ἐντὸς γενομένους τῆς δεξαμενῆς εἶδον, λίθους τε καὶ τοξεύματα πάντα ἐπ´ αὐτοὺς ἔβαλλον. Τότε δὴ οἱ μὲν ἄλλοι Ῥωμαῖοι ἅπαντες ὑπεχώρουν δρόμῳ, μόνοι δὲ οἱ πέντε Ἴσαυροι, ἐπεὶ ἐγένοντο ἐν τῷ ἀσφαλεῖ, ἔργου εἴχοντο. Κύρτωμα γάρ τι ὑπὲρ τοῦ ὕδατος σκιᾶς ἕνεκα τοῖς πάλαι ἀνθρώποις τῇδε πεποίηται. Οὗ δὴ ἐντὸς γεγενημένοι ὡς ἥκιστα τῶν πολεμίων, καίπερ συχνὰ βαλλόντων ἐφρόντιζον.

2. Διὸ δὴ οἱ Γότθοι ἐντὸς τοῦ περιβόλου μένειν οὐκέτι ἠνείχοντο, ἀλλὰ ἀνοίξαντες τὴν ταύτῃ πυλίδα ἐπὶ τοὺς Ἰσαύρους ἅπαντες θυμῷ τε πολλῷ καὶ θορύβῳ ἐχόμενοι ᾔεσαν. Καὶ οἱ Ῥωμαῖοι Βελισαρίου σφίσιν ἐγκελευομένου σπουδῇ πολλῇ ὑπηντίαζον. Γίνεται μὲν οὖν μάχη καρτερὰ ἐν χρόνῳ πολλῷ ὠθισμὸν ἔχουσα καὶ φόνος ἑκατέρων πολύς. Ῥωμαίων δὲ μᾶλλον συχνοὶ ἔπιπτον. Ἅτε γὰρ οἱ βάρβαροι ὕπερθεν ἀμυνόμενοι ὀλίγοι τε πολλοὺς ἐβιάζοντο καὶ τῷ ὠθισμῷ περιγενόμενοι πλείους ἔκτεινον ἢ αὐτοὶ ἔθνησκον. Ἐνδιδόναι μέντοι Ῥωμαῖοι οὐδαμῆ ἤθελον, παρόντα τε καὶ κραυγῇ ἐγκελευόμενον Βελισάριον αἰσχυνόμενοι. Τότε δὴ καὶ βέλος τι ἐπὶ τοῦ στρατηγοῦ τὴν γαστέρα ᾔει ξὺν ῥοίζῳ πολλῷ, πρός του τῶν ἐναντίων, εἴτε τύχῃ τινὶ εἴτε προνοίᾳ ἐνταῦθα βληθέν. Ὅπερ Βελισάριος μὲν ὡς ἥκιστα εἶδεν. Οὐ γὰρ οὖν οὔτε φυλάσσεσθαι οὔτε πη ἐκτρέπεσθαι ἴσχυσε. Δορυφόρος δέ τις Οὐνίγαστος ὄνομα παρ´ αὐτὸν ἑστηκὼς κατενόησέ τε οὐκ ἄποθεν ὂν τῆς Βελισαρίου γαστρὸς, καὶ χεῖρα τὴν δεξιὰν προβαλλόμενος ἔσωσε μὲν τὸν στρατηγὸν ἐκ τοῦ παραδόξου, αὐτὸς δὲ πληγεὶς τῷ τοξεύματι εὐθὺς μὲν περιώδυνος γεγονὼς ἀνεχώρησε. Μετὰ δὲ τῶν νεύρων οἱ ἀποκοπέντων οὐκέτι τὴν χεῖρα ἐνεργεῖν ἴσχυσεν. Ἥ τε μάχη πρωὶ ἀρξαμένη ἐς μέσην ἡμέραν ἀφίκετο. Καὶ τῶν Ἀρμενίων ἄνδρες ἑπτὰ ὑπό τε Ναρσῇ καὶ Ἀρατίῳ τασσόμενοι ἔργα ἐπεδείξαντο ἀρετῆς ἄξια, ἔς τε τὴν δυσχωρίαν, ἣ μάλιστα ἀνάντης ἦν, ὥσπερ ἐν τῷ ὁμαλεῖ περιθέοντες καὶ κτείνοντες τῶν πολεμίων τοὺς ἀεὶ σφίσιν ἀντιστατοῦντας, ἕως διωσάμενοι τοὺς ἐκείνῃ βαρβάρους ἐτρέψαντο. Οἵ τε ἄλλοι Ῥωμαῖοι ἐνδιδόντας ὁρῶντες ἤδη τοὺς πολεμίους ἐδίωκον καὶ ἡ τροπὴ λαμπρὰ ἐγεγόνει, οἵ τε βάρβαροι αὖθις ἐντὸς τοῦ περιβόλου ἐγένοντο.

3. Ῥωμαῖοι μὲν οὖν τήν τε δεξαμενὴν διεφθάρθαι καὶ τοῖς Ἰσαύροις ἅπαν ἐπιτετελέσθαι τὸ ἔργον ᾤοντο, οἱ δὲ οὐδὲ ὅσον χάλικα ἐνθένδε ἀφελέσθαι παντελὲς ἴσχυσαν. Οἱ γὰρ πάλαι τεχνῖται, ἀρετῆς ἐς τὰ ἔργα ἐπιμελούμενοι μάλιστα, οὕτω δὴ καὶ ταύτην τὴν οἰκοδομίαν εἰργάσαντο, ὥστε μήτε χρόνῳ μήτε ἀνθρώπων ἐπιβουλῇ εἴκειν. Ἄπρακτοι γοῦν οἱ Ἴσαυροι, ἐπειδὴ Ῥωμαίους τοῦ χώρου κρατήσαντας εἶδον, ἐκ τῆς δεξαμενῆς ἀπαλλαγέντες ἐς τὸ στρατόπεδον ἀπεχώρησαν. Διὸ δὴ Βελισάριος τῶν τε ζῴων τὰ νεκρὰ καὶ βοτάνας ἐς ἀνθρώπου φθορὰν ἱκανῶς πεφυκυίας ῥίπτειν ἐν τῷ ὕδατι τοὺς στρατιώτας ἐκέλευε καὶ λίθον κατακεκαυμένην ἐνδελεχέστατα (ἣν πάλαι μὲν τίτανον, τανῦν δὲ ἄσβεστον καλεῖν νενομίκασιν) ἐμβαλόντας ἐνταῦθα σβεννύειν. Καὶ οἱ μὲν κατὰ ταῦτα ἐποίουν, οἱ δὲ βάρβαροι φρέατι ἐντὸς τοῦ περιβόλου ὕδωρ τι βραχὺ ὡς μάλιστα ἔχοντι, ἐν τούτῳ δὴ τῷ χρόνῳ ἐλασσόνως ἢ κατὰ τὴν χρείαν ἐχρῶντο. Καὶ τὸ λοιπὸν Βελισάριος οὔτε βίᾳ τὸ χωρίον ἑλεῖν οὔτε τινὰ ἐπιβουλὴν ἐπιδείξασθαι ὕδατος πέρι ἢ ἄλλου ὁτουοῦν ἐν σπουδῇ ἐποιεῖτο, μόνῳ τῷ λιμῷ περιέσεσθαι τῶν πολεμίων ἐλπίδα ἔχων. Καὶ ἀπ´ αὐτοῦ τῆς φυλακῆς ἰσχυρότατα ἐπεμελεῖτο. Οἵ τε Γότθοι καραδοκοῦντες ἔτι τὸν ἐκ Ῥαβέννης στρατὸν ἐν πολλῇ ἀπορίᾳ τῶν ἀναγκαίων ἡσύχαζον.

4. Ἤδη δὲ οἱ ἐν Φισούλῃ πολιορκούμενοι ὡς μάλιστα τῷ λιμῷ ἐπιέζοντο, φέρειν τε τὸ κακὸν οὐχ οἷοί τε ὄντες, ἀπειπόντες δὲ καὶ πρὸς τὴν ἐκ Ῥαβέννης ἐλπίδα, τοῖς ἐναντίοις προσχωρεῖν ἔγνωσαν. Κυπριανῷ τοίνυν καὶ Ἰουστίνῳ ἐς λόγους ἐλθόντες, τά τε πιστὰ ὑπὲρ τῶν σωμάτων λαβόντες, σφᾶς τε αὐτοὺς καὶ τὸ φρούριον ὁμολογίᾳ παρέδοσαν. Καὶ αὐτοὺς οἱ ἀμφὶ Κυπριανὸν ξὺν τῷ Ῥωμαίων στρατῷ ἐπαγόμενοι, φρουράν τε αὐτάρκη ἐν Φισούλῃ καταστησάμενοι, ἐς Αὔξιμον ἦλθον. Βελισάριος δὲ αὐτῶν τοὺς ἡγουμένους τοῖς ἐν Αὐξίμῳ βαρβάροις ἀεὶ ἐνδεικνύμενος ἐκέλευε τῆς ἀπονοίας μεθίεσθαι, τὴν ἐκ Ῥαβέννης ἀποσεισαμένοις ἐλπίδα· ὄνησις γάρ τις οὐ μή ποτε οὐδὲ αὐτοῖς ἔσται, ἀλλ´ ἐπὶ πλεῖστον τῇ ταλαιπωρίᾳ κεκακωμένοι οὐδὲν ἧσσον ἐς ταὐτὸν τύχης τοῖς ἐν Φισούλῃ ἀφίξονται. Οἱ δὲ πολλὰ ἐν σφίσιν αὐτοῖς λογισάμενοι, ἐπειδὴ τῷ λιμῷ οὐκέτι ἀντεῖχον, τούς τε λόγους ἐνεδέχοντο καὶ παραδοῦναι τὴν πόλιν ἠξίουν, ἐφ´ ᾧ αὐτοὶ ἀπαθεῖς κακῶν ξὺν τοῖς χρήμασιν ἐπὶ Ῥαβέννης πορεύσονται. Διὸ δὴ Βελισάριος τοῖς παροῦσι διηπορεῖτο, πολεμίους μὲν τοιούτους τε τὴν ἀρετὴν καὶ τοσούτους τὸ πλῆθος τοῖς ἐν Ῥαβέννῃ ἀναμίγνυσθαι ἀξύμφορον εἶναι οἰόμενος, τοῦ δὲ καιροῦ ὑστερῆσαι ὡς ἥκιστα ἤθελεν, ἀλλ´ ἐπὶ Ῥάβεννάν τε καὶ Οὐίττιγιν, ᾐωρημένων ἔτι τῶν πραγμάτων, ἰέναι. Φράγγοι γὰρ αὐτὸν ξυνετάρασσον, Γότθοις ἐς ἐπικουρίαν ἀφίξεσθαι αὐτίκα δὴ μάλα ἐπίδοξοι ὄντες. ὧν δὴ προτερῆσαι τὴν παρουσίαν ἐν σπουδῇ ἔχων διαλύειν τὴν προσεδρείαν μήπω Αὐξίμου ἁλούσης οὐχ οἷός τε ἦν. Οἵ τε στρατιῶται οὐκ εἴων συγχωρεῖν τοῖς βαρβάροις τὰ χρήματα, τραύματα μὲν πολλὰ ἐνδεικνύμενοι, ὧνπερ ἐνταῦθα πρὸς αὐτῶν ἔτυχον, πόνους δὲ πάντας ἀπαριθμοῦντες τοὺς ἐν ταύτῃ σφίσι τῇ πολιορκίᾳ ξυμπεπτωκότας, ὧν δὴ ἆθλα εἶναι τῶν ἡσσημένων τὰ λάφυρα ἰσχυρίζοντο. Τέλος δὲ οἵ τε Ῥωμαῖοι καιροῦ ὀξύτητι ἀναγκασθέντες, καὶ Γότθοι τῷ λιμῷ βιαζόμενοι ξυνίασιν ἀλλήλοις, ἐφ´ ᾧ τῶν μὲν χρημάτων τὰ ἡμίσεια Ῥωμαῖοι ἐν σφίσιν αὐτοῖς διανέμωνται, τὰ δὲ λειπόμενα Γότθοι ἔχοντες βασιλέως κατήκοοι ὦσιν. Ἑκάτεροι τοίνυν ὑπὲρ τούτων τὰ πιστὰ ἔδοσαν, Ῥωμαίων μὲν οἱ ἄρχοντες τὰ ξυγκείμενα κύρια εἶναι, Γότθοι δὲ τῶν χρημάτων οὐδ´ ὁτιοῦν ἀποκρύψασθαι. Οὕτω τε δὴ τὰ χρήματα πάντα ἐνείμαντο καὶ Ῥωμαῖοι μὲν Αὔξιμον ἔσχον, οἱ δὲ βάρβαροι τῷ βασιλέως στρατεύματι ἀνεμίγνυντο.

CHAPITRE XXVII

1. Bélisaire commande d'abattre une grotte. 2. Combat opiniâtre. 3. Merveilleuse structure de la grotte. 4. Reddition de Fésule et d'Auxime.

1. BÉLISAIRE surpris de l'invincible fermeté avec laquelle les Barbares enduraient les misères du siège, s'imagina qu'il n'y avait point de moyen plus propre pour les réduire, que de leur ôter la commodité de l'eau. Il y avait une source à un jet de pierre des murailles du côté du Septentrion, d'où un petit ruisseau coulait dans le fond d'une grotte, qui servait comme de bassin aux habitants pour y puiser l'eau. Bélisaire jugeant que si la grotte était une fois rompue, les habitants ne pourraient plus prendre de l'eau avec leurs cruches au courant du ruisseau, tandis que l'on tirerait sur eux, prît la résolution de la rompre ; et pour cet effet il commanda à toutes ses troupes de se tenir prêtes, comme pour donner un assaut. Les Goths se tenaient au haut de leurs murailles, pour le soutenir. Bélisaire fit entrer dans la grotte, à la faveur de divers boucliers, cinq Isauriens, qui étaient tailleurs de pierre, avec toute sorte d'instruments, et leur commanda d'en abattre les murs. Les Barbares, qui ne concevaient pas le dessein des Romains, croyaient qu'ils venaient droit aux murailles, et ils se tenaient prêts pour les percer, lors qu'ils en seraient approchés. Mais quand ils les virent aller vers la grotte, ils y jetèrent une grande quantité de pierres et de traits. Quand les cinq Isauriens y furent entrés, ils y travaillèrent à couvert, sans se mettre en peine des traits, ni des flèches des assiégés. Pour les Romains, ils se retirèrent.

2. Les Barbares ne se pouvant plus retenir, ouvrirent une de leurs portes, et coururent avec furie sur les Isauriens. Les Romains animés par Bélisaire, allèrent courageusement au-devant. Le combat fut rude et sanglant; mais comme les Barbares avaient l'avantage de la colline, ils tuèrent plus de Romains qu'ils ne perdirent de leurs gens. Toutefois ils ne les purent mettre en fuite, à cause qu'ils étaient soutenus par la présence de leur général. Il y eut dans cette mêlée une flèche, qui, soit à dessein, ou par hasard, fut tirée droit au ventre de Bélisaire, qui ne la voyant pas, n'avait garde de la parer ; mais un de ses gardes, nommé Unigat, l'ayant aperçue, mit la main devant, et reçut le coup. La violence de la douleur qu'il ressentait l'obligea à sortir du combat. Il en eut les nerfs coupés, et ne put jamais s'aider de la main. Le combat dura depuis le matin jusqu'à midi. Il y eut sept Arméniens des troupes de Narsès et d'Aratius, qui s'y signalèrent, et qui courant sur les rochers les plus escarpés, comme en une rase campagne, passèrent au fil de l'épée tous les Barbares qui osèrent leur résister, jusqu'à ce qu'ils contraignirent les autres de prendre la fuite. Quand les Goths commencèrent à plier, ils furent poursuivis encore plus vivement qu'auparavant, et repoussés jusque dans leur ville.

3. Les Romains croyaient que les Isauriens avaient abattu toute la grotte, et ils n'en avaient pas seulement détaché une pierre. Les anciens, qui employaient tout l'art dont ils étaient capables, à rendre leurs bâtiments solides et durables, avaient fait celui-ci à l'épreuve des injures du temps, et de la violence des hommes. Quand les Isauriens virent que les Romains étaient demeurés maîtres du champ de bataille, ils sortirent de la grotte, et s'en retournèrent dans le camp. Cela fut cause que Bélisaire commanda aux soldats de jeter dans la fontaine des cadavres, et des herbes venimeuses, et d'y éteindre une pierre que l'on appelait autrefois chaux, et que l'on appelle maintenant asbeste. Après que cela fut exécuté, les Barbares n'eurent plus que de l'eau d'un puits, qui ne pouvait suffire à toutes les nécessités de la ville. Mais le général de l'armée Romaine ne s'attendait plus à les prendre par la force, ni par les ruses, ni par la disette d'eau : il espérait feulement les réduire par la famine ; et il gardait pour ce sujet les partages le plus étroitement qu'il était possible. Les Goths, qui se flattaient toujours de l'espérance du secours qui leur était promis de Ravenne, tenaient ferme dans leur place, quoique réduits à la dernière nécessité par les rigueurs de la faim.

4. Pour ce qui est des habitants de Fésule, comme ils ne pouvaient plus supporter la disette de toutes choses, ils se résolurent de se rendre. Ayant donc conféré avec Cyprien et avec Justin, ils leur livrèrent le port, à la charge que l'on les assurerait de leur vie. Cyprien y ayant laissé une garnison suffisante, mena tous ceux qu'il en avait tirés à Auxime, où Bélisaire montrant aux assiégés les chefs qui avaient défendu Fésule, il les exhorta à quitter la folle espérance qui les avait si longtemps trompés; et il leur représenta, qu'après s'être consumés de maux, ils seraient enfin obligés de subir la même loi que ceux de ce fort. Comme il leur était impossible de supporter plus longtemps la famine, après avoir délibéré entre eux, ils demeurèrent d'accord de se rendre, à condition qu'il leur serait permis d'emporter leurs richesses, et de se retirer à Ravenne. Bélisaire avait un peu de peine à consentir, que des ennemis si considérables par leur valeur et par leur nombre, allassent se joindre à ceux de Ravenne, qu'il avait dessein d'aller assiéger sur-le-champ. La puissance des Français lui causait aussi de fâcheuses inquiétudes ; car comme il y avait apparence qu'ils reviendraient bientôt au secours des Goths, il avait envie de prévenir leur retour, et ne voulait pas toutefois laisser Auxime sans la prendre. D'ailleurs, ses soldats le conjuraient de ne pas accorder aux Barbares la liberté d'emporter toutes leurs richesses. Ils lui montraient les blessures qu'ils avaient reçues durant le siège ; ils contaient les travaux qu'ils avaient soufferts, et ils soutenaient que les dépouilles des vaincus leur appartenaient. Enfin, les Romains, pressés par la nécessité du temps, et les Goths par celle de la famine, s'accordèrent, à condition qu'ils partageraient également l'argent, et que les Goths demeureraient soumis à l'obéissance de l'Empereur. Les chefs des Romains donnèrent assurance que l'accord serait exécuté de bonne foi ; et les Goths qu'ils ne détourneraient rien de leur argent. Ainsi l'argent ayant été partagé, les Romains prirent possession d'Auxime, et les Goths prirent parti dans l'armée romaine.

 

 

 

 

 

1. Ἐπεὶ δὲ Βελισάριος Αὔξιμον εἷλε, Ῥάβενναν πολιορκεῖν ἐν σπουδῇ ἐποιεῖτο καὶ ἅπαν τὸ στράτευμα ἐνταῦθα ἐπῆγε. Μάγνον τε πέμψας ξὺν πλήθει πολλῷ ὑπὲρ Ῥαβέννης ἐκέλευε Πάδου [τε] τοῦ ποταμοῦ τὴν ὄχθην ἀεὶ περιιόντα φυλακὴν ἔχειν, ὅπως δὴ μὴ τὸ λοιπὸν ἐνθένδε οἱ Γότθοι τὰ ἐπιτήδεια ἐσκομίζωνται. Καὶ Βιτάλιος δέ οἱ ξὺν στρατῷ ἐκ Δαλματίας ἀφικόμενος ὄχθην τοῦ ποταμοῦ τὴν ἑτέραν ἐφύλασσεν. Ἐνταῦθα αὐτοῖς ξυνέβη τις τύχη, δήλωσιν ἄντικρυς ποιουμένη ὅτι δὴ αὐτὴ πρυτανεύει ἀμφοτέροις τὰ πράγματα. Συχνὰς γὰρ οἱ Γότθοι ἀκάτους πρότερον ἐν Λιγούροις συλλέξαντες ἐς τὸν Πάδον καθῆκαν, ἅσπερ ἐμπλησάμενοι σίτου τε καὶ τῶν ἄλλων ἐπιτηδείων πλεῖν ἐπὶ Ῥαβέννης διενοοῦντο. Οὕτω δὲ τοῦ ποταμοῦ τούτου τὸ ὕδωρ ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ ὑπέληγεν ὥστε αὐτοῦ ναυτίλλεσθαι τὸ παράπαν ἀδύνατα ἦν, ἕως ἐπελθόντες Ῥωμαῖοι τὰς ἀκάτους σὺν τοῖς φορτίοις ἅπασιν εἷλον. Ὅ τε ποταμὸς οὐ πολλῷ ὕστερον ἐς ῥοῦν ἐπανιὼν τὸν καθήκοντα ναυσίπορος τὸ λοιπὸν ἐγεγόνει. Τοῦτο δὲ αὐτῷ ξυμβῆναι οὐ πώποτε πρότερον ἀκοῇ ἴσμεν. Ἤδη τε οἱ βάρβαροι ἤρξαντο τῶν ἐπιτηδείων ὑποσπανίζειν. Οὔτε γὰρ διὰ κόλπου τι ἐσκομίζεσθαι τοῦ Ἰονίου εἶχον, θαλασσοκρατούντων πανταχῆ τῶν πολεμίων, καὶ τοῦ ποταμοῦ ἀπεκέκλειντο. Γνόντες δὲ οἱ Φράγγων ἄρχοντες τὰ ποιούμενα προσποιεῖσθαί τε τὴν Ἰταλίαν ἐθέλοντες, πρέσβεις παρὰ τὸν Οὐίττιγιν πέμπουσι, ξυμμαχίας ὑπόσχεσιν προτεινόμενοι, ἐφ´ ᾧ τῆς χώρας ξὺν αὐτῷ ἄρξουσιν. Ὅπερ Βελισάριος ὡς ἤκουσε, πρέσβεις καὶ αὐτὸς ἀντεροῦντας Γερμανοῖς ἔπεμψεν ἄλλους τε καὶ Θεοδόσιον τὸν τῇ οἰκίᾳ τῇ αὐτοῦ ἐφεστῶτα.
Πρῶτοι μὲν οὖν οἱ Γερμανῶν πρέσβεις Οὐιττίγιδι ἐς ὄψιν ἐλθόντες ἔλεξαν τοιάδε

„Ἔπεμψαν ἡμᾶς οἱ Γερμανῶν ἄρχοντες, δυσχεραίνοντες μὲν ὅτι δὴ πρὸς Βελισαρίου πολιορκεῖσθαι ὑμᾶς ἤκουσαν, τιμωρεῖν δὲ ὑμῖν ὅτι τάχιστα κατὰ τὸ ξυμμαχικὸν ἐν σπουδῇ ἔχοντες. Τὸ μὲν οὖν στρατόπεδον ἀνδρῶν μαχίμων οὐχ ἧσσον ἢ ἐς μυριάδας πεντήκοντα ἤδη που τὰς Ἄλπεις ὑπερβεβηκέναι οἰόμεθα, οὕσπερ τοῖς πελέκεσι τὴν Ῥωμαίων στρατιὰν ξύμπασαν ἐν τῇ πρώτῃ ὁρμῇ καταχώσειν αὐχοῦμεν. Ὑμᾶς δὲ οὐ τῶν δουλωσομένων τῇ γνώμῃ ἕπεσθαι ἄξιον, ἀλλὰ τῶν ἐς κίνδυνον πολέμου εὐνοίᾳ τῇ ἐς Γότθους καθισταμένων. Ἄλλως τε, ἢν μὲν τὰ ὅπλα ξὺν ἡμῖν ἕλησθε, οὐδεμία λελείψεται Ῥωμαίοις ἐλπὶς ἀμφοτέροις τοῖς στρατεύμασιν ἐς χεῖρας ἰέναι, ἀλλ´ αὐτόθεν πόνῳ οὐδενὶ ἀναδησόμεθα τὸ τοῦ πολέμου κράτος. Ἢν δέ γε ξὺν Ῥωμαίοις τετάξονται Γότθοι, οὐδ´ ὣς τῷ τῶν Φράγγων ἔθνει ἀνθέξουσιν (οὐ γὰρ ἐξ ἀντιπάλου τῆς δυνάμεως ὁ ἀγὼν ἔσται), ἀλλὰ περιέσται ὑμῖν τὸ ξὺν τοῖς πάντων πολεμιωτάτοις ἡσσῆσθαι. Ἐς προὖπτον δὲ κακὸν ἰέναι, παρὸν κινδύνου ἐκτὸς σώζεσθαι, πολλὴ ἄνοια. ὅλως δὲ ἄπιστον πᾶσι βαρβάροις τὸ Ῥωμαίων καθέστηκε γένος, ἐπεὶ καὶ φύσει πολέμιόν ἐστιν. Ἡμεῖς μὲν οὖν ξυνάρξομέν τε βουλομένοις ὑμῖν Ἰταλίας ἁπάσης καὶ τὴν χώραν διοικησόμεθα, ὅπη ἂν δοκῇ ὡς ἄριστα ἔχειν. Σὲ δὲ καὶ Γότθους ἑλέσθαι εἰκὸς ὅ τι ἂν ὑμῖν ξυνοίσειν μέλλῃ.“

 Φράγγοι μὲν τοσαῦτα εἶπον. Παρελθόντες δὲ καὶ οἱ Βελισαρίου πρέσβεις ἔλεξαν ὧδε

„Ὡς μὲν οὐδὲν ἂν τῷ βασιλέως στρατῷ λυμανεῖται τὸ Γερμανῶν πλῆθος, ᾧπερ οὗτοι δεδίττεσθαι ὑμᾶς ἀξιοῦσι, τί ἄν τις ἐν ὑμῖν μακρολογοίη, οἷς γε διὰ μακρὰν ἐμπειρίαν ἅπασαν ἐξεπίστασθαι τὴν τοῦ πολέμου ῥοπὴν ξυμβαίνει, καὶ ὡς ἥκιστα ἀρετὴ ἀνθρώπων ὁμίλῳ φιλεῖ ἐλασσοῦσθαι; ἐῶμεν γὰρ λέγειν ὡς καὶ πάντων μάλιστα βασιλεῖ πάρεστι πλήθει στρατιωτῶν περιεῖναι τῶν πολεμίων. τὸ δὲ δὴ τούτων πιστὸν, ᾧ χρῆσθαι αὐχοῦσιν ἐς πάντας βαρβάρους, μετά γε Θορίγγους καὶ τὸ Βουργουζιώνων ἔθνος, καὶ ἐς τοὺς ξυμμάχους ὑμᾶς παρὰ τῶν ἀνδρῶν ἐπιδέδεικται. Ὡς ἡμεῖς γε ἡδέως ἂν Φράγγους ἐροίμεθα τίνα ποτὲ μέλλοντες ὀμεῖσθαι θεὸν τὸ τῆς πίστεως ὑμῖν ἐχυρὸν ἰσχυρίζονται δώσειν. τὸν γὰρ ἤδη αὐτοῖς ὀμωμοσμένον ὅντινα τετιμήκασι τρόπον ἐπίστασθε δή που· οἵ γε χρήματα μὲν τοσαῦτα τὸ πλῆθος, Γαλλίας δὲ ὅλας παρ´ ὑμῶν ἐπὶ ξυμμαχίᾳ κεκομισμένοι οὐχ ὅσον ὑμῖν τοῦ κινδύνου συνάρασθαι οὐδαμῶς ἔγνωσαν, ἀλλὰ καὶ ὅπλα οὕτως ἀνέδην καθ´ ὑμῶν εἵλοντο, εἴ τις ἐν ὑμῖν τῶν πρὸς τῷ Πάδῳ ξυμπεπτωκότων διασώζεται λόγος. Καὶ τί δεῖ τὰ φθάσαντα λέγοντας ἐλέγχειν τὸ τῶν Φράγγων ἀσέβημα; τῆς παρούσης αὐτῶν πρεσβείας οὐδὲν ἂν γένοιτο μιαρώτερον. Ὥσπερ γὰρ ἐπιλελησμένοι τῶν σφίσιν αὐτοῖς ὡμολογημένων τε καὶ ταῖς ξυνθήκαις ὀμωμοσμένων κοινωνεῖν τῶν πάντων ὑμῖν ἀξιοῦσιν. Ἢν δὲ καὶ τούτου παρ´ ὑμῶν τύχωσιν, εἰς τί ποτε αὐτοῖς τελευτήσει τὸ τῶν χρημάτων ἀκόρεστον σκοπεῖσθαι προσήκει.“

Τοσαῦτα μὲν καὶ οἱ Βελισαρίου πρέσβεις ἔλεξαν.

3. Οὐίττιγις δὲ ξὺν Γότθων τοῖς ἀρίστοις πολλὰ κοινολογησάμενος τάς τε πρὸς βασιλέα ξυνθήκας εἵλετο καὶ ἀπράκτους ἀπεπέμψατο τοὺς Γερμανῶν πρέσβεις. Καὶ τὸ λοιπὸν Γότθοι μὲν καὶ Ῥωμαῖοι πρὸς ἀλλήλους ἐπεκηρυκεύοντο ἤδη, Βελισάριος δὲ οὐδέν τι ἧσσον ἐφύλασσε τοῦ μὴ τοὺς βαρβάρους τὰ ἐπιτήδεια ἐσκομίζεσθαι. Καὶ Βιτάλιον μὲν ἐς Βενετίους ἰόντα ὡς πλεῖστα ἐπάγεσθαι τῶν ἐκείνῃ χωρίων ἐκέλευεν, αὐτὸς δὲ Ἰλδίγερα πέμψας τὸν Πάδον ἐφύλασσεν ἑκατέρωθεν, ὅπως τε οἱ βάρβαροι μᾶλλον ἀπορίᾳ τῶν ἀναγκαίων ἐνδώσουσι καὶ τὰς ξυνθήκας ποιήσονται ᾗ αὐτὸς βούλεται. Καὶ ἐπεὶ σῖτον πολὺν ἐν δημοσίοις οἰκήμασιν ἔτι ἐντὸς Ῥαβέννης ἀποκεῖσθαι ἔγνω, τῶν τινα ταύτῃ ᾠκημένων ἀνέπεισε χρήμασι ταῦτα δὴ τὰ οἰκήματα ξὺν τῷ σίτῳ λάθρα ἐμπρῆσαι. Φασὶ δὲ καὶ γνώμῃ Ματασούνθης, τῆς Οὐιττίγιδος γυναικὸς, ταῦτα ἀπολωλέναι. Ἐπειδή τε ὁ σῖτος ἐκ τοῦ αἰφνιδίου ἐκέκαυτο, οἱ μέν τινες ἐξ ἐπιβουλῆς γεγενῆσθαι τὸ ἔργον ὑπετόπαζον, οἱ δὲ κεραυνῷ τὸν χῶρον βεβλῆσθαι ὑπώπτευον. Ἑκάτερα δὲ λογιζόμενοι Γότθοι τε καὶ Οὐίττιγις ἐς ἀμηχανίαν ἔτι μᾶλλον ἐνέπιπτον, οὐδὲ σφίσιν αὐτοῖς πιστεύειν τὸ λοιπὸν ἔχοντες καὶ πρὸς τοῦ θεοῦ πολεμεῖσθαι οἰόμενοι. Ταῦτα μὲν οὖν ταύτῃ ἐπράσσετο.

4. Ἐν δὲ Ἄλπεσιν, αἳ Γάλλους τε καὶ Λιγούρους διορίζουσιν, ἅσπερ Ἄλπεις Κουτίας καλοῦσι Ῥωμαῖοι, φρούρια συχνὰ ξυμβαίνει εἶναι. Οὗ δὴ Γότθοι ἐκ παλαιοῦ πολλοί τε καὶ ἄριστοι, ξύν τε γυναιξὶ καὶ παισὶ τοῖς αὐτῶν ᾠκημένοι, φυλακὴν εἶχον· οὕσπερ ἐπεί οἱ βούλεσθαι Βελισάριος προσχωρεῖν ἤκουσε, τῶν οἱ ἑπομένων τινὰ, Θωμᾶν ὄνομα, ξὺν ὀλίγοις τισὶ παρ´ αὐτοὺς ἔπεμψεν, ἐφ´ ᾧ τὰ πιστὰ δόντες παραστήσονται ὁμολογίᾳ τοὺς ταύτῃ βαρβάρους. Καὶ αὐτοὺς ἐς τὰς Ἄλπεις ἀφικομένους Σίσιγις, ὃς τῶν ἐνταῦθα φυλακτηρίων ἦρχεν, ἑνὶ τῶν φρουρίων δεξάμενος, αὐτός τε προσεχώρησε καὶ τῶν ἄλλων ἑκάστους εἰς τοῦτο ἐνῆγεν. Ἐν τούτῳ δὲ Οὐραΐας τετρακισχιλίους Λιγούρους τε κἀκ τῶν ἐν ταῖς Ἄλπεσι φρουρίων ἀπολεξάμενος, ἐπὶ Ῥάβενναν ὡς βοηθήσων κατὰ τάχος ᾔει. Οἵπερ ἐπειδὴ τὰ Σισίγιδι πεπραγμένα ἐπύθοντο, ἀμφὶ τοῖς οἰκείοις δεδιότες, ἐνταῦθα πρῶτον ἠξίουν ἰέναι. Διὸ δὴ Οὐραΐας παντὶ τῷ στρατῷ ἐς τὰς Ἄλπεις Κουτίας ἦλθε καὶ τὸν Σίσιγιν ξὺν τοῖς ἀμφὶ τὸν Θωμᾶν ἐπολιόρκει. Ταῦτα Ἰωάννης τε, ὁ Βιταλιανοῦ ἀδελφιδοῦς, καὶ Μαρτῖνος πυθόμενοι (ἀγχοτάτω γὰρ Πάδου ποταμοῦ ὄντες ἐτύγχανον) κατὰ τάχος ἐβοήθουν παντὶ τῷ στρατῷ καὶ τῶν ἐν ταῖς Ἄλπεσι φρουρίων τισὶν ἐξ ἐπιδρομῆς ἐπισκήψαντες εἷλον, καὶ τοὺς ἐνταῦθα ᾠκημένους ἠνδραποδίσαντο, ἐν οἷς παῖδάς τε συχνοὺς καὶ γυναῖκας τῶν ὑπὸ τῷ Οὐραΐᾳ στρατευομένων ξυνέπεσεν εἶναι. Πλεῖστοι γὰρ αὐτῶν ἐκ τούτων δὴ τῶν φρουρίων ὁρμώμενοι εἵποντο. Οἵπερ, ἐπεὶ ἁλῶναι τὰ σφέτερα αὐτῶν ἔμαθον, ἀποταξάμενοι τοῦ Γότθων στρατοπέδου ἐκ τοῦ αἰφνιδίου, τοῖς ἀμφὶ τὸν Ἰωάννην προσχωρεῖν ἔγνωσαν, καὶ ἀπ´ αὐτοῦ Οὐραΐας οὔτε τι ἐνταῦθα ἀνύτειν οὔτε τοῖς ἐν Ῥαβέννῃ κινδυνεύουσι Γότθοις βοηθεῖν ἴσχυσεν, ἀλλὰ ἄπρακτος ἐς Λιγουρίαν ξὺν ὀλίγοις ἐλθὼν ἡσυχῆ ἔμενε. Καὶ Βελισάριος κατ´ ἐξουσίαν Οὐίττιγίν τε καὶ Γότθων τοὺς δοκίμους ἐν Ῥαβέννῃ καθεῖρξε.


 

CHAPITRE XXVIII

1. Bélisaire empêche les vivres d'entrer à Ravenne. 2. Ambassade des Français et des Romains à Vitigis, avec les harangues des ambassadeurs. 3. On traite de la paix, et cependant on continue la guerre. 4. Les Goths des Alpes se rendent.

1. APRÈS la réduction d'Auxime, Bélisaire tourna toutes ses pensées vers Ravenne, et y mena toutes les forces. Il envoya Magnus devant lui, sur une des rives du Pô, pour empêcher les provisions d'y entrer, pendant que Vitalius, qui venait de Dalmatie, gardait l'autre rive de cette rivière. Certainement la fortune fit bien voir en cette occasion qu'elle disposait absolument du succès de cette guerre. Les Goths avaient amassé sur le Pô une grande quantité de bateaux, et les avaient chargés de blé, pour les mener à Ravenne : mais l'eau fut si basse, qu'il ne fut pas possible d'avancer, jusqu'à ce que les Romains arrivassent, et s'en saisissent. Incontinent après la rivière grossit, et reprit son cours ordinaire ; ce qui n'était jamais arrivé, les Barbares commençaient à manquer de vivres, parce qu'ils n'en recevaient plus par le golfe ionique, dont les Romains étaient maîtres, ni par le Pô, dont les passages étaient bouchés. Les rois des Français, qui souhaitaient d'ajouter à leur royaume une partie de l'Italie, envoyèrent des ambassadeurs à Vitigis, pour lui offrir du secours, à la charge de partager avec lui le pays. Bélisaire envoya aussi des ambassadeurs pour empêcher la négociation des Français, et entre autres Théodose, qui était son intendant. Les ambassadeurs des Germains arrivèrent les premiers, et parlèrent à Vitigis en ces termes.

Les Rois des Germains nous ont envoyé pour vous témoigner le déplaisir qu'ils ont que vous soyez assiégés par Bélisaire, et pour vous assurer d'un puissant secours. Nous estimons qu'il y a déjà une armée de cinquante mile hommes qui a passé les Alpes, et nous osons nous vanter qu'à la première rencontre elle taillera les Romains en pièces avec ses haches. C'est à vous de suivre l'avis, non pas de ceux qui ont les armes à la main pour opprimer votre liberté, mais de ceux qui sont prêts de s'exposer au péril, pour vous donner de la protection. Si nous joignons nos forces, nous ruinerons infailliblement les espérances des Romains, et nous terminerons la guerre à notre avantage. Les Goths et les Romains joints ensemble, ne seraient pas capables de résister aux Français. Ce ferait une grande folie de se vouloir perdre, quand on se peut aisément sauver. Comme les Romains sont naturellement ennemis de tous les Barbares, ils leur sont aussi, pour l'ordinaire, infidèles. Si vous avez agréable, nous commanderons conjointement dans l'Italie, et nous suivrons la forme du gouvernement qui sera trouvée la meilleure. C'est à vous, et à vos peuples d'embrasser ce qui fera plus conforme à vos intérêts.

Ensuite les ambassadeurs de Bélisaire parlèrent de cette sorte.

2. Il n'est pas nécessaire d'employer beaucoup de paroles, pour vous persuader que l'armée de l'Empereur n'a pas sujet d'appréhender cette grande multitude de Germains, que l'on vient de vous vanter. Vous avez appris par expérience, d'où procède la décision des batailles ; et vous savez que la valeur n'a pas accoutumé de céder au nombre. J'ajouterai même que l'Empereur peut lever des armées plus nombreuses qu'aucun prince de la terre. Pour ce qui est de la fidélité qu'ils se vantent de garder inviolablement envers tous les Barbares, ils vous en ont donné des preuves très assurées, tandis qu'ils ont été dans votre alliance, de même qu'ils en avaient donné auparavant aux Thuringiens et aux Bourguignons. Mais nous leur demanderions volontiers, quel Dieu ils prendraient à témoin de la sincérité de leurs intentions, et de leurs promesses. Si vous vous souvenez de ce qu'ils ont fait au passage du Pô, vous savez quel respect ils ont eu pour le Dieu, au nom duquel ils avaient juré de demeurer fermes dans votre alliance. Après tout, qu'est-il besoin d'aller chercher dans le passé des marques de la perfidie de cette nation, puis qu'elle vous en donne dans l'ambassade même quelle vous envoie, en demandant pour récompense du secours qu'elle vous offre, de partager tout ce que vous possédez. Que s'ils se joignent jamais à vous, jugez jusqu'où s'étendra l'avidité de leur avarice.

Voilà ce que dirent les ambassadeurs des Romains.

3. Vitigis, après avoir conféré de cette affaire importante avec les principaux de sa nation, renvoya les ambassadeurs des Français, et aima mieux traiter avec l'Empereur. On commença dès lors à faire divers voyages de côté et d'autre, pour négocier la paix. Cependant, Bélisaire n’en gardait pas les partages avec moins de soin. Il envoya Vitalius dans le territoire de Venise, pour s'y emparer de diverses places. Il s'empara avec Ildiger des deux bords du Pô, afin que les Goths pressés de plus en plus par la disette, s'accordassent aux conditions qu'il lui plairait. Ayant eu avis qu'il y avait encore quantité de grains dans les magasins de Ravenne, il corrompit un des habitants pour y mettre le feu ; et l'on dit que cela fut fait par le conseil de Matasonte, mère de Vitigis. Cet embrasement si soudain de tout le blé, fut attribué par quelques-uns à une trahison secrète, et par d'autres au feu du ciel. Ces différents soupçons augmentaient l'inquiétude de Vitigis et des Goths ; de sorte qu'ils ne se fiaient plus à eux-mêmes et qu'ils appréhendaient que Dieu ne se fût déclaré leur ennemi.

4. Dans les Alpes, qui séparent la Gaule de la Ligurie, et que les Romains appellent les Alpes Cottiennes, il y a plusieurs forts, dont de vaillants hommes de la nation s'étaient emparés, et où ils habitaient avec leurs femmes et leurs enfants. Bélisaire ayant eu avis qu'ils souhaitaient de se rendre, envoya Thomas, avec quelques autres, pour recevoir leur serment. Quand ceux-ci furent arrivés aux Alpes, ils trouvèrent Sisigis, qui commandait aux garnisons du pays, et qui les reçut dans un château. Il se rendit volontairement, et conseilla à ses compagnons de suivre son exemple. Cependant Uraïas se hâtait de mener au secours de Ravenne quatre mille hommes, qu'il avait tirés des garnisons de la Ligurie, et de divers forts des montagnes: mais ceux-ci ayant été avertis de la trahison de Sisigis, voulurent s'en retourner, pour défendre leur pays ; ce qui fut cause qu'Uraïas alla aux Alpes Cottiennes, et y assiégea Sisîgis, et Thomas. Jean, neveu de Vitalien, et Martin, qui étaient proches du Pô, accoururent au bruit de cette nouvelle, prirent divers châteaux des Alpes, et en emmenèrent les habitants, entre lesquels étaient la plupart des femmes et des enfants des soldats qui servaient sous Uraïas. Quand ces derniers surent que les forts de leur pays étaient pris, ils renoncèrent au parti des Goths, et se déclarèrent pour les Romains ; ce qui fut cause qu'Uraïas n'exécuta rien de considérable, et ne secourut point Ravenne ; mais il s'en retourna dans la Ligurie. Bélisaire tenait toujours les Goths assiégés dans cette ville.

 

 

 

 

 

1. Τότε δὲ καὶ πρέσβεις ἐκ βασιλέως ἀφίκοντο Δόμνικός τε καὶ Μαξιμῖνος, ἐκ βουλῆς ἄμφω, ἐφ´ ᾧ τὴν εἰρήνην κατὰ τάδε ποιήσονται. Οὐίττιγιν μὲν πλούτου τὸ ἥμισυ τοῦ βασιλικοῦ φέρεσθαι, χώρας τε ἄρχειν ἣ ἐκτὸς Πάδου ποταμοῦ ἐστι· τῶν δὲ δὴ χρημάτων τὸ ἥμισυ βασιλέως εἶναι, καὶ αὐτὸν ὅσα ἐντὸς Πάδου ποταμοῦ ἐστιν ὑπήκοα ἐς ἀπαγωγὴν φόρου ποιήσασθαι. Βελισαρίῳ τε οἱ πρέσβεις τὰ βασιλέως γράμματα δείξαντες ἐς Ῥάβενναν ἐκομίσθησαν. Μαθόντες δὲ Γότθοι καὶ Οὐίττιγις ἐφ´ ᾧ ἥκοιεν, ἄσμενοι κατὰ ταῦτα ὡμολόγησαν τὰς σπονδὰς θήσεσθαι.

2. Ἅπερ ἀκούσας Βελισάριος ἤσχαλλεν, ἐν ξυμφορᾷ μεγάλῃ ποιούμενος, εἰ μή τις αὐτὸν ἐῴη, παρὸν οὐδενὶ πόνῳ, τό τε κράτος τοῦ πολέμου παντὸς φέρεσθαι καὶ δορυάλωτον Οὐίττιγιν ἐς Βυζάντιον ἀγαγεῖν. Ἐπειδή τε οἱ πρέσβεις ἐκ Ῥαβέννης πρὸς αὐτὸν ἵκοντο, γράμμασιν οἰκείοις ἐπιρρῶσαι τὰς ξυνθήκας ἥκιστα ἤθελεν. ὧνπερ οἱ Γότθοι αἰσθόμενοι νῷ τε δολερῷ τὴν εἰρήνην σφίσι Ῥωμαίους προτείνεσθαι ὑπετόπαζον, καὶ ὑποψίᾳ ἐς αὐτοὺς μεγάλῃ ἐχρῶντο, ἄντικρύς τε ἤδη ἔφασκον ἄνευ τῶν Βελισαρίου γραμμάτων τε καὶ ὅρκων οὔποτε ξυνθήκας πρὸς αὐτοὺς θήσεσθαι. Ἀκούσας δὲ Βελισάριος λοιδορεῖσθαί οἱ τῶν ἀρχόντων τινὰς, ὡς δὴ ἐπιβουλεύων τοῖς βασιλέως πράγμασι τὸν πόλεμον καταλύειν οὐδαμῶς βούλοιτο, ξυγκαλέσας ἅπαντας, Δομνίκου τε καὶ Μαξιμίνου παρόντων, ἔλεξε τοιάδε

„Τὴν μὲν τοῦ πολέμου τύχην ἐν τῷ ἀσφαλεῖ ὡς ἥκιστα ἑστάναι αὐτός τε οἶδα καὶ ὑμῶν ἕκαστον ταὐτά μοι γινώσκειν ὑπὲρ αὐτῆς οἶμαι. Πολλούς τε γὰρ ἐπίδοξος, ὅτι δὴ ἐς αὐτοὺς ἀφίξεται, οὖσα ἡ τῆς νίκης ἐλπὶς ἔσφηλε, καὶ τοῖς ἠτυχηκέναι δοκοῦσι τῶν ἐχθρῶν ἤδη παρὰ δόξαν περιεῖναι ξυνέβη. Διὸ δή φημι χρῆναι τοὺς ὑπὲρ τῆς εἰρήνης βουλευομένους οὐ τὴν ἀγαθὴν ἐλπίδα προβάλλεσθαι μόνον, ἐφ´ ἑκάτερα δὲ τὴν ἀπόβασιν ἔσεσθαι σφίσιν ἐν νῷ ἔχοντας, οὕτω τὴν αἵρεσιν ποιεῖσθαι τῆς γνώμης. Τούτων δὲ τοιούτων ὄντων, ὑμᾶς τε τοὺς ξυνάρχοντας καὶ τούσδε τοὺς βασιλέως πρέσβεις ξυνεισάγειν ἔδοξεν ἔμοιγε, ὅπως ἐν τῷ παρόντι κατ´ ἐξουσίαν ἑλόμενοι ὅ τι ἂν βασιλεῖ ξυνοίσειν δοκῇ, μήποτέ τινα ὀπίσω τῶν πραγμάτων κατ´ ἐμοῦ ποιήσησθε μέμψιν. Τῶν γὰρ ἀτοπωτάτων ἂν εἴη σιωπᾶν μὲν ἕως ἔξεστιν ἐξελέσθαι τὰ κρείσσω, σκοπουμένοις δὲ τὴν ἀπὸ τῆς τύχης ἀπόβασιν τὰς αἰτίας ποιεῖσθαι. Ὅσα μὲν οὖν ἐς τὴν τοῦ πολέμου διάλυσιν βασιλεῖ τε δέδοκται καὶ Οὐιττίγιδι βουλομένῳ ἐστὶν, ἐπίστασθε δή που. Εἰ δὲ καὶ ὑμῖν ξύμφορα ταῦτα εἶναι δοκεῖ, λεγέτω παρελθὼν ἕκαστος. εἰ μέντοι πᾶσάν τε Ἰταλίαν οἴεσθε Ῥωμαίοις ἀνασώσασθαι οἷοί τε εἶναι καὶ τῶν πολεμίων τὴν ἐπικράτησιν ποιήσασθαι, οὐδὲν κωλύσει μηδὲν ὑποστειλαμένους εἰπεῖν.“

ταῦτα ἐπεὶ Βελισάριος εἶπεν, ἅπαντες ἄντικρυς ἀπεφήναντο τὰ βασιλέως βουλεύματα βέλτιστα εἶναι, καὶ οὐδὲν αὐτοὺς οἵους τε ἔσεσθαι περαιτέρω τοὺς πολεμίους ἐργάζεσθαι. Βελισάριος δὲ ἡσθεὶς τῶν ἀρχόντων τῇ γνώμῃ γράμμασιν αὐτὴν ἠξίου δηλῶσαι, ὡς μήποτε αὐτὴν ἀρνηθεῖεν. Οἱ δὲ καὶ γράψαντες ἐν βιβλιδίῳ ἐδήλουν οὐχ οἷοί τε εἶναι περιέσεσθαι τῷ πολέμῳ τῶν ἐναντίων.

4. Ταῦτα μὲν ἐν τῷ Ῥωμαίων στρατοπέδῳ ἐγίνετο. Γότθοι δὲ τῷ λιμῷ πιεζόμενοι οὐκέτι τε ἀντέχειν τῇ ταλαιπωρίᾳ δυνάμενοι Οὐιττίγιδος μὲν τῇ ἀρχῇ ἤχθοντο ἅτε ὡς μάλιστα δεδυστυχηκότος, βασιλεῖ δὲ προσχωρεῖν ὤκνουν, δεδιότες ἄλλο μὲν οὐδὲν, ὅπως δὲ μὴ δοῦλοι βασιλέως γενόμενοι ἔκ τε Ἰταλίας ἀνίστασθαι ἀναγκάζοιντο καὶ ἐς Βυζάντιον ἰόντες ἐνταῦθα ἱδρύσεσθαι. Ἐν σφίσιν οὖν αὐτοῖς βουλευσάμενοι, εἴ τι ἐν Γότθοις καθαρὸν ἦν, βασιλέα τῆς ἑσπερίας Βελισάριον ἀνειπεῖν ἔγνωσαν. Πέμψαντες δὲ παρ´ αὐτὸν λάθρα ἐδέοντο ἐς τὴν βασιλείαν καθίστασθαι· ταύτῃ γὰρ αὐτῷ ἄσμενοι ἕψεσθαι ἰσχυρίζοντο. Βελισάριος δὲ καταστῆναι μὲν ἐς τὴν ἀρχὴν οὐχ ἑκόντος βασιλέως ἥκιστα ἤθελε. Τῷ τε γὰρ τοῦ τυράννου ὀνόματι ὑπερφυῶς ἤχθετο καὶ ὅρκοις δεινοτάτοις πρὸς βασιλέως καταληφθεὶς πρότερον ἔτυχε, μήποτε αὐτοῦ περιόντος νεωτεριεῖν· ὅπως δὲ τὰ παρόντα ὡς ἄριστα διοικήσηται, ἀσμένως ἔδοξε τοὺς τῶν βαρβάρων λόγους ἐνδέχεσθαι. ὧν δὴ αἰσθόμενος Οὐίττιγις ἔδεισέ τε καὶ Γότθους ὡς βέλτιστα βεβουλεῦσθαι εἰπὼν Βελισαρίῳ καὶ αὐτὸς λάθρα παρῄνει ἐς τὴν βασιλείαν ἰέναι· οὐδένα γάρ οἱ ἐμποδὼν στήσεσθαι. Καὶ τότε δὴ Βελισάριος αὖθις τούς τε βασιλέως πρέσβεις καὶ πάντας ξυγκαλέσας τοὺς ἄρχοντας ἠρώτα, εἰ αὐτοῖς λόγου πολλοῦ ἄξιον εἶναι δοκεῖ Γότθους τε ἅπαντας ξὺν Οὐιττίγιδι δορυαλώτους ποιήσασθαι, καὶ χρήματα μὲν πάντα ληΐσασθαι, Ἰταλίαν δὲ Ῥωμαίοις ξύμπασαν ἀνασώσασθαι. Οἱ δὲ ὑψηλόν τε καὶ ὑπέρογκον τοῦτο Ῥωμαίοις εὐτύχημα ἔφασκον ἔσεσθαι, καὶ πράσσειν αὐτὸν ὅπη ἂν δύνηταί τι ὡς τάχιστα ἠξίουν. Αὐτίκα γοῦν παρά τε Οὐίττιγιν καὶ Γότθων τοὺς δοκίμους Βελισάριος τῶν ἐπιτηδείων τινὰς ἔπεμψε, κελεύων ἐπιτελῆ ποιήσειν ὅσα ὑπέσχοντο. Οὐδὲ γὰρ αὐτοὺς ἐς ἄλλον τινὰ χρόνον τὴν πρᾶξιν ἀποτίθεσθαι ὁ λιμὸς ξυνεχώρει, ἀλλ´ ἔτι μᾶλλον ἐγκείμενος ἐς ταύτην ἐνῆγε. Διὸ καὶ πρέσβεις ἐς τὸ Ῥωμαίων στρατόπεδον στέλλουσιν αὖθις, ἄλλο μὲν ὅτι δὴ ἐς τὸ πλῆθος ἐροῦντας, ἐν παραβύστῳ δὲ πρὸς Βελισαρίου τὰ πιστὰ ληψομένους, ὡς ἄχαρί τε αὐτῶν ἐργάσεται οὐδένα καὶ βασιλεὺς τὸ λοιπὸν Ἰταλιωτῶν αὐτὸς καὶ Γότθων εἴη, οὕτω τε ξὺν αὐτῷ καὶ τῷ Ῥωμαίων στρατῷ ἐς Ῥάβενναν ἥξοντας. Βελισάριος δὲ τὰ μὲν ἄλλα ὤμοσεν ἅπαντα, καθάπερ οἱ πρέσβεις ἠξίουν, ὑπὲρ δὲ τῆς βασιλείας αὐτῷ Οὐιττίγιδι καὶ Γότθων τοῖς ἄρχουσιν ὀμεῖσθαι ἔφη. Καὶ αὐτὸν οἱ πρέσβεις οὐκ ἄν ποτε ἀποσείεσθαι τὴν βασιλείαν οἰόμενοι, ἀλλ´ ἐφίεσθαι αὐτῆς πάντων μάλιστα, αὐτίκα δὴ μάλα ἐς Ῥάβενναν ξὺν αὐτοῖς ἐκέλευον ἰέναι. Καὶ τότε δὴ Βελισάριος Βέσσαν τε καὶ Ἰωάννην καὶ Ναρσῆν καὶ Ἀράτιον (τούτους γάρ οἱ ὡς μάλιστα δύσνους εἶναι ὑπώπτευεν) ἄλλον ἀλλαχόσε ξὺν τοῖς ἑπομένοις ἐκέλευεν ἰέναι τά τε ἀναγκαῖα σφίσι πορίζεσθαι· αὐτῷ γὰρ οὐκέτι ἔφασκε δυνατὰ εἶναι ἐς τοῦτο δὴ τὸ χωρίον παντὶ τῷ στρατῷ τὰ ἐπιτήδεια ἐσκομίζεσθαι. Καὶ οἱ μὲν κατὰ ταῦτα ἐποίουν, ξὺν Ἀθανασίῳ τῷ τῶν πραιτωρίων ὑπάρχῳ, ἄρτι ἥκοντι ἐκ Βυζαντίου, αὐτὸς δὲ τῷ ἄλλῳ στρατεύματι σὺν Γότθων τοῖς πρέσβεσιν ἐς Ῥάβενναν ᾔει. Καὶ νηῶν στόλον ἐμπλησάμενος σίτου καὶ τῶν ἄλλων ἐπιτηδείων ἐκέλευε κατὰ τάχος ἐς Κλάσσες τὸν λιμένα ἐσπλεῖν. Οὕτω γὰρ Ῥωμαῖοι τὸ Ῥαβέννης προάστειον καλοῦσιν, οὗ ὁ λιμήν ἐστιν.

5. Ἐμοὶ δὲ τότε διασκοπουμένῳ τὴν ἐς Ῥάβενναν εἴσοδον τοῦ Ῥωμαίων στρατοῦ ἔννοιά τις ἐγένετο, ἀνθρώπων μὲν ξυνέσει ἢ τῇ ἄλλῃ ἀρετῇ ὡς ἥκιστα περαίνεσθαι τὰ πρασσόμενα, εἶναι δέ τι δαιμόνιον, ὅπερ αὐτῶν ἀεὶ στρέφον τὰς διανοίας ἐνταῦθα ἄγει οὗ δὴ κωλύμη τις τοῖς περαινομένοις οὐδεμία ἔσται. Τοὺς γὰρ ἐναντίους οἱ Γότθοι πλήθει καὶ δυνάμει παρὰ πολὺ ὑπεραίροντες καὶ οὔτε μάχῃ διακριθέντες, ἐπεὶ ἐν Ῥαβέννῃ ἐγένοντο, οὔτε ἄλλῳ ὁτῳοῦν δεδουλωμένοι τὸ φρόνημα, δορυάλωτοί τε πρὸς τῶν ἐλασσόνων ἐγίνοντο καὶ τὸ τῆς δουλείας ὄνομα ἐν ὕβρει οὐδεμιᾷ ἦγον.

6. Αἱ δὲ γυναῖκες (ἐτύγχανον γὰρ πρὸς τῶν ἀνδρῶν ἀκηκουῖαι μεγάλους τε τὰ σώματα καὶ ἀριθμοῦ κρείσσους τοὺς πολεμίους εἶναι) τὰ πρόσωπα τῶν ἀνδρῶν πᾶσαι ἀπέπτυον, ἐπειδὴ ἅπαντας ἐπὶ τῆς πόλεως καθημένους εἶδον, καὶ ταῖς χερσὶν ἐνδεικνύμεναι τοὺς νενικηκότας τὴν ἀνανδρίαν ὠνείδιζον.

7. Βελισάριος δὲ Οὐίττιγιν μὲν οὐ ξὺν ἀτιμίᾳ ἐν φυλακῇ εἶχε, τῶν δὲ βαρβάρων ὅσοι ἐντὸς Πάδου ποταμοῦ ᾤκηντο, ἐς ἀγροὺς τοὺς σφετέρους ἰόντας, ἐκέλευεν αὐτῶν κατ´ ἐξουσίαν ἐπιμελεῖσθαι. Πολέμιον γάρ οἱ οὐδὲν ἐνταῦθα ὑπώπτευεν ἔσεσθαι, οὐδὲ Γότθους ποτὲ ταύτῃ ξυστήσεσθαι, ἐπεὶ πολλοὺς πρότερον τοῦ Ῥωμαίων στρατοῦ ἐς τὰ ἐκείνῃ χωρία καταστησάμενος ἔτυχεν. Οἱ δὲ κατὰ τάχος ἄσμενοι ᾔεσαν. Οὕτω τε Ῥωμαῖοι ἐν τῷ ἀσφαλεῖ ἤδη ἐγίνοντο. Οὐ γὰρ ἔτι Γότθων ἔν γε Ῥαβέννῃ πλήθει ἡσσῶντο. Μετὰ δὲ τὰ ἐν Παλατίῳ χρήματα ἔλαβεν, ἅπερ διακομίζειν βασιλεῖ ἔμελλε. Γότθων γὰρ οὐδένα οὔτε αὐτὸς ἐληΐσατο οὔτε ἄλλῳ τῳ ληΐσασθαι ξυνεχώρησεν, ἀλλ´ αὐτῶν ἕκαστος τὴν οὐσίαν κατὰ τὰ ξυγκείμενα διεσώσατο. Ἐπεὶ δὲ τῶν βαρβάρων ὅσοι ἐς τῶν χωρίων τὰ ἐχυρώτατα φυλακὴν εἶχον Ῥάβεννάν τε καὶ Οὐίττιγιν πρὸς Ῥωμαίων ἔχεσθαι ἤκουσαν, πρέσβεις παρὰ Βελισάριον ἔπεμπον, σφᾶς τε αὐτοὺς ὁμολογίᾳ παραδιδόναι καὶ ἅπερ ἐφύλασσον ἀξιοῦντες. Καὶ ὃς, ἅπασι τὰ πιστὰ προθυμότατα παρασχόμενος, Ταρβήσιόν τε καὶ 〈εἴ τι〉 ἄλλο ἐν Βενετίοις ὀχύρωμα ἦν παρεστήσατο. Καισῆνα γὰρ ἐν Αἰμιλίᾳ μόνη ἐλέλειπτο, ἣν δὴ πρότερον ξὺν Ῥαβέννῃ παραστησάμενος ἔτυχε. Καὶ Γότθοι μὲν ἅπαντες, ὅσοι τούτων δὴ τῶν χωρίων ἦρχον, ἐπειδὴ τάχιστα τὰ πιστὰ ἔλαβον, παρὰ Βελισάριον ἥκοντες αὐτοῦ ἔμενον· Ἰλδίβαδος δὲ, ἀνὴρ δόκιμος, ὅσπερ φρουρᾶς τῆς ἐν Βερώνῃ ἦρχε, πρέσβεις μὲν ἐς Βελισάριον ἐφ´ οἷσπερ οἱ ἄλλοι καὶ αὐτὸς ἔπεμψεν, ἐπεὶ καὶ τοὺς παῖδας τοὺς αὐτοῦ ἐν Ῥαβέννῃ εὑρὼν Βελισάριος ἔσχεν, οὐ μὴν οὔτε ἐς Ῥάβενναν ἦλθεν οὔτε Βελισαρίῳ ὑποχείριος γέγονε. Τύχη γάρ τις αὐτῷ ξυνέβη, ἣν δὴ ἐγὼ αὐτίκα δηλώσω.

CHAPITRE XXIX

1. Paix conclue. 2. Bélisaire refuse de la signer. 3. Il harangue les gens de commandement. 4. Il feint de vouloir accepter le royaume des Goths, et entre dans Ravenne avec son armée. 5. Réflexion de Procope. 6. Les femmes des Goths reprochent à leurs maris leur lâcheté. 7. Vitigis est pris, et plusieurs places sont rendues par les Goths.

1. DOMMICUS et Maximin, sénateurs de Constantinople et ambassadeurs de Justinien, arrivèrent alors, avec pouvoir de faire la paix, à condition que Vitigis retiendrait la moitié de ses trésors, et régnerait dans le pays, et delà le Pô; et que l'Empereur aurait l'autre moitié des trésors, et tirerait un tribut de tout le pays qui est au deçà du Pô. Ces ambassadeurs, après avoir communiqué leurs lettres à Bélisaire, allèrent à Ravenne, où Vitigis et les Goths acceptèrent les conditions.

2. Bélisaire conçut un déplaisir insupportable, de ce que l'on lui arrachait l'honneur d'une victoire pleine et entière, et de ce que l'on le privait de la gloire d'un nouveau triomphe. Quand les ambassadeurs revinrent de Ravenne, il refusa de confirmer par sa signature, le traité de paix, et remplit, par ce refus, les Goths de défiances et de soupçons ; de forte qu'ils protestèrent de ne point conclure la paix, si Bélisaire ne la signait, et ne jurait de l'entretenir. Ce général, averti qu'il y avait des chefs qui l'accusaient de ne vouloir pas terminer la guerre, à cause des entreprises qu'il tramait lourdement contre l'Empereur, assembla tous les gens de commandement, et en présence de Dominicus et de Maximin, il leur fit ce discours.

3. Je sais assez et je crois que vous savez aussi bien que moi combien les succès de la guerre sont douteux et incertains. L'espérance de la victoire est extrêmement trompeuse. Elle échappe à ceux qui s'imaginent la tenir, et elle passe du côté de ceux qui semblaient vaincus. C'est pourquoi quand on délibère de la paix, on ne doit pas tellement s'arrêter aux raisons que l'on a de se promettre l'avantage, que l'on ne fasse aussi réflexion sur l'inconstance de la fortune, et sur l'instabilité des événements. C'est ce qui m'a obligé de vous assembler afin que quand nous aurons mûrement examiné ce qui est le plus avantageux pour les intérêts de l'Empereur, on ne puisse plus rejeter sur moi la faute de l'exécution, n'y ayant rien de ridicule, que de demeurer dans le silence, lorsque les affaires sont entières, et que l'on est en liberté de choisir tel parti que l'on veut, et puis d'éclater en cris, et en plaintes, lorsqu'il est arrivé quelque factieux succès. Vous savez quel est le sentiment de l'Empereur, et quelle est la résolution de Vitigis touchant la paix. Si vous êtes bien persuadés qu'elles sont utiles à l'État, je vous prie de le dire avec liberté. Mais si vous pensez aussi pouvoir réduire toute l'Italie, et y détruire toute la puissance des Goths, ne dissimulez point votre avis.

Après ce discours de Bélisaire, les chefs déclarèrent qu'ils étaient du sentiment de Justinien, et que pour eux, ils ne pouvaient plus rien faire contre l'ennemi. Bélisaire les pria de mettre leurs avis par écrit, afin qu'ils ne pussent le désavouer; ce qu'ils firent volontiers.

4. Pendant que cela se passait dans le camp des Romains, les Goths pressés par la faim, et ennuyés de la domination d'un prince aussi malheureux que Vitigis, n'étaient plus retenus de se rendre, que par la crainte d'être réduits en servitude, et d'être transférés à Constantinople. Les plus considérables d'entre eux délibérèrent de déférer le royaume à Bélisaire, et le firent prier de l'accepter. Ce général était très éloigné de vouloir se faire roi sans le contentement de Justinien, à qui il avait fait serment de fidélité, et de son naturel il avait grande aversion de la tyrannie. Il feignit néanmoins d'écouter la proposition des Barbares, afin de faire plus avantageusement les affaires, bien que Vitigis n'en fût nullement satisfait. Il ne laissa pas d'en témoigner de la joie, et d'assurer Bélisaire qu'il n'y avait rien à appréhender pour lui. Alors ce général assembla encore une fois tous les chefs; et il leur demanda s'ils ne croyaient pas que ce c'était un grand avantage de prendre Vitigis, de faire tous les Goths prisonniers, et d'assujettir toute l'Italie. Ils lui avouèrent tous que ce serait un signalé bonheur pour l'Empire, et ils le prièrent de faire toutes ces choses, s'il en avait le secret. A l'instant il envoya des personnes affidées vers Vitigis, et vers la nation des Goths, pour les prier de satisfaire à ce qu'ils lui avaient promis. Comme la faim ne leur permettait pas de différer davantage, ils envoyèrent des ambassadeurs dans le camp des Romains, avec ordre de ne parler qu'en particulier à Bélisaire; de lui faire promettre avec serment qu'il ne leur ferait aucun mal, et qu'il serait roi des Italiens, et des Goths, et de l'amener ensuite à Ravenne avec son armée. Bélisaire promit avec serment tout ce que demandèrent les ambassadeurs, excepté ce qui concernait le royaume d'Italie, sur quoi il leur dit, qu'il donnerait sa parole à Vitigis et aux Goths, et qu'il la confirmerait par les serments qu'ils souhaiteraient. Eux, qui bien loin de croire qu'il fût capable de refuser une couronne, s'imaginaient qu'il la désirait avec passion, l'invitèrent de venir à Ravenne. Alors il envoya Bessas, Jean, Narsès Aratius, qu'il tenait pour ses ennemis, chacun en des endroits séparés, pour chercher des munitions, à cause qu'il n'y en avait plus dans le pays où ils étaient tous ensemble. Ils obéirent à ce qu'il leur ordonna, et s'en allèrent avec Athanase préfet du prétoire, qui était depuis peu arrivé de Constantinople. Pour ce qui est de lui, il marcha aussitôt avec les ambassadeurs des Goths, et avec toute son armée, vers Ravenne, et il y fit avancer une flotte chargée de vivres.

5. Quand je vis l'entrée de l'armée Romaine dans Ravenne, cette pensée me vint dans l'esprit, que ce n'est ni par la vertu, ni par la force, ni par la multitude des hommes, que les grandes entreprises s'accomplissent, mais que c'est par une secrète conduite de Dieu, qui en dispose comme il lui plaît, et qui ne trouve jamais d'obstacle à l'exécution de ses volontés. Bien que les Goths surpassassent les Romains en nombre et en forces ; bien qu'il n'y eût point eu de combat depuis que les portes de la ville avaient été ouvertes, et qu'ils n'eussent aucun objet devant les yeux, qui fût capable de leur imprimer de la terreur, ils subirent néanmoins le joug qui leur était imposé par une poignée de gens, et ce joug ne leur parut point infâme.

6. Quand les femmes, qui avaient ouï dire que les Romains étaient de grands hommes, et que leur armée était fort nombreuse, les eurent un peu considérés, elles allèrent cracher au visage de leurs maris, et leur reprochèrent la lâcheté qui les tenait ainsi cachés dans leurs maisons, et qui les assujettissait à de si méprisables ennemis.

7. Bélisaire fit garder Vitigis, mais avec beaucoup d'honneur, et il permit aux Goths, qui avaient des terres au deçà du Pô, de les aller cultiver; car il ne craignait rien de ce côté-là, et il n'avait pas peur que les Goths s'y assemblassent, parce qu'il y avait mis des garnisons. Ainsi les Romains se trouvèrent en pleine sûreté dans la ville, et égaux même en nombre aux Barbares. Le général se saisit des richesses qui étaient dans le palais, afin de les porter à Justinien. Il n'ôta le bien à pas un des particuliers, et ne souffrit pas que d'autres le leur ôtassent. Quand la renommée eut porté aux Goths, qui étaient dans des garnisons éloignées, la nouvelle de la réduction de Ravenne, et de la détention de Vitigis, ils envoyèrent offrir à Bélisaire de se soumettre comme les autres à sa puissance. Il leur donna volontiers sa parole, et se mit en possession de Tarvisium et de quelques petits forts du pays des Vénitiens. Il avait pris dès auparavant, c'est-à-dire, en même temps que Ravenne, la ville de Césène, qui était la seule qui lui restait à prendre de l'Émilie. Tous les gouverneurs de ces petites places le vinrent trouver sur sa parole, et demeurèrent avec lui. Il n'y eut qu'Ildibad, qui avait commandé dans Vérone, et qui comme les autres lui avait envoyé des ambassadeurs, qui ne l'alla point trouver, parce qu'il avait déjà deux de ses fils entre ses mains. Je raconterai dans la suite l'aventure qui lui arriva.

 

 

 

 

1. Τινὲς τοῦ Ῥωμαίων στρατοῦ ἄρχοντες βασκανίαν ἐς Βελισάριον ἔχοντες διέβαλλον αὐτὸν βασιλεῖ, τυραννίδα οὐδαμόθεν αὐτῷ προσήκουσαν ἐπενεγκόντες. Βασιλεὺς δὲ οὐχ ὅσον ταῖς διαβολαῖς ταύταις ἀναπεισθεὶς, ἀλλ´ ὅτι οἱ ὁ Μηδικὸς πόλεμος ἐνέκειτο ἤδη, Βελισάριον μὲν ὡς τάχιστα μετεπέμψατο, ὅπως ἐπὶ Πέρσας στρατεύσειεν· ἐπιμελεῖσθαι δὲ Ἰταλίας Βέσσαν τε καὶ Ἰωάννην ξὺν τοῖς ἄλλοις ἐκέλευε, καὶ Κωνσταντιανῷ ἐς Ῥάβενναν ἐκ Δαλματίας ἐπέστελλεν ἰέναι. Γότθοι δὲ, οἳ Πάδου τε ποταμοῦ καὶ Ῥαβέννης ἐκτὸς ἵδρυντο, ἀκούσαντες ὡς Βελισάριον βασιλεὺς μεταπέμποιτο, τὰ μὲν πρῶτα ἐν ἀλογίᾳ τὸ πρᾶγμα εἶχον, οὐκ ἄν ποτε οἰόμενοι Βελισάριον τῆς ἐς Ἰουστινιανὸν πίστεως περὶ ἐλάσσονος τὴν Ἰταλίας βασιλείαν ποιήσασθαι. Ἐπεὶ δὲ αὐτοῦ πολλὴν τῆς ἀφόδου τὴν παρασκευὴν ἐπύθοντο εἶναι, ξυμφρονήσαντες, εἴ τι αὐτῶν καθαρὸν ἐνταῦθα ἔτι ἐλέλειπτο, ἐς Τικινὸν παρὰ Οὐραΐαν τὸν Οὐιττίγιδος ἀδελφιδοῦν ἦλθον, πολλά τε πρότερον ξὺν αὐτῷ κλαύσαντες ἔλεξαν τοιάδε

2. „Οὐκ ἄλλος οὐδεὶς τῷ Γότθων γένει αἰτιώτατος τῶν παρόντων κακῶν ἢ σὺ γέγονας. Ἡμεῖς γὰρ τὸν θεῖον τὸν σὸν, οὕτως ἀνάνδρως τε καὶ ἀτυχῶς ἐξηγούμενον, πάλαι ἂν τῆς ἀρχῆς παρελύσαμεν, ὥσπερ Θευδάτον τὸν Θευδερίχου ἀδελφιδοῦν, εἰ μή σου τὸ δοκοῦν δραστήριον αἰσχυνόμενοι Οὐιττίγιδι μὲν τὸ τῆς βασιλείας ὄνομα ξυγχωρεῖν ἔγνωμεν, ἔργῳ δὲ σοὶ μόνῳ παραδιδόναι τὴν Γότθων ἀρχήν. Ἀλλὰ περιέστηκεν ἡ τότε δοκοῦσα ἡμῶν εὐγνωμοσύνη, νῦν ἄνοιά τε φαινομένη καὶ τῶνδε ἡμῖν τῶν ξυμφορῶν αἰτία. Γότθων γὰρ, ὥσπερ οἶσθα, ὦ φίλε Οὐραΐα, τεθνάναι μὲν ἐν τῷ πολέμῳ πλείστους τε καὶ ἀρίστους ξυμβαίνει, τῶν δὲ περιόντων, εἴ τι μὲν ἄριστον ἀπολέλειπται, ξύν τε Οὐιττίγιδι καὶ χρήμασι πᾶσι Βελισάριος ἄγων οἰχήσεται. Ταὐτὸ δὲ τοῦτο μὴ οὐχὶ καὶ ἡμᾶς ὀλίγῳ ὕστερον πείσεσθαι, ὀλίγους τε καὶ λίαν οἰκτροὺς καθεστῶτας, οὐδεὶς ἂν ἀντείποι. Τοιούτων τοίνυν περιεστηκότων δεινῶν, τὸ ξὺν εὐκλείᾳ τεθνάναι μᾶλλον ξυνοίσει ἢ παῖδάς τε καὶ γυναῖκας πρὸς τῶν πολεμίων ἐς τῆς γῆς τὰς ἐσχατιὰς ἀγομένους ἰδεῖν. πράξομεν δέ τι, ὡς τὸ εἰκὸς, ἀρετῆς ἄξιον, ἤν γέ σε τῶν ἔργων ἀρχηγὸν ἕξομεν.“

Γότθοι μὲν τοσαῦτα εἶπον. Οὐραΐας δὲ ἀμείβεται ὧδε

„Ὡς μὲν δεῖ ἐν „τοῖς παροῦσι δεινοῖς πρὸ τῆς δουλείας ἡμᾶς τὸν κίνδυνον αἱρεῖσθαι, ταὐτά με ὑμῖν γινώσκειν ξυμβαίνει. ἐς Γότθων δέ με τὴν βασιλείαν καθίστασθαι παντάπασιν οἶμαι ἀξύμφορον εἶναι· πρῶτα μὲν, ὅτι Οὐιττίγιδος ἀδελφιδοῦς ὢν, ἀνδρὸς οὕτως ἠτυχηκότος, εὐκαταφρόνητος ἂν τοῖς πολεμίοις εἶναι δοκοίην, ἐπεὶ ἐς τοὺς συγγενέας ἀεὶ τὰς ὁμοίας τύχας παραπέμπεσθαι οἴονται ἄνθρωποι. Ἔπειτα δὲ οὐδὲ ὅσια ποιεῖν δόξαιμι, ἐπιβατεύων τῆς τοῦ θείου ἀρχῆς, καὶ ἀπ´ αὐτοῦ μοι ἀχθομένους ὑμῶν τοὺς πλείστους, ὡς τὸ εἰκὸς, ἕξω. Ἐγὼ δέ φημι χρῆναι Γότθων ἄρχοντα ἐς κίνδυνον τόνδε Ἰλδίβαδον καθίστασθαι, ἄνδρα ἐς ἄκρον ἀρετῆς ἥκοντα καὶ διαφερόντως δραστήριον. ᾧ δὴ καὶ Θεῦδιν θεῖόν γε ὄντα τὸν τῶν Οὐισιγότθων ἡγούμενον ξυνάρασθαι τοῦ πολέμου διὰ τὸ ξυγγενὲς οὐδὲν ἀπεικός. Διὸ δὴ καὶ τὸν ἀγῶνα ξὺν ἐλπίδι ἀμείνονι πρὸς τοὺς ἐναντίους διοίσομεν.“

Τοσαῦτα καὶ Οὐραΐας εἰπὼν τὰ ξύμφορα Γότθοις ἅπασι λέγειν ἔδοξε. Καὶ αὐτοῖς Ἰλδίβαδος ἐκ Βερώνης αὐτίκα μετάπεμπτος ἦλθεν. ᾧ δὴ τὴν πορφύραν περιβαλόντες, βασιλέα τε Γότθων ἀνεῖπον καὶ σφίσιν εὖ θέσθαι τὰ παρόντα ἐδέοντο. ὧδε μὲν ἐς τὴν ἀρχὴν Ἰλδίβαδος κατέστη. Ὀλίγῳ δὲ ὕστερον Γότθους ἅπαντας ξυγκαλέσας ἔλεξε τοιάδε

3. „Ἅπαντας ὑμᾶς, ἄνδρες ξυστρατιῶται, πολλῶν ξυνεπίσταμαι εἶναι πολέμων ἐμπείρους, ὥστε οὔποτε εἰκότως εἰς τὸ πολεμεῖν ἐκ τοῦ εὐθέος χωρήσομεν. Ἐμπειρία γὰρ λογισμὸν φέρουσα θρασύνεσθαι ἥκιστα εἴωθεν. Ἄξιον δὲ ἀναμνησθέντας πάντων ὑμᾶς τῶν πρότερον ξυμπεπτωκότων, οὕτω τανῦν ὑπὲρ τῶν παρόντων βουλεύεσθαι. Λήθη γὰρ πολλοῖς τισιν ἐπιγενομένη τῶν ἤδη φθασάντων ἐπῆρε μὲν αὐτῶν οὐκ ἐν δέοντι ὑπὸ ἀμαθίας τὰς γνώμας, ἐν δὲ τοῖς μεγίστοις ἱκανῶς ἔσφηλεν. Οὐίττιγις τοίνυν οὐκ ἀκόντων γε οὐδὲ ἀντιτεινόντων ὑμῶν ἐς τῶν πολεμίων αὑτὸν καθῆκε τὰς χεῖρας, ἀλλ´ ἀπειπόντες τότε πρὸς τὰ τῆς τύχης ἐναντιώματα ξυμφορώτατον ἡμῖν αὐτοῖς ἡγήσασθε εἶναι Βελισαρίῳ οἴκοι καθήμενοι ἐπακούειν μᾶλλον ἢ τοῖς σώμασι διακινδυνεύειν ἀπέραντα. Νῦν μέντοι αὐτὸν ἀκηκοότες ἐς Βυζάντιον στέλλεσθαι, νεωτέροις πράγμασιν ἐγχειρεῖν ἔγνωτε. Καίτοι ἐχρῆν ἐκλογίζεσθαι ὑμῶν ἕκαστον ὡς οὐχ ἅπαντα τοῖς ἀνθρώποις ᾗ δοκεῖ γίγνεται, ἀλλὰ τῶν δεδογμένων παρὰ δόξαν πολλάκις ἡ τῶν πραγμάτων ἀπόβασις ἀπ´ ἐναντίας ἐχώρησε. τύχη γὰρ καὶ μετάμελος τὰ πολλὰ κατορθοῦν ἐκ τοῦ ἀπροσδοκήτου πεφύκασιν. Ὅπερ καὶ νῦν Βελισαρίῳ ξυμβήσεσθαι οὐδὲν ἀπεικός. Ἄμεινον τοίνυν πυθέσθαι μὲν αὐτοῦ πρότερον, πειρᾶσθαι δὲ ἀντικαθιστάναι τὸν ἄνθρωπον ἐπὶ τὰ πρώην ξυγκείμενα, οὕτω τε ὑμᾶς ἐπὶ τῶν πράξεων τὰ δεύτερα ἰέναι.“

4. ταῦτα Ἰλδίβαδος εἰπὼν εὖ τε βεβουλεῦσθαι Γότθοις ἔδοξε καὶ πρέσβεις ἐς Ῥάβενναν κατὰ τάχος ἔπεμψεν. Οἳ δὴ Βελισαρίῳ ἐς ὄψιν ἐλθόντες τῶν τε ξυγκειμένων σφίσιν ὑπέμνησαν καὶ ἅτε διαλυτὴν τῶν ὡμολογημένων ἐκάκιζον, αὐθαίρετον μὲν ἀποκαλοῦντες ἀνδράποδον, ὀνειδίζοντες δὲ, ὅτι δὴ οὐκ ἐρυθριῴη πρὸ τῆς βασιλείας τὴν δουλείαν αἱρούμενος, ἄλλα τε τοιαῦτα πολλὰ λέγοντες ἐπὶ τὴν ἀρχὴν παρεκάλουν. Οὕτω γὰρ καὶ Ἰλδίβαδον ἐθελούσιον ἀφίξεσθαι ἰσχυρίζοντο, τήν τε πορφυρίδα καταθησόμενον ἐς τοὺς αὐτοῦ πόδας καὶ βασιλέα Βελισάριον Γότθων τε καὶ Ἰταλιωτῶν προσκυνήσοντα. Οἱ μὲν πρέσβεις ταῦτα ἔλεγον, οἰόμενοι τὸν ἄνδρα τὸ τῆς βασιλείας ὄνομα οὐδὲν μελλήσαντα ἐπισπάσασθαι αὐτίκα δὴ μάλα. Ὁ δὲ οὐ προσδεχομένοις αὐτοῖς ἄντικρυς ἀπεῖπεν, ὡς οὐκ ἄν ποτε ζῶντος Ἰουστινιανοῦ βασιλέως Βελισάριος ἐπιβατεύοι τοῦ τῆς βασιλείας ὀνόματος. Καὶ οἱ μὲν ταῦτα ἀκούσαντες ἀπηλλάσσοντό τε ὡς τάχιστα καὶ Ἰλδιβάδῳ τὸν πάντα λόγον ἀπήγγελλον. Βελισάριος δὲ τὴν ἐπὶ τὸ Βυζάντιον ᾔει καὶ ὁ χειμὼν ἔληγε, καὶ τὸ πέμπτον ἔτος ἐτελεύτα τῷ πολέμῳ τῷδε, ὃν Προκόπιος ξυνέγραψεν.
 

CHAPITRE XXX

1. Bélisaire est rappelé à Constantinople. 2. Les Goths défèrent la couronne à Uraïas, qui conseille de la donner à Ildibad. 5. Harangue d'Ildibad. 4. Bélisaire refuse le royaume.

1. QUELQUES chefs accusaient Bélisaire, par la plus fausse de toutes les calomnies, de vouloir usurper une souveraine puissance. L'Empereur, sans ajouter de créance à ces accusations, le rappela, pour lui donner le commandement de l'armée, qu'il méditait de lever contre les Perses, et il laissa à Bessas, à Jean, et à quelques autres, la conduite des troupes d'Italie. Il envoya aussi Constantien de Dalmatie à Ravenne. Quand les Goths qui habitaient au-delà du Pô, apprirent la nouvelle du rappel de Bélisaire, elle leur parut incroyable, ne se pouvant persuader que la fidélité qu'il avait jurée à Justinien, eût plus de force sur son esprit pour le rappeler à Constantinople, que le désir de régner n'en aurait pour le retenir en Italie. Mais quand ils virent que l'on préparait tout de bon son équipage pour son départ, tout ce qui restait parmi eux de grand et d'illustre, alla à Pavie trouver Uraïas, neveu de Vitigis, et lui dirent ces paroles entrecoupées de leurs larmes, et de leurs soupirs.

2. Vous êtes l'unique cause des malheurs, dont la nation est présentement accablée. Il y a longtemps que nous aurions ôté le commandement à votre oncle, pour la faiblesse de sa conduite, comme nous l'avions ôté à Théodat neveu de Théodoric, si le respect que nous avons pour votre vertu, ne nous avait obligés à lui laisser le titre de roi, dans l'intention que vous en posséderiez seul toute la puissance. Cette folie qui semblait être une bonté de naturel, a causé toutes les misères qui nous environnent. La fureur des armes a enlevé nos plus vaillants hommes ; ceux qui restent seront bientôt emmenés avec Vitigis, et avec tous nos trésors. Il est certain qu'étant réduits à un petit nombre, et à une extrême pauvreté, nous ne pourrons nous exempter d'un pareil traitement. Ne vaut-il pas mieux, au milieu de tant de maux qui nous tourmentent, et qui nous menacent, mourir glorieusement, que de voir nos femmes et nos enfants entraînés dans des pays éloignés par la cruauté de nos ennemis! Si nous vous avions pour chef, nous promettrions bien de signaler notre courage.

A cela Uraïas répondit :

Je demeure d'accord avec vous, que dans notre mauvaise fortune, nous devons nous exposer à toutes sortes de hasards, peur éviter la honte de la servitude. Mais je n'estime pas qu'il soit à propos de me déférer la souveraine puissance. Comme l'on s'imagine que les disgrâces sont héréditaires, je serais méprisé par les ennemis, à cause que je suis neveu de Vitigis. De plus, il ne serait pas honnête que j'acceptasse un royaume, dont mon oncle aurait été dépouillé, et cela me rendrait odieux à beaucoup de gens. Mon sentiment est donc que vous élisiez Ildibad pour roi. C'est un homme d'une vertu singulière, et d'une valeur éprouvée. Comme il est neveu de Theudis, roi des Wisigoths, il y a apparence qu'il en tirera du secours, et que nos armes seront victorieuses sous ses auspices.

L'avis d'Uraïas fut jugé salutaire à la nation. C'est pourquoi Ildibad fut mandé de Vérone, revêtu des marques de la dignité royale, et salué en qualité de roi des Goths. Il fit peu de temps après une assemblée où il parla à peu près en ces termes :

3. Mes compagnons, comme je sais que vous êtes habiles dans l'art de la guerre, je suis persuadé que vous ne vous y précipiterez pas avec une ardeur inconsidérée. L'usage amène la prudence et chasse la témérité. Le souvenir des fautes passées nous doit servir à prendre de sages conseils. Plusieurs, pour en avoir perdu la mémoire, se sont enflés de vaines espérances, et se sont misérablement trompés, dans les affaires les plus importantes. Vitigis s'est livré de votre consentement entre les mains des ennemis. Comme vous ne vouliez pas alors résister au cours impétueux de l'adversité, vous avez cru qu'il vous était plus utile de céder à Bélisaire, que de courir encore la fortune des armes. Maintenant que vous apprenez qu'il retourne à Constantinople, vous changez de résolution. Faites, s'il vous plaît, réflexion que les hommes se trouvent souvent dans l'impuissance d'exécuter ce qu'ils entreprennent, et que les suites des affaires sont contraires à leurs projets. Quelquefois le hasard. et le repentir les rétablissent contre toutes les espérances. Cela peut arriver à Bélisaire comme à un autre : C'est pourquoi il serait bon de conférer avec lui, et de tâcher à le faire résoudre d'exécuter le premier traité dont on était demeuré d'accord ; et s'il refuse de le faire, l'on prendra d'autres mesures.

4. Cet avis d'Ildibad fut approuvé de l'assemblée et l'on envoya ensuite des ambassadeurs, qui ayant été introduits devant Bélisaire, lui représentèrent les conditions dont il était convenu, et lui reprochèrent l'infidélité avec laquelle il les violait. Ils l'appelèrent esclave volontaire, qui ne rougissait point de préférer la qualité de sujet à celle de souverain. Et ils lui dirent plusieurs autres choses, pour l'obliger à accepter la couronne, et l'assurèrent qu'Ildibad viendrait déposer la pourpre à ses pieds, et le saluer comme son seigneur. Ces ambassadeurs ne doutaient nullement qu'il ne dût recevoir la qualité de roi, mais contre leur attente, il leur déclara qu'il ne la prendrait jamais durant là vie de Justinien. Les ambassadeurs s'en retournèrent porter cette réponse à Ildibad ; et la cinquième année de la guerre que décrit Procope, finit avec l'hiver.

suite

suite