Procope

PROCOPE

GUERRES DE JUSTINIEN VII

 

HISTOIRE DE LA GUERRE CONTRE LES GOTHS.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΩΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ ΛΟΓΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ.

LIVRE TROISIEME.  chapitres I à X

chapitres XI à XX.

 

 

HISTOIRE DE LA GUERRE CONTRE LES GOTHS.

 

LIVRE III

 

Ecrite par Procope de Césarée.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Οὕτω μὲν Βελισάριος, ἔτι τῶν πραγμάτων ᾐωρημένων, ξύν τε Οὐιττίγιδι καὶ Γότθων τοῖς δοκίμοις καὶ τοῖς Ἰλδιβάδου παισὶ τὰ χρήματα πάντα ἐπαγόμενος ἐς Βυζάντιον ἧκε, καί οἱ Ἴλδιγέρ τε καὶ Βαλεριανὸς καὶ Μαρτῖνος ξὺν Ἡρωδιανῷ εἵποντο μόνοι. βασιλεὺς δὲ Ἰουστινιανὸς Οὐίττιγιν μὲν ξὺν τῇ γυναικὶ ἀσμένως εἶδε, καὶ τῶν βαρβάρων τὸν ὅμιλον κάλλους τε σώματος καὶ μεγέθους πέρι ἐθαύμασε. Τὸν δὲ Θευδερίχου πλοῦτον ἀξιοθέατον ὄντα δεξάμενος ἐν Παλατίῳ τοῖς μὲν ἐκ βουλῆς ἐν παραβύστῳ θέαμα προὔθηκεν, ἐπὶ τῷ ὄγκῳ τῶν πεπραγμένων φιλοτιμούμενος, οὔτε δὲ ἐς τὸν δῆμον ἐξήνεγκεν οὔτε τὸν θρίαμβον Βελισαρίῳ παρέσχετο, ὥσπερ ἡνίκα Γελίμερά τε καὶ Βανδίλους νενικηκὼς ἦλθε.

2. Πᾶσι μέντοι ἐν διηγήμασι Βελισάριος ἦν, νίκας τε δύο ἀναδησάμενος, οἵας οὔπω πρότερον ἀνθρώπων οὐδενὶ διαπεπρᾶχθαι ξυνέπεσε, καὶ βασιλεῖς μὲν ἀγαγὼν αἰχμαλώτους ἐς Βυζάντιον δύο, Γιζερίχου δὲ καὶ Θευδερίχου τό τε γένος καὶ τὰ χρήματα λάφυρον Ῥωμαίοις παρὰ δόξαν πεποιημένος, ὧν δὴ ἐπιφανέστερος ἔν γε βαρβάροις οὐδεὶς πώποτε γεγονὼς ἔτυχε, καὶ τὸν μὲν πλοῦτον ἐκ τῶν πολεμίων αὖθις ἐς τὴν πολιτείαν ἀποκομίσας, γῆς τε καὶ θαλάσσης τὴν ἡμίσειαν μάλιστα μοῖραν τῇ βασιλείᾳ ἐν χρόνῳ ὀλίγῳ ἀνασωσάμενος. Ἦν τε Βυζαντίοις πρὸς ἡδονὴν Βελισάριον ἐπὶ τῆς ἀγορᾶς ἐς ἡμέραν ἑκάστην ἐκ τῆς οἰκίας προϊόντα ἰδεῖν, ἢ ἐς αὐτὴν ἐπανήκοντα, κόρον τε αὐτῶν τοῦ θεάματος τούτου οὐδεὶς ἔλαβε. Πομπῇ γὰρ αὐτοῦ ἰσχυροτάτῃ ἡ πρόοδος ἐῴκει, ἐπεί οἱ Βανδίλων τε πλῆθος καὶ Γότθων τε καὶ Μαυρουσίων ἀεὶ εἵπετο. Ἦν δὲ καὶ τὸ σῶμα καλός τε καὶ μέγας καὶ εὐπρόσωπος πάντων μάλιστα. Οὕτω δὲ πρᾷόν τε καὶ εὐπρόσοδον παρεῖχεν ἑαυτὸν τοῖς ἐντυγχάνουσιν ὥστε ἀνθρώπῳ πένητί τε λίαν καὶ ἀδόξῳ ἐμφερὴς εἶναι. ἔρως δὲ αὐτοῦ τῆς ἀρχῆς πρός τε στρατιωτῶν ἀεὶ καὶ ἀγροίκων ἄμαχός τις ἐγένετο, ὅτι δὴ ἐς μὲν τοὺς στρατιώτας φιλοδωρότατος ἐγεγόνει ἀνθρώπων ἁπάντων· τῶν τε γὰρ ἐν ξυμβολῇ ἠτυχηκότων χρήμασι μεγάλοις παρεμυθεῖτο τὰ πρότερα τραύματα καὶ τοῖς εὐδοκιμήσασι ψέλλιά τε καὶ στρεπτοὺς ἔχειν ἆθλα παρεῖχεν, ἵππου δὲ ἢ τόξου ἢ ἄλλου ὁτουοῦν στρατιώτου ἐν τῇ μάχῃ ἀπολωλότος ἕτερον ἀντ´ αὐτοῦ πρὸς Βελισαρίου αὐτίκα ὑπῆρχεν· ἐς δὲ τοὺς ἀγροίκους ὅτι δὴ τοσαύτῃ φειδοῖ τε καὶ προνοίᾳ ἐχρῆτο ὥστε βιασθῆναι μὲν αὐτοῖς οὐδὲν πώποτε στρατηγοῦντος Βελισαρίου τετύχηκε, πλουτεῖν δὲ παρὰ δόξαν ξυνέβαινε πᾶσιν οἷς ἂν αὐτοῦ ἐπιδημοίη στρατιᾶς πλῆθος. Ἀπεδίδοντο γὰρ αὐτοῖς κατὰ γνώμην τὰ ὤνια πάντα. Καὶ ἡνίκα μὲν ἀκμάζοι τὰ λήϊα, ἐς τὸ ἀκριβὲς διεφύλασσε μή τινι παριοῦσα ἡ ἵππος λυμήνηται. τῶν δὲ ὡραίων ἐν τοῖς δένδροις ὄντων ἅψασθαι αὐτῶν οὐδενὶ τὸ παράπαν ἐξουσία ἐγίνετο. Καὶ μὴν καὶ σωφροσύνης ὑπερφυῶς μετεποιεῖτο. Οὐδὲ γὰρ οὖν οὐδὲ ἄλλης ὅτι μὴ τῆς γεγαμημένης γυναικὸς ἥπτετο. Αἰχμαλώτους οὖν ἔκ τε Βανδίλων καὶ Γότθων ἑλὼν τοσαύτας τε τὸ πλῆθος καὶ τοιαύτας τὰ πρόσωπα, οἵας οὐδείς που ἀνθρώπων εἶδεν, οὔτε οἱ ἐς ὄψιν αὐτῶν τινα ἥκειν οὔτε ἄλλως ἐντυχεῖν εἴασεν. Ἦν δὲ πρὸς τοῖς ἄλλοις ἅπασιν ἀγχίνους τε διαφερόντως κἀν τοῖς ἀπόροις ἐπινοῆσαι τὰ βέλτιστα ἱκανώτατος. Ἐν μέντοι κινδύνοις πολέμου εὔψυχός τε ἦν ξὺν τῷ ἀσφαλεῖ καὶ ξὺν λογισμῷ εὐτολμότατος, ὀξύς τε καὶ μελλητὴς ἐν τῇ ἐπὶ τοὺς πολεμίους ἀεὶ ἐγχειρήσει, κατὰ τὴν χρείαν ἑκάτερον. Ἄνευ δὲ τούτων ἐν μὲν τοῖς δεινοῖς εὔελπίν τε τὴν διάνοιαν καὶ ταραχῆς παρείχετο κρείσσω, εὐημερῶν δὲ οὔτε ἐπῆρτο οὔτε ἐτρύφα· μεθύοντα γοῦν Βελισάριον οὐδείς ποτε εἶδεν. ὅσον μὲν οὖν χρόνον τοῦ Ῥωμαίων στρατοῦ ἔν τε Λιβύῃ καὶ Ἰταλίᾳ προὔστη, νικῶν τε διετέλει καὶ τὰ ἐν ποσὶν ἀεὶ κτώμενος. Ἐπεὶ δὲ ἐς Βυζάντιον μετάπεμπτος ἦλθεν, ἔτι μᾶλλον ἢ πρότερον αὐτοῦ ἡ ἀρετὴ ἐπὶ πλεῖστον ἐγνώσθη. Αὐτός τε γὰρ πάσῃ ἀρετῇ προὔχων καὶ πλούτου μὲν πολλοῦ ἐξουσίᾳ, δυνάμει δὲ ὑπασπιστῶν τε καὶ δορυφόρων τοὺς πώποτε στρατηγοὺς ὑπεραίρων, φοβερὸς, ὡς τὸ εἰκὸς, ἄρχουσί τε πᾶσι καὶ στρατιώταις ἐγένετο. Ἀντιτείνειν τε γὰρ ἐπιτάττοντι, οἶμαι, οὐδεὶς ἐτόλμα, ἐπιτελῆ τε πράσσειν ὅσα ἐπιτάττοι οὐδαμοῦ ἀπηξίουν, τήν τε ἀρετὴν αἰσχυνόμενοι καὶ δεδιότες τὴν δύναμιν. Ἑπτακισχιλίους γὰρ ἱππέας ἐκ τῆς οἰκίας παρείχετο· ὧν δὴ ἀπόβλητος μὲν οὐδεὶς ἐγεγόνει, αὐτῶν δὲ ἕκαστος πρῶτός τε ἐν τῇ παρατάξει ἑστάναι καὶ προκαλεῖσθαι τοὺς τῶν πολεμίων ἀρίστους ἠξίουν. Ῥωμαίων δὲ οἱ πρεσβύτεροι, ἡνίκα πρὸς Γότθων πολιορκούμενοι τὰ ποιούμενα ἐν ταῖς τοῦ πολέμου ξυμβολαῖς ἔβλεπον, ἐν θαύματι μεγάλῳ ποιούμενοι ἀνεφθέγγοντο ὡς οἰκία μία τὴν Θευδερίχου δύναμιν καταλύοι. Βελισάριος μὲν οὖν τῷ τε ἀξιώματι καὶ τῇ γνώμῃ, ὥσπερ ἐρρήθη, δυνατὸς γεγονὼς τά τε ξυνοίσοντα τοῖς βασιλέως πράγμασιν ἐβουλεύετο καὶ τὰ δεδογμένα ἔπρασσεν ἀεὶ αὐτονόμῳ γνώμῃ.

3. Οἱ δὲ ἄλλοι ἄρχοντες, ἴσοι μᾶλλον αὐτοὶ πρὸς ἀλλήλους ὄντες καὶ οὐδὲν ὅτι μὴ κέρδη οἰκεῖα ἐν νῷ ἔχοντες διαπράσσεσθαι, τούς τε Ῥωμαίους ληΐζεσθαι καὶ τοῖς στρατιώταις ἐνδιδόναι τοὺς κατηκόους ἤδη ἤρξαντο, καὶ οὔτε αὐτοὶ ἐφρόνουν τὰ δέοντα ἔτι οὔτε τοὺς στρατιώτας τῶν παραγγελλομένων ἐπακούοντας εἶχον. Διὸ δὴ πολλά τε αὐτοῖς ἡμαρτήθη καὶ τὰ πράγματα διεφθάρη Ῥωμαίοις ξύμπαντα ἐν χρόνῳ ὀλίγῳ. Ἅπερ ἐγὼ ὅτῳ δὴ τρόπῳ ἐρῶν ἔρχομαι.

4. Ἐπειδὴ Βελισάριον ἐκ Ῥαβέννης ἀναστάντα ὁδῷ ἰέναι Ἰλδίβαδος ἐπύθετο, τούς τε βαρβάρους ξυνῆγεν ἀμφ´ αὑτὸν ἅπαντας καὶ τῶν Ῥωμαίων στρατιωτῶν ὅσους νεώτερα πράγματα ἤρεσκε. Καὶ τῆς μὲν ἀρχῆς ὡς μάλιστα ἐπεμελεῖτο, ἀνασώσασθαι δὲ Γότθων τῷ γένει τὸ Ἰταλιωτῶν κράτος ἐν σπουδῇ ἐποιεῖτο. Κατ´ ἀρχὰς μὲν οὖν οὐ πλέον ἢ χίλιοι αὐτῷ εἵποντο καὶ πόλιν μίαν Τικινὸν εἶχον, κατὰ βραχὺ δὲ προσεχώρησαν αὐτῷ ἅπαντες ὅσοι ἐν τῇ Λιγουρίᾳ καὶ Βενετίαις ἦσαν.

5. Ἦν δὲ Ἀλέξανδρός τις ἐν Βυζαντίῳ τοῖς δημοσίοις ἐφεστὼς λογισμοῖς· λογοθέτην τὴν τιμὴν ταύτην ἑλληνίζοντες καλοῦσι Ῥωμαῖοι. Οὗτος ἀεὶ τοῖς στρατιώταις τὴν εἰς τὸ δημόσιον ἐπεκάλει ζημίαν. τοιούτων δὲ ἀδικημάτων αὐτοὺς ὑπάγων, αὐτὸς μὲν ἔνδοξος ἐξ ἀδόξων ταχὺ γέγονεν, ἐκ πενήτων ἀτεχνῶς πλούσιος, ἀλλὰ καὶ βασιλεῖ χρήματα μεγάλα, εἴπερ τις ἄλλος, ἐπράξατο, τοὺς δὲ στρατιώτας ὀλίγους τε καὶ πτωχοὺς εἶναι καὶ ὀκνηρῶς εἰς τοὺς κινδύνους ἔχειν αἰτιώτατος ἐγένετο ἀνθρώπων ἁπάντων. Βυζάντιοι δὲ αὐτὸν καὶ Ψαλίδιον ἐπίκλησιν ἐκάλουν, ὅτι δὴ αὐτῷ ῥᾴδιον ἦν ἀποτεμνομένῳ κύκλῳ τὸ χρυσοῦν νόμισμα ἔλασσον μὲν αὐτὸ ἐς ὅσον βούλοιτο ἐξεργάζεσθαι, φυλάσσειν δὲ καὶ ὣς τὸ κυκλοτερὲς σχῆμα ἐφ´ οὗπερ τὸ πρότερον ἦν. ψαλίδιον γὰρ τοῦτο καλοῦσι τὸ ὄργανον, ὅτῳ τις τὰ τοιαῦτα ἐργάζεται. Τοῦτον βασιλεὺς τὸν Ἀλέξανδρον, ἐπειδὴ Βελισάριον μετεπέμψατο, ἐς Ἰταλίαν πέμπει. Ὁ δὲ γεγονὼς ἐν Ῥαβέννῃ λογισμοὺς προὔθηκε λόγον οὐκ ἔχοντας. Τοὺς μὲν γὰρ Ἰταλιώτας οὔτε τῶν βασιλέως ἁψαμένους χρημάτων οὔτε τι ἄτοπον εἰς τὸ δημόσιον ὑπουργήσαντας ἐπὶ τὰς εὐθύνας ἐκάλει, τὴν ἐς Θευδέριχον καὶ τοὺς ἄλλους Γότθων ἄρχοντας ἀδικίαν ἐπικαλῶν, ἀναγκάζων τε ἀποτιννύναι, εἴ τι ἐκείνους ἐξαπατήσαντες, ὥσπερ αὐτὸς ἔφασκεν, ἐκέρδαινον. Τῶν δὲ στρατιωτῶν τά τε τραύματα καὶ τοὺς κινδύνους τῇ τῶν λογισμῶν μικρολογίᾳ παρὰ δόξαν ἠμείβετο. Διὸ δὴ οἵ τε Ἰταλιῶται Ἰουστινιανῷ βασιλεῖ δύσνοι ἐγένοντο καὶ τῶν στρατιωτῶν οὐδεὶς ἔτι ἐς κίνδυνον πολέμου καθίστασθαι ἤθελεν, ἀλλ´ ἐθελοκακοῦντες ἐπὶ μέγα χωρεῖν ἐποίουν ἀεὶ τοῖς πολεμίοις τὰ πράγματα.

6. Οἱ μὲν οὖν ἄλλοι ἄρχοντες διὰ ταῦτα ἡσυχῆ ἔμενον, Βιτάλιος δὲ μόνος (ἔτυχε γὰρ ἐν Βενετίοις ἄλλο τε πλῆθος στρατιᾶς ἔχων καὶ βαρβάρων Ἐρούλων πολύν τινα ὅμιλον) διὰ μάχης ἐλθεῖν Ἰλδιβάδῳ ἐτόλμησε, δείσας, ὅπερ ἐγένετο, μὴ ἐπὶ μέγα δυνάμεως χρόνῳ τῷ ὑστέρῳ αὐτὸν ἥκοντα οὐκέτι ἀναστέλλειν οἷοί τε ὦσι. Μάχης δὲ καρτερᾶς ἀμφὶ πόλιν Ταρβήσιον γενομένης Βιτάλιος παρὰ πολὺ ἡσσηθεὶς ἔφυγεν, ὀλίγους μέν τινας σώσας, τοὺς δὲ πολλοὺς αὐτοῦ ἀπολέσας. Ἐν ταύτῃ τῇ μάχῃ Ἔρουλοί τε πολλοὶ πίπτουσι καὶ Οὐίσανδος ὁ τῶν Ἐρούλων ἀρχηγὸς θνήσκει. Θευδιμοῦνδος δὲ ὁ Μαυρικίου τοῦ Μούνδου υἱὸς, μειράκιον ὢν ἔτι, ἐς κίνδυνον μὲν θανάτου ἦλθεν, ὅμως δὲ ξὺν Βιταλίῳ διέφυγεν. Ἰλδιβάδου τε ὄνομα ἐκ τοῦ ἔργου τούτου παρά τε βασιλέα ἦλθε καὶ πάντας ἀνθρώπους.

7. Ὕστερον δὲ Οὐραΐαν Ἰλδιβάδῳ προσκεκρουκέναι ξυνέπεσεν ἀπ´ αἰτίας τοιᾶσδε. Ἦν τῷ Οὐραΐᾳ γυνὴ πλούτῳ τε καὶ σώματος κάλλει τὰ πρωτεῖα φερομένη ἐν τούτοις δὴ τοῖς βαρβάροις πασῶν μάλιστα. Αὕτη ἐς τὸ βαλανεῖον κατῆλθέ ποτε, κόσμου τε περιβεβλημένη πολύ τι χρῆμα καὶ θεραπείαν ἐπαγομένη λόγου πολλοῦ ἀξίαν. Τήν τε Ἰλδιβάδου γυναῖκα ἐν ἱματίοις λιτοῖς ἐνταῦθα ἰδοῦσα, οὔτε ὡς ξυνοικοῦσαν βασιλεῖ προσεκύνησεν, ἀλλὰ καὶ ἄλλως ὑπεριδοῦσα ἐς αὐτὴν ὕβρισεν. Ἔτι γὰρ Ἰλδίβαδος πενίᾳ ξυνῆν ὡς ἥκιστα βασιλικοῖς ἐντυχὼν χρήμασι. Περιαλγὴς δὲ γενομένη τῆς ὕβρεως τῇ ἀτοπίᾳ τοῦ Ἰλδιβάδου γυνὴ, παρά τε τὸν ἄνδρα δεδακρυμένη ἦλθε καί οἱ ἀμῦναι τὰ ἀνήκεστα πρὸς τῆς Οὐραΐου γυναικὸς παθούσῃ ἠξίου. διὸ δὴ τὰ μὲν πρῶτα Ἰλδίβαδος Οὐραΐαν ἐς τοὺς βαρβάρους διέβαλεν, ὡς δὴ ἐς τοὺς πολεμίους αὐτομολεῖν μέλλοι, ὀλίγῳ δὲ ὕστερον δόλῳ ἔκτεινε καὶ ἀπ´ αὐτοῦ ἐς τὸ Γότθων ἔχθος ἐνέπεσε. Βουλομένοις γὰρ αὐτοῖς ὡς ἥκιστα ἦν οὕτως ἀνεπισκέπτως Οὐραΐαν ἐξ ἀνθρώπων ἀφανισθῆναι. Πολλοί τε ἤδη ἐν σφίσιν αὐτοῖς ξυνιστάμενοι Ἰλδιβάδῳ ἅτε ἀνόσια εἰργασμένῳ ἐλοιδοροῦντο. Τίσασθαι μέντοι τούτου δὴ τοῦ φόνου αὐτὸν οὐδεὶς ἤθελεν. Ἦν δέ τις ἐν αὐτοῖς Οὐέλας, Γήπαις μὲν γένος, ἐς δὲ τὸ τῶν βασιλέως δορυφόρων ἀξίωμα ἥκων. Οὗτος ἀνὴρ, μνησθεὶς γυναικὸς εὐπρεποῦς τὴν ὄψιν, ἐξαίσιόν τινα ἔρωτα ἤρα, ἐσταλμένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς πολεμίους, ἐφ´ ᾧ τινα ποιοίη ξὺν ἑτέροις τισὶν ἐπ´ αὐτοὺς ἔφοδον, τὴν μνηστὴν ἑτέρῳ τῶν βαρβάρων τινὶ Ἰλδίβαδος, εἴτε ἀγνοίᾳ εἴτε τῳ ἄλλῳ ἠγμένος, ξυνῴκισεν.

7. Ὡς δὲ ταῦτα ἐκ τοῦ στρατοπέδου ἐπανήκων Οὐέλας ἤκουσε, θυμοειδὴς ὢν φύσει, τὴν ἐκ τοῦ ἔργου ὕβριν οὐκ ἤνεγκεν, ἀλλὰ αὐτίκα κτεῖναι Ἰλδίβαδον ἔγνω, χαριεῖσθαι Γότθοις ἅπασι ταύτῃ οἰόμενος. Καί ποτε αὐτὸν Γότθων τοὺς ἀρίστους ἑστιῶντα τηρήσας τῇ ἐπιβουλῇ ἐπεχείρησεν. Ἀριστῶντα γὰρ τὸν βασιλέα πολλούς τε ἄλλους καὶ τοὺς δορυφόρους περιίστασθαι νόμος. Ὁ μὲν οὖν τὴν χεῖρα ἐπιβαλὼν ἐς τὰ βρώματα ἐπὶ τῆς στιβάδος πρηνὴς ἔκειτο, Οὐέλας δὲ αὐτοῦ ἄφνω τῷ ξίφει τὸν τράχηλον παίει. Ὡστε, τῶν βρωμάτων ἔτι ἐχομένων ἐν τοῖς τοῦ ἀνθρώπου δακτύλοις, ἡ κεφαλὴ εἰς τὴν τράπεζαν καταρραγεῖσα ἐξέπληξέ τε καὶ ἐς θάμβος τι μέγα τοὺς παρόντας ἤνεγκεν ἅπαντας. Αὕτη μὲν τίσις Ἰλδίβαδον περιῆλθε τοῦ Οὐραΐα φόνου. Καὶ ὁ χειμὼν ἔληγε, καὶ τὸ ἕκτον ἔτος ἐτελεύτα τῷ πολέμῳ τῷδε, ὃν Προκόπιος ξυνέγραψεν.  

 

 

LIVRE TROISIÈME.

CHAPITRE PREMIER

1. Retour de Bélisaire. 2. Son éloge. 3. Mauvaise conduite des autres chefs. 4. Vigilance d'Ildibad. 5. L'avarice d'Alexandre ruine les affaires des Romains en Italie. 6. Défaite de Vitalius. 7. Uraïs est tué par la cruauté d'Ildibad. 8. Sa mort est vengée.

1. LES affaires étant encore en quelque sorte en suspension, Bélisaire emmena à Constantinople Vitigis, les enfants d'Ildebad, et toutes les personnes de la plus haute qualité de la nation. Il emporta aussi tous les trésors de la couronne. Entre les gens de commandement, il n'y eut qu'Ildiger, Valérien, Martin, et Hérodien qui le suivirent dans ce voyage. Justinien accueillit Vitigis, et la Reine sa femme d'un air fort agréable, et il admira la bonne mine des Goths. Il enferma dans son palais les trésors de Théodoric, et les montra par vanité au sénat ; mais il ne les fit point paraître en public, et il n'accorda pas à Bélisaire l'honneur du triomphe, comme il lui avait accordé, après la défaite de Gelimer.

2.. Cela n'empêchait pas néanmoins que le nom de ce fameux général ne fût dans la bouche de tout le monde, et que l'on ne lui donnât des louanges extraordinaires, pour avoir remporté deux victoires si signalées, pour avoir amené deux rois prisonniers, et les descendants de Gizéric, et de Théodoric, et avoir enlevé les riches dépouilles de ces deux princes, les plus illustres qui aient jamais commandé parmi les Barbares; enfin d'avoir rempli l'épargne de tant de trésors, et d'avoir reconquis en peu de temps la moitié de l'Empire. Le peuple prenait un singulier plaisir à le voir dans les rues et dans les places publiques, et ne pouvait se lasser de le regarder. Sa marche ressemblait à un triomphe, parce qu'il avait à sa suite une grande troupe de Goths, de Vandales, et de Maures. Il était grand, et de bonne mine. Il recevait avec autant de facilité et de douceur ceux qui lui voulaient parler, que s'il eût été d'une condition médiocre. Il était extrêmement chéri des soldats, et même des laboureurs. Jamais capitaine ne fut plus libéral aux gens de guerre. Il employait de très grandes sommes à soulager la disgrâce de ceux qui avaient été blessés et il récompensait de bagues, et de chaînes d'or, ceux qui s'étaient signalés dans les rencontres. Ceux qui avaient perdu, ou un cheval, ou un arc, ou quelque autre chose dans une bataille, étaient assurés qu'il réparerait leurs pertes. Pour ce qui est des paysans, ils aimaient sa conduite parce qu'il apportait un si bon ordre, qu'ils ne souffraient jamais de violence des armées qu'il commandait. Au contraire, son passage les enrichissait, parce qu'ils lui vendaient leurs marchandises au prix qu'ils voulaient. Quand les blés étaient mûrs, il ne permettait pas à ses soldats d'en faire la moisson, il ne leur permettait pas seulement de cueillir une pomme sur un arbre. Sa continence n'était pas moins merveilleuse. Il ne connut jamais d'autre femme, que la sienne. Parmi un si grand nombre de belles personnes qu'il fit prisonnières, tant des Goths que des Vandales, il n'en vit jamais aucune, bien loin d'en jouir. Il avait un excellent génie, pour trouver des expédients dans les occasions les plus fâcheuses. Il faisait paraître une rare prudence, et une invincible valeur, dans les périls les plus désespérés. Il usait de diligence, et de longueur, selon que le temps le requérait. Il conservait toujours dans les adversités quelque reste d'espérance, et une certaine présence d'esprit exempte d'agitation et de trouble, et il ne perdait jamais dans les prospérités, la modération et la retenue. On ne le vit jamais pris de vin. Pendant qu'il a commandé les armées dans l'Afrique, et dans l'Italie, la victoire a toujours secondé ses entreprises : mais son mérite a paru avec un plus grand éclat dans Constantinople, qu'il n'avait fait dans tous les pays étrangers. Comme il surpassait en courage, en richesses, et en crédit les plus grands maîtres en l'art militaire, qui avaient été avant lui, il était extrêmement redouté par les capitaines et par les soldats. Le respect de la vertu, et la crainte de sa puissance faisaient obéir si exactement à ses ordres, que personne n'eût osé y contrevenir. Il avait dans sa maison sept mille cavaliers, dont il n'y en avait pas un de rebut, et pas un qui ne désirât se trouver a la tête de l'armée, et tirer le premier coup contre l'ennemi. Durant que les Goths assiégeaient Rome, les vieillards admirant les exploits extraordinaires qui s'y faisaient, disaient que la seule maison du général de l'armée romaine, détruisait toute la puissance de Théodoric. Ainsi Bélisaire s'étant rendu si considérable par son autorité, et par sa sagesse, employait l'une et l'autre si heureusement pour le service de l'Empereur, qu'il n'entreprenait rien qui ne réussît.

3. Pour ce qui est des autres chefs, comme ils étaient tous égaux, et qu'ils n'entreprenaient rien que pour leur intérêt particulier, ils pillaient les sujets de l'Empire, et les abandonnaient à la licence du soldat. Ils ne savaient pas ce qu'il fallait commander, et ils n'avaient pas l'autorité de se faire obéir. Cela fut cause qu'ils firent en peu de temps beaucoup de fautes, et qu'ils mirent les affaires en mauvais état, comme je le raconterai maintenant.

4. Dès qu'Ildibad sut que Bélisaire était parti de Ravenne, il assembla le plus de soldats qu'il lui fut possible, et tout ce qu'il y avait de gens parmi les Romains qui désiraient du changement. Il appliquait tous ses soins à reprendre en main l'autorité, et à rétablir dans l'Italie la domination des Goths. Il n'avait au commencement que mille hommes, et pour toutes places que la seule ville de Pavie. Mais la Ligurie, et le pays des Vénitiens se déclarèrent bientôt après en sa faveur.

5. Il y avait à Constantinople un certain Alexandre, dont la fonction était de tenir les registres des revenus de l'État. Les Romains l'appellent Logothète, d'un terme qui est tiré de la langue grecque. Ce personnage accusait sans cesse les soldats d'avoir causé de grandes pertes à l'Empire, et par ces accusations il devint en peu de tems riche et illustre, de pauvre, et d'obscur qu'il était auparavant. Il fit venir des sommes considérables à Justinien, et il réduisit les gens de guerre à un petit nombre, à une déplorable pauvreté, et à une certaine indifférence, qui les rendait timides dans le péril. Les habitants de Constantinople lui donnèrent, par raillerie, le surnom de Cisoire, à cause qu'il savait rogner si adroitement une pièce d'or, qu'elle n'était pas moins ronde qu'auparavant. Or l'instrument dont les ouvriers de la monnaie se servent pour cet usage, s'appelle une cisoire. Lorsque Justinien eut rappelé Bélisaire d'Italie, il y envoya cet Alexandre, qui ne fut pas sitôt arrivé à Ravenne, qu'il y fit des taxes tout à fait injustes, et déraisonnables. Il demanda des comptes à des Italiens, qui n'avaient jamais manié les deniers publics, ni exercé de charges de finances. Il les accusait d'avoir malversé dans l'administration des affaires de Théodoric, et des rois ses successeurs, et il les contraignait de rendre ce qu'ils avaient gagné, ou, comme il disait, ce qu'ils avaient volé. La dureté de ce traitement aliéna l'esprit des peuples, et ralentit l'ardeur des soldats ; de sorte qu'ils avançaient les affaires des ennemis, par une lâcheté volontaire.

6. Tous les gens de commandement demeuraient oisifs. Il n'y eut que Vitalius, qui ayant quelques compagnies d'Éruliens dans le territoire de Venise, osa bien en venir aux mains avec Ildibad, dans la crainte que le temps venant à augmenter sa puissance, il ne fût plus possible d'y résister. La bataille fut donnée proche de Tarviniurn. Vitalius y fut vaincu, et mis en fuite. Il y perdit une grande partie de ses gens, surtout des Éruliens, et entre autres Visandus, qui était leur chef. Theudismundus fils de Maurice, et petit-fils de Mundus, bien que fort jeune, y courut un grand danger. Il se sauva néanmoins avec Vitalius. Cet exploit fit connaître le nom d'Ildibad à l'Empereur, et le rendit illustre parmi plusieurs nations.

7. Quelque temps après, Uraïas tomba dans la disgrâce d'Ildibad, par l'occasion que je dirai ici. La femme d'Uraïas, qui, par l'excellence de sa beauté et par la grandeur de ses richesses, tenait le premier rang entre les dames de sa nation, étant un jour entrée dans un bain, avec un habillement superbe, et une suite magnifique, elle y vit la femme d'Ildibad vêtue d'un habit fort simple ; et au lieu de la saluer comme une reine, elle la regarda avec mépris. Ildibad n'était pas riche alors, et il ne jouissait pas encore du bien des rois des Goths. Sa femme irritée de ce mépris, s'en plaignit à lui, et le pria de la venger. Quelque temps après, il accusa Uraïas d'intelligence avec les ennemis, et le tua. Cela lui attira la haine des Goths, qui ne trouvaient pas bon qu'il eût fait mourir Uraïas avec tant de précipitation. Mais quoiqu'ils s'assemblassent tous pour faire des plaintes de ce meurtre, néanmoins pas un n'osait en entreprendre la vengeance.

8. Il y avait parmi eux un certain Vilas, Gépide de nation, et garde du roi, qui ayant été accordé avec une fille, dont il était passionnément amoureux, Ildibad, soit sans dessein, ou autrement, la donna à un autre, pendant que Vilas était allé faire une course sur les ennemis. Quand il fut revenu, il souffrit cet outrage avec une extrême impatience, et se résolvant à tuer lldibad, il s'imagina qu'en cela même, il rendrait un bon office aux Goths. Il choisit, pour l'exécution de son dessein, le temps d'un festin, où se devaient trouver les principaux de la nation, et où il devait lui-même servir Ildibad, selon la coutume des rois des Goths, qui ont toujours alentour d'eux à table un grand nombre de gardes et d'officiers. Comme Ildibad venait de mettre la main dans un plat, et qu'il s'appuyait sur le coude, Vilas lui perça la gorge de son épée, qui fit tomber le morceau de ses mains, et fit sauter sa tête fur la table, dont ceux qui étaient présents furent étrangement surpris. Ainsi la mort d'Uraïas fut vengée par celle d'Ildibad. En cet endroit finit l'hiver, et la sixième aimée de la guerre que Procope écrit.

 

 

1. Ἐράριχος δὲ ἦν τις ἐν τῷ Γότθων στρατῷ Ῥογὸς μὲν γένος, δύναμιν δὲ περιβεβλημένος ἐν τούτοις δὴ τοῖς βαρβάροις μεγάλην. Οἱ δὲ Ῥογοὶ οὗτοι ἔθνος μέν εἰσι Γοτθικὸν, αὐτόνομοί τε τὸ παλαιὸν ἐβίουν. Θευδερίχου δὲ αὐτοὺς τὸ κατ´ ἀρχὰς ἑταιρισαμένου σὺν ἄλλοις τισὶν ἔθνεσιν, ἔς τε τὸ Γότθων ἀποκέκριντο γένος καὶ ξὺν αὐτοῖς ἐς τοὺς πολεμίους ἅπαντα ἔπρασσον. γυναιξὶ μέντοι ὡς ἥκιστα ἐπιμιγνύμενοι ἀλλοτρίαις, ἀκραιφνέσι παίδων διαδοχαῖς τὸ τοῦ ἔθνους ὄνομα ἐν σφίσιν αὐτοῖς διεσώσαντο. Τοῦτον Ἐράριχον, ἐπεὶ ἐς ταραχὴν ἐπὶ τῷ Ἰλδιβάδου φόνῳ καθεστήκει τὰ πράγματα, βασιλέα ἐκ τοῦ αἰφνιδίου οἱ Ῥογοὶ ἀνεῖπον. ὅπερ τοῖς Γότθοις οὐδαμῶς ἤρεσκεν, ἀλλὰ καὶ εἰς πολλὴν οἱ πλεῖστοι ἀθυμίαν κατέστησαν ἅτε τῶν ἐλπίδων σφίσι διεφθαρμένων, ἅσπερ ἐπὶ Ἰλδιβάδῳ τὰ πρότερα ἔσχον, ὃς δὴ τήν τε ἀρχὴν καὶ τὸ Ἰταλίας κράτος Γότθοις ἀνασώσασθαι ἱκανὸς ἦν. Ἐράριχος μέντοι οὐδὲν ὅ τι καὶ λόγου ἄξιον ἔδρασε· μῆνας γὰρ πέντε ἐπιβιοὺς ἐτελεύτησε τρόπῳ τοιῷδε.

2. Τουτίλας ἦν τις, Ἰλδιβάδου ἀνεψιὸς, ἐπὶ πλεῖστον ξυνέσεως ἥκων καὶ τὸ δραστήριον ὡς μάλιστα ἔχων καὶ λόγου ἐν Γότθοις πολλοῦ ἄξιος. Οὗτος ὁ Τουτίλας Γότθων μὲν τηνικαῦτα τῶν ἐν Ταρβησίῳ ἄρχων ἐτύγχανεν. ἐπεὶ δὲ ἐξ ἀνθρώπων ἀφανισθῆναι Ἰλδίβαδον οὕτως, ὥσπερ ἐρρήθη, ἐπύθετο, πέμψας πρὸς Κωνσταντιανὸν ἐς Ῥάβενναν, τὰ πιστά οἱ δοθῆναι ὑπὲρ τῆς σωτηρίας ἐδεῖτο, ἐφ´ ᾧ αὑτόν τε καὶ Γότθους, ὧν ἦρχε, ξὺν Ταρβησίῳ παραδώσει Ῥωμαίοις. Ἅπερ Κωνσταντιανὸς ἀσμένως ἀκούσας ὤμοσεν ἅπαντα καθάπερ ὁ Τουτίλας ᾔτησε, τακτή τε ἡμέρα ἐς τὸ ἔργον ἀμφοτέροις ξυνέκειτο, ἐν ᾗ ἔμελλε Τουτίλας τε καὶ Γότθοι οἱ ἐν Ταρβησίῳ φρουρὰν ἔχοντες δέξασθαι τῇ πόλει τινὰς τῶν Κωνσταντιανῷ ἐπιτηδείων καὶ σφᾶς γε αὐτοὺς ξὺν αὐτῇ ἐγχειρίσαι. Ἤδη δὲ Γότθοι τῇ Ἐραρίχου ἀρχῇ ἤχθοντο, οὐκ ἀξιόχρεων τὸν ἄνδρα ὁρῶντες τὸν πόλεμον πρὸς Ῥωμαίους διενεγκεῖν, καὶ αὐτὸν ἐκ τοῦ ἐμφανοῦς οἱ πλεῖστοι ἐκάκιζον ἅτε μεγάλων ἔργων ἐμπόδιον γεγονότα σφίσιν, ὅτι δὴ ἐκποδὼν Ἰλδίβαδον πεποίηται. τέλος δὲ ξυμφρονήσαντες πέμπουσι παρὰ Τουτίλαν ἐς Ταρβήσιον, ἐπὶ τὴν ἀρχὴν παρακαλοῦντες. Πολὺν γὰρ ἤδη πόθον τῆς Ἰλδιβάδου ἀρχῆς ἐν αὐτοῖς ἔχοντες τὴν ἐλπίδα τῆς νίκης ἐπὶ Τουτίλαν τὸν ἐκείνου ξυγγενῆ ἔτρεπον, εὐέλπιδες ἐπὶ τῷ ἀνθρώπῳ γενόμενοι τῷ βούλεσθαι ταὐτά. Ὁ δὲ τοῖς παρ´ αὐτὸν ἥκουσιν ἄντικρυς τὴν ἐς Ῥωμαίους ὁμολογίαν ἀποκαλύψας ἔφασκεν ὡς, ἢν Γότθοι Ἐράριχον τῆς κυρίας ἐντὸς κτείνουσιν, ἕψεταί τε αὐτοῖς καὶ πάντα ἐπιτελῆ ποιήσει ᾗ αὐτοὶ βούλοιντο. Ταῦτα ἐπεὶ οἱ βάρβαροι ἤκουσαν, ἐπιβουλῇ ἐς τὴν Ἐραρίχου καταστροφὴν εἴχοντο. Ταῦτα μὲν ἐν τῷ Γότθων στρατοπέδῳ ἐγίνοντο. Ἐν τούτῳ δὲ ὁ Ῥωμαίων στρατὸς ἐν τῷ ἀσφαλεῖ τῆς τῶν πολεμίων ἀπολαύοντες ἀσχολίας οὔτε ξυνίσταντο οὔτε τι δρᾶν ἐς τοὺς βαρβάρους διενοοῦντο. Ἐράριχος δὲ Γότθους ἅπαντας συγκαλέσας πρέσβεις ἀνέπεισε πρὸς Ἰουστινιανὸν βασιλέα πέμψαι, δεησομένους ἐφ´ ᾧ εἰρήνην πρὸς αὐτοὺς θήσεται, ἐφ´ οἷσπερ Οὐιττίγιδι τὰ πρότερα σπένδεσθαι ἤθελεν· ὥστε τὰ ἐκτὸς Πάδου ποταμοῦ Γότθους ἔχοντας ἀπαλλάσσεσθαι Ἰταλίας τῆς ἄλλης. καὶ ἐπεὶ Γότθοι ταῦτα ἐπῄνεσαν, ἀπολέξας τινὰς τῶν οἱ ἐς τὰ μάλιστα ἐπιτηδείων, πρέσβεις ἔπεμψεν ἄλλους τε καὶ Καβαλλάριον ὄνομα. Οἱ δὲ πρὸς βασιλέα ταῦτα δῆθεν τῷ λόγῳ πράξειν ἔμελλον ἅπερ μοι ἔμπροσθεν εἴρηται, λάθρα δὲ αὐτοῖς ἄλλο μηδὲν πρὸς βασιλέα πράσσειν ἐπέστελλε, πλήν γε δὴ ὅπως χρήματά τε αὐτὸς πολλὰ λήψεται καὶ ἐς πατρικίους ἀνάγραπτος εἴη ἐφ´ ᾧ Ἰταλίαν παραδοὺς ξύμπασαν τὸ τῆς ἀρχῆς κατάθοιτο σχῆμα. Οἱ μὲν οὖν πρέσβεις ἐπειδὴ ἐν Βυζαντίῳ ἐγένοντο, κατὰ ταῦτα ἔπρασσον. Ἐν τούτῳ Γότθοι Ἐράριχον κτείνουσι δόλῳ. Τελευτήσαντος δὲ αὐτοῦ παρέλαβε κατὰ τὰ ξυγκείμενα σφίσι τὴν ἀρχὴν Τουτίλας.  

CHAPITRE II

1. Eraric est élu roi des Goths par les Rugiens. 2. Il est tué par les Goths, qui élisent Totila en sa place.

1. IL y avait dans l'armée des Goths un certain Eraric, Rugien de nation, qui s'était acquis un grand crédit parmi ces Barbares. Les Rugiens sont une partie des Goths. Ils se joignirent à eux sous la conduite de Théodoric, lorsqu'il commença à jeter les fondements de sa puissance ; et ils se sont trouvés depuis à toutes les guerres. Il est vrai toutefois, qu'ils n'ont point pris de femmes étrangères, et qu'ils ont conservé la succession de leur nom toute pure, et sans mélange. Dans la confusion où le meurtre d'Ildibad avait jeté les affaires, les Rugiens élirent cet Eraric roi, ce qui apporta un sensible déplaisir aux Goths, et qui ruina les espérances qu'ils avaient conçues, de rétablir le royaume dans l'Italie. Eraric ne fit rien de remarquable, parce qu'il ne régna que cinq mois, et qu'il mourut de la manière que je vais dire.

2. Totila neveu d'Ildibad, qui était fort estimé pour la sagesse de sa conduite, et pour la grandeur de son courage, et qui était gouverneur de Tarvisium, ayant appris la nouvelle du massacre de son oncle, envoya à Ravenne offrir à Constantien de livrer la place pourvu que l'on lui donnât ses assurances. Constantien écouta volontiers la proposition, et lui promit tout ce qu'il voulut. Ensuite ils prirent jour pour l'exécution du traité. Le gouvernement d'Eraric était déjà insupportable aux Goths. Ils le tenaient incapable de soutenir le poids de la guerre contre les Romains ; et ils lui reprochaient en face, les maux qu'il avait attirés sur eux, depuis la mort d'Ildibad. Enfin ils envoyèrent à Tarvisium offrir la couronne à Totila. Le regret qu'ils avaient de la perte d'Ildibad, leur faisait espérer de devenir victorieux sous la conduite d'un de ses parents, qui l'imiterait. Totila expliqua à ceux qui lui furent envoyés, l'accord qu'il avait fait avec les Romains, et il leur promit de faire ce qu'ils demandaient, pourvu que dans un jour qu'il leur marqua, ils se défissent d'Eraric. Les Goths ayant reçu cette réponse, songèrent au moyen de faire mourir ce prince. Tandis que cela se passait dans le camp des Goths, les Romains, à qui l'agitation de leurs ennemis donnait du repos, demeuraient dans l'oisiveté, et ne formaient aucune entreprise. Dans le même temps Eraric proposa d'envoyer une ambassade à Justinien, pour lui demander la paix, aux mêmes conditions auxquelles il l'avait accordée à Vitigis, c'est-à-dire, à la charge que les Goths se contenteraient du pays qui est au-delà du Pô, et qu'ils abandonneraient le reste de l'Italie. La proposition ayant été agréée, il envoya Caballarius, et quelques autres de ses plus intimes amis en apparence, pour exécuter ce qui avait été résolu ; mais il leur donna ordre, en particulier, de demander pour lui de grandes sommes d'argent, une place dans le Sénat, avec le titre de patrice et d'offrir de sa part de céder l'Italie, et de se dépouiller de la dignité royale. Les ambassadeurs suivirent exactement tous ses ordres; mais sur ces entrefaites il fut tué en trahison par les Goths, et Totila fut élu roi en sa place, comme il avait été convenu.

 

 

 

1. Ἐπεὶ δὲ Ἰουστινιανὸς βασιλεὺς ἔμαθε τά τε ἀμφὶ Ἐραρίχῳ ξυνενεχθέντα καὶ ὅτι Γότθοι Τουτίλαν σφίσιν ἐς τὴν ἀρχὴν κατεστήσαντο, κακίζων τε καὶ ἐρεσχελῶν τοὺς ἐνταῦθα τοῦ στρατοῦ ἄρχοντας οὐκέτι ἀνίει. Διὸ δὴ φυλακτήρια καταστησάμενοι ἐν πόλει ἑκάστῃ Ἰωάννης τε ὁ Βιταλιανοῦ ἀδελφιδοῦς καὶ Βέσσας καὶ Βιτάλιος καὶ οἱ ἄλλοι ξύμπαντες ἐς Ῥάβενναν ξυνελέγοντο, οὗ δὴ Κωνσταντιανὸς καὶ Ἀλέξανδρος, οὗ πρόσθεν ἐμνήσθην, διατριβὴν εἶχον. ἐπειδή τε ἅπαντες ξυνελέγησαν, ἔδοξε σφίσιν ἄμεινον εἶναι πρῶτον ἐπὶ Βερώνην, ἣ ἐν Βενετίαις ἐστὶ, στρατεύεσθαι, καὶ ἐπειδὰν αὐτήν τε καὶ Γότθους τοὺς ἐνταῦθα ἐξέλωσιν, οὕτω δὴ ἐπί τε Τουτίλαν καὶ Τικινοὺς ἰέναι. οὗτος μὲν οὖν ὁ Ῥωμαίων στρατὸς εἰς δισχιλίους τε καὶ μυρίους ξυνείλεκτο, ἄρχοντες δὲ αὐτῶν ἕνδεκα ἦσαν, ὧν οἱ πρῶτοι ἐτύγχανον Κωνσταντιανός τε καὶ Ἀλέξανδρος, οἳ καὶ εὐθὺ πόλεως Βερώνης ἐχώρουν. Γενόμενοι δὲ αὐτῆς ἄγχιστα, ὅσον ἀπὸ σταδίων ἑξήκοντα, ἐστρατοπεδεύσαντο ἐν τῷ ταύτῃ πεδίῳ. Τούτου γὰρ πανταχόσε τοῦ χωρίου πεδία ἱππήλατά ἐστι, διήκοντα ἐς Μάντουαν πόλιν, ἥπερ διέχει πόλεως Βερώνης ἡμέρας ὁδῷ. Ἦν δέ τις ἐν Βενέτοις ἀνὴρ λόγιμος, Μαρκιανὸς ὄνομα, ὅσπερ ἐν φρουρίῳ μὲν κατῴκητο πόλεως Βερώνης οὐ πολλῷ ἄποθεν, εὐνοϊκῶς δὲ βασιλεῖ ἐς τὰ μάλιστα ἔχων τὴν πόλιν παραδοῦναι τῷ Ῥωμαίων στρατῷ ἐν σπουδῇ ἐποιεῖτο. καὶ, ἦν γάρ οἱ τῶν τις φυλάκων ἐκ παιδὸς γνώριμος, πέμψας παρ´ αὐτὸν τῶν οἱ ἐπιτηδείων τινὰς χρήμασιν ἀναπείθει τὸν ἄνθρωπον τῇ πόλει τὸ βασιλέως στράτευμα δέξασθαι. καὶ ἐπεὶ ταῦτα ὡμολόγει ὁ τῶν πυλῶν φύλαξ, πέμπει τοὺς πρὸς αὐτὸν πράξαντας ὁ Μαρκιανὸς παρὰ τοὺς τοῦ Ῥωμαίων στρατοῦ ἄρχοντας, ἐφ´ ᾧ τά τε ξυγκείμενα ἐσαγγείλωσι καὶ ξὺν αὐτοῖς ἐς τὴν πόλιν εἰσβάλλωσι νύκτωρ. Ἔδοξε δὲ τοῖς ἄρχουσι ξύμφορον εἶναι προτερῆσαι μὲν αὐτῶν ἕνα ξὺν ὀλίγοις τισίν· ἢν δέ γε ὁ φύλαξ αὐτοῖς ἀνακλίνῃ τὰς πύλας, ἔχεσθαί τε αὐτῶν καὶ τῇ πόλει ξὺν τῷ ἀσφαλεῖ τὸν στρατὸν δέξασθαι. Τῶν μὲν οὖν ἄλλων ὑποστῆναι τὸν κίνδυνον οὐδεὶς ἤθελεν, Ἀρταβάζης δὲ μόνος Ἀρμένιος μὲν γένος, διαφερόντως δὲ ἀγαθὸς τὰ πολέμια, ἐς τὴν πρᾶξιν οὔτι ἀκουσίως καθῆκεν αὑτόν. Οὗτος ὁ ἀνὴρ Περσῶν μὲν ἡγεῖτο, οὓς Βελισάριος ἐς Βυζάντιον ἐκ τῆς Περσῶν γῆς σὺν τῷ Βλησχάμῃ ὀλίγῳ ἔμπροσθεν ἐτύγχανε πέμψας, τὸ Σισαυράνων ἐξελὼν φρούριον. Τότε δὲ ἄνδρας ἑκατὸν ἐκ τοῦ παντὸς στρατοπέδου ἀπολεξάμενος ἀωρὶ τῶν νυκτῶν ἄγχιστα τοῦ περιβόλου ἐγένετο. Καὶ ἐπεὶ ὁ φύλαξ ᾗπερ ξυνέκειτο ἀνεπέτασε σφίσι τὰς πύλας, οἱ μέν τινες ἐνταῦθα ἑστῶτες τὸ στράτευμα μετεπέμποντο, οἱ δὲ ἀναβάντες ἐπὶ τὸ τεῖχος τοὺς ταύτῃ φυλάσσοντας ἔκτειναν ἀπροσδόκητοι ἐπιπεσόντες. Ἐπεὶ δὲ Γότθοι ἅπαντες ᾔσθοντο τοῦ κακοῦ, διὰ πυλῶν ἑτέρων φεύγοντες ᾤχοντο.

2. Πέτρα δέ τις ἐς ἄγαν ὑψηλὴ πρὸ τοῦ περιβόλου ἀνέχει, ὅθεν ἅπαντα κατανοεῖν πάρεστι τὰ ἐν Βερώνῃ πρασσόμενα καὶ ἀπαριθμεῖσθαι τοὺς ταύτῃ ἀνθρώπους, καὶ μὴν καὶ τοῦ πεδίου ἐπὶ πλεῖστον ὁρᾶν. Ἐνταῦθα οἱ Γότθοι καταφυγόντες τὴν νύκτα ὅλην ἡσύχαζον. Ὁ δὲ Ῥωμαίων στρατὸς ἀπὸ σταδίων τεσσαράκοντα τῆς πόλεως ἥκων οὐκέτι ἐπίπροσθεν ᾔει, τῶν ἐν τῇ πόλει χρημάτων ἀλλήλοις ἀμφισβητούντων τῶν στρατηγῶν. Ἔτι τε αὐτῶν ἀμφὶ ταύτῃ διαμαχομένων τῇ λείᾳ ἡμέρα τε ἤδη διαφανῶς γέγονε καὶ οἱ Γότθοι ἀπὸ τῆς ἄκρας ἐς τὸ ἀκριβὲς κατανενοηκότες τῶν τε ἀνὰ τὴν πόλιν πολεμίων καὶ ὅσον Βερώνης τὸ ἄλλο στράτευμα διέχον εἱστήκει, δρόμῳ ἐπὶ τὴν πόλιν ἐχώρουν δι´ αὐτῶν τῶν πυλῶν ὅθεν ἀπαλλαγέντες πρότερον ἔτυχον. Οὐδὲ γὰρ αὐτῶν οἱ ἐσεληλυθότες ἔχεσθαι ἴσχυσαν. Ῥωμαῖοι μὲν οὖν ξυμφρονήσαντες τοῦ περιβόλου ἀμφὶ τὰς ἐπάλξεις κατέφυγον, τῶν δὲ βαρβάρων αὐτοῖς πλήθει πολλῷ ἐς χεῖρας ἰόντων οἵ τε ἄλλοι καὶ Ἀρταβάζης πάντων μάλιστα ἔργα θαυμαστὰ ἐνδεικνύμενοι καρτερώτατα τοὺς ἐπιόντας ἠμύνοντο. Καὶ τότε δὴ οἱ τοῦ Ῥωμαίων στρατοῦ ἄρχοντες τὰ ὑπὲρ τῶν ἐν Βερώνῃ χρημάτων πρὸς ἀλλήλους διοικησάμενοι παντὶ τῷ ἄλλῳ στρατῷ ἐπὶ τὴν πόλιν χωρεῖν ἔγνωσαν. Ἀποκεκλεισμένας δὲ σφίσι τὰς πύλας εὑρόντες ἰσχυρότατά τε τοὺς πολεμίους ἀμυνομένους ὀπίσω κατὰ τάχος ἀπήλαυνον, καίπερ μαχομένους ἐντὸς τοῦ περιβόλου τοὺς ἑτέρους θεώμενοι καὶ δεομένους μὴ σφᾶς ἀπολιπεῖν, ἀλλ´ αὐτοῦ μένειν, ἕως ἂν καταφυγόντες ἐς αὐτοὺς σώζοιντο. διὸ δὴ οἱ ἀμφὶ τὸν Ἀρταβάζην τῷ τε πλήθει βιαζόμενοι τῶν πολεμίων καὶ ἀπογνόντες τὴν ἀπὸ τῶν οἰκείων ἐπικουρίαν, ἀπὸ τοῦ τείχους ἔξω ἥλαντο ἅπαντες. οἷς μὲν οὖν καταπεσεῖν ἐφ´ ὁμαλοῦ χωρίου ξυνέβη, οὗτοι δὴ ἀθῷοι ἐς τὸ Ῥωμαίων στρατόπεδον ἐκομίσθησαν, ἐν οἷς καὶ Ἀρταβάζης ἦν, ὅσοι μέντοι ἐς δυσχωρίας κατέπεσον, αὐτοῦ ἅπαντες διεφθάρησαν. Ἐπεί τε Ἀρταβάζης ἐς τὸ Ῥωμαίων στρατόπεδον ἦλθε, πολλά τε ὀνειδίσας καὶ λοιδορησάμενος ἅπασι ξὺν αὐτοῖς ᾔει, τόν τε Ἠριδανὸν διαβάντες ἐν Φαβεντίᾳ πόλει ἐγένοντο, ἣ χώρας μὲν τῆς Αἰμιλίας ἐστὶ, σταδίους δὲ εἴκοσι καὶ ἑκατὸν Ῥαβέννης διέχει.

CHAPITRE III

1. Les Romains prennent Vérone par intelligence. 2. Et la perdent par l'imprudence des commandants.

1. QUAND Justinien apprit la mort d'Eraric et l'élection de Totila, il ne cessa de reprocher aux chefs leur lâcheté. C'est pourquoi Jean, neveu de Vitalien, Vitalius et les autres s'assemblèrent à Ravenne, où étaient dès auparavant Constantien et Alexandre, et ils y tinrent un conseil, dans lequel ils jugèrent à propos d'aller d'abord à Vérone, et lorsqu'ils l'auraient prise, de marcher vers Pavie, et d'attaquer Totila. L'armée était composée de douze mille hommes, et conduite par onze chefs, dont les deux plus considérables étaient Constantien et Alexandre, qui s'étant avancés les premiers, se campèrent à soixante stades de Vérone, dans une large campagne, qui s'étend jusqu'à Mantoue. Ces deux villes sont éloignées d'une journée. Il y avait dans le pays des Vénitiens un galant homme nommé Marcion, qui souhaitait avec passion de mettre Ravenne entre les mains des Romains. Il y avait un officier de la garnison avec qui il avait lié dès son enfance une amitié très étroite, à qui il envoya ses plus intimes amis, qui le corrompirent par argent, et qui lui firent promettre de recevoir l'armée romaine. Il envoya ensuite les mêmes avis aux Romains, pour leur dire ce qu'ils avaient négocié, et pour les introduire la nuit dans la ville. Les chefs trouvèrent à propos d'y envoyer un d'entre eux avec quelques soldats, afin de s'emparer de la porte que l'officier fixerait, avant que d'y envoyer des troupes. Comme plusieurs refusaient de courir ce hasard, Artabaze Arménien s'y offrit. Il avait commandé les Perses, que Justinien avait envoyés un peu auparavant à Constantinople avec Blischanès, après la prise du fort de Sisaure. Cet Artabaze choisit dans le camp cent des plus braves hommes, et les mena durant la nuit à Vérone, où l'officier leur ayant ouvert une porte, au lieu d'y entrer, ils appelèrent l'armée qui était proche. Quand les Romains y furent entrés, ils montèrent au haut des murailles et tuèrent les soldats de la garnison, qui dormaient. Les Goths s'enfuirent par une autre porte, du moment qu'ils s'aperçurent de la trahison.

2. Il s'élève hors de la ville une petite colline, du haut de laquelle l'on découvre si aisément tout ce qui se fait dedans, que l'on en pourrait compter le nombre des citoyens L'on en voit aussi toute la campagne. Les Goths s'y retirèrent, et y demeurèrent tout le reste de la nuit. L'armée romaine s'arrêta à quarante stades de Vérone, sur une dispute qui s’éleva entre les chefs pour le partage du butin. Cependant le jour fit voir aux Goths ce qu'il y avait d'ennemis dans la ville, et combien le corps de l'armée en était éloigné; si bien qu'ils y entrèrent par la même porte, par où ils en étaient sortis, et dont les Romains ne s'étaient point emparés. Ceux-ci combattirent vaillamment au haut des murailles, avec une grande multitude de Barbares, et donnèrent des marques illustres de leur courage. Artabaze, qui les commandait, se signala sur tous les autres. Les chefs ayant cependant réglé le différend qu'ils avaient touchant la division du butin qu'ils devaient faire à Vérone, s'en approchèrent, et en trouvèrent les portes bien fermées, et bien défendues. Ce qui fut cause qu'ils se retirèrent aussitôt, quoiqu'ils vissent leurs compagnons qui se battaient, et qui les conjuraient d'attendre qu'ils fussent délivrés du danger. Les soldats d'Artabaze étant accablés par le nombre des ennemis, et abandonnés par leurs compagnons, se jetèrent du haut des murailles. Ceux qui tombèrent sur la terre se sauvèrent dans le camp. Ceux qui tombèrent dans des lieux raboteux en moururent. Artabaze, qui était de ceux qui s'étaient sauvés, fit mille reproches à l'armée, qui traversa le Pô, et alla à Faïence, ville assise dans l'Émilie, à six-vingts stades de Ravenne.

 

 

 

1. Τουτίλας δὲ τὰ ἐν Βερώνῃ ξυμπεσόντα μαθὼν Γότθων τε τῶν ἐκ Βερώνης πολλοὺς μετεπέμπετο, καὶ ἐπεὶ παρῆσαν, παντὶ τῷ στρατῷ, ἐς πεντακισχιλίους ὄντι, ἐπὶ τοὺς ἐναντίους ᾔει. Ὃ δὴ μαθόντες οἱ τοῦ Ῥωμαίων στρατοῦ ἄρχοντες τὰ παρόντα σφίσιν ἐν βουλῇ ἐποιοῦντο. Καὶ παρελθὼν Ἀρταβάζης ἔλεξε τοιάδε

2. „Μηδεὶς ὑμῶν, ἄνδρες ἄρχοντες, ὑπερφρονεῖν τῶν πολεμίων ἅτε ἡμῶν τῷ πλήθει ἐλασσουμένων τανῦν ἀξιούτω, μηδὲ, ὅτι πρὸς τοὺς Βελισαρίῳ δεδουλωμένους ἀγωνίζεται, λογισμῷ ἀναπεπτωκότι ἐπ´ αὐτοὺς ἴτω. Πολλοὶ γὰρ δόξῃ οὐκ ἀληθεῖ ἐξηπατημένοι σφᾶς αὐτοὺς ἔσφηλαν, καὶ καταφρόνημά τισιν οὐκ ἐν δέοντι γινόμενον τὴν ὑπάρχουσαν αὐτοῖς καταλῦσαι δύναμιν ἴσχυσεν, ἐπεὶ καὶ ἄλλως ἡ προλαβοῦσα κακοπραγία τούσδε τοὺς ἄνδρας ἐς εὐτυχίαν παρακαλεῖ. Τύχη γὰρ εἰς ἀπόγνωσιν ἀγαθῶν ἐλπίδων ἐλθοῦσα ἐς εὐτολμίας ὑπερβολὴν περιίσταται. Καὶ ταῦτα οὐχ ὑποψίᾳ τανῦν ἠγμένος ἐν ὑμῖν εἴρηκα, ἀλλ´ οἷς διακινδυνεύσας πρὸς αὐτοὺς ἔναγχος ἐκμεμάθηκα τὴν τῶν ἀνδρῶν τόλμαν. Καί με νομιζέτω μηδεὶς ξὺν ὀλίγοις τισὶν ἡσσηθέντα τῶν πολεμίων θαυμάσαι τὴν δύναμιν, ἐπεὶ ἀνδρῶν ἀρετὴ καὶ πλήθει ὑπεραιρόντων καὶ τούτῳ ἐλασσουμένων τοῖς γε πρὸς αὐτοὺς διαμαχησομένοις ἔνδηλος γίνεται. Οἶμαι τοίνυν ἡμῖν μᾶλλον ξυνοίσειν τοῦ ποταμοῦ τηρήσασι τὴν διάβασιν τοῖς βαρβάροις, ἐπειδὰν ἐς ἥμισυ διαβαίνοιεν, ἐς χεῖρας ἰέναι ἢ πᾶσιν ἀθρόοις ἤδη γεγενημένοις. Μηδενί τε ἄδοξος εἶναι ἡ τοιαύτη δεδόχθω νίκη. Δόξαν τε γὰρ καὶ ἀδοξίαν ἡ τῶν πραγμάτων ἀπόβασις ὀνομάζειν φιλεῖ, καὶ τοὺς νενικηκότας εἰώθασιν ἐπαινεῖν ἄνθρωποι, οὐ διερευνώμενοι τῆς νίκης τὸν τρόπον.“

Ἀρταβάζης μὲν τοσαῦτα εἶπεν. Οἱ δὲ δὴ ἄρχοντες τῷ διαμαχομένῳ τῆς γνώμης τῶν δεόντων οὐδὲν ἔπρασσον, ἀλλ´ αὐτοῦ μένοντες τὸν καιρὸν ἔτριβον.

3. Ἤδη δὲ ὁ τῶν Γότθων στρατὸς ἄγχιστα ἐγεγόνει, καὶ ἐπεὶ διαβαίνειν τὸν ποταμὸν ἔμελλον, ξυγκαλέσας Τουτίλας ἅπαντας τοιαῦτα παρεκελεύσατο

„Αἱ μὲν ἄλλαι ξύμπασαι μάχαι, ὦ ἄνδρες ξυγγενεῖς, ὁμοίαν τινὰ μάχην ἐκ τοῦ ἐπὶ πλεῖστον ἐπαγγελλόμεναι τοῖς στρατοπέδοις ἐς τὴν ἀγωνίαν ὁρμῶσιν, ἡμεῖς δὲ τοῖς πολεμίοις οὐκ ἐξ ἀντιπάλου τῆς τύχης, ἀλλὰ πολλῷ τῷ διαλλάσσοντι χρώμενοι ἐς τὸν ἀγῶνα καθιστάμεθα τόνδε. Οἱ μὲν γὰρ ἡσσηθέντες, ἂν οὕτω τύχοι, οὐκ ἐς μακρὰν ἀναμάχεσθαι πρὸς ἡμᾶς ἕξουσιν. Ἔν τε γὰρ τοῖς ὀχυρώμασιν Ἰταλίας ἁπάσης πλῆθος αὐτοῖς στρατιωτῶν ἀπολέλειπται καὶ ἄλλο στράτευμα ἐκ Βυζαντίου αὐτίκα δὴ μάλα ἐπιβοηθήσειν οὐδὲν ἀπεικός. Ἡμῶν δὲ ταὐτὸ τοῦτο παθόντων τὸ Γότθων ὄνομα μετὰ τῆς ἐλπίδος ἀπολωλέναι λελείψεται. Ἐκ μυριάδων γὰρ εἴκοσιν ἐς πεντακισχιλίους ἡμᾶς ἀποκεκρίσθαι ξυμβέβηκε. Τοσαῦτα ὑπειπὼν κἀκεῖνο ὑμᾶς ὑπομνῆσαι οὐκ ἄπο τρόπου οἴομαι εἶναι, ὡς ἡνίκα μὲν ξὺν Ἰλδιβάδῳ ὅπλα ἀνταίρειν βασιλεῖ ἔγνωτε, τὸ μὲν πλῆθος ὑμῖν οὐ πλέον ἢ ἐς χιλίους ξυμβιοῦν ἔτυχεν, ἡ δὲ χώρα περιίστατο ξύμπασα ἐς Τικινὸν πόλιν. Ἐπεὶ δὲ τῇ ξυμβολῇ γεγόνατε κρείσσους, ἐπίπροσθεν ἡμῖν τά τε τῆς στρατιᾶς καὶ τῆς χώρας κεχώρηκεν. Ὡστε ἢν καὶ νῦν ἀνδραγαθίζεσθαι ᾖ βουλομένοις ὑμῖν, προϊόντος, ὡς τὸ εἰκὸς, τοῦ πολέμου πάμπαν κρατήσειν τῶν ἐναντίων ἐλπίδα ἔχω. Τοῖς γὰρ νενικηκόσιν ἀεὶ τὸ πλείοσί τε καὶ δυνατωτέροις γεγονέναι ξυμβαίνει. Προθυμείσθω τοίνυν ὑμῶν ἕκαστος παντὶ σθένει τοῖς πολεμίοις ὁμόσε χωρεῖν τὴν μάχην ἐξεπιστάμενος τὴν νῦν οὐκ εὐδοκιμηκόσιν ἡμῖν ἀναμάχεσθαι πρὸς τοὺς ἐναντίους ἀμήχανον. Ἄξιον δὲ ἡμᾶς μετὰ τῆς ἀγαθῆς ἐλπίδος τοῖς πολεμίοις ἐς χεῖρας ἰέναι, τῇ τῶν ἀνδρῶν ἀδικίᾳ θαρροῦντας. οὕτω γὰρ αὐτοῖς τὰ ἐς τοὺς κατηκόους βεβίωται ὥστε Ἰταλιώταις τανῦν τῆς τετολμημένης οὐ δέον αὐτοῖς ἐς Γότθους προδοσίας κολάσεως οὐδεμιᾶς ἑτέρας προσδεῖ· οὕτω ξυλλήβδην εἰπεῖν ξύμπαντα αὐτοῖς τὰ κακὰ πρὸς τῶν ὑποδεχθέντων γενέσθαι ξυνέβη. Τί δ´ ἂν πολεμίων εὐαλωτότερον γένοιτο οἷς γε τὰ ἐκ θεοῦ δῆτα πεπραγμένα οὐχ ὑγιῶς ἔχει; καὶ μὴν καὶ τῷ ἐξ ἡμῶν ἐς αὐτοὺς δέει εὐέλπιδας ἂν ἡμᾶς ἐς τὸν ἀγῶνα γίνεσθαι πρέποι. Οὐ γὰρ ἐπ´ ἄλλους τινὰς ἀνθρώπων χωροῦμεν ἢ ὅσοι ἔναγχος ἐν μέσῃ Βερώνῃ γενόμενοι μεθέντες τε οὐδενὶ λόγῳ, καίπερ διώκοντος τῶν πάντων αὐτοὺς οὐδενὸς, οὕτω δὴ αἰσχρῶς ἐς φυγὴν ὥρμηντο.“

4. Τοσαῦτα ὁ Τουτίλας παρακελευσάμενος τῶν οἱ ἑπομένων τριακοσίους ἐκέλευεν, ὅσον ἀπὸ σταδίων εἴκοσι τὸν ποταμὸν διαβαίνοντας, κατόπισθεν τοῦ τῶν πολεμίων στρατοπέδου γενέσθαι, καὶ ἐπειδὰν ἡ μάχη ἐν χερσὶ γένηται, κατὰ νώτου αὐτῶν ἰόντας βάλλειν τε καὶ ἐνοχλεῖν δυνάμει τῇ πάσῃ, ὅπως ἐκεῖνοι ξυνταραχθέντες οὐδεμιᾶς ἀλκῆς μνήσονται. Αὐτὸς δὲ παντὶ τῷ ἄλλῳ στρατῷ αὐτίκα τὸν ποταμὸν διαβὰς εὐθὺ τῶν ἐναντίων ἐχώρει· οἱ δὲ Ῥωμαῖοι εὐθὺς ὑπηντίαζον. Ἐπειδή τε ἀμφότεροι ὁδῷ ἰόντες ἐγγυτέρω ἀλλήλων ἐγένοντο, Γότθος ἀνὴρ, Οὐάλαρις ὄνομα, μέγας τε τὸ σῶμα καὶ τὸ εἶδος φοβερὸς ἄγαν, ἔτι μέντοι δραστήριός τε καὶ ἀγαθὸς τὰ πολέμια, τὸν ἵππον ἐξελάσας πρὸ τοῦ ἄλλου στρατοῦ ἐν μεταιχμίῳ ἔστη, τεθωρακισμένος τε καὶ κράνος ἐν τῇ κεφαλῇ ἔχων, καὶ Ῥωμαίους ἅπαντας προὐκαλεῖτο, εἴ τίς οἱ βούλοιτο ἐς χεῖρας ἰέναι. Οἱ μὲν οὖν ἄλλοι κατωρρωδηκότες ἡσυχῆ ἔμενον, Ἀρταβάζης δὲ αὐτῷ ἐς ἀγῶνα κατέστη μόνος. Ἄμφω τοίνυν τὼ ἵππω κατ´ ἀλλήλοιν ἐλάσαντε, ἐπειδὴ ἄγχιστα ἵκοντο, τὰ δόρατα ὤθουν, Ἀρταβάζης δὲ προτερήσας ἔφθασε τὸν Οὐάλαριν ἐς πλευρὰν τὴν δεξιὰν παίσας. Ὁ δὲ βάρβαρος καιρίαν τυπεὶς ὕπτιος ἐς τὴν γῆν πεσεῖν ἔμελλεν, ἀλλά οἱ τὸ δόρυ ἐξόπισθεν ἐπὶ τὸ ἔδαφος ἐπὶ πέτρας τινὸς ἐρεισθὲν πεσεῖν αὐτὸν οὐδαμῆ εἴα. ὁ δὲ Ἀρταβάζης ἐνέκειτο ἔτι μᾶλλον τὸ δόρυ ἐς τὰ τοῦ ἀνδρὸς ὠθῶν ἔγκατα. Οὔπω γὰρ αὐτὸν ἤδη ἁλῶναι καιρίᾳ πληγῇ ὑπετόπαζεν. Οὕτω τε ξυνέβη Οὐαλάριδος τὸ τοῦ δόρατος ἄκρον σιδήριον σχεδόν τι ὀρθὸν γεγενημένον τοῦ Ἀρταβάζου θώρακος ἅπτεσθαι, κατὰ βραχύ τε προϊὸν διελθεῖν μὲν τὸν θώρακα ὅλον, ὀλισθῆσαν δὲ τοῦ δέρματος ἀμφὶ τὸν Ἀρταβάζου αὐχένα ψαῦσαι. Τύχῃ τέ τινι ἀρτηρίαν ἐνταῦθά πη οὖσαν ἐπίπροσθεν ἰὼν ὁ σίδηρος τέμνει, καὶ ῥύσις αὐτίκα πολλοῦ αἵματος ἦν. Αἴσθησις δὲ ὀδύνης οὐδεμία τῷ ἀνθρώπῳ ἐγίνετο, ἀλλ´ αὐτὸς μὲν ἐς τὸ Ῥωμαίων στράτευμα τὸν ἵππον ἀπήλαυνεν, Οὐάλαρις δὲ νεκρὸς αὐτοῦ ἔπεσε. Καὶ Ἀρταβάζης δὲ, τοῦ αἵματος οὐκέτι λωφήσαντος, τρίτῃ ὕστερον ἡμέρᾳ ἐξ ἀνθρώπων ἠφάνιστο, Ῥωμαίοις τε κατέσεισε τὴν πᾶσαν ἐλπίδα, ἐπεὶ καὶ τότε ἀπόμαχος ἐν τῇ ξυμβολῇ ταύτῃ γενόμενος οὐκ ἐπὶ μικροῖς τὰ πράγματα αὐτὸς ἔσφηλεν.

ὁ μὲν γὰρ ἔξω βελῶν γεγονὼς τοῦ τραύματος ἐπεμελεῖτο, τὰ δὲ στρατεύματα ἄμφω ἐς χεῖρας ἦλθον. Καρτερᾶς δὲ γενομένης τῆς ξυμβολῆς οἱ τριακόσιοι βάρβαροι κατόπισθεν τοῦ Ῥωμαίων στρατοῦ ὁδῷ ἰόντες ἐκ τοῦ αἰφνιδίου ἐφάνησαν, οὓς δὴ κατιδόντες Ῥωμαῖοι καὶ πολὺ πλῆθος εἶναι τῶν σφίσι μαχομένων οἰόμενοι ἔς τε ὀρρωδίαν ἔπεσον καὶ αὐτίκα ἐς φυγὴν ὥρμηντο, ὥσπερ ἑκάστῳ δυνατὰ γέγονε. Φεύγοντάς τε οἱ βάρβαροι οὐδενὶ κόσμῳ Ῥωμαίους ἔκτεινον, καὶ πολλοὺς μὲν αὐτῶν ζωγρήσαντες ἐν φυλακῇ εἶχον, τὰ δὲ σημεῖα ξύμπαντα ἔλαβον, ὅπερ οὔπω πρότερον Ῥωμαίοις ξυνέπεσε. Τῶν τε ἀρχόντων ὡς ἕκαστός πη ἐδύνατο ξὺν ὀλίγοις τισὶν ἔφευγε, καὶ τὰς πόλεις ὅπη ἔτυχον διασωθέντες ἐφύλασσον.  

CHAPITRE IV.

1. Totila amasse des troupes. 2. Harangue d'Artabaze. 3. Harangue de Totila. 4. Combat singulier funeste aux deux combattants. 5. Défaite des Romains.

1. TOTILA, bien informé de tout ce qui était arrivé à Vérone, manda la plus grande partie des gens de guerre qui y étaient en garnison, et ayant composé un corps d'armée d'environ cinq mille hommes, il marcha contre ses ennemis. Les chefs de l'armée romaine tinrent conseil sur le sujet de la marche, où Artabaze parla de cette sorte.

2. Je vous prie que personne ne s'imagine avoir droit de mépriser les ennemis, ou parce qu'ils nous sont inférieurs en nombre, ou parce qu'ils ont été vaincus par Bélisaire. Plusieurs se sont trompés, pour s'être laissé prévenir de pareilles opinions, et ont ruiné leurs affaires, en voulant diminuer les forces de leurs adversaires. Nous avons affaire à des gens, à qui les disgrâces payées ont irrité le courage, et à qui le désespoir inspire de la hardiesse. Je n'en parle pas sur de simples conjectures, mais pour avoir éprouvé leur valeur dans la dernière occasion. Ne pensez pas que je les admire, parce qu'ils ont remporté sur moi de l'avantage, lorsque je n'étais suivi que de peu de monde. Il est aisé de reconnaître la valeur des hommes, soit qu'ils soient en grand, ou en petit nombre. J'estime donc qu'il faut observer le temps qu'ils traverseront la rivière, et lors qu'il y en aura une partie de passés fondre sur eux, sans attendre qu'ils le soient tous. Que l'on ne s'imagine pas que cette victoire serait honteuse. La gloire de la honte des choses ne se mesure d'ordinaire que par l'événement. On a accoutumé de louer les vainqueurs, sans se mettre en peine.

Les chefs, pour être partagés en trop de sentiments différents, ne prirent point de résolution et laissèrent couler inutilement le temps.

3. L'armée des Goths étant arrivée sur le bord de la rivière, et étant prête à la traverser, Totila voulut exciter l'ardeur de ses soldats par cette harangue.

C'est ordinairement par l'égalité des conditions qui paraissent dans les deux partis, que l'on s'anime au combat. Mais dans celui-ci, tout l'avantage est du côté de nos ennemis. S'ils sont vaincus, il leur sera aisé de mettre sur pied une nouvelle armée, parce qu'ils ont des troupes de reste dans les garnisons, et qu'il leur viendra du secours de Constantinople. Mais si cette disgrâce nous arrive, elle détruira le nom, et l'espérance des Goths. De deux cent mille hommes que nous étions, nous sommes réduits à cinq mille. J'ajouterai une chose, qu'il est assez à propos de rappeler dans votre mémoire. Quand vous avez commencé la guerre sous Ildebad, vous n'étiez pas plus de mille hommes ; et pour toutes places, vous n'aviez que Pavie. Mais depuis que vous avez remporté l'avantage, votre réputation s'est accrue, et en même temps l'étendue de votre puissance. J'espère que si dans cette occasion vous agissez en gens de cœur, nous reviendrons au-dessus de nos ennemis. le nombre et les forces des vainqueurs augmentent de jour en jour. Que chacun fonde donc courageusement sur l'ennemi, et qu'il se souvienne que si nous perdons cette bataille, ce fera pour nous une perte irréparable. Au reste, il faut que les injustices des Romains relèvent votre espérance. Ils ont fait un tel traitement à leurs sujets, que l'on ne doit point souhaiter d'autre châtiment aux Italiens, pour avoir trahi les Goths, que celui qu'ils reçoivent de la reconnaissance de leurs nouveaux maîtres. Y a-t-il un ennemi plus aisé à vaincre, que celui à qui Dieu est contraire ? La terreur même que l'estime de notre générosité a imprimée dans les esprits, doit relever notre confiance. Car ceux que nous allions combattre, sont ceux mêmes qui ont abandonné Vérone, au milieu de laquelle ils étaient, et qui ont lâchement pris la fuite, sans que personne les poursuivît.

4. Totila ayant ainsi parlé à ses soldats, en commanda trois cents, pour aller traverser la rivière, à vingt stades de l'endroit où il était, et pour se placer derrière le camp des ennemis, afin de les charger, lorsque le combat serait commencé. Pour lui, il marcha droit vers les ennemis, qui vinrent aussi au-devant de lui. Quand les deux armées furent en présence, un certain Goth, nommé Viliaris, grand de corps, affreux de visage, hardi, et brave, couvert d'une cuirasse, et d'un casque, poussa son cheval, et demanda, s'il y avait quelqu'un parmi les Romains qui osât se battre contre lui. Tous les autres demeurant saisis de crainte, Artabaze accepta le défi. Ils poussèrent tous deux leurs chevaux ; et quand ils furent proches, ils jetèrent leurs lances ; mais Artabaze ayant prévenu son ennemi, lui porta un coup au côté droit, dont il serait tombé à la renverse, s'il n'eût été soutenu par sa lance, qui était arrêtée à terre. Comme Artabaze en pressait encore plus vigoureusement son ennemi, dont il ne croyait pas que la blessure fût mortelle, la lance de Viliaris se glissa par dessous sa cuirasse et lui effleura la peau du cou et par malheur perça une artère. Il perdait beaucoup de sang, bien qu'il ne sentît pas de douleur ; cela fut cause qu'il se retira, et Viliaris tomba mort sur la place. Le sang d'Artabaze n'ayant pu être arrêté, il mourut aussi trois jours après. Sa mort abattit les espérances des Romains.

5. Le coup même qui le mit hors de combat, apporta un notable préjudice à leurs affaires : car tandis qu'il pansait sa blessure, hors de la portée du trait, les deux armées en vinrent aux mains. Comme le combat était échauffé, les trois cents Goths sortirent de leur embuscade, et épouvantèrent tellement les Romains, qui les croyaient en plus grand nombre, qu'ils prirent honteusement la fuite. Les Barbares firent un grand carnage des fuyards. Ils en firent quelques-uns prisonniers, et enlevèrent toutes leurs enseignes, ce qui est une disgrâce que jamais les Romains n'avaient soufferte. Chacun des chefs se sauva comme il put avec quelques-uns de ses gens, et s'alla renfermer dans les villes, pour tâcher de les défendre.

 

 

 

1. Χρόνῳ δὲ Τουτίλας οὐ πολλῷ ὕστερον στράτευμα ἐπί τε Ἰουστῖνον καὶ Φλωρεντίαν ἔπεμψεν, οἷς δὴ ἄρχοντας Γότθων τοὺς μαχιμωτάτους ἐπέστησε, Βλέδαν καὶ Ῥουδέριχον καὶ Οὐλίαριν. Οἵπερ ἐπειδὴ ἐς Φλωρεντίαν ἦλθον, ἐγκαθεζόμενοι ἀμφὶ τὸ τεῖχος ἐς πολιορκίαν καθίσταντο. Ἰουστῖνος δὲ ξυνταραχθεὶς ἐπεὶ τῶν ἐπιτηδείων ἐσκομισάμενος οὐδὲν ἔτυχεν, ἔπεμψεν ἐς Ῥάβενναν πρὸς τοὺς τοῦ Ῥωμαίων στρατοῦ ἄρχοντας, βοηθεῖν σφίσι κατὰ τάχος δεόμενος. Νύκτωρ τε ὁ σταλεὶς τοὺς πολεμίους λαθὼν ἐς Ῥάβεννάν τε ἀφίκετο καὶ τὰ παρόντα σφίσιν ἀπήγγειλε. Διὸ δὴ στράτευμα Ῥωμαίων λόγου ἄξιον εὐθὺς ἐς Φλωρεντίαν ᾔει, ὧν δὴ Βέσσας τε καὶ Κυπριανὸς καὶ Ἰωάννης ὁ Βιταλιανοῦ ἀδελφιδοῦς ἡγοῦντο. Ὅπερ ἐπεὶ Γότθοι πρὸς τῶν κατασκόπων ἐπύθοντο, λύσαντες τὴν προσεδρείαν, ἀνεχώρησαν εἰς χωρίον Μουκέλλιν ὄνομα, Φλωρεντίας διέχον ἡμέρας ὁδόν. Ἐπεὶ δὲ ὁ Ῥωμαίων στρατὸς Ἰουστίνῳ ξυνέμιξεν, ὀλίγους μέν τινας τῶν αὐτῷ ἑπομένων ἐπὶ φυλακῇ τῆς πόλεως αὐτοῦ εἴασαν, αὐτοὶ δὲ τοὺς ἄλλους ἐπαγόμενοι ἐπὶ τοὺς πολεμίους ἐχώρουν.

2. Καὶ αὐτοῖς ὁδῷ πορευομένοις ξυμφορώτατον ἔδοξεν εἶναι τῶν ἀρχόντων ἕνα παντὸς τοῦ στρατοῦ τοὺς λογιμωτάτους ἀπολεξάμενον πρόσω ἰέναι καὶ αὐτὸν μὲν ἐξ ἐπιδρομῆς τοῖς πολεμίοις ἀπροσδόκητον ἐς χεῖρας ἐλθεῖν, τὸ δὲ ἄλλο στράτευμα σχολῇ βαδίζον ἐνταῦθα ἰέναι. Κλήρους τε ἐπὶ τούτοις ἐμβεβλημένοι τὴν τῆς τύχης ἐκαραδόκουν ἐς τοῦτο γνώμην. Ὁ μὲν οὖν κλῆρος ἐκπεπήδηκεν ἐς Ἰωάννην, οὐκέτι δὲ βουλομένοις τοῖς ἄρχουσιν ἦν ἐπιτελεῖν τὰ ξυγκείμενα. διὸ δὴ ξὺν τοῖς ἑπομένοις Ἰωάννης ἠνάγκαστο ἐπίπροσθεν ἰὼν ἐπὶ τοὺς πολεμίους χωρεῖν. Οἱ δὲ βάρβαροι τὴν τῶν ἐναντίων ἔφοδον γνόντες τὸ μὲν πεδίον, οὗ δὴ ἐνστρατοπεδευσάμενοι ἐτύγχανον, δέει πολλῷ ἀπολιπεῖν ἔγνωσαν, ἐς λόφον δὲ μέγαν τινὰ, ὃς ταύτῃ ἀνέχει, ξὺν θορύβῳ ἀνέδραμον. Ἐπεὶ δὲ οἱ ἀμφὶ τὸν Ἰωάννην ἐνταῦθα ἐγένοντο, ἀναδραμόντες καὶ αὐτοὶ ἐπὶ τοὺς πολεμίους ἔργου εἴχοντο. Καρτερῶς δὲ τῶν βαρβάρων ἀμυνομένων ὠθισμός τε πολὺς γέγονε καὶ πολλοὶ ἑκατέρωθεν ἔργα ἐνδεικνύμενοι θαυμαστὰ ἔπιπτον. Ἰωάννου δὲ κραυγῇ τε καὶ ταραχῇ πολλῇ ἐπὶ τοὺς κατ´ αὐτὸν πολεμίους ὁρμήσαντος ξυνέβη τῶν δορυφόρων τῶν αὐτοῦ ἕνα πρός του τῶν πολεμίων ἀκοντίῳ βληθέντα πεσεῖν· ἀπ´ αὐτοῦ τε Ῥωμαῖοι ἀποκρουσθέντες ὀπίσω ἐχώρουν. ἤδη δὲ καὶ ὁ λοιπὸς τῶν Ῥωμαίων στρατὸς ἐς τὸ πεδίον ἀφικόμενοι φάλαγγά τε ποιησάμενοι ἵσταντο. Καὶ εἰ μὲν φυγόντας τοὺς ἀμφὶ τὸν Ἰωάννην ἐδέξαντο, ξὺν αὐτοῖς ἂν ὁμόσε τοῖς πολεμίοις χωρήσαντες ἐνίκησάν τε τῇ ξυμβολῇ καὶ σχεδόν τι ἅπαντας ἑλεῖν ἴσχυσαν. Ἀλλὰ τύχῃ τινὶ ξυνέβη ἐς τὸ Ῥωμαίων στρατόπεδον φήμην οὐκ ἀληθῆ περιφέρεσθαι, ὡς δὴ Ἰωάννης πρός του τῶν αὐτοῦ δορυφόρων ἐν τῷ ἔργῳ τούτῳ ἐξ ἀνθρώπων ἀφανισθείη. ἐπεί τε ὁ λόγος ἐς τοὺς ἄρχοντας ἦλθε, μένειν ἐνταῦθα οὐκέτι ἠξίουν, ἀλλ´ ἐς ὑπαγωγὴν αἰσχράν τινα ξύμπαντες ᾔεσαν. οὐδὲ γὰρ ξυντεταγμένοι οὐδὲ κατὰ ξυμμορίας τινὰς, ἀλλ´ αὐτὸς ἕκαστος ὥς πη ἐδύνατο ἐς φυγὴν ὥρμητο. Καὶ πολλοὶ μὲν ἐν τῇ φυγῇ ταύτῃ ἀπώλοντο, ὅσοι μέντοι διεσώθησαν ἡμέρας πολλὰς οὐδαμῆ διωκόμενοι ἔφευγον. χρόνῳ τε ὕστερον ὡς ἑκάστῳ ἔτυχεν ἐς ὀχυρώματά τινα ἐσελθόντες ἄλλο οὐδὲν ἀπήγγελλον τοῖς ἐντυγχάνουσιν ἢ ὅτι τεθνεὼς Ἰωάννης εἴη. Καὶ ἀπ´ αὐτοῦ οὔτε ξυνεμίγνυντο ἔτι ἀλλήλοις οὔτε ξυνίστασθαι τὸ λοιπὸν ἐπὶ τοὺς πολεμίους διενοοῦντο, ἀλλ´ ἕκαστος τοῦ κατ´ αὐτὸν περιβόλου ἐντὸς ἔμενε καὶ τὰ ἐς πολιορκίαν ἡτοίμαζε, δεδιὼς μὴ οἱ βάρβαροι ἐπ´ αὐτὸν ἴωσι. Τουτίλας δὲ φιλοφροσύνην ἐς τοὺς αἰχμαλώτους πολλὴν ἐνδεικνύμενος, προσποιεῖσθαί τε αὐτοὺς ἴσχυσε καὶ τὸ λοιπὸν ἐθελούσιοι ξὺν αὐτῷ οἱ πλεῖστοι ἐπὶ Ῥωμαίους ἐστράτευον. Καὶ ὁ χειμὼν ἔληγε, καὶ ἕβδομον ἔτος ἐτελεύτα τῷ πολέμῳ τῷδε, ὃν Προκόπιος ξυνέγραψεν.

CHAPITRE V

1. Les Goths mettent le siège devant Florence, puis le lèvent. 2. Les Romains s'épouvantent sur un faux bruit, et prennent lâchement la fuite.

1. TOTILA envoya peu de temps après une armée, commandée par trois des plus braves chefs de la nation, Blédas, Rodéric, & Uliaris, qui étant arrivés auprès de Florence, y mirent le siège. Justin qui la défendait, et qui manquait de vivres, envoya demander du secours aux chefs qui étaient dans Ravenne. Celui qu'il y envoya passa sans être rencontré des ennemis, et fit son message bientôt après. Bessas, Cyprien, et Jean neveu de Vitalien, menèrent au secours de Florence une puissante armée, dont les Goths ayant été avertis par leurs espions, ils se retirèrent à un lieu appelé Mucelle, qui est à une journée de là. Quand l'armée eut joint Justin, on laissa une garnison suffisante dans la place, et le reste alla chercher l'ennemi.

2. Ils s'avisèrent en chemin qu'il serait bon de choisir un des plus illustres d'entre eux, pour lui déférer le commandement, et pour aller sous sa conduite fondre à l'improviste sur les Goths. Ayant voulu se rapporter de ce choix au jugement de la fortune, le fort tomba sur Jean, qui parce que les autres chefs ne voulurent plus exécuter les choses dont ils étaient demeurés d'accord, fut obligé de courir seul ce hasard. Quand les Barbares virent approcher les Romains, ils abandonnèrent la campagne, et gagnèrent en désordre une hauteur qui était proche. Les troupes de Jean y coururent aussi avec grande précipitation, et les attaquèrent brusquement. Comme les Goths se défendaient vigoureusement, la mêlée fut furieuse, et plusieurs y demeurèrent de côté et d'autre, après avoir donné des preuves étonnantes de leur courage. Comme Jean fondait en désordre, et avec un grand cri sur la troupe qui était vis-à-vis de lui, un de ses gardes reçut un coup, dont il tomba à la renverse, ce qui fit lâcher le pied aux Romains. Les autres troupes étaient toutefois rangées en bataille dans la campagne ; et si elles eussent soutenu celles de Jean, et qu'elles les eussent ramenées à la charge, elles eussent sans doute vaincu les Barbares, et les eussent presque tous faits prisonniers; mais par je ne sais quel malheur, il se répandit un bruit parmi les Romains, que Jean avait été tué par un de ses gardes. Et dès que ce bruit fut arrivé aux oreilles des chefs, pas un ne voulut tenir ferme; mais ils prirent tous lâchement la fuite. Les rangs étant tout à fait rompus, ils ne se retiraient pas par compagnies, mais chacun se sauvait séparément comme il pouvait. Plusieurs périrent dans cette déroute : ceux qui en échappèrent, coururent plusieurs jours, bien que personne ne les poursuivît, et ils se retirèrent en divers forts, où ils dirent pour nouvelle à ceux qu'ils rencontrèrent, que Jean était mort. Depuis ce temps-là ils ne se joignirent point ensemble, et n'osèrent plus paraître devant l'ennemi. Ils demeurèrent couverts de leurs murailles, et obligèrent à amasser des vivres, au cas qu'ils fussent obligés à soutenir un siège. Pour ce qui est de Totila, il gagna de telle sorte l'affection des prisonniers par son honnêteté, et par sa douceur, que la plupart portèrent volontairement les armes contre les Romains. En cet endroit finit avec l'hiver la septième année de la guerre, dont Procope écrit l'Histoire.

 

 

1. Ἔπειτα δὲ ὁ Τουτίλας Καισῆνάν τε καὶ Πέτραν τὰ φρούρια εἷλεν. Ὀλίγον τε ὕστερον ἐς Τουσκίαν ἀφίκετο, καὶ τῶν ἐνταῦθα χωρίων ἀποπειρασάμενος, ἐπεί οἱ προσχωρεῖν οὐδεὶς ἤθελε, Τίβεριν ποταμὸν διαβὰς, ἐς μὲν τὰ Ῥώμης ὅρια οὐδαμῆ ἦλθεν, ἐς Καμπανοὺς δὲ καὶ Σαμνίτας αὐτίκα ἥκων Βενεβεντὸν πόλιν ἐχυρὰν παρεστήσατο οὐδενὶ πόνῳ, καὶ αὐτῆς τὰ τείχη ἐς ἔδαφος καθεῖλεν, ὅπως μὴ στράτευμα ἐκ Βυζαντίου ἧκον ἔκ τε ὀχυροῦ ὁρμώμενον πράγματα Γότθοις παρέχειν δύνηται. Μετὰ δὲ Νεαπολίτας πολιορκεῖν ἔγνω, ἐπεὶ αὐτὸν δέχεσθαι τῇ πόλει, καίπερ ἐπαγωγὰ πολλὰ λέγοντα, ὡς ἥκιστα ἤθελον. Κόνων γὰρ ἐνταῦθα ἐφύλασσε, Ῥωμαίων τε καὶ Ἰσαύρων χιλίους ἔχων. Καὶ αὐτὸς μὲν τῷ πλείονι τοῦ στρατοῦ ἐνστρατοπεδευσάμενος οὐ πολλῷ ἄποθεν τοῦ περιβόλου ἡσύχαζε, πέμψας δὲ τῆς στρατιᾶς μοῖραν, Κύμην τε τὸ φρούριον καὶ ἄλλα ἄττα ὀχυρώματα εἷλε, χρήματά τε ἐνθένδε περιβαλέσθαι μεγάλα ἴσχυσε. Καὶ γυναῖκας τῶν ἐκ βουλῆς ἐνταῦθα εὑρὼν οὔτε ὕβρισε καὶ ξὺν πολλῇ φιλοφροσύνῃ ἐλευθέρας ἀφῆκε, μέγα τε ἀπ´ αὐτοῦ ὄνομα ἐπί τε ξυνέσει καὶ φιλανθρωπίᾳ ἐς Ῥωμαίους ἅπαντας ἔσχε. Καὶ ἐπεί οἱ πολέμιον οὐδὲν ὑπηντίαζεν, ὀλίγους ἀεὶ τοῦ στρατοῦ περιπέμπων ἔργα λόγου πολλοῦ ἄξια ἔπρασσε. Βριττίους μὲν καὶ Λευκανοὺς παρεστήσατο, καὶ Ἀπουλίαν ξὺν Καλαβρίᾳ ἔσχε, τούς τε δημοσίους φόρους αὐτὸς ἔπρασσε, καὶ τὰς τῶν χρημάτων προσόδους ἀντὶ τῶν τὰ χωρία κεκτημένων ἐφέρετο, καὶ τἄλλα καθίστη ἅτε τῆς Ἰταλίας γεγονὼς κύριος. Διὸ δὴ τῇ Ῥωμαίων στρατιᾷ χρόνοις τοῖς καθήκουσιν οὐ κομιζομένῃ τὰς συνειθισμένας συντάξεις χρήματα μεγάλα βασιλεὺς ὤφειλε. Καὶ ἀπ´ αὐτοῦ οἱ μὲν Ἰταλιῶται τῶν τε προσηκόντων ἐκπεπτωκότες καὶ ἐς κινδύνου μέγεθος αὖθις ἐληλακότες ἐν πένθει μεγάλῳ ἐγίνοντο. Οἱ δὲ στρατιῶται ἀπειθεστέρους αὑτοὺς τοῖς ἄρχουσιν ἔτι μᾶλλον παρεῖχον, ἔν τε ταῖς πόλεσιν ἄσμενοι ἔμενον. Κωνσταντιανὸς μὲν οὖν Ῥάβενναν εἶχεν, Ἰωάννης δὲ Ῥώμην, Σπολίτιον δὲ Βέσσας, καὶ Ἰουστῖνος Φλωρεντίαν, Κυπριανὸς δὲ Περυσίαν, καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστος ὅπη φυγών τε καὶ διασωθεὶς κατ´ ἀρχὰς ἔτυχε.

2. Ταῦτα βασιλεὺς μαθών τε καὶ ἐν ξυμφορᾷ πεποιημένος τῶν Ἰταλίας πραιτωρίων ἔπαρχον Μαξιμῖνον ὡς τάχιστα κατεστήσατο, ἐφ´ ᾧ τοῖς τε ἄρχουσιν ἐς τὸν πόλεμον ἐπιστάτης εἴη καὶ τοῖς στρατιώταις τὰ ἐπιτήδεια κατὰ τὴν χρείαν πορίζηται. Καί οἱ νεῶν ξυνέπεμψε στόλον, Θρᾳκῶν τε καὶ Ἀρμενίων στρατιωτῶν ἐμπλησάμενος. Ἡγεῖτο δὲ τῶν μὲν Θρᾳκῶν Ἡρωδιανὸς, τῶν δὲ Ἀρμενίων Φάζας Ἴβηρ, Περανίου ἀδελφιδοῦς· ξυνέπλεον δὲ αὐτοῖς καὶ Οὖννοι ὀλίγοι. Μαξιμῖνος μὲν οὖν ἄρας ἐκ Βυζαντίου παντὶ τῷ στόλῳ τῆς Ἑλλάδος ἐς τὴν Ἤπειρον ἦλθεν· ἔνθα δὴ τὸν καιρὸν κατατρίβων ἐκάθητο οὐδενὶ λόγῳ. Ἦν γὰρ πολεμίων ἔργων οὐδαμῶς ἔμπειρος καὶ ἀπ´ αὐτοῦ δειλός τε καὶ μελλητὴς ἐς τὰ μάλιστα. Μετὰ δὲ καὶ Δημήτριον στρατηγὸν βασιλεὺς ἔπεμψεν, ὃς δὴ τὰ πρότερα ξὺν Βελισαρίῳ ἐστράτευε καταλόγου πεζικοῦ ἄρχων. Καταπλεύσας οὖν ὁ Δημήτριος ἐς Σικελίαν, ἐπεὶ Κόνωνά τε καὶ Νεαπολίτας πικρότατα πολιορκεῖσθαι τῶν ἐπιτηδείων παντάπασι σπανίζοντας ἤκουσε, βοηθεῖν μὲν κατὰ τάχος ἤθελεν, ἀδύνατος δὲ ὢν, ἐπεί οἱ στράτευμα βραχύ τε καὶ οὐκ ἀξιόλογον εἵπετο, ἐπενόει τοιάδε. Ναῦς ὅτι πλείστας ἐκ Σικελίας ἁπάσης ἀγείρας σίτου τε αὐτὰς ἐμπλησάμενος καὶ τῶν ἄλλων ἐπιτηδείων ἔπλει, δόκησιν παρέχων τοῖς ἐναντίοις πάμπολύ τι στράτευμα ἐν ταῖς ναυσὶν εἶναι. Καὶ ἔτυχέ γε τῆς τῶν πολεμίων ἐννοίας. Μέγαν γὰρ σφίσιν ἐπιέναι στρατὸν ᾤοντο, τεκμαιρόμενοι ὅτι δὴ στόλου πολύ τι χρῆμα πλεῖν ἐκ Σικελίας ἐπύθοντο. Καὶ εἰ μὲν κατ´ ἀρχὰς εὐθὺ Νεαπόλεως ἰέναι Δημήτριος ἤθελεν, οἶμαι ἂν αὐτὸν ἐκπλῆξαί τε τοὺς πολεμίους καὶ τὴν πόλιν διασώσασθαι, οὐδενός οἱ ἀντιστατοῦντος. Νῦν δὲ κατορρωδήσας τὸν κίνδυνον καταίρειν μὲν ἐς Νεάπολιν ἥκιστα ἔγνω, ἐς δὲ τὸν Ῥώμης καταπλεύσας λιμένα, στρατιώτας ἐνθένδε ἀγείρειν ἐν σπουδῇ ἐποιεῖτο. Οἱ δὲ ἅτε πρὸς τῶν βαρβάρων ἡσσημένοι τε καὶ μέγα δέος ἔτι ἀπ´ αὐτῶν ἔχοντες, ἕπεσθαι Δημητρίῳ ἐπὶ Τουτίλαν τε καὶ Γότθους οὐδαμῆ ἤθελον. Διὸ δὴ μόνοις τοῖς ἐκ Βυζαντίου ξὺν αὐτῷ ἥκουσιν ἐς Νεάπολιν ἰέναι ἠνάγκαστο.  

3. ἦν δέ τις Δημήτριος ἕτερος, Κεφαληνὸς γένος, ναύτης μὲν τὸ παλαιὸν καὶ τῶν κατὰ θάλασσαν ἔργων τε καὶ κινδύνων ἀκριβῶς ἔμπειρος, πλεύσας δὲ ξὺν Βελισαρίῳ ἔς τε Λιβύην καὶ Ἰταλίαν ἐγένετο ἐς ταύτην δὴ τὴν ἐμπειρίαν δόκιμος, καὶ ἀπ´ αὐτοῦ ἐπίτροπον βασιλεὺς αὐτὸν Νεαπόλεως κατεστήσατο. Ἐπειδή τε οἱ βάρβαροι τὸ χωρίον πολιορκεῖν ἤρξαντο, ἀσελγείᾳ πολλῇ ἐχόμενος ἐς τὸν Τουτίλαν συχνὰ ὕβριζε, λίαν τε ἀθυρόγλωσσος ἐν τούτῳ τῷ πόνῳ ὁ ἀνὴρ ὤφθη. προϊόντος δὲ τοῦ κακοῦ καὶ τῆς ἀπωλείας τοῖς πολιορκουμένοις ἐπὶ μέγα χωρούσης γνώμῃ Κόνωνος ἐς λέμβον τινὰ λάθρα ἐσβὰς ἐτόλμησε παρὰ τὸν στρατηγὸν Δημήτριον ἰέναι μόνος. Ἐκ δὲ τοῦ παραδόξου σωθείς τε καὶ ξυγγενόμενος τῷ Δημητρίῳ ἐθάρσυνέ τε μάλιστα καὶ ἐς ταύτην δὴ τὴν πρᾶξιν ἐνῆγε. Τουτίλας δὲ τὸν πάντα λόγον ἀμφὶ τῷ στόλῳ τούτῳ ἀκούσας δρόμωνας μὲν πολλοὺς ἄριστα πλέοντας ἐν παρασκευῇ εἶχεν, ἐπειδὴ δὲ κατῆραν ἐς τὴν ἐκείνῃ ἀκτὴν οἱ πολέμιοι Νεαπόλεως οὐ μακρὰν ἄποθεν, ἐλθὼν ἐκ τοῦ ἀπροσδοκήτου κατέπληξέ τε καὶ ἐς φυγὴν ἅπαντας ἔτρεψε. Καὶ αὐτῶν πολλοὺς μὲν ἔκτεινεν, ἐζώγρησε δὲ πλείστους, διέφυγον δὲ ὅσοι ἐς τῶν νεῶν τοὺς λέμβους ἐσπηδῆσαι κατ´ ἀρχὰς ἴσχυσαν, ἐν τοῖς καὶ Δημήτριος ὁ στρατηγὸς ἦν. τὰς γὰρ ναῦς ἁπάσας σὺν αὐτοῖς φορτίοις, αὐτοῖς ἀνδράσιν, οἱ βάρβαροι εἷλον. Οὗ δὴ καὶ Δημήτριον τὸν Νεαπόλεως ἐπίτροπον εὗρον. Γλῶσσάν τε καὶ χεῖρας ἄμφω ἀποτεμόντες οὐκ ἔκτειναν μὲν, οὕτω δὲ λωβησάμενοι ὅπη βούλοιτο ἀφῆκαν ἰέναι. Ταύτην τε Τουτίλᾳ τὴν δίκην Δημήτριος γλώσσης ἀκολάστου ἐξέτισεν.  

CHAPITRE VI

1. Totila assiège Naples et réduit plusieurs peuples. 2. Maximin et Démétrius arrivent en Italie. 3. Un autre Démétrius est puni de son insolence.

1. INCONTINENT après que Totila eut pris les forts de Césène et de Pétrée, il sonda les places de la Toscane ; et pas une n'ayant voulu se rendre, il traversa le Tibre, n'exerça point d'hostilités sur les terres des Romains, passa dans la Campanie, et dans le pays de Samnium, où il réduisit sans beaucoup de peine la ville de Bénévent, et en rasa les murailles, afin que les recrues nouvellement arrivées de Constantinople ne pussent s'en servir, pour faire des courses sur les Goths. Enfin n'ayant pu persuader aux Napolitains de se soumettre à sa puissance, bien qu'il les en eût conjurés par les plus douces paroles du monde, il se résolut de les assiéger. Conon commandait dans la ville, et avait sous lui une garnison de mille soldats, tant Romains qu'Isauriens. Totila campa proche des murailles, avec la plus grande partie de ses troupes, et envoya le reste se saisir de Cumes, et de divers autres forts, d'où il tira de grandes richesses. Ayant rencontré les femmes de quelques sénateurs, ils les renvoya avec beaucoup de civilité, ce qui lui donna parmi les Romains une grande réputation de douceur et de clémence. Il réduisit à son obéissance les Bruttiens, les Lucquois, les Apuliens et les Calabrais, il saisit des revenus publics, et ordonna de toutes choses, en souverain absolu. Cela fut cause que les impôts n'étant plus employés au paiement des gens de guerre, Justinien leur demeura redevable de sommes immenses. Les Italiens, étaient irrités extrêmement de ces désordres, qui les dépouillaient de leurs biens, les chassaient de leurs maisons, et les rejetaient dans le même abîme de misères, d'où ils s'étaient retirés. Les soldats désobéissaient aux ordres de leurs chefs avec plus d'insolence qu'auparavant, et se tenaient dans les bonnes villes. Constantien était à Ravenne, Jean à Rome, Bessas à Spoléte, Justin à Florence, Cyprien à Pérouse; enfin chacun était dans la place où il s'était retiré lors de la déroute.

2. Quand l'Empereur apprit toutes ces fâcheuses nouvelles, il en fut affligé, comme d'un des plus grands malheurs qui pût arriver à son État, et il créa Maximin préfet du prétoire en Italie, afin qu'il donnât les ordres à tous les autres chefs, et qu'il prît le soin de la subsistance des soldats. Il envoya avec lui une flotte chargée de Thraces et d'Arméniens. Les Thraces étaient commandés par Hérodien, et les Arméniens par Phazas Ibérien, et neveu de Péranius. Il y avait aussi dans la flotte une petite compagnie de Huns. Maximin étant donc parti de Constantinople avec tous les vaisseaux de la Grèce, il aborda en Épire, où il s'arrêta mal à propos, et consuma inutilement le temps. Comme il était tout à fait ignorant en l'art de la guerre, il était aussi timide, et, temporisateur. Justinien envoya aussi Démétrius, en qualité de maître de la milice. Ce Démétrius avait servi avec Bélisaire, et avait commandé sous lui une cohorte de gens de pied. Quand il fut arrivé en Sicile, et qu'il eut appris le siège de Naples, et l'extrémité de la disette, où cette place était réduite, il se résolut de la secourir. Mais comme il avait peu de monde, il s'avisa d'un artifice ; c'est qu'il assembla le plus de vaisseaux qu'il put dans la Sicile, lesquels il chargea de grains, et d'autres provisions, à dessein de faire croire aux ennemis qu'ils portaient beaucoup de gens de guerre. Et c'est aussi ce que les Barbares s'imaginèrent, sur le seul bruit qui avait couru, qu'il était parti de Sicile une armée navale très formidable. Pour moi, je crois que si Démétrius eût été droit à Naples, il l'eût secourue, et eût dissipé les ennemis dans l'épouvante où ils étaient. Mais la crainte du danger l'en détourna, et le fit aborder à Rome, où il perdit beaucoup de temps à amasser des soldats. Mais comme ces soldats avaient déjà été vaincus par les Barbares, ils lui refusèrent de servir ; ce qui l'obligea de retourner vers Naples, avec les seules troupes qu'il avait amenées de Constantinople.

3. Il y avait un autre Démétrius, Céphalien de nation, qui avait autrefois été matelot, et qui avait grande connaissance de la marine, et de tout ce qui concerne la navigation. Son habileté en cet art lui avait acquis tant de réputation dans les voyages qu'il avait faits en Afrique, et en Italie, que Justinien lui avait donné la charge de Proviseur de Naples. Au commencement que le siège fut mis devant cette ville, il vomit des injures atroces contre Totila, avec la dernière insolence. Dans la fuite du siège, et dans l'augmentation de la disette, il fut si hardi que de hasarder, par l'avis de Conon, d'aller seul dans une chaloupe trouver Démétrius, maître de la milice, et il y arriva heureusement, conféra avec lui, le rassura, et l'exhorta à continuer généreusement ses desseins. Totila qui était bien informé et du nombre, et de la qualité des vaisseaux, dont la flotte ennemie était composée, tint quantité de barques toutes prêtes; et au moment que les Romains abordèrent au port de Naples, il fondit sur eux, et les dissipa. Il en tua plusieurs, et en fit plusieurs prisonniers. Tous ceux qui purent descendre des navires dans les chaloupes, se sauvèrent, et Démétrius maître de la milice fut de ce nombre. Les vaisseaux, les hommes, et les marchandises tombèrent entre les mains des Barbares, qui ayant trouvé Démétrius le proviseur, lui coupèrent la langue, et les mains, et le laissèrent aller où il voulut. Voilà le châtiment dont Totila réprima l'insolence de ses injures.

 

 

 

1. Ὕστερον δὲ καὶ Μαξιμῖνος πάσαις ταῖς ναυσὶ Σικελίᾳ προσέσχεν. Ἔς τε τὰς Συρακούσας ἀφικόμενος ἡσυχῆ ἔμενε, κατορρωδῶν τὰ πολέμια. Ἃ δὴ μαθόντες οἱ τοῦ Ῥωμαίων στρατοῦ ἄρχοντες σπουδῇ πολλῇ ἐς αὐτὸν ἔπεμπον, βοηθεῖν κατὰ τάχος δεόμενοι οἵ τε ἄλλοι καὶ Κόνων ἐκ Νεαπόλεως ἰσχυρότατα πρὸς τῶν βαρβάρων πολιορκούμενος. ἤδη γὰρ ἅπαντα σφᾶς τὰ ἐπιτήδεια ἐπελελοίπει. Ὁ δὲ τὸν καιρὸν ἅπαντα ἐν ταύτῃ δὴ κατατρίψας τῇ ὀρρωδίᾳ, ἐπειδὴ τάς τε βασιλέως ἀπειλὰς ἔδεισε καὶ κακιζόμενος πρὸς τῶν ἄλλων ἀπεῖπεν, αὐτὸς μὲν οὐδέν τι ἧσσον αὐτοῦ ἔμεινε, τὸν δὲ στρατὸν ἅπαντα ξύν τε Ἡρωδιανῷ καὶ Δημητρίῳ καὶ Φάζᾳ ἐς Νεάπολιν ἔπεμψε, σφοδρότατα ἐγκειμένης ἤδη τῆς τοῦ χειμῶνος ὥρας. Ἐπεὶ δὲ Νεαπόλεως ὁ Ῥωμαίων στόλος ἀγχοῦ ἐγένετο, κατέβαινε σκληρὸς ἄνεμος, ἐξαίσιόν τινα χειμῶνα ἐγείρων. Καὶ ὁ μὲν ζόφος ἅπαντα ἐνεδίδου, ὁ δὲ κλύδων τὰς κώπας ἀνασπᾶν ἢ ἄλλο τι ἐνεργεῖν τοὺς ναύτας οὐκ εἴα. Διά τε τῶν ῥοθίων τὸν κτύπον ἔτι ἀλλήλων κατακούειν οὐκ ἦν, ἀλλὰ ξύγχυσίς τε λαμπρῶς ἐκράτει καὶ ἡ τοῦ πνεύματος ἐπρυτάνευε βία, ἥπερ αὐτοὺς ὡς ἥκιστα ἐθελουσίους ἐς τὴν ἀκτὴν ἤνεγκεν, οὗ δὴ ἐστρατοπεδεύοντο οἱ πολέμιοι. Ἐπιβαίνοντες οὖν κατ´ ἐξουσίαν οἱ βάρβαροι τοῖς σκάφεσι τῶν ἐναντίων, ἔκτεινόν τε καὶ κατέδυον οὐδενὸς σφίσιν ἀντιστατοῦντος. Ἐζώγρησαν δὲ ἄλλους τε πολλοὺς καὶ Δημήτριον τὸν στρατηγόν. Ἡρωδιανὸς δὲ καὶ Φάζας ξὺν ὀλίγοις τισὶ διαφυγεῖν ἴσχυσαν, ἐπεὶ αὐτῶν αἱ νῆες οὐ λίαν που ἄγχιστα τοῦ τῶν πολεμίων στρατοπέδου ἦλθον. Τὰ μὲν οὖν ἀμφὶ τῷ Ῥωμαίων στόλῳ ταύτῃ πη ἔσχε.

2. Τουτίλας δὲ καλώδιον ἀναψάμενος ἐς τὸν Δημητρίου αὐχένα, ἔς τε τὸν Νεαπόλεως περίβολον εἷλκε καὶ παραινεῖν τοῖς πολιορκουμένοις ἐκέλευε μηκέτι ἀνονήτοις ἐλπίσι πιστεύοντας διαφθείρεσθαι, ἀλλὰ τὴν πόλιν ὅτι τάχιστα Γότθοις ἐνδιδόντας μεγάλων ἀπηλλάχθαι κακῶν. ἀδύνατον γὰρ βασιλέα τὸ λοιπὸν ἄλλην σφίσιν ἐπικουρίαν πέμψαι, ἀλλ´ ἐπὶ τῷ στόλῳ τούτῳ πᾶσαν αὐτοῖς τήν τε δύναμιν καὶ τὴν ἐλπίδα διολωλέναι. Δημήτριος μὲν τοσαῦτα εἶπεν, ὅσα Τουτίλας ἐκέλευεν. Οἱ δὲ πολιορκούμενοι τῷ τε λιμῷ ἤδη καὶ τῇ ἄλλῃ ἀπορίᾳ ὑπερφυῶς πιεζόμενοι, ἐπεὶ τό τε πάθος Δημητρίου εἶδον καὶ τοὺς λόγους ἅπαντας ἤκουσαν, ἀπογνόντες ἐλπίδος ἁπάσης ἔς τε οἰμωγὰς καὶ ἀμηχανίαν ἐνέπιπτον, ἦν τε ἡ πόλις θορύβου πολλοῦ καὶ κωκυτοῦ ἔμπλεως. Μετὰ δὲ καὶ Τουτίλας αὐτοὺς ξυγκαλέσας ἐς τὰς ἐπάλξεις ἔλεξε τοιάδε

3. „Οὐδεμίαν αἰτίαν ἢ μέμψιν ἐς ὑμᾶς ἔχοντες, ἄνδρες Νεαπολῖται, τανῦν ἐς πολιορκίαν τήνδε κατέστημεν, ἀλλ´ ὅπως ἐχθίστων ὑμᾶς ἀπαλλάξαντες δεσποτῶν οἷοί τε ὦμεν τάς τε χάριτας ὑμῖν ἐκτιννύναι, ὧνπερ ἡμᾶς δεδρακότες ἐν τῷδε τῷ πολέμῳ τὰ χαλεπώτατα πρὸς τῶν πολεμίων πεπόνθατε. Μόνους γὰρ Ἰταλιωτῶν ὑμᾶς ἁπάντων εὔνοιάν τε τὴν μεγίστην ἐς Γότθων τὸ ἔθνος ἐπιδεδεῖχθαι καὶ ἀκουσίους μάλιστα ὑπὸ τοῖς ἐναντίοις γεγενῆσθαι ξυμβέβηκεν. ὥστε καὶ νῦν πολιορκεῖν ὑμᾶς ξὺν ἐκείνοις ἠναγκασμένοι τὸ πιστὸν ὑμῶν, ὡς τὸ εἰκὸς, αἰσχυνόμεθα, καίπερ οὐκ ἐπὶ τῷ πονηρῷ Νεαπολιτῶν τὴν προσεδρείαν ποιούμενοι. Μὴ τοίνυν ἀχθόμενοι τοῖς ἐκ τῆς πολιορκίας δεινοῖς Γότθους οἴεσθε δεῖν δι´ ὀργῆς ἔχειν. Οἱ γὰρ τοὺς φίλους εὐεργετεῖν ἐπειγόμενοι οὐδεμίαν αἰτίαν εἰσὶν ἄξιοι πρὸς αὐτῶν φέρεσθαι, κἂν μὴ διὰ τῶν πρὸς ἡδονὴν ἀναγκάζωνται τὴν πρὸς αὐτοὺς διαπράσσεσθαι χάριν. Τῶν δὲ πολεμίων ὡς ἥκιστα ὑμᾶς δέος εἰσίτω, μηδὲ τοῖς προλαβοῦσιν ἠγμένοι κρατήσειν αὐτοὺς ἡμῶν οἴεσθε. Τὰ γὰρ τοῦ βίου παράλογα τύχῃ τινὶ παρὰ δόξαν ἐλθόντα τῷ χρόνῳ αὖθις καταρρεῖν εἴωθεν. Οὕτω δὲ ὑμῖν εὖνοι καθέσταμεν ὥστε καὶ Κόνωνα καὶ πάντας στρατιώτας κακῶν ἀπαθεῖς ὅπη βούλοιντο συγχωροῦμεν ἰέναι, ἤν γε τὴν πόλιν ἐνδόντες ἡμῖν ἐνθένδε ἀπαλλάσσοιντο, πάντα τὰ σφέτερα αὐτῶν ἔχοντας· καὶ ὑπὲρ τούτων ἡμᾶς καὶ τῆς Νεαπολιτῶν σωτηρίας ὀμεῖσθαι οὐδὲν κωλύσει.“

Τουτίλας μὲν τοσαῦτα εἶπεν, ἐπῄνεσαν δὲ οἵ τε Νεαπολῖται καὶ οἱ ξὺν τῷ Κόνωνι στρατιῶται πάντες. πολλὴ γὰρ αὐτοὺς ἀνάγκη τοῦ λιμοῦ ἐπίεζε. Πίστιν μέντοι ἐς βασιλέα φυλάσσοντες καὶ βοήθειάν τινα ἔτι παρέσεσθαι σφίσι καραδοκοῦντες τριάκοντα ἡμερῶν ὡμολόγουν ἐνδώσειν τὴν πόλιν. Τουτίλας δὲ πᾶσαν αὐτοῖς ἐκ βασιλέως ἀνασοβεῖν ἐλπίδα ἐθέλων τριῶν μηνῶν ἔταξε χρόνον, ἐφ´ ᾧ δὴ μετὰ τοῦτον τὰ ὡμολογημένα ποιήσωσι. Πρότερον δὲ οὐ προσβολήν τινα κατὰ τοῦ περιβόλου ποιήσεσθαι ἰσχυρίζετο, οὐδὲ ἄλλῃ τινὶ ἐπιβουλῇ ἐς αὐτοὺς χρῆσθαι. ταῦτα μὲν οὖν οὕτως ἐδέδοκτο. Οἱ δὲ πολιορκούμενοι οὐκ ἀναμείναντες τὴν κυρίαν (λίαν γὰρ ἐβιάζοντο τῶν ἀναγκαίων τῇ ἀπορίᾳ) ὀλίγῳ ὕστερον τῇ πόλει Τουτίλαν τε καὶ τοὺς βαρβάρους ἐδέξαντο. Καὶ ὁ χειμὼν ἔληγε, καὶ ὄγδοον ἔτος ἐτελεύτα τῷ πολέμῳ τῷδε, ὃν Προκόπιος ξυνέγραψεν.  

CHAPITRE VII

1. Flotte des Romains battue par la tempête et prise de Démétrius. 2. Il est forcé par le vainqueur d'exhorter les Napolitains à se rendre. 3. Totila les y exhorte lui-même, et ils le font.

1. MAXIMIN prit terre à Syracuse, avec toute la flotte, y demeura en repos, par la crainte des dangers de la guerre, bien que Conon et les autres chefs qui étaient pressés de la faim, le conjurassent de les secourir. Il perdit le temps dans ces frayeurs déplorables, jusqu'à ce qu'enfin épouvanté par les menaces de l'Empereur, et ému par les reproches de tous les Romains, il envoyât les troupes à Naples durant les rigueurs de l'hiver, sous la conduite d'Hérodien, de Démétrius, et de Phazas. Aussitôt que cette flotte fut abordée à Naples, elle y fut battue d'une furieuse tempête. L'agitation des vagues était si violente, que les matelots ne pouvaient plus se servir de leurs rames ; et le bruit en était si horrible, qu'il empêchait les hommes de s'entendre l'un l'autre. Les Barbares étant survenus au milieu d'un désordre si funeste, en tuèrent, et en jetèrent dans la mer autant qu'ils voulurent. Ils en gardèrent quelques-uns, entre lesquels se trouva Démétrius maître de la milice. Hérodien, et Phazas, dont les vaisseaux se trouvaient heureusement éloignés du camp des Goths, eurent moyen de se sauver. Voilà quelle fut la fortune de la flotte romaine.

 2. Totila jeta une corde au cou de Démétrius, et le traîna devant Naples, où il l'obligea d'exhorter les assiégés à se rendre, et à se délivrer de tant de misères, en subissant le joug du vainqueur, vu que l'Empereur n'était pas en état de les secourir, et qu'en perdant leur armée navale, ils avaient perdu leurs forces et leurs espérances. Démétrius répétait tout ce que Totila lui prescrivait. Quand les assiégés, qui étaient déjà pressés par la faim, et accablés de fatigues, virent de leurs propres yeux le déplorable changement de la fortune de Démétrius, et qu'ils entendirent ce qu'il leur disait, ils tombèrent dans le désespoir, et s'abandonnèrent aux gémissements, et aux larmes. Comme ils étaient dans une étrange confusion, Totila les appela au haut des murailles, et leur fit ce discours.

3. Ce n'est par aucun mécontentement que nous avions reçu de vous, que nous avons formé ce siège : c'est pour vous délivrer d'une fâcheuse domination, et pour reconnaître l'affection que vous avez témoignée envers notre parti, en supportant avec tant de confiance les mauvais traitements de nos ennemis. Vous êtes les seuls de toute l'Italie, qui avez signalé votre zèle pour la monarchie des Goths, qui n'avez obéi, que malgré vous, aux Romains. Nous considérons, tant que nous devons, votre fidélité, même dans ce siège, où vous vous trouvez malheureusement enveloppés avec eux. Ce n'est pas à vous que nous en voulons ; et bien que vous y souffriez de grandes incommodités, ce n'est pas à nous que vous devez vous en prendre. Ceux qui ne cherchent qu'à obliger leurs amis, ne doivent point être blâmés, lorsqu'ils ne peuvent empêcher que leurs bienfaits n'aient quelque chose de désagréable. N'appréhendez pas le ressentiment des Romains, et ne présumez pas qu'ils demeurent victorieux. Le temps ne manque jamais d'abattre ces prospérités prodigieuses, que le caprice de la fortune a élevées. Au reste, pourvu que l'on nous rende la place, nous permettrons à Conon, et à la garnison de se retirer où il leur plaira. Nous sommes prêts à les en assurer avec serment, comme nous assurerons tous les citoyens de leur vie.

L'extrémité de la disette fit approuver ce discours aux habitants, aux gouverneurs et aux soldats; mais l'inclination qui leur restait pour l'Empereur, et l'attente de quelque secours leur firent demander un mois de temps. Totila, qui voulait les convaincre, qu'ils n'avaient plus rien à espérer de la part des Romains, leur en accorda trois, et leur promit de ne point livrer d'assaut pendant ce temps-là, et de ne point faire de mine. Voila quels furent les termes de l'accord. Mais les assiégés, pressés par la faim, n'attendirent pas si longtemps, et reçurent bientôt après Totila, et les Barbares. La réduction de Naples arriva sur la fin de l'hiver ; et la fin de l'hiver fut aussi celle de la huitième année de la guerre, dont Procope écrit l'histoire.

 

 

 

1. Ἐπειδὴ δὲ Νεάπολιν Τουτίλας εἷλε, φιλανθρωπίαν ἐς τοὺς ἡλωκότας ἐπεδείξατο οὔτε πολεμίῳ οὔτε βαρβάρῳ ἀνδρὶ πρέπουσαν. Τοὺς μὲν γὰρ Ῥωμαίους λιμῷ νενοσηκότας λαβὼν, οἷς δὴ ὑπ´ αὐτοῦ καὶ ἡ τοῦ σώματος ἰσχὺς ὀπίσω ἤδη ἐκεχωρήκει, δείσας μὴ βρώσεως ἐκ τοῦ αἰφνιδίου ἐς κόρον ἐλθόντες, ὡς τὸ εἰκὸς, ἀποπνιγεῖεν, ἐπενόει τάδε. Φυλακὰς ἔν τε τῷ λιμένι καὶ ταῖς πύλαις καταστησάμενος ἐκέλευε μηδένα πη ἐνθένδε ἰέναι. Αὐτὸς δὲ ἅπασι μικρολογίᾳ τινὶ προμηθεῖ ἐνδεεστέρως ἢ κατὰ τὴν ἐπιθυμίαν τὰ σιτία παρείχετο, προσεπιβάλλων ἡμέρᾳ ἑκάστῃ τοσοῦτον τοῦ μέτρου ὅσον οὐ δοκεῖν αἴσθησίν τινα τῶν ἐντιθεμένων ἐς ἀεὶ γίγνεσθαι. Οὕτω τε αὐτοῖς ἐπιρρώσας τὴν δύναμιν καὶ τὰς πύλας ἀναπετάσας ἕκαστον ὅπη βούλοιτο ἀφῆκεν ἰέναι. Κόνωνα δὲ καὶ τοὺς ξὺν αὐτῷ στρατιώτας, ὅσους δὴ αὐτοῦ μένειν ἥκιστα ἤρεσκεν, ἐς ναῦς ἐμβιβάσας πλεῖν κατ´ ἐξουσίαν ἐκέλευε. Καὶ οἱ μὲν αἰσχύνην σφίσι φέρειν οἰόμενοι τὴν ἐς Βυζάντιον ἀναχώρησιν, πλεῖν κατὰ τάχος ἐπὶ Ῥώμης διενοοῦντο. Τοῦ δὲ ἀνέμου σφίσιν ἀντιστατοῦντος ἀπαίρειν ἐνθένδε οὐδαμῆ ἔχοντες διηποροῦντο, δεδιότες μή τι Τουτίλαν τῶν ὡμολογημένων ὀλιγωρεῖν διὰ τὸ κεκρατηκέναι ξυμβαίη, καὶ κακόν τι μέγα πρὸς αὐτοῦ λάβωσιν. Ὧνπερ ἐπεὶ ὁ Τουτίλας ᾔσθετο, ξυγκαλέσας ἅπαντας παρηγόρει τε καὶ τὰ πιστὰ ἔτι μᾶλλον αὐτοῖς ἐπιρρώσας, θαρσεῖν μὲν ἤδη ἐκέλευε καὶ τῷ Γότθων στρατῷ φόβῳ οὐδενὶ ἀναμίγνυσθαι, τά τε ἐπιτήδεια ἐνθένδε ὠνεῖσθαι καὶ εἴ του ἄλλου δέοιντο, ἅτε παρὰ φίλων κομίζεσθαι. Ἐπεὶ δὲ τὸ πνεῦμα ἔτι σφίσιν ἀπ´ ἐναντίας ἐφέρετο καὶ χρόνος ἐτρίβη συχνὸς, ἵππους τε καὶ ὑποζύγια παρασχόμενος, ἐφοδίοις τε αὐτοὺς δωρησάμενος, ἐς Ῥώμην ἐκέλευεν ὁδῷ ἰόντας πορεύεσθαι, πομπούς τινας τῶν ἐν Γότθοις δοκίμων σφίσι ξυμπέμψας. τὸ δὲ Νεαπόλεως τεῖχος καθελεῖν ἐς ἔδαφος ἐνεχείρησεν, ὅπως αὐτὴν μὴ καταλαβόντες αὖθις Ῥωμαῖοι ἔκ τε ἐχυροῦ ὁρμώμενοι πράγματα Γότθοις παράσχωσιν. Ἐν πεδίῳ γὰρ μᾶλλον ἐκ τοῦ εὐθέος διακρίνεσθαι μάχῃ πρὸς αὐτοὺς ἤθελεν ἢ τέχναις τισὶ καὶ σοφίσμασι διαμάχεσθαι. Μοῖραν μέντοι αὐτοῦ καθελὼν πολλὴν τὸ λοιπὸν εἴασεν.

2. Ὑπὸ τοῦτον τὸν χρόνον Ῥωμαῖός τις αὐτῷ προσελθὼν, Καλαβρὸς γένος, ᾐτιᾶτο τῶν δορυφόρων τῶν αὐτοῦ τινα τὴν παῖδα παρθένον οὖσαν οὔτι ἑκουσίαν βιάσασθαι. Καὶ ὃς τὸν ἄνθρωπον οὐκ ἀπαρνηθέντα τὸ ἔγκλημα τίσασθαι τῆς ἁμαρτάδος ἐν σπουδῇ ἔχων ἐν δεσμωτηρίῳ καθεῖρξε. Δείσαντες δὲ ἀμφ´ αὐτὸν τῶν βαρβάρων οἱ δοκιμώτατοι (δραστήριος γάρ τις ἀνὴρ ἐτύγχανεν ὢν καὶ ἀγαθὸς τὰ πολέμια) ξυλλεγέντες εὐθὺς καὶ Τουτίλᾳ ἐς ὄψιν ἐλθόντες ἐδέοντο τῷ ἀνθρώπῳ τὴν αἰτίαν ἀφεῖναι. Ὁ δὲ πρᾴως τε καὶ ταραχῇ οὐδεμιᾷ τῶν λεγομένων τὴν μάθησιν ποιησάμενος ἔλεξε τοιάδε

„Οὐκ ἀπανθρωπίας ὑπερβολῇ εἴκων οὐδὲ ξυγγενῶν ὑπερηδόμενος ξυμφοραῖς, ἀλλ´ ὡς ἔνι μάλιστα δεδιὼς μή τι Γότθοις ξυμβήσεται φλαῦρον, ἐς λόγους τούσδε, ὦ ξυστρατιῶται, καθίσταμαι. Ἐγὼ μὲν οὖν τοῦτο οἶδα, ὡς τῶν ἀνθρώπων ὁ πολὺς ὅμιλος τὰ τῶν πραγμάτων ὀνόματα μεταβάλλουσιν ἐπὶ τοὐναντίον. Φιλανθρωπίαν μὲν γὰρ καλεῖν τὴν παρανομίαν εἰώθασιν, ἐξ ἧς διεφθάρθαι τε τὰ χρηστὰ πάντα καὶ ξυντεταράχθαι ξυμβαίνει, σκαιὸν δὲ καὶ ἀτεχνῶς δύσκολον, ὃς ἂν τὰ νόμιμα περιστέλλειν ἐς τὸ ἀκριβὲς βούληται, ὅπως δὴ τοῖς ὀνόμασι τούτοις παραπετάσμασιν ἐς τὴν ἀσέλγειαν χρώμενοι ἀδεέστερον ἐξαμαρτάνειν τε ἱκανοὶ εἶεν καὶ τὴν μοχθηρίαν ἐνδείκνυσθαι. ὑμῖν δὲ παραινῶ μὴ τῆς ὑμῶν αὐτῶν σωτηρίας ἁμαρτάδα ἑνὸς ἀνδρὸς ἀνταλλάξασθαι, μηδὲ τοῦ μιάσματος τοῦδε αὐτοὶ τὸ μέρος οὐδὲν ἀδικοῦντες μεταλαχεῖν. Τό τε γὰρ ἐξαμαρτεῖν καὶ τὸ διακωλύειν τὴν ἐς τοὺς ἐξημαρτηκότας τιμωρίαν, οἶμαι, ἐν ἴσῳ ἐστί. Βούλομαι τοίνυν οὑτωσὶ σκοπουμένους ὑμᾶς ποιήσασθαι τὴν ὑπὲρ τῶν παρόντων διάγνωσιν, ὡς νῦν αἵρεσις ὑμῖν δυοῖν πρόκειται, ἢ τὸν ἄνδρα τοῦτον ὧν ἠδίκηκε μὴ δοῦναι τὴν δίκην, ἢ τὸ Γότθων γένος σεσῶσθαί τε καὶ τὸ τοῦ πολέμου κεκτῆσθαι κράτος. Σκέψασθε γάρ· ἦν ἡμῖν κατ´ ἀρχὰς τοῦδε τοῦ πολέμου στρατιωτῶν μὲν πλῆθος δόξῃ τε καὶ τῇ ἐς τοὺς κινδύνους ἐμπειρίᾳ λαμπρὸν, χρήματα δὲ ξυνελόντα εἰπεῖν ἀριθμοῦ κρείσσω, ἵππων δὲ καὶ ὅπλων περιουσίας ὑπερβολή τις, καὶ πάντα ὅσα ἔν γε Ἰταλιώταις ὀχυρώματά ἐστιν. Καὶ ταῦτα γὰρ οὐκ ἀχρεῖα παντάπασιν εἶναι δοκεῖ τοῖς ἐς πόλεμον καθισταμένοις ἐφόδια. Ἐπεὶ δὲ ὑπὸ Θευδάτῳ ταττόμενοι, ἀνδρὶ τὸ δίκαιον περὶ ἐλάσσονος τῆς ἐς τὸ πλουτεῖν ἐπιθυμίας πεποιημένῳ, ἵλεων ἡμῖν αὐτοῖς τὸν θεὸν παρανομίᾳ τῇ ἐς τὴν δίαιταν ὡς ἥκιστα κατεστήσαμεν, ὅπη ποτὲ κεχώρηκεν ἡμῖν ἡ τύχη ἐπίστασθε δή που, ὑφ´ οἵων τε καὶ ὁπόσων ἡσσημένοις ἀνδρῶν. Νῦν δὲ τὴν δίκην παρ´ ἡμῶν ὁ θεὸς ὧν ἐξημάρτομεν ἱκανῶς ἔχων αὖθις ἡμῖν κατὰ τὸ βούλημα ῥυθμίζει τὸν βίον καὶ τὸ ξύμπαν εἰπεῖν ἄμεινον ἡμῖν ἢ κατ´ ἐλπίδα τὰ πράγματα ἄγει, οἷς γε ὑπὲρ τὴν ὑπάρχουσαν δύναμιν νενικηκέναι τοὺς πολεμίους τετύχηκε· περιστέλλειν οὖν τὴν τῆς νίκης πρόφασιν τῷ τὰ δίκαια πράσσειν ξυνοίσει μᾶλλον ἢ ἀπ´ ἐναντίας αὐτῇ ἰόντας φθονεροὺς ἡμᾶς ἐφ´ ἡμῖν αὐτοῖς γεγενῆσθαι δοκεῖν. Οὐ γὰρ ἔστιν, οὐκ ἔστι, τὸν ἀδικοῦντα καὶ βιαζόμενον ἐν τοῖς ἀγῶσιν εὐδοκιμεῖν, ἀλλὰ πρὸς τὸν βίον ἑκάστου ἡ τοῦ πολέμου πρυτανεύεται τύχη.“

Τουτίλας μὲν τοσαῦτα εἶπεν.

ἐπαινέσαντες δὲ τὰ εἰρημένα οἱ Γότθων λόγιμοι τὸν δορυφόρον οὐκέτι ἐξῃτοῦντο, ἀλλ´ εἴων ὅπως ποτὲ αὐτῷ πράσσειν δοκοίη. Καὶ ὃς τὸν μὲν ἄνθρωπον οὐκ ἐς μακρὰν διεχρήσατο, τὰ δὲ χρήματα, ὅσα δὴ αὐτοῦ ἐτύγχανεν ὄντα, τῇ βιασθείσῃ παρέσχετο.  

CHAPITRE VlII

1. Bonté singulière de Totila envers les vaincus. 2. Discours touchant la Justice, suivi d''une sévérité exemplaire.

1. LORSQUE Totila fut maître de Naples, il fit paraître envers ce peuple assujetti, une bonté dont on n'aurait pas cru qu'un ennemi et un Barbare eût été capable. Comme la faim avait épuisé leurs forces, et qu'il appréhendait qu'ils ne se laissassent accabler, en prenant tout à coup une trop grande quantité de nourriture, il mit des gardes aux portes pour les empêcher de sortir, et il distribua lui-même les vivres par une sage économie, beaucoup moins que l'appétit de chacun n'en demandait, en ajoutant si peu de jour en jour, que l'augmentation était presque imperceptible. Quand leur santé fut rétablie, il ouvrit les portes, et leur permit d'aller où il leur plairait. Il mit Conon et ses soldats sur des vaisseaux, avec toute sorte de liberté. Comme ils avaient honte d'aller à Constantinople, ils souhaitaient de prendre la route de Rome. Mais le vent étant contraire, ils eurent peur que l'orgueil, que la victoire inspire naturellement, ne fît violer à Totila la parole qu'il leur avait donnée. Ce Prince s'étant aperçu de leur défiance les rassura, et leur confirma avec un serment solennel les promesses qu'il leur avait faites, et leur permit d'aller dans l'armée des Goths, d'y acheter les vivres, et les autres choses qui leur étaient nécessaires. Le vent continuant toujours contraire, il leur donna des chevaux, des provisions, et une escorte. Il fit ensuite démolir une partie des murailles de la ville, afin que si les Romains la reprenaient, elle ne leur servît plus de retraite. C'est ainsi qu'il aimait mieux faire la guerre à découvert, que d'user de déguisements et d'artifices.

2. Environ le même temps, un certain Romain, natif de Calabre, se vint plaindre de ce qu'un garde avait violé sa fille. L'accusé ayant avoué le crime, Totila qui désirait le punir, commanda de le mener en prison. Les principaux de la nation, qui craignaient qu'un si vaillant homme ne fût condamné à la mort, allèrent demander sa grâce. Totila, après avoir écouté leurs prières, sans les avoir interrompus, leur répondit en ces termes.

Ce n'est pas que je me laisse emporter à la cruauté, ni que je me plaise aux supplices de ceux de ma nation, que je vous fais ce discours; mais c'est que j'appréhende qu'il ne vous arrive quelque malheur. Je sais bien qu'il y a plusieurs personnes dans le monde qui changent les noms des choses, et qui leur en imposent de tout contraires à leur nature. Ils appellent humanité la licence, qui corrompt les plus saintes lois; et ils appellent sévères et fâcheux, ceux qui tiennent la main à l'exécution des ordonnances, et ainsi ils trouvent des couleurs spécieuses, pour déguiser leurs crimes, et pour s'assurer de l'impunité. Je vous prie de ne vous pas perdre, en voulant sauver un coupable, et étant innocents, comme vous êtes, de ne pas devenir des complices, J'affirme qu'il n'y a point de différence entre celui qui commet un crime, et celui qui en empêche le châtiment, Faites, je vous prie, réflexion, en jugeant de cette affaire, que vous avez à choisir, ou de ne pas soustraire un accusé à la justice, ou de vous priver au fruit de la victoire. Considérez qu'au commencement de cette guerre nous avions des soldats aguerris et courageux, des finances innombrables, une quantité infinie de chevaux et d'armes, et des places bien fortifiées et bien munies, qui sont des choses d'une très grande importance dans la guerre. Cependant, pour avoir suivi Théodat, qui avait plus de passion pour l'argent, que d'amour pour la justice, nous avons attiré la colère de Dieu sur nous. Vous savez dans quels malheurs nous sommes tombés depuis, et par quelle sorte de gens nous avons été vaincus. Maintenant Dieu, satisfait du châtiment qu'il a tiré de nos fautes, remet la prospérité dans nos affaires, et surpasse nos espérances par ses bienfaits. Après que nous avons remporté des avantages, auxquels nous n'osions prétendre ; ne vaut-il pas mieux les conserver par une observation exacte de la justice, que de les perdre par notre injustice, et que de nous rendre nous-mêmes les auteurs de notre malheur? il est impossible que les expéditions militaires réussissent heureusement à ceux qui commettent des violences. La fortune de la guerre s'accommode aux mœurs des particuliers.

Les gens de commandement vaincus par ces raisons de Totila, se désistèrent de la prière qu'ils lui avaient faite en faveur du garde accusé, et le lui abandonnèrent. Peu après il le condamna à la mort, et donna son bien à la fille qu'il avait outragée.

 

 

1. Ἐν ᾧ δὲ ταῦτα Τουτίλας ἔπρασσεν, ἐν τούτῳ οἱ τοῦ Ῥωμαίων στρατοῦ ἄρχοντες ξὺν τοῖς στρατιώταις τὰ τῶν κατηκόων χρήματα ἥρπαζον, καὶ ὕβρεώς τε καὶ ἀσελγείας οὐδ´ ὁτιοῦν ὑπελίποντο, ἀλλ´ οἱ μὲν ἄρχοντες ἐν τοῖς ὀχυρώμασιν ἔχοντες ἐρωμένας ἐκώμαζον, οἱ δὲ στρατιῶται ἀπειθεστέρους αὑτοὺς τοῖς ἄρχουσι παρεχόμενοι εἰς πᾶσαν ἰδέαν ἀτοπίας ἐνέπιπτον.  

2. τοῖς τε Ἰταλιώταις περιῆν ἅπασι πάσχειν τὰ χαλεπώτατα πρὸς ἑκατέρων τῶν στρατοπέδων. Τοὺς μὲν γὰρ ἀγροὺς ἐστέρηντο πρὸς τῶν πολεμίων, ὑπὸ δὲ τοῦ βασιλέως στρατοῦ ἔπιπλα πάντα. Καὶ προσῆν αὐτοῖς αἰκίζεσθαί τε καὶ οὐδενὶ λόγῳ διαφθείρεσθαι, τῶν ἀναγκαίων τῇ ἀπορίᾳ πιεζομένοις. Οἱ γὰρ στρατιῶται ἀμύνειν σφίσι κακουμένοις πρὸς τῶν πολεμίων οὐδαμῆ ἔχοντες οὐχ ὅσον ἐρυθριᾶν ὡς ἥκιστα ἐπὶ τοῖς παροῦσιν ἐγίνωσκον, ἀλλὰ καὶ τοὺς βαρβάρους ποθεινοὺς αὐτοῖς εἶναι οἷς ἐξημάρτανον ἀπειργάζοντο. Οἷς δὴ Κωνσταντιανὸς ἀπορούμενος γράμματα Ἰουστινιανῷ βασιλεῖ ἔπεμψεν, ἄντικρυς ἀποφαίνων ὅτι δὴ Γότθων τῷ πολέμῳ ἀντέχειν ἀδύνατος εἴη. Οἵ τε ἄλλοι ἄρχοντες, ὥσπερ τὴν γνώμην ἐπιψηφίζοντες, ἐν τούτῳ δὴ τῷ γραμματείῳ τὴν ὁμολογίαν ἐσήμαινον τῆς ἐς τὴν ἀγωνίαν ὀκνήσεως. Ἰταλιώταις μὲν τὰ πράγματα ἐφέρετο τῇδε.

3. Τουτίλας δὲ Ῥωμαίων τῇ βουλῇ ἐπιστολὴν ἔπεμψεν. ἐδήλου δὲ ἡ γραφὴ τάδε

„Ὅσοι μὲν ἀδικοῦσι τοὺς πέλας ἢ προλαβούσης ἀγνοίας ἴσως ἢ λήθης ἐπιγενομένης τινὸς, τούτοις ἄξιον τοὺς τὰ δεινὰ πεπονθότας συγγνώμονας εἶναι. Τὸ γὰρ τῆς ἁμαρτάδος ξυμπεσὸν αἴτιον τῶν ἐγκλημάτων αὐτοῖς παραιτεῖται τὸ πλεῖστον. ἢν δέ τις ἐκ προνοίας ἀδικῇ μόνης, τούτῳ δὴ μηδὲ ἀντιλέγειν ποτὲ περὶ τῶν πεπραγμένων λελείψεται. οὐ γὰρ τοῦ ἔργου μόνον, ἀλλὰ καὶ τῆς γνώμης αὐτὸς φέρεσθαι τὴν αἰτίαν δίκαιος ἂν εἴη. Οὐκοῦν, ἐπειδὴ ταῦτα οὕτως ἔχει, λογίζεσθε ἤδη τί ποτε ἄρα ὑμῖν ἀπολελογῆσθαι πρὸς τὰ ἐς Γότθους εἰργασμένα ξυμβήσεται· πότερα ὑμᾶς ἀγνοεῖν τὰς Θευδερίχου τε καὶ Ἀμαλασούνθης εὐεργεσίας τετύχηκεν, ἢ χρόνῳ τε αὐτὰς καὶ λήθῃ ἐν ὑμῖν ἐξιτήλους εἶναι; καίτοι οὐκ ἔστι τούτων οὐδέτερον. Οὐ γὰρ ἐπὶ φαύλοις τισὶν οὐδὲ εἰς τοὺς ὑμετέρους τὰς χάριτας αὐτοὺς, κατὰ δὴ τὸν παλαιὸν χρόνον, ἐπιδεδεῖχθαι ξυνέβη, ἀλλ´ ἐν τοῖς ἀναγκαιοτάτοις ἔς γε ὑμᾶς αὐτοὺς ἔναγχός τε καὶ ἐξ ὑπογυίου, ὦ φίλοι Ῥωμαῖοι. Ἀλλὰ τὴν Γραικῶν ἐς τὸ ὑπήκοον ἀρετὴν ἢ ἀκοῇ λαβόντες ἢ πείρᾳ μαθόντες οὕτω δὴ προήσεσθαι αὐτοῖς τὰ Γότθων τε καὶ Ἰταλιωτῶν πράγματα ἔγνωτε; καίτοι ἐξεναγεῖσθε μὲν ὑμεῖς αὐτοὺς, οἶμαι, ἄριστα, ὁποίων δὲ αὐτῶν ἐτύχετε ξένων καὶ φίλων ἐπίστασθε δή που, εἴ τι τῶν Ἀλεξάνδρου μέμνησθε λογισμῶν. Ἐῶ γὰρ λέγειν τούς τε στρατιώτας καὶ τοὺς στρατιωτῶν ἄρχοντας, ὧν τῆς τε φιλοφροσύνης καὶ μεγαλοψυχίας ἀπώνασθε· ὧν δὴ αὐτοῖς ἕνεκα ἐς τοῦτο τύχης τὰ πράγματα ἥκει. Ὑμῶν δὲ οἰέσθω μηδεὶς μήτε ὑπὸ νέου φιλοτιμίας τὰ ὀνείδη ταῦτα ἐς αὐτοὺς φέρεσθαι μήτε με ἅτε βαρβάρων ἄρχοντα κομπωδεστέρους ποιεῖσθαι τοὺς λόγους. Οὐ γὰρ ἡμετέρας ἀρετῆς ἔργον εἶναί φημι τὴν τῶν ἀνδρῶν ἐπικράτησιν, ἀλλὰ τίσιν τινὰ ἰσχυρίζομαι τῆς εἰς ὑμᾶς ἀδικίας αὐτοὺς μετελθεῖν. καίτοι πῶς οὐκ ἂν τῶν ἀτοπωτάτων δόξειεν εἶναι τὸν μὲν θεὸν ὑπὲρ ὑμῶν αὐτοὺς τίννυσθαι, ὑμᾶς δὲ τῇ τούτων ἐμφιλοχωρεῖν ἀτοπίᾳ καὶ τῶν ἐντεῦθεν οὐκ ἐθέλειν ἀπηλλάχθαι κακῶν; δότε τοίνυν τινὰ πρόφασιν ὑμῖν μὲν αὐτοῖς τῆς ἐς τοὺς Γότθους ἀπολογίας, ἡμῖν δὲ τῆς ἐς ὑμᾶς συγγνώμης. Δώσετε δὲ, ἤν γε μὴ ἀναμενοῦντες τὸ τοῦ πολέμου πέρας, ἀλλ´ ἔτι βραχείας τινὸς καὶ ταύτης ἀνονήτου ὑμῖν ἀπολελειμμένης ἐλπίδος ἕλησθε μὲν τὰ κρείσσω, ἐπανορθώσητε δὲ τὰ ἐς ἡμᾶς οὐ δέον ὑμῖν πεπραγμένα.“

τοσαῦτα μὲν ἡ γραφὴ ἐδήλου. Ἐγχειρίσας δὲ αὐτὴν τῶν τισιν αἰχμαλώτων ὁ Τουτίλας ἐπὶ Ῥώμης ἐκέλευεν ἰόντας τοῖς ἐκ βουλῆς διδόναι. Καὶ οἱ μὲν κατὰ ταῦτα ἐποίουν. Ἰωάννης δὲ τοὺς τὸ γράμμα τοῦτο ἰδόντας ἀποκρίνασθαί τι πρὸς Τουτίλαν διεκώλυσε. Διὸ δὴ αὖθις ὁ Τουτίλας γράψας γραμμάτια πολλὰ, ὅρκους τε αὐτοῖς τοὺς δεινοτάτους ἐνθέμενος διαρρήδην ἀπώμοσε μήποτε Ῥωμαίων τινὰ κακόν τι ἐργάσασθαι Γότθους. οἵτινες μὲν οὖν ἀνθρώπων ἐς Ῥώμην τὰ βιβλίδια ταῦτα ἐκόμισαν οὐκ ἔχω εἰπεῖν. Ἅπαντα γὰρ ἀωρὶ τῶν νυκτῶν ἐν τοῖς διαφανέσι τῆς πόλεως χωρίοις παγέντα, ἐπεὶ ἐγένετο ἡμέρα, ἐγνώσθη·

4. οἱ δὲ τοῦ Ῥωμαίων στρατοῦ ἄρχοντες ὑποψίᾳ πολλῇ ἐς τῶν Ἀρειανῶν τοὺς ἱερέας ἐχόμενοι ἔξω τῆς πόλεως κατεστήσαντο εὐθὺς ἅπαντας.

5. Τουτίλας δὲ ταῦτα ἀκούσας μοῖραν μέν τινα τοῦ στρατοῦ πέμψας ἐς Καλαβρίαν ἀποπειράσασθαι τοῦ ἐν Δρυοῦντι φρουρίου ἐπέστελλεν. Ἐπεὶ δὲ ὡς ἥκιστά οἱ προσχωρεῖν ἤθελον οἱ φυλακτήριον ταύτῃ ἔχοντες, τοὺς μὲν ἐνταῦθα ἐσταλμένους ἐκέλευεν ἐς πολιορκίαν καθίστασθαι, αὐτὸς δὲ τῷ πλείονι τοῦ στρατοῦ ἐς τὰ ἐπὶ Ῥώμης χωρία ᾔει. Ταῦτα ἐπεὶ βασιλεὺς ἔμαθεν, ἔς τε ἀμηχανίαν ἐμπέπτωκε καὶ Βελισάριον ἐπὶ Τουτίλαν πέμψαι, καίπερ ἔτι Περσῶν ἰσχυρότατα ἐγκειμένων, ἠνάγκαστο. καὶ ὁ χειμὼν ἔληγε, καὶ τὸ ἔνατον ἔτος ἐτελεύτα τῷ πολέμῳ τῷδε, ὃν Προκόπιος ξυνέγραψεν.

CHAPITRE IX.

1. Licence des gens de guerre. 2. Misère des Italiens. 3. Lettre de Totila au Sénat de Rome. 4. Prêtres ariens chassés. Siège d'Otrante.

1. PENDANT que Totila se rendait célèbre par ces belles actions, les capitaines et les soldats romains pillaient les sujets de l'Empire, et s'abandonnaient à la licence, et à la débauche. Les gens de commandement avaient dans leurs garnisons des femmes prostituées, et ils passaient les jours entiers dans les festins. Les soldats méprisaient insolemment les ordres de leurs chefs, et ne gardaient plus de discipline.

2. Les Italiens souffraient de grandes vexations des deux armées. Ils étaient chassés de leurs terres par les Goths, et privés de leurs meubles par les Romains. Ils étaient chargés de coups par la violence des soldats, et consumés par la nécessité de la famine. Les gens de guerre, qui n'avaient ni la force, ni le courage de les garantir des mauvais traitements des ennemis, étaient si emportés dans leurs désordres, qu'ils leur donnaient sujet de regretter les Barbares. Constantien ne sachant que faire, écrivit à Justinien, qu'il n'avait pas des forces suffisantes pour supporter le poids de la guerre. Les autres chefs déclarèrent pareillement, comme par une commune résolution, qu'ils ne pouvaient plus la continuer. Voilà l'état où étaient alors les affaires d'Italie.

3. Totila écrivit dans le même temps au Sénat de Rome. Voici à peu près le sens de la lettre.

Ceux qui offensent leurs proches par inconsidération et par imprudence, sont en quelque sorte dignes de pardon, parce qu'ils trouvent leur excuse dans la cause même de leur faute ; mais ceux qui leur font une injustice à dessein, ne peuvent avoir de défense puisque leur intention est mauvaise aussi bien que leur action. Avisez donc, s'il vous plaît, de quelle manière vous soutiendrez tout ce que vous avez fait contre les Goths. Direz-vous que vous n'aviez aucune connaissance des bienfaits de Théodoric et d'Amalasonte, ou que vous en avez perdu la mémoire ? Ni l'un ni l'autre n'est véritable. Il n'y a pas si longtemps qu'ils ont exercé envers vous leur libéralité royale, et qu'ils l’ont exercée, non pas en des sujets de néant, mais en des affaires les plus importantes du monde. Vous savez avec quelle douceur les Goths ont traité les Italiens, et vous apprendrez, ou par le rapport d'autrui, ou par votre propre expérience, comment les Grecs en usent à l'égard de leurs sujets. Je crois que vous les avez fort bien reçus; mais si vous n'avez pas oublié les impôts qui ont été établis par Alexandre, vous n'ignorez pas qu'en les recevant, vous avez reçu de méchants amis, et de méchants hôtes. Je ne vous parle point des soldats, ni de leurs chefs. Vous n'avez pas plus à vous louer de leur civilité ou de leur courage, qu'ils n'ont à se vanter de la prospérité, et de la gloire où ils ont élevé leurs affaires. Que personne n'attribue ces reproches que je leur fais, ou à une vanité de jeune homme, ou à un orgueil de Barbare; car je ne regarde pas leur défaite comme un effet de notre valeur; je ne la regarde que comme une peine des injustices qu'ils vous ont faites. Certainement ce serait une chose bien ridicule, que tandis que Dieu venge vos injures, vous voulussiez continuer à les souffrir. Faites donc quelque chose qui vous justifie envers les Goths, et qui les oblige à vous pardonner ; c'est-à-dire n'attendez pas la fin de la guerre, et prenez une bonne résolution de rentrer dans notre amitié, sans vous amuser à ces vaines et légères espérances qui vous retiennent.

Totila donna cette lettre à des prisonniers, pour la porter au Sénat; mais Jean empêcha ceux qui la reçurent d'y faire réponse; ce qui obligea Totila d'en envoyer plusieurs copies, et d'y insérer des promesses et des serments, que les Romains ne recevraient point de mauvais traitement. Je ne saurais dire qui furent ceux qui portèrent ces copies; mais elles furent affichées durant la nuit aux places publiques, et aux lieux les plus fréquentés de la ville, et elles vinrent par cette voie à la connaissance du peuple.

4. Les capitaines romains, qui avaient les prêtres ariens pour suspects, les chassèrent tous de Rome.

5. Totila envoya au premier bruit de cette nouvelle une partie de ses troupes dans la Calabre, avec ordre de tenter de prendre le fort d'Otrante et la garnison ayant refusé de le rendre, il commanda d'y mettre le siège, et marcha vers Rome avec ses principales forces. Justinien fort inquiété de tant de fâcheux accidents, renvoya Bélisaire en Italie, quoiqu'il fût vivement pressé par les Perses. En cet endroit l'hiver finit, et la neuvième année de la guerre, dont Procope continue le récit.

 

 

1. Οὕτω μὲν Βελισάριος τὸ δεύτερον ἐς Ἰταλίαν ᾔει. Ἐπεὶ δὲ στρατιώτας ὡς μάλιστα ὀλίγους εἶχε (τοὺς γάρ οἱ ἑπομένους τοῦ ἐν Μήδοις στρατοπέδου ἀποστῆσαι οὐδαμῆ ἴσχυσε) Θρᾴκην ὅλην περιιὼν χρήματά τε προϊέμενος, ξυνῆγε νέους ἐθελουσίους. ξυνῆν δὲ αὐτῷ βασιλέως γνώμῃ καὶ Βιτάλιος ὁ τῶν Ἰλλυριῶν στρατηγὸς, ἄρτι ἐπανήκων ἐξ Ἰταλίας, οὗ δὴ τοὺς Ἰλλυριοὺς στρατιώτας ἀπολιπὼν ἔτυχεν. Ἄμφω γοῦν ἐς τετρακισχιλίους ἀγείραντες ἐν Σάλωσιν ἐγένοντο, γνώμην ἔχοντες ἐπὶ Ῥαβέννης τὰ πρῶτα ἰέναι, τὸν δὲ πόλεμον ἐνθένδε ὅπη ἂν δυνατὸν εἴη διενεγκεῖν. Τὸ γὰρ ἐπὶ τὰ Ῥώμης χωρία ἀποβαίνειν οὐδαμῆ ἴσχυον, οὔτε τοὺς πολεμίους λανθάνοντες (ἐπεὶ αὐτοὺς ἔν τε Καλαβροῖς στρατοπεδεύεσθαι καὶ Καμπανοῖς ἤκουσαν) οὔτε αὐτοὺς τρόπῳ ὁτῳοῦν βιαζόμενοι. Οὐ γὰρ ἐξ ἀντιπάλου τῆς δυνάμεως ἐπ´ αὐτοὺς ᾔεσαν. Ἐν τούτῳ δὲ οἱ ἐν Δρυοῦντι πολιορκούμενοι τῶν ἀναγκαίων σφᾶς παντάπασιν ἐκλελοιπότων βαρβάροις τοῖς πολιορκοῦσιν ἐς λόγους ξυνῆλθον, ἐφ´ ᾧ τὸ φρούριον ὁμολογίᾳ ἐνδώσουσι, τακτή τε ἀμφοτέροις ἐν τούτῳ ἡμέρα ξυνέκειτο. Βελισάριος δὲ τὰ ἐπιτήδεια ἐς ἐνιαυτοῦ μῆκος πλοίοις ἐνθέμενος Βαλεντῖνον ξὺν αὐτοῖς πλεῖν εἰς Δρυοῦντα ἐκέλευε, καὶ τοὺς μὲν προτέρους φύλακας τοῦ φρουρίου ἐνθένδε ὑπεξαγαγεῖν ὅτι τάχιστα, οὓς δὴ νόσῳ τε ξυντετηκέναι καὶ λιμῷ ἔμαθε, τῶν δὲ ξυμπλεόντων τινὰς ἐπὶ τῷ φυλακτηρίῳ ἀντ´ αὐτῶν καταστήσασθαι· ῥᾷον γὰρ οὕτως αὐτοὺς ἀκμῆτάς τε ὄντας καὶ οὐδενὸς τῶν ἀναγκαίων σπανίζοντας τὸ φρούριον ξὺν τῷ ἀσφαλεῖ διαφυλάξειν. Βαλεντῖνος μὲν οὖν τῷ στόλῳ τούτῳ πνεύματος ἐπιφόρου ἐπιτυχὼν ἐς τὸν Δρυοῦντα κατέπλευσε τέτρασι πρότερον τῆς κυρίας ἡμέραις, ἀφύλακτόν τε τὸν λιμένα εὑρὼν αὐτοῦ τε ἐκράτησε καὶ πόνῳ οὐδενὶ ἐς τὸ φρούριον εἰσελθεῖν ἴσχυσε. Τοῖς γὰρ ὡμολογημένοις οἱ Γότθοι θαρσοῦντες οὐδέν τε μεταξὺ ἐναντίωμα ὑποτοπάζοντες σφίσιν ἔσεσθαι, ὀλιγώρως ἤδη τὰ ἐς τὸν Δρυοῦντα διαθέμενοι ἡσυχῆ ἔμενον. Τότε μέντοι καταπλέοντα ἐκ τοῦ αἰφνιδίου τὸν στόλον ἰδόντες ἔδεισάν τε καὶ τὴν προσεδρείαν διέλυσαν, μακράν τε ἄποθεν τοῦ χωρίου γενόμενοι ἐστρατοπεδεύσαντο καὶ πάντα ἐς Τουτίλαν τὰ ξυμβεβηκότα σφίσιν ἀνήνεγκαν. Παρὰ τοσοῦτον μὲν Δρυοῦντος τὸ φρούριον κινδύνου ἦλθε.

2. Τῶν δὲ ξὺν Βαλεντίνῳ τινὲς ληΐσασθαι βουλόμενοι τὰ ἐκείνῃ χωρία ἐπεκδρομὰς ἐποιήσαντο. Τοῖς τε πολεμίοις τύχῃ τινὶ ὑπαντιάσαντες πρὸς τῇ τῆς θαλάσσης ἠϊόνι ἐς χεῖρας ἦλθον. Καὶ παρὰ πολὺ ἡσσηθέντες τῇ μάχῃ ἐς τὸ τῆς θαλάσσης ὕδωρ οἱ πολλοὶ ἔφυγον, ἵνα δὴ ἑβδομήκοντα καὶ ἑκατὸν ἀποβαλόντες ἐς τὸ φρούριον οἱ λοιποὶ ἀνεχώρησαν. Βαλεντῖνος δὲ τοὺς μὲν πάλαι φρουροὺς ἐνθένδε ἡμιθνῆτας εὑρὼν ὑπεξήγαγεν, ἑτέρους δὲ ἀντικαταστησάμενος ἀκραιφνεῖς, καθάπερ οἱ ἐπέστελλε Βελισάριος, καὶ τὰ ἐπιτήδεια ἐς χρόνον αὐτοῖς ἀπολιπὼν ἐνιαύσιον, ξὺν τῷ ἄλλῳ στρατῷ ἐς Σάλωνας ἦλθε. Καὶ Βελισάριος παντὶ τῷ στόλῳ ἐνθένδε ἄρας Πόλῃ προσέσχεν. Οὗ δὴ τὸ στράτευμα διέπων χρόνον τινὰ ἔμενε. Τουτίλας δὲ ἥκειν αὐτὸν ἐνταῦθα ἀκούσας, τήν τε δύναμιν ἐθέλων γνῶναι, ἥνπερ ἐπήγετο, ἐποίει τάδε. Βόνος ἦν τις Ἰωάννου ἀνεψιὸς φρουρᾶς ἄρχων τῆς ἐν Γενούᾳ. Τούτου δὲ τῷ ὀνόματι χρησάμενος γράμματα δῆθεν τῷ λόγῳ παρ´ αὐτοῦ πρὸς Βελισάριον ἔγραψεν ἅτε παρακαλοῦντος αὐτὸν ὅτι τάχιστα παραγενέσθαι σφίσιν ἐν κινδύνοις τισὶ χαλεποῖς οὖσιν. ἄνδρας τε ἀπολεξάμενος περιέργους ἐς τὰ μάλιστα πέντε τά τε γράμματα ἐνεχείρισε καὶ δύναμιν ἀκριβῶς κατανοεῖν τὴν Βελισαρίου ἐπέστελλεν, ἐνδεικνυμένους ὅτι δὴ ἀπὸ Βόνου σταλεῖεν. Βελισάριος μὲν οὖν τοὺς ἄνδρας οἱ ἐς ὄψιν ἐλθόντας ξὺν φιλοφροσύνῃ πολλῇ, ὥσπερ εἰώθει, εἶδεν. Ἀναλεξάμενός τε τὰ γράμματα Βόνῳ ἀπαγγέλλειν ἐκέλευεν ὅτι δὴ παντὶ τῷ στρατῷ οὐκ εἰς μακρὰν ἥξει. Οἱ δὲ περισκοπήσαντες ἅπαντα, καθάπερ σφίσιν ἐπέστελλε Τουτίλας, ἔς τε τὸ Γότθων στρατόπεδον ἐπανῆκον καὶ ὡς ἥκιστα λόγου ἀξίαν τὴν Βελισαρίου δύναμιν ἰσχυρίζοντο εἶναι.

3. Ἐν τούτῳ δὲ Τουτίλας Τίβουριν πόλιν, Ἰσαύρων φρουρὰν ἔχουσαν, προδοσίᾳ εἷλε τρόπῳ τοιῷδε. Τῶν τινες οἰκητόρων τὰς πύλας ξὺν τοῖς Ἰσαύροις ἐφύλασσον. οὗτοι Ἰσαύροις τοῖς ξυμφυλάσσουσι διάφοροι γεγενημένοι ἀπ´ οὐδεμιᾶς πρὸς αὐτῶν γινομένης αἰτίας ἄγχιστά που ἐνστρατοπεδευομένους τοὺς πολεμίους ἐπηγάγοντο νύκτωρ. Οἱ μὲν οὖν Ἴσαυροι ξυμφρονήσαντες ἁλισκομένης τῆς πόλεως σχεδόν τι ἅπαντες διαφυγεῖν ἴσχυσαν. τῶν δὲ οἰκητόρων οὐδενὸς οἱ Γότθοι ἐφείσαντο, ἀλλὰ ξὺν τῷ τῆς πόλεως ἱερεῖ ἅπαντας ἔκτειναν τρόπῳ δὴ ὅνπερ ἐξεπιστάμενος ἔγωγε ὡς ἥκιστα ἐπιμνήσομαι, ὡς μὴ ἀπανθρωπίας ἀπολείπω μνημεῖα τῷ ὄπισθεν χρόνῳ· ἐν οἷς καὶ Κάτελλος ἀπώλετο ἔν γε Ἰταλιώταις ἀνὴρ δόκιμος. Καὶ οἱ μὲν βάρβαροι Τίβουριν ἔσχον, Ῥωμαῖοι δὲ οὐκέτι ἠδύναντο ἐκ Τούσκων τὰ ἐπιτήδεια διὰ τοῦ Τιβέριδος ἐσκομίζεσθαι. πρὸς γὰρ τῷ ποταμῷ ἡ πόλις κειμένη Ῥώμης ὕπερθεν ὡς ἀπὸ σταδίων εἴκοσι καὶ ἑκατὸν ἐπιτείχισμα τὸ λοιπὸν τοῖς ἐνταῦθα εἰσπλεῖν βουλομένοις ἐγίνετο.

suite

 

 

CHAPITRE X

l. Bélisaire retourne en Italie, et sauve Otrante. 2. Totila use d'adresse pour reconnaître l'état de son armée. 3. Il prend Tibur.

1. BÉLISAIRE partit donc pour l'Italie ; et comme il avait fort peu de soldats, et qu'il n'avait pu séparer ceux qu'il commande d'avec le reste de l'armée, qui était destinée contre les Perses, il parcourut toute la Thrace, et il y leva, à force d'argent, quelques volontaires. Vitalius, maître de la milice d'Illyrie, se joignit à lui par l'ordre de l'Empereur ; et ayant ensemble ramassé quatre mille hommes, ils allèrent à Salone, dans l'intention de marcher vers Ravenne, et d'y faire la guerre le mieux qu'il lui serait possible. Ils ne pouvaient entrer dans la Calabre, ni dans la Campanie, sans que les Goths le sussent; et ils n'osaient leur donner bataille, parce que les forces n'étaient pas égales. Ceux qui gardaient le fort d'Otrante n'ayant plus de vivres, composèrent avec les assiégeants, et promirent de se rendre dans un certain jour ; mais quatre jours auparavant Bélisaire y envoya Valentin, avec des provisions pour un an, et une garnison toute fraîche. Les Goths qui se reposaient sur la foi de la capitulation, ne faisaient pas si bonne garde que de coutume ; de sorte que quand ils virent la flotte ennemie dans le port, ils s'éloignèrent un peu de la place, et mandèrent à Totila ce qui leur était arrivé. Voilà le danger que le fort d'Otrante courut, et qu'il évita.

2. Quelques soldats de Valentin ayant voulu faire des courses, rencontrèrent les ennemis, avec qui ils en vinrent aux mains, furent défaits, et plusieurs contraints de se jeter dans la mer ; de sorte qu'il en périt cent soixante et dix en cette rencontre. Valentin ayant retiré d'Otrante l'ancienne garnison, qui était accablée de maladies et de fatigues, et y en ayant laissé une autre toute pleine de vigueur, et des vivres pour une année, il fut à la ville de Salone, d'où Bélisaire fit voile en même temps, et étant abordé à Pole, il y demeura durant quelques jours, pour ranger ses troupes en bataille. Quand Totila sut son arrivée, il usa de cette adresse, pour savoir au vrai l'état de ses forces; c'est qu'il lui écrivit une fausse lettre, sous le nom de Bon, gouverneur de Gênes, et neveu de Vitalien, par laquelle il le priait de lui envoyer un prompt secours, dans l'extrémité où il était. Il donna cette lettre à cinq hommes fort intelligents, et fort adroits, à qui il recommanda de visiter exactement l'armée de Bélisaire ; et de lui en faire un rapport fidèle. Bélisaire les reçut humainement selon sa coutume, et les chargea de dire à Bon, que bientôt il irait avec toutes ses troupes le secourir. Quand ils furent revenus au camp, ils rapportèrent que l'armée de Bélisaire était tout à fait faible et méprisable.

3. Totila prit dans ce même temps la ville de Tibur, par intelligence. Voici comme la chose arriva. Les habitants qui faisaient garde aux portes avec les soldats Isauriens, qui y étaient en garnison, étant entrés en dispute avec eux, pour un sujet de peu d'importance, ils s'en séparèrent, et appelèrent les Goths dans la place. Les Isauriens se rallièrent si heureusement, qu'ils sortirent sans recevoir de mal. Les Goths massacrèrent tous les habitants, avec leur évêque, d'une manière que je ne veux pas rapporter, bien que j'en sois informé, afin de ne pas laisser à la postérité un monument, et un exemple d'une cruauté si barbare. Casellle, qui était si considérable parmi les Italiens, eut le malheur d'être enveloppé dans ce massacre. Les Goths s'étant rendu maîtres du Tibre, il ne fut plus possible aux Romains de conduire dessus les provisions qu'ils avaient accoutumé de tirer de la Toscane ; car Tibur étant assis à six-vingt stades au-dessus de Rome, il servait à arrêter ceux qui y voulaient aller par eau.

 

suite

 

στρατιῶται ἀπειθεστέρους αὑτοὺς τοῖς