Procopes, traduit par Mr. Cousin

PROCOPE

HISTOIRE DE LA GUERRE CONTRE LES GOTHS.

LIVRE PREMIER

livre ΙI

 

 


HISTOIRE DE LA GUERRE CONTRE LES GOTHS.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΩΣ

ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ ΛΟΓΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ

LIVRE PREMIER.

 

 

 

 

 

 

1. Τὰ μὲν οὖν ἐν Λιβύῃ πράγματα τῇδε Ῥωμαίοις ἐχώρησεν. Ἐγὼ δὲ ἐπὶ πόλεμον τὸν Γοτθικὸν εἶμι, ἐπειπὼν πρότερον ὅσα Γότθοις τε καὶ Ἰταλιώταις πρὸ τοῦδε τοῦ πολέμου γενέσθαι ξυνέβη. Ἐπὶ Ζήνωνος ἐν Βυζαντίῳ βασιλεύοντος Αὔγουστος εἶχε τὸ ἑσπέριον κράτος, ὃν καὶ Αὐγούστουλον ὑποκοριζόμενοι ἐκάλουν Ῥωμαῖοι, ὅτι δὴ μειράκιον ὢν ἔτι τὴν βασιλείαν παρέλαβεν, ἥν οἱ Ὀρέστης ὁ πατὴρ διῳκεῖτο ξυνετώτατος ὤν. Ἐτύγχανον δὲ Ῥωμαῖοι χρόνῳ τινὶ πρότερον Σκίρους τε καὶ Ἀλανοὺς καὶ ἄλλα ἄττα Γοτθικὰ ἔθνη ἐς ξυμμαχίαν ἐπαγαγόμενοι· ἐξ οὗ δὴ αὐτοῖς πρός τε Ἀλαρίχου καὶ Ἀττίλα συνηνέχθη παθεῖν ἅπερ μοι ἐν τοῖς ἔμπροσθεν λόγοις ἐρρήθη. Ὅσῳ τε τὰ τῶν βαρβάρων ἐν αὐτοῖς ἤκμαζε, τοσούτῳ τὸ τῶν Ῥωμαίων στρατιωτῶν ἀξίωμα ἤδη ὑπέληγε, καὶ τῷ εὐπρεπεῖ τῆς ξυμμαχίας ὀνόματι πρὸς τῶν ἐπηλύδων τυραννούμενοι ἐβιάζοντο· ὥστε αὐτοὺς ἀνέδην ἄλλα τε πολλὰ οὔ τι ἑκουσίους ἠνάγκαζον καὶ τελευτῶντες ξύμπαντας πρὸς αὐτοὺς νείμασθαι τοὺς ἐπὶ τῆς Ἰταλίας ἀγροὺς ἠξίουν. ὧν δὴ τὸ τριτημόριον σφίσι διδόναι τὸν Ὀρέστην ἐκέλευον, ταῦτά τε ποιήσειν αὐτὸν ὡς ἥκιστα ὁμολογοῦντα εὐθὺς ἔκτειναν.

2. Ἦν δέ τις ἐν αὐτοῖς Ὀδόακρος ὄνομα, ἐς τοὺς βασιλέως δορυφόρους τελῶν· ὃς αὐτοῖς τότε ποιήσειν τὰ ἐπαγγελλόμενα ὡμολόγησεν, ἤνπερ αὐτὸν ἐπὶ τῆς ἀρχῆς καταστήσωνται. Οὕτω τε τὴν τυραννίδα παραλαβὼν ἄλλο μὲν οὐδὲν τὸν βασιλέα κακὸν ἔδρασεν, ἐν ἰδιώτου δὲ λόγῳ βιοτεύειν τὸ λοιπὸν εἴασε. Καὶ τοῖς βαρβάροις τὸ τριτημόριον τῶν ἀγρῶν παρασχόμενος τούτῳ τε τῷ τρόπῳ αὐτοὺς βεβαιότατα ἑταιρισάμενος τὴν τυραννίδα ἐς ἔτη ἐκρατύνετο δέκα.

3. Ὑπὸ δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους καὶ Γότθοι, οἳ ἐπὶ Θρᾴκης δόντος βασιλέως κατῴκηντο, ὅπλα ἐπὶ Ῥωμαίους, Θευδερίχου σφίσιν ἡγουμένου, ἀντῆραν, ἀνδρὸς πατρικίου τε καὶ ἐς τὸν ὑπάτων δίφρον ἀναβεβηκότος ἐν Βυζαντίῳ. Ζήνων δὲ βασιλεὺς, τὰ παρόντα εὖ τίθεσθαι ἐπιστάμενος, Θευδερίχῳ παρῄνει ἐς Ἰταλίαν πορεύεσθαι καὶ Ὀδοάκρῳ ἐς χεῖρας ἰόντι τὴν ἑσπερίαν ἐπικράτησιν αὑτῷ τε καὶ Γότθοις πορίζεσθαι. Ἄμεινον γάρ οἱ εἶναι, ἄλλως τε καὶ ἐπ´ ἀξίωμα βουλῆς ἥκοντι, τύραννον βιασαμένῳ Ῥωμαίων τε καὶ Ἰταλιωτῶν ἄρχειν ἁπάντων ἢ βασιλεῖ διαμαχομένῳ ἐς τόσον κινδύνου ἰέναι. Θευδέριχος δὲ ἡσθεὶς τῇ ὑποθήκῃ ἐς Ἰταλίαν ᾔει, καὶ αὐτῷ ὁ τῶν Γότθων λεὼς εἵπετο, παῖδάς τε καὶ γυναῖκας ἐν ταῖς ἁμάξαις ἐνθέμενοι καὶ τὰ ἔπιπλα ὅσα φέρειν οἷοί τε ἦσαν. Ἐπειδή τε κόλπου ἄγχιστα τοῦ Ἰονίου ἐγένοντο, διαπορθμεύεσθαι, νηῶν σφίσιν οὐ παρουσῶν, ἥκιστα εἶχον· περιιόντες δὲ τὴν τοῦ κόλπου περίοδον πρόσω ἐχώρουν διά τε Ταυλαντίων καὶ τῶν ταύτῃ ἐθνῶν. Τούτοις δὲ οἱ ἀμφὶ Ὀδόακρον ὑπαντιάσαντες μάχαις τε ἡσσηθέντες πολλαῖς ἔν τε Ῥαβέννῃ σὺν τῷ ἡγεμόνι σφᾶς αὐτοὺς εἷρξαν καὶ ἐν τοῖς μάλιστα τῶν ἄλλων χωρίων ἰσχυροῖς οὖσι. Καθεστηκότες δὲ εἰς πολιορκίαν οἱ Γότθοι τὰ μὲν ἄλλα χωρία ξύμπαντα τρόπῳ δὴ ὅτῳ ἑκάστῳ τετύχηκεν εἷλον, Καισῆναν δὲ τὸ φρούριον, ὅπερ σταδίοις τριακοσίοις Ῥαβέννης διέχει, Ῥάβεννάν τε αὐτὴν, ἔνθα καὶ Ὀδόακρον συμπέπτωκεν εἶναι, οὔτε ὁμολογίᾳ οὔτε βίᾳ ἑλεῖν ἴσχυον.

4. Ῥάβεννα γὰρ αὕτη ἐν πεδίῳ μὲν κεῖται ὑπτίῳ ἐς τοῦ Ἰονίου κόλπου τὰ ἔσχατα, δυοῖν σταδίοιν διειργομένη μέτρῳ τὸ μὴ ἐπιθαλάσσιος εἶναι, οὐκ εὐέφοδος δὲ οὔτε ναυσὶν οὔτε πεζῶν στρατῷ φαίνεται οὖσα. Αἵ τε γὰρ νῆες καταίρειν ἐς τὴν ἐκείνῃ ἀκτὴν ἥκιστα ἔχουσιν, ἐπεὶ αὐτὴ ἡ θάλασσα ἐμπόδιός ἐστι βράχος ποιουμένη οὐχ ἧσσον ἢ κατὰ σταδίους τριάκοντα, καὶ ἀπ´ αὐτοῦ τὴν ἠϊόνα ταύτην, καίπερ τοῖς πλέουσιν ἄγχιστα ὁρωμένην, τῇ τοῦ βράχους περιουσίᾳ ἑκαστάτω ξυμβαίνει εἶναι. Καὶ τῷ πεζῷ στρατῷ ἐσβατὴ οὐδαμῆ γίγνεται. Πάδος τε γὰρ ὁ ποταμὸς, ὃν καὶ Ἠριδανὸν καλοῦσιν, ἐξ ὁρίων τῶν Κελτικῶν ταύτῃ φερόμενος καὶ ποταμοὶ ἄλλοι ναυσίποροι ξὺν λίμναις τισὶ πανταχόθεν αὐτὴν περιβάλλοντες ἀμφίρρυτον ποιοῦσι τὴν πόλιν.

Ἐνταῦθα γίγνεταί τι ἐς ἡμέραν ἑκάστην θαυμάσιον οἷον. Ἡ θάλασσα πρωῒ ποιουμένη σχῆμα ποταμοῦ ἡμέρας ὁδὸν εὐζώνῳ ἀνδρὶ ἐς γῆν ἀναβαίνει καὶ πλόϊμον αὑτὴν παρεχομένη ἐν μέσῃ ἠπείρῳ, αὖθις ἀναλύουσα τὸν πορθμὸν, ἀναστρέφει ἀμφὶ δείλην ὀψίαν, καὶ ἐφ´ αὑτὴν ξυνάγει τὸ ῥεῦμα. Ὅσοι οὖν ἐς τὴν πόλιν ἐσκομίζειν τὰ ἐπιτήδεια ἢ ἐνθένδε ἐκφέρειν κατ´ ἐμπορίαν ἢ κατ´ ἄλλην ἔχουσιν αἰτίαν, τὰ φορτία ἐν τοῖς πλοίοις ἐνθέμενοι, κατασπάσαντές τε αὐτὰ ἐν τῷ χωρίῳ οὗ δὴ ὁ πορθμὸς γίνεσθαι εἴωθε, προσδέχονται τὴν ἐπιρροήν. Καὶ ἐπειδὰν αὕτη ἀφίκηται, τά τε πλοῖα κατὰ βραχὺ ἐκ γῆς ἐπαιρόμενα πλεῖ καὶ οἱ ἀμφὶ ναῦται ἔργου ἐχόμενοι ναυτίλλονται ἤδη. Καὶ τοῦτο οὐκ ἐνταῦθα μόνον, ἀλλ´ εἰς ἅπασαν τὴν ἐκείνῃ ἀκτὴν ἐς ἀεὶ γίγνεται, ἄχρι ἐς Ἀκυλήιαν πόλιν. Οὐ μέντοι κατὰ ταὐτὰ ἐς τὸν ἅπαντα χρόνον γίνεσθαι εἴωθεν, ἀλλ´ ἡνίκα μὲν βραχὺ φαίνεται τῆς σελήνης τὸ φῶς, οὐδὲ ἡ τῆς θαλάσσης πρόοδος ἰσχυρὰ γίγνεται, μετὰ δὲ τὴν πρώτην διχότομον ἄχρι ἐς τὴν ἑτέραν καρτερὰ μᾶλλον ἡ ἐπιρροὴ γίνεσθαι πέφυκε. Ταῦτα μὲν οὖν ὧδέ πη ἔχει.

5. Ἐπεὶ δὲ τρίτον ἔτος Γότθοις τε καὶ Θευδερίχῳ Ῥάβενναν πολιορκοῦσιν ἐτέτριπτο ἤδη, οἵ τε Γότθοι ἀχθόμενοι τῇ προσεδρείᾳ καὶ οἱ ἀμφὶ Ὀδόακρον πιεζόμενοι τῶν ἀναγκαίων τῇ ἀπορίᾳ, ὑπὸ διαλλακτῇ τῷ Ῥαβέννης ἱερεῖ ἐς λόγους ἀλλήλοις ξυνίασιν, ἐφ´ ᾧ Θευδέριχός τε καὶ Ὀδόακρος ἐν Ῥαβέννῃ ἐπὶ τῇ ἴσῃ καὶ ὁμοίᾳ δίαιταν ἕξουσι. Καὶ χρόνον μέν τινα διεσώσαντο τὰ ξυγκείμενα, μετὰ δὲ Θευδέριχος Ὀδόακρον λαβὼν, ὥς φασιν, ἐπιβουλῇ ἐς αὐτὸν χρώμενον, νῷ τε δολερῷ καλέσας ἐπὶ θοίνην ἔκτεινε, καὶ ἀπ´ αὐτοῦ βαρβάρων τῶν πολεμίων προσποιησάμενος ὅσους περιεῖναι ξυνέπεσεν αὐτὸς ἔσχε τὸ Γότθων τε καὶ Ἰταλιωτῶν κράτος. Καὶ βασιλέως μὲν τοῦ Ῥωμαίων οὔτε τοῦ σχήματος οὔτε τοῦ ὀνόματος ἐπιβατεῦσαι ἠξίωσεν, ἀλλὰ καὶ ῥὴξ διεβίου καλούμενος (οὕτω γὰρ σφῶν τοὺς ἡγεμόνας καλεῖν οἱ βάρβαροι νενομίκασι), τῶν μέντοι κατηκόων τῶν αὑτοῦ προὔστη ξύμπαντα περιβαλλόμενος ὅσα τῷ φύσει βασιλεῖ ἥρμοσται.

6. Δικαιοσύνης τε γὰρ ὑπερφυῶς ἐπεμελήσατο καὶ τοὺς νόμους ἐν τῷ βεβαίῳ διεσώσατο, ἔκ τε βαρβάρων τῶν περιοίκων τὴν χώραν ἀσφαλῶς διεφύλαξε, ξυνέσεώς τε καὶ ἀνδρίας ἐς ἄκρον ἐληλύθει ὡς μάλιστα. Καὶ ἀδίκημα σχεδόν τι οὐδὲν οὔτε αὐτὸς ἐς τοὺς ἀρχομένους εἰργάζετο οὔτε τῳ ἄλλῳ τὰ τοιαῦτα ἐγκεχειρηκότι ἐπέτρεπε, πλήν γε δὴ ὅτι τῶν χωρίων τὴν μοῖραν ἐν σφίσιν αὐτοῖς Γότθοι ἐνείμαντο, ἥνπερ Ὀδόακρος τοῖς στασιώταις τοῖς αὑτοῦ ἔδωκεν. Ἦν τε ὁ Θευδέριχος λόγῳ μὲν τύραννος, ἔργῳ δὲ βασιλεὺς ἀληθὴς τῶν ἐν ταύτῃ τῇ τιμῇ τὸ ἐξ ἀρχῆς ηὐδοκιμηκότων οὐδενὸς ἧσσον, ἔρως τε αὐτοῦ ἔν τε Γότθοις καὶ Ἰταλιώταις πολὺς ἤκμασε, καὶ ταῦτα ἄπο τοῦ ἀνθρωπείου τρόπου. Ἑτέρων γὰρ ἕτερα ἐν ταῖς πολιτείαις ἀεὶ αἱρουμένων τὴν ἐφεστῶσαν ἀρχὴν ξυμβαίνει ἀρέσκειν μὲν ἐν τῷ παραυτίκα οἷς ἂν ἐν ἡδονῇ τὰ πρασσόμενα ᾖ, λυπεῖν δὲ ὧν τῆς γνώμης ἀπ´ ἐναντίας χωρήσειεν. Ἔτη δὲ ἐπιβιοὺς ἑπτὰ καὶ τριάκοντα ἐτελεύτησε, φοβερὸς μὲν τοῖς πολεμίοις γεγονὼς ἅπασι, πόθον δὲ αὑτοῦ πολύν τινα ἐς τοὺς ὑπηκόους ἀπολιπών. Ἐτελεύτησε δὲ τρόπῳ τοιῷδε.

7. Σύμμαχος καὶ Βοέτιος, ὁ τούτου γαμβρὸς, εὐπατρίδαι μὲν τὸ ἀνέκαθεν ἤστην, πρώτω δὲ βουλῆς τῆς Ῥωμαίων καὶ ὑπάτω ἐγενέσθην ἄμφω. Φιλοσοφίαν δὲ ἀσκήσαντε καὶ δικαιοσύνης ἐπιμελησαμένω οὐδενὸς ἧσσον, πολλοῖς τε ἀστῶν καὶ ξένων χρήμασι τὴν ἀπορίαν ἰασαμένω καὶ δόξης ἐπὶ μέγα χωρήσαντε ἄνδρας ἐς φθόνον τοὺς πονηροτάτους ἐπηγαγέτην. Οἷς δὴ συκοφαντοῦσι Θευδέριχος ἀναπεισθεὶς ἅτε νεωτέροις πράγμασιν ἐγχειροῦντε τὼ ἄνδρε τούτω ἔκτεινε καὶ τὰ χρήματα ἐς τὸ δημόσιον ἀνάγραπτα ἐποιήσατο. Δειπνοῦντι δέ οἱ ἡμέραις ὀλίγαις ὕστερον ἰχθύος μεγάλου κεφαλὴν οἱ θεράποντες παρετίθεσαν. Αὕτη Θευδερίχῳ ἔδοξεν ἡ κεφαλὴ Συμμάχου νεοσφαγοῦς εἶναι. Καὶ τοῖς μὲν ὀδοῦσιν ἐς χεῖλος τὸ κάτω ἐμπεπηγόσι, τοῖς δὲ ὀφθαλμοῖς βλοσυρόν τι ἐς αὐτὸν καὶ μανικὸν ὁρῶσιν, ἀπειλοῦντί οἱ ἐπὶ πλεῖστον ἐῴκει. Περιδεὴς δὲ τῷ ὑπερβάλλοντι τοῦ τέρατος γεγονὼς καὶ ῥιγώσας ἐκτόπως ἐς κοίτην τὴν αὑτοῦ ἀπεχώρησε δρόμῳ, τριβώνιά τε πολλά οἱ ἐπιθεῖναι κελεύσας ἡσύχαζε. Μετὰ δὲ ἅπαντα εἰς Ἐλπίδιον τὸν ἰατρὸν τὰ ξυμπεσόντα ἐξενεγκὼν τὴν ἐς Σύμμαχόν τε καὶ Βοέτιον ἁμαρτάδα ἔκλαιεν. Ἀποκλαύσας δὲ καὶ περιαλγήσας τῇ ξυμφορᾷ οὐ πολλῷ ὕστερον ἐτελεύτησεν, ἀδίκημα τοῦτο πρῶτόν τε καὶ τελευταῖον ἐς τοὺς ὑπηκόους τοὺς αὑτοῦ δράσας, ὅτι δὴ οὐ διερευνησάμενος, ὥσπερ εἰώθει, τὴν περὶ τοῖν ἀνδροῖν γνῶσιν ἤνεγκε.

CHAPITRE PREMIER,

1. Zénon est Empereur d'Orient, et Augustule d'Occident. 2. Odoacer usurpe l'autorité souveraine en Italie. 3. Théodoric entreprend contre lui la guerre, à la persuasion de Zénon, et l'assiège dans Ravenne. 4. Assiette de cette ville. 5. Traité de paix violé par Théodoric. 6. Son éloge. 7. Sa mort.

1. VOILA le succès que les armes des Romains eurent dans l'Afrique. Je raconterai maintenant les guerres qu'ils ont faites contre les Goths, après néanmoins que j'aurai remarqué ce qui était arrivé dés auparavant à ces peuples, dans l'Italie. Pendant que Zénon jouissait de l'Empire d'Orient, Auguste, que les Romains appelaient Augustule, à cause de son bas âge, possédait celui d'Occident, qui était gouverné avec une rare prudence par son père Oreste. Les Romains avaient fait alliance un peu auparavant avec les Scirres, les Alains et d'autres Goths, depuis les pertes qu'ils avaient souffertes par les violences d'Alaric et d'Attila, desquelles j'ai parlé dans les livres précédents. Il est certain que plus la puissance de ces Barbares s'était accrue, plus aussi la dignité de l'Empire avait été avilie, et plus la liberté des Romains avait été opprimée, sous l'apparence de l'alliance de ces étrangers. Ils contraignirent les Romains à faire beaucoup de choses qui n'étaient guères conformes à leur inclination, et ils montèrent un si grand excès d'impudence, que de demander le partage des terres de l'Italie, et de massacrer Oreste, parce qu'il leur en refusait le tiers.

2. Ils avaient parmi eux un nommé Odoacer, qui avait été Garde de l'Empereur, et qui les assura d'un heureux succès de tous leurs conseils, s'ils voulaient mettre en main le commandement. Ainsi il s'empara de la souveraine autorité, sans toutefois faire d'autre mal à l'Empereur, que de le réduire à une condition rivée. Il distribua ensuite aux Goths le tiers des terres, et affermit par ce moyen les fondements de sa tyrannie, où il se maintint l'espace de dix ans.

3. Les Goths qui s'étaient établis dans la Thrace par la permission de empereur prirent dans le même temps les armes contre les Romains, sous les auspices de Théodoric qui était Patrice, et qui avait eu l'honneur de s'asseoir à Constantinople dans la chaire de Constantin. Zénon, pour user de quelque sorte d'accommodement leur proposa de tourner leurs armes contre Odoacetr, et lui persuada que, comme il avait l'honneur d'être au Sénat, il lui serait plus glorieux de détruire la puissance d'un tyran; et de s'assurer de la possession paisible de l'Italie, que de s'exposer aux hasards d'une guerre avec l'Empire. Théodoric fort aisé de cette proposition, partit avec une multitude infinie de peuples qui traînait sur des chariots, des meubles, des femmes et des enfants. Quand ils furent arrivés au golfe Ionique, ils ne le purent traverser, faute de vaisseaux, et furent contraints de faire le tour le long des bords, par le pays, tant de Taulentins, que de quelques autres nations. Odoacer vint au devant d'eux, et en ayant été vaincu en plusieurs rencontres, il s'enferma dans Ravenne. Les Goths firent plusieurs sièges, et prirent plusieurs places, mais ils ne purent prendre ni le fort de Césene, qui est à trente stades de Ravenne, ni Ravenne même, soit de force, ou par composition.

4. La Ville est au milieu d'une rase campagne; à deux lieues de la mer Ionique. Il n'est pas aisé de l'attaquer ni par mer, ni par terre. Les écueils qui occupent l'espace de trente stades à l'entour, empêchent que l'on ne l'aborde par mer, et les eaux que le Pô, et d'autres rivières répandent sur la terre, ne permettent pas à une armée d'en approcher.

Il y arrive une chose merveilleuse. La mer inonde tous les matins un aussi grand espace de terre, qu'un homme de pied en peut faire en un jour, et elle se retire le soir. Ceux qui veulent porter des vivres et des marchandises dans la ville, ou en emporter, les mettent dans des vaisseaux, et attendent le flux et le reflux de la mer. Cela n'arrive pas à Ravenne seulement, mais aussi dans tout le pays voisin, jusqu'à Aquilée, bien que ce ne soit pas toujours dé la même manière, lorsque la lune ne répand qu'une faible lumière sur la terre, le flux de la mer est fort petit, mais il est extrêmement grand lorsque la lune est pleine. Je ne dirai rien davantage sur ce sujet.

5. Après trois ans de siège, les assiégeants étant lassés par tant de fatigues, et par une si grande longueur, les assiégés étant pressés par la faim, et par disette des vivres, ils en vinrent à une composition par l'entremise de l'évêque, et demeurèrent d'accord, que Théodoric et Odoacer partageraient la ville avec un pouvoir égal. Cet accord fut exécuté durant quelque temps, mais depuis, Théodoric tendit, un piège à Odoacer, et le massacra dans un festin. Ayant ensuite attiré dans son parti les soldats qui avaient servi sous Odoacer, il commanda seul sur les Italiens, et sur les Goths avec une puissance absolue. Il ne prit néanmoins ni le nom, ni l'habit de l'Empereur des Romains ; il se contenta de la qualité de Roi. qui est celle que portent les capitaines des Barbares.

6. Il faut pourtant avouer qu'il a gouverné ses sujets avec toutes les vertus qui sont dignes d'un grand empereur. Il a maintenu la Justice, il a établi de bonnes lois, il a défendu son pays de l'invasion de ses voisins, et a donné toutes les preuves d'une d'une prudence, et d'une valeur extraordinaire. Il n'a fait aucune injustice à ses sujets ; ni permis que l'on leur en fît, si ce n'est qu'il a souffert que les Goths aient partagé entre eux les terres, qui avaient été distribuées par Odpacer à ceux qui suivaient son parti. Enfin, quoique Théodoric n'eût que le titre de Roi, il ne laissa pas d'arriver à la gloire des plus illustres Empereurs, qui aient jamais monté sur le trône dés Césars. Il fut également chéri par les Goths, et par les Italiens; ce qui n'arrive pas d'ordinaire parmi les hommes, qui n'ont accoutumé d'approuver dans le gouvernement de l'Etat, que ce qui est conforme à leurs intérêts, et qui condamnent tout ce qui y est contraire. Après avoir régné trente sept ans, et s'être rendu formidable à ses ennemis, il mourut de cette manière.

7. Symmaque et son gendre Boèce étaient des plus illustres du Sénat, et avaient été consuls. Ils s'étaient particulièrement adonnés à la philosophie. Ils rendaient très exactement la justice. Leur libéralité soulageait la misère des citoyens et des étrangers. La gloire qu'ils s'étaient acquise par tant de belles actions, excita la jalousie de certains calomniateurs, qui les rendirent tellement suspects à Théodoric par leurs faux rapports, qu'il les fit mourir, et qu'il confisqua leurs biens. 'Quelques jours après étant à table, et voyant la tête d'un poisson dans un plat, il s'imagina voir la tête de Symmaque, qui le menaçait terriblement. Etant étonné de ce prodige, il se retira dans sa chambre, fut saisi de frisson, et se mit au lit. Il raconta ensuite à son médecin, nommé Elpidius, ce qui était arrivé, pleura le meurtre de Symmaque et de Boèce, et expira ainsi dans le regret et dans les larmes. Ce fut l'unique injustice qu'il commit contre ses sujets, que de condamner des deux grands personnages, sans connaissance de cause, contre la coutume.


 

 

 

 

 

1. Τελευτήσαντός τε αὐτοῦ παρέλαβε τὴν βασιλείαν Ἀταλάριχος, ὁ Θευδερίχου θυγατριδοῦς, ὀκτὼ γεγονὼς ἔτη καὶ ὑπὸ τῇ μητρὶ Ἀμαλασούνθῃ τρεφόμενος. Ὁ γάρ οἱ πατὴρ ἤδη ἐξ ἀνθρώπων ἠφάνιστο. Χρόνῳ τε οὐ πολλῷ ὕστερον Ἰουστινιανὸς ἐν Βυζαντίῳ τὴν βασιλείαν παρέλαβεν. Ἀμαλασοῦνθα δὲ ἅτε τοῦ παιδὸς ἐπίτροπος οὖσα, τὴν ἀρχὴν διῳκεῖτο, ξυνέσεως μὲν καὶ δικαιοσύνης ἐπὶ πλεῖστον ἐλθοῦσα, τῆς δὲ φύσεως ἐς ἄγαν τὸ ἀρρενωπὸν ἐνδεικνυμένη. Ὅσον τε χρόνον τῆς πολιτείας προὔστη, οὐδένα τῶν πάντων Ῥωμαίων ἐς τὸ σῶμα ἐκόλασεν ἢ χρήμασιν ἐζημίωσεν. Οὐ μὴν οὐδὲ Γότθοις ξυνεχώρησεν ἐς τὴν ἐς ἐκείνους ἀδικίαν ὀργῶσιν, ἀλλὰ καὶ τοῖς Συμμάχου τε καὶ Βοετίου παισὶ τὴν οὐσίαν ἀπέδωκεν. Ἡ μὲν οὖν Ἀμαλασοῦνθα τὸν παῖδα ἐβούλετο τοῖς Ῥωμαίων ἄρχουσι τὰ ἐς τὴν δίαιταν ὁμότροπον καταστήσασθαι καὶ φοιτᾶν ἐς γραμματιστοῦ ἤδη ἠνάγκαζε. Τρεῖς τε ἀπολεξαμένη τῶν ἐν Γότθοις γερόντων, οὕσπερ ἠπίστατο μᾶλλον ἁπάντων ξυνετούς τε καὶ ἐπιεικεῖς εἶναι, ξυνδιαιτᾶσθαι Ἀταλαρίχῳ ἐκέλευε. Γότθοις δὲ ταῦτα οὐδαμῆ ἤρεσκε. Τῆς γὰρ ἐς τοὺς ὑπηκόους ἀδικίας ἐπιθυμίᾳ βαρβαρικώτερον πρὸς αὐτοῦ ἄρχεσθαι ἤθελον.

2. Καί ποτε ἡ μὲν μήτηρ ἁμαρτάνοντά τι ἐν τῷ κοιτῶνι τὸν παῖδα λαβοῦσα ἐρράπισε· καὶ ὃς δεδακρυμένος ἐς τὴν ἀνδρωνῖτιν ἐνθένδε ἀπῆλθε. Γότθοι δὲ αὐτῷ ἐντυχόντες δεινὰ ἐποιοῦντο καὶ τῇ Ἀμαλασούνθῃ λοιδορούμενοι ἰσχυρίζοντο βούλεσθαι αὐτὴν τὸν παῖδα ἐξ ἀνθρώπων ἀφανιεῖν ὅτι τάχιστα, ὅπως αὐτὴ ἑτέρῳ ἀνδρὶ ἐς κοίτην ἐλθοῦσα Γότθων τε καὶ Ἰταλιωτῶν ξὺν αὐτῷ ἄρχοι. ξυλλεγέντες τε, ὅσοι δὴ ἐν αὐτοῖς λόγιμοι ἦσαν καὶ παρὰ τὴν Ἀμαλασοῦνθαν ἐλθόντες ᾐτιῶντο οὐκ ὀρθῶς σφίσιν οὐδὲ ᾗ ξυμφέρει τὸν βασιλέα παιδεύεσθαι. Γράμματά τε γὰρ παρὰ πολὺ κεχωρίσθαι ἀνδρίας, καὶ διδασκαλίας γερόντων ἀνθρώπων ἔς τε τὸ δειλὸν καὶ ταπεινὸν ἀποκρίνεσθαι ἐκ τοῦ ἐπὶ πλεῖστον. Δεῖν τοίνυν τὸν ἔν τινι ἔργῳ τολμητήν τε καὶ δόξῃ μέγαν ἐσόμενον, φόβου τοῦ ἐκ διδασκάλων ἀπαλλαγέντα, τὰς ἐν τοῖς ὅπλοις μελέτας ποιεῖσθαι. Ἔλεγον δὲ ὡς οὐδὲ Θευδέριχός ποτε Γότθων τινὰς τοὺς παῖδας ἐς γραμματιστοῦ πέμπειν ἐῴη. Λέγειν γὰρ ἅπασιν ὡς, ἤνπερ αὐτοῖς τὸ ἀπὸ τοῦ σκύτους ἐπιγένηται δέος, οὐ μήποτε ξίφους ἢ δορατίου ὑπερφρονεῖν ἀξιώσουσιν. Ἐννοεῖν τε αὐτὴν ἐδικαίουν ὡς ἄρα οἱ ὁ πατὴρ Θευδέριχος χώρας τε τοσαύτης κύριος γεγονὼς καὶ βασιλείαν οὐδαμόθεν αὐτῷ προσήκουσαν περιβαλλόμενος τελευτήσειε, καίπερ γραμμάτων οὐδὲ ὅσον ἀκοὴν ἔχων.

„οὐκοῦν, ὦ δέσποινα,“ ἔφασαν, „παιδαγωγοὺς μὲν τούτους χαίρειν τανῦν ἔα, σὺ δὲ Ἀταλαρίχῳ ὁμοδιαίτους ἥλικάς τινας δίδου, οἵπερ αὐτὸν τὰ ἐς τὴν ἡλικίαν ξυνακμάζοντες ἐς τὴν ἀρετὴν κατά γε τὸν βάρβαρον νόμον ὁρμήσουσι.“

3. Ταῦτα ἐπεὶ ἤκουσεν Ἀμαλασοῦνθα, οὐκ ἐπῄνεσε μὲν, δείσασα δὲ τὴν τῶν ἀνθρώπων ἐπιβουλὴν, δόκησίν τε παρείχετο ὡς πρὸς ἡδονῆς αὐτῇ οἱ λόγοι ἐγίνοντο, καὶ ξυνεχώρει ἅπαντα ὅσων οἱ βάρβαροι αὐτῆς ἔχρῃζον. Τῶν τε γερόντων Ἀταλάριχον ἐκλελοιπότων παῖδες αὐτῷ τινες ξυνῆσαν κοινωνοὶ τῆς διαίτης ἐσόμενοι, οὔπω μὲν ἡβηκότες, χρόνῳ δὲ οὐ πολλῷ προτερεύοντες, οἵπερ αὐτὸν, ἐπειδὴ τάχιστα ἐς ἥβην ἦλθεν, ἔς τε μέθην καὶ γυναικῶν μίξεις παρακαλοῦντες, κακοήθη τε διαφερόντως εἶναι καὶ τῇ μητρὶ ὑπὸ ἀβελτερίας ἀπειθέστερον κατεστήσαντο. Ὥστε οὐδὲ μεταποιεῖσθαι αὐτῆς τὸ παράπαν ἠξίου, καίπερ τῶν βαρβάρων ἐκ τοῦ ἐμφανοῦς ἐπ´ αὐτὴν ἤδη ξυνισταμένων, οἵ γε καὶ τῶν βασιλείων ἀναχωρεῖν τὴν ἄνθρωπον ἀνέδην ἐκέλευον.

4. Ἀμαλασοῦνθα δὲ οὔτε κατωρρώδησε τὴν τῶν Γότθων ἐπιβουλὴν οὔτε οἷα γυνὴ ἐμαλθακίσθη, ἀλλ´ ἔτι τὸ βασιλικὸν ἀξίωμα ἐνδεικνυμένη, τρεῖς ἀπολέξασα τοὺς ἐν τοῖς βαρβάροις λογιμωτάτους τε καὶ αὐτῇ αἰτιωτάτους τῆς στάσεως, ἐκέλευεν ἐς τὰς τῆς Ἰταλίας ἐσχατιὰς ἰέναι, οὐχ ἅμα μέντοι, ἀλλ´ ὡς πορρωτάτω ἀλλήλων· τῷ δὲ λόγῳ ἐστέλλοντο, ἐφ´ ᾧ τὴν χώραν φυλάξωσιν ἐκ τῆς τῶν πολεμίων ἐφόδου. Ἀλλ´ οὐδέν τι ἧσσον οἱ ἄνδρες οὗτοι διά τε τῶν φίλων καὶ τῶν ξυγγενῶν (ξυνῄεσαν γὰρ ἔτι καὶ μακρὰν ὁδὸν πορευόμενοι ἐς αὐτοὺς ἅπαντες) Ἀμαλασούνθῃ τὰ ἐς τὴν ἐπιβουλὴν ἐξηρτύοντο. Ἅπερ οὐκέτι φέρειν ἡ γυνὴ οἵα τε οὖσα ἐπενόει τοιάδε. Πέμψασα ἐς Βυζάντιον Ἰουστινιανοῦ βασιλέως ἀνεπυνθάνετο εἴπερ αὐτῷ βουλομένῳ εἴη Ἀμαλασοῦνθαν τὴν Θευδερίχου παρ´ αὐτὸν ἥκειν. Βούλεσθαι γὰρ αὐτὴν ἐξ Ἰταλίας ἀπαλλάσσεσθαι ὅτι τάχιστα. Βασιλεὺς δὲ τῷ λόγῳ ἡσθεὶς ἐλθεῖν τε τὴν γυναῖκα ἐκέλευε καὶ τῶν Ἐπιδάμνου οἴκων τὸν κάλλιστον ἐν παρασκευῇ ἐπέστελλε γενέσθαι, ὅπως ἐπειδὰν Ἀμαλασοῦνθα ἐνταῦθα ἴοι, καταλύοι τε αὐτόσε καὶ χρόνον διατρίψασα ὅσον ἂν αὐτῇ βουλομένῃ εἴη, οὕτω δὴ κομίζηται ἐς Βυζάντιον. Ταῦτα ἐπεὶ Ἀμαλασοῦνθα ἔγνω, ἄνδρας ἀπολέξασα Γότθους, δραστηρίους τε καὶ αὐτῇ ἐς τὰ μάλιστα ἐπιτηδείους ἔστελλεν ἐφ´ ᾧ τοὺς τρεῖς ἀποκτενοῦσιν, ὧν ἄρτι ἐμνήσθην ἅτε τῆς στάσεως αἰτιωτάτους αὐτῇ γενομένους. Αὐτὴ δὲ ἄλλα τε χρήματα καὶ τετρακόσια χρυσοῦ κεντηνάρια ἐν νηὶ μιᾷ ἐνθεμένη, ἐς ταύτην τε ἐμβιβάσασα τῶν οἱ πιστοτάτων τινὰς, πλεῖν μὲν ἐκέλευσεν εἰς Ἐπίδαμνον, ἀφικομένους δὲ ὁρμίζεσθαι μὲν ἐν τῷ ταύτης λιμένι, τῶν δὲ φορτίων, ἕως αὐτὴ ἐπιστέλλοι, μηδ´ ὁτιοῦν ἐκφορεῖν τῆς νεώς. Ἔπρασσε δὲ ταῦτα, ὅπως, ἢν μὲν ἀπολωλέναι τοὺς τρεῖς πύθηται, μένοι τε αὐτοῦ καὶ τὴν ναῦν μεταπέμποιτο, οὐδὲν ἔτι ἔχουσα πρὸς τῶν ἐχθρῶν δέος· ἢν δὲ αὐτῶν τινα περιεῖναι ξυμβαίνῃ, οὐδεμιᾶς οἱ ἀγαθῆς ἀπολελειμμένης ἐλπίδος, πλέοι τε κατὰ τάχος καὶ ἐς γῆν τὴν βασιλέως ξὺν τοῖς χρήμασι διασώζοιτο. Τοιαύτῃ μὲν γνώμῃ Ἀμαλασοῦνθα ἐς Ἐπίδαμνον τὴν ναῦν ἔπεμπε, καὶ ἐπεὶ ἀφίκετο ἐς τὸν Ἐπιδαμνίων λιμένα, οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες τὰ ἐντεταλμένα ἐποίουν. Ὀλίγῳ δὲ ὕστερον Ἀμαλασοῦνθα, τῶν φόνων οἱ ἐξειργασμένων ᾗπερ ἐβούλετο, τήν τε ναῦν μετεπέμπετο καὶ μένουσα ἐπὶ Ῥαβέννης τὴν ἀρχὴν ὡς ἀσφαλέστατα ἐκρατύνατο.

 

CHAPITRE II.

1. Sage conduite d'Amalasonte dans l'éducation de son fils Atalaric, et dans le gouvernement de son État. 2. Plainte des Gotht. 3. Débauche du jeune prince. 4. Fermeté de la Reine sa mère, et l'adresse qu'elle eut de dissiper les conjurations.

1. ATALARIC petit-fils de Théodoric, lui succéda, bien qu'il ne fût âgé que de huit ans, et qu'il fût sous la tutelle de la Reine Amalasonte sa mère, son père étant déjà décédé. Justinien parvint dans le même temps à l'Empire de Constantinople. Cette princesse fit paraître une sagesse et une justice merveilleuse dans l'éducation de son fils, et dans la régence de son État, et surtout une générosité qui était au delà de son sexe. Pendant qu'elle eut la puissance entre les mains, elle ne permit pas qu'un Romain fût condamne à aucune peine corporelle, ni même à l'amende, et elle refusa avec une fermeté invincible, à la passion que les Goths avaient de les opprimer. Elle restitua les biens de Symmaque et de Boèce à leurs enfants. Pour ce qui est de l'éducation de son fils, elle souhaitait qu'il fût élevé à la façon des princes romains, qu'il apprît la grammaire, et qu'il s'entretînt souvent avec trois vieillards de sa nation, qui excellaient en modération, et en prudence. Cela ne plaisait nullement aux Goths, qui désiraient un gouvernement moins policé, afin de commettre impunément des violences.

2. Un jour, qu'il avait fait quelque faute, elle lui donna un soufflet dans sa chambre, d'où il sortit en pleurant, et s'en alla dans l'appartement des hommes. Les Goths qui s'y trouvèrent se mirent en colère, et s'emportèrent à des paroles injurieuses contre la Reine, disant qu'elle avait dessein de faire mourir ce jeune prince, et de se remarier, afin de posséder avec un nouvel époux le royaume des Goths et des Italiens. Ils assemblèrent ensuite les plus considérables d'entre eux, et allèrent trouver Amalasonte, pour se plaindre de la manière dont elle faisait élever le Roi, et pour lui remontrer, que l'étude était contraire à la valeur. Que les préceptes des vieillards n'étaient propres qu'à abattre et à amollir un jeune courage. Qu'un Prince destiné à de grands exploits, devait être nourri dans l'exercice des armes, et non pas sous la conduite d'un précepteur. Que jamais Théodoric n'avait voulu permettre que les Goths envoyassent leurs enfants aux écoles, et qu'il avait accoutumé de dire, que ceux qui avaient eu peur d'une férule, n'avaient jamais assez de hardiesse pour mépriser les épées nues. Qu'ils la priaient de se souvenir, que ce Prince, qui avait conquis un grand royaume où il n'avait aucun droit, n'avait jamais eu la moindre teinture des lettres. Qu'il fallait donc renvoyer les pédagogues, et mettre auprès du roi de jeunes seigneurs, qui lui inspirassent un air de régner, qui fût mâle, généreux et conforme au génie de sa nation.

3. Amalasonte n'approuvait nullement ce discours; mais comme elle appréhendait que ces hommes violents ne formassent quelque parti, elle fit semblant de l'avoir fort agréable, et leur accorda ce qu'ils demandaient. On éloigna les vieillards d'auprès d'Alaric, et l'on mit de jeunes gens en leur place, qui n'étaient guères plus âgés que lui, qui l'engagèrent dans la débauche du vin et des. femmes, et qui lui inspirèrent du mépris pour la reine sa mère, dans le temps même que ses sujets tramaient diverses intrigues pour la chasser de la Cour.

4 Amalasonte ne s'étonnait pas de ces factions, et ne perdit pas courage comme une femme, mais usant de son autorité, elle envoya trois des principaux chefs de parti, en trois différents endroits d'Italie, sous prétexte de garder les frontières, et de s'opposer aux courses des ennemis. Ces trois hommes, quoique divisés par la distance des lieux, s'unissaient par la conspiration de leurs parents, et de leurs amis, pour ruiner cette Princesse, qui ne pouvant plus souffrir les desseins qui se faisaient contre sa vie, envoya témoigner à Justinien l'impatience qu'elle avait de quitter l'Italie, et d'aller à Constantinople. Justinien ravi de cette proposition, lui fit réponse quelle pourrait venir quand il lui plairait, et commanda de lui préparer un palais à Dyrrachium, pour y demeurer tant qu'elle l'aurait agréable, et pour y venir ensuite à Constantinople. Elle choisit donc trois Goths, fort hardis, et qui lui étaient très affidés, pour assassiner les trois auteurs de la sédition. Ensuite elle fit monter sur un vaisseau quelques-uns des plus affectionnés des ses sujets, y fit charger de grandes richesses, et principalement quatre mille marcs d'or, et leur commanda d'aller à Dyrrachium, avec défense néanmoins de rien débarquer jusqu'à nouvel ordre. Son dessein était d'attendre la mort des trois séditieux, afin de demeurer en Italie, et de faire revenir le vaisseau ; ou, si quelqu'un d'eux échappait, de faire voile dans le Levant, et d'y emporter les trésors. Voilà le dessein qu'avait Amalasonte, dont les ordres furent fidèlement exécutés. Les trois chefs de parti ayant été tués comme elle le désirait, elle fit rapporter ses richesses, et demeura à Ravenne, où elle maintint son autorité.
 

 

 

 

 

1. Ἦν δέ τις ἐν Γότθοις Θευδάτος ὄνομα, τῆς Θευδερίχου ἀδελφῆς Ἀμαλαφρίδης υἱὸς, πόρρω που ἤδη ἡλικίας ἥκων, λόγων μὲν Λατίνων μεταλαχὼν καὶ δογμάτων Πλατωνικῶν, πολέμων δὲ ἀμελετήτως παντάπασιν ἔχων, μακράν τε ἀπολελειμμένος τοῦ δραστηρίου, ἐς μέντοι φιλοχρηματίαν δαιμονίως ἐσπουδακώς. Οὗτος ὁ Θευδάτος πλείστων μὲν τῶν ἐν Τούσκοις χωρίων κύριος ἐγεγόνει, βιαζόμενος δὲ καὶ τὰ λειπόμενα τοὺς κεκτημένους ἀφαιρεῖσθαι ἐν σπουδῇ εἶχε. Γείτονα γὰρ ἔχειν συμφορά τις Θευδάτῳ ἐδόκει εἶναι. Ταύτην αὐτῷ Ἀμαλασοῦνθα τὴν προθυμίαν ἀναστέλλειν ἠπείγετο, καὶ ἀπ´ αὐτοῦ ἤχθετό τε αὐτῇ ἐς ἀεὶ καὶ χαλεπῶς εἶχεν. Ἐβουλεύετο οὖν Ἰουστινιανῷ βασιλεῖ Τουσκίαν ἐνδοῦναι, ἐφ´ ᾧ χρήματά τε πολλὰ καὶ βουλῆς πρὸς αὐτοῦ ἀξίωμα κομισάμενος ἐν Βυζαντίῳ τὸ λοιπὸν διατρίβοι. Ταῦτα Θευδάτου βεβουλευμένου πρέσβεις ἐκ Βυζαντίου παρὰ τὸν Ῥώμης ἀρχιερέα ἧκον, ὅ τε τῆς Ἐφέσου ἱερεὺς Ὑπάτιος καὶ Δημήτριος ἐκ τῶν ἐν Μακεδόσι Φιλίππων, δόξης ἕνεκεν, ἣν Χριστιανοὶ ἐν σφίσιν αὐτοῖς ἀντιλέγουσιν ἀμφιγνοοῦντες. Τὰ δὲ ἀντιλεγόμενα ἐγὼ ἐξεπιστάμενος ὡς ἥκιστα ἐπιμνήσομαι. Ἀπονοίας γὰρ μανιώδους τινὸς ἡγοῦμαι εἶναι διερευνᾶσθαι τὴν τοῦ θεοῦ φύσιν, ὁποία ποτέ ἐστιν. Ἀνθρώπῳ γὰρ οὐδὲ τὰ ἀνθρώπεια ἐς τὸ ἀκριβὲς οἶμαι καταληπτὰ, μή τί γε δὴ τὰ εἰς θεοῦ φύσιν ἥκοντα. Ἐμοὶ μὲν οὖν ταῦτα ἀκινδύνως σεσιωπήσθω μόνῳ τῷ μὴ ἀπιστεῖσθαι τὰ τετιμημένα.

2. Ἐγὼ γὰρ οὐκ ἂν οὐδὲν ἄλλο περὶ θεοῦ ὁτιοῦν εἴποιμι ἢ ὅτι ἀγαθός τε παντάπασιν εἴη καὶ ξύμπαντα ἐν τῇ ἐξουσίᾳ τῇ αὑτοῦ ἔχει. Λεγέτω δὲ ὥς πη ἕκαστος γινώσκειν ὑπὲρ αὐτῶν οἴεται, καὶ ἱερεὺς καὶ ἰδιώτης. Θευδάτος δὲ ξυγγενόμενος λάθρα τοῖς πρέσβεσι τούτοις ἀγγέλλειν ἐπέστελλεν Ἰουστινιανῷ βασιλεῖ ἅπερ αὐτῷ βεβουλευμένα εἴη, ἐξειπὼν ὅσα μοι ἄρτι δεδήλωται.

3. Ἐν τούτῳ δὲ Ἀταλάριχος ἐς κραιπάλην ἐμπεπτωκὼς ὅρον οὐκ ἔχουσαν νοσήματι μαρασμοῦ ἥλω. Διὸ δὴ Ἀμαλασοῦνθα διηπορεῖτο. Οὔτε γὰρ ἐπὶ τῇ τοῦ παιδὸς γνώμῃ τὸ θαρσεῖν εἶχεν, εἰς τοῦτο ἀτοπίας ἐληλακότος, ἤν τε αὐτὸς Ἀταλάριχος ἐξ ἀνθρώπων ἀφανίζηται, οὐκ ᾤετο αὐτῇ τὸν βίον ἐν τῷ ἀσφαλεῖ τὸ λοιπὸν ἔσεσθαι, Γότθων τοῖς λογιμωτάτοις προσκεκρουκυίᾳ. Διὸ δὴ τὸ Γότθων τε καὶ Ἰταλιωτῶν κράτος ἐνδιδόναι Ἰουστινιανῷ βασιλεῖ, ὅπως αὐτὴ σώζοιτο, ἤθελεν. Ἐτύγχανε δὲ Ἀλέξανδρος, ἀνὴρ ἐκ βουλῆς, σύν τε Δημητρίῳ καὶ Ὑπατίῳ ἐνταῦθα ἥκων. Ἐπειδὴ γὰρ τὸ μὲν Ἀμαλασούνθης πλοῖον ἐν τῷ Ἐπιδάμνου λιμένι ὁρμίζεσθαι βασιλεὺς ἤκουσεν, αὐτὴν δὲ μέλλειν ἔτι, καίπερ χρόνου τριβέντος συχνοῦ, ἔπεμψε τὸν Ἀλέξανδρον, ἐφ´ ᾧ κατασκεψάμενος ἅπαντα τὰ ἀμφὶ τῇ Ἀμαλασούνθῃ ἀγγείλειε· τῷ δὲ λόγῳ πρεσβευτὴν τὸν Ἀλέξανδρον βασιλεὺς ἔπεμψε, τοῖς τε ἀμφὶ τῷ Λιλυβαίῳ ξυνταραχθεὶς (ἅπερ μοι ἐν τοῖς ἔμπροσθεν λόγοις δεδήλωται) καὶ ὅτι Οὖννοι δέκα ἐκ τοῦ ἐν Λιβύῃ στρατοπέδου, δρασμοῦ ἐχόμενοι, ἐς Καμπανίαν ἀφίκοντο, Οὐλίαρίς τε αὐτοὺς, ὃς Νεάπολιν ἐφύλασσεν, Ἀμαλασούνθης οὔτι ἀκουσίου ὑπεδέξατο, Γότθοι τε Γήπαισι τοῖς ἀμφὶ Σίρμιον πολεμοῦντες, πόλει Γρατιανῇ, ἐν τῇ Ἰλλυριῶν ἐσχατιᾷ κειμένῃ, ὡς πολεμίᾳ ἐχρήσαντο. Ἅπερ Ἀμαλασούνθῃ ἐπικαλῶν γράμματά τε γράψας τὸν Ἀλέξανδρον ἔπεμψεν. Ὃς ἐπειδὴ ἐν Ῥώμῃ ἐγένετο, τοὺς μὲν ἱερεῖς αὐτοῦ εἴασε πράσσοντας ὧν ἕνεκα ἦλθον, ἐς δὲ Ῥάβενναν αὐτὸς κομισθεὶς καὶ Ἀμαλασούνθῃ ἐς ὄψιν ἥκων, τούς τε βασιλέως λόγους ἀπήγγειλε λάθρα καὶ τὰ γράμματα ἐς τὸ ἐμφανὲς ἐνεχείρισεν. Ἐδήλου δὲ ἡ γραφὴ τάδε

„Τὸ ἐν Λιλυβαίῳ φρούριον, ἡμέτερον ὂν, βίᾳ λαβοῦσα ἔχεις, καὶ βαρβάρους δραπέτας ἐμοὺς γεγενημένους δεξαμένη ἀποδοῦναι οὔπω καὶ νῦν ἔγνωκας, ἀλλὰ καὶ Γρατιανὴν τὴν ἐμὴν τὰ ἀνήκεστα, οὐδέν σοι προσῆκον, εἰργάσω. ὅθεν ὥρα σοι ἐκλογίζεσθαι ποία ποτὲ τούτοις τελευτὴ γένοιτο.“

ταῦτα ὡς ἀπενεχθέντα ἡ γυνὴ τὰ γράμματα ἀνελέξατο, ἀμείβεται τοῖσδε

Βασιλέα μέγαν τε „καὶ ἀρετῆς μεταποιούμενον, ὀρφανῷ παιδὶ καὶ ὡς ἥκιστα τῶν πρασσομένων ἐπαισθανομένῳ μᾶλλον ξυλλαβέσθαι εἰκὸς ἢ ἐξ οὐδεμιᾶς αἰτίας διάφορον εἶναι. ἀγὼν γὰρ, ἢν μὴ ἐκ τοῦ ἀντιπάλου ξυσταίη, οὐδὲ τὴν νίκην εὐπρεπῆ φέρει. Σὺ δὲ τὸ Λιλύβαιον Ἀταλαρίχῳ ἐπανασείεις καὶ φυγάδας δέκα καὶ στρατιωτῶν ἐπὶ πολεμίους τοὺς σφετέρους ἰόντων ἁμαρτάδα ξυμπεσοῦσαν ἀγνοίᾳ τινὶ ἐς πόλιν φιλίαν. Μὴ δῆτα, μὴ σύ γε, ὦ βασιλεῦ, ἀλλ´ ἐνθυμοῦ μὲν ὡς, ἡνίκα ἐπὶ Βανδίλους ἐστράτευες, οὐχ ὅσον σοι ἐμποδὼν ἔστημεν, ἀλλὰ καὶ ὁδὸν ἐπὶ τοὺς πολεμίους καὶ ἀγορὰν τῶν ἀναγκαιοτάτων σὺν προθυμίᾳ πολλῇ ἔδομεν, ἄλλων τε καὶ ἵππων τοσούτων τὸ πλῆθος, ἀφ´ ὧν σοι ἡ τῶν ἐχθρῶν ἐπικράτησις μάλιστα γέγονε. Καίτοι ξύμμαχος ἂν καὶ φίλος δικαίως καλοῖτο οὐχ ὃς ἂν τὴν ὁμαιχμίαν ἐς τοὺς πέλας προΐσχοιτο μόνον, ἀλλὰ καὶ ὃς ἄν τῳ ἐς πόλεμον ἕκαστον, ὅτου ἂν δέοιτο, ὑπουργῶν φαίνοιτο. Ἐκλογίζου δὲ ὡς τηνικαῦτα ὁ στόλος ὁ σὸς οὔτε ἀλλαχῆ ἐκ τοῦ πελάγους εἶχεν ὅτι μὴ Σικελίᾳ προσχεῖν οὔτε τῶν ἐνθένδε ὠνηθέντων χωρὶς εἰς Λιβύην ἰέναι. Ὥστε σοι τὸ τῆς νίκης κεφάλαιον ἐξ ἡμῶν ἐστιν. Ὁ γὰρ τοῖς ἀπόροις τὴν λύσιν διδοὺς καὶ τὴν ἐντεῦθεν ἀπόβασιν φέρεσθαι δίκαιος. Τί δὲ ἀνθρώπῳ ἥδιον ἂν ἐχθρῶν ἐπικρατήσεως, ὦ βασιλεῦ, γένοιτο; καὶ μὴν ἐλασσοῦσθαι οὐκ ἐν μετρίοις ἡμῖν ξυμβαίνει, οἵ γε οὐχὶ κατὰ τὸν τοῦ πολέμου νόμον τὸ τῶν λαφύρων νεμόμεθα μέρος. Νῦν δὲ καὶ τὸ Σικελίας Λιλύβαιον, ἄνωθεν Γότθοις προσῆκον, ἀξιοῖς ἀφαιρεῖσθαι ἡμᾶς, πέτραν, ὦ βασιλεῦ, μίαν ὅσον οὐδὲ ἀργυρίου ἀξίαν, ἣν ἀνθυπουργεῖν σε Ἀταλαρίχῳ εἰκός γε ἦν, ἐν τοῖς ἀναγκαιοτάτοις ξυναραμένῳ, εἴπερ ἄνωθεν τῆς σῆς βασιλείας οὖσα ἐτύγχανε.“

ταῦτα μὲν ἐκ τοῦ ἐμφανοῦς Ἀμαλασοῦνθα βασιλεῖ ἔγραψε· λάθρα δὲ αὐτῷ ξύμπασαν Ἰταλίαν ἐγχειριεῖν ὡμολόγησεν. Οἱ δὲ πρέσβεις ἐς Βυζάντιον ἐπανήκοντες ἅπαντα Ἰουστινιανῷ βασιλεῖ ἤγγειλαν· Ἀλέξανδρος μὲν ἅπερ τῇ Ἀμαλασούνθῃ δοκοῦντα εἴη, Δημήτριος δὲ καὶ Ὑπάτιος ὅσα Θευδάτου λέγοντος ἤκουσαν, καὶ ὡς δυνάμει μεγάλῃ ἐν Τούσκοις ὁ Θευδάτος χρώμενος, χώρας τε ἐνταῦθα τῆς πολλῆς κύριος γεγονὼς, πόνῳ ἂν οὐδενὶ τὰ ὡμολογημένα ἐπιτελεῖν οἷός τε εἴη. Οἷς δὴ περιχαρὴς γεγονὼς βασιλεὺς Πέτρον, Ἰλλυριὸν γένος, ἐκ Θεσσαλονίκης ὁρμώμενον, ἐς τὴν Ἰταλίαν εὐθὺς ἔστελλεν, ἕνα μὲν ὄντα τῶν ἐν Βυζαντίῳ ῥητόρων, ἄλλως δὲ ξυνετόν τε καὶ πρᾷον καὶ ἐς τὸ πείθειν ἱκανῶς πεφυκότα.

 

CHAPITRE III.

I. Portrait de Théodat. 2. Jugement de Procope sur la Religion. 3. Amalasonte médite de livrer l'Italie à Justinien. 4. Lette de Justinien à Amalasonte et la réponse.

1. Il y avait parmi les Goths un neveu de Théodorit, fils de sa sœur Amalasride, nommé Théodat, qui était déjà avancé en âge., et qui savait la langue latine et la philosophie de Platon. Il était d'un naturel timide et lâche, et avait une forte aversion pour la guerre, et une extrême inclination pour l'argent. Il possédait une grande partie des terres de Toscane, et voulait contraindre les propriétaires de celles qu'il ne possédait pas, de les lui abandonner: car il croyait que c'était un malheur que d'avoir des voisins. Amalasonte avait fait tous les efforts possibles pour réprimer son avarice, et l'avait tellement irrité, qu'il était comme résolu de livrer la Toscane à Justinien, d'en tirer de l'argent, et une dignité dans le Sénat pour récompense, et d'aller passer le reste de sa vie à Constantinople. Comme il roulait ce dessein dans son esprit, Hypatius évêque d'Éphèse et Démétrius évêque de Philippes, qui est une ville de la Macédoine, arrivèrent de Constantinople pour conférer avec l'évêque de Rome, sur une matière de doctrine, qui partageait alors les sentiments des Chrétiens.

2. Je ne dirai pas en quoi consistait la question, quoique j'en suis bien informé, parce que j'estime que c'est un orgueil plein de folie, que d'entreprendre de pénétrer l'essence de Dieu. Comment l'homme, qui ne se connaît pas lui-même, pourrait-il comprendre la nature de la Divinité ? Je suis d'avis de couvrir du voile d'un religieux silence des mystères que l'on doit honorer par une croyance respectueuse, et de ne rien dire de Dieu, si ce n'est qu'il a une puissance et une bonté qui sont infinies. Mais que ceux qui sont élevés aux dignités de l'Église, ou même les particuliers jugent de ces choses comme il leur plaira. Théodat parla en secret à ces deux évêques, et les chargea d'exposer à Justinien son dessein, tel que je l'ai rapporté.

3. Cependant Atalaric, qui s'était abandonné à la débauche, en contracta une certaine langueur qui le consumait. Amalasonte, qui ne pouvait avoir de confiance en lui, en l'état où il s'était réduit, et qui ne se pouvait promettre de sûreté après sa mort, à cause qu'elle avait aigri les plus apparents du Royaume, se trouvait dans une étrange perplexité, et méditait de remettre entre les mains de Justinien la domination sur les Goths, et sur les Italiens. Il y avait un certain Alexandre, qui était venu par l'ordre de cet Empereur, avec Démétrius et Hypsaliys, pour s'informer des affaires d'Amalasonte, et pour apprendre les raisons qui l'avaient empêché de faire le voyage de Levant, quoi qu'elle eût envoyé les trésors à Dyrrachium. Il est vrai qu'il venait en apparence pour se plaindre de l'injure que l'on avait faite à Justinien dans la Sicile, et de ce qu'Uliaris gouverneur de Naples avait reçu dix huns, fugitifs d'Afrique par le consentement de la reine, et enfin de ce que les Goths, en faisant la guerre aux Gépides, avaient exercé des actes d'hostilité contre les habitants de la ville de Gratiane en Illyrie. Quand il fut arrivé à Rome, il y laissa les évêques, afin qu'ils fissent les affaires qui leur avaient fait entreprendre ce voyage, et il alla trouver la Reine à Ravenne, où il traita en particulier de celles dont il avait les ordres secrètes, mais en public, il lui présenta une lettre, dont voici les termes.

4. Vous retenez le château de Lilybée qui m'appartient, et que vous avez pris par force. Vous avez retiré des barbares qui sont nos esclaves, et jusques ici vous avez refusé de me les rendre. Enfin vous avez apporté de grands dommages à la ville de Gratiane, où vous n'avez aucun droit. Faites-moi savoir par quelles voies vous voulez que nous terminions ces affaires.

Quand Amalasonte eut lu cette lettre, elle y fit cette réponse.

Il est bien plus honnête à un grand Empereur, de protéger un jeune Prince, qui ne fait encore rien de ce qui se fait dans ses États, que de lui déclarer la guerre sans un fondement légitime, et la victoire ne peut être glorieuse, si elle n'est le prix d'une bataille qui ait été donnée à forces égales. Vous reprochez à Atalaric la prise du fort de Lilybée, la retraite de dix fugitifs, et un léger dégât fait par l'imprudence des soldats, dans une ville de votre obéissance. Je vous supplie d'être très persuadé que nous n'avons eu nulle intention de vous offenser, et de vous souvenir, que quand vous avez entrepris la guerre contre les Vandales, bien loin de nous opposer à vos dépens,. nous avons, au contraire, ouvert les passages à vos armées; nous les avons assistées de vivres, et nous leur avons fourni une nombreuse cavalerie, qui a fort contribué à leurs victoires. On acquiert le titre d'ami et d'allié, non seulement en joignant ouvertement ses armes avec celles d'un Prince, mais aussi en aidant ses troupes de ce qui leur est nécessaire. Considérez que vos flottes n'ont eu de retraites que dans nos ports, et qu'elles n'ont abordé en Afrique qu'à la faveur des secours que nous leur avons donnés. Ainsi nous les avons rendues victorieuses, en levant les empêchements qui pouvaient être l'occasion de leur défaite. Il n'y rien de si agréable que de vaincre. Cependant après la perte que nous avons faite, au moins des dépouilles que nous n'avons pas partagées avec vous, vous voulez nous priver du Lilybée, qui n'est qu'un rocher stérile, qui nous appartient depuis longtemps, et dont, si vous y aviez eu quelque droit, vous auriez dû gratifier Atalaric, en récompense de ses bons offices.

Voilà ce qu'Amalasonte écrivit publiquement à Justinien, mais elle lui promit en particulier, de lui mettre l'Italie entre les mains. Quand les envoyés furent retournés à Constantinople, Alexandre rapporta à l'Empereur tout ce qu'Amalasonte l'avait chargé de lui dire; et les deux évêques lui firent savoir les propositions que Théodat faisait, de le rendre maître d'une partie de la Toscane. Justinien ravi de cette nouvelle, dépêcha en Italie un avocat de Constantinople, nommé Pierre, qui était de la Ville de Thessalonique en Illyrie, et qui avait une particulière éloquence, pour persuader tout ce qu'il voulait.
 

 

 

 

 

1. Ἐν ᾧ δὲ ταῦτα ἐγίνετο τῇδε, ἐν τούτῳ Θευδάτον Τοῦσκοι πολλοὶ Ἀμαλασούνθῃ διέβαλον βιάσασθαι ἅπαντας τοὺς ταύτῃ ἀνθρώπους καὶ τοὺς ἀγροὺς ἀφελέσθαι οὐδενὶ λόγῳ, τούς τε ἄλλους ἅπαντας καὶ οὐχ ἥκιστά γε τὴν βασίλειον οἰκίαν αὐτὴν, ἣν δὴ πατριμώνιον Ῥωμαῖοι καλεῖν νενομίκασι. Διὸ δὴ ἐς τὰς εὐθύνας καλέσασα Θευδάτον ἡ γυνὴ διαρρήδην τε πρὸς τῶν διαβαλόντων ἐληλεγμένον ἀποτιννύναι πάντα ἠνάγκασεν, ἅπερ οὐ δέον ἀφείλετο, οὕτω τε αὐτὸν ἀπεπέμψατο. Καὶ ἀπ´ αὐτοῦ ἐς ἄγαν τῷ ἀνθρώπῳ προσκεκρουκυῖα διάφορος τὸ λοιπὸν ἐγεγόνει ἀνιωμένῳ ὑπὸ φιλοχρηματίας ὡς μάλιστα, ὅτι διαμαρτάνειν τε καὶ βιάζεσθαι ἀδύνατος ἦν.

2. Ὑπὸ τὸν χρόνον τοῦτον Ἀταλάριχος μὲν τῇ νόσῳ καταμαρανθεὶς ἐτελεύτησεν, ὀκτὼ τῇ ἀρχῇ ἐπιβιοὺς ἔτη. Ἀμαλασοῦνθα δὲ (χρῆν γάρ οἱ γενέσθαι κακῶς) ἐν οὐδενὶ λόγῳ φύσιν τὴν Θευδάτου ποιησαμένη καὶ ὅσα αὐτὸν ἔναγχος δράσειεν, οὐδὲν πείσεσθαι ἄχαρι πρὸς αὐτοῦ ὑπετόπησεν, ἤν τι τὸν ἄνθρωπον ἀγαθὸν ἐργάσηται μεῖζον. Μεταπεμψαμένη τοίνυν αὐτὸν, ἐπειδὴ ἧκε, τιθασσεύουσα ἔφασκε χρόνου ἐξεπίστασθαι ὥς οἱ ὁ παῖς ἐπίδοξος εἴη, ὅτι δὴ ὀλίγῳ ὕστερον τελευτήσειε. Τῶν τε γὰρ ἰατρῶν πάντων ταὐτὰ γινωσκόντων ἀκηκοέναι καὶ αὐτὴ τοῦ Ἀταλαρίχου σώματος ἀεὶ μαραινομένου ᾐσθῆσθαι. Ἐπεί τε ἀμφὶ αὐτῷ [Θευδάτῳ] ἑώρα Γότθους τε καὶ Ἰταλιώτας δόξαν οὐκ ἀγαθήν τινα ἔχοντας, ἐς ὃν περιεστήκει τὸ Θευδερίχου γένος, τούτου δὴ αὐτὸν διακαθᾶραι τοῦ αἰσχροῦ ὀνόματος ἐν σπουδῇ οἱ γενέσθαι, ὅπως μή τι αὐτῷ καλουμένῳ ἐς τὴν βασιλείαν ἐμπόδιον εἴη. Ἅμα δὲ καὶ τὸ δίκαιον αὐτὴν ξυνταράξαι, εἴ γε περισταίη τοῖς ἠδικῆσθαι πρὸς αὐτοῦ ἤδη αἰτιωμένοις οὐκ ἔχειν μὲν ὅτῳ τὰ ξυμπεσόντα σφίσιν ἀγγείλωσι, δεσπότην δὲ τὸν δυσμενῆ ἔχειν. Διὰ ταῦτα μὲν αὐτὸν, οὕτω καθαρὸν γεγενημένον, ἐς τὴν βασιλείαν παρακαλεῖν. Δεῖν δὲ αὐτὸν ὅρκοις δεινοτάτοις καταληφθῆναι ὡς ἐς Θευδάτον μὲν τὸ τῆς ἀρχῆς ὄνομα ἄγοιτο, αὐτὴ δὲ τῷ ἔργῳ τὸ κράτος οὐκ ἔλασσον ἢ πρότερον ἔχοι. Ταῦτα ἐπεὶ Θευδάτος ἤκουσεν, ἅπαντα ὅσα ἦν βουλομένῃ Ἀμαλασούνθῃ ὀμωμοκὼς, ἐπὶ λόγῳ τῷ πονηρῷ ὡμολόγησεν, ἐν μνήμῃ ἔχων ὅσα δὴ ἐκείνη πρότερον ἐς αὐτὸν εἰργασμένη ἐτύγχανεν. Οὕτω μὲν Ἀμαλασοῦνθα πρός τε γνώμης τῆς οἰκείας καὶ τῶν Θευδάτῳ ὀμωμοσμένων ἀπατηθεῖσα, ἐπὶ τῆς ἀρχῆς αὐτὸν κατεστήσατο. Πρέσβεις τε πέμψασα ἐς Βυζάντιον ἄνδρας Γότθους Ἰουστινιανῷ βασιλεῖ ταῦτα ἐδήλου.

3. Θευδάτος δὲ τὴν ἡγεμονίαν παραλαβὼν, πάντα οἱ τἀναντία ὧν ἐκείνη τε ἤλπισε καὶ αὐτὸς ὑπέσχετο ἔπρασσε. Καὶ Γότθων τῶν πρὸς αὐτῆς ἀνῃρημένων τοὺς ξυγγενεῖς ἐπαγαγόμενος, πολλούς τε καὶ λίαν λογίμους ἐν Γότθοις ὄντας, τῶν τε Ἀμαλασούνθῃ προσηκόντων ἐκ τοῦ αἰφνιδίου τινὰς ἔκτεινε καὶ αὐτὴν ἐν φυλακῇ ἔσχεν, οὔπω τῶν πρέσβεων ἐς Βυζάντιον ἀφικομένων. Ἔστι δέ τις λίμνη ἐν Τούσκοις, Βουλσίνη καλουμένη, ἧς δὴ ἐντὸς νῆσος ἀνέχει, βραχεῖα μὲν κομιδῆ οὖσα, φρούριον δὲ ἐχυρὸν ἔχουσα. Ἐνταῦθα Θευδάτος τὴν Ἀμαλασοῦνθαν καθείρξας ἐτήρει. Δείσας δὲ, ὅπερ ἐγένετο, μὴ βασιλεῖ ἀπ´ αὐτοῦ προσκεκρουκὼς εἴη, ἄνδρας ἐκ τῆς Ῥωμαίων βουλῆς Λιβέριόν τε καὶ Ὀπιλίωνα στείλας σὺν ἑτέροις τισὶ, παραιτεῖσθαι πάσῃ δυνάμει βασιλέα ἐπήγγελλεν, ἰσχυριζομένους μηδὲν πρὸς αὐτοῦ ἄχαρι τῇ Ἀμαλασούνθῃ ξυμβῆναι, καίπερ ἐς αὐτὸν ἀνήκεστα δεινὰ εἰργασμένῃ τὰ πρότερα. Καὶ κατὰ ταῦτα αὐτός τε βασιλεῖ ἔγραψε καὶ τὴν Ἀμαλασοῦνθαν οὔτι ἑκουσίαν ἠνάγκασε γράψαι. Ταῦτα μὲν οὖν ἐφέρετο τῇδε.

4. Πέτρος δὲ ἤδη ἐπὶ πρεσβείᾳ ἐστέλλετο προειρημένον αὐτῷ πρὸς τοῦ βασιλέως ἐντυχεῖν μὲν κρύφα τῶν ἄλλων ἁπάντων Θευδάτῳ καὶ ὅρκῳ τὰ πιστὰ παρεχομένῳ ὡς οὐδὲν ἂν τῶν πρασσομένων ἔκπυστον γένοιτο, οὕτω τε τὰ ἀμφὶ Τουσκίαν ἐν τῷ ἀσφαλεῖ πρὸς αὐτὸν θέσθαι, καὶ Ἀμαλασούνθῃ ξυγγενόμενον λάθρα ξυμπάσης πέρι Ἰταλίας διοικήσασθαι, ὅπη ἑκατέρῳ ξυνοίσειν μέλλει. Ἐς δὲ τὸ ἐμφανὲς ὑπέρ τε τοῦ Λιλυβαίου καὶ τῶν ἄλλων, ὧν ἔναγχος ἐμνήσθην, πρεσβεύσων ᾔει. Οὔπω γάρ τι περὶ τῆς Ἀταλαρίχου τελευτῆς ἢ τῆς Θευδάτου ἀρχῆς ἢ τῶν Ἀμαλασούνθῃ ξυμπεπτωκότων βασιλεὺς ἠκηκόει. Πέτρος δὲ ὁδῷ πορευόμενος πρῶτον μὲν τοῖς Ἀμαλασούνθης πρέσβεσι ξυγγενόμενος τὰ ἀμφὶ τῇ Θευδάτου ἀρχῇ ἔμαθε. Γενόμενος δὲ ὀλίγῳ ὕστερον ἐν πόλει Αὐλῶνι, ἣ πρὸς κόλπῳ τῷ Ἰονίῳ κεῖται, ἐνταῦθά τε τοῖς ἀμφὶ Λιβέριόν τε καὶ Ὀπιλίωνα ἐντυχὼν τὰ ξυμπεσόντα ξύμπαντα ἔγνω, ἔς τε βασιλέα ταῦτα ἀνενεγκὼν αὐτοῦ ἔμεινεν.

5. Ἐπεὶ δὲ ταῦτα Ἰουστινιανὸς βασιλεὺς ἤκουσε, Γότθους τε καὶ Θευδάτον ξυνταράξαι διανοούμενος, πρὸς μὲν Ἀμαλασοῦνθαν γράμματα ἔγραφε, δηλοῦντα ὅτι αὐτῆς ὡς ἔνι μάλιστα μεταποιεῖσθαι ἐν σπουδῇ ἔχοι· τῷ δὲ Πέτρῳ ἐπέστελλε ταῦτα μηδαμῆ ἀποκρύψασθαι, ἀλλ´ αὐτῷ τε Θευδάτῳ φανερὰ καὶ Γότθοις ἅπασι καταστήσασθαι. Πρέσβεων δὲ τῶν ἐξ Ἰταλίας οἱ μὲν ἄλλοι, ἐπειδὴ ἐς Βυζάντιον ἐκομίσθησαν, τὸν πάντα λόγον βασιλεῖ ἤγγειλαν, καὶ πάντων μάλιστα Λιβέριος. Ἦν γὰρ ὁ ἀνὴρ καλός τε καὶ ἀγαθὸς διαφερόντως, λόγου τε τοῦ ἀληθοῦς ἐπιμελεῖσθαι ἐξεπιστάμενος· Ὀπιλίων δὲ μόνος ἐνδελεχέστατα ἰσχυρίζετο μηδὲν ἐς Ἀμαλασοῦνθαν ἁμαρτεῖν Θευδάτον. Πέτρου δὲ ἀφικομένου ἐς Ἰταλίαν Ἀμαλασούνθῃ ξυνέβη ἐξ ἀνθρώπων ἀφανισθῆναι. Γότθων γὰρ συγγενεῖς τῶν ὑπ´ ἐκείνης ἀνῃρημένων Θευδάτῳ προσελθόντες οὔτε αὐτῷ οὔτε σφίσι τὸν βίον ἐν τῷ ἀσφαλεῖ ἰσχυρίζοντο εἶναι, ἤν γε μὴ αὐτοῖς Ἀμαλασοῦνθα ὅτι τάχιστα ἐκποδὼν γένηται. ξυγχωροῦντός τε αὐτοῖς, ἐν τῇ νήσῳ γενόμενοι τὴν Ἀμαλασοῦνθαν εὐθὺς ἔκτειναν. Ὅπερ Ἰταλιώτας τε ὑπερφυῶς ἅπαντας καὶ Γότθους τοὺς ἄλλους ἠνίασεν. Ἀρετῆς γὰρ πάσης ἡ γυνὴ ἰσχυρότατα ἐπεμελεῖτο, ὅπερ μοι ὀλίγῳ ἔμπροσθεν εἴρηται. Πέτρος μὲν οὖν Θευδάτῳ ἄντικρυς ἐμαρτύρετο καὶ Γότθοις τοῖς ἄλλοις ὅτι δὴ αὐτοῖς τοῦ δεινοῦ τούτου ἐξειργασμένου ἄσπονδος βασιλεῖ τε καὶ σφίσιν ὁ πόλεμος ἔσται. Θευδάτος δὲ ὑπὸ ἀβελτερίας τοὺς Ἀμαλασούνθης φονεῖς ἐν τιμῇ τε καὶ σπουδῇ ἔχων, Πέτρον τε καὶ βασιλέα πείθειν ἤθελεν ὡς αὐτοῦ οὐδαμῆ ἐπαινοῦντος, ἀλλ´ ὡς μάλιστα ἀκουσίου, Γότθοις ἐργασθείη τὸ μίασμα τοῦτο.

 

CHAPITRE IV.

1. Amalasonte réprime les brigandages de Théodat. 2. Elle l'élève sur le trône. 3. Il la met en prison. 4. L'ambassadeur de l'Empereur étonné de la nouvelle face des affaires. 5. Il déclare la guerre à Théodat.

1. Sur ces entrefaites, les habitants de Toscane accusèrent Théodat devant Amalasonte, d'avoir commis de grandes violences, d'avoir chassé plusieurs propriétaires de leurs terres, et de s'être même emparé de celles du Domaine. La Reine prit connaissance de ces accusations, et après avoir ouï Théodat, qui fut convaincu, elle le condamna à restituer ce qu'il avait pris, et ne le laissa point en liberté, qu'il n'eût satisfait. La haine qu'il avait conçue contre elle s'augmenta toujours depuis ce temps-là, par le déplaisir qu'il ressentait de ne pouvoir plus ni exercer de brigandages, ni rassasier son avarice.

2. Dans le même temps Atalaric mourut de maladie, après avoir régné huit ans. Amalasonte, qui était destinée à une fin déplorable, oublia le mauvais naturel de Théodat, et le fâcheux traitement qu'elle lui avait fait, et s'imagina qu'un bienfait signalé aurait assez de force, pour en abolir entièrement le souvenir et le ressentiment. Elle le manda donc ; et quand il fut arrivé, elle lui dit, de l'air le plus obligeant du monde, qu'il y avait déjà longtemps qu'Atalaric approchait de la mort, et qu'elle avait appris des médecins, que le mal était sans remède. Qu'elle avait fait tout ce qu'elle avait pu, pour empêcher que la mauvaise réputation qu'il avait acquise parmi les Italiens, et parmi les Goths, ne lui fût un obstacle à parvenir au Royaume de Théodoric, où il avait droit par sa naissance. Que l'amour de la justice lui avait fait appréhender d'être accablée des plaintes des peuples, à qui il avait fait des violences, qui n'auraient pas manqué de dire, que le Roi étant l'auteur de l'oppression qu'ils souffraient, ils ne pouvaient plus avoir recours à personne, et que pour ce sujet elle avait voulu rétablir son estime, avant que de l'élever à la dignité royale. Mais qu'elle désirait qu'il lui promît avec serment, de lui laisser un pouvoir absolu comme auparavant, bien que ce fût lui qui eût le titre de Roi. Théodat jura tout ce qu'elle voulut, mais il le jura avec intention de se parjurer, et de venger les injures qu'il avait reçues. Amalasonte jura très sincèrement, donna la couronne à Théodat, et envoya des Goths en ambassade à Justinien, pour lui en porter la nouvelle.

3. Quand Théodat se vit maître du royaume, il fit tout le contraire de ce qu'il avait promis, et de ce qu'Amalasonte avait espéré. Il traita favorablement les enfants de ceux qu'elle avait fait mourir, et il fit mourir ceux pour qui elle avait le plus d'affection. Il la mit elle-même en prison, avant que ses ambassadeurs fussent arrivés à Constantinople. Il y a en Toscane un lac, qu'on appelle le lac de Vulsine, au milieu duquel il y a une petite île, et dans l'île un petit fort, où Théodat renferma Amalasonte. Comme il appréhendait que l'Empereur n'en fût en colère, il lui envoya Libérius et Opilion, qui étaient sénateurs romains, et quelques autres personnes de qualité, pour l'assurer qu'il ne faisait aucun mauvais traitement à Amalasonte, bien qu'il en eût reçu de très sensibles injures. Il lui écrivit la même chose, et contraignit Amalasonte de lui écrire dans le même sens. Voilà ce qui arriva alors sur ce sujet.

4. Pierre avait eu ordre de l'Empereur de traiter secrètement de la Toscane avec Théodat, et de le faire jurer qu'il ne révélerait rien du traité. Il avait aussi eu ordre de conférer en particulier avec Amalasonte, et de passer un contrat pour la souveraineté d'Italie, aux conditions qu'il jugerait les plus avantageuses pour les deux partis. Il ne paraissait dans le public envoyé que pour le fort de Lilybée, et pour les autres sujets de plainte dont j'ai parlé, l'Empereur ne sachant pas encore alors, qu'Atalaric fut mort, que Théodat lui eut succédé, qu'Amalasonte fût prisonnière. Pierre ayant rencontré en chemin les ambassadeurs d'Amalasonte, apprit d'eux que Théodat était Roi, mais il n'apprit le reste que de Libérius et d'Opilion dans Aulone, qui est une ville du golfe ionique, où il s'arrêta quelque temps, et d'où il donna avis de tout à l'Empereur.

5. Lorsque Justinien fut informé de la vérité de tout ce qui s'était passé, il eut envie de jeter des semences de division entre Théodat et les Goths. Il écrivit pour ce sujet à Amalasonte, qu'il entreprenait sa protection, et manda à Pierre qu'il dît la même chose devant tout le peuple. Quand les ambassadeurs de Théodat furent arrivés à Constantinople, ils avouèrent ingénument à Justinien la vérité, et entre autres, Libérius, qui avait beaucoup de sincérité et d'honneur. Il n'y eut qu'Opilion, qui s'opiniâtra à soutenir que Théodat n'avait point fait d'outrage à Amalasonte. Pierre n'arriva en Italie qu'après la mort de cette princesse. Les parents de ceux qu'elle avait fait mourir étaient continuellement autour de Théodat, et ne cessaient de lui dire, que s'il ne la faisait mourir, jamais ni lui, ni eux ne seraient en sûreté. Du moment qu'ils eurent tiré son consentement, ils allèrent dans l'île, et la tuèrent. Cette mort causa une extrême douleur aux Goths et aux Italiens, qui regrettaient cette Princesse pour les excellentes qualités, que nous avons dit qu'elle possédait. Pierre protesta à Théodat, que Justinien prendrait les armes pour se venger d'un crime si atroce. Théodat voulait faire accroire à l'Empereur qu'il n'y avait point de part, et que c'était les Goths qui l'avaient commis, malgré lui ; mais dans le temps même qu'il se couvrait de cette excuse, il faisait de grands honneurs aux coupables.

 

 

 

1. Ἐν τούτῳ δὲ Βελισάριον ηὐδοκιμηκέναι κατὰ Γελίμερός τε καὶ Βανδίλων τετύχηκε. Βασιλεὺς δὲ τὰ ἀμφὶ Ἀμαλασούνθῃ ξυνενεχθέντα μαθὼν εὐθὺς καθίστατο ἐς τὸν πόλεμον, ἔνατον ἔτος τὴν βασιλείαν ἔχων. Καὶ Μοῦνδον μὲν τὸν Ἰλλυριῶν στρατηγὸν ἔς τε Δαλματίαν ἰέναι, τὴν Γότθων κατήκοον, καὶ Σαλώνων ἀποπειράσασθαι ἐκέλευεν (ἦν δὲ ὁ Μοῦνδος γένος μὲν βάρβαρος, διαφερόντως δὲ τοῖς τε βασιλέως πράγμασιν εὔνους καὶ ἀγαθὸς τὰ πολέμια), Βελισάριον δὲ ναυσὶν ἔστελλε, στρατιώτας ἐκ μὲν καταλόγων καὶ φοιδεράτων τετρακισχιλίους, ἐκ δὲ Ἰσαύρων τρισχιλίους μάλιστα ἔχοντα. Ἄρχοντες δὲ ἦσαν λόγιμοι μὲν Κωνσταντῖνός τε καὶ Βέσσας, ἐκ τῶν ἐπὶ Θρᾴκης χωρίων, Περάνιος δὲ ἐξ Ἰβηρίας τῆς ἄγχιστα Μήδων, γενόμενος μὲν τῶν ἐκ βασιλέως Ἰβήρων, αὐτόμολος δὲ πρότερον ἐς Ῥωμαίους κατὰ ἔχθος τὸ Περσῶν ἥκων, καταλόγων δὲ ἱππικῶν μὲν Βαλεντῖνός τε καὶ Μάγνος καὶ Ἰννοκέντιος, πεζῶν δὲ Ἡρωδιανός τε καὶ Παῦλος καὶ Δημήτριος καὶ Οὐρσικῖνος, ἀρχηγὸς δὲ Ἰσαύρων Ἔννης. Εἵποντο δὲ καὶ Οὖννοι ξύμμαχοι διακόσιοι καὶ Μαυρούσιοι τριακόσιοι. Στρατηγὸς δὲ αὐτοκράτωρ ἐφ´ ἅπασι Βελισάριος ἦν, δορυφόρους τε καὶ ὑπασπιστὰς πολλούς τε καὶ δοκίμους ἔχων. Εἵπετο δὲ αὐτῷ καὶ Φώτιος, ὁ τῆς γυναικὸς Ἀντωνίνης υἱὸς ἐκ γάμων προτέρων, νέος μὲν ὢν ἔτι καὶ πρῶτον ὑπηνήτης, ξυνετώτατος δὲ καὶ φύσεως ἰσχὺν ὑπὲρ τὴν ἡλικίαν δηλώσας. Βασιλεύς τε Βελισαρίῳ ἐπέστελλεν ἐς Καρχηδόνα μὲν τῷ λόγῳ στέλλεσθαι, ἐπειδὰν δὲ ἐς Σικελίαν ἀφίκωνται, ὡς δὴ κατὰ χρείαν τινὰ ἐνταῦθα ἀποβάντας πειρᾶσθαι τῆς νήσου. Καὶ ἢν μὲν δυνατὰ ᾖ, ὑποχειρίαν αὐτὴν οὐδενὶ πόνῳ ποιήσασθαι, κατέχειν τε καὶ αὐτῆς μηκέτι μεθίεσθαι· ἢν δέ τι ἐμπόδιον ὑπαντιάσῃ, πλεῖν κατὰ τάχος ἐπὶ Λιβύης, οὐδενὶ αἴσθησιν τῆς βουλήσεως παρεχομένους.

2. Πέμψας δὲ καὶ παρὰ Φράγγων τοὺς ἡγεμόνας ἔγραψε τάδε

„Γότθοι Ἰταλίαν τὴν ἡμετέραν βίᾳ ἑλόντες οὐχ ὅσον αὐτὴν ἀποδιδόναι οὐδαμῆ ἔγνωσαν, ἀλλὰ καὶ προσηδικήκασιν ἡμᾶς οὔτε φορητὰ οὔτε μέτρια. Διόπερ ἡμεῖς μὲν στρατεύειν ἐπ´ αὐτοὺς ἠναγκάσμεθα, ὑμᾶς δὲ εἰκὸς ξυνδιαφέρειν ἡμῖν πόλεμον τόνδε, ὃν ἡμῖν κοινὸν εἶναι ποιεῖ δόξα τε ὀρθὴ, ἀποσειομένη τὴν Ἀρειανῶν γνώμην, καὶ τὸ ἐς Γότθους ἀμφοτέρων ἔχθος“.

Τοσαῦτα μὲν βασιλεὺς ἔγραψε· καὶ χρήμασιν αὐτοὺς δωρησάμενος, πλείονα δώσειν, ἐπειδὰν ἐν τῷ ἔργῳ γένωνται, ὡμολόγησεν. Οἱ δὲ αὐτῷ ξὺν προθυμίᾳ πολλῇ ξυμμαχήσειν ὑπέσχοντο.

3. Μοῦνδος μὲν οὖν καὶ ἡ ξὺν αὐτῷ στρατιὰ ἐς Δαλματίαν ἀφικόμενοι καὶ Γότθοις τοῖς ἐκείνῃ ὑπαντιάσασιν ἐς χεῖρας ἐλθόντες, νικήσαντές τε τῇ ξυμβολῇ, Σάλωνας ἔσχον. Βελισάριος δὲ καταπλεύσας ἐς Σικελίαν Κατάνην ἔλαβεν. Ἔνθεν τε ὁρμώμενος Συρακούσας τε ὁμολογίᾳ καὶ πόλεις τὰς ἄλλας παρεστήσατο οὐδενὶ πόνῳ· πλήν γε δὴ ὅτι Γότθοι, οἳ ἐν Πανόρμῳ φυλακὴν εἶχον, θαρσοῦντες τῷ περιβόλῳ (ἦν γὰρ ἐχυρὸν τὸ χωρίον) προσχωρεῖν τε Βελισαρίῳ ἥκιστα ἤθελον καὶ αὐτὸν ἐνθένδε ἀπάγειν τὸν στρατὸν κατὰ τάχος ἐκέλευον. Βελισάριος δὲ λογισάμενος ἀμήχανον εἶναι διὰ τῆς ἠπείρου τὸ χωρίον ἑλεῖν ἐσπλεῖν τὸν στόλον ἐς τὸν λιμένα ἐκέλευεν ἄχρι ἐς τὸ τεῖχος διήκοντα. Ἦν γὰρ τοῦ τε περιβόλου ἐκτὸς καὶ παντάπασιν ἀνδρῶν ἔρημος. Οὗ δὴ τῶν νηῶν ὁρμισαμένων τοὺς ἱστοὺς ξυνέβαινε τῶν ἐπάλξεων καθυπερτέρους εἶναι. Αὐτίκα οὖν τοὺς λέμβους τῶν νηῶν ἅπαντας τοξοτῶν ἐμπλησάμενος ἀπεκρέμασεν ἄκρων ἱστῶν. Ὅθεν δὴ κατὰ κορυφὴν βαλλόμενοι οἱ πολέμιοι ἐς δέος τι ἄμαχον ἦλθον καὶ Πάνορμον εὐθὺς ὁμολογίᾳ Βελισαρίῳ παρέδοσαν. Βασιλεύς τε ἐκ τοῦδε Σικελίαν ὅλην ἐς φόρου ἀπαγωγὴν κατήκοον εἶχε. Τῷ δὲ Βελισαρίῳ τότε κρεῖσσον λόγου εὐτύχημα ξυνηνέχθη γενέσθαι. Τῆς γὰρ ὑπατείας λαβὼν τὸ ἀξίωμα ἐπὶ τῷ Βανδίλους νενικηκέναι, ταύτης ἔτι ἐχόμενος, ἐπειδὴ παρεστήσατο Σικελίαν ὅλην, τῇ τῆς ὑπατείας ὑστάτῃ ἡμέρᾳ ἐς τὰς Συρακούσας εἰσήλασε, πρός τε τοῦ στρατοπέδου καὶ Σικελιωτῶν κροτούμενος ἐς τὰ μάλιστα καὶ νόμισμα χρυσοῦ ῥίπτων ἅπασιν. Οὐκ ἐξεπίτηδες μέντοι αὐτῷ πεποίηται τοῦτο, ἀλλά τις τῷ ἀνθρώπῳ ξυνέβη τύχη πᾶσαν ἀνασωσαμένῳ τὴν νῆσον Ῥωμαίοις ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐς τὰς Συρακούσας ἐσεληλακέναι, τήν τε τῶν ὑπάτων ἀρχὴν, οὐχ ᾗπερ εἰώθει ἐν τῷ Βυζαντίου βουλευτηρίῳ, ἀλλ´ ἐνταῦθα καταθεμένῳ ἐξ ὑπάτων γενέσθαι. Βελισαρίῳ μὲν οὖν οὕτω δὴ εὐημερῆσαι ξυνέτυχεν.

CHAPITRE V.

1. Justinien envoie deux armées contre Théodat. 2. Il écrit aux Français. 3. Exploits de Mundus et de Bélisaire.

1. Le nom de Bélisaire était alors fort célèbre, à cause de la fameuse victoire qu'il venait de remporter sur Gélimer, et sur les Vandales. Aussitôt que l'Empereur reçut la nouvelle du meurtre commis en la personne d'Amalasonte, il se résolut d'en tirer vengeance par les armes. Il était alors dans la neuvième année de son règne. Il commanda donc à Mundus, chef des troupes de l'Illyrie, d'aller dans la partie de la Dalmatie qui relevait des Goths, et d'y surprendre la Ville de Salone. Ce Mundus était Barbare de naissance, mais néanmoins inviolablement attaché aux intérêts de l'Empereur, et excellent homme de guerre. Justimen envoya Bélisaire avec une armée navale, qui était composée de quatre mille confédérés, et de trois mille Isauriens. Les plus considérables gens de commandement étaient Constantin et Bessas, tous deux de Thrace, Péranius qui était d'Ibérie, et parent du Roi des Ibériens, et qui s'était retiré chez les Romains, à cause de l'aversion qu'il avait des mœurs des Perses. Valentin, Magnus et Innocent commandaient la cavalerie. Hérodien, Paul, Démétrius et Vesicinus commandaient l'infanterie. Emez commandait les Isauriens, qui étaient suivis de cent cinquante Huns, et de trois cens Maures. Le commandement général appartenait à Bélisaire, qui avait une compagnie de Gardes, composée de fort vaillants hommes armés de lances et couverts de boucliers. Il menait à cette guerre un fils, que sa femme avait eu d'un premier mariage, nommé Photius, qui dans la première fleur de sa jeunesse, faisait paraître une prudence et une valeur au dessus de son âge. L'Empereur lui avait donné ordre de dire qu'il allait en Afrique, et lorsqu'il serait aux côtes de Sicile, de s'y arrêter sous quelque prétexte, et de tâcher de s'en rendre maître ; mais que si cela ne pouvait réussir, il fît voile en Afrique, sans témoigner d'autre dessein.

2. Il écrivit aussi aux capitaines des Français, en ces termes.

Les Goths s'étant emparés par force de l'Italie, et m'ayant fait d'autres injures tout-à-fait insupportables, j'ai été obligé de leur déclarer la guerre, où il est juste que vous m'assistiez de vos forces, et pour l'intérêt de notre commune religion, qui condamne les erreurs des Ariens, et pour la haine que nous portons à cette nation.

Il joignit à cette lettre des présents considérables, et fit espérer d'en envoyer encore de plus grands, lors qu'ils lui auraient donné du secours ; ce qu'ils promirent volontiers.

3. Mundus entra dans la Dalmatie, il combattit les Goths qu'il y rencontra, remporta la victoire, et prit la Ville de Salone. Bélisaire étant arrivé en Sicile, s'empara de la ville de Catane ; il alla ensuite vers Syracuse, et vers d'autres villes, dont il se rendit maître par composition. Les soldats de la garnison de Panorme se fiant à leurs fortifications, osèrent bien lui résister, et lui mander qu'il fit retirer ses troupes. Comme il n'espérait pas la prendre par terre, il fit entrer les vaisseaux dans le port, qui pour lors était vide, et qui touchait aux murailles ; de sorte que les soldats étant montés dessus, tirèrent de là une telle quantité de traits dans la ville, que les habitants se rendirent. Depuis ce temps-là toute la Sicile fut tributaire de Justinien. Ce fut un rare bonheur à Bélisaire, de ce qu'ayant été élevé à la dignité de Consul, après la conquête de l'Afrique, il avait encore réduit durant ce même consulat la Sicile à l'obéissance de l'Empire, et était entré le dernier jour, comme en triomphe, dans Syracuse, environné de son armée victorieuse, et d'une foule incroyable de peuple, à qui il jetait des médailles d'or. Ce fut sans dessein, et par un pur bonheur, que la réduction de la Sicile, et la prise de Syracuse se rencontrèrent dans le même jour, auquel Bélisaire eût dû sortir de sa charge, s'il eût été dans Constantinople. Voilà quel fut le succès de ses armes.

 

 

 

1. Ἐπεὶ δὲ ταῦτα Πέτρος ἔμαθεν, ἐγκείμενος πολλῷ ἔτι μᾶλλον καὶ δεδισσόμενος Θευδάτον οὐκέτι ἀνίει. Καὶ ὃς ἀποδειλιάσας τε καὶ ἐς ἀφασίαν ἐμπεπτωκὼς, οὐχ ἧσσον ἢ εἰ δορυάλωτος ξὺν τῷ Γελίμερι αὐτὸς ἐγεγόνει, ἐς λόγους τῷ Πέτρῳ κρύφα τῶν ἄλλων ἁπάντων ἦλθεν, ἔς τε ξύμβασιν ἐν σφίσιν ἦλθεν, ἐφ´ ᾧ Θευδάτος Ἰουστινιανῷ βασιλεῖ Σικελίας ἐκστήσεται πάσης, πέμψει δὲ αὐτῷ καὶ στέφανον χρυσοῦν ἀνὰ πᾶν ἔτος κατὰ τριακοσίας ἕλκοντα λίτρας, Γότθους τε ἄνδρας μαχίμους ἐς τρισχιλίους, ἡνίκα ἂν αὐτῷ βουλομένῳ εἴη, Θευδάτῳ δὲ αὐτῷ ἐξουσίαν οὐδαμῆ ἔσεσθαι τῶν τινα ἱερέων ἢ βουλευτῶν ἀποκτιννύναι, ἢ ἀνάγραπτον ἐς τὸ δημόσιον αὐτοῦ τὴν οὐσίαν ὅτι μὴ βασιλέως ποιεῖσθαι γνώμῃ. ἢν δέ γε τῶν ὑπηκόων τινὰς ἐς τὸ τῶν πατρικίων ἢ ἄλλο βουλῆς ἀξίωμα Θευδάτος ἀγαγεῖν βούληται, τοῦτο δὲ οὐκ αὐτὸν δώσειν, ἀλλὰ βασιλέα αἰτήσειν διδόναι. Εὐφημοῦντα δὲ Ῥωμαίων τὸν δῆμον, ἀναβοήσειν ἀεὶ βασιλέα πρῶτον, ἔπειτα Θευδάτον, ἔν τε θεάτροις καὶ ἱπποδρομίαις καὶ εἴ που ἄλλῃ τὸ τοιοῦτον δεήσει γενέσθαι. Εἰκόνα τε χαλκῆν ἢ ὕλης ἑτέρας μή ποτε Θευδάτῳ μόνῳ καθίστασθαι, ἀλλὰ γίνεσθαι μὲν ἀεὶ ἀμφοτέροις, στήσεσθαι δὲ οὕτως· ἐν δεξιᾷ μὲν τὴν βασιλέως, ἐπὶ θάτερα δὲ τὴν Θευδάτου. Ἐπὶ ταύτῃ μὲν τῇ ξυμβάσει γράψας τὸν πρεσβευτὴν ὁ Θευδάτος ἀπεπέμψατο. Ὀλίγῳ δὲ ὕστερον ψυχῆς ὀρρωδία περιλαβοῦσα τὸν ἄνθρωπον ἐς δείματά τε ἀπῆγεν ὅρον οὐκ ἔχοντα καὶ ἔστρεφεν αὐτοῦ τὴν διάνοιαν, δεδισσομένη τῷ τοῦ πολέμου ὀνόματι, καὶ ὡς, εἴ γε βασιλέα οὐδαμῆ ἀρέσκει τά τε αὐτῷ καὶ Πέτρῳ συγκείμενα, ὁ πόλεμος εὐθὺς ἀπαντήσει.

2. Αὖθις οὖν Πέτρον μεταπεμψάμενος ἐν Ἀλβανοῖς ἤδη γενόμενον ἅτε κοινολογούμενος λάθρα τοῦ ἀνθρώπου ἀνεπυνθάνετο, εἰ τὴν ξύμβασιν βασιλεῖ πρὸς ἡδονῆς ἔσεσθαι οἴεται. Καὶ ὃς οὕτω δὴ ὑποτοπάζειν ἔφη.

„ἢν δέ γε ταῦτα μηδαμῆ ἀρέσκει τὸν ἄνδρα, τί τὸ ἐντεῦθεν γενήσεται“ εἶπεν. Ἀπεκρίνατο Πέτρος „πολεμητέα σοι τὸ λοιπὸν, ὦ γενναῖε.“ „τί δέ; δίκαια ταῦτα, ὦ φίλτατε πρεσβευτά“; ἔφη. Ὁ δὲ αὐτίκα ἔφη ὑπολαβὼν καὶ „πῶς οὐ δίκαιον, ὦ ἀγαθὲ“, εἶπε, „τὰ ἐπιτηδεύματα τῇ ψυχῇ ἑκάστου φυλάσσεσθαι“; „τί δὴ τοῦτό ἐστιν“; ὁ Θευδάτος ἠρώτα. „ὅτι σοὶ μὲν σπουδὴ πολλὴ φιλοσοφεῖν“, ἔφη, „Ἰουστινιανῷ δὲ βασιλεῖ Ῥωμαίων γενναίῳ εἶναι. Διαφέρει δὲ, ὅτι τῷ μὲν φιλοσοφίαν ἀσκήσαντι θάνατον ἀνθρώποις πορίζεσθαι, ἄλλως τε καὶ τοσούτοις τὸ πλῆθος, οὐ μήποτε εὐπρε„πὲς εἴη, καὶ ταῦτα ἀπὸ τῆς Πλάτωνος διατριβῆς, ἧς δηλονότι μετασχόντι σοι μὴ οὐχὶ φόνου παντὸς ἐλευθέρῳ εἶναι οὐχ ὅσιον· ἐκεῖνον δὲ χώρας μεταποιήσασθαι οὐδὲν ἀπεικὸς, ἄνωθεν τῇ ὑπαρχούσῃ αὐτῷ προσηκούσης ἀρχῇ.“

ταύτῃ ὁ Θευδάτος τῇ ὑποθήκῃ ἀναπεισθεὶς ὡμολόγησεν Ἰουστινιανῷ βασιλεῖ τῆς ἡγεμονίας ἐκστήσεσθαι. Καὶ κατὰ ταῦτα αὐτός τε καὶ ἡ γυνὴ ὤμοσε. Τόν τε Πέτρον ὅρκοις κατέλαβεν, ὡς οὐ πρότερον ἔκπυστα ταῦτα ποιήσεται, πρὶν ἂν βασιλέα οὐκ ἐνδεχόμενον τὴν προτέραν ξύμβασιν ἴδοι. Καὶ Ῥουστικὸν τῶν τινα ἱερέων καὶ αὐτῷ μάλιστα ἐπιτηδείων, ἄνδρα Ῥωμαῖον, ἐπὶ ταύτῃ τῇ ὁμολογίᾳ ξὺν αὐτῷ ἔπεμψεν. Οἷς δὴ καὶ γράμματα ἐνεχείρισε. Πέτρος μὲν οὖν καὶ Ῥουστικὸς ἐν Βυζαντίῳ γενόμενοι τὰ πρότερον δόξαντα βασιλεῖ ἤγγειλαν, καθάπερ Θευδάτος σφίσιν ἐπέστελλεν. Ἐπεὶ δὲ τοὺς λόγους ἐνδέχεσθαι βασιλεὺς ἥκιστα ἤθελε, τὰ ἐν ὑστέρῳ γεγραμμένα ἐπέδειξαν. Ἐδήλου δὲ ἡ γραφὴ τάδε

3. „Οὐ γέγονα μὲν βασιλικῆς αὐλῆς ἐπηλύτης, τετύχηκε γάρ μοι τετέχθαι τε ἐν βασιλέως θείου καὶ τεθράφθαι τοῦ γένους ἀξίως, πολέμων δὲ καὶ τῶν ἐν τούτοις θορύβων εἰμὶ οὐ παντελῶς ἔμπειρος. Περὶ λόγων γὰρ ἀκοὴν ἄνωθεν ἐρωτικῶς ἐσχηκότι μοι καὶ διατριβὴν ἐς τοῦτο ἀεὶ πεποιημένῳ ξυμβαίνει τῆς ἐν ταῖς μάχαις ταραχῆς ἑκαστάτω ἐς τόδε εἶναι. Ὥστε ἥκιστά με εἰκὸς τὰς ἐκ τῆς βασιλείας ζηλοῦντα τιμὰς τὸν μετὰ κινδύνων διώκειν βίον, ἐξὸν ἀμφοῖν ἐκποδὼν ἵστασθαι. Τούτοιν γάρ μοι οὐδέτερον ἐν ἡδονῇ ἐστι· τὸ μὲν, ὅτι κόρῳ τετίμηται, πλησμονὴ γὰρ ἡδέων ἁπάντων, τὸ δὲ, ὅτι τὸ μὴ ἐθισθῆναι ἐς ταραχὴν φέρει. Ἐγὼ δὲ, εἴ μοι χωρία γένηται οὐχ ἧσσον ἢ δώδεκα κεντηναρίων ἐπέτειον φέροντα πρόσοδον, περὶ ἐλάσσονος ἂν αὐτῶν τὴν βασιλείαν ποιήσαιμι, καί σοι τὸ Γότθων τε καὶ Ἰταλιωτῶν αὐτίκα μάλα ἐγχειριῶ κράτος. Ὡς ἔγωγε ἥδιον ἂν ξὺν τῇ ἀπραγμοσύνῃ γεωργὸς εἴην ἢ ἐν μερίμναις βασιλικαῖς βιῴην, κινδύνους ἐκ κινδύνων παραπεμπούσαις. Ἀλλὰ πέμπε ἄνδρα ὡς τάχιστα, ὅτῳ με Ἰταλίαν τε καὶ τὰ τῆς βασιλείας πράγματα παραδοῦναι προσήκει.“

Θευδάτου μὲν ἡ γραφὴ τοσαῦτα ἐδήλου. Βασιλεὺς δὲ ὑπεράγαν ἡσθεὶς ἀμείβεται ὧδε

„Πάλαι μέν σε ξυνετὸν εἶναι ἀκοῇ εἶχον, νῦν δὲ καὶ τῇ πείρᾳ μεμαθηκὼς οἶδα οἷς οὐκ ἔγνωκας τὸ τοῦ πολέμου καραδοκεῖν πέρας. ὅπερ ἤδη πεπονθότες τινὲς ἐν τοῖς μεγίστοις ἐσφάλησαν. Καί σοι οὔ ποτε μεταμελήσει φίλους ἡμᾶς ἀντὶ πολεμίων ποιησαμένῳ. Ἀλλὰ καὶ ταῦτα ἅπερ αἰτεῖς παρ´ ἡμῶν ἕξεις, καὶ προσέσται σοι ἐν ταῖς πρώταις Ῥωμαίων τιμαῖς ἀναγράπτῳ εἶναι. Νῦν μὲν οὖν Ἀθανάσιόν τε καὶ Πέτρον ἀπέσταλκα, ὅπως ὁμολογίᾳ τινὶ ἑκατέρῳ τὸ βέβαιον ἔσται. Ἥξει δὲ ὅσον οὔπω καὶ Βελισάριος παρὰ σὲ, πέρας ἅπασιν ἐπιθήσων ὅσα ἂν ἐν ἡμῖν ξυγκείμενα ᾖ.“

ταῦτα βασιλεὺς γράψας Ἀθανάσιόν τε τὸν Ἀλεξάνδρου ἀδελφὸν, ὃς πρώην ἐς Ἀταλάριχον, ὥσπερ ἐρρήθη, ἐπρέσβευσε, καὶ Πέτρον αὖθις τὸν ῥήτορα ἔπεμψεν, οὗ πρόσθεν ἐμνήσθην, ἐντειλάμενος τὰ μὲν χωρία τῆς βασιλέως οἰκίας, ἣν πατριμώνιον καλοῦσι, Θευδάτῳ νεῖμαι, γράμματα δὲ καὶ ὅρκους ὀχύρωμα ταῖς ξυνθήκαις ποιησαμένους οὕτω δὴ ἐκ Σικελίας Βελισάριον μεταπέμψασθαι, ἐφ´ ᾧ τά τε βασίλεια καὶ Ἰταλίαν παραλαβὼν ξύμπασαν ἐν φυλακῇ ἔχει. Καὶ Βελισαρίῳ ἐπέστειλεν ὥστε αὐτοῖς, ἐπειδὰν μεταπέμψωνται, κατὰ τάχος ἥκειν.
 

CHAPITRE VI.

1. Traité entre l'Empereur et l'ambassadeur de Théodat. 2. Leur conférence. 3. Lettre de Théodat à Justinien et sa réponse.

1. Lorsque Pierre apprit ces nouvelles si avantageuses, il en poursuivit encore plus vivement Théodat, et lui donna plus de terreur. Ce Prince déjà aussi épouvanté, que s'il eût été pris, et que l'on l'eût mené comme Gélimer à Constantinople, fit un traité avec Pierre, dont les conditions furent qu'il abandonnerait la Sicile, qu'il enverrait chaque année à l'Empereur une couronne de trois cens marcs d'or; qu'il lui fournirait trois mille soldats quand il en aurait besoin, qu'il ne pourrait sans son consentement punir de mort, ou d'exil un prêtre, ou un sénateur, que quand il voudrait donner à quelqu'un une place dans le Sénat, ou à la dignité de Patrice, il ne le ferait pas de lui-même, mais qu'il serait tenu de le demander à Justinien, comme une grâce; que dans les acclamations populaires, l'Empereur serait toujours nommé avant lui; que jamais on ne l'en érigerait de statue, soit de bronze, ou d'autre matière, que l'on n'en érigeât aussi une à Justinien, laquelle serait à la main droite. Théodat signa ce traité, et renvoya l'ambassadeur. Mais cela n'assoupit pas ses craintes, au contraire elles se réveillèrent, et montèrent à un tel excès, qu'elles lui ôtèrent le jugement; de sorte qu'il tremblait au seul nom de la guerre.

2. Comme Pierre était déjà dans l'Albanie, il le rappela, pour lui demander, s'il croyait que Justinien ratifierait leur traite. Pierre répondit que c'était son opinion ; mais s'il n'avait pas agréable de le ratifier, répartit Théodat, que faudrait-il faire ? Il faudrait faire la guerre, répliqua l'ambassadeur. Cela serait-il juste, dit Théodat ? Pierre répartit : Pourquoi ne serait-il pas juste ? Chacun n'a-t-il pas la liberté de suivre son inclination ? Que veut dire cela, dit Théodat? Cela veut dire, répartit Pierre, que vous avez la liberté de vaquer à l'étude de la sagesse, et qu'il appartient à Justinien de s'acquitter des devoirs d'un grand Empereur. Il ne sied pas bien, même selon le sentiment de Platon, à ceux qui s'adonnent à la philosophie, de répandre le sang, et de prendre la moindre part à la mort des hommes. C'est pourquoi vous êtes obligé de vous abstenir des meurtres ; au lieu que Justinien étant maître d'un puissant Empire, il est tenu de le conserver par les armes.

Théodat convaincu par ces raisons, promit de remettre son Royaume à Justinien, et confirma sa promesse par un serment, que sa femme fit aussi. Il obligea Pierre de jurer de ne parler à l'Empereur de la démission qu'il avait faite, qu'au cas qu'il refusât de ratifier le premier traité. Il envoya Rustique, qui était un prêtre, de ses plus intimes amis, et un autre nommé Romain, pour négocier cette affaire conjointement avec Pierre, et il leur donna à tous deux des lettres. D'abord que Pierre et Rustique fussent arrivés à Constantinople, ils proposèrent, selon l'intention de Théodat, le premier traité, dont Justinien ayant refusé les conditions, ils lui donnèrent la lettre qui était conçue en ces termes.

3. César, je ne suis pas étranger dans la Cour, je suis né dans le palais de mon oncle, et j'y ai reçu une éducation conforme à la grandeur de ma naissance, mais je n'ai pas beaucoup d'expérience dans la guerre, à cause qu'ayant eu dès mon enfance une passion extrême pour les belles Lettres, je leur ai confrère la plus grande partie de ma vie, et me suis toujours éloigné au bruit des armes. Ainsi il n'est pas à propos que l'ambition de régner m'engage dans les hasards, puisqu'il m'est aisé de me délivrer du poids de la guerre, et de celui du Royaume. Ni l'un ni l'autre ne m'est agréable. Celui-ci, parce que la jouissance, qui produit naturellement le dégoût, m'en a lassé : Et celle-là, parce que le peu de foin que j'ai pris de m'y appliquer, m'en rend tous les exercices incommodes. Pourvu que j'aie une terre de douze cents marcs d'or de revenu je fuis content de me démettre en votre faveur du Royaume des Goths, et de l'Italie. J'aime mieux me divertir à cultiver la terre, que de m'embarrasser dans toutes les inquiétudes d'un État, qui produisent une infinité de dangers. Envoyez donc, s'il vous plaît, quelqu'un, entre les mains de qui je me décharge du gouvernement de l'Italie.

 L'Empereur comblé de joie, en lisant cette lettre, y fit cette réponse.

Il y a longtemps que j'ai appris par la bouche de la renommée, que vous êtes doué d'une profonde sagesse ; mais je le reconnais maintenant par expérience, puisque vous ne voulez pas attendre l'événement de la guerre, dont l'incertitude a trompé tant de personnes, et ruiné tant de fortunes. Vous n'aurez pas regret d'avoir recherché mon amitié, vous jouirez non seulement de tout ce que vous demandez, mais de plus, vous posséderez une des premières dignités de l'Empire. Je dépêche maintenant Athanase et Pierre pour conclure l'affaire, Bélisaire qui ira après eux, y mettra la dernière main.

Justinien envoya donc Athanase, frère d'Alexandre, qui avait été ambassadeur vers Atalaric, et Pierre, cet avocat dont nous avons déjà parlé ; avec ordre de donner à Théodat les terres, que l'on appelait les terres du Patrimoine, et dont les revenus étaient destinés à la dépense de la maison royale. Il leur commanda aussi, de mander à Bélisaire qu'il se hâtât de venir, dès que les articles auraient été signés, et jurés avec serment. Il écrivit encore à Bélisaire, qu'il fît la plut grande diligence qu'il pourrait, pour aller prendre possession de l'Italie, et du Palais, quand on lui aurait fait savoir qu'il serait temps de partir.
 

 

 

 

1. Ἐν ᾧ δὲ ταῦτά τε βασιλεὺς ἔπρασσε καὶ οἱ πρέσβεις οὗτοι ἐς Ἰταλίαν ἐστέλλοντο, ἐν τούτῳ Γότθοι, ἄλλων τε καὶ Ἀσιναρίου καὶ Γρίπα σφίσιν ἡγουμένων, στρατῷ πολλῷ ἐς Δαλματίαν ἧκον. Ἐπειδή τε Σαλώνων ἄγχιστα ἵκοντο, Μαυρίκιος σφίσιν, ὁ Μούνδου υἱὸς, οὐκ ἐς παράταξιν, ἀλλ´ ἐπὶ κατασκοπῇ ἥκων ξὺν ὀλίγοις τισὶν ὑπηντίαζε. Καρτερᾶς δὲ γενομένης τῆς ξυμβολῆς Γότθων μὲν οἱ πρῶτοι καὶ ἄριστοι ἔπεσον, Ῥωμαῖοι δὲ σχεδὸν ἅπαντες καὶ Μαυρίκιος ὁ στρατηγός. Ἅπερ ἐπεὶ ἤκουσε Μοῦνδος περιώδυνός τε γενόμενος τῇ ξυμφορᾷ καὶ θυμῷ πολλῷ ἤδη ἐχόμενος, αὐτίκα μάλα ἐπὶ τοὺς πολεμίους οὐδενὶ κόσμῳ ᾔει. Τῆς τε μάχης κρατερᾶς γεγενημένης τὴν Καδμείαν νίκην Ῥωμαίοις νικῆσαι ξυνέπεσε. Τῶν μὲν γὰρ πολεμίων ἐνταῦθα οἱ πλεῖστοι ἔπεσον καὶ ἡ τροπὴ λαμπρὰ ἐγεγόνει, Μοῦνδος δὲ κτείνων τε καὶ ὅπῃ παρατύχοι ἑπόμενος καὶ κατέχειν τὴν διάνοιαν τῇ τοῦ παιδὸς ξυμφορᾷ ὡς ἥκιστα ἔχων ὑφ´ ὅτου δὴ τῶν φευγόντων πληγεὶς ἔπεσε, καὶ ἥ τε δίωξις ἐς τοῦτο ἐτελεύτα καὶ τὰ στρατόπεδα ἑκάτερα διελέλυτο.

2. Τότε Ῥωμαῖοι ἀνεμνήσθησαν τοῦ Σιβύλλης ἔπους, ὅπερ ᾀδόμενον ἐν τῷ πρὶν χρόνῳ τέρας αὐτοῖς ἔδοξεν εἶναι. Ἔλεγε γὰρ τὸ λόγιον ἐκεῖνο ὡς, ἡνίκα ἂν Ἀφρικὴ ἔχηται, ὁ κόσμος ξὺν τῷ γόνῳ ὀλεῖται. Τὸ μέντοι χρηστήριον οὐ τοῦτο ἐδήλου, ἀλλ´ ὑπειπὸν ὅτι δὴ αὖθις ὑπὸ Ῥωμαίοις Λιβύη ἔσται καὶ τοῦτο ἐπεῖπεν, ὅτι τότε ξὺν τῷ παιδὶ ἀπολεῖται Μοῦνδος. Λέγει γὰρ ὧδε Africa capta Mundus cum nato peribit. Ἐπεὶ δὲ κόσμον τῇ Λατίνων φωνῇ Μοῦνδος δύναται, ᾤοντο ἀμφὶ τῷ κόσμῳ τὸ λόγιον εἶναι. Ταῦτα μὲν δὴ ὧδέ πη ἔσχεν. Ἐς δὲ Σάλωνας εἰσῆλθεν οὐδείς. Οἵ τε γὰρ Ῥωμαῖοι ἐπ´ οἴκου ἀνεχώρησαν, ἐπεὶ ἄναρχοι τὸ παράπαν ἐλείποντο, καὶ οἱ Γότθοι τῶν ἀρίστων οὐδενὸς σφίσιν ἀπολελειμμένου ἐς δέος ἐλθόντες τὰ ἐκείνῃ φρούρια ἔσχον· οὐδὲ γὰρ Σαλώνων τῷ περιβόλῳ ἐπίστευον, ἄλλως τε καὶ οὐ λίαν αὐτοῖς εὐνοϊκῶς ἐχόντων Ῥωμαίων, οἳ ταύτῃ ᾤκηντο.

3. Ταῦτα ἐπεὶ Θευδάτος ἤκουσε, τοὺς πρέσβεις ἤδη παρ´ αὐτὸν ἥκοντας ἐν οὐδενὶ ἐποιήσατο λόγῳ. Ἐς γὰρ ἀπιστίαν ἱκανῶς ἐπεφύκει καὶ βέβαιον τὴν διάνοιαν οὐδαμῆ εἶχεν, ἀλλ´ ἀεὶ αὐτὸν ἡ παροῦσα τύχη ἀλόγως τε καὶ τῶν καθεστώτων οὐκ ἐπαξίως ἔς τε ὀρρωδίαν ἀπῆγε μέτρον οὐκ ἔχουσαν καὶ αὖθις ἐς ἄφατόν τι ἀντικαθίστη θράσος. Καὶ τότε γοῦν τοῦ θανάτου πέρι Μούνδου τε ἀκούσας καὶ Μαυρικίου ἐπήρθη τε ὑπεράγαν καὶ οὐ κατὰ λόγον τῶν πεπραγμένων, καὶ τοὺς πρέσβεις ἤδη παρ´ αὐτὸν ἥκοντας ἐρεσχελεῖν ἠξίου. Καὶ ἐπειδὴ αὐτῷ Πέτρος ποτὲ ἅτε ὑπερβάντι τὰ βασιλεῖ ὡμολογημένα ἐλοιδορεῖτο, ἄμφω Θευδάτος δημοσίᾳ καλέσας ἔλεξε τοιάδε

4. „Σεμνὸν μὲν τὸ χρῆμα τῶν πρέσβεων καὶ ἄλλως ἔντιμον καθέστηκεν ἐς πάντας ἀνθρώπους, τοῦτο δὲ τὸ γέρας ἐς τόδε οἱ πρέσβεις ἐν σφίσιν αὐτοῖς διασώζουσιν, ἐς ὃ τῇ σφετέρᾳ ἐπιεικείᾳ φυλάξωσι τὸ τῆς πρεσβείας ἀξίωμα. κτεῖναι γὰρ ἄνδρα πρεσβευτὴν ἐνδίκως νενομίκασιν ἄνθρωποι, ὅταν ἢ ἐς βασιλέα ὑβρίσας φαίνηται, ἢ γυναικὸς ἄλλῳ ξυνοικούσης ἐς εὐνὴν ἔλθοι.“

Θευδάτος μὲν ταῦτα ἐς Πέτρον ἀπέρριψεν, οὐχ ὅτι γυναικὶ ἐπλησίασεν, ἀλλ´ ὅπως ἰσχυρίσηται ἐγκλήματα, ὡς τὸ εἰκὸς, γίνεσθαι ἐς πρεσβευτοῦ θάνατον ἄγοντα. Οἱ δὲ πρέσβεις ἀμείβονται τοῖσδε

„Οὔτε ταῦτα, ὦ Γότθων ἀρχηγὲ, ταύτῃ, ᾗπερ εἴρηκας ἔχει, οὔτ´ ἂν σὺ παραπετάσμασιν οὐχ ὑγιέσιν ἀνόσια ἔργα ἐς ἀνθρώπους πρέσβεις ἐνδείξαιο. Μοιχῷ μὲν γὰρ οὐδὲ βουλομένῳ πρεσβευτῇ πάρεστι γίνεσθαι, ᾧ γε οὐδὲ ὕδατος μεταλαγχάνειν ὅτι μὴ γνώμῃ τῶν φυλασσόντων ῥᾴδιόν ἐστι. Λόγους δὲ, ὅσους ἂν ἐκ τοῦ πέμψαντος ἀκηκοὼς εἴπῃ, οὐκ αὐτὸς τὴν ἐντεῦθεν αἰτίαν, ἤν γε οὐκ ἀγαθοὶ τύχωσιν ὄντες, εἰκότως ἂν λάβοι, ἀλλ´ ὁ μὲν κελεύσας φέροιτο ἂν δικαίως τὸ ἔγκλημα τοῦτο, τῷ δὲ πρεσβευτῇ τὸ τὴν ὑπουργίαν ἐκτελέσαι περίεστι μόνον. Ὥστε ἡμεῖς μὲν ἅπαντα ἐροῦμεν ὅσα ἀκούσαντες πρὸς βασιλέως ἐστάλημεν, σὺ δὲ ὅπως ἀκούσῃ πρᾴως· ταραττομένῳ γάρ σοι ἀδικεῖν ἀνθρώπους πρέσβεις λελείψεται. Οὐκοῦν ὥρα σοι ἑκόντι ἐπιτελεῖν ὅσα βασιλεῖ ὡμολόγησας. Ἐπ´ αὐτὸ γὰρ τοῦτο ἡμεῖς ἥκομεν. Καὶ τὴν μὲν ἐπιστολὴν, ἥν σοι ἔγραψεν, ἤδη λαβὼν ἔχεις, τὰ δὲ γράμματα, ἃ τοῖς Γότθων πρώτοις ἔπεμψεν, οὐκ ἄλλοις τισὶν ἢ αὐτοῖς δώσομεν.“

ταῦτα τῶν πρέσβεων εἰπόντων ἐπεὶ παρόντες οἱ τῶν βαρβάρων ἄρχοντες ἤκουσαν, Θευδάτῳ ἐγχειρίσαι τὰ γεγραμμένα σφίσιν ἐπέστελλον. Εἶχε δὲ ὧδε

5. „Ἐπιμελὲς γέγονεν ἡμῖν ἐς πολιτείαν ὑμᾶς ἀνελέσθαι τὴν ἡμετέραν, ᾧπερ ὑμᾶς ἡσθῆναι εἰκός. Οὐ γὰρ ἐπὶ τῷ ἐλασσοῦσθαι, ἀλλ´ ὅπως ἀξιώτεροι ἔσεσθε, ἐς ἡμᾶς ἥξετε. Ἄλλως τε οὐκ ἐς ἤθη ξένα ἢ ἀλλόγνωτα Γότθους καλοῦμεν, ἀλλ´ ὧν ἠθάσι γενομένοις ὑμῖν εἶτα ἐπὶ καιροῦ διεστάναι τετύχηκε. Διὰ ταῦτα νῦν Ἀθανάσιός τε καὶ Πέτρος ἐστάλησαν αὐτόσε, οἷς ὑμᾶς ἐς ἅπαντα ξυλλα„βέσθαι χρεών.“

τοσαῦτα μὲν ἡ γραφὴ ἐδήλου. Θευδάτος δὲ ἅπαντα ἀναλεξάμενος οὔτε τι ἔργῳ ἐπιτελεῖν ὧν βασιλεῖ ὑπέσχετο ἔγνω καὶ τοὺς πρέσβεις ἐν φυλακῇ οὐ μετρίᾳ εἶχε.

6. Βασιλεὺς δὲ Ἰουστινιανὸς ἐπεὶ ταῦτά τε καὶ τὰ ἐν Δαλματίᾳ ξυνενεχθέντα ἠκηκόει, Κωνσταντιανὸν μὲν, ὃς τῶν βασιλικῶν ἱπποκόμων ἦρχεν, εἰς Ἰλλυριοὺς ἔπεμψε, στρατιάν τε αὐτῷ ἐπιστείλας ἐνθένδε ἀγεῖραι καὶ Σαλώνων ἀποπειρᾶσθαι, ὅπη ἂν αὐτῷ δυνατὰ εἴη· Βελισάριον δὲ ἐς Ἰταλίαν τε κατὰ τάχος ἐκέλευσεν ἰέναι καὶ Γότθοις ὡς πολεμίοις χρῆσθαι. Κωνσταντιανὸς μὲν οὖν ἐς Ἐπίδαμνόν τε ἀφίκετο καὶ χρόνον τινὰ διατρίψας ἐνταῦθα στρατιὰν ἤγειρεν. Ἐν τούτῳ δὲ Γότθοι, Γρίπα σφίσιν ἡγουμένου, στρατῷ ἑτέρῳ ἐς Δαλματίαν ἀφικόμενοι Σάλωνας ἔσχον· Κωνσταντιανός τε, ἐπεί οἱ τὰ τῆς παρασκευῆς ὡς ἄριστα εἶχεν, ἄρας ἐξ Ἐπιδάμνου τῷ παντὶ στόλῳ ὁρμίζεται ἐς Ἐπίδαυρον, ἥ ἐστιν ἐν δεξιᾷ ἐσπλέοντι τὸν Ἰόνιον κόλπον· ἔνθα δὴ ἄνδρας, οὓς ἐπὶ κατασκοπῇ Γρίπας ἔπεμψε, τετύχηκεν εἶναι. Καὶ αὐτοῖς τάς τε ναῦς ἐπισκοποῦσι καὶ τὸ Κωνσταντιανοῦ στρατόπεδον ἔδοξε θάλασσά τε καὶ ἡ γῆ ξύμπασα στρατιωτῶν ἔμπλεως εἶναι, παρά τε τὸν Γρίπαν ἐπανήκοντες μυριάδας ἀνδρῶν οὐκ ὀλίγας Κωνσταντιανὸν ἐπάγεσθαι ἰσχυρίζοντο. Ὁ δὲ ἐς δέος μέγα τι ἐμπεσὼν ὑπαντιάζειν τε τοῖς ἐπιοῦσιν ἀξύμφορον ᾤετο εἶναι καὶ πολιορκεῖσθαι πρὸς τοῦ βασιλέως στρατοῦ, οὕτω δὴ θαλασσοκρατοῦντος, ἥκιστα ἤθελε· μάλιστα δὲ αὐτὸν ξυνετάρασσεν ὅ τε Σαλώνων περίβολος, ἐπεὶ αὐτοῦ τὰ πολλὰ ἤδη καταπεπτώκει, καὶ τῶν ταύτῃ ᾠκημένων τὸ ἐς Γότθους κομιδῆ ὕποπτον. Καὶ διὰ τοῦτο ἐνθένδε παντὶ τῷ στρατῷ ἀπαλλαγεὶς ὅτι τάχιστα ἐν τῷ πεδίῳ στρατοπεδεύεται, ὃ μεταξὺ Σαλώνων τε καὶ Σκάρδωνος πόλεώς ἐστι. Κωνσταντιανὸς δὲ ταῖς ναυσὶν ἁπάσαις πλέων ἐξ Ἐπιδαύρου, Λυσίνῃ προσέσχεν, ἣ ἐν τῷ κόλπῳ κεῖται. Ἐνθένδε τε τῶν ἑπομένων τινὰς ἔπεμψεν, ἐφ´ ᾧ τὰ ἀμφὶ τῷ Γρίπᾳ διερευνώμενοι ὁποῖά ποτε ᾖ ἐσαγγείλωσιν. Ἀφ´ ὧν δὴ τὸν πάντα λόγον πυθόμενος εὐθὺ Σαλώνων κατὰ τάχος ἔπλει. Καὶ ἐπειδὴ αὐτῆς ἄγχιστα ἐγεγόνει, ἀποβιβάσας τὸ στράτευμα ἐς τὴν ἤπειρον αὐτὸς μὲν ἐνταῦθα ἡσύχαζε, πεντακοσίους δὲ τοῦ στρατοῦ ἀπολέξας Σιφίλαν τε αὐτοῖς ἄρχοντα ἐπιστήσας, τῶν δορυφόρων τῶν αὑτοῦ ἕνα, ἐκέλευε τὴν στενοχωρίαν καταλαβεῖν, ἣν δὴ ἐν τῷ τῆς πόλεως προαστείῳ ἐπύθετο εἶναι. Καὶ Σιφίλας μὲν κατὰ ταῦτα ἐποίει. Κωνσταντιανὸς δὲ καὶ ἡ στρατιὰ πᾶσα ἐς Σάλωνας τῇ ὑστεραίᾳ ἐσελάσαντες τῷ πεζῷ καὶ ταῖς ναυσὶ προσωρμίσαντο. Κωνσταντιανὸς μὲν οὖν Σαλώνων τοῦ περιβόλου ἐπεμελεῖτο, ἀνοικοδομούμενος σπουδῇ ἅπαντα ὅσα αὐτοῦ κατεπεπτώκει· Γρίπας δὲ καὶ ὁ τῶν Γότθων στρατὸς, ἐπειδὴ Ῥωμαῖοι Σάλωνας ἔσχον, ἑβδόμῃ ἡμέρᾳ ἐνθένδε ἀναστάντες ἐπὶ Ῥαβέννης ἀπεκομίσθησαν, οὕτω τε Κωνσταντιανὸς Δαλματίαν τε καὶ Λιβουρνίαν ξύμπασαν ἔσχε, Γότθους προσαγαγόμενος ἅπαντας, οἳ ταύτῃ ἵδρυντο. Τὰ μὲν οὖν ἀμφὶ Δαλματίαν ταύτῃ πη ἔσχε· καὶ ὁ χειμὼν ἔληγε, καὶ πρῶτον ἔτος ἐτελεύτα τῷ πολέμῳ τῷδε, ὃν Προκόπιος συνέγραψε.
 

CHAPITRE VII.

1. Combat en Dalmatie. 2. Explication d'un oracle de la Sibylle. 3. Perfidie de Théodat. 4. Son discours aux ambassadeurs, avec la réponse. 5. Lettre de l'Empereur aux Goths. 6. Réduction de la Dalmatie.

1. Tandis que l'Empereur traitait cette importante affaire, et que ses ambassadeurs se disposaient de retourner en Italie, les Goths entrèrent dans la Dalmatie sous la conduite d'Asinarius, de Grippa, et d'autres chefs. Ils y rencontrèrent Maurice, fils de Mundus, qui y était allé avec un petit parti, plutôt pour découvrir ce qui s'y passait, qu'en intention de combattre. Il y fut néanmoins obligé, et le choc fut si rude, que les plus braves des Goths y demeurèrent sur la place et tous les Romains, sans en excepter un seul. Mundus au désespoir de cet accident, et de la perte de son fils Maurice, y courut tout furieux. Le combat fut sanglant ; les Romains remportèrent la victoire, mais ce fut une victoire de Cadmée. Plusieurs des Goths ayant été taillés en pièces, les autres prenaient la fuite. Mundus ne respirant que la vengeance, et étant acharné à la tuerie, fut tué lui-même par un des fuyards. Sa mort arrêta la poursuite, et sépara les deux partis.

2. Les Romains rappelèrent alors dans leur mémoire un ancien oracle de la Sibylle, qui leur avait paru prodigieux, quand ils l'avaient autrefois entendu chanter. L'oracle portait, qu'après la prise de l'Afrique, Mundus périrait avec son fils. Le sens était, qu'après que l'Afrique aurait été réduite sous l'obéissance des Romains, ce capitaine serait tué, de même que son fils Maurice, mais parce que Mundus signifie le monde, en la langue des Romains, au lieu d'entendre l'Oracle, d'un homme, ils l'entendaient du monde visible. Personne ne se retira dans Salone. Les Romains dépourvus de chef, s'en retournèrent dans leurs maisons. Les Goths, qui avaient perdu les plus vaillants de leurs soldats, s'enfermèrent dans les forts, et ne voulurent se fier ni aux murailles de la Place, ni à la parole des habitants, qui ne leur étaient pas favorables.

3. Cela étant ainsi arrivé, Théodat commença à ne plus considérer les ambassadeurs, qui l'étaient venu trouver. Il était inconstant et infidèle, de son naturel, et changeait selon les changements différents de sa fortune ; et laissant abattre dans les disgrâces par une crainte basse, et tout-à-fait indigne de l'éminence de la dignité, et s'enflant dans la prospérité, d'un orgueil, que l'on ne saurait assez naïvement exprimer. Quand il eût appris la mort de Mundus et de Maurice, il s'éleva avec une insolence, qui n'avait aucun rapport avec la médiocrité de l'avantage, qui avait été remporté sur les Romains, et il se railla, et se moqua des ambassadeurs. Pierre lui ayant reproché qu'il manquait de fidélité pour l'exécution des traités, dont il était demeuré d'accord, il le manda avec son collègue, et leur fit publiquement ce discours.

4. La fonction des ambassadeurs est une fonction auguste, et leurs personnes ont toujours reçu de grands honneurs de tous les peuples de la terre; mais ils ne sont dignes de recevoir ces honneurs, que quand ils se conduisent avec la modération qui est convenable à leur qualité. Si un ambassadeur fait une injure à un Roi, ou s'il commet un adultère, il peut être puni du dernier supplice.

 Lorsque Théodat avança ces paroles contre Pierre, ce n'était pas qu'il le crût coupable d'adultère, c'était seulement, qu'il lui voulait faire entendre, qu'un ambassadeur peut quelquefois être condamné à la mort pour ses crimes. Les ambassadeurs répondirent en ces termes.

Nous ne demeurons point du tout d'accord de ce que vous dites, et il ne vous est pas possible de rendre des ambassadeurs coupables des plus grands crimes, sous de vains prétextes. Comment un ambassadeur pourrait-il commettre un adultère, puisqu'il ne saurait avait de l'eau, sans la permission de ceux qui le gardent ? Pour ce qui est des paroles qu'il porte de la part de son maître, quand elles seraient injurieuses, ce ne serait pas lui qui en serait responsable, mais celui qui les lui met dans la bouche, et dont il n'est que le Ministre. C'est pourquoi nous vous dirons avec liberté, ce que l'Empereur nous donnera charge de vous dire. C'est à vous à l'écouter avec patience, et à ne pas commettre des violences contre des ambassadeurs, dont les personnes sont sacrées et inviolables. Au reste il est temps que vous satisfassiez à ce que vous avez promis à Justinien. C'est le sujet pour lequel il nous a envoyé, nous vous avons mis la lettre entre les mains. Pour ce qui est de celles qu'il adresse aux Goths, nous ne la rendrons qu'à eux-mêmes. Quand les premiers, et les plus considérables d'entre les Goths eurent entendu ces paroles, ils prièrent les ambassadeurs de donner à Théodat la lettre qui leur était écrite.

Voici ce qu'elle contenait :

5. Mon intention est de vous rendre membres du corps de l'Empire ; ce qui vous doit être très agréable, puisque ce sera une augmentation, et non point une diminution de votre état. C'est une union qui ne se fera pas entre des étrangers et des inconnus, parce que nous avons eu par le passé une habitude fort étroite, bien qu'elle ait été un peu interrompue par la suite du temps. Nous avons envoyé Pierre et Athanase pour l'exécution de ce dessein, et il est juste que vous secondiez leur zèle.

Quand Théodat eut lu cette lettre, bien loin d'exécuter ce qu'il avait promis, il fit mettre les ambassadeurs dans une étroite prison.

6. Justinien ayant appris cette infidélité de Théodat, et les autres petites disgrâces arrivées dans la Dalmatie, il y envoya Constantien, connétable, pour y amasser des troupes, et pour tenter le siège de la ville de Salone. Il manda aussi à Bélisaire, de se hâter d'aller en Italie n et de traiter les Goths en ennemis. Quand Constantien fut arrivé à Dyrrachium, il y assembla quelques soldats. Cependant les Goths entrèrent dans la Dalmatie, et se rendirent maîtres de la ville de Salone. Constantien ayant apprêté tout ce qui lui était nécessaire pour son armée, il se mit en mer, et aborda à Épidaure ; qui est à la droite de ceux qui naviguent sur la mer ionique. Les espions de Grippa y étaient alors, qui ayant vu la flotte des Romains, lui vinrent rapporter, que la terre et la mer étaient couvertes d'ennemis. Grippa saisi de frayeur, et n'osant ni aller au devant d'une armée qu'il croyait être si puissante, ni l'attendre dans une ville, et s'y laisser assiéger, et de plus, considérant que les murailles de Salone étaient ruinées en divers endroits, et que les habitants lui étaient suspects, il en partit en diligence, et s'alla camper entre Salone et Scardone. Pour ce qui est de Constantien, il fit voile d'Épidaure à Lisle, où étant arrivé, il envoya ses espions pour savoir où était Grippa. Ayant appris qu'il était à Salone, il y aborda, et y débarqua ses troupes. Ensuite, il dépêcha un de ses gardes nommé Siphylle, avec cinq cents hommes, pour s'emparer des avenues des faubourgs ; ce qui ayant été fidèlement exécuté, Constantien y fit entrer le lendemain son armée, et par mer, et par terre, et il commanda incontinent de travailler à la réparation des murailles. Les Goths décampèrent neuf jours après, et se retirèrent à Ravenne. Ainsi Constantien réduisit la Dalmatie et la Liburnie, et gagna l'affection des habitants. Telles étaient alors les affaires de la Dalmatie. Après cette expédition l'hiver finit, et avec l'hiver la première année de la guerre que Procope écrit.
 

 

 

 

 

1. Βελισάριος δὲ φύλακας ἔν τε Συρακούσῃ καὶ Πανόρμῳ ἀπολιπὼν τῷ ἄλλῳ στρατῷ ἐκ Μεσήνης διέβη ἐς Ῥήγιον (ἔνθα δὴ οἱ ποιηταὶ τήν τε Σκύλλαν γεγονέναι μυθοποιοῦσι καὶ Χάρυβδιν), καὶ αὐτῷ προσεχώρουν ὁσημέραι οἱ ταύτῃ ἄνθρωποι. Τῶν τε γὰρ χωρίων ἀτειχίστων σφίσιν ἐκ παλαιοῦ ὄντων, φυλακὴν αὐτῶν οὐδαμῆ εἶχον καὶ κατὰ ἔχθος τὸ Γότθων μάλιστα τῇ [γὰρ] παρούσῃ ἀρχῇ, ὡς τὸ εἰκὸς, ἤχθοντο. Ἐκ δὲ Γότθων αὐτόμολος παρὰ Βελισάριον Ἐβρίμους ξὺν πᾶσι τοῖς ἑπομένοις ἦλθεν, ὁ Θευδάτου γαμβρὸς, ὃς τῇ ἐκείνου θυγατρὶ Θευδενάνθῃ ξυνῴκει. Αὐτίκα τε παρὰ βασιλέα σταλεὶς, γερῶν τε ἄλλων ἔτυχε καὶ ἐς τὸ πατρικίων ἀξίωμα ἦλθε. Τὸ δὲ στράτευμα ἐκ Ῥηγίου πεζῇ διὰ Βριττίων τε καὶ Λευκανῶν ᾔει, παρηκολούθει τε ἄγχιστα τῆς ἠπείρου ὁ τῶν νηῶν στόλος. Ἐπεὶ δὲ ἐς Καμπανίαν ἀφίκοντο, πόλει ἐνέτυχον ἐπιθαλασσίᾳ, Νεαπόλει ὄνομα, χωρίου τε φύσει ἐχυρᾷ καὶ Γότθων πολλῶν φρουρὰν ἐχούσῃ. Καὶ τὰς μὲν ναῦς Βελισάριος ἐκέλευεν ἐν τῷ λιμένι ἔξω βελῶν ὄντι ὁρμίζεσθαι, αὐτὸς δὲ τῆς πόλεως ἐγγὺς στρατόπεδον ποιησάμενος πρῶτον μὲν τὸ φρούριον, ὃ ἐν τῷ προαστείῳ ἐστὶν, ὁμολογίᾳ εἷλεν, ἔπειτα δὲ καὶ τοῖς ἐν τῇ πόλει δεομένοις ἐπέτρεπε τῶν τινας λογίμων ἐς τὸ στρατόπεδον πέμψαι, ἐφ´ ᾧ ἐπείπωσί τε ὅσα αὐτοῖς βουλομένοις ἐστὶ καὶ τοὺς λόγους ἀκούσαντες τοὺς αὐτοῦ ἐς τὸ πᾶν ἀγγείλωσιν. Αὐτίκα οὖν οἱ Νεαπολῖται Στέφανον πέμπουσιν. Ὃς ἐπεὶ παρὰ Βελισάριον ἧκεν, ἔλεξε τοιάδε

„Οὐ δίκαια ποιεῖς, ὦ στρατηγὲ, ἐπ´ ἄνδρας Ῥωμαίους τε καὶ οὐδὲν ἀδικοῦντας στρατεύων, οἳ πόλιν τε μικρὰν οἰκοῦμεν καὶ βαρβάρων δεσποτῶν φρουρὰν ἔχομεν, ὥστε οὐδ´ ἀντιπρᾶξαι, ἢν ἐθέλωμεν, ἐφ´ ἡμῖν εἶναι. Ἀλλὰ καὶ φρουροῖς τοῖσδε ξυμβαίνει παῖδάς τε καὶ γυναῖκας καὶ τὰ τιμιώτατα ὑπὸ ταῖς Θευδάτου χερσὶν ἀπολιποῦσιν ἐπὶ τῇ ἡμετέρᾳ φυλακῇ ἥκειν. Οὐκοῦν, ἤν τι ἐς ὑμᾶς πράξωσιν, οὐ τὴν πόλιν, ἀλλὰ σφᾶς αὐτοὺς καταπροδιδόντες φανήσονται. Εἰ δὲ δεῖ τἀληθὲς οὐδὲν ὑποστειλάμενον εἰπεῖν, οὐδὲ τὰ ξύμφορα ὑμῖν αὐτοῖς βουλευσάμενοι ἐφ´ ἡμᾶς ἥκετε. Ῥώμην μὲν γὰρ ἑλοῦσιν ὑμῖν καὶ Νεάπολις οὐδενὶ πόνῳ ὑποχειρία ἔσται, ἐκείνης δὲ, ὡς τὸ εἰκὸς, ἀποκρουσθέντες οὐδὲ ταύτην ἀσφαλῶς ἕξετε. Ὥστε τηνάλλως ὁ χρόνος ὑμῖν ἐν τῇ προσεδρείᾳ τετρίψεται ταύτῃ.“

τοσαῦτα μὲν Στέφανος εἶπε. Βελισάριος δὲ ἀμείβεται ὧδε

„Τὸ μὲν εὖ ἢ ἄλλως ἡμᾶς βουλευσαμένους ἐνθάδε ἥκειν οὐ Νεαπολίταις σκοπεῖν δώσομεν. ἃ δέ ἐστι τῆς ὑμετέρας βουλῆς ἄξια, βουλόμεθα σκοπουμένους ὑμᾶς οὕτω δὴ πράσσειν ὅσα ἂν ξυνοίσειν ὑμῖν αὐτοῖς μέλλῃ. Δέξασθε τοίνυν τῇ πόλει τὸν βασιλέως στρατὸν ἐπὶ τῇ ἐλευθερίᾳ ὑμῶν τε καὶ τῶν ἄλλων Ἰταλιωτῶν ἥκοντα, καὶ μὴ τὰ πάντων ἀνιαρότατα ἐφ´ ὑμῖν ἕλησθε. Ὅσοι μὲν γὰρ δουλείαν ἢ ἄλλο τι ἀναδυόμενοι τῶν αἰσχρῶν ἐς πόλεμον χωροῦσιν, οὗτοι δὴ ἔν γε τῷ ἀγῶνι εὐημεροῦντες εὐτυχήματα διπλᾶ ἔχουσι, ξὺν τῇ νίκῃ καὶ τὴν τῶν κακῶν ἐλευθερίαν κτησάμενοι, καὶ ἡσσώμενοι φέρονταί τι αὑτοῖς παραμύθιον, τὸ μὴ ἑκόντες τῇ χείρονι ἕπεσθαι τύχῃ. Οἷς δὲ παρὸν ἀμαχητὶ ἐλευθέροις εἶναι, οἱ δὲ ὅπως τὴν δουλείαν βέβαιον ἕξουσιν ἐς ἀγῶνα καθιστῶνται, οὗτοι δὴ καὶ νενικηκότες, ἂν οὕτω τύχοι, ἐν τοῖς ἀναγκαιοτάτοις ἐσφάλησαν, καὶ κατὰ τὴν μάχην ἐλασσόνως ἢ ἐβούλοντο ἀπαλλάξαντες ξὺν τῇ ἄλλῃ κακοδαιμονίᾳ καὶ τὴν ἀπὸ τῆς ἥσσης ξυμφορὰν ἕξουσι. Πρὸς μὲν οὖν Νεαπολίτας ἡμῖν τοσαῦτα εἰρήσθω. Γότθοις δὲ τοῖσδε τοῖς παροῦσιν αἵρεσιν δίδομεν, ἢ ξὺν ἡμῖν τοῦ λοιποῦ ὑπὸ βασιλεῖ τῷ μεγάλῳ τετάχθαι, ἢ κακῶν ἀπαθέσιν τὸ παράπαν οἴκαδε ἰέναι. Ὡς, ἢν τούτων ἁπάντων αὐτοί τε καὶ ὑμεῖς ἀμελήσαντες ὅπλα ἡμῖν ἀνταίρειν τολμήσητε, ἀνάγκη καὶ ἡμᾶς, ἢν θεὸς θέλῃ, τῷ προστυχόντι ὡς πολεμίῳ χρῆσθαι. Εἰ μέντοι βουλομένοις ᾖ Νεαπολίταις τά τε βασιλέως ἑλέσθαι καὶ δουλείας οὕτω χαλεπῆς ἀπηλλάχθαι, ἐκεῖνα ὑμῖν ἀναδέχομαι τὰ πιστὰ διδοὺς ἔσεσθαι πρὸς ἡμῶν, ἃ Σικελιῶται πρώην ἐλπίσαντες ψευδορκίους ἡμᾶς οὐκ ἔσχον εἰπεῖν.“

3. Ταῦτα μὲν Στέφανον Βελισάριος ἐς τὸν δῆμον ἀπαγγέλλειν ἐκέλευεν. ἰδίᾳ δέ οἱ μεγάλα ὑπέσχετο ἀγαθὰ ἔσεσθαι, Νεαπολίτας ἐς εὔνοιαν τὴν βασιλέως ὁρμήσοντι. Στέφανος δὲ ἐς τὴν πόλιν ἥκων τούς τε Βελισαρίου λόγους ἀπήγγελλε καὶ γνώμην αὐτὸς ἀπεφαίνετο βασιλεῖ μάχεσθαι ἀξύμφορον εἶναι. Καί οἱ ξυνέπρασσεν Ἀντίοχος, Σύρος μὲν ἀνὴρ, ἐκ παλαιοῦ δὲ ᾠκημένος ἐν Νεαπόλει ἐπὶ τῇ κατὰ θάλασσαν ἐργασίᾳ καὶ δόξαν πολλὴν ἐπί τε ξυνέσει καὶ δικαιοσύνῃ ἐνταῦθα ἔχων. Πάστωρ δὲ καὶ Ἀσκληπιόδοτος ῥήτορε μὲν ἤστην καὶ λίαν ἔν γε Νεαπολίταις λογίμω, Γότθοις δὲ φίλω ἐς τὰ μάλιστα, καὶ τὰ παρόντα ὡς ἥκιστα βουλομένω μεταβάλλεσθαι. Τούτω τὼ ἄνδρε βουλευσαμένω ὅπως τὰ πρασσόμενα ἐν κωλύμῃ ἔσται, πολλά τε καὶ μεγάλα τὸ πλῆθος ἐνηγέτην προΐσχεσθαι καὶ Βελισάριον ὅρκοις καταλαμβάνειν ὅτι δὴ τούτων αὐτίκα μάλα πρὸς αὐτοῦ τεύξονται. Ἐν βιβλιδίῳ δὲ ἅπαντα γράψαντε ὅσα Βελισάριον οὐκ ἄν τις ἐνδέξασθαι ὑπετόπησε Στεφάνῳ ἔδοσαν. Ὃς ἐπεὶ ἐς τὸ βασιλέως στρατόπεδον αὖθις ἀφίκετο, τῷ στρατηγῷ ἐπιδείξας τὸ γραμματεῖον ἐπυνθάνετο εἴ οἱ πάντα τε ἐπιτελέσαι ὅσα Νεαπολῖται προτείνονται καὶ περὶ τούτων ὀμεῖσθαι βουλομένῳ εἴη. Ὁ δὲ αὐτὸν, ἅπαντα σφίσιν ἐπιτελῆ ἔσεσθαι ὑποσχόμενος, ἀπεπέμψατο. Ταῦτα Νεαπολῖται ἀκούσαντες τούς τε λόγους ἐνεδέχοντο ἤδη καὶ κατὰ τάχος ἐκέλευον τῇ πόλει τὸ βασιλέως στράτευμα δέχεσθαι. Ἀπαντήσειν γὰρ σφίσιν αὐτοῖς ἰσχυρίζετο οὐδὲν ἄχαρι, εἴ τῳ ἱκανοὶ Σικελιῶται τεκμηριῶσαι, οἷς δὴ τετύχηκεν ἔναγχος βαρβάρων τυράννων τὴν Ἰουστινιανοῦ βασιλείαν ἀλλαξαμένοις, ἐλευθέροις τε εἶναι καὶ ἀπαθέσι δυσκόλων ἁπάντων. Καὶ πολλῷ θορύβῳ ἐχόμενοι ἐπὶ τὰς πύλας ὡς δὴ αὐτὰς ἀνακλινοῦντες ᾔεσαν. Γότθοις δὲ οὐκ ἦν ἐν ἡδονῇ τὰ πρασσόμενα, κωλύειν μέντοι οὐχ οἷοί τε ὄντες ἐκποδὼν ἵσταντο. Πάστωρ δὲ καὶ Ἀσκληπιόδοτος τόν τε δῆμον καὶ Γότθους ἅπαντας ἐς ἕνα συγκαλέσαντες χῶρον ἔλεξαν τοιάδε

4. „Πόλεως μὲν πλῆθος ἑαυτούς τε καὶ τὴν ἑαυτῶν σωτηρίαν προΐεσθαι οὐδὲν ἀπεικὸς, ἄλλως τε ἢν καὶ μηδενὶ τῶν δοκίμων κοινώσαντες εἶτα αὐτόνομον τὴν περὶ τῶν ὅλων ποιήσωνται γνῶσιν. Ἡμᾶς δὲ ἀνάγκη ξὺν ὑμῖν ὅσον οὔπω ἀπολουμένους ὕστατον ἔρανον τῇ πατρίδι τήνδε παρέχεσθαι τὴν παραίνεσιν. Ὁρῶμεν τοίνυν ὑμᾶς, ἄνδρες πολῖται, καταπροδιδόναι Βελισαρίῳ ὑμᾶς τε αὐτοὺς καὶ τὴν πόλιν ἐπειγομένους, πολλά τε ὑμᾶς ἀγαθὰ ἐπαγγελλομένῳ ἐργάζεσθαι καὶ ὅρκους δεινοτάτους ὑπὲρ τούτων ὀμεῖσθαι. Εἰ μὲν οὖν καὶ τοῦτο ὑμῖν ἀναδέχεσθαι οἷός τέ ἐστιν ὡς ἐς αὐτὸν ἥξει τὸ τοῦ πολέμου κράτος, οὐδεὶς 〈ἂν〉 ἀντείποι μὴ οὐχὶ ταῦτα ὑμῖν ξύμφορα εἶναι. Τῷ γὰρ κυρίῳ γενησομένῳ μὴ οὐχὶ πάντα χαρίζεσθαι πολλὴ ἄνοια. Εἰ δὲ τοῦτο μὲν ἐν ἀδήλῳ κεῖται, ἀνθρώπων δὲ οὐδεὶς ἀξιόχρεώς ἐστι τὴν τῆς τύχης ἀναδέχεσθαι γνώμην, σκέψασθε ὑπὲρ οἵων ὑμῖν συμφορῶν ἡ σπουδὴ γίγνεται. ἢν γὰρ τῷ πολέμῳ Γότθοι τῶν δυσμενῶν περιέσονται, ὡς πολεμίους ὑμᾶς καὶ τὰ δεινότατα σφᾶς αὐτοὺς εἰργασμένους κολάσουσιν. Οὐ γὰρ ἀνάγκῃ βιαζόμενοι, ἀλλὰ γνώμῃ ἐθελοκακοῦντες ἐς τὴν προδοσίαν καθίστασθε. Ὥστε καὶ Βελισαρίῳ κρατήσαντι τῶν πολεμίων ἴσως ἄπιστοί τε φανούμεθα καὶ τῶν ἡγουμένων προδόται, καὶ ἅτε δραπέται γεγενημένοι, ἐς πάντα τὸν αἰῶνα φρουρὰν πρὸς βασιλέως κατὰ τὸ εἰκὸς ἕξομεν. Ὁ γάρ του προδότου τετυχηκὼς τῇ μὲν χάριτι ἐς τὸ παραυτίκα νικήσας ἥσθη, ὑποψίᾳ δὲ ὕστερον τῇ ἐκ τῶν πεπραγμένων „μισεῖ καὶ φοβεῖται τὸν εὐεργέτην, αὐτὸς ἐφ´ ἑαυτῷ τὰ τῆς ἀπιστίας γνωρίσματα ἔχων. ἢν μέντοι πιστοὶ Γότθοις ἐν τῷ παρόντι γενώμεθα, γενναίως ὑποστάντες τὸν κίνδυνον, αὐτοί τε τῶν πολεμίων κρατήσαντες μεγάλα ἡμᾶς ἀγαθὰ δράσουσι καὶ Βελισάριος ἡμῖν νενικηκὼς, ἂν οὕτω τύχῃ, συγγνώμων ἔσται. εὔνοια γὰρ ἀποτυχοῦσα πρὸς οὐδενὸς ἀνθρώπων ὅτι μὴ ἀξυνέτου κολάζεται. Τί δὲ καὶ παθόντες κατωρρωδήκατε τῶν πολεμίων τὴν προσεδρείαν, οἳ οὔτε τῶν ἐπιτηδείων σπανίζοντες οὔτε του ἀποκεκλεισμένοι τῶν ἀναγκαίων κάθησθε οἴκοι, τῷ τε περιβόλῳ καὶ φρουροῖς τοῖσδε τὸ θαρρεῖν ἔχοντες; οἰόμεθα δὲ οὐδ´ ἂν Βελισάριον ἐς τήνδε ξυμβῆναι τὴν ὁμολογίαν ἡμῖν, εἴ τινα βίᾳ τὴν πόλιν αἱρήσειν ἐλπίδα εἶχε. Καίτοι εἰ τὰ δίκαια καὶ ἡμῖν ξυνοίσοντα ποιεῖν ἤθελεν, οὐ Νεαπολίτας αὐτὸν δεδίσσεσθαι ἐχρῆν οὐδὲ τῇ παρ´ ἡμῶν ἐς Γότθους ἀδικίᾳ τὴν οἰκείαν βεβαιοῦν δύναμιν, ἀλλὰ Θευδάτῳ τε καὶ Γότθοις ἐς χεῖρας ἰέναι, ὅπως κινδύνου τε καὶ προδοσίας ἡμετέρας χωρὶς ἡ πόλις ἐς τὸ τῶν νικώντων χωρήσει κράτος.“

τοσαῦτα Πάστωρ τε καὶ Ἀσκληπιόδοτος εἰπόντες τοὺς Ἰουδαίους παρῆγον ἰσχυριζομένους τὴν πόλιν τῶν ἀναγκαίων οὐδενὸς ἐνδεᾶ ἔσεσθαι, καὶ Γότθοι δὲ φυλάξειν ἀσφαλῶς τὸν περίβολον ἰσχυρίζοντο. Οἷς δὴ Νεαπολῖται ἠγμένοι ἐκέλευον Βελισάριον ἐνθένδε ὅτι τάχιστα ἀπαλλάσσεσθαι. Ὁ δὲ ἐς τὴν πολιορκίαν καθίστατο. Πολλάκις τε τοῦ περιβόλου ἀποπειρασάμενος ἀπεκρούσθη, τῶν στρατιωτῶν ἀπολέσας πολλοὺς, καὶ μάλιστα οἷς δὴ ἀρετῆς τι μεταποιεῖσθαι ξυνέβαινε. Τὸ γὰρ Νεαπόλεως τεῖχος τὰ μὲν θαλάσσῃ, τὰ δὲ δυσχωρίαις τισὶν ἀπρόσοδόν τε ἦν καὶ τοῖς ἐπιβουλεύουσι τά τε ἄλλα καὶ διὰ τὸ ἄναντες εἶναι οὐδαμῆ ἐσβατόν. Καὶ τὸν ὀχετὸν μέντοι, ὃς ἐς τὴν πόλιν ἐσῆγε τὸ ὕδωρ, διελὼν Βελισάριος, οὐ σφόδρα Νεαπολίτας ἐτάραξεν, ἐπεὶ φρέατα ἐντός τε ὄντα τοῦ περιβόλου καὶ τὴν χρείαν παρεχόμενα αἴσθησιν τούτου σφίσιν οὐ λίαν ἐδίδου.

CHAPITRE VIII.

1. Bélisaire entre en Italie, reçoit la parole d'Ebrimur, gendre de Théodat, et assiège Naples. 2. Harangue d'Etienne député de la ville, avec la réponse de Bélisaire. 3. Etienne conseille aux habitants de se rendre. 4. Pastor et Asclépiodote les en détournent.

1. Bélisaire ayant laissé des garnisons à Syracuse, et à Panorme, traversa avec son armée, de Messine à Rège, où les poètes ont feint qu'étaient ces écueils si fameux, de Scylle et de Charybde. Les habitants du pays venaient en foule se soumettre à sa puissance, tant à cause de l'impuissance où ils étaient, de garder des places dont les fortifications étaient en ruine, qu'à cause de l'aversion qu'ils avaient de la domination des Goths. Ebrimur, gendre de Théodat, s'y rendit avec une suite fort nombreuse, et peu de temps après il alla trouver l'Empereur, qui lui fit de grands honneurs, et lui accorda la dignité de Patrice. L'armée partit de Rége, et alla le long des bords de la Béotie et de la Lucanie, pendant que les vaisseaux la suivaient à la rade. Quand elle fut dans la Campanie, elle alla à Naples, qui est une ville maritime, bien fortifiée, et défendue par une puissante garnison. Bélisaire fit mettre sa flotte dans le port, hors de la portée du trait, puis se campa proche des faubourgs, où il prit un fort, par composition. Ensuite il accorda aux habitants la permission qu'ils lui avaient demandée, d'envoyer quelques personnes dans le camp, pour faire des propositions de paix, et pour en recevoir la réponse. Celui que les Napolitains députèrent se nommait Etienne, qui étant venu devant Bélisaire, lui dit.

2. Vous avez tort de faire la guerre à des Romains, qui ne vous ont point offensé, et qui ne possèdent qu'une petite ville, où il y a une garnison de Barbares qui en sont les maîtres, et à qui ils ne pourraient refuser quand ils le voudraient. Ceux qui composent cette garnison ont laissé leurs femmes, leurs enfants, et tout ce qu'ils ont de plus cher, entre les mains de Théodat ; de sorte que s'ils étaient en disposition de faire quelque chose en notre faveur, au lieu de livrer la ville, ils livreraient les gages qu'ils ont laissé, et ils se trahiraient eux-mêmes. Souffrez que nous vous disions la vérité sans déguisement, le dessein que vous avez pris de nous assiéger, est contraire à vos intérêts. Si vous aviez pris Rome, vous seriez aisément maître de Naples; mais quand vous auriez prit Naples, vous ne pourriez la garder, n'étant pas maître de Rome. Ne perdez donc point de temps à un siège si inutile.

Voilà ce que dit Etienne, à qui Bélisaire répondit,

Nous ne nous en rapporterons pas au jugement des Napolitains, pour décider si nous avons eu raison d'entreprendre ce siège. Mais nous sommes bien aises que vous délibériez avec nous, pour prendre une sage résolution, et pour considérer sérieusement ce qui est le plus conforme à vos intérêts dans la conjoncture présente. Recevez l'armée de l'Empereur, qui ne vient que pour assurer votre liberté, et celle de l'Italie ; et n'attirez pas sur vous par votre opiniâtreté les plus funestes de tous les malheurs. Ceux qui s'engagent dans la guerre pour éviter la servitude, et le déshonneur, trouvent un double avantage dans l'heureux succès de leurs armes, je veux dire la victoire et la liberté. Et dans leur défaite, ils jouissent moins de cette légère consolation, de n'être pas les auteurs de leurs disgrâces. Voilà ce que nous avions à dire concernant les Napolitains. Pour ce qui est des Goths, nous remettons leur choix, ou de vivre comme nous sous l'obéissance de l'Empereur, ou de se retirer en sûreté. Si vous refusez ces conditions, et, que vous preniez la voie des armes, nous ne pourrons nous empêcher à exercer contre vous des actes d'hostilité. Si les Napolitains veulent embrasser le parti de l'Empereur, et se délivrer d'une servitude aussi fâcheuse que celle qu'ils souffrent, je les assure avec serment, qu'ils recevront de nous le même traitement que celui que nous avons promis aux Siciliens, qui en ce point n'ont eu aucun sujet de nous accuser de parjure.

3. Voilà la réponse que Bélisaire donna en public à Etienne, pour porter à Naples ; mais en particulier il lui fit de grandes promesses, s'il pouvait disposer ses citoyens à se soumettre à l'obéissance de Justinien. Etienne rapporta fidèlement la réponse qu'il avait reçue, et ajouta qu'il estimait, qu'il était très dangereux d'entrer en guerre avec l'Empereur. Il y avait un Syrien nommé Antiochus, qui s'était établi à Naples depuis plusieurs années, et qui y faisait commerce par mer avec une grande réputation de prudence et de probité. Ce marchand conspira avec Etienne dans le même dessein ; mais il y avait d'autre part, deux avocats fort célèbres, dont l'un se nommait Pastor, et l'autre. Asclépiodote, qui étaient de zélés artisans des Goths, et qui ne souhaitant point de changement dans le gouvernement, faisaient des instances fort pressantes auprès du peuple, pour l'exciter à faire plusieurs demandes à Bélisaire, et pour le prier d'en promettre l'exécution avec serment. Ils dressèrent même une liste de ces demandes, laquelle Etienne porta à Bélisaire, qui les eut toutes agréables, et jura d'en accorder l'exécution. Quand les Napolitains eurent cette dernière réponse confirmée par un serment, ils dirent hautement qu'il fallait recevoir l'armée de Justinien, et qu'il ne leur en arriverait pas plus de mal, qu'il en était arrivé aux Siciliens, qui commençaient à vivre en repos sous la domination des Romains, depuis qu'ils s'étaient délivrés du joug des Barbares. En même temps ils coururent tumultuairement aux portes pour les ouvrir. Cela ne plaisait pas aux Goths ; mais comme ils n'étaient pas assez forts pour l'empêcher, ils furent obligés de le souffrir, et de se retirer. Pastor et Asclépiodote ayant assemblé le peuple, et une grande multitude de Goths, ils leur firent cette harangue.

4. Ce n'est pas une chose extraordinaire, que le peuple trahisse les intérêts de sa propre conservation, quand il entreprend de former ses résolutions dans les affaires les plus importantes, sans le conseil de quelques personnes d'une prudence consommée. Pour nous, dans l'extrémité du péril commun où nous sommes, nous ne pouvons nous dispenser de rendre au moins ce dernier office à notre pays, de vous faire cette remontrance. Vous voulez livrer la ville, et vous livrer vous-mêmes à Bélisaire, qui vous fait des promesses magnifiques, et qui offre de les confirmer par les serments les plus saints, et les plus sacrés. On ne saurait nier que cela ne vous fut fort utile, s'il pouvait aussi vous assurer, qu'il remportera l'avantage : car ce ferait une folie, de ne pas faire tout ce que l'on peut, pour gagner les bonnes grâces de celui qui est le maître. Mais si cela est douteux, et si nul ne peut répondre de la fortune ; considérez en quel abîme de malheur vous vous précipitez. Si les Goths ont la victoire, ils vous traiteront comme des perfides, qui vous serez rendus de vous-mêmes. Que si Bélisaire a l'avantage, peut-être qu'il ne laissera pas de vous regarder comme des sujets infidèles à votre Prince, et qu'il vous imposera une garnison, pour vous tenir dans la dépendance. Quiconque rencontre un traître, est bien aisé de s'en servir pour son avantage, mais quand il en connaît la malice, il s'en défie, et le hait. Demeurons fidèles aux Goths, et nous défendons vaillamment. S'ils sont victorieux, il nous donneront des récompenses ; et s'ils sont vaincus, Bélisaire ne nous refusera pas le pardon. Il n'est pas si cruel, que de vouloir punir une fidélité infortunée. Mais quelle raison avez-vous d'appréhender si fort un siège, puisque vous ne manquez pas de vivres, que les chemins sont ouverts, et que vitre garnison est puissante? Si Bélisaire vous pouvait réduire de force, il ne vous accorderait pas des conditions aussi avantageuses, que sont celles qu'il vous offre. S'il ne cherchait que la justice, et s'il n'avait pour but que de procurer vos intérêts, il ne s'efforcerait pas de nous donner de la terreur, et d'établir les fondements de sa puissance sur notre rébellion. Il irait donner bataille à Théodat, et nous appartiendrions au victorieux, sans avoir commis de trahison, et sans avoir couru de hasard.

Après que Pastor et Asclépiotiote eurent parlé de la sorte, ils produisirent des Juifs, qui assuraient que la ville ne manquerait point de provisions. Les Goths promettaient de leur part de défendre généreusement les murailles. Les habitants gagnés par ces promesses, mandèrent à Bélisaire qu'il se retirât ; mais au lieu de le faire, il s'appliqua au siège avec plus d'ardeur qu'auparavant, et attaqua vigoureusement les murailles, d'où il fut repoussé avec perte des plus braves de ses soldats. Il était presque impossible d'approcher des fortifications, parce que la mer en empêchait d'un côté, et les précipices de l'autre. Il s'avisa de couper les canaux des fontaines ; mais les habitants n'en furent presque pas incommodés, l'eau des puits étant suffisante pour tous leurs besoins.
 

 

 

 

1. Οἱ μὲν οὖν πολιορκούμενοι λανθάνοντες τοὺς πολεμίους ἔπεμπον ἐς Ῥώμην παρὰ Θευδάτον βοηθεῖν σφίσι κατὰ τάχος δεόμενοι. Θευδάτος δὲ πολέμου παρασκευήν τινα ἥκιστα ἐποιεῖτο, ὢν μὲν καὶ φύσει ἄνανδρος, ὥσπερ μοι ἔμπροσθεν εἴρηται. Λέγουσι δὲ αὐτῷ καὶ ἕτερόν τι ξυμβῆναι, ὃ μάλιστα αὐτὸν ἐξέπληξέ τε καὶ ἐς ὀρρωδίαν μείζω ἀπήνεγκεν, ἐμοὶ μὲν οὐ πιστὰ λέγοντες· καὶ ὣς δὲ εἰρήσεται. Θευδάτος καὶ πρότερον μὲν οὐκ ἀμελέτητος ἦν τῶν τι προλέγειν ἐπαγγελλομένων τὰς πύστεις ποιεῖσθαι, τότε δὲ τοῖς παροῦσιν ἀπορούμενος, ὃ δὴ μάλιστα τοὺς ἀνθρώπους ἐς μαντείας ὁρμᾶν εἴωθε, τῶν τινος Ἑβραίων, δόξαν ἐπὶ τούτῳ πολλὴν ἔχοντος, ἐπυνθάνετο ὁποῖόν ποτε τῷ πολέμῳ τῷδε τὸ πέρας ἔσται. Ὁ δὲ αὐτῷ ἐπήγγελλε χοίρων δεκάδας τρεῖς καθείρξαντι ἐν οἰκίσκοις τρισὶ καὶ ὄνομα ποιησαμένῳ δεκάδι ἑκάστῃ, Γότθων τε καὶ Ῥωμαίων καὶ τῶν βασιλέως στρατιωτῶν, ἡμέρας ῥητὰς ἡσυχῆ μένειν. Θευδάτος δὲ κατὰ ταῦτα ἐποίει. Καὶ ἐπειδὴ παρῆν ἡ κυρία, ἐν τοῖς οἰκίσκοις ἄμφω γενόμενοι ἐθεῶντο τοὺς χοίρους, εὗρόν τε αὐτῶν οἷς μὲν τὸ Γότθων ἐπῆν ὄνομα δυοῖν ἀπολελειμμένοιν νεκροὺς ἅπαντας, ζῶντας δὲ ὀλίγων χωρὶς ἅπαντας ἐς οὓς τὸ τῶν βασιλέως στρατιωτῶν ὄνομα ἦλθεν· ὅσοι μέντοι Ῥωμαῖοι ἐκλήθησαν, τούτοις δὲ ξυνέβη ἀπορρυῆναι μὲν τὰς τρίχας ἅπασι, περιεῖναι δὲ ἐς ἥμισυ μάλιστα. Ταῦτα Θευδάτῳ θεασαμένῳ καὶ ξυμβαλλομένῳ τὴν τοῦ πολέμου ἀπόβασιν δέος φασὶν ἐπελθεῖν μέγα, εὖ εἰδότι ὡς Ῥωμαίοις μὲν ξυμπεσεῖται πάντως τεθνήξεσθαί τε κατὰ ἡμίσεας καὶ τῶν χρημάτων στερήσεσθαι, Γότθοις δὲ ἡσσωμένοις τὸ γένος ἐς ὀλίγους ἀποκεκρίσθαι, ἐς βασιλέα δὲ, ὀλίγων οἱ στρατιωτῶν ἀπολουμένων, τὸ τοῦ πολέμου ἀφίξεσθαι κράτος. Καὶ διὰ τοῦτο Θευδάτῳ λέγουσιν οὐδεμίαν ὁρμὴν ἐπιπεσεῖν ἐς ἀγῶνα Βελισαρίῳ καθίστασθαι. Περὶ μὲν οὖν τούτων λεγέτω ἕκαστος ὥς πη ἐς αὐτὰ πίστεώς τε καὶ ἀπιστίας ἔχει.

2. Βελισάριος δὲ Νεαπολίτας κατὰ γῆν τε καὶ θάλατταν πολιορκῶν ἤσχαλλεν. Οὐ γάρ οἱ οὐδὲ προσχωρήσειν ποτὲ αὐτοὺς ᾤετο, οὐ μὴν οὐδὲ ἁλώσεσθαι ἤλπιζεν, ἐπεὶ τοῦ χωρίου τὴν δυσκολίαν ἀντιστατοῦσαν ὡς μάλιστα εἶχε. Καὶ ὁ χρόνος αὐτὸν, τριβόμενος ἐνταῦθα, ἠνία λογιζόμενον ὅπως μὴ χειμῶνος ὥρᾳ ἐπὶ Θευδάτον τε ἀναγκάζηται καὶ Ῥώμην ἰέναι. Ἤδη δὲ καὶ τῷ στρατῷ ἐπήγγειλε συσκευάζεσθαι, μέλλων ἐνθένδε ὅτι τάχιστα ἀπαλλάσσεσθαι. Καί οἱ ἐπὶ πλεῖστον ἀπορουμένῳ εὐτυχίᾳ τοιᾷδε ξυνηνέχθη χρῆσθαι. Τῶν τινα Ἰσαύρων ἐπιθυμία ἔσχε τὴν τοῦ ὀχετοῦ οἰκοδομίαν θεάσασθαι, καὶ ὅντινα τρόπον τῇ πόλει τὴν τοῦ ὕδατος χρείαν παρείχετο. Ἐσβάς τε τῆς πόλεως ἄποθεν, ὅθεν αὐτὸν διέρρηξε Βελισάριος, ἐβάδιζε πόνῳ οὐδενὶ, ἐπεὶ τὸ ὕδωρ αὐτὸν ἅτε διερρωγότα ἐπελελοίπει. Ἐπεὶ δὲ ἄγχιστα τοῦ περιβόλου ἐγένετο, πέτρᾳ μεγάλῃ ἐνέτυχεν, οὐκ ἀνθρώπων χερσὶν ἐνταῦθα, ἀλλὰ πρὸς τῆς φύσεως τοῦ χωρίου ἀποτεθείσῃ. Ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἱ τὸν ὀχετὸν δειμάμενοι πάλαι τὴν οἰκοδομίαν ἐνάψαντες διώρυχα ἐνθένδε ἐποίουν, οὐκ ἐς δίοδον μέντοι ἀνθρώπου ἱκανῶς ἔχουσαν, ἀλλ´ ὅσον τῷ ὕδατι τὴν πορείαν παρέχεσθαι. Καὶ διὰ τοῦτο ξυνέβαινεν οὐκ εὖρος τὸ αὐτὸ πανταχόσε τοῦ ὀχετοῦ εἶναι, ἀλλὰ στενοχωρία ἐν τῇ πέτρᾳ ἐκείνῃ ὑπηντίαζεν, ἀνθρώπῳ, ἄλλως τε καὶ τεθωρακισμένῳ ἢ ἀσπίδα φέροντι, ἀπόρευτος οὖσα. Ταῦτα τῷ Ἰσαύρῳ κατανοήσαντι οὐκ ἀμήχανα ἔδοξεν εἶναι τῷ στρατῷ ἐς τὴν πόλιν ἰέναι, ἢν ὀλίγῳ μέτρῳ τὴν ἐκείνῃ διώρυχα εὐρυτέραν ποιήσωνται. Ἅτε δὲ αὐτὸς ἀφανής τε ὢν καὶ τῶν ἡγεμόνων οὐδενὶ πώποτε ἐς λόγους ἥκων τὸ πρᾶγμα ἐς Παύκαριν ἤνεγκεν, ἄνδρα Ἴσαυρον, ἐν τοῖς Βελισαρίου ὑπασπισταῖς εὐδοκιμοῦντα. Ὁ μὲν οὖν Παύκαρις τὸν πάντα λόγον αὐτίκα τῷ στρατηγῷ ἤγγειλε. Βελισάριος δὲ τῇ τοῦ λόγου ἡδονῇ ἀναπνεύσας καὶ χρήμασι μεγάλοις τὸν ἄνθρωπον δωρήσεσθαι ὑποσχόμενος ἐς τὴν πρᾶξιν ἦγε, καὶ αὐτὸν ἐκέλευεν Ἰσαύρων τινὰς ἑταιρισάμενον ἐκτομὴν ὡς τάχιστα τῆς πέτρας ποιεῖσθαι, φυλασσόμενον ὅπως τοῦ ἔργου μηδενὶ αἴσθησιν δώσουσι. Παύκαρις δὲ, Ἰσαύρους ἀπολεξάμενος πρὸς τὸ ἔργον ἐπιτηδείως πάντη ἔχοντας, ἐντὸς τοῦ ὀχετοῦ σὺν αὐτοῖς λάθρα ἐγένετο. Ἔς τε τὸν χῶρον ἐλθόντες, ἵνα δὴ τὴν στενοχωρίαν ἡ πέτρα ἐποίει, ἔργου εἴχοντο, οὐκ ἀξίναις τὴν πέτραν οὐδὲ πελέκεσι τέμνοντες, ὅπως μὴ ἔνδηλα τῷ κτύπῳ τοῖς πολεμίοις ποιήσωσι τὰ πρασσόμενα, ἀλλὰ σιδηρίοις τισὶν ὀξέσιν αὐτὴν ἐνδελεχέστατα ξέοντες. Καὶ χρόνῳ ὀλίγῳ κατείργαστο, ὥστε ἀνθρώπῳ δυνατὰ εἶναι θώρακά τε ἀμπεχομένῳ καὶ ἀσπίδα φέροντι ταύτῃ ἰέναι.

Ἐπειδὴ δὲ ἅπαντα ἤδη ὡς ἄριστα εἶχεν, ἔννοια Βελισαρίῳ ἐγένετο ὡς, ἢν πολέμῳ ἐς Νεάπολιν τῷ στρατῷ ἐσιτητὰ εἴη, τοῖς τε ἀνθρώποις ἀπολωλέναι ξυμβήσεται καὶ τἄλλα ξυμπεσεῖν ἅπαντα, ὅσα πόλει πρὸς πολεμίων ἁλούσῃ γίνεσθαι εἴωθε. Στέφανόν τε εὐθὺς μεταπεμψάμενος ἔλεξε τοιάδε

„Πολλάκις εἶδον πόλεις ἁλούσας καὶ τῶν τηνικαῦτα γινομένων εἰμὶ ἔμπειρος. Τοὺς μὲν γὰρ ἄνδρας ἀναιροῦσιν ἡβηδὸν ἅπαντας, γυναῖκας δὲ θνήσκειν αἰτουμένας οὐκ ἀξιοῦσι κτείνειν, ἀλλ´ ἐς ὕβριν ἀγόμεναι πάσχουσιν ἀνήκεστά τε καὶ ἐλέου πολλοῦ ἄξια. Παῖδας δὲ οὔτε τροφῆς οὔτε παιδείας οὕτω μεταλαχόντας δουλεύειν ἀνάγκη, καὶ ταῦτα τοῖς πάντων ἐχθίστοις, ὧν ἐν ταῖς χερσὶ τὸ τῶν πατέρων αἷμα τεθέανται. Ἐῶ γὰρ, ὦ φίλε Στέφανε, λέγειν τὸ πῦρ, ᾧ τά τε ἄλλα χρήματα καὶ τὸ τῆς πόλεως ἀφανίζεται κάλλος. Ταῦτα Νεάπολιν τήνδε ὥσπερ ἐν κατόπτρῳ ταῖς πρότερον ἁλούσαις πόλεσιν ὁρῶν πάσχουσαν, αὐτῆς τε καὶ ὑμῶν ἐς οἶκτον ἥκω. Μηχαναὶ γάρ μοι πεποίηνται νῦν ἐς αὐτὴν, ἣν μὴ οὐχὶ ἁλῶναι ἀδύνατον. Πόλιν δὲ ἀρχαίαν καὶ οἰκήτορας Χριστιανούς τε καὶ Ῥωμαίους ἄνωθεν ἔχουσαν ἐς τοῦτο τύχης οὐκ ἂν εὐξαίμην, ἄλλως τε καὶ ὑπ´ ἐμοῦ Ῥωμαίων στρατηγοῦντος, ἐλθεῖν, μάλιστα ἐπεὶ βάρβαροι πολλοί μοι τὸ πλῆθος ἐν τῷ στρατοπέδῳ εἰσὶν, ἀδελφοὺς ἢ ξυγγενεῖς πρὸ τοῦδε ἀπολωλεκότες τοῦ τείχους· ὧν δὴ κατέχειν τὸν θυμὸν, ἢν πολέμῳ τὴν πόλιν ἕλωσιν, οὐκ ἂν δυναίμην. Οὐκοῦν ἕως ἔτι τὸ τὰ ξυνοίσοντα ἑλέσθαι τε καὶ πράσσειν ἐφ´ ὑμῖν ἐστι, βουλεύσασθε μὲν τὰ βελτίω, φύγετε δὲ ξυμφοράν· ἧς, ὡς τὸ εἰκὸς, ξυμπιπτούσης ὑμῖν οὐ τὴν τύχην δικαίως, ἀλλὰ τὴν ὑμε„τέραν αἰτιάσεσθε γνώμην.“

τοσαῦτα εἰπὼν Βελισάριος Στέφανον ἀπεπέμψατο. Ὃς ἐς Νεαπολιτῶν τὸν δῆμον παρῆλθε δεδακρυμένος τε καὶ πάντα ξὺν οἰμωγῇ ἀγγέλλων ὅσα Βελισαρίου λέγοντος ἤκουσεν. Οἱ δὲ (οὐδὲ γὰρ 〈χρ〉ῆν Νεαπολίτας ἀθῴους βασιλεῖ κατηκόους γενέσθαι) οὔτε ἔδεισάν τι οὔτε Βελισαρίῳ προσχωρεῖν ἔγνωσαν.
 

CHAPITRE IX.

1 Un Hébreu donne à Théodat un présage du succès de la guerre. 2. Un soldat découvre un moyen d'entrer dans la ville assiégée. 3. Bélisaire représente à Etienne les malheurs des villes prises de force.

1. Les assiégé envoyèrent demander du secours à Théodat, mais comme il était d'un naturel lâche et timide, tel que je l'ai représenté, il n'avait point de troupes prêtes. Quelques-uns en rapportent une autre raison, et assurent qu'il en fut détourné par un prodige. Quoi que cela me semble incroyable, je ne laisserai pas de le raconter. Comme il avait accoutumé de consulter les devins, et d'ajouter foi à leurs réponses, il demanda un jour à un Hébreu, qui était estimé savant dans cet art, quel était l'événement de la guerre ? L'Hébreu répondit, que pour le connaître, il fallait enfermer trois dizaines de porcs dans trois étables, et imposer le nom des Goths à la première dizaine, le nom des Romains à la seconde, et le nom des soldats de l'Empereur à la troisième, et entrer un certain jour dans les étables. Cela ayant été fait, et Théodat étant entré dans les étables le jour dont ils étaient convenus, ils trouvèrent que les porcs qu'ils avaient nommés les Goths étaient morts, à la réserve de deux; que ceux qu'ils avaient nommés soldats de l'Empereur vivaient presque tous, et que cinq de ceux qu'ils avaient nommés Romains étaient morts, et les cinq autres avaient perdu toute leur soie. Théodat jugeant par ce présage du succès de la guerre, crut que la fortune des Romains serait détruite, et qu'ils perdraient la moitié de leur armée, et de leurs richesses, que les Goths seraient réduits à un petit nombre, et que l'Empereur remporterait une victoire très aisée. Cette imagination lui abattit de telle sorte le courage, qu'il n'osa donner bataille. Je laisse à chacun la liberté d'en croire ce qui lui plaira.

2. Il déplaisait extrêmement à Bélisaire d'assiéger, et par terre, et par mer les Napolitains, sans avoir espérance de les prendre, ni par composition, ni par assaut. Il voyait, qu'après avoir inutilement consumé le temps devant une place qui était imprenable par son assiette, il serait ensuite obligé d'aller attaquer Théodat dans Rome, durant les rigueurs de l'hiver. Il avait donc résolu de lever le siège, et commandé à ses soldats de se tenir prêts pour partir ; mais dans le temps-là même, il lui arriva un grand bonheur au milieu de ses plus grandes inquiétudes. Un certain Isaurien eut sa curiosité de considérer la structure de l'aqueduc, qui portait l'eau dans la ville. Y étant entré à l'endroit par où Bélisaire l'avait fait couper, qui était un endroit assez éloigné des murailles, il alla sans peine fort avant, à cause qu'il n'y avait plus d'eau. Quand il fut arrivé proche de la muraille, il trouva une grosse pierre, qui y avait été mise par les mains de la nature, mais qui avait été percée par celles des hommes, de telle sorte néanmoins que l'eau y coulait aisément, mais qu'un soldat n'y pouvait passer. Ainsi l'aqueduc n'avait pas par tout la même largeur, mais il était plus étroit à l'endroit de la pierre, qu'aux autres. Cet Isaurien ayant tout exactement considéré, jugea que l'on pourrait introduire des soldats dans la ville, en élargissant un peu le canal. Mais comme il n'était connu de personne, et qu'il n'avait jamais parlé à pas un des commandants, il communiqua sa pensée à un autre Isaurien nommé Pancaris, qui était des gardes de Bélisaire, et qui alla à l'instant lui en donner avis. Cette nouvelle le fit un peu respirer. Il commanda donc à Pancaris de travailler à élargir le passage, mais de le faire si secrètement, que qui que ce soit n'en eût connaissance. Pancaris entra dans l'aqueduc avec quelques-uns des Isauriens, qu'il avait jugé propres pour cette entreprise, et ils travaillèrent à rompre la pierre, non pas avec des marteaux, ni avec des scies, mais avec de certains instruments qui la taillaient sans faire de bruit. L'ouvrage fut tellement avancé en fort peu de temps, qu'un homme pouvait passer par le trou de la pierre, sans ôter ses armes.

5. Lorsque tout fut prêt, Bélisaire fit réflexion, que si l'armée entrait de force dans la ville, elle passerait les habitants au fil de l'épée, et qu'elle commettrait toutes les violences qui arrivent d'ordinaire dans les places surprises. Il envoya donc quérir Etienne, et lui parla de cette sorte.

J'ai souvent vu des villes prises de force, et je sais les malheurs qui arrivent en ces funestes occasions. Le soldat victorieux sacrifie tout les hommes à sa fureur, et s'il épargne les femmes qui se présentent à la mort, ce n'est que pour les réserver à un outrage plus insupportable que la mort même, et tout à fait digne de pitié, il entraîne en servitude de jeunes enfants, qui étant nés libres, n'avaient pas été élevés pour obéir, et il les contraint de vivre sous la puissance d'un maître, dont ils ont vu les mains teintes du sang de leur frère. Que dirai-je du feu qui consume tout, et qui réduit en cendres ce que les grandes villes ont de plus magnifique, et de plus superbe ? Quand je considère dans les places qui ont été réduites à ce triste état, comme dans un miroir très fidèle, l'image des maux, où Naples sera bientôt plongée, j'en ai la dernière compassion. Je souhaiterais extrêmement qu'une fille si célèbre par son antiquité, et si peuplée de Chrétiens, et de Romains, ne fût pas détruite en ma présence, et par mon autorité: car je ne pourrai retenir les soldats irrités de la mort de leurs frères, et de leurs parents, s'ils y entrent une fois de force. Prenez donc une bonne résolution d'éviter toutes ces disgrâces, pendant que vous en avez la liberté. Si vous les souffrez, votre opiniâtreté en aura été la cause, et vous ne pourrez en accuser la fortune.

Voilà ce que dit Bélisaire, dont Etienne alla faire un récit fidèle aux habitants; et tandis qu'il le faisait, ses soupirs entrecoupaient ses paroles. Mais ils n'en eurent point de peur, et ils refusèrent de se rendre. Dieu voulait qu'avant que de subir le joug de la domination de Justinien, ils souffrissent de grandes peines.
 

 

 

 

 

1. Τότε δὴ καὶ αὐτὸς τὰ ἐς τὴν εἴσοδον κατεστήσατο ὧδε. Ἄνδρας ἀμφὶ τετρακοσίους ἀπολεξάμενος περὶ λύχνων ἁφὰς καὶ ἄρχοντε αὐτοῖς ἐπιστήσας Μάγνον τε, ὃς ἱππικοῦ καταλόγου ἡγεῖτο, καὶ τὸν τῶν Ἰσαύρων ἀρχηγὸν Ἔννην, θωρακίσασθαί τε ἅπαντας καὶ τάς τε ἀσπίδας τά τε ξίφη ἀνελομένους ἡσυχάζειν, ἄχρι αὐτὸς σημήνῃ, ἐκέλευε. Καὶ Βέσσαν μεταπεμψάμενος αὐτοῦ μένειν ἐπήγγειλε· βούλεσθαι γὰρ ξὺν αὐτῷ βουλήν τινα περὶ τοῦ στρατοπέδου ποιήσασθαι· καὶ ἐπειδὴ πόρρω ἦν τῶν νυκτῶν, Μάγνῳ τε καὶ Ἔννῃ τὰ σφίσι παρόντα εἰπὼν καὶ τὸ χωρίον ἐπιδείξας, οὗ πρότερον διελὼν τὸν ὀχετὸν ἔτυχε, τοῖς τετρακοσίοις ἐς τὴν πόλιν ἐξηγήσασθαι, λύχνα ἀνελομένους, ἐκέλευε. Καὶ ἄνδρας δύο ταῖς σάλπιγξι χρῆσθαι ἐπισταμένους ξὺν αὐτοῖς ἔπεμψεν, ὅπως, ἐπειδὰν τοῦ περιβόλου ἐντὸς γένωνται, τήν τε πόλιν ξυνταράξαι καὶ τὰ πρασσόμενα σημῆναι σφίσιν οἷοί τε ὦσιν. Αὐτὸς δὲ κλίμακας ὅτι πλείστας πρότερον πεποιημένας ἐν παρασκευῇ εἶχεν. Οἱ μὲν οὖν ἐς τὸν ὀχετὸν ὑποδύντες ἐπὶ τὴν πόλιν ἐβάδιζον, αὐτὸς δὲ ξὺν τῷ Βέσσᾳ καὶ Φωτίῳ αὐτοῦ ἔμενε καὶ ξὺν αὐτοῖς ἅπαντα ἔπρασσε. Πέμψας δὲ καὶ ἐς τὸ στρατόπεδον, ἐγρηγορέναι τε καὶ τὰ ὅπλα ἐν χερσὶν ἔχειν ἐπέταττε. Καὶ πολλοὺς μέντοι ἀμφ´ αὑτὸν εἶχεν, οὓς δὴ εὐτολμοτάτους ᾤετο εἶναι, τῶν δὲ ἐπὶ τὴν πόλιν ἰόντων οἱ ὑπὲρ ἥμισυ κατωρρωδηκότες τὸν κίνδυνον ὀπίσω ἀπεκομίζοντο. Οὓς ἐπεὶ Μάγνος ἕπεσθαί οἱ, καίπερ πολλὰ παραινέσας, οὐκ ἔπειθε, παρὰ τὸν στρατηγὸν ξὺν αὐτοῖς ἐπανῆκε. Τούτους δὲ Βελισάριος κακίσας καὶ τῶν ἀμφ´ αὑτὸν ἀπολέξας διακοσίους σὺν Μάγνῳ ἰέναι ἐκέλευεν. ὧν δὴ καὶ Φώτιος ἡγεῖσθαι θέλων, ἐς τὴν διώρυχα ἐσεπήδησεν· ἀλλὰ Βελισάριος αὐτὸν διεκώλυσεν. Αἰσχυνθέντες δὲ τοῦ τε στρατηγοῦ καὶ Φωτίου τὴν λοιδορίαν καὶ ὅσοι τὸν κίνδυνον ἔφευγον, αὖθις αὐτὸν ὑποστῆναι τολμήσαντες ξὺν αὐτοῖς εἵποντο. Βελισάριος δὲ δείσας μὴ τῶν πολεμίων τισὶ τῶν πρασσομένων αἴσθησις γένηται, οἳ δὴ ἐς τὸν πύργον φυλακὴν εἶχον ὃς τοῦ ὀχετοῦ ἄγχιστα ἐτύγχανεν ὢν, ἐνταῦθά τε ἦλθε καὶ Βέσσαν ἐκέλευε τῇ Γότθων φωνῇ διαλέγεσθαι τοῖς ταύτῃ βαρβάροις, ὅπως δὴ μή τις αὐτοῖς ἐκ τῶν ὅπλων πάταγος ἔναυλος εἴη. Καὶ Βέσσας μὲν αὐτοῖς ἀναβοήσας μέγα προσχωρεῖν Βελισαρίῳ παρῄνει, πολλὰ σφίσιν ἐπαγγελλόμενος ἀγαθὰ ἔσεσθαι. Οἱ δὲ ἐτώθαζον, πολλὰ ἐς Βελισάριόν τε καὶ βασιλέα ὑβρίζοντες. Ταῦτα μὲν οὖν Βελισαρίῳ καὶ Βέσσᾳ ἐπράσσετο τῇδε.

Ὁ δὲ Νεαπόλεως ὀχετὸς οὐκ ἄχρι ἐς τὸ τεῖχος καλύπτεται μόνον, ἀλλ´ οὕτω τῆς πόλεως ἐπὶ πλεῖστον διήκει, κύρτωμα ἐκ πλίνθου ὠπτημένης ὑψηλὸν ἔχων, ὥστε γενόμενοι ἐντὸς τοῦ περιβόλου οἱ ἀμφὶ Μάγνον τε καὶ Ἔννην ἅπαντες οὐδὲ ὅπου ποτὲ γῆς εἰσι ξυμβάλλεσθαι ἐδύναντο. Οὐ μὴν οὐδέ πη ἀποβαίνειν ἐνθένδε εἶχον, ἕως οἱ πρῶτοι ἐς χῶρον ἵκοντο, οὗ τὸν ὀχετὸν ἀνώροφον ξυνέπεσεν εἶναι καὶ οἴκημα ἦν κομιδῆ ἀπημελημένον. Ἐνταῦθα ἔσω γυνή τις ᾤκει, μόνη τε οὖσα καὶ πενίᾳ πολλῇ ξυνοικοῦσα, καὶ δένδρον ἐλαίας καθύπερθεν τοῦ ὀχετοῦ ἐπεφύκει. Οὗτοι ἐπειδὴ τόν τε οὐρανὸν εἶδον καὶ ἐν μέσῃ πόλει ᾔσθοντο εἶναι, ἐκβαίνειν μὲν διενοοῦντο, μηχανὴν μέντοι οὐδεμίαν εἶχον, ἄλλως τε καὶ ξὺν τοῖς ὅπλοις, τοῦ ὀχετοῦ ἀπαλλάσσεσθαι. Ὑψηλὴ γάρ τις ἐνταῦθα ἡ οἰκοδομία ἔτυχεν οὖσα καὶ οὐδὲ ἀνάβασίν τινα ἔχουσα. Τῶν δὲ στρατιωτῶν ἐπὶ πλεῖστον ἀπορουμένων καὶ ἐς στενοχωρίαν πολλὴν ξυνιόντων (ἤδη γὰρ καὶ τῶν ὄπισθεν ἰόντων πολύς τις ξυνέρρει ὅμιλος), ἐγένετο αὐτῶν τινι ἔννοια τῆς ἀνόδου ἀποπειράσασθαι. Καταθέμενος οὖν αὐτίκα τὰ ὅπλα, ταῖς τε χερσὶ καὶ τοῖς ποσὶ τὴν ἀνάβασιν βιασάμενος, ἐς τὸ τῆς γυναικὸς οἴκημα ἦλθε. Καὶ αὐτὴν ἐνταῦθα ἰδὼν, ἢν μὴ σιωπῴη, κτείνειν ἠπείλησεν. Ἡ δὲ καταπλαγεῖσα ἄφωνος ἔμεινε. Καὶ ὃς ἐκ τοῦ πρέμνου τῆς ἐλαίας ἱμάντα τινὰ ἰσχυρὸν ἀναψάμενος τὴν ἑτέραν τοῦ ἱμάντος ἀρχὴν ἐς τὸν ὀχετὸν ἔρριψεν. Οὗ δὴ λαβόμενος τῶν στρατιωτῶν ἕκαστος ἀνέβαινε μόλις. Ἐπεὶ δὲ ἀναβεβήκεσαν ἅπαντες τῆς τε νυκτὸς τὸ τεταρτημόριον ἔτι ἐλείπετο, χωροῦσιν ἐπὶ τὸ τεῖχος· καὶ πύργων δύο τοὺς φύλακας, οὐδέν τι αἰσθανομένους τοῦ κακοῦ, κτείνουσιν ἀμφὶ τὰ πρὸς βορρᾶν τοῦ περιβόλου, ἔνθα Βελισάριος ξὺν τῷ Βέσσᾳ καὶ Φωτίῳ εἱστήκει, καραδοκῶν τὰ πρασσόμενα. Καὶ οἱ μὲν τὸ στράτευμα ἐπὶ τὸ τεῖχος ταῖς σάλπιγξιν ἐκάλουν, Βελισάριος δὲ τῷ περιβόλῳ τὰς κλίμακας ἐρείσας τοὺς στρατιώτας ἐνθένδε ἀναβαίνειν ἐκέλευε. Τῶν δὲ κλιμάκων οὐδεμίαν διήκειν ἄχρι ἐς τὰς ἐπάλξεις ξυνέβαινεν. Ἅτε γὰρ αὐτὰς οὐκ ἐκ τοῦ ἐμφανοῦς οἱ τεχνῖται ποιούμενοι μέτρου τοῦ καθήκοντος οὐχ οἷοί τε ἐξικνεῖσθαι ἐγένοντο. Διόπερ δύο ἐς ἀλλήλας ξυνδέοντες καὶ ἐπ´ ἀμφοῖν ἀναβαίνοντες οὕτω δὴ τῶν ἐπάλξεων καθυπέρτεροι οἱ στρατιῶται ἐγένοντο. Ταῦτα μὲν οὖν Βελισαρίῳ ἐφέρετο τῇδε. Ἐς δὲ τὰ πρὸς θάλασσαν τοῦ περιβόλου, ἔνθα οὐχ οἱ βάρβαροι, ἀλλὰ Ἰουδαῖοι φυλακὴν εἶχον, οὔτε ταῖς κλίμαξι χρῆσθαι οὔτε ἀναβαίνειν ἐς τὸ τεῖχος οἱ στρατιῶται ἐδύναντο. Οἱ γὰρ Ἰουδαῖοι τοῖς πολεμίοις ἤδη προσκεκρουκότες, ἐμπόδιοί τε γεγενημένοι ὅπως μὴ τὴν πόλιν ἀμαχητὶ ἕλωσι, καὶ ἀπ´ αὐτοῦ ἐλπίδα οὐδεμίαν 〈ἢν〉 ὑπ´ αὐτοῖς ὦσιν ἔχοντες, καρτερῶς τε, καίπερ αὐτοῖς τῆς πόλεως ἤδη ἁλούσης, ἐμάχοντο καὶ τῇ τῶν ἐναντίων προσβολῇ παρὰ δόξαν ἀντεῖχον. Ἐπεὶ δὲ ἡμέρα ἐγένετο καὶ τῶν ἀναβεβηκότων τινὲς ἐπ´ αὐτοὺς ᾔεσαν, οὕτω δὴ καὶ αὐτοὶ ὄπισθεν βαλλόμενοι ἔφευγον, καὶ κατὰ κράτος Νεάπολις ἥλω. Καὶ τῶν πυλῶν ἤδη ἀνακεκλιμένων ἅπας ὁ Ῥωμαίων στρατὸς εἰσῄει.

2.  Ὅσοι δὲ ἀμφὶ πύλας ἐτετάχατο τὰς πρὸς ἀνίσχοντα ἥλιον τετραμμένας, ἐπεὶ κλίμακες σφίσι παροῦσαι οὐδαμῆ ἔτυχον, ταύτας δὴ τὰς πύλας ἀφυλάκτους παντάπασιν οὔσας ἔκαυσαν. Ἔρημον γὰρ ἀνδρῶν τὸ ἐκείνῃ τεῖχος, ἅτε τῶν φυλάκων δρασμῷ χρησαμένων, ἐγένετο· φόνος τε ἐνταῦθα πολὺς ἐγεγόνει. Θυμῷ γὰρ ἐχόμενοι ἅπαντες, ἄλλως τε καὶ ὅσοις ἀδελφόν τινα ἢ ξυγγενῆ ἀποθανεῖν τειχομαχοῦντα τετύχηκε, τὸν ἐν ποσὶν ἀεὶ, οὐδεμιᾶς ἡλικίας φειδόμενοι, ἔκτεινον, ἔς τε τὰς οἰκίας ἐσβάλλοντες παῖδας μὲν καὶ γυναῖκας ἠνδραπόδισαν, τὰ δὲ χρήματα ἐληίσαντο, καὶ πάντων μάλιστα οἱ Μασσαγέται, οἳ οὐδὲ τῶν ἱερῶν ἀπεχόμενοι πολλοὺς τῶν ἐς αὐτὰ φυγόντων ἀνεῖλον, ἕως Βελισάριος πανταχόσε περιιὼν διεκώλυσέ τε καὶ ξυγκαλέσας ἅπαντας ἔλεξε τοιάδε
 

„Ἐπειδὴ νενικηκέναι τε ἡμῖν δέδωκεν ὁ θεὸς καὶ ἐπὶ πλεῖστον εὐδοξίας ἀφῖχθαι, πόλιν ἀνάλωτον πρότερον οὖσαν ὑποχειρίαν ἡμῖν ποιησάμενος, ἀναγκαῖον καὶ ἡμᾶς τὸ μὴ ἀναξίους εἶναι τῆς χάριτος, ἀλλὰ τῇ ἐς τοὺς ἡσσημένους φιλανθρωπίᾳ τὸ δικαίως κεκρατηκέναι τούτων ἐνδείκνυσθαι. Μὴ τοίνυν ἀπέραντα Νεαπολίτας μισήσητε, μηδὲ ὑπερόριον τοῦ πολέμου τὸ ἐς αὐτοὺς ἔχθος ποιήσητε. Τοὺς γὰρ ἡσσημένους οὐδεὶς τῶν νενικηκότων ἔτι μισεῖ. Κτείνοντές τε αὐτοὺς οὐ πολεμίων ἀπαλλαγήσεσθε τὸ λοιπὸν, ἀλλὰ θανάτῳ ζημιωθήσεσθε τῶν ὑπηκόων. Οὐκοῦν ἀνθρώπους τούσδε μηδὲν ἐργάσησθε περαιτέρω κακὸν, μηδὲ τῇ ὀργῇ πάντα χαρίζεσθε. Αἰσχρὸν γὰρ τῶν μὲν πολεμίων κρατεῖν, τοῦ δὲ θυμοῦ ἥσσους φαίνεσθαι. Ὑμῖν δὲ χρήματα μὲν τὰ ἄλλα γινέσθω τῆς ἀρετῆς ἆθλα, γυναῖκες δὲ τοῖς ἀνδράσι ξὺν τοῖς παισὶν ἀποδιδόσθων. Μανθανέτωσαν δὲ οἱ νενικημένοι τοῖς πράγμασιν ἡλίκων ἐξ ἀβουλίας ἐστέρηνται φίλων.“

τοσαῦτα εἰπὼν Βελισάριος τάς τε γυναῖκας καὶ τὰ παιδία καὶ τὰ ἄλλα ἀνδράποδα Νεαπολίταις πάντα ἀφῆκεν, ὕβρεως οὐδεμιᾶς ἐς πεῖραν ἐλθόντα, καὶ αὐτοῖς τοὺς στρατιώτας διήλλαξεν. Οὕτω τε Νεαπολίταις ξυνηνέχθη ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ αἰχμαλώτοις τε γενέσθαι καὶ τὴν ἐλευθερίαν ἀνασώσασθαι καὶ τῶν χρημάτων τὰ τιμιώτατα ἀνακτήσασθαι. Ἐπεὶ αὐτῶν ὅσοι χρυσὸν ἢ ἄλλο τι τῶν τιμίων ἔχοντες ἔτυχον, οὗτοι δὴ τὰ πρότερα ἐς γῆν κατορύξαντες ἀπεκρύψαντο, καὶ ταύτῃ τοὺς πολεμίους λαθεῖν ἴσχυσαν αὐτοῖς χρήμασι τὰς οἰκίας ἀπολαβόντες. Ἥ τε πολιορκία ἐς ἡμέρας μάλιστα εἴκοσι κατατείνασα ἐς τοῦτο ἐτελεύτα. Γότθους δὲ τοὺς τῇδε ἁλόντας οὐχ ἥσσους ἢ ὀκτακοσίους ὄντας κακῶν ἀπαθεῖς Βελισάριος παντάπασι διαφυλάξας, οὐκ ἐλασσόνως ἢ τοὺς στρατιώτας τοὺς αὑτοῦ ἐν τιμῇ εἶχε.

4. Πάστωρ δὲ, ὃς ἐς ἀπόνοιαν, ὡς πρότερόν μοι δεδήλωται, τὸν δῆμον ἐνῆγεν, ἐπεὶ τὴν πόλιν ἁλισκομένην εἶδεν, ἐς ἀποπληξίαν ἐξέπεσε καὶ ἐξαπίνης ἀπέθανεν, οὔτε νοσήσας πρότερον οὔτε ἄλλο τι πρὸς οὐδενὸς παθὼν ἄχαρι.

5. Ἀσκληπιόδοτος δὲ, ὃς ξὺν αὐτῷ ταῦτα ἔπρασσε, ξὺν τῶν λογίμων τοῖς περιοῦσι παρὰ Βελισάριον ἦλθε. Καὶ αὐτῷ Στέφανος ἐπιτωθάζων ἐλοιδορεῖτο ὧδε

„Ὅρα, ὦ κάκιστε ἀνθρώπων ἁπάντων, οἷα κακὰ τὴν πατρίδα εἰργάσω, τῆς ἐς Γότ„θους εὐνοίας τὴν τῶν πολιτῶν ἀποδόμενος σωτηρίαν. εἶτα εἰ μὲν τοῖς βαρβάροις εὖ ἐγεγόνει τὰ πράγματα, ἠξίωσας ἂν ἔμμισθός τε αὐτὸς πρὸς ἐκείνων εἶναι καὶ ἡμῶν ἕκαστον τῶν τὰ βελτίω βεβουλευμένων τῆς ἐς τοὺς Ῥωμαίους προδοσίας ὑπαγαγεῖν. Ἐπεὶ δὲ τὴν μὲν πόλιν βασιλεὺς εἷλε, σεσώσμεθα δὲ τῇ τοῦδε τοῦ ἀνδρὸς ἀρετῇ, οὕτω δὲ εἰσελθεῖν παρὰ τὸν στρατηγὸν ἀνεπισκέπτως ἐτόλμησας ἅτε οὐδὲν δεινὸν οὔτε Νεαπολίτας οὔτε τὸ βασιλέως διαπεπραγμένος στρατόπεδον, ἀξίας τίσεις δίκας.“

Στέφανος μὲν τῇ ξυμφορᾷ περιώδυνος ὢν ἐς Ἀσκληπιόδοτον ταῦτα ἀπέρριψεν.  Ὁ δὲ αὐτὸν ἀμείβεται τοῖσδε

„Λέληθας σαυτὸν ἐγκωμιάζων ἡμᾶς, ὦ γενναῖε, οἷς δὴ εὔνοιαν τὴν ἐς τοὺς Γότθους ἡμῖν ὀνειδίζεις. Εὔνους γάρ τις δεσπόταις κινδυνεύουσιν, εἰ μὴ ἐκ τοῦ βεβαίου τῆς γνώμης, οὐκ ἄν ποτε εἴη. Ἐμὲ μὲν οὖν οἱ κρατοῦντες τοιοῦτον τῆς πολιτείας φύλακα ἕξουσιν οἷον ἀρτίως πολέμιον εὗρον, ἐπεὶ ὁ τῇ φύσει τὸ πιστὸν ἔχων οὐ ξυμμεταβάλλει τῇ τύχῃ τὴν γνώμην. Σὺ δὲ τῶν πραγμάτων οὐχ ὁμοίως αὐτοῖς φερομένων ἑτοίμως ἂν τοὺς τῶν ἐπιόντων ἐνδέξαιο λόγους. Ὁ γὰρ τὸ τῆς διανοίας νοσῶν ἄστατον ἅμα τε ἔδεισε καὶ τὴν ἐς τοὺς φιλτάτους ἠρνήσατο πίστιν.“

6. τοσαῦτα μὲν καὶ Ἀσκληπιόδοτος εἶπε. Νεαπολιτῶν δὲ ὁ δῆμος, ἐπεὶ αὐτὸν ἐνθένδε ἀναχωροῦντα εἶδον, ἀθρόοι γενόμενοι, ἅπαντα αὐτῷ ἐπεκάλουν τὰ παρόντα σφίσι. Καὶ οὐ πρότερον ἀπέστησαν, πρὶν δὴ ἔκτεινάν τε καὶ τὸ σῶμα κατὰ βραχὺ διεσπάσαντο. Οὕτω τε ἐν τῇ Πάστωρος οἰκίᾳ γενόμενοι τὸν ἄνδρα ἐζήτουν. Τοῖς τε οἰκέταις τεθνάναι Πάστωρα ἰσχυριζομένοις ἥκιστα πιστεύειν ἠξίουν, ἕως αὐτοῖς τὸν τοῦ ἀνθρώπου νεκρὸν ἔδειξαν. Καὶ αὐτὸν Νεαπολῖται ἐν τῷ προαστείῳ ἀνεσκολόπισαν. Οὕτω τε Βελισάριον παρῃτήσαντο ἐφ´ οἷς δικαίᾳ ὀργῇ ἐχόμενοι ἔδρασαν, τυχόντες τε αὐτοῦ συγγνώμονος διελύθησαν. Οὕτω μὲν Νεαπολῖται ἀπήλλαξαν.
 

CHAPITRE X.

1. Bélisaire envoie des soldats par un aqueduc. 2. La ville est pillée. 3. Bélisaire arrête le pillage. 4. Pastor meurt subitement. 5. Etienne et Asclépiodote se font mutuellement des reproches. 6. Asclépiodote est mit en pièces par le peuple.

1. Alors Bélisaire se prépara à donner l'assaut, de la manière que je vais dire. Il choisit sur le soir quatre cents hommes, donc il donna le commandement à Magnus, capitaine de cavalerie, et à Ermez capitaine des Isauriens ; et il leur commanda à tous d'endosser leurs cuirasses, de prendre leurs épées et leurs boucliers, et d'attendre ses ordres. Ensuite il envoya quérir Bessas, et le retint, pour délibérer avec lui sur le sujet de la guerre. La nuit étant bien avancée, il découvrit à Magnus et à Ermez le projet de l'entreprise ; il leur montra l'endroit de l'aqueduc qui avait été coupé, et leur commanda de prendre des flambeaux, et de mener par dedans les quatre cents hommes jusques dans la ville. Il y envoya aussi deux trompettes, qui devaient sonner quand ils seraient arrivés, tant pour lui donner le signal, que pour jeter la terreur dans l'esprit des habitants. Pour ce qui est de lui, il prépara un fort grand nombre d'échelles : Et pendant que Magnus et Ermez conduisaient leurs gens par ce canal, il demeura avec Bessas et Photius pour donner les ordres qui étaient nécessaires, et envoya commander dans le camp de veiller, et de tenir les armes prêtes. Il fit aussi tenir à l'entour de sa personne ceux qu'il connaissait pour les plus hardis, et les plus braves. La moitié de ceux qui étaient entrés dans l'aqueduc, en sortirent, par la crainte qu'ils eurent du danger. Magnus fit tous ses efforts pour leur persuader de le suivre ; mais n'en ayant pu venir à bout, il vint avec eux trouver Bélisaire, qui les maltraita de paroles, et qui ayant choisi deux cents de ceux qui étaient proche de lui, leur commanda d'aller partout où Magnus voudrait les mener. Photius, qui voulait aussi avoir part à la gloire de les commander, se jeta dans l'aqueduc, mais il fut aussitôt rappelé par Bélisaire. Tous ceux qui étaient sortis du canal par l'appréhension du péril, eurent après le courage d'y rentrer, et de se rejoindre à leurs compagnons, par la honte des reproches que Photius et leur Général leur en firent. Bélisaire craignant que les Goths qui gardaient le quartier le plus proche de l'aqueduc, ne s'aperçussent de quelque chose, alla de leur côté, et commanda à Bessas de leur parler en leur langue, et de les amuser, afin qu'ils n'entendissent pas le bruit des armes. Bessas les exhortait à haute voix de se rendre, dont ils se moquaient, avec des paroles piquantes et injurieuses à l'Empereur et à Bélisaire. Voilà ce que Bessas fit en cette rencontre.

L'aqueduc était couvert d'une route de brique, non seulement aux endroits qui étaient sous terre dans la campagne, mais aussi à ceux qui étaient sous la Ville ; de sorte que ceux qui étaient dedans, ne purent savoir où ils allaient, ni par où ils sortiraient, jusqu'à ce que les premiers arrivèrent à l'endroit où il était découvert. Cet endroit répondait a une maison abandonnée, et qui n'était habitée que par une pauvre femme. Quand ils virent le jour, et qu'ils reconnurent qu'ils étaient dans la ville, ils eurent envie de monter à la maison ; mais cela leur était impossible, étant chargés de leur armes, il n'y avait point de degrés, et les côtés de l'aqueduc étaient fort hauts. Comme ils étaient dans une grande perplexité, et qu'ils s'incommodaient par leurs nombre, il y en eut un qui mit ses armes bas, et qui s'efforça de grimper avec les mains, et avec les pieds. Il entra dans la maison, et menaça la femme de la tuer, si elle faisait le moindre bruit. Il attacha ensuite une corde au pieds d'un olivier, qui était dans la maison, et en jetant le bout à ses compagnons, qui montèrent tous. Il restait encore alors la quatrième partie de la nuit à passer. Ils s'approchèrent des murailles, et tuèrent deux sentinelles du côté de septentrion, qui était le côté où Bessas et Bélisaire les attendaient. Ceux-ci dressèrent les échelles, qui se trouvèrent trop courtes, à cause que l'on n'avait pu prendre la mesure juste pour les faire, de sorte qu'il en fallut lier deux ensemble. Il ne fut pas possible d'escalader la ville du côté de la mer, parce qu'il n'était pas gardé par des Goths, mais par des Juifs, qui n'attendant point de quartier des Romains qu'ils avaient irrités, et qu'ils avaient empêchés de se rendre maîtres de la place, sans s'exposer à aucun danger, se défendaient courageusement. Néanmoins, quand le jour fut venu, et qu'ils furent chargés par les Romains qui étaient entrés dans la ville, ils prirent la fuite. Ainsi Naples fut prise de force, et les portes en furent ouvertes à l'armée victorieuse.

2. Les assiégeants qui attaquaient du côté d'orient, n'ayant point d'échelles pour monter aux murailles, brûlèrent les portes qui avaient été abandonnées par la garnison. Il se fit alors une furieuse boucherie, ceux qui avaient perdu de leurs parents durant le siège, ne respirant que la vengeance, et passant tout au fil de l'épée, sans épargner ni sexe, ni âge. Ils entraient dans les maisons, en emmenaient les femmes et les enfants, pillaient les meubles, et tout ce qu'il y avait de précieux. Sur tout les Massagètes ne respectant point la sainteté des églises, arrachaient des autels ceux qui s'y étaient réfugiés, pour y trouver leur sûreté. Ces désordres continuèrent jusqu'à ce que Bélisaire, qui courait de tous côtés pour les arrêter, assembla les soldats, et leur parla de cette sorte.

3. Puisque Dieu nous a accordé une victoire si glorieuse, et qu'il nous a rendus les maîtres d'une ville que l'on croyait imprenable, nous ne devons pas paraître indignes de cette faveur ; mais nous devons plutôt faire voir par la douceur dont nous userons envers les vaincus, que nous méritions de les vaincre. Mettez des bornes à votre haine, et ne l'étendez pas plus loin que la guerre. Le vainqueur ne doit point faire de mal aux vaincus, parce qu'en les tuant, au lieu de se défaire de ses ennemis, il perd de ses sujets. Modérez donc votre colère, et n'exercez plus d'hostilités contre les habitants. Il est honteux à ceux qui ont surmonté leurs ennemis, de se laisser surmonter par la fureur de la vengeance. Gardez l'or, et les richesses comme la récompense de votre valeur ; mais rendez les enfants aux pères, et les femmes aux maris, et leur faites connaître par une action si généreuse, de quels amis ils se font privés par leur imprudence.

Après que Bélisaire eut dit ces paroles, il fit rendre aux Napolitains les femmes, les enfants, et les esclaves. Il arrêta tous les actes d'hostilité, et fit leur paix avec les soldats. Ainsi, ils perdirent et recouvrèrent leur liberté en un même jour. En rentrant en possession de leurs maisons, ils y trouvèrent l'argent qu'ils avaient caché, et qui n'avait pu être découvert par le vainqueur. Voilà quel fut l'événement de ce siège, qui avait duré vingt jours. Bélisaire garda huit cents Goths, qui furent pris en cette occasion, et ne les considéra pas moins que le reste de ses soldats.

4. Quand Pastor, qui, comme j'ai dit, avait inspiré aux habitants la folle résolution de ne se point rendre, vit la ville prise, il tomba en apoplexie, et mourut subitement, sans que l'on lui eût fait aucun déplaisir.

5. Asclépiodote, qui avait été le compagnon de ses cabales, étant allé trouver Bélisaire avec les plus considérables de la ville, Etienne lui fit ces reproches.

Tu vois maintenant, méchant homme, combien tu as causé de maux à ton pays, en voulant sacrifier le salut de tes citoyens à l'affection que tu avais pour les Goths. Si ces Barbares eussent eu de l'avantage, tu n'eusses pas manqué de leur demander récompense, et de nous déférer devant eux, nous qui étions du bon parti, comme des coupables d'une conjuration tramée avec les Romains. Maintenant que Justinien est maître de Naples, et que nos vies sont en sûreté, par sa valeur et par la clémence de Bélisaire, oses-tu bien te présenter devant lui, comme si tu n'avais rien fait contre les intérêts des habitants, et contre le service de l'Empereur!

Voilà ce que le ressentiment des calamités publiques tira de la bouche d'Etienne. Asclépiodote lui répondit :

Vous ne prenez pas garde que vous faites notre éloge, quand vous nous accusez de l'affection que nous avons eue pour les Goths ; car il est certain que l'amour que des sujets conservent pour leurs maîtres qui sont dans, le danger, ne peut procéder que d'une inviolable fidélité. Les vainqueurs trouveront en ma personne un défenseur aussi zélé pour leurs intérêts, qu'ils y ont trouvé un redoutable ennemi, puisqu'il est sans doute que celui qui est fidèle de son naturel, ne change pas avec la fortune. Pour vous, s'il arrivait une révolution dans l'État, vous accepteriez toutes les conditions qu'il plairait au plus fort de vous imposer ; car ceux qui ont un esprit léger et inconstant, renoncent à leurs amis dès qu'ils ont la moindre peur.

6. Comme Asclépiodote s'en retournait, après avoir fait cette réponse, le peuple le suivit en foule, et le déchira en pièces. Ils allèrent ensuite à la maison de Pastor, dont ils ne voulaient pas croire la mort; mais y ayant trouvé le corps mort, ils l'emportèrent, et le pendirent hors de la ville. Cela fait, ils demandèrent pardon à Bélisaire de ces violences, qu'ils n'avaient commises que par le transport d'une juste indignation. Et après l'avoir obtenu, ils se retirèrent. Ainsi les habitants de Naples furent délivrés de leurs misères.

 

 

 

1. Γότθοι δὲ, ὅσοις ἀμφί τε Ῥώμην καὶ τὰ ἐκείνῃ χωρία ξυνέπεσεν εἶναι, καὶ πρότερον τὴν Θευδάτου ἡσυχίαν ἐν θαύματι μεγάλῳ ποιούμενοι, ὅτι δὴ ἐν γειτόνων οὖσι τοῖς πολεμίοις οὐ βούλοιτο διὰ μάχης ἰέναι, ἐν σφίσι τε αὐτοῖς ὑποψίᾳ πολλῇ ἐς αὐτὸν χρώμενοι, ὡς δὴ τὰ Γότθων πράγματα προδιδοῖ Ἰουστινιανῷ βασιλεῖ ἐθελουσίως, ἄλλο τέ οἱ οὐδὲν ἐπιμελὲς εἴη, πλήν γε δὴ ὅπως αὐτὸς ἡσυχῆ βιοτεύοι, ὡς πλεῖστα περιβαλλόμενος χρήματα, ἐπειδὴ ἁλῶναι Νεάπολιν ἤκουσαν, ἅπαντά οἱ ταῦτα ἐκ τοῦ ἐμφανοῦς ἤδη ἐπικαλοῦντες ἐς χωρίον ξυνελέγησαν Ῥώμης ὀγδοήκοντα καὶ διακοσίους σταδίους διέχον, ὅπερ Ῥωμαῖοι καλοῦσι Ῥεγάτα· ἐνταῦθα ἐνστρατοπεδεύσασθαι σφίσιν ἔδοξεν ἄριστον εἶναι· πεδία γὰρ πολλὰ ἐνταῦθά ἐστιν ἱππόβοτα. Ῥεῖ δὲ καὶ ποταμὸς, ὃν Δεκεννόβιον τῇ Λατίνων φωνῇ καλοῦσιν οἱ ἐπιχώριοι, ὅτι δὴ ἐννεακαίδεκα περιιὼν σημεῖα, ὅπερ ξύνεισιν ἐς τρισκαίδεκα καὶ ἑκατὸν σταδίους, οὕτω δὴ ἐκβάλλει ἐς θάλασσαν, ἀμφὶ πόλιν Ταρακίνην, ἧς ἄγχιστα ὄρος τὸ Κίρκαιόν ἐστιν, οὗ τὸν Ὀδυσσέα τῇ Κίρκῃ ξυγγενέσθαι φασὶν, ἐμοὶ μὲν οὐ πιστὰ λέγοντες, ἐπεὶ ἐν νήσῳ Ὅμηρος τὰ τῆς Κίρκης οἰκία ἰσχυρίζεται εἶναι. Ἐκεῖνο μέντοι ἔχω εἰπεῖν, ὡς τὸ Κίρκαιον τοῦτο, ἐπὶ πολὺ τῆς θαλάσσης διῆκον, νήσῳ ἐμφερές ἐστι, καὶ τοῖς τε πλέουσιν ἄγχιστα τοῖς τε ἐς τὴν ἐκείνῃ ἠϊόνα βαδίζουσι νῆσος δοκεῖ ἐπὶ πλεῖστον εἶναι. Καὶ ἐπειδάν τις ἐν αὐτῷ γένηται, τότε δὴ μεταμανθάνει ψευσθῆναι τῆς δόξης τὰ πρότερα. Καὶ διὰ τοῦτο Ὅμηρος ἴσως νῆσον τὸ χωρίον ὠνόμασεν. Ἐγὼ δὲ ἐπὶ τὸν πρότερον λόγον ἄνειμι.

Γότθοι, ἐπειδὴ ἐς Ῥεγάτα ξυνελέγησαν, βασιλέα σφίσι τε καὶ Ἰταλιώταις Οὐίττιγιν εἵλοντο, ἄνδρα οἰκίας μὲν οὐκ ἐπιφανοῦς ὄντα, ἐν μάχαις δὲ ταῖς ἀμφὶ Σίρμιον λίαν εὐδοκιμηκότα τὸ πρότερον, ἡνίκα τὸν πρὸς Γήπαιδας πόλεμον Θευδέριχος διέφερε. Θευδάτος μὲν οὖν ταῦτα ἀκούσας ἐς φυγήν τε ὥρμητο καὶ τὴν ἐπὶ Ῥάβενναν ἤλαυνεν. Οὐίττιγις δὲ κατὰ τάχος Ὄπταριν ἔπεμψεν, ἄνδρα Γότθον, ἐπιστείλας αὐτῷ ἢ ζῶντα ἢ νεκρὸν ἀγαγεῖν Θευδάτον. Ἐτύγχανε δὲ τῷ Θευδάτῳ οὗτος ὁ Ὄπταρις χαλεπῶς ἔχων ἐξ αἰτίας τοιᾶσδε. Κόρην τινὰ Ὄπταρις ἐπίκληρόν τε καὶ τὴν ὄψιν εὐπρεπῆ οὖσαν ἐμνηστεύετο. Ταύτην Θευδάτος ἀφελόμενος τὸν μνηστῆρα τοῦτον, χρήμασιν ἀναπεισθεὶς, ἑτέρῳ ἠγγύησε. Διὸ δὴ τῷ τε θυμῷ καὶ Οὐιττίγιδι χαριζόμενος, πολλῇ Θευδάτον σπουδῇ τε καὶ προθυμίᾳ, οὔτε νύκτα ἀνεὶς οὔτε ἡμέραν, ἐδίωκε. Καὶ αὐτὸν ἐν ὁδῷ ἔτι πορευόμενον καταλαμβάνει, ἐς ἔδαφός τε ὕπτιον ἀνακλίνας ὥσπερ ἱερεῖόν τι ἔθυσεν. Αὕτη τε Θευδάτῳ καταστροφὴ τοῦ τε βίου καὶ τῆς ἡγεμονίας, τρίτον ἐχούσης ἔτος, ἐγένετο.

2. Οὐίττιγις δὲ, ἅμα Γότθοις τοῖς παροῦσιν, ἐς Ῥώμην ἐσήλαυνε. Γνούς τε τὰ Θευδάτῳ ξυνενεχθέντα, ἥσθη τε καὶ αὐτοῦ τὸν παῖδα Θευδέγισκλον ἐν φυλακῇ ἐποιήσατο. Καὶ ἐπειδὴ τὰ Γότθων πράγματα ἥκιστά οἱ ἐν παρασκευῇ ἔδοξεν εἶναι, βέλτιον ἐνόμισεν ἐς Ῥάβενναν πρῶτον ἰέναι, ἐνταῦθά τε πάντα ἐξαρτυσαμένῳ ὡς ἄριστα οὕτω δὴ καθίστασθαι ἐς τὸν πόλεμον. ξυγκαλέσας οὖν ἅπαντας ἔλεξε τοιάδε

„Αἱ μέγισται τῶν πράξεων, ἄνδρες συστρατιῶται, οὐ καιρῶν ὀξύτητι, ἀλλ´ εὐβουλίᾳ φιλοῦσιν ὀρθοῦσθαι. Πολλάκις γὰρ μέλλησίς τε εἰς τὸν καιρὸν ἐλθοῦσα μᾶλλον ὤνησε καὶ σπουδὴ οὐκ ἐν δέοντι ἐπιδειχθεῖσα πολλοῖς ἀνεχαίτισε τὴν τοῦ κατορθώσειν ἐλπίδα. Ῥᾷον γὰρ οἱ πλεῖστοι ἀπαράσκευοι μὲν, ἐξ ἀντιπάλου δὲ τῆς δυνάμεως μαχόμενοι, ἡσσῶνται ἢ ὅσοι τὴν ἐλάσσω ἰσχὺν ὡς ἄριστα παρασκευασάμενοι ἐς τὸν ἀγῶνα κατέστησαν. Μὴ τοίνυν τῷ παραυτίκα φιλοτίμῳ ἐπαιρόμενοι τὰ ἀνήκεστα ἡμᾶς αὐτοὺς ἐργασώμεθα· κρεῖσσον γὰρ ἐν χρόνῳ βραχεῖ αἰσχυνομένους τὴν εὔκλειαν ἀπέραντον διασώσασθαι ἢ τὴν ἐν τῷ παραυτίκα φυγόντας ὕβριν ἐς ἅπαντα τὸν αἰῶνα, ὡς τὸ εἰκὸς, ἐγκαλύπτεσθαι. Καίτοι καὶ ὑμεῖς δή που ἐπίστασθε ὡς τό τε Γότθων πλῆθος καὶ ξύμπασαν σχεδόν τι τὴν τῶν ὅπλων σκευὴν ἔν τε Γαλλίαις καὶ Βενετίαις καὶ χώραις ταῖς ἑκαστάτω ξυμβαίνει εἶναι. καὶ μὴν καὶ πρὸς τὰ Φράγγων ἔθνη οὐχ ἥσσω τοῦδε πόλεμον διαφέρομεν, ὃν δὴ οὐκ εὖ διαθεμένους ἐφ´ ἕτερον χωρεῖν πολλὴ ἄνοια. Τοὺς γὰρ ἐς ἀμφίβολόν τι καθισταμένους καὶ οὐ πρὸς ἕνα πολέμιον ὁρῶντας τῶν ἐναντίων ἡσσᾶσθαι εἰκός. Ἐγὼ δέ φημι χρῆναι νῦν μὲν εὐθὺ Ῥαβέννης ἐνθένδε ἰέναι, τὸν δὲ πρὸς Φράγγους πόλεμον διαλύσαντας τἄλλα τε διῳκημένους ὡς ἄριστα οὕτω δὴ Βελισαρίῳ παντὶ τῷ Γότθων στρατῷ διαμάχεσθαι. Καί μοι τὴν ἀναχώρησιν τήνδε ὑμῶν ὑποστελλέσθω μηδεὶς, μηδὲ φυγὴν αὐτὴν ὀνομάζειν ὀκνείτω. Δειλίας μὲν γὰρ προσηγορία ἐπιτηδείως προσπεσοῦσα πολλοὺς ὤρθωσεν, ἀνδρείας δὲ ὄνομα οὐκ ἐν τῷ καθήκοντι χρόνῳ τισὶν ἐγγενόμενον, εἶτα ἐς ἧτταν ἐχώρησεν. Οὐ γὰρ τοῖς τῶν πραγμάτων ὀνόμασιν, ἀλλὰ τῷ ξυμφόρῳ τῶν ἔργων ἕπεσθαι ἄξιον. Ἀνδρός τε γὰρ ἀρετὴν οὐκ ἀρχόμεναι δηλοῦσιν αἱ πράξεις, ἀλλὰ τελευτῶσαι μηνύουσι. Φεύγουσι δὲ τοὺς πολεμίους οὐχ οἳ ἂν μετὰ μείζονος τῆς παρασκευῆς αὐτίκα μάλα ἐπ´ αὐτοὺς ἥκοιεν, ἀλλ´ ὅσοι τὰ σφέτερα αὐτῶν σώματα ἐς ἀεὶ διασώζειν βουλόμενοι ἐκποδὼν ἵστανται. Πόλεώς τε τῆσδε ἁλώσεως πέρι μηδενὶ ὑμῶν γινέσθω τι δέος. Ἤν τε γὰρ Ῥωμαῖοι ἡμῖν εὐνοϊκῶς ἔχωσι, τὴν πόλιν ἐν βεβαίῳ Γότθοις φυλάξουσιν, ἀνάγκης τε πεῖραν οὐδεμιᾶς ἕξουσιν, ἐπεὶ ἐν βραχεῖ αὐτοῖς ἐπανήξομεν χρόνῳ. Καὶ ἤν τι ὕποπτον αὐτοῖς ἐς ἡμᾶς ἐστιν, ἐλάσσω βλάψουσι, τῇ πόλει τοὺς πολεμίους δεξάμενοι. Ἄμεινον γὰρ πρὸς δυσμενεῖς ἐκ τοῦ ἐμφανοῦς διαμάχεσθαι. Ὅπως μέντοι μηδέν τι ξυμβήσεται τοιοῦτον, ἐγὼ προνοήσω. Ἄνδρας τε γὰρ πολλοὺς καὶ ἄρχοντα ξυνετώτατον ἀπολείψομεν, οἳ Ῥώμην φυλάξαι ἱκανοὶ ἔσονται, ὥστε καὶ ταῦτα ἡμῖν ἐν καλῷ κείσεται καὶ οὐδὲν ἂν ἐκ τῆσδε ἡμῶν τῆς ἀναχωρήσεως γένοιτο βλάβος.“

3. Οὐίττιγις μὲν τοσαῦτα εἶπεν. Ἐπαινέσαντες δὲ Γότθοι ἅπαντες παρεσκευάζοντο ἐς τὴν πορείαν. Μετὰ δὲ Σιλβερίῳ τε τῷ τῆς πόλεως ἱερεῖ καὶ Ῥωμαίων τοῖς τε ἐκ βουλῆς καὶ τῷ δήμῳ πολλὰ παραινέσας Οὐίττιγις, καὶ τῆς Θευδερίχου ἀρχῆς ὑπομνήσας, ἐνεκελεύετο ἅπασιν ἐς Γότθων τὸ ἔθνος εὐνοϊκῶς ἔχειν, ὅρκοις αὐτοὺς δεινοτάτοις ὑπὲρ τούτων καταλαβὼν, ἄνδρας τε ἀπολέξας οὐχ ἧσσον ἢ τετρακισχιλίους, καὶ αὐτοῖς ἄρχοντα ἐπιστήσας Λεύδεριν, ἡλικίας τε πόρρω ἥκοντα καὶ δόξαν ἐπὶ ξυνέσει πολλὴν ἔχοντα, ἐφ´ ᾧ Ῥώμην φυλάξουσι σφίσιν· οὕτω δὴ τῷ ἄλλῳ στρατῷ ἐς Ῥάβενναν ᾔει, τῶν ἐκ βουλῆς πλείστους ἐν ὁμήρων λόγῳ ξὺν αὑτῷ ἔχων. Καὶ ἐπεὶ ἐνταῦθα ἀφίκετο, Ματασοῦνθαν τὴν Ἀμαλασούνθης θυγατέρα, παρθένον τε καὶ ὡραίαν ἤδη οὖσαν, γυναῖκα γαμετὴν οὔτι ἐθελούσιον ἐποιήσατο, ὅπως δὴ βεβαιοτέραν τὴν ἀρχὴν ἕξει τῇ ἐς γένος τὸ Θευδερίχου ἐπιμιξίᾳ. Ἔπειτα δὲ ἅπαντας Γότθους πανταχόθεν ἀγείρας διεῖπέ τε καὶ διεκόσμει, ὅπλα τε καὶ ἵππους διανέμων κατὰ λόγον ἑκάστῳ, μόνους δὲ Γότθους, οἳ ἐν Γαλλίαις φυλακὴν εἶχον, δέει τῶν Φράγγων οὐχ οἷός τε ἦν μεταπέμπεσθαι. Οἱ δὲ Φράγγοι οὗτοι Γερμανοὶ μὲν τὸ παλαιὸν ὠνομάζοντο. Ὅντινα δὲ τρόπον τὸ ἐξ ἀρχῆς καὶ ὅπη ᾠκημένοι Γαλλίας τε ἐπεβάτευσαν καὶ διάφοροι Γότθοις γεγένηνται, ἐρῶν ἔρχομαι.
 

CHAPITRE XI.

1. Vitigis élu roi des Goths, et il fait tuer Théodat. 2. Il propose aux Goths de temporiser. 3 Il épouse Matasonte.

1. Il y avait longtemps que les Goths qui étaient à Rome, et aux environs, s'étonnaient de l'assoupissement de Théodat, qui se tenait en repos, au lieu de s'opposer aux progrès des ennemis, et qu'ils le soupçonnaient d'être d'intelligence avec l'Empereur. Mais quand ils reçurent la nouvelle de la prise de Naples, ils publièrent hautement qu'il était l'auteur de toutes les calamités publiques; et ils s'assemblèrent à Regète, qui est un lieu éloigné de deux cens quatre-vingts stades de Rome. Ce lieu leur parût fort propre pour un campement, parce qu'il est abondant en pâturages, et qu'il est arrosé d'un ruisseau, que ceux du pays appellent Decennovius, à cause qu'après avoir coulé l'espace de dix-neuf milles, qui font cent treize stades, il se perd dans la mer, proche de la ville de Terracine, et proche aussi de la montagne Circée, où l'on dit qu'Ulysse demeura avec Circé ; en quoi je crois que l'on se trompe, si ce n'est qu'Homère se soit trompé lui-même dans la description qu'il a faite de la demeure de Circé. J'avoue néanmoins, que cette montagne s'étend de telle façon dans la mer, qu'elle a la forme d'une île, et qu'elle paraît comme une île, non seulement à ceux qui naviguent, mais aussi à ceux qui se promènent sur le rivage. Mais quiconque y entre, reconnaît bien qu'il s'était trompé. Peut-être que c'est pour cette raison qu'Homère en a parlé comme d'une île. Mais je retourne à mon sujet.

Les Goths étant assemblés à Regète, y élurent pour roi Vitigis, qui n'était pas d'une famille fort illustre, mais qui avait acquis une grande réputation à Sirmium, dans les guerres de Théodoric contre les Gépides. Quand Théodat eut appris cette élection, il s'enfuit vers Ravenne. Vitigis donna ordre à Optaris de le suivre, et de l'amener mort ou vif. Optaris était ennemi de Théodat, à cause que gagné par argent, il lui avait ôté une fille fort belle et fort riche, qui lut avait été promise en mariage, et l'avait fait épouser à un autre. Si bien qu'étant animé autant par la passion de se venger de cette injure, que par le désir d'obéir aux ordres de Vitigis, il le poursuivit nuit et jour avec une ardeur extrême. L'ayant enfin trouvé dans un chemin, il le jeta à la renverse contre terre, et le massacra comme une victime. Ce fut ainsi que Théodat finit sa vie, et en même temps son règne, qui ne dura que trois ans.

2. Vitigis entra dans Rome avec les Goths qui se trouvèrent alors à sa suite, et y apprit la mort de Théodat, dont il ressentit beaucoup de joie. Il mit en prison son fils Théodégiscle ; et comme ses affaires n'étaient pas encore bien disposées, il alla à Ravenne, pour y donner ordre. Puis il assembla ses soldats, et leur dît.

Mes compagnons, l'exécution des grandes entreprises dépend plutôt de la sagesse des conseils, que d'une occasion d'un moment. Une remise faite à propos sauve quelquefois un État ; au lieu qu'une précipitation téméraire le ruine. Une multitude mal préparée au combat, sera plus aisément défaite qu'une poignée de gens de cœur, qui ont pourvu à tout ce qui leur était nécessaire. Ne nous jetons pas par un désir impétueux de la gloire, dans des maux où il n'y aurait point de remède. Il vaut mieux souffrir une honte d'un moment, pour acquérir une réputation immortelle, que de nous charger d'une infamie éternelle, pour éviter une confusion passagère. Vous savez que nos principales forces, nos magasins et nos provisions sont dans les Gaules, dans le territoire de Venise, et dans les lieux circonvoisins. Nous avons une guerre contre les Français, qui est bien plus fâcheuse que celle-ci, et ce serait une folie de ne la terminer pas avant que d'en entreprendre une autre. Il y a grande apparence que nous serions défaits, si nous attaquions en même temps plusieurs ennemis. Je suis donc d'avis d'aller droit à Ravenne, de faire la paix avec les Français; et lorsque nous aurons mis nos affaires en bon état, de retourner avec toutes nos forces contre Bélisaire. Que personne n'ait de répugnance à se retirer, et qu'il appelle, s'il veut, cette retraite une fuite. Il y en a qui ont remporté l'avantage pour avoir été accusés de lâcheté; et d'autres qui ont été honteusement taillés en pièces, pour avoir affecté, hors de saison, les titres de courageux et de braves. Ce n'est pas à ces noms-là qu'il faut s'arrêter; il faut aller au fond des choses. C'est la fin, et non pas le commencement des entreprises importantes qui fait paraître la valeur des hommes. Ceux-là ne peuvent être accusés de fuir, qui vont attaquer l'ennemi dès le moment qu'ils sont en état de le faire ; mais ce sont ceux, qui pour sauver leur vie, se retirent du danger. Ne craignez point que les ennemis prennent Rome. Les Romains étant aussi affectionnés qu'ils le sont pour notre domination, ils n'ont garde de manquer à la bien garder ; et en cela ils n'auront pas beaucoup de peine, parce que nous reviendrons dans peu de temps. Mais quand ils trameraient quelque trahison contre nous, et qu'ils recevraient l'ennemi dans leur ville, en cela même ils ne nous feraient pas grand préjudice, parce qu'il vaut mieux, avoir des ennemis déclarés, que des ennemis couverts. Mais j'aurai soin que ce malheur n'arrive pas, en y laissant une puissante garnison, et un excellent gouverneur. Ainsi nous serons en assurance, et nous n'aurons point de mal à appréhender de notre retraite.

3. Les Goths ayant approuvé ce discours de Vitigis, ils s'apprêtèrent à se retirer. Ensuite Vitigis exhorta Sylvère, évêque de Rome, et les principaux, tant du Sénat que du peuple, à demeurer fidèles dans l'obéissance, leur représentant les avantages dont ils avaient joui sous le gouvernement de Théodoric. Il choisit quatre mille hommes, qu'il laissa en garnison. Il établit gouverneur Leudéris, qui était un vieillard d'une prudence consommée, et emmena des Sénateurs pour lui servir d'otages. Quand il fut arrivé à Ravenne avec toutes ses troupes, il épousa Matasonte, fille d'Amalasonte, bien que ce fût contre le consentement de cette princesse. Il espérait d'affermir très solidement les fondements de sa puissance, par cette alliance avec la maison de Théodoric. Il assembla ensuite tous les Goths, il en fit le dénombrement, et leur donna des armes et des chevaux, selon leur rang et leur mérite. Il n'y eut que ceux qui étaient en garnison dans les Gaules, qu'il n'osât rappeler, pour la crainte que la valeur des Français lui donnait. On les appelait autrefois Germains. Je dirai ici quelles ont été leurs premières demeures, comment ils se sont établis dans les Gaules, et, comment ils sont entrés en guerre avec les Goths.
 

 

 

 

 

 

Τὴν θάλασσαν ἔκ τε ὠκεανοῦ καὶ Γαδείρων ἐσπλέοντι χώρα μὲν ἡ ἐν ἀριστερᾷ, ὥσπερ ἐν τοῖς ἔμπροσθεν λόγοις ἐρρήθη, Εὐρώπη ὠνόμασται, ἡ δὲ ἀντιπέρας αὐτῇ Λιβύη ἐκλήθη, ἣν δὴ προϊόντες Ἀσίαν καλοῦσι. Λιβύης μὲν οὖν τὰ ἐπέκεινα ἐς τὸ ἀκριβὲς οὐκ ἔχω εἰπεῖν· ἔρημος γάρ ἐστιν ἐπὶ πλεῖστον ἀνθρώπων, καὶ ἀπ´ αὐτοῦ ἡ πρώτη τοῦ Νείλου ἐκροὴ οὐδαμῆ ἔγνωσται, ὃν δὴ ἐπ´ Αἰγύπτου ἐνθένδε φέρεσθαι λέγουσιν. Εὐρώπη δὲ εὐθὺς ἀρχομένη Πελοποννήσῳ βεβαιότατα ἐμφερής ἐστι καὶ πρὸς θαλάσσῃ ἑκατέρωθι κεῖται. Καὶ χώρα μὲν ἣ πρώτη ἀμφί τε τὸν ὠκεανὸν καὶ δύοντα ἥλιόν ἐστιν Ἱσπανία ὠνόμασται, ἄχρι ἐς Ἄλπεις τὰς ἐν ὄρει τῷ Πυρηναίῳ οὔσας. Ἄλπεις δὲ καλεῖν τὴν ἐν στενοχωρίᾳ δίοδον οἱ ταύτῃ ἄνθρωποι νενομίκασι. Τὸ δὲ ἐνθένδε μέχρι τῶν Λιγουρίας ὁρίων Γαλλία ἐκλήθη. Ἔνθα δὴ καὶ Ἄλπεις ἕτεραι Γάλλους τε καὶ Λιγούρους διορίζουσι. Γαλλία μέντοι Ἱσπανίας πολλῷ εὐρυτέρα, ὡς τὸ εἰκὸς, ἐστὶν, ἐπεὶ ἐκ στενοῦ ἀρχομένη Εὐρώπη ἐς ἄφατόν τι εὖρος ἀεὶ προϊόντι κατὰ λόγον χωρεῖ. Χώρα δὲ αὕτη ἑκατέρα τὰ μὲν πρὸς βορρᾶν ἄνεμον πρὸς τοῦ ὠκεανοῦ περιβάλλεται, τὰ δὲ πρὸς νότον θάλασσαν τὴν Τυρρηνικὴν καλουμένην ἔχει. Ἐν Γάλλοις δὲ ἄλλοι τε ποταμοὶ καὶ Ῥοδανός τε καὶ Ῥῆνος ῥέουσι. Τούτοιν τὴν ὁδὸν τὴν ἐναντίαν ἀλλήλοιν ἰόντοιν ἅτερος μὲν ἐκδίδωσιν ἐς τὴν Τυρρηνικὴν θάλασσαν, Ῥῆνος δὲ ἐς τὸν ὠκεανὸν τὰς ἐκβολὰς ποιεῖται.

2. Λίμναι τε ἐνταῦθα πολλαὶ, οὗ δὴ Γερμανοὶ τὸ παλαιὸν ᾤκηντο, βάρβαρον ἔθνος, οὐ πολλοῦ λόγου τὸ κατ´ ἀρχὰς ἄξιον, οἳ νῦν Φράγγοι καλοῦνται. Τούτων ἐχόμενοι Ἀρβόρυχοι ᾤκουν, οἳ ξὺν πάσῃ τῇ ἄλλῃ Γαλλίᾳ καὶ μὴν καὶ Ἱσπανίᾳ Ῥωμαίων κατήκοοι ἐκ παλαιοῦ ἦσαν. Μετὰ δὲ αὐτοὺς ἐς τὰ πρὸς ἀνίσχοντα ἥλιον Θόριγγοι βάρβαροι, δόντος Αὐγούστου πρώτου βασιλέως, ἱδρύσαντο. Καὶ αὐτῶν Βουργουζίωνες οὐ πολλῷ ἄποθεν πρὸς νότον ἄνεμον τετραμμένοι ᾤκουν, Σούαβοί τε ὑπὲρ Θορίγγων καὶ Ἀλαμανοὶ, ἰσχυρὰ ἔθνη. Οὗτοι αὐτόνομοι ἅπαντες ταύτῃ τὸ ἀνέκαθεν ἵδρυντο.

Προϊόντος δὲ χρόνου Οὐισίγοτθοι τὴν Ῥωμαίων ἀρχὴν βιασάμενοι Ἱσπανίαν τε πᾶσαν καὶ Γαλλίας τὰ ἐκτὸς Ῥοδανοῦ ποταμοῦ κατήκοα σφίσιν ἐς φόρου ἀπαγωγὴν ποιησάμενοι ἔσχον. Ἐτύγχανον δὲ Ἀρβόρυχοι τότε Ῥωμαίων στρατιῶται γεγενημένοι. Οὓς δὴ Γερμανοὶ κατηκόους σφίσιν ἐθέλοντες ἅτε ὁμόρους ὄντας καὶ πολιτείαν ἣν πάλαι εἶχον μεταβαλόντας, ποιήσασθαι ἐληίζοντό τε καὶ πανδημεὶ πολεμησείοντες ἐπ´ αὐτοὺς ᾔεσαν. Ἀρβόρυχοι δὲ ἀρετήν τε καὶ εὔνοιαν ἐς Ῥωμαίους ἐνδεικνύμενοι ἄνδρες ἀγαθοὶ ἐν τῷδε τῷ πολέμῳ ἐγένοντο, καὶ ἐπεὶ βιάζεσθαι αὐτοὺς Γερμανοὶ οὐχ οἷοί τε ἦσαν, ἑταιρίζεσθαί τε ἠξίουν καὶ ἀλλήλοις κηδεσταὶ γίνεσθαι. ἃ δὴ Ἀρβόρυχοι οὔτι ἀκούσιοι ἐνεδέχοντο. Χριστιανοὶ γὰρ ἀμφότεροι ὄντες ἐτύγχανον, οὕτω τε ἐς ἕνα λεὼν ξυνελθόντες δυνάμεως ἐπὶ μέγα ἐχώρησαν. Καὶ στρατιῶται δὲ Ῥωμαίων ἕτεροι ἐς Γάλλων τὰς ἐσχατιὰς φυλακῆς ἕνεκα ἐτετάχατο. Οἳ δὴ οὔτε ἐς Ῥώμην ὅπως ἐπανήξουσιν ἔχοντες οὐ μὴν οὔτε προσχωρεῖν Ἀρειανοῖς οὖσι τοῖς πολεμίοις βουλόμενοι, σφᾶς τε αὐτοὺς ξὺν τοῖς σημείοις καὶ χώραν ἣν πάλαι Ῥωμαίοις ἐφύλασσον Ἀρβορύχοις τε καὶ Γερμανοῖς ἔδοσαν, ἔς τε ἀπογόνους τοὺς σφετέρους ξύμπαντα παραπέμψαντες διεσώσαντο τὰ πάτρια ἤθη, ἃ δὴ σεβόμενοι καὶ ἐς ἐμὲ τηρεῖν ἀξιοῦσιν. Ἔκ τε γὰρ τῶν καταλόγων ἐς τόδε τοῦ χρόνου δηλοῦνται, ἐς οὓς τὸ παλαιὸν τασσόμενοι ἐστρατεύοντο, καὶ σημεῖα τὰ σφέτερα ἐπαγόμενοι οὕτω δὴ ἐς μάχην καθίστανται, νόμοις τε τοῖς πατρίοις ἐς ἀεὶ χρῶνται. Καὶ σχῆμα τῶν Ῥωμαίων ἔν τε τοῖς ἄλλοις ἅπασι κἀν τοῖς ὑποδήμασι διασώζουσιν.

3. Ἕως μὲν οὖν πολιτεία Ῥωμαίοις ἡ αὐτὴ ἔμενε, Γαλλίας τὰ ἐντὸς Ῥοδανοῦ ποταμοῦ βασιλεὺς εἶχεν· ἐπεὶ δὲ αὐτὴν Ὀδόακρος ἐς τυραννίδα μετέβαλε, τότε δὴ, τοῦ τυράννου σφίσιν ἐνδιδόντος, ξύμπασαν Γαλλίαν Οὐισίγοτθοι ἔσχον μέχρι Ἄλπεων, αἳ τὰ Γάλλων τε ὅρια καὶ Λιγούρων διορίζουσι. Πεσόντος δὲ Ὀδοάκρου Θόριγγοί τε καὶ Οὐισίγοτθοι τὴν Γερμανῶν δύναμιν ἤδη αὐξομένην δειμαίνοντες (πολυάνθρωπός τε γὰρ ἰσχυρότατα ἐγεγόνει καὶ τοὺς ἀεὶ ἐν ποσὶν ὄντας ἐκ τοῦ ἐμφανοῦς ἐβιάζετο) Γότθων δὴ καὶ Θευδερίχου τὴν ξυμμαχίαν προσποιήσασθαι ἐν σπουδῇ εἶχον. Οὓς δὴ ἑταιρίσασθαι Θευδέριχος ἐθέλων ἐς κῆδος αὐτοῖς ἐπιμίγνυσθαι οὐκ ἀπηξίου. Τῷ μὲν οὖν τηνικαῦτα Οὐισιγότθων ἡγουμένῳ Ἀλαρίχῳ τῷ νεωτέρῳ Θευδιχοῦσαν τὴν αὑτοῦ θυγατέρα παρθένον ἠγγύησεν, Ἑρμενεφρίδῳ δὲ τῷ Θορίγγων ἄρχοντι Ἀμαλαβέργαν τὴν Ἀμαλαφρίδης τῆς ἀδελφῆς παῖδα. Καὶ ἀπ´ αὐτοῦ Φράγγοι τῆς μὲν ἐς αὐτοὺς βίας δέει τῷ Θευδερίχου ἀπέσχοντο, ἐπὶ Βουργουζίωνας δὲ πολέμῳ ᾔεσαν. Ὕστερον δὲ Φράγγοις τε καὶ Γότθοις ξυμμαχίαι τε καὶ ξυνθῆκαι ἐπὶ κακῷ τῷ Βουργουζιώνων ἐγένοντο, ἐφ´ ᾧ ἑκάτεροι μὲν στρατιὰν ἐπ´ αὐτοὺς πέμψωσιν· ἢν δὲ ὁποτέρων ἀπολελειμμένων, οἱ ἕτεροι στρατεύσαντες τὸ Βουργουζιώνων καταστρέψωνται γένος καὶ χώραν ἣν ἔχουσι παραστήσωνται, ποινὴν οἱ νενικηκότες παρὰ τῶν οὐ ξυστρατευσάντων ῥητόν τι χρυσίον κομίζωνται, κοινὴν δὲ καὶ οὕτω χώραν τὴν δορυάλωτον ἀμφοτέρων εἶναι. Οἱ μὲν οὖν Γερμανοὶ πολλῷ στρατῷ ἐπὶ Βουργουζίωνας κατὰ τὰ σφίσι τε καὶ Γότθοις ξυγκείμενα ἧκον, Θευδέριχος δὲ παρεσκευάζετο μὲν δῆθεν τῷ λόγῳ, ἐξεπίτηδες δὲ ἀεὶ ἐς τὴν ὑστεραίαν τῆς στρατιᾶς τὴν ἔξοδον ἀπετίθετο, καραδοκῶν τὰ ἐσόμενα. Μόλις δὲ πέμψας ἐπέστελλε τοῖς τοῦ στρατοῦ ἄρχουσι σχολαίτερον τὴν πορείαν ποιεῖσθαι, καὶ ἢν μὲν Φράγγους νενικηκέναι ἀκούσωσι τὸ λοιπὸν κατὰ τάχος ἰέναι, ἢν δέ τι ξύμβαμα ξυμπεπτωκέναι αὐτοῖς πύθωνται, μηκέτι περαιτέρω πορεύεσθαι, ἀλλ´ αὐτοῦ μένειν. Καὶ οἱ μὲν ἐποίουν ὅσα Θευδέριχος σφίσιν ἐπήγγελλε, Γερμανοὶ δὲ κατὰ μόνας Βουργουζίωσιν ἐς χεῖρας ἦλθον. Μάχης τε καρτερᾶς γενομένης φόνος μὲν ἑκατέρων πολὺς γίνεται· ἦν γὰρ ἀγχώμαλος ἐπὶ πλεῖστον ἡ ξυμβολή· ἔπειτα δὲ Φράγγοι τρεψάμενοι τοὺς πολεμίους ἐς τὰ ἔσχατα χώρας ἧς τότε ᾤκουν ἐξήλασαν, ἔνθα σφίσι πολλὰ ὀχυρώματα ἦν, αὐτοὶ δὲ τὴν λοιπὴν ξύμπασαν ἔσχον. Ἅπερ Γότθοι ἀκούσαντες κατὰ τάχος παρῆσαν. Κακιζόμενοί τε πρὸς τῶν ξυμμάχων τὸ τῆς χώρας δύσοδον ᾐτιῶντο, καὶ τὴν ποινὴν καταθέμενοι τὴν χώραν, καθάπερ ξυνέκειτο, ξὺν τοῖς νενικηκόσιν ἐνείμαντο. Οὕτω τε Θευδερίχου ἡ πρόνοια ἔτι μᾶλλον ἐγνώσθη, ὅς γε οὐδένα τῶν ὑπηκόων ἀποβαλὼν ὀλίγῳ χρυσῷ τὴν ἡμίσειαν τῶν πολεμίων ἐκτήσατο χώραν. Οὕτω μὲν τὸ κατ´ ἀρχὰς Γότθοι τε καὶ Γερμανοὶ μοῖράν τινα Γαλλίας ἔσχον.

Μετὰ δὲ Γερμανοὶ τῆς δυνάμεως σφίσιν ἐπίπροσθεν ἰούσης ἐν ὀλιγωρίᾳ ποιησάμενοι Θευδέριχόν τε καὶ τὸ ἀπ´ αὐτοῦ δέος ἐπί τε Ἀλάριχον καὶ Οὐισιγότθους ἐστράτευσαν. ἃ δὴ Ἀλάριχος μαθὼν Θευδέριχον ὅτι τάχιστα μετεπέμπετο. Καὶ ὁ μὲν ἐς τὴν ἐπικουρίαν στρατῷ πολλῷ ᾔει. Ἐν τούτῳ δὲ Οὐισίγοτθοι, ἐπεὶ Γερμανοὺς ἀμφὶ πόλιν Καρκασιανὴν στρατοπεδεύειν ἐπύθοντο, ὑπηντίαζόν τε καὶ στρατόπεδον ποιησάμενοι ἠρέμουν. Χρόνου δὲ σφίσιν ἐν ταύτῃ τῇ προσεδρείᾳ τριβομένου συχνοῦ ἤσχαλλόν τε καὶ, ἅτε τῆς χώρας πρὸς τῶν πολεμίων ληιζομένης, δεινὰ ἐποιοῦντο. Καὶ τελευτῶντες ἐς Ἀλάριχον πολλὰ ὕβριζον, αὐτόν τε διὰ τὸ τῶν πολεμίων δέος κακίζοντες καὶ τοῦ κηδεστοῦ τὴν μέλλησιν ὀνειδίζοντες. Ἀξιόμαχοι γὰρ αὐτοὶ ἰσχυρίζοντο εἶναι καὶ ῥᾷον κατὰ μόνας περιέσεσθαι Γερμανῶν τῷ πολέμῳ. Διὸ δὴ καὶ Γότθων σφίσιν οὔπω παρόντων Ἀλάριχος ἠνάγκαστο τοῖς πολεμίοις διὰ μάχης ἰέναι. Καθυπέρτεροι δὲ Γερμανοὶ ἐν τῇ ξυμβολῇ ταύτῃ γενόμενοι τῶν τε Οὐισιγότθων τοὺς πλείστους καὶ Ἀλάριχον τὸν ἄρχοντα κτείνουσι. Καὶ Γαλλίας μὲν καταλαβόντες τὰ πολλὰ ἔσχον, Καρκασιανὴν δὲ πολλῇ σπουδῇ ἐπολιόρκουν, ἐπεὶ τὸν βασιλικὸν πλοῦτον ἐνταῦθα ἐπύθοντο εἶναι, ὃν δὴ ἐν τοῖς ἄνω χρόνοις Ἀλάριχος ὁ πρεσβύτατος Ῥώμην ἑλὼν ἐληίσατο. Ἐν τοῖς ἦν καὶ τὰ Σολόμωνος τοῦ Ἑβραίων βασιλέως κειμήλια, ἀξιοθέατα ἐς ἄγαν ὄντα. Πρασία γὰρ λίθος αὐτῶν τὰ πολλὰ ἐκαλλώπιζεν, ἅπερ ἐξ Ἱεροσολύμων Ῥωμαῖοι τὸ παλαιὸν εἷλον.

4. Οὐισιγότθων δὲ οἱ περιόντες Γισέλιχον, νόθον Ἀλαρίχου υἱὸν, ἄρχοντα σφίσιν ἀνεῖπον, Ἀμαλαρίχου τοῦ τῆς Θευδερίχου θυγατρὸς παιδὸς ἔτι κομιδῆ ὄντος. Ἔπειτα δὲ Θευδερίχου ξὺν τῷ Γότθων στρατῷ ἥκοντος δείσαντες Γερμανοὶ τὴν πολιορκίαν διέλυσαν. Ἔνθεν τε ἀναχωρήσαντες Γαλλίας τὰ ἐκτὸς Ῥοδανοῦ ποταμοῦ ἐς ὠκεανὸν τετραμμένα ἔσχον. Ὅθεν αὐτοὺς ἐξελάσαι Θευδέριχος οὐχ οἷός τε ὢν ταῦτα μὲν σφᾶς ξυνεχώρει ἔχειν, αὐτὸς δὲ Γαλλίας τὰ λοιπὰ ἀνεσώσατο. Γισελίχου τε ἐκποδὼν γενομένου ἐς τὸν θυγατριδοῦν Ἀμαλάριχον τὴν Οὐισιγότθων ἀρχὴν ἤνεγκεν, οὗ δὴ αὐτὸς ἐπετρόπευε παιδὸς ἔτι ὄντος. Χρήματά τε λαβὼν ξύμπαντα ὅσα ἐν πόλει Καρκασιανῇ ἔκειτο ἐς Ῥάβενναν κατὰ τάχος ἀπήλαυνεν, ἄρχοντάς τε ἀεὶ καὶ στρατιὰν Θευδέριχος ἔς τε Γαλλίαν καὶ Ἱσπανίαν πέμπων αὐτὸς εἶχε τῷ ἔργῳ τὸ τῆς ἀρχῆς κράτος προνοήσας τε ὅπως βέβαιον αὐτὸ ἐς ἀεὶ ἕξει φόρου ἀπαγωγὴν ἔταξέν οἱ αὐτῷ ἀποφέρειν τοὺς ταύτῃ ἄρχοντας. Δεχόμενός τε αὐτὴν ἐς ἕκαστον ἔτος, τοῦ μὴ δοκεῖν φιλοχρημάτως ἔχειν, τῷ Γότθων τε καὶ Οὐισιγότθων στρατῷ δῶρον ἐπέτειον ἔπεμπε. Καὶ ἀπ´ αὐτοῦ Γότθοι τε καὶ Οὐισίγοτθοι προϊόντος τοῦ χρόνου ἅτε ἀρχόμενοί τε πρὸς ἀνδρὸς ἑνὸς καὶ χώραν τὴν αὐτὴν ἔχοντες παῖδας τοὺς σφετέρους ἀλλήλοις ἐγγυῶντες ἐς ξυγγένειαν ἐπεμίγνυντο.

5. Μετὰ δὲ Θεῦδις, Γότθος ἀνὴρ, ὅνπερ Θευδέριχος τῷ στρατῷ ἄρχοντα ἔπεμψε, γυναῖκα ἐξ Ἱσπανίας γαμετὴν ἐποιήσατο, οὐ γένους μέντοι Οὐισιγότθων, ἀλλ´ ἐξ οἰκίας τῶν τινος ἐπιχωρίων εὐδαίμονος, ἄλλα τε περιβεβλημένην μεγάλα χρήματα καὶ χώρας πολλῆς ἐν Ἱσπανίᾳ κυρίαν οὖσαν. Ὅθεν στρατιώτας ἀμφὶ δισχιλίους ἀγείρας δορυφόρων τε περιβαλλόμενος δύναμιν, Γότθων μὲν Θευδερίχου δόντος τῷ λόγῳ ἦρχεν, ἔργῳ δὲ τύραννος οὐκ ἀφανὴς ἦν. Δείσας δὲ Θευδέριχος ἅτε ξυνέσεως ἐς ἄκρον καὶ ἐμπειρίας ἥκων, μή οἱ πόλεμον πρὸς δοῦλον τὸν αὑτοῦ διαφέροντι οἱ Φράγγοι, ὡς τὸ εἰκὸς, ἀπαντήσουσιν ἢ καί τι νεώτερον Οὐισίγοτθοι ἐς αὐτὸν δράσουσιν, οὔτε παρέλυε τῆς ἀρχῆς Θεῦδιν, ἀλλὰ καὶ τῷ στρατῷ ἐξηγεῖσθαι ἀεὶ ἐς πόλεμον ἰόντι ἐκέλευε. Γράφειν μέντοι αὐτῷ Γότθων τοῖς πρώτοις ἐπήγγειλεν ὡς δίκαιά τε ποιοίη καὶ ξυνέσεως τῆς αὐτοῦ ἄξια, ἢν Θευδέριχον ἐς Ῥάβενναν ἥκων ἀσπάζοιτο. Θεῦδις δὲ ἃ μὲν Θευδέριχος ἐκέλευεν ἅπαντα ἐπετέλει, καὶ φόρον τὸν ἐπέτειον οὔποτε ἀποφέρων ἀνίει, ἐς Ῥάβενναν δὲ ἰέναι οὔτε ἤθελεν οὔτε τοῖς γράφουσιν ἐπηγγέλλετο.
 

CHAPITRE XII.

1. Description de quelques pays. 2. Anciennes demeures des Français. 3. Ils font alliance avec les Goths, et vainquent les Bourguignons, et les Visigoths. 4. Gizélic, fils naturel d'Alaric, est élu roi par les Visigoths, et tué par Théodoric. 5. Theudis usurpe le commandement en Espagne.

1. Ceux qui passent le détroit, et qui entrent de l'Océan dans la Méditerranée, ont l'Europe à la gauche, et l'Afrique à la main droite. Quand ils sont plus avant, ils ne l'appellent plus l'Afrique, mais l'Asie. Je ne puis écrire exactement les parties les plus éloignées de l'Afrique, parce qu'elles ne sont pas habitées. C'est pour cela même que nous ne connaissons pas l'origine du Nil, qui sortant de ce pays, va se répandre dans l'Égypte. L'Europe dans son commencement est d'une figure toute semblable à celle du Péloponnèse, et elle est toute environnée de la mer. La première terre, qui se présente du côté d'Occident et de l'Océan, c'est l'Espagne jusqu'aux Alpes, qui sont dans les monts. Pyrénées. Ceux du pays donnent le nom d'Alpes aux passages des montagnes. Tout le pays qui s'étend depuis cet endroit-là jusqu'aux frontières de la Ligurie, s'appelle la Gaule. Il y a encore là d'autres Alpes, qui séparent les Gaulois d'avec les Liguriens. La Gaule a plus de largeur que l'Espagne, parce que l'Europe, qui dans son commencement est étroite, s'élargit ensuite. La Gaule est entre la mer Océane et la Méditerranée. Parmi les fleuves qui l'arrosent, deux des principaux fons, le Rhône et le Rhin, dont le cours est fort différent, l'un s'allant décharger dans la mer Tyrrène, et l'autre dans l'Océan.

2. Il y a aussi plusieurs lacs, autour desquels les Germains avaient autrefois leurs demeures. Ce n'était alors qu'un peuple barbare, dont le nom n'avait rien d'illustre. Mais maintenant on les appelle Français. Les Aborusques demeuraient proche d'eux, et relevaient des Romains, de même que tous les peuples de la Gaule, et de l'Espagne. Les Thoringiens habitaient un pays du côté de l'Orient, qui leur avait été accordé par Auguste, le premier des Empereurs. Les Bourguignons étaient voisins de ceux-ci, en tirant vers le Midi. Au delà des Thoringiens étaient les Allemands, et les Suédois, peuples courageux, et accoutumés à la guerre. Voila le dénombrement des nations libres, par qui ces pays-là étaient autrefois occupés.

Les Visigoths s'étant répandus, dans la suite du temps, sur les terres de l'Empire, soumirent à leur puissance toute l'Espagne, et la partie de la Gaule qui est au delà du Rhône. Les Aborusques, qui étaient alors à la solde des Romains, furent attaqués par les Germains; au commencement par des courses subites, et après à guerre ouverte. Les Aborusques se portèrent vaillamment dans toutes les occasions, et y donnèrent de grandes preuves de leur fidélité, et de leur courage. Les Germains n'ayant pu les réduire par les armes, leur proposèrent une alliance, qu'ils acceptèrent volontiers, parce qu'ils étaient déjà unis ensemble par la possession de la Religion chrétienne. L'union de ces deux nations rendit leur puissance très considérable. Les soldats romains, qui étaient en garnison dans les Provinces les plus éloignées de la Gaule, ne pouvant retourner en leurs pays, et ne voulant pas prendre parti dans les troupes de leurs ennemis, à cause qu'ils étaient Ariens, ils se donnèrent aux Aborusques et aux Germains, avec leurs enseignes, et toutes leurs places. Ils retinrent néanmoins les mœurs de leur pays, et ils les transmirent à leurs enfants, qui les conservent encore aujourd'hui. Ils ont les mêmes noms sous lesquels ils ont été' autrefois rangés. Ils combattent sous un étendard qui leur est particulier. Ils gardent les coutumes de leur nation, portent l'habit des Romains, et surtout l'habillement de tête.

3. Pendant que les Romains ont conservé leur Empire, ils ont commandé dans la Gaule au deçà du Rhône. Mais quand Odoacer établit sa tyrannie, il abandonna aux Visigoths, toutes les Gaules, jusqu'aux Alpes, qui séparent les Français et les Liguriens. Après la mort d'Odoacer, les Thoringiens appréhendant l'agrandissement de la puissance des Germains, qui se rendaient formidables à tous leurs voisins, recherchèrent l'alliance des Goths, laquelle Théodoric fut fort aise de contracter par un double mariage, l'un de sa fille Theudichuse, qu'il donna au jeune Alaric Roi des Visigoths ; l'autre de sa nièce Ameloberge, fille d'Amalasride, qu'il donna à Herménésride, roi des Thoringiens. La protection d'un allié aussi puissant qu'était Théodoric, garantit ces peuples de l'invasion des Germains, qui tournèrent leurs armes contre les Bourguignons. Les Français et les Goths firent, peu de temps après, une ligue ensemble, pour exterminer les Bourguignons, et pour envahir leur pays. Les conditions de la ligue étaient, que les terres conquises étaient également partagées entre les deux peuples, et que si l'un des deux remportait seul la victoire, l'autre lui payerait une certaine quantité d'or. Suivant cet accord les Français mirent sur pied une puissance armée. Théodoric faisait aussi semblant de vouloir marcher, mais il différait de jour en jour. Enfin, étant obligé d'envoyer ses troupes, il donna ordre à ceux qui les commandaient d'attendre le succès de la bataille, et si les François la perdaient, de ne pas avancer; au contraire, s'ils la gagnaient, de se joindre promptement à eux. Cet ordre fut suivi très exactement. Les Français en vinrent seuls aux mains avec les Bourguignons. Le combat fut opiniâtre et sanglant, et la victoire demeura longtemps douteuse. Enfin les François mirent leurs ennemis en fuite, et les ayant poursuivis jusqu'aux extrémités de leur pays, où ils avaient quelques forts, ils se rendirent maîtres de tout le reste. Au premier bruit de cette victoire, les Goths accoururent, et alléguèrent, pour excuse aux reproches de leurs alliés, qu'ils n'avaient pu surmonter les difficultés des passages ; puis ils payèrent la somme portée par le traité, pour la peine de leur demeure, et ils partagèrent les terres des vaincus. En quoi il est sans doute, que Théodoric fit paraître une prudence toute extraordinaire, puisqu'il acquit, pour une somme médiocre, la moitié d'un grand pays, sans hasarder la vie de ses sujets. Voilà comment les Goths et les Français entrèrent en possession d'une portion des Gaules.

Les Germains étant devenus plus puissants, déclarèrent la guerre à Alaric, roi des Visigoths, sans craindre d'irriter Théodoric. Tandis que ce prince levait une armée pour secourir ses alliés, les Germains mirent le siège devant Carcassonne. Les Visigoths se vinrent camper assez proche, et demeurèrent en repos. Mais après y avoir perdu du temps, ils commencèrent à se fâcher de voir leurs terres ravagées par l'ennemi, à murmurer contre Alaric, et à l'accuser d'éviter, par pure lâcheté, d'en venir aux mains. Ainsi ce prince fut contraint de céder à l'impatience de ses soldats, et de livrer seul la bataille, sans attendre le secours de Théodoric. Les Germains remportèrent la victoire, tuèrent ce prince, taillèrent en pièces un grand nombre de Visigoths, et s'emparèrent d'une grande partie des Gaules. Ils n'en pressèrent pas moins vivement le siège de Carcassonne, où ils avaient ouï dire que l'on avait enfermé les trésors, que le vieux Alaric avait autrefois apportés de Rome. Parmi ces trésors étaient les plus riches meubles du roi Salomon, et une émeraude de grand prix, qui avait aussi été prise dans Jérusalem par les anciens Romains.

4. Les Visigoths qui se sauvèrent de la bataille élurent pour leur roi, Gizélîc, fils naturel d'Alaric, à cause qu'Amalaric, son petit-fils légitime, était encore enfant. Le bruit de la marche de Théodoric,, que l'on disait être à la tête d'une formidable armée, fit lever le siège de Carcassonne aux Germains, qui se retirèrent entre le Rhône et l'Océan. Théodoric les y laissa, parce qu'il ne les en pouvait chasser, et se contenta de reprendre le reste des Gaules. Il fit mourir Gizélic, et donna le royaume à Amalric son pupille, et transporta tous les trésors de Carcassonne à Ravenne. Il avait grand soin d'envoyer des Gouverneurs, et des garnisons en Espagne, et dans les Gaules, afin de tenir les peuples dans l'obéissance. Ces Gouverneurs lui payaient un tribut, mais pour faire voir que ce n'était point par avarice qu'il le levait, il en faisait présent à l'armée, tant des Goths que des Visigoths. Ces deux nations se joignirent depuis par diverses alliances, sous le service du même Prince.

5. Theudis, qui était un Goth, que Théodoric avait envoyé en Espagne pour y commander des troupes, y épousa la fille d'un des plus riches du pays, et qui y possédait de grandes terres. Ayant ensuite amassé deux mille soldats, il prit des gardes ; et bien qu'il ne s'attribuât que la qualité de capitaine de Théodoric, il est vrai néanmoins qu'il jouissait d'une puissance absolue. Théodoric agissant en cette rencontre, selon sa rare prudence, et selon la profonde connaissance qu'il avait des affaires du monde, ne voulut pas employer ses armes pour punir ce sujet rebelle, de peur, ou de rencontrer les Français dans son passage, ou de donner sujet aux Visigoths de former quelque parti ; mais il l'attacha par intérêt à son service, en lui assurant pour toujours le commandement de ses troupes. Il le fit néanmoins avertir en particulier par les plus considérables des Goths, que la bienséance et le devoir l'obligeaient à aller remercier le Roi dans Ravenne: Mais il ne voulut jamais y aller, ni promettre de le faire. Pour le reste il obéît exactement à tous les ordres qu'il reçût, et jamais il ne détourna les deniers publics.
 

 

 

 

 

 

1. Ἐπεὶ δὲ Θευδέριχος ἐξ ἀνθρώπων ἠφάνιστο, Φράγγοι, οὐδενὸς σφίσιν ἔτι ἀντιστατοῦντος, ἐπὶ Θορίγγους ἐστράτευσαν, καὶ Ἑρμενέφριδόν τε τὸν αὐτῶν ἄρχοντα κτείνουσι καὶ αὐτοὺς ἅπαντας ὑποχειρίους ποιησάμενοι ἔσχον. Ἡ δὲ τοῦ Ἑρμενεφρίδου γυνὴ ξὺν τοῖς παισὶ λαθοῦσα παρὰ Θευδάτον τὸν ἀδελφὸν, Γότθων τηνικαῦτα ἄρχοντα, ἦλθε. Μετὰ δὲ Γερμανοὶ Βουργουζιώνων τε τοῖς περιοῦσιν ἐς χεῖρας ἦλθον καὶ μάχῃ νικήσαντες τὸν μὲν αὐτῶν ἄρχοντα ἔς τι τῶν ἐκείνῃ φρουρίων καθείρξαντες ἐν φυλακῇ εἶχον, αὐτοὺς δὲ κατηκόους ποιησάμενοι ξυστρατεύειν τὸ λοιπὸν σφίσιν ἐπὶ τοὺς πολεμίους ἅτε δορυαλώτους ἠνάγκαζον, καὶ τὴν χώραν ξύμπασαν, ἣν Βουργουζίωνες τὰ πρότερα ᾤκουν, ὑποχειρίαν ἐς ἀπαγωγὴν φόρου ἐκτήσαντο.

2. Ἀμαλάριχός τε, ὃς ἦρχεν Οὐισιγότθων, ἐπεὶ ἐς ἀνδρὸς ἡλικίαν ἦλθε, δύναμιν τὴν Γερμανῶν κατορρωδήσας τὴν Θευδιβέρτου ἀδελφὴν τοῦ Γερμανῶν ἄρχοντος ἐν γαμετῆς ἐποιήσατο λόγῳ, καὶ Γαλλίαν πρός τε Γότθους καὶ τὸν ἀνεψιὸν Ἀταλάριχον ἐνείματο. Τὰ μὲν γὰρ ἐντὸς Ῥοδανοῦ ποταμοῦ Γότθοι ἔλαχον, τὰ δὲ τούτου ἐκτὸς ἐς τὸ Οὐισιγότθων περιέστη κράτος. ξυνέκειτο δὲ φόρον, ὃν Θευδέριχος ἔταξε, μηκέτι ἐς Γότθους κομίζεσθαι, καὶ χρήματα, ὅσα ἐκεῖνος ἐκ Καρκασιανῆς πόλεως λαβὼν ἔτυχεν, Ἀταλάριχος Ἀμαλαρίχῳ ὀρθῶς καὶ δικαίως ἀπέδωκεν. Ἐπεὶ δὲ ἄμφω τὰ ἔθνη ταῦτα ἐς τὸ κῆδος ἀλλήλοις ξυνελθόντα ἔτυχε, τὴν αἵρεσιν ἔδοσαν ἀνδρὶ ἑκάστῳ, τὴν ἐγγύην ἐς θάτερον ἔθνος πεποιημένῳ, πότερον γυναικὶ ἕπεσθαι βούλοιτο, ἢ ἐκείνην ἐς γένος τὸ αὐτοῦ ἄγεσθαι. Ἦσαν δὲ πολλοὶ καὶ οἱ τὰς γυναῖκας ὅπη ἐβούλοντο ἄγοντες καὶ οἱ πρὸς γυναικῶν τῶν σφετέρων ἀγόμενοι.

3. Ὕστερον δὲ Ἀμαλάριχος, προσκεκρουκὼς τῷ τῆς γυναικὸς ἀδελφῷ, κακὸν μέγα ἔλαβε. Δόξης γὰρ ὀρθῆς τὴν γυναῖκα οὖσαν, αἵρεσιν αὐτὸς τὴν Ἀρείου ἔχων, οὐκ εἴα νομίμοις τοῖς εἰωθόσι χρῆσθαι οὐδὲ κατὰ τὰ ἔθη τὰ πάτρια τὰ ἐς τὸ θεῖον ἐξοσιοῦσθαι, ἀλλὰ καὶ προσχωρεῖν τοῖς αὐτοῦ ἤθεσιν οὐκ ἐθέλουσαν ἐν πολλῇ ἀτιμίᾳ εἶχεν. Ἅπερ ἐπεὶ οὐχ οἵα τε ἦν ἡ γυνὴ φέρειν, ἐς τὸν ἀδελφὸν ἐξήνεγκεν ἅπαντα. Διὸ δὴ ἐς πόλεμον Γερμανοί τε καὶ Οὐισίγοτθοι πρὸς ἀλλήλους κατέστησαν. Καὶ λίαν μὲν ἰσχυρὰ ἐγεγόνει ἐπὶ πλεῖστον ἡ μάχη, τέλος δὲ ἡσσηθεὶς Ἀμαλάριχος τῶν τε οἰκείων πολλοὺς ἀποβάλλει καὶ αὐτὸς θνήσκει. Θευδίβερτος δὲ τήν τε ἀδελφὴν ξὺν πᾶσι χρήμασιν ἔλαβε καὶ Γαλλίας ὁπόσον Οὐισίγοτθοι λαχόντες εἶχον. Τῶν δὲ ἡσσημένων οἱ περιόντες ἐκ Γαλλίας ξὺν γυναιξί τε καὶ παισὶν ἀναστάντες παρὰ Θεῦδιν ἐς Ἱσπανίαν ἤδη ἐκ τοῦ ἐμφανοῦς τυραννοῦντα ἐχώρησαν. Οὕτω μὲν Γότθοι τε καὶ Γερμανοὶ Γαλλίας ἔσχον.

4. Χρόνῳ δὲ τῷ ὑστέρῳ Θευδάτος, ὁ τῶν Γότθων ἀρχηγὸς, ἐπειδὴ Βελισάριον εἰς Σικελίαν ἥκειν ἐπύθετο, ξυνθήκας πρὸς Γερμανοὺς ποιεῖται, ἐφ´ ᾧ ἔχοντάς τε αὐτοὺς τὴν Γότθοις ἐπιβάλλουσαν ἐν Γάλλοις μοῖραν καὶ χρυσίου κεντηνάρια λαβόντας εἴκοσι πόλεμον τόνδε σφίσι ξυνάρασθαι. Οὔπω τε τὰ ξυγκείμενα ἔργῳ ἐπιτελέσας [μοῖραν] τὴν πεπρωμένην ἀνέπλησε. Διὸ δὴ Γότθων πολλοί τε καὶ ἄριστοι ἐνταῦθα, ὧν Μαρκίας ἡγεῖτο, φυλακὴν εἶχον. Οὓς Οὐίττιγις ἐνθένδε ἐξαναστῆσαι οὐχ οἷός τε ἦν, οὐ μὴν οὐδὲ Φράγγοις ἀντιτάξασθαι αὐτοὺς ᾤετο ἱκανοὺς ἔσεσθαι, Γαλλίαν τε καὶ Ἰταλίαν, ὡς τὸ εἰκὸς, καταθέουσιν, ἢν αὐτὸς τῷ παντὶ στρατῷ ἐς Ῥώμην ἐλάσῃ. ξυγκαλέσας οὖν εἴ τι ἐν Γότθοις καθαρὸν ἦν, ἔλεξε τοιάδε

5. „Οὐχ ἡδεῖαν μὲν, ἄνδρες ξυγγενεῖς, ἀναγκαίαν δὲ ὑμῖν παραίνεσιν ποιεῖσθαι βουλόμενος ἐνθάδε ὑμᾶς ἐν τῷ παρόντι συνήγαγον· ὅπως δὲ ἀκούσησθε μὲν πρᾴως, βουλεύσησθε δὲ τῶν παρόντων ἡμῖν ἐπαξίως. οἷς γὰρ αἱ πράξεις οὐ κατὰ νοῦν χωροῦσι, τὸ μὴ πειθομένους τῇ ἀνάγκῃ ἢ τύχῃ οὕτω τὰ παρόντα διοικεῖσθαι ἀξύμφορον. Τὰ μὲν οὖν ἄλλα ἡμῖν ὡς ἄριστα ἐς τὸν πόλεμον παρασκευῆς ἔχει. Φράγγοι δὲ ἡμῖν ἐμποδὼν ἵστανται, οἷς ἐκ παλαιοῦ πολεμίοις οὖσι, τοῖς τε σώμασι καὶ τοῖς χρήμασι δαπανώμενοι, ἀντέχειν ἐς τόδε ὅμως ἰσχύσαμεν, ἐπεὶ ἄλλο οὐδὲν ἡμῖν ἀπήντα πολέμιον. Ἐφ´ ἑτέρους δὲ νῦν ἡμᾶς ἀναγκαζομένους ἰέναι τὸν πρὸς αὐτοὺς πόλεμον καταλύειν δεήσει, πρῶτον μὲν ὅτι, ἢν δυσμενεῖς ἡμῖν διαμείνωσι, μετὰ Βελισαρίου ἐφ´ ἡμᾶς τετάξονται πάντως. Τοὺς γὰρ ἐχθρὸν τὸν αὐτὸν ἔχοντας ἀλλήλοις ἐς εὔνοιάν τε καὶ ξυμμαχίαν συνάπτεσθαι ἡ τῶν πραγμάτων εἰσηγεῖται φύσις. Ἔπειτα, ἢν καὶ πρὸς ἑκάτερον στρατόπεδον χωρὶς τὸν πόλεμον διενέγκωμεν, λελείψεται ἡμῖν ἀμφοτέρων ἡσσῆσθαι. Ἄμεινον οὖν ὀλίγῳ ἡμᾶς ἐλασσουμένους τὰ πλεῖστα τῆς ἀρχῆς διασώσασθαι, ἢ πάντα ἔχειν ἐφιεμένους ξὺν πάσῃ τῇ τῆς ἡγεμονίας δυνάμει πρὸς τῶν πολεμίων ἀπολωλέναι. Οἶμαι τοίνυν ὡς, ἢν Γαλλίας τὰς σφίσιν ὁμόρους Γερμανοῖς δῶμεν, καὶ χρήματα ὅσα ξὺν τῇ χώρᾳ ταύτῃ Θευδάτος αὐτοῖς ὡμολόγησε δώσειν, οὐχ ὅσον ἀποτρέψονται τὸ ἐς ἡμᾶς ἔχθος, ἀλλὰ καὶ πόλεμον ἡμῖν ξυλλήψονται τόνδε. Ὅπως δὲ αὖθις, εὖ φερομένων τῶν πραγμάτων ἡμῖν, Γαλλίας ἀνακτησώμεθα, ὑμῶν διαλογιζέσθω μηδείς. Ἐμὲ γάρ τις παλαιὸς εἰσέρχεται λόγος, τὸ παρὸν εὖ τιθέναι κελεύων.“

ταῦτα ἀκούσαντες οἱ Γότθων λόγιμοι, ξύμφορά τε οἰόμενοι αὐτὰ εἶναι, ἐπιτελῆ γενέσθαι ἤθελον. Στέλλονται τοίνυν πρέσβεις αὐτίκα ἐς τὸ Γερμανῶν ἔθνος, ἐφ´ ᾧ Γαλλίας τε αὐτοῖς ξὺν τῷ χρυσῷ δώσουσι καὶ ὁμαιχμίαν ποιήσονται. Φράγγων δὲ τότε ἡγεμόνες ἦσαν Ἰλδίβερτός τε καὶ Θευδίβερτος καὶ Κλοαδάριος, οἳ Γαλλίας τε καὶ τὰ χρήματα παραλαβόντες διενείμαντο μὲν κατὰ λόγον τῆς ἑκάστου ἀρχῆς, φίλοι δὲ ὡμολόγησαν Γότθοις ἐς τὰ μάλιστα ἔσεσθαι, καὶ λάθρα αὐτοῖς ἐπικούρους πέμψειν, οὐ Φράγγους μέντοι, ἀλλ´ ἐκ τῶν σφίσι κατηκόων ἐθνῶν. Ὁμαιχμίαν γὰρ αὐτοῖς ἐκ τοῦ ἐμφανοῦς ἐπὶ τῷ Ῥωμαίων κακῷ ποιήσασθαι οὐχ οἷοί τε ἦσαν, ἐπεὶ ὀλίγῳ πρότερον βασιλεῖ ἐς τόνδε τὸν πόλεμον ξυλλήψεσθαι ὡμολόγησαν. Οἱ μὲν οὖν πρέσβεις ἐφ´ οἷσπερ ἐστάλησαν διαπεπραγμένοι ἐπανῆκον ἐς Ῥάβενναν. Τότε δὲ καὶ Μαρκίαν σὺν τοῖς ἑπομένοις Οὐίττιγις μετεπέμπετο.

CHAPITRE XIII.

I. Les Français défont les Thoringiens, et les Bourguignons. 2. Amalaric, roi des Visigoths, épouse la fille de Théodébert. 3 Traite mal sa femme, en haine de la religion catholique, et excite la colère de Théodebert, son beau-frère, par qui il est défait, et tué 4. Théodat traite avec les Français. 5. Harangue de Vitigle, suivie d'un traité.

1. Après la mort de Théodoric, les Français ne voyant plus de résistance, prirent les armes contre les Thoringiens, les subjuguèrent, et tuèrent le roi Herménésride, dont la femme se sauva, et se réfugia avec ses enfants chez son frère Théodat, roi des Goths. Les Germains en étant venus une seconde fois aux mains avec le reste des Bourguignons, et ayant remporté sur eux l'avantage, enfermèrent leur roi dans un château, contraignirent les soldats de servir dans leurs armées, et mirent un impôt sur les terres.

2. Quand Amalaric, roi des Visigoths, fut en âge, il commença à appréhender la puissance des Germains; et pour ce sujet, il épousa la sœur de leur roi Théodébert, et partagea les Gaules avec son cousin Atalaric roi des Goths. Tout ce qui est au deçà du Rhône fut cédé aux Goths; et ce qui est au delà demeura aux Visigoths. Il fut accordé de part et d'autre, que l'impôt qui avait été établi par Théodoric, ne serait plus levé à l'avenir. Atalaric restitua de bonne foi à Amalaric toutes les richesses qui avaient été transportées de Carcassonne à Ravenne. Comme les deux nations s'allièrent ensemble par divers mariages, que les particuliers contractèrent, on laissa le choix aux hommes, ou d'emmener leurs femmes, ou d'établir leurs demeures avec elles. Les uns emmenèrent leurs femmes, et les autres passèrent dans leur parti.

3. Peu de temps après Amalaric excita la colère de son beau-frère, de laquelle les effets lui furent funestes. Comme il était prévenu de l'erreur des Ariens, il ne pouvait souffrir que sa femme demeurât dans la religion de ses pères, et qu'elle se conservât dans la liberté des exercices de l'église catholique. Et à cause qu'elle refusait d'entrer dans la Communion de ceux de sa secte, il lui faisait toutes sortes de traitements injurieux; dont ayant été contrainte de se plaindre à son frère, il s'éleva une guerre furieuse entre les Germains et les Visigoths, dans laquelle Amalaric fut défait, et tué. Théodébert reprit sa soeur, et reprit avec elle non seulement toutes les richesses qu'elle avait portées en mariage, mais aussi toutes les terres que les Visigoths avaient dans la Gaule. Ceux qui se sauvèrent de la bataille passèrent en Espagne avec leurs femmes et leurs enfants, et allèrent vivre sous la domination de Theudis, qui s'était érigé publiquement en tyran. Ce fut ainsi que la Gaule fut réduite sous la puissance des Goths et des Germains.

4. Théodat ayant été averti du voyage de Bélisaire en Sicile, fît un traité avec les Germains, par lequel ils s'obligeaient de le secourir lorsqu'ils auraient touché deux mille marcs d'or, et qu'ils auraient été mis en possession de tout ce dont les Goths avaient joui dans les Gaules. Mais Théodat mourut sans que le traité fût exécuté ; et c'est pour cette raison que les meilleurs soldats qu'il y eut parmi les Goths, étaient alors dans les places de la Gaule ; sous la conduite de Marcias. Vitigis ne crut pas les pouvoir rappeler, de peur qu'en les rappelant le pays ne demeurât exposé aux incursions des Français. Ayant donc assemblé la fleur des plus braves hommes qu'il y eût parmi les Goths, il leur fit cette harangue.

5. Je vous ai assemblés pour vous donner un avis qui ne nous sera peut-être pas agréable, bien qu'il vous soit absolument nécessaire. Il faut que vous l'écoutiez, s'il vaut plaît, avec patience, et que vous preniez, ensuite une résolution conforme à l'état présent des affaires. Ceux qui voient que les succès ne répondent pas à leurs espérances, doivent s'accommoder au temps et à la fortune Nous avons tout ce qui est nécessaire pour entreprendre une guerre. Il n'y a que de la part des Français, qui sont nos anciens ennemis, que nous puissions appréhender de l'obstacle. Nous avons résisté jusqu'ici à leur puissance, bien qu'avec une perte notable, et d'argent et de soldats, parce qu'ils étaient alors les seuls que nous eussions à combattre : Mais maintenant il est à propos de faire la paix avec eux, puisque nous sommes obligés d'entrer en guerre avec d'autres ennemis. Si nous ne nous réconcilions avec eux, ils ne manqueront pas de joindre leurs forces à celles de Bélisaire, parce qu'il n'y a rien de si conforme à l'ordre de la nature, et à l'usage de ce qui se fait chaque jour parmi les hommes, que de voir ceux qui ont un ennemi commun, contracter ensemble alliance. De plus, si nous en venons aux mains avec les Français et avec les Romains séparément, il y a grand sujet de craindre, que nous ne soyons défaits par les uns et par les autres. Il vaut donc bien mieux, se résoudre à perdre une petite partie de l'État, pour conserver le reste, que de se perdre entier, et de perdre aussi la vie, pour avoir voulu conserver tout. Je suis persuadé que si nous abandonnons aux Germains la partie de la Gaule, qui est voisine de leurs frontières, et que nous leur comptions l'argent que Théodat leur avait promis, non seulement ils se dépouilleront de l'ancienne haine qu'ils avaient contre nos, mais aussi ils nous donneront du secours. Que pas un de vous ne se mette en peine des moyens de rentrer en possession de la Gaule, lorsque les affaires seront en meilleur état. Pour moi, je me contente d'avoir dans l'esprit cet ancien mot, qui ordonne de bien établir le prêtent.

Cet avis fut approuve par les plus considérables des Goths ; et ensuite l'on envoya des ambassadeurs vers les Germains, qui les mirent en possession des villes de la Gaule, leur payèrent l'argent, et contractèrent l'alliance. Childebert, Theodébert, et Clotaire, qui étaient alors rois des Français, partagèrent entre eux l'argent, et les terres, et promirent d'être amis des Goths, et de leur envoyer secrètement du secours, non pas de leur nation, mais des nations qui relevaient de leur puissance. En effet, ils ne pouvaient prendre ouvertement les armes contre les Romains, à qui ils venaient de jurer une alliance pour la même guerre. Les ambassadeurs ayant heureusement achevé l'affaire pour laquelle ils avaient été envoyés, s'en retournèrent à Ravenne, et Vitigis rappela Marcias, et ses troupes.
 

 

 

 

1. Ἐν ᾧ δὲ ταῦτα Οὐίττιγις ἔπρασσεν, ἐν τούτῳ Βελισάριος ἐς Ῥώμην ἰέναι παρεσκευάζετο. Ἀπολέξας οὖν ἄνδρας ἐκ καταλόγου πεζικοῦ τριακοσίους καὶ Ἡρωδιανὸν ἄρχοντα ἐπὶ τῇ Νεαπόλεως φυλακῇ κατεστήσατο. Ἔπεμψε δὲ καὶ ἐς Κύμην φρουροὺς, ὅσους ᾤετο τῇ τοῦ ἐνταῦθα φρουρίου φυλακῇ ἱκανοὺς ἔσεσθαι. Ἄλλο γάρ τι ὀχύρωμα ἐν Καμπανίᾳ, ὅτι μὴ ἐν Κύμῃ τε καὶ ἐν Νεαπόλει, οὐκ ἦν. Ἐν ταύτῃ τῇ Κύμῃ οἱ ἐπιχώριοι τὸ Σιβύλλης δεικνύουσι σπήλαιον, ἔνθα δὴ αὐτῆς τὸ μαντεῖον γεγενῆσθαί φασιν. Ἐπιθαλασσία δὲ ἡ Κύμη ἐστὶ, Νεαπόλεως ὀκτὼ καὶ εἴκοσι καὶ ἑκατὸν σταδίους διέχουσα. Βελισάριος μὲν οὖν διεκόσμει τὸ στράτευμα, Ῥωμαῖοι δὲ, δείσαντες μὴ σφίσι ξυμβαίη ὅσα Νεαπολίταις ξυμπέπτωκε, λογισάμενοι ἔγνωσαν ἄμεινον εἶναι τῇ πόλει τὸν βασιλέως στρατὸν δέξασθαι. Μάλιστα δὲ αὐτοὺς Σιλβέριος ἐς τοῦτο ἐνῆγεν, ὁ τῆς πόλεως ἀρχιερεύς. Φιδέλιόν τε πέμψαντες, ἄνδρα ἐκ Μεδιολάνου ὁρμώμενον, ἣ ἐν Λιγούροις κεῖται, ὃς δὴ Ἀταλαρίχῳ παρήδρευε πρότερον (κοιαίστωρα δὲ τὴν ἀρχὴν ταύτην καλοῦσι Ῥωμαῖοι), Βελισάριον ἐς Ῥώμην ἐκάλουν, ἀμαχητὶ τὴν πόλιν παραδώσειν ὑποσχόμενοι.

2.  Ὁ δὲ διὰ τῆς Λατίνης ὁδοῦ ἀπῆγε τὸ στράτευμα, τὴν Ἀππίαν ὁδὸν ἀφεὶς ἐν ἀριστερᾷ, ἣν Ἄππιος ὁ Ῥωμαίων ὕπατος ἐννακοσίοις ἐνιαυτοῖς πρότερον ἐποίησέ τε καὶ ἐπώνυμον ἔσχεν. Ἔστι δὲ ἡ Ἀππία ὁδὸς ἡμερῶν πέντε εὐζώνῳ ἀνδρί· ἐκ Ῥώμης γὰρ αὕτη ἐς Καπύην διήκει. Εὖρος δέ ἐστι τῆς ὁδοῦ ταύτης ὅσον ἁμάξας δύο ἀντίας ἰέναι ἀλλήλαις, καὶ ἔστιν ἀξιοθέατος πάντων μάλιστα. Τὸν γὰρ λίθον ἅπαντα, μυλίτην τε ὄντα καὶ φύσει σκληρὸν, ἐκ χώρας ἄλλης μακρὰν οὔσης τεμὼν Ἄππιος ἐνταῦθα ἐκόμισε. Ταύτης γὰρ δὴ τῆς γῆς οὐδαμῆ πέφυκε. Λείους δὲ τοὺς λίθους καὶ ὁμαλοὺς ἐργασάμενος, ἐγγωνίους τε τῇ ἐντομῇ πεποιημένος, ἐς ἀλλήλους ξυνέδησεν, οὔτε χάλικα ἐντὸς οὔτε τι ἄλλο ἐμβεβλημένος. Οἱ δὲ ἀλλήλοις οὕτω τε ἀσφαλῶς συνδέδενται καὶ μεμύκασιν, ὥστε ὅτι δὴ οὐκ εἰσὶν ἡρμοσμένοι, ἀλλ´ ἐμπεφύκασιν ἀλλήλοις, δόξαν τοῖς ὁρῶσι παρέχονται· καὶ χρόνου τριβέντος συχνοῦ δὴ οὕτως ἁμάξαις τε πολλαῖς καὶ ζῴοις ἅπασι διαβατοὶ γινόμενοι ἐς ἡμέραν ἑκάστην οὔτε τῆς ἁρμονίας παντάπασι διακέκρινται οὔτε τινὶ αὐτῶν διαφθαρῆναι ἢ μείονι γίνεσθαι ξυνέπεσεν, οὐ μὴν οὐδὲ τῆς ἀμαρυγῆς τι ἀποβαλέσθαι. Τὰ μὲν οὖν τῆς Ἀππίας ὁδοῦ τοιαῦτά ἐστι.

3. Γότθοι δὲ, οἳ ἐν Ῥώμῃ φυλακὴν εἶχον, ἐπεὶ τούς τε πολεμίους ἄγχιστά πη εἶναι ἐπύθοντο καὶ Ῥωμαίων τῆς γνώμης ᾔσθοντο, ἤσχαλλον τότε τῇ πόλει καὶ τοῖς ἐπιοῦσι διὰ μάχης ἰέναι οὐχ οἷοί τε ὄντες ἠπόρουν· ἔπειτα δὲ Ῥωμαίων σφίσιν ἐνδιδόντων ἐνθένδε ἀπαλλαγέντες ἐπὶ Ῥαβέννης ἐχώρησαν ἅπαντες, πλήν γε δὴ ὅτι Λεύδερις, ὃς αὐτῶν ἦρχεν, αἰδεσθεὶς, οἶμαι, τύχην τὴν παροῦσαν, αὐτοῦ ἔμεινε. ξυνέπεσέ τε ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον Βελισάριον μὲν καὶ τὸν βασιλέως στρατὸν ἐς Ῥώμην εἰσιέναι διὰ πύλης, ἣν καλοῦσιν Ἀσιναρίαν, Γότθους δὲ ἀναχωρεῖν ἐνθένδε διὰ πύλης ἑτέρας, ἣ Φλαμινία ἐπικαλεῖται, Ῥώμη τε αὖθις ἑξήκοντα ἔτεσιν ὕστερον ὑπὸ 〈Ῥωμαίοις γέγονεν, ἐνάτῃ τοῦ τελευταίου, πρὸς δὲ Ῥωμαίων προσαγορευομένου Δεκεμβρίου〉 μηνὸς ἑνδέκατον ἔτος Ἰουστινιανοῦ βασιλέως τὴν αὐτοκράτορα ἀρχὴν ἔχοντος. Λεύδεριν μὲν οὖν τὸν Γότθων ἄρχοντα καὶ τῶν πυλῶν τὰς κλεῖς Βελισάριος βασιλεῖ ἔπεμψεν, αὐτὸς δὲ τοῦ περιβόλου πολλαχῆ διερρυηκότος ἐπεμελεῖτο, ἔπαλξιν δὲ ἑκάστην ἐγγώνιον ἐποίει, οἰκοδομίαν δή τινα ἑτέραν ἐκ πλαγίου τοῦ εὐωνύμου τιθέμενος, ὅπως οἱ ἐνθένδε τοῖς ἐπιοῦσι μαχόμενοι πρὸς τῶν 〈ἐν〉 ἀριστερᾷ σφίσι τειχομαχούντων ἥκιστα βάλλωνται, καὶ τάφρον ἀμφὶ τὸ τεῖχος βαθεῖάν τε καὶ λόγου ἀξίαν πολλοῦ ὤρυσσε. Ῥωμαῖοι δὲ τὴν μὲν πρόνοιαν τοῦ στρατηγοῦ καὶ διαφερόντως τὴν ἐς τὰς ἐπάλξεις ἀποδεδειγμένην ἐμπειρίαν ἐπῄνουν, ἐν θαύματι δὲ μεγάλῳ ποιούμενοι ἤσχαλλον, εἴ τινα ὡς πολιορκηθήσεται ἔννοιαν ἔχων, ᾠήθη ἐσιτητά οἱ ἐς Ῥώμην εἶναι, ἣ οὔτε πολιορκίαν οἵα τέ ἐστι φέρειν τῶν ἐπιτηδείων τῇ ἀπορίᾳ, διὰ τὸ μὴ ἐπιθαλάσσιος εἶναι, καὶ τείχους περιβαλλομένη τοσοῦτόν τι χρῆμα, ἄλλως τε καὶ ἐν πεδίῳ κειμένη ἐς ἄγαν ὑπτίῳ τοῖς ἐπιοῦσιν εὐέφοδος, ὡς τὸ εἰκὸς, ἔστιν. Ὁ δὲ καὶ ταῦτα ἀκούων τὰ ἐς πολιορκίαν οὐδέν τι ἧσσον ἅπαντα ἐξηρτύετο, καὶ τὸν σῖτον, ὃν ταῖς ναυσὶν ἔχων ἐκ Σικελίας ἀφίκετο, ἐν οἰκήμασι καταθέμενος δημοσίοις ἐφύλασσε, καὶ Ῥωμαίους ἅπαντας, καίπερ δεινὰ ποιουμένους, ἠνάγκαζεν ἅπαντα σφίσι τὰ ἐπιτήδεια ἐκ τῶν ἀγρῶν ἐσκομίζεσθαι.

CHAPITRE XIV.

1. Bélisaire met garnison à Naples, et à Cumes, et va à Rome, qui se rend à lui. 2. Description de la voie apienne. 3. Entrée de Bélisaire à Rome.

1 PENDANT que Vitigis faisait ce que je viens de dire, Bélisaire s'apprêtait à partir pour Rome. Il confia la garde de Naples à Hérodien, et à trois cents hommes choisis dans l'infanterie. Il laissa aussi dans le fort de Cumes autant de soldats qu'il crût qu'il en fallait pour le défendre. Il n'y avait dans la Campanie que ces deux places qui fussent fortifiées. On montre à Cumes un antre, où l'on dit que la Sybille a autrefois rendu ses oracles. La mer l'arrose, et il est éloigné de cent vingt-huit stades de Naples. Comme Bélisaire préparait ses troupes, les Romains craignant de tomber dans un malheur semblable à celui dont les Napolitains avaient été accablés, résolurent d'ouvrir les portes à l'armée de l'Empereur ; à quoi ils furent puissamment excités par leur évêque, Silvérius. Ils dépêchèrent donc à l'instant vers Bélisaire un nommé Fidélius, qui était de Milan, ville de la Ligurie, et qui avait été assesseur, ou, comme les Romains l'appellent, questeur d'Atalaric, pour le convier de venir, et pour lui promettre de se rendre.

2. Ce général mena son armée par la voie Latine,, et laissa à sa gauche la voie que le consul Appius fit, il y a neuf cents ans, et qu'il nomma de son nom. Elle contient le chemin de cinq journées, et s'étend depuis Rome iusqu'à Capoue. Elle est assez large pour passer deux chariots de front, et est d'une merveilleuse structure. Elle est toute de grandes pierres extrêmement dures, qu'Appius fit apporter de loin, parce que la nature n'en produit point de semblables dans le pays. Il les fit polir, et tailler de telle sorte, qu'elles tiennent toutes ensemble, sans y être attachées avec du fer, ni avec aucune autre matière étrangère. Mais la liaison en est si étroite et si ferme, qu'à les voir on ne dirait pas qu'elles soient jointes ; on croirait plutôt que ce ne serait qu'une feule pierre. Depuis tant de temps que les chariots et les chevaux y passent incessamment, rien ne s'est démenti de tout l'ouvrage, et pas une seule pierre n'a été rompue, ni n'a rien perdu de sa beauté. Voilà quelle est la voie Appienne.

3. Les Goths qui étaient en garnison à Rome voyant la venue de Bésisaire, et la résolution des habitants, désespérèrent de garder la place, et en sortirent pour aller à Ravenne. Il n'y eut que Leudaris, qui en était gouverneur, qui y demeura, et je crois que ce fut par quelque sorte de honte. Tabdis que les Goths sortaient par la porte Flaminia, les soldats de Bélisaire entraient par la porte Asinaria. Ce fut le neuvième jour de décembre, de l'onzième année du règne de Justinien, et soixante ans après qu'elle avait été prise. Bélisaire envoya à l'Empereur les clefs de la ville ; il lui enrôla aussi Leudaris, qui y avait été établi gouverneur par les Goths. Il employa ensuite les soins aux réparations des murailles, et refit les créneaux comme en pointe, et y ajouta comme une seconde muraille à main gauche, afin que les soldats ne fussent pas exposés de flanc aux traits des assiégeants. Il creusa un large fossé alentour. Les Romains admiraient la sage conduite de Bélisaire, dans l'application continuelle avec laquelle il faisait travailler aux fortifications de leur ville ; mais ils étaient fâchés de la résolution qu'il prenait, de s'y enfermer, au cas que les ennemis en entreprissent le siège, ne se trouvant pas en état de résister, à cause de la disette des vivres, de la vaste étendue des murailles ; et enfin, à cause de l'assiette qui est dans une rase campagne, qui en rend toutes les avenues aisées. Bien que Bélisaire fût averti de cette inquiétude où les Romains témoignaient d'être, il ne laissait pas de pourvoir incessamment à tout ce qui est nécessaire pour soutenir un siège. Il mettait dans les magasins le blé qu'il avait apporté de Sicile, et il obligeait les habitants à transporter dans la ville les provisions qu'ils avaient à la campagne.
 

 

 

 

 

1. Τότε δὴ καὶ Πίτζας, Γότθος ἀνὴρ, ἐκ Σαμνίου ἥκων, αὑτόν τε καὶ Γότθους, οἳ ἐκείνῃ ξὺν αὐτῷ ᾤκηντο, καὶ Σαμνίου τοῦ ἐπιθαλασσίου μοῖραν τὴν ἡμίσειαν Βελισαρίῳ ἐνεχείρισεν, ἄχρι ἐς τὸν ποταμὸν, ὃς τῆς χώρας μεταξὺ φέρεται. Γότθοι γὰρ, ὅσοι ἐπὶ θάτερα τοῦ ποταμοῦ ἵδρυντο, οὔτε τῷ Πίτζᾳ ἕπεσθαι οὔτε βασιλεῖ κατήκοοι εἶναι ἤθελον. Στρατιώτας τέ οἱ Βελισάριος οὐ πολλοὺς ἔδωκεν, ὅπως αὐτῷ ξυμφυλάξωσι τὰ ἐκείνῃ χωρία. Πρότερον δὲ Καλαβροί τε καὶ Ἀπούλιοι, Γότθων σφίσι τῇ χώρᾳ οὐ παρόντων, Βελισαρίῳ ἐθελούσιοι προσεχώρησαν οἵ τε παράλιοι καὶ οἱ τὰ μεσόγεια ἔχοντες. Ἐν τοῖς καὶ Βενεβεντός ἐστιν, ἣν πάλαι μὲν Μαλεβεντὸν ὠνόμασαν Ῥωμαῖοι, τανῦν δὲ Βενεβεντὸν καλοῦσι, τὴν ἀπὸ τοῦ προτέρου ὀνόματος διαφεύγοντες βλασφημίαν. Βέντος γὰρ ἄνεμον τῇ Λατίνων φωνῇ δύναται.

2. Ἐν Δαλματίᾳ γὰρ, ἣ ταύτης καταντικρὺ ἐν τῇ ἀντιπέρας ἠπείρῳ κεῖται, ἀνέμου τι πνεῦμα σκληρόν τε καὶ ὑπερφυῶς ἄγριον ἐπισκήπτειν φιλεῖ, ὅπερ ἐπειδὰν ἐπιπνεῖν ἄρξηται, ὁδῷ ἰόντα ἔτι ἄνθρωπον ἐνταῦθα εὑρεῖν οὐδεμία μηχανή ἐστιν, ἀλλ´ οἴκοι ἅπαντες καθείρξαντες ἑαυτοὺς τηροῦσι. Τοιαύτη γάρ τις ἡ τοῦ πνεύματος ῥύμη τυγχάνει οὖσα ὥστε ἄνδρα ἱππέα ξὺν τῷ ἵππῳ ἁρπάσασα μετέωρον φέρει, ἐπὶ πλεῖστόν τε περιαγαγοῦσα τῆς τοῦ ἀέρος χώρας εἶτα ὅπη παρατύχῃ ἀπορρίπτουσα κτείνει. Βενεβεντὸν δὲ ἅτε καταντικρὺ Δαλματίας οὖσαν, ὥσπερ μοι εἴρηται, ἐπί τε ὑψηλοῦ τινος χώρου κειμένην μοῖράν τινα φέρεσθαι τῆς τούτου δὴ τοῦ ἀνέμου δυσκολίας συμβαίνει. Ταύτην Διομήδης ποτὲ ὁ Τυδέως ἐδείματο, μετὰ Ἰλίου ἅλωσιν ἐκ τοῦ Ἄργους ἀποκρουσθείς. Καὶ γνώρισμα τῇ πόλει τοὺς ὀδόντας συὸς τοῦ Καλυδωνίου ἐλείπετο, οὕς οἱ θεῖος Μελέαγρος ἆθλα τοῦ κυνηγεσίου λαβὼν ἔτυχεν, οἳ καὶ εἰς ἐμὲ ἐνταῦθά εἰσι, θέαμα λόγου πολλοῦ ἰδεῖν ἄξιον, περίμετρον οὐχ ἧσσον ἢ τρισπίθαμον ἐν μηνοειδεῖ σχήματι ἔχοντες. Ἐνταῦθα καὶ ξυγγενέσθαι τὸν Διομήδην Αἰνείᾳ τῷ Ἀγχίσου ἥκοντι ἐξ Ἰλίου φασὶ καὶ κατὰ τὸ λόγιον τὸ τῆς Ἀθήνης ἄγαλμα δοῦναι, ὃ ξὺν τῷ Ὀδυσσεῖ ἀποσυλήσας ἔτυχεν, ὅτε κατασκόπω ἐς τὴν Ἴλιον ἠλθέτην ἄμφω πρότερον ἢ τήνδε ἁλώσιμον γενέσθαι τοῖς Ἕλλησι. Λέγουσι γὰρ αὐτῷ νοσήσαντί τε ὕστερον καὶ ὑπὲρ τῆς νόσου πυνθανομένῳ χρῆσαι τὸ μαντεῖον οὔ ποτέ οἱ τοῦ κακοῦ ἀπαλλαγὴν ἔσεσθαι πλὴν εἰ μὴ ἀνδρὶ Τρωῒ τὸ ἄγαλμα τοῦτο διδοίη. Καὶ αὐτὸ μὲν ὅπου γῆς ἐστιν, οὔ φασι Ῥωμαῖοι εἰδέναι, εἰκόνα δὲ αὐτοῦ λίθῳ τινὶ ἐγκεκολαμμένην δεικνύουσι[ν, οὓς δὴ] καὶ ἐς ἐμὲ ἐν τῷ τῆς Τύχης ἱερῷ, 〈οὗ δὴ〉 πρὸ τοῦ χαλκοῦ τῆς Ἀθηνᾶς ἀγάλματος κεῖται ὅπερ αἴθριον ἐς τὰ πρὸς ἕω τοῦ νεὼ ἵδρυται. Αὕτη δὲ ἡ ἐν τῷ λίθῳ εἰκὼν πολεμούσῃ τε καὶ τὸ δόρυ ἀνατεινούσῃ ἅτε ἐς ξυμβολὴν ἔοικε· ποδήρη δὲ καὶ ὣς τὸν χιτῶνα ἔχει. Τὸ δὲ πρόσωπον οὐ τοῖς Ἑλληνικοῖς ἀγάλμασι τῆς Ἀθηνᾶς ἐμφερές ἐστιν, ἀλλ´ οἷα παντάπασι τὸ παλαιὸν Αἰγύπτιοι ἐποίουν. Βυζάντιοι δέ φασι τὸ ἄγαλμα τοῦτο Κωνσταντῖνον βασιλέα ἐν τῇ ἀγορᾷ, ἣ αὐτοῦ ἐπώνυμός ἐστι, κατορύξαντα θέσθαι. Ταῦτα μὲν δὴ ὧδέ πη ἔσχεν.

3. Ἰταλίαν δὲ οὕτω ξύμπασαν, ἣ ἐντὸς κόλπου τοῦ Ἰονίου ἐστὶν, ἄχρι ἔς τε Ῥώμην καὶ Σάμνιον Βελισάριος παρεστήσατο, τοῦ δὲ κόλπου ἐκτὸς ἄχρι ἐς Λιβουρνίαν Κωνσταντιανὸς, ὥσπερ ἐρρήθη, ἔσχεν. Ὅντινα δὲ τρόπον Ἰταλίαν οἰκοῦσιν οἱ ταύτῃ ἄνθρωποι ἐρῶν ἔρχομαι. Πέλαγος τὸ Ἀδριατικὸν, ἐκροήν τινα πόρρω που τῆς ἠπείρου ἐκβάλλον, ποιεῖται τὸν Ἰόνιον κόλπον, οὐδὲν ὁμοίως τοῖς ἄλλοις χωρίοις, ἔνθα δὴ τελευτῶσα τῆς θαλάσσης ἡ ἐς τὴν ἤπειρον ἀνάβασις ἰσθμὸν ποιεῖται. Ὅ τε γὰρ Κρισαῖος καλούμενος κόλπος, ἀπολήγων ἐς τὸ Λέχαιον, ἵνα δὴ Κορινθίων ἡ πόλις ἐστὶν, ἐν μέτρῳ τεσσαράκοντα σταδίων μάλιστα, ποιεῖται τὸν ταύτης ἰσθμόν. Καὶ ὁ ἀφ´ Ἑλλησπόντου κόλπος, ὃν Μέλανα καλοῦσιν, οὐ πλέον, ἀλλὰ κατὰ τοῦτο τὸ μέτρον ἀποτελεῖ τὸν ἐν Χερρονήσῳ ἰσθμόν. Ἐκ δὲ Ῥαβέννης πόλεως, οὗ δὴ τελευτᾷ ὁ Ἰόνιος κόλπος, ἐς θάλασσαν τὴν Τυρρηνικὴν οὐχ ἧσσον ἢ ὀκτὼ ὁδὸς ἡμερῶν εὐζώνῳ ἀνδρί ἐστιν. Αἴτιον δὲ ὅτι προϊοῦσα ἡ τῆς θαλάσσης ἐπιρροὴ ἐν δεξιᾷ ἐπὶ πλεῖστον ἐς ἀεὶ φέρεται. Τούτου δὲ τοῦ κόλπου ἐντὸς πόλισμα πρῶτον ὁ Δρυοῦς οἰκεῖται, ὅπερ τανῦν Ὑδροῦς καλεῖται. Τούτου ἐν δεξιᾷ μὲν Καλαβροί τε καὶ Ἀπούλιοι καὶ Σαμνῖταί εἰσι, καὶ αὐτῶν ἐχόμενοι Πικηνοὶ ἄχρι ἐς Ῥάβενναν πόλιν ᾤκηνται. Ἐπὶ θάτερα δὲ Καλαβρῶν τε μοῖρα ἡ λειπομένη ἐστὶ καὶ Βρίττιοί τε καὶ Λευκανοὶ, μεθ´ οὓς Καμπανοὶ ἄχρι ἐς Ταρακίνην πόλιν οἰκοῦσιν, οὓς δὴ οἱ Ῥώμης ὅροι ἐκδέχονται. Ταῦτα τὰ ἔθνη ἑκατέρας τε θαλάσσης τὴν ἠϊόνα καὶ τὰ ἐκείνῃ μεσόγεα ξύμπαντα ἔχουσιν. Αὕτη τέ ἐστιν ἡ μεγάλη Ἑλλὰς καλουμένη τὰ πρότερα. Ἐν Βριττίοις γὰρ Λοκροί τέ εἰσιν οἱ Ἐπιζεφύριοι καὶ Κροτωνιᾶται καὶ Θούριοι. Τοῦ δὲ κόλπου ἐκτὸς πρῶτοι μὲν Ἕλληνές εἰσιν, Ἠπειρῶται καλούμενοι, ἄχρι Ἐπιδάμνου πόλεως, ἥπερ ἐπιθαλασσία οἰκεῖται. Καὶ ταύτης μὲν ἐχομένη Πρέκαλις ἡ χώρα ἐστὶ, μεθ´ ἣν Δαλματία ἐπικαλεῖται, καὶ τῷ τῆς ἑσπερίας λελόγισται κράτει. Τὸ δὲ ἐντεῦθεν Λιβουρνία τε καὶ Ἰστρία καὶ Βενετίων ἡ χώρα ἐστὶ μέχρι ἐς Ῥάβενναν πόλιν διήκουσα. Οὗτοι μὲν ἐπιθαλάσσιοι ταύτῃ ᾤκηνται. Ὕπερθεν δὲ αὐτῶν Σίσκιοί τε καὶ Σούαβοι (οὐχ οἱ Φράγγων κατήκοοι, ἀλλὰ παρὰ τούτοις ἕτεροι) χώραν τὴν μεσόγειον ἔχουσι. Καὶ ὑπὲρ τούτους Καρνίοι τε καὶ Νωρικοὶ ἵδρυνται. Τούτων δὲ Δᾶκαί τε καὶ Παννόνες ἐν δεξιᾷ οἰκοῦσιν, οἳ ἄλλα τε χωρία καὶ Σιγγιδόνον καὶ Σίρμιον ἔχουσιν, ἄχρι ἐς ποταμὸν Ἴστρον διήκοντες. Τούτων μὲν δὴ τῶν ἐθνῶν Γότθοι κόλπου τοῦ Ἰονίου ἐκτὸς κατ´ ἀρχὰς τοῦδε τοῦ πολέμου ἦρχον, ὑπὲρ δὲ Ῥαβέννης πόλεως Πάδου τοῦ ποταμοῦ ἐν ἀριστερᾷ Λιγούριοι ᾤκηνται. Καὶ αὐτῶν τὰ μὲν πρὸς βορρᾶν ἄνεμον Ἀλβανοὶ ἐν χώρᾳ ὑπερφυῶς ἀγαθῇ Λαγγούβιλλα καλουμένῃ οἰκοῦσι, τούτων τε ὕπερθεν ἔθνη τὰ Φράγγοις κατήκοά ἐστι, τὰ δὲ πρὸς ἑσπέραν Γάλλοι τε καὶ μετ´ ἐκείνους Ἱσπανοὶ ἔχουσι. Τοῦ δὲ Πάδου ἐν δεξιᾷ Αἰμιλία τέ ἐστι καὶ τὰ Τούσκων ἔθνη, ἄχρι καὶ ἐς τοὺς Ῥώμης ὅρους διήκοντα. Ταῦτα μὲν δὴ ὧδέ πη ἔχει.

CHAPlTRE XV.

1. Plusieurs peuples d'Italie se rendent à Bélisaire. 2. Origine du nom de Bénévent, ville fondée par Diomède, qui y laissa les dents du sanglier calydoine, et qui donna l'image de Pallas à Énée. 3. Description du golfe ionique, et de quelques autres parties d'Italie.

1. Alors Pitzas vint se rendre à Bélisaire avec les Goths qu'il commandait, et lui livra la moitié du Samnium, jusqu'au fleuve qui arrose le pays. Les Goths qui habitaient au delà du fleuve ne voulaient pas suivre cet exemple. Bélisaire donna des troupes à ce Pitzas pour défendre son pays. Il y avait eu d'autres Peuples d'Italie qui s'étaient rendus volontairement, savoir les Calabrais, et les Apuliens, tant ceux qui habitent sur le bord de la mer, que ceux qui sont plus avancés dans le pays, et qui possèdent une ville que l'on appelait autrefois Malevent, et que l'on appelle maintenant Bénévent, afin d'éviter les mauvais présages.

2. II y a un vent violent et dangereux, qui domine dans la Dalmatie, et qui ne s'élève jamais, qu'à l'instant même tous les habitants ne se retirent dans leurs maisons. L'impétuosité en est quelquefois si funeste, qu'il enlève en l'air un cheval et un cavalier, et après les avoir agités longtemps, il les jette par terre. Bénévent étant bâti sur une hauteur vis-à-vis de la Dalmatie, il n'est pas exempt des incommodités que ce vent apporte. Cette ville reconnaît pour son fondateur Diomède, fils de Tydée,qui avait été chassé par les Grecs après la prise de Troie. Il y laisse comme un monument éternel, les dents du sanglier calydoine, lesquelles son oncle Méléagre avait remportées comme un prix de la chasse. On les y voit encore avec admiration. Elles ont trois fois la largeur de la main d'un homme. On dit que Diomède y conféra avec Énée fils d'Anchise, et qu'il lui donna par l'ordre de l'Oracle, l'image de Pallas, qu'il avait enlevée avec Ulysse du milieu de Troie durant le siège. On raconte qu'étant malade, et ayant consulté l'Oracle sur sa maladie, l'Oracle répondit, qu'il ne guérirait point qu'il n'eût rendu l'image de Pallas à un Troyen. Les Romains ne savent présentement où elle est. Ils en montrent seulement une copie gravée dans une pierre, qui est à découvert dans le temple de la Fortune, vis-à-vis de la statue de bronze de Minerve, du côté d'Orient. Cette copie représente Pallas en posture de combattante, et qui a la lance à la main. Elle ne paraît point de la façon des Grecs, mais plutôt de celle des Égyptiens. Si nous voulons ajouter foi à ce que disent les habitants de Constantinople, l'image de Pallas a été enterrée par Constantin dans la place publique, qui porte son nom. En voilà assez sur ce sujet.

3. Ainsi Bélisaire réduisit tout ce qu'il y a dans l'Italie depuis le golfe ionique jusqu'à Rome, et à Samnium. Constantien tenait déjà, comme j'ai dit, tout ce qui est au delà du golfe jusqu'à la Liburnie. Je décrirai maintenant les demeures des peuples qui habitent l'Italie. La mer adriatique se répandant bien avant entre deux terres, y fait le golfe ionique, non pas toutefois de la même façon que les autres golfes, qui se terminent presque tous à un isthme. Le golfe de Crisée finit à Léchée proche de Corinthe, et y laisse un isthme de quarante stades. Le golfe Mélas, c'est à dire Noir, qui reçoit l'Hellespont, fait aussi dans la Chersonèse un isthme de même largeur. Mais au contraire le golfe ionique finit à la ville de Ravenne, d'où il y a pour huit journées de chemin jusqu'à l'autre mer, qui est la mer Tyrrène, ce qui procède de ce que la mer, qui entre dans la terre, se répand du côté droit. La première ville qui soit au deçà du golfe, est Drius, que l'on appelait autrefois Hydrus. A la droite sont les Calabrais, les Apuliens, et les Samnites ; ensuite les Picentins, qui s'étendent jusqu'à Ravenne. A la gauche est une portion de la Calabre, les Bruttiens, les Lucaniens, et ceux de la Campante, jusqu'à Terracine, où commencent les terres des Romains. Ces peuples-là occupent les bords des deux mers, et toutes les terres du milieu, et c'est ce que l'on appelait autrefois la grande Grèce. Dans le champ Brutien sont les Locrois, les Epizéphiriens, les Crotoniates, et les Thuriens. Les premiers qui se rencontrent au delà du golfe sont les Grecs, surnommés Épirotes,qui s'étendent jusqu'à Epidamne, qui est une ville maritime. On entre de là dans une contrée, que l'on appelle Prébale. Ensuite est la Dalmatie, la Liburnie, l'Istrie, et les terres des Vénitiens, qui ne finissent qu'à Ravenne. Tous ces peuples habitent proche de la mer. Plus loin sont les Scisciens, les Suèves, non pas ceux qui relèvent des Français, mais d'autres qui occupent les terres les plus éloignées du pays. Par delà sont les Carniens et les Noriques, qui ont à leur droite les habitants de la Dacie et de la Pannonie, lesquels se répandent jusques sur le bord de l'Istre, et comptent au nombre de leurs villes celles de Singidone, et de Sirmium. Au commencement de la guerre tous ces peuples, qui sont hors du golfe ionique, relevaient des Goths. Par delà Ravenne, à la gauche du Pô, sont les Liguriens, et proche d'eux, du côté du Septentrion, les Albains, dans un bon pays, que l'on appelle Langeville. Les Gaulois et les Espagnols sont du côte d'Occident. L'Émilie et la Toscane sont à la droite du Pô, et s'étendent jusqu'au territoire de Rome. Voilà tout ce qui regarde tous ces peuples.
 

 

 

 

 

1.  Βελισάριος δὲ τὰ Ῥώμης ὅρια κύκλῳ ἅπαντα μέχρι ἐς ποταμὸν Τίβεριν καταλαβὼν ἐκρατύνατο. Καὶ ἐπειδή οἱ ἅπαντα ὡς ἄριστα εἶχε, πολλοὺς τῶν αὑτοῦ ὑπασπιστῶν ξὺν δορυφόροις ἄλλοις τε καὶ Ζαρτῆρι καὶ Χορσομάνῳ καὶ Αἰσχμάνῳ τοῖς Μασσαγέταις καὶ στρατιὰν ἄλλην Κωνσταντίνῳ ἔδωκεν, ἔς τε Τουσκίαν ἐκέλευεν ἰέναι, ἐφ´ ᾧ παραστήσεται τὰ ἐκείνῃ χωρία. Καὶ Βέσσαν ἐπήγγελλε καταλαβεῖν Ναρνίαν, πόλιν ἐχυρὰν μάλιστα ἐν Τούσκοις οὖσαν. Ὁ δὲ Βέσσας οὗτος Γότθος μὲν ἦν γένος τῶν ἐκ παλαιοῦ ἐν Θρᾴκῃ ᾠκημένων, Θευδερίχῳ τε οὐκ ἐπισπομένων, ἡνίκα ἐνθένδε ἐς Ἰταλίαν ἐπῆγε τὸν Γότθων λεὼν, δραστήριος δὲ καὶ ἀγαθὸς τὰ πολέμια. Στρατηγός τε γὰρ ἦν ἄριστος καὶ αὐτουργὸς δεξιός. Καὶ Βέσσας μὲν οὔτι ἀκουσίων τῶν οἰκητόρων Ναρνίαν ἔσχε, Κωνσταντῖνος δὲ Σπολίτιόν τε καὶ Περυσίαν καὶ ἄλλα ἄττα πολίσματα παρεστήσατο οὐδενὶ πόνῳ. Ἐθελούσιοι γὰρ αὐτὸν ταῖς πόλεσι Τοῦσκοι ἐδέχοντο. Φρουρὰν οὖν ἐν Σπολιτίῳ καταστησάμενος αὐτὸς ξὺν τῷ ἄλλῳ στρατῷ ἐν Περυσίᾳ τῇ Τούσκων πρώτῃ ἡσύχαζεν.

2. Οὐίττιγις δὲ ταῦτα ἀκούσας στρατιάν τε καὶ ἄρχοντας Οὐνίλαν τε καὶ Πίσσαν ἐπ´ αὐτοὺς ἔπεμπεν. Οἷς Κωνσταντῖνος ὑπαντιάσας ἐν τῷ Περυσίας προαστείῳ ἐς χεῖρας ἦλθε. Πλήθει δὲ τῶν βαρβάρων ὑπεραιρόντων ἀγχώμαλος μὲν τὰ πρῶτα ἐγεγόνει ἡ μάχη, μετὰ δὲ Ῥωμαῖοι τῇ σφῶν ἀρετῇ καθυπέρτεροι γεγενημένοι τοὺς πολεμίους ἐτρέψαντο, φεύγοντάς τε οὐδενὶ κόσμῳ σχεδόν τι ἅπαντας ἔκτεινον. Καὶ ζῶντας ἑλόντες τοὺς τῶν πολεμίων ἄρχοντας παρὰ Βελισάριον ἔπεμψαν.

3. Ἐπεὶ δὲ ταῦτα Οὐίττιγις ἤκουσεν, ἡσυχάζειν ἐπὶ Ῥαβέννης οὐκέτι ἤθελεν, οὗ δὴ αὐτῷ Μαρκίας τε καὶ οἱ ξὺν αὐτῷ οὔπω 〈ἐκ〉 Γαλλιῶν ἥκοντες ἐμπόδιοι ἦσαν. Ἐς μὲν οὖν Δαλματίαν στρατιάν τε πολλὴν καὶ ἄρχοντας Ἀσινάριόν τε καὶ Οὐλιγίσαλον ἔπεμψεν, ἐφ´ ᾧ Δαλματίαν τῇ Γότθων ἀρχῇ ἀνασώσονται. Καὶ αὐτοῖς ἐπέστελλεν ἐκ τῶν ἀμφὶ Σουαβίαν χωρίων στράτευμα ἑταιρισαμένοις τῶν ταύτῃ βαρβάρων οὕτω δὴ εὐθὺ Δαλματίας τε καὶ Σαλώνων ἰέναι. ξὺν αὐτοῖς δὲ καὶ μακρὰ πλοῖα πολλὰ ἔπεμψεν, ὅπως Σάλωνας κατὰ γῆν τε καὶ θάλασσαν πολιορκεῖν οἷοί τε ὦσιν. Αὐτὸς δὲ τῷ παντὶ στρατῷ ἐπὶ Βελισάριόν τε καὶ Ῥώμην ἰέναι ἠπείγετο, ἱππέας τε καὶ πεζοὺς οὐχ ἧσσον ἢ μυριάδας πεντεκαίδεκα ἐπαγόμενος, καὶ αὐτῶν τεθωρακισμένοι ξὺν τοῖς ἵπποις οἱ πλεῖστοι ἦσαν.

Ἀσινάριος μὲν οὖν ἀμφὶ τὴν Σουαβίαν γενόμενος τὸ τῶν βαρβάρων στράτευμα ἤγειρε, μόνος δὲ Οὐλιγίσαλος Γότθοις ἐς Λιβουρνίαν ἡγήσατο. Καὶ σφίσι Ῥωμαίων ἐν χωρίῳ Σκάρδωνι ἐς χεῖρας ἐλθόντων ἡσσηθέντες τῇ μάχῃ ἀνεχώρησαν ἐς Βοῦρνον πόλιν. Ἐνταῦθά τε τὸν συνάρχοντα ἀνέμεινεν Οὐλιγίσαλος. Κωνσταντιανὸς δὲ, ἐπεὶ τὴν Ἀσιναρίου παρασκευὴν ἤκουσε, δείσας περὶ Σάλωσι, τοὺς στρατιώτας μετεπέμψατο, οἳ ξύμπαντα τὰ ἐκείνῃ φρούρια εἶχον. Καὶ τάφρον τε ἀμφὶ τὸν περίβολον ἅπαντα ὤρυσσε κύκλῳ καὶ τὰ ἄλλα ἐς τὴν πολιορκίαν ὡς ἄριστα ἐξηρτύετο. Ἀσινάριος δὲ πάμπολύ τι στράτευμα βαρβάρων ἀγείρας ἐς Βοῦρνον πόλιν ἀφίκετο. Ἔνθα δὴ Οὐλιγισάλῳ τε καὶ τῇ Γότθων στρατιᾷ ξυμμίξας ἐς Σάλωνας ἦλθε. Καὶ χαράκωμα μὲν ἀμφὶ τὸν περίβολον ἐποιήσαντο, τὰ δὲ πλοῖα στρατιωτῶν ἐμπλησάμενοι τοῦ περιβόλου τὸ ἐπιθαλάσσιον μέρος ἐφρούρουν. Οὕτω τε Σάλωνας κατὰ γῆν τε καὶ κατὰ θάλασσαν ἐπολιόρκουν. Ῥωμαῖοι δὲ ταῖς τῶν πολεμίων ναυσὶν ἐξαπιναίως ἐπιθέμενοι ἐς φυγὴν τρέπουσι καὶ αὐτῶν πολλὰς μὲν αὐτοῖς ἀνδράσι καταδύουσι, πολλὰς δὲ ἀνδρῶν κενὰς εἷλον. Οὐ μέντοι τὴν προσεδρείαν Γότθοι διέλυσαν, ἀλλὰ καὶ μᾶλλον ἐν τῇ πόλει Ῥωμαίους κατὰ κράτος πολιορκοῦντες εἷρξαν. Τὰ μὲν οὖν στρατόπεδα Ῥωμαίων τε καὶ Γότθων ἐν Δαλματίαις ἐφέρετο τῇδε. Οὐιττίγιδι δὲ πρὸς τῶν ἐπιχωρίων ἐκ Ῥώμης ἡκόντων ἀκούσαντι τὸ ξὺν Βελισαρίῳ στράτευμα βραχύτατον εἶναι, Ῥώμης τε ὑποκεχωρηκότι μετέμελε καὶ μένειν ἐν τοῖς καθεστῶσιν οὐκέτι ἐδύνατο, ἀλλὰ θυμῷ ἤδη ἐχόμενος ἐπ´ αὐτοὺς ᾔει.

Καί οἱ ἐν ταύτῃ τῇ πορείᾳ τῶν τις ἱερέων ἐκ Ῥώμης ἥκων ἐνέτυχεν. Οὗ δὴ ξὺν θορύβῳ πολλῷ πυθέσθαι φασὶν Οὐίττιγιν εἰ Βελισάριος ἔτι ἐν Ῥώμῃ εἴη, ἅτε δείσαντα μὴ οὐχὶ αὐτὸν καταλαμβάνειν οἷός τε ᾖ, ἀλλὰ φθάσῃ ἀποδρὰς ἐνθένδε· καὶ αὐτὸν εἰπεῖν ἥκιστά οἱ χρῆναι τοῦτο ἐν φροντίδι εἶναι. Καὶ αὐτὸν γάρ οἱ ἀναδέχεσθαι μήποτε Βελισάριον δρασμῷ χρήσασθαι, ἀλλ´ αὐτοῦ μένειν. Καὶ τὸν ἔτι ἐπείγεσθαι μᾶλλον ἢ πρότερον, εὐξάμενον ἐκ τοῦ ἐμφανοῦς τὸ Ῥώμης θεάσασθαι τεῖχος πρότερον ἢ Βελισάριον ἐνθένδε ἀποδρᾶναι.

CHAPITRE XVI.

1. Bélisaire envoie en Toscane des troupes, auxquelles se rendent les villes de Narni, de Spolète, et de Pérouse. 2. Défaite des Goths. 3. Vitegis envoie assiéger Salone, et va à Rome.

1. Bélisaire, après avoir fortifié toutes les avenues de Rome par une tranchée qu'il tira jusqu'au Tibre, et après avoir laissé les ordres qu'il avait jugé nécessaires, donna à Constantin une compagnie de ses gardes, entre lesquels étaient Zanter, Chorsomane et Aeschimane, qui tous trois étaient Massagètes, et fort vaillants hommes ; il lui donna aussi d'autres troupes, pour réduire la Toscane à l'obéissance de l'Empereur. Il commanda pareillement à Bessas, d'aller soumettre Narni, qui est la ville la mieux fortifiée de la Province. Ce Bessas était un Goth, descendu des anciens Goths qui habitaient autrefois dans la Thrace, et qui n'avaient pas voulu suivre Théodoric, lorsqu'il emmena une si grande multitude de peuple en Italie. C'était un homme plein de feu, et extrêmement propre à la guerre, qui s'acquittait également bien des devoirs de capitaine, et de soldat. il se rendit maître de Narni, du consentement des habitants. Constantin se mit, aussi sans peine en possession de Spolète, de Pérouse, et de quelques autres petites villes, dont on lui ouvrit les portes. Il établit garnison dans Spolète, et se mit lui-même avec toute son armée dans Pérouse, qui est la capitale de Toscane.

2. Quand Vitigis apprit cette nouvelle, il envoya de ce côté-là la plus grande partie de ses troupes, sous la conduite d'Unilas et de Pissas. Constantin vint au devant dans un faubourg de Pérouse, qui fut le lieu de la bataille. Le grand nombre des Barbares en rendit le commencement douteux; mais l'extraordinaire valeur des Romains leur en assura enfin la victoire. Ils mirent leurs ennemis en fuite, taillèrent en pièces les fuyards, prirent les deux chefs, et les envoyèrent à Bélisaire.
 

3. Après un accident si fâcheux, Vitigis ne voulait plus demeurer dans Ravenne, où il ne s'était arrêté que pour attendre Marcias, qui n'était pas revenu des Gaules. Il dépêcha donc Asinarius et Uligisase dans la Dalmatie, pour la réduire à l'obéissance des Goths, et leur commanda d'assiéger Salone, lorsqu'ils auraient tiré de la Suève les troupes qui y étaient. Et il y envoya quantité de longs vaisseaux, afin que l'on la pût assiéger en même temps par mer et par terre. Pour lui, il marcha à la tête d'une armée de cent cinquante mille hommes, qui presque tous avaient des cuirassés.

Tandis qu'Asinarius levait des soldats dans la Suève, Uligisase mena seul les troupes dans la Liburnie, où ayant donné bataille, il fut défait, et se retira à Burne, et y attendit son collègue. Quand Constantin apprit les préparatifs que laissait Asinarius, il craignit pour la ville de Salone, il fit un fossé alentour, y manda les soldats qui étaient dans tous les forts des environs, et fit tout ce qu'il jugea nécessaire pour la défense. Asinarius ayant amassé des troupes fort nombreuses, alla à Burne se joindre avec Uligisase, et ils marchèrent ensuite conjointement vers Salone. Ils entourèrent d'abord les murailles dune tranchée, et approchèrent leurs vaisseaux de la partie de la ville qui répond à la mer. Les Romains en coulèrent plusieurs à fond, et en prirent quelques-uns, qui étaient vides. Ce mauvais succès n'abattit pas le courage des Barbares ; au contraire il ne servit qu'à leur donner plus de vigueur, pour continuer le siège. Voilà ce qui se passait entre les Romains et les Goths, dans la Dalmatie. Cependant Vitigis apprenant de ceux qui venaient de Rome, que l'armée de Bélisaire incommodait extrêmement le pays, se repentait d'en être parti, et y retournait tout plein de colère.

On dit qu'ayant rencontré un prêtre dans le chemin, il lui demanda si Bélisaire était encore à Rome ? Le prêtre lui répondit qu'il y était, et qu'il ne fallait pas craindre qu'il en sortît, parce qu'il n'avait pas accoutumé de s'enfuir, lorsque ses ennemis le cherchaient. Cette réponse fit hâter encore plus Vitigis.
 

 

 

 

1. Βελισάριος δὲ, ἐπεὶ Γότθους πανδημεὶ στρατεύεσθαι ἐπ´ αὐτὸν ἤκουσε, διηπορεῖτο. Οὔτε γὰρ τοὺς ἀμφὶ Κωνσταντῖνόν τε καὶ Βέσσαν ἀπολείπεσθαι ἤθελεν, ἄλλως τε καὶ ὀλίγης οἱ τῆς στρατιᾶς παντάπασιν οὔσης, καὶ τὰ ἐν Τούσκοις ἐκλιπεῖν ὀχυρώματα ἐδόκει οἱ ἀξύμφορον εἶναι, ὅπως δὴ μὴ ταῦτα ἐπὶ Ῥωμαίοις Γότθοι ἐπιτειχίσματα ἔχοιεν. Λογισάμενος οὖν Κωνσταντίνῳ τε καὶ Βέσσᾳ ἐπέστειλε φρουρὰν μὲν ἐν τοῖς ἀναγκαιοτάτοις τῶν ἐκείνῃ ἀπολιπεῖν χωρίων, ὅση δὴ φυλάσσειν αὐτὰ ἱκανὴ εἴη, αὐτοὺς δὲ τῷ ἄλλῳ στρατῷ ἐς Ῥώμην κατὰ τάχος ἰέναι. Καὶ Κωνσταντῖνος μὲν κατὰ ταῦτα ἐποίει. Ἔν τε γὰρ Περυσίᾳ καὶ Σπολιτίῳ φρουρὰν καταστησάμενος ξὺν τοῖς ἄλλοις ἅπασιν ἐς Ῥώμην ἀπήλαυνε. Βέσσα δὲ σχολαίτερον τὰ ἐν Ναρνίᾳ καθισταμένου ξυνέπεσε τὴν δίοδον ἐνθένδε ποιουμένων τῶν πολεμίων ἔμπλεα Γότθων τὰ ἐν τῷ προαστείῳ πεδία εἶναι. Πρόδρομοι δὲ οὗτοι πρὸ τῆς ἄλλης στρατιᾶς ἦσαν· οἷς δὴ Βέσσας ἐς χεῖρας ἐλθὼν τούς τε κατ´ αὐτὸν παρὰ δόξαν ἐτρέψατο καὶ πολλοὺς κτείνας, ἐπειδὴ τῷ πλήθει ἐβιάζετο, ἐς Ναρνίαν ἀνεχώρησεν. Ἐνταῦθά τε φρουροὺς ἀπολιπὼν, καθάπερ οἱ ἐπέστελλε Βελισάριος, ἐς Ῥώμην κατὰ τάχος ᾔει παρέσεσθαί τε ὅσον οὔπω τοὺς πολεμίους ἀπήγγελλε. Ῥώμης γὰρ Ναρνία πεντήκοντα καὶ τριακοσίοις σταδίοις διέχει. Οὐίττιγις δὲ Περυσίας μὲν καὶ Σπολιτίου ἀποπειρᾶσθαι ἥκιστα ἐνεχείρει. Τὰ γὰρ χωρία ἐχυρὰ ὡς μάλιστά ἐστι, καὶ τρίβεσθαί οἱ τὸν χρόνον ἐνταῦθα οὐδαμῆ ἤθελε. Μόνον γάρ οἱ ἐν ἐπιθυμίᾳ ἐγένετο Βελισάριον οὔπω ἀποδράντα ἐν Ῥώμῃ εὑρέσθαι. Ἀλλὰ καὶ Ναρνίαν ἔχεσθαι πρὸς τῶν [Ῥώμης] πολεμίων μαθὼν οὐδὲν ἐνταῦθα κινεῖν ἤθελε, δυσπρόσοδόν τε καὶ ἄλλως ἄναντες ὂν τὸ χωρίον εἰδώς.

2. Κεῖται μὲν γὰρ ἐν ὑψηλῷ ὄρει. Ποταμὸς δὲ Νάρνος [ἐς] τὸν τοῦ ὄρους παραρρεῖ πρόποδα, ὃς καὶ τὴν ἐπωνυμίαν τῇ πόλει παρέσχεν. Ἄνοδοί τε δύο ἐνταῦθα δὴ ἄγουσιν, ἡ μὲν πρὸς ἀνίσχοντα ἥλιον, ἡ δὲ πρὸς δύοντα. Ταύταιν ἁτέρα μὲν στενοχωρίαν τινὰ δύσκολον ἐξ ἀποτόμων πετρῶν ἔλαχεν, ἐς δὲ τὴν ἑτέραν οὐκ ἔστιν ὅτι μὴ διὰ τῆς γεφύρας ἰέναι, ἣ τὸν ποταμὸν ἐπικαλύπτουσα διάβασιν ταύτῃ ἐργάζεται. Ταύτην δὲ τὴν γέφυραν Καῖσαρ Αὔγουστος ἐν τοῖς ἄνω χρόνοις ἐδείματο, θέαμα λόγου πολλοῦ ἄξιον. Τῶν γὰρ κυρτωμάτων πάντων ὑψηλότατόν ἐστιν ὧν ἡμεῖς ἴσμεν.

3. Οὐίττιγις οὖν οὐκ ἀναμείνας τὸν χρόνον σφίσιν ἐνταῦθα τρίβεσθαι κατὰ τάχος ἐνθένδε ἀπαλλαγεὶς τῷ παντὶ στρατῷ ἐπὶ Ῥώμην ᾔει, διὰ Σαβίνων τὴν πορείαν ποιούμενος. Καὶ ἐπειδὴ Ῥώμης ἀγχοῦ ἐγένετο, σταδίοις τε αὐτῆς οὐ μᾶλλον ἢ τέσσαρσι καὶ δέκα διεῖχε, Τιβέριδος τοῦ ποταμοῦ γεφύρᾳ ἐνέτυχεν. Ἔνθα δὴ Βελισάριος ὀλίγῳ πρότερον πύργον τε δειμάμενος καὶ πύλας αὐτῷ ἐπιθέμενος στρατιωτῶν φρουρὰν κατεστήσατο, οὐχ ὅτι τοῖς πολεμίοις ταύτῃ μόνον ὁ Τίβερις διαβατὸς ἦν (νῆές τε γὰρ καὶ γέφυραι πολλαχόσε τοῦ ποταμοῦ τυγχάνουσιν οὖσαι), ἀλλ´ ὅτι πλείονα χρόνον ἐν τῇ πορείᾳ τοῖς ἐναντίοις τρίβεσθαι ἤθελε, στράτευμά τε ἄλλο ἐκ βασιλέως καραδοκῶν, καὶ ὅπως ἔτι μᾶλλον Ῥωμαῖοι τὰ ἐπιτήδεια ἐσκομίζωνται. Ἤν τε γὰρ ἐνθένδε ἀποκρουσθέντες οἱ βάρβαροι διαβαίνειν ἐγχειρήσωσιν ἐπὶ γεφύρας ἑτέρωθί πη οὔσης, οὐχ ἧσσον ἢ εἴκοσιν ἡμέρας δαπανᾶσθαι σφίσιν ἐνόμιζε, καὶ πλοῖα βουλομένοις ἐς Τίβεριν κατασπάσαι τοσαῦτα τὸ πλῆθος πλείω αὐτοῖς, ὡς τὸ εἰκὸς, τετρίψεσθαι χρόνον. ἃ δὴ ἐν νῷ ἔχων τὴν τῇδε φρουρὰν κατεστήσατο· ἔνθα οἱ Γότθοι ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ηὐλίσαντο, ἀπορούμενοί τε καὶ πολεμητέα ἔσεσθαι σφίσιν ἐς τὸν πύργον τῇ ὑστεραίᾳ οἰόμενοι. Ἦλθον δὲ αὐτοῖς αὐτόμολοι δύο καὶ εἴκοσι, βάρβαροι μὲν γένος, στρατιῶται δὲ Ῥωμαῖοι, ἐκ καταλόγου ἱππικοῦ, οὗπερ Ἰννοκέντιος ἦρχεν. Ἔννοια δὲ τότε Βελισαρίῳ ἐγένετο ἀμφὶ Τίβεριν ποταμὸν ἐνστρατοπεδεύσασθαι, ὅπως δὴ τῇ τε διαβάσει τῶν πολεμίων ἔτι μᾶλλον ἐμπόδιοι γένωνται καὶ θάρσους τοῦ σφετέρου ἐπίδειξίν τινα ἐς τοὺς ἐναντίους ποιήσωνται. Στρατιῶται μέντοι ὅσοι φρουρὰν, ὥσπερ ἐρρήθη, ἐν τῇ γεφύρᾳ εἶχον, καταπεπληγμένοι τὸν Γότθων ὅμιλον καὶ τοῦ κινδύνου κατωρρωδηκότες τὸ μέγεθος, νύκτωρ τὸν πύργον ἐκλιπόντες, ὅνπερ ἐφύλασσον, ἐς φυγὴν ὥρμηντο. Ἐς Ῥώμην δὲ σφίσιν οὐκ οἰόμενοι εἰσιτητὰ εἶναι ἐπὶ Καμπανίας λάθρα ἐχώρησαν, ἢ τὴν ἐκ τοῦ στρατηγοῦ κόλασιν δείσαντες, ἢ τοὺς ἑταίρους ἐρυθριῶντες

CHAPITRE XVII.

1. Bélisaire rappelle Constantin et Bessas. 2. Assiette de Narni. 3. Vitigis va vers Rome, trouve un pont qui avait été fortifié par Bélisaire; et donne la chasse à ceux qui le gardaient.

1. Le bruit de la venue des Goths jeta Bélisaire dans une étrange inquiétude. Le peu qu'il avait de troupes, lui faisait souhaiter de recevoir du secours de Constantin, et de Bessas. Mais il jugeait d'ailleurs combien il était dangereux de tirer les garnisons des places, et de donner moyen aux Goths de s'en emparer, et de s'en servir ensuite contre les Romains. Quand il y eut bien pensé, il manda à Constantin, et à Bessas de mettre dans les villes, et dans les châteaux d'importance, des garnisons capables de les défendre, et de venir en diligence à Rome avec toutes les troupes. Constantin obéit à cet ordre, laissa à Spolète et à Pérouse un bon nombre de soldats, et marcha vers Rome à grandes journées. Mais tandis que Bessas disposait les affaires un peu plus lentement à Narni, les Goths s'en approchèrent, et couvrirent un champ d'une fort grande étendue. Ceux- ci n'étaient que les avant-coureurs d'une plus nombreuse armée qui venait derrière. Bessas les chargea fort brusquement, les mit en déroute, contre toute sorte d'apparence, et se retira à Narni, qui n'étant qu'à trois cents cinquante stades de Rome, il y laissa garnison, et courut pour avertir Bélisaire que l'ennemi était proche. Virigis ne s'amusa pas à attaquer Pérouse et Spolète, de peur de manquer à trouver Bélisaire à Rome. Quand il vit que la ville de Nami était occupée par les ennemis, il n'en entreprit pas le siège, parce qu'il savait que l'assiette en était forte, et les avenues difficiles.

2. Elle est bâtie sur une hauteur fort élevée, au pied de laquelle passe le fleuve du Nar, qui lui a donné son nom. On y monte par deux chemins, l'un desquels est du côté l'Orient, et l'autre du côté d'Occident ; l'un est étroit, et embarrassé de rochers ; l'autre a un pont d'une admirable structure, que l'empereur Auguste bâtit autrefois, et qui surpasse en hauteur, toutes les arches que l'on ait jamais vues.

3. Vitigis en partit sans s'y arrêter, et alla vers Rome, par le champ des Sabins. Il trouva, à quatorze stades de la ville un pont du Tibre, qui avait été fortifié d'une tour par les soins de Bélisaire, et qui était défendu d'un corps de garde. Ce n'est pas qu'il n'y eût beaucoup d'autres endroits par où les ennemis pouvaient traverser la rivière, mais c'est que comme ce sage général attendait du secours de la part de Justinien il estimait qu'il était à propos de retarder, le plus qu'il était possible, la marche de Vitigis. Il espérait aussi que ce lui serait un moyen de faire entrer plus facilement des vivres, et de plus, il se persuadait que s'il était assez heureux pour fermer ce passage aux Goths, ils consumeraient au moins vingt jours pour en trouver un autre ; surtout, s'il fallait qu'ils menassent autant de vaisseaux qu'ils en auraient besoin. Voilà les raisons qui excitèrent Bélisaire à mettre un corps de garde dans la tour, proche de laquelle les Goths se campèrent, et passèrent toute la nuit avec beaucoup d'intrépidité, et dans l'intention de l'attaquer le lendemain. Vingt-deux soldats barbares, d'une compagnie de cavalerie de l'armée romaine, commandés par Innocent, s'allèrent rendre aux Goths. Bélisaire s'avisa de se camper sur le bord du Tibre, afin d'en défendre plus aisément le partage, et de témoigner davantage sa confiance. Les soldats qui gardaient la tour étant épouvantés de la multitude des ennemis, et de la grandeur du danger, s'enfuirent dans la Campanie, n'ayant osé de montrer à Rome, soit par la crainte du châtiment, ou par la honte de leur lâcheté.
 

 

 

 

1. Τῇ δὲ ἐπιγενομένῃ ἡμέρᾳ οἱ μὲν Γότθοι τὰς τοῦ πύργου πύλας πόνῳ οὐδενὶ διαφθείραντες τὴν διάβασιν ἐποιήσαντο, οὐδενὸς σφίσιν ἐμποδὼν ἱσταμένου. Βελισάριος δὲ οὔπω τι πεπυσμένος τῶν ἀμφὶ τῇ φρουρᾷ ξυμπεσόντων ἱππέας χιλίους ἐπαγόμενος ἐς τοῦ ποταμοῦ τὴν γέφυραν ᾔει, τὸν χῶρον ἐπισκεψόμενος οὗπερ ἂν σφίσιν ἐνστρατοπεδεύσασθαι ἄμεινον εἴη. Καὶ ἐπειδὴ ἐγγυτέρω ἐγένοντο, ἐντυγχάνουσι τοῖς πολεμίοις ἤδη τὸν ποταμὸν διαβᾶσιν, ἐς χεῖράς τε αὐτῶν τισιν οὔτι ἐθελούσιοι ἦλθον. Ἐξ ἱππέων δὲ ξυνίστατο ἡ ξυμβολὴ ἑκατέρωθεν. Τότε Βελισάριος, καίπερ ἀσφαλὴς τὰ πρότερα ὢν, οὐκέτι τοῦ στρατηγοῦ τὴν τάξιν ἐφύλασσεν, ἀλλ´ ἐν τοῖς πρώτοις ἅτε στρατιώτης ἐμάχετο. Καὶ ἀπ´ αὐτοῦ τὰ Ῥωμαίων πράγματα ξυνέβη ἐς κίνδυνον πολὺν ἐκπεπτωκέναι. Ἐπεὶ ξύμπασα ἡ τοῦ πολέμου ῥοπὴ ἐπ´ αὐτῷ ἔκειτο. Ἔτυχε δὲ ἵππῳ τηνικαῦτα ὀχούμενος, πολέμων τε λίαν ἐμπείρῳ καὶ διασώσασθαι τὸν ἐπιβάτην ἐπισταμένῳ, ὃς δὴ ὅλον μὲν τὸ σῶμα φαιὸς ἦν, τὸ μέτωπον δὲ ἅπαν ἐκ κεφαλῆς μέχρι ἐς ῥῖνας λευκὸς μάλιστα. Τοῦτον Ἕλληνες μὲν φαλιὸν, βάρβαροι δὲ βάλαν καλοῦσι. Καὶ ξυνέπεσε Γότθων τοὺς πλείστους βάλλειν ἐπ´ αὐτόν τε καὶ Βελισάριον τά τε ἀκόντια καὶ τὰ ἄλλα βέλη ἐξ αἰτίας τοιᾶσδε. Αὐτόμολοι ὅσοι τῇ προτεραίᾳ ἐς Γότθους ἧκον, ἐπεὶ ἐν τοῖς πρώτοις μαχόμενον Βελισάριον εἶδον, ἐπιστάμενοι ὡς, ἢν αὐτὸς πέσῃ, διαφθαρήσεται Ῥωμαίοις αὐτίκα δὴ μάλα τὰ πράγματα, κραυγῇ ἐχρῶντο, βάλλειν ἐγκελευόμενοι ἐς ἵππον τὸν βάλαν. Καὶ ἀπ´ αὐτοῦ ἐς τὴν Γότθων στρατιὰν ξύμπασαν οὗτος δὴ περιφερόμενος ὁ λόγος ἦλθε, ζήτησιν μέντοι αὐτοῦ ἅτε ἐν θορύβῳ μεγάλῳ ἥκιστα ἐποιήσαντο, οὐδὲ ὅτι ἐς Βελισάριον ἔφερε σαφῶς ἔγνωσαν. Ἀλλὰ ξυμβάλλοντες οὐκ εἰκῆ τὸν λόγον ἐπιπολάζοντα ὡς πάντας ἰέναι, τῶν ἄλλων ἀφέμενοι πάντων, οἱ πλεῖστοι ἐπὶ Βελισάριον ἔβαλλον. Ἤδη δὲ αὐτῶν καὶ φιλοτιμίᾳ μεγάλῃ ἐχόμενοι, ὅσοι ἀρετῆς τι μετεποιοῦντο, ὡς ἀγχοτάτω παραγενόμενοι, ἅπτεσθαί τε αὐτοῦ ἐνεχείρουν καὶ τοῖς δόρασι καὶ τοῖς ξίφεσι θυμῷ πολλῷ ἐχόμενοι ἔπαιον. Βελισάριος δὲ αὐτός τε ἐπιστροφάδην τοὺς ἀεὶ ὑπαντιάζοντας ἔκτεινε καὶ τῶν αὑτοῦ δορυφόρων τε καὶ ὑπασπιστῶν τῆς εἰς αὐτὸν εὐνοίας ὡς μάλιστα δὴ 〈ἐν〉 τούτῳ τῷ κινδύνῳ ἀπήλαυσε. Γενόμενοι γὰρ ἀμφ´ αὐτὸν ἅπαντες ἀρετὴν ἐπεδείξαντο οἵαν πρὸς οὐδενὸς ἀνθρώπων ἐς τήνδε τὴν ἡμέραν δεδηλῶσθαι οἶμαι. Τὰς γὰρ ἀσπίδας τοῦ τε στρατηγοῦ καὶ τοῦ ἵππου προβεβλημένοι, τά τε βέλη πάντα ἐδέχοντο καὶ τοὺς ἀεὶ ἐπιόντας ὠθισμῷ χρώμενοι ἀπεκρούοντο. Οὕτω τε ἡ ξυμβολὴ πᾶσα ἐς σῶμα ἑνὸς ἀπεκρίθη ἀνδρός. Ἐν τούτῳ τῷ πόνῳ πίπτουσι μὲν Γότθοι οὐχ ἥσσους ἢ χίλιοι, καὶ αὐτοὶ ἄνδρες οἳ ἐν τοῖς πρώτοις ἐμάχοντο, θνήσκουσι δὲ τῆς Βελισαρίου οἰκίας πολλοί τε καὶ ἄριστοι, καὶ Μαξέντιος ὁ δορυφόρος, ἔργα μεγάλα ἐς τοὺς πολεμίους ἐπιδειξάμενος. Βελισαρίῳ δὲ ξυνέβη τις τύχη ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, μήτε τετρῶσθαι μήτε βεβλῆσθαι, καίπερ ἀμφ´ αὐτῷ μόνῳ γενομένης τῆς μάχης.

Τέλος δὲ ἀρετῇ τῇ σφετέρᾳ Ῥωμαῖοι τοὺς πολεμίους ἐτρέψαντο, ἔφευγέ τε πάμπολύ τι βαρβάρων πλῆθος, ἕως ἐς στρατόπεδον τὸ αὐτῶν ἵκοντο. Ἐνταῦθα γὰρ οἱ Γότθων πεζοὶ ἅτε ἀκμῆτες ὄντες ὑπέστησάν τε τοὺς πολεμίους καὶ πόνῳ οὐδενὶ ἀπεώσαντο. Βεβοηθηκότων τε αὖθις ἱππέων ἑτέρων κατὰ κράτος Ῥωμαῖοι ἔφυγον, ἕως ἀναβάντες ἔς τι γεώλοφον ἔστησαν. Καταλαβόντων τε σφᾶς βαρβάρων ἱππέων, αὖθις ἱππομαχία ἐγένετο. Ἔνθα δὴ Βαλεντῖνος, ὁ Φωτίου τοῦ Ἀντωνίνης παιδὸς ἱπποκόμος, ἀρετῆς δήλωσιν ὡς μάλιστα ἐποιήσατο. Μόνος γὰρ ἐσπηδήσας ἐς τῶν πολεμίων τὸν ὅμιλον ἐμπόδιός τε τῇ Γότθων ὁρμῇ ἐγεγόνει καὶ τοὺς ξὺν αὑτῷ διεσώσατο. Οὕτω τε διαφυγόντες ἐς τὸν Ῥώμης περίβολον ἦλθον, διώκοντές τε οἱ βάρβαροι ἄχρι ἐς τὸ τεῖχος ἐνέκειντο ἀμφὶ τὴν πύλην ἣ Σαλαρία ὠνόμασται. Δείσαντες δὲ Ῥωμαῖοι μὴ τοῖς φεύγουσιν οἱ πολέμιοι ξυνεισβαλόντες τοῦ περιβόλου ἐντὸς γένωνται, ἀνακλίνειν τὰς πύλας ἥκιστα ἤθελον, καίπερ Βελισαρίου πολλά τε σφίσιν ἐγκελευομένου καὶ ξὺν ἀπειλῇ ἀναβοῶντος. Οὔτε γὰρ τὸν ἄνδρα οἱ ἐκ τοῦ πύργου διακύπτοντες ἐπιγινώσκειν οἷοί τε ἦσαν, ἐπεί οἱ τό τε πρόσωπον καὶ ἡ κεφαλὴ ξύμπασα λύθρῳ τε καὶ κονιορτῷ ἐκαλύπτετο, ἅμα δὲ οὐδὲ καθορᾶν τις ἀκριβῶς εἶχεν. Ἦν γὰρ τῆς ἡμέρας ἀμφὶ ἡλίου δύσιν. Οὐ μὴν οὐδὲ περιεῖναι τὸν στρατηγὸν Ῥωμαῖοι ᾤοντο. Ὅσοι γὰρ ἐν τῇ πρότερον γενομένῃ τροπῇ φεύγοντες ἧκον, τεθνάναι Βελισάριον ἐν τοῖς πρώτοις ἀριστεύοντα ἤγγελλον. Ὁ μὲν οὖν ὅμιλος τῶν πολεμίων ῥεύσας τε πολὺς καὶ θυμῷ μεγάλῳ ἐχόμενος, τήν τε τάφρον εὐθὺς διαβῆναι καὶ τοῖς φεύγουσιν ἐνταῦθα ἐπιθέσθαι διενοοῦντο. Ῥωμαῖοι δὲ ἀμφὶ τὸ τεῖχος ἀθρόοι τῆς τάφρου ἐντὸς γεγενημένοι ἐν χρῷ τε ξυνιόντες ἀλλήλοις ἐς ὀλίγον συνήγοντο. Οἱ μέντοι τοῦ περιβόλου ἐντὸς ἅτε ἀστρατήγητοί τε καὶ ἀπαράσκευοι παντάπασιν ὄντες καὶ περὶ σφίσι τε αὐτοῖς καὶ τῇ πόλει πεφοβημένοι, ἀμύνειν τοῖς σφετέροις, καίπερ ἐς τοσοῦτον κινδύνου ἐλθοῦσιν, οὐδαμῆ εἶχον.

Τότε Βελισάριον ἔννοιά τε καὶ τόλμα εἰσῆλθεν, ἣ Ῥωμαίοις ἐκ τοῦ ἀπροσδοκήτου τὰ πράγματα διεσώσατο. Ἐγκελευσάμενος γὰρ τοῖς ξὺν αὑτῷ πᾶσιν ἐξαπιναίως τοῖς ἐναντίοις ἐνέπεσεν. Οἱ δὲ καὶ πρότερον ἀκοσμίᾳ πολλῇ ἅτε ἐν σκότῳ καὶ διώξει χρώμενοι, ἐπεὶ σφίσιν ἐπιόντας παρὰ δόξαν τοὺς φεύγοντας εἶδον, ὑποτοπήσαντες καὶ ἄλλο βεβοηθηκέναι ἐκ τῆς πόλεως στράτευμα, ἐς φόβον τε πολὺν ἀπ´ αὐτοῦ καταστάντες κατὰ κράτος ἤδη ἅπαντες ἔφευγον. Βελισάριος δὲ ἥκιστα ἐκπεσὼν ἐς τὴν δίωξιν αὐτίκα ἐς τὸ τεῖχος ἀνέστρεψεν. Οὕτω τε Ῥωμαῖοι θαρσήσαντες αὐτόν τε καὶ τοὺς ἀμφ´ αὐτὸν ἅπαντας τῇ πόλει ἐδέξαντο.

2. Παρὰ τοσοῦτον μὲν κινδύνου Βελισάριός τε καὶ τὰ βασιλέως πράγματα ἦλθεν, ἥ τε μάχη πρωῒ ἀρξαμένη ἐτελεύτα ἐς νύκτα. Ἠρίστευσαν δὲ ἐν ταύτῃ τῇ μάχῃ Ῥωμαίων μὲν Βελισάριος, Γότθων δὲ Οὐίσανδος Βανδαλάριος, ὃς, ἡνίκα ἡ μάχη ἀμφὶ Βελισαρίῳ ἐγένετο, ἐπειδὴ αὐτῷ τὰ πρῶτα ἐπέπεσεν, οὐ πρότερον ἀπέστη ἕως τρισκαίδεκα πληγὰς λαβὼν τῷ σώματι ἔπεσε. Δόξας δὲ αὐτίκα τεθνάναι, ἠμελήθη τε πρὸς τῶν ἑταίρων, καίπερ νενικηκότων, καὶ ξὺν τοῖς νεκροῖς αὐτοῦ ἔκειτο. Τρίτῃ δὲ ἡμέρᾳ ἐπειδὴ στρατοπεδευσάμενοι ἄγχιστα τοῦ Ῥώμης περιβόλου οἱ βάρβαροι ἔπεμψάν τινας ἐφ´ ᾧ νεκρούς τε τοὺς σφετέρους θάψουσι καὶ τὰ νόμιμα ἐπὶ ὁσίᾳ τῇ ἐκείνων ποιήσονται, οἱ τὰ σώματα τῶν κειμένων διερευνώμενοι Οὐίσανδον Βανδαλάριον ἔτι ἔμπνουν εὑρίσκουσι, καὶ αὐτὸν τῶν τις ἑταίρων φωνήν τινά οἱ ἀφεῖναι ἠξίου. Ὁ δὲ, οὐδὲ γὰρ ἐδύνατο, ἐπεί οἱ τὰ ἐντὸς τῷ τε λιμῷ καὶ τῷ ἐκ τῆς ἄλλης κακοπαθείας αὐχμῷ λίαν ἐκάετο, ὕδωρ οἱ ἔνευεν ἐς τὸ στόμα ἐμβάλλεσθαι. Πιόντα τε αὐτὸν καὶ ἐν αὑτῷ γεγονότα ἀράμενοι ἐς τὸ στρατόπεδον ἤνεγκαν. Μέγα τε ὄνομα Οὐίσανδος Βανδαλάριος ἐκ τοῦ ἔργου τούτου ἐν Γότθοις ἔσχε, καὶ τὰ μάλιστα εὐδοκιμῶν πάμπολύν τινα ἐπεβίω χρόνον. Ταῦτα μὲν οὖν τρίτῃ ἀπὸ τῆς μάχης ἡμέρᾳ γεγενῆσθαι ξυνέπεσε.

3. Τότε δὲ Βελισάριος ἐπεὶ ἐν τῷ ἀσφαλεῖ ξὺν τοῖς ἑπομένοις ἐγένετο, στρατιώτας τε καὶ τὸν Ῥωμαίων δῆμον σχεδόν τι ἅπαντα ἐς τὸ τεῖχος ἀγείρας, πυρά τε πολλὰ καίειν καὶ τὴν νύκτα ὅλην ἐγρηγορέναι ἐκέλευε. Καὶ τὸν περίβολον περιιὼν κύκλῳ τά τε ἄλλα διεῖπε καὶ πύλῃ ἑκάστῃ τῶν τινα ἀρχόντων ἐπέστησε. Βέσσας δὲ, ὃς ἐν πύλῃ τῇ καλουμένῃ Πραινεστίνῃ φυλακὴν ἔσχεν, ἄγγελον παρὰ Βελισάριον πέμψας ἐκέλευε λέγειν ἔχεσθαι πρὸς τῶν πολεμίων τὴν πόλιν, δι´ ἄλλης πύλης ἐμβεβληκότων, ἣ ὑπὲρ ποταμὸν Τίβερίν ἐστι Παγκρατίου ἀνδρὸς ἁγίου ἐπώνυμος οὖσα. Ταῦτα ἀκούσαντες ὅσοι ἀμφὶ Βελισάριον ἦσαν, σώζεσθαι ὅτι τάχιστα διὰ πύλης ἑτέρας παρῄνουν. Αὐτὸς μέντοι οὔτε κατωρρώδησεν, οὔτε τὸν λόγον ὑγιᾶ ἰσχυρίζετο εἶναι. Ἔπεμψε δὲ καὶ τῶν ἱππέων τινὰς ὑπὲρ ποταμὸν Τίβεριν κατὰ τάχος, οἳ τὰ ἐκείνῃ ἐπισκεψάμενοι οὐδὲν πολέμιον τῇ πόλει ἐνταῦθα ξυμβῆναι ἀπήγγελλον. Πέμψας οὖν εὐθὺς ἐς πύλην ἑκάστην ἄρχουσι τοῖς πανταχῆ οὖσιν ἐπέστελλεν ὥστε, ἐπειδὰν τοὺς πολεμίους ἀκούσωσι κατ´ ἄλλην τινὰ τοῦ περιβόλου ἐσβεβληκέναι μοῖραν, μήτε ἀμύνειν μήτε φυλακὴν τὴν σφετέραν ἐκλιπεῖν, ἀλλ´ ἡσυχῆ μένειν· αὐτῷ γὰρ ὑπὲρ τούτων μελήσειν. Ἔπρασσε δὲ ταῦτα, ὅπως μὴ ἐκ φήμης οὐκ ἀληθοῦς ἐς ταραχὴν αὖθις καθιστῶνται.

4. Οὐίττιγις δὲ, Ῥωμαίων ἔτι ἐν θορύβῳ πολλῷ καθεστώτων, ἐς πύλην Σαλαρίαν τῶν τινα ἀρχόντων, Οὔακιν ὄνομα, ἔπεμψεν, οὐκ ἀφανῆ ἄνδρα. Ὃς ἐνταῦθα ἐλθὼν καὶ Ῥωμαίους τῆς ἐς Γότθους ἀπιστίας κακίσας τὴν προδοσίαν ὠνείδιζεν, ἣν αὐτοὺς ἐπί τε τῇ πατρίδι πεποιῆσθαι καὶ σφίσιν αὐτοῖς ἔλεγεν, οἳ τῆς Γότθων δυνάμεως Γραικοὺς τοὺς σφίσιν οὐχ οἵους τε ἀμύνειν ὄντας ἠλλάξαντο, ἐξ ὧν τὰ πρότερα οὐδένα ἐς Ἰταλίαν ἥκοντα εἶδον, ὅτι μὴ τραγῳδούς τε καὶ μίμους καὶ ναύτας λωποδύτας. Ταῦτά τε καὶ πολλὰ τοιαῦτα Οὔακις εἰπὼν, ἐπεί οἱ οὐδεὶς ἀπεκρίνατο, ἐς Γότθους τε καὶ Οὐίττιγιν ἀνεχώρησε. Βελισάριος δὲ γέλωτα πολὺν πρὸς Ῥωμαίων ὦφλεν, ἐπεὶ μόλις τοὺς πολεμίους διαφυγὼν θαρσεῖν τε ἤδη καὶ περιφρονεῖν τῶν βαρβάρων ἐκέλευεν. Εὖ γὰρ εἰδέναι ὡς κατὰ κράτος αὐτοὺς νικήσει. Ὅπως δὲ τοῦτο καταμαθὼν ἔγνω, ἐν τοῖς ὄπισθεν λόγοις εἰρήσεται. Ἐπεὶ δὲ πόρρω ἦν τῶν νυκτῶν, νῆστιν ἔτι Βελισάριον ὄντα ἥ τε γυνὴ καὶ τῶν ἐπιτηδείων ὅσοι παρῆσαν ἄρτου βραχέος κομιδῆ γεύσασθαι μόλις ἠνάγκασαν. Ταύτην μὲν οὖν τὴν νύκτα οὕτως ἑκάτεροι διενυκτέρευσαν.
 

CHAPITRE XVIII.

1. Mémorable bataille, où Bélisaire se signale. 2. Étrange fortune d'un Goth, nommé Visundus. 3. Soins de Bélisaire pour conserver Rame. 4. Vitigis fait solliciter les Romains de se rendre.

1. Le lendemain, les Goths rompirent les portes de la tour, et traversèrent le Tibre sans résistance. Bélisaire n'en sachant encore rien, alla avec mille chevaux proche de la rivière, pour choisir un lieu propre à se camper. Il y rencontra les ennemis, et fut contraint d'en venir aux mains avec eux. On combattit à cheval. Bien que Bélisaire n'eût pas accoutumé de s'exposer légèrement aux hasards, il ne se contenta pas, en cette rencontre, de faire tous les devoirs de capitaine, il s'acquitta aussi de ceux de soldat, et mit l'État sur le penchant de sa ruine, étant certain que l'événement de cette guerre si importante dépendait uniquement de la conservation de sa personne. Il était monté sur un cheval de bataille, fort bien dressé aux exercices, et capable de sauver son maître d'un danger. Il était bai de tout le corps, et avait la tête blanche. Les Grecs l'auraient appelé Phalius, et les Barbares, Balan. Les Goths tirèrent principalement sur Bélisaire, et sur son cheval, parce que les transfuges qui étaient venus le jour précédent dans leur armée, jugeant bien que la mort du général serait la ruine des affaires de l'Empire, crièrent que l'on tirât sur le cheval Balan. Ce cri se répandit parmi les troupes, sans que plusieurs en pussent apprendre au vrai la raison, et sans qu'ils sussent que c'était Bélisaire. Comme ils jugeaient bien néanmoins que cela ne se disait pas sans sujet, la plupart tiraient sur lui. Les plus courageux, animés d'un violent désir de la gloire, s'avançaient pour le prendre, et le frappaient de la lance et de l'épée. Bélisaire tuait tout ce qui se présentait devant lui. La fidélité et l'affection de ses gardes éclatèrent en cette importante occasion. Ils s'assemblèrent autour de lui, et y signalèrent leur courage. Ils reçurent sur leurs boucliers tous les coups que l'on lui portait, et repoussèrent vigoureusement les assaillants, dont la fureur se déchargeait sur un seul homme. Les Goths perdirent en cette rencontre, pour le moins mille de leur meilleurs soldats. Les plus braves de la garde de Bélisaire y furent aussi tués, & entre autres, Maxence, qui avait signalé son courage par des exploits héroïques. La fortune fut si favorable à Bélisaire, que bien que tous les traits fussent tirés contre lui, il ne reçût pas une seule blessure.

Enfin, les Romains firent lâcher le pied aux Barbares, et les poursuivirent jusqu'à leur camp, où ils furent repoussés eux-mêmes, par une infanterie toute fraîche, et qui n'avait point encore combattu. Elle les chassa jusqu'à une éminence où ils s'arrêtèrent, et où les Barbares, soutenus de leur cavalerie, les ayant atteints, le combat recommença ; et Valentin, qui était fils d'Antonine, et écuyer de Photius, y donna d'illustres preuves de sa valeur: Car s'étant jeté seul au milieu des ennemis, il arrêta leur impétuosité, et donna le temps aux siens de se retirer. Ainsi les Romains, quoique toujours pressés par les Goths, rentrèrent dans Rome, par la porte que l'on appelle maintenant du nom de Bélisaire. Les habitants ne la voulaient pas ouvrir, quelque ordre et quelques menaces qu'employât le général pour les y obliger, parce qu'ils appréhendaient que les ennemis n'entrassent avec les fuyards. Il est vrai que ceux qui le regardaient du haut des tours, à travers l'obscurité que le soleil répand dans l'air quand il se couche, ne pouvaient reconnaître son visage, qui était tout couvert de sueur, et de poussière. D'ailleurs, ils croyaient qu'il fut demeuré dans le combat, parce que ceux qui avaient fui les premiers avaient fait courir le bruit de sa mort. Les Barbares transportés de colère et de vengeance, voulaient sauter les fossés. Ceux qui étaient au haut des murailles étaient extrêmement serrés pour se mieux défendre. Les autres troublés de l'extrémité du péril, destitués de chef, privés de vivre et d'armes, ne savaient que faire.

Bélisaire prit, dans cette pressante conjoncture, une résolution merveilleusement hardie, mais cette résolution sauva Rome. Il anima de sa voix et de son exemple le peu de gens qu'il avait autour de lui, et fondit sur les Goths, qui étourdis par la violence de leur course, et par le désordre ou ils s'étaient mis eux-mêmes en rompant leurs rangs, pour suivre, avec plus de vitesse, les fuyards, effrayés de l'obscurité de la nuit, et se sentant chargés si brusquement, s'imaginèrent que c'était un nouveau secours qui était sorti de la ville, et s'enfuirent. Bélisaire s'arrêta tout court, et au lieu de les poursuivre, il retourna à Rome, où il fut reçu des habitants, dont le courage, qui était tout abattu, fut un peu relevé par une action si généreuse. Voilà le danger que courut la fortune de l'Empire.

2. Le même jour vit le commencement et la fin de cette bataille, où Bélisaire fit le mieux de tous les Romains, et Visandus Bandalarius fit le mieux de tous les Goths. Celui-ci fut toujours le premier à attaquer Bélisaire, et il ne cessa de le poursuivre, que lors qu'il tomba à terre, percé de treize coups. Ses compagnons, bien que victorieux, croyant qu'il eût rendu l'âme, le laissèrent parmi les morts. Trois jours après, comme ils étaient campés proche des murailles, ils envoyèrent enterrer les corps de ceux qu'ils avaient perdus dans cette bataille, parmi lesquels on trouva Baudalarius qui respirait encore, mais qui était tellement affaibli de ses blessures, de la faim, et de la fatigue, qu'il ne fut pas possible de tirer une parole de la bouche. Enfin, après que l'on lui eût donné de l'eau, et que l'on l'eût soulagé, on le reporta dans le camp. Il vécut longtemps depuis, en une grande réputation parmi ceux de son pays.

3. Bélisaire étant en sûreté, assembla les soldats, et plusieurs des citoyens alentour des murailles, et leur commanda de tenir des feux allumés, et de veiller toute la nuit. Ensuite il visita toutes les portes, et y posa des capitaines. Sur ces entrefaites, Bessas, qui gardait la porte Prénestine, lui envoya dire que les ennemis étaient entrés par la porte de Saint Pancrace. Ceux qui étaient auprès du Général lui conseillèrent de se sauver par une autre porte ; mais sans s'étonner, il les assura que c'était une fausse alarme, et il envoya un parti de cavalerie pour en apprendre la vérité. On reconnût que l'ennemi n'était entré par aucun endroit : C'est pourquoi il envoya un ordre à tous les capitaines des portes de ne les pas quitter, pour quelque bruit qui pût courir que l'ennemi serait entré parmi autre côté, et de bien faire leur devoir; il les fît assurer qu'il aurait le soin du reste. Cet ordre tendait à empêcher les fausses alarmes.

4. Au milieu de cette horrible confusion où étaient les ennemis, Vitigis envoya à la porte Salaria un certain Vacis, homme de considération parmi les Goths, lequel y étant arrivé, vomit quantité d'injures contre les Romains, les accusant de lâcheté, et de perfidie, et leur reprochant de trahir leurs propres intérêts, lors qu'ils méprisaient la puissance des Goths, pour se mettre sous la protection des Grecs, qui n'avaient jamais fourni à l'Italie que des acteurs, des bouffons, et des pirates. Après qu'il se fut déchargé de tous ces outrages, et d'autres semblables, sans en recevoir de répondre, il se retira. Alors Bélisaire parût fort ridicule aux Romains, de ce que s'étant à peine échappé des mains des ennemis, il espérait, et promettait encore de les défaire. Nous expliquerons dans la suite par quels moyens il croyait en pouvoir venir à bout. Comme il était déjà nuit, et qu'il n'avait rien mangé de tout le jour, sa femme, et ses amis lui firent prendre un peu de pain.

 

 

 

 

1. Τῇ δὲ ἐπιγενομένῃ ἡμέρᾳ Γότθοι μὲν Ῥώμην πολιορκίᾳ ἑλεῖν διὰ μέγεθος τῆς πόλεως οὐδενὶ πόνῳ οἰόμενοι, Ῥωμαῖοι δὲ αὐτῆς ἀμυνόμενοι ἐτάξαντο ὧδε. Ἔχει μὲν τῆς πόλεως ὁ περίβολος δὶς ἑπτὰ πύλας καὶ πυλίδας τινάς. Γότθοι δὲ οὐχ οἷοί τε ὄντες ὅλῳ τῷ στρατοπέδῳ τὸ τεῖχος περιλαβέσθαι κύκλῳ, ἓξ ποιησάμενοι χαρακώματα πέντε πυλῶν χῶρον ἠνώχλουν, ἐκ τῆς Φλαμινίας ἄχρι ἐς τὴν καλουμένην Πραινεστίναν· ταῦτά τε αὐτοῖς τὰ χαρακώματα ξύμπαντα ἐντὸς Τιβέριδος τοῦ ποταμοῦ ἐπεποίητο. Δείσαντες οὖν οἱ βάρβαροι μὴ τὴν γέφυραν διαφθείραντες οἱ πολέμιοι, ἣ Μολιβίου ἐπώνυμός ἐστιν, ἄβατα σφίσι ποιήσωνται ἅπαντα ὅσα ἐκτὸς τοῦ ποταμοῦ ἐστι διήκοντα μέχρι ἐς θάλασσαν, καὶ ἀπ´ αὐτοῦ αἴσθησιν τῶν ἐν πολιορκίᾳ κακῶν ἥκιστα ἔχοιεν, χαράκωμα ἕβδομον Τιβέριδος ἐκτὸς ἐν Νέρωνος πεδίοις ἐπήξαντο, ὅπως σφίσιν ἡ γέφυρα τῶν στρατοπέδων ἐν μέσῳ εἴη. Διὸ δὴ ἄλλας δύο τῆς πόλεως πύλας ἐνοχλεῖσθαι πρὸς τῶν πολεμίων ξυνέβαινε, τήν τε Αὐρηλίαν (ἣ νῦν Πέτρου τοῦ τῶν Χριστοῦ ἀποστόλων κορυφαίου ἅτε που πλησίον κειμένου ἐπώνυμός ἐστι) καὶ τὴν ὑπὲρ ποταμὸν Τίβεριν. Οὕτω τε Γότθοι τῷ μὲν στρατοπέδῳ τὴν ἡμίσειαν μάλιστα περιεβάλλοντο τοῦ τείχους μοῖραν, ἅτε δὲ τῷ ποταμῷ οὐδαμῆ τὸ παράπαν εἰργόμενοι, ἐς ἅπαντα τὸν περίβολον κύκλῳ, ἡνίκα ἐβούλοντο, τῷ πολέμῳ ᾔεσαν. Ὅντινα δὲ τρόπον Ῥωμαῖοι τοῦ ποταμοῦ ἐφ´ ἑκάτερα τὸ τῆς πόλεως τεῖχος ἐδείμαντο ἐρῶν ἔρχομαι. Πάλαι μὲν ὁ Τίβερις παραρρέων ἐπὶ πλεῖστον τοῦ περιβόλου ἐφέρετο τῇδε. Ὁ δὲ χῶρος οὗτος, ἐφ´ οὗ ὁ περίβολος κατὰ τὸν ῥοῦν τοῦ ποταμοῦ ἀνέχει, ὕπτιός τε καὶ λίαν εὐέφοδός ἐστι. Τούτου τε ἀντικρὺ τοῦ χώρου, ἐκτὸς τοῦ Τιβέριδος, λόφον τινὰ μέγαν ξυμβαίνει εἶναι, ἔνθα δὴ οἱ τῆς πόλεως μύλωνες ἐκ παλαιοῦ πάντες πεποίηνται, ἅτε ὕδατος ἐνταῦθα πολλοῦ διὰ μὲν ὀχετοῦ ἀγομένου ἐς τὴν τοῦ λόφου ὑπερβολὴν, ἐς τὸ κάταντες δὲ ξὺν ῥύμῃ μεγάλῃ ἐνθένδε ἰόντος. Διὸ δὴ οἱ πάλαι Ῥωμαῖοι τόν τε λόφον καὶ τὴν κατ´ αὐτὸν τοῦ ποταμοῦ ὄχθην τείχει περιβαλεῖν ἔγνωσαν, ὡς μήποτε τοῖς πολεμίοις δυνατὰ εἴη τούς τε μύλωνας διαφθεῖραι καὶ τὸν ποταμὸν διαβᾶσιν εὐπετῶς τῷ τῆς πόλεως περιβόλῳ ἐπιβουλεύειν. Ζεύξαντες οὖν ταύτῃ τὸν ποταμὸν γεφύρᾳ, ξυνάπτειν τε τὸ τεῖχος ἔδοξαν καὶ οἰκίας συχνὰς ἐν χωρίῳ τῷ ἀντιπέρας δειμάμενοι μέσον τῆς πόλεως τὸ τοῦ Τιβέριδος πεποίηνται ῥεῦμα. Ταῦτα μὲν δὴ ὧδέ πη ἔσχε.

Γότθοι δὲ τάφρους τε βαθείας ἀμφὶ τὰ χαρακώματα ξύμπαντα ὤρυξαν, καὶ τὸν χοῦν, ὃν ἐνθένδε ἀφείλοντο, ξυννήσαντες ὑπὲρ τοίχου τοῦ ἔνδον, ὑψηλόν τε αὐτὸν ὡς μάλιστα ποιησάμενοι καὶ σκολόπων ὀξέων καθύπερθεν πάμπολύ τι χρῆμα πηξάμενοι, οὐδέν τι καταδεέστερον τῶν ἐν τοῖς φρουρίοις ὀχυρωμάτων τὰ στρατόπεδα πάντα εἰργάσαντο. Καὶ χαρακώματος μὲν τοῦ ἐν Νέρωνος πεδίῳ Μαρκίας ἦρχεν (ἤδη γὰρ ἐκ Γαλλιῶν ξὺν τοῖς ἑπομένοις ἀφῖκτο, ξὺν οἷς ἐνταῦθα ἐστρατοπέδευσε), τῶν δὲ δὴ ἄλλων Οὐίττιγις ἡγεῖτο ἕκτος αὐτός. Ἄρχων γὰρ ἦν εἷς κατὰ χαράκωμα ἕκαστον.

2. Γότθοι μὲν οὖν οὕτω ταξάμενοι διεῖλον τοὺς ὀχετοὺς ἅπαντας, ὅπως δὴ ὕδωρ ὡς ἥκιστα ἐς τὴν πόλιν ἐνθένδε εἰσίοι. Ῥώμης δὲ ὀχετοὶ τεσσαρεσκαίδεκα μὲν τὸ πλῆθός εἰσιν, ἐκ πλίνθου δὲ ὠπτημένης τοῖς πάλαι ἀνθρώποις πεποίηνται, ἐς τοσοῦτον εὔρους καὶ βάθους διήκοντες ὥστε ἀνθρώπῳ ἵππῳ ὀχουμένῳ ἐνταῦθα ἱππεύειν δυνατὰ εἶναι. Βελισάριος δὲ τὰ ἐς τὴν φυλακὴν τῆς πόλεως διεκόσμει ὧδε.

3. Πυλίδα μὲν αὐτὸς τὴν Πιγκιανὴν καὶ πύλην τὴν ταύτης ἐν δεξιᾷ εἶχεν, ἣ Σαλαρία ὠνόμασται. Κατὰ ταύτας γὰρ ἐπίμαχος ἦν ὁ περίβολος καὶ Ῥωμαίοις ἐξιτητὰ ἐπὶ τοὺς πολεμίους ὄντα ἐτύγχανε. Πραινεστίναν δὲ Βέσσᾳ ἔδωκε. Καὶ τῇ Φλαμινίᾳ, ἣ Πιγκιανῆς ἐπὶ θάτερά ἐστι, Κωνσταντῖνον ἐπέστησε, τάς τε πύλας ἐπιθεὶς πρότερον, καὶ λίθων μεγάλων οἰκοδομίᾳ ἔνδοθεν αὐτὰς ἀποφράξας ὡς μάλιστα, ὅπως δὴ αὐτὰς μηδενὶ ἀνακλίνειν δυνατὰ εἴη. Τῶν γὰρ χαρακωμάτων ἑνὸς ἀγχοτάτω ὄντος ἔδεισε μή τις ἐπὶ τῇ πόλει ἐνέδρα πρὸς τῶν πολεμίων ἐνταῦθα ἔσται. Τὰς δὲ λειπομένας τῶν πεζικῶν καταλόγων τοὺς ἄρχοντας διαφυλάσσειν ἐκέλευε. Τῶν τε ὀχετῶν ἕκαστον ὡς ἀσφαλέστατα οἰκοδομίᾳ ἐπὶ πλεῖστον κατέλαβε, μή τις ἔξωθεν κακουργήσων ἐνταῦθα ἴοι.

4. Ἐπεὶ δὲ τῶν ὀχετῶν, καθάπερ μοι εἴρηται, διαιρεθέντων οὐκέτι τὰς μύλας τὸ ὕδωρ ἐνήργει, ζῴοις τέ τισιν ἐργάζεσθαι αὐτὰς οὐδαμῆ εἶχον, τροφῆς ἁπάσης ἅτε ἐν πολιορκίᾳ σπανίζοντες, οἵ γε καὶ ἵππων μόλις τῶν σφίσιν ἀναγκαίων ἐδύναντο ἐπιμελεῖσθαι, Βελισάριος ἐξεῦρε τόδε. Ἔμπροσθεν τῆς γεφύρας, ἧς ἄρτι πρὸς τῷ περιβόλῳ οὔσης ἐμνήσθην, σχοίνους ἀρτήσας ἐξ ἑκατέρας τοῦ ποταμοῦ ὄχθης ὡς ἄριστα ἐντεταμένας, ταύταις τε λέμβους δύο παρ´ ἀλλήλους ξυνδήσας, πόδας δύο ἀπ´ ἀλλήλων διέχοντας, ᾗ μάλιστα ἡ τῶν ὑδάτων ἐπιρροὴ ἐκ τοῦ τῆς γεφύρας κυρτώματος ἀκμάζουσα κατῄει, μύλας τε δύο ἐν λέμβῳ ἑκατέρῳ ἐνθέμενος ἐς τὸ μεταξὺ τὴν μηχανὴν ἀπεκρέμασεν, ἣ τὰς μύλας στρέφειν εἰώθει. Ἐπέκεινα δὲ ἄλλας τε ἀκάτους ἐχομένας τῶν ἀεὶ ὄπισθεν κατὰ λόγον ἐδέσμευε, καὶ τὰς μηχανὰς τρόπῳ τῷ αὐτῷ ἐπὶ πλεῖστον ἐνέβαλε. Προϊούσης οὖν τῆς τοῦ ὕδατος ῥύμης αἱ μηχαναὶ ἐφεξῆς ἅπασαι ἐφ´ ἑαυτὰς καλινδούμεναι ἐνήργουν τε τὰς κατ´ αὐτὰς μύλας καὶ τῇ πόλει τὰ αὐτάρκη ἤλουν. ἃ δὴ οἱ πολέμιοι πρὸς τῶν αὐτομόλων γνόντες ἀφανίζουσι τὰς μηχανὰς τρόπῳ τοιῷδε. Δένδρα μεγάλα καὶ σώματα Ῥωμαίων νεοσφαγῆ ἐς τὸν ποταμὸν συμφοροῦντες ἐρρίπτουν. Τούτων τε τὰ πλεῖστα ξὺν τῷ ῥεύματι ἐς μέσα τὰ σκάφη φερόμενα τὴν μηχανὴν ἀπεκαύλιζε. Βελισάριος δὲ κατιδὼν τὰ ποιούμενα προσεπετεχνήσατο τάδε. Ἁλύσεις μακρὰς σιδηρᾶς πρὸ τῆς γεφύρας ἤρτησεν, ἐξικνουμένας ἐς Τίβεριν ὅλον. Αἷς δὴ προσπίπτοντα ξύμπαντα, ὅσα ὁ ποταμὸς ἔφερε, ξυνίστατό τε καὶ οὐκέτι ἐς τὰ πρόσω ἐχώρει. Ταῦτά τε ἀνέλκοντες ἀεὶ οἷς τὸ ἔργον τοῦτο ἐπέκειτο εἰς τὴν γῆν ἔφερον. Ταῦτα δὲ Βελισάριος ἐποίει οὐ τοσοῦτον τῶν μυλῶν ἕνεκα ὅσον ὅτι ἐνθένδε ἐς δέος τε καὶ ἔννοιαν ἦλθε μὴ λάθωσιν ἀκάτοις πολλαῖς οἱ πολέμιοι ἐντὸς τῆς γεφύρας καὶ ἐν μέσῃ πόλει γενόμενοι. Οὕτω τε οἱ βάρβαροι τῆς πείρας, ἐπεὶ οὐδὲν σφίσι ταύτῃ προὐχώρει, ἀπέσχοντο. Καὶ τὸ λοιπὸν Ῥωμαῖοι τούτοις μὲν τοῖς μύλωσιν ἐχρῶντο, τῶν δὲ βαλανείων τοῦ ὕδατος τῇ ἀπορίᾳ παντάπασιν ἀπεκέκλειντο. Ὕδωρ μέντοι ὅσον πιεῖν διαρκὲς εἶχον, ἐπεὶ καὶ τοῖς τοῦ ποταμοῦ ἑκαστάτω οἰκοῦσι παρῆν ἐκ φρεάτων ὑδρεύεσθαι. Ἐς δὲ τοὺς ὑπονόμους, οἵπερ ἐκ τῆς πόλεως, εἴ τι οὐ καθαρὸν, ἐκβάλλουσιν ἔξω, ἀσφάλειαν ἐπινοεῖν οὐδεμίαν ἠνάγκαστο, ἐπεὶ ἐς ποταμὸν Τίβεριν τὰς ἐκβολὰς ἔχουσιν ἅπαντες, καὶ διὰ τοῦτο οὐδεμίαν οἷόν τε τῇ πόλει ἐνθένδε πρὸς τῶν πολεμίων ἐπιβουλὴν γενέσθαι.
 

CHAPITRE XIX.

1.Les Goths font sept retranchements. 2. Ils coupent les aqueducs. 3. Bélisaire assigne aux commandements les endroits qu'ils doivent garder. 4. Bélisaire fait des moulins sur le Tibre.

1. LE lendemain les Goths , qui espéraient de prendre Rome à cause de son étendue, et les habitants qui étaient bien résolus de la défendre, se rangèrent en l'ordre que je vais dire. Comme il y a quatorze portes à Rome, et quelques poternes, et que les Goths n'étaient pas en assez grand nombre pour entourer un si vaste espace , ils se contentèrent d'en assiéger cinq, et de faire pour cet effet six retranchements au deçà du Tibre ; dans lesquels ils se campèrent. Et parce qu'ils craignaient que les habitants, en rompant le pont Milvius , ne leur ôtassent le passage pour aller au pays qui est entre la rivière, et la mer , et ne souffrissent ensuite aucune incommodité d'être assiégés, ils firent un septième retranchement dans le champ de Néron , et par ce moyen ils renfermèrent le pont comme au milieu de leurs troupes. Ils assiégèrent encore deux autres portes, la porte d'Aurelius , appelée maintenant la porte de Saint Pierre le Prince des Apôtres , qui est enterré tout proche; et la porte Transtibérine. Ainsi ils tenaient la moitié des dehors des murailles; ils allaient à la rivière comme il leur plaisait, et avaient la liberté d'attaquer la ville de tous les côtés. Je dirai maintenant ce que les Romains firent pour enfermer le Tibre dans leurs murailles. Le Tibre ne passait pas au commencement dans Rome. L'endroit où la muraille a été bâtie est fort bas. Il est vis-à-vis d'une colline qui est sur l'autre bord, où les moulins ont été bâtis autrefois, à cause que l'eau y tombe avec violence du haut où elle croît montée par un canal fait exprès. Les anciens Romains résolurent d'enfermer cette colline dans leurs murailles , afin que les ennemis ne pussent ruiner les moulins, ni traverser le Tibre. C'est pourquoi ils y bâtirent un pont, firent les murailles de la ville au delà, et élevèrent au dedans plusieurs maisons.

Les Goths creusèrent un fossé fort profond autour de leur camp, élevèrent au dehors toute la terre qu'ils en tirèrent, et fichèrent des pieux au dessus ; de sorte que ce camp était aussi bien fortifié qu'un château. Marcias, qui était revenu des Gaules, commandait le camp qui était dans le champ de Néron, Vitigis, et cinq autres chefs commandaient chacun l'un de cinq autres camps.

2. Ils coupèrent ensuite tous les aqueducs, pour empêcher l'eau de couler dans la ville. Il y a dans Rome quatorze aqueducs bâtis de brique, dont les voûtes font si élevées, qu'un homme à cheval y peut aller tort aisément.

3. Pour ce qui est de Bélisaire, voici l'ordre qu'il établit pour la garde de la ville. Il se chargea de garder la poterne Pinciana , la grande porte qui est a la droite, et la Porte Salaria , parce que c'était l'endroit le plus faible, et le plus exposé aux attaques des ennemis ; et parce aussi que c'était celui par où il était le plus aisé de faire sur eux des sorties. Il donna à Bessas la garde de la porte Prénettine , et à Constantin celle de la porte Flaminia , après les avoir murées toutes deux auparavant; à cause qu'étant proche d'un des camps des ennemis , il appréhendait plutôt les surprises de ce côté-Ià , que d'un autre. Il confia la garde des autres portes à divers capitaines d'infanterie , et il boucha les aqueducs avec de bons murs, afin que l'on ne pût entrer par dedans.

4. Comme les aqueducs étant coupés, les moulins ne tournaient plus, et que l'on ne les pouvait faire tourner avec des chevaux, Bélisaire usa de cette adresse, pour suppléer à la disette des farines , qui était déjà fort grande. C'est qu'il fit attacher deux câbles aux deux bords du Tibre au dessus du pont, et il retint avec les câbles deux grands bateaux , à deux pieds de distance l'un de l'autre , à l'endroit où l'eau sort avec le plus de violence de dessus la grande arche, puis il posa les meules sur les bords des deux bateaux , et mit les machines qui les font tourner dans le milieu. Il disposa plusieurs bateaux et plusieurs machines de la même façon, lesquelles l'eau faisait tourner, de sorte qu'elles fournissaient assez de farine pour la subsistance de Rome. Les Goths ayant été avertis de cette invention de Bélisaire par les déserteurs »,ils jetèrent sur la rivière quantité d'arbres, et de corps morts, qui suivant le fil de l'eau, et tombant sur les moulins en arrêtèrent le travail. Mais ce général, pour y remédier, attacha de grandes chaînes au dessus , qui retenaient les corps morts et les arbres, lesquels on faisait mettre au bord par des hommes. Ces chaînes ne servirent pas seulement à conserver les moulins, elles fermèrent aussi le Tibre aux ennemis, et les empêchèrent de pouvoir entrer dans Rome sur des bateaux. Les Barbares voyant qu'il leur était inutile de jeter du bois et des cadavres sur la rivière, cessèrent d'en jeter, et les Romains jouirent de la commodité des moulins. Ils furent privés de celle du bain par la disette de l'eau. Cette disette ne fut tut pas néanmoins telle, qu'il n'y eût toujours assez d'eau pour boire , ceux qui étaient éloignés de la rivière se contentant de l'eau de puits. Bélisaire ne fut pas obligé de prendre le soin des égouts, parce que toutes les ordures de Rome se déchargent dans le Tibre.
 

 

 

 

1. Τὰ μὲν οὖν ἐς τὴν πολιορκίαν τῇδε Βελισάριος διῳκήσατο. Σαμνιτῶν δὲ παῖδες πολλοὶ, πρόβατα ἐν χώρᾳ τῇ σφετέρᾳ ποιμαίνοντες, δύο τοῦ σώματος ἐν σφίσιν εὖ ἥκοντας ἀπολέξαντες, καὶ αὐτῶν ἕνα μὲν καλέσαντες ἐπὶ τοῦ Βελισαρίου ὀνόματος, Οὐίττιγιν δὲ τὸν ἕτερον ὀνομάσαντες, παλαίειν ἐκέλευον. ὧν δὴ ἰσχυρότατα ἐς τὸν ἀγῶνα καθισταμένων, τὸν Οὐίττιγιν δῆθεν ξυνηνέχθη πεσεῖν. Καὶ αὐτὸν ὁ τῶν παίδων ὅμιλος παίζοντες ἐπὶ δένδρου ἐκρήμνων. Λύκου δὲ τύχῃ τινὶ ἐνταῦθα φανέντος οἱ μὲν παῖδες ἔφυγον ἅπαντες, ὁ δὲ ἐπὶ τοῦ δένδρου ἠρτημένος Οὐίττιγις χρόνου οἱ τριβέντος ἐν ταύτῃ δὴ τῇ τιμωρίᾳ θνήσκει. Καὶ ἐπεὶ ταῦτα ἐς Σαμνίτας ἔκπυστα ἐγεγόνει, οὔτε κόλασίν τινα ἐς τὰ παιδία ταῦτα ἐξήνεγκαν καὶ τὰ ξυμπεσόντα ξυμβαλόντες νικήσειν κατὰ κράτος Βελισάριον ἰσχυρίζοντο. Ταῦτα μὲν δὴ οὕτως ἐγένετο.

2. Ῥωμαίων δὲ ὁ δῆμος, τῶν ἐν πολέμῳ τε καὶ πολιορκίᾳ κακῶν ἀήθεις παντάπασιν ὄντες, ἐπειδὴ τῇ μὲν ἀλουσίᾳ ἐπιέζοντο καὶ τῶν ἀναγκαίων τῇ ἀπορίᾳ, φυλάσσειν τε ἄϋπνοι τὸν περίβολον ἠναγκάζοντο, καὶ τὴν πόλιν ἁλώσεσθαι οὐκ εἰς μακρὰν ὑπετόπαζον, ἅμα δὲ καὶ τοὺς πολεμίους ἑώρων τούς τε ἀγροὺς καὶ τἄλλα πάντα ληιζομένους, ἤσχαλλόν τε καὶ δεινὰ ἐποιοῦντο, εἰ αὐτοὶ οὐδὲν ἠδικηκότες πολιορκοῖντό τε καὶ ἐς τοσοῦτον κινδύνου μέγεθος ἥκοιεν. Ἐν σφίσι τε αὐτοῖς ξυνιστάμενοι Βελισαρίῳ ἐκ τοῦ ἐμφανοῦς ἐλοιδοροῦντο, ὅς γε οὐκ ἀξιόχρεων πρὸς βασιλέως δύναμιν λαβὼν ἐτόλμησεν ἐπὶ Γότθους στρατεύεσθαι. Ταῦτα δὲ καὶ οἱ ἐκ βουλῆς, ἣν σύγκλητον καλοῦσι, Βελισαρίῳ ἐν παραβύστῳ ὠνείδιζον. Ἅπερ Οὐίττιγις πρὸς τῶν αὐτομόλων ἀκούσας συγκρούειν τε αὐτοὺς ἔτι μᾶλλον ἐθέλων καὶ ἐς πολλὴν ταραχὴν ἐμπεσεῖσθαι τὰ Ῥωμαίων πράγματα ταύτῃ οἰόμενος, πρέσβεις παρὰ Βελισάριον ἄλλους τε καὶ Ἄλβιν ἔπεμψεν. Οἳ, ἐπειδὴ ἐς ὄψιν τὴν Βελισαρίου ἀφίκοντο, παρόντων Ῥωμαίων τε τῶν ἐκ βουλῆς καὶ ὅσοι τοῦ στρατοῦ ἄρχοντες ἦσαν, ἔλεξαν τοιάδε

3. „Πάλαι, ὦ στρατηγὲ, τοῖς ἀνθρώποις εὖ τε καὶ καλῶς διώρισται τὰ τῶν πραγμάτων ὀνόματα. Ἐν οἷς ἓν τόδε ἐστὶ, θράσος κεχώρισται ἀνδρείας. Τὸ μὲν γὰρ αὐτῶν οἷς ἂν προσγένοιτο, ξὺν ἀτιμίᾳ ἐς κίνδυνον ἄγει, τὸ δὲ δόξαν ἀρετῆς ἱκανῶς φέρεται. τούτων θάτερόν σε εἰς ἡμᾶς ἤνεγκεν, ὁπότερον μέντοι, αὐτίκα δηλώσεις. Εἰ μὲν γὰρ ἀνδρείᾳ πιστεύων ἐπὶ Γότθους ἐστράτευσας, ὁρᾷς γὰρ δήπου ἀπὸ τοῦ τείχους τὸ τῶν πολεμίων στρατόπεδον καί σοι ἀνδραγαθίζεσθαι, ὦ γενναῖε, διαρκῶς πάρεστιν· εἰ δέ γε θράσει ἐχόμενος ἐφ´ ἡμᾶς ὥρμησαι, πάντως σοι καὶ μεταμέλει τῶν εἰκῆ πεπραγμένων. Τῶν γὰρ ἀπονενοημένων αἱ γνῶμαι, ὅταν ἐν τοῖς ἀγῶσι γένωνται, μετανοεῖν φιλοῦσι. Νῦν οὖν μήτε Ῥωμαίοις τοῖσδε περαιτέρω τὴν ταλαιπωρίαν μηκύνεσθαι ποίει, οὓς δὴ Θευδέριχος ἐν βίῳ τρυφερῷ τε καὶ ἄλλως ἐλευθέρῳ ἐξέθρεψε, μήτε τῷ Γότθων τε καὶ Ἰταλιωτῶν δεσπότῃ ἐμποδὼν ἵστασο. Πῶς γὰρ οὐκ ἄτοπον, σὲ μὲν οὕτω καθειργμένον τε καὶ τοὺς πολεμίους κατεπτηχότα ἐν Ῥώμῃ καθῆσθαι, τὸν δὲ ταύτης βασιλέα ἐν χαρακώματι διατρίβοντα τὰ τοῦ πολέμου κακὰ τοὺς αὑτοῦ κατηκόους ἐργάζεσθαι; ἡμεῖς δὲ σοί τε καὶ τοῖς ἑπομένοις ποιεῖσθαι ἤδη τὴν ἄφοδον κατ´ ἐξουσίαν παρέξομεν, ἅπαντα τὰ ὑμέτερα αὐτῶν ἔχουσι. Τὸ γὰρ ἐπεμβαίνειν τοῖς τὸ σῶφρον μεταμαθοῦσιν οὔτε ὅσιον οὔτε ἄξιον τρόπου τοῦ ἀνθρωπίνου εἶναι νομίζομεν. Ἡδέως δ´ ἂν καὶ Ῥωμαίους ἔτι ἐροίμεθα τούσδε, τί ποτε ἄρα Γότθοις ἐπικαλεῖν ἔχοντες ἡμᾶς τε αὖ καὶ σφᾶς αὐτοὺς προὔδοσαν, οἵ γε τῆς μὲν ἡμετέρας ἐπιεικείας ἄχρι τοῦδε ἀπήλαυσαν, νῦν δὲ καὶ τῆς παρ´ ὑμῶν ἐπικουρίας εἰσὶν ἔμπειροι.“

Τοσαῦτα μὲν οἱ πρέσβεις εἶπον. Βελισάριος δὲ ἀμείβεται ὧδε

„Ὁ μὲν τῆς ξυμβουλῆς καιρὸς οὐκ ἐφ´ ὑμῖν κείσεται. Γνώμῃ γὰρ τῶν πολεμίων ἥκιστα εἰώθασι πολεμεῖν ἄνθρωποι, ἀλλ´ αὐτόν τινα τὰ οἰκεῖα διατίθεσθαι νόμος, ὅπη ἂν αὐτῷ δοκῇ ὡς ἄριστα ἔχειν. Φημὶ δὲ ὑμῖν ἀφίξεσθαι χρόνον, ἡνίκα ὑπὸ ταῖς ἀκάνθαις βουλόμενοι τὰς κεφαλὰς κρύπτεσθαι οὐδαμῆ ἕξετε. Ῥώμην μέντοι ἑλόντες ἡμεῖς τῶν ἀλλοτρίων οὐδὲν ἔχομεν, ἀλλ´ ὑμεῖς ταύτης τὰ πρότερα ἐπιβατεύσαντες, οὐδὲν ὑμῖν προσῆκον, νῦν οὐχ ἑκόντες τοῖς πάλαι κεκτημένοις ἀπέδοτε. Ὅστις δὲ ὑμῶν Ῥώμης ἐλπίδα ἔχει ἀμαχητὶ ἐπιβήσεσθαι, γνώμης ἁμαρτάνει. Ζῶντα γὰρ Βελισάριον μεθήσεσθαι ταύτης ἀδύνατον.“

τοσαῦτα μὲν καὶ Βελισάριος εἶπε. Ῥωμαῖοι δὲ ἐν δέει μεγάλῳ γενόμενοι ἡσυχῆ ἐκάθηντο, καὶ οὐδὲν τοῖς πρέσβεσιν ἀντιλέγειν ἐτόλμων, καίπερ ἐπὶ τῇ ἐς Γότθους προδοσίᾳ πολλὰ πρὸς αὐτῶν κακιζόμενοι, πλήν γε δὴ ὅτι Φιδέλιος αὐτοὺς ἐρεσχελεῖν ἔγνω. Ὃς τότε τῆς αὐλῆς ὕπαρχος καταστὰς πρὸς Βελισαρίου ἐτύγχανε, καὶ ἀπ´ αὐτοῦ πάντων μάλιστα ἔδοξε βασιλεῖ εὐνοϊκῶς ἔχειν.
 

CHAPITRE XX.

1. Présage de la victoire de Bélisaire. 2. Plainte des Romains. 3. Harangue des ambassadeurs de Vitigis, avec la réponse de Bélisaire.

Des enfants qui paissaient des troupeaux dans le champ des Samnites, choisirent en jouant deux des plus forts d'entre eux, dont ils appelèrent l'un Bélisaire, et l'autre Vitigis, et les firent battre ensemble. Celui qui avait été appelé Vitigis ayant été vaincu, il fut ensuite pendu à un arbre par ses compagnons , qui à l'instant même ayant aperçu un loup s'enfuirent et le laissèrent si longtemps attaché à l'arbre , qu'il y mourut. Quand les Samnites apprirent cette histoire , ils ne châtièrent point les enfants, mais ils en tirèrent une conjecture certaine que Bélisaire serait victorieux.

2. Le peuple de Rome, qui n'était pas accoutumé à souffrir des sièges, incommodé de la disette des vivres , lassé de faire la garde durant la nuit, fâché de voir la campagne désolée par les armes des ennemis; enfin, réduit au désespoir de ne pouvoir résister aux assiégeants, s'ennuyait de supporter tant de fatigues, et de courir tant de dangers. S'étant donc assemblés, ils se plaignirent ouvertement de ce que Bélisaire avait entrepris la guerre contre les Goths, sans avoir reçu les forces nécessaires de la part de l'Empereur. Le Sénat faisait les mêmes reproches, bien que ce fût moins publiquement. Quand Vitigis eut avis de ces plaintes, par l'organe des déserteurs, il envoya des ambassadeurs à Bélisaire , afin d'aigrir encore d'avantage les esprits, et d'augmenter la mauvaise intelligence. Ces ambassadeurs ayant été introduits devant Bélisaire en présence des sénateurs, et des capitaines, ils parlèrent de cette sorte.

3. Les anciens ont fait sagement d'imposer divers noms aux choses. La témérité ne s'appelle pas vaillance. L'une est un vice, qui précipite aveuglément dans le danger , et dans l'infamie ; l'autre est une vertu , qui apporte de la gloire. L'une des deux, vous a engagé dans cette guerre , vous nous ferez, bientôt voir laquelle c'est : si c'est la vaillance qui vous a fait prendre les armes, vous avez une belle occasion de vous en servir , puisque notre camp est devant vos yeux. Que si c'est la témérité , sans doute vous aurez sujet de vous repentir , étant certain que ceux qui se jettent indiscrètement dans un combat, en ont regret lorsqu'ils en ressentent le péril. Au reste , n'exposez pas à tant de misères un peuple , que Théodoric a nourri dans les divertissements, et dans les plaisirs, et n'ôtez pas au Roi légitime des Goths, et des Italiens, les droits qui lui appartiennent. N'est-ce pas une chose ridicule , que vous demeuriez enfermés dans Rome par une vaine appréhension, tandis que vous êtes assiégés par votre propre souverain ? Nous vous donnerons la liberté de sortir et d'emporter votre bagage; car nous traitons avec indulgence et avec douceur ceux qui se rangent à leur devoir. Pour ce qui est des citoyens, nous leur demanderions volontiers quelle injure nous leur avions faite pour nous avoir ainsi trahis, et pour s'être trahis eux-mêmes ? N'avaient-ils pas toujours été heureux sous notre gouvernement , et n'est-ce pas pour la défense de leurs intérêts que nous avons les armes en main.

Voici la réponse que Bélisaire fit à ce discours.

Nous ne formerons pas nos résolutions selon vos caprices. On n'a pas accoutumé de prendre conseil de ses ennemis ; on dispose de ses affaires comme l'on le juge à propos. Au reste, il viendra un temps auquel vous chercherez à vous cacher dans les buissons , et auquel vous ne posséderez plus rien dans ce pays. Quand nous tenons Rome, nous tenons une ville qui nous appartient. Vous l'aviez autrefois usurpée, et ce n'est que malgré vous que vous l'avez rendue à ses véritables maîtres. Vous vous trompez , quand vous vous persuadez qu'il vous sera aisé de la reprendre. Jamais Bélisaire ne vous la rendra , tant qu'il lui restera un souffle de vie.

Voilà ce que répondit ce général. Tous les Romains saisis de crainte demeurèrent dans le silence, et n'osèrent repousser le reproche que les ambassadeurs leur avaient fait, d'avoir usé de trahison envers les Goths. Il n'y eut qu'un vieillard, nommé Fidélius, que Bélisaire avait fait préfet du Prétoire , lequel prit la parole, et harangua fort avantageusement pour les intérêts de l'Empereur.
 

 

 

 

1. Οὕτω μὲν δὴ οἱ πρέσβεις ἐς τὸ σφέτερον στρατόπεδον ἐκομίζοντο. Καὶ ἐπεὶ αὐτῶν Οὐίττιγις ἐπυνθάνετο ὁποῖός τε ἀνὴρ Βελισάριος εἴη καὶ γνώμης ὅπως ποτὲ ἀμφὶ τῇ ἐνθένδε ἀναχωρήσει ἔχοι, ἀπεκρίναντο ὡς οὐκ εἰκότα Γότθοι ἐλπίζουσι, δεδίξεσθαι Βελισάριον ὅτῳ δὴ τρόπῳ οἰόμενοι. Οὐίττιγις δὲ ταῦτα ἀκούσας τειχομαχεῖν τε πολλῇ σπουδῇ ἐβουλεύετο καὶ τὰ ἐς τὴν τοῦ περιβόλου ἐπιβουλὴν ἐξηρτύετο ὧδε. Πύργους ξυλίνους ἐποιήσατο ἴσους τῷ τείχει τῶν πολεμίων, καὶ ἔτυχέ γε τοῦ ἀληθοῦς μέτρου πολλάκις ξυμμετρησάμενος ταῖς τῶν λίθων ἐπιβολαῖς. Τούτοις δὲ τοῖς πύργοις τροχοὶ ἐς τὴν βάσιν ἐμβεβλημένοι πρὸς γωνίᾳ ἑκάστῃ ὑπέκειντο, οἳ δὴ αὐτοὺς κυλινδούμενοι ῥᾷστα περιάξειν ἔμελλον ὅπη οἱ τειχομαχοῦντες ἀεὶ βούλοιντο, καὶ βόες τοὺς πύργους ξυνδεδεμένοι εἷλκον. Ἔπειτα δὲ κλίμακας πολλάς τε τὸ πλῆθος καὶ ἄχρι ἐς τὰς ἐπάλξεις ἐξικνουμένας ἡτοίμαζε καὶ μηχανὰς τέσσαρας, αἳ κριοὶ καλοῦνται.

2. Ἔστι δὲ ἡ μηχανὴ τοιαύτη. Κίονες ὀρθοὶ ξύλινοι τέσσαρες ἀντίοι τε καὶ ἴσοι ἀλλήλοις ἑστᾶσι. Τούτοις δὲ τοῖς κίοσι δοκοὺς ὀκτὼ ἐγκαρσίας ἐνείροντες τέσσαρας μὲν ἄνω, τοσαύτας δὲ πρὸς ταῖς βάσεσιν ἐναρμόζουσιν. Οἰκίσκου τε σχῆμα τετραγώνου ἐργαζόμενοι προκάλυμμα πανταχόθεν ἀντὶ τοίχων τε καὶ τείχους διφθέρας αὐτῷ περιβάλλουσιν, ὅπως ἥ τε μηχανὴ τοῖς ἕλκουσιν ἐλαφρὰ εἴη καὶ οἱ ἔνδον ἐν ἀσφαλεῖ ὦσιν, ὡς πρὸς τῶν ἐναντίων ἥκιστα βάλλεσθαι. Ἐντὸς δὲ αὐτῆς δοκὸν ἑτέραν ἄνωθεν ἐγκαρσίαν ἀρτήσαντες χαλαραῖς ταῖς ἁλύσεσι κατὰ μέσην μάλιστα τὴν μηχανὴν ἔχουσιν. ἧς δὴ ὀξεῖαν ποιούμενοι τὴν ἄκραν, σιδήρῳ πολλῷ καθάπερ ἀκίδα καλύπτουσι βέλους, ἢ καὶ τετράγωνον, ὥσπερ ἄκμονα, τὸν σίδηρον ποιοῦσι. Καὶ τροχοῖς μὲν ἡ μηχανὴ τέσσαρσι πρὸς κίονι ἑκάστῳ κειμένοις ἐπῆρται, ἄνδρες δὲ αὐτὴν οὐχ ἧσσον ἢ κατὰ πεντήκοντα κινοῦσιν ἔνδοθεν. Οἳ ἐπειδὰν αὐτὴν τῷ περιβόλῳ ἐρείσωσι, τὴν δοκὸν, ἧς δὴ ἄρτι ἐμνήσθην, μηχανῇ τινι στρέφοντες ὀπίσω ἀνέλκουσιν, αὖθίς τε αὐτὴν ξὺν ῥύμῃ πολλῇ ἐπὶ τὸ τεῖχος ἀφιᾶσιν. Ἡ δὲ συχνὰ ἐμβαλλομένη κατασεῖσαί τε ὅπη προσπίπτοι καὶ διελεῖν ῥᾷστα οἵα τέ ἐστι, καὶ ἀπ´ αὐτοῦ τὴν ἐπωνυμίαν ταύτην ἡ μηχανὴ ἔχει, ἐπεὶ τῆς δοκοῦ ταύτης ἡ ἐμβολὴ προὔχουσα πλήσσειν ὅπου παρατύχοι, καθάπερ τῶν προβάτων τὰ ἄρρενα, εἴωθε. Τῶν μὲν οὖν τειχομαχούντων οἱ κριοὶ τοιοίδε εἰσί.

3. Γότθοι δὲ πάμπολύ τι φακέλλων χρῆμα ἔκ τε ξύλων καὶ καλάμων ποιησάμενοι ἐν παρασκευῇ εἶχον, ὅπως δὴ ἐς τὴν τάφρον ἐμβαλόντες ὁμαλόν τε τὸν χῶρον ἐργάσωνται καὶ ταύτῃ διαβαίνειν αἱ μηχαναὶ ἥκιστα εἴργωνται. Οὕτω μὲν δὴ Γότθοι παρασκευασάμενοι τειχομαχεῖν ὥρμηντο. Βελισάριος δὲ μηχανὰς μὲν ἐς τοὺς πύργους ἐτίθετο, ἃς καλοῦσι βαλλίστρας. Τόξου δὲ σχῆμα ἔχουσιν αἱ μηχαναὶ αὗται, ἔνερθέν τε αὐτοῦ κοίλη τις ξυλίνη κεραία προὔχει, αὐτὴ μὲν χαλαρὰ ἠρτημένη, σιδηρᾷ δὲ εὐθείᾳ τινὶ ἐπικειμένη. Ἐπειδὰν οὖν τοὺς πολεμίους ἐνθένδε βάλλειν ἐθέλουσιν ἄνθρωποι, βρόχου βραχέος ἐνέρσει τὰ ξύλα ἐς ἄλληλα νεύειν ποιοῦσιν, ἃ δὴ τοῦ τόξου ἄκρα ξυμβαίνει εἶναι, τόν τε ἄτρακτον ἐν τῇ κοίλῃ κεραίᾳ τίθενται, τῶν ἄλλων βελῶν, ἅπερ ἐκ τῶν τόξων ἀφιᾶσι, μῆκος μὲν ἔχοντα ἥμισυ μάλιστα, εὖρος δὲ κατὰ τετραπλάσιον. Πτεροῖς μέντοι οὐ τοῖς εἰωθόσιν ἐνέχεται, ἀλλὰ ξύλα λεπτὰ ἐς τῶν πτερῶν τὴν χώραν ἐνείροντες ὅλον ἀπομιμοῦνται τοῦ βέλους τὸ σχῆμα, μεγάλην αὐτῷ λίαν καὶ τοῦ πάχους κατὰ λόγον τὴν ἀκίδα ἐμβάλλοντες. Σφίγγουσί τε 〈σθένει〉 πολλῷ οἱ ἀμφοτέρωθεν μηχαναῖς τισι, καὶ τότε ἡ κοίλη κεραία προϊοῦσα ἐκπίπτει μὲν, ξὺν ῥύμῃ δὲ τοσαύτῃ ἐκπίπτει τὸ βέλος ὥστε ἐξικνεῖται μὲν οὐχ ἧσσον ἢ κατὰ δύο τῆς τοξείας βολὰς, δένδρου δὲ ἢ λίθου ἐπιτυχὸν τέμνει ῥᾳδίως. Τοιαύτη μὲν ἡ μηχανή ἐστιν ἐπὶ τοῦ ὀνόματος τούτου, ὅτι δὴ βάλλει ὡς μάλιστα, ἐπικληθεῖσα. Ἑτέρας δὲ μηχανὰς ἐπήξαντο ἐν ταῖς τοῦ περιβόλου ἐπάλξεσιν ἐς λίθων βολὰς ἐπιτηδείας. Σφενδόνῃ δὲ αὗταί εἰσιν ἐμφερεῖς καὶ ὄναγροι ἐπικαλοῦνται. Ἐν δὲ ταῖς πύλαις λύκους ἔξω ἐπετίθεντο, οὓς δὴ ποιοῦσι τρόπῳ τοιῷδε. Δοκοὺς δύο ἱστᾶσιν ἐκ γῆς ἄχρι καὶ ἐς τὰς ἐπάλξεις ἐξικνουμένας, ξύλα τε εἰργασμένα ἐπ´ ἄλληλα θέμενοι τὰ μὲν ὀρθὰ, τὰ δὲ ἐγκάρσια ἐναρμόζουσιν, ὡς τῶν ἐνέρσεων τὰ ἐν μέσῳ εἰς ἀλλήλους τρυπήματα φαίνεσθαι. Ἑκάστης δὲ ἁρμονίας ἐμβολή τις προὔχει, κέντρῳ παχεῖ ἐς τὰ μάλιστα ἐμφερὴς οὖσα. Καὶ τῶν ξύλων τὰ ἐγκάρσια ἐς δοκὸν ἑκατέραν πηξάμενοι, ἄνωθεν ἄχρι ἐς μοῖραν διήκοντα τὴν ἡμίσειαν, ὑπτίας τὰς δοκοὺς ἐπὶ τῶν πυλῶν ἀνακλίνουσι. Καὶ ἐπειδὰν αὐτῶν ἐγγυτέρω οἱ πολέμιοι ἵκωνται, οἱ δὲ ἄνωθεν ἄκρων δοκῶν ἁψάμενοι ὠθοῦσιν, αὗται δὲ ἐς τοὺς ἐπιόντας ἐκ τοῦ αἰφνιδίου ἐμπίπτουσαι τοῖς προέχουσι τῶν ἐμβολῶν, ὅσους ἂν λάβοιεν, εὐπετῶς κτείνουσι. Βελισάριος μὲν οὖν ταῦτα ἐποίει.

CHAPITRE XXI.

1. Préparatifs de Vitigis. 2.. Description d'un Bélier. 3. Description d'une baliste, d'un loup, et d'autres machines.

1 Quand les ambassadeurs furent retournés dans le camp, et que Vitigis leur eut demandé quel jugement ils faisaient de Bélisaire, et s'ils croyaient qu'il eût dessein de se rendre, ils lui répondirent que c'était un homme à qui il ne fallait pas espérer de faire peur. Vitigis, après avoir entendu cette réponse , fit apprêter toutes les machines nécessaires pour l'attaque. Il bâtit des tours de bois, de la hauteur des murailles, au bas desquelles, il fit attacher des roues, afin que l'on les pût traîner avec des bœufs partout où l'on voudrait. Il fit préparer des échelles d'une hauteur égale à celle des murailles, et quatre machines que l'on appelle des Béliers.

2. Voici comme ces machines sont composées. On élève quatre piliers opposés les uns aux autres à angles égaux ; on les attache ensemble avec huit poutres , dont il y en a quatre en haut, et quatre en bas ; ensuite on couvre de peaux les côtés, et l'on fait comme une chambre carrée, où ceux qui entrent sont à couvert des ennemis. On met aussi une autre poutre de travers, qui est suspendue avec des chaînes, et qui a la tête garnie de fer, en forme d'enclume. Cinquante hommes remuent la machine avec des roues qui sont au pied de chaque pilier , et quand il l'ont approchée de la muraille, ils la battent avec la poutre qui est suspendue , et dont l'effort est si violent, qu'il brise, et met en pièces tous les endroits où il touche. On a imposé le nom à cette machine, par la comparaison que l'on en a faite avec les béliers, parce que la poutre qui est suspendue, pousse et renverse tout ce qu'elle rencontre, de même que ces animaux tâchent de faire avec leur tête.

3. Les Goths apprêtèrent aussi une grande quantité de fascines, afin de combler les fossés, et d'approcher les machines des murailles. Cela fait, ils brûlaient d'envie , de commencer l'attaque. Bélisaire préparait de son côté des machines, que l'on nomme des balistes. Elles sont de la même figure qu'un arc, au dessus duquel est une corne creuse, suspendue avec une chaîne de fer, et appuyée sur une barre. Quand on s'en veut servir, on approche les deux extrémités de l'arc , par le moyen d'un noeud que l'on y fait, et on met dans le creux de la corne une flèche , qui est plus courte que les flèches ordinaires, mais qui est quatre fois plus grosse, et qui au lieu de plumes, a de petits morceaux de bois, qui ont presque la même forme. Enfin, après que l'on y a mis une pointe de fer, proportionnée à la grosseur du bois , plusieurs hommes bandent des deux côté, des cordes avec des machines qui font partir de la corne la flèche qui est dedans, avec une telle impétuosité, qu'elle surpasse, du double l'effet des flèches ordinaires , et qu'il n'y a point d'arbre , ni de pierre qu'elle ne mette en pièces. On lui a donné le nom de baliste, à cause qu'elle a la force de lancer des flèches, à une distance fort éloignée. Les assiégés mirent aussi sur les murailles des instruments propres à jeter des pierres, lesquels on appelle des onagres , et qui sont semblables à des frondes. Ils posèrent encore hors des murailles des machines, que l'on nomme des loups, et qui sont faites de cette manière. On dresse deux poutres qui touchent d'un bout le rez de chaussée de la muraille; et de l'autre les créneaux. On enchâsse dans ces poutres diverses pièces de bois, dont les unes sont droites , et les autres sont de travers, mais elles ont toutes des trous, d'où sortent des pointes de fer. On attache à une autre poutre ces pièces qui sont en travers, et on renverse toutes les poutres contre la porte. Quand l'ennemi approche , ceux qui sont en haut poussent les poutres, et ceux qui se trouvent dessous sont tués à l'instant par les pointes de fer.
 

 

 

 

1. Γότθοι δὲ ὀκτωκαιδεκάτῃ ἀπὸ τῆς προσεδρείας ἡμέρᾳ, Οὐιττίγιδος σφίσιν ἡγουμένου, ἀμφὶ ἡλίου ἀνατολὰς ὡς τειχομαχήσοντες ἐπὶ τὸν περίβολον ᾔεσαν, καὶ Ῥωμαίους ἅπαντας προϊοῦσα ἡ τῶν πύργων τε καὶ κριῶν ὄψις παντάπασί τε ἀήθης οὖσα ἐξέπλησσε. Βελισάριος δὲ βαδίζουσαν ξὺν ταῖς μηχαναῖς ὁρῶν τὴν τῶν πολεμίων παράταξιν, ἐγέλα τε καὶ τοὺς στρατιώτας ἡσυχάζειν ἐκέλευε, καὶ τῶν χειρῶν μηδαμῶς ἄρχειν, ἕως αὐτὸς σημήνῃ. Ὅτου δὲ ἕνεκα γελῴη, ἐν μὲν τῷ αὐτίκα ἥκιστα ἐδήλου, ὕστερον δὲ ἐγνώσθη. Ῥωμαῖοι μέντοι αὐτὸν εἰρωνεύεσθαι ὑποτοπάσαντες ἐκάκιζόν τε καὶ ἀναιδῆ ἐκάλουν, καὶ ὅτι ἐς τὰ πρόσω ἰόντας οὐκ ἀναστέλλοι τοὺς ἐναντίους, δεινὰ ἐποιοῦντο. Ἐπεὶ δὲ Γότθοι τῆς τάφρου ἐγγυτέρω ἵκοντο, πρῶτος ὁ στρατηγὸς τὸ τόξον ἐντείνας, τῶν τινα τεθωρακισμένων τε καὶ τῆς στρατιᾶς ἡγουμένων εἰς τὸν αὐχένα ἐπιτυχὼν βάλλει. Καὶ ὁ μὲν καιρίαν πληγεὶς ἔπεσεν ὕπτιος, Ῥωμαίων δὲ ὁ λεὼς ἅπας ἀνέκραγον ἐξαίσιόν τε καὶ ἀκοῆς κρεῖσσον, ἄριστον οἰωνὸν ξυνενεχθῆναι σφίσιν οἰόμενοι. Δὶς δὲ Βελισαρίου τὸ βέλος ἀφέντος, ταὐτὸ τοῦτο καὶ αὖθις ξυνέβη, καὶ ἥ τε κραυγὴ μείζων ἀπὸ τοῦ περιβόλου ἤρθη καὶ τοὺς πολεμίους ἡσσῆσθαι ἤδη Ῥωμαῖοι ᾤοντο. Καὶ τότε μὲν Βελισάριος τῇ μὲν στρατιᾷ πάσῃ κινεῖν τὰ τοξεύματα πάντα ἐσήμαινε, τοὺς δὲ ἀμφ´ αὑτὸν ἅπαντας ἐς μόνους τοὺς βόας ἐκέλευε βάλλειν. Πάντων τε τῶν βοῶν αὐτίκα πεσόντων, οὔτε τοὺς πύργους περαιτέρω κινεῖν οἱ πολέμιοι εἶχον οὔτε τι ἐπιτεχνήσασθαι ἀπορούμενοι ἐν αὐτῷ τῷ ἔργῳ οἷοί τε ἦσαν. Οὕτω δὲ Βελισαρίου τε ἡ πρόνοια ἐγνώσθη τοῦ μὴ ἑκαστάτω ὄντας τοὺς πολεμίους ἀναστέλλειν πειρᾶσθαι, καὶ ὅτι γελῴη τὴν τῶν βαρβάρων εὐήθειαν, οἳ δὴ βόας περιάξειν ἐς τῶν ἐναντίων τὸ τεῖχος οὕτως ἀνεπισκέπτως ἐλπίδα εἶχον. Ταῦτα μὲν ἀμφὶ Σαλαρίαν πύλην ἐγένετο. Οὐίττιγις δὲ ταύτῃ ἀποκρουσθεὶς, Γότθων μὲν στρατιὰν πολλὴν αὐτοῦ εἴασε, φάλαγγα δὲ αὐτῶν βαθεῖαν κομιδῆ ποιησάμενος καὶ τοῖς ἄρχουσιν ἐπιστείλας προσβολὴν μὲν μηδαμῆ τοῦ περιβόλου ποιεῖσθαι, μένοντας δὲ ἐν τάξει βάλλειν τε συχνὰ ἐς τὰς ἐπάλξεις καὶ ὡς ἥκιστα Βελισαρίῳ καιρὸν ἐνδιδόναι ἐπιβοηθεῖν ἑτέρωσε τοῦ τείχους ὅπη ἂν αὐτὸς προσβάλλειν μέλλῃ στρατῷ πλείονι, οὕτω δὴ ἀμφὶ πύλην Πραινεστίναν ἐπὶ μοῖραν τοῦ περιβόλου, ἣν Ῥωμαῖοι Βιβάριον καλοῦσι, καὶ ᾗ τὸ τεῖχος ἦν ἐπιμαχώτατον μάλιστα, πολλῷ στρατῷ ᾔει. Ἐτύγχανον δὲ ἤδη καὶ μηχαναὶ ἄλλαι πύργων τε καὶ κριῶν καὶ κλίμακες πολλαὶ ἐνταῦθα οὖσαι.

2. Ἐν τούτῳ δὲ Γότθων προσβολὴ ἑτέρα ἐς πύλην Αὐρηλίαν ἐγίνετο τρόπῳ τοιῷδε. Ἀδριανοῦ τοῦ Ῥωμαίων αὐτοκράτορος τάφος ἔξω πύλης Αὐρηλίας ἐστὶν, ἀπέχων τοῦ περιβόλου ὅσον λίθου βολὴν, θέαμα λόγου πολλοῦ ἄξιον. Πεποίηται γὰρ ἐκ λίθου Παρίου καὶ οἱ λίθοι ἐπ´ ἀλλήλοις μεμύκασιν, οὐδὲν ἄλλο ἐντὸς ἔχοντες. Πλευραί τε αὐτοῦ τέσσαρές εἰσιν ἴσαι ἀλλήλαις, εὖρος μὲν σχεδόν τι ἐς λίθου βολὴν ἑκάστη ἔχουσα, μῆκος δὲ ὑπὲρ τὸ τῆς πόλεως τεῖχος. Ἀγάλματά τε ἄνω ἐκ λίθου εἰσὶ τοῦ αὐτοῦ ἀνδρῶν τε καὶ ἵππων θαυμάσια οἷα· τοῦτον δὴ τὸν τάφον οἱ παλαιοὶ ἄνθρωποι (ἐδόκει γὰρ τῇ πόλει ἐπιτείχισμα εἶναι) τειχίσμασι δύο ἐς αὐτὸν ἀπὸ τοῦ περιβόλου διήκουσι περιβάλλουσι καὶ μέρος εἶναι τοῦ τείχους πεποίηνται. Ἔοικε γοῦν πύργῳ ὑψηλῷ πύλης τῆς ἐκείνῃ προβεβλημένῳ. Ἦν μὲν οὖν τὸ ἐνταῦθα ὀχύρωμα ἱκανώτατον. Τούτου δὲ τῷ φυλακτηρίῳ Κωνσταντῖνον ἐπιστήσας Βελισάριος ἔτυχεν. ᾯ δὴ ἐπέστειλε καὶ τῆς φυλακῆς τείχους τοῦ ἐχομένου ἐπιμελεῖσθαι, φαύλην τινὰ καὶ οὐκ ἀξιόλογον φρουρὰν ἔχοντος. Ἥκιστα γὰρ ταύτῃ ἐπιμάχου ὄντος τοῦ περιβόλου, ἅτε τοῦ ποταμοῦ παραρρέοντος, οὐδεμίαν αὐτόθι προσβολὴν ἔσεσθαι ὑποτοπήσας, οὐκ ἀξιόλογον ἐνταῦθα φυλακτήριον κατεστήσατο, ἀλλ´ ὀλίγων οἱ τῶν στρατιωτῶν ὄντων, τοῖς τῶν χωρίων ἀναγκαιοτάτοις τὸ πλῆθος ἔνειμεν. Ἐς πεντακισχιλίους γὰρ μάλιστα τὸ βασιλέως στράτευμα ἐν Ῥώμῃ κατ´ ἀρχὰς τῆσδε τῆς πολιορκίας ξυνῄει.

3. Κωνσταντῖνος δὲ (καὶ γάρ οἱ ἠγγέλλοντο οἱ πολέμιοι τῆς ἐς τὸν Τίβεριν ἀποπειρώμενοι διαβάσεως) δείσας περὶ τῷ ἐκείνῳ τειχίσματι αὐτὸς μὲν κατὰ τάχος ἐκεῖσε ξὺν ὀλίγοις τισὶν ἐβοήθει, τοῖς δὲ πλείοσι τῆς ἐν τῇ πύλῃ τε καὶ τῷ τάφῳ φρουρᾶς ἐπιμελεῖσθαι παρήγγελλεν. Ἐν τούτῳ δὲ οἱ Γότθοι πύλῃ τῇ Αὐρηλίᾳ καὶ τῷ Ἀδριανοῦ πύργῳ προσέβαλλον, μηχανὴν μὲν οὐδεμίαν ἔχοντες, κλιμάκων δὲ πάμπολύ τι ἐπαγόμενοι χρῆμα καὶ τοξευμάτων πλήθει ῥᾷον ἔς τε ἀπορίαν καταστήσασθαι τοὺς πολεμίους οἰόμενοι καὶ τοῦ ἐνταῦθα φυλακτηρίου κρατήσειν δι´ ὀλιγανθρωπίαν οὐδενὶ πόνῳ. Θύρας δὲ προβεβλημένοι ἐβάδιζον, οὐδὲν ἐλασσουμένας τῶν ἐν Πέρσαις θυρεῶν, καὶ ἔλαθόν γε τοὺς ἐναντίους ἀγχοτάτω αὐτῶν ἥκοντες. Ὑπὸ γὰρ τῇ στοᾷ κρυπτόμενοι ἦλθον, ἣ ἐς τὸν Πέτρου τοῦ ἀποστόλου νεὼν διήκει. Ἐνθένδε φανέντες ἐξαπιναίως ἔργου εἴχοντο, ὡς μήτε τῇ καλουμένῃ βαλλίστρᾳ χρῆσθαι τοὺς φύλακας οἵους τε εἶναι (οὐ γὰρ πέμπουσιν ὅτι μὴ ἐξ ἐναντίας αἱ μηχαναὶ αὗται τὰ βέλη) οὐ μὴν οὐδὲ τοῖς τοξεύμασι τοὺς ἐπιόντας ἀμύνεσθαι, τοῦ πράγματος σφίσι διὰ τὰς θύρας ἀντιστατοῦντος. Ἐπεὶ δὲ καρτερῶς τε οἱ Γότθοι ἐνέκειντο, βάλλοντες συχνὰ ἐς τὰς ἐπάλξεις, καὶ τὰς κλίμακας ἤδη προσθήσειν τῷ τειχίσματι ἔμελλον, κυκλώσαντες σχεδόν τι τοὺς ἐκ τοῦ τάφου ἀμυνομένους, ἀεὶ γὰρ αὐτοῖς, εἰ χωρήσειαν, κατὰ νώτου ἐκ τῶν πλαγίων ἐγίνοντο, χρόνον μέν τινα ὀλίγον ἔκπληξις τοῖς Ῥωμαίοις ἐγένετο οὐκ ἔχουσι[ν ἐλπίδα] καθ´ ὅ τι χρὴ ἀμυνομένους σωθῆναι, μετὰ δὲ ξυμφρονήσαντες τῶν ἀγαλμάτων τὰ πλεῖστα, μεγάλα λίαν ὄντα, διέφθειρον, αἴροντές τε λίθους περιπληθεῖς ἐνθένδε χερσὶν ἀμφοτέραις κατὰ κορυφὴν ἐπὶ τοὺς πολεμίους ἐρρίπτουν, οἱ δὲ βαλλόμενοι ἐνεδίδοσαν. Κατὰ βραχύ τε αὐτῶν ὑποχωρούντων, τὸ πλέον ἤδη Ῥωμαῖοι ἔχοντες, ἐθάρσησάν τε καὶ ξὺν βοῇ μείζονι τόξοις τε καὶ λίθων βολαῖς τοὺς τειχομαχοῦντας ἠμύνοντο. Καὶ τῶν μηχανῶν ἁψάμενοι ἐς δέος μέγα τοὺς ἐναντίους ἦγον, ἥ τε προσβολὴ αὐτῶν δι´ ὀλίγου ἐγένετο. Παρῆν δὲ ἤδη καὶ Κωνσταντῖνος δεδιξάμενός τε τοὺς τοῦ ποταμοῦ ἀποπειρασαμένους καὶ ῥᾳδίως ὠσάμενος, ἐπεὶ οὐ παντάπασιν ἀφύλακτον, ὥσπερ ᾤοντο, τὸ ἐκείνῃ τείχισμα εὗρον. Οὕτω τε ἐν τῷ ἀσφαλεῖ τὰ ἀμφὶ πύλην Αὐρηλίαν ἐγένετο.

CHAPITRE XXII.

1 . Bélisaire se moque des machines des Goths , et les rend inutiles. 2. Tombeau d'Adrien- 3. Attaque vigoureusement repoussée.

1. Le dix-huitième jour du siège , au lever du soleil, les Goths conduits par Vitigis s'approchèrent de la muraille, pour donner l'assaut. Les Romains étaient épouvantés par les tours et par les béliers, qu'ils n'avaient pas accoutumé de voir. Mais Bélisaire ne fit que se moquer de l'appareil de ces machines , et il commanda à ses soldats de se tenir en repos, et de ne pas commencer le combat, qu'il n'en eût donné le signal. Il ne dit pas alors le sujet qu'il avait de rire , et de se railler, mais il parut assez dans la suite. Les Romains le prenant pour un impertinent railleur, l'accusaient d'une impudence extravagante , qui le faisait rire, au lieu de s'opposer aux ennemis. Quand ils furent arrivés proche du fossé Bélisaire tira une flèche sur un commandant qui était couvert d'une cuirasse, à qui il perça le cou, de sorte qu'il tomba à la renverse. Le peuple de Rome tirant un bon présage de cette action, poussa un grand cri de joie. A l'instant Bélisaire tira un second coup avec un pareil succès , et le peuple éleva un cri encore plus grand que le premier, et se tint assuré de la victoire. Alors, Bélisaire donna le signal de tirer , et surtout de viser aux bœufs , qui furent en un moment tout couverts de traits , tellement que les machines devinrent immobiles, et que les assiégeants ne surent que faire. On reconnût alors la sagesse de la conduite de Bélisaire, qui n'avait pas voulu repousser d'abord les Barbares, et qui s'était moqué de ce qu'ils étaient si grossiers, que de s'imaginer pouvoir conduire une machine avec des bœufs, jusques au pieds des murailles d'une ville assiégée. Voilà ce qui se passa du côté de la porte dont Bélisaire avait pris la garde, Vitigis se voyant repoussé de ce côté-là , il y laissa un nombre suffisant de soldats, à qui il commanda de ne point donner d'assaut, mais de tirer incessamment, afin d'occuper Bélisaire, et de ne lui pas laisser le loisir de secourir un autre côté de la Ville, qu'il allait attaquer avec des forces plus considérables. Il s'attacha donc à l'endroit qui était le plus faible , et que l'on appelait Vivarium , qui est proche de la porte Prénestine , et où il y avait plusieurs machines toutes prêtes.

2. Dans le même temps, les Goths attaquèrent la porte Aurelia, d'où le tombeau de l'Empereur Adrien n'est éloigné que d'un jet de pierre. C'est un ouvrage magnifique, tout bâti de marbre blanc, et dont les pièces sont parfaitement bien enchaséees, quoi qu'il n'y ait rien au dedans qui les lie ensemble. Les quatre côtés sont égaux. La longueur de chacun est d'un jet de pierre, la hauteur surpasse celle des murailles. Il y a au-dessus des figures d'hommes et de chevaux, qui ont été faites du même marbre, avec un art admirable. Ce bâtiment sert comme de défense à la ville, et pour ce sujet l'on l'a joint aux murailles avec deux murs, et il est comme une tour qui couvre la porte voisine. Bélisaire en avait confié la garde à Constantin, et lui avait aussi donné charge de veiller à la sûreté de la muraille d'auprès, où il n'y avait qu'une très faible garnison. Comme c'est en cet endroit que le Tibre passe, et que pour cette raison il est plus malaisé d'en approcher que d'un autre, le général n'y avait presque point laissé de soldats , vu que n'en ayant que cinq mille pour la défense d'une place d'une aussi vaste étendue qu'est Rome, il avait été obligé de les distribuer aux autres quartiers.

3. Constantin ayant appris que l'ennemi essayait de passer le Tibre, il y accourut, et laissa seulement un petit nombre de soldats au tombeau d'Adrien et à la porte qui en est proche. Cependant les Barbares, sans employer d'autres machines que des échelles, et des flèches , s'approchèrent de la porte Aurélia, et du monument d'Adrien, espérant de défaire sans peine une garnison aussi faible que celle qui y était. Ils avançaient couverts de boucliers aussi larges que ceux des Perses ; et bien qu'ils fussent tout proche, ils n'étaient point aperçus par les Romains, et ils étaient mêmes couverts par un portique de l'église de Saint Pierre. Ayant soudain fait donner l'assaut, les assiégés ne pouvaient se servir de balistes, parce que ces sortes de machines ne nuisent à l'ennemi que quand il est éloigné ; ils ne pouvaient aussi incommoder les assiégeants avec leurs flèches, parce qu'elles tombaient sur les boucliers. Les Goths lançaient une grande quantité de traits sur les créneaux, et étaient prêts d'appliquer les échelles aux murailles, et d'investir ceux qui défendaient le tombeau d'Adrien. Les Romains furent quelque temps comme interdits par la crainte, et privés de toute espérance de se défendre. Mais ayant ensuite rompu des statues, ils en jetèrent les pièces sur les ennemis, et les obligèrent à reculer. En même temps les assiégés reprirent courage, remplirent l'air de cris, et jetèrent une multitude innombrable de traits , et de pierres sur les Barbares, qu'ils repoussèrent entièrement, lorsqu'ils purent se servir de leurs machines. Constantin survint sur ces entrefaites, et donna la chasse à ceux qui avaient passé le Tibre, et qui n'avaient pas trouvé la muraille tout à fait dépourvue de garnison , comme ils l'avaient espéré. C'est ainsi que fut défendue la porte Aurélia.
 

 

 

 

1. Ἐς μέντοι πύλην τὴν ὑπὲρ ποταμὸν Τίβεριν, ἣ Παγκρατιανὴ καλεῖται, δύναμις τῶν πολεμίων ἐλθοῦσα οὐδὲν ὅ τι καὶ ἄξιον λόγου ἔδρασε, χωρίου ἰσχύϊ· ἀνάντης τε γὰρ καὶ πρὸς τὰς ἐφόδους οὐκ εὐπετὴς ταύτῃ ὁ τῆς πόλεως περίβολός ἐστι. Παῦλος ἐνταῦθα φυλακὴν εἶχε, ξὺν καταλόγῳ πεζικῷ, οὗ αὐτὸς ἦρχεν. Οὐ μὴν οὐδὲ πύλης Φλαμινίας ἀπεπειράσαντο, ἐπεὶ ἐν χώρῳ κρημνώδει κειμένη οὐ λίαν ἐστὶν εὐπρόσοδος. Οἱ Ῥῆγες ἐνταῦθα πεζικὸν τέλος ἐφύλασσον καὶ Οὐρσικῖνος, ὃς αὐτῶν ἦρχε. Ταύτης δὲ μεταξὺ τῆς πύλης καὶ τῆς ἐν δεξιᾷ ἐχομένης πυλίδος, ἣ Πιγκιανὴ ὀνομάζεται, μοῖρά τις τοῦ περιβόλου δίχα τὸ παλαιὸν ἀπὸ ταὐτομάτου διαιρεθεῖσα, οὐκ ἐξ ἐδάφους μέντοι, ἀλλ´ ὅσον ἐκ μήκους τοῦ ἡμίσεος, οὐκ ἔπεσε μὲν οὐδὲ ἄλλως διεφθάρη, ἐκλίθη δὲ οὕτως ἐφ´ ἑκάτερα, ὡς τὸ μὲν ἐκτὸς τοῦ ἄλλου τείχους, τὸ δὲ ἐντὸς φαίνεσθαι. Καὶ ἀπ´ αὐτοῦ Περίβολον Διερρωγότα Ῥωμαῖοι τῇ σφετέρᾳ γλώσσῃ ἐκ παλαιοῦ καλοῦσι τὸν χῶρον. Τοῦτο δὲ τὸ μέρος καθελεῖν τε καὶ ἀνοικοδομήσασθαι Βελισάριον κατ´ ἀρχὰς ἐγχειροῦντα ἐκώλυον Ῥωμαῖοι, Πέτρον σφίσι τὸν ἀπόστολον ὑποσχέσθαι ἰσχυριζόμενοι αὑτῷ μελήσειν τοῦ ἐνταῦθα φυλακτηρίου. Τοῦτον δὲ τὸν ἀπόστολον σέβονται Ῥωμαῖοι καὶ τεθήπασι πάντων μάλιστα. Ἀπέβη τε αὐτοῖς ἅπαντα ἐν τῷδε τῷ χωρίῳ ᾗ διενοοῦντο καὶ προσεδόκων. Οὐδὲ γὰρ τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, οὐ μὴν οὐδὲ ἐς τὸν ἅπαντα χρόνον, καθ´ ὃν Γότθοι Ῥώμην ἐπολιόρκουν, οὔτε πολεμίων τις δύναμις ἐνταῦθα ἀφίκετο οὔτε τινὰ ταραχὴν γενέσθαι ξυνέβη. Καὶ ἐθαυμάζομέν γε ὅτι οὐδὲ ἐς μνήμην ἡμετέραν ἢ τῶν πολεμίων αὕτη τοῦ περιβόλου ἡ μοῖρα παρὰ πάντα τὸν χρόνον ἦλθεν, οὔτε τειχομαχούντων οὔτε νύκτωρ ἐπιβουλευόντων τῷ τείχει, οἷα πολλὰ ἐνεχείρησαν. Διὸ δὴ οὐδὲ ὕστερόν τις ἀνοικοδομήσασθαι τοῦτο ἐτόλμησεν, ἀλλ´ ἐς ἡμέραν τήνδε οὕτω τὸ ἐκείνῃ διῄρηται τεῖχος. Ταῦτα μὲν οὖν ὧδέ πη ἔσχεν.

Ἐν δὲ Σαλαρίᾳ πύλῃ Γότθος ἀνὴρ εὐμήκης τε καὶ ἀγαθὸς τὰ πολέμια θώρακά τε ἐνδιδυσκόμενος καὶ κράνος ἐν τῇ κεφαλῇ ἔχων, ὤν τε οὐκ ἀφανὴς ἐν τῷ Γότθων ἔθνει, οὐκ ἐν τάξει ξὺν τοῖς ἄλλοις ἔμεινεν, ἀλλ´ ἐπὶ δένδρου ἱστάμενος ἔβαλε συχνὰ ἐς τὰς ἐπάλξεις. Τοῦτον δὲ τὸν ἄνδρα μηχανὴ ἐν πύργῳ κατὰ μέρος τὸ λαιὸν οὖσα τύχῃ τινὶ ἔβαλε. Διαβὰν δὲ τόν τε θώρακα καὶ τὸ τοῦ ἀνθρώπου σῶμα τὸ βέλος ὑπὲρ ἥμισυ ἐς τὸ δένδρον ἔδυ, ἐνέρσει τε αὐτοῦ τὸν ἄνδρα ξυνδῆσαν νεκρὸν ἤρτησεν. Ὅπερ ἐπεὶ οἱ Γότθοι κατεῖδον, κατορρωδήσαντες καὶ βελῶν ἔξω γενόμενοι ἔμενον μὲν ἔτι ἐν τάξει, τοὺς δὲ ἐν τῷ τείχει οὐκέτι ἐλύπουν.

3. Βέσσας δὲ καὶ Περάνιος, Οὐιττίγιδος ἐν Βιβαρίῳ ἰσχυρότατα ἐγκειμένου σφίσι, Βελισάριον μετεπέμποντο. Ὁ δὲ δείσας περὶ τῷ ἐνταῦθα τείχει (ἦν γὰρ ταύτῃ ἐπιμαχώτατον, ὥσπερ εἴρηται) κατὰ τάχος ἐβοήθει αὐτὸς, [ἕνα] τῶν τινα ἐπιτηδείων λιπὼν ἐν Σαλαρίᾳ. Καὶ τοὺς στρατιώτας εὑρὼν ἐν Βιβαρίῳ τὴν προσβολὴν τῶν ἐναντίων πεφοβημένους, μεγάλην τε οὖσαν καὶ πολυάνθρωπον, ὑπερφρονεῖν τε τῶν πολεμίων ἐκέλευε καὶ ἐπὶ τὸ θαρσεῖν ἀντικαθίστη. Ἦν δὲ ὁ ταύτῃ χῶρος ὁμαλὸς κομιδῆ καὶ ἀπ´ αὐτοῦ ταῖς ἐφόδοις τῶν προσιόντων ἐκκείμενος. Τύχῃ τέ τινι τὸ ἐκείνῃ τεῖχος οὕτως ἐπὶ πλεῖστον διερρυήκει ὡς τῶν πλίνθων μὴ λίαν τὴν ξυνθήκην ξυνίστασθαι. Τείχισμα δὲ ἄλλο βραχὺ περιέβαλλον ἔξωθεν αὐτῷ οἱ πάλαι Ῥωμαῖοι, οὐκ ἀσφαλείας τινὸς ἕνεκα (οὐ γὰρ οὖν οὐδὲ πύργων ὀχύρωμα εἶχεν, οὐ μὴν οὐδὲ ἐπάλξεις τινὲς ἐνταῦθα πεποίηντο οὐδέ τι ἄλλο, ὅθεν ἂν καὶ ἀπώσασθαι οἷόν τε ἦν τὴν ἐς τὸν περίβολον ἐπιβουλὴν τῶν πολεμίων) ἀλλὰ τρυφῆς τινος οὐκ εὐπρεποῦς χάριν, ὅπως δὴ λέοντάς τε καὶ τἄλλα θηρία καθείρξαντες ἐνταῦθα τηροῖεν. Διὸ δὴ καὶ Βιβάριον τοῦτο ὠνόμασται. Οὕτω γὰρ Ῥωμαῖοι καλοῦσι τὸν χῶρον οὗ ἂν τῶν ζῴων τὰ μὴ χειροήθη τρέφεσθαι εἴωθεν. Οὐίττιγις μὲν οὖν μηχανάς τε ἄλλας ἄλλῃ τοῦ τείχους ἡτοίμαζε καὶ ὀρύσσειν τὸ ἔξω τείχισμα τοὺς Γότθους ἐκέλευεν, οἰόμενος, ἢν τούτου ἐντὸς γένωνται, πόνῳ οὐδενὶ τοῦ τείχους κρατήσειν, ὅπερ οὐδαμῆ ἐχυρὸν ξυνηπίστατο εἶναι. Βελισάριος δὲ ὁρῶν τοὺς πολεμίους τό τε Βιβάριον διορύσσοντας καὶ πολλαχῆ τοῦ περιβόλου προσβάλλοντας, οὔτε ἀμύνειν τοὺς στρατιώτας οὔτε ἐν ταῖς ἐπάλξεσι μένειν, ὅτι μὴ λίαν ὀλίγους, εἴα, καίπερ ἅπαν ξὺν αὑτῷ ἔχων, εἴ τι ἐν τῷ στρατοπέδῳ λόγιμον ἦν. Κάτω δὲ ἅπαντας ἀμφὶ τὰς πύλας ἐν παρασκευῇ εἶχε τεθωρακισμένους τε καὶ ξίφη μόνα ἐν χερσὶ φέροντας. Ἐπεὶ δὲ οἱ Γότθοι, διελόντες τὸν τοῖχον, ἐντὸς Βιβαρίου ἐγένοντο, Κυπριανὸν ξὺν ἄλλοις τισὶ κατὰ τάχος ἐπ´ αὐτοὺς ἐσβιβάσας ἔργου ἐκέλευεν ἔχεσθαι. Καὶ οἱ μὲν τοὺς ἐσπεπτωκότας ἅπαντας ἔκτεινον, οὔτε ἀμυνομένους καὶ ὑπὸ σφῶν αὐτῶν διαφθειρομένους ἐν τῇ ἐς τὴν ἔξοδον στενοχωρίᾳ. Τῶν δὲ πολεμίων τῷ ἀπροσδοκήτῳ καταπλαγέντων καὶ οὐκ ἐν τάξει συντεταγμένων, ἀλλὰ ἄλλου ἄλλῃ φερομένου, τοῦ περιβόλου τὰς πύλας ἀνακλίνας ἐξαπιναίως ἅπαν ἐπὶ τοὺς ἐναντίους ἠφίει τὸ στράτευμα. Καὶ οἱ μὲν Γότθοι ἐς ἀλκὴν ἥκιστα ἔβλεπον, ἀλλ´ ἐς φυγὴν, ὅπη ἕκαστος ἔτυχεν, ὥρμηντο. Ἐπισπόμενοι δὲ Ῥωμαῖοι τοὺς ἀεὶ ἐν ποσὶ ῥᾷστα ἔκτεινον, ἥ τε δίωξις πολλὴ γέγονεν, ἐπεὶ οἱ Γότθοι μακρὰν ἀπολελειμμένοι τῶν σφετέρων χαρακωμάτων τῇδε ἐτειχομάχουν. Βελισάριος δὲ τὰς τῶν πολεμίων μηχανὰς καίειν ἐκέλευεν, ἐπὶ πλεῖστόν τε ἡ φλὸξ αἰρομένη μείζονα τὴν ἔκπληξιν, ὡς τὸ εἰκὸς, τοῖς φεύγουσιν ἐποίει.

Ἐν τούτῳ δὲ καὶ κατὰ πύλην Σαλαρίαν ξυμπεσεῖν τὴν ὁμοίαν τύχην ξυνέβη. Τάς τε γὰρ πύλας ἐξαπιναίως ἀνέῳγον καὶ ἐς τοὺς βαρβάρους ἐκ τοῦ ἀπροσδοκήτου ἐνέπιπτον, τούτους τε οὐκ ἀμυνομένους, ἀλλὰ τὰ νῶτα στρέψαντας ἔκτεινον, καὶ τὰ κατ´ αὐτοὺς μηχανήματα ἔκαιον. Καὶ ἥ τε φλὸξ πολλαχῆ τοῦ τείχους ἐπὶ μέγα ἤρθη ἥ τε τῶν Γότθων ὑπαγωγὴ κατὰ κράτος ἤδη ἐκ παντὸς τοῦ περιβόλου ἐγίνετο, καὶ ἡ κραυγὴ ἀμφοτέρωθεν ὑπερφυὴς ἦν, τῶν μὲν ἐν τῷ τείχει [Ῥωμαίων] τοῖς διώκουσιν ἐγκελευομένων, τῶν δὲ ἐν τοῖς χαρακώμασι τὴν τοῦ πάθους ὑπερβολὴν ὀδυρομένων. Ἀπέθανον δὲ Γότθων ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ τρισμύριοι, ὡς αὐτῶν οἱ ἄρχοντες ἰσχυρίζοντο, καὶ τραυματίαι πλείους ἐγένοντο· ἅτε γὰρ ἐν πλήθει πολλῷ οἵ τε ἀπὸ τῶν ἐπάλξεων τὰ πλεῖστα ἐτύγχανον εἰς αὐτοὺς βάλλοντες καὶ οἱ τὰς ἐπεκδρομὰς ποιούμενοι πάμπολύ τι χρῆμα καταπεπληγμένων τε καὶ φευγόντων ἀνθρώπων διέφθειρον. Ἥ τε τειχομαχία πρωῒ ἀρξαμένη ἐτελεύτα ἐς δείλην ὀψίαν. Ταύτην μὲν οὖν τὴν νύκτα ηὐλίσαντο ἑκάτεροι, Ῥωμαῖοι μὲν ἐν τῷ περιβόλῳ παιανίζοντες καὶ Βελισάριον ἐν εὐφημίαις ποιούμενοι καὶ τὰ τῶν νεκρῶν σκυλεύματα ἔχοντες, Γότθοι δὲ τούς τε τραυματίας σφῶν θεραπεύοντες καὶ τοὺς τελευτήσαντας ὀδυρόμενοι.

CHAPITRE XXIII.

1. . Partie de la muraille de Rome sous la protection de Saint Pierre. 2. Merveilleux effet d'une machine, 3. Défaite signalée des Goths.

1. Les ennemis attaquèrent la porte Transtibérine , que l'on appelle Pancratienne , mais sans y faire aucun exploit considérable , parce que l'assiette du lieu est très forte, et que de ce côté-là le mur est fort élevé, et tout à fait inaccessible. De plus, il était gardé par Paul avec une cohorte d'Infanterie. Les Goths ne tentèrent pas l'attaque de la porte Flaminia , parce qu'elle est dans des rochers , et que l'accès en est très difficile ; elle était gardée par une cohorte d'infanterie, commandée par Ursicin. Entre cette porte, et une autre petite porte appelée Pinciana, il y avait une partie de la muraille qui était fendue, non pas depuis le pied , mais depuis le milieu jusques au haut, et elle brûlait de tous côtés. Les Romains l'appelaient la Muraille rompue. Ils ne voulurent pas néanmoins permettre à Bélisaire de la réparer , et ils disaient que Saint Pierre leur avait promis de la défendre. On sait que les Romains ont une dévotion particulière pour cet apôtre. L'événement ne démentit point leur espérance. Car cet endroit demeura exempt d'assaut, et même du bruit des armes, durant tout le siège. Pour moi je me suis étonné , que les Goths n'aient pas eu la pensée , durant tant de temps , de faire le moindre effort de ce côté-là. La muraille demeure toujours rompue, sans que l'on ose la réparer.

2. Il y avait vers la porte Salaria un fort brave homme , et fort célèbre parmi les Goths , qui au lieu de se tenir dans le rang des autres, était debout proche d'un arbre , armé d'un casque , et d'une cuirasse , d'où il tirait incessamment sur les murailles. Il fut par hasard atteint d'un trait, poussé par une machine qui était du côté gauche au haut d'une tour , percé de part en part avec sa cuirasse, et attaché à l'arbre. Les Goths épouvantés d'un accident si extraordinaire, se mirent hors de la portée du trait, et cessèrent d'incommoder les assiégés.

3. Sur ces entrefaites, Bessas et Péranius, qui étaient fort pressés par Vitigis, envoyèrent demander du secours à Bélisaire, qui sachant bien que l'endroit qu'ils défendaient était faible, y accourut aussitôt. Comme il y trouva les soldats étonnés de la vigueur avec laquelle les ennemis les attaquaient, il les exhorta à se défendre avec une vigueur pareille. Le lieu était bas de son assiette , et partant plus exposé aux efforts des assaillants. Une partie de la muraille tombait en ruine , et les pierres s'en détachaient d'elles-mêmes. On avait élevé un second mur au delà de cet endroit de la muraille, non pas pour fortifier la ville, car il n'y avait à ce second mur ni tours, ni créneaux, ni autre défense, mais pour prendre un divertissement, qui n'est pas tout à fait conforme aux sentiments de la nature , qui est d'enfermer des lions et d'autres bêtes farouches, et cruelles. Ce lieu-là était appelé Vivarium , qui est un terme dont se servent les Romains, pour exprimer l'endroit où l'on nourrit les animaux qui ne sont pas apprivoisés. Vitigis commanda à ses gens d'abattre ce mur de dehors, s'assurant ensuite la muraille dont il savait le défaut. Quand Bélisaire vit que les ennemis perçaient le mur du Vivarium, il défendit de tirer sur eux ; il fit même retirer les soldats du haut des murailles, bien que la fleur de ses troupes y fût, et il les rangea en bas, proche de la porte avec leurs cuirasses, et leurs épées. Quand les Goths eurent percé le mur, et qu'ils furent entrés dans le Parc où l'on nourrissait les bêtes, il envoya contre eux Cyprien pour engager le combat. Ce capitaine les chargea si brusquement, qu'ils n'eurent pas le courage de se défendre, et qu'ils le laissèrent assommer dans ce désordre , où ils se nuisaient les uns aux autres. Bélisaire lâcha toutes ses troupes, qui les poursuivirent vivement, et en taillèrent un grand nombre en pièces. Le carnage dura fort longtemps, à cause que ces Barbares étaient éloignés de leur camp. Bélisaire fit mettre le feu aux machines qu'ils avaient abandonnées , ce qui redoubla l'épouvante, et la consternation des fuyards.

Il arriva dans le même temps un pareil événement à la porte Salaria. Les Romains étant sortis à l'improviste, mirent les assiégeants en déroute , sans qu'ils osassent résister, et brûlèrent leurs machines. Il s'éleva un horrible bruit, qui était formé tant par les voix confuses des habitants qui animaient les soldats, que par les gémissements des Goths, qui déploraient leur défaite. Ils perdirent en cette journée trente mille hommes, selon le témoignage de leurs chefs, et le nombre des blessés fut trouvé égal à celui des morts. Comme ils se pressaient en foule autour des murailles, on n'en tirait presque point de coup qui fût inutile. Ceux qui battaient la campagne fondirent encore sur les fuyards, et en tuèrent un grand nombre. L'attaque commença le matin, et finit le soir. Les Romains passèrent la nuit à dépouiller les morts, et à chanter des chansons en l'honneur de Bélisaire ; les Goths la passèrent à panser les blessés , et à regretter leurs pertes.
 

 

 

Βελισάριός τε γράμματα βασιλεῖ ἔγραψεν· ἐδήλου δὲ ἡ γραφὴ τάδε

 „Ἀφίγμεθα εἰς τὴν Ἰταλίαν, ὥσπερ ἐκέλευες, χώραν τε αὐτῆς περιβεβλημένοι πολλὴν καὶ Ῥώμην κατελάβομεν, ἀπωσάμενοι τοὺς ταύτῃ βαρβάρους, ὧνπερ ἔναγχος τὸν ἄρχοντα Λεύδεριν ἐς ὑμᾶς ἔπεμψα. Συμβέβηκε δὲ ἡμῖν τῶν στρατιωτῶν πλῆθος ἔν τε Σικελίᾳ καὶ Ἰταλίᾳ ἐπὶ φυλακῇ τῶν ὀχυρωμάτων καταστησαμένοις, ὧνπερ δυνατοὶ κατακεκρατηκέναι γεγόναμεν, τὸ στράτευμα ἐς πεντακισχιλίους ἀπολελεῖφθαι. Οἱ δὲ πολέμιοι ἥκουσιν ἐφ´ ἡμᾶς ἐς μυριάδας πεντεκαίδεκα συνειλεγμένοι. Καὶ πρῶτον μὲν ἡμῖν ἐπὶ κατασκοπῇ τῶν ἀνδρῶν γενομένοις παρὰ Τίβεριν ποταμὸν, ἠναγκασμένοις τε παρὰ γνώμην αὐτοῖς ἐς χεῖρας ἐλθεῖν, μικροῦ κατακεχῶσθαι δοράτων συμβέβηκε πλήθει. Ἔπειτα δὲ τειχομαχήσαντες οἱ βάρβαροι παντὶ τῷ στρατῷ καὶ μηχαναῖς τισι προσβαλόντες πανταχόσε τοῦ τείχους, ὀλίγου ἐδέησαν ἡμᾶς τε αὐτοβοεὶ καὶ τὴν πόλιν ἑλεῖν, εἰ μή τις ἡμᾶς ἀνήρπασε τύχη. Τὰ γὰρ τῶν πραγμάτων νικῶντα τὴν φύσιν οὐκ ἂν εἰκότως ἐς ἀνδρῶν ἀρετὴν, ἀλλ´ ἐς τὸ κρεῖσσον ἀναφέρεσθαι πρέποι. Τὰ μὲν οὖν ἄχρι τοῦδε ἡμῖν πεπραγμένα, εἴτε τύχῃ τινὶ εἴτε ἀρετῇ, ὡς ἄριστα ἔχει· τὰ δὲ ἐνθένδε βουλοίμην ἂν ἀμείνω τοῖς πράγμασι τοῖς σοῖς ἔσεσθαι. Ὅσα μέντοι προσήκει ἐμέ τε εἰπεῖν καὶ ὑμᾶς πρᾶξαι, οὐ μήποτε ἀποκρύψομαι, ἐκεῖνο εἰδὼς, ὡς πρόεισι μὲν τὰ ἀνθρώπινα ὅπη ἂν βουλομένῳ τῷ θεῷ εἴη, οἱ δὲ τῶν ἔργων ἁπάντων προστάται ἐκ τῶν σφίσιν αὐτοῖς πεπραγμένων τὰς αἰτίας ἢ τοὺς ἐπαίνους ἐς ἀεὶ φέρονται. οὐκοῦν ὅπλα τε καὶ στρατιῶται στελλέσθων ἐς ἡμᾶς τοσοῦτοι τὸ πλῆθος ὥστε τοῖς πολεμίοις ἡμᾶς τὸ λοιπὸν ἐξ ἀντιπάλου τῆς δυνάμεως ἐς πόλεμον τόνδε καθίστασθαι. Οὐ γὰρ ἅπαντα χρεὼν πιστεύειν τῇ τύχῃ, ἐπεὶ οὐδὲ ὁμοίως ἐς πάντα τὸν χρόνον φέρεσθαι πέφυκεν. Ἀλλὰ σὲ, ὦ βασιλεῦ, ἐκεῖνο εἰσίτω, ὡς ἢν νῦν ἡμῶν οἱ βάρβαροι περιέσονται, Ἰταλίας τε τῆς σῆς ἐκπεσούμεθα καὶ προσαποβαλοῦμεν τὸ στράτευμα, καὶ προσέσται ἡμῖν τοσαύτη τις οὖσα ἡ ὑπὲρ τῶν πεπραγμένων αἰσχύνη. Ἐῶ γὰρ λέγειν ὡς καὶ Ῥωμαίους ἀπολεῖν δόξαιμεν, οἵ γε περὶ ἐλάσσονος τὴν σωτηρίαν τῆς ἐς τὴν σὴν βασιλείαν πεποίηνται πίστεως. Ὥστε ἡμῖν καὶ τὴν ἄχρι τοῦδε γενομένην εὐημερίαν εἰς συμφορῶν ὑπόθεσιν τετελευτηκέναι ξυμβήσεται. Εἰ γὰρ Ῥώμης ἡμῖν καὶ Καμπανίας καὶ πολλῷ πρότερον Σικελίας ἀποκεκροῦσθαι τετύχηκε, τὸ πάντων ἂν ἡμᾶς κουφότατον τῶν κακῶν ἔδακνε τὸ μὴ τοῖς ἀλλοτρίοις δεδυνῆσθαι πλουτεῖν. Καὶ μὴν καὶ τοῦτο ἐκλογίζεσθαι ὑμᾶς ἄξιον, ὡς Ῥώμην πώποτε πλείω τινὰ χρόνον οὐδὲ μυριάσι πολλαῖς διαφυλάξαι δυνατὸν γέγονε, χώραν τε περιβεβλημένην πολλὴν καὶ τῷ μὴ ἐπιθαλασσίαν εἶναι τῶν ἀναγκαίων ἀποκεκλεισμένην ἁπάντων. Καὶ Ῥωμαῖοι νῦν μὲν εὐνοϊκῶς ἡμῖν ἔχουσι, τῶν δὲ κακῶν αὐτοῖς, ὡς τὸ εἰκὸς, μηκυνομένων, οὐδὲν μελλήσουσιν ὑπὲρ αὑτῶν ἑλέσθαι τὰ κρείσσω. Οἱ γὰρ ἐξ ὑπογύου τισὶν ἐς εὔνοιαν καθιστάμενοι, οὐ κακοτυχοῦντες, ἀλλ´ εὖ πάσχοντες, τὸ πιστὸν ἐς αὐτοὺς διασώζειν εἰώθασιν. ἄλλως τε καὶ λιμῷ Ῥωμαῖοι ἀναγκασθήσονται πολλὰ ὧν οὐκ ἂν βούλοιντο πρᾶξαι. Ἐγὼ μὲν οὖν οἶδα θάνατον ὀφείλων τῇ σῇ βασιλείᾳ, καὶ διὰ τοῦτο ζῶντά με οὐδεὶς ἂν ἐνθένδε ἐξελεῖν δύναιτο. Σκόπει δὲ ὁποίαν ποτέ σοι δόξαν ἡ τοιαύτη Βελισαρίου τελευτὴ „φέρει.“

τοσαῦτα μὲν Βελισάριος ἔγραψε. Βασιλεὺς δὲ λίαν ξυνταραχθεὶς στράτευμά τε καὶ ναῦς σπουδῇ ἤγειρε καὶ τοῖς ἀμφὶ Βαλεριανόν τε καὶ Μαρτῖνον ἐπέστελλε κατὰ τάχος ἰέναι. Σταλέντες γὰρ ξὺν στρατεύματι ἄλλῳ ἀμφὶ τὰς χειμερινὰς τροπὰς ἔτυχον, ἐφ´ ᾧ πλεύσουσιν ἐς Ἰταλίαν. Οἱ δὲ καταπλεύσαντες ἐς τὴν Ἑλλάδα (περαιτέρω γὰρ βιάζεσθαι τὸν πλοῦν οὐχ οἷοί τε ἦσαν) διεχείμαζον ἐς τὰ ἐπὶ Αἰτωλίας τε καὶ Ἀκαρνανίας χωρία. Ταῦτά τε Βελισαρίῳ δηλώσας Ἰουστινιανὸς βασιλεὺς ἔτι μᾶλλον αὐτόν τε καὶ Ῥωμαίους ἅπαντας ἐς τὴν προθυμίαν ἐπέρρωσεν.

2. Ἐν τούτῳ δὲ ξυνηνέχθη ἐν Νεαπόλει τοιόνδε γενέσθαι. Θευδερίχου τοῦ Γότθων ἄρχοντος εἰκὼν ἐν τῇ ἀγορᾷ ἐτύγχανεν οὖσα, ἐκ ψηφίδων τινῶν ξυγκειμένη, μικρῶν μὲν ἐς ἄγαν, χροιαῖς δὲ βεβαμμένων σχεδόν τι ἁπάσαις. Ταύτης τῆς εἰκόνος ποτὲ τὴν κεφαλὴν διαρρυῆναι ζῶντος Θευδερίχου ξυμβέβηκε, τῆς τῶν ψηφίδων ἐπιβολῆς ἐκ τοῦ αὐτομάτου ξυνταραχθείσης, καὶ Θευδερίχῳ ξυνηνέχθη τελευτῆσαι τὸν βίον αὐτίκα δὴ μάλα. Ἐνιαυτοῖς δὲ ὀκτὼ ὕστερον αἱ τὴν τῆς εἰκόνος γαστέρα ποιοῦσαι ψηφῖδες διερρύησαν ἐξαπιναίως, καὶ Ἀταλάριχος ὁ Θευδερίχου θυγατριδοῦς εὐθὺς ἐτελεύτα. Χρόνου τε τριβέντος ὀλίγου πίπτουσι μὲν ἐς γῆν αἱ περὶ τὰ αἰδοῖα ψηφῖδες, Ἀμαλασοῦνθα δὲ ἡ Θευδερίχου παῖς ἐξ ἀνθρώπων ἠφάνιστο. Ταῦτα μὲν οὖν τῇδε ἐχώρησε. Γότθων δὲ Ῥώμης ἐς τὴν πολιορκίαν καθισταμένων τὰ ἐκ τῶν τῆς εἰκόνος μηρῶν ἄχρι ἐς ἄκρους πόδας διεφθάρθαι τετύχηκε. Ταύτῃ τε ἅπασα ἐκ τοῦ τοίχου ἐξίτηλος ἡ εἰκὼν γέγονεν, οἵ τε Ῥωμαῖοι τὸ πρᾶγμα τοῦτο ξυμβαλόντες περιέσεσθαι τῷ πολέμῳ ἰσχυρίζοντο τὸν τοῦ βασιλέως στρατὸν, οὐκ ἄλλο οὐδὲν εἶναι τοὺς Θευδερίχου πόδας ἢ τὸν Γότθων λεὼν, ὧν ἐκεῖνος ἦρχεν, οἰόμενοι, καὶ ἀπ´ αὐτοῦ εὐέλπιδες ἔτι μᾶλλον ἐγένοντο.

3. Ἐν μέντοι Ῥώμῃ τῶν τινες πατρικίων τὰ Σιβύλλης λόγια προὔφερον, ἰσχυριζόμενοι τὸν κίνδυνον τῇ πόλει ἄχρι ἐς τὸν Ἰούλιον μῆνα γεγενῆσθαι μόνον. Χρῆναι γὰρ τότε βασιλέα Ῥωμαίοις καταστῆναί τινα, ἐξ οὗ δὴ Γετικὸν οὐδὲν Ῥώμη τὸ λοιπὸν δείσειε. Γετικὸν γάρ φασιν ἔθνος τοὺς Γότθους εἶναι· εἶχε δὲ τὸ λόγιον ὧδε· Quintili mense ** rege nihil Geticum iam * πέμπτον δὲ μῆνα τὸν Ἰούλιον ἰσχυρίζοντο εἶναι, οἱ μὲν, ὅτι Μαρτίου ἱσταμένου ἡ πολιορκία κατ´ ἀρχὰς γέγονεν, ἀφ´ οὗ δὴ πέμπτον Ἰούλιον ξυμβαίνει εἶναι, οἱ δὲ, ὅτι Μάρτιον πρῶτον πρὸ τῆς Νουμᾶ βασιλείας ἐνόμιζον μῆνα, ὅτε δὴ Ῥωμαίοις ἐς δέκα μῆνας ὁ τοῦ ἐνιαυτοῦ χρόνος ξυνῄει, Ἰούλιός τε ἀπ´ αὐτοῦ Κυιντίλιος ὠνομάζετο. Ἀλλ´ ἦν ἄρα τούτων οὐδὲν ὑγιές. Οὔτε γὰρ βασιλεὺς τότε Ῥωμαίοις κατέστη, καὶ ἡ πολιορκία ἐνιαυτῷ ὕστερον διαλυθήσεσθαι ἔμελλε, καὶ αὖθις ἐπὶ Τουτίλα Γότθων ἄρχοντος ἐς τοὺς ὁμοίους Ῥώμη κινδύνους ἰέναι, ὥς μοι ἐν τοῖς ὄπισθε λελέξεται λόγοις.

4. Δοκεῖ γάρ μοι οὐ ταύτην δὴ τὴν τῶν βαρβάρων ἔφοδον τὸ μαντεῖον δηλοῦν, ἀλλ´ ἑτέραν τινὰ ἢ ἤδη ξυμβᾶσαν ἢ ὕστερόν ποτε ἐσομένην. Τῶν γὰρ Σιβύλλης λογίων τὴν διάνοιαν πρὸ τοῦ ἔργου ἐξευρεῖν ἀνθρώπῳ οἶμαι ἀδύνατον εἶναι. Αἴτιον δὲ ὅπερ ἐγὼ αὐτίκα δηλώσω ἐκεῖνα ἀναλεξάμενος ἅπαντα· ἡ Σίβυλλα οὐχ ἅπαντα ἑξῆς τὰ πράγματα λέγει οὐδὲ ἁρμονίαν τινὰ ποιουμένη τοῦ λόγου, ἀλλ´ ἔπος εἰποῦσα ὅ τι δὴ ἀμφὶ τοῖς Λιβύης κακοῖς ἀπεπήδησεν εὐθὺς ἐς τὰ Περσῶν ἤθη. Ἐνθένδε τε Ῥωμαίων ἐς μνήμην ἐλθοῦσα μεταβιβάζει ἐς τοὺς Ἀσσυρίους τὸν λόγον. Καὶ πάλιν ἀμφὶ Ῥωμαίοις μαντευομένη προλέγει τὰ Βρεττανῶν πάθη. Ταύτῃ τε ἀδύνατά ἐστιν ἀνθρώπῳ ὁτῳοῦν πρὸ τοῦ ἔργου τῶν Σιβύλλης λογίων ξυνεῖναι, ἢν μὴ ὁ χρόνος αὐτὸς ἐκβάντος ἤδη τοῦ πράγματος καὶ τοῦ λόγου ἐς πεῖραν ἐλθόντος ἀκριβὴς τοῦ ἔπους ἑρμηνεὺς γένοιτο. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν λογιζέσθω ἕκαστος ὅπη αὐτῷ φίλον. Ἐγὼ δὲ ὅθενπερ ἐξέβην ἐπάνειμι.
 

CHAPITRE XXIV.

1. Relation envoyée à l'Empereur. 2. Présage tiré de la chute d'une statue de Théodoric. 3. Oracle de la Sibylle. 4. Jugement de Pocope sur l'oracle.

1. Bélisaire en envoya une relation à l'Empereur , dont voici les termes.

Nous sommes entrés en Italie suivant vos ordres ; et nous en avons repris une bonne partie, et principalement la capitale, d'où nous avons chassé les Barbares, et nous vous avons envoyé Leudaris, lequel ils y avaient établi en qualité de gouverneur. Après avoir mit les garnisons nécessaires dans quantité de places fortes de la Sicile et de l'Italie, que nous avions réduites à votre obéissance, il ne nous est plus resté que cinq mille hommes. Nous avons été assiégés en même temps par une armée de cent cinquante mille. Comme nous avions traversé le Tibre, pour découvrir ce qui se passait à la campagne , nous avons été contrains d'en venir aux mains, et peu s'en est fallu que nous n'ayons été accablés des traits de nos ennemis. Nous avons ensuite été affligé avec toutes sortes de machines, dont nous n'eussions jamais pu soutenir l'effort, sans un bonheur extraordinaire. Il est bien juste de ne pas attribuer à la vertu des hommes, mais à une cause supérieure, les effets qui surpassent les forces de la nature. Notre courage secondé de notre bonne fortune a mis les affaires en bon état. Je souhaite que la suite en soit heureuse. Je ne vous dissimulerai rien de ce que je croirai vous devoir dire, et que vous devrez faire. Car bien que les événements soient entre les mains de Dieu , cela n'empêche pas néanmoins, que les Chefs des grandes entreprises ne reçoivent, ou la gloire, ou le blâme de la conduite. Faites-nous donc la grâce de nous envoyer un secours d'hommes et d'armes assez puissant, pour nous faire continuer la guerre à forces égales. Il ne faut pas se fier tout à fait à la fortune; elle est trop changeante, et trop perfide ; mais il faut, s'il vous plaît considérer que si nous sommes défaits, nous perdrons l'Italie, et notre armée, et il ne nous restera de tous nos travaux que de la honte. Je passe sous silence que l'on nous pourra accuser d'avoir trahi l'intérêt des Romains, qui ont sacrifié leur vie et leur repos à la fidélité qu'ils nous ont vouée. Les heureux succès que nos armes ont eus jusqu'ici, ne serviront qu'à rendre nos disgrâces plus terribles ; car il nous aurait été moins fâcheux d'avoir été exclus de Rome, de la Campanie et de la Sicile, parce que si cela était arrivé, nous n'aurions rien fait que manquer de gagner, et de conquérir. Il est juste aussi que vous fassiez réflexion que jamais Rome n'a pu être défendue plus longtemps que nous avons fait, tant à cause de sa vaste étendue, que parce que n'étant pas sur la mer, elle est privée des commodités que l'on en tire. Les Romains sont présentement fort affectionnés à votre service, mais il y a apparence que si leurs maux augmentent, ils prendront les moyens qu'ils trouveront les plus propres pour s'en délivrer. De nouveaux alliés ont coutume de demeurer fidèles , quand ils y sont engagés par des bienfaits, et non pas quand ils en sont
empêchés par des mauvais traitements. Surtout, la faim les obligera de faire ce qu'ils ne voudraient pas. Pour moi, qui ai consacré ma vie à votre service, je la perdrai plutôt que de me rendre , mais jugez s'il vous serait avantageux que je la perdisse de cette manière.

L'Empereur ayant été rempli de chagrin , et d'inquiétude par tout ce que contenait cette lettre, fit préparer des hommes , et des vaisseaux, et commanda à Valérien, et à Martin de partir en diligence. Ils s'étaient déjà embarqués vers le temps du solstice d'hiver pour aller en Italie , mais le Je mauvais temps les ayant obligés de prendre terre en Grèce, ils avaient passé l'hiver dans l'Étolie , et l'Acarnanie. Cette nouvelle ayant été mandée par Justinien, elle donna de la joie à Bélisaire , et du courage aux Romains.

2. Voici ce qui arriva cependant à Naples. Il y avait dans la place publique une statue de Théodoric, qui était faite de plusieurs petites pierres rapportées, de couleurs différentes. Du vivant de ce prince les pierres qui composaient la tête se détachèrent d'elles-mêmes, et il ne vécut plus guères depuis. Huit ans après, les pierres du ventre tombèrent tout à coup , et la mort d'Atalaric petit-fils de Théodoric arriva. Au bout de quelque temps, les pierres qui représentaient les parties qui sont au bas du ventre, se brisèrent, et Amalasonte , fille de Théodoric, mourut de maladie. Pendant que les Goths assiégeaient Rome , tout le reste de la statue tomba en pièces, et les Romains en. tirèrent un présage de la défaite des Barbares, qu'ils croyaient être représentés par les pieds de l'image de Théodoric.

3. Il y avait aussi quelques sénateurs, qui rapportaient un oracle de la Sibylle, par lequel il était prédit, que le danger de Rome finirait au mois de juillet , et qu'elle aurait alors un Empereur qui la délivrerait de la crainte des Gètes. Les Gètes sont les mêmes que les Goths. Les termes de l'oracle portent, qu'au cinquième mois Rome ne craindra rien de la part des Gètes. Ils assuraient que le cinquième mois était le mois de juillet; les uns à cause que depuis le mois de mars , auquel le siège avait commencé, jusques au mois de juillet, il y avait cinq mois ; les autres , parce que l'année n'étant que de dix mois au temps de Numa, elle commençait par celui de mars, et celui de juillet était le cinquième.

4. Toutes ces remarques ne contenaient rien de solide ; car il est certain que les Romains ne changèrent point d'Empereur au mois de juillet, que même le siège dura un an , et que Rome fut encore réduite depuis à un pareil danger par Totila, comme nous le verrons dans la suite. J'estime donc que cette prédiction ne regardait nullement ce siège, mais quelque autre irruption des Barbares, ou qui est déjà arrivée, ou qui arrivera. Je ne crois pas même qu'il soit possible de connaître le sens des oracles de la Sibylle, avant l'événement des choses. La raison que j'en ai , est tirée de ce que j'ai lu de mes propres yeux. La Sibylle n'observe point dans ses vers l'ordre naturel des temps , ni des lieux. Après avoir parlé des calamités de l'Afrique, elle parle des mœurs des Perses. Elle saute des Romains aux Assyriens. Elle retourne aux Romains, puis elle chante les malheurs dont les Anglais sont menacés. Toute la lumière des hommes ne peut pénétrer l'obscurité de ces prédictions. Elles ne s'éclaircissent que par le succès. Le temps en est l'unique interprète ; il faut que ce soit lui qui les explique. Chacun en fera néanmoins le jugement qu'il lui plaira ; pour moi je retourne à mon sujet.
 

 

 

 

1. Ἐπειδὴ Γότθοι ἀπεκρούσθησαν τειχομαχοῦντες, ηὐλίσαντο τὴν νύκτα ἐκείνην οὕτως ὥσπερ ἐρρήθη ἑκάτεροι. Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ Βελισάριος πάντας Ῥωμαίους ἐκέλευε παῖδάς τε καὶ γυναῖκας ἐς Νεάπολιν ὑπεκκομίζειν, καὶ τῶν οἰκετῶν ὅσους μὴ ἀναγκαίους σφίσιν ἐς τοῦ τείχους τὴν φυλακὴν ἔσεσθαι ᾤοντο, ὅπως δὴ μὴ ἐς ἀπορίαν τῶν ἐπιτηδείων καθιστῶνται. Ταὐτὸ δὲ τοῦτο ποιεῖν καὶ τοῖς στρατιώταις ἐπήγγελλεν, εἴ τινι οἰκέτης ἢ θεράπαινα ἦν. Οὐ γὰρ ἔτι οἷός τε εἶναι τὰς σιτήσεις αὐτοῖς ἔφασκεν ἐν πολιορκίᾳ κατὰ τὰ εἰωθότα παρέχεσθαι, ἀλλ´ αὐτοὺς τὸ μὲν ἥμισυ ἐς ἡμέραν ἑκάστην ἐν αὐτοῖς φέρεσθαι τοῖς ἐπιτηδείοις ἐπάναγκες εἶναι, τὸ δὲ λειπόμενον ἐν ἀργυρίῳ. Οἱ δὲ κατὰ ταῦτα ἐποίουν. Καὶ πλῆθος πολὺ αὐτίκα ἐς Καμπανίαν ᾔει. Ἐκομίζοντο δὲ οἱ μὲν πλοίων ἐπιτυχόντες ἅπερ ἐν τῷ Ῥώμης λιμένι ὡρμίζετο, οἱ δὲ καὶ πεζῇ ὁδῷ τῇ καλουμένῃ Ἀππίᾳ ἰόντες. Κίνδυνός τε οὐδεὶς ἢ δέος ἐκ τῶν πολιορκούντων ἐγίνετο οὔτε τοῖς ταύτῃ βαδίζουσιν οὔτε τοῖς ἐπὶ τοῦ λιμένος ἰοῦσιν. Οἱ γὰρ πολέμιοι οὔτε Ῥώμην ξύμπασαν τοῖς χαρακώμασι περιβαλέσθαι διὰ μέγεθος τῆς πόλεως οἷοί τε ἦσαν οὔτε κατ´ ὀλίγους ἐτόλμων μακρὰν ἀπολείπεσθαι τῶν στρατοπέδων, φοβούμενοι τὰς ἐπεκδρομὰς τῶν ἐναντίων. Καὶ δι´ αὐτὸ τοῖς πολιορκουμένοις ἐπὶ χρόνον τινὰ πολλὴ ἐξουσία ἐγίνετο τῆς τε πόλεως ἀπανίστασθαι καὶ τὰ ἐπιτήδεια ἔξωθεν ἐς αὐτὴν ἐσκομίζεσθαι. Μάλιστα δὲ νύκτωρ οἱ βάρβαροι ἐς δέος τε ἀεὶ μέγα καθίσταντο καὶ φυλακὰς ποιούμενοι ἐν τοῖς στρατοπέδοις ἡσύχαζον. Ἐπεὶ ἐκ τῆς πόλεως ἄλλοι τε καὶ Μαυρούσιοι συχνοὶ ἐξιόντες, ὅπη τοὺς πολεμίους ἢ καθεύδοντας ἢ ὁδῷ ἰόντας κατ´ ὀλίγους εὑρήσειαν (οἷα πολλὰ ἐν στρατῷ μεγάλῳ γίνεσθαι εἴωθεν, ἄλλων τε ἀναγκαίων χρειῶν ἕνεκα καὶ τοῦ βόσκειν ἵππους τε καὶ ἡμιόνους καὶ ζῷα ὅσα ἐς βρῶσιν ἐπιτήδεια ἦν) ἔκτεινόν τε καὶ κατὰ τάχος ἐσκυλευκότες, πλειόνων σφίσιν, ἂν οὕτω τύχοι, πολεμίων ἐπεισπεσόντων ὑπεχώρουν δρόμῳ, ἄνδρες φύσει τε ποδώκεις καὶ κούφως ἐσκευασμένοι καὶ τῇ φυγῇ προλαμβάνοντες. Οὕτω μὲν ἐκ Ῥώμης ὑποχωρεῖν ὁ πολὺς ὅμιλος ἴσχυον, καὶ οἱ μὲν ἐπὶ Καμπανίας, οἱ δὲ ἐπὶ Σικελίας ᾔεσαν, οἱ δὲ ὅπη ῥᾷόν τε σφίσιν ἐνομίσθη καὶ βέλτιον εἶναι. Βελισάριος δὲ ὁρῶν τόν τε τῶν στρατιωτῶν ἀριθμὸν ἥκιστα ἐς τὴν τοῦ τείχους περίοδον ἐξικνούμενον, ὀλίγοι τε γὰρ ἦσαν, ὥσπερ μοι ἔμπροσθεν εἴρηται, καὶ οὐκ ἀεὶ φυλάσσειν οἱ αὐτοὶ ἄϋπνοι ἴσχυον, ἀλλ´ οἱ μὲν ὕπνον, ὡς τὸ εἰκὸς, ᾑροῦντο, οἱ δὲ ἐς τὴν φυλακὴν ἐτετάχατο, καὶ τοῦ δήμου τὸ πλεῖστον μέρος πενίᾳ τε πιεζομένους καὶ τῶν ἀναγκαίων σπανίζοντας, ἅτε γὰρ βαναύσοις ἀνθρώποις ἐφήμερά τε ἅπαντα ἔχουσι καὶ ἀργεῖν διὰ τὴν πολιορκίαν ἠναγκασμένοις πόρος οὐδεὶς τῶν ἐπιτηδείων ἐγίνετο, στρατιώτας τε καὶ ἰδιώτας ξυνέμιξε καὶ φυλακτηρίῳ ἑκάστῳ ἔνειμε, ῥητόν τινα μισθὸν ἰδιώτῃ ἀνδρὶ τάξας ἐς ἡμέραν ἑκάστην. ὧν δὴ ἐγίνοντο μὲν ξυμμορίαι ἐς τὴν φυλακὴν ἱκανῶς ἔχουσαι, νύκτα δὲ τακτὴν ἡ φυλακὴ τοῦ περιβόλου ἐπέκειτο ξυμμορίᾳ ἑκάστῃ, ἐφύλασσόν τε αὐτῶν ἐκ περιτροπῆς ἅπαντες. Καὶ ταύτῃ Βελισάριος ἑκατέρων τὴν ἀπορίαν διέλυεν.

2. Ὑποψίας δὲ ἐς Σιλβέριον τὸν τῆς πόλεως ἀρχιερέα γεγενημένης, ὡς δὴ προδοσίαν ἐς Γότθους πράσσοι, αὐτὸν μὲν ἐς τὴν Ἑλλάδα ἔπεμψεν αὐτίκα, ἕτερον δὲ ἀρχιερέα ὀλίγῳ ὕστερον, Βιγίλιον ὄνομα, κατεστήσατο. Τινὰς δὲ καὶ τῶν ἐκ βουλῆς ἐπ´ αἰτίᾳ τῇ αὐτῇ ἐνθένδε ἐξελάσας, ἐπειδὴ τὴν πολιορκίαν οἱ πολέμιοι διαλύσαντες ἀνεχώρησαν, ἐς τὰ οἰκεῖα κατήγαγεν αὖθις. Ἐν τοῖς καὶ Μάξιμος ἦν, οὗ δὴ ὁ προπάτωρ Μάξιμος τὸ ἐς Βαλεντινιανὸν βασιλέα πάθος εἴργαστο. Δείσας δὲ μή τις πρὸς φυλάκων τῶν κατὰ πύλας ἐπιβουλὴ γένηται, καί τις ἔξωθεν χρήμασί τε αὐτοὺς κακουργήσων ἴοι, δὶς ἑκάστου μηνὸς τάς τε κλεῖς ἁπάσας ἀφανίζων ἀνενεοῦτο ἀεὶ ἐς ἕτερον σχῆμα, καὶ τοὺς φύλακας ἐς φυλακτήριον ἄλλο μακράν που ἄποθεν τοῦ προτέρου ἀντικαθίστη, τοῖς τε ἐν τῷ περιβόλῳ φυλακὴν ἔχουσιν ἐς νύκτα ἑκάστην ἑτέρους ἐφίστη. Οἷς δὴ ἐπέκειτο μέτρον τι τοῦ τείχους περιιοῦσιν ἐκ περιτροπῆς ἀναγράφεσθαι τὰ τῶν φυλάκων ὀνόματα, καὶ ἤν τις ἐνθένδε ἀπολειφθείη, ἕτερον μὲν ἀντ´ αὐτοῦ καταστήσασθαι ἐν τῷ παραυτίκα, ἀναφέρειν δὲ τῇ ὑστεραίᾳ ἐφ´ ἑαυτὸν, ὅστις ποτὲ ὁ ἀπολειφθεὶς εἴη, ὅπως δὴ κόλασις ἡ προσήκουσα ἐς αὐτὸν γίνοιτο. Καὶ μουσικοῖς μὲν ὀργάνοις χρήσασθαι τοὺς τεχνίτας ἐν τῷ περιβόλῳ νύκτωρ ἐκέλευε, τῶν δὲ στρατιωτῶν τινας καὶ οὐχ ἥκιστα τῶν Μαυρουσίων ἔξω ἔπεμπεν, οἳ ἀμφὶ τὴν τάφρον διανυκτερεύσειν ἀεὶ ἔμελλον, καὶ ξὺν αὐτοῖς κύνας ἠφίει, ὅπως δὴ μηδὲ ἄποθέν τις ἐπὶ τὸν περίβολον ἰὼν διαλάθοι·

3. τότε καὶ τοῦ Ἰάνου νεὼ τὰς θύρας τῶν τινες Ῥωμαίων βιασάμενοι ἀνακλῖναι λάθρα ἐπειράσαντο. Ὁ δὲ Ἴανος οὗτος πρῶτος μὲν ἦν τῶν ἀρχαίων θεῶν, οὓς δὴ Ῥωμαῖοι γλώσσῃ τῇ σφετέρᾳ Πένατες ἐκάλουν. Ἔχει δὲ τὸν νεὼν ἐν τῇ ἀγορᾷ πρὸ τοῦ βουλευτηρίου ὀλίγον ὑπερβάντι τὰ Τρία Φᾶτα. Οὕτω γὰρ Ῥωμαῖοι τὰς Μοίρας νενομίκασι καλεῖν. Ὅ τε νεὼς ἅπας χαλκοῦς ἐν τῷ τετραγώνῳ σχήματι ἕστηκε, τοσοῦτος μέντοι, ὅσον τὸ ἄγαλμα τοῦ Ἰάνου σκέπειν. Ἔστι δὲ χαλκοῦν οὐχ ἧσσον ἢ πηχῶν πέντε τὸ ἄγαλμα τοῦτο, τὰ μὲν ἄλλα πάντα ἐμφερὲς ἀνθρώπῳ, διπρόσωπον δὲ τὴν κεφαλὴν ἔχον, καὶ τοῖν προσώποιν θάτερον μὲν πρὸς ἀνίσχοντα, τὸ δὲ ἕτερον πρὸς δύοντα ἥλιον τέτραπται. Θύραι τε χαλκαῖ ἐφ´ ἑκατέρῳ προσώπῳ εἰσὶν, ἃς δὴ ἐν μὲν εἰρήνῃ καὶ ἀγαθοῖς πράγμασιν ἐπιτίθεσθαι τὸ παλαιὸν Ῥωμαῖοι ἐνόμιζον, πολέμου δὲ σφίσιν ὄντος ἀνέῳγον. Ἐπεὶ δὲ τὸ Χριστιανῶν δόγμα, εἴπερ τινὲς ἄλλοι, Ῥωμαῖοι ἐτίμησαν, ταύτας δὴ τὰς θύρας οὐκέτι οὐδὲ πολεμοῦντες ἀνέκλινον. Ἀλλ´ ἐν ταύτῃ δὴ τῇ πολιορκίᾳ τινὲς τὴν παλαιὰν, οἶμαι, δόξαν ἐν νῷ ἔχοντες ἐγκεχειρήκασι μὲν αὐτὰς ἀνοιγνύναι λάθρα, οὐ μέντοι παντάπασιν ἴσχυσαν, πλήν γε δὴ ὅσον μὴ ἐς ἀλλήλας, ὥσπερ τὸ πρότερον, μεμυκέναι τὰς θύρας. Καὶ ἔλαθόν γε οἱ τοῦτο δρᾶν ἐγκεχειρηκότες. Ζήτησις δὲ τοῦ ἔργου οὐδεμία ἅτε ἐν μεγάλῳ θορύβῳ ἐγεγόνει, ἐπεὶ οὔτε τοῖς ἄρχουσιν ἐγνώσθη, οὔτε ἐς τὸ πλῆθος, ὅτι μὴ ἐς ὀλίγους κομιδῆ, ἦλθεν.
 

CHAPITRE XXV.

1. Bélisaire fait sortir les bouches inutiles de Rome, et pourvoit à sa défense. 2. Il relègue le Pape Sylvère et quelques sénateurs. 3. Description du temple de Janus.

1. LES Goths ayant été repoussés , les Romains et eux passèrent la nuit de la manière que je l'ai représenté. Le lendemain, Bélisaire , pour éviter la famine , donna ordre d'envoyer à Naples les femmes , les enfants , les esclaves , et les autres personnes inutiles. Il commanda la même chose aux soldats qui avaient des valets, et des servantes , et il leur déclara qu'il ne leur pouvait plus donner chaque jour, que la moitié des vivres qu'il leur donnait auparavant, et pour ce qui est de l'autre moitié, il la leur promit en argent. Suivant cet ordre, une prodigieuse multitude sortit de la ville, et l'on en mit une partie sur des vaisseaux, et les autres allèrent à pied par la voie Appienne. Ils passèrent tous sans que les assiégeants leur fissent de mal, ni de peur. Ils n'étaient plus en assez grand nombre , pour invertir toutes les murailles, et, ils ne s'osaient détacher du corps de leur armée , de peur d'être surpris par les partis qui faisaient des sorties. Cette crainte des Barbares donna aux habitants la liberté de faire entrer des provisions. Surtout, ils appréhendaient extrêmement durant la nuit, et ils faisaient fort bonne garde dans leur camp. Il sortait continuellement des Maures et d'autres soldats de la garnison, qui tuaient des Goths quand ils les surprenaient dormants , ou étant en petit nombre, ou menant paître des chevaux, des mulets, ou des boeufs. Que si les Goths étaient les plus forts, il était aisé aux Maures de se sauver, parce qu'ils sont fort vîtes de leur naturel, et qu'ils ne sont point chargés du poids de leurs armes. Plusieurs citoyens sortirent de Rome pour se retirer dans la Campanie , dans la Sicile, et dans d'autres pays, qui leur soient les plus commodes. Bélisaire considérant qu'il n'y avait nulle proportion entre le petit nombre de ses soldats, et la vaste étendue des murailles, et qu'il fallait nécessairement que les uns prissent du repos, tandis que les autres faisaient garde ; voyant d'ailleurs qu'une partie du peuple était dans la disette, à cause que les artisans ne gagnaient plus de quoi vivre, il choisit quelques-uns des habitants pour faire garde avec les soldats, moyennant certaine somme d'argent qu'il leur donnerait, et il les distribua en plusieurs compagnies, qui suffirent pour garder la ville , chacune d'elles montant la garde, et se reposant à son tour. Ainsi ce sage général pourvût également, et à la sûreté de Rome, et à la nécessité du peuple.

2. L'évêque Sylvère s'étant rendu suspect d'intelligence avec les Goths, fut envoyé en Grèce par Bélisaire, et Vigile fut établi en sa place. Quelques-uns des sénateurs furent aussi chassés pour le même sujet, mais ils furent rappelés quand les Goths eurent levé le siège. Maxime était de ce nombre. Il était fils d'un autre Maxime, qui avait été cause de la mort de l'empereur Valentinien. Comme Bélisaire craignait qu'il ne se tramât quelque trahison aux portes , et que les gardes ne se laissassent corrompre par argent, il changeait les clefs et les capitaines deux fois le mois. La fonction de ces capitaines était de faire toutes les nuits la ronde des murailles , de marquer les soldats qui étaient absents, de porter leurs noms au gouverneur , afin qu'il les châtiât, et d'en mettre d'autres en leur place. Il commanda même aux artisans de jouer avec des instruments, la nuit, proche des murailles , et enfin il posa dehors des corps de garde , avec des chiens, afin que personne ne pût approcher, sans être découvert.

3. En ce temps-là, quelques Romains tâchèrent d'ouvrir de force les portes du temple de Janus. C'est le premier de ces anciens dieux , que les Romains appelaient en leur langue, les dieux Pénates. Son temple est dans la place publique vis-à-vis du Sénat, un peu au-dessus de celui des Destinées ; c'est ainsi que les Romains ont accoutumé de nommer les Parques. Ce temple est de bronze, d'une figure carrée, et n'a que la hauteur qui est nécessaire pour contenir la statue de ce Dieu, laquelle est haute de cinq coudées, et est toute semblable à celle d'un homme ordinaire, excepté qu'elle a deux visages, dont l'un est tourné du côté d'Orient, et l'autre du côté d'Occident. Il y a à ses deux côtés deux portes de bronze, lesquelles les Anciens fermaient durant la paix, et ouvraient durant la guerre : mais depuis qu'ils eurent embrassé la religion chrétienne, pour laquelle ils ont autant de zèle que pas un autre peuple du monde, ils n'ouvraient plus ce temple quand ils déclaraient la guerre. Ce ne fut que dans le désordre du siège, que quelques personnes infectées , comme je me le persuade , des vieilles erreurs, firent un effort, mais un effort inutile , pour l'ouvrir. Les auteurs de cette action demeurèrent inconnus , les magistrats n'en ayant point fait de recherche au milieu de tant de troubles, et le bruit même n'en ayant pas été répandu parmi tout le peuple.
 

 

 

1. Οὐίττιγις δὲ τὰ μὲν πρῶτα θυμῷ τε καὶ ἀπορίᾳ ἐχόμενος τῶν δορυφόρων τινὰς ἐς Ῥάβενναν πέμψας Ῥωμαίων τοὺς ἐκ βουλῆς ἅπαντας, οὕσπερ κατ´ ἀρχὰς τοῦδε τοῦ πολέμου ἐνταῦθα ἤγαγε, κτείνειν ἐκέλευε. Καὶ αὐτῶν τινες μὲν προμαθόντες φυγεῖν ἴσχυσαν, ἐν οἷς Βηργεντῖνός τε ἦν καὶ Ῥεπάρατος, Βιγιλίου ἀδελφὸς, τοῦ Ῥώμης ἀρχιερέως, οἵπερ ἄμφω ἐς Λιγούρους κομισθέντες αὐτοῦ ἔμενον. Οἱ δὲ λοιποὶ ἅπαντες διεφθάρησαν. Μετὰ δὲ Οὐίττιγις πολλὴν ἄδειαν ὁρῶν τοῖς πολεμίοις οὖσαν ἐκφορεῖν τε εἴ τι ἐκ τῆς πόλεως βούλοιντο, καὶ τὰ ἐπιτήδεια κατά τε γῆν καὶ θάλασσαν ἐσκομίζεσθαι, τὸν λιμένα, ὃν δὴ Πόρτον Ῥωμαῖοι καλοῦσι, καταλαβεῖν ἔγνω. Ὃς δὴ ἀπέχει μὲν τῆς πόλεως ἓξ καὶ εἴκοσι καὶ ἑκατὸν σταδίους. Μέτρῳ γὰρ τοσούτῳ τὸ μὴ ἐπιθαλασσία εἶναι διείργεται Ῥώμη. Ἔστι δὲ ᾗ ὁ ποταμὸς Τίβερις τὰς ἐκβολὰς ἔχει, ὃς δὴ ἐκ Ῥώμης φερόμενος, ἐπειδὰν τῆς θαλάσσης ἐγγυτέρω γένηται ὅσον ἀπὸ σταδίων πεντεκαίδεκα, δίχα σχιζόμενος τὴν ἱερὰν νῆσον καλουμένην ἐνταῦθα ποιεῖ.

2. Προϊόντος τε τοῦ ποταμοῦ εὐρυτέρα ἡ νῆσος γίνεται, ὡς τῷ μήκει τὸ τοῦ εὔρους μέτρον κατὰ λόγον εἶναι, σταδίους γὰρ πεντεκαίδεκα ῥεῦμα ἑκάτερον ἐν μέσῳ ἔχει. Ναυσίπορός τε ὁ Τίβερις ἀμφοτέρωθι μένει. Τὸ μὲν οὖν ἐν δεξιᾷ τοῦ ποταμοῦ μέρος ἐς τὸν λιμένα τὰς ἐκβολὰς ποιεῖται, ὧν ἐκτὸς πόλιν ἐκ παλαιοῦ Ῥωμαῖοι πρὸς τῇ ὄχθῃ ἐδείμαντο, τεῖχος περιβεβλημένην ἐχυρὸν μάλιστα, Πόρτον τε αὐτὴν τῷ λιμένι ὁμωνύμως καλοῦσιν· ἐν ἀριστερᾷ δὲ πρὸς τῇ ἑτέρᾳ τοῦ Τιβέριδος ἐς τὴν θάλασσαν ἐκβολῇ πόλις Ὀστία κεῖται, τῆς τοῦ ποταμοῦ ἠϊόνος ἐκτὸς, λόγου μὲν πολλοῦ τὸ παλαιὸν ἀξία, νῦν δὲ ἀτείχιστος παντάπασιν οὖσα. Ὁδὸν τοίνυν, ἣ ἐς Ῥώμην ἐκ τοῦ Πόρτου φέρει, ὁμαλήν τε καὶ ἐμπόδιον οὐδὲν ἔχουσαν τὸ ἐξ ἀρχῆς Ῥωμαῖοι πεποίηνται. Βάρεις τε ἀεὶ πολλαὶ ἐξεπίτηδες ἐν τῷ λιμένι ὁρμίζονται, καὶ βόες οὐκ ὀλίγοι ἐν παρασκευῇ ἀγχοτάτω ἑστᾶσιν. Ἐπειδὰν οὖν οἱ ἔμποροι ταῖς ναυσὶν ἐς τὸν λιμένα ἀφίκωνται, ἄραντες τὰ φορτία ἐνθένδε καὶ ταῦτα ἐνθέμενοι ἐν ταῖς βάρεσι, πλέουσι διὰ τοῦ Τιβέριδος ἐπὶ τὴν Ῥώμην, ἱστίοις μὲν ἢ κώπαις ἥκιστα χρώμενοι, ἐπεὶ οὔτε ἀνέμῳ τινὶ ἐνταῦθα οἷά τέ ἐστι τὰ πλοῖα ὠθεῖσθαι συχνά τε τοῦ ποταμοῦ ἐπὶ πλεῖστον ἑλισσομένου καὶ οὐκ ἐκ τοῦ εὐθέος ἰόντος, οὐδέ τι ἐνεργεῖν αἱ κῶπαι δύνανται, τῆς τοῦ ὕδατος ῥύμης ἀπ´ ἐναντίας αὐταῖς ἀεὶ φερομένης. Βρόχους δὲ ἀπὸ τῶν βάρεων ἐς τῶν βοῶν τοὺς αὐχένας ἀρτήσαντες ἕλκουσιν αὐτὰς ὥσπερ ἁμάξας ἄχρι ἐς Ῥώμην. Ἑτέρωθι δὲ τοῦ ποταμοῦ ἐκ πόλεως Ὀστίας ἐς Ῥώμην ἰόντι ὑλώδης τε ἡ ὁδός ἐστι καὶ ἄλλως ἀπημελημένη καὶ οὐδὲ τῆς τοῦ Τιβέριδος ἠϊόνος ἐγγὺς, ἅτε τῆς τῶν βάρεων ἀνολκῆς ἐνταῦθα οὐκ οὔσης. Ἀφύλακτον οὖν τὴν πρὸς τῷ λιμένι πόλιν εὑρόντες οἱ Γότθοι αὐτήν τε αὐτοβοεὶ εἷλον καὶ Ῥωμαίων τῶν ταύτῃ ᾠκημένων πολλοὺς ἔκτειναν, καὶ τὸν λιμένα ξὺν αὐτῇ ἔσχον. Χιλίους τε σφῶν ἐνταῦθα φρουροὺς καταστησάμενοι ἐς τὰ στρατόπεδα οἱ λοιποὶ ἀνεχώρησαν.

Καὶ ἀπ´ αὐτοῦ τοῖς πολιορκουμένοις τὰ ἐκ θαλάσσης ἐσκομίζεσθαι ἀδύνατα ἦν, ὅτι μὴ διὰ τῆς Ὀστίας πόνῳ τε, ὡς τὸ εἰκὸς, καὶ κινδύνῳ μεγάλῳ. Οὐδὲ γὰρ καταίρειν ἐνταῦθα Ῥωμαίων νῆες τὸ λοιπὸν εἶχον, ἀλλ´ ἐν τῷ Ἀνθίῳ ὡρμίζοντο, ἡμέρας ὁδῷ τῆς Ὀστίας ἀπέχοντι. Ἐνθένδε τε τὰ φορτία αἰρόμενοι ἐκόμιζον μόλις. Αἴτιον δὲ ἡ ὀλιγανθρωπία ἐγίνετο. Βελισάριος γὰρ περὶ τῷ Ῥώμης περιβόλῳ δείσας τὸν λιμένα κρατύνασθαι οὐδεμιᾷ φυλακῇ ἴσχυσεν. Οἶμαι γὰρ ἂν εἰ καὶ τριακόσιοι ἐνταῦθα ἐφύλασσον, οὔ ποτε τοὺς βαρβάρους ἀποπειρᾶσθαι τοῦ χωρίου, ἐχυροῦ ἐς τὰ μάλιστα ὄντος.
 

CHAPITRE XXVI.

1. Vitigis fait mourir les sénateurs qu'il avait en otage, et prend le port. 2. Description des deux canaux du Tibre. 3. Disette des assiégés.

1. VITIGIS plein de colère et de dépit , envoya à Ravenne , pour faire mourir les Sénateurs qu'il y avait emmenés au commencement de la guerre. Quelques-uns , et entre autres , Cerventin et Réparat frère de Vigile , évêque de Rome , ayant eu avis de cet ordre , s'enfuirent dans la Ligurie , où ils demeurèrent en sûreté; les autres furent exécutés. Vitigis voyant que les habitants sortaient hardiment de Rome , et y faisaient entrer des vivres par mer , et par terre , se résolut d'assiéger le port , qui en est éloigné de l'espace de cent vingt six stades, et qui est à l'embouchure du Tibre.

2. Ce fleuve se sépare en deux canaux, à seize stades de la mer, et fait une île que l'on appelle l'île Sainte, et qui est plus large du côté qui regarde la mer, que du côté qui regarde Rome ; de sorte qu'à l'extrémité , les deux canaux du Tibre sont éloignés de quinze stades, et sont tous deux capables de porter de grands vaisseaux. Celui qui est à la droite se décharge dans le port, où les Romains ont autrefois bâti une ville, à laquelle ils ont donne le même nom. L'autre canal le décharge à sa gauche, proche d'Ostie , qui était une ville considérable, mais qui maintenant n'a plus de murailles. Il y a du port à Rome un chemin très commode, qui a été fait par les habitants de cette dernière ville. Il y a dans le port une grande quantité de bateaux, et de bœufs. Quand les marchands ont tiré leurs ballots des navires, et qu'ils les ont mis sur les bateaux, ils remontent à Rome , non pas à voiles, parce qu'il n'y a pas de vent, ni à force de rames , parce que le cours de l'eau est trop violent ; mais par le moyen des bœufs , qui tirent les bateaux, de la même manière qu'ils tireraient des chariots. Le chemin qui conduit par terre d'Ostie à Rome, est inculte , et éloigne du canal, par lequel les bateaux ne remontent point. Les Goths ayant trouvé la ville du port destituée de garnison, ils la prirent de force, massacrèrent les habitants, et s'emparèrent du port même. Puis y ayant laissé mille hommes pour le garder, les autres s'en retournèrent à leur camp.

3. Ainsi Rome fut privée des vivres qui avaient accoutumé d'arriver par le port, et il ne lui resta que la commodité d'Ostie , qui est accompagnée de travail et de danger. Les vaisseaux des Romains n'abordaient pas à Ostie, mais à Antium , qui en est éloigné d'une journée. Il y avait beaucoup de fatigue à transporter les marchandises dans une si grande disette d'hommes. Bélisaire, qui était entièrement occupé à défendre les murailles , n'avait pu prendre aucun soin du port. Pour moi, je me persuade qu'étant aussi bien fortifié qu'il était , jamais les Barbares ne l'eussent attaqué , s'il y eût eu seulement trois cents hommes.
 

 

 

1. Ταῦτα μὲν οὖν, ἐπειδὴ τειχομαχοῦντες ἀπεκρούσθησαν, τρίτῃ ἡμέρᾳ οἱ Γότθοι ἔδρασαν. Ἡμέραις δὲ ὕστερον εἴκοσιν ἢ ὁ Πόρτος ἥ τε πόλις καὶ ὁ λιμὴν ἑάλω, Μαρτῖνός τε καὶ Βαλεριανὸς ἧκον, ἑξακοσίους τε καὶ χιλίους στρατιώτας ἱππεῖς ἐπαγομένω. Καὶ αὐτῶν οἱ πλεῖστοι Οὖννοί τε ἦσαν καὶ Σκλαβηνοὶ καὶ Ἄνται, οἳ ὑπὲρ ποταμὸν Ἴστρον οὐ μακρὰν τῆς ἐκείνῃ ὄχθης ἵδρυνται. Βελισάριος δὲ ἥσθη τε αὐτῶν τῇ παρουσίᾳ καὶ πολεμητέα σφίσιν ἐπὶ τοὺς πολεμίους εἶναι τὸ λοιπὸν ᾤετο. Τῇ γοῦν ὑστεραίᾳ τῶν δορυφόρων τῶν αὑτοῦ ἕνα, θυμοειδῆ τε καὶ δραστήριον Τραϊανὸν ὄνομα, τῶν ὑπασπιστῶν διακοσίους ἱππέας λαβόντα, ἐκέλευεν εὐθὺ τῶν βαρβάρων ἰέναι, καὶ ἐπειδὰν τῶν χαρακωμάτων ἐγγυτέρω ἵκωνται, ἀναβάντας ἐπὶ λόφου ὑψηλοῦ ἡσυχάζειν, δείξας τι χωρίον αὐτῷ. ἢν δὲ οἱ πολέμιοι ἐπ´ αὐτοὺς ἴωσιν, ἐκ χειρὸς μὲν τὴν μάχην οὐκ ἐᾶν γενέσθαι, οὐδὲ ξίφους ἢ δορατίου τινὸς ἅπτεσθαι, χρῆσθαι δὲ μόνοις τοξεύμασιν, ἡνίκα τέ οἱ τὴν φαρέτραν οὐδὲν ἐντὸς ἔχουσαν ἴδῃ, φεύγειν τε κατὰ κράτος οὐδὲν αἰδεσθέντα καὶ ἐς τὸν περίβολον ἀναχωρεῖν δρόμῳ. Ταῦτα ἐπιστείλας, τῶν τε τοξευμάτων τὰς μηχανὰς καὶ τοὺς ἀμφὶ ταύταις τεχνίτας ἐν παρασκευῇ εἶχε. Τραϊανὸς δὲ ξὺν τοῖς διακοσίοις ἐκ πύλης Σαλαρίας ᾔει ἐπὶ τὸ τῶν πολεμίων στρατόπεδον. Καὶ οἱ μὲν, καταπεπληγμένοι τῷ αἰφνιδίῳ, ἐβοήθουν ἐκ τῶν χαρακωμάτων, ὡς ἑκάστῳ ἐκ τῶν δυνατῶν ἐσκευάσθαι τετύχηκεν. Οἱ δὲ ἀμφὶ Τραϊανὸν ἀναβάντες ἐπὶ τοῦ λόφου, ὅνπερ αὐτοῖς Βελισάριος ἔδειξεν, ἐνθένδε τοὺς βαρβάρους ἠμύνοντο βάλλοντες. Καὶ αὐτῶν τοὺς ἀτράκτους ἅτε ἐς πολὺν ἐμπίπτοντας ὅμιλον ἀνθρώπου ἢ ἵππου ἐπὶ πλεῖστον ἐπιτυγχάνειν ξυνέβαινεν. Ἐπεὶ δὲ ἅπαντα σφᾶς τὰ βέλη ἤδη ἐπελελοίπει, οἵδε κατὰ τάχος ὀπίσω ἀπήλαυνον, διώκοντές τε οἱ Γότθοι ἐνέκειντο. Ὡς δὲ τοῦ περιβόλου ἐγγυτέρω ἵκοντο, τά τε ἐκ τῶν μηχανῶν τοξεύματα οἱ τεχνῖται ἐνήργουν, καὶ τῆς διώξεως οἱ βάρβαροι κατωρρωδηκότες ἀπέσχοντο. Λέγονται δὲ Γότθοι οὐχ ἧσσον ἢ χίλιοι ἐν τῷ ἔργῳ τούτῳ ἀποθανεῖν. Ἡμέραις δὲ ὀλίγαις ὕστερον Βελισάριος Μουνδίλαν τῶν δορυφόρων τῶν αὑτοῦ ἕτερον, καὶ Διογένην, διαφερόντως ἀγαθοὺς τὰ πολέμια, ξὺν ὑπασπισταῖς τριακοσίοις στείλας, ταὐτὸ ποιεῖν τοῖς προτέροις ἐκέλευε. Καὶ οἱ μὲν κατὰ ταῦτα ἐποίουν. Ὑπαντιασάντων δὲ τῶν πολεμίων ξυνηνέχθη αὐτῶν οὐχ ἥσσους, εἰ μὴ καὶ πλείους, ἢ ἐν τῷ προτέρῳ ἔργῳ τρόπῳ τῷ αὐτῷ ἀπολωλέναι. Πέμψας δὲ καὶ τρίτον ξὺν ἱππεῦσι τριακοσίοις Ὀΐλαν τὸν δορυφόρον, ἐφ´ ᾧ τὰ ὅμοια τοὺς πολεμίους ἐργάσονται, ταὐτὰ ἔδρασε. Τρεῖς τε, καθάπερ μοι ἐρρήθη, ἐπεκδρομὰς ποιησάμενος τῶν ἐναντίων ἀμφὶ τετρακισχιλίους διέφθειρεν.

2. Οὐίττιγις δὲ (οὐ γὰρ αὐτὸν εἰσῄει τὸ διαλλάσσον ἐν τοῖς στρατοπέδοις τῆς τε ὁπλίσεως καὶ τῆς ἐς τὰ πολέμια ἔργα μελέτης) ῥᾷστα καὶ αὐτὸς ᾤετο τὰ ἀνήκεστα τοὺς πολεμίους ἐργάσασθαι, ἤν γε στρατῷ ὀλίγῳ ἐπ´ αὐτοὺς τὴν ἔφοδον ποιοίη. Ἔπεμψεν οὖν ἱππεῖς πεντακοσίους, ἄγχιστά τε τοῦ περιβόλου ἰέναι κελεύσας, καὶ ὅσα πρὸς ὀλίγων πολλάκις πολεμίων πεπόνθασι, ταῦτα δὴ ἐς ξύμπασαν τὴν ἐκείνων στρατιὰν ἐπιδείξασθαι. Καὶ οἱ μὲν ἐν χωρίῳ ὑψηλῷ γενόμενοι τῆς πόλεως οὐ μακρὰν ἄποθεν, ἀλλ´ ὅσον ἔξω βελῶν, ἵσταντο. Βελισάριος δὲ ἄνδρας τε ἀπολέξας χιλίους καὶ Βέσσαν αὐτοῖς ἄρχοντα ἐπιστήσας ὁμόσε χωρεῖν ἐπὶ τοὺς πολεμίους ἐπέστελλεν. Οἱ δὲ κύκλωσίν τε τῶν βαρβάρων ποιησάμενοι καὶ κατὰ νώτου ἀεὶ βάλλοντες κτείνουσί τε συχνοὺς καὶ τοὺς λοιποὺς βιασάμενοι κατελθεῖν ἐς τὸ πεδίον ἠνάγκασαν. Ἔνθα δὴ τῆς μάχης οὐκ ἐξ ἀντιπάλου τῆς δυνάμεως ἐκ χειρὸς γενομένης, τῶν Γότθων οἱ μὲν πολλοὶ διεφθάρησαν, ὀλίγοι δέ τινες μόλις διαφυγόντες εἰς τὸ σφέτερον στρατόπεδον ἀνεχώρησαν. Οὓς δὴ ὁ Οὐίττιγις ἅτε τῷ ἀνάνδρῳ ἡσσημένους ἐκάκιζε, καὶ τὸ πάθος ἑτέροις τισὶν ἀνασώσασθαι οὐκ ἐς μακρὰν ὑποσχόμενος, ἐν μὲν τῷ παρόντι ἡσύχαζε, τρισὶ δὲ ὕστερον ἡμέραις ἐκ πάντων τῶν χαρακωμάτων ἄνδρας ἀπολεξάμενος πεντακοσίους ἔργα ἐς τοὺς πολεμίους ἐκέλευεν ἐπιδείξασθαι ἀρετῆς ἄξια. Οὓς ἐπειδὴ Βελισάριος ἐγγυτέρω ἥκοντας εἶδε, πεντακοσίους τε καὶ χιλίους καὶ ἄρχοντας Μαρτῖνόν τε καὶ Βαλεριανὸν ἐπ´ αὐτοὺς ἔστελλεν. ἱππομαχίας τε ἐκ τοῦ εὐθέος γεγενημένης, τῷ πλήθει Ῥωμαῖοι παρὰ πολὺ ὑπεραίροντες τῶν πολεμίων, τρέπουσί τε αὐτοὺς οὐδενὶ πόνῳ καὶ σχεδόν τι ἅπαντας διαφθείρουσι.

Καὶ τοῖς μὲν πολεμίοις δεινόν τε καὶ τύχης ἐναντίωμα παντάπασιν ἐδόκει εἶναι, εἰ πολλοί τε ὄντες πρὸς ὀλίγων πολεμίων ἐπιόντων σφίσιν ἡσσῶνται καὶ κατ´ ὀλίγους αὖθις ἰόντες ἐπ´ αὐτοὺς διαφθείρονται.

3.  Βελισάριον δὲ δημοσίᾳ μὲν τῆς ξυνέσεως Ῥωμαῖοι ἐπῄνουν, ἐν θαύματι αὐτὴν, ὡς τὸ εἰκὸς, μεγάλῳ ποιούμενοι, ἰδίᾳ δὲ αὐτὸν ἠρώτων οἱ ἐπιτήδειοι ὅτῳ ποτὲ τεκμαιρόμενος ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ᾗ τοὺς πολεμίους οὕτως ἡσσημένος διέφυγεν, εὔελπις ἐγεγόνει τῷ πολέμῳ κατὰ κράτος αὐτῶν περιέσεσθαι. Καὶ αὐτὸς ἔλεγεν ὡς αὐτοῖς κατ´ ἀρχὰς ξὺν ὀλίγοις τισὶν ἐς χεῖρας ἐλθὼν κατενόησεν ὅτι ποτὲ τὸ διαφέρον ἐν ἑκατέρᾳ στρατιᾷ εἴη, ὥστε ἢν κατὰ λόγον τῆς δυνάμεως τὰς ξυμβολὰς ποιοίη, οὐδὲν ἂν τῇ σφετέρᾳ ὀλιγανθρωπίᾳ τὸ τῶν πολεμίων λυμήνασθαι πλῆθος. Διαφέρειν δὲ, ὅτι Ῥωμαῖοι μὲν σχεδόν τι ἅπαντες καὶ οἱ ξύμμαχοι Οὖννοι ἱπποτοξόται εἰσὶν ἀγαθοὶ, Γότθων δὲ τὸ ἔργον τοῦτο οὐδενὶ ἤσκηται, ἀλλ´ οἱ μὲν ἱππεῖς αὐτοῖς μόνοις δορατίοις τε καὶ ξίφεσιν εἰώθασι χρῆσθαι, οἱ δὲ τοξόται, πεζοί τε ὄντες καὶ πρὸς τῶν ὁπλιτῶν καλυπτόμενοι, ἐς μάχην καθίστανται. Οἵ τε οὖν ἱππεῖς, ἢν μὴ ἐκ χειρὸς ἡ ξυμβολὴ εἴη, οὐκ ἔχοντες καθ´ ὅ τι ἀμυνοῦνται πρὸς τῶν ἐναντίων τοξεύμασι χρωμένων, εὐπετῶς ἂν βαλλόμενοι διαφθείρονται, καὶ οἱ πεζοὶ κατ´ ἀνδρῶν ἱππέων ἐπεκδρομὰς ποιεῖσθαι οὐκ ἄν ποτε ἱκανοὶ εἶεν. Διὰ ταῦτα μὲν Βελισάριος ἰσχυρίζετο τοὺς βαρβάρους ἐν ταύταις δὴ ταῖς ξυμβολαῖς πρὸς Ῥωμαίων ἡσσῆσθαι. Γότθοι δὲ τῶν σφίσι ξυμβεβηκότων τὸ παράλογον ἐν νῷ ἔχοντες οὔτε κατ´ ὀλίγους τὸ λοιπὸν ἐπὶ τὸν Ῥώμης περίβολον ἐχώρουν οὔτε τοὺς πολεμίους ἐνοχλοῦντας ἐδίωκον, πλήν γε δὴ ὅσον ἐκ τῶν χαρακωμάτων ἀπώσασθαι.
 

CHAPITRE XXVII.

1. Sortie des Romains sur les Goths. 3. Vitigis imite inutilement la conduite de Bélisaire. 3. Différence des soldats des deux partis.

1. LES Goths remportèrent cet avantage , trois jours après qu'ils eurent été repoussés des murailles de Rome. Comme il y avait déjà vingt jours qu'ils étaient les maîtres du port, Martin et Valérien arrivèrent, et amenèrent seize cents hommes de cavalerie, qui pour la plupart étaient Huns, Slavons et Antes, qui sont des peuples qui habitent au delà du Danube. Bélisaire fort joyeux de leur arrivée crut qu'il était temps de harceler l'ennemi. Il envoya donc un de ses gardes nommé Trajan , homme courageux et actif, avec deux cents cavaliers, et lui commanda de s'emparer d'une hauteur voisine du camp des Goths, de s'y ranger en bataille, et de ne point attaquer l'ennemi, mais s'ils étaient attaqués, de tirer leurs flèches, et de n'avoir point de honte de fuir vers la ville. Après avoir donné cet ordre, il prépara les machines qui servent à tirer de loin, sur des assiégeants. Trajan sortit par la porte Salaria , à la tête de ces deux cents hommes, et marcha vers le camp des Goths, qui surpris d'une sortie si imprévue , prirent promptement leurs armes, et coururent au devant. Le parti conduit par Trajan s'empara de l'éminence, tira sur les Barbares, blessa plusieurs des hommes et des chevaux , et quand les flèches lui manquèrent, il s'enfuit à toute bride. Les Goths ne manquèrent pas de les poursuivre, et de les presser. Alors les machines jouèrent du haut des murailles, dont les Barbares étant épouvantés, ils s'arrêtèrent. On dit qu'ils perdirent environ mille hommes en cette rencontre. Peu de temps après, Bélisaire envoya encore Mundila, qui était un de ses plus intimes amis , et Diogène, tous deux fort braves hommes, avec trois cents chevaux, pour faire un pareil exploit; ce qu'ils exécutèrent avec un succès encore plus heureux que le premier, les ennemis ayant perdu plus de monde en cette dernière occasion. Enfin il envoya Cilas pour faire une troisième entreprise , qui fut aussi suivie d'un semblable événement. Les Goths perdirent quatre mille hommes par ces trois sorties.

2. Vitigis, qui ne considérait pas qu'il y a bien de la différence entre manier tumultuairement les armes , et faire la guerre dans les règles , s'imagina qu'il lui serait aisé d'incommoder les Romains, s'il les envoyait attaquer par des partis séparés, et commanda cinq cents chevaux, pour aller faire souffrir aux assiégés des pertes pareilles à celles qu'ils avaient reçues d'eux. Quand ils furent arrivés à une petite colline, qui est voisine de la ville, mais toutefois hors de la portée du trait, Bélisaire choisit mille hommes , à la tête desquels il mit Bessas , pour les aller charger. Ceux-ci entourèrent les Barbares , les chargèrent par derrière, en tuèrent un grand nombre , et contraignirent le reste d'abandonner la colline. Le combat ayant été continué dans la campagne, la plupart des Goths furent taillés en pièces, et peu se retirèrent dans le camp. Vitigis attribua leur défaite à leur lâcheté, et menaça de réparer bientôt cette perte, par la valeur de ceux qu'il enverrait en leur place ; mais il ne fit rien sur l'heure. Trois jours après il choisit cinq cents des plus braves qu'il y eût dans tous ses camps , et il les exhorta à se signaler par quelque exploit remarquable. Bélisaire dépêcha contre eux quinze cents hommes à cheval, sous la conduite de Martin et de Valérien. Comme ceux-ci surpassaient les Goths en nombre, il leur fut aisé de les vaincre, de sorte qu'il y en eût très peu qui se sauvèrent.

Ces Barbares se plaignaient, que c'était un étrange effet de leur mauvaise fortune d'être défaits, et lors qu'étant en petit nombre ils attaquaient une troupe plus nombreuse , et lors qu'étant en plus grand nombre ils en venaient aux mains avec une poignée de gens.

3. Les Romains avaient de l'admiration pour la sage conduite de Bélisaire, et la relevaient avec des louanges extraordinaires. Ses plus familiers amis lui ayant demandé, dans la conversation, sur quoi il avait fondé l'espérance qu'il témoigna avoir de remporter la victoire, le jour que les ennemis furent mis en déroute, il répondit qu'en la première rencontre où les Romains ils étaient qu'en très petit nombre, il avait reconnu la différence des soldats, et avait bien jugé que la multitude des ennemis ne lui apporterait aucun dommage. La différence était, en ce que les Romains et les Huns tiraient bien de l'arc , au lieu que les Goths ne s'y étaient point exercés ; que les cavaliers ne combattaient que de l'épée, et de la lance, et les archers à pied, mais à couvert, derrière ceux qui sont armés de pied en cap. C'est pourquoi quand on se bat de loin , la cavalerie n'est jamais à l'épreuve des traits, et l'infanterie ne peut jamais fondre sur la cavalerie. Voila la raison que Bélisaire rendit de la défaite des Barbares. Quand ils firent réflexion sur tant de disgrâces si inopinées qu'ils avaient souffertes, ils n'envoyèrent plus de partis pour attaquer les murailles, et ils n'en vinrent plus aux mains, excepté lorsqu'ils y furent obligés par la nécessité de défendre leur camp.
 

 

 

 

1. Ὕστερον δὲ Ῥωμαῖοι μὲν ἅπαντες, ἐπαρθέντες τοῖς φθάσασιν εὐτυχήμασι, παντί τε τῷ Γότθων στρατεύματι ὤργων διὰ μάχης ἰέναι καὶ πολεμητέα εἶναι ἐκ τοῦ ἐμφανοῦς σφίσιν ᾤοντο. Βελισάριος δὲ, πάμπολυ ἔτι εἶναι τὸ διαφέρον ἐν ἀμφοτέροις οἰόμενος, ὤκνει τε ἀεὶ τῷ παντὶ διακινδυνεύειν στρατεύματι καὶ τὰς ἐπεκδρομὰς ἐσπούδαζέ τε ἔτι μᾶλλον καὶ ἐπενόει ἐπὶ τοὺς πολεμίους. Ἐπεὶ δὲ κακιζόμενος πρός τε τοῦ στρατοῦ καὶ Ῥωμαίων τῶν ἄλλων ἀπεῖπε, παντὶ μὲν τῷ στρατῷ μάχεσθαι ἤθελε, τὴν δὲ ξυμβολὴν ἐξ ἐπιδρομῆς οὐδέν τι ἧσσον ποιήσασθαι. Πολλάκις τε ἀπεκρούσθη ἐς τοῦτο ὁρμήσας, καὶ τὴν ἔφοδον ἐς τὴν ὑστεραίαν ἀποθέσθαι ἠνάγκαστο, ἐπεὶ προγνόντας τὰ ἐσόμενα πρὸς τῶν αὐτομόλων τοὺς πολεμίους ἐν παρασκευῇ παρὰ δόξαν εὗρε. Διὸ δὴ καὶ ἐκ τοῦ ἐμφανοῦς διαμαχήσασθαι τὸ λοιπὸν ἤθελε, καὶ οἱ βάρβαροι ἄσμενοι ἐς τὴν μάχην καθίσταντο. Καὶ ἐπεὶ ἀμφοτέροις τὰ ἐς τὴν ξυμβολὴν ὡς ἄριστα ἤσκητο, Βελισάριος μὲν ἀγείρας τὸ στράτευμα ὅλον τοιάδε παρεκελεύσατο

„Οὐ μαλακίαν τινὰ καταγνοὺς ὑμῶν, ἄνδρες συστρατιῶται, οὐδὲ τῶν πολεμίων κατορρωδήσας τὴν δύ„ναμιν τὴν πρὸς αὐτοὺς συμβολὴν ὤκνουν, ἀλλ´ ἐπεὶ τὸν πόλεμον ἡμῖν ἐξ ἐπιδρομῆς διαφέρουσιν εὖ καθειστήκει τὰ πράγματα, διασώσασθαι ᾤμην δεῖν ἐς ἀεὶ τὴν τῆς εὐπραξίας αἰτίαν. Οἷς γὰρ κατὰ νοῦν τὰ παρόντα χωρεῖ, ἐφ´ ἕτερον μεταβάλλεσθαι ἀξύμφορον οἶμαι. Ὁρῶν μέντοι ἐς τόνδε ὑμᾶς προθυμουμένους τὸν κίνδυνον, εὔελπίς τέ εἰμι καὶ οὔποτε ὑμῶν τῇ ὁρμῇ ἐμποδὼν στήσομαι. Οἶδα γὰρ ὡς τὸ πλεῖστον ἀεὶ τῆς ἐν τοῖς πολέμοις ῥοπῆς ἡ τῶν μαχομένων κεκλήρωται γνώμη καὶ τὰ πολλὰ τῇ τούτων προθυμίᾳ κατορθοῦσθαι φιλεῖ. Ὡς μὲν οὖν ὀλίγοι μετὰ τῆς ἀρετῆς τεταγμένοι πλήθους περιεῖναι οἷοί τέ εἰσι τῶν ἐναντίων ἐξεπίσταται ὑμῶν ἕκαστος, οὐκ ἀκοῇ λαβὼν, ἀλλ´ ἐς πεῖραν ἀγῶνος τὴν καθ´ ἡμέραν ἥκων. Ὅπως δὲ μὴ καταισχύνητε μήτε τὴν προτέραν τῶν ἐμῶν στρατηγημάτων δόξαν μήτε τὴν ἐκ τῆσδε ὑμῶν τῆς προθυμίας ἐλπίδα, ἐφ´ ὑμῖν κείσεται. Πάντα γὰρ ὅσα ἡμῖν ἐν τῷδε τῷ πολέμῳ πεπρᾶχθαι ξυμβαίνει πρὸς τὴν ἀπόβασιν κρίνεσθαι τῆς παρούσης ἡμέρας ἀνάγκη. ὁρῶ δὲ καὶ τὸν παρόντα καιρὸν ἡμῖν ξυλλαμβάνοντα, ὃς ἡμῖν δεδουλωμένου τοῖς φθάσασι τοῦ τῶν πολεμίων φρονήματος ῥᾴδιον, ὡς τὸ εἰκὸς, τὴν ἐκείνων ἐπικράτησιν θήσεται. Τῶν γὰρ πολλάκις ἠτυχηκότων ἥκιστα ἀνδραγαθίζεσθαι φιλοῦσιν αἱ γνῶμαι. ἵππου δὲ ἢ τόξου ἢ ἄλλου ὁτουοῦν ὅπλου ὑμῶν φειδέσθω μηδείς. Ἐγὼ γὰρ ὑμῖν ἐν τῷ παραυτίκα ὑπὲρ πάντων ἕτερα τῶν κατὰ τὴν μάχην διαφθειρομένων ἀνθυπουργήσω.“

3. Βελισάριος μὲν τοσαῦτα παρακελευσάμενος ἐξῆγε τὸ στράτευμα διά τε πυλίδος Πιγκιανῆς καὶ Σαλαρίας πύλης, ὀλίγους δέ τινας διὰ πύλης Αὐρηλίας ἐς Νέρωνος πεδίον ἐκέλευεν ἰέναι. Οἷς δὴ Βαλεντῖνον ἐπέστησε καταλόγου ἱππικοῦ ἄρχοντα, καὶ αὐτῷ ἐπέστελλε μάχης μὲν μηδεμιᾶς ἄρχειν, μηδὲ τοῦ στρατοπέδου τῶν ἐναντίων ἐγγυτέρω ἰέναι, δόκησιν δὲ παρέχειν ἀεὶ τοῦ αὐτίκα προσβάλλειν, ὅπως μὴ τῶν ἐνταῦθα πολεμίων τινὲς τὴν ἐκείνῃ γέφυραν διαβαίνοντες ἐπιβοηθεῖν τοῖς ἐκ τῶν ἄλλων χαρακωμάτων οἷοί τε ὦσι. Πολλῶν γὰρ ὄντων, ὥσπερ μοι προδεδήλωται, τῶν ἐν Νέρωνος πεδίῳ στρατοπεδευομένων βαρβάρων ἱκανόν οἱ ἐφαίνετο τούτους δὴ ἅπαντας οὐ μεταλαχόντας τῆς ξυμβολῆς ἀπὸ τοῦ ἄλλου στρατοῦ κεχωρίσθαι. Καὶ ἐπειδὴ Ῥωμαίων τοῦ δήμου ἐθελούσιοί τινες ὅπλα ἀνελόμενοι εἵποντο, ἐς μὲν τὴν ξυμβολὴν αὐτοὺς ξυντετάχθαι σφίσιν οὐκ εἴασε, δείσας μὴ ἐν τῷ ἀγῶνι γενόμενοι κατορρωδήσωσί τε τὸν κίνδυνον καὶ τὸ στράτευμα ξυνταράξωσιν ὅλον, βάναυσοί τε ἄνδρες καὶ πολέμου ἀμελέτητοι παντάπασιν ὄντες. Ἐκτὸς δὲ πυλῶν Παγκρατιανῶν, αἳ ὑπὲρ Τίβεριν ποταμόν εἰσι, φάλαγγα ποιησαμένους ἡσυχάζειν ἐκέλευεν, ἕως αὐτὸς σημήνῃ, λογισάμενος, ὅπερ ἐγένετο, ὡς, εἴπερ αὐτούς τε καὶ τοὺς ἀμφὶ Βαλεντῖνον ἴδωσιν οἱ ἐν Νέρωνος πεδίῳ πολέμιοι, οὔ ποτε θαρσήσουσι τὸ σφέτερον ἀπολιπόντες χαράκωμα ἐπὶ σφᾶς ξὺν τῷ ἄλλῳ στρατῷ ἐς μάχην ἰέναι. ἕρμαιον δὲ καὶ λόγου πολλοῦ ἄξιον εἶναι ἄνδρας τοσούτους τὸ πλῆθος τοῦ τῶν ἐναντίων στρατοπέδου ἀποκεκρίσθαι.

Οὕτως μὲν οὖν ἱππομαχίαν μόνον ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ποιήσασθαι ἤθελεν, καὶ τῶν ἄλλων πεζῶν οἱ πλεῖστοι ἤδη μένειν ἐν τοῖς καθεστῶσιν οὐκ ἀξιοῦντες, ἵππους τε τῶν πολεμίων ληϊσάμενοι καὶ τοῦ ἱππεύειν οὐκ ἀμελέτητοι γεγενημένοι, ἱππόται ἦσαν. Τοὺς δὲ πεζοὺς, ὀλίγους τε ὄντας καὶ οὔτε φάλαγγα ἔχοντας λόγου ἀξίαν ποιήσασθαι οὔτε τοῖς βαρβάροις θαρσήσαντάς πω ἐς χεῖρας ἰέναι, ἀλλ´ ἐς φυγὴν ἀεὶ ἐν τῇ πρώτῃ ὁρμῇ καθισταμένους, οὐκ ἀσφαλὲς ἐνόμιζεν εἶναι ἄποθεν τοῦ περιβόλου παρατάσσεσθαι, ἀλλ´ αὐτοῦ ἄγχιστα τῆς τάφρου ἐν τάξει μένειν, ὅπως, εἴ γε σφῶν τοὺς ἱππέας τρέπεσθαι ξυμβαίνοι, δέχεσθαί τε οἷοί τε ὦσι τοὺς φεύγοντας καὶ ξὺν αὐτοῖς ἅτε ἀκμῆτες τοὺς ἐναντίους ἀμύνεσθαι.

4. Πριγκίπιος δέ τις ἐν τοῖς αὐτοῦ δορυφόροις, ἀνὴρ δόκιμος, Πισίδης γένος, καὶ Ταρμοῦτος Ἴσαυρος, Ἔννου τοῦ Ἰσαύρων ἀρχηγοῦ ἀδελφὸς, Βελισαρίῳ ἐς ὄψιν ἐλθόντες ἔλεξαν τοιάδε

„Στρατηγῶν ἄριστε, μήτε τὸ στράτευμά σοι, ὀλίγον τε ὂν καὶ πρὸς μυριάδας βαρβάρων πολλὰς μαχησόμενον, ἀποτέμνεσθαι ἀξίου τῆς πεζῶν φάλαγγος, μήτε χρῆναι τὸ Ῥωμαίων πεζικὸν ὑβρίζεσθαι οἴου, δι´ οὗ τὴν ἀρχὴν τοῖς πάλαι Ῥωμαίοις ἐς τόδε μεγέθους κεχωρηκέναι ἀκούομεν. Εἰ γάρ τι οὐκ ἀξιόλογον αὐτοῖς ἐν τῷδε τῷ πολέμῳ εἰργάσθαι ξυμβαίνει, οὐ τῆς τῶν στρατιωτῶν κακίας τεκμήριον τοῦτο, ἀλλ´ οἱ τῶν πεζῶν ἄρχοντες τὴν αἰτίαν φέρεσθαι δίκαιοι, ἵπποις μὲν ἐν τῇ παρατάξει μόνοι ὀχούμενοι, κοινὴν δὲ ἡγεῖσθαι οὐκ ἀξιοῦντες τὴν τοῦ πολέμου τύχην, ἀλλὰ φυγῇ αὐτῶν μόνος ἕκαστος καὶ πρὸ τῆς ἀγωνίας τὰ πολλὰ χρώμενοι. Σὺ δὲ πάντας μὲν τοὺς πεζῶν ἄρχοντας, ἱππέας 〈γὰρ〉 ὁρᾷς γεγενημένους ἥκιστά τε ξυντάττεσθαι τοῖς σφῶν ὑπηκόοις ἐθέλοντας, ξὺν τῷ ἄλλῳ τῶν ἱππέων στρατεύματι ἔχων ἐς τὴν ξυμβολὴν τήνδε καθίστασο, ἡμᾶς δὲ τοῖς πεζοῖς ἐς τὴν παράταξιν ἡγεῖσθαι ξυγχώρει. Πεζοὶ γὰρ καὶ „ἡμεῖς τὸ τῶν βαρβάρων πλῆθος ξὺν αὐτοῖς οἴσομεν, ἐλπίδα ἔχοντες ὅσα ἂν ὁ θεὸς διδῷ τοὺς πολεμίους ἐργάσασθαι.“

ταῦτα ἀκούσας Βελισάριος κατ´ ἀρχὰς μὲν οὐ ξυνεχώρησεν. Αὐτὼ γὰρ ἄνδρε μαχίμω ἐς ἄγαν ὄντε ὑπερηγάπα καὶ πεζοὺς ὀλίγους διακινδυνεύειν οὐκ ἤθελε. Τέλος δὲ τῇ τῶν ἀνδρῶν προθυμίᾳ βιαζόμενος ὀλίγους μέν τινας ἔς τε τὰς πύλας καὶ ἄνω ἐς τὰς ἐπάλξεις ξὺν Ῥωμαίων τῷ δήμῳ ἀμφὶ τὰς μηχανὰς εἴασε, τοῖς δὲ ἄλλοις Πριγκίπιόν τε καὶ Ταρμοῦτον ἐπιστήσας ὄπισθεν αὐτοὺς ἵστασθαι ἐν τάξει ἐκέλευεν, ὅπως αὐτοί τε μὴ τὸν κίνδυνον κατορρωδήσαντες τὸ ἄλλο στράτευμα ξυνταράξωσι, καὶ τῶν ἱππέων ἤν τίς ποτε μοῖρα τρέποιτο, μὴ ὡς ἀπωτάτω χωρήσαιεν, ἀλλ´ ἐς τοὺς πεζοὺς καταφεύγοντες τοὺς διώκοντας οἷοί τε ὦσι ξὺν ἐκείνοις ἀμύνεσθαι.

 

CHAPITRE XXVIII.

1. Ardeur des Romains. 2. Harangue de Bélisaire. 3. Disposition de son armée. 4. Discours en faveur de l'infanterie.

1. LES Romains , enflés de leurs prospérités brûlaient d'envie de livrer une bataille générale. Mais Bélisaire , qui savait combien il y avait encore d'inégalité entre les forces des deux partis, ne voulait pas hasarder ses troupes. Il permit seulement de faire de légères escarmouches. Vaincu , néanmoins , par les clameurs des habitants et des soldats, il leur accorda de faire des sorties sur les barbares; mais comme ils avaient été avertis par ses déserteurs, il les trouva toujours bien préparés à le recevoir ; de sorte qu'il fut toujours repoussé. Cela le fit résoudre au combat, auquel les Goths se disposaient aussi très volontiers de leur part. Quand toutes choses furent préparées de côté et d'autre, Bélisaire fit cette harangue à ses soldats.

2. Mes Compagnons, quand je faisais difficulté de consentir à la bataille, ce n'était pas que je doutasse de votre valeur , ni que je craignisse les forces des ennemis. Mais c'est que les escarmouches nous ayant jusqu'à présent heureusement réussi, je ne croyais pas devoir quitter une manière de combattre qui avait été la cause de nos victoires, étant très vrai, que quand les affaires sont en bon état, les changements que l'on y apporte, nuisent. Mais puisque je vous voit si résolus de vous bien battre , j'en conçois une bonne espérance, et je ne veux plus retenir cette généreuse ardeur qui vous anime. Je sais de quelle importance est la disposition du courage dans les combats, et combien elle peut contribuer à la victoire. Il n'y a personne parmi vous qui n'ait appris, non pas par le rapport d'autrui, mais par sa propre expérience , que de vaillants hommes, quoi qu'en petit nombre , sont capables de défaire des armées nombreuses. Il dépend de vous de conserver la gloire que j'ai acquise par mes stratagèmes , et la confiance que j'ai mise en votre vertu. On jugera de tout ce que nous avons fait dans la suite de cette guerre, par les événements de cette journée. Le temps nous est favorable, parce que l'ennemi étant abattu par ses disgrâces, il sera plus aisé à vaincre. Il est rare que des âmes qui sont accablées par le poids de l'adversité se relèvent, et fassent des actions héroïques. Au reste, servez-vous de toutes vos armes, de l'arc, de la lance, et de l'épée. J'aurai soin de vous récompenser amplement de celles que vous y aurez perdues.

3. Après cette harangue, Bélisaire fit sortir ton armée par la porte Pinciana, et par la porte Salaria. Il en fit aussi sortir une partie par la porte Aurélia , dans le champ de Néron , sous la conduite de Valentin, capitaine de cavalerie, à qui il défendit de s'approcher du camp de l'ennemi, ni de commencer le combat , mais de se tenir seulement en posture de combattant, et de prendre garde que l'ennemi ne passât le pont. Comme le champ de Néron était couvert d'une prodigieuse multitude de Barbares, Bélisaire croyait que ce lui serait un extrême avantage, que de la rendre inutile , et de l'empêcher de se trouver au combat avec le reste des troupes. Il y avait un assez bon nombre d'habitants qui s'étaient mis volontaires dans l'armée romaine, bien qu'ils n'eussent jamais manié les armes auparavant. Il appréhendait que se trouvant effrayés dans l'occasion par la grandeur du danger, ils n'apportassent du désordre. Il leur commanda, pour cette raison, de se tenir debout, proche de la porte de Saint Pancrace , jusqu'à ce qu'il leur donnât un ordre contraire ; car il jugeait, comme il arriva en effet, que quand les ennemis qui étaient dans le champ de Néron les verraient, et qu'ils verraient aussi d'un autre côté ceux que Valentin commandait, ils n'oseraient jamais s'avancer, et se séparer de leurs compagnons pour faire l'attaque.

L'intention de Bélisaire était de combattre à cheval, et plusieurs fantassins avaient quitté leur condition, et étaient montés sur des chevaux pris sur les ennemis, lesquels ils maniaient avec assez d'adresse. Pour ce qui est du reste de l'infanterie , comme ils ne pouvaient composer un bataillon considérable, et que c'étaient des gens qui ne pouvaient soutenir le choc de l'ennemi, et qui avaient fort souvent tourné le dos, il crût qu'il ne serait pas sûr de les ranger en pleine campagne , mais il les plaça derrière les autres proche du fossé , afin que si la cavalerie venait à lâcher le pied, ils pussent la soutenir, et s'opposer conjointement avec elle à l'ennemi.

4. Principius, Pilidien de nation, et Tarmotus Isaurien, frère d'Emas, capitaine des Isauriens, se présentèrent devant lui, et lui dirent;

Nous vous supplions de ne pas affaiblir vôtre armée qui est déjà faible si l'on l'a compare avec cette multitude effroyable de Barbares, qui l'a vont combattre, et de n'en pas retrancher la phalange des gens de pied, et de ne pas charger de cet opprobre l'infanterie , qui dans le temps de nos pères a élevé le nom romain au point de grandeur où nous l'avons vu. Que si l'infanterie n'a rien fait de remarquable dans cette dernière guerre, ce n'est pas la faute des soldats; c'est aux capitaines qu'il s'en faut prendre, qui étant seuls à cheval, prenaient la fuite au premier choc, et se retiraient des occasions où ils voyaient du péril. Vous voyez que les capitaines des gens de pied sont à cheval , et refusent de combattre comme leurs soldats ; rangez-les donc, s'il vous plaît, dans la cavalerie , et nous permettez de conduire l'infanterie. Nous soutiendrons à pied avec eux l'effort des Barbares, et nous les incommoderons notablement, pourvu que le Ciel seconde nos généreuses intentions.

D'abord Bélisaire rejeta leur demande , parce qu'estimant leur valeur, il ne voulait pas les exposer avec l'infanterie à un péril si évident ; mais enfin, vaincu par leurs pressantes prières , il consentit que quelques-uns demeurassent aux portes pour les garder, et sur les murailles avec les habitants, et il rangea les autres à l'arrière-garde, sous la conduite de Principius , et de Tarmutus , de peur qu'épouvantés de la première vue du hasard, ils ne jetassent la terreur dans l'esprit des autres ; et afin aussi, comme nous l'avons dit, qu'ils soutinssent la cavalerie, si elle lâchait le pied, et qu'ils chargeassent avec elle l'ennemi.
 

 

 

 

1. Ῥωμαίοις μὲν τὰ ἐς τὴν ξυμβολὴν παρεσκεύαστο ὧδε. Οὐίττιγις δὲ Γότθους ἐξώπλισεν ἅπαντας, οὐδένα ἐν τοῖς χαρακώμασιν, ὅτι μὴ τοὺς ἀπομάχους, ἀπολιπών. Καὶ τοὺς μὲν ἀμφὶ Μαρκίαν ἐν Νέρωνος πεδίῳ μένειν ἐκέλευε, φυλακῆς τε τῆς ἐν γεφύρᾳ ἐπιμελεῖσθαι, ὅπως δὴ μὴ ἐνθένδε οἱ πολέμιοι ἐπὶ σφᾶς ἴωσιν· αὐτὸς δὲ τὸ ἄλλο στράτευμα ξυγκαλέσας ἔλεξε τοιάδε

„Ἴσως ἂν ὑμῶν τισι περὶ τῇ ἀρχῇ δεδιέναι δοκοίην καὶ ἀπ´ αὐτοῦ τήν τε ἄλλην ἐς ὑμᾶς φιλοφροσύνην ἐνδείξασθαι καὶ τανῦν ὑπὲρ εὐτολμίας ὑμῖν ἐπαγωγὰ φθέγγεσθαι. Καὶ τοῦτο οὐκ ἄπο τοῦ ἀνθρωπείου τρόπου λογίζονται. Εἰώθασι γὰρ ἀμαθεῖς ἄνθρωποι, ὧν μὲν ἂν δέοιντο, πρᾳότητι ἐς αὐτοὺς χρῆσθαι, κἂν πολλῷ τῷ διαλλάσσοντι καταδεέστεροι τύχωσιν ὄντες, ἐς δὲ τοὺς ἄλλους δυσπρόσοδοι εἶναι, ὧν τῆς ὑπουργίας οὐ χρῄζουσιν. Ἐμοὶ μέντοι οὔτε βίου καταστροφῆς οὔτε ἀρχῆς στερήσεως μέλει. Εὐξαίμην γὰρ ἂν καὶ τὴν πορφυρίδα ταύτην ἀποδύσασθαι τήμερον, εἰ Γότθος ἀνὴρ αὐτὴν ἐνδιδύσκεσθαι μέλλοι. Καὶ τὸ Θευδάτου πέρας ὄλβιον ἐν τοῖς μάλιστα γεγενῆσθαι νενόμικα, ᾧ γε ταῖς τῶν ὁμοφύλων χερσὶ τήν τε ἀρχὴν ἀφεῖναι καὶ τὴν ψυχὴν ἅμα τετύχηκε. Συμφορὰ γὰρ ἰδίᾳ προσπίπτουσα μὴ συμφθειρομένου τοῦ γένους τοῖς γε οὐκ ἀνοήτοις παραψυχῆς οὐκ ἐστέρηται. Ἐννοοῦντά με δὲ τό τε Βανδίλων πάθος καὶ τὸ τοῦ Γελίμερος τέλος οὐδὲν εἰσέρχεται μέτριον, ἀλλὰ Γότθους μὲν ὁρᾶν μοι δοκῶ ξὺν τοῖς παισὶ δεδουλωμένους, γυναῖκας δὲ ὑμετέρας ἀνδράσιν ἐχθίστοις τὰ πάντων αἴσχιστα ὑπηρετούσας, ἐμαυτὸν δὲ ἀγόμενον καὶ τὴν τῆς Θευδερίχου θυγατρὸς παῖδα ὅπη ποτὲ τοὺς νῦν πολεμίους ἀρέσκει· ταῦτα βουλοίμην ἂν καὶ ὑμᾶς ὅπως μὴ προσπέσωσι δείσαντας ἐς μάχην τήνδε καθίστασθαι. Οὕτω γὰρ ἂν ἐν τῷ τῆς ξυμβολῆς χωρίῳ τὴν τοῦ βίου καταστροφὴν περὶ πλείονος τῆς μετὰ τὴν ἧτταν σωτηρίας ποιήσαισθε. Ἑνὶ γὰρ μόνῳ κακοτυχεῖν ἄνδρες γενναῖοι τῷ τῶν πολεμίων ἐλασσοῦσθαι νομίζουσι. Θάνατος δὲ, ἄλλως τε καὶ ταχὺς ἥκων, εὐδαίμονας ἀεὶ τοὺς πρόσθεν οὐκ εὐτυχοῦντας ἐργάζεται. Εὔδηλόν τε ὡς, ἢν μετὰ τούτων ὑμεῖς τῶν λογισμῶν τήνδε τὴν ξυμβολὴν διενέγκητε, ῥᾷστα μὲν τοὺς ἐναντίους νικήσετε, ὀλίγους τε ὄντας καὶ Γραικοὺς, κολάσετε δὲ αὐτοὺς αὐτίκα δὴ μάλα τῆς τε ἀδικίας καὶ ὕβρεως ἧς ἐς ἡμᾶς ἦρξαν. Ἡμεῖς μὲν γὰρ αὐτῶν ἀρετῇ τε καὶ πλήθει καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν ὑπεραίρειν αὐχοῦμεν, οἱ δὲ θρασύνονται καθ´ ἡμῶν τοῖς ἡμετέροις κακοῖς ἐπαρθέντες, καὶ μόνον ἐφόδιον ἔχοντες τὴν ἡμετέραν ὀλιγωρίαν. Βόσκει γὰρ αὐτῶν τὴν παρρησίαν τὸ παρὰ τὴν ἀξίαν εὐτύχημα.“

2. τοσαῦτα καὶ Οὐίττιγις παρακελευσάμενος διεκόσμει τὸ στράτευμα ἐς παράταξιν, πεζοὺς μὲν ἐς μέσον καταστησάμενος, τοὺς ἱππέας δὲ ἐς ἄμφω τὰ κέρατα. Οὐκ ἄποθεν μέντοι τῶν χαρακωμάτων τὴν φάλαγγα διέτασσεν, ἀλλ´ αὐτοῦ ἄγχιστα, ὅπως, ἐπειδὰν τάχιστα ἡ τροπὴ γένηται, εὐπετῶς οἱ πολέμιοι καταλαμβανόμενοι διαφθείρωνται, ἐν χώρῳ πολλῷ τῆς διώξεως αὐτοῖς γινομένης. Ἤλπιζε γὰρ, ἢν ἐν τῷ πεδίῳ ἡ μάχη συσταδὸν γένηται, αὐτοὺς οὐδὲ βραχύν τινα χρόνον ἀνθέξειν, τεκμαιρόμενος πολλῷ γε ὄντι τῷ παραλόγῳ, ὅτι οὐκ ἀντίπαλον τῷ σφετέρῳ τὸ τῶν πολεμίων στράτευμα εἴη.

3. Οἱ μὲν οὖν στρατιῶται πρωῒ ἀρξάμενοι ἔργου ἑκατέρωθεν εἴχοντο. Οὐίττιγις δὲ καὶ Βελισάριος ὄπισθεν ἐγκελευόμενοι ἀμφοτέρους ἐς εὐψυχίαν ὥρμων. Καὶ τὰ μὲν πρῶτα καθυπέρτερα ἦν τὰ Ῥωμαίων, οἵ τε βάρβαροι πρὸς τῶν τοξευμάτων συχνοὶ ἔπιπτον, δίωξις μέντοι αὐτῶν οὐδεμία ἐγίνετο. Ἅτε γὰρ ἐν πλήθει μεγάλῳ οἱ Γότθοι καθεστῶτες ῥᾷστα δὴ ἐς τῶν διαφθειρομένων τὴν χώραν ἕτεροι ἵσταντο, αἴσθησίν τε οὐδεμίαν τῶν ἐν σφίσιν ἀπολλυμένων παρείχοντο. Καὶ τοῖς Ῥωμαίοις ἱκανὸν ἐφαίνετο λίαν ὀλίγοις οὖσιν ἐς τόδε αὐτοῖς τὴν ἀγωνίαν ἀποκεκρίσθαι. Τήν τε μάχην ἄχρι ἐς τὰ τῶν ἐναντίων στρατόπεδα διενεγκοῦσιν ἐς μέσην ἡμέραν, καὶ πολλοὺς ἤδη διαφθείρασι τῶν πολεμίων βουλομένοις ἦν ἐς τὴν πόλιν ἐπανιέναι, ἤν τις αὐτοῖς γένηται σκῆψις. Ἐν τούτῳ τῷ πόνῳ ἄνδρες Ῥωμαίων ἀγαθοὶ πάντων μάλιστα ἐγένοντο τρεῖς, Ἀθηνόδωρός τε, ἀνὴρ Ἴσαυρος, ἐν τοῖς Βελισαρίου δορυφόροις εὐδόκιμος, καὶ Θεοδωρίσκος τε καὶ Γεώργιος, Μαρτίνου δορυφόροι, Καππαδόκαι γένος. Ἀεὶ γὰρ τοῦ τῆς φάλαγγος ἐξιόντες μετώπου δόρασι διειργάζοντο τῶν βαρβάρων πολλούς. Ταῦτα μὲν ἐφέρετο τῇδε. Ἐν δὲ Νέρωνος πεδίῳ χρόνον μὲν συχνὸν ἀντεκάθηντο ἑκάτεροι ἀλλήλοις, καὶ οἱ Μαυρούσιοι ἐπεκδρομάς τε ἀεὶ ποιούμενοι καὶ τὰ δοράτια ἐσακοντίζοντες τοὺς Γότθους ἐλύπουν. Ἐπεξιέναι γὰρ αὐτοῖς ἥκιστα ἤθελον, δεδιότες τοὺς ἐκ τοῦ Ῥωμαίων δήμου οὐκ ἄποθεν ὄντας, οὓς δὴ στρατιώτας τε ᾤοντο εἶναι καί τινα ἐνέδραν ἐς σφᾶς ποιουμένους ἡσυχῆ μένειν, ὅπως κατὰ νώτου ἰόντες ἀμφιβόλους τε ποιησάμενοι διαφθείρωσιν. Ἤδη δὲ τῆς ἡμέρας μεσούσης ὁρμᾷ μὲν τὸ Ῥωμαίων στράτευμα ἐκ τοῦ αἰφνιδίου ἐπὶ τοὺς πολεμίους, τρέπονται δὲ παρὰ δόξαν οἱ Γότθοι τῷ ἀπροσδοκήτῳ καταπλαγέντες. Καὶ οὐδὲ ἐς τὸ χαράκωμα φυγεῖν ἴσχυσαν, ἀλλ´ ἐς τοὺς ἐκείνῃ λόφους ἀναβάντες ἡσύχαζον. Οἱ δὲ Ῥωμαῖοι πολλοὶ μὲν ἦσαν, οὐ στρατιῶται δὲ πάντες, ἀλλ´ οἱ πλεῖστοι γυμνὸς ὅμιλος. Ἅτε γὰρ τοῦ στρατηγοῦ ἑτέρωθι ὄντος πολλοὶ ἐν τῷ Ῥωμαίων στρατοπέδῳ ναῦται καὶ οἰκέται τοῦ πολέμου μεταλαχεῖν ἐφιέμενοι ἀνεμίγνυντο τῷ ταύτῃ στρατῷ. Καὶ πλήθει μὲν τοὺς βαρβάρους ἐκπλήξαντες, ὥσπερ ἐρρήθη, ἐς φυγὴν ἔτρεψαν, ἀκοσμίᾳ δὲ τὰ Ῥωμαίων πράγματα ἔσφηλαν. Ἐπιμιξίᾳ γὰρ τῇ ἐκείνων ἐς ἀταξίαν πολλὴν οἱ στρατιῶται ἐμπεπτωκότες, καίπερ σφίσι Βαλεντίνου πολλὰ ἐγκελευομένου, τῶν παραγγελλομένων ἥκιστα ἤκουον. Διόπερ οὐδὲ τοῖς φεύγουσιν ἐπισπόμενοί τινα ἔκτεινον, ἀλλ´ ἐν τοῖς λόφοις ἡσυχάζοντας ἀδεῶς τὰ ποιούμενα θεᾶσθαι ξυνεχώρησαν. Οὐδὲ τὴν ἐκείνῃ διελεῖν γέφυραν ἐν νῷ ἐποιήσαντο, ὅπως τὸ λοιπὸν ἡ πόλις μὴ ἑκατέρωθεν πολιορκοῖτο, τῶν βαρβάρων ἔτι ὑπὲρ ποταμὸν Τίβεριν ἐνστρατοπεδεύεσθαι οὐκ ἂν δυναμένων. Οὐ μὴν οὐδὲ τὴν γέφυραν διαβάντες κατὰ νώτου τῶν ἐναντίων ἐγένοντο, οἳ τοῖς ἀμφὶ Βελισάριον ταύτῃ ἐμάχοντο. Ὅπερ εἰ ἐγεγόνει, οὐκ ἂν ἔτι, οἶμαι, οἱ Γότθοι πρὸς ἀλκὴν ἔβλεπον, ἀλλ´ ἐς φυγὴν αὐτίκα μάλα ἐτράποντο, ὡς ἕκαστός πη ἐδύνατο. Νῦν δὲ καταλαβόντες τὸ τῶν πολεμίων χαράκωμα ἐς ἁρπαγὴν τῶν χρημάτων ἐτράποντο, καὶ πολλὰ μὲν ἐνθένδε ἀργυρώματα, πολλὰ δὲ ἄλλα χρήματα ἔφερον. Οἱ δὲ βάρβαροι χρόνον μέν τινα θεώμενοι τὰ ποιούμενα ἡσύχαζόν τε καὶ αὐτοῦ ἔμενον, τέλος δὲ ξυμφρονήσαντες θυμῷ τε πολλῷ καὶ κραυγῇ ἐχόμενοι ἐπὶ τοὺς ἐναντίους ἐχώρησαν. Εὑρόντες δὲ ἀνθρώπους κόσμῳ οὐδενὶ τὰ σφέτερα ληϊζομένους ἔκτεινάν τε συχνοὺς καὶ τοὺς λοιποὺς κατὰ τάχος ἐξήλασαν. Ὅσοι γὰρ ἐγκαταληφθέντες αὐτῶν οὐ διεφθάρησαν, ἀπὸ τῶν ὤμων τὰ χρήματα ῥίψαντες ἄσμενοι ἔφευγον.
Ἐν ᾧ δὲ ταῦτα ἐν Νέρωνος πεδίῳ ἐγίνετο, ἐν τούτῳ ὁ ἄλλος τῶν βαρβάρων στρατὸς ἄγχιστα τῶν σφετέρων στρατοπέδων ταῖς ἀσπίσι φραξάμενοι τοὺς ἐναντίους καρτερῶς ἠμύναντο, καὶ πολλοὺς μὲν ἄνδρας, ἵππους δὲ πολλῷ πλείους διέφθειρον. Ἐπεὶ δὲ Ῥωμαίων οἱ μὲν τραυματίαι γεγενημένοι, οἱ δὲ τῶν ἵππων σφίσι διαφθαρέντων ἐξέλιπον τὴν παράταξιν, ἐν ὀλίγῃ καὶ πρότερον τῇ στρατιᾷ οὔσῃ ἔτι μᾶλλον ἡ ὀλιγανθρωπία διαφανὴς ἦν, πολύ τε τὸ διαλλάσσον τοῦ τῶν Γότθων ὁμίλου ἐφάνη. Ἅπερ ἐν νῷ λαβόντες οἱ τῶν βαρβάρων ἱππεῖς ἐκ τοῦ δεξιοῦ κέρως ἐπὶ τοὺς κατ´ αὐτοὺς πολεμίους ἐχώρησαν δρόμῳ. ὧν δὴ τὰ δόρατα οὐκ ἐνεγκόντες οἱ ταύτῃ Ῥωμαῖοι ἐς φυγὴν ὥρμηντο καὶ ἐς τῶν πεζῶν τὴν φάλαγγα ἧκον. Οὐ μὴν οὐδὲ οἱ πεζοὶ τοὺς ἐπιόντας ὑφίσταντο, ἀλλὰ ξὺν τοῖς ἱππεῦσιν οἱ πολλοὶ ἔφευγον. Αὐτίκα δὲ καὶ τὸ ἄλλο Ῥωμαίων στράτευμα ὑπεχώρει, ἐγκειμένων σφίσι τῶν πολεμίων, καὶ ἡ τροπὴ κατὰ κράτος ἐγίνετο. Πριγκίπιος δὲ καὶ Ταρμοῦτος ξὺν ὀλίγοις τισὶ τῶν ἀμφ´ αὑτοὺς πεζῶν ἔργα ἐπεδείξαντο ἀρετῆς ἄξια ἐς αὐτούς. Μαχομένους τε γὰρ καὶ τρέπεσθαι ξὺν τοῖς ἄλλοις ἥκιστα ἀξιοῦντας τῶν Γότθων οἱ πλεῖστοι ἐν θαύματι τοῦτο μεγάλῳ ποιούμενοι ἔστησαν. Καὶ ἀπ´ αὐτοῦ οἵ τε ἄλλοι πεζοὶ καὶ τῶν ἱππέων οἱ πλεῖστοι ἀδεέστερον διεσώθησαν. Πριγκίπιος μὲν οὖν, κρεουργηθεὶς τὸ σῶμα ὅλον, αὐτοῦ ἔπεσε, καὶ πεζοὶ ἀμφ´ αὐτὸν τεσσαράκοντα καὶ δύο. Ταρμοῦτος δὲ δύο ἀκόντια Ἰσαυρικὰ ἐν ἀμφοτέραις ταῖς χερσὶν ἔχων, νύττων τε ἀεὶ τοὺς ἐπιόντας ἐπιστροφάδην, ἐπειδὴ κοπτόμενος τὸ σῶμα ἀπεῖπεν, Ἔννου τἀδελφοῦ ξὺν ἱππεῦσί τισιν ἐπιβεβοηθηκότος, ἀνέπνευσέ τε καὶ δρόμῳ ὀξεῖ λύθρου τε καὶ πληγῶν ἔμπλεως ἐπὶ τὸν περίβολον οὐδέτερον τῶν ἀκοντίων ἀποβαλὼν ᾔει. Ποδώκης δὲ ὢν φύσει διαφυγεῖν ἴσχυσε, καίπερ οὕτω τοῦ σώματος ἔχων, παρ´ αὐτάς τε τὰς Πιγκιανὰς πύλας ἐλθὼν ἔπεσε. Καὶ αὐτὸν τετελευτηκέναι δόξαντα ὑπὲρ ἀσπίδος ἄραντες τῶν τινες ἑταίρων ἐκόμισαν. Ὁ δὲ ἡμέρας δύο ἐπιβιοὺς ἐτελεύτησε, λόγον αὑτοῦ πολὺν ἔν τε Ἰσαύροις καὶ τῷ ἄλλῳ στρατοπέδῳ ἀπολιπών. Πεφοβημένοι τε ἤδη Ῥωμαῖοι φρουρᾶς τῆς ἐν τῷ τείχει ἐπεμελοῦντο καὶ τὰς πύλας ἐπιθέντες ξὺν θορύβῳ πολλῷ τῇ πόλει τοὺς φεύγοντας οὐκ ἐδέχοντο, δεδιότες μὴ ξυνεισβάλλωσιν αὐτοῖς οἱ πολέμιοι. Καὶ αὐτῶν ὅσοι οὐκ ἔφθασαν τοῦ περιβόλου ἐντὸς γεγενημένοι, τὴν τάφρον διαβάντες καὶ τῷ τείχει τὰ νῶτα ἐρείσαντες, ἔτρεμόν τε καὶ πάσης ἀλκῆς ἐπιλελησμένοι εἱστήκεισαν ἀμύνεσθαί τε τοὺς βαρβάρους ἥκιστα ἴσχυον, καίπερ ἐγκειμένους τε καὶ τὴν τάφρον ὑπερβῆναι ἐπ´ αὐτοὺς μέλλοντας. Αἴτιον δὲ ἦν ὅτι τοῖς μὲν πολλοῖς τὰ δόρατα ἔν τε τῇ ξυμβολῇ καὶ τῇ φυγῇ κατεαγότα ἐτύγχανε, τὰ δὲ τόξα ἐνεργεῖν στενοχωρίᾳ τῇ πρὸς ἀλλήλους οὐχ οἷοί τε ἦσαν.

ἕως μὲν οὖν οὐ πολλοὶ ἐν ταῖς ἐπάλξεσι καθεωρῶντο, οἱ Γότθοι ἐνέκειντο, ἐλπίδα ἔχοντες τούς τε ἀποκεκλεισμένους ἅπαντας διαφθεῖραι καὶ τοὺς ἐν τῷ περιβόλῳ βιάσασθαι. Ἐπεὶ δὲ στρατιωτῶν τε καὶ τοῦ Ῥωμαίων δήμου ἀμυνομένων πολύ τι χρῆμα ἐς τὰς ἐπάλξεις εἶδον, αὐτίκα δὴ ἀπογνόντες ἐνθένδε ὀπίσω ἀπήλαυνον, πολλὰ τοὺς ἐναντίους κακίσαντες. Ἥ τε μάχη ἐν τοῖς τῶν βαρβάρων χαρακώμασιν ἀρξαμένη ἔν τε τῇ τάφρῳ καὶ τῷ τῆς πόλεως ἐτελεύτησε τείχει.

 

CHAPITRE XXIX.

1. Harangue de Vitigis. 2. Disposition de son armée. 3. Combat dont le commencement est avantageux aux Romains, et la fin contraire.

1. LES Romains s'étant préparés de cette manière au combat, Vitigis fit prendre les armes à ses gens , et ne laissa dans le camp que ceux qui avaient des excuses valables pour y demeurer. A l'égard de Marcias , il lui commanda de garder le pont , afin que l'ennemi ne le vint pas attaquer. Ensuite il assembla toutes les troupes , et leur parla de cette sorte.

Peut-être que quelques-uns s'imagineront , que n'étant pas dans une possession bien affermie de mon royaume , j'use de caresses pour gagner vos affections , et pour vous obliger à combattre généreusement pour mes intérêts , et qu'en cela je ne fais que suivre le train ordinaire des hommes , dont les plus grossiers mêmes ont accoutumé de s'abaisser devant les personnes les plus viles, et de la condition la plus méprisable, lorsqu'ils ont besoin de leur secours , au lieu qu'ils s'élèvent envers les autres , dont ils n'attendent rien. Je ne crains de perdre ni la couronne , ni la vie ; je serais prêt de me dépouiller aujourd'hui de cette pourpre royale , pourvu que ce fût pour en revêtir quelque autre de la nation. Je n'estime pas que la fin de Théodat ait été malheureuse , bien qu'il ait perdu la vie par les mains de ceux mêmes de son pays. Il est aisé aux hommes d'esprit de se consoler des disgrâces particulières , lorsqu'elles n'entraînent pas avec elles les calamités publiques. Mais quand je considère la ruine entière des Vandales, et la fin déplorable de Gélimer , je n'y trouve que des sujets de douleur , et je les envisage comme de tristes images qui me représentent la captivité des Goths , et leurs femmes, leurs enfants, et leur Prince même réduit sous l'empire d'un fier ennemi. Je souhaite que l'appréhension de ces funestes malheurs anime votre courage en cette journée, et qu'elle vous fasse prendre la résolution de trouver plutôt une mort honorable dans le combat, que de survivre votre réputation, puisqu'il n'y a point d'affliction si sensible à un vaillant homme, que d'être obligé de vivre sous la domination du vainqueur. Une mort prompte est toujours favorable à ceux, à qui la fortune ne l'a pas été. Que si vous êtes bien persuadés de ces sentiments quand vous combattrez , il vous sera aisé de défaire des Grecs, et d'autres nations également méprisables, et de venger les injures qu'ils vous ont faites. Ce n'est pas sans un juste fondement que nous nous vantons de les surpasser en valeur, en nombre, et en toutes sortes d'autres avantages , quoiqu'ils aient l'insolence de nous mépriser par une vanité ridicule que leur donnent nos disgrâces, et les prospérités qu'ils ont eues sans les avoir méritées.

2. Après que Vitigis eût parlé ainsi, il rangea son armée en bataille. Il mit l'infanterie de front, et la cavalerie aux ailes, et proche de son camp , afin d'avoir un grand espace libre pour poursuivre l'ennemi, et pour le tailler en pièces durant qu'il s'enfuirait ; car il espérait que la bataille se donnant dans une rase campagne, les Romains ne résisteraient pas un moment , à cause de la grande inégalité des forces.

3. Dès le matin les deux partis commencèrent le combat, animés par leurs chefs ; l'un par Bélisaire , et l'autre par Vitigis, qui étaient chacun derrière leurs troupes. Les Romains eurent d'abord un peu d'avantage; les Barbares ne plièrent pas toutefois, quoiqu'ils perdissent de leurs gens. Leur grand nombre faisait qu'ils substituaient de nouveaux soldats en la place des morts, et que leur perte n'était presque pas perceptible. Les Romains, qui n'avaient pas l'avantage du nombre , étant assez satisfaits d'avoir combattu la moitié de la journée , et d'avoir notablement incommodé l'ennemi, souhaitaient de se retirer. Il y en eut trois de l'armée romaine, qui dans cette occasion firent fort bien leur devoir. Athénodore, Isaurien de nation , qui était célèbre parmi les gardes de Bélisaire, Théodoret et Georges , gardes de Martin, et natifs de Cappadoce. lis étaient toujours à la tête, et tuaient avec leurs lances un grand nombre des ennemis. Les deux armées qui étaient dans le champ de Néron, furent longtemps à se regarder. Néanmoins les Maures harcelaient les Goths , qui craignant la multitude du peuple qu'ils voyaient de loin, et qu'ils prenaient pour des soldats , et ayant peur d'en être enveloppés , ne quittaient point leurs rangs, et se tenaient en repos. Sur le midi les Romains fondirent tout d'un coup sur les Barbares, qui prirent la fuite, et qui ne pouvant se sauver dans leur camp, gagnèrent les collines où ils s'arrêtèrent. Les Romains étaient en grand nombre, mais ils n'étaient pas tous soldats ; ce n'était qu'un peuple sans armes, des matelots et des esclaves, qui voulant avoir part à la guerre , s'étaient mêlés parmi les troupes en l'absence du général. Ce furent eux cependant qui épouvantèrent les Barbares , et qui les mirent en fuite, mais ce furent eux aussi qui jetèrent la confusion dans l'armée romaine. Les soldats mêlés tumultuairement avec eux, ne purent entendre les ordres que leur donnait Valentin, et ne tuèrent pas un seul des fuyards qui se retirèrent sur les éminences, et regardèrent paisiblement ce qui le passait. Ils ne songèrent pas aussi à rompre le pont, afin que les Barbares ne pouvant plus passer le Tibre, ne pussent plus aussi assiéger Rome de deux côtés. Les troupes qui environnaient Bélisaire n'eurent pas aussi la pensée de passer le pont, et de fondre sur les Goths qui fuyaient, et qui, comme je me le persuade, n'eussent pas eu le courage de résister. Mais elles s'amusèrent à piller le camp , et à remporter de l'argent et des meubles. Les Barbares les regardèrent faire durant quelque temps, puis ils fondirent courageusement sur eux, en taillèrent plusieurs en pièces. et mirent les autres en déroute ; tous ceux qui ne furent pas surpris ayant jeté leur butin pour sauver leur vie. Pendant que cela se passait dans le champ de Néron, une autre armée de Goths rangée en bon ordre proche de leur camp et couverte de boucliers, repoussait vigoureusement les Romains, en tuait un grand nombre , et un nombre encore plus grand de leurs chevaux. Quand leurs pertes les obligèrent de quitter leurs rangs, ils firent voir combien ils étaient peu de monde. Ce que les Barbares ayant reconnu, ils poussèrent sur eux leur cavalerie qui était à l'aile droite , les renversèrent, et les contraignirent de fuir vers l'infanterie, qui fut pareillement renversée par le même choc. Ensuite toute l'armée romaine lâcha le pied, et la déroute en fut fort grande. Principius et Tarmutus , suivis d'un petit nombre, donnèrent des preuves illustres de leur valeur. Les Barbares s'arrêtèrent, surpris d'admiration de la fermeté qui les faisait demeurer debout, et combatte dans la déconfiture de leur armée ; ils donnèrent aux autres le loisir de se sauver. Principius tomba haché en pièces, et quarante deux soldats autour de lui. Tarmutus ayant deux dards dans les deux mains, blessait sans cesse quelqu'un de ceux qui l'approchaient. Comme les forces lui manquaient, il fut un peu soulagé par fon frère Ennez, et par quelques autres cavaliers, puis il courut tout d'un coup vers Rome, quoique couvert de sang et de blessures , et i se sauva, sans avoir quitté les deux dards. Quand il fut proche de la porte Pinienne, il tomba ; ses compagnons croyant qu'il fût mort, l'emportèrent sur un bouclier. Il ne mourut néanmoins que deux jours après, laissant une haute estime de son courage dans l'esprit des isauriens, et dans celui des autres troupes. Les citoyens saisis de crainte, gardaient soigneusement leurs murailles, et fermaient les portes avec une telle confusion , qu'ils en repoussaient les fuyards, de peur d'y recevoir les ennemis. Ceux qui demeurèrent dehors traversèrent le fossé, et s'appuyèrent contre la muraille , sans avoir le courage de se défendre, et de repousser les Barbares dont ils étaient poursuivis. La plupart avaient perdu leurs lances dans la fuite, ou ils les avaient rompues dans le combat. De plus, ils étaient tellement pressés, qu'ils ne se pouvaient servir de l'arc.

Tandis qu'il parut peu de gens au haut des murailles, les Goths continuèrent à poursuivre les fuyards, et espérèrent toujours de les défaire ; mais ils perdirent cette espérance, quand ils virent les murailles bordées de soldats, et d'habitants, et ils se retirèrent, n'attaquant plus leurs ennemis que par des injures. Ainsi le combat qui avait commencé proche du camp des Barbares, finit au pied des murailles de Rome.