Procopes, traduit par Mr. Cousin

PROCOPE

HISTOIRE DE LA GUERRE CONTRE LES GOTHS.

LIVRE SECOND - chapitres XI à XX.

chapitres I à X. - chapitres XXI à XXX

 

 


HISTOIRE DE LA GUERRE CONTRE LES GOTHS.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΩΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ ΛΟΓΟΣ ΕΚΤΟΣ

LIVRE SECOND.

 

 

 

 

précédent

 

 

1. Οὐίττιγις μὲν οὖν στρατῷ τῷ καταλοίπῳ ἐπὶ Ῥαβέννης ἰὼν τῶν χωρίων τὰ ὀχυρώματα πλήθει φρουρῶν ἐκρατύνατο, ἐν Κλουσίῳ μὲν τῇ Τούσκων πόλει χιλίους τε ἄνδρας καὶ ἄρχοντα Γιβίμερα ἀπολιπὼν, ἔν τε Οὐρβιβεντῷ τοσούτους, οἷς δὴ ἄρχοντα Ἀλβίλαν ἄνδρα Γότθον ἐπέστησε. Καὶ Οὐλιγίσαλον ἐν τῇ Τουδέρᾳ ξὺν τετρακοσίοις κατέλιπεν. Ἐν δὲ δὴ Πικηνῶν τῇ χώρᾳ τετρακοσίους μὲν ἐς Πέτραν τὸ φρούριον εἴασεν, οἳ καὶ πρότερον ταύτῃ ᾤκηντο, ἐν Αὐξίμῳ δὲ, ἣ πασῶν μεγίστη τῶν ἐκείνῃ πόλεών ἐστι, Γότθους τε ἀριστίνδην ξυνειλεγμένους τετρακισχιλίους κατέλιπε καὶ ἄρχοντα ἐς ἄγαν δραστήριον Οὐίσανδον ὄνομα, ξύν τε τῷ Μώρᾳ δισχιλίους ἐν Οὐρβίνῳ τῇ πόλει. Ἔστι δὲ καὶ ἄλλα φρούρια δύο, Καισῆνά τε καὶ Μοντεφέρετρα, ὧν δὴ ἐν ἑκατέρῳ φρουρὰν οὐχ ἧσσον ἢ κατὰ πεντακοσίων ἀνδρῶν κατεστήσατο. Αὐτὸς δὲ τῷ ἄλλῳ στρατῷ εὐθὺ Ἀριμίνου ὡς πολιορκήσων ἐχώρει.

2. Ἐτύγχανε δὲ Βελισάριος, ἐπειδὴ τάχιστα Γότθοι τὴν πολιορκίαν διέλυσαν, Ἰλδίγερά τε καὶ Μαρτῖνον ξὺν ἱππεῦσι χιλίοις πέμψας, ἐφ´ ᾧ δὴ ἑτέρας ὁδοῦ θᾶττον ἰόντες φθάσωσι τοὺς πολεμίους ἐς Ἀρίμινον ἀφικόμενοι, καὶ σφίσιν ἐπέστελλεν Ἰωάννην μὲν καὶ τοὺς ξὺν αὐτῷ ἅπαντας ἐνθένδε ἐξαναστῆσαι ὡς τάχιστα, πολλοὺς δὲ ἀντ´ αὐτῶν ἱκανοὺς μάλιστα ἐς τῆς πόλεως τὴν φυλακὴν καταστήσασθαι, ἐκ φρουρίου ἀφελομένους, ὃ δὴ πρὸς κόλπῳ τῷ Ἰονίῳ ἐστὶν, Ἀγκὼν ὄνομα, δυοῖν ἡμέραιν ὁδὸν Ἀριμίνου διέχον. Ἤδη γὰρ αὐτὸ οὐ πολλῷ πρότερον κατειλήφει, Κόνωνα ξύν τε Ἰσαύρων καὶ Θρᾳκῶν στρατεύματι οὐκ ὀλίγῳ πέμψας. Ἤλπιζε γὰρ, ἢν πεζοί τε καὶ μόνοι ἀρχόντων οὐκ ἀξιολόγων σφίσι παρόντων Ἀρίμινον ἔχωσιν, οὔποτε αὐτῆς ἐς πολιορκίαν Γότθων τὴν δύναμιν καταστήσεσθαι, ἀλλ´ ὑπεριδόντας ἐπὶ Ῥαβέννης αὐτίκα ἰέναι, ἤν τε Ἀρίμινον πολιορκεῖν ἐθελήσωσι, τοῖς τε πεζοῖς τὰ ἐπιτήδεια ἐς πλείω τινὰ χρόνον ἀρκέσειν· καὶ ὡς ἱππεῖς δισχίλιοι ἔξωθεν ξὺν τῷ ἄλλῳ στρατῷ ἰόντες πολλά τε κακὰ, ὡς τὸ εἰκὸς, τοὺς πολεμίους ἐργάσονται καὶ ῥᾷον ἐς τῆς προσεδρείας αὐτοὺς τὴν διάλυσιν ξυνελάσουσι. Τοιαύτῃ μὲν γνώμῃ Βελισάριος τοῖς ἀμφὶ Μαρτῖνόν τε καὶ Ἰλδίγερα ταῦτα ἐπήγγελλεν. Οἱ δὲ διὰ Φλαμινίας ὁδοῦ πορευόμενοι λίαν τε τοὺς βαρβάρους προτερήσαντες ᾔεσαν. Ἅτε γὰρ ἐν πολλῷ ὁμίλῳ οἱ Γότθοι σχολαίτεροι ἐπορεύοντο, καὶ περιόδοις ἠναγκάζοντο μακραῖς τισι χρῆσθαι τῶν τε ἀναγκαίων τῇ ἀπορίᾳ καὶ τῶν ἐν Φλαμινίᾳ ὁδῷ ὀχυρωμάτων ἥκιστα ἐθέλοντες ἄγχιστά πη ἰέναι, ἐπεὶ αὐτὰ οἱ πολέμιοι, ὥσπερ μοι ἔμπροσθεν δεδήλωται, Ναρνίαν τε καὶ Σπολίτιον καὶ Περυσίαν εἶχον.

3. Ῥωμαίων δὲ τὸ στράτευμα, ἐπειδὴ τῇ Πέτρᾳ ἐνέτυχον, ὁδοῦ ποιούμενοι πάρεργον, ἀπεπειράσαντο τοῦ ταύτῃ φρουρίου. Τοῦτο δὲ τὸ ὀχύρωμα οὐκ ἄνθρωποι ἐτεκτήναντο, ἀλλὰ τοῦ χωρίου ἡ φύσις ἐξεῦρεν· ὁδὸς γάρ ἐστιν ἐς ἄγαν κρημνώδης. Ταύτης δὲ τῆς ὁδοῦ ἐν δεξιᾷ μὲν ποταμός τις οὐδενὶ ἐσβατὸς ὀξύτητι τοῦ ῥοῦ κάτεισιν, ἐν ἀριστερᾷ δὲ οὐ πολλῷ ἄποθεν πέτρα ἀνέχει ἀπότομός τε καὶ ὕψους ἐς τόσον διήκουσα, ὥστε τοῖς κάτω οὖσι φαινόμενοι ἄνθρωποι, οἳ ἐν τῇ ἄκρᾳ, ἂν οὕτω τύχοι, ἑστήκασιν, ὄρνισι τοῖς μικροτάτοις μεγέθους πέρι εἰκάζονται. Προϊόντι τε διέξοδος οὐδεμία τὸ παλαιὸν ἦν. Λήγουσα γὰρ ἡ πέτρα ἐς αὐτόν που μάλιστα τοῦ ποταμοῦ τὸν ῥοῦν διήκει, διάβασιν τοῖς ταύτῃ ἰοῦσιν οὐδεμίαν παρεχομένη. Διώρυχα τοίνυν ἐνταῦθα οἱ πάλαι ἄνθρωποι ἐργασάμενοι, πυλίδα τῷ χωρίῳ ταύτῃ πεποίηνται. Φράξαντες δὲ καὶ τῆς ἑτέρας εἰσόδου τὸ πλεῖστον, πλήν γε δὴ ὅσον πυλίδα κἀνταῦθα λελεῖφθαι, φρούριόν τε αὐτοφυὲς ἀπειργάσαντο καὶ Πέτραν αὐτὸ λόγῳ τῷ εἰκότι ἐκάλεσαν. Οἱ οὖν ἀμφὶ Μαρτῖνόν τε καὶ Ἰλδίγερα πρῶτον μὲν ἐς τῶν πυλίδων τὴν ἑτέραν μαχόμενοί τε καὶ πολλὰ βάλλοντες οὐδὲν ἤνυτον, καίπερ ἥκιστα σφᾶς ἀμυνομένων τῶν ταύτῃ βαρβάρων, ἔπειτα δὲ διὰ τοῦ κρημνώδους κατόπισθεν τὴν ἄνοδον βιασάμενοι κατὰ κορυφὴν λίθοις ἔβαλον ἐνθένδε τοὺς Γότθους. Οἱ δὲ ἐς τὰς οἰκίας δρόμῳ τε καὶ θορύβῳ πολλῷ ἐσελθόντες ἡσύχαζον. Καὶ τότε Ῥωμαῖοι, ἐπεὶ τῶν πολεμίων οὐδενὸς ἐπιτυγχάνειν οἷοί τε ἦσαν ταῖς τῶν λίθων βολαῖς, ἐπενόουν τάδε. Τμήματα μεγάλα ἐκ τοῦ σκοπέλου ποιούμενοι πολλοί θ´ ἅμα ὠθοῦντες αὐτὰ ἐπὶ τὰς οἰκίας σταθμώμενοι ἐρρίπτουν. Τὰ δὲ ὅπη ἂν τῆς οἰκοδομίας καὶ κατὰ βραχὺ προσπίπτοντα ψαύοι, κατέσειέ τε ἱκανῶς ἅπαντα καὶ τοὺς βαρβάρους ἐς μέγα τι δέος καθίστη. Διὸ δὴ χεῖράς τε οἱ Γότθοι τοῖς ἔτι ἀμφὶ τὴν πυλίδα οὖσιν ὤρεγον καὶ ξὺν τῷ φρουρίῳ σφᾶς αὐτοὺς ὁμολογίᾳ παρέδοσαν, ἐφ´ ᾧ κακῶν ἀπαθεῖς μείνωσι, βασιλέως τε δοῦλοι καὶ Βελισαρίου κατήκοοι ὄντες. Καὶ αὐτῶν Ἰλδίγερ τε καὶ Μαρτῖνος τοὺς μὲν πλείστους ἀναστήσαντες ἐπὶ τῇ ἴσῃ καὶ ὁμοίᾳ ξὺν αὑτοῖς ἦγον, ὀλίγους δέ τινας ξὺν τοῖς παισί τε καὶ γυναιξὶν αὐτοῦ εἴασαν. Ἐλίποντο δέ τινα καὶ Ῥωμαίων φρουράν. Ἐνθένδε τε ἐς Ἀγκῶνα ἐλθόντες καὶ πολλοὺς ἀπαγαγόμενοι τῶν ἐκείνῃ πεζῶν ἐς Ἀρίμινον τριταῖοι ἀφίκοντο, τήν τε Βελισαρίου γνώμην ἀπήγγελλον. Ἰωάννης δὲ οὔτε αὐτὸς ἕπεσθαι ἤθελε καὶ Δαμιανὸν ξὺν τοῖς τετρακοσίοις κατεῖχεν. Οἱ δὲ τοὺς πεζοὺς αὐτοῦ ἀπολιπόντες κατὰ τάχος ἐνθένδε ξὺν τοῖς Βελισαρίου δορυφόροις τε καὶ ὑπασπισταῖς ἀνεχώρησαν. 

précédent

 

CHAPITRE XI

1. Vitigis met des garnisons dans plusieurs places. 2. Bélisaire pourvoit à la garde d'Ariminium (Rimini). 3. Les Romains assiègent le fort de Pétrée, et le prennent.

1. Vitigis laissa des garnisons dans les places fortes, en menant son armée à Ravenne. Il mit Gibimer avec mille hommes dans la ville de Clusium, qui est une ville de Toscane. Il en laissa un pareil nombre à Orviète, sous la conduite d'Albila. Il en mit six cents à Tudert, sous la conduite d'Uligisale. Il en mit quatre cents dans Picène. Il laissa dans le fort de Pétrée, ceux qu'il y trouva, sans y apporter de changement. Il mit dans Anxime, qui est la plus grande ville de tout le pays, quatre mille Goths, c'est-à-dire, l'élite de toutes ses troupes, dont il donna le commandement à un très vaillant homme, nommé Visandre. Il mit deux mille hommes dans Urbin, sous la conduite de Morra. Il mit encore cinq cents hommes dans le fort de Césène, et pareil nombre dans celui de Montferrat, puis, il marcha avec le reste de ses troupes vers Ariminium (Rimini), dans le dessein d'y mettre le siège.

2. Incontinent après que les Goths eurent levé celui de Rome, Bélisaire dépêcha Ildiger et Martin à Ariminium (Rimini), avec ordre d'en faire sortir Jean et ses troupes, d'y mettre deux mille hommes qu'il tirerait du fort d'Ancône, qui n'en est éloigné que de deux journées, et qui avait été repris par la valeur de Conon, qui conduisait quelques Isauriens, et quelques Thraces. Il se persuadait que s'il n'y avait dans Ariminium (Rimini) que des gens de pied, commandés par des capitaines d'une réputation médiocre, les Goths ne daigneraient pas s'y arrêter, et qu'ils marcheraient droit à Ravenne. Il espérait néanmoins, qu'au cas qu'ils s'y voulurent arrêter, les vivres qui y avaient été portés, suffiraient pour nourrir la garnison, durant un temps considérable, et que les assiégeants seraient cependant notablement incommodés par la cavalerie, qui battrait la campagne. Voilà les motifs de l'ordre que Bélisaire donna à Ildiger, et à Martin, qui s'en allèrent par la voie Flaminia, et devancèrent les ennemis. En effet, ceux-ci étaient retardés par leur multitude, par la nécessité, que la disette des vivres leur imposait de chercher les grandes routes, et par la crainte de s'approcher de trop près des places où les Romains avaient de puissantes garnisons, comme Narni, Spoléte et Pérouse.

3. L'armée Romaine étant arrivée au fort de Pétrée, s'efforça de le réduire. C'est un ouvrage de la nature, et non pas de la main des hommes. Il n'y a qu'un chemin, qui est fort raide, et qui est bordé d'un côté par une rivière; qui est si rapide, qu'il est impossible de la traverser et de l'autre d'une roche fort escarpée, et si haute, que les hommes, qui font dessus, ne paraissent d'en bas, que comme des mouches. Autrefois il n'y avait point de partage parce que l'extrémité de la roche s'étendait jusqu'à la rivière. Les anciens la creusèrent, pour y faire une porte et ayant bouché une autre avenue qui y était, le fort se trouva comme tout bâti par les mains de la nature, et fut appelé le fort de Pétrée, qui est un nom fort convenable à son assiette. D'abord Ildiger et Martin ayant attaqué la porte, tirèrent en vain une grande quantité de traits sur les Barbares, qui ne faisaient aucune résistance. Ensuite ils grimpèrent sur la roche et étant arrivés au haut, ils jetèrent des pierres sur les Goths, qui se retirèrent dans leurs maisons. Alors les Romains s'avisèrent de détacher de grandes pièces de la poche, et de les rouler sur les bâtiments qui sont au-dessous. Ces pesantes masses écrasaient tout ce qu'elles touchaient, et épouvantaient tellement les Barbares, que tendant les mains à ceux qui étaient à la porte, ils se rendirent, à condition d'avoir la vie sauve, et de porter les armes sous Bélisaire. Ildiger et Martin en emmenèrent la plus grande partie, et les traitèrent comme leurs autres soldats. Ils n'en laissèrent qu'un petit nombre dans le fort, avec des femmes et des enfants. Ils allèrent ensuite à Ancône d'où ayant tiré la plus grande partie de l'infanterie, ils arrivèrent en trois jours à Ariminium (Rimini), où ils firent voir les ordres de Bélisaire, auxquels Jean refusa de déférer, et de leur donner Damien avec les quatre cents hommes qu'ils demandaient ; si bien qu'ils furent obligés d'y laisser l'infanterie, et de s'en aller avec les gardes de Bélisaire.

 

 

 

 

1. Καὶ Οὐίττιγις οὐκ ἐς μακρὰν παντὶ τῷ στρατῷ ἐς Ἀρίμινον ἦλθεν, οὗ δὴ ἐνστρατοπεδευσάμενοι ἐπολιόρκουν. Αὐτίκα τε πύργον ξύλινον τοῦ τῆς πόλεως περιβόλου καθυπέρτερον τεκτηνάμενοι τροχοῖς τέσσαρσιν ἀνεχόμενον ἐπὶ τὸ τεῖχος ἦγον, ᾗ μάλιστα ἐπιμαχώτατον αὐτοῖς ἔδοξεν εἶναι. Ὅπως δὲ μὴ πάθωσιν, ὅπερ αὐτοῖς πρὸ τοῦ Ῥώμης περιβόλου ξυνηνέχθη παθεῖν, οὐ διὰ τῶν βοῶν τὸν πύργον ἦγον, ἀλλ´ αὐτοὶ ἔνδον κρυπτόμενοι ἐφεῖλκον. Κλῖμαξ δὲ ἦν τις τοῦ πύργου ἐντὸς εὐρεῖα ἐς ἄγαν, δι´ ἧς τὸ τῶν βαρβάρων πλῆθος ἀναβήσεσθαι εὐπετῶς ἔμελλον, ἐλπίδα ἔχοντες ὡς, ἐπειδὰν τάχιστα τὸν πύργον τῷ περιβόλῳ ἐρείσωσιν, ἐνθένδε πόνῳ οὐδενὶ ἐπιβήσονται κατὰ τὰς τοῦ τείχους ἐπάλξεις. Οὕτω γὰρ αὐτοῖς ἡ τοῦ πύργου ὑπερβολὴ εἴργαστο. Ἐπειδὴ τοίνυν τοῦ περιβόλου ἄγχιστά πη ξὺν τῇ μηχανῇ ταύτῃ ἐγένοντο, τότε μὲν ἡσυχῆ ἔμενον, ἐπεὶ καὶ ξυνεσκόταζεν ἤδη, φύλακας δὲ ἀμφὶ τὸν πύργον καταστησάμενοι ηὐλίσαντο ἅπαντες, ἐναντίωμα οὐδ´ ὁτιοῦν ἔσεσθαι σφίσιν ἐν νῷ ἔχοντες. Οὐδὲ γὰρ οὐδέ τι ἄλλο ἐμπόδιον, οὐδὲ τάφρος ἐν μέσῳ ὅτι μὴ βραχεῖα παντάπασιν ἐτύγχανεν οὖσα. Οἵ τε Ῥωμαῖοι ξὺν δέει πολλῷ ὡς ἡμέρᾳ τῇ ἐπιούσῃ ἀπολούμενοι ἐνυκτέρευσαν. Ἰωάννης δὲ οὔτε ἀπογνοὺς πρὸς τὸν κίνδυνον οὔτε τῷ δέει ξυνταραχθεὶς ἐπενόει τάδε. Τοὺς μὲν ἄλλους ἐν τοῖς φυλακτηρίοις ἀπολιπὼν, αὐτὸς δὲ ξὺν τοῖς Ἰσαύροις δικέλλας τε καὶ ἄλλα ἄττα τοιαῦτα ὄργανα φέρουσιν, ἀωρὶ τῶν νυκτῶν, οὐδενὶ τῶν πάντων προειρημένον, ἔξω τοῦ περιβόλου γενόμενος ἐκέλευσε σιωπῇ τὴν τάφρον ὀρύσσειν. Οἱ δὲ κατὰ ταῦτα ἐποίουν, καὶ τὸν χοῦν, ὅνπερ ἐνθένδε ἀνῃροῦντο, ἐπὶ θάτερα τῆς τάφρου ἐς τὰ πρὸς τῷ τείχει ἐς ἀεὶ ἐτίθεσαν, ὃς δὴ ἐνταῦθα αὐτοῖς ἀντὶ τοίχου ἐγίνετο. Λαθόντες τε ἐπὶ πλεῖστον τοὺς πολεμίους καθεύδοντας βαθεῖάν τε καὶ εὔρους ἱκανῶς ἔχουσαν τὴν τάφρον δι´ ὀλίγου πεποίηνται, οὗ δὴ μάλιστα ἐπιμαχώτατός τε ὁ περίβολος ἦν καὶ προσβάλλειν ξὺν τῇ μηχανῇ οἱ βάρβαροι ἔμελλον. Οἱ δὲ πολέμιοι πόρρω που τῶν νυκτῶν αἰσθόμενοι τοῦ ποιουμένου ἐπὶ τοὺς ὀρύσσοντας ἐβοήθουν δρόμῳ, καὶ Ἰωάννης ξὺν τοῖς Ἰσαύροις, ἐπεί οἱ τὰ ἀμφὶ τῇ τάφρῳ ὡς ἄριστα εἶχεν, ἐντὸς τοῦ περιβόλου ἐγένετο. Οὐίττιγις δὲ ἅμα ἡμέρᾳ τά τε πεπραγμένα κατανοήσας καὶ περιαλγήσας τοῖς ξυμπεσοῦσι διεχρήσατο μὲν τῶν φυλάκων τινὰς, οὐδὲν δὲ ἧσσον ἐπάγειν τὴν μηχανὴν ἐν σπουδῇ ἔχων ἐκέλευε φακέλλων πλῆθος τοὺς Γότθους ἐν τῇ τάφρῳ κατὰ τάχος ῥίπτειν, οὕτω τε τὸν πύργον ἐνταῦθα ἐφέλκοντας ἄγειν. Καὶ οἱ μὲν ταῦτα, ὥσπερ Οὐίττιγις ἐπέτελλεν, ἔπρασσον προθυμίᾳ τῇ πάσῃ, καίπερ τῶν ἐναντίων καρτερώτατα ἐκ τοῦ τείχους ἀμυνομένων. Οἱ δὲ φάκελλοι, ἐμπεσόντος σφίσι τοῦ πύργου, βαρυνόμενοι, ὡς τὸ εἰκὸς, ὑπεχώρουν κάτω. Διὸ δὴ οἱ βάρβαροι πρόσω ἰέναι ξὺν τῇ μηχανῇ οὐδαμῆ εἶχον, ἐπεὶ ἄναντες σφίσι πολλῷ ἔτι μᾶλλον ἐγίνετο, οὗ δὴ ξυννήσαντες τὸν χοῦν ἔτυχον, ὥσπερ μοι ἐρρήθη, Ῥωμαῖοι. Δείσαντες οὖν μὴ νυκτὸς ἐπιγινομένης ἐπεξελθόντες οἱ πολέμιοι τὴν μηχανὴν καύσωσιν, ὀπίσω αὐτὴν αὖθις ἐφεῖλκον. Ὅπερ Ἰωάννης κωλύειν δυνάμει τῇ πάσῃ ἐν σπουδῇ ἔχων τούς τε στρατιώτας ἐξώπλισε καὶ ξυγκαλέσας ἅπαντας τοιάδε παρεκελεύσατο

3. „Ἄνδρες, οἷς τοῦδε τοῦ κινδύνου ξὺν ἡμῖν μέτεστιν, εἴ τῳ ὑμῶν πρὸς ἡδονήν ἐστι βιῶναί τε καὶ τοὺς οἴκοι ἀπολελειμμένους ἰδεῖν, μὴ ἐπ´ ἄλλῳ τῳ κεκτημένος τὴν τούτων ἐλπίδα ἢ ἐν ταῖς χερσὶ ταῖς αὐτοῦ γνώτω. ἡνίκα μὲν γὰρ Βελισάριος ἡμᾶς τὸ ἐξ ἀρχῆς ἔστελλε, πολλῶν ἡμᾶς ἐλπίς τε καὶ ἔρως ἐς τὴν τοῦ ἔργου προθυμίαν ἐνῆγον. Οὔτε γὰρ ἐν γῇ τῇ παραλίᾳ πολιορκηθήσεσθαι ὑπωπτεύομεν, οὕτω δὴ θαλασσοκρατούντων Ῥωμαίων, οὔτε τοσοῦτον ἡμῶν περιόψεσθαι τὸν βασιλέως στρατὸν ὑπετόπησεν ἄν τις. Χωρὶς δὲ τούτων τότε μὲν ἡμᾶς ἐς εὐτολμίαν ὥρμα ἐπίδειξίς τε τῆς ἐς τὴν πολιτείαν εὐνοίας καὶ τὸ ἐκ τῶν ἀγώνων ἐσόμενον κλέος ἐς πάντας ἀνθρώπους. Νῦν δὲ οὔτε περιεῖναι ἡμᾶς, ὅτι μὴ διὰ τῆς εὐψυχίας, οἷόν τέ ἐστιν, ἐπάναγκές τε οὐκ ἄλλου του ἢ τοῦ βιώσεσθαι ἡμᾶς αὐτοὺς ἕνεκα τοῦτον ὑποστῆναι τὸν κίνδυνον. Ὥστε εἰ μέν τισιν ὑμῶν ἀρετῆς τι μεταποιεῖσθαι ξυμβαίνει, πάρεστιν αὐτοῖς ἀνδραγαθιζομένοις, εἴπερ τισὶ καὶ ἄλλοις, ἐνδόξοις γενέσθαι. Κτῶνται γὰρ εὔκλειαν οὐχ οἱ τῶν καταδεεστέρων κρατήσαντες, ἀλλ´ οἳ ἂν τῇ παρασκευῇ ἐλασσούμενοι τῷ τῆς ψυχῆς μεγέθει νικῷεν. Οἷς δὲ τὸ φιλόψυχον ἐμπέφυκε μᾶλλον, τούτοις δὴ μάλιστα τὸ εὐτόλμοις εἶναι ξυνοίσει, ἐπεὶ ἅπαντες ἐκ τοῦ ἐπὶ πλεῖστον, οἷς τὰ πράγματα ἐπὶ ξυροῦ ἀκμῆς, ὥσπερ ἡμῖν τανῦν, ἵσταται, μόνῳ ἂν τῷ τῶν κινδύνων ὑπερφρονεῖν διασώζοιντο.“

3. τοσαῦτα μὲν Ἰωάννης εἰπὼν ἐξῆγεν ἐπὶ τοὺς πολεμίους τὸ στράτευμα, ὀλίγους τινὰς ἐς τὰς ἐπάλξεις ἀπολιπών. Ἀνδρείως δὲ αὐτοὺς ὑφισταμένων τῶν πολεμίων γέγονε καρτερὰ ἐς ἄγαν ἡ μάχη. Καὶ τὸν μὲν πύργον μόλις τε καὶ ὀψὲ τῆς ἡμέρας ἐς τὸ σφέτερον οἱ βάρβαροι στρατόπεδον ἐνεγκεῖν ἴσχυσαν. Τοσούτους μέντοι τὸ πλῆθος ἀπέβαλον τῶν ἐν σφίσι μαχίμων, ὥστε οὐκέτι τειχομαχεῖν τὸ λοιπὸν ἔγνωσαν, ἀλλ´ ἀπογνόντες ἡσυχῆ ἔμενον, λιμῷ πιεζομένους προσχωρήσειν αὐτοῖς τοὺς πολεμίους καραδοκοῦντες. Λίαν γὰρ αὐτοὺς ἅπαντα ἤδη τὰ ἐπιτήδεια ἐπελελοίπει, ἐπεὶ οὐχ εὗρον ὅθεν αὐτὰ διαρκῶς ἐσκομίσονται.

4. Ταῦτα μὲν οὖν ἐγίνετο τῇδε. Βελισάριος δὲ τοῖς ἐκ Μεδιολάνου ἥκουσι χιλίους ἔπεμψεν Ἰσαύρους τε καὶ Θρᾷκας. Ἡγεῖτο δὲ τῶν Ἰσαύρων Ἔννης, τῶν δὲ Θρᾳκῶν Παῦλος, Μουνδίλας τε ἅπασιν ἐφειστήκει καὶ αὐτὸς ἦρχεν ὀλίγους τινὰς τῶν Βελισαρίου ὑπασπιστῶν ἔχων. Ξυνῆν δὲ αὐτοῖς καὶ Φιδέλιος, ὃς ἐγεγόνει τῆς αὐλῆς ἔπαρχος. Ἐκ Μεδιολάνου γὰρ ὁρμώμενος ἐπιτήδειος τούτῳ ἔδοξε τῷ στρατῷ ἕπεσθαι ἅτε δύναμίν τινα ἐν Λιγούροις ἔχων. Πλεύσαντες οὖν ἐκ τοῦ Ῥωμαίων λιμένος Γενούᾳ προσέσχον, ἣ Τουσκίας μέν ἐστιν ἐσχάτη, παράπλου δὲ καλῶς Γάλλων τε καὶ Ἱσπανῶν κεῖται. Ἔνθα δὴ τάς τε ναῦς ἀπολιπόντες καὶ ὁδῷ πορευόμενοι πρόσω ἐχώρουν, τοὺς λέμβους τῶν νηῶν ἐν ταῖς ἁμάξαις ἐνθέμενοι, ὅπως ἂν Πάδον τὸν ποταμὸν διαβαίνουσι μηδὲν σφίσιν ἐμπόδιον εἴη. Οὕτω γοῦν τοῦ ποταμοῦ τὴν διάβασιν ἐποιήσαντο. Ἐπεὶ δὲ τὸν Πάδον διαβάντες ἐς Τικηνὸν πόλιν ἀφίκοντο, Γότθοι αὐτοῖς ἀπαντήσαντες ἐς χεῖρας ἦλθον. ἦσαν δὲ πολλοί τε καὶ ἄριστοι, ἐπεὶ τῶν χρημάτων τὰ τιμιώτατα βάρβαροι ἅπαντες, οἳ ταύτῃ ᾤκηντο, ἐν Τικηνῷ καταθέμενοι ἅτε ἐν χωρίῳ ὀχύρωμα ἰσχυρὸν ἔχοντι φρουρὰν ἐνταῦθα λόγου ἀξίαν ἐλίποντο. Μάχης οὖν καρτερᾶς γενομένης ἐνίκων Ῥωμαῖοι, καὶ τοὺς ἐναντίους τρεψάμενοι διέφθειράν τε συχνοὺς καὶ τὴν πόλιν ἐν τῇ διώξει ἑλεῖν παρ´ ὀλίγον ἦλθον. Μόλις γὰρ ἐπιθεῖναι τὰς πύλας οἱ βάρβαροι ἴσχυσαν, ἐγκειμένων σφίσι τῶν πολεμίων. Ῥωμαίων δὲ ὀπίσω ἀπελαυνόντων Φιδέλιος εὐξόμενος ἔς τινα τῶν ἐκείνῃ νεὼν ὕστατος ἔμεινε. Τύχῃ δέ τινι ὀκλάσαντός οἱ τοῦ ἵππου ἔπεσε. Καὶ αὐτὸν κατιδόντες Γότθοι, ἐπεὶ τοῦ περιβόλου ἄγχιστα ἐπεπτώκει, ἐπεξελθόντες ἔκτεινάν τε καὶ ἔλαθον τοὺς πολεμίους. Οὗ δὴ ὕστερον Μουνδίλας τε καὶ Ῥωμαῖοι αἰσθόμενοι ἤσχαλλον. Ἔνθεν τε ἐς Μεδιόλανον πόλιν ἀφίκοντο καὶ αὐτὴν ἀμαχητὶ ξὺν Λιγουρίᾳ τῇ ἄλλῃ ἔσχον. Ἅπερ ἐπειδὴ Οὐίττιγις ἔμαθε, στράτευμά τε πολὺ κατὰ τάχος καὶ Οὐραΐαν ἄρχοντα, τὸν αὑτοῦ ἀδελφιδοῦν, ἔπεμψε.

5. Καὶ Θευδίβερτος δέ οἱ, ὁ Φράγγων ἀρχηγὸς, ἄνδρας μυρίους δεηθέντι ἐς ξυμμαχίαν ἀπέστειλεν, οὐ Φράγγων αὐτῶν, ἀλλὰ Βουργουζιώνων, τοῦ μὴ δοκεῖν τὰ βασιλέως ἀδικεῖν πράγματα. Οἱ γὰρ Βουργουζίωνες ἐθελούσιοί τε καὶ αὐτονόμῳ γνώμῃ, οὐ Θευδιβέρτῳ κελεύοντι ἐπακούοντες δῆθεν τῷ λόγῳ ἐστέλλοντο. Οἷς δὴ οἱ Γότθοι ἀναμιχθέντες ἔς τε Μεδιόλανον Ῥωμαίων ἥκιστα προσδεχομένων ἀφίκοντο καὶ ἐνστρατοπεδευσάμενοι ἐπολιόρκουν. Ταύτῃ γοῦν οὐδέ τι ἐσκομίσασθαι τῶν ἐπιτηδείων Ῥωμαῖοι ἔσχον, ἀλλ´ εὐθὺς ἤχθοντο τῶν ἀναγκαίων τῇ ἀπορίᾳ. Οὐ μὴν οὐδὲ τοῦ περιβόλου τὴν φυλακὴν οἱ στρατιῶται εἶχον, ἐπεὶ ὁ Μουνδίλας πόλεις τε καταλαβὼν ἔτυχεν, ὅσαι Μεδιολάνου ἄγχιστα οὖσαι ὀχυρώματα εἶχον, Βέργομόν τε καὶ Κῶμον καὶ Νοβαρίας καὶ ἄλλα ἄττα πολίσματα, καὶ φρουρὰς πανταχόθι λόγου ἀξίας καταστησάμενος, αὐτὸς δὲ τριακοσίους μάλιστα ἔχων ἐν Μεδιολάνῳ ἔμεινε, καὶ ξὺν αὐτῷ Ἔννης τε καὶ Παῦλος. Ὥστε ἀνάγκῃ οἱ τῆς πόλεως οἰκήτορες ἐκ περιτροπῆς ἀεὶ τὴν φυλακὴν εἶχον. Τὰ μὲν οὖν ἐν Λιγούροις ἐφέρετο τῇδε καὶ ὁ χειμὼν ἔληγε, καὶ τρίτον ἔτος ἐτελεύτα τῷ πολέμῳ τῷδε, ὃν Προκόπιος ξυνέγραψε.

CHAPITRE XII

1- Siège d'Ariminium (Rimini). 2. Harangue de Jean. 3. Les assiégeants sont repoussés avec pertes. 4. Les Goths sont défaits par des troupes que Bélisaire avait envoyées à Milan. 5. Théodebert envoya dix mille Bourguignons, qui se joignent aux Goths et assiègent Milan.

1. Vitigus arriva bientôt après à Ariminium (Rimini), où il se campa et forma le siège. Il fabriqua d'abord une tour de bois, qui était plus haute que les murailles de la ville, et il l'approcha avec quatre roues, de l'endroit qui paraissait le plus faible et le plus aisé à attaquer. Et afin qu'il ne leur arrivât rien de semblable, à ce qui leur était arrivé devant Rome, ils firent pousser la tour en dedans par des hommes, au lieu de la faire traîner en dehors par des bœufs. Il y avait une échelle fort large, où plusieurs soldats pouvaient monter en même temps de sorte qu'ils espéraient sauter sur les créneaux aussitôt qu'ils auraient appliqué la tour à la muraille. Quand la nuit fut arrivée, ils demeurèrent en repos, ne prévoyant aucun obstacle qui pût retarder le lendemain leur entreprise parce que le fossé n'était ni large, ni profond. Les Romains passèrent la nuit avec de grandes inquiétudes : Mais Jean, sans se troubler, sortit pendant que les ennemis dormaient, et mena des Isauriens avec des bêches, et des pelles, et leur fit creuser le fossé, et jeter toute la terre qu'ils en tiraient du côté de la muraille. Comme la nuit était bien avancée, les Barbares s'aperçurent du travail, et coururent sur les pionniers ; mais Jean se retira, et les ramena dans la ville. Vitigis ayant vu cet ouvrage au commencement du jour, fit mourir quelques-uns de ceux qui avaient été choisis pour garder la tour, puis il commanda de combler le fossé avec des fascines. Les Goths exécutèrent cet ordre, quoique les assiégés tirassent incessamment ; mais quand les fascines furent pressées par le poids de la tour, elles s'abaissèrent tellement, qu'il fut impossible de la pousser plus avant. Ainsi les Barbares ne pouvant la faire monter sur la terre, que les pionniers avaient élevée au pied de la muraille, et appréhendant que les assiégés y missent le feu, ils la voulaient retirer. Ce que Jean voulant empêcher, il fit prendre les armes à ses soldats, et leur parla de cette sorte.

2. Mes compagnons, si vous souhaitez de conserver vos vies et de revoir vos femmes et vos enfants, vous en avez maintenant le pouvoir entre les mains. Quand Bélisaire nous envoya ici, nous fûmes animés à exécuter ses ordres, par l'espérance et par le désir de plusieurs avantage que nous croyions en retirer. Nous ne nous attendions pas à soutenir un siège dans une ville maritime, au temps même que les Romains étaient les maîtres de la mer. Et nous ne pensions pas que l'armée de l'Empereur nous dut mépriser jusqu'au point de ne nous donner aucun secours. La passion de servir l'État, et d'acquérir de la gloire, excitaient notre courage. Nous avons maintenant à combattre pour notre propre conservation ; et toute notre espérance est fondée sur notre valeur. Cela n'empêchera pas néanmoins, que ceux qui se signaleront dans cette occasion, n'en remportent une réputation immortelle. Car ce n'est pas en combattant des ennemis méprisables que l'on acquiert la gloire; mais c'est en surpassant par la grandeur du courage des ennemis par qui l'on est surpassé en nombre et en équipage. Il importe beaucoup à ceux qui aiment la vie, de faire paraître du cœur dans les occasions où le salut dépend de la pointe de l'épée. On ne se peut sauver alors qu'en méprisant le danger.

3. Jean ayant dit ces paroles, laissa un très petit nombre de ses soldats pour garder la ville, et mena tout le reste contre l'ennemi. Le combat fut opiniâtre, et la résistance des Barbares vigoureuse. Ils ramenèrent la tour dans leur camp, avec beaucoup de peine et avec une perte considérable des plus braves de leurs gens ; de sorte qu'ils n'eurent plus d'envie d'attaquer la muraille, et qu'étant retenus par la crainte, ils n'eurent plus d'espérance de réduire la ville par un autre moyen que par la famine. Voilà quel était l'état de ce siège

4. Bélisaire accorda alors mille soldats, tant Isauriens que Thraces, aux députés de Milan. Les Isauriens étaient commandés par Ennès et les Thraces par Paul, et Mundilas, qui menait quelques gardes de Bélisaire, avait le commandement général. Fidélius préfet du prétoire, entreprit aussi le voyage, en considération de ce qu'il était de Milan, et de ce qu'il avait du crédit dans la Province. Ils s'embarquèrent tous au port de Rome, et descendirent à Gênes, qui est la dernière ville de Toscane, et qui est un passage fort commode, pour aller dans la Gaule, et dans l'Espagne. Ils y laissèrent leurs navires, et chargèrent les chaloupes sur des chariots, afin de s'en servir à traverser le Pô, et ils continuèrent, par terre leur voyage. Quand ils furent proche de Pavie, les Goths vinrent au devant et les chargèrent vigoureusement ; mais après un rude combat, les Romains demeurèrent victorieux, taillèrent en pièces un grand nombre de leurs ennemis, et poursuivirent les autres jusque dans la ville, dont ils ne purent qu'à peine fermer les portes. Comme les Romains s'en retournaient, Fidélius s'étant arrêté à une église pour prier Dieu, son cheval s'abattit et le fit tomber ; les Goths s'en étant aperçus, ils y accoururent et le tuèrent. Les Romains eurent un extrême regret de sa mort. Ils allèrent ensuite à Milan, dont ils se rendirent aisément maîtres, et même de toute la Ligurie. Quand Vitigis apprit cette nouvelle, il envoya incontinent une puissante armée, commandée par son neveu Uraïas.

5. Il avait obtenu de Théodebert roi des Français, un secours de dix mille Bourguignons ; ce prince n'ayant pas voulu lui accorder des soldats français, afin de ne point donner de sujet de plainte à Justinien. Les Bourguignons ne disaient pas non plus qu'il les eût envoyés ; ils assuraient qu'ils venaient d'eux-mêmes ; et s'étant joints aux Goths, ils arrivèrent à Milan, où les Romains ne les attendaient pas, et ils y mirent le siège. Les habitants qui n'avaient pas eu le loisir d'amasser des vivres, en ressentirent bientôt la disette. Il n'y avait que peu de soldats pour la garde de la ville parce que Mundilas avait mis de fortes garnisons dans Bergame, dans Côme, dans Novare, et dans quelques autres places de la Ligurie, et qu'il était demeuré à Milan avec Ennez et Paul, et trois cents hommes pour le plus. Si bien que les habitants étaient obligés de garder leurs murailles, chacun à leur tour. Voilà l'état où se trouvaient alors les affaires de la Ligurie. En cet endroit finit l'hiver, et la troisième année de la guerre, dont Procope écrit l'histoire.

 

 

 

1. Βελισάριος δὲ ἀμφὶ θερινὰς τροπὰς ἐπί τε Οὐίττιγιν καὶ τὸ Γότθων στρατόπεδον ᾔει, ὀλίγους μέν τινας φρουρᾶς ἕνεκα ἐν Ῥώμῃ ἀπολιπὼν, τοὺς δὲ ἄλλους ξὺν αὑτῷ ἅπαντας ἐπαγόμενος. Πέμψας τέ τινας ἐς Τουδέραν τε καὶ Κλούσιον χαρακώματα ἐπήγγειλε ποιεῖσθαι, οἷς δὴ ἕψεσθαί τε ἔμελλε καὶ ξυμπολιορκήσειν τοὺς τῇδε βαρβάρους. Οἱ δὲ, ἐπεὶ προσιόντα τὸν στρατὸν ἔμαθον, οὐχ ὑποστάντες τὸν κίνδυνον πρέσβεις τε παρὰ Βελισάριον ἔπεμψαν καὶ παραδώσειν ὁμολογίᾳ σφᾶς τε αὐτοὺς καὶ πόλιν ἑκατέραν ὑπέσχοντο, ἐφ´ ᾧ κακῶν ἀπαθεῖς μείνωσι. Παραγενομένῳ τέ οἱ ἐπιτελῆ τὴν ὑπόσχεσιν ἐποιήσαντο. Ὁ δὲ Γότθους μὲν ἅπαντας ἐνθένδε ἀναστήσας ἐπὶ Σικελίας τε καὶ Νεαπόλεως ἔπεμψεν, ἐν δὲ Κλουσίῳ καὶ Τουδέρᾳ φρουρὰν καταστησάμενος πρόσω ἦγε τὸ στράτευμα.

2. Ἐν τούτῳ δὲ Οὐίττιγις στρατιὰν ἄλλην καὶ ἄρχοντα Οὐάκιμον ἐς Αὔξιμον πέμψας τοῖς ἐκείνῃ Γότθοις ἐκέλευεν ἀναμίγνυσθαι, καὶ ξὺν αὐτοῖς ἐπὶ τοὺς ἐν Ἀγκῶνι πολεμίους ἰόντας ἀποπειράσασθαι τοῦ ταύτῃ φρουρίου. Ὁ δὲ Ἀγκὼν οὗτος πέτρα τίς ἐστιν ἐγγώνιος, ἀφ´ οὗ καὶ τὴν προσηγορίαν εἴληφε ταύτην· ἀγκῶνι γὰρ ἐπὶ πλεῖστον ἐμφερής ἐστιν. Ἀπέχει δὲ σταδίους ὀγδοήκοντα πόλεως μάλιστα Αὐξίμου, ἧς δή ἐστιν ἐπίνειον. Καὶ τὸ μὲν τοῦ φρουρίου ὀχύρωμα ἐπὶ πέτρας τῆς ἐγγωνίου ἐν ἀσφαλεῖ κεῖται, τὰ δὲ ἐκτὸς ἅπαντα οἰκοδομήματα, καίπερ ὄντα πολλὰ, ἐκ παλαιοῦ ἀτείχιστα ἦν.

3. Κόνων δὲ, ὃς τῇ τοῦ χωρίου φυλακῇ ἐφειστήκει, ἐπειδὴ τάχιστα τοὺς ἀμφὶ τὸν Οὐάκιμον ἤκουσεν ἐπιέναι τε καὶ ἤδη που οὐκ ἄποθεν εἶναι, ἐπίδειξιν πεποίηται ἀλογίστου γνώμης. Παρὰ φαῦλον γὰρ ἡγησάμενος τό τε φρούριον καὶ τοὺς τοῦ φρουρίου οἰκήτορας ξὺν τοῖς στρατιώταις κακῶν ἀπαθεῖς διασώσασθαι, τὸ μὲν ὀχύρωμα εἴασε παντάπασι στρατιωτῶν ἔρημον, ἅπαντας δὲ ἀπαγαγὼν ὅσον ἀπὸ σταδίων πέντε ὡς ἐς παράταξιν διεκόσμησεν, οὐ βαθεῖάν τινα τὴν φάλαγγα ποιησάμενος, ἀλλ´ ὥστε τὴν ὑπώρειαν ὅλην ὥσπερ ἐς κυνηγέσιον περιβάλλεσθαι. Οἵπερ ἐπειδὴ τοὺς πολεμίους πλήθει πολλῷ ὑπεραίροντας εἶδον, στρέψαντες τὰ νῶτα ἐπὶ τὸ φρούριον εὐθὺς ἔφυγον. Ἐπιδιώξαντές τε οἱ βάρβαροι πλείστους μὲν αὐτῶν, ὅσοι οὐκ ἔφθασαν ἐντὸς τοῦ περιβόλου εἰσιέναι, αὐτοῦ ἔκτειναν, κλίμακας δὲ τῷ τείχει ἐρείσαντες, τῆς ἀνόδου ἀπεπειράσαντο. Τινὲς δὲ τὰ ἐκτὸς τοῦ φρουρίου οἰκία ἔκαιον. Ῥωμαῖοι δὲ, οἳ καὶ πρότερον τὸ φρούριον ᾤκουν, τοῖς παροῦσιν ἐκπεπληγμένοι, προανακλίναντες τὴν πυλίδα, κόσμῳ οὐδενὶ φεύγοντας τοὺς στρατιώτας ἐδέχοντο. Ἐπεὶ δὲ τοὺς βαρβάρους ἄγχιστα ἐγκειμένους τοῖς φεύγουσιν εἶδον, ὅπως μὴ συνεισβάλλωσι δείσαντες, τὰς μὲν πύλας κατὰ τάχος ἐπέθεντο, ἐκ δὲ τῶν ἐπάλξεων βρόχους καθέντες, ἄλλους τέ τινας καὶ Κόνωνα αὐτὸν ἀνέλκοντες διεσώσαντο. Ταῖς μέντοι κλίμαξιν ἀνιόντες οἱ βάρβαροι παρ´ ὀλίγον ἦλθον τὸ φρούριον κατὰ κράτος ἑλεῖν, εἰ μὴ ἄνδρες δύο, ἔργα θαυμάσια ἐνδεικνύμενοι, ἤδη αὐτοὺς τοὺς ἐν ταῖς ἐπάλξεσι γενομένους ἀρετῇ ὤσαντο, ὧν ὁ μὲν Βελισαρίου δορυφόρος ἦν ἐκ Θρᾴκης, Οὐλιμοὺθ ὄνομα, ὁ δὲ Βαλεριανοῦ, Γουβουλγουδοῦ, Μασσαγέτης γένος. Τούτω γὰρ τὼ ἄνδρε τύχῃ μέν τινι καταπεπλευκότε ὀλίγῳ πρότερον ἐς τὸν Ἀγκῶνα ἐτυχέτην. Ἐν δὲ τῷ πόνῳ τούτῳ τοὺς ἀνιόντας τοῖς ξίφεσιν ἀμυνόμενοι τὸ μὲν φρούριον παρὰ δόξαν ἔσωσαν, αὐτοὶ δὲ ἡμιθνῆτες καὶ τὸ σῶμα κρεουργηθέντες ὅλον ἐνθένδε ἀπεκομίσθησαν.

4. Τότε Βελισαρίῳ Ναρσῆς ξὺν πολλῇ στρατιᾷ ἐκ Βυζαντίου ἥκειν καὶ ἐν Πικηνοῖς εἶναι ἠγγέλλετο. Ὁ δὲ Ναρσῆς οὗτος εὐνοῦχος μὲν ἦν καὶ τῶν βασιλικῶν χρημάτων ταμίας, ἄλλως δὲ ὀξὺς καὶ μᾶλλον ἢ κατ´ εὐνοῦχον δραστήριος. Στρατιῶται δὲ αὐτῷ πεντακισχίλιοι εἵποντο, ὧν ἄλλοι τε κατὰ συμμορίας ἡγοῦντο καὶ Ἰουστῖνος ὁ τῶν Ἰλλυριῶν στρατηγὸς καὶ Ναρσῆς ἕτερος, ἐξ Ἀρμενίων τῶν Πέρσαις κατηκόων αὐτόμολος ἐς τὰ Ῥωμαίων ἤθη πρότερον ξὺν Ἀρατίῳ τἀδελφῷ ἥκων, ὃς ὀλίγῳ ἔμπροσθεν ξὺν ἑτέρῳ στρατῷ παρὰ Βελισάριον ἐλθὼν ἔτυχεν. Εἵποντο δέ οἱ καὶ τοῦ Ἐρούλων ἔθνους δισχίλιοι μάλιστα, ὧν Οὐίσανδός τε καὶ Ἀλουὶθ καὶ Φανίθεος ἦρχον.


 

CHAPITRE XIII

1. Tudert et Clusium se rendent à Bélisaire. 2. Assiette d'Ancône. 3. Imprudence de Conon. 4. Arrivée de Narsès en Italie.

1. Environ le temps du solstice d'été, Bélisaire partit pour aller faire la guerre à Vitigis, et mena avec lui toutes ses troupes, excepté ce qu'il fut obligé d'en laisser pour garder Rome. Il envoya aussi quelques partis vers Tudert et vers Clusium pour préparer les retranchements nécessaires au siège de ces deux places. Mais du moment que les Barbares, qui étaient dedans, eurent appris sa venue, ils lui envoyèrent des ambassadeurs, pour lui offrir de se rendre, pourvu que l'on leur sauvât la vie. Quand Bélisaire fut arrivé, ils satisfirent à leur promesse. Ce général envoya à Naples et dans la Sicile tous les Goths, qui sortirent de ces deux places, où il laissa garnison, et passa outre.

2. Cependant Vitigis envoya à Arixime une autre armée, qui était commandée par Vacime, à qui il avait donné ordre de se joindre aux Goths, qui étaient dans cette ville, et d'aller ensuite assiéger le fort d'Ancône. C'est une roche de figure angulaire, et qui est semblable au coude, quand il est plié; et c'est aussi l'origine de son nom. Ancône est distante de quatre-vingts stades d'Auxime, et c'est où s'arrêtent les navires de cette Ville. Le château, qui est bâti sur le roc, est assez fort ; mais les maisons qui sont à l'entour, n'ont point encore été enfermées de murailles, bien qu'elles soient en assez grand nombre.

3. Quand Conon, qui commandait dans le fort, apprit que l'armée ennemie était proche, il usa d'une très grande imprudence, s'imaginant que c'était peu de chose que de garder son fort, et d'en conserver les habitants et les soldats. Il en fit sortir toute la garnison, et la mena à cinq stades de là, où il la rangea en bataille presque en rond, et en bordant le pic du roc. Mais du moment qu'elle découvrit le grand nombre des ennemis, elle tourna le dos, et s'enfuît dans le fort. Les Barbares les poursuivirent vivement, et taillèrent en pièces ceux qui ne se retirèrent pas assez vite. Ils brûlèrent les maisons de dehors, et dressèrent des échelles contre le fort. Les habitants étonnés de la déroute de leur parti, ouvrirent d'abord la petite porte, pour recevoir les fuyards ; mais quand ils virent que les Barbares les suivaient de près, ils la fermèrent, de peur qu'ils n'entrassent. Ils jetèrent depuis des cordes du haut des murailles, avec lesquelles ils en sauvèrent plusieurs, et entre autres, Conon leur gouverneur. Peu s'en fallut que les Barbares n'emportassent la place de force; et ils l'eussent sans doute emportée, sans la résistance de deux hommes, qui soutinrent seuls leur effort, et qui donnèrent des preuves d'une valeur extraordinaire. L'un s'appelait Ulimun, et était de Thrace; l'autre se nommait Bulgudu, et était Massagète. Celui-ci était garde de Bélisaire, et celui-là l'était de Valérien. Tous deux étaient venus par hasard à Ancône, et tous deux repoussèrent si vaillamment l'ennemi, qu'ils sauvèrent la place, et y rentrèrent tout percés de coups.µ

4. Alors on manda à Bélisaire que Narsès était arrivé dans le pays des Picentins, avec des forces considérables. Ce Narsès était eunuque et intendant des finances, mais il ne laissait pas d'être homme de cœur. Il menait cinq mille hommes rangés en plusieurs bandes et sous plusieurs chefs, et entre autres, sous Justin, général des troupes de l'Illyrie, et sous un autre Narsès Persarménien, qui depuis peu s'était déclaré, avec fon frère Aratius, pour le parti des Romains. Il y avait aussi deux mille Hérules, qui étaient commandés par Visandus, par Alphet, et par Phanothée.

 

 

 

 

1. Οἵτινες δὲ ἀνθρώπων εἰσὶν Ἔρουλοι καὶ ὅθεν Ῥωμαίοις ἐς ξυμμαχίαν κατέστησαν ἐρῶν ἔρχομαι. Ὑπὲρ μὲν Ἴστρον ποταμὸν ἐκ παλαιοῦ ᾤκουν πολύν τινα νομίζοντες θεῶν ὅμιλον, οὓς δὴ καὶ ἀνθρώπων θυσίαις ἱλάσκεσθαι ὅσιον αὐτοῖς ἐδόκει εἶναι. Νόμοις δὲ πολλοῖς οὐ κατὰ ταὐτὰ τοῖς ἀνθρώπων ἑτέροις ἐχρῶντο. Οὔτε γὰρ γηράσκουσιν οὔτε νοσοῦσιν αὐτοῖς βιοτεύειν ἐξῆν, ἀλλ´ ἐπειδάν τις αὐτῶν ἢ γήρᾳ ἢ νόσῳ ἁλῴη, ἐπάναγκές οἱ ἐγίνετο τοὺς ξυγγενεῖς αἰτεῖσθαι ὅτι τάχιστα ἐξ ἀνθρώπων αὐτὸν ἀφανίζειν. Οἱ δὲ ξύλα πολλὰ ἐς μέγα τι ὕψος ξυννήσαντες καθίσαντές τε τὸν ἄνθρωπον ἐν τῇ τῶν ξύλων ὑπερβολῇ, τῶν τινα Ἐρούλων, ἀλλότριον μέντοι, ξὺν ξιφιδίῳ παρ´ αὐτὸν ἔπεμπον. Ξυγγενῆ γὰρ αὐτῷ τὸν φονέα εἶναι οὐ θέμις. Ἐπειδὰν δὲ αὐτοῖς ὁ τοῦ ξυγγενοῦς φονεὺς ἐπανῄει, ξύμπαντα ἔκαιον αὐτίκα τὰ ξύλα, ἐκ τῶν ἐσχάτων ἀρξάμενοι. Παυσαμένης τε αὐτοῖς τῆς φλογὸς ξυλλέξαντες τὰ ὀστᾶ 〈ἐν〉 τῷ παραυτίκα τῇ γῇ ἔκρυπτον. Ἐρούλου δὲ ἀνδρὸς τελευτήσαντος ἐπάναγκες τῇ γυναικὶ ἀρετῆς τε μεταποιουμένῃ καὶ κλέος αὑτῇ ἐθελούσῃ λείπεσθαι βρόχον ἀναψαμένῃ παρὰ τὸν τοῦ ἀνδρὸς τάφον οὐκ εἰς μακρὰν θνήσκειν. Οὐ ποιούσῃ τε ταῦτα περιειστήκει τὸ λοιπὸν ἀδόξῳ τε εἶναι καὶ τοῖς τοῦ ἀνδρὸς συγγενέσι προσκεκρουκέναι. Τοιούτοις μὲν ἐχρῶντο Ἔρουλοι τὸ παλαιὸν νόμοις.

Προϊόντος δὲ χρόνου δυνάμει τε καὶ πολυανθρωπίᾳ τῶν περιοίκων βαρβάρων ἁπάντων καθυπέρτεροι γεγενημένοι, ἐπιόντες τε, ὡς τὸ εἰκὸς, ἑκάστους ἐνίκων καὶ βιαζόμενοι ἐληΐζοντο. Καὶ τελευτῶντες Λαγγοβάρδας τε Χριστιανοὺς ὄντας καὶ ἄλλα ἄττα ἔθνη ὑπήκοα σφίσιν ἐς ἀπαγωγὴν φόρου πεποίηνται, οὐκ εἰθισμένον τὸ πρᾶγμα τοῦτο τοῖς ἐκείνῃ βαρβάροις, ὑπὸ δὲ φιλοχρηματίας τε καὶ ἀλαζονείας ἐνταῦθα ἠγμένοι.

2. Ἡνίκα μέντοι Ἀναστάσιος Ῥωμαίων τὴν βασιλείαν παρέλαβεν, οὐκ ἔχοντες Ἔρουλοι ἐφ´ οὕστινας ἀνθρώπους τὸ λοιπὸν ἔλθοιεν, καταθέμενοι τὰ ὅπλα ἡσυχῆ ἔμενον, χρόνος τε αὐτοῖς ἐνιαυτῶν τριῶν ἐν ταύτῃ δὴ τῇ εἰρήνῃ ἐτρίβη. Καὶ αὐτοὶ ἐς ἄγαν ἀχθόμενοι Ῥοδοῦλφον ἀνέδην σφῶν τὸν ἡγεμόνα ἐκάκιζον, φοιτῶντές τε ἀεὶ παρ´ αὐτὸν μαλθακόν τε καὶ γυναικώδη ἐκάλουν, ἄλλοις τέ τισιν αὐτὸν ἐρεσχελοῦντες ὀνόμασι κόσμῳ οὐδενὶ ἐλοιδοροῦντο. Ῥοδοῦλφός τε τὴν ὕβριν ὡς ἥκιστα φέρων ἐπὶ Λαγγοβάρδας οὐδὲν ἀδικοῦντας ἐστράτευσεν, οὔτε τινὰ σφίσιν ἁμαρτάδα ἐπενεγκὼν οὔτε λύσιν τινὰ τῶν ξυγκειμένων σκεψάμενος, ἀλλὰ πόλεμον ἐπιφέρων αἰτίαν οὐκ ἔχοντα. Ὅπερ ἐπειδὴ Λαγγοβάρδαι ἀκοῇ ἔλαβον, πέμψαντες παρὰ τὸν Ῥοδοῦλφον ἀνεπυνθάνοντο καὶ τὴν αἰτίαν ἠξίουν εἰπεῖν, ἧς δὴ ἕνεκα Ἔρουλοι ἐν ὅπλοις ἐπ´ αὐτοὺς ἴοιεν, ὁμολογοῦντες, εἰ μέν τι ἀπεστερήκασι τοῦ φόρου, ἀλλ´ αὐτίκα μάλα ξὺν μεγάλῳ αὐτὸ ἀποτίσειν· εἰ δὲ μέμφονται μέτριον σφίσι τετάχθαι τὸν φόρον, ἀλλὰ μείζω ποιήσειν αὐτὸν οὐ μήποτε Λαγγοβάρδαι ὀκνηροὶ ἔσονται. Ταῦτα μὲν τοὺς πρέσβεις προτεινομένους ξὺν ἀπειλῇ ὁ Ῥοδοῦλφος ἀποπεμψάμενος πρόσω ἤλαυνεν. Οἱ δὲ καὶ αὖθις πρέσβεις ἑτέρους πρὸς αὐτὸν στείλαντες περὶ τῶν αὐτῶν πολλὰ λιπαροῦντες ἱκέτευον. Οὕτω δὲ καὶ τῶν δευτέρων ἀπαλλαγέντων τρίτοι πρέσβεις παρ´ αὐτὸν ἥκοντες ἀπεῖπον Ἐρούλους πόλεμον ἀπροφάσιστον μηδαμῶς σφίσιν ἐπενεγκεῖν. Ἢν γὰρ ἐκεῖνοι γνώμῃ τοιαύτῃ ἐπ´ αὐτοὺς ἴωσι, καὶ αὐτοὶ οὐχ ἑκούσιοι, ἀλλ´ ὡς μάλιστα ἠναγκασμένοι, ἀντιτάξονται τοῖς ἐπιοῦσι, μαρτυράμενοι τὸν θεὸν, οὗπερ τῆς ῥοπῆς καὶ βραχεῖά τις τὸ παράπαν ἰκμὰς πάσῃ τῇ ἀνθρώπων δυνάμει ἀντίξους ἔσται· αὐτόν τε εἰκὸς ταῖς τοῦ πολέμου αἰτίαις ἠγμένον ἀμφοτέροις πρυτανεῦσαι τῆς μάχης τὸ πέρας. Οἱ μὲν ταῦτα εἶπον, δεδίσσεσθαι ταύτῃ τοὺς ἐπιόντας οἰόμενοι, Ἔρουλοι δὲ, ὑποστειλάμενοι τῶν πάντων οὐδὲν, Λαγγοβάρδαις ἔγνωσαν ἐς χεῖρας ἰέναι. Ἡνίκα δὲ ἀμφότεροι ἄγχιστά πη ἀλλήλων ἐγένοντο, τὸν μὲν ὕπερθεν Λαγγοβαρδῶν ἀέρα ξυνέβαινε μελαίνῃ τινὶ νεφέλῃ καὶ ἐς ἄγαν παχείᾳ καλύπτεσθαι, ὑπὲρ δὲ τοὺς Ἐρούλους αἰθρίαν ὑπερφυῶς εἶναι. Οἷς δὴ τεκμηριούμενος εἴκασεν ἄν τις ἐπὶ τῷ σφῶν πονηρῷ ἐς τὴν ξυμβολὴν Ἐρούλους ἰέναι. Οὐ γάρ τι τούτου πικρότερον βαρβάροις τέρας εἰς μάχην καθισταμένοις οἷόν τε εἶναι. Οὐ μέντοι οὐδὲ τούτῳ Ἔρουλοι προσεῖχον τὸν νοῦν, ἀλλὰ παντάπασιν ἀφροντιστήσαντες πολλῷ τῷ καταφρονήματι ἐπὶ τοὺς πολεμίους ἐχώρουν, πλήθει ὁμίλου τὸ τοῦ πολέμου σταθμώμενοι πέρας. Ἐπεὶ δὲ ἡ μάχη ἐν χερσὶ γέγονε, θνήσκουσι μὲν τῶν Ἐρούλων πολλοὶ, θνήσκει δὲ καὶ Ῥοδοῦλφος αὐτὸς, οἵ τε ἄλλοι πάντες φεύγουσιν ἀνὰ κράτος, οὐδεμιᾶς ἀλκῆς μεμνημένοι. Καὶ τῶν πολεμίων σφίσιν ἐπισπομένων οἱ μὲν πλεῖστοι αὐτοῦ ἔπεσον, ὀλίγοι δέ τινες διεσώθησαν.

3. Διὸ δὴ ἐνδιατρίβειν ἤθεσι τοῖς πατρῴοις οὐκέτι εἶχον, ἀλλ´ ἐνθένδε ὅτι τάχιστα ἐξαναστάντες ἐπίπροσθεν ἀεὶ ἐχώρουν, τὴν γῆν ξύμπασαν, ἣ ἐκτὸς Ἴστρου ποταμοῦ ἐστι, ξύν τε παισὶ καὶ γυναιξὶ περιιόντες. Ἐπεὶ δὲ ἀφίκοντο ἐς χώραν, οὗ δὴ Ῥογοὶ τὸ παλαιὸν ᾤκηντο, οἳ τῷ Γότθων στρατῷ ἀναμιχθέντες ἐς Ἰταλίαν ἐχώρησαν, ἐνταῦθα ἱδρύσαντο. Ἀλλ´ ἐπεὶ τῷ λιμῷ ἐπιέζοντο ἅτε ἐν χώρᾳ ἐρήμῳ ἐνθένδε οὐ πολλῷ ὕστερον ἐξαναστάντες, ἄγχιστά που τῆς Γηπαίδων χώρας ἀφίκοντο. Καὶ αὐτοὺς Γήπαιδες τὰ μὲν πρῶτα ἱκέτας γενομένους ἐνοικίζεσθαί τε καὶ προσοίκους σφίσι ξυνεχώρουν εἶναι. Ἔπειτα δὲ ἤρξαντο ἐξ αἰτίας οὐδεμιᾶς ἀνόσια ἔργα ἐς αὐτοὺς ἐνδείκνυσθαι. Γυναῖκάς τε γὰρ ἐβιάζοντο καὶ βοῦς τε καὶ ἄλλα χρήματα ἥρπαζον, καὶ ἀδικίας οὐδ´ ὁτιοῦν ὑπελείποντο, καὶ τελευτῶντες ἀδίκων χειρῶν ἐς αὐτοὺς ἦρχον. Ἅπερ Ἔρουλοι φέρειν τὸ λοιπὸν οὐχ οἷοί τε ὄντες Ἴστρον τε ποταμὸν διαβαίνουσι καὶ τοῖς ἐκείνῃ Ῥωμαίοις προσοικεῖν ἔγνωσαν, Ἀναστασίου τὴν αὐτοκράτορος ἀρχὴν ἔχοντος, ὅσπερ αὐτοὺς πολλῇ φιλοφροσύνῃ δεξάμενος ἱδρύεσθαι αὐτοῦ εἴασε. Χρόνῳ δὲ οὐ πολλῷ ὕστερον προσκεκρούκασιν αὐτῷ οἱ βάρβαροι οὗτοι, ἀνόσια ἔργα ἐργασάμενοι τοὺς ταύτῃ Ῥωμαίους. Διὸ δὴ στράτευμα ἐπ´ αὐτοὺς ἔπεμψε. Νικήσαντες δὲ τῇ μάχῃ Ῥωμαῖοι πλείστους μὲν ἔκτειναν, ἐν ἐξουσίᾳ δὲ πολλῇ ξύμπαντας διαφθεῖραι γεγόνασιν. Ἀλλ´ εἰς ἱκετείαν τῶν στρατηγῶν οἱ κατάλοιποι αὐτῶν γεγονότες ἐδέοντο διασώσασθαί τε αὐτοὺς καὶ ξυμμάχους τε καὶ βασιλέως ὑπηρέτας τὸ λοιπὸν ἔχειν. Ταῦτά τε μαθόντα τὸν Ἀναστάσιον ἤρεσκε, καὶ ἀπ´ αὐτοῦ λειφθῆναι μέν τισιν Ἐρούλων ξυνέβη, οὐ μέντοι οὔτε ξύμμαχοι Ῥωμαίοις γεγένηνται οὔτε τι εἰργάσαντο αὐτοὺς ἀγαθόν.

4. Ἐπεὶ δὲ Ἰουστινιανὸς τὴν βασιλείαν παρέλαβε, χώρᾳ τε ἀγαθῇ καὶ ἄλλοις χρήμασιν αὐτοὺς δωρησάμενος, ἑταιρίζεσθαί τε παντελῶς ἴσχυσε καὶ Χριστιανοὺς γενέσθαι ἅπαντας ἔπεισε. Διόπερ τὴν δίαιταν ἐπὶ τὸ ἡμερώτερον μεταβαλόντες τοῖς Χριστιανῶν νόμοις ἐπὶ πλεῖστον προσχωρεῖν ἔγνωσαν, καὶ Ῥωμαίοις κατὰ τὸ ξυμμαχικὸν τὰ πολλὰ ἐπὶ τοὺς πολεμίους ξυντάσσονται. Ἔτι μέντοι αὐτοῖς εἰσιν ἄπιστοι καὶ πλεονεξίᾳ ἐχόμενοι βιάζεσθαι τοὺς πέλας ἐν σπουδῇ ἔχουσιν, οὐ φέροντος αὐτοῖς αἰσχύνην τοῦ ἔργου. Καὶ μίξεις οὐχ ὁσίας τελοῦσιν, ἄλλας τε καὶ ἀνδρῶν καὶ ὄνων, καί εἰσι πονηρότατοι ἀνθρώπων ἁπάντων καὶ κακοὶ κακῶς ἀπολούμενοι. Ὕστερον δὲ αὐτῶν ὀλίγοι μέν τινες ἔνσπονδοι Ῥωμαίοις διέμειναν, ὥσπερ μοι ἐν τοῖς ὄπισθεν λόγοις γεγράψεται· οἱ δὲ λοιποὶ ἅπαντες ἀπέστησαν ἐξ αἰτίας τοιᾶσδε. Ἔρουλοι τὸ τοῦ τρόπου θηριῶδές τε καὶ μανιῶδες ἐνδειξάμενοι ἐς τὸν αὐτῶν ῥῆγα (ἦν δὲ οὗτος ἀνὴρ Ὄχος ὄνομα), ἐξαπιναίως τὸν ἄνθρωπον ἀπ´ οὐδεμιᾶς αἰτίας ἔκτειναν, ἄλλο οὐδὲν ἐπενεγκόντες ἢ ὅτι ἀβασίλευτοι τὸ λοιπὸν βούλονται εἶναι. Καίτοι καὶ πρότερον ὄνομα μὲν αὐτοῖς ὁ βασιλεὺς εἶχεν, ἰδιώτου δὲ ὁτουοῦν οὐδέν τι σχεδὸν ἐφέρετο πλέον. Ἀλλὰ καὶ ξυγκαθῆσθαι αὐτῷ ἅπαντες καὶ ξύσσιτοι εἶναι ἠξίουν, καὶ ἀνέδην ὅστις βούλοιτο ἐς αὐτὸν ὕβριζεν. Ἀσυνθετώτεροι γὰρ ἢ ἀσταθμητότεροι Ἐρούλων εἰσὶν ἀνθρώπων οὐδένες. Τοῦ δὲ κακοῦ σφίσιν ἐξειργασμένου μετέμελεν ἤδη. Ἔφασκον γὰρ ἄναρχοί τε καὶ ἀστρατήγητοι βιοτεύειν οὐχ οἷοί τε εἶναι· πολλὰ γοῦν σφίσι βουλευσαμένοις ἄμεινον τῷ παντὶ ἔδοξεν εἶναι τῶν τινα γένους τοῦ βασιλείου μεταπέμψασθαι ἐκ Θούλης τῆς νήσου. Ὅ τι δὲ τοῦτό ἐστιν αὐτίκα δηλώσω.


 

CHAPITRE XIV

1. Anciennes mœurs des Hérules. 2. Ils font la guerre aux Lombards, et sont vaincus. 3. Ils courent divers pays sous le règne d'Anastase. 4. Ils embrassent la religion chrétienne sous celui de Justinien, tuent leur roi et en demandent un autre.

1. Je dirai en cet endroit quels peuples ce sont que les Hérules, et comment ils ont fait alliance avec les Romains. Ils habitaient autrefois au-delà de l'Istre et ils adoraient plusieurs dieux, à qui ils sacrifiaient des hommes. Ils se conduisaient par des lois toutes contraires à celles des autres nations. Il ne leur était pas permis d'être malades, ni de vieillir. Du moment que quelqu'un d'entre eux était attaqué par la maladie, ou par la vieillesse, il était obligé de prier ses parents de l'ôter du nombre des hommes. Les parents dressaient un bûcher, au haut duquel ils le mettaient, et lui envoyaient un Erulien, qui n'était pas de ses parents, avec un poignard ; car il n'était pas permis aux parents de le tuer. Quand celui qui l'avait tué était descendu, ils mettaient le feu au bois, et après qu'il était éteint ils ramassaient les os, et les couvraient de terre. Après la mort d'un homme, la femme était obligée, pour donner des preuves de sa vertu, et pour acquérir de la réputation, de s'étrangler à son tombeau. Que si elle manquait à le faire, elle se couvrait d'une confusion éternelle, et elle s'attirait la haine irréconciliable des parents de son mari. Voilà quelles étaient les anciennes mœurs des Hérules.

Ayant augmenté par la suite du temps, et leur nombre, et leur puissance, ils s'emparèrent de leurs voisins, et s'emparèrent de leurs biens. Les Lombards furent les derniers qu'ils subjuguèrent, et à qui ils imposèrent un tribut, par un orgueil tout à fait insupportable et contraire à la coutume des autres Barbares.

2. Quand Anastase parvint à l'Empire, Ies Hérules n'ayant plus d'ennemis à attaquer, ils mirent bas les armes et demeurèrent en repos durant trois années. Ennuyés ensuite de ne rien faire, ils se soulevèrent contre leur roi Rodolphe, lui reprochant sa lâcheté, l'appelant mol et efféminé, et le chargeant d'autres pareilles injures. Rodolphe ne pouvant plus souffrir ces outrages, fit la guerre aux Lombards, sans sujet, sans prétexte, sans couleur, et par une pure violence. Les Lombards députèrent vers Rodolphe, pour le prier de leur déclarer pour quelle raison il leur faisait la guerre. Que s'ils avaient manqué à payer le tribut qu'ils lui devaient, ils étaient prêts d'y satisfaire; et que si le tribut était trop petit, ils étaient d'accord de s'obliger à en payer un plus grand. Ce prince ne répondit à ces proportions que par des menaces, et il continua sa marche. Les Lombards lui envoyèrent une seconde ambassade, qui fut méprisée comme la première. Enfin, ils lui en envoyèrent une troisième, par laquelle ils protestèrent que les Hérules avaient tort de prendre les armes; que s'ils persistaient dans ce dessein, ils seraient contrains de se défendre ; que Dieu, qui peut détruire par une faible vapeur toute la puissance des hommes, leur serait témoin qu'ils ne se défendaient qu'à regret; et qu'ils espéraient que ce Dieu serait l'arbitre d'une guerre que les Hérules entreprenaient par une injustice toute visible. Ils avaient espéré d'attendrir ces agresseurs par des considérations si puissantes : mais ceux-ci n'en firent nul état, et persistèrent dans le dessein d'en venir aux mains. Lors que les deux armées furent en présence, une nuée obscure couvrit celle des Lombards, tandis que le ciel paraissait clair sur celle des Hérules; ce qui passait pour un signe de leur défaite, n'y ayant point de présage plus funeste que celui-là parmi les Barbares. Les Hérules, qui méprisaient tout, ne laissèrent pas d'attaquer fort fièrement leurs ennemis, et de se promettre un succès égal à l'avantage de leur nombre. Cependant ils furent vaincus, presque tous taillés en pièces, et entre autres leur roi Rodolphe. Les autres oublièrent leur fierté et prirent la fuite, dont quelques-uns se sauvèrent, et les autres furent assommés.

3. Comme ils ne pouvaient plus demeurer dans leur pays, après une défaite si honteuse, ils en sortirent, et coururent avec leurs femmes et leurs enfants les bords du Danube. Ils s'arrêtèrent ensuite à une contrée, qui avait été habitée autrefois par les Rugiens, lesquels étaient venus avec les Goths, s'établir en Italie ; mais comme cette contrée était déserte, ils en furent bientôt chassés par la faim, et allèrent dans le voisinage des Gépides, qui leur permirent au commencement d'y demeurer ; mais qui ensuite prirent leurs troupeaux, enlevèrent leurs femmes, et enfin leur firent la guerre. Ce que ne pouvant souffrir, ils passèrent le Danube, et s'y établirent avec la permission de l'Empereur. Anastase, qui leur fit un accueil fort favorable. Mais depuis étant irrité des mauvais traitements, que ces barbares faisaient aux Romains, il envoya contre eux des troupes, par lesquelles ils furent défaits, et eussent été entièrement exterminés, si les chefs n'eussent eu la bonté de leur accorder la vie, et de leur permettre de servir dans les armées de l'Empereur. Anastase ayant ratifié cette grâce, ces restes misérables des Hérules furent conservés. Ils n'eurent pas néanmoins l'honneur d'être alliés des Romains, et ils ne leur rendirent aucun service.

4. Justinien étant parvenu à l'Empire, leur donna un bon pays, leur fit des présents considérables, les honora de son alliance, et les obligea tous de se faire chrétiens. Voilà comme ils ont embrassé une manière de vivre plus civile et plus polie. Ils ont depuis ce tems-là fait profession de notre sainte religion, et ont combattu sous nos enseignes. Nous ne trouvons pas néanmoins qu'ils soient tout à fait fidèles. Ils exercent sans honte des brigandages contre leurs voisins. Ils se souillent par les plus abominables de toutes les conjonctions et même par celles des bêtes. Enfin ce sont des scélérats, dignes des plus cruels supplices. Il y en a peu parmi eux qui soient demeurés fermes dans l'amitié des Romains, tous les autres s'en sont séparés pour le sujet que je vais dire. Les Hérules furent si brutaux et si enragés contre leur Roi, qui se nommait Ochon, qu'ils le massacrèrent, sans autre prétexte, que de dire qu'ils ne voulaient plus avoir de roi à l'avenir, bien que de son vivant, et auparavant même, ils n'eussent un roi que de nom, et qui n'avait presque pas plus de pouvoir qu'un particulier. Chacun mangeait et buvait avec lui et disait en sa présence tout ce qu'il avait envie de dire ; cette nation étant la plus imprudente et la plus incivile du monde. Ils se repentirent cependant de leur crime et dirent qu'ils ne pouvaient plus vivre sans roi et sans chef. Après plusieurs délibérations, ils trouvèrent qu'ils ne pourraient faire mieux, que d'envoyer en l'île de Thulé, pour demander quelqu'un de la maison royale, pour être leur roi. j'expliquerai ceci incontinent.

 

 

 

1. Ἡνίκα Ἔρουλοι Λαγγοβαρδῶν ἡσσηθέντες τῇ μάχῃ ἐξ ἠθῶν τῶν πατρίων ἀνέστησαν, οἱ μὲν αὐτῶν, ὥσπερ μοι ἔμπροσθεν δεδιήγηται, ᾠκήσαντο ἐς τὰ ἐν Ἰλλυριοῖς χωρία, οἱ δὲ δὴ ἄλλοι Ἴστρον ποταμὸν διαβαίνειν οὐδαμῆ ἔγνωσαν, ἀλλ´ ἐς αὐτάς που τὰς ἐσχατιὰς τῆς οἰκουμένης ἱδρύσαντο· οὗτοι γοῦν πολλῶν ἐκ τοῦ βασιλείου αἵματος ἡγουμένων σφίσιν ἤμειψαν μὲν τὰ Σκλαβηνῶν ἔθνη ἐφεξῆς ἅπαντα, ἔρημον δὲ χώραν διαβάντες ἐνθένδε πολλὴν ἐς τοὺς Οὐάρνους καλουμένους ἐχώρησαν. Μεθ´ οὓς δὴ καὶ Δανῶν τὰ ἔθνη παρέδραμον οὐ βιαζομένων σφᾶς τῶν τῇδε βαρβάρων. Ἐνθένδε τε ἐς ὠκεανὸν ἀφικόμενοι ἐναυτίλλοντο, Θούλῃ τε προσχόντες τῇ νήσῳ αὐτοῦ ἔμειναν. Ἔστι δὲ ἡ Θούλη μεγίστη ἐς ἄγαν. Βρεττανίας γὰρ αὐτὴν πλέον ἢ δεκαπλασίαν ξυμβαίνει εἶναι. Κεῖται δὲ αὐτῆς πολλῷ ἄποθεν πρὸς βορρᾶν ἄνεμον. Ἐν ταύτῃ τῇ νήσῳ γῆ μὲν ἔρημος ἐκ τοῦ ἐπὶ πλεῖστον τυγχάνει οὖσα, ἐν χώρᾳ δὲ τῇ οἰκουμένῃ ἔθνη τριακαίδεκα πολυανθρωπότατα ἵδρυται· βασιλεῖς τέ εἰσι κατὰ ἔθνος ἕκαστον. Ἐνταῦθα γίνεταί τι ἀνὰ πᾶν ἔτος θαυμάσιον οἷον. Ὁ γὰρ ἥλιος ἀμφὶ θερινὰς μὲν τροπὰς μάλιστα ἐς ἡμέρας τεσσαράκοντα οὐδαμῆ δύει, ἀλλὰ διηνεκῶς πάντα τοῦτον τὸν χρόνον ὑπὲρ γῆς φαίνεται. Μησὶ δὲ οὐχ ἧσσον ἢ ἓξ ὕστερον ἀμφὶ τὰς χειμερινάς που τροπὰς ἥλιος μὲν ἐς ἡμέρας τεσσαράκοντα τῆς νήσου ταύτης οὐδαμῆ φαίνεται, νὺξ δὲ αὐτῆς ἀπέραντος κατακέχυται· κατήφειά τε ἀπ´ αὐτοῦ ἔχει πάντα τοῦτον τὸν χρόνον τοὺς τῇδε ἀνθρώπους, ἐπεὶ ἀλλήλοις ἐπιμίγνυσθαι μεταξὺ οὐδεμιᾷ μηχανῇ ἔχουσιν. Ἐμοὶ μὲν οὖν ἐς ταύτην ἰέναι τὴν νῆσον τῶν τε εἰρημένων αὐτόπτῃ γενέσθαι, καίπερ γλιχομένῳ, τρόπῳ οὐδενὶ ξυνηνέχθη. Τῶν μέντοι ἐς ἡμᾶς ἐνθένδε ἀφικομένων ἐπυνθανόμην ὅπη ποτὲ οἷοί τέ 〈εἰσι τῶν ἡμερῶν λογίζεσθαι τὸ μέτρον οὔτε〉 ἀνίσχοντος οὔτε δύοντος τοῖς καθήκουσι χρόνοις ἐνταῦθα ἡλίου. Οἵπερ ἐμοὶ λόγον ἀληθῆ τε καὶ πιστὸν ἔφρασαν. Τὸν γὰρ ἥλιόν φασι τὰς τεσσαράκοντα ἡμέρας ἐκείνας οὐ δύειν μὲν, ὥσπερ εἴρηται, φαίνεσθαι δὲ τοῖς ταύτῃ ἀνθρώποις πὴ μὲν πρὸς ἕω, πὴ δὲ πρὸς ἑσπέραν. Ἐπειδὰν οὖν ἐπανιὼν αὖθις ἀμφὶ τὸν ὁρίζοντά τε γινόμενος ἐς τὸν αὐτὸν ἀφίκηται χῶρον, οὗπερ αὐτὸν ἀνίσχοντα τὰ πρότερα ἑώρων, ἡμέραν οὕτω καὶ νύκτα μίαν παρῳχηκέναι διαριθμοῦνται. Καὶ ἡνίκα μέντοι ὁ τῶν νυκτῶν χρόνος ἀφίκηται, τῆς τε σελήνης τῶν τε ἄστρων ἀεὶ τοῖς δρόμοις τεκμηριούμενοι τὸ τῶν ἡμερῶν λογίζονται μέτρον. Ὁπηνίκα δὲ πέντε καὶ τριάκοντα ἡμερῶν χρόνος τῇ μακρᾷ ταύτῃ διαδράμοι νυκτὶ, στέλλονταί τινες ἐς τῶν ὀρῶν τὰς ὑπερβολὰς, εἰθισμένον αὐτοῖς τοῦτό γε, τόν τε ἥλιον ἀμηγέπη ἐνθένδε ὁρῶντες ἀπαγγέλλουσι τοῖς κάτω ἀνθρώποις, ὅτι δὴ πέντε ἡμερῶν ἥλιος αὐτοὺς καταλάμψοι. Οἱ δὲ πανδημεὶ πανηγυρίζουσιν εὐαγγέλια καὶ ταῦτα ἐν σκότῳ. Αὕτη τε Θουλίταις ἡ μεγίστη τῶν ἑορτῶν ἐστι. Δοκοῦσι γάρ μοι περιδεεῖς ἀεὶ γίνεσθαι οἱ νησιῶται οὗτοι, καίπερ ταὐτὸ συμβαῖνον σφίσιν ἀνὰ πᾶν ἔτος, μή ποτε αὐτοὺς ἐπιλείποι τὸ παράπαν ὁ ἥλιος.

2. Τῶν δὲ ἱδρυμένων ἐν Θούλῃ βαρβάρων ἓν μόνον ἔθνος, οἳ Σκριθίφινοι ἐπικαλοῦνται, θηριώδη τινὰ βιοτὴν ἔχουσιν. Οὔτε γὰρ ἱμάτια ἐνδιδύσκονται οὔτε ὑποδεδεμένοι βαδίζουσιν οὔτε οἶνον πίνουσιν οὔτε τι ἐδώδιμον ἐκ τῆς γῆς ἔχουσιν. Οὔτε γὰρ αὐτοὶ γῆν γεωργοῦσιν οὔτε τι αὐτοῖς αἱ γυναῖκες ἐργάζονται, ἀλλὰ ἄνδρες ἀεὶ ξὺν ταῖς γυναιξὶ τὴν θήραν μόνην ἐπιτηδεύουσι. Θηρίων τε γὰρ καὶ ἄλλων ζῴων μέγα τι χρῆμα αἵ τε ὗλαι αὐτοῖς φέρουσι, μεγάλαι ὑπερφυῶς οὖσαι, καὶ τὰ ὄρη, ἃ ταύτῃ ἀνέχει. Καὶ κρέασι μὲν θηρίων ἀεὶ τῶν ἁλισκομένων σιτίζονται, τὰ δέρματα δὲ ἀμφιέννυνται, ἐπεί τε αὐτοῖς οὔτε λίνον οὔτε ὄργανον ὅτῳ ῥάπτοιέν ἐστιν, οἱ δὲ τῶν θηρίων τοῖς νεύροις τὰ δέρματα ἐς ἄλληλα ταῦτα ξυνδέοντες οὕτω δὴ ἐς τὸ σῶμα ὅλον ἀμπίσχονται. Οὐ μὴν οὐδὲ τὰ βρέφη αὐτοῖς κατὰ ταῦτα τιθηνοῦνται τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις. Οὐ γὰρ σιτίζονται Σκριθιφίνων παιδία γυναικῶν γάλακτι οὐδὲ μητέρων ἅπτονται τιτθοῦ, ἀλλὰ ζῴων τῶν ἁλισκομένων τοῖς μυελοῖς ἐκτρέφονται μόνοις. Ἐπειδὰν οὖν γυνὴ τάχιστα τέκοι, δέρματι τὸ βρέφος ἐμβαλομένη κρεμᾷ μὲν εὐθὺς ἐπὶ δένδρου τινὸς, μυελὸν δέ οἱ ἐπὶ τοῦ στόματος ἐνθεμένη ξὺν τῷ ἀνδρὶ ἐπὶ τὴν εἰωθυῖαν στέλλεται θήραν. Ἐπὶ κοινῇ γὰρ τά τε ἄλλα δρῶσι καὶ τὸ ἐπιτήδευμα μετίασι τοῦτο. Τούτοις μὲν οὖν δὴ τοῖς βαρβάροις τὰ ἐς τὴν δίαιταν ταύτῃ πη ἔχει. Οἱ μέντοι ἄλλοι Θουλῖται ὡς εἰπεῖν ἅπαντες οὐδέν τι μέγα διαλλάσσουσι τῶν ἄλλων ἀνθρώπων, θεοὺς μέντοι καὶ δαίμονας πολλοὺς σέβουσιν, οὐρανίους τε καὶ ἀερίους, ἐγγείους τε καὶ θαλασσίους, καὶ ἄλλα ἄττα δαιμόνια ἐν ὕδασι πηγῶν τε καὶ ποταμῶν εἶναι λεγόμενα. Θύουσι δὲ ἐνδελεχέστατα ἱερεῖα πάντα καὶ ἐναγίζουσι, τῶν δὲ ἱερείων σφίσι τὸ κάλλιστον ἄνθρωπός ἐστιν ὅνπερ δορυάλωτον ποιήσαιντο πρῶτον. Τοῦτον γὰρ τῷ Ἄρει θύουσιν, ἐπεὶ θεὸν αὐτὸν νομίζουσι μέγιστον εἶναι. Ἱερεύονται δὲ τὸν αἰχμάλωτον οὐ θύοντες μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ξύλου κρεμῶντες, καὶ ἐς τὰς ἀκάνθας ῥιπτοῦντες, ταῖς ἄλλαις τε κτείνοντες θανάτου ἰδέαις οἰκτίσταις. Οὕτω μὲν Θουλῖται βιοῦσιν. ὧν ἔθνος ἓν πολυάνθρωπον οἱ Γαυτοί εἰσι, παρ´ οὓς δὴ Ἐρούλων τότε οἱ ἐπηλύται ἱδρύσαντο.

3. Νῦν δὲ Ἔρουλοι, οἳ δὴ παρὰ Ῥωμαίοις ᾤκηνται, φόνου σφίσι τοῦ βασιλέως ἐξειργασμένου ἔπεμψαν τῶν λογίμων τινὰς ἐς Θούλην τὴν νῆσον, τοὺς διερευνησομένους τε καὶ κομιοῦντας, ἤν τινα ἐνταῦθα εὑρεῖν αἵματος τοῦ βασιλείου οἷοί τε ὦσιν. Ἐπεί τε οἱ ἄνδρες οὗτοι ἐν τῇ νήσῳ ἐγένοντο, πολλοὺς μὲν ἐνταῦθα γένους τοῦ βασιλείου εὗρον, ἕνα μέντοι ἀπολέξαντες, ὅσπερ αὐτοῖς μάλιστα ἤρεσκεν, ὀπίσω ἀναστρέφοντες ξὺν αὐτῷ ᾔεσαν. Ὃς δὴ ἐπεὶ ἐν Δανοῖς ἐγένετο, τελευτᾷ νόσῳ. Διὸ δὴ αὖθις οἱ ἄνδρες οὗτοι ἐν τῇ νήσῳ γενόμενοι ἕτερον ἐπηγάγοντο Δάτιον ὄνομα. ᾧ δὴ ὅ τε ἀδελφὸς Ἄορδος εἵπετο καὶ τῶν ἐν Θούλῃ Ἐρούλων νεανίαι διακόσιοι. Χρόνου δὲ αὐτοῖς ἐν τῇ πορείᾳ ταύτῃ τριβέντος συχνοῦ Ἐρούλοις τοῖς ἀμφὶ Σιγγιδόνον ἔννοια γέγονεν ὡς οὐ τὰ ξύμφορα σφίσιν αὐτοῖς ποιοῖεν ἐκ Θούλης ἀρχηγὸν ἐπαγόμενοι Ἰουστινιανοῦ βασιλέως οὔτι ἐθελουσίου. Πέμψαντες οὖν ἐς Βυζάντιον βασιλέως ἐδέοντο ἄρχοντα σφίσι πέμψαι, ὃν ἂν αὐτῷ βουλομένῳ εἴη. Ὁ δὲ αὐτοῖς τῶν τινα Ἐρούλων ἐκ παλαιοῦ διατριβὴν ἐνταῦθα ἔχοντα εὐθὺς ἔπεμψε, Σουαρτούαν ὄνομα. Ὅνπερ Ἔρουλοι εἶδον μὲν τὰ πρῶτα καὶ προσεκύνησαν ἄσμενοι ἐπιστέλλοντί τε τὰ εἰωθότα ἐπήκουον, ἡμέραις δὲ οὐ πολλαῖς ὕστερον ἧκέ τις ἀγγέλλων τοὺς ἐκ Θούλης νήσου ἄγχιστά πη εἶναι. Καὶ Σουαρτούας μὲν ὡς ἀπολέσων αὐτοὺς ὑπαντιάζειν ἐκέλευεν, Ἔρουλοι δὲ τὸ βούλευμα ἐπαινέσαντες εὐθὺς εἵποντο. Ἐπεὶ δὲ ἡμέρας ὁδῷ ἀλλήλων διεῖχον, νύκτωρ μὲν ἀφέντες αὐτὸν ἅπαντες ἐς τοὺς ἐπηλύτας αὐτόμολοι ἦλθον, αὐτὸς δὲ μόνος ἐς Βυζάντιον ἀποδρὰς ᾤχετο. Καὶ βασιλεὺς μὲν πάσῃ δυνάμει κατάγειν ἐς τὴν ἀρχὴν αὐτὸν ἐν σπουδῇ ἐποιεῖτο, Ἔρουλοι δὲ δύναμιν τῶν Ῥωμαίων δειμαίνοντες Γήπαισι προσχωρεῖν ἔγνωσαν. Αὕτη μὲν Ἐρούλοις αἰτία τῆς ἀποστάσεως γέγονε.

 

CHAPITRE XV

1. Description de l'île de Thulé. 2. Mœurs des Scritisines. 3. Les Hérules envoient chercher un roi dans cette île.

1. Quand les Hérules, vaincus par les Lombards abandonnèrent leur pays, une partie s'établit dans l'Illyrie ; les autres ne voulant pas passer le Danube, allèrent chercher des demeures jusqu'aux extrémités de la terre. Étant donc conduits par quelques-uns du sang royal, ils traversèrent tout le pays des Slavons, et ensuite une vaste solitude qui est au-delà. Ils entrèrent dans le pays des Varnes, et dans le Danemark et arrivèrent à l'Océan, où ils s'embarquèrent, et arrivèrent à l'île de Thulé. Cette île est dix fois plus grande que l'Angleterre, et en est assez éloignée. Du coté du Septentrion, la plus grande partie est déserte. La partie qui est habitée contient treize peuples, commandés par autant de rois. Il y arrive une chose merveilleuse. Tous les ans vers le solstice d'été, le soleil paraît quarante jours continus sur leur horizon; six mois après ils ont quarante jours de nuit, qui sont pour eux des jours de douleur et de tristesse, parce qu'ils ne peuvent entretenir aucun commerce. Je n'ai jamais pu aller dans cette île, quoi que je l'aie fort désiré, afin d'y voir de mes propres yeux ce que j'en ai appris par le récit d'autrui. J'ai donc demandé à ceux qui y avaient été, comment le soleil s'y lève et s'y couche. Ils m'ont répondu, que le soleil éclaire l'île durant quarante jours de suite, tantôt du côté d'Orient, et tantôt de celui d'Occident ; et que quand le soleil est retourné au même point de l'horizon où il a commencé à paraître, l'on conte un jour révolu. Dans la saison des quarante nuits, ils mesurent le temps par les lunes. Quand il y en a trente-cinq d'écoulées, quelques-uns montent sur les montagnes les plus élevées, et ils avertissent ceux qui sont en bas, que dans cinq jours ils reverront le soleil. Ils se réjouissent de cette heureuse nouvelle, par la célébration d'une fête, qu'ils solennisent dans les ténèbres avec plus de cérémonies qu'aucune autre. Bien que cela arrive chaque année, il semble néanmoins que les habitants de cette île appréhendent que le soleil ne les abandonne tout à fait.

2. Parmi les nations barbares qui habitent l'île de Thulé, il n'y en a point de si sauvages que les Scritisines. Ils ne savent point l'usage des habits ni des souliers. Ils ne boivent point de vin, et ils ne mangent rien de ce que la terre produit. Ils ne prennent pas non plus la peine de la cultiver ; mais les hommes et les femmes s'adonnent uniquement à la chasse. Les forêts et les montagnes leur fournissent du gibier en abondance. Ils vivent de la chair des bêtes, et ils se couvrent de leurs peaux, qu'ils attachent avec des nerfs, ne sachant pas l'art de coudre. Ils n'élèvent pas leurs enfants à la façon des autres peuples. Ils les nourrirent de la moelle des bêtes, au lieu de les nourrir du lait de leurs mères. Quand une femme est accouchée, elle enveloppe son enfant dans une peau, l'attache à une autre, lui met de la moelle dans la bouche, et va aussitôt à la chasse, où les femmes ne s'exercent pas moins que les hommes. Voilà la manière de vivre de ces peuples. Ils adorent plusieurs dieux et plusieurs génies, dont ils disent que les uns habitent dans le ciel, les autres dans l'air, les autres sur la terre, et sur la mer, et quelques petits dans les fleuves et dans les fontaines. Ils offrent souvent des sacrifices, et immolent toutes sortes de victimes. Mais ils croient que la plus excellente de toutes est le premier homme qu'ils prennent à la guerre, et qu'ils sacrifient à Mars, le plus grand de tous leurs dieux. La forme de leur sacrifice n'est pas de le tuer simplement, mais c'est ou de le pendre à un arbre, ou de le rouler sur des épines, ou de le faire périr par quelque autre genre de mort cruelle. Telles sont les mœurs des habitants de l'île de Thulé, du nombre desquels sont les Gautes, nation nombreuse, qui reçut les Hérules lors qu'ils s'y allèrent établir.

3. Les Hérules, qui demeuraient parmi les Romains, et qui avaient tué leur roi, envoyèrent les plus considérables d'entre eux à l'île de Thulé, pour voir s'ils y trouveraient quelqu'un qui fût de la famille royale. Ces députés en trouvèrent plusieurs, entre lesquels ils en choisirent un qui leur plut davantage que les autres ; mais comme il mourut de maladie dans le chemin, ils y retournèrent, et en prirent un autre, qui se nommait Todasius, et qui emmena son frère nommé Aordus, et deux cents jeunes hommes de l'île. Comme il se passa beaucoup de temps dans le voyage de ces députés, les Hérules, qui habitaient dans le voisinage de Sigindunum (Belgrade), s'avisèrent que ce n'était pas faire prudemment leurs affaires, que de choisir un roi sans le contentement de l'Empereur. Ils envoyèrent donc une ambassade à Constantinople, pour le prier de leur donner un roi. Il leur envoya incontinent un Erulien qui était à la Cour, et qui se nommait Suartuas. Ce nouveau souverain fut d'abord bien reçu par les Hérules, salué avec toutes sortes de respect, et obéi avec une fidélité très exacte. Peu de temps après on eut nouvelle de l'arrivée des députés de l'île de Thulé. A l'instant Suartuas commanda d'aller au devant d'eux, et de les tuer, en quoi il fut suivi de ses sujets : Mais lorsqu'ils furent éloignés seulement d'une journée, il fut abandonné de tout son monde, et contraint de s'enfuir seul à Constantinople. Comme l'Empereur souhaitait avec passion de le rétablir sur le trône, les Hérules, qui redoutaient sa puissance, eurent recours aux Gépides ; et ce fut le sujet de leur division d'avec nous.

 

 

 

1. Βελισάριος δὲ καὶ Ναρσῆς ξὺν ἀμφοτέροις στρατεύμασιν ἀλλήλοις ἀνεμίγνυντο ἀμφὶ πόλιν Φίρμον, ἣ κεῖται μὲν παρὰ τὴν ἠϊόνα τοῦ Ἰονίου κόλπου, ἀπέχει δὲ Αὐξίμου πόλεως ἡμέρας ὁδόν. Ἐνταῦθα δὲ ξὺν πᾶσι τοῖς τοῦ στρατοῦ ἄρχουσιν ἐν βουλῇ ἐποιοῦντο, ὅπη ποτὲ σφίσι πρότερον ἐπὶ τοὺς πολεμίους ἰοῦσι μᾶλλον ξυνοίσει. Ἤν τε γὰρ ἐπὶ τοὺς Ἀρίμινον πολιορκοῦντας χωρήσειαν, τοὺς ἐν Αὐξίμῳ ὑπώπτευον μὴ κατὰ νώτου ἰόντες σφᾶς τε καὶ Ῥωμαίους τοὺς ταύτῃ ᾠκημένους τὰ ἀνήκεστα, ὡς τὸ εἰκὸς, δράσωσι, καὶ ἀμφὶ τοῖς πολιορκουμένοις ἐδείμαινον μὴ τῇ ἀπορίᾳ τῶν ἀναγκαίων δεινόν τι πάθωσιν. Οἱ μὲν οὖν πλεῖστοι Ἰωάννῃ χαλεπῶς ἔχοντες ἐποιοῦντο τοὺς λόγους. Ἐπεκάλουν γάρ οἱ ὅτι θράσει τε ἀλογίστῳ καὶ χρημάτων πολλῶν ἔρωτι ἐς τόσον κινδύνου ἀφίκοιτο, καὶ οὐκ ἐν τάξει οὐδὲ ᾗ Βελισάριος ἐξηγεῖτο ἐῴη τὰ τοῦ πολέμου περαίνεσθαι. Ναρσῆς δὲ (καὶ γάρ οἱ φίλτατος ἦν Ἰωάννης ἀνθρώπων ἁπάντων) δείσας μὴ Βελισάριος πρὸς τὰ τοῖς ἄρχουσιν εἰρημένα ἐνδοὺς ἐν δευτέρῳ τὰ ἐν Ἀριμίνῳ πράγματα θῆται ἔλεξε τοιάδε

„Οὐκ ἐν τοῖς εἰωθόσι διαλογίζεσθε, ἄνδρες ἄρχοντες, οὐδὲ ὑπὲρ ὧν ἄν τις εἰκότως ἀμφιγνοήσειε τὴν βουλὴν ἔχετε, ἀλλ´ ἐν οἷς πάρεστι καὶ τοῖς ἐς πολέμου πεῖραν οὐδεμίαν ἐλθοῦσι τὴν αἵρεσιν αὐτοσχεδιάζουσιν ἑλέσθαι τὰ κρείσσω. Εἰ μὲν γὰρ ὅ τε κίνδυνος ἐν ἴσῳ εἶναι δοκεῖ καὶ βλάβος ἑκατέρωθεν τοῖς γε ἀποτυχοῦσιν ἀντίπαλον, βουλεύεσθαί τε ἱκανῶς ἄξιον καὶ λογισμῶν ἐπὶ πλεῖστον ἰοῦσιν οὕτω ποιεῖσθαι τὴν ὑπὲρ τῶν παρόντων διάγνωσιν. Ἡμεῖς δὲ εἰ μὲν τὴν ἐς Αὔξιμον προσβολὴν ἐς ἄλλον τινὰ χρόνον ἀποθέσθαι βουλοίμεθα, τὴν ζημίαν ἐν τοῖς ἀναγκαίοις οὐδαμῶς ἕξομεν· τί γὰρ ἂν μεταξὺ τὸ διαλλάσσον εἴη; ἐν Ἀριμίνῳ δὲ, ὡς τὸ εἰκὸς, σφαλέντες, εἰ μὴ λίαν πικρὸν εἰπεῖν ᾖ, τὴν Ῥωμαίων ἰσχὺν καταλύσομεν. Εἰ μὲν οὖν Ἰωάννης ἐς τὰς σὰς ἐντολὰς ὕβρισεν, ἄριστε Βελισάριε, πολλήν γε τὴν δίκην ἔχεις παρ´ ἐκείνου λαβὼν, ἐπεί σοι πάρεστι σώζειν τε τὸν ἐπταικότα καὶ τοῖς πολεμίοις προΐεσθαι. Σκόπει δὲ μὴ τὰς ποινὰς ὧν Ἰωάννης ἀγνοήσας ἥμαρτε παρὰ βασιλέως τε καὶ ἡμῶν λάβῃς. Εἰ γὰρ νῦν Ἀρίμινον ἐξέλωσι Γότθοι, στρατηγόν τε αὐτοῖς Ῥωμαίων δραστήριον καὶ στράτευμα ὅλον καὶ πόλιν κατήκοον βασιλεῖ δορυάλωτον πεποιῆσθαι ξυμβήσεται. Καὶ οὐκ ἄχρι τούτου στήσεται τὸ δεινὸν, ἀλλὰ καὶ ξύμπασαν καταστῆσαι τὴν τοῦ πολέμου δυνήσεται τύχην. Οὑτωσὶ γὰρ λογίζου περὶ τῶν πολεμίων, ὡς πλήθει μὲν στρατιωτῶν ἔτι καὶ νῦν ἡμῶν παρὰ πολὺ προὔχουσιν, ἐς ἀνανδρίαν δὲ οἷς πολλάκις ἐσφάλησαν ἐμπεπτώκασιν. Εἰκότως· τὸ γὰρ τῆς τύχης ἐναντίωμα πᾶσαν αὐτῶν τὴν παρρησίαν ἀφείλετο. Ἢν τοίνυν ἐν τῷ παρόντι εὐημερήσωσι, τό τε φρόνημα οὐκ ἐς μακρὰν ἀπολήψονται καὶ τὸ λοιπὸν οὐκ ἐξ ἀντιπάλου μόνον ἡμῖν τῆς τόλμης, ἀλλὰ καὶ πολλῷ μειζόνως τὸν πόλεμον τόνδε διοίσουσι. Φιλοῦσι γὰρ οἱ τῶν δυσκόλων ἀπαλλασσόμενοι τῶν οὔπω δεδυστυχηκότων ἀμείνους ἀεὶ τὰς γνώμας εἶναι.“

Ναρσῆς μὲν τοσαῦτα εἶπε.

2.Στρατιώτης δέ τις ἐξ Ἀριμίνου λαθὼν τῶν βαρβάρων τὴν φυλακὴν ἔς τε τὸ στρατόπεδον ἦλθε καὶ Βελισαρίῳ γράμματα ἔδειξεν, ἃ πρὸς αὐτὸν Ἰωάννης ἔγραψεν. Ἐδήλου δὲ ἡ γραφὴ τάδε

„Ἅπαντα ἡμᾶς τὰ ἐπιτήδεια χρόνου πολλοῦ ἐπιλελοιπέναι καὶ τὸ λοιπὸν μήτε πρὸς τὸν δῆμον ἀντέχειν ἡμᾶς ἴσθι μήτε τοὺς ἐπιόντας ἀμύνεσθαι οἵους τε εἶναι, ἀλλ´ ἑπτὰ ἡμερῶν ἀκουσίους ἡμᾶς τε αὐτοὺς καὶ πόλιν τήνδε τοῖς πολεμίοις ἐγχειριεῖν· περαιτέρω γὰρ βιάζεσθαι τὴν παροῦσαν ἀνάγκην ἥκιστα ἔχομεν, ἥνπερ ἀπολογεῖσθαι ὑπὲρ ἡμῶν, ἤν τι οὐκ εὐπρεπὲς δράσωμεν, ἀξιόχρεων οἶμαι.“

3. Ἰωάννης μὲν ἔγραψεν ὧδε. Βελισάριος δὲ διηπορεῖτό τε καὶ ἐς ἀμηχανίαν ἐπὶ πλεῖστον ἐξέπιπτε. Περί τε γὰρ τοῖς πολιορκουμένοις ἐδείμαινε καὶ τοὺς ἐν Αὐξίμῳ πολεμίους ὑπώπτευε δῃώσειν μὲν ἀδεέστερον ἅπαντα περιιόντας τὰ ἐκείνῃ χωρία, σφῶν δὲ κατόπισθεν τὸ στρατόπεδον ἐνεδρεύσοντας, ἄλλως τε καὶ ἡνίκα ἂν τοῖς ἐναντίοις προσμίξειαν, πολλά τε κακὰ καὶ ἀνήκεστα, ὡς τὸ εἰκὸς, διεργάσεσθαι. Ἔπειτα μέντοι ἐποίει τάδε. Ἀράτιον μὲν ξὺν χιλίοις ἀνδράσιν αὐτοῦ ἔλιπεν, ἐφ´ ᾧ πρὸς τῇ θαλάσσῃ στρατόπεδον ποιήσονται, πόλεως Αὐξίμου σταδίους διακοσίους ἀπέχον. Οὓς δὴ ἐκέλευε μήτε πη ἐξανισταμένους ἐνθένδε ἰέναι μήτε διαμάχεσθαι τοῖς πολεμίοις, πλήν γε δὴ ὅσα ἐκ τοῦ στρατοπέδου ἀμυνομένους, ἢν ἐκεῖνοί ποτε ἐπ´ αὐτοὺς ἴωσι. Ταύτῃ γὰρ τοὺς βαρβάρους μάλιστα ἤλπιζεν ἄγχιστά που στρατοπεδευομένων Ῥωμαίων ἔν τε Αὐξίμῳ ἡσυχῆ μενεῖν καὶ οὔποτε κακουργήσοντας σφίσιν ἕψεσθαι. Στρατιὰν δὲ ἀξιολογωτάτην ξὺν ναυσὶν ἔπεμψεν, ἧς Ἡρωδιανός τε καὶ Οὐλίαρις καὶ Ναρσῆς Ἀρατίου ἀδελφὸς ἦρχον. Αὐτοκράτωρ δὲ τῷ στόλῳ Ἰλδίγερ ἐφειστήκει, ᾧ δὴ εὐθὺ Ἀριμίνου Βελισάριος ἐπέστελλε πλεῖν, φυλασσομένῳ ὅπως μὴ μακρὰν ἀπολελειμμένου τοῦ πεζοῦ στρατοῦ καταίρειν ἐς τὴν ἐκείνῃ ἀκτὴν ἐγχειρήσωσιν. Ὁδῷ γὰρ αὐτοὺς πορεύεσθαι τῆς ἠϊόνος οὐ πολλῷ ἄποθεν. Καὶ στρατιὰν μὲν ἄλλην, ἧς Μαρτῖνος ἦρχε, ταῖς ναυσὶ ταύταις παρακολουθοῦντας κατὰ τὴν παραλίαν ἐκέλευεν ἰέναι, ἐντειλάμενος, ἐπειδὰν ἄγχιστα τῶν πολεμίων ἵκωνται, πυρὰ πλείονα καὶ οὐ κατὰ λόγον τοῦ στρατοῦ καίειν, δόκησίν τε πλήθους πολλῷ πλείονος τοῖς ἐναντίοις παρέχεσθαι. Αὐτὸς δὲ ἄλλην ὁδὸν τῆς ἠϊόνος ἀπωτάτω οὖσαν ξύν τε Ναρσῇ καὶ τῷ ἄλλῳ στρατῷ διὰ πόλεως Οὐρβισαλίας ᾔει, ἣν δὴ ἐν τοῖς ἔμπροσθεν χρόνοις οὕτως Ἀλάριχος καθεῖλεν ὥστε ἄλλο γε αὐτῇ οὐδ´ ὁτιοῦν ἀπολέλειπται τοῦ πρότερον κόσμου, ὅτι μὴ πύλης μιᾶς καὶ τῆς κατασκευῆς τοῦ ἐδάφους λείψανόν τι βραχύ. 

CHAPITRE XVI

1. On délibère sur le secours d'Ariminium (Rimini). 2. Lettre de Jean à Bélisaire. 3. Marche des troupes.

1. BÉLISAIRE et Narsès joignirent leurs troupes, proches de la ville de Ferme, assise sur le rivage du golfe ionique, à une journée d'Auxine, et ils y tinrent un conseil composé de tous les chefs, dans lequel ils délibérèrent par où il ferait plus à propos d'attaquer l'ennemi. Ils appréhendaient que s'ils allaient vers Ariminium (Rimini), pour en faire lever le siège, les soldats de la garnison d'Auxime ne les vinssent charger par derrière, et ne les incommodassent beaucoup. Ils craignaient d'autre côté, que les assiégés ne fussent dans la disette, et ne tombassent en de fâcheuses extrémités. La plupart blâmaient la conduite de Jean, et l'accusaient de s'être précipités dans un si grand danger, par une témérité aveugle, et par une avarice insatiable contre les ordres de Bélisaire, et contre les règles de la guerre. Narsès qui était le meilleur de ses amis, et qui appréhendait que Bélisaire, ému par les plaintes des chefs, ne négligeât de secourir Ariminium (Rimini), parla en ces termes.

Permettez-moi de vous dire, que vous délibérez contre l'ordre et que vous contestez sur un point, sur lequel il serait aisé, même aux personnes les plus ignorantes en ce qui regarde la guerre, de prendre d'elles-mêmes le bon parti. S'il se présentait de deux côtés différents, un péril égal, et une perte égale, il faudrait peser mûrement toutes les raisons, afin de prendre une borne résolution. Mais quand nous remettrons à un autre temps le siège d'Auxime, quel inconvénient y aura-t-il à craindre? Quel dommage en souffrirons-nous ? Au lieu que si nous souffrons que les Goths entrent dans Ariminium (Rimini), nous ruinons les affaires de l'Empire. Que si Jean a été si malheureux que de contrevenir à vos ordres, il est assez puni, puisqu'il dépend maintenant de vous, ou de l'abandonner aux ennemis, ou de le retirer de leurs mains. Mais prenez garde, s'il vous plaît, de ne nous pas faire porter, et même à l'Empereur, la peine d'une faute que Jean n'a commise que par imprudence. Si les Goths prennent Ariminium (Rimini), ils auront en leur puissance un excellent capitaine, une forte garnison, et une importante ville. Le mal ne se terminera pas là. Peut-être que le sort des armes en sera changé. Considérez, je vous prie, que les ennemis nous passent encore en nombre, mais qu'ils ont le courage abattu par leurs disgrâces. Ils se relèveraient bientôt, s'ils avaient un peu de bonheur, et ils continueraient la guerre avec plus de fierté que nous ne ferions, puisqu'il n'y a point de doute que ceux qui sont délivrés des accidents incommodes et fâcheux, ont l'âme plus élevée, que ceux qui ne sont jamais tombés dans aucun malheur.

Voilà ce que dit Narsès.

2. A l'heure même il arriva un soldat d'Ariminium (Rimini), qui apporta à Bélisaire une lettre de Jean, dont voici les propres paroles.

Vous saurez, s'il vous plaît, que les vivres nous ont manqué, et que nous ne pouvons plus retenir le peuple, ni résister à l'ennemi. Dans sept jours, nous serons contraints de nous rendre, et de céder à la nécessité, qui nous servira d'une assez juste défense, contre ceux, qui voudraient nous accuser d'avoir fait une chose honteuse.

3. Bélisaire était dans une grande inquiétude. Il craignait, d'un côté, pour la ville assiégée ; mais de l'autre, il se défiait que les ennemis, qui étaient à Auxime, ne ravageassent impunément la campagne, et n'incommodassent les troupes, par des courses et par des escarmouches. Voici enfin l'ordre qu'il tint. Il laissa Aratius arec mille hommes, campés proche de la mer, à deux cent stades d'Auxime, et leur défendit de combattre, si ce n'est que l'ennemi vint attaquer leur camp. Il espérait réprimer par ce moyen les irruptions des ennemis. Il envoya par mer quelques troupes, qui étaient commandées par Hérodien, par Uliaris, et par Narsès, frère d'Aratius. Ildiger avait la conduite de la flotte qui allait à Arimini, où néanmoins il avait ordre de ne pas descendre, si l'armée n'était proche du rivage, d'où elle ne se devait pas éloigner. Une autre troupe suivait le long du rivage, sous la conduite de Martin et allumait de grands feux, afin de faire accroire à l'ennemi, qu'ils étaient en très grand nombre. Bélisaire alla avec Narsès et avec les autres chefs par la ville de Salvia, qui fut autrefois tellement ruinée par Alaric, qu'il ne reste plus de son ancienne beauté, qu'une porte et un chemin.

 

 

 

1. Ἐνταῦθά μοι ἰδεῖν θέαμα ξυνηνέχθη τοιόνδε. Ἡνίκα ὁ ξὺν τῷ Ἰωάννῃ στρατὸς ἐς Πικηνοὺς ἦλθε, γέγονεν, ὡς τὸ εἰκὸς, ταραχή τις πολλὴ τοῖς ταύτῃ ἀνθρώποις. Τῶν τε γυναικῶν αἱ μὲν ἔφευγον ἐξαπιναίως ὅπη αὐτῶν ἑκάστῃ δυνατὰ ἐγεγόνει, αἱ δὲ καταλαμβανόμεναι ἤγοντο κόσμῳ οὐδενὶ πρὸς τῶν ἐντυχόντων. Ἐν τούτῳ οὖν τῷ χωρίῳ μία τις γυνὴ ἀρτίως τεκοῦσα καὶ τὸ παιδίον ἀπολιποῦσα ἐν τοῖς σπαργάνοις 〈ἔτυχε〉 ἐπὶ γῆς κείμενον καὶ εἴτε φεύγουσα εἴτε ὑφ´ ὁτουοῦν καταληφθεῖσα, ἐνταῦθα ἐπανήκειν οὐκέτι ἔσχεν· ἀφανισθῆναι γὰρ αὐτῇ δηλονότι ἢ ἐξ ἀνθρώπων ἢ ἐξ Ἰταλίας ξυνέπεσε. Τὸ μὲν οὖν παιδίον ἐν ταύτῃ δὴ τῇ ἐρημίᾳ γεγονὸς ἔκλαιεν. Αἲξ δὲ αὐτὸ μία ἰδοῦσα ᾠκτίζετό τε καὶ πλησίον ἀφικομένη (ἔναγχος γὰρ τεκοῦσα καὶ αὐτὴ ἔτυχε) τὸν τιτθὸν ἐδίδου καὶ τὸ παιδίον ξὺν ἐπιμελείᾳ ἐφύλασσε, μὴ κύων ἤ τι θηρίον αὐτὸ λυμάνηται. Χρόνου τε τῇ ταραχῇ τριβέντος συχνοῦ τούτου δὴ τοῦ τιτθοῦ ἐπὶ πλεῖστον μεταλαχεῖν τὸ παιδίον ξυνέβη. Γνωσθὲν δὲ Πικηνοῖς ὕστερον ὅτι δὴ ὁ βασιλέως στρατὸς ἐπὶ Γότθων μὲν τῷ πονηρῷ ἐνταῦθα ἥκοι, Ῥωμαῖοι δὲ οὐ πείσονται οὐδὲν πρὸς αὐτοῦ ἄχαρι, ἐπανῆλθον εὐθὺς οἴκαδε ἅπαντες. Ἔν τε Οὐρβισαλίᾳ ξὺν τοῖς ἀνδράσιν αἱ γυναῖκες γενόμεναι, ὅσαι γένος Ῥωμαῖαι ἦσαν, ἐπειδὴ τὸ παιδίον 〈ἐν〉 τοῖς σπαργάνοις περιὸν εἶδον, τὸ γεγονὸς ξυμβάλλειν οὐδαμῆ ἔχουσαι ἐν θαύματι μεγάλῳ ὅτι δὴ βιῴη πεποίηνται. Καὶ τὸν τιτθὸν ἑκάστη ἐδίδου, αἳ δὴ πρὸς τοῦτο ἐπιτηδείως ἔχουσαι ἔτυχον. Ἀλλ´ οὔτε τὸ παιδίον ἀνθρώπειον γάλα ἔτι προσίετο καὶ ἡ αἲξ αὐτοῦ μεθίεσθαι ἥκιστα ἤθελεν, ἀλλὰ μηκωμένη ἀμφὶ τὸ παιδίον ἐνδελεχέστατα, δεινὰ τοῖς παροῦσιν ἐδόκει ποιεῖσθαι, ὅτι τῷ παιδίῳ ἄγχιστα αἱ γυναῖκες ἰοῦσαι οὕτω δὴ αὐτὸ ἐνοχλοῖεν, τό τε ξύμπαν εἰπεῖν μεταποιεῖσθαι ὡς οἰκείου τοῦ βρέφους ἠξίου. Καὶ ἀπ´ αὐτοῦ αἵ τε γυναῖκες τὸ παιδίον οὐκέτι ἠνώχλουν καὶ ἡ αἲξ ἀδεέστερον ἔτρεφέ τε καὶ τὰ ἄλλα ἐπιμελομένη ἐφύλαττε. Διὸ δὴ Αἴγισθον οἱ ἐπιχώριοι τοῦτο δὴ τὸ παιδίον ἐκάλουν. Καὶ ἡνίκα μοι ἐπιδημεῖν ἐνταῦθα ξυνέβη, ἐπίδειξιν τοῦ παραλόγου ποιούμενοι παρά τε τὸ παιδίον ἦγον καὶ αὐτὸ ἐξεπίτηδες, ἵνα βοᾷ, ἐλύπουν. Καὶ τὸ μὲν τοῖς λυποῦσιν ἀχθόμενον ἔκλαεν, ἀκούσασα δὲ ἡ αἲξ (διεστήκει γὰρ αὐτοῦ ὅσον λίθου βολὴν) δρόμῳ τε καὶ μηκηθμῷ ἐχομένη πολλῷ παρ´ αὐτὸ ᾔει, ὕπερθέν τε αὐτοῦ ἐλθοῦσα ἔστη, ὡς μή τις αὐτὸ λυπεῖν τὸ λοιπὸν δύνηται. Τὰ μὲν οὖν ἀμφὶ τῷ Αἰγίσθῳ τούτῳ τοιαῦτά ἐστι.

2. Βελισάριος δὲ διὰ τῶν ταύτῃ ὀρῶν ἐχώρει. Πλήθει γὰρ παρὰ πολὺ ἐλασσούμενος τῶν ἐναντίων οὐκ ἤθελεν αὐτοῖς ἐκ τοῦ εὐθέος εἰς χεῖρας ἰέναι, ἐπεὶ καὶ θανατῶντας τοῖς ξυμπεσοῦσι τοὺς βαρβάρους ἑώρα. ᾤετο δὲ αὐτοὺς, ἐπειδὰν τάχιστα πύθωνται πανταχόθεν σφίσι πολεμίων ἐπιέναι στρατὸν, ἀλκῆς ἂν οὐδεμιᾶς μνησθῆναι, ἀλλ´ αὐτίκα δὴ μάλα ἐς φυγὴν τρέψεσθαι. Καὶ ἔτυχέ γε τῆς ἀληθοῦς δόξης, οὐκ ἔξω τοῦ ἐσομένου ὑποτοπήσας. Ἐπειδὴ γὰρ ἐν τοῖς ὄρεσιν ἐγένοντο, ὅσον Ἀριμίνου ἀπέχειν ἡμέρας ὁδὸν, Γότθοις τισὶν ὀλίγοις κατά τινα χρείαν ὁδῷ πορευομένοις ἐνέτυχον. Οἳ δὴ ἐκ τοῦ ἀπροσδοκήτου πολεμίων περιπεπτωκότες στρατῷ ἐκτρέπεσθαι τῆς ὁδοῦ οὐδαμῆ ἴσχυσαν, ἕως παρὰ τῶν ἔμπροσθεν ἰόντων βαλλόμενοι οἱ μὲν αὐτοῦ ἔπεσον, οἱ δὲ τραυματίαι γεγενημένοι ἐπί τινας τῶν ἐκείνῃ σκοπέλων ἀναδραμόντες διέλαθον. Ὅθεν σκοπούμενοι τὸν Ῥωμαίων στρατὸν ἐς πάσας δυσχωρίας ξυρρέοντας, πολλῷ πλείονας τοῦ ἀληθοῦς μέτρου ὑπετόπαζον εἶναι. Ἔνθα δὴ καὶ τὰ Βελισαρίου σημεῖα ἰδόντες, αὐτὸν ἐξηγεῖσθαι ταύτῃ τῇ στρατιᾷ ἔγνωσαν. Νύξ τε ἐπέλαβε, καὶ αὐτοῦ μὲν Ῥωμαῖοι ηὐλίσαντο, τῶν δὲ Γότθων οἱ τραυματίαι λάθρα ἐπὶ τὸ τοῦ Οὐιττίγιδος στρατόπεδον ᾔεσαν. Οὗ δὴ ἀμφὶ μέσην ἡμέραν γενόμενοι τάς τε πληγὰς ἐπεδείκνυον καὶ Βελισάριον σφίσι ξὺν στρατῷ κρείσσονι ἢ ἀριθμεῖσθαι ὅσον οὔπω παρέσεσθαι ἰσχυρίζοντο. Οἱ δὲ παρεσκευάζοντο μὲν ὡς ἐς μάχην πρὸς βορρᾶν ἄνεμον Ἀριμίνου πόλεως τετραμμένοι (ταύτῃ γὰρ ᾤοντο τοὺς πολεμίους ἀφίξεσθαι) ἀεί τε ἐς τοῦ ὄρους τὰ ἄκρα ἔβλεπον ἅπαντες. Ἐπεὶ δὲ, νυκτὸς σφίσιν ἐπιγενομένης, καταθέμενοι τὰ ὅπλα ἡσύχαζον, πυρὰ πολλὰ ἐς τὰ πρὸς ἕω τῆς πόλεως ὅσον ἀπὸ σταδίων ἑξήκοντα εἶδον, ἅπερ τὸ ξὺν Μαρτίνῳ στράτευμα ἔκαιεν, ἐς δέος τε ἀμήχανον ἦλθον. Κυκλωθήσεσθαι γὰρ πρὸς τῶν πολεμίων ἅμα ἡμέρᾳ ὑπώπτευον. Ταύτην μὲν οὖν τὴν νύκτα ξὺν δέει τοιούτῳ ηὐλίσαντο, τῇ δὲ ἐπιγενομένῃ ἡμέρᾳ ἅμα ἡλίῳ ἀνίσχοντι στόλον νηῶν ἐπὶ σφᾶς ἰόντα ὁρῶσιν ἐξαίσιον οἷον. Ἔς τε ἀφασίαν ἐμπεπτωκότες ἐς φυγὴν ὥρμηντο. Ξυσκευαζόμενοί τε κατὰ τάχος τοσούτῳ θορύβῳ τε καὶ κραυγῇ εἴχοντο ὥστε οὔτε τῶν παραγγελλομένων κατήκουον οὔτε ἄλλο τι ἐν νῷ ἐποιοῦντο ἢ ὅπως ἂν αὐτὸς ἕκαστος πρῶτός τε ἀπαλλάσσοιτο τοῦ στρατοπέδου καὶ Ῥαβέννης τοῦ περιβόλου ἐντὸς γένοιτο. Καὶ εἰ μέν τι ἰσχύος ἢ θάρσους περιεῖναι τοῖς πολιορκουμένοις τετύχηκε, πλείστους τε ἂν τῶν πολεμίων ἐπεξελθόντες αὐτοῦ ἔκτειναν καὶ ξύμπας ἐνταῦθα ἂν ὁ πόλεμος ἐτελεύτησε. Νῦν δὲ τοῦτο ἐκώλυσεν ὀρρωδία τε σφίσι μεγάλη τοῖς φθάσασιν ἐπιγενομένη καὶ ἀσθένεια τῶν ἀναγκαίων τῇ ἀπορίᾳ πολλοῖς ξυμπεσοῦσα. Οἱ μὲν οὖν βάρβαροι θορύβου ὑπερβολῇ αὐτοῦ λειπόμενοι τῶν χρημάτων τινὰ δρόμῳ πολλῷ τὴν ἐπὶ Ῥάβενναν ἔθεον.

 

CHAPITRE XVII

1. Histoire d'un enfant nourri par une chèvre. 2. Levée du siège d'Arimini.

1.. Je vis en cet endroit une chose que je raconterai ici. Lorsque l'armée de Jean entra dans le Picentin, elle jeta l'épouvante dans le pays. Les femmes se sauvaient où elles pouvaient ; quelques-unes étaient enlevées avec toutes sortes d'outrages. Il y en eut une qui étant accouchée, laissa son enfant dans le berceau, et ne retourna plus à sa maison, soit qu'elle se fût sauvée en quelque autre endroit, ou qu'elle eût été emmenée par la violence d'un ravisseur. Enfin, ou elle mourut, ou elle quitta l'Italie. Les cris de l'enfant abandonné par sa mère, donnèrent de la compassion à une chèvre qui le nourrit de son lait, et le garda, pour empêcher qu'il ne fût blessé par des chiens, ou par d'autres bêtes. Comme le désordre de la guerre dura longtemps l'enfant fut aussi nourri longtemps de cette manière. Lorsque les Picentins apprirent que l'armée de l'Empereur marchait, pour les maintenir dans la possession de leurs biens, et pour en châtier les Goths, ils retournèrent dans leurs maisons. Les habitants de Salvia y étant rentrés de même que les autres, ils s'étonnèrent de voir cet enfant en vie. Les femmes qui avaient du lait lui présentèrent leurs mamelles, mais il refusait de les prendre; et la chèvre semblait le plaindre en bêlant, de ce que ces femmes importunaient l'enfant. Enfin elle le voulait nourrir; ce qui fut cause que les femmes le lui permirent. Et pour cette raison ceux du pays l'appelèrent Aigiste. Comme j'étais sur le lieu, on me mena voir cet enfant, comme une chose extraordinaire, et on le tourmenta tout exprès pour le faire crier. A l'instant la chèvre, qui n'était qu'à un jet de pierre, accourut en bêlant, et se mit sur l'enfant, afin que l'on ne lui fît plus de peine. Voilà l'histoire de l'enfant élevé par une chèvre.

2. Bélisaire marchait par les montagnes, parce qu'il n'en voulait pas venir aux mains avec les ennemis, qui le surpassaient en nombre, et aussi parce qu'il se persuadait, que comme ils étaient accablés par la grandeur des pertes qu'ils avaient souffertes, ils n'auraient pas le courage de se résoudre à une bataille, quand ils sauraient qu'il arrivait contre eux des troupes de toutes parts. En effet, ce ne fut pas une fausse conjecture, car quand il fut arrivé aux montagnes qui ne sont éloignées que d'une journée de la Ville d'Arimini, il y rencontra un parti de Goths, qui étant ainsi tombés inopinément entre ses mains, ne purent s'échapper, et la plupart furent taillés en pièces ; quelques-uns néanmoins se sauvèrent dans les détours des montagnes, où ils se cachèrent, et d'où ayant découvert les troupes Romaines, qui tenaient tous les chemins, et les enseignes de Bélisaire, ils reconnurent que c'était son armée. Les Romains passèrent la nuit par le même endroit. Les Goths, bien que blessés de divers coups, se retirèrent dans le camp de Vitigis, où ils arrivèrent le lendemain à midi, & où ils portèrent la nouvelle que Bélisaire était proche, à la tête d'une formidable armée. A l'instant les Barbares se rangèrent en bataille, du côté de la ville d'Arimini, qui regarde le septentrion, qui était celui par où ils croyaient que les Romains devaient venir, et ils avaient les yeux toujours ouverts pour les découvrir. Comme ils avaient mis bas les armes, pour prendre un peu de repos durant la nuit, ils virent les feux que les soldats de Martin faisaient, à soixante stades de là, du côté d'Orient; ce qui leur donna une grande épouvante, et leur fit craindre d'être investis dès le point du jour. Ils furent inquiétés durant toute la nuit de cette crainte. Quand le matin ils virent la flotte, ils s'enfuirent. Le désordre de ces gens, qui pliaient ainsi bagage, fut si horrible, qu'ils étaient incapables de toute raison, et qu'ils n'avaient point d'autre pensée, que de se sauver dans Ravenne. Si les assiégés eussent eu quelque reste ou de cœur ou de forces, et qu'ils eussent fait une sortie, ils eussent causé une grande perte à leurs ennemis, et eussent mis fin à la guerre ; mais la terreur, dont ils étaient saisis, et la faiblesse qui procédait des fatigues du siège, et de la disette des vivres, les en empêchèrent. Ainsi les Barbares eurent le moyen de se retirer à Ravenne, et ne perdirent qu'une partie de leur bagage.

 

 

 

 

1. Πρῶτοι δὲ Ῥωμαίων Ἰλδίγερ τε καὶ οἱ ξὺν αὐτῷ ἀφικόμενοι ἐς τὸ τῶν πολεμίων χαράκωμα τῶν Γότθων ὅσοι νόσοις τισὶν ἐχόμενοι αὐτοῦ ἔμειναν ἐν ἀνδραπόδων ἐποιήσαντο λόγῳ, καὶ χρήματα πάντα ξυνέλεξαν ὅσα φεύγοντες Γότθοι ἐλίποντο. Καὶ Βελισάριος παντὶ τῷ στρατῷ ἦλθεν ἐς μέσην ἡμέραν. Καὶ ἐπεὶ ὠχριῶντάς τε καὶ δεινὸν αὐχμῶντας Ἰωάννην τε καὶ τοὺς ξὺν αὐτῷ εἶδε, τοῦ θράσους ὑπαινιττόμενος τὸ ἀλόγιστον χάριτας αὐτὸν ἔφασκεν Ἰλδίγερι ὀφείλειν. Ὁ δὲ οὐκ Ἰλδίγερι, ἀλλὰ Ναρσῇ τῷ βασιλέως ταμίᾳ ὁμολογεῖν ἔφη, παραδηλῶν, οἶμαι, Βελισάριον οὐ σφόδρα ἐθελούσιον, ἀλλὰ Ναρσῇ ἀναπεισθέντα σφίσιν ἀμῦναι. Καὶ τὸ λοιπὸν ἄμφω ὑποψίᾳ πολλῇ ἐς ἀλλήλους ἐχρῶντο.

2. Διὸ δὴ οὐδὲ Ναρσῆν εἴων οἱ ἐπιτήδειοι ξὺν Βελισαρίῳ στρατεύεσθαι, ἀλλ´ ἀνέπειθον, ὅσον αἰσχρὸν εἴη τῷ τῶν ἀπορρήτων βασιλεῖ κοινωνοῦντι μὴ οὐχὶ αὐτοκράτορι τοῦ στρατοῦ εἶναι, ἀλλὰ στρατηγῷ ἀνδρὶ ὑπακούειν. Οὐ γάρ ποτε Βελισάριον ἐπὶ τῇ ἴσῃ ἑκόντα εἶναι τῆς στρατιᾶς ξὺν αὐτῷ ἄρξειν ἀπεφαίνοντο, βουλομένῳ δέ οἱ καθ´ αὑτὸν τῷ Ῥωμαίων στρατῷ ἐξηγεῖσθαι πλείους τε στρατιώτας καὶ πολλῷ ἀμείνους τοῖς ἄρχουσιν ἕψεσθαι. Τούς τε γὰρ Ἐρούλους καὶ τοὺς δορυφόρους τε καὶ ὑπασπιστὰς τοὺς αὐτοῦ, καὶ ὧν Ἰουστῖνός τε καὶ αὐτὸς Ἰωάννης ἦρχον, ξὺν τοῖς Ἀρατίῳ τε καὶ Ναρσῇ ἑπομένοις οὐχ ἧσσον ἢ μυρίους ἔφασκον εἶναι, ἀνδρείους τε ὄντας καὶ διαφερόντως ἀγαθοὺς τὰ πολέμια, βούλεσθαί τε τὴν Ἰταλίας ἐπικράτησιν οὐ Βελισαρίῳ λογίζεσθαι μόνῳ, ἀλλὰ τὸ μέρος καὶ Ναρσῆν φέρεσθαι. Τὴν γὰρ βασιλέως αὐτὸν οἴεσθαι ὁμιλίαν ἀπολιπεῖν, οὐκ ἐφ´ ᾧ κινδύνοις ἰδίοις τὴν Βελισαρίου δόξαν κρατύνηται, ἀλλ´ ἐφ´ ᾧ ἔργα ξυνέσεώς τε καὶ ἀνδρείας ἐπιδειξάμενος διαβόητος ἀνθρώποις ἅπασιν, ὡς τὸ εἰκὸς, εἴη. Καίτοι οὐδὲ Βελισάριον ἔφασκον δυνήσεσθαί τι ἄνευ γε αὐτῶν τὸ λοιπὸν δρᾶσαι. Στρατιᾶς γὰρ ἧς ἐκεῖνος ἄρχοι τὸ πλεῖστον ἤδη ἔν τε φρουρίοις καὶ πόλεσιν ἀπολελεῖφθαι, ἅσπερ αὐτὸς εἷλε, καὶ κατέλεγον ἀπὸ Σικελίας ἀρξάμενοι ἄχρι ἐς Πικηνοὺς ἑξῆς ἅπαντα.

Ναρσῆς τε ἐπεὶ ταῦτα ἤκουσεν, ἥσθη ἐς ἄγαν τῇ ὑποθήκῃ καὶ οὔτε κατέχειν τὴν διάνοιαν οὔτε μένειν ἐν τοῖς καθεστῶσιν ἔτι ἐδύνατο. Πολλάκις οὖν Βελισαρίου ἄλλου του ἔργου ἔχεσθαι ἀξιοῦντος ἐς σκήψεις τινὰς ἄλλοτε ἄλλας ἀναχωρῶν τὴν παρακέλευσιν ἀπεκρούετο. ὧν δὴ αἰσθόμενος Βελισάριος ξυγκαλέσας τοὺς ἄρχοντας ἅπαντας ἔλεξε τοιάδε

3. „Οὐ ταὐτὰ ὑμῖν, ἄνδρες ἄρχοντες, περὶ τοῦδε τοῦ πολέμου δοκῶ μοι γιγνώσκειν. Ὑμᾶς μὲν γὰρ ὁρῶ τῶν πολεμίων ἅτε παντάπασιν ἡσσημένων ὑπερφρονοῦντας. Ἐγὼ δὲ ταύτῃ ὑμῶν τῇ παρρησίᾳ ἐς προὖπτον ἡμᾶς ἐμπεσεῖσθαι κίνδυνον οἶμαι, ἐπεὶ τοὺς μὲν βαρβάρους οὔτε ἀνανδρίᾳ τινὶ οὔτε ὀλιγανθρωπίᾳ ἡσσῆσθαι ἡμῶν, προνοίᾳ δὲ μόνῃ καὶ βουλῇ καταστρατηγηθέντας ἐς φυγὴν ἐνθένδε τετράφθαι οἶδα. Δέδοικα δὲ μὴ ταῦτα ὑμεῖς τῇ οὐκ ἀληθεῖ δόξῃ σφαλλόμενοι τὰ ἀνήκεστα ὑμᾶς τε αὐτοὺς καὶ τὰ Ῥωμαίων πράγματα δράσητε. ῥᾷον γὰρ οἱ νενικηκέναι δοκοῦντες τοῖς πεπραγμένοις ἐπαιρόμενοι διαφθείρονται ἢ οἱ παρὰ δόξαν μὲν ἐπταικότες, δέει δὲ τὸ λοιπὸν καὶ φροντίδι πολλῇ ἐς τοὺς ἐναντίους ἐχόμενοι. Ῥᾳθυμία μὲν γὰρ τῶν εὖ καθεστώτων τινὰς ἔφθειρε, πόνος δὲ ξὺν μερίμνῃ τῶν δεδυστυχηκότων πολλοὺς ὤνησεν. Ἐπεὶ τῶν μὲν ὀλιγωρίᾳ εἰκόντων ἡ δύναμις ὡς τὰ πολλὰ ἐλασσοῦσθαι φιλεῖ, μελέτη δὲ ἰσχὺν ἐντιθέναι ἱκανῶς πέφυκεν. Οὐκοῦν ἐνθυμείσθω ὑμῶν ἕκαστος ὡς ἐν Ῥαβέννῃ μὲν Οὐίττιγίς τέ ἐστι καὶ Γότθων μυριάδες πολλαὶ, Οὐραΐας δὲ Μεδιόλανόν τε πολιορκεῖ καὶ περιβέβληται Λιγουρίαν ὅλην, Αὔξιμος δὲ ἤδη στρατιᾶς πλήρης πολλῆς τε καὶ λόγου ἀξίας, ἄλλα τε χωρία πολλὰ πρὸς ἀξιομάχων ἡμῖν φρουρεῖται βαρβάρων μέχρι ἐς Οὐρβιβεντὸν, ἣ Ῥώμης ἐν γειτόνων τυγχάνει οὖσα. ὥστε νῦν μᾶλλον ἡμῖν ἢ πρότερον ἐν κινδύνῳ τὰ πράγματα κεῖται, ἐς κύκλωσίν τινα τῶν πολεμίων ἐμπεπτωκόσιν. Ἐῶ γὰρ λέγειν ὡς καὶ Φράγγους αὐτοῖς ἐν Λιγουρίᾳ ξυντετάχθαι φασὶν, ὅπερ οὐκ ἔξω δέους μεγάλου ἐς μνήμην ἰέναι πᾶσι Ῥωμαίοις ἱκανῶς ἄξιον. Φημὶ τοίνυν ἔγωγε χρῆναι μοῖραν μὲν τοῦ στρατοῦ ἐς Λιγουρίαν τε καὶ Μεδιόλανον στέλλεσθαι, τοὺς δὲ λοιποὺς ἐν μὲν τῷ παραυτίκα ἐπί τε Αὔξιμον καὶ τοὺς ἐκείνῃ πολεμίους χωρεῖν, ὅσα ἂν ὁ θεὸς διδῷ πράξοντας· ἔπειτα δὲ καὶ τἄλλα τοῦ πολέμου ἔργα διαχειρίζειν ὅπη ἂν ἄριστά τε δοκῇ καὶ βέλτιστα εἶναι.“

Βελισάριος μὲν τοσαῦτα εἶπε. Ναρσῆς δὲ ἀμείβεται ὧδε

4. „Τὰ μὲν ἄλλα, ὦ στρατηγὲ, μὴ οὐχὶ ξὺν ἀληθείᾳ σοι πάντα εἰρῆσθαι οὐδεὶς ἂν ἀντείποι. Πάντα δὲ τουτονὶ τὸν βασιλέως στρατὸν ἐς Μεδιόλανόν τε καὶ Αὔξιμον ἀποκεκρίσθαι μόνον ἀξύμφορον εἶναι παντελῶς οἶμαι. Ἀλλὰ σὲ μὲν ἐπὶ ταῦτα Ῥωμαίων ἐξηγεῖσθαι οἷς ἂν αὐτὸς βούλοιο οὐδὲν ἀπεικὸς, ἡμεῖς δὲ βασιλεῖ τὴν Αἰμιλίων ἐπικτησόμεθα χώραν, ἣν μάλιστα Γότθους προσποιεῖσθαί φασι, καὶ Ῥάβενναν ξυνταράξομεν οὕτως ὥστε τοὺς καθ´ ὑμᾶς αὐτοὺς πολεμίους ὅ τι βούλεσθε διεργάσεσθε, πάσης ἀποκεκλεισμένους τῆς τῶν ἀμυνόντων ἐλπίδος. Ἢν γὰρ ξὺν ὑμῖν ἐν Αὐξίμῳ προσεδρεύειν ἑλοίμεθα, δέδοικα μὴ τῶν ἐκ Ῥαβέννης ἐπιόντων βαρβάρων περιέσται ἡμῖν ἀμφιβόλοις τε γεγενῆσθαι πρὸς τῶν πολεμίων καὶ τῶν ἀναγκαίων ἀπολελειμμένοις αὐτοῦ διεφθάρθαι.“

καὶ Ναρσῆς μὲν τοσαῦτα ἔλεξε. Βελισάριος δὲ δείσας μὴ ἐς πολλὰ Ῥωμαίων ἰόντων καταρρεῖν τε τὰ βασιλέως ξυμβαίη πράγματα καὶ τῇ ἐνθένδε ἀκοσμίᾳ ξυγχεῖσθαι, γράμματα βασιλέως Ἰουστινιανοῦ ἔδειξεν, ἃ πρὸς τοὺς στρατοπέδου ἄρχοντας ἔγραψεν. Ἐδήλου δὲ ἡ γραφὴ τάδε

5. „Ναρσῆν τὸν ἡμέτερον ταμίαν οὐκ ἐφ´ ᾧ ἄρξαι τοῦ στρατοπέδου ἐς Ἰταλίαν ἐπέμψαμεν. Μόνον γὰρ Βελισάριον παντὶ τῷ στρατῷ ἐξηγεῖσθαι βουλόμεθα, ὅπη ἂν αὐτῷ δοκῇ ὡς ἄριστα ἔχειν, αὐτῷ τε ὑμᾶς ἕπεσθαι ἅπαντας ἐπὶ τῷ συμφέροντι τῇ ἡμετέρᾳ πολιτείᾳ προσήκει.“

τὰ μὲν οὖν βασιλέως γράμματα ὧδέ πη εἶχε. Ναρσῆς δὲ τῆς ἐπιστολῆς τοῦ ἀκροτελευτίου λαβόμενος ἀπ´ ἐναντίας Βελισάριον ἰσχυρίζετο ἐν τῷ παρόντι τοῦ τῆς πολιτείας ξυμφόρου βουλεύεσθαι· διὸ δὴ σφίσιν οὐκ ἀναγκαῖον εἶναι αὐτῷ ἕπεσθαι.

 

CHAPITRE XVIII

I. Ildiger prend le camp des Goths. 2. Contestation entre Bélisaire et Narsès. 3. Harangue de Bélisaire. Réponse de Narsès. 5. Lettre de l'Empereur.

1. ILDIGER fut le premier des Romains qui arriva au camp des Goths, qui fit prisonniers les malades qui n'avaient pu suivre leurs compagnons, et qui ramassa le bagage qui y avait été laissé. Bélisaire arriva avec son armée sur le midi ; et voyant que Jean et ses compagnons avaient des visages pâles et défaits, il dit à Jean, qu'il avait grande obligation à Ildiger. A quoi Jean répondit, qu'il n'avait aucune obligation à lldiger, mais qu'il en avait à Narsès, Intendant des finances ; voulant témoigner par ces paroles que Bélisaire n'était pas venu de lui-même le secourir; mais qu'il n'y était venu, qu'après avoir été persuadé par les raisons de Narsès.

2. Il y eut toujours, depuis ce temps-là, des soupçons, et des défiances entre ces deux grands personnages. Les amis de Narsès lui conseillaient de ne point recevoir les ordres de Bélisaire. Ils lui représentaient qu'il lui serait honteux d'obéir à un autre, après avoir eu l'honneur d'être dépositaire des plus importants secrets de l'Empire : Que jamais Bélisaire ne consentirait de partager avec lui le commandement de l'armée. Que s'il avait agréable de se mettre à la tête d'un corps séparé, il le verrait aussitôt suivi par les meilleurs soldats, et les meilleurs chefs. Qu'outre ses gardes, il aurait les Eruliens, les troupes de Justin, de Jean, d'Atilius et de Narsès frère d'Aratius, lesquelles composeraient au moins dix mille hommes, tous fort braves et fort exercés au maniement des armes. Qu'ils seraient bien aises que Bélisaire ne se pût pas attribuer à lui seul la conquête de l'Italie, et que Narsès eût part à cette gloire : qu'il n'avait pas quitté la conversation familière de l'Empereur, pour venir affermir, au péril de sa vie, la réputation d'un autre général, mais pour signaler sa sagesse et sa valeur, et pour rendre son nom illustre parmi tous les peuples de la terre : Que sans lui Bélisaire ne pourrait rien faire de considérable, parce qu'il avait mis ses soldats en garnison dans les places qu'il avait prises, dont ils faisaient le dénombrement, en contant depuis la Sicile, jusqu'au Picentin. Narsès fut si ravi de cette proposition, qu'il ne pouvait plus modérer son ambition, ni le retenir dans les justes bornes de son devoir. Quand Bélisaire lui proposait quelque entreprise, il trouvait toujours des prétextes d'éluder ses ordres, dont ce général s'étant aperçu, il assembla les gens de commandement et leur parla de cette sorte.

3. Je n'ai pas le même sentiment de cette guerre, que celui que vous en avez. Je vois que vous méprisez les ennemis, comme s'ils étaient tout à fait vaincus et j'estime que ce mépris est capable de vous jeter dans un péril évident. Je sais que ce n'est pas par faiblesse, ni par lâcheté que les Barbares ont pris la fuite. C'est par la finesse de nos conseils et par l'adresse de nos ruses. J'appréhende que la fausse opinion où vous êtes, ne vous fasse périr, et ne ruine les affaires de l'Empire. Il est plus aisé de défaire ceux qui s'imaginent avoir remporté l'avantage, et qui sont enflés d'une vanité ridicule, que la persuasion qu'ils ont d'être victorieux leur donne, que ceux qui après avoir eu du malheur, se tiennent sur leurs gardes et veillent à leur sûreté. La négligence a souvent abattu la prospérité des vainqueurs, au lieu que la vigilance a relevé les vaincus, et que le travail a réparé toutes leurs pertes. Ceux, qui s'abandonnent à la paresse ont accoutumé de perdre leurs affaires. La puissance s'acquiert, et ne se conserve que par une application et par un exercice continuel. Faites donc, s'il vous plaît, réflexion, que Vigitis est à Ravenne avec une multitude innombrable de Goths. Qu'Uraias a réduit la Ligurie et qu'il assiège Milan, qu'il y a dans Auxime d'excellentes troupes, et que dans toutes les places jusqu'à Civita-Vecchia, qui est voisine de Rome, il y a de fortes garnisons, qui sont très capables de nous résister. Nous sommes donc dans un plus grand danger que nous n'étions auparavant, puisque nous sommes environnés de toutes parts de nos ennemis. Je ne dis rien du bruit qui court, que les Français se sont joints aux Goths dans la Ligurie ; ce qui, sans doute, doit jeter de la terreur dans nos esprits. C'est pourquoi je suis d'avis d'envoyer une partie de nos troupes dans la Ligurie, et aux environs de Milan, et de laisser l'autre proche d'Auxine pour y continuer, avec l'aide de Dieu, les entreprises qui seront jugées le plus à propos.

Quand Bélisaire eut achevé ce discours, Narsès lui répondit en ces termes :

4. Tout le monde demeurera aisément d'accord de la vérité de ce que vous avez dit ; mais vous me permettrez néanmoins de vous témoigner, que je n'estime pas qu'il soit à propos d'envoyer toutes les troupes à Milan et à Auxime. Vous pouvez y aller, et y mener celles qu'il vous plaira. Pour nous, nous réduirons l'Émilie qui est la Province que l'on dit que les Goths ont le plus de passion de conserver ; et nous incommoderons tellement Ravenne, que vous pourrez entreprendre tout ce que vous voudrez de vôtre côté, sans appréhender que les ennemis n'y reçoivent de secours. Que si nous allions avec vous assiéger Auxime, j'aurais peur que les ennemis sortant de Ravenne, ne fondissent sur nous, et que nous fussions attaqués de deux côtés, privés de toutes sortes de vivres, et réduits à la nécessité de périr misérablement.

Bélisaire, qui craignait que la division de l'armée ne l'affaiblît et ne la remplît de confusion montra une lettre, que l'Empereur écrivait aux gens de commandement, de laquelle la teneur était :

5. Nous n'avons pas envoyé en Italie Narsès, intendant de nos finances, pour y commander nos troupes ; notre intention est que ce soit Bélisaire qui les commande, comme il le jugera à propos, et que vous obéissiez tous aux ordres qu'il vous donnera, pour le bien de notre service.

Narsès s'attachait aux dernières paroles de cette lettre, & soutenait qu'il n'était pas obligé, dans cette rencontre particulière, de suivre l'avis de Bélisaire, parce qu'il était contraire aux intérêts de l'État.

 

 

1. Ταῦτα ἀκούσας Βελισάριος Περάνιον μὲν ἐς Οὐρβιβεντὸν ξὺν πολλῇ στρατιᾷ, ἐφ´ ᾧ πολιορκήσουσιν αὐτὴν, ἔπεμψεν, αὐτὸς δὲ ἐπὶ Οὐρβῖνον τὸ στράτευμα ἐπῆγε, πόλιν τε ἐχυρὰν καὶ Γότθων φρουρὰν διαρκῆ ἔχουσαν, (ἀπέχει δὲ αὕτη Ἀριμίνου πόλεως ἡμέρας ὁδὸν εὐζώνῳ ἀνδρὶ) καί οἱ τῆς στρατιᾶς ἐξηγουμένῳ Ναρσῆς τε καὶ Ἰωάννης καὶ 〈οἱ〉 ἄλλοι ξύμπαντες εἵποντο. Τῆς τε πόλεως ἀγχοῦ ἐλθόντες παρὰ τοῦ λόφου τὸν πρόποδα ἐστρατοπέδευσαν δίχα. Οὐ γάρ πη ἀλλήλοις ξυνετετάχατο, ἀλλ´ οἱ μὲν ἀμφὶ Βελισάριον τὰ πρὸς ἕω τῆς πόλεως εἶχον, οἱ δὲ ἀμφὶ Ναρσῆν τὰ πρὸς ἑσπέραν. Κεῖται δὲ Οὐρβῖνος ἐπὶ λόφου περιφεροῦς τε καὶ ὑψηλοῦ λίαν. Οὐ μέντοι ὁ λόφος οὔτε κρημνώδης οὔτε παντάπασιν ἀπόρευτός ἐστι, μόνον δὲ δύσοδος τῷ ἀνάντης ἐς ἄγαν εἶναι, ἄλλως τε καὶ τῆς πόλεως ἀγχοτάτω ἰόντι. Μίαν δὲ εἴσοδον ἐν τῷ ὁμαλεῖ ἔχει πρὸς βορρᾶν ἄνεμον. Ῥωμαῖοι μὲν οὖν ἐς τὴν πολιορκίαν ἐτετάχατο ὧδε. Βελισάριος δὲ ῥᾷον σφίσι προσχωρήσειν ὁμολογίᾳ τοὺς βαρβάρους οἰόμενος ἅτε κατωρρωδηκότας τὸν κίνδυνον, πρέσβεις τε παρ´ αὐτοὺς ἔπεμψε καὶ πολλὰ ὑποσχόμενος αὐτοῖς ἀγαθὰ ἔσεσθαι κατηκόους βασιλέως γενέσθαι παρῄνει. Οἱ μὲν οὖν πρέσβεις τῶν πυλῶν ἀγχοῦ γενόμενοι (οὐ γὰρ τῇ πόλει σφᾶς ἐδέξαντο οἱ πολέμιοι) πολλά τε καὶ λίαν ἐπαγωγὰ εἶπον, οἱ δὲ Γότθοι χωρίου τε ἰσχύϊ θαρροῦντες καὶ τῶν ἐπιτηδείων τῇ ἀφθονίᾳ τοὺς μὲν λόγους ἥκιστα ἐνεδέχοντο, κατὰ τάχος δὲ Ῥωμαίους ἐνθένδε ἐκέλευον ἀπαλλάσσεσθαι. Βελισάριος οὖν ταῦτα ἀκούσας ῥάβδους παχείας τῷ στρατῷ ξυλλέγειν ἐπήγγελλε, στοάν τε ἀπ´ αὐτῶν ποιεῖσθαι μακράν. ἧς δὴ ἐντὸς κρυπτόμενοι ἔμελλον τῶν τε πυλῶν ξὺν αὐτῇ ἀγχοτάτω ἰέναι, ᾗ μάλιστα ὁ χῶρος ὁμαλός ἐστι, καὶ τῇ ἐς τὸ τεῖχος ἐπιβουλῇ χρῆσθαι. Καὶ οἱ μὲν κατὰ ταῦτα ἐποίουν.

2. Ναρσῇ δὲ ξυγγενόμενοι τῶν ἐπιτηδείων τινὲς, ἀπέραντά τε ποιεῖν Βελισάριον καὶ τὰ ἀμήχανα ἐπινοεῖν ἔφασκον. Ἤδη γὰρ Ἰωάννην τοῦ χωρίου ἀποπειρασάμενον, καὶ ταῦτα ὀλίγων τινῶν τηνικαῦτα φρουρὰν ἔχοντος, ἀνάλωτον αὐτὸ ᾐσθῆσθαι παντάπασιν εἶναι (καὶ ἦν δὲ οὕτως), ἀλλ´ αὐτὸν χρῆναι βασιλεῖ ἀνασώσασθαι τὰ ἐπὶ Αἰμιλίας χωρία. Ταύτῃ ὁ Ναρσῆς τῇ ὑποθήκῃ ἀναπεισθεὶς νύκτωρ τὴν προσεδρείαν διέλυσε, καίπερ Βελισαρίου πολλὰ λιπαροῦντος μένειν τε αὐτοῦ καὶ Οὐρβῖνον πόλιν σφίσι ξυνελεῖν. Οὗτοι μὲν ἐς Ἀρίμινον κατὰ τάχος ξὺν τῷ ἄλλῳ στρατῷ ἵκοντο. Μώρας δὲ καὶ οἱ βάρβαροι ἐπεὶ κατὰ ἥμισυ τοὺς πολεμίους ἀναχωρήσαντας ἅμα ἡμέρᾳ εἶδον, ἐτώθαζον ἀπὸ τοῦ περιβόλου τοὺς μεμενηκότας ἐρεσχελοῦντες.

3. Βελισάριος δὲ τῇ λειπομένῃ στρατιᾷ τειχομαχεῖν ἤθελε. Καί οἱ ταῦτα βουλευομένῳ εὐτύχημα γενέσθαι ξυνηνέχθη θαυμάσιον οἷον. Μία τις ἦν ἐν Οὐρβίνῳ πηγὴ, ἐξ ἧς δὴ πάντες οἱ ταύτῃ οἰκοῦντες ὑδρεύοντο. Αὕτη κατὰ βραχὺ ἀπὸ ταὐτομάτου ἀποξηρανθεῖσα ὑπέληγεν. Ἔν τε ἡμέραις τρισὶν οὕτως αὐτὴν τὸ ὕδωρ ἀπέλιπεν ὥστε ξὺν τῷ πηλῷ ἐνθένδε αὐτὸ οἱ βάρβαροι ἀρυόμενοι ἔπινον. Διὸ δὴ Ῥωμαίοις προσχωρεῖν ἔγνωσαν. Βελισάριος δὲ ταῦτα μὲν οὐδαμῆ πεπυσμένος ἤθελεν ἀποπειράσασθαι τοῦ περιβόλου. Καὶ τὸ μὲν ἄλλο στράτευμα ἐξοπλίσας κύκλῳ ἀμφὶ τὸν λόφον ἅπαντα ἔστησε, τινὰς δὲ ἐκέλευσεν ἐν τῷ ὁμαλεῖ τὴν ἀπὸ τῶν ῥάβδων ἐπάγειν στοάν. Οὕτω γὰρ καλεῖν τὴν μηχανὴν νενομίκασι ταύτην. Οἱ δὲ αὐτῆς ἐντὸς ὑποδύντες ἐβάδιζόν τε καὶ τὴν στοὰν ἐφεῖλκον τοὺς πολεμίους λανθάνοντες. Οἱ μὲν οὖν βάρβαροι χεῖρας τὰς δεξιὰς ἀπὸ τῶν ἐπάλξεων προτεινόμενοι ἐδέοντο τῆς εἰρήνης τυχεῖν. Ῥωμαῖοι δὲ οὐκ εἰδότες τι τῶν ἀμφὶ τῇ πηγῇ ξυμπεπτωκότων τόν τε πόλεμον αὐτοὺς καὶ τὴν μηχανὴν δεδιέναι ὑπώπτευον. Ἀμφότεροι γοῦν τῆς μάχης ἄσμενοι ἀπέσχοντο. Καὶ Γότθοι Βελισαρίῳ σφᾶς τε αὐτοὺς καὶ τὴν πόλιν ὁμολογίᾳ παρέδοσαν, ἐφ´ ᾧ κακῶν ἀπαθεῖς μείνωσι, βασιλέως κατήκοοι ξὺν τῷ Ῥωμαίων στρατῷ ἐπὶ τῇ ἴσῃ καὶ ὁμοίᾳ γεγενημένοι.

4. Ναρσῆς δὲ ταῦτα ἀκούσας ἐν θαύματί τε καὶ ξυμφορᾷ τὸ πρᾶγμα ἐποιεῖτο. Καὶ αὐτὸς μὲν ἐν Ἀριμίνῳ ἔτι ἡσύχαζεν, Ἰωάννην δὲ τῷ παντὶ στρατῷ ἐπὶ Καισῆναν ἐξηγεῖσθαι ἐκέλευεν. Οἱ δὲ κλίμακας φέροντες ᾔεσαν. Ἐπεὶ δὲ ἄγχιστα τοῦ φρουρίου ἐγένοντο, προσέβαλλόν τε καὶ τοῦ περιβόλου ἀπεπειρῶντο. Καρτερῶς δὲ τῶν βαρβάρων ἀμυνομένων ἄλλοι τε πολλοὶ αὐτοῦ ἔπεσον καὶ Φανίθεος ὁ τῶν Ἐρούλων ἡγούμενος. Ἰωάννης δὲ Καισήνης τότε τοῦ φρουρίου ἀποτυχὼν ἀποπειρᾶσθαι οὐκέτι ἠξίου, ἐπεί οἱ ἀνάλωτον ἔδοξεν εἶναι, ξύν τε Ἰουστίνῳ καὶ τῷ ἄλλῳ στρατῷ πρόσω ἤλαυνε. Καὶ πόλιν μὲν ἀρχαίαν ἐκ τοῦ αἰφνιδίου κατέλαβεν, ἣ Φοροκορνήλιος ὠνόμασται, τῶν δὲ βαρβάρων οἱ ἀεί τε ὑποχωρούντων καὶ οὐδαμῆ ἐς χεῖρας ἰόντων, ξύμπασαν βασιλεῖ τὴν Αἰμιλίαν ἀνεσώσατο. Ταῦτα μὲν οὖν ἐφέρετο τῇδε.

 

 

CHAPITRE XIX

1. Siège d'Urbin. 2. Retraite de Narsès. 3. Prise de la ville. 4. Divers exploits de Jean.

1. APRÈS que Bélisaire eut entendu ce que dit Narsès, il envoya Peranius, avec des forces considérables, mettre le siège devant Civita-Vecchia, et pour lui, il mena fon armée vers Urbin, qui est une ville éloignée d'une journée de celle d'Arimini, et qui avait alors une forte garnison de Goths. Narsès, Jean, et les autres chefs, suivirent Bélisaire. Quand ils furent proches de la ville, ils se campèrent au bas d'une colline, mais séparément ; Bélisaire du côté d'Orient, & Narsès du côté d'Occident. La ville est située sur une colline, qui est presque ronde, et fort élevée, mais qui n'est pas bordée de précipices, et dont l'avenue n'est incommode, que parce qu'elle est un peu roide au bas de la ville, où l'on ne peut aller, que par un chemin qui est du côté de Septentrion. Tandis que les Romains préparaient ce qui était nécessaire pour le siège, Bélisaire, qui espérait de réduire les Barbares par l'appréhension du péril, envoya les exciter par des promesses avantageuses, à se soumettre à l'obéissance de l'Empereur. Les ambassadeurs parlèrent hors des portes, fort à propos pour persuader ; mais leur éloquence fut inutile, et les Goths qui se fiant à l'assiette de la place, et à l'abondance des provisions, les prièrent de se retirer. Bélisaire commanda à ses soldats de faire une galerie d'osier, sous laquelle ils pussent aller à couvert jusqu'à la porte, par l'endroit où le chemin est le plus bas, et de saper la muraille, à quoi ils ne manquèrent pas d'obéir.

2. Quelques amis de Narsès lui dirent que l'entreprise de Bélisaire était impossible ; que Jean avait trouvé la place imprenable, quoiqu'il l'eût attaquée dans un temps où elle n'était défendue que par une garnison tout à fait faible ; et qu'il valait mieux aller réduire l'Émilie à l'obéissance de l'Empire. Narsès ayant goûté cette proportion, leva le siège durant la nuit, quelque prière que Bélisaire lui pût faire de le continuer, et s'en alla à Arimini. Quand le jour parut, et que les Barbares virent que la moitié des assiégeants s'était retirée, ils se moquèrent de ceux qui étaient demeurés.

3. Cependant Bélisaire, qui était résolu de continuer le siège, avec le peu de troupes qui lui restaient, fut secondé dans ce dessein par un merveilleux bonheur. Il n'y avait dans Urbin, qu'une seule fontaine, où tous les habitants puisaient de l'eau, dont la source tarit en trois jours, tellement qu'il n'en sortait plus que de la bourbe, et que cet accident les fit résoudre de se rendre. Le général qui n'en savait rien, rangea les soldats autour de la colline, pour donner un assaut, et en envoya quelques-uns, qui étaient enfermés dans une machine d'osier faite en forme de portique. Les Barbares tendirent tout d'un coup les mains, et demandèrent la paix. Les Romains qui ne se doutaient pas que la fontaine fût tarie, se persuadaient, que les assiégés avaient été épouvantés par l'approche de leur machine, et par les préparatifs de l'attaque. Il est certain que les uns et les autres, furent fort aises de la capitulation. On donna, la vie aux Goths, et ils s'obligèrent de servir dans les armées de l'Empereur, avec les mêmes droits que le reste des soldats.

4. Narsès, qu'un événement si extraordinaire avait rempli d'étonnement et de dépit, demeura à Arimini, et envoya Jean pour assiéger le fort de Césène. L'attaque fut vigoureuse, mais néanmoins les assiégés repoussèrent les attaquants, avec une perte notable, et surtout de Phanothée, qui était capitaine des Eruliens. Jean n'eut plus d'envie de retourner à Césène, et il crut que ce ne serait que peine perdue, après en avoir été une fois chassé, il alla donc plus avant avec Justin, et s'empara à l'improviste d'Imola, qui est une ville fort ancienne. De plus, comme les Barbares s'enfuyaient en présence de ses troupes, il réduisit aisément toute l'Émilie, sous l'obéissance de Justinien.

 

 

 

 

1. Βελισάριος δὲ, ἐπεὶ Οὐρβῖνον ἀμφὶ τροπὰς χειμερινὰς εἷλεν, ἐς μὲν Αὔξιμον ἐν τῷ παραυτίκα ἰέναι ἀξύμφορον ᾤετο εἶναι· χρόνον γὰρ σφίσι τετρίψεσθαι πολὺν ἐν τῇ ἐς αὐτὴν προσεδρείᾳ ὑπώπτευε. Βίᾳ τε γὰρ τὸ χωρίον ἑλεῖν ἐρύματος ἰσχύϊ ἀδύνατον ἦν, καὶ οἱ βάρβαροι πολλοί τε καὶ ἄριστοι ἐνταῦθα, ὥσπερ μοι προδεδήλωται, φυλακὴν ἔχοντες, πολλήν τινα ληϊσάμενοι χώραν μέγα τι τῶν ἐπιτηδείων χρῆμα ἐσηνέγκαντο σφίσιν. Ἀράτιον δὲ σὺν πολλῇ στρατιᾷ ἐν Φίρμῳ διαχειμάζειν ἐκέλευε φυλάσσειν τε ὅπως τὸ λοιπὸν μὴ κατ´ ἐξουσίαν οἱ βάρβαροι τὰς ἐπεκδρομὰς ἐνθένδε ποιούμενοι ἀδεέστερον τὰ ἐκείνῃ χωρία βιάζωνται· αὐτὸς μέντοι ἐπὶ Οὐρβιβεντὸν ἐπῆγε τὸ στράτευμα. Περάνιος γὰρ αὐτὸν ἐς τοῦτο ἐνῆγεν, ἐπεὶ τοὺς ταύτῃ Γότθους τῶν ἐπιτηδείων ὑποσπανίζειν ἠκηκόει πρὸς τῶν αὐτομόλων, ἤλπιζέ τε, ἢν πρὸς τῇ ἀπορίᾳ τῶν ἀναγκαίων καὶ Βελισάριον παντί που παρόντα τῷ στρατῷ ἴδωσι, ῥᾷον ἐνδώσειν· ὅπερ ἐγένετο. Βελισάριος γὰρ, ἐπειδὴ τάχιστα ἐς Οὐρβιβεντὸν ἀφίκετο, ἅπαντας μὲν ἐνστρατοπεδεύσασθαι ἐν χώρῳ ἐπιτηδείως κειμένῳ ἐκέλευσεν, αὐτὸς δὲ κύκλῳ περιιὼν διεσκοπεῖτο εἴ πως αὐτὴν βιάζεσθαι οὐκ ἀδύνατα ᾖ. Καί οἱ μηχανὴ μὲν οὐδεμία ἔδοξεν εἶναι ὥστε βίᾳ τινὶ τὸ χωρίον ἑλεῖν. Λάθρα δὲ αὐτοῦ ἐξ ἐπιβουλῆς οὐ παντάπασιν ἐδόκει ἀμήχανός οἱ ἡ ἐπικράτησις ἔσεσθαι. Λόφος γάρ τις ἐκ κοίλης γῆς ἀνέχει μόνος, τὰ μὲν ὕπερθεν ὕπτιός τε καὶ ὁμαλὸς, τὰ δὲ κάτω κρημνώδης. Ἀμφὶ δὲ τὸν λόφον ἰσομήκεις πέτραι κύκλωσιν αὐτοῦ ποιοῦνταί τινα, οὐκ ἄγχιστά πη οὖσαι, ἀλλ´ ὅσον βολὴν διέχουσαι λίθου. Ἐπὶ τούτου δὴ τοῦ λόφου οἱ πάλαι ἄνθρωποι τὴν πόλιν ἐδείμαντο, οὔτε τείχη περιβαλόντες οὔτ´ ἄλλο τι ὀχύρωμα ποιησάμενοι, ἐπεὶ φύσει αὐτοῖς τὸ χωρίον ἀνάλωτον ἔδοξεν εἶναι. Μία γὰρ ἐς αὐτὴν ἐκ τῶν πετρῶν εἴσοδος τυγχάνει οὖσα, ἣν φυλασσομένοις τοῖς ταύτῃ ᾠκημένοις οὐδεμίαν ἑτέρωθι πολεμίων προσβολὴν δεδιέναι ξυμβαίνει. Χωρὶς γὰρ τοῦ χωρίου, ᾗ τὴν εἴσοδον ἡ φύσις ἐς τὴν πόλιν ἐτεκτήνατο, ὥσπερ ἐρρήθη, ποταμός [τε] ἀεὶ μέγας τε καὶ ἀπόρευτος τὰ μεταξὺ ἔχει τοῦ τε λόφου καὶ τῶν πετρῶν, ὧν ἄρτι ἐμνήσθην. Διὸ δὴ καὶ βραχεῖάν τινα οἰκοδομίαν ἐν ταύτῃ τῇ εἰσόδῳ πεποίηνται τὸ παλαιὸν Ῥωμαῖοι. Καὶ πύλη τις ἐνταῦθά ἐστιν, ἣν τότε Γότθοι ἐφύλασσον. Τὰ μὲν οὖν ἀμφὶ Οὐρβιβεντῷ ταύτῃ πη ἔχει. Βελισάριος δὲ τῷ παντὶ στρατῷ ἐς τὴν πολιορκίαν καθίστατο, ἢ διὰ τοῦ ποταμοῦ κακουργήσειν τὴν ἐλπίδα ἔχων ἢ λιμῷ παραστήσεσθαι τοὺς πολεμίους. Οἱ δὲ βάρβαροι τέως μὲν οὐ παντάπασι τῶν ἀναγκαίων ἐσπάνιζον, καίπερ ἐνδεεστέρως ἢ κατὰ τὴν χρείαν αὐτὰ ἔχοντες, ὅμως τῇ ταλαιπωρίᾳ παρὰ δόξαν ἀντεῖχον, ἥκιστα μὲν ἐς τροφῆς κόρον ἐρχόμενοι, ὅσον δὲ μὴ λιμῷ ἀποθνήσκειν, χρώμενοι σιτίοις ἐς ἡμέραν ἑκάστην. Ἐπεὶ δὲ ἅπαντα σφᾶς τὰ ἐπιτήδεια ἐπελελοίπει, δέρρεις τε καὶ διφθέρας ὕδατι βρέχοντες πολύν τινα χρόνον εἶτα ἤσθιον· Ἀλβίλας γὰρ, ὃς αὐτῶν ἦρχεν, ἀνὴρ ἐν Γότθοις δόκιμος μάλιστα, ἐλπίσιν αὐτοὺς κεναῖς ἔβοσκεν.

2. Ἡνίκα τε αὖθις ἐπανιὼν ὁ χρόνος τὴν τοῦ θέρους ὥραν ἤνεγκεν, ὁ σῖτος ἤδη ἐν τοῖς ληΐοις αὐτόματος ἤκμαζεν, οὐχὶ τοσοῦτος μέντοι, ὅσος τὸ πρότερον, ἀλλὰ πολλῷ ἥσσων. Ἐπεὶ γὰρ ἐν ταῖς αὔλαξιν οὐκ ἀρότροις οὐδὲ χερσὶν ἀνθρώπων ἐκέκρυπτο, ἀλλ´ ἐπιπολῆς κείμενος ἔτυχε, μοῖραν αὐτοῦ τινα ὀλίγην ἡ γῆ ἐνεργεῖν ἴσχυεν. Οὐδενός τε αὐτὸν ἔτι ἀμήσαντος, πόρρω ἀκμῆς ἐλθὼν αὖθις ἔπεσε καὶ οὐδὲν τὸ λοιπὸν ἐνθένδε ἐφύη. Ταὐτὸ δὲ τοῦτο καὶ ἐν τῇ Αἰμιλίᾳ ξυμπεπτωκὸς ἔτυχε. Διὸ ἐκλιπόντες τὰ οἰκεῖα ταύτῃ ἄνθρωποι ἐς Πικηνὸν ἦλθον, οὐκ ἂν οἰόμενοι τὰ ἐκείνῃ χωρία διὰ τὸ ἐπιθαλάττια εἶναι παντάπασι τῇ ἀπορίᾳ πιέζεσθαι. Καὶ Τούσκων δὲ οὐδέν τι ἧσσον ἐξ αἰτίας τῆς αὐτῆς ὁ λιμὸς ἥψατο, ἀλλ´ αὐτῶν ὅσοι ἐν τοῖς ὄρεσιν ᾤκηντο, τῶν δρυῶν τὰς βαλάνους ἀλοῦντες, ὥσπερ τὸν σῖτον, ἄρτους τε ἀπ´ αὐτῶν ποιούμενοι ἤσθιον. Καὶ νόσοις μὲν παντοδαπαῖς, ὡς τὸ εἰκὸς, οἱ πλεῖστοι ἡλίσκοντο, ἔνιοι δὲ καὶ περιγενόμενοι διεσώζοντο. Ἐν Πικηνῷ μέντοι λέγονται Ῥωμαῖοι γεωργοὶ οὐχ ἥσσους ἢ πέντε μυριάδες λαοῦ λιμῷ ἀπολωλέναι, καὶ πολλῷ ἔτι πλείους ἐκτὸς κόλπου τοῦ Ἰονίου. Ὁποῖοι δὲ τὸ εἶδος ἐγίνοντο καὶ ὅτῳ τρόπῳ ἔθνησκον αὐτὸς θεασάμενος ἐρῶν ἔρχομαι. Ἰσχνοὶ μὲν καὶ ὠχροὶ ἐγίνοντο πάντες· ἥ τε γὰρ σὰρξ ἀποροῦσα τροφῆς κατά γε τὸν παλαιὸν λόγον ἑαυτῆς ἥπτετο, καὶ ἡ χολὴ τῷ περιόντι τὸ κράτος τῶν σωμάτων ἤδη ἔχουσα οἰκείαν τινὰ εἰκασίαν ἐς ταῦτα ἠφίει. Προϊόντος δὲ τοῦ κακοῦ, πᾶσά τε αὐτοὺς ἰκμὰς ἐπελελοίπει καὶ τὸ δέρμα λίαν ἀπεσκληκὸς βύρσῃ μάλιστα ἐμφερὲς ἦν, δόκησιν παρέχον ὡς ἄρα τοῖς ὀστέοις ἐμπεπηγὸς εἴη. Τό τε πελιδνὸν ἐς τὸ μέλαν μεταβαλόντες δᾳδίοις τισὶν ἐς ἄγαν καυθεῖσιν ἐῴκεσαν. Καὶ αὐτοῖς μὲν ἀεὶ τὰ πρόσωπα ἔκθαμβα ἦν, ἀεὶ δὲ δεινῶς τι μανικὸν ἔβλεπον. Ἔθνησκόν τε οἱ μὲν ἀπορίᾳ τροφῆς, οἱ δὲ καὶ λίαν αὐτῆς ἐς κόρον ἰόντες. Ἐπειδὴ γὰρ σφίσιν ἀποσβεσθὲν ἅπαν τὸ θερμὸν ἔτυχεν, ὅπερ ἡ φύσις ἐντὸς ἔκαυσεν, εἴ τις ἐς κόρον αὐτοὺς, ἀλλὰ μὴ κατὰ βραχὺ θρέψειεν, ὥσπερ τὰ ἐπὶ καιροῦ τεχθέντα παιδία, οἵδε καταπέψαι οὐκέτι τὰ σιτία ἔχοντες, πολλῷ διεφθείροντο θᾶσσον. Τινὲς δὲ τοῦ λιμοῦ ὑπερβιαζομένου ἀλλήλων ἐγεύσαντο.

3. Καὶ λέγονται γυναῖκες δύο ἐν ἀγρῷ τινι ὑπὲρ Ἀριμίνου πόλεως ἄνδρας ἑπτακαίδεκα ἐδηδοκέναι, ἅσπερ ἐν τῷ χωρίῳ μόνας περιεῖναι ξυνέπεσε. Διὸ δὴ τοὺς ἐκείνῃ πορευομένους ξένους εἰς τὸ δωμάτιον καταλύειν, οὗπερ αὗται ᾤκουν, ξυνέβαινεν· οὓς δὴ καθεύδοντας διαφθείρουσαι ἤσθιον. Λέγουσιν οὖν τὸν ὀκτωκαιδέκατον ξένον ἐξ ὕπνου ἀναστάντα, ἡνίκα αὐτῷ τὰ τοιαῦτα γύναια ἐγχειρεῖν ἔμελλον, μαθεῖν τε παρ´ αὐτῶν ἀναθορόντα τὸν πάντα λόγον καὶ ἄμφω κτεῖναι. Τοῦτο μὲν δὴ οὕτω γεγενῆσθαί φασιν. Οἱ δὲ πλεῖστοι τῇ τοῦ λιμοῦ ἀνάγκῃ ἐχόμενοι, εἴ πού τις παρατύχῃ πόα, πολλῇ μὲν σπουδῇ ἐπ´ αὐτὴν ᾔεσαν, ὀκλάσαντες δὲ ἀνέλκειν αὐτὴν ἐκ γῆς ἐπειρῶντο. Εἶτα (οὐ γὰρ ἠδύναντο, ἐπεὶ πᾶσα αὐτοὺς ἰσχὺς ἐπελελοίπει) ὑπέρ τε τῆς πόας [τε] καὶ τῆς χειρὸς πίπτοντες ἔθνησκον. Καὶ γῇ μὲν αὐτοὺς ἔκρυπτεν οὐδεὶς οὐδαμῶς· οὐ γὰρ ἦν τις ὅτῳ καὶ ταφῆς λόγος γένοιτο· ὄρνις μέντοι αὐτῶν οὐδεὶς ἥπτετο, οἷοι πολλοὶ σιτίζεσθαι πεφύκασι νεκροῖς σώμασιν, ἐπεὶ οὐκ εἶχον οὐδὲν ὅτου ἐφεῖντο. Σάρκας γὰρ ἁπάσας, ὥσπερ μοι ἔμπροσθεν εἴρηται, προδεδαπανῆσθαι τῷ λιμῷ ἤδη τετύχηκε. Τὰ μὲν δὴ ἀμφὶ τῷ λιμῷ ταύτῃ πη ἔσχε.
 

CHAPITRE XX

1. Bélisaire diffère d'assiéger Auxime, afin de prendre Civita-Vecchia. 2. Famine dans l'Émilie. 3. Étrange histoire de deux femmes, qui mangèrent dix-sept hommes.

1. BÉLISAIRE ayant pris Urbin, environ le solstice d'hiver, il ne crut pas qu'il fût à propos d'attaquer alors Auxime, parce que les fortifications de la place, et les munitions que les Goths y avaient portées de tout le pays qu'ils avaient pillé, la rendaient capable de soutenir un long siège. Il envoya Aratius à Fermo, afin d'y réprimer, autant qu'il pourrait, les courses des ennemis. Pour ce qui est de lui il mena ses troupes à Civita-Vecchia par le conseil de Peranius, qui assurait avoir appris des transfuges, que les habitants y manquaient de vivres, et qu'ils se rendraient à la vue de son armée, comme il arriva en effet. Quand ce général fut proche de la place, il se campa au lieu qu'il trouva le plus commode, et il fit le tour pour reconnaître s'il n'y avait point d'endroit propre à donner l'assaut. Après l'avoir bien considérée il jugea qu'elle ne se pouvait prendre par force, mais qu'elle se pouvait prendre par ruse. Au milieu d'une rase campagne s'élève une colline, dont le sommet est large et plat, le bas plein de rochers et de précipices. La colline est ceinte de roches, qui sont éloignées les unes des autres de l'espace d'un jet de pierre. Les anciens bâtirent une ville sur cette colline, sans l'entourer de murailles, et sans la fortifier, parce qu'ils crurent qu'elle était imprenable par son assiette. Il n'y a qu'un chemin par où l'on y puisse entrer, où lorsque les habitants ont mis bonne garde, ils n'appréhendent plus d'assaut de tous les autres côtés. Tout le reste de l'espace qui est entre la colline et les roches, sert de lit à une rivière fort large et fort profonde. Les anciens Romains y bâtirent quelques ouvrages, et il y a encore maintenant une porte qui était gardée avec soin, par les Goths. Voilà une description de l'assiette de la ville dont Bélisaire avait entrepris le siège et qu'il espérait de réduire, ou en dressant un piège sur la rivière, ou en affamant les habitants. Tandis qu'ils eurent des vivres, ils soutinrent le siège avec une confiance incroyable, n'en prenant chaque jour non pas autant que la nécessité le désirait, mais autant seulement qu'il en fallait pour ne pas mourir. Quand ils eurent consumé toutes leurs provisions, ils vécurent encore longtemps de cuir et de parchemin détrempé. Leur gouverneur, nommé Albilas, qui était fort célèbre parmi les Goths, les repaissait cependant d'espérances.

2. Lorsque le cours du soleil eut ramené la saison de l'été, le blé parut à la campagne, mais en moindre quantité que de coutume : ce qui procédait de ce que l'on ne l'avait pas couvert de terre, tellement qu'il tomba de lui-même, sans avoir été coupé. Cela arriva dans toute l'Émilie, dont les habitants furent obligés d'aller chercher des vivres au pays des Picentins, où ils le persuadaient qu'il n'y avait pas une aussi grande disette que dans le leur, à cause du voisinage de la mer. La Toscane ne fut pas moins affligée de la famine, les habitants des montagnes ayant été réduits à ne vivre que de pain de gland. On dit qu'il y eut dans le Picentin plus de cinquante mille laboureurs qui moururent de faim, et un nombre encore plus grand au-delà du golfe ionique. Je fus témoin de la misère qu'ils souffrirent, et du genre pitoyable de leur mort. Ils étaient devenus pâles et secs, leur corps s'étant consumé soi-même, depuis qu'il avait été privé d'une nourriture étrangère. La bile, qui dominait dans leur tempérament, avait répandu sa couleur sur tous leurs membres. Le progrès du mal avait emporté tout leur embonpoint, de sorte que leur peau toute desséchée, était comme collée à leurs os. Leur teint basané tirant sur le noir, approchait de la couleur d'un flambeau éteint. Ils avaient le visage si défiguré, et les yeux si égarés, qu'ils faisaient peur. Les uns mouraient de disette, et les autres d'avoir mangé avec trop d'avidité : car comme la chaleur naturelle de leur estomac était éteinte, si l'on ne leur donnait à manger peu à peu, et de même qu'à des enfants, l'abondance des aliments les étouffait. Quelques-uns furent contraints par la rage de la faim, de manger de la chair humaine.

3. On dit que deux femmes, qui étaient demeurées seules dans un village proche d'Arimini, y mangèrent dix-sept hommes. Elles y recevaient les passants et les tuaient lorsqu'ils étaient endormis. Comme elles se préparaient à en tuer un dix-huitième, il s'éveilla, et après avoir tout appris de leur bouche, il les tua elles-mêmes. Plusieurs se jetaient sur l'herbe, et faisaient quelque effort pour l'arracher; mais comme la faim leur avait ôté les forces, ils expiraient sur le champ, et demeuraient sans sépulture ; parce qu'il n'y avait plus personne pour leur rendre ce dernier devoir. Toutefois les oiseaux qui se repaissent de corps morts ne les touchaient pas, à cause que toutes leurs chairs avaient été dévorées par la famine. En voilà assez sur ce sujet.

suite

suite