Diodore de Sicile traduit par Ferd. Hoefer Tome III

DIODORE DE SICILE

BIBLIOTHÈQUE HISTORIQUE.

TOME QUATRIÈME : LIVRE VIII (fragments)

Traduction française : FERD. HOEFER

livre 7 - livre 9 (fragments)

 

DIODORE DE SICILE.

FRAGMENTS

LIVRE HUITIÈME.

 

Ὅτι οἱ Ἠλεῖοι τῶν κοινῶν πολέμων οὐ μετεῖχον· καὶ γὰρ ὅτε Ξέρξης ταῖς τοσαύταις μυριάσιν ἐστράτευσεν ἐπὶ τοὺς Ἕλληνας, ἀφείθησαν ὑπὸ τῶν συμμάχων τῆς στρατείας, προσταξάντων τῶν ἡγεμόνων. Πλέον αὐτοὺς ποιήσειν, ἐὰν ἐπιμέλωνται τῆς τῶν θεῶν τιμῆς.

Καὶ μὴ συγχωρηθείσης μηδὲ λαθραίας συμπλοκῆς πρὸς ἄνδρα· μηδένα γὰρ οὕτω παραφρονήσειν ὥστε ἐφημέρου χάριν ἡδονῆς τὰ μακαριζόμενα τοῦ βίου παντὸς ἀντικαταλλάξασθαι.

Ὅτι Νεμέτωρ ὑπὸ τοῦ ἰδίου ἀδελφοῦ στερηθεὶς τῆς βασιλείας, ὃς Ἀμόλιος ἐκαλεῖτο, ἐβασίλευσε δὲ Ἀλβανῶν, τοὺς ἰδίους υἱωνοὺς παρ' ἐλπίδας ἀναγνωρίσας Ῥέμον καὶ Ῥωμύλον, ἐπεβούλευσε κατὰ τοῦ ἰδίου ἀδελφοῦ περὶ ἀναιρέσεως. Ὃ καὶ γέγονε· μεταπεμψάμενοι γὰρ τοὺς νομεῖς ὥρμησαν ἐπὶ τὰ βασίλεια, καὶ ἐντὸς τῶν θυρῶν εἰσεβιάσαντο καὶ τοὺς ὑφισταμένους ἀνῄρουν, ὕστερον δὲ καὶ αὐτὸν τὸν Ἀμόλιον.

Ὅτι τούτων ἐκτεθέντων, ἐπειδὴ τοῦ χρόνου προϊόντος ἠνδρώθησαν, πολὺ διέφερον τῶν ἄλλων κάλλει καὶ ῥώμῃ. Διὸ καὶ πᾶσι τοῖς ποιμνίοις ἀσφάλειαν παρείχοντο, ῥᾳδίως τοὺς λῃστεύειν εἰωθότας ἀποκρουόμενοι, καὶ πολλοὺς μὲν ἀναιροῦντες τῶν ἐπιτιθεμένων, ἐνίους δὲ καὶ ζῶντας συλλαμβάνοντες. Χωρὶς δὲ τῆς ἐν τούτῳ φιλοτιμίας ὑπῆρχον ἅπασι τοῖς πλησίον νομεῦσι προσφιλεῖς, ταῖς τε ὁμιλίαις συνόντες καὶ τὸν ἑαυτῶν τρόπον μέτριον καὶ κοινὸν τοῖς δεομένοις ἀναδεικνύντες. Διὸ καὶ τῆς πάντων ἀσφαλείας ἐν τούτοις κειμένης, οἱ πλεῖστοι τούτοις ὑπετάττοντο καὶ τὸ παραγγελλόμενον ἐποίουν συντρέχοντες εἰς οὓς προστάξαιεν τόπους.

Ὅτι ὀρνιθευομένων Ῥέμου καὶ Ῥωμύλου περὶ οἰκισμοῦ πόλεως, καὶ ἐκ τῶν δεξιῶν μερῶν διοσημείαν γενέσθαι, φασὶ καταπλαγέντα τὸν Ῥέμον ἐπιφθεγξάμενον εἰπεῖν τῷ ἀδελφῷ, ὅτι ἐν ταύτῃ τῇ πόλει πολλάκις ἐπαριστέροις βουλεύμασιν ἐπιδέξιος ἀκολουθήσει τύχη· προπετῶς γὰρ αὐτοῦ τὸν ἄγγελον ἀποστείλαντος καὶ τὸ καθ' αὑτὸν μέρος ὅλως ἡμαρτηκότος ὑπὸ ταὐτομάτου διωρθῶσθαι τὴν ἄγνοιαν.

Ὅτι ὁ Ῥωμύλος κτίζων τὴν Ῥώμην τάφρον περιέβαλε τῷ Παλατίῳ κατὰ σπουδήν, μή τινες τῶν περιοίκων ἐπιβάλωνται κωλύειν αὐτοῦ τὴν προαίρεσιν. Ὁ δὲ Ῥέμος βαρέως φέρων ἐπὶ τῷ διεσφάλθαι τῶν πρωτείων, φθονῶν δὲ τῆς εὐτυχίας τῷ ἀδελφῷ, προσιὼν τοῖς ἐργαζομένοις ἐβλασφήμει· ἀπεφήνατο γὰρ στενὴν εἶναι τὴν τάφρον, καὶ ἐπισφαλῆ ἔσεσθαι τὴν πόλιν, τῶν πολεμίων ῥᾳδίως αὐτὴν ὑπερβαινόντων. Ὁ δὲ Ῥωμύλος ὠργισμένος ἔφη, Παραγγελῶ πᾶσι τοῖς πολίταις ἀμύνασθαι τὸν ὑπερβαίνειν ἐπιχειροῦντα. Καὶ πάλιν ὁ Ῥέμος τοῖς ἐργαζομένοις ὀνειδίζων ἔφη στενὴν κατασκευάζειν τὴν τάφρον· εὐχερῶς γὰρ ὑπερβήσεσθαι τοὺς πολεμίους· καὶ γὰρ αὐτὸς ῥᾳδίως τοῦτο πράττειν· καὶ ἅμα ταῦτα λέγων ὑπερήλατο. Ἦν δέ τις Κέλερος, εἷς τῶν ἐργαζομένων, ὃς ὑπολαβών, Ἐγὼ δέ, φησίν, ἀμυνοῦμαι τὸν ὑπερπηδῶντα κατὰ τὸ πρόσταγμα τοῦ βασιλέως, καὶ ἅμα ταῦτα λέγων ἀνέτεινε τὸ σκαφεῖον καὶ πατάξας τὴν κεφαλὴν ἀπέκτεινε τὸν Ῥέμον.

LIVRE HUITIÈME.

* Excerpt. Vatican., p. 4. — Les Éliens n'eurent aucune part aux guerres communes [de la Grèce]. En effet, lorsque Xerxès envahit la Grèce à la tête de tant de milliers de combattants, les alliés dispensèrent les Éliens du service militaire, parce que les chefs jugeaient que ces derniers seraient plus utiles en s'occupant du culte des dieux.

* Ibid., p. 4. — Tout commerce secret avec un homme est illicite. Qui serait assez insensé pour échanger le plaisir d'un instant contre le bonheur de toute la vie?

Excerpt. de Virt. et Vit., p. 547. — Romulus et Rémus, qui avaient été exposés, étant parvenus à l'âge viril, surpassèrent de beaucoup en beauté et en force les hommes de leur temps. Ils défendaient tous les troupeaux d'animaux domestiques ; car ils repoussaient les brigands qui avaient coutume de les inquiéter; ils en tuaient un graud nombre dans l'attaque même, et en prenaient quelques-uns vivants. Indépendamment de la gloire qu'ils acquirent ainsi, ils devinrent très-chers aux bergers du voisinage ; ils se trouvaient à toutes les assemblées, se montraient bienveillants et faisaient également bon accueil à tous ceux qui s'adressaient à eux. Ainsi, la tranquillité reposant sur Romulus et Rémus, tous se soumirent à leur commandement; ils exécutaient leurs ordres et s'empressaient d'accourir aux lieux qu'ils leur désignaient.

* Excerpt. Vatican., p. 5. — Lorsque Romulus et Rémus consultaient le vol des oiseaux sur l'emplacement d'une ville, l'augure se manifesta à la droite; et l'on rapporte que Rémus, surpris , cria à son frère : « Il arrivera souvent dans cette ville que des conseils sinistres seront couronnés de succès. « Il envoya immédiatement un messager, et bien qu'il se fût lui-même complètement trompé, le hasard répara sa faute.

Romulus , en fondant Rome, s'empressa d'entourer d'un fossé le mont Palatin, afin d'empêcher quelques peuples du voisinage devenir troubler son entreprise. Rémus, irrité de se voir exclu du premier rang, et jaloux de la fortune de son frère, visitait les ouvriers et critiquait leurs travaux ; il leur démontrait que le fossé était trop étroit pour garantir la ville, et que les ennemis le franchiraient facilement. Emporté par la colère, Romulus s'écria : « J'ordonne à tous les citoyens de châtier le premier qui essaierait de traverser ce fossé. » Rémus se moqua de nouveau des ouvriers, en leur disant que leur fossé était trop étroit, et que les ennemis le passeraient aisément, ainsi que lui-même pourrait le faire, et, à ces mots, il le franchit. Mais, parmi les ouvriers, il y en eut un du nom de Celer qui prit la parole, et dit : Eh bien, moi, je châtierai celui qui a transgressé l'ordre du roi, » et aussitôt il frappa Rémus d'un coup de pioche sur la tête, et l'étendit roide mort (01).

Ἔνιοι μὲν οὖν τῶν συγγραφέων πλανηθέντες ὑπέλαβον τοὺς περὶ τὸν Ῥωμύλον ἐκ τῆς Αἰνείου θυγατρὸς γεννηθέντας ἐκτικέναι τὴν Ῥώμην· τὸ δ' ἀληθὲς οὐχ οὕτως ἔχει, πολλῶν μὲν ἐν τῷ μεταξὺ χρόνῳ τοῦ τ' Αἰνείου καὶ Ῥωμύλου γεγονότων βασιλέων, ἐκτισμένης δὲ τῆς Ῥώμης κατὰ τὸ δεύτερον ἔτος τῆς ἑβδόμης ὀλυμπιάδος· αὕτη γὰρ ἡ κτίσις ὑστερεῖ τῶν Τρωικῶν ἔτεσι τρισὶ πλείοσι τῶν τετρακοσίων καὶ τριάκοντα. Αἰνείας γὰρ μετὰ τὴν ἅλωσιν τῆς Τροίας ἐτῶν τριῶν παρελθόντων παρέλαβε τὴν τῶν Λατίνων βασιλείαν, καὶ κατασχὼν τριετῆ χρόνον ἐξ ἀνθρώπων ἠφανίσθη καὶ τιμῶν ἔτυχεν ἀθανάτων. Τὴν δ' ἀρχὴν διαδεξάμενος Ἀσκάνιος υἱὸς ἔκτισεν Ἄλβαν τὴν νῦν καλουμένην Λόγγαν, ἣν ὠνόμασεν ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ τοῦ τότε μὲν Ἄλβα καλουμένου, νῦν δὲ Τιβέρεως ὀνομαζομένου. Περὶ δὲ τῆς προσηγορίας ταύτης Φάβιος ὁ τὰς Ῥωμαίων πράξεις ἀναγράψας ἄλλως μεμυθολόγηκε. Φησὶ γὰρ Αἰνείᾳ γενέσθαι λόγιον, τετράπουν αὐτῷ καθηγήσεσθαι πρὸς κτίσιν πόλεως· μέλλοντος δ' αὐτοῦ θύειν ὗν ἔγκυον τῷ χρώματι λευκήν, ἐκφυγεῖν ἐκ τῶν χειρῶν, καὶ διωχθῆναι πρός τινα λόφον, πρὸς ᾧ κομισθεῖσαν τεκεῖν τριάκοντα χοί ρους. Τὸν δὲ Αἰνείαν τό τε παράδοξον θαυμάσαντα καὶ τὸ λόγιον ἀνανεούμενον ἐπιχειρῆσαι μὲν οἰκίσαι τὸν τόπον, ἰδόντα δὲ κατὰ τὸν ὕπνον ὄψιν ἐναργῶς διακωλύουσαν καὶ συμβουλεύουσαν μετὰ τριάκοντα ἔτη κτίζειν, ὅσοσπερ ὁ τῶν τεχθέντων ἀριθμὸς ἦν, ἀποστῆναι τῆς προθέσεως

Ὅτι Πολυχάρη Μεσσήνιον πλούτῳ καὶ γένει διαφέροντα συνθέσθαι ἀγελῶν κοινωνίαν πρὸς Εὔαιφνον Σπαρτιάτην. Ὃν εἰς ἐπιμέλειαν καὶ φυλακὴν παραλαβόντα τάς τε ἀγέλας καὶ τοὺς νομεῖς ἐπιχειρῆσαι μὲν πλεονεκτεῖν, καταφανῆ δὲ γενέσθαι. Πωλήσαντα γὰρ ἐμπόροις τῶν τε βοῶν καὶ τῶν νομέων τινὰς ἐπ' ἐξαγωγῇ προσποιηθῆναι τὴν ἀπώλειαν αὐτῶν ὑπὸ λῃστῶν γεγονέναι βιαίως. Τοὺς δὲ ἐμπόρους εἰς Σικελίαν πλέοντας κομίζεσθαι παρὰ τὴν Πελοπόννησον· γενομένου δὲ χειμῶνος προσορμισθῆναι τῇ γῇ, καὶ τοὺς νομεῖς νυκτὸς ἀποβάντας διαδρᾶναι τῇ τῶν τόπων ἐμπειρίᾳ πιστεύσαντας. Παραγενηθέντων δὲ αὐτῶν εἰς Μεσσήνην, καὶ τῷ κυρίῳ πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν εἰπόντων, τὸν Πολυχάρη τούτους μὲν κρύψαι, τὸν δὲ κοινωνὸν ἐκ τῆς Σπάρτης μεταπέμψασθαι. Διαβεβαιουμένου δὲ αὐτοῦ καὶ λέγοντος τῶν νομέων τοὺς μὲν ὑπὸ λῃστῶν ἀφηρπάσθαι, τοὺς δὲ τετελευτηκέναι, τὸν Πολυχάρη προάγειν τοὺς ἄνδρας. Οὓς ἰδόντα τὸν Εὔαιφνον καταπλαγῆναι, καὶ φανερῶς ἐλεγχόμενον τραπῆναι πρὸς δέησιν, καὶ τάς τε βοῦς ἀποκαταστήσειν ἐπαγγελέσθαι καὶ πᾶσαν προέσθαι φωνὴν εἰς τὸ σωθῆναι. Τὸν δὲ Πολυχάρη ἐντραπέντα τὴν ξενίαν κρύψαι τὴν πρᾶξιν, καὶ τὸν υἱὸν συναποστεῖλαι τῷ Σπαρτιάτῃ πρὸς τὸ τυχεῖν τῶν δικαίων. Εὔαιφνον δὲ καὶ τῶν ἐπαγγελιῶν ἐπιλαθέσθαι τόν τε εἰς Σπάρτην συνεκπεμφθέντα νεανίσκον ἀνελεῖν. Οὗ συντελεσθέντος τὸν Πολυχάρη ὡς ἐπὶ τηλικούτοις ἀνομήμασιν ἀγανακτεῖν καὶ τὸν αἴτιον ἐξαιτεῖν. Τοὺς δὲ Λακεδαιμονίους τούτῳ μὴ προσέχειν, τὸν δὲ υἱὸν Εὐαίφνου μετ' ἐπιστολῆς εἰς Μεσσήνην ἀποστεῖλαι δηλοῦντα, διότι Πολυχάρης εἰς Σπάρτην κατηγορείτω περὶ ὧν ἔπαθεν ἐπί τε τῶν ἐφόρων καὶ τῶν βασιλέων. Τὸν δὲ Πολυχάρη τυχόντα τῶν ἴσων τόν τε νεανίσκον ἀνελεῖν καὶ τὴν πόλιν ῥυσιάζειν.

Ὅτι τῶν κυνῶν ὠρυομένων καὶ τῶν Μεσσηνίων ἀπελπιζόντων προσελθών τις τῶν πρεσβυτέρων παρεκάλει τὰ πλήθη μὴ προσέχειν τοῖς μάντεσι σχεδιάζουσι· καὶ γὰρ καὶ ἐπὶ τῶν ἰδίων βίων αὐτοὺς πλείστοις ἁμαρτήμασι περιπίπτειν, ὡς μὴ δυναμένους προϊδέσθαι τὸ μέλλον, καὶ νῦν ὑπὲρ ὧν εἰκὸς μόνους τοὺς θεοὺς γινώσκειν ἀδυνατεῖν ἀνθρώπους ὄντας ἐπίστασθαι. Παρεκελεύετο οὖν πέμπειν εἰς Δελφούς. Ἡ δὲ Πυθία ἀνεῖλεν οὕτως. Ἐκ τοῦ Αἰπυτιδῶν γένους θῦσαι κόρην τὴν τυχοῦσαν· ἐὰν δὲ ἡ λαχοῦσα ἀδυνατῇ καθοσιωθῆναι, θῦσαι τότε παρθένον τὴν τοῦ διδόντος ἑκουσίως ἐκ τοῦ αὐτοῦ γένους. Καὶ ταῦτα πράξαντες ἕξετε νίκην τοῦ πο λέμου καὶ κράτος. ...... Οὐδεμιᾶς γὰρ τιμῆς μέγεθος ἰσόρροπον ἐφαίνετο τοῖς γονεῦσι πρὸς τὴν τῶν τέκνων σωτηρίαν, ἀλλ' ἅμα μὲν ὁ τῆς συγγενείας ἔλεος ἑκάστῳ ὑπεδύετο πρὸ ὀφθαλμῶν λαμβάνοντι τὴν σφαγήν, ἅμα δὲ ἐνετρέπετο προδότης γενέσθαι τέκνου πρὸς ὁμολογούμενον ὄλεθρον.

* Tzetz. Schol. ad Exeges. Iliad., p. 141. — Denys d'Halicarnasse, Dion et Diodore parlent de Romulus et Rémus.

Georg. Syncell, p. 194, et Euseb. Chron., p. 210. — Quelques historiens se sont trompés en supposant que Romulus, fondateur de Rome, était fils d'une des filles d'Énée. Voici la vérité : Dans l'intervalle de temps qui s'est écoulé entre Énée et Romulus, de nombreux rois ont régné, car la ville futbâtie environ vers la seconde année de la viie olympiade (02). Ainsi, Rome fut fondée plus de quatre cent trente ans après la guerre de Troie. Énée, trois ans après la prise de Troie, s'empara de la royauté des Latins, et, après un règne de trois ans, il disparut et obtint les honneurs divins. Ascagne, son fils, lui ayant succédé à l'empire, fonda la ville d'Albe, maintenant appelée la Langue; il la nomma ainsi du nom primitif du fleuve Alba, appelé aujourd'hui le Tibre. Fabius, qui a écrit une histoire des Romains, lui donne une origine mythologique. « L'oracle , dit-il, l'avait annoncé à Énée qu'un quadrupède le conduirait au lieu où il devait construire une ville ; un jour qu'Énée allait offrir un sacrifice , il rencontra une truie pleine et de couleur blanche ; il arriva qu'elle lui échappa des mains et atteignit une colline où elle mit bas trente petits. Alors Énée, admirant ce prodige et, se rappelant l'oracle, se mit à élever une ville dans ce lieu ; mais une vision qu'il eut la nuit lui défendit de continuer, et lui conseilla de n'élever la ville qu'au bout de trente ans, nombre égal à celui des petits de la truie; il se désista donc de son entreprise. »

Excerpt. de Virt. et Vit., p. 548. — Polycharès de Messine, homme distingué par sa naissance et ses richesses, se mit en société de biens avec Évaephne de Sparte. Celui-ci s'étant charge de la direction et de la surveillance des troupeaux et des bergers, fut tenté de s'enrichir frauduleusement; mais son dessein fut bientôt découvert. Ayant vendu des bœufs avec leurs bergers à des marchands qui devaient les exporter, il supposa que des voleurs les avaient enlevés de force. Cependant les marchands, faisant voile pour la Sicile, longeaient le littoral du Péloponnèse, lorsqu'une tempête s'éleva et jeta les navires sur la côte. Les bergers en descendirent pendant la nuit, et prirent la fuite, rassurés par la connaissance qu'ils avaient de ces lieux. Lorsqu'ils furent arrivés à Messine, et qu'ils eurent découvert à leur maître la vérité, Polycharès les cacha, et fit venir de Sparte son associé. Celui-ci, persistant dans sa première déclaration, répétait que des voleurs avaient tué une partie de ses bergers et enlevé les autres, quand tout à coup Polycharès les fit paraître. En les voyant, Évaepbne, saisi de frayeur et convaincu de fraude, eut recours aux prières ; il promit de restituer les bœufs dérobés, et employa toutes les supplications pour obtenir sa grâce. Polycharès, respectant l'hospitalité, se laissa fléchir ; il tint le fait caché et se contenta d'envoyer son fils avec le Spartiate pour obtenir justice. MaisÉvaephne, violant sa promesse, assassina le jeune homme qui devait l'accompagner à Sparte. Indigné de ce forfait, Polycharès en demanda justice aux Lacédémoniens. Ceux-ci ne l'écoutèrent pas; mais ils envoyèrent à Messine le fils d'Évœphne, avec une lettre pour inviter Polycharès à venir lui-même porter son accusation devant les éphores et les rois. Usant du droit de talion, Polycharès tua ce jeune homme et ravagea les campagnes de Sparte.

* Excerpt. Vatican., p. 6. — Les Messéniens ayant pris les hurlements des chiens pour un fâcheux augure, un des anciens engagea la foule à ne pas ajouter foi aux sottes prédictions des devins. « Car, disait-il, ceux qui dans leur vie privée commettent tant de fautes sont incapables de prévoir l'avenir, que les dieux seuls doivent connaître. » Il conseilla donc d'envoyer une députalion à Delphes. La pythie répondit ainsi : « Sacrifiez une des filles de la race des Aepytides; si celle qui est désignée par le sort ne pouvait être offerte aux dieux , il faudrait sacrifier une vierge que les parents auraient donnée volontairement. En agissant ainsi, vous aurez la victoire et vous l'emporterez sur vos ennemis. Aucun honneur, quelque grand qu'il soit, ne peut compenser la douleur qu'éprouvent les parents de la perte de leurs enfants.... »

Προέπιπτεν εἰς ἀνάξια τῆς περὶ αὐτὸν δόξης ἁμαρτήματα· δεινὸς γὰρ ὁ ἔρως σφῆλαι τοὺς νέους, καὶ μάλιστα τοὺς μεγαλοφρονοῦντας ἐπὶ τῇ τοῦ σώματος ῥώμῃ. Διὸ καὶ παρεισήγαγον οἱ παλαιοὶ τῶν μυθογράφων τὸν ὑπὸ τῶν ἄλλων ἀνίκητον Ἡρακλέα ὑπὸ τῆς τούτου δυνάμεως νικώμενον.

Ὅτι Ἀρχίας ὁ Κορίνθιος ἐραστὴς ὢν Ἀκταίωνος τὸ μὲν πρῶτον προσέπεμπέ τινα τῷ παιδί, θαυμαστὰς ἐπαγγελίας ποιούμενος· οὐ δυνάμενος δὲ αὐτὸν ἀναλαβεῖν παρὰ τὴν τοῦ πατρὸς καλοκἀγαθίαν καὶ τὴν αὐτοῦ τοῦ παιδὸς σωφροσύνην, ἤθροισε τῶν συνήθων τοὺς πλείστους, ὡς βιασόμενος τὸν ἐν χάριτι καὶ δεήσει μὴ ὑπακούοντα. Τέλος δὲ μεθυσθεὶς μετὰ τῶν συμπαρακληθέντων ἐπὶ τοσοῦτον ἀνοίας προέπεσεν ὑπὸ τοῦ πάθους, ὥστε εἰς τὴν οἰκίαν ἐμπεσὼν τοῦ Μελίσσου τὸν παῖδα βιαίως ἀπήγαγεν. Ἀντεχομένου δὲ τοῦ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων τῶν κατὰ τὴν οἰκίαν, παρ' ἀμφοτέροις φιλοτιμίας βιαιοτέρας γενομένης ἔλαθεν ὁ παῖς ἐν ταῖς χερσὶ τῶν ἀντεχομένων ἀφεὶς τὴν ψυχήν, ὥστε τὸ παράδοξον τῆς πράξεως ἀναλογιζομένους ἐλεεῖν ἅμα τὴν τοῦ παθόντος συμφορὰν καὶ θαυμάζειν τὴν τῆς τύχης περιπέτειαν· ᾧ γὰρ ὁ παῖς τῆς αὐτῆς ἐκείνης ἔτυχε προσηγορίας, τούτῳ τὴν ὁμοίαν τοῦ βίου καταστροφὴν ἔσχεν, ἑκατέρων ὑπὸ τῶν μάλιστα ἂν βοηθησάντων τοῦ ζῆν παραπλησίῳ τρόπῳ στερηθέντων.

Ὅτι Ἀγαθοκλῆς ἐπιστάτης αἱρεθεὶς τῆς περὶ τὸν νεὼν τῆς Ἀθηνᾶς οἰκοδομίας, τοὺς καλλίστους τῶν τεμνομένων λίθων ἐπιλεγόμενος τὴν μὲν δαπάνην ἐκ τῆς ἰδίας οὐσίας ἐποιεῖτο, τοῖς δὲ λίθοις καταχρησάμενος οἰκίαν ὠὠκοδόμησε πολυτελῆ. Ἐφ' οἷς φασιν ἐπισημῆναι τὸ δαιμόνιον· κεραυνωθέντα γὰρ τὸν Ἀγαθοκλέα μετὰ τῆς οἰκίας καταφλεχθῆναι. Οἱ δὲ γεωμόροι ἔκριναν τὴν οὐσίαν αὐτοῦ δημοσίαν εἶναι, καίπερ τῶν κληρονόμων δεικνυόντων μηδὲν εἰληφότα τῶν ἱερῶν ἢ δημοσίων χρημάτων. Τὴν δὲ οἰκίαν καθιερώσαντες ἄβατον τοῖς εἰσιοῦσιν ἐποίησαν, ὡς ἔτι καὶ νῦν ὀνομάζεται Ἐμβρονταῖον.

* Ibid., p. 6.  — Il tomba dans des fautes indignes de sa gloire ; car un amour violent rend criminels les jeunes gens et surtout ceux qui sont fiers de leur force physique. C'est pourquoi les anciens mythographes nous ont représenté l'invincible Hercule vaincu par la puissance de l'amour.

Excerpt. de Virt. et Vit. , p. 548. — Archias de Corinthe, épris du jeune Actéon, lui envoya d'abord un confident chargé de lui faire les plus belles promesses. Mais la vigilance du père et la sagesse de l'enfant même ayant déjoué toutes les tentatives, Archias réunit la plupart de ses compagnons pour enlever de force celui qui résistait à ses insinuations et à ses prières. S'é-tant enivré de vin, il se laissa tellement aveugler par la passion, qu'il se précipita avec ses convives dans la maison de Mélissus pour en arracher l'enfant. Le père, secondé par tous ses gens, opposa une vive résistance. Pendant la lutte qui avait lieu entre les deux partis, l'enfant mourut, sans qu'on y prît garde, dans les mains de ses défenseurs. En considérant un événement si extraordinaire , on ne peut s'empêcher d'être touché du sort de cet infortuné, et d'admirer la singularité du destin : celui qui portait le même nom périt dans une catastrophe semblable; l'un et l'autre furent privés de la vie et presque de la même manière , par ceux-là même qui auraient dû les défendre.

Agathocle, chargé de diriger la construction du temple de Minerve, en fit la dépense sur ses propres fonds; il choisit les plus belles pierres de taille, et en fit bâtir pour lui-même une maison magnifique. La divinité s'en vengea : Agathocle fut frappé de la foudre, et périt dans les flammes de sa maison. Les Géomores déclarèrent que ses biens appartenaient à l'État, malgré la protestation des héritiers qui prouvaient qu'Agathocle n'avait rien pris sur les fonds consacrés au culte. Ils consacrèrent cette maisou et en défendirent rapproche. On l'appelle encore aujourd'hui la maison du tonnerre.

Περὶ δύο ἀνδρῶν ἀριστευσάντων ἐν πολέμῳ καὶ ἀγωνιζομένων περὶ πρωτείων. Μετὰ ταῦθ' ὁ μὲν βασιλεὺς ἀναλαβὼν ἑαυτὸν ἐκ τῶν τραυμάτων προέθηκε κρίσιν ἀριστείου. Κατέβησαν μὲν οὖν ἐπὶ τὸν ἀγῶνα δύο, Κλέοννίς τε καὶ Ἀριστομένης, ὧν ἑκάτερος εἶχεν ἴδιόν τι πρὸς δόξαν. Ὁ γὰρ Κλέοννις ὑπερασπίσας τὸν βασιλέα πεπτωκότα τῶν ἐπι φερομένων Σπαρτιατῶν ὀκτὼ νεκροὺς ἐπεποιήκει· καὶ τούτων ἦσαν δύο ἡγεμόνες ἐπιφανεῖς· πάντων δὲ τῶν ἀναιρεθέντων ὑπ' αὐτοῦ τὰς πανοπλίας ἐσκυλευκὼς ἐδεδώκει τοῖς ὑπασπισταῖς, ἵνα ἔχῃ σημεῖα τῆς ἰδίας ἀρετῆς πρὸς τὴν κρίσιν. Πολλοῖς δὲ περιπεσὼν τραύμασιν ἅπαντ' ἔσχεν ἐναντία, μέγιστον παρεχόμενος τεκμήριον τοῦ μηδενὶ τῶν πολεμίων εἶξαι. Ὁ δ' Ἀριστομένης ἐν τῷ περὶ τοῦ βασιλέως ἀγῶνι πέντε μὲν ἀνῃρήκει τῶν Λακεδαιμονίων, καὶ τὰς πανοπλίας ἐσκυλεύκει τῶν πολεμίων ἐπικειμένων. Καὶ τὸ μὲν ἑαυτοῦ σῶμα διεφύλαξεν ἄτρωτον, ἐκ δὲ τῆς μάχης ἀπερχόμενος εἰς τὴν πόλιν ἔργον ἐπαινούμενον ἔπραξεν. Ὁ μὲν γὰρ Κλέοννις ἀσθενῶς ἐκ τῶν τραυμάτων διακείμενος οὔτε βαδίζειν καθ' αὑτὸν οὔτε χειραγωγεῖσθαι δυνατὸς ἦν· ὁ δ' Ἀριστομένης ἀράμενος αὐτὸν ἐπὶ τοὺς ὤμους ἀπήνεγκεν εἰς τὴν πόλιν, οὐδὲν δὲ ἧττον κομίζων τὴν ἰδίαν πανοπλίαν, καὶ ταῦτα τοῦ Κλεόννιδος προέχοντος τῶν ἄλλων μεγέθει τε καὶ ῥώμῃ σώματος. Τοιαύτας δ' ἐχόντων ἀφορμὰς εἰς τὴν ὑπὲρ τῶν ἀριστείων κρίσιν, ὁ βασιλεὺς ἐκάθισε μετὰ τῶν ταξιάρχων κατὰ τὸν νόμον. Προλαβὼν οὖν τὸν λόγον ὁ Κλέοννις τοιούτοις ἐχρήσατο λόγοις.

Βραχὺς μέν ἐστιν ὁ περὶ τῶν ἀριστείων λόγος· κριταὶ γάρ εἰσιν οἱ τεθεαμένοι τὰς ἑκάστων ἀρετάς· ὑπομνῆσαι δὲ δεῖ με, διότι πρὸς τοὺς αὐτοὺς ἄνδρας ἑκατέρων διαγωνισαμένων ὑφ' ἕνα καιρὸν καὶ τόπον ἐγὼ πλείους ἀπέκτεινα. Δῆλον οὖν ὡς κατὰ τὴν αὐτὴν περίστασιν ὁ πρότερος ἐν ἀριθμῷ τῶν ἀναιρεθέντων προτερεῖ καὶ τοῖς εἰς τὸ πρωτεῖον δικαίοις. Ἀλλὰ μὴν καὶ τὰ σώματα ἑκατέρων ἐμφανεστάτας ἀποδείξεις ἔχει τῆς ὑπεροχῆς· ὁ μὲν γὰρ πλήρης ὢν τραυμάτων ἐναντίων ἀπελύετο τῆς μάχης, ὁ δ' ὥσπερ ἐκ πανηγύρεως, ἀλλ' οὐ τηλικαύτης παρατάξεως ἐξιὼν οὐκ ἐπειράθη, τί δύναται πολεμίων σίδηρος. Εὐτυχέστερος μὲν οὖν ἴσως Ἀρι στομένης, ἀγαθώτερος δ' ἡμῶν οὐκ ἂν δικαίως κριθείη. Πρόδηλος γὰρ ὁ ὑπομείνας τοσαύτας διαιρέσεις τοῦ σώματος ὡς ἀφειδῶς ἑαυτὸν ἐπέδωκεν ὑπὲρ τῆς πατρίδος· ὁ δ' ἐν πολεμίων συμπλοκῇ καὶ τοιούτων κινδύνων τηρήσας ἑαυτὸν ἄτρωτον εὐλαβείᾳ τοῦ παθεῖν τι τοῦτ' ἐνήργησεν. Ἄτοπον οὖν εἰ παρὰ τοῖς ἑωρακόσι τὴν μάχην ὁ τῶν πολεμίων μὲν ἐλάττους ἀνελών, τῷ δ' ἰδίῳ σώματι κινδυνεύσας ἧττον, προκριθήσεται τοῦ πρωτεύοντος ἐν ἀμφοτέροις. Ἀλλὰ μὴν καὶ τὸ μηδενὸς ἔτι κινδύνου ὑπάρχοντος βαστάσαι τὸ σῶμα καταπεπονημένον ὑπὸ τῶν τραυμάτων ἀνδρείαν μὲν οὐδεμίαν ἔχει, σώματος δ' ἴσως ἰσχὺν ἐπιδείκνυται. Ἱκανά μοι ταῦτα εἴρηται πρὸς ὑμᾶς· πρόκειται γὰρ ἀγὼν οὐ λόγων, ἀλλ' ἔργων. Παραλαβὼν δ' ἐν μέρει τὸν λόγον Ἀριστομένης,

Θαυμάζω, φησίν, εἰ μέλλει περὶ ἀριστείων ἀμφισβητεῖν ὁ σωθεὶς τῷ σώσαντι· ἀναγκαῖον γὰρ ἢ τῶν δικαζόντων αὐτὸν ἄνοιαν καταγινώσκειν ἢ τὴν κρίσιν δοκεῖν ἐκ τῶν νῦν λεγομένων, ἀλλ' οὐκ ἐκ τῶν τότε πεπραγμένων ἔσεσθαι. Οὐ μόνον δὲ Κλέοννις δειχθήσεται κατ' ἀρετὴν λειπόμενος, ἀλλὰ καὶ τελέως ἀχάριστος. Ἀφεὶς γὰρ τὸ τὰ συντελεσθέντα ὑπ' αὐτοῦ καλῶς διαπορεύεσθαι, διέσυρε τὰς ἐμὰς πράξεις, φιλοτιμότερος ὢν ἢ δίκαιον· ᾧ γὰρ καὶ ἰδίας σωτηρίας τὰς μεγίστας ὀφείλει χάριτας, τούτου τὸν ἐπὶ τοῖς καλῶς πραχθεῖσιν ἔπαινον διὰ φθόνον ἀφῄρηται. Ἐγὼ δὲ ὁμολογῶ μὲν ἐν τοῖς τότε γεγενημένοις κινδύνοις εὐτυχὴς ὑπάρξαι, φημὶ δὲ πρότερον ἀγαθὸς γενέσθαι. Εἰ μὲν γὰρ ἐκκλίνας τὴν τῶν πολεμίων ἐπιφορὰν ἄτρωτος ἐγενόμην, οὐκ εὐτυχῆ με προσῆκεν ὀνομάζειν, ἀλλὰ δειλόν, οὐδ' ὑπὲρ ἀριστείων λέγειν κρίσιν, ἀλλὰ ταῖς ἐκ τῶν νόμων τιμωρίαις περιπεπτωκέναι· ἐπεὶ δ' ἐν πρώτοις μαχόμενος καὶ τοὺς ὑφισταμένους ἀναιρῶν οὐκ ἔπαθον ἅπερ ἔπραξα, ῥητέον οὐκ εὐτυχῆ με μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀγαθόν. Εἴτε γὰρ οἱ πολέμιοι καταπλαγέντες τὴν ἀρετὴν οὐκ ἐτόλμησαν ἀμύνασθαι, μεγάλων ἐπαίνων ἄξιος ὃν ἐφοβήθησαν, εἴτ' ἐκείνων ἀγωνιζομένων εὐθύμως ἐγὼ φονεύων τοὺς ἀνθεστηκότας καὶ τοῦ σώματος ἐποιούμην πρόνοιαν, ἀνδρεῖος ἅμα καὶ συνετός. Ὁ γὰρ ἐν αὐτῷ τῷ θυμομαχεῖν ἐμφρόνως ὑπομένων τὸ δεινὸν ἑκατέρας ἔχει τὰς ἀρετάς, σώματός τε καὶ ψυχῆς. Καίτοι γε ταῦτα τὰ δίκαια πρὸς ἑτέρους ἦν μοι ῥητέον ἀμείνους τούτου. Ὅτε γὰρ Κλέοννιν παραλελυμένον ἐκ τῆς μάχης εἰς τὴν πόλιν ἀπήνεγκα τἀμαυτοῦ σώζων ὅπλα, καὶ ὑπ' αὐτοῦ κεκρίσθαι νομίζω τὸ δίκαιον. Καίτοι γε πα ροραθεὶς τόθ' ὑφ' ἡμῶν ἴσως οὐκ ἂν ἤριζε νῦν ὑπὲρ ἀριστείων, οὐδὲ διασύρων τηλικοῦτον μέγεθος εὐεργεσίας ἔλεγε μηθὲν εἶναι μέγα τὸ πραχθὲν διὰ τὸ κατ' ἐκεῖνον τὸν καιρὸν ἀποχωρεῖν ἐκ τῆς μάχης τοὺς πολεμίους. Τίς γὰρ οὐκ οἶδεν, ὅτι πολλάκις οἱ διαλυθέντες ἐκ τῆς μάχης ἐξ ὑποστροφῆς εἰώθασιν ἐπιτίθεσθαι καὶ στρατηγίᾳ ταύτῃ χρησάμενοι τυγχάνειν τῆς νίκης; Ἱκανά μοι τὰ ῥηθέντα· λόγων γὰρ πλειόνων οὐκ οἶμαι ὑμᾶς προσδεῖσθαι.

Τούτων ῥηθέντων οἱ δικάζοντες ὁμογνώμονες γενόμενοι προέκριναν τὸν Ἀριστομένην.

Après ces événements, le roi, remis de ses blessures, songea à décerner le prix de la bravoure. Cléonnis et Aristomène, qui s'étaient l'un et l'autre distingués par quelque action d'éclat, entrèrent dans la lice, Cléonnis avait couvert de son bouclier le roi tombé, et tué huit Spartiates qui l'assaillaient, au nombre desquels étaient deux chefs célèbres. Après les avoir tués, il les avait dépouillés de leurs armures qu'il avait remises à ses écuycrspour attester sa valeur à l'époque du jugement. Il avait succombé enfin sous le nombre des blessures qu'il avait toutes reçues par devant, preuve bien évidente qu'il n'avait reculé devant aucun des guerriers. Quant à Aristomène, dans le combat autour du roi, il avait tué cinq Lacédémoniens, et leur avait enlevé leurs armures au milieu des attaques de l'ennemi; il avait su se garantir de toute blessure, et sortant du combat pour se retirer dans la ville, il avait fait un exploit digne de louange : Cléonnis, épuisé par de nombreuses blessures, ne pouvait faire un pas ni seul ni soutenu. Aristomène le chargea sur ses épaules, et le rapporta dans la ville, avec toute son armure, quoique Cléonnis n'eût point son égal pour la taille ni la grosseur du corps. Voilà les titres qu'ils avaient à faire valoir pour remporter le prix. Le roi s'assit sur son tribunal, entouré de ses généraux, conformément à la loi. Alors Cléonnis, prenant la parole, s'exprima en ces termes :

« Je serai court en parlant du prix de la valeur, car nos juges ont été les témoins oculaires de la bravoure de chacun de nous. Je dois seulement vous rappeler que chacun de nous a combattu les mêmes ennemis, dans le même temps et dans le même lieu, mais que c'est moi qui en ai tué le plus grand nombre. Il est donc évident que celui qui, dans les mêmes circonstances, a tué le plus d'ennemis, l'emportera aussi par vos suffrages. Nos corps vous fourniront d'ailleurs les preuves les plus convaincantes de la supériorité du courage. L'un s'est retiré tout couvert de blessures reçues par devant, l'autre, n'ayant pas même été effleuré par le fer de l'ennemi, s'est retiré d'un si grand combat comme d'une fête pompeuse. Aristomène pourra être jugé plus heureux, mais non pas plus brave que nous. Il est de toute évidence que celui dont le corps a été ainsi Jacéré n'a pas épargné sa personne pour le salut de la patrie ; tandis que celui qui, au milieu de la mêlée et entouré de tant de dangers, a pu conserver son corps intact, a bien pris garde de s'exposer. Aussi serait-il bien absurde qu'en présence des spectateurs du combat celui qui a tué le moins d'ennemis et le moins payé de sa personne, l'emportât sur l'autre qui lui est supérieur dans les deux cas. Porter hors du combat un corps épuisé par ses blessures, c'est faire preuve d'une grande force de corps, mais ce n'est point un signe de courage. Mais ce discours doit suffire ; car il s'agit de remporter le prix non pour des paroles, mais pour des faits. »

Aristomène, à son tour, s'exprima ainsi :

« Je m'étonne moi-même que celui qui a été sauvé vienne disputer la palme à son sauveur. Il faut qu'il croie que ses juges sont privés de raison, ou bien qu'il fasse dépendre leur jugement des paroles actuellement prononcées et non des exploits récemment accomplis. Il est facile de montrer, non-seulement l'infériorité de Cléonnis, mais encore son ingratitude. Laissant de côté ses exploits, il s'attache à dénaturer les miens, et montre une juste ambition. Il me ravit par une basse jalousie la gloire de mes hauts faits, au lieu de me témoigner la plus grande reconnaissance pour lui avoir sauvé la vie. J'avoue que j'ai été heureux dans cette lutte; mais j'avais déjà donné des preuves de ma bravoure. Si j'avais évité le choc des ennemis pour m'épargner des blessures, je ne m'appellerais pas heureux, mais lâche ; et aujourd'hui, loin de disputer le prix de la valeur, j'invoquerais le châtiment prescrit par les lois. Mais si, combattant au premier rang, et répandant autour de moi le carnage, je n'ai reçu aucune blessure, on doit non-seulement me dire heureux mais encore vaillant. En effet, ou ma bravoure a fait que les ennemis épouvantés n'ont pas osé m'attaquer, et leur terreur est mou plus grand éloge ; ou bien les ennemis qui résistaient tombaient sous mes coups, tandis que je parais les leurs, unissant ainsi le courage à la prudence : celui qui, dans l'ardeur du combat, sait habilement éviter le péril possède également les qualités du corps et celles de l'esprit. . Mais c'est à des hommes meilleurs que mon adversaire que je devrais adresser ces raisons. Cependant, quand je portai Cléomnis évanoui hors du combat dans la ville, tout en conservant mon armure, je crois qu'il me rendait justice ; si alors je j'avais abandonné, probablement aujourd'hui il ne me disputerait pas le prix de la valeur, et ne dirait pas, pour diminuer la grandeur de ce service, qu'un tel acte était fort peu de chose, puisqu'en ce moment l'ennemi avait quitté le champ de bataille. Qui ne sait pas que bien souvent les ennemis, après s'être retirés du combat, reviennent subitement et ont parce moyen obtenu plus d'une fois la victoire? Ces paroles me paraissent suffisantes, et je crois qu'il n'est pas nécessaire que j'en dise davantage. »

Après ce discours, les juges décidèrent à l'unanimité qu' Aristomène avait mérité le prix.

Καὶ ταῖς προθυμίαις ἐπερρώσθησαν· τοὺς γὰρ ἐκ παίδων ἀνδρείαν καὶ καρτερίαν ἀσκοῦντας, κἂν ἡ τύχη που ταπεινώσῃ, βραχὺς λόγος ἐφ' ὃ δεῖ παρίστησιν. Οὐ μὴν οὐδὲ οἱ Μεσσήνιοι τούτων ἀπελείποντο ταῖς προθυμίαις, ἀλλὰ ταῖς σφῶν ἀρεταῖς πιστεύσαντες.

Ὅτι οἱ Λακεδαιμόνιοι καταπονούμενοι ὑπὸ Μεσσηνίων ἔπεμψαν εἰς Δελφούς. Ἡ δὲ ἔχρησεν, οὔ σε μάχης μόνον ἔργ' ἐφέπειν χερὶ Φοῖβος ἀνώγει, ἀλλ' ἀπάτῃ μὲν ἔχει γαῖαν Μεσσηνίδα λαός, ταῖς δ' αὐταῖς τέχναισιν ἁλώσεται αἷσπερ ὑπῆρξεν. Ἔστι δὲ τὸ νοούμενον μὴ μόνον τοῖς ἐκ τῆς βίας ἔργοις, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἐκ δόλου

Ὅτι Πομπίλιος ὁ Ῥωμαίων βασιλεὺς πάντα τὸν τοῦ ζῆν χρόνον ἐν εἰρήνῃ διετέλεσε. Λέγουσι δέ τινες ἀκουστὴν γενόμενον Πυθαγόρου παρ' ἐκείνου λαβεῖν τά τε περὶ θεῶν νομοθετήματα, καὶ πολλὰ διδαχθῆναι, δι' ὧν ἐπιφανὴς ἀνὴρ ἐγένετο καὶ βασιλεὺς ἡἡρέθη μετάπεμπτος.

Ὅτι κατὰ τὴν ἀξίαν οὐδὲ θελήσαντες δυνάμεθα τιμῆσαι τὸ δαιμόνιον· ὥστε εἰ μὴ κατὰ δύναμιν βουληθείημεν εὐχαριστεῖν, τίνας ἂν ἐλπίδας τοῦ μέλλοντος βίου λαμβάνοιμεν, εἰς τούτους ἐξαμαρτάνοντες οὓς ἀδικοῦντας οὐκ ἂν εἴη δυνατὸν οὔτε λαθεῖν οὔτε διαφυγεῖν; Τὸ μὲν γὰρ ὅλον, παρ' οἷς ἀθάνατον εἶναι συμβαίνει καὶ τὴν εὐεργεσίαν καὶ τὴν κόλασιν, φανερὸν ὡς ἐν τούτοις παρασκευάζειν προσήκει τὴν μὲν ὀργὴν ἀγένητον, τὴν δὲ εὔνοιαν αἰώνιον.

Τηλικαύτην γὰρ ἔχει παραλλαγὴν ὁ τῶν ἀσεβῶν βίος πρὸς τὸν τῶν εὐσεβῶν, ὥστε προσδοκᾶν ἑκατέρους αὐτοῖς βεβαιώσειν τὸ θεῖον τοῖς μὲν τὰς ἰδίας εὐχάς, τοῖς δὲ τὰς παρὰ τῶν ἐχθρῶν εὐχάς

Τὸ δὲ ὅλον, εἰ τοῖς μὲν ἐχθροῖς ὅταν πρὸς τοὺς βωμοὺς καταφύγωσι βοηθοῦμεν, τοῖς δὲ πολεμίοις διὰ τῶν ὅρκων πίστεις δίδομεν μηδὲν ἀδικήσειν, ποίαν χρὴ πρὸς αὐτοὺς ποιεῖσθαι τοὺς θεοὺς σπουδήν, οἳ οὐ μόνον τοὺς εὐσεβεῖς ἐν τῷ ζῆν εὖ ποιοῦσιν, ἀλλὰ καὶ μετὰ τὸν θάνατον ν εἰ δὲ καὶ ταῖς τελεταῖς δεῖ ἀγωγὴν μετ' εὐφημίας ἡδείας εἰς ἅπαντα τὸν αἰῶνα παρασκευάζουσιν; Διὸ καὶ προς ήκειν μηδὲν οὕτω τῶν ἐν τῷ βίῳ σπουδάζειν ὡς περὶ τὴν τῶν θεῶν τιμήν.

Ὅτι ἀνδρείαν καὶ δικαιοσύνην καὶ τὰς ἄλλας ἀρετὰς ἀνθρώπων καὶ τὰ λοιπὰ τῶν ζῴων εὑρῆσθαι συμβέβηκε, τὴν δὲ εὐσέβειαν τοσούτῳ τῶν ἄλλων ἀρετῶν προέχειν ὅσον καὶ τοὺς θεοὺς τῶν θνητῶν ἐν πᾶσι πρωτεύειν.

Ὅτι ζηλωτῆς οὔσης τοῖς ἰδιώταις, πολὺ μᾶλλον οἰκείαν εἶναι ταῖς πόλεσι· τῆς τε γὰρ ἀθανασίας ἐγγύτερον οὖσαι προσῳκειωμένην τοῖς θεοῖς τὴν φύσιν ἔχουσι καὶ πολὺν χρόνον διαμένουσαι προσδοκῶσι τὴν ὀφειλομένην ἀμοιβήν, τῆς μὲν εὐσεβείας τὴν ἡγεμονίαν, τῆς δὲ εἰς τὸ θεῖον ὀλιγωρίας τὴν τιμωρίαν.

* Excerpt. Vatican. , p. 7. — Ils reprirent courage; car les hommes,-exercés dès leur enfance au courage et à la patience, n'ont besoin que d'une simple parole pour se relever dans l'adversité. Quoi qu'il en soit, les Messéniens se ranimèrent, et confiants dans leurs forces

Les Lacédémoniens, battus par les Messéniens, envoyèrent consulter l'oracle de Delphes. La pythie leur répondit : « Phœbus t'ordonne de ne pas se fier seulement à ton bras dans les combats : le peuple a obtenu la Messénie par la ruse, il la perdra par les mêmes artifices. »

Cet oracle signifiait qu'il ne fallait pas seulement avoir recours à la force, mais encore à l'astuce.

Excerpt. de Virt. et Vit., p. 549. — Pompilius, roi des Romains, passa tout le temps de sa vie en paix, On dit qu'il avait été disciple de Pylhagore, de qui il tenait les lois qu'il établit sur le culte des dieux, ainsi que beaucoup d'autres connaissances. C'est par là qu'il s'était rendu illustre et qu'il avait été élu roi, quoique étranger.

* Excerpt. Vatic, p. 7 et 8. — Nous ne pouvons, quand même nous le voudrions, honorer la divinité comme elle le mérite. Et comment ne serions-nous pas reconnaissants selon nos forces ? quelles espérances pourrions-nous avoir d'une vie future, si nous oiïensons par nos crimes les dieux auxquels rien n'échappe? Comme tout en eux est immortel, les bienfaits comme les châtiments, il est évident que leur colère est éternelle comme leur bienveillance.

La différence entre la vie des impies et celle des hommes pieux-est si grande que les uns espèrent avec confiance dans la prière adressée à la divinité, tandis que les autres n'attendent que les malédictions de leurs ennemis.

Enfin, si nous venons au secours de l'ennemi qui se réfugie auprès de l'autel, et que nous gardions intactes les garanties accordées à ceux avec lesquels nous sommes en guerre, combien plus ne devons-nous pas nous empresser de servir les dieux qui non-seulement distribuent le bonheur pendant la vie, mais qui encore après la mort accordent aux hommes religieux un bonheur éternel? Aussi n'y a-t-il pas dans la vie d'occupation plus importante que le culte des dieux.

On peut trouver chez les animaux le courage, la justice et les autres qualités qui caractérisent l'homme, mais on n'y trouve jamais la piété qui sépare l'homme des animaux de toute la distance qui sépare ce dernier de la divinité.

Si la pratique de la religion convient aux individus, elle convient bien plus encore aux cités; car celles-ci approchent par leur durée de l'immortalité des dieux, et obtiennent, en raison de leur piété, le commandement, de même qu'elles sont punies en raison de leur négligence du culte (03).
 

Ὅτι Δηιόκης ὁ Μήδων βασιλεὺς πολλῶν ἀνομημάτων γενομένων ἤσκει δικαιοσύνην καὶ ἄλλας ἀρετάς.

Ὅτι Μύσκελλός τις Ἀχαιὸς ὢν τὸ γένος ἐκ Ῥύπης κατήντησεν εἰς Δελφοὺς καὶ τὸν θεὸν ἐπηρώτησε περὶ τέκνων γενέσεως· ἡ δὲ Πυθία ἀνεῖλεν οὕτως·

Μύσκελλε βραχύνωτε, φιλεῖ σ' ἑκάεργος Ἀπόλλων,
καὶ γενεὰν δώσει· τόδε δὲ πρότερόν σε κελεύει,
οἰκῆσαί σε Κρότωνα μέγαν καλαῖς ἐν ἀρούραις.

Τοῦ δὲ Κρότωνα ἀγνοοῦντος εἰπεῖν πάλιν τὴν Πυθίαν,

αὐτός σοι φράζει ἑκατηβόλος· ἀλλὰ συνίει.
Οὗτος μὲν Τάφιός τοι ἀνήροτος, ἥδε δὲ Χαλκίς,
ἥδε δὲ Κουρήτων * ἡ ἱερὰ χθών,
αἵδε δ' Ἐχινάδες εἰσί· πολὺς δ' ἐπ' ἀριστερὰ πόντος.
Οὕτω σ' οὐκ ἄν φημι Λακινίου ἄκρου ἁμαρτεῖν
οὐδ' ἱερᾶς Κριμίσης οὐδ' Αἰσάρου ποταμοῖο.

Ὅτι τοῦ χρησμοῦ προστάττοντος Κρότωνα κτίζειν ὁ Μύσκελλος τὴν περὶ τὴν Σύβαριν χώραν θαυμάσας ἐβούλετο κτίσαι, καὶ ἐξέπεσε χρησμὸς αὐτῷ οὗτος,

Μύσκελλε βραχύνωτε, παρὲκ θεοῦ ἄλλα ματεύων
κλαύματα μαστεύεις· δῶρον δ' ὃ διδῷ θεὸς αἴνει.

Ὅτι οἱ Συβαρῖται γαστρίδουλοί εἰσι καὶ τρυφηταί. Τοσοῦτος δὲ ἦν ζῆλος παρ' αὐτοῖς τρυφῆς ὥστε καὶ τῶν ἔξωθεν ἐθνῶν μάλιστα ἠγάπων Ἴωνας καὶ Τυρρηνούς, ὅτι συνέβαινεν αὐτοὺς τοὺς μὲν τῶν Ἑλλήνων, τοὺς δὲ τῶν βαρβάρων προέχειν τῇ κατὰ τὸ ζῆν πολυτελείᾳ.

Ὅτι φασί τινα τῶν εὐπόρων Συβαριτῶν, ἀκούσαντα παρά τινων ὅτι θεασάμενος τοὺς ἐργάτας εἰληφὼς εἴη ῥήγματα, παρακαλέσαι τὸν εἰπόντα μὴ θαυμάσαι· καὶ γὰρ ἀκούσαντα τὸ γεγονὸς πεπονηκέναι τὴν πλευράν. Ἕτερον δὲ λέγεται παραβαλόντα εἰς Σπάρτην εἰπεῖν ὅτι πρότερον μὲν θαυμάζοι τὴν τῶν Σπαρτιατῶν ἀνδρείαν, τότε δὲ θεασάμενον εὐτελῶς καὶ μετὰ πολλῆς κακοπαθείας βιοῦντας εἰπεῖν ὅτι τῶν ἐσχάτων οὐδὲν διαφέρουσι· καὶ γὰρ ἐν Συβαρίταις τὸν ἀνανδρότατον μᾶλλον ἑλέσθαι ἂν τρὶς ἀποθανεῖν ἢ τοιοῦτον βίον ζῶντα καρτερεῖν. Μάλιστα δὲ παρ' αὐτοῖς περιουσιάσαι λέγεται τρυφῇ τὸν ὀνομαζόμενον Μινδυρίδην.

Ὅτι Μινδυρίδης λέγεται περιουσιάσαι τρυφῇ παρὰ Συβαρίταις. Τοῦτον γάρ, Κλεισθένους τοῦ Σικυωνίων τυράννου νικήσαντος ἅρματι καὶ κηρύξαντος παραγενέσθαι τοὺς προαιρουμένους γαμεῖν τὴν αὐτοῦ θυγατέρα, δοκοῦσαν κάλλει διαφέρειν, ἀναχθῆναί φασιν ἐκ Συβάρεως ἐν πεντηκοντόρῳ τοὺς ἐρέτας ἔχοντα ἰδίους οἰκέτας, ὧν εἶναι τοὺς μὲν ἁλιεῖς, τοὺς δὲ ὀρνιθοθήρας. Παραγενόμενον δὲ εἰς Σικυῶνα ταῖς κατὰ τὴν οὐσίαν παρασκευαῖς οὐ μόνον τοὺς ἀντιμνηστεύσαντας, ἀλλὰ καὶ τὸν τύραννον αὐτὸν ὑπερᾶραι, καίπερ τῆς πόλεως αὐτῷ πάσης συμφιλοτιμουμένης. Ἐν δὲ τῷ μετὰ τὴν ἄφιξιν δείπνῳ προσιόντος τινός, ὅπως κατακλιθῇ πρὸς αὐτόν, εἰπεῖν ὅτι κατὰ τὸ κήρυγμα πάρεστιν ἢ μετὰ τῆς γυναικὸς ἢ μόνος κατακλιθησόμενος.

Excerpt. de Virt. et Vit, p. 549. — Déjocès, roi des Mèdes, au milieu des erimes dont il était entouré, pratiquait la justice et les autres vertus.

* Excerpt. Vatican., p. 8 et 9. — Myscellus, Achéen d'origine , partit de Crète pour consulter l'oracle de Delphes au sujet de sa postérité. La pythie lui répondit en ces termes : « Myscellus au dos court, Apollon qui atteint de loin, t'aime et te donnera de la progéniture; mais il t'ordonne auparavant de fonder la grande ville de Crotone dans une belle campagne. » Comme Myscellus ignorait l'emplacement de Crotone, la pythie lui répondit de nouveau : « Le dieu dont les traits portent au loin te parle, et écoute bien. Là, tu verras d'abord le mont Taphius non cultivé, ici Chalcis, plus loin la terre sacrée des Curetés, enfin les Échinades, et à ta gauche la vaste mer. Garde-toi de manquer le cap Lacinium, la sainte Crimise et le fleuve Αεsarus. » Myscellus, chargé par l'oracle de fonder la ville de Crotone, voulait la construire dans le pays de Sybaris dont il admirait la beauté; mais l'oracle lui dit : « Myscellus au dos court, tu cherches en gémissant ce que le dieu ne t'ordonne pas; contente-toi du présent que le dieu te donne. »

Excerpt. de Virt. et Vit., p. 550. — Les Sybarites sont esclaves de leur ventre et luxurieux. En cela ils vont si loin que, parmi les nations étrangères, ils font le plus grand cas des Ioniens et desTyrrhéniens, parce que ceux-là surpassent tous les Grecs et ceux-ci tous les Barbares dans le goût des plaisirs.

* Excerpt. Vatican. , 9 et 10. — On raconte qu'un riche Sybarite, ayant entendu d'un autre que l'aspect des travailleurs avait fait sur lui un effet déchirant, s'écria : « Je ne m'en étonne pas, car en écoutant seulement ton récit, je me sens un point de côté. » — Un autre Sybarite qui avait visité Sparte, disait qu'auparavant il avait bien admiré le courage des Spartiates, mais que depuis qu'il les avait vus vivre si mesquinement et au milieu de si grandes fatigues, il était d'opinion que les Spartiates sont les derniers des hommes ; « car, ajouta-l-il, le plus lâche des Sybarites aimerait mieux mourir trois fois que démener une vie pareille. » Celui qui paraît s'être fait le plus remarquer par son luxe s'appelait Mindyride.

Excerpt. de Virt. et Vit., p. 550. — Mindyride passe pour avoir été le plus somptueux des Sybarites. Clisthène, tyran de Sicyone, qui venait d'être vainqueur à la course des chars, avait fait publier par un héraut que tous ceux qui rechercheraient sa fdle, qui était d'une grande beauté, eussent à se rendre à Sicyone. Mindyride partit donc de Sybaris sur un vaisseau à cinquante rames, dont l'équipage n'était composé que de ses domestiques qui étaient les uns pêcheurs et les autres oiseleurs. Arrivé à Sicyone, il surpassa par sa magnificence non-seulement tous ses rivaux, mais le tyran lui-même, quoique toute la cité eût contribué à l'éclat de cette fête. Dans le repas qui se donna aux prétendants assemblés, un des convives voulut coucher à côté de Mindyride ; ce dernier le repoussa en disant que, s'en tenant aux termes de la proclamation du héraut, il voulait coucher avec une femme ou coucher seul.

Ὅτι Μιλησίων τρυφώντων φασὶ πρὸς αὐτοὺς ἀπο δημήσαντά τινα τῶν Συβαριτῶν, ἐπειδὴ πάλιν πρὸς τὴν πατρίδα παρεγενήθη, τά τε ἄλλα τοῖς πολίταις ἐξηγεῖσθαι καὶ δὴ καὶ φάσκειν κατὰ τὴν ἀποδημίαν μίαν πόλιν ἐλευθέραν ἑωρακέναι τὴν τῶν Μιλησίων.

Ὅτι συνταξαμένων τῶν ἐπευνακτῶν τῷ Φαλάνθῳ τότε ἥκειν πρὸς τὴν στάσιν κατὰ τὴν ἀγοράν, ὅταν αὐτὸς ἐπὶ τὸ μέτωπον ἐφελκύσῃ τὴν κυνῆν, μετὰ τῶν ὅπλων· ἐμήνυσε δέ τις τὸ μέλλον γίνεσθαι τοῖς ἐφόροις. Τῶν δὲ πλείστων οἰομένων δεῖν ἀποκτεῖναι τὸν Φάλανθον, Ἀγαθιάδας ἐραστὴς αὐτοῦ γεγονὼς εἶπεν, ὡς τοῦτο πράξαντες εἰς μεγίστην στάσιν ἐμβαλοῦσι τὴν Σπάρτην, ἐν ᾗ κρατήσαντες ἀλυσιτελῆ ποιήσονται νίκην, καὶ σφαλέντες ἄρδην ἀπολέσουσι τὴν πατρίδα. Συνεβούλευσεν οὖν τὸν κήρυκα ἀναγορεῦσαι τὴν κυνῆν ἐᾶν ὡς ἔχει Φάλανθον. Οὗ γενομένου τοὺς μὲν παρθενίας ἀποστήσασθαι τῆς ἐπιβολῆς καὶ πρὸς διάλυσιν ὁρμῆσαι. Οἱ δὲ ἐπευνακταὶ θεωροὺς πέμψαντες εἰς Δελφοὺς ἐπηρώτων, εἰ δίδωσιν αὐτοῖς τὴν Σικυωνίαν. Ἡ δ' ἔφη

καλόν τοι τὸ μεταξὺ Κορίνθου καὶ Σικυῶνος·
ἀλλ' οὐκ οἰκήσεις οὐδ' εἰ παγχάλκεος εἴης.
Σατύριον φράζου σὺ Τάραντός τ' ἀγλαὸν ὕδωρ
καὶ λιμένα σκαιὸν καὶ ὅπου τράγος ἁλμυρὸν οἶδμα
ἀμφαγαπᾷ τέγγων ἄκρον πολιοῖο γενείου·
ἔνθα Τάραντα ποιοῦ ἐπὶ Σατυρίου βεβαῶτα.

Ἀκούσαντες δὲ ἠγνόουν· ἡ δὲ φανερώτερον ἔφη,

Σατύριόν τοι ἔδωκα Τάραντά τε πίονα δῆμον
οἰκῆσαι καὶ πήματ' Ἰαπύγεσσι γενέσθαι.

Ὅτι Ἱππομένης ὁ τῶν Ἀθηναίων ἄρχων, τῆς θυγατρὸς αὐτοῦ φθαρείσης ὑπό τινος, τιμωρίαν ἔλαβε παρ' αὐτῆς ἀνήκεστον καὶ παρηλλαγμένην· μεθ' ἵππου γὰρ αὐτὴν εἰς οἰκίσκον τινὰ συγκλείσας, καὶ τὴν τροφὴν παρελόμενος ἐπί τινας ἡμέρας, ἠνάγκασε τὸ ζῷον διὰ τὴν ἔνδειαν ἀναλῶσαι τὸ σῶμα τῆς παραβληθείσης.

Ὅτι ἐπὶ Ὁστιλίου Τύλλου τοῦ Ῥωμαίων βασιλέως Ἀλβανοὶ τὴν αὔξησιν τῶν Ῥωμαίων ὑφορώμενοι καὶ ταπεινῶσαι τούτους βουλόμενοι, προσεποιήσαντο ἐπὶ τῆς ἑαυτῶν χώρας γεγονέναι λῃστὰς Ῥωμαίους, καὶ ἔπεμψαν εἰς Ῥώμην πρεσβευτὰς τοὺς τὸ δίκαιον αἰτήσοντας, εἰ δὲ μὴ προσέχωσι, πόλεμον καταγγελοῦντας. Ὁστίλιος δὲ ὁ τῶν Ῥωμαίων βασιλεὺς πυθόμενος ὡς ζητοῦσι πρόφασιν πολέμου, τοῖς μὲν φίλοις παρήγγειλε τοὺς πρέσβεις ἐκδέξασθαι καὶ παρακαλεῖν ἐπὶ ξένια· αὐτὸς δὲ ἐκκλίνας τὴν πρὸς τούτους ἔντευξιν ἔπεμψεν εἰς Ἀλβανοὺς τοὺς τὸ παραπλήσιον τοῖς ἐκείνων ποιήσοντας. Τοῦτο δὲ συνετέλεσεν ἀρχαϊκῷ τινι προαχθεὶς ἔθει, διὰ τὸ τοὺς παλαιοὺς μηδὲν οὕτω σπουδάζειν ὡς τὸ δικαίους ἐνίστασθαι πολέμους· εὐλαβεῖτο γάρ, μὴ τοὺς αἰτίους τῆς λῃστείας οὔθ' εὑρεῖν δυνάμενος οὔτε παραδιδοὺς τοῖς ἐξαιτοῦσι δόξῃ πόλεμον ἄδικον ἐπαναιρεῖσθαι. Εὐτυχούντων δὲ πρότερον τῶν εἰς Ἄλβαν πεμφθέντων τὸ μὴ λαμβάνειν τὸ δίκαιον, εἰς ἡμέραν τριακοστὴν πόλεμον κατήγγειλαν. Οἱ μὲν οὖν τῶν Ἀλβανῶν πρεσβευταὶ κατὰ τὴν ἐξαίτησιν ἀπόκρισιν ἔλαβον, ὅτι πρότερον ἐκείνων οὐ διδόντων τὸ δίκαιον οἱ Ῥωμαῖοι πόλεμον αὐτοῖς κατηγγελκότες εἴησαν. Οἱ δὲ δῆμοι πρὸς ἀλλήλους ἐπιγαμίας ἔχοντες καὶ φιλίαν, ἀπὸ ταύτης τῆς αἰτίας εἰς διαφορὰν κατέστησαν.

 

 

* Excerpt. Vatican., p. 10 et 11. — Un Sybarite, de retour d'un voyage à Milet, dont les habitants passent pour très-luxurieux, raconta entre autres à ses compatriotes qu'il avait, dans son voyage, trouvé une ville libre, celle des Milésiens.

Les Épeunactes ayant conspiré avec Phalanthe, il fut convenu que l'insurrection éclaterait sur la place publique au moment où Phalanthe, armé, mettrait son casque sur la tête. Mais ce projet fut dénoncé aux éphores. La majorité ayant volé la mort de Phalanthe, Agathiadas, ami de ce dernier, représenta que cette condamnation plongerait Sparte dans les plus grands troubles; que si on l'emportait, celte victoire serait sans doute avantageuse , mais qu'une défaite serait la ruine de la patrie. Il conseilla donc qu'un héraut ordonnerait à Phalanthe de garder son casque dans ses mains. Là-dessus, les Parthéniens (04) renoncèrent à leur entreprise et se dispersèrent. — Les Épeunactes envoyérent des théores à Delphes pour demander si l'oracle leur accorderait la Sicyonie. La pythie répondit : « Le pays situé entre Corinihe et Sicyone est sans doute beau, mais tu ne l'habiteras pas lors même que tu serais tout d'airain. Tourne tes regards vers Satyrium, vers l'eau limpide de Tarente et le port Scéen, où le varech embrasse avec le sommet de sa barbe velue les Ilots salés; là, construis Tarente assise sur le territoire de Satyrium. » Comme les théores ne comprirent pas le sens de cet oracle, la pythie s'expliqua ainsi plus clairement : « Je t'ai donné Satyrium pour domicile ainsi que Tarente avec sa riche population ; je l'ai permis d'exterminer la race des Iapyges. »

Excerpt. de Virt. et Vit., p. 550. — Hippomène, archonte des Athéniens, tira de sa fille, qui s'était laissé séduire, une vengeance atroce et inouïe. Il l'enferma dans une écurie avec un cheval, et, privant l'animal de nourriture pendant plusieurs jours, il le contraignit à assouvir sa faim sur le corps de celte malheureuse.

Excerpt. de légat. , p. 618, 619. — Tullus Hostilius étant roi des Romains, les Albaniens virent d'un œil jaloux l'agrandissement de la puissance des Romains. Pour les humilier, ils prétendirent que des brigands romains avaient envahi leurs terres. Ils envoyèrent donc des députés à Rome pour obtenir réparation, ou pour déclarer la guerre en cas de refus. Hostilius, ayant appris que les Albaniens cherchaient un prétexte pour faire la guerre, ordonna à ses amis de recevoir les députés et de les traiter avec beaucoup d'égards. Pour lui, il évita d'avoir une entrevue avec eux, et envoya des députés à Albe pour y porter les mêmes plaintes de la part des Romains. En cela le roi suivait une ancienne coutume d'après laquelle on ne devait entreprendre que des guerres injustes; et dans la crainte de ne pouvoir découvrir les auteurs des brigandages ni de les livrer aux Albaniens, il ne voulait pas paraître faire une guerre injuste. Les députés des Romains demandèrent les premiers satisfaction, et, ne l'ayant pas obtenue, ils déclarèrent que la guerre commencerait dans trente jours. Tullus répondit donc aux députés d'Albcque les Albaniens n'ayant pas donné la satisfaction qui leur avait été demandée, les Romains leur avaient déclaré la guerre. C'est de cette manière qu'en vinrent aux mains deux peuples jusque là unis par des liens d'amitié et de famille.

Τὸ πρότερον τὸ γένος τῶν Ῥωμαίων τῶν Λατίνων οὐχὶ συνῆπτε πόλεμον ἀκηρυκτεὶ πρὸς ἔθνος, ἀλλὰ τῇ χώρᾳ πρότερον ἔθνους τοῦ πολεμίου δόρυ σημεῖον ἔρριπτεν, ἔχθρας ἀρχὴν σημαῖνον. Ἔπειτα δὲ κατήρχετο πολέμου πρὸς τὸ ἔθνος. Τοῦτό φησι Διόδωρος, πᾶς τε Λατῖνα γράφων.

Ὅτι Ἀντίφημος καὶ Ἔντιμος οἱ Γέλαν κτίσαντες ἠρώτησαν τὴν Πυθίαν, καὶ ἔχρησε ταῦτα,

Ἔντιμ' ἠδὲ Κράτωνος ἀγακλέος υἱὲ δαίίφρον,
ἐλθόντες Σικελὴν καλὴν χθόνα ναίετον ἄμφω,
δειμάμενοι πτολίεθρον ὁμοῦ Κρητῶν Ῥοδίων τε
πὰρ προχοὰς ποταμοῖο Γέλα συνομώνυμον ἁγνοῦ.

Ὅτι οἱ ἐκ τῆς δεκάτης ἀνατιθέντες Χαλκιδεῖς ἦλθον χρησόμενοι περὶ ἀποικίας, καὶ ἀνεῖλε

Ἀψία ᾗ ποταμῶν ἱερώτατος εἰς ἅλα πίπτει,
ἔνθ' εἴσω βάλλοντι τὸν ἄρσενα θῆλυς ὀπυίει,
ἔνθα πόλιν οἴκιζε, διδοῖ δέ σοι Αὔσονα χώραν.

Οἱ δὲ κατὰ τὸν Ἀψίαν ποταμὸν εὑρόντες ἄμπελον περιπεπλεγμένην ἐρινεῷ τὸ λεγόμενον ἀρσενόθηλυν ἔκτισαν πόλιν.

Παραπορευόμενον μεγάλῃ τῇ φωνῇ λέγειν, ἀντὶ θνητοῦ βίου δόξαν ἀθάνατον περιποιήσασθαι βούλεται τίς; Τίς ἐρεῖ πρῶτος, ἐπιδίδωμι τὸν ἐμαυτοῦ βίον εἰς τὴν κοινὴν ἀσφάλειαν.

Ὅτι τῶν εἰς ἀγρὸν πορευομένων τις ἐρωτήσας ἀπανττττ ἠρώτησε μή τι νεώτερον εἴη κατὰ τὴν πόλιν. Καὶ ἐζημίωσαν αὐτὸν οἱ τὴν ἀρχὴν παρὰ Λοκροῖς ἔχοντες· τοσοῦτον ἦσαν περὶ τὸ δίκαιον ἠσχοληκότες.

Ὅτι Σικυωνίοις ἔχρησεν ἡ Πυθία ἑκατὸν ἔτη μαστιγονομηθήσεσθαι αὐτούς. Ἐπερωτησάντων δὲ αὐτῶν τίς ὁ ταῦτα ποιήσων, πάλιν ἀπεκρίθη, ᾧ ἂν καταπλεύσαντες πρώτῳ γεγενημένον υἱὸν ἀκούσωσιν. Ἐτύγχανε δὲ τοῖς θεωροῖς ἠκολουθηκὼς τῆς θυσίας ἕνεκα μάγειρος, ὃς ἐκαλεῖτο Ἀνδρέας. Μισθοῦ τοῖς ἄρχουσι μαστιγοφορῶν ὑπηρέτει.

Ὅτι οἱ Σπαρτιᾶται ὑπὸ Μεσσηνίων ἡττηθέντες εἰς Δελφοὺς πέμψαντες ἠρώτων περὶ πολέμου. Ἔχρησε δὲ αὐτοῖς παρὰ Ἀθηναίων λαβεῖν ἡγεμόνα.

Ὅτι οἱ Λακεδαιμόνιοι προτραπέντες ὑπὸ Τυρταίου οὕτω προθύμως εἶχον πρὸς παράταξιν, ὥστε μέλλοντες παρατάττεσθαι τὰ ὀνόματα σφῶν αὐτῶν ἐγράψαντο εἰς σκυταλίδα καὶ ἐξῆψαν ἐκ τῆς χειρός, ἵνα τελευτῶντες μὴ ἀγνοῶνται ὑπὸ τῶν οἰκείων. Οὕτω παρέστησαν ταῖς ψυχαῖς ἕτοιμοι πρὸς τὸ τῆς νίκης ἀποτυγχάνοντες ἑτοίμως ἐπιδέχεσθαι τὸν ἔντιμον θάνατον.

Ttzetz. Hist., V., p. 15. — Jadis les Romains, issus des Latins, ne faisaient jamais la guerre sans l'avoir déclarée : ils lançaient sur le territoire du peuple ennemi un javelot qui était le signal des hostilités. Ensuite ils faisaient la guerre à ce peuple. Voilà ce que rapporte Diodore.

* Excerpt. Vatican., p. 11 et 13.— Antiphème et Entiimus, fondateurs de Géla, consultèrent la pythie, qui leur donna la réponse suivante : « Emimus et toi, fils belliqueux du glorieux Craton, vous qui tous deux êtes venus habiter la terre de Sicile, construisez une ville à la fois crétoise et rhodienne à l'embouchure du Géla, et donnez à cette ville le nom sacré de ce fleuve. » Les Chalcidiens, qui avaient été consacrés par voie de décimation, vinrent consulter l'oracle au sujet d'une colonie, et obtinrent la réponse suivante: « Au point où l'Apsias, le plus saint des fleuves, verse ses eaux dans la mer, vous trouverez une femelle qui éprouve les étreintes du mâle; là, construisez une ville, car le dieu vous accorde la contrée de l'Ausonie. » Ils trouvèrent, en effet, au bord du fleuve Apsias, une vigne embrassant un figuier sauvage surnommé hermaphrodite, et ils y fondèrent une ville.

Un passant s'écria à haute voix : « Quel est celui qui, au prix d'une vie périssable, veut acquérir une gloire immortelle? je suis le premier à donner ma vie pour la sûreté publique. »

Quelqu'un demanda à ceux qui se rendaient à la campagne ce qu'il y avait de nouveau dans la ville. Le magistrat de Locres condamna ce curieux à une amende, tant était sévère la pratique de la justice.

La pythie répondit aux Sicyoniens qu'ils seraient pendant cent ans gouvernés par des licteurs. Ceux qui voulaient savoir quel serait ce premier licteur reçurent pour réponse : « Ce sera celui qui, après un voyage sur mer, apprendra le premier qu'il lui est né un fils pendant son absence. » Or, les théores avaient été par hasard accompagnés d'un boucher qui devait immoler les victimes; il s'appelait André, et il était en qualité de licteur aux gages des magistrats....

Les Spartiates, vaincus par les Messéniens, envoyèrent à Delphes consulter le dieu au sujet de la guerre. L'oracle répondit qu'ils devaient prendre un chef athénien.

Les Lacédémoniens étaient tellement excités au combat par Tyrtée, que les guerriers écrivaient leurs noms sur des scytales et les attachaient à leurs bras, afin que les morts fussent reconnus, ils étaient ainsi prêts à se vouer à une mort glorieuse, si la victoire venait à leur manquer.

Κιθαρῳδὸς ὁ Τέρπανδρος τῷ γένει Μηθυμναῖος. Στασιασάντων δέ ποτε τῶν Λακεδαιμονίων, χρησμὸς αὐτοῖς ἐξέπεσε πάλιν φιλιωθῆναι, ἂν ἐκ Μηθύμνης Τέρπανδρος ἐκείνοις κιθαρίσῃ. ...καὶ δή τι μέλος Τέρπανδρος ἐντέχνως κιθαρίσας αὐτοὺς πάλιν συνήρμοσε, Διόδωρος ὡς γράφει, τῆς ἁρμονίας τῇ ὠὠδῇ. Καὶ γὰρ μετατραπέντες ἀλλήλους περιέβαλλον, ἠσπάζοντο δακρύοις.

Ὅτι Ἀριστοτέλης ὁ καὶ Βάττος κτίσαι βουλόμενος Κυρήνην ἔλαβε χρησμὸν οὕτως,

Βάττ', ἐπὶ φωνὴν ἦλθες· ἄναξ δέ σε Φοῖβος Ἀπόλλων
εἰς Λιβύην πέμπει καλλιστέφανον Κυρήνης
εὐρείης ἄρχειν καὶ ἔχειν βασιληίδα τιμήν.
Ἔνθα σε βάρβαροι ἄνδρες, ἐπὰν Λιβύης ἐπιβήῃς,
βαιτοφόροι ἐπίασι· σὺ δ' εὐχόμενος Κρονίωνι
Παλλάδι τ' ἐγρεμάχῃ γλαυκώπιδι καὶ Διὸς υἱῷ
Φοίβῳ ἀκερσεκόμῃ νίκην ὑποχείριον ἕξεις,
καὶ μάκαρος Λιβύης καλλιστεφάνου βασιλεύσεις
αὐτὸς καὶ γένος ὑμόν· ἄγει δέ σε Φοῖβος Ἀπόλλων.

Ταῖς γὰρ εὐημερίαις φυσικῶς ἀντικαθήμενος ὁ φθόνος καθαιρεῖ τοὺς ταῖς δόξαις πρωτεύοντας.

Ὅτι Ἀρκεσίλαος ὁ τῶν Κυρηναίων βασιλεὺς δεινοπαθήσας ἐπὶ ταῖς συμφοραῖς ἐπηρώτα εἰς Δελφούς. Ἔχρησε δὲ ὁ θεὸς ὅτι θεῶν ἐστι μῆνις· τοὺς γὰρ ὕστερον βασιλεῖς οὐχ ὁμοίως ἄρχειν τῷ πρώτῳ Βάττῳ. Ἐκεῖνον μὲν γὰρ αὐτῇ τῇ προσηγορίᾳ τοῦ βασιλέως ἀρκούμενον ἐπιεικῶς ἄρξαι καὶ δημοτικῶς, καὶ τὸ μέγιστον, τηροῦντα τὰς πρὸς τοὺς θεοὺς τιμάς· τοὺς δὲ ὕστερον ἀεὶ τυραννικώτερον δυναστεύοντας ἐξιδιοποιήσασθαι μὲν τὰς δημοσίας προσόδους, ὀλιγωρῆσαι δὲ τῆς πρὸς τὸ θεῖον εὐσεβείας.

Ὅτι τῆς τῶν Κυρηναίων στάσεως διαιτητὴς ἐγένετο Δημῶναξ Μαντινεύς, συνέσει καὶ δικαιοσύνῃ δοκῶν διαφέρειν. Οὗτος οὖν πλεύσας εἰς Κυρήνην καὶ παρὰ πάντων λαβὼν τὴν ἐπιτροπήν, διέλυσε τὰς πόλεις ἐπὶ τούτοις.

Ὅτι Λεύκιος Ταρκύνιος ὁ τῶν Ῥωμαίων βασιλεὺς σπουδαίας ἔτυχεν ἀγωγῆς, καὶ γενόμενος ζηλωτὴς παιδείας οὐ μετρίως δι' ἀρετὴν ἐθαυμάζετο. Ἀνδρωθεὶς γὰρ συνεστάθη τῷ βασιλεῖ τῶν Ῥωμαίων Ἄγκῳ Μαρκίῳ, καὶ φίλος αὐτοῦ μέγιστος ἐγένετο, καὶ πολλὰ τῶν κατὰ τὴν βασιλείαν συνδιῴκει τῷ βασιλεῖ. Καὶ μεγαλόπλουτος ὢν πολλοῖς τῶν ἀπόρων ἐβοήθει χρήματα διδούς, καὶ πᾶσι προσφιλῶς ὁμιλῶν ἄμεμπτος ἦν καὶ ἔνδοξος ἐπὶ σοφίᾳ.

Ὅτι οἱ Λοκροὶ ἔπεμψαν εἰς Σπάρτην περὶ συμμαχίας δεόμενοι. Οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι τὸ μέγεθος τῆς Κροτωνιατῶν δυνάμεως ἀκούοντες, ὥσπερ ἀφοσιούμενοι καὶ μόνως ἂν οὕτω σωθέντων Λοκρῶν, ἀπεκρίθησαν αὐτοῖς συμμάχους διδόναι τοὺς Τυνδαρίδας.  Οἱ δὲ πρέσβεις εἴτε προνοίᾳ θεοῦ εἴτε τὸ ῥηθὲν οἰωνισάμενοι προσεδέξαντο τὴν βοήθειαν παρ' αὐτῶν καὶ καλλιερήσαντες ἔστρωσαν τοῖς Διοσκόροις κλίνην ἐπὶ τῆς νηὸς καὶ ἀπέπλευσαν ἐπὶ τὴν πατρίδα.

Ποταπὰς δὲ ψυχὰς ἕξειν τοὺς συνηκολουθηκότας πατέρας, ὅταν ὁρῶντες τοὺς ἑαυτῶν υἱοὺς ὑπὸ τῶν βαρβάρων ἀρρήτῳ συμφορᾷ περιπίπτοντας μὴ δύνωνται βοηθεῖν, ἀλλὰ τὰς ἑαυτῶν πολιὰς σπαράσσοντες πρὸς κωφὴν ὀδύρωνται τύχην;

 

 Ttetz. Hist., t. I, p. 16. — Terpandre, le joueur de lyre, éiait natif de Méthymne. Les Lacédémoniens étaient en proie à une guerre civile, quand l'oracle leur annonça que la concorde se rétablirait entre eux si Terpandre de Méthymne venait jouer de la lyre à Sparte. Et en effet, Terpandre fit entendre des accords si mélodieux qu'il rétablit l'harmonie chez les Lacédérnonietts, comme le rapporte Diodore. Ramenés à l'union, ils s'embrassèrent les uns les autres en versant des larmes.

*Excerpt. Vatican., p. 12. — Aristotelès, qu'on appelle aussi Battus, voulant fonder Cyrène, obtint de la pythie Ja réponse suivante : « Battus, tu viens pour chercher un remède à ta voix (05). Le roi Phœbus Apollon t'envoie dans la belle Libye régner sur la vaste Cyrène et jouir des honneurs de la royauté. Au moment où tu aborderas en Libye, des Barbares habillés de peaux t'attaqueront; mais toi, en invoquant Jupiter, Minerve aux yeux bleus et Phœbus à la longue chevelure, fils de Jupiter, tu remporteras facilement la victoire, et lu régneras en paix, toi et ta race, sur la belle Libye; Phœbus Apollon est ton guide. »

L'envie avilit ceux qui par leur gloire occupent le premier rang.

Excerpt de Virt. et Vit., p. 550, 551. — Arcésilaus, roi des Cyrénéens, accablé de maux, consulta l'oracle de Delphes. Apollon lui répondit que les dieux étaient irrités de ce que les rois successeurs de Battus s'étaient écartés de l'exemple de ce premier prince. En effet, content du titre de roi, Battus avait gouverné avec justice et selon les vœux du peuple , et surtout  il avait conservé le culte des dieux, tandis que ses successeurs, faisant de plus en plus sentir leur tyrannie, s'étaient approprié les revenus publics, et ne s'occupaient nullement des devoirs pieux à rendre à la divinité.

Démonax de Mantinée, homme très-célèbre par sa prudence et son équité, fut choisi pour juger [les différends qui s'étaient élevés dans la Cyrénaïque]. Il débarqua à Cyrène, et ayant été unanimement accepté pour arbitre, il réconcilia les villes entre elles.

Lucius Tarquin, roi des Romains, avait reçu une excellente éducation et se livrait avec ardeur à l'étude des sciences; il s'était acquis par ses vertus une grande réputation. Parvenu à l'âge viril, il s'attacha au roi des Romains Ancus Marcius, dont il devint l'ami le plus intime et partagea souvent avec lui les soins de la royauté. Il employa ses richesses, qui étaient très-considérables, à secourir de nombreux indigents. Il se conduisit avec bienveillance envers tout le monde. II fut exempt de tout reproche, et devint très-célèbre par sa sagesse.

*Excerpt. Vatican., p. 13 et 14. — Les Locriens envoyèrent à Sparte pour demander des secours. Les Lacédémoniens, en entendant parler de la puissance des Crotoniates et voulant se dévouer , répondirent que le seul moyen de sauver les Locriens était de leur donner pour auxiliaires les Tyndarides. Les envoyés, soit inspiration divine, soit interprétation de l'augure, acceptèrent ce secours ; ils dressèrent sur leur navire un lit où furent couchées les images des Dioscures, et retournèrent dans leur pays.

De quel accablement devaient être atteints les pères qui voyaient leurs fils maltraités par les Barbares sans pouvoir les secourir, et qui, s'arrachant leurs cheveux blancs, trouvèrent la fortune sourde à leurs gémissements?

NOTES

 

(01) II n'est pas probable que ce fragment soit de Diodore, car cet historien n'entre jamais dans de si grands détails en traitant de l'histoire des Romains , ainsi qu'il est facile de s'en assurer par la Ipemre des livres qui nous restent.

(02)  Année 751 avant J. C.

(03) Ce fragment n'est ni dans les idées ni dans le style de Diodore. il y a des locutions dont aucun auteur antérieur à l'ère chrétienne ne se serait servi.

(04) Parthéniens ou efféminés. On donnait ce surnom aux Épeunactes qui étaient les enfants nés du commerce des Ilotes avec les femmes lacédémoniennes pendant l'absence de leurs maris occupés à la guerre de Messénie.

(05) Battus vient de Βατταρίζω, je bégaie.