Diodore de Sicile traduit par Ferd. Hoefer Tome III

DIODORE DE SICILE

BIBLIOTHÈQUE HISTORIQUE.

TOME QUATRIÈME : LIVRE VΙI (fragments)

Traduction française : FERD. HOEFER

livre VΙ - livre VIII (fragments)

 

DIODORE DE SICILE.

FRAGMENTS

LIVRE SEPTIÈME .

 

Καὶ ὁ Ὀρφεὺς ἰσόχρονος τῷ Ἡρακλεῖ ὑπῆρχε, πρὸ χρόνων ὄντες ἑκατὸν τοῦ Τρωικοῦ πολέμου, ὡς δὲ Ὀρφεὺς ἐν Λιθικοῖς περὶ αὑτοῦ μοι λέγει, Ἑλένου τι βραχύτερον ὕστερον εἶναι λέγει, τούτου μιᾷ δὲ γενεᾷ Ὅμηρος ὑστερίζει, ὁ κατὰ Διονύσιον ἄνδρα τὸν κυκλογράφον ἐπὶ τῶν δύο στρατειῶν λεγόμενος ὑπάρχειν, Θηβαϊκῆς Ἑλλήνων τε τῆς διὰ τὴν Ἑλένην. Διόδωρός τε σύντροχα λέγει Διονυσίῳ, καὶ ἕτεροι μυρίοι δέ.

Ὅτι τῆς Τροίας ἁλούσης Αἰνείας μετά τινων καταλαβόμενος μέρος τῆς πόλεως τοὺς ἐπιόντας ἠμύνετο. Τῶν δὲ Ἑλλήνων ὑποσπόνδους τούτους ἀφέντων, καὶ συγχωρησάντων ἑκάστῳ λαβεῖν ὅσα δύ ναιτο τῶν ἰδίων, οἱ μὲν ἄλλοι πάντες ἄργυρον ἢ χρυσὸν ἤ τινα τῆς ἄλλης πολυτελείας ἔλαβον, Αἰνείας δὲ τὸν πατέρα γεγηρακότα τελέως ἀράμενος ἐπὶ τοὺς ὤμους ἐξήνεγκεν. Ἐφ' ᾧ θαυμασθεὶς ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων ἔλαβεν ἐξουσίαν πάλιν ὃ βούλοιτο τῶν οἴκοθεν ἐκλέξασθαι. Ἀνελομένου δὲ αὐτοῦ τὰ ἱερὰ τὰ πατρῷα, πολὺ μᾶλλον ἐπαινεθῆναι συνέβη τὴν ἀρετήν, καὶ παρὰ πολεμίων ἐπισημασίας τυγχάνουσαν. Ἐφαίνετο γὰρ ὁ ἀνὴρ ἐν τοῖς μεγίστοις κινδύνοις πλείστην φροντίδα πεποιημένος τῆς τε πρὸς γονεῖς ὁσιότητος καὶ τῆς πρὸς θεοὺς εὐσεβείας. Διόπερ φασὶν αὐτῷ συγχωρηθῆναι μετὰ τῶν ὑπολειφθέντων Τρώων ἐκχωρῆσαι τῆς Τρωάδας μετὰ πάσης ἀσφαλείας καὶ ὅποι βούλεται.

Τούτων ἡμῖν διευκρινημένων λείπεται περὶ τῆς Κορινθίας καὶ Σικυωνίας εἰπεῖν ὃν τρόπον ὑπὸ Δωριέων κατῳκίσθησαν. Τὰ γὰρ κατὰ τὴν Πελοπόννησον ἔθνη σχεδὸν πάντα πλὴν Ἀρκάδων ἀνάστατα συνέβη γενέσθαι κατὰ τὴν κάθοδον τῶν Ἡρακλειδῶν. Οἱ τοίνυν Ἡρακλεῖδαι κατὰ τὴν διαίρεσιν ἐξαίρετον ποιησάμενοι τὴν Κορινθίαν καὶ τὴν ταύτης πλησιόχωρον, διεπέμψαντο πρὸς τὸν Ἀλήτην, παραδιδόντες αὐτῷ τὴν προειρημένην χώραν. Ἐπιφανὴς δὲ ἀνὴρ γενόμενος καὶ τὴν Κόρινθον αὐξήσας ἐβασίλευσεν ἔτη ληη. Μετὰ δὲ τὴν τούτου τελευτὴν ὁ πρεσβύτατος ἀεὶ τῶν ἐκγόνων ἐβασίλευσε μέχρι τῆς Κυψέλου τυραννίδος, ἥτις τῆς καθόδου τῶν Ἡρακλειδῶν ὑστερεῖ ἔτεσι υμζζ. Καὶ πρῶτος μὲν παρ' αὐτοῖς διεδέξατο τὴν βασιλείαν Ἰξίων ἔτη ληη· μεθ' ὃν ἦρξεν Ἀγέλας ἔτη λζζ, μετὰ δὲ τούτους Πρύμνις ἔτη λεε, καὶ Βάκχις ὁμοίως τὸν ἴσον χρόνον, γενόμενος ἐπιφανέστατος τῶν πρὸ αὐτοῦ· διὸ καὶ συνέβη τοὺς μετὰ ταῦτα βασιλεύσαντας οὐκέτι Ἡρακλείδας, ἀλλὰ Βακχίδας προσαγορεύεσθαι. Μετὰ τοῦτον Ἀγέλας μὲν ἔτη λλ, Εὔδημος δὲ ἔτη κεε, Ἀριστομήδης εε καὶ λλ. Οὗτος δὲ τελευτήσας ἀπέλιπεν υἱὸν Τελέστην παῖδα τὴν ἡλικίαν, οὗ τὴν κατὰ γένος βασιλείαν ἀφείλατο θεῖος ὢν καὶ ἐπίτροπος Ἀγήμων, ὃς ἦρξεν ἔτη ιιι. Μετὰ τοῦτον κατέσχεν Ἀλέξανδρος ἔτη κεε. Τοῦτον ἀνελὼν Τελέστης ὁ στερηθεὶς τῆς πατρῴας ἀρχῆς ἦρξεν ἔτη ιββ. Τούτου δ' ὑπὸ τῶν συγγενῶν ἀναιρεθέντος Αὐτομένης μὲν ἦρξεν ἐνιαυτόν, οἱ δ' ἀπὸ Ἡρακλέους Βακχίδαι πλείους ὄντες διακοσίων κατέσχον τὴν ἀρχήν, καὶ κοινῇ μὲν προειστήκεσαν τῆς πόλεως ἅπαντες, ἐξ αὑτῶν δὲ ἕνα κατ' ἐνιαυτὸν ἡἡροῦντο πρύτανιν, ὃς τὴν τοῦ βασιλέως εἶχε τάξιν, ἐπὶ ἔτη ηη μέχρι τῆς Κυψέλου τυραννίδος, ὑφ' ἧς κατελύθησαν.

 

 

LIVRE SEPTIÈME (?).

*Tzetzes, Hist., t. XII, p. 179. — Orphée fut contemporain d'Hercule; l'un et l'auτre ont vécu cent ans avant la guerre de Troie. Orphée, parlant de lui-même dans le livre sur les Pierres (01), dit qu'il est de peu de temps postérieur à Hélénus. Or, Homère est d'une génération postérieure à Hélénus; Homère, qui, suivant Denys le cyclographe, a vécu à l'époque de l'expédition contre Thèbes, et de celle que les Grecs ont entreprise à cause d'Hélèνe. Diodore et mille autres s'accordent avec Denys.

Excerpt de Virt. et Vit., p. 568. — A la prise de Troie, Énée s'étant retranché avec quelques compagnons d'armes dans un quartier de la ville, s'y défendit contre les assaillants. Ensuite les Grecs consentirent, sous la foi d'un traité, à renvoyer les Troyens, et ils accordèrent à chacun d'eux la liberté d'emporter tout ce qu'ils possédaient de biens. Tous les autres se chargèrent d'or, d'argent et d'effets précieux; mais Énée prit son père, déjà très vieux , et l'emporta sur ses épaules. Ravis d'admiration, les Grecs lui permirent encore de choisir tout ce qu'il voudrait dans les richesses de son palais. Il prit alors les dieux de ses pères, et ce second choix augmenta encore le respect de ses ennemis envers un homme si vertueux; car il se montra, au milieu de la plus grande désolation, tout occupé de son amour pour son père et de sa vénération pour les dieux. Aussi les Grecs lui fournirent-ils les moyens nécessaires pour qu'il pût sortir en toute sûreté de Troie et se retirer où il voudrait avec le reste des Troyens.

Georg. Syncell. Chron., p. 179 et Euseb., p. 163 éd. Mai. — A la suite de cet exposé, nous allons dire comment furent peuplées par des colonies doriennes les villes de Corinthe et de Sicyone (02). Les Héraclides à leur retour chassèrent presque toutes les nations du Péloponnèse, à l'exception des Arcadiens. Dans le partage qu'ils firent de ce pays, ils choisirent Corinihe et son territoire voisin ; puis ils firent venir près d'eux Alétès et l'établirent possesseur de cette contrée. Pendant les trente-huit ans qu'il régna sur Corinihe, il rendit son nom illustre et accrut la puissance de cette ville. A sa mort, ses descendants lui succédèrent sans interruption, selon l'ordre de primogéniture, jusqu'à la tyrannie de Cypselus, qui eut lieu quatre cent quarante-sept ans après le retour des Héraclides. Ixion, le premier successeur d'Alétès, régna trente-huit ans ; Agélas lui succéda et régna pendant trente-sept ans. A ceux-ci succéda Prumnis, qui régna trente-cinq ans et eut pour successeur Bacchis ; celui-ci régna le même espace de temps, et fut le plus célèbre de tous ses prédécesseurs. C'est pourquoi ses successeurs s'appelèrent Bacchidesau lieu d'Héraclides. Bacchis eut pour successeur Agélas, qui régna trente ans, ensuite Eudémus, qui régna vingt-cinq ans et eut pour successeur Aristomède, qui régna trente ans. A sa mort, il laissa un fils en bas âge, nommé Téleste, à qui Agémon, son oncle et son tuteur, ravit le sceptre héréditaire, et régna seize ans. Son successeur Alexandre régna vingt-cinq ans. Il fut tué par Téleste, qui avait été dépouillé de la royauté de son père, et qui régna douze ans. Ses parents l'ayant fait mourir, Automène lui succéda et régna un an. Ensuite les Bacchides, descendants d'Hercule, au nombre de plus de deux cents, s'emparèrent du pouvoir souverain et gouvernèrent tous en commun la cité. Chaque année on choisissait l'un d'entre eux, qui, sous le nom de prytane, exerçait la royauté. La tyrannie de Cypselus détruisit ce gouvernement, qui avait duré quatre-vingt-dix ans.

 

 

 

 

 

Ὅτι Ῥωμύλος Σιλούιος παρ' ὅλον τὸν βίον ὑπερήφανος γενόμενος ἡμιλλᾶτο πρὸς τὸν θεόν· βροντῶντος γὰρ αὐτοῦ κελεύειν τοὺς στρατιώτας ταῖς σπάθαις τύπτειν τὰς ἀσπίδας ἀφ' ἑνὸς συνθήματος, καὶ λέγειν ὡς ὁ παρ' ἑαυτῶν γινόμενος ψόφος εἴη μείζων. Διὸ κεραυνωθῆναι.

Ὅτι ἐγένετο τύραννος κατὰ τὴν Κύμην τὴν πόλιν ὄνομα Μάλακος, ὃς εὐδοκιμῶν παρὰ τοῖς πλήθεσι καὶ τοὺς δυνατωτάτους ἀεὶ διαβάλλων περιεποιήσατο τὴν δυναστείαν, καὶ τοὺς μὲν εὐπορωτάτους τῶν πολιτῶν ἀπέσφαξε, τὰς δὲ οὐσίας ἀναλαβὼν μισθοφόρους ἔτρεφε καὶ φοβερὸς ἦν τοῖς Κυμαίοις.

Ὅτι τηλικοῦτον περὶ τὸν Λυκοῦργον ἦν τῆς ἀρετῆς τὸ μέγεθος, ὥστε παραγενηθέντος εἰς Δελφοὺς αὐτοῦ τὴν Πυθίαν ἀποφθέγξασθαι ἔπη τάδε·

ἥκεις, ὦ Λυκόοργε, ἐμὸν ποτὶ πίονα νηόν,
Ζηνὶ φίλος καὶ πᾶσιν Ὀλύμπια δώματ' ἔχουσι.
Δίζω ἤ σε θεὸν μαντεύσομαι ἢ ἄνθρωπον·
ἀλλ' ἔτι καὶ μᾶλλον θεὸν ἔλπομαι, ὦ Λυκόοργε.
Ἥκεις δ' εὐνομίαν αἰτεύμενος· αὐτὰρ ἔγωγε
δώσω τὴν οὐκ ἄλλη ἐπιχθονίη πόλις ἕξει.

 Ὅτι ὁ αὐτὸς ἠρώτησε τὴν Πυθίαν, ποῖα νόμιμα καταστήσας μάλιστ' ἂν ὠφελήσαι τοὺς Σπαρτιάτας. Τῆς δὲ εἰπούσης ἐὰν τοὺς μὲν καλῶς ἡγεῖσθαι, τοὺς δὲ πειθαρχεῖν νομοθετήσῃ, πάλιν ἠρώτησε τί ποιοῦντες καλῶς ἡγήσονται καὶ τί πειθαρχήσουσιν. Ἡ δὲ ἀνεῖλε τοῦτον τὸν χρησμόν·

εἰσὶν ὁδοὶ δύο πλεῖστον ἀπ' ἀλλήλων ἀπέχουσαι,
ἡ μὲν ἐλευθερίας ἐς τίμιον οἶκον ἄγουσα,
ἡ δ' ἐπὶ δουλείας φευκτὸν δόμον ἡμερίοισι.
Καὶ τὴν μὲν διά τ' ἀνδροσύνης ἐρατῆς θ' ὁμονοίας
ἔστι περᾶν, ἣν δὴ λαοῖς ἡγεῖσθε κέλευθον·
τὴν δὲ διὰ στυγερῆς ἔριδος καὶ ἀνάλκιδος ἄτης
εἰσαφικάνουσιν, τὴν δὴ πεφύλαξο μάλιστα.

Τὸ δὲ κεφάλαιον ἦν ὅτι μεγίστην πρόνοιαν ποιη τέον ἐστὶν ὁμονοίας καὶ ἀνδρείας, ὡς διὰ μόνων τούτων τῆς ἐλευθερίας φυλάττεσθαι δυναμένης, ἧς χωρὶς οὐδὲν ὄφελος οὐδ' ἄλλο τι τῶν παρὰ τοῖς πολλοῖς ὑπειλημμένων ἀγαθῶν ἔχειν ἑτέροις ὑπήκοον ὄντα· πάντα γὰρ τὰ τοιαῦτα τῶν ἡγουμένων, οὐ τῶν ὑποτεταγμένων ἐστίν· ὥστ' εἴπερ τις ἑαυτῷ βούλεται καὶ μὴ τοῖς ἄλλοις κτήσασθαι τὰ ἀγαθά, πρῶτόν ἐστι κατασκευαστέον τὴν ἐλευθερίαν. Ἀμφοτέρων δὲ ἐκέλευσε ποιεῖσθαι πρόνοιαν, ὅτι θάτερον αὐτῶν κατ' ἰδίαν οὐ δύναται τὸν περιποιησάμενον ὠφελῆσαι· οὐδὲν γὰρ ὄφελος ἀνδρείους ὄντας στασιάζειν ἢ ὁμονοεῖν βεβαίως δειλοὺς ὄντας.

Ὅτι ὁ αὐτὸς Λυκοῦργος ἤνεγκε χρησμὸν ἐκ Δελφῶν περὶ τῆς φιλαργυρίας τὸν ἐν παροιμίας μέρει μνημονευόμενον, ἁ φιλοχρηματία Σπάρταν ὀλεῖ, ἄλλο δὲ οὐδέν. Ἡ Πυθία ἔχρησε τῷ Λυκούργῳ περὶ τῶν πολιτικῶν οὕτως

Δὴ γὰρ ἀργυρότοξος ἄναξ ἑκάεργος Ἀπόλλων
χρυσοκόμης ἔχρη πίονος ἐξ ἀδύτου,
ἄρχειν μὲν βουλῆς θεοτιμήτους βασιλῆας,
οἷσι μέλει Σπάρτης ἱμερόεσσα πόλις,
πρεσβυγενεῖς δὲ γέροντας, ἔπειτα δὲ δημότας ἄνδρας,
εὐθείαις ῥήτραις ἀνταπαμειβομένους
μυθεῖσθαί τε τὰ καλὰ καὶ ἔρδειν πάντα δίκαια,
μηδέ τι βουλεύειν τῇδε πόλει σκολιόν,
δήμου τε πλήθει νίκην καὶ κάρτος ἕπεσθαι·
Φοῖβος γὰρ περὶ τῶν ὧδ' ἀνέφηνε πόλει.

Ὅτι τοὺς μὴ διαφυλάττοντας τὴν πρὸς τὸ θεῖον εὐσέβειαν πολὺ μᾶλλον μὴ τηρεῖν τὰ πρὸς τοὺς ἀνθρώπους δίκαια.

 

Ex Ulpiano ad Demosthenem pro Coron., p. 155. — Diodore, d'après Hellanicus, explique le nom de Munychium en disant que lesThraces ayant autrefois fait la guerre aux habitants d'Orchomène-Mynien , ville de la Béotie, les chassèrent de cet endroit ; que ces exilés vinrent à Athènes implorer le roi Munychus, qui leur donna pour s'y fixer le territoire de Munychie, auquel ils imposèrent ce nom, d'après celui du roi!

Excerpt. de Virt. et Vit., p. 546. — Romulus Silvius, qui toute sa vie fut plein d'orgueil, osait même défier la divinité. Lorsqu'il entendait tonner, il ordonnait à ses soldats de frapper tous ensemble, à un signal donné, leurs boucliers avec leurs épées, et il prétendait que le bruit qu'ils faisaient, surpassait celui du tonnerre. C'est pour cela qu'il fut frappé de la foudre.

Excerpt. de Virt. et Vit., p. 567. — Il y eut dans la ville de Cumes un tyran nommé Μalacus, qui, aimé du peuple, parvint, en calomniant les plus puissants citoyens, à s'emparer du pouvoir souverain. Il fit périr les plus riches, confisqua leurs biens, en solda une garde et devint la terreur des habitants de Cumes.

* Excerpt. Vatican., p. 1-3. — Lycurgue avait porté la vertu à un si haut degré qu'étant venu dans le temple de Delphes, la pythie lui adressa ces vers : « Tu entres dans mon riche temple, ô Lycurgue, ami de l'univers et de tous les immortels qui habitent l'Olympe; j'hésite si je te dois parler comme à un dieu ou comme à un homme. Je te salue plutôt comme un immortel, ô Lycurgue. Tu viens me demander une bonne législation ; je t'en indiquerai une comme jamais aucune cité n'en a eu sur la terre. »

Lycurgue ayant interrogé la pythie sur les lois les plus utiles à donner aux Spartiates : « Ce sont, répondit-elle, celles qui forceront les uns à bien commander, et les autres à bien obéir. — Et que faut-il faire, lui demanda-t-il, pour bien commander et pour bien obéir? » A quoi la pythie donna la réponse suivante : « Il existe deux chemins très-distants l'un de l'autre: l'un conduit au vénéré domicile de la liberté, l'autre mène à la demeure de l'esclavage, que les mortels doivent fuir. On parcourt l'un en s'appuyant sur le courage et sur la bonne harmonie; c'est la route que tu dois montrer aux peuples. L'autre n'offre que de lamentables discordes et d'affreuses misères. C'est celle-là qu'il faut se garder de prendre. »

Le principal point est que cet oracle prescrit le courage et la plus grande concorde, comme les seuls moyens capables d'as surer la liberté, sans laquelle il n'y a rien de profitable ; et on n'a pas ce que le vuîgaire appelle un bien, dès qu'on est le sujet des autres. Tous ces préceptes s'adressent aux chefs et non aux sujets. Ainsi, celui qui acquiert des biens pour soi, et non pour les autres, doit avant tout s'assurer la liberté. L'oracle ordonne encore aux uns et aux autres la prévoyance, car ni Je courage ni la concorde ne suffisent isolément au bonheur des hommes. Car à quoi sert le courage s'il n'est pas uni à la concorde; et à quoi sert aux lâches la concorde s'ils ne savent pas la défendre?

Le même Lycurgue rapporta de Delphes l'oracle suivant, relatif à l'avarice, et qui est passé en proverbe : « L'amour de l'argent, et rien autre chose, perdra Sparte. C'est là l'oracle que le souverain Apollon, à la chevelure dorée et à l'arc d'argent qui atteint de loin, prononce du fond de son sanctuaire. Que les rois, aimés des dieux, auxquels est confiée la belle ville de Sparte, et les sénateurs vénérables soient les premiers dans le conseil ; que les citoyens exécutent les lois, en ne disant et ne faisant rien d'injuste; enfin en ne conspirant point contre l'État. La victoire et la force accompagneront le peuple des Spartiates. Voilà ce que Phœbus ordonne à Sparte. »

Ceux qui ne sont pas pieux envers la divinité sont encore moins justes envers les hommes.

Ὅτι οἱ Λακεδαιμόνιοι χρησάμενοι τοῖς τοῦ Λυκούργου νόμοις ἐκ ταπεινῶν δυνατώτατοι ἐγένοντο τῶν Ἑλλήνων, τὴν δὲ ἡγεμονίαν διεφύλαξαν ἐπὶ ἔτη πλείω τῶν υυ. Μετὰ δὲ ταῦτα ἐκ τοῦ κατ' ὀλίγον καταλύοντες ἕκαστον τῶν νομίμων, καὶ πρὸς τρυφὴν καὶ ῥᾳθυμίαν ἀποκλίνοντες, ἔτι δὲ διαφθαρέντες νομίσματι χρῆσθαι καὶ πλούτους ἀθροίζειν, ἀπέβαλον τὴν ἡγεμονίαν.

Ὅτι τῶν Ἠλείων πολυανδρουμένων καὶ νομίμως πολιτευομένων ὑφορᾶσθαι τοὺς Λακεδαιμονίους τὴν τούτων αὔξησιν, συγκατασκευάσαι τὸν κοινὸν βίον, ἵν' εἰρήνης ἀπολαύοντες μηδεμίαν ἔχωσιν ἐμπειρίαν τῶν κατὰ πόλεμον ἔργων. Καὶ καθιέρωσαν αὐτοὺς τῷ θεῷ, συγχωρησάντων σχεδὸν ἁπάντων τῶν Ἑλλήνων. Καὶ οὔτε ἐπὶ τῆς Ξέρξου στρατείας συνεστράτευσαν, ἀλλὰ ἀφείθησαν διὰ τὸ ἐπιμελεῖσθαι τῆς τοῦ θεοῦ τιμῆς, ἔτι δὲ καὶ κατ' ἰδίαν ἐν τοῖς τῶν Ἑλλήνων ἐμφυλίοις πολέμοις οὐδεὶς αὐτοὺς παρηνόχλει διὰ τὸ πάντας τὴν χώραν καὶ τὴν πόλιν σπεύδειν ἱερὰν καὶ ἄσυλον φυλάττειν. Ὕστερον δὲ πολλαῖς γενεαῖς καὶ συστρατεῦσαι τούτους καὶ ἰδίᾳ πολέμους ἐπανελέσθαι.

 

Excerpt. de Virt. et Vit., p. 547. — Les Lacédémoniens, gouvernés par les lois de Lycurgue, de faibles qu'ils étaient, devinrent les plus puissants des Grecs. Ils conservèrent cette suprématie pendant plus de quatre cents ans. Mais, dans la suite, ayant négligé peu à peu chacune de ces lois, et dégénéré jusqu'à faire usage de la monnaie et à acquérir des richesses, ils perdirent cette suprématie.

Les Éliens étaient devenus une population nombreuse et se gouvernaient par des lois sages. Les Lacédémoniens virent d'un oeil jaloux l'accroissement de celte puissance et cherchèrent à amener les Éliens à une vie commune, au sein d'une douce paix, pour leur ôter le goût et l'expérience de l'art de la guerre. Aussi, ayant obtenu le consentement de presque tous les Grecs, ils les consacrèrent au culte de la divinité. Les Éliens furent exemptés de prendre part à l'expédition contre Xerxès, comme étant uniquement dévoués au service divin. Dans toutes les guerres civiles que les Grecs se faisaient entre eux, les Éliens n'ont jamais éprouvé aucun dommage. Au contraire, tous les Grecs défendaient la ville et le territoire de l'Élide comme un pays sacré et inviolable. Cependant, dans la suite, après plusieurs générations, ils prirent part aux guerres des Grecs, et firent la guerre pour leurs propres intérêts (03).

Γενεαλογοῦσι δ' αὐτὸν οὕτως, ὥς φησιν ὁ Διόδωρος, οἱ πολλοὶ τῶν συγγραφέων, ὧν εἷς καὶ Θεόπομπος. Κάρανος Φείδωνος τοῦ Ἀριστοδαμίδα τοῦ Μέροπος τοῦ Θεστίου τοῦ Κίσσου τοῦ Τημένου τοῦ Ἀριστομάχου τοῦ Κλεοδαίου τοῦ Ὕλλου τοῦ Ἡρακλέους. Ἔνιοι δὲ ἄλλως, φησί, γενεαλογοῦσι, φάσκοντες εἶναι Κάρανον Ποίαντος τοῦ Κροίσου τοῦ Κλεοδαίου τοῦ Εὐρυβιάδα τοῦ Δεβάλλου τοῦ Λαχάρους τοῦ Τημένου, ὃς καὶ κατῆλθεν εἰς Πελοπόννησον.

Ὅτι Περδίκκας τὴν ἰδίαν βασιλείαν αὐξῆσαι βουλόμενος ἠρώτησεν εἰς Δελφούς. Ἡ δὲ ἔφη,

ἔστι κράτος βασίλειον ἀγαυοῖς Τημενίδαισι
γαίης πλουτοφόροιο· δίδωσι γὰρ αἰγίοχος Ζεύς.
Ἀλλ' ἴθ' ἐπειγόμενος Βοττηίδα πρὸς πολύμηλον·
ἔνθα δ' ἂν ἀργικέρωτας ἴδῃς χιονώδεας αἶγας
εὐνηθέντας ὕπνῳ, κείνης χθονὸς ἐν δαπέδοισι
θῦε θεοῖς μακάρεσσι καὶ ἄστυ κτίζε πόληος.

 

Georg. Syncell.. Chron., p. 262. — Voici la généalogie de Caranus, d'après Diodore et beaucoup d'autres historiens du nombre desquels est Théopompe. Caranus fils de Phidon, fils d'Aristodamidas, fils de Mérops, fils deThéostius, fils de Cissius, fils de Titnénus, fils d'Aristomaque, fils de Cléotades, fils d'Hyllus, fils d'Hercule. Quelques écrivains donnent cette généalogie autrement et disent que Caranus était fils de Pœan, fils de Crésus, fils de Cléodéus, fils d'Eurybiade, fils de Déballus, fils de Lacharès, fils de Téménus, qui rentra dans le Péloponnèse.

* Excerpt. Vatic, p. 4. — Perdiccas, voulant accroître sa puissance, interrogea le dieu de Delphes qui lui répondit: «Le pouvoir royal sur une contrée fertile est départi aux nobles descendants de Téménus; Jupiter, qui porte l'égide, le leur accorde. Marche vers la Bottéide, riche en troupeaux. Là où tu rencontreras des chèvres blanches aux cornes brillantes, endormies sur le sol, offre-les, à la même place, en sacrifice aux dieux, et y pose les fondements d'une cité (05). »

NOTES

 

(01) Voyez sur l'authenticité do ce livre mon Histoire de ta Chimie, tom. I, p. 207.

(02) La disposition des fragments dans l'édition de Dindorf diffère ici comme ailleurs de celle adoptée dans l'édition de Deux-Ponts , que j'ai sous les yeux.

(03) Ce fragment est placé au commencement du livre VIII, dans l'édition de M. A. Didot.

(04) Aegnes en Macédoine ; cette ville fut par la suite appelée Pella.