Diodore de Sicile traduit par Ferd. Hoefer Tome III

DIODORE DE SICILE

BIBLIOTHÈQUE HISTORIQUE.

TOME QUATRIÈME : LIVRE VIII (fragments)

Traduction française : FERD. HOEFER

livre VIII - livre X (fragments)

 

DIODORE DE SICILE.

FRAGMENTS

LIVRE NEUVIÈME.

 

 

Ἦν δὲ καὶ Σόλων πατρὸς μὲν Ἐξηκεστίδου, τὸ γένος ἐκ Σαλαμῖνος τῆς Ἀττικῆς, σοφίᾳ δὲ καὶ παιδείᾳ πάντας τοὺς καθ' ἑαυτὸν ὑπερβεβληκώς. Φύσει δὲ πρὸς ἀρετὴν τῶν ἄλλων πολὺ διαφέρων ἐζήλωσεν ἀρετὴν ἐπαινουμένην· πᾶσι γὰρ τοῖς μαθήμασι πολὺν χρόνον ἐνδιατρίψας ἀθλητὴς ἐγένετο πάσης ἀρετῆς. Κατὰ μὲν γὰρ τὴν τοῦ παιδὸς ἡλικίαν παιδευταῖς ἐχρήσατο τοῖς ἀρίστοις, ἀνδρωθεὶς δὲ συνδιέτριψε τοῖς μεγίστην ἔχουσι δόξαν ἐπὶ φιλοσοφίᾳ. Διὸ καὶ τούτοις ὁμιλῶν καὶ συνδιατρίβων ὠνομάσθη μὲν εἷς τῶν ἑπτὰ σοφῶν καὶ τὸ πρωτεῖον τῆς συνέσεως οὐ μόνον παρὰ τούτοις τοῖς ἀνδράσιν, ἀλλὰ καὶ παρὰ πᾶσι τοῖς θαυμαζομένοις ἀπηνέγκατο.

Ὅτι ὁ αὐτὸς Σόλων, ἐν τῇ νομοθεσίᾳ μεγάλην δόξαν περιποιησάμενος, ἐν ταῖς ἰδιωτικαῖς ὁμιλίαις καὶ ἀποκρίσεσιν, ἔτι δὲ συμβουλίαις, θαυμαστὸς ἐτύγχανε διὰ τὴν ἐν παιδείᾳ προκοπήν.

Ὅτι ὁ αὐτὸς Σόλων, τὴν ὅλην ἀγωγὴν τῆς πόλεως ἐχούσης Ἰωνικήν, καὶ διὰ τὴν τρυφὴν καὶ τὴν ῥᾳστώνην ἐκτεθηλυμμένων τῶν ἀνθρώπων, μετέθηκε τῇ συνηθείᾳ πρὸς ἀρετὴν καὶ ζῆλον τῶν ἀνδρείων πράξεων. Διὸ τῇ τούτου νομοθεσίᾳ καθοπλισθέντες τὰς ψυχὰς Ἁρμόδιος καὶ Ἀριστογείτων καταλύειν ἐπεχείρησαν τὴν τῶν Πεισιστρατιδῶν ἀρχήν.

Ὅτι Κροῖσος ὁ Λυδῶν βασιλεὺς μεγάλας κεκτημένος δυνάμεις καὶ πολὺν ἐκ παρασκευῆς σεσωρευκὼς ἄργυρόν τε καὶ χρυσόν, μετεπέμπετο τῶν Ἑλλήνων τοὺς σοφωτάτους, καὶ συνδιατρίβων αὐτοῖς μετὰ πολλῶν δώρων ἐξέπεμψε καὶ αὐτὸς πρὸς ἀρετὴν ὠφελεῖτο πολλά. Ποτὲ δὲ τοῦτον νι. Ε. Σόλωνα μεταπεμψάμενος καὶ τὰς δυνάμεις καὶ τὸν πλοῦτον ἐπιδειξάμενος, ἠρώτησεν εἴ τις ἕτερος αὐτῷ δοκεῖ μακαριώτερος εἶναι. Ὁ δὲ Σόλων τῇ συνήθει τοῖς φιλοσόφοις χρησάμενος παρρησίᾳ ἔφη μηδένα τῶν ζώντων εἶναι μακάριον· τὸν γὰρ ἐπ' εὐδαιμονίᾳ πεφρονηματισμένον καὶ δοκοῦντα τὴν τύχην ἔχειν συνεργὸν μὴ γινώσκειν εἰ διαμενεῖ μετ' αὐτοῦ μέχρι τῆς ἐσχάτης. Σκοπεῖν οὖν ἔφησε δεῖν τὴν τοῦ βίου τελευτὴν καὶ τὸν διευτυχήσαντα τότε προσηκόντως λέγειν μακάριον. Ὁ δὲ Κροῖσος ὕστερον γενόμενος αἰχμάλωτος ὑπὸ Κύρου καὶ μέλλων ἐπὶ μεγάλῃ πυρᾷ κατακαίεσθαι, τῆς Σόλωνος ἀποφάσεως ἐμνημόνευσεν. Διὸ καὶ τοῦ πυρὸς ἤδη περιφλέγοντος ἀνεβόα συνεχῶς τὸ τοῦ Σόλωνος ὄνομα. Ὁ δὲ Κῦρος προς πέμψας τοὺς πευσομένους, τίς ἡ συνεχής ἐστι τοῦ Σόλωνος ὀνομασία, μαθὼν τἀληθὲς μετέπεσε τοῖς λογισμοῖς καὶ νομίσας τὴν ἀπόκρισιν τοῦ Σόλωνος ἀληθινὴν εἶναι τῆς μὲν ὑπερηφανείας ἀπανίστατο, τὴν δὲ πυρὰν κατασβέσας ἔσωσε τὸν Κροῖσον καὶ τὸ λοιπὸν ἕνα τῶν φίλων κατηρίθμησεν.

Ὅτι ὁ Σόλων ἡγεῖτο τοὺς μὲν πύκτας καὶ σταδιεῖς καὶ τοὺς ἄλλους ἀθλητὰς μηδὲν ἀξιόλογον συμβάλλεσθαι ταῖς πόλεσι πρὸς σωτηρίαν, τοὺς δὲ φρονήσει καὶ ἀρετῇ διαφέροντας μόνους δύνασθαι τὰς πατρίδας ἐν τοῖς κινδύνοις διαφυλάττειν.

Ὅτι περὶ τοῦ χρυσοῦ τρίποδος ἀμφισβητήσεως οὔσης ἡ Πυθία ἔχρησεν οὕτως·

ἔκγονε Μιλήτου, τρίποδος πέρι Φοῖβον ἐρωτᾷς;
Τίς σοφίᾳ πρῶτος πάντων, τούτου τρίποδ' αὐδῶ.

Οἱ δέ φασιν ἄλλως ὅτι πολέμου γενομένου τοῖς Ἴωσι πρὸς ἀλλήλους, καὶ τοῦ τρίποδος παρὰ σαγηνέων ἀνενεχθέντος, ἐπερωτῆσαι τὸν θεὸν περὶ τῆς καταλύσεως τοῦ πολέμου. Ἡ δὲ ἔφη,

οὔποτε μὴ λήξῃ πόλεμος Μερόπων καὶ Ἰώνων,
πρὶν τρίποδα χρύσειον, ὃν Ἥφαιστος κάμε τεύχων,
ἐκ μέσσου πέμψητε, καὶ ἐς δόμον ἀνδρὸς ἵκηται
ὃς σοφίᾳ τά τ' ἐόντα τά τ' ἐσσόμενα προδέδορκεν.

Ὅτι οἱ Μιλήσιοι ἀκολουθῆσαι βουλόμενοι τῷ χρησμῷ Θάλητι τῷ Μιλησίῳ τῶν ἑπτὰ σοφῶν τὸ ἀριστεῖον ἐβούλοντο δοῦναι· τὸν δ' εἰπεῖν ὡς οὐκ ἔστι πάντων σοφώτατος, συμβουλεύειν δὲ πρὸς ἕτερον πέμπειν σοφώτερον. Τούτῳ δὲ τῷ τρόπῳ καὶ τῶν ἄλλων τῶν ἑπτὰ σοφῶν ἀποποιησαμένων τὸν τρίποδα Σόλωνι δίδοσθαι δοκοῦντι πάντας ἀνθρώπους ὑπερβεβλῆσθαι σοφίᾳ τε καὶ συνέσει. Τὸν δὲ συμβουλεῦσαι τοῦτον ἀναθεῖναι Ἀπόλλωνι· τοῦτον γὰρ εἶναι σοφώτερον πάντων.

Ὅτι ὁ αὐτὸς πρὸς τῇ τοῦ βίου καταστροφῇ ὁρῶν Πεισίστρατον πρὸς χάριν λόγοις τὰ πλήθη δημαγωγοῦντα καὶ πρὸς τυραννίδα παρορμῶντα, τὸ μὲν πρῶτον λόγοις ἐπεχείρησεν ἀποτρέπειν ταύτης τῆς ἐπιβολῆς· οὐ προσέχοντος δὲ αὐτοῦ προῆλθεν εἰς τὴν ἀγορὰν μετὰ τῆς πανοπλίας παντελῶς ἤδη γεγηρακώς. Συνδραμόντος δὲ τοῦ πλήθους πρὸς αὐτὸν διὰ τὸ παράδοξον, παρεκάλει τοὺς πολίτας ἀναλαβεῖν τὰ ὅπλα καὶ παραχρῆμα καταλύειν τὸν τύραννον· οὐδενὸς δὲ αὐτῷ προσέχοντος, καὶ πάντων αὐτοῦ μανίαν καταγινωσκόντων, τινῶν δὲ παραγηρᾶν αὐτὸν ἀποφαινομένων, ὁ μὲν Πεισίστρατος ἤδη τινὰς δορυφόρους περιαγόμενος προσῆλθε τῷ Σόλωνι καὶ ἐπύθετο τίνι θαρρῶν τὴν τυραννίδα καταλύειν αὐτοῦ βούλεται, τοῦ δὲ εἰπόντος ὅτι τῷ γήρᾳ, θαυμάσας τὴν φρόνησιν αὐτοῦ οὐδὲν αὐτὸν ἠδίκησεν.

Ὅτι τὸν παρανόμοις καὶ ἀδίκοις πράξεσιν ἐπιβαλόμενον οὐκ ἂν προσηκόντως σοφὸν νομίζεσθαι.

Ὅτι φασὶν Ἀνάχαρσιν τὸν Σκύθην φρονοῦντα ἐπὶ σοφίᾳ μέγα παραγενέσθαι Πυθώδε καὶ ἐπερωτῆσαι τίς ἐστιν αὐτοῦ τῶν Ἑλλήνων σοφώτερος. Καὶ εἰπεῖν, Οἰταῖόν τινά φασι Μύσωνα σοῦ μᾶλλον πραπίδεσσιν ἀρηρότα πευκαλίμῃσιν, ὅστις ἦν Μαλιεὺς καὶ ᾤκει τὴν Οἴτην εἰς κώμην Χηνὰς καλουμένην.

LIVRE NEUVIÈME (?).

Excerpt. de Virt. et Vit., p. 531. — Solon était fils d'Exécestide, originaire de Salamine, dans l'Attique. Il surpassa tous ses contemporains en sagesse et en science. Porté à la vertu par un heureux naturel, il eut la noble ambition d'acquérir tous les talents. Il s'appliqua longtemps aux études et devint exercé dans toutes les vertus. Il avait eu dès son enfance les meilleurs maîtres, et, arrivé à l'âge viril, il se lia avec les plus grands philosophes. Ce fut en les fréquentant et en participant à leurs entretiens qu'il mérita d'être mis au nombre des sept sages. Il obtint même sur eux la palme de la sagesse, ainsi que sur tous ceux que la vertu a rendus illustres.

Le même Solon s'est fait une réputation immortelle par l'institution de ses lois ; il se faisait également admirer dans ses entretiens particuliers par ses réponses, et dans les conseils par la profondeur de ses vues, résultat de son instruction.

La ville d'Athènes avait adopté les mœurs de l'Ionie, et ses citoyens s'abandonnaient à l'oisiveté et aux plaisirs. Solon vint à bout de les amener à la pratique de la vertu, et de leur inspirer l'amour des entreprises courageuses. Harmodius et Aristogiton, vivement pénétrés de l'esprit des lois de Solon, conçurent le dessein de renverser la tyrannie des Pisistratides.

* Excerpt. Vatican., p. 14 à 16. — Crésus, roi des Lydiens, possédant de grandes armées et ayant accumulé beaucoup d'argent et d'or, fit venir auprès de lui les plus sages des Grecs; il s'entretenait avec eux familièrement et les renvoyait comblés de présents. Le commerce avec ces hommes lui avait beaucoup profilé. Un jour il montra à un de ces sages ses troupes et ses richesses, et lui demanda s'il connaissait quelqu'un plus heureux. Solon, avec la franchise ordinaire des philosophes, répondit : ««Aucun être vivant n'est heureux; car celui qui s'estime heureux et qui croit pouvoir compter sur la fortune ignore si elle lui restera fidèle jusqu'à la fin ; il faut donc examiner la fin de la vie, et celui qui jusque-là est favorisé par la fortune doit seul être appelé heureux. » Crésus, devenu plus lard prisonnier de Cyrus, se rappela la sentence de Solon au moment où le bûcher allait s'allumer; au milieu de la flamme il prononça sans cesse le nom de Solon. Cyrus envoya s'informer pourquoi son prisonnier prononçait sans cesse le nom de Solon. Instruit de la vérité, il changea de dessein; reconnaissant la justesse de la sentence de Solon, il revint à des sentiments plus humains, fit éteindre la flamme et admit Crésus au nombre de ses amis.

Solon pensait que les lutteurs, les coureurs du stade et les autres athlètes ne pouvaient guère être d'un grand secours pour les États; enfin que les hommes sages et courageux pouvaient seuls défendre la patrie en danger.

La pythie s'exprima ainsi au sujet du trépied d'or en litige : « Enfant de Milet, tu interroges Phébus relativement au trépied. Quel est le premier de tous par sa sagesse ? C'est à celui-là que j'adjuge le trépied. » Quelques-uns racontent la chose autrement : au moment où la guerre eut éclaté entre les Ioniens, un trépied fut retiré de la mer par des pêcheurs, et on interrogea le dieu sur la fin de cette guerre; la pythie répondit : « La guerre entre les Méropes (01) et les Ioniens ne cessera pas avant que vous n'ayez renvoyé le trépied d'or, ouvrage de Vulcain, et que vous ne l'ayez placé dans le domicile de l'homme qui, par sa sagesse, pénètre le présent et l'avenir. »

Les Milésiens, obéissant à l'oracle, destinèrent ce trépied à Thalès de Milet, comme étant le premier des sept sages. Mais celui-ci déclara qu'il n'était pas le plus sage de tous, et conseilla d'envoyer le présent à un autre plus sage que lui. Les autres sages ayant de même refusé le trépied, il fut enfin offert à Solon qui semblait, par sa sagesse et sa prudence, surpasser tous les hommes. Celui-ci conseilla de le consacrer à Apollon comme au plus sage de tous.

Lorsqu'à la fin de sa vie, Solon vit Pisistrate briguer la faveur populaire et incliner vers la tyrannie, il essaya d'abord par ses paroles de le détourner de ce dessein, mais ses représentations étant inutiles, il s'avança sur la place publique armé de pied en cap, quoiqu'il fût déjà bien vieux. La foule accourut à ce spectacle inattendu, et Solon exhorta les citoyens à prendre les armes et à renverser sur-le-champ le tyran. Mais personne ne l'écouta, tous le jugèrent fou, et quelques autres l'excusèrent à cause de sa vieillesse. En ce moment arriva Pisistrate, accompagné de plusieurs de ses gardes, et il demanda à Solon sur quoi il comptait pour renverser la tyrannie. « Sur ma vieillesse, » reprit Solon. Frappé de cette sage réponse, Pisistrate ne lui fit aucun mal.

Celui qui a transgressé les lois et commis des actes injustes ne doit pas recevoir le nom de sage.

Le Scythe Anacharsis, fier de sa réputation de sagesse, vint demander à la pythie lequel parmi les Grecs était plus sage que lui. L'oracle répondit : « Il existe, dit-on, au pied du mont Oeta un certain Myson ; il est plus intelligent que toi. » Ce Myson était Malien ; il habitait près du mont OEta, dans un village appelé Chênes.

 

 

 

Ὅτι Μύσων τις ἦν Μαλιεύς, ὃς ᾤκει ἐν κώμῃ Χηνὰς καλουμένῃ, τὸν ἅπαντα χρόνον ἐν ἀγρῷ διατρίβων καὶ ὑπὸ τῶν πολλῶν ἀγνοούμενος· ὃν ἀντεισῆξαν εἰς τοὺς ἑπτὰ σοφούς, ἐκκρίναντες τὸν Περίανδρον τὸν Κορίνθιον διὰ τὸ τύραννον γεγονέναι πικρόν.

Ὅτι ὁ Σόλων πολυπραγμονήσας τὸν τόπον ἐν ᾧ διέτριβε Μύσων, κατέλαβεν αὐτὸν ἐπὶ τῆς ἅλω πρὸς ἄροτρον προσβαλόντα ἐχέτλην, καὶ πειραθεὶς τοῦ ἀνδρὸς ἔφη, Οὐχ ὥρα νῦν ἀρότρου, ὦ Μύσων, καὶ οὗτος, Οὐ χρῆσθαι, εἶπεν, ἀλλ' ἐπισκευάζειν.

Ὅτι Χίλων τῷ λόγῳ σύμφωνον ἔσχε τὸν βίον, ὅπερ σπανίως εὕροι τις ἂν γινόμενον. Τῶν γὰρ καθ' ἡμᾶς φιλοσόφων τοὺς πλείστους ἰδεῖν ἔστι λέγοντας μὲν τὰ κάλλιστα, πράττοντας δὲ τὰ χείριστα, καὶ τὴν ἐν ταῖς ἀπαγγελίαις αὐτῶν σεμνότητα καὶ σύνεσιν διὰ τῆς πείρας ἐλεγχομένην. Ὁ δὲ Χίλων χωρὶς τῆς κατὰ τὸν βίον ἐν ἅπασι τοῖς πραττομένοις ἀρετῆς πολλὰ διενοήθη καὶ ἀπεφθέγξατο μνήμης ἄξια.

Ὅτι Χίλων ἀφικόμενος εἰς Δελφοὺς καὶ καθάπερ ἀπαρχὰς ποιούμενος τῷ θεῷ τῆς ἰδίας συνέ σεως ἐπέγραψεν ἐπί τινα κίονα τρία ταῦτα, Γνῶθι σεαυτόν, καὶ Μηδὲν ἄγαν, καὶ τρίτον Ἐγγύα, πάρα δ' ἄτα. Τούτων ἕκαστον ὑπάρχον βραχὺ καὶ Λακωνικὸν μεγάλην ἔχει τὴν ἀναθεώρησιν. Τὸ γὰρ Γνῶθι σαυτὸν παραγγέλλει παιδευθῆναι καὶ φρόνιμον γενέσθαι· οὕτω γὰρ ἄν τις ἑαυτὸν γνοίη· ἢ ὅτι οἱ ἄμοιροι παιδείας καὶ ἀλόγιστοι κατὰ τὸ πλεῖστον ἑαυτοὺς συνετωτάτους ὑπειλήφασιν, ἥπερ ἐστὶ τῶν ἀμαθιῶν ἀμαθεστάτη κατὰ τὸν Πλάτωνα, ἢ ὅτι τοὺς πονηροὺς ἐπιεικεῖς ἡγοῦνται, τοὺς δὲ χρηστοὺς ἀνάπαλιν φαύλους· μόνως γὰρ ἄν τις οὕτως ἑαυτὸν γνοίη καὶ ἕτερον, τυχὼν παιδείας καὶ συνέσεως περιττοτέρας. Τὸ δὲ Μηδὲν ἄγαν μετριάζειν ἐν πᾶσι καὶ μηδὲ περὶ ἑνὸς τῶν ἀνθρωπίνων τελείως διορίζεσθαι, ὡς Ἐπιδάμνιοι. Οὗτοι γὰρ παρὰ τὸν Ἀδρίαν οἰκοῦντες καὶ πρὸς ἀλλήλους διαφερόμενοι, μύδρους διαπύρους καταποντίσαντες ἐν μέσῳ τῷ πελάγει διωμόσαντο μὴ σπείσεσθαι τὴν πρὸς ἀλλήλους ἔχθραν πρότερον ἕως ἂν οὗτοι θερμοὶ ἀνενεχθῶσιν. Οὕτω δὲ σκληρῶς ὀμόσαντες καὶ τὸ Μηδὲν ἄγαν οὐκ ἐπινοήσαντες ὕστερον ὑπὸ τῶν πραγμάτων ἀναγκαζόμενοι διελύσαντο τὴν ἔχθραν, ἐάσαντες τοὺς μύδρους ψυχροὺς ἐν τῷ βυθῷ. Τὸ δὲ Ἐγγύα, πάρα δ' ἄτα, τινὲς ὑπέλαβον γάμον ἀπαγορεύειν· τὴν γὰρ τοῦ γάμου σύνθεσιν παρὰ τοῖς πλείστοις τῶν Ἑλλήνων ἐγγύην ὀνομάζεσθαι, καὶ βεβαιωτὴς ὁ κοινὸς βίος, ἐν ᾧ πλεῖσται καὶ μέγισται γίνονται συμφοραὶ διὰ τὰς γυναῖκας. Ἔνιοι δέ φασιν ἀνάξιον εἶναι Χίλωνος διὰ τὸ μὴ δύνασθαι ἀναιρουμένου τοῦ γάμου διαμένειν τὸν βίον, τὴν δὲ ἄτην ἀποφαίνονται ἐγγύαις ταῖς ἐπὶ τῶν συμβολαίων καὶ ταῖς ὑπὲρ τῶν ἄλλων διομολογήσεσι περὶ χρημάτων. Καὶ Εὐριπίδης

οὐκ ἐγγυῶμαι· ζημία φιλέγγυον
σκοπεῖν· τὰ Πυθοῖ δ' οὐκ ἐᾷ με γράμματα.

Ἔνιοι δέ φασι μὴ Χίλωνος εἶναι μηδὲ πολιτικὸν τὸ μηδενὶ τῶν φίλων ἐν ταῖς τοιαύταις χρείαις ἐπαρκεῖν, ἀλλὰ μᾶλλον τὰς καταβεβαιώσεις ἀπαγορεύειν καὶ τὸ κατατεταμένως ἐγγυᾶσθαί τε καὶ διορίζεσθαι τῶν ἀνθρωπίνων, ὡς ποιῆσαι τοὺς Ἕλληνας ὅτε κατηγωνίσαντο τὸν Ξέρξην. Ὤμοσαν γὰρ ἐν Πλαταιαῖς παραδώσειν παίδων παισὶ τὴν πρὸς τοὺς Πέρσας ἔχθραν, ἕως ἂν οἱ ποταμοὶ ῥέωσιν εἰς τὴν θάλατταν καὶ γένος ἀνθρώπων ᾖ καὶ γῆ καρποὺς φέρῃ· τὸ δὲ τῆς τύχης εὐμετάπτωτον βεβαίως ἐγγυώμενοι μετά τινα χρόνον ἐπρεσβεύοντο πρὸς Ἀρταξέρξην τὸν υἱὸν Ξέρξου περὶ φιλίας καὶ συμμαχίας.

Ὅτι ὁ Χίλωνος λόγος βραχὺς ὢν ὅλην περιείληφε τὴν πρὸς τὸν ἄριστον βίον ὑποθήκην, ὡς καὶ τῶν ἐν Δελφοῖς ἀναθημάτων βελτίω ταῦτα τὰ ἀποφθέγματα. Αἱ μὲν γὰρ χρυσαῖ Κροίσου πλίνθοι καὶ τὰ ἄλλα κατασκευάσματα ἠφανίσθη καὶ μεγάλας ἀφορμὰς παρέσχε τοῖς ἀσεβεῖν εἰς τὸ ἱερὸν ἑλομένοις, αἱ δὲ γνῶμαι τὸν ἅπαντα χρόνον σώζονται ἐν ταῖς τῶν πεπαιδευμένων ψυχαῖς τεθησαυρισμέναι καὶ κάλλιστον ἔχουσαι θησαυρόν, πρὸς ὃν ἂν οὔτε Φωκεῖς οὔτε Γαλάται προσενεγκεῖν τὰς χεῖρας σπουδάσειαν.

 

Ex Ulpiano ad Timocratern, p. 480. Il faut savoir que Solon a vécu dans le temps où Athènes était sous la domination des tyrans, avant la guerre des Perses. Dracon lui était antérieur de quarante-sept ans. Ainsi le rapporte Diodore.

Excerpt de Virt. et Vit., p. 552. Myson, Malien de naissance, habitait dans un village nommé Chênes, où il passait sa vie aux travaux de la campagne et inconnu des autres hommes. Il fut mis au nombre des sept sages, à la place de Périandre de Corinthe, qui était devenu un tyran trop dur.

* Excerpt. Vatican., p. 17. — Solon, examinant l'endroit où Myson séjournait, rencontra ce dernier dans la grange, occupé à mettre un manche à sa charrue. Solon, pour l'éprouver, lui demanda : / Je ne vois pas, ô Myson, à quoi puisse maintenant te servir ta charrue. — Je ne veux pas, répliqua Myson, non plus m'en servir maintenant, mais seulement la mettre en étal de me servir. »

Excerpt. de Virt. et Vit., p. 552. — Chilon menait une vie conforme à ses paroles ; ce qu'on ne voit pas souvent. Car la plupart des philosophes de notre temps disent les plus belles choses et commettent les plus vilaines actions. Ils condamnent donc par la pratique ce qu'ils professent en théorie. Pour Chilon, il consacra sa vie entière à la pratique de la vertu, et les nombreuses sentences qu'on a de lui sont dignes de mémoire.

* Excerpt. Vatican., p. 17 et 18. — Chilon arriva à Delphes, et, pour offrir aux dieux en quelque sorte les prémices de son esprit, il grava sur une colonne ces trois sentences : Connais-toi toi-même. Rien de trop. Réponds pour un autre, et tu t'en repentiras. Chacune de ces sentences brèves et laconiques renferme un grand sens. En effet, Connais-toi toi-même, veut dire qu'il faut s'instruire et devenir prudent; car alors seulement on apprendra à se connaître ; ceux qui sont privés d'instruction et sans esprit se croient en général les plus éclairés, ce qui est, selon Platon, la plus grande des sottises : ils prennent les méchants pour des hommes de bien et les vauriens pour des gens probes. Celui-la seul qui est instruit et intelligent peut se connaître lui-même et les autres. Rien de trop signifie qu'il faut de la mesure dans tout, et que dans les choses humaines il ne faut rien pousser jusqu'aux dernières limites, à l'exemple des Épidamniens. Ceux-ci habitaient le littoral de l'Adriatique et étaient en guerre entre eux : ils jetèrent dans la mer des masses de fer incandescentes en jurant qu'ils ne mettraient un terme à leur inimitié que lorsqu'ils retireraient de la mer ces masses de fer encore brûlantes. Serment absurde et contraire au précepte : Rien de trop ; car les Épidamniens furent plus tard forcés par les circonstances d'en venir à un accommodement et de laisser leur masse de fer se refroidir au fond de l'abîme. Réponds pour un autre, et tu t'en repentiras : cette sentence est appliquée par quelques-uns au mariage; car chez la plupart des Grecs on appelle le contrat de mariage un engagement, et la vie en commun confirme cette interprétation : les plus grands malheurs et la plupart des peines viennent des femmes. Quelques autres, au contraire, prétendent que cette interprétation est indigne de Chilon, puisque la société ne peut pas exister sans le mariage; ils appliquent donc le dommage qu'éprouvent ceux qui répondent pour un autre à ceux qui s'engagent comme caution dans les contrats civils ou dans les transactions d'argent. Aussi Euripide s'exprime-t-il ainsi : « Je ne m'engage pour personne; celui qui aime à se rendre caution pour les autres en est bientôt puni. Les paroles de l'oracle de la pythie, d'ailleurs, le défendent (02) » — Quelques-uns soutiennent que cette sentence n'est pas de Chilon, et que ce n'est pas un principe social de refuser de secourir les amis dans le besoin ; mais ce qui importe, c'est de se refuser à prendre des engagements trop stricts dans les affaires humaines. Il ne faut pas faire comme les Grecs lorsqu'ils luttèrent contre Xerxès : ils jurèrent à Platée qu'ils légueraient aux enfants de leurs enfants leur haine contre les Perses, et que cette haine durerait tant que les fleuves couleraient vers la mer, tant que le genre humain vivrait, et tant que la terre porterait des fruits. Cependant, malgré cet engagement qui devait braver la fortune, les Grecs envoyèrent quelque temps après des députés auprès d'Artaxerxés, fils de Xerxès, pour lui demander son amitié et son alliance.

— Ces courtes sentences de Chilon renferment le meilleur sens pratique, et ces apophtegmes sont les plus belles offrandes consacrées à Delphes. Les briques d'or de Crésus et les autres objets précieux ont disparu et attiré dans le temple de cupides profanateurs ; mais ces sentences durent éternellement, et sont dé posées comme le plus beau trésor dans l'esprit des hommes instruits ; ni les Phocidiens, ni les Gaulois n'ont porté leurs mains sur ce trésor.

Ὅτι Πιττακὸς ὁ Μιτυληναῖος οὐ μόνον ἐν σοφίᾳ θαυμαστὸς ἦν, ἀλλὰ καὶ πολίτης ἐγένετο τοιοῦτος οἷον ἕτερον οὐκ ἤνεγκεν ἡ νῆσος, δοκῶ δ' οὐδ' ἂν ὕστερον ἐνέγκαι, μέχρι ἂν τὸν οἶνον φέρῃ πλείω τε καὶ ἡδίω. Νομοθέτης τε γὰρ ἀγαθὸς ὑπῆρχε κἀν τοῖς κατὰ μέρος πρὸς τοὺς πολίτας κοινὸς καὶ φιλάνθρωπος, καὶ τὴν πατρίδα τριῶν τῶν μεγίστων συμφορῶν ἀπέλυσε, τυραννίδος, στάσεως, πολέμου.

Ὅτι Πιττακὸς βαθὺς ἦν καὶ ἥμερος καὶ τὴν παραίτησιν ἔχων αὐτὸς ἐν αὐτῷ. Διὸ δὴ πᾶσιν ἐδόκει τέλειος ἀνὴρ εἶναι πρὸς πᾶσαν ἀρετὴν ὁμολογουμένως· κατὰ μὲν γὰρ τὴν νομοθεσίαν ἐφαίνετο πολιτικὸς καὶ φρόνιμος, κατὰ δὲ τὴν πίστιν δίκαιος, κατὰ δὲ τὴν ἐν τοῖς ὅπλοις ὑπεροχὴν ἀνδρεῖος, κατὰ δὲ τὴν πρὸς τὸ κέρδος μεγαλοψυχίαν ἀφιλάργυρος.

Ὅτι τῶν Μιτυληναίων διδόντων τῷ Πιττακῷ τῆς χώρας ὑπὲρ ἧς ἐμονομάχησε τὴν ἡμίσειαν οὐκ ἐδέξατο, συνέταξε δὲ ἑκάστῳ κληρῶσαι τὸ ἴσον, ἐπιφθεγξάμενος ὡς τὸ ἴσον ἐστὶ τοῦ πλείονος πλεῖον. Μετρῶν γὰρ ἐπιεικείᾳ τὸ πλεῖον, οὐ κέρδει, σοφῶς ἐγίνωσκεν· τῇ μὲν γὰρ ἰσότητι δόξαν καὶ ἀσφάλειαν ἀκολουθήσειν, τῇ δὲ πλεονεξίᾳ βλασφημίαν καὶ φόβον, δι' ὧν ταχέως ἂν αὐτοῦ τὴν δωρεὰν ἀφείλαντο. Ὅτι σύμφωνα τούτοις ἔπραξε καὶ πρὸς Κροῖσον διδόντα τῶν ἐκ τοῦ γαζοφυλακείου χρημάτων λαβεῖν ὁπόσα βούλοιτο. Καὶ γὰρ τότε τὴν δωρεὰν οὐ προσδεξάμενόν φασιν εἰπεῖν, καὶ νῦν ἔχειν ὧν ἤθελε διπλάσια. Θαυμάσαντος δὲ τοῦ Κροίσου τὴν ἀφιλαργυρίαν καὶ περὶ τῆς ἀποκρίσεως ἐπερωτήσαντος, εἰπεῖν ὡς τελευτήσαντος ἄπαιδος τἀδελφοῦ κεκληρονομηκὼς οὐσίαν εἴη τὴν ἴσην ᾗπερ εἶχεν, ἣν οὐχ ἡδέως προσειληφέναι.

Ὅτι καὶ τὸν ποιητὴν Ἀλκαῖον, ἐχθρότατον αὐτοῦ γεγενημένον καὶ διὰ τῶν ποιημάτων πικρότατα λελοιδορηκότα, λαβὼν ὑποχείριον ἀφῆκεν, ἐπιφθεγξάμενος ὡς συγγνώμη τιμωρίας αἱρετωτέρα.

Ὅτι φασὶν οἱ Πριηνεῖς ὡς Μεσσηνίας τὸ γένος ἐπισήμους παρθένους λυτρωσάμενος ὁ Βίας παρὰ λῃστῶν ἦγεν ὡς ἰδίας θυγατέρας ἐντίμως. Μετὰ δέ τινας χρόνους παραγενομένων τῶν συγγενῶν κατὰ ζήτησιν, ἀπέδωκεν αὐτὰς οὔτε τροφεῖα πραξάμενος οὔτε λύτρα, τοὐναντίον δὲ τῶν ἰδίων πολλὰ δωρησάμενος. Εἶχον οὖν πρὸς αὐτὸν αἱ κόραι πατρικὴν εὔνοιαν διά τε τὴν συντροφίαν καὶ τὸ μέγεθος τῆς εὐεργεσίας, ὥστε καὶ χωρισθεῖσαι μετὰ τῶν ἰδίων εἰς τὴν πατρίδα τῆς ὑπερορίου χάριτος οὐκ ἐπελάθοντο.

Ὅτι σαγηνεῖς Μεσσήνιοι κατὰ τὸν βόλον ἕτερον μὲν οὐδὲν ἀνείλκυσαν, χαλκοῦν δὲ τρίποδα μόνον ἐπιγραφὴν ἔχοντα Τῷ σοφωτάτῳ. Ἀναχθέντος δὲ τοῦ κατασκευάσματος δοθῆναι τῷ Βίαντι.

Ὅτι Βίας ἦν δεινότατος καὶ τῷ λόγῳ πρωτεύων τῶν καθ' ἑαυτόν. Κατεχρήσατο δὲ τῇ τοῦ λέγειν δυνάμει πολλοῖς ἀνάπαλιν· οὐ γὰρ εἰς μισθαρνίαν οὐδὲ εἰς προσόδους, ἀλλ' εἰς τὴν τῶν ἀδικουμένων κατετίθετο βοήθειαν. Ὅπερ σπανιώτατ' ἄν τις εὕροι.

 

Excerpt. de Virt. et Vit., p. 552. — Pittacus de Mitylène était non seulement admiré pour sa sagesse, mais il était encore un citoyen tel que l'île de Lesbos n'en avait jamais eu et, selon moi, n'en aura jamais, .quand même elle produirait un vin plus abondant et plus doux. Pittacus fut un excellent législateur, il fut l'ami et le bienfaiteur de ses concitoyens; il délivra sa patrie des trois plus grands maux, la tyrannie, le désordre et la guerre.

Pittacus, d'un esprit très profond et d'un cœur noble et généreux, cherchait en lui-même l'excuse des fautes des autres. Aussi était-il généralement regardé comme l'homme le plus parfait. Ses lois attestent sa politique et sa prudence ; il était fidèle à sa parole, courageux à la guerre, et les attraits du gain ne lui inspiraient jamais qu'un profond dédain.

* Excerpt. Vatican., p, 19. — Lorsque les Mitylénéens donnèrent à Pittacus la moitié du champ pour lequel il avait soutenu un combat singulier, il la refusa et fit distribuer à chacun une part égale, disant que l'égal valait mieux que le plus : il reconnaissait sagement que l'avantage est toujours du côté de la modération et non du côté du lucre. « Car, ajoutait-il, la gloire et la sécurité sont les compagnes de l'égalité ; une trop grande fortune entraîne la médisance et la crainte, ce qui lui ôterait bientôt le don qu'on lui offrait. » — Il était conséquent avec lui-même lorsqu'il refusa les offres que Crésus lui fit de ses trésors, « Je ne puis, disait-il, accepter ce don, car je possède déjà le double de ce que je souhaite. » Crésus, étonné de cette indifférence de Pittacus pour l'argent, en demanda la raison. Pittacus répondit que son frère, mort sans enfants, lui avait laissé une fortune égale à celle qu'il avait déjà, et qu'il en était tout attristé.

— Lorsque le poète Alcée, son plus grand ennemi, et qui l'avait amèrement outragé dans ses vers, fut tombé en son pouvoir, il fit entendre ces paroles : « Le pardon vaut mieux que le châtiment. »

Excerpt. de Virt. et Vit., p. 552. Les habitants de Priène racontent que Bias ayant racheté à des brigands qui les avaient enlevées, des jeunes filles de Messène d'un rang distingué les traita avec honneur comme ses propres enfants. Quelque temps après, leurs parents étant venus à Priène pour les ramener, Bias les rendit, et ne réclama ni la rançon qu'il avait donnée pour elles, ni les frais de leur entretien; au contraire, il leur fit de grands présents. Aussi ces jeunes filles le regardèrent toujours comme leur père, tant à cause du grand bienfait qu'elles eu avaient reçu, que pour le soin qu'il avait pris d'elles dans sa maison. De retour au sein de leur famille, elles n'oublièrent jamais la reconnaissance qu'elles lui devaient.

Des pêcheurs messéniens, ayant jeté leur filet, ne retirèrent autre chose qu'un trépied d'airain portant cette inscription : Au plus sage. Ils l'emportèrent, et le donnèrent à Bias.

Bias était le plus grand orateur de son temps ; mais il fit de son éloquence un usage tout différent de celui des autres orateurs. Il ne l'employa jamais pour gagner de l'argent ni pour en retirer quelque profit; mais il la consacra à la défense des opprimés. C'est ce qu'on voit bien rarement.

Ὅτι μέγα ἐστὶν οὐ τὸ δύναμιν ὅτου δήποτε σχεῖν, ἀλλὰ τὸ ταύτῃ δεόντως χρῆσθαι. Ἐπεὶ τί ὄφελος Μίλωνι τῷ Κροτωνιάτῃ τὸ μέγεθος τῆς περὶ τὸ σῶμα ῥώμης;

Ὅτι Πολυδάμας ὁ Θετταλὸς ὑπὸ τῆς πέτρας διαρραγεὶς πᾶσιν ἐποίησε φανερὸν ὡς ἐπισφαλές ἐστιν ἰσχὺν μὲν μεγάλην ἔχειν, νοῦν δὲ μικρόν.

Ὁ Πολυδάμας οὗτος ἦν ἐκ πόλεως Σκοτούσης, γυμναῖς χερσὶ μὲν λέοντας ὡς ἄρνας διαφθείρων, πτεροῖς ποσὶ δ' ὑπερνικῶν ἅρματα ταχυδρόμα, τῇ δὲ χειρί τι σπήλαιον ἀντήρεισε συμπῖπτον. Ὁ Σικελὸς Διόδωρος γράφει τὴν ἱστορίαν.

Ὅτι τῶν Κιρραίων πολιορκουμένων πολὺν ἤδη χρόνον διὰ τὸ τὸ χρηστήριον ἐπιχειρεῖν συλᾶν, τινὲς μὲν τῶν Ἑλλήνων εἰς τὰς πατρίδας ἐπανῆλθον, οἱ δὲ ἐπερωτήσαντες τὴν Πυθίαν ἔλαβον χρησμὸν οὕτως,

οὐ πρὶν τῆσδε πόληος ἐρείψετε πύργον ἑλόντες,
πρίν κεν ἐμῷ τεμένει κυανώπιδος Ἀμφιτρίτης
κῦμα ποτικλύζῃ κελαδοῦν ἱερῇσιν ἐπ' ἀκταῖς.

Ἰστέον ὅτι ὁ μὲν Σόλων ἐγένετο ἐπὶ τῶν χρόνων τῶν τυράννων ἐν ταῖς Ἀθήναις πρὸ τῶν Περσικῶν χρόνων, ὁ δὲ Δράκων πρὸ αὐτοῦ ἑπτὰ καὶ τεσσαράκοντα ἔτεσιν, ὥς φησιν ὁ Διόδωρος.

Ὅτι Περίλαος ὁ ἀνδριαντοποιὸς Φαλάριδι τῷ τυράννῳ κατασκευάσας βοῦς χαλκοῦς πρὸς τιμωρίαν τῶν ὁμοφύλων αὐτὸς πρῶτος ἐπειράθη τοῦ μεγέθους τῆς τιμωρίας· οἱ γὰρ κατὰ τῶν ἄλλων βουλευόμενοί τι φαῦλον ὡς ἐπίπαν ταῖς ἰδίαις ἐπιθυμίαις εἰώθασιν ἁλίσκεσθαι.

 Ὅτι Σόλων ὁ νομοθέτης παρελθὼν εἰς τὴν ἐκκλησίαν παρεκάλει τοὺς Ἀθηναίους καταλύειν τὸν τύραννον πρὶν τελέως ἰσχυρὸν γενέσθαι. Οὐδενὸς δὲ αὐτῷ προσέχοντος ἀναλαβὼν τὴν πανοπλίαν προῆλθεν εἰς τὴν ἀγορὰν γεγηρακώς, καὶ τοὺς θεοὺς ἐπιμαρτυρόμενος ἔφησε καὶ λόγῳ καὶ ἔργῳ τῇ πατρίδι κινδυνευούσῃ βεβοηθηκέναι τὸ κατ' αὐτὸν μέρος· τῶν δὲ ὄχλων ἀγνοούντων τὴν ἐπιβολὴν Πεισιστράτου συνέβη τὸν Σόλωνα τἀληθῆ λέγοντα παραπέμπεσθαι. Λέγεται δὲ Σόλων καὶ προειπεῖν τοῖς Ἀθηναίοις τὴν ἐσομένην τυραννίδα δι' ἐλεγείων, ἐκ νεφέλης πέλεται χιόνος μένος ἠδὲ χαλάζης, βροντὴ δ' ἐκ λαμπρᾶς γίνεται ἀστεροπῆς. Ἀνδρῶν δ' ἐκ μεγάλων πόλις ὄλλυται, εἰς δὲ μονάρχου δῆμος ἀιδρείῃ δουλοσύνην ἔπεσεν. Λίην δ' ἐξαρθέντ' οὐ ῥᾴδιόν ἐστι κατασχεῖν ὕστερον, ἀλλ' ἤδη χρὴ περὶ πάντα νοεῖν. Καὶ μετὰ ταῦτα τυραννοῦντος ἔφη, εἰ δὲ πεπόνθατε λυγρὰ δι' ὑμετέραν κακότητα, μὴ θεοῖσιν ταύτην μοῖραν ἐπαμφέρετε· αὐτοὶ γὰρ τούτους ηὐξήσατε ῥύματα δόντες, καὶ διὰ τοῦτο κακὴν ἔσχετε δουλοσύνην. Ὑμῶν δ' εἷς μὲν ἕκαστος ἀλώπεκος ἴχνεσι βαίνει, σύμπασιν δ' ὑμῖν κοῦφος ἔνεστι νόος. Εἰς γὰρ γλῶσσαν ὁρᾶτε καὶ εἰς ἔπος αἰόλον ἀνδρός, εἰς ἔργον δ' οὐδὲν γινόμενον βλέπετε.

Ὅτι ὁ Πεισίστρατος παρεκάλει τὸν Σόλωνα τὰς ἡσυχίας ἔχειν καὶ τῶν τῆς τυραννίδος ἀγαθῶν συναπολαύειν· οὐδενὶ δὲ τρόπῳ δυνάμενος αὐτοῦ μεταθεῖναι τὴν προαίρεσιν, ἀλλ' ὁρῶν μᾶλλον ἀεὶ ἐξεγειρόμενον καὶ μετὰ ἀνατάσεως ἀπειλοῦντα τιμωρίαν ἐπιθήσειν, ἠρώτησεν αὐτὸν τίνι πεποιθὼς ἀντιπράττει ταῖς ἐπιβολαῖς αὐτοῦ. Τὸν δέ φασιν εἰπεῖν τῷ γήρᾳ.

 

* Excerpt. Vatican., p. 20. — Ce n'est pas un grand avantage d'exceller par sa force, mais de s'en servir opportunément. A quoi a servi à Milon de Crotone sa prodigieuse force ?

Polydamas le Thessalien, écrasé par un rocher, est un exemple évident combien il est trompeur d'avoir une grande force de corps et un petit jugement.

*Tzetz. Hist., t. II, 38. — Ce Polydamas était natif de la ville de Scotusse ; avec ses mains nues il tuait des lions comme des agneaux ; par la vitesse de ses pieds, il dépassait les chars les plus rapides et soutenait de son bras la voûte d'une caverne qui allait s'écrouler.

* Excerpt. Vatican., p. 20. — Les Cirrhéens ayant eu un long siège à soutenir, parce qu'ils avaient (enté de profaner l'oracle, quelques-uns des Grecs retournèrent dans leur patrie ; les autres interrogèrent la pythie, qui leur répondit : « Vous ne parviendrez point à renverser les tours de cette ville, avant que les flots de la bleue Amphitrite viennent se briser contre mon temple et baigner les rivages sacrés. »

Périlaus, le statuaire, avait construit pour le tyran Phalaris un taureau d'airain destiné au supplice de ses compatriotes; c'est sur lui qu'on fil le premier essai de cet horrible genre de supplice. Ceux qui donnent aux autres de mauvais conseils sont d'ordinaire les premiers punis (03).

Solon parut dans l'assemblée (04)............ et prédit ainsi aux Athéniens la tyrannie de Pisistrate : « Des nuages tombent la neige et la grêle, le tonnerre succède à la foudre brillante. L'État périt sous les coups des grands hommes ; le peuple est tombé par son imprudence sous le joug d'un monarque. Il est bien difficile de contenir celui qui est trop élevé ; mais maintenant il faut s'attendre à tout. » — Lorsque plus tard Pisistrate fut devenu tyran, Solon s'exprima ainsi : « Si, par votre lâcheté, vous êtes malheureux, n'en accusez pas les dieux. En lui donnant des gardes, vous avez augmenté vos malheurs, et vous vous êtes imposé une triste servitude. Chacun de vous suit la piste du renard, et cependant vous tous réunis n'avez pas le nez assez fin. Vous regardez la langue, vous écoutez les discours subtils de l'homme, mais vous ne le regardez pas à l'œuvre. »

— Pisistrate engagea Solon à se taire et à jouir des biens de la tyrannie; mais, ne pouvant en aucune façon le faire changer de conduite, et le voyant de plus en plus exaspéré contre le tyran dont il menaçait de se venger, Pisistrate lui demanda sur qui il comptait pour l'aider dans ses projets : « Sur ma vieillesse, répondit Solon. »

.

Κῦρος Περσῶν ἐβασίλευσεν ᾧ ἔτει ὀλυμπιὰς ἤχθη νε', ὡς ἐκ τῶν Βιβλιοθηκῶν Διοδώρου καὶ τῶν Θαλλοῦ καὶ Κάστορος ἱστοριῶν, ἔτι δὲ Πολυβίου καὶ Φλέγοντος ἔστιν εὑρεῖν

Ὅτι Κῦρος, ὁ Καμβύσου μὲν υἱὸς καὶ Μανδάνης τῆς θυγατρὸς Ἀστυάγους τοῦ Μήδων βασιλέως, ἀνδρείᾳ καὶ συνέσει καὶ ταῖς ἄλλαις ἀρεταῖς ἐπρώτευε τῶν καθ' αὑτόν· βασιλικῶς γὰρ αὐτὸν ὁ πατὴρ ἦγε παιδεύων, ζῆλον ἐμποιῶν τῶν κρατίστων. Καὶ ἔκδηλος ἦν ἁδρῶν ἁψόμενος πραγμάτων διὰ τὸ τὴν ἀρετὴν προφαίνειν ὑπὲρ τὴν ἡλικίαν.

Ὅτι Ἀστυάγης ὁ τῶν Μήδων βασιλεὺς ἡττηθεὶς καὶ φυγὼν αἰσχρῶς δι' ὀργῆς εἶχε τοὺς στρατιώτας· καὶ τοὺς μὲν ἐφ' ἡγεμονιῶν τεταγμένους ἅπαντας ἀπαλλάξας, ἑτέρους ἀντ' ἐκείνων κατέστησε, τοὺς δὲ τῆς φυγῆς αἰτίους ἅπαντας ἐπιλέξας ἀπέσφαξε, νομίζων τῇ τούτων τιμωρίᾳ τοὺς ἄλλους ἀναγκάσειν ἄνδρας ἀγαθοὺς ἐν τοῖς κινδύνοις γενέσθαι· ὠμὸς γὰρ ἦν καὶ φύσει ἀπηνής. Οὐ μὴν τὰ πλήθη κατεπλάγη αὐτοῦ τὴν βαρύτητα, ἀλλ' ἕκαστος μισήσας τὸ βίαιον καὶ παράνομον τῆς πράξεως μεταβολῆς ὠρέγετο. Διὸ καὶ κατὰ λόχους ἐγίνοντο συνδρομαὶ καὶ λόγοι ταραχώδεις, παρακαλούντων ἀλλήλους τῶν πλείστων πρὸς τὴν κατὰ τούτου τιμωρίαν.

Ὅτι Κῦρος, ὥς φασιν, οὐ μόνον ἦν κατὰ τὸν πόλεμον ἀνδρεῖος, ἀλλὰ καὶ πρὸς τοὺς ὑποτεταγμένους εὐγνώμων καὶ φιλάνθρωπος. Διόπερ αὐτὸν οἱ Πέρσαι προσηγόρευσαν πατέρα.

Ὅτι Κροῖσος ναυπηγῶν πλοῖα μακρά, φασίν, ἔμελλε στρατεύειν ἐπὶ τὰς νήσους. Παρεπιδημοῦντα δὲ Βίαντα παρὰ τὰς νήσους καὶ θεωροῦντα τὴν ναυπηγίαν, ὑπὸ τοῦ βασιλέως ἐρωτηθῆναι μή τι νεώτερον ἀκηκοὼς εἴη παρὰ τοῖς Ἕλλησι γινόμενον. Τοῦ δὲ εἰπόντος ὅτι πάντες οἱ νησιῶται συνάγουσιν ἵππους, διανοούμενοι στρατεύειν ἐπὶ Λυδούς, λέγεται τὸν Κροῖσον εἰπεῖν, Εἴθε γάρ τις πείσειε νησιώτας σὺν ἵπποις παρατάξασθαι Λυδοῖς. Ὁ δὲ Πιττακὸς ἢ Βίας ὑπολαβών φησιν, Εἶτα Λυδοὺς μὲν ἤπειρον οἰκοῦντας σπεύδειν ἀποφαίνῃ λαβεῖν ἐπὶ γῆς νησιώτας ἄνδρας, τοὺς δὲ νῆσον οἰκοῦντας οὐκ οἴει θεοῖς εὔξασθαι λαβεῖν ἐν θαλάττῃ Λυδούς, ἵν' ὑπὲρ τῶν κατὰ τὴν ἤπειρον τοῖς Ἕλλησι συμβάντων κακῶν κατὰ πέλαγος ἀμύνωνται τὸν τοὺς συγγενεῖς καταδεδουλωμένον; Ὁ δὲ Κροῖσος θαυμάσας τὸν λόγον παραχρῆμα μετενόησε καὶ τῆς ναυπηγίας ἀπέστη· τῶν γὰρ Λυδῶν ἱππεύειν εἰδότων ἐνόμιζε προτερεῖν αὐτοὺς πεζῇ.

Ὅτι ὁ Κροῖσος μετεπέμπετο ἐκ τῆς Ἑλλάδος τοὺς ἐπὶ σοφίᾳ πρωτεύοντας, ἐπιδεικνύμενος τὸ μέγεθος τῆς εὐδαιμονίας, καὶ τοὺς ἐξυμνοῦντας τὴν εὐτυχίαν αὐτοῦ ἐτίμα μεγάλαις δωρεαῖς. Μετεπέμψατο δὲ καὶ Σόλωνα, ὁμοίως δὲ καὶ τῶν ἄλλων τῶν ἐπὶ φιλοσοφίᾳ μεγίστην δόξαν ἐχόντων, τὴν ἰδίαν εὐδαιμονίαν διὰ τῆς τούτων τῶν ἀνδρῶν μαρτυρίας ἐπισφραγίζεσθαι βουλόμενος. Παρεγενήθη δὲ πρὸς αὐτὸν Ἀνάχαρσις ὁ Σκύθης καὶ Βίας καὶ Σόλων καὶ Πιττακός, οὓς ἐπὶ τὰς ἑστιάσεις καὶ τὸ συνέδριον εἶχεν ἐν μεγίστῃ τιμῇ, τόν τε πλοῦτον αὐτοῖς ἐπιδεικνύμενος καὶ τὸ μέγεθος τῆς τούτου δυναστείας. Παρὰ δὲ τοῖς πεπαιδευμένοις τῆς βραχυλογίας τότε ζηλουμένης, ὁ δὲ Κροῖσος ἐπιδειξάμενος τὴν τῆς βασιλείας εὐδαιμονίαν τοῖς ἀνδράσι καὶ τὸ πλῆθος τῶν κεχειρωμένων ἐθνῶν, ἠρώτησεν Ἀνάχαρσιν, ὄντα πρεσβύτερον τῶν σοφιστῶν, τίνα νομίζει τῶν ὄντων ἀνδρειότατον. Ὁ δὲ τὰ ἀγριώτατα τῶν ζῴων ἔφησε· μόνα γὰρ προθύμως ἀποθνήσκειν ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας. Ὁ δὲ Κροῖσος νομίσας ἡμαρτηκέναι αὐτόν, ἐν τῷ δευτέρῳ πρὸς χάριν αὐτῷ ποιήσεσθαι τὴν ἀπόκρισιν ὑπολαβὼν ἠρώτησε, τίνα δικαιότατον κρίνει τῶν ὄντων. Ὁ δὲ πάλιν ἀπεφαίνετο τὰ ἀγριώτατα τῶν θηρίων· μόνα γὰρ κατὰ φύσιν ζῆν, οὐ κατὰ νόμους· εἶναι γὰρ τὴν μὲν φύσιν θεοῦ ποίησιν, τὸν δὲ νόμον ἀνθρώπου θέσιν, καὶ δικαιότερον εἶναι χρῆσθαι τοῖς τοῦ θεοῦ ἢ τοῖς τῶν ἀνθρώπων εὑρήμασιν. Ὁ δὲ διασῦραι βουλόμενος Ἀνάχαρσιν ἠρώτησεν εἰ καὶ σοφώτατα τὰ θηρία. Ὁ δὲ συγκαταθέμενος ἐδίδασκεν, ὅτι τὴν τῆς φύσεως ἀλήθειαν τῆς τοῦ νόμου θέσεως προτιμᾶν ἰδιώτατον ὑπάρχειν σοφίας. Ὁ δὲ τούτου κατεγέλασεν ὡς ἐκ τῆς Σκυθίας καὶ θηριώδους διαγωγῆς πεποιημένου τὰς ἀποκρίσεις.

Ἠρώτησε δὲ τὸν Σόλωνα τίνα τῶν ὄντων εὐδαιμονέστατον ἑώρακεν, ὡς τοῦτό γε πάντως ἀποδοθησόμενον ἑαυτῷ. Τοῦ δὲ εἰπόντος ὡς οὐδένα δικαίως ἂν εἰπεῖν ἔχοι διὰ τὸ μηδενὸς τῶν ὄντων ἑωρακέναι τὸ τέλος τοῦ βίου, οὗ χωρὶς οὐδεὶς ἂν προσηκόντως μακάριος νομίζοιτο· πολλάκις γὰρ οἱ τὸν ἔμπροσθεν πάντα βίον εὐδαίμονες δόξαντες εἶναι πρὸς αὐτῇ τῇ τοῦ βίου καταστροφῇ μεγίσταις περιέπεσον συμφοραῖς. Ὁ δὲ βασιλεύς, Οὐδὲ πλουσιώτατον ἄρα με κρίνεις; Ἔφη. Καὶ ὁ Σόλων τὴν αὐτὴν ἀπόκρισιν ποιησάμενος ἐδίδασκεν ὡς οὐ τοὺς πλεῖστα κεκτημένους, ἀλλὰ τοὺς πλείστου ἀξίαν τὴν φρόνησιν ἡγουμένους νομιστέον πλουσιωτάτους· ἡ δὲ φρόνησις οὐδενὶ τῶν ἄλλων ἀντίρροπος οὖσα μόνους ποιεῖ τοὺς αὐτὴν περὶ πολλοῦ ποιουμένους μέγιστον καὶ βεβαιότατον ἔχειν πλοῦτον. Ἠρώτησε καὶ τὸν Βίαντα, πότερον ὀρθῶς ἐποιήσατο τὴν ἀπόκρισιν ὁ Σόλων ἢ διήμαρτεν. Ὁ δὲ ὑπειπών, Ὀρθῶς, ἔφη· τὰ γὰρ ἔν σοι βούλεται θεωρήσας ἀγαθὰ διαγνῶναι, νυνὶ δὲ τὰ παρά σοι μόνον ἑώρακεν· εἶναι δὲ δι' ἐκεῖνα μᾶλλον ἢ ταῦτα τοὺς ἀνθρώπους εὐδαίμονας. Ὁ δὲ βασιλεύς, Ἀλλ' εἰ τὸν τῶν χρημάτων, ἔφησε, πλοῦτον μὴ προτιμᾷς, τό γε πλῆθος τῶν φίλων ὁρᾷς τοσοῦτον ὑπάρχον ὅσον οὐδενὶ τῶν ἄλλων. Ὁ δὲ καὶ τοῦτον ἀπεφήνατο τὸν ἀριθμὸν ἄδηλον εἶναι διὰ τὴν εὐτυχίαν. Πρὸς δὲ Πιττακὸν εἰπεῖν φασι, Ποίαν ἑώρακας ἀρχὴν κρατίστην; Τὸν δὲ ἀποκριθῆναι, Τὴν τοῦ ποικίλου ξύλου, διασημαίνοντα τοὺς νόμους.

Ὅτι Αἴσωπος κατὰ τοὺς αὐτοὺς χρόνους συνήκμαζε τοῖς ἑπτὰ σοφοῖς καὶ εἶπεν ὡς οὐκ οἴδασιν οὗτοι ὁμιλεῖν δυνάστῃ· καὶ γὰρ ὡς ἥκιστα δεῖν ἢ ὡς ἥδιστα συμβιοῦν τοῖς τοιούτοις.

 

Africanus in Euseb. Praep. Εν., X, p. 688. — Diodore, dans un de ses dix premiers livres, où il parle des Siciliens et des Sicaniens, a connu la distinction qu'on fait entre un Sicule et un Sicanien, comme nous l'avons dit plus haut

Cyrus devint roi des Perses dans l'année où l'on célébra la LVe olympiade, selon Diodore.

Cyrus, fils de Cambyse et de Mandane, fille d'Astyage, roi des Mèdes, surpassa tous ses contemporains en valeur, en prudence, et par les autres grandes qualités. Son père lui avait donné une éducation royale en dirigeant ses pensées vers les objets les plus élevés. Aussi on ne douta pas qu'il ne fît un jour de très grandes choses au-dessus de son âge.

Astyage, roi des Mèdes, vaincu et réduit à une fuite honteuse, exhala sa colère sur ses soldats. Il envoya tous les officiers et leur en substitua de nouveaux. Ensuite tous ceux qui avaient causé la déroute furent mis à part et livrés au dernier supplice. Il était persuadé que cet exemple retiendrait les autres dans le devoir au moment du danger. Il était d'ailleurs d'un caractère dur et implacable. Mais ce châtiment, loin de frapper de terreur le reste de l'armée, ne rendit que plus odieuse la cruauté du roi et excita les soldats à la révolte. Aussi les soldats s'attroupaient-ils, tenaient des discours séditieux et s'exhortaient réciproquement les uns les autres à venger la mort de leurs compagnons d'armes.

Cyrus était non seulement d'un courage à toute épreuve, en présence de l'ennemi, mais il était encore clément et généreux à l'égard de ses sujets. Aussi les Perses lui donnèrent-ils le surnom de Père.

*Excerpt. Vatican., p. 22-24. — Crésus faisait construire des vaisseaux de guerre, et le bruit courait qu'il voulait marcher contre les îles. Bias, qui venait de visiter les îles, contempla ces armements. Interrogé par le roi s'il n'avait rien entendu de nouveau chez les Grecs, Bias répondit : « Tous les insulaires se procurent des chevaux dans le dessein de marcher contre les Lydiens. — Plût à Dieu! s'écria Cyrus, qu'on eût conseillé aux insulaires de se battre avec des chevaux contre les Lydiens. — Crois-tu donc, répliqua Bias, que les Lydiens, qui habitent le continent, puissent prendre sur terre les habitants des îles? ne crois-tu pas que les. insulaires doivent adresser des prières aux dieux pour atteindre les Lydiens sur mer, afin de se venger des revers que les Grecs ont essuyés sur mer et de la servitude que tu as imposée aux hommes de leur race? » Crésus, frappé de ces paroles, changea aussitôt de dessein et fit cesser les travaux maritimes; car il jugeait que ceux qui se savaient supérieurs en cavalerie aux Lydiens devaient l'être aussi en infanterie.

— Crésus fit venir de la Grèce les hommes les plus sages, afin de leur montrer ses richesses ; il comblait de présents ceux qui préconisaient sa félicité. Il appela également auprès de lui Solon et quelques autres qui avaient la plus grande réputation en philosophie ; car il voulait prendre ces hommes pour témoins de son bonheur. C'est ainsi que se rendirent chez lui Anacharsis le Scythe, Bias, Solon, Pittacus. Dans les festins et dans les conseils, Crésus les plaçait au premier rang ; il leur montrait ses richesses et l'étendue de sa souveraineté. Les hommes instruits affectaient alors un langage sentencieux. Crésus, faisant voir à ses hôtes la prospérité de son règne et le nombre des nations soumises, demanda à Anacharsis, le plus âgé des sages, lequel était le plus courageux des êtres vivants? « Les animaux les plus sauvages, répondit Anacharsis, parce que seuls ils meurent intrépidement pour leur liberté. » Crésus, persuadé que le sage s'était trompé, et que dans une seconde réponse il lui serait plus favorable, demande de nouveau qui il estimait le plus juste parmi les êtres vivants? < Les plus sauvages des animaux, répliqua Anacharsis, car seuls ils vivent selon la nature et non selon les lois ; or, la nature est l'œuvre de Dieu et les lois l'œuvre de l'homme : il vaut donc mieux se conformer aux conventions de Dieu qu'à celles des hommes. » Enfin Crésus, voulant pousser à bout Anacharsis, lui demanda si les animaux les plus sauvages étaient aussi les plus sages (05) « Certainement, répondit le philosophe, car c'est le propre de la sagesse de préférer la vérité de la nature aux lois de l'homme. » Crésus se mil à rire et se moqua d'Anacharsis de ce qu'il avait puisé ses réponses dans les mœurs sauvages des Scythes1.... Crésus demanda à Pittacus quel était le meilleur empire qu'il eût vu? « Celui du bois peint, répondit-il, en faisant allusion aux lois affichées sur les poteaux. »

— Ésope était le contemporain des sept sages ; il disait d'eux qu'ils ne savaient pas parler à des souverains, et qu'avec de tels hommes il fallait parler très peu et très doux.

Le même Ésope disait dans un langage figuré que la victoire s'obtient par le courage et non par le nombre de bras.

Ὅτι Ἄδραστός τις Φρὺξ τὸν τοῦ βασιλέως Κροίσου τοῦ Λυδοῦ υἱὸν Ἄτυν καλούμενον πρὸς κυνηγίαν ἀκουσίως, ἐξακοντίσας κατὰ συός, πλήξας ἀπέκτεινε. Καὶ ὁ μὲν καὶ ἀκουσίως ἀνῃρηκὼς οὐκ ἔφησεν ἑαυτὸν ἔτι ζῆν ἄξιον εἶναι· διὸ καὶ παρεκάλει τὸν βασιλέα μὴ φείσασθαι, τὴν ταχίστην δὲ ἐπικατασφάξαι τῷ τοῦ τετελευτηκότος τάφῳ. Ὁ δὲ Κροῖσος τὴν μὲν ἀρχὴν ὡς ἂν ἐπὶ φόνῳ τέκνου δι' ὀργῆς εἶχε τὸν Ἄδραστον, ἀπειλῶν ζῶντα κατακαύσειν· ἐπεὶ δὲ αὐτὸν ἑώρα προθυμούμενον καὶ εἰς τὴν τοῦ τετελευτηκότος τιμὴν τὸ ζῆν ἐπιδιδόντα, τὸ τηνικαῦτα λήξας τῆς ὀργῆς ἀπέλυσε τῆς τιμωρίας τὸν ἀνελόντα, τὴν ἰδίαν τύχην, ἀλλ' οὐ τὴν ἐκείνου προαίρεσιν αἰτιώμενος. Ὁ δὲ Ἄδραστος οὐδὲν ἧττον κατ' ἰδίαν ἐπὶ τὸν Ἄτυος τάφον πορευθεὶς ἑαυτὸν κατέσφαξεν.

Ὅτι ὁ Φάλαρις ἰδὼν περιστερῶν πλῆθος ὑφ' ἑνὸς ἱέρακος διωκόμενον ἔφη, Ὁρᾶτε, ὦ ἄνδρες, τοσοῦτο πλῆθος ὑφ' ἑνὸς διωκόμενον διὰ δειλίαν; Ἐπείτοι γε εἰ τολμήσειαν ἐπιστρέψαι, ῥᾳδίως τοῦ διώκοντος ἂν περιγένοιντο. Αὐτὸς δὲ πεπλασμένως ἔλεγεν· τὴν μὲν γὰρ νίκην ἀρετῇ καὶ οὐ πολυπληθίᾳ χειρῶν περιγίνεσθαι. Καὶ ἐκ τούτου τοῦ λόγου ἀπέβαλε τὴν δυναστείαν, ὡς γέγραπται ἐν τῷ περὶ διαδοχῆς βασιλέων.

Ὅτι Κροῖσος ἐπὶ Κῦρον τὸν Πέρσην ἐκστρατεύων ἐπύθετο τοῦ μαντείου. Ὁ δὲ χρησμός,

Κροῖσος Ἅλυν διαβὰς μεγάλην ἀρχὴν καταλύσει.

Ὁ δὲ τὸ ἀμφίβολον τοῦ χρησμοῦ κατὰ τὴν ἑαυτοῦ προαίρεσιν ἐκδεξάμενος ἐδυστύχησεν.

Ὅτι πάλιν ἐπηρώτησεν, εἰ πολὺν χρόνον ἕξει τὴν δυναστείαν. Εἶπε δὲ τὰ ἔπη ταῦτα,

ἀλλ' ὅταν ἡμίονος βασιλεὺς Μήδοισι γένηται,
καὶ τότε, Λυδὲ ποδαβρέ, πολυψήφιδα παρ' Ἕρμον
φεύγειν μηδὲ μένειν μηδ' αἰδεῖσθαι κακὸς εἶναι.

Ὅτι ἡμίονον τὸν Κῦρον ἔφη διὰ τὸ τὴν μητέρα αὐτοῦ Μηδικὴν εἶναι, τὸν δὲ πατέρα αὐτοῦ Πέρσην.

Ὅτι Κῦρος ὁ τῶν Περσῶν βασιλεὺς παραγενηθεὶς μετὰ πάσης δυνάμεως εἰς τὰ τῆς Καππαδοκίας στενά, ἀπέστειλε κήρυκας πρὸς τὸν Κροῖσον τήν τε δυναστείαν αὐτοῦ κατασκεψομένους καὶ δηλώσοντας ...ὅτι Κῦρος αὐτὸν ἀφίησι τῶν πρότερον ἁμαρτημάτων καὶ Λυδίας καθίστησι σατράπην, ἂν ἐπὶ θύρας γενόμενος ὁμοίως τοῖς ἄλλοις ὁμολογῇ δοῦλος εἶναι. Πρὸς οὓς ὁ Κροῖσος ἀπεκρίθη, διότι προσηκόντως ἂν Κῦρος καὶ Πέρσαι Κροίσῳ δουλεύειν ὑπομένοιεν· ἐκείνους μὲν γὰρ τὸν ἔμπροσθεν χρόνον διατετελεκέναι Μήδοις δουλεύοντας, αὐτὸν δὲ οὐδέποτε πεποιηκέναι τὸ προσταττόμενον ὑφ' ἑτέρου.

Ὅτι Κροῖσος ὁ τῶν Λυδῶν βασιλεὺς προσποιησάμενος εἰς Δελφοὺς πέμπειν, ἔπεμπεν εἰς Πελοπόννησον Εὐρύβατον τὸν Ἐφέσιον, δοὺς αὐτῷ χρυσίον, ὅπως ὡς πλείστους ξενολογήσῃ τῶν Ἑλλήνων. Ὁ δὲ πεμφθεὶς πρὸς Κῦρον τὸν Πέρσην ἀποχωρήσας τὰ κατὰ μέρος ἐδήλωσε. Διὸ καὶ παρὰ τοῖς Ἕλλησιν ἐπισήμου γενομένης τῆς περὶ τὸν Εὐρύβατον πονηρίας, μέχρι τοῦ νῦν, ὅταν τις ὀνειδίσαι τινὶ βούληται μοχθηρίαν, Εὐρύβατον ἀποκαλεῖ.

Ὅτι οἱ πονηροὶ κἂν αὐτίκα παρὰ τῶν ἀδικηθέντων τὴν τιμωρίαν ἐκκλίνωσιν, ἥ γε βλασφημία δι' αἰῶνος τηρουμένη καὶ τελευτήσαντας αὐτοὺς κατὰ τὸ δυνατὸν μετέρχεται.

Ὅτι φασὶ τὸν Κροῖσον πρὸ τοῦ πρὸς Κῦρον πολέμου πέμψαι θεωροὺς εἰς Δελφοὺς ἐπερωτήσοντας, πῶς ἂν ὁ υἱὸς αὐτοῦ δύναιτο φωνὴν προέσθαι. Τὴν δὲ Πυθίαν εἰπεῖν,

Λυδὲ γένος, πολλῶν βασιλεῦ, μέγα νήπιε Κροῖσε,
μὴ βούλου πολύευκτον ἰὰν κατὰ δώματ' ἀκούειν
παιδὸς φθεγγομένου· τὸ δέ σοι πολὺ λώιον ἀμφὶς
ἔμμεναι· αὐδήσει γὰρ ἐν ἤματι πρῶτον ἀνόλβῳ.

Ὅτι δεῖ τὴν εὐτυχίαν μετρίως φέρειν καὶ μὴ πεποιθέναι ταῖς ἀνθρωπίναις εὐπραξίαις ἐν μικρᾷ ῥοπῇ μεγάλας μεταβολὰς λαμβανούσαις.

Ὅτι μετὰ τὸ γενέσθαι αἰχμάλωτον Κροῖσον καὶ τὴν πυρὰν σβεσθῆναι, ἰδὼν τὴν πόλιν διαρπαζομένην καὶ πρὸς τοῖς ἄλλοις πολὺν ἄργυρόν τε καὶ χρυσὸν διαφορούμενον, ἐπηρώτησε τὸν Κῦρον, τί ποιοῦσιν οἱ στρατιῶται. Τοῦ δὲ μετὰ γέλωτος ἀποκριθέντος ὡς Τὰ σὰ χρήματα διαρπάζουσι, Μὰ Δία μὲν οὖν, εἶπεν, ἀλλὰ τὰ σά· Κροίσου γὰρ ἴδιον οὐκέτι οὐθὲν ὑπάρχει. Ὁ δὲ Κῦρος θαυμάσας τὸν λόγον εὐθὺς μετενόησε καὶ τοὺς στρατιώτας ἀνείρξας τῆς διαρπαγῆς εἰς τὸ βασιλικὸν ἀνέλαβε τὰς τῶν Σαρδιανῶν κτήσεις.

Excerpt. de Virt. et Vit., p. 553. — Le Phrygien Adraste, dans une partie de chasse, lança son javelot sur un sanglier, et atteignit mortellement le fils de Crésus, nommé Atys. Quoiqu'il l'eût tué bien involontairement, il se crut indigne de vivre. Aussi engagea-t-il Crésus de ne point lui pardonner, mais de l'immoler sur-le-champ sur le tombeau de son fils. Crésus était d'abord exaspéré contre Adraste et menaçait de le faire brûler vif. Mais voyant que ce jeune homme, loin de vouloir éviter le supplice, venait offrir sa vie pour expier le résultat déplorable d'un événement imprévu, il passade la colère à la clémence et fît grâce à cet infortuné, ne pouvant s'en prendre qu'au destin. Néanmoins Adraste se rendit seul sur le tombeau d'Atys et s'y donna la mort.

* Excerpt. Vatican., p. 25 et 26. — Phalaris voyant une troupe de pigeons poursuivie par un seul épervier, s'écria: « Voyez, citoyens, n'est-ce pas lâcheté qu'une si grande troupe se laisse poursuivre par un seul? S'ils osaient faire volte-face, ils viendraient facilement à bout de celui qui les poursuit. » En prononçant ces mots, il abdiqua la tyrannie, ainsi que nous l'avons rapporté en parlant de la succession des rois.

Crésus, au moment de marcher contre Cyrus le Perse, consulta l'oracle. Celui-ci répondit : « Crésus, traversant le fleuve Halys, mettra fin à un grand empire. » En interprétant cet oracle ambigu dans le sens le plus favorable à ses projets, il tomba dans le malheur.

— Il interrogea de nouveau l'oracle pour savoir s'il régnerait longtemps. Le dieu lui répondit en ces termes : « Lorsqu'un mulet sera devenu roi des Mèdes, alors, ô Lydien aux pieds tendres, fuis sans retard sur les rives de l'Hermus sablonneux, et ne rougis pas d'être lâche. » Le mulet de l'oracle, c'était Cyrus, né d'une mère mède et d'un père perse.

— Cyrus, roi des Perses, arrivé avec toute son armée dans les défilés de la Cappadoce, envoya des hérauts à Crésus pour explorer ses États et lui annoncer que Cyrus lui pardonnerait ses premiers torts et le nommerait satrape de la Lydie, s'il voulait se présenter à sa porte, et se déclarer comme les autres son esclave. Crésus répondit aux hérauts : « Cyrus et les Perses devraient être bien plutôt mes esclaves, car ils ont été jadis sujets des Mèdes, tandis que moi je n'ai encore été aux ordres de personne. »

Excerpt. de Virt. et Vit., p. 553. — Crésus, roi des Lydiens, feignant de consulter l'oracle de Delphes, envoya Eurybate l'Éphésien dans le Péloponnèse avec une grande somme d'argent pour engager au service du roi beaucoup de soldats grecs. Mais Eurybate se rendit auprès de Cyrus, roi des Perses, à qui ce traître découvrit les projets de Crésus. Cette trahison se répandit dans toute la Grèce, où encore aujourd'hui on donne le nom d'Eurybate à tout homme noté d'infamie.

* Excerpt. Vatican., p. 26. — Les méchants, lors même qu'ils ont échappé à la vengeance de ceux auxquels ils ont fait du mal, restent toujours voués à l'infamie qui s'attache à eux autant que possible, même après la mort.

On raconte que Crésus, avant de faire la guerre à Cyrus, avait envoyé des théores à Delphes pour demander comment son fils [qui était muet] pourrait recouvrer la parole. La pythie répondit : « Ο Lydien, roi de tant de peuples, insensé Crésus, ne veuille pas entendre dans ton palais la voix tant désirée de ton fils; tu en seras beau -coup plus heureux, car le jour où il parlera sera néfaste. »

Il faut supporter sagement la fortune et ne pas se fier à la prospérité humaine, qui en un clin d'œil peut éprouver de grands changements.

Après que Crésus, prisonnier de Cyrus, fut descendu du bûcher éteint, il vit la ville livrée au pillage, et emporter beaucoup d'argent et d'or. Il demande à Cyrus ce que font ces soldats : « Ils emportent tes richesses, répliqua le roi en souriant. — Mais, par Jupiter, répondit Crésus, ce ne sont pas les miennes, mais les tiennes; car je ne possède plus rien en propre. » Frappé de ces paroles, Cyrus se repentit aussitôt, rappela les soldats du pillage et fit déposer dans le trésor royal les richesses trouvées à Sardes.

Ὅτι Κῦρος εὐσεβῆ νομίσας εἶναι τὸν Κροῖσον διὰ τὸ καταρραγῆναι ὄμβρον καὶ σβέσαι τὴν φλόγα, καὶ διὰ μνήμης ἔχων τὴν Σόλωνος ἀπόκρισιν, μεθ' ἑαυτοῦ περιήγετο τὸν Κροῖσον ἐντίμως. Μετέδωκε δὲ αὐτῷ καὶ τοῦ συνεδρίου, διαλαμβάνων ὑπάρχειν συνετόν, ὡς ἂν πολλοῖς καὶ πεπαιδευμένοις καὶ σοφοῖς ἀνδράσι συμβεβιωκότα.

 Ὅτι Ἅρπαγος κατασταθεὶς ὑπὸ Κύρου τοῦ Πέρσου ἐπὶ τῆς θαλάττης στρατηγός, καὶ τῶν κατὰ τὴν Ἀσίαν Ἑλλήνων πρὸς Κῦρον διαπρεσβευομένων συνθέσθαι φιλίαν, εἶπε πρὸς αὐτοὺς ὅτι παραπλήσιόν τι ποιοῦσι τῶν πρότερον ἑαυτῷ συμβάντων. Καὶ γάρ ποτε γῆμαι βουλόμενον αἰτεῖσθαι παρὰ τοῦ πατρὸς τὴν κόρην· τὸν δὲ τὸ μὲν πρῶτον οὐκ ἄξιον κρίναντα τοῦ γάμου δυνατωτέρῳ κατεγγυῆσαι, μετὰ δὲ ταῦθ' ὁρῶντα αὐτὸν ὑπὸ τοῦ βασιλέως τιμώμενον διδόναι τὴν θυγατέρα· αὐτὸν δὲ ἀποκριθῆναι, διότι γυναῖκα μὲν οὐκέτι ἂν ἔχοι αὐτήν, παλλακίδα δὲ συγχωρήσαι λαβεῖν. Διὰ δὲ τῶν τοιούτων λόγων ἐδήλου τοῖς Ἕλλησιν, ὅτι Κύρου πρότερον ἀξιοῦντος γενέσθαι Περσῶν φίλους οὐκ ἐβουλήθησαν, νῦν δὲ ἐκ μεταβολῆς ἐκείνων σπευδόντων συνάψαι φιλίαν ὡς μὲν πρὸς συμμάχους οὐ ποιήσεται τὰς ὁμολογίας, ὡς δὲ δούλους εἰς τὴν τῶν Περσῶν πίστιν ἑαυτοὺς παραδιδόντας προσδέξεται.

Ὅτι Λακεδαιμόνιοι πυνθανόμενοι τοὺς κατὰ τὴν Ἀσίαν Ἕλληνας κινδυνεύειν, ἔπεμψαν πρὸς Κῦρον, ὅτι Λακεδαιμόνιοι συγγενεῖς ὄντες τῶν κατὰ τὴν Ἀσίαν Ἑλλήνων ἀπαγορεύουσιν αὐτῷ καταδουλοῦσθαι τὰς Ἑλληνίδας πόλεις. Ὁ δὲ θαυμάσας τὸν λόγον ἔφη γνώσεσθαι τὴν ἀρετὴν αὐτῶν, ὅταν ἕνα τῶν ἑαυτοῦ δούλων πέμψῃ καταστρεψόμενον τὴν Ἑλλάδα.

Ὅτι Λακεδαιμόνιοι τὴν Ἀρκαδίαν μέλλοντες καταστρέφειν ἔλαβον χρησμόν,

Ἀρκαδίαν μ' αἰτεῖς; Μέγα μ' αἰτεῖς· οὔ τοι δώσω.
Πολλοὶ ἐν Ἀρκαδίᾳ βαλανηφάγοι ἄνδρες ἔασιν,
οἵ σ' ἀποκωλύσουσιν· ἐγὼ δέ τοι οὔτι μεγαίρω.
Δώσω σοι Τεγέαν ποσσίκροτον ὀρχήσασθαι
καὶ καλὸν πεδίον σχοίνῳ διαμετρήσασθαι.

Ὅτι οἱ Λακεδαιμόνιοι ἔπεμψαν εἰς Δελφοὺς περὶ τῶν ὀστέων Ὀρέστου τοῦ Ἀγαμέμνονος, ἐν ποίῳ τινὶ τόπῳ κεῖνται. Καὶ ἔχρησεν οὕτως,

ἔστι τις Ἀρκαδίας Τεγέη λευρῷ ἐνὶ χώρῳ,
ἔνθ' ἄνεμοι πνείουσι δύω κρατερῆς ὑπ' ἀνάγκης
καὶ τύπος ἀντίτυπος καὶ πῆμ' ἐπὶ πήματι κεῖται.
Ἔνθ' Ἀγαμεμνονίδην κατέχει φυσίζοος αἶα·
τὸν σὺ κομισσάμενος Τεγέης ἐπιτάρροθος ἔσσῃ.

Ἦν δὲ χαλκεῖον, καὶ δηλοῖ τὰς φύσας, τύπον δὲ τὸν ἄκμονά φησι καὶ τὰς σφύρας, πῆμα δὲ ἐπὶ πήματι τὸν σίδηρον ἐπὶ σιδήρῳ· πῆμα γὰρ εἴρηται διὰ τὸ ἐπὶ κακῷ τῶν ἀνθρώπων εὑρῆσθαι.

Κρεῖττον γὰρ εἶναι τελευτᾶν ἢ ζῶντας ἑαυτοὺς μετὰ τῶν συγγενῶν ἐφορᾶν ἄξια θανάτου πράττοντας.

Ὅτι κανηφορούσης ποτὲ τῆς θυγατρὸς Πεισιστράτου, καὶ δοκούσης τῷ κάλλει διαφέρειν, προσελθών τις τῶν νεανίσκων καταπεφρονηκὼς ἐφίλησε τὴν παρθένον. Ἀκούσαντες δὲ οἱ τῆς κόρης ἀδελφοὶ βαρέως ἤνεγκαν τὴν ὕβριν, καὶ τὸν νεανίσκον ἀγαγόντες πρὸς τὸν πατέρα δίκην ἠξίουν διδόναι· ὁ δὲ Πεισίστρατος γελάσας, Καὶ τί τοὺς μισοῦντας ἡμᾶς, ἔφη, ποιήσωμεν, ἐὰν τοὺς φιλοῦντας τιμωρίαις περιβάλωμεν;

Ὅτι ὁ αὐτὸς διαπορευόμενός ποτε διὰ τῆς χώρας κατενόησεν ἄνθρωπον κατὰ τὸν Ὕμηττον ἐργαζόμενον ἐν χωρίοις λεπτοῖς καθ' ὑπερβολὴν καὶ τραχέσι. Θαυμάσας δὲ τὴν φιλεργίαν ἔπεμψε τοὺς ἐρωτήσοντας, τί λαμβάνοι τοιαύτην χώραν ἐργαζόμενος. Ὧν ποιησάντων τὸ προσταχθέν, ὁ ἐργάτης ἔφησε λαμβάνειν ἐκ τοῦ χωρίου κακὰς ὀδύνας, ἀλλ' οὐθὲν αὐτῷ μέλειν· τούτων γὰρ τὸ μέρος Πεισιστράτῳ διδόναι. Ὁ δὲ δυνάστης ἀκούσας τὸν λόγον καὶ γελάσας ἐποίησε τὸ χωρίον ἀτελές, καὶ ἐντεῦθεν ἡ παροιμία, Καὶ σφάκελοι ποιοῦσιν ἀτέλειαν.

 

 

 Excerpt. de Virt. et Vit. 3 p. 553. — Cyrus, persuadé que Crésus était un homme d'une grande piété parce qu'un torrent de pluie avait éteint le bûcher qui devait le consumer, et se rappelant en outre la réponse de Solon, le garda auprès de lui et le combla d'honneurs. Il l'admit même à son conseil, pensant que la prudence et le savoir devaient être le partage d'un homme qui avait vécu dans l'intimité avec tant de sages.

* Excerpt. Vatican., p. 27 - 29. — Lorsque Harpagus fut nommé commandant du littoral par Cyrus le Perse, les Grecs de l'Asie envoyèrent auprès de lui une députation pour conclure une alliance avec Cyrus. Harpagus leur répondit qu'il se conduirait à leur égard comme on s'était, il y avait quelque temps, conduit envers lui. « Je voulus, dit-il, un jour me marier, et je demandai au père la main de sa fille. Celui-ci, ne me jugeant pas d'abord digne de son alliance, destina sa fille à un autre plus puissant que moi. Mais lorsqu'il me vit plus tard dans les faveurs du roi, il m'offrit lui-même sa fille. Mais je lui répondis que je ne consentirais plus à prendre sa fille comme femme légitime, mais comme concubine. Vous autres Grecs, vous tenez la même conduite ; car lorsque Cyrus vous offrit l'amitié des Perses, vous n'en vouliez point. Maintenant que la fortune est changée, vous recherchez l'amitié de Cyrus; mais ne vous attendez pas à être traités comme des alliés : il faudra vous soumettre comme des esclaves, si vous voulez obtenir la protection des Perses. »

— Informés que les Grecs de l'Asie couraient des dangers, les Lacédémoniens envoyèrent à Cyrus des députés pour lui déclarer que les Grecs de l'Asie étant de leur race, ils lui défendaient de les réduire en esclavage. Surpris de ce langage, le roi répondit qu'il saurait apprécier leur valeur quand il aurait envoyé un de ses esclaves subjuguer la Grèce.

Sur le point de soumettre l'Arcadie, les Lacédémoniens reçurent de l'oracle la réponse suivante : « Tu me demandes l'Arcadie? tu me demandes beaucoup; je ne te la donnerai pas. Beaucoup d'Arcadiens ne vivent que de glands ; ils te repousseront ; cependant je te veux du bien ; je te donnerai donc Tégée  à fouler sous tes pieds en dansant, et une belle plaine à mesurer au cordeau. »

Les Lacédémoniens envoyèrent à Delphes demander dans quels lieux reposaient les os d'Oreste, fils d'Agamemnon. L'oracle répondit : « Dans une plaine de l'Arcadie se trouve Tégée. Là, deux vents soufflent sous l'empire de la nécessité ; le coup s'ajoute au coup et le mal au mal. C'est là que la terre est vivifiante, et recèle dans son sein le fils d'Agamemnon ; quand tu l'auras enlevé, lu seras vainqueur de Tégée. » C'était une forge : les vents étaient les soufflets, les coups l'enclume et le marteau, et le mal le fer, parce qu'il a été inventé pour le malheur des hommes.

Il vaut mieux mourir que de vivre avec les siens et d'être témoin des crimes qui méritent la mort.

— Pendant que la fille de Pisistrate, remarquable par sa beauté, portait la corbeille des sacrifices, un jeune homme s'approcha d'elle effrontément et lui donna un baiser. Les frères, irrités de cet outrage, conduisirent ce jeune homme auprès de leur père, en demandant justice. Pisistrate leur dit en souriant : « Que ferons-nous à ceux qui nous haïssent, si nous punissons ceux qui nous aiment (06)? »

— Ce même Pisistrate, se promenant un jour à la campagne, remarqua un homme qui, près du mont Hymette, labourait un champ très maigre et rocailleux. Étonné de l'activité de cet homme, il envoya lui demander quel profit il croyait retirer de son travail. Le laboureur répondit aux envoyés qu'il ne retirait de son champ que des fatigues; mais que cela lui était égal, parce qu'une partie devait en revenir à Pisistrate. Le tyran sourit à cette réponse, et exempta le champ de tout impôt ; c'est de là que vient le proverbe : les produits desséchés exemptent de l'impôt.

NOTES

 

(01) Habitants du l'île de Cos.

(02) Ces deux vers ne se trouvent dans aucune des oeuvres d'Euripide parvenues jus qu'à nous.

(03) Tzetz., Hist., 1, 646, raconte ce fait avec plus de détails.

(04) La phrase omise n'est que la répétition de ce qui a été dit plus haut, p. 243.

(05) Les phrases omises ne sont que la répétition un peu plus prolixe de ce qui a été dit plus haut à propos de Solon, p. 241.

(06) II y a ici un jeu de mots impossible à rendre en français : φιλεῖν signifie à la fois aimer et donner un baiser.

Ὃς Φάλαρις Περίλαον τὸν χαλκουργὸν ἐκεῖνον τὸν Ἀττικὸν κατέκαυσεν ἐν ταύρῳ τῷ χαλκέῳ. Οὗτος γὰρ τὸ μηχάνημα τοῦ ταύρου χαλκουργήσας τοῖς μυξωτῆρσι τοῦ βοὸς ἐτέκτηνεν αὐλίσκους, Ἀνέπτυξε καὶ θύραν δὲ πρὸς τῷ πλευρῷ τοῦ ταύρου· καὶ δῶρον τῷ Φαλάριδι τοῦτον τὸν ταῦρον ἄγει. Φάλαρις δὲ τὸν ἄνθρωπον ἐν δώροις δεξιοῦται, τὸ δὲ μηχάνημα θεοῖς καθιεροῦν κελεύει. Ὡς δ' ἀναπτύξας τὸ πλευρὸν ὁ χαλκουργὸς ἐκεῖνος δόλον τὸν κακομήχανον ἐξεῖπεν ἀπανθρώπως, Εἴ τινα βούλει, Φάλαρι, κολάζειν τῶν ἀνθρώπων, ἔνδον τοῦ ταύρου κατειργνὺς πῦρ ὑποστρώννυ κάτω· δόξει δ' ὁ ταῦρος στεναγμοῖς μυκᾶσθαι τοῖς ἐκείνου, σὺ δ' ἡδονὴν τοῖς στεναγμοῖς ἕξεις αὐλοῖς μυκτήρων. Τοῦτο μαθὼν ὁ Φάλαρις καὶ μυσαχθεὶς ἐκεῖνον, Ἄγε, φησί, Περίλαε, σὺ πρῶτος δεῖξον τοῦτο, καὶ τοὺς αὐλοῦντας μίμησαι, τράνωσόν σου τὴν 'τέχνην. Ὡς δὲ παρέδυ μιμητὴς δῆθεν τῶν αὐλημάτων, κλείει τὸν ταῦρον Φάλαρις καὶ πῦρ ἐπισωρεύει. Ὅπως δὲ τὸ χαλκούργημα θανὼν μὴ ἐμμιάνῃ, κατὰ πετρῶν ἐκρήμνισεν ἐξάξας ἡμιθνῆτα. Γράφει περὶ τοῦ ταύρου δὲ Λουκιανὸς ὁ Σύρος, Διόδωρος καὶ Πίνδαρος, σὺν τούτοις τε μυρίοι.

Ἡρόδοτος κατὰ Ξέρξην γεγονὼς τοῖς χρόνοις φησὶν Ἀσσυρίους ἔτη πεντακόσια πρότερον τῆς Ἀσίας ἄρξαντας ὑπὸ Μήδων καταλυθῆναι. Ἔπειτα βασιλέα μὲν μηδένα γενέσθαι τὸν ἀμφισβητήσοντα τῶν ὅλων ἐπὶ πολλὰς γενεάς, τὰς δὲ πόλεις καθ' ἑαυτὰς ταττομένας διοικεῖσθαι δημοκρατικῶς· τὸ δὲ τελευταῖον πολλῶν ἐτῶν διελθόντων αἱρεθῆναι βασιλέα παρὰ τοῖς Μήδοις ἄνδρα δικαιοσύνῃ διάφορον, ὄνομα Κυαξάρην. Τοῦτον δὲ πρῶτον ἐπιχειρῆσαι προσάγεσθαι τοὺς πλησιοχώρους, καὶ τοῖς Μήδοις ἀρχηγὸν γενέσθαι τῆς τῶν ὅλων ἡγεμονίας· ἔπειτα τοὺς ἐκγόνους ἀεὶ προσκατακτωμένους πολλὴν τῆς ὁμόρου χώρας αὐξῆσαι τὴν βασιλείαν μέχρι Ἀστυάγους τοῦ καταπολεμηθέντος ὑπὸ Κύρου καὶ Περσῶν· περὶ ὧν νῦν ἡμεῖς τὰ κεφάλαια προειρηκότες τὰ κατὰ μέρος ὕστερον ἀκριβῶς ἀναγράψομεν, ἐπειδὰν ἐπὶ τοὺς οἰκείους χρόνους ἐπιβάλωμεν. Κατὰ γὰρ τὸ δεύτερον ἔτος τῆς ἑπτακαιδεκάτης ὀλυμπιάδος ἡἡρέθη βασιλεὺς ὑπὸ Μήδων Κυαξάρης καθ' Ἡρόδοτον. ΔΔιοδ. ΙΙιι, . Ἀστιβάρα τοῦ βασιλέως τῶν Μήδων ἐν Ἐκβατάνοις γήρᾳ τελευτήσαντος τὴν ἀρχὴν Ἀσπάνδαν τὸν υἱὸν διαδέξασθαι, τὸν ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων Ἀστυάγην καλούμενον· τούτου δ' ὑπὸ Κύρου τοῦ Πέρσου καταπολεμηθέντος μεταπεσεῖν τὴν βασιλείαν εἰς Πέρσας, περὶ ὧν ἡμεῖς τὰ κατὰ μέρος ἐν τοῖς ἰδίοις χρόνοις ἀκριβῶς ἀναγράψομεν.