Diodore de Sicile traduit par Ferd. Hoefer Tome III

DIODORE DE SICILE

BIBLIOTHÈQUE HISTORIQUE.

TOME QUATRIÈME : LIVRE XXIX (fragments)

Traduction française : FERD. HOEFER

Livre 28 - livre 30 (fragments)

 

DIODORE DE SICILE.

FRAGMENTS

LIVRE VINGT-NEUVIÈME.


 

 

Ὅτι ὁ Πτολεμαῖος ὁ τῆς Αἰγύπτου βασιλεὺς μέχρι μέν τινος ἐπῃνεῖτο· Ἀριστομένη δὲ τὸν ἐπίτροπον αὐτοῦ γεγενημένον καὶ πάντα καλῶς διῳκηκότα τὴν μὲν ἀρχὴν ἠγάπα καθαπερεὶ πατέρα καὶ πάντα ἔπραττεν ἀπὸ τῆς ἐκείνου γνώμης· μετὰ δὲ ταῦτα ὑπὸ τῶν κολακευόντων διαφθαρεὶς τὴν ψυχὴν τόν τε Ἀριστομένη παρρησιαζόμενον ἐμίσησε καὶ τέλος συνηνάγκασεν αὐτὸν πιόντα κώνειον τελευτῆσαι. Ἀεὶ δὲ μᾶλλον θηριούμενος καὶ τυραννικὴν παρανομίαν ἀλλ' οὐ βασιλικὴν ἐξουσίαν ζηλώσας, ἐμισήθη μὲν ὑπὸ τῶν Αἰγυπτίων, ἐκινδύνευσε δὲ ἀποβαλεῖν τὴν βασιλείαν.

Ὅτι τὸ Δήλιον ἱερὸν ἦν οὐ μακρὰν ἀπέχον τῆς Χαλκίδος ...

 Διόπερ ὁ βασιλεὺς ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων ἐβλασφημεῖτο, τὴν ἀρχὴν τοῦ πρὸς Ῥωμαίους πολέμου πεποιημένος ἐξ ἀσεβείας. Οὗ ὗ συνελθόντος Φλαμίνιος περὶ Κόρινθον διατρίβων ἐπεμαρτύρατο πάντας ἀνθρώπους τε καὶ θεοὺς ἐπὶ τῷ προκατῆρχθαι τοῦ πολέμου τὸν βασιλέα.

Ὅτι Ἀντίοχος ἐν Δημητριάδι τὴν παραχειμασίαν ποιούμενος καὶ πλείω τῶν πεντήκοντα ἐτῶν βεβιωκὼς τῆς μὲν περὶ τὸν πόλεμον παρασκευῆς ἠμέλησε, παρθένου δὲ εὐπρεποῦς ἐρασθεὶς ἐκάθητο τοὺς ταύτης ἐπιτελῶν γάμους καὶ πανηγύρεις λαμπρὰς συνήγαγε. Ταῦτα δὲ πράττων οὐ μόνον ἑαυτοῦ τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχὴν διέφθειρεν, ἀλλὰ καὶ τὰς τῶν δυνάμεων ὁρμὰς ἐξέλυσε, καὶ οἱ στρατιῶται τὸν χειμῶνα κατατετριφότες ἐν ἀνέσει καὶ τρυφῇ κακῶς ἀπήλλαττον ἐν ταῖς ἀπορίαις, οὔτε δίψαν οὔτε ἄλλην κακοπάθειαν φέρειν δυνάμενοι. Διόπερ αὐτῶν οἱ μὲν εἰς νόσους ἐνέπιπτον, οἱ δὲ ἐν ταῖς ὁδοῖς ὑπολειπόμενοι πολὺ τῶν τάξεων ἀπεσπῶντο.

Ὅτι Ἀντίοχος ὁ βασιλεὺς τὰς ἐν Θετταλίᾳ πόλεις πυνθανόμενος πρὸς Ῥωμαίους μετατεθεῖσθαι, τὰς δὲ ἐκ τῆς Ἀσίας δυνάμεις ὑστερούσας καὶ τοὺς Αἰτωλοὺς καταμελοῦντας καὶ προφάσεις ἀεὶ ποριζομένους, ἐν ἀγωνίᾳ πολλῇ καθειστήκει. Διὸ καὶ τοὺς πεπεικότας αὐτὸν ἀπαράσκευον ὄντα ἐπὶ τῇ τῶν Αἰτωλῶν συμμαχίᾳ τὸν πόλεμον ἐπανελέσθαι δι' ὀργῆς εἶχε· τὸν δὲ Ἀννίβαν τὴν ἐναντίαν γνώμην ἐσχηκότα τότε ἐθαύμαζε καὶ τὰς ἐλπίδας εἶχεν ἐν τούτῳ, τόν τε πρὸ τοῦ χρόνον ὑπόπτως πρὸς αὐτὸν διακείμενος τότε πιστότατον αὐτὸν εἶχε φίλον καὶ ἀπὸ τῆς τούτου γνώμης πάντα ἔπραττεν.

Ὅτι ὁ Ἀντίοχος διὰ τὴν ἧτταν ταπεινωθεὶς ἔκρινε τῆς μὲν Εὐρώπης ἐξίστασθαι, περὶ δὲ τῆς Ἀσίας διαγωνίζεσθαι. Καὶ προσέταξε τοῖς Λυσιμαχεῦσι πανδημεὶ τὴν πόλιν ἐκλιπεῖν, εἰς δὲ τὰς κατὰ τὴν Ἀσίαν πόλεις μετοικῆσαι. Καὶ ἔδοξε πᾶσιν ἀφρόνως βεβουλεῦσθαι καὶ πόλιν ἐπικαιρότατα κειμένην πρὸς τὸ διακωλῦσαι τοὺς πολεμίους ἐκ τῆς Εὐρώπης εἰς τὴν Ἀσίαν περαιοῦν τὰς δυνάμεις ἀκονιτὶ προέσθαι τοῖς πολεμίοις. Ἀκολούθως δὲ τῇ διαλήψει ταύτῃ καὶ τὸ τῶν ἀποτελεσμάτων ἔργον ἐπληρώθη. Ὁ γὰρ Σκιπίων τὴν πόλιν καταλαβὼν ἔρημον αὐτομάτως εὐημέρησε ταύτην παραλαβών.

 

LIVRE XXIX (?).

Excerpt de Virt. et Vit., p. 573. — Ptolémée, roi d'Égypte (01), mérita pendant quelque temps des éloges. Dans le commencement il aimait comme un père Aristomène, son tuteur, qui administrait sagement le royaume, et il ne faisait rien sans le consulter. Plus tard , corrompu par des adulateurs, il prit en aversion Aristomène qui lui parlait avec trop de franchise, et le força enfin à s'empoisonner en buvant la ciguë. Devenu de plus en plus cruel et tyrannique, et foulant aux pieds la dignité royale, il fut un objet de haine pour les Égyptiens, et faillit perdre sa couronne.

Excerpt de Virt. et Vit., p. 574. — Le temple de Délium n'était pas très loin de Chalcis.

— Le roi (02) fut maudit par les Grecs pour avoir commencé la guerre contre les Romains par un acte d'impiété. C'est alors que Flaminîus, qui se trouvait à Corinthe, prit à témoin les hommes et les dieux que le roi avait le premier commencé la guerre.

Antiochus, en quartiers d'hiver à Démétriade, et âgé de plus de cinquante ans, au lieu de s'occuper des préparatifs de guerre, s'éprit d'une jeune fille d'une grande beauté, et passait son temps à célébrer ses noces et à donner des fêtes splendides. En agissant ainsi, il énerva non seulement son corps et son âme, mais il attiédissait l'ardeur de ses troupes. Car les soldats, qui avaient passé l'hiver dans les plaisirs et la mollesse, reculaient devant les privations, ne pouvant supporter ni la faim, ni la soif, ni les fatigues. Aussi les uns furent-ils atteints de maladies, tandis que les autres, sortis de leurs rangs, furent abandonnés sur les chemins.

Instruit que les villes de la Thessalie s'étaient déclarées pour les Romains, que les troupes tardaient à venir de l'Asie pour le rejoindre, enfin que les Étoliens, nonchalants, trouvaient toujours des prétextes de différer, le roi Antiochus conçut de vives alarmes. Il fut irrité contre ceux qu)i lui avaient conseillé cette guerre sans y être préparé , et n'ayant que l'alliance des Étoliens en perspective. Il eut alors de l'admiration pour Annibal, qui avait été opposé à cette guerre, et il plaça tout son espoir en lui. A dater de ce moment, Annibal, dont Antiochus avait jusqu'alors suspecté la loyauté, devint son plus fidèle ami; et Antiochus n'entreprit plus rien sans le consulter.

Antiochus, vaincu, résolut de quitter l'Europe et de se maintenir par les armes en Asie. Il ordonna aux habitants de Lysimachie d'abandonner en masse leur ville et d'aller habiter les villes de l'Asie. Cette résolution parut insensée à tout le monde : il allait, sans coup férir, livrer aux Romains une ville très bien située pour empêcher les ennemis de faire passer des troupes d'Europe en Asie. C'est en effet ce que prouva l'événement : Scipion trouva la ville déserte et en tira de grands avantages.

Ὅτι τοῖς Αἰτωλοῖς διαπρεσβευσαμένοις περὶ διαλύσεων ἐδογμάτισεν ἡ σύγκλητος ἢ τὰ καθ' ἑαυτοὺς ἐπιτρέπειν Ῥωμαίοις ἢ χίλια τάλαντα ἀργυρίου δοῦναι παραχρῆμα Ῥωμαίοις. Οἱ δὲ διὰ τὴν ἀποτομίαν τῆς ἀποκρίσεως οὐ προσδεξάμενοι τὰ προσταττόμενα εἰς φόβους καὶ μεγάλους κινδύνους ἐνέπεσον· συνηγωνισμένοι γὰρ τῷ βασιλεῖ ἐκτενέστατα εἰς ἀπορίαν ἐνέπιπτον οὐδεμίαν ἔκβασιν ἔχοντες τῶν κακῶν. .

Ὅτι εἰσὶν ἐν τοῖς πολέμοις αἱ τῶν χρημάτων παρασκευαί, καθάπερ ἡ κοινὴ παροιμία φησίν, ἑταῖραι τῶν πράξεων· ὁ γὰρ τούτων εὐπορῶν οὐκ ἀπορεῖ τῶν μάχεσθαι δυναμένων ἀνδρῶν. Οἱ γὰρ Καρχηδόνιοι προσφάτως Ῥωμαίους εἰς τοὺς ἐσχάτους κινδύνους ἤγαγον, οὐ πολιτικοῖς στρατιώταις τὰς τηλικαύτας παρατάξεις νικῶντες ἀλλὰ τῷ τῶν μισθοφόρων πλήθει. Ἔστιν γὰρ τὸ πλῆθος τῆς ξενικῆς δυνάμεως εὐχρηστότατον μὲν τοῖς ἔχουσι, φοβερώτατον δὲ τοῖς πολεμίοις· οἱ μὲν γὰρ ὀλίγου χρήματος ἀθροίζουσι τοὺς ὑπὲρ αὐτῶν κινδυνεύοντας, οἱ δὲ κἂν νικήσωσιν, οὐδὲν ἧττον ἄλλους ἔχουσιν ἀνταγωνιστὰς ἐξ ἑτοίμου. Ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν πολιτικῶν δυνάμεων ὁ καταγωνισθεὶς ἅπαξ τοῖς ὅλοις ἔπταικεν, ἐπὶ δὲ τῶν ξενικῶν ὁσάκις ἂν ἡττηθῶσιν, οὐδὲν ἧττον ἀκεραίους ἔχουσι τὰς δυνάμεις μέχρις ἂν χρημάτων εὐπορῶσιν. Ῥωμαῖοι δὲ οὔτε μισθοφόρους εἰώθασιν ἔχειν οὔτε χρημάτων εὐποροῦσιν.

Ὅτι εἰώθασιν ὡς ἐπίπαν οἱ στρατιῶται τῶν αὐτῶν τοῖς ἀφηγουμένοις μιμηταὶ γίνεσθαι. Ὁ δὲ Ἀντίοχος ταχὺ τῆς ἰδίας ἀνοίας τἀπίχειρα κομισάμενος μετὰ συμφορῶν μεγάλων ἔμαθεν σωφρονεῖν ἐν ταῖς εὐπραξίαις.

Ὅτι ὁ Ἀντίοχος πυθόμενος τοὺς Ῥωμαίους εἰς τὴν Ἀσίαν διαβεβηκέναι πρεσβευτὴν ἐξέπεμψε πρὸς τὸν ὕπατον Ἡρακλείδην τὸν Βυζάντιον περὶ διαλύσεων, ἀποδιδοὺς μὲν τὴν ἡμίσειαν τῆς δαπάνης, διδοὺς δὲ Λάμψακον καὶ Σμύρναν καὶ Ἀλεξάνδρειαν, δι' ἃς ὁ πόλεμος ἐδόκει κεκινῆσθαι. Αὗται γὰρ αἱ πόλεις πρῶται τῶν κατὰ τὴν Ἀσίαν Ἑλλήνων ἐπεπρεσβεύκεισαν πρὸς τὴν σύγκλητον παρακαλοῦσαι περὶ τῆς ἐλευθερίας αὑτῶν.

Ὅτι ὁ Ἀντίοχος Ποπλίῳ Σκιπίωνι τῷ τοῦ συνεδρίου προεστῶτι τὸν υἱὸν προσεπηγγείλατο ἄνευ λύτρων ἀποδώσειν, ὃν ἦν εἰληφὼς ὅτε περὶ Εὔβοιαν διέτριβεν, οὐδὲν δ' ἧττον καὶ χρημάτων πλῆθος, συνεπιλαβομένῳ τῆς εἰρήνης. Ὁ δὲ Σκιπίων ὑπὲρ μὲν τῆς κατὰ τὸν υἱὸν ἀποδόσεως ἔφησε χάριν ἕξειν τῷ βασιλεῖ, χρημάτων δὲ πλήθους μὴ προσδεῖσθαι. Ἀντὶ δὲ ταύτης τῆς εὐεργεσίας συμβουλεύειν αὐτῷ μὴ παρατάττεσθαι Ῥωμαίοις πεπειραμένον τῆς ἀρετῆς αὐτῶν. Ὁ δὲ δόξας βαρύτερα τοῦ προσήκοντος προστάττειν τοῦτον οὐ προσεδέξατο τὰς ἀποκρίσεις.

Excerpt. de Légat., V, p. 620.— Les Étoliens envoyèrent à Rome une députation pour traiter de la paix. Le sénat répondit qu'il fallait ou se livrer à discrétion, ou payer sur-le-champ aux Romains mille talents d'argent (03). Indignés de la dureté de cette réponse, les Étoliens se refusèrent aux ordres du sénat, et couraient à leur perte. Les plus chauds partisans du roi tremblaient, ne voyant aucun moyen de sortir de cette position critique.

* Excerpt. Vatican., p. 68, 69. — Dans la guerre, l'argent est, comme dit le proverbe, le meilleur compagnon d'armes; car celui qui a de l'argent ne manque pas de guerriers. En effet, les Carthaginois réduisirent les Romains à la dernière extrémité : ils furent victorieux dans tant de batailles, non par leur milice nationale, mais par la masse des mercenaires, très utiles à ceux qui s'en servent et très redoutables aux ennemis. Avec un peu d'argent ou rassemble assez de mercenaires qui s'exposent pour ceux qui les paient, et si l'on est vaincu, on en trouve encore d'autres à opposer à l'ennemi ; tandis que si l'on est une fois battu avec les milices nationales, on perd tout ; avec les troupes étrangères, on est, au contraire, toujours sur pied tant qu'on a de l'argent. Les Romains n'avaient pas d'habitude des troupes mercenaires, et ils n'étaient pas riches.

Les soldats imitent d'ordinaire la conduite de leur chef. — Antiochus expia bientôt sa folie : il apprit par un grand revers à être sage dans la prospérité.

Excerpt. de Légat., V, p. 620 et 621. — En apprenant que les Romains avaient passé en Asie, Antiochus envoya auprès du consul Héraclide de Byzance pour traiter de la paix. Il offrit de payer la moitié des frais de la guerre et de céder les villes de Lampsaque, de Smyrne et d'Alexandrie, qui paraissaient avoir donné naissance à cette guerre. Ces villes, les principales des cités grecques de l'Asie, avaient envoyé une députation auprès du sénat pour obtenir leur indépendance.

Antiochus promit à Publius Scipion, président du sénat, de lui rendre, sans rançon, son fils qu'il avait fait prisonnier lors de son séjour en Eubée. Il lui offrit même une forte somme d'argent, dans le cas où il voudrait lui faire obtenir la paix. Scipion répondit qu'il remercierait le roi de la délivrance de son fils, et qu'il n'avait pas besoin d'argent; enfin que pour le bien qu'il lui souhaitait, il lui donnait le conseil de ne jamais se mesurer avec les Romains, après avoir appris à connaître leur valeur. Antiochus trouva les conditions qu'on voulait lui imposer trop dures, et rejeta les décrets du sénat.

Ὅτι ὁ Ἀντίοχος πρὸς τὰ παράλογα τῆς τύχης ἔκρινε συμφέρειν ἀποδοῦναι τῷ Σκιπίωνι τὸν υἱόν, καὶ τοῦτον ἀπέστειλε κοσμήσας πολυτελέσι κατασκευαῖς.

Ὅτι ἐν τῇ Ῥώμῃ πρὸ τῆς κατὰ τὸν Ἀντίοχον ἥττης εἰσαχθέντων εἰς τὴν σύγκλητον τῶν ἐξ Αἰτωλίας πρεσβευτῶν καὶ περὶ μὲν τῶν ἰδίων ἁμαρτημάτων οὐδὲν διαλεχθέντων, αὐτὰ δὲ τὰ τοῖς Αἰτωλοῖς καλῶς πρὸς τοὺς Ῥωμαίους πραχθέντα διεξιόντων, ἀναστάς τις τῶν ἐκ τοῦ συνεδρίου τοὺς πρέσβεις ἠρώτησεν εἰ παραδιδόασιν ἑαυτοὺς Αἰτωλοὶ εἰς τὴν πίστιν τῶν Ῥωμαίων. Ἀποσιωπησάντων δὲ τῶν πρέσβεων, ἡ σύγκλητος ὑπολαβοῦσα τοὺς Αἰτωλοὺς ἀντέχειν ταῖς κατὰ τὸν Ἀντίοχον ἐλπίσιν ἀπράκτους ἀπέστειλεν εἰς τὴν Ἑλλάδα.

Ὅτι ὁ Ἀντίοχος ἀπογνοὺς τὸν πόλεμον ἀπέστειλε πρέσβεις πρὸς τὸν ὕπατον ἀξιῶν αὑτῷ συγγνώμην δοθῆναι περὶ τῶν ἡμαρτημένων καὶ τυχεῖν ἐφ' οἷς δυνατόν ἐστι τῆς εἰρήνης. Ὁ δὲ ὕπατος διατηρῶν τὴν πάτριον τῆς Ῥώμης ἐπιείκειαν καὶ παρακληθεὶς ὑπὸ τοῦ ἀδελφοῦ Ποπλίου συνεχώρησε τὴν εἰρήνην ἐπὶ τοῖσδε· ἐκχωρῆσαι τὸν βασιλέα τοῖς Ῥωμαίοις τῆς τε Εὐρώπης καὶ τῆς ἐπὶ τάδε τοῦ Ταύρου χώρας καὶ τῶν ἐν αὐτῇ πόλεων καὶ ἐθνῶν· παραχωρῆσαι δὲ τῶν τε ἐλεφάντων καὶ μακρῶν νηῶν, καὶ τὰς δαπάνας τὰς γεγενημένας εἰς τὸν πόλεμον ἀποδοῦναι, ὧν ἦν ἡ διατίμησις ταλάντων Εὐβοϊκῶν μυρίων πεντακισχιλίων· ἐκδότους δὲ παραδοῦναι τόν τε Καρχηδόνιον Ἀννίβαν καὶ τὸν Αἰτωλὸν Θόαντα καί τινας ἑτέρους, καὶ ὁμήρους εἴκοσι, οὓς ἂν ἀπογράψωσι Ῥωμαῖοι. Ὁ δὲ πάντα προσδεξάμενος διὰ τὴν τῆς εἰρήνης ἐπιθυμίαν ἀπελύθη τοῦ πολέμου.

Ὅτι μετὰ τὴν κατὰ τὸν Ἀντίοχον ἧτταν ἀπὸ πασῶν τῶν κατὰ τὴν Ἀσίαν πόλεων καὶ δυναστῶν καταντησάντων πρέσβεων, τῶν μὲν περὶ τῆς ἐλευθερίας, τῶν δὲ καὶ περὶ εὐχαριστηρίων ἀνθ' ὧν εὐεργετήκασι τὴν Ῥώμην συναγωνισάμενοι κατὰ Ἀντιόχου. Οἷς πᾶσιν ἡ σύγκλητος ἀγαθὰς ἐλπίδας ὑπογράφουσα ἔφησε δέκα πρεσβευτὰς ἀποστέλλειν εἰς τὴν Ἀσίαν τοὺς μετὰ τῶν στρατηγῶν ἅπαντα τάξοντας. Ἐπανελθόντων δὲ εἰς τὰς πατρίδας, καὶ τῶν δέκα πρέσβεων μετὰ τῶν περὶ Σκιπίωνα καὶ τὸν Αἰμίλιον συνεδρευσάντων, ἔκριναν οὗτοι καὶ διεσάφησαν τὴν μὲν ἐπὶ τάδε τοῦ Ταύρου χώραν Εὐμένους εἶναι καὶ τοὺς ἐλέφαντας, Ῥοδίοις δὲ προσώρισαν Καρίαν καὶ Λυκίαν· τῶν δὲ πόλεων τὰς μὲν Εὐμένει φόρους δεδωκυίας ὑπὸ τὸν Εὐμένη τετάχθαι, τὰς δὲ Ἀντιόχῳ φόρον φερούσας ἀπολελύσθαι τῶν φόρων.

Ὅτι Γναῖος Μάλλιος ὁ ἀνθύπατος, παραγενομένων πρὸς αὐτὸν πρεσβευτῶν παρὰ Γαλατῶν περὶ συλλύσεως τοῦ πολέμου, τούτοις ἔδωκεν ἀπόκρισιν ὅτι τότε ποιήσεται πρὸς αὐτοὺς τὰς ὑπὲρ τῆς εἰρήνης συνθήκας, ὅταν οἱ βασιλεῖς αὐτῶν καταντήσωσι πρὸς αὐτόν.

Ὅτι ὁ αὐτὸς παρελθὼν εἰς Λυκαονίαν τὸν προσοφειλόμενον σῖτον ἐκομίσατο παρὰ Ἀντιόχου καὶ τὸν κατὰ τὰς συνθήκας φόρον ἐνιαυτοῦ χίλια τάλαντα.

Ὅτι Μάρκος Φόλουιος στρατηγὸς ὢν παρα νομήσας εἰς τοὺς κατὰ τὴν Λιγυστικὴν συμμάχους ἔτυχε τῆς προσηκούσης κολάσεως. Παρελθὼν γὰρ εἰς τοὺς ὀνομαζομένους Κενομανοὺς ὡς φίλος παρείλετο τὰ ὅπλα, μηδὲν ἔχων ἔγκλημα. Ὁ δὲ ὕπατος πυθόμενος τὸ γεγονὸς τούτοις μὲν ἀπέδωκε τὰ ὅπλα, τὸν δὲ Μάρκον ἐζημίωσε χρήμασι.

Ὅτι Ἀντίοχος ἀπορῶν χρημάτων, ἀκούων δὲ κατὰ τὴν Ἐλυμαίίδα τὸ ἱερὸν τὸ τοῦ Βήλου πολὺν ἐκ τῶν ἀναθημάτων ἔχειν ἄργυρόν τε καὶ χρυσόν, ἔγνω τοῦτο συλῆσαι. Καὶ ἧκεν εἰς τὴν Ἐλυμαίίδα, καὶ καταιτιασάμενος τοὺς ἐγχωρίους πολέμου κατάρχεσθαι τὸ μὲν ἱερὸν ἐσύλησε, χρημάτων δὲ πλῆθος ἀθροίσας ταχὺ τῆς προσηκούσης ἐκ θεῶν ἔτυχε κολάσεως.

 

* Excerpt. Vatican., p. 69. — Pour se garantir des caprices de la fortune, Antiochus jugea utile de rendre à Scipion son fils [prisonnier]; il le renvoya donc comblé de magnifiques présents.

Excerpt. de Légat., p. 621. — Avant la défaite d'Antiochus, les députés étoliens, introduits dans le sénat, ne dirent pas un mot de leurs propres torts, mais ils s'étendirent sur les services qu'ils avaient rendus aux Romains. A ce discours, un des sénateurs se leva et demanda aux députés si les Étoliens voulaient se fier à la foi des Romains. Les députés gardant le silence à cette interpellation, le sénat soupçonna les Étoliens de n'avoir pas encore renoncé au parti d'Antiochus, et les renvoya en Grèce sans avoir donné suite à leur mission.

Excerpt. de Légat., p. 621.— Antiochus, renonçant à la guerre, envoya des députés auprès du consul pour le supplier de lui pardonner ses torts et de lui accorder la paix à des conditions acceptables. Le consul, fidèle à la générosité traditionnelle de Rome, et à l'instigation de son frère Publius, accorda la paix aux conditions suivantes : le roi cédera aux Romains l'Europe et les pays situés en deçà du Taurus, avec les villes et les peuples qui s'y trouvent; il livrera ses éléphants et ses vaisseaux longs ; il paiera les frais de la guerre, évalués à quinze mille talents euboïques (04) ; il livrera aux Romains Annibal le Carthaginois, Thoas l'Étolien, et quelques autres, ainsi que vingt otages désignés par les Romains. Désirant vivement la paix, Antiochus accepta toutes ces conditions, et échappa aux dangers de la guerre.

Après la défaite d'Antiochus, toutes les villes et les souverains de l'Asie envoyèrent des députés à Rome, les uns pour solliciter leur indépendance, les autres pour demander la récompense des services qu'ils avaient rendus à Rome dans la guerre contre Antiochus. Le sénat leur donna à tous de bonnes espérances et ordonna d'envoyer en Asie dix délégués qui devaient, dans toutes les affaires, se concerter avec les généraux. De retour chez eux, les dix délégués se concertèrent avec Scipion et Émilius, et firent publier que le pays situé en deçà du Taurus et les éléphants [d'Antiochus] appartiendraient à Eumène; que la Carie et la Lycie seraient adjugées aux Rhodiens; que les villes, sous la domination d'Eumène, paieraient à celui-ci des tributs, mais que les villes soumises à Antiochus seraient exemptées de tout impôt.

Cneïus Manlius, le proconsul, répondit aux envoyés gaulois venus pour traiter de la paix, qu'il ne conclurait la paix que lorsque les rois viendraient eux-mêmes le trouver.

Le même proconsul, arrivé en Lycaonie, reçut d'Antiochus le blé qui devait être fourni, ainsi que les mille talents (05) qui, aux termes du traité, devaient être payés annuellement.

Excerpt. de Virtt. et Vit., p. 575. — Marcus Fulvius (06), général romain, ayant mal agi envers les alliés de la Ligurie, reçut un châtiment mérité : arrivé comme ami chez les Cénomanes, il leur enleva les armes sans motif légitime. Instruit de cet acte, le consul rendit aux Cénomanes leurs armes, et condamna Marcus à une amende.

Antiochus manquait d'argent ; instruit que le temple de Bélus, dans l'Elymaïde (07), était riche en offrandes d'or et d'argent , il résolut de le piller. Arrivé dans l'Elymaïde, il accusa les habitants d'avoir porté les armes contre lui, pilla le temple, et amassa beaucoup d'argent ; mais il reçut bientôt des dieux une juste punition.

Ὅτι Φίλιππος ὠνείδισε τοῖς Θετταλοῖς ὡς τῆς ἐλευθερίας ἀνελπίστως διὰ Ῥωμαίων κυριεύσαντες λοιδοροῦσι τοὺς προγεγονότας κυρίους, οὐκ εἰδότες ὅτι οὔπω πᾶς αὐτοῖς ὁ ἥλιος δέδυκε. Τούτου δὲ τοῦ λόγου ῥιφέντος ὑπόνοια τοῖς ἀκούουσιν εἰσέπεσεν ὡς Φιλίππου διαπολεμήσοντος πρὸς Ῥωμαίους, καὶ παροξυνθέντες ἔκριναν μηδεμίαν πόλιν πλὴν τῶν κατὰ Μακεδονίαν οὐσῶν ἔχειν Φίλιππον.

Ὅτι κατὰ τὴν Πελοπόννησον τῆς κοινῆς συνόδου τῶν Ἀχαιῶν συνελθούσης, εἰσήχθησαν οἱ τῶν Ῥωμαίων πρέσβεις. Οὗτοι δὲ ἔφησαν τὴν σύγκλητον δυσαρεστεῖσθαι τῇ τῶν τειχῶν τῶν ἐν Λακεδαίμονι καθαιρέσει, ἣν ἐποίησε τὸ κοινὸν τῶν Ἀχαιῶν ὅτε τῆς Σπάρτης ἐκράτησε καὶ τοὺς Λακεδαιμονίους κατέταξεν εἰς τὴν κοινὴν πολιτείαν. Μετὰ δὲ τούτους εἰσήχθησαν οἱ παρ' Εὐμένους πρέσβεις κομίζοντες δωρεὰν ταλάντων εἴκοσι, ἐξ ὧν ᾤετο δεῖν ὁ βασιλεὺς ὀψωνιάζεσθαι τὴν τῶν Ἀχαιῶν σύνοδον. Οἱ δὲ Ἀχαιοὶ τὴν δόσιν τῶν χρημάτων ἀποδοκιμάσαντες οὐ προσεδέξαντο τὴν δωρεάν. Ἧκον δὲ καὶ παρὰ Σελεύκου πρέσβεις τὴν προγεγενημένην εἰς τὸν Ἀντίοχον τὸν βασιλέα συμμαχίαν ἀνανεούμενοι. Οἱ δὲ τὴν συμμαχίαν ἀνενεώσαντο καὶ τὴν δωρεὰν προσεδέξαντο.

Ὅτι ὁ Φιλοποίμην ὁ τῶν Ἀχαιῶν στρατηγὸς ἀνὴρ ἐγεγόνει φρονήσει καὶ στρατηγίᾳ καὶ ταῖς ἄλλαις ἀρεταῖς διαφέρων, πάντα τὸν τοῦ ζῆν χρόνον πεπολιτευμένος ἀμέμπτως. Καὶ πολλάκις μὲν στρατηγίας ἠξιώθη, τεσσαράκοντα ἔτη τοῦ πολιτεύματος ἡγούμενος, μάλιστα δὲ τῶν ἄλλων εἰς κοινὸν ηὐξηκὼς τὴν Ἀχαιῶν συμπολιτείαν, πρός τε τοὺς ἰδιώτας ἡμερώτατα πολιτευόμενος καὶ δι' ἀρετὴν παρὰ Ῥωμαίων ἀποδοχῆς τετευχώς, ἐπὶ δὲ τῆς τοῦ βίου καταστροφῆς ἀγνώμονι τύχῃ συγκεχρημένος. Ἀλλ' ὅμως μετὰ τὴν τελευτὴν ὡσπερεί τινι θείᾳ προνοίᾳ τὰς ἰσοθέους τιμὰς ἠλλάξατο τῶν κατὰ τὴν τελευτὴν ἀπηντηκότων ἀκληρημάτων. Χωρὶς δὲ τῶν κοινῇ τοῖς Ἀχαιοῖς καταψηφισθέντων εἰς τιμὴν τἀνδρὸς ἡ πατρὶς ἱδρύσατο βωμὸν καὶ ... Τοῦ βουθυτεῖν αὐτῷ κατ' ἐνιαυτὸν καὶ τῆς ἀρετῆς ἐγκώμιά τε καὶ ὕμνους κατέδειξεν ᾄδειν τοὺς νέους.

 Ὅτι ὁ Σκιπίων διὰ τὸ μέγεθος τῶν πράξεων βαρύτερος ἐφαίνετο τοῦ τῆς πατρίδος ἀξιώματος. Κατηγορούμενος γὰρ ὑπ' αὐτῶν δεινῷ θανάτῳ, παραλαβὼν τὸν λόγον τοῦτο μόνον εἶπεν ὅτι Ῥωμαίοις οὐ πρέπει κατ' αὐτοῦ φέρειν ψῆφον, δι' ὃν καὶ οἱ κατήγοροι ἐξουσίαν ἔχουσι λέγειν μετὰ παρρησίας. Τούτου δὲ ῥηθέντος ὁ μὲν δῆμος ἅπας ἐντραπεὶς τὸ βάρος τοῦ λόγου παραχρῆμα ἐκ τῆς ἐκκλησίας ἀπεχώρησεν, ὁ δὲ κατήγορος μόνος ἀπολειφθεὶς ἀπῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν καταφρονηθείς. Πάλιν δὲ ἐν τῷ συνεδρίῳ χρείας ἐμπεσούσης χρημάτων καὶ τοῦ ταμίου οὐ φάσκοντος ἀνοίξειν, αὐτὸς ...χη τὰς κλεῖς παρέλαβεν ὡς τοῦτο πράξων· αὐτὸς γὰρ καὶ τοῦ κλείειν τοὺς ταμίας ὑπάρχειν αἴτιος. Πάλιν δέ τινος λόγον αὐτὸν ἀπαιτοῦντος ἐν τῷ συνεδρίῳ χρημάτων ὧν ἔλαβεν εἰς τὰς τῶν στρατιωτῶν δαπάνας, ὡμολόγησε μὲν ἔχειν τὸν λογισμόν, ἀπεῖπεν δὲ μὴ ἀποδώσειν· οὐ γὰρ ὀφείλειν τοῖς ἄλλοις ὁμοίως ὑπὸ τὸν ἐξετασμὸν πίπτειν. Ἐπικειμένου δὲ τοῦ κατηγόρου πέμψας ἐπὶ τὸν ἀδελφὸν ἐκόμισεν ἐπὶ τὸ συνέδριον τὸ βιβλίον καὶ κατασπαράξας αὐτὸ τῷ κατηγόρῳ προσέταξε ψῆφον ἐκ τούτων προστιθέναι, τοὺς δὲ ἄλλους συγκλητικοὺς ἤρετο πῶς τῶν δεδαπανημένων τρισχιλίων ταλάντων τὸν λόγον ἀπαιτοῦσι, τῶν δὲ μυρίων καὶ πεντακοσίων ὧν παρὰ Ἀντιόχου λαμβάνουσι λόγον οὐκ ἀπαιτοῦσιν, οὐδὲ λογίζονται πῶς ὑφ' ἕνα σχεδὸν καιρὸν οὐ μόνον Ἰβηρίας καὶ Λιβύης ἀλλὰ καὶ τῆς Ἀσίας κυριεύουσιν. Ὧν ῥηθέντων διὰ τὸ βάρος τῆς παρρησίας οὔθ' ὁ κατήγορος οὔτε τῶν συνέδρων οὐδεὶς ἐφθέγξατο.

 

* Excerpt. Vatican. 3 p. 69. — Les Thessaliens ayant inopinément recouvré, par l'intervention des Romains, leur indépendance , injuriaient leurs anciens maîtres. Philippe leur dit d'un ton de reproche qu'ils devaient savoir qu'il fait tous les jours soleil. Cette parole jetée au hasard fit soupçonner à ceux qui l'avaient entendue que Philippe se disposait à faire la guerre aux Romains. [Ceux-ci] irrités, décrétèrent que Philippe ne posséderait aucune ville, [à l'exception] de celles de la Macédoine.

Excerpt. de Légat., p. 622. — Pendant que la ligue achéenne était réunie dans le Péloponnèse, les Romains y envoyèrent des députés, déclarant que le sénat était mécontent de la destruction des murs de Lacédémone. Ces murs avaient été, en effet, détruits à l'époque où la ligue achéenne s'était emparée de Sparte, et avait entraîné les Lacédémoniens dans son parti. Après les députés romains, on introduisit ceux d'Eumène ; ils apportaient vingt talents (08), avec lesquels le roi croyait devoir subvenir à l'entretien de la ligue achéenne. Les Achéens refusèrent cet argent. Puis, arrivèrent les envoyés de Seleucus, pour renouveler l'ancienne alliance avec le roi Antiochus. Les Achéens renouèrent cette alliance, et acceptèrent les présents offerts.

Excerpt. de Virt. et Vit. , p. 575. — Philopœmen, général des Achéens, distingué par sa sagesse, son habileté stratégique, et ses autres qualités, eut, pendant toute sa vie, une conduite politique irréprochable. Il fut plusieurs fois élevé au commandement des armées, et pendant quarante ans il avait été chef du gouvernement. Plus que personne, il avait contribué à l'accroissement de la confédération achéenne ; il était doux envers les particuliers, et s'était, par sa vertu, fait estimer des Romains. Cependant il eut une fin malheureuse. Mais, après sa mort, la providence des dieux sembla par des honneurs divins le dédommager des maux qu'il avait soufferts pendant sa vie. Car, indépendamment des honneurs que lui décerna la ligue achéenne, sa patrie lui fit élever une statue, et ordonna de lui sacrifier annuellement un taureau, et [pendant le sacrifice] les jeunes gens devaient chanter des hymnes en l'honneur de Philopœmen.

* Excerpt. Vatican., p. 70. — En raison de la grandeur de ses exploits, Scipion semblait jouer un rôle plus important que la dignité de la patrie ne devait le permettre. Sur le point d'être traîné au supplice par ses adversaires, il prit la parole et ne dit que ces seuls mots : « Il ne sied pas aux Romains de condamner celui qui a procuré à ses accusateurs la faculté de s'exprimer si librement. » Ces paroles produisirent tant d'effet, que le peuple quitta sur-le-champ l'assemblée ; l'accusateur, laissé seul, se retira chez lui couvert de mépris. Une autre fois, le sénat ayant besoin d'argent, et le questeur refusant d'ouvrir le trésor, Scipion prit aussitôt les clefs, dans l'intention de l'ouvrir lui-même , ajoutant que c'était grâce à lui que les questeurs avaient des trésors à fermer. Dans une autre circonstance, quelqu'un lui ayant demandé, dans le sénat, compte de l'argent qu'il avait dépensé pour l'entretien des troupes, Scipion déclara qu'il en avait tenu un registre exact, mais qu'il ne le produirait pas, parce qu'il n'avait de compte à rendre à personne. Comme l'accusateur insistait, Scipion envoya chez son frère, fit apporter le livre de compte, le communiqua au sénat, et ordonna à l'accusateur de recueillir les voix; puis, il demanda aux autres sénateurs pourquoi ils lui demandaient compte de la dépense de trois mille talents, tandis qu'il ne demandait pas celui des dix mille cinq cents talents reçus d'Antiochus; enfin, pourquoi ils ne s'enquéraient pas comment les Romains sont presque en un seul moment devenus maîtres de l'Ibérie, de la Libye et de l'Asie. A ces paroles, impliquant une grave accusation, ni l'accusateur ni aucun des membres de l'assemblée n'osa élever la voix.

Ὅτι καταντησάντων εἰς Ῥώμην τῶν ἀπὸ τῆς Ἀσίας βασιλέων πρεσβευτῶν ἀποσταλέντων οἱ περὶ τὸν Ἄτταλον βασιλεῖς μεγάλης ἀποδοχῆς ἔτυχον. Ἀπάντησις γὰρ αὐτοῖς ἐγένετο μεγαλοπρεπὴς καὶ ξένια καὶ τἄλλα φιλάνθρωπα διαφέροντα. Σφόδρα γὰρ οἱ βασιλεῖς οὗτοι φιλορώμαιοι καθεστῶτες καὶ πάντα τῇ συγκλήτῳ πειθαρχοῦντες, ἔτι δὲ τοὺς παραβάλλοντας Ῥωμαίων εἰς τὴν βασιλίδα ὑποδεχόμενοι φιλανθρωπότατα, μεγίστης ἀποδοχῆς ἠξιοῦντο. Δι' ὧν καὶ τῶν πρέσβεων ἁπάντων ἡ σύγκλητος ἀκούσασα καὶ μάλιστα σπεύδουσα τοῖς περὶ τὸν Εὐμένη βασιλεῦσι χαρίζεσθαι προσηνῆ τούτοις τὴν ἀπόκρισιν ἐποιήσατο. Ἀπεφήνατο γὰρ ἀποστελεῖν ἐκ τοῦ συνεδρίου πρέσβεις τοὺς ἐκ παντὸς τρόπου συλλύσοντας τὸν πρὸς Φαρνάκην πόλεμον.

Ὅτι Λεώκριτος ὁ τοῦ Φαρνάκου στρατηγὸς συνεχεῖς προσβολὰς ποιούμενος ἠνάγκασε τοὺς ἐν τῷ Τίῳ μισθοφόρους τὴν μὲν πόλιν παραδοῦναι, αὐτοὺς δὲ ὑποσπόνδους προπεμφθῆναι μετὰ ἀσφαλείας. Τῶν δὲ μισθοφόρων τότε μὲν ἐκ τῆς πόλεως κατὰ τὰς συνθήκας προπεμπομένων, ἐν δὲ τοῖς ἐπάνω χρόνοις ἠδικηκότων τὸν Φαρνάκην, ὁ Λεώκριτος ἐντολὰς ἔχων παρὰ τοῦ Φαρνάκου πάντας ἀνελεῖν παρεσπόνδησε τοὺς μισθοφόρους· κατὰ δὲ τὴν ἐκ τοῦ Τίου μετάστασιν αὐτοῖς ἐπέθετο κατὰ τὴν ὁδοιπορίαν καὶ πάντας κατηκόντισεν.

Ὅτι ὁ Σέλευκος ἀξιόλογον δύναμιν ἀναλαβὼν προῆγεν ὡς ὑπερβησόμενος τὸν Ταῦρον ἐπὶ τὴν βοήθειαν τοῦ Φαρνάκου· ἔννοιαν δὲ λαβὼν τῶν πρὸς Ῥωμαίους τῷ πατρὶ γενομένων συνθηκῶν, καθ' ἃς οὐκ ἐξῆν ...

Ὅτι οἱ τὰ δεινὰ τολμήσαντες καὶ τὸν Δημήτριον ἀνελόντες οὐκ ἐξέφυγον τὴν τοῦ δικαίου δαιμονίου τιμωρίαν, ἀλλ' οἱ μὲν ἐκ Ῥώμης τὰς ψευδεῖς διαβολὰς πλασάμενοι μετ' ὀλίγον χρόνον τῷ βασιλεῖ προσκόψαντες ἀνῃρέθησαν, ὁ δὲ Φίλιππος τὸν λοιπὸν τοῦ ζῆν χρόνον ὀνειροπολούμενος καὶ διὰ τὴν συνείδησιν τῆς εἰς τὸν εὐγενέστατον υἱὸν ἀσεβείας ταραττόμενος οὐδὲ διετῆ χρόνον ἐπεβίωσε, τῇ δὲ λύπῃ ἀδιορθώτως συνεχόμενος κατέστρεψε τὸν βίον. Ὁ δὲ πάντων τῶν κακῶν ἀρχιτέκτων Περσεὺς ὑπὸ Ῥωμαίων καταπολεμηθεὶς καὶ φυγὼν εἰς Σαμοθρᾴκην, ἄκυρον ἔσχε τὴν τῶν ἁγνοτάτων θεῶν ἱκεσίαν διὰ τὴν ὑπερβολὴν τῆς εἰς τὸν ἀδελφὸν τετολμημένης ἀσεβείας.

Ὅτι Τιβέριος Γράκχος ἑξαπέλεκυς ὢν στρατηγὸς ἐνεργῶς διῴκει τὰ κατὰ τὸν πόλεμον. Οὗτος γὰρ νέος ὢν τὴν ἡλικίαν πάντων ἡλικιωτῶν διέφερεν ἀνδρείᾳ καὶ φρονήσει, θαυμαζόμενος δὲ ἐπ' ἀρετῇ καὶ μεγάλας τοῦ μέλλοντος ὑποφαίνων ἐλπίδας πολὺ τῶν ἡλικιωτῶν προεῖχε δόξῃ.

Ὅτι ὁ Αἰμίλιος ὁ ὕπατος ὁ καὶ πάτρων γεγονὼς ἦν εὐγενής τε καὶ κατὰ τὴν ὄψιν εὐπρεπής, ἔτι δὲ συνέσει πολὺ διαφέρων τῶν ἄλλων. Διόπερ ἡ μὲν πατρὶς αὐτὸν ἁπάσαις ταῖς ἐπιδόξοις ἀρχαῖς ἐτίμησεν, αὐτὸς δὲ ἔν τε τῷ ζῆν διετέλεσεν ἐπαινούμενος καὶ τῆς μετὰ θάνατον εὐφημίας προενοήθη μετὰ τοῦ τῆς πατρίδος συμφέροντος.

Excerpt de Légat. , p. 623. — Lorsque les envoyés des rois de l'Asie arrivèrent à Rome, ceux d'Attalus y furent reçus avec de grands honneurs. On alla pompeusement à leur rencontre, et on leur offrit l'hospitalité et d'autres présents d'usage. Ces rois aimaient beaucoup les Romains; ils obéissaient en tout au sénat, et accueillaient hospitalièrement les Romains qui voyageaient dans leurs États ; voilà pourquoi ils furent si bien reçus à Rome. Le sénat donna audience à tous les envoyés , et se montra surtout favorable à ceux du roi Eumène, qui obtinrent pour réponse que le sénat enverrait des députés, et emploierait tous ses moyens pour faire cesser la guerre contre Pharnace.

Excerpt de Virt. et Vit., p. 576, 577. — Léocrite, général de Pharnace, pressant le siège de Tios (09), força les mercenaires qui s'y trouvaient à rendre la ville ; il s'engagea de son côté à les laisser partir avec un sauf-conduit. Après que les mercenaires eurent été escortés hors de la ville, aux termes de la convention, Léocrite reçut l'ordre de Pharnace de les passer tous au fil de l'épée, parce qu'ils avaient antérieurement fait du tort à Pharnace. Fidèle à cet ordre, Léocrite viola la convention, tomba sur les mercenaires sortis de Tios, et les tua tous à coups de flèches pendant la route.

Seleucus, à la tête d'une armée considérable, se disposa à franchir le Taurus pour venir au secours de Pharnace ; mais, se rappelant les traités que son père avait conclus avec les Romains... il renonça à son entreprise.

Ceux qui avaient tenté un pareil forfait, ainsi que les meurtriers de Démétrius, n'échappèrent pas à la punition d'un dieu s vengeur. Ceux-là même qui avaient lancé de Rome de fausses accusations, encoururent, peu de temps après, la disgrâce du roi et furent mis à mort. Quant à Philippe, tourmenté le reste de sa vie par des songes et par la conscience d'avoir trempé dans le meurtre de son noble fils, il ne vécut pas deux ans ; il mourut consumé par des remords et des chagrins. Persée, l'auteur principal de cet attentat, fut vaincu par les Romains et se réfugia dans l'île de Samothrace ; les dieux, irrités du meurtre impie de son frère, restèrent sourds à ses prières.

Tibérius Gracchus, propréteur [en Espagne], poussa la guerre avec vigueur. Bien que jeune encore, il surpassa tous ses contemporains en courage et en prudence. Admiré en raison des grandes espérances qu'il donnait pour l'avenir, il surpassa de beaucoup en gloire ses contemporains.

Le consul Émilius, qui fut aussi le patron des Macédoniens, se faisait remarquer autant par sa noble origine que par sa beauté et son intelligence. Aussi la patrie l'honora-t-elle de toutes les grandes magistratures. Pendant sa vie, il fut comblé d'éloges, et, après sa mort, son nom resta attaché aux intérêts de la république.

Ὅτι ἡ πόλις Κεμελετῶν ὑπὸ λῃστῶν καὶ δραπετῶν ὠὠκισμένη τὸν πρὸς Ῥωμαίους πόλεμον ἀνεδέξατο, πρέσβεις δὲ ἐξαπέστειλε πρὸς Φόλουιον ὑπὲρ ἑκάστου τῶν τεθνηκότων αἰτοῦσα σάγον καὶ ἐγχειρίδιον ἔτι δὲ ἵππον· εἰ δὲ μή, καταπολεμήσειν ἠπείλει. Ὁ δὲ Φόλουιος ἐντυχὼν τοῖς πρέσβεσιν εἶπε μὴ κακοπαθεῖν· αὐτὸς γὰρ ἐπὶ τὴν πόλιν ἥξειν καὶ φθάσειν τὴν ἔξοδον. Τὰς δὲ ἐπαγγελίας βεβαιῶσαι βουλόμενος παραχρῆμα ἀνέζευξεν ἐπὶ τοὺς βαρβάρους ἐκ ποδὸς ἀκολουθῶν τοῖς πρέσβεσιν.

Ὅτι τῶν φίλων τινὸς εἰπόντος Πτολεμαίῳ τῷ βασιλεῖ διὰ τί τῆς Κοίλης Συρίας οὔσης αὐτοῦ δικαίως ἀφροντιστεῖ, πολλὰ περὶ τούτων ἔφησεν αὑτῷ μέλειν. Ὑπειπόντος δὲ τοῦ προσομιλοῦντος πόθεν εὐπορήσει χρημάτων εἰς τὸν πόλεμον ὁ βασιλεὺς δείξας τοὺς φίλους εἶπεν, Ὁρᾷς τοὺς ἐμοὺς θησαυροὺς περιπατοῦντας.

  Ὅτι Περσεὺς τὴν αὐτὴν ἔχων προαίρεσιν τῷ πατρὶ καὶ ταύτην σπεύδων ὑπὸ Ῥωμαίων ἀγνοεῖσθαι πρεσβευτὰς ἀπέστειλεν εἰς Ῥώμην τοὺς ἀνανεωσομένους τὴν πατρικὴν φιλίαν. Ἡ δὲ σύγκλητος τὰ πλεῖστα τῶν πραγμάτων αἰσθανομένη τὴν φιλίαν ὅμως ἀνενεώσατο, τὸν ἐξαπατῶντα ὁμοίως ἐξαπατῶσα.

Ὅτι τὰς ἐπιμελείας οὐχ οὕτω τῷ διὰ τῶν ὅπλων φόβῳ λαμβάνειν αὔξησιν ὡς τῇ πρὸς τοὺς κρατηθέντας μετριότητι. Θόαντα γάρ τινα ἔκδοτον ἡ σύγκλητος λαβοῦσα καὶ μεγαλοψύχως ἐνέγκασα τὸν ἄνδρα τῶν ἐγκλημάτων ἀπέλυσεν.

Ὅτι Ἀντίοχος προσφάτως παρειληφὼς τὴν βασιλείαν ἐνεστήσατο βίον παράλογον καὶ ἀσυνήθη τοῖς ἄλλοις βασιλεῦσι. Πρῶτον μὲν γὰρ ἐκ τῶν βασιλείων ὑπάγων λάθρᾳ τῆς θεραπείας περιῄει τὴν πόλιν ἀλύων ὅπου τύχοι δεύτερος ἢ τρίτος· μετὰ δὲ ταῦτα ἐφιλοτιμεῖτο μετὰ δημοτῶν ἀνθρώπων συγκαταρριπτεῖν οἷ τύχοι καὶ μετὰ τῶν παρεπιδημούντων ξένων τῶν εὐτελεστάτων συμπίνειν. Καθόλου δ' εἴ τινας τῶν νέων αἴσθοιτο ἀφ' ἡμέρας μετ' ἀλλήλων γενομένους, ἐξαίφνης ἐπὶ κῶμον παρεγίνετο μετὰ κερατίου καὶ συμφωνίας, ὥστε διὰ τὸ παράδοξον τῶν ἰδιωτῶν τοὺς μὲν φεύγειν, τοὺς δὲ διὰ τὸν φόβον σιωπᾶν. Τὸ δὲ τελευταῖον τὴν βασιλικὴν ἐσθῆτα καταθέμενος περιεβάλλετο τήβενναν, καθάπερ ἦν ἑωρακὼς ἐν Ῥώμῃ τοὺς μεταπορευομένους τὰς ἀρχάς, ἐνετύγχανέ τε τοῖς ἰδιώταις ἀσπαζόμενος καὶ περιπτύσσων ἕκαστον, καὶ ποτὲ μὲν παρακαλῶν φέρειν ἑαυτῷ τὴν ψῆφον ὡς ἀγορανόμῳ, ποτὲ δὲ ὡς δημάρχῳ· τυχὼν δὲ ἀρχῆς ἐκάθιζεν ἐπὶ δίφρον ἐλεφάντινον, καὶ καθώς ἐστι Ῥωμαίοις ἔθιμον, διήκουε τῶν πρὸς ἀλλήλους ἀμφισβητούντων περὶ τῶν ἐν τῷ βίῳ συμβολαίων. Καὶ ταῦτ' ἔπραττε μετὰ πολλῆς ἐπιστάσεως καὶ φιλοτιμίας ὥστε τοὺς χαριεστάτους ἄνδρας ἀπορεῖν περὶ αὐτοῦ· οἱ μὲν γὰρ ἀφέλειαν, οἱ δὲ ἀλογίαν, τινὲς δὲ μανίαν αὐτοῦ κατεγίνωσκον.

Ὅτι τῆς παρὰ τοῖς Αἰτωλοῖς χρεωκοπίας κατὰ τὴν Θεσσαλίαν ζηλωθείσης, καὶ πάσης πόλεως εἰς στάσεις καὶ ταραχὰς ἐμπιπτούσης, ἡ σύγκλητος ὑπέλαβεν ἐκ τοῦ Περσέως γεγονέναι τὴν σύγχυσιν, καὶ ἀπελογίσατο τοῖς τοῦ Περσέως πρεσβευταῖς περὶ μὲν τῶν ἄλλων ἀπολύσειν αὐτὸν τῶν ἐγκλημάτων, περὶ δὲ τῆς Ἀβρουπόλιδος τοῦ Θρᾳκὸς ἐκ τῆς βασιλείας ἐκβολῆς ἐκέλευσε διορθώσασθαι τὸν Περσέα τὸ γεγονός.

Ὅτι τοῦ Ἁρπάλου τοῦ Περσέως πρεσβευτοῦ σιωπήσαντος, ἡ σύγκλητος τὸν Εὐμένη ἐλεφαντίνῳ τιμήσασα δίφρῳ καὶ τῆς ἄλλης ἀποδοχῆς ἀξιώσασα φιλοφρόνως, ἐξαπέστειλεν εἰς τὴν Ἀσίαν.

Ὅτι μετὰ τὴν ἐπιβουλὴν τὴν κατὰ Εὐμένους εἰς τὸ Πέργαμον διαδοθείσης φήμης ὅτι τετελεύτηκεν Εὐμένης, Ἄτταλος ἐπεπλάκη τῇ βασιλίσσῃ προχειρότερον. Οὐ μὴν Εὐμένης γε προσεποιήθη μετὰ ταῦτ' ἀνακάμψας, ἀλλὰ φιλοφρόνως ἀσπασάμενος τὸν ἀδελφὸν διέμεινεν ἐν τῇ πρὸς αὐτὸν εὐνοίᾳ.

* Excerpt. Vatican; p. 71. — La ville de Cémêletes (10), habitée par des brigands et des fugitifs, avait déclaré la guerre aux Romains. Elle envoya des députés à Fulvius pour demander qu'on rendît la lance, le poignard et le cheval de chacun de ceux qui étaient tombés dans le combat, ajoutant qu'en cas de refus, elle recommencerait la guerre. Fulvius, allant au-devant des envoyés, leur répondit : « Ne vous mettez pas tant en peine, je me rendrai moi-même dans votre ville, et j'y serai avant que vous en soyez sortis. » Ajoutant l'acte à la parole, il s'avança sur-le-champ contre les Barbares, sur les traces mêmes des envoyés.

Un ami demanda au roi Ptolémée pourquoi il ne songeait pas à la Cœlé-Syrie, qui lui appartenait de droit : «  J'y songe au contraire beaucoup, répondit Ptolémée. — Et quels seront, reprit l'ami, vos moyens de guerre ? — Regarde, reprit le roi, en lui montrant ses amis, ce sont là mes trésors ambulants. »

Persée, quoiqu'il eût contre Rome les mêmes sentiments que son père, s'étudiait à les cacher ; il envoya des députés à Rome pour renouveler l'amitié de son père. Le sénat, bien qu'il connût l'état des choses, renouvela le traité, employant ainsi ruse contre ruse.

Les empires s'accroissent, non pas tant par la terreur qu'inspirent les armes, que par la modération envers les vaincus. C'est ainsi que le sénat, ayant en son pouvoir Thoas, qui lui avait été livré, eut la générosité de l'absoudre des accusations portées v contre lui.

Excerpt de Virt et Vit, p. 577. — Antiochus, récemment monté sur le trône, mena un genre de vie bizarre et tout à fait différent de celui des autres rois. D'abord, quittant secrètement le palais à l'insu de ses serviteurs, il parcourait la ville, et prenait pour compagnon le premier venu. Ensuite il affectait de se mêler aux gens du peuple, et de boire avec les voyageurs étrangers les plus infimes. Enfin, s'il apprenait que quelques jeunes gens préparaient quelque réunion pour passer leur temps, il s'y rendait aussitôt avec son joueur de flûte et ses musiciens ; de sorte que les convives, surpris de cette singularité , s'enfuyaient en partie, tandis que les autres, intimidés, gardaient le silence. Dans d'autres circonstances, il ôtait son manteau royal, et s'enveloppait d'une toge à la manière de ceux qu'il avait vus à Rome briguer les magistratures ; il saluait les particuliers qu'il rencontrait, les embrassait et sollicitait les voix de chacun pour obtenir tantôt la place d'édile, tantôt celle de tribun. Quand il avait obtenu une de ces fonctions, il s'asseyait, selon l'usage des Romains, sur un siège d'ivoire, et donnait audience aux plaideurs pour juger les procès de transactions. Il y déployait tant d'empressement et de zèle que les plus raisonnables ne savaient qu'en dire ; les uns l'accusaient de simplicité , les autres d'idiotisme, d'autres enfin de folie,

Excerpt. de Légat., p. 623. — Les dettes avaient été abolies chez les Étoliens. Cet exemple fut imité en Thessalie; chaque ville vit naître des factions et des troubles. Le sénat supposa Persée être l'auteur de ces troubles, et déclara à ses envoyés qu'il absoudrait Persée de tous les autres crimes, s'il renvoyait de ses États Abrupolis, le Thrace.

Harpalus, envoyé de Persée, ayant gardé le silence, le sénat fit à Eumène les honneurs du siège d'ivoire, et, après l'avoir comblé d'autres attentions, il le renvoya en Asie.

Excerpt. de Virt. et Vit.,p. 577. — Après la conspiration tramée contre Eumène, le bruit de la mort de ce dernier se répandit à Pergame, et Attalus devint de plus en plus assidu auprès de la reine [ Stratonice]. Eumène, bientôt de retour chez lui, feignit de tout ignorer, embrassa son frère cl continua à lui témoigner la même bienveillance.

 

NOTES

 

(01) Ptolémée Épiphane.

(02) Antiochus.

(03) Cinq millions cinq cent mille francs.

(04) Environ quatre-vingt-quatre millions de francs.

(05) Cinq millions cinq cent mille francs.

(06) Marcus Furius , suivant Tite-Live, XXXIX, 111.

(07) Canton situé sur le golfe Persiquc.

(08) Cent dix mille francs.

(09) Ville de la Bithynie.

(10) Petite ville de la Gaule transalpine, sur le Var.


Ὅτι ὁ Ἀννίβας στρατηγικῇ συνέσει καὶ μεγέθει πράξεων πάντων Καρχηδονίων πεπρωτευκὼς οὐδέποτε στάσιν ἔσχεν ἐν τῷ στρατεύματι, ἀλλὰ τῇ φύσει πλεῖστον διεστῶτα καὶ διαλέκτοις πολυφώνοις διειλημμένα διὰ τῆς ἰδίας προνοίας ἐν ὁμονοίᾳ καὶ συμφωνίᾳ διετήρησεν. Ὁμοίως δὲ τῶν ἀλλοεθνῶν εἰωθότων διὰ τὰς τυχούσας αἰτίας ἀφίστασθαι πρὸς τοὺς ἐναντίους, οὐδεὶς ἐπ' αὐτοῦ τοῦτο ἐτόλμησε. Μεγάλας δὲ δυνάμεις ἀεὶ τρέφων οὐδέποτε χρημάτων οὐδὲ τροφῆς ἠπόρησε, καὶ τὸ πάντων παραδοξότατον, οἱ μετ' αὐτοῦ στρατευόμενοι τῶν ἀλλοεθνῶν τῆς πολιτικῆς εὐνοίας οὐκ ἀπελείφθησαν, ἀλλὰ πολὺ διήνεγκαν. Τοιγαροῦν καλῶς ἄρχων τῶν στρατιωτῶν καλὰς καὶ τὰς πράξεις ἐπετελέσατο. Πρὸς γὰρ τοὺς δυνατωτάτους πόλεμον ἐξενέγκας ἑπτακαίδεκα ἕτη σχεδὸν τὴν Ἰταλίαν ἐπόρθησεν, ἀήττητος δὲ ἐν πάσαις ταῖς μάχαις ἐγένετο· τηλικαύταις δὲ καὶ τοσαύταις πράξεσι τοὺς τῆς οἰκουμένης ἡγεμόνας ἐνίκησεν ὥστε διὰ τὸ πλῆθος τῶν κατακοπτομένων ὑπ' αὐτοῦ μηδένα ποτὲ τολμᾶν ἔτι κατὰ στόμα μάχεσθαι πρὸς αὐτόν. Πολλὰς μὲν πόλεις δοριαλώτους κατέκαιε, τὰ δὲ κατὰ τὴν Ἰταλίαν ἔθνη πολυανθρωπίᾳ διαφέροντα σπανίζειν ἐποίησεν ἀνδρῶν. Καὶ τὰς περιβοήτους πράξεις ἐπετελέσατο πολιτικοῖς μὲν τελέσμασι, δυνάμεσι δὲ μισθοφόροις καὶ συμμαχικαῖς παμμιγέσι, καὶ τῶν διὰ τὴν συμφωνίαν δυσυποστάτων περιεγένετο διὰ τῆς ἰδίας ἀγχινοίας καὶ στρατηγικῆς ἀρετῆς, καὶ πᾶσιν ἔδειξεν ὅτι καθάπερ ἐπὶ τοῦ σώματος ὁ νοῦς, οὕτως ἐπὶ στρατεύματος ὁ τὴν ἡγεμονίαν ἔχων ποιεῖ τὰ κατορθώματα. Ὅτι ὁ Σκιπίων νέος ὢν παντελῶς τοῖς κατὰ τὴν Ἰβηρίαν ἀνελπίστως ἐχρήσατο καταπολεμήσας τοὺς Καρχηδονίους, τὴν δὲ πατρίδα κινδυνεύουσαν ἐξείλετο τῶν μεγίστων κινδύνων. Τὸν γὰρ ἀήττητον Ἀννίβαν διὰ τῆς ἐπινοίας ἠνάγκασεν ἄνευ μάχης καὶ κινδύνων ἐκ τῆς Ἰταλίας ἐκχωρῆσαι. Τὸ δὲ τελευταῖον ἐκ τῆς ἀνδρείας τε καὶ στρατηγίας μεγάλῃ παρατάξει τὸν ἀνίκητον γεγενημένον Ἀννίβαν καταπολεμήσας ἥττησε τὴν Καρχηδόνα.