Diodore de Sicile traduit par Ferd. Hoefer Tome III

DIODORE DE SICILE

BIBLIOTHÈQUE HISTORIQUE.

TOME QUATRIÈME : LIVRE XXVIII (fragments)

Traduction française : FERD. HOEFER

Livre 27 - livre 29 (fragments)

 

DIODORE DE SICILE.

FRAGMENTS

LIVRE VINGT-HUITIÈME.


 

 

Ὅτι Φίλιππος ὁ τῶν Μακεδόνων βασιλεὺς Δικαίαρχον τὸν Αἰτωλόν, ἄνδρα τολμηρόν, πείσας πειρατεύειν ἔδωκεν αὐτῷ ναῦς εἴκοσι· προσέταξε δὲ τὰς μὲν νήσους φορολογεῖν, τοῖς δὲ Κρησὶ παραβοηθεῖν ἐν τῷ πρὸς Ῥοδίους πολέμῳ. Οὗτος δὲ κατὰ τὰς ἐντολὰς τοὺς μὲν ἐμπόρους ἐλῄστευε, τὰς δὲ νήσους λεηλατῶν ἀργύριον εἰσεπράττετο.

Ὅτι Φίλιππος ὁ τῶν Μακεδόνων βασιλεὺς Ἡρακλείδην τινὰ Ταραντῖνον εἶχε μεθ' ἑαυτοῦ, πονηρὸν ἄνθρωπον, ὃς κατ' ἰδίαν αὐτῷ λαλῶν πολλὰς καὶ ψευδεῖς διαβολὰς τῶν ἐν ἀξιώματι κειμένων φίλων ἔλεγε· τέλος δὲ εἰς τοῦτο ἦλθεν ἀσεβείας ὥστε τοὺς πρώτους τοῦ συνεδρίου πέντε ἄνδρας ἀπέσφαξε. Διὸ καὶ τὸ λοιπὸν ἐπὶ τὸ χεῖρον αὐτῷ τὰ πράγματα προήγετο· πολέμους γὰρ οὐκ ἀναγκαίους ἐπαναιρούμενος ἐκινδύνευσεν ἀποβαλεῖν τὴν βασιλείαν ὑπὸ Ῥωμαίων. Οὐκέτι γὰρ οὐδεὶς ἐτόλμα τῶν φίλων ἔχειν παρρησίαν οὐδὲ ἐπιπλήτ τειν τῇ τοῦ βασιλέως ἀνοίᾳ, πεφρικὼς αὐτοῦ τὴν προπέτειαν. Ἐστράτευσε δὲ ἐπὶ Δαρδάνους οὐδὲν ἀδικοῦντας, καὶ τούτους παρατάξει νικήσας ἀνεῖλεν ὑπὲρ τοὺς μυρίους.

Ὅτι Φίλιππος ὁ τῶν Μακεδόνων βασιλεὺς χωρὶς τῆς πλεονεξίας οὕτως ὑπερήφανος ἦν ἐν ταῖς εὐτυχίαις ὥστε τοὺς μὲν φίλους ἀκρίτως ἀποσφάξαι, τοὺς δὲ τάφους τῶν προτετελευτηκότων καὶ πολλὰ τῶν ἱερῶν κατασκάπτειν. Ἀντίοχος δὲ τὸ κατὰ τὴν Ἐλυμαίίδα τέμενος τοῦ Διὸς συλᾶν ἐπιβαλόμενος πρέπουσαν τὴν καταστροφὴν εὗρε τοῦ βίου, μετὰ πάσης τῆς δυνάμεως ἀπολόμενος. Ἀμφότεροι δὲ τὰς αὑτῶν δυνάμεις ἀνυποστάτους εἶναι νομίσαντες μιᾷ παρατάξει συνηναγκάσθησαν ἑτέροις ποιεῖν τὸ προσταττόμενον. Διὸ καὶ τῆς μὲν περὶ αὐτοὺς γενομένης ἀτυχίας τὰς ἰδίας ἁμαρτίας ᾐτιῶντο, τῶν δὲ συγχωρηθέντων φιλανθρώπων τὰς χάριτας εἶχον τοῖς ἐν τῷ κρατεῖν ἐπιεικῶς αὐτοῖς χρησαμένοις. Τοιγαροῦν ὥσπερ ἀπὸ περιγραφῆς τῶν ἰδίων πράξεων ἐπὶ τὸ χεῖρον ἑώρων τὰς αὑτῶν βασιλείας ὑπὸ τοῦ δαιμονίου προαγομένας. Οἱ δὲ Ῥωμαῖοι καὶ τότε καὶ μετὰ ταῦτα δικαίους ἐνιστάμενοι πολέμους καὶ πλεῖστον ὅρκων καὶ σπονδῶν ποιούμενοι λόγον οὐκ ἀλόγως συμμάχους εἶχον τοὺς θεοὺς ἐν ἁπάσαις ταῖς ἐπιβολαῖς.

Ὅτι Φίλιππος ὁ τῶν Μακεδόνων βασιλεὺς σπανίζων τροφῆς οὐ διέλιπε τὴν ὑπ' Ἄτταλον χώραν λεηλατῶν μέχρι τῆς τῶν Περγαμηνῶν πόλεως. Κατέσκαψε δὲ καὶ τὰ περὶ τὸ Πέργαμον ἱερά, τό τε Νικηφόριον πολυτελῶς κατεσκευασμένον καὶ τἄλλα γλυφὰς ἔχοντα θαυμαζομένας εἰς τέλος παρῴνησε. Δι' ὀργῆς γὰρ ἔχων τὸν Ἄτταλον, ἐπεὶ τοῦτον οὐ κατέλαβε περὶ τούτους τοὺς τόπους, τὸν θυμὸν εἰς ταῦτα κατετίθετο.

. Ὅτι Φίλιππος ὁ Μακεδὼν ἐπὶ τὰς Ἀθήνας ἐλθὼν κατεστρατοπέδευσεν ἐπὶ τὸ Κυνόσαργες. Μετὰ δὲ ταῦτα τὴν Ἀκαδημίαν ἐνέπρησε καὶ τοὺς τάφους κατέσκαψεν, ἔτι δὲ τὰ τεμένη τῶν θεῶν ἐλυμήνατο. Χαρισάμενος δὲ τῷ θυμῷ, καθάπερ εἰς Ἀθήνας ἀλλ' οὐκ εἰς τὸ θεῖον ἐξαμαρτάνων, ὑπὸ μὲν τῶν ἀνθρώπων καὶ πάλαι βλασφημούμενος τότε τελέως ἐμισήθη, ὑπὸ δὲ θεῶν ταχὺ τῆς προσηκούσης ἐπιτιμήσεως ἔτυχε, διὰ μὲν τὴν ἰδίαν ἀβουλίαν τοῖς ὅλοις σφαλείς, διὰ δὲ τὴν Ῥωμαίων ἐπιείκειαν τυχὼν συγγνώμης.

 Ὅτι Φίλιππος θεωρῶν τῶν Μακεδόνων τοὺς πλείστους ἑαυτῷ χαλεπῶς ἔχοντας ἐπὶ τῷ τὸν Ἡρακλείδην ἔχειν φίλον, παρέδωκεν αὐτὸν εἰς τὴν φυλακήν. Ἦν δὲ οὗτος Ταραντῖνος μὲν τὸ γένος, πονηρίᾳ δὲ ὑπερβαλλούσῃ χρώμενος καὶ τὸν Φίλιππον ἐξ ἐπιεικοῦς βασιλέως πεποιηκὼς πικρὸν καὶ ἀσεβῆ τύραννον. Διὸ δὴ καὶ παρὰ πᾶσι τοῖς Μακεδόσι καὶ τοῖς Ἕλλησι ὑπερβαλλόντως συνέβαινε μισεῖσθαι τὸν Ἡρακλείδην.

Ὅτι Ἀννίβας διὰ μόνης τῆς περὶ αὐτὸν φήμης καθ' ὅλην τὴν οἰκουμένην περίβλεπτος ἐγίνετο, κατὰ πᾶσαν πόλιν ἑκάστου σπεύδοντος θεάσασθαι τὸν ἄνδρα.
 

LIVRE VINGT-HUITIÈME (?).

Excerpt. de Virt. et Vit., p. 572, 573. — Philippe, roi des Macédoniens, engagea Dicéarque l'Étolien, homme audacieux , à exercer la piraterie, et lui donna vingt bâtiments. Il lui prescrivit de rançonner les îles et de seconder les Cretois dans la guerre contre les Rhodiens. D'après les ordres reçus, il capturait les navires marchands, et imposait des contributions aux Iles qu'il ravageait.

Philippe, roi des Macédoniens, avait avec lui un certain Tarentin nommé Héraclide, homme méchant, qui, dans ses entretiens particuliers avec le roi, calomniait, par de fausses accusations, les principaux amis de Philippe; enfin, il alla si loin dans sa méchanceté, qu'il fit mettre à mort cinq des premiers membres du conseil. Mais, depuis lors, ses affaires allaient de mal en pis. Ayant suscité des guerres sans nécessité, il faillit perdre son royaume par la force des Romains. Aucun de ses amis n'osait parler franchement au roi ni lui reprocher son incurie , car tout le monde tremblait devant lui. Il marcha sans motif contre les Dardaniens, les défit en bataille rangée, et en passa plus de dix mille au fil de l'épée.

Philippe, roi des Macédoniens, était, outre sa cupidité, si insolent dans la prospérité, qu'il égorgeait ses amis sans jugement , profanait les tombeaux, et violait les temples. Antiochus, cependant, qui avait entrepris de piller, dans l'Élymaïde, le temple de Jupiter, trouva une fin digne de sa vie en périssant avec toute son armée. L'un et l'autre, s'imaginant que leurs troupes étaient invincibles, furent, après un seul combat, forcés d'obéir aux vainqueurs. Aussi devaient-ils attribuer leur malheur à leurs propres fautes, et les bienfaits qu'ils recevaient, à la générosité des vainqueurs. Au reste, ils pouvaient se convaincre de leurs yeux que leurs royaumes déclinaient, tandis que la puissance des Romains était favorisée par la divinité. Les Romains, qui avaient entrepris alors, ainsi que plus tard, des guerres justes, respectaient les traités et la foi jurée, et, dans toutes les entreprises, ils n'invoquaient pas légèrement l'assistance des dieux.

Philippe, roi des Macédoniens, manquant de vivres, ne cessa de dévaster le pays d'Attalus jusqu'à la ville de Pergame. Il détruisit les temples élevés autour de Pergame, renversa le beau Nicéphorium, ainsi que d'autres monuments admirés pour leurs sculptures. Car il était irrité contre Attalus, et ne le trouvant pas alors sous la main, il exhala sa fureur contre ces monuments.

Philippe le Macédonien s'avança sur Athènes, et vint camper près de Cynosargues. Puis, il incendia l'Académie, détruisit les tombeaux et les temples des dieux. Il assouvit ainsi sa fureur, non pas seulement en faisant du mai aux Athéniens, mais surtout en offensant les dieux; aussi, déjà maudit des hommes, il devint alors un objet d'exécration. Les dieux lui infligèrent bientôt un châtiment mérité. Après avoir tout perdu par son incurie, il ne dut son pardon qu'à la générosité des Romains.

Philippe voyant que la plupart des Macédoniens étaient mécontents de lui, à cause de l'amitié qu'il portait à Héraclide, il le fit mettre en prison. Cet homme était né à Tarente ; par sa méchanceté il avait fait de Philippe, naturellement doux, un tyran acerbe et impie. Aussi Héraclide était-il exécré par tous les Macédoniens et les Grecs.

La renommée d'Annibal s'était répandue sur toute la terre. Chacun s'empressait de le voir dans toutes les villes où il passait.

Ὅτι οὐ μόνον ἄν τις ἐπὶ τῶν ἰδιωτικῶν συμβολαίων εὕροι τοὺς πονηρευομένους ταῖς ἐκ τῶν νόμων ζημίαις περιπίπτοντας, ἀλλὰ καὶ τῶν βασιλέων τοὺς ἀδίκοις πράγμασιν ἐπιβαλλομένους παρὰ τοῦ δαιμονίου τιμωρίας τυγχάνοντας. Ὥσπερ γὰρ τοῖς ἐν δημοκρατίᾳ πολιτευομένοις ὁ νόμος, οὕτω τοῖς ἐν ἐξουσίαις ὁ θεὸς βραβευτὴς γίνεται τῶν πραττομένων, καὶ τοῖς μὲν τὴν ἀρετὴν μεταδιώξασιν οἰκεῖα τῆς ἀρετῆς ἔπαθλα ἐπιτίθησι, τοῖς δὲ τὴν πλεονεξίαν ἤ τινα ἄλλην κακίαν ἐπανελομένοις οὐκ εἰς μακρὰν τὴν προσήκουσαν ἐφίστησι τιμωρίαν.

Ὅτι Μάρκος Αἰμίλιος ἀποπλεύσας εἰς Ἄβυδον πρὸς Φίλιππον τὰ δεδογμένα τῇ συγκλήτῳ περὶ τῶν συμμάχων ἀπήγγειλεν αὐτῷ. Ὁ δὲ ἔφησεν, ἐὰν μὲν ἐμμένωσι ταῖς ὁμολογίαις Ῥωμαῖοι, ποιήσειν αὐτοὺς ὀρθῶς, ἐὰν δὲ ἐπεμβαίνωσι, τοὺς θεοὺς ἐπιμαρτυρόμενος ἀμυνεῖσθαι τοὺς ἀδίκου πολέμου κατάρχοντας.

Ὅτι ὁ Φίλιππος συννοήσας τὴν ἀθυμίαν τῶν στρατιωτῶν, τούτους παραθαρσύνων ἐδίδασκεν ὅτι τοῖς μὲν νικῶσιν οὐδὲν τούτων γίνεται, τοῖς δὲ κατὰ τὴν ἧτταν ἀπολλυμένοις οὐ διαφέρειν ὑπὸ πηλίκων ἂν τραυμάτων ἀποθάνωσι. Ὅτι ὡς ἐπὶ πολὺ εἰώθασιν οἱ τοῖς τρόποις φαῦλοι τοὺς συναναστρεφομένους ὁμοίους ἑαυτοῖς συγκατασκευάζειν.

Ὅτι τῶν Ἠπειρωτῶν πρέσβεις πεμψάντων πρὸς Φίλιππον καὶ Φλαμίνιον, Φλαμίνιος μὲν ᾤετο δεῖν τὸν Φίλιππον ἐκχωρεῖν ἁπάσης τῆς Ἑλλάδος, ὅπως ἀφρούρητος ᾖ καὶ αὐτόνομος, ἀποδοῦναι δὲ καὶ τοῖς παρεσπονδημένοις τὰς βλάβας εὐδοκουμένως. Ὁ δὲ ἔφη δεῖν τὰ μὲν παρὰ τοῦ πατρὸς αὐτῷ καταλελειμμένα βεβαίως ἔχειν, ὅσα δὲ τυγχάνει προσηγμένος, ἐκ τούτων ἐξάγειν τὰς φρουράς, περὶ δὲ τῆς βλάβης κρίνεσθαι. Εἰπόντος δὲ πρὸς ταῦτα Φλαμινίου μὴ δεῖσθαι κρίσεως, δεῖν δὲ αὐτὸν τοὺς πεπονθότας πείθειν, καὶ διότι παρὰ τῆς βουλῆς ἐντολὰς ἔχοι ταύτας ὅπως μὴ μέρος τῆς Ἑλλάδος ἀλλὰ πᾶσαν αὐτὴν ἐλευθεροῦν, ὑπολαβὼν ὁ Φίλιππος, Καὶ τί τούτου βαρύτερόν, φησιν, προσετάξατ' ἄν μοι πολέμῳ κρατήσαντες; Καὶ ταῦτ' εἰπὼν ἐχωρίσθη διωργισμένος.

* Excerpta Vatican., p. 66, 67. — Non seulement les délits commis dans les transactions de la vie privée sont punis par la vindicte des lois, mais les rois eux-mêmes reçoivent de la divinité le châtiment de leurs tentatives criminelles. Car, de même qu'il y a une législation pour les citoyens d'une république, de même il y a pour les gouvernants un dieu rémunérateur qui distribue à la vertu de justes récompenses, et qui inflige des peines méritées aux hommes cupides et criminels.

Marcus Émilius se rendit à Abydos auprès de Philippe. Après qu'il lui eut communiqué le sénatus-consulte relatif aux alliés, Philippe répondit : « Les Romains feront bien de rester fidèles aux traités, mais s'ils les violent, je me défendrai, j'en atteste les dieux, contre les auteurs d'une guerre injuste. »

Philippe s'étant aperçu du découragement de ses soldats, les exhorta au combat en leur disant qu'il n'arrivait aux vainqueurs rien de ce qu'ils redoutaient, et que, pour les vaincus, il était indifférent par combien de blessures ils mourraient. Ceux qui fréquentent les hommes dépravés deviennent d'habitude comme eux.

Les Épirotes ayant envoyé des députés à Philippe et à Flamininus, ce dernier ordonna à Philippe d'évacuer toute la Grèce, afin qu'elle fût sans garnisons et indépendante, et d'indemniser convenablement ceux qui avaient été attaqués en violation des traités. Mais Philippe répondit qu'il devait conserver intact l'héritage de son père, qu'il retirerait cependant les garnisons des places obtenues par sa conquête, et que l'indemnité serait fixée par un arbitrage. Flaminius répliqua qu'il n'y avait pas besoin d'arbitrage, qu'il fallait dédommager ceux qui avaient éprouvé des pertes, et que ses instructions reçues du sénat portaient qu'il fallait mettre en liberté, non pas une partie, mais la totalité de la Grèce. « Quelle condition plus dure, s'écria Philippe, les Romains pourraient-ils m'infliger s'ils étaient vainqueurs? » Et à ces mots il s'en alla transporté de colère.

Ὅτι οἱ παρὰ Νάβιδος καὶ Φλαμινίου πεμφθέντες εἰς Ῥώμην πρεσβευταὶ περὶ τῶν συνθηκῶν ἐπεὶ διελέχθησαν τῇ συγκλήτῳ περὶ ὧν τὰς ἐντολὰς εἶχον, ἔδοξε τῇ γερουσίᾳ βεβαιοῦν τὰς ὁμολογίας καὶ τὰς φρουρὰς τὰς ἐκ τῆς Ἑλλάδος καὶ τὰς στρατιὰς ἀπάγειν. Ὁ δὲ Φλαμίνιος ἀκούσας τὰ διῳκημένα πανταχόθεν τοὺς ἀρίστους τῶν Ἑλλήνων μετεπέμψατο καὶ συναγαγὼν ἐκκλησίαν τὰς τῶν Ῥωμαίων εἰς τοὺς Ἕλληνας εὐεργεσίας ἀνενεώσατο καὶ περὶ τῶν κατὰ τὸν Νάβιν ἀπελογεῖτο, διότι κατὰ τὸ δυνατὸν πεποιήκασι, καὶ ὅτι κατὰ τὴν τοῦ δήμου προαίρεσιν ἅπαντες οἱ τὴν Ἑλλάδα κατοικοῦντές εἰσιν ἐλεύθεροι καὶ ἀφρούρητοι καὶ τὸ μέγιστον τοῖς ἰδίοις νόμοις πολιτευόμενοι. ᾘτήσατο δὲ παρὰ τῶν Ἑλλήνων χάριν ὅπως τοὺς δουλεύοντας παρ' αὐτοῖς Ἰταλιώτας ἀναζητήσαντες ἀποστείλωσιν ἐν ἡμέραις τριάκοντα. Ὃ καὶ γέγονεν.

Ὅτι ὄντος τοῦ Ἀντιόχου τοῦ τῆς Ἀσίας βασιλέως περὶ τὸν τῆς Λυσιμαχείας πόλεως ἀνοικισμὸν παρεγενήθησαν οἱ παρὰ Φλαμινίου πρέσβεις. Εἰσαχθέντες δὲ εἰς τὸ συνέδριον παρεκάλουν Ἀντίοχον ἐκχωρῆσαι τῶν ὑπὸ Πτολεμαῖον καὶ Φίλιππον γεγενημένων πόλεων, καὶ καθόλου θαυμά ζειν ἔφασαν τί βουλόμενος πεζικάς τε καὶ ναυτικὰς συνάγει δυνάμεις καὶ τί διανοούμενος διαβέβηκεν εἰς τὴν Εὐρώπην, εἰ μὴ Ῥωμαίοις ἐπιβάλλεται πολεμεῖν. Ὁ δὲ Ἀντίοχος τοῖς εἰρημένοις ἀντιλέγων ἔφη θαυμάζειν πῶς Ῥωμαῖοι τῆς Ἀσίας ἀντιποιοῦνται, τῶν κατὰ τὴν Ἰταλίαν αὐτοῦ μηδὲν πολυπραγμονοῦντος· Λυσιμαχεῖς δὲ ἀνοικίζων οὔτε Ῥωμαῖον οὔτε ἄλλον οὐδένα βλάπτειν· τὰ δὲ πρὸς Πτολεμαῖον αὐτὸς φροντίζειν ὅπως μηδεμιᾶς ἀμφισβητήσεως τυγχάνῃ· δώσειν γὰρ αὐτῷ τὴν θυγατέρα γυναῖκα. Καὶ τούτων ῥηθέντων τῶν λόγων οἱ Ῥωμαῖοι οὐκ εὐδοκοῦντες ἐχωρίσθησαν.

Ὅτι πάλιν ἡ σύγκλητος διήκουσε τῶν ἀπὸ τῆς Ἑλλάδος πρεσβειῶν καὶ ταύταις φιλανθρώπως προσεφώνει βουλομένη προθύμους αὐτοὺς ἔχειν πρὸς τὸν Ἀντιοχικὸν πόλεμον, ὃν ταχέως προσεδόκα. Τοῖς δὲ παρὰ Φιλίππου πρέσβεσιν ἀπεκρίθη διότι φυλάττοντος αὐτοῦ τὴν πίστιν τῶν τε φόρων αὐτὸν ἀπολύσει καὶ Δημήτριον τὸν υἱόν. Τοῖς δὲ ἐληλυθόσι παρὰ Ἀντιόχου συνέστησεν ἐκ τῆς βουλῆς ἄνδρας δέκα τοὺς διακουσομένους περὶ ὧν ἔφησαν ἐντολὰς ἔχειν παρὰ τοῦ βασιλέως. Ὧν συνεδρευσάντων ὁ τῆς πρεσβείας ἀφηγούμενος Μένιππος ἔλεγεν ἥκειν ὅπως Ἀντιόχῳ φιλίαν καὶ συμμαχίαν συνάψηται πρὸς Ῥωμαίους. Ἔφησε δὲ θαυμάζειν τὸν βασιλέα διὰ τίνα ποτ' αἰτίαν προστάττουσιν αὐτῷ Ῥωμαῖοι τινὰ μὲν τῶν κατὰ τὴν Εὐρώπην μὴ πολυπραγμονεῖν, τινῶν δὲ τῶν πόλεων ἀφίστασθαι καὶ παρ' ἐνίων τοὺς ὀφειλομένους φόρους μὴ λαμβάνειν· ταῦτα γὰρ οὐ τοῖς ἐξ ἴσου τὴν φιλίαν ποιουμένοις ἔθος εἶναι ποιεῖν, ἀλλὰ τοῖς πολέμῳ νενικηκόσι· τοὺς δὲ πρὸς αὐτὸν πρεσβεύοντας ἐπὶ Λυσιμάχειαν ἐπιτακτικῶς αὐτῷ διαστέλλειν περὶ τούτων· Ἀντιόχῳ δὲ πρὸς Ῥωμαίους πόλεμον μὲν μηδέποτε γεγονέναι· φιλίαν δ' ἂν συνθέσθαι βούλωνται πρὸς αὐτόν, ἕτοιμον εἶναι. Ὁ δὲ Φλαμίνιος ἔφη δυοῖν πραγμάτων ὄντων ἕτερον τῷ βασιλεῖ τὴν σύγκλητον συγχωρεῖν, εἰ μὲν βούλεται τῆς Εὐρώπης ἀπέχεσθαι, μηδὲν πολυπραγμονεῖν Ῥωμαίους τῶν κατὰ τὴν Ἀσίαν· εἰ δὲ τοῦτο μὴ προαιρεῖται, γινώσκειν ὅτι Ῥωμαῖοι τοῖς ἑαυτῶν φίλοις καταδουλουμένοις βοηθήσουσιν. Τῶν δὲ πρεσβευτῶν ἀποκριναμένων ὡς οὐδὲν τοιοῦτον συνθήσονται δι' οὗ ταπεινώσουσι τὴν βασιλέως ἀρχήν, τῇ ἐχομένῃ τοῖς Ἕλλησιν ἡ σύγκλητος εἶπεν ὡς ἐὰν Ἀντίοχος περιεργάζηταί τι τῶν κατὰ τὴν Εὐρώπην, Ῥωμαῖοι μετὰ πολλῆς σπουδῆς τοὺς κατὰ τὴν Ἀσίαν Ἕλληνας ἐλευθερώσουσιν. Ἐπισημηναμένων δὲ τῶν ἐκ τῆς Ἑλλάδος πρεσβευτῶν, οἱ παρὰ τοῦ βασιλέως ἠξίουν τε τὴν σύγκλητον ἐνθυμηθῆναι ἡλίκων ἑκατέροις κατάρχεται κινδύνων καὶ μηδὲν ταχέως πράττειν, ἀλλὰ τῷ βασιλεῖ δοῦναι χρόνον εἰς βουλήν, καὶ αὐτὴν ἐπιμελέστερον περὶ τούτων βουλεύεσθαι.

Excerpt. de Légat, t. III, p. 619. — Nabis et Flaminius avaient envoyé des députés à Rome pour négocier une trêve. Après que ces députés eurent exposé au sénat l'objet de leur mission, les sénateurs résolurent de ratifier le traité et de rappeler de la Grèce les garnisons et les armées. A la nouvelle de cet accommodement, Flaminîus convoqua les Grecs en une assemblée générale et leur exposa les bienfaits que les Romains leur avaient accordés. Quant aux affaires de Nabis, il ajouta que l'on avait fait tout ce qui était possible. « Les Grecs, disaient-ils, sont libres; ils n'ont plus de garnisons, et, ce qui plus est, ils peuvent se gouverner d'après leurs propres lois. » Il ne demanda aux Grecs d'autre faveur que de lui permettre de chercher en Grèce les Italiotes servant comme esclaves, et de les renvoyer dans le délai de trente jours ; c'est ce qui arriva.

*Excetpt. Vatican., p. 68. — Pendant qu'Antiochus, roi de l'Asie, était occupé à rétablir la ville de Lysimachie, il reçut les députés envoyés par Flaminîus. Introduits dans le conseil, ces députés engagèrent Antiochus à évacuer les villes soumises à Ptolémée ; enfin ils se demandaient avec surprise dans quel but il avait fait passer en Europe des troupes de terre et de mer, si ce n'est pour faire la guerre aux Romains. Antiochus leur répondit qu'il s'étonnait, au contraire, que les Romains eussent des prétentions sur l'Asie, tandis qu'il ne s'occupait nullement des affaires de l'Italie. Il ajouta, qu'en rétablissant Lysimachie, il ne faisait de tort ni aux Romains ni à aucune autre nation ; que relativement à Ptolémée, il espérait n'avoir aucun sujet de dispute puisqu'il allait lui donner sa fille en mariage. Après ce discours les Romains se retirèrent assez mécontents.

Excerpt de Légat., p. 620. — Le sénat donna de nouveau audience aux envoyés de la Grèce, et leur parla avec bienveillance pour se les rendre favorables dans la guerre qu'il allait entreprendre contre Antiochus. En même temps le sénat répondit aux envoyés de Philippe, que s'il gardait son serment, on lui remettrait les tributs imposés, et on lui rendrait son fils Démétrius. Le sénat délégua ensuite dix de ses membres pour entendre les instructions des envoyés du roi Antiochus. Ces membres réunis, le chef de la députation, Ménippe, s'exprima en ces termes : « Nous sommes venus pour conclure, au nom d'Antiochus, un traité d'alliance et d'amitié avec les Romains. Le roi s'étonne et demande de quel droit les Romains lui enjoignent de ne point se mêler des affaires d'Europe, d'évacuer certaines villes et de ne pas percevoir de plusieurs sujets les tributs qui lui sont dus. Ces prétentions ne sont point d'ordinaire celles d'un allié indépendant, mais celles d'un vainqueur. C'est cependant ce langage impérieux que lui ont tenu à Lysimachie les envoyés romains. Antiochus n'a jamais fait la guerre aux Romains , et s'ils veulent accepter son alliance, il est prêt à la leur accorder. » A ce discours Flaminîus répondit : « Il y a dans cette négociation deux objets distincts ; le sénat accordera volontiers l'un, et si le roi promet de ne pas se mêler des affaires de l'Europe, les Romains, de leur côté, ne se mêleront pas des affaires de l'Asie. Si Antiochus rejette cet arrangement, qu'il sache que les Romains viendront au secours de leurs amis opprimés. » Les envoyés répondirent qu'ils ne consentiraient jamais à un pareil traité, humiliant pour la dignité du roi. Le lendemain, le sénat déclara aux Grecs, que si Antiochus persistait à s'immiscer dans les affaires de l'Europe, les Romains se hâteraient d'accourir pour délivrer les Grecs de l'Asie. Les députés de la Grèce applaudirent à cette déclaration ; mais ceux du roi supplièrent le sénat de réfléchir sérieusement sur les dangers auxquels on allait s'exposer de part et d'autre, de ne pas agir prématurément, et de laisser au roi le temps de se consulter et d'y songer eux-mêmes sérieusement.

NOTES