Diodore de Sicile traduit par Ferd. Hoefer Tome III

DIODORE DE SICILE

BIBLIOTHÈQUE HISTORIQUE.

TOME QUATRIÈME : LIVRE XXΧ (fragments)

Traduction française : FERD. HOEFER

Livre 29 - livre 31 (fragments)

 

DIODORE DE SICILE.

FRAGMENTS

LIVRE TRENTIÈME


 

 

Ὅτι ἡ σύγκλητος αὐθημερὸν ἐψηφίσατο τὸν πρὸς Περσέα πόλεμον καὶ τοῖς πρεσβευταῖς ἐχρημάτισε μέν, ἀπόκρισιν δὲ οὐδεμίαν ἔδωκε. Προσέταξε δὲ τοῖς ὑπάτοις ἐν ἐκκλησίαις διαρρήδην ἀναγορεύειν· τούς τε πρεσβευτὰς καὶ πάντας Μακεδόνας ἐκ μὲν Ῥώμης ἀπελθεῖν αὐθημερόν, ἐκ δὲ τῆς Ἰταλίας ἐν ἡμέραις τριάκοντα.

Ὅτι ὁ Πτολεμαῖος ὁ τῆς Αἰγύπτου βασιλεὺς εἰδὼς τοὺς αὑτοῦ προγόνους ἐσχηκότας τὴν Κοίλην Συρίαν παρασκευὰς ἐποιεῖτο μεγάλας ἀμφισβητῶν ταύτης· ἤλπιζέ τε τὴν ἀδίκῳ πολέμῳ πρότερον ἀνειμένην τότε δικαίως τοῖς αὐτοῖς νόμοις ἀνακτήσεσθαι. Ἃ δὴ πυθόμενος ὁ Ἀντίοχος ἐξαπέστειλεν εἰς Ῥώμην πρέσβεις ἐντειλάμενος μαρτύρασθαι τὴν σύγκλητον ὅτι πολεμεῖν ἀδίκως ἐπιβάλλεται Πτολεμαῖος. Ἐξαπέστειλε δὲ καὶ ὁ προειρημένος τοὺς ἀπολογησομένους καὶ διδάξοντας τὴν σύγκλητον ὅτι παρὰ πάντα τὰ δίκαια κρατεῖ τῆς Κοίλης Συρίας Ἀντίοχος ἑαυτοῦ προγονικῆς ὑπαρχούσης. Ἐνετείλατο δὲ τά τε φιλάνθρωπα πρὸς Ῥωμαίους ἀνανεώσασθαι καὶ περὶ τῆς πρὸς Περσέα διαλύσεως πειραθῆναι.

Ὅτι ὁ Κότυς ὁ τῶν Θρᾳκῶν βασιλεὺς ἦν ἐν τοῖς πολέμοις ἀνὴρ ἔμπρακτος ἐμφερόμενος καὶ γνώμῃ διαφέρων, ἔν τε τοῖς ἄλλοις σπουδαῖος καὶ φιλίας ἄξιος. Ἦν δὲ καὶ νήπτης καὶ σώφρων καθ' ὑπερβολήν, ἔτι δὲ τὸ μέγιστον, πάντων τῶν τοῖς Θρᾳξὶ παρακολουθούντων κακῶν ἀλλοτριώτατος.

Ὅτι τὸ Χάλεστρον τὸ πολισμάτιον πολιορκήσας ὁ Περσεὺς καὶ πάντας ἀποσφάξας, περὶ πεντακοσίους δὲ συμφυγόντων εἴς τινα τόπον ὀχυρὸν μετὰ τῶν ὅπλων καὶ αἰτησαμένων ἀσφάλειαν, ἔδωκεν αὐτοῖς τὴν ἐξουσίαν ἀποθεμένοις τὰ ὅπλα σώζεσθαι. Τῶν δὲ ποιησαμένων τὸ συγχωρηθέν, οἱ Μακεδόνες εἴτ' ἀφ' ἑαυτῶν εἴτε καὶ τοῦ βασιλέως προστάξαντος ἐπηκολούθησαν τοῖς λαβοῦσι τὴν πίστιν καὶ πάντας ἀπέσφαξαν.

Ὅτι κατὰ τὴν Ἤπειρον Χάροψ υἱωνὸς τοῦ τὴν αὐτὴν ἔχοντος προσηγορίαν καὶ κατὰ τὸν πρὸς Φίλιππον πόλεμον ἐξαπεσταλκότος Φλαμενίνῳ τὸν ἡγησόμενον τὰς ἀνελπίστους διὰ τῶν ὀρῶν ἀτραπούς, δι' ὧν οἱ Ῥωμαῖοι παραδόξως πορευθέντες τῶν στενῶν ἐκράτησαν. Τραφεὶς δὲ ἐν Ῥώμῃ διὰ τὴν τοῦ πάππου πρὸς Ῥωμαίους φιλίαν πολλοῖς τῶν ἐπισήμων ἐπεξενώθη. Ὢν δὲ τολμηρὸς καὶ πονηρίᾳ διαφέρων τοὺς ἐνδοξοτάτους τῶν Ἠπειρωτῶν διέβαλλε πρὸς Ῥωμαίους, ψευδεῖς ἐπιρρίπτων αἰτίας, ὅπως ἅπαντας καταπληξάμενος τοὺς δυναμένους ἀντιπολιτεύεσθαι περιείη κύριος ἁπάσης τῆς Ἠπείρου. Διόπερ πρὸς Περσέα ἐξαπέστειλαν εἰς Μακεδονίαν, ἐπαγγελλόμενοι παραδώσειν τὴν Ἤπειρον.

Ὅτι οἱ περὶ τὸν Εὐμένη τὴν τῶν Ἀβδηριτῶν πόλιν πολιορκοῦντες καὶ τὴν ἐκ τῆς βίας ἅλωσιν ἀπογνόντες διεπέμψαντο λάθρᾳ πρός τινα Πύθωνα τῇ δόξῃ πρωτεύοντα τῶν Ἀβδηριτῶν καὶ τὸ κυριεῦον μέρος διαφυλάττοντα διὰ δούλων ἰδίων καὶ ἀπελευθέρων διακοσίων. Ψυχαγωγήσαντες οὖν αὐτὸν ἐπαγγελίαις διὰ τούτου παρεισήχθησαν ἐντὸς τοῦ τείχους καὶ τῆς πόλεως ἐκυρίευσαν. Ὁ δὲ τὴν πόλιν προδοὺς Πύθων μετρίας τυχὼν εὐεργεσίας, πρὸ ὀφθαλμῶν λαμβάνων τὴν τῆς πατρίδος κατασκαφὴν ἐν ἀθυμίᾳ καὶ μεταμελείᾳ τὸν καταλειπόμενον ἐβίωσε χρόνον. 

LIVRE TRENTIÈME (?).

Excerpt. de Légat., p. 623. — Le sénat décréta immédiatement la guerre contre Persée; il donna audience aux envoyés sans leur faire aucune réponse. Il ordonna aux consuls de publier cette déclaration dans les assemblées, et il fut enjoint aux envoyés et à tous les Macédoniens de sortir de Rome le même jour, et de quitter l'Italie dans l'espace de trente jours.

Ptolémée ( Philopator), roi d'Égypte, sachant qu'il avait sur la Cœlé-Syrie des droits héréditaires, fit de grands préparatifs pour eu disputer la possession les armes à la main ; car il espérait recouvrer par les mêmes moyens le pays qu'il avait perdu par une guerre injuste. A la nouvelle de ces préparatifs, Antiochus envoya des députés à Rome, chargés de prendre le sénat à témoin que Ptolémée allait entreprendre une guerre injuste. De son côté, Ptolémée envoya une députation pour s'excuser auprès du sénat et pour lui apprendre que la Cœlé-Syrie était son héritage, et qu'Antiochus l'occupait contre toute justice. En même temps, il offrit aux Romains de renouveler leur traité d'amitié, et fit tous ses efforts pour faire mettre un terme à la guerre contre Persée.

Excerpt de Virt. et Vit, p. 577, 578. — Cotys, roi des Perses, était un homme expérimenté dans l'art de la guerre et de bon conseil ; c'était du reste un ami excellent et dévoué ; il était sobre et très sage, et qui plus est, tout éloigné des mauvaises mœurs des Thraces.

Persée, ayant pris d'assaut la petite ville de Chalestre (01), fit passer tous les habitants au fil de l'épée, à l'exception de cinq cents qui s'étaient réfugiés avec leurs armes dans une place forte. Il leur accorda le sauf-conduit qu'ils lui avaient demandé et leur fit déposer les armes. Mais les Macédoniens, soit spontanément, soit sur l'ordre du roi, tombèrent sur ces malheureux, et les massacrèrent jusqu'au dernier.

Charops l'Épirote était fils de celui qui portait le même nom et qui, pendant la guerre contre Philippe, avait envoyé à Flaminîus un guide pour conduire les Romains à travers les sentiers des montagnes, et leur procurer le moyen de s'emparer inopinément des défilés. Élevé à Rome, le jeune Charops devint, en considération de son aïeul, l'ami et l'hôte des plus illustres citoyens. D'un caractère audacieux et méchant, il calomniait auprès des Romains les principaux Épirotes et frappait de terreur tous ceux qui pouvaient lui faire de l'opposition, comme s'il était déjà maître de tout l'Épire. C'est ce qui engagea les Épirotes à envoyer des députés en Macédoine, auprès de Persée, et à lui livrer le pays.

Pendant qu'Eumène assiégeait Abdère et renonçait déjà à prendre cette ville d'assaut, il envoya secrètement un député auprès de Python. Celui-ci était un des principaux Abdéritains; c'était le citoyen le plus influent, tant par ses esclaves que par ses affranchis, au nombre de deux cents. Séduit par de grandes promesses, Python introduisit l'ennemi dans l'intérieur des murs, et Eumène s'empara de la ville. Python, traître à sa cité, n'ayant reçu qu'une récompense modique, succomba au chagrin de voir sa patrie ruinée par sa faute.

Ὅτι διασαφούντων τῶν Ῥομαίων ὡς Περσέα κατεστρατήγησαν ἄνευ τῶν ὅπλων, ἐπεχείρησάν τινες τῶν ἐκ τῆς βουλῆς ἐπαινεῖν αὐτούς.  Οὐ μὴν τοῖς πρεσβυτάτοις ἤρεσκε τὸ γεγενημένον, ἀλλ' ἔλεγον μὴ πρέπειν Ῥωμαίους μιμεῖσθαι Φοίνικας, ὥστε δι' ἀπάτης, ἀλλ' οὐ δι' ἀρετῆς τῶν πολεμίων περιγίνερσθαι.

Ὅτι Ἀνδρόνικος, ὁ τὸν παῖδα Σελεύκου δολοφονήσας καὶ πάλιν αὐτὸς ἀναιρεθείς, εἰς ἀσεβῆ καὶ δεινὴν πρᾶξιν ἑκουσίως ἐπιδοὺς ἑαυτὸν τῷ παθόντι τῆς ὁμοίας τύχης ἐκοινώνησεν.

Οἱ γὰρ δυνάσται συνήθεις εἰσὶν ἑαυτοὺς ἐκ τῶν κινδύνων ταῖς τῶν φίλων ῥύεσθαι συμφοραῖς.

Ὅτι προνοητικῶς τοῦ συνεδρίου προνοησαμένου καὶ κατὰ πάντα εὐκαίρως τῆς τῶν φιλανθρώπων μεταθέσεως ἐπιλαβομένου. Τοῦ γὰρ Περσέως ἀντοφθαλμοῦντος παραδόξως καὶ τὸν πόλεμον διαφέροντος ἰσόρροπον ἐμετεωρίζοντο πολλοὶ τῶν Ἑλλήνων, ἡ δὲ σύγκλητος ἀεί τι καινοποιοῦσα τοὺς Ἕλληνας φιλανθρώπως ἀνθεῖλκε καὶ παρ' ἕκαστον ἐπελαμβάνετο τῆς τῶν ὄχλων εὐνοίας. Ἃ τίς ἂν ἡγεμονίας ἀνὴρ πραγματικὸς ὀρεγόμενος οὐκ ἂν ζηλώσειεν, ἢ τίς εὖ φρονῶν συγγραφεὺς παραλείποι τοῦ συνεδρίου τὴν ἐπίνοιαν ἀνεπισήμαντον; Πᾶς γὰρ ἂν εἰκότως διαλάβοι Ῥωμαίους τοῦ πλείστου μέρους τῆς οἰκουμένης κεκρατηκέναι τοιούτοις χρω μένους διαβουλίοις. Τοιγαροῦν περιενεχθῆναι πᾶσι τοῖς καιροῖς ἁρμοζόντως, καὶ τινὰ μὲν περιορᾶν, τινὰ δὲ ἑκουσίως παρακούειν, καὶ τοτὲ μὲν τὴν ἄλογον ὁρμὴν τοῦ θυμοῦ παρακατέχειν, τοτὲ δὲ ἀφέμενον τὸ μέγεθος τῆς ἰδίας δυνάμεως τοὺς καταδεεστέρους θεραπεύειν χρήσιμον προκατασκευαζόμενον ἔργον, ἐστὶν κατ' ἀρετὴν ἀνδρὸς παντελείου καὶ συνεδρίου κατὰ πάντα πραγματικοῦ καὶ πόλεως ἀγαθῆς καὶ νοῦν ἐχούσης. Ἃ δὴ τότε Ῥωμαίων ἡ σύγκλητος ποιοῦσα καθαπερεὶ τινὰς τύπους καὶ ὑποδείγματα καταλέλοιπε τοῖς ἡγεμονίας ἀντεχομένοις καὶ δυναμένοις παραπλάσασθαι πῶς τὰ συμπίπτοντα δεῖ χειρίζειν κατὰ τὰς περιστάσεις.

Ὅτι ὁ Περσεὺς διεπέμπετο πρὸς Γέντιον τὸν τῶν Ἰλλυριῶν βασιλέα μέγιστον ὄντα τῶν τότε δυναστῶν περὶ κοινοπραγίας. Τοῦ δὲ φήσαντος ἐθέλειν μὲν πολεμεῖν πρὸς Ῥωμαίους, ἀπορεῖν δὲ χρημάτων, πάλιν διεπέμπετο πρὸς αὐτὸν ἐθελοκωφῶν περὶ τῶν χρημάτων. Τὴν δὲ αὐτὴν λαβὼν ἀπόκρισιν τὸ τρίτον ἀπέστειλε, νοῶν μὲν τὴν τοῦ Γεντίου διάνοιαν, οὐ προσποιούμενος δέ, ἔφησε κατὰ νοῦν γενομένων αὐτοῖς τῶν πραγμάτων τὰ εὐδοκοῦντα ποιήσειν. Ὅτι ὁ Περσεὺς οὐδέπω βουλόμενος προέσθαι χρήματα πάλιν ἐξέπεμψε πρεσβευτὰς πρὸς Γέντιον, παρασιωπῶν μὲν περὶ τοῦ δώσειν παραυτίκα χρήματα, μετὰ δὲ τὴν τῶν πραγμάτων συντέλειαν μεγάλας ὑποφαίνων ἐλπίδας· ὥστε διαπορήσαι τις ἂν πότερον τὴν τοιαύτην διάδυσιν ἀφροσύνην ἢ τελέως μανίαν ἡγήσαιτο τῶν τὰ τοιαῦτα πραττόντων. Ἐπιβάλλονται μὲν γὰρ μεγάλοις καὶ τὴν ἰδίαν παραβάλλονται ψυχήν, παρορῶσι δὲ τὸ μάλιστα ἀναγκαιότατον, καὶ ταῦτα νοοῦντες αὐτοὶ καὶ δυνάμενοι συντελεῖν. Φίλιππος μὲν οὖν ὁ Ἀμύντου, πραγματικὸς ἀνὴρ γενόμενος, οὐδέποτε ἐν ταῖς τοιαύταις περιστάσεσιν ἐφείσατο χρημάτων, ἀλλὰ διαδοὺς πλείονα τῶν αἰτουμένων ταχὺ καὶ προδοτῶν πλῆθος ηὕρισκε καὶ συμμάχων. Τοιγαροῦν ἐν τοῖς ἐλαχίστοις τῶν κατὰ τὴν Εὐρώπην ἐγένετο βασιλέων, καὶ δύναμιν κατέλιπε δι' ἧς ὁ διαδεξάμενος Ἀλέξανδρος τὸ πλεῖστον τῆς οἰκουμένης κατεστρέψατο. Περσεὺς δὲ χρημάτων σεσωρευμένων ἔχων πλῆθος διά τε τὰς πατρικὰς καὶ τὰς ἰδίας ἐκ πολλῶν χρόνων παρασκευὰς οὐδενὶ τρόπῳ τούτων ἠθέλησεν ἅψασθαι· τοιγαροῦν ἑαυτὸν συμμάχων ἐποίησεν ἔρημον καὶ τοὺς ἑαυτοῦ κρατήσαντας ὕστερον πλουσιωτέρους ἐποίησεν. Καίτοι γε τοῦτο φανερὸν ἦν πᾶσιν ὡς διὰ χρημάτων, βουλόμενος ἐκτείνειν τὰς χεῖρας, πολλοὺς ἂν τῶν τότε βασιλέων καὶ δήμων ἔπεισε συμμαχεῖν· ἀλλὰ καλῶς ποιῶν οὐκ ἔπραττε ταῦτα δι' ὧν ἢ κρατηθεὶς ἂν ἐποίησε πολλοὺς τῶν Ἑλλήνων τῆς αὐτῆς ἀτυχίας μετασχεῖν ἢ καὶ κρατήσας τῶν ὅλων ἐξουσίαν ὑπερήφανον καὶ βάρος δυσυπόστατον περιεποιήσατο.

* Excerpt Vatican., p. 72-74. — Lorsque le bruit se répandit à Rome que Persée avait été vaincu par un stratagème et sans la force des armes, quelques-uns voulurent, dans le sénat, louer cet exploit. Mais les plus anciens le désapprouvèrent, disant qu'il était indigne des Romains d'imiter les Carthaginois et de vaincre l'ennemi par la ruse plutôt que par le courage.

Andronicus, qui avait assassiné le fils de Seleucus, éprouva le même sort : coupable d'une action impie et lâche, il tomba sous les coups du destin.

Les souverains ont pour habitude de se tirer du danger en sacrifiant leurs amis.

Le sénat faisait preuve d'une grande prévoyance en s'accommodant aux circonstances et en usant en toute chose de modération. Persée poussait la guerre vigoureusement et tenait la victoire en suspens; beaucoup de Grecs, attentifs à cette lutte, reprirent de l'espoir; mais le sénat, continuant à distribuer aux Grecs de nouveaux bienfaits, gagna un partisan après l'autre, et s'attira l'affection de la multitude. Quel est l'homme d'État avide de pouvoir qui ne voudrait pas imiter cette conduite , ou quel historien ne voudrait pas applaudir à cette prévoyance du sénat? Car tout le monde comprendra que c'est grâce à ces principes que les Romains ont soumis la plus grande partie de la terre : savoir se plier adroitement aux circonstances, tantôt feindre de ne rien voir et de ne rien entendre ; tantôt retenir un mouvement de colère inconsidéré ; tantôt, mettant de côté la dignité du pouvoir, venir au secours des opprimés, tels sont les principes d'une utilité pratique ; telle est aussi la conduite d'un homme parfait, ainsi que d'une assemblée ou d'une ville qui comprend ses intérêts. Le sénat de Rome les donna comme des modèles à suivre aux hommes d'État, ainsi qu'à ceux qui veulent savoir comment il faut se conduire dans les diverses circonstances de la vie.

Persée envoya, au sujet d'une alliance, une députation auprès de Gentius, roi d'Illyrie, alors le plus grand souverain de ces contrées. Celui-ci répondit qu'il voulait faire la guerre aux Romains, mais qu'il n'avait pas d'argent. Persée lui envoya une nouvelle députation, sans faire mention d'argent. Ayant reçu la même réponse, Persée lui envoya une troisième députation, ajoutant, en déguisant sa pensée , qu'il connaissait bien les intentions de Gentius, et qu'il pourrait lui être agréable , si les affaires réussissaient comme il le désirait. Persée, ne voulant pas lâcher ses trésors, envoya de nouveau des députés à Gentius, sans lui faire aucune proposition d'argent; il lui fit entrevoir de grandes espérances, quand l'entreprise serait terminée. On est donc embarrassé s'il faut taxer de sottise ou de folie de pareilles tergiversations. Ces hommes entreprennent de grandes choses et exposent leur vie, tandis qu'ils ne songent pas aux choses les plus nécessaires, et cela sciemment , et ayant dans leurs mains tous les moyens de réussite. Certes, Philippe d'Amyntas, homme d'un esprit essentiellement pratique, n'épargnait jamais l'argent dans de pareilles circonstances: en le distribuant à pleines mains, il trouvait aussitôt un grand nombre de traîtres et d'alliés. Aussi Philippe, compté primitivement au nombre des plus petits rois de l'Europe, laissa-t-il une puissance avec laquelle Alexandre, son successeur, soumit la plus grande partie de la terre. Mais Persée, pour n'avoir pas voulu toucher aux grands trésors accumulés par lui et par ses ancêtres, se priva d'alliés et ne fit par la suite qu'enrichir ses vainqueurs. Il est certain que s'il avait voulu porter la main sur ses trésors, il serait parvenu à faire entrer dans son alliance beaucoup de rois et de peuples. Quoi qu'il en soit, c'est un bien qu'il n'en ait pas agi ainsi; car Persée, s'il avait été vaincu [avec ses alliés], aurait entraîné dans sa ruine les autres Grecs, et s'il avait été vainqueur, il aurait imposé à ses sujets un joug superbe et intolérable.

Ὅτι ὁ Περσεὺς κάλλιστον εἰληφὼς παρὰ τῆς τύχης καιρὸν εἰς τὸ διαφθεῖραι τὴν δύναμιν ἄρδην τῶν Ῥωμαίων διέτριβε περὶ Δῖον τῆς Μακεδονίας, ἀπέχων μὲν οὐ πολὺ τῶν τόπων, ῥᾳθυμῶν δὲ περὶ τὰ μέγιστα τῶν πραγμάτων. Κραυγῆς γὰρ μόνον ἦν χρεία καὶ σάλπιγγος εἰς τὸ τὴν στρατιὰν τῶν πολεμίων λαβεῖν αἰχμάλωτον, περικεκλεισμένην ἐν κρημνοῖς καὶ φάραγξι δυσεξιτήτοις. Διόπερ ἐκείνου περὶ τούτων ἠμεληκότος, καὶ οἱ τὴν παρεμβολὴν ἔχοντες ἐπὶ ταῖς ἀκρωρείαις Μακεδόνες περὶ τὰς φυλακὰς καὶ τὰς ἐκκοιτίας ἐρρᾳθύμουν.

Ὅτι τοῦ Περσέως ἐν Δίῳ περὶ τὴν τοῦ σώματος θεραπείαν γινομένου, τῶν σωματοφυλάκων τις εἰσδραμὼν εἰς τὸν λουτρῶνα τὴν παρουσίαν τῶν πολεμίων ἐδήλωσεν. Ὁ δὲ ἐπὶ τοσοῦτον ἐπτοήθη τὴν ψυχὴν ὥστε ἐξαλόμενος ἐκ τῆς πυρίας καὶ πατάξας τὸν μηρὸν ἐμπαθῶς, Οὐδὲ παραταξαμένους ἡμᾶς, εἶπεν, ὦ θεοί, παραδίδοτε τοῖς πολεμίοις ἀγεννῶς;

Ὅτι τελέως ὁ Περσεὺς νομίσας ἐπταικέναι τοῖς ὅλοις, κατὰ πᾶν συντριβεὶς τῇ ψυχῇ Νίκωνα μὲν τὸν θησαυροφύλακα ἐξέπεμψε, συντάξας τὴν ἐν τῷ Φάκῳ γάζαν καὶ τὰ χρήματα καταποντίσαι, Ἀνδρόνικον δὲ τὸν σωματοφύλακα εἰς Θεσσαλονίκην, συντάξας ἐμπρῆσαι τὰ νεώρια τὴν ταχίστην. Ὃς γενηθεὶς τούτου φρονιμώτερος ἦλθεν εἰς Θεσσαλονίκην, οὐ μὴν ἐποίησε τὸ προσταχθέν, νομίζων ν φίλιον τοῖς ὅλοις κρατεῖν Ῥωμαίοις. Ὅτι ὁ αὐτὸς τοὺς χρυσοῦς ἀνδριάντας ἀνασπάσας ἐκ Δίου, πάντας τοὺς ἐκ τῆς πόλεως ἀναλαβὼν μετὰ τέκνων καὶ γυναικῶν ἀνεχώρησεν εἰς Πύδναν. Οὗ μεῖζον ἁμάρτημα τῷ Περσεῖ πεπραγμένον οὐκ ἄν τις εὕροι.

Ὅτι οἱ Ῥωμαῖοι τοὺς νενικηκότας ἐτρέψαντο· ἐνίοτε γὰρ τὰ παραστήματα τῶν ἀνδρῶν καὶ τὰ τελέως ἀπηλπισμένα πρὸς ἀπεγνωσμένην ἄγει συντέλειαν.

Ὅτι οἱ Κυδωνιᾶται ἐπετελέσαντο πρᾶξιν ἔκνομον καὶ τελέως ἀλλοτριωτάτην τῶν Ἑλληνικῶν νομίμων. Ἐν εἰρήνῃ γὰρ ὡς φίλοι πιστευόμενοι καταλαβόντες τὴν τῶν Ἀπολλωνιατῶν πόλιν τοὺς μὲν ἄνδρας ἡβηδὸν ἀνεῖλον, τέκνα δὲ καὶ γυναῖκας διανειμάμενοι κατεῖχον τὴν πόλιν.

Ὅτι ὁ Ἀντίοχος δυνάμενος ἐλασσωθέντας τοὺς Αἰγυπτίους ἀποκτεῖναι, παριππεύων ἐβόα μὴ κτείνειν αὐτούς, ἀλλὰ ζῶντας συλλαμβάνειν. Ταχὺ δὲ τοὺς καρποὺς ταύτης τῆς ἀγχινοίας ἐκομίσατο, καὶ πρὸς τὴν τοῦ Πηλουσίου κατάληψιν καὶ μετὰ ταῦτα πρὸς τὴν κατάκτησιν τῆς Αἰγύπτου ταύτης τῆς φιλανθρωπίας μέγιστα συμβαλομένης.

Ὅτι οἱ ἐπίτροποι Πτολεμαίου τοῦ μείρακος, Εὐλαῖος ὁ εὐνοῦχος καὶ Λήναιος ὁ Σύρος, πάντα πόρον καὶ μηχανὴν ἐπενόουν καὶ ἄργυρον καὶ χρυσὸν καὶ τὴν ἄλλην γάζαν εἰς τὸ βασιλικὸν ἐσώρευον, ὥστε οὐκ ἄν τις θαυμάσειεν εἰ διὰ τοιούτων ἀνθρώπων ἐν οὕτω βραχεῖ καιρῷ τηλικαῦται τὸ μέγεθος θεωρίαι κατεσκευάσθησαν,

καὶ ὅπως ὁ μὲν εὐνοῦχος ὢν καὶ προσφάτως τὸν κτένα καὶ τοὺς ἀλαβάστρους ἀποτεθειμένος τῶν τῆς Ἀφροδίτης ἔργων τοὺς Ἄρεως ἀγῶνας ἠλλάξατο, ὁ δὲ Κοιλοσυρίτης γεγονὼς δοῦλος καὶ μόνον οὐ μετὰ χεῖρας ἔχων ἔτι τὸ λογιστήριον ἐτόλμησε τὸν περὶ Συρίας πόλεμον ἀναλαβεῖν, Ἀντιόχου καὶ δυνάμεσι καὶ ταῖς ἄλλαις χορηγίαις οὐδενὸς ἧττον ἰσχύσαντος· τὸ δὲ μέγιστον, ὄντες ἄπειροι τελείως τῶν κατὰ πόλεμον ἀγώνων καὶ μηδένα μήτε σύμβουλον ἔχοντες ἀξιόχρεων μήθ' ἡγεμόνα δυνατὸν ἐπεβάλοντο τηλικούτοις ἔργοις. Τοιγαροῦν αὐτοί τε τῆς ἀφροσύνης ταχέως τὴν προσήκουσαν ἐκομίσαντο τιμωρίαν καὶ τὴν βασιλείαν ἀνέτρεψαν ἄρδην τὸ καθ' αὑτοὺς μέρος. Τὰ γὰρ τοιαῦτα παρασημαινόμεθα πρὸς τὸ τὰς αἰτίας ἀκριβῶς θεωρεῖσθαι τῶν ἐλαττωμάτων καὶ κατορθωμάτων, καὶ τοῖς μὲν καλῶς προστατοῦσι τῶν πραγμάτων ἔπαινον ἀπομερίζοντες, τῶν δὲ φαύλως διοικούντων κατηγοροῦντες. Ἅμα μὲν γὰρ τὰς ἐφ' ἑκάτερα προαιρέσεις τῶν ἀνδρῶν ἐμφανεῖς κατασκευάζομεν καὶ τὸν οἰκεῖον λόγον ἑκατέροις ἀπονέμοντες προτρεπόμεθα τὰς τῶν ἀναγινωσκόντων ψυχὰς πρὸς τὸν τῶν καλῶν ζῆλον, ἅμα δὲ τὴν ἱστορίαν ἔγκαρπον καὶ πᾶσι χρησίμην ἐφ' ὅσον ἡμῖν δυνατὸν κατασκευάζομεν διὰ τὸ τὰς ψιλῶς ἐχούσας ναυμαχίας καὶ παρατάξεις, ἔτι δὲ νομοθεσίας, μηδὲν διαφέρειν μύθων.

Ὅτι τὰ πλήθη συναγαγόντες εἰς ἐκκλησίαν οἱ τοῦ Πτολεμαίου ἐπίτροποι καὶ σύντομον τέλος ἐπιθήσειν τῷ πολέμῳ κατεπαγγειλάμενοι τοῦτό γε οὐ διεψεύσαντο, ταχὺ καὶ τῷ πολέμῳ καὶ σφίσιν αὐτοῖς τὸ τέλος περιποιήσαντες.

Ἐπὶ τοσοῦτον δὲ διὰ τὴν ἀπειρίαν εὐέλπιδες ἦσαν τοῦ μὴ μόνον Συρίας κρατήσειν, ἀλλὰ καὶ τῆς βασιλείας Ἀντιόχου πάσης, ὥστε τῶν συναχθέντων χρημάτων ἐκόμιζον τὰ πλεῖστα καὶ τῶν ἐκ κυλικείου χρυσωμάτων· ἀπεσκευάσαντο δὲ καὶ τῶν βασιλείων κλίνας τὰς πλείστας μὲν ἀργυρόποδας, ὀλίγας δὲ καὶ χρυσόποδας, πρὸς δὲ τούτοις ἱματίων καὶ κόσμου γυναικείου καὶ τῶν πολυτελεστάτων λίθων πλῆθος· ταῦτα δὲ ἔφασαν κομίζειν εἰς τοὺς προχείρως αὐτοῖς ἢ πόλεις ἢ φρούρια παραδώσοντας. Τὰ δὲ οὐχ οὕτως εἶχεν, ἀλλ' ἔφερον ἕτοιμα χορηγεῖα πρὸς τὸν καθ' αὑτῶν ὄλεθρον. 

Excerpt. de Virt. et Vit. , p. 578, 579. — Pendant que la fortune offrait à Persée une très belle occasion de détruire toute l'armée romaine, il demeurait oisif à Dium en Macédoine, à peu de distance de l'armée romaine qu'il aurait pu écraser. En effet, il aurait suffi de pousser seulement le cri de guerre et de faire sonner la trompette pour prendre toute l'armée qui s'était engagée dans des défilés et des ravins impraticables. Les Macédoniens, postés sur les hauteurs, imitèrent l'exemple du roi et se tinrent négligemment sur leurs gardes.

* Excerpt. Vatican., p. 74, 75. — Pendant que Persée soignait son corps à Dium, l'un des gardes entra dans la salle des bains et annonça la présence de l'ennemi. Le roi en fut tellement épouvanté qu'il sauta précipitamment hors du bain et se heurta violemment la cuisse : « Grands dieux, s'écria-t-il, vous nous livrez donc aux ennemis ignominieusement et sans combat ! »

Excerpt. de Virt. et Vit., p. 579. — Persée, croyant tout perdu, fut complètement découragé; il envoya Nicon, son trésorier, avec l'ordre de jeter à la mer toutes ses richesses qui se trouvaient dans Phacus; il fit ensuite partir Andronicus pour Thessalonique, afin d'y faire brûler au plus vite ses chantiers. Mais Andronicus, mieux conseillé, n'exécuta pas cet ordre à son arrivée à Thessalonique, car il espérait être agréable aux Romains s'il leur procurait toute la flotte. — Le même Persée fit enlever à Dium les statues d'or, et quitta la ville en emmenant tous les habitants avec leurs femmes et leurs enfants, pour se retirer à Pydna. Il n'y a pas de plus grande faute que Persée ait pu commettre.

* Excerpt. Vatican., p. 75. — Les Romains mirent en fuite leur vainqueur. En effet, le désespoir des hommes courageux fait accomplir quelquefois des choses inespérées.

Excerpt. de Virt. et Vit., p. 579. — Les Cydoniates avaient commis une action impie et tout à fait contraire aux mœurs des Grecs : au milieu de la paix, ils avaient été reçus comme amis chez les Apolloniates; profitant de cette circonstance, ils se mirent en possession de la ville, tuèrent toute la population valide et se partagèrent entre eux les femmes et les enfants.

Antiochus [Épiphane], pouvant tuer les Égyptiens tombés en son pouvoir, parcourait les rangs en criant qu'il ne fallait pas les tuer, mais les faire prisonniers. Il recueillit bientôt le prix de cette sage conduite, car elle lui valut la prise de Peluse, et bientôt après la conquête d'Égypte.

* Excerpt. Vatican., p. 75, 76.— Eulée l'eunuque et Lénée le Syrien, tuteurs du jeune roi Ptolémée, imaginèrent toute sorte de moyens pour accumuler de l'or et de l'argent, et remplirent le trésor royal. Il n'est donc pas étonnant si de tels hommes ont, en si peu de temps, produit sur la scène de si grands changements.

L'eunuque venait de quitter son peigne et sa boîte à parfums, pour troquer les occupations de Vénus contre celles de Mars. Le Syrien, né esclave, tenait encore dans ses mains le livre des comptes qu'il était chargé de tenir, quand il osa porter la guerre en Syrie pour combattre Antiochus, qui ne le cédait à aucun souverain en troupes et en autres ressources. Mais, chose singulière, tous deux étaient absolument inexpérimentés dans l'art militaire, et pourtant ils entreprirent ces grandes affaires sans s'être adjoint aucun conseiller ni aucun bon général Aussi payèrent-ils bientôt cher leur imprudence, et ils faillirent ruiner le royaume par leur faute. Nous notons ces détails afin qu'on examine bien les causes des bons comme des mauvais succès, et pour qu'on loue ceux qui conduisent bien les affaires, tandis qu'on blâme ceux qui les administrent mal ; en partageant ainsi les entreprises des hommes en deux parties, et discutant convenablement les unes et les autres, nous portons l'esprit du lecteur à l'étude du beau, en même temps que nous rendons, l'histoire, autant qu'il est en nous, fructueuse et utile pour tous; car les combats, tant sur terre que sur mer, de même que les législations, ne diffèrent pas du récit des fables, si on ne les accompagne pas de réflexions.

— Les [tuteurs] de Ptolémée convoquèrent une assemblée du peuple, et déclarèrent qu'ils allaient promptement terminer la guerre. Et en cela ils ne se trompèrent pas, car ils mirent bientôt eux-mêmes un terme à leur vie.

Poussés par leur ignorance, ils avaient conçu l'espoir de s'emparer non seulement de la Syrie, mais encore de tout le royaume d'Antiochus ; ils emmenèrent avec eux la plus grande partie des trésors de la cassette royale, la plupart des lits aux pieds d'argent et d'or tirés du palais du roi, et en outre une grande quantité de vêtements, d'ornements de femme et de pierres précieuses. Ils disaient qu'ils allaient apporter ces richesses à ceux qui leur livreraient promptement les villes ou les forteresses. Mais ils se trompèrent dans leur calcul, car ces richesses les conduisirent à leur perte.

Ἡμεῖς δὲ τοῦ Πτολεμαίου τὴν οὕτως ἀγεννῆ φυγὴν οὐκ ἂν προηγουμένως ἀνεπισήμαντον ἐάσαιμεν. Τὸ γὰρ ἐκτὸς γενόμενον τῶν δεινῶν καὶ τοσοῦτον τόπον ἀφεστηκότα τῶν πολεμίων αὐτόθεν καθάπερ ἀκονιτὶ παραχωρῆσαι βασιλείας μεγίστης καὶ μακαριωτάτης πῶς οὐκ ἄν τις ἡγήσαιτο ψυχῆς τελείως ἐκτεθηλυμμένης εἶναι; Ἣν εἰ μὲν συνέβαινε φυσικῶς ὑπάρχειν Πτολεμαίῳ τοιαύτην, ἴσως ἄν τις ἐκείνην καταμέμψαιτο· ὅτε δὲ διὰ τῶν ὕστερον πράξεων ἡ φύσις ἱκανῶς ὑπὲρ αὑτῆς ἀπελογήθη, δείξασα τὸν βασιλέα καὶ στάσιμον ὄντα καὶ δραστικὸν οὐδενὸς ἧττον, ἀναγκαῖόν ἐστι τὰς αἰτίας ἀνατιθέναι τῆς τότε δειλίας καὶ ἀγεννείας εἰς τὸν σπάδωνα καὶ τὴν ἐκείνου συντροφίαν· ὃς ἐκ παιδὸς τὸ μειράκιον ἐν τρυφῇ καὶ γυναικείοις ἐπιτηδεύμασι συνέχων διέφθειρεν αὐτοῦ τὴν ψυχήν.

Ὅτι ὁ Ἀντίοχος ἀνὴρ ἐφάνη πραγματικὸς καὶ τοῦ προσχήματος τῆς βασιλείας ἄξιος πλὴν τοῦ κατὰ τὸ Πηλούσιον στρατηγήματος.

Ὅτι ὁ Ἀντίοχος διὰ στρατηγήματος ἀμφιδοξουμένου ἐκυρίευσε τοῦ Πηλουσίου. Πᾶς γὰρ πόλεμος ἐκβεβηκὼς τὰ νόμιμα καὶ δίκαια τῶν ἀνθρώπων ὅμως ἔχει τινὰς ἰδίους καθαπερεὶ νόμους, οἷον ἀνοχὰς μὴ λύειν, κήρυκα μὴ ἀναιρεῖν, τὸν τὸ σῶμα αὑτοῦ πρὸς τὴν τοῦ κατισχύοντος πίστιν ... Τιμωρεῖσθαι. Ταῦτα καὶ τὰ τούτοις ὅμοια ... Προσηκόντως ἄν τις ἀποφήναιτο τὸν Ἀντίοχον, καθάπερ τοὺς ἀπὸ τῶν δικαστηρίων συκοφάντας, τὸ μὲν ῥητὸν τοῦ νόμου τετηρηκέναι μετὰ τὰς ἀνοχὰς τὴν κατάληψιν πεποιημένον, τὸ μέντοι γε δίκαιον καὶ καλόν, δι' ὧν ὁ πάντων συνέχεται βίος, μὴ τετηρηκέναι. Διὰ γὰρ τὴν συγγένειαν ὀφείλων φείδεσθαι τοῦ μειρακίου, καθάπερ αὐτὸς ἔφησε, τοὐναντίον ἐξαπατήσας ἐπεβάλετο τοῖς ὅλοις σφῆλαι τὸν πεπιστευκότα.

Ὅτι ὁ Περσεὺς πυθόμενος ἐπιλέκτους Γαλάτας πεπερακέναι τὸν Ἴστρον ἐπὶ συμμαχίᾳ, περιχαρὴς γενόμενος ἀπέστειλεν εἰς τὴν Μαιδικήν, προτρεπόμενος ἥκειν τὴν ταχίστην. Ὁ δὲ τῶν Γαλατῶν ἡγούμενος συμφωνήσας μισθὸν ᾖτει τακτόν, τοῦ σύμπαντος χρήματος εἰς πεντακόσια τάλαντα γινομένου. Τοῦ δὲ Περσέως ὁμολογήσαντος μὲν δώσειν, οὐ ποιοῦντος δὲ τὸ συμφωνηθὲν διὰ φιλαργυρίαν, ἐπανῆλθον εἰς τὴν οἰκείαν πάλιν οἱ Γαλάται.

Ὅτι Αἰμίλιος ὁ Ῥωμαῖος παραλαβὼν τὰς δυνάμεις καὶ συναγαγὼν εἰς ἐκκλησίαν προετρέψατο τῶν στρατιωτῶν τὰς ψυχὰς εἰς τὸ θαρρεῖν. Ἦν γὰρ ὁ ἀνὴρ οὗτος περὶ ἑξήκοντα ἔτη καὶ διὰ τὰς προκατεργασθείσας πράξεις μέγιστον ἔχων τότε Ῥωμαίων ἀξίωμα. Πολλὰ δὲ καὶ κατὰ τὸν πόλεμον ἐπενοήσατο ξένα καὶ τοῖς ἄλλοις δυσεξεύρετα, καὶ διὰ τῆς ἰδίας ἀγχινοίας καὶ τόλμης κατεπολέμησε τοὺς Μακεδόνας. Ὅτι ὁ Περσεὺς βουλόμενος κατὰ τὴν φυγὴν προτρέψασθαι πλείους αὐτῷ συνεκπλεῦσαι, τῶν χρημάτων εἰς ἑξήκοντα τάλαντα προθεὶς ἔδωκε τοῖς βουλομένοις διαρπάσαι. Ἐκπλεύσας δὲ καὶ κατενεχθεὶς εἰς Γαληψὸν ἔφησε πρὸς τοὺς διαρπάσαντας τὰ χρήματα ζητεῖν τὰ διὰ τῶν ὑπ' Ἀλεξάνδρου καταληφθέντων κατασκευασθέντα. Ἐπαγγειλάμενος οὖν ἀντιστήσειν τοῖς ἀποδοῦσι τὴν τιμήν, ἠξίου ταχέως ἀνενεγκεῖν ταῦτα· πάντων δὲ προθύμως ποιησάντων, ἀπολαβὼν τὰ διαρπασθέντα τοὺς δόντας ἀπεστέρησε τῆς ἐπαγγελίας.

Ὅτι ὁ Περσεὺς τὰ δοθέντα πρὸς διαρπαγὴν χρήματα ἀναλαβόμενος τῆς ἐπαγγελίας ἀπεστέρησε τοὺς δόντας, μέγιστον παρεχόμενος σημεῖον ὡς ἡ φιλαργυρία τῶν ἀνθρώπων πρὸς τοῖς ἄλλοις κακοῖς καὶ τὸ φρονεῖν ἀφαιρεῖται. Τὸ γὰρ μηδ' ἐν ἀπεγνωσμέναις ἐλπίσι παύεσθαι τοῦ λυσιτελοῦς καὶ τῆς πρὸς τὸ κέρδος ἐπιθυμίας, πῶς οὐκ ἄν τις ἡγήσαιτο τῶν φρενῶν τελέως ἐξεστηκέναι τοὺς ταῦτα πράττοντας, ὡς μὴ θαυμάζειν πῶς κατεπολεμήθησαν οἱ Μακεδόνες ὑπὸ Ῥωμαίων, ἀλλ' ὅπως τετραετῆ χρόνον ἀντέσχον τοιοῦτον ἔχοντες ἡγεμόνα.

 

Excerpt. de Virt. et Vit., p. 579, 580. — Il ne serait pas convenable de passer sous silence la lâcheté de Ptolémée [Philopator]. En effet, ce prince, si éloigné des dangers qui pouvaient le menacer, placé à une si grande distance des ennemis, ne doit-il pas être traité de lâche pour avoir perdu sans coup férir un royaume si grand et si heureux ? Si cette lâcheté avait été naturelle à Ptolémée, il n'en aurait guère fallu accuser que la nature ; mais comme la suite des événements fit voir que ce roi avait un caractère naturellement ferme et intrépide, il faut rejeter l'origine de sa mollesse et de sa lâcheté sur l'eunuque, son commensal. Cet homme avait corrompu l'âme du jeune roi en l'entraînant, dès son enfance, dans la luxure et le commerce des femmes.

Le roi Antiochus paraissait être un homme habile dans les affaires et être digne de la royauté, si on excepte le stratagème de Peluse.

* Excerpt. Vatican., p. 76, 77. — Antiochus s'empara de Péluse par un stratagème d'une honnêteté douteuse; car toute guerre, même lorsqu'elle est contraire aux lois des hommes , implique l'observation de certaines règles, savoir : de ne pas violer les armistices, de ne pas tuer les hérauts, de ne pas se venger sur l'ennemi qui s'est confié à la foi du vainqueur. Ces règles, et d'autres semblables,.... Antiochus les observa à peu près comme un délateur observe, devant le tribunal, l'énoncé de la loi : il n'occupa, il est vrai, la ville qu'après l'expiration de la trêve, mais il manqua à la justice et à l'honnêteté sur lesquelles repose toute la société. En considération des liens de parenté, Antiochus devait ménager le jeune roi, ainsi qu'il l'avait annoncé; il trompa, au contraire, celui qui s'était confié à lui, et chercha à lui enlever tout son empire.

Excerpt. de Virt. et Vit., p. 580. — A la nouvelle qu'un corps d'élite de Gaulois avait passé le Danube pour venir à son secours, Persée, rempli de joie, envoya des émissaires dans la Médique (03) pour presser l'approche de ses alliés. Le chef des Gaulois demanda d'abord la solde convenue, qui s'élevait à cinquante talents. Persée promit de la payer, mais comme il était trop avare pour tenir sa promesse, les Gaulois retournèrent chez eux.

Paul Émile réunit ses soldats en une assemblée et les exhorta à prendre courage. Ce grave citoyen avait alors environ soixante ans, et ses exploits lui avaient valu la plus grande considération chez les Romains. Il avait fait faire de grands progrès à l'art militaire; il battit les Macédoniens autant par son génie que par ses armes. Persée, pour engager plusieurs de ses amis à s'enfuir avec lui par mer, leur donna la permission de se procurer par le pillage environ soixante talents. Abordé à Galepsus (04), il dit, à ceux auxquels il avait permis le pillage, de lui rapporter promptement les meubles, héritage d'Alexandre, ajoutant qu'il leur en rembourserait le prix. Tous firent volontiers ce qu'il leur dit ; mais Persée prit ces objets et ne tint pas sa promesse.

* Excerpt. Vatican., p. 77. — Persée ayant repris l'argent dont il avait permis le pillage, et ayant manqué de parole à l'égard de ceux auxquels il avait promis d'en rembourser le prix, montra par son exemple que l'avarice, entre autres maux qu'elle entraîne, prive l'homme de l'usage de sa raison ; car qui ne croirait pas frappé de démence celui qui, étant réduit à la dernière extrémité, ne renonce pas encore à la passion du lucre? Il ne faut donc pas s'étonner que les Macédoniens aient été en guerre avec les Romains, mais qu'ils aient pendant quatre ans toléré un pareil souverain.

Ὅτι ὁ Ἀλέξανδρος οὐχ ὁμοίαν ἔσχε τῷ Περσεῖ τῆς ψυχῆς διάθεσιν, ἀλλ' ὁ μὲν διὰ τὴν μεγαλοψυχίαν ἁρμόζουσαν ταῖς ἰδίαις ἐπιβολαῖς ἐκτήσατο βασιλείαν, ὁ δὲ διὰ τὴν σμικρολογίαν τούς τε Κελτοὺς ἀποτριψάμενος καὶ τἄλλα τούτοις ἀκόλουθα πράξας κατέλυσε πολυχρόνιον καὶ μεγάλην βασιλείαν.

Ὅτι ὁ Αἰμίλιος μετὰ τὴν φυγὴν Περσέως ἐπεζήτει τὸν νεώτερον τῶν υἱῶν Πόπλιον Ἀφρικανόν, ὃς ἦν Αἰμιλίου κατὰ φύσιν υἱός, Σκιπίωνος δὲ τοῦ καταπολεμήσαντος Ἀννίβαν κατὰ θέσιν υἱιδοῦς, κομιδῇ νέος, ὡς ἂν περὶ τὸ ἑπτακαιδέκατον γεγονὼς ἔτος· ὃς ἐκ νέου τηλικούτοις ἀγῶσι συμπαρὼν καὶ τριβὴν λαμβάνων τῶν κατὰ πόλεμον ἔργων οὐχ ἥττων ἐγένετο τοῦ πάππου. Οὐ μὴν ἀλλὰ τούτου εὑρεθέντος ... Εἰς τὴν παρεμβολήν, ἀπελύθη τῆς ἀγωνίας ὁ ὕπατος, ἔχων οὐ πατρὸς πρὸς υἱὸν μόνον ἀλλὰ καθάπερ ἐρωμανῆ τινα διάθεσιν πρὸς τὸ μειράκιον.

Ὅτι ὁ ὕπατος Αἰμίλιος τὸν Περσέα λαβόμενος τῆς χειρὸς εἰς τὸ περὶ αὑτὸν συνέδριον ἐκάθισεν, ἁρμόζουσι λόγοις τοῦτον παραμυθησάμενος. Τοὺς δὲ ἐν τῷ συνεδρίῳ παρεκάλει, καὶ μάλιστα τούτων τοὺς νέους, βλέποντας εἰς τὰ παρόντα καὶ θέντας ὑπὸ τὴν ὅρασιν τὴν Περσέως τύχην μήτε μέγα λέγειν ἐπὶ τοῖς κατορθώμασι παρὰ τὸ καθῆκον μήτε βουλεύεσθαι μηδὲν ὑπερήφανον περὶ μηδενός, μηδὲ καθόλου πιστεύειν μηδέποτε ταῖς εὐτυχίαις, ἀλλ' ἐάν τις μάλιστα ἐπιτυγχάνῃ κατὰ τὸν ἴδιον βίον ἢ τὰς κοινὰς πράξεις, τότε μάλιστα τῆς ἐναντίας τύχης ἔννοιαν λαμβάνειν καὶ διὰ μνήμης ἔχειν ἑαυτὸν ἄνθρωπον ὄντα. Διαφέρειν γὰρ ἀπεφήνατο τοὺς ἀνοήτους τῶν νοῦν ἐχόντων τῷ τοὺς μὲν ἐν ταῖς ἰδίαις ἀτυχίαις, τοὺς δὲ ἐν ταῖς τῶν ἄλλων διδάσκεσθαι. Ὅτι πολλὰ καὶ ἄλλα πρὸς τὴν τοιαύτην προαίρεσιν διαλεχθεὶς οὕτως ἐποίησε συμπαθεῖς τοὺς ἐν τῷ συνεδρίῳ καὶ ταπεινοὺς τοῖς φρονήμασιν ὥστε δοκεῖν αὐτοὺς ἡττῆσθαι καὶ μὴ νενικηκέναι.

Ὅτι ὁ Αἰμίλιος φιλανθρώπως προσενεχθεὶς τῷ Περσεῖ καὶ πρὸς τὰ σύνδειπνα παραλαβὼν καὶ τοῦ συνεδρίου μεταδιδοὺς πᾶσιν ἐνεδείξατο πρὸς μὲν τοὺς ὑφισταμένους ὄντα βαρὺν ἑαυτόν, πρὸς δὲ τοὺς κρατηθέντας ἐπιεικῆ. Τὴν παραπλησίαν δὲ διάθεσιν καὶ τῶν ἄλλων ζηλούντων, τὴν τῆς οἰκουμένης ἡγεμονίαν οὐκ ἐπίφθονον εἶχεν ἡ Ῥώμη, τοιούτοις χρωμένη τῶν ὅλων προστάταις.

Ὅτι οἱ τῶν Ῥοδίων πρέσβεις ἐπὶ τὰς διαλύσεις ἐλθεῖν ὡμολόγουν· τὸν γὰρ πόλεμον πᾶσιν ὄντα βλαβερὸν ἀπεφήναντο.

 

Excerpt. de Virt. et Vit., p. 580. — Alexandre avait un naturel tout différent de celui de Persée. Sa munificence, proportionnée à ses desseins, lui avait procuré un empire ; tandis que Persée, par sa lésinerie, rejeta le secours des Celtes, et commit d'autres actions analogues qui amenèrent la chute d'un grand et ancien empire.

Excerpt. de Virt. et Vit., p. 580, 581. — Après la fuite de Persée, Paul Émile chercha le plus jeune de ses fils, Publius l'Africain, qui, fils légitime d'Émilius, devint le fils adoptif de Scipion, le vainqueur d'Annibal. Publius, encore fort jeune, n'avait environ que dix-sept ans; ayant assisté dès son adolescence à tant de combats et pris part aux fatigues de la guerre, il ne se distingua pas moins que sou aïeul. Après ravoir cherché partout on le ramena dans le camp, et le consul fut délivré de ses angoisses ; car il aimait son fils, non comme un père, mais, pour ainsi dire, comme un amant.

* Excerpt. Vatican., p. 78.— Le consul Émilius prit Persée par la main, le fit asseoir à côté de lui, et le consola par des paroles appropriées à la circonstance. Il engagea ensuite les membres de l'assemblée, et surtout les plus jeunes, à tourner leurs regards sur le sort de Persée, à ne pas trop se glorifier dans la prospérité, à n'avoir jamais une conduite arrogante, à ne jamais se fier à son bonheur. C'est surtout dans la vie privée et dans les actions publiques qu'il ne faut jamais oublier la mauvaise fortune, et se souvenir qu'on est homme. La différence qui existe entre les sages et les sots, c'est que ces derniers s'instruisent par leur propre infortune et les premiers par celle des autres. Après s'être étendu sur beaucoup d'autres sujets semblables , il toucha les membres de l'assemblée et leur inspira tant d'humilité que les vainqueurs auraient pu se croire les vaincus.

Excerpt. de Virt. et Vit., p. 581. — Émilius traita Persée humainement : il l'invitait à sa table, lui donnait une place dans le conseil, et montrait à tous qu'il était aussi terrible à l'ennemi qui résiste qu'il était doux envers l'ennemi soumis. Une semblable conduite était aussi imitée par les autres chefs, et Rome posséda sans partage l'empire du monde, tant qu'elle eut de pareils hommes pour chefs.

* Excerpt Vatican., p. 69. — Les députés des Rhodiens déclaraient être venus pour traiter de la paix, et ils ajoutaient que la guerre était nuisible pour tout le monde.

NOTES

 

(01) Petite ville de la Macédoine.

(02

(03) Contrée de la Thrace.

(04) Ville de la Sicile.