Denys d'Halicarnasse

DENYS DHALICARNASSE

 

ANTIQUITÉS ROMAINES.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΕΩΣ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΟΣ ΕΝΑΤΟΣ.

 

 LIVRE NEUVIÈME, chapitre 17

chapitre16  - chapitre 18

 

 

 

 

 

 

ANTIQUITÉS ROMAINES DE DENYS DHALICARNASSE

LIVRE NEUVIÈME.

 

 

 

ANTIQUITÉS ROMAINES DE DENYS DHALICARNASSE

LIVRE NEUVIEME.

Précédent

CHAPITRE DIX-SEPTIEME.

I. Quarante-cinquième consulat. Campagne centre les Æques. II. Combat sanglant. III. Fréquentes escarmouches. IV. Un détachement de l'armée des Æques fait le dégât sur les terres du peuple Romain. V. Le consul Fabius surprend ce détachement et lui livre bataille. VI. Les Æques décampent, et se retirent dans leur ville.

I.  [9,61] Ἐπὶ δὲ τῆς ἐνάτης καὶ ἑβδομηκοστῆς ὀλυμπιάδος, ἣν ἐνίκα Ξενοφῶν Κορίνθιος ἄρχοντος Ἀθήνησιν Ἀρχεδημίδου, παραλαμβάνουσι τὴν ὑπατείαν Τῖτος Κοίντιος Καπιτωλῖνος καὶ Κόιντος Φάβιος Οὐιβουλανός· Κοίντιος μὲν τὸ τρίτον ἐπὶ τὴν ἀρχὴν ἀποδειχθεὶς ὑπὸ τοῦ δήμου, Φάβιος δὲ τὸ δεύτερον. Οἷς ἡ βουλὴ ἀμφοτέροις στρατιὰς μεγάλας καὶ εὖ παρεσκευασμένας παραδοῦσα ἐξέπεμψε. Κοίντιος μὲν οὖν ἐτάχθη φυλάττειν τὴν σφετέραν γῆν, ὅση τοῖς πολεμίοις ὅμορος ἦν,

II. Φάβιος δὲ τὴν Αἰκανῶν δῃοῦν· καὶ καταλαμβάνει τοὺς Αἰκανοὺς ἐπὶ τοῖς μεθορίοις ὑπομένοντας αὐτὸν σὺν δυνάμει πολλῇ. Καὶ ἐπειδὴ τὰς παρεμβολὰς ἐν τοῖς κρατίστοις ἑκάτεροι χωρίοις κατεστήσαντο, προῄεσαν εἰς τὸ πεδίον Αἰκανῶν προκαλεσαμένων καὶ ἀρξάντων τῆς μάχης, καὶ διέμειναν ἐπὶ πολὺ τῆς ἡμέρας ἐκθύμως καὶ φιλοπόνως ἀγωνιζόμενοι, καὶ τὸ νικᾶν οὐ παρ´ ἄλλον τινὰ ἢ παρ´ ἑαυτὸν ἕκαστος τιθέμενος. Ὡς δὲ τὰ ξίφη τοῖς πλείοσιν αὐτῶν διὰ τὰς συνεχεῖς πληγὰς ἄχρηστα ἐγεγόνει, σημηνάντων τὸ ἀνακλητικὸν τῶν ἡγεμόνων ἀπῆλθον ἐπὶ τοὺς χάρακας.

III. Καὶ μετὰ τοῦτο τὸ ἔργον ἀγὼν μὲν ἐκ παρατάξεως οὐκέτ´ αὐτῶν ἐγένετο, ἀκροβολισμοὶ δέ τινες καὶ συμπλοκαὶ ψιλῶν περί τε ὕδασι καὶ ἐν ἀγορᾶς παραπομπαῖς συνεχεῖς· κἀν τούτοις μέντοι τὰ πολλὰ ἦσαν ἰσόρροποι.

IV. Ἐν ᾧ δὲ ταῦτ´ ἐγίνετο χρόνῳ, μοῖρά τις ἀπὸ τῆς Αἰκανῶν στρατιᾶς παρελθοῦσα καθ´ ἑτέρας ὁδοὺς {ἀφυλάκτους} ἐνέβαλεν εἰς τὴν Ῥωμαίων γῆν, ἣ πλεῖστον ἀφειστήκει τῆς ὁμόρου καὶ διὰ τοῦτ´ ἀφύλακτος ἦν· ἐξ ἧς ἀνθρώπους τε πολλοὺς συνήρπασε καὶ χρήματα, λαθοῦσά τε τοὺς σὺν τῷ Κοιντίῳ περιπόλους τῆς σφετέρας γῆς ἀπῆλθεν ἐπὶ τὰ οἰκεῖα. Τοῦτο συνεχῶς ἐγίνετο καὶ πολλὴν παρεῖχεν αἰσχύνην τοῖς ὑπάτοις.

V. Ἔπειτα μαθὼν διὰ κατασκόπων τε καὶ αἰχμαλώτων ὁ Φάβιος ἐξεληλυθυῖαν ἐκ τοῦ χάρακος τῶν Αἰκανῶν τὴν κρατίστην δύναμιν, ἐν τῇ παρεμβολῇ καταλιπὼν τοὺς πρεσβυτάτους αὐτὸς ἐξῆλθε νύκτωρ ἱππέων ἐπαγόμενος καὶ τοῦ πεζοῦ τὸ ἀκμαιότατον. Οἱ μὲν οὖν Αἰκανοὶ διηρπακότες τὰ χωρία, οἷς ἐνέβαλον, ἀπῄεσαν ἐπαγόμενοι πολλὰς ὠφελείας, ὁ δὲ Φάβιος οὐ πολὺ προελθοῦσιν αὐτοῖς ἐπιφαίνεται καὶ τήν τε λείαν ἀφαιρεῖται καὶ μάχῃ τοὺς ὑπομείναντας νικᾷ γενομένους ἄνδρας ἀγαθούς· οἱ δὲ λοιποὶ σποράδες ἐμπειρίᾳ ὁδῶν λαθόντες τοὺς διώκοντας κατέφυγον εἰς τὸν χάρακα.

VI. Ἐπεὶ δὲ ταύτῃ ἀνεκρούσθησαν οἱ Αἰκανοὶ τῇ συμφορᾷ παρὰ δόξαν σφίσι γενομένῃ, λύσαντες τὴν παρεμβολὴν ὑπὸ νύκτα ᾤχοντο καὶ οὐκέτι τὸ λοιπὸν ἐξῄεσαν ἐκ τῆς πόλεως· ἀλλ´ ἠνείχοντο σῖτόν τε, ὃς ἐν ἀκμῇ τότε ἦν, συγκομιζόμενον ὑπὸ τῶν πολεμίων καὶ ἀγέλας βοσκημάτων ἀπελαυνομένας ὁρῶντες, χρήματά τε διαρπαζόμενα καὶ αὐλὰς πυρὶ διδομένας καὶ αἰχμαλώτους πολλοὺς ἀγομένους. Τοῦτο διαπραξάμενος ὁ Φάβιος, ἐπειδὴ παραδοῦναι τὰς ἀρχὰς ἑτέροις ἔδει, τὴν δύναμιν ἀναστήσας ἀπῆγε· τὸ δ´ αὐτὸ καὶ Κοίντιος ἐποίει.

suite

I. La première année de la soixante. dix-neuvième olympiade, en laquelle Xénophon de Corinthe remporta le prix de la course, Archédémide étant archonte à Athènes, Titus Quintius Capitolinus et Quintus Fabius Vibulanus furent nommés consuls ; celui-ci pour la seconde fois, celui-là pour la troisième. Le sénat les envoya l'un et l'autre en campagne, à la tête de deux armées très puissantes et bien équipées. Quintius eut ordre de se rendre sur les terres des Romains qui confinaient à celles des ennemis de la république pour les mettre à couvert de l'insulte.

II. Fabius fut envoyé dans le pays des Æques pour y faire le dégât. Il trouva les ennemis qui l'attendaient sur leurs frontières avec une nombreuse armée. S'étant campés les uns et les autres dans des postes avantageux, ils s'avancèrent dans la plaine. Les Æques provoquèrent les Romains au combat, et commencèrent l'action. Elle dura la plus grande partie du jour: on se battit avec beaucoup d'ardeur et de courage, chacun ne faisant dépendre la victoire que de lui seul. Enfin la plupart des armes étant rebouchées, devinrent inutiles à force de tuer et de donner des coups. Les généraux firent sonner la retraite, et les deux armées rentrèrent dans leurs retranchements.

III. Après cette journée il ne se donna plus aucun combat en bataille rangée. Tout se passa en fréquentes escarmouches  entre les croupes légèrement armées qui allaient chercher de l'eau ou qui escortaient les convois. Dans ces diverses rencontres, l'avantage était presque toujours égal de part et d'autre.

IV. Pendant que cela se passait, un détachement de l'armée des Æques marcha à petit bruit par des chemins qui n'étaient point gardés. Il entra sur les terres Romaines, où l'on avait d'autant moins pensé à mettre une garnison qu'elles étaient les plus éloignées des frontières du pays ennemi. II en enleva un grand nombre de prisonniers, et chargé d'un gros butin il repassa dans le pays des Æques, sans que Quintius qui gardait les terres de la république avec un corps de troupes, s'en aperçût en aucune manière. Ces courses secrètes se faisaient continuellement, et. toujours avec succès; les consuls en étaient couverts de honte.

V. Fabius fut enfin informé par les prisonniers et par les batteurs d'estrade, que l'élite de l'armée des   Æques était sortie du camp. Il laisse les vieux soldats dans les retranchements, et sort lui-même pendant la nuit avec la fleur de sa cavalerie et de son infanterie. Les Æques ayant pillé les places fortes qu'ils avaient attaquées, revenaient chargés d'un gros butin. Ils n'avaient pas encore fait une longue traite, lorsque Fabius se montre à eux. Il les charge brusquement et leur enlève leur proie. Après un combat fort opiniâtre, il taille en pièces ceux qui osent lui résister: les autres se dispersent pour éviter l'ennemi qui les mène rudement, et à la faveur des chemins détournés qui leur sont connus, ils trouvent moyen de regagner leur camp.

VI. Les Æques abattus par cet échec inopiné, arrachent leurs tentes et leurs palissades, ruinent leurs retranchements, décampent pendant la nuit et se retirent dans leur ville. Depuis cette journée, ils n'osèrent plus reparaitre, quoiqu'ils vissent emporter leurs blés déjà mûrs, piller leurs richesses, brûler leurs fermes, enlever leurs troupeaux et un grand nombre de prisonniers de guerre que l'ennemi maitre de la campagne prenait impunément. Après cette expédition, comme le temps s'approchait de remettre le consulat en d'autres mains, Fabius revint à Rome avec son armée, Quintius s'y rendit aussi vers le même temps.

suite