Denys d'Halicarnasse

DENYS DHALICARNASSE

 

ANTIQUITÉS ROMAINES.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΕΩΣ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΟΣ ΕΝΑΤΟΣ.

 

 LIVRE NEUVIÈME, chapitre 16

chapitre15  - chapitre 17

 

 

 

 

 

 

ANTIQUITÉS ROMAINES DE DENYS DHALICARNASSE

LIVRE NEUVIÈME.

 

 

 

ANTIQUITÉS ROMAINES DE DENYS DHALICARNASSE

LIVRE NEUVIEME.

précédent

CHAPITRE SEIZIEME.

I. Quarante-quatrième consulat.  Les Æques violent le traité d'alliance conclue l'année précédente ; à quelle occasion.  II.  Le sénat leur envoie une ambassade; réponse ambiguë des Æques etc.  III.  Les Romains leur déclarent la guerre.  IV.  On fait à Rome la dédicace du temple de Dius Fidius.

I.  [9,60] Ἦσαν δ´ ὑπ´ αὐτῶν ἀποδειχθέντες ὕπατοι Σπόριος Ποστόμιος Ἀλβῖνος καὶ Κόιντος Σερουίλιος Πρίσκος τὸ δεύτερον. Ἐπὶ τούτων ἔδοξαν Αἰκανοὶ παραβαίνειν τὰς πρὸς Ῥωμαίους νεωστὶ γενομένας ὁμολογίας ἀπὸ τοιαύτης αἰτίας· Ἀντιατῶν ὅσοι μὲν εἶχον ἐφέστια καὶ κλήρους ἔμειναν ἐν τῇ γῇ, τά τ´ ἀπομερισθέντα σφίσι καὶ τὰ ὑπὸ τῶν κληρούχων ἀφορισθέντα κτήματα γεωργοῦντες ἐπὶ ῥηταῖς τισι καὶ τεταγμέναις μοίραις, ἃς ἐκ τῶν καρπῶν αὐτοῖς ἐτέλουν· οἷς δ´ οὐδὲν τούτων ἦν, ἐξέλιπον τὴν πόλιν, καὶ ὑποδεχομένων αὐτοὺς προθύμως τῶν Αἰκανῶν ἐκεῖθεν ὁρμώμενοι τοὺς Λατίνων ἀγροὺς ἐλῄστευον. Ἐκ δὲ τούτου καὶ τῶν Αἰκανῶν ὅσοι τολμηροί τε καὶ ἄποροι ἦσαν συνελάμβανον αὐτοῖς τῶν λῃστηρίων.

II. Ταῦτα Λατίνων ἀποδυρομένων ἐπὶ τῆς βουλῆς καὶ ἀξιούντων ἢ στρατιὰν πέμπειν ἢ συγχωρῆσαι σφίσιν αὐτοῖς τοὺς ἄρξαντας πολέμου ἀμύνασθαι, μαθόντες οἱ σύνεδροι στρατιὰν μὲν οὔτ´ αὐτοὶ ἐψηφίσαντο πέμπειν οὔτε Λατίνοις ἐπέτρεψαν ἐξάγειν, πρεσβευτὰς δ´ ἑλόμενοι τρεῖς, ὧν ἡγεῖτο Κόιντος Φάβιος ὁ τὰς πρὸς τὸ ἔθνος συνθήκας ποιησάμενος, ἀπέστειλαν ἐντολὰς αὐτοῖς δόντες πυνθάνεσθαι παρὰ τῶν ἡγουμένων τοῦ ἔθνους, πότερα κοινῇ γνώμῃ τὰ λῃστήρια ἐξαποστέλλουσιν εἴς τε τὴν τῶν συμμάχων καὶ εἰς τὴν τῶν Ῥωμαίων γῆν - ἐγένοντο γάρ τινες καὶ εἰς αὐτὴν καταδρομαὶ τῶν φυγάδων - ἢ τῶν πραττομένων οὐδενός ἐστι τὸ κοινὸν αἴτιον· καὶ ἐὰν φῶσιν ἰδιωτῶν ἔργα εἶναι μὴ ἐπιτρέψαντος τοῦ δήμου, τά θ´ ἡρπασμένα ἀπαιτεῖν καὶ τοὺς ἐργασαμένους τἀδικήματα ἐκδότους {αἰτεῖν}. Ἀφικομένων δὲ τῶν πρεσβευτῶν ἀκούσαντες τοὺς λόγους οἱ Αἰκανοὶ πλαγίας αὐτοῖς ἔδοσαν ἀποκρίσεις, τὸ μὲν ἔργον οὐκ ἀπὸ κοινῆς λέγοντες γνώμης γεγονέναι, τοὺς δὲ δράσαντας οὐκ ἀξιοῦντες ἐκδιδόναι, πόλιν τ´ ἀπολωλεκότας καὶ ἀλήτας γεγονότας σφῶν τ´ ἐν τῇ πενίᾳ ἱκέτας. Ἐφ´ οἷς ὁ Φάβιος ἀγανακτῶν καὶ τὰς ψευσθείσας πρὸς αὐτῶν ὁμολογίας ἀνακαλούμενος, ὡς εἶδεν εἰρωνευομένους τοὺς Αἰκανοὺς καὶ εἰς βουλὴν χρόνον αἰτουμένους ξενισμοῦ τε χάριν ἐπικατέχοντας αὐτόν, ὑπέμεινέ τε κατοπτεῦσαι τὰ ἐν τῇ πόλει πράγματα βουλόμενος· καὶ διεξιὼν ἅπαντα τόπον κατὰ πρόφασιν θεωρίας δημόσιόν τε καὶ ἱερόν, τά τ´ ἐργαστήρια πλήρη ὁρῶν ἅπαντα πολεμικῶν ὅπλων, τῶν μὲν ἤδη συντετελεσμένων, τῶν δ´ ἔτι ἐν χερσὶν ὄντων, ἔγνω τὴν διάνοιαν αὐτῶν. Καὶ ἀφικόμενος εἰς τὴν Ῥώμην ἀπήγγειλε πρὸς τὴν βουλήν, ἅ τ´ ἤκουσε καὶ ἃ εἶδε.

III. Κἀκείνη οὐδὲν ἔτι ἐνδοιάσασα τοὺς εἰρηνοδίκας ἐψηφίσατο πέμπειν καταγγελοῦντας Αἰκανοῖς τὸν πόλεμον, ἐὰν μὴ τούς τ´ Ἀντιατῶν φυγάδας ἀπελάσωσιν ἐκ τῆς πόλεως καὶ δίκας τοῖς ἠδικημένοις ὑπόσχωνται. Οἱ δ´ Αἰκανοὶ θρασυτέρας πρὸς τοὺς ἄνδρας ἐποιήσαντο τὰς ἀποκρίσεις, καὶ τὸν πόλεμον οὐκ ἀκούσιοι δέχεσθαι ὡμολόγησαν. Ἀλλὰ γὰρ οὐκ ἐξεγένετο Ῥωμαίοις στρατιὰν ἐν ἐκείνῳ τῷ ἐνιαυτῷ ἐπ´ αὐτοὺς ἀποστεῖλαι, εἴτε τοῦ δαιμονίου κωλύοντος, εἴτε διὰ τὰς νόσους, αἳ κατέσχον τὴν πληθὺν ἐπὶ πολὺ μέρος τοῦ ἔτους· ἀλλὰ φυλακῆς ἕνεκα τῶν συμμάχων ὀλίγη τις ἐξελθοῦσα δύναμις, ἧς ἡγεῖτο Κόιντος Σερουίλιος ἅτερος τῶν ὑπάτων, ἐν τοῖς Λατίνων ὅροις διέτριψεν.

IV. Ἐν δὲ τῇ πόλει τὸν νεὼν τοῦ Πιστίου Διὸς Σπόριος Ποστόμιος ὁ συνύπατος αὐτοῦ καθιέρωσε μηνὸς Ἰουνίου ταῖς καλουμέναις Νώναις ἐπὶ τοῦ Ἐνυαλίου λόφου, κατασκευασθέντα μὲν ὑπὸ τοῦ τελευταίου βασιλέως Ταρκυνίου, τῆς δὲ νομιζομένης παρὰ Ῥωμαίοις ἀνιερώσεως οὐ τυχόντα ὑπ´ ἐκείνου. Τότε δὲ τῇ βουλῇ δόξαν ὁ Ποστόμιος ἔλαβεν αὐτοῦ τὴν ἐπιγραφήν. Ἄλλο δ´ οὐδὲν ἐπὶ τῶν ὑπάτων τούτων λόγου ἄξιον ἐπράχθη.

suite

I.  Les nouveaux consuls qui entrèrent en charge l'année suivante, étaient Spurius Postumius Albinus et Quintius Servilius Priscus pour la seconde fois. Pendant leur consulat, les Æques violèrent le traité d'alliance conclu depuis peu avec les Romains. Voici l'occasion de cette rupture. Tous ceux des Antiates qui avaient des maisons et des héritages demeurèrent sur leurs terres : non seulement ils faisaient valoir celles qu'on leur avait laissées en propre, mais tenant aussi à ferme les fonds assignés à la colonie ils payaient aux propriétaires une certaine portion des fruits et du revenu. Ceux au contraire qui n'avaient ni fond en propre, ni terres affermées, abandonnèrent la ville et se réfugièrent dans le pays des Æques qui les reçurent à bras ouverts. Ils en sortaient souvent pour piller les campagnes des Latins et pour y exercer des brigandages. Peu de temps après, les plus déterminés, les plus pauvres d'entre les Æques se joignirent à eux pour avoir part à leur butin.

II.. Les Latins s'en plaignirent au sénat avec beaucoup d'aigreur, demandant en grâce, ou qu'on envoyât une armée à leur secours, ou qu'on leur permît de prendre les armes contre ceux qui leur avaient déclaré la guerre. Mais le sénat n'écouta point: leurs demandes. Il ne voulut jamais ni leur envoyer des troupes, ni leur accorder la permission de mettre eux-mêmes une armée en campagne. Il se contenta d'envoyer aux Æques trois députés, dont le premier était Quintus Fabius.qui avait conclu une alliance avec eux, Ces ambassadeurs avaient ordre de demander aux grands du pays, si c'était du commun consentement de toute la nation qu'une troupe de brigands avait fait le dégât sur les terres des alliés et sur celles des Romains que les réfugiés d'Antium n'avaient pas épargnées dans leurs courses, ou si la république n'y avait aucune part : et en cas qu'on répondît que c'était uniquement la faute des particuliers, dont la nation n'approuvait point la conduite, il était enjoint aux envoyés de leur dire qu'ils eussent à faire restitution de ce qui avait été enlevé, et à livrer les coupables pour être punis. Quand les ambassadeurs furent arrivés, les Æques écoutèrent leurs demandes : mais ils y répondirent d'une manière ambiguë. Ils nièrent à la vérité que les brigandages eussent été autorisés par le contentement de la nation : ils ne voulaient pas néanmoins livrer des coupables que l'indigence avait obligés à abandonner leur patrie, et qui contraints d'errer à l'aventure s'étaient retirés sur leurs terres en qualité de suppliants. Fabius indigné de leur réponse, invoqua les dieux témoins de l'alliance que les Æques avaient violée. Mais comme il vit qu'ils usaient de dissimulation, qu'ils demandaient du tems pour délibérer et qu'ils le retenaient lui-même sous prétexte d'hospitalité, il en prit occasion de séjourner quelque temps chez eux pour examiner ce qui se passait dans la ville. Il se transporta dans tous les endroits, dans les édifices publics, et dans les lieux sacrés. Sous prétexte de contenter sa curiosité, il examina jusqu'à leurs arsenaux et les visita [ tous. ] II y trouva une grande quantité d'armes dont les unes étaient déjà faites, les autres étaient encore entre les mains des ouvriers, et par ce moyen il pénétra leurs desseins. Parfaitement instruit de leurs projets, il revient à Rome où il fait son rapport de ce qu'il a vu et entendu.

III. Sur ces instructions, le sénat ne doutant plus qu'ils ne trament quelque révolte, envoie aussitôt des hérauts d'armes pour leur déclarer la guerre, s ils ne chassent de leur ville les Antiates réfugiés, et s'ils ne promettent de réparer le tort qu'ils ont fait aux Romains et à leurs alliés. Les Æques répondent fièrement à cette sommation, et déclarent aux hérauts qu'ils sont prêts à soutenir la guerre. Les Romains cependant ne se trouvèrent pas en état cette année de mettre une armée sur pied contre ces peuples, soit que la volonté des dieux s'y opposât, soit à cause des maladies dont le peuple fut affligé une bonne partie de l'année. Ils se contentèrent d'envoyer un détachement au secours des alliés, fous la conduite du consul qui alla se camper fur les frontières des Latins.

IV. Pendant ce temps-là, Spurius Postumius son collègue dédia à Rome, le jour des nones du mois de Juin, le temple de Dius Fidius. Tarquin dernier roi des Romains l'avait bâti sur la colline de Mars, mais il n'en avait pas fait la dédicace solennelle, suivant les cérémonies Romaines. Postumius la fit cette année, et y mit une inscription par l'ordre du sénat. Il ne se passa rien autre chose de mémorable pendant le consulat de Postumius et de Servilius.

 

suite