Denys d'Halicarnasse

DENYS DHALICARNASSE

 

ANTIQUITÉS ROMAINES.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΕΩΣ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ.

 

 LIVRE QUATRIÈME, chapitre 2

chapitre 1 - chapitre 3

 

 

 

 

 

 

ANTIQUITÉS ROMAINES DE DENYS DHALICARNASSE

LIVRE QUATRIÈME.

 

 

 

ANTIQUITÉS ROMAINES DE DENYS DHALICARNASSE

LIVRE QUATRIÈME.

précédent

CHAPITRE SECOND.

I. Que les deux enfant, Lucius Tarquinius et Aruns Tarquinius, que Tarquin Priscus laissa après lui, n'étaient pas ses propres fils, mais ses petits-fils. II. Que Tarquin Priscus et sa femme étaient trop âgés pour avoir des enfants si jeunes. III. Absurdités du sentiment contraire. IV. Que Tarquin ne se remaria point sur la fin de ses jours.

I. [4,6] Βούλομαι δ´ ἐπιστήσας τὸν ἑξῆς λόγον ἀποδοῦναι τὰς αἰτίας, δι´ ἃς οὔτε Φαβίῳ συγκατεθέμην οὔτε τοῖς ἄλλοις ἱστορικοῖς, ὅσοι γράφουσιν υἱοὺς εἶναι τοὺς καταλειφθέντας παῖδας ὑπὸ Ταρκυνίου, ἵνα μή τινες τῶν ἐκείναις ἐντυχόντων ταῖς ἱστορίαις σχεδιάζειν με ὑπολάβωσιν οὐχ υἱοὺς, ἀλλ´ υἱωνοὺς αὐτοῦ γράφοντα τοὺς παῖδας. Παντάπασι γὰρ ἀπερισκέπτως καὶ ῥᾳθύμως οἱ συγγραφεῖς περὶ αὐτῶν ταύτην ἐξενηνόχασι τὴν ἱστορίαν οὐδὲν ἐξητακότες τῶν ἀναιρούντων  αὐτὴν ἀδυνάτων τε καὶ ἀτόπων· ὧν ἕκαστον ἐγὼ πειράσομαι ποιῆσαι φανερὸν δι´ ὀλίγων.

II. Ταρκύνιος ἐκ Τυρρηνίας μετανίσταται τὸν οἶκον ὅλον ἀνασκευασάμενος ἐν τῇ κρατίστῃ τοῦ φρονεῖν ὑπάρχων ἡλικίᾳ. Πολιτεύεσθαι γὰρ ἤδη καὶ ἄρχειν καὶ τὰ κοινὰ πράττειν ἀξιῶν παραδίδοται, καὶ τὴν ἄπαρσιν ἐκεῖθεν πεποιημένος διὰ τὸ μηδεμιᾶς ἐν τῇ πόλει τιμῆς μεταλαμβάνειν.  Ἕτερος μὲν οὖν ἄν τις αὐτὸν ὑπέθετο καὶ τριακοστὸν ἔτος ἔχοντα τοὐλάχιστον, ὅτ´ ἀπῆρεν ἐκ Τυρρηνίας· ἀπὸ ταύτης γὰρ οἱ νόμοι τῆς ἡλικίας καλοῦσιν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ τοὺς ἄρχειν τε καὶ πράττειν βουλομένους τὰ κοινά· ἐγὼ δ´ ἔτι νεώτερον αὐτὸν ὑποτίθεμαι πέντε ὅλοις ἔτεσι, καὶ ποιῶ κατὰ τὸ πέμπτον καὶ εἰκοστὸν ἔτος ἀπανιστάμενον. Καὶ μὴν ὅτι γυναῖκα Τυρρηνίδα ἐπηγάγετο, ἣν ζῶντος ἔτι τοῦ πατρὸς ἔγημεν, ἅπαντες ὁμολογοῦσιν οἱ τὰς Ῥωμαϊκὰς συγγράψαντες ἱστορίας. Παραγίνεται δ´ εἰς Ῥώμην Ἄγκου Μαρκίου βασιλεύοντος, ὡς μὲν Γέλλιος ἱστορεῖ κατὰ τὸν πρῶτον ἐνιαυτὸν τῆς βασιλείας, ὡς δὲ Λικίννιος γράφει κατὰ τὸν ὄγδοον. Ἔστω δὴ κατὰ τοῦτον ἐληλυθὼς τὸν ἐνιαυτόν, καθ´ ὃν γράφει Λικίννιος, καὶ μὴ πρότερον· ἐν ὑστέρῳ μὲν γὰρ οὐκ ἂν εἴη χρόνῳ παραγεγονώς, εἴγε δὴ κατὰ τὸν ἔνατον ἐνιαυτὸν τῆς Ἄγκου δυναστείας ἱππέων ἡγούμενος ἐπὶ τὸν πρὸς Λατίνους πόλεμον ὑπὸ τοῦ βασιλέως πέμπεται, ὡς ἀμφότεροι λέγουσιν οἱ συγγραφεῖς· εἰ δὴ παρεγένετο μὲν εἰς Ῥώμην οὐ πλείω τῶν πέντε καὶ εἴκοσι γεγονὼς ἐτῶν, Ἄγκῳ δὲ βασιλεῖ κατὰ τὸν ὄγδοον τῆς ἀρχῆς ἐνιαυτὸν φίλος γενόμενος ἑπτακαίδεκα διέτριψεν ἔτη παρ´ αὐτῷ τὰ λοιπά· τέτταρα γὰρ ἐπὶ τοῖς εἴκοσι βεβασίλευκεν Ἄγκος· ἔτη δ´ ὀκτὼ καὶ τριάκοντα τὴν βασιλείαν κατέσχεν αὐτὸς ὡς ἅπαντες ὁμολογοῦσιν, ὀγδοηκονταέτης ἂν ἦν, ὅτ´ ἐτελεύτα. Ἐκ γὰρ τοῦ συλλογισμοῦ τῶν ἐτῶν τοῦτο συνάγεται τὸ πλῆθος. Ἡ γυνὴ δ´ εἰ πέντε ἔτεσιν ἦν αὐτοῦ νεωτέρα καθάπερ εἰκός, ἑβδομηκοστὸν ἂν δήπου καὶ πέμπτον εἶχεν ἔτος, ὅτ´ ἀπέθνησκε Ταρκύνιος. Εἰ δὴ τὸν νεώτερον τῶν υἱῶν ἔσχατον ἐκύησεν ἔτος ἔχουσα πεντηκοστόν· προσωτέρω γὰρ οὐκέτι κυΐσκεται τούτου τοῦ χρόνου γυνή, ἀλλ´ ἔστιν οὗτος αὐτὸς τῶν ὠδίνων ὁ ὅρος, ὡς οἱ ταῦτ´ ἐξητακότες γράφουσιν· οὗτος μὲν οὖν οὐκ ἂν ἐλάττω γεγονὼς ἦν ἐτῶν πέντε καὶ εἴκοσι κατὰ τὸν τοῦ πατρὸς  θάνατον, ὁ δὲ Λεύκιος ὁ πρεσβύτερος οὐ μείων ἑπτακαιεικοσαέτους· οὐκ ἄρα νηπίους κατέλιπεν υἱοὺς ὁ Ταρκύνιος ἐκ ταύτης γεγονότας τῆς γυναικός. Ἀλλὰ μὴν εἴγ´ ἀνδρῶν ἡλικίαν εἶχον οἱ παῖδες, ὅθ´ ὁ πατὴρ αὐτῶν ἀπέθνησκεν, οὔτ´ ἂν ἡ μήτηρ αὐτῶν οὕτως ἦν  ἀθλία καὶ θεοβλαβής, ὥστ´ ἀφαιρεῖσθαι μὲν τῶν ἑαυτῆς  τέκνων ἣν κατέλιπεν αὐτοῖς ὁ πατὴρ ἀρχήν, τῷ δ´ ἀλλοτρίῳ καὶ ἐκ δούλης γεγονότι χαρίζεσθαι· οὔτ´ ἂν αὐτοὶ τῆς πατρῴας ἀρχῆς ἀποστερούμενοι φαύλως καὶ ῥᾳθύμως τὸ ἀδίκημα ἤνεγκαν καὶ ταῦτ´ ἐν τῇ κρατίστῃ τοῦ λέγειν τε καὶ πράττειν ὄντες ἀκμῇ· οὔτε γὰρ εὐγενείᾳ προεῖχεν αὐτῶν ὁ Τύλλιος ἐκ δούλης μητρὸς ὢν οὔθ´ ἡλικίας ἀξιώματι παρὰ πολὺ διήλλαττεν, ἀλλὰ τρισὶ μόνον ἔτεσι θατέρου πρεσβύτερος ἦν· ὥστ´ οὐκ ἄν γε παρεχώρησαν αὐτῷ τῆς βασιλείας ἑκόντες.

III. [4,7] Ἔχει δὲ καὶ ἄλλας τινὰς τὸ πρᾶγμα ἀτοπίας, ἃς ἅπαντες ἠγνόησαν οἱ τὰ Ῥωμαϊκὰ συνταξάμενοι πλὴν ἑνός, οὗ μετὰ μικρὸν ἐρῶ τοὔνομα. Ὡμολόγηται γάρ, ὅτι μετὰ τὴν Ταρκυνίου τελευτὴν παραλαβὼν τὴν βασιλείαν Τύλλιος ἐπ´ ἔτη τετταράκοντα καὶ τέτταρα κατέσχεν, ὥστ´ εἰ κατ´ ἐκεῖνον τὸν χρόνον ἑκτακαιεικοσαέτης ἦν, ὅτ´ ἀπεστερεῖτο τῆς ἀρχῆς ὁ πρεσβύτερος τῶν Ταρκυνίων, ὑπὲρ ἑβδομήκοντα ἔτη γεγονὼς ἂν ἦν, ὅτε τὸν Τύλλιον ἀπέκτεινεν. Ἐν κρατίστῃ δέ γ´ αὐτὸν ἡλικίᾳ τότ´ ὄντα παραδεδώκασιν οἱ συγγραφεῖς καί φασιν, ὅτι Τύλλιον αὐτὸς ἀράμενος ἐκ τοῦ βουλευτηρίου καὶ φέρων ἔξω κατὰ τῶν κρηπίδων ἐξέχεεν. Ἥ τ´ ἐκ τῆς ἀρχῆς ἔκπτωσις αὐτοῦ γίνεται πέμπτῳ καὶ εἰκοστῷ μετὰ ταῦτ´ ἔτει, καὶ τούτῳ τῷ ἔτει στρατευόμενος ἐν τῷ πρὸς Ἀρδεάτας εἰσάγεται πολέμῳ καὶ πάντα τὰ ἔργα δι´ ἑαυτοῦ τελῶν· οὐκ εἶχε δὲ λόγον ἐν πολέμοις ἐξετάζεσθαι ἓξ καὶ ἐνενήκοντα βεβιωκὼς ἔτη. Ἐκπεσών τε τῆς ἀρχῆς ἔτι πολεμεῖν Ῥωμαίοις οὐκ ἐλάττω τεττάρων καὶ δέκα ἐτῶν, αὐτὸς ἐν τοῖς πράγμασιν ἐξεταζόμενος, ὥς φασι, παρὰ τὰς κοινὰς ἁπάντων ἐστὶ δόξας, καὶ ὁ τοῦ βίου χρόνος αὐτῷ πλείων ἀναφαίνεται  τῶν ἑκατὸν καὶ δέκα γεγονὼς ἐτῶν· τοῦτο δὲ τὸ μῆκος τῶν βίων οὐ φέρουσιν οἱ καθ´ ἡμᾶς τόποι.

IV. Ταῦτα δὴ τὰ ἄτοπα συνειδότες τῶν Ῥωμαϊκῶν συγγραφέων  τινὲς ἑτέραις αὐτὰ λύειν ἐπειράθησαν ἀτοπίαις, οὐ Τανακυλίδα ποιοῦντες μητέρα τῶν παιδίων, ἀλλὰ Γεγανίαν τινά, περὶ ἧς οὐδεμίαν παρειλήφαμεν ἱστορίαν· ἄωρος δὴ γίνεται πάλιν ὁ γάμος τοῦ Ταρκυνίου μικρὸν ἀπολείποντος ἐτῶν ὀγδοήκοντα, καὶ ἡ τῶν τέκνων γένεσις τοῖς ταύτην ἔχουσι τὴν ἡλικίαν ἄπιστος· οὐδὲ γὰρ ἄπαις ἦν, ὥστ´ ἐκ παντὸς ἐπιθυμῆσαι τέκνων, ἀλλὰ θυγατέρες ἦσαν αὐτῷ δύο καὶ αὗταί γ´ ἤδη γεγαμημέναι. Τούτων δὴ τῶν ἀδυνάτων τε καὶ ἀτόπων ἕκαστα ἐπιλογιζόμενος οὐχ υἱοὺς εἶναι Ταρκυνίου γράφω τοὺς παῖδας, ἀλλ´ υἱωνούς, Λευκίῳ Πείσωνι τῷ Φρῦγι συγκαταθέμενος. Ἐκεῖνος γὰρ ἐν ταῖς ἐνιαυσίοις πραγματείαις ταῦθ´ ἱστόρηκε μόνος· εἰ μή γ´ ἄρα γόνῳ μὲν ἦσαν υἱωνοὶ τοῦ βασιλέως οἱ παῖδες, ποιήσει δ´ υἱοί, καὶ τοῦτ´ ἦν αἴτιον τῆς ἀπάτης  τοῖς ἄλλοις ἅπασι τοῖς συγγράψασι τὰς Ῥωμαϊκὰς ἱστορίας. Προειρημένων δὴ τούτων καιρὸς ἐπανάγειν ἐπὶ τὴν ἀπολειπομένην διήγησιν.

suite

I. Je crois qu'il est à propos d'interrompre ma narration, afin d'expliquer les raisons pour lesquelles je m'éloigne du sentiment de Fabius et des autres historiens, qui disent que les deux enfants que Tarquin laissa après lui, étaient ses propres fils, mais ses petits-fils. Car quelques-uns de ceux qui auraient lu ces historiens pourraient  peut-être croire que c'est sans fondement que je les appelle les petits-fils, et non ses propres fils. Je dis donc que les auteurs Romains n'ont écrit cela que par pure négligence,, faute d'avoir fait attention aux absurdités et aux impossibilités qui détruisent leur sentiment. Tâchons de les développer l'une après l'autre en peu de mots.

II. LORSQUE Tarquin partit de Tyrrhénie avec toute sa famille, il était sans doute dans un âge mûr, puisqu'il aspirait déjà aux dignités et aux charges de la république : on dit même qu'il ne sortit de sa ville que parce qu'il ne pouvait y parvenir aux honneurs. Un autre conclurait de là qu'il avait au moins trente ans quand il quitta la Tyrrhénie. C'est en effet l'âge que les lois prescrivent ordinairement pour avoir droit de prétendre aux charges et au maniement des affaires. Mais moi, je le fais encore plus jeune de cinq ans entiers, et je suppose qu'il sortit de Tarquinie environ à l'âge de vint-cinq ans. Tous ceux qui ont écrit l'histoire Romaine conviennent qu'il amena avec lui une femme Tyrrhénienne qu'il avait épousée du vivant de son père : et selon Gellius, il arriva à Rome la première année du règne d'Ancus Marcius; ou, selon Licinnius, la huitième année. Mais supposons qu'il n'y soit venu que la huitième année, comme dit Licinnius, du moins il est impossible qu'il y soit arrivé plus tard, puisqu'au rapport de ces deux auteurs, Ancus Marcius l'envoya contre les Latins en qualité de commandant de la cavalerie la neuvième année de son règne. S'il n'avait que vingt cinq ans lorsqu'il vint à Rome, et qu'il se soit fait ami d'Ancus vers la huitième année de son règne, il faut qu'il ait vécu dix septi elle en avait soixante-quinze quand il mourut. Supposons donc qu'elle ait eu son dernier fils a l'âge de cinquante ans, car après cet âge les femmes n'ont plus d'enfants, et c'est là le terme de leur fécondité, si l'on en croit ceux qui ont examiné plus particulièrement ces sortes de questions : dans cette supposition, son dernier fils aurait eu au moins vint-cinq ans quand son père mourut, et Lucius son aîné en aurait dû avoir vingt-sept ; d'où je conclus que Tarquin ne laissa point d'enfants en bas âge de sa femme Tanaquil. Outre cela, si ces enfants avaient été dans l'âge viril, leur père ne serait pas mort, et leur mère n'aurait été ni assez dénaturée, ni assez imprudente pour faire passer à un étranger et au fils d'une esclave le royaume que Tarquin leur aurait laissé par succession. Eux-mêmes ils n'auraient pas souffert comme des lâches qu'on leur eut enlevé injustement la couronne dans un âge où ils devaient être en état de défendre leur droit et avoir assez de courage pour agir contre l'usurpateur. En effet, Tullius n'avait aucun avantage sur eux du côté de la naissance [ puisqu'il était fils d'une esclave  ] et il ne l'aurait pas emporté de beaucoup par son âge, puisqu'il n'aurait eu que trois ans plus que l'aîné des Tarquins. Il n'y a donc aucune apparence qu'ils eussent pu se résoudre à lui céder l'empire.

III. CE sentiment renferme encore quelques-autres absurdités, dont tous ceux qui ont écrit l'histoire Romaine ne se sont point aperçus ; excepté un que je nommerai bientôt. On convient qu'après la mort de Tarquin, Tullius s'étant emparé de la souveraine puissance, régna quarante ans. Il s'ensuit de là que si l'aîné des fils de Tarquin était âgé de vingt-sept ans quand on lui enleva la couronne de son père, il devait en avoir plus de soixante-dix quand il tua Tullius, ce qui est combattu par tous les. historiens, qui le supposent dans la fleur de son âge, quand ils disent qu'ayant pris par le milieu du corps, il l'emporta hors du sénat et le précipita du haut des degrés La vingt-cinquième année après il fut détrôné et cette même année; on dit qu'il alla assiéger Ardée, et qu'il fît par lui-même les fonctions de général. Or il est entièrement absurde de faire porter les armes à un homme de quatre-vingt seize ans. Ce n'est pas tout : après avoir été détrôné il fit encore la guerre aux Romains pendant quatorze ans entiers, et on dit qu'il se trouvait lui-même à toutes les actions : ce qui serait entièrement incroyable dans le sentiment que je réfute. Car il faudrait qu'il eut vécu plus de cent: dix ans ; ce qui est au dessus de toute créance, puisque notre climat ne permet pas de vivre si longtemps.

 IV. QUELQUES-UNS des historiens Romains ont senti les contradictions qui se rencontrent dans ce sentiment ; ils ont tâché de s'en tirer par d'autre absurdités, en supposant que ce n'était pas Tanaquil qui était mère des deux enfants dont nous parlons, mais une certaine Gemania dont on ne trouve pas un mot dans l'histoire.  Mais voit-on pas que le mariage était hors de saison pour Tarquin qui n'avait guère moins de quatre-vingt ans dans le temps qu'on suppose qu'il eut Lucius et Aruns de cette Gemama. En effet est-il croyable qu'un homme de cet âge ait pu encore avoir des enfants.  Ajoutez à cela qu'il n'était pas sans enfants, et que par conséquent il n'en devait pas désirer avec tant d'ardeur, puisqu'il avait deux filles qui étaient même déjà mariées. Après avoir donc examiné ces absurdités et ces contradictions chacune en particulier, je ne fais point difficulté de dire que Lucius et Aruns n'étaient pas les propres fils de Tarquin, niais seulement ses petits-fils : et je suis en cela de l'avis de Lucius Pison Frugi, le seul qui ait examiné ce fait dans ses annales, je ne vois point d'autre moyen que celui-là pour nous tirer de toutes ces difficultés : à moins qu'on ne dise qu'étant les petits-fils du roi par leur naissance, ils devinrent les fils par adoption; et c'est peut-être ce qui a trompé tous les autres historiens Romains. Mais après cette digression, il est temps de reprendre le fil de mon histoire que j'ai interrompu.

suite