Denys d'Halicarnasse

DENYS DHALICARNASSE

 

ANTIQUITÉS ROMAINES.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΕΩΣ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΟΣ.

 LIVRE TROISIEME, chapitre 5

chapitre 4 - chapitre 6

 

 

 

 

 

 

 

DENYS DHALICARNASSE

 

ANTIQUITÉS ROMAINES.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΕΩΣ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΟΣ.

 LIVRE TROISIEME

 

 

 

 

 

 

 

LES ANTIQUITES ROMAINES DE DENYS D'HALICARNASSE

LITRE TROISIEME.

 

 

 

précédent

CHAPITRE CINQUIEME.

I. Les deux armées se rangent pour être témoins du combat des Horaces et des Curaces. II. Les Horaces et les Curaces s'embrassent mutuellement. III. Ils commencent le combat. Acclamations des deux armées. IV. Deux des Horaces et un des Curaces tombent morts sur le champ de bataille. V. Les deux Curaces, déjà blessés, fondent sur l'Horace qui restait seul. VI. Celui-ci, n'ayant encore aucune blessure, les combat l'un après l'autre et les tue. VI. Horace va annoncer sa victoire à son père.

[3,18] I. Ἀπαιτούσης δὲ τῆς ὑποθέσεως καὶ τὸν τρόπον διεξελθεῖν τῆς μάχης ἀκριβῶς καὶ τὰ μετὰ ταύτην γενόμενα πάθη θεατρικαῖς ἐοικότα περιπετείαις μὴ ῥᾳθύμως διελθεῖν πειράσομαι καὶ περὶ τούτων ἐπ´ ἀκριβείας ἕκαστον, ὡς ἐμὴ δύναμις, εἰπεῖν. πειδὴ γὰρ ὁ χρόνος ἧκεν ἐν ᾧ τέλος ἔδει λαβεῖν τὰς ὁμολογίας, ἐξῄεσαν μὲν αἱ τῶν Ῥωμαίων δυνάμεις πανστρατιᾷ, ἐξῄεσαν δὲ μετὰ ταῦθ´ οἱ νεανίσκοι τοῖς πατρῴοις θεοῖς εὐξάμενοι καὶ προῆγον ἅμα τῷ βασιλεῖ κατευφημούμενοί τε ὑπὸ παντὸς τοῦ κατὰ τὴν πόλιν ὄχλου καὶ παττόμενοι τὰς κεφαλὰς ἄνθεσιν· ἤδη δὲ καὶ ἡ τῶν Ἀλβανῶν ἐξεληλύθει στρατιά. πεὶ δὲ κατεστρατοπεδεύσαντο πλησίον ἀλλήλων μεταίχμιον ποιησάμενοι τὸν διείργοντα τὴν Ῥωμαίων ἀπὸ τῆς Ἀλβανῶν ὅρον, ἔνθα καὶ πρότερον εἶχον ἑκάτεροι τοὺς χάρακας, πρῶτον μὲν ἱερὰ θύσαντες ὤμοσαν ἐπὶ τῶν ἐμπύρων στέρξειν τὴν τύχην, ἣν ἂν ἐκ τῆς μάχης τῶν ἀνεψιῶν ἑκατέρα πόλις ἐξενέγκηται, καὶ φυλάξειν τὰς ὁμολογίας βεβαίους μηδένα προσάγοντες αὐταῖς δόλον αὐτοί τε καὶ γένος τὸ ἐξ αὐτῶν· ἐπεὶ δὲ τὰ πρὸς θεοὺς ὅσια διεπράξαντο, θέμενοι τὰ ὅπλα προῆγον ἐκ τοῦ χάρακος ἀμφότεροι θεαταὶ τῆς μάχης ἐσόμενοι τριῶν ἢ τεττάρων σταδίων τὸ μεταξὺ χωρίον τοῖς ἀγωνιζομένοις καταλιπόντες·

II. Καὶ μετ´ οὐ πολὺ παρῆν τούς τε Κορατίους ὁ τῶν Ἀλβανῶν στρατηγὸς ἄγων καὶ τοὺς Ὁρατίους ὁ τῶν Ῥωμαίων βασιλεὺς ὡπλισμένους τε κάλλιστα καὶ τὸν ἄλλον ἔχοντας κόσμον οἷον ἄνθρωποι λαμβάνουσιν ἐπὶ θανάτῳ. Γενόμενοι δὲ σύνεγγυς ἀλλήλων τὰ μὲν ξίφη τοῖς ὑπασπισταῖς παρέδωκαν, προσδραμόντες δὲ περιέβαλλον ἀλλήλοις κλαίοντες καὶ τοῖς ἡδίστοις ὀνόμασιν ἀνακαλοῦντες, ὥστε εἰς δάκρυα προπεσεῖν ἅπαντας καὶ πολλὴν ἀστοργίαν κατηγορεῖν σφῶν τε αὐτῶν καὶ τῶν ἡγεμόνων, ὅτι παρὸν ἄλλοις τισὶ σώμασι κρῖναι τὴν μάχην εἰς ἐμφύλιον αἷμα καὶ συγγενικὸν ἄγος τὸν ὑπὲρ τῶν πόλεων ἀγῶνα κατέκλεισαν.

III. Παυσάμενοι δὲ τῶν ἀσπασμῶν οἱ νεανίσκοι καὶ τὰ ξίφη παρὰ τῶν ὑπασπιστῶν λαβόντες ἀναχωρησάντων τῶν πέλας ἐτάξαντό τε καθ´ ἡλικίαν καὶ συνῄεσαν ὁμόσε. [3,19] Τέως μὲν οὖν ἡσυχία τε καὶ σιγὴ κατεῖχεν ἀμφοτέρας τὰς δυνάμεις· ἔπειτα ἀναβοήσεις τε ἀθρόαι παρ´ ἀμφοτέρων αὐτῶν ἐγίνοντο καὶ παρακελεύσεις τοῖς μαχομένοις ἐναλλὰξ εὐχαί τε καὶ οἰμωγαὶ καὶ παντὸς ἄλλου πάθους ἐναγωνίου φωναὶ συνεχεῖς, αἱ μὲν πρὸς τὰ δρώμενά τε καὶ ὁρώμενα ὑφ´ ἑκατέρων, αἱ δὲ πρὸς τὰ μέλλοντά τε καὶ ὑποπτευόμενα· καὶ ἦν πλείω τὰ εἰκαζόμενα τῶν γινομένων. τε γὰρ ὄψις ἐκ πολλοῦ διαστήματος γινομένη πολὺ τὸ ἀσαφὲς εἶχε, καὶ τὸ πρὸς τοὺς οἰκείους ἀγωνιστὰς ἑκάστοις συμπαθὲς ἐπὶ τὸ βεβουλημένον ἐλάμβανε τὰ πρασσόμενα, αἵ τε συνεχεῖς τῶν μαχομένων ἐπεμβάσεις καὶ ὑπαναχωρήσεις καὶ εἰς τὸ ἀντίπαλον αὖθις ἀντιμεταστάσεις πολλαὶ καὶ ἀγχίστροφοι γινόμεναι τὸ ἀκριβὲς τῆς γνώμης ἀφῃροῦντο· καὶ ταῦτα ἐπὶ πολὺν ἐγίνετο χρόνον. ώμην τε γὰρ σώματος ἔτυχον ὁμοίαν ἔχοντες ἑκάτεροι καὶ τὸ γενναῖον τῆς ψυχῆς ἰσόρροπον ὅπλοις τε καλλίστοις ἐσκεπασμένοι τὰ σώματα ὅλα καὶ γυμνὸν οὐδὲν ἀπολιπόντες μέρος ὅ τι καὶ τρωθὲν ὀξεῖαν ἔμελλεν οἴσειν τὴν τελευτήν, ὥστε πολλοὶ Ῥωμαίων τε καὶ Ἀλβανῶν ἐκ τοῦ φιλονεικεῖν τε καὶ συμπαθεῖν τοῖς σφετέροις ἔλαθον αὑτοὺς τὸ τῶν κινδυνευόντων μεταλαβόντες πάθος ἀγωνισταί τε μᾶλλον ἐβούλοντο ἢ θεαταὶ τῶν δρωμένων γεγονέναι.

IV. ψὲ δ´ οὖν ποτε ὁ πρεσβύτατος τῶν Ἀλβανῶν τῷ πρὸς αὐτὸν ἀντιτεταγμένῳ συμπλέκεται παίων τε καὶ παιόμενος ἄλλας ἐπ´ ἄλλαις πληγὰς καί πως τυγχάνει τοῦ Ῥωμαίου διὰ βουβῶνος ἐνέγκας τὸ ξίφος. δὲ τοῖς τε ἄλλοις τραύμασι κεκαρωμένος ἤδη καὶ τὴν τελευταίαν πληγὴν θανατηφόρον ἔχων ὑπολυθέντων τῶν μελῶν καταρρυεὶς ἀποθνήσκει. ς δὲ τοῦτ´ εἶδον οἱ θεαταὶ τῆς μάχης ἅμα πάντες ἀνεβόησαν, Ἀλβανοὶ μὲν ὡς νικῶντες ἤδη, Ῥωμαῖοι δ´ ὡς κρατούμενοι. Τοὺς γὰρ δὴ σφετέρους δύο τοῖς τρισὶν Ἀλβανοῖς εὐκατεργάστους ὑπελάμβανον γενήσεσθαι. ν ᾧ δ´ ἐγίνετο ταῦτα, ὁ παρασπίζων τῷ πεσόντι Ῥωμαῖος ὁρῶν ἐπὶ τῷ κατορθώματι περιχαρῆ τὸν Ἀλβανὸν ὠθεῖται ταχὺς ἐπ´ αὐτὸν καὶ πολλὰ μὲν τραύματα δούς, πολλὰ δὲ αὐτὸς λαβὼν τυγχάνει πως κατὰ τῆς σφαγῆς αὐτοῦ βάψας τὸ ξίφος καὶ διαχρησάμενος. Μεταβαλούης δὲ τῆς τύχης ἐν ὀλίγῳ τά τε τῶν ἀγωνιζομένων ἔργα καὶ τὰ τῶν θεωμένων πάθη, καὶ Ῥωμαίων μὲν ἀναθαρρησάντων ἐκ τῆς πρότερον κατηφείας, Ἀλβανῶν δὲ ἀφῃρημένων τὸ χαῖρον, ἑτέρα πάλιν ἀντιπνεύσασα τοῖς τῶν Ῥωμαίων κατορθώμασι τύχη τούτων μὲν ἐταπείνωσε τὰς ἐλπίδας, τὰ δὲ τῶν πολεμίων φρονήματα ἐπῆρεν. Τοῦ γὰρ Ἀλβανοῦ πεσόντος ὁ τὴν πλησίον αὐτοῦ ἔχων στάσιν ἀδελφὸς συμπλέκεται τῷ καταβαλόντι, καὶ τυγχάνουσιν ἀμφότεροι κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον πληγὰς ἐξαισίους ἐξενέγκαντες κατ´ ἀλλήλων, ὁ μὲν Ἀλβανὸς τοῦ Ῥωμαίου κατὰ τοῦ μεταφρένου καὶ μέχρι τῶν σπλάγχνων βάψας τὸ ξίφος, ὁ δὲ Ῥωμαῖος ὑπελθὼν τὴν προβολὴν τοῦ πολεμίου καὶ τῶν ἰγνυῶν τὴν ἑτέραν ὑποτεμών. [3,20] Ὁ μὲν δὴ τὸ καίριον τραῦμα λαβὼν εὐθὺς ἐτεθνήκει,

V. δὲ τὴν ἰγνύαν τετρωμένος οὐκέτι βέβαιος ἦν ἑστάναι, σκάζων δὲ καὶ τὰ πολλὰ τῷ θυρεῷ διερειδόμενος ἀντεῖχεν ὅμως ἔτι καὶ μετὰ τοῦ περιλειπομένου τῶν ἀδελφῶν ἐπὶ τὸν ὑπομένοντα Ῥωμαῖον ἐχώρει, περιέστησάν τε αὐτὸν ὁ μὲν ἐξ ἐναντίας προσιών, ὁ δὲ κατὰ νώτου.

VI. Τῷ δὲ Ῥωμαίῳ δείσαντι μὴ κυκλωθεὶς πρὸς αὐτῶν εὐκατέργαστος γένηται δυσί τε μαχόμενος καὶ διχόθεν ἐπιοῦσιν, ἦν δὲ ἀκραιφνὴς ἔτι, λογισμὸς εἰσέρχεται διελεῖν τοὺς πολεμίους ἀπ´ ἀλλήλων καὶ χωρὶς ἑκατέρῳ μάχεσθαι. ᾷστα δὲ διαστήσειν αὐτοὺς ὑπελάμβανεν, εἰ δόξαν παράσχοι φυγῆς· οὐ γὰρ ὑπ´ ἀμφοτέρων διώξεσθαι τῶν Ἀλβανῶν, ἀλλ´ ὑφ´ ἑνός, ὁρῶν τὸν ἀδελφὸν οὐκέτι καρτερὸν τῶν ποδῶν. Ταῦτα δὴ διανοηθεὶς ὡς εἶχε τάχους ἔφευγε καὶ συνέπεσεν αὐτῷ μὴ διαμαρτεῖν τῆς ἐλπίδος. μὲν γὰρ ἕτερος τῶν Ἀλβανῶν οὐδεμίαν ἔχων πληγὴν καίριον ἐδίωκεν αὐτὸν ἐκποδός, ὁ δ´ ἐπιβαίνειν ἀδύνατος ὢν πολὺ τοῦ δέοντος ὑστέρει. νθα δὴ τῶν Ἀλβανῶν τοῖς σφετέροις ἐγκελευομένων, τῶν δὲ Ῥωμαίων τὸν αὑτῶν ἀγωνιστὴν κακιζόντων καὶ τῶν μὲν δὴ παιανιζόντων τε καὶ στεφανουμένων ὡς ἐπὶ κατορθουμένῳ τῷ ἀγῶνι, τῶν δ´ ὀδυρομένων ὡς οὐκ ἂν ἔτι τῆς τύχης σφᾶς διαναστησομένης, ταμιευσάμενος τὸν καιρὸν ὁ Ῥωμαῖος ὑποστρέφει τε ὀξέως καὶ πρὶν ἢ φυλάξασθαι τὸν Ἀλβανὸν φθάνει τῷ ξίφει κατὰ τοῦ βραχίονος πληγὴν ἐνέγκας καὶ διελὼν τὸν ἀγκῶνα. Πεσούσης δὲ χαμαὶ τῆς χειρὸς ἅμα τῷ ξίφει μίαν ἔτι πληγὴν καίριον ἐξενέγκας ἀποκτείνει τὸν Ἀλβανόν,

VII. Καὶ μετὰ τοῦτον ἐπὶ τὸν τελευταῖον ὠσάμενος ἡμιθνῆτα καὶ παρειμένον ἐπικατασφάττει. Σκυλεύσας δὲ τοὺς τῶν ἀνεψιῶν νεκροὺς εἰς τὴν πόλιν ἠπείγετο πρῶτος ἀπαγγεῖλαι θέλων τὴν ἑαυτοῦ νίκην τῷ πατρί. [3,21] Ἔδει δὲ ἄρα καὶ τοῦτον ἄνθρωπον ὄντα μὴ πάντα διευτυχεῖν, ἀλλ´ ἀπολαῦσαί τι τοῦ φθονεροῦ δαίμονος, ὃς αὐτὸν ἐκ μικροῦ μέγαν ἐν ὀλίγῳ θεὶς χρόνῳ καὶ εἰς ἐπιφάνειαν θαυμαστὴν καὶ παράδοξον ἐξάρας κατέβαλε φέρων αὐθημερὸν εἰς ἄχαριν συμφορὰν ἀδελφοκτόνον.

suite

 

I. MON sujet demande que je fasse ici une exacte description du combat, et que je rapporte les tragiques aventures dont il sut suivi : c'est ce que je vais faire du mieux qu'il me sera possible. La trêve de dix jours étant sur le point d'expirer, les troupes Romaines s'avancèrent dans la plaine toutes en corps. Les jeunes gens les suivirent bientôt, après avoir fait leurs prières aux dieux de la patrie. Ils étaient accompagnés du roi et de tout le peuple de la ville, qui faisait retentir l'air de ses acclamations et leur jetait des fleurs sur la tête. Comme les Albains s'étaient déjà avancés au même endroit, les deux armées se campèrent l'une auprès de l'autre, ne laissant entre deux que la plaine où elles avaient fait d'abord leurs retranchements. Elle séparait les terres Romaines de celles des Albains, c'était l'endroit destiné pour le combat. D'abord on fit des sacrifices, et pendant que les victimes brulaient sur les autels, on jura que chaque ville se rendrait à ce qui serait décidé par le combat des Horaces et des Curaces ; qu'elle garderait inviolablement le traité, elle et les descendants de ceux qui le juraient. Après avoir fait les sacrifices et tout ce qui concernait le culte des dieux, on mit bas les armes de part et d'autre, les soldats sortirent de leurs retranchements pour être spectateurs du combat, laissant entre les deux armées un espace de trois ou quatre stades pour les jeunes champions.

II. PEU de temps après, le général Albain amène les Curaces sur le champ de bataille, et le roi des Romains y conduit les Horaces. Ils étaient tous bien armés et ornés comme des victimes destinées à la mort. Les tenants s'approchent ; ils donnent leurs épées à des écuyers ; ils courent s'embrasser l'un l'autre les larmes aux yeux ; ils se saluent par leurs noms avec tant de tendresse et d'amitié, que les spectateurs fondant en larmes, s'accusent eux-mêmes de cruauté aussi  bien que leurs généraux, et se sont de vifs reproches de ce que pouvant donner cette triste commission à d'autres, ils exposent avec impiété ces dignes combattants à se souiller du sang de leurs cousins.

III. APRES les embrassements réciproques, ces jeunes gens reprennent leurs armes des mains de leurs écuyers, et ceux qui les accompagnaient se retirent du champ destiné pour le combat.  Ils se rangent en bataille l'un contre l'autre ; chacun prend son poste suivant son âge ; enfin ils en viennent aux mains. Jusqu'à ce moment les deux armées avaient été fort tranquilles ; un profond silence régnait dans tous les rangs. Mais dès que l'action fut commencée, on entendit de part et d'autre les acclamations des soldats ; chacun animait ses combattants ; ce n'était que vœux, que prières, qu'exhortations, que gémissements ; les deux armées faisaient retentir l'air de leurs cris militaires, comme il arrive ordinairement lorsqu'on attend avec impatience l'événement d'une action douteuse. Les uns ne parlaient que de ce qui se passait devant leurs yeux. Les autres voulant pénétrer jusque dans l'avenir, faisaient diverses conjectures et en disaient plus qu'il n'y en avait. Car étant un peu éloignés, ils ne voyaient pas assez distinctement le combat, et l'affection qu'ils avaient pour leurs champions leur faisait croire que tout allait comme ils le souhaitaient. Les efforts réciproques et les assauts redoublés des combattants, qui tantôt lâchaient pied, tantôt retournaient à la charge, empêchaient les spectateurs d'en pouvoir juger au juste ; et cela dura assez longtemps. Car comme les tenants étaient également robustes, également courageux, également armés, et entièrement couverts de leurs armes défensives, il était difficile de porter sur aucune partie de leurs corps un coup assez sûr pour les tuer sur le champ. Cependant les Romains et les Al bains entraient également dans les intérêts de leurs champions ; ils prenaient tant de part aux dangers qu'essuyaient ceux-ci, que vous eussiez dit qu'ils étaient eux-mêmes les tenants plutôt que les spectateurs.

IV. L'AINE des Albains étant aux prises avec son adversaire, après lui avoir porté plusieurs coups et en avoir reçu d'autres, lui donna enfin un coup d'épée dans l'aine et le perça d'outre en outre. Ce coup mortel joint aux autres dont il était déjà accablé, le fit tomber mort sur la place. A la vue de ce spectacle, les deux armées font retentir l'air de leurs cris ; les Albains se croient déjà victorieux, et les Romains se regardent comme vaincus, car il ne leur paraissait pas probable que leurs combattants, qui n'étaient plus que deux, pussent tenir contre les trois Albains. Pendant que cela se passait, le Romain qui combattait auprès de celui qui venait d'être tué, s'aperçoit que l'Albain est tout transporté de joie du coup qu'il a fait. Il entre en fureur, il se jette brusquement sur lui ; après lui avoir porté plusieurs coups, et en avoir reçu lui-même, il lui enfonce son épée dans la gorge et le tue. A l'instant on voit les spectateurs changer de visage et de contenance à mesure que la fortune du combat changeait elle-même. Les Romains reviennent de leur premier abattement ; la joie des Albains se dissipe. Cependant la joie des Romains ne dura guère ; un revers de fortune abattit bientôt leur espérance et fit reprendre courage aux ennemis. Sitôt que l'Albain sut tombé, son frère qui était porté auprès de lui, attaqua le Romain qui lui avait donné le coup de la mort. Ils furent blessés en même temps de deux coups très-dangereux. L'Albain en porta un à l'Horace entre les deux épaules, et lui plongea son épée jusque dans les entrailles, et le Romain par un dernier effort, glissant son épée sous les armes de son ennemi, lui coupa le jarret. L'Horace tomba mort sous le coup qu'il avait reçu.

V. LE Curace qui avait le jarret coupé, ne pouvait se tenir debout qu'avec beaucoup de peine.  Il ne laissa pas néanmoins de résister encore, tout boiteux qu'il était.  S'appuyant du mieux qu'il peut sur son bouclier, il marche avec son frère contre le Romain qui leur reste à combattre ; ils l'attaquent tous deux en même temps, l'un par devant l'autre par derrière.

VI. LE Romain, qui n'était point encore blessé,  appréhendant de ne pouvoir pas tenir contre ses deux adversaires qui l'enveloppaient pour l'attaquer tous les deux en même temps, résolut de les séparer afin de les combattre plus facilement l'un après l'autre. Il crut qu'il y réussirait aisément en feignant de s'enfuir, et qu'un des deux frères étant estropié, il ne serait poursuivi que par un de ses ennemis. Dans cette pensée il s'enfuit de toutes ses forces, et il ne fut point trompé dans son espérance. Car celui des deux Curaces, qui n'avait encore reçu aucune blessure mortelle, le poursuivit de près ; et l'autre, qui ne pouvait courir, demeura fort loin derrière. Alors les Albains poussant des cris de joie, encouragèrent leurs champions, ils voulaient déjà les couronner comme vainqueurs. Les Romains au contraire avaient perdu toute espérance ; leur courage était tellement abattu, qu'ils ne pensaient plus qu'à déplorer leur sort et à se plaindre de la lâcheté de leur combattant. Pendant ce temps-là, Horace, qui s'était adroitement ménagé une occasion favorable, se tourne tout à coup contre son adversaire, et. sans lui donner le temps de se mettre en garde, il lui porte un coup de sabre au bras et lui coupe le poing. La main de celui-ci tombe à terre avec son épée, et l'Horace lui porte un autre coup mortel dont il le renverse sur la place. A l'instant il va joindre le dernier des Curaces qui restait encore en vie ; et comme il était déjà à demi mort et accablé de ses blessures, il le tue sans aucune résistance.

VII. APRES cela, Horace ayant dépouillé ses cousins, court promptement à la ville pour annoncer à son père la nouvelle de ses victoires. Mais, hélas ! comme il était homme, son bonheur ne pouvait pas être parfait ; il fallait que sa victoire fût traversée de quelque malheur. La fortune, qui l'avait élevé en un moment au plus haut point de la gloire, d'une manière aussi admirable qu'inopinée, le plongea le même jour dans le plus funeste de tous les malheurs, en lui faisant souiller ses mains du sang de sa propre sœur.

suite