Denys d'Halicarnasse

DENYS DHALICARNASSE

 

ANTIQUITÉS ROMAINES.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΕΩΣ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΟΣ.

 LIVRE TROISIEME, chapitre 19

chapitre 18 - chapitre 20

 

 

 

 

 

 

 

DENYS DHALICARNASSE

 

ANTIQUITÉS ROMAINES.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΕΩΣ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΟΣ.

 LIVRE TROISIEME

 

 

 

 

 

 

 

LES ANTIQUITES ROMAINES DE DENYS D'HALICARNASSE

LITRE TROISIEME.

 

 

 

précédent

CHAPITRE DIX -NEUVIEME.

I. Tarquin déclare la guerre aux Sabins. II. Il leur livre bataille et les met en fuite. III. Les Sabins se remettent en campagne. IV. Tarquin leur coupe les vivres ; ils sont contraints d'abandonner leur camp. V. Combat sanglant. VI. Les Sabins demandent la paix ; Tarquin la leur accorde.

 

[3,63] I.. Ἑνὸς δὲ καταλειπομένου τοῦ Σαβίνων ἔθνους ἀντιπάλου Ῥωμαίοις ὑπὲρ τῆς ἀρχῆς ἄνδρας τε μαχητὰς ἔχοντος καὶ χώραν νεμομένου πολλὴν καὶ ἀγαθὴν καὶ τῆς Ῥώμης οὐ πρόσω κειμένην, πολλὴν ἔσχεν ὁ Ταρκύνιος προθυμίαν καὶ τούτους ὑπαγαγέσθαι καὶ προεῖπεν αὐτοῖς τὸν πόλεμον ἐγκαλῶν ταῖς πόλεσιν, ὅτι τοὺς ὑποσχομένους Τυρρηνοῖς ἐὰν ἀφίκωνται στρατὸν ἄγοντες εἰς τὴν χώραν αὐτῶν ἐκείνοις μὲν φίλας, Ῥωμαίοις δ´ ἐχθρὰς ποιήσειν τὰς σφετέρας πατρίδας οὐκ ἐβούλοντο ἐκδοῦναι. Οἱ δὲ ἄσμενοί τε ὑποδέχονται τὸν πόλεμον οὐκ ἀξιοῦντες τοὺς δυνατωτάτους τῶν ἀστῶν ἀφαιρεθῆναι, καὶ πρὶν ἀφικέσθαι Ῥωμαίων δύναμιν ἐπὶ σφᾶς αὐτοὶ στρατὸν ἐξάγουσιν ἐπὶ τὴν ἐκείνων. Βασιλεὺς δὲ Ταρκύνιος ὡς ἤκουσε διαβεβηκότας τοὺς Σαβίνους Ἀνίητα ποταμὸν καὶ λεηλατούμενα ὑπ´ αὐτῶν τὰ περὶ τὴν παρεμβολὴν ἅπαντα, ἀναλαβὼν τὴν εὐζωνοτάτην Ῥωμαίων νεότητα ὡς εἶχε τάχους ἐξῆγεν ἐπὶ τοὺς διεσπαρμένους ἐπὶ τὰς προνομάς. ποκτείνας δὲ πολλοὺς αὐτῶν καὶ τὴν λείαν ὅσην ἦγον ἀφελόμενος ἐγγὺς τῆς ἐκείνων παρεμβολῆς τίθεται τὸν χάρακα

II. Καὶ διαλιπὼν ὀλίγας τινὰς ἡμέρας, ἕως ἥ τε λοιπὴ δύναμις ἐκ τῆς πόλεως πρὸς αὐτὸν ἀφίκετο καὶ αἱ παρὰ τῶν συμμάχων ἐπικουρίαι συνήχθησαν, κατέβαινεν εἰς τὸ πεδίον ὡς μαχησόμενος.  [3,64] Ἰδόντες δὲ τοὺς Ῥωμαίους οἱ Σαβῖνοι προθύμως ἐπὶ τὸν ἀγῶνα χωροῦντας ἐξῆγον καὶ αὐτοὶ τὰς δυνάμεις οὔτε πλήθει λειπόμενοι τῶν πολεμίων οὔτε ἀρετῇ καὶ συμπεσόντες ἐμάχοντο πᾶσαν ἀποδεικνύμενοι τόλμαν, ἕως ἦν αὐτοῖς εἷς μόνος ὁ πρὸς τοὺς ἀντιτεταγμένους ἀγών. πειτα μαθόντες ἐπιόντα σφίσι κατὰ νώτου στρατὸν πολεμίων ἕτερον ἐν τάξει τε καὶ κόσμῳ χωροῦντα καταλιπόντες τὰ σημεῖα τρέπονται πρὸς φυγήν. σαν δὲ Ῥωμαίων ἄνδρες ἐπίλεκτοι πεζοί τε καὶ ἱππεῖς οἱ κατόπιν ἐπιφανέντες τοῖς Σαβίνοις, οὓς ὁ Ταρκύνιος ἐν ἐπιτηδείοις χωρίοις διὰ νυκτὸς ἐλόχισε. Τούτους δὴ τοὺς ἄνδρας οἱ Σαβῖνοι δείσαντες ἐκ τοῦ ἀδοκήτου σφίσιν ἐπιφαινομένους οὐθὲν ἔτι γενναῖον ἔργον ἀπεδείξαντο, ἀλλ´ ὡς κατεστρατηγημένοι ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν καὶ συμφορᾷ πεπληγότες ἀμάχῳ σώζειν ἑαυτοὺς ἄλλοι κατ´ ἄλλας ὁδοὺς ἐπειρῶντο, κἂν τούτῳ μάλιστα πολὺς αὐτῶν φόνος ἐγένετο διωκομένων ὑπὸ τῆς Ῥωμαϊκῆς ἵππου καὶ πανταχόθεν ἀποκλειομένων· ὥστε ὀλίγους τινὰς ἐξ αὐτῶν κομιδῇ γενέσθαι τοὺς διασωθέντας εἰς τὰς ἔγγιστα πόλεις, τὸ δὲ πλεῖον μέρος ὅσον μὴ κατὰ τὴν μάχην ἔπεσεν ὑποχείριον τοῖς Ῥωμαίοις γενέσθαι· οὐδὲ γὰρ οἱ καταλειφθέντες ἐν τῷ χάρακι τὴν ἔφοδον ἀποκρούσασθαι τῶν ἐπιόντων σφίσιν ἐθάρρησαν οὐδ´ εἰς πεῖραν ἦλθον μάχης, ἀλλ´ ἐκταραχθέντες ὑπὸ τοῦ παρ´ ἐλπίδα κακοῦ παρέδοσαν ἀμαχητὶ σφᾶς τε αὐτοὺς καὶ τὸ ἔρυμα.

III. Αἱ μὲν δὴ τῶν Σαβίνων πόλεις ὡς κατεστρατηγημέναι καὶ οὐκ ἀρετῇ τὴν νίκην ἀφῃρημέναι πρὸς τῶν πολεμίων, ἀλλὰ δόλῳ μείζονας αὖθις ἀποστέλλειν δυνάμεις παρεσκευάζοντο καὶ στρατηγὸν ἐμπειρότερον. δὲ Ταρκύνιος μαθὼν τὴν διάνοιαν αὐτῶν συνῆγε τὴν στρατιὰν διὰ τάχους καὶ πρὶν ἐκείνους ἅπαντας δὴ συνελθεῖν φθάνει διαβὰς τὸν Ἀνίητα ποταμόν. Ταῦτα μαθὼν ὁ τῶν Σαβίνων στρατηγὸς ἐξῄει μὲν ὡς εἶχε τάχους τὴν νεωστὶ συνηγμένην δύναμιν ἀναλαβὼν καὶ στρατοπεδεύεται πλησίον τῶν Ῥωμαίων ἐπὶ λόφου τινὸς ὑψηλοῦ καὶ ἀποτόμου, μάχης δὲ ἄρχειν οὐκ ἐδοκίμαζεν ἕως αἱ λοιπαὶ τῶν Σαβίνων δυνάμεις συνέλθωσιν, ἀλλ´ ἐπὶ τοὺς προνομεύοντας τὴν χώραν ἐκπέμπων ἀεί τινας τῶν ἱππέων καὶ λόχους ἐγκαθίζων ὕλαις ἢ νάπαις εἶργε τοὺς Ῥωμαίους τῶν ἐπὶ τὴν χώραν ἐξόδων. [3,65] Τοῦτον δὲ τὸν τρόπον αὐτοῦ χρωμένου τῷ πολέμῳ πολλαὶ μὲν συμπλοκαὶ {καὶ} κατ´ ὀλίγους ψιλῶν τε καὶ ἱππέων ἐγίνοντο, μάχη δὲ ὁλοσχερὴς ἁπάντων οὐδεμία.

IV. λκομένου δὲ τοῦ χρόνου δι´ ὀργῆς φέρων τὴν διατριβὴν ὁ Ταρκύνιος ἐπὶ τὴν παρεμβολὴν τῶν πολεμίων τὰς δυνάμεις ἔκρινεν ἄγειν καὶ πολλὰς ἐποιήσατο προσβολάς. πειτα καταμαθὼν τῷ βιαίῳ τῶν τρόπων οὐ ῥᾳδίαν οὖσαν αὐτὴν ἁλῶναι διὰ τὴν ἐχυρότητα τῇ σπάνει τῶν ἐπιτηδείων πολεμεῖν τοῖς ἐν αὐτῇ διέγνω, καὶ παρὰ πάσας τὰς φερούσας ἐπ´ αὐτὴν ὁδοὺς φρούρια κατασκευαζόμενος, ξυλίζεσθαί τε αὐτοὺς καὶ χιλὸν ἵπποις συναγαγεῖν καὶ ἄλλα πολλὰ ἐπιτήδεια λαμβάνειν ἐκ τῆς χώρας οὐκ ἐῶν εἰς πολλὴν κατέστησεν ἁπάντων ἀπορίαν· ὥστ´ ἠναγκάσθησαν φυλάξαντες νύκτα χειμέριον ὕδασι καὶ ἀνέμῳ φυγεῖν αἰσχρῶς ἐκ τοῦ χάρακος καταλιπόντες ἐν αὐτῷ τά τε ὑποζύγια καὶ τὰς σκηνὰς καὶ τοὺς τραυματίας καὶ τὴν εἰς τὸν πόλεμον παρασκευὴν ἅπασαν. Τῇ δ´ ἑξῆς ἡμέρᾳ μαθόντες οἱ Ῥωμαῖοι τὴν ἄπαρσιν αὐτῶν καὶ γενόμενοι τοῦ χάρακος ἀμαχητὶ κύριοι σκηνὰς μὲν καὶ ὑποζύγια καὶ χρήματα διήρπασαν, τοὺς δὲ αἰχμαλώτους ἀπάγοντες εἰς τὴν Ῥώμην ἀνέστρεψαν. Οὗτος ὁ πόλεμος ἔτη πέντε διέμεινε συνεχῶς πολεμούμενος, ἐν ᾧ γῆν ἀμφότεροι τὴν ἀλλήλων πορθοῦντες καὶ μάχας πολλὰς ἐλάττους τε καὶ μείζους μαχόμενοι διετέλεσαν, ὀλίγα μέν τινα καὶ τῶν Σαβίνων εὐτυχούντων ἐν τοῖς ἀγῶσι, τὰ δὲ πλεῖστα Ῥωμαίων·

V. ν δὲ τῇ τελευταίᾳ μάχῃ τέλος ἔλαβεν ὁλοσχερές. Σαβῖνοι γὰρ οὐχ ὡς πρότερον ἐκ διαδοχῆς, ἀλλ´ ἅμα πάντες οἱ στρατεύσιμον ἔχοντες ἡλικίαν ἐξῆλθον ἐπὶ τὸν πόλεμον, Ῥωμαῖοί τε σύμπαντες τὰς Λατίνων καὶ Τυρρηνῶν καὶ τῶν ἄλλων συμμάχων δυνάμεις παραλαβόντες ἐχώρουν ὁμόσε τοῖς πολεμίοις. μὲν οὖν τῶν Σαβίνων στρατηγὸς διχῇ μερίσας τὰς δυνάμεις δύο ποιεῖται στρατόπεδα, ὁ δὲ τῶν Ῥωμαίων βασιλεὺς τρία ποιήσας τάγματα καὶ τρεῖς παρεμβολὰς οὐ μακρὰν ἀπ´ ἀλλήλων θέμενος αὐτὸς μὲν τῆς Ῥωμαϊκῆς ἡγεῖτο δυνάμεως, Ἀρρόντα δὲ τὸν ἀδελφιδοῦν τῆς Τυρρηνικῆς συμμαχίας ἀπέδειξε στρατηγόν· Λατίνων δὲ καὶ τῶν ἄλλων συμμάχων ἔταξεν ἄρχειν ἄνδρα γενναῖον μὲν τὰ πολέμια καὶ φρονεῖν τὰ δέοντα ἱκανώτατον, ξένον δὲ καὶ ἄπολιν· Σερούϊος αὐτῷ προσηγορικὸν ὄνομα ἦν, Τύλλιος δὲ τὸ συγγενικόν· ᾧ Ῥωμαῖοι μετὰ τὴν Λευκίου Ταρκυνίου τελευτὴν βασιλεύειν τῆς πόλεως ἐπέτρεψαν οὐκ οὔσης Ταρκυνίῳ γενεᾶς ἄρρενος, ἀγάμενοι τὸν ἄνδρα τῆς τε περὶ τὰ πολιτικὰ καὶ τῆς περὶ τὰ πολέμια ἀρετῆς. Γένος δὲ τοῦ ἀνδρὸς τοῦδε καὶ τροφὰς καὶ τύχας καὶ τὴν ἐκ τοῦ θείου γενομένην περὶ αὐτὸν ἐπιφάνειαν, ὅταν κατὰ τοῦτο γένωμαι τὸ μέρος τοῦ λόγου, διηγήσομαι. [3,66] Τότε δ´ οὖν, ἐπειδὴ παρεσκεύαστο ἀμφοτέροις τὰ πρὸς τὸν ἀγῶνα ἐπιτήδεια, συνῄεσαν εἰς μάχην, εἶχον δὲ τὸ μὲν εὐώνυμον κέρας οἱ Ῥωμαῖοι, τὸ δὲ δεξιὸν οἱ Τυρρηνοί, κατὰ μέσην δὲ τὴν φάλαγγα Λατῖνοι ἐτάχθησαν. Γενομένου δὲ ἀγῶνος καρτεροῦ δι´ ὅλης ἡμέρας ἐνίκων οἱ Ῥωμαῖοι παρὰ πολὺ καὶ πολλοὺς μὲν ἀποκτείναντες τῶν πολεμίων ἐν τῇ μάχῃ γενομένους ἄνδρας ἀγαθούς, πολλῷ δ´ ἔτι πλείους αἰχμαλώτους λαβόντες ἐν τῇ φυγῇ, τῶν δὲ παρεμβολῶν ἀμφοτέρων ἐγκρατεῖς γενόμενοι καὶ χρημάτων μέγαν περιβαλόμενοι πλοῦτον ἀδεῶς ἤδη τῆς ὑπαίθρου πάσης ἐκράτουν, ἣν πυρὶ καὶ σιδήρῳ καὶ πᾶσι λωβησάμενοι κακοῖς, ἐπειδὴ τὸ θέρος ἐτελεύτα, λύσαντες τὰς παρεμβολὰς ἀπῄεσαν ἐπ´ οἴκου. Καὶ ὁ βασιλεὺς Ταρκύνιος τρίτον ἐπὶ τῆς ἰδίας ἀρχῆς τὸν ἐκ τῆςδε τῆς μάχης κατήγαγε θρίαμβον.

VI. Τῷ δ´ ἑξῆς ἐνιαυτῷ παρασκευαζομένου πάλιν τοῦ βασιλέως στρατὸν ἐπὶ τὰς πόλεις τῶν Σαβίνων ἐξάγειν καὶ πολιορκίαις αὐτὰς προσάγεσθαι διεγνωκότος, γενναῖον μὲν οὐδὲν ἔτι βούλευμα καὶ νεανικὸν οὐδεμιᾶς ἐγένετο, πᾶσαι δὲ κοινῇ γνώμῃ χρησάμεναι πρὶν εἰς κίνδυνον ἐλθεῖν ἀνδραποδισμοῦ καὶ κατασκαφῆς καταλύσασθαι τὸν πόλεμον ἔγνωσαν. Καὶ παρῆσαν ἐξ ἑκάστης πόλεως οἱ κράτιστοι τῶν Σαβίνων πρὸς βασιλέα Ταρκύνιον ἐξεληλυθότα μετὰ πάσης ἤδη δυνάμεως παραδιδόντες αὐτῷ τὰ τείχη καὶ δεόμενοι μετρίας ποιήσασθαι τὰς συμβάσεις. δὲ ἀσπαστῶς δεξάμενος τὴν ἄνευ κινδύνων ὑποταγὴν τοῦ ἔθνους σπονδάς τε ποιεῖται πρὸς αὐτοὺς ὑπὲρ εἰρήνης τε καὶ φιλίας ἐπὶ ταῖς αὐταῖς ὁμολογίαις, αἷς Τυρρηνοὺς πρότερον ὑπηγάγετο, καὶ τοὺς αἰχμαλώτους ἀπέδωκεν αὐτοῖς ἄνευ λύτρων. [3,67] Αὗται πολεμικαὶ πράξεις βασιλέως Ταρκυνίου μνημονεύονται, εἰρηνικαὶ δὲ καὶ πολιτικαὶ τοιαίδε τινές, οὐδὲ γὰρ ταύτας βούλομαι παρελθεῖν ἀμνημονεύτους.

suivant

I. LA guerre des Tyrrhéniens étant heureusement terminée. il ne restait plus que les Sabins qui disputassent l'empire aux Romains. C'était une nation belliqueuse ; elle habitait un pays gras, fertile, d'une vaste étendue, et peu éloigné de Rome. Tarquin avait grande envie de les réduire, comme il avait réduit les autres peuples. Il les somma de lui livrer ceux qui avaient promis aux Tyrrhéniens de soulever le pays en leur faveur contre les Romains s'ils fondaient avec leur armée sur les terres de la république. Mais ils ne voulurent pas les lui livrer, et sur ce refus Tarquin leur déclara une guerre ouverte. Ils l'acceptèrent volontiers plutôt que de se résoudre à laisser enlever les plus puissants de leurs citoyens ; et sans attendre que les Romains entrassent sur leurs terres, ils ouvrirent eux-mêmes la campagne et fondirent dans le pays ennemi. Sitôt que le roi Tarquin apprit que les Sabins avaient passé le Teverone et qu'ils pillaient toutes les terres voisines de leur camp, il prit avec lui son camp volant et marcha à grandes journées pour les surprendre dispersés au pillage. Il en tua un grand nombre, et leur ayant ôté tout le butin qu'ils avaient pris, il se campa à la vue de leurs lignes.

II. APRES avoir passé quelques jours tranquillement, en attendant que le reste de  son armée fût arrivé de Rome avec les troupes auxiliaires, il s'avança dans la plaine pour leur présenter la bataille. Les Sabins voyant que l'armée Romaine se présentait au combat avec beaucoup d'ardeur, sortirent aussi de leurs retranchements. Ils ne cédaient aux ennemis ni en nombre ni en valeur, et tant qu'ils n'eurent affaire qu'à ceux qui étaient rangés en bataille [ devant eux ], ils se défendirent avec un courage extraordinaire : mais sitôt qu'ils s'aperçurent qu'un autre corps de troupes ennemies venait en bon ordre les charger en queue, ils abandonnèrent leurs étendards et prirent la fuite. Ce corps de troupes qui parut derrière eux était composé de la fleur de la cavalerie et de l'infanterie Romaine, que Tarquin avait placée la nuit précédente en embuscade dans un poste avantageux. Les Sabins se voyant donc ainsi attaqués par derrière dans le moment qu'ils ne s'attendaient à rien moins, furent tellement saisis d'épouvante qu'ils n'avaient plus le cœur de résister ; et dès qu'ils s'aperçurent que l'ennemi leur avait joué ce stratagème, ils crurent que leur perte était inévitable, et. ne songèrent plus qu'à s'enfuir, les uns d'un côté, les autres de l'autre. Alors la cavalerie Romaine qui les poursuivait l'épée dans les reins, les investit de toutes parts et en fit un horrible carnage. Il n'y en eut que très peu qui se sauvèrent dans les villes voisines ; la plupart de ceux qui n'avaient point été tués dans le combat, tombèrent entre les mains des Romains, qui les firent prisonniers de guerre. Les autres qui étaient restés dans le camp pour y servir de garnison,furent si frappés de leur malheur inopiné, que sans même oser se mettre en défense et sans tenter la fortune du combat, ils se livrèrent aux ennemis, eux et leurs retranchements.

III.  Cependant les villes Sabines persuadées que les ennemis avaient remporté la victoire plutôt par ruse et par stratagème que par valeur, se disposèrent à mettre en campagne une armée beaucoup plus nombreuse, sous la conduite d'un général très prudent et très habile dans l'art de la guerre. Tarquin eut le vent de leur dessein ; il rassembla ses troupes en diligence,et passa le Teverone avant que tous les ennemis pussent se joindre en un corps. Sur la nouvelle de sa marche, le général des Sabins se mit promptement en campagne avec ses nouvelles levées, et alla se camper à la vue du camp des Romains sur une certaine colline haute et escarpée. Il n'osa néanmoins tenter le combat jusqu'à ce que le reste des troupes Sabines fut venu. Mais il envoyait tous les jours quelque détachement de cavalerie contre les pillards, et postait des embuscades dans les bois et dans les forêts pour empêcher les Romains de ravager ses terres. Cette conduite du général des Sabins fut cause qu'il n'y eut que de fréquentes escarmouches de la cavalerie et de l'infanterie légère,sans aucun combat dans les formes.

IV. COMME le temps se passait sans rien faire, Tarquin irrité de ce que les ennemis faisaient trainer la guerre résolut d'attaquer leurs lignes. Il leur livra plusieurs assauts mais le poste étant trop difficile à emporter de vive force,il prit le parti de leur couper les vivres afin de les réduire par la famine. Il porta des troupes sur toutes les avenues de leur camp pour les empêcher de sortir dans les campagnes et: d'aller chercher du bois, du fourrage pour leurs chevaux,et. les autres provisions nécessaires. Par ce moyen il les réduisit à une si grande disette de toutes choses, qu'ils furent contraints de prendre l'occasion d'une nuit, qu'il tombait une grosse pluie et qu'il faisait un vent horrible,pour s'enfuir honteusement de leur camp, abandonnant leurs chevaux, leurs tentes, les blessés, et toutes leurs munitions de guerre. Le lendemain, les Romains voyant qu'ils avaient tout abandonné, se rendirent maîtres de leurs retranchements sans coup férir ; et après avoir pillé les tentes, enlevé les bêtes de charge,l'argent, les autres effets et les prisonniers de guerre, ils s'en retournèrent à Rome. Pendant cette guerre qui dura cinq ans entiers sans discontinuer,ils ravagèrent réciproquement leurs terres, et se livrèrent plusieurs combats tant grands que petits, dans lesquels la fortune se déclara quelquefois pour les Sabins, mais rarement ; car les Romains eurent presque toujours l'avantage.

V. Enfin le dernier combat termina entièrement la guerre. Car les Sabins s'étant mis en campagne, non pas avec une partie de leur armée et les uns après les autres, comme ils avaient fait auparavant, mais avec tout ce qu'ils avaient de monde en état de porter les armes ; les Romains marchèrent contre eux et mirent sur pied non seulement leurs troupes domestiques, mais toutes les troupes auxiliaires des Latins, des Tyrrhéniens et des autres alliés. Le général des Sabins partagea ses forces en deux camps. Le roi des Romains divisa aussi ses troupes en trois corps, qu'il porta dans trois camps différents, mais peu éloignés l'un de l'autre. Tarquin était en personne à la tête de l'armée Romaine. Il donna le commandement des troupes auxiliaires des Tyrrhéniens à  son neveu Aruns. A l'égard des troupes des Latins et des autres alliés, il mit à leur tête un homme courageux et d'une prudence consommée dans le métier de la guerre, mais qui était étranger et qui n'avait ni ville ni patrie. Il s'appelait Servius en  son nom propre, et Tullius en  son nom de famille. C'est celui que les Romains firent roi après [Lucius ] Tarquin, qui mourut sans laisser d'enfants mâles ; tant ils étaient charmés de sa valeur dans la guerre et de sa prudence dans les affaires de l'état. Mais quand il en sera temps,nous parlerons de sa naissance, de  son extraction,de  son éducation,de sa fortune et des prodiges par lesquels les dieux présagèrent  son élévation future. Les deux armées ayant donc fait tous les préparatifs nécessaires pour le combat,on en vint aux mains. Les Romains étaient à l'aile gauche,et les Tyrrhéniens à la droite, les Latins faisaient le corps de bataille. L'action fut sanglante ; elle dura tout le jour. Les Romains y remportèrent une victoire complète ; car ayant tué sur le champ de bataille beaucoup de braves soldats qui combattaient avec un courage extraordinaire,ils mirent le reste en fuite ; et après avoir fait un grand nombre de prisonniers de guerre,ils s'emparèrent des deux camps où ils trouvèrent des richesses et des biens infinis. Maitres de la campagne,les Romains mirent tout à feu et à sang,et après avoir entièrement désolé le pays ils décampèrent sur la fin de l'été pour s'en retourner chez eux. Tarquin reçut pour la troisième fois les honneurs du triomphe qu'il avait mérités par cette glorieuse victoire.

VI. L'ANNEE suivante, le roi des Romains mit une nouvelle armée sur pied,et résolut d'aller assiéger les villes des Sabins. Mais il ne se fit aucune action de valeur dans cette campagne ; pas une seule ville n'osa s'opposer à la rapidité de ses conquêtes ; elles prirent toutes le parti de faire la paix avant que de se voir en danger d'être rasées ou réduites en servitude. Chaque ville envoya ses principaux citoyens en ambassade vers Tarquin, qui était déjà entré dans le pays avec toutes ses troupes, pour se rendre à lui, et pour le prier d'accorder la paix à des conditions raisonnables. Ravi de pouvoir réduire cette nation sans aucun danger,le roi conclut un traité de paix avec les Latins aux mêmes conditions qu'il en avait auparavant fait un autre avec les Tyrrhéniens,et pour cimenter cette nouvelle alliance,il rendit les prisonniers sans rançon. Voilà ce que l'histoire nous apprend des actions militaires de Tarquin. Parlons maintenant de ce qu'il fit en temps de paix,dans l'administration de la république ; car je ne veux pas passer cela sous silence.

suivant