Denys d'Halicarnasse

DENYS DHALICARNASSE

 

ANTIQUITÉS ROMAINES.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΕΩΣ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΟΣ.

 LIVRE TROISIEME, chapitre 15

chapitre 14 - chapitre 16

 

 

 

 

 

 

 

DENYS DHALICARNASSE

 

ANTIQUITÉS ROMAINES.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΕΩΣ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΟΣ.

 LIVRE TROISIEME

 

 

 

 

 

 

 

LES ANTIQUITES ROMAINES DE DENYS D'HALICARNASSE

LITRE TROISIEME.

 

 

 

précédent

CHAPITRE QUINZIEME.

I. Tarquin cinquième roi des Romains. II. Son origine. III. Pourquoi il vint à Rome. IV. Présage de son élévation future. V.  Il se fait ami du roi Marcius, des patriciens et du peuple.

 

[3,46] I. Μετὰ δὲ τὸν Ἄγκου Μαρκίου θάνατον ἡ βουλὴ πάλιν ἐπιτρέψαντος αὐτῇ τοῦ δήμου πολιτείαν ἣν ἐβούλετο καταστήσασθαι μένειν ἐπὶ τῆς αὐτῆς ἔγνω καὶ ἀποδείκνυσι μεσοβασιλεῖς. Οἱ δὲ συναγαγόντες εἰς ἀρχαιρεσίας τὸ πλῆθος αἱροῦνται βασιλέα Λεύκιον Ταρκύνιον. Βεβαιωσάντων δὲ καὶ τῶν παρὰ τοῦ δαιμονίου σημείων τὰ κριθέντα ὑπὸ τοῦ πλήθους παραλαμβάνει τὴν βασιλείαν ἐνιαυτῷ δευτέρῳ μάλιστα τῆς μιᾶς καὶ τετταρακοστῆς ὀλυμπιάδος, ἣν ἐνίκα στάδιον Κλεώνδας Θηβαῖος, ἄρχοντος Ἀθήνησιν Ἡνιοχίδου.

II. Γονέων δ´ ὁποίων τινῶν οὗτος ὁ Ταρκύνιος ἦν καὶ πατρίδος ἐξ ἧς ἔφυ καὶ δι´ ἅςτινας αἰτίας εἰς Ῥώμην ἀφίκετο καὶ δι´ οἵων ἐπιτηδευμάτων ἐπὶ τὴν βασιλείαν παρῆλθεν, ὡς ἐν ταῖς ἐπιχωρίοις συγγραφαῖς εὗρον ἐρῶ. Κορίνθιός τις ἀνὴρ ὄνομα Δημάρατος ἐκ τῆς Βακχιαδῶν συγγενείας ἐμπορεύεσθαι προελόμενος ἐπέπλευσεν εἰς τὴν Ἰταλίαν ὁλκάδα τε οἰκείαν ἀνάγων καὶ φόρτον ἴδιον. ξεμπολήσας δὲ τὸν φόρτον ἐν ταῖς Τυρρηνῶν πόλεσιν εὐδαιμονούσαις μάλιστα τῶν ἐν Ἰταλίᾳ τότε καὶ μεγάλα κέρδη περιβαλόμενος ἐκεῖθεν οὐκέτι εἰς ἄλλους ἐβούλετο κατάγεσθαι λιμένας, ἀλλὰ τὴν αὐτὴν εἰργάζετο συνεχῶς θάλατταν Ἑλληνικόν τε φόρτον εἰς Τυρρηνοὺς κομίζων καὶ Τυρρηνικὸν εἰς τὴν Ἑλλάδα φέρων καὶ γίνεται πάνυ πολλῶν χρημάτων κύριος. πικαταλαβούσης δὲ στάσεως τὴν Κόρινθον καὶ τῆς Κυψέλου τυραννίδος ἐπανισταμένης τοῖς Βακχιάδαις οὐκ ἀσφαλὲς εἶναι δοκῶν ἐν τυραννίδι ζῆν πολλὰ κεκτημένος ἄλλως τε καὶ τῆς ὀλιγαρχικῆς οἰκίας ὑπάρχων, συνεσκευασμένος τὴν οὐσίαν ὅσην οἷός τ´ ἦν ᾤχετο πλέων ἐκ τῆς Κορίνθου. χων δὲ φίλους πολλοὺς καὶ ἀγαθοὺς Τυρρηνῶν διὰ τὰς συνεχεῖς ἐπιμιξίας, μάλιστα δ´ ἐν Ταρκυνίοις πόλει μεγάλῃ τε καὶ εὐδαίμονι τότε οὔσῃ, οἶκόν τε αὐτόθι κατασκευάζεται καὶ γυναῖκα ἐπιφανῆ κατὰ γένος ἄγεται. Γενομένων δ´ αὐτῷ δυεῖν παίδων Τυρρηνικὰ θέμενος αὐτοῖς ὀνόματα, τῷ μὲν Ἄρροντα, τῷ δὲ Λοκόμωνα καὶ παιδεύσας ἀμφοτέρους Ἑλληνικήν τε καὶ Τυρρηνικὴν παιδείαν, εἰς ἄνδρας ἐλθοῦσιν αὐτοῖς γυναῖκας ἐκ τῶν ἐπιφανεστάτων οἴκων λαμβάνει. [3,47] Καὶ μετ´ οὐ πολὺν χρόνον ὁ μὲν πρεσβύτερος αὐτοῦ τῶν παίδων γένος οὐδὲν καταλιπὼν ἐμφανὲς ἀποθνήσκει. Καὶ μετ´ ὀλίγας ἡμέρας αὐτὸς ὁ Δημάρατος ὑπὸ λύπης τελευτᾷ κληρονόμον ἁπάσης τῆς οὐσίας τὸν περιλειπόμενον τῶν παίδων Λοκόμωνα καταλιπών·

III. ς παραλαβὼν τὸν πατρικὸν πλοῦτον μέγαν ὄντα πολιτεύεσθαί τε καὶ τὰ κοινὰ πράττειν καὶ ἐν τοῖς πρώτοις τῶν ἀστῶν εἶναι προῄρητο. πελαυνόμενος δὲ πανταχόθεν ὑπὸ τῶν ἐπιχωρίων καὶ οὐχ ὅπως ἐν τοῖς πρώτοις ἀριθμούμενος, ἀλλ´ οὐδ´ ἐν τοῖς μέσοις, ἀνιαρῶς ἔφερε τὴν ἀτιμίαν. κούων δὲ περὶ τῆς Ῥωμαίων πόλεως, ὅτι πάντας ἀσμένως ὑποδεχομένη τοὺς ξένους ἀστοὺς ποιεῖται καὶ τιμᾷ κατὰ τὴν ἀξίαν ἕκαστον, ἐκεῖ μετενέγκασθαι τὴν οἴκησιν ἔγνω τά τε χρήματα πάντα συσκευασάμενος καὶ τὴν γυναῖκα ἐπαγόμενος καὶ τῶν ἄλλων φίλων καὶ οἰκείων τοὺς βουλομένους· ἐγένοντο δὲ οἱ συναπαίρειν αὐτῷ προθυμηθέντες συχνοί.

IV. ς δὲ κατὰ τὸ καλούμενον Ἰανίκολον ἦσαν, ὅθεν ἡ Ῥώμη τοῖς ἀπὸ Τυρρηνίας ἐρχομένοις πρῶτον ἀφορᾶται, καταπτὰς ἀετὸς ἄφνω καὶ τὸν πῖλον αὐτοῦ τὸν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς κείμενον ἁρπάσας, ἀνέπτη πάλιν ἄνω κατὰ τὴν ἐγκύκλιον αἰώραν φερόμενος καὶ εἰς τὸ βάθος τοῦ περιέχοντος ἀέρος ἀπέκρυψεν· ἔπειτ´ ἐξαίφνης ἐπιτίθησι τῷ Λοκόμωνι τὸν πῖλον ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ἁρμόσας ὡς πρότερον ἥρμοστο. Θαυμαστοῦ δὲ καὶ παραδόξου πᾶσι τοῦ σημείου φανέντος ἡ γυνὴ τοῦ Λοκόμωνος ὄνομα Τανακύλλα ἐμπειρίαν ἱκανὴν ἐκ πατέρων ἔχουσα τῆς Τυρρηνικῆς οἰωνοσκοπίας, λαβοῦσα μόνον αὐτὸν ἀπὸ τῶν συνόντων ἠσπάσατό τε καὶ ἀγαθῶν ἐλπίδων ἐνέπλησεν ὡς ἐξ ἰδιωτικῆς τύχης εἰς ἐξουσίαν βασιλικὴν ἐλευσόμενον. Σκοπεῖν μέντοι συνεβούλευεν ὅπως παρ´ ἑκόντων λήψεται Ῥωμαίων τὴν ἡγεμονίαν ἄξιον τῆς τιμῆς ταύτης ἑαυτὸν παρασχών. [3,48] Ὁ δὲ περιχαρὴς τῷ σημείῳ γενόμενος ἐπειδὴ ταῖς πύλαις ἤδη συνήγγιζεν, εὐξάμενος τοῖς θεοῖς ἐπιτελῆ γενέσθαι τὰ μαντεύματα καὶ σὺν ἀγαθαῖς εἰσελθεῖν τύχαις παρῆλθεν εἰς τὴν πόλιν·

V. Καὶ μετὰ τοῦτο συνελθὼν εἰς λόγους Μαρκίῳ τῷ βασιλεῖ πρῶτον μὲν ἑαυτὸν ἐδήλωσεν ὅστις ἦν, ἔπειθ´ ὅτι κατοικεῖν ἐν τῇ πόλει βουλόμενος παρείη πᾶσαν τὴν πατρικὴν οὐσίαν ἐπαγόμενος, ἣν εἰς τὸ κοινὸν ἔφη τῷ βασιλεῖ καὶ τῇ Ῥωμαίων πόλει τιθέναι μείζονα οὖσαν ἢ κατ´ ἰδιώτην ἄνδρα κεκτῆσθαι. σμένως δὲ τοῦ βασιλέως αὐτὸν ὑποδεξαμένου καὶ καταχωρίσαντος ἅμα τοῖς συμπαροῦσιν αὐτῷ Τυρρηνῶν εἰς φυλήν τε καὶ φρατρίαν, οἰκίαν τε κατασκευάζεται τόπον διαλαχὼν τῆς πόλεως τὸν ἀρκοῦντα καὶ γῆς λαμβάνει κλῆρον. πεὶ δὲ ταῦτα διῳκήσατο καὶ τῶν ἀστῶν εἷς ἐγεγόνει, μαθὼν ὅτι Ῥωμαίων ἑκάστῳ κοινόν τ´ ὄνομα κεῖται καὶ μετὰ τὸ κοινὸν ἕτερον, ὃ δὴ συγγενικὸν αὐτοῖς ἐστι καὶ πατρωνυμικόν, ἐξομοιοῦσθαι καὶ κατὰ τοῦτο αὐτοῖς βουλόμενος Λεύκιον μὲν ἀντὶ Λοκόμωνος ἑαυτῷ τίθεται τὸ κοινὸν ὄνομα, Ταρκύνιον δὲ τὸ συγγενικὸν ἐπὶ τῆς πόλεως ἐν ᾗ γενέσεώς τε καὶ τροφῆς ἔτυχε· βασιλέως τε φίλος ἐν ὀλίγῳ πάνυ χρόνῳ γίνεται δῶρα διδούς, ὧν αὐτὸν ἐν χρείᾳ μάλιστα γινόμενον ᾐσθάνετο καὶ χρήματα παρέχων εἰς τὰς πολεμικὰς χρείας ὅσων ἐδεῖτο, ἐν δὲ ταῖς στρατείαις ἁπάντων κράτιστα πεζῶν τε καὶ ἱππέων ἀγωνιζόμενος γνώμης τε ὅπου δεήσειεν ἀγαθῆς ἐν τοῖς πάνυ φρονίμοις τῶν συμβούλων ἀριθμούμενος. Γενόμενος δὲ παρὰ τῷ βασιλεῖ τίμιος οὐδὲ τῆς ἄλλων Ῥωμαίων εὐνοίας διήμαρτεν, ἀλλὰ καὶ τῶν πατρικίων πολλοὺς ταῖς εὐεργεσίαις ὑπηγάγετο καὶ τὸ δημοτικὸν πλῆθος οἰκείως ἔχειν ἑαυτῷ παρεσκεύασεν εὐπροσηγόροις τε ἀσπασμοῖς καὶ κεχαρισμέναις ὁμιλίαις καὶ χρημάτων μεταδόσει καὶ ταῖς ἄλλαις φιλοφροσύναις.

suite

I. APRES la mort d'Ancus Marcius, le sénat ayant obtenu l'agrément du peuple pour établir tel gouvernement qu'il jugerait à propos, résolut de continuer les choses sur le même pied qu'auparavant. On nomma des entre-rois : ceux-ci convoquèrent une assemblée, et jetèrent les yeux sur Lucius Tarquin pour le mettre sur le trône. Les dieux ayant confirmé l'élection du peuple par des augures favorables, ce nouveau roi prit les rênes du gouvernement environ la deuxième année de la quarante-unième olympiade en laquelle Cléonidas de Thèbes remporta le prix de la course, Héniochidas étant archonte à Athènes.

II. VOYONS maintenant quels étaient les ancêtres de Tarquin, de quel pays il était originaire, pour quel sujet il vint à Rome, et par quelle voie il parvint à la royauté. Je rapporterai là-dessus ce que j'ai lu dans les annales du pays. Un certain Corinthien, nommé Démaratus, de la famille des Bacchiades, s'adonna entièrement au commerce. Il passa en Italie sur un vaisseau qui lui appartenait, et dans les villes des Tyrrhéniem qui étaient alors les plus florissantes de tout le pays, il vendit les marchandises dont il était chargé. Il y gagna si considérablement que sans se soucier d'aller en d'autres ports, il pratiqua toujours la même mer, apportant des marchandises de Grèce en Tyrrhénie et, en remportant de Tyrrhénie en Grèce. Après avoir continué ce commerce pendant quelque temps, il devint très riche. Mais dans la suite il s'éleva une sédition à Corinthe ; et les Bacchiades étant opprimés par la tyrannie de Cypsèle, Damaratus qui possédait de grandes richesses, et qui était d'ailleurs d'une des premières familles, et même de la faction des grands de l'état, crut qu'il n'était pas sûr pour lui de vivre sous un gouvernement: tyrannique. Il prit donc le parti d'embarquer tout ce qu'il avait, pour se retirer de Corinthe dans le pays des Tyrrhéniens. Son commerce continuel lui ayant procuré plusieurs bons amis,, sur tout à Tarquinie, ville alors très-célèbre et très-florissante, il y bâtit une maison et épousa une femme de qualité dont il eut deux enfants auxquels il donna des noms Tyrrhéniens, à l'un celui d'Aruns, et. à l'autre celui de Lucumon. Il les fit instruire tous deux dans les sciences des Grecs et des Tyrrhéniens, et. lorsqu'ils eurent atteint l'âge viril, il les maria à des filles de la première distinction. Peu de temps après, l'aîné de ses fils mourut sans laisser d'enfants, au moins qui parussent. Demaratus en eut tant de chagrin qu'il ne lui survécut que peu de jours, laissant tout  son bien à Lucumon  son cadet.

III. Seul héritier des grands biens de  son père, Lucumon résolut de briguer les dignités et d'entrer dans l'administration des affaires de l'état, afin de devenir des premiers de sa ville. Mais il fut rebuté de tous côtés par les gens du pays ; et loin de parvenir aux premières charges, il ne put pas même obtenir les moindres. Outré de cet affront, ayant appris qu'on recevait à Rome tous les étrangers, qu'on leur donnait le droit de bourgeoisie, et que chacun y était honoré selon son mérite, il prit le parti d'y établir sa demeure, et de mener avec lui sa femme, ses enfants et tous ceux de ses domestiques qui voudraient le suivre. Il y en eut en effet un très-grand nombre qui furent ravis de l'accompagner.

IV. Quand ils furent arrivés au Janicule, d'où l'on commence à découvrir la ville de Rome en venant de Tyrrhénie, un aigle parut tout à coup, s'approcha de Lucumon et lui enleva son chapeau de dessus sa tête ; ensuite il s'envola à tire-d'aile, fit le tour du chariot suspendu dans lequel était le Tyrrhénien, puis il s'élança si haut qu'on le perdit de vue: un moment après il revint tout d'un coup, et lui remit  son chapeau sur la tête de la même manière qu'il était auparavant. Tous ceux de la suite de Lucumon furent surpris de ce prodige extraordinaire. Sa femme, nommée Tanaquil, qui avait été instruite par ses parents dans la science des augures suivant la discipline des Tyrrhéniens, le tira seul à quartier, l'embrassa et le remplit de bonnes espérances, l'assurant qu'un jour il passerait d'une fortune privée à la dignité de roi: elle lui conseilla en même temps de ne recevoir la couronne que quand les Romains la lui offriraient d'eux mêmes, et de travailler toujours à se rendre digne d'un si grand honneur. Ce prodige le remplit de joie, et lorsqu'il fut aux portes de Rome, adressant ses vœux aux dieux il les pria d'accomplir ce qu'ils lui avaient présagé et de rendre son arrivée heureuse, ensuite il entra dans la ville.

V. Lucumon fut admis à l'audience de Marcius ; il lui dit qui il était, qu'il venait à Rome pour y établir sa demeure, qu'il apportait avec lui toutes les richesses que  son père lui avait laissés, et que comme ces biens étaient trop considérables pour un particulier, il les offrait volontiers au service du roi et de l'état. Marcius le reçut avec beaucoup d'amitié, et se séparant lui et les Tyrrhéniens de sa suite en une tribu et en une curie particulière, il lui donna des terres et lui assigna une place dans un quartier de la ville pour y bâtir des maisons. Cela étant fait, Lucumon devint citoyen de Rome. Mais voyant que chaque Romain outre  son nom commun avait un autre nom de famille et patronymique, il résolut de se conformer [ aussi. ] en cela à ses concitoyens. En  son nom commun il se fit appeler Lucius au lieu de Lucumon ; et pour nom de famille il prit celui de Tarquin, de la ville de Tarquinie qui lui avait donné la naissance et l'éducation. Il ne tarda guère à gagner l'amitié du roi par ses présents ; car il lui fournissait tout l'argent dont il avait besoin, tant pour ses dépenses particulières que pour les frais de la guerre. Dans toutes les expéditions militaires il combattit avec plus de valeur qu'aucun autre officier ou soldat, soit de cavalerie, soit d'infanterie ; et lorsqu'il s'agissait de donner un bon conseil, on le regardait comme une des meilleures têtes. Ces bonnes qualités lui concilièrent la faveur du roi. Il s'attira aussi l'amitié de tous les Romains, gagnant les bonnes grâces de la plupart des patriciens par les bons offices, et l'affection du peuple par sa douceur,  par  son affabilité,  son agréable conversation, sa libéralité et ses manières obligeantes dans toutes les occasions. Telle était la conduite de Tarquin ; tel était  son caractère. Ce fut par ces bonnes qualités que du vivant de Marcius il devint le plus illustre de tous les Romains, et. qu'après la mort de ce roi on le jugea digne d'une commune voix de monter sur le trône.

suite