Denys d'Halicarnasse

DENYS DHALICARNASSE

 

ANTIQUITÉS ROMAINES.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΕΩΣ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΟΣ.

 LIVRE TROISIEME, chapitre 12

chapitre 11 - chapitre 13

 

 

 

 

 

 

 

DENYS DHALICARNASSE

 

ANTIQUITÉS ROMAINES.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΕΩΣ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΟΣ.

 LIVRE TROISIEME

 

 

 

 

 

 

 

LES ANTIQUITES ROMAINES DE DENYS D'HALICARNASSE

LITRE TROISIEME.

 

 

 

précédent

CHAPITRE DOUZIEME.

I. Ancus Marcius quatrième rot. II. Il rétablit le culte divin négligé sous son prédécesseur. III. Il affiche dans la place publique les lois de Numa.

 

[3,36] I. Μετὰ δὲ τὴν Ὁστιλίου Τύλλου τελευτὴν ἡ μεσοβασίλειος ὑπὸ τῆς βουλῆς ἀποδειχθεῖσα ἀρχὴ κατὰ τοὺς πατρίους ἐθισμοὺς αἱρεῖται βασιλέα τῆς πόλεως Μάρκιον ἐπίκλησιν Ἄγκον· ἐπικυρώσαντος δὲ τοῦ δήμου τὰ δόξαντα τῇ βουλῇ καὶ τῶν ἐκ τοῦ θεοῦ καλῶν γενομένων συντελέσας τὰ κατὰ νόμον ἅπαντα παραλαμβάνει τὴν ἀρχὴν ὁ Μάρκιος ἐνιαυτῷ δευτέρῳ τῆς τριακοστῆς καὶ πέμπτης ὀλυμπιάδος, ἣν ἐνίκα στάδιον Σφαῖρος ὁ Λακεδαιμόνιος, καθ´ ὃν χρόνον Ἀθήνησι τὴν ἐνιαύσιον ἀρχὴν εἶχε Δαμασίας.

II. οὗτος ὁ βασιλεὺς πολλὰς τῶν ἱερουργιῶν ἀμελουμένας καταμαθών, ἃς ὁ μητροπάτωρ αὐτοῦ Πομπίλιος Νόμας κατεστήσατο, πολεμιστάς τε καὶ πλεονέκτας τοὺς πλείστους Ῥωμαίων γεγονότας ὁρῶν καὶ οὐκέτι τὴν γῆν ὡς πρότερον ἐργαζομένους, συναγαγὼν εἰς ἐκκλησίαν τὸ πλῆθος τά τε θεῖα σέβειν αὐτοὺς ἠξίου πάλιν, ὥσπερ ἐπὶ Νόμα διετέλουν σέβοντες, διεξιὼν ὅτι παρὰ τὴν τῶν θεῶν ὀλιγωρίαν νόσοι τε λοιμικαὶ πολλαὶ κατέσκηψαν εἰς τὴν πόλιν, ὑφ´ ὧν ἐφθάρη μοῖρα τοῦ πλήθους οὐκ ὀλίγη, καὶ βασιλεὺς Ὁστίλιος ὁ μὴ ποιούμενος αὐτῶν ἣν ἔδει φυλακὴν κάμνων ἐπὶ πολλοὺς χρόνους τὸ σῶμα πάθεσι παντοδαποῖς καὶ οὐδὲ τῆς γνώμης ἔτι τῆς αὑτοῦ καρτερὸς διαμένων, ἀλλὰ συνδιαφθαρεὶς τῷ σώματι τὰς φρένας, οἰκτρᾶς καταστροφῆς ἔτυχεν αὐτός τε καὶ γένος τὸ ἐξ αὐτοῦ· πολιτείας τε ἀγωγὴν τὴν ὑπὸ Νόμα κατασταθεῖσαν Ῥωμαίοις ἐπαινῶν ὡς καλὴν καὶ σώφρονα καὶ ἀπὸ τῶν δικαιοτάτων ἔργων τὰς καθ´ ἡμέραν ἑκάστῳ παρέχουσαν εὐπορίας, ἀνανεώσασθαι πάλιν αὐτὴν παρεκάλει γεωργίαις τε καὶ κτηνοτροφίαις καὶ ταῖς ἄλλαις ἐργασίαις, ὅσαις μηθὲν ἀδίκημα προσῆν, ἁρπαγῆς δὲ καὶ βίας καὶ τῶν ἐκ τοῦ πολέμου γινομένων ὠφελειῶν ὑπεριδεῖν.

III. ταῦτα καὶ τὰ τούτοις ὅμοια διαλεγόμενος καὶ εἰς πολλὴν ἐπιθυμίαν καθιστὰς ἅπαντας ἡσυχίας ἀπολέμου καὶ φιλεργίας σώφρονος καὶ μετὰ τοῦτο συγκαλέσας τοὺς ἱεροφάντας καὶ τὰς περὶ τῶν ἱερῶν συγγραφάς, ἃς Πομπίλιος συνεστήσατο, παρ´ αὐτῶν λαβὼν ἀνέγραψεν εἰς δέλτους καὶ προὔθηκεν ἐν ἀγορᾷ πᾶσι τοῖς βουλομένοις σκοπεῖν, ἃς ἀφανισθῆναι συνέβη τῷ χρόνῳ· χαλκαῖ γὰρ οὔπω στῆλαι τότε ἦσαν, ἀλλ´ ἐν δρυΐναις ἐχαράττοντο σανίσιν οἵ τε νόμοι καὶ αἱ περὶ τῶν ἱερῶν διαγραφαί· μετὰ δὲ τὴν ἐκβολὴν τῶν βασιλέων εἰς ἀναγραφὴν δημοσίαν αὖθις ἤχθησαν ὑπ´ ἀνδρὸς ἱεροφάντου Γαίου Παπιρίου, τὴν ἁπάντων τῶν ἱερέων ἡγεμονίαν ἔχοντος. ἀνακτησάμενος δὲ τὰ κατερρᾳθυμημένα τῶν ἱερῶν καὶ τὸν ἀργὸν ὄχλον ἐπὶ τὰς ἰδίας ἐργασίας ἀποστείλας ἐπῄνει μὲν τοὺς ἐπιμελεῖς γεωργούς, ἐμέμφετο δὲ τοὺς κακῶς προισταμένους τῶν ἰδίων {κτημάτων}, ὡς οὐ βεβαίους πολίτας.

suivant

 

I.  APRES la mort de Tullus Hostilius, le sénat établit un entre-roi suivant l'ancienne coutume, et celui-ci  élut pour roi de Rome Ancus surnommé Marcius.  Le décret du sénat ayant été confirmé par le peuple et par des augures favorables ; après avoir fait tout ce qui était prescrit par les lois, Marcius prit les rênes du gouvernement la seconde année de la trente-cinquième olympiade, en laquelle Spaerus de Lacédémone remporta le prix de la course, dans le temps que Damasias était archonte à Athènes.

II.  VOYANT qu'on avait néglige plusieurs cérémonies de religion instituées par Numa Pompilius  son aïeul maternel, et que la plupart des Romains adonnés au gain et appliqués aux exercices militaires, ne cultivaient plus leurs terres comme auparavant, ce nouveau roi assembla le peuple et l'exhorta à reprendre les exercices de la religion comme du temps de Numa; lui représentant que les maladies, la peste et plusieurs autres fléaux qui étaient tombés sur la ville de Rome et qui avaient fait périr une grande partie de ses habitants, n'avaient point d'autre cause que le mépris des dieux : que pour n'avoir pas eu soin du culte sacré comme il le devait, le roi Tullus Hostilius avait été longtemps affligé de plusieurs maladies, que  son esprit s'était affaibli aussi bien que  son corps, et qu'enfin on l'avait vu périr misérablement avec toute sa famille. Il fit ensuite l'éloge du gouvernement sage et modéré que Numa avait établi, sous lequel les Romains faisaient un gain honnête et légitime qui leur fournissait abondamment le nécessaire pour leur entretien de chaque jour. II exhorta les citoyens à renouveler ces anciennes pratiques, à mépriser les avantages de la guerre et le gain qu'on en retire, pour s'appliquer désormais à l'agriculture, à nourrir des troupeaux, et aux autres professions qui s'exercent sans violence, sans piller le bien d'autrui et sans faire tort à personne. Par ces discours et autres semblables, il inspira à tous ses sujets le désir d'une vie tranquille et d'un travail modéré.

 III. LORSQU'IL eut ainsi disposé les esprits, il manda les pontifes. Il reçut de leurs mains les lois composées par Numa Pompilius pour le culte divin, il les fit graver sur des tables et les exposa dans la place publique aux yeux de tout le peuple afin que chacun pût les lire. Mais le temps les a effacées ; car alors les colonnes d'airain n'étant pas encore en usage, on gravait sur des planches de chêne les lois et: les cérémonies du culte sacré : mais quand les rois eurent été chassés de Rome, le pontife Caius Papirius, qui avait l'intendance de toutes les cérémonies de la religion, les remit dans l'usage public. Après avoir rétabli le culte des dieux qui avait été négligé sous son prédécesseur, Ancus Mancius renvoya le peuple oisif à  son travail. Il donnait de grandes louanges aux laboureurs diligents et appliqués à leur ouvrage, il blâmait et réprimandait sévèrement comme de mauvais citoyens ceux qui négligeaient leurs terres.

suivant.