Denys d'Halicarnasse

DENYS DHALICARNASSE

 

ANTIQUITÉS ROMAINES.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΕΩΣ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΟΣ.

 LIVRE TROISIEME, chapitre 10

chapitre 9 - chapitre 11

 

 

 

 

 

 

 

DENYS DHALICARNASSE

 

ANTIQUITÉS ROMAINES.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΕΩΣ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΟΣ.

 LIVRE TROISIEME

 

 

 

 

 

 

 

LES ANTIQUITES ROMAINES DE DENYS D'HALICARNASSE

LITRE TROISIEME.

 

 

 

précédent

CHAPITRE DIXIEME.

I. Guerre contre les Fidénates. II. Guerre contre les Sabins ; sujet de cette guerre, III. Premier combat. IV. Second combat. Vœu de Tullus ; il remporte la victoire. V. Traité de paix entre les Sabins et les Romains. VI. Les Sabins violent ce traité ; on recommence la guerre. VII. Guerre contre les Latins.

 

[3,23] I. Ὁ Βασιλεὺς δὲ Τύλλος τὸν ἐπιόντα χειμῶνα διαλιπὼν ἔαρος ἀρχομένου στρατὸν ἐπὶ Φιδηναίους πάλιν ἐξάγει. Τοῖς δὲ Φιδηναίοις κοινῇ μὲν οὐδ´ ἡτισοῦν βοήθεια ἐξ οὐδεμιᾶς τῶν συμμαχίδων ἀφίκετο πόλεων, μισθοφόροι δέ τινες ἐκ πολλῶν συνερρύησαν τόπων, οἷς πιστεύσαντες ἐθάρρησαν ἐκ τῆς πόλεως προελθεῖν· παραταξάμενοι δὲ καὶ πολλοὺς μὲν ἀποκτείναντες ἐν τῇ μάχῃ, πολλῷ δ´ ἔτι πλείους ἀποβαλόντες κατεκλείσθησαν πάλιν εἰς τὸ ἄστυ. ς δὲ περιχαρακώσας αὐτῶν τὴν πόλιν ὁ Τύλλος καὶ περιταφρεύσας εἰς τὴν ἐσχάτην κατέκλεισε τοὺς ἔνδον ἀπορίαν, ἠναγκάσθησαν τῷ βασιλεῖ παραδοῦναι σφᾶς αὐτοὺς ἐφ´ οἷς αὐτὸς ἐβούλετο. Γενόμενος δὲ τὸν τρόπον τοῦτον ὁ βασιλεὺς τῆς πόλεως κύριος τοὺς αἰτίους τῆς ἀποστάσεως ἀποκτείνας, τοὺς δὲ λοιποὺς ἅπαντας ἀπολύσας καὶ τὰ σφέτερα πάντα καρποῦσθαι τὸν αὐτὸν ἐάσας τρόπον τήν τε πολιτείαν, ἣν πρότερον εἶχον, ἀποδοὺς αὐτοῖς διέλυσε τὴν στρατιὰν καὶ παραγενόμενος εἰς Ῥώμην τὴν τροπαιοφόρον ἀπεδίδου τοῖς θεοῖς πομπήν τε καὶ θυσίαν δεύτερον ἐκεῖνον κατάγων θρίαμβον.

[3,32] II. Μετὰ δὲ τοῦτον τὸν πόλεμον ἕτερος ἀνέστη Ῥωμαίοις ἐκ τοῦ Σαβίνων ἔθνους, ἀρχὴ δὲ αὐτοῦ καὶ πρόφασις ἐγένετο τοιάδε· ἱερόν ἐστι κοινῇ τιμώμενον ὑπὸ Σαβίνων τε καὶ Λατίνων ἅγιον ἐν τοῖς πάνυ θεᾶς Φερωνείας ὀνομαζομένης, ἣν οἱ μεταφράζοντες εἰς τὴν Ἑλλάδα γλῶσσαν οἱ μὲν Ἀνθοφόρον, οἱ δὲ Φιλοστέφανον, οἱ δὲ Φερσεφόνην καλοῦσιν· εἰς δὴ τὸ ἱερὸν τοῦτο συνῄεσαν ἐκ τῶν περιοίκων πόλεων κατὰ τὰς ἀποδεδειγμένας ἑορτὰς πολλοὶ μὲν εὐχὰς ἀποδιδόντες καὶ θυσίας τῇ θεῷ, πολλοὶ δὲ χρηματιούμενοι διὰ τὴν πανήγυριν ἔμποροί τε καὶ χειροτέχναι καὶ γεωργοί, ἀγοραί τε αὐτόθι λαμπρόταται τῶν ἐν ἄλλοις τισὶ τόποις τῆς Ἰταλίας ἀγομένων ἐγίνοντο. Εἰς ταύτην δὲ τὴν πανήγυριν ἐλθόντας ποτὲ Ῥωμαίων ἄνδρας οὐκ ἀφανεῖς Σαβῖνοί τινες {ἄνδρες} συναρπάσαντες ἔδησαν καὶ τὰ χρήματα ἀφείλοντο, πρεσβείας τε περὶ αὐτῶν ἀφικομένης οὐδὲν ἐβούλοντο τῶν δικαίων ποιεῖν, ἀλλὰ καὶ τὰ σώματα καὶ τὰ χρήματα τῶν συλληφθέντων κατεῖχον ἐγκαλοῦντες καὶ αὐτοὶ Ῥωμαίοις, ὅτι τοὺς Σαβίνων φυγάδας ὑπεδέχοντο κατασκευάσαντες ἄσυλον ἱερόν, ὑπὲρ ὧν ἐν τῷ πρὸ τούτου λόγῳ δεδήλωταί μοι. κ τούτων δὴ τῶν ἐγκλημάτων εἰς πόλεμον καταστάντες ἐξῄεσαν εἰς ὕπαιθρον ἀμφότεροι δυνάμεσι πολλαῖς,

III. Γίνεταί τε αὐτῶν ἐκ παρατάξεως ἀγών· διέμενον γὰρ ἀγχωμάλως ἀγωνιζόμενοι καὶ διελύθησαν ὑπὸ τῆς νυκτὸς ἀμφίλογον καταλιπόντες τὸ νίκημα. Ταῖς δ´ ἑξῆς ἡμέραις μαθόντες ἀμφότεροι τῶν τε ἀπολωλότων καὶ τῶν τραυματιῶν τὸ πλῆθος οὐκέτι πεῖραν ἐβούλοντο ἑτέρου λαβεῖν ἀγῶνος, ἀλλ´ ἐκλιπόντες τοὺς χάρακας ἀπῄεσαν·

IV. Καὶ διαλιπόντες τὸν ἐνιαυτὸν ἐκεῖνον πάλιν ἐξῄεσαν ἐπ´ ἀλλήλους μείζονας παρασκευασάμενοι δυνάμεις, γίνεταί τε αὐτῶν περὶ πόλιν Ἠρητὸν ἀπὸ σταδίων ἑξήκοντα καὶ ἑκατὸν τῆς Ῥώμης ἀγών, ἐν ᾧ πολλοὺς μὲν ἀμφοτέρων συνέβη πεσεῖν· ἰσορρόπου δὲ κἀκείνης τῆς μάχης ἐπὶ πολὺν χρόνον διαμενούσης ἀνατείνας εἰς τὸν οὐρανὸν τὰς χεῖρας ὁ Τύλλος εὔξατο τοῖς θεοῖς, ἐὰν νικήσῃ τῇ τόθ´ ἡμέρᾳ Σαβίνους, Κρόνου τε καὶ Ῥέας καταστήσεσθαι δημοτελεῖς ἑορτάς, ἃς ἄγουσι Ῥωμαῖοι καθ´ ἕκαστον ἐνιαυτὸν ὅταν ἅπαντας τοὺς ἐκ γῆς συγκομίσωσι καρπούς, καὶ τὸν τῶν Σαλίων καλουμένων διπλασιάσειν ἀριθμόν. Οὗτοι δ´ εἰσὶ πατέρων εὐγενῶν ἐνοπλίους ὀρχήσεις κινούμενοι πρὸς αὐλὸν ἐν τοῖς καθήκουσι χρόνοις καὶ ὕμνους τινὰς ᾄδοντες πατρίους, ὡς ἐν τῷ προτέρῳ δεδήλωκα λόγῳ. Μετὰ δὲ τὴν εὐχὴν ταύτην θάρσος τι καταλαμβάνει τοὺς Ῥωμαίους καὶ ὥσπερ ἀκμῆτες εἰς κάμνοντας ὠσάμενοι διασπῶσι τὰς τάξεις αὐτῶν περὶ δείλην ὀψίαν ἤδη καὶ ἀναγκάζουσι τοὺς πρωτοστάτας ἄρξαι φυγῆς, ἀκολουθήσαντές τε αὐτοῖς φεύγουσιν ἐπὶ τὸν χάρακα καὶ περὶ τὰς τάφρους πολλῷ πλείονας καταβαλόντες, οὐδ´ οὕτως ἀπετράποντο, ἀλλὰ παραμείναντες τὴν ἐπιοῦσαν νύκτα καὶ τοὺς ἀπὸ τοῦ ἐρύματος μαχομένους ἀνείρξαντες ἐκράτησαν τῆς παρεμβολῆς. Μετὰ δὲ τοῦτο τὸ ἔργον ὅσην ἐβούλοντο τῆς τῶν Σαβίνων λεηλατήσαντες, ὡς οὐδεὶς αὐτοῖς οὐκέτι περὶ τῆς χώρας ἐξῄει μαχησόμενος, ἀπῄεσαν ἐπ´ οἴκου. πὸ ταύτης τῆς μάχης τὸν τρίτον κατήγαγε θρίαμβον ὁ βασιλεύς,

V. Καὶ μετ´ οὐ πολὺ πρεσβευσαμένοις τοῖς Σαβίνοις καταλύεται τὸν πόλεμον αἰχμαλώτους τε παρ´ αὐτῶν κομισάμενος, οὓς ἐτύγχανον εἰληφότες ἐν ταῖς προνομαῖς, καὶ αὐτομόλους βοσκημάτων τε καὶ ὑποζυγίων καὶ τῶν ἄλλων χρημάτων ὅσα τοὺς γεωργοὺς ἀφείλοντο, ἣν ἔταξεν ἡ βουλὴ τῶν Ῥωμαίων ζημίαν τιμησαμένη τὰς βλάβας πρὸς ἀργύριον, ἀναπράξας. [3,33] Ἐπὶ τούτοις καταλυσάμενοι τὸν πόλεμον οἱ Σαβῖνοι καὶ τῶν ὁμολογιῶν στήλας ἀντιγράφους θέντες ἐν τοῖς ἱεροῖς,

VIπειδὴ συνέστη Ῥωμαίοις πρὸς τὰς Λατίνων πόλεις κοινῇ συνηρπαγμένας πόλεμος οὐ ῥᾴδιος ἐν ὀλίγῳ καθαιρεθῆναι χρόνῳ (δι´ ἃς δὲ αἰτίας ὀλίγῳ ὕστερον ἐρῶ), δεξάμενοι τὸ συμβὰν ἀγαπητῶς ὅρκων μὲν ἐκείνων καὶ συνθηκῶν ὥσπερ οὐδὲ γεγενημένων ἐπελάθοντο, καιρὸν δὲ νομίσαντες ἐπιτήδειον ἔχειν ὧν ἐξέτισαν Ῥωμαίοις χρημάτων πολλαπλάσια παρ´ αὐτῶν ἀπολαβεῖν, ὀλίγοι μὲν τὸ πρῶτον καὶ ἀφανῶς ἐξιόντες ἐληίζοντο τὴν ὅμορον· ἔπειτα δὲ πολλοὶ συνιόντες καὶ ἐκ τοῦ φανεροῦ, ἐπεὶ τὰ πρῶτα κατὰ γνώμην αὐτοῖς ἐχώρησεν οὐδεμιᾶς ἐπὶ τὴν φυλακὴν τῶν γεωργῶν ἀφικομένης βοηθείας, καταφρονήσαντες τῶν πολεμίων ἐπ´ αὐτὴν διενοοῦντο τὴν Ῥώμην ἐλαύνειν καὶ συνῆγον ἐξ ἁπάσης πόλεως στρατόν, διελέγοντο δὲ καὶ ταῖς Λατίνων πόλεσι περὶ συμμαχίας. Οὐ μὴν ἐξεγένετό γε αὐτοῖς φιλίαν τε καὶ ὁμαιχμίαν ποιήσασθαι πρὸς τὸ ἔθνος· μαθὼν γὰρ τὴν διάνοιαν αὐτῶν ὁ Τύλλος ἀνοχὰς πρὸς Λατίνους ποιησάμενος ἐπὶ τούτους ἔγνω στρατὸν ἐξάγειν τήν τε Ῥωμαίων ἅπασαν δύναμιν καθοπλίσας διπλασίαν οὖσαν ἤδη τῆς πρότερον, ἐξ οὗ τὴν Ἀλβανῶν πόλιν προσέλαβε, καὶ ἀπὸ τῶν ἄλλων συμμάχων ἐπικουρικὸν ὅσον πλεῖστον ἐδύνατο μεταπεμψάμενος. Συνῆκτο δὲ καὶ τοῖς Σαβίνοις ἤδη τὸ στράτευμα, καὶ ἐπειδὴ πλησίον ἀλλήλων ἐγένοντο περὶ τὴν καλουμένην ὕλην κακοῦργον ὀλίγον τὸ μεταξὺ χωρίον ἀφέντες κατεστρατοπεδεύσαντο. Τῇ δ´ ἑξῆς ἡμέρᾳ συμπεσόντες ἐμάχοντο καὶ ἦσαν ἰσόρροποι μέχρι πολλοῦ· ἤδη δὲ περὶ δείλην ὀψίαν ἐγκλίνουσιν οἱ Σαβῖνοι βιασθέντες ὑπὸ τοῦ Ῥωμαίων ἱππικοῦ καὶ πολὺς αὐτῶν γίνεται φόνος ἐν τῇ φυγῇ, Ῥωμαῖοι δὲ νεκρούς τε τῶν πολεμίων σκυλεύσαντες καὶ χρήματα ὅσα ἦν ἐν τῷ χάρακι διαρπάσαντες τῆς τε χώρας τὴν κρατίστην λεηλατήσαντες ἀπῄεσαν ἐπ´ οἴκου. Τοῦτο τὸ τέλος ἔλαβεν ὁ συμβὰς Ῥωμαίοις πρὸς Σαβίνους πόλεμος ἐπὶ τῆς Τύλλου ἀρχῆς.

[3,34] VII. Αἱ δὲ τῶν Λατίνων πόλεις Ῥωμαίοις ἐγένοντο διάφοροι τότε πρῶτον, οὐκ ἀξιοῦσαι κατεσκαμμένης τῆς Ἀλβανῶν πόλεως τοῖς ἀνῃρηκόσιν αὐτὴν Ῥωμαίοις τὴν ἡγεμονίαν παραδιδόναι. τῶν γὰρ διαγενομένων πεντεκαίδεκα μετὰ τὸν ἀφανισμὸν τῆς Ἄλβας πρεσβείας ἀποστείλας ὁ τῶν Ῥωμαίων βασιλεὺς εἰς τὰς ἀποίκους τε καὶ ὑπηκόους αὐτῆς τριάκοντα πόλεις ἠξίου πείθεσθαι τοῖς ὑπὸ Ῥωμαίων ἐπιταττομένοις, ὡς παρειληφότων αὐτῶν ἅμα τοῖς ἄλλοις οἷς εἶχον Ἀλβανοὶ καὶ τὴν ἡγεμονίαν τοῦ Λατίνων ἔθνους, δύο μὲν ἀποφαίνων τρόπους κτήσεων, καθ´ οὓς ἄνθρωποι γίνονται τῶν ἀλλοτρίων κύριοι, τόν τε ἀναγκαῖον καὶ τὸν ἑκούσιον, Ῥωμαίους δὲ λέγων καθ´ ἑκάτερον τὸν τρόπον παρειληφέναι τὴν ἡγεμονίαν ὧν εἶχον Ἀλβανοὶ πόλεων. Πολεμίων τε γὰρ αὐτῶν σφισι γενομένων τοῖς ὅπλοις κεκρατηκέναι καὶ τὴν πόλιν τὴν ἑαυτῶν ἀπολωλεκόσι τῆς ἰδίας αὐτοῖς μεταδεδωκέναι· ὥστε καὶ ἄκουσιν Ἀλβανοῖς καὶ ἑκοῦσι προσήκειν ἐξεστάναι Ῥωμαίοις τῆς τῶν ὑπηκόων ἀρχῆς. Αἱ δὲ τῶν Λατίνων πόλεις ἰδίᾳ μὲν οὐδὲν ἀπεκρίναντο πρὸς τοὺς πρέσβεις, κοινῇ δὲ τοῦ ἔθνους ἀγορὰν ἐν Φερεντίνῳ ποιησάμενοι ψηφίζονται μὴ παραχωρεῖν Ῥωμαίοις τῆς ἀρχῆς καὶ αὐτίκα αἱροῦνται δύο στρατηγοὺς αὐτοκράτορας εἰρήνης τε καὶ πολέμου, Ἄγκον Πουπλίκιον ἐκ πόλεως Κόρας καὶ Σπούσιον Οὐεκίλιον ἐκ Λαουϊνίου. Διὰ ταύτας μὲν δὴ τὰς αἰτίας συνέστη Ῥωμαίοις ὁ πρὸς τοὺς ὁμοεθνεῖς πόλεμος, προὔβη δὲ ἄχρι πενταετοῦς χρόνου πολιτικός τις γενόμενος καὶ ἀρχαϊκός. Οὔτε γὰρ ἐκ παρατάξεως ὅλοις τοῖς στρατεύμασι πρὸς ὅλα συμβάλλουσι μεγάλη συμφορὰ καὶ φθόρος ὁλοσχερὴς συνέβη οὔτε πόλις αὐτῶν οὐδεμία πολέμῳ κρατηθεῖσα κατασκαφῆς ἢ ἀνδραποδισμοῦ ἢ ἄλλης τινὸς ἀνηκέστου συμφορᾶς ἐπειράθη· ἀλλ´ ἐμβαλόντες εἰς τὴν ἀλλήλων γῆν ὑπὸ τὴν ἀκμὴν τοῦ σίτου καὶ προνομεύσαντες ἀπῆγον ἐπ´ οἴκου τὰς δυνάμεις διαμειβόμενοι τοὺς αἰχμαλώτους. Μίαν δὲ πόλιν ἐκ τοῦ Λατίνων ἔθνους Μεδυλλίαν παλαίτερον ἔτι Ῥωμαίων ἀποικίαν γενομένην ἐπὶ τῆς Ῥωμύλου ἀρχῆς, ὡς ἐν τῷ πρὸ τούτου δεδήλωκα λόγῳ, μεταθεμένην αὖθις ὡς τοὺς ὁμοεθνεῖς πολιορκίᾳ παραστησάμενος ὁ τῶν Ῥωμαίων βασιλεὺς ἔπεισε μηθὲν ἔτι νεωτερίζειν· ἄλλο δ´ οὐθὲν ὧν οἱ πόλεμοι φέρουσι δεινῶν οὐδετέροις ἐν τῷ τότε συνέβη χρόνῳ. Τοιγάρτοι ῥᾴδιαί τε καὶ οὐδὲν ἔγκοτον ἔχουσαι προθυμηθέντων Ῥωμαίων αἱ διαλύσεις ἐπετελέσθησαν.

suite

I.  Le roi Tullus passa l'hiver suivant sans rien faire de mémorable. Mais au commencement du printemps il ouvrit une nouvelle campagne contre les Fidénates. Ceux-ci n'avaient reçu aucun secours de leurs villes alliées ; mais il leur était venu de plusieurs endroits des troupes soudoyées, et avec ce secours ils osèrent faire une sortie sur l'ennemi. Les deux armées s'étant rangées en bataille, il le donna un combat sanglant, dans lequel les Fidénates tuèrent beaucoup de monde ; mais il furent enfin repoussées dans leurs murailles. Tullus les y assiégea, et les réduisit à une si grande disette que la nécessité les obligea de se rendre à discrétion. Après avoir pris leur ville, il punit de mort les auteurs de la révolte. A l'égard des autres habitants, il leur pardonna à tous, les laissant paisibles possesseurs de leurs biens, leur conservant la même forme de gouvernement et les mêmes privilèges qu'ils avaient auparavant. Cela étant fait il renvoya ses troupes, et s'en retourna à Rome, où il reçut pour la seconde fois les honneurs du triomphe et offrit aux dieux les sacrifices accoutumés en action de grâces de la victoire qu'il venait de remporter sur les Fidénates.

II. APRES cette guerre, les Romains en eurent une autre avec les Sabins. En voici le sujet et l'occasion. Les Sabins et les Latins honorent en commun un certain temple des plus augustes. Il est consacré à la déesse qu'on appelle Féronie. Quelques uns traduisent en Grec le nom de cette déesse par celui d'Anthephore, qui signifie porte-fleurs ; d'autres par Philostephane, c'est-à-dire qui aime les couronnes, d'autres enfin l'appellent Phersephone, qui est le nom Grec de Proserpine. En certains jours de fête il s'y trouvait une grande affluence de monde des villes voisines. Les uns y venaient pour faire leurs prières et offrir des sacrifices à la déesse : les autres, comme les marchands, les artisans, et les laboureurs, pour trafiquer et pour gagner de l'argent ; c'était une des plus fameuses foires de toute l'Italie. Un jour quelques Romains de la première distinction étant allés à cette solennité, les Sabins s'en saisirent et les mirent dans les fers après leur avoir ôté leur argent. On envoya des ambassadeurs demander justice de cette insulte: mais les Sabins ne voulurent ni rendre l'argent qu'ils avaient pris, ni relâcher les prisonniers apportant pour raison de leur refus, que les Romains avaient reçu chez eux les fugitifs des Sabins et leur avaient ouvert l'asile sacré dont nous avons parlé dans le livre précédent. Ces plaintes réciproques allumèrent le feu de la guerre entre les deux nations.

III. On mit en campagne de nombreuses troupes et l'on se battit en bataille rangée. L'avantage fut égal de part et d'autre ; la nuit sépara les deux armées avant que la victoire se déclarât. Mais les jours suivants, ils furent tellement surpris les uns et les autres de voir un si grand nombre de morts et de blessés, que sans oser tenter la fortune d'un second combat, ils sortirent de leurs retranchements et s'en retournèrent chez eux. Le reste de l'année se passa sans rien faire de mémorable.

IV. L'ANNEE suivante on se remit en campagne avec des troupes plus nombreuses qu'auparavant. Auprès de la ville d'Erete à cent sept stades de Rome, il se donna une bataille sanglante, où il périt beaucoup de monde de part et d'autre. Le combat fut longtemps égal : mais Tullus levant les mains aux ciel adressa ses prières au dieux, et fit vœu que s'il remportait dans cette action la victoire sur les Sabins, il instituerait en l'honneur de Saturne et de Rhéa certaines fêtes publiques que les Romains célèbrent encore tous les ans après avoir recueilli et serré tous les fruits de leurs terres. Dans cette même journée il promit aussi d'augmenter de moitié le nombre des Saliens; ce sont des prêtres de famille illustre, qui en certains temps dansent les armes à la main au  son de la flûte en chantant des hymnes du pays, comme nous l'avons dit dans le livre précédent. Tullus ayant achevé sa. prière, animés d'un nouveau courage les Romains fondent comme des croupes toutes fraîches sur les ennemis déjà fatigués. Ils les chargent avec tant de fureur que les ayant ébranlés vers te soir, ils contraignent les officiers mêmes de prendre la fuite les premiers, et les mènent battant jusque dans leur camp. Là ils trouvent une armée beaucoup plus nombreuse que celle qu'ils venaient de mettre en déroute ; cependant ils ne perdent pas leur premier courage, ils tiennent ferme devant les retranchements pendant toute la nuit suivante, et après avoir repoussé vigoureusement ceux qui défendaient les remparts, ils se rendent entièrement maîtres de leur camp. Les jours suivants ils pillèrent tout à leur aise les terres des Sabins, et lorsqu'ils virent qu'il ne se présentait plus personne pour défendre le pays, ils s'en retournèrent chargés de butin. Le roi des Romains triompha alors pour la troisième fois.

V. Peu de temps après, les Sabins lui ayant envoyé une ambassade, il leur accorda la paix, les obligeant seulement à rendre les transfuges et les prisonniers qu'ils avaient pris dans leurs différentes courses. Il leur fit aussi payer une amende pécuniaire pour les troupeaux, bêtes de charge, et autres effets qu'ils avaient enlevés aux laboureurs. Ce fut le sénat de Rome qui la leur imposa et qui régla la somme qu'ils devaient payer pour dédommagement. La guerre étant terminée à ces conditions, les Sabins érigèrent des colonnes dans les temples, sur lesquelles ils firent graver les articles du traité de paix.

VI. Mais quand ils virent que les Romains avaient une guerre de longue durée avec les villes Latines qui s'étaient  liguées ensemble pour les raisons que je rapporterai bientôt, ils profitèrent volontiers de l'occasion pour oublier leur serment et le traité d'alliance, comme s'ils ne l'avaient jamais fait. Les conjonctures leur paraissant favorables pour retirer avec usure tout l'argent que les Romains leur avaient fait payer, ils sortirent d'abord en petit nombre et secrètement pour piller les terres voisines. Ensuite ils s'assemblèrent ouvertement et en plus grand nombre ; puis voyant que leurs premières tentatives avaient eu un heureux succès et qu'il n'était point venu de secours aux laboureurs, ils conçurent un si grand mépris pour les ennemis, qu'ils résolurent d'aller attaquer Rome même. Dans ce dessein, ils levèrent des troupes de toutes leurs villes et sollicitèrent les Latins à s'allier avec eux. Mais avec toutes leurs intrigues ils ne purent obtenir ni l'alliance, ni le secours de cette nation ; car Tullus qui connaissait leurs menées, conclut une trêve avec les villes Latines et. résolut de se mettre en campagne contre les infracteurs du traité de paix.  Il arma toutes les forces de la république, qui étaient augmentées de moitié depuis que les Albains avaient été transférés à Rome ; et fit venir des villes alliées autant de troupes auxiliaires qu'elles pouvaient lui en fournir. Les troupes des Sabins s'étant déjà rassemblées en un corps, les deux armées s'approchèrent. Elles assirent leurs camps auprès d'un certain endroit qu'on appelle la forêt des Cacourges  ou des malfaiteurs ; elles n'étaient séparées que par une petite plaine. Le lendemain elles se battirent longtemps avec un égal avantage : mais sur le soir les Sabins ne pouvant plus tenir contre la cavalerie Romaine, se laissèrent ébranler, et dans leur fuite on en fit un horrible carnage. Les Romains dépouillèrent les morts, pillèrent tout ce qui se trouva dans le camp des ennemis, et ravagèrent les meilleures terres de ce canton ; ensuite ils s'en retournèrent chez eux. Ainsi finit la guerre que les Romains eurent à soutenir contre les Sabins sous le règne de Tullus.

VII. Les villes Latines commencèrent alors à se brouiller pour la première fois avec les Romains, parce que la ville d'Albe étant détruite, elles ne pouvaient se résoudre de céder l'empire à ceux qui l'avaient fait démolir. Quinze ans  après qu'elle fut rasée, le roi des Romains envoya des ambassadeurs aux trente villes qui étaient des colonies d'Albe et qui avaient toujours été soumises à sa domination, pour les sommer de se ranger sous  son obéissance ; prétendant que dans le moment qu'il avait vaincu les Albains, et qu'il était devenu maître de tout ce qu'ils possédaient, l'empire de toute la nation Latine lui appartenait par le même droit. Ses raisons étaient qu'il n'y avait que deux moyens d'entrer en possession de ce qui appartenait aux autres peuples : que de ces deux moyens l'un était nécessaire et l'autre volontaire ; qu'en toutes ces deux manières les Romains pouvaient prétendre à l'empire des villes qui appartenaient ci-devant aux Albains, parce que ceux-ci étant devenus leurs ennemis, ils les avaient vaincus par les armes ; et qu'après la destruction de leur ville ils les avaient reçus à Rome, où ils leur avaient accordé le droit de bourgeoisie : qu'ainsi les Albains étaient obligés bon gré mal gré de céder aux Romains l'empire et la souveraine puissance qu'ils avaient eue autrefois sur leurs propres sujets. Les villes Latines ne rendirent en particulier aucune réponse aux ambassadeurs de Tullus : mais elles convoquèrent à Férente une assemblée générale de la nation, où il fut arrêté qu'on ne céderait point l'empire aux Romains : en même temps elles élurent deux généraux d'armée pour être les arbitres souverains de la paix et de la guerre, savoir, Ancus Publicius de la ville de Core, et Spusius Vecilius de Lavinion. Tel fut le sujet de la guerre des Romains avec les Latins qui étaient de la même nation qu'eux. Elle dura cinq ans  : elle se fit avec politique et avec beaucoup de modération selon la manière des anciens ; car les deux nations ne combattirent point avec toutes leurs forces en bataille rangée. Ainsi il n'y eut point d'échec ni de perte considérable, pas une seule ville ne fut rasée, réduite en servitude, ou traitée avec la dernière rigueur. On se contentait de part et d'autre de désoler le plat pays par de fréquentes courses lorsque les grains étaient en maturité ; après cela les troupes se retiraient chargées de butin, et on échangeait les prisonniers. De toutes les villes des Latins, Tullus ne prit que Médullie, où l'on a voit autrefois envoyé une peuplade sous le règne de Romulus, comme nous l'avons dit dans le livre précédent. S'étant rangée du parti de sa nation dans la présente guerre, le roi des Romains l'assiégea, et lui apprit à ne se plus révolter dans la suite. Pour les autres villes, tant des Latins que des Romains, il ne leur arriva pendant tout ce temps-là aucun des malheurs si ordinaires dans la guerre. La paix en fut d'autant plus facile à conclure ; car les Romains s'y portaient d'eux-mêmes, et les esprits n'étaient point trop irrités.

suite