Denys d'Halicarnasse

DENYS DHALICARNASSE

 

ANTIQUITÉS ROMAINES.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΕΩΣ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ..

 LIVRE DEUX : Chapitre LXI -LXX

chapitres LXI-LX - chapitres LII-fin

Traduction de Philippe Remacle

 

 

 

 

 

 

 

DENYS D'HALICARNASSE

ANTIQUITÉS ROMAINES

LIVRE II

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΕΩΣ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ.

 

 

 

 

 

 

 

précédent

LXI. 1. Οἱ δὲ τὰ μυθώδη πάντα περιαιροῦντες ἐκ τῆς ἱστορίας πεπλάσθαι φασὶν ὑπὸ τοῦ Νόμα τὸν περὶ τῆς Ἠγερίας λόγον, ἵνα ῥᾷον αὐτῷ προσέχωσιν οἱ τὰ θεῖα δεδιότες καὶ προθύμως δέχωνται τοὺς ὑπ´ αὐτοῦ τιθεμένους νόμους, ὡς παρὰ θεῶν κομιζομένους.

2. Λαβεῖν δὲ αὐτὸν τὴν τούτων μίμησιν ἀποφαίνουσιν ἐκ τῶν Ἑλληνικῶν παραδειγμάτων ζηλωτὴν γενόμενον τῆς τε Μίνω τοῦ Κρητὸς καὶ τῆς Λυκούργου τοῦ Λακεδαιμονίου σοφίας· ὧν ὁ μὲν ὁμιλητὴς ἔφη γενέσθαι τοῦ Διὸς καὶ φοιτῶν εἰς τὸ Δικταῖον ὄρος, ἐν ᾧ τραφῆναι τὸν Δία μυθολογοῦσιν οἱ Κρῆτες ὑπὸ τῶν Κουρήτων νεογνὸν ὄντα, κατέβαινεν εἰς τὸ ἱερὸν ἄντρον καὶ τοὺς νόμους ἐκεῖ συντιθεὶς ἐκόμιζεν, οὓς ἀπέφαινε παρὰ τοῦ Διὸς λαμβάνειν· ὁ δὲ Λυκοῦργος εἰς Δελφοὺς ἀφικνούμενος ὑπὸ τοῦ Ἀπόλλωνος ἔφη διδάσκεσθαι τὴν νομοθεσίαν.

3. Τὸ μὲν οὖν ἀκριβολογεῖσθαι περὶ τῶν μυθικῶν ἱστορημάτων καὶ μάλιστα τῶν εἰς θεοὺς ἀναφερομένων μακρῶν λόγων δεόμενον ὁρῶν ἐάσω, ἃ δέ μοι δοκοῦσιν ἀγαθὰ Ῥωμαῖοι λαβεῖν ἐκ τῆς ἐκείνου τοῦ ἀνδρὸς ἀρχῆς, ὡς ἐκ τῶν ἐπιχωρίων ἔμαθον ἱστοριῶν ἀφηγήσομαι, προειπὼν ἐν οἵαις ἐτύγχανε ταραχαῖς τὰ πράγματα τῆς πόλεως ὄντα, πρὶν ἐκεῖνον ἐπὶ τὴν βασιλείαν παρελθεῖν.

précédent

 

LXI. 1. Mais ceux qui refusent tout ce qui est fabuleux dans l'histoire disent que le récit sur Égérie fut inventé par Numa, dans l’idée que, une fois le peuple possédé de la crainte des dieux, il le respecterait plus facilement et recevrait volontiers les lois qu'il allait établir, comme venant des dieux.

2. Ils disent qu'en cela il suivit l'exemple des Grecs, rivalisant avec la sagesse de Minos le Crétois et celle de Lycurgue le Lacédémonien. Le premier prétendait converser avec Zeus, et aller souvent au mont Dictée, où les légendes crétoises disent que Zeus nouveau-né fut élevé par le Curètes; il avait l'habitude de descendre dans la caverne sacrée; et après y avoir composé ses lois, il les ramenait, affirmant qu'il les avait reçues de Zeus. Et Lycurgue, allant à Delphes, dit qu'il écrivit son code de lois sous les instructions d'Apollon.

3. Mais, comme je sais que donner un exposé particulier des histoires légendaires, et particulièrement de celles concernant les dieux, exigerait une longue discussion, je me dispenserai de le faire, et je rapporterai à la place les avantages que le Romains ont, me semble-t-il, reçus du règne de cet homme, selon l'information que j'ai puisée de leurs propres histoires. Mais d'abord je montrerai dans quelle confusion étaient les affaires de l'état avant sa montée sur le trône.

LXII. 1. Μετὰ τὴν Ῥωμύλου τελευτὴν ἡ βουλὴ τῶν κοινῶν γενομένη κυρία καὶ χρόνον ἐνιαύσιον, ὥσπερ ἔφην, κατασχοῦσα τὴν δυναστείαν διαφέρεσθαι καὶ στασιάζειν αὐτὴ πρὸς ἑαυτὴν ἤρξατο περὶ τοῦ πλείονός τε καὶ ἴσου. Ὅσον μὲν γὰρ αὐτῆς μέρος Ἀλβανῶν ἦν ἀπὸ τῶν ἅμα Ῥωμύλῳ τὴν ἀποικίαν στειλάντων, γνώμης τε ἄρχειν ἠξίου καὶ τιμῶν τὰς μεγίστας λαμβάνειν καὶ θεραπεύεσθαι πρὸς τῶν ἐπηλύδων·

2. Οἱ δ´ ὕστερον εἰς τοὺς πατρικίους καταγραφέντες ἐκ τῶν ἐποίκων οὐδεμιᾶς ᾤοντο δεῖν ἀπελαύνεσθαι τιμῆς οὐδὲ μειονεκτεῖν τῶν ἑτέρων, μάλιστα δ´ ὅσοι τοῦ Σαβίνων ἐτύγχανον ὄντες γένους καὶ κατὰ τὰς συνθήκας τὰς γενομένας Ῥωμύλῳ πρὸς Τάτιον ἐπὶ τοῖς ἴσοις [γενόμενοι] μετειληφέναι τῆς πόλεως παρὰ τῶν ἀρχαίων οἰκητόρων καὶ τὴν αὐτὴν χάριν ἐκείνοις αὐτοὶ δεδωκέναι ἐδόκουν.

3. Ἅμα δὲ τῷ τὴν βουλὴν διαστῆναι καὶ τὸ τῶν πελατῶν πλῆθος διχῇ μερισθὲν ἑκατέρᾳ συνέβαινε τῶν στάσεων. Ἦν δέ τι τοῦ δημοτικοῦ μέρος οὐκ ὀλίγον ἐκ τῶν νεωστὶ προσεληλυθότων τῇ πολιτείᾳ, ὃ διὰ τὸ μηδενὸς συνάρασθαι τῷ Ῥωμύλῳ πολέμου παρημελημένον ὑπὸ τοῦ ἡγεμόνος οὔτε γῆς εἰλήφει μοῖραν οὔτε ὠφελείας. Τοῦτο ἀνέστιον καὶ πτωχὸν ἀλώμενον ἐχθρὸν ἐκ τοῦ ἀναγκαίου τοῖς κρείττοσιν ἦν καὶ νεωτερίζειν ἑτοιμότατον.

4. Ἐν τοιούτῳ δὴ κλύδωνι τὸ πράγματα τῆς πόλεως σαλεύοντα ὁ Νόμας καταλαβών, πρῶτον μὲν τοὺς ἀπόρους τῶν δημοτῶν ἀνέλαβε διανείμας αὐτοῖς ἀφ´ ἧς Ῥωμύλος ἐκέκτητο χώρας καὶ ἀπὸ τῆς δημοσίας μοῖράν τινα ὀλίγην· ἔπειτα τοὺς πατρικίους οὐδὲν μὲν ἀφελόμενος ὧν οἱ κτίσαντες τὴν πόλιν εὕροντο, τοῖς δ´ ἐποίκοις ἑτέρας τινὰς ἀποδοὺς τιμάς, ἔπαυσε διαφερομένους.

5. Ἁρμοσάμενος δὲ τὸ πλῆθος ἅπαν ὥσπερ ὄργανον πρὸς ἕνα τὸν τοῦ κοινῇ συμφέροντος λογισμὸν καὶ τῆς πόλεως τὸν περίβολον αὐξήσας τῷ Κυρινείῳ λόφῳ (τέως γὰρ ἔτι ἀτείχιστος ἦν) τότε τῶν ἄλλων πολιτευμάτων ἥπτετο δύο ταῦτα πραγματευόμενος, οἷς κοσμηθεῖσαν ὑπελάμβανεν [ἂν] τὴν πόλιν εὐδαίμονα γενήσεσθαι καὶ μεγάλην· εὐσέβειαν μὲν πρῶτον, διδάσκων τοὺς ἀνθρώπους ὅτι παντὸς ἀγαθοῦ θεοὶ δοτῆρές εἰσι τῇ θνητῇ φύσει καὶ φύλακες, ἔπειτα δικαιοσύνην, δι´ ἣν καὶ τὰ παρὰ τῶν θεῶν ἀπέφαινεν ἀγαθὰ καλὰς τὰς ἀπολαύσεις φέροντα τοῖς κτησαμένοις.

LXII. 1. Après la mort de Romulus le sénat, ayant maintenant l’autorité suprême sur l’État et ayant le pouvoir absolu pendant une an, comme je l’ai rapporté, commença à être en désaccord avec lui-même et à se diviser en factions pour des questions de prééminence et d’égalité. L'élément d'Albe issu de la colonie que Romulus avait fondée, réclama le droit, non seulement d'exprimer son avis en premier lieu et d'obtenir les plus grands honneurs, mais aussi de d’être respecté par les nouveaux venus.

2. Mais ceux qui avaient été admis après au rang de patriciens parmi les nouveaux colons pensèrent qu'ils ne devaient pas être exclus d'aucun honneur ni se trouver dans une position inférieure aux autres. Ceci se faisait sentir en particulier chez ceux qui étaient issus des Sabins et qui, en vertu du traité conclu par Romulus avec Tatius, jugeaient que les habitants d’origine leur avaient accordé une citoyenneté pleine et entière, et qu’eux-mêmes avaient fait la même chose pour les Romains.

3. Le sénat étant de ce fait en désaccord, les clients également se divisèrent en deux clans et chacun rejoignit sa faction respective. Il y avait, aussi, parmi les plébéiens beaucoup de gens, qui avaient été admis depuis peu au nombre de citoyens, qui, n'ayant jamais aidé Romulus dans aucune de ses guerres, avaient été négligés par lui et n’avaient reçu ni lot de terre ni aucun butin. Ceux-ci, ne possédant aucune maison, mais étant pauvres et vagabonds, étaient hostiles par nécessité à leurs supérieurs et tout à fait mûrs pour la révolution.

4. Ainsi Numa, ayant trouvé les affaires de l'état dans un tel état de confusion, soulagea d’abord les pauvres parmi les plébéiens en leur distribuant une petite partie de la terre quel Romulus avait possédée et de la terre publique; et après il apaisa les différends entre patriciens, sans les priver de rien de ce que les fondateurs de la ville avaient gagné, mais en accordant quelques autres honneurs aux nouveaux colons.

5. Et après avoir accordé le corps social entier, comme un instrument de musique, en considération unique du bien public, et agrandi l’enceinte de la ville par l'addition de la colline Quirinal (jusque là elle n’avait pas de remparts), il s'attacha alors aux autres mesures gouvernementales, travaillant à inculquer ces deux choses par la possession desquelles il pensait que l’État deviendrait prospère et grand: d'abord, la piété, en apprenant à ses sujets que les dieux sont les donateurs et les gardiens de chaque bienfait accordé aux hommes mortels, et, ensuite la justice, grâce à laquelle, montrait-il, les bienfaits que les dieux accordent apportent un plaisir honnête à leurs propriétaires.

LXIII. 1. Ἐξ ὧν δὲ διεπράξατο νόμων τε καὶ πολιτευμάτων ἑκάτερον τούτων εἰς μεγάλην ἐπίδοσιν προελθεῖν ἅπαντα μὲν οὐκ ἀξιῶ γράφειν, τὸ μῆκος ὑφορώμενος τοῦ λόγου καὶ ἅμα οὐδ´ ἀναγκαίαν ὁρῶν τὴν ἀναγραφὴν αὐτῶν Ἑλληνικαῖς ἱστορίαις, αὐτὰ δὲ τὰ κυριώτατα καὶ φανερὰν δυνάμενα ποιῆσαι πᾶσαν τὴν προαίρεσιν τοῦ ἀνδρὸς ἐπὶ κεφαλαίων ἐρῶ, τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τῆς περὶ τὰ θεῖα διακοσμήσεως ποιησάμενος.

2. Ὅσα μὲν οὖν ὑπὸ Ῥωμύλου ταχθέντα ἐν ἐθισμοῖς τε καὶ νόμοις παρέλαβεν, ἀπὸ τοῦ κρατίστου τετάχθαι πάντα ἡγησάμενος εἴα κατὰ χώραν μένειν, ὅσα δ´ ὑπ´ ἐκείνου παραλελεῖφθαι ἐδόκει, ταῦτα προσετίθει πολλὰ μὲν ἀποδεικνὺς τεμένη τοῖς μήπω τιμῶν τυγχάνουσι θεοῖς, πολλοὺς δὲ βωμοὺς καὶ ναοὺς ἱδρυόμενος ἑορτάς τε ἑκάστῳ αὐτῶν ἀπονέμων καὶ τοὺς ἐπιμελησομένους αὐτῶν ἱερεῖς καθιστὰς ἁγνείας τε καὶ θρησκείας καὶ καθαρμοὺς καὶ τὰς ἄλλας θεραπείας καὶ τιμὰς πάνυ πολλὰς νομοθετῶν, ὅσας οὔθ´ Ἑλληνὶς οὔτε βάρβαρος ἔχει πόλις οὐδ´ αἱ μέγιστον ἐπ´ εὐσεβείᾳ φρονοῦσαί ποτε·

3. αὐτόν τε τὸν Ῥωμύλον ὡς κρείττονα γενόμενον ἢ κατὰ τὴν θνητὴν φύσιν ἱεροῦ κατασκευῇ καὶ θυσίαις διετησίοις ἔταξε Κυρῖνον ἐπονομαζόμενον γεραίρεσθαι. Ἔτι γὰρ ἀγνοούντων τὸν ἀφανισμὸν αὐτοῦ Ῥωμαίων εἴτε κατὰ δαίμονος πρόνοιαν εἴτ´ ἐξ ἐπιβουλῆς ἀνθρωπίνης ἐγένετο, παρελθών τις εἰς τὴν ἀγορὰν Ἰούλιος ὄνομα τῶν ἀπ´ Ἀσκανίου γεωργικὸς ἀνὴρ καὶ τὸν βίον ἀνεπίληπτος, οἷος μηδὲν ἂν ψεύσασθαι κέρδους ἕνεκα οἰκείου, ἔφη παραγιγνόμενος ἐξ ἀγροῦ Ῥωμύλον ἰδεῖν ἀπιόντα ἐκ τῆς πόλεως ἔχοντα τὰ ὅπλα, καὶ ἐπειδὴ ἐγγὺς ἐγένετο ἀκοῦσαι ταῦτα αὐτοῦ λέγοντος·

4. Ἄγγελλε Ῥωμαίοις Ἰούλιε τὰ παρ´ ἐμοῦ, ὅτι με ὁ λαχὼν ὅτ´ ἐγενόμην δαίμων εἰς θεοὺς ἄγεται τὸν θνητὸν ἐκπληρώσαντα αἰῶνα· εἰμὶ δὲ Κυρῖνος. περιλαβὼν δὲ ἅπασαν τὴν περὶ τὰ θεῖα νομοθεσίαν γραφαῖς διεῖλεν εἰς ὀκτὼ μοίρας, ὅσαι τῶν ἱερῶν ἦσαν αἱ συμμορίαι.

LXIII. 1. Pour ce qui est des lois et des mesures grâce auxquelles il accomplit de grand progrès dans ces deux directions, je ne le pense pas utile d’entrer dans tous les détails, non seulement parce que je crains la longueur d'une tel exposé mais aussi parce que je ne considère pas leur développement comme nécessaire à une histoire prévue pour des Grecs; mais je donnerai un exposé récapitulatif des principales mesures, qui suffiront pour indiquer les intentions de notre homme, en commençant par ses règlements au sujet du culte des dieux.

2. Je dois cependant dire que tous les rites qu'il trouva établis par Romulus, soit par la coutume soit par des lois, il n’y toucha pas, considérant que tous avaient été établis de la meilleure façon possible. Mais ce qu'il pensa avoir été oublié par son prédécesseur, il l’ajouta, consacrant beaucoup de sanctuaires aux dieux qui n'avaient jusqu'ici reçu aucun honneur, érigeant beaucoup d'autels et de temples, instituant des fêtes en l'honneur de chacun d’eux, et nommant des prêtres pour se charger de leurs sanctuaires et rites, et décrétant des lois au sujet des purifications, des cérémonies, des expiations et de beaucoup d'autres célébrations et honneurs, plus nombreux que ce qu’on trouve dans aucune autre ville, grecque ou barbare, même dans celles qui se sont glorifiée à un moment ou à un autre de leur grande piété.

3. Il ordonna également que Romulus lui-même, pour avoir montré une grandeur supérieur à la nature mortelle, soit honoré, sous le nom de Quirinus, par la construction d'un temple et par des sacrifices tout au long de l'année. Comme les Romains se demandaient encore si la providence divine ou la trahison humaine avait été la cause de sa disparition, un homme, appelé Iulius, descendant d'Ascagne, qui était agriculteur et d'une vie si irréprochable qu'il n'aurait jamais menti pour son avantage personnel, arriva dans le forum et dit que, en revenant de sa campagne, il avait vu Romulus partir de la ville tout armé et qu’en s’approchant de lui, il l'avait entendu dire ces mots:

4. "Iulius, annonce aux Romains de ma part, que le génie qui m’a été attribué à ma naissance me conduit aux dieux, maintenant que j'ai fini ma vie mortelle, et que je suis Quirinus." Numa, ayant mis par écrit l’ensemble de son système des lois religieuses, les divisa en huit parties : c’était le nombre de différentes classes de cérémonies religieuses.

LXIV. 1. Ἀπέδωκε δὲ μίαν μὲν ἱερουργιῶν διάταξιν τοῖς τριάκοντα κουρίωσιν, οὓς ἔφην τὰ κοινὰ θύειν ὑπὲρ τῶν φρατριῶν ἱερά.

2. Τὴν δὲ δευτέραν τοῖς καλουμένοις ὑπὸ μὲν Ἑλλήνων στεφανηφόροις, ὑπὸ δὲ Ῥωμαίων φλάμοσιν, οὓς ἐπὶ τῆς φορήσεως τῶν πίλων τε καὶ στεμμάτων, ἃ καὶ νῦν ἔτι φοροῦσι φλάμα καλοῦντες, οὕτω προσαγορεύουσι.

3. Τὴν δὲ τρίτην τοῖς ἡγεμόσι τῶν κελερίων, οὓς ἔφην ἱππεῖς τε καὶ πεζοὺς στρατευομένους φύλακας ἀποδείκνυσθαι τῶν βασιλέων, καὶ γὰρ οὗτοι τεταγμένας τινὰς ἱερουργίας ἐπετέλουν.

4. Τὴν δὲ τετάρτην τοῖς ἐξηγουμένοις τὰ θεόπεμπτα σημεῖα καὶ διαιροῦσι τίνων ἐστὶ μηνύματα πραγμάτων ἰδίᾳ τε καὶ δημοσίᾳ, οὓς ἀφ´ ἑνὸς εἴδους τῶν θεωρημάτων τῆς τέχνης Ῥωμαῖοι καλοῦσιν αὔγορας, ἡμεῖς δ´ ἂν εἴποιμεν οἰωνοπόλους, ἁπάσης τῆς μαντικῆς παρ´ αὐτοῖς ὄντας ἐπιστήμονας τῆς τε περὶ τὰ οὐράνια καὶ τὰ μετάρσια καὶ τὰ ἐπίγεια.

5. Τὴν δὲ πέμπτην ταῖς φυλαττούσαις τὸ ἱερὸν πῦρ παρθένοις, αἳ καλοῦνται πρὸς αὐτῶν ἐπὶ τῆς θεᾶς ἣν θεραπεύουσιν ἑστιάδες, αὐτὸς πρῶτος ἱερὸν ἱδρυσάμενος Ῥωμαίοις Ἑστίας καὶ παρθένους ἀποδείξας αὐτῇ θυηπόλους· ὑπὲρ ὧν ὀλίγα καὶ αὐτὰ τἀναγκαιότατα τῆς ὑποθέσεως ἀπαιτούσης ἀναγκαῖον εἰπεῖν. ἔστι γὰρ ἃ καὶ ζητήσεως ἠξίωται [καὶ] παρὰ πολλοῖς τῶν Ῥωμαϊκῶν συγγραφέων κατὰ τὸν τόπον τοῦτον, [ὑπὲρ] ὧν οἱ τὰς αἰτίας οὐκ ἐξητακότες ἐπιμελῶς εἰκαιοτέρας ἐξήνεγκαν τὰς γραφάς.

LXIV.1. Il assigna la première catégorie des cérémonies religieuses aux trente curions, qui, comme je l’ai dit, exécutaient les sacrifices publics pour les curies.

2. La seconde, à ceux appelés stephanêphoroi par les Grecs ou "porteurs de couronne" et par les Romains flamines; ils leur ont donné ce nom à cause de leurs bonnets de laine à bandelettes, appelés flama, et qu'ils continuent à porter encore aujourd’hui.

3. La troisième, aux commandants des celeres, qui, comme je l’ai dit, ont été nommés pour être les gardes du corps des rois et qui combattaient soit dans la cavalerie soit dans l’infanterie; ces derniers assuraient également des fonctions religieuses bien précises.

4. La quatrième, à ceux qui interprètent les signes envoyés par les dieux et déterminent ce qu’ils présagent pour les particuliers et pour l’État; ceux-ci, à cause d'une forme particulière de spéculations appartenant à leur art, sont appelés augures par les Romains, et chez nous seraient appelés oiônopoloi ; ils sont habiles dans toutes les sortes de divination pratiquées chez les Romains, qu’il s’agisse des signes apparaissant dans les cieux, dans l’air ou sur la terre.

5. La cinquième fut assignée aux vierges qui sont les gardiennes du feu sacré et qui sont appelées Vestales par les Romains, du nom de la déesse qu'elles servent, Numa lui-même ayant été le premier à construire un temple à Rome à Vesta et à nommer des vierges pour être ses prêtresses. Mais sur elles il est nécessaire dire des choses les plus essentielles, puisque le sujet l'exige; or sur ce sujet il y a des problèmes qui ont été jugés dignes d’attention par beaucoup d'historiens romains. Or en cette matière les auteurs qui n'ont pas examiné avec soin le sujet ont publié des récits plutôt sans valeur.

LXV. 1. Τὴν γοῦν ἵδρυσιν τοῦ ἱεροῦ Ῥωμύλῳ τινὲς ἀνατιθέασι τῶν ἀμηχάνων νομίζοντες εἶναι πόλεως οἰκιζομένης ὑπ´ ἀνδρὸς ἐμπείρου μαντικῆς μὴ κατασκευασθῆναι πρῶτον ἑστίαν κοινὴν τῆς πόλεως, καὶ ταῦτα ἐν Ἄλβᾳ τοῦ κτίστου τραφέντος, ἐν ᾗ παλαιὸν ἐξ οὗ τὸ τῆς θεᾶς ταύτης ἱερὸν ἱδρυμένον ἦν, καὶ τῆς μητρὸς αὐτοῦ θυηπόλου γενομένης τῇ θεῷ· διαιρούμενοί τε διχῇ τὰ ἱερὰ καὶ τὰ μὲν αὐτῶν κοινὰ ποιοῦντες καὶ πολιτικά, τὰ δὲ ἴδια καὶ . Συγγενικά, δι´ ἄμφω ταῦτά φασι πολλὴν ἀνάγκην εἶναι τῷ Ῥωμύλῳ ταύτην σέβειν τὴν θεόν.

2. Οὔτε γὰρ ἀναγκαιότερον ἀνθρώποις οὐδὲν εἶναι τῆς κοινῆς ἑστίας οὔτε τῷ Ῥωμύλῳ κατὰ διαδοχὴν γένους οὐδὲν οἰκειότερον προγόνων μὲν ὑπάρχοντι τῶν ἐξ Ἰλίου τὰ τῆς θεᾶς ἱερὰ μετενεγκαμένων, μητρὸς δὲ ἱερείας. ἐοίκασι δ´ οἱ διὰ ταῦτα τὴν ἵδρυσιν τοῦ ἱεροῦ Ῥωμύλῳ μᾶλλον ἀνατιθέντες ἢ Νόμᾳ, τὸ μὲν κοινὸν ὀρθῶς λέγειν, ὅτι πόλεως οἰκιζομένης ἑστίαν πρῶτον ἔδει ἱδρυθῆναι καὶ ταῦτα ὑπ´ ἀνδρὸς οὐκ ἀπείρου τῆς περὶ τὰ θεῖα σοφίας, τὰ δὲ κατὰ μέρος ὑπέρ τε τῆς κατασκευῆς τοῦ νῦν ὄντος ἱεροῦ καὶ τῶν θεραπευουσῶν τὴν θεὸν παρθένων ἠγνοηκέναι.

3. Οὔτε γὰρ τὸ χωρίον τοῦτο ἐν ᾧ τὸ ἱερὸν φυλάττεται πῦρ Ῥωμύλος ἦν ὁ καθιερώσας τῇ θεῷ (μέγα δὲ τούτου τεκμήριον ὅτι τῆς τετραγώνου καλουμένης Ῥώμης ἣν ἐκεῖνος ἐτείχισεν ἐκτός ἐστιν, ἑστίας δὲ κοινῆς ἱερὸν ἐν τῷ κρατίστῳ μάλιστα καθιδρύονται τῆς πόλεως ἅπαντες, ἔξω δὲ τοῦ τείχους οὐδείς) οὔτε διὰ παρθένων τὰς θεραπείας κατεστήσατο τῇ θεῷ μεμνημένος ὡς ἐμοὶ δοκεῖ τοῦ περὶ τὴν μητέρα πάθους, ᾗ συνέβη θεραπευούσῃ τὴν θεὸν τὴν παρθενίαν ἀποβαλεῖν, ὡς οὐχ ἱκανὸς ἐσόμενος, ἐάν τινα τῶν θυηπόλων εὕρῃ διεφθαρμένην, κατὰ τοὺς πατρίους τιμωρήσασθαι νόμους διὰ τὴν ἐπὶ ταῖς οἰκείαις συμφοραῖς ἀνάμνησιν.

4. Διὰ ταῦτα μὲν δὴ κοινὸν ἱερὸν οὐ κατεσκευάσατο τῆς Ἑστίας οὐδὲ ἱερείας ἔταξεν αὐτῇ παρθένους, ἐν ἑκάστῃ δὲ τῶν τριάκοντα φρατριῶν ἱδρυσάμενος ἑστίαν, ἐφ´ ἧς ἔθυον οἱ φρατριεῖς, θυηπόλους αὐτῶν ἐποίησε τοὺς τῶν κουριῶν ἡγεμόνας τὰ παρ´ Ἕλλησιν ἔθη μιμησάμενος, ἃ παρὰ ταῖς ἀρχαιοτάταις τῶν πόλεων ἔτι γίγνεται. Τά γέ τοι καλούμενα πρυτανεῖα παρ´ αὐτοῖς {Ἑστίας} ἐστὶν ἱερά, καὶ θεραπεύεται πρὸς τῶν ἐχόντων τὸ μέγιστον ἐν ταῖς πόλεσι κράτος.

LXV. 1. En tout cas, en ce qui concerne la construction du temple de Vesta, certains l'attribuent à Romulus, considérant comme une chose inconcevable que, dans une ville fondée par un homme expert en divination, un foyer public n’ait pas été érigé immédiatement, d’autant plus que le fondateur avait été élevé à Albe, où se trouvait de longue date un temple de cette déesse, et que sa mère en avait été une prêtresse. Et distinguant deux classes de cérémonies religieuses -- l'une publique et commune à tous les citoyens, et l'autre privée et confinée aux familles particulières -- ils déclarent que pour ces deux raisons Romulus était dans l’obligation d'adorer cette déesse.

2. Ils disent que rien n'est plus nécessaire pour les hommes qu'un foyer public, et que rien ne concernait plus Romulus que quiconque, en raison de sa filiation, puisque ses ancêtres avaient apporté les objets sacrés de cette déesse d'Ilion et que sa mère en avait été la prêtresse. Ceux qui, pour ces raisons, attribuent la construction du temple à Romulus plutôt qu'à Numa semblent avoir raison, pour autant qu’on suive le principe général, quand ils disent que, quand une ville était fondée, il était nécessaire d’y établir d’abord un foyer, - en particulier par un homme qui n'était pas ignorant des sujets de la religion; mais sur les détails concernant la construction du temple et sur les vierges qui sont au service de la déesse ils semblent avoir fait preuves d’ignorance.

3. D’abord, ce ne fut pas Romulus qui consacra à la déesse l’endroit où le feu sacré est préservé (la meilleure preuve en est qu'il est en dehors de ce qu'ils appellent la Roma Quadrata, qu'il entoura avec un mur. Or on place le sanctuaire du foyer public dans la meilleure partie d'une ville et jamais en dehors des murs); et en second lieu, il n'a pas confié le service de la déesse à des vierges, étant conscient, à mon avis, de l'expérience qui était arrivée à sa mère, qui tandis qu'elle servait la déesse perdit sa virginité; il a sans aucun doute estimé que le souvenir des malheurs de sa famille lui rendrait impossible de punir selon les lois traditionnelles des prêtresses qui se seraient fait violées.

4. Pour cette raison, donc, il n'a pas construit un temple public pour Vesta et qu’il n’a pas nommé de vierges pour être ses prêtresses; mais après avoir érigé un foyer dans chacune des trente curies sur lequel les membres sacrifiaient, il nomma les chefs des curies pour être les prêtres de ces foyers, imitant en cela les coutumes des Grecs qui sont toujours observés dans les villes les plus anciennes. Car ce qui s'appelle chez eux les prytaneia sont les temples d’Hestia, et sont servis par les magistrats en chef des villes.

LXVI. 1. Νόμας δὲ τὴν ἀρχὴν παραλαβὼν τὰς μὲν ἰδίας οὐκ ἐκίνησε τῶν φρατριῶν ἑστίας, κοινὴν δὲ κατεστήσατο πάντων μίαν ἐν τῷ μεταξὺ τοῦ τε Καπιτωλίου καὶ τοῦ Παλατίου χωρίῳ, συμπεπολισμένων ἤδη τῶν λόφων ἑνὶ περιβόλῳ καὶ μέσης ἀμφοῖν οὔσης τῆς ἀγορᾶς, ἐν ᾗ κατεσκεύασται τὸ ἱερόν, τήν τε φυλακὴν τῶν ἱερῶν κατὰ τὸν πάτριον τῶν Λατίνων νόμον διὰ παρθένων ἐνομοθέτησε γίνεσθαι·

2. ἔχει δέ τινας ἀπορίας καὶ τὸ φυλαττόμενον ἐν τῷ ἱερῷ τί δήποτέ ἐστι καὶ διὰ τί πρόσκειται παρθένοις. Τινὲς μὲν οὖν οὐδὲν ἔξω τοῦ φανεροῦ πυρὸς εἶναί φασι τὸ τηρούμενον, τὴν δὲ φυλακὴν αὐτοῦ παρθένοις ἀνακεῖσθαι μᾶλλον ἢ ἀνδράσι ποιοῦνται κατὰ τὸ εἰκός, ὅτι πῦρ μὲν ἀμίαντον, παρθένος δ´ ἄφθαρτον, τῷ δ´ ἁγνοτάτῳ τῶν θείων τὸν καθαρώτατον τῶν θνητῶν φίλον.

3. Ἑστίᾳ δ´ ἀνακεῖσθαι τὸ πῦρ νομίζουσιν, ὅτι γῆ τε οὖσα ἡ θεὸς καὶ τὸν μέσον κατέχουσα τοῦ κόσμου τόπον τὰς ἀνάψεις τοῦ μεταρσίου ποιεῖται πυρὸς ἀφ´ ἑαυτῆς. Εἰσὶ δέ τινες οἵ φασιν ἔξω τοῦ πυρὸς ἀπόρρητα τοῖς πολλοῖς ἱερὰ κεῖσθαί τινα ἐν τῷ τεμένει τῆς θεᾶς, ὧν οἵ τε ἱεροφάνται τὴν γνῶσιν ἔχουσι καὶ αἱ παρθένοι, τεκμήριον οὐ μικρὸν παρεχόμενοι τοῦ λόγου τὸ συμβὰν περὶ τὴν ἔμπρησιν τοῦ ἱεροῦ κατὰ τὸν Φοινικικὸν πόλεμον τὸν πρῶτον συστάντα Ῥωμαῖοις πρὸς Καρχηδονίους περὶ Σικελίας.

4. Ἐμπρησθέντος γὰρ τοῦ τεμένους καὶ τῶν παρθένων φευγουσῶν ἐκ τοῦ πυρὸς τῶν ἱεροφαντῶν τις Λεύκιος Καικίλιος ὁ καλούμενος Μέτελλος ἀνὴρ ὑπατικός, ὁ τὸν ἀοίδιμον ἐκ Σικελίας ἀπὸ Καρχηδονίων καταγαγὼν ὀκτὼ καὶ τριάκοντα καὶ ἑκατὸν ἐλεφάντων θρίαμβον, ὑπεριδὼν τῆς ἰδίας ἀσφαλείας τοῦ κοινῇ συμφέροντος ἕνεκα παρεκινδύνευσεν εἰς τὰ καιόμενα βιάσασθαι καὶ τὰ καταλειφθέντα ὑπὸ τῶν παρθένων ἁρπάσας ἱερὰ διέσωσεν ἐκ τοῦ πυρός· ἐφ´ ᾧ τιμὰς παρὰ τῆς πόλεως ἐξηνέγκατο μεγάλας, ὡς ἡ τῆς εἰκόνος αὐτοῦ τῆς ἐν Καπιτωλίῳ κειμένης ἐπιγραφὴ μαρτυρεῖ.

5. Τοῦτο δὴ λαβόντες ὁμολογούμενον ἐπισυνάπτουσιν αὐτοὶ στοχασμούς τινας ἰδίους, οἱ μὲν ἐκ τῶν ἐν Σαμοθρᾴκῃ λέγοντες ἱερῶν μοῖραν εἶναί τινα φυλαττομένην τὴν ἐνθάδε, Δαρδάνου μὲν εἰς τὴν ὑφ´ ἑαυτοῦ κτισθεῖσαν πόλιν ἐκ τῆς νήσου τὰ ἱερὰ μετενεγκαμένου, Αἰνείου δὲ, ὅτ´ ἔφυγεν ἐκ τῆς Τρωάδος ἅμα τοῖς ἄλλοις καὶ ταῦτα κομίσαντος εἰς Ἰταλίαν, οἱ δὲ τὸ διοπετὲς Παλλάδιον ἀποφαίνοντες εἶναι τὸ παρ´ Ἰλιεῦσι γενόμενον, ὡς Αἰνείου κομίσαντος αὐτὸ δι´ ἐμπειρίαν, Ἀχαιῶν δὲ τὸ μίμημα αὐτοῦ λαβόντων κλοπῇ· περὶ οὗ πολλοὶ σφόδρα εἴρηνται ποιηταῖς τε καὶ συγγραφεῦσι λόγοι.

6. Ἐγὼ δὲ τὸ μὲν εἶναί τινα τοῖς πολλοῖς ἄδηλα ἱερὰ φυλαττόμενα ὑπὸ τῶν παρθένων καὶ οὐ τὸ πῦρ μόνον ἐκ πολλῶν πάνυ καταλαμβάνομαι, τίνα δὲ ταῦτ´ ἔστιν οὐκ ἀξιῶ πολυπραγμονεῖν οὔτ´ ἐμαυτὸν οὔτε ἄλλον οὐδένα τῶν βουλομένων τὰ πρὸς θεοὺς ὅσια τηρεῖν.

LXVI. 1. Numa, en arrivant au pouvoir, ne toucha pas aux différents foyers des curies, mais en érigea un commun entre la colline du Capitole et celle du Palatin (ces collines étaient déjà réunies par un simple mur dans la ville, et le forum, où le temple fut construit, se trouvait entre les deux), et il décréta, selon la coutume nationale des latins, que la garde des objets sacrés devait être faite par des vierges.

2. Il y a un doute, cependant, sur ce qui était alors conservé dans ce temple et pour quelle raison ce soin fut laissé à des vierges; certain affirment qu’on n’y garde que le feu, qui peut être vu par tout le monde. Et ils arguent du fait très vraisemblable que la garde du feu fut donnée à des vierges, plutôt qu'à des hommes, parce que le feu est pur et qu’une vierge est sans tache, et que la plus chaste des créatures mortelles doit être agréable à la plus pure des divinités.

3. Et ils considèrent le feu comme consacré à Vesta parce que cette déesse, étant la Terre et occupant le point central dans l'univers, allume elle-même les feux célestes. Mais il y en a qui prétendent qu’en plus du feu il y a des objets sacrés dans le temple de la déesse qui ne peuvent être vus par le public et que seulement les pontifes et les vierges en ont la connaissance. Comme témoignage probant de cette histoire ils citent ce qui s'est produit lors de l’incendie du temple lors de la première guerre punique entre les Romains et les Carthaginois à propos de la Sicile.

4. Quand le temple prit feu et que les vierges fuyaient les flammes, un des pontifes, Lucius Caecilius, surnommé Métellus, homme de rang consulaire, celui-là même qui exhiba cent trente-huit éléphants dans le triomphe mémorable qu'il célébra lors de la défaite des Carthaginois en Sicile, négligeant sa propre sécurité pour le bien public, se précipita dans la bâtiment en feu, et, saisissant les objets sacrés que les vierges avaient abandonnés, les sauva du feu; pour cela il reçut les honneurs de l'état, comme en témoigne l’inscription sur sa statue sur le Capitole.

5. Considérant cet incident comme un fait admis, ils y ajoutent leurs propres conjectures. Ainsi, certains affirment que les objets gardés là sont une partie de ces objets sacrés qui étaient par le passé à Samothrace; objets que Dardanus a emmenés de cette île dans la ville qu'il avait construite lui-même, et qu’Enée, quand il se sauva de la Toade les avait apportées avec les autres objets sacrés en l'Italie. Mais d'autres déclarent que c'est le palladium tombé du ciel, le même qui était la possession des gens d’Ilion; ils soutiennent qu'Enée, en connaissance de cause, l'emmena en Italie, tandis que les Achéens n’en volèrent qu’une copie, -- il y a beaucoup de récits sur cet incident rapportés par des poètes et par des historiens.

6. Pour ma part, je trouve pour beaucoup de raisons qu'il y a en effet quelques objets sacrés, inconnus du public, gardés par les vierges, et pas seulement le feu; mais sur ce qu'ils sont, à mon avis, on ne doit pas essayer de s’en informer avec trop de curiosité, ni moi ni personne d’autre qui souhaite observer le respect dû aux dieux.

LXVII. 1. Αἱ δὲ θεραπεύουσαι τὴν θεὸν παρθένοι τέτταρες μὲν ἦσαν κατ´ ἀρχὰς τῶν βασιλέων αὐτὰς αἱρουμένων ἐφ´ οἷς κατεστήσατο δικαίοις ὁ Νόμας, ὕστερον δὲ διὰ πλῆθος τῶν ἱερουργιῶν ἃς ἐπιτελοῦσιν ἓξ γενόμεναι μέχρι τοῦ καθ´ ἡμᾶς διαμένουσι χρόνου δίαιταν ἔχουσαι παρὰ τῇ θεῷ, ἔνθα δι´ ἡμέρας μὲν οὐδεὶς ἀπείργεται τῶν βουλομένων εἰσιέναι, νύκτωρ δὲ οὐδενὶ τῶν ἀρρένων ἐναυλίσασθαι θέμις.

2. Χρόνον δὲ τριακονταετῆ μένειν αὐτὰς ἀναγκαῖον ἁγνὰς γάμων θυηπολούσας τε καὶ τἆλλα θρησκευούσας κατὰ νόμον, ἐν ᾧ δέκα μὲν ἔτη μανθάνειν αὐτὰς ἔδει, δέκα δ´ ἐπιτελεῖν τὰ ἱερά, τὰ δὲ λοιπὰ δέκα διδάσκειν ἑτέρας. Ἐκπληρωθείσης δὲ τῆς τριακονταετίας οὐδὲν ἦν τὸ κωλῦσον τὰς βουλομένας ἀποθείσας τὰ στέμματα καὶ τὰ λοιπὰ παράσημα τῆς ἱερωσύνης γαμεῖσθαι. καὶ ἐποίησάν τινες τοῦτο πάνυ ὀλίγαι, αἷς ἄζηλοι συνέβησαν αἱ τελευταὶ τῶν βίων καὶ οὐ πάνυ εὐτυχεῖς, ὥστε δι´ οἰωνοῦ λαμβάνουσαι τὰς ἐκείνων συμφορὰς αἱ λοιπαὶ παρθένοι μένουσι παρὰ τῇ θεῷ μέχρι θανάτου, τότε δὲ εἰς τὸν τῆς ἐκλιπούσης ἀριθμὸν ἑτέρα πάλιν ὑπὸ τῶν ἱεροφαντῶν ἀποδείκνυται.

3. Τιμαὶ δὲ αὐταῖς ἀποδέδονται παρὰ τῆς πόλεως πολλαὶ καὶ καλαί, δι´ ἃς οὔτε παίδων αὐταῖς ἐστι πόθος οὔτε γάμων, τιμωρίαι τε ἐπὶ τοῖς ἁμαρτανομένοις κεῖνται μεγάλαι, ὧν ἐξετασταί τε καὶ κολασταὶ κατὰ νόμον εἰσὶν οἱ ἱεροφάνται, τὰς μὲν ἄλλο τι τῶν ἐλαττόνων ἁμαρτανούσας ῥάβδοις μαστιγοῦντες, τὰς δὲ φθαρείσας αἰσχίστῳ τε καὶ ἐλεεινοτάτῳ παραδιδόντες θανάτῳ.

4. Ζῶσαι γὰρ ἔτι πομπεύουσιν ἐπὶ κλίνης φερόμεναι τὴν ἀποδεδειγμένην τοῖς νεκροῖς ἐκφοράν, ἀνακλαιομένων αὐτὰς καὶ προπεμπόντων φίλων τε καὶ συγγενῶν, κομισθεῖσαι δὲ μέχρι τῆς Κολλίνης πύλης, ἐντὸς τείχους εἰς σηκὸν ὑπὸ γῆς κατεσκευασμένον ἅμα τοῖς ἐνταφίοις κόσμοις τίθενται καὶ οὔτ´ ἐπιστήματος οὔτ´ ἐναγισμῶν οὔτ´ ἄλλου τῶν νομίμων οὐδενὸς τυγχάνουσι.

5. Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἄλλα δοκεῖ μηνύματα εἶναι τῆς οὐχ ὁσίως ὑπηρετούσης τοῖς ἱεροῖς, μάλιστα δὲ ἡ σβέσις τοῦ πυρός, ἣν ὑπὲρ ἅπαντα τὰ δεινὰ Ῥωμαῖοι δεδοίκασιν ἀφανισμοῦ τῆς πόλεως σημεῖον ὑπολαμβάνοντες, ἀφ´ ἧς ποτ´ ἂν αἰτίας γένηται, καὶ πολλαῖς αὐτὸ θεραπείαις ἐξιλασκόμενοι κατάγουσι πάλιν εἰς τὸ ἱερόν· ὑπὲρ ὧν κατὰ τὸν οἰκεῖον καιρὸν ἐρῶ.

LXVII. 1. Les vierges qui servaient la déesse étaient à l'origine au nombre de quatre et étaient choisies par les rois selon les principes établis par Numa, mais après, à cause de la multiplicité des rites sacrés qu’elles devaient exécuter, leur nombre passa à six, et c’est le chiffre qui est resté jusqu’à nos jours. Elles vivent dans le temple de la déesse, où on n’interdit à personne d’y entrer durant la journée, mais il est interdit par la loi à un homme d’y rester la nuit.

2. Elles doivent de rester chastes sans se marier pendant trente ans, se consacrant à offrir des sacrifices et à exécuter les autres rites prescrits par loi. Pendant les dix premières années elles doivent apprendre leurs fonctions, dans les dix suivantes les exécuter, et dans les dix dernières les enseigner à d'autres. Après l'expiration de la limite de trente ans rien n’empêche celles qui le désirent de se marier, en abandonnant leurs voiles et les autres insignes de leur sacerdoce. Et certaines, en petit nombre, l’ont fait; mais toutes ont eu une fin pas du tout heureuse ou enviable. C’est pourquoi, les autres, considérant leurs malheurs comme des présages sinistres, demeurent vierges dans le temple de la déesse jusqu'à leur mort, et alors quand l’une meurt une autre est choisie par les pontifes pour occuper la place vacante.

3. La cité leur accordent des honneurs importants, grâce auxquels elles ne sentent aucun désir de se marier et d’avoir des enfants; et de lourdes peines sont prévues pour leurs méfaits. La loi veut que ce soient les pontifes qui enquêtent et punissent les fautes; les Vestales qui sont coupables d’un petit méfait ils les punissent de verges; mais celles qui ont été profanées ils les livrent à la plus honteuse et à la plus malheureuse des morts.

4. Alors qu’elles sont encore vivantes elles sont portés en bière comme si c’était un enterrement. Leurs amis et relations les escortent au milieu des lamentations, et après les avoir conduites jusque la porte Colline, elles sont placées dans une cellule souterraine emménagé dans les murs, parées de leurs vêtements funèbres; mais on ne leur donne ni un monument ni un enterrement ni aucun autre solennités habituelles.

5. Il y a beaucoup d’indices, semble-t-il, pour voir si des prêtresses n'exécutent pas leurs fonctions sacrées avec pureté, mais le principal est l'extinction du feu, que les Romains redoutent par dessus tout, la considérant, quelle qu’en soit la cause, comme présage de la destruction de la ville; et ils portent de nouveau le feu dans le temple avec beaucoup de cérémonies expiatoires : sur ce point j’en parlerai en temps voulu.

LXVIII. 1. Πάνυ δ´ ἄξιον καὶ τὴν ἐπιφάνειαν ἱστορῆσαι τῆς θεᾶς, ἣν ἐπεδείξατο ταῖς ἀδίκως ἐγκλη θείσαις παρθένοις, πεπίστευται γὰρ ὑπὸ Ῥωμαίων, εἰ καὶ παράδοξά ἐστι, καὶ πολὺν πεποίηνται λόγον ὑπὲρ αὐτῶν οἱ συγγραφεῖς.

2. Ὅσοι μὲν οὖν τὰς ἀθέους ἀσκοῦσι φιλοσοφίας, εἰ δὴ καὶ φιλοσοφίας αὐτὰς δεῖ καλεῖν, ἁπάσας διασύροντες τὰς ἐπιφανείας τῶν θεῶν τὰς παρ´ Ἕλλησιν ἢ βαρβάροις γενομένας καὶ ταύτας εἰς γέλωτα πολὺν ἄξουσι τὰς ἱστορίας ἀλαζονείαις ἀνθρωπίναις αὐτὰς ἀνατιθέντες, ὡς οὐδενὶ θεῶν μέλον ἀνθρώπων οὐδενός. Ὅσοι δ´ οὐκ ἀπολύουσι τῆς ἀνθρωπίνης ἐπιμελείας τοὺς θεούς, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἀγαθοῖς εὐμενεῖς εἶναι νομίζουσι καὶ τοῖς κακοῖς δυσμενεῖς διὰ πολλῆς ἐληλυθότες ἱστορίας, οὐδὲ ταύτας ὑπολήψονται τὰς ἐπιφανείας εἶναι ἀπίστους.

3. Λέγεται δή ποτε τοῦ πυρὸς ἐκλιπόντος δι´ ὀλιγωρίαν τινὰ τῆς τότε αὐτὸ φυλαττούσης Αἰμιλίας ἑτέρᾳ παρθένῳ τῶν νεωστὶ κατειλεγμένων καὶ ἄρτι μανθανουσῶν παραδούσης τὴν ἐπιμέλειαν ταραχὴ πολλὴ γενέσθαι κατὰ τὴν πόλιν ὅλην καὶ ζήτησις ὑπὸ τῶν ἱεροφαντῶν, μή τι μίασμα περὶ τὸ πῦρ τῆς ἱερείας ἐτύγχανε γεγονός· ἔνθα δή φασι τὴν Αἰμιλίαν ἀναίτιον μὲν οὖσαν, ἀπορουμένην δ´ ἐπὶ τῷ συμβεβηκότι παρόντων τῶν ἱερέων καὶ τῶν ἄλλων παρθένων τὰς χεῖρας ἐπὶ τὸν βωμὸν ἐκτείνασαν εἰπεῖν·

4. Ἑστία τῆς Ῥωμαίων πόλεως φύλαξ, εἰ μὲν ὁσίως καὶ δικαίως ἐπιτετέλεκά σοι τὰ ἱερὰ χρόνον ὀλίγου δέοντα τριακονταετοῦς καὶ ψυχὴν ἔχουσα καθαρὰν καὶ σῶμα ἁγνόν, ἐπιφάνηθί μοι καὶ βοήθησον καὶ μὴ περιίδῃς τὴν σεαυτῆς ἱέρειαν τὸν οἴκτιστον μόρον ἀποθανοῦσαν· εἰ δὲ ἀνόσιόν τι πέπρακταί μοι ταῖς ἐμαῖς τιμωρίαις τὸ τῆς πόλεως ἄγος ἀφάγνισον.

5. Ταῦτ´ εἰποῦσαν καὶ περιρρήξασαν ἀπὸ τῆς καρπασίνης ἐσθῆτος, ἣν ἔτυχεν ἐνδεδυκυῖα, βαλεῖν τὸν τελαμῶνα ἐπὶ τὸν βωμὸν μετὰ τὴν εὐχὴν λέγουσι καὶ ἐκ τῆς κατεψυγμένης πρὸ πολλοῦ καὶ οὐδένα φυλαττούσης σπινθῆρα τέφρας ἀναλάμψαι φλόγα πολλὴν διὰ τῆς καρπάσου, ὥστε μηδὲν ἔτι δεῆσαι τῇ πόλει μήτε ἁγνισμῶν μήτε νέου πυρός.

LXVIII. 1. Cependant, il est également fort intéressant de raconter de quelle façon la déesse se manifesta en faveur de ces vierges qui furent faussement accusées. Ces choses, aussi incroyables qu’elles soient, les Romains y croient et leurs historiens ont beaucoup glosé à leur sujet.

2. Il est évident que les professeurs de philosophie athée, -- si leurs théories méritent le nom de philosophie, -- qui tournent en ridicule toutes les manifestations des dieux qui se passent chez les Grecs ou les barbares, se moquent également de ces récits et les attribuent à l'imposture humaine, sous prétexte qu'aucun des dieux ne s’occupe absolument pas des affaires humaines. Cependant ceux qui acceptent que les dieux prennent soin des affaires humaines et qui, après avoir examiné à fond l’histoire, soutiennent qu'ils sont favorables aux bons et hostiles aux méchants, ne considéreront pas ces manifestations comme incroyables.

3. On dit qu'un jour le feu fut éteint par de la négligence d’Aemilia, qui était chargée de lui à cette époque et qui l’avait confié à une autre vierge, une de celles nouvellement choisies et qui apprenait alors ses fonctions. Toute la ville fut en grand émois et les pontifes firent une enquête pour savoir s’il n’y avait pas eu une profanation de la part des prêtresses pour expliquer l'extinction du feu. Sur quoi, dit-on, Aemilia, qui était innocente, mais affolée de ce qui s'était produit, étendit les mains vers l'autel et en présence des prêtres et du reste des vierges elle s’écria:

4. "O Vesta, gardienne de la ville du Rome, si, durant presque trente ans, j'ai accompli les charges sacrées pour toi d'une façon sainte et appropriée, conservant un esprit pur et un corps chaste, manifeste-toi pour me défendre, aide-moi et ne souffre pas que des prêtresses meurent de la pire des morts; mais si j'ai été coupable d’une action impie, laisse-moi par ma punition expier la culpabilité de la ville."

5. Ayant dit cela, elle arracha un morceau du vêtement de toile qu'elle portait et le jeta sur l'autel, dit-on, juste après sa prière; et des cendres, qui étaient restées longtemps froides et où il n’y avait plus aucune étincelle, une grande flamme jaillit à travers la toile, de sorte que la ville n'exigea plus de cérémonies expiatoires ni un nouveau feu.

LXIX. 1. Ἔτι δὲ τούτου θαυμασιώτερόν ἐστι καὶ μύθῳ μᾶλλον ἐοικὸς ὃ μέλλω λέγειν. κατηγορῆσαί τινά φασιν ἀδίκως μιᾶς τῶν παρθένων τῶν ἱερῶν Τυκκίας ὄνομα, ἀφανισμὸν μὲν πυρὸς οὐκ ἔχοντα προφέρειν, ἄλλας δέ τινας ἐξ εἰκότων τεκμηρίων καὶ μαρτυριῶν ἀποδείξεις φέροντα οὐκ ἀληθεῖς· κελευσθεῖσαν δ´ ἀπολογεῖσθαι τὴν παρθένον τοῦτο μόνον εἰπεῖν, ὅτι τοῖς ἔργοις ἀπολύσεται τὰς διαβολάς·

2. ταῦτα δ´ εἰποῦσαν καὶ τὴν θεὸν ἐπικαλεσαμένην ἡγεμόνα τῆς ὁδοῦ γενέσθαι προάγειν ἐπὶ τὸν Τέβεριν ἐπιτρεψάντων μὲν αὐτῇ τῶν ἱεροφαντῶν, τοῦ δὲ κατὰ τὴν πόλιν ὄχλου συμπροπέμποντος· γενομένην δὲ τοῦ ποταμοῦ πλησίον τὸ παροιμιαζόμενον ἐν τοῖς πρώτοις τῶν ἀδυνάτων τόλμημα ὑπομεῖναι, ἀρυσαμένην ἐκ τοῦ ποταμοῦ [καινῷ] κοσκίνῳ καὶ μέχρι τῆς ἀγορᾶς ἐνέγκασαν παρὰ τοὺς πόδας τῶν ἱεροφαντῶν ἐξερᾶσαι τὸ ὕδωρ.
3. Καὶ μετὰ ταῦτά φασι τὸν κατήγορον αὐτῆς πολλῆς ζητήσεως γενομένης μήτε ζῶντα εὑρεθῆναι μήτε νεκρόν. Ἀλλ´ ὑπὲρ μὲν τῶν ἐπιφανειῶν τῆς θεᾶς ἔχων ἔτι πολλὰ λέγειν καὶ ταῦτα ἱκανὰ εἰρῆσθαι νομίζω.

LXIX. 1. Mais ce que je vais raconter est encore plus merveilleux et ressemble davantage à une légende. On dit que quelqu'un accusa injustement une des vierges sacrées dont le nom était Tuccia, et bien qu'il ne püt explicitement l’accuser d’avoir laissé éteindre le feu, il avança des accusations fausses basées sur des indices et des témoignages plausibles; et que le vierge, obligée de se défendre, dit seulement qu'elle serait absoute de l'accusation portée contre elle par ses actes.

2. Ayant dit cela et demandé à la déesse d’être sa guide, elle se dirigea vers le Tibre, avec le consentement des pontifes et escortée par la population entière de la ville; et quand elle arriva au fleuve, elle se sentit si forte qu’elle osa entreprendre une tâche qui, comme le dit le proverbe, est impossible à faire: elle puisa l'eau du fleuve dans un crible, et la portant jusqu’au forum, elle la versa aux pieds des pontifes.

3. Après quoi, dit-on, son accusateur fut vivement recherché, mais on ne le trouva ni vivant ni mort. Mais bien que j'aie encore beaucoup d'autres choses à dire au sujet des manifestations de cette déesse, je considère que j’en ai assez dit.

LXX. 1. Ἕκτη δὲ μοῖρα τῆς περὶ τὰ θεῖα νομοθεσίας ἦν ἡ προσνεμηθεῖσα τοῖς καλουμένοις ὑπὸ Ῥωμαίων σαλίοις, οὓς αὐτὸς ὁ Νόμας ἀπέδειξεν ἐκ τῶν πατρικίων δώδεκα τοὺς εὐπρεπεστάτους ἐπιλεξάμενος νέους, ὧν ἐν Παλατίῳ κεῖται τὰ ἱερὰ καὶ αὐτοὶ καλοῦνται Παλατῖνοι. Οἱ μὲν γὰρ Ἀγωναλεῖς, ὑπὸ δέ τινων Κολλῖνοι καλούμενοι σάλιοι, ὧν τὸ ἱεροφυλάκιόν ἐστιν ἐπὶ τοῦ Κολλίνου λόφου, μετὰ Νόμαν ἀπεδείχθησαν ὑπὸ βασιλέως Ὁστιλίου κατ´ εὐχήν, ἣν ἐν τῷ πρὸς Σαβίνους εὔξατο πολέμῳ. οὗτοι πάντες οἱ σάλιοι χορευταί τινές εἰσι καὶ ὑμνηταὶ τῶν ἐνόπλων θεῶν.

2. Ἑορτὴ δ´ αὐτῶν ἐστι περὶ τὰ Παναθήναια ἐν τῷ καλουμένῳ Μαρτίῳ μηνὶ δημοτελὴς ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας ἀγομένη, ἐν αἷς διὰ τῆς πόλεως ἄγουσι τοὺς χοροὺς εἴς τε τὴν ἀγορὰν καὶ τὸ Καπιτώλιον καὶ πολλοὺς ἄλλους ἰδίους τε καὶ δημοσίους τόπους, χιτῶνας ποικίλους χαλκαῖς μίτραις κατεζωσμένοι καὶ τηβέννας ἐμπεπορπημένοι περιπορφύρους φοινικοπαρύφους, ἃς καλοῦσι τραβέας (ἔστι δ´ ἐπιχώριος αὕτη Ῥωμαίοις ἐσθὴς ἐν τοῖς πάνυ τιμία) καὶ τὰς καλουμένας ἀπίκας ἐπικείμενοι ταῖς κεφαλαῖς, πίλους ὑψηλοὺς εἰς σχῆμα συναγομένους κωνοειδές, ἃς Ἕλληνες προσαγορεύουσι κυρβασίας.

3. Παρέζωσται δ´ ἕκαστος αὐτῶν ξίφος καὶ τῇ μὲν δεξιᾷ χειρὶ λόγχην ἢ ῥάβδον ἤ τι τοιοῦθ´ ἕτερον κρατεῖ, τῇ δ´ εὐωνύμῳ κατέχει πέλτην Θρᾳκίαν· ἡ δ´ ἐστὶ ῥομβοειδεῖ θυρεῷ στενωτέρας ἔχοντι τὰς λαγόνας ἐμφερής, οἵας λέγονται φέρειν οἱ τὰ Κουρήτων παρ´ Ἕλλησιν ἐπιτελοῦντες ἱερά.

4. Καί εἰσιν οἱ σάλιοι κατὰ γοῦν τὴν ἐμὴν γνώμην Ἑλληνικῷ μεθερμηνευθέντες ὀνόματι Κουρῆτες, ὑφ´ ἡμῶν μὲν ἐπὶ τῆς ἡλικίας οὕτως ὠνομασμένοι παρὰ τοὺς κούρους, ὑπὸ δὲ Ῥωμαίων ἐπὶ τῆς συντόνου κινήσεως. Τὸ γὰρ ἐξάλλεσθαί τε καὶ πηδᾶν σαλῖρε ὑπ´ αὐτῶν λέγεται. ἀπὸ δὲ τῆς αὐτῆς αἰτίας καὶ τοὺς ἄλλους ἅπαντας ὀρχηστάς, ἐπεὶ κἀν τούτοις πολὺ τὸ ἅλμα καὶ σκίρτημα ἔνεστι, παράγοντες ἀπὸ τῶν σαλίων τοὔνομα σαλτάτωρας καλοῦσιν.

5. Εἰ δὲ ὀρθῶς ὑπείληφα ταύτην αὐτοῖς τὴν προσηγορίαν ἀποδιδοὺς ἐκ τῶν γιγνομένων ὑπ´ αὐτῶν ὁ βουλόμενος συμβαλεῖ. Κινοῦνται γὰρ πρὸς αὐλὸν ἐν ῥυθμῷ τὰς ἐνοπλίους κινήσεις τοτὲ μὲν ὁμοῦ, τοτὲ δὲ παραλλὰξ καὶ πατρίους τινὰς ὕμνους ᾄδουσιν ἅμα ταῖς χορείαις. χορείαν δὲ καὶ κίνησιν ἐνόπλιον καὶ τὸν ἐν ταῖς ἀσπίσιν ἀποτελούμενον ὑπὸ τῶν ἐγχειριδίων ψόφον, εἴ τι δεῖ τοῖς ἀρχαίοις τεκμηριοῦσθαι λόγοις, Κουρῆτες ἦσαν οἱ πρῶτοι καταστησάμενοι. Τὸν δὲ περὶ αὐτῶν μῦθον οὐδὲν δέομαι πρὸς εἰδότας ὀλίγου δεῖν πάντας γράφειν.

suite

LXX. 1. La sixième partie de sa législation religieuse fut consacrée à ceux que les Romains appellent Saliens. Numa lui-même les prit chez les patriciens, choisissant douze jeunes gens d'aspect le plus gracieux. Ce sont les Saliens dont les objets sacrés sont déposés sur la colline Palatine et qui eux-mêmes s'appellent (Salii) Palatini; les (Salii) Agonales, appelés par certains Salii Collini, dont les objets sacrés se trouvent sur la colline du Quirinal, ont été nommés après la mort de Numa par le Roi Hostilius, en vertu d'un voeu qu'il avait fait lors de la guerre contre les Sabins. Tous ces Saliens sont des sortes de danseurs et de chanteurs d’hymnes en l’honneur des dieux de la guerre.

2. Leur fête tombe durant la période des Panathénées, au mois qu'ils appellent Mars, et est célébrée en public pendant beaucoup de jours, durant lesquels ils se promènent dans la ville en dansant, au forum et au Capitole et dans beaucoup d'autres endroits privés et publics. Ils portent des tuniques brodées serrées de larges baudriers de bronze, et sur lesquelles ils attachent avec des broches des robes longues avec des rayures écarlates et bordées de pourpre, qu'ils appellent trabeae; ce vêtement est particulier aux Romains et c’est une marque du plus grand honneur. Sur leurs têtes ils portent un apex, c.-à-d., de hauts chapeaux de laine en forme de cône, que les Grecs appellent kyrbasiai.

3. Ils ont chacun d'eux une épée accrochée à leur ceinture et dans leur main droite ils tiennent une lance ou une verge ou quelque chose du même genre, et sur leur bras gauche, dit-on, un bouclier Thrace, qui ressemble à un bouclier en forme de losange avec les côtés coupés, comme ceux que portent les Grecs qui accomplissent les cérémonies sacrées des Curètes.

4. Et, à mon avis du moins, si l’on traduit Salii par un mot grec, on le traduira par Curètes, qui, parce qu’ils sont des kouroi ou "jeunes hommes," sont appelés du nom de leur âge, tandis que le Romains les appellent Salii à cause de la vivacité de leurs mouvements. Chez eux sauter et danser se traduit par salire; et pour la même raison ils appellent tous les autres danseurs des saltatores, faisant dériver de mot des Salii, parce qu’en dansant ils sautent et bondissent beaucoup.

5. Que j'aie bien fait ou non de leur donner cette appellation, chacun peut en juger par leurs actes. Ils exécutent leurs mouvements avec leurs armes, jouant de la flûte, parfois tous ensemble, parfois à tour de rôle, et tout en dansant ils chantent certaines hymnes traditionnels. Mais ces danses et exercices exécutés par les hommes en armes et le bruit qu'ils font en frappant leurs boucliers avec leurs poignards, si nous pouvons en croire les témoignages anciens, ce sont les Curètes qui les premiers les instituèrent. Je n'ai pas besoin de mentionner la légende qui les concerne, puisque presque tout le monde la connaît.

suite